Fix typo in string (thanks to Erik P. Olsen!)
[clawsker.git] / .gitignore
1 *.*~
2 po/*.po~
3 po/*.pox
4 po/*.pox~