Add some missing copyright
[claws.git] / src / plugins / notification / gtkhotkey / gtkhotkey.h
2014-06-24 Ricardo MonesAdd some missing copyright
2013-02-20 Colin Leroy2013-02-20 [colin] 3.9.0cvs85