added additionnal matching criteria
[claws.git] / src / matcher.h
2001-05-13 Hoà Viêt Dinhadded additionnal matching criteria
2001-05-13 Hoà Viêt Dinhfixed bug in matching dialog box
2001-05-12 Hoà Viêt DinhReturn-Receipt-To header / changes in matcher / better...
2001-05-10 Hoà Viêt Dinhscoring dialog box finished
2001-05-08 Hoà Viêt Dinhdialog box for matching and some other changes
2001-05-06 Hoà Viêt Dinhscoring / expression matcher