2012-11-16 [colin] 3.9.0cvs10
[claws.git] / src / prefs_matcher.c
2012-11-16 Colin Leroy2012-11-16 [colin] 3.9.0cvs10
2012-11-15 Colin Leroy2012-11-15 [colin] 3.9.0cvs4
2012-09-08 Colin Leroy2012-09-08 [colin] 3.8.1cvs46
2012-09-05 Colin Leroy2012-09-05 [colin] 3.8.1cvs44
2012-07-07 Colin Leroy2012-07-07 [colin] 3.8.1cvs7
2012-05-27 Paul Mangan2012-05-27 [paul] 3.8.0cvs48
2012-04-01 Colin Leroy2012-04-01 [colin] 3.8.0cvs36
2011-10-07 Colin Leroy2011-10-07 [colin] 3.7.10cvs21
2011-10-07 Colin Leroy2011-10-07 [colin] 3.7.10cvs20
2011-04-10 Colin Leroy2011-04-10 [colin] 3.7.9cvs10
2011-04-10 Colin Leroy2011-04-10 [colin] 3.7.9cvs9
2011-02-16 Paul Mangan2011-02-16 [paul] 3.7.8cvs57
2010-12-16 Colin Leroy2010-12-16 [colin] 3.7.8cvs3
2010-09-30 Tristan Chabredier2010-09-30 [wwp] 3.7.6cvs42
2010-02-10 Colin Leroy2010-02-10 [colin] 3.7.5cvs17
2010-02-09 Colin Leroy2010-02-09 [colin] 3.7.5cvs11
2009-09-14 Colin Leroy2009-09-14 [colin] 3.7.2cvs32
2009-07-28 Colin Leroy2009-07-28 [colin] 3.7.2cvs15
2009-02-23 Colin Leroy2009-02-23 [cleroy] 3.7.0cvs73
2009-01-09 Paul Mangan2009-01-09 [paul] 3.7.0cvs22
2008-10-08 Paul Mangan2008-10-08 [paul] 3.6.0cvs17
2008-09-29 Colin Leroy2008-09-29 [colin] 3.5.0cvs138
2008-08-07 Colin Leroy2008-08-07 [colin] 3.5.0cvs54
2008-08-05 Colin Leroy2008-08-05 [colin] 3.5.0cvs49
2008-08-05 Colin Leroy2008-08-04 [colin] 3.5.0cvs48
2008-05-19 Colin Leroy2008-05-19 [colin] 3.4.0cvs54
2008-05-12 Tristan Chabredier2008-05-12 [wwp] 3.4.0cvs30
2008-04-22 Colin Leroy2008-04-22 [colin] 3.4.0cvs6
2007-12-23 Paul Mangan2007-12-23 [paul] 3.2.0cvs16
2007-12-19 Colin Leroy2007-12-19 [colin] 3.2.0cvs9
2007-12-18 Paul Mangan2007-12-18 [paul] 3.2.0cvs7
2007-12-06 Colin Leroy2007-12-06 [colin] 3.1.0cvs62
2007-12-03 Colin Leroy2007-12-03 [colin] 3.1.0cvs51
2007-11-23 Tristan Chabredier2007-11-23 [wwp] 3.1.0cvs26
2007-10-17 Tristan Chabredier2007-10-17 [wwp] 3.0.2cvs78
2007-10-15 Colin Leroy2007-10-15 [colin] 3.0.2cvs76
2007-08-30 Colin Leroy2007-08-30 [colin] 2.10.0cvs185
2007-07-30 Paul Mangan2007-07-30 [paul] 2.10.0cvs80
2007-07-27 Paul Mangan2007-07-27 [paul] 2.10.0cvs77
2007-07-11 Colin Leroy2007-07-11 [colin] 2.10.0cvs16
2007-07-02 Colin Leroy2007-07-02 [colin] 2.10.0cvs1
2007-04-20 Tristan Chabredier2007-04-20 [wwp] 2.9.1cvs5
2007-02-27 Tristan Chabredier2007-02-27 [wwp] 2.8.0cvs3
2007-02-13 Tristan Chabredier2007-02-13 [wwp] 2.7.2cvs42
2007-02-09 Paul Mangan2007-02-09 [paul] 2.7.2cvs35
2007-02-04 Colin Leroy2007-02-04 [colin] 2.7.2cvs20
2007-01-25 Colin Leroy2007-01-25 [colin] 2.7.1cvs55
2007-01-07 Paul Mangan2007-01-07 [paul] 2.6.1cvs115
2007-01-03 Paul Mangan2007-01-03 [paul] 2.6.1cvs96
2006-11-07 Colin Leroytry again
2006-09-19 Colin Leroy2006-09-19 [colin] 2.4.0cvs199
2006-09-12 Colin Leroy2006-09-12 [colin] 2.4.0cvs178
2006-09-12 Tristan Chabredier2006-09-12 [wwp] 2.4.0cvs176
2006-09-07 Tristan Chabredier2006-09-07 [wwp] 2.4.0cvs163
2006-09-06 Tristan Chabredier2006-09-06 [wwp] 2.4.0cvs154
2006-08-09 Colin Leroy2006-08-09 [colin] 2.4.0cvs37
2006-08-01 Tristan Chabredier2006-08-01 [wwp] 2.4.0cvs9
2006-07-31 Tristan Chabredier2006-07-31 [wwp] 2.4.0cvs3
2006-07-04 Colin Leroy2006-07-04 [colin] 2.3.1cvs55
2006-06-28 Tristan Chabredier2006-06-28 [wwp] 2.3.1cvs35
2006-04-20 Colin Leroy2006-04-20 [colin] 2.1.1cvs16
2006-04-06 Ricardo Mones2006-04-06 [mones] 2.1.0cvs6
2006-03-12 Paul Mangan2006-03-12 [paul] 2.0.0cvs135
2006-02-08 Colin Leroy2006-02-08 [colin] 2.0.0cvs35
2006-01-16 Paul Mangan2006-01-16 [paul] 1.9.100cvs158
2006-01-14 Colin Leroy2006-01-14 [colin] 1.9.100cvs149
2006-01-14 Paul Mangan2006-01-14 [paul] 1.9.100cvs148
2006-01-13 Paul Mangan2006-01-13 [paul] 1.9.100cvs142
2005-12-12 Paul Mangan2005-12-12 [paul] 1.9.100cvs83
2005-10-26 Tristan Chabredier2005-10-26 [wwp] 1.9.15cvs115
2005-10-14 Colin Leroy2005-10-14 [colin] 1.9.15cvs47
2005-10-14 Paul Mangan2005-10-14 [paul] 1.9.15cvs45
2005-10-10 Colin Leroy2005-10-10 [colin] 1.9.15cvs28
2005-09-21 Paul Mangan2005-09-21 [paul] 1.9.14cvs47
2005-09-17 Colin Leroy2005-09-17 [colin] 1.9.14cvs36
2005-09-15 Paul Mangan2005-09-15 [paul] 1.9.14cvs32
2005-09-14 Paul Mangan2005-09-14 [paul] 1.9.14cvs26
2005-07-17 Paul Mangan2005-07-17 [paul] 1.9.12cvs76
2005-06-24 Paul Mangan2005-06-24 [paul] 1.9.11cvs95
2005-05-31 Paul Mangan2005-05-31 [paul] 1.9.11cvs26
2005-05-05 Paul Mangan2005-05-05 [paul] 1.9.6cvs52
2005-02-10 Paul Mangan2005-02-10 [paul] 1.0.1cvs3.2
2005-01-29 Paul Mangan2005-01-29 [paul] 1.0.0cvs23.2
2005-01-06 Colin Leroy2005-01-06 [colin] 0.9.13cvs28.2
2005-01-06 Colin Leroy2005-01-06 [colin] 0.9.13cvs28.1
2005-01-06 Colin Leroy2005-01-06 [colin] 0.9.13cvs27.4
2005-01-06 Colin Leroy2005-01-06 [colin] 0.9.13cvs27.3
2004-12-08 Colin Leroy2004-12-08 [colin] 0.9.13cvs7.1
2004-09-01 Colin Leroy2004-09-01 [colin] 0.9.12cvs86.1
2004-07-29 Colin Leroyfix segfault
2004-07-28 Paul Manganremove gtk_window_set_wmclass()
2004-07-28 Paul Manganreplace deprecated gtk_window_set_policy
2004-07-13 Colin Leroyadd 'partial' ('p') to find partially downloaded messages
2004-05-25 Paul Manganreplace deprecated gtk_signal... functions
2004-02-28 Colin Leroyfix noneditable GtkEntries
2004-01-12 Thorsten Maerzsync 098claws
2003-10-05 Thorsten Maerzkeypress fixes
2003-10-05 Thorsten Maerzinital gtk2 patch
2003-05-18 Alfons Hoogervorst* src/prefs_matcher.c
2003-02-28 Christoph Hohmann0.8.10claws64
next