updated Russian message catalog
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 18 Nov 2002 09:41:53 +0000 (09:41 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 18 Nov 2002 09:41:53 +0000 (09:41 +0000)
ChangeLog.claws
po/ru.po

index 77d0d90246a9ffddf248b9638641e30f5d659e23..f87683ec4df47e14ac10f686c99e0914a248dffd 100644 (file)
@@ -1,8 +1,7 @@
-2002-11-17 [colin]     0.8.5claws165
+2002-11-18 [paul]      0.8.5claws165
 
-       * src/main.c
-         src/defs.h
-               Remove old filtering stuff
+       * po/ru.po
+               updated by Ruslan N. Balkin <baron@dartel.ru>
 
 2002-11-17 [oliver]    0.8.5claws164
 
index 7c55103e12fe6882515203a1a554826fde4cfb4d..2e445163ddb33f18cb9c7ad8146538991c3c19f1 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -1,19 +1,19 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# translation of ru-kbabel.po to òÕÓÓËÉÊ
+# translation of ru.po to òÕÓÓËÉÊ
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# Ruslan N. Balkin <baron@dartel.ru>, 2002
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed-claws.pot\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-07-21 06:55+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-07-23 08:57+0100\n"
-"Last-Translator: Paul Mangan <claws@thewildbeast,co,uk>\n"
-"Language-Team: British English <en@li.org>\n"
+"Project-Id-Version: ru-kbabel\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-11-17 00:15+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-11-17 02:04+0300\n"
+"Last-Translator: Ruslan N. Balkin <baron@dartel.ru>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=KOI8-R\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
+"X-Generator: KBabel 1.0\n"
 
 #: src/about.c:89
 msgid "About"
@@ -24,7 +24,7 @@ msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"ðÒÁ×Á ÎÁ GPGME ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÁÔ by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>, 2001 Ç.\n"
+"ðÒÁ×Á ÎÁ GPGME ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÁÔ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>, (c) 2001 Ç.\n"
 "\n"
 
 #: src/about.c:214
@@ -36,9 +36,8 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÂÅÓÐÌÁÔÎÁÑ; ÍÙ ÍÏÖÅÔÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÔØ ÅÅ É/ÉÌÉ ÍÏÄÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÔØ "
-"ÎÁ ÕÓÌÏ×ÉÑÈ ÌÉÃÅÎÚÉÉ 'GNU General Public License', ÉÚÄÁÎÎÏÊ 'Free "
-"Software Foundation', ×ÅÒÓÉÅÊ 2 ÉÌÉ ÂÏÌÅÅ ÐÏÚÄÎÅÊ"
-"(ÎÁ ×ÁÛÅ ÕÓÍÏÔÒÅÎÉÅ).\n"
+"ÎÁ ÕÓÌÏ×ÉÑÈ ÌÉÃÅÎÚÉÉ 'GNU General Public License', ÉÚÄÁÎÎÏÊ 'Free Software "
+"Foundation', ×ÅÒÓÉÅÊ 2 ÉÌÉ (ÐÏ ×ÁÛÅÍÕ ÕÓÍÏÔÒÅÎÉÀ) ÂÏÌÅÅ ÐÏÚÄÎÅÊ ×ÅÒÓÉÅÊ.\n"
 "\n"
 
 #: src/about.c:220
@@ -49,10 +48,10 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ × ÎÁÄÅÖÄÅ, ÞÔÏ ÏÎÁ ÂÕÄÅÔ ÐÏÌÅÚÎÁ, ÎÏ âåú"
-"÷óñëéè çáòáîôéê; ÄÁÖÅ ÂÅÚ ÎÁÒÁÎÔÉÉ ÐÏ ôï÷áòîïíõ óïóôïñîéà ÉÌÉ "
-"ðòéçïäîïóôé äìñ ïðòåäåìåîîùè ãåìåê. óÍÏÔÒÉ 'GNU General Public License' ÄÌÑ"
-"ÂÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ.\n"
+"üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ × ÎÁÄÅÖÄÅ, ÞÔÏ ÏÎÁ ÂÕÄÅÔ ÐÏÌÅÚÎÁ, ÎÏ "
+"âåú ÷óñëéè çáòáîôéê; ÄÁÖÅ ÂÅÚ ÇÁÒÁÎÔÉÉ ÐÏ ôï÷áòîïíõ óïóôïñîéà ÉÌÉ ðòéçïäîïóôé "
+"äìñ ïðòåäåìåîîùè ãåìåê. óÍÏÔÒÉ 'GNU General Public License' ÄÌÑ ÂÏÌÅÅ "
+"ÐÏÄÒÏÂÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ.\n"
 "\n"
 
 #: src/about.c:226
@@ -61,166 +60,144 @@ msgid ""
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 msgstr ""
-"÷ÁÍ ÓÌÅÄÕÅÔ ÐÏÌÕÞÉÔØ ËÏÐÉÀ 'GNU General Public License' ×ÍÅÓÔÅ Ó "
-"ÜÔÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ; ÅÓÌÉ ÅÅ ÎÅÔ, ÎÁÐÉÛÉÔÅ × 'Free Software Foundation, Inc.':"
-"59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#. Button panel
-#: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
-#: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2807 src/compose.c:5408
-#: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
+"÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÌÉ ÐÏÌÕÞÉÔØ ËÏÐÉÀ 'GNU General Public License' ×ÍÅÓÔÅ Ó ÜÔÏÊ "
+"ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ; × ÐÒÏÔÉ×ÎÏÍ ÓÌÕÞÁÅ, ÎÁÐÉÛÉÔÅ × 'Free Software Foundation, Inc.':59 "
+"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+
+#: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2950 src/compose.c:5823
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1396 src/gtkspell.c:2339
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:409 src/main.c:417 src/mainwindow.c:2611
-#: src/messageview.c:340 src/mimeview.c:842 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:285 src/prefs_common.c:3217
-#: src/prefs_common.c:3373 src/prefs_common.c:3693
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:573 src/mainwindow.c:2224
+#: src/messageview.c:412 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:970
+#: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
+#: src/prefs_common.c:3321 src/prefs_common.c:3490 src/prefs_common.c:3820
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
-#: src/prefs_folder_item.c:427 src/prefs_matcher.c:307
-#: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:129
-#: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3273
+#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_matcher.c:307 src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
+#: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
 
-#: src/account.c:119
-msgid "Reading all config for each account...\n"
-msgstr "þÔÅÎÉÅ ÎÁÓÔÒÏÅË ×ÓÅÈ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ...\n"
-
-#: src/account.c:134
-#, c-format
-msgid "Found label: %s\n"
-msgstr "îÁÊÄÅÎÁ ÍÅÔËÁ: %s\n"
-
-#: src/account.c:254
+#: src/account.c:304
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
 "ïÔËÒÙÔÙ ÏËÎÁ Ó ÎÅÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÍÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ.\n"
-"ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÚÁËÒÏÊÔÅ ×ÓÅÈ ÏËÎÁ Ó ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ ÐÅÒÅÄ ÐÒÁ×ËÏÊ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ."
-
-#: src/account.c:260
-msgid "Opening account edit window...\n"
-msgstr "ïÔËÒÙÔÉÅ ÏËÎÁ ÒÅÄËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ...\n"
+"ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÚÁËÒÏÊÔÅ ×ÓÅ ÏËÎÁ Ó ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ ÐÅÒÅÄ ÉÚÍÅÎÅÎÉÅÍ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ."
 
-#: src/account.c:457
-msgid "Creating account edit window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÒÅÄËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ...\n"
-
-#: src/account.c:462
+#: src/account.c:554
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "ðÒ×ËÁ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
+msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
 
-#: src/account.c:480
+#: src/account.c:572
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
 msgstr ""
 "îÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÕÔ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØÓÑ × ÚÁÄÁÎÎÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ. ðÏÍÅÔØÔÅ\n"
-"× ÓÔÏÌÂÃÅ `G', ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÒÉÎÅÍÁÅÍÙÅ ÐÏ ËÏÍÁÎÄÅ `ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ'."
+"× ÓÔÏÌÂÃÅ `G', ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÒÉÎÉÍÁÅÍÙÅ ÐÏ ËÏÍÁÎÄÅ `ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ'."
 
-#: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4172 src/compose.c:4344 src/editaddress.c:756
-#: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
+#: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
+#: src/compose.c:4482 src/compose.c:4656 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
-#: src/select-keys.c:301
+#: src/select-keys.c:299
 msgid "Name"
 msgstr "éÍÑ"
 
-#: src/account.c:501 src/prefs_account.c:879
+#: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
 msgid "Protocol"
 msgstr "ðÒÏÔÏËÏÌ"
 
-#: src/account.c:502
+#: src/account.c:594
 msgid "Server"
 msgstr "óÅÒ×ÅÒ"
 
-#: src/account.c:531 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:704
-#: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 msgid "Add"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/account.c:537
+#: src/account.c:629
 msgid "Edit"
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
 
-#: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
+#: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
 
-#: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:431 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
-#: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289
+#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:577
+#: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
 msgid "Down"
 msgstr "÷ÎÉÚ"
 
-#: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:425 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
-#: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285
+#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:571
+#: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
 msgid "Up"
 msgstr "÷×ÅÒÈ"
 
-#: src/account.c:569
+#: src/account.c:661
 msgid " Set as default account "
-msgstr " õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ "
+msgstr " CÄÅÌÁÔØ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓØÀ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ "
 
-#: src/account.c:575 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
+#: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:201
+#: src/inc.c:678 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1669
+#: src/summary_search.c:208 src/crash.c:239
 msgid "Close"
 msgstr "úÁËÒÙÔØ"
 
-#: src/account.c:657
+#: src/account.c:735
 msgid "Delete account"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
 
-#: src/account.c:658
+#: src/account.c:736
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÕ ÚÁÐÉÓØ?"
 
-#: src/account.c:659 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2686 src/compose.c:3127 src/compose.c:5582 src/compose.c:6032
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2049 src/folderview.c:2113
-#: src/folderview.c:2218 src/folderview.c:2352 src/folderview.c:2388
-#: src/inc.c:173 src/inc.c:276 src/mainwindow.c:1431 src/mainwindow.c:2809
-#: src/message_search.c:198 src/messageview.c:399 src/prefs_actions.c:881
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:966 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:311 src/summaryview.c:720 src/summaryview.c:1131
-#: src/summaryview.c:1175 src/summaryview.c:1218 src/summaryview.c:1242
-#: src/summaryview.c:1274 src/summaryview.c:1299 src/summaryview.c:1324
-#: src/summaryview.c:1349 src/summaryview.c:2925
+#: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
+#: src/compose.c:2830 src/compose.c:3304 src/compose.c:6001 src/compose.c:6364
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2132 src/folderview.c:2191
+#: src/folderview.c:2283 src/folderview.c:2418 src/folderview.c:2455
+#: src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:3082
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:884
+#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1050
+#: src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
+#: src/summaryview.c:817 src/summaryview.c:1232 src/summaryview.c:1276
+#: src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1343 src/summaryview.c:1375
+#: src/summaryview.c:1400 src/summaryview.c:1425 src/summaryview.c:1450
+#: src/summaryview.c:3017
 msgid "Yes"
 msgstr "äÁ"
 
-#: src/account.c:659 src/compose.c:3127 src/compose.c:5582
-#: src/folderview.c:2049 src/folderview.c:2113 src/folderview.c:2218
-#: src/folderview.c:2352 src/folderview.c:2388
+#: src/account.c:737 src/compose.c:3304 src/compose.c:6001
+#: src/folderview.c:2132 src/folderview.c:2191 src/folderview.c:2283
+#: src/folderview.c:2418 src/folderview.c:2455
 msgid "+No"
 msgstr "+îÅÔ"
 
-#: src/account.c:671
-msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
-msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÓÓÙÌËÉ ÎÁ ÕÞÅÔÎÙÅ ÚÁÐÉÓÉ ÄÌÑ ×ÓÅÈ ÐÁÐÏË...\n"
-
 #: src/addressadd.c:163
 msgid "Add Address to Book"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ × ËÎÉÇÕ"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4894 src/select-keys.c:302
+#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:296
 msgid "Address"
 msgstr "áÄÒÅÓ"
 
-#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:610
-#: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
+#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
 msgid "Remarks"
 msgstr "ðÒÉÍÅÞÁÎÉÅ"
 
@@ -228,27 +205,27 @@ msgstr "
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÁÐËÕ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
 
-#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:506
-#: src/compose.c:2807 src/compose.c:5409 src/compose.c:6189 src/compose.c:6224
-#: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
+#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:2950 src/compose.c:5824 src/compose.c:6534 src/compose.c:6572
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1405
+#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:409 src/main.c:417
-#: src/mainwindow.c:2611 src/messageview.c:340 src/mimeview.c:842
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:286
-#: src/prefs_common.c:3218 src/prefs_common.c:3694
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:573
+#: src/mainwindow.c:2224 src/messageview.c:412 src/mimeview.c:912
+#: src/mimeview.c:970 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
+#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3322 src/prefs_common.c:3821
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
-#: src/prefs_folder_item.c:428 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:720
-#: src/summaryview.c:3273
+#: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:500
+#: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
+#: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
+#: src/summaryview.c:817 src/summaryview.c:3394
 msgid "Cancel"
 msgstr "ïÔÍÅÎÁ"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:483
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:518 src/mainwindow.c:514
 msgid "/_File"
 msgstr "/_æÁÊÌ"
 
@@ -268,8 +245,8 @@ msgstr "/_
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_æÁÊÌ/îÏ×ÙÊ _óÅÒ×ÅÒ"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:503
-#: src/mainwindow.c:496 src/mainwindow.c:499
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:522
+#: src/mainwindow.c:528 src/mainwindow.c:531
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_æÁÊÌ/---"
 
@@ -285,12 +262,12 @@ msgstr "/_
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_æÁÊÌ/_óÏÈÒÁÎÉÔØ"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:504
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:523
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_æÁÊÌ/_úÁËÒÙÔØ"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:503
+#: src/compose.c:525 src/mainwindow.c:535
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ"
 
@@ -298,16 +275,16 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷_ÙÒÅÚÁÔØ"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:504
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:530 src/mainwindow.c:536
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:512
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:531
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:509 src/compose.c:592
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:528 src/compose.c:611
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/---"
 
@@ -343,9 +320,9 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_áÄÒÅÓ/_õÄÁÌÉÔØ"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:707
-#: src/mainwindow.c:716 src/mainwindow.c:727 src/mainwindow.c:729
-#: src/mainwindow.c:732 src/mainwindow.c:734
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:746
+#: src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:771 src/mainwindow.c:773
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/---"
 
@@ -365,11 +342,11 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/üËÓÐÏÒÔ × _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:758
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:801
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:667 src/mainwindow.c:772
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:809
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/_ï ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ..."
 
@@ -386,18 +363,19 @@ msgid "/New _Folder"
 msgstr "/îÏ×ÁÑ _ðÁÐËÁ"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:493
-#: src/folderview.c:273 src/folderview.c:275 src/folderview.c:284
-#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:292 src/folderview.c:294
-#: src/folderview.c:304 src/folderview.c:308 src/folderview.c:312
-#: src/folderview.c:314 src/folderview.c:324 src/folderview.c:328
-#: src/folderview.c:330 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
-#: src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405 src/summaryview.c:417
-#: src/summaryview.c:429 src/summaryview.c:435
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:512
+#: src/folderview.c:274 src/folderview.c:276 src/folderview.c:285
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:293 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
+#: src/folderview.c:332 src/folderview.c:334 src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:409 src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:439 src/summaryview.c:445
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:412
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_õÄÁÌÉÔØ"
 
@@ -421,7 +399,8 @@ msgstr "/
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail ÁÄÒÅÓ"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:4895 src/prefs_common.c:2708
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5226 src/prefs_common.c:2803
+#: src/toolbar.c:102
 msgid "Address book"
 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
 
@@ -429,13 +408,12 @@ msgstr "
 msgid "Name:"
 msgstr "éÍÑ:"
 
-#. Buttons
 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
-#: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2175
-#: src/prefs_actions.c:381 src/prefs_display_header.c:281
-#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
-#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:506
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
+#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
+#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:536 src/prefs_matcher.c:506
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:829
+#: src/toolbar.c:246
 msgid "Delete"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
 
@@ -443,21 +421,21 @@ msgstr "
 msgid "Lookup"
 msgstr "îÁÊÔÉ"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1305 src/compose.c:2861
-#: src/compose.c:3990 src/compose.c:4737 src/headerview.c:55
-#: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:155
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1356 src/compose.c:3004
+#: src/compose.c:4300 src/compose.c:5032 src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "ëÏÍÕ:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1289 src/compose.c:2860
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1340 src/compose.c:3003
+#: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "ëÏÐÉÑ:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1292
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1343 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "óËÒÙÔÁÑ ËÏÐÉÑ:"
 
-#. Confirm deletion
 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÁÄÒÅÓ(Á)"
@@ -470,15 +448,15 @@ msgstr "
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÁÄÒÅÓ(Á)?"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2686
-#: src/compose.c:6032 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:173 src/inc.c:276
-#: src/mainwindow.c:1431 src/mainwindow.c:2809 src/message_search.c:198
-#: src/messageview.c:399 src/prefs_actions.c:881 src/prefs_customheader.c:541
-#: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:966 src/prefs_scoring.c:632
-#: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:311 src/summaryview.c:720
-#: src/summaryview.c:1131 src/summaryview.c:1175 src/summaryview.c:1218
-#: src/summaryview.c:1242 src/summaryview.c:1274 src/summaryview.c:1299
-#: src/summaryview.c:1324 src/summaryview.c:1349 src/summaryview.c:2925
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2830
+#: src/compose.c:6364 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:169 src/inc.c:297
+#: src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:3082 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:884 src/prefs_customheader.c:541
+#: src/prefs_filtering.c:1050 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:817 src/summaryview.c:1232
+#: src/summaryview.c:1276 src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1343
+#: src/summaryview.c:1375 src/summaryview.c:1400 src/summaryview.c:1425
+#: src/summaryview.c:1450 src/summaryview.c:3017
 msgid "No"
 msgstr "îÅÔ"
 
@@ -510,7 +488,7 @@ msgstr "
 #: src/addressbook.c:2087
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "äÅÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ `%s' ?"
+msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ `%s' ?"
 
 #: src/addressbook.c:2792
 msgid "New user, could not save index file."
@@ -518,11 +496,11 @@ msgstr "
 
 #: src/addressbook.c:2796
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "îÏ×Ù ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÆÁÊÌÙ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
+msgstr "îÏ×ÙÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÆÁÊÌÙ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
 
 #: src/addressbook.c:2806
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "óÔÁÒÁÑ ÁÄÒÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ ÕÓÐÅÛÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÁ."
+msgstr "óÔÁÒÁÑ ÁÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ ÕÓÐÅÛÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÁ."
 
 #: src/addressbook.c:2811
 msgid ""
@@ -566,132 +544,129 @@ msgstr "
 
 #: src/addressbook.c:2881
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "ïÛÉÂËÁ × ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
+msgstr "ïÛÉÂËÁ × ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÅ"
 
 #: src/addressbook.c:2882
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÉÎÄÅËÓ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
 
-#: src/addressbook.c:3344 src/prefs_common.c:1008
+#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1054
 msgid "Interface"
 msgstr "éÎÔÅÒÆÅÊÓ"
 
-#: src/addressbook.c:3360 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
 msgid "Address Book"
 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
 
-#: src/addressbook.c:3376
+#: src/addressbook.c:3377
 msgid "Person"
 msgstr "ëÏÎÔÁËÔ"
 
-#: src/addressbook.c:3392
+#: src/addressbook.c:3393
 msgid "EMail Address"
 msgstr "EMail ÁÄÒÅÓ"
 
-#: src/addressbook.c:3408
+#: src/addressbook.c:3409
 msgid "Group"
 msgstr "çÒÕÐÐÁ"
 
-#. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:3424 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:358
-#: src/prefs_account.c:1899
+#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:362
+#: src/prefs_account.c:1950
 msgid "Folder"
 msgstr "ðÁÐËÁ"
 
-#: src/addressbook.c:3440
+#: src/addressbook.c:3441
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3456 src/addressbook.c:3472
+#: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3488
+#: src/addressbook.c:3489
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP óÅÒ×ÅÒ"
 
 #: src/addrgather.c:156
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÕËÁÖÉÔÅ ÉÍÑ ÄÌÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÉÍÑ ÄÌÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
 
 #: src/addrgather.c:176
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÐÏÞÔÙ ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ"
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ"
 
-#. Go fer it
-#: src/addrgather.c:182
+#: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
 msgstr "úÁÎÑÔÙÅ ÁÄÒÅÓÁ..."
 
-#: src/addrgather.c:220
+#: src/addrgather.c:221
 msgid "Addresses gathered successfully."
 msgstr "áÄÒÅÓÁ ÎÁÂÒÁÎÙ ÕÓÐÅÛÎÏ."
 
-#: src/addrgather.c:284
+#: src/addrgather.c:285
 msgid "No folder or message was selected."
 msgstr "ðÁÐËÁ ÉÌÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎÏ."
 
-#: src/addrgather.c:292
+#: src/addrgather.c:293
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
-"ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÁÐËÕ ÄÌÑ ÏÂÒÁÂÏÔËÉ ÉÚ ÓÐÉÓËÁ\n"
+"ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÁÐËÕ ÄÌÑ ÏÂÒÁÂÏÔËÉ ÉÚ ÓÐÉÓËÁ\n"
 "ÐÁÐÏË. éÌÉ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÏÄÎÏ ÉÌÉ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚ\n"
 "ÓÐÉÓËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
 
-#: src/addrgather.c:344
+#: src/addrgather.c:345
 msgid "Folder :"
 msgstr "ðÁÐËÁ :"
 
-#: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
+#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
 msgid "Address Book :"
 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ëÎÉÇÁ :"
 
-#: src/addrgather.c:365
+#: src/addrgather.c:366
 msgid "Folder Size :"
 msgstr "òÁÚÍÅÒ ÐÁÐËÉ :"
 
-#: src/addrgather.c:380
+#: src/addrgather.c:381
 msgid "Process these mail header fields"
 msgstr "ïÂÒÁÂÏÔÁÔØ ÜÔÉ ÐÏÌÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/addrgather.c:398
+#: src/addrgather.c:399
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÏÄÐÁÐËÉ"
+msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÏÄ-ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/addrgather.c:421
+#: src/addrgather.c:422
 msgid "Header Name"
 msgstr "éÍÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
 
-#: src/addrgather.c:422
+#: src/addrgather.c:423
 msgid "Address Count"
 msgstr "ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÁÄÒÅÓÏ×"
 
-#. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:245
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:285
+#: src/messageview.c:332 src/ssl_certificate.c:310 src/ssl_certificate.c:350
 msgid "Warning"
 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ"
 
-#: src/addrgather.c:527
+#: src/addrgather.c:528
 msgid "Header Fields"
 msgstr "ðÏÌÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
 
-#: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
 msgid "Finish"
 msgstr "çÏÔÏ×Ï"
 
-#: src/addrgather.c:587
+#: src/addrgather.c:588
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr "úÁÉÍÓÔ×Ï×ÁÔØ ÁÄÒÅÓÁ ÉÚ ×ÙÂÒÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
+msgstr "óÂÏÒ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÁÄÒÅÓÏ× ÉÚ ×ÙÂÒÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/addrgather.c:595
+#: src/addrgather.c:596
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr "úÁÉÍÓÔ×Ï×ÁÔØ ÁÄÒÅÓÁ ÉÚ ÐÁÐËÉ"
+msgstr "óÂÏÒ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÁÄÒÅÓÏ× ÉÚ ÐÁÐËÉ"
 
-#. Old address book
 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
 msgid "Common address"
 msgstr "ïÂÝÉÅ ÁÄÒÅÓÁ"
@@ -700,19 +675,15 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "ìÉÞÎÙÊ ÁÄÒÅÓÁ"
 
-#: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5582 src/main.c:407
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:6001 src/main.c:555
 msgid "Notice"
 msgstr "õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ"
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3125 src/inc.c:548
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3302 src/inc.c:559
 msgid "Error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ"
 
-#: src/alertpanel.c:188
-msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÑ...\n"
-
-#: src/alertpanel.c:276
+#: src/alertpanel.c:279
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ÒÁÚ"
 
@@ -744,558 +715,534 @@ msgstr "
 msgid "Brown"
 msgstr "ëÏÒÉÞÎÅ×ÙÊ"
 
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkspell.c:1470
-#: src/gtkspell.c:2096 src/summaryview.c:4278
+#: src/colorlabel.c:281 src/compose.c:4955 src/exphtmldlg.c:450
+#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4345
 msgid "None"
 msgstr "îÅÔ"
 
-#: src/compose.c:491
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_äÏÂÁ×ÉÔØ..."
 
-#: src/compose.c:492
+#: src/compose.c:511
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_õÄÁÌÉÔØ"
 
-#: src/compose.c:494 src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
-#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/_ó×ÏÊÓÔ×Á..."
 
-#: src/compose.c:500
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/compose.c:501
+#: src/compose.c:520
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_æÁÊÌ/_÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/compose.c:502
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_æÁÊÌ/÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÓÉ_ÇÎÁÔÕÒÕ"
 
-#: src/compose.c:507
+#: src/compose.c:526
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_ïÔÍÅÎÁ"
 
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_÷ÅÒÎÕÔØ"
 
-#: src/compose.c:510
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷_ÙÒÅÚÁÔØ"
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:532
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÓÔÁ×ÉÔØ ËÁË _ÃÉÔÁÔÕ"
 
-#: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:505
+#: src/compose.c:534 src/mainwindow.c:537
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÙÂÒÁÔØ ×Ó_Å"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ"
 
-#: src/compose.c:517
+#: src/compose.c:536
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÉÍ×ÏÌ ÎÁÚÁÄ"
 
-#: src/compose.c:522
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÉÍ×ÏÌ ×ÐÅÒÅÄ"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:546
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÌÏ×Ï ÎÁÚÁÄ"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:551
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÌÏ×Ï ×ÐÅÒÅÄ"
 
-#: src/compose.c:537
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/÷ ÎÁÞÁÌÏ ÓÔÒÏËÉ"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:561
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/÷ ËÏÎÅàÓÔÒÏËÉ"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/îÁ ÐÒÅÄÙÄÕÝÕÀ ÓÔÒÏËÕ"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/îÁ ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ÓÔÒÏËÕ"
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÉÍ×ÏÌ ÓÚÁÄÉ"
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:581
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÉÍ×ÏÌ ×ÐÅÒÅÄÉ"
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:586
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÌÏ×Ï ÓÚÁÄÉ"
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:591
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÌÏ×Ï ×ÐÅÒÅÄÉ"
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÔÒÏËÕ"
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ×ÓÀ ÓÔÒÏËÕ"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÄÏ ËÏÎÃÁ ÓÔÒÏËÉ"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ÔÅËÕÝÉÊ ÁÂÚÁÃ"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ×ÓÅ ÄÌÉÎÎÙÅ _ÓÔÒÏËÉ"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ðÒÁ×ËÁ ×_ÎÅÛÎÉÍ ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/__ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ×ÓÅ ÉÌÉ ×ÙÄÅÌÅÎÎÏÅ"
 
-#: src/compose.c:603
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/__ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_÷ÙÄÅÌÉÔØ ×ÓÅ ÎÅ×ÅÒÎÙÅ ÓÌÏ×Á"
 
-#: src/compose.c:605
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/__ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/ðÒÏ×ÅÒÉÔØ _ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÅ ÓÌÏ×Á"
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/__ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_ë ÓÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÎÅ×ÅÒÎÏÍÕ ÓÌÏ×Õ"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:628
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/__ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/---"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/__ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ"
 
-#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:511 src/summaryview.c:430
+#: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:543 src/summaryview.c:440
 msgid "/_View"
 msgstr "/_÷ÉÄ"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:634
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_ëÏÍÕ"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ë_ÏÐÉÑ"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_óËÒÙÔÁÑ ËÏÐÉÑ"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_áÄÒÅÓ ÏÔ×ÅÔÁ"
 
-#: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:529
-#: src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:584
-#: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670
+#: src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/compose.c:642 src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:564 src/mainwindow.c:592 src/mainwindow.c:618
+#: src/mainwindow.c:700 src/mainwindow.c:704
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_÷ÉÄ/---"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_çÒÕÐÐÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÏÔ×ÅÔÁ"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_ìÉÎÅÊËÁ"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_ðÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_÷ÌÏÖÅÎÉÑ (ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ)"
 
-#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:673
+#: src/compose.c:645 src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ï_ÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÏÚÖÅ"
 
-#: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
-#: src/compose.c:648 src/compose.c:652 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:678
-#: src/mainwindow.c:680 src/mainwindow.c:689 src/mainwindow.c:691
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/compose.c:650 src/compose.c:656 src/compose.c:661 src/compose.c:663
+#: src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:727
+#: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:734
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/---"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_óÏÈÒÁÎÉÔØ× ÞÅÒÎÏ×ÉËÉ"
+msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_óÏÈÒÁÎÉÔØ × ÞÅÒÎÏ×ÉËÉ"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ É ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÄÁÌØÛÅ"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ëÏÍÕ"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ëÏ_ÐÉÑ"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/óË_ÒÙÔÁÑ ËÏÐÉÑ"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_áÄÒÅÓ ÏÔ×ÅÔÁ"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_çÒÕÐÐÁ ÏÔ×ÅÔÁ"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:664
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉËÒÅÐÉ_ÔØ"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏ_ÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_úÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:670
+msgid "/_Message/Mode/MIME"
+msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/òÅÖÉÍ/MIME"
+
+#: src/compose.c:671
+msgid "/_Message/Mode/Inline"
+msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/òÅÖÉÍ/Inline"
+
+#: src/compose.c:674
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/îÁÉ×ÙÓÛÉÊ"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:676
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/÷ÙÓÏËÉÊ"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/îÏÒÍÁÌØÎÙÊ"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:678
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/îÉÚËÉÊ"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:679
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/óÁÍÙÊ ÎÉÚËÉÊ"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/úÁÐÒÏ_ÓÉÔØ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ"
 
-#: src/compose.c:661 src/mainwindow.c:705
+#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:744
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:683
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ðÏËÁÚÁÔØ _ÌÉÎÅÊËÕ"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:684
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:685
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_ûÁÂÌÏÎ"
 
-#: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:728
+#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:767
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_äÅÊÓÔ×ÉÑ"
 
-#: src/compose.c:1059 src/compose.c:1144
+#: src/compose.c:1020 src/compose.c:1121
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: ÆÁÊÌ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
+msgstr "%s: ÆÁÊÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ\n"
 
-#: src/compose.c:1237 src/procmsg.c:965
+#: src/compose.c:1217 src/procmsg.c:979
 msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÉÔØ ÞÁÓÔÉ ÔÅËÓÔÁ\n"
+msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÞÁÓÔØ\n"
 
-#: src/compose.c:1295
+#: src/compose.c:1346
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "áÄÒÅÓ ÏÔ×ÅÔÁ:"
 
-#: src/compose.c:1298 src/compose.c:3987 src/compose.c:4739
+#: src/compose.c:1349 src/compose.c:4297 src/compose.c:5034
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "çÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ:"
 
-#: src/compose.c:1301
+#: src/compose.c:1352
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "çÒÕÐÐÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÏÔ×ÅÔÁ:"
 
-#: src/compose.c:1597
+#: src/compose.c:1605
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÍÅÔËÉ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ."
 
-#: src/compose.c:1609
+#: src/compose.c:1617
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÆÏÒÍÁÔÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔ×ÅÔÁ/ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ."
 
-#: src/compose.c:1903
+#: src/compose.c:1926
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "æÁÊÌ %s ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
+msgstr "æÁÊÌ %s ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔÔ\n"
 
-#: src/compose.c:1907
+#: src/compose.c:1930
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "îÅÌØÚÑ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÒÁÚÍÅÒÏÍ %s\n"
 
-#: src/compose.c:1911
+#: src/compose.c:1934
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "æÁÊÌ %s ÐÕÓÔ."
 
-#: src/compose.c:1915
+#: src/compose.c:1938
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ %s."
 
-#: src/compose.c:1940
+#: src/compose.c:1963
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ: %s"
 
-#: src/compose.c:2012 src/mimeview.c:463
+#: src/compose.c:2042 src/mimeview.c:469 src/mimeview.c:500
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÎÅÓËÏÌØËÉÈ ÞÁÓÔÅÊ."
 
-#: src/compose.c:2592
+#: src/compose.c:2641
 msgid " [Edited]"
-msgstr " [éÚÍÅÎÅÎ]"
+msgstr " [éÚÍÅÎÅÎÏ]"
 
-#: src/compose.c:2594
+#: src/compose.c:2643
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - îÁÂÒÁÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s"
 
-#: src/compose.c:2597
+#: src/compose.c:2646
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "÷×ÏÄ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s"
 
-#: src/compose.c:2621
+#: src/compose.c:2670 src/compose.c:2916
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
 "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÞÔÙ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÁ.\n"
-"ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÚÁÐÉÓØ ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ."
+"ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÚÁÐÉÓØ ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ."
 
-#: src/compose.c:2676
+#: src/compose.c:2820
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "ðÏÌÕÞÁÔÅÌØ ÎÅ ÕËÁÚÁÎ."
 
-#: src/compose.c:2684 src/compose.c:4822 src/mainwindow.c:2100
-#: src/prefs_account.c:720 src/prefs_actions.c:1650 src/prefs_common.c:990
+#: src/compose.c:2828 src/messageview.c:332 src/prefs_account.c:734
+#: src/prefs_common.c:1036 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
 msgid "Send"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/compose.c:2685
+#: src/compose.c:2829
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "ôÅÍÁ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÁ. ïÔÐÒÁ×ÉÔØ?"
 
-#: src/compose.c:2705
+#: src/compose.c:2850
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ"
 
-#: src/compose.c:2749 src/compose.c:3307
+#: src/compose.c:2895 src/compose.c:3548
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÅÊ"
 
-#: src/compose.c:2790 src/procmsg.c:1315
+#: src/compose.c:2933 src/procmsg.c:1359
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "ïÛÉÂËÁ ×ÏÚÎÉËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÄÌÑ %s ."
+msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÄÌÑ %s ."
 
-#: src/compose.c:2804 src/messageview.c:337
+#: src/compose.c:2947 src/messageview.c:409
 msgid "Queueing"
 msgstr "÷ ÏÞÅÒÅÄØ"
 
-#: src/compose.c:2805
+#: src/compose.c:2948
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
 msgstr ""
-"ïÛÉÂËÁ ×ÏÚÎÉËÌÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ.\n"
+"ðÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ.\n"
 "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÐÁÐËÕ ÏÞÅÒÅÄÉ?"
 
-#: src/compose.c:2811
+#: src/compose.c:2954
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÍÅÓÔÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ"
 
-#: src/compose.c:2814
+#: src/compose.c:2957
 msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "ïÛÉÂËÁ ×ÏÚÎÉËÌÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
+msgstr "ðÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ."
 
-#: src/compose.c:2830
+#: src/compose.c:2973
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÐÁÐËÕ 'ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ'"
 
-#: src/compose.c:2858
-msgid "Writing redirect header\n"
-msgstr "úÁÐÉÓØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ\n"
-
-#: src/compose.c:2966 src/compose.c:3093 src/compose.c:3233 src/compose.c:3377
-#: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
-#: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
-#: src/messageview.c:209 src/messageview.c:295 src/news.c:989
-#: src/procmsg.c:1296 src/utils.c:1957
+#: src/compose.c:3109 src/compose.c:3262 src/compose.c:3462 src/compose.c:3616
+#: src/mbox_folder.c:1301 src/mbox_folder.c:1402 src/mbox_folder.c:1971
+#: src/mbox_folder.c:2003 src/mbox_folder.c:2068 src/mbox_folder.c:2102
+#: src/messageview.c:226 src/messageview.c:372 src/news.c:1027
+#: src/procmsg.c:1340 src/utils.c:2134 src/utils.c:2202
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "îÅÌØÚÑ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÒÅÖÉÍ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ÆÁÊÌÕ\n"
 
-#: src/compose.c:3126
+#: src/compose.c:3204
+#, c-format
+msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
+msgstr "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÌÀÞ, ÁÓÓÏÃÉÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ Ó ÕËÁÚÁÎÎÙÍ ID ËÌÀÞÁ '%s'"
+
+#: src/compose.c:3303
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
-"îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÓÉÍ×ÏÌ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÀÝÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ.\n"
+"îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÕËÁÚÁÎÎÕÀ ËÏÄÉÒÏ×ËÕ.\n"
 "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ?"
 
-#: src/compose.c:3143
+#: src/compose.c:3361
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ\n"
 
-#: src/compose.c:3272
+#: src/compose.c:3501
 msgid "can't remove the old message\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÓÔÁÒÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
 
-#: src/compose.c:3295 src/messageview.c:190
-msgid "queueing message...\n"
-msgstr "ÐÏÓÔÁÎÏ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅÑ × ÏÞÅÒÅÄØ...\n"
-
-#: src/compose.c:3321
+#: src/compose.c:3560
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "îÅÔ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ!"
 
-#: src/compose.c:3331
+#: src/compose.c:3570
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr "îÅÔ ÕÞÅÔÎÙÊ ÚÁÐÉÓÅÊ ÄÌÑ ÐÒÉÅÍÁ ÐÏÞÔÙ!"
+msgstr "îÅÔ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ!"
 
-#: src/compose.c:3469
+#: src/compose.c:3708
 msgid "can't find queue folder\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ ÐÁÐËÕ ÏÞÅÒÅÄÉ\n"
 
-#: src/compose.c:3476 src/messageview.c:258
+#: src/compose.c:3715 src/messageview.c:275
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ\n"
 
-#: src/compose.c:3519
+#: src/compose.c:3758
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ %s\n"
 
-#: src/compose.c:3625
-#, c-format
-msgid "Writing %s-header\n"
-msgstr "úÁÐÉÓØ %s-ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ\n"
-
-#: src/compose.c:3885
-#, c-format
-msgid "compose: priority unknown : %d\n"
-msgstr "÷×ÏÄ: ÐÒÉÏÒÉÔÅÔ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÅΠ: %d\n"
-
-#: src/compose.c:3953
-#, c-format
-msgid "generated Message-ID: %s\n"
-msgstr "óÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠID ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ: %s\n"
-
-#: src/compose.c:4066 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:148
+#: src/compose.c:4376 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "ïÔ:"
 
-#: src/compose.c:4170 src/compose.c:4342 src/compose.c:5349
+#: src/compose.c:4480 src/compose.c:4654 src/compose.c:5764
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME ÔÉÐ"
 
-#. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4171 src/compose.c:4343 src/mimeview.c:152
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
-#: src/selective_download.c:814 src/summaryview.c:447
+#: src/compose.c:4481 src/compose.c:4655 src/mimeview.c:152
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:460
 msgid "Size"
 msgstr "òÁÚÍÅÒ"
 
-#. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4235
+#: src/compose.c:4545
 msgid "Save Message to "
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × "
 
-#: src/compose.c:4255 src/prefs_filtering.c:492
+#: src/compose.c:4565 src/prefs_filtering.c:494
 msgid "Select ..."
 msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ..."
 
-#: src/compose.c:4339
-msgid "Creating compose window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ××ÏÄÁ...\n"
-
-#. header labels and entries
-#: src/compose.c:4393 src/prefs_account.c:1236 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
+#: src/compose.c:4704 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "úÁÇÏÌÏ×ÏË"
 
-#. attachment list
-#: src/compose.c:4395 src/mimeview.c:199
+#: src/compose.c:4706 src/mimeview.c:199
 msgid "Attachments"
 msgstr "ðÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ"
 
-#. Others Tab
-#: src/compose.c:4397
+#: src/compose.c:4708
 msgid "Others"
 msgstr "äÒÕÇÏÅ"
 
-#: src/compose.c:4412 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
-#: src/summary_search.c:162
+#: src/compose.c:4723 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "ôÅÍÁ:"
 
-#: src/compose.c:4659
+#: src/compose.c:4963 src/compose.c:4992
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1304,101 +1251,68 @@ msgstr ""
 "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÚÁÐÕÝÅÎÁ.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:4666
-#, c-format
-msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s\n"
-msgstr "Pspell: îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÒÅÖÉÍ ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÑ %s\n"
-
-#: src/compose.c:4823
-msgid "Send message"
+#: src/compose.c:5178 src/toolbar.c:94
+msgid "Send Message"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/compose.c:4829
-msgid "Send later"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÏÚÖÅ"
-
-#: src/compose.c:4830
+#: src/compose.c:5184 src/toolbar.c:95
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "ðÏÍÅÓÔÉÔØ × ÐÁÐËÕ ÏÞÅÒÅÄÉ É ÏÔÏÓÌÁÔØ ÐÏÚÖÅ"
 
-#: src/compose.c:4837
-msgid "Draft"
-msgstr "þÅÒÎÏ×ÉË"
-
-#: src/compose.c:4838
+#: src/compose.c:5190 src/toolbar.c:96
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ × ÐÁÐËÕ ÞÅÒÎÏ×ÉËÏ×"
 
-#: src/compose.c:4847 src/compose.c:6224
-msgid "Insert"
-msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
-
-#: src/compose.c:4848
+#: src/compose.c:5196 src/toolbar.c:97
 msgid "Insert file"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/compose.c:4855
-msgid "Attach"
-msgstr "ðÒÉËÒÅÐÉÔØ"
-
-#: src/compose.c:4856
+#: src/compose.c:5202 src/toolbar.c:98
 msgid "Attach file"
 msgstr "ðÒÉËÒÅÐÉÔØ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/compose.c:4865 src/prefs_common.c:1737
-msgid "Signature"
-msgstr "óÉÇÎÁÔÕÒÁ"
-
-#: src/compose.c:4866
+#: src/compose.c:5208 src/toolbar.c:99
 msgid "Insert signature"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÓÉÇÎÁÔÕÒÕ"
 
-#: src/compose.c:4874 src/prefs_common.c:2887
-msgid "Editor"
-msgstr "òÅÄÁËÔÏÒ"
-
-#: src/compose.c:4875
+#: src/compose.c:5214 src/toolbar.c:100
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ×ÎÅÛÎÉÍ ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ"
 
-#: src/compose.c:4883
-msgid "Linewrap"
-msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÔÒÏË"
-
-#: src/compose.c:4884
+#: src/compose.c:5220 src/toolbar.c:101
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ×ÓÅ ÄÌÉÎÎÙÅ ÓÔÒÏËÉ"
 
-#: src/compose.c:5244
+#: src/compose.c:5659
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÔÉРMIME."
 
-#: src/compose.c:5262
+#: src/compose.c:5677
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "æÁÊÌ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÉÌÉ ÐÕÓÔÏÊ."
+msgstr "æÁÊÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ ÉÌÉ ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÄÁÎÎÙÈ."
 
-#: src/compose.c:5331
+#: src/compose.c:5746
 msgid "Property"
 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á"
 
-#: src/compose.c:5376
+#: src/compose.c:5791
 msgid "Encoding"
 msgstr "ûÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ"
 
-#: src/compose.c:5405
+#: src/compose.c:5820
 msgid "Path"
 msgstr "ðÕÔØ"
 
-#: src/compose.c:5406
+#: src/compose.c:5821 src/prefs_toolbar.c:850
 msgid "File name"
 msgstr "éÍÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: src/compose.c:5553
+#: src/compose.c:5972
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "óÔÒÏËÁ ÚÁÐÕÓË ÒÅÄÁËÔÏÒÁ ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:5579
+#: src/compose.c:5998
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1409,74 +1323,73 @@ msgstr ""
 "úÁ×ÅÒÛÉÔØ ÐÒÏÃÅÓÓ?\n"
 "id ÇÒÕÐÐÙ ÐÒÏÃÅÓÓÁ: %d"
 
-#: src/compose.c:5592
+#: src/compose.c:6011
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "id ÐÒÅÒ×ÁÎÎÏÊ ÇÒÕÐÐÙ ÐÒÏÃÅÓÓÁ: %d"
 
-#: src/compose.c:5593
+#: src/compose.c:6012
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "÷ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ: %s"
 
-#: src/compose.c:5617
-msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr "÷×ÏÄ: ××ÏÄ ÉÚ ÐÒÏÓÍÁÔÒÉ×ÁÅÍÙÈ ÐÒÏÃÅÓÓÏ×\n"
-
-#. failed
-#: src/compose.c:5650
+#: src/compose.c:6069
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ×ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ\n"
 
-#: src/compose.c:5654
+#: src/compose.c:6073
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÆÁÊÌ\n"
 
-#: src/compose.c:5656
+#: src/compose.c:6075
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "þÔÅÎÉÅ ÐÏÔÏËÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ\n"
 
-#: src/compose.c:6030 src/inc.c:171 src/inc.c:274 src/mainwindow.c:2807
+#: src/compose.c:6362 src/inc.c:167 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:3080
 msgid "Offline warning"
 msgstr "á×ÔÏÎÏÍÎÁÑ ÒÁÂÏÔÁ"
 
-#: src/compose.c:6031 src/inc.c:172 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:2808
+#: src/compose.c:6363 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3081
 msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr "÷Ù ÒÁÂÏÔÁÅÔÅ Á×ÔÏÎÏÎÏ. ðïÄËÌÀÞÉÔØÓÑ?"
+msgstr "÷Ù ÒÁÂÏÔÁÅÔÅ Á×ÔÏÎÏÍÎÏ. ðÏÄËÌÀÞÉÔØÓÑ?"
 
-#: src/compose.c:6134 src/compose.c:6155
+#: src/compose.c:6476 src/compose.c:6497
 msgid "Select file"
 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: src/compose.c:6187
+#: src/compose.c:6532
 msgid "Discard message"
 msgstr "ïÔÍÅÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/compose.c:6188
+#: src/compose.c:6533
 msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "üÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÉÚÍÅÎÅÎÏ, ÏÔÍÅÎÉÔØ?"
+msgstr "üÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÉÚÍÅÎÅÎÏ, ÏÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÎÅÇÏ?"
 
-#: src/compose.c:6189
+#: src/compose.c:6534
 msgid "Discard"
-msgstr "ïÔÍÅÎÁ"
+msgstr "ïÔËÁÚÁÔØÓÑ"
 
-#: src/compose.c:6189
+#: src/compose.c:6534
 msgid "to Draft"
 msgstr "× þÅÒÎÏ×ÉËÉ"
 
-#: src/compose.c:6221
+#: src/compose.c:6569
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÛÁÂÌÏΠ`%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6223
+#: src/compose.c:6571
 msgid "Apply template"
 msgstr "ðÒÉÍÅÎÉÔØ ÛÁÂÌÏÎ"
 
-#: src/compose.c:6224
+#: src/compose.c:6572
 msgid "Replace"
 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ"
 
+#: src/compose.c:6572 src/toolbar.c:289
+msgid "Insert"
+msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
+
 #: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ËÏÎÔÁËÔ"
@@ -1485,75 +1398,72 @@ msgstr "
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ËÏÎÔÁËÔÁ"
 
-#: src/editaddress.c:280
+#: src/editaddress.c:285
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
 msgstr "E-Mail ÁÄÒÅÓ ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎ."
 
-#: src/editaddress.c:408
+#: src/editaddress.c:422
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "éÍÑ É ÚÎÁÞÅÎÉ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÙ"
+msgstr "éÍÑ É ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÙ"
 
-#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
-#: src/editaddress.c:462
+#: src/editaddress.c:480
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÄÁÎÎÙÈ ËÏÎÔÁËÔÁ"
 
-#: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
+#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
 msgid "Display Name"
 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÉÍÑ"
 
-#: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
+#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
 msgid "Last Name"
 msgstr "æÁÍÉÌÉÑ"
 
-#: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
+#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
 msgid "First Name"
 msgstr "éÍÑ"
 
-#: src/editaddress.c:571
-msgid "ðÓÅ×ÄÏÎÉÍ"
-msgstr ""
+#: src/editaddress.c:589
+msgid "Nickname"
+msgstr "ëÏÒÏÔËÏÅ ÉÍÑ (Nick)"
 
-#: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
-#: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
+#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
+#: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "E-Mail ÁÄÒÅÓ"
 
-#: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
+#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
 msgid "Alias"
 msgstr "ðÓÅ×ÄÏÎÉÍ"
 
-#. Buttons
-#: src/editaddress.c:692
+#: src/editaddress.c:710
 msgid "Move Up"
 msgstr "÷×ÅÒÈ"
 
-#: src/editaddress.c:695
+#: src/editaddress.c:713
 msgid "Move Down"
 msgstr "÷ÎÉÚ"
 
-#: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
 msgid "Modify"
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
 
-#: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:200
+#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
+#: src/summary_search.c:207
 msgid "Clear"
 msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ"
 
-#. value
-#: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
 #: src/prefs_matcher.c:393
 msgid "Value"
 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÅ"
 
-#: src/editaddress.c:865
+#: src/editaddress.c:883
 msgid "Basic Data"
 msgstr "ïÓÎÏ×ÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
 
-#: src/editaddress.c:867
+#: src/editaddress.c:885
 msgid "User Attributes"
-msgstr "áÔÔÒÉÂÕÔÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
+msgstr "áÔÒÉÂÕÔÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
 #: src/editbook.c:112
 msgid "File appears to be Ok."
@@ -1584,60 +1494,60 @@ msgstr "
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
 
-#: src/editgroup.c:103
+#: src/editgroup.c:105
 msgid "A Group Name must be supplied."
 msgstr "éÍÑ ÇÒÕÐÐÙ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÏ."
 
-#: src/editgroup.c:259
+#: src/editgroup.c:261
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "ðÒÁ×ÉÔØ ÄÁÎÎÙÅ ÇÒÕÐÐÙ"
 
-#: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
+#: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
 msgid "Group Name"
 msgstr "éÍÑ ÇÒÕÐÐÙ"
 
-#: src/editgroup.c:306
+#: src/editgroup.c:308
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "áÄÒÅÓÁ × ÇÒÕÐÐÅ"
 
-#: src/editgroup.c:308
+#: src/editgroup.c:310
 msgid " -> "
 msgstr " -> "
 
-#: src/editgroup.c:335
+#: src/editgroup.c:337
 msgid " <- "
 msgstr " <- "
 
-#: src/editgroup.c:337
+#: src/editgroup.c:339
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÁÄÒÅÓÁ"
 
-#: src/editgroup.c:401
+#: src/editgroup.c:403
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr "ðÏÍÅÝÁÊÔÅ E-Mail ÁÄÒÅÓÁ × ÉÌÉ ÉÚ ÇÒÕÐÐÙ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÓÔÒÅÌÏË"
 
-#: src/editgroup.c:450
+#: src/editgroup.c:453
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÇÒÕÐÐÙ"
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:456
 msgid "Add New Group"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÇÒÕÐÐÕ"
 
-#: src/editgroup.c:501
+#: src/editgroup.c:506
 msgid "Edit folder"
 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/editgroup.c:501
+#: src/editgroup.c:506
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÐÁÐËÉ:"
 
-#: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1781 src/folderview.c:1847
-#: src/folderview.c:2145
+#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1896 src/folderview.c:1948
+#: src/folderview.c:2221
 msgid "New folder"
 msgstr "îÏ×ÁÑ ÐÁÐËÁ"
 
-#: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1848
+#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1949
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÁÐËÉ:"
 
@@ -1655,7 +1565,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1927
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1705,7 +1615,7 @@ msgstr " 
 
 #: src/editldap.c:402
 msgid "Bind DN"
-msgstr " ó×ÑÚÁÎÎÙÊ DN"
+msgstr "DN ÄÌÑ ÐÒÉ×ÑÚËÉ:"
 
 #: src/editldap.c:411
 msgid "Bind Password"
@@ -1719,7 +1629,7 @@ msgstr "
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "íÁËÓÉÍÕÍ ÜÌÅÍÅÎÔÏ×"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:716
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
 msgid "Basic"
 msgstr "ïÓÎÏ×ÎÏÊ"
 
@@ -1741,7 +1651,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editldap_basedn.c:286
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÏÓÎÏ×Ù ÐÏÉÓËÁ Ó ÓÅÒ×ÅÒÁ - ÕÔÓÁÎÏ×ÉÔØ ×ÒÕÞÎÕÀ"
+msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÏÓÎÏ×Ù ÐÏÉÓËÁ Ó ÓÅÒ×ÅÒÁ - ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ ×ÒÕÞÎÕÀ"
 
 #: src/editvcard.c:96
 msgid "File does not appear to be vCard format."
@@ -1761,7 +1671,7 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:101
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÕËÁÖÁÉÔÅ ËÁÔÁÌÏÇ É ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ"
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ËÁÔÁÌÏÇ É ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ"
 
 #: src/exphtmldlg.c:104
 msgid "Select stylesheet and formatting."
@@ -1778,7 +1688,7 @@ msgid ""
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 "òÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ HTML '%s'\n"
-"ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ. îÁÖÍÉÔÅ OK ÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ?"
+"ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. îÁÖÍÉÔÅ OK ÄÌÑ ÅÇÏ ÓÏÚÄÁÎÉÑ?"
 
 #: src/exphtmldlg.c:157
 msgid "Create Directory"
@@ -1790,7 +1700,7 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÒÅÚÕÔÉÒÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ ÄÌÑ HTML ÆÁÊÌÁ:\n"
+"îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ ÄÌÑ HTML ÆÁÊÌÁ:\n"
 "%s"
 
 #: src/exphtmldlg.c:168
@@ -1809,7 +1719,7 @@ msgstr "
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "ôÁÂÌÉÃÁ ÓÔÉÌÅÊ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3683 src/prefs_common.c:4004
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3810 src/prefs_common.c:4136
 msgid "Default"
 msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
@@ -1855,7 +1765,7 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr "æÏÒÍÁÔ ÁÔÔÒÉÂÕÔÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
+msgstr "æÏÒÍÁÔ ÁÔÒÉÂÕÔÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
 
 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
 msgid "File Name"
@@ -1869,12 +1779,11 @@ msgstr "
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "üËÓÐÏÒÔ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ × HTML ÆÁÊÌ"
 
-#. Button panel
 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
 msgid "Prev"
 msgstr "îÁÚÁÄ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2193
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:248
 msgid "Next"
 msgstr "÷ÐÅÒÅÄ"
 
@@ -1903,7 +1812,7 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "üËÓÐÏÒÔÉÒÕÅÍÙÊ ÆÁÊÌ:"
 
 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
-#: src/prefs_account.c:1169 src/prefs_filter.c:361
+#: src/prefs_account.c:1183
 msgid " Select... "
 msgstr " ÷ÙÂÏÒ... "
 
@@ -1917,7 +1826,7 @@ msgstr "
 
 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
 msgid "Attributes"
-msgstr "áÔÔÒÉÂÕÔÙ"
+msgstr "áÔÒÉÂÕÔÙ"
 
 #: src/exporthtml.c:1004
 msgid "Sylpheed Address Book"
@@ -1939,245 +1848,220 @@ msgstr "
 msgid "Not specified."
 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
 
-#: src/folder.c:271
-#, c-format
-msgid "Destroying folder item %s\n"
-msgstr "õÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÜÌÅÍÅÎÔÁ ÐÁÐËÉ %s\n"
-
-#: src/folder.c:501
-msgid "Counting total number of messages...\n"
-msgstr "ðÏÄÓÞÅÔ ÏÂÝÅÇÏ ÞÉÓÌÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ...\n"
-
-#: src/folder.c:878
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s for cache changes.\n"
-msgstr "ïÂÚÏÒ ÐÁÐËÉ %s ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ËÜÛÁ.\n"
-
-#: src/folder.c:949
+#: src/folder.c:954
 #, c-format
-msgid "Remembered message %d for fetching\n"
-msgstr "úÁÐÏÍÎÅÎÎÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ÄÌÑ ÄÏÓÔÁ×ËÉ\n"
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "ïÂÒÁÂÏÔËÁ (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:955
+#: src/folder.c:1517 src/folderview.c:2645
 #, c-format
-msgid "Removed message %d from cache.\n"
-msgstr "õÄÁÌÅÎÎÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ÉÚ ËÜÛÁ.\n"
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s × %s ..."
 
-#: src/folder.c:976
+#: src/folder.c:1527
 #, c-format
-msgid "Updated msginfo for message %d.\n"
-msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÏ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÄÌÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d.\n"
+msgid "Moving %s to %s (%d%%)..."
+msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s × %s (%d%%)..."
 
-#: src/folder.c:1022
-#, c-format
-msgid "Added newly found message %d to cache.\n"
-msgstr "äÏÂÁ×ÌÅÎÏ × ËÜÛ ÒÁÎÅÅ ÎÁÊÄÅÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d.\n"
-
-#: src/folder.c:1079
-#, c-format
-msgid "Cache unused time: %d (Expire time: %d)\n"
-msgstr "îÅÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÎÏÅ ×ÒÅÍÑ ËÜÛÁ: %d (÷ÒÅÍÑ ÏËÏÎÞÁÎÉÑ: %d)\n"
-
-#: src/folder.c:1102
-#, c-format
-msgid "Total cache memory usage: %d\n"
-msgstr "÷ÓÅÇÏ ×ÙÄÅÌÅÎÏ ÐÏÄ ËÜÛ: %d\n"
-
-#: src/folder.c:1107
-msgid "Trying to free cache memory\n"
-msgstr "ðÏÐÙÔËÁ ÏÞÉÓÔÉÔØ ÐÁÍÑÔØ ËÜÛÁ\n"
+#: src/folder.c:1571
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ ÐÁÐËÕ × ÏÄÎÕ ÉÚ ÅÅ ÐÏÄ-ÐÁÐÏË."
 
-#: src/folder.c:1114
-#, c-format
-msgid "Freeing cache memory for %s\n"
-msgstr "ïÞÉÝÅÎÁ ÐÁÍÑÔØ ËÜÛÁ ÄÌÑ %s\n"
+#: src/folder.c:1595
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "éÓÔÏÞÎÉË ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÐÒÉÅÍÎÉËÏÍ."
 
-#: src/folder.c:1154
-#, c-format
-msgid "Save cache for folder %s\n"
-msgstr "óÏÈÒÁÎÅÎÉÅ ËÜÛÁ ÄÌÑ ÐÁÐËÉ %s\n"
+#: src/folder.c:1604
+msgid "Move failed!"
+msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ"
 
 #: src/foldersel.c:146
 msgid "Select folder"
 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1014
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1056
 msgid "Inbox"
 msgstr "÷ÈÏÄÑÝÉÅ"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1030
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1072
 msgid "Sent"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1046
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1088
 msgid "Queue"
 msgstr "ïÞÅÒÅÄØ"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1062
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1104
 msgid "Trash"
 msgstr "ëÏÒÚÉÎÁ"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1076
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1118
 msgid "Drafts"
 msgstr "þÅÒÎÏ×ÉËÉ"
 
-#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
+#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ _ÎÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ..."
 
-#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/_ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ..."
 
-#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
+#: src/folderview.c:273 src/folderview.c:288 src/folderview.c:308
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_õÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ"
 
-#: src/folderview.c:274 src/folderview.c:293
+#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:294
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ _ÑÝÉË"
 
 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297 src/folderview.c:317
-#: src/folderview.c:333
+#: src/folderview.c:336
+#, fuzzy
+msgid "/_Properties..."
+msgstr "/_ó×ÏÊÓÔ×Á..."
+
+#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298 src/folderview.c:318
+#: src/folderview.c:337
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/_ïÂÒÁÂÏÔËÁ..."
 
-#: src/folderview.c:278
+#: src/folderview.c:279
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr "/ðÏ_ÄÓÞÅÔ..."
 
-#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:303 src/folderview.c:323
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ ×ÓÅ ËÁË Ð_ÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ"
 
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310 src/folderview.c:330
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/ðÒÏ_×ÅÒÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/folderview.c:291 src/folderview.c:311
-msgid "/R_escan folder tree"
-msgstr "/ð_ÅÒÅÞÉÔÁÔØ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
+#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/ð_ÅÒÅÓÔÒÏÉÔØ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
 
-#: src/folderview.c:295 src/folderview.c:315 src/folderview.c:331
+#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:335
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/_îÁÊÔÉ ÐÁÐËÕ..."
 
-#: src/folderview.c:298 src/folderview.c:318 src/folderview.c:334
+#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:338
 msgid "/S_coring..."
 msgstr "/ðÏÄ_ÓÞÅÔ..."
 
-#: src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:314
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÚÁÐÉÓØ _IMAP4"
 
-#: src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:326
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/ðÏÄÐ_ÉÓÁÔØÓÑ ÎÁ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ..."
 
-#: src/folderview.c:327
+#: src/folderview.c:328
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/õÄ_ÁÌÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
-#: src/folderview.c:329
+#: src/folderview.c:333
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÕÞÅÔÎÕÀ _ÚÁÐÉÓØ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
-#: src/folderview.c:355
-msgid "Creating folder view...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ×ÉÄÁ ÐÁÐËÉ...\n"
-
-#: src/folderview.c:359
+#: src/folderview.c:363
 msgid "New"
 msgstr "îÏ×ÙÊ"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/folderview.c:360 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:364 src/prefs_summary_column.c:68
 msgid "Unread"
 msgstr "îÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÊ"
 
-#: src/folderview.c:361 src/selective_download.c:802
+#: src/folderview.c:365 src/selective_download.c:800
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:579
-msgid "Setting folder info...\n"
-msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÐÁÐËÉ...\n"
-
-#: src/folderview.c:580
+#: src/folderview.c:592
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÐÁÐËÉ..."
 
-#: src/folderview.c:761 src/mainwindow.c:3263 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:773 src/mainwindow.c:3537 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "ïÂÚÏÒ ÐÁÐËÉ %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:765 src/mainwindow.c:3268 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:777 src/mainwindow.c:3542 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "ïÂÚÏÒ ÐÁÐËÉ  %s ..."
 
-#: src/folderview.c:806
-msgid "Rescanning folder tree..."
+#: src/folderview.c:818
+#, fuzzy
+msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÄÅÒÅ×Á ÐÁÐÏË..."
 
-#: src/folderview.c:827
+#: src/folderview.c:839
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ×ÓÅÈ ÄÅÒÅ×ØÅ× ÐÁÐÏË..."
 
-#: src/folderview.c:1631
-#, c-format
-msgid "Folder %s is selected\n"
-msgstr "ðÁÐËÁ %s ×ÙÂÒÁÎÁ\n"
+#: src/folderview.c:917
+msgid "Checking for new messages in all folders..."
+msgstr "/ðÒÏ×ÅÒËÁ ×ÓÅÈ ÐÁÐÏË ÎÁ ÎÁÌÉÞÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
+
+#: src/folderview.c:1696
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "óËÁÎÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÐÁÐËÉ  %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1783 src/folderview.c:1849 src/folderview.c:2149
+#: src/folderview.c:1707
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr "ðÁÐËÁ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÔËÒÙÔÁ."
+
+#: src/folderview.c:1898 src/folderview.c:1950 src/folderview.c:2225
 msgid "NewFolder"
 msgstr "îÏ×ÁÑðÁÐËÁ"
 
-#: src/folderview.c:1788 src/folderview.c:1910 src/folderview.c:2154
+#: src/folderview.c:1903 src/folderview.c:1999 src/folderview.c:2230
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ËÌÀÞÅÎÏ × ÉÍÑ ÐÁÐËÉ."
 
-#: src/folderview.c:1801 src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1920
-#: src/folderview.c:1996 src/folderview.c:2166
+#: src/folderview.c:1916 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2009
+#: src/folderview.c:2079 src/folderview.c:2242
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "ðÁÐËÁ `%s' ÕÖÅ ÅÓÔØ."
+msgstr "ðÁÐËÁ `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
 
-#: src/folderview.c:1808 src/folderview.c:2173
+#: src/folderview.c:1923 src/folderview.c:2249
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ `%s'."
 
-#: src/folderview.c:1903 src/folderview.c:1986
+#: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2069
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÄÌÑ `%s':"
 
-#: src/folderview.c:1904 src/folderview.c:1988
+#: src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2071
 msgid "Rename folder"
 msgstr "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/folderview.c:2046
+#: src/folderview.c:2129
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
 "÷ÓÅ ÐÁÐËÉ É ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÉÖÅ `%s' ÂÕÄÕÔ ÕÄÁÌÅÎÙ.\n"
-"÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ?"
+"÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ?"
 
-#: src/folderview.c:2048
+#: src/folderview.c:2131
 msgid "Delete folder"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/folderview.c:2057
+#: src/folderview.c:2140
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2110
+#: src/folderview.c:2188
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2186,44 +2070,44 @@ msgstr ""
 "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË `%s' ?\n"
 "(óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÑÔØÓÑ Ó ÄÉÓËÁ)"
 
-#: src/folderview.c:2112
+#: src/folderview.c:2190
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
 
-#: src/folderview.c:2146
+#: src/folderview.c:2222
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
 " append `/' at the end of the name)"
 msgstr ""
-"÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÎÏ×Ê ÐÁÐËÉ:\n"
-"(åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ ÈÒÁÎÑÝÕÀ ÐÏÄÐÁÐËÉ,\n"
+"÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÁÐËÉ:\n"
+"(åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ ÈÒÁÎÑÝÕÀ ÐÏÄ-ÐÁÐËÉ,\n"
 " ÄÏÂÁ×ÉÔØ `/' × ËÏÎÃÅ ÉÍÅÎÉ)"
 
-#: src/folderview.c:2216
+#: src/folderview.c:2281
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÚÁÐÉÓØ IMAP4 `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2217
+#: src/folderview.c:2282
 msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "õÄÁÌÅÎÉ IMAP4 ÚÁÐÉÓÉ"
+msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ IMAP4 ÚÁÐÉÓÉ"
 
-#: src/folderview.c:2350
+#: src/folderview.c:2416
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2351
+#: src/folderview.c:2417
 msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
+msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
-#: src/folderview.c:2386
+#: src/folderview.c:2453
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÚÁÐÉÓØ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2387
+#: src/folderview.c:2454
 msgid "Delete news account"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
@@ -2233,7 +2117,7 @@ msgstr "
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups to subscribe."
-msgstr "÷ÙÂÏÒ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÓÔÅÊ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÁÎÉÑ"
+msgstr "÷ÙÂÏÒ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÁÎÉÑ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
@@ -2275,7 +2159,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:925
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1031
 msgid "Done."
 msgstr "çÏÔÏ×Ï."
 
@@ -2284,99 +2168,36 @@ msgstr "
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÐÏÌÕÞÅÎÏ (%s read)"
 
-#: src/gtkspell.c:213
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
-msgstr "Pspell: ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÚÁÐÕÝÅÎÎÙÈ ÐÒÏÇÒÁÍÍ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ %d\n"
-
-#: src/gtkspell.c:221
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
-msgstr "Pspell: ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÓÌÏ×ÁÒÅÊ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ %d\n"
-
-#: src/gtkspell.c:477
+#: src/gtkaspell.c:479
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "óÌÏ×ÁÒØ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ."
 
-#: src/gtkspell.c:508
-#, c-format
-msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
-msgstr "Pspell: éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÝÇÏ ispell %0x\n"
-
-#: src/gtkspell.c:515
-#, c-format
-msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
-msgstr "Pspell: óÏÚÄÁÎÉÅ ÎÏ×ÏÇÏ gtkpspeller %0x\n"
-
-#: src/gtkspell.c:519
-msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
-msgstr "Pspell: îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÐÒÏ×ÅÒËÉ.\n"
-
-#: src/gtkspell.c:523 src/gtkspell.c:584
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
-msgstr "Pspell: ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÈ ÐÒÏÇÒÁÍÍ ÕÄÁÌÅÎÉÑ %d\n"
-
-#: src/gtkspell.c:571
-#, c-format
-msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
-msgstr "Pspell: îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ispell %0x.\n"
-
-#: src/gtkspell.c:578
-#, c-format
-msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
-msgstr "Pspell: õÄÁÌÅÎÉÅ gtkpspeller %0x.\n"
-
-#: src/gtkspell.c:601
-#, c-format
-msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
-msgstr "Pspell: gtkpspeller %0x ÕÄÁÌÅÎ.\n"
-
-#: src/gtkspell.c:630
-msgid "Pspell: removed all paths.\n"
-msgstr "Pspell: ÕÄÁÌÅÎÙ ×ÓÅ ÐÕÔÉ.\n"
-
-#: src/gtkspell.c:633
-#, c-format
-msgid "Pspell: added path %s.\n"
-msgstr "Pspell: ÄÏÂÁ×ÌÅΠÐÕÔØ %s.\n"
-
-#: src/gtkspell.c:661
-#, c-format
-msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
-msgstr "Pspell: ñÚÙË: %s, ÏÒÆÏÒÇÒÁÆÉÑ: %s, ÖÁÒÇÏÎ: %s, ÍÏÄÕÌØ: %s\n"
-
-#: src/gtkspell.c:738 src/gtkspell.c:1630 src/gtkspell.c:1917
+#: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
 msgid "Normal Mode"
 msgstr "îÏÒÍÁÌØÎÙÊ ÒÅÖÉÍ"
 
-#: src/gtkspell.c:740 src/gtkspell.c:1636 src/gtkspell.c:1929
+#: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr "îÅËÁÞÅÓÔ×ÅÎÎÁÑ ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
 
-#: src/gtkspell.c:746
-#, c-format
-msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
-msgstr "Pspell: ïÛÉÂËÁ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÒÅÖÉÍÁ ÐÒÏ×ÅÒËÉ:%s\n"
-
-#: src/gtkspell.c:779
+#: src/gtkaspell.c:740
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ ÐÒÏ×ÅÒËÉ."
 
-#: src/gtkspell.c:1014
+#: src/gtkaspell.c:973
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "îÅÔ ÎÅ ×ÅÒÎÙÈ ÓÌÏ×."
 
-#: src/gtkspell.c:1354
+#: src/gtkaspell.c:1307
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÓÌÏ×Ï"
 
-#: src/gtkspell.c:1364
+#: src/gtkaspell.c:1317
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ \"%s\" ÎÁ: "
 
-#: src/gtkspell.c:1385
+#: src/gtkaspell.c:1337
 msgid ""
 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
@@ -2384,101 +2205,59 @@ msgstr ""
 "õÄÅÒÖÉ×ÁÑ ËÌÁ×ÉÛÕ MOD1 ÎÁÖÍÉÔÅ Enter\n"
 "É ×ÁÍ ÐÏÍÏÇÕÔ ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÏÛÉÂËÕ.\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1503
-#, c-format
-msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
-"%s\n"
-msgstr ""
-"Pspell: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÉÓËÅ ÓÌÏ×ÁÒÅÊ:\n"
-"%s\n"
-
-#: src/gtkspell.c:1513
-#, c-format
-msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
-msgstr "Pspell: ÐÏÉÓË ÓÌÏ×ÁÒÅÊ × %s\n"
-
-#: src/gtkspell.c:1531
-#, c-format
-msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
-msgstr "Pspell: ÎÁÊÄÅΠÓÌÏ×ÁÒØ %s %s\n"
-
-#: src/gtkspell.c:1540
-#, c-format
-msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
-"No dictionary found.\n"
-"(%s)"
-msgstr ""
-"Pspell: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÉÓËÅ ÓÌÏ×ÁÒÅÊ.\n"
-"óÌÏ×ÁÒÉ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÙ.\n"
-"(%s)"
-
-#: src/gtkspell.c:1546
-msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
-"No dictionary found.\n"
-msgstr ""
-"Pspell: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÉÓËÅ ÓÌÏ×ÁÒÅÊ.\n"
-"óÌÏ×ÁÒÉ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÙ.\n"
-
-#: src/gtkspell.c:1624 src/gtkspell.c:1905
+#: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
 msgid "Fast Mode"
 msgstr "âÙÓÔÒÁÑ ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
 
-#: src/gtkspell.c:1739
+#: src/gtkaspell.c:1682
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr "\"%s\" ÎÅÉÚ×ÅÓÔÅΠנ%s"
 
-#: src/gtkspell.c:1752
+#: src/gtkaspell.c:1695
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "ðÏÄÔ×ÅÒÄÉÔØ ÜÔÕ ÓÅÓÓÉÀ"
 
-#: src/gtkspell.c:1762
+#: src/gtkaspell.c:1705
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ × ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ"
 
-#: src/gtkspell.c:1772
+#: src/gtkaspell.c:1715
 msgid "Replace with..."
 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ ÎÁ..."
 
-#: src/gtkspell.c:1782
+#: src/gtkaspell.c:1725
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÉÔØ Ó %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1801
+#: src/gtkaspell.c:1744
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(ÎÅÔ ÐÒÅÄÐÏÌÏÖÅÎÉÊ)"
 
-#: src/gtkspell.c:1812
-msgid "Others..."
-msgstr "äÒÕÇÉÅ..."
-
-#: src/gtkspell.c:1822 src/gtkspell.c:2002
+#: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
 msgid "More..."
 msgstr "åÝÅ..."
 
-#: src/gtkspell.c:1878
+#: src/gtkaspell.c:1810
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "óÌÏ×ÁÒØ: %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1891
+#: src/gtkaspell.c:1823
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×Õ (%s)"
 
-#: src/gtkspell.c:1945 src/prefs_common.c:1582
+#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1655
 msgid "Check while typing"
 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÑÔØ ÐÒÉ ÎÁÂÏÒÅ"
 
-#: src/gtkspell.c:1961
+#: src/gtkaspell.c:1887
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÓÌÏ×ÁÒØ"
 
-#: src/gtkspell.c:2116
+#: src/gtkaspell.c:2041
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -2487,229 +2266,183 @@ msgstr ""
 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÍÅÎÉÔØ ÓÌÏ×ÁÒØ.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
+#: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
 msgid "Abcdef"
 msgstr "Abcdef"
 
-#: src/headerview.c:87
-msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ×ÉÄÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
-
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2257
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2319
 msgid "(No From)"
 msgstr "(îÅÔ ÐÏÌÑ 'ÏÔ')"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2305 src/summaryview.c:2308
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2362 src/summaryview.c:2365
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(îÅÔ ÔÅÍÙ)"
 
-#: src/imageview.c:48
-msgid "Creating image view...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ×ÉÄÁ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ...\n"
-
-#: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
+#: src/imageview.c:89 src/imageview.c:136
 msgid "Can't load the image."
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÉÚ×ÏÂÒÁÖÅÎÉÅ."
+msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ."
 
-#: src/imap.c:372
+#: src/imap.c:445
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d ÂÙÌ ÐÒÅÒ×ÁÎÏ. ÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ...\n"
 
-#: src/imap.c:410
+#: src/imap.c:487
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÔÕÎÅÌØÎÏÇÏ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ\n"
+msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÔÕÎÎÅÌØÎÏÇÏ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ\n"
 
-#: src/imap.c:423
+#: src/imap.c:500
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ÓÏÚÄÁÎÉÅ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ Ó %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:606
-#, c-format
-msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr "ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ÕÖÅ ÂÙÌÏ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÏ.\n"
-
-#: src/imap.c:620
+#: src/imap.c:701
 #, c-format
 msgid "can't select mailbox %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË %s\n"
 
-#: src/imap.c:625
-#, c-format
-msgid "getting message %d...\n"
-msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d...\n"
-
-#: src/imap.c:631 src/procmsg.c:737
+#: src/imap.c:712 src/procmsg.c:748
 #, c-format
 msgid "can't fetch message %d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÓÔÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d\n"
 
-#: src/imap.c:659 src/imap.c:668
+#: src/imap.c:740 src/imap.c:749
 #, c-format
 msgid "can't append message %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÓÏÅÄÉÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s\n"
 
-#: src/imap.c:698 src/imap.c:761 src/mh.c:440 src/mh.c:548 src/mh.c:605
-#: src/mh.c:716
+#: src/imap.c:779 src/imap.c:854 src/mh.c:445 src/mh.c:549 src/mh.c:604
+#: src/mh.c:713
 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
 msgstr "éÓÈÏÄÎÁÑ ÐÁÐËÁ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÅÊ.\n"
 
-#: src/imap.c:706
+#: src/imap.c:787
 msgid "can't copy message\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
 
-#: src/imap.c:713 src/imap.c:766 src/mh.c:454 src/mh.c:551
-#, c-format
-msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s%c%d × %s ...\n"
-
-#: src/imap.c:717 src/imap.c:770 src/mh.c:619 src/mh.c:719
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "ëÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s%c%d × %s ...\n"
-
-#: src/imap.c:921
+#: src/imap.c:1026 src/imap.c:1078
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÌÁÇ ÕÄÁÌÅÎÉÑ: %d\n"
 
-#: src/imap.c:928 src/imap.c:968
+#: src/imap.c:1033 src/imap.c:1086 src/imap.c:1137
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÎÉÞÔÏÖÉÔØ\n"
 
-#: src/imap.c:961
+#: src/imap.c:1130
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÌÁÇÉ ÕÄÁÌÅÎÉÑ: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1139
+#: src/imap.c:1321
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÐÉÓËÁ.\n"
 
-#: src/imap.c:1257
+#: src/imap.c:1439
 #, c-format
 msgid "Can't create '%s'\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ '%s'\n"
 
-#: src/imap.c:1262
+#: src/imap.c:1444
 #, c-format
 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ '%s' ÐÏÄ ÐÁÐËÏÊ '÷ÈÏÄÑÝÉÅ\n"
 
-#: src/imap.c:1325
+#: src/imap.c:1507
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: ÓÐÉÓÏË ÎÅ ÐÏÌÕÞÅÎ\n"
 
-#: src/imap.c:1346
+#: src/imap.c:1528
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË\n"
 
-#: src/imap.c:1417
+#: src/imap.c:1599
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: %s × %s\n"
 
-#: src/imap.c:1483
+#: src/imap.c:1665
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË\n"
 
-#: src/imap.c:1516 src/imap.c:3108
+#: src/imap.c:1698 src/imap.c:3328
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ËÏÎ×ÅÒÔ\n"
 
-#: src/imap.c:1524 src/imap.c:3115
+#: src/imap.c:1706 src/imap.c:3335
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ËÏ×ÅÒÔÁ\n"
+msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ËÏÎ×ÅÒÔÁ\n"
 
-#: src/imap.c:1546 src/imap.c:3126
+#: src/imap.c:1728 src/imap.c:3363
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÁÚÏÂÒÁÔØ ËÏÎ×ÅÒÔ: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1581
-#, c-format
-msgid "Deleting cached messages %u - %u ... "
-msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ %u - %u ... "
-
-#: src/imap.c:1601 src/imap.c:1620 src/mainwindow.c:1024 src/mainwindow.c:2048
-#: src/mh.c:1103 src/mh.c:1110 src/news.c:950 src/news.c:969 src/procmsg.c:265
-#: src/procmsg.c:329 src/summaryview.c:1604 src/summaryview.c:1944
-#: src/summaryview.c:2082 src/summaryview.c:2188 src/summaryview.c:2978
-#: src/summaryview.c:3605 src/summaryview.c:3672 src/summaryview.c:3697
-#: src/summaryview.c:3782 src/summaryview.c:3870
-msgid "done.\n"
-msgstr "ÇÏÔÏ×Ï.\n"
-
-#: src/imap.c:1614
-msgid "Deleting all cached messages... "
-msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ×ÓÅÈ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ..."
-
-#: src/imap.c:1635
+#: src/imap.c:1819
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s\n"
 
-#: src/imap.c:1656
+#: src/imap.c:1840
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó IMAP4 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1663
+#: src/imap.c:1847
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1687
+#: src/imap.c:1871
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ TLS ÓÅÓÓÉÀ.\n"
 
-#: src/imap.c:1699
+#: src/imap.c:1883
 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ.\n"
 
-#: src/imap.c:1773
+#: src/imap.c:1957
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÏÂÌÁÓÔØ ÉÍÅÎ\n"
 
-#: src/imap.c:2203
+#: src/imap.c:2387
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÐÁÐËÕ %s\n"
 
-#: src/imap.c:2323
+#: src/imap.c:2510
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "IMAP4 Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ ÐÒÏÛÌÁ ÎÅÕÄÁÎÏ.\n"
+msgstr "IMAP4 Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ ÐÒÏÛÌÁ ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
 
-#: src/imap.c:2584
+#: src/imap.c:2771
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÂÁ×ÉÔØ %s Ë %s\n"
 
-#: src/imap.c:2589
+#: src/imap.c:2776
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(ÏÔÐÒÁ×ËÁ ÆÁÊÌÁ...)"
 
-#: src/imap.c:2625
+#: src/imap.c:2812
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ %d × %s\n"
 
-#: src/imap.c:2650
+#: src/imap.c:2837
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2664
+#: src/imap.c:2851
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:2863 src/imap.c:2900
+#: src/imap.c:3050 src/imap.c:3087
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ UTF-7 × %s\n"
 
-#: src/imap.c:2934 src/imap.c:2967
+#: src/imap.c:3121 src/imap.c:3154
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr "iconv ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ %s × UTF-7\n"
@@ -2734,27 +2467,27 @@ msgstr "
 msgid "Select importing file"
 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÉÍÐÏÒÔÉÒÕÅÍÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: src/importldif.c:117
+#: src/importldif.c:118
 msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÕËÁÖÉÔÅ ÉÍÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ É ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÉÍÐÏÒÔÁ."
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÉÍÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ É ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÉÍÐÏÒÔÁ."
 
-#: src/importldif.c:120
+#: src/importldif.c:121
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "÷ÙÂÏÒ É ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ ÐÏÌÅÊ LDIF ÄÌÑ ÉÍÐÏÒÔÁ"
 
-#: src/importldif.c:123
+#: src/importldif.c:124
 msgid "File imported."
 msgstr "æÁÊÌ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ."
 
-#: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
 msgid "Please select a file."
-msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÕËÁÖÉÔÅ ÆÁÊÌ."
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÆÁÊÌ."
 
-#: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "éÍÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÏ."
 
-#: src/importldif.c:317
+#: src/importldif.c:318
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÐÏÌÅÊ LDIF"
 
@@ -2776,13 +2509,13 @@ msgstr "LDIF 
 
 #: src/importldif.c:544
 msgid "Attribute Name"
-msgstr "éÍÑ ÁÔÔÒÉÂÕÔÁ"
+msgstr "éÍÑ ÁÔÒÉÂÕÔÁ"
 
 #: src/importldif.c:602
 msgid "Attribute"
-msgstr "áÔÔÒÉÂÕÔ"
+msgstr "áÔÒÉÂÕÔ"
 
-#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
+#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
 msgid "Select"
 msgstr "÷ÙÂÏÒ"
 
@@ -2805,7 +2538,7 @@ msgstr "
 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
 #: src/importpine.c:329
 msgid "Please select a file to import."
-msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÉÍÐÏÒÔÁ."
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÉÍÐÏÒÔÁ."
 
 #: src/importmutt.c:185
 msgid "Select MUTT File"
@@ -2827,127 +2560,145 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "éÍÐÏÒÔ Pine ÆÁÊÌÁ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
 
-#: src/inc.c:252 src/inc.c:339 src/send.c:360
+#: src/inc.c:268 src/inc.c:368 src/send.c:384
 msgid "Standby"
 msgstr "òÅÚÅÒ×ÎÙÊ"
 
-#: src/inc.c:363
+#: src/inc.c:392
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/inc.c:528
+#: src/inc.c:524
 msgid "Retrieving"
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ"
 
-#: src/inc.c:535 src/selective_download.c:687
-msgid "Done"
-msgstr "çÏÔÏ×Ï"
+#: src/inc.c:533
+#, c-format
+msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ, (ÐÏÌÕÞÅÎÏ %d ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (%s))"
 
-#: src/inc.c:538
-msgid "Cancelled"
-msgstr "ïÔÍÅÎÅÎÏ"
+#: src/inc.c:537
+#, fuzzy
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/inc.c:543
+#: src/inc.c:544
 msgid "Connection failed"
 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÐÒÏÛÌÏ ÎÅÕÄÁÞÎÏ"
 
-#: src/inc.c:546
+#: src/inc.c:548
 msgid "Auth failed"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ"
 
-#: src/inc.c:558
+#: src/inc.c:552 src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr "úÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ"
+
+#: src/inc.c:563
+msgid "Cancelled"
+msgstr "ïÔÍÅÎÅÎÏ"
+
+#: src/inc.c:576
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ ÄÌÑ %s × %s"
 
-#: src/inc.c:637
-msgid "Some errors occured while getting mail."
-msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÉ ÏÛÉÂËÉ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÐÏÞÔÙ"
-
-#: src/inc.c:683
+#: src/inc.c:648
 #, c-format
-msgid "getting new messages of account %s...\n"
-msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ %s...\n"
+msgid "Finished (%d new message(s))"
+msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ (%d ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ)"
+
+#: src/inc.c:651
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ (ÎÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ)"
 
-#: src/inc.c:691
+#: src/inc.c:659
+#, fuzzy
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÉ ÏÛÉÂËÉ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÐÏÞÔÙ"
+
+#: src/inc.c:723
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/inc.c:719
+#: src/inc.c:751
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó POP3 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s ..."
 
-#: src/inc.c:727
+#: src/inc.c:759
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó POP3 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:734
+#: src/inc.c:766
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó POP3 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s:%d"
 
-#: src/inc.c:900 src/inc.c:966
+#: src/inc.c:882 src/inc.c:951
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:931
+#: src/inc.c:915
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ..."
 
-#: src/inc.c:935
+#: src/inc.c:919
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÞÉÓÌÁ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:939
+#: src/inc.c:923
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÞÉÓÌÁ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:943
+#: src/inc.c:927
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÞÉÓÌÁ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:947
+#: src/inc.c:931
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÒÁÚÍÅÒÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:951
+#: src/inc.c:935
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:982
+#: src/inc.c:968
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d"
 
-#: src/inc.c:988
+#: src/inc.c:974
 msgid "Quitting"
 msgstr "÷ÙÈÏÄ"
 
-#: src/inc.c:1023
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÂÕÄÕÔ ÐÏÌÕÞÅÎÙ\n"
-
-#: src/inc.c:1054
+#: src/inc.c:1019
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÂÒÁÂÏÔËÉ ÐÏÞÔÙ."
 
-#: src/inc.c:1057
+#: src/inc.c:1022
 msgid "No disk space left."
 msgstr "îÅ ÏÓÔÁÌÏÓØ ÍÅÓÔÁ ÎÁ ÄÉÓËÅ."
 
-#: src/inc.c:1155
-msgid "no messages in local mailbox.\n"
-msgstr "ÎÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ × ÌÏËÁÌØÎÏÍ ÑÝÉËÅ.\n"
+#: src/inc.c:1025
+msgid "Can't write file."
+msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÆÁÊÌ."
 
-#: src/inc.c:1171
-#, c-format
-msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚ %s × %s...\n"
+#: src/inc.c:1028
+msgid "Socket error."
+msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏËÅÔÁ (Socket error)"
+
+#: src/inc.c:1032
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ."
+
+#: src/inc.c:1060
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr ""
 
 #: src/inputdialog.c:151
 #, c-format
@@ -2958,25 +2709,11 @@ msgstr "
 msgid "Input password"
 msgstr "÷×ÏÄ ÐÁÒÏÌÑ"
 
-#: src/logwindow.c:52
-msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ...\n"
-
-#: src/logwindow.c:56
+#: src/logwindow.c:59
 msgid "Protocol log"
 msgstr "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ"
 
-#: src/logwindow.c:170
-#, c-format
-msgid "Log window length: %u\n"
-msgstr "äÌÉÎÁ ÏËÎÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ: %u\n"
-
-#: src/logwindow.c:187
-msgid "Error clearing log\n"
-msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÞÉÝÅÎÉÑ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ\n"
-
-#. for gettext
-#: src/main.c:121 src/main.c:130 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:878
+#: src/main.c:150 src/main.c:159 src/mbox_folder.c:2124 src/mh.c:875
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -2985,1180 +2722,1070 @@ msgstr ""
 "æÁÊÌ `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ.\n"
 "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ."
 
-#: src/main.c:158
+#: src/main.c:208
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ glib.\n"
 
-#: src/main.c:246
+#: src/main.c:286
 msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
-"GnuPG ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÁ ÎÅ ×ÅÒÎÏ.\n"
-"ÐÏÄÄÒÅÖËÁ OpenPGP ÏÔËÌÀÞÅÎÁ."
+"GnuPG ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅΠÎÅ×ÅÒÎÏ, ÌÉÂÏ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÂÏÌÅÅ Ó×ÅÖÁÑ ×ÅÒÓÉÑ.\n"
+"ðÏÄÄÅÒÖËÁ OpenPGP ÏÔËÌÀÞÅÎÁ."
 
-#: src/main.c:365
+#: src/main.c:449
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ: %s [ïðãéñ]...\n"
 
-#: src/main.c:368
+#: src/main.c:452
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [ÁÄÒÅÓ]      ÏÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ××ÏÄÁ"
 
-#: src/main.c:369
+#: src/main.c:453
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
+msgstr ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         ÓÏÚÄÁÎÉÅ ÎÏ×ÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ (ÕËÁÚÁÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ ÂÕÄÕÔ "
+"                         ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÙ Ë ÎÅÍÕ, ËÁË ×ÌÏÖÅÎÉÑ)"
+
+#: src/main.c:456
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ÐÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/main.c:370
+#: src/main.c:457
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          ÐÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÓÏ ×ÓÅÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
 
-#: src/main.c:371
+#: src/main.c:458
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 ÐÏÓÌÁÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ"
 
-#: src/main.c:372
+#: src/main.c:459
 msgid "  --status               show the total number of messages"
 msgstr "  --status               ÐÏËÁÚÁÔØ ÏÂÝÅÅ ÞÉÓÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/main.c:373
+#: src/main.c:460
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --online               online-ÒÅÖÉÍ"
+
+#: src/main.c:461
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --offline              á×ÔÏÎÏÍÎÙÊ ÒÅÖÉÍ"
+
+#: src/main.c:462
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                ÒÅÖÉÍ ÏÔÌÁÄËÉ"
 
-#: src/main.c:374
+#: src/main.c:463
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 ÐÏËÁÚÁÔØ ÜÔÕ ÓÐÒÁ×ËÕ É ×ÙÊÔÉ"
 
-#: src/main.c:375
+#: src/main.c:464
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ×ÅÒÓÉÉ É ×ÙÊÔÉ"
 
-#: src/main.c:408
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr "åÓÔØ ××ÅÄÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ×ÙÊÔÉ?"
+#: src/main.c:505 src/summaryview.c:5225
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "ïÂÒÁÂÏÔËÁ (%s)..."
+
+#: src/main.c:508
+msgid "top level folder"
+msgstr "ÐÁÐËÁ ×ÅÒÈÎÅÇÏ ÕÒÏ×ÎÑ"
+
+#: src/main.c:556
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "÷Ù ÒÅÄÁËÔÉÒÕÅÔÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ. äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ×ÙÊÔÉ?"
+
+#: src/main.c:557
+msgid "Draft them"
+msgstr "÷ ÞÅÒÎÏ×ÉËÉ"
+
+#: src/main.c:557
+msgid "Discard them"
+msgstr "ïÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÎÉÈ"
+
+#: src/main.c:557
+msgid "Don't quit"
+msgstr "îÅ ×ÙÈÏÄÉÔØ"
 
-#: src/main.c:415
+#: src/main.c:571
 msgid "Queued messages"
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ"
 
-#: src/main.c:416
+#: src/main.c:572
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "åÓÔØ ÎÅÏÔÏÓÌÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ. ÷ÙÊÔÉ?"
 
-#. remote command mode
-#: src/main.c:500
-msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr "äÒÕÇÁÑ ×ÅÒÓÉÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ ÕÖÅ ÚÁÐÕÝÅÎÁ.\n"
-
-#: src/main.c:593 src/mainwindow.c:2818
+#: src/main.c:819 src/mainwindow.c:3091
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÉ ÏÛÉÂËÉ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ × ÏÞÅÒÅÄÉ."
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/_äÏÂÁ×ÉÔØ ÑÝÉË..."
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/ä_ÏÂÁ×ÉÔØ mbox ÑÝÉË..."
 
-#: src/mainwindow.c:486
-msgid "/_File/_Rescan folder tree"
-msgstr "/_æÁÊÌ/ï_ÂÎÏ×ÉÔØ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
+#: src/mainwindow.c:517
+msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
+msgstr "_æÁÊÌ/ð_ÏÉÓË ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ×Ï ×ÓÅÈ ÐÁÐËÁÈ"
 
-#: src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ/óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ..."
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ/ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ/õÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/_éÍÐÏÒÔ mbox ÆÁÊÌÁ..."
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/_üËÓÐÏÒÔ × mbox ÆÁÊÌ..."
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_æÁÊÌ/ïÞÉÓÔÉÔØ ËÏÒ_ÚÉÎÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_æÁÊÌ/òÁÂÏÔÁÔ_Ø Á×ÔÏÎÏÍÎÏ"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/óÏÈÒÁÎÉÔØ _ËÁË..."
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/ð_ÅÞÁÔØ..."
 
-#. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_æÁÊÌ/÷_ÙÈÏÄ"
 
-#: src/mainwindow.c:506
-msgid "/_Edit/Select thread"
+#: src/mainwindow.c:538
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÙÂÒÁÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/îÁÊÔÉ × ÔÅËÕÝÅÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ..."
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/îÁÊÔÉ ÐÁÐËÕ..."
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:545
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/äÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:547
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:549
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ"
+msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×"
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/úÎÁÞËÉ É ÔÅËÓÔ"
+msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/úÎÁÞËÉ É ÔÅËÓÔ"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:553
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/úÎÁÞËÉ"
+msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/úÎÁÞËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:555
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ôÅËÓÔ"
+msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/ôÅËÓÔ"
 
-#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/îÉÞÅÇÏ"
+msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/îÉÞÅÇÏ"
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/óÔÒÏËÁ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÔÄÅÌÉÔØ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÔÄÅÌÉÔØ ÐÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:565
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÎÏÍÅÒÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÒÁÚÍÅÒÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:536
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÄÁÔÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
 
-#: src/mainwindow.c:538
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÔÅÍÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ Ã×ÅÔÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:541
+#: src/mainwindow.c:573
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÍÅÔËÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:542
+#: src/mainwindow.c:574
 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÆÌÁÇÕ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎ"
 
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÍ ÆÁÊÌÁÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:577
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÓÞÅÔÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÂÌÏËÉÒÏ×ËÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:547
+#: src/mainwindow.c:579
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÂÅÚ ÓÏÒÔÉÒÏ×ËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:548 src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:580 src/mainwindow.c:583
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/---"
 
-#: src/mainwindow.c:549
+#: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ó×ÅÒÈÕ ×ÎÉÚ"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:582
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/óÎÉÚÕ ××ÅÒÈ"
 
-#: src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:584
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ðÒÉ×ÌÅÞØ ÐÏ ÔÅÍÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:554
+#: src/mainwindow.c:586
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/_÷ÉÄ/ðÒÏÓÍÏÔÒ ÐÏÔÏËÁ"
+msgstr "/_÷ÉÄ/ðÒÏÓÍÏÔÒ × ×ÉÄÅ ÎÉÔÅÊ (ÐÏÔÏËÏ×)"
 
-#: src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:587
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_÷ÉÄ/òÁÚ×ÅÒÎÕÔØ ×ÓÅ ÐÏÔÏËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:588
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ó×ÅÒÎÕÔØ ×ÓÅ ÐÏÔÏËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:589
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óËÒÙÔØ ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:558
-msgid "/_View/Set display _item..."
-msgstr "/_÷ÉÄ/õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÊ ÜÌÅÍÅÎÔ..."
+#: src/mainwindow.c:590
+msgid "/_View/Set displayed _items..."
+msgstr "/_÷ÉÄ/õËÁÚÁÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ..."
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:593
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë"
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:594
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:595
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:564 src/mainwindow.c:569 src/mainwindow.c:572
-#: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:582
+#: src/mainwindow.c:596 src/mainwindow.c:601 src/mainwindow.c:604
+#: src/mainwindow.c:609 src/mainwindow.c:614
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/---"
 
-#: src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:597
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÏÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:567
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÅ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÏÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:602
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÎÏ×ÏÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:571
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÅ ÎÏ×ÏÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:573
+#: src/mainwindow.c:605
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÐÏÍÅÞÅÎÎÏÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÅ ÐÏÍÅÞÅÎÎÏÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:610
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÅ Ó ÍÅÔËÏÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:580
+#: src/mainwindow.c:612
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÅ Ó ÍÅÔËÏÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:583
+#: src/mainwindow.c:615
+msgid "/_View/_Go to/Pa_rent message"
+msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/òÏÄÉÔÅÌØÓËÏÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ"
+
+#: src/mainwindow.c:616
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Go to/---"
+msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/---"
+
+#: src/mainwindow.c:617
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/äÒÕÇÏÊ ÐÁÐËÅ..."
 
-#: src/mainwindow.c:587 src/mainwindow.c:594
+#: src/mainwindow.c:621 src/mainwindow.c:628
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/---"
 
-#: src/mainwindow.c:591
+#: src/mainwindow.c:625
 msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
 
-#: src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:626
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/á×ÔÏ"
 
-#: src/mainwindow.c:595
+#: src/mainwindow.c:629
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/7ÂÉÔ ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:599
+#: src/mainwindow.c:633
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:637
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Western European (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:639
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Western European (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Central European (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:646
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/_Baltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:614
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Baltic (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:651
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Greek (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Turkish (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:623
+#: src/mainwindow.c:657
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:659
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:665
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:668
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:637
+#: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Simplified Chinese (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Traditional Chinese (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:686
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÏÒÅÊÓËÉÊ (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
 
-#: src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÁÊÓËÉÊ (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÁÊÓËÉÊ (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:667 src/summaryview.c:431
+#: src/mainwindow.c:701 src/summaryview.c:441
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÔËÒÙÔØ × ÎÏ×ÏÍ ÏËÎÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:668
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_÷ÉÄ/éÓÈÏÄÎÉË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:669
-msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ×ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
+#: src/mainwindow.c:703
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/_÷ÉÄ/_ðÏËÁÚÁÔØ ×ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÂÎÏ×ÉÔØ ÒÅÚÀÍÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
+msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ"
+msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÌÕÞÉÔØ ÓÏ ×ÓÅÈ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔÍÅÎÉÔØ ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:679
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/÷×ÅÓÔÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:682
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/÷×ÅÓÔÉ ÎÏ×ÏÓÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔ×ÅÔÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:684
-msgid "/_Message/Repl_y to sender"
-msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
+#: src/mainwindow.c:718
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ:"
+
+#: src/mainwindow.c:719
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ:/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
+
+#: src/mainwindow.c:720
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ:/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
+
+#: src/mainwindow.c:721
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:723
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔ×ÅÔÉÔØ (ÕËÁÚÁÔØ)"
 
-#: src/mainwindow.c:686
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
-
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:726
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/éÓÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÅÒÅÎÅÓÔÉ..."
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:731
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/óËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:732
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/õÄÁÌÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:733
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔÍÅÎÉÔØ news-ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
+
+#: src/mainwindow.c:735
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÍÅÔÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:736
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÍÅÔÉÔØ/ðÏÍÅÔÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:737
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÍÅÔÉÔØ/óÎÑÔØ ÍÅÔËÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:738
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÍÅÔÉÔØ/---"
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÍÅÔÉÔØ/óÄÅÌÁÔØ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÙÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:740
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÍÅÔÉÔØ/óÄÅÌÁÔØ ÐÒÏÞÔÅÎÎÙÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:703
+#: src/mainwindow.c:742
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÍÅÔÉÔØ/óÄÅÌÁÔØ ×ÓÅ ÐÒÏÞÔÅÎÎÙÍÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:745
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/÷ÙÂÏÒÏÞÎÁÑ ÚÁÇÒÕÚËÁ..."
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ..."
 
-#: src/mainwindow.c:709
+#: src/mainwindow.c:748
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/äÏÂÁ×ÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ × ËÎÉÇÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÂÏÒ ÁÄÒÅÓÏ×"
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÂÏÒ ÁÄÒÅÓÏ×/éÚ ÐÁÐËÉ..."
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÂÏÒ ÁÄÒÅÓÏ×/éÚ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/æÉÌØÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:757
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ïÔ ËÏÇÏ"
 
-#: src/mainwindow.c:723
+#: src/mainwindow.c:762
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ëÏÍÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÔÅÍÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/õÄÁÌÉÔØ ËÏÐÉÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:772
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/÷ÙÐÏÌÎÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ïËÎÏ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:737
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:738
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/ïÓÎÏ×ÎÙÅ..."
 
-#: src/mainwindow.c:740
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÉ ÆÉÌØÔÒÏ×..."
+#: src/mainwindow.c:779
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar"
+msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×"
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:781
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Main toolbar..."
+msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/çÌÁ×ÎÁÑ"
+
+#: src/mainwindow.c:783
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Compose toolbar..."
+msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ"
+
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/óÞÅÔ..."
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:787
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/æÉÌØÔÒÁÃÉÑ..."
 
-#: src/mainwindow.c:746
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "/_Configuration/_Template..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/ûÁÂÌÏÎ..."
 
-#: src/mainwindow.c:747
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/äÅÊÓÔ×ÉÑ..."
 
-#: src/mainwindow.c:748
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/---"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÉ ÔÅËÕÝÅÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ..."
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÏ×ÁÑ ÕÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ..."
+msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ..."
 
-#: src/mainwindow.c:753
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/ðÒÁ×ËÁ ÚÁÐÉÓÅÊ..."
+msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ..."
 
-#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:798
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/éÚÍÅÎÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
-
-#: src/mainwindow.c:759
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï"
-
-#: src/mainwindow.c:760
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï/áÎÇÌÉÊÓËÏÅ"
-
-#: src/mainwindow.c:761
-msgid "/_Help/_Manual/_German"
-msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï/îÅÍÅÃÓËÏÅ"
+msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/éÚÍÅÎÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
 
-#: src/mainwindow.c:762
-msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
-msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï/éÓÐÁÎÓËÏÅ"
-
-#: src/mainwindow.c:763
-msgid "/_Help/_Manual/_French"
-msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï/æÒÁÎÃÕÚÓËÏÅ"
-
-#: src/mainwindow.c:764
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï/ñÐÏÎÓËÏÅ"
+#: src/mainwindow.c:802
+msgid "/_Help/_Manual (Local)"
+msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï (ìÏËÁÌØÎÏÅ)"
 
-#: src/mainwindow.c:765
-msgid "/_Help/_FAQ"
-msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï"
+#: src/mainwindow.c:803
+msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï (WWW)"
 
-#: src/mainwindow.c:766
-msgid "/_Help/_FAQ/_English"
-msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï/áÎÇÌÉÊÓËÏÅ"
-
-#: src/mainwindow.c:767
-msgid "/_Help/_FAQ/_German"
-msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï/îÅÍÅÃÓËÏÅ"
-
-#: src/mainwindow.c:768
-msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
-msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï/éÓÐÁÎÓËÏÅ"
-
-#: src/mainwindow.c:769
-msgid "/_Help/_FAQ/_French"
-msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï/æÒÁÎÃÕÚÓËÏÅ"
+#: src/mainwindow.c:805
+msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
+msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï (ìÏËÁÌØÎÙÅ)"
 
-#: src/mainwindow.c:770
-msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
-msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï/éÔÁÌØÑÎÓËÏÅ"
+#: src/mainwindow.c:806
+msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï (WWW)"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:808
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/---"
 
-#: src/mainwindow.c:776
+#: src/mainwindow.c:816
 msgid "/Reply with _quote"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:777
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/_Reply without quote"
-msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:821
 msgid "/Reply to all with _quote"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:782
+#: src/mainwindow.c:822
 msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
+
+#: src/mainwindow.c:826
+msgid "/Reply to list with _quote"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:786
+#: src/mainwindow.c:827
+msgid "/_Reply to list without quote"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
+
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "/Reply to sender with _quote"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:787
+#: src/mainwindow.c:832
 msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:836
 msgid "/_Forward message (inline style)"
 msgstr "/ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:837
 msgid "/Forward message as _attachment"
-msgstr "/ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ËÁË ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ"
-
-#: src/mainwindow.c:832
-msgid "Creating main window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÇÌÁ×ÎÏÇÏ ÏËÎÁ...\n"
+msgstr "/ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ËÁË ×ÌÏÖÅÎÉÅ )ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ)"
 
-#: src/mainwindow.c:1021
+#: src/mainwindow.c:1039
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "çÌÁ×ÎÏÅ ÏËÎÏ: ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÅ Ã×ÅÔÏ× %d ÎÅÕÄÁÞÎÏ\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1234 src/mainwindow.c:1251 src/prefs_folder_item.c:403
-#: src/selective_download.c:593
+#: src/mainwindow.c:1263 src/mainwindow.c:1280 src/prefs_folder_item.c:450
+#: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "âÅÚ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
 
-#: src/mainwindow.c:1252
+#: src/mainwindow.c:1281
 msgid "none"
 msgstr "ÎÅÔ"
 
-#: src/mainwindow.c:1273
-#, c-format
-msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
-msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÑ ÔÉÐÁ ÏËÎÁ Ó %d ÎÁ %d\n"
-
-#: src/mainwindow.c:1411
-#, c-format
-msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-msgstr "ÐÏÚÉÃÉÑ ÏËÎÁ: x = %d, y = %d\n"
-
-#: src/mainwindow.c:1429
+#: src/mainwindow.c:1458
 msgid "Empty trash"
-msgstr "ïÞÉÓÔËÁ ËÏÒÚÉÎÙ"
+msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ ËÏÒÚÉÎÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:1430
+#: src/mainwindow.c:1459
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ËÏÒÚÉÎÅ?"
 
-#: src/mainwindow.c:1455
+#: src/mainwindow.c:1484
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÑÝÉË"
 
-#: src/mainwindow.c:1456
+#: src/mainwindow.c:1485
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
 "÷×ÅÄÉÔÅ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÑÝÉËÁ.\n"
-"åÓÌÉ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÑÝÉË ÕËÁÚÁÎ, ÏΠ\n"
+"åÓÌÉ ÕËÁÚÁΠÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÑÝÉË, ÏΠ\n"
 "ÂÕÄÅÔ ÐÒÏ×ÅÒÅΠÁ×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ."
 
-#: src/mainwindow.c:1462 src/mainwindow.c:1500
+#: src/mainwindow.c:1491 src/mainwindow.c:1529
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "ñÝÉË `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
 
-#: src/mainwindow.c:1467 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1496 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "ñÝÉË"
 
-#: src/mainwindow.c:1473 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1502 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
 "óÏÚÄÁÎÉÅ ÑÝÉËÁ ÐÒÏÛÌÏ ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
-"÷ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÆÁÊÌÙ ÕÖÅ ÅÓÔØ, ÉÌÉ Õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÐÒÁ× ÎÁ ÚÁÐÉÓØ "
-"ÔÕÄÁ."
+"÷ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÆÁÊÌÙ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÔ, ÉÌÉ Õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÐÒÁ× ÎÁ ÚÁÐÉÓØ "
+"× ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ËÁÔÁÌÏÇ."
 
-#: src/mainwindow.c:1493
+#: src/mainwindow.c:1522
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ mbox ÑÝÉË"
 
-#: src/mainwindow.c:1494
+#: src/mainwindow.c:1523
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÑÝÉËÁ."
 
-#: src/mainwindow.c:1515
+#: src/mainwindow.c:1544
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÑÝÉËÁ ÐÒÏÛÌÏ ÎÅÕÄÁÞÎÏ."
 
-#: src/mainwindow.c:1874
-msgid "Setting widgets..."
-msgstr "õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÚÎÁÞËÏ×..."
-
-#: src/mainwindow.c:1880
+#: src/mainwindow.c:1848
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - ðÒÏÓÍÏÔÒ ÐÁÐÏË"
 
-#: src/mainwindow.c:1896 src/messageview.c:120
+#: src/mainwindow.c:1864 src/messageview.c:135
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:2083
-msgid "Get"
-msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ"
-
-#: src/mainwindow.c:2084
-msgid "Get new mail from current account"
-msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÏÞÔÕ Ó ÔÅËÕÝÅÊ ÚÁÐÉÓÉ"
+#: src/mainwindow.c:2223
+msgid "Exit"
+msgstr "÷ÙÈÏÄ"
 
-#: src/mainwindow.c:2089
-msgid "Get all"
-msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ"
+#: src/mainwindow.c:2223
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "÷ÙÊÔÉ ÉÚ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ?"
 
-#: src/mainwindow.c:2090
-msgid "Get new mail from all accounts"
+#: src/mainwindow.c:2764 src/toolbar.c:80
+#, fuzzy
+msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÏÞÔÕ ÓÏ ×ÓÅÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:2101
-msgid "Send queued message(s)"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ"
-
-#: src/mainwindow.c:2110
-msgid "Email"
-msgstr "Email"
+#: src/mainwindow.c:2770 src/toolbar.c:81
+#, fuzzy
+msgid "Receive Mail on current Account"
+msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÏÞÔÕ Ó ÔÅËÕÝÅÊ ÚÁÐÉÓÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:2111
-msgid "Compose an email message"
-msgstr "÷×ÅÓÔÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
+#: src/mainwindow.c:2776 src/toolbar.c:82
+#, fuzzy
+msgid "Send Queued Message(s)"
+msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:2120 src/prefs_common.c:1200
+#: src/mainwindow.c:2781 src/prefs_common.c:1246
 msgid "News"
 msgstr "îÏ×ÏÓÔÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:2121
-msgid "Compose a news message"
-msgstr "÷×ÅÓÔÉ ÎÏ×ÕÀ ÎÏ×ÏÓÔØ"
-
-#: src/mainwindow.c:2133
-msgid "Reply"
-msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ"
-
-#: src/mainwindow.c:2134
-msgid "Reply to the message - Right button: more options"
-msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ - ðÒÁ×ÁÑ ËÎÏÐËÁ: ÏÐÃÉÉ"
+#: src/mainwindow.c:2789 src/toolbar.c:83
+#, fuzzy
+msgid "Compose Email"
+msgstr "óÏÚÄÁÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:2144
-msgid "All"
-msgstr "÷ÓÅÍ"
+#: src/mainwindow.c:2793 src/toolbar.c:84
+#, fuzzy
+msgid "Compose News"
+msgstr "óÏÚÄÁÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:2145
-msgid "Reply to all - Right button: more options"
-msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ - ðÒÁ×ÁÑ ËÎÏÐËÁ: ÏÐÃÉÉ"
+#: src/mainwindow.c:2799 src/toolbar.c:85
+msgid "Reply to Message"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:2154
-msgid "Sender"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
+#: src/mainwindow.c:2816 src/toolbar.c:86
+msgid "Reply to Sender"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
 
-#: src/mainwindow.c:2155
-msgid "Reply to sender - Right button: more options"
-msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ - ðÒÁ×ÁÑ ËÎÏÐËÁ: ÏÐÃÉÉ"
+#: src/mainwindow.c:2834 src/toolbar.c:87
+#, fuzzy
+msgid "Reply to All"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:2164 src/prefs_filtering.c:230
-msgid "Forward"
-msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
+#: src/mainwindow.c:2852 src/toolbar.c:88
+msgid "Reply to Mailing-list"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:2165
-msgid "Forward the message - Right button: more options"
-msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ - ðÒÁ×ÁÑ ËÎÏÐËÁ: ÏÐÃÉÉ"
+#: src/mainwindow.c:2870 src/toolbar.c:89
+msgid "Forward Message"
+msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:2176
-msgid "Delete the message"
+#: src/mainwindow.c:2888 src/toolbar.c:90
+msgid "Delete Message"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:2184 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
-#: src/prefs_matcher.c:157
+#: src/mainwindow.c:2894 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:475
+#: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:91 src/toolbar.c:247
 msgid "Execute"
 msgstr "÷ÙÐÏÌÎÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:2185
-msgid "Execute marked process"
-msgstr "÷ÙÐÏÌÎÉÔØ ÐÒÏÃÅÓÓ Ó ÍÅÔËÏÊ"
-
-#: src/mainwindow.c:2194
-msgid "Next unread message"
-msgstr "óÌÅÄÕÀÝÅÅ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
-
-#: src/mainwindow.c:2205
-msgid "Prefs"
-msgstr "ïÐÃÉÉ"
-
-#: src/mainwindow.c:2206
-msgid "Common preferences"
-msgstr "ïÓÎÏ×ÎÙÅ ÏÐÃÉÉ"
-
-#: src/mainwindow.c:2213 src/prefs_filtering.c:428 src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ"
-
-#: src/mainwindow.c:2214
-msgid "Account setting"
-msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÚÁÐÉÓÉ"
-
-#: src/mainwindow.c:2610
-msgid "Exit"
-msgstr "÷ÙÈÏÄ"
-
-#: src/mainwindow.c:2610
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "÷ÙÊÔÉ ÉÚ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ?"
-
-#: src/mainwindow.c:2971
-#, c-format
-msgid "forced charset: %s\n"
-msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÊ ÎÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×: %s\n"
-
-#: src/matcher.c:308
-#, c-format
-msgid "Command exit code: %d\n"
-msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ ×ÅÒÎÕÌÁ: %d\n"
+#: src/mainwindow.c:2900 src/toolbar.c:92
+msgid "Goto Next Message"
+msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ Ë ÓÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ"
 
-#: src/matcher.c:930 src/matcher.c:931 src/matcher.c:932 src/matcher.c:933
-#: src/matcher.c:934 src/matcher.c:935 src/matcher.c:936 src/matcher.c:937
-#: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
-#: src/prefs_filter.c:868
+#: src/matcher.c:995 src/matcher.c:996 src/matcher.c:997 src/matcher.c:998
+#: src/matcher.c:999 src/matcher.c:1000 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1002
 msgid "(none)"
 msgstr ""
 
-#: src/matcher.c:976
+#: src/matcher.c:1041
 msgid "filename is not set"
 msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ"
 
-#: src/matcher.c:1191
-msgid "Writing matcher configuration...\n"
-msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÐÏÉÓËÁ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÊ...\n"
-
-#: src/matcher.c:1197 src/matcher.c:1208 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:568 src/prefs_account.c:582
-#: src/prefs_actions.c:502 src/prefs_actions.c:521
+#: src/matcher.c:1261 src/matcher.c:1272 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
+#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:584 src/prefs_account.c:598
+#: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:793
-#: src/procmime.c:808
+#: src/procmime.c:781 src/procmime.c:796
 msgid "failed to write configuration to file\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÚÁÐÉÓÉ ÎÁÓÔÒÏÅË × ÆÁÊÌ\n"
 
-#: src/mbox.c:51 src/mbox.c:199
+#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:198
 msgid "can't write to temporary file\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ×Ï ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
 
-#: src/mbox.c:70
-#, c-format
-msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚ %s × %s...\n"
-
-#: src/mbox.c:80
+#: src/mbox.c:79
 msgid "can't read mbox file.\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ mbox ÆÁÊÌ.\n"
 
-#: src/mbox.c:87
+#: src/mbox.c:86
 #, c-format
 msgid "invalid mbox format: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ mbox: %s\n"
 
-#: src/mbox.c:94
+#: src/mbox.c:93
 #, c-format
 msgid "malformed mbox: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ mbox: %s\n"
 
-#: src/mbox.c:112
+#: src/mbox.c:110
 msgid "can't open temporary file\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
 
-#: src/mbox.c:164
+#: src/mbox.c:163
 #, c-format
 msgid ""
 "unescaped From found:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"îÅ×ÅÒÎÙÊ ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÎÁÊÄÅÎ:\n"
+"îÅ×ÅÒÎÏÅ ÐÏÌÅ From:\n"
 "%s"
 
-#: src/mbox.c:246
-#, c-format
-msgid "%d messages found.\n"
-msgstr "%d ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÁÊÄÅÎÏ.\n"
-
-#: src/mbox.c:263 src/mbox_folder.c:170
+#: src/mbox.c:239 src/mbox_folder.c:171
 #, c-format
 msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌ ÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ %s\n"
 
-#: src/mbox.c:264 src/mbox_folder.c:171
+#: src/mbox.c:240 src/mbox_folder.c:172
 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ 'flock' ×ÍÅÓÔÏ 'file' ÅÓÌÉ ×ÏÚÍÏÖÎÏ.\n"
 
-#: src/mbox.c:276 src/mbox_folder.c:183
+#: src/mbox.c:252 src/mbox_folder.c:184
 #, c-format
 msgid "can't create %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ %s\n"
 
-#: src/mbox.c:282 src/mbox_folder.c:189
+#: src/mbox.c:258 src/mbox_folder.c:191
 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "ÑÝÉË ÚÁÎÑÔ ÄÒÕÇÉÍ ÐÒÏÃÅÓÓÏ×, ÖÄÉÔÅ...\n"
+msgstr "ÑÝÉË ÚÁÎÑÔ ÄÒÕÇÉÍ ÐÒÏÃÅÓÓÏ×, ÏÖÉÄÁÎÉÅ...\n"
 
-#: src/mbox.c:311
+#: src/mbox.c:287
 #, c-format
 msgid "can't lock %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ %s\n"
 
-#: src/mbox.c:318 src/mbox.c:365
+#: src/mbox.c:294 src/mbox.c:341
 msgid "invalid lock type\n"
 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÔÉРÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ\n"
 
-#: src/mbox.c:351
+#: src/mbox.c:327
 #, c-format
 msgid "can't unlock %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ %s\n"
 
-#: src/mbox.c:382
+#: src/mbox.c:358
 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÒÅÚÁÔØ ÑÝÉË ÄÏ ÎÕÌÑ.\n"
 
-#: src/mbox.c:403
-#, c-format
-msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "üËÓÐÏÒÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚ %s × %s...\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:267
+#: src/mbox_folder.c:270
 #, c-format
 msgid "could not lock read file %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÞÉÔÁÅÍÙÊ ÆÁÊÌ %s\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:286
+#: src/mbox_folder.c:289
 #, c-format
 msgid "could not lock write file %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÍÙÊ ÆÁÊÌ %s\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:845
-#, c-format
-msgid "read mbox - %s\n"
-msgstr "ÞÔÅÎÉÅ mbox ÑÝÉËÁ - %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:876
-#, c-format
-msgid "read mbox from file - %s\n"
-msgstr "ÞÔÅÎÉÅ mbox ÑÝÉËÁ ÉÚ ÆÁÊÌÁ - %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1425
+#: src/mbox_folder.c:1411
 #, c-format
 msgid "unvalid file - %s.\n"
 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÁÊÌ - %s.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1437
+#: src/mbox_folder.c:1423
 #, c-format
 msgid "invalid file - %s.\n"
 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÁÊÌ - %s.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1887
-#: src/utils.c:1964
+#: src/mbox_folder.c:1441 src/mbox_folder.c:1813 src/utils.c:2073
+#: src/utils.c:2141 src/utils.c:2209 src/utils.c:2301
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "ÚÁÐÉÓØ × %s ÐÒÏÛÌÁ ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
 
-#.
-#. if (n_msg == 0)
-#. item->new = item->unread = item->total = 0;
-#. else {
-#. gint new, unread, total, min, max;
-#.
-#. procmsg_get_mark_sum(".", &new, &unread, &total, &min, &max, 0);
-#. if (n_msg > total) {
-#. new += n_msg - total;
-#. unread += n_msg - total;
-#. }
-#. item->new = new;
-#. item->unread = unread;
-#. item->total = n_msg;
-#. }
-#.
-#: src/mbox_folder.c:1778 src/mh.c:193 src/mh.c:846
-#, c-format
-msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-msgstr "ðÏÓÌÅÄÎÉÊ ÎÏÍÅÒ × ËÁÔÁÌÏÇÅ %s = %d\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1971
-#, c-format
-msgid "no modification - %s\n"
-msgstr "ÎÅÔ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ - %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1975
-#, c-format
-msgid "save modification - %s\n"
-msgstr "ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ - %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2008 src/mbox_folder.c:2104
+#: src/mbox_folder.c:1992 src/mbox_folder.c:2091
 #, c-format
 msgid "can't rename %s to %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ %s × %s\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:2029 src/mbox_folder.c:2125
-#, c-format
-msgid "%i messages written - %s\n"
-msgstr "%i ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÚÁÐÉÓÁÎÏ - %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2065
-#, c-format
-msgid "no deleted messages - %s\n"
-msgstr "ÎÅÔ ÕÄÁÌÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ - %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2069
-#, c-format
-msgid "purge deleted messages - %s\n"
-msgstr "ÕÎÉÞÔÏÖÅÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ - %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2247
+#: src/mbox_folder.c:2235
 msgid "Cannot rename folder item"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÜÌÅÍÅÎÔ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/menu.c:100
-#, c-format
-msgid "unknown menu entry %s\n"
-msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÐÕÎËÔ ÍÅÎÀ %s\n"
-
 #: src/message_search.c:88
 msgid "Find in current message"
-msgstr "îÁÊÄÅÎÏ × ÔÅËÕÝÅÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ"
+msgstr "îÁÊÔÉ × ÔÅËÕÝÅÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ"
 
 #: src/message_search.c:106
 msgid "Find text:"
 msgstr "îÁÊÔÉ ÔÅËÓÔ:"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:181
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "õÞÉÔÙ×ÁÑ ÒÅÇÉÓÔÒ"
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:187
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
 msgid "Backward search"
-msgstr "ðÏÉÓË ÎÁÚÁÄ"
+msgstr "÷ ÏÂÒÁÔÎÏÍ ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÉ"
 
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:199
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
 msgid "Search"
 msgstr "ðÏÉÓË"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:300
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
 msgid "Search failed"
 msgstr "ðÏÉÓË ÎÅÕÄÁÞÎÙÊ"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:301
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
 msgid "Search string not found."
-msgstr "óÔÒÏËÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ÎÁÊÄÅÎÁ"
+msgstr "õËÁÚÁÎÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ÎÁÊÄÅÎÁ"
 
 #: src/message_search.c:191
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
@@ -4168,125 +3795,168 @@ msgstr "
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔ ËÏÎÅàÓÏÏÂÝÅÎÉÑ: ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ Ó ÎÁÞÁÌÁ?"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:310
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
 msgid "Search finished"
 msgstr "ðÏÉÓË ÚÁ×ÅÒÛÅÎ"
 
-#: src/messageview.c:72
-msgid "Creating message view...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ...\n"
+#: src/messageview.c:317
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<No Return-Path found>"
+
+#: src/messageview.c:325
+#, c-format
+msgid ""
+"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
+"does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
+"áÄÒÅÓ ÄÌÑ ÏÔÓÙÌËÉ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó\n"
+"ÁÄÒÅÓÏÍ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ:\n"
+"áÄÒÅÓ ÄÌÑ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ: %s\n"
+"áÄÒÅÓ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ: %s\n"
+"õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÏÔÓÙÌÁÔØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ."
+
+#: src/messageview.c:333
+msgid "+Don't Send"
+msgstr "+îÅ ÏÔÓÙÌÁÔØ"
+
+#: src/messageview.c:342
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"Receipt notification cancelled."
+msgstr ""
+"÷ ÜÔÏÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ ÅÓÔØ ÐÏÖÅÌÁÎÉÅ Ï Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÉ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ,\n"
+"ÎÏ, ÓÕÄÑ ÐÏ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÍ 'To:' É 'CC:' (ëÏÍÕ: É ëÏÐÉÑ:), ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÅ ÂÙÌÏ\n"
+"ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏ ÁÄÒÅÓÏ×ÁÎÏ ÷ÁÍ.\n"
+"á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÏÅ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ÏÔÏÓÌÁÎÏ."
 
-#: src/messageview.c:338
+#: src/messageview.c:410
 msgid ""
 "Error occurred while sending the notification.\n"
 "Put this notification into queue folder?"
 msgstr ""
-"÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ.\n"
+"÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ.\n"
 "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ?"
 
-#: src/messageview.c:344
+#: src/messageview.c:416
 msgid "Can't queue the notification."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÍÅÓÔÉÔØ × ÏÞÅÒÅÄØ."
 
-#: src/messageview.c:347
+#: src/messageview.c:419
 msgid "Error occurred while sending the notification."
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ"
 
-#: src/messageview.c:398
-msgid "Return Receipt"
+#: src/messageview.c:449 src/messageview.c:709
+#, fuzzy
+msgid "can't get message file path.\n"
+msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
+
+#: src/messageview.c:694
+msgid "This messages asks for a return receipt."
+msgstr "÷ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÐÏÖÅÌÁÎÉÅ Ï Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÉ × ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
+
+#: src/messageview.c:695
+msgid "Send receipt"
+msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ"
+
+#: src/messageview.c:748
+#, fuzzy
+msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "÷ÏÚ×ÒÁÔ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ"
 
-#: src/messageview.c:398
-msgid "Send return receipt ?"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ×ÏÚ×ÒÁÔ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ"
+#: src/messageview.c:749
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
+"notification:"
+msgstr ""
+"óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÏ ÓÒÁÚÕ ÎÁ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÷ÁÛÉÈ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×.\n"
+"ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ:"
+
+#: src/messageview.c:753
+msgid "Send Notification"
+msgstr "ðÏÓÌÁÔØ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ"
 
-#: src/messageview.c:402
-msgid "Error occurred while sending notification."
-msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ"
+#: src/messageview.c:753
+msgid "+Cancel"
+msgstr "+ïÔÍÅÎÁ"
 
-#: src/mh.c:412
+#: src/mh.c:417
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ %s × %s\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s × %s\n"
 
-#: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1493
+#: src/mh.c:513 src/procmsg.c:1530
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ.\n"
 
-#: src/mh.c:1046
-msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr "\tðÏÉÓË ÎÅËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ... "
-
-#: src/mh.c:1101
-#, c-format
-msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr "îÁÊÄÅÎÏ %d ÎÅËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ.\n"
-
-#: src/mh.c:1107
-msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr "\tóÏÒÔÉÒÏ×ËÁ ÎÅËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ × ÞÉÓÌÏ×ÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ... "
-
-#: src/mimeview.c:116
+#: src/mimeview.c:115
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_ïÔËÒÙÔØ"
 
-#: src/mimeview.c:117
+#: src/mimeview.c:116
 msgid "/Open _with..."
 msgstr "/ïÔËÒÙÔØ _Ó ÐÏÍÏÝØÀ..."
 
-#: src/mimeview.c:118
+#: src/mimeview.c:117
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/_ðÏËÁÚÁÔØ ËÁË ÔÅËÓÔ"
 
-#: src/mimeview.c:119
+#: src/mimeview.c:118
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/ðÏ_ËÁÚÁÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ"
 
-#: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:436
+#: src/mimeview.c:119 src/summaryview.c:446
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
 
+#: src/mimeview.c:120
+#, fuzzy
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
+
 #: src/mimeview.c:123
 msgid "/_Check signature"
 msgstr "/ð_ÒÏ×ÅÒËÁ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
 
-#: src/mimeview.c:148
-msgid "Creating MIME view...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ MIME ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ...\n"
-
 #: src/mimeview.c:151
 msgid "MIME Type"
 msgstr "ôÉРMIME"
 
-#: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2088
+#: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2204
 msgid "Text"
 msgstr "ôÅËÓÔ"
 
-#: src/mimeview.c:270
+#: src/mimeview.c:271
 msgid "Select \"Check signature\" to check"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ \"ðÒÏ×ÅÒËÁ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ\" ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ"
 
-#: src/mimeview.c:783 src/mimeview.c:848 src/mimeview.c:867 src/mimeview.c:891
+#: src/mimeview.c:856 src/mimeview.c:916 src/mimeview.c:976 src/mimeview.c:995
+#: src/mimeview.c:1019
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
 
-#: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3266
+#: src/mimeview.c:881 src/mimeview.c:963 src/summaryview.c:3389
 msgid "Save as"
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË"
 
-#: src/mimeview.c:840 src/summaryview.c:3271
+#: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:968 src/summaryview.c:3394
 msgid "Overwrite"
 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ"
 
-#: src/mimeview.c:841 src/summaryview.c:3272
+#: src/mimeview.c:911 src/mimeview.c:969
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "ðÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ?"
 
-#: src/mimeview.c:901
+#: src/mimeview.c:1029
 msgid "Open with"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ Ó ÐÏÍÏÝØÀ"
 
-#: src/mimeview.c:902
+#: src/mimeview.c:1030
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -4295,111 +3965,88 @@ msgstr ""
 "÷×ÅÄÉÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ ÄÌÑ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ:\n"
 "(`%s' ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅÎÏ ÎÁ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ)"
 
-#: src/mimeview.c:958
+#: src/mimeview.c:1086
 #, c-format
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr "MIME ËÏÍÁÎÄÁ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'"
 
-#: src/news.c:164
+#: src/news.c:178
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ÓÏÚÄÁÎÉÅ NNTP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ Ó %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:263
+#: src/news.c:280
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "NNTP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d ÂÙÌÏ ÕÔÅÒÑÎÏ. ÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ...\n"
 
-#: src/news.c:339
-#, c-format
-msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr "ÓÔÁÔØÑ %d ÕÖÅ ÂÙÌÁ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÁ.\n"
-
-#: src/news.c:352
+#: src/news.c:377
 #, c-format
 msgid "can't select group %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÇÒÕÐÐÕ %s\n"
 
-#: src/news.c:357
-#, c-format
-msgid "getting article %d...\n"
-msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÓÔÁÔØÉ %d...\n"
-
-#: src/news.c:362
+#: src/news.c:387
 #, c-format
 msgid "can't read article %d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÓÔÁÔØÀ %d\n"
 
-#: src/news.c:384 src/news.c:705 src/news.c:1027
+#: src/news.c:409 src/news.c:730 src/news.c:1066
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ: %s\n"
 
-#: src/news.c:489
+#: src/news.c:510
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ\n"
 
-#: src/news.c:589
+#: src/news.c:627
 msgid "can't post article.\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÔÁÔØÀ.\n"
 
-#: src/news.c:613
+#: src/news.c:647
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÔÁÔØÀ %d\n"
 
-#: src/news.c:711 src/news.c:1032
+#: src/news.c:736 src/news.c:1071
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÔÁÔØÉ × ÄÉÁÐÁÚÏÎÅ: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:720
-msgid "no new articles.\n"
-msgstr "ÎÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÔÁÔÅÊ.\n"
-
-#: src/news.c:733 src/news.c:1132
+#: src/news.c:759 src/news.c:1177
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ xover %d - %d × %s...\n"
 
-#: src/news.c:736 src/news.c:1067 src/news.c:1135
+#: src/news.c:762 src/news.c:1112 src/news.c:1180
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ xover\n"
 
-#: src/news.c:742 src/news.c:1072 src/news.c:1141
+#: src/news.c:768 src/news.c:1117 src/news.c:1186
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ xover.\n"
 
-#: src/news.c:750 src/news.c:1078 src/news.c:1149
+#: src/news.c:776 src/news.c:1123 src/news.c:1194
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ xover: %s\n"
 
-#: src/news.c:768 src/news.c:793 src/news.c:1092 src/news.c:1106
-#: src/news.c:1167 src/news.c:1192
+#: src/news.c:794 src/news.c:819 src/news.c:1137 src/news.c:1151
+#: src/news.c:1212 src/news.c:1237
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ xhdr\n"
 
-#: src/news.c:776 src/news.c:801 src/news.c:1097 src/news.c:1111
-#: src/news.c:1175 src/news.c:1200
+#: src/news.c:802 src/news.c:827 src/news.c:1142 src/news.c:1156
+#: src/news.c:1220 src/news.c:1245
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ xhdr.\n"
 
-#: src/news.c:933
-#, c-format
-msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
-msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÔÁÔÅÊ 1 - %d ... "
-
-#: src/news.c:963
-msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr "\tõÄÁÌÅÎÉÅ ×ÓÅ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÔÁÔÅÊ... "
-
-#: src/news.c:1047
+#: src/news.c:1092
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ %s.\n"
 
-#: src/news.c:1064
+#: src/news.c:1109
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ xover %d in %s...\n"
@@ -4438,7 +4085,7 @@ msgid ""
 "  %.*s  \n"
 "(%.*s)\n"
 msgstr ""
-"%sðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ××ÅÄÉÔÅ ÐÁÒÏÌØ ÄÌÑ:\n"
+"%sðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÐÁÒÏÌØ ÄÌÑ:\n"
 "\n"
 "  %.*s  \n"
 "(%.*s)\n"
@@ -4451,52 +4098,43 @@ msgstr ""
 "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÐÁÒÏÌØ! ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÅÝÅ ÒÁÚ...\n"
 "\n"
 
-#: src/pop.c:64
+#: src/pop.c:66
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr "POP3: õÄÁÌÅÎÉÅ ÓÔÁÒÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ %d\n"
+msgstr "POP3: õÄÁÌÅÎÉÅ ÕÓÔÁÒÅ×ÛÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d\n"
 
-#: src/pop.c:70
+#: src/pop.c:72
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: ðÒÏÐÕÓË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d (%d bytes)\n"
 
-#: src/pop.c:131
+#: src/pop.c:138
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÁÞÁÔØ TLS ÓÅÓÓÉÀ\n"
 
-#: src/pop.c:158 src/pop.c:183 src/pop.c:229
+#: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ\n"
 
-#: src/pop.c:201
+#: src/pop.c:191 src/pop.c:243
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ\n"
+
+#: src/pop.c:212
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
 msgstr "ôÒÅÂÕÅÍÏÅ APOP ×ÒÅÍÅÎÎÁÑ ÍÅÔËÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ × ÐÒÉ×ÅÔÓÔ×ÉÉ\n"
 
-#: src/pop.c:207
+#: src/pop.c:219
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ ×ÒÅÍÅÎÎÏÊ ÍÅÔËÉ × ÐÒÉ×ÅÔÓÔ×ÉÉ\n"
 
-#: src/pop.c:252 src/pop.c:287
+#: src/pop.c:269 src/pop.c:308
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ POP3\n"
 
-#: src/prefs.c:54
-msgid "Reading configuration...\n"
-msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ...\n"
-
-#: src/prefs.c:74 src/prefs.c:182
-#, c-format
-msgid "Found %s\n"
-msgstr "îÁÊÄÅÎÏ %s\n"
-
-#: src/prefs.c:88
-msgid "Finished reading configuration.\n"
-msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ ÞÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ.\n"
-
-#: src/prefs.c:215
-msgid "Configuration is saved.\n"
-msgstr "ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ ÚÁÐÉÓÁÎÁ.\n"
+#: src/pop.c:387 src/pop.c:437
+msgid "Socket error\n"
+msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ\n"
 
 #: src/prefs.c:270
 #, c-format
@@ -4507,431 +4145,426 @@ msgstr "
 msgid "Apply"
 msgstr "ðÒÉÍÅÎÉÔØ"
 
-#: src/prefs_account.c:616
-msgid "Opening account preferences window...\n"
-msgstr "ïÔËÒÙÔÉÅ ÏËÎÁ Ó×ÏÊÓÔ× ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ...\n"
-
-#: src/prefs_account.c:646
+#: src/prefs_account.c:658
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "úÁÐÉÓØ%d"
 
-#: src/prefs_account.c:665
+#: src/prefs_account.c:677
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á ÄÌÑ ÎÏ×ÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
 
-#: src/prefs_account.c:670
+#: src/prefs_account.c:682
 msgid "Account preferences"
 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
 
-#: src/prefs_account.c:698
-msgid "Creating account preferences window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ Ó×ÏÊÓÔ× ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ...\n"
-
-#: src/prefs_account.c:718 src/prefs_common.c:988
+#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1034
 msgid "Receive"
 msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ"
 
-#: src/prefs_account.c:722 src/prefs_common.c:992
+#: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1038
 msgid "Compose"
 msgstr "óÏÚÄÁÔØ"
 
-#: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:1005
+#: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1051
 msgid "Privacy"
 msgstr "ìÉÞÎÏÅ"
 
-#: src/prefs_account.c:729
+#: src/prefs_account.c:743
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:732
+#: src/prefs_account.c:746
 msgid "Advanced"
 msgstr "äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ"
 
-#: src/prefs_account.c:810
+#: src/prefs_account.c:824
 msgid "Name of this account"
 msgstr "éÍÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
 
-#: src/prefs_account.c:819
+#: src/prefs_account.c:833
 msgid "Set as default"
 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: src/prefs_account.c:823
+#: src/prefs_account.c:837
 msgid "Personal information"
 msgstr "ìÉÞÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:832
+#: src/prefs_account.c:846
 msgid "Full name"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:838
+#: src/prefs_account.c:852
 msgid "Mail address"
 msgstr "áÄÒÅÓ"
 
-#: src/prefs_account.c:844
+#: src/prefs_account.c:858
 msgid "Organization"
 msgstr "ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:868
+#: src/prefs_account.c:882
 msgid "Server information"
 msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÓÅÒ×ÅÒÅ"
 
-#: src/prefs_account.c:889
+#: src/prefs_account.c:903
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (ÏÂÙÞÎÙÊ)"
 
-#: src/prefs_account.c:891
+#: src/prefs_account.c:905
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (APOP Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ)"
 
-#: src/prefs_account.c:893 src/prefs_account.c:1651 src/prefs_account.c:1875
+#: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:895
+#: src/prefs_account.c:909
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "îÏ×ÏÓÔÉ (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:897
+#: src/prefs_account.c:911
 msgid "None (local)"
 msgstr "îÅÔ (ÌÏËÁÌØÎÏ)"
 
-#: src/prefs_account.c:917
+#: src/prefs_account.c:931
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "üÔÏÔ ÓÅÒ×ÅÒ ÔÒÅÂÕÅÔ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ"
 
-#: src/prefs_account.c:961
+#: src/prefs_account.c:975
 msgid "News server"
 msgstr "óÅÒ×ÅÒ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
-#: src/prefs_account.c:967
+#: src/prefs_account.c:981
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "óÅÒ×ÅÒ ÄÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:973
+#: src/prefs_account.c:987
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "ìÏËÁÌØÎÙÊ ÑÝÉË"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:980
+#: src/prefs_account.c:994
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP ÓÅÒ×ÅÒ (ÏÔÐÒÁ×ËÁ)"
 
-#: src/prefs_account.c:988
+#: src/prefs_account.c:1002
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ËÏÍÁÎÄÙ ÄÁÖÅ ÞÅÒÅÚ SMTP ÓÅÒ×ÅÒ"
 
-#: src/prefs_account.c:997
+#: src/prefs_account.c:1011
 msgid "command to send mails"
 msgstr "ËÏÍÁÎÄÙ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÞÔÙ"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:1004 src/prefs_account.c:1315
+#: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
 msgid "User ID"
 msgstr "ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ"
 
-#: src/prefs_account.c:1010 src/prefs_account.c:1324
+#: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
 msgid "Password"
 msgstr "ðÁÒÏÌØ"
 
-#: src/prefs_account.c:1076 src/prefs_account.c:1634
+#: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1084
+#: src/prefs_account.c:1098
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "õÄÁÌÑÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ó ÓÅÒ×ÅÒÁ ÐÏÓÌÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1095
+#: src/prefs_account.c:1109
 msgid "Remove after"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅ"
 
-#: src/prefs_account.c:1104
+#: src/prefs_account.c:1118
 msgid "days"
 msgstr "ÄÎÅÊ"
 
-#: src/prefs_account.c:1121
+#: src/prefs_account.c:1135
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(ÕÄÁÌÑÔØ ÎÅÍÅÄÌÅÎÎÏ)"
 
-#: src/prefs_account.c:1128
+#: src/prefs_account.c:1142
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "óËÁÞÉ×ÁÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒÅ"
 
-#: src/prefs_account.c:1130
+#: src/prefs_account.c:1144
 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
-msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔÔØ ÐÒÁ×ÉÌÁ Ó ×ÙÂÏÒÏÞÎÏÊ ÚÁËÁÞËÏÊ"
+msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÁ Ó ×ÙÂÏÒÏÞÎÏÊ ÚÁËÁÞËÏÊ"
 
-#: src/prefs_account.c:1132
+#: src/prefs_account.c:1146
 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÕ ÐÏÓÌÅ ÚÁËÁÞËÉ Ó ×ÙÂÏÒÏÞÎÏÊ ÚÁËÁÞËÏÊ"
 
-#: src/prefs_account.c:1138
+#: src/prefs_account.c:1152
 msgid "Receive size limit"
-msgstr "ìÉÍÉÔ ÐÏÌÕÞÁÅÍÙÈ ÆÁÊÌÏ×"
+msgstr "ìÉÍÉÔ ÐÏÌÕÞÁÅÍÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/prefs_account.c:1152
+#: src/prefs_account.c:1166
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "æÉÌØÔÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ"
 
-#: src/prefs_account.c:1160
+#: src/prefs_account.c:1174
 msgid "Default inbox"
 msgstr "÷ÈÏÄÑÝÉÅ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: src/prefs_account.c:1183
+#: src/prefs_account.c:1197
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(îÅÆÉÌØÔÒÏ×ÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏÍÅÝÁÔØ × ÜÔÕ ÐÁÐËÕ)"
 
-#: src/prefs_account.c:1190
+#: src/prefs_account.c:1204
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "`ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ' ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÞÔÕ × ÜÔÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
 
-#: src/prefs_account.c:1243
+#: src/prefs_account.c:1258
 msgid "Add Date header field"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÐÏÌÅ ÄÁÔÁ × ÚÁÇÏÌÏ×ÏË"
 
-#: src/prefs_account.c:1244
+#: src/prefs_account.c:1259
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "çÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ID ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1251
+#: src/prefs_account.c:1266
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÚÁÄÁÎÎÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË"
 
-#: src/prefs_account.c:1253 src/prefs_common.c:2321 src/prefs_common.c:2346
+#: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2437 src/prefs_common.c:2462
 msgid " Edit... "
 msgstr " ðÒÁ×ËÁ... "
 
-#: src/prefs_account.c:1263
+#: src/prefs_account.c:1278
 msgid "Authentication"
 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1271
+#: src/prefs_account.c:1286
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1286
+#: src/prefs_account.c:1301
 msgid "Authentication method"
 msgstr "íÅÔÏÄ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ"
 
-#: src/prefs_account.c:1296
+#: src/prefs_account.c:1311
 msgid "Automatic"
 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉÊ"
 
-#: src/prefs_account.c:1346
+#: src/prefs_account.c:1361
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
 "åÓÌÉ ÏÓÔÁ×ÉÔØ ÜÔÉ ÐÏÌÑ ÐÕÓÔÙÍÉ, ÔÏ ÂÕÄÕÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÙ\n"
-"ÔÅÖÅ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ É ÐÁÒÏÌØ, ÞÔÏ É ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ."
+"ÔÅ ÖÅ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ É ÐÁÒÏÌØ, ÞÔÏ É ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ."
 
-#: src/prefs_account.c:1355
+#: src/prefs_account.c:1370
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ Ó POP3 ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ"
 
-#: src/prefs_account.c:1393
+#: src/prefs_account.c:1385
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "÷ÒÅÍÑ, ÏÔ×ÅÄÅÎÎÏÅ ÎÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÀ POP: "
+
+#: src/prefs_account.c:1394
+msgid "minutes"
+msgstr "ÍÉÎÕÔ"
+
+#: src/prefs_account.c:1436
 msgid "Signature file"
 msgstr "æÁÊÌ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
 
-#: src/prefs_account.c:1401
+#: src/prefs_account.c:1444
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÁÄÒÅÓÁ"
 
-#. to
-#: src/prefs_account.c:1410 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:48
+#: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Cc"
 msgstr "ëÏÍÕ"
 
-#: src/prefs_account.c:1423
+#: src/prefs_account.c:1466
 msgid "Bcc"
 msgstr "ëÏÐÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1436
+#: src/prefs_account.c:1479
 msgid "Reply-To"
 msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ"
 
-#: src/prefs_account.c:1482
-msgid "Default Actions"
-msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÅ ÐÏ-ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
-
-#: src/prefs_account.c:1490
+#: src/prefs_account.c:1531
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "úÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1493
-msgid "ðÒÏÓÔÏÊ ÔÅËÓÔ"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1498
+#: src/prefs_account.c:1533
 msgid "Sign message by default"
-msgstr "ðïÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
+msgstr "ðÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
+
+#: src/prefs_account.c:1535
+#, fuzzy
+msgid "Default mode"
+msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ ×:"
 
-#: src/prefs_account.c:1500
+#: src/prefs_account.c:1543
+msgid "Use PGP/MIME"
+msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ PGP/MIME"
+
+#: src/prefs_account.c:1552
+msgid "Use Inline"
+msgstr "ëÁË ÔÅËÓÔ"
+
+#: src/prefs_account.c:1562
 msgid "Sign key"
 msgstr "ëÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ"
 
-#: src/prefs_account.c:1508
+#: src/prefs_account.c:1570
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ GnuPG ËÌÀÞ"
+msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ GnuPG ËÌÀÞ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: src/prefs_account.c:1517
+#: src/prefs_account.c:1579
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ ËÌÀÞ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÐÏÞÔÙ"
 
-#: src/prefs_account.c:1526
+#: src/prefs_account.c:1588
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ ËÌÀÞ ×ÒÕÞÎÕÀ"
 
-#: src/prefs_account.c:1542
+#: src/prefs_account.c:1604
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÉÌÉ ËÌÀÞ:"
 
-#: src/prefs_account.c:1567
-msgid "Warning - Privacy/Plain ASCII-armored"
-msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ - ìÉÞÎÙÊ/ÐÒÏÓÔÏÊ ÔÅËÓÔ"
-
-#: src/prefs_account.c:1568
-msgid ""
-"Its not recommend to use the old style plain ASCII-\n"
-"armored mode for encrypted messages. It doesn't comply\n"
-"with the RFC 3156 - MIME security with OpenPGP."
-msgstr ""
-"îÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÔÁÒÙÊ ÓÔÉÌØ ÔÅËÓÔÁ ASCII-\n"
-"ÄÌÑ ÛÉÆÒÕÅÍÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ïÎÉ ÎÅ ÓÏÂÌÀÄÁÀÔ ÐÒÁ×ÉÌÁ\n"
-"RFC 3156 - MIME ÓÅËÒÅÔÎÏÓÔÉ ÄÌÑ OpenPGP."
-
-#: src/prefs_account.c:1642 src/prefs_account.c:1659 src/prefs_account.c:1675
-#: src/prefs_account.c:1693
+#: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
+#: src/prefs_account.c:1744
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "îÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1645
+#: src/prefs_account.c:1696
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ SSL ÄÌÑ POP3 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1648 src/prefs_account.c:1665 src/prefs_account.c:1699
+#: src/prefs_account.c:1699 src/prefs_account.c:1716 src/prefs_account.c:1750
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÏÍÁÎÄÕ STARTTLS ÄÌÑ ÓÔÁÒÔÁ SSL ÓÅÓÓÉÉ"
 
-#: src/prefs_account.c:1662
+#: src/prefs_account.c:1713
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ SSL ÄÌÑ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1668
+#: src/prefs_account.c:1719
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1683
+#: src/prefs_account.c:1734
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ SSL ÄÌÑ NNTP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1685
+#: src/prefs_account.c:1736
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1696
+#: src/prefs_account.c:1747
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ SSL ÄÌÑ SMTP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1821
+#: src/prefs_account.c:1872
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ ÐÏÒÔ SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1827
+#: src/prefs_account.c:1878
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ ÐÏÒÔ POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1833
+#: src/prefs_account.c:1884
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ ÐÏÒÔ IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1839
+#: src/prefs_account.c:1890
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ ÐÏÒÔ NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1844
+#: src/prefs_account.c:1895
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ ÉÍÑ ÄÏÍÅÎÁ"
 
-#: src/prefs_account.c:1854
+#: src/prefs_account.c:1905
 msgid "Tunnel command to open connection"
-msgstr "ôÕÎÅÌØÎÙÅ ËÏÍÁÎÄÙ ÄÌÑ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ"
+msgstr "ôÕÎÎÅÌØÎÙÅ ËÏÍÁÎÄÙ ÄÌÑ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1862
+#: src/prefs_account.c:1913
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr "ðÏÍÅÔÉÔØ ÐÅÒÅÓÌÁÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ËÁË ÐÒÏÞÔÅÎÎÙÅ É Ã×ÅÔÏÍ"
+msgstr "ðÏÍÅÔÉÔØ ÐÅÒÅÓÌÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ËÁË ÐÒÏÞÔÅÎÎÙÅ É Ã×ÅÔÏÍ"
 
-#: src/prefs_account.c:1886
+#: src/prefs_account.c:1937
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP ÓÅÒ×ÅÒ ËÁÔÁÌÏÇ"
 
-#: src/prefs_account.c:1940
+#: src/prefs_account.c:1991
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×"
 
-#: src/prefs_account.c:1942
+#: src/prefs_account.c:1993
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÞÅÒÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×"
 
-#: src/prefs_account.c:1944
+#: src/prefs_account.c:1995
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÕÄÁÌÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×"
 
-#: src/prefs_account.c:2008
+#: src/prefs_account.c:2059
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "éÍÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ××ÅÄÅÎÏ."
 
-#: src/prefs_account.c:2012
+#: src/prefs_account.c:2063
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "áÄÒÅÓ ÎÅ ××ÅÄÅÎ."
 
-#: src/prefs_account.c:2017
+#: src/prefs_account.c:2068
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP ÓÅÒ×ÅÒ ÎÅ ××ÅÄÅÎ."
 
-#: src/prefs_account.c:2022
+#: src/prefs_account.c:2073
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÎÅ ××ÅÄÅÎÏ."
 
-#: src/prefs_account.c:2027
+#: src/prefs_account.c:2078
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3 ÎÅ ××ÅÄÅÎ"
 
-#: src/prefs_account.c:2032
+#: src/prefs_account.c:2083
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4 ÎÅ ××ÅÄÅÎ."
 
-#: src/prefs_account.c:2037
+#: src/prefs_account.c:2088
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP ÎÅ ××ÅÄÅÎ."
 
-#: src/prefs_account.c:2043
+#: src/prefs_account.c:2094
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÌÏËÁÌØÎÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÎÅ ××ÅÄÅÎÏ."
 
-#: src/prefs_account.c:2049
+#: src/prefs_account.c:2100
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "ËÏÍÁÎÄÁ ÐÒÉÅÍÁ ÐÏÞÔÙ ÎÅ ××ÅÄÅÎÁ."
 
-#: src/prefs_actions.c:271
-msgid "Creating actions setting window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ...\n"
+#: src/prefs_account.c:2187
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Its not recommended to use the old style Inline\n"
+"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
+"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
+msgstr ""
+"îÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÔÁÒÙÊ ÓÔÉÌØ ÔÅËÓÔÁ ASCII-\n"
+"ÄÌÑ ÛÉÆÒÕÅÍÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ïÎÉ ÎÅ ÓÏÂÌÀÄÁÀÔ ÐÒÁ×ÉÌÁ\n"
+"RFC 3156 - MIME ÓÅËÒÅÔÎÏÓÔÉ ÄÌÑ OpenPGP."
 
-#: src/prefs_actions.c:291
+#: src/prefs_actions.c:287
 msgid "Actions setting"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ"
 
-#: src/prefs_actions.c:313
+#: src/prefs_actions.c:309
 msgid "Menu name:"
 msgstr "éÍÑ ÍÅÎÀ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:322
+#: src/prefs_actions.c:318
 msgid "Command line:"
 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:334
-#, c-format
+#: src/prefs_actions.c:330
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Menu name:\n"
 " Use / in menu name to make submenus.\n"
@@ -4945,7 +4578,7 @@ msgid ""
 "   & to run command asynchronously\n"
 " Use %f for message file name\n"
 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
-"   %p for the selected message part."
+"   %p for the selected message MIME part."
 msgstr ""
 "éÍÑ ÍÅÎÀ:\n"
 " éÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ / × ÉÍÅÎÉ ÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÍÅÎÀ.\n"
@@ -4961,80 +4594,76 @@ msgstr ""
 "   %F ÄÌÑ ÓÐÉÓËÁ ÉÍÅΠÆÁÊÌÏ× ×ÙÂÒÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ\n"
 "   %p ÄÌÑ ×ÙÂÒÁÎÎÏÊ ÞÁÓÔÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
 
-#: src/prefs_actions.c:368 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
-#: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
+#: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filtering.c:523 src/prefs_matcher.c:493
+#: src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:817
 msgid "Register"
 msgstr "òÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÔØ"
 
-#: src/prefs_actions.c:374 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
-#: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
+#: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filtering.c:529 src/prefs_matcher.c:499
+#: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:823
 msgid " Substitute "
 msgstr " úÁÍÅÓÔÉÔÅÌØ "
 
-#: src/prefs_actions.c:387
+#: src/prefs_actions.c:383
 msgid " Syntax help "
 msgstr " ðÏÍÏÝØ ÐÏ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÕ"
 
-#: src/prefs_actions.c:406
+#: src/prefs_actions.c:402
 msgid "Registered actions"
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÑ ÒÅÇÉÓÔÒÁÃÉÉ"
 
-#: src/prefs_actions.c:463
-msgid "Reading actions configurations...\n"
-msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ...\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:498
-msgid "Writing actions configuration...\n"
-msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ...\n"
+#: src/prefs_actions.c:656
+#, c-format
+msgid "Could not get message file %d"
+msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d."
 
-#: src/prefs_actions.c:674 src/prefs_actions.c:679
+#: src/prefs_actions.c:677 src/prefs_actions.c:682
 msgid "Could not get message file."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
 
-#: src/prefs_actions.c:687
+#: src/prefs_actions.c:690
 msgid "Could not get message part."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
 
-#: src/prefs_actions.c:693
+#: src/prefs_actions.c:696
 msgid "No message part selected."
 msgstr "þÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎÁ."
 
-#: src/prefs_actions.c:697
+#: src/prefs_actions.c:700
 msgid "No message file selected."
 msgstr "æÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ."
 
-#: src/prefs_actions.c:716
+#: src/prefs_actions.c:719
 msgid "Can't get part of multipart message"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_actions.c:738 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:713
-#: src/prefs_filtering.c:775 src/prefs_filtering.c:798 src/prefs_matcher.c:614
-#: src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484
-#: src/prefs_template.c:301
+#: src/prefs_actions.c:741 src/prefs_filtering.c:797 src/prefs_filtering.c:859
+#: src/prefs_filtering.c:882 src/prefs_matcher.c:614 src/prefs_matcher.c:687
+#: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(îÏ×ÙÊ)"
 
-#: src/prefs_actions.c:784
+#: src/prefs_actions.c:787
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "éÍÑ ÍÅÎÀ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
 
-#: src/prefs_actions.c:789
+#: src/prefs_actions.c:792
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "ä×ÏÅÔÏÞÉÅ ÎÅ ÒÁÚÒÅÛÅÎÏ × ÉÍÅÎÉ ÍÅÎÀ."
 
-#: src/prefs_actions.c:799
+#: src/prefs_actions.c:802
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "éÍÑ ÍÅÎÀ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÏÅ."
 
-#: src/prefs_actions.c:808
+#: src/prefs_actions.c:811
 msgid "Command line not set."
 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÚÁÄÁÎÁ."
 
-#: src/prefs_actions.c:813
+#: src/prefs_actions.c:816
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "éÍÑ ÍÅÎÀ É ËÏÍÁÎÄÙ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÙÅ."
 
-#: src/prefs_actions.c:818
+#: src/prefs_actions.c:821
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -5043,30 +4672,26 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "÷ ËÏÍÁÎÄÅ\n"
 "%s\n"
-"ÓÉÎÔÁËÓÉÞÅÓËÁÑ ÏÛÉÂËÁ."
+"ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÞÅÓËÁÑ ÏÛÉÂËÁ."
 
-#: src/prefs_actions.c:879
+#: src/prefs_actions.c:882
 msgid "Delete action"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ"
 
-#: src/prefs_actions.c:880
+#: src/prefs_actions.c:883
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ?"
 
-#: src/prefs_actions.c:1070
+#: src/prefs_actions.c:1086
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F or %%p."
 msgstr ""
-"õËÁÚÁÎÎÏÅ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ ÎÅÌØÚÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ÏËÎÅ ××ÏÄÁ\n"
-"ÐÏÔÏÍÕ-ÞÔÏ ÏÎÏ ÓÏÄÅÒÖÉÔ %%f, %%F ÉÌÉ %%p."
-
-#: src/prefs_actions.c:1171
-msgid "Action command error\n"
-msgstr "ïÛÉÂËÁ ËÏÍÁÎÄÙ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ\n"
+"õËÁÚÁÎÎÏÅ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ ÎÅÌØÚÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ÏËÎÅ ××ÏÄÁ,\n"
+"ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ÏÎÏ ÓÏÄÅÒÖÉÔ %%f, %%F ÉÌÉ %%p."
 
-#: src/prefs_actions.c:1253
+#: src/prefs_actions.c:1259
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
@@ -5075,20 +4700,7 @@ msgstr ""
 "ëÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÚÁÐÕÝÅÎÁ. ðÏÔÏË ÎÅ ÂÙÌ ÓÏÚÄÁÎ.\n"
 "%s"
 
-#: src/prefs_actions.c:1269
-msgid "Forking child and grandchild.\n"
-msgstr "òÁÓËÒÙÔØ ÐÏÔÏÍËÏ× É ÐÏÄÐÏÔÏÍËÏ×.\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:1329
-msgid "Child: Waiting for grandchild\n"
-msgstr "ðÏÔÏÍÏË: ïÖÉÄÁÎÉÅ ÐÏÄÐÏÔÏÍËÏ×\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:1331
-msgid "Child: grandchild ended\n"
-msgstr "ðÏÔÏÍÏË: ÐÏÄÐÏÔÏÍÏË ÚÁ×ÅÒÛÉÌÓÑ\n"
-
-#. Fork error
-#: src/prefs_actions.c:1339
+#: src/prefs_actions.c:1344
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -5099,161 +4711,123 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/prefs_actions.c:1433
-#, c-format
-msgid "Killing child group id %d\n"
-msgstr "õÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÇÒÕÐÐÙ ÐÏÔÏÍËÁ Ó id %d\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:1534
-#, c-format
-msgid "Freeing children data %p\n"
-msgstr "ïÓ×ÏÂÏÖÄÅÎÉ ÄÁÎÎÙÈ ÐÏÔÏÍËÁ %p\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:1552
-msgid "Updating actions input/output dialog.\n"
-msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÑ ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÑ: ïËÎÏ ××ÏÄÁ/×Ù×ÏÄÁ.\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:1576
+#: src/prefs_actions.c:1573
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- úÁÐÕÓË: %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:1580
+#: src/prefs_actions.c:1577
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- úÁ×ÅÒÛÅÎÏ: %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:1607
-msgid "Creating actions dialog\n"
-msgstr "ïËÎÏ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:1615
-msgid "Actions' input/output"
+#: src/prefs_actions.c:1611
+#, fuzzy
+msgid "Action's input/output"
 msgstr "÷×ÏÄ/×Ù×ÏÄ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ"
 
-#: src/prefs_actions.c:1665
-msgid "Abort actions"
-msgstr "ðÒÅÒ×ÁÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ"
-
-#: src/prefs_actions.c:1671
-msgid "Close window"
-msgstr "úÁËÒÙÔØ"
-
-#: src/prefs_actions.c:1702
-#, c-format
-msgid "Child returned %c\n"
-msgstr "ðÏÔÏÍÏË ×ÅÒÎÕÌ %c\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:1718
-msgid "Sending input to grand child.\n"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ×ÈÏÄÎÏÊ ÉÎÆÏÒÁÍÁÃÉÉ ÐÏÔÏÍËÕ.\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:1735
-msgid "Input to grand child sent.\n"
-msgstr "÷ÈÏÄÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÄÌÑ ÐÏÔÏÍËÁ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÁ.\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:1744
-msgid "Catching grand child's output.\n"
-msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÏÔ ÐÏÄÐÏÔÏÍËÁ.\n"
+#: src/prefs_actions.c:1657
+msgid " Send "
+msgstr " ïÔÐÒÁ×ÉÔØ "
 
-#: src/prefs_common.c:967
-msgid "Creating common preferences window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÏÂÝÉÈ ÎÁÓÔÒÏÅË...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1668
+msgid "Abort"
+msgstr "ïÔÍÅÎÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:971
+#: src/prefs_common.c:1017
 msgid "Common Preferences"
-msgstr "ïÂÝÉÅ ÎÁÓÔÒÏËÉ"
+msgstr "ïÂÝÉÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:995
+#: src/prefs_common.c:1041
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:998
+#: src/prefs_common.c:1044
 msgid "Quote"
 msgstr "ïÞÅÒÅÄØ"
 
-#: src/prefs_common.c:1000
+#: src/prefs_common.c:1046
 msgid "Display"
 msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1002
+#: src/prefs_common.c:1048
 msgid "Message"
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1010 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1056 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "äÒÕÇÏÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1059 src/prefs_common.c:1275
+#: src/prefs_common.c:1105 src/prefs_common.c:1320
 msgid "External program"
 msgstr "÷ÎÅÛÎÑÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1068
+#: src/prefs_common.c:1114
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ×ÎÅÛÎÀÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÄÌÑ ÓÌÉÑÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:1075 src/prefs_common.c:1290
+#: src/prefs_common.c:1121 src/prefs_common.c:1335
 msgid "Command"
 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1089
+#: src/prefs_common.c:1135
 msgid "Local spool"
 msgstr "ìÏËÁÌØÎÙÊ ÂÕÆÅÒ"
 
-#: src/prefs_common.c:1100
+#: src/prefs_common.c:1146
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "óÌÉÑÎÉÅ ÉÚ ÂÕÆÅÒÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1102
+#: src/prefs_common.c:1148
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "æÉÌØÔÒÏ×ÁÔØ ÐÒÉ ÓÌÉÑÎÉÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1110
+#: src/prefs_common.c:1156
 msgid "Spool directory"
 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ ÂÕÆÅÒÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1128
+#: src/prefs_common.c:1174
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "á×ÔÏ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÐÏÞÔÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:1130
+#: src/prefs_common.c:1176
 msgid "every"
 msgstr "ËÁÖÄÙÅ(ÕÀ,ÙÊ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1142 src/prefs_common.c:2496
-msgid "ÍÉÎÕÔ"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:1188
+msgid "minute(s)"
+msgstr "ÍÉÎÕÔ(Á)"
 
-#: src/prefs_common.c:1151
+#: src/prefs_common.c:1197
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÑÔØ ÐÒÉ ÚÁÐÕÓËÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1153
+#: src/prefs_common.c:1199
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "ïÂÎÏ×ÉÔØ ×ÓÅ ÌÏËÁÌØÎÙÅ ÐÁÐËÉ ÐÅÒÅÄ ÓÌÉÑÎÉÅÍ"
 
-#: src/prefs_common.c:1156
+#: src/prefs_common.c:1202
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "úÁÐÕÓÔÉÔØ ËÏÍÁÎÄÕ ÐÏÓÌÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:1166
+#: src/prefs_common.c:1212
 msgid "after autochecking"
 msgstr "ÐÏÓÌÅ Á×ÔÏÐÒÏ×ÅÒËÉ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1168
+#: src/prefs_common.c:1214
 msgid "after manual checking"
 msgstr "ÐÏÓÌÅ ÒÕÞÎÏÊ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1182
-#, c-format
+#: src/prefs_common.c:1228
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Command  to execute:\n"
+"Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
 "ëÏÍÁÎÄÁ ÄÌÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ:\n"
 "(ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ %d ËÁË ÎÏÍÅÒ ÎÏ×ÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1208
+#: src/prefs_common.c:1254
 msgid ""
 "Maximum number of articles to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -5261,148 +4835,144 @@ msgstr ""
 "íÁËÓÉÍÕÍ ÓÔÁÔÅÊ ÄÌÑ ÚÁÇÒÕÚËÉ\n"
 "(×ÓÅ, ÅÓÌÉ ××ÅÄÅΠ0)"
 
-#: src/prefs_common.c:1283
+#: src/prefs_common.c:1328
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ×ÎÅÛÎÀÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1309
+#: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Save sent messages to Sent"
 msgstr "ðÏÍÅÝÁÔØ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ × ÐÁÐËÕ 'ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ'"
 
-#: src/prefs_common.c:1311
+#: src/prefs_common.c:1356
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ, ËÏÔÏÒÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:1313
-msgid "Send return receipt on request"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ×ÏÚ×ÒÁÔ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ ÎÁ ÚÁÐÒÏÓ"
-
-#: src/prefs_common.c:1319
+#: src/prefs_common.c:1362
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "÷ÎÅÛÎÉÅ ÎÁÂÏÒÙ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
 
-#: src/prefs_common.c:1334
+#: src/prefs_common.c:1377
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ (òÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1335
+#: src/prefs_common.c:1378
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7ÂÉÔ ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1337
+#: src/prefs_common.c:1380
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1339
+#: src/prefs_common.c:1382
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Western European (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1340
+#: src/prefs_common.c:1383
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1341
+#: src/prefs_common.c:1384
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1342
+#: src/prefs_common.c:1385
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1343
+#: src/prefs_common.c:1386
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1344
+#: src/prefs_common.c:1387
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1345
+#: src/prefs_common.c:1388
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1347
+#: src/prefs_common.c:1390
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1349
+#: src/prefs_common.c:1392
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1394
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1395
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1354
+#: src/prefs_common.c:1397
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1356
+#: src/prefs_common.c:1399
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japanese (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1357
+#: src/prefs_common.c:1400
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1359
+#: src/prefs_common.c:1402
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1360
+#: src/prefs_common.c:1403
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1362
+#: src/prefs_common.c:1405
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1363
+#: src/prefs_common.c:1406
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1365
+#: src/prefs_common.c:1408
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korean (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1366
+#: src/prefs_common.c:1409
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thai (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1367
+#: src/prefs_common.c:1410
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thai (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1419
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
 msgstr ""
-"åÓÌÉ ×ÙÂÒÁÎÏ `Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ', ÔÏ ÏÐÔÉÍÁÌØÎÁÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÁ\n"
-"ÄÌÑ ÄÁÎÎÏÊ ÓÔÒÁÎÙ ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÁ."
+"åÓÌÉ ×ÙÂÒÁÎÏ `Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ', ÔÏ ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÁ ÏÐÔÉÍÁÌØÎÁÑ\n"
+"ËÏÄÉÒÏ×ËÁ ÄÌÑ ÄÁÎÎÏÊ ÓÔÒÁÎÙ."
 
-#: src/prefs_common.c:1504
+#: src/prefs_common.c:1563
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÕÔØ Ë ÓÌÏ×ÁÒÑÍ"
 
-#. spell checker defaults
-#: src/prefs_common.c:1567
+#: src/prefs_common.c:1640
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr "çÌÏÂÁÌØÎÙÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1574
-msgid "Enable spell checker (EXPERIMENTAL)"
-msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÒÏ×ÅÒËÕ (üëóðåòéíåîôáìøîáñ)"
+#: src/prefs_common.c:1647
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÒÏ×ÅÒËÕ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ (üëóðåòéíåîôáìøîï)"
 
-#: src/prefs_common.c:1585
+#: src/prefs_common.c:1658
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÙÅ ÓÌÏ×ÁÒÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1587
+#: src/prefs_common.c:1660
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
@@ -5410,564 +4980,593 @@ msgstr ""
 "÷ËÌÀÞÅÎÉÅ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÙÈ ÓÌÏ×ÁÒÅÊ ÐÏÚ×ÏÌÉÔ ÐÅÒÅËÌÀÞÁÔØ\n"
 "ÎÁ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÓÌÏ×ÁÒØ ÂÙÓÔÒÅÅ."
 
-#: src/prefs_common.c:1598
+#: src/prefs_common.c:1671
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr "ðÕÔØ Ë ÓÌÏ×ÁÒÑÍ:"
 
-#: src/prefs_common.c:1625
+#: src/prefs_common.c:1698
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "óÌÏ×ÁÒØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ:"
 
-#. Suggestion mode
-#: src/prefs_common.c:1641
+#: src/prefs_common.c:1721
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "òÅÖÉÍ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#. Color
-#: src/prefs_common.c:1656
+#: src/prefs_common.c:1742
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "ã×ÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÙÈ ÓÌÏ×:"
 
-#: src/prefs_common.c:1745
+#: src/prefs_common.c:1830 src/toolbar.c:291
+msgid "Signature"
+msgstr "óÉÇÎÁÔÕÒÁ"
+
+#: src/prefs_common.c:1838
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÓÉÇÎÁÔÕÒÕ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1750
+#: src/prefs_common.c:1843
 msgid "Signature separator"
 msgstr "òÁÚÄÅÌÉÔÅÌØ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
 
-#. Account autoselection
-#: src/prefs_common.c:1761
+#: src/prefs_common.c:1854
 msgid "Automatic account selection"
-msgstr "á×ÔÏ ×ÙÂÏÒ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
+msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉÊ ×ÙÂÏÒ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1769
+#: src/prefs_common.c:1862
 msgid "when replying"
 msgstr "ÐÒÉ ÏÔ×ÅÔÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1771
+#: src/prefs_common.c:1864
 msgid "when forwarding"
-msgstr "ÐÒÉ ÐÅÒÅÓÙÌÁÎÉÉ"
+msgstr "ÐÒÉ ÐÅÒÅÓÙÌËÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1773
+#: src/prefs_common.c:1866
 msgid "when re-editing"
 msgstr "ÐÒÉ ÉÚÍÅÎÅÎÉÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1780
+#: src/prefs_common.c:1873
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "ëÎÏÐËÁ 'ïÔ×ÅÔÉÔØ' ×ÙÚÙ×ÁÅÔ ÏÔ×ÅÔ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
+
+#: src/prefs_common.c:1876
 msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÚÁÐÕÓËÁÔØ ×ÎÅÛÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ"
+msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÚÁÐÕÓËÁÔØ ×ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ"
 
-#: src/prefs_common.c:1787 src/prefs_filtering.c:231
+#: src/prefs_common.c:1883 src/prefs_filtering.c:233
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ ËÁË ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/prefs_common.c:1790
+#: src/prefs_common.c:1886
 msgid "Block cursor"
 msgstr "ëÕÒÓÏÒ ÂÌÏËÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1793
+#: src/prefs_common.c:1889
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "óÏÈÒÁÎÑÔØ ÐÏÌÅ 'ïÔ' ÐÒÉ ÐÅÒÅÓÙÌËÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1799
+#: src/prefs_common.c:1897
+msgid "Autosave to drafts every "
+msgstr "á×ÔÏÓÏÈÒÁÎÅÎÉÅ × ÐÁÐËÕ ÞÅÒÎÏ×ÉËÏ× ËÁÖÄÙÅ"
+
+#: src/prefs_common.c:1904 src/prefs_common.c:1949
+msgid "characters"
+msgstr "ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
+
+#: src/prefs_common.c:1912
 msgid "Undo level"
-msgstr "õÒÏ×ÅÎØ ÏÔÍÅÎÁ"
+msgstr "õÒÏ×ÅÎØ ÏÔÍÅÎÙ"
 
-#. line-wrapping
-#: src/prefs_common.c:1812
+#: src/prefs_common.c:1925
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:1824
+#: src/prefs_common.c:1937
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ × ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ ÎÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1836
-msgid "characters"
-msgstr "ÓÉÍ×ÏÌÅ"
-
-#: src/prefs_common.c:1844
+#: src/prefs_common.c:1957
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÃÉÔÁÔ"
 
-#: src/prefs_common.c:1846
+#: src/prefs_common.c:1959
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÐÒÉ ××ÏÄÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1849
+#: src/prefs_common.c:1962
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓÙ ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:1852
+#: src/prefs_common.c:1965
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "òÁÚÕÍÎÙÅ ÐÅÒÅÎÏÓÙ (üëóðåòéíåîôáìøîï)"
 
-#. reply
-#: src/prefs_common.c:1917
+#: src/prefs_common.c:2033
 msgid "Reply will quote by default"
-msgstr "ïÔ×ÅÞÁÔØ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
+msgstr "ïÔ×ÅÞÁÔØ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: src/prefs_common.c:1919
+#: src/prefs_common.c:2035
 msgid "Reply format"
 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÏÔ×ÅÔÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1934 src/prefs_common.c:1973
+#: src/prefs_common.c:2050 src/prefs_common.c:2089
 msgid "Quotation mark"
-msgstr "ðÏÍÅÔÉÔØ ÃÉÔÁÔÙ"
+msgstr "óÉÍ×ÏÌ ÃÉÔÁÔÙ"
 
-#. forward
-#: src/prefs_common.c:1958
+#: src/prefs_common.c:2074
 msgid "Forward format"
 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÐÅÒÅÓÙÌËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2002
+#: src/prefs_common.c:2118
 msgid " Description of symbols "
-msgstr " ïÐÉÓÁÎÉÅ ËÁË ÓÉÍ×ÏÌÙ "
+msgstr " ïÐÉÓÁÎÉÅ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÈ ÓÉÍ×ÏÌÏ× "
 
-#. quote chars
-#: src/prefs_common.c:2010
+#: src/prefs_common.c:2126
 msgid "Quoting characters"
-msgstr "ãÉÔÉÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍ×ÏÌÙ"
+msgstr "úÎÁËÉ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:2025
+#: src/prefs_common.c:2141
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr " òÁÓÍÁÔÒÉ×ÁÔØ ÜÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÙ ËÁË ÍÅÔËÉ ÃÉÔÁÔ: "
+msgstr " òÁÓÓÍÁÔÒÉ×ÁÔØ ÜÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÙ ËÁË ÍÅÔËÉ ÃÉÔÁÔ: "
 
-#: src/prefs_common.c:2078
+#: src/prefs_common.c:2194
 msgid "Font"
 msgstr "ûÒÉÆÔ"
 
-#: src/prefs_common.c:2107
+#: src/prefs_common.c:2223
 msgid "Small"
 msgstr "íÁÌÙÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2126
+#: src/prefs_common.c:2242
 msgid "Normal"
 msgstr "îÏÒÍÁÌØÎÙÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2145
+#: src/prefs_common.c:2261
 msgid "Bold"
 msgstr "ðÏÌÕÖÉÒÎÙÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2170
+#: src/prefs_common.c:2286
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "ðÅÒÅ×ÅÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË (ÔÁËÏÊ ËÁË 'ïÔ:', 'ôÅÍÁ:')"
+msgstr "ðÅÒÅ×ÅÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ (ÔÁËÉÅ, ËÁË 'ïÔ:', 'ôÅÍÁ:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2173
+#: src/prefs_common.c:2289
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÞÉÓÌÏ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÙÈ × ÉÍÅÎÉ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2176
+#: src/prefs_common.c:2292
 msgid "Automatically display images"
 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÏÔÏÂÒÁÖÁÔØ ËÁÒÔÉÎËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2185
+#: src/prefs_common.c:2301
 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
-msgstr "óÏËÒÁÝÁÔØ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÄÌÉÎÅÅ ÞÅÍ"
+msgstr "óÏËÒÁÝÁÔØ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÄÌÉÎÎÅÅ ÞÅÍ"
 
-#: src/prefs_common.c:2200
+#: src/prefs_common.c:2316
 msgid "letters"
-msgstr "ÂÕË×"
+msgstr "ÚÎÁËÏ×"
 
-#. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:2206
+#: src/prefs_common.c:2322
 msgid "Summary View"
 msgstr "÷ÉÄ ÒÅÚÀÍÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2215
+#: src/prefs_common.c:2331
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
-msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ × ÐÏÌÅ 'ïÔ' ÅÓÌÉ ÐÏÓÙÌÁÌ ÓÁÍÏÍÕ ÓÅÂÅ"
+msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ × ÐÏÌÅ 'ïÔ' ÄÌÑ Ó×ÏÉÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2218
+#: src/prefs_common.c:2334
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
 
-#: src/prefs_common.c:2220
+#: src/prefs_common.c:2336
 msgid "Enable horizontal scroll bar"
 msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÇÏÒÉÚÏÎÔÁÌØÎÕÀ ÐÒÏËÒÕÔËÕ"
 
-#: src/prefs_common.c:2222
+#: src/prefs_common.c:2338
 msgid "Expand threads"
 msgstr "òÁÓËÒÙÔØ ÐÏÔÏËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2225
+#: src/prefs_common.c:2341
 msgid "Display unread messages with bold font"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ ÐÏÌÕÖÉÒÎÙÍ ÛÒÉÆÔÏÍ"
 
-#: src/prefs_common.c:2233 src/prefs_common.c:3148 src/prefs_common.c:3186
+#: src/prefs_common.c:2349 src/prefs_common.c:3252 src/prefs_common.c:3290
 msgid "Date format"
 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÄÁÔÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:2255
-msgid " Set display item of summary... "
-msgstr " õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏËÁÚÙ×ÁÅÍÙÊ ÜÌÅÍÅÎÔ ÒÅÚÀÍÅ... "
+#: src/prefs_common.c:2371
+msgid " Set displayed items of summary... "
+msgstr " õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ ÒÅÚÀÍÅ... "
 
-#: src/prefs_common.c:2316
+#: src/prefs_common.c:2432
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÒÁÓÃ×ÅÔËÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:2335
+#: src/prefs_common.c:2451
 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ 2-ÕÈ ÂÁÊÔÏ×ÙÅ ÂÕË×Ù É ÃÉÆÒÙ 1-Ï ÂÁÊÔÏ×ÙÍ ÓÉÍ×ÏÌÏÍ"
 
-#: src/prefs_common.c:2337
+#: src/prefs_common.c:2453
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÎÁÄ ÐÒÏÓÍÏÔÒÏÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:2344
+#: src/prefs_common.c:2460
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ËÏÒÏÔËÉÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ × ÐÒÏÓÍÏÔÒÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2366
+#: src/prefs_common.c:2482
 msgid "Line space"
 msgstr "òÁÓÓÔÏÑÎÉÅ ÍÅÖÄÕ ÓÔÒÏËÁÍÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2380 src/prefs_common.c:2420
+#: src/prefs_common.c:2496 src/prefs_common.c:2536
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ÐÉËÓÅÌÅÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2385
+#: src/prefs_common.c:2501
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "ïÓÔÁ×ÌÑÔØ ÍÅÓÔÏ ÄÌÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2387
+#: src/prefs_common.c:2503
 msgid "Scroll"
 msgstr "ðÒÏËÒÕÔËÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2394
+#: src/prefs_common.c:2510
 msgid "Half page"
 msgstr "ðÏÌÏ×ÉÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:2400
+#: src/prefs_common.c:2516
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "ðÌÁ×ÎÁÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:2406
+#: src/prefs_common.c:2522
 msgid "Step"
 msgstr "ûÁÇÁÍÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2473
+#: src/prefs_common.c:2583
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:2476
+#: src/prefs_common.c:2586
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÒÅÚÕÌØÔÁÔ ÐÒÏ×ÅÒËÉ × ×ÓÐÌÙ×ÁÀÝÅÍ ÏËÎÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2482
-msgid "Store passphrase temporarily"
-msgstr "óÏÈÒÁÎÑÔØ ÐÁÒÏÌØ ×ÒÅÍÅÎÎÏ"
+#: src/prefs_common.c:2589
+msgid "Store passphrase in memory temporarily"
+msgstr "÷ÒÅÍÅÎÎÏ ÓÏÈÒÁÎÑÔØ ××ÅÄÅÎÎÙÊ ÐÁÒÏÌØ × ÐÁÍÑÔÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2484
-msgid "- remove after"
+#: src/prefs_common.c:2604
+#, fuzzy
+msgid "Expire after"
 msgstr "- ÕÄÁÌÑÔØ ÐÏÓÌÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2504
+#: src/prefs_common.c:2617
+msgid "minute(s) "
+msgstr "ÍÉÎÕÔ(Ù)"
+
+#: src/prefs_common.c:2630
 msgid ""
-"(A setting of '0' will store the passphrase\n"
+"(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
 msgstr ""
-"(õÓÔÁÎÏ×ËÁ '0' ÂÕÄÅÔ ÓÏÈÒÁÎÑÔØ ÐÁÒÏÌØ\n"
+"(õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÚÎÁÞÅÎÉÑ '0' ÂÕÄÅÔ ÓÏÈÒÁÎÑÔØ ÐÁÒÏÌØ\n"
 " ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÓÅÊ ÒÁÂÏÔÙ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2517
+#: src/prefs_common.c:2640
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "úÁÈ×ÁÔ ××ÏÄÁ ËÏÇÄÁ ××ÏÄÉÔØÓÑ ÐÁÒÏÌØ"
+msgstr "úÁÈ×ÁÔ ××ÏÄÁ ËÏÇÄÁ ××ÏÄÉÔÓÑ ÐÁÒÏÌØ"
 
-#: src/prefs_common.c:2522
+#: src/prefs_common.c:2645
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ ÐÒÉ ÓÔÁÒÔÅ, ÅÓÌÉ GnuPG ÎÅ ÒÁÂÏÔÁÅÔ"
 
-#. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:2529
-msgid "Default Sign Key"
-msgstr "ëÌÀÞ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
-
-#: src/prefs_common.c:2653
+#: src/prefs_common.c:2718
 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
-msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ, ËÏÇÄÁ ËÌÁ×ÉÛÉ ËÕÒÓÏÒÁ ÎÁÖÉÍÁÀÔ ÒÅÚÀÍÅ"
+msgstr "ïÔËÒÙ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ, ÐÒÉ ×ÙÂÏÒÅ ÅÇÏ ËÌÁ×ÉÛÁÍÉ ËÕÒÓÏÒÁ × ÒÅÚÀÍÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2657
+#: src/prefs_common.c:2722
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÐÅÒ×ÏÅ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÏÅ ÐÒÉ ×ÈÏÄÅ × ÐÁÐËÕ"
 
-#: src/prefs_common.c:2661
+#: src/prefs_common.c:2726
+msgid "Only mark message as read when opened in new window"
+msgstr "ïÔÍÅÞÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ ÔÏÌØËÏ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÉÉ × ÎÏ×ÏÍ ÏËÎÅ"
+
+#: src/prefs_common.c:2730
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ×Ï ×ÈÏÄÑÝÉÅ ÐÏÓÌÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÙ"
+msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ × ÐÁÐËÕ '÷ÈÏÄÑÝÉÅ' ÐÏÓÌÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:2669
+#: src/prefs_common.c:2738
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "éÓÐÏÌÎÉÔØ ÎÅÍÅÄÌÅÎÎÏ ÐÅÒÅÎÏÓ É ÕÄÁÌÅÎÉÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2676
+#: src/prefs_common.c:2745
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
 msgstr ""
-"(óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÕÔ ÐÏÍÅÞÅÎÙ ÄÏ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ\n"
+"(óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÕÔ ðïíåþåîù ÄÌÑ ðïóìåäõàýåçï ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ\n"
 " ÅÓÌÉ ×ÙËÌÀÞÅÎÏ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2685
-msgid "No popup error dialog on receive error"
-msgstr "îÅ ÐÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ Ó ÏÛÉÂËÁÍÉ"
+#: src/prefs_common.c:2760
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÞÔÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:2691
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ"
-
-#: src/prefs_common.c:2701 src/prefs_common.c:2735
+#: src/prefs_common.c:2773 src/prefs_common.c:2790 src/prefs_common.c:2830
 msgid "Always"
 msgstr "÷ÓÅÇÄÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2702
+#: src/prefs_common.c:2774 src/prefs_common.c:2793
+msgid "Never"
+msgstr "îÉËÏÇÄÁ"
+
+#: src/prefs_common.c:2778
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÐÏÞÔÙ"
+
+#: src/prefs_common.c:2791
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "ôÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ÏËÎÏ ÁËÔÉ×ÎÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2704
-msgid "Never"
-msgstr "îÉËÏÇÄÁ"
+#: src/prefs_common.c:2798 src/ssl_certificate.c:305 src/ssl_certificate.c:345
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "îÅ ÐÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ Ó ÏÛÉÂËÁÍÉ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ"
+
+#: src/prefs_common.c:2801
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "úÁËÒÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ÐÒÉÅÍÁ ÐÏÞÔÙ ÐÏÓÌÅ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:2717
+#: src/prefs_common.c:2812
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ × ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÒÉ Ä×ÏÊÎÏÍ ÝÅÌÞËÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2724
+#: src/prefs_common.c:2819
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÏËÎÏ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2737
+#: src/prefs_common.c:2832
+#, fuzzy
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "ðÒÉÓ×ÏÉÔØ 'äÁ'"
 
-#: src/prefs_common.c:2739
+#: src/prefs_common.c:2834
+#, fuzzy
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "ðÒÉÓ×ÏÉÔØ 'îÅÔ'"
 
-#: src/prefs_common.c:2770
+#: src/prefs_common.c:2865
 msgid " Set key bindings... "
-msgstr " õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ËÌÀÞ Ó×ÑÚÙ×ÁÎÉÑ... "
+msgstr " ïÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÇÏÒÑÞÉÅ ËÌÁ×ÉÛÉ... "
 
-#: src/prefs_common.c:2776
-msgid "Pixmap theme"
-msgstr "ôÅÍÁ Pixmap"
+#: src/prefs_common.c:2871
+msgid "Icon theme"
+msgstr "ôÅÍÁ ÉËÏÎÏË"
 
-#: src/prefs_common.c:2845
+#: src/prefs_common.c:2944
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
-msgstr "÷ÎÅÛÎÑÑ ËÏÍÁÎÄÁ (%s ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅÎÏ ÉÍÅÎÅÎÍ ÆÁÊÌÁ / URI)"
+msgstr "÷ÎÅÛÎÑÑ ËÏÍÁÎÄÁ (%s ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅÎÏ ÉÍÅÎÅÍ ÆÁÊÌÁ / URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:2854
+#: src/prefs_common.c:2953
 msgid "Web browser"
 msgstr "ïÂÏÚÒÅ×ÁÔÅÌØ"
 
-#: src/prefs_common.c:2876 src/summaryview.c:3296
+#: src/prefs_common.c:2976 src/summaryview.c:3440
 msgid "Print"
 msgstr "ðÅÞÁÔØ"
 
-#. Clip Log
-#: src/prefs_common.c:2909
+#: src/prefs_common.c:2987 src/toolbar.c:293
+msgid "Editor"
+msgstr "òÅÄÁËÔÏÒ"
+
+#: src/prefs_common.c:3009
 msgid "Log Size"
-msgstr "òÁÚÍÅÒ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ"
+msgstr "òÁÚÍÅÒ ÆÁÊÌÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2916
+#: src/prefs_common.c:3016
 msgid "Clip the log size"
-msgstr "úÁËÒÅÐÉÔØ ÒÁÚÍÅÒ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ"
+msgstr "úÁÆÉËÓÉÒÏ×ÁÔØ ÒÁÚÍÅÒ ÏÔÞÅÔÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2921
+#: src/prefs_common.c:3021
 msgid "Log window length"
 msgstr "÷ÙÓÏÔÁ ÏËÎÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ"
 
-#. On Exit
-#: src/prefs_common.c:2933
+#: src/prefs_common.c:3030
+msgid "(0 to stop logging in the log window)"
+msgstr "(0 - ÎÅ ÐÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏÔÞÅÔ × ÏËÎÅ)"
+
+#: src/prefs_common.c:3036
 msgid "On exit"
-msgstr "ðÒÉ ×ÙÈÏÄÅ"
+msgstr "ðÒÉ ×ÙÈÏÄÅ:"
 
-#: src/prefs_common.c:2941
+#: src/prefs_common.c:3044
 msgid "Confirm on exit"
-msgstr "ðÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ ×ÙÈÏÄÁ"
+msgstr "úÁÐÒÁÛÉ×ÁÔØ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2948
+#: src/prefs_common.c:3051
+#, fuzzy
 msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "ïÞÉÝÁÔØ ËÏÒÚÉÎÕ"
+msgstr "õÄÁÌÑÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ËÏÒÚÉÎÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:2950
+#: src/prefs_common.c:3053
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "úÁÐÒÏÓ ÐÅÒÅÄ ÏÞÉÓÔËÏÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2954
+#: src/prefs_common.c:3057
 msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÄÉÔØ ÅÓÌÉ ÏÞÅÒÅÄØ ÎÅ ÐÕÓÔÁ"
+msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÄÉÔØ, ÅÓÌÉ ÅÓÔØ ÎÅÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:3124
+#: src/prefs_common.c:3228
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÓÏËÒÁÝÅÎÉÑ ÄÎÑ ÎÅÄÅÌÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:3125
+#: src/prefs_common.c:3229
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÎÑ ÎÅÄÅÌÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:3126
+#: src/prefs_common.c:3230
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "óÏËÒÁÝÁÔØ ÉÍÑ ÍÅÓÑÃÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3127
+#: src/prefs_common.c:3231
 msgid "the full month name"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÍÅÓÑÃÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3128
+#: src/prefs_common.c:3232
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
-msgstr "÷ÏÒÍÁÔ ÄÁÔÙ É ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÚ ÎÁÓÔÒÏÅË ÓÉÓÔÅÍÙ"
+msgstr "æÏÒÍÁÔ ÄÁÔÙ É ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÚ ÎÁÓÔÒÏÅË ÓÉÓÔÅÍÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:3129
+#: src/prefs_common.c:3233
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "ÎÏÍÅÒ ×ÅËÁ (ÇÏÄ/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3130
+#: src/prefs_common.c:3234
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "ÄÅÎØ ÍÅÓÑÃÁ ËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3131
+#: src/prefs_common.c:3235
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "ÞÁÓÙ × 24-ÅÈ ÞÁÓÏ×ÏÍ ÆÏÒÍÁÔÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:3132
+#: src/prefs_common.c:3236
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "ÞÁÓÙ × 12-É ÞÁÓÏ×ÏÍ ÆÏÒÍÁÔÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:3133
+#: src/prefs_common.c:3237
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "äÅÎØ ÇÏÄÁ ËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3134
+#: src/prefs_common.c:3238
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ÍÅÓÑàËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3135
+#: src/prefs_common.c:3239
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ÍÉÎÕÔÙ ËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3136
+#: src/prefs_common.c:3240
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "ÉÌÉ AM ÉÌÉ PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3137
+#: src/prefs_common.c:3241
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "ÓÅËÕÎÄÙ ËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3138
+#: src/prefs_common.c:3242
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "ÄÅÎØ ÎÅÄÅÌÉ ËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3139
+#: src/prefs_common.c:3243
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ÉÚ ÎÁÓÔÒÏÅË ÓÉÓÔÅÍÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:3140
+#: src/prefs_common.c:3244
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "Ä×Å ÐÏÓÌÅÄÎÉÅ ÃÉÆÒÙ ÇÏÄÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3141
+#: src/prefs_common.c:3245
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ÇÏÄ ËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3142
+#: src/prefs_common.c:3246
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "ÓÏËÒÁÝÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÎÏÊ ÚÏÎÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:3163
+#: src/prefs_common.c:3267
 msgid "Specifier"
 msgstr "õËÁÚÁÔÅÌØ"
 
-#: src/prefs_common.c:3164
+#: src/prefs_common.c:3268
 msgid "Description"
 msgstr "ïÐÉÓÁÎÉÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:3203
+#: src/prefs_common.c:3307
 msgid "Example"
 msgstr "ðÒÉÍÅÒ"
 
-#: src/prefs_common.c:3291
+#: src/prefs_common.c:3396
 msgid "Set message colors"
 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ Ã×ÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:3299
+#: src/prefs_common.c:3404
 msgid "Colors"
 msgstr "ã×ÅÔÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3340
+#: src/prefs_common.c:3451
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "ôÅËÓÔ ÃÉÔÁÔÙ - ÐÅÒ×ÙÊ ÕÒÏ×ÅÎØ"
 
-#: src/prefs_common.c:3346
+#: src/prefs_common.c:3457
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "ôÅËÓÔ ÃÉÔÁÔÙ - ×ÔÏÒÏÊ ÕÒÏ×ÅÎØ"
 
-#: src/prefs_common.c:3352
+#: src/prefs_common.c:3463
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "ôÅËÓÔ ÃÉÔÁÔÙ - ÔÒÅÔÉÊ ÕÒÏ×ÅÎØ"
 
-#: src/prefs_common.c:3358
+#: src/prefs_common.c:3469
 msgid "URI link"
 msgstr "URI ÓÓÙÌËÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3364
+#: src/prefs_common.c:3475
 msgid "Target folder"
 msgstr "òÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÁÑ ÐÁÐËÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3371
+#: src/prefs_common.c:3481
+msgid "Signatures"
+msgstr "ðÏÄÐÉÓÉ"
+
+#: src/prefs_common.c:3488
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "ãÉËÌÉÞÅÓËÉÅ Ã×ÅÔÁ ÃÉÔÁÔ"
 
-#: src/prefs_common.c:3434
+#: src/prefs_common.c:3555
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÃÉÔÁÔ ÕÒÏ×ÎÑ 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3437
+#: src/prefs_common.c:3558
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÃÉÔÁÔ ÕÒÏ×ÎÑ 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3440
+#: src/prefs_common.c:3561
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÃÉÔÁÔ ÕÒÏ×ÎÑ 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3443
+#: src/prefs_common.c:3564
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ Ã×ÅÔ ÄÌÑ URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3446
+#: src/prefs_common.c:3567
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÅÊ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:3450
+#: src/prefs_common.c:3570
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "õËÁÖÉÔÅ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ"
+
+#: src/prefs_common.c:3574
 msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "õËÁÚÁÔØ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÎÅ×ÒÎÏ ÎÁÂÒÁÎÎÏÇÏ ÓÌÏ×Á"
+msgstr "õËÁÖÉÔÅ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÎÅ×ÅÒÎÏ ÎÁÂÒÁÎÎÏÇÏ ÓÌÏ×Á"
 
-#: src/prefs_common.c:3583
+#: src/prefs_common.c:3710
 msgid "Font selection"
 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÛÒÉÆÔÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3657
+#: src/prefs_common.c:3784
 msgid "Key bindings"
-msgstr "ëÌÀÞ Ó×ÑÚÙ×ÁÎÉÑ"
+msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ \"ÇÏÒÑÞÉÈ ËÌÁ×ÉÛ\""
 
-#: src/prefs_common.c:3671
+#: src/prefs_common.c:3798
 msgid ""
 "Select the preset of key bindings.\n"
 "You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
 msgstr ""
-"÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÚÁÇÏÔÏ×ËÕ ËÌÀÞÁ Ó×ÑÚÙ×ÁÎÉÑ.\n"
+"÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÚÁÇÏÔÏ×ËÕ \"ÇÏÒÑÞÉÈ ËÌÁ×ÉÛ\"\n"
 "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÔÁËÖÅ ÍÏÄÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÔØ ÇÏÒÑÞÉÅ ËÌÁ×ÉÛÉ ÎÁÖÁÔÉÅÍ\n"
 "ÌÀÂÏÊ ËÌÁ×ÉÛÉ ÐÒÉ ÎÁ×ÅÄÅÎÉÉ ÕËÁÚÁÔÅÌÑ ÎÁ ÜÌÅÍÅÎÔ ÍÅÎÀ."
 
-#: src/prefs_common.c:3686 src/prefs_common.c:4010
+#: src/prefs_common.c:3813 src/prefs_common.c:4142
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "óÔÁÒÙÊ Sylpheed"
 
-#: src/prefs_customheader.c:145
-msgid "Creating custom header setting window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ×ÙÂÏÒÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
-
 #: src/prefs_customheader.c:163
 msgid "Custom header setting"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
@@ -5976,16 +5575,8 @@ msgstr "
 msgid "Custom headers"
 msgstr "úÁÇÏÌÏ×ÏË"
 
-#: src/prefs_customheader.c:315
-msgid "Reading custom header configuration...\n"
-msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
-
-#: src/prefs_customheader.c:360
-msgid "Writing custom header configuration...\n"
-msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
-
 #: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1030
+#: src/prefs_matcher.c:1030
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "éÍÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
 
@@ -5997,15 +5588,10 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË?"
 
-#: src/prefs_display_header.c:178
-msgid "Creating display header setting window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÐÏËÁÚÁ ÎÁÓÔÒÏÅË ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
-
 #: src/prefs_display_header.c:201
 msgid "Display header setting"
 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
 
-#. header name
 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
 msgid "Header name"
 msgstr "éÍÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
@@ -6022,186 +5608,147 @@ msgstr "
 msgid "Show all unspecified headers"
 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ×ÓÅ ÎÅ ÚÁÄÁÎÎÙÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
 
-#: src/prefs_display_header.c:370
-msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÏÇÏ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
-
-#: src/prefs_display_header.c:408
-msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÏÇÏ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
-
 #: src/prefs_display_header.c:540
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "üÔÏÔ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÕÖÅ × ÓÐÉÓËÅ."
 
-#: src/prefs_filter.c:191
-msgid "Creating filter setting window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÆÉÌØÔÒÏ×...\n"
-
-#: src/prefs_filter.c:218
-msgid "Filter setting"
-msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÆÉÌØÔÒÏ×"
-
-#: src/prefs_filter.c:240 src/prefs_filtering.c:363 src/prefs_scoring.c:219
-msgid "Condition"
-msgstr "óÏÓÔÏÑÎÉÅ"
-
-#: src/prefs_filter.c:284
-msgid "Keyword"
-msgstr "ëÌÀÞÅ×ÏÅ ÓÌÏ×Ï"
-
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_matcher.c:423
-msgid "Predicate"
-msgstr "ðÒÅÄÉËÁÔ"
-
-#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:715
-#: src/prefs_filter.c:718 src/prefs_filter.c:873 src/prefs_filter.c:876
-#: src/prefs_matcher.c:133
-msgid "contains"
-msgstr "ÓÏÄÅÒÖÉÔ"
-
-#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:873
-#: src/prefs_filter.c:876
-msgid "not contain"
-msgstr "ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ"
-
-#: src/prefs_filter.c:344 src/prefs_filtering.c:468
-msgid "Destination"
-msgstr "îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ"
-
-#: src/prefs_filter.c:368
-msgid "Use regex"
-msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ regex"
-
-#: src/prefs_filter.c:375
-msgid "Don't receive"
-msgstr "îÅ ÐÏÌÕÞÁÔØ"
-
-#: src/prefs_filter.c:432 src/prefs_filtering.c:553 src/prefs_matcher.c:554
-#: src/prefs_scoring.c:303
-msgid "Registered rules"
-msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÐÒÁ×ÉÌÁ"
-
-#: src/prefs_filter.c:497
-msgid "Reading filter configuration...\n"
-msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÆÉÌØÔÒÏ×...\n"
-
-#: src/prefs_filter.c:533
-msgid "Writing filter configuration...\n"
-msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÆÉÌØÔÒÏ×...\n"
-
-#: src/prefs_filter.c:684 src/prefs_filtering.c:888
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
-
-#: src/prefs_filter.c:811 src/prefs_filtering.c:964 src/prefs_scoring.c:630
-msgid "Delete rule"
-msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ"
-
-#: src/prefs_filter.c:812 src/prefs_filtering.c:965 src/prefs_scoring.c:631
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏ ÐÒÁ×ÉÌÏ?"
-
-#: src/prefs_filtering.c:223
+#: src/prefs_filtering.c:225
 msgid "Move"
 msgstr "ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:224
+#: src/prefs_filtering.c:226
 msgid "Copy"
 msgstr "ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_summary_column.c:67
+#: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_summary_column.c:67
 msgid "Mark"
 msgstr "ðÏÍÅÔÉÔØ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:227
+#: src/prefs_filtering.c:229
 msgid "Unmark"
 msgstr "óÎÑÔØ ÍÅÔËÕ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:228
+#: src/prefs_filtering.c:230
 msgid "Mark as read"
-msgstr "ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÊ"
+msgstr "ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:229
+#: src/prefs_filtering.c:231
 msgid "Mark as unread"
-msgstr "ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÊ"
+msgstr "ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
+
+#: src/prefs_filtering.c:232 src/toolbar.c:244
+msgid "Forward"
+msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:232
+#: src/prefs_filtering.c:234
 msgid "Redirect"
 msgstr "ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:478
+#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:480
 msgid "Color"
 msgstr "ã×ÅÔ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:235
+#: src/prefs_filtering.c:237
 msgid "Delete on Server"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒÅ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:328
-msgid "Creating filtering setting window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÏ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÆÉÌØÔÒÏ×...\n"
-
-#: src/prefs_filtering.c:347
+#: src/prefs_filtering.c:349
 msgid "Filtering setting"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÆÉÌØÔÒÏ×"
 
-#: src/prefs_filtering.c:377 src/prefs_scoring.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
+msgid "Condition"
+msgstr "óÏÓÔÏÑÎÉÅ"
+
+#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
 msgid "Define ..."
 msgstr "úÁÄÁÔØ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:389
+#: src/prefs_filtering.c:391
 msgid "Action"
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÅ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:499 src/prefs_matcher.c:405
+#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ"
+
+#: src/prefs_filtering.c:470
+msgid "Destination"
+msgstr "îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ"
+
+#: src/prefs_filtering.c:501 src/prefs_matcher.c:405
 msgid "Info ..."
 msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:842 src/prefs_filtering.c:910 src/prefs_scoring.c:528
+#: src/prefs_filtering.c:555 src/prefs_matcher.c:554 src/prefs_scoring.c:303
+msgid "Registered rules"
+msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÐÒÁ×ÉÌÁ"
+
+#: src/prefs_filtering.c:926 src/prefs_filtering.c:994 src/prefs_scoring.c:528
 #: src/prefs_scoring.c:564 src/prefs_scoring.c:608
 msgid "Match string is not valid."
 msgstr "úÁÄÁÎÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÅ ×ÅÒÎÁ."
 
-#: src/prefs_filtering.c:870 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
+#: src/prefs_filtering.c:954 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
 msgid "Score is not set."
 msgstr "óÞÅÔ ÎÅ ÕËÁÚÁÎ."
 
-#: src/prefs_folder_item.c:277
-msgid "Folder Property"
-msgstr "ó×ÏÊÓÔ×É ÐÁÐËÉ"
+#: src/prefs_filtering.c:972
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
+
+#: src/prefs_filtering.c:1048 src/prefs_scoring.c:630
+msgid "Delete rule"
+msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1049 src/prefs_scoring.c:631
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏ ÐÒÁ×ÉÌÏ?"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:307
+msgid "Folder Properties"
+msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:294
-msgid "Folder Property for "
+#: src/prefs_folder_item.c:324
+#, fuzzy
+msgid "Folder Properties for "
 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á ÐÁÐËÉ ÄÌÑ "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:303
+#: src/prefs_folder_item.c:333
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "úÁÐÒÏÓÉÔØ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ ×ÏÚ×ÒÁÔÁ"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:315
+#: src/prefs_folder_item.c:345
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÏÐÉÀ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÄÁÎÎÏÊ ÐÁÐËÅ"
 
-#. Default To
-#: src/prefs_folder_item.c:325
+#: src/prefs_folder_item.c:355
 msgid "Default To: "
 msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ ×:"
 
-#. Simplify Subject
-#: src/prefs_folder_item.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:372
+msgid "Default Reply-To: "
+msgstr "ðÏÌÅ \"Reply-To:\" ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ:"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:389
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr "õÐÒÏÓÔÉÔØ ÔÅÍÕ RegExp: "
+msgstr "RegExp ÕÐÒÏÝÅÎÉÑ ÔÅÍÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ: "
 
-#. Folder chmod
-#: src/prefs_folder_item.c:360
+#: src/prefs_folder_item.c:407
 msgid "Folder chmod: "
-msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á ÐÁÐËÉ: "
+msgstr "áÔÒÉÂÕÔÙ ÐÁÐËÉ (chmod): "
 
-#. Default account
-#: src/prefs_folder_item.c:384
+#: src/prefs_folder_item.c:431
 msgid "Default account: "
-msgstr "ôÅËÕÝÁÑ ÚÁÐÉÓØ: "
+msgstr "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:474
+msgid "Folder color: "
+msgstr "ã×ÅÔ ÐÁÐËÉ: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:660
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÐÁÐËÉ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:124
 msgid "or"
@@ -6211,9 +5758,13 @@ msgstr "
 msgid "and"
 msgstr "É"
 
+#: src/prefs_matcher.c:133
+msgid "contains"
+msgstr "ÓÏÄÅÒÖÉÔ"
+
 #: src/prefs_matcher.c:133
 msgid "does not contain"
-msgstr "ÎÅÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ"
+msgstr "ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:142
 msgid "yes"
@@ -6227,20 +5778,17 @@ msgstr "
 msgid "All messages"
 msgstr "÷ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#. S_COL_MIME
-#: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:46
-#: src/selective_download.c:808 src/summaryview.c:444
+#: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:457 src/summaryview.c:561
 msgid "Subject"
 msgstr "ôÅÍÁ"
 
-#. S_COL_SUBJECT
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:41
-#: src/selective_download.c:805 src/summaryview.c:445
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:458 src/summaryview.c:565
 msgid "From"
 msgstr "ïÔ"
 
-#. subject
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:47
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:569
 msgid "To"
 msgstr "ëÏÍÕ"
 
@@ -6248,8 +5796,7 @@ msgstr "
 msgid "To or Cc"
 msgstr "ëÏÍÕ ÉÌÉ ËÏÐÉÑ"
 
-#. cc
-#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:49
+#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:51
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "çÒÕÐÐÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
@@ -6257,8 +5804,7 @@ msgstr "
 msgid "In reply to"
 msgstr "÷ ÏÔ×ÅÔÅ ÏÔ"
 
-#. newsgroups
-#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:52
 msgid "References"
 msgstr "óÓÙÌËÉ"
 
@@ -6268,7 +5814,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Age lower than"
-msgstr "òÁÎØÛÅ, ÞÅÍ"
+msgstr "îÏ×ÅÅ, ÞÅÍ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Headers part"
@@ -6330,33 +5876,31 @@ msgstr "
 msgid "Size exactly"
 msgstr "ôÏÞÎÙÊ ÒÁÚÍÅÒ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:295
-msgid "Creating matcher setting window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÑ ÎÁÓÔÒÏÅË...\n"
-
 #: src/prefs_matcher.c:314
 msgid "Condition setting"
 msgstr "óÏÓÔÏÑÎÉÅ ÎÁÓÔÒÏÅË"
 
-#. criteria combo box
 #: src/prefs_matcher.c:339
 msgid "Match type"
 msgstr "ôÉРÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÑ"
 
+#: src/prefs_matcher.c:423
+msgid "Predicate"
+msgstr "ðÒÅÄÉËÁÔ"
+
 #: src/prefs_matcher.c:476
 msgid "Use regexp"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ regexp"
 
-#. boolean operation
 #: src/prefs_matcher.c:514
 msgid "Boolean Op"
 msgstr "ìÏÇÉÞÅÓËÉÅ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1016
 msgid "Value is not set."
-msgstr "úÎÁÞÅÎÉ ÎÅ ÚÁÄÁÎÏ."
+msgstr "úÎÁÞÅÎÉÅ ÎÅ ÚÁÄÁÎÏ."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1440 src/quote_fmt.c:91
+#: src/prefs_matcher.c:1440 src/quote_fmt.c:93
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "ïÐÉÓÁÎÉÅ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
 
@@ -6392,21 +5936,17 @@ msgstr ""
 "qóÉÍ×ÏÌÙ ÃÉÔÁÔ\n"
 "%"
 
-#: src/prefs_scoring.c:184
-msgid "Creating scoring setting window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÏÄÓÞÅÔÁ...\n"
-
 #: src/prefs_scoring.c:203
 msgid "Scoring setting"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÓÞÅÔÁ"
 
-#. S_COL_NUMBER
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:449
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:462
 msgid "Score"
 msgstr "óÞÅÔ"
 
 #: src/prefs_scoring.c:335
-msgid "Kill score"
+#, fuzzy
+msgid "Hide score"
 msgstr "õÎÉÞÔÏÖÉÔØ ÓÞÅÔ"
 
 #: src/prefs_scoring.c:347
@@ -6417,33 +5957,22 @@ msgstr "
 msgid "Match string is not set."
 msgstr "óÏ×ÐÁÄÁÀÝÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÁ."
 
-#. S_COL_UNREAD
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
 msgstr "ðÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ"
 
-#. S_COL_FROM
-#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:40
-#: src/selective_download.c:811 src/summaryview.c:446
+#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:459
 msgid "Date"
 msgstr "äÁÔÁ"
 
-#. S_COL_SIZE
 #: src/prefs_summary_column.c:74
 msgid "Number"
 msgstr "îÏÍÅÒ"
 
-#. S_COL_SCORE
-#: src/prefs_summary_column.c:76
-msgid "Locked"
-msgstr "úÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ"
-
-#: src/prefs_summary_column.c:170
-msgid "Creating summary column setting window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÒÅÚÀÍÅ...\n"
-
 #: src/prefs_summary_column.c:178
-msgid "Summary display item setting"
+#, fuzzy
+msgid "Summary displayed items setting"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÏËÁÚÁ ÒÅÚÀÍÅ"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:195
@@ -6474,212 +6003,194 @@ msgstr "
 msgid " Revert to default "
 msgstr " ÷ÅÒÎÕÔØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ "
 
-#: src/prefs_template.c:154
+#: src/prefs_template.c:158
 msgid "Template name"
 msgstr "éÍÑ ÛÁÂÌÏÎÁ"
 
-#: src/prefs_template.c:229
+#: src/prefs_template.c:235
 msgid " Symbols "
 msgstr " óÉÍ×ÏÌÙ "
 
-#: src/prefs_template.c:243
+#: src/prefs_template.c:249
 msgid "Registered templates"
 msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÛÁÂÌÏÎÙ"
 
-#: src/prefs_template.c:263
+#: src/prefs_template.c:269
 msgid "Templates"
 msgstr "ûÁÂÌÏÎÙ"
 
-#: src/prefs_template.c:372
+#: src/prefs_template.c:380
 msgid "Template"
 msgstr "ûÁÂÌÏÎ"
 
-#: src/prefs_template.c:437
+#: src/prefs_template.c:453
 msgid "Template format error."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÆÏÒÍÁÔÁ ÛÁÂÌÏÎÁ"
 
-#: src/prefs_template.c:512
+#: src/prefs_template.c:542
 msgid "Delete template"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÛÁÂÌÏÎ"
 
-#: src/prefs_template.c:513
+#: src/prefs_template.c:543
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÛÁÂÌÏÎ?"
 
-#: src/procmime.c:918
-msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
-msgstr "procmime_get_text_content(): ÎÅÕÄÁÞÎÏÅ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÅ.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:81
+msgid ""
+"Selected Action already set.\n"
+"Please choose another Action from List"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:139 src/procmsg.c:155
-msgid "Cache data is corrupted\n"
-msgstr "äÁÎÎÙÅ ËÜÛÁ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÙ\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:131
+msgid "Main Toolbar Configuration"
+msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÏÓÎÏ×ÎÏÊ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×"
 
-#: src/procmsg.c:205
-msgid "\tNo cache file\n"
-msgstr "\tîÅÔ ÆÁÊÌÁ ËÜÛÁ\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:132
+msgid "Compose Toolbar Configuration"
+msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ× ÄÌÑ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: src/procmsg.c:212
-msgid "\tReading summary cache...\n"
-msgstr "\tþÔÅÎÉÅ ÒÅÚÀÍÅ ËÜÛÁ...\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:635
+msgid "Sylpheed Action"
+msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÅ Sylpheed"
 
-#: src/procmsg.c:217
-msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
-msgstr "÷ÅÒÓÉÑ ËÜÛÁ ÎÅ ×ÅÒÎÁ. ïÔÍÅÎÉÔØ.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:644
+msgid "Toolbar text"
+msgstr "ôÅÓÔ"
 
-#: src/procmsg.c:287
-msgid "\tMarking the messages...\n"
-msgstr "\tíÅÔËÁ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ...\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:730
+msgid "Available toolbar items"
+msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ"
 
-#: src/procmsg.c:331
-#, c-format
-msgid "\t%d new message(s)\n"
-msgstr "\t%d ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:785
+msgid "Event executed on click"
+msgstr "óÏÂÙÔÉÅ, ×ÙÐÏÌÎÑÅÍÏÅ ÐÏ ÝÅÌÞËÕ"
 
-#: src/procmsg.c:437
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:836
+msgid "Displayed toolbar items"
+msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ"
 
-#: src/procmsg.c:498
-msgid "Mark file not found.\n"
-msgstr "õËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:849
+msgid "Icon"
+msgstr "éËÏÎËÁ"
 
-#: src/procmsg.c:500
-#, c-format
-msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
-msgstr "÷ÅÒÓÉÉ ÍÅÔÏË ÒÁÚÎÙ (%d != %d). ïÔÍÅÎÉÔØ.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:851
+msgid "Icon text"
+msgstr "ôÅËÓÔ:"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:852
+msgid "Mapped event"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_toolbar.c:877
+#, fuzzy
+msgid "Set default"
+msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
+
+#: src/procmime.c:906
+msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
+msgstr "procmime_get_text_content(): ÎÅÕÄÁÞÎÏÅ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÅ.\n"
+
+#: src/procmsg.c:139 src/procmsg.c:155
+msgid "Cache data is corrupted\n"
+msgstr "äÁÎÎÙÅ ËÜÛÁ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÙ\n"
 
-#: src/procmsg.c:516
+#: src/procmsg.c:435
+msgid "can't open mark file\n"
+msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
+
+#: src/procmsg.c:518
 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ × ÒÅÖÉÍÅ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ.\n"
 
-#: src/procmsg.c:521
+#: src/procmsg.c:523
 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ × ÒÅÖÉÍÅ ÚÁÐÉÓÉ.\n"
 
-#: src/procmsg.c:871
+#: src/procmsg.c:882
 #, c-format
 msgid "Sending queued message %d failed.\n"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ ÎÅÕÄÁÎÁ.\n"
-
-#: src/procmsg.c:903 src/procmsg.c:1336
-msgid "saving sent message...\n"
-msgstr "ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÅ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ...\n"
+msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ ÎÅÕÄÁÞÎÁ.\n"
 
-#: src/procmsg.c:936
-msgid "can't save message\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
-
-#: src/procmsg.c:999
+#: src/procmsg.c:1013
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "÷×ÅÄÅÎÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'\n"
 
-#: src/procmsg.c:1232
-msgid "Sending message by mail\n"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏ ÐÏÞÔÅ\n"
-
-#: src/procmsg.c:1234 src/send.c:162
+#: src/procmsg.c:1277 src/send.c:163
 msgid "Queued message header is broken.\n"
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄÉ ÉÓÐÏÒÞÅÎÏ.\n"
 
-#: src/procmsg.c:1247 src/send.c:173
+#: src/procmsg.c:1290 src/send.c:188
 msgid "Account not found. Using current account...\n"
 msgstr "úÁÐÉÓØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ. éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÔÅËÕÝÁÑ...\n"
 
-#: src/procmsg.c:1258 src/send.c:184
+#: src/procmsg.c:1301 src/send.c:203
 msgid "Account not found.\n"
 msgstr "úÁÐÉÓØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ.\n"
 
-#: src/procmsg.c:1270
+#: src/procmsg.c:1313
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÄÌÑ `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1274
+#: src/procmsg.c:1317
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÏÊ `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1292
+#: src/procmsg.c:1336
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÎÏ×ÏÓÔÉ."
 
-#: src/procmsg.c:1303
+#: src/procmsg.c:1347
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÚÁÐÉÓÉ ×ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÎÏ×ÏÓÔÉ."
 
-#: src/procmsg.c:1309
-msgid "Sending message by news\n"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÎÏ×ÏÓÔÉ\n"
-
-#: src/procmsg.c:1393
-#, c-format
-msgid "Setting flags for message %d in folder %s\n"
-msgstr "õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÆÌÁÇÏ× ÄÌÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ %d × ÐÁÐËÅ %s\n"
-
-#: src/procmsg.c:1439
-#, c-format
-msgid "Unsetting flags for message %d in folder %s\n"
-msgstr "óÂÒÏÓ ÆÌÁÇÏ× ÄÌÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ %d × ÐÁÐËÅ %s\n"
-
 #: src/progressdialog.c:53
 msgid "Status"
 msgstr "óÔÁÔÕÓ"
 
-#: src/progressdialog.c:55
-msgid "Creating progress dialog...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÈÏÄÁ ÐÒÏÃÅÓÓÁ...\n"
-
-#: src/quote_fmt.c:39
+#: src/quote_fmt.c:41
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr "úÁÄÁÎÉÅ ÆÏÒÍÁÔÁ ÄÁÔÙ (ÓÍ. man strftime)"
 
-#. from
-#: src/quote_fmt.c:42
+#: src/quote_fmt.c:44
 msgid "Full Name of Sender"
-msgstr "ðÌÎÏÅ ÉÍÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ"
+msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ"
 
-#. full name
-#: src/quote_fmt.c:43
+#: src/quote_fmt.c:45
 msgid "First Name of Sender"
 msgstr "éÍÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ"
 
-#. first name
-#: src/quote_fmt.c:44
+#: src/quote_fmt.c:46
 msgid "Last Name of Sender"
 msgstr "æÁÍÉÌÉÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ"
 
-#. last name
-#: src/quote_fmt.c:45
+#: src/quote_fmt.c:47
 msgid "Initials of Sender"
 msgstr "éÎÉÃÉÁÌÙ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ"
 
-#. references
-#: src/quote_fmt.c:51
+#: src/quote_fmt.c:53
 msgid "Message-ID"
 msgstr "ID ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#. message-id
-#: src/quote_fmt.c:52
+#: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Message body"
 msgstr "ôÅÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#. message
-#: src/quote_fmt.c:53
+#: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Quoted message body"
 msgstr "ãÉÔÁÔÙ"
 
-#. quoted message
-#: src/quote_fmt.c:54
+#: src/quote_fmt.c:56
 msgid "Message body without signature"
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÅÚ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
 
-#. message with no signature
-#: src/quote_fmt.c:55
+#: src/quote_fmt.c:57
 msgid "Quoted message body without signature"
 msgstr "ãÉÔÁÔÙ ÂÅÚ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
 
-#: src/quote_fmt.c:57
+#: src/quote_fmt.c:59
 msgid ""
 "Insert expr if x is set\n"
 "x is one of the characters above after %"
@@ -6687,43 +6198,43 @@ msgstr ""
 "÷ÓÔÁ×ØÔÅ ×ÙÒÁÖÅÎÉÅ ÅÓÌÉ x ÎÁÂÏÒ\n"
 "ÏÄÎÏÇÏ ÉÚ ÓÉÍ×ÏÌÏ× ÎÉÖÅ %"
 
-#: src/quote_fmt.c:59
+#: src/quote_fmt.c:61
 msgid "Literal %"
 msgstr "âÕË×Á %"
 
-#: src/quote_fmt.c:60
+#: src/quote_fmt.c:62
 msgid "Literal backslash"
 msgstr "ïÂÒÁÔÎÙÊ ÓÌÜÛ"
 
-#: src/quote_fmt.c:61
+#: src/quote_fmt.c:63
 msgid "Literal question mark"
 msgstr "úÎÁË ×ÏÐÒÏÓÁ"
 
-#: src/quote_fmt.c:62
+#: src/quote_fmt.c:64
 msgid "Literal pipe"
 msgstr "÷ÅÒÔÉËÁÌØÎÁÑ ÞÅÒÔÁ"
 
-#: src/quote_fmt.c:63
+#: src/quote_fmt.c:65
 msgid "Literal opening curly brace"
 msgstr "ïÔËÒÙ×ÁÀÝÁÑÓÑ ÓËÏÂËÁ"
 
-#: src/quote_fmt.c:64
+#: src/quote_fmt.c:66
 msgid "Literal closing curly brace"
 msgstr "úÁËÒÙ×ÁÀÝÁÑÓÑ ÓËÏÂËÁ"
 
-#: src/quote_fmt.c:66
+#: src/quote_fmt.c:68
 msgid "Insert File"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/quote_fmt.c:67
+#: src/quote_fmt.c:69
 msgid "Insert program output"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ×Ù×ÏÄ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ"
 
-#: src/recv.c:112
+#: src/recv.c:114
 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
 
-#: src/recv.c:154 src/recv.c:193 src/recv.c:209
+#: src/recv.c:156 src/recv.c:195 src/recv.c:211
 msgid "Can't write to file.\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÆÁÊÌÁ.\n"
 
@@ -6735,11 +6246,11 @@ msgstr "
 msgid "No signature found"
 msgstr "óÉÇÎÁÔÕÒÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ"
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225
+#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225 src/textview.c:534
 msgid "Good signature"
 msgstr "÷ÅÒÎÁÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ"
 
-#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228
+#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228 src/textview.c:536
 msgid "BAD signature"
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ"
 
@@ -6753,7 +6264,7 @@ msgstr "
 
 #: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
 msgid "Different results for signatures"
-msgstr "òÁÚÌÉÞÎÙÅ ÒÅÚÕÌØÁÔÙ ÄÌÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒ"
+msgstr "òÁÚÌÉÞÎÙÅ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÄÌÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒ"
 
 #: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
 msgid "Error: Unknown status"
@@ -6766,8 +6277,8 @@ msgstr "
 
 #: src/rfc2015.c:177
 #, c-format
-msgid "BAD signature  from \"%s\""
-msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ ÏÔ \"%s\""
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "îå÷åòîáñ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ ÏÔ \"%s\""
 
 #: src/rfc2015.c:209
 msgid "Cannot find user ID for this key."
@@ -6779,44 +6290,43 @@ msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                aka \"%s\"\n"
 
 #: src/rfc2015.c:248
-#, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "óÉÇÎÁÔÕÒÁ ÓÏÓÔÁ×ÌÅÎÁ %s\n"
+msgid "Signature made at %s\n"
+msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %s\n"
 
 #: src/rfc2015.c:257
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr "ëÌÀÞ fingerprint: %s\n"
+msgstr "ïÔÐÅÞÁÔÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
 
-#: src/select-keys.c:101
+#: src/select-keys.c:102
 #, c-format
 msgid "Please select key for `%s'"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ËÌÀÞ ÄÌÑ `%s'"
 
-#: src/select-keys.c:104
+#: src/select-keys.c:105
 #, c-format
 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
 msgstr "óÂÏÒ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÄÌÑ `%s' ... %c"
 
-#: src/select-keys.c:272
+#: src/select-keys.c:271
 msgid "Select Keys"
 msgstr "÷ÙÂÏÒ ËÌÀÞÁ"
 
-#: src/select-keys.c:300
+#: src/select-keys.c:298
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID ËÌÀÞÁ"
 
-#: src/select-keys.c:303
+#: src/select-keys.c:301
 msgid "Val"
 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÅ"
 
-#: src/select-keys.c:445
+#: src/select-keys.c:444
 msgid "Add key"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞ"
 
-#: src/select-keys.c:446
-msgid "Enter another user or key ID\n"
-msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÄÒÕÇÏÅ ÉÍÑ ÉÌÉ ID ËÌÀÞÁ\n"
+#: src/select-keys.c:445
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÄÒÕÇÏÅ ÉÍÑ ÉÌÉ ID ËÌÀÞÁ:"
 
 #: src/selective_download.c:134
 msgid "/Preview _new messages"
@@ -6826,27 +6336,24 @@ msgstr "/
 msgid "/Preview _all messages"
 msgstr "/ðÒÏÓÍÏÔÒ ×ÓÅÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/selective_download.c:258
-msgid "action matched\n"
-msgstr "ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÏ×ÐÁÌÉ\n"
-
-#: src/selective_download.c:262
-msgid "action not matched\n"
-msgstr "ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÌÉ\n"
-
-#: src/selective_download.c:292
+#: src/selective_download.c:290
 msgid "(No date)"
-msgstr "(îÅÔ ÄÁÎÎÙÈ)"
+msgstr "(îÅÔ ÄÁÔÙ)"
 
-#: src/selective_download.c:294
+#: src/selective_download.c:292
 msgid "(No sender)"
 msgstr "(îÅÔ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ)"
 
-#: src/selective_download.c:296
+#: src/selective_download.c:294
 msgid "(No subject)"
 msgstr "(îÅÔ ÔÅÍÙ)"
 
-#: src/selective_download.c:450
+#: src/selective_download.c:391
+#, c-format
+msgid "%i Messages"
+msgstr "%i óÏÏÂÝÅÎÉÊ"
+
+#: src/selective_download.c:448
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected account \"%s\" is not a POP mail server.\n"
@@ -6855,99 +6362,115 @@ msgstr ""
 "÷ÙÂÒÁÎÎÁÑ ÕÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ \"%s\" ÎÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÓÅÒ×ÅÒ POP.\n"
 "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÄÒÕÇÕÀ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
 
-#: src/selective_download.c:647
+#: src/selective_download.c:645
 msgid "Preview mail"
 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÐÏÞÔÙ"
 
-#: src/selective_download.c:648
+#: src/selective_download.c:646
 msgid "Preview old/new mail on account"
 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÔÁÒÙÈ/ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/selective_download.c:664
+#: src/selective_download.c:662
 msgid "Remove"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
 
-#: src/selective_download.c:665
+#: src/selective_download.c:663
 msgid "Remove selected mail"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ×ÙÄÅÌÅÎÎÙÅ"
 
-#: src/selective_download.c:674
+#: src/selective_download.c:672
 msgid "Download"
 msgstr "úÁÇÒÕÚÉÔØ"
 
-#: src/selective_download.c:675
+#: src/selective_download.c:673
 msgid "Download selected mail"
 msgstr "úÁÇÒÕÚÉÔØ ×ÙÄÅÌÅÎÎÙÅ"
 
-#: src/selective_download.c:688
+#: src/selective_download.c:685
+msgid "Done"
+msgstr "çÏÔÏ×Ï"
+
+#: src/selective_download.c:686
 msgid "Exit dialog"
 msgstr "÷ÙÊÔÉ"
 
-#: src/selective_download.c:734
+#: src/selective_download.c:732
 msgid "Selective download"
 msgstr "÷ÙÂÏÒÏÞÎÁÑ ÚÁÇÒÕÚËÁ"
 
-#: src/selective_download.c:744
+#: src/selective_download.c:742
 msgid "0 messages"
 msgstr "0 ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/selective_download.c:766
+#: src/selective_download.c:753
+msgid "Show only old messages"
+msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÓÔÁÒÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
+
+#: src/selective_download.c:764
 msgid " contains "
 msgstr " ÓÏÄÅÒÖÁÔ "
 
-#: src/send.c:216
+#: src/send.c:240
 #, c-format
 msgid "Can't execute external command: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ ËÏÍÁÎÄÕ: %s\n"
 
-#: src/send.c:241
+#: src/send.c:265
 #, c-format
 msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
 msgstr "ËÏÍÁÎÄÁ `%s' ÚÁ×ÅÒÛÉÌÁÓØ Ó ÏÛÉÂËÏÊ `%i'\n"
 
-#: src/send.c:278
+#: src/send.c:302
 msgid "SMTP AUTH failed\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ SMTP\n"
 
-#: src/send.c:289
+#: src/send.c:313
 msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ QUIT\n"
 
-#: src/send.c:364
+#: src/send.c:391
+msgid "Doing POP before SMTP..."
+msgstr "÷ÙÐÏÌÎÅÎÉÅ POP-Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ ÐÅÒÅÄ ÏÔÓÙÌËÏÊ ÐÏ SMTP"
+
+#: src/send.c:394
+msgid "POP before SMTP"
+msgstr "POP before SMTP"
+
+#: src/send.c:399
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó SMTP ÓÅÒ×ÅÒÏÍ: %s ..."
 
-#: src/send.c:368
+#: src/send.c:403
 msgid "Connecting"
 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ"
 
-#: src/send.c:383
+#: src/send.c:418 src/send.c:419
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÐÏÞÔÙ ÏÔ..."
 
-#: src/send.c:384
+#: src/send.c:420
 msgid "Sending"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ"
 
-#: src/send.c:392
+#: src/send.c:428 src/send.c:429
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ RCPT TO..."
 
-#: src/send.c:399
+#: src/send.c:436 src/send.c:437
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÄÁÎÎÙÈ..."
 
-#: src/send.c:409
+#: src/send.c:447 src/send.c:448
 msgid "Quitting..."
 msgstr "÷ÙÈÏÄ..."
 
-#: src/send.c:442 src/send.c:506
+#: src/send.c:483 src/send.c:548
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (%d / %d ÂÁÊÔ)"
 
-#: src/send.c:529
+#: src/send.c:571
 msgid "Sending message"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
@@ -6971,6 +6494,11 @@ msgstr ""
 msgid "Checking signature"
 msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
 
+#: src/sigstatus.c:196
+#, c-format
+msgid "%s%s%s from \"%s\""
+msgstr ""
+
 #: src/smtp.c:68
 #, c-format
 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
@@ -6997,481 +6525,483 @@ msgstr "
 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ EHLO\n"
 
-#: src/smtp.c:197
+#: src/smtp.c:200
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ SMTP ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÁ\n"
 
-#: src/sourcewindow.c:76
-msgid "Creating source window...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÉÓÈÏÄÎÉËÁ...\n"
-
-#: src/sourcewindow.c:80
+#: src/sourcewindow.c:65
 msgid "Source of the message"
 msgstr "éÓÈÏÄÎÉË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/sourcewindow.c:141
-#, c-format
-msgid "Displaying the source of %s ...\n"
-msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ÉÓÈÏÄÎÉËÁ %s ...\n"
-
-#: src/sourcewindow.c:143
+#: src/sourcewindow.c:128
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr "%s - éÓÈÏÄÎÉË"
 
-#: src/ssl.c:44
-msgid "SSLv23 not available\n"
-msgstr "SSLv23 ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ\n"
-
-#: src/ssl.c:46
-msgid "SSLv23 available\n"
-msgstr "SSLv23 ÄÏÓÔÁÐÎÏ\n"
-
-#: src/ssl.c:51
-msgid "TLSv1 not available\n"
-msgstr "TLSv1 ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ\n"
-
-#: src/ssl.c:53
-msgid "TLSv1 available\n"
-msgstr "TLSv1 ÄÏÓÔÕÐÎÏ\n"
-
-#: src/ssl.c:81 src/ssl.c:88
+#: src/ssl.c:85 src/ssl.c:92
 msgid "SSL method not available\n"
 msgstr "íÅÔÏÄ SSL ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ\n"
 
-#: src/ssl.c:94
+#: src/ssl.c:98
 msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
-msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÎÙÊ ÍÅÔÏÄ SSL\n"
+msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÍÅÔÏÄ SSL\n"
 
-#: src/ssl.c:100
+#: src/ssl.c:104
 msgid "Error creating ssl context\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ËÏÎÔÅËÓÔÁ SSL\n"
 
-#: src/ssl.c:106
+#: src/ssl.c:110
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÎÅÕÄÁÞÎÏ (%s)\n"
 
-#. Get the cipher
-#: src/ssl.c:113
+#: src/ssl.c:117
 #, c-format
 msgid "SSL connection using %s\n"
 msgstr "SSL ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s\n"
 
-#: src/ssl.c:120
-msgid "Server certificate:\n"
-msgstr "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÁ:\n"
+#: src/ssl_certificate.c:105
+msgid "Can't save certificate !"
+msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ!"
 
-#: src/ssl.c:123
+#: src/ssl_certificate.c:158
 #, c-format
-msgid "  Subject: %s\n"
-msgstr "  ôÅÍÁ: %s\n"
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
+msgstr ""
+"  ÷ÌÁÄÅÌÅÃ: %s (%s) in %s\n"
+"  ðÏÄÐÉÓÁÎÏ: %s (%s) in %s\n"
+"  ïÔÐÅÞÁÔÏË: %s\n"
+"  óÔÁÔÕÓ ÐÏÄÐÉÓÉ: %s"
+
+#: src/ssl_certificate.c:259
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr ""
 
-#: src/ssl.c:128
+#: src/ssl_certificate.c:297
 #, c-format
-msgid "  Issuer: %s\n"
-msgstr "  éÚÄÁÔÅÌØ: %s\n"
+msgid ""
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl_certificate.c:303 src/ssl_certificate.c:343
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl_certificate.c:312 src/ssl_certificate.c:352
+msgid "Accept and save"
+msgstr "ðÒÉÎÑÔØ É ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
+
+#: src/ssl_certificate.c:312 src/ssl_certificate.c:352
+msgid "Cancel connection"
+msgstr "ïÔÍÅÎÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ"
+
+#: src/ssl_certificate.c:333
+#, c-format
+msgid ""
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
+msgstr ""
+"óÅÒÔÉÆÉËÁÔ %s ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ!\n"
+"óÏÈÒÁÎÅÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ:\n"
+"%s\n"
+"îÏ×ÙÅ ÄÁÎÎÙÅ:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"÷ÏÚÍÏÖÎÏ, ÞÔÏ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ ÓÅÒ×ÅÒ ÉÌÉ ÅÇÏ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ."
 
 #: src/string_match.c:73
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(ôÅÍÁ ÏÞÉÝÅÎÁ regex)"
 
-#: src/summary_search.c:99
+#: src/summary_search.c:100
 msgid "Search messages"
 msgstr "ðÏÉÓË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/summary_search.c:169
+#: src/summary_search.c:170
 msgid "Body:"
 msgstr "ôÅÌÏ:"
 
-#: src/summary_search.c:193
+#: src/summary_search.c:194
 msgid "Select all matched"
 msgstr "÷ÙÄÅÌÉÔÅ ×ÓÅ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÑ"
 
-#: src/summary_search.c:306
+#: src/summary_search.c:200
+#, fuzzy
+msgid "AND search"
+msgstr " ðÏÉÓË "
+
+#: src/summary_search.c:317
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔÏ ÎÁÞÁÌÏ: ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ Ó ËÏÎÃÁ?"
 
-#: src/summary_search.c:308
+#: src/summary_search.c:319
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔ ËÏÎÅÃ: ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ Ó ÎÁÞÁÌÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:389
+#: src/summaryview.c:397
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔ"
 
-#: src/summaryview.c:390
-msgid "/Repl_y to sender"
-msgstr "/ïÔ×ÅÔ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
+#: src/summaryview.c:398
+msgid "/Repl_y to"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ:"
 
-#: src/summaryview.c:391
+#: src/summaryview.c:399
+msgid "/Repl_y to/_all"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ:/÷ÓÅÍ"
+
+#: src/summaryview.c:400
+msgid "/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ:/ïÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
+
+#: src/summaryview.c:401
+msgid "/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ:/÷ ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
+
+#: src/summaryview.c:403
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ (ËÏÍÕ)"
 
-#: src/summaryview.c:392
-msgid "/Reply to a_ll"
-msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
-
-#: src/summaryview.c:393
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:394
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Redirect"
 msgstr "/ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:396
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/éÓÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:398
-msgid "/Select _thread"
-msgstr "/÷ÙÂÒÁÔØ ÐÏÔÏË"
-
-#: src/summaryview.c:399
-msgid "/Select _all"
-msgstr "/÷ÙÂÒÁÔØ ×ÓÅ"
-
-#: src/summaryview.c:401
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ..."
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ..."
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:413
+#, fuzzy
+msgid "/Cancel a news message"
+msgstr "/ïÔÍÅÎÉÔØ ÓÔÁÔØÀ × ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
+
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/÷ÙÐÏÌÎÉÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/ðÏÍÅÔÉÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/óÎÑÔØ ÍÅÔËÕ"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/---"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/óÄÅÌÁÔØ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÙÍ"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/óÄÅÌÁÔØ ÐÒÏÞÔÅÎÎÙÍ"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/óÄÅÌÁÔØ ×ÓÅ ÐÒÏÞÔÅÎÎÙÍÉ"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/éÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/îÅÉÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/ã×ÅÔÎÙÅ ÍÅÔËÉ"
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/äÏÂÁ×ÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
-msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ïÔ ËÏÇÏ"
+msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
-msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ëÏÍÕ"
+msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ÐÏ ÐÏÌÀ \"ëÏÍÕ\""
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:437
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÔÅÍÅ"
 
-#: src/summaryview.c:433
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/÷ÉÄ/éÓÈÏÄÎÉË"
 
-#: src/summaryview.c:434
+#: src/summaryview.c:444
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/÷ÉÄ/÷ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
 
-#: src/summaryview.c:437
+#: src/summaryview.c:447
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/ðÅÞÁÔØ..."
 
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/summaryview.c:449
+msgid "/Select _all"
+msgstr "/÷ÙÂÒÁÔØ ×ÓÅ"
+
+#: src/summaryview.c:450
+msgid "/Select t_hread"
+msgstr "/÷ÙÂÒÁÔØ ÐÏÔÏË (ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÅ)"
+
+#: src/summaryview.c:454
 msgid "M"
 msgstr "í"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "U"
 msgstr "U"
 
-#. S_COL_SIZE
-#: src/summaryview.c:448
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "No."
 msgstr "îÅÔ."
 
-#. S_COL_SCORE
-#: src/summaryview.c:450
+#: src/summaryview.c:463
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
-#: src/summaryview.c:471
-msgid "Creating summary view...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÒÅÚÀÍÅ...\n"
+#: src/summaryview.c:504
+msgid "Toggle quick-search bar"
+msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ÐÁÎÅÌÉ ÂÙÓÔÒÏÇÏ ÐÏÉÓËÁ"
 
-#: src/summaryview.c:718
+#: src/summaryview.c:815
 msgid "Process mark"
 msgstr "ïÂÒÁÂÏÔËÁ ÍÅÔÏË"
 
-#: src/summaryview.c:719
+#: src/summaryview.c:816
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "îÅËÏÔÏÒÙÅ ÍÅÔËÉ ÎÅ×ÅÒÎÙ. ïÂÒÁÂÏÔÁÔØ ÉÈ?"
 
-#: src/summaryview.c:764
-msgid ""
-"empty folder\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"ÐÕÓÔÁÑ ÐÁÐËÁ\n"
-"\n"
-
-#: src/summaryview.c:782
+#: src/summaryview.c:863
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÐÁÐËÉ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1128 src/summaryview.c:1172
+#: src/summaryview.c:1229 src/summaryview.c:1273
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "îÅÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/summaryview.c:1129
+#: src/summaryview.c:1230
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "îÅÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ðÏÉÓË Ó ËÏÎÃÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:1141 src/summaryview.c:1185
+#: src/summaryview.c:1242 src/summaryview.c:1286
 msgid "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
-msgstr "÷ÎÕÔÒÅÎÎÑÑ ÏÛÉÂËÁ: ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÌÑ prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+msgstr ""
+"÷ÎÕÔÒÅÎÎÑÑ ÏÛÉÂËÁ: ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÌÑ "
+"prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1149
+#: src/summaryview.c:1250
 msgid "No unread messages."
 msgstr "îÅÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
 
-#: src/summaryview.c:1173
+#: src/summaryview.c:1274
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
-msgstr "îÅÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ÷ ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ÐÁÐËÁ?"
+msgstr "îÅÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ðÅÒÅÊÔÉ × ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ÐÁÐËÕ?"
 
-#: src/summaryview.c:1215 src/summaryview.c:1239
+#: src/summaryview.c:1316 src/summaryview.c:1340
 msgid "No more new messages"
 msgstr "îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/summaryview.c:1216
+#: src/summaryview.c:1317
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ðÏÉÓË Ó ËÏÎÃÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:1225
+#: src/summaryview.c:1326
 msgid "No new messages."
 msgstr "îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
 
-#: src/summaryview.c:1240
+#: src/summaryview.c:1341
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ÷ ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ÐÁÐËÕ?"
 
-#: src/summaryview.c:1242
+#: src/summaryview.c:1343
 msgid "Search again"
-msgstr "ðÏÉÓË ÓÎÏ×Á"
+msgstr "ðÏ×ÔÏÒÎÙÊ ÐÏÉÓË"
 
-#: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1296
+#: src/summaryview.c:1372 src/summaryview.c:1397
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "îÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ó ÍÅÔËÁÍÉ"
 
-#: src/summaryview.c:1272
+#: src/summaryview.c:1373
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "îÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ó ÍÅÔËÁÍÉ. ðÏÉÓË Ó ËÏÎÃÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:1281 src/summaryview.c:1306
+#: src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
 msgid "No marked messages."
 msgstr "îÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ó ÍÅÔËÁÍÉ."
 
-#: src/summaryview.c:1297
+#: src/summaryview.c:1398
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "îÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ó ÍÅÔËÁÍÉ. ðÏÉÓË Ó ÎÁÞÁÌÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:1321 src/summaryview.c:1346
+#: src/summaryview.c:1422 src/summaryview.c:1447
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "îÅÔ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/summaryview.c:1322
+#: src/summaryview.c:1423
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "îÅÔ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ðÏÉÓË Ó ËÏÎÃÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:1331 src/summaryview.c:1356
+#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:1457
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "îÅÔ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
 
-#: src/summaryview.c:1347
+#: src/summaryview.c:1448
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "îÅÔ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ðÏÉÓË Ó ÎÁÞÁÌÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:1558 src/summaryview.c:1560
+#: src/summaryview.c:1487
+msgid "No parent found in this folder."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:1744
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏ ÔÅÍÅ..."
 
-#: src/summaryview.c:1713
+#: src/summaryview.c:1897
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d ÕÄÁÌÅÎÏ"
 
-#: src/summaryview.c:1717
+#: src/summaryview.c:1901
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÏ"
 
-#: src/summaryview.c:1718 src/summaryview.c:1725
+#: src/summaryview.c:1902 src/summaryview.c:1909
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1723
+#: src/summaryview.c:1907
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÎÏ"
 
-#: src/summaryview.c:1738
+#: src/summaryview.c:1922
 msgid " item selected"
 msgstr " ÜÌÅÍÅÎÔÏ× ×ÙÄÅÌÅÎÏ"
 
-#: src/summaryview.c:1740
+#: src/summaryview.c:1924
 msgid " items selected"
 msgstr " ÜÌÅÍÅÎÔÏ× ×ÙÄÅÌÅÎÏ"
 
-#: src/summaryview.c:1757
+#: src/summaryview.c:1941
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d ÎÏ×ÙÈ, %d ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ, %d ×ÓÅÇÏ (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1763
+#: src/summaryview.c:1947
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d ÎÏ×ÙÈ, %d ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ, %d ×ÓÅÇÏ"
 
-#: src/summaryview.c:1926 src/summaryview.c:1927
+#: src/summaryview.c:2116
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ ÒÅÚÀÍÅ..."
 
-#: src/summaryview.c:1999
-msgid "\tSetting summary from message data..."
-msgstr "\tõÓÔÁÎÏ×ËÁ ÒÅÚÀÍÅ ÄÌÑ ÄÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ..."
-
-#: src/summaryview.c:2001
+#: src/summaryview.c:2186
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÒÅÚÀÍÅ ÄÌÑ ÄÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ..."
 
-#: src/summaryview.c:2165
-#, c-format
-msgid "Writing summary cache (%s)..."
-msgstr "úÁÐÉÓØ ËÜÛÁ ÒÅÚÀÍÅ (%s)..."
-
-#: src/summaryview.c:2254
+#: src/summaryview.c:2316
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(îÅÔ ÄÁÎÎÙÈ)"
 
-#: src/summaryview.c:2681
-#, c-format
-msgid "Message %s/%d is marked\n"
-msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %s/%d ÐÏÍÅÞÅÎÏ\n"
-
-#: src/summaryview.c:2711
-#, c-format
-msgid "Message %d is locked\n"
-msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎÏ\n"
-
-#: src/summaryview.c:2741
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked as read\n"
-msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ÐÏÍÅÞÅÎÏ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ\n"
-
-#: src/summaryview.c:2796
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked as unread\n"
-msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ÐÏÍÅÞÅÎÏ ËÁË ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ\n"
-
-#: src/summaryview.c:2853
+#: src/summaryview.c:2917
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "÷Ù ÎÅ Á×ÔÏÒ ÓÔÁÔØÉ\n"
 
-#: src/summaryview.c:2900
-#, c-format
-msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
-msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %s/%d × ÎÁÂÏÒÅ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ\n"
-
-#: src/summaryview.c:2923
+#: src/summaryview.c:3015
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/summaryview.c:2924
+#: src/summaryview.c:3016
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
-msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ËÏÒÚÎÉÎÙ?"
+msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ËÏÒÚÉÎÙ?"
 
-#: src/summaryview.c:2965 src/summaryview.c:2967
+#: src/summaryview.c:3059
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÄÕÂÌÉËÁÔÏ× ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ..."
 
-#: src/summaryview.c:3023
-#, c-format
-msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
-msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÊ %s/%d ÎÅ ÐÏÍÅÞÅÎÏ\n"
-
-#: src/summaryview.c:3080
-#, c-format
-msgid "Message %d is set to move to %s\n"
-msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d × ÎÁÂÏÒÅ ÄÌÑ ÐÅÒÅÎÏÓÁ × %s\n"
-
-#: src/summaryview.c:3095
+#: src/summaryview.c:3187
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÔÅËÕÝÅÊ ÐÁÐËÏÊ."
 
-#: src/summaryview.c:3169
-#, c-format
-msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
-msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d × ÎÁÂÏÒÅ ÄÌÑ ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÑ × %s\n"
-
-#: src/summaryview.c:3184
+#: src/summaryview.c:3284
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÔÅËÕÝÅÊ ÐÁÐËÏÊ."
 
-#: src/summaryview.c:3234
+#: src/summaryview.c:3334
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "÷ÙÂÏÒ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ..."
 
-#: src/summaryview.c:3279
+#: src/summaryview.c:3392
+msgid "Append or Overwrite"
+msgstr "äÏÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ"
+
+#: src/summaryview.c:3393
+#, fuzzy
+msgid "Append or overwrite existing file?"
+msgstr "ðÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ?"
+
+#: src/summaryview.c:3394
+msgid "Append"
+msgstr "äÏÐÉÓÁÔØ"
+
+#: src/summaryview.c:3401 src/summaryview.c:3405 src/summaryview.c:3422
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÆÁÊÌ `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3297
+#: src/summaryview.c:3441
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -7480,7 +7010,7 @@ msgstr ""
 "÷×ÅÄÉÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ:\n"
 "(`%s' ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅÎÏ ÉÍÅÎÅÍ ÆÁÊÌÁ)"
 
-#: src/summaryview.c:3303
+#: src/summaryview.c:3447
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -7489,65 +7019,23 @@ msgstr ""
 "Print command line is invalid:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3551 src/summaryview.c:3552
+#: src/summaryview.c:3678
 msgid "Building threads..."
 msgstr "ðÏÓÔÒÏÅÎÉÅ ÐÏÔÏËÏ×..."
 
-#: src/summaryview.c:3645 src/summaryview.c:3646
+#: src/summaryview.c:3774
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "õÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÐÏÔÏËÏ×..."
 
-#: src/summaryview.c:3686
-msgid "Unthreading for execution..."
-msgstr "õÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÐÏÔÏËÏ× ÄÌÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ..."
-
-#: src/summaryview.c:3752 src/summaryview.c:5099
-#, c-format
-msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "ïÂÒÁÂÏÔËÁ (%s)..."
-
-#: src/summaryview.c:3828
+#: src/summaryview.c:3903
 msgid "No filter rules defined."
-msgstr "ðÒÁ×ÉÌ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ ÎÅÔ."
-
-#: src/summaryview.c:3834
-msgid "filtering..."
-msgstr "ÆÉÌØÔÒÁÃÉÑ..."
+msgstr "ðÒÁ×ÉÌÁ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ."
 
-#: src/summaryview.c:3835
+#: src/summaryview.c:3910
 msgid "Filtering..."
 msgstr "æÉÌØÔÒÁÃÉÑ..."
 
-#: src/summaryview.c:4945
-#, c-format
-msgid "nfcp: checking <%s>"
-msgstr "nfcp: ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ (%s)"
-
-#: src/summaryview.c:4948
-#, c-format
-msgid " <%s>"
-msgstr " <%s>"
-
-#: src/summaryview.c:4957
-msgid "\n"
-msgstr "\n"
-
-#: src/summaryview.c:4992
-#, c-format
-msgid "Message %d selected\n"
-msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ×ÙÂÒÁÎÏ\n"
-
-#: src/summaryview.c:5030
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked as ignore thread\n"
-msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d × ÐÏÍÅÞÅÎÏ ÄÌÑ ÉÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
-
-#: src/summaryview.c:5062
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked as unignore thread\n"
-msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d × ÐÏÍÅÞÅÎÏ ÄÌÑ ÎÅÉÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
-
-#: src/summaryview.c:5178
+#: src/summaryview.c:5356
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -7556,49 +7044,24 @@ msgstr ""
 "ïÛÉÂËÁ × ×ÙÒÁÖÅÎÉÉ (regexp):\n"
 "%s"
 
-#: src/template.c:43
-#, c-format
-msgid "%s:%d loading template from %s\n"
-msgstr "%s:%d ÚÁÇÒÕÚËÁ ÛÁÂÌÏÎÁ Ó %s\n"
-
-#: src/template.c:118
-#, c-format
-msgid "%s:%d reading templates dir %s\n"
-msgstr "%s:%d ÞÔÅÎÉÅ ÛÁÂÌÏÎÏ× ËÁÔÁÌÏÇÁ %s\n"
-
-#: src/template.c:134
-#, c-format
-msgid "%s:%d found file %s\n"
-msgstr "%s:%d ÎÁÊÄÅΠÆÁÊÌ %s\n"
-
-#: src/template.c:137
-#, c-format
-msgid "%s:%d %s is not an ordinary file\n"
-msgstr "%s:%d %s ÎÅ ÏÂÙÞÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
-
-#: src/template.c:165
+#: src/template.c:173
 #, c-format
 msgid "file %s already exists\n"
 msgstr "ÆÁÊÌ %s ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ\n"
 
-#: src/template.c:190
-#, c-format
-msgid "%s:%d writing template \"%s\" to %s\n"
-msgstr "%s:%d ÚÁÐÉÓØ ÛÁÂÌÏÎÁ \"%s\" × %s\n"
-
-#: src/textview.c:171
-msgid "Creating text view...\n"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÔÅËÓÔ...\n"
+#: src/textview.c:525
+msgid "Check signature"
+msgstr "/ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
 
-#: src/textview.c:548
+#: src/textview.c:601
 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
-msgstr "äÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ ÜÔÏÊ ÞÁÓÔÉ, ×ÙÚÏ×ÉÔÅ ÍÅÎÀ "
+msgstr "äÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ ÜÔÏÊ ÞÁÓÔÉ, ×ÙÚÏ×ÉÔÅ ËÏÎÔÅËÓÔÎÏÅ ÍÅÎÀ "
 
-#: src/textview.c:549
+#: src/textview.c:602
 msgid "right click and select `Save as...', "
-msgstr "ÐÒÁ×ÏÊ ËÌÁ×ÉÛÅÊ ÍÙÛÉ É ×ÙÂÅÒÉÔÅ `óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË...', "
+msgstr "Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÐÒÁ×ÏÊ ËÌÁ×ÉÛÉ ÍÙÛÉ É ×ÙÂÅÒÉÔÅ `óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË...', "
 
-#: src/textview.c:550
+#: src/textview.c:603
 msgid ""
 "or press `y' key.\n"
 "\n"
@@ -7606,11 +7069,11 @@ msgstr ""
 "ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ `y'.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:552
+#: src/textview.c:605
 msgid "To display this part as a text message, select "
 msgstr "äÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÞÁÓÔÉ ËÁË ÔÅËÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ "
 
-#: src/textview.c:553
+#: src/textview.c:606
 msgid ""
 "`Display as text', or press `t' key.\n"
 "\n"
@@ -7618,11 +7081,11 @@ msgstr ""
 "`ðÒÏÓÍÏÔÒ ËÁË ÔÅËÓÔ', ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ `t'.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:555
+#: src/textview.c:608
 msgid "To display this part as an image, select "
 msgstr "äÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÞÁÓÔÉ ËÁË ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ "
 
-#: src/textview.c:556
+#: src/textview.c:609
 msgid ""
 "`Display image', or press `i' key.\n"
 "\n"
@@ -7630,46 +7093,780 @@ msgstr ""
 "`ðÒÏÓÍÏÔÒ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ', ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ `i'.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:558
+#: src/textview.c:611
 msgid "To open this part with external program, select "
 msgstr "äÌÑ ÏÔËÒÙÔÉÑ ×ÎÅÛÎÅÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ "
 
-#: src/textview.c:559
+#: src/textview.c:612
 msgid "`Open' or `Open with...', "
 msgstr "`ïÔËÒÙÔØ' ÉÌÉ `ïÔËÒÙÔØ Ó ÐÏÍÏÝØÀ...', "
 
-#: src/textview.c:560
+#: src/textview.c:613
 msgid "or double-click, or click the center button, "
 msgstr "ÉÌÉ Ä×ÁÖÄÙ ÎÁÖÍÉÔÅ ÌÅ×ÕÀ, ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ ÓÒÅÄÎÀÀ ËÎÏÐËÕ ÍÙÛÉ"
 
-#: src/textview.c:561
+#: src/textview.c:614
 msgid "or press `l' key."
 msgstr "ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ `l'."
 
-#: src/textview.c:580
+#: src/textview.c:633
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
-msgstr "üÔÁ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ.\n"
+msgstr "üÔÁ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÂÙÌÁ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ.\n"
 
-#: src/textview.c:581
+#: src/textview.c:634
 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
 msgstr "äÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ, ×ÙÚÏ×ÉÔÅ ÍÅÎÀ\n"
 
-#: src/textview.c:582
+#: src/textview.c:635
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
-msgstr "ÎÁÖÁ× ÐÒÁ×ÕÀ ËÎÏÐËÕ É ×ÙÂÅÒÉÔÅ `ðÒÏ×ÅÒËÁ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ'.\n"
+msgstr "ÎÁÖÁ× ÐÒÁ×ÕÀ ËÎÏÐËÕ É ×ÙÂÅÒÉÔÅ `ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ'.\n"
+
+#: src/toolbar.c:104
+#, fuzzy
+msgid "Sylpheed Actions Feature"
+msgstr "Sylpheed - ðÒÏÓÍÏÔÒ ÐÁÐÏË"
+
+#: src/toolbar.c:235
+msgid "Get"
+msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ"
+
+#: src/toolbar.c:236
+msgid "Get All"
+msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ"
+
+#: src/toolbar.c:239
+msgid "Email"
+msgstr "Email"
+
+#: src/toolbar.c:241
+msgid "Reply"
+msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ"
+
+#: src/toolbar.c:242
+msgid "All"
+msgstr "÷ÓÅÍ"
+
+#: src/toolbar.c:243
+msgid "Sender"
+msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
 
-#: src/utils.c:1907
+#: src/toolbar.c:286
+msgid "Send later"
+msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÏÚÖÅ"
+
+#: src/toolbar.c:287
+msgid "Draft"
+msgstr "þÅÒÎÏ×ÉË"
+
+#: src/toolbar.c:290
+msgid "Attach"
+msgstr "ðÒÉËÒÅÐÉÔØ"
+
+#: src/toolbar.c:294
+msgid "Linewrap"
+msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÔÒÏË"
+
+#: src/utils.c:2093
 #, c-format
 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
 msgstr "ëÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÆÁÊÌÁ ÉÚ %s × %s ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
 
-#: src/utils.c:2005
-#, c-format
-msgid "move_file(): file %s already exists."
-msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÆÁÊÌÁ: ÆÁÊÌ %s ÕÖÅ ÅÓÔØ."
-
-#: src/utils.c:2293
+#: src/utils.c:2777
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ URI ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'"
 
+#: src/crash.c:143
+#, c-format
+msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgstr ""
+
+#: src/crash.c:183
+msgid "Sylpheed has crashed"
+msgstr ""
+
+#: src/crash.c:199
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
+msgstr ""
+
+#: src/crash.c:204
+msgid "Debug log"
+msgstr ""
+
+#: src/crash.c:244
+msgid "Save..."
+msgstr "/óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
+
+#: src/crash.c:249
+msgid "Create bug report"
+msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏÔÞÅÔÁ Ï ÏÛÉÂËÅ"
+
+#: src/crash.c:298
+msgid "Save crash information"
+msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÏÛÉÂËÅ"
+
+#: src/crash.c:442 src/crash.c:461
+#, fuzzy
+msgid "Unknown"
+msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏ"
+
+#~ msgid "Reading all config for each account...\n"
+#~ msgstr "þÔÅÎÉÅ ÎÁÓÔÒÏÅË ×ÓÅÈ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ...\n"
+
+#~ msgid "Found label: %s\n"
+#~ msgstr "îÁÊÄÅÎÁ ÍÅÔËÁ: %s\n"
+
+#~ msgid "Opening account edit window...\n"
+#~ msgstr "ïÔËÒÙÔÉÅ ÏËÎÁ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ...\n"
+
+#~ msgid "Creating account edit window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ...\n"
+
+#~ msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
+#~ msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÓÓÙÌËÉ ÎÁ ÕÞÅÔÎÙÅ ÚÁÐÉÓÉ ÄÌÑ ×ÓÅÈ ÐÁÐÏË...\n"
+
+#~ msgid "Creating alert panel dialog...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÑ...\n"
+
+#~ msgid "Writing redirect header\n"
+#~ msgstr "úÁÐÉÓØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ\n"
+
+#~ msgid "queueing message...\n"
+#~ msgstr "ÐÏÓÔÁÎÏ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄØ...\n"
+
+#~ msgid "Writing %s-header\n"
+#~ msgstr "úÁÐÉÓØ %s-ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ\n"
+
+#~ msgid "compose: priority unknown : %d\n"
+#~ msgstr "÷×ÏÄ: ÐÒÉÏÒÉÔÅÔ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÅΠ: %d\n"
+
+#~ msgid "generated Message-ID: %s\n"
+#~ msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ ID ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ: %s\n"
+
+#~ msgid "Creating compose window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ××ÏÄÁ...\n"
+
+#~ msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s\n"
+#~ msgstr "Pspell: îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÒÅÖÉÍ ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÑ %s\n"
+
+#~ msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+#~ msgstr "÷×ÏÄ: ××ÏÄ ÉÚ ÐÒÏÓÍÁÔÒÉ×ÁÅÍÙÈ ÐÒÏÃÅÓÓÏ×\n"
+
+#~ msgid "Destroying folder item %s\n"
+#~ msgstr "õÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÜÌÅÍÅÎÔÁ ÐÁÐËÉ %s\n"
+
+#~ msgid "Counting total number of messages...\n"
+#~ msgstr "ðÏÄÓÞÅÔ ÏÂÝÅÇÏ ÞÉÓÌÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ...\n"
+
+#~ msgid "Scanning folder %s for cache changes.\n"
+#~ msgstr "ïÂÚÏÒ ÐÁÐËÉ %s ÄÌÑ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ËÜÛÁ.\n"
+
+#~ msgid "Remembered message %d for fetching\n"
+#~ msgstr "úÁÐÏÍÎÅÎÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ÄÌÑ ÄÏÓÔÁ×ËÉ\n"
+
+#~ msgid "Removed message %d from cache.\n"
+#~ msgstr "õÄÁÌÅÎÎÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ÉÚ ËÜÛÁ.\n"
+
+#~ msgid "Updated msginfo for message %d.\n"
+#~ msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÏ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÄÌÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d.\n"
+
+#~ msgid "Added newly found message %d to cache.\n"
+#~ msgstr "äÏÂÁ×ÌÅÎÏ × ËÜÛ ÒÁÎÅÅ ÎÁÊÄÅÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d.\n"
+
+#~ msgid "Cache unused time: %d (Expire time: %d)\n"
+#~ msgstr "îÅÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÎÏÅ ×ÒÅÍÑ ËÜÛÁ: %d (÷ÒÅÍÑ ÏËÏÎÞÁÎÉÑ: %d)\n"
+
+#~ msgid "Total cache memory usage: %d\n"
+#~ msgstr "÷ÓÅÇÏ ×ÙÄÅÌÅÎÏ ÐÏÄ ËÜÛ: %d\n"
+
+#~ msgid "Trying to free cache memory\n"
+#~ msgstr "ðÏÐÙÔËÁ ÏÞÉÓÔÉÔØ ÐÁÍÑÔØ ËÜÛÁ\n"
+
+#~ msgid "Freeing cache memory for %s\n"
+#~ msgstr "ïÞÉÝÅÎÁ ÐÁÍÑÔØ ËÜÛÁ ÄÌÑ %s\n"
+
+#~ msgid "Save cache for folder %s\n"
+#~ msgstr "óÏÈÒÁÎÅÎÉÅ ËÜÛÁ ÄÌÑ ÐÁÐËÉ %s\n"
+
+#~ msgid "Creating folder view...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ×ÉÄÁ ÐÁÐËÉ...\n"
+
+#~ msgid "Setting folder info...\n"
+#~ msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÐÁÐËÉ...\n"
+
+#~ msgid "Folder %s is selected\n"
+#~ msgstr "ðÁÐËÁ %s ×ÙÂÒÁÎÁ\n"
+
+#~ msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
+#~ msgstr "Pspell: ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÚÁÐÕÝÅÎÎÙÈ ÐÒÏÇÒÁÍÍ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ %d\n"
+
+#~ msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
+#~ msgstr "Pspell: ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÓÌÏ×ÁÒÅÊ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ %d\n"
+
+#~ msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
+#~ msgstr "Pspell: éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ispell %0x\n"
+
+#~ msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
+#~ msgstr "Pspell: óÏÚÄÁÎÉÅ ÎÏ×ÏÇÏ gtkpspeller %0x\n"
+
+#~ msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
+#~ msgstr "Pspell: îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÐÒÏ×ÅÒËÉ.\n"
+
+#~ msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
+#~ msgstr "Pspell: ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÈ ÐÒÏÇÒÁÍÍ ÕÄÁÌÅÎÉÑ %d\n"
+
+#~ msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
+#~ msgstr "Pspell: îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ispell %0x.\n"
+
+#~ msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
+#~ msgstr "Pspell: õÄÁÌÅÎÉÅ gtkpspeller %0x.\n"
+
+#~ msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
+#~ msgstr "Pspell: gtkpspeller %0x ÕÄÁÌÅÎ.\n"
+
+#~ msgid "Pspell: removed all paths.\n"
+#~ msgstr "Pspell: ÕÄÁÌÅÎÙ ×ÓÅ ÐÕÔÉ.\n"
+
+#~ msgid "Pspell: added path %s.\n"
+#~ msgstr "Pspell: ÄÏÂÁ×ÌÅΠÐÕÔØ %s.\n"
+
+#~ msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
+#~ msgstr "Pspell: ñÚÙË: %s, ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÑ: %s, ÖÁÒÇÏÎ: %s, ÍÏÄÕÌØ: %s\n"
+
+#~ msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
+#~ msgstr "Pspell: ïÛÉÂËÁ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ ÒÅÖÉÍÁ ÐÒÏ×ÅÒËÉ:%s\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pspell: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÉÓËÅ ÓÌÏ×ÁÒÅÊ:\n"
+#~ "%s\n"
+
+#~ msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
+#~ msgstr "Pspell: ÐÏÉÓË ÓÌÏ×ÁÒÅÊ × %s\n"
+
+#~ msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
+#~ msgstr "Pspell: ÎÁÊÄÅΠÓÌÏ×ÁÒØ %s %s\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
+#~ "No dictionary found.\n"
+#~ "(%s)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pspell: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÉÓËÅ ÓÌÏ×ÁÒÅÊ.\n"
+#~ "óÌÏ×ÁÒÉ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÙ.\n"
+#~ "(%s)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
+#~ "No dictionary found.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pspell: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÉÓËÅ ÓÌÏ×ÁÒÅÊ.\n"
+#~ "óÌÏ×ÁÒÉ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÙ.\n"
+
+#~ msgid "Others..."
+#~ msgstr "äÒÕÇÉÅ..."
+
+#~ msgid "Creating header view...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ×ÉÄÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
+
+#~ msgid "Creating image view...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ×ÉÄÁ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ...\n"
+
+#~ msgid "message %d has been already cached.\n"
+#~ msgstr "ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ÕÖÅ ÂÙÌÏ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÏ.\n"
+
+#~ msgid "getting message %d...\n"
+#~ msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d...\n"
+
+#~ msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
+#~ msgstr "ëÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s%c%d × %s ...\n"
+
+#~ msgid "Deleting cached messages %u - %u ... "
+#~ msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ %u - %u ... "
+
+#~ msgid "done.\n"
+#~ msgstr "ÇÏÔÏ×Ï.\n"
+
+#~ msgid "Deleting all cached messages... "
+#~ msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ×ÓÅÈ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ..."
+
+#~ msgid "getting new messages of account %s...\n"
+#~ msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÄÌÑ ÚÁÐÉÓÉ %s...\n"
+
+#~ msgid "a message won't be received\n"
+#~ msgstr "ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÂÕÄÕÔ ÐÏÌÕÞÅÎÙ\n"
+
+#~ msgid "no messages in local mailbox.\n"
+#~ msgstr "ÎÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ × ÌÏËÁÌØÎÏÍ ÑÝÉËÅ.\n"
+
+#~ msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚ %s × %s...\n"
+
+#~ msgid "Creating log window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ...\n"
+
+#~ msgid "Log window length: %u\n"
+#~ msgstr "äÌÉÎÁ ÏËÎÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ: %u\n"
+
+#~ msgid "Error clearing log\n"
+#~ msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÞÉÝÅÎÉÑ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ\n"
+
+#~ msgid "another Sylpheed is already running.\n"
+#~ msgstr "äÒÕÇÁÑ ×ÅÒÓÉÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ ÕÖÅ ÚÁÐÕÝÅÎÁ.\n"
+
+#~ msgid "/_File/_Rescan folder tree"
+#~ msgstr "/_æÁÊÌ/ï_ÂÎÏ×ÉÔØ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
+
+#~ msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
+#~ msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÉ ÆÉÌØÔÒÏ×..."
+
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_English"
+#~ msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï/áÎÇÌÉÊÓËÏÅ"
+
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_German"
+#~ msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï/îÅÍÅÃËÏÅ"
+
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
+#~ msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï/éÓÐÁÎÓËÏÅ"
+
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_French"
+#~ msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï/æÒÁÎÃÕÚÓËÏÅ"
+
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
+#~ msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï/ñÐÏÎÓËÏÅ"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_English"
+#~ msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï/áÎÇÌÉÊÓËÏÅ"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_German"
+#~ msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï/îÅÍÅÃËÏÅ"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
+#~ msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï/éÓÐÁÎÓËÏÅ"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_French"
+#~ msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï/æÒÁÎÃÕÚÓËÏÅ"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
+#~ msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï/éÔÁÌØÑÎÓËÏÅ"
+
+#~ msgid "Creating main window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÇÌÁ×ÎÏÇÏ ÏËÎÁ...\n"
+
+#~ msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
+#~ msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÑ ÔÉÐÁ ÏËÎÁ Ó %d ÎÁ %d\n"
+
+#~ msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
+#~ msgstr "ÐÏÚÉÃÉÑ ÏËÎÁ: x = %d, y = %d\n"
+
+#~ msgid "Setting widgets..."
+#~ msgstr "õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÚÎÁÞËÏ×..."
+
+#~ msgid "Compose an email message"
+#~ msgstr "÷×ÅÓÔÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
+
+#~ msgid "Reply to the message - Right button: more options"
+#~ msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ - ðÒÁ×ÁÑ ËÎÏÐËÁ: ÏÐÃÉÉ"
+
+#~ msgid "Reply to all - Right button: more options"
+#~ msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ - ðÒÁ×ÁÑ ËÎÏÐËÁ: ÏÐÃÉÉ"
+
+#~ msgid "Reply to sender - Right button: more options"
+#~ msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ - ðÒÁ×ÁÑ ËÎÏÐËÁ: ÏÐÃÉÉ"
+
+#~ msgid "Forward the message - Right button: more options"
+#~ msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ - ðÒÁ×ÁÑ ËÎÏÐËÁ: ÏÐÃÉÉ"
+
+#~ msgid "Delete the message"
+#~ msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
+
+#~ msgid "Execute marked process"
+#~ msgstr "÷ÙÐÏÌÎÉÔØ ÐÒÏÃÅÓÓ Ó ÍÅÔËÏÊ"
+
+#~ msgid "Next unread message"
+#~ msgstr "óÌÅÄÕÀÝÅÅ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
+
+#~ msgid "Prefs"
+#~ msgstr "ïÐÃÉÉ"
+
+#~ msgid "Common preferences"
+#~ msgstr "ïÓÎÏ×ÎÙÅ ÏÐÃÉÉ"
+
+#~ msgid "Account setting"
+#~ msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÚÁÐÉÓÉ"
+
+#~ msgid "forced charset: %s\n"
+#~ msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÊ ÎÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×: %s\n"
+
+#~ msgid "Command exit code: %d\n"
+#~ msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ ×ÅÒÎÕÌÁ: %d\n"
+
+#~ msgid "Writing matcher configuration...\n"
+#~ msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÐÏÉÓËÁ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÊ...\n"
+
+#~ msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚ %s × %s...\n"
+
+#~ msgid "%d messages found.\n"
+#~ msgstr "%d ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÁÊÄÅÎÏ.\n"
+
+#~ msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "üËÓÐÏÒÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚ %s × %s...\n"
+
+#~ msgid "read mbox - %s\n"
+#~ msgstr "ÞÔÅÎÉÅ mbox ÑÝÉËÁ - %s\n"
+
+#~ msgid "read mbox from file - %s\n"
+#~ msgstr "ÞÔÅÎÉÅ mbox ÑÝÉËÁ ÉÚ ÆÁÊÌÁ - %s\n"
+
+#~ msgid "Last number in dir %s = %d\n"
+#~ msgstr "ðÏÓÌÅÄÎÉÊ ÎÏÍÅÒ × ËÁÔÁÌÏÇÅ %s = %d\n"
+
+#~ msgid "no modification - %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅÔ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ - %s\n"
+
+#~ msgid "save modification - %s\n"
+#~ msgstr "ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ - %s\n"
+
+#~ msgid "%i messages written - %s\n"
+#~ msgstr "%i ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÚÁÐÉÓÁÎÏ - %s\n"
+
+#~ msgid "no deleted messages - %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅÔ ÕÄÁÌÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ - %s\n"
+
+#~ msgid "purge deleted messages - %s\n"
+#~ msgstr "ÕÎÉÞÔÏÖÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ - %s\n"
+
+#~ msgid "unknown menu entry %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÐÕÎËÔ ÍÅÎÀ %s\n"
+
+#~ msgid "Creating message view...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ...\n"
+
+#~ msgid "Error occurred while sending notification."
+#~ msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ"
+
+#~ msgid "\tSearching uncached messages... "
+#~ msgstr "\tðÏÉÓË ÎÅËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ... "
+
+#~ msgid "%d uncached message(s) found.\n"
+#~ msgstr "îÁÊÄÅÎÏ %d ÎÅËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ.\n"
+
+#~ msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
+#~ msgstr "\tóÏÒÔÉÒÏ×ËÁ ÎÅËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ × ÞÉÓÌÏ×ÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ... "
+
+#~ msgid "Creating MIME view...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ MIME ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ...\n"
+
+#~ msgid "article %d has been already cached.\n"
+#~ msgstr "ÓÔÁÔØÑ %d ÕÖÅ ÂÙÌÁ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÁ.\n"
+
+#~ msgid "getting article %d...\n"
+#~ msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÓÔÁÔØÉ %d...\n"
+
+#~ msgid "no new articles.\n"
+#~ msgstr "ÎÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÔÁÔÅÊ.\n"
+
+#~ msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
+#~ msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÔÁÔÅÊ 1 - %d ... "
+
+#~ msgid "\tDeleting all cached articles... "
+#~ msgstr "\tõÄÁÌÅÎÉÅ ×ÓÅ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÔÁÔÅÊ... "
+
+#~ msgid "Reading configuration...\n"
+#~ msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ...\n"
+
+#~ msgid "Found %s\n"
+#~ msgstr "îÁÊÄÅÎÏ %s\n"
+
+#~ msgid "Finished reading configuration.\n"
+#~ msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ ÞÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ.\n"
+
+#~ msgid "Configuration is saved.\n"
+#~ msgstr "ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ ÚÁÐÉÓÁÎÁ.\n"
+
+#~ msgid "Opening account preferences window...\n"
+#~ msgstr "ïÔËÒÙÔÉÅ ÏËÎÁ Ó×ÏÊÓÔ× ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ...\n"
+
+#~ msgid "Creating account preferences window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ Ó×ÏÊÓÔ× ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ...\n"
+
+#~ msgid "Default Actions"
+#~ msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÅ ÐÏ-ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
+
+#~ msgid "Warning - Privacy/Plain ASCII-armored"
+#~ msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ - ìÉÞÎÙÊ/ÐÒÏÓÔÏÊ ÔÅËÓÔ"
+
+#~ msgid "Creating actions setting window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ...\n"
+
+#~ msgid "Reading actions configurations...\n"
+#~ msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ...\n"
+
+#~ msgid "Writing actions configuration...\n"
+#~ msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ...\n"
+
+#~ msgid "Action command error\n"
+#~ msgstr "ïÛÉÂËÁ ËÏÍÁÎÄÙ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ\n"
+
+#~ msgid "Forking child and grandchild.\n"
+#~ msgstr "òÁÓËÒÙÔØ ÐÏÔÏÍËÏ× É ÐÏÄÐÏÔÏÍËÏ×.\n"
+
+#~ msgid "Child: Waiting for grandchild\n"
+#~ msgstr "ðÏÔÏÍÏË: ïÖÉÄÁÎÉÅ ÐÏÄÐÏÔÏÍËÏ×\n"
+
+#~ msgid "Child: grandchild ended\n"
+#~ msgstr "ðÏÔÏÍÏË: ÐÏÄÐÏÔÏÍÏË ÚÁ×ÅÒÛÉÌÓÑ\n"
+
+#~ msgid "Killing child group id %d\n"
+#~ msgstr "õÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÇÒÕÐÐÙ ÐÏÔÏÍËÁ Ó id %d\n"
+
+#~ msgid "Freeing children data %p\n"
+#~ msgstr "ïÓ×ÏÂÏÖÄÅÎÉÅ ÄÁÎÎÙÈ ÐÏÔÏÍËÁ %p\n"
+
+#~ msgid "Updating actions input/output dialog.\n"
+#~ msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÑ ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÑ: ïËÎÏ ××ÏÄÁ/×Ù×ÏÄÁ.\n"
+
+#~ msgid "Creating actions dialog\n"
+#~ msgstr "ïËÎÏ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ\n"
+
+#~ msgid "Abort actions"
+#~ msgstr "ðÒÅÒ×ÁÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ"
+
+#~ msgid "Close window"
+#~ msgstr "úÁËÒÙÔØ"
+
+#~ msgid "Child returned %c\n"
+#~ msgstr "ðÏÔÏÍÏË ×ÅÒÎÕÌ %c\n"
+
+#~ msgid "Sending input to grand child.\n"
+#~ msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ×ÈÏÄÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÐÏÔÏÍËÕ.\n"
+
+#~ msgid "Input to grand child sent.\n"
+#~ msgstr "÷ÈÏÄÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÄÌÑ ÐÏÔÏÍËÁ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÁ.\n"
+
+#~ msgid "Catching grand child's output.\n"
+#~ msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÏÔ ÐÏÄÐÏÔÏÍËÁ.\n"
+
+#~ msgid "Creating common preferences window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÏÂÝÉÈ ÎÁÓÔÒÏÅË...\n"
+
+#~ msgid "Send return receipt on request"
+#~ msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ×ÏÚ×ÒÁÔ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ ÎÁ ÚÁÐÒÏÓ"
+
+#~ msgid "Default Sign Key"
+#~ msgstr "ëÌÀÞ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
+
+#~ msgid "Pixmap theme"
+#~ msgstr "ôÅÍÁ Pixmap"
+
+#~ msgid "Creating custom header setting window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ×ÙÂÏÒÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
+
+#~ msgid "Reading custom header configuration...\n"
+#~ msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
+
+#~ msgid "Writing custom header configuration...\n"
+#~ msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
+
+#~ msgid "Creating display header setting window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÐÏËÁÚÁ ÎÁÓÔÒÏÅË ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
+
+#~ msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
+#~ msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÏÇÏ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
+
+#~ msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
+#~ msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÏÇÏ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
+
+#~ msgid "Creating filter setting window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÆÉÌØÔÒÏ×...\n"
+
+#~ msgid "Filter setting"
+#~ msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÆÉÌØÔÒÏ×"
+
+#~ msgid "Keyword"
+#~ msgstr "ëÌÀÞÅ×ÏÅ ÓÌÏ×Ï"
+
+#~ msgid "not contain"
+#~ msgstr "ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ"
+
+#~ msgid "Use regex"
+#~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ regex"
+
+#~ msgid "Don't receive"
+#~ msgstr "îÅ ÐÏÌÕÞÁÔØ"
+
+#~ msgid "Writing filter configuration...\n"
+#~ msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÆÉÌØÔÒÏ×...\n"
+
+#~ msgid "Creating filtering setting window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÏ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÆÉÌØÔÒÏ×...\n"
+
+#~ msgid "Creating matcher setting window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÑ ÎÁÓÔÒÏÅË...\n"
+
+#~ msgid "Creating scoring setting window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÏÄÓÞÅÔÁ...\n"
+
+#~ msgid "Creating summary column setting window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÒÅÚÀÍÅ...\n"
+
+#~ msgid "\tNo cache file\n"
+#~ msgstr "\tîÅÔ ÆÁÊÌÁ ËÜÛÁ\n"
+
+#~ msgid "\tReading summary cache...\n"
+#~ msgstr "\tþÔÅÎÉÅ ÒÅÚÀÍÅ ËÜÛÁ...\n"
+
+#~ msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
+#~ msgstr "÷ÅÒÓÉÑ ËÜÛÁ ÎÅ ×ÅÒÎÁ. ïÔÍÅÎÉÔØ.\n"
+
+#~ msgid "\tMarking the messages...\n"
+#~ msgstr "\tíÅÔËÁ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ...\n"
+
+#~ msgid "Mark file not found.\n"
+#~ msgstr "õËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
+
+#~ msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
+#~ msgstr "÷ÅÒÓÉÉ ÍÅÔÏË ÒÁÚÌÉÞÁÀÔÓÑ (%d != %d). ïÔÍÅÎÉÔØ.\n"
+
+#~ msgid "saving sent message...\n"
+#~ msgstr "ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÅ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ...\n"
+
+#~ msgid "can't save message\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
+
+#~ msgid "Sending message by mail\n"
+#~ msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏ ÐÏÞÔÅ\n"
+
+#~ msgid "Sending message by news\n"
+#~ msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÎÏ×ÏÓÔÉ\n"
+
+#~ msgid "Setting flags for message %d in folder %s\n"
+#~ msgstr "õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÆÌÁÇÏ× ÄÌÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ %d × ÐÁÐËÅ %s\n"
+
+#~ msgid "Unsetting flags for message %d in folder %s\n"
+#~ msgstr "óÂÒÏÓ ÆÌÁÇÏ× ÄÌÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ %d × ÐÁÐËÅ %s\n"
+
+#~ msgid "Creating progress dialog...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÈÏÄÁ ÐÒÏÃÅÓÓÁ...\n"
+
+#~ msgid "action matched\n"
+#~ msgstr "ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÏ×ÐÁÌÉ\n"
+
+#~ msgid "action not matched\n"
+#~ msgstr "ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÌÉ\n"
+
+#~ msgid "Creating source window...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÉÓÈÏÄÎÉËÁ...\n"
+
+#~ msgid "Displaying the source of %s ...\n"
+#~ msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ÉÓÈÏÄÎÉËÁ %s ...\n"
+
+#~ msgid "SSLv23 not available\n"
+#~ msgstr "SSLv23 ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ\n"
+
+#~ msgid "SSLv23 available\n"
+#~ msgstr "SSLv23 ÄÏÓÔÕÐÎÏ\n"
+
+#~ msgid "TLSv1 not available\n"
+#~ msgstr "TLSv1 ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÏ\n"
+
+#~ msgid "TLSv1 available\n"
+#~ msgstr "TLSv1 ÄÏÓÔÕÐÎÏ\n"
+
+#~ msgid "Server certificate:\n"
+#~ msgstr "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÁ:\n"
+
+#~ msgid "  Subject: %s\n"
+#~ msgstr "  ôÅÍÁ: %s\n"
+
+#~ msgid "  Issuer: %s\n"
+#~ msgstr "  éÚÄÁÔÅÌØ: %s\n"
+
+#~ msgid "Creating summary view...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÒÅÚÀÍÅ...\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "empty folder\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÐÕÓÔÁÑ ÐÁÐËÁ\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "\tSetting summary from message data..."
+#~ msgstr "\tõÓÔÁÎÏ×ËÁ ÒÅÚÀÍÅ ÄÌÑ ÄÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ..."
+
+#~ msgid "Writing summary cache (%s)..."
+#~ msgstr "úÁÐÉÓØ ËÜÛÁ ÒÅÚÀÍÅ (%s)..."
+
+#~ msgid "Message %s/%d is marked\n"
+#~ msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %s/%d ÐÏÍÅÞÅÎÏ\n"
+
+#~ msgid "Message %d is marked as read\n"
+#~ msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ÐÏÍÅÞÅÎÏ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ\n"
+
+#~ msgid "Message %d is marked as unread\n"
+#~ msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ÐÏÍÅÞÅÎÏ ËÁË ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ\n"
+
+#~ msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
+#~ msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %s/%d × ÎÁÂÏÒÅ ÄÌÑ ÕÄÁÌÅÎÉÑ\n"
+
+#~ msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
+#~ msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÊ %s/%d ÎÅ ÐÏÍÅÞÅÎÏ\n"
+
+#~ msgid "Message %d is set to move to %s\n"
+#~ msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d × ÎÁÂÏÒÅ ÄÌÑ ÐÅÒÅÎÏÓÁ × %s\n"
+
+#~ msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
+#~ msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d × ÎÁÂÏÒÅ ÄÌÑ ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÑ × %s\n"
+
+#~ msgid "Unthreading for execution..."
+#~ msgstr "õÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÐÏÔÏËÏ× ÄÌÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ..."
+
+#~ msgid "filtering..."
+#~ msgstr "ÆÉÌØÔÒÁÃÉÑ..."
+
+#~ msgid "nfcp: checking <%s>"
+#~ msgstr "nfcp: ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ (%s)"
+
+#~ msgid " <%s>"
+#~ msgstr " <%s>"
+
+#~ msgid "\n"
+#~ msgstr "\n"
+
+#~ msgid "Message %d selected\n"
+#~ msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d ×ÙÂÒÁÎÏ\n"
+
+#~ msgid "Message %d is marked as ignore thread\n"
+#~ msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d × ÐÏÍÅÞÅÎÏ ÄÌÑ ÉÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
+
+#~ msgid "Message %d is marked as unignore thread\n"
+#~ msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ %d × ÐÏÍÅÞÅÎÏ ÄÌÑ ÎÅÉÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
+
+#~ msgid "%s:%d loading template from %s\n"
+#~ msgstr "%s:%d ÚÁÇÒÕÚËÁ ÛÁÂÌÏÎÁ Ó %s\n"
+
+#~ msgid "%s:%d reading templates dir %s\n"
+#~ msgstr "%s:%d ÞÔÅÎÉÅ ÛÁÂÌÏÎÏ× ËÁÔÁÌÏÇÁ %s\n"
+
+#~ msgid "%s:%d found file %s\n"
+#~ msgstr "%s:%d ÎÁÊÄÅΠÆÁÊÌ %s\n"
+
+#~ msgid "%s:%d %s is not an ordinary file\n"
+#~ msgstr "%s:%d %s ÎÅ ÏÂÙÞÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
+
+#~ msgid "%s:%d writing template \"%s\" to %s\n"
+#~ msgstr "%s:%d ÚÁÐÉÓØ ÛÁÂÌÏÎÁ \"%s\" × %s\n"
+
+#~ msgid "Creating text view...\n"
+#~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÔÅËÓÔ...\n"
+
+#~ msgid "move_file(): file %s already exists."
+#~ msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÆÁÊÌÁ: ÆÁÊÌ %s ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
+