update Russian translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 23 Dec 2002 17:28:19 +0000 (17:28 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 23 Dec 2002 17:28:19 +0000 (17:28 +0000)
ChangeLog.claws
po/ru.po

index 10a6757bfa3e249fc63b6dfa468c98aaefec5a76..5f42e6fca98db9ccba7e6793fd6ee2fb965e554c 100644 (file)
@@ -1,6 +1,10 @@
 2002-12-23 [paul]      0.8.7claws
 
        * Santa-Claws released
+       
+       * po/ru.po
+               squeeze in an updated Russian translation.
+               Submitted by Ruslan N. Balkin <baron@voices.ru>
 
 2002-12-23 [paul]      0.8.6claws129
 
index 09c9d310d61270a93180aeb94ae9c1c9fd4461eb..937fbbd2a1b1fdd39f5526699568c365007d5186 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -6,13 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ru\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-11-24 05:41+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-11-24 20:27+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-12-23 18:03+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-12-23 18:50+0300\n"
 "Last-Translator: Ruslan N. Balkin <baron@dartel.ru>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=KOI8-R\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.0\n"
+"Language-Team: òÕÓÓËÉÊ <ru@li.org>\n"
 
 #: src/about.c:89
 msgid "About"
@@ -23,7 +24,7 @@ msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"ðÒÁ×Á ÎÁ GPGME ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÁÔ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>, (c) 2001 Ç.\n"
+"ðÒÁ×Á ÎÁ GPGME ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÁÔ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>, ¿ 2001 Ç.\n"
 "\n"
 
 #: src/about.c:214
@@ -34,9 +35,10 @@ msgid ""
 "version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÂÅÓÐÌÁÔÎÁÑ; ÍÙ ÍÏÖÅÔÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÔØ ÅÅ É/ÉÌÉ ÍÏÄÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÔØ "
-"ÎÁ ÕÓÌÏ×ÉÑÈ ÌÉÃÅÎÚÉÉ 'GNU General Public License', ÉÚÄÁÎÎÏÊ 'Free Software "
-"Foundation', ×ÅÒÓÉÅÊ 2 ÉÌÉ (ÐÏ ×ÁÛÅÍÕ ÕÓÍÏÔÒÅÎÉÀ) ÂÏÌÅÅ ÐÏÚÄÎÅÊ ×ÅÒÓÉÅÊ.\n"
+"äÁÎÎÁÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ Ó×ÏÂÏÄÎÙÍ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÍ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅÍ. ÷Ù ×ÐÒÁ×Å "
+"ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÔØ ÅÅ É/ÉÌÉ ÍÏÄÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÔØ × ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÉ Ó ÕÓÌÏ×ÉÑÍÉ ×ÅÒÓÉÉ 2 "
+"ÌÉÂÏ ÐÏ ×ÁÛÅÍÕ ×ÙÂÏÒÕ Ó ÕÓÌÏ×ÉÑÍÉ ÂÏÌÅÅ ÐÏÚÄÎÅÊ ×ÅÒÓÉÉ óÔÁÎÄÁÒÔÎÏÊ "
+"ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÏÊ ìÉÃÅÎÚÉÉ GNU, ÏÐÕÂÌÉËÏ×ÁÎÎÏÊ Free Software Foundation. \n"
 "\n"
 
 #: src/about.c:220
@@ -47,10 +49,11 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ × ÎÁÄÅÖÄÅ, ÞÔÏ ÏÎÁ ÂÕÄÅÔ ÐÏÌÅÚÎÁ, ÎÏ âåú "
-"÷óñëéè çáòáîôéê; ÄÁÖÅ ÂÅÚ ÇÁÒÁÎÔÉÉ ÐÏ ôï÷áòîïíõ óïóôïñîéà ÉÌÉ ðòéçïäîïóôé "
-"äìñ ïðòåäåìåîîùè ãåìåê. óÍÏÔÒÉ 'GNU General Public License' ÄÌÑ ÂÏÌÅÅ "
-"ÐÏÄÒÏÂÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ.\n"
+"íÙ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÍ ÄÁÎÎÕÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ × ÎÁÄÅÖÄÅ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ÏÎÁ ÂÕÄÅÔ ×ÁÍ "
+"ÐÏÌÅÚÎÏÊ, ÏÄÎÁËÏ îå ðòåäïóôá÷ìñåí îá îåå îéëáëéè çáòáîôéê, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ "
+"çáòáîôéé ôï÷áòîïçï óïóôïñîéñ ðòé ðòïäáöå É ðòéçïäîïóôé äìñ éóðïìøúï÷áîéñ "
+"÷ ëïîëòåôîùè ãåìñè. äÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÂÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÏÚÎÁËÏÍØÔÅÓØ "
+"ÓÏ óÔÁÎÄÁÒÔÎÏÊ ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÏÊ ìÉÃÅÎÚÉÅÊ GNU. \n"
 "\n"
 
 #: src/about.c:226
@@ -59,26 +62,30 @@ msgid ""
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 msgstr ""
-"÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÌÉ ÐÏÌÕÞÉÔØ ËÏÐÉÀ 'GNU General Public License' ×ÍÅÓÔÅ Ó ÜÔÏÊ "
-"ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ; × ÐÒÏÔÉ×ÎÏÍ ÓÌÕÞÁÅ, ÎÁÐÉÛÉÔÅ × 'Free Software Foundation, "
-"Inc.':59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"÷ÍÅÓÔÅ Ó ÄÁÎÎÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ ×Ù ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÌÉ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÜËÚÅÍÐÌÑÒ óÔÁÎÄÁÒÔÎÏÊ "
+"ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÏÊ ìÉÃÅÎÚÉÉ GNU.  åÓÌÉ ×Ù ÅÇÏ ÎÅ ÐÏÌÕÞÉÌÉ, ÓÏÏÂÝÉÔÅ Ï ÜÔÏÍ × "
+"Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. \n"
+"\n"
+"îÅÏÆÉÃÉÁÌØÎÙÊ ÒÕÓÓËÉÊ ÐÅÒÅ×ÏÄ GNU GPL, ¿ åÌÅÎÁ ôÑÐËÉÎÁ, 2001Ç."
 
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2953 src/compose.c:5792
-#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2936 src/compose.c:5810
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
-#: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:555 src/mainwindow.c:2219
-#: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
-#: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
-#: src/prefs_common.c:3251 src/prefs_common.c:3420 src/prefs_common.c:3750
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:499
-#: src/prefs_matcher.c:307 src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347
+#: src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:191 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202 src/main.c:554
+#: src/mainwindow.c:2193 src/messageview.c:482 src/mimeview.c:913
+#: src/mimeview.c:971 src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475
+#: src/prefs_actions.c:288 src/prefs_common.c:3358 src/prefs_common.c:3527
+#: src/prefs_common.c:3864 src/prefs_customheader.c:157
+#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:307
+#: src/prefs_matcher.c:1506 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
-#: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
+#: src/prefs_toolbar.c:881 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -101,12 +108,12 @@ msgid ""
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
 msgstr ""
 "îÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÕÔ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØÓÑ × ÚÁÄÁÎÎÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ. ðÏÓÔÁ×ØÔÅ\n"
-"ÏÔÍÅÔËÕ × ÓÔÏÌÂÃÅ 'G', ÞÔÏÂÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ó ÕËÁÚÁÎÎÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÉÓÉ\n"
+"ÏÔÍÅÔËÕ × ÓÔÏÌÂÃÅ 'G', ÞÔÏÂÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ó ÕËÁÚÁÎÎÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ\n"
 "ÐÒÉÎÉÍÁÌÉÓØ ÐÏ ËÏÍÁÎÄÅ'ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ'."
 
 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4486 src/compose.c:4656 src/editaddress.c:774
-#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
+#: src/compose.c:4465 src/compose.c:4639 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
 #: src/select-keys.c:299
@@ -117,13 +124,15 @@ msgstr "
 msgid "Protocol"
 msgstr "ðÒÏÔÏËÏÌ"
 
-#: src/account.c:594
+#: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "óÅÒ×ÅÒ"
 
 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
-#: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:372 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
+#: src/prefs_filtering.c:524 src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:822
 msgid "Add"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
 
@@ -135,17 +144,17 @@ msgstr "
 msgid " Delete "
 msgstr " õÄÁÌÉÔØ "
 
-#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:577
+#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:435 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:578
 #: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:877
 msgid "Down"
 msgstr "÷ÎÉÚ"
 
-#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:571
+#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:429 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:572
 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:873
 msgid "Up"
 msgstr "÷×ÅÒÈ"
 
@@ -154,9 +163,9 @@ msgid " Set as default account "
 msgstr " CÄÅÌÁÔØ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓØÀ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ "
 
 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
-#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
-#: src/inc.c:678 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1669
-#: src/summary_search.c:208 src/crash.c:240
+#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:240
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:677 src/message_search.c:135
+#: src/prefs_actions.c:1687 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "úÁËÒÙÔØ"
 
@@ -169,23 +178,24 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÕ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ?"
 
 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2833 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970 src/compose.c:6333
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190
-#: src/folderview.c:2282 src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
-#: src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077
-#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:884
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1053
-#: src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
-#: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226 src/summaryview.c:1270
-#: src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337 src/summaryview.c:1369
-#: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
-#: src/summaryview.c:2928
+#: src/compose.c:2817 src/compose.c:3290 src/compose.c:5988 src/compose.c:6344
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213
+#: src/folderview.c:2305 src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477
+#: src/inc.c:170 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1462 src/mainwindow.c:3041
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:896
+#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1061
+#: src/prefs_filtering.c:1440 src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632
+#: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:842 src/summaryview.c:1284
+#: src/summaryview.c:1328 src/summaryview.c:1371 src/summaryview.c:1395
+#: src/summaryview.c:1427 src/summaryview.c:1452 src/summaryview.c:1477
+#: src/summaryview.c:1502 src/summaryview.c:3111
 msgid "Yes"
 msgstr "äÁ"
 
-#: src/account.c:737 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970
-#: src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190 src/folderview.c:2282
-#: src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
+#: src/account.c:737 src/compose.c:3290 src/compose.c:5988
+#: src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213 src/folderview.c:2305
+#: src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+îÅÔ"
 
@@ -193,12 +203,12 @@ msgstr "+
 msgid "Add Address to Book"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ × ËÎÉÇÕ"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:300
+#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300
 msgid "Address"
 msgstr "áÄÒÅÓ"
 
 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
-#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "ðÒÉÍÅÞÁÎÉÅ"
 
@@ -207,26 +217,27 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÁÐËÕ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2953 src/compose.c:5793 src/compose.c:6505 src/compose.c:6543
-#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
+#: src/compose.c:2936 src/compose.c:5811 src/compose.c:6516 src/compose.c:6554
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:555
-#: src/mainwindow.c:2219 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839
-#: src/mimeview.c:897 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3252 src/prefs_common.c:3751
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:554
+#: src/mainwindow.c:2193 src/messageview.c:482 src/mimeview.c:913
+#: src/mimeview.c:971 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
+#: src/prefs_actions.c:289 src/prefs_common.c:3359 src/prefs_common.c:3865
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:500
 #: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:3305
+#: src/prefs_toolbar.c:882 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
+#: src/summaryview.c:842 src/summaryview.c:3496
 msgid "Cancel"
 msgstr "ïÔÍÅÎÁ"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:518 src/mainwindow.c:511
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:508
+#: src/messageview.c:154
 msgid "/_File"
 msgstr "/_æÁÊÌ"
 
@@ -246,8 +257,8 @@ msgstr "/_
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_æÁÊÌ/îÏ×ÙÊ _óÅÒ×ÅÒ"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:522
-#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:520
+#: src/mainwindow.c:522 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:155
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_æÁÊÌ/---"
 
@@ -263,12 +274,12 @@ msgstr "/_
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_æÁÊÌ/_óÏÈÒÁÎÉÔØ"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:523
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:521 src/messageview.c:156
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_æÁÊÌ/_úÁËÒÙÔØ"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:525 src/mainwindow.c:532
+#: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:529
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ"
 
@@ -276,16 +287,16 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷_ÙÒÅÚÁÔØ"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:530 src/mainwindow.c:533
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:528 src/mainwindow.c:530
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:531
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:528 src/compose.c:611
-#: src/mainwindow.c:536
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:526 src/compose.c:609
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/---"
 
@@ -321,9 +332,9 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_áÄÒÅÓ/_õÄÁÌÉÔØ"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:741
-#: src/mainwindow.c:750 src/mainwindow.c:761 src/mainwindow.c:763
-#: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:768
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:749 src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:762
+#: src/mainwindow.c:765 src/mainwindow.c:768 src/mainwindow.c:772
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/---"
 
@@ -343,11 +354,13 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/üËÓÐÏÒÔ × _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:796
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:685 src/mainwindow.c:802
+#: src/messageview.c:169
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:804
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:686 src/mainwindow.c:810
+#: src/messageview.c:170
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/_ï ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ..."
 
@@ -364,18 +377,19 @@ msgid "/New _Folder"
 msgstr "/îÏ×ÁÑ _ðÁÐËÁ"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:512
-#: src/folderview.c:274 src/folderview.c:276 src/folderview.c:285
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:293 src/folderview.c:295
-#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:313
-#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
-#: src/folderview.c:331 src/summaryview.c:396 src/summaryview.c:399
-#: src/summaryview.c:401 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:419
-#: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:440
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:510
+#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
+#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
+#: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
+#: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:404
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:419
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_õÄÁÌÉÔØ"
 
@@ -399,8 +413,7 @@ msgstr "/
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail ÁÄÒÅÓ"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5201 src/prefs_common.c:2733
-#: src/toolbar.c:106
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5213 src/prefs_common.c:3009
 msgid "Address book"
 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
 
@@ -409,11 +422,11 @@ msgid "Name:"
 msgstr "éÍÑ:"
 
 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
-#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:385
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:536 src/prefs_matcher.c:506
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:829
-#: src/toolbar.c:250
+#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:537 src/prefs_matcher.c:506
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:834
+#: src/ssl_manager.c:92
 msgid "Delete"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
 
@@ -421,18 +434,18 @@ msgstr "
 msgid "Lookup"
 msgstr "îÁÊÔÉ"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1359 src/compose.c:3007
-#: src/compose.c:4303 src/compose.c:5000 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1360 src/compose.c:2990
+#: src/compose.c:4282 src/compose.c:5016 src/headerview.c:54
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "ëÏÍÕ:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1343 src/compose.c:3006
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1344 src/compose.c:2989
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "ëÏÐÉÑ:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1346 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1347 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "óËÒÙÔÁÑ ËÏÐÉÑ:"
 
@@ -448,15 +461,16 @@ msgstr "
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÁÄÒÅÓ(Á)?"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2833
-#: src/compose.c:6333 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:169 src/inc.c:297
-#: src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:884 src/prefs_customheader.c:541
-#: src/prefs_filtering.c:1053 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226
-#: src/summaryview.c:1270 src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337
-#: src/summaryview.c:1369 src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419
-#: src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:2928
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2817
+#: src/compose.c:6344 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:298
+#: src/mainwindow.c:1462 src/mainwindow.c:3041 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:896 src/prefs_customheader.c:541
+#: src/prefs_filtering.c:1061 src/prefs_filtering.c:1440
+#: src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
+#: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:842
+#: src/summaryview.c:1284 src/summaryview.c:1328 src/summaryview.c:1371
+#: src/summaryview.c:1395 src/summaryview.c:1427 src/summaryview.c:1452
+#: src/summaryview.c:1477 src/summaryview.c:1502 src/summaryview.c:3111
 msgid "No"
 msgstr "îÅÔ"
 
@@ -550,12 +564,12 @@ msgstr "
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÉÎÄÅËÓ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
 
-#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1028
+#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1070
 msgid "Interface"
 msgstr "éÎÔÅÒÆÅÊÓ"
 
 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
-#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:490
 msgid "Address Book"
 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
 
@@ -571,7 +585,7 @@ msgstr "EMail 
 msgid "Group"
 msgstr "çÒÕÐÐÁ"
 
-#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:359
+#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
 #: src/prefs_account.c:1950
 msgid "Folder"
 msgstr "ðÁÐËÁ"
@@ -646,8 +660,8 @@ msgstr "
 msgid "Address Count"
 msgstr "ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÁÄÒÅÓÏ×"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:270
-#: src/messageview.c:331 src/ssl_certificate.c:330 src/ssl_certificate.c:370
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:266
+#: src/messageview.c:402
 msgid "Warning"
 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ"
 
@@ -675,11 +689,11 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "ìÉÞÎÙÊ ÁÄÒÅÓÁ"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5970 src/main.c:537
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5988 src/main.c:536
 msgid "Notice"
 msgstr "õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3305 src/inc.c:559
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3288 src/inc.c:560
 msgid "Error"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ"
 
@@ -687,414 +701,526 @@ msgstr "
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ÒÁÚ"
 
-#: src/colorlabel.c:45
+#: src/colorlabel.c:44
 msgid "Orange"
 msgstr "ïÒÁÎÖÅ×ÙÊ"
 
-#: src/colorlabel.c:46
+#: src/colorlabel.c:45
 msgid "Red"
 msgstr "ëÒÁÓÎÙÊ"
 
-#: src/colorlabel.c:47
+#: src/colorlabel.c:46
 msgid "Pink"
 msgstr "òÏÚÏ×ÙÊ"
 
-#: src/colorlabel.c:48
+#: src/colorlabel.c:47
 msgid "Sky blue"
 msgstr "çÏÌÕÂÏÊ"
 
-#: src/colorlabel.c:49
+#: src/colorlabel.c:48
 msgid "Blue"
 msgstr "óÉÎÉÊ"
 
-#: src/colorlabel.c:50
+#: src/colorlabel.c:49
 msgid "Green"
 msgstr "úÅÌÅÎÙÊ"
 
-#: src/colorlabel.c:51
+#: src/colorlabel.c:50
 msgid "Brown"
 msgstr "ëÏÒÉÞÎÅ×ÙÊ"
 
-#: src/colorlabel.c:281 src/compose.c:4955 src/exphtmldlg.c:450
-#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4264
+#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4938 src/exphtmldlg.c:450
+#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4463
 msgid "None"
 msgstr "îÅÔ"
 
-#: src/compose.c:510
+#: src/common/nntp.c:61
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØ Ó NNTP server: %s:%d\n"
+
+#: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ: %s\n"
+
+#: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ\n"
+
+#: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ\n"
+
+#: src/common/smtp.c:112
+#, c-format
+msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
+msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó SMTP ÓÅÒ×ÅÒÏÍ: %s:%d\n"
+
+#: src/common/smtp.c:119
+msgid "SSL connection failed"
+msgstr "SSL ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÎÅÕÄÁÞÎÏ"
+
+#: src/common/smtp.c:126
+#, c-format
+msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
+msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÉ Ó %s:%d\n"
+
+#: src/common/smtp.c:143
+msgid "Error occurred while sending HELO\n"
+msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ HELO\n"
+
+#: src/common/smtp.c:151
+msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
+msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ STARTTLS\n"
+
+#: src/common/smtp.c:159
+msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ EHLO\n"
+
+#: src/common/smtp.c:218
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ SMTP ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÁ\n"
+
+#: src/common/ssl.c:88
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ËÏÎÔÅËÓÔÁ SSL\n"
+
+#: src/common/ssl.c:107
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÎÅÕÄÁÞÎÏ (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl.c:114
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr "SSL ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
+#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
+#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<ÎÅÔ × ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÅ>"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#, c-format
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
+msgstr ""
+"  ÷ÌÁÄÅÌÅÃ: %s (%s) in %s\n"
+"  ðÏÄÐÉÓÁÎÏ: %s (%s) in %s\n"
+"  ïÔÐÅÞÁÔÏË: %s\n"
+"  óÔÁÔÕÓ ÐÏÄÐÉÓÉ: %s"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:308
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr ""
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:363
+#, c-format
+msgid ""
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%s ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÌ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ SSL ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ:\n"
+"%s"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"÷Ù ÎÅ ÂÕÄÅÔÅ ÐÏÌÕÞÁÔØ ÐÏÞÔÕ ÄÌÑ ÜÔÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÄÏ ÔÅÈ ÐÏÒ, ÐÏËÁ ÎÅ "
+"ÓÏÈÒÁÎÉÔÅ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ (óÎÉÍÉÔÅ ÐÏÍÅÔËÕ Ó \"%s\")\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
+#: src/prefs_common.c:2844
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "îÅ ÐÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ Ó ÏÛÉÂËÁÍÉ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:399
+#, c-format
+msgid ""
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
+msgstr ""
+"óÅÒÔÉÆÉËÁÔ %s ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ!\n"
+"óÏÈÒÁÎÅÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ:\n"
+"%s\n"
+"îÏ×ÙÅ ÄÁÎÎÙÅ:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"÷ÏÚÍÏÖÎÏ, ÞÔÏ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ ÓÅÒ×ÅÒ ÉÌÉ ÅÇÏ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ."
+
+#: src/compose.c:508
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_äÏÂÁ×ÉÔØ..."
 
-#: src/compose.c:511
+#: src/compose.c:509
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_õÄÁÌÉÔØ"
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:511
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/_ó×ÏÊÓÔ×Á..."
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:517
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_æÁÊÌ/_÷ÌÏÖÉÔØ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/compose.c:520
+#: src/compose.c:518
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_æÁÊÌ/_÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/compose.c:521
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_æÁÊÌ/÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÓÉ_ÇÎÁÔÕÒÕ"
 
-#: src/compose.c:526
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_ïÔÍÅÎÁ"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:525
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_÷ÅÒÎÕÔØ"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷_ÙÒÅÚÁÔØ"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÓÔÁ×ÉÔØ ËÁË _ÃÉÔÁÔÕ"
 
-#: src/compose.c:534 src/mainwindow.c:534
+#: src/compose.c:532 src/mainwindow.c:531
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÙÂÒÁÔØ ×Ó_Å"
 
-#: src/compose.c:535
+#: src/compose.c:533
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ"
 
-#: src/compose.c:536
+#: src/compose.c:534
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÉÍ×ÏÌ ÎÁÚÁÄ"
 
-#: src/compose.c:541
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÉÍ×ÏÌ ×ÐÅÒÅÄ"
 
-#: src/compose.c:546
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÌÏ×Ï ÎÁÚÁÄ"
 
-#: src/compose.c:551
+#: src/compose.c:549
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÌÏ×Ï ×ÐÅÒÅÄ"
 
-#: src/compose.c:556
+#: src/compose.c:554
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/÷ ÎÁÞÁÌÏ ÓÔÒÏËÉ"
 
-#: src/compose.c:561
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/÷ ËÏÎÅàÓÔÒÏËÉ"
 
-#: src/compose.c:566
+#: src/compose.c:564
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/îÁ ÐÒÅÄÙÄÕÝÕÀ ÓÔÒÏËÕ"
 
-#: src/compose.c:571
+#: src/compose.c:569
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/îÁ ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ÓÔÒÏËÕ"
 
-#: src/compose.c:576
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÉÍ×ÏÌ ÓÚÁÄÉ"
 
-#: src/compose.c:581
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÉÍ×ÏÌ ×ÐÅÒÅÄÉ"
 
-#: src/compose.c:586
+#: src/compose.c:584
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÌÏ×Ï ÓÚÁÄÉ"
 
-#: src/compose.c:591
+#: src/compose.c:589
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÌÏ×Ï ×ÐÅÒÅÄÉ"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:594
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÔÒÏËÕ"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:599
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ×ÓÀ ÓÔÒÏËÕ"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:604
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÄÏ ËÏÎÃÁ ÓÔÒÏËÉ"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ÔÅËÕÝÉÊ ÁÂÚÁÃ"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ×ÓÅ ÄÌÉÎÎÙÅ _ÓÔÒÏËÉ"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ðÒÁ×ËÁ ×_ÎÅÛÎÉÍ ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ×ÓÅ ÉÌÉ ×ÙÄÅÌÅÎÎÏÅ"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_÷ÙÄÅÌÉÔØ ×ÓÅ ÎÅ×ÅÒÎÙÅ ÓÌÏ×Á"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/ðÒÏ×ÅÒÉÔØ _ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÅ ÓÌÏ×Á"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_ë ÓÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÎÅ×ÅÒÎÏÍÕ ÓÌÏ×Õ"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/---"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_îÁÓÔÒÏÊËÉ"
 
-#: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:540 src/summaryview.c:432
+#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:537 src/summaryview.c:447
 msgid "/_View"
 msgstr "/_÷ÉÄ"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_ëÏÍÕ"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ë_ÏÐÉÑ"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:634
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_óËÒÙÔÁÑ ËÏÐÉÑ"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_áÄÒÅÓ ÏÔ×ÅÔÁ"
 
-#: src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/compose.c:642 src/mainwindow.c:558
-#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:613
-#: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699
+#: src/compose.c:636 src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:558 src/mainwindow.c:586 src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:694 src/mainwindow.c:698
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_÷ÉÄ/---"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_çÒÕÐÐÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÏÔ×ÅÔÁ"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_ìÉÎÅÊËÁ"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_÷ÌÏÖÅÎÉÑ (ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ)"
 
-#: src/compose.c:645 src/mainwindow.c:702
+#: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:158
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ï_ÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÏÚÖÅ"
 
-#: src/compose.c:650 src/compose.c:656 src/compose.c:661 src/compose.c:663
-#: src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:707
-#: src/mainwindow.c:709 src/mainwindow.c:719 src/mainwindow.c:722
-#: src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:729
+#: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661
+#: src/compose.c:665 src/compose.c:671 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:708 src/mainwindow.c:718 src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:723 src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:166
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/---"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_óÏÈÒÁÎÉÔØ × ÞÅÒÎÏ×ÉËÉ"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ É ÐÒÏÄÏÌÖÁÔØ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ëÏÍÕ"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ëÏ_ÐÉÑ"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/óË_ÒÙÔÁÑ ËÏÐÉÑ"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_áÄÒÅÓ ÏÔ×ÅÔÁ"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_çÒÕÐÐÁ ÏÔ×ÅÔÁ"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉËÒÅÐÉ_ÔØ"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:666
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏ_ÄÐÉÓÁÔØ"
 
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_úÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ"
 
-#: src/compose.c:670
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/æÏÒÍÁÔ ÐÏÄÐÉÓÉ/MIME"
 
-#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/æÏÒÍÁÔ ÐÏÄÐÉÓÉ/Inline"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:672
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/îÁÉ×ÙÓÛÉÊ"
 
-#: src/compose.c:676
+#: src/compose.c:674
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/÷ÙÓÏËÉÊ"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/ïÂÙÞÎÙÊ"
 
-#: src/compose.c:678
+#: src/compose.c:676
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/îÉÚËÉÊ"
 
-#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/óÁÍÙÊ ÎÉÚËÉÊ"
 
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:679
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/úÁÐÒÏ_ÓÉÔØ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ Ï ÄÏÓÔÁ×ËÅ"
 
-#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:739
+#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:738
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ"
 
-#: src/compose.c:683
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ðÏËÁÚÁÔØ _ÌÉÎÅÊËÕ"
 
-#: src/compose.c:684
+#: src/compose.c:682
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
 
-#: src/compose.c:685
+#: src/compose.c:683
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_ûÁÂÌÏÎ"
 
-#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:762
+#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:761
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_äÅÊÓÔ×ÉÑ"
 
-#: src/compose.c:1020 src/compose.c:1121
-#, c-format
-msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: ÆÁÊÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ\n"
-
-#: src/compose.c:1217 src/procmsg.c:986
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÞÁÓÔØ\n"
-
-#: src/compose.c:1349
+#: src/compose.c:1350
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "áÄÒÅÓ ÏÔ×ÅÔÁ:"
 
-#: src/compose.c:1352 src/compose.c:4300 src/compose.c:5002
-#: src/headerview.c:56
+#: src/compose.c:1353 src/compose.c:4279 src/compose.c:5018
+#: src/headerview.c:55
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "çÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ:"
 
-#: src/compose.c:1355
+#: src/compose.c:1356
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "çÒÕÐÐÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÏÔ×ÅÔÁ:"
 
-#: src/compose.c:1608
+#: src/compose.c:1609
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÍÅÔËÉ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ."
 
-#: src/compose.c:1620
+#: src/compose.c:1621
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÆÏÒÍÁÔÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔ×ÅÔÁ/ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ."
 
-#: src/compose.c:1929
-#, c-format
-msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "æÁÊÌ %s ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔÔ\n"
-
-#: src/compose.c:1933
-#, c-format
-msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "îÅÌØÚÑ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÒÁÚÍÅÒÏÍ %s\n"
-
-#: src/compose.c:1937
+#: src/compose.c:1928
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "æÁÊÌ %s ÐÕÓÔ."
 
-#: src/compose.c:1941
+#: src/compose.c:1932
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ %s."
 
-#: src/compose.c:1966
+#: src/compose.c:1957
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ: %s"
 
-#: src/compose.c:2045 src/mimeview.c:463
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÎÅÓËÏÌØËÉÈ ÞÁÓÔÅÊ."
-
-#: src/compose.c:2644
+#: src/compose.c:2635
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [éÚÍÅÎÅÎÏ]"
 
-#: src/compose.c:2646
+#: src/compose.c:2637
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - îÁÂÒÁÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s"
 
-#: src/compose.c:2649
+#: src/compose.c:2640
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "÷×ÏÄ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s"
 
-#: src/compose.c:2673 src/compose.c:2919
+#: src/compose.c:2664 src/compose.c:2903
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1102,37 +1228,33 @@ msgstr ""
 "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÞÔÙ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÁ.\n"
 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÚÁÐÉÓØ ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ."
 
-#: src/compose.c:2823
+#: src/compose.c:2807
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "ðÏÌÕÞÁÔÅÌØ ÎÅ ÕËÁÚÁÎ."
 
-#: src/compose.c:2831 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:734
-#: src/prefs_common.c:1010 src/toolbar.c:242 src/toolbar.c:289
+#: src/compose.c:2815 src/messageview.c:402 src/prefs_account.c:734
+#: src/prefs_common.c:1052
 msgid "Send"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/compose.c:2832
+#: src/compose.c:2816
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "ôÅÍÁ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÁ. ïÔÐÒÁ×ÉÔØ?"
 
-#: src/compose.c:2853
+#: src/compose.c:2837
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ"
 
-#: src/compose.c:2898 src/compose.c:3551
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÅÊ"
-
-#: src/compose.c:2936 src/procmsg.c:1366
+#: src/compose.c:2919 src/procmsg.c:1368
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÄÌÑ %s ."
 
-#: src/compose.c:2950 src/messageview.c:408
+#: src/compose.c:2933 src/messageview.c:479
 msgid "Queueing"
 msgstr "÷ ÏÞÅÒÅÄØ"
 
-#: src/compose.c:2951
+#: src/compose.c:2934
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1140,32 +1262,24 @@ msgstr ""
 "ðÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ.\n"
 "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÐÁÐËÕ ÏÞÅÒÅÄÉ?"
 
-#: src/compose.c:2957
+#: src/compose.c:2940
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÍÅÓÔÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ"
 
-#: src/compose.c:2960
+#: src/compose.c:2943
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "ðÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ."
 
-#: src/compose.c:2976
+#: src/compose.c:2959
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÐÁÐËÕ 'ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ'"
 
-#: src/compose.c:3112 src/compose.c:3265 src/compose.c:3465 src/compose.c:3619
-#: src/mbox_folder.c:1301 src/mbox_folder.c:1402 src/mbox_folder.c:1971
-#: src/mbox_folder.c:2003 src/mbox_folder.c:2068 src/mbox_folder.c:2102
-#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1027
-#: src/procmsg.c:1347 src/utils.c:2134 src/utils.c:2202
-msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "îÅÌØÚÑ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÒÅÖÉÍ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ÆÁÊÌÕ\n"
-
-#: src/compose.c:3207
+#: src/compose.c:3190
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÌÀÞ, ÁÓÓÏÃÉÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ Ó ÕËÁÚÁÎÎÙÍ ID ËÌÀÞÁ '%s'"
 
-#: src/compose.c:3306
+#: src/compose.c:3289
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
@@ -1173,76 +1287,55 @@ msgstr ""
 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÕËÁÚÁÎÎÕÀ ËÏÄÉÒÏ×ËÕ.\n"
 "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ?"
 
-#: src/compose.c:3364
-msgid "can't write headers\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ\n"
-
-#: src/compose.c:3504
-msgid "can't remove the old message\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÓÔÁÒÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
-
-#: src/compose.c:3563
+#: src/compose.c:3546
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "îÅÔ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ!"
 
-#: src/compose.c:3573
+#: src/compose.c:3556
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "îÅÔ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ!"
 
-#: src/compose.c:3711
-msgid "can't find queue folder\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ ÐÁÐËÕ ÏÞÅÒÅÄÉ\n"
-
-#: src/compose.c:3718 src/messageview.c:274
-msgid "can't queue the message\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ\n"
-
-#: src/compose.c:3761
-#, c-format
-msgid "Can't open file %s\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ %s\n"
-
-#: src/compose.c:4380 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4359 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "ïÔ:"
 
-#: src/compose.c:4484 src/compose.c:4654 src/compose.c:5733
+#: src/compose.c:4463 src/compose.c:4637 src/compose.c:5751
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME ÔÉÐ"
 
-#: src/compose.c:4485 src/compose.c:4655 src/mimeview.c:151
+#: src/compose.c:4464 src/compose.c:4638 src/mimeview.c:151
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:452
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:467
 msgid "Size"
 msgstr "òÁÚÍÅÒ"
 
-#: src/compose.c:4549
+#: src/compose.c:4528
 msgid "Save Message to "
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × "
 
-#: src/compose.c:4569 src/prefs_filtering.c:494
+#: src/compose.c:4548 src/prefs_filtering.c:495
 msgid "Select ..."
 msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ..."
 
-#: src/compose.c:4704 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4687 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "úÁÇÏÌÏ×ÏË"
 
-#: src/compose.c:4706 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4689 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "ðÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ"
 
-#: src/compose.c:4708
+#: src/compose.c:4691
 msgid "Others"
 msgstr "äÒÕÇÏÅ"
 
-#: src/compose.c:4723 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4706 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "ôÅÍÁ:"
 
-#: src/compose.c:4963
+#: src/compose.c:4946 src/compose.c:4976
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1251,68 +1344,63 @@ msgstr ""
 "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÚÁÐÕÝÅÎÁ.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5153 src/toolbar.c:98
+#: src/compose.c:5165
 msgid "Send Message"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/compose.c:5159 src/toolbar.c:99
+#: src/compose.c:5171
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "ðÏÍÅÓÔÉÔØ × ÐÁÐËÕ ÏÞÅÒÅÄÉ É ÏÔÏÓÌÁÔØ ÐÏÚÖÅ"
 
-#: src/compose.c:5165 src/toolbar.c:100
+#: src/compose.c:5177
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ × ÐÁÐËÕ ÞÅÒÎÏ×ÉËÏ×"
 
-#: src/compose.c:5171 src/toolbar.c:101
+#: src/compose.c:5183
 msgid "Insert file"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/compose.c:5177 src/toolbar.c:102
+#: src/compose.c:5189
 msgid "Attach file"
 msgstr "÷ÌÏÖÉÔØ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/compose.c:5183 src/toolbar.c:103
+#: src/compose.c:5195
 msgid "Insert signature"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÓÉÇÎÁÔÕÒÕ"
 
-#: src/compose.c:5189 src/toolbar.c:104
+#: src/compose.c:5201
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ×ÎÅÛÎÉÍ ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ"
 
-#: src/compose.c:5195 src/toolbar.c:105
+#: src/compose.c:5207
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ×ÓÅ ÄÌÉÎÎÙÅ ÓÔÒÏËÉ"
 
-#: src/compose.c:5628
+#: src/compose.c:5646
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÔÉРMIME."
 
-#: src/compose.c:5646
+#: src/compose.c:5664
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "æÁÊÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ ÉÌÉ ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÄÁÎÎÙÈ."
 
-#: src/compose.c:5715
+#: src/compose.c:5733
 msgid "Property"
 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á"
 
-#: src/compose.c:5760
+#: src/compose.c:5778
 msgid "Encoding"
 msgstr "ûÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ"
 
-#: src/compose.c:5789
+#: src/compose.c:5807
 msgid "Path"
 msgstr "ðÕÔØ"
 
-#: src/compose.c:5790 src/prefs_toolbar.c:850
+#: src/compose.c:5808 src/prefs_toolbar.c:855
 msgid "File name"
 msgstr "éÍÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: src/compose.c:5941
-#, c-format
-msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "óÔÒÏËÁ ÚÁÐÕÓË ÒÅÄÁËÔÏÒÁ ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'\n"
-
-#: src/compose.c:5967
+#: src/compose.c:5985
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1323,73 +1411,89 @@ msgstr ""
 "úÁ×ÅÒÛÉÔØ ÐÒÏÃÅÓÓ?\n"
 "id ÇÒÕÐÐÙ ÐÒÏÃÅÓÓÁ: %d"
 
-#: src/compose.c:5980
-#, c-format
-msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr "id ÐÒÅÒ×ÁÎÎÏÊ ÇÒÕÐÐÙ ÐÒÏÃÅÓÓÁ: %d"
-
-#: src/compose.c:5981
-#, c-format
-msgid "Temporary file: %s"
-msgstr "÷ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ: %s"
-
-#: src/compose.c:6038
-msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ×ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ\n"
-
-#: src/compose.c:6042
-msgid "Couldn't write to file\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÆÁÊÌ\n"
-
-#: src/compose.c:6044
-msgid "Pipe read failed\n"
-msgstr "þÔÅÎÉÅ ÐÏÔÏËÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ\n"
-
-#: src/compose.c:6331 src/inc.c:167 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:3075
+#: src/compose.c:6342 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3039
 msgid "Offline warning"
 msgstr "á×ÔÏÎÏÍÎÁÑ ÒÁÂÏÔÁ"
 
-#: src/compose.c:6332 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3076
+#: src/compose.c:6343 src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:3040
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "÷Ù ÒÁÂÏÔÁÅÔÅ Á×ÔÏÎÏÍÎÏ. ðÏÄËÌÀÞÉÔØÓÑ?"
 
-#: src/compose.c:6447 src/compose.c:6468
+#: src/compose.c:6458 src/compose.c:6479
 msgid "Select file"
 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: src/compose.c:6503
+#: src/compose.c:6514
 msgid "Discard message"
 msgstr "ïÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/compose.c:6504
+#: src/compose.c:6515
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "üÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÉÚÍÅÎÅÎÏ, ÏÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÎÅÇÏ?"
 
-#: src/compose.c:6505
+#: src/compose.c:6516
 msgid "Discard"
 msgstr "ïÔËÁÚÁÔØÓÑ"
 
-#: src/compose.c:6505
+#: src/compose.c:6516
 msgid "to Draft"
 msgstr "× þÅÒÎÏ×ÉËÉ"
 
-#: src/compose.c:6540
+#: src/compose.c:6551
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÛÁÂÌÏΠ`%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6542
+#: src/compose.c:6553
 msgid "Apply template"
 msgstr "ðÒÉÍÅÎÉÔØ ÛÁÂÌÏÎ"
 
-#: src/compose.c:6543
+#: src/compose.c:6554
 msgid "Replace"
 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ"
 
-#: src/compose.c:6543 src/toolbar.c:293
+#: src/compose.c:6554
 msgid "Insert"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
 
+#: src/crash.c:144
+#, c-format
+msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "ðÒÏÃÅÓÓÏÍ sylpheed (%ld) ÐÏÌÕÞÅΠÓÉÇÎÁÌ %ld"
+
+#: src/crash.c:184
+msgid "Sylpheed has crashed"
+msgstr "÷ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÐÒÏÉÚÏÛÅÌ ÓÂÏÊ"
+
+#: src/crash.c:200
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
+msgstr ""
+"%s.\n"
+"ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÓÏÏÂÝÉÔÅ Ï ÏÛÉÂËÅ. äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ:"
+
+#: src/crash.c:205
+msgid "Debug log"
+msgstr "ïÔÌÁÄÏÞÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
+
+#: src/crash.c:245
+msgid "Save..."
+msgstr "/óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
+
+#: src/crash.c:250
+msgid "Create bug report"
+msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏÔÞÅÔÁ Ï ÏÛÉÂËÅ"
+
+#: src/crash.c:299
+msgid "Save crash information"
+msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÏÛÉÂËÅ"
+
+#: src/crash.c:443 src/crash.c:462
+msgid "Unknown"
+msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ"
+
 #: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ËÏÎÔÁËÔ"
@@ -1410,7 +1514,7 @@ msgstr "
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÄÁÎÎÙÈ ËÏÎÔÁËÔÁ"
 
-#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
+#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
 msgid "Display Name"
 msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÁÅÍÏÅ ÉÍÑ"
 
@@ -1427,7 +1531,7 @@ msgid "Nickname"
 msgstr "ëÏÒÏÔËÏÅ ÉÍÑ (Nick)"
 
 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
-#: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
+#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "E-Mail ÁÄÒÅÓ"
 
@@ -1494,60 +1598,60 @@ msgstr "
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
 
-#: src/editgroup.c:105
+#: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
 msgstr "éÍÑ ÇÒÕÐÐÙ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÏ."
 
-#: src/editgroup.c:261
+#: src/editgroup.c:264
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÅ ÄÁÎÎÙÈ ÇÒÕÐÐÙ"
 
-#: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
+#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
 msgstr "éÍÑ ÇÒÕÐÐÙ"
 
-#: src/editgroup.c:308
+#: src/editgroup.c:311
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "áÄÒÅÓÁ × ÇÒÕÐÐÅ"
 
-#: src/editgroup.c:310
+#: src/editgroup.c:313
 msgid " -> "
 msgstr " -> "
 
-#: src/editgroup.c:337
+#: src/editgroup.c:340
 msgid " <- "
 msgstr " <- "
 
-#: src/editgroup.c:339
+#: src/editgroup.c:342
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÁÄÒÅÓÁ"
 
-#: src/editgroup.c:403
+#: src/editgroup.c:402
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr "ðÏÍÅÝÁÊÔÅ E-Mail ÁÄÒÅÓÁ × ÉÌÉ ÉÚ ÇÒÕÐÐÙ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÓÔÒÅÌÏË"
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:450
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÇÒÕÐÐÙ"
 
-#: src/editgroup.c:456
+#: src/editgroup.c:453
 msgid "Add New Group"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÇÒÕÐÐÕ"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Edit folder"
 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÐÁÐËÉ:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1947
-#: src/folderview.c:2220
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1970
+#: src/folderview.c:2243
 msgid "New folder"
 msgstr "îÏ×ÁÑ ÐÁÐËÁ"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1896 src/folderview.c:1948
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1971
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÁÐËÉ:"
 
@@ -1593,7 +1697,7 @@ msgstr "
 msgid "Hostname"
 msgstr "éÍÑ ÓÅÒ×ÅÒÁ"
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
 msgstr "ðÏÒÔ"
 
@@ -1633,7 +1737,7 @@ msgstr "
 msgid "Basic"
 msgstr "ïÓÎÏ×ÎÏÊ"
 
-#: src/editldap.c:462
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:581
 msgid "Extended"
 msgstr "òÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ"
 
@@ -1719,7 +1823,7 @@ msgstr "
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "ôÁÂÌÉÃÁ ÓÔÉÌÅÊ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3740 src/prefs_common.c:4066
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3845 src/prefs_common.c:4180
 msgid "Default"
 msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
@@ -1783,7 +1887,7 @@ msgstr "
 msgid "Prev"
 msgstr "îÁÚÁÄ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:252
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746
 msgid "Next"
 msgstr "÷ÐÅÒÅÄ"
 
@@ -1820,217 +1924,215 @@ msgstr " 
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÜËÓÐÏÒÔÉÒÕÅÍÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: src/exporthtml.c:799
+#: src/exporthtml.c:796
 msgid "Full Name"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ"
 
-#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:776
 msgid "Attributes"
 msgstr "áÔÒÉÂÕÔÙ"
 
-#: src/exporthtml.c:1004
+#: src/exporthtml.c:1001
 msgid "Sylpheed Address Book"
 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ 'Sylpheed'"
 
-#: src/exporthtml.c:1116
+#: src/exporthtml.c:1113
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "éÍÑ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ, ÎÏ ÎÅ ËÁÔÁÌÏÇ"
 
-#: src/exporthtml.c:1119
+#: src/exporthtml.c:1116
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "îÅÔ ÐÒÁ× ÎÁ ÓÏÚÄÁÎÉÅ ËÁÔÁÌÏÇÁ"
 
-#: src/exporthtml.c:1122
+#: src/exporthtml.c:1119
 msgid "Name is too long."
 msgstr "éÍÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÏÅ."
 
-#: src/exporthtml.c:1125
+#: src/exporthtml.c:1122
 msgid "Not specified."
 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
 
-#: src/folder.c:954
+#: src/folder.c:959
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "ïÂÒÁÂÏÔËÁ (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1517 src/folderview.c:2645
-#, c-format
-msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s × %s ..."
-
-#: src/folder.c:1527
+#: src/folder.c:1542
 #, c-format
-msgid "Moving %s to %s (%d%%)..."
-msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ %s × %s (%d%%)..."
+msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
+msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ %s × %s (%d%%)...\n"
 
 #: src/foldersel.c:146
 msgid "Select folder"
 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1053
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1064
 msgid "Inbox"
 msgstr "÷ÈÏÄÑÝÉÅ"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1069
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1080
 msgid "Sent"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1085
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1096
 msgid "Queue"
 msgstr "ïÞÅÒÅÄØ"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1101
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1112
 msgid "Trash"
 msgstr "ëÏÒÚÉÎÁ"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1115
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1126
 msgid "Drafts"
 msgstr "þÅÒÎÏ×ÉËÉ"
 
-#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ _ÎÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ..."
 
-#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
+#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/_ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ..."
 
-#: src/folderview.c:273 src/folderview.c:288 src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/_ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ ÐÁÐËÕ..."
+
+#: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_õÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ"
 
-#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ _ÑÝÉË"
 
-#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297 src/folderview.c:317
-#: src/folderview.c:333
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:344
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_ó×ÏÊÓÔ×Á..."
 
-#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298 src/folderview.c:318
-#: src/folderview.c:334
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:345
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/_ïÂÒÁÂÏÔËÁ..."
 
-#: src/folderview.c:279
+#: src/folderview.c:285
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr "/ðÏ_ÄÓÞÅÔ..."
 
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ ×ÓÅ ËÁË Ð_ÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ"
 
-#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/ðÒÏ_×ÅÒÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
+#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/ð_ÅÒÅÓÔÒÏÉÔØ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
 
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/_îÁÊÔÉ ÐÁÐËÕ..."
 
-#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:335
+#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
 msgid "/S_coring..."
 msgstr "/ðÏÄ_ÓÞÅÔ..."
 
-#: src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:322
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÚÁÐÉÓØ _IMAP4"
 
-#: src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:334
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/ðÏÄÐ_ÉÓÁÔØÓÑ ÎÁ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ..."
 
-#: src/folderview.c:328
+#: src/folderview.c:336
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/õÄ_ÁÌÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
-#: src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:341
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÕÞÅÔÎÕÀ _ÚÁÐÉÓØ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
-#: src/folderview.c:360
+#: src/folderview.c:371
 msgid "New"
 msgstr "îÏ×ÙÊ"
 
-#: src/folderview.c:361 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:372 src/prefs_summary_column.c:68
 msgid "Unread"
 msgstr "îÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÊ"
 
-#: src/folderview.c:362 src/selective_download.c:800
+#: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:589
+#: src/folderview.c:600
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÐÁÐËÉ..."
 
-#: src/folderview.c:770 src/mainwindow.c:3526 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:781 src/mainwindow.c:3505 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "ïÂÚÏÒ ÐÁÐËÉ %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:774 src/mainwindow.c:3531 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:785 src/mainwindow.c:3510 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "ïÂÚÏÒ ÐÁÐËÉ  %s ..."
 
-#: src/folderview.c:815
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:826
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÄÅÒÅ×Á ÐÁÐÏË..."
+msgstr "ðÅÒÅÓÔÒÁÉ×ÁÅÔÓÑ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË..."
 
-#: src/folderview.c:836
+#: src/folderview.c:847
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ×ÓÅÈ ÄÅÒÅ×ØÅ× ÐÁÐÏË..."
 
-#: src/folderview.c:914
+#: src/folderview.c:925
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "/ðÒÏ×ÅÒËÁ ×ÓÅÈ ÐÁÐÏË ÎÁ ÎÁÌÉÞÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/folderview.c:1695
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:1718
+#, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "óËÁÎÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÐÁÐËÉ  %s ..."
+msgstr "ïÔËÒÙ×ÁÅÔÓÑ ÐÁÐËÁ %s..."
 
-#: src/folderview.c:1706
+#: src/folderview.c:1729
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "ðÁÐËÁ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÔËÒÙÔÁ."
 
-#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2224
+#: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:1972 src/folderview.c:2247
 msgid "NewFolder"
 msgstr "îÏ×ÁÑðÁÐËÁ"
 
-#: src/folderview.c:1902 src/folderview.c:1998 src/folderview.c:2229
+#: src/folderview.c:1925 src/folderview.c:2021 src/folderview.c:2252
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ËÌÀÞÅÎÏ × ÉÍÑ ÐÁÐËÉ."
 
-#: src/folderview.c:1915 src/folderview.c:1954 src/folderview.c:2008
-#: src/folderview.c:2078 src/folderview.c:2241
+#: src/folderview.c:1938 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2031
+#: src/folderview.c:2101 src/folderview.c:2264
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "ðÁÐËÁ `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
 
-#: src/folderview.c:1922 src/folderview.c:2248
+#: src/folderview.c:1945 src/folderview.c:2271
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ `%s'."
 
-#: src/folderview.c:1991 src/folderview.c:2068
+#: src/folderview.c:2014 src/folderview.c:2091
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÄÌÑ `%s':"
 
-#: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2070
+#: src/folderview.c:2015 src/folderview.c:2093
 msgid "Rename folder"
 msgstr "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/folderview.c:2128
+#: src/folderview.c:2151
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2039,16 +2141,16 @@ msgstr ""
 "÷ÓÅ ÐÁÐËÉ É ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÉÖÅ `%s' ÂÕÄÕÔ ÕÄÁÌÅÎÙ.\n"
 "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ?"
 
-#: src/folderview.c:2130
+#: src/folderview.c:2153
 msgid "Delete folder"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/folderview.c:2139
+#: src/folderview.c:2162
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2187
+#: src/folderview.c:2210
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2057,11 +2159,11 @@ msgstr ""
 "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË `%s'?\n"
 "(óÏÏÂÝÅÎÉÑ îå âõäõô ÕÄÁÌÅÎÙ Ó ÄÉÓËÁ)"
 
-#: src/folderview.c:2189
+#: src/folderview.c:2212
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
 
-#: src/folderview.c:2221
+#: src/folderview.c:2244
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2071,51 +2173,60 @@ msgstr ""
 "(åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ, ÈÒÁÎÑÝÕÀ ÐÏÄÐÁÐËÉ,\n"
 "ÄÏÂÁ×ØÔÅ '/' × ËÏÎÃÅ ÉÍÅÎÉ)"
 
-#: src/folderview.c:2280
+#: src/folderview.c:2303
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÚÁÐÉÓØ IMAP4 `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2281
+#: src/folderview.c:2304
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ IMAP4 ÚÁÐÉÓÉ"
 
-#: src/folderview.c:2415
+#: src/folderview.c:2438
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2416
+#: src/folderview.c:2439
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
-#: src/folderview.c:2452
+#: src/folderview.c:2475
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÚÁÐÉÓØ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2453
+#: src/folderview.c:2476
 msgid "Delete news account"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
-#: src/folderview.c:2677
+#: src/folderview.c:2578
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s × %s ..."
+
+#: src/folderview.c:2610
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "éÓÔÏÞÎÉË ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÐÒÉÅÍÎÉËÏÍ."
 
-#: src/folderview.c:2680
+#: src/folderview.c:2613
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ ÐÁÐËÕ × ÏÄÎÕ ÉÚ ÅÅ ÐÏÄ-ÐÁÐÏË."
 
-#: src/folderview.c:2683
+#: src/folderview.c:2616
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÐÅÒÅÍÅÝÁÔØ ÐÁÐËÉ ÉÚ ÏÄÎÏÇÏ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ × ÄÒÕÇÏÊ."
+
+#: src/folderview.c:2619
 msgid "Move failed!"
 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-msgid "Subscribe to newsgroup"
-msgstr "ðÏÄÐÉÓËÁ ÎÁ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "ðÏÄÐÉÓËÁ ÎÁ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
-msgid "Select newsgroups to subscribe."
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓËÉ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
@@ -2158,7 +2269,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1025
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1083
 msgid "Done."
 msgstr "çÏÔÏ×Ï."
 
@@ -2167,6 +2278,95 @@ msgstr "
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÐÏÌÕÞÅÎÏ (%s read)"
 
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "correct"
+msgstr "×ÅÒÎÏ"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "÷ÌÁÄÅÌÅÃ"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "ðÏÄÐÉÓÁÎÏ"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/progressdialog.c:53
+msgid "Status"
+msgstr "óÔÁÔÕÓ"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
+msgid "Name: "
+msgstr "éÍÑ: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "ïÔÐÅÞÁÔÏË ËÌÀÞÁ: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "óÔÁÔÕÓ ÐÏÄÐÉÓÉ: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#, c-format
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "SSL ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÌÑ %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
+msgstr "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÌÑ %s ÎÅÉÚ×ÅÓÔÅÎ. ðÒÉÎÑÔØ?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
+#, c-format
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "óÔÁÔÕÓ ÐÏÄÐÉÓÉ: %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
+msgid "View certificate"
+msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ SSL ÓÅÒÔÆÉËÁÔ"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Accept and save"
+msgstr "ðÒÉÎÑÔØ É ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Cancel connection"
+msgstr "ïÔÍÅÎÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
+msgid "New certificate:"
+msgstr "îÏ×ÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "óÏÈÒÁÎÅÎÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÌÑ %s ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ. öÅÌÁÅÔÅ ÐÒÉÎÑÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
+msgid "View certificates"
+msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÙ"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "éÚÍÅÎÅÎÎÙÊ SSL ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
+
 #: src/gtkaspell.c:479
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "óÌÏ×ÁÒØ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ."
@@ -2215,7 +2415,7 @@ msgstr "\"%s\" 
 
 #: src/gtkaspell.c:1695
 msgid "Accept in this session"
-msgstr "ðÏÄÔ×ÅÒÄÉÔØ ÜÔÕ ÓÅÓÓÉÀ"
+msgstr "ðÏÄÔ×ÅÒÄÉÔØ × ÜÔÏÊ ÓÅÓÓÉÉ"
 
 #: src/gtkaspell.c:1705
 msgid "Add to personal dictionary"
@@ -2248,7 +2448,7 @@ msgstr "
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×Õ (%s)"
 
-#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1598
+#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1671
 msgid "Check while typing"
 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÑÔØ ÐÒÉ ÎÁÂÏÒÅ"
 
@@ -2269,183 +2469,135 @@ msgstr ""
 msgid "Abcdef"
 msgstr "Abcdef"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2230
+#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2378
 msgid "(No From)"
 msgstr "(îÅÔ ÐÏÌÑ 'ÏÔ')"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2273 src/summaryview.c:2276
+#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2421 src/summaryview.c:2424
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(îÅÔ ÔÅÍÙ)"
 
-#: src/imageview.c:89 src/imageview.c:136
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ."
-
-#: src/imap.c:445
+#: src/imap.c:449
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d ÂÙÌ ÒÁÚÏÒ×ÁÎÏ. ðÏ×ÔÏÒÎÏÅ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ...\n"
 
-#: src/imap.c:487
+#: src/imap.c:495
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÔÕÎÎÅÌØÎÏÇÏ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ\n"
 
-#: src/imap.c:500
+#: src/imap.c:508
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ÓÏÚÄÁÎÉÅ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ Ó %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:701
-#, c-format
-msgid "can't select mailbox %s\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË %s\n"
-
-#: src/imap.c:712 src/procmsg.c:748
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÓÔÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d\n"
-
-#: src/imap.c:740 src/imap.c:749
-#, c-format
-msgid "can't append message %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÓÏÅÄÉÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s\n"
-
-#: src/imap.c:779 src/imap.c:854 src/mh.c:421 src/mh.c:525 src/mh.c:580
-#: src/mh.c:697
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "éÓÈÏÄÎÁÑ ÐÁÐËÁ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÅÊ.\n"
-
-#: src/imap.c:787
-msgid "can't copy message\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
-
-#: src/imap.c:1026 src/imap.c:1078
+#: src/imap.c:1015 src/imap.c:1062
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÌÁÇ ÕÄÁÌÅÎÉÑ: %d\n"
 
-#: src/imap.c:1033 src/imap.c:1086 src/imap.c:1137
+#: src/imap.c:1021 src/imap.c:1069 src/imap.c:1117
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÎÉÞÔÏÖÉÔØ\n"
 
-#: src/imap.c:1130
+#: src/imap.c:1111
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÌÁÇÉ ÕÄÁÌÅÎÉÑ: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1321
+#: src/imap.c:1301
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÐÉÓËÁ.\n"
 
-#: src/imap.c:1439
-#, c-format
-msgid "Can't create '%s'\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ '%s'\n"
-
-#: src/imap.c:1444
-#, c-format
-msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ '%s' ÐÏÄ ÐÁÐËÏÊ '÷ÈÏÄÑÝÉÅ\n"
-
-#: src/imap.c:1507
+#: src/imap.c:1487
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: ÓÐÉÓÏË ÎÅ ÐÏÌÕÞÅÎ\n"
 
-#: src/imap.c:1528
+#: src/imap.c:1507
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË\n"
 
-#: src/imap.c:1599
+#: src/imap.c:1576
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: %s × %s\n"
 
-#: src/imap.c:1665
+#: src/imap.c:1640
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË\n"
 
-#: src/imap.c:1698
+#: src/imap.c:1673
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ËÏÎ×ÅÒÔ\n"
 
-#: src/imap.c:1706
+#: src/imap.c:1681
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ËÏÎ×ÅÒÔÁ\n"
 
-#: src/imap.c:1728
+#: src/imap.c:1703
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÁÚÏÂÒÁÔØ ËÏÎ×ÅÒÔ: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1819
+#: src/imap.c:1794
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s\n"
 
-#: src/imap.c:1840
+#: src/imap.c:1815
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó IMAP4 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1847
+#: src/imap.c:1822
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1871
+#: src/imap.c:1846
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ TLS ÓÅÓÓÉÀ.\n"
 
-#: src/imap.c:1883
+#: src/imap.c:1858
 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ.\n"
 
-#: src/imap.c:1957
+#: src/imap.c:1932
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÏÂÌÁÓÔØ ÉÍÅÎ\n"
 
-#: src/imap.c:2388
+#: src/imap.c:2389
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÐÁÐËÕ %s\n"
 
-#: src/imap.c:2511
+#: src/imap.c:2509
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4 Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ ÐÒÏÛÌÁ ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
 
-#: src/imap.c:2772
+#: src/imap.c:2770
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÂÁ×ÉÔØ %s Ë %s\n"
 
-#: src/imap.c:2777
+#: src/imap.c:2775
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(ÏÔÐÒÁ×ËÁ ÆÁÊÌÁ...)"
 
-#: src/imap.c:2813
+#: src/imap.c:2811
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ %d × %s\n"
 
-#: src/imap.c:2838
+#: src/imap.c:2836
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2852
+#: src/imap.c:2850
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3051 src/imap.c:3088
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr "iconv ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ UTF-7 × %s\n"
-
-#: src/imap.c:3122 src/imap.c:3155
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
-msgstr "iconv ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ %s × UTF-7\n"
-
 #: src/import.c:131
 msgid "Import"
 msgstr "éÍÐÏÒÔ"
@@ -2559,143 +2711,142 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "éÍÐÏÒÔ Pine ÆÁÊÌÁ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
 
-#: src/inc.c:268 src/inc.c:368 src/send.c:384
+#: src/inc.c:269 src/inc.c:369 src/send.c:396
 msgid "Standby"
 msgstr "ïÖÉÄÁÎÉÅ"
 
-#: src/inc.c:392
+#: src/inc.c:393
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/inc.c:524
+#: src/inc.c:525
 msgid "Retrieving"
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ"
 
-#: src/inc.c:533
+#: src/inc.c:534
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ, (ÐÏÌÕÞÅÎÏ %d ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (%s))"
 
-#: src/inc.c:537
+#: src/inc.c:538
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ (îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ)"
 
-#: src/inc.c:544
+#: src/inc.c:545
 #, fuzzy
 msgid "Connection failed"
 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÐÒÏÛÌÏ ÎÅÕÄÁÞÎÏ"
 
-#: src/inc.c:548
+#: src/inc.c:549
 msgid "Auth failed"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ"
 
-#: src/inc.c:552 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:553 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "úÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ"
 
-#: src/inc.c:563
+#: src/inc.c:564
 msgid "Cancelled"
 msgstr "ïÔÍÅÎÅÎÏ"
 
-#: src/inc.c:576
+#: src/inc.c:577
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ ÄÌÑ %s × %s"
 
-#: src/inc.c:648
+#: src/inc.c:647
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ (%d ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ)"
 
-#: src/inc.c:651
+#: src/inc.c:650
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ (ÎÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ)"
 
-#: src/inc.c:659
-
+#: src/inc.c:658
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÉ ÏÛÉÂËÉ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÐÏÞÔÙ"
 
-#: src/inc.c:723
+#: src/inc.c:722
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/inc.c:751
+#: src/inc.c:750
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó POP3 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s ..."
 
-#: src/inc.c:759
+#: src/inc.c:757
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó POP3 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:766
+#: src/inc.c:764
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó POP3 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s:%d"
 
-#: src/inc.c:882 src/inc.c:951
+#: src/inc.c:880 src/inc.c:949
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:915
+#: src/inc.c:913 src/send.c:630
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ..."
 
-#: src/inc.c:919
+#: src/inc.c:917
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÞÉÓÌÁ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:923
+#: src/inc.c:921
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÞÉÓÌÁ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:927
+#: src/inc.c:925
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÞÉÓÌÁ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:931
+#: src/inc.c:929
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÒÁÚÍÅÒÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:935
+#: src/inc.c:933
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:968
+#: src/inc.c:966
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d"
 
-#: src/inc.c:974
+#: src/inc.c:972 src/send.c:648
 msgid "Quitting"
 msgstr "÷ÙÈÏÄ"
 
-#: src/inc.c:1019
+#: src/inc.c:1017
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÂÒÁÂÏÔËÉ ÐÏÞÔÙ."
 
-#: src/inc.c:1022
+#: src/inc.c:1020
 msgid "No disk space left."
 msgstr "îÅ ÏÓÔÁÌÏÓØ ÍÅÓÔÁ ÎÁ ÄÉÓËÅ."
 
-#: src/inc.c:1025
+#: src/inc.c:1023
 msgid "Can't write file."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÆÁÊÌ."
 
-#: src/inc.c:1028
+#: src/inc.c:1026
 msgid "Socket error."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏËÅÔÁ (Socket error)"
 
-#: src/inc.c:1032
+#: src/inc.c:1030
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ."
 
-#:src/inc.c:1060
+#: src/inc.c:1058
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "óÌÉÑÎÉÅ ÏÔÍÅÎÅÎÏ\n"
 
@@ -2708,11 +2859,11 @@ msgstr "
 msgid "Input password"
 msgstr "÷×ÏÄ ÐÁÒÏÌÑ"
 
-#: src/logwindow.c:59
+#: src/logwindow.c:61
 msgid "Protocol log"
 msgstr "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ"
 
-#: src/main.c:142 src/main.c:151 src/mbox_folder.c:2124 src/mh.c:859
+#: src/main.c:149 src/main.c:158
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -2721,11 +2872,11 @@ msgstr ""
 "æÁÊÌ `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ.\n"
 "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ."
 
-#: src/main.c:192
+#: src/main.c:212
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ glib.\n"
 
-#: src/main.c:271
+#: src/main.c:267
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -2733,16 +2884,16 @@ msgstr ""
 "GnuPG ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅΠÎÅ×ÅÒÎÏ, ÌÉÂÏ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÂÏÌÅÅ Ó×ÅÖÁÑ ×ÅÒÓÉÑ.\n"
 "ðÏÄÄÅÒÖËÁ OpenPGP ÏÔËÌÀÞÅÎÁ."
 
-#: src/main.c:431
+#: src/main.c:430
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ: %s [ïðãéñ]...\n"
 
-#: src/main.c:434
+#: src/main.c:433
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [ÁÄÒÅÓ]      ÏÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ××ÏÄÁ"
 
-#: src/main.c:435
+#: src/main.c:434
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -2752,764 +2903,774 @@ msgstr ""
 "                         ÓÏÚÄÁÎÉÅ ÎÏ×ÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ (ÕËÁÚÁÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ "
 "ÂÕÄÕÔ                          ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÙ Ë ÎÅÍÕ, ËÁË ×ÌÏÖÅÎÉÑ)"
 
-#: src/main.c:438
+#: src/main.c:437
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ÐÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/main.c:439
+#: src/main.c:438
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          ÐÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÓÏ ×ÓÅÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
 
-#: src/main.c:440
+#: src/main.c:439
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 ÐÏÓÌÁÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ"
 
-#: src/main.c:441
+#: src/main.c:440
 msgid "  --status               show the total number of messages"
 msgstr "  --status               ÐÏËÁÚÁÔØ ÏÂÝÅÅ ÞÉÓÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/main.c:442
+#: src/main.c:441
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               online-ÒÅÖÉÍ"
 
-#: src/main.c:443
+#: src/main.c:442
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              á×ÔÏÎÏÍÎÙÊ ÒÅÖÉÍ"
 
-#: src/main.c:444
+#: src/main.c:443
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                ÒÅÖÉÍ ÏÔÌÁÄËÉ"
 
-#: src/main.c:445
+#: src/main.c:444
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 ÐÏËÁÚÁÔØ ÜÔÕ ÓÐÒÁ×ËÕ É ×ÙÊÔÉ"
 
-#: src/main.c:446
+#: src/main.c:445
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ×ÅÒÓÉÉ É ×ÙÊÔÉ"
 
-#: src/main.c:487 src/summaryview.c:5144
+#: src/main.c:486 src/summaryview.c:5384
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "ïÂÒÁÂÏÔËÁ (%s)..."
 
-#: src/main.c:490
+#: src/main.c:489
 msgid "top level folder"
 msgstr "ÐÁÐËÁ ×ÅÒÈÎÅÇÏ ÕÒÏ×ÎÑ"
 
-#: src/main.c:538
+#: src/main.c:537
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "÷Ù ÒÅÄÁËÔÉÒÕÅÔÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ×ÙÊÔÉ?"
 
-#: src/main.c:539
+#: src/main.c:538
 msgid "Draft them"
 msgstr "÷ ÞÅÒÎÏ×ÉËÉ"
 
-#: src/main.c:539
+#: src/main.c:538
 msgid "Discard them"
 msgstr "ïÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÎÉÈ"
 
-#: src/main.c:539
+#: src/main.c:538
 msgid "Don't quit"
 msgstr "îÅ ×ÙÈÏÄÉÔØ"
 
-#: src/main.c:553
+#: src/main.c:552
 msgid "Queued messages"
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ"
 
-#: src/main.c:554
+#: src/main.c:553
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "åÓÔØ ÎÅÏÔÏÓÌÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ. ÷ÙÊÔÉ?"
 
-#: src/main.c:801 src/mainwindow.c:3086
+#: src/main.c:800 src/mainwindow.c:3050
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÉ ÏÛÉÂËÉ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ."
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/_äÏÂÁ×ÉÔØ ÑÝÉË..."
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/ä_ÏÂÁ×ÉÔØ mbox ÑÝÉË..."
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "_æÁÊÌ/ð_ÏÉÓË ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ×Ï ×ÓÅÈ ÐÁÐËÁÈ"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ/óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ..."
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ/ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ/õÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/_éÍÐÏÒÔ mbox ÆÁÊÌÁ..."
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/_üËÓÐÏÒÔ × mbox ÆÁÊÌ..."
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_æÁÊÌ/ïÞÉÓÔÉÔØ ËÏÒ_ÚÉÎÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_æÁÊÌ/òÁÂÏÔÁÔ_Ø Á×ÔÏÎÏÍÎÏ"
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/óÏÈÒÁÎÉÔØ _ËÁË..."
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_æÁÊÌ/ð_ÅÞÁÔØ..."
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_æÁÊÌ/÷_ÙÈÏÄ"
 
-#: src/mainwindow.c:535
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÙÂÒÁÔØ ÐÏÔÏË"
+msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÙÂÒÁÔØ _ÐÏÔÏË"
 
-#: src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/îÁÊÔÉ × ÔÅËÕÝÅÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ..."
 
-#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/îÁÊÔÉ ÐÁÐËÕ..."
 
-#: src/mainwindow.c:541
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:542
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/äÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
 
-#: src/mainwindow.c:544
+#: src/mainwindow.c:541
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:543
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:545
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/úÎÁÞËÉ É ÔÅËÓÔ"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:547
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/úÎÁÞËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:549
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/ôÅËÓÔ"
 
-#: src/mainwindow.c:554
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/îÉÞÅÇÏ"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:553
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/óÔÒÏËÁ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:556
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÔÄÅÌÉÔØ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÔÄÅÌÉÔØ ÐÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:560
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÎÏÍÅÒÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:564
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÒÁÚÍÅÒÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÄÁÔÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
 
-#: src/mainwindow.c:567
+#: src/mainwindow.c:564
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÔÅÍÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:565
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ Ã×ÅÔÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÍÅÔËÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:571
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÆÌÁÇÕ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎ"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÍ ÆÁÊÌÁÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÓÞÅÔÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÂÌÏËÉÒÏ×ËÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:576
+#: src/mainwindow.c:573
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÂÅÚ ÓÏÒÔÉÒÏ×ËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:580
+#: src/mainwindow.c:574 src/mainwindow.c:577
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/---"
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ó×ÅÒÈÕ ×ÎÉÚ"
 
-#: src/mainwindow.c:579
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/óÎÉÚÕ ××ÅÒÈ"
 
-#: src/mainwindow.c:581
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ðÒÉ×ÌÅÞØ ÐÏ ÔÅÍÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:583
+#: src/mainwindow.c:580
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÒÏÓÍÏÔÒ × ×ÉÄÅ ÎÉÔÅÊ (ÐÏÔÏËÏ×)"
 
-#: src/mainwindow.c:584
+#: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_÷ÉÄ/òÁÚ×ÅÒÎÕÔØ ×ÓÅ ÐÏÔÏËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:585
+#: src/mainwindow.c:582
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ó×ÅÒÎÕÔØ ×ÓÅ ÐÏÔÏËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:586
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_÷ÉÄ/óËÒÙÔØ ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:587
+#: src/mainwindow.c:584
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
 msgstr "/_÷ÉÄ/õËÁÚÁÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ..."
 
-#: src/mainwindow.c:590
+#: src/mainwindow.c:587
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë"
 
-#: src/mainwindow.c:591
+#: src/mainwindow.c:588
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ"
 
-#: src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:589
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ"
 
-#: src/mainwindow.c:593 src/mainwindow.c:598 src/mainwindow.c:601
-#: src/mainwindow.c:606 src/mainwindow.c:611
+#: src/mainwindow.c:590 src/mainwindow.c:595 src/mainwindow.c:598
+#: src/mainwindow.c:603 src/mainwindow.c:608
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/---"
 
-#: src/mainwindow.c:594
+#: src/mainwindow.c:591
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÏÍÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:596
+#: src/mainwindow.c:593
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÏÍÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:599
+#: src/mainwindow.c:596
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÎÏ×ÏÍÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:597
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÎÏ×ÏÍÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:602
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÐÏÍÅÞÅÎÎÏÍÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:604
+#: src/mainwindow.c:601
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÐÏÍÅÞÅÎÎÏÍÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:604
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ Ó ÍÅÔËÏÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ Ó ÍÅÔËÏÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:609
+msgid "/_View/_Go to/Pa_rent message"
+msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/òÏÄÉÔÅÌØÓËÏÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ"
+
+#: src/mainwindow.c:610
+msgid "/_View/Go to/---"
+msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/---"
+
+#: src/mainwindow.c:611
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/äÒÕÇÏÊ ÐÁÐËÅ..."
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/mainwindow.c:623
+#: src/mainwindow.c:615 src/mainwindow.c:622
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/---"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:619
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
 
-#: src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:620
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/á×ÔÏ"
 
-#: src/mainwindow.c:624
+#: src/mainwindow.c:623
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/7ÂÉÔ ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:628
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:631
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Western European (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:633
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Western European (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:638
+#: src/mainwindow.c:637
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Central European (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:640
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/_Baltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Baltic (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/çÒÅÞÅÓËÉÊ (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÕÒÅÃËÉÊ (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:651
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:653
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:655
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:659
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:662
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:666
+#: src/mainwindow.c:665
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:668
+#: src/mainwindow.c:667
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/õÐÒÏÝÅÎÎÙÊ ëÉÔÁÊÓËÉÊ (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÙÊ ëÉÔÁÊÓËÉÊ (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:675
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÙÊ ëÉÔÁÊÓËÉÊ (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÔÁÊÓËÉÊ (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÏÒÅÊÓËÉÊ (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:682
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
 
-#: src/mainwindow.c:686
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÁÊÓËÉÊ (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÁÊÓËÉÊ (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:696 src/summaryview.c:433
+#: src/mainwindow.c:695 src/summaryview.c:448
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÔËÒÙÔØ × ÎÏ×ÏÍ ÏËÎÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:696
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_÷ÉÄ/éÓÈÏÄÎÉË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/_÷ÉÄ/_ðÏËÁÚÁÔØ ×ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÂÎÏ×ÉÔØ ÒÅÚÀÍÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:703
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÌÕÞÉÔØ ÓÏ ×ÓÅÈ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔÍÅÎÉÔØ ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/÷×ÅÓÔÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/÷×ÅÓÔÉ ÎÏ×ÏÓÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:159
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔ×ÅÔÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:712 src/messageview.c:160
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ:"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:161
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ:/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:162
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ:/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
 
-#: src/mainwindow.c:716
+#: src/mainwindow.c:715 src/messageview.c:163
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:165
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔ×ÅÔÉÔØ (ÕËÁÚÁÔØ)"
 
-#: src/mainwindow.c:720
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:723
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/éÓÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÅÒÅÎÅÓÔÉ..."
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/óËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:727
+#: src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:167
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/õÄÁÌÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔÍÅÎÉÔØ news-ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:729
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:731
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/ðÏÍÅÔÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:731
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/óÎÑÔØ ÍÅÔËÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:732
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÍÅÔÉÔØ/---"
 
-#: src/mainwindow.c:734
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:734
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:737
+#: src/mainwindow.c:736
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/ðÏÍÅÔÉÔØ ×ÓÅ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/÷ÙÂÏÒÏÞÎÁÑ ÚÁÇÒÕÚËÁ..."
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:741
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ..."
 
-#: src/mainwindow.c:743
+#: src/mainwindow.c:742
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/äÏÂÁ×ÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:744
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÂÏÒ ÁÄÒÅÓÏ×"
 
-#: src/mainwindow.c:746
+#: src/mainwindow.c:745
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÂÏÒ ÁÄÒÅÓÏ×/éÚ ÐÁÐËÉ..."
 
-#: src/mainwindow.c:748
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÂÏÒ ÁÄÒÅÓÏ×/éÚ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ïÔÆÉÌØÔÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:752
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:753
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:754
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ (From:)"
 
-#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÀ (To:)"
 
-#: src/mainwindow.c:759
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÔÅÍÅ (Subject)"
 
-#: src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:763
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/õÄÁÌÉÔØ ËÏÐÉÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:766
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/÷ÙÐÏÌÎÉÔØ"
 
 #: src/mainwindow.c:769
+msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
+msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/SSL ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÙ..."
+
+#: src/mainwindow.c:773
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ïËÎÏ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:775
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:772
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/ïÓÎÏ×ÎÙÅ..."
 
-#: src/mainwindow.c:774
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar"
-msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×"
-
-#: src/mainwindow.c:776
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Main toolbar..."
-msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/çÌÁ×ÎÁÑ"
-
 #: src/mainwindow.c:778
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Compose toolbar..."
-msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ"
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars"
+msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÅÊ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×"
 
 #: src/mainwindow.c:780
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Main window..."
+msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÅÊ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/çÌÁ×ÎÏÅ ÏËÎÏ"
+
+#: src/mainwindow.c:782
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Compose window..."
+msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÅÊ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/ïËÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
+
+#: src/mainwindow.c:784
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/M_essage view..."
+msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÅÊ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/ïËÎÏ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ"
+
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/óÞÅÔ..."
 
-#: src/mainwindow.c:782
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/æÉÌØÔÒÁÃÉÑ..."
 
-#: src/mainwindow.c:784
-msgid "/_Configuration/_Template..."
-msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/ûÁÂÌÏÎ..."
+#: src/mainwindow.c:790
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/_ûÁÂÌÏÎÙ..."
 
-#: src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/äÅÊÓÔ×ÉÑ..."
 
-#: src/mainwindow.c:786
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/---"
 
-#: src/mainwindow.c:787
+#: src/mainwindow.c:793
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÉ ÔÅËÕÝÅÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ..."
 
-#: src/mainwindow.c:789
+#: src/mainwindow.c:795
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ..."
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ..."
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:799
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/éÚÍÅÎÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
 
-#: src/mainwindow.c:797
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï (ìÏËÁÌØÎÏÅ)"
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï (WWW)"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:806
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï (ìÏËÁÌØÎÙÅ)"
 
-#: src/mainwindow.c:801
+#: src/mainwindow.c:807
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï (WWW)"
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/---"
 
-#: src/mainwindow.c:811
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/Reply with _quote"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:812
+#: src/mainwindow.c:818
 msgid "/_Reply without quote"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:816
+#: src/mainwindow.c:822
 msgid "/Reply to all with _quote"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:817
+#: src/mainwindow.c:823
 msgid "/_Reply to all without quote"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:821
+#: src/mainwindow.c:827
 msgid "/Reply to list with _quote"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:822
+#: src/mainwindow.c:828
 msgid "/_Reply to list without quote"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:826
+#: src/mainwindow.c:832
 msgid "/Reply to sender with _quote"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:827
+#: src/mainwindow.c:833
 msgid "/_Reply to sender without quote"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: src/mainwindow.c:831
+#: src/mainwindow.c:837
 msgid "/_Forward message (inline style)"
 msgstr "/ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:832
+#: src/mainwindow.c:838
 msgid "/Forward message as _attachment"
 msgstr "/ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ËÁË ×ÌÏÖÅÎÉÅ (ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ)"
 
-#: src/mainwindow.c:1034
-#, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "çÌÁ×ÎÏÅ ÏËÎÏ: ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÅ Ã×ÅÔÏ× %d ÎÅÕÄÁÞÎÏ\n"
-
-#: src/mainwindow.c:1258 src/mainwindow.c:1275 src/prefs_folder_item.c:450
+#: src/mainwindow.c:1264 src/mainwindow.c:1281 src/prefs_folder_item.c:450
 #: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "âÅÚ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
 
-#: src/mainwindow.c:1276
+#: src/mainwindow.c:1282
 msgid "none"
 msgstr "ÎÅÔ"
 
-#: src/mainwindow.c:1453
+#: src/mainwindow.c:1460
 msgid "Empty trash"
 msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ ËÏÒÚÉÎÕ"
 
-#: src/mainwindow.c:1454
+#: src/mainwindow.c:1461
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ËÏÒÚÉÎÅ?"
 
-#: src/mainwindow.c:1479
+#: src/mainwindow.c:1486
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
 
-#: src/mainwindow.c:1480
+#: src/mainwindow.c:1487
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3519,16 +3680,16 @@ msgstr ""
 "åÓÌÉ ÕËÁÚÁΠÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ, ÏΠ\n"
 "ÂÕÄÅÔ ÐÒÏ×ÅÒÅΠÁ×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ."
 
-#: src/mainwindow.c:1486 src/mainwindow.c:1524
+#: src/mainwindow.c:1493 src/mainwindow.c:1531
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "ñÝÉË `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
 
-#: src/mainwindow.c:1491 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1498 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "ñÝÉË"
 
-#: src/mainwindow.c:1497 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1504 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3538,92 +3699,88 @@ msgstr ""
 "÷ÏÚÍÏÖÎÏ, ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÆÁÊÌÙ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÔ, ÉÌÉ Õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÐÒÁ× ÎÁ ÚÁÐÉÓØ × "
 "ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ËÁÔÁÌÏÇ."
 
-#: src/mainwindow.c:1517
+#: src/mainwindow.c:1524
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ mbox ÑÝÉË"
 
-#: src/mainwindow.c:1518
+#: src/mainwindow.c:1525
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ."
 
-#: src/mainwindow.c:1539
+#: src/mainwindow.c:1546
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÐÒÏÛÌÏ ÎÅÕÄÁÞÎÏ."
 
-#: src/mainwindow.c:1843
+#: src/mainwindow.c:1817
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - ðÒÏÓÍÏÔÒ ÐÁÐÏË"
 
-#: src/mainwindow.c:1859 src/messageview.c:134
+#: src/mainwindow.c:1833 src/messageview.c:186
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:2218
+#: src/mainwindow.c:2192
 msgid "Exit"
 msgstr "÷ÙÈÏÄ"
 
-#: src/mainwindow.c:2218
+#: src/mainwindow.c:2192
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÉÚ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ?"
 
-#: src/mainwindow.c:2759 src/toolbar.c:84
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:2723
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
-msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÏÞÔÕ ÓÏ ×ÓÅÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
+msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÏÞÔÕ ÓÏ ×ÓÅÈ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
 
-#: src/mainwindow.c:2765 src/toolbar.c:85
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:2729
 msgid "Receive Mail on current Account"
-msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÏÞÔÕ Ó ÔÅËÕÝÅÊ ÚÁÐÉÓÉ"
+msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÏÞÔÕ Ó ÔÅËÕÝÅÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:2771 src/toolbar.c:86
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:2735
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:2776 src/prefs_common.c:1220
+#: src/mainwindow.c:2740 src/prefs_common.c:1262
 msgid "News"
 msgstr "îÏ×ÏÓÔÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:2784 src/toolbar.c:87
+#: src/mainwindow.c:2748 src/messageview.c:924
 msgid "Compose Email"
 msgstr "óÏÚÄÁÔØ ÐÉÓØÍÏ"
 
-#: src/mainwindow.c:2788 src/toolbar.c:88
+#: src/mainwindow.c:2752
 msgid "Compose News"
 msgstr "óÏÚÄÁÔØ News-ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:2794 src/toolbar.c:89
+#: src/mainwindow.c:2758 src/messageview.c:930
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:2811 src/toolbar.c:90
+#: src/mainwindow.c:2775 src/messageview.c:936
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
 
-#: src/mainwindow.c:2829 src/toolbar.c:91
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:2793 src/messageview.c:942
 msgid "Reply to All"
-msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
+msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
 
-#: src/mainwindow.c:2847 src/toolbar.c:92
+#: src/mainwindow.c:2811 src/messageview.c:948
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:2865 src/toolbar.c:93
+#: src/mainwindow.c:2829 src/messageview.c:954
 msgid "Forward Message"
 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:2883 src/toolbar.c:94
+#: src/mainwindow.c:2847 src/messageview.c:960
 msgid "Delete Message"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:2889 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:475
-#: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:95 src/toolbar.c:251
+#: src/mainwindow.c:2853 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:476
+#: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Execute"
 msgstr "÷ÙÐÏÌÎÉÔØ"
 
-#: src/mainwindow.c:2895 src/toolbar.c:96
+#: src/mainwindow.c:2859 src/messageview.c:966
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ Ë ÓÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ"
 
@@ -3632,148 +3789,33 @@ msgstr "
 msgid "(none)"
 msgstr ""
 
-#: src/matcher.c:1041
-msgid "filename is not set"
-msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ"
-
-#: src/matcher.c:1261 src/matcher.c:1272 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:584 src/prefs_account.c:598
-#: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
-#: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
-#: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/procmime.c:781 src/procmime.c:796
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÚÁÐÉÓÉ ÎÁÓÔÒÏÅË × ÆÁÊÌ\n"
+#: src/message_search.c:88
+msgid "Find in current message"
+msgstr "îÁÊÔÉ × ÔÅËÕÝÅÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ"
 
-#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:197
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ×Ï ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
+#: src/message_search.c:106
+msgid "Find text:"
+msgstr "îÁÊÔÉ ÔÅËÓÔ:"
 
-#: src/mbox.c:79
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ mbox ÆÁÊÌ.\n"
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "õÞÉÔÙ×ÁÑ ÒÅÇÉÓÔÒ"
 
-#: src/mbox.c:86
-#, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ mbox: %s\n"
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
+msgid "Backward search"
+msgstr "÷ ÏÂÒÁÔÎÏÍ ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÉ"
 
-#: src/mbox.c:93
-#, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ mbox: %s\n"
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
+msgid "Search"
+msgstr "ðÏÉÓË"
 
-#: src/mbox.c:109
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
+msgid "Search failed"
+msgstr "ðÏÉÓË ÎÅÕÄÁÞÎÙÊ"
 
-#: src/mbox.c:162
-#, c-format
-msgid ""
-"unescaped From found:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"îÅ×ÅÒÎÏÅ ÐÏÌÅ From:\n"
-"%s"
-
-#: src/mbox.c:238 src/mbox_folder.c:171
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌ ÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ %s\n"
-
-#: src/mbox.c:239 src/mbox_folder.c:172
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ 'flock' ×ÍÅÓÔÏ 'file' ÅÓÌÉ ×ÏÚÍÏÖÎÏ.\n"
-
-#: src/mbox.c:251 src/mbox_folder.c:184
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ %s\n"
-
-#: src/mbox.c:257 src/mbox_folder.c:191
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "ÑÝÉË ÚÁÎÑÔ ÄÒÕÇÉÍ ÐÒÏÃÅÓÓÏ×, ÏÖÉÄÁÎÉÅ...\n"
-
-#: src/mbox.c:286
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ %s\n"
-
-#: src/mbox.c:293 src/mbox.c:340
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÔÉРÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ\n"
-
-#: src/mbox.c:326
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ %s\n"
-
-#: src/mbox.c:357
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÒÅÚÁÔØ ÑÝÉË ÄÏ ÎÕÌÑ.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:270
-#, c-format
-msgid "could not lock read file %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÞÉÔÁÅÍÙÊ ÆÁÊÌ %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:289
-#, c-format
-msgid "could not lock write file %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÍÙÊ ÆÁÊÌ %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1411
-#, c-format
-msgid "unvalid file - %s.\n"
-msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÁÊÌ - %s.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1423
-#, c-format
-msgid "invalid file - %s.\n"
-msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÁÊÌ - %s.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1441 src/mbox_folder.c:1813 src/utils.c:2073
-#: src/utils.c:2141 src/utils.c:2209 src/utils.c:2301
-#, c-format
-msgid "writing to %s failed.\n"
-msgstr "ÚÁÐÉÓØ × %s ÐÒÏÛÌÁ ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1992 src/mbox_folder.c:2091
-#, c-format
-msgid "can't rename %s to %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ %s × %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2235
-msgid "Cannot rename folder item"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÜÌÅÍÅÎÔ ÐÁÐËÉ"
-
-#: src/message_search.c:88
-msgid "Find in current message"
-msgstr "îÁÊÔÉ × ÔÅËÕÝÅÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ"
-
-#: src/message_search.c:106
-msgid "Find text:"
-msgstr "îÁÊÔÉ ÔÅËÓÔ:"
-
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "õÞÉÔÙ×ÁÑ ÒÅÇÉÓÔÒ"
-
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
-msgid "Backward search"
-msgstr "÷ ÏÂÒÁÔÎÏÍ ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÉ"
-
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
-msgid "Search"
-msgstr "ðÏÉÓË"
-
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
-msgid "Search failed"
-msgstr "ðÏÉÓË ÎÅÕÄÁÞÎÙÊ"
-
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
-msgid "Search string not found."
-msgstr "õËÁÚÁÎÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ÎÁÊÄÅÎÁ"
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
+msgid "Search string not found."
+msgstr "õËÁÚÁÎÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ÎÁÊÄÅÎÁ"
 
 #: src/message_search.c:191
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
@@ -3787,11 +3829,11 @@ msgstr "
 msgid "Search finished"
 msgstr "ðÏÉÓË ÚÁ×ÅÒÛÅÎ"
 
-#: src/messageview.c:316
+#: src/messageview.c:387
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<No Return-Path found>"
 
-#: src/messageview.c:324
+#: src/messageview.c:395
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -3806,11 +3848,11 @@ msgstr ""
 "áÄÒÅÓ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ: %s\n"
 "õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÏÔÓÙÌÁÔØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ."
 
-#: src/messageview.c:332
+#: src/messageview.c:403
 msgid "+Don't Send"
 msgstr "+îÅ ÏÔÓÙÌÁÔØ"
 
-#: src/messageview.c:341
+#: src/messageview.c:412
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -3822,7 +3864,7 @@ msgstr ""
 "ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏ ÁÄÒÅÓÏ×ÁÎÏ ÷ÁÍ.\n"
 "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÏÅ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ÏÔÏÓÌÁÎÏ."
 
-#: src/messageview.c:409
+#: src/messageview.c:480
 msgid ""
 "Error occurred while sending the notification.\n"
 "Put this notification into queue folder?"
@@ -3830,33 +3872,27 @@ msgstr ""
 "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ.\n"
 "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ?"
 
-#: src/messageview.c:415
+#: src/messageview.c:486
 msgid "Can't queue the notification."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÍÅÓÔÉÔØ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ."
 
-#: src/messageview.c:418
+#: src/messageview.c:489
 msgid "Error occurred while sending the notification."
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ."
 
-#: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
-#, fuzzy
-msgid "can't get message file path.\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
-
-#: src/messageview.c:670
+#: src/messageview.c:798
 msgid "This messages asks for a return receipt."
 msgstr "÷ ÐÉÓØÍÅ ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÚÁÐÒÏÓ ÎÁ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
 
-#: src/messageview.c:671
+#: src/messageview.c:799
 msgid "Send receipt"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ"
 
-#: src/messageview.c:724
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:852
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "÷ÏÚ×ÒÁÔ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ"
+msgstr "÷ÏÚ×ÒÁÔ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ"
 
-#: src/messageview.c:725
+#: src/messageview.c:853
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -3865,23 +3901,14 @@ msgstr ""
 "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÏ ÓÒÁÚÕ ÎÁ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÷ÁÛÉÈ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×.\n"
 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ:"
 
-#: src/messageview.c:729
+#: src/messageview.c:857
 msgid "Send Notification"
 msgstr "ðÏÓÌÁÔØ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ"
 
-#: src/messageview.c:729
+#: src/messageview.c:857
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+ïÔÍÅÎÁ"
 
-#: src/mh.c:393
-#, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s × %s\n"
-
-#: src/mh.c:489 src/procmsg.c:1545
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ.\n"
-
 #: src/mimeview.c:114
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_ïÔËÒÙÔØ"
@@ -3898,14 +3925,13 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/ðÏ_ËÁÚÁÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ"
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:438
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:453
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
 
 #: src/mimeview.c:119
-#, fuzzy
 msgid "/Save _all..."
-msgstr "/óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
+msgstr "óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ ×ÓÅ..."
 
 #: src/mimeview.c:122
 msgid "/_Check signature"
@@ -3915,36 +3941,40 @@ msgstr "/
 msgid "MIME Type"
 msgstr "ôÉРMIME"
 
-#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2134
+#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2219
 msgid "Text"
 msgstr "ôÅËÓÔ"
 
-#: src/mimeview.c:269
+#: src/mimeview.c:270
 msgid "Select \"Check signature\" to check"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ \"ðÒÏ×ÅÒËÁ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ\" ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ"
 
-#: src/mimeview.c:783 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:903 src/mimeview.c:922
-#: src/mimeview.c:946
+#: src/mimeview.c:468 src/mimeview.c:500
+msgid "Can't get the part of multipart message."
+msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÎÅÓËÏÌØËÉÈ ÞÁÓÔÅÊ."
+
+#: src/mimeview.c:857 src/mimeview.c:917 src/mimeview.c:977 src/mimeview.c:996
+#: src/mimeview.c:1020
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
 
-#: src/mimeview.c:808 src/mimeview.c:890 src/summaryview.c:3300
+#: src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:964 src/summaryview.c:3491
 msgid "Save as"
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË"
 
-#: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895 src/summaryview.c:3305
+#: src/mimeview.c:911 src/mimeview.c:969 src/summaryview.c:3496
 msgid "Overwrite"
 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ"
 
-#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
+#: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:970
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "ðÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ?"
 
-#: src/mimeview.c:956
+#: src/mimeview.c:1030
 msgid "Open with"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ Ó ÐÏÍÏÝØÀ"
 
-#: src/mimeview.c:957
+#: src/mimeview.c:1031
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -3953,110 +3983,57 @@ msgstr ""
 "÷×ÅÄÉÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ ÄÌÑ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ:\n"
 "(`%s' ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅÎÏ ÎÁ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ)"
 
-#: src/mimeview.c:1013
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr "MIME ËÏÍÁÎÄÁ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'"
-
-#: src/news.c:178
+#: src/news.c:179
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ÓÏÚÄÁÎÉÅ NNTP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ Ó %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:280
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d ÂÙÌÏ ÕÔÅÒÑÎÏ. ÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ...\n"
-
-#: src/news.c:377
+#: src/news.c:747 src/news.c:1165
 #, c-format
-msgid "can't select group %s\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÇÒÕÐÐÕ %s\n"
-
-#: src/news.c:387
-#, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÓÔÁÔØÀ %d\n"
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ xover %d - %d × %s...\n"
 
-#: src/news.c:409 src/news.c:730 src/news.c:1066
+#: src/news.c:1054
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ: %s\n"
 
-#: src/news.c:510
-msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ\n"
-
-#: src/news.c:627
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÔÁÔØÀ.\n"
-
-#: src/news.c:647
-#, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÔÁÔØÀ %d\n"
-
-#: src/news.c:736 src/news.c:1071
+#: src/news.c:1059
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÔÁÔØÉ × ÄÉÁÐÁÚÏÎÅ: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:759 src/news.c:1177
+#: src/news.c:1080
 #, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ xover %d - %d × %s...\n"
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ %s.\n"
 
-#: src/news.c:762 src/news.c:1112 src/news.c:1180
+#: src/news.c:1097
+#, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ xover %d in %s...\n"
+
+#: src/news.c:1100 src/news.c:1168
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ xover\n"
 
-#: src/news.c:768 src/news.c:1117 src/news.c:1186
+#: src/news.c:1105 src/news.c:1174
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ xover.\n"
 
-#: src/news.c:776 src/news.c:1123 src/news.c:1194
+#: src/news.c:1111 src/news.c:1182
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ xover: %s\n"
 
-#: src/news.c:794 src/news.c:819 src/news.c:1137 src/news.c:1151
-#: src/news.c:1212 src/news.c:1237
+#: src/news.c:1125 src/news.c:1139 src/news.c:1200 src/news.c:1225
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ xhdr\n"
 
-#: src/news.c:802 src/news.c:827 src/news.c:1142 src/news.c:1156
-#: src/news.c:1220 src/news.c:1245
+#: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1208 src/news.c:1233
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ xhdr.\n"
 
-#: src/news.c:1092
-#, c-format
-msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ %s.\n"
-
-#: src/news.c:1109
-#, c-format
-msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ xover %d in %s...\n"
-
-#: src/nntp.c:60
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØ Ó NNTP server: %s:%d\n"
-
-#: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
-#, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ: %s\n"
-
-#: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
-msgid "protocol error\n"
-msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ\n"
-
-#: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ\n"
-
 #: src/passphrase.c:85
 msgid "Passphrase"
 msgstr "ðÁÒÏÌØ"
@@ -4086,49 +4063,44 @@ msgstr ""
 "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÐÁÒÏÌØ! ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÅÝÅ ÒÁÚ...\n"
 "\n"
 
-#: src/pop.c:66
+#: src/pop.c:67
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: õÄÁÌÅÎÉÅ ÕÓÔÁÒÅ×ÛÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d\n"
 
-#: src/pop.c:72
+#: src/pop.c:73
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: ðÒÏÐÕÓË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d (%d bytes)\n"
 
-#: src/pop.c:138
+#: src/pop.c:139
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÁÞÁÔØ TLS ÓÅÓÓÉÀ\n"
 
-#: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
+#: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ\n"
 
-#: src/pop.c:191 src/pop.c:243
+#: src/pop.c:192 src/pop.c:244
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ\n"
 
-#: src/pop.c:212
+#: src/pop.c:213
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
 msgstr "ôÒÅÂÕÅÍÏÅ APOP ×ÒÅÍÅÎÎÁÑ ÍÅÔËÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ × ÐÒÉ×ÅÔÓÔ×ÉÉ\n"
 
-#: src/pop.c:219
+#: src/pop.c:220
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ ×ÒÅÍÅÎÎÏÊ ÍÅÔËÉ × ÐÒÉ×ÅÔÓÔ×ÉÉ\n"
 
-#: src/pop.c:269 src/pop.c:308
+#: src/pop.c:270 src/pop.c:309
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ POP3\n"
 
-#: src/pop.c:387 src/pop.c:437
+#: src/pop.c:388 src/pop.c:438
 msgid "Socket error\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ\n"
 
-#: src/prefs.c:270
-#, c-format
-msgid "no permission - %s\n"
-msgstr "ÎÅÔ ÐÒÁ× - %s\n"
-
 #: src/prefs.c:477
 msgid "Apply"
 msgstr "ðÒÉÍÅÎÉÔØ"
@@ -4146,15 +4118,15 @@ msgstr "
 msgid "Account preferences"
 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
 
-#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1008
+#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1050
 msgid "Receive"
 msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ"
 
-#: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1012
+#: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1054
 msgid "Compose"
 msgstr "óÏÚÄÁÔØ"
 
-#: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1025
+#: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1067
 msgid "Privacy"
 msgstr "ìÉÞÎÏÅ"
 
@@ -4167,7 +4139,7 @@ msgid "Advanced"
 msgstr "äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ"
 
 #: src/prefs_account.c:824
-msgid "Name of this account"
+msgid "Name of account"
 msgstr "éÍÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
 
 #: src/prefs_account.c:833
@@ -4303,8 +4275,8 @@ msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "`ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ' ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÞÔÕ × ÜÔÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
 
 #: src/prefs_account.c:1258
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÐÏÌÅ ÄÁÔÁ × ÚÁÇÏÌÏ×ÏË"
+msgid "Add Date"
+msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÄÁÔÕ"
 
 #: src/prefs_account.c:1259
 msgid "Generate Message-ID"
@@ -4314,7 +4286,7 @@ msgstr "
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÚÁÄÁÎÎÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË"
 
-#: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2367 src/prefs_common.c:2392
+#: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2448 src/prefs_common.c:2473
 msgid " Edit... "
 msgstr " ðÒÁ×ËÁ... "
 
@@ -4383,9 +4355,8 @@ msgid "Sign message by default"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
 #: src/prefs_account.c:1535
-#, fuzzy
 msgid "Default mode"
-msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ ×:"
+msgstr "òÅÖÉÍ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
 #: src/prefs_account.c:1543
 msgid "Use PGP/MIME"
@@ -4529,29 +4500,28 @@ msgid "mail command is not entered."
 msgstr "ËÏÍÁÎÄÁ ÐÒÉÅÍÁ ÐÏÞÔÙ ÎÅ ××ÅÄÅÎÁ."
 
 #: src/prefs_account.c:2187
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 msgstr ""
-"îÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÔÁÒÙÊ ÓÔÉÌØ ÔÅËÓÔÁ ASCII-\n"
-"ÄÌÑ ÛÉÆÒÕÅÍÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ïÎÉ ÎÅ ÓÏÂÌÀÄÁÀÔ ÐÒÁ×ÉÌÁ\n"
-"RFC 3156 - MIME ÓÅËÒÅÔÎÏÓÔÉ ÄÌÑ OpenPGP."
+"äÌÑ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ\n"
+"ÓÔÁÒÏÇÏ (ASCII ÏÂÅÒÔËÁ) ÓÔÉÌÑ. ïΠÎÅ ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÑÅÔ ÓÔÁÎÄÁÒÔÕ\n"
+"RFC 3156 - MIME ÓÅËÒÅÔÎÏÓÔØ × OpenPGP."
 
-#: src/prefs_actions.c:287
-msgid "Actions setting"
-msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ"
+#: src/prefs_actions.c:294
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "îÁÓÔÒÏÉÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ"
 
-#: src/prefs_actions.c:309
+#: src/prefs_actions.c:316
 msgid "Menu name:"
 msgstr "éÍÑ ÍÅÎÀ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:318
+#: src/prefs_actions.c:325
 msgid "Command line:"
 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:330
+#: src/prefs_actions.c:337
 #, c-format
 msgid ""
 "Menu name:\n"
@@ -4563,6 +4533,7 @@ msgid ""
 "   * to send user provided hidden text to command\n"
 " End with:\n"
 "   | to replace message body or selection with command output\n"
+"   > to insert command's output without replacing old text\n"
 "   & to run command asynchronously\n"
 " Use %f for message file name\n"
 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
@@ -4571,87 +4542,82 @@ msgstr ""
 "éÍÑ ÍÅÎÀ:\n"
 " éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÓÉÍ×ÏÌ '/' × ÉÍÅÎÉ ÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÍÅÎÀ.\n"
 "ëÏÍÁÎÄÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ:\n"
-" îÁÞÎÉÔÅ Ó:\n"
-"   | ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÔÅÌÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÌÉ ×ÙÄÅÌÅÎÉÑ\n"
-"   > ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÔÅËÓÔÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÉÌÉ ×ÙÄÅÌÅÎÉÑ\n"
-"   * ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÓËÒÙÔÏÇÏ ÔÅËÓÔÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÉÌÉ ×ÙÄÅÌÅÎÉÑ\n"
-" úÁ×ÅÒÛÉÔÅ:\n"
-"   | ÄÌÑ ÚÁÍÅÎÙ ÔÅÌÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÌÉ ×ÙÄÅÌÅÎÉÑ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÏÍ ËÏÍÁÎÄÙ\n"
+" ÷ ÎÁÞÁÌÅ ÓÔÒÏËÉ:\n"
+"   | - ÐÅÒÅÄÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÔÅÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÌÉ ×ÙÂÒÁÎÎÙÊ ÔÅËÓÔ\n"
+"   > - ÐÅÒÅÄÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÔÅËÓÔ, ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÍ\n"
+"   * - ÐÅÒÅÄÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÍ ÓËÒÙÔÙÊ ÔÅËÓÔ.\n"
+" ÷ ËÏÎÃÅ ÓÔÒÏËÉ:\n"
+"   | ÄÌÑ ÚÁÍÅÎÙ ÔÅÌÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÌÉ ×ÙÄÅÌÅÎÉÑ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÏÍ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ\n"
 "   & ÄÌÑ ÁÓÉÎÈÒÏÎÎÏÇÏ ÚÁÐÕÓËÁ ËÏÍÁÎÄÙ\n"
-" éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ %f ÄÌÑ ÉÍÅÎÉ ÆÁÊÌÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ\n"
+" éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ %f ÄÌÑ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÉÍÅÎÉ ÆÁÊÌÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ\n"
 "   %F ÄÌÑ ÓÐÉÓËÁ ÉÍÅΠÆÁÊÌÏ× ×ÙÂÒÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ\n"
 "   %p ÄÌÑ ×ÙÂÒÁÎÎÏÊ ÞÁÓÔÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
 
-#: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filtering.c:523 src/prefs_matcher.c:493
-#: src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:817
-msgid "Register"
-msgstr "òÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÔØ"
+#: src/prefs_actions.c:378 src/prefs_filtering.c:530 src/prefs_matcher.c:499
+#: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:828
+msgid "  Replace  "
+msgstr "  úÁÍÅÎÉÔØ  "
 
-#: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filtering.c:529 src/prefs_matcher.c:499
-#: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:823
-msgid " Substitute "
-msgstr " úÁÍÅÎÉÔØ"
-
-#: src/prefs_actions.c:383
+#: src/prefs_actions.c:391
 msgid " Syntax help "
 msgstr " ðÏÍÏÝØ ÐÏ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÕ"
 
-#: src/prefs_actions.c:402
-msgid "Registered actions"
-msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÑ ÒÅÇÉÓÔÒÁÃÉÉ"
+#: src/prefs_actions.c:410
+msgid "Current actions"
+msgstr "ôÅËÕÝÉÅ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ"
 
-#: src/prefs_actions.c:656
+#: src/prefs_actions.c:668
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d."
 
-#: src/prefs_actions.c:677 src/prefs_actions.c:682
+#: src/prefs_actions.c:689 src/prefs_actions.c:694
 msgid "Could not get message file."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
 
-#: src/prefs_actions.c:690
+#: src/prefs_actions.c:702
 msgid "Could not get message part."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
 
-#: src/prefs_actions.c:696
+#: src/prefs_actions.c:708
 msgid "No message part selected."
 msgstr "þÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎÁ."
 
-#: src/prefs_actions.c:700
+#: src/prefs_actions.c:712
 msgid "No message file selected."
 msgstr "æÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ."
 
-#: src/prefs_actions.c:719
+#: src/prefs_actions.c:731
 msgid "Can't get part of multipart message"
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_actions.c:741 src/prefs_filtering.c:800 src/prefs_filtering.c:862
-#: src/prefs_filtering.c:885 src/prefs_matcher.c:614 src/prefs_matcher.c:687
+#: src/prefs_actions.c:753 src/prefs_filtering.c:808 src/prefs_filtering.c:870
+#: src/prefs_filtering.c:893 src/prefs_matcher.c:614 src/prefs_matcher.c:687
 #: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(îÏ×ÙÊ)"
 
-#: src/prefs_actions.c:787
+#: src/prefs_actions.c:799
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "éÍÑ ÍÅÎÀ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
 
-#: src/prefs_actions.c:792
+#: src/prefs_actions.c:804
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "ä×ÏÅÔÏÞÉÅ ÎÅ ÒÁÚÒÅÛÅÎÏ × ÉÍÅÎÉ ÍÅÎÀ."
 
-#: src/prefs_actions.c:802
+#: src/prefs_actions.c:814
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "éÍÑ ÍÅÎÀ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÏÅ."
 
-#: src/prefs_actions.c:811
+#: src/prefs_actions.c:823
 msgid "Command line not set."
 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÚÁÄÁÎÁ."
 
-#: src/prefs_actions.c:816
+#: src/prefs_actions.c:828
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "éÍÑ ÍÅÎÀ É ËÏÍÁÎÄÙ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÙÅ."
 
-#: src/prefs_actions.c:821
+#: src/prefs_actions.c:833
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -4662,15 +4628,15 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÞÅÓËÁÑ ÏÛÉÂËÁ."
 
-#: src/prefs_actions.c:882
+#: src/prefs_actions.c:894
 msgid "Delete action"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ"
 
-#: src/prefs_actions.c:883
+#: src/prefs_actions.c:895
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ?"
 
-#: src/prefs_actions.c:1086
+#: src/prefs_actions.c:1098
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
@@ -4679,7 +4645,7 @@ msgstr ""
 "õËÁÚÁÎÎÏÅ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ ÎÅÌØÚÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ÏËÎÅ ××ÏÄÁ,\n"
 "ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ÏÎÏ ÓÏÄÅÒÖÉÔ %%f, %%F ÉÌÉ %%p."
 
-#: src/prefs_actions.c:1259
+#: src/prefs_actions.c:1276
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
@@ -4688,7 +4654,7 @@ msgstr ""
 "ëÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÚÁÐÕÝÅÎÁ. ðÏÔÏË ÎÅ ÂÙÌ ÓÏÚÄÁÎ.\n"
 "%s"
 
-#: src/prefs_actions.c:1344
+#: src/prefs_actions.c:1361
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -4699,114 +4665,114 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/prefs_actions.c:1573
+#: src/prefs_actions.c:1591
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- úÁÐÕÓË: %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:1577
+#: src/prefs_actions.c:1595
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- úÁ×ÅÒÛÅÎÏ: %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:1611
+#: src/prefs_actions.c:1629
 #, fuzzy
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "÷×ÏÄ/×Ù×ÏÄ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ"
 
-#: src/prefs_actions.c:1657
+#: src/prefs_actions.c:1675
 msgid " Send "
 msgstr " ïÔÐÒÁ×ÉÔØ "
 
-#: src/prefs_actions.c:1668
+#: src/prefs_actions.c:1686
 msgid "Abort"
 msgstr "ïÔÍÅÎÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:991
+#: src/prefs_common.c:1033
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "ïÂÝÉÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1015
+#: src/prefs_common.c:1057
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1018
+#: src/prefs_common.c:1060
 msgid "Quote"
 msgstr "ïÞÅÒÅÄØ"
 
-#: src/prefs_common.c:1020
+#: src/prefs_common.c:1062
 msgid "Display"
 msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1022
+#: src/prefs_common.c:1064
 msgid "Message"
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1030 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1072 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "äÒÕÇÏÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1079 src/prefs_common.c:1294
+#: src/prefs_common.c:1121 src/prefs_common.c:1336
 msgid "External program"
 msgstr "÷ÎÅÛÎÑÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1088
+#: src/prefs_common.c:1130
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ×ÎÅÛÎÀÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÄÌÑ ÓÌÉÑÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:1095 src/prefs_common.c:1309
+#: src/prefs_common.c:1137 src/prefs_common.c:1351
 msgid "Command"
 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1109
+#: src/prefs_common.c:1151
 msgid "Local spool"
 msgstr "ìÏËÁÌØÎÙÊ ÂÕÆÅÒ"
 
-#: src/prefs_common.c:1120
+#: src/prefs_common.c:1162
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "óÌÉÑÎÉÅ ÉÚ ÂÕÆÅÒÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1122
+#: src/prefs_common.c:1164
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "æÉÌØÔÒÏ×ÁÔØ ÐÒÉ ÓÌÉÑÎÉÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1130
+#: src/prefs_common.c:1172
 msgid "Spool directory"
 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ ÂÕÆÅÒÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1148
+#: src/prefs_common.c:1190
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "á×ÔÏ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÐÏÞÔÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:1150
+#: src/prefs_common.c:1192
 msgid "every"
 msgstr "ËÁÖÄÙÅ(ÕÀ,ÙÊ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1162
+#: src/prefs_common.c:1204
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ÍÉÎÕÔ(Á)"
 
-#: src/prefs_common.c:1171
+#: src/prefs_common.c:1213
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÑÔØ ÐÒÉ ÚÁÐÕÓËÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1173
+#: src/prefs_common.c:1215
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "ïÂÎÏ×ÉÔØ ×ÓÅ ÌÏËÁÌØÎÙÅ ÐÁÐËÉ ÐÅÒÅÄ ÓÌÉÑÎÉÅÍ"
 
-#: src/prefs_common.c:1176
+#: src/prefs_common.c:1218
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "úÁÐÕÓÔÉÔØ ËÏÍÁÎÄÕ ÐÏÓÌÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:1186
+#: src/prefs_common.c:1228
 msgid "after autochecking"
 msgstr "ÐÏÓÌÅ Á×ÔÏÐÒÏ×ÅÒËÉ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1188
+#: src/prefs_common.c:1230
 msgid "after manual checking"
 msgstr "ÐÏÓÌÅ ÒÕÞÎÏÊ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1202
+#: src/prefs_common.c:1244
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -4815,7 +4781,7 @@ msgstr ""
 "ëÏÍÁÎÄÁ ÄÌÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ:\n"
 "(ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ %d ËÁË ÎÏÍÅÒ ÎÏ×ÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1228
+#: src/prefs_common.c:1270
 msgid ""
 "Maximum number of articles to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -4823,119 +4789,119 @@ msgstr ""
 "íÁËÓÉÍÕÍ ÓÔÁÔÅÊ ÄÌÑ ÚÁÇÒÕÚËÉ\n"
 "(×ÓÅ, ÅÓÌÉ ××ÅÄÅΠ0)"
 
-#: src/prefs_common.c:1302
+#: src/prefs_common.c:1344
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ×ÎÅÛÎÀÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1328
-msgid "Save sent messages to Sent"
-msgstr "ðÏÍÅÝÁÔØ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ × ÐÁÐËÕ 'ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ'"
+#: src/prefs_common.c:1370
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
+msgstr "ðÏÍÅÝÁÔØ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÐÁÐËÕ 'ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ'"
 
-#: src/prefs_common.c:1330
+#: src/prefs_common.c:1372
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ, ËÏÔÏÒÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:1336
+#: src/prefs_common.c:1378
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "÷ÎÅÛÎÉÅ ÎÁÂÏÒÙ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1393
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ (òÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1394
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7ÂÉÔ ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1354
+#: src/prefs_common.c:1396
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1356
+#: src/prefs_common.c:1398
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Western European (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1357
+#: src/prefs_common.c:1399
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1358
+#: src/prefs_common.c:1400
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1359
+#: src/prefs_common.c:1401
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1360
+#: src/prefs_common.c:1402
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1361
+#: src/prefs_common.c:1403
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1362
+#: src/prefs_common.c:1404
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1364
+#: src/prefs_common.c:1406
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1366
+#: src/prefs_common.c:1408
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1368
+#: src/prefs_common.c:1410
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1369
+#: src/prefs_common.c:1411
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1371
+#: src/prefs_common.c:1413
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "ñÐÏÎÓËÉÊ (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1373
+#: src/prefs_common.c:1415
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "ñÐÏÎÓËÉÊ (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1374
+#: src/prefs_common.c:1416
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "ñÐÏÎÓËÉÊ (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1418
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1377
+#: src/prefs_common.c:1419
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1379
+#: src/prefs_common.c:1421
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1380
+#: src/prefs_common.c:1422
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1382
+#: src/prefs_common.c:1424
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korean (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1383
+#: src/prefs_common.c:1425
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thai (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1384
+#: src/prefs_common.c:1426
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thai (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1393
+#: src/prefs_common.c:1435
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4943,292 +4909,293 @@ msgstr ""
 "åÓÌÉ ×ÙÂÒÁÎÏ `Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ', ÔÏ ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÁ ÏÐÔÉÍÁÌØÎÁÑ\n"
 "ËÏÄÉÒÏ×ËÁ ÉÓÈÏÄÑ ÉÚ ×ÁÛÅÊ ÌÏËÁÌÉ (locale)."
 
-#: src/prefs_common.c:1520
+#: src/prefs_common.c:1579
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÕÔØ Ë ÓÌÏ×ÁÒÑÍ"
 
-#: src/prefs_common.c:1583
+#: src/prefs_common.c:1656
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr "çÌÏÂÁÌØÎÙÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1590
+#: src/prefs_common.c:1663
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÒÏ×ÅÒËÕ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ (üëóðåòéíåîôáìøîï)"
 
-#: src/prefs_common.c:1601
+#: src/prefs_common.c:1674
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÙÅ ÓÌÏ×ÁÒÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1603
+#: src/prefs_common.c:1676
 msgid ""
-"Enabling alternate dictionary makes switching\n"
+"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
 msgstr ""
 "÷ËÌÀÞÅÎÉÅ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÙÈ ÓÌÏ×ÁÒÅÊ ÐÏÚ×ÏÌÉÔ ÐÅÒÅËÌÀÞÁÔØÓÑ\n"
-"ÎÁ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ ÂÙÓÔÒÅÅ."
+"ÍÅÖÄÕ ÓÌÏ×ÁÒÑÍÉ Ó ÂÏÌØÛÅÊ ÓËÏÒÏÓÔØÀ."
 
-#: src/prefs_common.c:1614
+#: src/prefs_common.c:1689
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr "ðÕÔØ Ë ÓÌÏ×ÁÒÑÍ:"
 
-#: src/prefs_common.c:1641
+#: src/prefs_common.c:1716
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "óÌÏ×ÁÒØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ:"
 
-#: src/prefs_common.c:1657
+#: src/prefs_common.c:1739
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "òÅÖÉÍ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: src/prefs_common.c:1672
+#: src/prefs_common.c:1760
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "ã×ÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÙÈ ÓÌÏ×:"
 
-#: src/prefs_common.c:1760 src/toolbar.c:295
+#: src/prefs_common.c:1848
 msgid "Signature"
 msgstr "óÉÇÎÁÔÕÒÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1768
+#: src/prefs_common.c:1856
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÓÉÇÎÁÔÕÒÕ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1773
+#: src/prefs_common.c:1861
 msgid "Signature separator"
 msgstr "òÁÚÄÅÌÉÔÅÌØ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:1784
+#: src/prefs_common.c:1872
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉÊ ×ÙÂÏÒ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1792
+#: src/prefs_common.c:1880
 msgid "when replying"
 msgstr "ÐÒÉ ÏÔ×ÅÔÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1794
+#: src/prefs_common.c:1882
 msgid "when forwarding"
 msgstr "ÐÒÉ ÐÅÒÅÓÙÌËÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1796
+#: src/prefs_common.c:1884
 msgid "when re-editing"
 msgstr "ÐÒÉ ÉÚÍÅÎÅÎÉÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1803
+#: src/prefs_common.c:1891
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "ëÎÏÐËÁ 'ïÔ×ÅÔÉÔØ' ×ÙÚÙ×ÁÅÔ ÏÔ×ÅÔ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1806
+#: src/prefs_common.c:1894
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÚÁÐÕÓËÁÔØ ×ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ"
 
-#: src/prefs_common.c:1813 src/prefs_filtering.c:233
+#: src/prefs_common.c:1901 src/prefs_filtering.c:233
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ ËÁË ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/prefs_common.c:1816
+#: src/prefs_common.c:1904
 msgid "Block cursor"
 msgstr "ëÕÒÓÏÒ ÂÌÏËÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1819
+#: src/prefs_common.c:1907
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "óÏÈÒÁÎÑÔØ ÐÏÌÅ 'ïÔ' ÐÒÉ ÐÅÒÅÓÙÌËÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1827
-msgid "Autosave to drafts every "
-msgstr "á×ÔÏÓÏÈÒÁÎÅÎÉÅ × ÐÁÐËÕ ÞÅÒÎÏ×ÉËÏ× ËÁÖÄÙÅ"
+#: src/prefs_common.c:1915
+msgid "Autosave to Drafts folder every "
+msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÏÅ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÅ × ÐÁÐËÕ ÞÅÒÎÏ×ÉËÏ× ËÁÖÄÙÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1834 src/prefs_common.c:1879
+#: src/prefs_common.c:1922 src/prefs_common.c:1967
 msgid "characters"
 msgstr "ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
 
-#: src/prefs_common.c:1842
+#: src/prefs_common.c:1930
 msgid "Undo level"
 msgstr "õÒÏ×ÅÎØ ÏÔÍÅÎÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:1855
+#: src/prefs_common.c:1943
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:1867
+#: src/prefs_common.c:1955
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ × ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ ÎÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1887
+#: src/prefs_common.c:1975
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÃÉÔÁÔ"
 
-#: src/prefs_common.c:1889
+#: src/prefs_common.c:1977
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÐÒÉ ××ÏÄÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1892
+#: src/prefs_common.c:1980
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓÙ ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:1895
+#: src/prefs_common.c:1983
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "òÁÚÕÍÎÙÅ ÐÅÒÅÎÏÓÙ (üëóðåòéíåîôáìøîï)"
 
-#: src/prefs_common.c:1963
+#: src/prefs_common.c:2051
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "ïÔ×ÅÞÁÔØ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: src/prefs_common.c:1965
+#: src/prefs_common.c:2053
 msgid "Reply format"
 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÏÔ×ÅÔÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:1980 src/prefs_common.c:2019
+#: src/prefs_common.c:2068 src/prefs_common.c:2107
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "óÉÍ×ÏÌ ÃÉÔÁÔÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:2004
+#: src/prefs_common.c:2092
 msgid "Forward format"
 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÐÅÒÅÓÙÌËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2048
+#: src/prefs_common.c:2136
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " ïÐÉÓÁÎÉÅ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÈ ÓÉÍ×ÏÌÏ× "
 
-#: src/prefs_common.c:2056
-msgid "Quoting characters"
-msgstr "úÎÁËÉ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
+#: src/prefs_common.c:2144
+msgid "Quotation characters"
+msgstr "úÎÁËÉ ÃÉÔÁÔ"
 
-#: src/prefs_common.c:2071
+#: src/prefs_common.c:2159
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr " òÁÓÓÍÁÔÒÉ×ÁÔØ ÜÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÙ ËÁË ÍÅÔËÉ ÃÉÔÁÔ: "
 
-#: src/prefs_common.c:2124
+#: src/prefs_common.c:2209
 msgid "Font"
 msgstr "ûÒÉÆÔ"
 
-#: src/prefs_common.c:2153
+#: src/prefs_common.c:2238
 msgid "Small"
 msgstr "íÁÌÙÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2172
+#: src/prefs_common.c:2257
 msgid "Normal"
 msgstr "îÏÒÍÁÌØÎÙÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2191
+#: src/prefs_common.c:2276
 msgid "Bold"
 msgstr "ðÏÌÕÖÉÒÎÙÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2216
+#: src/prefs_common.c:2301
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "ðÅÒÅ×ÅÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ (ÔÁËÉÅ, ËÁË 'ïÔ:', 'ôÅÍÁ:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2219
+#: src/prefs_common.c:2304
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÞÉÓÌÏ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÙÈ × ÉÍÅÎÉ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2222
-msgid "Automatically display images"
-msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÏÔÏÂÒÁÖÁÔØ ËÁÒÔÉÎËÉ"
+#: src/prefs_common.c:2313
+msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
+msgstr "óÏËÒÁÝÁÔØ ÎÁÚ×ÁÎÉÑ ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ, ÄÌÉÎÎÅÅ ÞÅÍ"
 
-#: src/prefs_common.c:2231
-msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
-msgstr "óÏËÒÁÝÁÔØ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÄÌÉÎÎÅÅ ÞÅÍ"
-
-#: src/prefs_common.c:2246
+#: src/prefs_common.c:2328
 msgid "letters"
 msgstr "ÚÎÁËÏ×"
 
-#: src/prefs_common.c:2252
+#: src/prefs_common.c:2334
 msgid "Summary View"
 msgstr "÷ÉÄ ÒÅÚÀÍÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2261
+#: src/prefs_common.c:2343
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ × ÐÏÌÅ 'ïÔ' ÄÌÑ Ó×ÏÉÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2264
+#: src/prefs_common.c:2346
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
 
-#: src/prefs_common.c:2266
-msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÇÏÒÉÚÏÎÔÁÌØÎÕÀ ÐÒÏËÒÕÔËÕ"
-
-#: src/prefs_common.c:2268
+#: src/prefs_common.c:2348
 msgid "Expand threads"
 msgstr "òÁÓËÒÙÔØ ÐÏÔÏËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2271
-msgid "Display unread messages with bold font"
-msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ ÐÏÌÕÖÉÒÎÙÍ ÛÒÉÆÔÏÍ"
-
-#: src/prefs_common.c:2279 src/prefs_common.c:3182 src/prefs_common.c:3220
+#: src/prefs_common.c:2356 src/prefs_common.c:3289 src/prefs_common.c:3327
 msgid "Date format"
 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÄÁÔÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:2301
-msgid " Set displayed items of summary... "
+#: src/prefs_common.c:2378
+#, fuzzy
+msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ ÒÅÚÀÍÅ... "
 
-#: src/prefs_common.c:2362
+#: src/prefs_common.c:2443
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÒÁÓÃ×ÅÔËÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:2381
-msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ 2-ÕÈ ÂÁÊÔÏ×ÙÅ ÂÕË×Ù É ÃÉÆÒÙ 1-Ï ÂÁÊÔÏ×ÙÍ ÓÉÍ×ÏÌÏÍ"
+#: src/prefs_common.c:2458
+msgid ""
+"Display multi-byte alphanumeric as\n"
+"ASCII character (Japanese only)"
+msgstr ""
+"ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÍÎÏÇÏÂÁÊÔÎÙÅ ÁÌÆÁ×ÉÔÎÏ-ÃÉÆÒÏ×ÙÅ ÓÉÍ×ÏÌÙ × ×ÉÄÅ "
+"ASCII ÓÉÍ×ÏÌÏ× (ôÏÌØËÏ ÄÌÑ ÑÐÏÎÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2383
+#: src/prefs_common.c:2464
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÎÁÄ ÐÒÏÓÍÏÔÒÏÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:2390
+#: src/prefs_common.c:2471
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ËÏÒÏÔËÉÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ × ÐÒÏÓÍÏÔÒÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2412
+#: src/prefs_common.c:2493
 msgid "Line space"
 msgstr "òÁÓÓÔÏÑÎÉÅ ÍÅÖÄÕ ÓÔÒÏËÁÍÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2426 src/prefs_common.c:2466
+#: src/prefs_common.c:2507 src/prefs_common.c:2547
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ÐÉËÓÅÌÅÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2431
+#: src/prefs_common.c:2512
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "ïÓÔÁ×ÌÑÔØ ÍÅÓÔÏ ÄÌÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2433
+#: src/prefs_common.c:2514
 msgid "Scroll"
 msgstr "ðÒÏËÒÕÔËÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2440
+#: src/prefs_common.c:2521
 msgid "Half page"
 msgstr "ðÏÌÏ×ÉÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:2446
+#: src/prefs_common.c:2527
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "ðÌÁ×ÎÁÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:2452
+#: src/prefs_common.c:2533
 msgid "Step"
 msgstr "ûÁÇÁÍÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2513
+#: src/prefs_common.c:2558
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÏÔÏÂÒÁÖÁÔØ ×ÌÏÖÅÎÎÙÅ ËÁÒÔÉÎËÉ"
+
+#: src/prefs_common.c:2561
+msgid "Resize attached images"
+msgstr "éÚÍÅÎÑÔØ ÒÁÚÍÅÒ ×ÌÏÖÅÎÎÙÈ ËÁÒÔÉÎÏË"
+
+#: src/prefs_common.c:2607
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:2516
+#: src/prefs_common.c:2610
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÒÅÚÕÌØÔÁÔ ÐÒÏ×ÅÒËÉ × ×ÓÐÌÙ×ÁÀÝÅÍ ÏËÎÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2519
+#: src/prefs_common.c:2613
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "÷ÒÅÍÅÎÎÏ ÓÏÈÒÁÎÑÔØ ××ÅÄÅÎÎÙÊ ÐÁÒÏÌØ × ÐÁÍÑÔÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2534
+#: src/prefs_common.c:2628
 #, fuzzy
 msgid "Expire after"
 msgstr "- ÕÄÁÌÑÔØ ÐÏÓÌÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2547
+#: src/prefs_common.c:2641
 msgid "minute(s) "
 msgstr "ÍÉÎÕÔ(Ù)"
 
-#: src/prefs_common.c:2560
+#: src/prefs_common.c:2654
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
@@ -5236,35 +5203,35 @@ msgstr ""
 "(õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÚÎÁÞÅÎÉÑ '0' ÂÕÄÅÔ ÓÏÈÒÁÎÑÔØ ÐÁÒÏÌØ\n"
 " ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÓÅÊ ÒÁÂÏÔÙ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2570
+#: src/prefs_common.c:2664
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "úÁÈ×ÁÔ ××ÏÄÁ ËÏÇÄÁ ××ÏÄÉÔÓÑ ÐÁÒÏÌØ"
 
-#: src/prefs_common.c:2575
+#: src/prefs_common.c:2669
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ ÐÒÉ ÓÔÁÒÔÅ, ÅÓÌÉ GnuPG ÎÅ ÒÁÂÏÔÁÅÔ"
 
-#: src/prefs_common.c:2648
-msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
-msgstr "ïÔËÒÙ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ, ÐÒÉ ×ÙÂÏÒÅ ÅÇÏ ËÌÁ×ÉÛÁÍÉ ËÕÒÓÏÒÁ × ÒÅÚÀÍÅ"
+#: src/prefs_common.c:2737
+msgid "Open messages in summary with cursor keys"
+msgstr "ïÔËÒÙ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÒÉ Ä×ÉÖÅÎÉÉ ÐÏ ÒÅÚÀÍÅ ËÌÁ×ÉÛÁÍÉ ËÕÒÓÏÒÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2652
+#: src/prefs_common.c:2741
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÐÅÒ×ÏÅ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÏÅ ÐÒÉ ×ÈÏÄÅ × ÐÁÐËÕ"
 
-#: src/prefs_common.c:2656
+#: src/prefs_common.c:2745
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr "ïÔÍÅÞÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ ÔÏÌØËÏ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÉÉ × ÎÏ×ÏÍ ÏËÎÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2660
+#: src/prefs_common.c:2749
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ × ÐÁÐËÕ '÷ÈÏÄÑÝÉÅ' ÐÏÓÌÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:2668
+#: src/prefs_common.c:2757
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "éÓÐÏÌÎÉÔØ ÎÅÍÅÄÌÅÎÎÏ ÐÅÒÅÎÏÓ É ÕÄÁÌÅÎÉÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2675
+#: src/prefs_common.c:2764
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5272,298 +5239,305 @@ msgstr ""
 "(óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÕÔ ðïíåþåîù ÄÌÑ ðïóìåäõàýåçï ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ\n"
 " ÅÓÌÉ ×ÙËÌÀÞÅÎÏ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2690
-msgid "Show send dialog"
-msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÞÔÙ"
+#: src/prefs_common.c:2770
+msgid "Dialogs"
+msgstr "äÉÁÌÏÇÉ"
+
+#: src/prefs_common.c:2784
+msgid "Show no-unread-message dialog"
+msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÏËÎÏ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2703 src/prefs_common.c:2720 src/prefs_common.c:2760
+#: src/prefs_common.c:2798 src/prefs_common.c:2819 src/prefs_common.c:2836
 msgid "Always"
 msgstr "÷ÓÅÇÄÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2704 src/prefs_common.c:2723
+#: src/prefs_common.c:2799
+msgid "Assume 'Yes'"
+msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 'äÁ'"
+
+#: src/prefs_common.c:2801
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 'îÅÔ'"
+
+#: src/prefs_common.c:2806
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÞÔÙ"
+
+#: src/prefs_common.c:2820 src/prefs_common.c:2839
 msgid "Never"
 msgstr "îÉËÏÇÄÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2708
+#: src/prefs_common.c:2824
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÐÏÞÔÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:2721
+#: src/prefs_common.c:2837
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "ôÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ÏËÎÏ ÁËÔÉ×ÎÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2728 src/ssl_certificate.c:325 src/ssl_certificate.c:365
-msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr "îÅ ÐÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ Ó ÏÛÉÂËÁÍÉ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ"
-
-#: src/prefs_common.c:2731
+#: src/prefs_common.c:2847
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "úÁËÒÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ÐÒÉÅÍÁ ÐÏÞÔÙ ÐÏÓÌÅ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:2742
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ × ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÒÉ Ä×ÏÊÎÏÍ ÝÅÌÞËÅ"
-
-#: src/prefs_common.c:2749
-msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÏËÎÏ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
-
-#: src/prefs_common.c:2762
-#, fuzzy
-msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr "ðÒÉÓ×ÏÉÔØ 'äÁ'"
-
-#: src/prefs_common.c:2764
-#, fuzzy
-msgid "Assume 'No'"
-msgstr "ðÒÉÓ×ÏÉÔØ 'îÅÔ'"
-
-#: src/prefs_common.c:2795
+#: src/prefs_common.c:2854
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " ïÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÇÏÒÑÞÉÅ ËÌÁ×ÉÛÉ... "
 
-#: src/prefs_common.c:2801
+#: src/prefs_common.c:2860
 msgid "Icon theme"
 msgstr "ôÅÍÁ ÉËÏÎÏË"
 
-#: src/prefs_common.c:2874
+#: src/prefs_common.c:2943
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "÷ÎÅÛÎÑÑ ËÏÍÁÎÄÁ (%s ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅÎÏ ÉÍÅÎÅÍ ÆÁÊÌÁ / URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:2883
+#: src/prefs_common.c:2952
 msgid "Web browser"
 msgstr "ïÂÏÚÒÅ×ÁÔÅÌØ"
 
-#: src/prefs_common.c:2906 src/summaryview.c:3352
+#: src/prefs_common.c:2977 src/summaryview.c:3543
 msgid "Print"
 msgstr "ðÅÞÁÔØ"
 
-#: src/prefs_common.c:2917 src/toolbar.c:297
+#: src/prefs_common.c:2988
 msgid "Editor"
 msgstr "òÅÄÁËÔÏÒ"
 
-#: src/prefs_common.c:2939
+#: src/prefs_common.c:3018
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ × ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÒÉ Ä×ÏÊÎÏÍ ÝÅÌÞËÅ"
+
+#: src/prefs_common.c:3021
 msgid "Log Size"
 msgstr "òÁÚÍÅÒ ÆÁÊÌÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2946
+#: src/prefs_common.c:3028
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "úÁÆÉËÓÉÒÏ×ÁÔØ ÒÁÚÍÅÒ ÏÔÞÅÔÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2951
+#: src/prefs_common.c:3033
 msgid "Log window length"
 msgstr "÷ÙÓÏÔÁ ÏËÎÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:2960
+#: src/prefs_common.c:3042
 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
 msgstr "(0 - ÎÅ ÐÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏÔÞÅÔ × ÏËÎÅ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2966
+#: src/prefs_common.c:3050
+msgid "Security"
+msgstr "âÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ"
+
+#: src/prefs_common.c:3057
+msgid "Ask before accepting SSL certificates"
+msgstr "úÁÄÁÔØ ×ÏÐÒÏÓ ÐÅÒÅÄ ÐÒÉÎÑÔÉÅÍ SSL ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÁ"
+
+#: src/prefs_common.c:3065
 msgid "On exit"
 msgstr "ðÒÉ ×ÙÈÏÄÅ:"
 
-#: src/prefs_common.c:2974
+#: src/prefs_common.c:3073
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "úÁÐÒÁÛÉ×ÁÔØ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2981
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:3080
 msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "õÄÁÌÑÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ËÏÒÚÉÎÙ"
+msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ ËÏÒÚÉÎÕ ÐÒÉ ×ÙÈÏÄÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2983
+#: src/prefs_common.c:3082
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "úÁÐÒÏÓ ÐÅÒÅÄ ÏÞÉÓÔËÏÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2987
+#: src/prefs_common.c:3086
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÄÉÔØ, ÅÓÌÉ ÅÓÔØ ÎÅÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:3158
+#: src/prefs_common.c:3265
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÓÏËÒÁÝÅÎÉÑ ÄÎÑ ÎÅÄÅÌÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:3159
+#: src/prefs_common.c:3266
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÎÑ ÎÅÄÅÌÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:3160
+#: src/prefs_common.c:3267
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "óÏËÒÁÝÁÔØ ÉÍÑ ÍÅÓÑÃÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3161
+#: src/prefs_common.c:3268
 msgid "the full month name"
 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÍÅÓÑÃÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3162
+#: src/prefs_common.c:3269
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÄÁÔÙ É ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÚ ÎÁÓÔÒÏÅË ÓÉÓÔÅÍÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:3163
+#: src/prefs_common.c:3270
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "ÎÏÍÅÒ ×ÅËÁ (ÇÏÄ/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3164
+#: src/prefs_common.c:3271
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "ÄÅÎØ ÍÅÓÑÃÁ ËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3165
+#: src/prefs_common.c:3272
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "ÞÁÓÙ × 24-ÅÈ ÞÁÓÏ×ÏÍ ÆÏÒÍÁÔÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:3166
+#: src/prefs_common.c:3273
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "ÞÁÓÙ × 12-É ÞÁÓÏ×ÏÍ ÆÏÒÍÁÔÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:3167
+#: src/prefs_common.c:3274
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "äÅÎØ ÇÏÄÁ ËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3168
+#: src/prefs_common.c:3275
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ÍÅÓÑàËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3169
+#: src/prefs_common.c:3276
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ÍÉÎÕÔÙ ËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3170
+#: src/prefs_common.c:3277
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "ÉÌÉ AM ÉÌÉ PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3171
+#: src/prefs_common.c:3278
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "ÓÅËÕÎÄÙ ËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3172
+#: src/prefs_common.c:3279
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "ÄÅÎØ ÎÅÄÅÌÉ ËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3173
+#: src/prefs_common.c:3280
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ÉÚ ÎÁÓÔÒÏÅË ÓÉÓÔÅÍÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:3174
+#: src/prefs_common.c:3281
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "Ä×Å ÐÏÓÌÅÄÎÉÅ ÃÉÆÒÙ ÇÏÄÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3175
+#: src/prefs_common.c:3282
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ÇÏÄ ËÁË ÄÅÓÑÔÉÞÎÏÅ ÞÉÓÌÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:3176
+#: src/prefs_common.c:3283
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "ÓÏËÒÁÝÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÎÏÊ ÚÏÎÙ"
 
-#: src/prefs_common.c:3197
+#: src/prefs_common.c:3304
 msgid "Specifier"
 msgstr "õËÁÚÁÔÅÌØ"
 
-#: src/prefs_common.c:3198
+#: src/prefs_common.c:3305
 msgid "Description"
 msgstr "ïÐÉÓÁÎÉÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:3237
+#: src/prefs_common.c:3344
 msgid "Example"
 msgstr "ðÒÉÍÅÒ"
 
-#: src/prefs_common.c:3326
+#: src/prefs_common.c:3433
 msgid "Set message colors"
 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ Ã×ÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:3334
+#: src/prefs_common.c:3441
 msgid "Colors"
 msgstr "ã×ÅÔÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3381
+#: src/prefs_common.c:3488
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "ôÅËÓÔ ÃÉÔÁÔÙ - ÐÅÒ×ÙÊ ÕÒÏ×ÅÎØ"
 
-#: src/prefs_common.c:3387
+#: src/prefs_common.c:3494
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "ôÅËÓÔ ÃÉÔÁÔÙ - ×ÔÏÒÏÊ ÕÒÏ×ÅÎØ"
 
-#: src/prefs_common.c:3393
+#: src/prefs_common.c:3500
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "ôÅËÓÔ ÃÉÔÁÔÙ - ÔÒÅÔÉÊ ÕÒÏ×ÅÎØ"
 
-#: src/prefs_common.c:3399
+#: src/prefs_common.c:3506
 msgid "URI link"
 msgstr "URI ÓÓÙÌËÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3405
+#: src/prefs_common.c:3512
 msgid "Target folder"
 msgstr "òÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÁÑ ÐÁÐËÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3411
+#: src/prefs_common.c:3518
 msgid "Signatures"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:3418
+#: src/prefs_common.c:3525
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "ãÉËÌÉÞÅÓËÉÅ Ã×ÅÔÁ ÃÉÔÁÔ"
 
-#: src/prefs_common.c:3485
+#: src/prefs_common.c:3592
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÃÉÔÁÔ ÕÒÏ×ÎÑ 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3488
+#: src/prefs_common.c:3595
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÃÉÔÁÔ ÕÒÏ×ÎÑ 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3491
+#: src/prefs_common.c:3598
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÃÉÔÁÔ ÕÒÏ×ÎÑ 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3494
+#: src/prefs_common.c:3601
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ Ã×ÅÔ ÄÌÑ URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3497
+#: src/prefs_common.c:3604
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "õËÁÚÁÔØ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÅÊ ÐÁÐËÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:3500
+#: src/prefs_common.c:3607
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "õËÁÖÉÔÅ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:3504
+#: src/prefs_common.c:3611
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "õËÁÖÉÔÅ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÎÅ×ÅÒÎÏ ÎÁÂÒÁÎÎÏÇÏ ÓÌÏ×Á"
 
-#: src/prefs_common.c:3640
+#: src/prefs_common.c:3747
 msgid "Font selection"
 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÛÒÉÆÔÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:3714
+#: src/prefs_common.c:3821
 msgid "Key bindings"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ \"ÇÏÒÑÞÉÈ ËÌÁ×ÉÛ\""
 
-#: src/prefs_common.c:3728
+#: src/prefs_common.c:3835
+msgid "Select preset:"
+msgstr "çÏÔÏ×ÙÅ ÛÁÂÌÏÎÙ"
+
+#: src/prefs_common.c:3848 src/prefs_common.c:4186
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr "óÔÁÒÙÊ Sylpheed"
+
+#: src/prefs_common.c:3856
 msgid ""
-"Select the preset of key bindings.\n"
-"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
 msgstr ""
-"÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÚÁÇÏÔÏ×ËÕ \"ÇÏÒÑÞÉÈ ËÌÁ×ÉÛ\"\n"
 "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÔÁËÖÅ ÍÏÄÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÔØ ÇÏÒÑÞÉÅ ËÌÁ×ÉÛÉ ÎÁÖÁÔÉÅÍ\n"
-"ÌÀÂÏÊ ËÌÁ×ÉÛÉ ÐÒÉ ÎÁ×ÅÄÅÎÉÉ ÕËÁÚÁÔÅÌÑ ÎÁ ÜÌÅÍÅÎÔ ÍÅÎÀ."
-
-#: src/prefs_common.c:3743 src/prefs_common.c:4072
-msgid "Old Sylpheed"
-msgstr "óÔÁÒÙÊ Sylpheed"
+"ÌÀÂÏÊ ËÌÁ×ÉÛÉ ÐÒÉ ÎÁ×ÅÄÅÎÉÉ ÕËÁÚÁÔÅÌÑ ÍÙÛÉ ÎÁ ÜÌÅÍÅÎÔ ÍÅÎÀ."
 
 #: src/prefs_customheader.c:163
-msgid "Custom header setting"
-msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×"
 
 #: src/prefs_customheader.c:261
-msgid "Custom headers"
-msgstr "úÁÇÏÌÏ×ÏË"
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "÷ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
 
 #: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_matcher.c:1030
+#: src/prefs_matcher.c:1023
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "éÍÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
 
@@ -5576,8 +5550,8 @@ msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË?"
 
 #: src/prefs_display_header.c:201
-msgid "Display header setting"
-msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÈ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×"
 
 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
 msgid "Header name"
@@ -5623,7 +5597,7 @@ msgstr "
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:232 src/toolbar.c:248
+#: src/prefs_filtering.c:232
 msgid "Forward"
 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
 
@@ -5631,7 +5605,7 @@ msgstr "
 msgid "Redirect"
 msgstr "ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:480
+#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:481
 msgid "Color"
 msgstr "ã×ÅÔ"
 
@@ -5640,58 +5614,71 @@ msgid "Delete on Server"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒÅ"
 
 #: src/prefs_filtering.c:349
-msgid "Filtering setting"
-msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÆÉÌØÔÒÏ×"
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ÏÂÒÁÂÏÔËÉ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
+#: src/prefs_filtering.c:366 src/prefs_scoring.c:219
 msgid "Condition"
 msgstr "óÏÓÔÏÑÎÉÅ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:380 src/prefs_scoring.c:234
 msgid "Define ..."
 msgstr "úÁÄÁÔØ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:391
+#: src/prefs_filtering.c:392
 msgid "Action"
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÅ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
+#: src/prefs_filtering.c:431 src/progressdialog.c:52
 msgid "Account"
 msgstr "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:470
+#: src/prefs_filtering.c:471
 msgid "Destination"
 msgstr "îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:501 src/prefs_matcher.c:405
+#: src/prefs_filtering.c:502 src/prefs_matcher.c:405
 msgid "Info ..."
 msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:555 src/prefs_matcher.c:554 src/prefs_scoring.c:303
-msgid "Registered rules"
-msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÐÒÁ×ÉÌÁ"
+#: src/prefs_filtering.c:556
+msgid "Current filtering/processing rules"
+msgstr "ðÒÁ×ÉÌÁ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ É ÏÂÒÁÂÏÔËÉ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:929 src/prefs_filtering.c:997 src/prefs_scoring.c:528
+#: src/prefs_filtering.c:937 src/prefs_filtering.c:1005
 #: src/prefs_scoring.c:564 src/prefs_scoring.c:608
-msgid "Match string is not valid."
-msgstr "úÁÄÁÎÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÅ ×ÅÒÎÁ."
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "óÔÒÏËÁ Ó ÕÓÌÏ×ÉÅÍ ÚÁÄÁÎÁ ÎÅ×ÅÒÎÏ."
 
-#: src/prefs_filtering.c:957 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
-msgid "Score is not set."
-msgstr "óÞÅÔ ÎÅ ÕËÁÚÁÎ."
+#: src/prefs_filtering.c:965 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "óÔÒÏËÁ Ó ÕÓÌÏ×ÉÅÍ ÐÕÓÔÁ."
 
-#: src/prefs_filtering.c:975
+#: src/prefs_filtering.c:983
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1051 src/prefs_scoring.c:630
+#: src/prefs_filtering.c:1059 src/prefs_scoring.c:630
 msgid "Delete rule"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1052 src/prefs_scoring.c:631
+#: src/prefs_filtering.c:1060 src/prefs_scoring.c:631
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏ ÐÒÁ×ÉÌÏ?"
 
+#: src/prefs_filtering.c:1438 src/prefs_matcher.c:1408 src/prefs_scoring.c:767
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "üÌÅÍÅÎÔ ÎÅ ÂÙÌ ÓÏÈÒÁÎÅÎ"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1439 src/prefs_matcher.c:1409 src/prefs_scoring.c:768
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The entry was not saved\n"
+"Have you really finished?"
+msgstr ""
+"üÌÅÍÅÎÔ ÎÅ ÂÙÌ ÓÏÈÒÁÎÅÎ\n"
+"÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÚÁ×ÅÒÛÉÌÉ?"
+
 #: src/prefs_folder_item.c:307
 msgid "Folder Properties"
 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á ÐÁÐËÉ"
@@ -5714,8 +5701,8 @@ msgid "Default To: "
 msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ ×:"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:372
-msgid "Default Reply-To: "
-msgstr "ðÏÌÅ \"Reply-To:\" ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ:"
+msgid "Send replies to: "
+msgstr "ïÔÓÙÌÁÔØ ÏÔ×ÅÔÙ:"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:389
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
@@ -5766,16 +5753,16 @@ msgid "All messages"
 msgstr "÷ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
-#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:553
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:464 src/summaryview.c:569
 msgid "Subject"
 msgstr "ôÅÍÁ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
-#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:557
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:465 src/summaryview.c:573
 msgid "From"
 msgstr "ïÔ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:561
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:577
 msgid "To"
 msgstr "ëÏÍÕ"
 
@@ -5864,8 +5851,8 @@ msgid "Size exactly"
 msgstr "ôÏÞÎÙÊ ÒÁÚÍÅÒ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:314
-msgid "Condition setting"
-msgstr "óÏÓÔÏÑÎÉÅ ÎÁÓÔÒÏÅË"
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÕÓÌÏ×ÉÊ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:339
 msgid "Match type"
@@ -5883,15 +5870,19 @@ msgstr "
 msgid "Boolean Op"
 msgstr "ìÏÇÉÞÅÓËÉÅ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1016
+#: src/prefs_matcher.c:554
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "÷ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÐÒÁ×ÉÌÁ ÕÓÌÏ×ÉÊ"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1009
 msgid "Value is not set."
 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÅ ÎÅ ÚÁÄÁÎÏ."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1440 src/quote_fmt.c:93
+#: src/prefs_matcher.c:1456 src/quote_fmt.c:93
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "ïÐÉÓÁÎÉÅ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1472
+#: src/prefs_matcher.c:1488
 msgid ""
 "%\n"
 "Subject\n"
@@ -5924,32 +5915,39 @@ msgstr ""
 "%"
 
 #: src/prefs_scoring.c:203
-msgid "Scoring setting"
-msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÓÞÅÔÁ"
+msgid "Scoring configuration"
+msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÏÂÓÞÅÔÁ"
 
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:454
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:469
 msgid "Score"
 msgstr "óÞÅÔ"
 
+#: src/prefs_scoring.c:303
+msgid "Current scoring rules"
+msgstr "÷ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÐÒÁ×ÉÌÁ ÏÂÓÞÅÔÁ"
+
 #: src/prefs_scoring.c:335
-#, fuzzy
 msgid "Hide score"
-msgstr "õÎÉÞÔÏÖÉÔØ ÓÞÅÔ"
+msgstr "óÞÅÔ ÄÌÑ ÓËÒÙÔÉÑ"
 
 #: src/prefs_scoring.c:347
 msgid "Important score"
 msgstr "÷ÁÖÎÙÊ ÓÞÅÔ"
 
+#: src/prefs_scoring.c:528
+msgid "Match string is not valid."
+msgstr "úÁÄÁÎÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÅ×ÅÒÎÁ."
+
 #: src/prefs_scoring.c:556 src/prefs_scoring.c:600
-msgid "Match string is not set."
-msgstr "óÏ×ÐÁÄÁÀÝÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÁ."
+msgid "Score is not set."
+msgstr "óÞÅÔ ÎÅ ÕËÁÚÁÎ."
 
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
-msgstr "ðÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ"
+msgstr "÷ÌÏÖÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
-#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:451
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:466
 msgid "Date"
 msgstr "äÁÔÁ"
 
@@ -5958,13 +5956,14 @@ msgid "Number"
 msgstr "îÏÍÅÒ"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:178
-msgid "Summary displayed items setting"
-msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÏËÁÚÁ ÒÅÚÀÍÅ"
+msgid "Displayed items configuration"
+msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÈ ÜÌÅÍÅÎÔÏ×"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:195
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
-"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
+"Select items to be displayed in the summary view. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
 "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ ÄÌÑ ÐÏËÁÚÁ × ÒÅÚÀÍÅ. ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÏÒÑÄÏË,\n"
 "ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ËÎÏÐËÉ ÷×ÅÒÈ / ÷ÎÉÚ, ÉÌÉ ÐÅÒÅÔÁÓËÉ×ÁÑ ÜÌÅÍÅÎÔÙ."
@@ -5986,8 +5985,9 @@ msgid "Displayed items"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÅÍÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:306
-msgid " Revert to default "
-msgstr " ÷ÅÒÎÕÔØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ "
+#, fuzzy
+msgid " Use default "
+msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
 #: src/prefs_template.c:158
 msgid "Template name"
@@ -5998,12 +5998,14 @@ msgid " Symbols "
 msgstr " óÉÍ×ÏÌÙ "
 
 #: src/prefs_template.c:249
-msgid "Registered templates"
-msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÛÁÂÌÏÎÙ"
+#, fuzzy
+msgid "Current templates"
+msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÛÁÂÌÏÎ"
 
 #: src/prefs_template.c:269
-msgid "Templates"
-msgstr "ûÁÂÌÏÎÙ"
+#, fuzzy
+msgid "Template configuration"
+msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ...\n"
 
 #: src/prefs_template.c:380
 msgid "Template"
@@ -6028,114 +6030,75 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_toolbar.c:131
-msgid "Main Toolbar Configuration"
+#, fuzzy
+msgid "Main toolbar configuration"
 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÏÓÎÏ×ÎÏÊ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:132
-msgid "Compose Toolbar Configuration"
+#, fuzzy
+msgid "Compose toolbar configuration"
 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ× ÄÌÑ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:635
+#: src/prefs_toolbar.c:133
+#, fuzzy
+msgid "Message view toolbar configuration"
+msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÏÓÎÏ×ÎÏÊ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:640
 msgid "Sylpheed Action"
 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÅ Sylpheed"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:644
+#: src/prefs_toolbar.c:649
 msgid "Toolbar text"
 msgstr "ôÅÓÔ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:730
+#: src/prefs_toolbar.c:735
 msgid "Available toolbar items"
 msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:785
+#: src/prefs_toolbar.c:790
 msgid "Event executed on click"
 msgstr "óÏÂÙÔÉÅ, ×ÙÐÏÌÎÑÅÍÏÅ ÐÏ ÝÅÌÞËÕ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:836
+#: src/prefs_toolbar.c:841
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:849
+#: src/prefs_toolbar.c:854
 msgid "Icon"
 msgstr "éËÏÎËÁ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:851
+#: src/prefs_toolbar.c:856
 msgid "Icon text"
 msgstr "ôÅËÓÔ:"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:852
+#: src/prefs_toolbar.c:857
 msgid "Mapped event"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:877
+#: src/prefs_toolbar.c:882
 #, fuzzy
 msgid "Set default"
 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: src/procmime.c:906
-msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
-msgstr "procmime_get_text_content(): ÎÅÕÄÁÞÎÏÅ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÅ.\n"
-
-#: src/procmsg.c:139 src/procmsg.c:155
-msgid "Cache data is corrupted\n"
-msgstr "äÁÎÎÙÅ ËÜÛÁ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÙ\n"
-
-#: src/procmsg.c:435
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
-
-#: src/procmsg.c:518
-msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ × ÒÅÖÉÍÅ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ.\n"
-
-#: src/procmsg.c:523
-msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ × ÒÅÖÉÍÅ ÚÁÐÉÓÉ.\n"
-
-#: src/procmsg.c:882
-#, c-format
-msgid "Sending queued message %d failed.\n"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ ÎÅÕÄÁÞÎÁ.\n"
-
-#: src/procmsg.c:1020
-#, c-format
-msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "÷×ÅÄÅÎÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'\n"
-
-#: src/procmsg.c:1284 src/send.c:163
-msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄÉ ÉÓÐÏÒÞÅÎÏ.\n"
-
-#: src/procmsg.c:1297 src/send.c:188
-msgid "Account not found. Using current account...\n"
-msgstr "úÁÐÉÓØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ. éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÔÅËÕÝÁÑ...\n"
-
-#: src/procmsg.c:1308 src/send.c:203
-msgid "Account not found.\n"
-msgstr "úÁÐÉÓØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ.\n"
-
-#: src/procmsg.c:1320
+#: src/procmsg.c:1322
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÄÌÑ `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1324
+#: src/procmsg.c:1326
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÏÊ `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1343
+#: src/procmsg.c:1345
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÎÏ×ÏÓÔÉ."
 
-#: src/procmsg.c:1354
+#: src/procmsg.c:1356
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÚÁÐÉÓÉ ×ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÎÏ×ÏÓÔÉ."
 
-#: src/progressdialog.c:53
-msgid "Status"
-msgstr "óÔÁÔÕÓ"
-
 #: src/quote_fmt.c:41
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr "úÁÄÁÎÉÅ ÆÏÒÍÁÔÁ ÄÁÔÙ (ÓÍ. man strftime)"
@@ -6216,71 +6179,91 @@ msgstr "
 msgid "Insert program output"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ×Ù×ÏÄ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ"
 
-#: src/recv.c:114
-msgid "error occurred while retrieving data.\n"
-msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
-
-#: src/recv.c:156 src/recv.c:195 src/recv.c:211
-msgid "Can't write to file.\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÆÁÊÌÁ.\n"
-
-#: src/rfc2015.c:133 src/rfc2015.c:168 src/sigstatus.c:219
+#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
 msgid "Oops: Signature not verified"
 msgstr "óÉÇÎÁÔÕÒÁ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ"
 
-#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171 src/sigstatus.c:222
+#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
 msgid "No signature found"
 msgstr "óÉÇÎÁÔÕÒÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ"
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225 src/textview.c:534
+#: src/rfc2015.c:151 src/sigstatus.c:225
 msgid "Good signature"
 msgstr "÷ÅÒÎÁÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ"
 
-#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228 src/textview.c:536
+#: src/rfc2015.c:154 src/sigstatus.c:228
+msgid "Good signature but it has expired"
+msgstr ""
+
+#: src/rfc2015.c:157 src/sigstatus.c:231
+msgid "Good signature but the key has expired"
+msgstr ""
+
+#: src/rfc2015.c:160 src/sigstatus.c:234
 msgid "BAD signature"
 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ"
 
-#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:180 src/sigstatus.c:231
+#: src/rfc2015.c:163 src/rfc2015.c:204 src/sigstatus.c:237
 msgid "No public key to verify the signature"
 msgstr "îÅÔ ÏÂÝÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183 src/sigstatus.c:234
+#: src/rfc2015.c:166 src/rfc2015.c:207 src/sigstatus.c:240
 msgid "Error verifying the signature"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
+#: src/rfc2015.c:169 src/rfc2015.c:210
 msgid "Different results for signatures"
 msgstr "òÁÚÌÉÞÎÙÅ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÄÌÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒ"
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
+#: src/rfc2015.c:172 src/rfc2015.c:213
 msgid "Error: Unknown status"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ: îÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ"
 
-#: src/rfc2015.c:174
+#: src/rfc2015.c:192
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "÷ÅÒÎÁÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ ÏÔ \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:177
+#: src/rfc2015.c:195
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
+msgstr "÷ÅÒÎÁÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ ÏÔ \"%s\""
+
+#: src/rfc2015.c:198
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
+msgstr "÷ÅÒÎÁÑ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ ÏÔ \"%s\""
+
+#: src/rfc2015.c:201
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "îå÷åòîáñ ÓÉÇÎÁÔÕÒÁ ÏÔ \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:209
+#: src/rfc2015.c:233
 msgid "Cannot find user ID for this key."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ."
 
-#: src/rfc2015.c:220
+#: src/rfc2015.c:245
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                aka \"%s\"\n"
 
-#: src/rfc2015.c:248
+#: src/rfc2015.c:266
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s"
+msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÕÓÔÁÒÅÌÁ %s"
+
+#: src/rfc2015.c:274
+#, c-format
+msgid "Key expired %s"
+msgstr "ëÄÀÞ ÕÓÔÁÒÅÌ %s"
+
+#: src/rfc2015.c:300
 #, c-format
 msgid "Signature made at %s\n"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %s\n"
 
-#: src/rfc2015.c:257
+#: src/rfc2015.c:309
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr "ïÔÐÅÞÁÔÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
@@ -6397,70 +6380,74 @@ msgstr "
 msgid " contains "
 msgstr " ÓÏÄÅÒÖÁÔ "
 
-#: src/send.c:240
-#, c-format
-msgid "Can't execute external command: %s\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ ËÏÍÁÎÄÕ: %s\n"
-
-#: src/send.c:265
-#, c-format
-msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
-msgstr "ËÏÍÁÎÄÁ `%s' ÚÁ×ÅÒÛÉÌÁÓØ Ó ÏÛÉÂËÏÊ `%i'\n"
-
-#: src/send.c:302
+#: src/send.c:313
 msgid "SMTP AUTH failed\n"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ SMTP\n"
 
-#: src/send.c:313
+#: src/send.c:325
 msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ QUIT\n"
 
-#: src/send.c:391
+#: src/send.c:403
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr "÷ÙÐÏÌÎÅÎÉÅ POP-Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ ÐÅÒÅÄ ÏÔÓÙÌËÏÊ ÐÏ SMTP"
 
-#: src/send.c:394
+#: src/send.c:406
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "POP before SMTP"
 
-#: src/send.c:399
+#: src/send.c:449 src/send.c:450 src/send.c:647
+msgid "Quitting..."
+msgstr "÷ÙÈÏÄ..."
+
+#: src/send.c:483 src/send.c:547
 #, c-format
-msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
-msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó SMTP ÓÅÒ×ÅÒÏÍ: %s ..."
+msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
+msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (%d / %d ÂÁÊÔ)"
 
-#: src/send.c:403
+#: src/send.c:570
+msgid "Sending message"
+msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
+
+#: src/send.c:616
+#, c-format
+msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
+msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó SMTP ÓÅÒ×ÅÒÏÍ: %s ..."
+
+#: src/send.c:618
 msgid "Connecting"
 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ"
 
-#: src/send.c:418 src/send.c:419
+#: src/send.c:622
+#, fuzzy
+msgid "Sending HELO..."
+msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÐÏÞÔÙ ÏÔ..."
+
+#: src/send.c:623 src/send.c:627 src/send.c:631
+msgid "Authenticating"
+msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ"
+
+#: src/send.c:626
+#, fuzzy
+msgid "Sending EHLO..."
+msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÐÏÞÔÙ ÏÔ..."
+
+#: src/send.c:634
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÐÏÞÔÙ ÏÔ..."
 
-#: src/send.c:420
+#: src/send.c:635 src/send.c:639 src/send.c:644
 msgid "Sending"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ"
 
-#: src/send.c:428 src/send.c:429
+#: src/send.c:638
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ RCPT TO..."
 
-#: src/send.c:436 src/send.c:437
+#: src/send.c:643
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÄÁÎÎÙÈ..."
 
-#: src/send.c:447 src/send.c:448
-msgid "Quitting..."
-msgstr "÷ÙÈÏÄ..."
-
-#: src/send.c:483 src/send.c:548
-#, c-format
-msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (%d / %d ÂÁÊÔ)"
-
-#: src/send.c:571
-msgid "Sending message"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
-
 #: src/setup.c:43
 msgid "Mailbox setting"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÑÝÉËÁ"
@@ -6484,145 +6471,32 @@ msgstr "
 #: src/sigstatus.c:196
 #, c-format
 msgid "%s%s%s from \"%s\""
-msgstr ""
-
-#: src/smtp.c:68
-#, c-format
-msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó SMTP ÓÅÒ×ÅÒÏÍ: %s:%d\n"
-
-#: src/smtp.c:75
-msgid "SSL connection failed"
-msgstr "SSL ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÎÅÕÄÁÞÎÏ"
-
-#: src/smtp.c:82
-#, c-format
-msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
-msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÉ Ó %s:%d\n"
-
-#: src/smtp.c:96
-msgid "Error occurred while sending HELO\n"
-msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ HELO\n"
-
-#: src/smtp.c:105
-msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
-msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ STARTTLS\n"
-
-#: src/smtp.c:115
-msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
-msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ EHLO\n"
-
-#: src/smtp.c:200
-msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ SMTP ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÁ\n"
+msgstr "%s%s%s ÏÔ \"%s\""
 
-#: src/sourcewindow.c:65
+#: src/sourcewindow.c:64
 msgid "Source of the message"
 msgstr "éÓÈÏÄÎÉË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/sourcewindow.c:128
+#: src/sourcewindow.c:127
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr "%s - éÓÈÏÄÎÉË"
 
-#: src/ssl.c:82 src/ssl.c:89
-msgid "SSL method not available\n"
-msgstr "íÅÔÏÄ SSL ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ\n"
+#: src/ssl_manager.c:82
+msgid "Saved SSL Certificates"
+msgstr "óÏÈÒÁÎÅÎÎÙÅ SSL ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÙ"
 
-#: src/ssl.c:95
-msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
-msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÍÅÔÏÄ SSL\n"
+#: src/ssl_manager.c:95
+msgid "View"
+msgstr "÷ÉÄ"
 
-#: src/ssl.c:101
-msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ËÏÎÔÅËÓÔÁ SSL\n"
-
-#: src/ssl.c:107
-#, c-format
-msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr "SSL ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÎÅÕÄÁÞÎÏ (%s)\n"
-
-#: src/ssl.c:114
-#, c-format
-msgid "SSL connection using %s\n"
-msgstr "SSL ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s\n"
+#: src/ssl_manager.c:269
+msgid "Delete certificate"
+msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
 
-#: src/ssl_certificate.c:105
-msgid "Can't save certificate !"
-msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ!"
-
-#: src/ssl_certificate.c:128 src/ssl_certificate.c:139
-#: src/ssl_certificate.c:145 src/ssl_certificate.c:152
-#: src/ssl_certificate.c:163 src/ssl_certificate.c:169
-msgid "<not in certificate>"
-msgstr ""
-
-#: src/ssl_certificate.c:178
-#, c-format
-msgid ""
-"  Owner: %s (%s) in %s\n"
-"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
-"  Fingerprint: %s\n"
-"  Signature status: %s"
-msgstr ""
-"  ÷ÌÁÄÅÌÅÃ: %s (%s) in %s\n"
-"  ðÏÄÐÉÓÁÎÏ: %s (%s) in %s\n"
-"  ïÔÐÅÞÁÔÏË: %s\n"
-"  óÔÁÔÕÓ ÐÏÄÐÉÓÉ: %s"
-
-#: src/ssl_certificate.c:279
-msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr ""
-
-#: src/ssl_certificate.c:317
-#, c-format
-msgid ""
-"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"%s ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÌ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ SSL ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ:\n"
-"%s"
-
-#: src/ssl_certificate.c:323 src/ssl_certificate.c:363
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"\n"
-"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
-"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"\n"
-"÷Ù ÎÅ ÂÕÄÅÔÅ ÐÏÌÕÞÁÔØ ÐÏÞÔÕ ÄÌÑ ÜÔÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÄÏ ÔÅÈ ÐÏÒ, ÐÏËÁ ÎÅ ÓÏÈÒÁÎÉÔÅ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ "
-"(óÎÉÍÉÔÅ ÐÏÍÅÔËÕ Ó \"%s\")\n"
-
-#: src/ssl_certificate.c:332 src/ssl_certificate.c:372
-msgid "Accept and save"
-msgstr "ðÒÉÎÑÔØ É ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
-
-#: src/ssl_certificate.c:332 src/ssl_certificate.c:372
-msgid "Cancel connection"
-msgstr "ïÔÍÅÎÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ"
-
-#: src/ssl_certificate.c:353
-#, c-format
-msgid ""
-"%s's SSL certificate changed !\n"
-"We have saved this one:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"It is now:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"This could mean the server answering is not the known one."
-msgstr ""
-"óÅÒÔÉÆÉËÁÔ %s ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ!\n"
-"óÏÈÒÁÎÅÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ:\n"
-"%s\n"
-"îÏ×ÙÅ ÄÁÎÎÙÅ:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"÷ÏÚÍÏÖÎÏ, ÞÔÏ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ ÓÅÒ×ÅÒ ÉÌÉ ÅÇÏ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ."
+#: src/ssl_manager.c:270
+msgid "Do you really want to delete this certificate?"
+msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ?"
 
 #: src/string_match.c:73
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
@@ -6652,348 +6526,352 @@ msgstr "
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔ ËÏÎÅÃ: ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ Ó ÎÁÞÁÌÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:389
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔ"
 
-#: src/summaryview.c:390
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ:"
 
-#: src/summaryview.c:391
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ:/÷ÓÅÍ"
 
-#: src/summaryview.c:392
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ:/ïÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
 
-#: src/summaryview.c:393
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ:/÷ ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
 
-#: src/summaryview.c:395
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ (ËÏÍÕ)"
 
-#: src/summaryview.c:397
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:398
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/Redirect"
 msgstr "/ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:400
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/éÓÐÒÁ×ÉÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ..."
 
-#: src/summaryview.c:403
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ..."
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/ïÔÍÅÎÉÔØ ÓÔÁÔØÀ × ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/÷ÙÐÏÌÎÉÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/ðÏÍÅÔÉÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/óÎÑÔØ ÍÅÔËÕ"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/---"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/óÄÅÌÁÔØ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÙÍ"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/óÄÅÌÁÔØ ÐÒÏÞÔÅÎÎÙÍ"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/óÄÅÌÁÔØ ×ÓÅ ÐÒÏÞÔÅÎÎÙÍÉ"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/éÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ/îÅÉÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/ã×ÅÔÎÙÅ ÍÅÔËÉ"
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/äÏÂÁ×ÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:437
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:438
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:440
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ÐÏ ÐÏÌÀ \"ëÏÍÕ\""
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:444
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÔÅÍÅ"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:450
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/÷ÉÄ/éÓÈÏÄÎÉË"
 
-#: src/summaryview.c:436
+#: src/summaryview.c:451
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/÷ÉÄ/÷ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
 
-#: src/summaryview.c:439
+#: src/summaryview.c:454
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/ðÅÞÁÔØ..."
 
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/÷ÙÂÒÁÔØ ×ÓÅ"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/÷ÙÂÒÁÔØ ÐÏÔÏË (ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÅ)"
 
-#: src/summaryview.c:446
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "M"
 msgstr "í"
 
-#: src/summaryview.c:447
+#: src/summaryview.c:462
 msgid "U"
 msgstr "U"
 
-#: src/summaryview.c:453
+#: src/summaryview.c:468
 msgid "No."
 msgstr "îÅÔ."
 
-#: src/summaryview.c:455
+#: src/summaryview.c:470
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
-#: src/summaryview.c:496
+#: src/summaryview.c:512
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ÐÁÎÅÌÉ ÂÙÓÔÒÏÇÏ ÐÏÉÓËÁ"
 
-#: src/summaryview.c:809
+#: src/summaryview.c:840
 msgid "Process mark"
 msgstr "ïÂÒÁÂÏÔËÁ ÍÅÔÏË"
 
-#: src/summaryview.c:810
+#: src/summaryview.c:841
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "îÅËÏÔÏÒÙÅ ÍÅÔËÉ ÎÅ×ÅÒÎÙ. ïÂÒÁÂÏÔÁÔØ ÉÈ?"
 
-#: src/summaryview.c:857
+#: src/summaryview.c:888
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÐÁÐËÉ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1223 src/summaryview.c:1267
+#: src/summaryview.c:1281 src/summaryview.c:1325
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "îÅÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/summaryview.c:1224
+#: src/summaryview.c:1282
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "îÅÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ðÏÉÓË Ó ËÏÎÃÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:1236 src/summaryview.c:1280
+#: src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:1338
 msgid "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "÷ÎÕÔÒÅÎÎÑÑ ÏÛÉÂËÁ: ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÌÑ prefs_common."
 "next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1244
+#: src/summaryview.c:1302
 msgid "No unread messages."
 msgstr "îÅÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
 
-#: src/summaryview.c:1268
+#: src/summaryview.c:1326
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "îÅÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ðÅÒÅÊÔÉ × ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ÐÁÐËÕ?"
 
-#: src/summaryview.c:1310 src/summaryview.c:1334
+#: src/summaryview.c:1368 src/summaryview.c:1392
 msgid "No more new messages"
 msgstr "îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/summaryview.c:1311
+#: src/summaryview.c:1369
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ðÏÉÓË Ó ËÏÎÃÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:1320
+#: src/summaryview.c:1378
 msgid "No new messages."
 msgstr "îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
 
-#: src/summaryview.c:1335
+#: src/summaryview.c:1393
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ÷ ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ÐÁÐËÕ?"
 
-#: src/summaryview.c:1337
+#: src/summaryview.c:1395
 msgid "Search again"
 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÎÙÊ ÐÏÉÓË"
 
-#: src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1391
+#: src/summaryview.c:1424 src/summaryview.c:1449
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "îÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ó ÍÅÔËÁÍÉ"
 
-#: src/summaryview.c:1367
+#: src/summaryview.c:1425
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "îÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ó ÍÅÔËÁÍÉ. ðÏÉÓË Ó ËÏÎÃÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:1376 src/summaryview.c:1401
+#: src/summaryview.c:1434 src/summaryview.c:1459
 msgid "No marked messages."
 msgstr "îÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ó ÍÅÔËÁÍÉ."
 
-#: src/summaryview.c:1392
+#: src/summaryview.c:1450
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "îÅÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ó ÍÅÔËÁÍÉ. ðÏÉÓË Ó ÎÁÞÁÌÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:1416 src/summaryview.c:1441
+#: src/summaryview.c:1474 src/summaryview.c:1499
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "îÅÔ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: src/summaryview.c:1417
+#: src/summaryview.c:1475
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "îÅÔ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ðÏÉÓË Ó ËÏÎÃÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:1426 src/summaryview.c:1451
+#: src/summaryview.c:1484 src/summaryview.c:1509
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "îÅÔ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
 
-#: src/summaryview.c:1442
+#: src/summaryview.c:1500
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "îÅÔ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. ðÏÉÓË Ó ÎÁÞÁÌÁ?"
 
-#: src/summaryview.c:1655
+#: src/summaryview.c:1539
+msgid "No parent found in this folder."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:1796
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏ ÔÅÍÅ..."
 
-#: src/summaryview.c:1808
+#: src/summaryview.c:1956
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d ÕÄÁÌÅÎÏ"
 
-#: src/summaryview.c:1812
+#: src/summaryview.c:1960
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÏ"
 
-#: src/summaryview.c:1813 src/summaryview.c:1820
+#: src/summaryview.c:1961 src/summaryview.c:1968
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1818
+#: src/summaryview.c:1966
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÎÏ"
 
-#: src/summaryview.c:1833
+#: src/summaryview.c:1981
 msgid " item selected"
 msgstr " ÜÌÅÍÅÎÔÏ× ×ÙÄÅÌÅÎÏ"
 
-#: src/summaryview.c:1835
+#: src/summaryview.c:1983
 msgid " items selected"
 msgstr " ÜÌÅÍÅÎÔÏ× ×ÙÄÅÌÅÎÏ"
 
-#: src/summaryview.c:1852
+#: src/summaryview.c:2000
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d ÎÏ×ÙÈ, %d ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ, %d ×ÓÅÇÏ (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1858
+#: src/summaryview.c:2006
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d ÎÏ×ÙÈ, %d ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ, %d ×ÓÅÇÏ"
 
-#: src/summaryview.c:2027
+#: src/summaryview.c:2175
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ ÒÅÚÀÍÅ..."
 
-#: src/summaryview.c:2097
+#: src/summaryview.c:2245
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÒÅÚÀÍÅ ÄÌÑ ÄÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ..."
 
-#: src/summaryview.c:2227
+#: src/summaryview.c:2375
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(îÅÔ ÄÁÎÎÙÈ)"
 
-#: src/summaryview.c:2828
+#: src/summaryview.c:3008
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "÷Ù ÎÅ Á×ÔÏÒ ÓÔÁÔØÉ\n"
 
-#: src/summaryview.c:2926
+#: src/summaryview.c:3109
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: src/summaryview.c:2927
+#: src/summaryview.c:3110
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ËÏÒÚÉÎÙ?"
 
-#: src/summaryview.c:2970
+#: src/summaryview.c:3153
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÄÕÂÌÉËÁÔÏ× ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ..."
 
-#: src/summaryview.c:3098
+#: src/summaryview.c:3289
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÔÅËÕÝÅÊ ÐÁÐËÏÊ."
 
-#: src/summaryview.c:3195
+#: src/summaryview.c:3386
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÔÅËÕÝÅÊ ÐÁÐËÏÊ."
 
-#: src/summaryview.c:3245
+#: src/summaryview.c:3436
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "÷ÙÂÏÒ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ..."
 
-#: src/summaryview.c:3303
+#: src/summaryview.c:3494
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "äÏÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:3304
+#: src/summaryview.c:3495
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ/ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ?"
 
-#: src/summaryview.c:3305
+#: src/summaryview.c:3496
 msgid "Append"
 msgstr "äÏÐÉÓÁÔØ"
 
-#: src/summaryview.c:3313 src/summaryview.c:3317 src/summaryview.c:3334
+#: src/summaryview.c:3504 src/summaryview.c:3508 src/summaryview.c:3525
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÆÁÊÌ `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3353
+#: src/summaryview.c:3544
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -7002,7 +6880,7 @@ msgstr ""
 "÷×ÅÄÉÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ:\n"
 "(`%s' ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅÎÏ ÉÍÅÎÅÍ ÆÁÊÌÁ)"
 
-#: src/summaryview.c:3359
+#: src/summaryview.c:3550
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -7011,23 +6889,23 @@ msgstr ""
 "Print command line is invalid:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3597
+#: src/summaryview.c:3788
 msgid "Building threads..."
 msgstr "ðÏÓÔÒÏÅÎÉÅ ÐÏÔÏËÏ×..."
 
-#: src/summaryview.c:3693
+#: src/summaryview.c:3884
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "õÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÐÏÔÏËÏ×..."
 
-#: src/summaryview.c:3822
+#: src/summaryview.c:4013
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "ðÒÁ×ÉÌÁ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ."
 
-#: src/summaryview.c:3829
+#: src/summaryview.c:4020
 msgid "Filtering..."
 msgstr "æÉÌØÔÒÁÃÉÑ..."
 
-#: src/summaryview.c:5275
+#: src/summaryview.c:5515
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -7036,182 +6914,400 @@ msgstr ""
 "ïÛÉÂËÁ × ×ÙÒÁÖÅÎÉÉ (regexp):\n"
 "%s"
 
-#: src/template.c:173
-#, c-format
-msgid "file %s already exists\n"
-msgstr "ÆÁÊÌ %s ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ\n"
+#~ msgid "%s: file not exist\n"
+#~ msgstr "%s: ÆÁÊÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ\n"
 
-#: src/textview.c:525
-msgid "Check signature"
-msgstr "/ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
+#~ msgid "Can't get text part\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÞÁÓÔØ\n"
 
-#: src/textview.c:601
-msgid "To save this part, pop up the context menu with "
-msgstr "äÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ ÜÔÏÊ ÞÁÓÔÉ, ×ÙÚÏ×ÉÔÅ ËÏÎÔÅËÓÔÎÏÅ ÍÅÎÀ "
+#~ msgid "File %s doesn't exist\n"
+#~ msgstr "æÁÊÌ %s ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔÔ\n"
 
-#: src/textview.c:602
-msgid "right click and select `Save as...', "
-msgstr "Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÐÒÁ×ÏÊ ËÌÁ×ÉÛÉ ÍÙÛÉ É ×ÙÂÅÒÉÔÅ `óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË...', "
+#~ msgid "Can't get file size of %s\n"
+#~ msgstr "îÅÌØÚÑ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÒÁÚÍÅÒÏÍ %s\n"
 
-#: src/textview.c:603
-msgid ""
-"or press `y' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ `y'.\n"
-"\n"
+#~ msgid "can't get recipient list."
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÅÊ"
 
-#: src/textview.c:605
-msgid "To display this part as a text message, select "
-msgstr "äÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÞÁÓÔÉ ËÁË ÔÅËÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ "
+#~ msgid "can't change file mode\n"
+#~ msgstr "îÅÌØÚÑ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÒÅÖÉÍ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ÆÁÊÌÕ\n"
 
-#: src/textview.c:606
-msgid ""
-"`Display as text', or press `t' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"`ðÒÏÓÍÏÔÒ ËÁË ÔÅËÓÔ', ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ `t'.\n"
-"\n"
+#~ msgid "can't write headers\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ\n"
 
-#: src/textview.c:608
-msgid "To display this part as an image, select "
-msgstr "äÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÞÁÓÔÉ ËÁË ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ "
+#~ msgid "can't remove the old message\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÓÔÁÒÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
 
-#: src/textview.c:609
-msgid ""
-"`Display image', or press `i' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"`ðÒÏÓÍÏÔÒ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ', ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ `i'.\n"
-"\n"
+#~ msgid "can't find queue folder\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ ÐÁÐËÕ ÏÞÅÒÅÄÉ\n"
 
-#: src/textview.c:611
-msgid "To open this part with external program, select "
-msgstr "äÌÑ ÏÔËÒÙÔÉÑ ×ÎÅÛÎÅÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ "
+#~ msgid "can't queue the message\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ\n"
 
-#: src/textview.c:612
-msgid "`Open' or `Open with...', "
-msgstr "`ïÔËÒÙÔØ' ÉÌÉ `ïÔËÒÙÔØ Ó ÐÏÍÏÝØÀ...', "
+#~ msgid "Can't open file %s\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ %s\n"
 
-#: src/textview.c:613
-msgid "or double-click, or click the center button, "
-msgstr "ÉÌÉ Ä×ÁÖÄÙ ÎÁÖÍÉÔÅ ÌÅ×ÕÀ, ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ ÓÒÅÄÎÀÀ ËÎÏÐËÕ ÍÙÛÉ"
+#~ msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
+#~ msgstr "óÔÒÏËÁ ÚÁÐÕÓË ÒÅÄÁËÔÏÒÁ ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'\n"
 
-#: src/textview.c:614
-msgid "or press `l' key."
-msgstr "ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ `l'."
+#~ msgid "Terminated process group id: %d"
+#~ msgstr "id ÐÒÅÒ×ÁÎÎÏÊ ÇÒÕÐÐÙ ÐÒÏÃÅÓÓÁ: %d"
 
-#: src/textview.c:633
-msgid "This signature has not been checked yet.\n"
-msgstr "üÔÁ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÂÙÌÁ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ.\n"
+#~ msgid "Temporary file: %s"
+#~ msgstr "÷ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ: %s"
 
-#: src/textview.c:634
-msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
-msgstr "äÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ, ×ÙÚÏ×ÉÔÅ ÍÅÎÀ\n"
+#~ msgid "Couldn't exec external editor\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ×ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ\n"
 
-#: src/textview.c:635
-msgid "right click and select `Check signature'.\n"
-msgstr "ÎÁÖÁ× ÐÒÁ×ÕÀ ËÎÏÐËÕ É ×ÙÂÅÒÉÔÅ `ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ'.\n"
+#~ msgid "Couldn't write to file\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÆÁÊÌ\n"
 
-#: src/toolbar.c:108
-msgid "Sylpheed Actions Feature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Pipe read failed\n"
+#~ msgstr "þÔÅÎÉÅ ÐÏÔÏËÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ\n"
 
-#: src/toolbar.c:239
-msgid "Get"
-msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ"
+#~ msgid "Subscribe to newsgroup"
+#~ msgstr "ðÏÄÐÉÓËÁ ÎÁ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
 
-#: src/toolbar.c:240
-msgid "Get All"
-msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ"
+#~ msgid "Can't load the image."
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ."
 
-#: src/toolbar.c:243
-msgid "Email"
-msgstr "Email"
+#~ msgid "can't select mailbox %s\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË %s\n"
 
-#: src/toolbar.c:245
-msgid "Reply"
-msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ"
+#~ msgid "can't fetch message %d\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÓÔÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d\n"
 
-#: src/toolbar.c:246
-msgid "All"
-msgstr "÷ÓÅÍ"
+#~ msgid "can't append message %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÓÏÅÄÉÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s\n"
 
-#: src/toolbar.c:247
-msgid "Sender"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
+#~ msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
+#~ msgstr "éÓÈÏÄÎÁÑ ÐÁÐËÁ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÅÊ.\n"
 
-#: src/toolbar.c:290
-msgid "Send later"
-msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÏÚÖÅ"
+#~ msgid "can't copy message\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
 
-#: src/toolbar.c:291
-msgid "Draft"
-msgstr "þÅÒÎÏ×ÉË"
+#~ msgid "Can't create '%s'\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ '%s'\n"
 
-#: src/toolbar.c:294
-msgid "Attach"
-msgstr "ðÒÉËÒÅÐÉÔØ"
+#~ msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ '%s' ÐÏÄ ÐÁÐËÏÊ '÷ÈÏÄÑÝÉÅ\n"
 
-#: src/toolbar.c:298
-msgid "Linewrap"
-msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÔÒÏË"
+#~ msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+#~ msgstr "iconv ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ UTF-7 × %s\n"
 
-#: src/utils.c:2093
-#, c-format
-msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
-msgstr "ëÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÆÁÊÌÁ ÉÚ %s × %s ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
+#~ msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+#~ msgstr "iconv ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ %s × UTF-7\n"
 
-#: src/utils.c:2777
-#, c-format
-msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
-msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ URI ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'"
+#~ msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
+#~ msgstr "çÌÁ×ÎÏÅ ÏËÎÏ: ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÅ Ã×ÅÔÏ× %d ÎÅÕÄÁÞÎÏ\n"
 
-#: src/crash.c:144
-#, c-format
-msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr ""
+#~ msgid "filename is not set"
+#~ msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ"
 
-#: src/crash.c:184
-msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr ""
+#~ msgid "failed to write configuration to file\n"
+#~ msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÚÁÐÉÓÉ ÎÁÓÔÒÏÅË × ÆÁÊÌ\n"
 
-#: src/crash.c:200
-#, c-format
-msgid ""
-"%s.\n"
-"Please file a bug report and include the information below."
-msgstr ""
-"%s.\n"
-"ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÓÏÏÂÝÉÔÅ Ï ÏÛÉÂËÅ. äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ:"
+#~ msgid "can't write to temporary file\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ×Ï ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
 
-#: src/crash.c:205
-msgid "Debug log"
-msgstr ""
+#~ msgid "can't read mbox file.\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ mbox ÆÁÊÌ.\n"
 
-#: src/crash.c:245
-msgid "Save..."
-msgstr "/óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
+#~ msgid "invalid mbox format: %s\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ mbox: %s\n"
 
-#: src/crash.c:250
-msgid "Create bug report"
-msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏÔÞÅÔÁ Ï ÏÛÉÂËÅ"
+#~ msgid "malformed mbox: %s\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ mbox: %s\n"
 
-#: src/crash.c:299
-msgid "Save crash information"
-msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÏÛÉÂËÅ"
+#~ msgid "can't open temporary file\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
 
-#: src/crash.c:443 src/crash.c:462
-#, fuzzy
-msgid "Unknown"
-msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏ"
+#~ msgid ""
+#~ "unescaped From found:\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "îÅ×ÅÒÎÏÅ ÐÏÌÅ From:\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "can't create lock file %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌ ÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ %s\n"
+
+#~ msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
+#~ msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ 'flock' ×ÍÅÓÔÏ 'file' ÅÓÌÉ ×ÏÚÍÏÖÎÏ.\n"
+
+#~ msgid "can't create %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ %s\n"
+
+#~ msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
+#~ msgstr "ÑÝÉË ÚÁÎÑÔ ÄÒÕÇÉÍ ÐÒÏÃÅÓÓÏ×, ÏÖÉÄÁÎÉÅ...\n"
+
+#~ msgid "can't lock %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ %s\n"
+
+#~ msgid "invalid lock type\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÔÉРÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ\n"
+
+#~ msgid "can't unlock %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ %s\n"
+
+#~ msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÒÅÚÁÔØ ÑÝÉË ÄÏ ÎÕÌÑ.\n"
+
+#~ msgid "could not lock read file %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÞÉÔÁÅÍÙÊ ÆÁÊÌ %s\n"
+
+#~ msgid "could not lock write file %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÍÙÊ ÆÁÊÌ %s\n"
 
-#~ msgid "/_View/_Go to/Pa_rent message"
-#~ msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/òÏÄÉÔÅÌØÓËÏÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ"
+#~ msgid "unvalid file - %s.\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÁÊÌ - %s.\n"
+
+#~ msgid "invalid file - %s.\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÁÊÌ - %s.\n"
+
+#~ msgid "writing to %s failed.\n"
+#~ msgstr "ÚÁÐÉÓØ × %s ÐÒÏÛÌÁ ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
+
+#~ msgid "can't rename %s to %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ %s × %s\n"
+
+#~ msgid "Cannot rename folder item"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÜÌÅÍÅÎÔ ÐÁÐËÉ"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "/_View/Go to/---"
-#~ msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/---"
+#~ msgid "can't get message file path.\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
+
+#~ msgid "can't copy message %s to %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s × %s\n"
+
+#~ msgid "Can't open mark file.\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ.\n"
+
+#~ msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
+#~ msgstr "MIME ËÏÍÁÎÄÁ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'"
+
+#~ msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+#~ msgstr "NNTP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d ÂÙÌÏ ÕÔÅÒÑÎÏ. ÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ...\n"
+
+#~ msgid "can't select group %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÇÒÕÐÐÕ %s\n"
+
+#~ msgid "can't read article %d\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÓÔÁÔØÀ %d\n"
+
+#~ msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ\n"
+
+#~ msgid "can't post article.\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÔÁÔØÀ.\n"
+
+#~ msgid "can't retrieve article %d\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÔÁÔØÀ %d\n"
+
+#~ msgid "no permission - %s\n"
+#~ msgstr "ÎÅÔ ÐÒÁ× - %s\n"
+
+#~ msgid "Add Date header field"
+#~ msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÐÏÌÅ ÄÁÔÁ × ÚÁÇÏÌÏ×ÏË"
+
+#~ msgid "Actions setting"
+#~ msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ"
+
+#~ msgid "Register"
+#~ msgstr "òÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÔØ"
+
+#~ msgid " Substitute "
+#~ msgstr " úÁÍÅÎÉÔØ"
+
+#~ msgid "Registered actions"
+#~ msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÑ ÒÅÇÉÓÔÒÁÃÉÉ"
+
+#~ msgid "Enable horizontal scroll bar"
+#~ msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÇÏÒÉÚÏÎÔÁÌØÎÕÀ ÐÒÏËÒÕÔËÕ"
+
+#~ msgid "Display unread messages with bold font"
+#~ msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ ÐÏÌÕÖÉÒÎÙÍ ÛÒÉÆÔÏÍ"
+
+#~ msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
+#~ msgstr "ïÔËÒÙ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ, ÐÒÉ ×ÙÂÏÒÅ ÅÇÏ ËÌÁ×ÉÛÁÍÉ ËÕÒÓÏÒÁ × ÒÅÚÀÍÅ"
+
+#~ msgid "Custom header setting"
+#~ msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
+
+#~ msgid "Display header setting"
+#~ msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
+
+#~ msgid "Filtering setting"
+#~ msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÆÉÌØÔÒÏ×"
+
+#~ msgid "Registered rules"
+#~ msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÐÒÁ×ÉÌÁ"
+
+#~ msgid "Default Reply-To: "
+#~ msgstr "ðÏÌÅ \"Reply-To:\" ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ:"
+
+#~ msgid "Scoring setting"
+#~ msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÓÞÅÔÁ"
+
+#~ msgid "Match string is not set."
+#~ msgstr "óÏ×ÐÁÄÁÀÝÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÁ."
+
+#~ msgid "Summary displayed items setting"
+#~ msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÏËÁÚÁ ÒÅÚÀÍÅ"
+
+#~ msgid " Revert to default "
+#~ msgstr " ÷ÅÒÎÕÔØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ "
+
+#~ msgid "Registered templates"
+#~ msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÛÁÂÌÏÎÙ"
+
+#~ msgid "Templates"
+#~ msgstr "ûÁÂÌÏÎÙ"
+
+#~ msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
+#~ msgstr "procmime_get_text_content(): ÎÅÕÄÁÞÎÏÅ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÅ.\n"
+
+#~ msgid "Cache data is corrupted\n"
+#~ msgstr "äÁÎÎÙÅ ËÜÛÁ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÙ\n"
+
+#~ msgid "can't open mark file\n"
+#~ msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
+
+#~ msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ × ÒÅÖÉÍÅ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ.\n"
+
+#~ msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÆÁÊÌ × ÒÅÖÉÍÅ ÚÁÐÉÓÉ.\n"
+
+#~ msgid "Sending queued message %d failed.\n"
+#~ msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ ÎÅÕÄÁÞÎÁ.\n"
+
+#~ msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
+#~ msgstr "÷×ÅÄÅÎÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'\n"
+
+#~ msgid "Queued message header is broken.\n"
+#~ msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄÉ ÉÓÐÏÒÞÅÎÏ.\n"
+
+#~ msgid "Account not found. Using current account...\n"
+#~ msgstr "úÁÐÉÓØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ. éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÔÅËÕÝÁÑ...\n"
+
+#~ msgid "Account not found.\n"
+#~ msgstr "úÁÐÉÓØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ.\n"
+
+#~ msgid "error occurred while retrieving data.\n"
+#~ msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
+
+#~ msgid "Can't write to file.\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÆÁÊÌÁ.\n"
+
+#~ msgid "Can't execute external command: %s\n"
+#~ msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ ËÏÍÁÎÄÕ: %s\n"
+
+#~ msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
+#~ msgstr "ËÏÍÁÎÄÁ `%s' ÚÁ×ÅÒÛÉÌÁÓØ Ó ÏÛÉÂËÏÊ `%i'\n"
+
+#~ msgid "SSL method not available\n"
+#~ msgstr "íÅÔÏÄ SSL ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÅÎ\n"
+
+#~ msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
+#~ msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÍÅÔÏÄ SSL\n"
+
+#~ msgid "file %s already exists\n"
+#~ msgstr "ÆÁÊÌ %s ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ\n"
+
+#~ msgid "Check signature"
+#~ msgstr "/ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
+
+#~ msgid "To save this part, pop up the context menu with "
+#~ msgstr "äÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ ÜÔÏÊ ÞÁÓÔÉ, ×ÙÚÏ×ÉÔÅ ËÏÎÔÅËÓÔÎÏÅ ÍÅÎÀ "
+
+#~ msgid "right click and select `Save as...', "
+#~ msgstr "Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÐÒÁ×ÏÊ ËÌÁ×ÉÛÉ ÍÙÛÉ É ×ÙÂÅÒÉÔÅ `óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË...', "
+
+#~ msgid ""
+#~ "or press `y' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ `y'.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "To display this part as a text message, select "
+#~ msgstr "äÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÞÁÓÔÉ ËÁË ÔÅËÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ "
+
+#~ msgid ""
+#~ "`Display as text', or press `t' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "`ðÒÏÓÍÏÔÒ ËÁË ÔÅËÓÔ', ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ `t'.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "To display this part as an image, select "
+#~ msgstr "äÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÞÁÓÔÉ ËÁË ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ "
+
+#~ msgid ""
+#~ "`Display image', or press `i' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "`ðÒÏÓÍÏÔÒ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ', ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ `i'.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "To open this part with external program, select "
+#~ msgstr "äÌÑ ÏÔËÒÙÔÉÑ ×ÎÅÛÎÅÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ "
+
+#~ msgid "`Open' or `Open with...', "
+#~ msgstr "`ïÔËÒÙÔØ' ÉÌÉ `ïÔËÒÙÔØ Ó ÐÏÍÏÝØÀ...', "
+
+#~ msgid "or double-click, or click the center button, "
+#~ msgstr "ÉÌÉ Ä×ÁÖÄÙ ÎÁÖÍÉÔÅ ÌÅ×ÕÀ, ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ ÓÒÅÄÎÀÀ ËÎÏÐËÕ ÍÙÛÉ"
+
+#~ msgid "or press `l' key."
+#~ msgstr "ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ `l'."
+
+#~ msgid "This signature has not been checked yet.\n"
+#~ msgstr "üÔÁ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÂÙÌÁ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ.\n"
+
+#~ msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
+#~ msgstr "äÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ, ×ÙÚÏ×ÉÔÅ ÍÅÎÀ\n"
+
+#~ msgid "right click and select `Check signature'.\n"
+#~ msgstr "ÎÁÖÁ× ÐÒÁ×ÕÀ ËÎÏÐËÕ É ×ÙÂÅÒÉÔÅ `ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ'.\n"
+
+#~ msgid "Get"
+#~ msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ"
+
+#~ msgid "Get All"
+#~ msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ"
+
+#~ msgid "Email"
+#~ msgstr "Email"
+
+#~ msgid "Reply"
+#~ msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ"
+
+#~ msgid "All"
+#~ msgstr "÷ÓÅÍ"
+
+#~ msgid "Sender"
+#~ msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
+
+#~ msgid "Send later"
+#~ msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÏÚÖÅ"
+
+#~ msgid "Draft"
+#~ msgstr "þÅÒÎÏ×ÉË"
+
+#~ msgid "Attach"
+#~ msgstr "ðÒÉËÒÅÐÉÔØ"
+
+#~ msgid "Linewrap"
+#~ msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÔÒÏË"
+
+#~ msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
+#~ msgstr "ëÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÆÁÊÌÁ ÉÚ %s × %s ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
+
+#~ msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
+#~ msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ URI ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'"
 
 #~ msgid "Reading all config for each account...\n"
 #~ msgstr "þÔÅÎÉÅ ÎÁÓÔÒÏÅË ×ÓÅÈ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ...\n"
@@ -7578,15 +7674,9 @@ msgstr "
 #~ msgid "\tDeleting all cached articles... "
 #~ msgstr "\tõÄÁÌÅÎÉÅ ×ÓÅ ËÜÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÔÁÔÅÊ... "
 
-#~ msgid "Reading configuration...\n"
-#~ msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ...\n"
-
 #~ msgid "Found %s\n"
 #~ msgstr "îÁÊÄÅÎÏ %s\n"
 
-#~ msgid "Finished reading configuration.\n"
-#~ msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ ÞÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ.\n"
-
 #~ msgid "Configuration is saved.\n"
 #~ msgstr "ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ ÚÁÐÉÓÁÎÁ.\n"
 
@@ -7608,9 +7698,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "Reading actions configurations...\n"
 #~ msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ...\n"
 
-#~ msgid "Writing actions configuration...\n"
-#~ msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÊ...\n"
-
 #~ msgid "Action command error\n"
 #~ msgstr "ïÛÉÂËÁ ËÏÍÁÎÄÙ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ\n"
 
@@ -7635,9 +7722,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "Creating actions dialog\n"
 #~ msgstr "ïËÎÏ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ\n"
 
-#~ msgid "Abort actions"
-#~ msgstr "ðÒÅÒ×ÁÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ"
-
 #~ msgid "Close window"
 #~ msgstr "úÁËÒÙÔØ"
 
@@ -7671,9 +7755,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "Reading custom header configuration...\n"
 #~ msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
 
-#~ msgid "Writing custom header configuration...\n"
-#~ msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
-
 #~ msgid "Creating display header setting window...\n"
 #~ msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÐÏËÁÚÁ ÎÁÓÔÒÏÅË ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ...\n"
 
@@ -7779,9 +7860,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "TLSv1 available\n"
 #~ msgstr "TLSv1 ÄÏÓÔÕÐÎÏ\n"
 
-#~ msgid "Server certificate:\n"
-#~ msgstr "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÁ:\n"
-
 #~ msgid "  Subject: %s\n"
 #~ msgstr "  ôÅÍÁ: %s\n"