add Bulgarian translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Tue, 10 Sep 2002 08:31:55 +0000 (08:31 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Tue, 10 Sep 2002 08:31:55 +0000 (08:31 +0000)
po/bg.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b9bad58
--- /dev/null
+++ b/po/bg.po
@@ -0,0 +1,7258 @@
+# Bulgarain translation of Sylpheed.
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
+# Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: sylpheed\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-09-06 15:01+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
+"Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
+"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: src/about.c:89
+msgid "About"
+msgstr "Îòíîñíî"
+
+#: src/about.c:210
+msgid ""
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/about.c:214
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/about.c:220
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/about.c:226
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+msgstr ""
+
+#: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2840 src/compose.c:5506
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
+#: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2049
+#: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841 src/mimeview.c:899
+#: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
+#: src/prefs_common.c:3192 src/prefs_common.c:3361 src/prefs_common.c:3691
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
+#: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
+#: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
+#: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
+#: src/summaryview.c:3264
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: src/account.c:281
+msgid ""
+"Some composing windows are open.\n"
+"Please close all the composing windows before editing the accounts."
+msgstr ""
+
+#: src/account.c:489
+msgid "Edit accounts"
+msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
+
+#: src/account.c:507
+msgid ""
+"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
+"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+msgstr ""
+"Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
+"â 'G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
+
+#: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
+#: src/compose.c:4270 src/compose.c:4442 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
+#: src/select-keys.c:299
+msgid "Name"
+msgstr "Èìå"
+
+#: src/account.c:528 src/prefs_account.c:886
+msgid "Protocol"
+msgstr "Ïðîòîêîë"
+
+#: src/account.c:529
+msgid "Server"
+msgstr "Ñúðâúð"
+
+#: src/account.c:558 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
+msgid "Add"
+msgstr "Äîáàâè"
+
+#: src/account.c:564
+msgid "Edit"
+msgstr "Ïðîìåíè"
+
+#: src/account.c:570 src/prefs_customheader.c:241
+msgid " Delete "
+msgstr "Èçòðèé"
+
+#: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
+#: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:848
+msgid "Down"
+msgstr "Íàäîëó"
+
+#: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
+#: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:844
+msgid "Up"
+msgstr "Íàãîðå"
+
+#: src/account.c:596
+msgid " Set as default account "
+msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
+
+#: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
+#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:244
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:653 src/message_search.c:135
+#: src/prefs_actions.c:1656 src/summary_search.c:208
+msgid "Close"
+msgstr "Çàòâîðè"
+
+#: src/account.c:684
+msgid "Delete account"
+msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
+
+#: src/account.c:685
+msgid "Do you really want to delete this account?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
+
+#: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
+#: src/compose.c:2719 src/compose.c:3187 src/compose.c:5684 src/compose.c:6134
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
+#: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
+#: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1303
+#: src/mainwindow.c:2254 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
+#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
+#: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:801 src/summaryview.c:1215
+#: src/summaryview.c:1259 src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1326
+#: src/summaryview.c:1358 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1408
+#: src/summaryview.c:1433 src/summaryview.c:2916
+msgid "Yes"
+msgstr "Äà"
+
+#: src/account.c:686 src/compose.c:3187 src/compose.c:5684
+#: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
+#: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
+msgid "+No"
+msgstr "+Íå"
+
+#: src/addressadd.c:163
+msgid "Add Address to Book"
+msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
+
+#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4992 src/select-keys.c:300
+msgid "Address"
+msgstr "Àäðåñ"
+
+#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
+msgid "Remarks"
+msgstr "Áåëåæêè"
+
+#: src/addressadd.c:225
+msgid "Select Address Book Folder"
+msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
+
+#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:2840 src/compose.c:5507 src/compose.c:6291 src/compose.c:6329
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
+#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
+#: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
+#: src/mainwindow.c:2049 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
+#: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
+#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3193 src/prefs_common.c:3692
+#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
+#: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
+#: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
+#: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
+#: src/summaryview.c:801 src/summaryview.c:3264
+msgid "Cancel"
+msgstr "Îòêàç"
+
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:503 src/mainwindow.c:404
+msgid "/_File"
+msgstr "/_Ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:344
+msgid "/_File/New _Book"
+msgstr "/_Ôàéë/Íîâà _Êíèãà"
+
+#: src/addressbook.c:345
+msgid "/_File/New _vCard"
+msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
+
+#: src/addressbook.c:347
+msgid "/_File/New _JPilot"
+msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
+
+#: src/addressbook.c:350
+msgid "/_File/New _Server"
+msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _Ñúðâúð"
+
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:507
+#: src/mainwindow.c:418 src/mainwindow.c:421
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/_Ôàéë/---"
+
+#: src/addressbook.c:353
+msgid "/_File/_Edit"
+msgstr "/_Ôàéë/_Ðåäàêòèðàé"
+
+#: src/addressbook.c:354
+msgid "/_File/_Delete"
+msgstr "/_Ôàéë/_Èçòðèé"
+
+#: src/addressbook.c:356
+msgid "/_File/_Save"
+msgstr "/_Ôàéë/_Çàïàçè"
+
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:508
+msgid "/_File/_Close"
+msgstr "/_Ôàéë/_Çàòâîðè"
+
+#: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
+#: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:425
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
+
+#: src/addressbook.c:359
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/C_ut"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
+
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:515 src/mainwindow.c:426
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Êîïèðàé"
+
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:516
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
+
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:513 src/compose.c:596
+#: src/mainwindow.c:429
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
+
+#: src/addressbook.c:363
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
+
+#: src/addressbook.c:364
+msgid "/_Address"
+msgstr "/_Àäðåñè"
+
+#: src/addressbook.c:365
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
+
+#: src/addressbook.c:366
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ãðóïà"
+
+#: src/addressbook.c:367
+msgid "/_Address/New _Folder"
+msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ïàïêà"
+
+#: src/addressbook.c:368
+msgid "/_Address/---"
+msgstr "/_Àäðåñ/---"
+
+#: src/addressbook.c:369
+msgid "/_Address/_Edit"
+msgstr "/_Àäðåñ/_Ðåäàêòèðàé"
+
+#: src/addressbook.c:370
+msgid "/_Address/_Delete"
+msgstr "/_Àäðåñ/_Èçòðèé"
+
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:639 src/mainwindow.c:650 src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:655 src/mainwindow.c:657
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
+
+#: src/addressbook.c:372
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
+msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:373
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
+msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:374
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
+msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:376
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Export _HTML..."
+msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:685
+msgid "/_Help"
+msgstr "/_Ïîìîù"
+
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:671 src/mainwindow.c:699
+msgid "/_Help/_About"
+msgstr "/_Ïîìîù/_Îòíîñíî"
+
+#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/Íîâ _Àäðåñ"
+
+#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/Íîâà _Ãðóïà"
+
+#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
+msgid "/New _Folder"
+msgstr "/Íîâà _Ïàïêà"
+
+#: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:497
+#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:264 src/folderview.c:273
+#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:281 src/folderview.c:283
+#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:297 src/folderview.c:301
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:313 src/folderview.c:317
+#: src/folderview.c:319 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
+#: src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:406 src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:436
+msgid "/---"
+msgstr "/---"
+
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
+msgid "/_Delete"
+msgstr "/_Èçòðèé"
+
+#: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
+msgid "/C_ut"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
+#, fuzzy
+msgid "/_Copy"
+msgstr "/Êîïèðàé"
+
+#: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
+#, fuzzy
+msgid "/_Paste"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
+
+#: src/addressbook.c:408
+#, fuzzy
+msgid "/Pa_ste Address"
+msgstr "/_Àäðåñè"
+
+#: src/addressbook.c:530
+msgid "E-Mail address"
+msgstr "E-Mail àäðåñ"
+
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:4993 src/prefs_common.c:2680
+msgid "Address book"
+msgstr "Àäðåñíèê"
+
+#: src/addressbook.c:633
+msgid "Name:"
+msgstr "Èìå:"
+
+#: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
+#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
+#: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
+#: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
+#: src/prefs_toolbar.c:805 src/toolbar.c:305
+msgid "Delete"
+msgstr "Èçòðèé"
+
+#: src/addressbook.c:671
+msgid "Lookup"
+msgstr "Ïîòúðñè"
+
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1318 src/compose.c:2894
+#: src/compose.c:4088 src/compose.c:4835 src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
+msgid "To:"
+msgstr "Äî:"
+
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1302 src/compose.c:2893
+msgid "Cc:"
+msgstr "Cc:"
+
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1305
+msgid "Bcc:"
+msgstr "Bcc:"
+
+#: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
+msgid "Delete address(es)"
+msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
+
+#: src/addressbook.c:891
+msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:914
+msgid "Really delete the address(es)?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
+
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2719
+#: src/compose.c:6134 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
+#: src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1303 src/mainwindow.c:2254
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
+#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
+#: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:801 src/summaryview.c:1215
+#: src/summaryview.c:1259 src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1326
+#: src/summaryview.c:1358 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1408
+#: src/summaryview.c:1433 src/summaryview.c:2916
+msgid "No"
+msgstr "Íå"
+
+#: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
+msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:1435
+msgid "Cannot paste into an address group."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2078
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
+"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgstr ""
+"Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
+"àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
+
+#: src/addressbook.c:2082
+msgid "Folder only"
+msgstr "Ñàìî ïàïêà"
+
+#: src/addressbook.c:2082
+msgid "Folder and Addresses"
+msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
+
+#: src/addressbook.c:2087
+#, c-format
+msgid "Really delete `%s' ?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
+
+#: src/addressbook.c:2792
+msgid "New user, could not save index file."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2796
+msgid "New user, could not save address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2806
+msgid "Old address book converted successfully."
+msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
+
+#: src/addressbook.c:2811
+msgid ""
+"Old address book converted,\n"
+"could not save new address index file"
+msgstr ""
+"Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
+"íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:2824
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"but created empty new address book files."
+msgstr ""
+"Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
+"íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
+
+#: src/addressbook.c:2830
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"could not create new address book files."
+msgstr ""
+"Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
+"íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
+
+#: src/addressbook.c:2835
+msgid ""
+"Could not convert address book\n"
+"and could not create new address book files."
+msgstr ""
+"Could not convert address book\n"
+"è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
+
+#: src/addressbook.c:2842
+msgid "Addressbook conversion error"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
+
+#: src/addressbook.c:2846
+msgid "Addressbook conversion"
+msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
+
+#: src/addressbook.c:2881
+msgid "Addressbook Error"
+msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
+
+#: src/addressbook.c:2882
+msgid "Could not read address index"
+msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
+
+#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1010
+msgid "Interface"
+msgstr "Èíòåðôåéñ"
+
+#: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
+msgid "Address Book"
+msgstr "Àäðåñíèê"
+
+#: src/addressbook.c:3377
+msgid "Person"
+msgstr "Ëèöå"
+
+#: src/addressbook.c:3393
+msgid "EMail Address"
+msgstr "EMail Àäðåñ"
+
+#: src/addressbook.c:3409
+msgid "Group"
+msgstr "Ãðóïà"
+
+#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
+#: src/prefs_account.c:1891
+msgid "Folder"
+msgstr "Ïàïêà"
+
+#: src/addressbook.c:3441
+msgid "vCard"
+msgstr "vCard"
+
+#: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
+msgid "JPilot"
+msgstr "JPilot"
+
+#: src/addressbook.c:3489
+msgid "LDAP Server"
+msgstr "LDAP Ñúðâúð"
+
+#: src/addrgather.c:156
+#, fuzzy
+msgid "Please specify name for address book."
+msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
+
+#: src/addrgather.c:176
+#, fuzzy
+msgid "Please select the mail headers to search."
+msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
+
+#: src/addrgather.c:183
+msgid "Busy harvesting addresses..."
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:221
+#, fuzzy
+msgid "Addresses gathered successfully."
+msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
+
+#: src/addrgather.c:285
+#, fuzzy
+msgid "No folder or message was selected."
+msgstr "Ïàïêà %s å èçáðàíà\n"
+
+#: src/addrgather.c:293
+msgid ""
+"Please select a folder to process from the folder\n"
+"list. Alternatively, select one or messages from\n"
+"the message list."
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:345
+#, fuzzy
+msgid "Folder :"
+msgstr "Ïàïêà"
+
+#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
+msgid "Address Book :"
+msgstr "Àäðåñíèê :"
+
+#: src/addrgather.c:366
+#, fuzzy
+msgid "Folder Size :"
+msgstr "Ïàïêà"
+
+#: src/addrgather.c:381
+#, fuzzy
+msgid "Process these mail header fields"
+msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
+
+#: src/addrgather.c:399
+msgid "Include sub-folders"
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:422
+#, fuzzy
+msgid "Header Name"
+msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
+
+#: src/addrgather.c:423
+#, fuzzy
+msgid "Address Count"
+msgstr "Àäðåñíèê"
+
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
+#: src/messageview.c:331
+msgid "Warning"
+msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
+
+#: src/addrgather.c:528
+#, fuzzy
+msgid "Header Fields"
+msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
+
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
+msgid "Finish"
+msgstr "Çàâúðøè"
+
+#: src/addrgather.c:588
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:596
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
+msgstr ""
+
+#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+msgid "Common address"
+msgstr "Îáùè àäðåñè"
+
+#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+msgid "Personal address"
+msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
+
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5684 src/main.c:494
+msgid "Notice"
+msgstr "Ñúîáùåíèå"
+
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3185 src/inc.c:527
+msgid "Error"
+msgstr "Ãðåøêà"
+
+#: src/alertpanel.c:279
+msgid "Show this message next time"
+msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
+
+#: src/colorlabel.c:45
+msgid "Orange"
+msgstr "Îðàíæåâ"
+
+#: src/colorlabel.c:46
+msgid "Red"
+msgstr "×åðâåí"
+
+#: src/colorlabel.c:47
+msgid "Pink"
+msgstr "Ðîçîâ"
+
+#: src/colorlabel.c:48
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Íåáåñíî ñèí"
+
+#: src/colorlabel.c:49
+msgid "Blue"
+msgstr "Ñèí"
+
+#: src/colorlabel.c:50
+msgid "Green"
+msgstr "Çåëåí"
+
+#: src/colorlabel.c:51
+msgid "Brown"
+msgstr "Êàôÿâ"
+
+#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
+#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4216
+msgid "None"
+msgstr "Íèêîé"
+
+#: src/compose.c:495
+msgid "/_Add..."
+msgstr "/_Äîáàâè"
+
+#: src/compose.c:496
+msgid "/_Remove"
+msgstr "/_Ìàõíè"
+
+#: src/compose.c:498 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
+#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
+msgid "/_Property..."
+msgstr "/Ñâîéñòâî..."
+
+#: src/compose.c:504
+msgid "/_File/_Attach file"
+msgstr "/_Ôàéë/_Ïðèêðåïè ôàéë"
+
+#: src/compose.c:505
+msgid "/_File/_Insert file"
+msgstr "/_Ôàéë/_Âìúêíè ôàéë"
+
+#: src/compose.c:506
+msgid "/_File/Insert si_gnature"
+msgstr "/_Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
+
+#: src/compose.c:511
+msgid "/_Edit/_Undo"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
+
+#: src/compose.c:512
+msgid "/_Edit/_Redo"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
+
+#: src/compose.c:514
+msgid "/_Edit/Cu_t"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
+
+#: src/compose.c:517
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
+
+#: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:427
+msgid "/_Edit/Select _all"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
+
+#: src/compose.c:520
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
+
+#: src/compose.c:521
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
+
+#: src/compose.c:526
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
+
+#: src/compose.c:531
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
+
+#: src/compose.c:536
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
+
+#: src/compose.c:541
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
+
+#: src/compose.c:546
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
+
+#: src/compose.c:551
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
+
+#: src/compose.c:556
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
+
+#: src/compose.c:561
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
+
+#: src/compose.c:566
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
+
+#: src/compose.c:571
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
+
+#: src/compose.c:576
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
+
+#: src/compose.c:581
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
+
+#: src/compose.c:586
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
+
+#: src/compose.c:591
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
+
+#: src/compose.c:597
+msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
+
+#: src/compose.c:599
+msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
+
+#: src/compose.c:601
+msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
+
+#: src/compose.c:604
+#, fuzzy
+msgid "/_Spelling"
+msgstr "/_Îòâîðè"
+
+#: src/compose.c:605
+msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:607
+msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:609
+msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:611
+msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:613
+#, fuzzy
+msgid "/_Spelling/---"
+msgstr "/_Ïîìîù/---"
+
+#: src/compose.c:614
+#, fuzzy
+msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
+msgstr "/_Íàñòðîéêè"
+
+#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:433 src/summaryview.c:431
+msgid "/_View"
+msgstr "/_Èçãëåä"
+
+#: src/compose.c:619
+msgid "/_View/_To"
+msgstr "/_Èçãëåä/Äî"
+
+#: src/compose.c:620
+msgid "/_View/_Cc"
+msgstr "/_Èçãëåä/_Cc"
+
+#: src/compose.c:621
+msgid "/_View/_Bcc"
+msgstr "/_Èçãëåä/_Bcc"
+
+#: src/compose.c:622
+msgid "/_View/_Reply to"
+msgstr "/_Èçãëåä/_Îòãîâîðè íà"
+
+#: src/compose.c:623 src/compose.c:625 src/compose.c:627 src/mainwindow.c:451
+#: src/mainwindow.c:454 src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:588 src/mainwindow.c:592
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/_Èçãëåä/---"
+
+#: src/compose.c:624
+msgid "/_View/_Followup to"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
+
+#: src/compose.c:626
+msgid "/_View/R_uler"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ëèíèÿ"
+
+#: src/compose.c:628
+msgid "/_View/_Attachment"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
+
+#: src/compose.c:630 src/mainwindow.c:595
+msgid "/_Message"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
+
+#: src/compose.c:631
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
+
+#: src/compose.c:633
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
+
+#: src/compose.c:635 src/compose.c:641 src/compose.c:646 src/compose.c:648
+#: src/compose.c:652 src/compose.c:656 src/compose.c:663 src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:602 src/mainwindow.c:611 src/mainwindow.c:613
+#: src/mainwindow.c:618
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/---"
+
+#: src/compose.c:636
+msgid "/_Message/Save to _draft folder"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
+
+#: src/compose.c:638
+msgid "/_Message/Save and _keep editing"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
+
+#: src/compose.c:642
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_To"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
+
+#: src/compose.c:643
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Cc"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
+
+#: src/compose.c:644
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Bcc"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
+
+#: src/compose.c:645
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Reply to"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
+
+#: src/compose.c:647
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Followup to"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
+
+#: src/compose.c:649
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Attach"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
+
+#: src/compose.c:653
+msgid "/_Message/Si_gn"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
+
+#: src/compose.c:654
+msgid "/_Message/_Encrypt"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Encrypt"
+
+#: src/compose.c:657
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Priority"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
+
+#: src/compose.c:658
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/_Highest"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
+
+#: src/compose.c:659
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
+
+#: src/compose.c:660
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/_Normal"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
+
+#: src/compose.c:661
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
+
+#: src/compose.c:662
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
+
+#: src/compose.c:664
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
+
+#: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:628
+msgid "/_Tools"
+msgstr "/_Èñòðóìåíòè"
+
+#: src/compose.c:666
+msgid "/_Tools/Show _ruler"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:667
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Address book"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
+
+#: src/compose.c:668
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Template"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Øàáëîí"
+
+#: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:651
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Actio_ns"
+msgstr "/_Èñòðóìåíòè"
+
+#: src/compose.c:1070 src/compose.c:1155
+#, c-format
+msgid "%s: file not exist\n"
+msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
+
+#: src/compose.c:1250 src/procmsg.c:983
+msgid "Can't get text part\n"
+msgstr "Can't get text part\n"
+
+#: src/compose.c:1308
+#, fuzzy
+msgid "Reply-To:"
+msgstr "Îòãîâîðè"
+
+#: src/compose.c:1311 src/compose.c:4085 src/compose.c:4837
+#: src/headerview.c:56
+msgid "Newsgroups:"
+msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
+
+#: src/compose.c:1314
+msgid "Followup-To:"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:1610
+msgid "Quote mark format error."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:1622
+msgid "Message reply/forward format error."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:1916
+#, c-format
+msgid "File %s doesn't exist\n"
+msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
+
+#: src/compose.c:1920
+#, c-format
+msgid "Can't get file size of %s\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
+
+#: src/compose.c:1924
+#, c-format
+msgid "File %s is empty."
+msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
+
+#: src/compose.c:1928
+#, c-format
+msgid "Can't read %s."
+msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
+
+#: src/compose.c:1953
+#, c-format
+msgid "Message: %s"
+msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
+
+#: src/compose.c:2025 src/mimeview.c:465
+msgid "Can't get the part of multipart message."
+msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
+
+#: src/compose.c:2624
+msgid " [Edited]"
+msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
+
+#: src/compose.c:2626
+#, c-format
+msgid "%s - Compose message%s"
+msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
+
+#: src/compose.c:2629
+#, c-format
+msgid "Compose message%s"
+msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
+
+#: src/compose.c:2653
+msgid ""
+"Account for sending mail is not specified.\n"
+"Please select a mail account before sending."
+msgstr ""
+"Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
+"Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
+
+#: src/compose.c:2709
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
+
+#: src/compose.c:2717 src/compose.c:4920 src/messageview.c:331
+#: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:992 src/toolbar.c:297
+msgid "Send"
+msgstr "Èçïðàùàíå"
+
+#: src/compose.c:2718
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:2738
+msgid "Could not queue message for sending"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:2782 src/compose.c:3404
+msgid "can't get recipient list."
+msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè"
+
+#: src/compose.c:2823 src/procmsg.c:1333
+#, c-format
+msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
+
+#: src/compose.c:2837 src/messageview.c:408
+msgid "Queueing"
+msgstr "Èç÷àêâàì"
+
+#: src/compose.c:2838
+msgid ""
+"Error occurred while sending the message.\n"
+"Put this message into queue folder?"
+msgstr ""
+"Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
+"Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
+
+#: src/compose.c:2844
+msgid "Can't queue the message."
+msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
+
+#: src/compose.c:2847
+msgid "Error occurred while sending the message."
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
+
+#: src/compose.c:2863
+#, fuzzy
+msgid "Can't save the message to Sent."
+msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â oubox"
+
+#: src/compose.c:2999 src/compose.c:3152 src/compose.c:3317 src/compose.c:3474
+#: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
+#: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
+#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
+#: src/procmsg.c:1314 src/utils.c:2038
+msgid "can't change file mode\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà/òèïà íà ôàéëà\n"
+
+#: src/compose.c:3094
+#, c-format
+msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3186
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message.\n"
+"Send it anyway?"
+msgstr ""
+"Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
+"Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
+
+#: src/compose.c:3216
+msgid "can't write headers\n"
+msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
+
+#: src/compose.c:3356
+msgid "can't remove the old message\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
+
+#: src/compose.c:3418
+msgid "No account for sending mails available!"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3428
+msgid "No account for posting news available!"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3566
+#, fuzzy
+msgid "can't find queue folder\n"
+msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
+
+#: src/compose.c:3573 src/messageview.c:274
+msgid "can't queue the message\n"
+msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
+
+#: src/compose.c:3616
+#, c-format
+msgid "Can't open file %s\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
+
+#: src/compose.c:4164 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+msgid "From:"
+msgstr "Îò"
+
+#: src/compose.c:4268 src/compose.c:4440 src/compose.c:5447
+msgid "MIME type"
+msgstr "MIME òèï"
+
+#: src/compose.c:4269 src/compose.c:4441 src/mimeview.c:154
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:448
+msgid "Size"
+msgstr "Ðàçìåð"
+
+#: src/compose.c:4333
+#, fuzzy
+msgid "Save Message to "
+msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â outbox"
+
+#: src/compose.c:4353 src/prefs_filtering.c:492
+#, fuzzy
+msgid "Select ..."
+msgstr " Èçáåðè... "
+
+#: src/compose.c:4491 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
+msgid "Header"
+msgstr "Çàãëàâêà"
+
+#: src/compose.c:4493 src/mimeview.c:201
+msgid "Attachments"
+msgstr "Ïðèêðåïêè"
+
+#: src/compose.c:4495
+#, fuzzy
+msgid "Others"
+msgstr "Äðóãè"
+
+#: src/compose.c:4510 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
+#: src/summary_search.c:163
+msgid "Subject:"
+msgstr "Òåìà"
+
+#: src/compose.c:4757
+#, c-format
+msgid ""
+"Spell checker could not be started.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:4921
+msgid "Send message"
+msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/compose.c:4927
+msgid "Send later"
+msgstr "... ïî êúñíî"
+
+#: src/compose.c:4928
+msgid "Put into queue folder and send later"
+msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
+
+#: src/compose.c:4935
+msgid "Draft"
+msgstr "×åðíîâè"
+
+#: src/compose.c:4936
+msgid "Save to draft folder"
+msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
+
+#: src/compose.c:4945 src/compose.c:6329
+msgid "Insert"
+msgstr "Âìúêíè"
+
+#: src/compose.c:4946
+msgid "Insert file"
+msgstr "Âìúêíè ôàéë"
+
+#: src/compose.c:4953
+msgid "Attach"
+msgstr "Ïðèêðåïè"
+
+#: src/compose.c:4954
+msgid "Attach file"
+msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
+
+#: src/compose.c:4963 src/prefs_common.c:1740
+msgid "Signature"
+msgstr "Ïîäïèñ"
+
+#: src/compose.c:4964
+msgid "Insert signature"
+msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
+
+#: src/compose.c:4972 src/prefs_common.c:2861
+msgid "Editor"
+msgstr "Ðåäàêòîð"
+
+#: src/compose.c:4973
+msgid "Edit with external editor"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
+
+#: src/compose.c:4981
+msgid "Linewrap"
+msgstr "Ïðåíåñè"
+
+#: src/compose.c:4982
+msgid "Wrap all long lines"
+msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
+
+#: src/compose.c:5342
+msgid "Invalid MIME type."
+msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
+
+#: src/compose.c:5360
+msgid "File doesn't exist or is empty."
+msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
+
+#: src/compose.c:5429
+msgid "Property"
+msgstr "Ñâîéñòâî"
+
+#: src/compose.c:5474
+msgid "Encoding"
+msgstr "Åíêîäèíã"
+
+#: src/compose.c:5503
+msgid "Path"
+msgstr "Ïúò"
+
+#: src/compose.c:5504 src/prefs_toolbar.c:826
+msgid "File name"
+msgstr "Èìå íà ôàéëà"
+
+#: src/compose.c:5655
+#, c-format
+msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
+msgstr "External editor command line is invalid: `%s'\n"
+
+#: src/compose.c:5681
+#, c-format
+msgid ""
+"The external editor is still working.\n"
+"Force terminating the process?\n"
+"process group id: %d"
+msgstr ""
+"Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
+"Íàñèëñòâåíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
+"process group id: %d"
+
+#: src/compose.c:5694
+#, c-format
+msgid "Terminated process group id: %d"
+msgstr "Terminated process group id: %d"
+
+#: src/compose.c:5695
+#, c-format
+msgid "Temporary file: %s"
+msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
+
+#: src/compose.c:5752
+msgid "Couldn't exec external editor\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
+
+#: src/compose.c:5756
+msgid "Couldn't write to file\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
+
+#: src/compose.c:5758
+msgid "Pipe read failed\n"
+msgstr "Pipe read failed\n"
+
+#: src/compose.c:6132 src/inc.c:168 src/inc.c:273 src/mainwindow.c:2252
+msgid "Offline warning"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:6133 src/inc.c:169 src/inc.c:274 src/mainwindow.c:2253
+msgid "You're working offline. Override?"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:6236 src/compose.c:6257
+msgid "Select file"
+msgstr "Èçáåðè ôàéë"
+
+#: src/compose.c:6289
+msgid "Discard message"
+msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/compose.c:6290
+msgid "This message has been modified. discard it?"
+msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
+
+#: src/compose.c:6291
+msgid "Discard"
+msgstr "Îòõâúðëè"
+
+#: src/compose.c:6291
+msgid "to Draft"
+msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
+
+#: src/compose.c:6326
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè øàáëîí?"
+
+#: src/compose.c:6328
+#, fuzzy
+msgid "Apply template"
+msgstr "Èçòðèâàíå íà øàáëîíà"
+
+#: src/compose.c:6329
+#, fuzzy
+msgid "Replace"
+msgstr "Øàáëîí"
+
+#: src/editaddress.c:143
+msgid "Add New Person"
+msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
+
+#: src/editaddress.c:144
+msgid "Edit Person Details"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
+
+#: src/editaddress.c:285
+msgid "An E-Mail address must be supplied."
+msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
+
+#: src/editaddress.c:422
+msgid "A Name and Value must be supplied."
+msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
+
+#: src/editaddress.c:480
+msgid "Edit Person Data"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
+
+#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
+msgid "Display Name"
+msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
+
+#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
+msgid "Last Name"
+msgstr "Ôàìèëèÿ"
+
+#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
+msgid "First Name"
+msgstr "Èìå"
+
+#: src/editaddress.c:589
+#, fuzzy
+msgid "Nickname"
+msgstr "Ïðÿêîð"
+
+#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
+#: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
+msgid "E-Mail Address"
+msgstr "E-Mail àäðåñ"
+
+#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
+msgid "Alias"
+msgstr "Ïñåâäîíèì"
+
+#: src/editaddress.c:710
+msgid "Move Up"
+msgstr "Íàãîðå"
+
+#: src/editaddress.c:713
+msgid "Move Down"
+msgstr "Íàäîëó"
+
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
+msgid "Modify"
+msgstr "Ïðîìåíè"
+
+#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
+#: src/summary_search.c:207
+msgid "Clear"
+msgstr "Èç÷èñòè"
+
+#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:393
+msgid "Value"
+msgstr "Ñòîéíîñò"
+
+#: src/editaddress.c:883
+msgid "Basic Data"
+msgstr "Îñíîâíè äàííè"
+
+#: src/editaddress.c:885
+msgid "User Attributes"
+msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
+
+#: src/editbook.c:112
+msgid "File appears to be Ok."
+msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
+
+#: src/editbook.c:115
+msgid "File does not appear to be a valid address book format."
+msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
+
+#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+msgid "Could not read file."
+msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
+
+#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+msgid "Edit Addressbook"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
+
+#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+msgid " Check File "
+msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
+
+#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
+msgid "File"
+msgstr "Ôàéë"
+
+#: src/editbook.c:283
+msgid "Add New Addressbook"
+msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
+
+#: src/editgroup.c:105
+msgid "A Group Name must be supplied."
+msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî"
+
+#: src/editgroup.c:261
+msgid "Edit Group Data"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
+
+#: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
+msgid "Group Name"
+msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
+
+#: src/editgroup.c:308
+msgid "Addresses in Group"
+msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
+
+#: src/editgroup.c:310
+msgid " -> "
+msgstr " -> "
+
+#: src/editgroup.c:337
+msgid " <- "
+msgstr " <- "
+
+#: src/editgroup.c:339
+msgid "Available Addresses"
+msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
+
+#: src/editgroup.c:403
+msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
+
+#: src/editgroup.c:453
+msgid "Edit Group Details"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
+
+#: src/editgroup.c:456
+msgid "Add New Group"
+msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
+
+#: src/editgroup.c:506
+msgid "Edit folder"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
+
+#: src/editgroup.c:506
+msgid "Input the new name of folder:"
+msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
+
+#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
+#: src/folderview.c:2211
+msgid "New folder"
+msgstr "Íîâà ïàïêà"
+
+#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913
+msgid "Input the name of new folder:"
+msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
+
+#: src/editjpilot.c:189
+msgid "File does not appear to be JPilot format."
+msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
+
+#: src/editjpilot.c:225
+msgid "Select JPilot File"
+msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
+
+#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+msgid "Edit JPilot Entry"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
+
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
+#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1919
+msgid " ... "
+msgstr " ... "
+
+#: src/editjpilot.c:319
+msgid "Additional e-Mail address item(s)"
+msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àðòèêóëè"
+
+#: src/editjpilot.c:408
+msgid "Add New JPilot Entry"
+msgstr "Add New JPilot Entry"
+
+#: src/editldap.c:164
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
+
+#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
+
+#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+msgid "Edit LDAP Server"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
+
+#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
+msgid "Hostname"
+msgstr "Hostname"
+
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
+msgid "Port"
+msgstr "Ïîðò"
+
+#: src/editldap.c:328
+msgid " Check Server "
+msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
+
+#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
+msgid "Search Base"
+msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
+
+#: src/editldap.c:390
+msgid "Search Criteria"
+msgstr "Òúðñè Êðèòåðèé"
+
+#: src/editldap.c:397
+msgid " Reset "
+msgstr "Ïðîìåíè "
+
+#: src/editldap.c:402
+msgid "Bind DN"
+msgstr "Bind DN"
+
+#: src/editldap.c:411
+msgid "Bind Password"
+msgstr "Bind Ïàðîëà"
+
+#: src/editldap.c:420
+msgid "Timeout (secs)"
+msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
+
+#: src/editldap.c:434
+msgid "Maximum Entries"
+msgstr "Ìàêñèìàëíè Entries"
+
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:723
+msgid "Basic"
+msgstr "Îñíîâíè"
+
+#: src/editldap.c:462
+msgid "Extended"
+msgstr "Ðàçøèðåíè"
+
+#: src/editldap.c:547
+msgid "Add New LDAP Server"
+msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
+
+#: src/editldap_basedn.c:141
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
+
+#: src/editldap_basedn.c:202
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
+
+#: src/editldap_basedn.c:286
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+
+#: src/editvcard.c:96
+msgid "File does not appear to be vCard format."
+msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
+
+#: src/editvcard.c:132
+msgid "Select vCard File"
+msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
+
+#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
+msgid "Edit vCard Entry"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
+
+#: src/editvcard.c:296
+msgid "Add New vCard Entry"
+msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
+
+#: src/exphtmldlg.c:101
+msgid "Please specify output directory and file to create."
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:104
+msgid "Select stylesheet and formatting."
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:107
+#, fuzzy
+msgid "File exported successfully."
+msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
+
+#: src/exphtmldlg.c:154
+#, c-format
+msgid ""
+"HTML Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:157
+msgid "Create Directory"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:166
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for HTML file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:168
+msgid "Failed to Create Directory"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:318
+#, fuzzy
+msgid "Select HTML Output File"
+msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
+
+#: src/exphtmldlg.c:387
+msgid "HTML Output File"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:443
+msgid "Stylesheet"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3681 src/prefs_common.c:4002
+msgid "Default"
+msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
+
+#: src/exphtmldlg.c:462
+#, fuzzy
+msgid "Full"
+msgstr "Ïúëíî èìå"
+
+#: src/exphtmldlg.c:468
+#, fuzzy
+msgid "Custom"
+msgstr "Îáè÷àéíè çàãëàâêè"
+
+#: src/exphtmldlg.c:474
+msgid "Custom-2"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:480
+msgid "Custom-3"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:486
+msgid "Custom-4"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:500
+#, fuzzy
+msgid "Full Name Format"
+msgstr "Ïúëíî èìå"
+
+#: src/exphtmldlg.c:507
+#, fuzzy
+msgid "First Name, Last Name"
+msgstr "Èìå"
+
+#: src/exphtmldlg.c:513
+#, fuzzy
+msgid "Last Name, First Name"
+msgstr "Èìå"
+
+#: src/exphtmldlg.c:527
+msgid "Color Banding"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:533
+msgid "Format E-Mail Links"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:539
+#, fuzzy
+msgid "Format User Attributes"
+msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
+
+#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
+msgid "File Name"
+msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
+
+#: src/exphtmldlg.c:599
+#, fuzzy
+msgid "Open with Web Browser"
+msgstr "Èíòåðíåò áðàóçúð"
+
+#: src/exphtmldlg.c:628
+#, fuzzy
+msgid "Export Address Book to HTML File"
+msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
+
+#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
+msgid "Prev"
+msgstr "Ïðåäèøåí"
+
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:307
+msgid "Next"
+msgstr "Ñëåäâàù"
+
+#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
+msgid "File Info"
+msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
+
+#: src/exphtmldlg.c:693
+#, fuzzy
+msgid "Format"
+msgstr "Ïðåïðàòè"
+
+#: src/export.c:127
+msgid "Export"
+msgstr "Èçíåñè"
+
+#: src/export.c:146
+msgid "Specify target folder and mbox file."
+msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
+
+#: src/export.c:156
+msgid "Source dir:"
+msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
+
+#: src/export.c:161
+msgid "Exporting file:"
+msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
+
+#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
+#: src/prefs_account.c:1176 src/prefs_filter.c:361
+msgid " Select... "
+msgstr " Èçáåðè... "
+
+#: src/export.c:219
+msgid "Select exporting file"
+msgstr "Èçáåðè èçíàñÿí ôàéë"
+
+#: src/exporthtml.c:799
+#, fuzzy
+msgid "Full Name"
+msgstr "Ïúëíî èìå"
+
+#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
+msgid "Attributes"
+msgstr "Àòðèáóòè"
+
+#: src/exporthtml.c:1004
+#, fuzzy
+msgid "Sylpheed Address Book"
+msgstr "Àäðåñíèê"
+
+#: src/exporthtml.c:1116
+msgid "Name already exists but is not a directory."
+msgstr ""
+
+#: src/exporthtml.c:1119
+msgid "No permissions to create directory."
+msgstr ""
+
+#: src/exporthtml.c:1122
+msgid "Name is too long."
+msgstr ""
+
+#: src/exporthtml.c:1125
+#, fuzzy
+msgid "Not specified."
+msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
+
+#: src/foldersel.c:146
+msgid "Select folder"
+msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
+
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1042
+msgid "Inbox"
+msgstr "Inbox"
+
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1058
+#, fuzzy
+msgid "Sent"
+msgstr "Èçïðàùàíå"
+
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1074
+msgid "Queue"
+msgstr "×àêàùè"
+
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1090
+msgid "Trash"
+msgstr "Êîø÷å"
+
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1104
+#, fuzzy
+msgid "Drafts"
+msgstr "×åðíîâè"
+
+#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
+msgid "/Create _new folder..."
+msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
+
+#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
+msgid "/_Rename folder..."
+msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
+
+#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
+msgid "/_Delete folder"
+msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
+
+#: src/folderview.c:263 src/folderview.c:282
+msgid "/Remove _mailbox"
+msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
+
+#: src/folderview.c:266 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:322
+#, fuzzy
+msgid "/_Processing..."
+msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
+
+#: src/folderview.c:267
+#, fuzzy
+msgid "/_Scoring..."
+msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
+
+#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
+#, fuzzy
+msgid "/Mark all _read"
+msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
+
+#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:300
+msgid "/R_escan folder tree"
+msgstr "/Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
+
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
+#, fuzzy
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
+
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307 src/folderview.c:323
+#, fuzzy
+msgid "/S_coring..."
+msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
+
+#: src/folderview.c:302
+msgid "/Remove _IMAP4 account"
+msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
+
+#: src/folderview.c:314
+#, fuzzy
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
+
+#: src/folderview.c:316
+msgid "/_Remove newsgroup"
+msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
+
+#: src/folderview.c:318
+msgid "/Remove _news account"
+msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
+
+#: src/folderview.c:348
+msgid "New"
+msgstr "Íîâè"
+
+#: src/folderview.c:349 src/prefs_summary_column.c:68
+msgid "Unread"
+msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
+
+#: src/folderview.c:350 src/selective_download.c:800
+msgid "#"
+msgstr "#"
+
+#: src/folderview.c:569
+msgid "Setting folder info..."
+msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
+
+#: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:2714 src/setup.c:81
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
+msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
+
+#: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:2719 src/setup.c:86
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s ..."
+msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
+
+#: src/folderview.c:796
+#, fuzzy
+msgid "Rescan folder tree"
+msgstr "/Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
+
+#: src/folderview.c:797
+msgid ""
+"All previous settings for each folders will be lost.\n"
+"Continue?"
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:803
+msgid "Rescanning folder tree..."
+msgstr "Ïðåðàçãëåæäàì äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
+
+#: src/folderview.c:825
+msgid "Rescanning all folder trees..."
+msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
+
+#: src/folderview.c:903
+#, fuzzy
+msgid "Checking for new messages in all folders..."
+msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5124
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:1846 src/folderview.c:1914 src/folderview.c:2215
+msgid "NewFolder"
+msgstr "ÍîâàÏàïêà"
+
+#: src/folderview.c:1851 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2220
+#, c-format
+msgid "`%c' can't be included in folder name."
+msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
+
+#: src/folderview.c:1864 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1987
+#: src/folderview.c:2063 src/folderview.c:2232
+#, c-format
+msgid "The folder `%s' already exists."
+msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
+
+#: src/folderview.c:1871 src/folderview.c:2239
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
+
+#: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2053
+#, c-format
+msgid "Input new name for `%s':"
+msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
+
+#: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2055
+msgid "Rename folder"
+msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
+
+#: src/folderview.c:2113
+#, c-format
+msgid ""
+"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
+"Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
+
+#: src/folderview.c:2115
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
+
+#: src/folderview.c:2124
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
+msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
+
+#: src/folderview.c:2176
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+msgstr ""
+"Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
+"(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
+
+#: src/folderview.c:2178
+#, fuzzy
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
+
+#: src/folderview.c:2212
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+"Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
+"(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
+" äîáàâåòå '/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
+
+#: src/folderview.c:2284
+#, c-format
+msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2285
+msgid "Delete IMAP4 account"
+msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
+
+#: src/folderview.c:2418
+#, c-format
+msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
+msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2419
+msgid "Delete newsgroup"
+msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
+
+#: src/folderview.c:2454
+#, c-format
+msgid "Really delete news account `%s'?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2455
+msgid "Delete news account"
+msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
+
+#: src/grouplistdialog.c:173
+msgid "Subscribe to newsgroup"
+msgstr "Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà"
+
+#: src/grouplistdialog.c:189
+msgid "Select newsgroups to subscribe."
+msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå"
+
+#: src/grouplistdialog.c:195
+msgid "Find groups:"
+msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
+
+#: src/grouplistdialog.c:203
+msgid " Search "
+msgstr "Òúðñåíå"
+
+#: src/grouplistdialog.c:215
+msgid "Newsgroup name"
+msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
+
+#: src/grouplistdialog.c:216
+msgid "Messages"
+msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/grouplistdialog.c:217
+msgid "Type"
+msgstr "Òèï"
+
+#: src/grouplistdialog.c:243
+msgid "Refresh"
+msgstr "Îïðåñíè"
+
+#: src/grouplistdialog.c:347
+msgid "moderated"
+msgstr "ïî-âúçäúðæàíè"
+
+#: src/grouplistdialog.c:349
+msgid "readonly"
+msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
+
+#: src/grouplistdialog.c:351
+msgid "unknown"
+msgstr "íåèçâåñòåí"
+
+#: src/grouplistdialog.c:398
+msgid "Can't retrieve newsgroup list."
+msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
+
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1014
+msgid "Done."
+msgstr "Ãîòîâî."
+
+#: src/grouplistdialog.c:477
+#, c-format
+msgid "%d newsgroups received (%s read)"
+msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
+
+#: src/gtkaspell.c:479
+#, fuzzy
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr " ïèñìî(à) å(ñà) èçáðàíî(è)"
+
+#: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
+msgid "Normal Mode"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:740
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:973
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:1307
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:1317
+#, c-format
+msgid "Replace \"%s\" with: "
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:1337
+msgid ""
+"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
+msgid "Fast Mode"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:1682
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:1695
+msgid "Accept in this session"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:1705
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:1715
+#, fuzzy
+msgid "Replace with..."
+msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
+
+#: src/gtkaspell.c:1725
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
+
+#: src/gtkaspell.c:1744
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:1755
+#, fuzzy
+msgid "Others..."
+msgstr "Äðóãè"
+
+#: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
+#, fuzzy
+msgid "More..."
+msgstr "/Ïðåìåñòè"
+
+#: src/gtkaspell.c:1820
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:1833
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1580
+#, fuzzy
+msgid "Check while typing"
+msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
+
+#: src/gtkaspell.c:1897
+#, fuzzy
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "Óñëîâèå"
+
+#: src/gtkaspell.c:2052
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
+msgid "Abcdef"
+msgstr "Àáâãäå"
+
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2224
+msgid "(No From)"
+msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
+
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2267 src/summaryview.c:2270
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
+
+#: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
+msgid "Can't load the image."
+msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ èçîáðàæåíèåòî."
+
+#: src/imap.c:427
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
+
+#: src/imap.c:469
+#, fuzzy
+msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
+msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
+
+#: src/imap.c:482
+#, c-format
+msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
+
+#: src/imap.c:683
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't select mailbox %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
+
+#: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
+#, c-format
+msgid "can't fetch message %d\n"
+msgstr "íå ìîãà äà äîíåñà ñúîáùåíèå %d\n"
+
+#: src/imap.c:722 src/imap.c:731
+#, c-format
+msgid "can't append message %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
+
+#: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
+#: src/mh.c:712
+msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
+msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
+
+#: src/imap.c:769
+#, fuzzy
+msgid "can't copy message\n"
+msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
+
+#: src/imap.c:985
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:992 src/imap.c:1037
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1030
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1220
+msgid "error occured while getting LIST.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1338
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create '%s'\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
+
+#: src/imap.c:1343
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
+
+#: src/imap.c:1406
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1427
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
+
+#: src/imap.c:1498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
+
+#: src/imap.c:1564
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
+
+#: src/imap.c:1597 src/imap.c:3219
+msgid "can't get envelope\n"
+msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
+
+#: src/imap.c:1605 src/imap.c:3226
+msgid "error occurred while getting envelope.\n"
+msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
+
+#: src/imap.c:1627 src/imap.c:3254
+#, c-format
+msgid "can't parse envelope: %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1716
+#, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1737
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:1744
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:1768
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1780
+msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1854
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
+
+#: src/imap.c:2284
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
+
+#: src/imap.c:2407
+msgid "IMAP4 login failed.\n"
+msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
+
+#: src/imap.c:2668
+#, c-format
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
+
+#: src/imap.c:2673
+msgid "(sending file...)"
+msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
+
+#: src/imap.c:2709
+#, c-format
+msgid "can't copy %d to %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
+
+#: src/imap.c:2734
+#, c-format
+msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:2748
+msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:2947 src/imap.c:2984
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:3018 src/imap.c:3051
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgstr ""
+
+#: src/import.c:131
+msgid "Import"
+msgstr "Âíåñè"
+
+#: src/import.c:150
+msgid "Specify target mbox file and destination folder."
+msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
+
+#: src/import.c:160
+msgid "Importing file:"
+msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
+
+#: src/import.c:165
+msgid "Destination dir:"
+msgstr ""
+
+#: src/import.c:223
+msgid "Select importing file"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:118
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:121
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:124
+msgid "File imported."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+msgid "Please select a file."
+msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
+
+#: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
+
+#: src/importldif.c:318
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
+
+#: src/importldif.c:341
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
+
+#: src/importldif.c:426
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
+
+#: src/importldif.c:542
+msgid "S"
+msgstr "Ñ"
+
+#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
+msgid "LDIF Field"
+msgstr "LDIF Ïîëå"
+
+#: src/importldif.c:544
+msgid "Attribute Name"
+msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
+
+#: src/importldif.c:602
+msgid "Attribute"
+msgstr "Àòðèáóò"
+
+#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
+msgid "Select"
+msgstr "Èçáåðè"
+
+#: src/importldif.c:674
+msgid "File Name :"
+msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
+
+#: src/importldif.c:684
+msgid "Records :"
+msgstr "Çàïèñè :"
+
+#: src/importldif.c:712
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
+
+#: src/importmutt.c:143
+#, fuzzy
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
+
+#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
+#: src/importpine.c:329
+#, fuzzy
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
+
+#: src/importmutt.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
+
+#: src/importmutt.c:239
+#, fuzzy
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
+
+#: src/importpine.c:143
+#, fuzzy
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
+
+#: src/importpine.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
+
+#: src/importpine.c:239
+#, fuzzy
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
+
+#: src/inc.c:251 src/inc.c:340 src/send.c:358
+msgid "Standby"
+msgstr "Ãîòîâíîñò"
+
+#: src/inc.c:364
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/inc.c:494
+msgid "Retrieving"
+msgstr "Ïîëó÷àâàì"
+
+#: src/inc.c:503
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
+
+#: src/inc.c:507
+#, fuzzy
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/inc.c:514
+msgid "Connection failed"
+msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
+
+#: src/inc.c:518
+msgid "Auth failed"
+msgstr "Óäîáðåíèåòî ñå ïðîâàëè"
+
+#: src/inc.c:522 src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:531
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Îòêàçàíî"
+
+#: src/inc.c:544
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Authorization for %s on %s failed"
+msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
+
+#: src/inc.c:623
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Finished (%d new message(s))"
+msgstr "\t%d íîâè ñúîáùåíèÿ\n"
+
+#: src/inc.c:626
+#, fuzzy
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/inc.c:634
+#, fuzzy
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
+
+#: src/inc.c:697
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/inc.c:725
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
+msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
+
+#: src/inc.c:733
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
+
+#: src/inc.c:740
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
+
+#: src/inc.c:850 src/inc.c:917
+#, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
+
+#: src/inc.c:882
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
+
+#: src/inc.c:886
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
+
+#: src/inc.c:890
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
+
+#: src/inc.c:894
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
+
+#: src/inc.c:898
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
+
+#: src/inc.c:902
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Retrieving header (%d / %d)"
+msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
+
+#: src/inc.c:933
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Deleting message %d"
+msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/inc.c:939
+msgid "Quitting"
+msgstr "Ïðåêúñâàì"
+
+#: src/inc.c:975
+msgid "a message won't be received\n"
+msgstr "ñúîáùåíèå íå áåøå ïîëó÷åíî\n"
+
+#: src/inc.c:1010
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1013
+msgid "No disk space left."
+msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
+
+#: src/inc.c:1017
+#, fuzzy
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Íàñòðîéêè íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
+
+#: src/inc.c:1045
+#, fuzzy
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà"
+
+#: src/inputdialog.c:151
+#, c-format
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
+
+#: src/inputdialog.c:153
+msgid "Input password"
+msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
+
+#: src/logwindow.c:59
+msgid "Protocol log"
+msgstr ""
+
+#: src/logwindow.c:216
+#, fuzzy
+msgid "Error clearing log\n"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
+
+#: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
+#, c-format
+msgid ""
+"File `%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
+"Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
+
+#: src/main.c:182
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:268
+#, fuzzy
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî.\n"
+"OpenPGP ïîäðúæêà íå å äåéñòâàùà."
+
+#: src/main.c:418
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
+
+#: src/main.c:421
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr " --compose [àäðåñ]\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà öú÷èíÿâàíå]"
+
+#: src/main.c:422
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:425
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/main.c:426
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
+
+#: src/main.c:427
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/main.c:428
+msgid "  --status               show the total number of messages"
+msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
+
+#: src/main.c:429
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
+
+#: src/main.c:430
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
+
+#: src/main.c:431
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
+
+#: src/main.c:475
+#, fuzzy
+msgid "top level folder"
+msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
+
+#: src/main.c:495
+msgid "Composing message exists. Really quit?"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:502
+msgid "Queued messages"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:503
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
+
+#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:2263
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
+
+#: src/mainwindow.c:405
+msgid "/_File/_Add mailbox..."
+msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
+
+#: src/mainwindow.c:406
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
+msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
+
+#: src/mainwindow.c:407
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
+msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/mainwindow.c:409
+msgid "/_File/_Folder"
+msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
+
+#: src/mainwindow.c:410
+msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
+msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
+
+#: src/mainwindow.c:412
+msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
+msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
+
+#: src/mainwindow.c:413
+msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
+msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
+
+#: src/mainwindow.c:414
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
+
+#: src/mainwindow.c:415
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:416
+msgid "/_File/Empty _trash"
+msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
+
+#: src/mainwindow.c:417
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/_Ôàéë/_Âìúêíè ôàéë"
+
+#: src/mainwindow.c:419
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
+
+#: src/mainwindow.c:420
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
+
+#: src/mainwindow.c:423
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
+
+#: src/mainwindow.c:428
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Select thread"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
+
+#: src/mainwindow.c:430
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
+
+#: src/mainwindow.c:432
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ñúîáùåíèÿ..."
+
+#: src/mainwindow.c:434
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
+
+#: src/mainwindow.c:435
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/_Èçãëåä/Äúðâî íà ïàïêàòà"
+
+#: src/mainwindow.c:437
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèâòî"
+
+#: src/mainwindow.c:439
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/_Èçãëåä/Èíñòðóìåíòàðèóì"
+
+#: src/mainwindow.c:441
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
+msgstr "/_Èçãëåä/ÈíñòðóìåíòàðèóìÈêîíè è òåêñò"
+
+#: src/mainwindow.c:443
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
+msgstr "/_Èçãëåä/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
+
+#: src/mainwindow.c:445
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
+msgstr "/_Èçãëåä/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
+
+#: src/mainwindow.c:447
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
+msgstr "/_Èçãëåä/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
+
+#: src/mainwindow.c:449
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñòàòóñ áàð"
+
+#: src/mainwindow.c:452
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
+
+#: src/mainwindow.c:453
+msgid "/_View/Separate m_essage view"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:455
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
+
+#: src/mainwindow.c:456
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
+
+#: src/mainwindow.c:457
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
+
+#: src/mainwindow.c:458
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _date"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
+
+#: src/mainwindow.c:459
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _from"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
+
+#: src/mainwindow.c:460
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _subject"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
+
+#: src/mainwindow.c:461
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
+
+#: src/mainwindow.c:463
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
+
+#: src/mainwindow.c:464
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _unread"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
+
+#: src/mainwindow.c:465
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
+
+#: src/mainwindow.c:467
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
+
+#: src/mainwindow.c:468
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
+
+#: src/mainwindow.c:469
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
+
+#: src/mainwindow.c:470 src/mainwindow.c:473
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
+
+#: src/mainwindow.c:471
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
+
+#: src/mainwindow.c:472
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
+
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
+
+#: src/mainwindow.c:476
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
+
+#: src/mainwindow.c:477
+#, fuzzy
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
+
+#: src/mainwindow.c:478
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
+
+#: src/mainwindow.c:479
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:480
+msgid "/_View/Set display _item..."
+msgstr "/_Èçãëåä/Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè"
+
+#: src/mainwindow.c:483
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
+
+#: src/mainwindow.c:484
+msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:485
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:491 src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:504
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
+
+#: src/mainwindow.c:487
+msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:489
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:492
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:493
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:495
+msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:497
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:500
+msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:502
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:505
+msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
+
+#: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:516
+msgid "/_View/_Code set/---"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
+
+#: src/mainwindow.c:513
+msgid "/_View/_Code set"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
+
+#: src/mainwindow.c:514
+msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
+
+#: src/mainwindow.c:517
+msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/mainwindow.c:521
+msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/mainwindow.c:525
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:527
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-15)"
+
+#: src/mainwindow.c:531
+msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Central European (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/mainwindow.c:534
+msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/_Baltic (ISO-8859-13)"
+
+#: src/mainwindow.c:536
+msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Baltic (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/mainwindow.c:539
+msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Greek (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/mainwindow.c:542
+msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Turkish (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/mainwindow.c:545
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/mainwindow.c:547
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (KOI8-_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:549
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:553
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:556
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+
+#: src/mainwindow.c:559
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_EUC-JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:561
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_Shift__JIS)"
+
+#: src/mainwindow.c:565
+msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Simplified Chinese (_GB2312)"
+
+#: src/mainwindow.c:567
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (_Big5)"
+
+#: src/mainwindow.c:569
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+
+#: src/mainwindow.c:571
+msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:574
+msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (EUC-_KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:576
+msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (ISO-2022-KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:579
+msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (TIS-620)"
+
+#: src/mainwindow.c:581
+msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (Windows-874)"
+
+#: src/mainwindow.c:589 src/summaryview.c:432
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
+
+#: src/mainwindow.c:590
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èçõîäíèÿ êîä"
+
+#: src/mainwindow.c:591
+msgid "/_View/Show all _header"
+msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
+
+#: src/mainwindow.c:593
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè"
+
+#: src/mainwindow.c:596
+msgid "/_Message/Get new ma_il"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
+
+#: src/mainwindow.c:597
+msgid "/_Message/Get from _all accounts"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
+
+#: src/mainwindow.c:599
+msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
+
+#: src/mainwindow.c:601
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/mainwindow.c:603
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:604
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:605
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
+
+#: src/mainwindow.c:606
+msgid "/_Message/Repl_y to sender"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
+
+#: src/mainwindow.c:607
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+
+#: src/mainwindow.c:608
+msgid "/_Message/Reply to a_ll"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+
+#: src/mainwindow.c:609
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
+
+#: src/mainwindow.c:610
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
+
+#: src/mainwindow.c:612
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
+
+#: src/mainwindow.c:614
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
+
+#: src/mainwindow.c:615
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
+
+#: src/mainwindow.c:616
+msgid "/_Message/_Delete"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
+
+#: src/mainwindow.c:617
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:619
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
+
+#: src/mainwindow.c:620
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
+
+#: src/mainwindow.c:621
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
+
+#: src/mainwindow.c:622
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
+
+#: src/mainwindow.c:623
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
+
+#: src/mainwindow.c:624
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
+
+#: src/mainwindow.c:626
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
+
+#: src/mainwindow.c:629
+msgid "/_Tools/_Selective download..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:631
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
+
+#: src/mainwindow.c:632
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
+
+#: src/mainwindow.c:634
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
+
+#: src/mainwindow.c:635
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:637
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:640
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Filter messages"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
+
+#: src/mainwindow.c:641
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå"
+
+#: src/mainwindow.c:642
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
+
+#: src/mainwindow.c:644
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
+
+#: src/mainwindow.c:646
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
+
+#: src/mainwindow.c:648
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
+
+#: src/mainwindow.c:653
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/mainwindow.c:656
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
+
+#: src/mainwindow.c:658
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
+
+#: src/mainwindow.c:660
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/_Íàñòðîéêè"
+
+#: src/mainwindow.c:661
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
+
+#: src/mainwindow.c:663
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
+
+#: src/mainwindow.c:666
+msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
+
+#: src/mainwindow.c:669
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Scoring..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
+
+#: src/mainwindow.c:671
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
+
+#: src/mainwindow.c:673
+msgid "/_Configuration/_Template..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
+
+#: src/mainwindow.c:674
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
+
+#: src/mainwindow.c:675
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
+
+#: src/mainwindow.c:676
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
+
+#: src/mainwindow.c:678
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
+
+#: src/mainwindow.c:680
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
+
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
+
+#: src/mainwindow.c:686
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî"
+
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Help/_Manual/_English"
+msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
+
+#: src/mainwindow.c:688
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_Manual/_German"
+msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
+
+#: src/mainwindow.c:689
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
+msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
+
+#: src/mainwindow.c:690
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_Manual/_French"
+msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
+
+#: src/mainwindow.c:691
+msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
+msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
+
+#: src/mainwindow.c:692
+msgid "/_Help/_FAQ"
+msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
+
+#: src/mainwindow.c:693
+msgid "/_Help/_FAQ/_English"
+msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
+
+#: src/mainwindow.c:694
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_German"
+msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
+
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
+msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
+
+#: src/mainwindow.c:696
+msgid "/_Help/_FAQ/_French"
+msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
+
+#: src/mainwindow.c:697
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
+msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
+
+#: src/mainwindow.c:698
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/_Ïîìîù/---"
+
+#: src/mainwindow.c:896
+#, c-format
+msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
+msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
+
+#: src/mainwindow.c:1106 src/mainwindow.c:1123 src/prefs_folder_item.c:420
+#: src/selective_download.c:591
+msgid "Untitled"
+msgstr "Íåîçàãëàâåí"
+
+#: src/mainwindow.c:1124
+msgid "none"
+msgstr "íèùî"
+
+#: src/mainwindow.c:1301
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
+
+#: src/mainwindow.c:1302
+msgid "Empty all messages in trash?"
+msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
+
+#: src/mainwindow.c:1327
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
+
+#: src/mainwindow.c:1328
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
+"àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
+"ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
+
+#: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1372
+#, c-format
+msgid "The mailbox `%s' already exists."
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
+
+#: src/mainwindow.c:1339 src/setup.c:57
+msgid "Mailbox"
+msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
+
+#: src/mainwindow.c:1345 src/setup.c:63
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there."
+msgstr ""
+"Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
+"Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
+
+#: src/mainwindow.c:1365
+#, fuzzy
+msgid "Add mbox mailbox"
+msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
+
+#: src/mainwindow.c:1366
+msgid "Input the location of mailbox."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1387
+msgid "Creation of the mailbox failed."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1691
+msgid "Sylpheed - Folder View"
+msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
+
+#: src/mainwindow.c:1707 src/messageview.c:134
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:2048
+msgid "Exit"
+msgstr "Èçõîä"
+
+#: src/mainwindow.c:2048
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
+
+#: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
+#: src/matcher.c:956 src/matcher.c:957 src/matcher.c:958 src/matcher.c:959
+#: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
+#: src/prefs_filter.c:868
+msgid "(none)"
+msgstr "(íÿìà)"
+
+#: src/matcher.c:998
+#, fuzzy
+msgid "filename is not set"
+msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
+
+#: src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1231 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
+#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:575 src/prefs_account.c:589
+#: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
+#: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
+#: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
+#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:793
+#: src/procmime.c:808
+msgid "failed to write configuration to file\n"
+msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
+
+#: src/mbox.c:51 src/mbox.c:201
+msgid "can't write to temporary file\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mbox.c:81
+msgid "can't read mbox file.\n"
+msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
+
+#: src/mbox.c:88
+#, c-format
+msgid "invalid mbox format: %s\n"
+msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
+
+#: src/mbox.c:95
+#, c-format
+msgid "malformed mbox: %s\n"
+msgstr "äåôîðìèðàí mbox ôîðìàò: %s\n"
+
+#: src/mbox.c:113
+msgid "can't open temporary file\n"
+msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
+
+#: src/mbox.c:166
+#, c-format
+msgid ""
+"unescaped From found:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/mbox.c:268 src/mbox_folder.c:170
+#, c-format
+msgid "can't create lock file %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
+
+#: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:171
+msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
+msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
+
+#: src/mbox.c:281 src/mbox_folder.c:183
+#, c-format
+msgid "can't create %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
+
+#: src/mbox.c:287 src/mbox_folder.c:189
+msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
+msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
+
+#: src/mbox.c:316
+#, c-format
+msgid "can't lock %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
+
+#: src/mbox.c:323 src/mbox.c:370
+msgid "invalid lock type\n"
+msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
+
+#: src/mbox.c:356
+#, c-format
+msgid "can't unlock %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
+
+#: src/mbox.c:387
+msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ñúêðàòÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:267
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not lock read file %s\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
+
+#: src/mbox_folder.c:286
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not lock write file %s\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1425
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unvalid file - %s.\n"
+msgstr "%s:%d íàìåðè ôàéë %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1437
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid file - %s.\n"
+msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1968
+#: src/utils.c:2045
+#, c-format
+msgid "writing to %s failed.\n"
+msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:2008 src/mbox_folder.c:2104
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't rename %s to %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:2247
+#, fuzzy
+msgid "Cannot rename folder item"
+msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
+
+#: src/message_search.c:88
+msgid "Find in current message"
+msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/message_search.c:106
+msgid "Find text:"
+msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
+
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "×óâñòâèòåëåí êúì ðàçìåðà ..."
+
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
+msgid "Backward search"
+msgstr "Òúðñåíå íàîïàêè"
+
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
+msgid "Search"
+msgstr "Òúðñåíå"
+
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
+msgid "Search failed"
+msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
+
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
+msgid "Search string not found."
+msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
+
+#: src/message_search.c:191
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
+
+#: src/message_search.c:194
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
+
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
+msgid "Search finished"
+msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
+
+#: src/messageview.c:316
+#, fuzzy
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "Íÿìà íàìåðåí ïîäïèñ"
+
+#: src/messageview.c:324
+#, c-format
+msgid ""
+"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
+"does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:332
+msgid "+Don't Send"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:341
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"Receipt notification cancelled."
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:409
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Error occurred while sending the notification.\n"
+"Put this notification into queue folder?"
+msgstr ""
+"Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
+"Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
+
+#: src/messageview.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Can't queue the notification."
+msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
+
+#: src/messageview.c:418
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending the notification."
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
+
+#: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
+#, fuzzy
+msgid "can't get message file path.\n"
+msgstr "íå ìîãà äà äîíåñà ñúîáùåíèå %d\n"
+
+#: src/messageview.c:670
+msgid "This messages asks for a return receipt."
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:671
+msgid "Send receipt"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:724
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:725
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
+"notification:"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:729
+#, fuzzy
+msgid "Send Notification"
+msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
+
+#: src/messageview.c:729
+#, fuzzy
+msgid "+Cancel"
+msgstr "Îòêàç"
+
+#: src/mh.c:416
+#, c-format
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
+
+#: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1511
+msgid "Can't open mark file.\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
+
+#: src/mimeview.c:117
+msgid "/_Open"
+msgstr "/_Îòâîðè"
+
+#: src/mimeview.c:118
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
+
+#: src/mimeview.c:119
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
+
+#: src/mimeview.c:120
+#, fuzzy
+msgid "/_Display image"
+msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
+
+#: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:437
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
+
+#: src/mimeview.c:122
+#, fuzzy
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
+
+#: src/mimeview.c:125
+msgid "/_Check signature"
+msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
+
+#: src/mimeview.c:153
+msgid "MIME Type"
+msgstr "MIME Òèï"
+
+#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2111
+msgid "Text"
+msgstr "Òåêñò"
+
+#: src/mimeview.c:272
+msgid "Select \"Check signature\" to check"
+msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
+
+#: src/mimeview.c:785 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:905 src/mimeview.c:924
+#: src/mimeview.c:948
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
+
+#: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3257
+msgid "Save as"
+msgstr "Çàïàçè êàòî"
+
+#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3262
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Ïðåçàïèøè"
+
+#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3263
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
+
+#: src/mimeview.c:958
+msgid "Open with"
+msgstr "Îòâîðè ñúñ"
+
+#: src/mimeview.c:959
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+
+#: src/mimeview.c:1015
+#, c-format
+msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:174
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
+
+#: src/news.c:276
+#, c-format
+msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
+
+#: src/news.c:373
+#, c-format
+msgid "can't select group %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
+
+#: src/news.c:383
+#, c-format
+msgid "can't read article %d\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
+
+#: src/news.c:405 src/news.c:713 src/news.c:1048
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:506
+msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
+
+#: src/news.c:606
+msgid "can't post article.\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
+
+#: src/news.c:630
+#, c-format
+msgid "can't retrieve article %d\n"
+msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
+
+#: src/news.c:719 src/news.c:1053
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:742 src/news.c:1153
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:745 src/news.c:1088 src/news.c:1156
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:751 src/news.c:1093 src/news.c:1162
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:759 src/news.c:1099 src/news.c:1170
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:777 src/news.c:802 src/news.c:1113 src/news.c:1127
+#: src/news.c:1188 src/news.c:1213
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:785 src/news.c:810 src/news.c:1118 src/news.c:1132
+#: src/news.c:1196 src/news.c:1221
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:1068
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
+
+#: src/news.c:1085
+#, fuzzy, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà...\n"
+
+#: src/nntp.c:60
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
+
+#: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
+msgid "protocol error\n"
+msgstr ""
+
+#: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
+
+#: src/passphrase.c:85
+msgid "Passphrase"
+msgstr ""
+
+#: src/passphrase.c:253
+msgid "[no user id]"
+msgstr ""
+
+#: src/passphrase.c:257
+#, c-format
+msgid ""
+"%sPlease enter the passphrase for:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
+msgstr ""
+
+#: src/passphrase.c:261
+msgid ""
+"Bad passphrase! Try again...\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:65
+#, fuzzy, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
+
+#: src/pop.c:71
+#, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
+
+#: src/pop.c:137
+#, fuzzy
+msgid "can't start TLS session\n"
+msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
+
+#: src/pop.c:165 src/pop.c:194 src/pop.c:246
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:190 src/pop.c:242
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:211
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:218
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:268 src/pop.c:307
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:382 src/pop.c:432
+msgid "Socket error\n"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs.c:270
+#, c-format
+msgid "no permission - %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs.c:477
+msgid "Apply"
+msgstr "Ïðèëîæè"
+
+#: src/prefs_account.c:653
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr "Àêàóíò%d"
+
+#: src/prefs_account.c:672
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
+
+#: src/prefs_account.c:677
+msgid "Account preferences"
+msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
+
+#: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:990
+msgid "Receive"
+msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
+
+#: src/prefs_account.c:729 src/prefs_common.c:994
+msgid "Compose"
+msgstr "Ñú÷èíè"
+
+#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1007
+msgid "Privacy"
+msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
+
+#: src/prefs_account.c:736
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:739
+msgid "Advanced"
+msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
+
+#: src/prefs_account.c:817
+msgid "Name of this account"
+msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
+
+#: src/prefs_account.c:826
+msgid "Set as default"
+msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
+
+#: src/prefs_account.c:830
+msgid "Personal information"
+msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
+
+#: src/prefs_account.c:839
+msgid "Full name"
+msgstr "Ïúëíî èìå"
+
+#: src/prefs_account.c:845
+msgid "Mail address"
+msgstr "E-mail àäðåñ"
+
+#: src/prefs_account.c:851
+msgid "Organization"
+msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
+
+#: src/prefs_account.c:875
+msgid "Server information"
+msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
+
+#: src/prefs_account.c:896
+msgid "POP3 (normal)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:898
+msgid "POP3 (APOP auth)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1643 src/prefs_account.c:1867
+msgid "IMAP4"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:902
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:904
+msgid "None (local)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:924
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà èäåíòèôèêàöèÿ"
+
+#: src/prefs_account.c:968
+msgid "News server"
+msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
+
+#: src/prefs_account.c:974
+msgid "Server for receiving"
+msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
+
+#: src/prefs_account.c:980
+#, fuzzy
+msgid "Local mailbox file"
+msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
+
+#: src/prefs_account.c:987
+msgid "SMTP server (send)"
+msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
+
+#: src/prefs_account.c:995
+msgid "Use mail command rather than SMTP server"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1004
+msgid "command to send mails"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_account.c:1322
+msgid "User ID"
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
+
+#: src/prefs_account.c:1017 src/prefs_account.c:1331
+msgid "Password"
+msgstr "Ïàðîëà"
+
+#: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1626
+msgid "POP3"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1091
+msgid "Remove messages on server when received"
+msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
+
+#: src/prefs_account.c:1102
+#, fuzzy
+msgid "Remove after"
+msgstr "Ìàõíè ïàïêàòà"
+
+#: src/prefs_account.c:1111
+#, fuzzy
+msgid "days"
+msgstr "Âèíàãè"
+
+#: src/prefs_account.c:1128
+msgid "(0 days: remove immediately)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1135
+msgid "Download all messages on server"
+msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
+
+#: src/prefs_account.c:1137
+msgid "Use filtering rules with Selective Download"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1139
+msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1145
+msgid "Receive size limit"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1159
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
+
+#: src/prefs_account.c:1167
+msgid "Default inbox"
+msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
+
+#: src/prefs_account.c:1190
+msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
+msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
+
+#: src/prefs_account.c:1197
+msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
+msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
+
+#: src/prefs_account.c:1250
+msgid "Add Date header field"
+msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
+
+#: src/prefs_account.c:1251
+msgid "Generate Message-ID"
+msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/prefs_account.c:1258
+msgid "Add user-defined header"
+msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
+
+#: src/prefs_account.c:1260 src/prefs_common.c:2344 src/prefs_common.c:2369
+msgid " Edit... "
+msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
+
+#: src/prefs_account.c:1270
+msgid "Authentication"
+msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
+
+#: src/prefs_account.c:1278
+msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
+msgstr "SMTP Èäåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
+
+#: src/prefs_account.c:1293
+#, fuzzy
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
+
+#: src/prefs_account.c:1303
+msgid "Automatic"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1353
+msgid ""
+"If you leave these entries empty, the same\n"
+"user ID and password as receiving will be used."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1362
+msgid "Authenticate with POP3 before sending"
+msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
+
+#: src/prefs_account.c:1400
+msgid "Signature file"
+msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
+
+#: src/prefs_account.c:1408
+msgid "Automatically set the following addresses"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
+
+#: src/prefs_account.c:1417 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
+msgid "Cc"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1430
+msgid "Bcc"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1443
+msgid "Reply-To"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1493
+msgid "Encrypt message by default"
+msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
+
+#: src/prefs_account.c:1495
+msgid "Sign message by default"
+msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
+
+#: src/prefs_account.c:1497
+msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1499
+#, fuzzy
+msgid "Use clear text signature"
+msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
+
+#: src/prefs_account.c:1503
+msgid "Sign key"
+msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
+
+#: src/prefs_account.c:1511
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
+
+#: src/prefs_account.c:1520
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
+
+#: src/prefs_account.c:1529
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
+
+#: src/prefs_account.c:1545
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
+
+#: src/prefs_account.c:1634 src/prefs_account.c:1651 src/prefs_account.c:1667
+#: src/prefs_account.c:1685
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:1637
+msgid "Use SSL for POP3 connection"
+msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
+
+#: src/prefs_account.c:1640 src/prefs_account.c:1657 src/prefs_account.c:1691
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
+
+#: src/prefs_account.c:1654
+msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
+msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
+
+#: src/prefs_account.c:1660
+msgid "NNTP"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1675
+#, fuzzy
+msgid "Use SSL for NNTP connection"
+msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
+
+#: src/prefs_account.c:1677
+msgid "Send (SMTP)"
+msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:1688
+msgid "Use SSL for SMTP connection"
+msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
+
+#: src/prefs_account.c:1813
+msgid "Specify SMTP port"
+msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
+
+#: src/prefs_account.c:1819
+msgid "Specify POP3 port"
+msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
+
+#: src/prefs_account.c:1825
+msgid "Specify IMAP4 port"
+msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
+
+#: src/prefs_account.c:1831
+msgid "Specify NNTP port"
+msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
+
+#: src/prefs_account.c:1836
+msgid "Specify domain name"
+msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
+
+#: src/prefs_account.c:1846
+msgid "Tunnel command to open connection"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1854
+msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1878
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
+
+#: src/prefs_account.c:1932
+#, fuzzy
+msgid "Put sent messages in"
+msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/prefs_account.c:1934
+#, fuzzy
+msgid "Put draft messages in"
+msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
+
+#: src/prefs_account.c:1936
+#, fuzzy
+msgid "Put deleted messages in"
+msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
+
+#: src/prefs_account.c:2000
+#, fuzzy
+msgid "Account name is not entered."
+msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
+
+#: src/prefs_account.c:2004
+msgid "Mail address is not entered."
+msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
+
+#: src/prefs_account.c:2009
+msgid "SMTP server is not entered."
+msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
+
+#: src/prefs_account.c:2014
+msgid "User ID is not entered."
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
+
+#: src/prefs_account.c:2019
+msgid "POP3 server is not entered."
+msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
+
+#: src/prefs_account.c:2024
+msgid "IMAP4 server is not entered."
+msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
+
+#: src/prefs_account.c:2029
+msgid "NNTP server is not entered."
+msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
+
+#: src/prefs_account.c:2035
+#, fuzzy
+msgid "local mailbox filename is not entered."
+msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
+
+#: src/prefs_account.c:2041
+#, fuzzy
+msgid "mail command is not entered."
+msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
+
+#: src/prefs_account.c:2122
+msgid ""
+"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
+"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
+"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:287
+#, fuzzy
+msgid "Actions setting"
+msgstr "Íàñòðîéêè íà àêóíòà"
+
+#: src/prefs_actions.c:309
+#, fuzzy
+msgid "Menu name:"
+msgstr "Ïúëíî èìå"
+
+#: src/prefs_actions.c:318
+#, fuzzy
+msgid "Command line:"
+msgstr "Êîìàíäà"
+
+#: src/prefs_actions.c:330
+msgid ""
+"Menu name:\n"
+" Use / in menu name to make submenus.\n"
+"Command line:\n"
+" Begin with:\n"
+"   | to send message body or selection to command\n"
+"   > to send user provided text to command\n"
+"   * to send user provided hidden text to command\n"
+" End with:\n"
+"   | to replace message body or selection with command output\n"
+"   & to run command asynchronously\n"
+" Use %f for message file name\n"
+"   %F for the list of the file names of selected messages\n"
+"   %p for the selected message part."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
+#: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
+#: src/prefs_toolbar.c:793
+msgid "Register"
+msgstr "Çàïèøè"
+
+#: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
+#: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
+#: src/prefs_toolbar.c:799
+msgid " Substitute "
+msgstr "Çàìåíè"
+
+#: src/prefs_actions.c:383
+msgid " Syntax help "
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:402
+#, fuzzy
+msgid "Registered actions"
+msgstr "Çàïèñàíè øàáëîíè"
+
+#: src/prefs_actions.c:670 src/prefs_actions.c:675
+#, fuzzy
+msgid "Could not get message file."
+msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
+
+#: src/prefs_actions.c:683
+msgid "Could not get message part."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:689
+#, fuzzy
+msgid "No message part selected."
+msgstr "ñúîáùåíèå íå áåøå ïîëó÷åíî\n"
+
+#: src/prefs_actions.c:693
+msgid "No message file selected."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:712
+#, fuzzy
+msgid "Can't get part of multipart message"
+msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
+
+#: src/prefs_actions.c:734 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:726
+#: src/prefs_filtering.c:788 src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614
+#: src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484
+#: src/prefs_template.c:301
+msgid "(New)"
+msgstr "(Íîâ)"
+
+#: src/prefs_actions.c:780
+#, fuzzy
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
+
+#: src/prefs_actions.c:785
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:795
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:804
+#, fuzzy
+msgid "Command line not set."
+msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
+
+#: src/prefs_actions.c:809
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:814
+#, c-format
+msgid ""
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:875
+#, fuzzy
+msgid "Delete action"
+msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
+
+#: src/prefs_actions.c:876
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
+
+#: src/prefs_actions.c:1074
+#, c-format
+msgid ""
+"The selected action cannot be used in the compose window\n"
+"because it contains %%f, %%F or %%p."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:1247
+#, c-format
+msgid ""
+"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:1333
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Could not fork to execute the following command:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+msgstr "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà: %s\n"
+
+#: src/prefs_actions.c:1560
+#, c-format
+msgid "--- Running: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:1564
+#, c-format
+msgid "--- Ended: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:1598
+msgid "Action's input/output"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:1644
+#, fuzzy
+msgid " Send "
+msgstr "Èçïðàùàíå"
+
+#: src/prefs_actions.c:1655
+#, fuzzy
+msgid "Abort"
+msgstr "Îòíîñíî"
+
+#: src/prefs_common.c:973
+msgid "Common Preferences"
+msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
+
+#: src/prefs_common.c:997
+msgid "Spell Checker"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1000
+msgid "Quote"
+msgstr "Öèòàòè"
+
+#: src/prefs_common.c:1002
+msgid "Display"
+msgstr "Ïîêàçâàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:1004
+msgid "Message"
+msgstr "Ñúîáùåíèå"
+
+#: src/prefs_common.c:1012 src/select-keys.c:324
+msgid "Other"
+msgstr "Äðóãè"
+
+#: src/prefs_common.c:1061 src/prefs_common.c:1276
+msgid "External program"
+msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
+
+#: src/prefs_common.c:1070
+msgid "Use external program for incorporation"
+msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:1077 src/prefs_common.c:1291
+msgid "Command"
+msgstr "Êîìàíäà"
+
+#: src/prefs_common.c:1091
+msgid "Local spool"
+msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
+
+#: src/prefs_common.c:1102
+msgid "Incorporate from spool"
+msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
+
+#: src/prefs_common.c:1104
+msgid "Filter on incorporation"
+msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:1112
+msgid "Spool directory"
+msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
+
+#: src/prefs_common.c:1130
+msgid "Auto-check new mail"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
+
+#: src/prefs_common.c:1132
+msgid "every"
+msgstr "âñåêè"
+
+#: src/prefs_common.c:1144
+msgid "minute(s)"
+msgstr "ìèíóòè"
+
+#: src/prefs_common.c:1153
+msgid "Check new mail on startup"
+msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:1155
+msgid "Update all local folders after incorporation"
+msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:1158
+msgid "Run command when new mail arrives"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1168
+msgid "after autochecking"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1170
+msgid "after manual checking"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1184
+#, c-format
+msgid ""
+"Command to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1202 src/toolbar.c:895
+msgid "News"
+msgstr "Íîâèíè"
+
+#: src/prefs_common.c:1210
+msgid ""
+"Maximum number of articles to download\n"
+"(unlimited if 0 is specified)"
+msgstr ""
+"Ìàêñèìàëåí áðîé àðòèêóëè çà ñâàëÿíå\n"
+"(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
+
+#: src/prefs_common.c:1284
+msgid "Use external program for sending"
+msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:1310
+#, fuzzy
+msgid "Save sent messages to Sent"
+msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â outbox"
+
+#: src/prefs_common.c:1312
+msgid "Queue messages that fail to send"
+msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
+
+#: src/prefs_common.c:1318
+msgid "Outgoing codeset"
+msgstr "Êîäèðàíå íà çàìèíàâàùèòå"
+
+#: src/prefs_common.c:1333
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
+
+#: src/prefs_common.c:1334
+msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1336
+msgid "Unicode (UTF-8)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1338
+msgid "Western European (ISO-8859-1)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1339
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
+
+#: src/prefs_common.c:1340
+msgid "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
+
+#: src/prefs_common.c:1341
+msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
+
+#: src/prefs_common.c:1342
+msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
+
+#: src/prefs_common.c:1343
+msgid "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
+
+#: src/prefs_common.c:1344
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
+
+#: src/prefs_common.c:1346
+msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+
+#: src/prefs_common.c:1348
+msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
+
+#: src/prefs_common.c:1350
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
+
+#: src/prefs_common.c:1351
+msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
+
+#: src/prefs_common.c:1353
+msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
+
+#: src/prefs_common.c:1355
+msgid "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "Japanese (EUC-JP)"
+
+#: src/prefs_common.c:1356
+msgid "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
+
+#: src/prefs_common.c:1358
+msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
+
+#: src/prefs_common.c:1359
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
+
+#: src/prefs_common.c:1361
+msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+
+#: src/prefs_common.c:1362
+msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
+
+#: src/prefs_common.c:1364
+msgid "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "Korean (EUC-KR)"
+
+#: src/prefs_common.c:1365
+msgid "Thai (TIS-620)"
+msgstr "Thai (TIS-620)"
+
+#: src/prefs_common.c:1366
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr "Thai (Windows-874)"
+
+#: src/prefs_common.c:1375
+msgid ""
+"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
+"for the current locale will be used."
+msgstr ""
+"Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
+"êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
+
+#: src/prefs_common.c:1502
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1565
+msgid "Global spelling checker settings"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1572
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1583
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1585
+msgid ""
+"Enabling alternate dictionary makes switching\n"
+"with the last used dictionary faster."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1596
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1623
+#, fuzzy
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ïîäïèàâàù êëþ÷"
+
+#: src/prefs_common.c:1639
+#, fuzzy
+msgid "Default suggestion mode"
+msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ïîäïèàâàù êëþ÷"
+
+#: src/prefs_common.c:1654
+msgid "Misspelled word color:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1748
+#, fuzzy
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî"
+
+#: src/prefs_common.c:1753
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
+
+#: src/prefs_common.c:1764
+#, fuzzy
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
+
+#: src/prefs_common.c:1772
+#, fuzzy
+msgid "when replying"
+msgstr "Öèòèðàé ñúîáùåíèåòî êîãàòî îòãîâàðÿø"
+
+#: src/prefs_common.c:1774
+msgid "when forwarding"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1776
+msgid "when re-editing"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1783
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
+
+#: src/prefs_common.c:1790 src/prefs_filtering.c:231
+#, fuzzy
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "/Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
+
+#: src/prefs_common.c:1793
+msgid "Block cursor"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1796
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1804
+#, fuzzy
+msgid "Autosave to drafts every "
+msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
+
+#: src/prefs_common.c:1811 src/prefs_common.c:1856
+msgid "characters"
+msgstr "çíàêà"
+
+#: src/prefs_common.c:1819
+msgid "Undo level"
+msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
+
+#: src/prefs_common.c:1832
+#, fuzzy
+msgid "Message wrapping"
+msgstr "Ñúîáùåíèå"
+
+#: src/prefs_common.c:1844
+msgid "Wrap messages at"
+msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
+
+#: src/prefs_common.c:1864
+msgid "Wrap quotation"
+msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
+
+#: src/prefs_common.c:1866
+#, fuzzy
+msgid "Wrap on input"
+msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
+
+#: src/prefs_common.c:1869
+msgid "Wrap before sending"
+msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:1872
+msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1940
+msgid "Reply will quote by default"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1942
+msgid "Reply format"
+msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
+
+#: src/prefs_common.c:1957 src/prefs_common.c:1996
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
+
+#: src/prefs_common.c:1981
+msgid "Forward format"
+msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:2025
+msgid " Description of symbols "
+msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
+
+#: src/prefs_common.c:2033
+#, fuzzy
+msgid "Quoting characters"
+msgstr "çíàêà"
+
+#: src/prefs_common.c:2048
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2101
+msgid "Font"
+msgstr "Øðèôò"
+
+#: src/prefs_common.c:2130
+msgid "Small"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2149
+msgid "Normal"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2168
+#, fuzzy
+msgid "Bold"
+msgstr "Òÿëî:"
+
+#: src/prefs_common.c:2193
+msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
+msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
+
+#: src/prefs_common.c:2196
+msgid "Display unread number next to folder name"
+msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
+
+#: src/prefs_common.c:2199
+#, fuzzy
+msgid "Automatically display images"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
+
+#: src/prefs_common.c:2208
+msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2223
+#, fuzzy
+msgid "letters"
+msgstr "Èçòðèé"
+
+#: src/prefs_common.c:2229
+msgid "Summary View"
+msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
+
+#: src/prefs_common.c:2238
+msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
+msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â 'Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
+
+#: src/prefs_common.c:2241
+#, fuzzy
+msgid "Display sender using address book"
+msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
+
+#: src/prefs_common.c:2243
+msgid "Enable horizontal scroll bar"
+msgstr "Ïîçâîëè õîðèçîíòàëíà ïðåâúðòàùà ëåíòà"
+
+#: src/prefs_common.c:2245
+msgid "Expand threads"
+msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
+
+#: src/prefs_common.c:2248
+msgid "Display unread messages with bold font"
+msgstr "Ïîêàçâàé íåïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ ñ óäåáåëåí øðèôò"
+
+#: src/prefs_common.c:2256 src/prefs_common.c:3123 src/prefs_common.c:3161
+msgid "Date format"
+msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
+
+#: src/prefs_common.c:2278
+msgid " Set display item of summary... "
+msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â ñáîðíèÿ èçãëåä... "
+
+#: src/prefs_common.c:2339
+msgid "Enable coloration of message"
+msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
+
+#: src/prefs_common.c:2358
+msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
+msgstr "Ïîêàçâàé äâóáàéòîâè áóêâè è öèôðè ñ åäíîáàéòîâè çíàê"
+
+#: src/prefs_common.c:2360
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/prefs_common.c:2367
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/prefs_common.c:2389
+msgid "Line space"
+msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
+
+#: src/prefs_common.c:2403 src/prefs_common.c:2443
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "ïèêñåë(à)"
+
+#: src/prefs_common.c:2408
+msgid "Leave space on head"
+msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
+
+#: src/prefs_common.c:2410
+msgid "Scroll"
+msgstr "Ïðåâúðòàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:2417
+msgid "Half page"
+msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
+
+#: src/prefs_common.c:2423
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:2429
+msgid "Step"
+msgstr "Ñòúïêà"
+
+#: src/prefs_common.c:2490
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
+
+#: src/prefs_common.c:2493
+msgid "Show signature check result in a popup window"
+msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
+
+#: src/prefs_common.c:2496
+msgid "Store passphrase in memory temporarily"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2511
+msgid "Expire after"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2524
+#, fuzzy
+msgid "minute(s) "
+msgstr "ìèíóòè"
+
+#: src/prefs_common.c:2537
+msgid ""
+"(Setting to '0' will store the passphrase\n"
+" for the whole session)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2547
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2552
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
+
+#: src/prefs_common.c:2622
+msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2626
+msgid "Open first unread message when entering a folder"
+msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
+
+#: src/prefs_common.c:2630
+msgid "Go to inbox after receiving new mail"
+msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/prefs_common.c:2638
+msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
+msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/prefs_common.c:2645
+msgid ""
+"(Messages will be marked until execution\n"
+" if this is turned off)"
+msgstr ""
+"(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
+" àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
+
+#: src/prefs_common.c:2657
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:2667 src/prefs_common.c:2707
+msgid "Always"
+msgstr "Âèíàãè"
+
+#: src/prefs_common.c:2668
+msgid "Only if a window is active"
+msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
+
+#: src/prefs_common.c:2670
+msgid "Never"
+msgstr "Íèêîãà"
+
+#: src/prefs_common.c:2675
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2678
+#, fuzzy
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:2689
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
+
+#: src/prefs_common.c:2696
+#, fuzzy
+msgid "Show no-unread-message dialog"
+msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:2709
+msgid "Assume 'Yes'"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2711
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2742
+msgid " Set key bindings... "
+msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
+
+#: src/prefs_common.c:2748
+msgid "Icon theme"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2818
+#, c-format
+msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
+msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
+
+#: src/prefs_common.c:2827
+msgid "Web browser"
+msgstr "Èíòåðíåò áðàóçúð"
+
+#: src/prefs_common.c:2850 src/summaryview.c:3287
+msgid "Print"
+msgstr "Ïðèíòèðàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:2883
+#, fuzzy
+msgid "Log Size"
+msgstr "Ðàçìåð"
+
+#: src/prefs_common.c:2890
+msgid "Clip the log size"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2895
+msgid "Log window length"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2907
+msgid "On exit"
+msgstr "Ïðè èçõîä"
+
+#: src/prefs_common.c:2915
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
+
+#: src/prefs_common.c:2922
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:2924
+msgid "Ask before emptying"
+msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
+
+#: src/prefs_common.c:2928
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/prefs_common.c:3099
+msgid "the full abbreviated weekday name"
+msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
+
+#: src/prefs_common.c:3100
+msgid "the full weekday name"
+msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
+
+#: src/prefs_common.c:3101
+msgid "the abbreviated month name"
+msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
+
+#: src/prefs_common.c:3102
+msgid "the full month name"
+msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
+
+#: src/prefs_common.c:3103
+msgid "the preferred date and time for the current locale"
+msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
+
+#: src/prefs_common.c:3104
+msgid "the century number (year/100)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:3105
+msgid "the day of the month as a decimal number"
+msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
+
+#: src/prefs_common.c:3106
+msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
+msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
+
+#: src/prefs_common.c:3107
+msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
+msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
+
+#: src/prefs_common.c:3108
+msgid "the day of the year as a decimal number"
+msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
+
+#: src/prefs_common.c:3109
+msgid "the month as a decimal number"
+msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
+
+#: src/prefs_common.c:3110
+msgid "the minute as a decimal number"
+msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
+
+#: src/prefs_common.c:3111
+msgid "either AM or PM"
+msgstr "èëè AM èëè PM"
+
+#: src/prefs_common.c:3112
+msgid "the second as a decimal number"
+msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
+
+#: src/prefs_common.c:3113
+msgid "the day of the week as a decimal number"
+msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
+
+#: src/prefs_common.c:3114
+msgid "the preferred date for the current locale"
+msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
+
+#: src/prefs_common.c:3115
+msgid "the last two digits of a year"
+msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
+
+#: src/prefs_common.c:3116
+msgid "the year as a decimal number"
+msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
+
+#: src/prefs_common.c:3117
+msgid "the time zone or name or abbreviation"
+msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
+
+#: src/prefs_common.c:3138
+msgid "Specifier"
+msgstr "Îïðåäåëèòåë"
+
+#: src/prefs_common.c:3139
+msgid "Description"
+msgstr "Îïèñàíèå"
+
+#: src/prefs_common.c:3178
+msgid "Example"
+msgstr "Ïðèìåð"
+
+#: src/prefs_common.c:3267
+msgid "Set message colors"
+msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/prefs_common.c:3275
+msgid "Colors"
+msgstr "Öâåòîâå"
+
+#: src/prefs_common.c:3322
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
+
+#: src/prefs_common.c:3328
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
+
+#: src/prefs_common.c:3334
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
+
+#: src/prefs_common.c:3340
+msgid "URI link"
+msgstr "URL âðúçêà"
+
+#: src/prefs_common.c:3346
+#, fuzzy
+msgid "Target folder"
+msgstr "Íîâà ïàïêà"
+
+#: src/prefs_common.c:3352
+#, fuzzy
+msgid "Signatures"
+msgstr "Ïîäïèñ"
+
+#: src/prefs_common.c:3359
+msgid "Recycle quote colors"
+msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
+
+#: src/prefs_common.c:3426
+msgid "Pick color for quotation level 1"
+msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
+
+#: src/prefs_common.c:3429
+msgid "Pick color for quotation level 2"
+msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
+
+#: src/prefs_common.c:3432
+msgid "Pick color for quotation level 3"
+msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
+
+#: src/prefs_common.c:3435
+msgid "Pick color for URI"
+msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
+
+#: src/prefs_common.c:3438
+#, fuzzy
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
+
+#: src/prefs_common.c:3441
+#, fuzzy
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
+
+#: src/prefs_common.c:3445
+#, fuzzy
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
+
+#: src/prefs_common.c:3581
+msgid "Font selection"
+msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
+
+#: src/prefs_common.c:3655
+msgid "Key bindings"
+msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
+
+#: src/prefs_common.c:3669
+msgid ""
+"Select the preset of key bindings.\n"
+"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
+"Èçáåðè ìîäåëà íà ñúêðàòåíèòå êëàâèøè.\n"
+"Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî\n"
+"íàòèñíåòå êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
+
+#: src/prefs_common.c:3684 src/prefs_common.c:4008
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr "Ñòàð Sylpheed"
+
+#: src/prefs_customheader.c:163
+msgid "Custom header setting"
+msgstr "Íàñòðîéêà íà îáè÷àéíèòå çàãëàâêè"
+
+#: src/prefs_customheader.c:261
+msgid "Custom headers"
+msgstr "Îáè÷àéíè çàãëàâêè"
+
+#: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
+#: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1030
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
+
+#: src/prefs_customheader.c:539
+msgid "Delete header"
+msgstr "Èçòðèâàíå íà çàãëàâêà"
+
+#: src/prefs_customheader.c:540
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òàçè çàãëàâêà?"
+
+#: src/prefs_display_header.c:201
+msgid "Display header setting"
+msgstr "Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå çàãëàâêè"
+
+#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
+msgid "Header name"
+msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
+
+#: src/prefs_display_header.c:257
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Ïîêàçâàíè çàãëàâêè"
+
+#: src/prefs_display_header.c:315
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "Ñêðèòè çàãëàâêè"
+
+#: src/prefs_display_header.c:345
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Ïîêàæè âñè÷êè íåîïðåäåëåíè çàãëàâêè"
+
+#: src/prefs_display_header.c:540
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "Òàçè çàãëàâêà âå÷å ñúùåñòâóâà â ñïèñúêà."
+
+#: src/prefs_filter.c:218
+msgid "Filter setting"
+msgstr "Íàñòðîéêà íà ôèëòúðà"
+
+#: src/prefs_filter.c:240 src/prefs_filtering.c:363 src/prefs_scoring.c:219
+msgid "Condition"
+msgstr "Óñëîâèå"
+
+#: src/prefs_filter.c:284
+msgid "Keyword"
+msgstr "Êëþ÷îâà äóìà"
+
+#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_matcher.c:423
+msgid "Predicate"
+msgstr "Ïðåäïîëàãàì"
+
+#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:715
+#: src/prefs_filter.c:718 src/prefs_filter.c:873 src/prefs_filter.c:876
+#: src/prefs_matcher.c:133
+msgid "contains"
+msgstr "ñúäúðæà"
+
+#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:873
+#: src/prefs_filter.c:876
+msgid "not contain"
+msgstr "íå ñúäúðæà"
+
+#: src/prefs_filter.c:344 src/prefs_filtering.c:468
+msgid "Destination"
+msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèå"
+
+#: src/prefs_filter.c:368
+msgid "Use regex"
+msgstr "Ïîëçâàé regex"
+
+#: src/prefs_filter.c:375
+msgid "Don't receive"
+msgstr "Íå ïîëó÷àâàé"
+
+#: src/prefs_filter.c:432 src/prefs_filtering.c:553 src/prefs_matcher.c:554
+#: src/prefs_scoring.c:303
+msgid "Registered rules"
+msgstr "Çàïèñàíè ïðàâèëà"
+
+#: src/prefs_filter.c:684 src/prefs_filtering.c:901
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî íå å ïîñî÷åíî"
+
+#: src/prefs_filter.c:811 src/prefs_filtering.c:977 src/prefs_scoring.c:630
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Èçòðèâàíå íà ïðàâèëî"
+
+#: src/prefs_filter.c:812 src/prefs_filtering.c:978 src/prefs_scoring.c:631
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèòå òîâà ïðàâèëî?"
+
+#: src/prefs_filtering.c:223
+#, fuzzy
+msgid "Move"
+msgstr "Íàãîðå"
+
+#: src/prefs_filtering.c:224
+#, fuzzy
+msgid "Copy"
+msgstr "/Êîïèðàé"
+
+#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_summary_column.c:67
+msgid "Mark"
+msgstr "Ìðêèðàíå"
+
+#: src/prefs_filtering.c:227
+#, fuzzy
+msgid "Unmark"
+msgstr "Áåëåæêè"
+
+#: src/prefs_filtering.c:228
+#, fuzzy
+msgid "Mark as read"
+msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
+
+#: src/prefs_filtering.c:229
+#, fuzzy
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
+
+#: src/prefs_filtering.c:230 src/toolbar.c:303
+msgid "Forward"
+msgstr "Ïðåïðàòè"
+
+#: src/prefs_filtering.c:232
+msgid "Redirect"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473 src/prefs_matcher.c:157
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:306 src/toolbar.c:990
+msgid "Execute"
+msgstr "Èçïúëíè"
+
+#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:478
+#, fuzzy
+msgid "Color"
+msgstr "Öâåòîâå"
+
+#: src/prefs_filtering.c:235
+#, fuzzy
+msgid "Delete on Server"
+msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
+
+#: src/prefs_filtering.c:347
+#, fuzzy
+msgid "Filtering setting"
+msgstr "Íàñòðîéêà íà ôèëòúðà"
+
+#: src/prefs_filtering.c:377 src/prefs_scoring.c:234
+msgid "Define ..."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering.c:389
+#, fuzzy
+msgid "Action"
+msgstr "Àêàóíò"
+
+#: src/prefs_filtering.c:428 src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "Àêàóíò"
+
+#: src/prefs_filtering.c:499 src/prefs_matcher.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Info ..."
+msgstr " ... "
+
+#: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:923 src/prefs_scoring.c:528
+#: src/prefs_scoring.c:564 src/prefs_scoring.c:608
+#, fuzzy
+msgid "Match string is not valid."
+msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
+
+#: src/prefs_filtering.c:883 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
+#, fuzzy
+msgid "Score is not set."
+msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
+
+#: src/prefs_folder_item.c:294
+#, fuzzy
+msgid "Folder Property"
+msgstr "Ñâîéñòâî"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:311
+msgid "Folder Property for "
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_folder_item.c:320
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_folder_item.c:332
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_folder_item.c:342
+#, fuzzy
+msgid "Default To: "
+msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:359
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_folder_item.c:377
+#, fuzzy
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "Ñàìî ïàïêà"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:401
+#, fuzzy
+msgid "Default account: "
+msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:444
+#, fuzzy
+msgid "Folder color"
+msgstr "Ñàìî ïàïêà"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:617
+#, fuzzy
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
+
+#: src/prefs_matcher.c:124
+#, fuzzy
+msgid "or"
+msgstr "Ïîðò"
+
+#: src/prefs_matcher.c:124
+#, fuzzy
+msgid "and"
+msgstr "Êîìàíäà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:133
+#, fuzzy
+msgid "does not contain"
+msgstr "íå ñúäúðæà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:142
+#, fuzzy
+msgid "yes"
+msgstr "Äà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:142
+#, fuzzy
+msgid "no"
+msgstr "íèùî"
+
+#: src/prefs_matcher.c:146
+#, fuzzy
+msgid "All messages"
+msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:445 src/summaryview.c:549
+msgid "Subject"
+msgstr "Òåìà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:553
+msgid "From"
+msgstr "Îò"
+
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:557
+#, fuzzy
+msgid "To"
+msgstr "Äî:"
+
+#: src/prefs_matcher.c:147
+msgid "To or Cc"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:51
+#, fuzzy
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
+
+#: src/prefs_matcher.c:148
+#, fuzzy
+msgid "In reply to"
+msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+
+#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:52
+#, fuzzy
+msgid "References"
+msgstr "Îïðåñíè"
+
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Age greater than"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Age lower than"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:150
+#, fuzzy
+msgid "Headers part"
+msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "Body part"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#, fuzzy
+msgid "Whole message"
+msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#, fuzzy
+msgid "Unread flag"
+msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
+
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#, fuzzy
+msgid "New flag"
+msgstr "Íîâà ïàïêà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Marked flag"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:153
+#, fuzzy
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Replied flag"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:154
+#, fuzzy
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
+
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Score greater than"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Score lower than"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Score equal to"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Size greater than"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Size smaller than"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:160
+msgid "Size exactly"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:314
+#, fuzzy
+msgid "Condition setting"
+msgstr "Óñëîâèå"
+
+#: src/prefs_matcher.c:339
+#, fuzzy
+msgid "Match type"
+msgstr "MIME òèï"
+
+#: src/prefs_matcher.c:476
+#, fuzzy
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Ïîëçâàé regex"
+
+#: src/prefs_matcher.c:514
+msgid "Boolean Op"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:1016
+#, fuzzy
+msgid "Value is not set."
+msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
+
+#: src/prefs_matcher.c:1440 src/quote_fmt.c:93
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1472
+msgid ""
+"%\n"
+"Subject\n"
+"From\n"
+"To\n"
+"Cc\n"
+"Date\n"
+"Message-ID\n"
+"Newsgroups\n"
+"References\n"
+"Filename - should not be modified\n"
+"new line\n"
+"escape character for quotes\n"
+"quote character\n"
+"%"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_scoring.c:203
+#, fuzzy
+msgid "Scoring setting"
+msgstr "Íàñòðîéêè íà àêóíòà"
+
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:450
+msgid "Score"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_scoring.c:335
+msgid "Kill score"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_scoring.c:347
+#, fuzzy
+msgid "Important score"
+msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
+
+#: src/prefs_scoring.c:556 src/prefs_scoring.c:600
+#, fuzzy
+msgid "Match string is not set."
+msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî íå å ïîñî÷åíî"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:69
+msgid "Attachment"
+msgstr "Ïðèêðåïêà"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:447
+msgid "Date"
+msgstr "Äàòà"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:74
+msgid "Number"
+msgstr "Íîìåð"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:178
+msgid "Summary display item setting"
+msgstr "Íàñòðîéêà íà àðòèêóëèòå â ñáîðíèÿ èçãëåä"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:195
+msgid ""
+"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
+msgstr ""
+"Èçáåðè àðòèêóëè êîèòî äà áúäàò ïîêàçâàíè â ñáîðíèÿ èçãëåä. Ìîæåø äà "
+"ïðîìåíÿø\n"
+"ïîäðåäáàòà, êàòî ïîëçâàø Íàãîðå / Íàäîëó áóòîíèòå èëè êàòî ïðîâëà÷âàø "
+"àðòèêóëèòå."
+
+#: src/prefs_summary_column.c:222
+msgid "Available items"
+msgstr "Íàëè÷íè àðòèêóëè"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:240
+msgid "  ->  "
+msgstr "  ->  "
+
+#: src/prefs_summary_column.c:244
+msgid "  <-  "
+msgstr "  <-  "
+
+#: src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Displayed items"
+msgstr "Ïîêàçâàíè àðòèêóëè"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:306
+msgid " Revert to default "
+msgstr " Âúðíè ñå êúì ïîäðàçáèðàùèòå ñå "
+
+#: src/prefs_template.c:154
+msgid "Template name"
+msgstr "Èìå íà øàáëîíà"
+
+#: src/prefs_template.c:229
+msgid " Symbols "
+msgstr " Ñèìâîëè "
+
+#: src/prefs_template.c:243
+msgid "Registered templates"
+msgstr "Çàïèñàíè øàáëîíè"
+
+#: src/prefs_template.c:263
+msgid "Templates"
+msgstr "Øàáëîíè"
+
+#: src/prefs_template.c:372
+msgid "Template"
+msgstr "Øàáëîí"
+
+#: src/prefs_template.c:437
+msgid "Template format error."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_template.c:512
+msgid "Delete template"
+msgstr "Èçòðèâàíå íà øàáëîíà"
+
+#: src/prefs_template.c:513
+msgid "Do you really want to delete this template?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè øàáëîí?"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:78
+msgid ""
+"Selected Action already set.\n"
+"Please choose another Action from List"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_toolbar.c:611
+msgid "Sylpheed Action"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_toolbar.c:620
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar text"
+msgstr "/_Èçãëåä/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:687
+msgid "Customize toolbar"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_toolbar.c:706
+#, fuzzy
+msgid "Available toolbar items"
+msgstr "Íàëè÷íè àðòèêóëè"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:761
+msgid "Event executed on click"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_toolbar.c:812
+#, fuzzy
+msgid "Displayed toolbar items"
+msgstr "Ïîêàçâàíè àðòèêóëè"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:825
+msgid "Icon"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_toolbar.c:827
+#, fuzzy
+msgid "Icon text"
+msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:828
+msgid "Mapped event"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_toolbar.c:853
+#, fuzzy
+msgid "Set default"
+msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
+
+#: src/procmime.c:918
+msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/procmsg.c:139 src/procmsg.c:155
+msgid "Cache data is corrupted\n"
+msgstr "Êåøèðàíèòå äàííè ñà ïîâðåäåíè\n"
+
+#: src/procmsg.c:435
+msgid "can't open mark file\n"
+msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë\n"
+
+#: src/procmsg.c:518
+msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/procmsg.c:523
+msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/procmsg.c:882
+#, c-format
+msgid "Sending queued message %d failed.\n"
+msgstr "Èçïðàùàíåòî íà ÷àêàùî ñúîáùåíèå %d ñå ïðîâàëè.\n"
+
+#: src/procmsg.c:1017
+#, c-format
+msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
+msgstr "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà: '%s'\n"
+
+#: src/procmsg.c:1251 src/send.c:160
+msgid "Queued message header is broken.\n"
+msgstr "Çàãëàâêàòà íà ÷àêàùîòî ñúîáùåíèå å íåïðàâèëíà.\n"
+
+#: src/procmsg.c:1264 src/send.c:171
+msgid "Account not found. Using current account...\n"
+msgstr "Àêàóíòà íå å íàìåðåí. Ïîëçâàì òåêóùèÿ àêàóíò...\n"
+
+#: src/procmsg.c:1275 src/send.c:182
+msgid "Account not found.\n"
+msgstr "Àêàóíòà íå å íàìåðåí.\n"
+
+#: src/procmsg.c:1287
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
+
+#: src/procmsg.c:1291
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
+
+#: src/procmsg.c:1310
+msgid "Could not create temporary file for news sending."
+msgstr ""
+
+#: src/procmsg.c:1321
+msgid "Error when writing temporary file for news sending."
+msgstr ""
+
+#: src/progressdialog.c:53
+msgid "Status"
+msgstr "Ñúñòîÿíèå"
+
+#: src/quote_fmt.c:41
+msgid "Customize date format (see man strftime)"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:44
+msgid "Full Name of Sender"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:45
+#, fuzzy
+msgid "First Name of Sender"
+msgstr "Èìå"
+
+#: src/quote_fmt.c:46
+#, fuzzy
+msgid "Last Name of Sender"
+msgstr "Ôàìèëèÿ"
+
+#: src/quote_fmt.c:47
+msgid "Initials of Sender"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:53
+#, fuzzy
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Ñúîáùåíèå"
+
+#: src/quote_fmt.c:54
+#, fuzzy
+msgid "Message body"
+msgstr "Ñúîáùåíèå"
+
+#: src/quote_fmt.c:55
+#, fuzzy
+msgid "Quoted message body"
+msgstr "Öèòèðàé ñúîáùåíèåòî êîãàòî îòãîâàðÿø"
+
+#: src/quote_fmt.c:56
+msgid "Message body without signature"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:57
+msgid "Quoted message body without signature"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:59
+#, c-format
+msgid ""
+"Insert expr if x is set\n"
+"x is one of the characters above after %"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:61
+#, c-format
+msgid "Literal %"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:62
+msgid "Literal backslash"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:63
+#, fuzzy
+msgid "Literal question mark"
+msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
+
+#: src/quote_fmt.c:64
+#, fuzzy
+msgid "Literal pipe"
+msgstr "Ïðåíåñè"
+
+#: src/quote_fmt.c:65
+msgid "Literal opening curly brace"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:66
+msgid "Literal closing curly brace"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:68
+#, fuzzy
+msgid "Insert File"
+msgstr "Âìúêíè ôàéë"
+
+#: src/quote_fmt.c:69
+msgid "Insert program output"
+msgstr ""
+
+#: src/recv.c:112
+msgid "error occurred while retrieving data.\n"
+msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ äàííè.\n"
+
+#: src/recv.c:154 src/recv.c:193 src/recv.c:209
+msgid "Can't write to file.\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà.\n"
+
+#: src/rfc2015.c:133 src/rfc2015.c:168 src/sigstatus.c:219
+msgid "Oops: Signature not verified"
+msgstr "Îïà-à: Ïîäïèñà íå å ïîòâúðäåí"
+
+#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171 src/sigstatus.c:222
+msgid "No signature found"
+msgstr "Íÿìà íàìåðåí ïîäïèñ"
+
+#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225
+msgid "Good signature"
+msgstr "Âàëèäåí ïîäïèñ"
+
+#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228
+msgid "BAD signature"
+msgstr "ÍÅÂÀËÈÄÅÍ ïîäïèñ"
+
+#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:180 src/sigstatus.c:231
+msgid "No public key to verify the signature"
+msgstr "Íÿìà ïóáëè÷åí êëþ÷ çà ïîòâúðæäàâàíå íà ïîäïèñà"
+
+#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183 src/sigstatus.c:234
+msgid "Error verifying the signature"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîòâúðæäàâàíåòî íà ïîäïèñà"
+
+#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
+msgid "Different results for signatures"
+msgstr "Ðàçëè÷íè ðåçóëòàòè çà ïîäïèñèòå"
+
+#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
+msgid "Error: Unknown status"
+msgstr "Ãðåøêà: Íåèçâåñòåí ñòàòóñ"
+
+#: src/rfc2015.c:174
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\""
+
+#: src/rfc2015.c:177
+#, fuzzy, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "ÍÅÏÐÀÂÈËÅÍ ïîäïèñ îò \"%s\""
+
+#: src/rfc2015.c:209
+msgid "Cannot find user ID for this key."
+msgstr "Íå ìîãà äà íàìåðÿ ïîòðåáèòåëñêèÿ ID çà òîçè êëþ÷."
+
+#: src/rfc2015.c:220
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "                aka \"%s\"\n"
+
+#: src/rfc2015.c:248
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made at %s\n"
+msgstr "Íàïðàâåí ïîäïèñ %s\n"
+
+#: src/rfc2015.c:257
+#, c-format
+msgid "Key fingerprint: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/select-keys.c:102
+#, c-format
+msgid "Please select key for `%s'"
+msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå êëþ÷ çà '%s'"
+
+#: src/select-keys.c:105
+#, c-format
+msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
+msgstr "Ñúáèðàì èíôîðìàöèÿ çà '%s' ... %c"
+
+#: src/select-keys.c:271
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Èçáåðè êëþ÷îâå"
+
+#: src/select-keys.c:298
+msgid "Key ID"
+msgstr "Êëþ÷ ID"
+
+#: src/select-keys.c:301
+msgid "Val"
+msgstr ""
+
+#: src/select-keys.c:444
+msgid "Add key"
+msgstr "Äîáàâè êëþ÷"
+
+#: src/select-keys.c:445
+#, fuzzy
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "Âúâåäè äðóã ïîòðåáèòåë èëè êëþ÷ ID\n"
+
+#: src/selective_download.c:134
+#, fuzzy
+msgid "/Preview _new messages"
+msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/selective_download.c:135
+#, fuzzy
+msgid "/Preview _all messages"
+msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/selective_download.c:290
+#, fuzzy
+msgid "(No date)"
+msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
+
+#: src/selective_download.c:292
+#, fuzzy
+msgid "(No sender)"
+msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
+
+#: src/selective_download.c:294
+#, fuzzy
+msgid "(No subject)"
+msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
+
+#: src/selective_download.c:391
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%i Messages"
+msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/selective_download.c:448
+#, c-format
+msgid ""
+"Selected account \"%s\" is not a POP mail server.\n"
+"Please select a different account"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:645
+msgid "Preview mail"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:646
+#, fuzzy
+msgid "Preview old/new mail on account"
+msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
+
+#: src/selective_download.c:662
+#, fuzzy
+msgid "Remove"
+msgstr "/_Ìàõíè"
+
+#: src/selective_download.c:663
+#, fuzzy
+msgid "Remove selected mail"
+msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
+
+#: src/selective_download.c:672
+#, fuzzy
+msgid "Download"
+msgstr "Íàäîëó"
+
+#: src/selective_download.c:673
+#, fuzzy
+msgid "Download selected mail"
+msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
+
+#: src/selective_download.c:685
+msgid "Done"
+msgstr "Ãîòîâî"
+
+#: src/selective_download.c:686
+msgid "Exit dialog"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:732
+#, fuzzy
+msgid "Selective download"
+msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
+
+#: src/selective_download.c:742
+#, fuzzy
+msgid "0 messages"
+msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/selective_download.c:753
+#, fuzzy
+msgid "Show only old messages"
+msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/selective_download.c:764
+#, fuzzy
+msgid " contains "
+msgstr "ñúäúðæà"
+
+#: src/send.c:214
+#, c-format
+msgid "Can't execute external command: %s\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà: %s\n"
+
+#: src/send.c:239
+#, fuzzy, c-format
+msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
+msgstr "External editor command line is invalid: `%s'\n"
+
+#: src/send.c:276
+msgid "SMTP AUTH failed\n"
+msgstr ""
+
+#: src/send.c:287
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
+
+#: src/send.c:362
+#, c-format
+msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
+msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ SMTP ñúðâúðà: %s ..."
+
+#: src/send.c:366
+msgid "Connecting"
+msgstr "Ñâúðçâàì ñå"
+
+#: src/send.c:381
+msgid "Sending MAIL FROM..."
+msgstr "Ïðàùàì ÏÎÙÀ ÎÒ..."
+
+#: src/send.c:382
+msgid "Sending"
+msgstr "Èçïðàùàì"
+
+#: src/send.c:390
+msgid "Sending RCPT TO..."
+msgstr "Èçïðàùàì RCPT ÄÎ..."
+
+#: src/send.c:397
+msgid "Sending DATA..."
+msgstr "Èçïðàùàì ÄÀÍÍÈ..."
+
+#: src/send.c:407
+msgid "Quitting..."
+msgstr "Ïðèêëþ÷âàì..."
+
+#: src/send.c:440 src/send.c:504
+#, c-format
+msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
+msgstr "Èçïðàùàì ñúîáùåíèå (%d / %d áàéòà)"
+
+#: src/send.c:527
+msgid "Sending message"
+msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå"
+
+#: src/setup.c:43
+msgid "Mailbox setting"
+msgstr "Íàñòðîéêè íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
+
+#: src/setup.c:44
+msgid ""
+"First, you have to set the location of mailbox.\n"
+"You can use existing mailbox in MH format\n"
+"if you have the one.\n"
+"If you're not sure, just select OK."
+msgstr ""
+"Ïúðâî òðÿáâà äà èçáåðåòå ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
+"Ìîæå äà èçïîëçâàòå ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ â MH ôîðìàò\n"
+"àêî èìàòå òàêàâà.\n"
+"àêî íå ñòå ñèãóðíè, ïðîñòî èçáåðåòå OK."
+
+#: src/sigstatus.c:129
+#, fuzzy
+msgid "Checking signature"
+msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
+
+#: src/sigstatus.c:196
+#, c-format
+msgid "%s%s%s from \"%s\""
+msgstr ""
+
+#: src/smtp.c:68
+#, c-format
+msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
+
+#: src/smtp.c:75
+msgid "SSL connection failed"
+msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
+
+#: src/smtp.c:82
+#, c-format
+msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
+
+#: src/smtp.c:96
+msgid "Error occurred while sending HELO\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
+
+#: src/smtp.c:105
+msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
+
+#: src/smtp.c:115
+msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
+
+#: src/smtp.c:200
+#, fuzzy
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "TLSv1 íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
+
+#: src/sourcewindow.c:80
+msgid "Source of the message"
+msgstr "Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/sourcewindow.c:143
+#, c-format
+msgid "%s - Source"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:81 src/ssl.c:88
+msgid "SSL method not available\n"
+msgstr "SSL ìåòîäà íå å ðàçïîëîæåíèå\n"
+
+#: src/ssl.c:94
+msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
+msgstr "Íåèçâåñòåí SSL ìåòîä *PROGRAM BUG*\n"
+
+#: src/ssl.c:100
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
+
+#: src/ssl.c:106
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
+
+#: src/ssl.c:113
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
+
+#: src/ssl.c:120
+msgid "Server certificate:\n"
+msgstr "Ñåðòèôèêàò íà ñúðâúðà:\n"
+
+#: src/ssl.c:123
+#, c-format
+msgid "  Subject: %s\n"
+msgstr "Òåìà: %s\n"
+
+#: src/ssl.c:128
+#, c-format
+msgid "  Issuer: %s\n"
+msgstr "  Èçäàòåë: %s\n"
+
+#: src/string_match.c:73
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr ""
+
+#: src/summary_search.c:100
+msgid "Search messages"
+msgstr "Òúðñåíå íà ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summary_search.c:170
+msgid "Body:"
+msgstr "Òÿëî:"
+
+#: src/summary_search.c:194
+msgid "Select all matched"
+msgstr "Èçáåðè âñè÷êè ïîäîáíè/ñúâïàäàùè"
+
+#: src/summary_search.c:200
+#, fuzzy
+msgid "AND search"
+msgstr "Òúðñåíå"
+
+#: src/summary_search.c:317
+msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
+msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
+
+#: src/summary_search.c:319
+msgid "End of list reached; continue from beginning?"
+msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
+
+#: src/summaryview.c:389
+msgid "/_Reply"
+msgstr "/_Îòãîâîðè"
+
+#: src/summaryview.c:390
+msgid "/Repl_y to sender"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
+
+#: src/summaryview.c:391
+msgid "/Follow-up and reply to"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:392
+msgid "/Reply to a_ll"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+
+#: src/summaryview.c:393
+msgid "/_Forward"
+msgstr "/Ïðåïðàòè"
+
+#: src/summaryview.c:394
+#, fuzzy
+msgid "/Redirect"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
+
+#: src/summaryview.c:396
+msgid "/Re-_edit"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
+
+#: src/summaryview.c:398
+#, fuzzy
+msgid "/Select _thread"
+msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
+
+#: src/summaryview.c:399
+msgid "/Select _all"
+msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
+
+#: src/summaryview.c:401
+msgid "/M_ove..."
+msgstr "/Ïðåìåñòè"
+
+#: src/summaryview.c:402
+msgid "/_Copy..."
+msgstr "/Êîïèðàé"
+
+#: src/summaryview.c:404
+#, fuzzy
+msgid "/Cancel a news message"
+msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:405
+msgid "/E_xecute"
+msgstr "/Èçïúëíè"
+
+#: src/summaryview.c:407
+msgid "/_Mark"
+msgstr "/_Ìàðêèðàíå"
+
+#: src/summaryview.c:408
+msgid "/_Mark/_Mark"
+msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
+
+#: src/summaryview.c:409
+msgid "/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
+
+#: src/summaryview.c:410
+msgid "/_Mark/---"
+msgstr "/_Ìàðêèðàíå/---"
+
+#: src/summaryview.c:411
+msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
+
+#: src/summaryview.c:412
+msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
+
+#: src/summaryview.c:413
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Mark all read"
+msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
+
+#: src/summaryview.c:414
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Ignore thread"
+msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
+
+#: src/summaryview.c:415
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Unignore thread"
+msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
+
+#: src/summaryview.c:416
+msgid "/Color la_bel"
+msgstr "/Öâÿò íà íàäïèñà"
+
+#: src/summaryview.c:419
+msgid "/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
+
+#: src/summaryview.c:421
+#, fuzzy
+msgid "/Create f_ilter rule"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå"
+
+#: src/summaryview.c:422
+#, fuzzy
+msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
+
+#: src/summaryview.c:424
+#, fuzzy
+msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
+
+#: src/summaryview.c:426
+#, fuzzy
+msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
+
+#: src/summaryview.c:428
+#, fuzzy
+msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
+
+#: src/summaryview.c:434
+msgid "/_View/_Source"
+msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
+
+#: src/summaryview.c:435
+msgid "/_View/All _header"
+msgstr "/_Èçãëåä/Öÿëàòà çàãëàâíà ÷àñò"
+
+#: src/summaryview.c:438
+msgid "/_Print..."
+msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
+
+#: src/summaryview.c:442
+msgid "M"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:443
+msgid "U"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:449
+msgid "No."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:451
+msgid "L"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:492
+msgid "Toggle quick-search bar"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:799
+msgid "Process mark"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:800
+msgid "Some marks are left. Process it?"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:847
+#, c-format
+msgid "Scanning folder (%s)..."
+msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà (%s)..."
+
+#: src/summaryview.c:1212 src/summaryview.c:1256
+msgid "No more unread messages"
+msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:1213
+msgid "No unread message found. Search from the end?"
+msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
+
+#: src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1269
+msgid ""
+"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:1233
+msgid "No unread messages."
+msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ."
+
+#: src/summaryview.c:1257
+msgid "No unread message found. Go to next folder?"
+msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
+
+#: src/summaryview.c:1299 src/summaryview.c:1323
+#, fuzzy
+msgid "No more new messages"
+msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:1300
+#, fuzzy
+msgid "No new message found. Search from the end?"
+msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
+
+#: src/summaryview.c:1309
+#, fuzzy
+msgid "No new messages."
+msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ."
+
+#: src/summaryview.c:1324
+#, fuzzy
+msgid "No new message found. Go to next folder?"
+msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
+
+#: src/summaryview.c:1326
+msgid "Search again"
+msgstr "Òúðñè îòíîâî"
+
+#: src/summaryview.c:1355 src/summaryview.c:1380
+msgid "No more marked messages"
+msgstr "Íÿìà ïîâå÷å ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:1356
+msgid "No marked message found. Search from the end?"
+msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
+
+#: src/summaryview.c:1365 src/summaryview.c:1390
+msgid "No marked messages."
+msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ."
+
+#: src/summaryview.c:1381
+msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
+msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò íà÷àëîòî?"
+
+#: src/summaryview.c:1405 src/summaryview.c:1430
+msgid "No more labeled messages"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:1406
+msgid "No labeled message found. Search from the end?"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:1415 src/summaryview.c:1440
+msgid "No labeled messages."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:1431
+msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:1644
+msgid "Attracting messages by subject..."
+msgstr "Ïðèòåãëÿì ñúîáùåíèÿòà ïî Òåìà..."
+
+#: src/summaryview.c:1797
+#, c-format
+msgid "%d deleted"
+msgstr "%d èçòðèòè"
+
+#: src/summaryview.c:1801
+#, c-format
+msgid "%s%d moved"
+msgstr "%s%d ïðåìåñòåíè"
+
+#: src/summaryview.c:1802 src/summaryview.c:1809
+msgid ", "
+msgstr ", "
+
+#: src/summaryview.c:1807
+#, c-format
+msgid "%s%d copied"
+msgstr "%s%d êîïèðàíè"
+
+#: src/summaryview.c:1822
+#, fuzzy
+msgid " item selected"
+msgstr " ïèñìî(à) å(ñà) èçáðàíî(è)"
+
+#: src/summaryview.c:1824
+#, fuzzy
+msgid " items selected"
+msgstr " ïèñìî(à) å(ñà) èçáðàíî(è)"
+
+#: src/summaryview.c:1841
+#, c-format
+msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
+msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî (%s)"
+
+#: src/summaryview.c:1847
+#, c-format
+msgid "%d new, %d unread, %d total"
+msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî"
+
+#: src/summaryview.c:2015
+msgid "Sorting summary..."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:2085
+msgid "Setting summary from message data..."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:2221
+msgid "(No Date)"
+msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
+
+#: src/summaryview.c:2816
+msgid "You're not the author of the article\n"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:2914
+msgid "Delete message(s)"
+msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
+
+#: src/summaryview.c:2915
+msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
+
+#: src/summaryview.c:2958
+msgid "Deleting duplicated messages..."
+msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
+
+#: src/summaryview.c:3086
+msgid "Destination is same as current folder."
+msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
+
+#: src/summaryview.c:3175
+msgid "Destination to copy is same as current folder."
+msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
+
+#: src/summaryview.c:3225
+msgid "Selecting all messages..."
+msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
+
+#: src/summaryview.c:3270
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't save the file `%s'."
+msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
+
+#: src/summaryview.c:3288
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
+"(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
+
+#: src/summaryview.c:3294
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"`%s'"
+msgstr ""
+"Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
+"'%s'"
+
+#: src/summaryview.c:3541
+msgid "Building threads..."
+msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
+
+#: src/summaryview.c:3637
+msgid "Unthreading..."
+msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
+
+#: src/summaryview.c:3766
+msgid "No filter rules defined."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:3773
+msgid "Filtering..."
+msgstr "Ôèëòðèðàì..."
+
+#: src/summaryview.c:5248
+#, c-format
+msgid ""
+"Regular expression (regexp) error:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:165
+#, c-format
+msgid "file %s already exists\n"
+msgstr "ôàéëà %s âå÷å ñúùåñòâóâà\n"
+
+#: src/textview.c:563
+msgid "To save this part, pop up the context menu with "
+msgstr "Çà äà çàïàçèòå àçè ÷àñò, èçâèêàéòå êîíòåêñòíîòî ìåíþ ñúñ "
+
+#: src/textview.c:564
+msgid "right click and select `Save as...', "
+msgstr "êëèêíè ñ äåñíèÿ áóòîí è èçáåðè 'Çàïàçè êàòî...', "
+
+#: src/textview.c:565
+msgid ""
+"or press `y' key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"èëè íàòèñíè `y' êëàâèø.\n"
+"\n"
+
+#: src/textview.c:567
+msgid "To display this part as a text message, select "
+msgstr "Çà äà ñå ïîêàæè òàçè ÷àñò êàòî òåêñòîâî ñúîáùåíèå, èçáåðè "
+
+#: src/textview.c:568
+msgid ""
+"`Display as text', or press `t' key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"`Ïîêàæè êàòî òåêñò', èëè íàòèñíè `t' êëàâèø.\n"
+"\n"
+
+#: src/textview.c:570
+#, fuzzy
+msgid "To display this part as an image, select "
+msgstr "Çà äà ñå ïîêàæè òàçè ÷àñò êàòî òåêñòîâî ñúîáùåíèå, èçáåðè "
+
+#: src/textview.c:571
+#, fuzzy
+msgid ""
+"`Display image', or press `i' key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"`Ïîêàæè êàòî òåêñò', èëè íàòèñíè `t' êëàâèø.\n"
+"\n"
+
+#: src/textview.c:573
+msgid "To open this part with external program, select "
+msgstr "Çà äà îòâîðèòå òàçè ÷àñò ñ âúíøíà ïðîãðàìà, èçáåðåòå "
+
+#: src/textview.c:574
+msgid "`Open' or `Open with...', "
+msgstr "'Îòâîðè' èëè 'Îòâîðè ñúñ...', "
+
+#: src/textview.c:575
+msgid "or double-click, or click the center button, "
+msgstr "èëè äâîéíî êëèêâàíå, èëè êëèêâàíå ñ ñðåäíèÿ áóòîí, "
+
+#: src/textview.c:576
+msgid "or press `l' key."
+msgstr "èëè íàòèñíè 'I' êëàâèø."
+
+#: src/textview.c:595
+msgid "This signature has not been checked yet.\n"
+msgstr "Ïîäïèñà íå å ïðîâåðåí îùå.\n"
+
+#: src/textview.c:596
+msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
+msgstr ""
+
+#: src/textview.c:597
+msgid "right click and select `Check signature'.\n"
+msgstr "êëèêíè ñ äåñíèÿ áóòîí è èçáåðè `Ïðîâåðè ïîäïèñà'.\n"
+
+#: src/toolbar.c:145 src/toolbar.c:878
+#, fuzzy
+msgid "Receive Mail on all Accounts"
+msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
+
+#: src/toolbar.c:146 src/toolbar.c:884
+msgid "Receive Mail on current Account"
+msgstr ""
+
+#: src/toolbar.c:147 src/toolbar.c:890
+#, fuzzy
+msgid "Send Queued Message(s)"
+msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/toolbar.c:148 src/toolbar.c:903
+#, fuzzy
+msgid "Compose Email"
+msgstr "Ñú÷èíè"
+
+#: src/toolbar.c:149 src/toolbar.c:913
+#, fuzzy
+msgid "Reply to Message"
+msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/toolbar.c:150 src/toolbar.c:930
+#, fuzzy
+msgid "Reply to Sender"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
+
+#: src/toolbar.c:151 src/toolbar.c:948
+#, fuzzy
+msgid "Reply to All"
+msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+
+#: src/toolbar.c:152 src/toolbar.c:966
+#, fuzzy
+msgid "Forward Message"
+msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/toolbar.c:153 src/toolbar.c:984
+#, fuzzy
+msgid "Delete Message"
+msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
+
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:996
+#, fuzzy
+msgid "Goto Next Message"
+msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
+
+#: src/toolbar.c:156
+#, fuzzy
+msgid "Sylpheed Actions Feature"
+msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
+
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:907
+#, fuzzy
+msgid "Compose News"
+msgstr "Ñú÷èíè"
+
+#: src/toolbar.c:164
+#, fuzzy
+msgid "/Reply with _quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+
+#: src/toolbar.c:165
+msgid "/_Reply without quote"
+msgstr ""
+
+#: src/toolbar.c:169
+#, fuzzy
+msgid "/Reply to all with _quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+
+#: src/toolbar.c:170
+#, fuzzy
+msgid "/_Reply to all without quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+
+#: src/toolbar.c:174
+#, fuzzy
+msgid "/Reply to sender with _quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
+
+#: src/toolbar.c:175
+#, fuzzy
+msgid "/_Reply to sender without quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
+
+#: src/toolbar.c:179
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr ""
+
+#: src/toolbar.c:180
+#, fuzzy
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
+
+#: src/toolbar.c:294
+msgid "Get"
+msgstr "Âçåìè"
+
+#: src/toolbar.c:295
+#, fuzzy
+msgid "Get All"
+msgstr "Âçåìè..."
+
+#: src/toolbar.c:298
+msgid "Email"
+msgstr ""
+
+#: src/toolbar.c:300
+msgid "Reply"
+msgstr "Îòãîâîðè"
+
+#: src/toolbar.c:301
+msgid "All"
+msgstr ""
+
+#: src/toolbar.c:302
+#, fuzzy
+msgid "Sender"
+msgstr "Èçïðàùàíå"
+
+#: src/utils.c:1988
+#, c-format
+msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/utils.c:2555
+#, c-format
+msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
+msgstr ""
+
+#: src/crash.c:138
+#, c-format
+msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgstr ""
+
+#: src/crash.c:181
+msgid "Sylpheed has crashed"
+msgstr ""
+
+#: src/crash.c:204
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
+msgstr ""
+
+#: src/crash.c:209
+msgid "Debug log"
+msgstr ""
+
+#: src/crash.c:249
+#, fuzzy
+msgid "Save..."
+msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
+
+#: src/crash.c:254
+msgid "Create bug report"
+msgstr ""
+
+#: src/crash.c:303
+#, fuzzy
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
+
+#: src/crash.c:447 src/crash.c:466
+#, fuzzy
+msgid "Unknown"
+msgstr "íåèçâåñòåí"