updated
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 28 Mar 2004 08:16:51 +0000 (08:16 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 28 Mar 2004 08:16:51 +0000 (08:16 +0000)
po/zh_CN.po

index f0caa6c64f47607209c3638b91e2b64fbdf15611..fce3822600db69c54871d6344e03fe38723d4a1a 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-03-07 07:12+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-03-08 09:05+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-09-22 14:05+0000\n"
 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
@@ -818,7 +818,7 @@ msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
-msgstr "ÇëÑ¡È¡Ò»¸öÓʼþ¼Ð»òÒ»ÏîѶϢÒÔ±ãÖ´ÐС£"
+msgstr "ÇëÑ¡È¡Ñ¡ÔñÐèÒª´¦ÀíµÄÓʼþ¼Ð£¬»òÕßÑ¡ÔñÒ»·â»ò¶à·âÓʼþ¡£"
 
 #: src/addrgather.c:345
 msgid "Folder :"
@@ -1226,7 +1226,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:630
 msgid "/_View/_To"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕÐÅÈË(_T)"
 
 #: src/compose.c:631
 msgid "/_View/_Cc"
@@ -1248,7 +1248,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:635
 msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/ÏÔʾ(_V)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
+msgstr "/ÏÔʾ(_V)/_Followup to"
 
 #: src/compose.c:637
 msgid "/_View/R_uler"
@@ -1288,7 +1288,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:653
 msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÐÅÈË(_T)"
 
 #: src/compose.c:654
 msgid "/_Message/_Cc"
@@ -1304,7 +1304,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/_Followup to"
 
 #: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/_Attach"
@@ -1352,7 +1352,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:677
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤(_R)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ÇëÇó»ØÖ´(_R)"
 
 #: src/compose.c:678
 msgid "/_Message/Remo_ve references"
@@ -1380,16 +1380,16 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:1452
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "»Ø¸´£º"
+msgstr ""
 
 #: src/compose.c:1455 src/compose.c:4603 src/compose.c:5314
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
-msgstr "ÐÂÎÅȺ×飺"
+msgstr ""
 
 #: src/compose.c:1458
 msgid "Followup-To:"
-msgstr "»ØÓ¦ÎÄÕ£º"
+msgstr ""
 
 #: src/compose.c:1777
 msgid "Quote mark format error."
@@ -1450,7 +1450,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/compose.c:3104
 msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
+msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕÐÅÈË¡£"
 
 #: src/compose.c:3112 src/messageview.c:518 src/prefs_account.c:763
 #: src/prefs_common.c:966 src/toolbar.c:379 src/toolbar.c:426
@@ -1487,8 +1487,8 @@ msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
 msgstr ""
-"ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
-"Òª°ÑÓʼþ·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖÐÂð£¿"
+"·¢ËÍÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
+"Òª°Ñ¸ÃÓʼþ·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖÐÂð£¿"
 
 #: src/compose.c:3243
 msgid "Can't queue the message."
@@ -1496,11 +1496,11 @@ msgstr "
 
 #: src/compose.c:3246 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
 msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
+msgstr "·¢Ë͸ÃÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
 #: src/compose.c:3259
 msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁ¼Ä¼þ¼ÐÖС£"
+msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁÒÑ·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖС£"
 
 #: src/compose.c:3504
 #, c-format
@@ -1514,8 +1514,8 @@ msgid ""
 "%s to %s.\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
-"ÎÞ·¨×ª»»ÓʼþµÄ±àÂëÉèÖÃÓÉ %s ³É %s ¡£\n"
-"ÈÔ¾ÉÒª´«ËÍÂð£¿"
+"ÎÞ·¨½«ÓʼþµÄ×Ö·û±àÂëÓÉ %s ×ª»»Îª %s ¡£\n"
+"ÈÔ¾ÉÒª·¢ËÍÂð£¿"
 
 #: src/compose.c:3872
 msgid "No account for sending mails available!"
@@ -1527,7 +1527,7 @@ msgstr "û
 
 #: src/compose.c:4686 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
 msgid "From:"
-msgstr "·¢ÐÅÕß:"
+msgstr "·¢ÐÅÈË:"
 
 #: src/compose.c:4790 src/compose.c:4960 src/compose.c:5844
 msgid "MIME type"
@@ -1562,12 +1562,12 @@ msgstr "
 #: src/compose.c:5031 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:164
 msgid "Subject:"
-msgstr "Ö÷Ì⣺"
+msgstr "Ö÷Ìâ:"
 
 #: src/compose.c:5264 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4192
 msgid "None"
-msgstr "ûÓÐÄÚÈÝ"
+msgstr "ÎÞ"
 
 #: src/compose.c:5273
 #, c-format
@@ -2082,7 +2082,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editldap.c:719
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "ʱ¼äµ½(Ãë)"
+msgstr "³¬Ê±(Ãë)"
 
 #: src/editldap.c:734
 msgid "The timeout period in seconds."
@@ -2663,7 +2663,7 @@ msgid ""
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
 "È·¶¨É¾³ýÓÊÏä'%s'£¿\n"
-"(ÆäÖеÄÓʼþ²»»áÖÁÓ²µúÖÐɾ³ý)"
+"(ÆäÖеÄÓʼþ²»»áÖÁ´ÅÅÌÖÐɾ³ý)"
 
 #: src/folderview.c:2220
 msgid "Remove mailbox"
@@ -2813,10 +2813,11 @@ msgid ""
 "version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"±¾³ÌÐòΪ×ÔÓÉÈí¼þ£»Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
+"ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
+"\n"
+
 
-# "±¾³ÌÐòΪÃâ·ÑÈíÌ壻Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
-# "ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
-# "\n"
 #: src/gtk/about.c:220
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
@@ -2833,8 +2834,8 @@ msgid ""
 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 msgstr ""
 "ÄúÓ¦¸ÃËæͬ±¾³ÌÐòÊÕµ½Ò»·ÝGNUͨÓù«¹²Ðí¿É¡£ÈçδÊÕµ½£¬ÇëдПøÒÔϵØÖ·Ë÷È¡£º"
-"Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, "
-"Boston, MA 02111-1307, USA."
+"Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA "
+"02111-1307, USA."
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:46
 msgid "Orange"
@@ -3093,7 +3094,7 @@ msgstr "
 
 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2396
 msgid "(No From)"
-msgstr "(ûÓмļþÕß)"
+msgstr "(ûÓз¢ÐÅÈË)"
 
 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2437 src/summaryview.c:2440
 msgid "(No Subject)"
@@ -3546,7 +3547,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/inc.c:1052
 msgid "No disk space left."
-msgstr "Ó²µúÎ޿ռ䡣"
+msgstr "´ÅÅÌÎ޿ռ䡣"
 
 #: src/inc.c:1057
 msgid "Can't write file."
@@ -3717,7 +3718,7 @@ msgstr "
 
 #: src/main.c:897
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
+msgstr "·¢ËÍÅŶÓÖÐÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
 #: src/mainwindow.c:436
 msgid "/_File/_Folder"
@@ -3785,31 +3786,31 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:153
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr " ±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖÐËÑÑ°(_F)..."
+msgstr "/±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖвéÕÒ(_F)..."
 
 #: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
+msgstr "/±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖÐËÑË÷(_S)..."
 
 #: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
 
 #: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
 
 #: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÔĶÁÓʼþ(_M)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÓʼþÄÚÈÝ(_M)"
 
 #: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
 
 #: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ»òÎÄ×Ö(_a)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñºÍÎÄ×Ö(_a)"
 
 #: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
@@ -3821,7 +3822,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ûÓÐ(_N)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/¾ù²»ÏÔʾ(_N)"
 
 #: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
@@ -3833,7 +3834,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/ ²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
 
 #: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/_Sort"
@@ -3841,7 +3842,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
 
 #: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
@@ -3853,11 +3854,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¼ÄÐÅÕß(_f)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´·¢ÐÅÈË(_f)"
 
 #: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÕß(_r)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÈË(_r)"
 
 #: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
@@ -3885,7 +3886,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëøס״̬"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëø¶¨״̬"
 
 #: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
@@ -3946,11 +3947,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_r)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÓʼþ(_r)"
 
 #: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_e)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÓʼþ(_e)"
 
 #: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
@@ -3958,7 +3959,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÐÅ(_x)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÓʼþ(_x)"
 
 #: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
@@ -4106,7 +4107,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:629
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒª(_U)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒªÁбí(_U)"
 
 #: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_Message/Recei_ve"
@@ -4154,7 +4155,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:251
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/¼ÄÐÅÈË(_s)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/·¢ÐÅÈË(_s)"
 
 #: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:253
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
@@ -4226,7 +4227,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:265
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/½«·¢ÐÅÈ˼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
 
 #: src/mainwindow.c:675
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
@@ -4254,11 +4255,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:272
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉ·¢ÐÅÈË(_F)"
 
 #: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:274
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÈË(_T)"
 
 #: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:276
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
@@ -4266,23 +4267,23 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_C)"
 
 #: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
 
 #: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_C)/ÓÉ·¢ÐÅÈË(_F)"
 
 #: src/mainwindow.c:696
 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÈË(_T)"
 
 #: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
 
 #: src/mainwindow.c:703
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
@@ -4362,7 +4363,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:740
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÍøҳ)"
+msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÖ÷ҳ)"
 
 #: src/mainwindow.c:742
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
@@ -4370,7 +4371,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:743
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F) (SylpheedÊÖ²áÍøҳ)"
+msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F) (SylpheedÊÖ²áÖ÷ҳ)"
 
 #: src/mainwindow.c:745
 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
@@ -4539,11 +4540,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/messageview.c:282
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/ÓɼļþÕß(_F)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/ÓÉ·¢ÐÅÈË(_F)"
 
 #: src/messageview.c:284
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/ÓÉÊÕÐÅÈË(_T)"
 
 #: src/messageview.c:286
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
@@ -4579,7 +4580,7 @@ msgid ""
 "Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
 "¸ÃÓʼþÒªÇó·µ»ØÓʼþÊÕµ½Í¨Öª¡£\n"
-"µ«ÄúµÄÓʼþµØÖ·²¢Î´ÔÚÀ´ÐŵÄ'ÊÕ¼þÈË'ºÍ'³­ËÍ'Öб»Ö¸¶¨¡£\n"
+"µ«ÄúµÄÓʼþµØÖ·²¢Î´ÔÚÀ´ÐŵÄ'ÊÕÐÅÈË'ºÍ'³­ËÍ'Öб»Ö¸¶¨¡£\n"
 "ÒÑÈ¡Ïû»ØÖ´¡£"
 
 #: src/messageview.c:927 src/mimeview.c:1096 src/summaryview.c:3393
@@ -5335,7 +5336,7 @@ msgstr "KB"
 
 #: src/prefs_account.c:1217
 msgid "Default inbox"
-msgstr "ȱʡÊÕ¼þ¼Ð"
+msgstr "ȱʡÊÕÐżÐ"
 
 #: src/prefs_account.c:1240
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
@@ -5693,7 +5694,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_actions.c:660
 msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr "ÃüÁîÐÐ"
+msgstr "ÃüÁîÐÐ:"
 
 #: src/prefs_actions.c:661
 msgid "Begin with:"
@@ -6020,7 +6021,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1442
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
-msgstr "Öض¨Ïòʱ±£³ÖÔ­À´µÄ·¢¼þÈË"
+msgstr "Öض¨Ïòʱ±£³ÖÔ­À´µÄ·¢ÐÅÈË"
 
 #: src/prefs_common.c:1450
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
@@ -6036,7 +6037,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1478
 msgid "Message wrapping"
-msgstr "×Ô¶¯»»ÐÐ"
+msgstr "×Ô¶¯ÕÛÐÐ"
 
 #: src/prefs_common.c:1490
 msgid "Wrap messages at"
@@ -6112,7 +6113,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1787
 msgid "Display sender using address book"
-msgstr "ÒÔͨѶ¼ÖеÄÃû×ÖÏÔʾ·¢¼þÈË"
+msgstr "ÒÔͨѶ¼ÖеÄÃû×ÖÏÔʾ·¢ÐÅÈË"
 
 #: src/prefs_common.c:1790
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
@@ -6218,7 +6219,7 @@ msgstr "ֻ
 
 #: src/prefs_common.c:2168
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "½ÓÊÕÍêÐÂÓʼþºóÖ±½Ó½øÈëÊÕ¼þ¼Ð"
+msgstr "½ÓÊÕÍêÐÂÓʼþºóÖ±½Ó½øÈëÊÕÐżÐ"
 
 #: src/prefs_common.c:2178
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
@@ -6246,7 +6247,7 @@ msgstr " 
 
 #: src/prefs_common.c:2280
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Ë«»÷ʱ½«µØÖ·Ìí¼ÓΪÊÕ¼þÈË"
+msgstr "Ë«»÷ʱ½«µØÖ·Ìí¼ÓΪÊÕÐÅÈË"
 
 #: src/prefs_common.c:2283
 msgid "Log Size"
@@ -6402,7 +6403,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2784
 msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "ÒýÎÄ - µÚÈþ²ã"
+msgstr "ÒýÎÄ - µÚÈý²ã"
 
 #: src/prefs_common.c:2790
 msgid "URI link"
@@ -6646,11 +6647,11 @@ msgstr "δָ
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:762
 msgid "Destination is not set."
-msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
+msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕÐÅÈË¡£"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:772
 msgid "Recipient is not set."
-msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
+msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕÐÅÈË¡£"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:786
 msgid "Score is not set"
@@ -6670,12 +6671,12 @@ msgstr "
 #: src/prefs_matcher.c:1712 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42
 #: src/summaryview.c:471 src/summaryview.c:641
 msgid "From"
-msgstr "·¢¼þÈË"
+msgstr "·¢ÐÅÈË"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1115 src/prefs_matcher.c:143
 #: src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:645
 msgid "To"
-msgstr "ÊÕ¼þÈË"
+msgstr "ÊÕÐÅÈË"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1117 src/prefs_matcher.c:1715
 #: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:472
@@ -6791,7 +6792,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:332
 msgid "Request Return Receipt"
-msgstr "ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤"
+msgstr "ÇëÇó»ØÖ´"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:344
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
@@ -6983,7 +6984,7 @@ msgstr "ƥ
 
 #: src/prefs_matcher.c:489
 msgid "Predicate"
-msgstr ""
+msgstr "ν´Ê"
 
 #: src/prefs_matcher.c:540
 msgid "Use regexp"
@@ -7087,7 +7088,7 @@ msgid ""
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
 "ÇëÑ¡ÔñÒªÔÚÓʼþÕªÒªÁбíÀ¸ÏÔʾµÄ×Ö¶ÎÁС£\n"
-"Äã¿ÉÒÔÓÃ[ÉÏÒÆ]/[ÏÂÒÆ]°´Å¥»òÕßÖ±½ÓÍÏÒ·À´µ÷Õû˳Ðò¡£"
+"Äã¿ÉÒÔÓàÉÏÒÆ/ÏÂÒÆ °´Å¥»òÕßÖ±½ÓÍÏÒ·À´µ÷Õû˳Ðò¡£"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:222
 msgid "Available items"
@@ -7747,11 +7748,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:401
 msgid "/Repl_y to/_all"
-msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/ËùÓÐÊÕ¼þÈË(_a)"
+msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/ËùÓÐÈË(_a)"
 
 #: src/summaryview.c:402
 msgid "/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/Ô­×÷Õß(_s)"
+msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/·¢ÐÅÈË(_s)"
 
 #: src/summaryview.c:403
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
@@ -7759,7 +7760,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:405
 msgid "/Follow-up and reply to"
-msgstr "/»ØÓ¦ÎÄÕÂ"
+msgstr "/Follow-up and reply to"
 
 #: src/summaryview.c:407 src/toolbar.c:228
 msgid "/_Forward"
@@ -7827,7 +7828,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/Lock"
-msgstr "/±ê¼Ç(_M)/Ëøס"
+msgstr "/±ê¼Ç(_M)/Ëø¶¨"
 
 #: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/Unlock"
@@ -7839,7 +7840,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:432
 msgid "/Add sender to address boo_k"
-msgstr "½«¼ÄÐÅÈ˼ÓÈëͨѶ¼ÖÐ(_k)"
+msgstr "½«·¢ÐÅÈ˼ÓÈëͨѶ¼ÖÐ(_k)"
 
 #: src/summaryview.c:434
 msgid "/Create f_ilter rule"
@@ -7863,23 +7864,23 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:443
 msgid "/Create processing rule"
-msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò"
+msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò"
 
 #: src/summaryview.c:444
 msgid "/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
+msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
 
 #: src/summaryview.c:446
 msgid "/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/°´À´Ô´(_F)"
+msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò/°´À´Ô´(_F)"
 
 #: src/summaryview.c:448
 msgid "/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/°´ÊÕÐÅÈË(_T)"
+msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò/°´ÊÕÐÅÈË(_T)"
 
 #: src/summaryview.c:450
 msgid "/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/°´±êÌâ(_S)"
+msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò/°´±êÌâ(_S)"
 
 #: src/summaryview.c:456
 msgid "/_View/_Source"
@@ -7947,7 +7948,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:493
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr "ÔÚËÍÐÅÀ¸Öаüº¬SµÄÓʼþ"
+msgstr "ÔÚ·¢ÐÅÈËÀ¸Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:494
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
@@ -8071,7 +8072,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:580
 msgid "Toggle quick-search bar"
-msgstr "Çл»¿ìËÙËÑË÷Ìõ"
+msgstr "Çл»¿ìËÙËÑË÷ÌõÏÔʾ״̬"
 
 #: src/summaryview.c:664
 msgid "Extended Symbols"
@@ -8083,7 +8084,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:932
 msgid "Some marks are left. Process it?"
-msgstr "ijЩÓʼþÒѱ»±ê¼Ç¡£Òª¼ÌÐøÂð£¿"
+msgstr "ijЩÓʼþÒÑ×öÁË´¦Àí±ê¼Ç¡£ÊÇ·ñ½øÐд¦Àí£¿"
 
 #: src/summaryview.c:975
 #, c-format
@@ -8197,7 +8198,7 @@ msgstr "
 #: src/summaryview.c:2020
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
-msgstr "%d ·âδ¶Á£¬%d ·âÒѶÁ£¬¹² %d ·â (%s)"
+msgstr "%d ·âÐÂÓʼþ£¬%d ·âδ¶Á£¬¹² %d ·â (%s)"
 
 #: src/summaryview.c:2194
 msgid "Sorting summary..."
@@ -8278,7 +8279,7 @@ msgstr "
 
 #: src/textview.c:605
 msgid "The following can be performed on this part by "
-msgstr "¿É¶Ô±»²¿·ÖÖ´ÐÐÒÔϲÙ×÷"
+msgstr "¿É¶Ô¸Ã²¿·ÖÖ´ÐÐÒÔϲÙ×÷"
 
 #: src/textview.c:606
 msgid "right-clicking the icon or list item:\n"
@@ -8352,11 +8353,11 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1418 src/toolbar.c:1428
 msgid "Reply to Sender"
-msgstr "»Ø¸´¸ø·¢ÐÅÕß"
+msgstr "»Ø¸´¸ø·¢ÐÅÈË"
 
 #: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1435 src/toolbar.c:1445
 msgid "Reply to All"
-msgstr "»Ø¸øËùÓÐÈË"
+msgstr "»Ø¸´¸øËùÓÐÈË"
 
 #: src/toolbar.c:167 src/toolbar.c:1452 src/toolbar.c:1462
 msgid "Reply to Mailing-list"
@@ -8376,7 +8377,7 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1506
 msgid "Send Message"
-msgstr "ËÍÐÅ"
+msgstr "·¢ËÍÓʼþ"
 
 #: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1512
 msgid "Put into queue folder and send later"
@@ -8404,15 +8405,15 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:182 src/toolbar.c:1548
 msgid "Wrap long lines of current paragraph"
-msgstr "µ±Ç°¶ÎÂä×Ô¶¯»»ÐÐ"
+msgstr "²ð·Öµ±Ç°¶ÎÂäÖг¬³¤µÄÐÐ"
 
 #: src/toolbar.c:183 src/toolbar.c:1554
 msgid "Wrap all long lines"
-msgstr "×Ô¶¯¶Ï¾ä"
+msgstr "²ð·ÖËùÓг¬³¤µÄÐÐ"
 
 #: src/toolbar.c:186 src/toolbar.c:1567
 msgid "Check spelling"
-msgstr "ÕýÔÚ¼ì²éƴд"
+msgstr "¼ì²éƴд"
 
 #: src/toolbar.c:188
 msgid "Sylpheed Actions Feature"
@@ -8480,7 +8481,7 @@ msgstr "ȫ
 
 #: src/toolbar.c:384 src/toolbar.c:477
 msgid "Sender"
-msgstr "ËͼþÕß"
+msgstr "·¢ÐÅÈË"
 
 #: src/toolbar.c:427
 msgid "Send later"
@@ -8500,13 +8501,12 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:435
 msgid "Wrap paragraph"
-msgstr "½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ"
+msgstr "¶ÎÂäÕÛÐÐ"
 
 #: src/toolbar.c:436
 msgid "Wrap all"
-msgstr "È«²¿×Ô¶¯ÕÛÐÐ"
+msgstr "È«²¿ÕÛÐÐ"
 
 #: src/toolbar.c:1383
 msgid "News"
 msgstr "ÐÂÎÅȺ×é"
-