2006-05-21 [colin] 2.2.0cvs42
authorColin Leroy <colin@colino.net>
Sun, 21 May 2006 18:33:25 +0000 (18:33 +0000)
committerColin Leroy <colin@colino.net>
Sun, 21 May 2006 18:33:25 +0000 (18:33 +0000)
* manual/pl/advanced.xml
* manual/pl/faq.xml
* manual/pl/glossary.xml
* manual/pl/handling.xml
* manual/pl/intro.xml
* manual/pl/plugins.xml
* manual/pl/sylpheed-claws-manual.xml
Polish manual updated by Pawel

ChangeLog
PATCHSETS
configure.ac
manual/pl/advanced.xml
manual/pl/faq.xml
manual/pl/glossary.xml
manual/pl/handling.xml
manual/pl/intro.xml
manual/pl/plugins.xml
manual/pl/sylpheed-claws-manual.xml

index 323d857446bc1f46cc6ad8eacc4006c791f31a57..b55e5cb84d18464c8358c0910024cae22de17845 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,14 @@
+2006-05-21 [colin]     2.2.0cvs42
+
+       * manual/pl/advanced.xml
+       * manual/pl/faq.xml
+       * manual/pl/glossary.xml
+       * manual/pl/handling.xml
+       * manual/pl/intro.xml
+       * manual/pl/plugins.xml
+       * manual/pl/sylpheed-claws-manual.xml
+               Polish manual updated by Pawel
+
 2006-05-20 [colin]
 
        * 2.3.0-rc3 released
index 038f6b71fda9b8242e56f433c835a8b344eabf16..964b4a7228a0664c3067ab25c79598ccce52b724 100644 (file)
--- a/PATCHSETS
+++ b/PATCHSETS
 ( cvs diff -u -r 1.213.2.92 -r 1.213.2.93 src/folder.c;  cvs diff -u -r 1.87.2.27 -r 1.87.2.28 src/folder.h;  cvs diff -u -r 1.207.2.97 -r 1.207.2.98 src/folderview.c;  ) > 2.2.0cvs39.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.179.2.114 -r 1.179.2.115 src/imap.c;  ) > 2.2.0cvs40.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.179.2.115 -r 1.179.2.116 src/imap.c;  ) > 2.2.0cvs41.patchset
+( cvs diff -u -r 1.1.2.1 -r 1.1.2.2 manual/pl/advanced.xml;  cvs diff -u -r 1.1.2.1 -r 1.1.2.2 manual/pl/faq.xml;  cvs diff -u -r 1.1.2.1 -r 1.1.2.2 manual/pl/glossary.xml;  cvs diff -u -r 1.1.2.1 -r 1.1.2.2 manual/pl/handling.xml;  cvs diff -u -r 1.1.2.1 -r 1.1.2.2 manual/pl/intro.xml;  cvs diff -u -r 1.1.2.1 -r 1.1.2.2 manual/pl/plugins.xml;  cvs diff -u -r 1.1.2.1 -r 1.1.2.2 manual/pl/sylpheed-claws-manual.xml;  ) > 2.2.0cvs42.patchset
index 720f8fb330fab805d513cbb121fa640021c85d0e..d5fe468cab22a22be199b935108dd40cc5dc764f 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=2
 MICRO_VERSION=0
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=41
+EXTRA_VERSION=42
 EXTRA_RELEASE=
 EXTRA_GTK2_VERSION=
 
index 2b0c08445f8d4b417da5a3057712be30bec1940f..84b202b2bcd5976bc46c7cc2b7b1f54dc9f04f30 100644 (file)
@@ -30,7 +30,7 @@
     <example><title>Wyszukaj w Google u¿ywaj±c pliku skryptowego</title>
            <variablelist>
                    <varlistentry><term>Nazwa menu: <emphasis>Szukaj/Google</emphasis> Komenda: <emphasis>|/¶cie¿ka/do/google_search.pl</emphasis></term>
-                           <listitem><para>Wyszukuje w Google obecnie zaznaczony tekst (<emphasis>|</emphasis>) u¿ywaj±c skryptu <emphasis><ulink url="http://claws.sylpheed.org/tools.php">google_search.pl</ulink></emphasis>.
+                           <listitem><para>Wyszukuje w Google obecnie zaznaczony tekst (<emphasis>|</emphasis>) u¿ywaj±c skryptu <emphasis><ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/tools.php">google_search.pl</ulink></emphasis>.
                                    </para></listitem>
                    </varlistentry>
            </variablelist>
@@ -55,7 +55,7 @@
     Nak³adanie szablonu najpierw przetwarza tre¶æ wiadomo¶ci a nastêpnie nag³ówki To, Cc, Bcc oraz temat.
     </para>
     <para>
-           Wiêcej informacji i przyk³adów u¿ycia mo¿na znale¼æ w FAQ tworzonym przez u¿ytkowników na stronie Sylpheed-Claws <ulink url="http://claws.sylpheed.org/faq.php">http://claws.sylpheed.org/faq.php</ulink>
+           Wiêcej informacji i przyk³adów u¿ycia mo¿na znale¼æ w FAQ tworzonym przez u¿ytkowników na stronie Sylpheed-Claws <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/faq/">http://www.sylpheed-claws.net/faq/</ulink>
     </para>
    </section>
   <section id="adv_processing">
   Etykiety kolorów s± konfigurowalne. Zarówno kolor jak i etykieta mog± zostaæ zmienione przez u¿ytkownika. Te preferencje mo¿na znale¼æ w zak³adce <quote>Konfiguracja/Ustawienia/Wy¶wietlanie/Kolory</quote>.
   </para>
   </section>
+  <section id="adv_ml_support">
+  <title>Obs³uga list dyskusyjnych</title>
+  <para>
+  Sylpheed-Claws oferuje wsparcie dla list dyskusyjnych w menu <quote>Wiadomo¶æ/Mailing-List</quote>. Gdy zostanie wybrana wiadomo¶æ z grupy dyskusyjnej to menu pozwala na szybkie zapisywanie, wypisywanie, pisanie wiadomo¶ci, otrzymanie pomocy, kontakt z w³a¶cicielem listy i przegl±danie archiwum listy; poprzez otwarcie okna tworzenia wiadomo¶ci z ju¿ wype³nionym adresem lub otworzenie odpowiedniego adresu w twojej przegl±darce internetowej.
+  </para>
+  </section>
   <section id="adv_plugins">
     <title>Wtyczki</title>
     <para>
            <varlistentry><term>hover_timeout</term>
                    <listitem><para>czas w milisekundach, po którym drzewa katalogu rozwin± siê przy przenoszeniu metod± drag'n'drop</para></listitem>
            </varlistentry>
+           <varlistentry><term>log_error_color</term><term>log_in_color</term><term>log_msg_color</term><term>log_out_color</term><term>log_warn_color</term>
+                   <listitem><para>kolory u¿ywane w oknie dziennika</para></listitem>
+           </varlistentry>
            <varlistentry><term>statusbar_update_step</term>
                    <listitem><para>interwa³ od¶wie¿ania pasków postêpu</para></listitem>
            </varlistentry>
index 3d572ffeee6ec8c5c47f7300c4ec781db489f62e..e5980d7a2f5525a80df3fc11feb14b439147fa44 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@
     <section>
     <title>Jakie s± ró¿nice pomiêdzy Sylpheed-Claws i Sylpheed?</title>
     <para>
-           Sylpheed-Claws jest <emphasis>rozszerzon±</emphasis> wersj± Sylpheed, przekonasz siê, ¿e zawiera wszystkie mo¿liwo¶ci Sylpheed a nawet znacznie wiêcej. Zawiera równie¿ zmodyfikowane okna dialogowe w celu u³atwienia u¿ytkowania. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znale¼æ na <ulink url="http://claws.sylpheed.org/features.php">http://claws.sylpheed.org/features.php</ulink>.
+           Sylpheed-Claws jest <emphasis>rozszerzon±</emphasis> wersj± Sylpheed, przekonasz siê, ¿e zawiera wszystkie mo¿liwo¶ci Sylpheed a nawet znacznie wiêcej. Zawiera równie¿ zmodyfikowane okna dialogowe w celu u³atwienia u¿ytkowania. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znale¼æ na <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/features.php">http://www.sylpheed-claws.net/features.php</ulink>.
     </para></section>
     <section>
     <title>Co oznacza s³owo <quote>Sylpheed</quote>?</title>
     <section>
     <title>W jaki sposób mogê zaproponowaæ poprawki, zg³osiæ b³êdy i podyskutowaæ o Sylpheed-Claws z innymi u¿ytkownikami?</title>
     <para>
-        £atki powinny byæ zg³aszane poprzez SourceForge Patch Tracker na <ulink url='http://sourceforge.net/tracker/?group_id=25528&amp;atid=384600'>http://sourceforge.net/tracker/?group_id=25528&amp;atid=384600</ulink>, prosimy jednak o przestrzeganie naszych zasad  dotycz±cych ³atek <ulink url="http://claws.sylpheed.org/devel.php">http://claws.sylpheed.org/devel.php</ulink>.
+        £atki powinny byæ zg³aszane poprzez SourceForge Patch Tracker na <ulink url='http://sourceforge.net/tracker/?group_id=25528&amp;atid=384600'>http://sourceforge.net/tracker/?group_id=25528&amp;atid=384600</ulink>, prosimy jednak o przestrzeganie naszych zasad  dotycz±cych ³atek <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/devel.php">http://www.sylpheed-claws.net/devel.php</ulink>.
     </para>
     <para>
         Zg³aszanie b³êdów odbywa siê poprzez system Bugzilla, <ulink url="http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/">http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/</ulink>.
     </para>
     <para>
-       ¯eby podyskutowaæ z innymi u¿ytkownikami mo¿na zapisaæ siê na listê dyskusyjn± Sylpheed-Claws  <ulink url="http://claws.sylpheed.org/MLs.php">http://claws.sylpheed.org/MLs.php</ulink>.
+       ¯eby podyskutowaæ z innymi u¿ytkownikami mo¿na zapisaæ siê na listê dyskusyjn± Sylpheed-Claws  <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/MLs.php">http://www.sylpheed-claws.net/MLs.php</ulink>.
     </para>
     </section>
     <section>
@@ -61,7 +61,7 @@
     <section>
     <title>Gdzie mogê znale¼æ wiêcej odpowiedzi na czêsto zadawane pytania o Sylpheed-Claws?</title>
     <para>
-       Wiêksz±, tworzon± przez u¿ytkowników wersjê FAQ mo¿na znale¼æ na stronie Sylpheed-Claws  <ulink url="http://claws.sylpheed.org/faq.php">http://claws.sylpheed.org/faq.php</ulink>
+       Wiêksz±, tworzon± przez u¿ytkowników wersjê FAQ mo¿na znale¼æ na stronie Sylpheed-Claws  <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/faq/">http://www.sylpheed-claws.net/faq/</ulink>
     </para>
     </section>
 </appendix>
index 4d440d8fa8a950c8297124553ae0bac60d4e914e..061d283390038e5d60ddcebfd2b97eb1f70628d8 100644 (file)
@@ -213,6 +213,16 @@ LDAP Data Interchange Format. Tekstowy format pliku szeroko u
       </para>
     </listitem>
   </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_mailinglist">
+    <term>
+Lista dyskusyjna
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Elektroniczne listy dyskusyjne s± specjalnym u¿yciem us³ugi e-mail pozwalaj±cym na szerokie rozpowszechnianie informacji do wielu u¿ytkownków sieci Internet. Przybieraj± one najczê¶ciej formê listy dyskusyjnej tak jak np. lista dyskusyjna u¿ytkowników Sylpheed-Claws, która wysy³a wiadomo¶ci do wszystkich jej u¿ytkowników a oni mog± post±piæ w podobny sposób.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
   <varlistentry id="gt_local_mbox_file">
     <term>
 Lokalna skrzynka mbox
index 66e56092d6a928a173197e3837817680b22c7c73..fe5ced844ca1c27b882fcdc066060f6da961667b 100644 (file)
@@ -32,7 +32,7 @@
        Kiedy masz ju¿ ³adn±, hierarchiczn± strukturê katalogów, chcia³by¶ zapewne aby Sylpheed-Claws posortowa³ twoj± przychodz±c± pocztê automatycznie, ¿eby nie musieæ za ka¿dym razem przenosiæ rêcznie nowoodebranych wiadomo¶ci. Do tego u¿yteczna jest opcja filtrowania.
     </para>
     <para>
-       Opcje filtrowania dostêpne s± poprzez menu <quote>Konfiguracja</quote> i opcjê menu <quote>Filtrowanie</quote>. Z poziomu tego okna dialogowego mo¿liwe jest deklarowanie nowych regu³ek filtrowania, modyfikowania lub usuwania istniej±cych i ustawiania ich w odpowiedniej kolejno¶ci. Regu³ki filtrowania definiuj± trzy rzeczy: nazwa, warunek i wykonywana akcja. Nazwa jest opcjonalna, pozwala ona na identyfikowanie twoich regu³ek. Warunek to wyra¿enie opisuj±ce czego Sylpheed-Claws powinien szukaæ sortuj±c emaile, na przyk³ad: 'to matchcase sylpheed-claws-users' wyszukuje wiadomo¶ci wys³ane na adres zawieraj±cy 'sylpheed-claws-users'. Mo¿esz ³atwo zdefiniowaæ warunek klikaj±c na przycisk  <quote>Zdefiniuj...</quote> po prawej stronie pola. Trzeci± czê¶ci± regu³ki filtruj±cej jest akcja, która instruuje Sylpheed-Claws co ma zrobiæ z wiadomo¶ci± odpowiadaj±c± wyra¿eniu w³a¶nie zdefiniowanemu. Na przyk³ad 'mark as read' zaznaczy email jako przeczytany jak tylko dotrze on do katalogu zwiadomo¶ciami przychodz±cymi, albo 'move #mh/Mailbox/Przyjaciele' przeniesie list do katalogu 'Przyjaciele'. Tutaj równie¿ dostêpny jest przycisk <quote>Zdefiniuj...</quote> aby pomóc ci w ³atwy sposób zdefiniowaæ akcjê do podjêcia.
+       Opcje filtrowania dostêpne s± poprzez menu <quote>Konfiguracja</quote> i opcjê menu <quote>Filtrowanie</quote>. Z poziomu tego okna dialogowego mo¿liwe jest deklarowanie nowych regu³ek filtrowania, modyfikowania lub usuwania istniej±cych, ustawiania ich w odpowiedniej kolejno¶ci i w³±czania/wy³±czania ich. Regu³ki filtrowania definiuj± cztery rzeczy: czy jest ona w³±czona, nazwa, warunek i wykonywana akcja. Wszystkie wy³±czone regu³ki s± ignorowane.Nazwa jest opcjonalna, pozwala ona na identyfikowanie twoich regu³ek. Warunek to wyra¿enie opisuj±ce czego Sylpheed-Claws powinien szukaæ sortuj±c emaile, na przyk³ad: 'to matchcase sylpheed-claws-users' wyszukuje wiadomo¶ci wys³ane na adres zawieraj±cy 'sylpheed-claws-users'. Mo¿esz ³atwo zdefiniowaæ warunek klikaj±c na przycisk  <quote>Zdefiniuj...</quote> po prawej stronie pola. Trzeci± czê¶ci± regu³ki filtruj±cej jest akcja, która instruuje Sylpheed-Claws co ma zrobiæ z wiadomo¶ci± odpowiadaj±c± wyra¿eniu w³a¶nie zdefiniowanemu. Na przyk³ad 'mark as read' zaznaczy email jako przeczytany jak tylko dotrze on do katalogu zwiadomo¶ciami przychodz±cymi, albo 'move #mh/Mailbox/Przyjaciele' przeniesie list do katalogu 'Przyjaciele'. Tutaj równie¿ dostêpny jest przycisk <quote>Zdefiniuj...</quote> aby pomóc ci w ³atwy sposób zdefiniowaæ akcjê do podjêcia.
     </para>
     <para>
        Kiedy regu³ka zosta³a ju¿ zdefiniowana. jej dodanie do listy regu³ek wykonuje siê za pomoc± przycisku <quote>Dodaj</quote>. Nie zapomnij, ¿e uk³ad regu³ek jest wa¿ny: je¶li Sylpheed-Claws znajdzie wiadomo¶æ spe³niaj±c± regu³kê, która przenosi lub usuwa tê wiadomo¶æ to program przestanie sprawdzaæ pozosta³e regu³ki dla tego emaila. Dlatego w³a¶nie po prawej stronie listy regu³ek znajduj± siê cztery przyciski pozwalaj±ce na zmianê kolejno¶ci sprawdzania regu³ek. Regu³ki mo¿na poprzestawiaæ równie¿ poprzez przeci±ganie.
index bb9766b5a1e1597b610cb7f48a67331ee931c6df..a50c71965273d79929daa1d3a3a55dd4742c8b7b 100644 (file)
@@ -19,7 +19,7 @@
   <section id="intro_features"> 
     <title>Podstawowe funkcje</title>
     <para>
-           Sylpheed-Claws obs³uguje prawie wszystko co powinien mieæ doskona³y klient email. Pobieranie poczty przy pomocy protoko³ów POP3, IMAP, lokalne skrzynki, obs³uga SSL, obs³uga ró¿nych metod autentykacji. Posiada wiele kont i skrzynek, potê¿ny mechanizm filtrowania i poszukiwania, mo¿liwo¶ci importu/eksportu z wielu ró¿nych formatów, obs³ugê GnuPGP (cyfrowe podpisy i szyfrowanie). Posiada wtyczki, mo¿no¶æ konfiguracji pasków narzêdziowych, sprawdzanie pisowni, kilka mechanizmów chroni±cych przed utrat± danych, opcje specyficzne dla katalogów i wiele wiêcej. Kompletna lista znajduje siê na <ulink url="http://claws.sylpheed.org/features.php">http://claws.sylpheed.org/features.php</ulink>.
+           Sylpheed-Claws obs³uguje prawie wszystko co powinien mieæ doskona³y klient email. Pobieranie poczty przy pomocy protoko³ów POP3, IMAP, lokalne skrzynki, obs³uga SSL, obs³uga ró¿nych metod autentykacji. Posiada wiele kont i skrzynek, potê¿ny mechanizm filtrowania i poszukiwania, mo¿liwo¶ci importu/eksportu z wielu ró¿nych formatów, obs³ugê GnuPGP (cyfrowe podpisy i szyfrowanie). Posiada wtyczki, mo¿no¶æ konfiguracji pasków narzêdziowych, sprawdzanie pisowni, kilka mechanizmów chroni±cych przed utrat± danych, opcje specyficzne dla katalogów i wiele wiêcej. Kompletna lista znajduje siê na <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/features.php">http://www.sylpheed-claws.net/features.php</ulink>.
     </para>
   </section>
 
   <section id="intro_information">
     <title>Przydatne strony WWW</title>
     <para>
-       Strona projektu: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/">http://claws.sylpheed.org/</ulink>
+       Strona projektu: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/">http://www.sylpheed-claws.net/</ulink>
     </para>
     <para>
-       Najnowsze wiadomo¶ci: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/news.php">http://claws.sylpheed.org/news.php</ulink>
+       Najnowsze wiadomo¶ci: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/news.php">http://www.sylpheed-claws.net/news.php</ulink>
     </para>
     <para>
-       Dodatkowe wtyczki: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/plugins.php">http://claws.sylpheed.org/plugins.php</ulink>
+       Dodatkowe wtyczki: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/plugins.php">http://www.sylpheed-claws.net/plugins.php</ulink>
     </para>
     <para>
-       Tematy ikon: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/themes.php">http://claws.sylpheed.org/themes.php</ulink>
+       Tematy ikon: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/themes.php">http://www.sylpheed-claws.net/themes.php</ulink>
     </para>
     <para>
-       Narzêdzia: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/tools.php">http://claws.sylpheed.org/tools.php</ulink>
+       Narzêdzia: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/tools.php">http://www.sylpheed-claws.net/tools.php</ulink>
     </para>
     <para>
-       Lista dyskusyjna u¿ytkowników: <ulink url="http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/sylpheed-claws-users/">http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/sylpheed-claws-users/</ulink>
+           Lista dyskusyjne: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/MLs.php">http://www.sylpheed-claws.net/MLs.php</ulink>
     </para>
     <para>
        Baza b³êdów programu: <ulink url="http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/">http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/</ulink>
index 60d10e7db1b790d3e6e53ec978da0c24fb2609e8..98da237a2750f9c9a6bf700875c196ecb33de471 100644 (file)
@@ -39,7 +39,7 @@
   <section id="plugins_external">
     <title>Wiêcej wtyczek</title>
     <para>
-       Stworzono równie¿ inne wtyczki, lecz s± one dostêpne oddzielnie do pobrania. W czasie pisania tego podrêcznika u¿ytkownika dostêpne s± nastêpuj±ce wtyczki na stronie <ulink url="http://claws.sylpheed.org/plugins.php">http://claws.sylpheed.org/plugins.php</ulink>:
+       Stworzono równie¿ inne wtyczki, lecz s± one dostêpne oddzielnie do pobrania. W czasie pisania tego podrêcznika u¿ytkownika dostêpne s± nastêpuj±ce wtyczki na stronie <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/plugins.php">http://www.sylpheed-claws.net/plugins.php</ulink>:
     </para>
     <variablelist>
     <varlistentry><term>Acpi Notifier</term>
index f369d0b46d904869ca9d2c9da1f977f7fb7874af..acfbdbc69d4f6d92b2efad3e57ff36a6d9af4f83 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@
   <subtitle></subtitle>
   <articleinfo>
     <corpauthor>
-      <ulink url="http://claws.sylpheed.org/">Autorzy Sylpheed Claws</ulink>
+      <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/">Autorzy Sylpheed Claws</ulink>
     </corpauthor>
     <copyright>
       <year>2006</year>