New Catalan translation, thanks to David Medina!
authorRicardo Mones <ricardo@mones.org>
Wed, 3 Aug 2016 22:47:50 +0000 (00:47 +0200)
committerRicardo Mones <ricardo@mones.org>
Wed, 3 Aug 2016 22:47:50 +0000 (00:47 +0200)
AUTHORS
po/Makefile
po/ca.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/AUTHORS b/AUTHORS
index a9628c899a8e322b77294061623c1f95d257357f..59b1ab46bccf5a0651818857bc958dc1ec21e0ee 100644 (file)
--- a/AUTHORS
+++ b/AUTHORS
@@ -39,3 +39,6 @@ Petter Adsen <petter@synth.no>
 
 Axel Köllhofer <AxelKoellhofer@web.de>
   - German translation.
+
+David Medina <opensusecatala@gmail.com>
+  - Catalan translation.
index 68f26f84dce2720b5a1076998e2800716a4acf1d..4bc6e0b2caceda463a0d9953a7bc4d2508fe442c 100644 (file)
@@ -17,7 +17,7 @@ DATADIR = ${PREFIX}/share
 LOCALEDIR = ${DATADIR}/locale
 
 XG_ARGS = --keyword=_ --flag=_:1:pass-java-format -L Perl -w 80 --package-name=${NAME} --package-version=${VERSION} --msgid-bugs-address=ricardo@mones.org
-LINGUAS = es sr sr@latin fr it id nl pt_BR sv nb de
+LINGUAS = es sr sr@latin fr it id nl pt_BR sv nb de ca
 
 all: build
 
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b37a036
--- /dev/null
+++ b/po/ca.po
@@ -0,0 +1,846 @@
+# Clawsker Catalan translation.
+# Copyright (C) 2007-2016 Ricardo Mones
+# This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
+# David Medina <opensusecatala@gmail.com>, agost de 2016.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: clawsker 0.7.11-14-gb9a89a0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-07-12 09:10+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-08-03 10:14+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
+"Last-Translator: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: ca\n"
+
+#: ../clawsker:58
+msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
+msgstr "Preferències amagades del Claws Mail"
+
+#: ../clawsker:59
+msgid "About..."
+msgstr "Quant a..."
+
+#: ../clawsker:60
+msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
+msgstr "Clawsker :: Un configurador del Claws Mail"
+
+#: ../clawsker:61
+msgid "License:"
+msgstr "Llicència:"
+
+#: ../clawsker:62
+msgid "Version:"
+msgstr "Versió:"
+
+#: ../clawsker:64
+msgid "Colours"
+msgstr "Colors"
+
+#: ../clawsker:65
+msgid "Behaviour"
+msgstr "Comportament"
+
+#: ../clawsker:66
+msgid "GUI"
+msgstr "GUI"
+
+#: ../clawsker:67 ../clawsker:1851
+msgid "Other"
+msgstr "Altres"
+
+#: ../clawsker:68
+msgid "Windows"
+msgstr "Finestres"
+
+#: ../clawsker:70 ../clawsker:1847
+msgid "Addressbook"
+msgstr "Llibreta d'adreces"
+
+#: ../clawsker:71
+msgid "Memory"
+msgstr "Memòria"
+
+#: ../clawsker:72 ../clawsker:81
+msgid "Message View"
+msgstr "Visualització de missatges"
+
+#: ../clawsker:73 ../clawsker:1826
+msgid "Log window"
+msgstr "Finestra de registre"
+
+#: ../clawsker:74
+msgid "Drag 'n' drop"
+msgstr "Arrossegar i deixar anar"
+
+#: ../clawsker:75
+msgid "Secure Sockets Layer"
+msgstr "Capa de sòcols segurs"
+
+#: ../clawsker:76
+msgid "Messages"
+msgstr "Missatges"
+
+#: ../clawsker:77
+msgid "Completion"
+msgstr "Compleció"
+
+#: ../clawsker:78
+msgid "Coloured stripes"
+msgstr "Línies de colors"
+
+#: ../clawsker:79
+msgid "Scroll bars"
+msgstr "Barres de desplaçament"
+
+#: ../clawsker:80
+msgid "Message List"
+msgstr "Llista de missatges"
+
+#: ../clawsker:82
+msgid "Compose window"
+msgstr "Finestra de redacció"
+
+#: ../clawsker:83
+msgid "NetworkManager"
+msgstr "Gestor de xarxa"
+
+#: ../clawsker:84
+msgid "Viewing patches"
+msgstr "Pedaços de visualització"
+
+#: ../clawsker:86
+msgid "Use detached address book edit dialogue"
+msgstr "Usa un diàleg d'edició de la llibreta d'adreces separat"
+
+#: ../clawsker:87
+msgid ""
+"If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
+"use a form embedded in the address book's main window."
+msgstr ""
+"Si es marca a cert, s'usa un diàleg separat per editar els detalls de la "
+"identitat. Si no, s'usa un formulari encastat a la finestra principal de la "
+"llibreta d'adreces."
+
+#: ../clawsker:88
+msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
+msgstr "Memòria màxima per a la cau dels missatges (kB)"
+
+#: ../clawsker:89
+msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
+msgstr ""
+"La memòria màxima per desar els missatges a la memòria cau , en kilobytes."
+
+#: ../clawsker:90
+msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
+msgstr "L'estona mínima per desar elements a la memòria cau (en minuts)"
+
+#: ../clawsker:91
+msgid ""
+"The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
+"than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
+msgstr ""
+"L'estona mínima en minuts per mantenir la cau a la memòria. No s'alliberaran "
+"caus més recents, fins i tot si l'ús de memòria és massa elevat."
+
+#: ../clawsker:92
+msgid "Use NetworkManager"
+msgstr "Usa el NetworkManager"
+
+#: ../clawsker:93
+msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
+msgstr "Usa el NetworkManager per commutar a fora de línia automàticament."
+
+#: ../clawsker:95
+msgid "Show unread messages with bold font"
+msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta"
+
+#: ../clawsker:96
+msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
+msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta a la llista de missatges."
+
+#: ../clawsker:97
+msgid "Don't use markup in compose window"
+msgstr "No usis el marcatge a la finestra de redacció"
+
+#: ../clawsker:98
+msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
+msgstr ""
+"No usis negreta ni cursiva al selector de comptes del diàleg de redacció."
+
+#: ../clawsker:99
+msgid "Use dotted lines in tree view components"
+msgstr "Usa línies de punts a la visualització de components de vista d'arbre."
+
+#: ../clawsker:100
+msgid ""
+"Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
+"and other lists) instead of the modern lineless look."
+msgstr ""
+"Usa l'aparença antiga de línia de punts a les vistes en arbre de la finestra "
+"principal (carpetes, missatges i altres llistes) en comptes de l'aparença "
+"moderna sense línies."
+
+#: ../clawsker:101
+msgid "Enable horizontal scrollbar"
+msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal"
+
+#: ../clawsker:102
+msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
+msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal a la llista de missatges."
+
+#: ../clawsker:103
+msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
+msgstr ""
+"Mostra la columna \"Per a\" en comptes de la columna \"De\" a la carpeta "
+"d'enviats."
+
+#: ../clawsker:104
+msgid ""
+"Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
+"instead of the originator's one in a From column."
+msgstr ""
+"Mostra l'adreça de correu electrònic del destinatari en una columna de \"Per "
+"a\" de la carpeta d'enviats en lloc de l'adreça de l'originador en una "
+"columna \"De\"."
+
+#: ../clawsker:105
+msgid "Folder List scrollbar behaviour"
+msgstr "Comportament del desplaçament a la llista de carpetes"
+
+#: ../clawsker:106
+msgid ""
+"Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
+"automatic or hide always."
+msgstr ""
+"Especifiqueu la política del desplaçament vertical de la llista de carpetes: "
+"mostra-ho sempre, automàtic o amaga-ho sempre."
+
+#: ../clawsker:107
+msgid "Show always"
+msgstr "Mostra-ho sempre"
+
+#: ../clawsker:108
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automàtic"
+
+#: ../clawsker:109
+msgid "Hide always"
+msgstr "Amaga-ho sempre"
+
+#: ../clawsker:110
+msgid "From column displays"
+msgstr "Visualització de la columna \"De\""
+
+#: ../clawsker:111
+msgid ""
+"Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
+"address or both"
+msgstr ""
+"Seleccioneu les dades que es mostren a la columna \"De\" de la llista de "
+"missatges: nom, adreça o ambdós."
+
+#: ../clawsker:112
+msgid "Name only"
+msgstr "Només el nom"
+
+#: ../clawsker:113
+msgid "Address only"
+msgstr "Només l'adreça"
+
+#: ../clawsker:114
+msgid "Both name and address"
+msgstr "El nom i l'adreça"
+
+#: ../clawsker:115
+msgid "Coloured lines contrast"
+msgstr "Contrast de les línies de color"
+
+#: ../clawsker:116
+msgid ""
+"Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
+"view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
+"the alternating colours of the lines."
+msgstr ""
+"Especifiqueu el valor per usar quan es creïn línies de colors "
+"alternativament en components de vista d'arbre. Com més baix sigui el valor, "
+"menys visible serà la diferència en l'alternança dels colors de les línies."
+
+#: ../clawsker:117
+msgid "Show cursor"
+msgstr "Mostra el cursor"
+
+#: ../clawsker:118
+msgid "Display the cursor in the Message View."
+msgstr "Mostra el cursor a la visualització del missatge."
+
+#: ../clawsker:119
+msgid "Detachable toolbars"
+msgstr "Barres d'eines desacoblables"
+
+#: ../clawsker:120
+msgid "Show handles in the toolbars."
+msgstr "Mostra nanses a les barres d'eines."
+
+#: ../clawsker:121
+msgid "Use stripes in all tree view components"
+msgstr "Usa ratlles a tots els components de vista d'arbre."
+
+#: ../clawsker:122
+msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
+msgstr "Habilita línies de colors alterns en tots els components d'arbre."
+
+#: ../clawsker:123
+msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
+msgstr "Usa ratlles a la llista de carpetes i missatges"
+
+#: ../clawsker:124
+msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
+msgstr ""
+"Habilita línies de colors alterns a la llista de missatges i a la llista de "
+"carpetes."
+
+#: ../clawsker:125
+msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
+msgstr ""
+"2 línies per cada element de la llista de missatges al disseny de 3 columnes"
+
+#: ../clawsker:126
+msgid ""
+"Spread Message List information over two lines when using the three column "
+"mode."
+msgstr ""
+"Estén la informació de la llista de missatges de més de dues línies quan "
+"s'utilitzi el mode de tres columnes."
+
+#: ../clawsker:127
+msgid "Show compose margin"
+msgstr "Mostra el marge de composició"
+
+#: ../clawsker:128
+msgid "Shows a small margin in the Compose View."
+msgstr "Mostra un petit marge a la vista d'escriptura."
+
+#: ../clawsker:129
+msgid "Don't display localized date"
+msgstr "No mostris la data traduïda."
+
+#: ../clawsker:130
+msgid "Toggles localization of date format in Message View"
+msgstr "Commuta la localització del format de la data a la vista de missatge"
+
+#: ../clawsker:131
+msgid "Zero replacement character"
+msgstr "Caràcter de reemplaçament del zero"
+
+#: ../clawsker:132
+msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List"
+msgstr ""
+"Reemplaça el \"0\" amb el caràcter proporcionat a la llista de carpetes"
+
+#: ../clawsker:134
+msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
+msgstr "Temps d'espera per arrossegar i deixar (ms)"
+
+#: ../clawsker:135
+msgid ""
+"Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
+"cursor is held over it during drag and drop."
+msgstr ""
+"Temps en mil·lisegons que causarà que un arbre de carpetes s'expandeixi quan "
+"el cursor del ratolí es mantingui a sobre durant una acció d'arrossegar i "
+"deixar anar."
+
+#: ../clawsker:136
+msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
+msgstr "No confirmis les eliminacions (perillós!)"
+
+#: ../clawsker:137
+msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
+msgstr "No demanis cap confirmació abans d'eliminar missatges definitivament."
+
+#: ../clawsker:138
+msgid "Respect format=flowed in messages"
+msgstr "Respecta el format=flux als missatges"
+
+#: ../clawsker:139
+msgid ""
+"Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
+"mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
+"wrapped."
+msgstr ""
+"Respecta el format=flux a les seccions de missatges de text pla. Això "
+"provocarà que alguns missatges tinguin línies llargues, però corregirà "
+"alguns URL que d'altra manera s'ajustarien."
+
+#: ../clawsker:140
+msgid "Allow writable temporary files"
+msgstr "Permet els fitxers temporals d'escriptura."
+
+#: ../clawsker:141
+msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
+msgstr ""
+"Desa fitxers temporals quan s'obrin els adjunts amb permís d'escriptura."
+
+#: ../clawsker:142
+msgid "Don't check SSL certificates"
+msgstr "No comprovis els certificats SSL"
+
+#: ../clawsker:143
+msgid "Disables the verification of SSL certificates."
+msgstr "Inhabilita la verificació de certificats SSL."
+
+#: ../clawsker:144
+msgid "Progress bar update step (items)"
+msgstr "Pas per actualitzar de la barra de progrés (ítems)"
+
+#: ../clawsker:145
+msgid "Update stepping in progress bars."
+msgstr "Passos per actualitzar la barra de progrés."
+
+#: ../clawsker:146
+msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
+msgstr "Antiguitat màxima d'associació per assumpte (dies)"
+
+#: ../clawsker:147
+msgid ""
+"Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
+"subject in addition to standard headers\"."
+msgstr ""
+"Nombre de dies per incloure un missatge en un fil quan s'usi \"Associa usant "
+"l'assumpte a més de les capçaleres estàndards\"."
+
+#: ../clawsker:148
+msgid "Allow unsafe SSL certificates"
+msgstr "Permet certificats SSL no segurs"
+
+#: ../clawsker:149
+msgid ""
+"Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
+"port."
+msgstr ""
+"Permet al Claws Mail recordar múltiples certificats SSL per a un port/"
+"servidor concret."
+
+#: ../clawsker:150
+msgid "Force UTF-8 for broken mails"
+msgstr "Força UTF-8 per a missatges malmesos"
+
+#: ../clawsker:151
+msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
+msgstr ""
+"Usa la codificació UTF-8 per a missatges malmesos en comptes de la llengua "
+"actual."
+
+#: ../clawsker:152
+msgid "Warn on drag 'n' drop"
+msgstr "Avisa en arrossegar i deixar anar."
+
+#: ../clawsker:153
+msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
+msgstr "Mostra un diàleg de confirmació en arrossegar i deixar anar carpetes."
+
+#: ../clawsker:154
+msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
+msgstr "Els missatges de sortida tenen ASCII com a alternativa."
+
+#: ../clawsker:155
+msgid ""
+"If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise "
+"the user-defined encoding is enforced always."
+msgstr ""
+"Si el contingut ho permet, s'usarà ASCII per codificar els missatges de "
+"sortida; si no, sempre s'imposa la codificació definida per l'usuari."
+
+#: ../clawsker:156
+msgid "Primary paste unselects selection"
+msgstr "L'enganxament primari desmarca la selecció"
+
+#: ../clawsker:157
+msgid ""
+"Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
+"insertion point."
+msgstr ""
+"Controla com l'enganxament amb el clic del mig canvia el text seleccionat i "
+"el punt d'inserció."
+
+#: ../clawsker:158
+msgid "Show inline attachments"
+msgstr "Mostra els adjunts encastats"
+
+#: ../clawsker:159
+msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view"
+msgstr ""
+"Permet amagar els adjunts encastats que ja es mostrin a la vista de "
+"l'estructura del missatge."
+
+#: ../clawsker:160
+msgid "Address search in compose window matches any"
+msgstr "La cerca d'adreces a la finestra d'escriptura coincideix amb qualsevol"
+
+#: ../clawsker:161
+msgid ""
+"On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
+"only the from the start"
+msgstr ""
+"Quan es completa amb el tabulador, el text de l'adreça coincidirà amb "
+"qualsevol part de la cadena o només amb l'inici."
+
+#: ../clawsker:162
+msgid "Folder search in folder selector matches any"
+msgstr "La cerca de carpetes al selector de carpetes coincideix amb qualsevol"
+
+#: ../clawsker:163
+msgid ""
+"On folder name completion text will match any part of the string or only "
+"from the start"
+msgstr ""
+"Quan es completi el nom d'una carpeta, el text coincidirà amb qualsevol part "
+"de la cadena o només amb l'inici."
+
+#: ../clawsker:165
+msgid "X-Mailer header"
+msgstr "Capçalera X-Mailer"
+
+#: ../clawsker:166
+msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
+msgstr ""
+"El color usat per a la línia d'X-Mailer quan el valor sigui \"Claws Mail\"."
+
+#: ../clawsker:167
+msgid "Error messages"
+msgstr "Missatges d'error"
+
+#: ../clawsker:168
+msgid "Colour for error messages in log window."
+msgstr "Color per als missatges d'error a la finestra de registre."
+
+#: ../clawsker:169
+msgid "Server messages"
+msgstr "Missatges del servidor"
+
+#: ../clawsker:170
+msgid "Colour for messages received from servers in log window."
+msgstr ""
+"Color per als missatges rebuts dels servidors a la finestra de registre."
+
+#: ../clawsker:171
+msgid "Standard messages"
+msgstr "Missatges estàndards"
+
+#: ../clawsker:172
+msgid "Colour for messages in log window."
+msgstr "Color per als missatges a la finestra de registre."
+
+#: ../clawsker:173
+msgid "Client messages"
+msgstr "Missatges del client"
+
+#: ../clawsker:174
+msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
+msgstr "Color per als missatges enviats a servidors a la finestra de registre."
+
+#: ../clawsker:175
+msgid "Warnings"
+msgstr "Avisos"
+
+#: ../clawsker:176
+msgid "Colour for warning messages in log window."
+msgstr "Color per als missatges d'avís a la finestra de registre."
+
+#: ../clawsker:178
+msgid "Added lines"
+msgstr "Línies afegides"
+
+#: ../clawsker:179
+msgid "Colour for added lines in patches."
+msgstr "Color per a línies afegides als pedaços."
+
+#: ../clawsker:180
+msgid "Deleted lines"
+msgstr "Línies esborrades"
+
+#: ../clawsker:181
+msgid "Colour for deleted lines in patches."
+msgstr "Color per a les línies esborrades als pedaços."
+
+#: ../clawsker:182
+msgid "Hunk lines"
+msgstr "Línies de capçalera"
+
+#: ../clawsker:183
+msgid "Color for hunk headers in patches."
+msgstr "Color per a les línies de capçalera als pedaços."
+
+#: ../clawsker:185
+msgid "X position"
+msgstr "Posició X"
+
+#: ../clawsker:186
+msgid "X coordinate for window's top-left corner."
+msgstr "Coordenada X per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
+
+#: ../clawsker:187
+msgid "Y position"
+msgstr "Posició Y"
+
+#: ../clawsker:188
+msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
+msgstr "Coordenada Y per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
+
+#: ../clawsker:189
+msgid "Width"
+msgstr "Amplada"
+
+#: ../clawsker:190
+msgid "Window's width in pixels."
+msgstr "Amplada de la finestra en píxels."
+
+#: ../clawsker:191
+msgid "Height"
+msgstr "Alçada"
+
+#: ../clawsker:192
+msgid "Window's height in pixels."
+msgstr "Alçada de la finestra en píxels."
+
+#: ../clawsker:194
+msgid "Maximized"
+msgstr "Maximització"
+
+#: ../clawsker:195
+msgid "Changes window maximized status."
+msgstr "Canvia l'estat maximitzat de la finestra."
+
+#: ../clawsker:196
+msgid "Full-screen"
+msgstr "Pantalla completa"
+
+#: ../clawsker:197
+msgid "Changes full screen status."
+msgstr "Canvia l'estat de pantalla completa."
+
+#: ../clawsker:199
+msgid "Error: "
+msgstr "Error: "
+
+#: ../clawsker:200
+msgid "resource file for Claws Mail was not found."
+msgstr "no es troba el fitxer de configuració del Claws Mail."
+
+#: ../clawsker:201
+msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
+msgstr "sembla que el Claws Mail ara s'està executant, tanqueu-lo primer."
+
+#: ../clawsker:365
+msgid "Clawsker error"
+msgstr "Error del Clawsker"
+
+#: ../clawsker:1669
+msgid "Main window"
+msgstr "Finestra principal"
+
+#: ../clawsker:1682
+msgid "Message window"
+msgstr "Finestra de missatges"
+
+#: ../clawsker:1692
+msgid "Send window"
+msgstr "Finestra d'enviament"
+
+#: ../clawsker:1697
+msgid "Receive window"
+msgstr "Finestra de recepció"
+
+#: ../clawsker:1711
+msgid "Folder window"
+msgstr "Finestra de carpetes"
+
+#: ../clawsker:1716
+msgid "Folder selection window"
+msgstr "Finestra de selecció de carpetes"
+
+#: ../clawsker:1726
+msgid "Addressbook main window"
+msgstr "Finestra principal de la llibreta d'adreces"
+
+#: ../clawsker:1731
+msgid "Edit person window"
+msgstr "Finestra d'edició de persona"
+
+#: ../clawsker:1736
+msgid "Edit group window"
+msgstr "Finestra d'edició de grup"
+
+#: ../clawsker:1741
+msgid "Add address window"
+msgstr "Finestra d'addició d'adreça"
+
+#: ../clawsker:1746
+msgid "Folder select window"
+msgstr "Finestra de selecció de carpeta"
+
+#: ../clawsker:1756
+msgid "Accounts window"
+msgstr "Finestra de comptes"
+
+#: ../clawsker:1761
+msgid "Edit account window"
+msgstr "Finestra d'edició de comptes"
+
+#: ../clawsker:1771
+msgid "Filtering window"
+msgstr "Finestra de filtratge"
+
+#: ../clawsker:1776
+msgid "Filtering actions window"
+msgstr "Finestra d'accions de filtratge"
+
+#: ../clawsker:1781
+msgid "Filtering debug window"
+msgstr "Finestra de depuració de filtratge"
+
+#: ../clawsker:1786
+msgid "Matcher window"
+msgstr "Finestra del selector"
+
+#: ../clawsker:1796
+msgid "Preferences window"
+msgstr "Finestra de les preferències"
+
+#: ../clawsker:1801
+msgid "Templates window"
+msgstr "Finestra de les plantilles"
+
+#: ../clawsker:1806
+msgid "Actions window"
+msgstr "Finestra de les accions"
+
+#: ../clawsker:1811
+msgid "Tags window"
+msgstr "Finestra de les etiquetes"
+
+#: ../clawsker:1816
+msgid "Plugins window"
+msgstr "Finestra dels connectors"
+
+#: ../clawsker:1831
+msgid "Print preview window"
+msgstr "Finestra de previsualització d'impressió"
+
+#: ../clawsker:1836
+msgid "View source window"
+msgstr "Finestra de font del missatge"
+
+#: ../clawsker:1843
+msgid "Main"
+msgstr "Principal"
+
+#: ../clawsker:1844
+msgid "Message"
+msgstr "Missatge"
+
+#: ../clawsker:1845
+msgid "Send/Receive"
+msgstr "Enviament / Recepció"
+
+#: ../clawsker:1846
+msgid "Folder"
+msgstr "Carpeta"
+
+#: ../clawsker:1848
+msgid "Accounts"
+msgstr "Comptes"
+
+#: ../clawsker:1849
+msgid "Filtering"
+msgstr "Filtratge"
+
+#: ../clawsker:1850
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferències"
+
+#: ../clawsker:1862 ../clawsker:1869
+msgid ", built for "
+msgstr ", construït per a "
+
+#: ../clawsker:1863 ../clawsker:1870
+msgid ", running with "
+msgstr ", en execució amb "
+
+#: ../clawsker:1875
+msgid "was not found!"
+msgstr "no s'ha trobat!"
+
+#: ../clawsker:1876
+msgid "returned version "
+msgstr "versió de resposta "
+
+#: ../clawsker:1886
+msgid "Syntax:\n"
+msgstr "Sintaxi:\n"
+
+#: ../clawsker:1887
+msgid "  clawsker [options]\n"
+msgstr "  clawsker [opcions]\n"
+
+#: ../clawsker:1888
+msgid "Options:\n"
+msgstr "Opcions:\n"
+
+#: ../clawsker:1889
+msgid "  -h|--help                        Prints this help screen.\n"
+msgstr "  -h|--help                        Imprimeix aquesta pàgina d'ajuda.\n"
+
+#: ../clawsker:1890
+msgid "  -v|--version                     Prints version infos.\n"
+msgstr ""
+"  -v|--version                     Imprimeix informació de la versió.\n"
+
+#: ../clawsker:1891
+msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output.\n"
+msgstr ""
+"  -b|--verbose                     Més missatges a la sortida estàndard.\n"
+
+#: ../clawsker:1892
+msgid ""
+"  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
+msgstr ""
+"  -a|--alternate-config-dir <dir>  Usa <dir> com a dir. de config. del Claws "
+"Mail.\n"
+
+#: ../clawsker:1893
+msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name.\n"
+msgstr ""
+"  -c|--clawsrc <file>              Usa <fitxer> com a fitxer de "
+"configuració.\n"
+
+#: ../clawsker:1906
+msgid "try -h or --help for syntax.\n"
+msgstr "intenteu -h o --help per a la sintaxi.\n"
+
+#: ../clawsker:1909
+#, perl-brace-format
+msgid "Error in options: {msg}\n"
+msgstr "Error a les opcions: {msg}\n"
+
+#: ../clawsker:1921
+#, perl-brace-format
+msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
+msgstr ""
+"Error: {opt} requireix un valor numèric separat per punts com a argument\n"
+
+#: ../clawsker:1928
+#, perl-brace-format
+msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
+msgstr "Error: '{dir}' no és un directori o no existeix\n"
+
+#: ../clawsker:1937
+#, perl-brace-format
+msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
+msgstr "Error: '{value}' no és un fitxer o no existeix\n"