Catalan translation update by David Medina
[clawsker.git] / po / ca.po
1 # Clawsker Catalan translation.
2 # Copyright (C) 2007-2017 Ricardo Mones
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # David Medina <opensusecatala@gmail.com>, agost i setembre de 2016.
5 # David Medina <opensusecatala@gmail.com>, març de 2017.
6 # David Medina <opensusecatala@gmail.com>, agost de 2018.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: clawsker 1.1.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2018-08-08 00:29+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2018-08-10 17:39+0200\n"
13 "Last-Translator: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: \n"
15 "Language: ca\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
22 #: ../clawsker:62
23 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
24 msgstr "Preferències amagades del Claws Mail"
25
26 #: ../clawsker:63
27 msgid "About..."
28 msgstr "Quant a..."
29
30 #: ../clawsker:64
31 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
32 msgstr "Clawsker :: Un configurador del Claws Mail"
33
34 #: ../clawsker:65
35 msgid "License:"
36 msgstr "Llicència:"
37
38 #: ../clawsker:66
39 msgid "Version:"
40 msgstr "Versió:"
41
42 #: ../clawsker:68
43 msgid "Clawsker warning"
44 msgstr "Avís del Clawsker"
45
46 #: ../clawsker:69
47 msgid "There are unapplied modifications."
48 msgstr "Hi ha modificacions sense aplicar."
49
50 #: ../clawsker:70
51 msgid "Do you really want to quit?"
52 msgstr "Realment en voleu sortir?"
53
54 #: ../clawsker:72
55 msgid "Colours"
56 msgstr "Colors"
57
58 #: ../clawsker:73
59 msgid "Behaviour"
60 msgstr "Comportament"
61
62 #: ../clawsker:74
63 msgid "GUI"
64 msgstr "GUI"
65
66 #: ../clawsker:75 ../clawsker:2012
67 msgid "Other"
68 msgstr "Altres"
69
70 #: ../clawsker:76
71 msgid "Windows"
72 msgstr "Finestres"
73
74 #: ../clawsker:77 ../clawsker:2008
75 msgid "Accounts"
76 msgstr "Comptes"
77
78 #: ../clawsker:78
79 msgid "Plugins"
80 msgstr "Connectors"
81
82 #: ../clawsker:79
83 msgid "Hotkeys"
84 msgstr "Tecles d'accés directe"
85
86 #: ../clawsker:80
87 msgid "Info"
88 msgstr "Informació"
89
90 #: ../clawsker:82 ../clawsker:2007
91 msgid "Addressbook"
92 msgstr "Llibreta d'adreces"
93
94 #: ../clawsker:83
95 msgid "Memory"
96 msgstr "Memòria"
97
98 #: ../clawsker:84 ../clawsker:93
99 msgid "Message View"
100 msgstr "Vista de missatges"
101
102 #: ../clawsker:85 ../clawsker:1986
103 msgid "Log window"
104 msgstr "Finestra de registre"
105
106 #: ../clawsker:86
107 msgid "Drag 'n' drop"
108 msgstr "Arrossegar i deixar anar"
109
110 #: ../clawsker:87
111 msgid "Secure Sockets Layer"
112 msgstr "Capa segura de sòcols"
113
114 #: ../clawsker:88
115 msgid "Messages"
116 msgstr "Missatges"
117
118 #: ../clawsker:89
119 msgid "Completion"
120 msgstr "Compleció"
121
122 #: ../clawsker:90
123 msgid "Coloured stripes"
124 msgstr "Línies de colors"
125
126 #: ../clawsker:91
127 msgid "Scroll bars"
128 msgstr "Barres de desplaçament"
129
130 #: ../clawsker:92
131 msgid "Message List"
132 msgstr "Llista de missatges"
133
134 #: ../clawsker:94 ../clawsker:98
135 msgid "Compose window"
136 msgstr "Finestra d'escriptura"
137
138 #: ../clawsker:95
139 msgid "NetworkManager"
140 msgstr "Gestor de xarxa"
141
142 #: ../clawsker:96
143 msgid "Viewing patches"
144 msgstr "Pedaços de visualització"
145
146 #: ../clawsker:97
147 msgid "Master passphrase"
148 msgstr "Contrasenya mestra"
149
150 #: ../clawsker:99
151 msgid "Quick search"
152 msgstr "Cerca ràpida"
153
154 #: ../clawsker:101
155 msgid "Use detached address book edit dialogue"
156 msgstr "Usa un diàleg d'edició de la llibreta d'adreces separat"
157
158 #: ../clawsker:102
159 msgid ""
160 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
161 "use a form embedded in the address book's main window."
162 msgstr ""
163 "Si es marca a cert, s'usa un diàleg separat per editar els detalls de la "
164 "identitat. Si no, s'usa un formulari encastat a la finestra principal de la "
165 "llibreta d'adreces."
166
167 #: ../clawsker:103
168 msgid "Maximum memory for message cache"
169 msgstr "Memòria màxima per a la cau de missatge"
170
171 #: ../clawsker:104
172 msgid "kilobytes"
173 msgstr "kilobytes"
174
175 #: ../clawsker:105
176 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
177 msgstr ""
178 "La memòria màxima per desar els missatges a la memòria cau, en kilobytes."
179
180 #: ../clawsker:106
181 msgid "Minimun time for cache elements"
182 msgstr "Temps mínim per a la cau d'elements"
183
184 #: ../clawsker:107
185 msgid "minutes"
186 msgstr "minuts"
187
188 #: ../clawsker:108
189 msgid ""
190 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
191 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
192 msgstr ""
193 "L'estona mínima en minuts per mantenir la cau a la memòria. No s'alliberaran "
194 "caus més recents, fins i tot si l'ús de memòria és massa elevat."
195
196 #: ../clawsker:109
197 msgid "Use NetworkManager"
198 msgstr "Usa el NetworkManager"
199
200 #: ../clawsker:110
201 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
202 msgstr "Usa el NetworkManager per commutar a fora de línia automàticament."
203
204 #: ../clawsker:111
205 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
206 msgstr "Rondes per a la funció PBKDF2"
207
208 #: ../clawsker:112
209 msgid ""
210 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
211 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
212 "passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
213 "affected."
214 msgstr ""
215 "Especifiqueu el nombre d'iteracions de la funció de derivació de claus que "
216 "s'aplicarà en el càlcul contrasenya mestra. No modifica la contrasenya "
217 "emmagatzemada en l'actualitat, només afecta les contrasenyes mestres "
218 "calculades després de canviar aquest valor."
219
220 #: ../clawsker:114
221 msgid "Show unread messages with bold font"
222 msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta"
223
224 #: ../clawsker:115
225 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
226 msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta a la llista de missatges."
227
228 #: ../clawsker:116
229 msgid "Don't use markup"
230 msgstr "No usis el marcatge"
231
232 #: ../clawsker:117
233 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
234 msgstr ""
235 "No usis negreta ni cursiva al selector de comptes del diàleg d'escriptura."
236
237 #: ../clawsker:118
238 msgid "Use dotted lines in tree view components"
239 msgstr "Usa línies de punts a la visualització de components de vista d'arbre."
240
241 #: ../clawsker:119
242 msgid ""
243 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
244 "and other lists) instead of the modern lineless look."
245 msgstr ""
246 "Usa l'aparença antiga de línia de punts a les vistes en arbre de la finestra "
247 "principal (carpetes, missatges i altres llistes) en comptes de l'aparença "
248 "moderna sense línies."
249
250 #: ../clawsker:120
251 msgid "Enable horizontal scrollbar"
252 msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal"
253
254 #: ../clawsker:121
255 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
256 msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal a la llista de missatges."
257
258 #: ../clawsker:122
259 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
260 msgstr ""
261 "Mostra la columna \"Per a\" en comptes de la columna \"De\" a la carpeta "
262 "d'enviats."
263
264 #: ../clawsker:123
265 msgid ""
266 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
267 "instead of the originator's one in a From column."
268 msgstr ""
269 "Mostra l'adreça de correu electrònic del destinatari en una columna de \"Per "
270 "a\" de la carpeta d'enviats en lloc de l'adreça de l'originador en una "
271 "columna \"De\"."
272
273 #: ../clawsker:124
274 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
275 msgstr "Comportament del desplaçament a la llista de carpetes"
276
277 #: ../clawsker:125
278 msgid ""
279 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
280 "automatic or hide always."
281 msgstr ""
282 "Especifiqueu la política del desplaçament vertical de la llista de carpetes: "
283 "mostra-ho sempre, automàtic o amaga-ho sempre."
284
285 #: ../clawsker:126
286 msgid "Show always"
287 msgstr "Mostra-ho sempre"
288
289 #: ../clawsker:127
290 msgid "Automatic"
291 msgstr "Automàtic"
292
293 #: ../clawsker:128
294 msgid "Hide always"
295 msgstr "Amaga-ho sempre"
296
297 #: ../clawsker:129
298 msgid "From column displays"
299 msgstr "Visualització de la columna \"De\""
300
301 #: ../clawsker:130
302 msgid ""
303 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
304 "address or both."
305 msgstr ""
306 "Selecciona la dades mostrades a la columna \"De\" de la llista de missatges: "
307 "nom, adreça o ambdós."
308
309 #: ../clawsker:131
310 msgid "Name only"
311 msgstr "Només el nom"
312
313 #: ../clawsker:132
314 msgid "Address only"
315 msgstr "Només l'adreça"
316
317 #: ../clawsker:133
318 msgid "Both name and address"
319 msgstr "El nom i l'adreça"
320
321 #: ../clawsker:134
322 msgid "Coloured lines contrast"
323 msgstr "Contrast de les línies de color"
324
325 #: ../clawsker:135
326 msgid ""
327 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
328 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
329 "the alternating colours of the lines."
330 msgstr ""
331 "Especifiqueu el valor per usar quan es creïn línies de colors "
332 "alternativament en components de vista d'arbre. Com més baix sigui el valor, "
333 "menys visible serà la diferència en l'alternança dels colors de les línies."
334
335 #: ../clawsker:136
336 msgid "Show cursor"
337 msgstr "Mostra el cursor"
338
339 #: ../clawsker:137
340 msgid "Display the cursor in the Message View."
341 msgstr "Mostra el cursor a la vista de missatges."
342
343 #: ../clawsker:138
344 msgid "Detachable toolbars"
345 msgstr "Barres d'eines desacoblables"
346
347 #: ../clawsker:139
348 msgid "Show handles in the toolbars."
349 msgstr "Mostra nanses a les barres d'eines."
350
351 #: ../clawsker:140
352 msgid "Use stripes in all tree view components"
353 msgstr "Usa ratlles a tots els components de vista d'arbre."
354
355 #: ../clawsker:141
356 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
357 msgstr "Habilita línies de colors alterns en tots els components d'arbre."
358
359 #: ../clawsker:142
360 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
361 msgstr "Usa ratlles a la llista de carpetes i missatges"
362
363 #: ../clawsker:143
364 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
365 msgstr ""
366 "Habilita línies de colors alterns a la llista de missatges i a la llista de "
367 "carpetes."
368
369 #: ../clawsker:144
370 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
371 msgstr ""
372 "2 línies per element de la llista de missatges al disseny de 3 columnes"
373
374 #: ../clawsker:145
375 msgid ""
376 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
377 "mode."
378 msgstr ""
379 "Estén la informació de la llista de missatges de més de dues línies quan "
380 "s'usi el mode de tres columnes."
381
382 #: ../clawsker:146
383 msgid "Show margin"
384 msgstr "Mostra el marge"
385
386 #: ../clawsker:147
387 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
388 msgstr "Mostra un petit marge a la vista d'escriptura."
389
390 #: ../clawsker:148
391 msgid "Don't display localized date"
392 msgstr "No mostris la data traduïda"
393
394 #: ../clawsker:149
395 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
396 msgstr "Commuta la llengua del format de la data a la vista de missatges."
397
398 #: ../clawsker:150
399 msgid "Zero replacement character"
400 msgstr "Caràcter de reemplaçament del zero"
401
402 #: ../clawsker:151
403 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
404 msgstr ""
405 "Reemplaça el \"0\" amb el caràcter proporcionat a la llista de carpetes."
406
407 #: ../clawsker:152
408 msgid "Editable headers"
409 msgstr "Capçaleres editables"
410
411 #: ../clawsker:153
412 msgid ""
413 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
414 "select from the available choices in the associated dropdown list."
415 msgstr ""
416 "Permet escriure manualment qualsevol valor a la capçalera de la finestra "
417 "d'escriptura o simplement seleccioneu una de les opcions disponibles a la "
418 "llista desplegable associada."
419
420 #: ../clawsker:154
421 msgid "Warn when sending to more than"
422 msgstr "Avisa quan es faci un enviament a més de"
423
424 #: ../clawsker:155
425 msgid "recipients"
426 msgstr "destinataris"
427
428 #: ../clawsker:156
429 msgid ""
430 "Show a warning dialogue when sending to more recipients than specified. Use "
431 "0 to disable this check."
432 msgstr ""
433 "Mostra un diàleg d'avís quan es faci un enviament a més destinataris dels "
434 "especificats. Useu 0 per inhabilitar aquesta comprovació."
435
436 #: ../clawsker:157
437 msgid "Select next message on delete"
438 msgstr "Selecciona el missatge següent en esborrar"
439
440 #: ../clawsker:158
441 msgid ""
442 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
443 "message) or the previous one (older message)."
444 msgstr ""
445 "Quan s'esborri un missatge, commuta entre seleccionar-ne el següent "
446 "(missatge més recent) o l'anterior (més antic)."
447
448 #: ../clawsker:160
449 msgid "Drag 'n' drop hover timeout"
450 msgstr "Temps d'espera de la flotació per arrossegar i deixar anar"
451
452 #: ../clawsker:161
453 msgid "milliseconds"
454 msgstr "mil·lisegons"
455
456 #: ../clawsker:162
457 msgid ""
458 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
459 "cursor is held over it during drag and drop."
460 msgstr ""
461 "Temps en mil·lisegons que causarà que un arbre de carpetes s'expandeixi quan "
462 "el cursor del ratolí es mantingui a sobre durant una acció d'arrossegar i "
463 "deixar anar."
464
465 #: ../clawsker:163
466 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
467 msgstr "No confirmis les supressions (perillós!)"
468
469 #: ../clawsker:164
470 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
471 msgstr "No demanis cap confirmació abans de suprimir missatges definitivament."
472
473 #: ../clawsker:165
474 msgid "Respect format=flowed in messages"
475 msgstr "Respecta el format=flux als missatges"
476
477 #: ../clawsker:166
478 msgid ""
479 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
480 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
481 "wrapped."
482 msgstr ""
483 "Respecta el format=flux a les seccions de missatges de text / plans. Això "
484 "provocarà que alguns missatges tinguin línies llargues, però corregirà "
485 "alguns URL que d'altra manera s'ajustarien."
486
487 #: ../clawsker:167
488 msgid "Allow writable temporary files"
489 msgstr "Permet els fitxers temporals d'escriptura."
490
491 #: ../clawsker:168
492 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
493 msgstr ""
494 "Desa fitxers temporals quan s'obrin els adjunts amb permís d'escriptura."
495
496 #: ../clawsker:169
497 msgid "Don't check SSL certificates"
498 msgstr "No comprovis els certificats SSL"
499
500 #: ../clawsker:170
501 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
502 msgstr "Inhabilita la verificació de certificats SSL."
503
504 #: ../clawsker:171
505 msgid "Progress bar update step every"
506 msgstr "La barra de progrés fa un pas d'actualització cada"
507
508 #: ../clawsker:172
509 msgid "items"
510 msgstr "elements"
511
512 #: ../clawsker:173
513 msgid "Update stepping in progress bars."
514 msgstr "Passos per actualitzar la barra de progrés."
515
516 #: ../clawsker:174
517 msgid "Maximum age when threading by subject"
518 msgstr "Antiguitat màxima en enfilar per assumpte"
519
520 #: ../clawsker:175
521 msgid "days"
522 msgstr "dies"
523
524 #: ../clawsker:176
525 msgid ""
526 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
527 "subject in addition to standard headers\"."
528 msgstr ""
529 "Nombre de dies per incloure un missatge en un fil quan s'usi \"Associa usant "
530 "l'assumpte a més de les capçaleres estàndards\"."
531
532 #: ../clawsker:177
533 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
534 msgstr "Permet certificats SSL no segurs"
535
536 #: ../clawsker:178
537 msgid ""
538 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
539 "port."
540 msgstr ""
541 "Permet al Claws Mail recordar múltiples certificats SSL per a un port / "
542 "servidor concret."
543
544 #: ../clawsker:179
545 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
546 msgstr "Força UTF-8 per a missatges malmesos"
547
548 #: ../clawsker:180
549 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
550 msgstr ""
551 "Usa la codificació UTF-8 per a missatges malmesos en comptes de la llengua "
552 "actual."
553
554 #: ../clawsker:181
555 msgid "Warn on drag 'n' drop"
556 msgstr "Avisa en arrossegar i deixar anar."
557
558 #: ../clawsker:182
559 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
560 msgstr "Mostra un diàleg de confirmació en arrossegar i deixar anar carpetes."
561
562 #: ../clawsker:183
563 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
564 msgstr "Els missatges de sortida tenen ASCII com a alternativa."
565
566 #: ../clawsker:184
567 msgid ""
568 "If allowed by content, ASCII will be used to encode outgoing messages, "
569 "otherwise the user-defined encoding is always enforced."
570 msgstr ""
571 "Si el contingut ho permet, s'usarà ASCII per codificar els missatges de "
572 "sortida; si no, sempre s'imposa la codificació definida per l'usuari."
573
574 #: ../clawsker:185
575 msgid "Primary paste unselects selection"
576 msgstr "L'enganxament primari desmarca la selecció"
577
578 #: ../clawsker:186
579 msgid ""
580 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
581 "insertion point."
582 msgstr ""
583 "Controla com l'enganxament amb el clic del mig canvia el text seleccionat i "
584 "el punt d'inserció."
585
586 #: ../clawsker:187
587 msgid "Show inline attachments"
588 msgstr "Mostra els adjunts encastats"
589
590 #: ../clawsker:188
591 msgid "Allows to hide inline attachments already shown in mail structure view."
592 msgstr ""
593 "Permet amagar fitxers adjunts incorporats que ja es mostren a la vista de "
594 "l'estructura del missatge."
595
596 #: ../clawsker:189
597 msgid "Address search in compose window matches any"
598 msgstr "La cerca d'adreces a la finestra d'escriptura coincideix amb qualsevol"
599
600 #: ../clawsker:190
601 msgid ""
602 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
603 "only from the start."
604 msgstr ""
605 "Amb la compleció del tabulador, el text de l'adreça coincidirà amb qualsevol "
606 "part de la cadena o només des de l'inici."
607
608 #: ../clawsker:191
609 msgid "Folder search in folder selector matches any"
610 msgstr "La cerca de carpetes al selector de carpetes coincideix amb qualsevol"
611
612 #: ../clawsker:192
613 msgid ""
614 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
615 "from the start."
616 msgstr ""
617 "A la compleció del nom de carpeta, el text coincidirà amb qualsevol part de "
618 "la cadena o només des de l'inici."
619
620 #: ../clawsker:193
621 msgid "Rewrite first 'From' using QP encoding"
622 msgstr "Reescriu el primer \"De\" usant codificació QP"
623
624 #: ../clawsker:194
625 msgid ""
626 "Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using "
627 "Quoted-Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
628 msgstr ""
629 "Solució per a alguns servidors que converteixen el primer \"De\" a \">De\" "
630 "usant una transferència de codificació de Quoted-Printable en lloc d'una "
631 "codificació de 7 bits / 8 bits."
632
633 #: ../clawsker:196
634 msgid "X-Mailer header"
635 msgstr "Capçalera X-Mailer"
636
637 #: ../clawsker:197
638 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
639 msgstr ""
640 "El color usat per a la línia d'X-Mailer quan el valor sigui \"Claws Mail\"."
641
642 #: ../clawsker:198
643 msgid "Error messages"
644 msgstr "Missatges d'error"
645
646 #: ../clawsker:199
647 msgid "Colour for error messages in log window."
648 msgstr "Color per als missatges d'error a la finestra de registre."
649
650 #: ../clawsker:200
651 msgid "Server messages"
652 msgstr "Missatges del servidor"
653
654 #: ../clawsker:201
655 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
656 msgstr ""
657 "Color per als missatges rebuts dels servidors a la finestra de registre."
658
659 #: ../clawsker:202
660 msgid "Standard messages"
661 msgstr "Missatges estàndards"
662
663 #: ../clawsker:203
664 msgid "Colour for messages in log window."
665 msgstr "Color per als missatges a la finestra de registre."
666
667 #: ../clawsker:204
668 msgid "Client messages"
669 msgstr "Missatges del client"
670
671 #: ../clawsker:205
672 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
673 msgstr "Color per als missatges enviats a servidors a la finestra de registre."
674
675 #: ../clawsker:206
676 msgid "Warning messages"
677 msgstr "Missatges d'avís"
678
679 #: ../clawsker:207
680 msgid "Colour for warning messages in log window."
681 msgstr "Color per als missatges d'avís a la finestra de registre."
682
683 #: ../clawsker:209
684 msgid "Tags background"
685 msgstr "Fons de les etiquetes"
686
687 #: ../clawsker:210
688 msgid "Background colour for tags in message view."
689 msgstr "Color de fons per a les etiquetes a la vista de missatges."
690
691 #: ../clawsker:211
692 msgid "Tags text"
693 msgstr "Text de les etiquetes"
694
695 #: ../clawsker:212
696 msgid "Text colour for tags in message view."
697 msgstr "Color del text per a les etiquetes a la vista de missatges."
698
699 #: ../clawsker:214
700 msgid "Default headers background"
701 msgstr "Fons per defecte de les capçaleres"
702
703 #: ../clawsker:215
704 msgid "Background colour for default headers in compose window."
705 msgstr ""
706 "Color de fons per a les capçaleres per defecte a la finestra de redacció."
707
708 #: ../clawsker:216
709 msgid "Default headers text"
710 msgstr "Text de les capçaleres per defecte"
711
712 #: ../clawsker:217
713 msgid "Text colour for default headers in compose window."
714 msgstr ""
715 "Color del text per a les capçaleres per defecte a la finestra de redacció."
716
717 #: ../clawsker:219
718 msgid "Active quick search background"
719 msgstr "Fons de la cerca ràpida activa"
720
721 #: ../clawsker:220
722 msgid "Background colour for active quick search."
723 msgstr "Color de fons per a la cerca ràpida activa."
724
725 #: ../clawsker:221
726 msgid "Active quick search text"
727 msgstr "Text de la cerca ràpida activa"
728
729 #: ../clawsker:222
730 msgid "Text colour for active quick search."
731 msgstr "Color del text per a la cerca ràpida activa."
732
733 #: ../clawsker:223
734 msgid "Quick search error background"
735 msgstr "Fons d'error de la cerca ràpida"
736
737 #: ../clawsker:224
738 msgid "Background colour for quick search error."
739 msgstr "Color de fons per a error de la cerca ràpida."
740
741 #: ../clawsker:225
742 msgid "Quick search error text"
743 msgstr "Text d'error de la cerca ràpida"
744
745 #: ../clawsker:226
746 msgid "Text colour for quick search error."
747 msgstr "Color del text per a error de la cerca ràpida."
748
749 #: ../clawsker:228
750 msgid "Added lines"
751 msgstr "Línies afegides"
752
753 #: ../clawsker:229
754 msgid "Colour for added lines in patches."
755 msgstr "Color per a línies afegides als pedaços."
756
757 #: ../clawsker:230
758 msgid "Deleted lines"
759 msgstr "Línies esborrades"
760
761 #: ../clawsker:231
762 msgid "Colour for deleted lines in patches."
763 msgstr "Color per a les línies esborrades als pedaços."
764
765 #: ../clawsker:232
766 msgid "Hunk lines"
767 msgstr "Línies de peça"
768
769 #: ../clawsker:233
770 msgid "Colour for hunk headers in patches."
771 msgstr "Color per a les capçaleres de peça als pedaços."
772
773 #: ../clawsker:235
774 msgid "X position"
775 msgstr "Posició X"
776
777 #: ../clawsker:236
778 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
779 msgstr "Coordenada X per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
780
781 #: ../clawsker:237
782 msgid "Y position"
783 msgstr "Posició Y"
784
785 #: ../clawsker:238
786 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
787 msgstr "Coordenada Y per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
788
789 #: ../clawsker:239
790 msgid "Width"
791 msgstr "Amplada"
792
793 #: ../clawsker:240
794 msgid "Window's width in pixels."
795 msgstr "Amplada de la finestra en píxels."
796
797 #: ../clawsker:241
798 msgid "Height"
799 msgstr "Alçada"
800
801 #: ../clawsker:242
802 msgid "Window's height in pixels."
803 msgstr "Alçada de la finestra en píxels."
804
805 #: ../clawsker:244
806 msgid "Maximized"
807 msgstr "Maximització"
808
809 #: ../clawsker:245
810 msgid "Changes window maximized status."
811 msgstr "Canvia l'estat maximitzat de la finestra."
812
813 #: ../clawsker:246
814 msgid "Full-screen"
815 msgstr "Pantalla completa"
816
817 #: ../clawsker:247
818 msgid "Changes full screen status."
819 msgstr "Canvia l'estat de pantalla completa."
820
821 #: ../clawsker:249
822 msgid "Use custom GnuTLS priority"
823 msgstr "Usa una prioritat de GnuTLS personalitzada"
824
825 #: ../clawsker:250
826 msgid "Enables using user provided GnuTLS priority string."
827 msgstr ""
828 "Habilita l'ús d'una cadena de prioritat de GnuTLS proporcionada per l'usuari."
829
830 #: ../clawsker:251 ../clawsker:2042
831 msgid "GnuTLS priority"
832 msgstr "Prioritat de GnuTLS"
833
834 #: ../clawsker:252
835 msgid ""
836 "Value to use as GnuTLS priority string if custom priority check is enabled. "
837 "Otherwise this value is ignored."
838 msgstr ""
839 "Valor per usar com a cadena de prioritat de GnuTLS si s'habilita la "
840 "comprovació de prioritat personalitzada. Si no, s'ignora el valor."
841
842 #: ../clawsker:254
843 msgid "Autocompletion limit"
844 msgstr "Límit de l'autocompleció"
845
846 #: ../clawsker:255
847 msgid ""
848 "Limits the number of addresses obtained from keyring through autocompletion. "
849 "Use 0 to get all matches."
850 msgstr ""
851 "Limita el nombre d'adreces obtingudes de l'anell de claus a través de "
852 "l'autocompleció. Useu 0 per a totes les coincidències."
853
854 #: ../clawsker:256
855 msgid "Base URL"
856 msgstr "URL de base"
857
858 #: ../clawsker:257
859 msgid ""
860 "This is the URL where avatar requests are sent. You can use the one of your "
861 "own libravatar server, if available."
862 msgstr ""
863 "Aquest és l'URL on s'envien les sol·licituds d'avatar. Podeu usar el del "
864 "vostre servidor libravatar, si està disponible."
865
866 #: ../clawsker:258
867 msgid "Log level"
868 msgstr "Nivell de registre"
869
870 #: ../clawsker:259
871 msgid "Verbosity level of log, accumulative."
872 msgstr "Nivell detallat de registre, acumulatiu."
873
874 #: ../clawsker:260
875 msgid "None"
876 msgstr "Cap"
877
878 #: ../clawsker:261
879 msgid "Manual"
880 msgstr "Manual"
881
882 #: ../clawsker:262
883 msgid "Actions"
884 msgstr "Accions"
885
886 #: ../clawsker:263
887 msgid "Matches"
888 msgstr "Coincidències"
889
890 #: ../clawsker:457
891 msgid "Clawsker error"
892 msgstr "Error del Clawsker"
893
894 #: ../clawsker:463
895 msgid "Error: seems Claws Mail is currently running, close it first."
896 msgstr "Error: sembla que el Claws Mail ja s'executa, tanqueu-lo primer."
897
898 #: ../clawsker:486
899 msgid "Error: resource file for Claws Mail was not found."
900 msgstr "Error: no s'ha trobat el fitxer de recurs per al Claws Mail."
901
902 #: ../clawsker:1819
903 msgid "Main window"
904 msgstr "Finestra principal"
905
906 #: ../clawsker:1832
907 msgid "Message window"
908 msgstr "Finestra de missatges"
909
910 #: ../clawsker:1842
911 msgid "Send window"
912 msgstr "Finestra d'enviament"
913
914 #: ../clawsker:1847
915 msgid "Receive window"
916 msgstr "Finestra de recepció"
917
918 #: ../clawsker:1861
919 msgid "Folder window"
920 msgstr "Finestra de carpetes"
921
922 #: ../clawsker:1866
923 msgid "Folder selection window"
924 msgstr "Finestra de selecció de carpetes"
925
926 #: ../clawsker:1876
927 msgid "Addressbook main window"
928 msgstr "Finestra principal de la llibreta d'adreces"
929
930 #: ../clawsker:1881
931 msgid "Edit person window"
932 msgstr "Finestra d'edició de persones"
933
934 #: ../clawsker:1886
935 msgid "Edit group window"
936 msgstr "Finestra d'edició de grups"
937
938 #: ../clawsker:1891
939 msgid "Add address window"
940 msgstr "Finestra d'addició d'adreça"
941
942 #: ../clawsker:1896
943 msgid "Folder select window"
944 msgstr "Finestra de selecció de carpeta"
945
946 #: ../clawsker:1906
947 msgid "Accounts window"
948 msgstr "Finestra de comptes"
949
950 #: ../clawsker:1911
951 msgid "Edit account window"
952 msgstr "Finestra d'edició de comptes"
953
954 #: ../clawsker:1921
955 msgid "Filtering window"
956 msgstr "Finestra de filtratge"
957
958 #: ../clawsker:1926
959 msgid "Filtering actions window"
960 msgstr "Finestra d'accions de filtratge"
961
962 #: ../clawsker:1931
963 msgid "Filtering debug window"
964 msgstr "Finestra de depuració de filtratge"
965
966 #: ../clawsker:1936
967 msgid "Matcher window"
968 msgstr "Finestra del selector"
969
970 #: ../clawsker:1946
971 msgid "User Actions prefs window"
972 msgstr "Finestra de preferències de les accions de l'usuari"
973
974 #: ../clawsker:1951
975 msgid "User Actions I/O window"
976 msgstr "Finestra d'E/S de les accions de l'usuari"
977
978 #: ../clawsker:1961
979 msgid "Preferences window"
980 msgstr "Finestra de preferències"
981
982 #: ../clawsker:1966
983 msgid "Templates window"
984 msgstr "Finestra de plantilles"
985
986 #: ../clawsker:1971
987 msgid "Tags window"
988 msgstr "Finestra d'etiquetes"
989
990 #: ../clawsker:1976
991 msgid "Plugins window"
992 msgstr "Finestra dels connectors"
993
994 #: ../clawsker:1991
995 msgid "Print preview window"
996 msgstr "Finestra de previsualització d'impressió"
997
998 #: ../clawsker:1996
999 msgid "View source window"
1000 msgstr "Finestra de visualització de codi font"
1001
1002 #: ../clawsker:2003
1003 msgid "Main"
1004 msgstr "Principal"
1005
1006 #: ../clawsker:2004
1007 msgid "Message"
1008 msgstr "Missatge"
1009
1010 #: ../clawsker:2005
1011 msgid "Send/Receive"
1012 msgstr "Enviament / Recepció"
1013
1014 #: ../clawsker:2006
1015 msgid "Folder"
1016 msgstr "Carpeta"
1017
1018 #: ../clawsker:2009
1019 msgid "Filtering"
1020 msgstr "Filtratge"
1021
1022 #: ../clawsker:2010
1023 msgid "User Actions"
1024 msgstr "Accions de l'usuari"
1025
1026 #: ../clawsker:2011
1027 msgid "Preferences"
1028 msgstr "Preferències"
1029
1030 #: ../clawsker:2144
1031 msgid "Attachment remover"
1032 msgstr "Supressor d'adjunts"
1033
1034 #: ../clawsker:2149
1035 msgid "GPG"
1036 msgstr "GPG"
1037
1038 #: ../clawsker:2155
1039 msgid "Sieve manager"
1040 msgstr "Gestor del sedàs"
1041
1042 #: ../clawsker:2160
1043 msgid "Libravatar"
1044 msgstr "Libravatar"
1045
1046 #: ../clawsker:2165
1047 msgid "Perl"
1048 msgstr "Perl"
1049
1050 #: ../clawsker:2241
1051 msgid "Menu path"
1052 msgstr "Camí del menú"
1053
1054 #: ../clawsker:2254
1055 msgid "Hotkey"
1056 msgstr "Tecla d'accés directe"
1057
1058 #: ../clawsker:2299
1059 msgid "GLib runtime"
1060 msgstr "Versió d'execució de GLib"
1061
1062 #: ../clawsker:2300
1063 msgid "GLib built"
1064 msgstr "Muntatge de GLib"
1065
1066 #: ../clawsker:2302
1067 msgid "GTK2 runtime"
1068 msgstr "Versió d'execució de GTK2"
1069
1070 #: ../clawsker:2303
1071 msgid "GTK2 built"
1072 msgstr "Muntatge de GTK2"
1073
1074 #: ../clawsker:2320
1075 msgid "Binary"
1076 msgstr "Binari"
1077
1078 #: ../clawsker:2321
1079 msgid "Configuration"
1080 msgstr "Configuració"
1081
1082 #: ../clawsker:2334
1083 msgid "Library versions"
1084 msgstr "Versions de les biblioteques"
1085
1086 #: ../clawsker:2335
1087 msgid "Claws Mail versions"
1088 msgstr "Versions del Claws Mail"
1089
1090 #: ../clawsker:2362
1091 #, perl-brace-format
1092 msgid "Perl-GLib version {glibv}, built for {glibb}, running with {glibr}."
1093 msgstr ""
1094 "Perl-GLib versió {glibv}, muntatge per a {glibb}, s'executa amb {glibr}."
1095
1096 #: ../clawsker:2367
1097 #, perl-brace-format
1098 msgid "Perl-GLib version {glibv}."
1099 msgstr "Perl-GLib versió {glibv}."
1100
1101 #: ../clawsker:2371
1102 #, perl-brace-format
1103 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}, built for {gtkb}, running with {gtkr}."
1104 msgstr "Perl-GTK2 versió {gtkv}, muntatge per a {gtkb}, s'executa amb {gtkr}."
1105
1106 #: ../clawsker:2376
1107 #, perl-brace-format
1108 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}."
1109 msgstr "Perl-GTK2 versió {gtkv}."
1110
1111 #: ../clawsker:2380
1112 msgid "Claws Mail was not found!"
1113 msgstr "No s'ha trobat el Claws Mail!"
1114
1115 #: ../clawsker:2381
1116 #, perl-brace-format
1117 msgid "Claws Mail returned version {cmv}."
1118 msgstr "El Claws Mail ha retornat la versió {cmv}."
1119
1120 #: ../clawsker:2392
1121 msgid "Syntax:"
1122 msgstr "Sintaxi:"
1123
1124 #: ../clawsker:2393
1125 msgid "  clawsker [options]"
1126 msgstr "  clawsker [opcions]"
1127
1128 #: ../clawsker:2394
1129 msgid "Options:"
1130 msgstr "Opcions:"
1131
1132 #: ../clawsker:2395
1133 msgid ""
1134 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail configuration."
1135 msgstr ""
1136 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Usa <dir> com a configuració del Claws "
1137 "Mail."
1138
1139 #: ../clawsker:2396
1140 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output."
1141 msgstr ""
1142 "  -b|--verbose                     Més missatges a la sortida estàndard."
1143
1144 #: ../clawsker:2397
1145 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name."
1146 msgstr ""
1147 "  -c|--clawsrc <file>              Usa <fitxer> com a nom de recurs complet."
1148
1149 #: ../clawsker:2398
1150 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen and exits."
1151 msgstr ""
1152 "  -h|--help                        Imprimeix aquesta pàgina d'ajuda i surt."
1153
1154 #: ../clawsker:2399
1155 msgid "  -r|--read-only                   Disables writing changes to disk."
1156 msgstr "  -r|--read-only                   Inhabilita escriure canvis al disc."
1157
1158 #: ../clawsker:2400
1159 msgid ""
1160 "  -v|--version                     Prints version information and exits."
1161 msgstr ""
1162 "  -v|--version                     Imprimeix la informació de la versió i "
1163 "surt."
1164
1165 #: ../clawsker:2416
1166 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
1167 msgstr "intenteu -h o --help per a la sintaxi.\n"
1168
1169 #: ../clawsker:2419
1170 #, perl-brace-format
1171 msgid "Error in options: {msg}\n"
1172 msgstr "Error a les opcions: {msg}\n"
1173
1174 #: ../clawsker:2431
1175 #, perl-brace-format
1176 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
1177 msgstr ""
1178 "Error: {opt} requireix un valor numèric separat per punts com a argument.\n"
1179
1180 #: ../clawsker:2438
1181 #, perl-brace-format
1182 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
1183 msgstr "Error: \"{dir}\" no és un directori o no existeix.\n"
1184
1185 #: ../clawsker:2447
1186 #, perl-brace-format
1187 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
1188 msgstr "Error: \"{value}\" no és un fitxer o no existeix.\n"
1189
1190 #: ../clawsker:2485 ../clawsker:2559
1191 #, perl-brace-format
1192 msgid "Error: opening '{file}' for reading"
1193 msgstr "Error: obrint {file} per a la lectura"
1194
1195 #: ../clawsker:2493
1196 #, perl-brace-format
1197 msgid "Error: duplicate section '{sect}' in resource file '{file}'\n"
1198 msgstr "Error: secció duplicada, \"{sect}\", al fitxer de recurs {file}\n"
1199
1200 #: ../clawsker:2513 ../clawsker:2594
1201 #, perl-brace-format
1202 msgid "Error: opening '{file}' for writing"
1203 msgstr "Error: obrint {file} per a l'escriptura"
1204
1205 #: ../clawsker:2547
1206 #, perl-brace-format
1207 msgid "Unable to create backup file '{name}'\n"
1208 msgstr "No es pot crear el fitxer de còpia de seguretat {name}\\\n"
1209
1210 #~ msgid "Actions window"
1211 #~ msgstr "Finestra d'accions"