28eddb0709c8284405b93286b5ce35af4396ac11
[clawsker.git] / po / ca.po
1 # Clawsker Catalan translation.
2 # Copyright (C) 2007-2016 Ricardo Mones
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # David Medina <opensusecatala@gmail.com>, agost i setembre de 2016.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: clawsker 1.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2016-11-06 18:49+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2016-11-07 17:18+0100\n"
12 "Last-Translator: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: \n"
14 "Language: ca\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Poedit 1.6.11\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21 #: ../clawsker:61
22 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
23 msgstr "Preferències amagades del Claws Mail"
24
25 #: ../clawsker:62
26 msgid "About..."
27 msgstr "Quant a..."
28
29 #: ../clawsker:63
30 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
31 msgstr "Clawsker :: Un configurador del Claws Mail"
32
33 #: ../clawsker:64
34 msgid "License:"
35 msgstr "Llicència:"
36
37 #: ../clawsker:65
38 msgid "Version:"
39 msgstr "Versió:"
40
41 #: ../clawsker:67
42 msgid "Colours"
43 msgstr "Colors"
44
45 #: ../clawsker:68
46 msgid "Behaviour"
47 msgstr "Comportament"
48
49 #: ../clawsker:69
50 msgid "GUI"
51 msgstr "GUI"
52
53 #: ../clawsker:70 ../clawsker:1824
54 msgid "Other"
55 msgstr "Altres"
56
57 #: ../clawsker:71
58 msgid "Windows"
59 msgstr "Finestres"
60
61 #: ../clawsker:72 ../clawsker:1821
62 msgid "Accounts"
63 msgstr "Comptes"
64
65 #: ../clawsker:73
66 msgid "Plugins"
67 msgstr "Connectors"
68
69 #: ../clawsker:74
70 msgid "Info"
71 msgstr "Informació"
72
73 #: ../clawsker:76 ../clawsker:1820
74 msgid "Addressbook"
75 msgstr "Llibreta d'adreces"
76
77 #: ../clawsker:77
78 msgid "Memory"
79 msgstr "Memòria"
80
81 #: ../clawsker:78 ../clawsker:87
82 msgid "Message View"
83 msgstr "Visualització de missatges"
84
85 #: ../clawsker:79 ../clawsker:1799
86 msgid "Log window"
87 msgstr "Finestra de registre"
88
89 #: ../clawsker:80
90 msgid "Drag 'n' drop"
91 msgstr "Arrossegar i deixar anar"
92
93 #: ../clawsker:81
94 msgid "Secure Sockets Layer"
95 msgstr "Capa de sòcols segurs"
96
97 #: ../clawsker:82
98 msgid "Messages"
99 msgstr "Missatges"
100
101 #: ../clawsker:83
102 msgid "Completion"
103 msgstr "Compleció"
104
105 #: ../clawsker:84
106 msgid "Coloured stripes"
107 msgstr "Línies de colors"
108
109 #: ../clawsker:85
110 msgid "Scroll bars"
111 msgstr "Barres de desplaçament"
112
113 #: ../clawsker:86
114 msgid "Message List"
115 msgstr "Llista de missatges"
116
117 #: ../clawsker:88
118 msgid "Compose window"
119 msgstr "Finestra d'escriptura"
120
121 #: ../clawsker:89
122 msgid "NetworkManager"
123 msgstr "Gestor de xarxa"
124
125 #: ../clawsker:90
126 msgid "Viewing patches"
127 msgstr "Pedaços de visualització"
128
129 #: ../clawsker:91
130 msgid "Master passphrase"
131 msgstr "Contrasenya mestra"
132
133 #: ../clawsker:93
134 msgid "Use detached address book edit dialogue"
135 msgstr "Usa un diàleg d'edició de la llibreta d'adreces separat"
136
137 #: ../clawsker:94
138 msgid ""
139 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
140 "use a form embedded in the address book's main window."
141 msgstr ""
142 "Si es marca a cert, s'usa un diàleg separat per editar els detalls de la "
143 "identitat. Si no, s'usa un formulari encastat a la finestra principal de la "
144 "llibreta d'adreces."
145
146 #: ../clawsker:95
147 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
148 msgstr "Memòria màxima per a la cau dels missatges (kB)"
149
150 #: ../clawsker:96
151 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
152 msgstr ""
153 "La memòria màxima per desar els missatges a la memòria cau , en kilobytes."
154
155 #: ../clawsker:97
156 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
157 msgstr "L'estona mínima per desar elements a la memòria cau (en minuts)"
158
159 #: ../clawsker:98
160 msgid ""
161 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
162 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
163 msgstr ""
164 "L'estona mínima en minuts per mantenir la cau a la memòria. No s'alliberaran "
165 "caus més recents, fins i tot si l'ús de memòria és massa elevat."
166
167 #: ../clawsker:99
168 msgid "Use NetworkManager"
169 msgstr "Usa el NetworkManager"
170
171 #: ../clawsker:100
172 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
173 msgstr "Usa el NetworkManager per commutar a fora de línia automàticament."
174
175 #: ../clawsker:101
176 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
177 msgstr "Rondes per a la funció PBKDF2"
178
179 #: ../clawsker:102
180 msgid ""
181 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
182 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
183 "passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
184 "affected."
185 msgstr ""
186 "Especifiqueu el nombre d'iteracions de la funció de derivació de claus que "
187 "s'aplicarà en el càlcul contrasenya mestra. No modifica la contrasenya "
188 "emmagatzemada en l'actualitat, només afecta les contrasenyes mestres "
189 "calculades després de canviar aquest valor."
190
191 #: ../clawsker:104
192 msgid "Show unread messages with bold font"
193 msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta"
194
195 #: ../clawsker:105
196 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
197 msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta a la llista de missatges."
198
199 #: ../clawsker:106
200 msgid "Don't use markup"
201 msgstr "No usis el marcatge"
202
203 #: ../clawsker:107
204 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
205 msgstr ""
206 "No usis negreta ni cursiva al selector de comptes del diàleg d'escriptura."
207
208 #: ../clawsker:108
209 msgid "Use dotted lines in tree view components"
210 msgstr "Usa línies de punts a la visualització de components de vista d'arbre."
211
212 #: ../clawsker:109
213 msgid ""
214 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
215 "and other lists) instead of the modern lineless look."
216 msgstr ""
217 "Usa l'aparença antiga de línia de punts a les vistes en arbre de la finestra "
218 "principal (carpetes, missatges i altres llistes) en comptes de l'aparença "
219 "moderna sense línies."
220
221 #: ../clawsker:110
222 msgid "Enable horizontal scrollbar"
223 msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal"
224
225 #: ../clawsker:111
226 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
227 msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal a la llista de missatges."
228
229 #: ../clawsker:112
230 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
231 msgstr ""
232 "Mostra la columna \"Per a\" en comptes de la columna \"De\" a la carpeta "
233 "d'enviats."
234
235 #: ../clawsker:113
236 msgid ""
237 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
238 "instead of the originator's one in a From column."
239 msgstr ""
240 "Mostra l'adreça de correu electrònic del destinatari en una columna de \"Per "
241 "a\" de la carpeta d'enviats en lloc de l'adreça de l'originador en una "
242 "columna \"De\"."
243
244 #: ../clawsker:114
245 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
246 msgstr "Comportament del desplaçament a la llista de carpetes"
247
248 #: ../clawsker:115
249 msgid ""
250 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
251 "automatic or hide always."
252 msgstr ""
253 "Especifiqueu la política del desplaçament vertical de la llista de carpetes: "
254 "mostra-ho sempre, automàtic o amaga-ho sempre."
255
256 #: ../clawsker:116
257 msgid "Show always"
258 msgstr "Mostra-ho sempre"
259
260 #: ../clawsker:117
261 msgid "Automatic"
262 msgstr "Automàtic"
263
264 #: ../clawsker:118
265 msgid "Hide always"
266 msgstr "Amaga-ho sempre"
267
268 #: ../clawsker:119
269 msgid "From column displays"
270 msgstr "Visualització de la columna \"De\""
271
272 #: ../clawsker:120
273 msgid ""
274 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
275 "address or both."
276 msgstr ""
277 "Selecciona la dades mostrades a la columna \"De\" de la llista de missatges: "
278 "nom, adreça o ambdós."
279
280 #: ../clawsker:121
281 msgid "Name only"
282 msgstr "Només el nom"
283
284 #: ../clawsker:122
285 msgid "Address only"
286 msgstr "Només l'adreça"
287
288 #: ../clawsker:123
289 msgid "Both name and address"
290 msgstr "El nom i l'adreça"
291
292 #: ../clawsker:124
293 msgid "Coloured lines contrast"
294 msgstr "Contrast de les línies de color"
295
296 #: ../clawsker:125
297 msgid ""
298 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
299 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
300 "the alternating colours of the lines."
301 msgstr ""
302 "Especifiqueu el valor per usar quan es creïn línies de colors "
303 "alternativament en components de vista d'arbre. Com més baix sigui el valor, "
304 "menys visible serà la diferència en l'alternança dels colors de les línies."
305
306 #: ../clawsker:126
307 msgid "Show cursor"
308 msgstr "Mostra el cursor"
309
310 #: ../clawsker:127
311 msgid "Display the cursor in the Message View."
312 msgstr "Mostra el cursor a la visualització del missatge."
313
314 #: ../clawsker:128
315 msgid "Detachable toolbars"
316 msgstr "Barres d'eines desacoblables"
317
318 #: ../clawsker:129
319 msgid "Show handles in the toolbars."
320 msgstr "Mostra nanses a les barres d'eines."
321
322 #: ../clawsker:130
323 msgid "Use stripes in all tree view components"
324 msgstr "Usa ratlles a tots els components de vista d'arbre."
325
326 #: ../clawsker:131
327 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
328 msgstr "Habilita línies de colors alterns en tots els components d'arbre."
329
330 #: ../clawsker:132
331 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
332 msgstr "Usa ratlles a la llista de carpetes i missatges"
333
334 #: ../clawsker:133
335 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
336 msgstr ""
337 "Habilita línies de colors alterns a la llista de missatges i a la llista de "
338 "carpetes."
339
340 #: ../clawsker:134
341 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
342 msgstr ""
343 "2 línies per element de la llista de missatges al disseny de 3 columnes"
344
345 #: ../clawsker:135
346 msgid ""
347 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
348 "mode."
349 msgstr ""
350 "Estén la informació de la llista de missatges de més de dues línies quan "
351 "s'utilitzi el mode de tres columnes."
352
353 #: ../clawsker:136
354 msgid "Show margin"
355 msgstr "Mostra el marge"
356
357 #: ../clawsker:137
358 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
359 msgstr "Mostra un petit marge a la vista d'escriptura."
360
361 #: ../clawsker:138
362 msgid "Don't display localized date"
363 msgstr "No mostris la data traduïda"
364
365 #: ../clawsker:139
366 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
367 msgstr "Commuta la llengua del format de la data a la vista del missatge."
368
369 #: ../clawsker:140
370 msgid "Zero replacement character"
371 msgstr "Caràcter de reemplaçament del zero"
372
373 #: ../clawsker:141
374 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
375 msgstr ""
376 "Reemplaça el \"0\" amb el caràcter proporcionat a la llista de carpetes."
377
378 #: ../clawsker:142
379 msgid "Editable headers"
380 msgstr "Capçaleres editables"
381
382 #: ../clawsker:143
383 msgid ""
384 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
385 "select from the available choices in the associated dropdown list."
386 msgstr ""
387 "Permet escriure manualment qualsevol valor a la capçalera de la finestra "
388 "d'escriptura o simplement seleccioneu una de les opcions disponibles a la "
389 "llista desplegable associada."
390
391 #: ../clawsker:144
392 msgid "Select next message on delete"
393 msgstr "Selecciona el missatge següent en esborrar"
394
395 #: ../clawsker:145
396 msgid ""
397 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
398 "message) or the previous one (older message)."
399 msgstr ""
400 "Quan s'esborri un missatge, commuta entre seleccionar-ne el següent "
401 "(missatge més recent) o l'anterior (més antic)."
402
403 #: ../clawsker:147
404 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
405 msgstr "Temps d'espera per arrossegar i deixar anar (ms)"
406
407 #: ../clawsker:148
408 msgid ""
409 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
410 "cursor is held over it during drag and drop."
411 msgstr ""
412 "Temps en mil·lisegons que causarà que un arbre de carpetes s'expandeixi quan "
413 "el cursor del ratolí es mantingui a sobre durant una acció d'arrossegar i "
414 "deixar anar."
415
416 #: ../clawsker:149
417 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
418 msgstr "No confirmis les eliminacions (perillós!)"
419
420 #: ../clawsker:150
421 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
422 msgstr "No demanis cap confirmació abans d'eliminar missatges definitivament."
423
424 #: ../clawsker:151
425 msgid "Respect format=flowed in messages"
426 msgstr "Respecta el format=flux als missatges"
427
428 #: ../clawsker:152
429 msgid ""
430 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
431 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
432 "wrapped."
433 msgstr ""
434 "Respecta el format=flux a les seccions de missatges de text pla. Això "
435 "provocarà que alguns missatges tinguin línies llargues, però corregirà "
436 "alguns URL que d'altra manera s'ajustarien."
437
438 #: ../clawsker:153
439 msgid "Allow writable temporary files"
440 msgstr "Permet els fitxers temporals d'escriptura."
441
442 #: ../clawsker:154
443 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
444 msgstr ""
445 "Desa fitxers temporals quan s'obrin els adjunts amb permís d'escriptura."
446
447 #: ../clawsker:155
448 msgid "Don't check SSL certificates"
449 msgstr "No comprovis els certificats SSL"
450
451 #: ../clawsker:156
452 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
453 msgstr "Inhabilita la verificació de certificats SSL."
454
455 #: ../clawsker:157
456 msgid "Progress bar update step (items)"
457 msgstr "Pas per actualitzar la barra de progrés (ítems)"
458
459 #: ../clawsker:158
460 msgid "Update stepping in progress bars."
461 msgstr "Passos per actualitzar la barra de progrés."
462
463 #: ../clawsker:159
464 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
465 msgstr "Antiguitat màxima d'associació per assumpte (dies)"
466
467 #: ../clawsker:160
468 msgid ""
469 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
470 "subject in addition to standard headers\"."
471 msgstr ""
472 "Nombre de dies per incloure un missatge en un fil quan s'usi \"Associa usant "
473 "l'assumpte a més de les capçaleres estàndards\"."
474
475 #: ../clawsker:161
476 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
477 msgstr "Permet certificats SSL no segurs"
478
479 #: ../clawsker:162
480 msgid ""
481 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
482 "port."
483 msgstr ""
484 "Permet al Claws Mail recordar múltiples certificats SSL per a un port/"
485 "servidor concret."
486
487 #: ../clawsker:163
488 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
489 msgstr "Força UTF-8 per a missatges malmesos"
490
491 #: ../clawsker:164
492 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
493 msgstr ""
494 "Usa la codificació UTF-8 per a missatges malmesos en comptes de la llengua "
495 "actual."
496
497 #: ../clawsker:165
498 msgid "Warn on drag 'n' drop"
499 msgstr "Avisa en arrossegar i deixar anar."
500
501 #: ../clawsker:166
502 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
503 msgstr "Mostra un diàleg de confirmació en arrossegar i deixar anar carpetes."
504
505 #: ../clawsker:167
506 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
507 msgstr "Els missatges de sortida tenen ASCII com a alternativa."
508
509 #: ../clawsker:168
510 msgid ""
511 "If allowed by content, ASCII will be used to encode outgoing messages, "
512 "otherwise the user-defined encoding is always enforced."
513 msgstr ""
514 "Si el contingut ho permet, s'usarà ASCII per codificar els missatges de "
515 "sortida; si no, sempre s'imposa la codificació definida per l'usuari."
516
517 #: ../clawsker:169
518 msgid "Primary paste unselects selection"
519 msgstr "L'enganxament primari desmarca la selecció"
520
521 #: ../clawsker:170
522 msgid ""
523 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
524 "insertion point."
525 msgstr ""
526 "Controla com l'enganxament amb el clic del mig canvia el text seleccionat i "
527 "el punt d'inserció."
528
529 #: ../clawsker:171
530 msgid "Show inline attachments"
531 msgstr "Mostra els adjunts encastats"
532
533 #: ../clawsker:172
534 msgid "Allows to hide inline attachments already shown in mail structure view."
535 msgstr ""
536 "Permet amagar fitxers adjunts incorporats que ja es mostren a la vista de "
537 "l'estructura del missatge."
538
539 #: ../clawsker:173
540 msgid "Address search in compose window matches any"
541 msgstr "La cerca d'adreces a la finestra d'escriptura coincideix amb qualsevol"
542
543 #: ../clawsker:174
544 msgid ""
545 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
546 "only from the start."
547 msgstr ""
548 "Amb la compleció del tabulador, el text de l'adreça coincidirà amb qualsevol "
549 "part de la cadena o només des de l'inici."
550
551 #: ../clawsker:175
552 msgid "Folder search in folder selector matches any"
553 msgstr "La cerca de carpetes al selector de carpetes coincideix amb qualsevol"
554
555 #: ../clawsker:176
556 msgid ""
557 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
558 "from the start."
559 msgstr ""
560 "A la compleció del nom de carpeta, el text coincidirà amb qualsevol part de "
561 "la cadena o només des de l'inici."
562
563 #: ../clawsker:177
564 msgid "Rewrite first 'From' using QP encoding"
565 msgstr "Reescriu el primer \"De\" usant codificació QP"
566
567 #: ../clawsker:178
568 msgid ""
569 "Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using "
570 "Quoted-Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
571 msgstr ""
572 "Solució per a alguns servidors que converteixen el primer \"De\" a \">De\" "
573 "usant una transferència de codificació de Quoted-Printable en lloc d'una "
574 "codificació de 7 bits / 8 bits."
575
576 #: ../clawsker:180
577 msgid "X-Mailer header"
578 msgstr "Capçalera X-Mailer"
579
580 #: ../clawsker:181
581 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
582 msgstr ""
583 "El color usat per a la línia d'X-Mailer quan el valor sigui \"Claws Mail\"."
584
585 #: ../clawsker:182
586 msgid "Error messages"
587 msgstr "Missatges d'error"
588
589 #: ../clawsker:183
590 msgid "Colour for error messages in log window."
591 msgstr "Color per als missatges d'error a la finestra de registre."
592
593 #: ../clawsker:184
594 msgid "Server messages"
595 msgstr "Missatges del servidor"
596
597 #: ../clawsker:185
598 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
599 msgstr ""
600 "Color per als missatges rebuts dels servidors a la finestra de registre."
601
602 #: ../clawsker:186
603 msgid "Standard messages"
604 msgstr "Missatges estàndards"
605
606 #: ../clawsker:187
607 msgid "Colour for messages in log window."
608 msgstr "Color per als missatges a la finestra de registre."
609
610 #: ../clawsker:188
611 msgid "Client messages"
612 msgstr "Missatges del client"
613
614 #: ../clawsker:189
615 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
616 msgstr "Color per als missatges enviats a servidors a la finestra de registre."
617
618 #: ../clawsker:190
619 msgid "Warnings"
620 msgstr "Avisos"
621
622 #: ../clawsker:191
623 msgid "Colour for warning messages in log window."
624 msgstr "Color per als missatges d'avís a la finestra de registre."
625
626 #: ../clawsker:193
627 msgid "Added lines"
628 msgstr "Línies afegides"
629
630 #: ../clawsker:194
631 msgid "Colour for added lines in patches."
632 msgstr "Color per a línies afegides als pedaços."
633
634 #: ../clawsker:195
635 msgid "Deleted lines"
636 msgstr "Línies esborrades"
637
638 #: ../clawsker:196
639 msgid "Colour for deleted lines in patches."
640 msgstr "Color per a les línies esborrades als pedaços."
641
642 #: ../clawsker:197
643 msgid "Hunk lines"
644 msgstr "Línies de capçalera"
645
646 #: ../clawsker:198
647 msgid "Color for hunk headers in patches."
648 msgstr "Color per a les línies de capçalera als pedaços."
649
650 #: ../clawsker:200
651 msgid "X position"
652 msgstr "Posició X"
653
654 #: ../clawsker:201
655 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
656 msgstr "Coordenada X per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
657
658 #: ../clawsker:202
659 msgid "Y position"
660 msgstr "Posició Y"
661
662 #: ../clawsker:203
663 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
664 msgstr "Coordenada Y per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
665
666 #: ../clawsker:204
667 msgid "Width"
668 msgstr "Amplada"
669
670 #: ../clawsker:205
671 msgid "Window's width in pixels."
672 msgstr "Amplada de la finestra en píxels."
673
674 #: ../clawsker:206
675 msgid "Height"
676 msgstr "Alçada"
677
678 #: ../clawsker:207
679 msgid "Window's height in pixels."
680 msgstr "Alçada de la finestra en píxels."
681
682 #: ../clawsker:209
683 msgid "Maximized"
684 msgstr "Maximització"
685
686 #: ../clawsker:210
687 msgid "Changes window maximized status."
688 msgstr "Canvia l'estat maximitzat de la finestra."
689
690 #: ../clawsker:211
691 msgid "Full-screen"
692 msgstr "Pantalla completa"
693
694 #: ../clawsker:212
695 msgid "Changes full screen status."
696 msgstr "Canvia l'estat de pantalla completa."
697
698 #: ../clawsker:214
699 msgid "Use custom GnuTLS priority"
700 msgstr "Usa una prioritat de GnuTLS personalitzada"
701
702 #: ../clawsker:215
703 msgid "Enables using user provided GnuTLS priority string."
704 msgstr ""
705 "Habilita l'ús d'una cadena de prioritat de GnuTLS proporcionada per l'usuari."
706
707 #: ../clawsker:216 ../clawsker:1854
708 msgid "GnuTLS priority"
709 msgstr "Prioritat de GnuTLS"
710
711 #: ../clawsker:217
712 msgid ""
713 "Value to use as GnuTLS priority string if custom priority check is enabled. "
714 "Otherwise this value is ignored."
715 msgstr ""
716 "Valor per usar com a cadena de prioritat de GnuTLS si s'habilita la "
717 "comprovació de prioritat personalitzada. Si no, s'ignora el valor."
718
719 #: ../clawsker:219
720 msgid "Autocompletion limit"
721 msgstr "Límit de l'autocompleció"
722
723 #: ../clawsker:220
724 msgid ""
725 "Limits the number of addresses obtained from keyring through autocompletion. "
726 "Use 0 to get all matches."
727 msgstr ""
728 "Limita el nombre d'adreces obtingudes de l'anell de claus a través de "
729 "l'autocompleció. Useu 0 per a totes les coincidències."
730
731 #: ../clawsker:221
732 msgid "Base URL"
733 msgstr "URL de base"
734
735 #: ../clawsker:222
736 msgid ""
737 "This is the URL where avatar requests are sent. You can use the one of your "
738 "own libravatar server, if available."
739 msgstr ""
740 "Aquest és l'URL on s'envien les sol·licituds d'avatar. Podeu usar el del "
741 "vostre servidor libravatar, si està disponible."
742
743 #: ../clawsker:223
744 msgid "Log level"
745 msgstr "Nivell de registre"
746
747 #: ../clawsker:224
748 msgid "Verbosity level of log, accumulative."
749 msgstr "Nivell detallat de registre, acumulatiu."
750
751 #: ../clawsker:225
752 msgid "None"
753 msgstr "Cap"
754
755 #: ../clawsker:226
756 msgid "Manual"
757 msgstr "Manual"
758
759 #: ../clawsker:227
760 msgid "Actions"
761 msgstr "Accions"
762
763 #: ../clawsker:228
764 msgid "Matches"
765 msgstr "Coincidències"
766
767 #: ../clawsker:405
768 msgid "Clawsker error"
769 msgstr "Error del Clawsker"
770
771 #: ../clawsker:411
772 msgid "Error: seems Claws Mail is currently running, close it first."
773 msgstr "Error: sembla que el Claws Mail ja s'executa, tanqueu-lo primer."
774
775 #: ../clawsker:434
776 msgid "Error: resource file for Claws Mail was not found."
777 msgstr "Error: no s'ha trobat el fitxer de recurs per al Claws Mail."
778
779 #: ../clawsker:1642
780 msgid "Main window"
781 msgstr "Finestra principal"
782
783 #: ../clawsker:1655
784 msgid "Message window"
785 msgstr "Finestra de missatges"
786
787 #: ../clawsker:1665
788 msgid "Send window"
789 msgstr "Finestra d'enviament"
790
791 #: ../clawsker:1670
792 msgid "Receive window"
793 msgstr "Finestra de recepció"
794
795 #: ../clawsker:1684
796 msgid "Folder window"
797 msgstr "Finestra de carpetes"
798
799 #: ../clawsker:1689
800 msgid "Folder selection window"
801 msgstr "Finestra de selecció de carpetes"
802
803 #: ../clawsker:1699
804 msgid "Addressbook main window"
805 msgstr "Finestra principal de la llibreta d'adreces"
806
807 #: ../clawsker:1704
808 msgid "Edit person window"
809 msgstr "Finestra d'edició de persona"
810
811 #: ../clawsker:1709
812 msgid "Edit group window"
813 msgstr "Finestra d'edició de grup"
814
815 #: ../clawsker:1714
816 msgid "Add address window"
817 msgstr "Finestra d'addició d'adreça"
818
819 #: ../clawsker:1719
820 msgid "Folder select window"
821 msgstr "Finestra de selecció de carpeta"
822
823 #: ../clawsker:1729
824 msgid "Accounts window"
825 msgstr "Finestra de comptes"
826
827 #: ../clawsker:1734
828 msgid "Edit account window"
829 msgstr "Finestra d'edició de comptes"
830
831 #: ../clawsker:1744
832 msgid "Filtering window"
833 msgstr "Finestra de filtratge"
834
835 #: ../clawsker:1749
836 msgid "Filtering actions window"
837 msgstr "Finestra d'accions de filtratge"
838
839 #: ../clawsker:1754
840 msgid "Filtering debug window"
841 msgstr "Finestra de depuració de filtratge"
842
843 #: ../clawsker:1759
844 msgid "Matcher window"
845 msgstr "Finestra del selector"
846
847 #: ../clawsker:1769
848 msgid "Preferences window"
849 msgstr "Finestra de les preferències"
850
851 #: ../clawsker:1774
852 msgid "Templates window"
853 msgstr "Finestra de les plantilles"
854
855 #: ../clawsker:1779
856 msgid "Actions window"
857 msgstr "Finestra de les accions"
858
859 #: ../clawsker:1784
860 msgid "Tags window"
861 msgstr "Finestra de les etiquetes"
862
863 #: ../clawsker:1789
864 msgid "Plugins window"
865 msgstr "Finestra dels connectors"
866
867 #: ../clawsker:1804
868 msgid "Print preview window"
869 msgstr "Finestra de previsualització d'impressió"
870
871 #: ../clawsker:1809
872 msgid "View source window"
873 msgstr "Finestra de visualització de codi font"
874
875 #: ../clawsker:1816
876 msgid "Main"
877 msgstr "Principal"
878
879 #: ../clawsker:1817
880 msgid "Message"
881 msgstr "Missatge"
882
883 #: ../clawsker:1818
884 msgid "Send/Receive"
885 msgstr "Enviament / Recepció"
886
887 #: ../clawsker:1819
888 msgid "Folder"
889 msgstr "Carpeta"
890
891 #: ../clawsker:1822
892 msgid "Filtering"
893 msgstr "Filtratge"
894
895 #: ../clawsker:1823
896 msgid "Preferences"
897 msgstr "Preferències"
898
899 #: ../clawsker:1955
900 msgid "Attachment remover"
901 msgstr "Eliminador d'adjunts"
902
903 #: ../clawsker:1960
904 msgid "GPG"
905 msgstr "GPG"
906
907 #: ../clawsker:1966
908 msgid "Sieve manager"
909 msgstr "Gestor del sedàs"
910
911 #: ../clawsker:1971
912 msgid "Libravatar"
913 msgstr "Libravatar"
914
915 #: ../clawsker:1976
916 msgid "Perl"
917 msgstr "Perl"
918
919 #: ../clawsker:1993
920 msgid "GLib runtime"
921 msgstr "Versió d'execució de GLib"
922
923 #: ../clawsker:1994
924 msgid "GLib built"
925 msgstr "Muntatge de GLib"
926
927 #: ../clawsker:1996
928 msgid "GTK2 runtime"
929 msgstr "Versió d'execució de GTK2"
930
931 #: ../clawsker:1997
932 msgid "GTK2 built"
933 msgstr "Muntatge de GTK2"
934
935 #: ../clawsker:2014
936 msgid "Binary"
937 msgstr "Binari"
938
939 #: ../clawsker:2015
940 msgid "Configuration"
941 msgstr "Configuració"
942
943 #: ../clawsker:2028
944 msgid "Library versions"
945 msgstr "Versions de les biblioteques"
946
947 #: ../clawsker:2029
948 msgid "Claws Mail versions"
949 msgstr "Versions del Claws Mail"
950
951 #: ../clawsker:2056
952 #, perl-brace-format
953 msgid "Perl-GLib version {glibv}, built for {glibb}, running with {glibr}."
954 msgstr ""
955 "Perl-GLib versió {glibv}, muntatge per a {glibb}, s'executa amb {glibr}."
956
957 #: ../clawsker:2061
958 #, perl-brace-format
959 msgid "Perl-GLib version {glibv}."
960 msgstr "Perl-GLib versió {glibv}."
961
962 #: ../clawsker:2065
963 #, perl-brace-format
964 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}, built for {gtkb}, running with {gtkr}."
965 msgstr "Perl-GTK2 versió {gtkv}, muntatge per a {gtkb}, s'executa amb {gtkr}."
966
967 #: ../clawsker:2070
968 #, perl-brace-format
969 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}."
970 msgstr "Perl-GTK2 versió {gtkv}."
971
972 #: ../clawsker:2074
973 msgid "Claws Mail was not found!"
974 msgstr "No s'ha trobat el Claws Mail!"
975
976 #: ../clawsker:2075
977 #, perl-brace-format
978 msgid "Claws Mail returned version {cmv}."
979 msgstr "El Claws Mail ha retornat la versió {cmv}."
980
981 #: ../clawsker:2086
982 msgid "Syntax:"
983 msgstr "Sintaxi:"
984
985 #: ../clawsker:2087
986 msgid "  clawsker [options]"
987 msgstr "  clawsker [opcions]"
988
989 #: ../clawsker:2088
990 msgid "Options:"
991 msgstr "Opcions:"
992
993 #: ../clawsker:2089
994 msgid ""
995 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail configuration."
996 msgstr ""
997 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Usa <dir> com a configuració del Claws "
998 "Mail."
999
1000 #: ../clawsker:2090
1001 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output."
1002 msgstr ""
1003 "  -b|--verbose                     Més missatges a la sortida estàndard."
1004
1005 #: ../clawsker:2091
1006 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name."
1007 msgstr ""
1008 "  -c|--clawsrc <file>              Usa <fitxer> com a nom de recurs complet."
1009
1010 #: ../clawsker:2092
1011 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen and exits."
1012 msgstr ""
1013 "  -h|--help                        Imprimeix aquesta pàgina d'ajuda i surt."
1014
1015 #: ../clawsker:2093
1016 msgid "  -r|--read-only                   Disables writing changes to disk."
1017 msgstr "  -r|--read-only                   Inhabilita escriure canvis al disc."
1018
1019 #: ../clawsker:2094
1020 msgid ""
1021 "  -v|--version                     Prints version information and exits."
1022 msgstr ""
1023 "  -v|--version                     Imprimeix la informació de la versió i "
1024 "surt."
1025
1026 #: ../clawsker:2110
1027 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
1028 msgstr "intenteu -h o --help per a la sintaxi.\n"
1029
1030 #: ../clawsker:2113
1031 #, perl-brace-format
1032 msgid "Error in options: {msg}\n"
1033 msgstr "Error a les opcions: {msg}\n"
1034
1035 #: ../clawsker:2125
1036 #, perl-brace-format
1037 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
1038 msgstr ""
1039 "Error: {opt} requireix un valor numèric separat per punts com a argument.\n"
1040
1041 #: ../clawsker:2132
1042 #, perl-brace-format
1043 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
1044 msgstr "Error: \"{dir}\" no és un directori o no existeix.\n"
1045
1046 #: ../clawsker:2141
1047 #, perl-brace-format
1048 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
1049 msgstr "Error: \"{value}\" no és un fitxer o no existeix.\n"
1050
1051 #: ../clawsker:2176
1052 #, perl-brace-format
1053 msgid "Error: opening '{file}' for reading"
1054 msgstr "Error: obrint {file} per a la lectura"
1055
1056 #: ../clawsker:2184
1057 #, perl-brace-format
1058 msgid "Error: duplicate section '{sect}' in resource file '{file}'\n"
1059 msgstr "Error: secció duplicada, \"{sect}\", al fitxer de recurs {file}\n"
1060
1061 #: ../clawsker:2204
1062 #, perl-brace-format
1063 msgid "Error: opening '{file}' for writing"
1064 msgstr "Error: obrint {file} per a l'escriptura"
1065
1066 #~ msgid "Error: "
1067 #~ msgstr "Error: "
1068
1069 #~ msgid ", built for "
1070 #~ msgstr ", muntat per a "
1071
1072 #~ msgid ", running with "
1073 #~ msgstr ", s'executa amb "
1074
1075 #~ msgid "returned version "
1076 #~ msgstr "versió de resposta "
1077
1078 #~ msgid ""
1079 #~ "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
1080 #~ "only the from the start."
1081 #~ msgstr ""
1082 #~ "A la compleció del tabulador, el text de l'adreça coincidirà amb "
1083 #~ "qualsevol part de la cadena o només des de l'inici."
1084
1085 #~ msgid "Don't use markup in compose window"
1086 #~ msgstr "No usis el marcatge a la finestra de redacció"
1087
1088 #~ msgid ""
1089 #~ "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
1090 #~ "address or both"
1091 #~ msgstr ""
1092 #~ "Seleccioneu les dades que es mostren a la columna \"De\" de la llista de "
1093 #~ "missatges: nom, adreça o ambdós."
1094
1095 #~ msgid "Show compose margin"
1096 #~ msgstr "Mostra el marge de composició"
1097
1098 #~ msgid "Toggles localization of date format in Message View"
1099 #~ msgstr ""
1100 #~ "Commuta la localització del format de la data a la vista de missatge"
1101
1102 #~ msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List"
1103 #~ msgstr ""
1104 #~ "Reemplaça el \"0\" amb el caràcter proporcionat a la llista de carpetes"
1105
1106 #~ msgid ""
1107 #~ "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view"
1108 #~ msgstr ""
1109 #~ "Permet amagar els adjunts encastats que ja es mostrin a la vista de "
1110 #~ "l'estructura del missatge."
1111
1112 #~ msgid ""
1113 #~ "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
1114 #~ "only the from the start"
1115 #~ msgstr ""
1116 #~ "Quan es completa amb el tabulador, el text de l'adreça coincidirà amb "
1117 #~ "qualsevol part de la cadena o només amb l'inici."
1118
1119 #~ msgid ""
1120 #~ "On folder name completion text will match any part of the string or only "
1121 #~ "from the start"
1122 #~ msgstr ""
1123 #~ "Quan es completi el nom d'una carpeta, el text coincidirà amb qualsevol "
1124 #~ "part de la cadena o només amb l'inici."