Fix LDAP.
[claws.git] / src / ldapquery.c
2003-11-05 Match GrunFix LDAP.
2003-11-02 Match GrunAdd LDAP contains query.
2003-11-02 Match GrunRefactor LDAP searches.
2003-09-07 Match GrunLDAP static search.
2003-04-26 Match GrunFixed memleaks and segfaults
2003-03-17 Match GrunDynamic LDAP queries