updated Bulgarian translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 24 Nov 2002 09:30:40 +0000 (09:30 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 24 Nov 2002 09:30:40 +0000 (09:30 +0000)
ChangeLog.claws
configure.in
po/bg.po

index ca834f6f9f824845fcb7fb474248b588efb809f9..aced7f5cf46283a56aa6816f1c8bfc9eb8c52da4 100644 (file)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2002-11-24 [paul]      0.8.5claws182
+
+       * po/bg.po
+               updated by George Danchev
+
 2002-11-23 [alfons]    0.8.5claws181
 
        * src/imap.c
index 4a41079dd7a3d53b4cd71663649dacf82c2b43b9..e3bc16be56c254a7f5e2638b4ccabbbdc56dedeb 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=8
 MICRO_VERSION=5
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=claws181
+EXTRA_VERSION=claws182
 VERSION=$MAJOR_VERSION.$MINOR_VERSION.$MICRO_VERSION$EXTRA_VERSION
 
 dnl set $target
index 965fe0847318d7060cab67ff752b7b9e583f7814..400619de09a64dab53942b44054599ef037bf256 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-11-02 08:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-11-23 20:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
@@ -62,18 +62,18 @@ msgstr ""
 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2918 src/compose.c:5717
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2953 src/compose.c:5792
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:513 src/main.c:521 src/mainwindow.c:2219
-#: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:555 src/mainwindow.c:2219
+#: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
-#: src/prefs_common.c:3248 src/prefs_common.c:3417 src/prefs_common.c:3747
+#: src/prefs_common.c:3251 src/prefs_common.c:3420 src/prefs_common.c:3750
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:340 src/prefs_folder_item.c:498
+#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:499
 #: src/prefs_matcher.c:307 src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
 #: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
@@ -88,11 +88,11 @@ msgstr ""
 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
 
-#: src/account.c:541
+#: src/account.c:554
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
 
-#: src/account.c:559
+#: src/account.c:572
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
@@ -100,8 +100,8 @@ msgstr ""
 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
-#: src/account.c:579 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4450 src/compose.c:4621 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
+#: src/compose.c:4486 src/compose.c:4656 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
@@ -109,79 +109,79 @@ msgstr ""
 msgid "Name"
 msgstr "Èìå"
 
-#: src/account.c:580 src/prefs_account.c:906
+#: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
 msgid "Protocol"
 msgstr "Ïðîòîêîë"
 
-#: src/account.c:581
+#: src/account.c:594
 msgid "Server"
 msgstr "Ñúðâúð"
 
-#: src/account.c:610 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
+#: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 msgid "Add"
 msgstr "Äîáàâè"
 
-#: src/account.c:616
+#: src/account.c:629
 msgid "Edit"
 msgstr "Ïðîìåíè"
 
-#: src/account.c:622 src/prefs_customheader.c:241
+#: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgstr "Èçòðèé"
 
-#: src/account.c:628 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:575
+#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:577
 #: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
 msgid "Down"
 msgstr "Íàäîëó"
 
-#: src/account.c:634 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:569
+#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:571
 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
 msgid "Up"
 msgstr "Íàãîðå"
 
-#: src/account.c:648
+#: src/account.c:661
 msgid " Set as default account "
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
 
-#: src/account.c:654 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
+#: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
-#: src/inc.c:675 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1669
-#: src/summary_search.c:208 src/crash.c:243
+#: src/inc.c:678 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1669
+#: src/summary_search.c:208 src/crash.c:240
 msgid "Close"
 msgstr "Çàòâîðè"
 
-#: src/account.c:722
+#: src/account.c:735
 msgid "Delete account"
 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
 
-#: src/account.c:723
+#: src/account.c:736
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
-#: src/account.c:724 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2798 src/compose.c:3272 src/compose.c:5895 src/compose.c:6258
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2136 src/folderview.c:2193
-#: src/folderview.c:2301 src/folderview.c:2436 src/folderview.c:2473
-#: src/inc.c:169 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077
+#: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
+#: src/compose.c:2833 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970 src/compose.c:6333
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190
+#: src/folderview.c:2282 src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
+#: src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077
 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:884
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:979
+#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1053
 #: src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
-#: src/summaryview.c:808 src/summaryview.c:1223 src/summaryview.c:1267
-#: src/summaryview.c:1310 src/summaryview.c:1334 src/summaryview.c:1366
-#: src/summaryview.c:1391 src/summaryview.c:1416 src/summaryview.c:1441
-#: src/summaryview.c:2933
+#: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226 src/summaryview.c:1270
+#: src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337 src/summaryview.c:1369
+#: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
+#: src/summaryview.c:2928
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:724 src/compose.c:3272 src/compose.c:5895
-#: src/folderview.c:2136 src/folderview.c:2193 src/folderview.c:2301
-#: src/folderview.c:2436 src/folderview.c:2473
+#: src/account.c:737 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970
+#: src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190 src/folderview.c:2282
+#: src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
 msgid "+No"
 msgstr "+Íå"
 
@@ -189,7 +189,7 @@ msgstr "+
 msgid "Add Address to Book"
 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:296
+#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:300
 msgid "Address"
 msgstr "Àäðåñ"
 
@@ -203,26 +203,26 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2918 src/compose.c:5718 src/compose.c:6423 src/compose.c:6461
+#: src/compose.c:2953 src/compose.c:5793 src/compose.c:6505 src/compose.c:6543
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:513 src/main.c:521
-#: src/mainwindow.c:2219 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838
-#: src/mimeview.c:896 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3249 src/prefs_common.c:3748
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:555
+#: src/mainwindow.c:2219 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839
+#: src/mimeview.c:897 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
+#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3252 src/prefs_common.c:3751
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:500
 #: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
 #: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:808 src/summaryview.c:3310
+#: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:3305
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:511
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:518 src/mainwindow.c:511
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Ôàéë"
 
@@ -242,7 +242,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:516
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:522
 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Ôàéë/---"
@@ -259,12 +259,12 @@ msgstr "/_
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:517
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:523
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:532
+#: src/compose.c:525 src/mainwindow.c:532
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
 
@@ -272,15 +272,15 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:524 src/mainwindow.c:533
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:530 src/mainwindow.c:533
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:525
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:531
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:522 src/compose.c:605
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:528 src/compose.c:611
 #: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
@@ -339,11 +339,11 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:796
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Ïîìîù"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:804
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
 
@@ -360,18 +360,18 @@ msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:506
-#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:262 src/folderview.c:271
-#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:279 src/folderview.c:281
-#: src/folderview.c:291 src/folderview.c:295 src/folderview.c:299
-#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:311 src/folderview.c:315
-#: src/folderview.c:317 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:398
-#: src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:406 src/summaryview.c:418
-#: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:439
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:512
+#: src/folderview.c:274 src/folderview.c:276 src/folderview.c:285
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:293 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
+#: src/folderview.c:331 src/summaryview.c:396 src/summaryview.c:399
+#: src/summaryview.c:401 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:440
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:404
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Èçòðèé"
 
@@ -395,8 +395,8 @@ msgstr "/
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5161 src/prefs_common.c:2733
-#: src/toolbar.c:102
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5201 src/prefs_common.c:2733
+#: src/toolbar.c:106
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
@@ -407,9 +407,9 @@ msgstr "
 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:506
+#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:536 src/prefs_matcher.c:506
 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:829
-#: src/toolbar.c:246
+#: src/toolbar.c:250
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèé"
 
@@ -417,18 +417,18 @@ msgstr "
 msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1334 src/compose.c:2972
-#: src/compose.c:4268 src/compose.c:4971 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1359 src/compose.c:3007
+#: src/compose.c:4303 src/compose.c:5000 src/headerview.c:55
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1318 src/compose.c:2971
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1343 src/compose.c:3006
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1321 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1346 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
@@ -444,15 +444,15 @@ msgstr "
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2798
-#: src/compose.c:6258 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:169 src/inc.c:295
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2833
+#: src/compose.c:6333 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:169 src/inc.c:297
 #: src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077 src/message_search.c:198
 #: src/prefs_actions.c:884 src/prefs_customheader.c:541
-#: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:808 src/summaryview.c:1223
-#: src/summaryview.c:1267 src/summaryview.c:1310 src/summaryview.c:1334
-#: src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1391 src/summaryview.c:1416
-#: src/summaryview.c:1441 src/summaryview.c:2933
+#: src/prefs_filtering.c:1053 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226
+#: src/summaryview.c:1270 src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337
+#: src/summaryview.c:1369 src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419
+#: src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:2928
 msgid "No"
 msgstr "Íå"
 
@@ -567,8 +567,8 @@ msgstr "EMail 
 msgid "Group"
 msgstr "Ãðóïà"
 
-#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:345
-#: src/prefs_account.c:1940
+#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:359
+#: src/prefs_account.c:1950
 msgid "Folder"
 msgstr "Ïàïêà"
 
@@ -642,8 +642,8 @@ msgstr "
 msgid "Address Count"
 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:275
-#: src/messageview.c:331
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:270
+#: src/messageview.c:331 src/ssl_certificate.c:330 src/ssl_certificate.c:370
 msgid "Warning"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
 
@@ -671,11 +671,11 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5895 src/main.c:511
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5970 src/main.c:537
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3270 src/inc.c:553
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3305 src/inc.c:559
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
@@ -711,379 +711,386 @@ msgstr "
 msgid "Brown"
 msgstr "Êàôÿâ"
 
-#: src/colorlabel.c:281 src/compose.c:4927 src/exphtmldlg.c:450
+#: src/colorlabel.c:281 src/compose.c:4955 src/exphtmldlg.c:450
 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4264
 msgid "None"
 msgstr "Íèêîé"
 
-#: src/compose.c:504
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/Äîáàâè..."
 
-#: src/compose.c:505
+#: src/compose.c:511
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/Ìàõíè"
 
-#: src/compose.c:507 src/folderview.c:263 src/folderview.c:283
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:319
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:520
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:515
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:520
+#: src/compose.c:526
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
 
-#: src/compose.c:521
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
 
-#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/compose.c:526
+#: src/compose.c:532
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
 
-#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:534
+#: src/compose.c:534 src/mainwindow.c:534
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:536
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:535
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:540
+#: src/compose.c:546
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:545
+#: src/compose.c:551
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:550
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:555
+#: src/compose.c:561
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:560
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:565
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:570
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:575
+#: src/compose.c:581
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:580
+#: src/compose.c:586
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:591
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/Ñïåëèíã"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:628
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
 
-#: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:540 src/summaryview.c:431
+#: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:540 src/summaryview.c:432
 msgid "/_View"
 msgstr "/Èçãëåä"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:634
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/compose.c:636 src/mainwindow.c:558
+#: src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/compose.c:642 src/mainwindow.c:558
 #: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:613
 #: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/Èçãëåä/---"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
 
-#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:702
+#: src/compose.c:645 src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Message"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
-#: src/compose.c:644 src/compose.c:650 src/compose.c:655 src/compose.c:657
-#: src/compose.c:661 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:707
+#: src/compose.c:650 src/compose.c:656 src/compose.c:661 src/compose.c:663
+#: src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:707
 #: src/mainwindow.c:709 src/mainwindow.c:719 src/mainwindow.c:722
 #: src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:729
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:664
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:670
+msgid "/_Message/Mode/MIME"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
+
+#: src/compose.c:671
+msgid "/_Message/Mode/Inline"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
+
+#: src/compose.c:674
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:676
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
 
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
 
-#: src/compose.c:670
+#: src/compose.c:678
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
 
-#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:679
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
 
-#: src/compose.c:673
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:739
+#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:683
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
 
-#: src/compose.c:676
+#: src/compose.c:684
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:685
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:762
+#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:762
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/compose.c:1010 src/compose.c:1101
+#: src/compose.c:1020 src/compose.c:1121
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
 
-#: src/compose.c:1197 src/procmsg.c:979
+#: src/compose.c:1217 src/procmsg.c:986
 msgid "Can't get text part\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
 
-#: src/compose.c:1324
+#: src/compose.c:1349
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Reply-To:"
 
-#: src/compose.c:1327 src/compose.c:4265 src/compose.c:4973
+#: src/compose.c:1352 src/compose.c:4300 src/compose.c:5002
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
 
-#: src/compose.c:1330
+#: src/compose.c:1355
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1583
+#: src/compose.c:1608
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
 
-#: src/compose.c:1595
+#: src/compose.c:1620
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr ""
+msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
 
-#: src/compose.c:1896
+#: src/compose.c:1929
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
 
-#: src/compose.c:1900
+#: src/compose.c:1933
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
 
-#: src/compose.c:1904
+#: src/compose.c:1937
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
 
-#: src/compose.c:1908
+#: src/compose.c:1941
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
 
-#: src/compose.c:1933
+#: src/compose.c:1966
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
 
-#: src/compose.c:2012 src/mimeview.c:462
+#: src/compose.c:2045 src/mimeview.c:463
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/compose.c:2611
+#: src/compose.c:2644
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
 
-#: src/compose.c:2613
+#: src/compose.c:2646
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2616
+#: src/compose.c:2649
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2640 src/compose.c:2884
+#: src/compose.c:2673 src/compose.c:2919
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1091,37 +1098,37 @@ msgstr ""
 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
 
-#: src/compose.c:2788
+#: src/compose.c:2823
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2796 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:747
-#: src/prefs_common.c:1010 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
+#: src/compose.c:2831 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:734
+#: src/prefs_common.c:1010 src/toolbar.c:242 src/toolbar.c:289
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2797
+#: src/compose.c:2832
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
 
-#: src/compose.c:2818
+#: src/compose.c:2853
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2863 src/compose.c:3516
+#: src/compose.c:2898 src/compose.c:3551
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè."
 
-#: src/compose.c:2901 src/procmsg.c:1359
+#: src/compose.c:2936 src/procmsg.c:1366
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
 
-#: src/compose.c:2915 src/messageview.c:408
+#: src/compose.c:2950 src/messageview.c:408
 msgid "Queueing"
 msgstr "Èç÷àêâàì"
 
-#: src/compose.c:2916
+#: src/compose.c:2951
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1129,109 +1136,109 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/compose.c:2922
+#: src/compose.c:2957
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2925
+#: src/compose.c:2960
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2941
+#: src/compose.c:2976
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3077 src/compose.c:3230 src/compose.c:3430 src/compose.c:3584
-#: src/mbox_folder.c:1300 src/mbox_folder.c:1401 src/mbox_folder.c:1970
-#: src/mbox_folder.c:2002 src/mbox_folder.c:2067 src/mbox_folder.c:2101
+#: src/compose.c:3112 src/compose.c:3265 src/compose.c:3465 src/compose.c:3619
+#: src/mbox_folder.c:1301 src/mbox_folder.c:1402 src/mbox_folder.c:1971
+#: src/mbox_folder.c:2003 src/mbox_folder.c:2068 src/mbox_folder.c:2102
 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1027
-#: src/procmsg.c:1340 src/utils.c:2134 src/utils.c:2202
+#: src/procmsg.c:1347 src/utils.c:2134 src/utils.c:2202
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà íà ôàéëà\n"
 
-#: src/compose.c:3172
+#: src/compose.c:3207
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3271
+#: src/compose.c:3306
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
-"Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
+"Äà ãî èçïðàòÿ ëè âúïðåêè òîâà?"
 
-#: src/compose.c:3329
+#: src/compose.c:3364
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
 
-#: src/compose.c:3469
+#: src/compose.c:3504
 msgid "can't remove the old message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
 
-#: src/compose.c:3528
+#: src/compose.c:3563
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3538
+#: src/compose.c:3573
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:3676
+#: src/compose.c:3711
 msgid "can't find queue folder\n"
 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
 
-#: src/compose.c:3683 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:3718 src/messageview.c:274
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
 
-#: src/compose.c:3726
+#: src/compose.c:3761
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
 
-#: src/compose.c:4344 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4380 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4448 src/compose.c:4619 src/compose.c:5658
+#: src/compose.c:4484 src/compose.c:4654 src/compose.c:5733
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#: src/compose.c:4449 src/compose.c:4620 src/mimeview.c:151
+#: src/compose.c:4485 src/compose.c:4655 src/mimeview.c:151
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:451
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:452
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#: src/compose.c:4513
+#: src/compose.c:4549
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4533 src/prefs_filtering.c:492
+#: src/compose.c:4569 src/prefs_filtering.c:494
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#: src/compose.c:4669 src/prefs_account.c:1264 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4704 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#: src/compose.c:4671 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4706 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:4673
+#: src/compose.c:4708
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4688 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4723 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
-msgstr "Òåìà"
+msgstr "Òåìà:"
 
-#: src/compose.c:4935
+#: src/compose.c:4963
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1240,68 +1247,68 @@ msgstr ""
 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5113 src/toolbar.c:94
+#: src/compose.c:5153 src/toolbar.c:98
 msgid "Send Message"
 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:5119 src/toolbar.c:95
+#: src/compose.c:5159 src/toolbar.c:99
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
 
-#: src/compose.c:5125 src/toolbar.c:96
+#: src/compose.c:5165 src/toolbar.c:100
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:5131 src/toolbar.c:97
+#: src/compose.c:5171 src/toolbar.c:101
 msgid "Insert file"
 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5137 src/toolbar.c:98
+#: src/compose.c:5177 src/toolbar.c:102
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5143 src/toolbar.c:99
+#: src/compose.c:5183 src/toolbar.c:103
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:5149 src/toolbar.c:100
+#: src/compose.c:5189 src/toolbar.c:104
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:5155 src/toolbar.c:101
+#: src/compose.c:5195 src/toolbar.c:105
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:5553
+#: src/compose.c:5628
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5571
+#: src/compose.c:5646
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5640
+#: src/compose.c:5715
 msgid "Property"
 msgstr "Ñâîéñòâî"
 
-#: src/compose.c:5685
+#: src/compose.c:5760
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5714
+#: src/compose.c:5789
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5715 src/prefs_toolbar.c:850
+#: src/compose.c:5790 src/prefs_toolbar.c:850
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5866
+#: src/compose.c:5941
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Êîìàíäíèÿ ðåä íà âúíøíèÿ ðåäàêòîð å íåâàëèäåí: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:5892
+#: src/compose.c:5967
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1312,70 +1319,70 @@ msgstr ""
 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5905
+#: src/compose.c:5980
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "Terminated process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5906
+#: src/compose.c:5981
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
 
-#: src/compose.c:5963
+#: src/compose.c:6038
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
 
-#: src/compose.c:5967
+#: src/compose.c:6042
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
 
-#: src/compose.c:5969
+#: src/compose.c:6044
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Pipe read failed\n"
 
-#: src/compose.c:6256 src/inc.c:167 src/inc.c:293 src/mainwindow.c:3075
+#: src/compose.c:6331 src/inc.c:167 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:3075
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:6257 src/inc.c:168 src/inc.c:294 src/mainwindow.c:3076
+#: src/compose.c:6332 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3076
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
 
-#: src/compose.c:6365 src/compose.c:6386
+#: src/compose.c:6447 src/compose.c:6468
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6421
+#: src/compose.c:6503
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6422
+#: src/compose.c:6504
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6423
+#: src/compose.c:6505
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6423
+#: src/compose.c:6505
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6458
+#: src/compose.c:6540
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6460
+#: src/compose.c:6542
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6461
+#: src/compose.c:6543
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
-#: src/compose.c:6461 src/toolbar.c:289
+#: src/compose.c:6543 src/toolbar.c:293
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêíè"
 
@@ -1485,7 +1492,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editgroup.c:105
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî"
+msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
 
 #: src/editgroup.c:261
 msgid "Edit Group Data"
@@ -1531,12 +1538,12 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1870 src/folderview.c:1938
-#: src/folderview.c:2225
+#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1947
+#: src/folderview.c:2220
 msgid "New folder"
 msgstr "Íîâà ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1871 src/folderview.c:1939
+#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1896 src/folderview.c:1948
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
 
@@ -1554,7 +1561,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1968
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1600,7 +1607,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editldap.c:397
 msgid " Reset "
-msgstr "Ïðîìåíè "
+msgstr " Ïðîìåíè "
 
 #: src/editldap.c:402
 msgid "Bind DN"
@@ -1616,9 +1623,9 @@ msgstr "
 
 #: src/editldap.c:434
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Ìàêñèìàëíè Entries"
+msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:743
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
 msgid "Basic"
 msgstr "Îñíîâíè"
 
@@ -1640,7 +1647,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editldap_basedn.c:286
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
 
 #: src/editvcard.c:96
 msgid "File does not appear to be vCard format."
@@ -1708,7 +1715,7 @@ msgstr "HTML Output 
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3737 src/prefs_common.c:4063
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3740 src/prefs_common.c:4066
 msgid "Default"
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
@@ -1772,7 +1779,7 @@ msgstr "
 msgid "Prev"
 msgstr "Ïðåäèøåí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:248
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:252
 msgid "Next"
 msgstr "Ñëåäâàù"
 
@@ -1801,13 +1808,13 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
 
 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
-#: src/prefs_account.c:1196
+#: src/prefs_account.c:1183
 msgid " Select... "
 msgstr " Èçáåðè... "
 
 #: src/export.c:219
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "Èçáåðè èçíàñÿí ôàéë"
+msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
 
 #: src/exporthtml.c:799
 msgid "Full Name"
@@ -1837,195 +1844,219 @@ msgstr "
 msgid "Not specified."
 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
 
+#: src/folder.c:954
+# c-format
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
+
+#: src/folder.c:1517 src/folderview.c:2645
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
+
+#: src/folder.c:1527
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s (%d%%)..."
+msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)..."
+
 #: src/foldersel.c:146
 msgid "Select folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1032
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1053
 msgid "Inbox"
 msgstr "Âõîäÿùè"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1048
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1069
 msgid "Sent"
 msgstr "Èçïðàòåíè"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1064
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1085
 msgid "Queue"
 msgstr "×àêàùè"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1080
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1101
 msgid "Trash"
 msgstr "Êîø÷å"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1094
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1115
 msgid "Drafts"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: src/folderview.c:257 src/folderview.c:272 src/folderview.c:292
+#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:258 src/folderview.c:273 src/folderview.c:293
+#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:273 src/folderview.c:288 src/folderview.c:308
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:280
+#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:294
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:264 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
-#: src/folderview.c:320
+#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297 src/folderview.c:317
+#: src/folderview.c:333
+msgid "/_Properties..."
+msgstr "/Ñâîéñòâà..."
+
+#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298 src/folderview.c:318
+#: src/folderview.c:334
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/Ðàáîòÿ..."
 
-#: src/folderview.c:265
+#: src/folderview.c:279
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298
+#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:302 src/folderview.c:318
+#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
+#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:335
 msgid "/S_coring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:300
+#: src/folderview.c:314
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:312
+#: src/folderview.c:326
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
 
-#: src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:328
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:330
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:346
+#: src/folderview.c:360
 msgid "New"
 msgstr "Íîâè"
 
-#: src/folderview.c:347 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:361 src/prefs_summary_column.c:68
 msgid "Unread"
 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:348 src/selective_download.c:800
+#: src/folderview.c:362 src/selective_download.c:800
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:567
+#: src/folderview.c:589
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:748 src/mainwindow.c:3526 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:770 src/mainwindow.c:3526 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:752 src/mainwindow.c:3531 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:774 src/mainwindow.c:3531 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:793
+#: src/folderview.c:815
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
 
-#: src/folderview.c:815
+#: src/folderview.c:836
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:893
+#: src/folderview.c:914
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:1717 src/main.c:489 src/summaryview.c:5144
-#, c-format
-msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
+#: src/folderview.c:1695
+#,  c-format
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1940 src/folderview.c:2229
+#: src/folderview.c:1706
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
+
+#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2224
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
 
-#: src/folderview.c:1877 src/folderview.c:2003 src/folderview.c:2234
+#: src/folderview.c:1902 src/folderview.c:1998 src/folderview.c:2229
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1945 src/folderview.c:2013
-#: src/folderview.c:2083 src/folderview.c:2246
+#: src/folderview.c:1915 src/folderview.c:1954 src/folderview.c:2008
+#: src/folderview.c:2078 src/folderview.c:2241
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:2253
+#: src/folderview.c:1922 src/folderview.c:2248
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
 
-#: src/folderview.c:1996 src/folderview.c:2073
+#: src/folderview.c:1991 src/folderview.c:2068
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
 
-#: src/folderview.c:1997 src/folderview.c:2075
+#: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2070
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2133
+#: src/folderview.c:2128
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
+"Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
 
-#: src/folderview.c:2135
+#: src/folderview.c:2130
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2144
+#: src/folderview.c:2139
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2190
+#: src/folderview.c:2187
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
-"(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
+"(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
 
-#: src/folderview.c:2192
+#: src/folderview.c:2189
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:2226
+#: src/folderview.c:2221
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2035,33 +2066,45 @@ msgstr ""
 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
 
-#: src/folderview.c:2299
+#: src/folderview.c:2280
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2300
+#: src/folderview.c:2281
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2434
+#: src/folderview.c:2415
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2435
+#: src/folderview.c:2416
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:2471
+#: src/folderview.c:2452
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2472
+#: src/folderview.c:2453
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
 
+#: src/folderview.c:2677
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
+
+#: src/folderview.c:2680
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
+
+#: src/folderview.c:2683
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
+
 #: src/grouplistdialog.c:173
 msgid "Subscribe to newsgroup"
 msgstr "Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà"
@@ -2110,7 +2153,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1022
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1025
 msgid "Done."
 msgstr "Ãîòîâî."
 
@@ -2146,7 +2189,7 @@ msgstr "
 #: src/gtkaspell.c:1317
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ   : "
+msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
 
 #: src/gtkaspell.c:1337
 msgid ""
@@ -2191,12 +2234,12 @@ msgstr "
 #: src/gtkaspell.c:1810
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "Ðå÷íèê   : %s"
+msgstr "Ðå÷íèê: %s"
 
 #: src/gtkaspell.c:1823
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
 
 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1598
 msgid "Check while typing"
@@ -2215,21 +2258,21 @@ msgstr ""
 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
+#: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
 msgid "Abcdef"
 msgstr "Abcdef"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2235
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2230
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2278 src/summaryview.c:2281
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2273 src/summaryview.c:2276
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
 
 #: src/imageview.c:89 src/imageview.c:136
 msgid "Can't load the image."
-msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ èçîáðàæåíèåòî."
+msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ êàðòèíêàòà."
 
 #: src/imap.c:445
 #, c-format
@@ -2260,8 +2303,8 @@ msgstr "
 msgid "can't append message %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
 
-#: src/imap.c:779 src/imap.c:842 src/mh.c:445 src/mh.c:549 src/mh.c:604
-#: src/mh.c:713
+#: src/imap.c:779 src/imap.c:854 src/mh.c:421 src/mh.c:525 src/mh.c:580
+#: src/mh.c:697
 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
 msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
 
@@ -2269,136 +2312,136 @@ msgstr "
 msgid "can't copy message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå\n"
 
-#: src/imap.c:1003 src/imap.c:1055
+#: src/imap.c:1026 src/imap.c:1078
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1010 src/imap.c:1063 src/imap.c:1114
+#: src/imap.c:1033 src/imap.c:1086 src/imap.c:1137
 msgid "can't expunge\n"
-msgstr ""
+msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
 
-#: src/imap.c:1107
+#: src/imap.c:1130
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1298
+#: src/imap.c:1321
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1416
+#: src/imap.c:1439
 #, c-format
 msgid "Can't create '%s'\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s'\n"
 
-#: src/imap.c:1421
+#: src/imap.c:1444
 #, c-format
 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s' â INBOX\n"
 
-#: src/imap.c:1484
+#: src/imap.c:1507
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
 
-#: src/imap.c:1505
+#: src/imap.c:1528
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1576
+#: src/imap.c:1599
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
 
-#: src/imap.c:1642
+#: src/imap.c:1665
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1675 src/imap.c:3305
+#: src/imap.c:1698
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1683 src/imap.c:3312
+#: src/imap.c:1706
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1705 src/imap.c:3340
+#: src/imap.c:1728
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1796
+#: src/imap.c:1819
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1817
+#: src/imap.c:1840
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1824
+#: src/imap.c:1847
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1848
+#: src/imap.c:1871
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:1860
+#: src/imap.c:1883
 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:1934
+#: src/imap.c:1957
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
 
-#: src/imap.c:2364
+#: src/imap.c:2388
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2487
+#: src/imap.c:2511
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/imap.c:2748
+#: src/imap.c:2772
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
 
-#: src/imap.c:2753
+#: src/imap.c:2777
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
 
-#: src/imap.c:2789
+#: src/imap.c:2813
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
 
-#: src/imap.c:2814
+#: src/imap.c:2838
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2828
+#: src/imap.c:2852
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr ""
+msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3027 src/imap.c:3064
+#: src/imap.c:3051 src/imap.c:3088
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "iconv íå ìîæà äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
 
-#: src/imap.c:3098 src/imap.c:3131
+#: src/imap.c:3122 src/imap.c:3155
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
-msgstr ""
+msgstr "iconv íå ìîæà äà êîíâåðòèðà %s êúì UTF-7\n"
 
 #: src/import.c:131
 msgid "Import"
-msgstr "Âíåñè"
+msgstr "Èìïîðò"
 
 #: src/import.c:150
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
@@ -2450,7 +2493,7 @@ msgstr "
 
 #: src/importldif.c:542
 msgid "S"
-msgstr ""
+msgstr "S"
 
 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
 msgid "LDIF Field"
@@ -2509,139 +2552,143 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/inc.c:266 src/inc.c:366 src/send.c:384
+#: src/inc.c:268 src/inc.c:368 src/send.c:384
 msgid "Standby"
 msgstr "Ãîòîâíîñò"
 
-#: src/inc.c:390
+#: src/inc.c:392
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:519
+#: src/inc.c:524
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
 
-#: src/inc.c:528
+#: src/inc.c:533
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/inc.c:532
+#: src/inc.c:537
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:539
+#: src/inc.c:544
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
+msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
 
-#: src/inc.c:543
+#: src/inc.c:548
 msgid "Auth failed"
-msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
+msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
 
-#: src/inc.c:547 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:552 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Çàêëþ÷åí"
 
-#: src/inc.c:557
+#: src/inc.c:563
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Îòêàçàíî"
 
-#: src/inc.c:570
+#: src/inc.c:576
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:645
+#: src/inc.c:648
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:648
+#: src/inc.c:651
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:656
+#: src/inc.c:659
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
 
-#: src/inc.c:720
+#: src/inc.c:723
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:748
+#: src/inc.c:751
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/inc.c:756
+#: src/inc.c:759
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:763
+#: src/inc.c:766
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:879 src/inc.c:948
+#: src/inc.c:882 src/inc.c:951
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:912
+#: src/inc.c:915
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
 
-#: src/inc.c:916
+#: src/inc.c:919
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:920
+#: src/inc.c:923
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:924
+#: src/inc.c:927
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:928
+#: src/inc.c:931
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:932
+#: src/inc.c:935
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:965
+#: src/inc.c:968
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
 
-#: src/inc.c:971
+#: src/inc.c:974
 msgid "Quitting"
 msgstr "Ïðåêúñâàì"
 
-#: src/inc.c:1016
+#: src/inc.c:1019
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr ""
+msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
 
-#: src/inc.c:1019
+#: src/inc.c:1022
 msgid "No disk space left."
-msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
+msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
 
-#: src/inc.c:1022
+#: src/inc.c:1025
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
+
+#: src/inc.c:1028
 msgid "Socket error."
-msgstr ""
+msgstr "Socket error."
 
-#: src/inc.c:1026
+#: src/inc.c:1032
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
 
-#: src/inc.c:1054
+#: src/inc.c:1060
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà\n"
+msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
 
 #: src/inputdialog.c:151
 #, c-format
@@ -2654,9 +2701,9 @@ msgstr "
 
 #: src/logwindow.c:59
 msgid "Protocol log"
-msgstr ""
+msgstr "Protocol ëîã"
 
-#: src/main.c:142 src/main.c:151 src/mbox_folder.c:2123 src/mh.c:875
+#: src/main.c:142 src/main.c:151 src/mbox_folder.c:2124 src/mh.c:859
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -2665,87 +2712,107 @@ msgstr ""
 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
 
-#: src/main.c:190
+#: src/main.c:192
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr ""
+msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
 
-#: src/main.c:276
+#: src/main.c:271
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
-"OpenPGP ïîäðúæêà íå å äåéñòâàùà."
+"OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
 
-#: src/main.c:433
+#: src/main.c:431
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
 
-#: src/main.c:436
+#: src/main.c:434
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr " --compose [àäðåñ]\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà öú÷èíÿâàíå]"
+msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
 
-#: src/main.c:437
+#: src/main.c:435
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
+"                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
 
-#: src/main.c:440
+#: src/main.c:438
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:441
+#: src/main.c:439
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/main.c:442
+#: src/main.c:440
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:443
+#: src/main.c:441
 msgid "  --status               show the total number of messages"
 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/main.c:444
+#: src/main.c:442
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
 
-#: src/main.c:445
+#: src/main.c:443
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
 
-#: src/main.c:446
+#: src/main.c:444
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
 
-#: src/main.c:447
+#: src/main.c:445
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
 
-#: src/main.c:448
+#: src/main.c:446
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
 
-#: src/main.c:492
+#: src/main.c:487 src/summaryview.c:5144
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
+
+#: src/main.c:490
 msgid "top level folder"
 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
 
-#: src/main.c:512
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
+#: src/main.c:538
+msgid "Composing message exists."
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:519
-msgid "Queued messages"
+#: src/main.c:539
+msgid "Draft them"
+msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
+
+#: src/main.c:539
+msgid "Discard them"
+msgstr "Îòõâúðëè"
+
+#: src/main.c:539
+msgid "Don't quit"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:520
+#: src/main.c:553
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
+
+#: src/main.c:554
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
 
-#: src/main.c:767 src/mainwindow.c:3086
+#: src/main.c:801 src/mainwindow.c:3086
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
 
@@ -3110,7 +3177,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:696 src/summaryview.c:432
+#: src/mainwindow.c:696 src/summaryview.c:433
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
 
@@ -3352,7 +3419,7 @@ msgstr "/_
 
 #: src/mainwindow.c:798
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
 
 #: src/mainwindow.c:800
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
@@ -3360,7 +3427,7 @@ msgstr "/_
 
 #: src/mainwindow.c:801
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Doc Homepage)"
+msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
 
 #: src/mainwindow.c:803
 msgid "/_Help/---"
@@ -3372,7 +3439,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Reply without quote"
-msgstr ""
+msgstr "/Îòãîâîðè áåç öèòàò"
 
 #: src/mainwindow.c:816
 msgid "/Reply to all with _quote"
@@ -3411,7 +3478,7 @@ msgstr "/
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
 
-#: src/mainwindow.c:1258 src/mainwindow.c:1275 src/prefs_folder_item.c:449
+#: src/mainwindow.c:1258 src/mainwindow.c:1275 src/prefs_folder_item.c:450
 #: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
@@ -3488,15 +3555,15 @@ msgstr "
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
 
-#: src/mainwindow.c:2759 src/toolbar.c:80
+#: src/mainwindow.c:2759 src/toolbar.c:84
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/mainwindow.c:2765 src/toolbar.c:81
+#: src/mainwindow.c:2765 src/toolbar.c:85
 msgid "Receive Mail on current Account"
-msgstr ""
+msgstr "Èçòåãëè ïîùàòà çà òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/mainwindow.c:2771 src/toolbar.c:82
+#: src/mainwindow.c:2771 src/toolbar.c:86
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
@@ -3504,68 +3571,68 @@ msgstr "
 msgid "News"
 msgstr "Íîâèíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2784 src/toolbar.c:83
+#: src/mainwindow.c:2784 src/toolbar.c:87
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:2788 src/toolbar.c:84
+#: src/mainwindow.c:2788 src/toolbar.c:88
 msgid "Compose News"
 msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2794 src/toolbar.c:85
+#: src/mainwindow.c:2794 src/toolbar.c:89
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2811 src/toolbar.c:86
+#: src/mainwindow.c:2811 src/toolbar.c:90
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
 
-#: src/mainwindow.c:2829 src/toolbar.c:87
+#: src/mainwindow.c:2829 src/toolbar.c:91
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:2847 src/toolbar.c:88
+#: src/mainwindow.c:2847 src/toolbar.c:92
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/mainwindow.c:2865 src/toolbar.c:89
+#: src/mainwindow.c:2865 src/toolbar.c:93
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2883 src/toolbar.c:90
+#: src/mainwindow.c:2883 src/toolbar.c:94
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2889 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
-#: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:91 src/toolbar.c:247
+#: src/mainwindow.c:2889 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:475
+#: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:95 src/toolbar.c:251
 msgid "Execute"
 msgstr "Èçïúëíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2895 src/toolbar.c:92
+#: src/mainwindow.c:2895 src/toolbar.c:96
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/matcher.c:976 src/matcher.c:977 src/matcher.c:978 src/matcher.c:979
-#: src/matcher.c:980 src/matcher.c:981 src/matcher.c:982 src/matcher.c:983
+#: src/matcher.c:995 src/matcher.c:996 src/matcher.c:997 src/matcher.c:998
+#: src/matcher.c:999 src/matcher.c:1000 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1002
 msgid "(none)"
 msgstr "(íÿìà)"
 
-#: src/matcher.c:1022
+#: src/matcher.c:1041
 msgid "filename is not set"
 msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
 
-#: src/matcher.c:1242 src/matcher.c:1253 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:597 src/prefs_account.c:611
+#: src/matcher.c:1261 src/matcher.c:1272 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
+#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:584 src/prefs_account.c:598
 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/procmime.c:803 src/procmime.c:818
+#: src/procmime.c:781 src/procmime.c:796
 msgid "failed to write configuration to file\n"
 msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
 
-#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:198
+#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:197
 msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr ""
+msgstr "íå ìîãà äà ïèøà â âðåìåíåí ôàéë\n"
 
 #: src/mbox.c:79
 msgid "can't read mbox file.\n"
@@ -3579,87 +3646,87 @@ msgstr "
 #: src/mbox.c:93
 #, c-format
 msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "äåôîðìèðàí mbox ôîðìàò: %s\n"
+msgstr "äåôîðìèðàí mbox: %s\n"
 
-#: src/mbox.c:110
+#: src/mbox.c:109
 msgid "can't open temporary file\n"
 msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
 
-#: src/mbox.c:163
+#: src/mbox.c:162
 #, c-format
 msgid ""
 "unescaped From found:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:239 src/mbox_folder.c:170
+#: src/mbox.c:238 src/mbox_folder.c:171
 #, c-format
 msgid "can't create lock file %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
 
-#: src/mbox.c:240 src/mbox_folder.c:171
+#: src/mbox.c:239 src/mbox_folder.c:172
 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
 msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
 
-#: src/mbox.c:252 src/mbox_folder.c:183
+#: src/mbox.c:251 src/mbox_folder.c:184
 #, c-format
 msgid "can't create %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
 
-#: src/mbox.c:258 src/mbox_folder.c:190
+#: src/mbox.c:257 src/mbox_folder.c:191
 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
 msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
 
-#: src/mbox.c:287
+#: src/mbox.c:286
 #, c-format
 msgid "can't lock %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
 
-#: src/mbox.c:294 src/mbox.c:341
+#: src/mbox.c:293 src/mbox.c:340
 msgid "invalid lock type\n"
 msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
 
-#: src/mbox.c:327
+#: src/mbox.c:326
 #, c-format
 msgid "can't unlock %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
 
-#: src/mbox.c:358
+#: src/mbox.c:357
 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúêðàòÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
+msgstr "íå ìîãà äà îêàñòðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:269
+#: src/mbox_folder.c:270
 #, c-format
 msgid "could not lock read file %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ÷åòåíå ôàéëa %s\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:288
+#: src/mbox_folder.c:289
 #, c-format
 msgid "could not lock write file %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ïèñàíå ôàéëa %s\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1410
+#: src/mbox_folder.c:1411
 #, c-format
 msgid "unvalid file - %s.\n"
 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1422
+#: src/mbox_folder.c:1423
 #, c-format
 msgid "invalid file - %s.\n"
 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1440 src/mbox_folder.c:1812 src/utils.c:2073
+#: src/mbox_folder.c:1441 src/mbox_folder.c:1813 src/utils.c:2073
 #: src/utils.c:2141 src/utils.c:2209 src/utils.c:2301
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1991 src/mbox_folder.c:2090
+#: src/mbox_folder.c:1992 src/mbox_folder.c:2091
 #, c-format
 msgid "can't rename %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì %s êúì %s\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:2234
+#: src/mbox_folder.c:2235
 msgid "Cannot rename folder item"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïàïêàòà"
 
@@ -3673,11 +3740,11 @@ msgstr "
 
 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
 msgid "Case sensitive"
-msgstr "×óâñòâèòåëåí êúì ðàçìåðà ..."
+msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
 
 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
 msgid "Backward search"
-msgstr "Òúðñåíå íàîïàêè"
+msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
 
 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
 msgid "Search"
@@ -3719,7 +3786,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/messageview.c:332
 msgid "+Don't Send"
-msgstr ""
+msgstr "+Íå èçïðàùàé"
 
 #: src/messageview.c:341
 msgid ""
@@ -3767,6 +3834,9 @@ msgid ""
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
+"Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò àêàóíòèòå.\n"
+"Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå "
+"çà ïîëó÷àâàíå:"
 
 #: src/messageview.c:729
 msgid "Send Notification"
@@ -3776,12 +3846,12 @@ msgstr "
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Îòêàç"
 
-#: src/mh.c:417
+#: src/mh.c:393
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
 
-#: src/mh.c:513 src/procmsg.c:1529
+#: src/mh.c:489 src/procmsg.c:1545
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
 
@@ -3801,7 +3871,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:437
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:438
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
 
@@ -3825,35 +3895,37 @@ msgstr "
 msgid "Select \"Check signature\" to check"
 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
 
-#: src/mimeview.c:782 src/mimeview.c:842 src/mimeview.c:902 src/mimeview.c:921
-#: src/mimeview.c:945
+#: src/mimeview.c:783 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:903 src/mimeview.c:922
+#: src/mimeview.c:946
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:889 src/summaryview.c:3305
+#: src/mimeview.c:808 src/mimeview.c:890 src/summaryview.c:3300
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
-#: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:894 src/summaryview.c:3310
+#: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895 src/summaryview.c:3305
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895
+#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
 
-#: src/mimeview.c:955
+#: src/mimeview.c:956
 msgid "Open with"
 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
 
-#: src/mimeview.c:956
+#: src/mimeview.c:957
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
+"Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
+"(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
 
-#: src/mimeview.c:1012
+#: src/mimeview.c:1013
 #, c-format
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr ""
@@ -3881,7 +3953,7 @@ msgstr "
 #: src/news.c:409 src/news.c:730 src/news.c:1066
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
 
 #: src/news.c:510
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
@@ -3996,11 +4068,11 @@ msgstr "
 
 #: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr ""
+msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
 
 #: src/pop.c:191 src/pop.c:243
 msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr ""
+msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
 
 #: src/pop.c:212
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
@@ -4012,413 +4084,419 @@ msgstr ""
 
 #: src/pop.c:269 src/pop.c:308
 msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
 
 #: src/pop.c:387 src/pop.c:437
 msgid "Socket error\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
 
 #: src/prefs.c:270
 #, c-format
 msgid "no permission - %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "íÿìà ðàçðåøåíèå - %s\n"
 
 #: src/prefs.c:477
 msgid "Apply"
 msgstr "Ïðèëîæè"
 
-#: src/prefs_account.c:671
+#: src/prefs_account.c:658
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Àêàóíò%d"
 
-#: src/prefs_account.c:690
+#: src/prefs_account.c:677
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:695
+#: src/prefs_account.c:682
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
 
-#: src/prefs_account.c:745 src/prefs_common.c:1008
+#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1008
 msgid "Receive"
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:749 src/prefs_common.c:1012
+#: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1012
 msgid "Compose"
 msgstr "Ñú÷èíè"
 
-#: src/prefs_account.c:752 src/prefs_common.c:1025
+#: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1025
 msgid "Privacy"
 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
 
-#: src/prefs_account.c:756
+#: src/prefs_account.c:743
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:759
+#: src/prefs_account.c:746
 msgid "Advanced"
 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/prefs_account.c:837
+#: src/prefs_account.c:824
 msgid "Name of this account"
 msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:846
+#: src/prefs_account.c:833
 msgid "Set as default"
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
 
-#: src/prefs_account.c:850
+#: src/prefs_account.c:837
 msgid "Personal information"
 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:859
+#: src/prefs_account.c:846
 msgid "Full name"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/prefs_account.c:865
+#: src/prefs_account.c:852
 msgid "Mail address"
 msgstr "E-mail àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:871
+#: src/prefs_account.c:858
 msgid "Organization"
 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:895
+#: src/prefs_account.c:882
 msgid "Server information"
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:916
+#: src/prefs_account.c:903
 msgid "POP3 (normal)"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
 
-#: src/prefs_account.c:918
+#: src/prefs_account.c:905
 msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
 
-#: src/prefs_account.c:920 src/prefs_account.c:1692 src/prefs_account.c:1916
+#: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
 msgid "IMAP4"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:922
+#: src/prefs_account.c:909
 msgid "News (NNTP)"
-msgstr ""
+msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:924
+#: src/prefs_account.c:911
 msgid "None (local)"
-msgstr ""
+msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
 
-#: src/prefs_account.c:944
+#: src/prefs_account.c:931
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà èäåíòèôèêàöèÿ"
+msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:988
+#: src/prefs_account.c:975
 msgid "News server"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:994
+#: src/prefs_account.c:981
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1000
+#: src/prefs_account.c:987
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1007
+#: src/prefs_account.c:994
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
 
-#: src/prefs_account.c:1015
+#: src/prefs_account.c:1002
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:1024
+#: src/prefs_account.c:1011
 msgid "command to send mails"
 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1031 src/prefs_account.c:1343
+#: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
 msgid "User ID"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1037 src/prefs_account.c:1352
+#: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
 msgid "Password"
 msgstr "Ïàðîëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:1675
+#: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
 msgid "POP3"
-msgstr ""
+msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1111
+#: src/prefs_account.c:1098
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/prefs_account.c:1122
+#: src/prefs_account.c:1109
 msgid "Remove after"
 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
 
-#: src/prefs_account.c:1131
+#: src/prefs_account.c:1118
 msgid "days"
 msgstr "äíè"
 
-#: src/prefs_account.c:1148
+#: src/prefs_account.c:1135
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
 
-#: src/prefs_account.c:1155
+#: src/prefs_account.c:1142
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1157
+#: src/prefs_account.c:1144
 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1159
+#: src/prefs_account.c:1146
 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1165
+#: src/prefs_account.c:1152
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1179
+#: src/prefs_account.c:1166
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1187
+#: src/prefs_account.c:1174
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1210
+#: src/prefs_account.c:1197
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
 
-#: src/prefs_account.c:1217
+#: src/prefs_account.c:1204
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:1271
+#: src/prefs_account.c:1258
 msgid "Add Date header field"
 msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
 
-#: src/prefs_account.c:1272
+#: src/prefs_account.c:1259
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_account.c:1279
+#: src/prefs_account.c:1266
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1281 src/prefs_common.c:2367 src/prefs_common.c:2392
+#: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2367 src/prefs_common.c:2392
 msgid " Edit... "
 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
 
-#: src/prefs_account.c:1291
+#: src/prefs_account.c:1278
 msgid "Authentication"
-msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
+msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1299
+#: src/prefs_account.c:1286
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1314
+#: src/prefs_account.c:1301
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1324
+#: src/prefs_account.c:1311
 msgid "Automatic"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1374
+#: src/prefs_account.c:1361
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
+"Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
+"ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
 
-#: src/prefs_account.c:1383
+#: src/prefs_account.c:1370
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1398
+#: src/prefs_account.c:1385
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
 
-#: src/prefs_account.c:1407
+#: src/prefs_account.c:1394
 msgid "minutes"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_account.c:1449
+#: src/prefs_account.c:1436
 msgid "Signature file"
 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_account.c:1457
+#: src/prefs_account.c:1444
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
 
-#: src/prefs_account.c:1466 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1479
+#: src/prefs_account.c:1466
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1492
+#: src/prefs_account.c:1479
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Reply-To"
 
-#: src/prefs_account.c:1542
+#: src/prefs_account.c:1531
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1544
+#: src/prefs_account.c:1533
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1546
-msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1535
+msgid "Default mode"
+msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1548
-msgid "Use clear text signature"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1543
+msgid "Use PGP/MIME"
+msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
 
 #: src/prefs_account.c:1552
+msgid "Use Inline"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1562
 msgid "Sign key"
-msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
+msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1560
+#: src/prefs_account.c:1570
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1569
+#: src/prefs_account.c:1579
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:1578
+#: src/prefs_account.c:1588
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1594
+#: src/prefs_account.c:1604
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
 
-#: src/prefs_account.c:1683 src/prefs_account.c:1700 src/prefs_account.c:1716
-#: src/prefs_account.c:1734
+#: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
+#: src/prefs_account.c:1744
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1686
+#: src/prefs_account.c:1696
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1689 src/prefs_account.c:1706 src/prefs_account.c:1740
+#: src/prefs_account.c:1699 src/prefs_account.c:1716 src/prefs_account.c:1750
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1703
+#: src/prefs_account.c:1713
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1709
+#: src/prefs_account.c:1719
 msgid "NNTP"
-msgstr ""
+msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1724
+#: src/prefs_account.c:1734
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1726
+#: src/prefs_account.c:1736
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1737
+#: src/prefs_account.c:1747
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1862
+#: src/prefs_account.c:1872
 msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
+msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1868
+#: src/prefs_account.c:1878
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1874
+#: src/prefs_account.c:1884
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1880
+#: src/prefs_account.c:1890
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1885
+#: src/prefs_account.c:1895
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
 
-#: src/prefs_account.c:1895
+#: src/prefs_account.c:1905
 msgid "Tunnel command to open connection"
-msgstr ""
+msgstr "Êîìàíäà çà òóíåë ïðè îòâàðÿíåòî íà âðúçêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1903
+#: src/prefs_account.c:1913
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1927
+#: src/prefs_account.c:1937
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1981
+#: src/prefs_account.c:1991
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1983
+#: src/prefs_account.c:1993
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1985
+#: src/prefs_account.c:1995
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:2049
+#: src/prefs_account.c:2059
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
 
-#: src/prefs_account.c:2053
+#: src/prefs_account.c:2063
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2058
+#: src/prefs_account.c:2068
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2063
+#: src/prefs_account.c:2073
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2068
+#: src/prefs_account.c:2078
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2073
+#: src/prefs_account.c:2083
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2078
+#: src/prefs_account.c:2088
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2084
+#: src/prefs_account.c:2094
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2090
+#: src/prefs_account.c:2100
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
 
-#: src/prefs_account.c:2177
+#: src/prefs_account.c:2187
 msgid ""
-"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
-"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
+"Its not recommended to use the old style Inline\n"
+"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 msgstr ""
 
@@ -4452,26 +4530,27 @@ msgid ""
 "   %p for the selected message MIME part."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filtering.c:521 src/prefs_matcher.c:493
+#: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filtering.c:523 src/prefs_matcher.c:493
 #: src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:817
 msgid "Register"
 msgstr "Çàïèøè"
 
-#: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filtering.c:527 src/prefs_matcher.c:499
+#: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filtering.c:529 src/prefs_matcher.c:499
 #: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:823
 msgid " Substitute "
 msgstr "Çàìåíè"
 
 #: src/prefs_actions.c:383
 msgid " Syntax help "
-msgstr ""
+msgstr " Ïîìîù çà ñèíòàêñèñà"
 
 #: src/prefs_actions.c:402
 msgid "Registered actions"
 msgstr "Çàïèñàíè äåéñòâèÿ"
 
-#: src/prefs_actions.c:656
 # c-format
+#: src/prefs_actions.c:656
+#, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî %d"
 
@@ -4495,8 +4574,8 @@ msgstr "
 msgid "Can't get part of multipart message"
 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_actions.c:741 src/prefs_filtering.c:726 src/prefs_filtering.c:788
-#: src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614 src/prefs_matcher.c:687
+#: src/prefs_actions.c:741 src/prefs_filtering.c:800 src/prefs_filtering.c:862
+#: src/prefs_filtering.c:885 src/prefs_matcher.c:614 src/prefs_matcher.c:687
 #: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(Íîâ)"
@@ -4507,11 +4586,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_actions.c:792
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr ""
+msgstr "Çíàêà ':' íå å ïîçâîëåí â èìåòî íà ìåíþòî."
 
 #: src/prefs_actions.c:802
 msgid "Menu name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî å òâúðäå äúëãî."
 
 #: src/prefs_actions.c:811
 msgid "Command line not set."
@@ -4528,6 +4607,9 @@ msgid ""
 "%s\n"
 "has a syntax error."
 msgstr ""
+"Êîìàíäàòà\n"
+"%s\n"
+"èìà ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà."
 
 #: src/prefs_actions.c:882
 msgid "Delete action"
@@ -4565,16 +4647,16 @@ msgstr ""
 #: src/prefs_actions.c:1573
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- Ñòàðòèðàì: %s\n"
 
 #: src/prefs_actions.c:1577
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- Çàâúðøèõ: %s\n"
 
 #: src/prefs_actions.c:1611
 msgid "Action's input/output"
-msgstr ""
+msgstr "Âõîä/Èçõîä íà äåéñòâèåòî"
 
 #: src/prefs_actions.c:1657
 msgid " Send "
@@ -4590,7 +4672,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1015
 msgid "Spell Checker"
-msgstr ""
+msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
 
 #: src/prefs_common.c:1018
 msgid "Quote"
@@ -4658,15 +4740,15 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1176
 msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr ""
+msgstr "Ñòàðòèðàé êîìàíäà êîãàòî ïðèñòèãà íîâà ïîùà"
 
 #: src/prefs_common.c:1186
 msgid "after autochecking"
-msgstr ""
+msgstr "ñëåä àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà"
 
 #: src/prefs_common.c:1188
 msgid "after manual checking"
-msgstr ""
+msgstr "ñëåä ðú÷íà ïðîâåðêà"
 
 #: src/prefs_common.c:1202
 #, c-format
@@ -4674,6 +4756,8 @@ msgid ""
 "Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
+"Êîìàíäà çà èçïúëíåíèå:\n"
+"(èñïîëçâàé %d çà áðîÿ íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ)"
 
 #: src/prefs_common.c:1228
 msgid ""
@@ -4697,7 +4781,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1336
 msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "charset â õåäúðà"
+msgstr "charset â õåäúðà íà èçïðàùàíèòå"
 
 #: src/prefs_common.c:1351
 msgid "Automatic (Recommended)"
@@ -4705,95 +4789,95 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1352
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr ""
+msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
 #: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr ""
+msgstr "Óíèêîä (UTF-8)"
 
 #: src/prefs_common.c:1356
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr ""
+msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-1)"
 
 #: src/prefs_common.c:1357
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
 #: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-2)"
 
 #: src/prefs_common.c:1359
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
 #: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-4)"
 
 #: src/prefs_common.c:1361
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
 
 #: src/prefs_common.c:1362
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "Òóðñêè (ISO-8859-9)"
 
 #: src/prefs_common.c:1364
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "Êèðèëèöà (ISO-8859-5)"
 
 #: src/prefs_common.c:1366
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-R)"
 
 #: src/prefs_common.c:1368
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
 #: src/prefs_common.c:1369
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-U)"
 
 #: src/prefs_common.c:1371
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "ßïîíñêè (ISO-2022-JP)"
 
 #: src/prefs_common.c:1373
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "ßïîíñêè (EUC-JP)"
 
 #: src/prefs_common.c:1374
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "ßïîíñêè (Shift_JIS)"
 
 #: src/prefs_common.c:1376
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
 
 #: src/prefs_common.c:1377
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (Big5)"
 
 #: src/prefs_common.c:1379
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-TW)"
 
 #: src/prefs_common.c:1380
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Êèòàéñêè (ISO-2022-CN)"
 
 #: src/prefs_common.c:1382
 msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "Êîðåéñêè (EUC-KR)"
 
 #: src/prefs_common.c:1383
 msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr "Thai (TIS-620)"
+msgstr "Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
 #: src/prefs_common.c:1384
 msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr "Thai (Windows-874)"
+msgstr "Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
 #: src/prefs_common.c:1393
 msgid ""
@@ -4805,29 +4889,31 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_common.c:1520
 msgid "Select dictionaries location"
-msgstr ""
+msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
 
 #: src/prefs_common.c:1583
 msgid "Global spelling checker settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ãëîáàëíè íàñòðîéêè íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
 
 #: src/prefs_common.c:1590
 msgid "Enable spell checker"
-msgstr ""
+msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
 
 #: src/prefs_common.c:1601
 msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
 
 #: src/prefs_common.c:1603
 msgid ""
 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
 msgstr ""
+"Àêòèâèðàíåòî íà àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê óñêîðÿâà\n"
+"ñìÿíàòà ñ ïîñëåäíèÿ ïîëçâàí ðå÷íèê."
 
 #: src/prefs_common.c:1614
 msgid "Dictionaries path:"
-msgstr ""
+msgstr "Ïúò äî ðå÷íèöèòå:"
 
 #: src/prefs_common.c:1641
 msgid "Default dictionary:"
@@ -4835,13 +4921,13 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1657
 msgid "Default suggestion mode"
-msgstr ""
+msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðåæèì íà ïîäñêàçâàíå"
 
 #: src/prefs_common.c:1672
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
 
-#: src/prefs_common.c:1760 src/toolbar.c:291
+#: src/prefs_common.c:1760 src/toolbar.c:295
 msgid "Signature"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
@@ -4871,13 +4957,13 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1803
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
-msgstr "/Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà mailing list reply"
+msgstr "Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà îòãîâîð íà ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
 #: src/prefs_common.c:1806
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1813 src/prefs_filtering.c:231
+#: src/prefs_common.c:1813 src/prefs_filtering.c:233
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
 
@@ -4927,7 +5013,7 @@ msgstr "'
 
 #: src/prefs_common.c:1963
 msgid "Reply will quote by default"
-msgstr ""
+msgstr "Îòãîâîðúò ùå áúäå öèòèðàí ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
 #: src/prefs_common.c:1965
 msgid "Reply format"
@@ -4951,7 +5037,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2071
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr ""
+msgstr "Ðàçáèðàé òåçè ñèìâîëè êàòî òàêèâà çà öèòèðàíå: "
 
 #: src/prefs_common.c:2124
 msgid "Font"
@@ -4959,11 +5045,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2153
 msgid "Small"
-msgstr ""
+msgstr "Ìÿëúê"
 
 #: src/prefs_common.c:2172
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "Íîðìàëåí"
 
 #: src/prefs_common.c:2191
 msgid "Bold"
@@ -4983,7 +5069,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2231
 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
-msgstr ""
+msgstr "Ñúêðàùàâàé íîâèíàðñêèòå ãðóïè ïî äúëãè îò"
 
 #: src/prefs_common.c:2246
 msgid "letters"
@@ -5013,7 +5099,7 @@ msgstr "
 msgid "Display unread messages with bold font"
 msgstr "Ïîêàçâàé íåïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ ñ óäåáåëåí øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2279 src/prefs_common.c:3179 src/prefs_common.c:3217
+#: src/prefs_common.c:2279 src/prefs_common.c:3182 src/prefs_common.c:3220
 msgid "Date format"
 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
 
@@ -5075,11 +5161,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2519
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
-msgstr ""
+msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
 
 #: src/prefs_common.c:2534
 msgid "Expire after"
-msgstr ""
+msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
 
 #: src/prefs_common.c:2547
 msgid "minute(s) "
@@ -5090,6 +5176,8 @@ msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
 msgstr ""
+"(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
+" ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
 
 #: src/prefs_common.c:2570
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
@@ -5109,7 +5197,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2656
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
-msgstr ""
+msgstr "Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
 
 #: src/prefs_common.c:2660
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
@@ -5147,9 +5235,9 @@ msgstr "
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2728
+#: src/prefs_common.c:2728 src/ssl_certificate.c:325 src/ssl_certificate.c:365
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr ""
+msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
 #: src/prefs_common.c:2731
 msgid "Close receive dialog when finished"
@@ -5177,7 +5265,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2801
 msgid "Icon theme"
-msgstr ""
+msgstr "Òåìà íà èêîíà"
 
 #: src/prefs_common.c:2874
 #, c-format
@@ -5188,11 +5276,11 @@ msgstr "
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2906 src/summaryview.c:3356
+#: src/prefs_common.c:2906 src/summaryview.c:3352
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2917 src/toolbar.c:293
+#: src/prefs_common.c:2917 src/toolbar.c:297
 msgid "Editor"
 msgstr "Ðåäàêòîð"
 
@@ -5202,193 +5290,197 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2946
 msgid "Clip the log size"
-msgstr ""
+msgstr "Îãðàíè÷è ðàçìåðà íà ëîãà"
 
 #: src/prefs_common.c:2951
 msgid "Log window length"
 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2963
+#: src/prefs_common.c:2960
+msgid "(0 to stop logging in the log window)"
+msgstr "(0 çà äà ñïðà ñà ëîãâàì â ïðîçîðåöà)"
+
+#: src/prefs_common.c:2966
 msgid "On exit"
 msgstr "Ïðè èçõîä"
 
-#: src/prefs_common.c:2971
+#: src/prefs_common.c:2974
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2978
+#: src/prefs_common.c:2981
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2980
+#: src/prefs_common.c:2983
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2984
+#: src/prefs_common.c:2987
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:3155
+#: src/prefs_common.c:3158
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
 
-#: src/prefs_common.c:3156
+#: src/prefs_common.c:3159
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
 
-#: src/prefs_common.c:3157
+#: src/prefs_common.c:3160
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
 
-#: src/prefs_common.c:3158
+#: src/prefs_common.c:3161
 msgid "the full month name"
 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
 
-#: src/prefs_common.c:3159
+#: src/prefs_common.c:3162
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3160
+#: src/prefs_common.c:3163
 msgid "the century number (year/100)"
-msgstr ""
+msgstr "áðîé âåêîâå (ãîäèíè/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3161
+#: src/prefs_common.c:3164
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3162
+#: src/prefs_common.c:3165
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3163
+#: src/prefs_common.c:3166
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3164
+#: src/prefs_common.c:3167
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3165
+#: src/prefs_common.c:3168
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3166
+#: src/prefs_common.c:3169
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3167
+#: src/prefs_common.c:3170
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "èëè AM èëè PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3168
+#: src/prefs_common.c:3171
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3169
+#: src/prefs_common.c:3172
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3170
+#: src/prefs_common.c:3173
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3171
+#: src/prefs_common.c:3174
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3172
+#: src/prefs_common.c:3175
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3173
+#: src/prefs_common.c:3176
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3194
+#: src/prefs_common.c:3197
 msgid "Specifier"
 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
 
-#: src/prefs_common.c:3195
+#: src/prefs_common.c:3198
 msgid "Description"
 msgstr "Îïèñàíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3234
+#: src/prefs_common.c:3237
 msgid "Example"
 msgstr "Ïðèìåð"
 
-#: src/prefs_common.c:3323
+#: src/prefs_common.c:3326
 msgid "Set message colors"
 msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3331
+#: src/prefs_common.c:3334
 msgid "Colors"
 msgstr "Öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3378
+#: src/prefs_common.c:3381
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3384
+#: src/prefs_common.c:3387
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3390
+#: src/prefs_common.c:3393
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3396
+#: src/prefs_common.c:3399
 msgid "URI link"
 msgstr "URL âðúçêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3402
+#: src/prefs_common.c:3405
 msgid "Target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3408
+#: src/prefs_common.c:3411
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ïîäïèñè"
 
-#: src/prefs_common.c:3415
+#: src/prefs_common.c:3418
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3482
+#: src/prefs_common.c:3485
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3485
+#: src/prefs_common.c:3488
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3488
+#: src/prefs_common.c:3491
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3491
+#: src/prefs_common.c:3494
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
 
-#: src/prefs_common.c:3494
+#: src/prefs_common.c:3497
 msgid "Pick color for target folder"
-msgstr ""
+msgstr "Èçáåðè öâÿò çà target ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3497
+#: src/prefs_common.c:3500
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:3501
+#: src/prefs_common.c:3504
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
 
-#: src/prefs_common.c:3637
+#: src/prefs_common.c:3640
 msgid "Font selection"
 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:3711
+#: src/prefs_common.c:3714
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:3725
+#: src/prefs_common.c:3728
 msgid ""
 "Select the preset of key bindings.\n"
 "You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
@@ -5398,7 +5490,7 @@ msgstr ""
 "Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî\n"
 "íàòèñíåòå êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
 
-#: src/prefs_common.c:3740 src/prefs_common.c:4069
+#: src/prefs_common.c:3743 src/prefs_common.c:4072
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
 
@@ -5408,7 +5500,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_customheader.c:261
 msgid "Custom headers"
-msgstr "Îáè÷àéíè çàãëàâêè"
+msgstr "Custom çàãëàâêè"
 
 #: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
 #: src/prefs_matcher.c:1030
@@ -5447,141 +5539,141 @@ msgstr "
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Òàçè çàãëàâêà âå÷å ñúùåñòâóâà â ñïèñúêà."
 
-#: src/prefs_filtering.c:223
+#: src/prefs_filtering.c:225
 msgid "Move"
 msgstr "Ìåñòè"
 
-#: src/prefs_filtering.c:224
+#: src/prefs_filtering.c:226
 msgid "Copy"
 msgstr "Êîïèðàé"
 
-#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_summary_column.c:67
+#: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_summary_column.c:67
 msgid "Mark"
-msgstr "Ìðêèðàíå"
+msgstr "Ìàêèðàíå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:227
+#: src/prefs_filtering.c:229
 msgid "Unmark"
-msgstr ""
+msgstr "Îòìàðêèðàíå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:228
+#: src/prefs_filtering.c:230
 msgid "Mark as read"
 msgstr "Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:229
+#: src/prefs_filtering.c:231
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:230 src/toolbar.c:244
+#: src/prefs_filtering.c:232 src/toolbar.c:248
 msgid "Forward"
 msgstr "Ïðåïðàòè"
 
-#: src/prefs_filtering.c:232
+#: src/prefs_filtering.c:234
 msgid "Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:478
+#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:480
 msgid "Color"
 msgstr "Öâÿò"
 
-#: src/prefs_filtering.c:235
+#: src/prefs_filtering.c:237
 msgid "Delete on Server"
 msgstr "Èçòðèé íà ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_filtering.c:347
+#: src/prefs_filtering.c:349
 msgid "Filtering setting"
 msgstr "Íàñòðîéêà íà ôèëòúðà"
 
-#: src/prefs_filtering.c:363 src/prefs_scoring.c:219
+#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
 msgid "Condition"
 msgstr "Óñëîâèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:377 src/prefs_scoring.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
 msgid "Define ..."
 msgstr "Îïðåäåëè ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:389
+#: src/prefs_filtering.c:391
 msgid "Action"
 msgstr "Äåéñòâèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:428 src/progressdialog.c:52
+#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
 msgid "Account"
 msgstr "Àêàóíò"
 
-#: src/prefs_filtering.c:468
+#: src/prefs_filtering.c:470
 msgid "Destination"
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:499 src/prefs_matcher.c:405
+#: src/prefs_filtering.c:501 src/prefs_matcher.c:405
 msgid "Info ..."
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ ... "
 
-#: src/prefs_filtering.c:553 src/prefs_matcher.c:554 src/prefs_scoring.c:303
+#: src/prefs_filtering.c:555 src/prefs_matcher.c:554 src/prefs_scoring.c:303
 msgid "Registered rules"
 msgstr "Çàïèñàíè ïðàâèëà"
 
-#: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:923 src/prefs_scoring.c:528
+#: src/prefs_filtering.c:929 src/prefs_filtering.c:997 src/prefs_scoring.c:528
 #: src/prefs_scoring.c:564 src/prefs_scoring.c:608
 msgid "Match string is not valid."
 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå å âàëèäåí."
 
-#: src/prefs_filtering.c:883 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
+#: src/prefs_filtering.c:957 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
 msgid "Score is not set."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:901
+#: src/prefs_filtering.c:975
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî íå å ïîñî÷åíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:977 src/prefs_scoring.c:630
+#: src/prefs_filtering.c:1051 src/prefs_scoring.c:630
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Èçòðèâàíå íà ïðàâèëî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:978 src/prefs_scoring.c:631
+#: src/prefs_filtering.c:1052 src/prefs_scoring.c:631
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèòå òîâà ïðàâèëî?"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:306
-msgid "Folder Property"
-msgstr "Ñâîéñòâî íà ïàïêàòà"
+#: src/prefs_folder_item.c:307
+msgid "Folder Properties"
+msgstr "Ñâîéñòâà íà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:323
-msgid "Folder Property for "
-msgstr "Ñâîéñòâî íà ïàïêàòà çà"
+#: src/prefs_folder_item.c:324
+msgid "Folder Properties for "
+msgstr "Ñâîéñòâà íà ïàïêàòà çà"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:332
+#: src/prefs_folder_item.c:333
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "Èçèñêâàé îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:344
+#: src/prefs_folder_item.c:345
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr ""
 "Çàïàçâàé êîïèå íà èçïðàùàíèòå ñúîáùåíèÿ â òàçè ïàïêà âìåñòî â 'Èçïðàòåíè'"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:354
+#: src/prefs_folder_item.c:355
 msgid "Default To: "
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:371
+#: src/prefs_folder_item.c:372
 msgid "Default Reply-To: "
 msgstr "Default Reply-To:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:388
+#: src/prefs_folder_item.c:389
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr ""
+msgstr "Îïðîñòè Subject RegExp: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:406
+#: src/prefs_folder_item.c:407
 msgid "Folder chmod: "
 msgstr "chmod íà ïàïêà"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:430
+#: src/prefs_folder_item.c:431
 msgid "Default account: "
 msgstr "Àêàóíò ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:473
+#: src/prefs_folder_item.c:474
 msgid "Folder color: "
 msgstr "Öâÿò íà ïàïêàòà:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:655
+#: src/prefs_folder_item.c:660
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïàïêàòà"
 
@@ -5614,16 +5706,16 @@ msgid "All messages"
 msgstr "Âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
-#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:552
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:553
 msgid "Subject"
 msgstr "Òåìà"
 
 #: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
-#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:556
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:557
 msgid "From"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:560
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:561
 msgid "To"
 msgstr "Äî:"
 
@@ -5645,11 +5737,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Age greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Âúçðàñò ïî-ãîëÿìà îò"
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Age lower than"
-msgstr ""
+msgstr "Âúçðàñò ïî-ìàëêà îò"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Headers part"
@@ -5665,27 +5757,27 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:152
 msgid "Unread flag"
-msgstr ""
+msgstr "Ôëàã çà íåïðî÷åòåí"
 
 #: src/prefs_matcher.c:152
 msgid "New flag"
-msgstr ""
+msgstr "Ôëàã çà íîâ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153
 msgid "Marked flag"
-msgstr ""
+msgstr "Ôëàã çà ìàðêèðàí"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153
 msgid "Deleted flag"
-msgstr ""
+msgstr "Ôëàã çà èçòðèò"
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Replied flag"
-msgstr ""
+msgstr "Ôëàã çà îòãîâîðåí"
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Forwarded flag"
-msgstr ""
+msgstr "Ôëàã çà ïðåïðàòåí"
 
 #: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Score greater than"
@@ -5701,23 +5793,23 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Size greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Ðàçìåð ïî-ãîëÿì îò"
 
 #: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "Size smaller than"
-msgstr ""
+msgstr "Ðàçìåð ïî-ìàëúê îò"
 
 #: src/prefs_matcher.c:160
 msgid "Size exactly"
-msgstr ""
+msgstr "Ðàçìåð òî÷íî"
 
 #: src/prefs_matcher.c:314
 msgid "Condition setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà Óñëîâèå"
+msgstr "Íàñòðîéêà çà óñëîâèå"
 
 #: src/prefs_matcher.c:339
 msgid "Match type"
-msgstr ""
+msgstr "Òèï íà ñúâïàäåíèå"
 
 #: src/prefs_matcher.c:423
 msgid "Predicate"
@@ -5761,7 +5853,7 @@ msgstr ""
 msgid "Scoring setting"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:453
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:454
 msgid "Score"
 msgstr ""
 
@@ -5782,7 +5874,7 @@ msgid "Attachment"
 msgstr "Ïðèêðåïêà"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
-#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:450
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:451
 msgid "Date"
 msgstr "Äàòà"
 
@@ -5846,7 +5938,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_template.c:453
 msgid "Template format error."
-msgstr ""
+msgstr "Ãðåøêà âúâ ôîðìàòà íà øàáëîíà."
 
 #: src/prefs_template.c:542
 msgid "Delete template"
@@ -5861,26 +5953,28 @@ msgid ""
 "Selected Action already set.\n"
 "Please choose another Action from List"
 msgstr ""
+"Èçáðàíîòî äåéñòâèå å âå÷å íàñòðîåíî.\n"
+"Ìîëÿ èçáåðåòå äðóãî äåéñòâèå îò ñïèñúêà"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:131
 msgid "Main Toolbar Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Main Toolbar êîíôèãóðàöèè"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:132
 msgid "Compose Toolbar Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Compose Toolbar êîíôèãóðàöèè"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:635
 msgid "Sylpheed Action"
-msgstr "Äåéñòâèÿ"
+msgstr "Sylpheed Äåéñòâèÿ"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:644
 msgid "Toolbar text"
-msgstr "Òåêñò íà Èíñòðóìåíòàðèóìà"
+msgstr "Òåêñò íà Toolbar"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:730
 msgid "Available toolbar items"
-msgstr "Íàëè÷íè öâåòîâå"
+msgstr "Íàëè÷íè öâåòîâå çà Toolbar"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:785
 msgid "Event executed on click"
@@ -5888,7 +5982,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_toolbar.c:836
 msgid "Displayed toolbar items"
-msgstr ""
+msgstr "Ïîêàæè Toolbar items"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:849
 msgid "Icon"
@@ -5906,7 +6000,7 @@ msgstr ""
 msgid "Set default"
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
 
-#: src/procmime.c:928
+#: src/procmime.c:906
 msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
 msgstr ""
 
@@ -5931,38 +6025,38 @@ msgstr "
 msgid "Sending queued message %d failed.\n"
 msgstr "Èçïðàùàíåòî íà ÷àêàùî ñúîáùåíèå %d ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/procmsg.c:1013
+#: src/procmsg.c:1020
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà: '%s'\n"
 
-#: src/procmsg.c:1277 src/send.c:163
+#: src/procmsg.c:1284 src/send.c:163
 msgid "Queued message header is broken.\n"
 msgstr "Çàãëàâêàòà íà ÷àêàùîòî ñúîáùåíèå å íåïðàâèëíà.\n"
 
-#: src/procmsg.c:1290 src/send.c:188
+#: src/procmsg.c:1297 src/send.c:188
 msgid "Account not found. Using current account...\n"
 msgstr "Àêàóíòà íå å íàìåðåí. Ïîëçâàì òåêóùèÿ àêàóíò...\n"
 
-#: src/procmsg.c:1301 src/send.c:203
+#: src/procmsg.c:1308 src/send.c:203
 msgid "Account not found.\n"
 msgstr "Àêàóíòà íå å íàìåðåí.\n"
 
-#: src/procmsg.c:1313
+#: src/procmsg.c:1320
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî íà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1317
+#: src/procmsg.c:1324
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî ñ êîìàíäà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1336
+#: src/procmsg.c:1343
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
-#: src/procmsg.c:1347
+#: src/procmsg.c:1354
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî çàïèñâàõ âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
@@ -5972,15 +6066,15 @@ msgstr "
 
 #: src/quote_fmt.c:41
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
-msgstr ""
+msgstr "Ïðåöèçèðàé ôîðìàòà íà äàòàòà (âèæ man strftime)"
 
 #: src/quote_fmt.c:44
 msgid "Full Name of Sender"
-msgstr ""
+msgstr "Ïúëíî èìå íà èçïðàùà÷à"
 
 #: src/quote_fmt.c:45
 msgid "First Name of Sender"
-msgstr "Ïúðâîòî Èìå íà èçïðàùà÷à"
+msgstr "Ïúðâîòî èìå íà èçïðàùà÷à"
 
 #: src/quote_fmt.c:46
 msgid "Last Name of Sender"
@@ -5992,7 +6086,7 @@ msgstr "
 
 #: src/quote_fmt.c:53
 msgid "Message-ID"
-msgstr ""
+msgstr "Message-ID"
 
 #: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Message body"
@@ -6058,17 +6152,17 @@ msgstr "
 
 #: src/rfc2015.c:133 src/rfc2015.c:168 src/sigstatus.c:219
 msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr "Îïà-à: Ïîäïèñà íå å ïîòâúðäåí"
+msgstr "Îïàà: Ïîäïèñà íå å ïîòâúðäåí"
 
 #: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171 src/sigstatus.c:222
 msgid "No signature found"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåí ïîäïèñ"
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225
+#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225 src/textview.c:534
 msgid "Good signature"
 msgstr "Âàëèäåí ïîäïèñ"
 
-#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228
+#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228 src/textview.c:536
 msgid "BAD signature"
 msgstr "ÍÅÂÀËÈÄÅÍ ïîäïèñ"
 
@@ -6348,50 +6442,96 @@ msgstr "
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
 
-#: src/sourcewindow.c:80
+#: src/sourcewindow.c:65
 msgid "Source of the message"
 msgstr "Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/sourcewindow.c:143
+#: src/sourcewindow.c:128
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr ""
 
-#: src/ssl.c:81 src/ssl.c:88
+#: src/ssl.c:82 src/ssl.c:89
 msgid "SSL method not available\n"
 msgstr "SSL ìåòîäà íå å ðàçïîëîæåíèå\n"
 
-#: src/ssl.c:94
+#: src/ssl.c:95
 msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
 msgstr "Íåèçâåñòåí SSL ìåòîä *PROGRAM BUG*\n"
 
-#: src/ssl.c:100
+#: src/ssl.c:101
 msgid "Error creating ssl context\n"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
 
-#: src/ssl.c:106
+#: src/ssl.c:107
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
 
-#: src/ssl.c:113
+#: src/ssl.c:114
 #, c-format
 msgid "SSL connection using %s\n"
 msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
 
-#: src/ssl.c:120
-msgid "Server certificate:\n"
-msgstr "Ñåðòèôèêàò íà ñúðâúðà:\n"
+#: src/ssl_certificate.c:105
+msgid "Can't save certificate !"
+msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñåðòèôèêàòà !"
+
+#: src/ssl_certificate.c:128 src/ssl_certificate.c:139
+#: src/ssl_certificate.c:145 src/ssl_certificate.c:152
+#: src/ssl_certificate.c:163 src/ssl_certificate.c:169
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<not in certificate>"
+
+#: src/ssl_certificate.c:178
+#, c-format
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl_certificate.c:279
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl_certificate.c:317
+#, c-format
+msgid ""
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
+msgstr ""
 
-#: src/ssl.c:123
+#: src/ssl_certificate.c:323 src/ssl_certificate.c:363
 #, c-format
-msgid "  Subject: %s\n"
-msgstr "Òåìà: %s\n"
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl_certificate.c:332 src/ssl_certificate.c:372
+msgid "Accept and save"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl_certificate.c:332 src/ssl_certificate.c:372
+msgid "Cancel connection"
+msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
 
-#: src/ssl.c:128
+#: src/ssl_certificate.c:353
 #, c-format
-msgid "  Issuer: %s\n"
-msgstr "  Èçäàòåë: %s\n"
+msgid ""
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
+msgstr ""
 
 #: src/string_match.c:73
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
@@ -6421,347 +6561,347 @@ msgstr "
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:388
+#: src/summaryview.c:389
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/_Îòãîâîðè"
 
-#: src/summaryview.c:389
+#: src/summaryview.c:390
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/summaryview.c:390
+#: src/summaryview.c:391
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:391
+#: src/summaryview.c:392
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/èçïðàùà÷à"
 
-#: src/summaryview.c:392
+#: src/summaryview.c:393
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/ïîùåíñêèÿ ñïèñúê"
 
-#: src/summaryview.c:394
+#: src/summaryview.c:395
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:396
+#: src/summaryview.c:397
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/summaryview.c:397
+#: src/summaryview.c:398
 msgid "/Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷âàé"
 
-#: src/summaryview.c:399
+#: src/summaryview.c:400
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:401
+#: src/summaryview.c:402
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:403
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/Êîïèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Îòìåíè ñúîáùåíèå çà íîâèíè"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/Èçïúëíè"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/ÍåÈãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/Öâÿò íà åòèêåòà"
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/summaryview.c:434
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:436
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Èçãëåä/Öÿëàòà çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: src/summaryview.c:438
+#: src/summaryview.c:439
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
 
-#: src/summaryview.c:440
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/summaryview.c:445
+#: src/summaryview.c:446
 msgid "M"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:446
+#: src/summaryview.c:447
 msgid "U"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:453
 msgid "No."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "L"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:495
+#: src/summaryview.c:496
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:806
+#: src/summaryview.c:809
 msgid "Process mark"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:807
+#: src/summaryview.c:810
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:854
+#: src/summaryview.c:857
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1220 src/summaryview.c:1264
+#: src/summaryview.c:1223 src/summaryview.c:1267
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1221
+#: src/summaryview.c:1224
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1233 src/summaryview.c:1277
+#: src/summaryview.c:1236 src/summaryview.c:1280
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1241
+#: src/summaryview.c:1244
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1265
+#: src/summaryview.c:1268
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1331
+#: src/summaryview.c:1310 src/summaryview.c:1334
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1308
+#: src/summaryview.c:1311
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1317
+#: src/summaryview.c:1320
 msgid "No new messages."
 msgstr "Íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1332
+#: src/summaryview.c:1335
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1334
+#: src/summaryview.c:1337
 msgid "Search again"
 msgstr "Òúðñè îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1388
+#: src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1391
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1364
+#: src/summaryview.c:1367
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1373 src/summaryview.c:1398
+#: src/summaryview.c:1376 src/summaryview.c:1401
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1389
+#: src/summaryview.c:1392
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:1413 src/summaryview.c:1438
+#: src/summaryview.c:1416 src/summaryview.c:1441
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1414
+#: src/summaryview.c:1417
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1423 src/summaryview.c:1448
+#: src/summaryview.c:1426 src/summaryview.c:1451
 msgid "No labeled messages."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1439
+#: src/summaryview.c:1442
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1652
+#: src/summaryview.c:1655
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Ïðèòåãëÿì ñúîáùåíèÿòà ïî Òåìà..."
 
-#: src/summaryview.c:1805
+#: src/summaryview.c:1808
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d èçòðèòè"
 
-#: src/summaryview.c:1809
+#: src/summaryview.c:1812
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ïðåìåñòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:1810 src/summaryview.c:1817
+#: src/summaryview.c:1813 src/summaryview.c:1820
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1815
+#: src/summaryview.c:1818
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d êîïèðàíè"
 
-#: src/summaryview.c:1830
+#: src/summaryview.c:1833
 msgid " item selected"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1832
+#: src/summaryview.c:1835
 msgid " items selected"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1849
+#: src/summaryview.c:1852
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1855
+#: src/summaryview.c:1858
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî"
 
-#: src/summaryview.c:2024
+#: src/summaryview.c:2027
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2094
+#: src/summaryview.c:2097
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2232
+#: src/summaryview.c:2227
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
 
-#: src/summaryview.c:2833
+#: src/summaryview.c:2828
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2931
+#: src/summaryview.c:2926
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
 
-#: src/summaryview.c:2932
+#: src/summaryview.c:2927
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/summaryview.c:2975
+#: src/summaryview.c:2970
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3103
+#: src/summaryview.c:3098
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3200
+#: src/summaryview.c:3195
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3250
+#: src/summaryview.c:3245
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3308
+#: src/summaryview.c:3303
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Ïðèëîæè èëè Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/summaryview.c:3309
+#: src/summaryview.c:3304
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Äà ïðèëîæà ëè èëè äà ïðåçàïèøà ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
 
-#: src/summaryview.c:3310
+#: src/summaryview.c:3305
 msgid "Append"
 msgstr "Ïðèëàãàíå"
 
-#: src/summaryview.c:3317 src/summaryview.c:3321 src/summaryview.c:3338
+#: src/summaryview.c:3313 src/summaryview.c:3317 src/summaryview.c:3334
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3357
+#: src/summaryview.c:3353
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6770,7 +6910,7 @@ msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/summaryview.c:3363
+#: src/summaryview.c:3359
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6779,19 +6919,19 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3594
+#: src/summaryview.c:3597
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3690
+#: src/summaryview.c:3693
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3819
+#: src/summaryview.c:3822
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Íå ñà çàäàäåíè ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå."
 
-#: src/summaryview.c:3826
+#: src/summaryview.c:3829
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
@@ -6807,19 +6947,19 @@ msgstr ""
 msgid "file %s already exists\n"
 msgstr "ôàéëà %s âå÷å ñúùåñòâóâà\n"
 
-#: src/textview.c:513
+#: src/textview.c:525
 msgid "Check signature"
 msgstr "Ïðîâåðè ïîäïèñà"
 
-#: src/textview.c:580
+#: src/textview.c:601
 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
 msgstr "Çà äà çàïàçèòå àçè ÷àñò, èçâèêàéòå êîíòåêñòíîòî ìåíþ ñúñ "
 
-#: src/textview.c:581
+#: src/textview.c:602
 msgid "right click and select `Save as...', "
 msgstr "êëèêíè ñ äåñíèÿ áóòîí è èçáåðè 'Çàïàçè êàòî...', "
 
-#: src/textview.c:582
+#: src/textview.c:603
 msgid ""
 "or press `y' key.\n"
 "\n"
@@ -6827,11 +6967,11 @@ msgstr ""
 "èëè íàòèñíè `y' êëàâèø.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:584
+#: src/textview.c:605
 msgid "To display this part as a text message, select "
 msgstr "Çà äà ñå ïîêàæè òàçè ÷àñò êàòî òåêñòîâî ñúîáùåíèå, èçáåðè "
 
-#: src/textview.c:585
+#: src/textview.c:606
 msgid ""
 "`Display as text', or press `t' key.\n"
 "\n"
@@ -6839,11 +6979,11 @@ msgstr ""
 "`Ïîêàæè êàòî òåêñò', èëè íàòèñíè `t' êëàâèø.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:587
+#: src/textview.c:608
 msgid "To display this part as an image, select "
 msgstr "Çà äà ñå ïîêàæå òàçè ÷àñò êàòî êàðòèíêà, èçáåðè "
 
-#: src/textview.c:588
+#: src/textview.c:609
 msgid ""
 "`Display image', or press `i' key.\n"
 "\n"
@@ -6851,75 +6991,75 @@ msgstr ""
 "`Ïîêàæè êàòî êàðòèíêà', èëè íàòèñíè `i' êëàâèø.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:590
+#: src/textview.c:611
 msgid "To open this part with external program, select "
 msgstr "Çà äà îòâîðèòå òàçè ÷àñò ñ âúíøíà ïðîãðàìà, èçáåðåòå "
 
-#: src/textview.c:591
+#: src/textview.c:612
 msgid "`Open' or `Open with...', "
 msgstr "'Îòâîðè' èëè 'Îòâîðè ñúñ...', "
 
-#: src/textview.c:592
+#: src/textview.c:613
 msgid "or double-click, or click the center button, "
 msgstr "èëè äâîéíî êëèêâàíå, èëè êëèêâàíå ñ ñðåäíèÿ áóòîí, "
 
-#: src/textview.c:593
+#: src/textview.c:614
 msgid "or press `l' key."
 msgstr "èëè íàòèñíè 'I' êëàâèø."
 
-#: src/textview.c:612
+#: src/textview.c:633
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
 msgstr "Ïîäïèñà íå å ïðîâåðåí îùå.\n"
 
-#: src/textview.c:613
+#: src/textview.c:634
 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
 msgstr "Çà ïðîâåðêà, àêòèâèðàéòå êîíòåêñòíîòî ìåíþ ñ\n"
 
-#: src/textview.c:614
+#: src/textview.c:635
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
 msgstr "êëèêíè ñ äåñíèÿ áóòîí è èçáåðè `Ïðîâåðè ïîäïèñà'.\n"
 
-#: src/toolbar.c:104
+#: src/toolbar.c:108
 msgid "Sylpheed Actions Feature"
 msgstr ""
 
-#: src/toolbar.c:235
+#: src/toolbar.c:239
 msgid "Get"
 msgstr "Âçåìè"
 
-#: src/toolbar.c:236
+#: src/toolbar.c:240
 msgid "Get All"
 msgstr "Âçåìè Âñè÷êè"
 
-#: src/toolbar.c:239
+#: src/toolbar.c:243
 msgid "Email"
 msgstr "Èìåéë"
 
-#: src/toolbar.c:241
+#: src/toolbar.c:245
 msgid "Reply"
 msgstr "Îòãîâîðè"
 
-#: src/toolbar.c:242
+#: src/toolbar.c:246
 msgid "All"
 msgstr "Âñè÷êî"
 
-#: src/toolbar.c:243
+#: src/toolbar.c:247
 msgid "Sender"
 msgstr "Èçïðàùà÷"
 
-#: src/toolbar.c:286
+#: src/toolbar.c:290
 msgid "Send later"
 msgstr "Èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
-#: src/toolbar.c:287
+#: src/toolbar.c:291
 msgid "Draft"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: src/toolbar.c:290
+#: src/toolbar.c:294
 msgid "Attach"
 msgstr "Ïðèêðåïè"
 
-#: src/toolbar.c:294
+#: src/toolbar.c:298
 msgid "Linewrap"
 msgstr "Ïðåíåñè"
 
@@ -6933,16 +7073,16 @@ msgstr "
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr ""
 
-#: src/crash.c:140
+#: src/crash.c:144
 #, c-format
 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
 
-#: src/crash.c:180
+#: src/crash.c:184
 msgid "Sylpheed has crashed"
 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
 
-#: src/crash.c:203
+#: src/crash.c:200
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -6951,86 +7091,23 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
 
-#: src/crash.c:208
+#: src/crash.c:205
 msgid "Debug log"
 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
 
-#: src/crash.c:248
+#: src/crash.c:245
 msgid "Save..."
 msgstr "Çàïàçè..."
 
-#: src/crash.c:253
+#: src/crash.c:250
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
 
-#: src/crash.c:302
+#: src/crash.c:299
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
 
-#: src/crash.c:446 src/crash.c:465
+#: src/crash.c:443 src/crash.c:462
 msgid "Unknown"
 msgstr "Íåèçâåñòåí"
 
-#~ msgid "Others..."
-#~ msgstr "Äðóãè..."
-
-#~ msgid "Error clearing log\n"
-#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñòâàíåòî íà ëîãà\n"
-
-#~ msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-#~ msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
-
-#~ msgid "/_Help/_Manual/_English"
-#~ msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
-
-#~ msgid "/_Help/_Manual/_German"
-#~ msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Íåìñêè"
-
-#~ msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
-#~ msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Èñïàíñêè"
-
-#~ msgid "/_Help/_Manual/_French"
-#~ msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Ôðåíñêè"
-
-#~ msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-#~ msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
-
-#~ msgid "/_Help/_FAQ/_English"
-#~ msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
-
-#~ msgid "/_Help/_FAQ/_German"
-#~ msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Íåìñêè"
-
-#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
-#~ msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
-
-#~ msgid "/_Help/_FAQ/_French"
-#~ msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
-
-#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
-#~ msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èòàëèàíñêè"
-
-#~ msgid "Filter setting"
-#~ msgstr "Íàñòðîéêà íà ôèëòúðà"
-
-#~ msgid "Keyword"
-#~ msgstr "Êëþ÷îâà äóìà"
-
-#~ msgid "not contain"
-#~ msgstr "íå ñúäúðæà"
-
-#~ msgid "Use regex"
-#~ msgstr "Ïîëçâàé regex"
-
-#~ msgid "Don't receive"
-#~ msgstr "Íå ïîëó÷àâàé"
-
-#~ msgid "Rescan folder tree"
-#~ msgstr "Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
-
-#~ msgid ""
-#~ "All previous settings for each folders will be lost.\n"
-#~ "Continue?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Âñè÷êè ïðåäèøíè íàñòðîéêè çà âñÿêà ïàïêà ùå áúäàò èçãóáåíè.\n"
-#~ "Ïðîäúëæàâàìå ëè?"