Swedish translation update by Andreas Rönnquist
[clawsker.git] / po / ca.po
1 # Clawsker Catalan translation.
2 # Copyright (C) 2007-2016 Ricardo Mones
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # David Medina <opensusecatala@gmail.com>, agost de 2016.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: clawsker 0.7.11-14-gb9a89a0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2016-08-08 08:54+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2016-08-08 09:42+0200\n"
12 "Last-Translator: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: \n"
14 "Language: ca\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21 #: ../clawsker:59
22 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
23 msgstr "Preferències amagades del Claws Mail"
24
25 #: ../clawsker:60
26 msgid "About..."
27 msgstr "Quant a..."
28
29 #: ../clawsker:61
30 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
31 msgstr "Clawsker :: Un configurador del Claws Mail"
32
33 #: ../clawsker:62
34 msgid "License:"
35 msgstr "Llicència:"
36
37 #: ../clawsker:63
38 msgid "Version:"
39 msgstr "Versió:"
40
41 #: ../clawsker:65
42 msgid "Colours"
43 msgstr "Colors"
44
45 #: ../clawsker:66
46 msgid "Behaviour"
47 msgstr "Comportament"
48
49 #: ../clawsker:67
50 msgid "GUI"
51 msgstr "GUI"
52
53 #: ../clawsker:68 ../clawsker:1892
54 msgid "Other"
55 msgstr "Altres"
56
57 #: ../clawsker:69
58 msgid "Windows"
59 msgstr "Finestres"
60
61 #: ../clawsker:71 ../clawsker:1888
62 msgid "Addressbook"
63 msgstr "Llibreta d'adreces"
64
65 #: ../clawsker:72
66 msgid "Memory"
67 msgstr "Memòria"
68
69 #: ../clawsker:73 ../clawsker:82
70 msgid "Message View"
71 msgstr "Visualització de missatges"
72
73 #: ../clawsker:74 ../clawsker:1867
74 msgid "Log window"
75 msgstr "Finestra de registre"
76
77 #: ../clawsker:75
78 msgid "Drag 'n' drop"
79 msgstr "Arrossegar i deixar anar"
80
81 #: ../clawsker:76
82 msgid "Secure Sockets Layer"
83 msgstr "Capa de sòcols segurs"
84
85 #: ../clawsker:77
86 msgid "Messages"
87 msgstr "Missatges"
88
89 #: ../clawsker:78
90 msgid "Completion"
91 msgstr "Compleció"
92
93 #: ../clawsker:79
94 msgid "Coloured stripes"
95 msgstr "Línies de colors"
96
97 #: ../clawsker:80
98 msgid "Scroll bars"
99 msgstr "Barres de desplaçament"
100
101 #: ../clawsker:81
102 msgid "Message List"
103 msgstr "Llista de missatges"
104
105 #: ../clawsker:83
106 msgid "Compose window"
107 msgstr "Finestra d'escriptura"
108
109 #: ../clawsker:84
110 msgid "NetworkManager"
111 msgstr "Gestor de xarxa"
112
113 #: ../clawsker:85
114 msgid "Viewing patches"
115 msgstr "Pedaços de visualització"
116
117 #: ../clawsker:86
118 msgid "Master passphrase"
119 msgstr "Contrasenya mestra"
120
121 #: ../clawsker:88
122 msgid "Use detached address book edit dialogue"
123 msgstr "Usa un diàleg d'edició de la llibreta d'adreces separat"
124
125 #: ../clawsker:89
126 msgid ""
127 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
128 "use a form embedded in the address book's main window."
129 msgstr ""
130 "Si es marca a cert, s'usa un diàleg separat per editar els detalls de la "
131 "identitat. Si no, s'usa un formulari encastat a la finestra principal de la "
132 "llibreta d'adreces."
133
134 #: ../clawsker:90
135 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
136 msgstr "Memòria màxima per a la cau dels missatges (kB)"
137
138 #: ../clawsker:91
139 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
140 msgstr ""
141 "La memòria màxima per desar els missatges a la memòria cau , en kilobytes."
142
143 #: ../clawsker:92
144 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
145 msgstr "L'estona mínima per desar elements a la memòria cau (en minuts)"
146
147 #: ../clawsker:93
148 msgid ""
149 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
150 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
151 msgstr ""
152 "L'estona mínima en minuts per mantenir la cau a la memòria. No s'alliberaran "
153 "caus més recents, fins i tot si l'ús de memòria és massa elevat."
154
155 #: ../clawsker:94
156 msgid "Use NetworkManager"
157 msgstr "Usa el NetworkManager"
158
159 #: ../clawsker:95
160 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
161 msgstr "Usa el NetworkManager per commutar a fora de línia automàticament."
162
163 #: ../clawsker:96
164 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
165 msgstr "Rondes per a la funció PBKDF2"
166
167 #: ../clawsker:97
168 msgid ""
169 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
170 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
171 "passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
172 "affected."
173 msgstr ""
174 "Especifiqueu el nombre d'iteracions de la funció de derivació de claus que "
175 "s'aplicarà en el càlcul contrasenya mestra. No modifica la contrasenya "
176 "emmagatzemada en l'actualitat, només afecta les contrasenyes mestres "
177 "calculades després de canviar aquest valor."
178
179 #: ../clawsker:99
180 msgid "Show unread messages with bold font"
181 msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta"
182
183 #: ../clawsker:100
184 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
185 msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta a la llista de missatges."
186
187 #: ../clawsker:101
188 msgid "Don't use markup"
189 msgstr "No usis el marcatge"
190
191 #: ../clawsker:102
192 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
193 msgstr ""
194 "No usis negreta ni cursiva al selector de comptes del diàleg d'escriptura."
195
196 #: ../clawsker:103
197 msgid "Use dotted lines in tree view components"
198 msgstr "Usa línies de punts a la visualització de components de vista d'arbre."
199
200 #: ../clawsker:104
201 msgid ""
202 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
203 "and other lists) instead of the modern lineless look."
204 msgstr ""
205 "Usa l'aparença antiga de línia de punts a les vistes en arbre de la finestra "
206 "principal (carpetes, missatges i altres llistes) en comptes de l'aparença "
207 "moderna sense línies."
208
209 #: ../clawsker:105
210 msgid "Enable horizontal scrollbar"
211 msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal"
212
213 #: ../clawsker:106
214 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
215 msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal a la llista de missatges."
216
217 #: ../clawsker:107
218 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
219 msgstr ""
220 "Mostra la columna \"Per a\" en comptes de la columna \"De\" a la carpeta "
221 "d'enviats."
222
223 #: ../clawsker:108
224 msgid ""
225 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
226 "instead of the originator's one in a From column."
227 msgstr ""
228 "Mostra l'adreça de correu electrònic del destinatari en una columna de \"Per "
229 "a\" de la carpeta d'enviats en lloc de l'adreça de l'originador en una "
230 "columna \"De\"."
231
232 #: ../clawsker:109
233 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
234 msgstr "Comportament del desplaçament a la llista de carpetes"
235
236 #: ../clawsker:110
237 msgid ""
238 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
239 "automatic or hide always."
240 msgstr ""
241 "Especifiqueu la política del desplaçament vertical de la llista de carpetes: "
242 "mostra-ho sempre, automàtic o amaga-ho sempre."
243
244 #: ../clawsker:111
245 msgid "Show always"
246 msgstr "Mostra-ho sempre"
247
248 #: ../clawsker:112
249 msgid "Automatic"
250 msgstr "Automàtic"
251
252 #: ../clawsker:113
253 msgid "Hide always"
254 msgstr "Amaga-ho sempre"
255
256 #: ../clawsker:114
257 msgid "From column displays"
258 msgstr "Visualització de la columna \"De\""
259
260 #: ../clawsker:115
261 msgid ""
262 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
263 "address or both."
264 msgstr ""
265 "Selecciona la dades mostrades a la columna \"De\" de la llista de missatges: "
266 "nom, adreça o ambdós."
267
268 #: ../clawsker:116
269 msgid "Name only"
270 msgstr "Només el nom"
271
272 #: ../clawsker:117
273 msgid "Address only"
274 msgstr "Només l'adreça"
275
276 #: ../clawsker:118
277 msgid "Both name and address"
278 msgstr "El nom i l'adreça"
279
280 #: ../clawsker:119
281 msgid "Coloured lines contrast"
282 msgstr "Contrast de les línies de color"
283
284 #: ../clawsker:120
285 msgid ""
286 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
287 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
288 "the alternating colours of the lines."
289 msgstr ""
290 "Especifiqueu el valor per usar quan es creïn línies de colors "
291 "alternativament en components de vista d'arbre. Com més baix sigui el valor, "
292 "menys visible serà la diferència en l'alternança dels colors de les línies."
293
294 #: ../clawsker:121
295 msgid "Show cursor"
296 msgstr "Mostra el cursor"
297
298 #: ../clawsker:122
299 msgid "Display the cursor in the Message View."
300 msgstr "Mostra el cursor a la visualització del missatge."
301
302 #: ../clawsker:123
303 msgid "Detachable toolbars"
304 msgstr "Barres d'eines desacoblables"
305
306 #: ../clawsker:124
307 msgid "Show handles in the toolbars."
308 msgstr "Mostra nanses a les barres d'eines."
309
310 #: ../clawsker:125
311 msgid "Use stripes in all tree view components"
312 msgstr "Usa ratlles a tots els components de vista d'arbre."
313
314 #: ../clawsker:126
315 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
316 msgstr "Habilita línies de colors alterns en tots els components d'arbre."
317
318 #: ../clawsker:127
319 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
320 msgstr "Usa ratlles a la llista de carpetes i missatges"
321
322 #: ../clawsker:128
323 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
324 msgstr ""
325 "Habilita línies de colors alterns a la llista de missatges i a la llista de "
326 "carpetes."
327
328 #: ../clawsker:129
329 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
330 msgstr ""
331 "2 línies per element de la llista de missatges al disseny de 3 columnes"
332
333 #: ../clawsker:130
334 msgid ""
335 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
336 "mode."
337 msgstr ""
338 "Estén la informació de la llista de missatges de més de dues línies quan "
339 "s'utilitzi el mode de tres columnes."
340
341 #: ../clawsker:131
342 msgid "Show margin"
343 msgstr "Mostra el marge"
344
345 #: ../clawsker:132
346 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
347 msgstr "Mostra un petit marge a la vista d'escriptura."
348
349 #: ../clawsker:133
350 msgid "Don't display localized date"
351 msgstr "No mostris la data traduïda"
352
353 #: ../clawsker:134
354 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
355 msgstr "Commuta la llengua del format de la data a la vista del missatge."
356
357 #: ../clawsker:135
358 msgid "Zero replacement character"
359 msgstr "Caràcter de reemplaçament del zero"
360
361 #: ../clawsker:136
362 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
363 msgstr ""
364 "Reemplaça el \"0\" amb el caràcter proporcionat a la llista de carpetes."
365
366 #: ../clawsker:137
367 msgid "Editable headers"
368 msgstr "Capçaleres editables"
369
370 #: ../clawsker:138
371 msgid ""
372 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
373 "select from the available choices in the associated dropdown list."
374 msgstr ""
375 "Permet escriure manualment qualsevol valor a la capçalera de la finestra "
376 "d'escriptura o simplement seleccioneu una de les opcions disponibles a la "
377 "llista desplegable associada."
378
379 #: ../clawsker:139
380 msgid "Select next message on delete"
381 msgstr "Selecciona el missatge següent en esborrar"
382
383 #: ../clawsker:140
384 msgid ""
385 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
386 "message) or the previous one (older message)."
387 msgstr ""
388 "Quan s'esborri un missatge, commuta entre seleccionar-ne el següent "
389 "(missatge més recent) o l'anterior (més antic)."
390
391 #: ../clawsker:142
392 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
393 msgstr "Temps d'espera per arrossegar i deixar anar (ms)"
394
395 #: ../clawsker:143
396 msgid ""
397 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
398 "cursor is held over it during drag and drop."
399 msgstr ""
400 "Temps en mil·lisegons que causarà que un arbre de carpetes s'expandeixi quan "
401 "el cursor del ratolí es mantingui a sobre durant una acció d'arrossegar i "
402 "deixar anar."
403
404 #: ../clawsker:144
405 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
406 msgstr "No confirmis les eliminacions (perillós!)"
407
408 #: ../clawsker:145
409 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
410 msgstr "No demanis cap confirmació abans d'eliminar missatges definitivament."
411
412 #: ../clawsker:146
413 msgid "Respect format=flowed in messages"
414 msgstr "Respecta el format=flux als missatges"
415
416 #: ../clawsker:147
417 msgid ""
418 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
419 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
420 "wrapped."
421 msgstr ""
422 "Respecta el format=flux a les seccions de missatges de text pla. Això "
423 "provocarà que alguns missatges tinguin línies llargues, però corregirà "
424 "alguns URL que d'altra manera s'ajustarien."
425
426 #: ../clawsker:148
427 msgid "Allow writable temporary files"
428 msgstr "Permet els fitxers temporals d'escriptura."
429
430 #: ../clawsker:149
431 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
432 msgstr ""
433 "Desa fitxers temporals quan s'obrin els adjunts amb permís d'escriptura."
434
435 #: ../clawsker:150
436 msgid "Don't check SSL certificates"
437 msgstr "No comprovis els certificats SSL"
438
439 #: ../clawsker:151
440 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
441 msgstr "Inhabilita la verificació de certificats SSL."
442
443 #: ../clawsker:152
444 msgid "Progress bar update step (items)"
445 msgstr "Pas per actualitzar la barra de progrés (ítems)"
446
447 #: ../clawsker:153
448 msgid "Update stepping in progress bars."
449 msgstr "Passos per actualitzar la barra de progrés."
450
451 #: ../clawsker:154
452 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
453 msgstr "Antiguitat màxima d'associació per assumpte (dies)"
454
455 #: ../clawsker:155
456 msgid ""
457 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
458 "subject in addition to standard headers\"."
459 msgstr ""
460 "Nombre de dies per incloure un missatge en un fil quan s'usi \"Associa usant "
461 "l'assumpte a més de les capçaleres estàndards\"."
462
463 #: ../clawsker:156
464 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
465 msgstr "Permet certificats SSL no segurs"
466
467 #: ../clawsker:157
468 msgid ""
469 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
470 "port."
471 msgstr ""
472 "Permet al Claws Mail recordar múltiples certificats SSL per a un port/"
473 "servidor concret."
474
475 #: ../clawsker:158
476 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
477 msgstr "Força UTF-8 per a missatges malmesos"
478
479 #: ../clawsker:159
480 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
481 msgstr ""
482 "Usa la codificació UTF-8 per a missatges malmesos en comptes de la llengua "
483 "actual."
484
485 #: ../clawsker:160
486 msgid "Warn on drag 'n' drop"
487 msgstr "Avisa en arrossegar i deixar anar."
488
489 #: ../clawsker:161
490 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
491 msgstr "Mostra un diàleg de confirmació en arrossegar i deixar anar carpetes."
492
493 #: ../clawsker:162
494 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
495 msgstr "Els missatges de sortida tenen ASCII com a alternativa."
496
497 #: ../clawsker:163
498 msgid ""
499 "If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise "
500 "the user-defined encoding is enforced always."
501 msgstr ""
502 "Si el contingut ho permet, s'usarà ASCII per codificar els missatges de "
503 "sortida; si no, sempre s'imposa la codificació definida per l'usuari."
504
505 #: ../clawsker:164
506 msgid "Primary paste unselects selection"
507 msgstr "L'enganxament primari desmarca la selecció"
508
509 #: ../clawsker:165
510 msgid ""
511 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
512 "insertion point."
513 msgstr ""
514 "Controla com l'enganxament amb el clic del mig canvia el text seleccionat i "
515 "el punt d'inserció."
516
517 #: ../clawsker:166
518 msgid "Show inline attachments"
519 msgstr "Mostra els adjunts encastats"
520
521 #: ../clawsker:167
522 msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view."
523 msgstr ""
524 "Permet amagar fitxers adjunts incorporats que ja es mostren a la vista de "
525 "l'estructura del missatge."
526
527 #: ../clawsker:168
528 msgid "Address search in compose window matches any"
529 msgstr "La cerca d'adreces a la finestra d'escriptura coincideix amb qualsevol"
530
531 #: ../clawsker:169
532 msgid ""
533 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
534 "only the from the start."
535 msgstr ""
536 "A la compleció del tabulador, el text de l'adreça coincidirà amb qualsevol "
537 "part de la cadena o només des de l'inici."
538
539 #: ../clawsker:170
540 msgid "Folder search in folder selector matches any"
541 msgstr "La cerca de carpetes al selector de carpetes coincideix amb qualsevol"
542
543 #: ../clawsker:171
544 msgid ""
545 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
546 "from the start."
547 msgstr ""
548 "A la compleció del nom de carpeta, el text coincidirà amb qualsevol part de "
549 "la cadena o només des de l'inici."
550
551 #: ../clawsker:173
552 msgid "X-Mailer header"
553 msgstr "Capçalera X-Mailer"
554
555 #: ../clawsker:174
556 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
557 msgstr ""
558 "El color usat per a la línia d'X-Mailer quan el valor sigui \"Claws Mail\"."
559
560 #: ../clawsker:175
561 msgid "Error messages"
562 msgstr "Missatges d'error"
563
564 #: ../clawsker:176
565 msgid "Colour for error messages in log window."
566 msgstr "Color per als missatges d'error a la finestra de registre."
567
568 #: ../clawsker:177
569 msgid "Server messages"
570 msgstr "Missatges del servidor"
571
572 #: ../clawsker:178
573 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
574 msgstr ""
575 "Color per als missatges rebuts dels servidors a la finestra de registre."
576
577 #: ../clawsker:179
578 msgid "Standard messages"
579 msgstr "Missatges estàndards"
580
581 #: ../clawsker:180
582 msgid "Colour for messages in log window."
583 msgstr "Color per als missatges a la finestra de registre."
584
585 #: ../clawsker:181
586 msgid "Client messages"
587 msgstr "Missatges del client"
588
589 #: ../clawsker:182
590 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
591 msgstr "Color per als missatges enviats a servidors a la finestra de registre."
592
593 #: ../clawsker:183
594 msgid "Warnings"
595 msgstr "Avisos"
596
597 #: ../clawsker:184
598 msgid "Colour for warning messages in log window."
599 msgstr "Color per als missatges d'avís a la finestra de registre."
600
601 #: ../clawsker:186
602 msgid "Added lines"
603 msgstr "Línies afegides"
604
605 #: ../clawsker:187
606 msgid "Colour for added lines in patches."
607 msgstr "Color per a línies afegides als pedaços."
608
609 #: ../clawsker:188
610 msgid "Deleted lines"
611 msgstr "Línies esborrades"
612
613 #: ../clawsker:189
614 msgid "Colour for deleted lines in patches."
615 msgstr "Color per a les línies esborrades als pedaços."
616
617 #: ../clawsker:190
618 msgid "Hunk lines"
619 msgstr "Línies de capçalera"
620
621 #: ../clawsker:191
622 msgid "Color for hunk headers in patches."
623 msgstr "Color per a les línies de capçalera als pedaços."
624
625 #: ../clawsker:193
626 msgid "X position"
627 msgstr "Posició X"
628
629 #: ../clawsker:194
630 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
631 msgstr "Coordenada X per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
632
633 #: ../clawsker:195
634 msgid "Y position"
635 msgstr "Posició Y"
636
637 #: ../clawsker:196
638 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
639 msgstr "Coordenada Y per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
640
641 #: ../clawsker:197
642 msgid "Width"
643 msgstr "Amplada"
644
645 #: ../clawsker:198
646 msgid "Window's width in pixels."
647 msgstr "Amplada de la finestra en píxels."
648
649 #: ../clawsker:199
650 msgid "Height"
651 msgstr "Alçada"
652
653 #: ../clawsker:200
654 msgid "Window's height in pixels."
655 msgstr "Alçada de la finestra en píxels."
656
657 #: ../clawsker:202
658 msgid "Maximized"
659 msgstr "Maximització"
660
661 #: ../clawsker:203
662 msgid "Changes window maximized status."
663 msgstr "Canvia l'estat maximitzat de la finestra."
664
665 #: ../clawsker:204
666 msgid "Full-screen"
667 msgstr "Pantalla completa"
668
669 #: ../clawsker:205
670 msgid "Changes full screen status."
671 msgstr "Canvia l'estat de pantalla completa."
672
673 #: ../clawsker:207
674 msgid "Error: "
675 msgstr "Error: "
676
677 #: ../clawsker:208
678 msgid "resource file for Claws Mail was not found."
679 msgstr "no es troba el fitxer de configuració del Claws Mail."
680
681 #: ../clawsker:209
682 msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
683 msgstr "sembla que el Claws Mail ara s'està executant, tanqueu-lo primer."
684
685 #: ../clawsker:373
686 msgid "Clawsker error"
687 msgstr "Error del Clawsker"
688
689 #: ../clawsker:1710
690 msgid "Main window"
691 msgstr "Finestra principal"
692
693 #: ../clawsker:1723
694 msgid "Message window"
695 msgstr "Finestra de missatges"
696
697 #: ../clawsker:1733
698 msgid "Send window"
699 msgstr "Finestra d'enviament"
700
701 #: ../clawsker:1738
702 msgid "Receive window"
703 msgstr "Finestra de recepció"
704
705 #: ../clawsker:1752
706 msgid "Folder window"
707 msgstr "Finestra de carpetes"
708
709 #: ../clawsker:1757
710 msgid "Folder selection window"
711 msgstr "Finestra de selecció de carpetes"
712
713 #: ../clawsker:1767
714 msgid "Addressbook main window"
715 msgstr "Finestra principal de la llibreta d'adreces"
716
717 #: ../clawsker:1772
718 msgid "Edit person window"
719 msgstr "Finestra d'edició de persona"
720
721 #: ../clawsker:1777
722 msgid "Edit group window"
723 msgstr "Finestra d'edició de grup"
724
725 #: ../clawsker:1782
726 msgid "Add address window"
727 msgstr "Finestra d'addició d'adreça"
728
729 #: ../clawsker:1787
730 msgid "Folder select window"
731 msgstr "Finestra de selecció de carpeta"
732
733 #: ../clawsker:1797
734 msgid "Accounts window"
735 msgstr "Finestra de comptes"
736
737 #: ../clawsker:1802
738 msgid "Edit account window"
739 msgstr "Finestra d'edició de comptes"
740
741 #: ../clawsker:1812
742 msgid "Filtering window"
743 msgstr "Finestra de filtratge"
744
745 #: ../clawsker:1817
746 msgid "Filtering actions window"
747 msgstr "Finestra d'accions de filtratge"
748
749 #: ../clawsker:1822
750 msgid "Filtering debug window"
751 msgstr "Finestra de depuració de filtratge"
752
753 #: ../clawsker:1827
754 msgid "Matcher window"
755 msgstr "Finestra del selector"
756
757 #: ../clawsker:1837
758 msgid "Preferences window"
759 msgstr "Finestra de les preferències"
760
761 #: ../clawsker:1842
762 msgid "Templates window"
763 msgstr "Finestra de les plantilles"
764
765 #: ../clawsker:1847
766 msgid "Actions window"
767 msgstr "Finestra de les accions"
768
769 #: ../clawsker:1852
770 msgid "Tags window"
771 msgstr "Finestra de les etiquetes"
772
773 #: ../clawsker:1857
774 msgid "Plugins window"
775 msgstr "Finestra dels connectors"
776
777 #: ../clawsker:1872
778 msgid "Print preview window"
779 msgstr "Finestra de previsualització d'impressió"
780
781 #: ../clawsker:1877
782 msgid "View source window"
783 msgstr "Finestra de visualització de codi font"
784
785 #: ../clawsker:1884
786 msgid "Main"
787 msgstr "Principal"
788
789 #: ../clawsker:1885
790 msgid "Message"
791 msgstr "Missatge"
792
793 #: ../clawsker:1886
794 msgid "Send/Receive"
795 msgstr "Enviament / Recepció"
796
797 #: ../clawsker:1887
798 msgid "Folder"
799 msgstr "Carpeta"
800
801 #: ../clawsker:1889
802 msgid "Accounts"
803 msgstr "Comptes"
804
805 #: ../clawsker:1890
806 msgid "Filtering"
807 msgstr "Filtratge"
808
809 #: ../clawsker:1891
810 msgid "Preferences"
811 msgstr "Preferències"
812
813 #: ../clawsker:1903 ../clawsker:1910
814 msgid ", built for "
815 msgstr ", construït per a "
816
817 #: ../clawsker:1904 ../clawsker:1911
818 msgid ", running with "
819 msgstr ", en execució amb "
820
821 #: ../clawsker:1916
822 msgid "was not found!"
823 msgstr "no s'ha trobat!"
824
825 #: ../clawsker:1917
826 msgid "returned version "
827 msgstr "versió de resposta "
828
829 #: ../clawsker:1927
830 msgid "Syntax:\n"
831 msgstr "Sintaxi:\n"
832
833 #: ../clawsker:1928
834 msgid "  clawsker [options]\n"
835 msgstr "  clawsker [opcions]\n"
836
837 #: ../clawsker:1929
838 msgid "Options:\n"
839 msgstr "Opcions:\n"
840
841 #: ../clawsker:1930
842 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen.\n"
843 msgstr "  -h|--help                        Imprimeix aquesta pàgina d'ajuda.\n"
844
845 #: ../clawsker:1931
846 msgid "  -v|--version                     Prints version infos.\n"
847 msgstr ""
848 "  -v|--version                     Imprimeix informació de la versió.\n"
849
850 #: ../clawsker:1932
851 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output.\n"
852 msgstr ""
853 "  -b|--verbose                     Més missatges a la sortida estàndard.\n"
854
855 #: ../clawsker:1933
856 msgid ""
857 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
858 msgstr ""
859 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Usa <dir> com a dir. de config. del Claws "
860 "Mail.\n"
861
862 #: ../clawsker:1934
863 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name.\n"
864 msgstr ""
865 "  -c|--clawsrc <file>              Usa <fitxer> com a fitxer de "
866 "configuració.\n"
867
868 #: ../clawsker:1947
869 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
870 msgstr "intenteu -h o --help per a la sintaxi.\n"
871
872 #: ../clawsker:1950
873 #, perl-brace-format
874 msgid "Error in options: {msg}\n"
875 msgstr "Error a les opcions: {msg}\n"
876
877 #: ../clawsker:1962
878 #, perl-brace-format
879 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
880 msgstr ""
881 "Error: {opt} requireix un valor numèric separat per punts com a argument\n"
882
883 #: ../clawsker:1969
884 #, perl-brace-format
885 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
886 msgstr "Error: '{dir}' no és un directori o no existeix\n"
887
888 #: ../clawsker:1978
889 #, perl-brace-format
890 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
891 msgstr "Error: '{value}' no és un fitxer o no existeix\n"
892
893 #~ msgid "Don't use markup in compose window"
894 #~ msgstr "No usis el marcatge a la finestra de redacció"
895
896 #~ msgid ""
897 #~ "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
898 #~ "address or both"
899 #~ msgstr ""
900 #~ "Seleccioneu les dades que es mostren a la columna \"De\" de la llista de "
901 #~ "missatges: nom, adreça o ambdós."
902
903 #~ msgid "Show compose margin"
904 #~ msgstr "Mostra el marge de composició"
905
906 #~ msgid "Toggles localization of date format in Message View"
907 #~ msgstr ""
908 #~ "Commuta la localització del format de la data a la vista de missatge"
909
910 #~ msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List"
911 #~ msgstr ""
912 #~ "Reemplaça el \"0\" amb el caràcter proporcionat a la llista de carpetes"
913
914 #~ msgid ""
915 #~ "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view"
916 #~ msgstr ""
917 #~ "Permet amagar els adjunts encastats que ja es mostrin a la vista de "
918 #~ "l'estructura del missatge."
919
920 #~ msgid ""
921 #~ "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
922 #~ "only the from the start"
923 #~ msgstr ""
924 #~ "Quan es completa amb el tabulador, el text de l'adreça coincidirà amb "
925 #~ "qualsevol part de la cadena o només amb l'inici."
926
927 #~ msgid ""
928 #~ "On folder name completion text will match any part of the string or only "
929 #~ "from the start"
930 #~ msgstr ""
931 #~ "Quan es completi el nom d'una carpeta, el text coincidirà amb qualsevol "
932 #~ "part de la cadena o només amb l'inici."