update Simplified Chinese translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Fri, 6 Feb 2004 14:24:29 +0000 (14:24 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Fri, 6 Feb 2004 14:24:29 +0000 (14:24 +0000)
ChangeLog.claws
po/zh_CN.po

index 8dfa02d1a77578e0094ceb7d1fa45722212d40ad..c7a8e880fa784986687ee65f2726c87af0fecd40 100644 (file)
@@ -1,21 +1,22 @@
-2004-06-02 [paul]      0.9.8claws63
+2004-02-06 [paul]      0.9.8claws63
 
        * po/es.po
          po/pl.po
          po/sk.po
-         sr.po
-               update Spanish, Polish, Slovak, and Serbian translations.
-               submitted by Ricardo Mones Lastra, Emil Nowak, Andrej Kacian,
-               and Urke MMI
+         po/sr.po
+         po/zh_CN.po
+               update Spanish, Polish, Slovak, Serbian, and Simplified
+               Chinese translations.submitted by Ricardo Mones Lastra, 
+               Emil Nowak, Andrej Kacian, Urke MMI, and Hansom Young.
 
-2004-04-02 [alfons]    0.9.8claws62
+2004-02-04 [alfons]    0.9.8claws62
 
        * src/compose.c
                grab focus only when lbutton was pressed (bug #430 cont'd; 
                don't have clue yet why the cursor pos is at the end of the
                text.)
 
-2004-04-02 [alfons]    0.9.8claws61
+2004-02-04 [alfons]    0.9.8claws61
 
        * src/compose.c
                always grab focus when one of the header entries is clicked 
index d1b118aa079402c856ac010643778101cb80d81a..3416621b23db4905820cf39cdfaed6a46994a495 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-12-18 05:54+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-02-05 07:38+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-09-22 14:05+0000\n"
 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
 "À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
 
 #: src/account.c:601 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
-#: src/compose.c:4765 src/compose.c:4935 src/editaddress.c:774
+#: src/compose.c:4760 src/compose.c:4930 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr ""
 msgid "Name"
 msgstr "Ãû³Æ"
 
-#: src/account.c:602 src/prefs_account.c:928
+#: src/account.c:602 src/prefs_account.c:923
 msgid "Protocol"
 msgstr "ͨѶЭÒé"
 
@@ -91,10 +91,10 @@ msgstr "
 msgid " Set as default account "
 msgstr " ÉèΪȱʡÕʺŠ"
 
-#: src/account.c:682 src/action.c:1205 src/addressbook.c:1008
+#: src/account.c:682 src/action.c:1212 src/addressbook.c:1008
 #: src/addressbook.c:3120 src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162
 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
-#: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:674
+#: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:691
 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
 msgid "Close"
 msgstr "¹Ø±Õ"
@@ -117,25 +117,27 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
 
 #: src/account.c:908 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
-#: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2232 src/compose.c:3077
-#: src/compose.c:3577 src/compose.c:6050 src/compose.c:6358
+#: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2236 src/compose.c:3081
+#: src/compose.c:3581 src/compose.c:6050 src/compose.c:6371
 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
-#: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/inc.c:169 src/inc.c:259
-#: src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:855
-#: src/prefs_filtering.c:1003 src/prefs_matcher.c:1667
-#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328
-#: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
-#: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
-#: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
-#: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1865 src/toolbar.c:2079
+#: src/folderview.c:1866 src/folderview.c:2210 src/folderview.c:2265
+#: src/folderview.c:2354 src/folderview.c:2489 src/folderview.c:2527
+#: src/inc.c:169 src/inc.c:257 src/inc.c:283 src/mainwindow.c:1566
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:853
+#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1667
+#: src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
+#: src/prefs_themes.c:479 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328
+#: src/summaryview.c:938 src/summaryview.c:1406 src/summaryview.c:1450
+#: src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1549
+#: src/summaryview.c:1574 src/summaryview.c:1599 src/summaryview.c:1624
+#: src/summaryview.c:3113 src/textview.c:1961 src/toolbar.c:1870
 msgid "Yes"
 msgstr "ÊÇ"
 
-#: src/account.c:908 src/compose.c:3577 src/compose.c:6050
-#: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
-#: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:908 src/compose.c:3581 src/compose.c:6050
+#: src/folderview.c:2210 src/folderview.c:2265 src/folderview.c:2354
+#: src/folderview.c:2489 src/folderview.c:2527 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+·ñ"
 
@@ -152,15 +154,16 @@ msgstr "
 msgid "Can't get part of multipart message"
 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡·ûºÏÓʼþµÄÒ»²¿·Ö¡£"
 
-#: src/action.c:488
+#: src/action.c:495
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
-msgstr "±»Ñ¡ÔñµÄ¶¯×÷²»ÄÜÓÃÓÚÓʼþ׫д´°¿Ú\n"
+msgstr ""
+"±»Ñ¡ÔñµÄ¶¯×÷²»ÄÜÓÃÓÚÓʼþ׫д´°¿Ú\n"
 "ÒòÆä°üº¬ %%f, %%F, %%as»òÕß%%p¡£"
 
-#: src/action.c:776
+#: src/action.c:783
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
@@ -169,7 +172,7 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨Æô¶¯ÃüÁî¡£´´½¨¹ÜµÀʧ°Ü¡£\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:861
+#: src/action.c:868
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -180,48 +183,49 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:1088
+#: src/action.c:1095
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/action.c:1092
+#: src/action.c:1099
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/action.c:1128
+#: src/action.c:1135
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "¶¯×÷ÊäÈë/Êä³ö"
 
-#: src/action.c:1174
+#: src/action.c:1181
 msgid " Send "
 msgstr " ·¢ËÍ "
 
-#: src/action.c:1194
+#: src/action.c:1201
 msgid "Completed %v/%u"
 msgstr "ÒÑÍê³É %v/%u"
 
-#: src/action.c:1204
+#: src/action.c:1211
 msgid "Abort"
 msgstr "ÖÐÖ¹"
 
-#: src/action.c:1353
+#: src/action.c:1360
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
-"(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
+"ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
+"(`%%h' ½«±»ËùÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
+"  %s"
 
-#: src/action.c:1358
+#: src/action.c:1365
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý(ÊäÈëʱ²»»ØÏÔ)"
 
-#: src/action.c:1362
-#,  c-format
+#: src/action.c:1369
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
@@ -231,7 +235,7 @@ msgstr ""
 "(`%%u' ½«±»ÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1367
+#: src/action.c:1374
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý"
 
@@ -239,7 +243,7 @@ msgstr "
 msgid "Add to address book"
 msgstr "½«µØÖ·¼ÓÈëµØÖ·²¾"
 
-#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:432
+#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:433
 msgid "Address"
 msgstr "µØÖ·"
 
@@ -253,7 +257,7 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
-#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3202 src/compose.c:5872
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3206 src/compose.c:5872
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
@@ -261,10 +265,10 @@ msgstr "ѡ
 #: src/gtk/description_window.c:121 src/gtk/gtkaspell.c:1425
 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
-#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:654
-#: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908 src/mimeview.c:1018
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:653
+#: src/mainwindow.c:2357 src/messageview.c:918 src/mimeview.c:1018
 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
-#: src/prefs_common.c:2758 src/prefs_common.c:2927 src/prefs_common.c:3185
+#: src/prefs_common.c:2642 src/prefs_common.c:2811 src/prefs_common.c:3069
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_summary_column.c:313
@@ -273,7 +277,7 @@ msgid "OK"
 msgstr "È·¶¨"
 
 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:3202 src/compose.c:5873 src/compose.c:6553 src/compose.c:6591
+#: src/compose.c:3206 src/compose.c:5873 src/compose.c:6572 src/compose.c:6610
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
@@ -281,18 +285,19 @@ msgstr "ȷ
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
-#: src/main.c:654 src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908
+#: src/main.c:653 src/mainwindow.c:2357 src/messageview.c:918
 #: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
-#: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2759 src/prefs_common.c:3186
+#: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2643 src/prefs_common.c:3070
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_summary_column.c:314
-#: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:935
-#: src/summaryview.c:3453
+#: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
+#: src/prefs_themes.c:479 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:938
+#: src/summaryview.c:3416
 msgid "Cancel"
 msgstr "È¡Ïû"
 
-#: src/addressbook.c:363 src/compose.c:507 src/mainwindow.c:425
+#: src/addressbook.c:363 src/compose.c:510 src/mainwindow.c:435
 #: src/messageview.c:143
 msgid "/_File"
 msgstr "/Îļþ(_F)"
@@ -313,8 +318,8 @@ msgstr "/
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö·þÎñÆ÷(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:511
-#: src/mainwindow.c:439 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:444
+#: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:514
+#: src/mainwindow.c:449 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454
 #: src/messageview.c:146
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/Îļþ(_F)/---"
@@ -331,12 +336,12 @@ msgstr "/
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æ(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:512 src/messageview.c:147
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:515 src/messageview.c:147
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/Îļþ(_F)/¹Ø±Õ(_C)"
 
 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
-#: src/compose.c:514 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:149
+#: src/compose.c:517 src/mainwindow.c:458 src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/±à¼­(_E)"
 
@@ -344,17 +349,17 @@ msgstr "/
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_u)"
 
-#: src/addressbook.c:380 src/compose.c:519 src/mainwindow.c:449
+#: src/addressbook.c:380 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:459
 #: src/messageview.c:150
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:381 src/compose.c:520
+#: src/addressbook.c:381 src/compose.c:523
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³Ìù(_P)"
 
-#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517 src/compose.c:600
-#: src/mainwindow.c:452 src/messageview.c:152
+#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:520 src/compose.c:603
+#: src/mainwindow.c:462 src/messageview.c:152
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/±à¼­(_E)/---"
 
@@ -390,10 +395,10 @@ msgstr "/
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/ɾ³ý(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:665
-#: src/mainwindow.c:685 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:690
-#: src/mainwindow.c:693 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:265
-#: src/messageview.c:284
+#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:700 src/mainwindow.c:703
+#: src/mainwindow.c:706 src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:265
+#: src/messageview.c:286
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/---"
 
@@ -417,13 +422,13 @@ msgstr "/
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:398 src/compose.c:677 src/mainwindow.c:723
-#: src/messageview.c:287
+#: src/addressbook.c:398 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:736
+#: src/messageview.c:289
 msgid "/_Help"
 msgstr "/°ïÖú(_H)"
 
-#: src/addressbook.c:399 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:733
-#: src/messageview.c:288
+#: src/addressbook.c:399 src/compose.c:681 src/mainwindow.c:746
+#: src/messageview.c:290
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/°ïÖú(_H)/¹ØÓÚ(_A)"
 
@@ -440,19 +445,19 @@ msgid "/New _Folder"
 msgstr "/ÐÂ×ÊÁϼÐ(_F)"
 
 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
-#: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:501
-#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:290 src/folderview.c:300
-#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
-#: src/folderview.c:320 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
-#: src/folderview.c:331 src/folderview.c:340 src/folderview.c:344
-#: src/folderview.c:347 src/folderview.c:349 src/summaryview.c:410
-#: src/summaryview.c:413 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:421
-#: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:462
-#: src/summaryview.c:465
+#: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:504
+#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:294 src/folderview.c:303
+#: src/folderview.c:308 src/folderview.c:312 src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:323 src/folderview.c:328 src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:334 src/folderview.c:336 src/folderview.c:345
+#: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/folderview.c:354
+#: src/folderview.c:356 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422 src/summaryview.c:436
+#: src/summaryview.c:457 src/summaryview.c:463 src/summaryview.c:466
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:418
+#: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:419
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/ɾ³ý(_D)"
 
@@ -477,7 +482,8 @@ msgid "/_Browse Entry"
 msgstr "/²é¿´ÏîÄ¿(_B)"
 
 #: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
-#: src/sgpgme.c:86
+#: src/prefs_themes.c:620 src/prefs_themes.c:652 src/prefs_themes.c:653
+#: src/sgpgme.c:95
 msgid "Unknown"
 msgstr "δ֪"
 
@@ -561,8 +567,8 @@ msgstr "LDAP
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail µØÖ·"
 
-#: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2380 src/toolbar.c:181
-#: src/toolbar.c:1767
+#: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2271 src/toolbar.c:181
+#: src/toolbar.c:1543
 msgid "Address book"
 msgstr "ͨѶ¼"
 
@@ -576,7 +582,7 @@ msgstr "
 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
-#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:382 src/toolbar.c:474
+#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:475
 msgid "Delete"
 msgstr "ɾ³ý"
 
@@ -584,18 +590,18 @@ msgstr "ɾ
 msgid "Lookup"
 msgstr "²éÕÒ"
 
-#: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1445 src/compose.c:3253
-#: src/compose.c:4582 src/compose.c:5289 src/headerview.c:53
+#: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1448 src/compose.c:3257
+#: src/compose.c:4574 src/compose.c:5279 src/headerview.c:53
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
 msgid "To:"
 msgstr "To:"
 
-#: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1429 src/compose.c:3252
+#: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1432 src/compose.c:3256
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1432 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1435 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
@@ -612,16 +618,18 @@ msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
 
 #: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
-#: src/compose.c:2232 src/compose.c:3077 src/compose.c:6358
+#: src/compose.c:2236 src/compose.c:3081 src/compose.c:6371
 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:1003
-#: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:328
-#: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
-#: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
-#: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
-#: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1866 src/toolbar.c:2079
+#: src/folderview.c:1866 src/inc.c:169 src/inc.c:257 src/inc.c:283
+#: src/mainwindow.c:1566 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:853
+#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1667
+#: src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
+#: src/prefs_themes.c:479 src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:938
+#: src/summaryview.c:1406 src/summaryview.c:1450 src/summaryview.c:1493
+#: src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
+#: src/summaryview.c:1599 src/summaryview.c:1624 src/summaryview.c:3113
+#: src/textview.c:1961 src/toolbar.c:1870
 msgid "No"
 msgstr "²»"
 
@@ -731,7 +739,7 @@ msgstr "
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "ËÑË÷ '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3794 src/prefs_common.c:984
+#: src/addressbook.c:3794 src/prefs_common.c:980
 msgid "Interface"
 msgstr "½çÃæ"
 
@@ -752,8 +760,8 @@ msgstr "
 msgid "Group"
 msgstr "Ⱥ×é"
 
-#: src/addressbook.c:3874 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:384
-#: src/prefs_account.c:2126
+#: src/addressbook.c:3874 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:391
+#: src/prefs_account.c:2123
 msgid "Folder"
 msgstr "Óʼþ¼Ð"
 
@@ -829,8 +837,8 @@ msgstr ""
 msgid "Address Count"
 msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/messageview.c:491
-#: src/sgpgme.c:279 src/textview.c:1863
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/messageview.c:503
+#: src/sgpgme.c:288 src/textview.c:1961
 msgid "Warning"
 msgstr "¾¯¸æ"
 
@@ -859,12 +867,12 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6050 src/main.c:636
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6050 src/main.c:635
 msgid "Notice"
 msgstr "×¢Òâ"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3577 src/inc.c:556
-#: src/sgpgme.c:98 src/sgpgme.c:111 src/sgpgme.c:137
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3581 src/inc.c:573
+#: src/sgpgme.c:107 src/sgpgme.c:120 src/sgpgme.c:146
 msgid "Error"
 msgstr "´íÎó"
 
@@ -1001,7 +1009,7 @@ msgstr ""
 "(È¡Ïû\"%s\"Æ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1123
+#: src/prefs_common.c:1119
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "½ÓÊÕÓдíÎóʱ²»ÒªÏÔʾ´íÎóѶϢ"
 
@@ -1026,6 +1034,10 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ä¿Ç°»ØÓ¦µÄ·þÎñÆ÷¿ÉÄÜÒѾ­²»ÊÇͬһ¸ö¡£"
 
+#: src/common/string_match.c:73
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr "£¨Ö÷Ìâ±»RegExpÇå³ýÁË£©"
+
 #: src/common/utils.c:178
 #, c-format
 msgid "%dB"
@@ -1046,355 +1058,355 @@ msgstr ""
 msgid "%.2fGB"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:499
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/ÐÂÔö(_A)..."
 
-#: src/compose.c:500
+#: src/compose.c:503
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ɾ³ý(_R)"
 
-#: src/compose.c:502 src/folderview.c:291 src/folderview.c:313
-#: src/folderview.c:333 src/folderview.c:351
+#: src/compose.c:505 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:338 src/folderview.c:358
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
 
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:511
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/Îļþ(_F)/¸½¼ÓÎļþ(_A)"
 
-#: src/compose.c:509
+#: src/compose.c:512
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÎļþ(_I)"
 
-#: src/compose.c:510
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÇ©Ãû(_g)"
 
-#: src/compose.c:515
+#: src/compose.c:518
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/±à¼­(_E)/³·Ïû(_U)"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Öظ´Ç°Ò»¸ö¶¯×÷(_R)"
 
-#: src/compose.c:518
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_t)"
 
-#: src/compose.c:521
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÎÄ(_q)"
 
-#: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:151
+#: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:460 src/messageview.c:151
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/±à¼­(_E)/È«Ñ¡(_a)"
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)"
 
-#: src/compose.c:525
+#: src/compose.c:528
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:533
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
 
-#: src/compose.c:535
+#: src/compose.c:538
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
 
-#: src/compose.c:540
+#: src/compose.c:543
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
 
-#: src/compose.c:545
+#: src/compose.c:548
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
 
-#: src/compose.c:550
+#: src/compose.c:553
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
 
-#: src/compose.c:555
+#: src/compose.c:558
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
 
-#: src/compose.c:560
+#: src/compose.c:563
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
 
-#: src/compose.c:565
+#: src/compose.c:568
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
 
-#: src/compose.c:570
+#: src/compose.c:573
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
 
-#: src/compose.c:575
+#: src/compose.c:578
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
 
-#: src/compose.c:580
+#: src/compose.c:583
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:588
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:593
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:598
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:604
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/±à¼­(_E)/½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
 
-#: src/compose.c:603
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/±à¼­(_E)/½«ËùÓйý³¤µÄÐÐÕÛÐÐ(_l)"
 
-#: src/compose.c:605
+#: src/compose.c:608
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÍⲿ±à¼­Æ÷(_x)"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:611
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/ƴд(_S)"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éÈ«ÎÄ»òÑ¡¶¨ÇøÓò(_C)"
 
-#: src/compose.c:611
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄµ¥´Ê(_H)"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_b)"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/ƴд(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_F)"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/ƴд(_S)/---"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
 
-#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:156
-#: src/summaryview.c:457
+#: src/compose.c:625 src/mainwindow.c:466 src/messageview.c:156
+#: src/summaryview.c:458
 msgid "/_View"
 msgstr "/²é¿´(_V)"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/²é¿´(_V)/³­ËÍ(_C)"
 
-#: src/compose.c:625
+#: src/compose.c:628
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/²é¿´(_V)/»Ø¸´(_R)"
 
-#: src/compose.c:627 src/compose.c:629 src/compose.c:631 src/mainwindow.c:474
-#: src/mainwindow.c:477 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:530
-#: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:238
+#: src/compose.c:630 src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:516 src/mainwindow.c:540
+#: src/mainwindow.c:622 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/---"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/±ê³ß(_u)"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/¸½¼Ó(_A)"
 
-#: src/compose.c:634 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:242
+#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:242
 msgid "/_Message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:638
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö(_S)"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÉÔºóËͳö(_l)"
 
-#: src/compose.c:639 src/compose.c:645 src/compose.c:650 src/compose.c:652
-#: src/compose.c:656 src/compose.c:662 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:624
-#: src/mainwindow.c:626 src/mainwindow.c:636 src/mainwindow.c:639
-#: src/mainwindow.c:641 src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:245
-#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
+#: src/compose.c:642 src/compose.c:648 src/compose.c:653 src/compose.c:655
+#: src/compose.c:659 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:649 src/mainwindow.c:652 src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:245 src/messageview.c:253
+#: src/messageview.c:258
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/---"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æÖÁ²Ý¸å¼Ð(_d)"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æ²¢¼ÌÐø±à¼­(_k)"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸±±¾³­ËÍ(_C)"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»Ø¸´¸ø(_y)"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸½¼Ó(_A)"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ç©Ãû(_g)"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/¼ÓÃÜ(_E)"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/MIME"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/Inline"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:666
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò(_P)"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îÓÅÏÈ(_H)"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÓÅÏÈ(_g)"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÆÕͨ(_N)"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:670
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/µÍ(_w)"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:671
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îµÍ(_L)"
 
-#: src/compose.c:670
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤(_R)"
 
-#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:674
 msgid "/_Message/Remo_ve references"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÎÄ(_V)"
 
-#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:261
+#: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:261
 msgid "/_Tools"
 msgstr "¹¤¾ß(_T)"
 
-#: src/compose.c:673
+#: src/compose.c:676
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÏÔʾ±ê³ß(_r)"
 
-#: src/compose.c:674 src/messageview.c:262
+#: src/compose.c:677 src/messageview.c:262
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ¼(_A)"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:678
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÓʼþÄ£°å(_T)"
 
-#: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:285
+#: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:287
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
 
-#: src/compose.c:1435
+#: src/compose.c:1438
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "»Ø¸´£º"
 
-#: src/compose.c:1438 src/compose.c:4579 src/compose.c:5291
+#: src/compose.c:1441 src/compose.c:4571 src/compose.c:5281
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "ÐÂÎÅȺ×飺"
 
-#: src/compose.c:1441
+#: src/compose.c:1444
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "»ØÓ¦ÎÄÕ£º"
 
-#: src/compose.c:1741
+#: src/compose.c:1744
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "ÒýÎĸñʽ´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:1757
+#: src/compose.c:1760
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:2099
+#: src/compose.c:2103
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
 
-#: src/compose.c:2103
+#: src/compose.c:2107
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
 
-#: src/compose.c:2141
+#: src/compose.c:2145
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Óʼþ£º%s"
 
-#: src/compose.c:2229
+#: src/compose.c:2233
 msgid "Encrypted message"
 msgstr "¼ÓÃÜÓʼþ"
 
-#: src/compose.c:2230
+#: src/compose.c:2234
 msgid ""
 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
 "Discard encrypted part?"
@@ -1402,21 +1414,21 @@ msgstr ""
 "²»ÄÜÖØб༭¼ÓÃÜÓʼþ.\n"
 "¶ªÆú¼ÓÃܲ¿·ÖÂð?"
 
-#: src/compose.c:2891
+#: src/compose.c:2895
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [ÒÑÐÞ¸Ä] "
 
-#: src/compose.c:2893
+#: src/compose.c:2897
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
 
-#: src/compose.c:2896
+#: src/compose.c:2900
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
 
-#: src/compose.c:2920 src/compose.c:3169
+#: src/compose.c:2924 src/compose.c:3173
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1424,24 +1436,24 @@ msgstr ""
 "ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅȺ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
 "Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡Ôñµç×ÓÓʼþÕʺš£"
 
-#: src/compose.c:3067
+#: src/compose.c:3071
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
 
-#: src/compose.c:3075 src/messageview.c:491 src/prefs_account.c:768
-#: src/prefs_common.c:970 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:421
+#: src/compose.c:3079 src/messageview.c:503 src/prefs_account.c:763
+#: src/prefs_common.c:966 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
 msgid "Send"
 msgstr "·¢ËÍ"
 
-#: src/compose.c:3076
+#: src/compose.c:3080
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨ÒªËͳö£¿"
 
-#: src/compose.c:3097
+#: src/compose.c:3101
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
 
-#: src/compose.c:3102
+#: src/compose.c:3106
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1449,16 +1461,16 @@ msgstr ""
 "ÓʼþÕýÔÚ´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
 "ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
 
-#: src/compose.c:3185 src/procmsg.c:1149 src/send_message.c:229
+#: src/compose.c:3189 src/procmsg.c:1140 src/send_message.c:229
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:3199
+#: src/compose.c:3203
 msgid "Queueing"
 msgstr "´æÈë´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/compose.c:3200
+#: src/compose.c:3204
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1466,24 +1478,24 @@ msgstr ""
 "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 "Òª°ÑÓʼþ·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖÐÂð£¿"
 
-#: src/compose.c:3206
+#: src/compose.c:3210
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "ÎÞ·¨·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð¡£"
 
-#: src/compose.c:3209 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
+#: src/compose.c:3213 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:3222
+#: src/compose.c:3226
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁ¼Ä¼þ¼ÐÖС£"
 
-#: src/compose.c:3467
+#: src/compose.c:3471
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨ÕÒµ½ËùÖ¸¶¨µÄ key id '%s'"
 
-#: src/compose.c:3573
+#: src/compose.c:3577
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
@@ -1493,59 +1505,59 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»ÓʼþµÄ±àÂëÉèÖÃÓÉ %s ³É %s ¡£\n"
 "ÈÔ¾ÉÒª´«ËÍÂð£¿"
 
-#: src/compose.c:3836
+#: src/compose.c:3840
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
 
-#: src/compose.c:3846
+#: src/compose.c:3850
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
 
-#: src/compose.c:4659 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
+#: src/compose.c:4654 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
 msgid "From:"
 msgstr "·¢ÐÅÕß:"
 
-#: src/compose.c:4763 src/compose.c:4933 src/compose.c:5811
+#: src/compose.c:4758 src/compose.c:4928 src/compose.c:5811
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME ÀàÐÍ"
 
-#: src/compose.c:4764 src/compose.c:4934 src/mimeview.c:193
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:477
+#: src/compose.c:4759 src/compose.c:4929 src/mimeview.c:193
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:478
 msgid "Size"
 msgstr "´óС"
 
-#: src/compose.c:4828
+#: src/compose.c:4823
 msgid "Save Message to "
 msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
 
-#: src/compose.c:4848 src/prefs_filtering_action.c:420
+#: src/compose.c:4843 src/prefs_filtering_action.c:420
 msgid "Select ..."
 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
 
-#: src/compose.c:4984 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4980 src/prefs_account.c:1353 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "ÓʼþÍ·"
 
-#: src/compose.c:4986
+#: src/compose.c:4982
 msgid "Attachments"
 msgstr "¸½¼þ"
 
-#: src/compose.c:4988
+#: src/compose.c:4984
 msgid "Others"
 msgstr "ÆäËû"
 
-#: src/compose.c:5003 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4999 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:164
 msgid "Subject:"
 msgstr "Ö÷Ì⣺"
 
-#: src/compose.c:5238 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4247
+#: src/compose.c:5231 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4210
 msgid "None"
 msgstr "ûÓÐÄÚÈÝ"
 
-#: src/compose.c:5247
+#: src/compose.c:5240
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1589,24 +1601,26 @@ msgstr ""
 "Ç¿ÖƹرճÌÐòÂð£¿\n"
 "³ÌÐò×æid: %d"
 
-#: src/compose.c:6356 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2077
+#: src/compose.c:6369 src/inc.c:167 src/inc.c:255 src/inc.c:281
+#: src/toolbar.c:1868
 msgid "Offline warning"
 msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
 
-#: src/compose.c:6357 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2078
+#: src/compose.c:6370 src/inc.c:168 src/inc.c:256 src/inc.c:282
+#: src/toolbar.c:1869
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
 
-#: src/compose.c:6475 src/compose.c:6496
+#: src/compose.c:6488 src/compose.c:6509
 msgid "Select file"
 msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
 
-#: src/compose.c:6510
+#: src/compose.c:6523
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ '%s'¡£"
 
-#: src/compose.c:6512
+#: src/compose.c:6525
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -1615,36 +1629,36 @@ msgstr ""
 "Îļþ '%s' °üº¬²»ÊôÓÚµ±Ç°±àÂ뼯µÄÎÞЧ×Ö·û\n"
 "²åÈ벿·Ö¿ÉÄܲ»ÕýÈ·."
 
-#: src/compose.c:6551
+#: src/compose.c:6570
 msgid "Discard message"
 msgstr "ɾµôѶϢ"
 
-#: src/compose.c:6552
+#: src/compose.c:6571
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
 
-#: src/compose.c:6553
+#: src/compose.c:6572
 msgid "Discard"
 msgstr "ɾ³ý"
 
-#: src/compose.c:6553
+#: src/compose.c:6572
 msgid "to Draft"
 msgstr "´æΪ²Ý¸å"
 
-#: src/compose.c:6588
+#: src/compose.c:6607
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
 
-#: src/compose.c:6590
+#: src/compose.c:6609
 msgid "Apply template"
 msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
 
-#: src/compose.c:6591
+#: src/compose.c:6610
 msgid "Replace"
 msgstr "Ìæ»»"
 
-#: src/compose.c:6591 src/toolbar.c:425
+#: src/compose.c:6610 src/toolbar.c:426
 msgid "Insert"
 msgstr "²åÈë"
 
@@ -1780,7 +1794,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr "¼ì²éÎļþ"
 
 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1573
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1570
 msgid "File"
 msgstr "Îļþ"
 
@@ -1836,12 +1850,12 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1893 src/folderview.c:1944
-#: src/folderview.c:2215
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1974 src/folderview.c:2025
+#: src/folderview.c:2294
 msgid "New folder"
 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1945
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1975 src/folderview.c:2026
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
 
@@ -1859,7 +1873,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
-#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2154
+#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2151
 #: src/prefs_spelling.c:244
 msgid " ... "
 msgstr "..."
@@ -2063,7 +2077,7 @@ msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:764
+#: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:759
 msgid "Basic"
 msgstr "»ù±¾ÉèÖÃ"
 
@@ -2071,7 +2085,7 @@ msgstr "
 msgid "Search"
 msgstr "ËÑÑ°"
 
-#: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:653
+#: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:654
 msgid "Extended"
 msgstr "À©Õ¹"
 
@@ -2149,11 +2163,11 @@ msgstr "HTML
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "ÐÎʽ±í"
 
-#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3166 src/prefs_common.c:3448
+#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3050 src/prefs_common.c:3332
 msgid "Default"
 msgstr "ȱʡֵ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:94
+#: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:103
 msgid "Full"
 msgstr "ÍêÕûÉèÖÃ"
 
@@ -2214,7 +2228,7 @@ msgid "Prev"
 msgstr "Ç°Ò»¸ö"
 
 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
-#: src/toolbar.c:384 src/toolbar.c:475
+#: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:476
 msgid "Next"
 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
 
@@ -2374,7 +2388,7 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "Êä³öÎļþ£º"
 
 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1229
+#: src/prefs_account.c:1226
 msgid " Select... "
 msgstr " Ñ¡Ôñ... "
 
@@ -2410,32 +2424,32 @@ msgstr "
 msgid "Not specified."
 msgstr "²»È·¶¨¡£"
 
-#: src/folder.c:1011
+#: src/folder.c:1125
 msgid "Inbox"
 msgstr "ÊÕÐżÐ"
 
-#: src/folder.c:1015
+#: src/folder.c:1129
 msgid "Sent"
 msgstr "ÒÑ·¢ËÍ"
 
-#: src/folder.c:1019
+#: src/folder.c:1133
 msgid "Queue"
 msgstr "´ý·¢ËÍ"
 
-#: src/folder.c:1023
+#: src/folder.c:1137
 msgid "Trash"
 msgstr "À¬»øÍ°"
 
-#: src/folder.c:1027
+#: src/folder.c:1141
 msgid "Drafts"
 msgstr "²Ý¸å"
 
-#: src/folder.c:1240
+#: src/folder.c:1354
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:2028
+#: src/folder.c:2188
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "½«%s ÒƵ½%s...\n"
@@ -2444,140 +2458,157 @@ msgstr "
 msgid "Select folder"
 msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
 
-#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:302 src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:305 src/folderview.c:325
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
 
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:303 src/folderview.c:323
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:306 src/folderview.c:326
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
+#: src/folderview.c:291 src/folderview.c:307 src/folderview.c:327
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
 
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "Çå³ýÐÅÏä(_m)"
 
-#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:314 src/folderview.c:334
-#: src/folderview.c:352
+#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:339
+#: src/folderview.c:359
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/´¦Àí(_P)..."
 
-#: src/folderview.c:293
-msgid "/_Scoring..."
-msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_S)..."
-
-#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:339
+#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:322 src/folderview.c:344
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_r)"
 
-#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:326 src/folderview.c:345
+#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:331 src/folderview.c:352
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
 
-#: src/folderview.c:308 src/folderview.c:328
+#: src/folderview.c:311 src/folderview.c:333
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
 
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:332 src/folderview.c:350
+#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:337 src/folderview.c:357
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:350
+msgid "/Down_load"
+msgstr "/ÏÂÔØ(_L)"
+
+#: src/folderview.c:335
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Çå³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
 
-#: src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:346
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é (_S)..."
 
-#: src/folderview.c:343
+#: src/folderview.c:348
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Çå³ýÐÂÎÅȺ×é(_R)"
 
-#: src/folderview.c:348
+#: src/folderview.c:355
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Çå³ýÕʺÅ(_n)"
 
-#: src/folderview.c:385
+#: src/folderview.c:392
 msgid "New"
 msgstr "ÐÂÓʼþ"
 
-#: src/folderview.c:386
+#: src/folderview.c:393
 msgid "Unread"
 msgstr "δ¶Á"
 
-#: src/folderview.c:387
+#: src/folderview.c:394
 msgid "#"
 msgstr "££"
 
-#: src/folderview.c:630
+#: src/folderview.c:639
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
 
-#: src/folderview.c:790 src/mainwindow.c:2799 src/setup.c:80
+#: src/folderview.c:799 src/mainwindow.c:2941 src/setup.c:80
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:794 src/mainwindow.c:2804 src/setup.c:85
+#: src/folderview.c:803 src/mainwindow.c:2946 src/setup.c:85
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
 
-#: src/folderview.c:835
+#: src/folderview.c:844
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
 
-#: src/folderview.c:918
+#: src/folderview.c:927
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
 
-#: src/folderview.c:1696
+#: src/folderview.c:1713
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
 
-#: src/folderview.c:1708
+#: src/folderview.c:1725
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
 
-#: src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1946 src/folderview.c:2219
+#: src/folderview.c:1841
+msgid "Downloading messages in %s ..."
+msgstr "ÕýÔÚ´Ó %s ÏÂÔØÓʼþ ..."
+
+#: src/folderview.c:1864
+msgid "Offline"
+msgstr "ÍÑ»ú"
+
+#: src/folderview.c:1865
+msgid "You are offline. Go online?"
+msgstr "Ä¿Ç°ÀëÏß¡£×ªµ½ÔÚÏß״̬?"
+
+#: src/folderview.c:1883
+#, c-format
+msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
+msgstr "´Ó `%s' ÏÂÔØÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
+
+#: src/folderview.c:1976 src/folderview.c:2027 src/folderview.c:2298
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:1900 src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2224
+#: src/folderview.c:1981 src/folderview.c:2075 src/folderview.c:2303
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃ'%c'×÷ΪÓʼþ¼ÐÃû³Æ¡£"
 
-#: src/folderview.c:1913 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2004
-#: src/folderview.c:2075 src/folderview.c:2236
+#: src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2032 src/folderview.c:2085
+#: src/folderview.c:2156 src/folderview.c:2315
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "'%s'Óʼþ¼ÐÒÑ´æÔÚ¡£"
 
-#: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:2243
+#: src/folderview.c:2001 src/folderview.c:2322
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
 
-#: src/folderview.c:1987 src/folderview.c:2065
+#: src/folderview.c:2068 src/folderview.c:2146
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
 
-#: src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2067
+#: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2148
 msgid "Rename folder"
 msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:2126
+#: src/folderview.c:2207
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2586,16 +2617,16 @@ msgstr ""
 "ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼ÐÒÔ¼°ÆäÖÐËùÓеÄÓʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
 "È·¶¨É¾³ý£¿"
 
-#: src/folderview.c:2128
+#: src/folderview.c:2209
 msgid "Delete folder"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:2145
+#: src/folderview.c:2226
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
 
-#: src/folderview.c:2181
+#: src/folderview.c:2262
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2604,11 +2635,11 @@ msgstr ""
 "È·¶¨É¾³ýÓÊÏä'%s'£¿\n"
 "(ÆäÖеÄÓʼþ²»»áÖÁÓ²µúÖÐɾ³ý)"
 
-#: src/folderview.c:2183
+#: src/folderview.c:2264
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "ɾ³ýÓÊÏä"
 
-#: src/folderview.c:2216
+#: src/folderview.c:2295
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2618,55 +2649,55 @@ msgstr ""
 "(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
 "ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
 
-#: src/folderview.c:2273
+#: src/folderview.c:2352
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
 
-#: src/folderview.c:2274
+#: src/folderview.c:2353
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
 
-#: src/folderview.c:2408
+#: src/folderview.c:2487
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "È·¶¨Çå³ýÐÂÎÅȺ×é'%s'£¿"
 
-#: src/folderview.c:2409
+#: src/folderview.c:2488
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Çå³ýÐÂÎÅȺ×é"
 
-#: src/folderview.c:2446
+#: src/folderview.c:2525
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÂÎÅȺ×éÕʺÅ'%s'£¿"
 
-#: src/folderview.c:2447
+#: src/folderview.c:2526
 msgid "Delete news account"
 msgstr "ɾ³ýÐÂÎÅȺÕʺÅ"
 
-#: src/folderview.c:2543
+#: src/folderview.c:2622
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
 
-#: src/folderview.c:2572
+#: src/folderview.c:2651
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
 
-#: src/folderview.c:2575
+#: src/folderview.c:2654
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
 
-#: src/folderview.c:2578
+#: src/folderview.c:2657
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
 
-#: src/folderview.c:2581
+#: src/folderview.c:2660
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
 
-#: src/folderview.c:2625 src/summaryview.c:4050
+#: src/folderview.c:2704 src/summaryview.c:4013
 #, fuzzy
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
@@ -2719,7 +2750,7 @@ msgstr "δ֪"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅȺ×éÁÐ±í¡£"
 
-#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1178
+#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1181
 msgid "Done."
 msgstr "Íê³É¡£"
 
@@ -2906,7 +2937,7 @@ msgstr ""
 "ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
+#: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
 msgid "Abcdef"
 msgstr ""
 
@@ -2922,7 +2953,7 @@ msgstr "ѡ
 msgid "Plugins"
 msgstr "²å¼þ"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2705
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2589
 msgid "Description"
 msgstr "ÃèÊö"
 
@@ -2965,6 +2996,7 @@ msgid "Signer"
 msgstr "¸èÕß"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
+#: src/prefs_themes.c:851
 msgid "Name: "
 msgstr "Ãû×Ö"
 
@@ -3036,11 +3068,11 @@ msgstr "
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
 
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2398
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2401
 msgid "(No From)"
 msgstr "(ûÓмļþÕß)"
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2440 src/summaryview.c:2443
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2443 src/summaryview.c:2446
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
 
@@ -3089,105 +3121,105 @@ msgstr "
 msgid "root folder %s does not exist\n"
 msgstr "¸ùĿ¼ %s ²»´æÔÚ\n"
 
-#: src/imap.c:1415 src/imap.c:1423
+#: src/imap.c:1421 src/imap.c:1429
 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
 msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1651
+#: src/imap.c:1657
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
 
-#: src/imap.c:1673
+#: src/imap.c:1679
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
 
-#: src/imap.c:1742
+#: src/imap.c:1748
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÅÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
 
-#: src/imap.c:1804
+#: src/imap.c:1810
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
 
-#: src/imap.c:1842
+#: src/imap.c:1848
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
 
-#: src/imap.c:1850
+#: src/imap.c:1856
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1872
+#: src/imap.c:1878
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
 
-#: src/imap.c:1928
+#: src/imap.c:1934
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
 
-#: src/imap.c:1950
+#: src/imap.c:1956
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1957
+#: src/imap.c:1963
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
 
-#: src/imap.c:2047
+#: src/imap.c:2053
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÃüÃû¿Õ¼ä\n"
 
-#: src/imap.c:2480
+#: src/imap.c:2486
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
 
-#: src/imap.c:2620
+#: src/imap.c:2626
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
 msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
 
-#: src/imap.c:2637
+#: src/imap.c:2643
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
 
-#: src/imap.c:2953
+#: src/imap.c:2959
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
 
-#: src/imap.c:2960
+#: src/imap.c:2966
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(ÕýÔÚ·¢ËÍ...)"
 
-#: src/imap.c:3002
+#: src/imap.c:3008
 #, c-format
 msgid "can't append message to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
 
-#: src/imap.c:3084
+#: src/imap.c:3090
 #, c-format
 msgid "can't copy %s to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
 
-#: src/imap.c:3134
+#: src/imap.c:3140
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
 
-#: src/imap.c:3151
+#: src/imap.c:3157
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3164
+#: src/imap.c:3170
 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
 
-#: src/imap.c:3419
+#: src/imap.c:3425
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
@@ -3266,7 +3298,7 @@ msgstr "
 msgid "R"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:472
+#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:473
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
@@ -3358,134 +3390,134 @@ msgstr "ѡ
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "½«PineÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼ÖÐ"
 
-#: src/inc.c:334
+#: src/inc.c:358
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
 
-#: src/inc.c:379
+#: src/inc.c:403
 msgid "Standby"
 msgstr "´ýÃü"
 
-#: src/inc.c:504 src/inc.c:559
+#: src/inc.c:521 src/inc.c:576
 msgid "Cancelled"
 msgstr "È¡Ïû"
 
-#: src/inc.c:515
+#: src/inc.c:532
 msgid "Retrieving"
 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡"
 
-#: src/inc.c:531
+#: src/inc.c:548
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÓʼþ(%s))"
 
-#: src/inc.c:535
+#: src/inc.c:552
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÓʼþ)"
 
-#: src/inc.c:541
+#: src/inc.c:558
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
 
-#: src/inc.c:545
+#: src/inc.c:562
 msgid "Auth failed"
 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü"
 
-#: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "ÒÑËø¶¨"
 
-#: src/inc.c:572
+#: src/inc.c:589
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "ÔÚ%sÉϵÄ%sÊÚȨʧ°Ü"
 
-#: src/inc.c:642
+#: src/inc.c:659
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÓʼþ)"
 
-#: src/inc.c:645
+#: src/inc.c:662
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÓʼþ)"
 
-#: src/inc.c:654
+#: src/inc.c:671
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "È¡Óʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/inc.c:695
+#: src/inc.c:712
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s:ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ"
 
-#: src/inc.c:714
+#: src/inc.c:731
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
 msgstr "ÕýÔÚÁ¬½ÓPOP3·þÎñÆ÷£º%s..."
 
-#: src/inc.c:721
+#: src/inc.c:738
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:728
+#: src/inc.c:745
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr " ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d"
 
-#: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
+#: src/inc.c:811 src/send_message.c:461
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "ÕýÔÚÊÚȨ..."
 
-#: src/inc.c:795
+#: src/inc.c:812
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s..."
 msgstr "ÕýÔÚ´Ó%sÊÕÈ¡Óʼþ..."
 
-#: src/inc.c:800
+#: src/inc.c:817
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "»ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
 
-#: src/inc.c:804
+#: src/inc.c:821
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
 
-#: src/inc.c:808
+#: src/inc.c:825
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:812
+#: src/inc.c:829
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "»ñÈ¡Óʼþ´óСÖÐ(LIST)..."
 
-#: src/inc.c:829
+#: src/inc.c:846
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ%d"
 
-#: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
+#: src/inc.c:852 src/send_message.c:479
 msgid "Quitting"
 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö"
 
-#: src/inc.c:872
+#: src/inc.c:889
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
 
-#: src/inc.c:901
+#: src/inc.c:918
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ(¹²%d¸ö£¬ÒÑÊÕµ½%s¸ö)"
 
-#: src/inc.c:963
+#: src/inc.c:980
 msgid "Connection failed."
 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
 
-#: src/inc.c:969
+#: src/inc.c:986
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr " ´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/inc.c:974
+#: src/inc.c:991
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -3494,27 +3526,27 @@ msgstr ""
 "´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:980
+#: src/inc.c:997
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Ó²µúÎ޿ռ䡣"
 
-#: src/inc.c:985
+#: src/inc.c:1002
 msgid "Can't write file."
 msgstr "ÎÞ·¨Ð´ÈëÎļþ¡£"
 
-#: src/inc.c:990
+#: src/inc.c:1007
 msgid "Socket error."
 msgstr "Socket´íÎó¡£"
 
-#: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
+#: src/inc.c:1013 src/send_message.c:602
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Á¬½Ó±»Ô¶³ÌÖ÷»ú¹Ø±Õ¡£"
 
-#: src/inc.c:1002
+#: src/inc.c:1019
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
 
-#: src/inc.c:1006
+#: src/inc.c:1023
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -3523,11 +3555,11 @@ msgstr ""
 "ÓÊÏäÎÞ·¨´ò¿ª£º\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
+#: src/inc.c:1029 src/send_message.c:589
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
 
-#: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
+#: src/inc.c:1034 src/send_message.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -3536,7 +3568,7 @@ msgstr ""
 "ÊÚȨʧ°Ü£º\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1052
+#: src/inc.c:1069
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "ºÏ²¢²Ù×÷±»È¡Ïû\n"
 
@@ -3553,7 +3585,7 @@ msgstr "
 msgid "Nick Name"
 msgstr "´ÂºÅ"
 
-#: src/main.c:143 src/main.c:152
+#: src/main.c:145 src/main.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -3562,20 +3594,20 @@ msgstr ""
 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
 "ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
 
-#: src/main.c:212
+#: src/main.c:214
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib²»Ö§³Ög_thread¡£\n"
 
-#: src/main.c:514
+#: src/main.c:513
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
 
-#: src/main.c:517
+#: src/main.c:516
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
 
-#: src/main.c:518
+#: src/main.c:517
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -3584,23 +3616,23 @@ msgstr ""
 " --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
 "                         ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
 
-#: src/main.c:521
+#: src/main.c:520
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
 
-#: src/main.c:522
+#: src/main.c:521
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
 
-#: src/main.c:523
+#: src/main.c:522
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
 
-#: src/main.c:524
+#: src/main.c:523
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
 
-#: src/main.c:525
+#: src/main.c:524
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -3608,749 +3640,758 @@ msgstr ""
 "  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
 "                         ÏÔʾËùÓÐÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
 
-#: src/main.c:527
+#: src/main.c:526
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
 
-#: src/main.c:528
+#: src/main.c:527
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»ú״̬"
 
-#: src/main.c:529
+#: src/main.c:528
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
 
-#: src/main.c:530
+#: src/main.c:529
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
 
-#: src/main.c:531
+#: src/main.c:530
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
 
-#: src/main.c:532
+#: src/main.c:531
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
 
-#: src/main.c:569 src/summaryview.c:5198
+#: src/main.c:568 src/summaryview.c:5167
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
 
-#: src/main.c:572
+#: src/main.c:571
 msgid "top level folder"
 msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/main.c:637
+#: src/main.c:636
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
 
-#: src/main.c:638
+#: src/main.c:637
 msgid "Draft them"
 msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
 
-#: src/main.c:638
+#: src/main.c:637
 msgid "Discard them"
 msgstr "¶ªÆú"
 
-#: src/main.c:638
+#: src/main.c:637
 msgid "Don't quit"
 msgstr "²»Í˳ö"
 
-#: src/main.c:652
+#: src/main.c:651
 msgid "Queued messages"
 msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
 
-#: src/main.c:653
+#: src/main.c:652
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
 
-#: src/main.c:898
+#: src/main.c:897
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:426
+#: src/mainwindow.c:436
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:427
+#: src/mainwindow.c:437
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/н¨Óʼþ¼Ð(_n)..."
 
-#: src/mainwindow.c:429
+#: src/mainwindow.c:439
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
 
-#: src/mainwindow.c:430
+#: src/mainwindow.c:440
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:431
+#: src/mainwindow.c:441
 msgid "/_File/_Folder/---"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:432
+#: src/mainwindow.c:442
 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:434
+#: src/mainwindow.c:444
 msgid "/_File/_Add mailbox"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:435
+#: src/mainwindow.c:445
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/MH¸ñʽ..."
 
-#: src/mainwindow.c:436
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/µ¼ÈëmboxµÄÎļþ(_I)... "
 
-#: src/mainwindow.c:437
+#: src/mainwindow.c:447
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÓʼþ¼Ð..."
 
-#: src/mainwindow.c:438
+#: src/mainwindow.c:448
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Çå¿ÕÀ¬»øÍ°(_t)"
 
-#: src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:144
+#: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:144
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æΪ(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:441 src/messageview.c:145
+#: src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:145
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/´òÓ¡(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:443
+#: src/mainwindow.c:453
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
 
-#: src/mainwindow.c:446
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Í˳ö(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:451
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Ñ¡ÔñÏßË÷(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:153
+#: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:153
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr " ±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖÐËÑÑ°(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:455
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÔĶÁÓʼþ(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ»òÎÄ×Ö(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ(_I)"
 
-#: src/mainwindow.c:468
+#: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ÎÄ×Ö(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ûÓÐ(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸(_b)"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÏÔʾÓʼþ¼ÐÊ÷(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/ ²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´´óС(_i)"
 
-#: src/mainwindow.c:481
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÈÕÆÚ(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¼ÄÐÅÕß(_f)"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÕß(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷Ìâ(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÑÕÉ«±êÇ©(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:497
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´±ê¼Ç(_m)"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´×´Ì¬(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¸½¼þ(_t)"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´µÃ·Ö"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëøס״̬"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/²»ÅÅÐò(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:504 src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:505
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/ÉýÐò"
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/½µÐò"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÅÅÁÐ(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/²é¿´(_V)/°´ÏßË÷²é¿´(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/²é¿´(_V)/Õ¹¿ªËùÓÐÏßË÷(_X)"
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:512
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÕÛµþËùÓÐÏßË÷(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÓʼþ(_H) "
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÁÐ(_i)..."
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·â(_P)"
 
-#: src/mainwindow.c:509
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·â(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
-#: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:520 src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÓʼþ(_w)"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÐÅ(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±ê¼ÇÓʼþ(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÓʼþ(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Óʼþ(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Óʼþ(_b)"
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÓʼþ¼Ð(_f)"
 
-#: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:543 src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:159
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:163
+#: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:163
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:164
+#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:164
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:167
+#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:167
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/7bit ascii (US-ASCII)(_ I)"
 
-#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:171
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:171
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Unicode (UTF-8)(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:175
+#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:175
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-1)(_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:177
+#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:177
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:181
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:181
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-2)(_2) "
 
-#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:184
+#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:184
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)(_B)"
 
-#: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:186
+#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:186
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)(_4) "
 
-#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:189
+#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ï£À° (ISO-8859-7)(_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:192
+#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)(_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:195
+#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:195
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(ISO-8859-5)(_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:197
+#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-R) (_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:199
+#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:203
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:203
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022-JP)(_J)"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:206
+#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:206
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022- JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:209
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (EUC-JP)(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:211
+#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:211
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (Shift__JIS)(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:215
+#: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/¼òÌåÖÐÎÄ(GB2312)(_G)"
 
-#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:217
+#: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:217
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(Big5)(_B) "
 
-#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:219
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(EUC-TW)(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:221
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÎÄ(ISO-2022-CN)(_C) "
 
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:224
+#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:224
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ(EUC-KR)(_K) "
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:226
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:226
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:229
+#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:231
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:231
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:613 src/summaryview.c:458
+#: src/mainwindow.c:623 src/summaryview.c:459
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:239
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:625
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒª(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:620
-msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÐÂÓʼþ(_i)"
+#: src/mainwindow.c:630
+msgid "/_Message/Recei_ve"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕȡ(_v)"
 
-#: src/mainwindow.c:621
-msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕËùÓÐÕʺŵÄÓʼþ(_a)"
+#: src/mainwindow.c:631
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/´Óµ±Ç°ÕʺÅÊÕÈ¡(_c)"
 
-#: src/mainwindow.c:623
-msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/È¡ÏûÊÕÐÅ(_g)"
+#: src/mainwindow.c:633
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/´ÓËùÓÐÕʺÅÊÕÈ¡(_c)"
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:635
+msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/È¡Ïû(_g)"
+
+#: src/mainwindow.c:637
+msgid "/_Message/Recei_ve/---"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:640
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÅ(_n)"
 
-#: src/mainwindow.c:628
+#: src/mainwindow.c:641
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÂÎÅȺÁôÑÔ"
 
-#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:246
+#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:246
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÐÅ(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)"
 
-#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:247
+#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:247
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:249
+#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:249
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/¼ÄÐÅÈË(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:251
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:251
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Follow-up and reply to"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:254
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:254
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ת·¢(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:638
+#: src/mainwindow.c:651
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò"
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:259
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÖØб༭(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:642
+#: src/mainwindow.c:655
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ Òƶ¯(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:656
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ¸´ÖÆ(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:644
+#: src/mainwindow.c:657
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ É¾³ý(_D) "
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:658
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ È¡ÏûÐÂÓʼþ"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:660
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ±ê¼Ç(_M) "
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:662
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ²»±ê¼Ç(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:663
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:651
+#: src/mainwindow.c:664
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:665
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:667
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ²¾(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:263
+#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:263
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:674
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ¼Ð(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:676
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:666
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÓʼþ(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:266
+#: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:266
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:268
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:270
+#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:270
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:272
+#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:272
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:274
+#: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:274
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:679
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:696
 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´ÐÐ(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/SSLÈÏÖ¤(_f)"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÈÕÖ¾´°¿Ú(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
 
-#: src/mainwindow.c:703
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
 
-#: src/mainwindow.c:707
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
 
-#: src/mainwindow.c:709
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:723
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)..."
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ç°´¦Àí..."
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Configuration/Post-processing..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ºó´¦Àí..."
 
-#: src/mainwindow.c:716
+#: src/mainwindow.c:729
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:731
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:732
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:720
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)..."
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:734
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/²å¼þ..."
 
-#: src/mainwindow.c:724
+#: src/mainwindow.c:737
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(±¾µØ)"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:738
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
 
-#: src/mainwindow.c:727
+#: src/mainwindow.c:740
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F)(±¾µØ)"
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:741
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F) (SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:743
 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
 msgstr "/_Help/_Claws °æ±¾³£¼ûÎÊÌâ"
 
-#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:745
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:851
+#: src/mainwindow.c:868
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "Ä¿Ç°ÔÚÏß¡£µã»÷ͼ±êתµ½ÀëÏßģʽ¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:855
+#: src/mainwindow.c:872
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr "Ä¿Ç°ÀëÏß¡£µã»÷ͼ±êתµ½ÔÚÏß״̬¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:872
+#: src/mainwindow.c:889
 msgid "Select account"
 msgstr "Ñ¡ÔñÕʺÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:1204 src/mainwindow.c:1221 src/prefs_folder_item.c:407
+#: src/mainwindow.c:1227 src/mainwindow.c:1268 src/mainwindow.c:1296
+#: src/prefs_folder_item.c:407
 msgid "Untitled"
 msgstr "δÃüÃû"
 
-#: src/mainwindow.c:1222
+#: src/mainwindow.c:1297
 msgid "none"
 msgstr "ÎÞ"
 
-#: src/mainwindow.c:1462
+#: src/mainwindow.c:1564
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏä"
 
-#: src/mainwindow.c:1463
+#: src/mainwindow.c:1565
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏäÄÚËùÓÐÓʼþ£¿"
 
-#: src/mainwindow.c:1481
+#: src/mainwindow.c:1583
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Ìí¼ÓÓÊÏä"
 
-#: src/mainwindow.c:1482
+#: src/mainwindow.c:1584
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -4359,16 +4400,16 @@ msgstr ""
 "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖá£\n"
 "Èç¹ûÖ¸¶¨ÒÑ´æÔÚµÄÓÊÏ䣬Ëü½«»á×Ô¶¯±»É¨Ãè¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1488
+#: src/mainwindow.c:1590
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "ÓÊÏä `%s' ÒѾ­´æÔÚ¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1493 src/setup.c:58
+#: src/mainwindow.c:1595 src/setup.c:58
 msgid "Mailbox"
 msgstr "ÓÊÏä"
 
-#: src/mainwindow.c:1498 src/setup.c:62
+#: src/mainwindow.c:1600 src/setup.c:62
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -4377,31 +4418,31 @@ msgstr ""
 "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü¡£\n"
 "Ò²ÐíijЩÎļþÒѾ­´æÔÚ£¬»òÕßÄãûÓÐ×ã¹»µÄдȨÏÞ¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1817
+#: src/mainwindow.c:1939
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Óʼþ¼Ð"
 
-#: src/mainwindow.c:1838 src/messageview.c:378
+#: src/mainwindow.c:1960 src/messageview.c:390
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Óʼþ"
 
-#: src/mainwindow.c:2222
+#: src/mainwindow.c:2356
 msgid "Exit"
 msgstr "Í˳ö"
 
-#: src/mainwindow.c:2222
+#: src/mainwindow.c:2356
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Í˳ö±¾³ÌÐò"
 
-#: src/mainwindow.c:2716 src/summaryview.c:4046
+#: src/mainwindow.c:2850 src/summaryview.c:4009
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "ÔÚÓʼþ¼Ð¹æÔòÇ°Ó¦ÓõĹæÔò"
 
-#: src/mainwindow.c:2724
+#: src/mainwindow.c:2858
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "ÔÚÓʼþ¼Ð¹æÔòºóÓ¦ÓõĹæÔò"
 
-#: src/mainwindow.c:2732 src/summaryview.c:4055
+#: src/mainwindow.c:2866 src/summaryview.c:4018
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
 
@@ -4463,29 +4504,30 @@ msgid "/_Message/Redirec_t"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò(_t)"
 
 #: src/messageview.c:276
-msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
+msgid "/_Tools/Create processing rule/"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/"
 
 #: src/messageview.c:278
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
+msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
 
 #: src/messageview.c:280
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/ÓɼļþÕß(_F)"
 
 #: src/messageview.c:282
-#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
+
+#: src/messageview.c:284
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
 
-#: src/messageview.c:476
+#: src/messageview.c:488
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<δÕÒµ½»ØÐŵØÖ·>"
 
-#: src/messageview.c:484
+#: src/messageview.c:496
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -4499,11 +4541,11 @@ msgstr ""
 " Return path: %s\n"
 "½¨Òé²»·¢ËÍ´Ë»ØÖ´¡£"
 
-#: src/messageview.c:492
+#: src/messageview.c:504
 msgid "+Don't Send"
 msgstr "+²»Ëͳö"
 
-#: src/messageview.c:502
+#: src/messageview.c:514
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -4514,39 +4556,39 @@ msgstr ""
 "µ«ÄúµÄÓʼþµØÖ·²¢Î´ÔÚÀ´ÐŵÄ'ÊÕ¼þÈË'ºÍ'³­ËÍ'Öб»Ö¸¶¨¡£\n"
 "ÒÑÈ¡Ïû»ØÖ´¡£"
 
-#: src/messageview.c:901 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:1076
-#: src/summaryview.c:3448
+#: src/messageview.c:911 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:1076
+#: src/summaryview.c:3411
 msgid "Save as"
 msgstr "±£´æΪ"
 
-#: src/messageview.c:906 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
-#: src/summaryview.c:3453
+#: src/messageview.c:916 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
+#: src/summaryview.c:3416
 msgid "Overwrite"
 msgstr "¸²¸Ç"
 
-#: src/messageview.c:907
+#: src/messageview.c:917
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "¸½¼ÓÒÑÓÐÎļþ£¿"
 
-#: src/messageview.c:914 src/summaryview.c:3461 src/summaryview.c:3465
-#: src/summaryview.c:3482
+#: src/messageview.c:924 src/summaryview.c:3424 src/summaryview.c:3428
+#: src/summaryview.c:3445
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨±£´æ´ËÎļþ '%s'¡£"
 
-#: src/messageview.c:979
+#: src/messageview.c:989
 msgid "This message asks for a return receipt"
 msgstr "¸ÃÓʼþÒªÇ󷵻ػØÖ´"
 
-#: src/messageview.c:980
+#: src/messageview.c:990
 msgid "Send receipt"
 msgstr "·¢ËÍ»ØÖ´"
 
-#: src/messageview.c:1033
+#: src/messageview.c:1043
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "·µ»Ø»ØÖ´"
 
-#: src/messageview.c:1034
+#: src/messageview.c:1044
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -4555,20 +4597,19 @@ msgstr ""
 "¸ÃÓʼþ·¢Ë͵½ÁËÄúµÄ¶à¸öÕʺÅÖС£\n"
 "ÇëÑ¡ÔñÓÃÒÔ·¢ËÍ»ØÖ´µÄÕʺÅ: "
 
-#: src/messageview.c:1038
+#: src/messageview.c:1048
 msgid "Send Notification"
 msgstr "·¢ËÍ֪ͨ"
 
-#: src/messageview.c:1038
+#: src/messageview.c:1048
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+È¡Ïû"
 
-#: src/messageview.c:1092 src/prefs_common.c:2348 src/summaryview.c:3500
-#: src/toolbar.c:171
+#: src/messageview.c:1102 src/summaryview.c:3463 src/toolbar.c:171
 msgid "Print"
 msgstr "´òÓ¡"
 
-#: src/messageview.c:1093 src/summaryview.c:3501
+#: src/messageview.c:1103 src/summaryview.c:3464
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -4577,7 +4618,7 @@ msgstr ""
 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
 
-#: src/messageview.c:1099 src/summaryview.c:3507
+#: src/messageview.c:1109 src/summaryview.c:3470
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -4587,9 +4628,9 @@ msgstr ""
 "`%s'"
 
 #: src/mh.c:360
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
+msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ %s ¿½±´µ½ %s\n"
 
 #: src/mimeview.c:149
 msgid "/_Open"
@@ -4603,7 +4644,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/ÒÔÎı¾·½Ê½ÏÔʾ(_D)"
 
-#: src/mimeview.c:152 src/summaryview.c:463
+#: src/mimeview.c:152 src/summaryview.c:464
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/Áí´æΪ(_S)..."
 
@@ -4665,43 +4706,43 @@ msgstr "
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃȺ×é: %s\n"
 
-#: src/news.c:817
+#: src/news.c:815
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:838
+#: src/news.c:835
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "ÌáÈ¡ %s Ê±·¢Éú´íÎó.\n"
 
-#: src/news.c:855
+#: src/news.c:852
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "ÕýÔÚÌáÈ¡xover %dÓÚ %s...\n"
 
-#: src/news.c:858 src/news.c:927
+#: src/news.c:855 src/news.c:924
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃxover\n"
 
-#: src/news.c:863 src/news.c:933
+#: src/news.c:860 src/news.c:930
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "ÌáÈ¡xoverʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/news.c:869 src/news.c:946
+#: src/news.c:866 src/news.c:943
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:883 src/news.c:897 src/news.c:964 src/news.c:994
+#: src/news.c:880 src/news.c:894 src/news.c:961 src/news.c:991
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃxhdr\n"
 
-#: src/news.c:888 src/news.c:902 src/news.c:972 src/news.c:1002
+#: src/news.c:885 src/news.c:899 src/news.c:969 src/news.c:999
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "ÌáÈ¡xhdrʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/news.c:924
+#: src/news.c:921
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr ""
@@ -4729,12 +4770,15 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr "ÎÞЧµÄpassphrase! ÖØÊÔ...\n"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:224
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:116
+msgid "ClamAV: scanning message..."
+msgstr "ClamAV: ÕýÔÚɨÃèÓʼþ..."
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:225
 msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:229
-#, fuzzy
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:230
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
@@ -4747,6 +4791,7 @@ msgid ""
 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
 "±¾²å¼þµ÷ÓÃClam AntiVirusɨÃè´ÓPOPÕÊ»§ÊÕÈ¡µÄËùÓÐÓʼþ¸½¼þ¡£\n"
+"\n"
 "µ±Óʼþ¸½¼þ±»·¢ÏÖº¬Óв¡¶¾Ê±£¬Ëü»á±»É¾³ý»òÕß´æÈëÒ»¸öÌØÊâµÄÓʼþ¼Ð¡£\n"
 "\n"
 "±¾²å¼þ½ö°üº¬ÓʼþµÄɨÃ衢ɾ³ý/Òƶ¯¹¦ÄÜ¡£Èç¹ûÒª½øÐвÎÊýÅäÖã¬Äú»¹ÐèÒª¼ÓÔØÏàÓ¦µÄ"
@@ -4900,12 +4945,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "±¾²å¼þʹÓÃGtkMathView¿Ø¼þÏÔʾMathMLÀàÐ͵ĸ½¼þ(Content-Type: text/mathml)"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:309
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:181
+msgid "SpamAssassin: filtering message..."
+msgstr "SpamAssassin: ÕýÔÚ¹ýÂËÓʼþ..."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:310
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:314
-#, fuzzy
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:315
 msgid ""
 "This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
 "account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
@@ -5041,9 +5089,9 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Äú¿ÉÒÔÔÚ'ÆäËûÆ«ºÃ'½çÃæµÄ'¹ýÂË/SpamAssassin'ÕÒµ½ÕâЩѡÏî¡£\n"
 "\n"
-"ͨ¹ý±¾²å¼þÄú¿ÉÒÔÆô¶¯À¬»øÓʼþ¹ýÂË£¬ÐÞ¸ÄSpamAssassinµÄ·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú£¬"
-"ÉèÖÃÔÊÐí½øÐмì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç(³¬¹ý´Ë³ß´ç½«²»±»¼ì²é)£¬"
-"»¹¿ÉÒÔÉèÖÃÊÇ·ñ½ÓÊÕÕâЩÓʼþ(ȱʡ:ÊÇ)ÒÔ¼°±£´æÕâЩÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£\n"
+"ͨ¹ý±¾²å¼þÄú¿ÉÒÔÆô¶¯À¬»øÓʼþ¹ýÂË£¬ÐÞ¸ÄSpamAssassinµÄ·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú£¬ÉèÖÃÔÊÐí½øÐÐ"
+"¼ì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç(³¬¹ý´Ë³ß´ç½«²»±»¼ì²é)£¬»¹¿ÉÒÔÉèÖÃÊÇ·ñ½ÓÊÕÕâЩÓʼþ(ȱʡ:ÊÇ)"
+"ÒÔ¼°±£´æÕâЩÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£\n"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
 msgid "Trayicon"
@@ -5113,386 +5161,390 @@ msgstr "
 msgid "Account preferences"
 msgstr "ÕʺÅÉèÖÃ"
 
-#: src/prefs_account.c:766 src/prefs_common.c:968
+#: src/prefs_account.c:761 src/prefs_common.c:964
 msgid "Receive"
 msgstr "½ÓÊÕ"
 
-#: src/prefs_account.c:770 src/prefs_common.c:972 src/prefs_folder_item.c:575
+#: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:968 src/prefs_folder_item.c:575
 msgid "Compose"
 msgstr "׫д"
 
-#: src/prefs_account.c:773 src/prefs_common.c:981
+#: src/prefs_account.c:768 src/prefs_common.c:977
 msgid "Privacy"
 msgstr "Òþ˽"
 
-#: src/prefs_account.c:777
+#: src/prefs_account.c:772
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:780
+#: src/prefs_account.c:775
 msgid "Advanced"
 msgstr "¸ß¼¶"
 
-#: src/prefs_account.c:859
+#: src/prefs_account.c:854
 msgid "Name of account"
 msgstr "ÕʺÅÃû³Æ"
 
-#: src/prefs_account.c:868
+#: src/prefs_account.c:863
 msgid "Set as default"
 msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
 
-#: src/prefs_account.c:872
+#: src/prefs_account.c:867
 msgid "Personal information"
 msgstr "¸öÈË×ÊÁÏ"
 
-#: src/prefs_account.c:881
+#: src/prefs_account.c:876
 msgid "Full name"
 msgstr "È«Ãû"
 
-#: src/prefs_account.c:887
+#: src/prefs_account.c:882
 msgid "Mail address"
 msgstr "ÓʼþµØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:893
+#: src/prefs_account.c:888
 msgid "Organization"
 msgstr "×éÖ¯"
 
-#: src/prefs_account.c:917
+#: src/prefs_account.c:912
 msgid "Server information"
 msgstr "·þÎñÆ÷ÐÅÏ¢"
 
-#: src/prefs_account.c:938
+#: src/prefs_account.c:933
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (ÆÕͨ)"
 
-#: src/prefs_account.c:940
+#: src/prefs_account.c:935
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (APOP¼øȨ)"
 
-#: src/prefs_account.c:942 src/prefs_account.c:1272 src/prefs_account.c:1866
+#: src/prefs_account.c:937 src/prefs_account.c:1269 src/prefs_account.c:1863
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:944
+#: src/prefs_account.c:939
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:946
-msgid "None (local)"
-msgstr "ÎÞ (±¾µØ)"
+#: src/prefs_account.c:941
+msgid "Local mbox file"
+msgstr "±¾µØmboxÎļþ"
+
+#: src/prefs_account.c:943
+msgid "None (SMTP only)"
+msgstr "ÎÞ (½öSMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:966
+#: src/prefs_account.c:963
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "·þÎñÆ÷ÐèÒª¼øȨ"
 
-#: src/prefs_account.c:973
+#: src/prefs_account.c:970
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Á¬½Óʱ¼øȨ"
 
-#: src/prefs_account.c:1018
+#: src/prefs_account.c:1015
 msgid "News server"
 msgstr "ÐÂÎÅ·þÎñÆ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1024
+#: src/prefs_account.c:1021
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "½ÓÊÕ·þÎñÆ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1030
+#: src/prefs_account.c:1027
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "±¾µØÓÊÏä"
 
-#: src/prefs_account.c:1037
+#: src/prefs_account.c:1034
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP ·þÎñÆ÷(·¢ËÍ)"
 
-#: src/prefs_account.c:1045
+#: src/prefs_account.c:1042
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "ʹÓÃmailÃüÁî¶ø²»ÊÇSMTP·þÎñÆ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1054
+#: src/prefs_account.c:1051
 msgid "command to send mails"
 msgstr "·¢ËÍÓʼþµÄÃüÁî"
 
-#: src/prefs_account.c:1061 src/prefs_account.c:1435
+#: src/prefs_account.c:1058 src/prefs_account.c:1432
 msgid "User ID"
 msgstr "Óû§ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1067 src/prefs_account.c:1444
+#: src/prefs_account.c:1064 src/prefs_account.c:1441
 msgid "Password"
 msgstr "ÃÜÂë"
 
-#: src/prefs_account.c:1143 src/prefs_account.c:1849
+#: src/prefs_account.c:1140 src/prefs_account.c:1846
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1151
+#: src/prefs_account.c:1148
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "ÊÕµ½Óʼþºó´Ó·þÎñÆ÷ÉÏɾ³ý"
 
-#: src/prefs_account.c:1162
+#: src/prefs_account.c:1159
 msgid "Remove after"
 msgstr "ɾ³ýÓÚ"
 
-#: src/prefs_account.c:1171
+#: src/prefs_account.c:1168
 msgid "days"
 msgstr "Ììºó"
 
-#: src/prefs_account.c:1188
+#: src/prefs_account.c:1185
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 Ìì: Á¢¼´É¾³ý)"
 
-#: src/prefs_account.c:1195
+#: src/prefs_account.c:1192
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "ÏÂÔØ·þÎñÆ÷ÉÏËùÓÐÓʼþ"
 
-#: src/prefs_account.c:1201
+#: src/prefs_account.c:1198
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Óʼþ´óСÏÞÖÆ"
 
-#: src/prefs_account.c:1208
+#: src/prefs_account.c:1205
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1220
+#: src/prefs_account.c:1217
 msgid "Default inbox"
 msgstr "ȱʡÊÕ¼þ¼Ð"
 
-#: src/prefs_account.c:1243
+#: src/prefs_account.c:1240
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(δ±»¹ýÂ˵ÄÓʼþ½«·ÅÈë¸ÃÓʼþ¼Ð)"
 
-#: src/prefs_account.c:1248
+#: src/prefs_account.c:1245
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "ÓʼþÏÂÔØ×î´óÊýÁ¿"
 
-#: src/prefs_account.c:1267
+#: src/prefs_account.c:1264
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "Èç¹ûÉèΪ0Ϊ²»×÷ÏÞÖÆ"
 
-#: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_account.c:1406
+#: src/prefs_account.c:1280 src/prefs_account.c:1403
 msgid "Authentication method"
 msgstr "¼øȨ·½Ê½"
 
-#: src/prefs_account.c:1293 src/prefs_account.c:1416 src/prefs_common.c:1331
+#: src/prefs_account.c:1290 src/prefs_account.c:1413 src/prefs_common.c:1327
 msgid "Automatic"
 msgstr "×Ô¶¯"
 
-#: src/prefs_account.c:1300
+#: src/prefs_account.c:1297
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "½ÓÊÕÓʼþʱ½øÐйýÂË"
 
-#: src/prefs_account.c:1304
+#: src/prefs_account.c:1301
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "`È¡»ØËùÓÐÓʼþ'°üº¬±¾ÕÊ»§µÄÐÂÓʼþ"
 
-#: src/prefs_account.c:1363
+#: src/prefs_account.c:1360
 msgid "Add Date"
 msgstr "Ìí¼ÓÈÕÆÚ"
 
-#: src/prefs_account.c:1364
+#: src/prefs_account.c:1361
 msgid "Generate Message-Id"
 msgstr "Éú³ÉMessage-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1371
+#: src/prefs_account.c:1368
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Ìí¼Ó×Ô¶¨ÒåÏûϢͷ"
 
-#: src/prefs_account.c:1373 src/prefs_common.c:1890 src/prefs_common.c:1915
+#: src/prefs_account.c:1370 src/prefs_common.c:1886 src/prefs_common.c:1911
 msgid " Edit... "
 msgstr " ±à¼­... "
 
-#: src/prefs_account.c:1383
+#: src/prefs_account.c:1380
 msgid "Authentication"
 msgstr "¼øȨ"
 
-#: src/prefs_account.c:1391
+#: src/prefs_account.c:1388
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP¼øȨ (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1466
+#: src/prefs_account.c:1463
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
 msgstr "Èç¹ûÄã²»ÉèÖÃÕ⼸Ï½«²ÉÓýÓÊÕÓʼþµÄÓû§IDºÍ¿ÚÁî¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:1475
+#: src/prefs_account.c:1472
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "·¢ËÍ֮ǰ²ÉÓÃPOP3½øÐмøȨ"
 
-#: src/prefs_account.c:1490
+#: src/prefs_account.c:1487
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "POP¼øȨ³¬Ê±ÏÞÖÆ"
 
-#: src/prefs_account.c:1499
+#: src/prefs_account.c:1496
 msgid "minutes"
 msgstr "·ÖÖÓ"
 
-#: src/prefs_account.c:1546 src/prefs_account.c:1591 src/toolbar.c:427
+#: src/prefs_account.c:1543 src/prefs_account.c:1588 src/toolbar.c:428
 msgid "Signature"
 msgstr "Ç©Ãû"
 
-#: src/prefs_account.c:1554
+#: src/prefs_account.c:1551
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "×Ô¶¯²åÈëÇ©Ãû"
 
-#: src/prefs_account.c:1559
+#: src/prefs_account.c:1556
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Ç©Ãû·Ö¸ô·û"
 
-#: src/prefs_account.c:1581
+#: src/prefs_account.c:1578
 msgid "Command output"
 msgstr "ÃüÁîÊä³ö"
 
-#: src/prefs_account.c:1599
+#: src/prefs_account.c:1596
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "×Ô¶¯ÉèÖÃÈçϵØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:1608 src/prefs_filtering_action.c:1116
+#: src/prefs_account.c:1605 src/prefs_filtering_action.c:1116
 #: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1714 src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:1621
+#: src/prefs_account.c:1618
 msgid "Bcc"
 msgstr "³­Ë͵ØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:1634
+#: src/prefs_account.c:1631
 msgid "Reply-To"
 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:1689
+#: src/prefs_account.c:1686
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "ȱʡÇé¿ö϶ÔÏûÏ¢½øÐмÓÃÜ"
 
-#: src/prefs_account.c:1691
+#: src/prefs_account.c:1688
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "ȱʡÇé¿öÏÂÌí¼ÓÇ©Ãû"
 
-#: src/prefs_account.c:1693
+#: src/prefs_account.c:1690
 msgid "Default mode"
 msgstr "ȱʡģʽ"
 
-#: src/prefs_account.c:1701
+#: src/prefs_account.c:1698
 msgid "Use PGP/MIME"
 msgstr "²ÉÓÃPGP/MIME"
 
-#: src/prefs_account.c:1710
+#: src/prefs_account.c:1707
 msgid "Use Inline"
 msgstr "²ÉÓÃInline"
 
-#: src/prefs_account.c:1720
+#: src/prefs_account.c:1717
 msgid "Sign key"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1728
+#: src/prefs_account.c:1725
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "ʹÓÃȱʡ GnuPG ÃÜÔ¿"
 
-#: src/prefs_account.c:1737
+#: src/prefs_account.c:1734
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "°´ÓʼþµØÖ·Ñ¡ÔñÃÜÔ¿"
 
-#: src/prefs_account.c:1746
+#: src/prefs_account.c:1743
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "ÊÖ¹¤Ö¸¶¨ÃÜÔ¿"
 
-#: src/prefs_account.c:1762
+#: src/prefs_account.c:1759
 msgid "User or key ID:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1857 src/prefs_account.c:1874 src/prefs_account.c:1890
+#: src/prefs_account.c:1854 src/prefs_account.c:1871 src/prefs_account.c:1887
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "²»²ÉÓÃSSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:1857
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐPOP3Á¬½Ó"
 
-#: src/prefs_account.c:1863 src/prefs_account.c:1880 src/prefs_account.c:1914
+#: src/prefs_account.c:1860 src/prefs_account.c:1877 src/prefs_account.c:1911
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "ÓÃSTARTTLSÃüÁʼSSL»á»°"
 
-#: src/prefs_account.c:1877
+#: src/prefs_account.c:1874
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐIMAPÁ¬½Ó"
 
-#: src/prefs_account.c:1883
+#: src/prefs_account.c:1880
 msgid "NNTP"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1898
+#: src/prefs_account.c:1895
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐNNTPÁ¬½Ó"
 
-#: src/prefs_account.c:1900
+#: src/prefs_account.c:1897
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "·¢ËÍ (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1908
+#: src/prefs_account.c:1905
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "²»²ÉÓÃSSL (Èç¹û±ØÒªµÄ»°½«Æô¶¯STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:1911
+#: src/prefs_account.c:1908
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐSMTPÁ¬½Ó"
 
-#: src/prefs_account.c:1922
+#: src/prefs_account.c:1919
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr "²ÉÓ÷Ç×èÈûʽSSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_account.c:1931
 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
 msgstr "(Èç¹ûÄãÔÚSSLÁ¬½ÓÉÏÅöµ½ÎÊÌâÇë´ò¿ª±¾Ïî)"
 
-#: src/prefs_account.c:2058
+#: src/prefs_account.c:2055
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Ö¸¶¨SMTP¶Ë¿Ú"
 
-#: src/prefs_account.c:2064
+#: src/prefs_account.c:2061
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Ö¸¶¨POP3¶Ë¿Ú"
 
-#: src/prefs_account.c:2070
+#: src/prefs_account.c:2067
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Ö¸¶¨IMAP4¶Ë¿Ú"
 
-#: src/prefs_account.c:2076
+#: src/prefs_account.c:2073
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Ö¸¶¨NNTP¶Ë¿Ú"
 
-#: src/prefs_account.c:2081
+#: src/prefs_account.c:2078
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Ö¸¶¨ÓòÃû"
 
-#: src/prefs_account.c:2091
+#: src/prefs_account.c:2088
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "ÓÃÈçÏÂÃüÁîÓë·þÎñÆ÷ͨѶ"
 
-#: src/prefs_account.c:2099
+#: src/prefs_account.c:2096
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "½«½»²æͶµÝ(cross-posted)µÄÓʼþ±íʾΪÒѶÁºÍ²ÊÉ«:"
 
-#: src/prefs_account.c:2113
+#: src/prefs_account.c:2110
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP·þÎñÆ÷Ŀ¼"
 
-#: src/prefs_account.c:2167
+#: src/prefs_account.c:2164
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "½«ÒÑ·¢ËÍÓʼþ´æ·Åµ½"
 
-#: src/prefs_account.c:2169
+#: src/prefs_account.c:2166
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "½«Óʼþ²Ý¸å´æ·Åµ½"
 
-#: src/prefs_account.c:2171
+#: src/prefs_account.c:2168
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "½«ÒÑɾ³ýµÄÓʼþ´æ·Åµ½"
 
-#: src/prefs_account.c:2235
+#: src/prefs_account.c:2232
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "δÊäÈëÕÊ»§Ãû³Æ"
 
-#: src/prefs_account.c:2239
+#: src/prefs_account.c:2236
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "δÊäÈëÓʼþµØÖ·"
 
@@ -5558,8 +5610,8 @@ msgid "Current actions"
 msgstr "µ±Ç°¶¯×÷"
 
 #: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering_action.c:546
-#: src/prefs_filtering_action.c:619 src/prefs_filtering.c:595
-#: src/prefs_filtering.c:655 src/prefs_filtering.c:674 src/prefs_matcher.c:687
+#: src/prefs_filtering_action.c:619 src/prefs_filtering.c:593
+#: src/prefs_filtering.c:653 src/prefs_filtering.c:672 src/prefs_matcher.c:687
 #: src/prefs_matcher.c:777 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(н¨)"
@@ -5603,173 +5655,173 @@ msgstr "ɾ
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "ÄãÕæµÄҪɾ³ý´Ë¶¯×÷Âë? "
 
-#: src/prefs_actions.c:639
+#: src/prefs_actions.c:657
 msgid "MENU NAME:"
 msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:640
+#: src/prefs_actions.c:658
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³ÆÖпÉÒÔÓÃбÏß(/)±êʶ×Ӳ˵¥Ïî"
 
-#: src/prefs_actions.c:642
+#: src/prefs_actions.c:660
 msgid "COMMAND LINE:"
 msgstr "ÃüÁîÐÐ"
 
-#: src/prefs_actions.c:643
+#: src/prefs_actions.c:661
 msgid "Begin with:"
 msgstr "¿ªÊ¼·ûºÅ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:644
+#: src/prefs_actions.c:662
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr "½«ÓʼþÄÚÈÝ»òÕßÑ¡Öв¿·Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë"
 
-#: src/prefs_actions.c:645
+#: src/prefs_actions.c:663
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr "½«Óû§ÊäÈëµÄÎÄ×Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë"
 
-#: src/prefs_actions.c:646
+#: src/prefs_actions.c:664
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr "½«Óû§ÊäÈëµÄÎÄ×Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë(ÊäÈëʱ²»ÏÔʾÃ÷ÎÄ)"
 
-#: src/prefs_actions.c:647
+#: src/prefs_actions.c:665
 msgid "End with:"
 msgstr "½áÊø·ûºÅ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:648
+#: src/prefs_actions.c:666
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr "ÒÔÃüÁîµÄ±ê×¼Êä³öÌæ»»µ±Ç°ÓʼþÄÚÈÝ»òÕßÑ¡Öв¿·Ö"
 
-#: src/prefs_actions.c:649
+#: src/prefs_actions.c:667
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr "²åÈëÃüÁîµÄ±ê×¼Êä³öÄÚÈÝ"
 
-#: src/prefs_actions.c:650
+#: src/prefs_actions.c:668
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "Òì²½ÔËÐÐÃüÁî"
 
-#: src/prefs_actions.c:651
+#: src/prefs_actions.c:669
 msgid "Use:"
 msgstr "ʹÓÃ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:652
+#: src/prefs_actions.c:670
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr "±»Ñ¡ÖÐÓʼþÎļþ(RFC822/2822¸ñʽ)"
 
-#: src/prefs_actions.c:653
+#: src/prefs_actions.c:671
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr "±»Ñ¡ÖеĶà¸öÓʼþÎļþ(RFC822/2822¸ñʽ)"
 
-#: src/prefs_actions.c:654
+#: src/prefs_actions.c:672
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr "±»Ñ¡ÖеÄMIME part(½âÂëºó)"
 
-#: src/prefs_actions.c:655
+#: src/prefs_actions.c:673
 msgid "for a user provided argument"
 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý"
 
-#: src/prefs_actions.c:656
+#: src/prefs_actions.c:674
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr "Óû§ÌṩµÄÒþ²Ø²ÎÊý(ÀýÈç: ÃÜÂë)"
 
-#: src/prefs_actions.c:657
+#: src/prefs_actions.c:675
 msgid "for the text selection"
 msgstr "Ñ¡ÖеÄÎÄ×Ö"
 
-#: src/prefs_actions.c:658
+#: src/prefs_actions.c:676
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr "¶ÔÑ¡ÖеÄÓʼþÖ´ÐÐ{}ÖеĹýÂ˶¯×÷"
 
-#: src/prefs_actions.c:666 src/prefs_filtering_action.c:1131
+#: src/prefs_actions.c:684 src/prefs_filtering_action.c:1131
 #: src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "·ûºÅÃèÊö"
 
-#: src/prefs_common.c:951
+#: src/prefs_common.c:947
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Ò»°ãÆ«ºÃ"
 
-#: src/prefs_common.c:974
+#: src/prefs_common.c:970
 msgid "Quote"
 msgstr "ÒýÎÄ"
 
-#: src/prefs_common.c:976
+#: src/prefs_common.c:972
 msgid "Display"
 msgstr "ÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:978
+#: src/prefs_common.c:974
 msgid "Message"
 msgstr "Óʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:986 src/select-keys.c:333
+#: src/prefs_common.c:982 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "ÆäËü"
 
-#: src/prefs_common.c:1032
+#: src/prefs_common.c:1028
 msgid "External program"
 msgstr "Íⲿ³ÌÐò"
 
-#: src/prefs_common.c:1041
+#: src/prefs_common.c:1037
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "ʹÓÃÍⲿ³ÌÐòºÏ²¢Óʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:1048
+#: src/prefs_common.c:1044
 msgid "Command"
 msgstr "ÃüÁî"
 
-#: src/prefs_common.c:1072
+#: src/prefs_common.c:1068
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÐÂÓʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:1074
+#: src/prefs_common.c:1070
 msgid "every"
 msgstr "ÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:1086
+#: src/prefs_common.c:1082
 msgid "minute(s)"
 msgstr "·ÖÖÓ"
 
-#: src/prefs_common.c:1095
+#: src/prefs_common.c:1091
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Æô¶¯Ê±¼ì²éÐÂÓʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:1097
+#: src/prefs_common.c:1093
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "ºÏ²¢Óʼþºó¸üÐÂËùÓб¾µØÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:1105
+#: src/prefs_common.c:1101
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "ÏÔʾÊÕÓʼþ½ø¶È¶Ô»°¿ò"
 
-#: src/prefs_common.c:1115 src/prefs_common.c:1239 src/prefs_common.c:2212
+#: src/prefs_common.c:1111 src/prefs_common.c:1235 src/prefs_common.c:2202
 msgid "Always"
 msgstr "×ÜÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:1116
+#: src/prefs_common.c:1112
 msgid "Only on manual receiving"
 msgstr "½öÊÖ¹¤ÊÕȡʱÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:1118 src/prefs_common.c:1240 src/sgpgme.c:90
+#: src/prefs_common.c:1114 src/prefs_common.c:1236 src/sgpgme.c:99
 msgid "Never"
 msgstr "´Ó²»ÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:1126
+#: src/prefs_common.c:1122
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "ÊÕ¼þÍê³Éºó¹Ø±ÕÊÕ¼þ¶Ô»°¿ò"
 
-#: src/prefs_common.c:1128
+#: src/prefs_common.c:1124
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "ÐÂÓʼþµ½´ïʱÔËÐÐÃüÁî"
 
-#: src/prefs_common.c:1138
+#: src/prefs_common.c:1134
 msgid "after autochecking"
 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éºó"
 
-#: src/prefs_common.c:1140
+#: src/prefs_common.c:1136
 msgid "after manual checking"
 msgstr "ÊÖ¹¤¼ì²éºó"
 
-#: src/prefs_common.c:1154
+#: src/prefs_common.c:1150
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -5778,622 +5830,605 @@ msgstr ""
 "ÒªÖ´ÐеÄÃüÁî:\n"
 "(Óà%d ±íʾÐÂÓʼþÊýÁ¿)"
 
-#: src/prefs_common.c:1223
+#: src/prefs_common.c:1219
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "½«ÒѾ­·¢Ë͵ÄÓʼþ±£´æµ½ÒÑ·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:1225
+#: src/prefs_common.c:1221
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "ÔÝ´æ·¢ËÍʧ°ÜµÄÓʼþµ½´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:1230
+#: src/prefs_common.c:1226
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "ÏÔʾ·¢ËͶԻ°¿ò"
 
-#: src/prefs_common.c:1248
+#: src/prefs_common.c:1244
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "·¢ËÍÓʼþ×Ö·û¼¯"
 
-#: src/prefs_common.c:1257
+#: src/prefs_common.c:1253
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
 msgstr "Èç¹ûÑ¡ÔñÁË`×Ô¶¯'£¬µ±Ç°localeÉèÖý«±»ÓÅÏÈÑ¡ÓÃ"
 
-#: src/prefs_common.c:1269
+#: src/prefs_common.c:1265
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "×Ô¶¯ (ÍƼö)"
 
-#: src/prefs_common.c:1270
+#: src/prefs_common.c:1266
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1272
+#: src/prefs_common.c:1268
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1274
+#: src/prefs_common.c:1270
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Î÷Å· (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1275
+#: src/prefs_common.c:1271
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Î÷Å· (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1276
+#: src/prefs_common.c:1272
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "ÖÐÅ· (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1277
+#: src/prefs_common.c:1273
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1278
+#: src/prefs_common.c:1274
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1279
+#: src/prefs_common.c:1275
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Ï£À° (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1280
+#: src/prefs_common.c:1276
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1282
+#: src/prefs_common.c:1278
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "˹À­·òÓï (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1284
+#: src/prefs_common.c:1280
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "˹À­·òÓï (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1286
+#: src/prefs_common.c:1282
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "˹À­·òÓï (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1287
+#: src/prefs_common.c:1283
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "˹À­·òÓï (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1289
+#: src/prefs_common.c:1285
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "ÈÕÓï (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1291
+#: src/prefs_common.c:1287
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "ÈÕÓï (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1292
+#: src/prefs_common.c:1288
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "ÈÕÓï (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1294
+#: src/prefs_common.c:1290
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "¼òÌåÖÐÎÄ (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1295
+#: src/prefs_common.c:1291
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "·±ÌåÖÐÎÄ (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1297
+#: src/prefs_common.c:1293
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "·±ÌåÖÐÎÄ (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1298
+#: src/prefs_common.c:1294
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "ÖÐÎÄ (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1300
+#: src/prefs_common.c:1296
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "³¯ÏÊÓï (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1301
+#: src/prefs_common.c:1297
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Ì©Óï (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1302
+#: src/prefs_common.c:1298
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Ì©Óï (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1315
+#: src/prefs_common.c:1311
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "´«ËͱàÂë"
 
-#: src/prefs_common.c:1324
+#: src/prefs_common.c:1320
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
 msgstr "Ö¸¶¨µ±Óʼþº¬ÓзÇASCII×Ö·ûʱµÄÓʼþÄÚÈݱàÂ뷽ʽ"
 
-#: src/prefs_common.c:1411
+#: src/prefs_common.c:1407
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "×Ô¶¯Ñ¡ÔñÕÊ»§"
 
-#: src/prefs_common.c:1419
+#: src/prefs_common.c:1415
 msgid "when replying"
 msgstr "»ØÐÅʱ"
 
-#: src/prefs_common.c:1421
+#: src/prefs_common.c:1417
 msgid "when forwarding"
 msgstr "ת·¢Ê±"
 
-#: src/prefs_common.c:1423
+#: src/prefs_common.c:1419
 msgid "when re-editing"
 msgstr "ÖØб༭ʱ"
 
-#: src/prefs_common.c:1430
+#: src/prefs_common.c:1426
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "µã»÷»ØÐÅ°´Å¥Ê±»Ø¸´¸øÓʼþÁбí"
 
-#: src/prefs_common.c:1433
+#: src/prefs_common.c:1429
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "×Ô¶¯Æô¶¯Íⲿ±à¼­Æ÷"
 
-#: src/prefs_common.c:1440 src/prefs_filtering_action.c:143
+#: src/prefs_common.c:1436 src/prefs_filtering_action.c:143
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "ÒÔ¸½¼þÐÎʽת·¢"
 
-#: src/prefs_common.c:1443
+#: src/prefs_common.c:1439
 msgid "Block cursor"
 msgstr "¿é×´Óαê"
 
-#: src/prefs_common.c:1446
+#: src/prefs_common.c:1442
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Öض¨Ïòʱ±£³ÖÔ­À´µÄ·¢¼þÈË"
 
-#: src/prefs_common.c:1454
+#: src/prefs_common.c:1450
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "×Ô¶¯±£´æ²Ý¸å:  Ã¿"
 
-#: src/prefs_common.c:1461 src/prefs_common.c:1506
+#: src/prefs_common.c:1457 src/prefs_common.c:1502
 msgid "characters"
 msgstr "¸ö×Ö·û"
 
-#: src/prefs_common.c:1469
+#: src/prefs_common.c:1465
 msgid "Undo level"
 msgstr "¸´Ô­¼Í¼"
 
-#: src/prefs_common.c:1482
+#: src/prefs_common.c:1478
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "×Ô¶¯»»ÐÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:1494
+#: src/prefs_common.c:1490
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "ÿÐÐ×î¶à"
 
-#: src/prefs_common.c:1514
+#: src/prefs_common.c:1510
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "ÕÛÐÐʱÏÔʾ·ûºÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1516
+#: src/prefs_common.c:1512
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "ÇиÈë¹ý³¤µÄÎÄ×ÖÐÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:1519
+#: src/prefs_common.c:1515
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "¼ÄËÍ֮ǰ×Ô¶¯ÕÛÐÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:1522
+#: src/prefs_common.c:1518
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1588
+#: src/prefs_common.c:1584
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "»ØÐÅʱÒýÓÃÔ­ÎÄ"
 
-#: src/prefs_common.c:1590
+#: src/prefs_common.c:1586
 msgid "Reply format"
 msgstr "»Ø¸´¸ñʽ"
 
-#: src/prefs_common.c:1605 src/prefs_common.c:1644
+#: src/prefs_common.c:1601 src/prefs_common.c:1640
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "ÒýÎÄ·ûºÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1629
+#: src/prefs_common.c:1625
 msgid "Forward format"
 msgstr "ת·¢¸ñʽ"
 
-#: src/prefs_common.c:1673
+#: src/prefs_common.c:1669
 msgid " Description of symbols "
 msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ˵Ã÷"
 
-#: src/prefs_common.c:1681
+#: src/prefs_common.c:1677
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "ÒýÎıêʶ"
 
-#: src/prefs_common.c:1696
+#: src/prefs_common.c:1692
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "½«ÕâЩ×Ö·û×÷ΪÒýÎıêʶ"
 
-#: src/prefs_common.c:1746
+#: src/prefs_common.c:1742
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "½«ÐÅÍ·Ãû³Æ·­Òë³öÀ´"
 
-#: src/prefs_common.c:1749
+#: src/prefs_common.c:1745
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "ÔÚÓʼþ¼ÐÃû³ÆºóÏÔʾδ¶ÁÓʼþÊý"
 
-#: src/prefs_common.c:1758
+#: src/prefs_common.c:1754
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "ËõдÐÂÎÅȺ×éÃû³Æ£¬Èç¹ûÆ䳤¶È´óÓÚ"
 
-#: src/prefs_common.c:1773
+#: src/prefs_common.c:1769
 msgid "letters"
 msgstr "¸ö×Öĸ"
 
-#: src/prefs_common.c:1779
+#: src/prefs_common.c:1775 src/prefs_fonts.c:176
 msgid "Summary View"
 msgstr "ÓʼþÁбí"
 
-#: src/prefs_common.c:1788
+#: src/prefs_common.c:1784
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Èô·¢ÐÅÈËÊÇÄã×Ô¼º£¬¾ÍÔÚÓʼþÁбíµÄÀ´Ô´ÖÐÏÔʾÊÕÐÅÈË"
 
-#: src/prefs_common.c:1791
+#: src/prefs_common.c:1787
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "ÒÔͨѶ¼ÖеÄÃû×ÖÏÔʾ·¢¼þÈË"
 
-#: src/prefs_common.c:1794
+#: src/prefs_common.c:1790
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr "½¨Á¢ÏßË÷ʱҲ²ÉÓÃÓʼþÖ÷Ì⣨³ýÁ˱ê×¼ÐÅÍ·ÖеÄÐÅÏ¢£©"
 
-#: src/prefs_common.c:1802 src/prefs_common.c:2689 src/prefs_common.c:2727
+#: src/prefs_common.c:1798 src/prefs_common.c:2573 src/prefs_common.c:2611
 msgid "Date format"
 msgstr "ÈÕÆÚ¸ñʽ"
 
-#: src/prefs_common.c:1824
+#: src/prefs_common.c:1820
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " ÉèÖÃÓʼþÁбíÖÐÒªÏÔʾµÄÁÐ..."
 
-#: src/prefs_common.c:1885
+#: src/prefs_common.c:1881
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "²ÊÉ«ÏÔʾÓʼþÖеÄÒýÎÄÓ볬Á´½Ó"
 
-#: src/prefs_common.c:1900
+#: src/prefs_common.c:1896
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
 msgstr "½«È«½ÇÓ¢ÎÄÓëÊý×ÖÒÔ°ë½ÇÀ´ÏÔʾ (Ö»ÊÊÓÃÈÕÎÄ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1906
+#: src/prefs_common.c:1902
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "ÔÚÓʼþÔĶÁÆ÷ÉÏ·½ÏÔʾÐÅÍ·ÐÅÏ¢Ãæ°å"
 
-#: src/prefs_common.c:1913
+#: src/prefs_common.c:1909
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "ÔÚÓʼþ´°¿ÚÏÔʾÓʼþµÄ¼òÒªÐÅÍ·"
 
-#: src/prefs_common.c:1935
+#: src/prefs_common.c:1931
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðмä¾à"
 
-#: src/prefs_common.c:1949 src/prefs_common.c:1989
+#: src/prefs_common.c:1945 src/prefs_common.c:1985
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ÏñËØ"
 
-#: src/prefs_common.c:1954
+#: src/prefs_common.c:1950
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "ÿÐÐ×îÇ°Ãæ¿ÕÒ»¸ñ"
 
-#: src/prefs_common.c:1956
+#: src/prefs_common.c:1952
 msgid "Scroll"
 msgstr "¾íÖá"
 
-#: src/prefs_common.c:1963
+#: src/prefs_common.c:1959
 msgid "Half page"
 msgstr "Ò»´Î°ëÒ³"
 
-#: src/prefs_common.c:1969
+#: src/prefs_common.c:1965
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "ƽ»¬¾í¶¯"
 
-#: src/prefs_common.c:1975
+#: src/prefs_common.c:1971
 msgid "Step"
 msgstr "ÿ´Î¾í¶¯"
 
-#: src/prefs_common.c:2000
+#: src/prefs_common.c:1996
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr "ÏÔʾ¸½¼þµÄÃèÊöÐÅÏ¢(¶ø²»ÊǸ½¼þÃû³Æ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2046
+#: src/prefs_common.c:2042
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÊý×ÖÇ©Ãû"
 
-#: src/prefs_common.c:2049
+#: src/prefs_common.c:2045
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "½«passphraseÔÝʱ´æÔÚÄÚ´æÖÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:2064
+#: src/prefs_common.c:2060
 msgid "Expire after"
 msgstr " ÓÐÏÞÆÚ£º"
 
-#: src/prefs_common.c:2075
+#: src/prefs_common.c:2071
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "ÈôÉèÖÃΪ '0' Ôò»áÔÚÕû¸ö»Ø»°ÆÚÄÚ±£´æpassphrase"
 
-#: src/prefs_common.c:2083
+#: src/prefs_common.c:2079
 msgid "minute(s) "
 msgstr "·ÖÖÓ"
 
-#: src/prefs_common.c:2100
+#: src/prefs_common.c:2096
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "µ¼Èë passphrase Ê±×¥È¡µ¼Èë"
 
-#: src/prefs_common.c:2105
+#: src/prefs_common.c:2101
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Èô GnuPG ÎÞ·¨ÔË×÷£¬ÔòÔÚÆô¶¯Ê±·¢³ö¾¯¸æ"
 
-#: src/prefs_common.c:2166
+#: src/prefs_common.c:2156
 msgid "Always open messages in summary when selected"
 msgstr "Ñ¡ÖÐĿ¼ʱ×Ü´ò¿ªÓʼþÁбíÀïÃæµÄÓʼþ¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:2170
+#: src/prefs_common.c:2160
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "½øÈëÓʼþ¼Ðʱֱ½ÓÌøµ½µÚÒ»·âδ¶ÁÓʼþÉÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2174
+#: src/prefs_common.c:2164
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr "Ö»ÔÚÓÃд°¿Ú´ò¿ªÓʼþʱ±ê¼ÇΪÒѶÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2178
+#: src/prefs_common.c:2168
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "½ÓÊÕÍêÐÂÓʼþºóÖ±½Ó½øÈëÊÕ¼þ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:2188
+#: src/prefs_common.c:2178
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Òƶ¯»òɾ³ýÓʼþʱÁ¢¼´Ö´ÐÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:2190
+#: src/prefs_common.c:2180
 msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
 msgstr "£¨Èô´ËÑ¡Ïî¹Ø±Õ£¬Ôò±ØÐë°´Ï¡¸Ö´ÐС¹²Å»áÖ´ÐÐÒƶ¯»òɾ³ý£©"
 
-#: src/prefs_common.c:2203
+#: src/prefs_common.c:2193
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "ÏÔʾûÓÐδ¶ÁÓʼþ¶Ô»°¿ò"
 
-#: src/prefs_common.c:2213
+#: src/prefs_common.c:2203
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "ȱʡ»Ø´ð'ÊÇ'"
 
-#: src/prefs_common.c:2215
+#: src/prefs_common.c:2205
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "ȱʡ»Ø´ð'·ñ'"
 
-#: src/prefs_common.c:2224
+#: src/prefs_common.c:2214
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " ÉèÖüü°ó¶¨... "
 
-#: src/prefs_common.c:2230
-msgid "Icon theme"
-msgstr "ͼ±êÖ÷Ìâ"
-
-#: src/prefs_common.c:2314
-#, c-format
-msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
-msgstr "ÍⲿÃüÁî (%s ½«±»Ì滻ΪÏàÓ¦µÄÎļþÃû»òÕßURI)"
-
-#: src/prefs_common.c:2323
-msgid "Web browser"
-msgstr "ÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷"
-
-#: src/prefs_common.c:2359 src/toolbar.c:429
-msgid "Editor"
-msgstr "±à¼­Æ÷"
-
-#: src/prefs_common.c:2389
+#: src/prefs_common.c:2280
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Ë«»÷ʱ½«µØÖ·Ìí¼ÓΪÊÕ¼þÈË"
 
-#: src/prefs_common.c:2392
+#: src/prefs_common.c:2283
 msgid "Log Size"
 msgstr "ÈÕÖ¾´óС"
 
-#: src/prefs_common.c:2399
+#: src/prefs_common.c:2290
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "ÏÞÖÆÈÕÖ¾Îļþ´óС"
 
-#: src/prefs_common.c:2404
+#: src/prefs_common.c:2295
 msgid "Log window length"
 msgstr "ÈÕÖ¾´°¿Ú³¤¶È"
 
-#: src/prefs_common.c:2417
+#: src/prefs_common.c:2308
 msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr "0 ±íʾ½ûÖ¹ÍùÈÕÖ¾´°¿ÚдÐÅÏ¢"
 
-#: src/prefs_common.c:2426
+#: src/prefs_common.c:2317
 msgid "Security"
 msgstr "°²È«"
 
-#: src/prefs_common.c:2433
+#: src/prefs_common.c:2324
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "½ÓÊÜSSLÈÏ֤ǰȷÈÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2441
+#: src/prefs_common.c:2332
 msgid "On exit"
 msgstr "À뿪ÉèÖÃ"
 
-#: src/prefs_common.c:2449
+#: src/prefs_common.c:2340
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "À뿪ʱȷÈÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2456
+#: src/prefs_common.c:2347
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "À뿪ʱÇå¿Õɾ³ýµÄÓʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:2458
+#: src/prefs_common.c:2349
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Çå³ýʱȷÈÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2462
+#: src/prefs_common.c:2353
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "À뿪ʱÈôÓÐÉÐδËͳöÖ®Óʼþ¼´·¢³ö¾¯¸æ"
 
-#: src/prefs_common.c:2468
+#: src/prefs_common.c:2359
 msgid "Socket I/O timeout:"
 msgstr "Socket I/O ³¬Ê±Ê±¼ä"
 
-#: src/prefs_common.c:2481
+#: src/prefs_common.c:2372
 msgid "seconds"
 msgstr "Ãë"
 
-#: src/prefs_common.c:2665
+#: src/prefs_common.c:2549
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "(ÐÇÆÚ)£ºÒ»¡¢¶þ¡¢..."
 
-#: src/prefs_common.c:2666
+#: src/prefs_common.c:2550
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ÐÇÆÚÒ»¡¢ÐÇÆÚ¶þ¡¢..."
 
-#: src/prefs_common.c:2667
+#: src/prefs_common.c:2551
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "1Ô¡¢2Ô¡¢..."
 
-#: src/prefs_common.c:2668
+#: src/prefs_common.c:2552
 msgid "the full month name"
 msgstr "Ò»Ô¡¢¶þÔ¡¢..."
 
-#: src/prefs_common.c:2669
+#: src/prefs_common.c:2553
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ÍêÕûµÄÎ÷ÔªÈÕÆÚÓëʱ¼ä£¨±¾µØʱ¼ä£©"
 
-#: src/prefs_common.c:2670
+#: src/prefs_common.c:2554
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "ÊÀ¼Í (Äê/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:2671
+#: src/prefs_common.c:2555
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "½ñÌìÊǼ¸ºÅ (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2672
+#: src/prefs_common.c:2556
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "ÏÖÔÚ¼¸µãÖÓ (Ø¥ËÄʱÖÆ£¬ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2673
+#: src/prefs_common.c:2557
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "ÏÖÔÚ¼¸µãÖÓ (Ê®¶þʱÖÆ£¬ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2674
+#: src/prefs_common.c:2558
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "½ñÌìÊǽñÄêµÄµÚ¼¸Ìì (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2675
+#: src/prefs_common.c:2559
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ÏÖÔÚÊǼ¸Ô (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2676
+#: src/prefs_common.c:2560
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ÏÖÔÚÊǼ¸·Ö (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2677
+#: src/prefs_common.c:2561
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "ÉÏÎç»òÏÂÎç"
 
-#: src/prefs_common.c:2678
+#: src/prefs_common.c:2562
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "ÏÖÔÚÊǼ¸Ãë (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2679
+#: src/prefs_common.c:2563
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "ÏÖÔÚÊÇÒ»Öܵĵڼ¸Ìì (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2680
+#: src/prefs_common.c:2564
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ÍêÕûµÄÎ÷ÔªÈÕÆÚ (±¾µØʱ¼ä)"
 
-#: src/prefs_common.c:2681
+#: src/prefs_common.c:2565
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "Î÷ÔªÄê·ÝµÄÄ©Á½Î»Êý×Ö"
 
-#: src/prefs_common.c:2682
+#: src/prefs_common.c:2566
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "Î÷ÔªÄê·Ý (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2683
+#: src/prefs_common.c:2567
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "ʱÇø"
 
-#: src/prefs_common.c:2704
+#: src/prefs_common.c:2588
 msgid "Specifier"
 msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2744
+#: src/prefs_common.c:2628
 msgid "Example"
 msgstr "ʾÀý"
 
-#: src/prefs_common.c:2833
+#: src/prefs_common.c:2717
 msgid "Set message colors"
 msgstr "ÉèÓʼþÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:2841
+#: src/prefs_common.c:2725
 msgid "Colors"
 msgstr "ÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:2888
+#: src/prefs_common.c:2772
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "ÒýÎÄ - µÚÒ»²ã"
 
-#: src/prefs_common.c:2894
+#: src/prefs_common.c:2778
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "ÒýÎÄ - µÚ¶þ²ã"
 
-#: src/prefs_common.c:2900
+#: src/prefs_common.c:2784
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "ÒýÎÄ - µÚÈþ²ã"
 
-#: src/prefs_common.c:2906
+#: src/prefs_common.c:2790
 msgid "URI link"
 msgstr "URI Á¬½á"
 
-#: src/prefs_common.c:2912
+#: src/prefs_common.c:2796
 msgid "Target folder"
 msgstr "Ä¿µÄÎļþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:2918
+#: src/prefs_common.c:2802
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ç©Ãû"
 
-#: src/prefs_common.c:2925
+#: src/prefs_common.c:2809
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Ñ­»·ÒýÎÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:2992
+#: src/prefs_common.c:2876
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Ñ¡level 1ÒýÎÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:2995
+#: src/prefs_common.c:2879
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Ñ¡level 2ÒýÎÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:2998
+#: src/prefs_common.c:2882
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Ñ¡level 3ÒýÎÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3001
+#: src/prefs_common.c:2885
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Ñ¡URIÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3004
+#: src/prefs_common.c:2888
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Ñ¡Óʼþ¼ÐÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3007
+#: src/prefs_common.c:2891
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Ñ¡Ç©ÃûÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3142
+#: src/prefs_common.c:3026
 msgid "Key bindings"
 msgstr "¼ü°ó¶¨"
 
-#: src/prefs_common.c:3156
+#: src/prefs_common.c:3040
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Ñ¡ÔñÔ¤ÉèÖµ"
 
-#: src/prefs_common.c:3169 src/prefs_common.c:3454
+#: src/prefs_common.c:3053 src/prefs_common.c:3338
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "ÀÏ Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:3177
+#: src/prefs_common.c:3061
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
@@ -6412,11 +6447,15 @@ msgstr "
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "ΪÉ趨ÐÅÍ·Ãû³Æ¡£"
 
-#: src/prefs_customheader.c:541
+#: src/prefs_customheader.c:487
+msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
+msgstr "´ËÃû³Æ²»ÄÜ×÷Ϊ×Ô¶¨ÒåÐÅÍ·Ãû³Æ¡£"
+
+#: src/prefs_customheader.c:545
 msgid "Delete header"
 msgstr "ɾ³ýÐÅÍ·"
 
-#: src/prefs_customheader.c:542
+#: src/prefs_customheader.c:546
 msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÅÍ·£¿"
 
@@ -6444,6 +6483,35 @@ msgstr "
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "¸Ã×Ö¶ÎÒѾ­ÔÚÁбíÖдæÔÚ¡£"
 
+#: src/prefs_ext_prog.c:102
+#, c-format
+msgid "%s will be replaced with file name / URI"
+msgstr "%s ½«±»Ì滻ΪÏàÓ¦µÄÎļþÃû»òÕßURI"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:118
+msgid "Web browser"
+msgstr "ÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:147
+msgid "Print command"
+msgstr "´òÓ¡ÃüÁî"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:163
+msgid "Text editor"
+msgstr "Îı¾±à¼­Æ÷"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:190
+msgid "Image viewer"
+msgstr "ͼƬ²é¿´Æ÷"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:208
+msgid "Audio player"
+msgstr "ÒôƵ²¥·ÅÆ÷"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:265
+msgid "Message View/External Programs"
+msgstr "ÓʼþÔĶÁ/Íⲿ³ÌÐò"
+
 #: src/prefs_filtering_action.c:133
 msgid "Move"
 msgstr "Òƶ¯"
@@ -6476,7 +6544,7 @@ msgstr "
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "ÉèΪδ¶Á"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:142 src/toolbar.c:380 src/toolbar.c:472
+#: src/prefs_filtering_action.c:142 src/toolbar.c:381 src/toolbar.c:473
 msgid "Forward"
 msgstr "ת·¢"
 
@@ -6485,7 +6553,7 @@ msgid "Redirect"
 msgstr "ÖØÐÂÖ¸¶¨"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:145 src/prefs_filtering_action.c:395
-#: src/toolbar.c:168 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:1705
+#: src/toolbar.c:168 src/toolbar.c:384 src/toolbar.c:1481
 msgid "Execute"
 msgstr "Ö´ÐÐ"
 
@@ -6494,9 +6562,8 @@ msgid "Color"
 msgstr "ÑÕÉ«"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:147
-#, fuzzy
 msgid "Change score"
-msgstr "Çл»×Öµä"
+msgstr "Ð޸Ļý·Ö"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:148
 msgid "Set score"
@@ -6528,7 +6595,7 @@ msgid "Recipient"
 msgstr "»ØÖ´"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:405 src/prefs_summary_column.c:75
-#: src/summaryview.c:479
+#: src/summaryview.c:480
 msgid "Score"
 msgstr "µÃ·Ö"
 
@@ -6554,7 +6621,6 @@ msgid "Destination is not set."
 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:772
-#, fuzzy
 msgid "Recipient is not set."
 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
 
@@ -6568,23 +6634,23 @@ msgstr "û
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1113 src/prefs_matcher.c:142
 #: src/prefs_matcher.c:1711 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47
-#: src/summaryview.c:474 src/summaryview.c:641
+#: src/summaryview.c:475 src/summaryview.c:642
 msgid "Subject"
 msgstr "Ö÷Ìâ"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1114 src/prefs_matcher.c:143
 #: src/prefs_matcher.c:1712 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42
-#: src/summaryview.c:475 src/summaryview.c:645
+#: src/summaryview.c:476 src/summaryview.c:646
 msgid "From"
 msgstr "·¢¼þÈË"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1115 src/prefs_matcher.c:143
-#: src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:649
+#: src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:650
 msgid "To"
 msgstr "ÊÕ¼þÈË"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1117 src/prefs_matcher.c:1715
-#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:476
+#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:477
 msgid "Date"
 msgstr "ÈÕÆÚ"
 
@@ -6643,35 +6709,35 @@ msgstr "
 msgid "Bottom"
 msgstr "Öõ×"
 
-#: src/prefs_filtering.c:718 src/prefs_filtering.c:793
+#: src/prefs_filtering.c:716 src/prefs_filtering.c:791
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "ÎÞЧµÄÌõ¼þ×Ö·û´®¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:752 src/prefs_filtering.c:800
+#: src/prefs_filtering.c:750 src/prefs_filtering.c:798
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "ÎÞЧµÄ¶¯×÷¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:780
+#: src/prefs_filtering.c:778
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Ìõ¼þ×Ö·û´®Îª¿Õ¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:786
+#: src/prefs_filtering.c:784
 msgid "Action string is empty."
 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:853
+#: src/prefs_filtering.c:851
 msgid "Delete rule"
 msgstr "ɾ³ý¹æÔò"
 
-#: src/prefs_filtering.c:854
+#: src/prefs_filtering.c:852
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÕâÏî¹æÔò£¿"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1665
+#: src/prefs_filtering.c:999 src/prefs_matcher.c:1665
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "ÏîĿδ±£´æ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1002
+#: src/prefs_filtering.c:1000
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "¸ÃÏîδ±£´æ£¬ÕæµÄÍ˳ö£¿"
 
@@ -6731,31 +6797,27 @@ msgstr "һ
 msgid "Settings for folder"
 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
 
-#: src/prefs_fonts.c:77
+#: src/prefs_fonts.c:73
 msgid "Font selection"
 msgstr "Ñ¡Ôñ×ÖÌå"
 
-#: src/prefs_fonts.c:160
-msgid "Text"
-msgstr "Îı¾"
+#: src/prefs_fonts.c:154
+msgid "Folder View"
+msgstr "Óʼþ¼Ð´°¿Ú"
 
-#: src/prefs_fonts.c:183
-msgid "Small"
-msgstr "С×ÖÌå"
+#: src/prefs_fonts.c:198
+msgid "Message View"
+msgstr "Óʼþ´°¿Ú"
 
-#: src/prefs_fonts.c:205
-msgid "Normal"
-msgstr "Ò»°ã"
-
-#: src/prefs_fonts.c:227
+#: src/prefs_fonts.c:220
 msgid "Bold"
 msgstr "´ÖÌå"
 
-#: src/prefs_fonts.c:255
+#: src/prefs_fonts.c:248
 msgid "You will need to restart for the changes to take effect"
 msgstr "×ÖÌåÉèÖÃÐèÒªÖØÐÂÆô¶¯³ÌÐò²ÅÄÜÉúЧ"
 
-#: src/prefs_fonts.c:298
+#: src/prefs_fonts.c:291
 msgid "Display/Fonts"
 msgstr "ÏÔʾ/×ÖÌå"
 
@@ -6936,9 +6998,8 @@ msgid "The following symbols can be used:"
 msgstr "¿ÉÒÔʹÓÃÏÂÊö·ûºÅ:"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1729
-#, fuzzy
 msgid "Match Type: 'Test'"
-msgstr "Æ¥ÅäÀàÐÍ"
+msgstr "Æ¥ÅäÀàÐÍ: 'Test'"
 
 #: src/prefs_spelling.c:95
 msgid "Select dictionaries location"
@@ -7052,6 +7113,164 @@ msgstr "ɾ
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÕâ¸öÄ£°åÂð£¿"
 
+#: src/prefs_themes.c:312 src/prefs_themes.c:642
+msgid "Default internal theme"
+msgstr "ȱʡÄÚÖÃÖ÷Ìâ"
+
+#: src/prefs_themes.c:337
+msgid "Display/Themes"
+msgstr "ÏÔʾ/Ö÷Ìâ"
+
+#: src/prefs_themes.c:410
+msgid "Only root can remove system themes"
+msgstr "Ö»ÓÐrootÓû§²ÅÄÜɾ³ýϵͳÖ÷Ìâ"
+
+#: src/prefs_themes.c:413
+#, c-format
+msgid "Remove system theme '%s'"
+msgstr "ɾ³ýϵͳÖ÷Ìâ '%s' "
+
+#: src/prefs_themes.c:417
+#, c-format
+msgid "Remove theme '%s'"
+msgstr "ɾ³ýÖ÷Ìâ '%s'"
+
+#: src/prefs_themes.c:421
+msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
+msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÖ÷ÌâÂð£¿"
+
+#: src/prefs_themes.c:430
+#, c-format
+msgid ""
+"File %s failed\n"
+"while removing theme."
+msgstr "ɾ³ýÖ÷Ìâʱ\n"
+"Îļþ %s ·¢Éú´íÎó¡£"
+
+#: src/prefs_themes.c:434
+msgid "Removing theme directory failed."
+msgstr "ɾ³ýÖ÷ÌâĿ¼ʧ°Ü¡£"
+
+#: src/prefs_themes.c:437
+msgid "Theme removed succesfully"
+msgstr "Ö÷Ìâɾ³ý³É¹¦"
+
+#: src/prefs_themes.c:458
+msgid "Select theme folder"
+msgstr "Ñ¡ÔñÖ÷ÌâĿ¼"
+
+#: src/prefs_themes.c:468
+#, c-format
+msgid "Install theme '%s'"
+msgstr "°²×°Ö÷Ìâ '%s'"
+
+#: src/prefs_themes.c:471
+msgid ""
+"This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
+"Install anyway?"
+msgstr ""
+"¸ÃĿ¼Ëƺõ²¢²»ÊÇ°üº¬Ö÷Ìâ²¼¾°¡£\n"
+"¼ÌÐø°²×°Âð?"
+
+#: src/prefs_themes.c:478
+msgid "Do you want to install theme for system's all users?"
+msgstr "ÊÇ·ñ°²×°µ½ÏµÍ³Ä¿Â¼ÒÔ¹©ËùÓÐÓû§Ê¹ÓÃ?"
+
+#: src/prefs_themes.c:499
+msgid ""
+"A theme with the same name is\n"
+"already installed in this location"
+msgstr ""
+"¸ÃλÖÃÒѾ­°²×°ÓÐÒ»¸öͬÃûÖ÷Ìâ¡£\n"
+" "
+
+#: src/prefs_themes.c:503
+msgid "Couldn't create destination directory"
+msgstr ""
+"ÎÞ·¨´´½¨Ä¿µÄĿ¼"
+
+#: src/prefs_themes.c:510
+msgid "Theme installed succesfully"
+msgstr "Ö÷Ìâ°²×°³É¹¦"
+
+#: src/prefs_themes.c:522
+#, c-format
+msgid ""
+"File %s failed\n"
+"while installing theme."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_themes.c:605
+#, c-format
+msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
+msgstr "¹²ÓÐ%d¸öÖ÷Ìâ¿ÉÓà(Óû§Ä¿Â¼%d¸ö£¬ÏµÍ³Ä¿Â¼%d¸ö£¬ÄÚÖÃ1¸ö)"
+
+#: src/prefs_themes.c:643
+msgid "The Sylpheed Claws Team"
+msgstr "Sylpheed Claws¿ª·¢×é"
+
+#: src/prefs_themes.c:645
+#, c-format
+msgid "Internal theme has %d icons"
+msgstr "ÄÚÖÃÖ÷Ìâ°üº¬ÓР%d ¸öͼ±ê"
+
+#: src/prefs_themes.c:651
+msgid "No info file available for this theme"
+msgstr "¸ÃÖ÷ÌâûÓÐ˵Ã÷Îļþ"
+
+#: src/prefs_themes.c:669
+msgid "Error: can't get theme status"
+msgstr "´íÎ󣺠ÎÞ·¨È¡µÃÖ÷Ìâ״̬"
+
+#: src/prefs_themes.c:693
+#, c-format
+msgid "%d files (%d icons), size is %s"
+msgstr "%d ¸öÎļþ(%d ¸öͼ±ê), ´óС%s"
+
+#: src/prefs_themes.c:784
+msgid "Selector"
+msgstr "Ñ¡ÔñÆ÷"
+
+#: src/prefs_themes.c:806
+msgid "Install new..."
+msgstr "°²×°ÐÂÖ÷Ìâ"
+
+#: src/prefs_themes.c:811
+msgid "Get more..."
+msgstr "ÏÂÔظü¶à..."
+
+#: src/prefs_themes.c:843
+msgid "Information"
+msgstr "ÐÅÏ¢"
+
+#: src/prefs_themes.c:859
+msgid "Author: "
+msgstr "×÷Õß: "
+
+#: src/prefs_themes.c:867
+msgid "URL:"
+msgstr "URL:"
+
+#: src/prefs_themes.c:895
+msgid "Status:"
+msgstr "״̬"
+
+#: src/prefs_themes.c:909
+msgid "Preview"
+msgstr "Ô¤ÀÀ"
+
+#: src/prefs_themes.c:952
+msgid "Actions"
+msgstr "¶¯×÷"
+
+#: src/prefs_themes.c:964
+msgid "Use this"
+msgstr "²ÉÓôËÖ÷Ìâ"
+
+#: src/prefs_themes.c:969
+msgid "Remove"
+msgstr "ɾ³ý"
+
 #: src/prefs_toolbar.c:86
 msgid ""
 "Selected Action already set.\n"
@@ -7120,7 +7339,7 @@ msgstr "
 msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
 msgstr "ÉèÖù¤¾ßÌõ/׫дÓʼþ´°¿Ú"
 
-#: src/privacy.c:150 src/privacy.c:169 src/sgpgme.c:131
+#: src/privacy.c:150 src/privacy.c:169 src/sgpgme.c:140
 msgid "No signature found"
 msgstr "δ·¢ÏÖÇ©Ãû"
 
@@ -7128,11 +7347,11 @@ msgstr "δ
 msgid "No information available"
 msgstr "ûÓÐÐÅÏ¢"
 
-#: src/procmsg.c:1126
+#: src/procmsg.c:1117
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "·¢ËÍÐÂÎŹý³ÌÖÐÎÞ·¨´´½¨ÁÙʱÎļþ¡£"
 
-#: src/procmsg.c:1137
+#: src/procmsg.c:1128
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "·¢ËÍÐÂÎŹý³ÌÖÐдÍùÁÙʱÎļþʱ³ö´í¡£"
 
@@ -7337,93 +7556,93 @@ msgstr ""
 "Ö±½ÓʹÓá£\n"
 "Èç¹ûÄú²»È·¶¨ÓÐûÓУ¬ÇëÖ±½Ó°´Ï¡¸È·¶¨¡¹¡£"
 
-#: src/sgpgme.c:88
+#: src/sgpgme.c:97
 msgid "Undefined"
 msgstr ""
 
-#: src/sgpgme.c:92
+#: src/sgpgme.c:101
 msgid "Marginal"
 msgstr ""
 
-#: src/sgpgme.c:96
+#: src/sgpgme.c:105
 #, fuzzy
 msgid "Ultimate"
 msgstr "δÃüÃû"
 
-#: src/sgpgme.c:116
+#: src/sgpgme.c:125
 #, c-format
 msgid "Valid signature by %s (Trust: %s)"
 msgstr "%sµÄÇ©ÃûÓÐЧ (ÐÅÈÎ: %s)"
 
-#: src/sgpgme.c:121
+#: src/sgpgme.c:130
 msgid "The signature has expired"
 msgstr "Ç©ÃûÒѹýÆÚ"
 
-#: src/sgpgme.c:123
+#: src/sgpgme.c:132
 msgid "The key that was used to sign this part has expired"
 msgstr "Õⲿ·ÖÇ©ÃûËù²ÉÓõĹ«Ô¿ÒѾ­¹ýÆÚ"
 
-#: src/sgpgme.c:125
+#: src/sgpgme.c:134
 msgid "Not all signatures are valid"
 msgstr "²¢·ÇËùÓÐÇ©Ãû¾ùÓÐЧ"
 
-#: src/sgpgme.c:127
+#: src/sgpgme.c:136
 msgid "This signature is invalid"
 msgstr "¸ÃÇ©ÃûÎÞЧ"
 
-#: src/sgpgme.c:129
+#: src/sgpgme.c:138
 msgid "You have no key to verify this signature"
 msgstr "ûÓй«¹²Ô¿³×¹©¼ì²éÇ©Ãû"
 
-#: src/sgpgme.c:133
+#: src/sgpgme.c:142
 msgid "An error occured"
 msgstr "·¢ÉúÁË´íÎó"
 
-#: src/sgpgme.c:135
+#: src/sgpgme.c:144
 msgid "The signature has not been checked"
 msgstr "¸ÃÇ©ÃûÉÐδ±»¼ì²é"
 
-#: src/sgpgme.c:159
+#: src/sgpgme.c:168
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/sgpgme.c:168
+#: src/sgpgme.c:177
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\"\n"
 msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·\n"
 
-#: src/sgpgme.c:173
+#: src/sgpgme.c:182
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
 msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÒѹýÆÚ\n"
 
-#: src/sgpgme.c:178
+#: src/sgpgme.c:187
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©Ãû¼ì²é´íÎó\n"
 
-#: src/sgpgme.c:189
+#: src/sgpgme.c:198
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "               ÓÖ³ÆΪ \"%s\"\n"
 
-#: src/sgpgme.c:194
+#: src/sgpgme.c:203
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Ô¿³×µÄ fingerprint: %s\n"
 
-#: src/sgpgme.c:205
+#: src/sgpgme.c:214
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "¹ýÆÚÇ©Ãû %s\n"
 
-#: src/sgpgme.c:207
+#: src/sgpgme.c:216
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "¹ýÆÚÇ©Ãû %s\n"
 
-#: src/sgpgme.c:280
+#: src/sgpgme.c:289
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -7456,10 +7675,6 @@ msgstr "ɾ
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÕâÏîÈÏÖ¤£¿"
 
-#: src/string_match.c:73
-msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr "£¨Ö÷Ìâ±»RegExpÇå³ýÁË£©"
-
 #: src/summary_search.c:101
 msgid "Search messages"
 msgstr "Ñ°ÕÒÓʼþ"
@@ -7484,538 +7699,537 @@ msgstr "
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "ËÑÑ°Òѵ½½áβ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:403
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/»Ø¸´(_R)"
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/ËùÓÐÊÕ¼þÈË(_a)"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/Ô­×÷Õß(_s)"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/ÓʼþÁбí (_l)"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr "/»ØÓ¦ÎÄÕÂ"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:412 src/toolbar.c:225
 msgid "/_Forward"
 msgstr "ת·¢(_F)"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/Redirect"
 msgstr "/Öض¨Ïò"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/ÖØб༭(_e)"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Òƶ¯(_o)..."
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)..."
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/È¡ÏûÐÂÎÅ×éÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "Ö´ÐÐ(_x)"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/±ê¼Ç(_M)"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/È¥³ý±ê¼Ç(_U)"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/---"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇÈ«²¿ÎªÒѶÁ"
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/ºöÂÔÓʼþÏßË÷"
 
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/²»ºöÂÔÓʼþÏßË÷"
 
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/_Mark/Lock"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/Ëøס"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "/_Mark/Unlock"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/½âËø"
 
-#: src/summaryview.c:433
+#: src/summaryview.c:434
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/²ÊÉ«±ê¼Ç(_b)"
 
-#: src/summaryview.c:436
+#: src/summaryview.c:437
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "½«¼ÄÐÅÈ˼ÓÈëͨѶ¼ÖÐ(_k)"
 
-#: src/summaryview.c:438
+#: src/summaryview.c:439
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)"
 
-#: src/summaryview.c:439
+#: src/summaryview.c:440
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/×Ô¶¯²úÉú"
 
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´À´Ô´(_F)"
 
-#: src/summaryview.c:443
+#: src/summaryview.c:444
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´ÊÕÐÅÈË(_T)"
 
-#: src/summaryview.c:445
+#: src/summaryview.c:446
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´±êÌâ(_S)"
 
-#: src/summaryview.c:447
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "/Create processing rule"
 msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò"
 
-#: src/summaryview.c:448
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:449
 msgid "/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/×Ô¶¯²úÉú"
+msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
 
-#: src/summaryview.c:450
+#: src/summaryview.c:451
 msgid "/Create processing rule/by _From"
 msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/°´À´Ô´(_F)"
 
-#: src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:453
 msgid "/Create processing rule/by _To"
 msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/°´ÊÕÐÅÈË(_T)"
 
-#: src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "/Create processing rule/by _Subject"
 msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/°´±êÌâ(_S)"
 
-#: src/summaryview.c:460
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_S)"
 
-#: src/summaryview.c:461
+#: src/summaryview.c:462
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ËùÓеÄÐÅÍ·(_h)"
 
-#: src/summaryview.c:464
+#: src/summaryview.c:465
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/´òÓ¡(_P)"
 
-#: src/summaryview.c:466
+#: src/summaryview.c:467
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Ñ¡È¡È«²¿(_a)"
 
-#: src/summaryview.c:467
+#: src/summaryview.c:468
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Ñ¡È¡ÏßË÷(_t)"
 
-#: src/summaryview.c:471
+#: src/summaryview.c:472
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:478
+#: src/summaryview.c:479
 msgid "No."
 msgstr "No."
 
-#: src/summaryview.c:480
+#: src/summaryview.c:481
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
-#: src/summaryview.c:489
+#: src/summaryview.c:490
 msgid "all messages"
 msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:490
+#: src/summaryview.c:491
 msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr "±È#¾ÉµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:491
+#: src/summaryview.c:492
 msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr "±È#еÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:492
+#: src/summaryview.c:493
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "ÔÚÎļþÖ÷ÌåÖаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:493
+#: src/summaryview.c:494
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "ÕûƪÎÄÕÂÖаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:494
+#: src/summaryview.c:495
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:495
+#: src/summaryview.c:496
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "¼Ä¸ø»òÊǸ±±¾³­Ë͸øSµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:496
+#: src/summaryview.c:497
 msgid "deleted messages"
 msgstr "ÒÑɾ³ýµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:497
+#: src/summaryview.c:498
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "ÔÚËÍÐÅÀ¸Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:498
+#: src/summaryview.c:499
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "Èç¹ûÖ´ÐР\"S\"³É¹¦"
 
-#: src/summaryview.c:499
+#: src/summaryview.c:500
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr "ÓÉSËù·¢³öµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:500
+#: src/summaryview.c:501
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "ÒÑת·¢µÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:501
+#: src/summaryview.c:502
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr "ÔÚÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:502
+#: src/summaryview.c:503
 msgid "messages which contain S in Message-Id header"
 msgstr "ÔÚÓʼþÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:503
+#: src/summaryview.c:504
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr "Ôڻظ´ÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:504
+#: src/summaryview.c:505
 msgid "locked messages"
 msgstr "ÒÑËø¶¨µÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:505
+#: src/summaryview.c:506
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "ÔÚÐÂÎÅȺ×éSÖеÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:506
+#: src/summaryview.c:507
 msgid "new messages"
 msgstr "ÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:507
+#: src/summaryview.c:508
 msgid "old messages"
 msgstr "¾ÉÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:508
+#: src/summaryview.c:509
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr "Òѻظ´µÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:509
+#: src/summaryview.c:510
 msgid "read messages"
 msgstr "ÒѶÁÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:510
+#: src/summaryview.c:511
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "Ö÷ÌâÖаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:511
+#: src/summaryview.c:512
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr "µÃ·ÖÓë#Ò»Ñù¸ßµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:512
+#: src/summaryview.c:513
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr "µÃ·Ö½Ï#¸ßµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:513
+#: src/summaryview.c:514
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr "µÃ·Ö½Ï#µÍµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:514
+#: src/summaryview.c:515
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr "ÎļþÓë#Ò»Ñù´óµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:515
+#: src/summaryview.c:516
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgstr "Îļþ±È#´óµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:516
+#: src/summaryview.c:517
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgstr "Îļþ±È#СµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:517
+#: src/summaryview.c:518
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "ÒѾ­Ë͸øSµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:518
+#: src/summaryview.c:519
 msgid "marked messages"
 msgstr "Òѱê¼ÇµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:519
+#: src/summaryview.c:520
 msgid "unread messages"
 msgstr "δ¶ÁÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:520
+#: src/summaryview.c:521
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "ÔÚReferencesÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:521
+#: src/summaryview.c:522
 msgid "messages returning 0 when passed to command"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:522
+#: src/summaryview.c:523
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "ÔÚX-LabelÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:524
+#: src/summaryview.c:525
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "Âß¼­ÔËËãAND"
 
-#: src/summaryview.c:525
+#: src/summaryview.c:526
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "Âß¼­ÔËËãOR"
 
-#: src/summaryview.c:526
+#: src/summaryview.c:527
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "Âß¼­ÔËËãNOT"
 
-#: src/summaryview.c:527
+#: src/summaryview.c:528
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "Çø·Ö´óСдµÄËÑÑ°"
 
-#: src/summaryview.c:534
+#: src/summaryview.c:535
 msgid "Extended Search symbols"
 msgstr "ÓÃÓÚÀ©Õ¹ËÑË÷µÄ·ûºÅ"
 
-#: src/summaryview.c:584
+#: src/summaryview.c:585
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "Çл»¿ìËÙËÑË÷Ìõ"
 
-#: src/summaryview.c:668
+#: src/summaryview.c:669
 msgid "Extended Symbols"
 msgstr "À©Õ¹·ûºÅ"
 
-#: src/summaryview.c:933
+#: src/summaryview.c:936
 msgid "Process mark"
 msgstr "Óʼþ±ê¼Ç"
 
-#: src/summaryview.c:934
+#: src/summaryview.c:937
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "ijЩÓʼþÒѱ»±ê¼Ç¡£Òª¼ÌÐøÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:977
+#: src/summaryview.c:980
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð(%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1400 src/summaryview.c:1444
+#: src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "ûÓÐÆäËûÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1401
+#: src/summaryview.c:1404
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÐÂÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1413 src/summaryview.c:1457
+#: src/summaryview.c:1416 src/summaryview.c:1460
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1424
 msgid "No unread messages."
 msgstr "ûÓÐδ¶ÁÓʼþ¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1445
+#: src/summaryview.c:1448
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ¡£Òªµ½ÏÂÒ»¸öÓʼþ¼ÐÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1487 src/summaryview.c:1511
+#: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514
 msgid "No more new messages"
 msgstr "ûÓÐÆäËûÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1488
+#: src/summaryview.c:1491
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÐÂÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1497
+#: src/summaryview.c:1500
 msgid "No new messages."
 msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1512
+#: src/summaryview.c:1515
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ¡£Òªµ½ÏÂÒ»¸öÓʼþ¼ÐÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1514
+#: src/summaryview.c:1517
 msgid "Search again"
 msgstr "ÔÙ´ÎËÑÑ°"
 
-#: src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
+#: src/summaryview.c:1546 src/summaryview.c:1571
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "ûÓÐÆäËûÒѱê¼ÇÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1544
+#: src/summaryview.c:1547
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1553 src/summaryview.c:1578
+#: src/summaryview.c:1556 src/summaryview.c:1581
 msgid "No marked messages."
 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1569
+#: src/summaryview.c:1572
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÓʼþ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1593 src/summaryview.c:1618
+#: src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1594
+#: src/summaryview.c:1597
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1603 src/summaryview.c:1628
+#: src/summaryview.c:1606 src/summaryview.c:1631
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1619
+#: src/summaryview.c:1622
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1832
+#: src/summaryview.c:1835
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "ÕýÔÚ°´Ö÷ÌâÅÅÁÐÓʼþÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:1979
+#: src/summaryview.c:1982
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d ·âÒÑɾ³ý"
 
-#: src/summaryview.c:1983
+#: src/summaryview.c:1986
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ·âÒÑÒƶ¯"
 
-#: src/summaryview.c:1984 src/summaryview.c:1991
+#: src/summaryview.c:1987 src/summaryview.c:1994
 msgid ", "
 msgstr "£¬"
 
-#: src/summaryview.c:1989
+#: src/summaryview.c:1992
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d ÒѸ´ÖÆ"
 
-#: src/summaryview.c:2004
+#: src/summaryview.c:2007
 msgid " item selected"
 msgstr "·âÒÑÑ¡Ôñ"
 
-#: src/summaryview.c:2006
+#: src/summaryview.c:2009
 msgid " items selected"
 msgstr "·âÒÑÑ¡Ôñ"
 
-#: src/summaryview.c:2022
+#: src/summaryview.c:2025
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d ·âδ¶Á£¬%d ·âÒѶÁ£¬¹² %d ·â (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2196
+#: src/summaryview.c:2199
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "ÕýÔÚ¶ÔÓʼþ½øÐÐÅÅÐò..."
 
-#: src/summaryview.c:2266
+#: src/summaryview.c:2269
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "ÕýÔÚ¸ù¾ÝÓʼþÊý¾ÝÌáÈ¡ÕªÒªÐÅÏ¢..."
 
-#: src/summaryview.c:2395
+#: src/summaryview.c:2398
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(ûÓÐÈÕÆÚ)"
 
-#: src/summaryview.c:3022
+#: src/summaryview.c:3024
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Äú²»ÊÇÕâ·âÐŵÄ×÷Õß\n"
 
-#: src/summaryview.c:3109
+#: src/summaryview.c:3111
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:3110
+#: src/summaryview.c:3112
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "ÄúÈ·¶¨Òª´ÓÀ¬»øÍ°ÖÐɾ³ýÕâ·âÓʼþÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:3152
+#: src/summaryview.c:3149
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "ɾ³ýÖظ²µÄÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:3266
+#: src/summaryview.c:3229
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ä¿±êÓʼþ¼ÐÓ뵱ǰÓʼþ¼ÐÏàͬ"
 
-#: src/summaryview.c:3343
+#: src/summaryview.c:3306
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ä¿±êÓʼþ¼ÐÓëÀ´Ô´Óʼþ¼ÐÏàͬ"
 
-#: src/summaryview.c:3393
+#: src/summaryview.c:3356
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Ñ¡ÔñËùÓÐÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:3451
+#: src/summaryview.c:3414
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "¸½¼Ó»ò¸²¸Ç"
 
-#: src/summaryview.c:3452
+#: src/summaryview.c:3415
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "¸½¼Ó»ò¸²¸ÇÎļþ£¿"
 
-#: src/summaryview.c:3453
+#: src/summaryview.c:3416
 msgid "Append"
 msgstr "¸½¼Ó"
 
-#: src/summaryview.c:3744
+#: src/summaryview.c:3707
 msgid "Building threads..."
 msgstr "ÕýÔÚ½¨Á¢ÓʼþÏßË÷..."
 
-#: src/summaryview.c:3842
+#: src/summaryview.c:3805
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "ÕýÔÚ½â³ýÓʼþÏßË÷..."
 
-#: src/summaryview.c:3975
+#: src/summaryview.c:3938
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "ûÓйýÂËÓʼþµÄ¹æÔò¡£"
 
-#: src/summaryview.c:3984
+#: src/summaryview.c:3947
 msgid "Filtering..."
 msgstr "ÕýÔÚ¹ýÂËÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:5330
+#: src/summaryview.c:5300
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -8024,141 +8238,141 @@ msgstr ""
 "ÕýÔò±í´ïʽ(regexp)´íÎó:\n"
 "%s"
 
-#: src/textview.c:570
+#: src/textview.c:574
 msgid "This message can't be displayed.\n"
 msgstr "ÎÞ·¨ÏÔʾ¸ÃÓʼþ.\n"
 
-#: src/textview.c:587
+#: src/textview.c:591
 msgid "The following can be performed on this part by "
 msgstr "¿É¶Ô±»²¿·ÖÖ´ÐÐÒÔϲÙ×÷"
 
-#: src/textview.c:588
+#: src/textview.c:592
 msgid "right-clicking the icon or list item:\n"
 msgstr "(ÓÒ¼üµã»÷ͼ±ê»òÕßÁбíÏî´ò¿ª²Ù×÷²Ëµ¥):\n"
 
-#: src/textview.c:590
+#: src/textview.c:594
 msgid "    To save select 'Save as...' (Shortcut key: 'y')\n"
 msgstr "    Ñ¡Ôñ'Áí´æΪ...'½øÐб£´æ (¿ì½Ý¼ü: 'y')\n"
 
-#: src/textview.c:591
+#: src/textview.c:595
 msgid "    To display as text select 'Display as text' "
 msgstr "    Ñ¡Ôñ'ÒÔÎı¾·½Ê½ÏÔʾ'¿ÉÒÔÒÔÎı¾·½Ê½²é¿´"
 
-#: src/textview.c:592
+#: src/textview.c:596
 msgid "(Shortcut key: 't')\n"
 msgstr "(¿ì½Ý¼ü: 't')\n"
 
-#: src/textview.c:593
+#: src/textview.c:597
 msgid "    To open with an external program select 'Open' "
 msgstr "    ÒªÓÃÍⲿ³ÌÐò´ò¿ªÇëÑ¡Ôñ'´ò¿ª'"
 
-#: src/textview.c:594
+#: src/textview.c:598
 msgid "(Shortcut key: 'l'),\n"
 msgstr "(¿ì½Ý¼ü: 'l'), \n"
 
-#: src/textview.c:595
+#: src/textview.c:599
 msgid "    (alternately double-click, or click the middle "
 msgstr "    (Ò²¿ÉÒÔË«»÷»òÕßµã»÷),"
 
-#: src/textview.c:596
+#: src/textview.c:600
 msgid "mouse button),\n"
 msgstr "Êó±êÖмü\n"
 
-#: src/textview.c:597
+#: src/textview.c:601
 msgid "    or 'Open with...' (Shortcut key: 'o')\n"
 msgstr "    »òÕß'ÓÃ...´ò¿ª' (¿ì½Ý¼ü: 'o')\n"
 
-#: src/textview.c:1859
+#: src/textview.c:1957
 #, c-format
 msgid ""
 "The real URL (%s) is different from\n"
-"the apparent URL (%s).  \n"
+"the apparent URL (%s).\n"
 "Open it anyway?"
 msgstr ""
-"ÕæʵURL (%s) ÓëÏÔʾµÄURL (%s) ²»Í¬¡£\n"
+"ÕæʵURL (%s) ÓëËùÏÔʾµÄURL (%s) ²»Í¬¡£\n"
 "ÕæµÄÒª´ò¿ªÂð?"
 
-#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1559
+#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1355
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "ÊÕËùÓÐÕʺŵÄÐÅ"
 
-#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1565
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1361
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr "ÓÃÄ¿Ç°µÄÕʺÅÊÕÐÅ"
 
-#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1571
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1367
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ"
 
-#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1584
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1380
 msgid "Compose Email"
 msgstr "дÐÅ"
 
-#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1588
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1384
 msgid "Compose News"
 msgstr "׫дÎÄÕÂ"
 
-#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1594
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1390 src/toolbar.c:1400
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "»ØÓ¦Ô­ÎÄ"
 
-#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1615
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1407 src/toolbar.c:1417
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "»Ø¸´¸ø·¢ÐÅÕß"
 
-#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1636
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1424 src/toolbar.c:1434
 msgid "Reply to All"
 msgstr "»Ø¸øËùÓÐÈË"
 
-#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1657
+#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1441 src/toolbar.c:1451
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "»Ø¸´ÖÁÓʼþÁбí"
 
-#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1678
+#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1458 src/toolbar.c:1468
 msgid "Forward Message"
 msgstr "ת·¢Óʼþ"
 
-#: src/toolbar.c:167 src/toolbar.c:1699
+#: src/toolbar.c:167 src/toolbar.c:1475
 msgid "Delete Message"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ"
 
-#: src/toolbar.c:169 src/toolbar.c:1711
+#: src/toolbar.c:169 src/toolbar.c:1487
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
 
-#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1719
+#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1495
 msgid "Send Message"
 msgstr "ËÍÐÅ"
 
-#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1725
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1501
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "·ÅÈë´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÉÔºóÔÙËÍ"
 
-#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1731
+#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1507
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "´æÈë²Ý¸åÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1737
+#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1513
 msgid "Insert file"
 msgstr "²åÈëÎļþ"
 
-#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1743
+#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1519
 msgid "Attach file"
 msgstr "¸½¼ÓÎļþ"
 
-#: src/toolbar.c:178 src/toolbar.c:1749
+#: src/toolbar.c:178 src/toolbar.c:1525
 msgid "Insert signature"
 msgstr "²åÈëÇ©Ãû"
 
-#: src/toolbar.c:179 src/toolbar.c:1755
+#: src/toolbar.c:179 src/toolbar.c:1531
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "ÒÔÍⲿ±à¼­Æ÷±à¼­"
 
-#: src/toolbar.c:180 src/toolbar.c:1761
+#: src/toolbar.c:180 src/toolbar.c:1537
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "×Ô¶¯¶Ï¾ä"
 
-#: src/toolbar.c:183 src/toolbar.c:1774
+#: src/toolbar.c:183 src/toolbar.c:1550
 msgid "Check spelling"
 msgstr "ÕýÔÚ¼ì²éƴд"
 
@@ -8198,64 +8412,89 @@ msgstr "/
 msgid "/_Reply to sender without quote"
 msgstr "/»ØÐÅʱ²»ÒýÓÃÔ­ÎÄ(_R)"
 
-#: src/toolbar.c:225
-msgid "/_Forward message (inline style)"
-msgstr "/ת·¢Óʼþ (inline style)"
-
 #: src/toolbar.c:226
-msgid "/Forward message as _attachment"
-msgstr "/½«ÓʼþÒÔ¸½¼ÓÎļþÐÎʽת·¢(_a)"
+msgid "/For_ward as attachment"
+msgstr "/×÷Ϊ¸½¼þת·¢(_w)"
 
-#: src/toolbar.c:371
+#: src/toolbar.c:227
+msgid "/Redirec_t"
+msgstr "/Öض¨Ïò(_t)"
+
+#: src/toolbar.c:372
 msgid "Get"
 msgstr "ÊÕÐÅ"
 
-#: src/toolbar.c:372
+#: src/toolbar.c:373
 msgid "Get All"
 msgstr "È«²¿ÊÕÈ¡"
 
-#: src/toolbar.c:375
+#: src/toolbar.c:376
 msgid "Email"
 msgstr "µç×ÓÓʼþ"
 
-#: src/toolbar.c:377 src/toolbar.c:469
+#: src/toolbar.c:378 src/toolbar.c:470
 msgid "Reply"
 msgstr "»Ø¸´"
 
-#: src/toolbar.c:378 src/toolbar.c:470
+#: src/toolbar.c:379 src/toolbar.c:471
 msgid "All"
 msgstr "È«²¿"
 
-#: src/toolbar.c:379 src/toolbar.c:471
+#: src/toolbar.c:380 src/toolbar.c:472
 msgid "Sender"
 msgstr "ËͼþÕß"
 
-#: src/toolbar.c:422
+#: src/toolbar.c:423
 msgid "Send later"
 msgstr "ÉÔºóÔÙËÍ"
 
-#: src/toolbar.c:423
+#: src/toolbar.c:424
 msgid "Draft"
 msgstr "²Ý¸å"
 
-#: src/toolbar.c:426
+#: src/toolbar.c:427
 msgid "Attach"
 msgstr "¸½¼ÓÎļþ"
 
 #: src/toolbar.c:430
+msgid "Editor"
+msgstr "±à¼­Æ÷"
+
+#: src/toolbar.c:431
 msgid "Linewrap"
 msgstr "×Ô¶¯»»ÐÐ"
 
-#: src/toolbar.c:1576
+#: src/toolbar.c:1372
 msgid "News"
 msgstr "ÐÂÎÅȺ×é"
 
+#~ msgid "/_Scoring..."
+#~ msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_S)..."
+
+#~ msgid "/_Message/Get new ma_il"
+#~ msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÐÂÓʼþ(_i)"
+
+#~ msgid "Icon theme"
+#~ msgstr "ͼ±êÖ÷Ìâ"
+
+#~ msgid "Text"
+#~ msgstr "Îı¾"
+
+#~ msgid "Small"
+#~ msgstr "С×ÖÌå"
+
+#~ msgid "Normal"
+#~ msgstr "Ò»°ã"
+
+#~ msgid "/_Forward message (inline style)"
+#~ msgstr "/ת·¢Óʼþ (inline style)"
+
+#~ msgid "/Forward message as _attachment"
+#~ msgstr "/½«ÓʼþÒÔ¸½¼ÓÎļþÐÎʽת·¢(_a)"
+
 #~ msgid "/S_coring..."
 #~ msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_c)..."
 
-#~ msgid "Go offline"
-#~ msgstr "ÍÑ»ú"
-
 #~ msgid "Go online"
 #~ msgstr "Áª»ú"
 
@@ -8323,15 +8562,9 @@ msgstr "
 #~ msgid "Enable"
 #~ msgstr "ÆôÓÃ"
 
-#~ msgid "Enable SpamAssassin filtering"
-#~ msgstr "ÆôÓÃÀ¬»øÓʼþ¹ýÂ˹¦ÄÜ"
-
 #~ msgid "Different results for signatures"
 #~ msgstr "Ç©Ãû¼ì²é½á¹û´íÎó"
 
-#~ msgid "Error: Unknown status"
-#~ msgstr "´íÎ󣺠δ֪µÄ״̬"
-
 #~ msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
 #~ msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·µ«ÒѾ­¹ýÆÚ"
 
@@ -8431,10 +8664,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "Delete on Server"
 #~ msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
-#~ msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 #~ msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
@@ -8459,10 +8688,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "%i Messages"
 #~ msgstr "Óʼþ"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Preview mail"
-#~ msgstr "Ô¤ÀÀÓʼþ"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Preview old/new mail on account"
 #~ msgstr "ÊÕËùÓÐÕʺŵÄÐÅ"
@@ -8471,10 +8696,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "Remove selected mail"
 #~ msgstr "Çå³ýÊÕ¼þ¼Ð"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Download"
-#~ msgstr "ÏòÏÂ"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Download selected mail"
 #~ msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒ»¸öÎļþ¡£"