2006-01-28 [paul] 1.9.100cvs193
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sat, 28 Jan 2006 09:00:01 +0000 (09:00 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sat, 28 Jan 2006 09:00:01 +0000 (09:00 +0000)
* AUTHORS
* po/el.po
* po/zh_CN.po
* src/gtk/authors.h
* tools/claws.i18n.status.pl
updated translations submitted by Stavros Giannouris
and Ralgh Young

AUTHORS
ChangeLog
PATCHSETS
configure.ac
po/el.po
po/zh_CN.po
src/gtk/authors.h
tools/claws.i18n.status.pl

diff --git a/AUTHORS b/AUTHORS
index 8b1ba33cf9356670af9bf3e3c3b6ab9d02a409df..358f1e3ce4e5d8b6e5c5f34e12ba89cba343b746 100644 (file)
--- a/AUTHORS
+++ b/AUTHORS
@@ -37,6 +37,7 @@ sylpheed-claws translation team
        [ca]    Miquel Oliete           <miqueloliete@softhome.net>
        [de]    Stephan Sachse          <white@dev-zero.com>
        [en_GB] Paul Mangan             <claws@thewildbeast.co.uk>
+       [el]    Stavros Giannouris      <stavrosg2002@freemail.gr>
        [es]    Ricardo Mones Lastra    <mones@aic.uniovi.es>
        [fi]    Flammie Pirinen         <flammie@iki.fi>
        [fr]    Fabien Vantard          <fzzzzz@gmail.com>
index 37380161d1ca4f824d43378ce584158e1a939cd3..7af415e212a232a502c79d8ae7fb6c63c53b3171 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,13 @@
+2006-01-28 [paul]      1.9.100cvs193
+
+       * AUTHORS
+       * po/el.po
+       * po/zh_CN.po
+       * src/gtk/authors.h
+       * tools/claws.i18n.status.pl
+               updated translations submitted by Stavros Giannouris
+               and Ralgh Young
+
 2006-01-27 [cleroy]    1.9.100cvs192
 
        * src/summaryview.c
index 7c731dcdd721ce904b1ba78f5dd3dcb64a38ad34..575b98ce1bd90b5c7f61f92b2d9cc9d942998325 100644 (file)
--- a/PATCHSETS
+++ b/PATCHSETS
 ( cvs diff -u -r 1.1.2.1 -r 1.1.2.2 manual/Makefile.am;  cvs diff -u -r 1.654.2.1219 -r 1.654.2.1220 configure.ac;  ) > 1.9.100cvs190.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.42.2.19 -r 1.42.2.20 po/fr.po;  cvs diff -u -r 1.34.2.15 -r 1.34.2.16 po/it.po;  ) > 1.9.100cvs191.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.395.2.159 -r 1.395.2.160 src/summaryview.c;  cvs diff -u -r 1.1.2.2 -r 1.1.2.3 src/gtk/gtksourceprintjob.c;  ) > 1.9.100cvs192.patchset
+( cvs diff -u -r 1.100.2.34 -r 1.100.2.35 AUTHORS;  cvs diff -u -r 1.9.2.3 -r 1.9.2.4 po/el.po;  cvs diff -u -r 1.5.2.12 -r 1.5.2.13 po/zh_CN.po;  cvs diff -u -r 1.1.2.12 -r 1.1.2.13 src/gtk/authors.h;  cvs diff -u -r 1.1.2.6 -r 1.1.2.7 tools/claws.i18n.status.pl;  ) > 1.9.100cvs193.patchset
index e8ab05b59be3878aa25adf2f78d7eded06dda228..5ccdde74de059ef5742b0ccf40a01c76b09f8567 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=9
 MICRO_VERSION=100
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=192
+EXTRA_VERSION=193
 EXTRA_RELEASE=
 EXTRA_GTK2_VERSION=
 
index 30f5fffd3885f15960f4fe961e332f14d254f0b8..b0708a10ed5f1c3f107d2cbdf7cfde9c16c3c7f8 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
-# Hellenic translation of Sylpheed
-# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
+# Greek translations of Sylpheed-Claws
+# Copyright (C) 2001,2005 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
 # Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>, 2001.
+# Stavros Giannouris <stavrosg2002@freemail.gr>, 2005.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-12-20 18:32+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-06-20 12:33+0200\n"
-"Last-Translator: Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-12-15 19:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-01-28 01:18+0200\n"
+"Last-Translator: Stavros Giannouris <stavrosg2002@freemail.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #: src/account.c:376
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
-"Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
-"ëïãáñéáóìïýò."
+"Μερικά παράθυρα σύνθεσης μηνύματος είναι ανοιχτά.\n"
+"Παρακαλώ κλείστε όλα τα παράθυρα σύνθεσης μηνύματος πριν επεξεργαστείτε τους λογαριασμούς."
 
 #: src/account.c:423
-#, fuzzy
 msgid "Can't create folder."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η δημιουργία φακέλου."
 
-#: src/account.c:648
+#: src/account.c:679
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
+msgstr "Επεξεργασία λογαριασμών"
 
-#: src/account.c:666
+#: src/account.c:697
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
 msgstr ""
+"Ο έλεγχος για νέα μηνύματα θα γίνει με αυτή τη σειρά. Επιλέξτε τα κουτάκια\n"
+"στη στήλη 'G' για να ενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων με την εντολή 'Λήψη όλων'."
 
-#: src/account.c:741
-#, fuzzy
+#: src/account.c:772
 msgid " _Set as default account "
-msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü "
+msgstr "Ορι_σμός ως προκαθορισμένου λογαριασμού."
 
-#: src/account.c:831
+#: src/account.c:862
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
-msgstr ""
+msgstr "Οι λογαριασμοί με απομακρυσμένους φακέλους δεν μπορούν να αντιγραφούν."
 
-#: src/account.c:837
-#, fuzzy, c-format
+#: src/account.c:868
+#, c-format
 msgid "Copy of %s"
-msgstr "Ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
+msgstr "Αντίγραφο του %s"
 
-#: src/account.c:976
-#, fuzzy, c-format
+#: src/account.c:1007
+#, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
+msgstr "Θέλετε σίγουρα να διαγράψετε το λογαριασμό '%s' ;"
 
-#: src/account.c:978
-#, fuzzy
+#: src/account.c:1009
 msgid "(Untitled)"
-msgstr "×ùñßò ôßôëï"
+msgstr "(Χωρίς Τίτλο)"
 
-#: src/account.c:979
+#: src/account.c:1010
 msgid "Delete account"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
-
-#: src/account.c:1420 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
-#: src/compose.c:5133 src/compose.c:5359 src/editaddress.c:953
-#: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
-#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
-#: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
+msgstr "Διαγραφή λογαριασμού"
+
+#: src/account.c:1451
+#: src/addressadd.c:185
+#: src/addressbook.c:747
+#: src/compose.c:5162
+#: src/compose.c:5388
+#: src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002
+#: src/editbook.c:175
+#: src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270
+#: src/editldap.c:398
+#: src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:226
+#: src/importpine.c:226
+#: src/mimeview.c:199
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332
+#: src/prefs_filtering.c:1255
 msgid "Name"
-msgstr "¼íïìá"
+msgstr "Όνομα"
 
-#: src/account.c:1427 src/prefs_account.c:1169
+#: src/account.c:1458
+#: src/prefs_account.c:1169
 msgid "Protocol"
-msgstr "Ðñùôüêïëëï"
+msgstr "Πρωτόκολλο"
 
-#: src/account.c:1434 src/ssl_manager.c:99
+#: src/account.c:1465
+#: src/ssl_manager.c:99
 msgid "Server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+msgstr "Εξυπηρέτης"
 
 #: src/action.c:352
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη του μηνύματος %d"
 
 #: src/action.c:383
-#, fuzzy
 msgid "Could not get message part."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη μέρους του μηνύματος."
 
 #: src/action.c:400
-#, fuzzy
 msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
+msgstr "Δέν ήταν δυνατή η λήψη μέρους του πολυτμηματικού μηνύματος"
 
 #: src/action.c:514
 #, c-format
@@ -113,613 +125,653 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/action.c:889
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
 "%s\n"
 "%s"
-msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
+msgstr ""
 
-#: src/action.c:1107 src/action.c:1257
-#, fuzzy
+#: src/action.c:1107
+#: src/action.c:1257
 msgid "Completed"
-msgstr "Óýíèåóç"
+msgstr "Ολοκληρώθηκε"
 
 #: src/action.c:1143
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- Εκτελείται: %s\n"
 
 #: src/action.c:1147
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- Ολοκληρώθηκε: %s\n"
 
 #: src/action.c:1180
 msgid "Action's input/output"
 msgstr ""
 
 #: src/action.c:1447
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
-"(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
 #: src/action.c:1452
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr ""
 
 #: src/action.c:1456
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
-"(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
 #: src/action.c:1461
 msgid "Action's user argument"
 msgstr ""
 
 #: src/addressadd.c:165
-#, fuzzy
 msgid "Add to address book"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Προσθήκη στο ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/addressadd.c:197
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
 #: src/toolbar.c:441
 msgid "Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç"
+msgstr "Διεύθυνση"
 
-#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
-#: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
+#: src/addressadd.c:207
+#: src/addressbook.c:749
+#: src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825
+#: src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
-msgstr "Ó÷üëéá"
+msgstr "Σχόλια"
 
 #: src/addressadd.c:229
-#, fuzzy
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επιλογή Φακέλου από το Ευρετήριο Διευθύνσεων"
 
 #: src/addressbook.c:404
-#, fuzzy
 msgid "/_Book"
-msgstr "/Åñãáëåßá"
+msgstr "/_Ευρετήριο"
 
 #: src/addressbook.c:405
-#, fuzzy
 msgid "/_Book/New _Book"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέο _Ευρετήριο"
 
 #: src/addressbook.c:406
-#, fuzzy
 msgid "/_Book/New _Folder"
-msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέος _Φάκελος"
 
 #: src/addressbook.c:407
-#, fuzzy
 msgid "/_Book/New _vCard"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέα _vCard"
 
 #: src/addressbook.c:409
-#, fuzzy
 msgid "/_Book/New _JPilot"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέο _JPilot"
 
 #: src/addressbook.c:412
-#, fuzzy
 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέος Διακομι_στής LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:417
 msgid "/_Book/---"
-msgstr "/Åñãáëåßá"
+msgstr "/_Ευρετήριο/---"
 
 #: src/addressbook.c:415
-#, fuzzy
 msgid "/_Book/_Edit book"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "/_Ευρετήριο/_Επεξεργασία ευρετήριου"
 
 #: src/addressbook.c:416
-#, fuzzy
 msgid "/_Book/_Delete book"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Ευρετήριο/_Διαγραφή ευρετήριου"
 
 #: src/addressbook.c:418
-#, fuzzy
 msgid "/_Book/_Save"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+msgstr "/_Ευρετήριο/_Αποθήκευση"
 
 #: src/addressbook.c:419
-#, fuzzy
 msgid "/_Book/_Close"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
+msgstr "/_Ευρετήριο/_Κλείσιμο"
 
 #: src/addressbook.c:420
-#, fuzzy
 msgid "/_Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç"
+msgstr "/_Διεύθυνση"
 
 #: src/addressbook.c:421
-#, fuzzy
 msgid "/_Address/_Select all"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Επιλ_ογή όλων"
 
-#: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:422
+#: src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:429
 #: src/addressbook.c:432
-#, fuzzy
 msgid "/_Address/---"
-msgstr "Äéåýèõíóç"
+msgstr "/_Διεύθυνση/---"
 
 #: src/addressbook.c:423
-#, fuzzy
 msgid "/_Address/C_ut"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Διεύθυνση/_Αποκοπή"
 
 #: src/addressbook.c:424
-#, fuzzy
 msgid "/_Address/_Copy"
-msgstr "Äéåýèõíóç"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Α_ντιγραφή"
 
 #: src/addressbook.c:425
-#, fuzzy
 msgid "/_Address/_Paste"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Ε_πικόλληση"
 
 #: src/addressbook.c:427
-#, fuzzy
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Διεύθυνση/_Επεξεργασία"
 
 #: src/addressbook.c:428
-#, fuzzy
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Διεύθυνση/_Διαγραφή"
 
 #: src/addressbook.c:430
-#, fuzzy
 msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Νέα Δ_ιεύθυνση"
 
 #: src/addressbook.c:431
-#, fuzzy
 msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Νέα Ο_μάδα"
 
 #: src/addressbook.c:433
-#, fuzzy
 msgid "/_Address/_Mail To"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Αποστολή _Μηνύματος"
 
-#: src/addressbook.c:434 src/compose.c:737 src/mainwindow.c:721
+#: src/addressbook.c:434
+#: src/compose.c:738
+#: src/mainwindow.c:723
 #: src/messageview.c:293
-#, fuzzy
 msgid "/_Tools"
-msgstr "/Åñãáëåßá"
+msgstr "/_Εργαλεία"
 
 #: src/addressbook.c:435
-#, fuzzy
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Εισαγωγή αρχείου _LDIF..."
 
 #: src/addressbook.c:436
-#, fuzzy
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Εισαγωγή αρχείου M_utt..."
 
 #: src/addressbook.c:437
-#, fuzzy
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
-
-#: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:730 src/mainwindow.c:753
-#: src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:767
-#: src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
-#, fuzzy
+msgstr "/_Εργαλεία/Εισαγωγή αρχείου _Pine..."
+
+#: src/addressbook.c:438
+#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:773
+#: src/messageview.c:297
+#: src/messageview.c:318
 msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/Åñãáëåßá"
+msgstr "/_Εργαλεία/---"
 
 #: src/addressbook.c:439
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Εξαγωγή αρχείου _HTML..."
 
 #: src/addressbook.c:440
-#, fuzzy
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Εξαγωγή αρχείου LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:441 src/compose.c:742 src/mainwindow.c:796
+#: src/addressbook.c:441
+#: src/compose.c:743
+#: src/mainwindow.c:798
 #: src/messageview.c:321
 msgid "/_Help"
-msgstr "/ÂïÞèåéá"
+msgstr "/_Βοήθεια"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/compose.c:743 src/mainwindow.c:804
+#: src/addressbook.c:442
+#: src/compose.c:744
+#: src/mainwindow.c:806
 #: src/messageview.c:322
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
+msgstr "/_Βοήθεια/_Σχετικά"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:528
-#: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:162
+#: src/addressbook.c:447
+#: src/addressbook.c:461
+#: src/compose.c:529
+#: src/mainwindow.c:476
+#: src/messageview.c:162
 msgid "/_Edit"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Επεξεργασία"
 
-#: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "/_Delete"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
-
-#: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
-#: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
-#: src/compose.c:507 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
-#: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
-#: src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:417
-#: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:452 src/summaryview.c:458
+msgstr "/_Διαγραφή"
+
+#: src/addressbook.c:449
+#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:470
+#: src/compose.c:508
+#: src/imap_gtk.c:59
+#: src/imap_gtk.c:62
+#: src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54
+#: src/mh_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:60
+#: src/news_gtk.c:53
+#: src/news_gtk.c:56
+#: src/news_gtk.c:58
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
+#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:458
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
 #: src/addressbook.c:450
-#, fuzzy
 msgid "/New _Folder"
-msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+msgstr "/Νέος _Φάκελος"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
+#: src/addressbook.c:452
+#: src/addressbook.c:467
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "/_Αποκοπή"
 
-#: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:453
+#: src/addressbook.c:468
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
+msgstr "/_Αντιγραφή"
 
-#: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:454
+#: src/addressbook.c:469
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+msgstr "/Ε_πικόλληση"
 
 #: src/addressbook.c:459
-#, fuzzy
 msgid "/_Select all"
-msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
+msgstr "/Επιλ_ογή όλων"
 
 #: src/addressbook.c:464
-#, fuzzy
 msgid "/New _Address"
-msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
+msgstr "/Νέα _Διεύθυνση"
 
 #: src/addressbook.c:465
-#, fuzzy
 msgid "/New _Group"
-msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
+msgstr "/Νέα _Ομάδα"
 
 #: src/addressbook.c:472
-#, fuzzy
 msgid "/_Mail To"
-msgstr "Mailbox"
+msgstr "/_Μήνυμα Προς"
 
 #: src/addressbook.c:474
 msgid "/_Browse Entry"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:690
-#: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
+#: src/addressbook.c:487
+#: src/crash.c:443
+#: src/crash.c:462
+#: src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122
+#: src/prefs_themes.c:690
+#: src/prefs_themes.c:722
+#: src/prefs_themes.c:723
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Άγνωστο"
 
-#: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:494
+#: src/addressbook.c:513
+#: src/importldif.c:126
 msgid "Success"
-msgstr ""
+msgstr "Επιτυχία"
 
-#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:495
+#: src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
-msgstr ""
+msgstr "Μη έγκυροι παράμετροι"
 
-#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:496
+#: src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν ορίστηκε αρχείο"
 
-#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:497
+#: src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά το άνοιγμα του αρχείου"
 
-#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:498
+#: src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά την ανάγνωση του αρχείου"
 
-#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:499
+#: src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
-msgstr ""
+msgstr "Εντοπίστηκε πρόωρος τερματισμός αρχείου"
 
-#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:500
+#: src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
+msgstr "Σφάλμα κατά την εκχώρηση μνήμης"
 
-#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:501
+#: src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
-msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
+msgstr "Λανθασμένη μορφή αρχείου"
 
-#: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:502
+#: src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά την εγγραφή του αρχείου"
 
-#: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:503
+#: src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα κατά το άνοιγμα του καταλόγου"
 
-#: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:504
+#: src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν καθορίστηκε διαδρομή"
 
 #: src/addressbook.c:514
-#, fuzzy
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
+msgstr "Σφάλμα κατά τη σύνδεση στον διακομιστή LDAP"
 
 #: src/addressbook.c:515
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα στο αρχικοποίησης LDAP"
 
 #: src/addressbook.c:516
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα σύνδεσης στον διακομιστή LDAP"
 
 #: src/addressbook.c:517
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα στην αναζήτηση στη βάση δεδομένων LDAP"
 
 #: src/addressbook.c:518
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr ""
+msgstr "Λήξη του χρονικού ορίου κατά την εκτέλεση της λειτουργίας LDAP"
 
 #: src/addressbook.c:519
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα στα κριτήρια αναζήτησης του LDAP"
 
 #: src/addressbook.c:520
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις LDAP για τα κριτήρια αναζήτησης"
 
 #: src/addressbook.c:521
 msgid "LDAP search terminated on request"
-msgstr ""
+msgstr "Η αναζήτηση LDAP τερματίστηκε από το χρήστη"
 
 #: src/addressbook.c:522
 msgid "Error starting TLS connection"
-msgstr ""
+msgstr "Υπήρξε σφάλμα κατά τη δημιουργία TLS σύνδεσης"
 
 #: src/addressbook.c:746
-#, fuzzy
 msgid "Sources"
-msgstr "%s - ÐçãÞ"
+msgstr "Πηγές"
 
 #: src/addressbook.c:748
-msgid "E-Mail address"
-msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
+#: src/editaddress.c:759
+#: src/editaddress.c:807
+#: src/editgroup.c:280
+#: src/expldifdlg.c:521
+#: src/exporthtml.c:638
+#: src/exporthtml.c:802
+#: src/ldif.c:874
+msgid "Email Address"
+msgstr "Διεύθυνση Email"
 
-#: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
-#: src/toolbar.c:1624
+#: src/addressbook.c:753
+#: src/prefs_other.c:97
+#: src/toolbar.c:186
+#: src/toolbar.c:1628
 msgid "Address book"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Κατάλογος διευθύνσεων"
 
 #: src/addressbook.c:870
-#, fuzzy
 msgid "Lookup name:"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1783 src/compose.c:3835
-#: src/compose.c:4990 src/compose.c:5669 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
+#: src/addressbook.c:933
+#: src/compose.c:1784
+#: src/compose.c:3864
+#: src/compose.c:5019
+#: src/compose.c:5700
+#: src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:205
+#: src/summary_search.c:218
 msgid "To:"
-msgstr "Ðñïò:"
+msgstr "Προς:"
 
-#: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1767 src/compose.c:3649
-#: src/compose.c:3834 src/prefs_template.c:207
+#: src/addressbook.c:937
+#: src/compose.c:1768
+#: src/compose.c:3675
+#: src/compose.c:3863
+#: src/prefs_template.c:207
 msgid "Cc:"
-msgstr "Êïéíïðïßçóç:"
+msgstr "Κοινοποίηση:"
 
-#: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1770 src/compose.c:3677
+#: src/addressbook.c:941
+#: src/compose.c:1771
+#: src/compose.c:3703
 #: src/prefs_template.c:208
 msgid "Bcc:"
-msgstr ""
+msgstr "Κρυφή κοινοποίηση:"
 
-#: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
+#: src/addressbook.c:1175
+#: src/addressbook.c:1198
 msgid "Delete address(es)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
+msgstr "Διαγραφή διεύθυνσης (διευθύνσεων)"
 
-#: src/addressbook.c:1174
+#: src/addressbook.c:1176
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Αυτά τα δεδομένα διεύθυνσης είναι μόνο για ανάγνωση και δεν είναι δυνατό να διαγραφούν."
 
-#: src/addressbook.c:1197
+#: src/addressbook.c:1199
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
+msgstr "Σίγουρα να διαγράψω την (τις) διεύθυνση (διευθύνσεις);"
 
-#: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
+#: src/addressbook.c:1791
+#: src/addressbook.c:1870
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η επικόλληση. Το ευρετήριο διευθύνσεων είναι μόνο για ανάγνωση."
 
-#: src/addressbook.c:1800
+#: src/addressbook.c:1802
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η επικόλληση σε μια ομάδα διευθύνσεων."
 
-#: src/addressbook.c:2527
+#: src/addressbook.c:2529
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
+#: src/addressbook.c:2532
+#: src/addressbook.c:2558
 #: src/prefs_filtering_action.c:151
 msgid "Delete"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "Διαγραφή"
 
-#: src/addressbook.c:2539
+#: src/addressbook.c:2541
 #, c-format
-msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
-"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgid "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
+#: src/addressbook.c:2544
+#: src/imap_gtk.c:269
+#: src/mh_gtk.c:179
 msgid "Delete folder"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Διαγραφή καταλόγου"
 
-#: src/addressbook.c:2543
-#, fuzzy
-msgid "_Folder only"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "+Delete _folder only"
+msgstr "+Διαγραφή _φακέλου μόνο"
 
-#: src/addressbook.c:2543
-#, fuzzy
-msgid "Folder and _addresses"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "Delete folder and _addresses"
+msgstr "Διαγραφή φακέλου και _διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:2555
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Really delete '%s' ?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï `%s' ;"
+#: src/addressbook.c:2556
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will be lost."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:3360
+#: src/addressbook.c:3366
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr ""
+msgstr "Νέος χρήστης, δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του ευρετηρίου."
 
-#: src/addressbook.c:3364
+#: src/addressbook.c:3370
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr ""
+msgstr "Νέος χρήστης, δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του ευρετήριου διευθύνσεων."
 
-#: src/addressbook.c:3374
+#: src/addressbook.c:3380
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Το παλιό ευρετήριο διευθύνσεων μετατράπηκε με επιτυχία."
 
-#: src/addressbook.c:3379
+#: src/addressbook.c:3385
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgstr ""
+"Το παλιό ευρετήριο διευθύνσεων μετατράπηκε επιτυχώς,\n"
+"δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του νέου ευρετηρίου διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:3392
+#: src/addressbook.c:3398
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ευρετήριου διευθύνσεων.\n"
+"Δημιουργήθηκε νέο, κενό αρχείο."
 
-#: src/addressbook.c:3398
+#: src/addressbook.c:3404
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ευρετήριου διευθύνσεων,\n"
+"ούτε η δημιουργία νέου."
 
-#: src/addressbook.c:3403
+#: src/addressbook.c:3409
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ευρετήριου διευθύνσεων,\n"
+"ούτε η δημιουργία νέου."
 
-#: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
+#: src/addressbook.c:3416
+#: src/addressbook.c:3422
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα κατά τη μετατροπή του ευρετηρίου διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:3454
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3460
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Σφάλμα Ευρετηρίου Διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:3455
+#: src/addressbook.c:3461
 msgid "Could not read address index"
-msgstr ""
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του ευρετηρίου διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:3814
+#: src/addressbook.c:3820
 msgid "Busy searching..."
-msgstr ""
+msgstr "Αναζήτηση..."
 
-#: src/addressbook.c:3885
-#, fuzzy, c-format
+#: src/addressbook.c:3891
+#, c-format
 msgid "Search '%s'"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+msgstr "Αναζήτηση '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:4110
+#: src/addressbook.c:4116
 msgid "Interface"
-msgstr "ÄéåðáöÞ"
+msgstr "Διεπαφή"
 
-#: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
-#: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4132
+#: src/exphtmldlg.c:382
+#: src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1020
+#: src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Ευρετήριο Διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:4142
+#: src/addressbook.c:4148
 msgid "Person"
-msgstr ""
+msgstr "Άτομο"
 
-#: src/addressbook.c:4158
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4164
 msgid "EMail Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
+msgstr "Διεύθυνση Email"
 
-#: src/addressbook.c:4174
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4180
 msgid "Group"
-msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
+msgstr "Ομάδα"
 
-#: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:430
-#: src/prefs_account.c:2367 src/prefs_folder_column.c:79
+#: src/addressbook.c:4196
+#: src/exporthtml.c:922
+#: src/folderview.c:430
+#: src/prefs_account.c:2375
+#: src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Φάκελος"
 
-#: src/addressbook.c:4206
-#, fuzzy
+# Untrans.
+#: src/addressbook.c:4212
 msgid "vCard"
-msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
+# Untans.
+#: src/addressbook.c:4228
+#: src/addressbook.c:4244
 msgid "JPilot"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:4254
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4260
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+msgstr "Διακομιστής LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:4270
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4276
 msgid "LDAP Query"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+msgstr "Ερώτημα LDAP"
 
 #: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr ""
+msgstr "Παρακαλώ προσδιορίστε όνομα για το ευρετήριο διευθύνσεων"
 
 #: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr ""
 
 #: src/addrgather.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Harvesting addresses..."
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Συλλογή διευθύνσεων..."
 
 #: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Οι διευθύνσεις συλλέχθηκαν με επιτυχία."
 
 #: src/addrgather.c:294
-#, fuzzy
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
+msgstr "Δεν έχει επιλεγεί μήνυμα ή φάκελος."
 
 #: src/addrgather.c:302
 msgid ""
@@ -729,117 +781,119 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/addrgather.c:354
-#, fuzzy
 msgid "Folder :"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Φάκελος :"
 
-#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
+#: src/addrgather.c:365
+#: src/exphtmldlg.c:596
+#: src/expldifdlg.c:626
 #: src/importldif.c:909
-#, fuzzy
 msgid "Address Book :"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Ευρετήριο Διευθύνσεων :"
 
 #: src/addrgather.c:375
-#, fuzzy
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Μέγεθος φακέλου :"
 
 #: src/addrgather.c:390
-#, fuzzy
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
+msgstr ""
 
 #: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr ""
+msgstr "Περίληψη υπο-φακέλων"
 
 #: src/addrgather.c:431
-#, fuzzy
 msgid "Header Name"
-msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
+msgstr "Όνομα Κεφαλίδας"
 
 #: src/addrgather.c:432
-#, fuzzy
 msgid "Address Count"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
-
-#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4162
-#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:448
+msgstr "Μέτρηση Διευθύνσεων"
+
+#: src/addrgather.c:537
+#: src/alertpanel.c:153
+#: src/compose.c:4191
+#: src/messageview.c:559
+#: src/messageview.c:572
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:463
 msgid "Warning"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
+msgstr "Προειδοποίηση"
 
 #: src/addrgather.c:538
-#, fuzzy
 msgid "Header Fields"
-msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
+msgstr "Πεδία Κεφαλίδων"
 
-#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
-#: src/importldif.c:1028
+#: src/addrgather.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:716
+#: src/expldifdlg.c:738
+#: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "Τέλος"
 
 #: src/addrgather.c:600
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr ""
+msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
+msgstr "Συλλογή διευθύνσεων - από Επιλεγμένα Μηνύματα"
 
 #: src/addrgather.c:608
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr ""
+msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
+msgstr "Συλλογή διευθύνσεων - από Φάκελο"
 
-#: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
+#: src/addrindex.c:115
+#: src/addrindex.c:126
 msgid "Common address"
-msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
+msgstr "Κοινές διευθύνσεις"
 
-#: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
+#: src/addrindex.c:116
+#: src/addrindex.c:127
 msgid "Personal address"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
+msgstr "Προσωπικές διευθύνσεις"
 
 #: src/addrindex.c:119
-#, fuzzy
 msgid "Common addresses"
-msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
+msgstr "Κοινές διευθύνσεις"
 
 #: src/addrindex.c:120
-#, fuzzy
 msgid "Personal addresses"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
+msgstr "Προσωπικές διευθύνσεις"
 
-#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6658
+#: src/alertpanel.c:140
+#: src/compose.c:6689
 msgid "Notice"
-msgstr "Óçìåßùóç"
-
-#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4108 src/inc.c:584
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
+msgstr "Σημείωση"
+
+#: src/alertpanel.c:166
+#: src/alertpanel.c:188
+#: src/compose.c:4137
+#: src/inc.c:584
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
 msgid "Error"
-msgstr "ÓöÜëìá"
+msgstr "Σφάλμα"
 
 #: src/alertpanel.c:189
-#, fuzzy
 msgid "View log"
-msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+msgstr "Εμφάνιση του αρχείου καταγραφών"
 
 #: src/alertpanel.c:335
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "Íá åìöáíéóôåß áõôü ôï ìÞíõìá ôçí åðüìåíç öïñÜ"
+msgstr "Να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα την επόμενη φορά"
 
 #: src/browseldap.c:219
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgstr ""
 
 #: src/browseldap.c:239
-#, fuzzy
 msgid "Server Name :"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα Διακομιστή :"
 
 #: src/browseldap.c:249
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
-msgstr ""
+msgstr "Διακεκριμένο Όνομα (dn):"
 
 #: src/browseldap.c:272
-#, fuzzy
 msgid "LDAP Name"
-msgstr "¼íïìá"
+msgstr "Όνομα LDAP"
 
 #: src/browseldap.c:274
 msgid "Attribute Value"
@@ -848,69 +902,72 @@ msgstr ""
 #: src/common/nntp.c:73
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Δεν μπορώ να συνδεθώ στον NNTP server: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
+#: src/common/nntp.c:181
+#: src/common/nntp.c:244
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
+msgstr "σφάλμα πρωτοκόλλου: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
+#: src/common/nntp.c:204
+#: src/common/nntp.c:250
 msgid "protocol error\n"
-msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
+msgstr "σφάλμα πρωτοκόλλου\n"
 
 #: src/common/nntp.c:300
 msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
+msgstr "Προέκυψε σφάλμα κατά την αποστολή\n"
 
 #: src/common/nntp.c:380
-#, fuzzy
 msgid "Error occurred while sending command\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
+msgstr "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εκτέλεση της εντολής\n"
 
-#: src/common/plugin.c:231
+#: src/common/plugin.c:212
 msgid "Plugin already loaded"
-msgstr ""
+msgstr "Το άρθρωμα έχει ήδη φορτωθεί"
 
-#: src/common/plugin.c:239
+#: src/common/plugin.c:220
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr ""
 
-#: src/common/plugin.c:265
+#: src/common/plugin.c:246
 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
 msgstr ""
 
-#: src/common/plugin.c:272
+#: src/common/plugin.c:253
 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
-msgstr ""
+msgstr "Αυτό το άρθρωμα είναι για το Sylpheed-Claws GTK1."
 
-#: src/common/smtp.c:173
+#: src/common/smtp.c:174
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr ""
+msgstr "Το SMTP AUTH δεν είναι διαθέσιμο\n"
 
-#: src/common/smtp.c:508 src/common/smtp.c:558
+#: src/common/smtp.c:514
+#: src/common/smtp.c:564
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr ""
+msgstr "Εσφαλμένη απάντηση SMTP\n"
 
-#: src/common/smtp.c:529 src/common/smtp.c:547 src/common/smtp.c:666
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:535
+#: src/common/smtp.c:553
+#: src/common/smtp.c:672
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
+msgstr "προέκυψε σφάλμα στη σύνοδο SMTP\n"
 
-#: src/common/smtp.c:538 src/pop.c:841
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:544
+#: src/pop.c:841
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
+msgstr "προέκυψε σφάλμα κατά την πιστοποίηση\n"
 
-#: src/common/smtp.c:593
+#: src/common/smtp.c:599
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Το μήνυμα είναι πολύ μεγάλο (Το μέγιστο μέγεθος είναι %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:625 src/pop.c:834
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:631
+#: src/pop.c:834
 msgid "can't start TLS session\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
+msgstr "δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει συνεδρία TLS\n"
 
 #: src/common/ssl.c:144
 msgid "Error creating ssl context\n"
@@ -919,16 +976,22 @@ msgstr ""
 #: src/common/ssl.c:163
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr ""
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
-#: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
-#: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgstr "Η σύνδεση SSL απέτυχε (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:141
+#: src/common/ssl_certificate.c:152
+#: src/common/ssl_certificate.c:158
+#: src/common/ssl_certificate.c:165
+#: src/common/ssl_certificate.c:176
+#: src/common/ssl_certificate.c:182
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:104
 msgid "<not in certificate>"
-msgstr ""
+msgstr "<δεν είναι στο πιστοποιητικό>"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:191
 #, c-format
@@ -938,6 +1001,10 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
+"  Ιδιοκτήτης: %s (%s) στο %s\n"
+"  Υπογράφηκε από: %s (%s) στο %s\n"
+"  Αποτύπωμα: %s\n"
+"  Κατάσταση Υπογραφής: %s"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:309
 msgid "Can't load X509 default paths"
@@ -950,7 +1017,8 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
+#: src/common/ssl_certificate.c:371
+#: src/common/ssl_certificate.c:409
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -959,7 +1027,8 @@ msgid ""
 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
+#: src/common/ssl_certificate.c:373
+#: src/common/ssl_certificate.c:411
 #: src/prefs_receive.c:214
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr ""
@@ -979,7 +1048,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/common/string_match.c:79
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr ""
+msgstr "(Το θέμα καθαρίστηκε από ΚανΕκφρ)"
 
 #: src/common/utils.c:342
 #, c-format
@@ -1001,561 +1070,570 @@ msgstr ""
 msgid "%.2fGB"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:505
+#: src/compose.c:506
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/ÐñïóèÞêç..."
+msgstr "/_Προσθήκη..."
 
-#: src/compose.c:506
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Remove"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Διαγραφή"
 
-#: src/compose.c:508 src/folderview.c:283
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:509
+#: src/folderview.c:283
 msgid "/_Properties..."
-msgstr "/Éäéüôçôåò..."
+msgstr "/_Ιδιότητες..."
 
-#: src/compose.c:513 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:514
+#: src/mainwindow.c:681
+#: src/messageview.c:274
 msgid "/_Message"
-msgstr "/ÌÞíõìá"
+msgstr "/_Μήνυμα"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:515
 msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Αποστολή"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:517
 msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
+msgstr "/_Μήνυμα/Αποστο_λή αργότερα"
 
-#: src/compose.c:518 src/compose.c:522 src/compose.c:525 src/mainwindow.c:689
-#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:709
-#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
+#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:526
+#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:720
+#: src/messageview.c:277
+#: src/messageview.c:285
 #: src/messageview.c:290
 msgid "/_Message/---"
-msgstr "/ÌÞíõìá/---"
+msgstr "/_Μήνυμα/---"
 
-#: src/compose.c:519
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:520
 msgid "/_Message/_Attach file"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/Επισύναψη αρχείου"
 
-#: src/compose.c:520
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_Message/_Insert file"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "/_Μήνυμα/Εισαγωγή αρχείου"
 
-#: src/compose.c:521
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:522
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Εισαγωγή υπογραφής"
 
-#: src/compose.c:523
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Message/_Save"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Αποθήκευση"
 
-#: src/compose.c:526
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Message/_Close"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Êïéíïðïßçóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Κλείσιμο"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αναίρεση"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:531
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επανάληψη"
 
-#: src/compose.c:531 src/compose.c:619 src/compose.c:625 src/mainwindow.c:480
+#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:626
+#: src/mainwindow.c:480
 #: src/messageview.c:165
 msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
+msgstr "/_Επεξεργασία/---"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:533
 msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αποκοπή"
 
-#: src/compose.c:533 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:163
+#: src/compose.c:534
+#: src/mainwindow.c:477
+#: src/messageview.c:163
 msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αντιγραφή"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επικόλληση"
 
-#: src/compose.c:535
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:536
 msgid "/_Edit/Special paste"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική επικόλληση"
 
-#: src/compose.c:536
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική επικόλληση/ως παράθεση"
 
-#: src/compose.c:538
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική επικόλληση/_αναδιπλωμένο"
 
-#: src/compose.c:540
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική επικόλληση/όχι αναδιπλωμένο"
 
-#: src/compose.c:542 src/mainwindow.c:478 src/messageview.c:164
+#: src/compose.c:543
+#: src/mainwindow.c:478
+#: src/messageview.c:164
 msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επιλογή όλων"
 
-#: src/compose.c:543
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση έναν χαρακτήρα πίσω"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση έναν χαρακτήρα μπροστά"
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση μια λέξη πίσω"
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση μια λέξη εμπρός"
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής"
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής"
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή"
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή"
 
-#: src/compose.c:584
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή ενός χαρακτήρα πίσω"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή ενός χαρακτήρα μπροστά"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή μιας λέξης πίσω"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή μιας λέξης μπροστά"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή γραμμής"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή ολόκληρης γραμμής"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή ως το τέλος της γραμμής"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αναδίπλωση τρέχουσας παραγράφου"
 
-#: src/compose.c:622
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáäßðëùóç ìáêñéþí ãñáììþí"
+msgstr "/Επεξεργασία/Αναδίπλωση μακρών γραμμών"
 
-#: src/compose.c:624
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
+msgstr "/Επεξεργασία/Αυτόματη αναδίπλωση"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επεξεργασία με εξωτερικό πρόγραμμα"
 
-#: src/compose.c:629
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/¶íïéãìá"
+msgstr "/_Ορθογραφία"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/Ορθογραφία/_Έλεγχος όλων ή έλεγχος επιλογής"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/Ορθογραφία/Επισήμανση όλων των λανθασμένων λέξεων"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/Ορθογραφία/Έλεγχος λανθασμένης λέξης προς τα πίσω"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/Ορθογραφία/Μετακίνηση στην επόμενη λανθασμένη λέξη"
 
-#: src/compose.c:639
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Options"
-msgstr "/¶íïéãìá"
+msgstr "/Ε_πιλογές"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Options/Privacy System"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Options/Privacy System/None"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου/Κανένα"
 
-#: src/compose.c:642
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Options/Si_gn"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Υπογραφή"
 
-#: src/compose.c:643
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Options/_Encrypt"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÊñõðôïãñÜöçóç"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Κρυπτογράφηση"
 
-#: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Options/---"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
+msgstr "/Ε_πιλογές/---"
 
-#: src/compose.c:645
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Options/_Priority"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα"
 
-#: src/compose.c:646
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Υψηλότερη"
 
-#: src/compose.c:647
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Υψηλή"
 
-#: src/compose.c:648
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Κανονική"
 
-#: src/compose.c:649
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Χαμηλή"
 
-#: src/compose.c:650
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Χαμηλότερη"
 
-#: src/compose.c:652
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Βεβαίωση Ανάγνωσης"
 
-#: src/compose.c:654
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
+msgstr "/Ε_πιλογές/Αφαίρεση παραπομπ_ών"
 
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Options/Character _encoding"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:678 src/compose.c:682
-#: src/compose.c:688 src/compose.c:692 src/compose.c:698 src/compose.c:702
-#: src/compose.c:712 src/compose.c:716 src/compose.c:726 src/compose.c:730
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/_Αυτόματη"
+
+#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:683
+#: src/compose.c:689
+#: src/compose.c:693
+#: src/compose.c:699
+#: src/compose.c:703
+#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:727
+#: src/compose.c:731
 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/---"
 
-#: src/compose.c:666
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:668
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:672
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/compose.c:674
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-_15)"
 
-#: src/compose.c:676
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (Windows-1252)"
 
-#: src/compose.c:680
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κεντρικής Ευρώπης (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:684
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:685
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/_Βαλτικής (ISO-8859-13)"
 
-#: src/compose.c:686
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:687
 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Βαλτικής (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/compose.c:690
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:691
 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Ελληνική (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:694
+#: src/compose.c:695
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Εβραϊκά (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/compose.c:696
+#: src/compose.c:697
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Εβραϊκά (Windows-1255)"
 
-#: src/compose.c:700
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:701
 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Τούρκικη (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:704
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:705
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κυριλλική (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/compose.c:706
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:707
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κυριλλική (KOI8-_R)"
 
-#: src/compose.c:708
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:709
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κυριλλική (KOI8-_R)"
 
-#: src/compose.c:710
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:711
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κυριλλική (Windows-1251)"
 
-#: src/compose.c:714
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:715
 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/compose.c:718
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:719
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_GB2312)"
 
-#: src/compose.c:720
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:721
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_GB2312)"
 
-#: src/compose.c:722
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:723
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_Big5)"
 
-#: src/compose.c:724
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:725
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Παραδοσιακή Κινέζικη (EUC-_TW)"
 
-#: src/compose.c:728
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:729
 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κορεάτικη (EUC-_KR)"
 
-#: src/compose.c:732
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:733
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Ταϊλανδέζικα (TIS-620)"
 
-#: src/compose.c:734
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:735
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Ταϊλανδέζικα (Windows-874)"
 
-#: src/compose.c:738
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:739
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
+msgstr "/_Εργαλεία/Προβολή _χάρακα"
 
-#: src/compose.c:739 src/messageview.c:294
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:740
+#: src/messageview.c:294
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/_Ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#: src/compose.c:740
+#: src/compose.c:741
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/_Πρότυπο"
 
-#: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:319
+#: src/compose.c:742
+#: src/mainwindow.c:756
+#: src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Ε_νέργειες"
 
-#: src/compose.c:1437
+#: src/compose.c:1438
 msgid "Fw: multiple emails"
-msgstr ""
+msgstr "Πρ: Πολλαπλά μηνύματα"
 
-#: src/compose.c:1773
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:1774
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
+msgstr "Απάντηση-Σε:"
 
-#: src/compose.c:1776 src/compose.c:4987 src/compose.c:5671
+#: src/compose.c:1777
+#: src/compose.c:5016
+#: src/compose.c:5702
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
-msgstr "Newsgroups:"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1779
+#: src/compose.c:1780
 msgid "Followup-To:"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2169
+#: src/compose.c:2177
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2185
+#: src/compose.c:2193
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2726
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2734
+#, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
+msgstr "Το αρχείο %s είναι κενό."
 
-#: src/compose.c:2730
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2738
+#, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του %s."
 
-#: src/compose.c:2757
+#: src/compose.c:2765
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
-msgstr "ÌÞíõìá: %s"
+msgstr "Μήνυμα: %s"
 
-#: src/compose.c:3523
+#: src/compose.c:3549
 msgid " [Edited]"
-msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
+msgstr " [Τροποποιημένο]"
 
-#: src/compose.c:3529
+#: src/compose.c:3555
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò%s"
+msgstr "%s - Σύνθεση μηνύματος%s"
 
-#: src/compose.c:3532
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:3558
+#, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
-msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò%s"
+msgstr "[χωρίς θέμα] - Σύνθεση μηνύματος%s"
 
-#: src/compose.c:3557 src/messageview.c:594
+#: src/compose.c:3583
+#: src/messageview.c:594
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
-"Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
+"Ο λογαριασμός για αποστολή μηνύματος δεν έχει οριστεί.\n"
+"Παρακαλώ επιλέξτε ένα λογαριασμό πριν στείλετε."
 
-#: src/compose.c:3659 src/compose.c:3687 src/compose.c:3714
-#: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_send.c:336 src/toolbar.c:387
+#: src/compose.c:3685
+#: src/compose.c:3713
+#: src/compose.c:3740
+#: src/prefs_account.c:1011
+#: src/prefs_send.c:335
+#: src/toolbar.c:387
 #: src/toolbar.c:434
 msgid "Send"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "Αποστολή"
 
-#: src/compose.c:3660
+#: src/compose.c:3686
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3688
+#: src/compose.c:3687
+#: src/compose.c:3715
+#: src/compose.c:3742
+#: src/compose.c:4137
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Αποστολή"
+
+#: src/compose.c:3714
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3702
+#: src/compose.c:3728
 msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Ο παραλήπτης δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/compose.c:3715
+#: src/compose.c:3741
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Το θέμα είναι κενό. Αποστολή μηνύματος;"
 
-#: src/compose.c:3741
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3767
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Charset conversion failed."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του μηνύματος στην ουρά αποστολής:\n"
+"\n"
+"Απέτυχε η μετατροπή κωδικοσελίδας."
 
-#: src/compose.c:3744
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3770
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Signature failed."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του μηνύματος στην ουρά αποστολής:\n"
+"\n"
+"Απέτυχε η υπογραφή."
 
-#: src/compose.c:3747
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:3773
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "%s."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του μηνύματος στην ουρά αποστολής:\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:3749
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3775
 msgid "Could not queue message for sending."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του μηνύματος στην ουρά αποστολής."
 
-#: src/compose.c:3764 src/compose.c:3793
+#: src/compose.c:3790
+#: src/compose.c:3820
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
+"Το μήνυμα μπήκε στην ουρά αλλά δεν ήταν δυνατή η αποστολή του.\n"
+"Επιλέξτε \"Αποστολή μηνυμάτων στην ουρά\" από το κύριο παράθυρο για να προσπαθήσετε ξανά."
 
-#: src/compose.c:4105
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:4134
+#, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
 "to the specified %s charset.\n"
 "Send it as %s?"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
+msgstr ""
+"Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του συνόλου χαρακτήρων \n"
+"του μηνύματος στο προσδιορισμένο σύνολο %s.\n"
+"Να αποσταλεί ως %s;"
 
-#: src/compose.c:4158
+#: src/compose.c:4187
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -1563,195 +1641,216 @@ msgid ""
 "\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
+"Η γραμμή %d ξεπερνά το όριο μήκους γραμμής (998 bytes).\n"
+"Το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να αλλοιωθεί κατά την παράδοση.\n"
+"\n"
+"Να γίνει αποστολή;"
 
-#: src/compose.c:4335
+#: src/compose.c:4367
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr ""
+msgstr "Δεν υπάρχει λογαριασμός για αποστολή μηνυμάτων!"
 
-#: src/compose.c:4345
+#: src/compose.c:4377
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr ""
+msgstr "Δεν υπάρχει λογαριασμός για αποστολή μηνυμάτων νέων!"
 
-#: src/compose.c:5070 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
+#: src/compose.c:5099
+#: src/headerview.c:52
+#: src/summary_search.c:211
 msgid "From:"
-msgstr "Áðü:"
+msgstr "Από:"
 
-#: src/compose.c:5121
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5150
 msgid "Mime type"
-msgstr "ôýðïò MIME"
+msgstr "Τύπος MIME"
 
-#: src/compose.c:5127 src/compose.c:5358 src/mimeview.c:198
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/compose.c:5156
+#: src/compose.c:5387
+#: src/mimeview.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330
+#: src/prefs_summary_column.c:86
 #: src/summaryview.c:471
 msgid "Size"
-msgstr "ÌÝãåèïò"
+msgstr "Μέγεθος"
 
-#: src/compose.c:5187
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5216
 msgid "Save Message to "
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
-
-#: src/compose.c:5209 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
-#: src/editvcard.c:202 src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243
-#: src/importpine.c:243 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347 src/prefs_account.c:1422
-#: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_spelling.c:244
-#, fuzzy
+msgstr "Αποθήκευση Μηνύματος σε"
+
+#: src/compose.c:5238
+#: src/editjpilot.c:289
+#: src/editldap.c:479
+#: src/editvcard.c:202
+#: src/export.c:195
+#: src/import.c:200
+#: src/importmutt.c:242
+#: src/importpine.c:242
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
+#: src/prefs_account.c:1424
+#: src/prefs_account.c:1519
+#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_spelling.c:244
 msgid "_Browse"
-msgstr "ÊÜôù"
+msgstr "_Περιήγηση"
 
-#: src/compose.c:5357 src/compose.c:6412
+#: src/compose.c:5386
+#: src/compose.c:6443
 msgid "MIME type"
-msgstr "ôýðïò MIME"
+msgstr "τύπος MIME"
 
-#: src/compose.c:5422 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_customheader.c:201
+#: src/compose.c:5451
+#: src/prefs_account.c:1670
+#: src/prefs_customheader.c:201
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Header"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+msgstr "Επικεφαλίδα"
 
-#: src/compose.c:5424
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5453
 msgid "Attachments"
-msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
+msgstr "Συνημμένα"
 
-#: src/compose.c:5426
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5455
 msgid "Others"
-msgstr "¶ëëá"
+msgstr "Άλλα"
 
-#: src/compose.c:5441 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
+#: src/compose.c:5470
+#: src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:209
 #: src/summary_search.c:225
 msgid "Subject:"
-msgstr "ÈÝìá:"
-
-#: src/compose.c:5625 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1617 src/gtk/gtkaspell.c:2280 src/prefs_account.c:637
-#: src/summaryview.c:4450
-#, fuzzy
+msgstr "Θέμα:"
+
+#: src/compose.c:5656
+#: src/exphtmldlg.c:462
+#: src/gtk/colorlabel.c:294
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1617
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2280
+#: src/prefs_account.c:637
+#: src/summaryview.c:4453
 msgid "None"
-msgstr "ÔÝëïò"
+msgstr "Κανένα"
 
-#: src/compose.c:5635
+#: src/compose.c:5666
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει ο έλεγχος ορθογραφίας.\n"
+"%s"
 
-#: src/compose.c:5870
+#: src/compose.c:5901
 #, c-format
-msgid ""
-"The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
-"encrypt this message."
+msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6303
+#: src/compose.c:6334
 msgid "Invalid MIME type."
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
+msgstr "Μη έγκυρος τύπος MIME"
 
-#: src/compose.c:6321
+#: src/compose.c:6352
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
+msgstr "Το αρχείο δεν υπάρχει, ή είναι άδειο."
 
-#: src/compose.c:6394
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:6425
 msgid "Properties"
-msgstr "Éäéüôçôåò"
+msgstr "Ιδιότητες"
 
-#: src/compose.c:6445
+#: src/compose.c:6476
 msgid "Encoding"
-msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
+msgstr "Κωδικοποίηση"
 
-#: src/compose.c:6470
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Path"
-msgstr "ÄéÜäñïìïò"
+msgstr "Διάδρομος"
 
-#: src/compose.c:6471 src/prefs_toolbar.c:1064
+#: src/compose.c:6502
+#: src/prefs_toolbar.c:1068
 msgid "File name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα αρχείου"
 
-#: src/compose.c:6655
+#: src/compose.c:6686
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
-"To åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò ëåéôïõñãåß áêüìá.\n"
-"Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
+"To εξωτερικό πρόγραμμα επεξεργασίας λειτουργεί ακόμα.\n"
+"Να επιβάλλω τερματισμό της διεργασίας;\n"
 "process group id:  %d"
 
-#: src/compose.c:6697
+#: src/compose.c:6728
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr "Óýíèåóç: åéóáãùãÞ áðü ðáñáêïëïõèïýìåíç äéåñãáóßá\n"
+msgstr "Σύνθεση: εισαγωγή από παρακολουθούμενη διεργασία\n"
 
-#: src/compose.c:6982
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:7013
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
 "\n"
 "%s."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η τοποθέτηση του μηνύματος στην ουρά\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:7064
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7101
 msgid "Could not save draft."
-msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του προχείρου."
 
-#: src/compose.c:7132 src/compose.c:7155
+#: src/compose.c:7177
+#: src/compose.c:7200
 msgid "Select file"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή αρχείου"
 
-#: src/compose.c:7168
+#: src/compose.c:7213
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου '%s'."
 
-#: src/compose.c:7170
+#: src/compose.c:7215
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
+"Το αρχείο '%s' περιέχει μη έγκυρους για την τρέχουσα\n"
+"κωδικοποίηση χαρακτήρες, η εισαγωγή μπορεί να έγινε λανθασμένα."
 
-#: src/compose.c:7218
+#: src/compose.c:7263
 msgid "Discard message"
-msgstr "Áðüññéøç ìçíýìáôïò"
+msgstr "Απόρριψη μηνύματος"
 
-#: src/compose.c:7219
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7264
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
-msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
+msgstr "Αυτό το μήνυμα έχει τροποποιηθεί. Να απορριφθεί;"
 
-#: src/compose.c:7220
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7265
 msgid "_Discard"
-msgstr "Áðüññéøç"
+msgstr "Α_πόρριψη"
 
-#: src/compose.c:7220
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7265
 msgid "_Save to Drafts"
-msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
+msgstr "Αποθήκευ_ση στα Πρόχειρα"
 
-#: src/compose.c:7264
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:7309
+#, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
+msgstr "Θέλετε να εφαρμόσετε το πρότυπο '%s' ;"
 
-#: src/compose.c:7266
+#: src/compose.c:7311
 msgid "Apply template"
-msgstr ""
+msgstr "Εφαρμογή προτύπου"
 
-#: src/compose.c:7267
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7312
 msgid "_Replace"
-msgstr "ÁðÜíôçóç"
+msgstr "_Αντικατάσταση"
 
-#: src/compose.c:7267
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7312
 msgid "_Insert"
-msgstr "ÅéóáãùãÞ"
+msgstr "_Εισαγωγή"
 
 #: src/crash.c:142
 #, c-format
@@ -1760,7 +1859,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/crash.c:188
 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
-msgstr ""
+msgstr "Το Sylpheed-Claw τερματίστηκε απρόσμενα"
 
 #: src/crash.c:204
 #, c-format
@@ -1768,6 +1867,8 @@ msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
+"%s.\n"
+"Παρακαλώ κάντε μια αναφορά σφάλματος περιλαμβάνοντας και τις παρακάτω πληροφορίες."
 
 #: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
@@ -1775,144 +1876,141 @@ msgstr ""
 
 #: src/crash.c:246
 msgid "Close"
-msgstr "Êëåßóéìï"
+msgstr "Κλείσιμο"
 
 #: src/crash.c:251
-#, fuzzy
 msgid "Save..."
-msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+msgstr "Αποθήκευση..."
 
 #: src/crash.c:256
 msgid "Create bug report"
-msgstr ""
+msgstr "Αποστολή αναφοράς σφάλματος"
 
 #: src/crash.c:303
-#, fuzzy
 msgid "Save crash information"
-msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
+msgstr "Αποθήκευση πληροφοριών σφάλματος"
 
 #: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
-msgstr ""
+msgstr "Προσθήκη Νέας Επαφής"
 
 #: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία Λεπτομεριών"
 
 #: src/editaddress.c:316
-#, fuzzy
-msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgid "An Email address must be supplied."
+msgstr "Πρέπει να προσδιοριστεί μια διεύθυνση αλληλογραφίας."
 
 #: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Πρέπει να προσδιοριστεί Όνομα και Τιμή."
 
 #: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία Δεδομένων"
 
-#: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
+#: src/editaddress.c:671
+#: src/expldifdlg.c:508
+#: src/exporthtml.c:799
 #: src/ldif.c:858
-#, fuzzy
 msgid "Display Name"
-msgstr "ÅìöÜíéóç"
+msgstr "Εμφανιζόμενο Όνομα"
 
-#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:677
+#: src/editaddress.c:681
+#: src/ldif.c:866
 msgid "Last Name"
-msgstr "¼íïìá"
+msgstr "Επώνυμο"
 
-#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:678
+#: src/editaddress.c:680
+#: src/ldif.c:862
 msgid "First Name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα"
 
 #: src/editaddress.c:683
-#, fuzzy
 msgid "Nickname"
-msgstr "¼íïìá"
+msgstr "Ψευδώνυμο"
 
-#: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
-#: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638 src/exporthtml.c:802
-#: src/ldif.c:874
-#, fuzzy
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
-
-#: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
+#: src/editaddress.c:760
+#: src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
-msgstr ""
+msgstr "Ψευδώνυμο"
 
-#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
+#: src/editaddress.c:954
+#: src/editaddress.c:1011
+#: src/prefs_customheader.c:218
 #: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
-msgstr "ÔéìÞ"
+msgstr "Τιμή"
 
 #: src/editaddress.c:1070
-#, fuzzy
 msgid "User Data"
-msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
+msgstr "Δεδομένα Χρήστη"
 
 #: src/editaddress.c:1071
-#, fuzzy
-msgid "E-Mail Addresses"
-msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
+msgid "Email Addresses"
+msgstr "Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας"
 
 #: src/editaddress.c:1072
 msgid "Other Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Άλλα Γνωρίσματα"
 
 #: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο φαίνεται να είναι εντάξει."
 
 #: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο δεν φαίνεται να είναι έγκυρο ευρετήριο διευθύνσεων."
 
-#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
-#, fuzzy
+#: src/editbook.c:119
+#: src/editjpilot.c:203
+#: src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου."
 
-#: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
-#, fuzzy
+#: src/editbook.c:153
+#: src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
+msgstr "Επεξεργασία Ευρετήριου Διευθύνσεων"
 
-#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
+#: src/editbook.c:182
+#: src/editjpilot.c:277
+#: src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
-msgstr ""
-
-#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
-#: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1879
-#, fuzzy
+msgstr " Έλεγχος Αρχείου"
+
+#: src/editbook.c:187
+#: src/editjpilot.c:282
+#: src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:235
+#: src/importpine.c:235
+#: src/prefs_account.c:1887
 msgid "File"
-msgstr "/Áñ÷åßï"
+msgstr "Αρχείο"
 
 #: src/editbook.c:285
-#, fuzzy
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Νέο Ευρετήριο Διευθύνσεων"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Θα πρέπει να καθοριστεί όνομα ομάδας"
 
 #: src/editgroup.c:286
-#, fuzzy
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
+msgstr "Επεξεργασία Δεδομένων της Ομάδας"
 
-#: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
+#: src/editgroup.c:314
+#: src/exporthtml.c:635
 msgid "Group Name"
-msgstr ""
+msgstr "Όνομα Ομάδας"
 
 #: src/editgroup.c:333
-#, fuzzy
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Διευθύνσεις στην Ομάδα"
 
 #: src/editgroup.c:335
 msgid " -> "
@@ -1923,96 +2021,99 @@ msgid " <- "
 msgstr ""
 
 #: src/editgroup.c:364
-#, fuzzy
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Äéåýèõíóç mail"
+msgstr "Διαθέσιμες Διευθύνσεις"
 
 #: src/editgroup.c:425
-msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr ""
+msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "Μετακινείστε διευθύνσεις μέσα ή έξω από την Ομάδα με τα βελάκια"
 
 #: src/editgroup.c:473
-#, fuzzy
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
+msgstr "Επεξεργασία Λεπτομερειών του Γκρουπ"
 
 #: src/editgroup.c:476
-#, fuzzy
 msgid "Add New Group"
-msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
+msgstr "Δημιουργία Νέας Ομάδας"
 
 #: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επεξεργασία καταλόγου"
 
 #: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
+msgstr "Εισάγετε το νέο όνομα του καταλόγου:"
 
-#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
+#: src/editgroup.c:529
+#: src/foldersel.c:532
+#: src/imap_gtk.c:133
+#: src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
-msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+msgstr "Νέος κατάλογος"
 
-#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
+#: src/editgroup.c:530
+#: src/foldersel.c:533
+#: src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
+msgstr "Εισάγετε το όνομα του νέου καταλόγου:"
 
 #: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο δε φαίνεται να είναι σε μορφή JPilot."
 
 #: src/editjpilot.c:212
-#, fuzzy
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Επιλογή Αρχείου JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
+#: src/editjpilot.c:248
+#: src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία Καταχώρησης JPilot"
 
 #: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Επιπλέον διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας"
 
 #: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Προσθήκη νέας καταχώρησης JPilot"
 
 #: src/editldap_basedn.c:143
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία LDAP - Επιλογή Βάσης Αναζήτησης"
 
-#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
+#: src/editldap_basedn.c:163
+#: src/editldap.c:413
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Όνομα Διακομιστή"
 
-#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
-#, fuzzy
+#: src/editldap_basedn.c:173
+#: src/editldap.c:432
+#: src/ssl_manager.c:107
 msgid "Port"
-msgstr "Åêôýðùóç"
+msgstr "Θύρα"
 
-#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
-#, fuzzy
+#: src/editldap_basedn.c:183
+#: src/editldap.c:461
 msgid "Search Base"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Βάση Αναζήτησης"
 
 #: src/editldap_basedn.c:204
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Διαθέσιμες Βάσεις Αναζήτησης"
 
 #: src/editldap_basedn.c:294
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
-#, fuzzy
+#: src/editldap_basedn.c:298
+#: src/editldap.c:267
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στον διακομιστή"
 
 #: src/editldap.c:148
-#, fuzzy
 msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Θα πρέπει να οριστεί ένα όνομα"
 
 #: src/editldap.c:160
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
@@ -2024,72 +2125,59 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:264
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr ""
+msgstr "Η σύνδεση με το διακομιστή πραγματοποιήθηκε επιτυχώς"
 
-#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
+#: src/editldap.c:315
+#: src/editldap.c:967
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία με τον διακομιστή LDAP"
 
 #: src/editldap.c:408
 msgid "A name that you wish to call the server."
-msgstr ""
+msgstr "Πως θέλετε να ονομάσετε τον διακομιστή."
 
 #: src/editldap.c:423
-msgid ""
-"This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
-"be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
-"be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
-"computer as Sylpheed-Claws."
+msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Sylpheed-Claws."
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:447
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
-msgstr ""
+msgstr "Η θύρα που αναμένει συνδέσεις ο διακομιστής. Η προκαθορισμένη είναι η 389."
 
 #: src/editldap.c:451
-#, fuzzy
 msgid " Check Server "
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+msgstr " Έλεγχος Διακομιστή"
 
 #: src/editldap.c:456
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
-msgstr ""
+msgstr "Πιέστε αυτό το κουμπί για να δοκιμάσετε τη σύνδεση με τον διακομιστή."
 
 #: src/editldap.c:471
 msgid ""
-"This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
-"Examples include:\n"
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:484
-msgid ""
-"Press this button to lookup the name of available directory names on the "
-"server."
+msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:535
-#, fuzzy
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:545
-msgid ""
-"A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
-"find a name or address."
+msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:549
-#, fuzzy
 msgid " Defaults "
-msgstr "ÄéáãñáöÞ"
+msgstr " Προεπιλογές"
 
 #: src/editldap.c:554
-msgid ""
-"This resets the attribute names to a default value that should find most "
-"names and addresses during a name or address search process."
+msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:561
@@ -2097,17 +2185,7 @@ msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:577
-msgid ""
-"This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
-"result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
-"in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
-"improve the response time when attempting to search for the same name or "
-"address on subsequent address completion requests. The cache will be "
-"searched in preference to performing a new server search request. The "
-"default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
-"servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
-"This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
-"more memory to cache results."
+msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:595
@@ -2115,9 +2193,7 @@ msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:601
-msgid ""
-"Check this option to include this server for dynamic searches when using "
-"address completion."
+msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:608
@@ -2125,12 +2201,7 @@ msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:614
-msgid ""
-"Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
-"\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
-"search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
-"performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
-"searches against other address interfaces."
+msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:669
@@ -2138,17 +2209,12 @@ msgid "Bind DN"
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:679
-msgid ""
-"The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
-"usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
-"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
-"performing a search."
+msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when performing a search."
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:687
-#, fuzzy
 msgid "Bind Password"
-msgstr "Êùäéêüò"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:698
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
@@ -2156,7 +2222,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:704
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr ""
+msgstr "Λήξη ορίου χρόνου εγγραφής (δεπτ)"
 
 #: src/editldap.c:719
 msgid "The timeout period in seconds."
@@ -2164,46 +2230,46 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:723
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Μέγιστες Εγγραφές"
 
 #: src/editldap.c:738
-msgid ""
-"The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:1007
+#: src/editldap.c:754
+#: src/prefs_account.c:1007
 msgid "Basic"
-msgstr "ÂáóéêÜ"
+msgstr "Βασικά"
 
 #: src/editldap.c:755
 msgid "Search"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+msgstr "Αναζήτηση"
 
-#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
+#: src/editldap.c:756
+#: src/gtk/quicksearch.c:386
 msgid "Extended"
-msgstr ""
+msgstr "Εκτεταμένο"
 
 #: src/editldap.c:972
-#, fuzzy
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
+msgstr "Προσθήκη Νέου Διακομιστή LDAP"
 
 #: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο δε φαίνεται να είναι έγκυρη μορφή vCard."
 
 #: src/editvcard.c:116
-#, fuzzy
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή Αρχείου vCard"
 
-#: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
+#: src/editvcard.c:161
+#: src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία καταχώρησης vCard"
 
 #: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Προσθήκη Νέας Καταχώρησης vCard"
 
 #: src/exphtmldlg.c:112
 msgid "Please specify output directory and file to create."
@@ -2213,9 +2279,10 @@ msgstr ""
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
+#: src/exphtmldlg.c:118
+#: src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Η εξαγωγή έγινε με επιτυχία"
 
 #: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
@@ -2224,9 +2291,10 @@ msgid ""
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
+#: src/exphtmldlg.c:186
+#: src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Δημιουργία Καταλόγου"
 
 #: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
@@ -2234,111 +2302,112 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του καταλόγου προορισμού για το αρχείο HTML:\n"
+"%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
+#: src/exphtmldlg.c:197
+#: src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Η δημιουργία του καταλόγου απέτυχε"
 
 #: src/exphtmldlg.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Error creating HTML file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά την δημιουργία του αρχείου HTML"
 
 #: src/exphtmldlg.c:330
-#, fuzzy
 msgid "Select HTML output file"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή εξαγόμενου αρχείου HTML"
 
 #: src/exphtmldlg.c:394
 msgid "HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "Εξαγωγή Αρχείου HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
+#: src/exphtmldlg.c:403
+#: src/expldifdlg.c:415
+#: src/export.c:202
+#: src/import.c:207
 #: src/importldif.c:682
-#, fuzzy
 msgid "B_rowse"
-msgstr "ÊÜôù"
+msgstr "Πε_ριήγηση"
 
 #: src/exphtmldlg.c:455
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "Φύλλο Στυλ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:468
+#: src/prefs_summaries.c:349
+#: src/prefs_summaries.c:690
 msgid "Default"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "Προκαθορισμένο"
 
-#: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
 msgid "Full"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+msgstr "Πλήρες"
 
 #: src/exphtmldlg.c:480
-#, fuzzy
 msgid "Custom"
-msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
+msgstr "Προσαρμοσμένο"
 
 #: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-2"
-msgstr ""
+msgstr "Προσαρμοσμένο-2"
 
 #: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Custom-3"
-msgstr ""
+msgstr "Προσαρμοσμένο-3"
 
 #: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Custom-4"
-msgstr ""
+msgstr "Προσαρμοσμένο-4"
 
 #: src/exphtmldlg.c:512
-#, fuzzy
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+msgstr "Πλήρης Μορφή Ονόματος"
 
 #: src/exphtmldlg.c:519
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr ""
+msgstr "Όνομα, Επώνυμο"
 
 #: src/exphtmldlg.c:525
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr ""
+msgstr "Επώνυμο, Όνομα"
 
 #: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Color Banding"
 msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:545
-msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr ""
+msgid "Format Email Links"
+msgstr "Μορφοποίηση δεσμών ηλεκτρονικών διευθύνσεων αλληλογραφίας"
 
 #: src/exphtmldlg.c:551
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Μορφοποίηση Γνωρισμάτων Χρήστη"
 
-#: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:606
+#: src/expldifdlg.c:636
+#: src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα Αρχείου :"
 
 #: src/exphtmldlg.c:616
-#, fuzzy
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+msgstr "Άνοιγμα στον περιηγητή"
 
 #: src/exphtmldlg.c:648
-#, fuzzy
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
+msgstr "Εξαγωγη Ευρετηρίου Διευθύνσεων σε αρχείο HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:714
+#: src/expldifdlg.c:736
+#: src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Πληροφορίες Αρχείου"
 
 #: src/exphtmldlg.c:715
-#, fuzzy
 msgid "Format"
-msgstr "Ðñïþèçóç"
+msgstr "Μορφοποίηση"
 
 #: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
@@ -2364,23 +2433,19 @@ msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:247
 msgid "Suffix was not supplied"
-msgstr ""
+msgstr "Δεν δόθηκε κατάληξη"
 
 #: src/expldifdlg.c:249
-msgid ""
-"A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
-"you wish to proceed without a suffix?"
+msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:267
-#, fuzzy
 msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά τη δημιουργία αρχείου LDIF"
 
 #: src/expldifdlg.c:342
-#, fuzzy
 msgid "Select LDIF output file"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλέξτε αρχείο εξόδου LDIF"
 
 #: src/expldifdlg.c:406
 msgid "LDIF Output File"
@@ -2388,55 +2453,44 @@ msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:467
 msgid "Suffix"
-msgstr ""
+msgstr "Κατάληξη"
 
 #: src/expldifdlg.c:479
 msgid ""
-"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
-"entry. Examples include:\n"
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:488
-#, fuzzy
 msgid "Relative DN"
-msgstr "ÁðÜíôçóç"
+msgstr "Σχετικό DN"
 
 #: src/expldifdlg.c:495
-#, fuzzy
 msgid "Unique ID"
-msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
+msgstr "Μοναδικό αναγνωριστικό"
 
 #: src/expldifdlg.c:503
 msgid ""
-"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
-"to:\n"
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:516
 msgid ""
-"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
-"similar to:\n"
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
-"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
-"is formatted similar to:\n"
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:543
-msgid ""
-"The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
-"LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
-"\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
-"Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
-"available RDN options that will be used to create the DN."
+msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:556
@@ -2444,400 +2498,408 @@ msgid "Use DN attribute if present in data"
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:563
-msgid ""
-"The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
-"LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
-"address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
-"above will be used if the DN user attribute is not found."
+msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:574
-msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
+msgid "Exclude record if no Email Address"
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:581
-msgid ""
-"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
-"option to ignore these records."
+msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:669
-#, fuzzy
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
+msgstr "Εξαγωγή Ευρετηρίου Διευθύνσεων σε αρχείο LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:736
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:737
 msgid "Distguished Name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Διακεκριμένο Όνομα"
 
 #: src/export.c:143
-msgid "Export"
-msgstr "ÅîáãùãÞ"
+#: src/summaryview.c:5725
+msgid "Export to mbox file"
+msgstr "Εξαγωγή σε αρχείο mbox"
 
 #: src/export.c:162
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý êáé áñ÷åßï mbox."
+msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:172
-msgid "Source dir:"
-msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
+#: src/export.c:173
+msgid "Source folder:"
+msgstr "Πηγαίος κατάλογος:"
 
-#: src/export.c:177
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
+#: src/export.c:179
+#: src/import.c:179
+msgid "Mbox file:"
+msgstr "Αρχείο mbox:"
 
-#: src/export.c:235
+#: src/export.c:242
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîáãùãÞò"
+msgstr "Επιλογή αρχείου εξαγωγής"
 
 #: src/exporthtml.c:805
-#, fuzzy
 msgid "Full Name"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+msgstr "Πλήρες Όνομα"
 
-#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1027
+#: src/exporthtml.c:809
+#: src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Γνωρίσματα"
 
 #: src/exporthtml.c:1010
-#, fuzzy
 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Sylpheed-Claws Ευρετήριο Διευθύνσεων"
 
-#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
+#: src/exporthtml.c:1124
+#: src/exportldif.c:601
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr ""
+msgstr "Το όνομα υπάρχει ήδη αλλά δεν είναι κατάλογος"
 
-#: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
+#: src/exporthtml.c:1127
+#: src/exportldif.c:604
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν επαρκούν τα δικαιώματα για τη δημιουργία καταλόγου"
 
-#: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
+#: src/exporthtml.c:1130
+#: src/exportldif.c:607
 msgid "Name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Το όνομα είναι πολύ μακρύ."
 
-#: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1133
+#: src/exportldif.c:610
 msgid "Not specified."
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν ορίστηκε."
 
-#: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:350
+#: src/folder.c:1219
+#: src/foldersel.c:350
 msgid "Inbox"
-msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
+msgstr "Εισερχόμενα"
 
-#: src/folder.c:1223 src/foldersel.c:354
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1223
+#: src/foldersel.c:354
 msgid "Sent"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "Σταλμένα"
 
-#: src/folder.c:1227 src/foldersel.c:358
+#: src/folder.c:1227
+#: src/foldersel.c:358
 msgid "Queue"
-msgstr "ÏõñÜ"
+msgstr "Ουρά"
 
-#: src/folder.c:1231 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
+#: src/folder.c:1231
+#: src/foldersel.c:362
+#: src/toolbar.c:362
+#: src/toolbar.c:395
 #: src/toolbar.c:483
 msgid "Trash"
-msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
+msgstr "Διαγραμμένα"
 
-#: src/folder.c:1235 src/foldersel.c:366
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1235
+#: src/foldersel.c:366
 msgid "Drafts"
-msgstr "Ðñü÷åéñá"
+msgstr "Πρόχειρα"
 
-#: src/folder.c:1493
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:1504
+#, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "/Åêôýðùóç..."
+msgstr "Επεξεργασία (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1840 src/inc.c:624
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1851
+#: src/inc.c:624
 msgid "Filtering messages...\n"
-msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
+msgstr "Φιλτράρισμα μηνυμάτων...\n"
 
-#: src/folder.c:2321
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:2332
+#, c-format
 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
-msgstr "ÅðéëÝãù üëá ôá ìçíýìáôá..."
+msgstr "Λήψη όλων των μηνυμάτων στο %s...\n"
 
-#: src/folder.c:2609
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:2620
+#, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
+msgstr "Μετακίνηση %s στο %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3512
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:3528
 msgid "Processing messages..."
-msgstr "/Åêôýðùóç..."
+msgstr "Επεξεργασία μηνυμάτων..."
 
 #: src/foldersel.c:218
 msgid "Select folder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επιλογή καταλόγου"
 
-#: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
+#: src/foldersel.c:534
+#: src/imap_gtk.c:137
+#: src/mh_gtk.c:129
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NewFolder"
 
-#: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
-#, fuzzy, c-format
+#: src/foldersel.c:542
+#: src/imap_gtk.c:143
+#: src/mh_gtk.c:135
+#: src/mh_gtk.c:238
+#, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
-msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
+msgstr "Το `%c' δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε όνομα φακέλου."
 
-#: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
+#: src/foldersel.c:552
+#: src/imap_gtk.c:153
+#: src/imap_gtk.c:202
+#: src/mh_gtk.c:145
 #: src/mh_gtk.c:245
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
-msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
+msgstr "Ο φάκελος '%s' υπάρχει ήδη."
 
-#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
-#, fuzzy, c-format
+#: src/foldersel.c:559
+#: src/imap_gtk.c:159
+#: src/mh_gtk.c:151
+#, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η δημιουργία φακέλου '%s'."
 
 #: src/folderview.c:281
-#, fuzzy
 msgid "/Mark all re_ad"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgstr "Σήμανση όλων ως _αναγνωσμένα"
 
 #: src/folderview.c:282
-#, fuzzy
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+msgstr "/Αναζήτηση _στο φάκελο..."
 
 #: src/folderview.c:284
-#, fuzzy
 msgid "/Process_ing..."
-msgstr "/Åêôýðùóç..."
+msgstr "Επεξεργασ_ία..."
 
+# Untranslatable
 #: src/folderview.c:288
-#, fuzzy
 msgid "/------"
-msgstr "/---"
+msgstr ""
 
 #: src/folderview.c:289
-#, fuzzy
 msgid "/Empty _trash..."
-msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
+msgstr "Ά_δειασμα Απορριμμάτων"
 
-#: src/folderview.c:431 src/gtk/icon_legend.c:59 src/prefs_actions.c:440
-#: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/folderview.c:431
+#: src/gtk/icon_legend.c:59
+#: src/prefs_actions.c:440
+#: src/prefs_filtering_action.c:579
+#: src/prefs_folder_column.c:80
 #: src/prefs_matcher.c:726
 msgid "New"
-msgstr "ÍÝá"
+msgstr "Νέα"
 
-#: src/folderview.c:432 src/gtk/icon_legend.c:60 src/prefs_folder_column.c:81
+#: src/folderview.c:432
+#: src/gtk/icon_legend.c:60
+#: src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
-msgstr "ÁäéÜâáóôá"
+msgstr "Αδιάβαστα"
 
-#: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:472
+#: src/folderview.c:433
+#: src/summaryview.c:472
 msgid "#"
-msgstr "áñ."
+msgstr "αρ."
 
-#: src/folderview.c:660
+#: src/folderview.c:663
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
+msgstr "Θέτω τις πληροφορίες καταλόγων..."
 
-#: src/folderview.c:713
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:716
 msgid "Mark all as read"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgstr "Σήμανση όλων ως αναγνωσμένα"
 
-#: src/folderview.c:714
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:717
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
+msgstr "Θέλετε πράγματι να σημειώσετε όλα τα μηνύματα στο φάκελο ως αναγνωσμένα;"
 
-#: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3234 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:940
+#: src/mainwindow.c:3244
+#: src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
+msgstr "Σάρωση καταλόγων %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3239 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:944
+#: src/mainwindow.c:3249
+#: src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+msgstr "Σάρωση καταλόγου %s ..."
 
-#: src/folderview.c:959
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:962
 msgid "Rebuild folder tree"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "Επαναδημιουργία διάταξης φακέλων"
 
-#: src/folderview.c:960
-msgid ""
-"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
-msgstr ""
+#: src/folderview.c:963
+msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr "Με αυτή τη λειτουργία θα αφαιρεθούν τα τοπικά αντίγραφα. Θέλετε να συνεχίσετε;"
 
-#: src/folderview.c:970
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:973
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+msgstr "Επαναδημιουργία διάταξης φακέλων..."
 
-#: src/folderview.c:972
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:975
 msgid "Scanning folder tree..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+msgstr "Σάρωση φακέλων..."
 
-#: src/folderview.c:1062
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:1065
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Έλεγχος για νέα μηνύματα σε όλους τους φακέλους..."
 
-#: src/folderview.c:1885
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:1895
+#, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+msgstr "Άνοιγμα φακέλου %s..."
 
-#: src/folderview.c:1897
+#: src/folderview.c:1907
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του φακέλου."
 
-#: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1714
+#: src/folderview.c:2054
+#: src/mainwindow.c:1721
 msgid "Empty trash"
-msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
+msgstr "Άδειασμα διαγραμμένων"
 
-#: src/folderview.c:2045
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2055
 msgid "Delete all messages in trash?"
-msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
+msgstr "Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα απορρίμματα;"
 
-#: src/folderview.c:2127
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2056
+#: src/mainwindow.c:1723
+msgid "+_Empty trash"
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:2137
+#, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
+msgstr "Θέλετε πράγματι να κάνετε τον φάκελο '%s' υποφάκελο του '%s';"
 
-#: src/folderview.c:2130
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2140
 msgid "Move folder"
-msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
+msgstr "Μετακίνηση φακέλου"
 
-#: src/folderview.c:2142
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2152
+#, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
+msgstr "Μετακίνηση του %s στο %s..."
 
-#: src/folderview.c:2171
+#: src/folderview.c:2181
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr ""
+msgstr "Ο προορισμός και η πηγή είναι τα ίδια."
 
-#: src/folderview.c:2174
+#: src/folderview.c:2184
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ενός φακέλου μέσα σε έναν υπο-φάκελο του."
 
-#: src/folderview.c:2177
+#: src/folderview.c:2187
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση φακέλων μεταξύ γραμματοκιβωτίων."
 
-#: src/folderview.c:2180
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2190
 msgid "Move failed!"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Η μετακίνηση απέτυχε!"
 
-#: src/folderview.c:2216
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2226
+#, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
-msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3689
+#: src/gedit-print.c:146
+#: src/messageview.c:1350
+#: src/summaryview.c:3692
 #: src/toolbar.c:175
 msgid "Print"
-msgstr "Åêôýðùóç"
+msgstr "Εκτύπωση"
 
 #: src/gedit-print.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Preparing pages..."
-msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
+msgstr "Προετοιμασία σελίδων..."
 
 #: src/gedit-print.c:271
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Rendering page %d of %d..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+msgstr ""
 
 #: src/gedit-print.c:273
 #, c-format
 msgid "Printing page %d of %d..."
-msgstr ""
+msgstr "Εκτύπωση σελίδας %d από %d..."
 
 #: src/gedit-print.c:295
 msgid "Print preview"
-msgstr ""
+msgstr "Προεπισκόπηση εκτύπωσης"
 
 #: src/gedit-print.c:451
 msgid "Page %N of %Q"
-msgstr ""
+msgstr "Σελίδα %N από %Q"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "Newsgroups:"
+msgstr "Συνδρομές νέων:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
 msgstr ""
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
+msgstr ""
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
-#, fuzzy
 msgid " Search "
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+msgstr " Αναζήτηση"
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Newsgroups:"
+msgstr ""
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Messages"
-msgstr "ÌÞíõìá"
+msgstr "Μηνύματα"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Type"
-msgstr "Ôýðïò MIME"
+msgstr "Τύπος"
 
 #: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
-msgstr ""
+msgstr "ελεγχόμενο(moderated)"
 
 #: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
-msgstr ""
+msgstr "μόνο για ανάγνωση"
 
 #: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "άγνωστο"
 
 #: src/grouplistdialog.c:412
 #, fuzzy
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
+msgstr "Αδυναμία αποθήκευσης μιας άδειας λίστας!"
 
-#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1056
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:447
+#: src/summaryview.c:1056
 msgid "Done."
-msgstr "ÔÝëïò"
+msgstr "Έγινε."
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr ""
+msgstr "Δημιουργός (ανάγνωση,δημιουργία)"
 
-#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:224
-#, fuzzy
+#: src/gtk/about.c:79
+#: src/textview.c:224
 msgid "/_Open with Web browser"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+msgstr "/_Άνοιγμα με τον περιηγητή Ιστοσελίδων"
 
-#: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:225
+#: src/gtk/about.c:80
+#: src/textview.c:225
 msgid "/Copy this _link"
-msgstr ""
+msgstr "/Αντιγραφή _συνδέσμου"
 
 #: src/gtk/about.c:124
 msgid "About Sylpheed-Claws"
-msgstr ""
+msgstr "Περί Sylpheed-Claws"
 
 #: src/gtk/about.c:185
 #, c-format
@@ -2845,6 +2907,8 @@ msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Λειτουργικό Σύστημα: %s %s (%s)"
 
 #: src/gtk/about.c:192
 #, c-format
@@ -2852,6 +2916,8 @@ msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Λειτουργικό Σύστημα: %s"
 
 #: src/gtk/about.c:199
 #, c-format
@@ -2859,6 +2925,8 @@ msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: unknown"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Λειτουργικό Σύστημα: άγνωστο"
 
 #: src/gtk/about.c:212
 #, c-format
@@ -2866,131 +2934,125 @@ msgid ""
 "Compiled-in features:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Δυνατότητες που περιλήφθησαν:\n"
+"%s"
 
 #: src/gtk/about.c:255
 msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2005 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "and the Sylpheed-Claws team"
 msgstr ""
 
 #: src/gtk/about.c:298
 msgid ""
-"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
-"client.\n"
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail client.\n"
 "\n"
 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
 msgstr ""
+"Το Sylpheed-Claws είναι ένα ελαφρύς, γρήγορος και παραμετροποιήσιμος πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.\n"
+"Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την τοποθεσία ιστού του Sylpheed-Claws:\n"
 
 #: src/gtk/about.c:304
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
-"to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Το Sylpheed-Claws είναι ελεύθερο λογισμικό που διανέμεται υπό την άδεια χρήσης GPL. Εάν θέλετε να κάνετε μια δωρεά στο έργο αυτό μπορείτε να το κάνετε στο:\n"
 
 #: src/gtk/about.c:311
 msgid "\n"
 msgstr ""
 
 #: src/gtk/about.c:322
-#, fuzzy
 msgid "Info"
-msgstr "êáíÝíá"
+msgstr "Πληροφορίες"
 
 #: src/gtk/about.c:350
 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
-msgstr ""
+msgstr "Η ομάδα του Sylpheed-Claws\n"
 
 #: src/gtk/about.c:367
 msgid ""
 "\n"
 "Previous team members\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Πρώην μέλη της ομάδας\n"
 
 #: src/gtk/about.c:384
 msgid ""
 "\n"
 "The translation team\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Η ομάδα μετάφρασης\n"
 
 #: src/gtk/about.c:401
 msgid ""
 "\n"
 "Documentation team\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Η ομάδα τεκμηρίωσης\n"
 
 #: src/gtk/about.c:418
 msgid ""
 "\n"
 "Logo\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Σήμα\n"
 
 #: src/gtk/about.c:435
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Icons\n"
-msgstr "Ëïã/óìüò"
+msgstr ""
+"\n"
+"Εικονίδια\n"
 
 #: src/gtk/about.c:452
 msgid ""
 "\n"
 "Contributors\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Συντελεστές\n"
 
 #: src/gtk/about.c:471
-#, fuzzy
 msgid "Authors"
-msgstr "¶ëëá"
+msgstr "Συγγραφείς"
 
 #: src/gtk/about.c:491
 msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
-"êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
-"×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
-"áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
-"Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
+"Αυτό το πρόγραμμα είναι ελεύθερο λογισμικό μπορείτε να το  επαναδιανείμετε και/ή να το τροποποιήσετε υπό τους όρους της  Γενικής Δημόσιας Άδειας Χρήσεως Λογισμικού GNU (GNU General Public Licence) όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), είτε στην έκδοση 2, ή (κατά επιλογή σας) οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση.\n"
 "\n"
 
 #: src/gtk/about.c:497
 msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
-"ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÕÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
-"ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
-"ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
+"Αυτό το πρόγραμμα διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ; χωρίς ούτε έμμεση εγγύηση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Αναφερθείτε στο GNU General Public License για περισσότερες λεπτομέρειες.\n"
 "\n"
 
 #: src/gtk/about.c:503
-#, fuzzy
 msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
-"ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
-"Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
-"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"Θα πρέπει να έχετε λάβει ένα αντίτυπο της άδειας αυτής μαζί με αυτό το πρόγραμμα. Εάν όχι, γράψτε στο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) στη διεύθυνση Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 
 #: src/gtk/about.c:517
-msgid ""
-"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
-"the OpenSSL Toolkit ("
-msgstr ""
+msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ("
+msgstr "Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit ("
 
 #: src/gtk/about.c:521
 msgid ").\n"
@@ -2998,68 +3060,60 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/about.c:533
 msgid "License"
-msgstr ""
+msgstr "Άδεια"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:47
 msgid "Orange"
-msgstr ""
+msgstr "Πορτοκαλί"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:48
 msgid "Red"
-msgstr ""
+msgstr "Κόκκινο"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:49
-#, fuzzy
 msgid "Pink"
-msgstr "Åêôýðùóç"
+msgstr "Ροζ"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:50
 msgid "Sky blue"
-msgstr ""
+msgstr "Μπλε ουρανού"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Blue"
-msgstr "ÔéìÞ"
+msgstr "Μπλε"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:52
 msgid "Green"
-msgstr ""
+msgstr "Πράσινο"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Brown"
-msgstr "ÊÜôù"
+msgstr "Καφέ"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:141
-#, fuzzy
-msgid "Set folder sortorder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+#: src/gtk/foldersort.c:142
+msgid "Set folder order"
+msgstr "Ορισμός σειράς κατάταξης φακέλων"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:153
-msgid ""
-"Move folders up or down to change\n"
-"the sort order in the folderview"
-msgstr ""
+#: src/gtk/foldersort.c:172
+msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
+msgstr "Μετακινήστε τους φακέλους πάνω ή κάτω για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης στη λίστα φακέλων."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:213
-#, fuzzy
+#: src/gtk/foldersort.c:196
 msgid "Folders"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Φάκελοι"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
-#, fuzzy
 msgid "Configuration"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò"
+msgstr "Ρυθμίσεις"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
+#, fuzzy
 msgid "Configuration options for the print job"
-msgstr ""
+msgstr "Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε."
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
-#, fuzzy
 msgid "Source Buffer"
-msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
+msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
 msgid "GtkTextBuffer object to print"
@@ -3075,11 +3129,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
 msgid "Wrap Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Κατάσταση Αναδίπλωσης"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
 msgid "Word wrapping mode"
-msgstr ""
+msgstr "Κατάσταση αναδίπλωσης λέξεων"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
 msgid "Highlight"
@@ -3091,25 +3145,24 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
 msgid "Font"
-msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
+msgstr "Γραμματοσειρά"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
 msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
-#, fuzzy
 msgid "Font Description"
-msgstr "Ðñïïñéóìüò"
+msgstr "Περιγραφή Γραμματοσειράς"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
 msgid "Numbers Font"
-msgstr "Áñéèìüò"
+msgstr "Γραμματοσειρά Αριθμών"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
@@ -3128,9 +3181,8 @@ msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
 msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
-#, fuzzy
 msgid "Print Header"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+msgstr "Επικεφαλίδα Εκτύπωσης"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
 msgid "Whether to print a header in each page"
@@ -3161,15 +3213,18 @@ msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:596
-#, fuzzy
 msgid "No dictionary selected."
-msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
+msgstr "Δεν επιλέχθηκε λεξικό."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1800 src/gtk/gtkaspell.c:2076
+#: src/gtk/gtkaspell.c:817
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1800
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2076
 msgid "Normal Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Κανονική Λειτουργία"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1806 src/gtk/gtkaspell.c:2087
+#: src/gtk/gtkaspell.c:819
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2087
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr ""
 
@@ -3179,16 +3234,16 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1141
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr ""
+msgstr "Δε βρέθηκε ανορθόγραφη λέξη."
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1489
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr ""
+msgstr "Αντικατάσταση άγνωστης λέξης"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1504
 #, c-format
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Αντικατάσταση του \"%s\" με: </span>"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1549
 msgid ""
@@ -3196,59 +3251,60 @@ msgid ""
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1794 src/gtk/gtkaspell.c:2065
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1794
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2065
 msgid "Fast Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Γρήγορη Λειτουργία"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1901
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr ""
+msgstr "Το \"%s\" είναι άγνωστο στο %s"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
 msgid "Accept in this session"
-msgstr ""
+msgstr "Μόνο για αυτή την συνεδρία"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1925
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Προσθήκη στο προσωπικό λεξικό"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1935
-#, fuzzy
 msgid "Replace with..."
-msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
+msgstr "Αντικατάσταση με... "
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1948
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr ""
+msgstr "Έλεγχος με %s"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
+msgstr "(δεν υπάρχουν προτάσεις)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1981 src/gtk/gtkaspell.c:2139
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1981
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2139
 msgid "More..."
-msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
+msgstr "Περισσότερα..."
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:2041
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Λεξικό: %s"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση εναλλακτικού (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2102 src/prefs_spelling.c:172
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2102
+#: src/prefs_spelling.c:172
 msgid "Check while typing"
-msgstr ""
+msgstr "Έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:2118
 msgid "Change dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Αλλαγή λεξικού"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:2251
 #, c-format
@@ -3256,20 +3312,20 @@ msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Ο διορθωτής ορθογραφίας δεν μπόρεσε να αλλάξει λεξικό.\n"
+"%s"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Has been replied to"
-msgstr "ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+msgstr "μηνύματα που έχουν απαντηθεί"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:62
 msgid "Has been forwarded"
-msgstr ""
+msgstr "Έχει προωθηθεί"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Has attachment(s)"
-msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
+msgstr "Έχει συνημμένο(α)"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:64
 msgid "Digitally signed"
@@ -3280,57 +3336,51 @@ msgid "Encrypted"
 msgstr ""
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Signed and has attachment(s)"
-msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
+msgstr ""
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:67
-#, fuzzy
 msgid "Encrypted and has attachment(s)"
-msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
+msgstr ""
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Marked"
-msgstr "ÓÞìáíóç"
+msgstr "Σημασμένο"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:69 src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
+#: src/inc.c:577
+#: src/prefs_summary_column.c:89
 msgid "Locked"
-msgstr ""
+msgstr "Κλειδωμένο"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:70
-#, fuzzy
 msgid "In an ignored thread"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgstr "Σε αγνοημένο νήμα"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:102
-#, fuzzy
 msgid "Icon Legend"
-msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
+msgstr "Κείμενο εικονιδίων"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:120
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a "
-"message:</span>"
+msgid "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a message:</span>"
 msgstr ""
 
 #: src/gtk/inputdialog.c:165
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
+msgstr "Εισάγετε κωδικό για %s σε %s:"
 
 #: src/gtk/inputdialog.c:167
 msgid "Input password"
-msgstr "Äþóôå ôïí êùäéêü"
+msgstr "Δώστε τον κωδικό"
 
 #: src/gtk/logwindow.c:87
 msgid "Protocol log"
-msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
+msgstr "Καταγραφή πρωτοκόλλου"
 
 #: src/gtk/logwindow.c:319
-#, fuzzy
 msgid "Clear _Log"
-msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
+msgstr "Καθαρισμός _Καταγραφής"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:129
 msgid ""
@@ -3340,318 +3390,322 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:157
-#, fuzzy
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επιλογή ενός Πρόσθετου για φόρτωμα"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:165
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The following error occured while loading the plugin:\n"
 "%s\n"
-msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:241 src/gtk/pluginwindow.c:388
+#: src/gtk/pluginwindow.c:241
+#: src/gtk/pluginwindow.c:388
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
 msgid "Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Πρόσθετα"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:272 src/prefs_summaries.c:210
-#, fuzzy
+#: src/gtk/pluginwindow.c:272
+#: src/prefs_summaries.c:210
 msgid "Description"
-msgstr "Ðñïïñéóìüò"
+msgstr "Περιγραφή"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:296
 msgid "Load Plugin..."
-msgstr ""
+msgstr "Φόρτωση Πρόσθετου..."
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:301
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Αποφόρτωση Πρόσθετου"
 
 #: src/gtk/prefswindow.c:527
 msgid "Page Index"
-msgstr ""
+msgstr "Δείκτης Σελίδας"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:742
-#: src/prefs_filtering_action.c:374
+#: src/gtk/progressdialog.c:141
+#: src/prefs_account.c:742
+#: src/prefs_filtering_action.c:376
 msgid "Account"
-msgstr "Ëïã/óìüò"
+msgstr "Λογ/σμός"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/gtk/progressdialog.c:149
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121
 #: src/prefs_summary_column.c:80
 msgid "Status"
-msgstr "ÊáôÜóôáóç"
+msgstr "Κατάσταση"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:233
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:231
 msgid "all messages"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "όλα τα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:234
+#: src/gtk/quicksearch.c:232
 msgid "messages whose age is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα παλαιότερα από #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:235
+#: src/gtk/quicksearch.c:233
 msgid "messages whose age is less than #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα νεότερα από #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:236
+#: src/gtk/quicksearch.c:234
 msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στο κυρίως κείμενο του μηνύματος"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:237
+#: src/gtk/quicksearch.c:235
 msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S σε ολόκληρο το μήνυμα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:238
+#: src/gtk/quicksearch.c:236
 msgid "messages carbon-copied to S"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που είναι Αντίγραφα Προς το S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:239
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:237
 msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "Ôï ìÞíõìá %d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
+msgstr "μηνύματα που είναι είτε προς: είτε αντίγραφο-προς: το S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:240
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:238
 msgid "deleted messages"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
+msgstr "διαγραμμένα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:241
+#: src/gtk/quicksearch.c:239
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα Αποστολέας"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:242
+#: src/gtk/quicksearch.c:240
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:243
+#: src/gtk/quicksearch.c:241
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που προέρχονται από τον χρήστη S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:244
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:242
 msgid "forwarded messages"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+msgstr "προωθημένα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:245
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
 msgid "messages which contain header S"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν την κεφαλίδα S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:246
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα Message-ID"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:247
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα απάντηση-σε"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:248
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
 msgid "locked messages"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+msgstr "κλειδωμένα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:249
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:250
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
 msgid "new messages"
-msgstr "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
+msgstr "νέα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:251
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
 msgid "old messages"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "Παλιά μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:252
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
-msgstr ""
+msgstr "ημιτελή μηνύματα (που δεν έχουν ληφθεί ολόκληρα)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:253
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
 msgid "messages which have been replied to"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που έχουν απαντηθεί"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:254
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
 msgid "read messages"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+msgstr "αναγνωσμένα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:255
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
 msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στο θέμα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:256
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
 msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα με σκορ ίσο με #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:257
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
 msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα με σκορ μεγαλύτερο από #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:258
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
 msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα με σκορ μικρότερο από #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:259
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
 msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα με μέγεθος ίσο με #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:260
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
 msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα με μέγεθος μεγαλύτερο από #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:261
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
 msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα με μέγεθος μικρότερο από #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:262
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
 msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που έχουν σταλεί στο S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:263
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
 msgid "marked messages"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+msgstr "επισημασμέμα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:264
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
 msgid "unread messages"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+msgstr "μη αναγνωσμένα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:265
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
 msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα Αναφορές"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:266
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
 msgid "messages returning 0 when passed to command"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που επιστρέφουν κατάσταση 0 όταν περαστούν από την εντολή"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:267
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα X-Label"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:269
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
 msgid "logical AND operator"
-msgstr ""
+msgstr "λογικός χειριστής AND"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:270
+#: src/gtk/quicksearch.c:268
 msgid "logical OR operator"
-msgstr ""
+msgstr "λογικός χειριστής OR"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:271
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
 msgid "logical NOT operator"
-msgstr ""
+msgstr "λογικός χειριστής NOT"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:272
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
 msgid "case sensitive search"
-msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
+msgstr "διάκριση πεζών/κεφαλαίων στην αναζήτηση"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:274
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:282
-msgid "Extended Search symbols"
+#: src/gtk/quicksearch.c:280
+msgid "Extended Search"
+msgstr "Εκτεταμένη Έρευνα"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:281
+msgid ""
+"Extended Search allows the user to define criteria that messages must have in order to match and be displayed in the message list.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
-#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:467
-msgid "Subject"
-msgstr "ÈÝìá"
+#: src/gtk/quicksearch.c:374
+#: src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/prefs_matcher.c:150
+#: src/prefs_matcher.c:1680
+#: src/prefs_summary_column.c:82
+#: src/quote_fmt.c:47
+#: src/summaryview.c:467
+msgid "Subject"
+msgstr "Θέμα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:468
+#: src/gtk/quicksearch.c:378
+#: src/prefs_filtering_action.c:1072
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1681
+#: src/prefs_summary_column.c:83
+#: src/quote_fmt.c:42
+#: src/summaryview.c:468
 msgid "From"
-msgstr "Áðü"
+msgstr "Από"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:469
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:382
+#: src/prefs_filtering_action.c:1073
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1682
+#: src/prefs_summary_column.c:84
+#: src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:469
 msgid "To"
-msgstr "Ðñïò:"
+msgstr "Προς"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:392
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:393
 msgid "Recursive"
-msgstr "ËÞøç"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:402
+#: src/gtk/quicksearch.c:403
 msgid "Sticky"
-msgstr ""
+msgstr "Επικολλημένο"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:430
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:431
 msgid " Clear "
-msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
+msgstr " Εκκαθάριση"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:437
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:438
 msgid " ... "
-msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
+msgstr " ..."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:446
+#: src/gtk/quicksearch.c:447
 msgid "Quick search: edit filtering condition"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:449
+#: src/gtk/quicksearch.c:450
 msgid " Extended Symbols... "
-msgstr ""
+msgstr "Εκτεταμένα Σύμβολα..."
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:254
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:308
 msgid "correct"
-msgstr ""
+msgstr "σωστό"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
-#, fuzzy
 msgid "Owner"
-msgstr "¶ëëá"
+msgstr "Ιδιοκτήτης"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
-#, fuzzy
 msgid "Signer"
-msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
+msgstr "Υπογράφων"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:148
+#: src/prefs_filtering.c:266
+#: src/prefs_themes.c:913
 msgid "Name: "
-msgstr "¼íïìá:"
+msgstr "Όνομα:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:155
 msgid "Organization: "
-msgstr "Ïñãáíéóìüò"
+msgstr "Οργανισμός:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:162
 msgid "Location: "
-msgstr "Ëïã/óìüò"
+msgstr "Τοποθεσία:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
-#, fuzzy
 msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Áðïôýðùìá êëåéäéïý: %s\n"
+msgstr "Αποτύπωμα:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
-#, fuzzy
 msgid "Signature status: "
-msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
+msgstr "Κατάσταση υπογραφής: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Πιστοποιητικό SSL για %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:245
 #, c-format
@@ -3660,416 +3714,421 @@ msgid ""
 "Do you want to accept it?"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:256
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:310
+#, c-format
 msgid "Signature status: %s"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
+msgstr "Κατάσταση υπογραφής: %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:263
-#, fuzzy
 msgid "_View certificate"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Προ_βολή Πιστοποιητικού"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268
 msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Άγνωστο Πιστοποιητικό SSL"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
 msgid "_Accept and save"
-msgstr ""
+msgstr "_Αποδοχή και αποθήκευση"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
 msgid "_Cancel connection"
-msgstr "ÓõíäÝïìáé"
+msgstr "Άρνη_ση σύνδεσης"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:287
 msgid "New certificate:"
-msgstr ""
+msgstr "Νέο Πιστοποιητικό:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:292
 msgid "Known certificate:"
-msgstr ""
+msgstr "Γνωστό Πιστοποιητικό:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:299
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr ""
+msgstr "Το πιστοποιητικό για το %s έχει αλλάξει. Θέλετε να το δεχτείτε;"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:317
-#, fuzzy
 msgid "_View certificates"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
+msgstr "_Προβολή πιστοποιητικών"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Το πιστοποιητικό SSL άλλαξε"
 
-#: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2461 src/summaryview.c:2466
+#: src/headerview.c:197
+#: src/summaryview.c:2464
+#: src/summaryview.c:2469
 msgid "(No From)"
-msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
+msgstr "(Χωρίς αποστολέα)"
 
-#: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2492 src/summaryview.c:2495
+#: src/headerview.c:212
+#: src/summaryview.c:2495
+#: src/summaryview.c:2498
 msgid "(No Subject)"
-msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
+msgstr "(Χωρίς Θέμα)"
 
 #: src/image_viewer.c:288
-#, fuzzy
 msgid "Filename:"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα Αρχείου:"
 
 #: src/image_viewer.c:295
-#, fuzzy
 msgid "Filesize:"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Μέγεθος αρχείου:"
 
 #: src/image_viewer.c:316
 msgid "Load Image"
-msgstr ""
+msgstr "Φόρτωση Εικόνας"
 
 #: src/image_viewer.c:322
 msgid "Content-Type:"
-msgstr ""
+msgstr "Τύπος περιεχομένου:"
 
 #: src/imap.c:610
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
-"and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
 msgstr ""
 
 #: src/imap.c:619
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
-msgstr ""
+msgstr "Η σύνδεση στο %s απέτυχε: δεν επιτράπηκε η σύνδεση.%s"
 
 #: src/imap.c:623
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Η σύνδεση στο %s απέτυχε: δεν επιτράπηκε η σύνδεση.%s\n"
 
 #: src/imap.c:640
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
-msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+msgstr "Η σύνδεση στο %s απέτυχε"
 
-#: src/imap.c:645 src/imap.c:648
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:645
+#: src/imap.c:648
+#, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
+msgstr "Η IMAP4 σύνδεση στο %s διακόπηκε. Επανασύνδεση...\n"
 
-#: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:271
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:750
+#: src/inc.c:755
+#: src/news.c:260
+#: src/send_message.c:275
 msgid "Insecure connection"
-msgstr "ÓõíäÝïìáé"
+msgstr "Μη ασφαλής σύνδεση"
 
-#: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:272
+#: src/imap.c:751
+#: src/inc.c:756
+#: src/news.c:261
+#: src/send_message.c:276
 msgid ""
-"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
-"available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
 "\n"
-"Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
-"not be secure."
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would not be secure."
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:278
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:757
+#: src/inc.c:762
+#: src/news.c:267
+#: src/send_message.c:282
 msgid "Con_tinue connecting"
-msgstr "ÓõíäÝïìáé"
+msgstr ""
 
 #: src/imap.c:768
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
-msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ..."
+msgstr "Σύνδεση στον διακομιστή IMAP4 : %s..."
 
 #: src/imap.c:800
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή IMAP4: %s:%d"
 
 #: src/imap.c:803
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στον διακομιστή IMAP4: %s:%d\n"
 
 #: src/imap.c:832
 msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr ""
+msgstr "δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει συνεδρία TLS\n"
 
 #: src/imap.c:865
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
-msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ..."
+msgstr "Σύνδεση με τον διακομιστή IMAP4  %s...\n"
 
 #: src/imap.c:1036
-#, fuzzy
 msgid "Adding messages..."
-msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
+msgstr "Προσθήκη μηνυμάτων..."
 
-#: src/imap.c:1162
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1165
 msgid "Copying messages..."
-msgstr "ÁíôéãñÜöù ôï ìÞíõìá %s%c%d óôï %s ...\n"
+msgstr "Αντιγραφή μηνυμάτων..."
 
-#: src/imap.c:1302
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1305
 msgid "can't set deleted flags\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1308 src/imap.c:3551
+#: src/imap.c:1311
+#: src/imap.c:3520
 msgid "can't expunge\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá áðáëåßøù\n"
+msgstr "δεν μπορώ να τα απαλείψω\n"
 
-#: src/imap.c:1743
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1746
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+msgstr "δεν είναι δυνατή η δημιουργία γραμματοκιβωτίου: η εντολή LIST απέτυχε\n"
 
-#: src/imap.c:1759
+#: src/imap.c:1762
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+msgstr "δεν είναι δυνατή η δημιουργία γραμματοκιβωτίου\n"
 
-#: src/imap.c:1840
+#: src/imap.c:1843
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1871
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:1874
+#, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η μετονομασία του γραμματοκιβωτίου: %s σε %s\n"
 
-#: src/imap.c:1935
+#: src/imap.c:1938
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
+msgstr "δεν μπορώ να διαγράψω το mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:2191
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2194
 msgid "LIST failed\n"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Η εντολή LIST απέτυχε\n"
 
-#: src/imap.c:2299
+#: src/imap.c:2302
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
+msgstr "δεν μπορώ να επιλέξω τον κατάλογο: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2474
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2438
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Η πιστοποίηση IMAP4 απέτυχε.\n"
 
-#: src/imap.c:2661
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2625
 msgid "Fetching message..."
-msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
+msgstr "Λήψη μηνύματος..."
 
-#: src/imap.c:2826
+#: src/imap.c:2790
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2856
+#: src/imap.c:2820
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2900
+#: src/imap.c:2864
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:3536
+#: src/imap.c:3505
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
+msgstr "δεν μπορώ να τα σημειώσω ως διεγραμμένα: %d\n"
 
-#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
+#: src/imap_gtk.c:55
+#: src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
+msgstr "/Δημιουργία _νέου φακέλου..."
 
-#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
+#: src/imap_gtk.c:56
+#: src/mh_gtk.c:51
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+msgstr "/_Μετονομασία φακέλου..."
 
-#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:57
+#: src/mh_gtk.c:52
 msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+msgstr "Μ_ετακίνηση φακέλου..."
 
-#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:53
 msgid "/_Delete folder..."
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "/_Διαγραφή φακέλου..."
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+#: src/imap_gtk.c:60
+#: src/news_gtk.c:54
 msgid "/Synchronise"
-msgstr ""
+msgstr "/Συγχρονισμός"
 
-#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:61
+#: src/news_gtk.c:55
 msgid "/Down_load messages"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "/_Λήψη μηνυμάτων"
 
-#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:63
+#: src/mh_gtk.c:55
+#: src/news_gtk.c:57
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "/Έλε_γχος για νέα μηνύματα"
 
-#: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:64
+#: src/mh_gtk.c:56
 msgid "/C_heck for new folders"
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "/Έλεγχος για νέους _Φακέλους"
 
-#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:65
+#: src/mh_gtk.c:57
 msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/Ανακατασκευή _διάταξης φακέλων"
 
 #: src/imap_gtk.c:134
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
 msgstr ""
-"Äþóôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:\n"
-"(áí èÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá êáôÜëïãï ãéá íá âÜëåôå õðïêáôáëüãïõò\n"
-" ðñïóèÝóôå ôï `/' óôï ôÝëïò ôïõ ïíüìáôïò)"
+"Εισάγετε το όνομα του νέου φακέλου:\n"
+"(αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα φάκελο για να βάλετε υποφακέλους\n"
+" προσθέστε ένα `/' στο τέλος του ονόματος)"
 
-#: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap_gtk.c:183
+#: src/mh_gtk.c:228
+#, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
-msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
+msgstr "Εισάγετε ένα νέο όνομα για το '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
+#: src/imap_gtk.c:185
+#: src/mh_gtk.c:230
 msgid "Rename folder"
-msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
+msgstr "Μετονομασία καταλόγου"
 
-#: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
+#: src/imap_gtk.c:212
+#: src/mh_gtk.c:255
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η μετονομασία του φακέλου.\n"
+"Το νέο όνομα για τον φάκελο δεν είναι έγκυρο."
 
-#: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap_gtk.c:266
+#: src/mh_gtk.c:176
+#, c-format
 msgid ""
-"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
-"will not be possible.\n"
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery will not be possible.\n"
 "\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
-"ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöïýí;"
+"Όλοι οι φάκελοι και τα μηνύματα μέσα στο `%s' θα διαγραφούν μόνιμα, χωρίς δυνατότηα ανάκτησης.\n"
+"\n"
+"Θέλετε πράγματι να διαγραφούν;"
 
-#: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap_gtk.c:288
+#: src/mh_gtk.c:198
+#, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του φακέλου '%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap_gtk.c:348
+#: src/news_gtk.c:264
+#, c-format
 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
-msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+msgstr "Συνέβη σφάλμα κατά την λήψη μηνύματων στο '%s'."
 
 #: src/import.c:149
-msgid "Import"
-msgstr "ÅéóáãùãÞ"
+msgid "Import mbox file"
+msgstr "Εισαγωγή από αρχείο mbox"
 
 #: src/import.c:168
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
-
-#: src/import.c:178
-msgid "Importing file:"
-msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
+msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
+msgstr "Επιλέξτε το αρχείο mbox και τον κατάλογο προορισμού."
 
-#: src/import.c:183
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
+#: src/import.c:185
+msgid "Destination folder:"
+msgstr "Φάκελοςπροορισμού:"
 
-#: src/import.c:242
+#: src/import.c:248
 msgid "Select importing file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Επέλεξε αρχείο εισαγωγής"
 
 #: src/importldif.c:190
 msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr ""
+msgstr "Παρακαλώ προσδιορίστε όνομα ευρετηρίου διευθύνσεων και αρχείο για εισαγωγή."
 
 #: src/importldif.c:193
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:196
-#, fuzzy
 msgid "File imported."
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Το αρχείο εισήχθη"
 
-#: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:451
+#: src/importmutt.c:125
+#: src/importpine.c:125
 msgid "Please select a file."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε ένα αρχείο"
 
-#: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
+#: src/importldif.c:457
+#: src/importmutt.c:130
+#: src/importpine.c:130
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Πρέπει να δώσετε όνομα ευρετηρίου διευθύνσεων."
 
 #: src/importldif.c:472
 msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα κατά την ανάγνωση των πεδίων LDIF"
 
 #: src/importldif.c:495
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο LDIF εισήχθη επιτυχώς"
 
 #: src/importldif.c:574
-#, fuzzy
 msgid "Select LDIF File"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή Αρχείου LDIF"
 
 #: src/importldif.c:662
-msgid ""
-"Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
-"file data."
-msgstr ""
+msgid "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF file data."
+msgstr "Εισάγετε το όνομα για το ευρετήριο διευθύνσεων που θα δημιουργηθεί από το αρχείο LDIF."
 
 #: src/importldif.c:668
-#, fuzzy
 msgid "File Name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα Αρχείου"
 
 #: src/importldif.c:679
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:688
-#, fuzzy
 msgid "Select the LDIF file to import."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
+msgstr "Επιλογή αρχείου LDIF για εισαγωγή."
 
 #: src/importldif.c:725
 msgid "R"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:465
+#: src/importldif.c:726
+#: src/summaryview.c:465
 msgid "S"
 msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:727
-#, fuzzy
 msgid "LDIF Field Name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα πεδίου LDIF"
 
 #: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
-msgstr ""
+msgstr "Όνομα Γνωρίσματος"
 
 #: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
-msgstr ""
+msgstr "Πεδίο LDIF"
 
 #: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
-msgstr ""
+msgstr "Γνώρισμα"
 
 #: src/importldif.c:806
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
@@ -4077,23 +4136,15 @@ msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:811
 msgid "???"
-msgstr ""
+msgstr ";;;"
 
 #: src/importldif.c:829
-msgid ""
-"Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
-"list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
-"automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
-"(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
-"anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
-"below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
-"field for import."
+msgid "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select (\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click anywhere in the row will select that field for rename in the input area below the list. A double click anywhere in the row will also select the field for import."
 msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:841
-#, fuzzy
 msgid "Select for Import"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επιλογή για Εισαγωγή"
 
 #: src/importldif.c:847
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
@@ -4101,7 +4152,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:850
 msgid " Modify "
-msgstr ""
+msgstr " Τροποποίηση"
 
 #: src/importldif.c:856
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
@@ -4109,212 +4160,207 @@ msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:929
 msgid "Records Imported :"
-msgstr ""
+msgstr "ΕΙσήχθησαν Εγγραφές:"
 
 #: src/importldif.c:960
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "Εισαγωγή αρχείου LDIF στο Ευρετήριο Διευθύνσεων"
 
 #: src/importmutt.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά την εισαγωγή του αρχείου MUTT"
 
 #: src/importmutt.c:159
-#, fuzzy
 msgid "Select MUTT File"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή Αρχείου MUTT"
 
-#: src/importmutt.c:207
+#: src/importmutt.c:206
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "Εισαγωγή αρχείοτ MUTT στο Ευρετήριο Διευθύνσεων"
 
-#: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
-#, fuzzy
+#: src/importmutt.c:291
+#: src/importpine.c:292
 msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε ένα αρχείο για εισαγωγή"
 
 #: src/importpine.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά την εισαγωγή του αρχείου Pine."
 
 #: src/importpine.c:159
-#, fuzzy
 msgid "Select Pine File"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή Αρχείου Pine"
 
-#: src/importpine.c:207
+#: src/importpine.c:206
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr ""
 
 #: src/inc.c:363
 msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+msgstr "Λαμβάνω τα νέα μηνύματα"
 
 #: src/inc.c:410
 msgid "Standby"
-msgstr "ÐåñéìÝíù"
+msgstr "Περιμένω"
 
-#: src/inc.c:540 src/inc.c:590
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:540
+#: src/inc.c:590
 msgid "Cancelled"
-msgstr "Áêýñùóç"
+msgstr "Ακυρώθηκε"
 
 #: src/inc.c:551
 msgid "Retrieving"
-msgstr "ËáìâÜíù"
+msgstr "Λαμβάνω"
 
 #: src/inc.c:560
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
-msgstr[0] "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
-msgstr[1] "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
+msgstr[0] "Ολοκληρώθηκε (%d μήνυμα (%s) παρελήφθη)"
+msgstr[1] "Ολοκληρώθηκε (%d μηνύματα (%s) παρελήφθησαν)"
 
 #: src/inc.c:566
-#, fuzzy
 msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Ολοκληρώθηκε (δεν υπάρχουν νέα μηνύματα)"
 
 #: src/inc.c:571
-#, fuzzy
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+msgstr "Η σύνδεση απέτυχε"
 
 #: src/inc.c:574
-#, fuzzy
 msgid "Auth failed"
-msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
+msgstr "Η εντολή Auth απέτυχε"
 
-#: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
+#: src/inc.c:587
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
 msgid "Timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Όριο χρόνου"
 
 #: src/inc.c:685
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
-msgstr[0] "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
-msgstr[1] "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
+msgstr[0] "Ολοκληρώθηκε (%d νέο μήνυμα)"
+msgstr[1] "Ολοκληρώθηκε (%d νέα μηνύματα)"
 
 #: src/inc.c:689
-#, fuzzy
 msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Ολοκληρώθηκε (δεν υπάρχουν νέα μηνύματα)"
 
 #: src/inc.c:698
-#, fuzzy
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+msgstr "Συνέβησαν σφάλματα κατά τη λήψη της αλληλογραφίας."
 
 #: src/inc.c:739
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+msgstr "%s: Λαμβάνω τα νέα μηνύματα"
 
 #: src/inc.c:772
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
+msgstr "Σύνδεση με το διακομιστή POP3: %s..."
 
 #: src/inc.c:782
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Δεν μπορώ να συνδεθώ στον POP3 server: %s:%d\n"
 
 #: src/inc.c:789
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Δεν μπορώ να συνδεθώ στον POP3 server: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:870 src/send_message.c:435
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:870
+#: src/send_message.c:444
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Πιστοποίηση..."
 
 #: src/inc.c:871
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
+msgstr "Λήψη μηνυμάτων από %s (%s) ..."
 
 #: src/inc.c:877
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (STAT)..."
+msgstr "Λαμβάνω τον αριθμό των νέων μηνυμάτων (STAT)..."
 
 #: src/inc.c:881
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (LAST)..."
+msgstr "Λαμβάνω τον αριθμό των νέων μηνυμάτων (LAST)..."
 
 #: src/inc.c:885
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
+msgstr "Λαμβάνω τον αριθμό των νέων μηνυμάτων (UIDL)..."
 
 #: src/inc.c:889
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÝãåèïò ôùí ìçíõìÜôùí (LIST)..."
+msgstr "Λαμβάνω το μέγεθος των μηνυμάτων (LIST)..."
 
 #: src/inc.c:899
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Deleting message %d"
-msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
+msgstr "Διαγραφή μηνύματος %d"
 
-#: src/inc.c:906 src/send_message.c:453
+#: src/inc.c:906
+#: src/send_message.c:462
 msgid "Quitting"
-msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
+msgstr "Κλείνω τη σύνδεση"
 
 #: src/inc.c:931
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+msgstr "Λαμβάνεται το μήνυμα (%d / %d) (%s / %s)"
 
 #: src/inc.c:950
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
-msgstr[0] "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
-msgstr[1] "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+msgstr[0] "Λήψη (%d μήνυμα (%s) ελήφθη)"
+msgstr[1] "Λήψη (%d μηνύμαυσ (%s) ελήφθησαν)"
 
 #: src/inc.c:1106
-#, fuzzy
 msgid "Connection failed."
-msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+msgstr "Η σύνδεση απέτυχε"
 
 #: src/inc.c:1109
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
-msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+msgstr "Η σύνδεση στο %s:%d απέτυχε."
 
 #: src/inc.c:1114
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
+msgstr "Ένα σφάλμα συνέβη καθώς επεξεργάζομαι το mail."
 
 #: src/inc.c:1119
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
-msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
+msgstr ""
+"Δημιουργήθηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία μηνυμάτων:\n"
+"%s"
 
 #: src/inc.c:1125
 msgid "No disk space left."
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
+msgstr "Δεν υπάρχει άλλος χώρος στο δίσκο."
 
 #: src/inc.c:1130
-#, fuzzy
 msgid "Can't write file."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
+msgstr "Αδύνατη η εγγραφή του αρχείου"
 
 #: src/inc.c:1135
 msgid "Socket error."
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα βύσματος"
 
 #: src/inc.c:1138
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
-msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
+msgstr "δημιουργώ NNTP σύνδεση στο %s:%d ...\n"
 
-#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:366 src/send_message.c:578
+#: src/inc.c:1143
+#: src/send_message.c:375
+#: src/send_message.c:587
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr ""
 
@@ -4324,1302 +4370,1256 @@ msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 msgstr ""
 
 #: src/inc.c:1151
-#, fuzzy
 msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
+msgstr "Το γραμματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο."
 
 #: src/inc.c:1155
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
-msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
+msgstr ""
+"Το γραμματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο:\n"
+"%s"
 
-#: src/inc.c:1161 src/send_message.c:563
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1161
+#: src/send_message.c:572
 msgid "Authentication failed."
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Η πιστοποίηση απέτυχε."
 
-#: src/inc.c:1166 src/send_message.c:566
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1166
+#: src/send_message.c:575
+#, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr ""
+"Η πιστοποίηση απέτυχε:\n"
+"%s"
 
-#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:582
+#: src/inc.c:1171
+#: src/send_message.c:591
 msgid "Session timed out."
-msgstr ""
+msgstr "Λήξη χρόνου σύνδεσης"
 
 #: src/inc.c:1174
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
-msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+msgstr "Η ενεργοποίηση απλουστευμένου ονόματος ξεπέρασε το καθορισμένο χρόνο"
 
 #: src/inc.c:1209
-#, fuzzy
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
+msgstr "Η ενσωμάτωση ακυρώθηκε\n"
 
 #: src/inc.c:1446
 #, c-format
 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1968
+#: src/inc.c:1449
+#: src/toolbar.c:1972
+#, fuzzy
 msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+msgstr "Προειδοποίηση Ασφαλείας"
 
 #: src/inc.c:1451
+#, fuzzy
 msgid "On_ly once"
-msgstr ""
+msgstr "Εμφάνιση του μηνύματος απουσίας μια φορά"
 
 #: src/ldif.c:870
-#, fuzzy
 msgid "Nick Name"
-msgstr "¼íïìá"
+msgstr "Ψευδώνυμο"
 
-#: src/main.c:172
-#, fuzzy, c-format
+#: src/main.c:174
+#, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
-"Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
-"Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
+"Το αρχείο '%s' υπάρχει ήδη.\n"
+"Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του φακέλου."
 
-#: src/main.c:254
+#: src/main.c:256
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
 "Do you want to migrate this configuration?"
 msgstr ""
+"Βρέθηκαν ρυθμίσεις για το Sylpheed-Claws %s.\n"
+"Θέλετε να εισάγετε αυτές τις ρυθμίσεις;"
 
-#: src/main.c:257
+#: src/main.c:259
 msgid "1.0.5 or previous"
-msgstr ""
+msgstr "1.0.5 ή προηγούμενο"
 
-#: src/main.c:257
+#: src/main.c:259
 msgid "1.9.15 or previous"
-msgstr ""
+msgstr "1.9.15 ή προηγούμενο"
 
-#: src/main.c:260
-#, fuzzy
+#: src/main.c:262
 msgid "Migration of configuration"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
+msgstr "Μεταφορά ρυθμίσεων"
 
-#: src/main.c:265
-#, fuzzy
+#: src/main.c:267
 msgid "Copying configuration..."
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
+msgstr "Αντιγραφή ρυθμίσεων..."
 
-#: src/main.c:270
-#, fuzzy
+#: src/main.c:272
 msgid "Migration failed!"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Η μεταφορά απέτυχε!"
 
-#: src/main.c:337
+#: src/main.c:339
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
+msgstr "το g_thread δεν υποστηρίζεται από την glib.\n"
 
-#: src/main.c:716
+#: src/main.c:525
+msgid "Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the plugin and try again."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:736
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
+msgstr "Χρήση: %s [ΕΠΙΛΟΓΗ]...\n"
 
-#: src/main.c:718
+#: src/main.c:738
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
+msgstr "  --compose [διεύθυνση]  άνοιγμα παραθύρου σύνθεσης"
+
+#: src/main.c:739
+msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:719
+#: src/main.c:740
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
+"  --attach αρχείο1 [αρχείο2]...\n"
+"                         άνοιγμα του παραθύρου σύνθεσης μηνύματος με\n"
+"                         τα καθορισμένα αρχεία συνημμένα"
 
-#: src/main.c:722
+#: src/main.c:743
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "  --receive              λήψη νέων μηνυμάτων"
 
-#: src/main.c:723
+#: src/main.c:744
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
+msgstr "  --receive-all          λήψη νέων μηνυμάτων όλων των λογαριασμών"
 
-#: src/main.c:724
-#, fuzzy
+#: src/main.c:745
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "  --send                 αποστολή όλων των μηνυμάτων στην ουρά"
 
-#: src/main.c:725
-#, fuzzy
+#: src/main.c:746
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "  --status [φάκελος]...  εμφάνιση του συνολικού αριθμού μηνυμάτων"
 
-#: src/main.c:726
-#, fuzzy
+#: src/main.c:747
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr ""
+"  --status-full [φάκελος]...\n"
+"                         εμφάνιση της κατάστασης του φακέλου"
 
-#: src/main.c:728
-#, fuzzy
+#: src/main.c:749
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --debug                debug mode"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:729
-#, fuzzy
+#: src/main.c:750
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --debug                debug mode"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:730
-#, fuzzy
+#: src/main.c:751
 msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "  --exit                 έξοδος από το Sylpheed-Claws"
 
-#: src/main.c:731
+#: src/main.c:752
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                debug mode"
 
-#: src/main.c:732
+#: src/main.c:753
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
+msgstr "  --help                 εμφάνιση αυτού του κειμένου και έξοδος"
 
-#: src/main.c:733
+#: src/main.c:754
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
+msgstr "  --version              εμφάνιση της έκδοσης και έξοδος"
 
-#: src/main.c:734
-#, fuzzy
+#: src/main.c:755
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
+msgstr "  --config-dir           εμφάνιση καταλόγου ρυθμίσεων"
 
-#: src/main.c:774 src/summaryview.c:5470
+#: src/main.c:815
+#: src/summaryview.c:5473
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία (%s)..."
 
-#: src/main.c:777
-#, fuzzy
+#: src/main.c:818
 msgid "top level folder"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:835
+#: src/main.c:876
 msgid "Really quit?"
-msgstr ""
+msgstr "Έξοδος;"
 
-#: src/main.c:836
-#, fuzzy
+#: src/main.c:877
 msgid "Composing message exists."
-msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
+msgstr "Το υπό σύνθεση μήνυμα υπάρχει ήδη."
 
-#: src/main.c:837
-#, fuzzy
+#: src/main.c:878
 msgid "_Save to Draft"
-msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
+msgstr "Αποθήκευση στα _Πρόχειρα"
 
-#: src/main.c:837
-#, fuzzy
+#: src/main.c:878
 msgid "_Discard them"
-msgstr "Áðüññéøç"
+msgstr "_Απόρριψη Αλλαγών"
 
-#: src/main.c:837
-#, fuzzy
+#: src/main.c:878
 msgid "Do_n't quit"
-msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
+msgstr "_Να μην γίνει έξοδος"
 
-#: src/main.c:851
+#: src/main.c:892
 msgid "Queued messages"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "Μηνύματα στην ουρά"
 
-#: src/main.c:852
+#: src/main.c:893
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
+msgstr "Μερικά μηνύματα δεν έχουν σταλεί και είναι στην ουρά. Να κλείσω;"
 
-#: src/main.c:1111 src/toolbar.c:2000
+#: src/main.c:1159
+#: src/toolbar.c:2006
 #, fuzzy
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+msgstr "Συνέβη σφάλμα κατά την αποστολή του μηνύματος."
 
-#: src/mainwindow.c:454 src/messageview.c:156
+#: src/mainwindow.c:454
+#: src/messageview.c:156
 msgid "/_File"
-msgstr "/Áñ÷åßï"
+msgstr "/_Αρχείο"
 
 #: src/mainwindow.c:455
-#, fuzzy
 msgid "/_File/_Add mailbox"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
+msgstr "/_Αρχείο/_Προσθήκη Γραμματοκιβωτίου"
 
 #: src/mainwindow.c:456
-#, fuzzy
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
-
-#: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:464
-#: src/mainwindow.c:466 src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:472
+msgstr "/_Αρχείο/_Προσθήκη Γραμματοκιβωτίου/MH..."
+
+#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:472
 #: src/messageview.c:159
 msgid "/_File/---"
-msgstr "/Áñ÷åßï/---"
+msgstr "/_Αρχείο/---"
 
 #: src/mainwindow.c:458
-#, fuzzy
-msgid "/_File/Change folder order"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgid "/_File/Change folder order..."
+msgstr "/_Αρχείο/Αλλαγή της διάταξης των φακέλων..."
 
 #: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/Αρχείο/Εισαγωγή αρχείου mbox..."
 
 #: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
+msgstr "/Αρχείο/Εξαγωγή σε αρχείο mbox..."
 
 #: src/mainwindow.c:462
-#, fuzzy
 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
+msgstr "/_Αρχείο/Εξαγωγή επιλεγμένου σε αρχείο mbox..."
 
 #: src/mainwindow.c:465
-#, fuzzy
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
-msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
+msgstr "/_Αρχείο/Άδειασμα όλων των φακέλων Απορριμμάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:157
+#: src/mainwindow.c:467
+#: src/messageview.c:157
 msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+msgstr "/Αρχείο/Αποθήκευση ως..."
 
-#: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:158
+#: src/mainwindow.c:468
+#: src/messageview.c:158
 msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
+msgstr "/Αρχείο/Εκτύπωση..."
 
 #: src/mainwindow.c:470
-#, fuzzy
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "/_Αρχείο/Εργασία χωρίς σύνδεση"
 
 #: src/mainwindow.c:471
-#, fuzzy
 msgid "/_File/Synchronise folders"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "/_Αρχείο/Συγχρονισμός φακέλων"
 
 #: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
+msgstr "/_Αρχείο/Έ_ξοδος"
 
 #: src/mainwindow.c:479
-#, fuzzy
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επιλογή _νήματος"
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:166
+#: src/mainwindow.c:481
+#: src/messageview.c:166
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Εύ_ρεση στο τρέχον μήνυμα..."
 
 #: src/mainwindow.c:483
-#, fuzzy
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Εύρεση _στο φάκελο..."
 
 #: src/mainwindow.c:484
-#, fuzzy
 msgid "/_Edit/_Quick search"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/_Γρήγορη αναζήτηση"
 
-#: src/mainwindow.c:485 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:453
+#: src/mainwindow.c:485
+#: src/messageview.c:169
+#: src/summaryview.c:453
 msgid "/_View"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç"
+msgstr "/_Προβολή"
 
 #: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr ""
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη"
 
 #: src/mainwindow.c:487
-#, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/Στήλη _Φακέλων"
 
 #: src/mainwindow.c:489
-#, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/Προβολή _Μηνύματος"
 
 #: src/mainwindow.c:491
-#, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη"
 
 #: src/mainwindow.c:493
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
+msgstr "/Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/Κείμενο κάτω _από τα εικονίδια"
 
 #: src/mainwindow.c:495
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
+msgstr "/Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/Κέιμενο _δίπλα από τα εικονίδια"
 
 #: src/mainwindow.c:497
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
+msgstr "/Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/_Εικονίδια μόνο"
 
 #: src/mainwindow.c:499
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
+msgstr "/Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/_Κείμενο μόνο"
 
 #: src/mainwindow.c:501
-#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
+msgstr "/Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/_Απόκρυψη"
+
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+msgstr "/Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Γραμμή κατάστασης"
 
-#: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:537
-#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:678
 #: src/messageview.c:270
 msgid "/_View/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
+msgstr "/_Προβολή/---"
 
-#: src/mainwindow.c:504
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Προβολή/Αποσύνδεση στήλης _φακέλων"
 
-#: src/mainwindow.c:505
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/Separate _message view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Προβολή/Αποσύνδεση προβολής _μηνύματος"
 
-#: src/mainwindow.c:507
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση"
 
-#: src/mainwindow.c:508
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _Νούμερο"
 
-#: src/mainwindow.c:509
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _Μέγεθος"
 
-#: src/mainwindow.c:510
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:512
 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _Χρονολογία"
 
-#: src/mainwindow.c:511
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Sort/by _From"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _Αποστολέα"
 
-#: src/mainwindow.c:512
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/_Sort/by _To"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _Παραλήπτη"
 
-#: src/mainwindow.c:513
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _Θέμα"
 
-#: src/mainwindow.c:514
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά Χρ_ωματική ταμπέλα"
 
-#: src/mainwindow.c:516
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _Σήμανση"
 
-#: src/mainwindow.c:517
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _Κατάσταση"
 
-#: src/mainwindow.c:518
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά Συν_ημμένο"
 
-#: src/mainwindow.c:520
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά Βαθμολογία"
 
-#: src/mainwindow.c:521
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά κλέιδωμα"
 
-#: src/mainwindow.c:522
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/Ατα_ξινόμητα"
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:526
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/---"
 
-#: src/mainwindow.c:524
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/Αύξουσα"
 
-#: src/mainwindow.c:525
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/Φθίνουσα"
 
-#: src/mainwindow.c:527
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/_Ομαδοποίηση κατά θέμα"
 
-#: src/mainwindow.c:529
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
+msgstr "/_Προβολή/Κατάταξη σε _νήματα"
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr ""
+msgstr "/_Προβολή/Ανάπτυ_ξη όλων των νημάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr ""
+msgstr "/Προβολή/Σύμπτ_υξη όλων των νημάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:532
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Προβολή/_Απόκρυψη αναγνωσμένων μηνυμάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:533
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_View/Set displayed _columns"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
+msgstr "/_Προβολή/Ορ_ισμός εμφανιζόμενων στοιχείων"
 
-#: src/mainwindow.c:534
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
+msgstr "/_Προβολή/Ορ_ισμός εμφανιζόμενων στοιχείων/στη λίστα _Φακέλων..."
 
-#: src/mainwindow.c:535
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:537
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
+msgstr "/_Προβολή/Ορ_ισμός εμφανιζόμενων στοιχείων/στη λίστα _Μηνυμάτων..."
 
-#: src/mainwindow.c:538
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση"
 
-#: src/mainwindow.c:539
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
+#: src/mainwindow.c:541
+msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/_Προηγούμενο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:540
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/_Επόμενο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/mainwindow.c:546 src/mainwindow.c:549
-#: src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:559
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
-
-#: src/mainwindow.c:542
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/---"
 
 #: src/mainwindow.c:544
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Π_ροηγούμενο μη αναγνωσμένο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:547
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
+#: src/mainwindow.c:546
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο μη αναγνωσμένο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:548
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
+#: src/mainwindow.c:549
+msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Π_ροηγούμενο νέο μήνυμα"
 
 #: src/mainwindow.c:550
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο νέο μήνυμα"
 
 #: src/mainwindow.c:552
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Προηγούμενο επισημασμένο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:555
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:554
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο επισημασμένο μήνυμα"
 
 #: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Προηγούμενο σημειωμένο μήνυμα"
+
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr ""
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο σημειωμένο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:560
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ìåôáêßíçóç óå Üëëï êáôÜëïãï"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Άλλο _φάκελο..."
 
-#: src/mainwindow.c:564 src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:172
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:573
+#: src/messageview.c:172
 msgid "/_View/Character _encoding/---"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/---"
 
-#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:176
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:570
+#: src/messageview.c:176
 msgid "/_View/Character _encoding"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:177
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:571
+#: src/messageview.c:177
 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/_Αυτόματη αναγνώριση"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:180
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:574
+#: src/messageview.c:180
 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:183
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:576
+#: src/messageview.c:183
 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:186
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:580
+#: src/messageview.c:186
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:188
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:582
+#: src/messageview.c:188
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:190
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:584
+#: src/messageview.c:190
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (Windows-1252)"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:193
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:588
+#: src/messageview.c:193
 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Κεντρικής Ευρώπης (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:196
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:592
+#: src/messageview.c:196
 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/_Βαλτικής (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:198
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:594
+#: src/messageview.c:198
 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Βαλτικής (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:201
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:598
+#: src/messageview.c:201
 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Ελληνικά (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:204
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:602
+#: src/messageview.c:204
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Εβραϊκή (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:206
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:604
+#: src/messageview.c:206
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Εβραϊκή (Windows-1255)"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:209
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:608
+#: src/messageview.c:209
 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Τούρκικη (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:212
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:612
+#: src/messageview.c:212
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Κυριλλική (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:214
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:614
+#: src/messageview.c:214
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Κυριλλική (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:216
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:616
+#: src/messageview.c:216
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Κυριλλική (KOI8-_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:218
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:618
+#: src/messageview.c:218
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Κυριλλική (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:221
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:622
+#: src/messageview.c:221
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:223
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:624
+#: src/messageview.c:223
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:225
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:626
+#: src/messageview.c:225
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:227
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:628
+#: src/messageview.c:227
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:230
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:632
+#: src/messageview.c:230
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:232
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:634
+#: src/messageview.c:232
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (GBK)"
 
-#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:234
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:636
+#: src/messageview.c:234
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:236
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:638
+#: src/messageview.c:236
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Παραδοσιακή Κινέζικη (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:238
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:640
+#: src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Κινέζικη (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:241
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:644
+#: src/messageview.c:241
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Κορεάτικη (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:243
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:646
+#: src/messageview.c:243
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Κορεάτικη (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:246
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:650
+#: src/messageview.c:246
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Ταϊλανδέζικη (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:248
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:652
+#: src/messageview.c:248
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση  _χαρακτήρων/Ταϊλανδέζικη (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:657 src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:255
+#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:665
+#: src/messageview.c:255
 #: src/messageview.c:261
-#, fuzzy
 msgid "/_View/Decode/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/---"
 
-#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:258
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:662
+#: src/messageview.c:258
 msgid "/_View/Decode"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση"
 
-#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:259
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:663
+#: src/messageview.c:259
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/Αυτόματη αναγνώριση"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:262
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:666
+#: src/messageview.c:262
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/_8bit"
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:263
+#: src/mainwindow.c:667
+#: src/messageview.c:263
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
-msgstr ""
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση//_Quoted printable"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:264
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:668
+#: src/messageview.c:264
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/_Base64"
 
-#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:265
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:669
+#: src/messageview.c:265
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/_Uuencode"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/summaryview.c:454
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:675
+#: src/summaryview.c:454
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
+msgstr "/_Προβολή/Άνοι_γμα σε νέο παράθυρο"
 
-#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:271
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:676
+#: src/messageview.c:271
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
+msgstr "/_Προβολή/Πηγαίος _κώδικας μηνύματος"
 
-#: src/mainwindow.c:675
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_View/Show all headers"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση όλων των κεφαλίδων"
 
-#: src/mainwindow.c:677
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+msgstr "/_Προβολή/Ανανέ_ωση"
 
-#: src/mainwindow.c:680
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:682
 msgid "/_Message/Recei_ve"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη"
 
-#: src/mainwindow.c:681
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη/Από τον _τρέχον λογαριασμό"
 
-#: src/mainwindow.c:683
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη/Από _όλους τους λογαριασμούς"
 
-#: src/mainwindow.c:685
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη/_Ακύρωση λήψης"
 
-#: src/mainwindow.c:687
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
-msgstr "/ÌÞíõìá/---"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη/---"
 
-#: src/mainwindow.c:688
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
+msgstr "/_Μήνυμα/Αποστολή μηνυμάτων στην _ουρά"
 
-#: src/mainwindow.c:690
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "/Μήνυμα/Σύνθεση μηνύματος ηλεκτρονικού _ταχυδρομείου"
 
-#: src/mainwindow.c:691
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σύνθεση μηνύματος νέων"
 
-#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:278
+#: src/mainwindow.c:694
+#: src/messageview.c:278
 msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/Α_πάντηση"
 
-#: src/mainwindow.c:693
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
+msgstr "/_Μήνυμα/Απάντηση _σε"
 
-#: src/mainwindow.c:694 src/messageview.c:279
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:696
+#: src/messageview.c:279
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Απάντηση _σε/όλ_ους"
 
-#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:281
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:697
+#: src/messageview.c:281
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
+msgstr "/_Μήνυμα/Απάντηση _σε/_αποστολέα"
 
-#: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:283
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:698
+#: src/messageview.c:283
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Απάντηση _σε/_λίστα αλληλογραφίας"
 
-#: src/mainwindow.c:698
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
+msgstr "/_Μήνυμα/Συνέχεια-σε και απάντηση"
 
-#: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:286
+#: src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:286
 msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Προώθηση"
 
-#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:287
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:703
+#: src/messageview.c:287
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/Π_ροώθηση ως συνημμένο"
 
-#: src/mainwindow.c:702
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Μήνυμα/Αναμετάδοση"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
+msgstr "/_Μήνυμα/_Μετακίνηση..."
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁíôéãñáöÞ..."
+msgstr "/_Μήνυμα/_Αντιγραφή..."
 
-#: src/mainwindow.c:706
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Message/Move to _trash"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
+msgstr "/_Μήνυμα/Μετα_κίνηση στα απορίμματα"
 
-#: src/mainwindow.c:707
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Message/_Delete..."
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Διαγραφή..."
 
-#: src/mainwindow.c:708
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Ακύρωση μηνύματος νέων"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:712
 msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σήμανσ_η"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σήμανσ_η/Σήμανσ_η"
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σήμανσ_η/_Αναίρεση σήμανσης"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σήμανσ_η/---"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σήμανσ_η/Ως _μη αναγνωσμένο"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σήμανσ_η/Ως _αναγνωσμένο"
 
-#: src/mainwindow.c:717
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σήμανσ_η/Ό_λων ως Αναγνωσμένα"
 
-#: src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:291
+#: src/mainwindow.c:721
+#: src/messageview.c:291
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Μήνυμα/Επαν-_επεξεργασία"
 
-#: src/mainwindow.c:722
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/_Ευρετήριο διευθύνσεων..."
 
-#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:295
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:725
+#: src/messageview.c:295
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Προσθήκη αποστολέα στο ευρετήριο _διευθύνσεων"
 
-#: src/mainwindow.c:725
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/_Συλλογή διευθύνσεων"
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/_Συλλογή διευθύνσεων/από _Φάκελο..."
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/_Συλλογή διευθύνσεων/από _Μηνύματα..."
 
-#: src/mainwindow.c:731
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/_Φιλτράρισμα όλων των μηνυμάτων στο φάκελο"
 
-#: src/mainwindow.c:733
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:735
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Φιλτράρισμα ε_πιλεγμένων μηνυμάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:298
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:737
+#: src/messageview.c:298
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου"
 
-#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:300
+#: src/mainwindow.c:738
+#: src/messageview.c:300
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου/_Αυτόματα"
 
-#: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:302
+#: src/mainwindow.c:740
+#: src/messageview.c:302
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου/από τον Απο_στολέα"
 
-#: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:304
+#: src/mainwindow.c:742
+#: src/messageview.c:304
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου/από τους _Παραλήπτες"
 
-#: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:306
+#: src/mainwindow.c:744
+#: src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου/από το _Θέμα"
 
-#: src/mainwindow.c:744
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:746
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας"
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας/_Αυτόματα"
 
-#: src/mainwindow.c:747
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:749
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας/από τον Απο_στολέα"
 
-#: src/mainwindow.c:749
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας/από τους _Παραλήπτες"
 
-#: src/mainwindow.c:751
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας/από το _Θέμα"
 
-#: src/mainwindow.c:756
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Έλεγχος για _νέα μηνύματα σε όλους τους φακέλους"
 
-#: src/mainwindow.c:758
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Διαγραφή δ_ιπλών μηνυμάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:760
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:762
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Διαγραφή δ_ιπλών μηνυμάτων/Στον επιλεγμένο φάκελο"
 
-#: src/mainwindow.c:762
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Διαγραφή δ_ιπλών μηνυμάτων/Σε όλους τους φακέλους"
 
-#: src/mainwindow.c:765
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:767
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/ÅêôÝëåóç"
+msgstr "/_Εργαλεία/Εκτέ_λεση"
 
-#: src/mainwindow.c:768
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:770
 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Πισ_τοποιητικά SSL..."
 
-#: src/mainwindow.c:772
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
+msgstr "/_Εργαλεία/Πα_ράθυρο καταγραφής"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Configuration"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò"
+msgstr "/_Ρυθμίσεις"
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Α_λλαγή τρέχοντος λογαριασμού"
 
-#: src/mainwindow.c:777
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:779
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Προτιμήσεις _τρέχοντος λογαριασμού..."
 
-#: src/mainwindow.c:779
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Δημιουργία _νέου λογαριασμού..."
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/_Επεξεργασία λογαριασμών..."
 
-#: src/mainwindow.c:783
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/---"
 
-#: src/mainwindow.c:784
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Configuration/P_references..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/_Προτιμήσεις..."
 
-#: src/mainwindow.c:786
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:788
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:790
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/_Φιλτρa..."
 
-#: src/mainwindow.c:792
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Π_ρότυπα..."
 
-#: src/mainwindow.c:793
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:795
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Ενέργε_ιες..."
 
-#: src/mainwindow.c:794
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Πρόσ_θετα..."
 
-#: src/mainwindow.c:798
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
+msgstr "/_Βοήθεια/_Τεκμηρίωση"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:802
 msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
-msgstr ""
+msgstr "/_Βοήθεια/Συχνές Ερωτήσεις _Online"
 
-#: src/mainwindow.c:802
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Help/Icon _Legend"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:805
 msgid "/_Help/---"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
+msgstr "/_Βοήθεια/---"
 
-#: src/mainwindow.c:951
+#: src/mainwindow.c:953
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
-msgstr ""
+msgstr "Είστε συνδεδεμένος. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αποσυνδεθείτε"
 
-#: src/mainwindow.c:955
+#: src/mainwindow.c:957
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
-msgstr ""
+msgstr "Είστε αποσυνδεδεμένος. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να συνδεθείτε"
 
-#: src/mainwindow.c:972
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:974
 msgid "Select account"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
+msgstr "Επιλογή λογαριασμού"
 
-#: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1375 src/mainwindow.c:1411
-#: src/mainwindow.c:1451 src/prefs_folder_item.c:592
+#: src/mainwindow.c:1341
+#: src/mainwindow.c:1382
+#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1458
+#: src/prefs_folder_item.c:592
 msgid "Untitled"
-msgstr "×ùñßò ôßôëï"
+msgstr "Χωρίς τίτλο"
 
-#: src/mainwindow.c:1452
+#: src/mainwindow.c:1459
 msgid "none"
-msgstr "êáíÝíá"
+msgstr "κανένα"
 
-#: src/mainwindow.c:1715
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:1722
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
-msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
+msgstr "Διαγραφή όλων των μηνυμάτων σε όλους τους φακέλους απορριμμάτων;"
 
-#: src/mainwindow.c:1734
+#: src/mainwindow.c:1741
 msgid "Add mailbox"
-msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
+msgstr "Προσθήκη mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1735
+#: src/mainwindow.c:1742
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ôïðïèåóßá ôïõ mailbox.\n"
-"Áí ïñéóôåß ôï õðÜñ÷ïí mailbox, èá\n"
-"óáñùèåß áõôüìáôá."
+"Εισάγετε την τοποθεσία του mailbox.\n"
+"Αν οριστεί το υπάρχον mailbox, θα\n"
+"σαρωθεί αυτόματα."
 
-#: src/mainwindow.c:1741
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mainwindow.c:1748
+#, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
-msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
+msgstr "Το γραμματοκιβώτιο '%s' υπάρχει ήδη."
 
-#: src/mainwindow.c:1746 src/setup.c:51
+#: src/mainwindow.c:1753
+#: src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1751 src/setup.c:54
+#: src/mainwindow.c:1758
+#: src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write there."
 msgstr ""
-"Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
-"ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß. "
+"Η δημιουργία του mailbox απέτυχε.\n"
+"Ίσως κάποια αρχεία να υπάρχουν ήδη, ή δεν έχετε δικαίωμα να γράψετε εκεί. "
 
-#: src/mainwindow.c:2106
+#: src/mainwindow.c:2116
 msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws - Προβολή Φακέλων"
 
-#: src/mainwindow.c:2142 src/messageview.c:780
+#: src/mainwindow.c:2152
+#: src/messageview.c:780
 msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws - Προβολή Μηνύματος"
 
-#: src/mainwindow.c:2533 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
+#: src/mainwindow.c:2543
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
 msgid "Exit"
-msgstr "¸îïäïò"
+msgstr "Έξοδος"
 
-#: src/mainwindow.c:2533
+#: src/mainwindow.c:2543
 msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
-msgstr ""
+msgstr "Έξοδος από το Sylpheed-Claws;"
 
-#: src/mainwindow.c:2685
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:2695
 msgid "Folder synchronisation"
-msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
+msgstr "Συγχρονισμός φακέλων"
 
-#: src/mainwindow.c:2686
+#: src/mainwindow.c:2696
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
-msgstr ""
+msgstr "Θέλετε να συγχρονίσετε τους φακέλους τώρα;"
+
+#: src/mainwindow.c:2697
+msgid "_Synchronise"
+msgstr "_Συγχρονισμός"
 
-#: src/mainwindow.c:2948
+#: src/mainwindow.c:2958
 msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
+msgstr "Διαγράφω τα διπλά μηνύματα..."
 
-#: src/mainwindow.c:2982
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mainwindow.c:2992
+#, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
-msgstr[0] "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
-msgstr[1] "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
+msgstr[0] "Διεγράφη %d διπλό μήνυμα σε %d φάκελους.\n"
+msgstr[1] "Διεγράφησαν %d διπλά μηνύματα σε %d φακέλους\n"
 
-#: src/mainwindow.c:3123 src/summaryview.c:4250
+#: src/mainwindow.c:3133
+#: src/summaryview.c:4253
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:3131
+#: src/mainwindow.c:3141
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:3139 src/summaryview.c:4259
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:3149
+#: src/summaryview.c:4262
 msgid "Filtering configuration"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
-
-#: src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238 src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240
-#: src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242 src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244
+msgstr "Ρθμίσεις Φίλτρων"
+
+#: src/matcher.c:1237
+#: src/matcher.c:1238
+#: src/matcher.c:1239
+#: src/matcher.c:1240
+#: src/matcher.c:1241
+#: src/matcher.c:1242
+#: src/matcher.c:1243
+#: src/matcher.c:1244
 msgid "(none)"
-msgstr "(êáíÝíá)"
+msgstr "(κανένα)"
 
 #: src/message_search.c:108
-#, fuzzy
 msgid "Find in current message"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Εύρεση στο τρέχον μήνυμα"
 
 #: src/message_search.c:126
 msgid "Find text:"
-msgstr ""
+msgstr "Εύρεση κειμένου:"
 
-#: src/message_search.c:141 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:244
+#: src/message_search.c:141
+#: src/prefs_matcher.c:574
+#: src/summary_search.c:244
 msgid "Case sensitive"
-msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
+msgstr "Διαχωρισμός πεζών/κεφαλαίων"
 
-#: src/message_search.c:200 src/summary_search.c:377
+#: src/message_search.c:200
+#: src/summary_search.c:377
 msgid "Search failed"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Η αναζήτηση απέτυχε"
 
-#: src/message_search.c:201 src/summary_search.c:378
+#: src/message_search.c:201
+#: src/summary_search.c:378
 msgid "Search string not found."
-msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
+msgstr "Το κείμενο αναζήτησης δεν βρέθηκε."
 
 #: src/message_search.c:210
-#, fuzzy
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
+msgstr "Έφτασα την αρχή του μηνύματος. Να συνεχίσω από το τέλος;"
 
 #: src/message_search.c:213
-#, fuzzy
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
+msgstr "Έφτασα το τέλος του μηνύματος. Να συνεχίσω από την αρχή;"
 
-#: src/message_search.c:216 src/summary_search.c:389
+#: src/message_search.c:216
+#: src/summary_search.c:389
 msgid "Search finished"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
+msgstr "Η αναζήτηση τελείωσε"
 
 #: src/messageview.c:160
 msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
+msgstr "/_Αρχείο/_Κλείσιμο"
 
 #: src/messageview.c:272
-#, fuzzy
 msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
+msgstr "/_Προβολή/_Εμφάνιση όλων των κεφαλίδων"
 
 #: src/messageview.c:275
-#, fuzzy
 msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σύνθεση _νέου μηνύματος"
 
 #: src/messageview.c:289
-#, fuzzy
 msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Μήνυμα/Αναμε_τάδοση"
 
 #: src/messageview.c:308
-#, fuzzy
 msgid "/_Tools/Create processing rule"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας"
 
 #: src/messageview.c:310
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας/_Αυτόματα"
 
 #: src/messageview.c:312
-#, fuzzy
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας/από τον Απο_στολέα"
 
 #: src/messageview.c:314
-#, fuzzy
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας/από τον _Παραλήπτη"
 
 #: src/messageview.c:316
-#, fuzzy
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας/από το _Θέμα"
 
 #: src/messageview.c:440
 msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed - Προβολή Μηνύματος"
 
 #: src/messageview.c:545
 #, fuzzy
 msgid "<No Return-Path found>"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå õðïãñáöÞ"
+msgstr "Δεν υπάρχει τέτοιο άρθρωμα.\n"
 
 #: src/messageview.c:553
 #, c-format
@@ -5631,14 +5631,16 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:577
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:559
+#: src/messageview.c:577
+#: src/toolbar.c:1994
 msgid "_Send"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "_Αποστολή"
 
-#: src/messageview.c:560 src/messageview.c:577
+#: src/messageview.c:560
+#: src/messageview.c:577
 msgid "+_Don't Send"
-msgstr ""
+msgstr "_Να μην Αποσταλεί"
 
 #: src/messageview.c:573
 msgid ""
@@ -5647,332 +5649,366 @@ msgid ""
 "officially addressed to you.\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα ζητάει ειδοποίηση ανάγνωσης αλλά σύμφωνα με\n"
+"τις κεφαλίδες 'Προς:' και 'Αντίγραφο:' δεν έχει σταλεί σε\n"
+"εσάς επισήμως.\n"
+"Προτείνεται να μην στείλετε την ειδοποίηση ανάγνωσης."
 
-#: src/messageview.c:1040 src/mimeview.c:1459 src/summaryview.c:3617
-#: src/summaryview.c:3620 src/textview.c:2166
+#: src/messageview.c:1042
+#: src/mimeview.c:1469
+#: src/summaryview.c:3620
+#: src/summaryview.c:3623
+#: src/textview.c:2168
 msgid "Save as"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
+msgstr "Αποθήκευση ως"
 
-#: src/messageview.c:1045 src/mimeview.c:1332 src/textview.c:2178
+#: src/messageview.c:1047
+#: src/mimeview.c:1342
+#: src/textview.c:2180
 msgid "Overwrite"
-msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
+msgstr "Εγγραφή από πάνω"
 
-#: src/messageview.c:1046
+#: src/messageview.c:1048
 msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
+msgstr "Εγγραφή πάνω από το υπάρχον αρχείο;"
 
-#: src/messageview.c:1054 src/summaryview.c:3637 src/summaryview.c:3640
-#: src/summaryview.c:3655
-#, fuzzy, c-format
+#: src/messageview.c:1056
+#: src/summaryview.c:3640
+#: src/summaryview.c:3643
+#: src/summaryview.c:3658
+#, c-format
 msgid "Can't save the file '%s'."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του αρχείου '%s'"
 
-#: src/messageview.c:1132
+#: src/messageview.c:1139
 msgid "This message asks for a return receipt."
-msgstr ""
+msgstr "Αυτό το μήνυμα ζητάει ειδοποίηση ανάγνωσης."
 
-#: src/messageview.c:1133
+#: src/messageview.c:1140
 msgid "Send receipt"
-msgstr ""
+msgstr "Αποστολή απόδειξης"
 
-#: src/messageview.c:1173
+#: src/messageview.c:1180
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
 msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα έχει ληφθεί μερικώς,\n"
+"και έχει διαγραφεί από τον διακομιστή."
 
-#: src/messageview.c:1179
+#: src/messageview.c:1186
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s."
-msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
+msgstr "Αυτό το μήνυμα έχει τροποποιηθεί, να απορριφθεί;"
 
-#: src/messageview.c:1183 src/messageview.c:1205
+#: src/messageview.c:1190
+#: src/messageview.c:1212
 msgid "Mark for download"
-msgstr ""
+msgstr "Σημείωση για λήψη"
 
-#: src/messageview.c:1184 src/messageview.c:1196
+#: src/messageview.c:1191
+#: src/messageview.c:1203
 msgid "Mark for deletion"
-msgstr ""
+msgstr "Σήμανση για διαγραφή"
 
-#: src/messageview.c:1189
+#: src/messageview.c:1196
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be downloaded."
 msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα έχει ληφθεί μερικώς·\n"
+"είναι %s και θα ληφθεί."
 
-#: src/messageview.c:1194 src/messageview.c:1207
+#: src/messageview.c:1201
+#: src/messageview.c:1214
 #: src/prefs_filtering_action.c:153
 #, fuzzy
 msgid "Unmark"
-msgstr "Ó÷üëéá"
+msgstr "Αυτόματη απενεργοποίηση της απουσίας"
 
-#: src/messageview.c:1200
+#: src/messageview.c:1207
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be deleted."
 msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα έχει ληφθεί μερικώς·\n"
+"είναι %s και θα διαγραφεί."
 
-#: src/messageview.c:1276
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1283
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
+msgstr "Αποστολή Επιεβαίωσης Ανάγνωσης"
 
-#: src/messageview.c:1277
+#: src/messageview.c:1284
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
-"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
-"notification:"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt notification:"
 msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα στάλθηκε σε μερικούς λογαριασμούς σας.\n"
+"Παρακαλώ επιλέξτε ποιόν λογαριασμό θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε την ειδοποίηση ανάγνωσης:"
 
-#: src/messageview.c:1281
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1288
 msgid "_Send Notification"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "_Αποστολή Βεβαίωσης"
 
-#: src/messageview.c:1281
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1288
 msgid "+_Cancel"
-msgstr "Áêýñùóç"
+msgstr "+_Άκυρο"
 
-#: src/messageview.c:1344 src/summaryview.c:3690
+#: src/messageview.c:1351
+#: src/summaryview.c:3693
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
 "('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
-"(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+"Εισάγετε την γραμμή εντολής εκτύπωσης:\n"
+"(Το `%s' θα αντικατασταθεί με το όνομα αρχείου)"
 
-#: src/messageview.c:1350 src/summaryview.c:3696
-#, fuzzy, c-format
+#: src/messageview.c:1357
+#: src/summaryview.c:3699
+#, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
 "'%s'"
 msgstr ""
-"Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç:\n"
-"`%s'"
+"Η εντολή εκτύπωσης είναι άκυρη:\n"
+"'%s'"
 
-#: src/messageview.c:1361 src/summaryview.c:3669
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1368
+#: src/summaryview.c:3672
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôá åîåñ÷üìåíá."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση: το μήνυμα δεν περιέχει κείμενο."
 
-#: src/mh.c:405
+#: src/mh.c:410
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
+msgstr "δεν μπορώ να αντιγράψω το μήνυμα %s στο %s\n"
 
 #: src/mh_gtk.c:59
-#, fuzzy
 msgid "/Remove _mailbox..."
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
+msgstr "/Διαγραφή _γραμματοκιβωτίου..."
 
 #: src/mh_gtk.c:323
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï mailbox `%s' ;\n"
-"(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
+"Σίγουρα να διαγραφεί το γραμματοκιβώτιο `%s' ;\n"
+"(Τα μηνύματα ΔΕΝ σβήνονται από τον δίσκο)"
 
 #: src/mh_gtk.c:325
-#, fuzzy
 msgid "Remove mailbox"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
+msgstr "Αφαίρεση γραμματοκιβωτίου"
+
+#: src/mh_gtk.c:326
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Διαγραφή"
 
 #: src/mimeview.c:154
 msgid "/_Open"
-msgstr "/¶íïéãìá"
+msgstr "/_Άνοιγμα"
 
 #: src/mimeview.c:155
 msgid "/Open _with..."
-msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
+msgstr "/Άνοιγμα _με..."
 
 #: src/mimeview.c:156
 msgid "/_Display as text"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
+msgstr "/_Εμφάνιση σαν κείμενο"
 
-#: src/mimeview.c:157 src/summaryview.c:459
+#: src/mimeview.c:157
+#: src/summaryview.c:459
 msgid "/_Save as..."
-msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+msgstr "/_Αποθήκευση ως..."
 
 #: src/mimeview.c:158
-#, fuzzy
 msgid "/Save _all..."
-msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+msgstr "/Αποθήκευση _όλων"
 
 #: src/mimeview.c:197
 msgid "MIME Type"
-msgstr "Ôýðïò MIME"
+msgstr "Τύπος MIME"
 
-#: src/mimeview.c:678
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:688
 msgid "Check signature"
-msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
+msgstr "Έλεγχος υπογραφής"
 
-#: src/mimeview.c:683 src/mimeview.c:688 src/mimeview.c:693
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:693
+#: src/mimeview.c:698
+#: src/mimeview.c:703
 msgid "View full information"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
+msgstr "Προβολή όλων των πληροφοριών"
 
-#: src/mimeview.c:698 src/mimeview.c:702
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:708
+#: src/mimeview.c:712
 msgid "Check again"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Έλεγχος ξανά"
 
-#: src/mimeview.c:711
+#: src/mimeview.c:721
 msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:716
+#: src/mimeview.c:726
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:926
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:936
 msgid "Checking signature..."
-msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
+msgstr "Έλεγχος υπογραφής..."
 
-#: src/mimeview.c:968
+#: src/mimeview.c:978
 msgid "Go back to email"
-msgstr ""
+msgstr "Επιστροφή στο μήνυμα"
 
-#: src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1340 src/mimeview.c:1519
-#: src/mimeview.c:1552
+#: src/mimeview.c:1269
+#: src/mimeview.c:1350
+#: src/mimeview.c:1529
+#: src/mimeview.c:1562
 msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
+msgstr "Δεν μπορώ να αποθηκεύσω το τμήμα του πολυτμηματικού μηνύματος"
 
-#: src/mimeview.c:1329 src/textview.c:2176
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mimeview.c:1339
+#: src/textview.c:2178
+#, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
-msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
+msgstr "Θέλετε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο '%s';"
 
-#: src/mimeview.c:1367
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:1377
 msgid "Select destination folder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επιλογή φακέλου προορισμού"
 
-#: src/mimeview.c:1374
+#: src/mimeview.c:1384
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
-msgstr ""
+msgstr "Το '%s' δεν είναι κατάλογος."
 
-#: src/mimeview.c:1566
+#: src/mimeview.c:1576
 msgid "Open with"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+msgstr "Άνοιγμα με"
 
-#: src/mimeview.c:1567
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mimeview.c:1577
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ:\n"
-"(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+"Εισάγετε την γραμμή εντολής για το άνοιγμα του αρχείου:\n"
+"(Το '%s' θα αντικατασταθεί με το όνομα αρχείου)"
 
 #: src/news.c:220
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
+msgstr "δημιουργώ NNTP σύνδεση στο %s:%d ...\n"
 
 #: src/news.c:308
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
+msgstr "Η NNTP σύνδεση στο %s:%d διακόπηκε. Επανασύνδεση...\n"
 
 #: src/news.c:438
-#, fuzzy
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
+msgstr ""
 
 #: src/news.c:551
 msgid "can't post article.\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
+msgstr "δεν μπορώ να στείλω το άρθρο.\n"
 
 #: src/news.c:577
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
+msgstr "δεν μπορώ να λάβω το άρθρο %d\n"
 
 #: src/news.c:626
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't select group: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôçí ïìÜäá %s\n"
+msgstr "δεν είναι δυνατή η επιλογή της ομάδας: %s\n"
 
 #: src/news.c:854
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
+msgstr "δεν μπορώ να ορίσω την ομάδα: %s\n"
 
 #: src/news.c:862
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
+msgstr "μη έγκυρη ακολουθία άρθρων: %d - %d\n"
 
 #: src/news.c:882
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+msgstr "Δημιουργήθηκε σφάλμα κατά την αποσυμπίεση αρχείων."
 
 #: src/news.c:900
 #, fuzzy, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "ëáìâÜíù xover %d - %d óôï %s...\n"
+msgstr "Το ψευδώνυμο είναι σε χρήση"
 
-#: src/news.c:904 src/news.c:989
+#: src/news.c:904
+#: src/news.c:989
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xover\n"
+msgstr "δεν μπορώ να λάβω xover\n"
 
-#: src/news.c:913 src/news.c:999
+#: src/news.c:913
+#: src/news.c:999
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xover.\n"
+msgstr "συνέβη σφάλμα καθώς λάμβανα xover.\n"
 
-#: src/news.c:919 src/news.c:1012
+#: src/news.c:919
+#: src/news.c:1012
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
+msgstr "μη έγκυρη γραμμή xover: %s\n"
 
-#: src/news.c:934 src/news.c:953 src/news.c:1031 src/news.c:1066
+#: src/news.c:934
+#: src/news.c:953
+#: src/news.c:1031
+#: src/news.c:1066
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xhdr\n"
+msgstr "δεν μπορώ να λάβω xhdr\n"
 
-#: src/news.c:943 src/news.c:962 src/news.c:1043 src/news.c:1078
+#: src/news.c:943
+#: src/news.c:962
+#: src/news.c:1043
+#: src/news.c:1078
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+msgstr "συνέβη σφάλμα καθώς λάμβανα xhdr.\n"
 
 #: src/news.c:985
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "ëáìâÜíù xover %d - %d óôï %s...\n"
+msgstr "λαμβάνω xover %d - %d στο %s...\n"
 
 #: src/news_gtk.c:51
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
+msgstr "/_Συνδρομή σε ομάδα συζήτησης νέων..."
 
 #: src/news_gtk.c:52
-#, fuzzy
 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
+msgstr "/_Κατάργηση Συνδρομής από ομάδα συζήτησης νέων"
 
 #: src/news_gtk.c:201
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
+msgstr "Να γίνει ακύρωση συνδρομής από φάκελο  \"%s\";"
 
 #: src/news_gtk.c:202
 #, fuzzy
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
+msgstr "Κατάργηση Συνδρομής από \"%s\""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
+#: src/news_gtk.c:203
 #, fuzzy
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "Κατάργηση Συνδρομής από \"%s\""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
 msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
+msgstr "ClamAV: έλεγχος μηνύματος..."
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:249
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:222
@@ -5981,35 +6017,35 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:254
 msgid ""
-"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
-"an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
 "\n"
-"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
-"saved in a specially designated folder.\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or saved in a specially designated folder.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Αυτό το πρόσθετο χρησιμοποιεί το Clam AntiVirus για να ελέγξει όλα τα μηνύματα που λαμβάνονται από IMAP, τοπικούς ή POP λογαριασμούς.\n"
+"\n"
+"Όταν βρεθεί κάποιο μολυσμένο από ιό συνημμένο, μπορεί είτε να διαγραφεί, είτε να αποθηκευτεί σε έναν ειδικό φάκελο.\n"
+"\n"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
 msgid "Enable virus scanning"
-msgstr ""
+msgstr "Ενεργοποίηση ελέγχου για ιούς"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:101
 msgid "Scan archive contents"
-msgstr ""
+msgstr "Έλεγχος συμπιεσμένων αρχείων"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:114
 msgid "Maximum attachment size"
-msgstr ""
+msgstr "Μέγιστο μέγεθος συνημμένου"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:124
-#, fuzzy
 msgid "MB"
-msgstr "M"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Save infected messages"
-msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+msgstr "Αποθήκευση μολυσμένων μηνυμάτων"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:135
 msgid "Save mails that contain viruses"
@@ -6017,41 +6053,39 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:145
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:335
-#, fuzzy
 msgid "Save folder"
-msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+msgstr "Αποθήκευση φακέλου"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:154
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:161
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:344
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:351
 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
-msgstr ""
+msgstr "Αφήστε το κενό για να χρησιμοποιήσετε τον προκαθορισμένο φάκελο απορριμμάτων"
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:74
-#, fuzzy
 msgid "Demo"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:79
 msgid ""
-"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It "
-"installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
 "\n"
 "It is not really useful"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:76
 msgid "Dillo Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Περιηγητής Ιστοσελίδων Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:116
 msgid "Do not load remote links in mails"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
+#, fuzzy
 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr ""
+msgstr "Ισοδυναμεί με την επιλογή '--fullwindow' του Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
@@ -6059,68 +6093,66 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
 msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr ""
+msgstr "Λειτουργία πλήρους παραθύρου (απόκρυψη στοιχείων ελέγχου)"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:139
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr ""
+msgstr "Ισοδυναμεί με την επιλογή '--fullwindow' του Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
+#, fuzzy
 msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "Εργοστάσιο προβολής gedit"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
 msgid "Passphrase"
-msgstr "ÊùäéêÞ öñÜóç"
+msgstr "Κωδική φράση"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:258
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:259
 msgid "[no user id]"
-msgstr "[÷ùñßò user id]"
+msgstr "[χωρίς user id]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:272
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
+#, c-format
 msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
-"span>\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</span>\n"
 "\n"
 "%.*s\n"
 msgstr ""
-"%sÐáñáêáëþ åéóÜãåôå ôçí êùäéêÞ öñÜóç ãéá:\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sΠαρακαλώ εισάγετε την κωδική φράση για το:</span>\n"
 "\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+"%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:275
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:276
 msgid "Bad passphrase.\n"
-msgstr ""
-"ËÜèïò êùäéêÞ öñÜóç! ÎáíáðñïóðáèÞóôå...\n"
-"\n"
+msgstr "Λάθος κωδική φράση.\n"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:92
 msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò õðïãñáöþí"
+msgstr "Αυτόματος έλεγχος υπογραφών"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
 msgid "Store passphrase in memory"
-msgstr ""
+msgstr "Αποθήκευση κωδικής φράσης στη μνήμη"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:108
 #, fuzzy
 msgid "Expire after"
-msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
+msgstr "είναι μετά"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:123
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128 src/prefs_receive.c:170
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128
+#: src/prefs_receive.c:170
 msgid "minute(s)"
-msgstr "ëåðôÜ"
+msgstr "λεπτά"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:138
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
@@ -6128,27 +6160,27 @@ msgstr "Grab input while entering a passphrase"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "ÅìöÜíéóç åéäïðïßçóçò êáôÜ ôçí åêêßíçóç áí ôï GnuPG äåí ëåéôïõñãåß"
+msgstr "Εμφάνιση ειδοποίησης κατά την εκκίνηση αν το GnuPG δεν λειτουργεί"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:235
 msgid "Sign key"
-msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
+msgstr "Κλειδί υπογραφής"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:268
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "×Þóç ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý GnuPG"
+msgstr "Χήση προκαθορισμένου κλειδιού GnuPG"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:275
 msgid "Select key by your email address"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êëåéäéïý ìå âÜóç ôçí email äéåýèõíóç"
+msgstr "Επιλογή κλειδιού με βάση την email διεύθυνση"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:282
 msgid "Specify key manually"
-msgstr "Ïñßóôå ìå ôï ÷Ýñé ôï êëåéäß"
+msgstr "Ορίστε με το χέρι το κλειδί"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:289
 msgid "User or key ID:"
-msgstr "×ñÞóôçò Þ key ID:"
+msgstr "Χρήστης ή key ID:"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:464
 msgid "GPG"
@@ -6157,16 +6189,16 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:106
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select key for '%s'"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε μια εικόνα για αυτή την επαφή"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:109
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
-msgstr "ÓõëëÝãù ðëçñïöïñßåò ãéá `%s' ... %c"
+msgstr "Συλλογή πληροφοριών αποσφαλμάτωσης"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:304
 msgid "Select Keys"
-msgstr "ÅðÝëåîå êëåéäéÜ"
+msgstr "Επέλεξε κλειδιά"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:331
 msgid "Key ID"
@@ -6174,33 +6206,34 @@ msgstr "Key ID"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:334
 msgid "Val"
-msgstr "ÔéìÞ"
+msgstr "Τιμή"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:355
 msgid "Select"
-msgstr "ÅðéëïãÞ"
+msgstr "Επιλογή"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356 src/prefs_other.c:260
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356
+#: src/prefs_other.c:260
 msgid "Other"
-msgstr "¶ëëá"
+msgstr "Άλλα"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:357
-#, fuzzy
 msgid "Don't encrypt"
-msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
+msgstr "Όχι κρυπτογράφηση"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:502
 msgid "Add key"
-msgstr "ÐñïóèÞêç êëåéäéïý"
+msgstr "Προσθήκη κλειδιού"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:503
 #, fuzzy
 msgid "Enter another user or key ID:"
-msgstr "ÅéóáãùãÞ Üëëïõ ÷ñÞóôç Þ key ID\n"
+msgstr "Εισαγωγή άλλου χρήστη ή key ID:"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:519
+#, fuzzy
 msgid "Trust key"
-msgstr ""
+msgstr "Σημαντικός Πελάτης"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:520
 msgid ""
@@ -6212,13 +6245,13 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:124
 msgid "Undefined"
-msgstr ""
+msgstr "Αόριστο"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:126 src/prefs_receive.c:209
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:126
+#: src/prefs_receive.c:209
 #: src/prefs_send.c:170
-#, fuzzy
 msgid "Never"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+msgstr "Ποτέ"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:128
 msgid "Marginal"
@@ -6227,87 +6260,98 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:132
 #, fuzzy
 msgid "Ultimate"
-msgstr "×ùñßò ôßôëï"
+msgstr "Χωρίς τίτλο"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
 #, fuzzy
 msgid "The signature can't be checked - GPG error."
-msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí Ý÷åé Ýëåã÷èåß áêüìá.\n"
+msgstr "Αυτή η υπογραφή δεν έχει έλεγχθεί ακόμα.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:212
 #, fuzzy
 msgid "The signature has not been checked."
-msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí Ý÷åé Ýëåã÷èåß áêüìá.\n"
+msgstr "Το έγγραφο \"%s\" δεν αποθηκεύτηκε."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:186
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from %s."
-msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Από ποιον είναι"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature (untrusted) from %s."
-msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Από ποιον είναι"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:197
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from %s."
-msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Από ποιον είναι"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:200
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid "Expired key from %s."
-msgstr ""
+msgstr "Από ποιον είναι"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:203
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Bad signature from %s."
-msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Εσφαλμένη απάντηση πιστοποίησης από τον διακομιστή."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äçìüóéï êëåéäß ãéá íá åîáêñéâþóù áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ"
+msgstr "Δεν υπάρχει δημόσιο κλειδί για να εξακριβώσω αυτή την υπογραφή"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:249
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
+msgstr "Υπογραφή δημιουργήθηκε %s\n"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:256
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
-msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Αποδεκτή υπογραφή από \"%s\""
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:261
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
-msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Από ποιον είναι"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:266
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
-msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Εσφαλμένη απάντηση πιστοποίησης από τον διακομιστή."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:277
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr "åðßóçò ãíùóôüò ùò \"%s\"\n"
+msgstr "επίσης γνωστός ως \"%s\"\n"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:283
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
-msgstr "Áðïôýðùìá êëåéäéïý: %s\n"
+msgstr "Δημιουργία Ιδιωτικού Κλειδιού."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:288
+#, c-format
+msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:449
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:294
+#, c-format
+msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:464
 #, fuzzy
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
-"Ôï GnuPG äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ.\n"
-"Áðåíåñãïðïéåßôáé ç õðïóôÞñéîç OpenPGP."
+"Το GnuPG δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.\n"
+"Απενεργοποιείται η υποστήριξη OpenPGP."
 
 #: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
 msgid "PGP/Core"
@@ -6322,27 +6366,23 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
-#, fuzzy
 msgid "PGP/inline"
-msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
 msgid ""
-"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and "
-"decryption of encrypted messages. \n"
+"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and decryption of encrypted messages. \n"
 "\n"
 "It also lets you send signed and encrypted messages."
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
-#, fuzzy
 msgid "PGP/MIME"
-msgstr "MIME"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
 msgid ""
-"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
-"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
 "\n"
 "The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
 "\n"
@@ -6352,28 +6392,25 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:183
 #, fuzzy
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
-msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
+msgstr "Φιλτράρισμα νέων μηνυμάτων"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:330
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:457
+#, fuzzy
 msgid "SpamAssassin"
-msgstr ""
+msgstr "Spamassassin (ενσωματωμένος)"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:335
 msgid ""
-"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
-"account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
-"Server (spamd) running somewhere.\n"
+"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server (spamd) running somewhere.\n"
 "\n"
-"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
-"special folder.\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a special folder.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
-#, fuzzy
 msgid "Disabled"
-msgstr "Áðüññéøç"
+msgstr "Απενεργοποιημένο"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:81
 msgid "Localhost"
@@ -6388,8 +6425,9 @@ msgid "Unix Socket"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:210
+#, fuzzy
 msgid "Transport"
-msgstr ""
+msgstr "Mail Transport Agent"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
 msgid "spamd"
@@ -6397,7 +6435,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:248
 msgid "Port of spamd server"
-msgstr ""
+msgstr "Θύρα του εξυπηρετητή spamd"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:252
 msgid ":"
@@ -6409,11 +6447,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:266
 msgid "Path of Unix socket"
-msgstr ""
+msgstr "Διαδρομή του unix socket"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:275
 msgid "Maximum Size"
-msgstr ""
+msgstr "Μέγιστο Μέγεθος"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:284
 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
@@ -6424,9 +6462,7 @@ msgid "kB"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:309
-msgid ""
-"Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
-"be aborted and the message will be handled as not spam."
+msgid "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will be aborted and the message will be handled as not spam."
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:313
@@ -6434,151 +6470,161 @@ msgid "s"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:319
-#, fuzzy
 msgid "Save Spam"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
+msgstr "Αποθήκευση Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
 msgid "Save mails that where identified as spam"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93
+#, fuzzy
 msgid "/_Get Mail"
-msgstr ""
+msgstr "Λήψη Αλληλογραφίας"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
 #, fuzzy
 msgid "/_Email"
-msgstr "/Áñ÷åßï"
+msgstr "EMAIL"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
 #, fuzzy
 msgid "/Open A_ddressbook"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Άνοιγμα αρχείου"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
 #, fuzzy
 msgid "/_Work Offline"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "_Εργασία Χωρίς Σύνδεση"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
+#, fuzzy
 msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
-msgstr ""
+msgstr "Η ομάδα του Sylpheed-Claws"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:148
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
-msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ (%s)"
+msgstr "Νέα %d, Μη αναγνωσμένα: %d, Συνολικά: %d"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:204
 #, fuzzy
 msgid "/Work Offline"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "_Εργασία Χωρίς Σύνδεση"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
+#, fuzzy
+msgid "/Get Mail"
+msgstr "Λήψη Αλληλογραφίας"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:310
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:313
 msgid "Trayicon"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:315
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:318
 msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you have new or unread mail.\n"
 "\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
 msgid "Exit this program?"
-msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
+msgstr "Έξοδος από αυτό το πρόγραμμα;"
 
 #: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
 #, fuzzy
 msgid "Orientation"
-msgstr "Ïñãáíéóìüò"
+msgstr "Οργανισμός"
 
 #: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
+#, fuzzy
 msgid "The orientation of the tray."
 msgstr ""
+"\n"
+"Η ομάδα μετάφρασης\n"
 
 #: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Ðñïáðáéôïýìåíç timestamp APOP äåí âñÝèçêå óôï ÷áéñåôéóìü\n"
+msgstr "Προαπαιτούμενη timestamp APOP δεν βρέθηκε στο χαιρετισμό\n"
 
 #: src/pop.c:157
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Óõíôáêôéêü óöÜëìá timestamp óôï ÷áéñåôéóìü\n"
+msgstr "Συντακτικό σφάλμα timestamp στο χαιρετισμό\n"
 
-#: src/pop.c:183 src/pop.c:210
+#: src/pop.c:183
+#: src/pop.c:210
 msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ POP3\n"
+msgstr "Σφάλμα πρωτοκόλλου POP3\n"
 
 #: src/pop.c:256
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid UIDL response: %s\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
+msgstr "Μη έγκυρη απάντηση UIDL: %s\n"
 
 #: src/pop.c:778
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
+msgstr "POP3: Διαγραφή ληγμένου μηνύματος %d\n"
 
 #: src/pop.c:793
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "ÓôÝëíù ôï ìÞíõìá (%d / %d bytes)"
+msgstr "POP3: Προσπέραση μηνύματος (%d / %d bytes)\n"
 
 #: src/pop.c:825
-#, fuzzy
 msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
+msgstr "το γραμματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο\n"
 
 #: src/pop.c:828
 msgid "Session timeout\n"
-msgstr ""
+msgstr "Λήξη ορίου χρόνου συνεδρίας\n"
 
 #: src/pop.c:847
-#, fuzzy
 msgid "command not supported\n"
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "η εντολή δεν υποστηρίζεται\n"
 
 #: src/pop.c:852
-#, fuzzy
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
+msgstr "Προέκυψε σφάλμα στη συνεδρία POP3\n"
 
 #: src/pop.c:1046
-#, fuzzy
 msgid "TOP command unsupported\n"
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Η εντολή TOP δεν υποστηρίζεται\n"
 
 #: src/prefs_account.c:692
 #, c-format
 msgid "Account%d"
-msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
+msgstr "Λογαριασμός%d"
 
 #: src/prefs_account.c:970
 msgid "Preferences for new account"
-msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
+msgstr "Επιλογές για το νέο λογαριασμό"
 
 #: src/prefs_account.c:972
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
-msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
+msgstr "%s - Προτιμήσεις λογαριασμού"
 
-#: src/prefs_account.c:1009 src/prefs_receive.c:366
+#: src/prefs_account.c:1009
+#: src/prefs_receive.c:366
 msgid "Receive"
-msgstr "ËÞøç"
-
-#: src/prefs_account.c:1013 src/prefs_compose_writing.c:245
-#: src/prefs_folder_item.c:856 src/prefs_quote.c:281 src/prefs_spelling.c:367
-#: src/prefs_wrapping.c:152 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:1433
+msgstr "Λήψη"
+
+#: src/prefs_account.c:1013
+#: src/prefs_compose_writing.c:245
+#: src/prefs_folder_item.c:856
+#: src/prefs_quote.c:281
+#: src/prefs_spelling.c:367
+#: src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:388
+#: src/toolbar.c:1437
 msgid "Compose"
-msgstr "Óýíèåóç"
+msgstr "Σύνθεση"
 
 #: src/prefs_account.c:1015
 msgid "Privacy"
-msgstr "Ìõóôéêüôçôá"
+msgstr "Απόρρητο"
 
 #: src/prefs_account.c:1018
 msgid "SSL"
@@ -6586,468 +6632,461 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_account.c:1021
 msgid "Advanced"
-msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
+msgstr "Προχωρημένα"
 
 #: src/prefs_account.c:1100
-#, fuzzy
 msgid "Name of account"
-msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
+msgstr "Όνομα λογαριασμού"
 
 #: src/prefs_account.c:1109
 msgid "Set as default"
-msgstr ""
+msgstr "Ορισμός ως προκαθορισμένου"
 
 #: src/prefs_account.c:1113
 msgid "Personal information"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
+msgstr "Προσωπικές πληροφορίες"
 
 #: src/prefs_account.c:1122
 msgid "Full name"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+msgstr "Πλήρες όνομα"
 
 #: src/prefs_account.c:1128
 msgid "Mail address"
-msgstr "Äéåýèõíóç mail"
+msgstr "Διεύθυνση mail"
 
 #: src/prefs_account.c:1134
 msgid "Organization"
-msgstr "Ïñãáíéóìüò"
+msgstr "Οργανισμός"
 
 #: src/prefs_account.c:1158
 msgid "Server information"
-msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
+msgstr "Πληροφορίες διακομιστή"
 
-#: src/prefs_account.c:1179 src/prefs_account.c:1432 src/prefs_account.c:2095
+#: src/prefs_account.c:1179
+#: src/prefs_account.c:1434
+#: src/prefs_account.c:2103
 #: src/wizard.c:635
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1181 src/prefs_account.c:1552 src/prefs_account.c:2112
+#: src/prefs_account.c:1181
+#: src/prefs_account.c:1560
+#: src/prefs_account.c:2120
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
 #: src/prefs_account.c:1183
 msgid "News (NNTP)"
-msgstr "ÍÝá (NNTP)"
+msgstr "Νέα (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1185 src/wizard.c:643
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1185
+#: src/wizard.c:645
 msgid "Local mbox file"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
+msgstr "Τοπικό αρχείο mbox"
 
 #: src/prefs_account.c:1187
-#, fuzzy
 msgid "None (SMTP only)"
-msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
+msgstr "Κανένα (μόνο SMTP)"
 
 #: src/prefs_account.c:1207
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Áõôüò ï åîõðçñÝôçò áðáéôåß ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Αυτός ο διακομιστής απαιτεί πιστοποίηση"
 
 #: src/prefs_account.c:1214
-#, fuzzy
 msgid "Authenticate on connect"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Πιστοποίηση κατά τη σύνδεση"
 
 #: src/prefs_account.c:1259
 msgid "News server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
+msgstr "Διακομιστής νέων"
 
 #: src/prefs_account.c:1265
 msgid "Server for receiving"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
+msgstr "Εξυπηρέτης για λήψη"
 
 #: src/prefs_account.c:1271
-#, fuzzy
 msgid "Local mailbox"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
+msgstr "Τοπικό γραμματοκιβώτιο"
 
 #: src/prefs_account.c:1278
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
+msgstr "Διακομιστής SMTP (αποστολή)"
 
 #: src/prefs_account.c:1286
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση εντολής για την αποστολή αλληλογραφίας και όχι διακομιστή SMTP"
 
 #: src/prefs_account.c:1295
 msgid "command to send mails"
-msgstr ""
+msgstr "εντολή για την αποστολή μηνυμάτων"
 
-#: src/prefs_account.c:1302 src/prefs_account.c:1742
+#: src/prefs_account.c:1302
+#: src/prefs_account.c:1750
 msgid "User ID"
-msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
+msgstr "Όνομα χρήστη"
 
-#: src/prefs_account.c:1308 src/prefs_account.c:1751
+#: src/prefs_account.c:1308
+#: src/prefs_account.c:1759
 msgid "Password"
-msgstr "Êùäéêüò"
+msgstr "Συνθηματικό"
 
-#: src/prefs_account.c:1399
+#: src/prefs_account.c:1401
 msgid "Local"
-msgstr ""
+msgstr "Τοπικό"
 
-#: src/prefs_account.c:1410 src/prefs_account.c:1499
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1412
+#: src/prefs_account.c:1507
 msgid "Default inbox"
-msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
+msgstr "Προκαθορισμένος φάκελος εισερχομένων"
 
-#: src/prefs_account.c:1417 src/prefs_account.c:1425 src/prefs_account.c:1506
+#: src/prefs_account.c:1419
+#: src/prefs_account.c:1427
 #: src/prefs_account.c:1514
+#: src/prefs_account.c:1522
 #, fuzzy
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
-msgstr ""
-"¶íïéãìá ôïõ ðñþôïõ áäéÜâáóôïõ ìçíýìáôïò êáôÜ ôç ìåôáêßíçóç óå Ýíá êáôÜëïãï"
+msgstr "(Τα μη φιλτραρισμένα μηνύματα θα αποθηκεύονται σε αυτό τον φάκελο)"
 
-#: src/prefs_account.c:1440
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1442
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
-msgstr "Áõôüò ï åîõðçñÝôçò áðáéôåß ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Χρήση ασφαλούς πιστοποίησης"
 
-#: src/prefs_account.c:1443
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1445
 msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
+msgstr "Διαγραφή μηνυμάτων από τον διακομιστή όταν παραληφθούν"
 
-#: src/prefs_account.c:1454
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1456
 msgid "Remove after"
-msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
+msgstr "Διαγραφή μετά"
 
-#: src/prefs_account.c:1463
+#: src/prefs_account.c:1465
+#, fuzzy
 msgid "0 days: remove immediately"
-msgstr ""
+msgstr "(0 μέρες: άμεση διαγραφή)"
 
-#: src/prefs_account.c:1467
+#: src/prefs_account.c:1469
 msgid "days"
-msgstr ""
+msgstr "ημέρες"
 
-#: src/prefs_account.c:1474
+#: src/prefs_account.c:1476
 msgid "Download all messages on server"
-msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç"
+msgstr "Λήψη όλων των μηνυμάτων από τον διακομιστή"
 
-#: src/prefs_account.c:1480
+#: src/prefs_account.c:1482
 msgid "Receive size limit"
+msgstr "Όριο μεγέθους για λήψη"
+
+#: src/prefs_account.c:1485
+msgid "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them you will be able to download them fully or delete them."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1487
+#: src/prefs_account.c:1495
 msgid "KB"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1521 src/prefs_account.c:2129
+#: src/prefs_account.c:1529
+#: src/prefs_account.c:2137
 msgid "NNTP"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1533
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1541
 msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr ""
-"ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
-"(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
+msgstr "Μέγιστος αριθμός άρθρων που θα ληφθούν"
 
-#: src/prefs_account.c:1545
+#: src/prefs_account.c:1553
 msgid "unlimited if 0 is specified"
-msgstr ""
+msgstr "χωρίς όριο αν θέσετε 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1563 src/prefs_account.c:1712
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1571
+#: src/prefs_account.c:1720
 msgid "Authentication method"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Μέθοδος πιστοποίησης"
 
-#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1722 src/prefs_send.c:271
+#: src/prefs_account.c:1581
+#: src/prefs_account.c:1730
+#: src/prefs_send.c:270
 msgid "Automatic"
-msgstr "Áõôüìáôç"
+msgstr "Αυτόματη"
 
-#: src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1591
 #, fuzzy
 msgid "IMAP server directory"
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Κατάλογος διακομιστή IMAP:"
 
-#: src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1595
 msgid "(usually empty)"
-msgstr ""
+msgstr "(συνήθως κενό)"
 
-#: src/prefs_account.c:1597
+#: src/prefs_account.c:1605
 msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
+msgstr "Φιλτράρισμα μηνυμάτων κατά την λήψη"
 
-#: src/prefs_account.c:1601
+#: src/prefs_account.c:1609
 #, fuzzy
-msgid "'Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
+msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
+msgstr "'Λήψη όλων' ελέγχει για νέα μηνύματα σε αυτό το λογαριασμό"
 
-#: src/prefs_account.c:1669
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1677
 msgid "Add Date"
-msgstr "ÐñïóèÞêç êëåéäéïý"
+msgstr "Προσθήκη Ημερομηνίας"
 
-#: src/prefs_account.c:1670
+#: src/prefs_account.c:1678
 msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
+msgstr "Δημιουργία Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1677
+#: src/prefs_account.c:1685
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "ÐñïóèÞêç êåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
+msgstr "Προσθήκη κεφαλίδας ορισμένης από τον χρήστη"
 
-#: src/prefs_account.c:1679 src/prefs_message.c:135
+#: src/prefs_account.c:1687
+#: src/prefs_message.c:135
 msgid " Edit... "
-msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
+msgstr "Επεξεργασία..."
 
-#: src/prefs_account.c:1689
+#: src/prefs_account.c:1697
 msgid "Authentication"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Πιστοποίηση"
 
-#: src/prefs_account.c:1697
+#: src/prefs_account.c:1705
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç SMTP (SMTP AUTH)"
+msgstr "Πιστοποίηση SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1773
-msgid ""
-"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
-"will be used."
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1781
+msgid "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving will be used."
+msgstr "Εάν αφήσετε αυτά τα πεδία άδεια, θα χρησιμοποιηθούν το ίδιο όνομα χρήστη και συνθηματικό όπως για τη λήψη."
 
-#: src/prefs_account.c:1784
+#: src/prefs_account.c:1792
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç ìå POP3 ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
+msgstr "Πιστοποίηση με POP3 πριν την αποστολή"
 
-#: src/prefs_account.c:1799
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1807
 msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Χρονικό όριο για πιστοποίηση POP: "
 
-#: src/prefs_account.c:1808
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1816
 msgid "minutes"
-msgstr "ëåðôÜ"
+msgstr "λεπτά"
 
-#: src/prefs_account.c:1852 src/prefs_account.c:1903
+#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:1911
 msgid "Signature"
-msgstr "YðïãñáöÞ"
+msgstr "Yπογραφή"
 
-#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:1868
 msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
+msgstr "Αυτόματη εισαγωγή υπογραφής"
 
-#: src/prefs_account.c:1865
+#: src/prefs_account.c:1873
 msgid "Signature separator"
-msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
+msgstr "Διαχωρισμός υπογραφής"
 
-#: src/prefs_account.c:1890
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1898
 msgid "Command output"
-msgstr "ÅíôïëÞ"
+msgstr "Αποτέλεσμα Γραμμής Εντολών"
 
-#: src/prefs_account.c:1917
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1925
 msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "Áõôüìáôïò ïñéóìüò áõôþí ôùí äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Αυτόματος ορισμός αυτών των διευθύνσεων"
 
-#: src/prefs_account.c:1926 src/prefs_filtering_action.c:1072
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:49
+#: src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_filtering_action.c:1074
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1683
+#: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
-msgstr "Êïéíïðïßçóç"
+msgstr "Κοινοποίηση"
 
-#: src/prefs_account.c:1939
+#: src/prefs_account.c:1947
 msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
+msgstr "Κρυφή Κοινοποίηση"
 
-#: src/prefs_account.c:1952
+#: src/prefs_account.c:1960
 msgid "Reply-To"
-msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
+msgstr "Απάντηση σε"
 
-#: src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:2011
 msgid "Default privacy system"
-msgstr ""
+msgstr "Προκαθορισμένο σύστημα προστασίας απορρήτου"
 
-#: src/prefs_account.c:2012
+#: src/prefs_account.c:2020
 msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
+msgstr "Κρυπτογράφηση μηνυμάτων εξ ορισμού"
 
-#: src/prefs_account.c:2014
+#: src/prefs_account.c:2022
 msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2017
+#: src/prefs_account.c:2025
 msgid "Sign message by default"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
+msgstr "Υπογραφή μηνυμάτων εξ ορισμού"
 
-#: src/prefs_account.c:2019
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2027
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
+msgstr "Αποθήκευση κρυπτογραφημένα σταλμένων μηνυμάτων σαν απλό κείμενο"
 
-#: src/prefs_account.c:2103 src/prefs_account.c:2120 src/prefs_account.c:2136
+#: src/prefs_account.c:2111
+#: src/prefs_account.c:2128
+#: src/prefs_account.c:2144
 msgid "Don't use SSL"
-msgstr ""
+msgstr "Να μην χρησιμοποιηθεί SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2106
+#: src/prefs_account.c:2114
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση SSL στη σύνδεση POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:2109 src/prefs_account.c:2126 src/prefs_account.c:2161
+#: src/prefs_account.c:2117
+#: src/prefs_account.c:2134
+#: src/prefs_account.c:2169
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση της εντολής STARTTLS για την έναρξη της συνόδου SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2123
+#: src/prefs_account.c:2131
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση SSL στη σύνδεση IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:2145
+#: src/prefs_account.c:2153
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση SSL στη σύνδεση NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2147
+#: src/prefs_account.c:2155
 msgid "Send (SMTP)"
-msgstr ""
+msgstr "Αποστολή (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2155
+#: src/prefs_account.c:2163
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
-msgstr ""
+msgstr "Μη χρήση SSL (εάν είναι απαραίτητο, χρήση STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2158
+#: src/prefs_account.c:2166
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση SSL στη σύνδεση SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2169
+#: src/prefs_account.c:2177
 msgid "Use non-blocking SSL"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση non-blocking SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2181
+#: src/prefs_account.c:2189
 msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
-msgstr ""
+msgstr "Απενεργοποιήστε το εάν έχετε προβλήματα σύνδεσης με το SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2307
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
+#: src/prefs_account.c:2315
+#, fuzzy
+msgid "SMTP port"
+msgstr "Προσδιορισμός θύρας SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2313
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò POP3"
+#: src/prefs_account.c:2321
+#, fuzzy
+msgid "POP3 port"
+msgstr "Προσδιορισμός θύρας POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:2319
+#: src/prefs_account.c:2327
 #, fuzzy
-msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
+msgid "IMAP4 port"
+msgstr "Ορισμός θύρας IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:2325
+#: src/prefs_account.c:2333
 #, fuzzy
-msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
+msgid "NNTP port"
+msgstr "Ορισμός θύρας NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2330
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Ïñéóìüò ôïõ ïíüìáôïò ôïõ domain"
+#: src/prefs_account.c:2338
+#, fuzzy
+msgid "Domain name"
+msgstr "Ορισμός του ονόματος του domain"
 
-#: src/prefs_account.c:2340
+#: src/prefs_account.c:2348
 msgid "Use command to communicate with server"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση προσαρμοσμένης εντολής για την σύνδεση με τον διακομιστή"
 
-#: src/prefs_account.c:2348
+#: src/prefs_account.c:2356
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr ""
+msgstr "Σήμανση πολλαπλά σταλμένων μηνυμάτων (cross posts) ως αναγνωσμένα και με χρώμα:"
 
-#: src/prefs_account.c:2395
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2403
 msgid "Browse"
-msgstr "ÊÜôù"
+msgstr "Περιήγηση"
 
-#: src/prefs_account.c:2408
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2416
 msgid "Put sent messages in"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
+msgstr "Αποθήκευση των σταλμένων στο"
 
-#: src/prefs_account.c:2410
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2418
 msgid "Put queued messages in"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "Αποθήκευση μηνυμάτων που βρίσκονται στην ουρά στο"
 
-#: src/prefs_account.c:2412
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2420
 msgid "Put draft messages in"
-msgstr "Ôýëéîç ìçíõìÜôùí óôïõò"
+msgstr "Αποθήκευση πρόχειρων στο"
 
-#: src/prefs_account.c:2414
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2422
 msgid "Put deleted messages in"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "Αποθίκευση διαγραμμένων μηνυμάτων στο"
 
-#: src/prefs_account.c:2460
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2468
 msgid "Account name is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν έχει προσδιοριστεί το όνομα λογαριασμού"
 
-#: src/prefs_account.c:2464
+#: src/prefs_account.c:2472
 msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Η διεύθυνση αλληλογραφίας δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_account.c:2471
+#: src/prefs_account.c:2479
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Ο εξυπηρέτης SMTP δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_account.c:2476
+#: src/prefs_account.c:2484
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Το όνομα χρήστη δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_account.c:2481
+#: src/prefs_account.c:2489
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Ο εξυπηρέτης POP3 δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_account.c:2486
+#: src/prefs_account.c:2494
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Ο εξυπηρέτης IMAP4 δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_account.c:2491
+#: src/prefs_account.c:2499
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Ο εξυπηρέτης NNTP δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_account.c:2497
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2505
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "το όνομα αρχείου του τοπικού γραμματοκιβωτίου δεν προσδιορίστηκε."
 
-#: src/prefs_account.c:2503
+#: src/prefs_account.c:2511
 #, fuzzy
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Το επιχείρημα σε \"%s\" δεν είναι έγκυρη εντολή: %s\n"
 
-#: src/prefs_account.c:2562
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2570
 msgid "Select signature file"
-msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
+msgstr "Επιλογή ενός αρχείου υπογραφής"
 
-#: src/prefs_account.c:2778
+#: src/prefs_account.c:2786
 #, c-format
 msgid "Unsupported (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Μη Υποστηριζόμενη Πλατφόρμα (%s)"
 
 #: src/prefs_actions.c:199
-#, fuzzy
 msgid "Actions configuration"
-msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
+msgstr "Ρύθμιση Ενεργειών"
 
 #: src/prefs_actions.c:223
-#, fuzzy
 msgid "Menu name:"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+msgstr "Όνομα μενού:"
 
 #: src/prefs_actions.c:232
-#, fuzzy
 msgid "Command line:"
-msgstr "ÅíôïëÞ"
+msgstr "Γραμμή εντολών:"
 
 #: src/prefs_actions.c:261
-#, fuzzy
 msgid " Replace "
-msgstr "ÁðÜíôçóç"
-
-#: src/prefs_actions.c:274
-msgid " Syntax help... "
-msgstr ""
+msgstr " Αντικατάσταση"
 
 #: src/prefs_actions.c:505
 #, fuzzy
 msgid "Menu name is not set."
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Το όνομα οντότητας '%s' δεν είναι γνωστή"
 
 #: src/prefs_actions.c:510
 msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
@@ -7058,215 +7097,271 @@ msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:534
+#, fuzzy
 msgid "Menu name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Το όνομα αρχείου είναι πολύ μακρύ."
 
 #: src/prefs_actions.c:543
 #, fuzzy
 msgid "Command line not set."
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Αδυναμία ανάλυσης γραμμής εντολής '%s': %s"
 
 #: src/prefs_actions.c:548
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:553
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
 "%s\n"
 "has a syntax error."
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα σύνταξης, δεν αναγνωρίζεται η εντολή"
 
 #: src/prefs_actions.c:613
-#, fuzzy
 msgid "Delete action"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
+msgstr "Διαγραφή Ενέργειας"
 
 #: src/prefs_actions.c:614
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
-
-#: src/prefs_actions.c:731 src/prefs_actions.c:750 src/prefs_filtering.c:1081
-#: src/prefs_filtering.c:1103 src/prefs_matcher.c:1636
-#: src/prefs_template.c:398 src/prefs_template.c:414
-msgid "Entry not saved"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_actions.c:732 src/prefs_actions.c:751 src/prefs_filtering.c:1082
-#: src/prefs_filtering.c:1104 src/prefs_template.c:399
+msgstr "Θέλετε σίγουρα να διαγράψετε αυτή την ενέργεια;"
+
+#: src/prefs_actions.c:731
+#: src/prefs_actions.c:751
+#: src/prefs_filtering.c:1081
+#: src/prefs_filtering.c:1103
+#: src/prefs_matcher.c:1636
+#: src/prefs_template.c:398
 #: src/prefs_template.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "%s (δεν αποθηκεύτηκε)"
+
+#: src/prefs_actions.c:732
+#: src/prefs_actions.c:752
+#: src/prefs_filtering.c:1082
+#: src/prefs_filtering.c:1104
+#: src/prefs_template.c:399
+#: src/prefs_template.c:416
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:785
-msgid "MENU NAME:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:733
+#: src/prefs_actions.c:753
+#: src/prefs_filtering.c:1083
+#: src/prefs_filtering.c:1105
+#: src/prefs_matcher.c:1638
+#: src/prefs_template.c:400
+#: src/prefs_template.c:417
+#, fuzzy
+msgid "_Continue editing"
+msgstr "Επι_βεβαίωση κωδικού:"
 
-#: src/prefs_actions.c:786
+#: src/prefs_actions.c:788
+#, fuzzy
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Το όνομά σας:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:789
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:788
-msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:791
+#, fuzzy
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Όνομα Χρήστη:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:789
+#: src/prefs_actions.c:792
 #, fuzzy
-msgid "Begin with:"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Όνομα Χρήστη:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:790
+#: src/prefs_actions.c:793
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:791
+#: src/prefs_actions.c:794
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:792
+#: src/prefs_actions.c:795
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:793
+#: src/prefs_actions.c:796
 #, fuzzy
-msgid "End with:"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Όνομα Χρήστη:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:794
+#: src/prefs_actions.c:797
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:795
+#: src/prefs_actions.c:798
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:796
+#: src/prefs_actions.c:799
+#, fuzzy
 msgid "to run command asynchronously"
-msgstr ""
+msgstr "Εντολή Finger για εκτέλεση"
 
-#: src/prefs_actions.c:797
-msgid "Use:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:800
+#, fuzzy
+msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Όνομα Χρήστη:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:798
+#: src/prefs_actions.c:801
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:799
-msgid ""
-"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+#: src/prefs_actions.c:802
+msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:800
+#: src/prefs_actions.c:803
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:801
+#: src/prefs_actions.c:804
+#, fuzzy
 msgid "for a user provided argument"
-msgstr ""
+msgstr "Εισάγετε κωδικό πρόσβασης για %s (χρήστης %s)"
 
-#: src/prefs_actions.c:802
+#: src/prefs_actions.c:805
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:803
+#: src/prefs_actions.c:806
 #, fuzzy
 msgid "for the text selection"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
+msgstr "επισημασμένο για επιλογή"
 
-#: src/prefs_actions.c:804
+#: src/prefs_actions.c:807
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:813 src/prefs_filtering_action.c:1088
-#: src/quote_fmt.c:77
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "ÐåñéãñáöÞ ôùí óõìâüëùí"
-
-#: src/prefs_actions.c:896
-#, fuzzy
-msgid "Current actions"
-msgstr "ÐáñÜèåóç"
-
-#: src/prefs_common.c:189
-msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:816
+#: src/prefs_themes.c:1012
+msgid "Actions"
+msgstr "Ενέργειες"
 
-#: src/prefs_common.c:195
-msgid ""
-"\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
-"\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
+#: src/prefs_actions.c:817
+msgid "The Actions feature is a way for the user to launch external commands to process a complete message file or just one of its parts."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:248
+#: src/prefs_actions.c:903
+#, fuzzy
+msgid "Current actions"
+msgstr "Εκτέλεση ενεργειών"
+
+#: src/prefs_common.c:187
+msgid ""
+"On %d\\n"
+"%f wrote:\\n"
+"\\n"
+"%q"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:193
+msgid ""
+"\\n"
+"\\n"
+"Begin forwarded message:\\n"
+"\\n"
+"?d{Date: %d\\n"
+"}?f{From: %f\\n"
+"}?t{To: %t\\n"
+"}?c{Cc: %c\\n"
+"}?n{Newsgroups: %n\\n"
+"}?s{Subject: %s\\n"
+"}\\n"
+"\\n"
+"%M"
+msgstr ""
+"\\n"
+"\\n"
+"Έναρξη προωθημένου μηνύματος:\\n"
+"\\n"
+"?d{Date: %d\\n"
+"}?f{From: %f\\n"
+"}?t{To: %t\\n"
+"}?c{Cc: %c\\n"
+"}?n{Newsgroups: %n\\n"
+"}?s{Subject: %s\\n"
+"}\\n"
+"\\n"
+"%M"
+
+#: src/prefs_common.c:246
 msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:98
 #, fuzzy
 msgid "Automatic account selection"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
+msgstr "Δεν Έγινε Επιλογή"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:106
 #, fuzzy
 msgid "when replying"
-msgstr "ÐáñÜèåóç ôïõ ìçíýìáôïò üôáí áðáíôÜôå"
+msgstr "Ό_ταν είναι βολικό"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:108
+#, fuzzy
 msgid "when forwarding"
-msgstr ""
+msgstr "Προώθηση κλήσεων"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:110
+#, fuzzy
 msgid "when re-editing"
-msgstr ""
+msgstr "Απενεργοποίηση επεξεργασίας σελιδοδεικτών"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:117
+#, fuzzy
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
-msgstr ""
+msgstr "Συγγραφή απάντησης στη λίστα ταχυδρομείου από αυτό το μήνυμα"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:120
 #, fuzzy
 msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò õðïãñáöþí"
+msgstr "Αυτόματος έλεγχος υπογραφών"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:123 src/prefs_filtering_action.c:159
-#, fuzzy
+#: src/prefs_compose_writing.c:123
+#: src/prefs_filtering_action.c:159
 msgid "Forward as attachment"
-msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
+msgstr "Προώθηση ως συνημμένο"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:126
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:133
-#, fuzzy
 msgid "Autosave to Drafts folder every"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
+msgstr "Αυτόματη αποθήκευση στον κατάλογο Προχείρων κάθε"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:143 src/prefs_wrapping.c:100
+#: src/prefs_compose_writing.c:143
+#: src/prefs_wrapping.c:97
 msgid "characters"
-msgstr "÷áñáêôÞñåò"
+msgstr "χαρακτήρες"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:151
 msgid "Undo level"
-msgstr ""
+msgstr "Επίπεδο αναίρεσης"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:246
-#, fuzzy
 msgid "Writing"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
+msgstr "Συγγραφή"
 
 #: src/prefs_customheader.c:176
-#, fuzzy
 msgid "Custom header configuration"
-msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôçò åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
+msgstr "Ρύθμιση προσαρμοσμένων κεφαλίδων"
 
-#: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:560
+#: src/prefs_customheader.c:492
+#: src/prefs_display_header.c:566
 #: src/prefs_matcher.c:1220
 msgid "Header name is not set."
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Το όνομα της κεφαλίδας δεν έχει οριστεί."
 
 #: src/prefs_customheader.c:496
 msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
@@ -7274,325 +7369,333 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_customheader.c:545
 msgid "Delete header"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êåöáëßäáò"
+msgstr "Διαγραφή κεφαλίδας"
 
 #: src/prefs_customheader.c:546
 msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
+msgstr "Θέλετε πράγματι να διαγραφεί αυτή η κεφαλίδα;"
 
 #: src/prefs_customheader.c:716
-#, fuzzy
 msgid "Current custom headers"
-msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
+msgstr "Τρέχουσες προσαρμοσμένες κεφαλίδες"
 
 #: src/prefs_display_header.c:227
 #, fuzzy
 msgid "Displayed header configuration"
-msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
+msgstr "Ρύθμιση Ximian Connector "
 
-#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:469
+#: src/prefs_display_header.c:251
+#: src/prefs_matcher.c:469
 msgid "Header name"
-msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
+msgstr "Όνομα κεφαλίδας"
 
-#: src/prefs_display_header.c:284
+#: src/prefs_display_header.c:286
 msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Åìöáíéóèåßóåò êåöáëßäåò"
+msgstr "Εμφανισθείσες κεφαλίδες"
 
-#: src/prefs_display_header.c:348
+#: src/prefs_display_header.c:352
 msgid "Hidden headers"
-msgstr "ÊñõììÝíåò êåöáëßäåò"
+msgstr "Κρυμμένες κεφαλίδες"
 
-#: src/prefs_display_header.c:372
+#: src/prefs_display_header.c:378
 msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ìç ïñéóìÝíùí êåöáëßäùí"
+msgstr "Εμφάνιση όλων των μη ορισμένων κεφαλίδων"
 
-#: src/prefs_display_header.c:570
+#: src/prefs_display_header.c:576
 msgid "This header is already in the list."
-msgstr "ÁõôÞ ç êåöáëßäá åßíáé Þäç óôç ëßóôá."
+msgstr "Αυτή η κεφαλίδα είναι ήδη στη λίστα."
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:102
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s will be replaced with file name / URI"
-msgstr ""
-"Åîùôåñéêü ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+msgstr "Εξωτερικό πρόγραμμα σύνθεσης (το %s θα αντικατασταθεί με το όνομα αρχείου)"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:119
 msgid "Web browser"
-msgstr ""
+msgstr "Περιηγητής Ιστοσελίδων"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:148
-#, fuzzy
 msgid "Print command"
-msgstr "ÅíôïëÞ"
+msgstr "Εντολή εκτύπωσης"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:164
 msgid "Text editor"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργαστής κειμένου"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:191
 msgid "Image viewer"
-msgstr ""
+msgstr "Εφαρμογή Προβολής Εικόνων"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:209
 msgid "Audio player"
-msgstr ""
+msgstr "Παίκτης Μουσικής"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:266 src/prefs_image_viewer.c:128
-#: src/prefs_message.c:293 src/prefs_msg_colors.c:394
-#, fuzzy
+#: src/prefs_ext_prog.c:266
+#: src/prefs_image_viewer.c:128
+#: src/prefs_message.c:293
 msgid "Message View"
-msgstr "ÌÞíõìá"
+msgstr "Προβολή Μηνύματος"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:267
-#, fuzzy
 msgid "External Programs"
-msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
+msgstr "Εξωτερικά Προγράμματα"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:149
-#, fuzzy
 msgid "Move"
-msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
+msgstr "Μετακίνηση"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:150
-#, fuzzy
 msgid "Copy"
-msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
+msgstr "Αντιγραφή"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:152 src/prefs_summary_column.c:79
+#: src/prefs_filtering_action.c:152
+#: src/prefs_summary_column.c:79
 msgid "Mark"
-msgstr "ÓÞìáíóç"
+msgstr "Σήμανση"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:154
-#, fuzzy
 msgid "Lock"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+msgstr "Κλείδωμα"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:155
-#, fuzzy
 msgid "Unlock"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
+msgstr "Ξεκλείδωμα"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Mark as read"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgstr "Σήμανση ως αναγνωσμένο"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:157
-#, fuzzy
 msgid "Mark as unread"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
+msgstr "Σήμανση ως μη αναγνωσμένο"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:158 src/toolbar.c:393 src/toolbar.c:481
+#: src/prefs_filtering_action.c:158
+#: src/toolbar.c:393
+#: src/toolbar.c:481
 msgid "Forward"
-msgstr "Ðñïþèçóç"
+msgstr "Προώθηση"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:160
 msgid "Redirect"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:161 src/prefs_filtering_action.c:425
-#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1548
+#: src/prefs_filtering_action.c:161
+#: src/prefs_filtering_action.c:427
+#: src/toolbar.c:171
+#: src/toolbar.c:1552
 msgid "Execute"
-msgstr "ÅêôÝëåóç"
+msgstr "Εκτέλεση"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:430
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:162
+#: src/prefs_filtering_action.c:432
 msgid "Color"
-msgstr "×ñþìáôá"
+msgstr "Χρώμα"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:163
-#, fuzzy
 msgid "Change score"
-msgstr "ÄéÜóôçìá ãñáììþí"
+msgstr "Προσαρμογή βαθμολογίας"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:164
-#, fuzzy
 msgid "Set score"
-msgstr "ÄéÜóôçìá ãñáììþí"
+msgstr "Ορισμός βαθμολογίας"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:165
-#, fuzzy
 msgid "Hide"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+msgstr "Απόκρυψη"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:166
-#, fuzzy
 msgid "Stop filter"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Διακοπή φίλτρου"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:313
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:315
 msgid "Filtering action configuration"
-msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:338
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:340
 msgid "Action"
-msgstr "Ëïã/óìüò"
+msgstr "Δράση"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:415
+#: src/prefs_filtering_action.c:417
 msgid "Destination"
-msgstr "Ðñïïñéóìüò"
+msgstr "Προορισμός"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:420
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:422
 msgid "Recipient"
-msgstr "ËÞøç"
+msgstr "Παραλήπτης"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:435 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/prefs_filtering_action.c:437
+#: src/prefs_summary_column.c:88
 #: src/summaryview.c:473
 msgid "Score"
-msgstr ""
+msgstr "Βαθμολογία"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:450
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:452
 msgid "Select ..."
-msgstr "ÅðéëïãÞ... "
+msgstr "Επιλογή ..."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:457
+#: src/prefs_filtering_action.c:459
 msgid "Info ..."
-msgstr ""
+msgstr "Πληροφορίες ..."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:485 src/prefs_filtering.c:343
-#: src/prefs_matcher.c:598 src/prefs_template.c:256 src/prefs_toolbar.c:794
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:487
+#: src/prefs_filtering.c:343
+#: src/prefs_matcher.c:598
+#: src/prefs_template.c:256
+#: src/prefs_toolbar.c:796
 msgid "  Replace  "
-msgstr "ÁðÜíôçóç"
+msgstr "   Αντικατάσταση   "
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:786
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:788
 msgid "Command line not set"
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:787
+#: src/prefs_filtering_action.c:789
 msgid "Destination is not set."
-msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Ο προορισμός δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:798
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:800
 msgid "Recipient is not set."
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν έχει οριστεί παραλήπτης"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:813
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:815
 msgid "Score is not set"
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν έχει οριστεί βαθμολογία"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1031
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:1033
 msgid "No action was defined."
-msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
+msgstr "Δεν έχει οριστεί δράση"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1070
+#: src/prefs_matcher.c:1679
+#: src/quote_fmt.c:61
+msgid "literal %"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1073 src/prefs_matcher.c:1688
-#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:470
+#: src/prefs_filtering_action.c:1075
+#: src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:85
+#: src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:470
 msgid "Date"
-msgstr "Çìåñïìçíßá"
+msgstr "Ημερομηνία"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1074 src/prefs_matcher.c:1689
+#: src/prefs_filtering_action.c:1076
+#: src/prefs_matcher.c:1685
 #: src/quote_fmt.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Message-ID"
-msgstr "ÌÞíõìá"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1075 src/prefs_matcher.c:152
-#: src/prefs_matcher.c:1690 src/quote_fmt.c:50
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:1077
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
-msgstr "Newsgroups:"
+msgstr "Ομάδες συζήτησης νέων"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1076 src/prefs_matcher.c:152
-#: src/prefs_matcher.c:1691 src/quote_fmt.c:51
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:1078
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1687
+#: src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
-msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
+msgstr "Αναφορές"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1077 src/prefs_matcher.c:1692
-msgid "Filename - should not be modified"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079
+#: src/prefs_matcher.c:1688
+msgid "filename (should not be modified)"
+msgstr "όνομα αρχείου (δεν πρέπει να τροποποιηθεί)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1078 src/prefs_matcher.c:1693
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080
+#: src/prefs_matcher.c:1689
 msgid "new line"
-msgstr ""
+msgstr "νέα γραμμή"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1694
+#: src/prefs_filtering_action.c:1081
+#: src/prefs_matcher.c:1690
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:1695
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:1082
+#: src/prefs_matcher.c:1691
 msgid "quote character"
-msgstr "÷áñáêôÞñåò"
+msgstr "χαρακτήρας παράθεσης"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1389
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090
+msgid "Filtering Action: 'Execute'"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091
+msgid ""
+"'Execute' allows you to send a message or message element to an external program or script.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1394
 msgid "Current action list"
-msgstr "ÐáñÜèåóç"
+msgstr "Λίστα τρέχοντων ενεργειών"
 
-#: src/prefs_filtering.c:155 src/prefs_filtering.c:242
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering.c:155
+#: src/prefs_filtering.c:242
 msgid "Filtering/Processing configuration"
-msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_filtering.c:279
-#, fuzzy
 msgid "Condition: "
-msgstr "/Ñõèìßóåéò"
+msgstr "Κατάσταση:"
 
-#: src/prefs_filtering.c:292 src/prefs_filtering.c:314
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering.c:292
+#: src/prefs_filtering.c:314
 msgid " Define... "
-msgstr "ÅðéëïãÞ... "
+msgstr " Ορισμός..."
 
 #: src/prefs_filtering.c:301
-#, fuzzy
 msgid "Action: "
-msgstr "Ëïã/óìüò"
+msgstr "Δράση:"
 
-#: src/prefs_filtering.c:647 src/prefs_filtering.c:648
-#: src/prefs_filtering.c:709 src/prefs_template.c:348
+#: src/prefs_filtering.c:647
+#: src/prefs_filtering.c:648
+#: src/prefs_filtering.c:709
+#: src/prefs_template.c:348
 msgid "(New)"
-msgstr "(ÍÝï)"
+msgstr "(Νέο)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:774 src/prefs_filtering.c:856
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering.c:774
+#: src/prefs_filtering.c:856
 msgid "Condition string is not valid."
-msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:864
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering.c:810
+#: src/prefs_filtering.c:864
 msgid "Action string is not valid."
-msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_filtering.c:843
-#, fuzzy
 msgid "Condition string is empty."
-msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_filtering.c:849
-#, fuzzy
 msgid "Action string is empty."
-msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_filtering.c:921
 msgid "Delete rule"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êáíüíá"
+msgstr "Διαγραφή κανόνα"
 
 #: src/prefs_filtering.c:922
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôüò ï êáíüíáò;"
+msgstr "Θέλετε πράγματι να διαγραφεί αυτός ο κανόνας;"
 
 #: src/prefs_filtering.c:1264
 msgid "Rule"
-msgstr ""
+msgstr "Κανόνας"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:82
 msgid "Total"
-msgstr ""
+msgstr "Σύνολο"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:205
-#, fuzzy
 msgid "Folder list columns configuration"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
+msgstr "Ρυθμίσεις στηλών της λίστας φακέλων"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:222
 msgid ""
@@ -7600,468 +7703,442 @@ msgid ""
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_column.c:251 src/prefs_summary_column.c:265
+#: src/prefs_folder_column.c:251
+#: src/prefs_summary_column.c:265
 msgid "Hidden columns"
-msgstr ""
+msgstr "Κρυμμένες στήλες"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summary_column.c:294
-#, fuzzy
+#: src/prefs_folder_column.c:280
+#: src/prefs_summary_column.c:294
 msgid "Displayed columns"
-msgstr "Åìöáíéóèåßóåò êåöáëßäåò"
+msgstr "Εμφανιζόμενες στήλες"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_summary_column.c:330
-#: src/prefs_toolbar.c:806
-#, fuzzy
+#: src/prefs_folder_column.c:316
+#: src/prefs_summary_column.c:330
+#: src/prefs_toolbar.c:808
 msgid " Use default "
-msgstr "×Þóç ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý GnuPG"
+msgstr " Χρήση προκαθορισμένου"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:173 src/prefs_folder_item.c:490
+#: src/prefs_folder_item.c:173
+#: src/prefs_folder_item.c:490
 msgid ""
 "Apply to\n"
 "subfolders"
 msgstr ""
+"Εφαρμογή σε\n"
+"υποφάκελους"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:180
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_folder_item.c:200
-#, fuzzy
 msgid "Folder chmod: "
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_folder_item.c:226
-#, fuzzy
 msgid "Folder color: "
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Χρώμα φακέλου:"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:254
 msgid "Process at startup"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία κατά την εκκίνηση"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:268
 msgid "Scan for new mail"
-msgstr ""
+msgstr "Έλεγχος για νέα μηνύματα"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:281
 msgid "Synchronise for offline use"
-msgstr ""
+msgstr "Συγχρονισμός για εργασία χωρίς σύνδεση"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:499
 msgid "Request Return Receipt"
-msgstr ""
+msgstr "Αίτηση βεβαίωσης ανάγνωσης"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:514
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
-msgstr ""
+msgstr "Αποθήκευση αντίγραφου των εξερχομένων μηνυμάτων σε αυτό το φάκελο αντί για τα Σταλμένα"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:527
-#, fuzzy
 msgid "Default To: "
-msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
+msgstr "Προκαθορισμένο Πρός: "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:547
-#, fuzzy
 msgid "Default To for replies: "
-msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_folder_item.c:567
-#, fuzzy
 msgid "Default account: "
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
+msgstr "Προκαθορισμένος λογαριασμός:"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:618
-#, fuzzy
 msgid "Default dictionary: "
-msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
+msgstr "Προκαθορισμένο λεξικό:"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:827
-#, fuzzy
+#: src/prefs_msg_colors.c:297
 msgid "Pick color for folder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ôñßôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
+msgstr "Επιλογή ενός χρώματος για τον φάκελο"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:839
-#, fuzzy
 msgid "General"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "Γενικές"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:879
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
-msgstr "Éäéüôçôåò"
+msgstr "Επιλογές φακέλου %s"
 
 #: src/prefs_fonts.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Folder and Message Lists"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
+msgstr "Κατάλογοι Φακέλων και Μηνυμάτων"
 
 #: src/prefs_fonts.c:83
 msgid "Message"
-msgstr "ÌÞíõìá"
+msgstr "Μήνυμα"
 
-#: src/prefs_fonts.c:145 src/prefs_summaries.c:1029 src/prefs_themes.c:361
+#: src/prefs_fonts.c:145
+#: src/prefs_msg_colors.c:448
+#: src/prefs_summaries.c:1057
+#: src/prefs_themes.c:361
 msgid "Display"
-msgstr "ÅìöÜíéóç"
+msgstr "Εμφάνιση"
 
 #: src/prefs_fonts.c:146
-#, fuzzy
 msgid "Fonts"
-msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
+msgstr "Γραμματοσειρές"
 
 #: src/prefs_gtk.c:849
-#, fuzzy
 msgid "Preferences"
-msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
+msgstr "Προτιμήσεις"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:67
-#, fuzzy
 msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò õðïãñáöþí"
+msgstr "Αυτόματη εμφάνιση συνημμένων εικόνων"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Resize attached images by default"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
+msgstr "Αυτόματη προσαρμογή των συνημμένων εικόνων στο παράθυρο"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:78
 msgid "Clicking image toggles scaling"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:84
-#, fuzzy
 msgid "Display images inline"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
+msgstr "Προβολή εικόνων μέσα στο μήνυμα"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:129
 msgid "Image Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "Εφαρμογή Προβολής Εικόνων"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
-#, fuzzy
 msgid "All messages"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "Όλα τα μηνύματα"
 
 #: src/prefs_matcher.c:151
 msgid "To or Cc"
-msgstr ""
+msgstr "Προς ή Κοινοποίηση"
 
 #: src/prefs_matcher.c:152
-#, fuzzy
 msgid "In reply to"
-msgstr "ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+msgstr "Απάντηση στο"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153
 msgid "Age greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Είναι παλαιότερο από"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153
 msgid "Age lower than"
-msgstr ""
+msgstr "Είναι νεότερο από"
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
-#, fuzzy
 msgid "Headers part"
-msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
+msgstr "Μέρος των κεφαλίδων"
 
 #: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Body part"
-msgstr ""
+msgstr "Μέρος του κυρίως μηνύμαυος"
 
 #: src/prefs_matcher.c:155
-#, fuzzy
 msgid "Whole message"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Ολόκληρο το μήνυμα"
 
 #: src/prefs_matcher.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Unread flag"
-msgstr "ÁäéÜâáóôá"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:156
-#, fuzzy
 msgid "New flag"
-msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Marked flag"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:157
-#, fuzzy
 msgid "Deleted flag"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Replied flag"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:158
-#, fuzzy
 msgid "Forwarded flag"
-msgstr "Ðñïþèçóç ìçíýìáôïò"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:159
-#, fuzzy
 msgid "Locked flag"
-msgstr "Ðñïþèçóç ìçíýìáôïò"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:160
-#, fuzzy
 msgid "Color label"
-msgstr "×ñþìáôá"
+msgstr "Χρώμα ετικέτας"
 
-#: src/prefs_matcher.c:161 src/toolbar.c:174
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:161
+#: src/toolbar.c:174
 msgid "Ignore thread"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgstr "Αγνόηση νήματος"
 
 #: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Score greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Σκορ μεγαλύτερο από"
 
 #: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Score lower than"
-msgstr ""
+msgstr "Σκορ μικρότερο από"
 
 #: src/prefs_matcher.c:163
 msgid "Score equal to"
-msgstr ""
+msgstr "Σκορ ίσο με"
 
 #: src/prefs_matcher.c:164
-#, fuzzy
 msgid "Test"
-msgstr "Êåßìåíï"
+msgstr "Δοκιμή"
 
 #: src/prefs_matcher.c:165
 msgid "Size greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Μέγεθος μεγαλύτερο από"
 
 #: src/prefs_matcher.c:166
 msgid "Size smaller than"
-msgstr ""
+msgstr "Μέγεθος μικρότερο από"
 
 #: src/prefs_matcher.c:167
 msgid "Size exactly"
-msgstr ""
+msgstr "Μέγεθος ίσο με"
 
 #: src/prefs_matcher.c:168
 msgid "Partially downloaded"
-msgstr ""
+msgstr "Μερικώς κατεβασμένο"
 
 #: src/prefs_matcher.c:185
 msgid "or"
-msgstr ""
+msgstr "ή"
 
 #: src/prefs_matcher.c:185
-#, fuzzy
 msgid "and"
-msgstr "ÅíôïëÞ"
+msgstr "και"
 
 #: src/prefs_matcher.c:202
 msgid "contains"
-msgstr "ðåñéÝ÷åé"
+msgstr "περιέχει"
 
 #: src/prefs_matcher.c:202
-#, fuzzy
 msgid "does not contain"
-msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
+msgstr "δεν περιέχει"
 
 #: src/prefs_matcher.c:219
-#, fuzzy
 msgid "yes"
-msgstr "Íáé"
+msgstr "ναι"
 
 #: src/prefs_matcher.c:219
-#, fuzzy
 msgid "no"
-msgstr "êáíÝíá"
+msgstr "όχι"
 
 #: src/prefs_matcher.c:410
-#, fuzzy
 msgid "Condition configuration"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:437
-#, fuzzy
 msgid "Match type"
-msgstr "ôýðïò MIME"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:502
-#, fuzzy
 msgid " Info... "
-msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
+msgstr " Πληροφορίες ..."
 
 #: src/prefs_matcher.c:524
 msgid "Predicate"
-msgstr "ÊñéôÞñéï"
+msgstr "Κριτήριο"
 
 #: src/prefs_matcher.c:575
-#, fuzzy
 msgid "Use regexp"
-msgstr "×ñÞóç regex"
+msgstr "Χρήση κανονικής έκφρασης"
 
 #: src/prefs_matcher.c:613
+#, fuzzy
 msgid "Boolean Op"
-msgstr ""
+msgstr "Τιμή Boolean "
 
 #: src/prefs_matcher.c:1200
-#, fuzzy
 msgid "Value is not set."
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Η τιμή δεν έχει οριστεί"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1637
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
-"Have you really finished?"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:1679
-msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
+"Close anyway?"
 msgstr ""
+"Η καταχώρηση δεν έχει αποθηκευτεί\n"
+"Σίγουρα έχετε τελειώσει;"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1680
-#, fuzzy
-msgid "using an external program or script. The program will"
-msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1681
-msgid "return either 0 or 1"
+#: src/prefs_matcher.c:1699
+msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1682
-msgid "The following symbols can be used:"
+#: src/prefs_matcher.c:1700
+msgid ""
+"'Test' allows you to test a message or message element using an external program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1703
-#, fuzzy
-msgid "Match Type: 'Test'"
-msgstr "ôýðïò MIME"
-
 #: src/prefs_matcher.c:1782
 msgid "Current condition rules"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_message.c:115
 msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "ÅìöÜíéóç ôìÞìáôïò ìå ôçí êåöáëßäá ðÜíù áðü ôçí ðñïâïëÞ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Εμφάνιση τμήματος με την κεφαλίδα πάνω από την προβολή μηνύματος"
 
 #: src/prefs_message.c:119
 #, fuzzy
 msgid "Display X-Face in message view"
-msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò êåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
+msgstr "Εμφάνιση βραχείας κεφαλίδας στην απεικόνιση μηνύματος"
 
 #: src/prefs_message.c:133
 msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò êåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
+msgstr "Εμφάνιση βραχείας κεφαλίδας στην απεικόνιση μηνύματος"
 
 #: src/prefs_message.c:146
 msgid "Render HTML messages as text"
-msgstr ""
+msgstr "Εμφάνιση HTML μηνυμάτων σαν κείμενο"
 
 #: src/prefs_message.c:149
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
-msgstr ""
+msgstr "Εμφάνιση περιγραφής για τα συνημμένα (αντί για ονόματα)"
 
 #: src/prefs_message.c:159
 msgid "Line space"
-msgstr "ÄéÜóôçìá ãñáììþí"
+msgstr "Διάστημα γραμμών"
 
-#: src/prefs_message.c:173 src/prefs_message.c:211
+#: src/prefs_message.c:173
+#: src/prefs_message.c:211
 msgid "pixel(s)"
-msgstr "pixel(s)"
+msgstr "εικονοστοιχείο(α)"
 
 #: src/prefs_message.c:178
 msgid "Scroll"
-msgstr "Êýëéóç"
+msgstr "Κύλιση"
 
 #: src/prefs_message.c:185
 msgid "Half page"
-msgstr "ÌéóÞ óåëßäá"
+msgstr "Μισή σελίδα"
 
 #: src/prefs_message.c:191
 msgid "Smooth scroll"
-msgstr "ÏìáëÞ êýëéóç"
+msgstr "Ομαλή κύλιση"
 
 #: src/prefs_message.c:197
 msgid "Step"
-msgstr "ÊáôÜ âÞìáôá"
+msgstr "Κατά βήματα"
 
 #: src/prefs_message.c:294
 msgid "Text options"
-msgstr ""
+msgstr "Επιλογές κειμένου"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:98
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÷ñùìáôéóìïý ôùí ìçíõìÜôùí"
+#: src/prefs_msg_colors.c:100
+msgid "Message view"
+msgstr "Προβολή μηνύματος"
 
 #: src/prefs_msg_colors.c:112
+msgid "Enable coloration of message text"
+msgstr "Ενεργοποίηση χρωματισμού των μηνυμάτων"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:124
 msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ðñþôï åðßðåäï"
+msgstr "Παρατιθέμενο κείμενο - Πρώτο επίπεδο"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:125
+#: src/prefs_msg_colors.c:139
 msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Äåýôåñï åðßðåäï"
+msgstr "Παρατιθέμενο κείμενο - Δεύτερο επίπεδο"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:138
+#: src/prefs_msg_colors.c:154
 msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ôñßôï åðßðåäï"
+msgstr "Παρατιθέμενο κείμενο - Τρίτο επίπεδο"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:151
-msgid "URI link"
-msgstr "Óýíäåóìïò URI"
+#: src/prefs_msg_colors.c:164
+msgid "Cycle quote colors"
+msgstr "Ανακύκλωση χρωμάτων παράθεσης"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:163
-#, fuzzy
-msgid "Target folder"
-msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+#: src/prefs_msg_colors.c:176
+msgid "URI link"
+msgstr "Σύνδεσμος URI"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:175
-#, fuzzy
+#: src/prefs_msg_colors.c:190
 msgid "Signatures"
-msgstr "YðïãñáöÞ"
+msgstr "Υπογραφές"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:194
+msgid "Folder list"
+msgstr "Λίστα φακέλων"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:179
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Áíáêýêëùóç ÷ñùìÜôùí ðáñÜèåóçò"
+#: src/prefs_msg_colors.c:211
+msgid "Target folder"
+msgstr "Φάκελος προορισμού"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:225
+msgid "Folder containing new messages"
+msgstr "Ο Φάκελος που περιέχει τα νέα μηνύματα"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:233
+#: src/prefs_msg_colors.c:279
 msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ðñþôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
+msgstr "Επιλογή χρώματος πρώτου επιπέδου παράθεσης"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:236
+#: src/prefs_msg_colors.c:282
 msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò äåýôåñïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
+msgstr "Επιλογή χρώματος δεύτερου επιπέδου παράθεσης"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:239
+#: src/prefs_msg_colors.c:285
 msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ôñßôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
+msgstr "Επιλογή χρώματος τρίτου επιπέδου παράθεσης"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:242
+#: src/prefs_msg_colors.c:288
 msgid "Pick color for URI"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ãéá URI"
+msgstr "Επιλογή χρώματος για URI"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:245
-#, fuzzy
+#: src/prefs_msg_colors.c:291
 msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ôñßôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
+msgstr "Επιλογή χρώματος για τον επιλεγμένο φάκελο"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:248
-#, fuzzy
+#: src/prefs_msg_colors.c:294
 msgid "Pick color for signatures"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ãéá URI"
+msgstr "Επιλογή χρώματος για τις υπογραφές"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:395
+#: src/prefs_msg_colors.c:449
 msgid "Colors"
-msgstr "×ñþìáôá"
+msgstr "Χρώματα"
 
 #: src/prefs_other.c:106
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "ÐñïóèÞêç äéåýèõíóçò óôïí ðñïïñéóìü óå äéðëü êëéê"
+msgstr "Προσθήκη διεύθυνσης στον προορισμό σε διπλό κλικ"
 
 #: src/prefs_other.c:109
-#, fuzzy
 msgid "Log Size"
-msgstr "ÌÝãåèïò"
+msgstr "Μέγεθος Καταγραφής"
 
 #: src/prefs_other.c:116
 msgid "Clip the log size"
@@ -8069,7 +8146,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_other.c:121
 msgid "Log window length"
-msgstr ""
+msgstr "Μέγεθος του παραθύρου καταγραφής"
 
 #: src/prefs_other.c:138
 msgid "0 to stop logging in the log window"
@@ -8077,23 +8154,23 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_other.c:144
 msgid "On exit"
-msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
+msgstr "Κατά την έξοδο"
 
 #: src/prefs_other.c:152
 msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Åðéâåâáßùóç åîüäïõ"
+msgstr "Επιβεβαίωση εξόδου"
 
 #: src/prefs_other.c:159
 msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "¶äåéáóìá ôùí äéáãñáììÝíùí óôçí Ýîïäï"
+msgstr "Άδειασμα των διαγραμμένων στην έξοδο"
 
 #: src/prefs_other.c:161
 msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Åðéâåâáßùóç ðñéí ôï Üäåéáóìá"
+msgstr "Επιβεβαίωση πριν το άδειασμα"
 
 #: src/prefs_other.c:165
 msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç áí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "Προειδοποίηση αν υπάρχουν μηνύματα στην ουρά"
 
 #: src/prefs_other.c:171
 msgid "Socket I/O timeout:"
@@ -8101,106 +8178,102 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_other.c:184
 msgid "seconds"
-msgstr ""
+msgstr "δευτερόλεπτα"
 
 #: src/prefs_quote.c:90
 msgid "Reply will quote by default"
-msgstr ""
+msgstr "Να γίνεται παράθεση του μηνύματος κατά την απάντηση"
 
 #: src/prefs_quote.c:92
-#, fuzzy
 msgid "Reply format"
-msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
+msgstr "Μορφή απάντησης"
 
-#: src/prefs_quote.c:107 src/prefs_quote.c:149
+#: src/prefs_quote.c:107
+#: src/prefs_quote.c:149
 msgid "Quotation mark"
-msgstr "ÓÞìá ðáñÜèåóçò"
+msgstr "Σήμα παράθεσης"
 
 #: src/prefs_quote.c:134
-#, fuzzy
 msgid "Forward format"
-msgstr "Ðñïþèçóç"
+msgstr "Μορφή προώθησης"
 
 #: src/prefs_quote.c:181
-#, fuzzy
 msgid " Description of symbols... "
-msgstr " ÐåñéãñáöÞ óõìâüëùí"
+msgstr " Περιγραφή συμβόλων..."
 
 #: src/prefs_quote.c:189
-#, fuzzy
 msgid "Quotation characters"
-msgstr "÷áñáêôÞñåò"
+msgstr "Χαρακτήρες παράθεσης"
 
 #: src/prefs_quote.c:204
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_quote.c:282
-#, fuzzy
 msgid "Quoting"
-msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
+msgstr "Παράθεση"
 
 #: src/prefs_receive.c:122
 msgid "External program"
-msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
+msgstr "Εξωτερικό πρόγραμμα"
 
 #: src/prefs_receive.c:131
 msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
+msgstr "Χρήση εξωτερικού προγράμματος για λήψη μηνυμάτων"
 
 #: src/prefs_receive.c:138
 msgid "Command"
-msgstr "ÅíôïëÞ"
+msgstr "Εντολή"
 
 #: src/prefs_receive.c:156
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ãéá íÝá mail"
+msgid "Automatically check for new mail"
+msgstr "Αυτόματος έλεγχος για νεά αλληλογραφία"
 
 #: src/prefs_receive.c:158
-#, fuzzy
 msgid "every"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+msgstr "κάθε"
 
 #: src/prefs_receive.c:179
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "¸ëåã÷ïò ãéá íÝï mail óôçí áñ÷Þ"
+msgid "Check for new mail on startup"
+msgstr "Έλεγχος για νέα αλληλογραφία στην αρχή"
 
 #: src/prefs_receive.c:181
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Ìåôáêßíçóç óôïí êáôÜëïãï åéóåñ÷ïìÝíùí ìåôÜ ôç ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "Μετακίνηση στον κατάλογο εισερχομένων μετά τη λήψη νέων μηνυμάτων"
 
 #: src/prefs_receive.c:183
-#, fuzzy
 msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
+msgstr "Ανανέωση όλων των τοπικών φακέλων μετά τη λήψη"
 
 #: src/prefs_receive.c:192
 msgid "Show receive dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Προβολή διαλόγου λήψης"
 
-#: src/prefs_receive.c:206 src/prefs_send.c:169 src/prefs_summaries.c:911
+#: src/prefs_receive.c:206
+#: src/prefs_send.c:169
+#: src/prefs_summaries.c:939
 msgid "Always"
-msgstr ""
+msgstr "Πάντα"
 
 #: src/prefs_receive.c:207
 msgid "Only on manual receiving"
-msgstr ""
+msgstr "Μόνο στη χειροκίνητη λήψη"
 
 #: src/prefs_receive.c:217
 msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr ""
+msgstr "Κλείσιμο του διαλόγου λήψης μετά την ολοκλήρωση"
 
 #: src/prefs_receive.c:219
 msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr ""
+msgstr "Εκτέλεση εντολής στη λήψη νέας αλληλογραφίας"
 
 #: src/prefs_receive.c:229
 msgid "after autochecking"
-msgstr ""
+msgstr "μετά από αυτόματο έλεγχο"
 
 #: src/prefs_receive.c:231
 msgid "after manual checking"
-msgstr ""
+msgstr "μετά από χειροκίνητο έλεγχο"
 
 #: src/prefs_receive.c:239
 #, c-format
@@ -8208,177 +8281,165 @@ msgid ""
 "Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
+"Εντολή προς εκτέλεση:\n"
+"(Το %d αναπαριστά τον αριθμό των νέων μηνυμάτων)"
 
-#: src/prefs_receive.c:365 src/prefs_send.c:335
+#: src/prefs_receive.c:365
+#: src/prefs_send.c:334
 msgid "Mail Handling"
-msgstr ""
+msgstr "Χειρισμός Αλληλογραφίας"
 
 #: src/prefs_send.c:142
-#, fuzzy
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
+msgstr "Αποθήκευση σταλμένων μηνυμάτων στον φάκελο Σταλμένα"
 
 #: src/prefs_send.c:145
-#, fuzzy
 msgid "Confirm before sending queued messages"
-msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+msgstr "Επιβεβαίωση πριν την αποστολή μηνυμάτων από την ουρά"
 
 #: src/prefs_send.c:153
-#, fuzzy
 msgid "Show send dialog"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+msgstr "Προβολή διαλόγου αποστολής"
 
 #: src/prefs_send.c:174
-#, fuzzy
 msgid "Outgoing encoding"
-msgstr "Êùäéêïóåëßäá åîåñ÷ïìÝíùí"
+msgstr "Κωδικοποίηση εξερχόμενων"
 
 #: src/prefs_send.c:187
-msgid ""
-"If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
-"be used"
-msgstr ""
+msgid "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will be used"
+msgstr "Εάν επιλεγεί 'Αυτόματη', θα χρησιμοποιηθεί η βέλτιστη κωδικοποίηση για το τρέχον locale"
 
 #: src/prefs_send.c:201
 msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr ""
+msgstr "Αυτόματη (Προτεινόμενο)"
 
 #: src/prefs_send.c:203
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_send.c:205
+#: src/prefs_send.c:204
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:207
+#: src/prefs_send.c:206
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
+msgstr "Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:208
-#, fuzzy
+#: src/prefs_send.c:207
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
+msgstr "Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-15]"
 
-#: src/prefs_send.c:210
+#: src/prefs_send.c:209
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "ÊåíôñéêÞs Åõñþðçò (ISO-8859-2)"
+msgstr "Κεντρικήs Ευρώπης (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:212
+#: src/prefs_send.c:211
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
+msgstr "Βαλτικής (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:213
+#: src/prefs_send.c:212
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-4)"
+msgstr "Βαλτικής (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:215
+#: src/prefs_send.c:214
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
+msgstr "Ελληνική (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:217
-#, fuzzy
+#: src/prefs_send.c:216
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
-msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
+msgstr "Εβραϊκή (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:218
-#, fuzzy
+#: src/prefs_send.c:217
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
+msgstr "Εβραϊκή (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_send.c:220
+#: src/prefs_send.c:219
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "ÔïõñêéêÞ (ISO-8859-9)"
+msgstr "Τουρκική (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_send.c:222
+#: src/prefs_send.c:221
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (ISO-8859-5)"
+msgstr "Κυριλλική (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:223
+#: src/prefs_send.c:222
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-R)"
+msgstr "Κυριλλική (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:224
+#: src/prefs_send.c:223
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-U)"
+msgstr "Κυριλλική (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:225
+#: src/prefs_send.c:224
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
+msgstr "Κυριλλική (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:227
+#: src/prefs_send.c:226
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "ÉáðùíÝæéêç (ISO-2022-JP)"
+msgstr "Ιαπωνέζικη (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:229
+#: src/prefs_send.c:228
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "ÉáðùíÝæéêç (EUC-JP)"
+msgstr "Ιαπωνέζικη (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:230
+#: src/prefs_send.c:229
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "ÉáðùíÝæéêç (Shift_JIS)"
+msgstr "