Catalan translation update by David Medina
[clawsker.git] / po / ca.po
1 # Clawsker Catalan translation.
2 # Copyright (C) 2007-2017 Ricardo Mones
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # David Medina <opensusecatala@gmail.com>, agost i setembre de 2016.
5 # David Medina <opensusecatala@gmail.com>, març de 2017.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: clawsker 1.1.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2017-03-21 10:30+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2017-03-24 14:35+0100\n"
13 "Last-Translator: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: \n"
15 "Language: ca\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
22 #: ../clawsker:62
23 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
24 msgstr "Preferències amagades del Claws Mail"
25
26 #: ../clawsker:63
27 msgid "About..."
28 msgstr "Quant a..."
29
30 #: ../clawsker:64
31 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
32 msgstr "Clawsker :: Un configurador del Claws Mail"
33
34 #: ../clawsker:65
35 msgid "License:"
36 msgstr "Llicència:"
37
38 #: ../clawsker:66
39 msgid "Version:"
40 msgstr "Versió:"
41
42 #: ../clawsker:68
43 msgid "Colours"
44 msgstr "Colors"
45
46 #: ../clawsker:69
47 msgid "Behaviour"
48 msgstr "Comportament"
49
50 #: ../clawsker:70
51 msgid "GUI"
52 msgstr "GUI"
53
54 #: ../clawsker:71 ../clawsker:1963
55 msgid "Other"
56 msgstr "Altres"
57
58 #: ../clawsker:72
59 msgid "Windows"
60 msgstr "Finestres"
61
62 #: ../clawsker:73 ../clawsker:1960
63 msgid "Accounts"
64 msgstr "Comptes"
65
66 #: ../clawsker:74
67 msgid "Plugins"
68 msgstr "Connectors"
69
70 #: ../clawsker:75
71 msgid "Hotkeys"
72 msgstr "Tecles d'accés directe"
73
74 #: ../clawsker:76
75 msgid "Info"
76 msgstr "Informació"
77
78 #: ../clawsker:78 ../clawsker:1959
79 msgid "Addressbook"
80 msgstr "Llibreta d'adreces"
81
82 #: ../clawsker:79
83 msgid "Memory"
84 msgstr "Memòria"
85
86 #: ../clawsker:80 ../clawsker:89
87 msgid "Message View"
88 msgstr "Vista de missatges"
89
90 #: ../clawsker:81 ../clawsker:1938
91 msgid "Log window"
92 msgstr "Finestra de registre"
93
94 #: ../clawsker:82
95 msgid "Drag 'n' drop"
96 msgstr "Arrossegar i deixar anar"
97
98 #: ../clawsker:83
99 msgid "Secure Sockets Layer"
100 msgstr "Capa segura de sòcols"
101
102 #: ../clawsker:84
103 msgid "Messages"
104 msgstr "Missatges"
105
106 #: ../clawsker:85
107 msgid "Completion"
108 msgstr "Compleció"
109
110 #: ../clawsker:86
111 msgid "Coloured stripes"
112 msgstr "Línies de colors"
113
114 #: ../clawsker:87
115 msgid "Scroll bars"
116 msgstr "Barres de desplaçament"
117
118 #: ../clawsker:88
119 msgid "Message List"
120 msgstr "Llista de missatges"
121
122 #: ../clawsker:90 ../clawsker:94
123 msgid "Compose window"
124 msgstr "Finestra d'escriptura"
125
126 #: ../clawsker:91
127 msgid "NetworkManager"
128 msgstr "Gestor de xarxa"
129
130 #: ../clawsker:92
131 msgid "Viewing patches"
132 msgstr "Pedaços de visualització"
133
134 #: ../clawsker:93
135 msgid "Master passphrase"
136 msgstr "Contrasenya mestra"
137
138 #: ../clawsker:95
139 msgid "Quick search"
140 msgstr "Cerca ràpida"
141
142 #: ../clawsker:97
143 msgid "Use detached address book edit dialogue"
144 msgstr "Usa un diàleg d'edició de la llibreta d'adreces separat"
145
146 #: ../clawsker:98
147 msgid ""
148 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
149 "use a form embedded in the address book's main window."
150 msgstr ""
151 "Si es marca a cert, s'usa un diàleg separat per editar els detalls de la "
152 "identitat. Si no, s'usa un formulari encastat a la finestra principal de la "
153 "llibreta d'adreces."
154
155 #: ../clawsker:99
156 msgid "Maximum memory for message cache"
157 msgstr "Memòria màxima per a la cau de missatge"
158
159 #: ../clawsker:100
160 msgid "kilobytes"
161 msgstr "kilobytes"
162
163 #: ../clawsker:101
164 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
165 msgstr ""
166 "La memòria màxima per desar els missatges a la memòria cau, en kilobytes."
167
168 #: ../clawsker:102
169 msgid "Minimun time for cache elements"
170 msgstr "Temps mínim per a la cau d'elements"
171
172 #: ../clawsker:103
173 msgid "minutes"
174 msgstr "minuts"
175
176 #: ../clawsker:104
177 msgid ""
178 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
179 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
180 msgstr ""
181 "L'estona mínima en minuts per mantenir la cau a la memòria. No s'alliberaran "
182 "caus més recents, fins i tot si l'ús de memòria és massa elevat."
183
184 #: ../clawsker:105
185 msgid "Use NetworkManager"
186 msgstr "Usa el NetworkManager"
187
188 #: ../clawsker:106
189 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
190 msgstr "Usa el NetworkManager per commutar a fora de línia automàticament."
191
192 #: ../clawsker:107
193 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
194 msgstr "Rondes per a la funció PBKDF2"
195
196 #: ../clawsker:108
197 msgid ""
198 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
199 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
200 "passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
201 "affected."
202 msgstr ""
203 "Especifiqueu el nombre d'iteracions de la funció de derivació de claus que "
204 "s'aplicarà en el càlcul contrasenya mestra. No modifica la contrasenya "
205 "emmagatzemada en l'actualitat, només afecta les contrasenyes mestres "
206 "calculades després de canviar aquest valor."
207
208 #: ../clawsker:110
209 msgid "Show unread messages with bold font"
210 msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta"
211
212 #: ../clawsker:111
213 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
214 msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta a la llista de missatges."
215
216 #: ../clawsker:112
217 msgid "Don't use markup"
218 msgstr "No usis el marcatge"
219
220 #: ../clawsker:113
221 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
222 msgstr ""
223 "No usis negreta ni cursiva al selector de comptes del diàleg d'escriptura."
224
225 #: ../clawsker:114
226 msgid "Use dotted lines in tree view components"
227 msgstr "Usa línies de punts a la visualització de components de vista d'arbre."
228
229 #: ../clawsker:115
230 msgid ""
231 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
232 "and other lists) instead of the modern lineless look."
233 msgstr ""
234 "Usa l'aparença antiga de línia de punts a les vistes en arbre de la finestra "
235 "principal (carpetes, missatges i altres llistes) en comptes de l'aparença "
236 "moderna sense línies."
237
238 #: ../clawsker:116
239 msgid "Enable horizontal scrollbar"
240 msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal"
241
242 #: ../clawsker:117
243 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
244 msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal a la llista de missatges."
245
246 #: ../clawsker:118
247 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
248 msgstr ""
249 "Mostra la columna \"Per a\" en comptes de la columna \"De\" a la carpeta "
250 "d'enviats."
251
252 #: ../clawsker:119
253 msgid ""
254 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
255 "instead of the originator's one in a From column."
256 msgstr ""
257 "Mostra l'adreça de correu electrònic del destinatari en una columna de \"Per "
258 "a\" de la carpeta d'enviats en lloc de l'adreça de l'originador en una "
259 "columna \"De\"."
260
261 #: ../clawsker:120
262 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
263 msgstr "Comportament del desplaçament a la llista de carpetes"
264
265 #: ../clawsker:121
266 msgid ""
267 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
268 "automatic or hide always."
269 msgstr ""
270 "Especifiqueu la política del desplaçament vertical de la llista de carpetes: "
271 "mostra-ho sempre, automàtic o amaga-ho sempre."
272
273 #: ../clawsker:122
274 msgid "Show always"
275 msgstr "Mostra-ho sempre"
276
277 #: ../clawsker:123
278 msgid "Automatic"
279 msgstr "Automàtic"
280
281 #: ../clawsker:124
282 msgid "Hide always"
283 msgstr "Amaga-ho sempre"
284
285 #: ../clawsker:125
286 msgid "From column displays"
287 msgstr "Visualització de la columna \"De\""
288
289 #: ../clawsker:126
290 msgid ""
291 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
292 "address or both."
293 msgstr ""
294 "Selecciona la dades mostrades a la columna \"De\" de la llista de missatges: "
295 "nom, adreça o ambdós."
296
297 #: ../clawsker:127
298 msgid "Name only"
299 msgstr "Només el nom"
300
301 #: ../clawsker:128
302 msgid "Address only"
303 msgstr "Només l'adreça"
304
305 #: ../clawsker:129
306 msgid "Both name and address"
307 msgstr "El nom i l'adreça"
308
309 #: ../clawsker:130
310 msgid "Coloured lines contrast"
311 msgstr "Contrast de les línies de color"
312
313 #: ../clawsker:131
314 msgid ""
315 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
316 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
317 "the alternating colours of the lines."
318 msgstr ""
319 "Especifiqueu el valor per usar quan es creïn línies de colors "
320 "alternativament en components de vista d'arbre. Com més baix sigui el valor, "
321 "menys visible serà la diferència en l'alternança dels colors de les línies."
322
323 #: ../clawsker:132
324 msgid "Show cursor"
325 msgstr "Mostra el cursor"
326
327 #: ../clawsker:133
328 msgid "Display the cursor in the Message View."
329 msgstr "Mostra el cursor a la vista de missatges."
330
331 #: ../clawsker:134
332 msgid "Detachable toolbars"
333 msgstr "Barres d'eines desacoblables"
334
335 #: ../clawsker:135
336 msgid "Show handles in the toolbars."
337 msgstr "Mostra nanses a les barres d'eines."
338
339 #: ../clawsker:136
340 msgid "Use stripes in all tree view components"
341 msgstr "Usa ratlles a tots els components de vista d'arbre."
342
343 #: ../clawsker:137
344 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
345 msgstr "Habilita línies de colors alterns en tots els components d'arbre."
346
347 #: ../clawsker:138
348 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
349 msgstr "Usa ratlles a la llista de carpetes i missatges"
350
351 #: ../clawsker:139
352 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
353 msgstr ""
354 "Habilita línies de colors alterns a la llista de missatges i a la llista de "
355 "carpetes."
356
357 #: ../clawsker:140
358 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
359 msgstr ""
360 "2 línies per element de la llista de missatges al disseny de 3 columnes"
361
362 #: ../clawsker:141
363 msgid ""
364 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
365 "mode."
366 msgstr ""
367 "Estén la informació de la llista de missatges de més de dues línies quan "
368 "s'utilitzi el mode de tres columnes."
369
370 #: ../clawsker:142
371 msgid "Show margin"
372 msgstr "Mostra el marge"
373
374 #: ../clawsker:143
375 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
376 msgstr "Mostra un petit marge a la vista d'escriptura."
377
378 #: ../clawsker:144
379 msgid "Don't display localized date"
380 msgstr "No mostris la data traduïda"
381
382 #: ../clawsker:145
383 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
384 msgstr "Commuta la llengua del format de la data a la vista de missatges."
385
386 #: ../clawsker:146
387 msgid "Zero replacement character"
388 msgstr "Caràcter de reemplaçament del zero"
389
390 #: ../clawsker:147
391 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
392 msgstr ""
393 "Reemplaça el \"0\" amb el caràcter proporcionat a la llista de carpetes."
394
395 #: ../clawsker:148
396 msgid "Editable headers"
397 msgstr "Capçaleres editables"
398
399 #: ../clawsker:149
400 msgid ""
401 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
402 "select from the available choices in the associated dropdown list."
403 msgstr ""
404 "Permet escriure manualment qualsevol valor a la capçalera de la finestra "
405 "d'escriptura o simplement seleccioneu una de les opcions disponibles a la "
406 "llista desplegable associada."
407
408 #: ../clawsker:150
409 msgid "Warn when sending to more than"
410 msgstr "Avisa quan es faci un enviament a més de"
411
412 #: ../clawsker:151
413 msgid "recipients"
414 msgstr "destinataris"
415
416 #: ../clawsker:152
417 msgid ""
418 "Show a warning dialogue when sending to more recipients than specified. Use "
419 "0 to disable this check."
420 msgstr ""
421 "Mostra un diàleg d'avís quan es faci un enviament a més destinataris dels "
422 "especificats. Useu 0 per inhabilitar aquesta comprovació. "
423
424 #: ../clawsker:153
425 msgid "Select next message on delete"
426 msgstr "Selecciona el missatge següent en esborrar"
427
428 #: ../clawsker:154
429 msgid ""
430 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
431 "message) or the previous one (older message)."
432 msgstr ""
433 "Quan s'esborri un missatge, commuta entre seleccionar-ne el següent "
434 "(missatge més recent) o l'anterior (més antic)."
435
436 #: ../clawsker:156
437 msgid "Drag 'n' drop hover timeout"
438 msgstr "Temps d'espera de la flotació per arrossegar i deixar anar"
439
440 #: ../clawsker:157
441 msgid "milliseconds"
442 msgstr "mil·lisegons"
443
444 #: ../clawsker:158
445 msgid ""
446 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
447 "cursor is held over it during drag and drop."
448 msgstr ""
449 "Temps en mil·lisegons que causarà que un arbre de carpetes s'expandeixi quan "
450 "el cursor del ratolí es mantingui a sobre durant una acció d'arrossegar i "
451 "deixar anar."
452
453 #: ../clawsker:159
454 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
455 msgstr "No confirmis les eliminacions (perillós!)"
456
457 #: ../clawsker:160
458 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
459 msgstr "No demanis cap confirmació abans d'eliminar missatges definitivament."
460
461 #: ../clawsker:161
462 msgid "Respect format=flowed in messages"
463 msgstr "Respecta el format=flux als missatges"
464
465 #: ../clawsker:162
466 msgid ""
467 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
468 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
469 "wrapped."
470 msgstr ""
471 "Respecta el format=flux a les seccions de missatges de text / plans. Això "
472 "provocarà que alguns missatges tinguin línies llargues, però corregirà "
473 "alguns URL que d'altra manera s'ajustarien."
474
475 #: ../clawsker:163
476 msgid "Allow writable temporary files"
477 msgstr "Permet els fitxers temporals d'escriptura."
478
479 #: ../clawsker:164
480 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
481 msgstr ""
482 "Desa fitxers temporals quan s'obrin els adjunts amb permís d'escriptura."
483
484 #: ../clawsker:165
485 msgid "Don't check SSL certificates"
486 msgstr "No comprovis els certificats SSL"
487
488 #: ../clawsker:166
489 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
490 msgstr "Inhabilita la verificació de certificats SSL."
491
492 #: ../clawsker:167
493 msgid "Progress bar update step every"
494 msgstr "La barra de progrés fa un pas d'actualització cada "
495
496 #: ../clawsker:168
497 msgid "items"
498 msgstr "elements"
499
500 #: ../clawsker:169
501 msgid "Update stepping in progress bars."
502 msgstr "Passos per actualitzar la barra de progrés."
503
504 #: ../clawsker:170
505 msgid "Maximum age when threading by subject"
506 msgstr "Antiguitat màxima en enfilar per assumpte"
507
508 #: ../clawsker:171
509 msgid "days"
510 msgstr "dies"
511
512 #: ../clawsker:172
513 msgid ""
514 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
515 "subject in addition to standard headers\"."
516 msgstr ""
517 "Nombre de dies per incloure un missatge en un fil quan s'usi \"Associa usant "
518 "l'assumpte a més de les capçaleres estàndards\"."
519
520 #: ../clawsker:173
521 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
522 msgstr "Permet certificats SSL no segurs"
523
524 #: ../clawsker:174
525 msgid ""
526 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
527 "port."
528 msgstr ""
529 "Permet al Claws Mail recordar múltiples certificats SSL per a un port / "
530 "servidor concret."
531
532 #: ../clawsker:175
533 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
534 msgstr "Força UTF-8 per a missatges malmesos"
535
536 #: ../clawsker:176
537 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
538 msgstr ""
539 "Usa la codificació UTF-8 per a missatges malmesos en comptes de la llengua "
540 "actual."
541
542 #: ../clawsker:177
543 msgid "Warn on drag 'n' drop"
544 msgstr "Avisa en arrossegar i deixar anar."
545
546 #: ../clawsker:178
547 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
548 msgstr "Mostra un diàleg de confirmació en arrossegar i deixar anar carpetes."
549
550 #: ../clawsker:179
551 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
552 msgstr "Els missatges de sortida tenen ASCII com a alternativa."
553
554 #: ../clawsker:180
555 msgid ""
556 "If allowed by content, ASCII will be used to encode outgoing messages, "
557 "otherwise the user-defined encoding is always enforced."
558 msgstr ""
559 "Si el contingut ho permet, s'usarà ASCII per codificar els missatges de "
560 "sortida; si no, sempre s'imposa la codificació definida per l'usuari."
561
562 #: ../clawsker:181
563 msgid "Primary paste unselects selection"
564 msgstr "L'enganxament primari desmarca la selecció"
565
566 #: ../clawsker:182
567 msgid ""
568 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
569 "insertion point."
570 msgstr ""
571 "Controla com l'enganxament amb el clic del mig canvia el text seleccionat i "
572 "el punt d'inserció."
573
574 #: ../clawsker:183
575 msgid "Show inline attachments"
576 msgstr "Mostra els adjunts encastats"
577
578 #: ../clawsker:184
579 msgid "Allows to hide inline attachments already shown in mail structure view."
580 msgstr ""
581 "Permet amagar fitxers adjunts incorporats que ja es mostren a la vista de "
582 "l'estructura del missatge."
583
584 #: ../clawsker:185
585 msgid "Address search in compose window matches any"
586 msgstr "La cerca d'adreces a la finestra d'escriptura coincideix amb qualsevol"
587
588 #: ../clawsker:186
589 msgid ""
590 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
591 "only from the start."
592 msgstr ""
593 "Amb la compleció del tabulador, el text de l'adreça coincidirà amb qualsevol "
594 "part de la cadena o només des de l'inici."
595
596 #: ../clawsker:187
597 msgid "Folder search in folder selector matches any"
598 msgstr "La cerca de carpetes al selector de carpetes coincideix amb qualsevol"
599
600 #: ../clawsker:188
601 msgid ""
602 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
603 "from the start."
604 msgstr ""
605 "A la compleció del nom de carpeta, el text coincidirà amb qualsevol part de "
606 "la cadena o només des de l'inici."
607
608 #: ../clawsker:189
609 msgid "Rewrite first 'From' using QP encoding"
610 msgstr "Reescriu el primer \"De\" usant codificació QP"
611
612 #: ../clawsker:190
613 msgid ""
614 "Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using "
615 "Quoted-Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
616 msgstr ""
617 "Solució per a alguns servidors que converteixen el primer \"De\" a \">De\" "
618 "usant una transferència de codificació de Quoted-Printable en lloc d'una "
619 "codificació de 7 bits / 8 bits."
620
621 #: ../clawsker:192
622 msgid "X-Mailer header"
623 msgstr "Capçalera X-Mailer"
624
625 #: ../clawsker:193
626 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
627 msgstr ""
628 "El color usat per a la línia d'X-Mailer quan el valor sigui \"Claws Mail\"."
629
630 #: ../clawsker:194
631 msgid "Error messages"
632 msgstr "Missatges d'error"
633
634 #: ../clawsker:195
635 msgid "Colour for error messages in log window."
636 msgstr "Color per als missatges d'error a la finestra de registre."
637
638 #: ../clawsker:196
639 msgid "Server messages"
640 msgstr "Missatges del servidor"
641
642 #: ../clawsker:197
643 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
644 msgstr ""
645 "Color per als missatges rebuts dels servidors a la finestra de registre."
646
647 #: ../clawsker:198
648 msgid "Standard messages"
649 msgstr "Missatges estàndards"
650
651 #: ../clawsker:199
652 msgid "Colour for messages in log window."
653 msgstr "Color per als missatges a la finestra de registre."
654
655 #: ../clawsker:200
656 msgid "Client messages"
657 msgstr "Missatges del client"
658
659 #: ../clawsker:201
660 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
661 msgstr "Color per als missatges enviats a servidors a la finestra de registre."
662
663 #: ../clawsker:202
664 msgid "Warning messages"
665 msgstr "Missatges d'avís"
666
667 #: ../clawsker:203
668 msgid "Colour for warning messages in log window."
669 msgstr "Color per als missatges d'avís a la finestra de registre."
670
671 #: ../clawsker:205
672 msgid "Tags background"
673 msgstr "Fons de les etiquetes"
674
675 #: ../clawsker:206
676 msgid "Background colour for tags in message view."
677 msgstr "Color de fons per a les etiquetes a la vista de missatges."
678
679 #: ../clawsker:207
680 msgid "Tags text"
681 msgstr "Text de les etiquetes"
682
683 #: ../clawsker:208
684 msgid "Text colour for tags in message view."
685 msgstr "Color del text per a les etiquetes a la vista de missatges."
686
687 #: ../clawsker:210
688 msgid "Default headers background"
689 msgstr "Fons per defecte de les capçaleres"
690
691 #: ../clawsker:211
692 msgid "Background colour for default headers in compose window."
693 msgstr ""
694 "Color de fons per a les capçaleres per defecte a la finestra de redacció."
695
696 #: ../clawsker:212
697 msgid "Default headers text"
698 msgstr "Text de les capçaleres per defecte"
699
700 #: ../clawsker:213
701 msgid "Text colour for default headers in compose window."
702 msgstr ""
703 "Color del text per a les capçaleres per defecte a la finestra de redacció."
704
705 #: ../clawsker:215
706 msgid "Active quick search background"
707 msgstr "Fons de la cerca ràpida activa"
708
709 #: ../clawsker:216
710 msgid "Background colour for active quick search."
711 msgstr "Color de fons per a la cerca ràpida activa."
712
713 #: ../clawsker:217
714 msgid "Active quick search text"
715 msgstr "Text de la cerca ràpida activa"
716
717 #: ../clawsker:218
718 msgid "Text colour for active quick search."
719 msgstr "Color del text per a la cerca ràpida activa."
720
721 #: ../clawsker:219
722 msgid "Quick search error background"
723 msgstr "Fons d'error de la cerca ràpida"
724
725 #: ../clawsker:220
726 msgid "Background colour for quick search error."
727 msgstr "Color de fons per a error de la cerca ràpida."
728
729 #: ../clawsker:221
730 msgid "Quick search error text"
731 msgstr "Text d'error de la cerca ràpida"
732
733 #: ../clawsker:222
734 msgid "Text colour for quick search error."
735 msgstr "Color del text per a error de la cerca ràpida."
736
737 #: ../clawsker:224
738 msgid "Added lines"
739 msgstr "Línies afegides"
740
741 #: ../clawsker:225
742 msgid "Colour for added lines in patches."
743 msgstr "Color per a línies afegides als pedaços."
744
745 #: ../clawsker:226
746 msgid "Deleted lines"
747 msgstr "Línies esborrades"
748
749 #: ../clawsker:227
750 msgid "Colour for deleted lines in patches."
751 msgstr "Color per a les línies esborrades als pedaços."
752
753 #: ../clawsker:228
754 msgid "Hunk lines"
755 msgstr "Línies de peça"
756
757 #: ../clawsker:229
758 msgid "Colour for hunk headers in patches."
759 msgstr "Color per a les capçaleres de peça als pedaços."
760
761 #: ../clawsker:231
762 msgid "X position"
763 msgstr "Posició X"
764
765 #: ../clawsker:232
766 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
767 msgstr "Coordenada X per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
768
769 #: ../clawsker:233
770 msgid "Y position"
771 msgstr "Posició Y"
772
773 #: ../clawsker:234
774 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
775 msgstr "Coordenada Y per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
776
777 #: ../clawsker:235
778 msgid "Width"
779 msgstr "Amplada"
780
781 #: ../clawsker:236
782 msgid "Window's width in pixels."
783 msgstr "Amplada de la finestra en píxels."
784
785 #: ../clawsker:237
786 msgid "Height"
787 msgstr "Alçada"
788
789 #: ../clawsker:238
790 msgid "Window's height in pixels."
791 msgstr "Alçada de la finestra en píxels."
792
793 #: ../clawsker:240
794 msgid "Maximized"
795 msgstr "Maximització"
796
797 #: ../clawsker:241
798 msgid "Changes window maximized status."
799 msgstr "Canvia l'estat maximitzat de la finestra."
800
801 #: ../clawsker:242
802 msgid "Full-screen"
803 msgstr "Pantalla completa"
804
805 #: ../clawsker:243
806 msgid "Changes full screen status."
807 msgstr "Canvia l'estat de pantalla completa."
808
809 #: ../clawsker:245
810 msgid "Use custom GnuTLS priority"
811 msgstr "Usa una prioritat de GnuTLS personalitzada"
812
813 #: ../clawsker:246
814 msgid "Enables using user provided GnuTLS priority string."
815 msgstr ""
816 "Habilita l'ús d'una cadena de prioritat de GnuTLS proporcionada per l'usuari."
817
818 #: ../clawsker:247 ../clawsker:1993
819 msgid "GnuTLS priority"
820 msgstr "Prioritat de GnuTLS"
821
822 #: ../clawsker:248
823 msgid ""
824 "Value to use as GnuTLS priority string if custom priority check is enabled. "
825 "Otherwise this value is ignored."
826 msgstr ""
827 "Valor per usar com a cadena de prioritat de GnuTLS si s'habilita la "
828 "comprovació de prioritat personalitzada. Si no, s'ignora el valor."
829
830 #: ../clawsker:250
831 msgid "Autocompletion limit"
832 msgstr "Límit de l'autocompleció"
833
834 #: ../clawsker:251
835 msgid ""
836 "Limits the number of addresses obtained from keyring through autocompletion. "
837 "Use 0 to get all matches."
838 msgstr ""
839 "Limita el nombre d'adreces obtingudes de l'anell de claus a través de "
840 "l'autocompleció. Useu 0 per a totes les coincidències."
841
842 #: ../clawsker:252
843 msgid "Base URL"
844 msgstr "URL de base"
845
846 #: ../clawsker:253
847 msgid ""
848 "This is the URL where avatar requests are sent. You can use the one of your "
849 "own libravatar server, if available."
850 msgstr ""
851 "Aquest és l'URL on s'envien les sol·licituds d'avatar. Podeu usar el del "
852 "vostre servidor libravatar, si està disponible."
853
854 #: ../clawsker:254
855 msgid "Log level"
856 msgstr "Nivell de registre"
857
858 #: ../clawsker:255
859 msgid "Verbosity level of log, accumulative."
860 msgstr "Nivell detallat de registre, acumulatiu."
861
862 #: ../clawsker:256
863 msgid "None"
864 msgstr "Cap"
865
866 #: ../clawsker:257
867 msgid "Manual"
868 msgstr "Manual"
869
870 #: ../clawsker:258
871 msgid "Actions"
872 msgstr "Accions"
873
874 #: ../clawsker:259
875 msgid "Matches"
876 msgstr "Coincidències"
877
878 #: ../clawsker:435
879 msgid "Clawsker error"
880 msgstr "Error del Clawsker"
881
882 #: ../clawsker:441
883 msgid "Error: seems Claws Mail is currently running, close it first."
884 msgstr "Error: sembla que el Claws Mail ja s'executa, tanqueu-lo primer."
885
886 #: ../clawsker:464
887 msgid "Error: resource file for Claws Mail was not found."
888 msgstr "Error: no s'ha trobat el fitxer de recurs per al Claws Mail."
889
890 #: ../clawsker:1781
891 msgid "Main window"
892 msgstr "Finestra principal"
893
894 #: ../clawsker:1794
895 msgid "Message window"
896 msgstr "Finestra de missatges"
897
898 #: ../clawsker:1804
899 msgid "Send window"
900 msgstr "Finestra d'enviament"
901
902 #: ../clawsker:1809
903 msgid "Receive window"
904 msgstr "Finestra de recepció"
905
906 #: ../clawsker:1823
907 msgid "Folder window"
908 msgstr "Finestra de carpetes"
909
910 #: ../clawsker:1828
911 msgid "Folder selection window"
912 msgstr "Finestra de selecció de carpetes"
913
914 #: ../clawsker:1838
915 msgid "Addressbook main window"
916 msgstr "Finestra principal de la llibreta d'adreces"
917
918 #: ../clawsker:1843
919 msgid "Edit person window"
920 msgstr "Finestra d'edició de persones"
921
922 #: ../clawsker:1848
923 msgid "Edit group window"
924 msgstr "Finestra d'edició de grups"
925
926 #: ../clawsker:1853
927 msgid "Add address window"
928 msgstr "Finestra d'addició d'adreça"
929
930 #: ../clawsker:1858
931 msgid "Folder select window"
932 msgstr "Finestra de selecció de carpeta"
933
934 #: ../clawsker:1868
935 msgid "Accounts window"
936 msgstr "Finestra de comptes"
937
938 #: ../clawsker:1873
939 msgid "Edit account window"
940 msgstr "Finestra d'edició de comptes"
941
942 #: ../clawsker:1883
943 msgid "Filtering window"
944 msgstr "Finestra de filtratge"
945
946 #: ../clawsker:1888
947 msgid "Filtering actions window"
948 msgstr "Finestra d'accions de filtratge"
949
950 #: ../clawsker:1893
951 msgid "Filtering debug window"
952 msgstr "Finestra de depuració de filtratge"
953
954 #: ../clawsker:1898
955 msgid "Matcher window"
956 msgstr "Finestra del selector"
957
958 #: ../clawsker:1908
959 msgid "Preferences window"
960 msgstr "Finestra de preferències"
961
962 #: ../clawsker:1913
963 msgid "Templates window"
964 msgstr "Finestra de plantilles"
965
966 #: ../clawsker:1918
967 msgid "Actions window"
968 msgstr "Finestra d'accions"
969
970 #: ../clawsker:1923
971 msgid "Tags window"
972 msgstr "Finestra d'etiquetes"
973
974 #: ../clawsker:1928
975 msgid "Plugins window"
976 msgstr "Finestra dels connectors"
977
978 #: ../clawsker:1943
979 msgid "Print preview window"
980 msgstr "Finestra de previsualització d'impressió"
981
982 #: ../clawsker:1948
983 msgid "View source window"
984 msgstr "Finestra de visualització de codi font"
985
986 #: ../clawsker:1955
987 msgid "Main"
988 msgstr "Principal"
989
990 #: ../clawsker:1956
991 msgid "Message"
992 msgstr "Missatge"
993
994 #: ../clawsker:1957
995 msgid "Send/Receive"
996 msgstr "Enviament / Recepció"
997
998 #: ../clawsker:1958
999 msgid "Folder"
1000 msgstr "Carpeta"
1001
1002 #: ../clawsker:1961
1003 msgid "Filtering"
1004 msgstr "Filtratge"
1005
1006 #: ../clawsker:1962
1007 msgid "Preferences"
1008 msgstr "Preferències"
1009
1010 #: ../clawsker:2095
1011 msgid "Attachment remover"
1012 msgstr "Eliminador d'adjunts"
1013
1014 #: ../clawsker:2100
1015 msgid "GPG"
1016 msgstr "GPG"
1017
1018 #: ../clawsker:2106
1019 msgid "Sieve manager"
1020 msgstr "Gestor del sedàs"
1021
1022 #: ../clawsker:2111
1023 msgid "Libravatar"
1024 msgstr "Libravatar"
1025
1026 #: ../clawsker:2116
1027 msgid "Perl"
1028 msgstr "Perl"
1029
1030 #: ../clawsker:2194
1031 msgid "Menu path"
1032 msgstr "Camí del menú"
1033
1034 #: ../clawsker:2205
1035 msgid "Hotkey"
1036 msgstr "Tecla d'accés directe"
1037
1038 #: ../clawsker:2250
1039 msgid "GLib runtime"
1040 msgstr "Versió d'execució de GLib"
1041
1042 #: ../clawsker:2251
1043 msgid "GLib built"
1044 msgstr "Muntatge de GLib"
1045
1046 #: ../clawsker:2253
1047 msgid "GTK2 runtime"
1048 msgstr "Versió d'execució de GTK2"
1049
1050 #: ../clawsker:2254
1051 msgid "GTK2 built"
1052 msgstr "Muntatge de GTK2"
1053
1054 #: ../clawsker:2271
1055 msgid "Binary"
1056 msgstr "Binari"
1057
1058 #: ../clawsker:2272
1059 msgid "Configuration"
1060 msgstr "Configuració"
1061
1062 #: ../clawsker:2285
1063 msgid "Library versions"
1064 msgstr "Versions de les biblioteques"
1065
1066 #: ../clawsker:2286
1067 msgid "Claws Mail versions"
1068 msgstr "Versions del Claws Mail"
1069
1070 #: ../clawsker:2313
1071 #, perl-brace-format
1072 msgid "Perl-GLib version {glibv}, built for {glibb}, running with {glibr}."
1073 msgstr ""
1074 "Perl-GLib versió {glibv}, muntatge per a {glibb}, s'executa amb {glibr}."
1075
1076 #: ../clawsker:2318
1077 #, perl-brace-format
1078 msgid "Perl-GLib version {glibv}."
1079 msgstr "Perl-GLib versió {glibv}."
1080
1081 #: ../clawsker:2322
1082 #, perl-brace-format
1083 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}, built for {gtkb}, running with {gtkr}."
1084 msgstr "Perl-GTK2 versió {gtkv}, muntatge per a {gtkb}, s'executa amb {gtkr}."
1085
1086 #: ../clawsker:2327
1087 #, perl-brace-format
1088 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}."
1089 msgstr "Perl-GTK2 versió {gtkv}."
1090
1091 #: ../clawsker:2331
1092 msgid "Claws Mail was not found!"
1093 msgstr "No s'ha trobat el Claws Mail!"
1094
1095 #: ../clawsker:2332
1096 #, perl-brace-format
1097 msgid "Claws Mail returned version {cmv}."
1098 msgstr "El Claws Mail ha retornat la versió {cmv}."
1099
1100 #: ../clawsker:2343
1101 msgid "Syntax:"
1102 msgstr "Sintaxi:"
1103
1104 #: ../clawsker:2344
1105 msgid "  clawsker [options]"
1106 msgstr "  clawsker [opcions]"
1107
1108 #: ../clawsker:2345
1109 msgid "Options:"
1110 msgstr "Opcions:"
1111
1112 #: ../clawsker:2346
1113 msgid ""
1114 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail configuration."
1115 msgstr ""
1116 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Usa <dir> com a configuració del Claws "
1117 "Mail."
1118
1119 #: ../clawsker:2347
1120 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output."
1121 msgstr ""
1122 "  -b|--verbose                     Més missatges a la sortida estàndard."
1123
1124 #: ../clawsker:2348
1125 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name."
1126 msgstr ""
1127 "  -c|--clawsrc <file>              Usa <fitxer> com a nom de recurs complet."
1128
1129 #: ../clawsker:2349
1130 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen and exits."
1131 msgstr ""
1132 "  -h|--help                        Imprimeix aquesta pàgina d'ajuda i surt."
1133
1134 #: ../clawsker:2350
1135 msgid "  -r|--read-only                   Disables writing changes to disk."
1136 msgstr "  -r|--read-only                   Inhabilita escriure canvis al disc."
1137
1138 #: ../clawsker:2351
1139 msgid ""
1140 "  -v|--version                     Prints version information and exits."
1141 msgstr ""
1142 "  -v|--version                     Imprimeix la informació de la versió i "
1143 "surt."
1144
1145 #: ../clawsker:2367
1146 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
1147 msgstr "intenteu -h o --help per a la sintaxi.\n"
1148
1149 #: ../clawsker:2370
1150 #, perl-brace-format
1151 msgid "Error in options: {msg}\n"
1152 msgstr "Error a les opcions: {msg}\n"
1153
1154 #: ../clawsker:2382
1155 #, perl-brace-format
1156 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
1157 msgstr ""
1158 "Error: {opt} requireix un valor numèric separat per punts com a argument.\n"
1159
1160 #: ../clawsker:2389
1161 #, perl-brace-format
1162 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
1163 msgstr "Error: \"{dir}\" no és un directori o no existeix.\n"
1164
1165 #: ../clawsker:2398
1166 #, perl-brace-format
1167 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
1168 msgstr "Error: \"{value}\" no és un fitxer o no existeix.\n"
1169
1170 #: ../clawsker:2433 ../clawsker:2495
1171 #, perl-brace-format
1172 msgid "Error: opening '{file}' for reading"
1173 msgstr "Error: obrint {file} per a la lectura"
1174
1175 #: ../clawsker:2441
1176 #, perl-brace-format
1177 msgid "Error: duplicate section '{sect}' in resource file '{file}'\n"
1178 msgstr "Error: secció duplicada, \"{sect}\", al fitxer de recurs {file}\n"
1179
1180 #: ../clawsker:2461 ../clawsker:2530
1181 #, perl-brace-format
1182 msgid "Error: opening '{file}' for writing"
1183 msgstr "Error: obrint {file} per a l'escriptura"