update Japanese translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 13 Oct 2003 09:10:15 +0000 (09:10 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 13 Oct 2003 09:10:15 +0000 (09:10 +0000)
po/ja.po

index c838aa19dc1f4db7a416a7496ba23b6bc8e58e04..6b03a42f8b429f3a301ebd82c6a9d36b2e1d4af0 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -5,14 +5,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-09-10 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-10-13 10:50+0900\n"
 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
 "Last-Translator: Rui Hirokawa <rui_hirokawa@ybb.ne.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
 
 #: src/account.c:305
 msgid ""
@@ -35,7 +35,7 @@ msgstr ""
 "¼èÆÀ¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢`G'¥«¥é¥à¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
-#: src/compose.c:4662 src/compose.c:4832 src/editaddress.c:774
+#: src/compose.c:4680 src/compose.c:4850 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
@@ -85,10 +85,10 @@ msgstr "  
 msgid " Set as default account "
 msgstr " Ä̾異¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
 
-#: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3013
-#: src/addressbook.c:3017 src/addressbook.c:3055 src/crash.c:242
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3014
+#: src/addressbook.c:3018 src/addressbook.c:3056 src/crash.c:242
 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
-#: src/inc.c:691 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
+#: src/inc.c:674 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
 
@@ -101,24 +101,24 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
-#: src/compose.c:2982 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947 src/compose.c:6255
+#: src/compose.c:2996 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965 src/compose.c:6273
 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
-#: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/inc.c:168 src/inc.c:270
-#: src/mainwindow.c:1436 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
+#: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/inc.c:169 src/inc.c:259
+#: src/mainwindow.c:1438 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
-#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380
-#: src/summaryview.c:1424 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
-#: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573
-#: src/summaryview.c:1598 src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
+#: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383
+#: src/summaryview.c:1427 src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494
+#: src/summaryview.c:1526 src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576
+#: src/summaryview.c:1601 src/summaryview.c:3090 src/toolbar.c:2048
 msgid "Yes"
 msgstr "¤Ï¤¤"
 
-#: src/account.c:738 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947
-#: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
-#: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965
+#: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
+#: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
 
@@ -139,43 +139,42 @@ msgstr "
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
-#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3107 src/compose.c:5769
+#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:189
+#: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3121 src/compose.c:5787
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:340
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1425
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
-#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:613
-#: src/mainwindow.c:2218 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
-#: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
-#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2991 src/prefs_common.c:3160
-#: src/prefs_common.c:3487 src/prefs_customheader.c:157
-#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:212
-#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
-#: src/ssl_manager.c:98
+#: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233 src/gtk/gtkaspell.c:1425
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:616
+#: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
+#: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
+#: src/prefs_common.c:2769 src/prefs_common.c:2938 src/prefs_common.c:3196
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_matcher.c:370
+#: src/prefs_scoring.c:196 src/prefs_summary_column.c:313
+#: src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134 src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:3107 src/compose.c:5770 src/compose.c:6438 src/compose.c:6476
+#: src/compose.c:3121 src/compose.c:5788 src/compose.c:6456 src/compose.c:6494
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:341
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
-#: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
-#: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/import.c:191
+#: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319 src/import.c:191
 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
-#: src/inputdialog.c:204 src/main.c:613 src/mainwindow.c:2218
+#: src/inputdialog.c:204 src/main.c:616 src/mainwindow.c:2223
 #: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:2992 src/prefs_common.c:3488
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/passphrase.c:134 src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770
+#: src/prefs_common.c:3197 src/prefs_customheader.c:158
+#: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:213
+#: src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:917
-#: src/summaryview.c:3425
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:920
+#: src/summaryview.c:3432
 msgid "Cancel"
 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
 
@@ -327,24 +326,24 @@ msgstr "/
 
 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
-#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
-#: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
-#: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
-#: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
-#: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
-#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
-#: src/summaryview.c:457
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:288 src/folderview.c:297
+#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:318 src/folderview.c:323 src/folderview.c:327
+#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:339 src/folderview.c:343
+#: src/folderview.c:346 src/folderview.c:348 src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:419
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:417
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/ºï½ü(_D)"
 
 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "¥«¥Ã¥È(_u)"
 
 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
 msgid "/_Copy"
@@ -438,7 +437,7 @@ msgstr "
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
+#: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
 #: src/toolbar.c:1751
 msgid "Address book"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
@@ -460,18 +459,18 @@ msgstr "
 msgid "Lookup"
 msgstr "¸¡º÷"
 
-#: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1424 src/compose.c:3157
-#: src/compose.c:4479 src/compose.c:5186 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1436 src/compose.c:3171
+#: src/compose.c:4497 src/compose.c:5204 src/headerview.c:53
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "°¸Àè:"
 
-#: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1408 src/compose.c:3156
+#: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1420 src/compose.c:3170
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1411 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1423 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
@@ -487,17 +486,17 @@ msgstr "
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2982
-#: src/compose.c:6255 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
-#: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:168 src/inc.c:270 src/mainwindow.c:1436
+#: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2996
+#: src/compose.c:6273 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
+#: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1438
 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
-#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
-#: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
-#: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
-#: src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
+#: src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1427
+#: src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494 src/summaryview.c:1526
+#: src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576 src/summaryview.c:1601
+#: src/summaryview.c:3090 src/toolbar.c:2048
 msgid "No"
 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
 
@@ -531,19 +530,19 @@ msgstr "
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/addressbook.c:2963
+#: src/addressbook.c:2964
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤ò¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2967
+#: src/addressbook.c:2968
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2977
+#: src/addressbook.c:2978
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "¸Å¤¤¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÊÑ´¹¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2982
+#: src/addressbook.c:2983
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -551,7 +550,7 @@ msgstr ""
 "¸Å¤¤¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢\n"
 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2995
+#: src/addressbook.c:2996
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -559,7 +558,7 @@ msgstr ""
 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢\n"
 "¶õ¤Î¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/addressbook.c:3001
+#: src/addressbook.c:3002
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -567,7 +566,7 @@ msgstr ""
 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/addressbook.c:3006
+#: src/addressbook.c:3007
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -575,65 +574,65 @@ msgstr ""
 "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/addressbook.c:3013
+#: src/addressbook.c:3014
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÑ´¹¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/addressbook.c:3017
+#: src/addressbook.c:3018
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÑ´¹"
 
-#: src/addressbook.c:3053
+#: src/addressbook.c:3054
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/addressbook.c:3054
+#: src/addressbook.c:3055
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÆɤߤ³¤á¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/addressbook.c:3405
+#: src/addressbook.c:3406
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "¸¡º÷¼Â¹ÔÃæ..."
 
-#: src/addressbook.c:3606 src/prefs_common.c:1037
+#: src/addressbook.c:3607 src/prefs_common.c:989
 msgid "Interface"
 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
 
-#: src/addressbook.c:3622 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
+#: src/addressbook.c:3623 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
 msgid "Address Book"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
-#: src/addressbook.c:3638
+#: src/addressbook.c:3639
 msgid "Person"
 msgstr "¸Ä¿Í"
 
-#: src/addressbook.c:3654
+#: src/addressbook.c:3655
 msgid "EMail Address"
 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/addressbook.c:3670
+#: src/addressbook.c:3671
 msgid "Group"
 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×"
 
-#: src/addressbook.c:3686 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
+#: src/addressbook.c:3687 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:380
 #: src/prefs_account.c:2125
 msgid "Folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/addressbook.c:3702
+#: src/addressbook.c:3703
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3718 src/addressbook.c:3734
+#: src/addressbook.c:3719 src/addressbook.c:3735
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3750
+#: src/addressbook.c:3751
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð"
 
-#: src/addressbook.c:3766
+#: src/addressbook.c:3767
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP¥¯¥¨¥ê"
 
@@ -647,7 +646,7 @@ msgstr "
 
 #: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¼ý½¸Ãæ..."
 
 #: src/addrgather.c:221
 msgid "Addresses gathered successfully."
@@ -686,7 +685,7 @@ msgstr "
 
 #: src/addrgather.c:399
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr ""
+msgstr "¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤òÆɤ߹þ¤à"
 
 #: src/addrgather.c:422
 msgid "Header Name"
@@ -696,7 +695,7 @@ msgstr "
 msgid "Address Count"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¿ô"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/main.c:264
 #: src/messageview.c:492
 msgid "Warning"
 msgstr "·Ù¹ð"
@@ -712,11 +711,11 @@ msgstr "
 
 #: src/addrgather.c:588
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr ""
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼ý½¸ - ÁªÂò¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é"
 
 #: src/addrgather.c:596
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr ""
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼ý½¸ - ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é"
 
 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
 msgid "Common address"
@@ -726,19 +725,19 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5947 src/main.c:595
+#: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:5965 src/main.c:598
 msgid "Notice"
 msgstr "Ãí°Õ"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3468 src/inc.c:573
+#: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3482 src/inc.c:556
 msgid "Error"
 msgstr "¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:189
 msgid "View log"
 msgstr "¥í¥°¤ò¸«¤ë"
 
-#: src/alertpanel.c:308
+#: src/alertpanel.c:307
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
 
@@ -826,6 +825,8 @@ msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"%s ¤Ï̤ÃΤÎSSL¾ÚÌÀ½ñ¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
+"%s"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
 #, c-format
@@ -837,7 +838,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1211
+#: src/prefs_common.c:1128
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "¼õ¿®¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤"
 
@@ -862,8 +863,8 @@ msgstr "/
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ºï½ü(_R)"
 
-#: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
-#: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
+#: src/compose.c:494 src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
 
@@ -1004,7 +1005,7 @@ msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÀßÄê(_S)"
 
 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
-#: src/summaryview.c:449
+#: src/summaryview.c:447
 msgid "/_View"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
 
@@ -1162,57 +1163,57 @@ msgstr "
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó(_n)"
 
-#: src/compose.c:1414
+#: src/compose.c:1426
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Reply-To:"
+msgstr "ÊÖ¿®Àè:"
 
-#: src/compose.c:1417 src/compose.c:4476 src/compose.c:5188
-#: src/headerview.c:56
+#: src/compose.c:1429 src/compose.c:4494 src/compose.c:5206
+#: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
 
-#: src/compose.c:1420
+#: src/compose.c:1432
 msgid "Followup-To:"
-msgstr ""
+msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1715
+#: src/compose.c:1727
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "°úÍÑÉä¹æ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:1731
+#: src/compose.c:1743
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊÖ¿®/žÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:2059
+#: src/compose.c:2073
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:2063
+#: src/compose.c:2077
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:2101
+#: src/compose.c:2115
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
 
-#: src/compose.c:2796
+#: src/compose.c:2810
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [¹¹¿·]"
 
-#: src/compose.c:2798
+#: src/compose.c:2812
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
 
-#: src/compose.c:2801
+#: src/compose.c:2815
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
 
-#: src/compose.c:2825 src/compose.c:3074
+#: src/compose.c:2839 src/compose.c:3088
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1220,41 +1221,42 @@ msgstr ""
 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/compose.c:2972
+#: src/compose.c:2986
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:2980 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
-#: src/prefs_common.c:1023 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
+#: src/compose.c:2994 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
+#: src/prefs_common.c:975 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
 msgid "Send"
 msgstr "Á÷¿®"
 
-#: src/compose.c:2981
+#: src/compose.c:2995
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "·ï̾¤¬¶õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:3002
+#: src/compose.c:3016
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:3007
+#: src/compose.c:3021
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ÷¿®ÂÔµ¡¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤·¤¿¤¬Á÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
-"ºÆ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î\"Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®\"¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
+"ºÆ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î\"Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®\"¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²¼"
+"¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/compose.c:3090 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
+#: src/compose.c:3104 src/procmsg.c:1226 src/send_message.c:229
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:3104
+#: src/compose.c:3118
 msgid "Queueing"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
 
-#: src/compose.c:3105
+#: src/compose.c:3119
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1262,24 +1264,24 @@ msgstr ""
 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:3111
+#: src/compose.c:3125
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:3114 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
+#: src/compose.c:3128 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:3127
+#: src/compose.c:3141
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:3358
+#: src/compose.c:3372
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
-msgstr ""
+msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥­¡¼ID `%s' ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥­¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:3464
+#: src/compose.c:3478
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
@@ -1290,90 +1292,92 @@ msgstr ""
 "%s¤«¤é%s¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 "ËÜÅö¤ËÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:3728
+#: src/compose.c:3742
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr ""
+msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥á¡¼¥ëÁ÷¿®ÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!"
 
-#: src/compose.c:3738
+#: src/compose.c:3752
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr ""
+msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹Åê¹ÆÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!"
 
-#: src/compose.c:4556 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4574 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
 
-#: src/compose.c:4660 src/compose.c:4830 src/compose.c:5708
+#: src/compose.c:4678 src/compose.c:4848 src/compose.c:5726
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
 
-#: src/compose.c:4661 src/compose.c:4831 src/mimeview.c:198
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
+#: src/compose.c:4679 src/compose.c:4849 src/mimeview.c:198
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:467
 msgid "Size"
 msgstr "¥µ¥¤¥º"
 
-#: src/compose.c:4725
+#: src/compose.c:4743
 msgid "Save Message to "
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊݸÀè "
 
-#: src/compose.c:4745
+#: src/compose.c:4763
 msgid "Select ..."
 msgstr "ÁªÂò ..."
 
-#: src/compose.c:4881 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4899 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
 
-#: src/compose.c:4883
+#: src/compose.c:4901
 msgid "Attachments"
 msgstr "źÉÕ"
 
-#: src/compose.c:4885
+#: src/compose.c:4903
 msgid "Others"
 msgstr "¤½¤Î¾"
 
-#: src/compose.c:4900 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4918 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "·ï̾:"
 
-#: src/compose.c:5135 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4194
+#: src/compose.c:5153 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4201
 msgid "None"
 msgstr "¤Ê¤·"
 
-#: src/compose.c:5144
+#: src/compose.c:5162
+#, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
-msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+msgstr ""
+"¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5603
+#: src/compose.c:5621
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:5621
+#: src/compose.c:5639
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:5690
+#: src/compose.c:5708
 msgid "Properties"
 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
 
-#: src/compose.c:5735
+#: src/compose.c:5753
 msgid "Encoding"
 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
 
-#: src/compose.c:5766
+#: src/compose.c:5784
 msgid "Path"
 msgstr "¥Ñ¥¹"
 
-#: src/compose.c:5767 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5785 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: src/compose.c:5944
+#: src/compose.c:5962
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1384,48 +1388,48 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
 
-#: src/compose.c:6253 src/inc.c:166 src/inc.c:268 src/toolbar.c:2046
+#: src/compose.c:6271 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
 msgid "Offline warning"
 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·Ù¹ð"
 
-#: src/compose.c:6254 src/inc.c:167 src/inc.c:269 src/toolbar.c:2047
+#: src/compose.c:6272 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Çºî¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡£Êѹ¹¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:6372 src/compose.c:6393
+#: src/compose.c:6390 src/compose.c:6411
 msgid "Select file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/compose.c:6436
+#: src/compose.c:6454
 msgid "Discard message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
 
-#: src/compose.c:6437
+#: src/compose.c:6455
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:6438
+#: src/compose.c:6456
 msgid "Discard"
 msgstr "ÇË´þ"
 
-#: src/compose.c:6438
+#: src/compose.c:6456
 msgid "to Draft"
 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
 
-#: src/compose.c:6473
+#: src/compose.c:6491
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
-msgstr ""
+msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È `%s' ¤òŬÍѤ·¤Þ¤¹¤« ?"
 
-#: src/compose.c:6475
+#: src/compose.c:6493
 msgid "Apply template"
 msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈŬÍÑ"
 
-#: src/compose.c:6476
+#: src/compose.c:6494
 msgid "Replace"
 msgstr "ÃÖ´¹"
 
-#: src/compose.c:6476 src/toolbar.c:417
+#: src/compose.c:6494 src/toolbar.c:417
 msgid "Insert"
 msgstr "ÁÞÆþ"
 
@@ -1617,12 +1621,12 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1940
-#: src/folderview.c:2208
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1874 src/folderview.c:1924
+#: src/folderview.c:2192
 msgid "New folder"
 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:1941
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1875 src/folderview.c:1925
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
@@ -1653,6 +1657,34 @@ msgstr "
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "¿·µ¬JPilot¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲÃ"
 
+#: src/editldap_basedn.c:141
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "LDAP¤òÊÔ½¸ - ¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò"
+
+#: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:404
+msgid "Hostname"
+msgstr "¥Û¥¹¥È̾"
+
+#: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:414 src/ssl_manager.c:106
+msgid "Port"
+msgstr "¥Ý¡¼¥È"
+
+#: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:432
+msgid "Search Base"
+msgstr "¥Ù¡¼¥¹¤ò¸¡º÷"
+
+#: src/editldap_basedn.c:202
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹"
+
+#: src/editldap_basedn.c:291
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤ò¥µ¡¼¥Ð¤«¤éÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó - ¼êÆ°¤ÇÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
+
+#: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:265
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
+
 #: src/editldap.c:147
 msgid "A Name must be supplied."
 msgstr "̾Á°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
@@ -1669,30 +1701,14 @@ msgstr "
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀܳ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿"
 
-#: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
-msgid "Could not connect to server"
-msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
-
 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÊÔ½¸"
 
-#: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
-msgid "Hostname"
-msgstr "¥Û¥¹¥È̾"
-
-#: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
-msgid "Port"
-msgstr "¥Ý¡¼¥È"
-
 #: src/editldap.c:427
 msgid " Check Server "
 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ò³Îǧ"
 
-#: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
-msgid "Search Base"
-msgstr "¥Ù¡¼¥¹¤ò¸¡º÷"
-
 #: src/editldap.c:488
 msgid "Search Attributes"
 msgstr "°À­¤ò¸¡º÷"
@@ -1703,7 +1719,7 @@ msgstr " 
 
 #: src/editldap.c:501
 msgid "Max Query Age (secs)"
-msgstr ""
+msgstr "ºÇÂ祯¥¨¥ê»þ´Ö (ÉÃ)"
 
 #: src/editldap.c:518
 msgid "Include server in dynamic search"
@@ -1733,7 +1749,7 @@ msgstr "
 msgid "Search"
 msgstr "¸¡º÷"
 
-#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
+#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:642
 msgid "Extended"
 msgstr "³ÈÄ¥"
 
@@ -1741,18 +1757,6 @@ msgstr "
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "¿·µ¬LDAP¥µ¡¼¥Ð¤òÄɲÃ"
 
-#: src/editldap_basedn.c:141
-msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "LDAP¤òÊÔ½¸ - ¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò"
-
-#: src/editldap_basedn.c:202
-msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹"
-
-#: src/editldap_basedn.c:291
-msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤ò¥µ¡¼¥Ð¤«¤éÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó - ¼êÆ°¤ÇÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
-
 #: src/editvcard.c:96
 msgid "File does not appear to be vCard format."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏvCard·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
@@ -1823,7 +1827,7 @@ msgstr "HTML
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È"
 
-#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3468 src/prefs_common.c:3750
+#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3459
 msgid "Default"
 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È"
 
@@ -1906,7 +1910,7 @@ msgstr "
 
 #: src/expldifdlg.c:113
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
-msgstr ""
+msgstr "¼±ÊÌ̾¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
 #: src/expldifdlg.c:188
 #, c-format
@@ -1914,6 +1918,8 @@ msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"LDIF ½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê '%s'\n"
+"¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·µ¬¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 #: src/expldifdlg.c:200
 #, c-format
@@ -1921,16 +1927,20 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѽÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó:\n"
+"%s"
 
 #: src/expldifdlg.c:244
 msgid "Suffix was not supplied"
-msgstr ""
+msgstr "ÀÜÈø¼­¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
 
 #: src/expldifdlg.c:246
 msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
 msgstr ""
+"¥Ç¡¼¥¿¤òLDAP¥µ¡¼¥Ð¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¤Ë¤ÏÀÜÈø¼­¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
+"ÀÜÈø¼­¤Ê¤·¤Ç½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 #: src/expldifdlg.c:264
 msgid "Error creating LDIF file"
@@ -1946,7 +1956,7 @@ msgstr "LDIF
 
 #: src/expldifdlg.c:508
 msgid "Suffix"
-msgstr ""
+msgstr "ÀÜÈø¼­"
 
 #: src/expldifdlg.c:520
 msgid ""
@@ -1956,6 +1966,11 @@ msgid ""
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
+"LDAP¥¨¥ó¥È¥ê¤Î\"¼±ÊÌ̾\" (¤Þ¤¿¤Ï DN) ¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏLDAPÀÜÈø¼­"
+" ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
 
 #: src/expldifdlg.c:529
 msgid "Relative DN"
@@ -2023,7 +2038,7 @@ msgstr "
 
 #: src/expldifdlg.c:777
 msgid "Distguished Name"
-msgstr "Distguished Name"
+msgstr "¼±ÊÌ̾"
 
 #: src/export.c:128
 msgid "Export"
@@ -2103,7 +2118,7 @@ msgstr "
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "½èÍýÃæ (%s) ...\n"
 
-#: src/folder.c:1870
+#: src/folder.c:1871
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
@@ -2112,144 +2127,144 @@ msgstr "%s 
 msgid "Select folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
 
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:300 src/folderview.c:321
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°ÜÆ°(_o)..."
 
-#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
 
-#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
 
-#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
-#: src/folderview.c:354
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
+#: src/folderview.c:351
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/½èÍý(_P)..."
 
-#: src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:291
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr "/ºÎÅÀ(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/Á´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_r)"
 
-#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:344
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ(_C)"
 
-#: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
+#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃÛ(_e)"
 
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
+#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:349
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¸¡º÷(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
 msgid "/S_coring..."
 msgstr "/ºÎÅÀ(_c)..."
 
-#: src/folderview.c:331
+#: src/folderview.c:328
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/IMAP4¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü(_I)"
 
-#: src/folderview.c:343
+#: src/folderview.c:340
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:345
+#: src/folderview.c:342
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
 
-#: src/folderview.c:350
+#: src/folderview.c:347
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü(_n)"
 
-#: src/folderview.c:384
+#: src/folderview.c:381
 msgid "New"
 msgstr "¿·Ãå"
 
-#: src/folderview.c:385
+#: src/folderview.c:382
 msgid "Unread"
 msgstr "̤ÆÉ"
 
-#: src/folderview.c:386
+#: src/folderview.c:383
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:636
+#: src/folderview.c:620
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
 
-#: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2777 src/setup.c:79
+#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:79
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
 
-#: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:84
+#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2787 src/setup.c:84
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
-#: src/folderview.c:841
+#: src/folderview.c:825
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃÛÃæ..."
 
-#: src/folderview.c:923
+#: src/folderview.c:907
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³ÎǧÃæ..."
 
-#: src/folderview.c:1693
+#: src/folderview.c:1677
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/folderview.c:1705
+#: src/folderview.c:1689
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
 
-#: src/folderview.c:1892 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2212
+#: src/folderview.c:1876 src/folderview.c:1926 src/folderview.c:2196
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NewFolder"
 
-#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2217
+#: src/folderview.c:1881 src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2201
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folderview.c:1910 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:1999
-#: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2229
+#: src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1931 src/folderview.c:1983
+#: src/folderview.c:2053 src/folderview.c:2213
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:2236
+#: src/folderview.c:1901 src/folderview.c:2220
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folderview.c:1982 src/folderview.c:2059
+#: src/folderview.c:1966 src/folderview.c:2043
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/folderview.c:1983 src/folderview.c:2061
+#: src/folderview.c:1967 src/folderview.c:2045
 msgid "Rename folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
 
-#: src/folderview.c:2119
+#: src/folderview.c:2103
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2258,16 +2273,16 @@ msgstr ""
 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:2121
+#: src/folderview.c:2105
 msgid "Delete folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:2138
+#: src/folderview.c:2122
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folderview.c:2174
+#: src/folderview.c:2158
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2276,11 +2291,11 @@ msgstr ""
 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
 
-#: src/folderview.c:2176
+#: src/folderview.c:2160
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:2209
+#: src/folderview.c:2193
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2290,107 +2305,107 @@ msgstr ""
 "(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
 " Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
 
-#: src/folderview.c:2266
+#: src/folderview.c:2250
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:2267
+#: src/folderview.c:2251
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "IMAP4¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:2401
+#: src/folderview.c:2385
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:2402
+#: src/folderview.c:2386
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:2440
+#: src/folderview.c:2423
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:2441
+#: src/folderview.c:2424
 msgid "Delete news account"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:2549
+#: src/folderview.c:2532
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/folderview.c:2578
+#: src/folderview.c:2561
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "°ÜÆ°¸µ¤È°ÜÆ°À褬Ʊ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/folderview.c:2581
+#: src/folderview.c:2564
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤½¤Î»Ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folderview.c:2584
+#: src/folderview.c:2567
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "°Û¤Ê¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹´Ö¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folderview.c:2587
+#: src/folderview.c:2570
 msgid "Move failed!"
 msgstr "°ÜÆ°¼ºÇÔ!"
 
-#: src/grouplistdialog.c:173
+#: src/grouplistdialog.c:176
 msgid "Newsgroup subscription"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:189
+#: src/grouplistdialog.c:192
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
 msgstr "²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÁªÂò:"
 
-#: src/grouplistdialog.c:195
+#: src/grouplistdialog.c:198
 msgid "Find groups:"
 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¸¡º÷:"
 
-#: src/grouplistdialog.c:203
+#: src/grouplistdialog.c:206
 msgid " Search "
 msgstr " ¸¡º÷ "
 
-#: src/grouplistdialog.c:215
+#: src/grouplistdialog.c:218
 msgid "Newsgroup name"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾"
 
-#: src/grouplistdialog.c:216
+#: src/grouplistdialog.c:219
 msgid "Messages"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/grouplistdialog.c:217
+#: src/grouplistdialog.c:220
 msgid "Type"
 msgstr "·¿"
 
-#: src/grouplistdialog.c:243
+#: src/grouplistdialog.c:246
 msgid "Refresh"
 msgstr "¹¹¿·"
 
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "moderated"
 msgstr "´ÉÍýÉÕ¤­"
 
-#: src/grouplistdialog.c:349
+#: src/grouplistdialog.c:352
 msgid "readonly"
 msgstr "Æɹþ¤ßÀìÍÑ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351
+#: src/grouplistdialog.c:354
 msgid "unknown"
 msgstr "ÉÔÌÀ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:398
+#: src/grouplistdialog.c:401
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
+#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1159
 msgid "Done."
 msgstr "´°Î»"
 
-#: src/grouplistdialog.c:477
+#: src/grouplistdialog.c:480
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¼õ¿® (%s ÆɹþºÑ¤ß)"
@@ -2487,10 +2502,110 @@ msgstr "
 msgid "Brown"
 msgstr "Ãã"
 
+#: src/gtk/gtkaspell.c:558
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "¼­½ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "Ä̾ï¤Î¥â¡¼¥É"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥Ú¥ë¥â¡¼¥É"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:818
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "̤ÃΤν¤Àµ¸õÊä¥â¡¼¥É"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1051
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤Î¤¢¤ëñ¸ì¤Ï¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1385
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "ÉÔÌÀ¤Êñ¸ì¤òÃÖ´¹¤¹¤ë"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1395
+#, c-format
+msgid "Replace \"%s\" with: "
+msgstr "\"%s\" ¤ò¼¡¤Îñ¸ì¤ÇÃÖ´¹ : "
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1415
+msgid ""
+"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
+msgid "Fast Mode"
+msgstr "¹â®¥â¡¼¥É"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1786
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1799
+msgid "Accept in this session"
+msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏºÎÍÑ"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1809
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ËÄɲÃ"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1819
+msgid "Replace with..."
+msgstr "ÃÖ´¹..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1829
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr "%s¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1848
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(½¤Àµ¸õÊä¤Ê¤·)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
+msgid "More..."
+msgstr "¼¡..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr "¼­½ñ: %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1927
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr "¾¤ÎÁªÂò»è (%s)¤ò»ÈÍÑ"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
+msgid "Check while typing"
+msgstr "ÆþÎÏÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1991
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "¼­½ñ¤òÊѹ¹"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2141
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤Ï¼­½ñ¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
+"%s"
+
 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
 msgid "Abcdef"
 msgstr "ÆüËܸìAbc"
 
+#: src/gtk/logwindow.c:61
+msgid "Protocol log"
+msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
+
 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
 msgid "Select Plugin to load"
 msgstr "¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÁªÂò"
@@ -2499,7 +2614,7 @@ msgstr "
 msgid "Plugins"
 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2938
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2716
 msgid "Description"
 msgstr "ÀâÌÀ"
 
@@ -2511,11 +2626,11 @@ msgstr "
 msgid "Unload Plugin"
 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:215
+#: src/gtk/prefswindow.c:214
 msgid "Page Index"
 msgstr "¥Ú¡¼¥¸¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
+#: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:451
 msgid "Apply"
 msgstr "ŬÍÑ"
 
@@ -2609,249 +2724,158 @@ msgstr "
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "SSL¾ÚÌÀ½ñ¤òÊѹ¹¤¹¤ë"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:558
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr "¼­½ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
-msgid "Normal Mode"
-msgstr "Ä̾ï¤Î¥â¡¼¥É"
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2374
+msgid "(No From)"
+msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
-msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥Ú¥ë¥â¡¼¥É"
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2416 src/summaryview.c:2419
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:818
-msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr "̤ÃΤν¤Àµ¸õÊä¥â¡¼¥É"
+#: src/imap.c:645
+#, c-format
+msgid "Connecting %s failed"
+msgstr "%s ¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1051
-msgid "No misspelled word found."
-msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤Î¤¢¤ëñ¸ì¤Ï¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
+#: src/imap.c:650
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "%s¤Ø¤ÎIMAP4Àܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1385
-msgid "Replace unknown word"
-msgstr "ÉÔÌÀ¤Êñ¸ì¤òÃÖ´¹¤¹¤ë"
+#: src/imap.c:690
+msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
+msgstr "¥È¥ó¥Í¥ê¥ó¥°IMAP4Àܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1395
+#: src/imap.c:703
 #, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr "\"%s\" ¤ò¼¡¤Îñ¸ì¤ÇÃÖ´¹ : "
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1415
-msgid ""
-"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
-"will learn from mistake.\n"
-msgstr ""
+msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
-msgid "Fast Mode"
-msgstr "¹â®¥â¡¼¥É"
+#: src/imap.c:742
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "TLS¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1786
+#: src/imap.c:1072
 #, c-format
-msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr ""
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1799
-msgid "Accept in this session"
-msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏºÎÍÑ"
+#: src/imap.c:1086 src/imap.c:1126
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1809
-msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ËÄɲÃ"
+#: src/imap.c:1120
+msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
+msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:*\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1819
-msgid "Replace with..."
-msgstr "ÃÖ´¹..."
+#: src/imap.c:1161
+msgid "can't close folder\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1829
+#: src/imap.c:1206
 #, c-format
-msgid "Check with %s"
-msgstr "%s¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯"
+msgid "can't create root folder %s\n"
+msgstr "¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1848
-msgid "(no suggestions)"
-msgstr "(½¤Àµ¸õÊä¤Ê¤·)"
+#: src/imap.c:1379 src/imap.c:1387
+msgid "error occurred while getting LIST.\n"
+msgstr "LIST¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
-msgid "More..."
-msgstr "¼¡..."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
-#, c-format
-msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "¼­½ñ: %s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1927
-#, c-format
-msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr "¾¤ÎÁªÂò»è (%s)¤ò»ÈÍÑ"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
-msgid "Check while typing"
-msgstr "ÆþÎÏÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1991
-msgid "Change dictionary"
-msgstr "¼­½ñ¤òÊѹ¹"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2141
-#, c-format
-msgid ""
-"The spell checker could not change dictionary.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤Ï¼­½ñ¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
-"%s"
-
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
-msgid "(No From)"
-msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
-
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
-
-#: src/imap.c:643
-#, c-format
-msgid "Connecting %s failed"
-msgstr "%s ¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
-
-#: src/imap.c:648
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "%s¤Ø¤ÎIMAP4Àܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
-
-#: src/imap.c:688
-msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "¥È¥ó¥Í¥ê¥ó¥°IMAP4Àܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
-
-#: src/imap.c:701
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
-
-#: src/imap.c:740
-msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/imap.c:1070
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
-
-#: src/imap.c:1076 src/imap.c:1114
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#: src/imap.c:1108
-msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
-msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:*\n"
-
-#: src/imap.c:1150
-msgid "can't close folder\n"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#: src/imap.c:1349
-msgid "error occurred while getting LIST.\n"
-msgstr "LIST¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-
-#: src/imap.c:1581
+#: src/imap.c:1615
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: LIST¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1603
+#: src/imap.c:1637
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1671
+#: src/imap.c:1705
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î̾Á°¤ò%s¤«¤é%s¤ËÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1733
+#: src/imap.c:1767
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1771
+#: src/imap.c:1805
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1779
+#: src/imap.c:1813
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1801
+#: src/imap.c:1835
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1857
+#: src/imap.c:1891
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "%s¤ò»ØÄꤷ¤ÆIMAP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ÎΩ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1879
+#: src/imap.c:1913
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1886
+#: src/imap.c:1920
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "%s:%d¤ò»ØÄꤷ¤ÆIMAP4¥µ¡¼¥Ð¤ò³ÎΩ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1976
+#: src/imap.c:2010
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:2408
+#: src/imap.c:2443
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:2548
+#: src/imap.c:2583
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
 msgstr "IMAP4ǧ¾Ú¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/imap.c:2565
+#: src/imap.c:2600
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/imap.c:2877
+#: src/imap.c:2912
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:2884
+#: src/imap.c:2919
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ÷¿®Ãæ...)"
 
-#: src/imap.c:2912
+#: src/imap.c:2961
 #, c-format
 msgid "can't append message to %s\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:2949
+#: src/imap.c:3043
 #, c-format
 msgid "can't copy %s to %s\n"
 msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:3012
+#: src/imap.c:3093
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %s %s\n"
 
-#: src/imap.c:3026
+#: src/imap.c:3110
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3039
+#: src/imap.c:3123
 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: CLOSE\n"
 
-#: src/imap.c:3294
+#: src/imap.c:3378
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv¤ÏUTF-7¤ò%s¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
@@ -2913,6 +2937,8 @@ msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
 msgstr ""
+"LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éºîÀ®¤¹¤ë¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤ò"
+"»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
 #: src/importldif.c:707
 msgid "File Name"
@@ -2920,7 +2946,7 @@ msgstr "
 
 #: src/importldif.c:718
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
-msgstr ""
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´°Á´¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë°À­"
 
 #: src/importldif.c:727
 msgid "Select the LDIF file to import."
@@ -2930,7 +2956,7 @@ msgstr "
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
+#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:462
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
@@ -2952,7 +2978,7 @@ msgstr "°
 
 #: src/importldif.c:845
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
-msgstr ""
+msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¥æ¡¼¥¶Â°À­Ì¾¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
 #: src/importldif.c:850
 msgid "???"
@@ -2975,7 +3001,7 @@ msgstr "
 
 #: src/importldif.c:886
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
 #: src/importldif.c:889
 msgid " Modify "
@@ -2983,7 +3009,7 @@ msgstr " 
 
 #: src/importldif.c:895
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
-msgstr ""
+msgstr "¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï»ØÄꤷ¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¾åµ­¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£"
 
 #: src/importldif.c:968
 msgid "Records Imported :"
@@ -3022,182 +3048,186 @@ msgstr "Pine
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËPine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
 
-#: src/inc.c:351
+#: src/inc.c:334
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
 
-#: src/inc.c:396
+#: src/inc.c:379
 msgid "Standby"
 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
 
-#: src/inc.c:521 src/inc.c:576
+#: src/inc.c:504 src/inc.c:559
 msgid "Cancelled"
 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿"
 
-#: src/inc.c:532
+#: src/inc.c:515
 msgid "Retrieving"
 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
 
-#: src/inc.c:548
+#: src/inc.c:531
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "´°Î» (%d ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(s) (%s) ¼õ¿®)"
 
-#: src/inc.c:552
+#: src/inc.c:535
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "´°Î» (¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·)"
 
-#: src/inc.c:558
+#: src/inc.c:541
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:562
+#: src/inc.c:545
 msgid "Auth failed"
 msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "¥í¥Ã¥¯"
 
-#: src/inc.c:589
+#: src/inc.c:572
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
 
-#: src/inc.c:659
+#: src/inc.c:642
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "½ªÎ» (%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸)"
 
-#: src/inc.c:662
+#: src/inc.c:645
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "½ªÎ» (¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·)"
 
-#: src/inc.c:671
+#: src/inc.c:654
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "¥á¡¼¥ë¼èÆÀÃæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:712
+#: src/inc.c:695
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
 
-#: src/inc.c:731
+#: src/inc.c:714
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
 
-#: src/inc.c:738
+#: src/inc.c:721
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/inc.c:745
+#: src/inc.c:728
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/inc.c:811 src/send_message.c:467
+#: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
 
-#: src/inc.c:812
+#: src/inc.c:795
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/inc.c:817
+#: src/inc.c:800
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:821
+#: src/inc.c:804
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:825
+#: src/inc.c:808
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:829
+#: src/inc.c:812
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:846
+#: src/inc.c:829
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤òºï½üÃæ"
 
-#: src/inc.c:852 src/send_message.c:485
+#: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
 msgid "Quitting"
 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
 
-#: src/inc.c:889
 # c-format
+#: src/inc.c:872
+#, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:918
+#: src/inc.c:901
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d ·ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ (%s) ¼õ¿®ºÑ¤ß)"
 
-#: src/inc.c:980
+#: src/inc.c:963
 msgid "Connection failed."
 msgstr "Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:986
+#: src/inc.c:969
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:991
+#: src/inc.c:974
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
+msgstr ""
+"¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:997
+#: src/inc.c:980
 msgid "No disk space left."
 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/inc.c:1002
+#: src/inc.c:985
 msgid "Can't write file."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/inc.c:1007
+#: src/inc.c:990
 msgid "Socket error."
 msgstr "¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/inc.c:1013 src/send_message.c:608
+#: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤êÀܳ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:1019
+#: src/inc.c:1002
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/inc.c:1023
+#: src/inc.c:1006
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
+msgstr ""
+"¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1029 src/send_message.c:595
+#: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:1034 src/send_message.c:598
+#: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
-msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ:\n"
+msgstr ""
+"ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1069
+#: src/inc.c:1052
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "¼è¤ê¹þ¤ß¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
@@ -3210,15 +3240,11 @@ msgstr "%s (%s) 
 msgid "Input password"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
 
-#: src/logwindow.c:61
-msgid "Protocol log"
-msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
-
 #: src/ldif.c:838
 msgid "Nick Name"
 msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à"
 
-#: src/main.c:145 src/main.c:154
+#: src/main.c:146 src/main.c:155
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -3227,11 +3253,11 @@ msgstr ""
 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/main.c:214
+#: src/main.c:215
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/main.c:264
+#: src/main.c:265
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -3239,39 +3265,42 @@ msgstr ""
 "GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¹¹¿·¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/main.c:465
+#: src/main.c:468
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
 
-#: src/main.c:468
+#: src/main.c:471
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
 
-#: src/main.c:469
+#: src/main.c:472
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         »ØÄꤷ¤¿ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇºîÀ®¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ò\n"
+"                        ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë"
 
-#: src/main.c:472
+#: src/main.c:475
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
 
-#: src/main.c:473
+#: src/main.c:476
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
 
-#: src/main.c:474
+#: src/main.c:477
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                ÂÔµ¡Ãæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
 
-#: src/main.c:475
+#: src/main.c:478
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [¥Õ¥©¥ë¥À]...   Á´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òɽ¼¨"
 
-#: src/main.c:476
+#: src/main.c:479
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -3279,64 +3308,64 @@ msgstr ""
 "  --status-full [¥Õ¥©¥ë¥À]...\n"
 "                         ³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨"
 
-#: src/main.c:478
+#: src/main.c:481
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ØÊѹ¹"
 
-#: src/main.c:479
+#: src/main.c:482
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ØÊѹ¹"
 
-#: src/main.c:480
+#: src/main.c:483
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
 
-#: src/main.c:481
+#: src/main.c:484
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
 
-#: src/main.c:482
+#: src/main.c:485
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
 
-#: src/main.c:483
+#: src/main.c:486
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           ÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò½ÐÎÏ"
 
-#: src/main.c:527 src/summaryview.c:5148
+#: src/main.c:530 src/summaryview.c:5157
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "½èÍýÃæ (%s)..."
 
-#: src/main.c:530
+#: src/main.c:533
 msgid "top level folder"
 msgstr "ºÇ¾å°Ì¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/main.c:596
+#: src/main.c:599
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/main.c:597
+#: src/main.c:600
 msgid "Draft them"
 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø"
 
-#: src/main.c:597
+#: src/main.c:600
 msgid "Discard them"
 msgstr "ÇË´þ"
 
-#: src/main.c:597
+#: src/main.c:600
 msgid "Don't quit"
 msgstr "½ªÎ»¤·¤Ê¤¤"
 
-#: src/main.c:611
+#: src/main.c:614
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/main.c:612
+#: src/main.c:615
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/main.c:917
+#: src/main.c:920
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
@@ -3713,7 +3742,7 @@ msgstr "/ɽ
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥¿¥¤ (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:450
+#: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:448
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_w)"
 
@@ -3981,27 +4010,27 @@ msgstr "
 msgid "Select account"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/mainwindow.c:1176 src/mainwindow.c:1193 src/prefs_folder_item.c:378
+#: src/mainwindow.c:1178 src/mainwindow.c:1195 src/prefs_folder_item.c:378
 msgid "Untitled"
 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
 
-#: src/mainwindow.c:1194
+#: src/mainwindow.c:1196
 msgid "none"
 msgstr "¤Ê¤·"
 
-#: src/mainwindow.c:1434
+#: src/mainwindow.c:1436
 msgid "Empty trash"
 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/mainwindow.c:1435
+#: src/mainwindow.c:1437
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/mainwindow.c:1453
+#: src/mainwindow.c:1455
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
 
-#: src/mainwindow.c:1454
+#: src/mainwindow.c:1456
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -4010,16 +4039,16 @@ msgstr ""
 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:1497
+#: src/mainwindow.c:1462 src/mainwindow.c:1498
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1465 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1467 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
 
-#: src/mainwindow.c:1470 src/setup.c:61
+#: src/mainwindow.c:1472 src/setup.c:61
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -4028,31 +4057,31 @@ msgstr ""
 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1490
+#: src/mainwindow.c:1491
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "mbox¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
 
-#: src/mainwindow.c:1491
+#: src/mainwindow.c:1492
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ì½ê¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1507
+#: src/mainwindow.c:1508
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1823
+#: src/mainwindow.c:1824
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼"
 
-#: src/mainwindow.c:1844 src/messageview.c:380
+#: src/mainwindow.c:1845 src/messageview.c:380
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼"
 
-#: src/mainwindow.c:2217
+#: src/mainwindow.c:2222
 msgid "Exit"
 msgstr "½ªÎ»"
 
-#: src/mainwindow.c:2217
+#: src/mainwindow.c:2222
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
@@ -4126,10 +4155,14 @@ msgid ""
 "Return path: %s\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
+"¼õ¿®³Îǧ¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤ëÄÌÃÎÀè¤Ïreturn path¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹:\n"
+"ÄÌÃÎÀè: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"¼õ¿®ÄÌÃΤòÁ÷¿®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£"
 
 #: src/messageview.c:493
 msgid "+Don't Send"
-msgstr ""
+msgstr "+Á÷¿®¤·¤Ê¤¤"
 
 #: src/messageview.c:503
 msgid ""
@@ -4138,14 +4171,18 @@ msgid ""
 "officially addressed to you.\n"
 "Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
+"¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®³Îǧ¤òÊÖ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+"¤·¤«¤·¡¢'To:'¤ª¤è¤Ó'CC:'¥Ø¥Ã¥À¤¬\n"
+"Àµ¼°¤Ë¤¢¤Ê¤¿°¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+"¼õ¿®³Îǧ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
 
 #: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
-#: src/summaryview.c:3420
+#: src/summaryview.c:3427
 msgid "Save as"
 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
 
 #: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
-#: src/summaryview.c:3425
+#: src/summaryview.c:3432
 msgid "Overwrite"
 msgstr "¾å½ñ¤­"
 
@@ -4153,8 +4190,8 @@ msgstr "
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3433 src/summaryview.c:3437
-#: src/summaryview.c:3454
+#: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3440 src/summaryview.c:3444
+#: src/summaryview.c:3461
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
@@ -4178,8 +4215,7 @@ msgid ""
 "notification:"
 msgstr ""
 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊ£¿ô¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-"¼õ¿®³Îǧ¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò"
-"ÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤:"
+"¼õ¿®³Îǧ¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤:"
 
 #: src/messageview.c:1031
 msgid "Send Notification"
@@ -4189,12 +4225,12 @@ msgstr "
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
 
-#: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3472
+#: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3479
 #: src/toolbar.c:168
 msgid "Print"
 msgstr "°õºþ"
 
-#: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3473
+#: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3480
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -4203,7 +4239,7 @@ msgstr ""
 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
 
-#: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3479
+#: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3486
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -4224,7 +4260,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
 
-#: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
+#: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:453
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
 
@@ -4347,90 +4383,385 @@ msgstr ""
 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
 "\n"
 
-#: src/pop.c:151
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:230
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr "Clam AntiVirus"
 
-#: src/pop.c:158
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:235
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
+"received from a POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
+"saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
+"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/pop.c:184 src/pop.c:211
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr "¥¦¥¤¥ë¥¹¥¹¥­¥ã¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/pop.c:628
-#, c-format
-msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr "POP3: ´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
+msgid "Scan archive contents"
+msgstr "¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¿È¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë"
 
-#: src/pop.c:636
-#, c-format
-msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "POP3: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥¹¥­¥Ã¥×Ãæ (%d ¥Ð¥¤¥È)\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º"
 
-#: src/pop.c:667
-msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
 
-#: src/pop.c:670
-msgid "session timeout\n"
-msgstr "¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ç¤¹\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
+msgid "Save infected messages"
+msgstr "±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ"
 
-#: src/pop.c:688
-msgid "command not supported\n"
-msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
+msgid "Save folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
 
-#: src/pop.c:692
-msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "POP3¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_gtk.c:775
-msgid "Preferences"
-msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
+msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±/Clam AntiVirus"
 
-#: src/prefs_account.c:691
-#, c-format
-msgid "Account%d"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È%d"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
+msgid "Clam AntiVirus GTK"
+msgstr "Clam AntiVirus GTK"
 
-#: src/prefs_account.c:710
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"Clam AntiVirus.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
+"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
+"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
+"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
+"mail will be saved.\n"
+msgstr ""
+"¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏClam AntiVirus¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤÎÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£\n"
+"\n"
+"¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê¤Î¿¶Ê¬¤±ÀßÄê/Clam AntiVirus¤Î²¼¤Ë¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
+"\n"
+"¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¼Â¹Ô¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¿È¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¼Â¹Ô¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô"
+"¤¦ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤Î»ØÄê(»ØÄꥵ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ"
+"¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹), ´¶À÷¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î»ØÄê(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È: Yes)¡¢´¶"
+"À÷¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤òÊݸ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
 
-#: src/prefs_account.c:715
-msgid "Account preferences"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê"
+#: src/plugins/demo/demo.c:71
+msgid "Demo"
+msgstr "¥Ç¥â"
 
-#: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1021
-msgid "Receive"
-msgstr "¼õ¿®"
+#: src/plugins/demo/demo.c:76
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
+"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:1025 src/prefs_folder_item.c:546
-msgid "Compose"
-msgstr "ºîÀ®"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
+msgid "Do not load remote links in mails"
+msgstr "¥á¡¼¥ëʸ½ñ¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤¤"
 
-#: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1034
-msgid "Privacy"
-msgstr "µ¡Ì©"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
+msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+msgstr "Dillo¤Î'--local'¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÈƱÅù"
 
-#: src/prefs_account.c:776
-msgid "SSL"
-msgstr "SSL"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
+msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+msgstr "¤³¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¥Ú¡¼¥¸¤òºÆ¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÆɤߤ³¤á¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:779
-msgid "Advanced"
-msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
+msgid "Full window mode (hide controls)"
+msgstr "¥¦¥¤¥ó¥É¥¦Á´É½¼¨¥â¡¼¥É (À©¸æ¤ò±£¤¹)"
 
-#: src/prefs_account.c:858
-msgid "Name of account"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
+msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+msgstr "Dillo¤Î'--fullwindow'¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÈƱÅù"
 
-#: src/prefs_account.c:867
-msgid "Set as default"
-msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤·¤ÆÀßÄê"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
+msgid "Dillo HTML Viewer"
+msgstr "Dillo HTML¥Ó¥å¥¢¡¼"
 
-#: src/prefs_account.c:871
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
+msgstr ""
+"¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏDillo Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¤è¤êHTML¥á¡¼¥ë¤ò¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£"
+
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¥¢¡¼"
+
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
+msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
+msgid "Filename:"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾:"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
+msgid "Filesize:"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º:"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
+msgid "Load Image"
+msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥í¡¼¥É"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
+msgid "Content-Type:"
+msgstr "Content-Type:"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "źÉÕ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼«Æ°Åª¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
+msgid "Resize attached images"
+msgstr "źÉÕ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¹¤ë"
+
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
+msgid "MathML Viewer"
+msgstr "MathML¥Ó¥å¡¼¥¢"
+
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
+msgid ""
+"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
+"(Content-Type: text/mathml)"
+msgstr ""
+"¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏźÉÕ¤µ¤ì¤¿MathML(Content-Type: text/mathml)¤ò"
+"ɽ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËGtkMathView¥¦¥¤¥¸¥§¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:309
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:314
+msgid ""
+"This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
+"spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
+"(spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
+"special folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
+"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
+msgid "Disabled"
+msgstr "̵¸ú"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
+msgid "Localhost"
+msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥Û¥¹¥È"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
+msgid "Unix Socket"
+msgstr "UNIX¥½¥±¥Ã¥È"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
+msgid "Transport"
+msgstr "¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
+msgid "spamd "
+msgstr "spamd "
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
+msgid "Hostname or IP address of spamd server"
+msgstr "spamd¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Û¥¹¥È̾¤Þ¤¿¤ÏIP¥¢¥É¥ì¥¹"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
+msgid ":"
+msgstr ":"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr "spamd¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Ý¡¼¥È"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
+msgid "Path of Unix socket"
+msgstr "UNIX¥½¥±¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥¹"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
+msgid "Timeout"
+msgstr "Í­¸ú»þ´Ö"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
+msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
+msgstr "³Îǧ¤ò¹Ô¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+msgid "s"
+msgstr "ÉÃ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
+msgid "Save Spam"
+msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤È¤·¤ÆÊݸ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
+msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
+msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤Èǧ¼±¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
+msgid "kB"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
+msgid "Save Folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
+msgid ""
+"Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
+"folder"
+msgstr ""
+"¥¹¥Ñ¥àÊݸÍѤ˻ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¡£¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï"
+"¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
+msgid "..."
+msgstr "..."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
+msgid "Maximum Size"
+msgstr "ºÇÂ祵¥¤¥º"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:453
+msgid "Filtering/SpamAssassin"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±/SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:474
+msgid "SpamAssassin GTK"
+msgstr "SpamAssassin GTK"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:479
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"SpamAssassin.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
+"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
+"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
+"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
+"be saved.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
+msgid "Trayicon"
+msgstr "¥È¥ì¥¤¥¢¥¤¥³¥ó"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
+msgid ""
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
+"have new or unread mail.\n"
+"\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:151
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/pop.c:158
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
+
+#: src/pop.c:184 src/pop.c:211
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
+
+#: src/pop.c:628
+#, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr "POP3: ´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
+
+#: src/pop.c:636
+#, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr "POP3: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥¹¥­¥Ã¥×Ãæ (%d ¥Ð¥¤¥È)\n"
+
+#: src/pop.c:667
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
+
+#: src/pop.c:670
+msgid "session timeout\n"
+msgstr "¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ç¤¹\n"
+
+#: src/pop.c:688
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/pop.c:692
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "POP3¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/prefs_account.c:691
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È%d"
+
+#: src/prefs_account.c:710
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
+
+#: src/prefs_account.c:715
+msgid "Account preferences"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê"
+
+#: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:973
+msgid "Receive"
+msgstr "¼õ¿®"
+
+#: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:977 src/prefs_folder_item.c:546
+msgid "Compose"
+msgstr "ºîÀ®"
+
+#: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:986
+msgid "Privacy"
+msgstr "µ¡Ì©"
+
+#: src/prefs_account.c:776
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:779
+msgid "Advanced"
+msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
+
+#: src/prefs_account.c:858
+msgid "Name of account"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾"
+
+#: src/prefs_account.c:867
+msgid "Set as default"
+msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤·¤ÆÀßÄê"
+
+#: src/prefs_account.c:871
 msgid "Personal information"
 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
 
@@ -4487,8 +4818,8 @@ msgid "Server for receiving"
 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
 
 #: src/prefs_account.c:1029
-msgid "Local mailbox file"
-msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë"
+msgid "Local mailbox"
+msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹"
 
 #: src/prefs_account.c:1036
 msgid "SMTP server (send)"
@@ -4562,7 +4893,7 @@ msgstr "0
 msgid "Authentication method"
 msgstr "ǧ¾ÚÊýË¡"
 
-#: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1459
+#: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1336
 msgid "Automatic"
 msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
 
@@ -4586,7 +4917,7 @@ msgstr "
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:2117 src/prefs_common.c:2142
+#: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:1895 src/prefs_common.c:1920
 msgid " Edit... "
 msgstr " ÊÔ½¸... "
 
@@ -4638,7 +4969,7 @@ msgstr "
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
+#: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1710
 #: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
@@ -4701,19 +5032,19 @@ msgstr "POP3
 
 #: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr ""
+msgstr "SSL¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï»þ¤ËSTARTTLS¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
 #: src/prefs_account.c:1876
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr ""
+msgstr "IMAPÀܳ»þ¤ËSSL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
 #: src/prefs_account.c:1882
 msgid "NNTP"
-msgstr ""
+msgstr "NNTP"
 
 #: src/prefs_account.c:1897
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr ""
+msgstr "NNTPÀܳ»þ¤ËSSL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
 #: src/prefs_account.c:1899
 msgid "Send (SMTP)"
@@ -4721,19 +5052,19 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:1907
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
-msgstr ""
+msgstr "SSL¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤ (ɬÍפʾì¹ç¤ËSTARTTLS¤ò»ÈÍѤ¹¤ë)"
 
 #: src/prefs_account.c:1910
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr ""
+msgstr "SMTPÀܳ»þ¤ËSSL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
 #: src/prefs_account.c:1921
 msgid "Use non-blocking SSL"
-msgstr ""
+msgstr "¥Î¥ó¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°SSL¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
 #: src/prefs_account.c:1933
 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
-msgstr ""
+msgstr "(SSLÀܳ»þ¤ËÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤³¤ì¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤)"
 
 #: src/prefs_account.c:2057
 msgid "Specify SMTP port"
@@ -4757,11 +5088,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:2090
 msgid "Use command to communicate with server"
-msgstr ""
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ÈÄÌ¿®¤¹¤ëºÝ¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
 #: src/prefs_account.c:2098
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr ""
+msgstr "¥¯¥í¥¹¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æɤ߹þ¤ßºÑ¤ß¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯/¿§ÉÕ¤±¤¹¤ë:"
 
 #: src/prefs_account.c:2112
 msgid "IMAP server directory"
@@ -4964,418 +5295,382 @@ msgstr ""
 msgid "for the text selection"
 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥ÈÁªÂòÍÑ"
 
-#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
+#: src/prefs_actions.c:657
+msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:665 src/prefs_matcher.c:1725 src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
 
-#: src/prefs_common.c:1004
+#: src/prefs_common.c:956
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
 
-#: src/prefs_common.c:1027
+#: src/prefs_common.c:979
 msgid "Quote"
 msgstr "°úÍÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:1029
+#: src/prefs_common.c:981
 msgid "Display"
 msgstr "ɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:1031
+#: src/prefs_common.c:983
 msgid "Message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/prefs_common.c:1039 src/select-keys.c:333
+#: src/prefs_common.c:991 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "¤½¤Î¾"
 
-#: src/prefs_common.c:1091 src/prefs_common.c:1316
+#: src/prefs_common.c:1037
 msgid "External program"
 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
 
-#: src/prefs_common.c:1100
+#: src/prefs_common.c:1046
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1107 src/prefs_common.c:1331
+#: src/prefs_common.c:1053
 msgid "Command"
 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
 
-#: src/prefs_common.c:1121
-msgid "Local spool"
-msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
-
-#: src/prefs_common.c:1132
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
-
-#: src/prefs_common.c:1134
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
-
-#: src/prefs_common.c:1142
-msgid "Spool directory"
-msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
-
-#: src/prefs_common.c:1160
+#: src/prefs_common.c:1077
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1162
+#: src/prefs_common.c:1079
 msgid "every"
 msgstr "³Æ"
 
-#: src/prefs_common.c:1174
+#: src/prefs_common.c:1091
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ʬ¤´¤È"
 
-#: src/prefs_common.c:1183
+#: src/prefs_common.c:1100
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1185
+#: src/prefs_common.c:1102
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "¼õ¿®¸å¤ËÁ´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1193
+#: src/prefs_common.c:1110
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1203 src/prefs_common.c:1367 src/prefs_common.c:2445
+#: src/prefs_common.c:1120 src/prefs_common.c:1244 src/prefs_common.c:2223
 msgid "Always"
 msgstr "¾ï¤Ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1204
+#: src/prefs_common.c:1121
 msgid "Only on manual receiving"
 msgstr "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼õ¿®»þ¤Î¤ß"
 
-#: src/prefs_common.c:1206 src/prefs_common.c:1368
+#: src/prefs_common.c:1123 src/prefs_common.c:1245
 msgid "Never"
 msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤"
 
-#: src/prefs_common.c:1214
+#: src/prefs_common.c:1131
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1216
+#: src/prefs_common.c:1133
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "¿·µ¬¥á¡¼¥ë¼õ¿®»þ¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô"
 
-#: src/prefs_common.c:1226
+#: src/prefs_common.c:1143
 msgid "after autochecking"
 msgstr "¼«Æ°³Îǧ¸å"
 
-#: src/prefs_common.c:1228
+#: src/prefs_common.c:1145
 msgid "after manual checking"
 msgstr "¼êÆ°³Îǧ¸å"
 
-#: src/prefs_common.c:1242
+#: src/prefs_common.c:1159
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1324
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
-
-#: src/prefs_common.c:1350
+#: src/prefs_common.c:1228
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1230
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1358
+#: src/prefs_common.c:1235
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Á÷¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1253
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
 
-#: src/prefs_common.c:1385
+#: src/prefs_common.c:1262
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
 msgstr ""
-"`¼«Æ°'¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤Î¥í¥±¡¼¥ë¤ÇºÇŬ¤Ê¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬"
-"»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
+"`¼«Æ°'¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤Î¥í¥±¡¼¥ë¤ÇºÇŬ¤Ê¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ"
+"¤¹¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:1397
+#: src/prefs_common.c:1274
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "¼«Æ° (¿ä¾©)"
 
-#: src/prefs_common.c:1398
+#: src/prefs_common.c:1275
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1400
+#: src/prefs_common.c:1277
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1402
+#: src/prefs_common.c:1279
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1403
+#: src/prefs_common.c:1280
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1404
+#: src/prefs_common.c:1281
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1405
+#: src/prefs_common.c:1282
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1406
+#: src/prefs_common.c:1283
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1407
+#: src/prefs_common.c:1284
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1408
+#: src/prefs_common.c:1285
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1410
+#: src/prefs_common.c:1287
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1412
+#: src/prefs_common.c:1289
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1414
+#: src/prefs_common.c:1291
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1415
+#: src/prefs_common.c:1292
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1417
+#: src/prefs_common.c:1294
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1419
+#: src/prefs_common.c:1296
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1420
+#: src/prefs_common.c:1297
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1422
+#: src/prefs_common.c:1299
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1423
+#: src/prefs_common.c:1300
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1425
+#: src/prefs_common.c:1302
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1426
+#: src/prefs_common.c:1303
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1428
+#: src/prefs_common.c:1305
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1429
+#: src/prefs_common.c:1306
 msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr ""
+msgstr "¥¿¥¤ (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1430
+#: src/prefs_common.c:1307
 msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr ""
+msgstr "¥¿¥¤ (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1443
+#: src/prefs_common.c:1320
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "ÅÁÁ÷¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
 
-#: src/prefs_common.c:1452
+#: src/prefs_common.c:1329
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
 msgstr ""
-"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤ËÈóASCIIʸ»ú¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë"
-"Content-Transfer-Encoding¤ò»ØÄê"
+"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤ËÈóASCIIʸ»ú¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Ë»ÈÍѤ¹¤ëContent-Transfer-Encoding¤ò»Ø"
+"Äê"
 
-#: src/prefs_common.c:1543
+#: src/prefs_common.c:1416
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¼«Æ°ÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:1551
+#: src/prefs_common.c:1424
 msgid "when replying"
 msgstr "ÊÖ¿®»þ"
 
-#: src/prefs_common.c:1553
+#: src/prefs_common.c:1426
 msgid "when forwarding"
 msgstr "žÁ÷»þ"
 
-#: src/prefs_common.c:1555
+#: src/prefs_common.c:1428
 msgid "when re-editing"
 msgstr "ºÆÊÔ½¸»þ"
 
-#: src/prefs_common.c:1562
+#: src/prefs_common.c:1435
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ØÊÖ¿®¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1565
+#: src/prefs_common.c:1438
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1572
+#: src/prefs_common.c:1445
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "źÉդȤ·¤ÆžÁ÷"
 
-#: src/prefs_common.c:1575
+#: src/prefs_common.c:1448
 msgid "Block cursor"
 msgstr "¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1578
+#: src/prefs_common.c:1451
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "žÁ÷»þ¤Ë¸µ¤Î'From'¥Ø¥Ã¥À¤òÊÝ»ý¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1586
+#: src/prefs_common.c:1459
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¼«Æ°Êݸ¤¹¤ë´Ö³Ö "
 
-#: src/prefs_common.c:1593 src/prefs_common.c:1638
+#: src/prefs_common.c:1466 src/prefs_common.c:1511
 msgid "characters"
 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
 
-#: src/prefs_common.c:1601
+#: src/prefs_common.c:1474
 msgid "Undo level"
 msgstr "¥¢¥ó¥É¥¦¥ì¥Ù¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1614
+#: src/prefs_common.c:1487
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼«Æ°²þ¹Ô"
 
-#: src/prefs_common.c:1626
+#: src/prefs_common.c:1499
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "¼«Æ°²þ¹ÔÉý "
 
-#: src/prefs_common.c:1646
+#: src/prefs_common.c:1519
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1648
+#: src/prefs_common.c:1521
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "ÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1651
+#: src/prefs_common.c:1524
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1654
+#: src/prefs_common.c:1527
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¼«Æ°²þ¹Ô (¼Â¸³ÈÇ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1720
+#: src/prefs_common.c:1593
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç°úÍѤò¹Ô¤¦"
 
-#: src/prefs_common.c:1722
+#: src/prefs_common.c:1595
 msgid "Reply format"
 msgstr "ÊÖ¿®ÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
 
-#: src/prefs_common.c:1737 src/prefs_common.c:1776
+#: src/prefs_common.c:1610 src/prefs_common.c:1649
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "°úÍÑÉä"
 
-#: src/prefs_common.c:1761
+#: src/prefs_common.c:1634
 msgid "Forward format"
 msgstr "žÁ÷ÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
 
-#: src/prefs_common.c:1805
+#: src/prefs_common.c:1678
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
 
-#: src/prefs_common.c:1813
+#: src/prefs_common.c:1686
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "°úÍÑʸ»ú"
 
-#: src/prefs_common.c:1828
+#: src/prefs_common.c:1701
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "°úÍÑÉä¤È¤·¤Æ°·¤¦Ê¸»ú: "
 
-#: src/prefs_common.c:1878
-msgid "Font"
-msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
+#: src/prefs_common.c:1751
+msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
 
-#: src/prefs_common.c:1888
-msgid "Text"
-msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
+#: src/prefs_common.c:1754
+msgid "Display unread number next to folder name"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1907
-msgid "Small"
-msgstr "¾®¤µ¤¤"
+#: src/prefs_common.c:1763
+msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¾Êά¤ò¹Ô¤¦Ê¸»ú¿ô "
 
-#: src/prefs_common.c:1926
-msgid "Normal"
-msgstr "Ä̾ï"
-
-#: src/prefs_common.c:1945
-msgid "Bold"
-msgstr "¶¯Ä´"
-
-#: src/prefs_common.c:1970
-msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
-
-#: src/prefs_common.c:1973
-msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
-
-#: src/prefs_common.c:1982
-msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¾Êά¤ò¹Ô¤¦Ê¸»ú¿ô "
-
-#: src/prefs_common.c:1997
+#: src/prefs_common.c:1778
 msgid "letters"
 msgstr "ʸ»ú"
 
-#: src/prefs_common.c:2003
+#: src/prefs_common.c:1784
 msgid "Summary View"
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
 
-#: src/prefs_common.c:2012
+#: src/prefs_common.c:1793
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2015
+#: src/prefs_common.c:1796
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò»ÈÍѤ·¤Æ°¸Àè¤òɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:2018
+#: src/prefs_common.c:1799
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr "ɸ½à¥Ø¥Ã¥À¤Ë²Ã¤¨¤Æ·ï̾¤Ë¤è¤ê¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÀ¸À®"
 
-#: src/prefs_common.c:2026 src/prefs_common.c:2922 src/prefs_common.c:2960
+#: src/prefs_common.c:1807 src/prefs_common.c:2700 src/prefs_common.c:2738
 msgid "Date format"
 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
 
-#: src/prefs_common.c:2048
+#: src/prefs_common.c:1829
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
 
-#: src/prefs_common.c:2112
+#: src/prefs_common.c:1890
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2127
+#: src/prefs_common.c:1905
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
@@ -5383,352 +5678,349 @@ msgstr ""
 "¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë\n"
 "(ÆüËܸì¤Î¤ß)"
 
-#: src/prefs_common.c:2133
+#: src/prefs_common.c:1911
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2140
+#: src/prefs_common.c:1918
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2162
+#: src/prefs_common.c:1940
 msgid "Line space"
 msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2176 src/prefs_common.c:2216
+#: src/prefs_common.c:1954 src/prefs_common.c:1994
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2181
+#: src/prefs_common.c:1959
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2183
+#: src/prefs_common.c:1961
 msgid "Scroll"
 msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2190
+#: src/prefs_common.c:1968
 msgid "Half page"
 msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
 
-#: src/prefs_common.c:2196
+#: src/prefs_common.c:1974
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2202
+#: src/prefs_common.c:1980
 msgid "Step"
 msgstr "´Ö³Ö"
 
-#: src/prefs_common.c:2227
+#: src/prefs_common.c:2005
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î(̾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯)ÀâÌÀ¤òɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:2274
+#: src/prefs_common.c:2052
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2277
+#: src/prefs_common.c:2055
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2280
+#: src/prefs_common.c:2058
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "¥á¥â¥ê¾å¤Ë°ì»þŪ¤Ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊݸ"
 
-#: src/prefs_common.c:2295
+#: src/prefs_common.c:2073
 msgid "Expire after"
 msgstr "Í­¸ú´ü¸Â "
 
-#: src/prefs_common.c:2306
+#: src/prefs_common.c:2084
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2314
+#: src/prefs_common.c:2092
 msgid "minute(s) "
 msgstr "ʬ "
 
-#: src/prefs_common.c:2331
+#: src/prefs_common.c:2109
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2336
+#: src/prefs_common.c:2114
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "GnuPG¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹çµ¯Æ°»þ¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2399
+#: src/prefs_common.c:2177
 msgid "Always open messages in summary when selected"
 msgstr "ÁªÂò»þ¤Ë¾ï¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
 
-#: src/prefs_common.c:2403
+#: src/prefs_common.c:2181
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
 
-#: src/prefs_common.c:2407
+#: src/prefs_common.c:2185
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr "¿·µ¬¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Î¤ß´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯"
 
-#: src/prefs_common.c:2411
+#: src/prefs_common.c:2189
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2421
+#: src/prefs_common.c:2199
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2423
+#: src/prefs_common.c:2201
 msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
-msgstr "¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹"
+msgstr ""
+"¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹"
 
-#: src/prefs_common.c:2436
+#: src/prefs_common.c:2214
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:2446
+#: src/prefs_common.c:2224
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "'¤Ï¤¤'¤òÁ°Ä󤹤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2448
+#: src/prefs_common.c:2226
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "'¤¤¤¤¤¨'¤òÁ°Ä󤹤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2457
+#: src/prefs_common.c:2235
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " ¥­¡¼³ä¤êÉÕ¤±¤òÀßÄê... "
 
-#: src/prefs_common.c:2463
+#: src/prefs_common.c:2241
 msgid "Icon theme"
 msgstr "¥¢¥¤¥³¥ó¥Æ¡¼¥Þ"
 
-#: src/prefs_common.c:2547
+#: src/prefs_common.c:2325
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ / URI ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
 
-#: src/prefs_common.c:2556
+#: src/prefs_common.c:2334
 msgid "Web browser"
 msgstr "Web¥Ö¥é¥¦¥¶"
 
-#: src/prefs_common.c:2592 src/toolbar.c:421
+#: src/prefs_common.c:2370 src/toolbar.c:421
 msgid "Editor"
 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
 
-#: src/prefs_common.c:2622
+#: src/prefs_common.c:2400
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2625
+#: src/prefs_common.c:2403
 msgid "Log Size"
 msgstr "¥í¥°¤ÎÂ礭¤µ"
 
-#: src/prefs_common.c:2632
+#: src/prefs_common.c:2410
 msgid "Clip the log size"
-msgstr ""
+msgstr "¥í¥°¤ÎÂ礭¤µ¤Ë¾å¸Â¤òÀßÄꤹ¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2637
+#: src/prefs_common.c:2415
 msgid "Log window length"
-msgstr ""
+msgstr "¥í¥°¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ÎŤµ"
 
-#: src/prefs_common.c:2650
+#: src/prefs_common.c:2428
 msgid "0 to stop logging in the log window"
-msgstr ""
+msgstr "¥í¥°¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ç¤Î¥í¥°µ­Ï¿¤òÄä»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï0"
 
-#: src/prefs_common.c:2659
+#: src/prefs_common.c:2437
 msgid "Security"
-msgstr ""
+msgstr "¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£"
 
-#: src/prefs_common.c:2666
+#: src/prefs_common.c:2444
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "SSL¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2674
+#: src/prefs_common.c:2452
 msgid "On exit"
 msgstr "½ªÎ»»þ"
 
-#: src/prefs_common.c:2682
+#: src/prefs_common.c:2460
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2689
+#: src/prefs_common.c:2467
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2691
+#: src/prefs_common.c:2469
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2695
+#: src/prefs_common.c:2473
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2701
+#: src/prefs_common.c:2479
 msgid "Socket I/O timeout:"
 msgstr "¥½¥±¥Ã¥ÈÆþ½ÐÎÏÍ­¸ú»þ´Ö:"
 
-#: src/prefs_common.c:2714
+#: src/prefs_common.c:2492
 msgid "seconds"
 msgstr "ÉÃ"
 
-#: src/prefs_common.c:2898
+#: src/prefs_common.c:2676
 msgid "the full abbreviated weekday name"
-msgstr ""
+msgstr "ÍËÆü¤ò¾Êάɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:2899
+#: src/prefs_common.c:2677
 msgid "the full weekday name"
-msgstr ""
+msgstr "ÍËÆü¤ò¾ÜºÙɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:2900
+#: src/prefs_common.c:2678
 msgid "the abbreviated month name"
-msgstr ""
+msgstr "·î¤ò¾Êάɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:2901
+#: src/prefs_common.c:2679
 msgid "the full month name"
-msgstr ""
+msgstr "·î¤ò¾ÜºÙɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:2902
+#: src/prefs_common.c:2680
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
-msgstr ""
+msgstr "¸½ºß¤Î¥í¥±¡¼¥ë¤ËŬ¤·¤¿ÆüÉդȻþ´Ö"
 
-#: src/prefs_common.c:2903
+#: src/prefs_common.c:2681
 msgid "the century number (year/100)"
-msgstr ""
+msgstr "À¤µªÈÖ¹æ (ǯ/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:2904
+#: src/prefs_common.c:2682
 msgid "the day of the month as a decimal number"
-msgstr ""
+msgstr "10¿Ê¿ô¤Ç·îñ°Ì¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:2905
+#: src/prefs_common.c:2683
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2906
+#: src/prefs_common.c:2684
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2907
+#: src/prefs_common.c:2685
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2908
+#: src/prefs_common.c:2686
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2909
+#: src/prefs_common.c:2687
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2910
+#: src/prefs_common.c:2688
 msgid "either AM or PM"
-msgstr ""
+msgstr "AM¤Þ¤¿¤ÏPM"
 
-#: src/prefs_common.c:2911
+#: src/prefs_common.c:2689
 msgid "the second as a decimal number"
-msgstr ""
+msgstr "Éäò10¿Ê¿ô¤Çɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:2912
+#: src/prefs_common.c:2690
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2913
+#: src/prefs_common.c:2691
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2914
+#: src/prefs_common.c:2692
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2915
+#: src/prefs_common.c:2693
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2916
+#: src/prefs_common.c:2694
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2937
+#: src/prefs_common.c:2715
 msgid "Specifier"
 msgstr "ÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:2977
+#: src/prefs_common.c:2755
 msgid "Example"
 msgstr "Îã"
 
-#: src/prefs_common.c:3066
+#: src/prefs_common.c:2844
 msgid "Set message colors"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
 
-#: src/prefs_common.c:3074
+#: src/prefs_common.c:2852
 msgid "Colors"
 msgstr "¿§"
 
-#: src/prefs_common.c:3121
+#: src/prefs_common.c:2899
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
 
-#: src/prefs_common.c:3127
+#: src/prefs_common.c:2905
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
 
-#: src/prefs_common.c:3133
+#: src/prefs_common.c:2911
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
 
-#: src/prefs_common.c:3139
+#: src/prefs_common.c:2917
 msgid "URI link"
 msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
 
-#: src/prefs_common.c:3145
+#: src/prefs_common.c:2923
 msgid "Target folder"
 msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/prefs_common.c:3151
+#: src/prefs_common.c:2929
 msgid "Signatures"
 msgstr "½ð̾"
 
-#: src/prefs_common.c:3158
+#: src/prefs_common.c:2936
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
 
-#: src/prefs_common.c:3225
+#: src/prefs_common.c:3003
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3228
+#: src/prefs_common.c:3006
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3231
+#: src/prefs_common.c:3009
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3234
+#: src/prefs_common.c:3012
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3237
+#: src/prefs_common.c:3015
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Õ¥©¥ë¥ÀÍѤ理òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3240
+#: src/prefs_common.c:3018
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "½ð̾ÍѤ理òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3370
-msgid "Font selection"
-msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
-
-#: src/prefs_common.c:3444
+#: src/prefs_common.c:3153
 msgid "Key bindings"
 msgstr "¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°"
 
-#: src/prefs_common.c:3458
+#: src/prefs_common.c:3167
 msgid "Select preset:"
 msgstr "¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÁªÂò:"
 
-#: src/prefs_common.c:3471 src/prefs_common.c:3756
+#: src/prefs_common.c:3180 src/prefs_common.c:3465
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3479
+#: src/prefs_common.c:3188
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
@@ -5839,11 +6131,11 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:999 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
+#: src/prefs_filtering.c:1000 src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:758
 msgid "Entry not saved"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:1000
+#: src/prefs_filtering.c:1001
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr ""
 
@@ -5895,24 +6187,56 @@ msgstr "
 msgid "Settings for folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥ÀÀßÄê"
 
+#: src/prefs_fonts.c:75
+msgid "Font selection"
+msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
+
+#: src/prefs_fonts.c:160
+msgid "Text"
+msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
+
+#: src/prefs_fonts.c:183
+msgid "Small"
+msgstr "¾®¤µ¤¤"
+
+#: src/prefs_fonts.c:205
+msgid "Normal"
+msgstr "Ä̾ï"
+
+#: src/prefs_fonts.c:227
+msgid "Bold"
+msgstr "¶¯Ä´"
+
+#: src/prefs_fonts.c:255
+msgid "You will need to restart for the changes to take effect"
+msgstr "¤³¤ÎÊѹ¹¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÆµ¯Æ°¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹"
+
+#: src/prefs_fonts.c:298
+msgid "Display/Fonts"
+msgstr "ɽ¼¨/¥Õ¥©¥ó¥È"
+
+#: src/prefs_gtk.c:775
+msgid "Preferences"
+msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
+
 #: src/prefs_matcher.c:142
 msgid "All messages"
 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
-#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
-#: src/summaryview.c:632
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1707
+#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:464
+#: src/summaryview.c:630
 msgid "Subject"
 msgstr "·ï̾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
-#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
-#: src/summaryview.c:636
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708
+#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:465
+#: src/summaryview.c:634
 msgid "From"
 msgstr "º¹½Ð¿Í"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:640
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:638
 msgid "To"
 msgstr "°¸Àè:"
 
@@ -5920,7 +6244,7 @@ msgstr "
 msgid "To or Cc"
 msgstr "To¤Þ¤¿¤ÏCc"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×"
 
@@ -5928,7 +6252,7 @@ msgstr "
 msgid "In reply to"
 msgstr "ÊÖ¿®Àè"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1714 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
 
@@ -6073,34 +6397,34 @@ msgstr "
 msgid "Value is not set."
 msgstr "Ãͤ¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:759
+#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:759
 msgid ""
 "The entry was not saved\n"
 "Have you really finished?"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1710 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
-#: src/summaryview.c:468
+#: src/prefs_matcher.c:1711 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:466
 msgid "Date"
 msgstr "ÆüÉÕ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:52
+#: src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1714
+#: src/prefs_matcher.c:1715
 msgid "Filename - should not be modified"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1715
+#: src/prefs_matcher.c:1716
 msgid "new line"
 msgstr "²þ¹Ô"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1716
+#: src/prefs_matcher.c:1717
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1717
+#: src/prefs_matcher.c:1718
 msgid "quote character"
 msgstr "°úÍÑʸ»ú"
 
@@ -6108,7 +6432,7 @@ msgstr "
 msgid "Scoring configuration"
 msgstr "¥¹¥³¥¢ÀßÄê"
 
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:471
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:469
 msgid "Score"
 msgstr "¥¹¥³¥¢"
 
@@ -6302,23 +6626,23 @@ msgstr "
 msgid "Mapped event"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:873
+#: src/prefs_toolbar.c:875
 msgid "Customize Toolbars/Main Window"
 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º/¥á¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥É¥¦"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:882
+#: src/prefs_toolbar.c:884
 msgid "Customize Toolbars/Message Window"
 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥¤¥ó¥É¥¦"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:891
+#: src/prefs_toolbar.c:893
 msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º/ºîÀ®¥¦¥¤¥ó¥É¥¦"
 
-#: src/procmsg.c:1206
+#: src/procmsg.c:1203
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1217
+#: src/procmsg.c:1214
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr ""
 
@@ -6489,6 +6813,11 @@ msgstr "
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr "¥­¡¼¤Î»ØÌæ: %s\n"
 
+#: src/rfc2015.c:316
+#, c-format
+msgid "Key ID: %s\n"
+msgstr "¸°ID: %s\n"
+
 #: src/select-keys.c:103
 #, c-format
 msgid "Please select key for `%s'"
@@ -6527,74 +6856,75 @@ msgstr "
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/send_message.c:379
+#: src/send_message.c:373
 msgid "Connecting"
 msgstr "ÀܳÃæ"
 
-#: src/send_message.c:386
+#: src/send_message.c:380
 msgid "Doing POP before SMTP..."
-msgstr ""
+msgstr "SMTP¤ÎÁ°¤ËPOP¤ò¼Â¹ÔÃæ..."
 
-#: src/send_message.c:389
+#: src/send_message.c:383
 msgid "POP before SMTP"
-msgstr ""
+msgstr "SMTP¤ÎÁ°¤ËPOP¤ò¹Ô¤¦"
 
-#: src/send_message.c:394
+#: src/send_message.c:388
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
 
-#: src/send_message.c:457
+#: src/send_message.c:451
 msgid "Sending HELO..."
 msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send_message.c:458 src/send_message.c:463 src/send_message.c:468
+#: src/send_message.c:452 src/send_message.c:457 src/send_message.c:462
 msgid "Authenticating"
 msgstr "ǧ¾Ú¼Â¹ÔÃæ"
 
-#: src/send_message.c:459 src/send_message.c:464
+#: src/send_message.c:453 src/send_message.c:458
 msgid "Sending message..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send_message.c:462
+#: src/send_message.c:456
 msgid "Sending EHLO..."
 msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send_message.c:471
+#: src/send_message.c:465
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send_message.c:472 src/send_message.c:476 src/send_message.c:481
+#: src/send_message.c:466 src/send_message.c:470 src/send_message.c:475
 msgid "Sending"
 msgstr "Á÷¿®Ãæ"
 
-#: src/send_message.c:475
+#: src/send_message.c:469
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "RCPT TO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send_message.c:480
+#: src/send_message.c:474
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send_message.c:484
+#: src/send_message.c:478
 msgid "Quitting..."
 msgstr "ÀÚÃÇÃæ..."
 
-#: src/send_message.c:512
+#: src/send_message.c:506
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
 
-#: src/send_message.c:540
+#: src/send_message.c:534
 msgid "Sending message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
 
-#: src/send_message.c:589
+#: src/send_message.c:583
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
 "%s"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
+msgstr ""
+"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
 "%s"
 
 #: src/setup.c:44
@@ -6675,509 +7005,509 @@ msgstr "
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:402
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:403
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/ÊÖ¿®(_y)"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/ÊÖ¿®(_y)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_a)"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/ÊÖ¿®(_y)/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_s)"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/ÊÖ¿®(_y)/¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÊÖ¿®(_l)"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/žÁ÷(_F)"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/Redirect"
 msgstr "/žÁ÷"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_e)"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/°ÜÆ°(_o)..."
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/¼Â¹Ô(_x)"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Á´¤Æ´ûÆɤˤ¹¤ë"
 
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò̵»ë¤¹¤ë"
 
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î̵»ë¤ò²ò½ü¤¹¤ë"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/_Mark/Lock"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥í¥Ã¥¯"
 
-#: src/summaryview.c:433
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Mark/Unlock"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥í¥Ã¥¯²ò½ü"
 
-#: src/summaryview.c:434
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/¿§¥é¥Ù¥ë(_b)"
 
-#: src/summaryview.c:437
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/º¹½Ð¿Í¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤ë(_k)"
 
-#: src/summaryview.c:439
+#: src/summaryview.c:437
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/¥Õ¥£¥ë¥¿µ¬Â§¤òºîÀ®(_i)"
 
-#: src/summaryview.c:440
+#: src/summaryview.c:438
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/¥Õ¥£¥ë¥¿µ¬Â§¤òºîÀ®(_i)/¼«Æ°À¸À®(_A)"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:440
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/¥Õ¥£¥ë¥¿µ¬Â§¤òºîÀ®(_i)/From¤«¤é(_F)"
 
-#: src/summaryview.c:444
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/¥Õ¥£¥ë¥¿µ¬Â§¤òºîÀ®(_i)/To¤«¤é(_T)"
 
-#: src/summaryview.c:446
+#: src/summaryview.c:444
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/¥Õ¥£¥ë¥¿µ¬Â§¤òºîÀ®(_i)/·ï̾¤«¤é(_S)"
 
-#: src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:450
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
 
-#: src/summaryview.c:453
+#: src/summaryview.c:451
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_h)"
 
-#: src/summaryview.c:456
+#: src/summaryview.c:454
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/°õºþ(_P)..."
 
-#: src/summaryview.c:458
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
 
-#: src/summaryview.c:459
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò(_h)"
 
-#: src/summaryview.c:463
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:470
+#: src/summaryview.c:468
 msgid "No."
 msgstr "ÈÖ¹æ"
 
-#: src/summaryview.c:472
+#: src/summaryview.c:470
 msgid "L"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:481
+#: src/summaryview.c:479
 msgid "all messages"
 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:482 src/summaryview.c:483
+#: src/summaryview.c:480 src/summaryview.c:481
 msgid "messages whose age is greather than #"
 msgstr "»ØÄê¤è¤ê¤â¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ #"
 
-#: src/summaryview.c:484
+#: src/summaryview.c:482
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤ËS¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:485
+#: src/summaryview.c:483
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´ÂΤËS¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:486
+#: src/summaryview.c:484
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr "S¤Ø¼Ì¤·¤òÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:487
+#: src/summaryview.c:485
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏS¤Øto:¤Þ¤¿¤Ïcc:¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
 
-#: src/summaryview.c:488
+#: src/summaryview.c:486
 msgid "deleted messages"
 msgstr "ºï½üºÑ¤ß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:489
+#: src/summaryview.c:487
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "ȯ¿®¼Ô¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËS¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:490
+#: src/summaryview.c:488
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:491
+#: src/summaryview.c:489
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:492
+#: src/summaryview.c:490
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "žÁ÷ºÑ¤ß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:493
+#: src/summaryview.c:491
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:494
+#: src/summaryview.c:492
 msgid "messages which contain S in Message-Id header"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:495
+#: src/summaryview.c:493
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:496
+#: src/summaryview.c:494
 msgid "locked messages"
 msgstr "¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:497
+#: src/summaryview.c:495
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×S¤Ë¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:498
+#: src/summaryview.c:496
 msgid "new messages"
 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:499
+#: src/summaryview.c:497
 msgid "old messages"
 msgstr "¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:500
+#: src/summaryview.c:498
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:501
+#: src/summaryview.c:499
 msgid "read messages"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤà"
 
-#: src/summaryview.c:502
+#: src/summaryview.c:500
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:503
+#: src/summaryview.c:501
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:504
+#: src/summaryview.c:502
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:505
+#: src/summaryview.c:503
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:506
+#: src/summaryview.c:504
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:507
+#: src/summaryview.c:505
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:508
+#: src/summaryview.c:506
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:509
+#: src/summaryview.c:507
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:510
+#: src/summaryview.c:508
 msgid "marked messages"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:511
+#: src/summaryview.c:509
 msgid "unread messages"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/summaryview.c:512
+#: src/summaryview.c:510
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:513
+#: src/summaryview.c:511
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:515
+#: src/summaryview.c:513
 msgid "logical AND operator"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:516
+#: src/summaryview.c:514
 msgid "logical OR operator"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:517
+#: src/summaryview.c:515
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:518
+#: src/summaryview.c:516
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊ̤·¤Æ¸¡º÷"
 
-#: src/summaryview.c:525
+#: src/summaryview.c:523
 msgid "Extended Search symbols"
 msgstr "³ÈÄ¥¸¡º÷µ­¹æ"
 
-#: src/summaryview.c:575
+#: src/summaryview.c:573
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "¥¯¥¤¥Ã¥¯¸¡º÷¥Ð¡¼¤ò¥È¥°¥ë"
 
-#: src/summaryview.c:659
+#: src/summaryview.c:657
 msgid "Extended Symbols"
 msgstr "³ÈÄ¥µ¯Æ°"
 
-#: src/summaryview.c:915
+#: src/summaryview.c:918
 msgid "Process mark"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
 
-#: src/summaryview.c:916
+#: src/summaryview.c:919
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:960
+#: src/summaryview.c:962
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
-#: src/summaryview.c:1378
+#: src/summaryview.c:1381
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1390 src/summaryview.c:1434
+#: src/summaryview.c:1393 src/summaryview.c:1437
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1398
+#: src/summaryview.c:1401
 msgid "No unread messages."
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
-#: src/summaryview.c:1422
+#: src/summaryview.c:1425
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488
+#: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
 msgid "No more new messages"
 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
-#: src/summaryview.c:1465
+#: src/summaryview.c:1468
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËöÈø¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1474
+#: src/summaryview.c:1477
 msgid "No new messages."
 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
-#: src/summaryview.c:1489
+#: src/summaryview.c:1492
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1491
+#: src/summaryview.c:1494
 msgid "Search again"
 msgstr "ºÆ¸¡º÷"
 
-#: src/summaryview.c:1520 src/summaryview.c:1545
+#: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯ºÑ¤ß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/summaryview.c:1521
+#: src/summaryview.c:1524
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯ºÑ¤ß¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËöÈø¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1530 src/summaryview.c:1555
+#: src/summaryview.c:1533 src/summaryview.c:1558
 msgid "No marked messages."
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯ºÑ¤ß¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1546
+#: src/summaryview.c:1549
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯ºÑ¤ß¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1571
+#: src/summaryview.c:1574
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËöÈø¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1580 src/summaryview.c:1605
+#: src/summaryview.c:1583 src/summaryview.c:1608
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1596
+#: src/summaryview.c:1599
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1809
+#: src/summaryview.c:1812
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/summaryview.c:1955
+#: src/summaryview.c:1959
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
 
-#: src/summaryview.c:1959
+#: src/summaryview.c:1963
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
 
-#: src/summaryview.c:1960 src/summaryview.c:1967
+#: src/summaryview.c:1964 src/summaryview.c:1971
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1965
+#: src/summaryview.c:1969
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
 
-#: src/summaryview.c:1980
+#: src/summaryview.c:1984
 msgid " item selected"
 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
 
-#: src/summaryview.c:1982
+#: src/summaryview.c:1986
 msgid " items selected"
 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
 
-#: src/summaryview.c:1998
+#: src/summaryview.c:2002
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2168
+#: src/summaryview.c:2172
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2238
+#: src/summaryview.c:2242
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2367
+#: src/summaryview.c:2371
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
 
-#: src/summaryview.c:2991
+#: src/summaryview.c:2998
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:3081
+#: src/summaryview.c:3088
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
 
-#: src/summaryview.c:3082
+#: src/summaryview.c:3089
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤´¤ßÈ¢¤«¤éºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:3124
+#: src/summaryview.c:3131
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/summaryview.c:3238
+#: src/summaryview.c:3245
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/summaryview.c:3315
+#: src/summaryview.c:3322
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/summaryview.c:3365
+#: src/summaryview.c:3372
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:3423
+#: src/summaryview.c:3430
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Äɵ­¤Þ¤¿¤Ï¾å½ñ¤­"
 
-#: src/summaryview.c:3424
+#: src/summaryview.c:3431
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɵ­¤Þ¤¿¤Ï¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:3425
+#: src/summaryview.c:3432
 msgid "Append"
 msgstr "Äɵ­"
 
-#: src/summaryview.c:3716
+#: src/summaryview.c:3723
 msgid "Building threads..."
 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:3814
+#: src/summaryview.c:3821
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:3947
+#: src/summaryview.c:3954
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:3956
+#: src/summaryview.c:3963
 msgid "Filtering..."
 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
 
-#: src/summaryview.c:5280
+#: src/summaryview.c:5289
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -7357,1445 +7687,3 @@ msgstr "
 #: src/toolbar.c:1560
 msgid "News"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
-
-#: src/plugins/demo/demo.c:71
-msgid "Demo"
-msgstr "¥Ç¥â"
-
-#: src/plugins/demo/demo.c:76
-msgid ""
-"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
-"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
-"\n"
-"It is not really useful"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
-msgid "Trayicon"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
-msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
-"\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
-msgid "MathML Viewer"
-msgstr "MathML¥Ó¥å¡¼¥¢"
-
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
-msgid ""
-"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
-"(Content-Type: text/mathml)"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
-msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "źÉÕ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼«Æ°Åª¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë"
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
-msgid "Resize attached images"
-msgstr "źÉÕ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¹¤ë"
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
-msgid "Filename:"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾:"
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
-msgid "Filesize:"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º:"
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
-msgid "Load Image"
-msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥í¡¼¥É"
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
-msgid "Content-Type:"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
-msgid "Image Viewer"
-msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¥¢¡¼"
-
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
-msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
-msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "Dillo HTML¥Ó¥å¥¢¡¼"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
-msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
-msgstr "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏDillo Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¤è¤êHTML¥á¡¼¥ë¤ò¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
-msgid "Do not load remote links in mails"
-msgstr "¥á¡¼¥ëʸ½ñ¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤¤"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
-msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "Dillo¤Î'--local'¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÈƱÅù"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
-msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr "¤³¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¥Ú¡¼¥¸¤òºÆ¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÆɤߤ³¤á¤Þ¤¹¡£"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
-msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "¥¦¥¤¥ó¥É¥¦Á´É½¼¨¥â¡¼¥É (À©¸æ¤ò±£¤¹)"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:128
-msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "Dillo¤Î'--fullwindow'¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÈƱÅù"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
-msgid "Enable virus scanning"
-msgstr "¥¦¥¤¥ë¥¹¥¹¥­¥ã¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
-msgid "Scan archive contents"
-msgstr "¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¿È¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
-msgid "Maximum attachment size"
-msgstr "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
-msgid "MB"
-msgstr "MB"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
-msgid "Save infected messages"
-msgstr "±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
-msgid "Save folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
-msgid "Leave empty to use the default trash folder"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
-msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±/Clam AntiVirus"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
-msgid "Clam AntiVirus GTK"
-msgstr "Clam AntiVirus GTK"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
-msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"Clam AntiVirus.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
-"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
-"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
-"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
-"mail will be saved.\n"
-msgstr ""
-"¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏClam AntiVirus¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤÎÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£\n"
-"\n"
-"¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê¤Î¿¶Ê¬¤±ÀßÄê/Clam AntiVirus¤Î²¼¤Ë"
-"¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
-"\n"
-"¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¼Â¹Ô¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¿È¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¼Â¹Ô¡¢"
-"¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤Î»ØÄê"
-"(»ØÄꥵ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹), ´¶À÷¤·¤¿"
-"¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î»ØÄê(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È: Yes)¡¢´¶À÷¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤òÊݸ"
-"¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:234
-msgid "Clam AntiVirus"
-msgstr "Clam AntiVirus"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:239
-msgid ""
-"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
-"received from a POP account.\n"
-"\n"
-"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
-"saved in a specially designated folder.\n"
-"\n"
-"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
-"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:288
-msgid "SpamAssassin"
-msgstr "SpamAssassin"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:293
-msgid ""
-"This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
-"spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
-"(spamd) running somewhere.\n"
-"\n"
-"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
-"special folder.\n"
-"\n"
-"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
-"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:113
-msgid "Enable"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:120
-msgid "spamd "
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:137
-msgid "Hostname or IP address of spamd server"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:140
-msgid ":"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:150
-msgid "Port of spamd server"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:160
-msgid "Enable SpamAssassin filtering"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:162
-msgid "Save Spam"
-msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤È¤·¤ÆÊݸ"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
-msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
-msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤Èǧ¼±¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:179
-msgid "Save Folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:194
-msgid ""
-"Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
-"folder"
-msgstr ""
-"¥¹¥Ñ¥àÊݸÍѤ˻ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¡£¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï"
-"¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:197
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:203
-msgid "Maximum Size"
-msgstr "ºÇÂ祵¥¤¥º"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
-msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:227
-msgid "kB"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:234
-msgid "Timeout"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:241
-msgid "s"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:261
-msgid ""
-"Maximum time allowed for the spam check. After the time the check will be "
-"aborted and the message delivered as none spam."
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
-msgid "Filtering/SpamAssassin"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±/SpamAssassin"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
-msgid "SpamAssassin GTK"
-msgstr "SpamAssassin GTK"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:373
-msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"SpamAssassin.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
-"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
-"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
-"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
-"be saved.\n"
-msgstr ""
-
-#~ msgid " Reset "
-#~ msgstr "  ¥ê¥»¥Ã¥È "
-
-#~ msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-#~ msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹mbox¤òÄɲÃ(_A)..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error occurred while sending the notification.\n"
-#~ "Put this notification into queue folder?"
-#~ msgstr ""
-#~ "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-#~ "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
-
-#~ msgid "Can't queue the notification."
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#~ msgid "Error occurred while sending the notification."
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
-
-#~ msgid "Move"
-#~ msgstr "°ÜÆ°"
-
-#~ msgid "Copy"
-#~ msgstr "¥³¥Ô¡¼"
-
-#~ msgid "Unmark"
-#~ msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤¹"
-
-#~ msgid "Mark as read"
-#~ msgstr "´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯"
-
-#~ msgid "Mark as unread"
-#~ msgstr "̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯"
-
-#~ msgid "Color"
-#~ msgstr "¿§"
-
-#~ msgid "Destination"
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
-
-#~ msgid "Recipient"
-#~ msgstr "°¸Àè"
-
-#~ msgid "Destination is not set."
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#~ msgid "Recipient is not set."
-#~ msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#~ msgid "Folder Properties"
-#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
-
-#~ msgid "Folder Properties for "
-#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£: "
-
-#~ msgid "Receive Spam"
-#~ msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤ò¼õ¿®"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. "
-#~ "Raymond.  Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and "
-#~ "1995.  Copyright retained for the purpose of protecting free "
-#~ "redistribution of source.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) ¤Ëµ¢Â°¤·"
-#~ "¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£"
-#~ "Ãøºî¸¢¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
-#~ "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp> »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
-#~ "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "Reading all config for each account...\n"
-#~ msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
-
-#~ msgid "Found label: %s\n"
-#~ msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
-
-#~ msgid "Opening account edit window...\n"
-#~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#~ msgid "Creating account edit window...\n"
-#~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Add Address to Book"
-#~ msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲÃ"
-
-#~ msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-#~ msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Can't get the part of multipart message."
-#~ msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#~ msgid "%s: file not exist\n"
-#~ msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "Can't get text part\n"
-#~ msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "File %s doesn't exist\n"
-#~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "Can't get file size of %s\n"
-#~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "can't get recipient list."
-#~ msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#~ msgid "can't change file mode\n"
-#~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "can't write headers\n"
-#~ msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "can't remove the old message\n"
-#~ msgstr "¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "queueing message...\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#~ msgid "can't find queue folder\n"
-#~ msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "can't queue the message\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "Can't open file %s\n"
-#~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "Writing %s-header\n"
-#~ msgstr "%s-¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ\n"
-
-#~ msgid "generated Message-ID: %s\n"
-#~ msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
-
-#~ msgid "Creating compose window...\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-#~ msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
-
-#~ msgid "Terminated process group id: %d"
-#~ msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
-
-#~ msgid "Temporary file: %s"
-#~ msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
-
-#~ msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-#~ msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
-
-#~ msgid "Couldn't exec external editor\n"
-#~ msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "Couldn't write to file\n"
-#~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "Pipe read failed\n"
-#~ msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
-
-#~ msgid "Counting total number of messages...\n"
-#~ msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ...\n"
-
-#~ msgid "Creating folder view...\n"
-#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Setting folder info...\n"
-#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
-
-#~ msgid "Rescanning all folder trees..."
-#~ msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥óÃæ..."
-
-#~ msgid "Folder %s is selected\n"
-#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#~ msgid "Remove folder"
-#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
-
-#~ msgid "Subscribe to newsgroup"
-#~ msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ"
-
-#~ msgid "Others..."
-#~ msgstr "¤½¤Î¾..."
-
-#~ msgid "Creating header view...\n"
-#~ msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Creating image view...\n"
-#~ msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Can't load the image."
-#~ msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#~ msgid "message %d has been already cached.\n"
-#~ msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
-
-#~ msgid "can't select mailbox %s\n"
-#~ msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "getting message %d...\n"
-#~ msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#~ msgid "can't fetch message %d\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-#~ msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
-
-#~ msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#~ msgid "Can't create '%s'\n"
-#~ msgstr "'%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
-#~ msgstr "INBOX¤Ë '%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
-#~ msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d - %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
-
-#~ msgid "done.\n"
-#~ msgstr "´°Î»¡£\n"
-
-#~ msgid "Deleting all cached messages... "
-#~ msgstr "Á´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
-
-#~ msgid "Done"
-#~ msgstr "´°Î»"
-
-#~ msgid "getting new messages of account %s...\n"
-#~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#~ msgid "Retrieving header (%d / %d)"
-#~ msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò¼èÆÀÃæ (%d / %d)"
-
-#~ msgid "a message won't be received\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "no messages in local mailbox.\n"
-#~ msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-#~ msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#~ msgid "Creating log window...\n"
-#~ msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-#~ msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
-
-#~ msgid "/_File/_Rescan folder tree"
-#~ msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó(_R)"
-
-#~ msgid "/_View/E_xpand Summary View"
-#~ msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òŸ³«(_x)"
-
-#~ msgid "/_View/Ex_pand Message View"
-#~ msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òŸ³«(_p)"
-
-#~ msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-#~ msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
-
-#~ msgid "/_Help/_Manual/_English"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
-
-#~ msgid "/_Help/_Manual/_German"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/¥É¥¤¥Ä¸ì(_G)"
-
-#~ msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì(_S)"
-
-#~ msgid "/_Help/_Manual/_French"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì(_F)"
-
-#~ msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
-
-#~ msgid "/_Help/_FAQ/_English"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)/±Ñ¸ì(_E)"
-
-#~ msgid "/_Help/_FAQ/_German"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)/¥É¥¤¥Ä¸ì(_G)"
-
-#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)/¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì(_S)"
-
-#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)/¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì(_I)"
-
-#~ msgid "Creating main window...\n"
-#~ msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-#~ msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#~ msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-#~ msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
-
-#~ msgid "Setting widgets..."
-#~ msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
-
-#~ msgid "Compose an email message"
-#~ msgstr "e-mail¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
-
-#~ msgid "Delete the message"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
-
-#~ msgid "Execute marked process"
-#~ msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
-
-#~ msgid "Next unread message"
-#~ msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
-
-#~ msgid "Prefs"
-#~ msgstr "ÀßÄê"
-
-#~ msgid "Common preferences"
-#~ msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
-
-#~ msgid "Account setting"
-#~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
-
-#~ msgid "forced charset: %s\n"
-#~ msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
-
-#~ msgid "filename is not set"
-#~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#~ msgid "Writing matcher configuration...\n"
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "failed to write configuration to file\n"
-#~ msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#~ msgid "can't write to temporary file\n"
-#~ msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "can't read mbox file.\n"
-#~ msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "invalid mbox format: %s\n"
-#~ msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
-
-#~ msgid "malformed mbox: %s\n"
-#~ msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
-
-#~ msgid "can't open temporary file\n"
-#~ msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "unescaped From found:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "%d messages found.\n"
-#~ msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-
-#~ msgid "can't create lock file %s\n"
-#~ msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-#~ msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
-
-#~ msgid "can't create %s\n"
-#~ msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-#~ msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "can't lock %s\n"
-#~ msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "invalid lock type\n"
-#~ msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
-
-#~ msgid "can't unlock %s\n"
-#~ msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-#~ msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "could not lock read file %s\n"
-#~ msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "could not lock write file %s\n"
-#~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "read mbox - %s\n"
-#~ msgstr "mbox %s ¤òÆɤ߹þ¤à\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "read mbox from file - %s\n"
-#~ msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unvalid file - %s.\n"
-#~ msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "invalid file - %s.\n"
-#~ msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
-
-#~ msgid "writing to %s failed.\n"
-#~ msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-
-#~ msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-#~ msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "can't rename %s to %s\n"
-#~ msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "no deleted messages - %s\n"
-#~ msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "purge deleted messages - %s\n"
-#~ msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot rename folder item"
-#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
-
-#~ msgid "Creating message view...\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "can't open mark file\n"
-#~ msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error occurred while sending notification."
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
-
-#~ msgid "can't copy message %s to %s\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "Can't open mark file.\n"
-#~ msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "\tSearching uncached messages... "
-#~ msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
-
-#~ msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-#~ msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-
-#~ msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-#~ msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "/_Display image"
-#~ msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
-
-#~ msgid "Creating MIME view...\n"
-#~ msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Select \"Check signature\" to check"
-#~ msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
-
-#~ msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-#~ msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
-
-#~ msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-#~ msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
-
-#~ msgid "article %d has been already cached.\n"
-#~ msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
-
-#~ msgid "can't select group %s\n"
-#~ msgstr "¥°¥ë¡¼¥× %s ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "getting article %d...\n"
-#~ msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#~ msgid "can't read article %d\n"
-#~ msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-#~ msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "can't post article.\n"
-#~ msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "can't retrieve article %d\n"
-#~ msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "no new articles.\n"
-#~ msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
-#~ msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö 1 - %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
-
-#~ msgid "\tDeleting all cached articles... "
-#~ msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "error occurred on DELE\n"
-#~ msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "next to delete %i\n"
-#~ msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "Found %s\n"
-#~ msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#~ msgid "Configuration is saved.\n"
-#~ msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-
-#~ msgid "Opening account preferences window...\n"
-#~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#~ msgid "Creating account preferences window...\n"
-#~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Add Date header field"
-#~ msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
-
-#~ msgid "Signature file"
-#~ msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Default Actions"
-#~ msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
-
-#~ msgid "Creating common preferences window...\n"
-#~ msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Enable horizontal scroll bar"
-#~ msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Display unread messages with bold font"
-#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
-
-#~ msgid "Default Sign Key"
-#~ msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
-
-#~ msgid "Creating custom header setting window...\n"
-#~ msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Custom header setting"
-#~ msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
-
-#~ msgid "Reading custom header configuration...\n"
-#~ msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
-
-#~ msgid "Creating display header setting window...\n"
-#~ msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Display header setting"
-#~ msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
-
-#~ msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-#~ msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
-
-#~ msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
-#~ msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Creating filter setting window...\n"
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Filter setting"
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
-
-#~ msgid "Keyword"
-#~ msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
-
-#~ msgid "Use regex"
-#~ msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
-
-#~ msgid "Register"
-#~ msgstr "ÅÐÏ¿"
-
-#~ msgid " Substitute "
-#~ msgstr "  ÃÖ´¹  "
-
-#~ msgid "Registered rules"
-#~ msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
-
-#~ msgid "Writing filter configuration...\n"
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Bounce"
-#~ msgstr "¤Ê¤·"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Delete on Server"
-#~ msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Creating filtering setting window...\n"
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Creating matcher setting window...\n"
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Creating scoring setting window...\n"
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Scoring setting"
-#~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Match string is not set."
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Creating actions setting window...\n"
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Actions setting"
-#~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Registered actions"
-#~ msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Reading actions configurations...\n"
-#~ msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not get message file."
-#~ msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Can't get part of multipart message"
-#~ msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Action command error\n"
-#~ msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Creating actions dialog\n"
-#~ msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Close window"
-#~ msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Creating summary column setting window...\n"
-#~ msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Summary display item setting"
-#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Registered templates"
-#~ msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
-#~ msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-
-#~ msgid "Cache data is corrupted\n"
-#~ msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
-
-#~ msgid "\tNo cache file\n"
-#~ msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "\tReading summary cache...\n"
-#~ msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
-
-#~ msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
-#~ msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "\tMarking the messages...\n"
-#~ msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
-
-#~ msgid "Mark file not found.\n"
-#~ msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
-#~ msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
-
-#~ msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
-#~ msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
-#~ msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Sending queued message %d failed.\n"
-#~ msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-
-#~ msgid "saving sent message...\n"
-#~ msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#~ msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
-#~ msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Sending message by mail\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
-
-#~ msgid "Queued message header is broken.\n"
-#~ msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
-
-#~ msgid "Account not found. Using current account...\n"
-#~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
-
-#~ msgid "Account not found.\n"
-#~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Sending message by news\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
-
-#~ msgid "Creating progress dialog...\n"
-#~ msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "error occurred while retrieving data.\n"
-#~ msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "current Account:"
-#~ msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Can't execute external command: %s\n"
-#~ msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
-#~ msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
-#~ msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#~ msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
-#~ msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SSL connection failed"
-#~ msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
-#~ msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#~ msgid "Error occurred while sending HELO\n"
-#~ msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
-#~ msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
-#~ msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#~ msgid "Creating source window...\n"
-#~ msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Displaying the source of %s ...\n"
-#~ msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "  Subject: %s\n"
-#~ msgstr "·ï̾:"
-
-#~ msgid "U"
-#~ msgstr "U"
-
-#~ msgid "Creating summary view...\n"
-#~ msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "empty folder\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "%d new, %d unread, %d total"
-#~ msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
-
-#~ msgid "\tSetting summary from message data..."
-#~ msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
-
-#~ msgid "Writing summary cache (%s)..."
-#~ msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Message %s/%d is marked\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Message %d is marked as read\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#~ msgid "Message %d is marked as unread\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#~ msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#~ msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#~ msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#~ msgid "Unthreading for execution..."
-#~ msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
-
-#~ msgid "filtering..."
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Message %d selected\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Message %d is marked as ignore thread\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Message %d is marked as unignore thread\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s:%d found file %s\n"
-#~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "file %s already exists\n"
-#~ msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
-
-#~ msgid "Creating text view...\n"
-#~ msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "To save this part, pop up the context menu with "
-#~ msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò"
-
-#~ msgid "right click and select `Save as...', "
-#~ msgstr "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
-
-#~ msgid ""
-#~ "or press `y' key.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "To display this part as a text message, select "
-#~ msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢"
-
-#~ msgid ""
-#~ "`Display as text', or press `t' key.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
-#~ "\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "To display this part as an image, select "
-#~ msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "`Display image', or press `i' key.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "To open this part with external program, select "
-#~ msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤Þ¤¿¤Ï"
-
-#~ msgid "`Open' or `Open with...', "
-#~ msgstr "¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
-
-#~ msgid "or double-click, or click the center button, "
-#~ msgstr "¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢"
-
-#~ msgid "or press `l' key."
-#~ msgstr "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
-
-#~ msgid "This signature has not been checked yet.\n"
-#~ msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
-#~ msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
-
-#~ msgid "right click and select `Check signature'.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
-#~ "\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
-#~ msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
-
-#~ msgid "move_file(): file %s already exists."
-#~ msgstr "move_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
-
-#~ msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
-#~ msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
-
-#~ msgid "The name already exists."
-#~ msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
-
-#~ msgid "New group"
-#~ msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
-
-#~ msgid "Input the name of new group:"
-#~ msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
-
-#~ msgid "Input the new name of group:"
-#~ msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
-
-#~ msgid "Reading addressbook file..."
-#~ msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
-
-#~ msgid "%s doesn't exist.\n"
-#~ msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-
-#~ msgid "failed to write addressbook data.\n"
-#~ msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Begin forwarded message:\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Begin forwarded message:\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "/Remove _news server"
-#~ msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
-
-#~ msgid "Updating all folders..."
-#~ msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
-
-#~ msgid "Outbox"
-#~ msgstr "Á÷¿®¹µ"
-
-#~ msgid "Really delete folder `%s'?"
-#~ msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
-
-#~ msgid "Delete IMAP4 server"
-#~ msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
-
-#~ msgid "Input subscribing newsgroup:"
-#~ msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
-
-#~ msgid "The newsgroup `%s' already exists."
-#~ msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
-
-#~ msgid "Really delete news server `%s'?"
-#~ msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
-
-#~ msgid "Creating header window...\n"
-#~ msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#~ msgid "Displaying the header of %s ...\n"
-#~ msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#~ msgid "%s - All header"
-#~ msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
-
-#~ msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
-#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤Î ¼¡¤Î UID ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#~ msgid "Authorizing..."
-#~ msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
-
-#~ msgid "/_View/_Folder tree"
-#~ msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
-
-#~ msgid "/_Message/Open in new _window"
-#~ msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
-
-#~ msgid "/_Message/View _source"
-#~ msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
-
-#~ msgid "/_Message/Show all _header"
-#~ msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
-
-#~ msgid "/_Summary"
-#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
-
-#~ msgid "/_Summary/E_xecute"
-#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
-
-#~ msgid "/_Summary/_Update"
-#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
-
-#~ msgid "/_Summary/---"
-#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
-
-#~ msgid "/_Summary/_Sort"
-#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
-
-#~ msgid "/_Summary/_Sort/---"
-#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
-
-#~ msgid "/_Summary/_Thread view"
-#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
-
-#~ msgid "/_Summary/Unt_hread view"
-#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
-
-#~ msgid "Reply all"
-#~ msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
-
-#~ msgid "Preferences for each account"
-#~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
-
-#~ msgid "Usually used"
-#~ msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
-
-#~ msgid "Program path"
-#~ msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
-
-#~ msgid "each"
-#~ msgstr " "
-
-#~ msgid "Quotation format:"
-#~ msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
-#~ "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and "
-#~ "are replaced as follows:\n"
-#~ "%a: the abbreviated weekday name\n"
-#~ "%A: the full weekday name\n"
-#~ "%b: the abbreviated month name\n"
-#~ "%B: the full month name\n"
-#~ "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
-#~ "%C: the century number (year/100)\n"
-#~ "%d: the day of the month as a decimal number\n"
-#~ "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
-#~ "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
-#~ "%j: the day of the year as a decimal number\n"
-#~ "%m: the month as a decimal number\n"
-#~ "%M: the minute as a decimal number\n"
-#~ "%p: either AM or PM\n"
-#~ "%S: the second as a decimal number\n"
-#~ "%w: the day of the week as a decimal number\n"
-#~ "%x: the preferred date for the current locale\n"
-#~ "%y: the last two digits of a year\n"
-#~ "%Y: the year as a decimal number\n"
-#~ "%Z: the time zone or name or abbreviation"
-#~ msgstr ""
-#~ "½ñ¼°Ãæ¤ÎÄ̾ï¤Îʸ»ú¤ÏÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹½ñ¼°»ØÄê¤Ï % Ê¸»ú¤Ç¼¨"
-#~ "¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹:\n"
-#~ "%a: ÍËÆü¤Î¾Êά̾\n"
-#~ "%A: ÍËÆü¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
-#~ "%b: ·î¤Î¾Êά̾\n"
-#~ "%B: ·î¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
-#~ "%c: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉդȻþ¹ï¤Îɽµ­\n"
-#~ "%C: À¤µª(À¾Îñǯ¤Î¾å2·å)\n"
-#~ "%d: Æü(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-#~ "%H: 24»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
-#~ "%I: 12»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
-#~ "%j: Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÄÌ»»¤ÎÆü¿ô (10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-#~ "%m: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-#~ "%M: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-#~ "%p: ¸áÁ°¤Þ¤¿¤Ï¸á¸å\n"
-#~ "%S: ÉÃ(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-#~ "%w: ½µ¤Î²¿ÈÖÌܤÎÆü(10¿Ê¿ôɽµ­)¤«\n"
-#~ "%x: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉÕɽµ­\n"
-#~ "%y: À¾Îñ¤Î²¼2·å(À¤µªÉôʬ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ç¯)\n"
-#~ "%Y: (4·å¤Î)À¾Îñǯ\n"
-#~ "%Z: ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¾¡¼¥ó̾¤Þ¤¿¤Ï¾Êά̾"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
-#~ "Emacs-based mailer"
-#~ msgstr ""
-#~ "Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
-#~ "¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
-
-#~ msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
-#~ msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
-
-#~ msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
-#~ msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Date\n"
-#~ "From\n"
-#~ "Full Name of Sender\n"
-#~ "First Name of Sender\n"
-#~ "Initial of Sender\n"
-#~ "Subject\n"
-#~ "To\n"
-#~ "Message-ID\n"
-#~ "%"
-#~ msgstr ""
-#~ "ÆüÉÕ\n"
-#~ "º¹½Ð¿Í\n"
-#~ "º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
-#~ "º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
-#~ "º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
-#~ "·ï̾\n"
-#~ "°¸Àè\n"
-#~ "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
-#~ "%"
-
-#~ msgid "Set display item"
-#~ msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
-
-#~ msgid "MIME"
-#~ msgstr "MIME"
-
-#~ msgid "Operator"
-#~ msgstr "±é»»»Ò"
-
-#~ msgid "done."
-#~ msgstr "´°Î»."
-
-#~ msgid "Go to %s\n"
-#~ msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"