update Polish translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Thu, 13 Mar 2003 14:57:46 +0000 (14:57 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Thu, 13 Mar 2003 14:57:46 +0000 (14:57 +0000)
po/pl.po

index f2ecd500564170b4cb9f7f3d59a8795a65c2b8de..8d6bcb79df93cb4c713e760df7dbb1518961a51c 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-12-23 14:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-03-12 17:12+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-12-23 14:47+0100\n"
 "Last-Translator: Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc."
 "katowice.supermedia.pl>\n"
@@ -17,82 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: src/about.c:89
-msgid "About"
-msgstr "O programie"
-
-#: src/about.c:210
-msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:214
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
-"rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
-"Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
-"Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
-"z pó¼niejszych wersji. \n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:220
-msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
-"u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
-"gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
-"ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
-"Licencja Publiczna GNU. \n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:226
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr ""
-"Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
-"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
-"napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
-"USA."
-
-#. Button panel
-#: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2926 src/compose.c:5757
-#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
-#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347
-#: src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:191 src/importmutt.c:287
-#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202 src/main.c:543
-#: src/mainwindow.c:2188 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
-#: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475
-#: src/prefs_actions.c:288 src/prefs_common.c:3288 src/prefs_common.c:3457
-#: src/prefs_common.c:3794 src/prefs_customheader.c:157
-#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:342
-#: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:307
-#: src/prefs_matcher.c:1506 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
-#: src/prefs_toolbar.c:881 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
-#: src/ssl_manager.c:98
-msgid "OK"
-msgstr "OK"
-
-#: src/account.c:304
+#: src/account.c:305
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -100,11 +25,11 @@ msgstr ""
 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
 
-#: src/account.c:554
+#: src/account.c:555
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Edycja kont"
 
-#: src/account.c:572
+#: src/account.c:573
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
@@ -113,380 +38,479 @@ msgstr ""
 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
 "z tych kont poprzez `Pobierz wszystkie'"
 
-#: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4455 src/compose.c:4625 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
+#: src/compose.c:4561 src/compose.c:4731 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
-#: src/select-keys.c:299
+#: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
+#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:918
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokó³"
 
-#: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
+#: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "Serwer"
 
-#: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
-#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:372 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:354 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering.c:524 src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271
-#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:822
+#: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:770
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
-#: src/account.c:629
+#: src/account.c:630
 msgid "Edit"
 msgstr "Edycja"
 
-#: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
+#: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgstr " Usuñ "
 
-#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:435 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:578
-#: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:877
+#: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:579
+#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:825
 msgid "Down"
 msgstr "W dó³"
 
-#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:429 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:572
-#: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:873
+#: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:573
+#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:821
 msgid "Up"
 msgstr "W górê"
 
-#: src/account.c:661
+#: src/account.c:662
 msgid " Set as default account "
 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
 
-#: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
-#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:240
-#: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:677 src/message_search.c:135
-#: src/prefs_actions.c:1687 src/summary_search.c:208
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
+#: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:679
+#: src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: src/account.c:735
+#: src/account.c:736
 msgid "Delete account"
 msgstr "Usuñ konto"
 
-#: src/account.c:736
+#: src/account.c:737
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
 
-#: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2807 src/compose.c:3280 src/compose.c:5935 src/compose.c:6291
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213
-#: src/folderview.c:2305 src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477
-#: src/inc.c:170 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1457 src/mainwindow.c:3036
-#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:896
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1061
-#: src/prefs_filtering.c:1440 src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632
-#: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:833 src/summaryview.c:1275
-#: src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1362 src/summaryview.c:1386
-#: src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1468
-#: src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:3019
+#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
+#: src/compose.c:2906 src/compose.c:3388 src/compose.c:5834 src/compose.c:6140
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2187 src/folderview.c:2246
+#: src/folderview.c:2338 src/folderview.c:2473 src/folderview.c:2512
+#: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1367 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1494
+#: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
+#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
+#: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
+#: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
+#: src/summaryview.c:3064 src/toolbar.c:1980
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: src/account.c:737 src/compose.c:3280 src/compose.c:5935
-#: src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213 src/folderview.c:2305
-#: src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3388 src/compose.c:5834
+#: src/folderview.c:2187 src/folderview.c:2246 src/folderview.c:2338
+#: src/folderview.c:2473 src/folderview.c:2512 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Nie"
 
-#: src/addressadd.c:163
-msgid "Add Address to Book"
-msgstr "Dodaj adres do ksi±¿ki adresowej"
+#: src/addressadd.c:162
+#, fuzzy
+msgid "Add to address book"
+msgstr "/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300
+#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:408
 msgid "Address"
 msgstr "Adres"
 
-#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Uwagi"
 
-#: src/addressadd.c:225
+#: src/addressadd.c:226
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
 
-#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2926 src/compose.c:5758 src/compose.c:6463 src/compose.c:6501
+#. Button panel
+#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3029 src/compose.c:5656
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:243 src/gtk/prefswindow.c:258
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1346 src/gtkaspell.c:2259
+#: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:548 src/mainwindow.c:2096
+#: src/messageview.c:490 src/mimeview.c:856 src/mimeview.c:917
+#: src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:448 src/prefs_actions.c:294
+#: src/prefs_common.c:3279 src/prefs_common.c:3448 src/prefs_common.c:3785
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3029 src/compose.c:5657 src/compose.c:6311 src/compose.c:6349
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
-#: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:543
-#: src/mainwindow.c:2188 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
-#: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:289 src/prefs_common.c:3289 src/prefs_common.c:3795
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:500
-#: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:259
+#: src/gtkaspell.c:1355 src/import.c:191 src/importldif.c:825
+#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203
+#: src/main.c:548 src/mainwindow.c:2096 src/messageview.c:490
+#: src/mimeview.c:857 src/mimeview.c:918 src/passphrase.c:134
+#: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3280
+#: src/prefs_common.c:3786 src/prefs_customheader.c:158
+#: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:344
+#: src/prefs_folder_item.c:500 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/prefs_toolbar.c:882 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:833 src/summaryview.c:3404
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:912
+#: src/summaryview.c:3412
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:505
-#: src/messageview.c:153
+#: src/addressbook.c:353 src/compose.c:491 src/mainwindow.c:411
+#: src/messageview.c:149
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Plik"
 
-#: src/addressbook.c:344
+#: src/addressbook.c:354
 msgid "/_File/New _Book"
 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
 
-#: src/addressbook.c:345
+#: src/addressbook.c:355
 msgid "/_File/New _vCard"
 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:347
+#: src/addressbook.c:357
 msgid "/_File/New _JPilot"
 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:350
+#: src/addressbook.c:360
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:520
-#: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:154
+#: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:495
+#: src/mainwindow.c:425 src/mainwindow.c:428 src/messageview.c:150
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Plik/---"
 
-#: src/addressbook.c:353
+#: src/addressbook.c:363
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/_Plik/_Edycja"
 
-#: src/addressbook.c:354
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:356
+#: src/addressbook.c:366
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:521 src/messageview.c:155
+#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:496 src/messageview.c:151
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
 
-#: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:526
+#: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
+#: src/compose.c:498 src/mainwindow.c:432
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Edycja"
 
-#: src/addressbook.c:359
+#: src/addressbook.c:369
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:528 src/mainwindow.c:527
+#: src/addressbook.c:370 src/compose.c:503 src/mainwindow.c:433
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:529
+#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:526 src/compose.c:609
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:501 src/compose.c:584
+#: src/mainwindow.c:436
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Edycja/---"
 
-#: src/addressbook.c:363
+#: src/addressbook.c:373
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
 
-#: src/addressbook.c:364
+#: src/addressbook.c:374
 msgid "/_Address"
 msgstr "/_Adres"
 
-#: src/addressbook.c:365
+#: src/addressbook.c:375
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
 
-#: src/addressbook.c:366
+#: src/addressbook.c:376
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
 
-#: src/addressbook.c:367
+#: src/addressbook.c:377
 msgid "/_Address/New _Folder"
 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
 
-#: src/addressbook.c:368
+#: src/addressbook.c:378
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/_Adres/---"
 
-#: src/addressbook.c:369
+#: src/addressbook.c:379
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/_Plik/_Edycja"
 
-#: src/addressbook.c:370
+#: src/addressbook.c:380
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/Wiado_mo¶/_Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:735
-#: src/mainwindow.c:744 src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:757
-#: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763 src/mainwindow.c:767
+#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:642
+#: src/mainwindow.c:651 src/mainwindow.c:662 src/mainwindow.c:664
+#: src/mainwindow.c:667 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:674
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Narzêdzia/---"
 
-#: src/addressbook.c:372
+#: src/addressbook.c:382
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:373
+#: src/addressbook.c:383
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik M_utta..."
 
-#: src/addressbook.c:374
+#: src/addressbook.c:384
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:376
+#: src/addressbook.c:386
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Eksportuje _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:685 src/mainwindow.c:797
-#: src/messageview.c:168
+#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:660 src/mainwindow.c:698
+#: src/messageview.c:167
 msgid "/_Help"
 msgstr "/Pomo_c"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:686 src/mainwindow.c:805
-#: src/messageview.c:169
+#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:706
+#: src/messageview.c:168
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
 
-#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
+#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Nowy _adres"
 
-#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
+#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Nowa _grupa"
 
-#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
+#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nowy _folder"
 
-#: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:510
-#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
-#: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
-#: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:402
-#: src/summaryview.c:405 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:413
-#: src/summaryview.c:425 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:443
-#: src/summaryview.c:446
+#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
+#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:485
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:417 src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:447 src/summaryview.c:453
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:410
+#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:420
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
+#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/Wy_tnij"
 
-#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
+#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/_Kopiuj"
 
-#: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
+#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/_Wstaw"
 
-#: src/addressbook.c:408
+#: src/addressbook.c:418
 msgid "/Pa_ste Address"
 msgstr "/Wklej _adres"
 
-#: src/addressbook.c:530
+#: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznany"
+
+#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
+msgid "Success"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
+msgid "Bad arguments"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
+msgid "File not specified"
+msgstr "Nie okre¶lono pliku"
+
+#: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
+msgid "Error opening file"
+msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
+
+#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
+msgid "Error reading file"
+msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
+
+#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
+msgid "End of file encountered"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
+msgid "Bad file format"
+msgstr "Format daty nieprawid³owy"
+
+#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "B³±d zapisu pliku"
+
+#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
+
+#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
+msgid "No path specified"
+msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
+
+#: src/addressbook.c:457
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Pod³±czanie do serwera LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:458
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "B³±d inicjalizacji LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:459
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "B³±d pod³±czania danych do serwera LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:460
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "B³±d wyszukiwania w bazie LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:461
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr "Wskoczy³ limit czasu podczas operacji LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP do zadanego poszukiwania"
+
+#: src/addressbook.c:613
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5166 src/prefs_common.c:2939
+#: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2930 src/toolbar.c:169
+#: src/toolbar.c:1689
 msgid "Address book"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/addressbook.c:633
+#: src/addressbook.c:716
 msgid "Name:"
 msgstr "Nazwa:"
 
 #. Buttons
-#: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
-#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:385
+#: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:367
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:537 src/prefs_matcher.c:506
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:834
-#: src/ssl_manager.c:92
+#: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:782
+#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:358 src/toolbar.c:450
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:671
+#: src/addressbook.c:754
 msgid "Lookup"
 msgstr "Wyszukaj"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1360 src/compose.c:2980
-#: src/compose.c:4272 src/compose.c:4969 src/headerview.c:54
+#: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1392 src/compose.c:3078
+#: src/compose.c:4378 src/compose.c:5077 src/headerview.c:55
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Do:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1344 src/compose.c:2979
+#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1376 src/compose.c:3077
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopia:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1347 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1379 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Ukryta kopia:"
 
 #. Confirm deletion
-#: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
+#: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Usuñ adres(y)"
 
-#: src/addressbook.c:891
+#: src/addressbook.c:976
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ kasowane."
 
-#: src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:999
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2807
-#: src/compose.c:6291 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:298
-#: src/mainwindow.c:1457 src/mainwindow.c:3036 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:896 src/prefs_customheader.c:541
-#: src/prefs_filtering.c:1061 src/prefs_filtering.c:1440
-#: src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
-#: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:833
-#: src/summaryview.c:1275 src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1362
-#: src/summaryview.c:1386 src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443
-#: src/summaryview.c:1468 src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:3019
+#: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2906
+#: src/compose.c:6140 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
+#: src/mainwindow.c:1367 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
+#: src/prefs_filtering.c:1494 src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:632
+#: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
+#: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
+#: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
+#: src/summaryview.c:3064 src/toolbar.c:1980
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
+#: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
 
-#: src/addressbook.c:1435
+#: src/addressbook.c:1523
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2078
+#: src/addressbook.c:2166
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
@@ -496,32 +520,32 @@ msgstr ""
 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
 "do g³ównego katalogu."
 
-#: src/addressbook.c:2082
+#: src/addressbook.c:2170
 msgid "Folder only"
 msgstr "Tylko Katalog"
 
-#: src/addressbook.c:2082
+#: src/addressbook.c:2170
 msgid "Folder and Addresses"
 msgstr "Katalog i adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2087
+#: src/addressbook.c:2175
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2792
+#: src/addressbook.c:2925
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
 
-#: src/addressbook.c:2796
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2806
+#: src/addressbook.c:2939
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
 
-#: src/addressbook.c:2811
+#: src/addressbook.c:2944
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -529,7 +553,7 @@ msgstr ""
 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
 
-#: src/addressbook.c:2824
+#: src/addressbook.c:2957
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -537,7 +561,7 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
 "ale za to stworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2830
+#: src/addressbook.c:2963
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -545,7 +569,7 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
 "nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2835
+#: src/addressbook.c:2968
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -553,58 +577,58 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
 "oraz nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2842
+#: src/addressbook.c:2975
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:2846
+#: src/addressbook.c:2979
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:2881
+#: src/addressbook.c:3014
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "B³±d Ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:2882
+#: src/addressbook.c:3015
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
 
-#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1044
+#: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1050
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfejs"
 
-#: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:490
+#: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
 msgid "Address Book"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/addressbook.c:3377
+#: src/addressbook.c:3540
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:3393
+#: src/addressbook.c:3556
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:3409
+#: src/addressbook.c:3572
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
-#: src/prefs_account.c:1950
+#: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
+#: src/prefs_account.c:2073
 msgid "Folder"
 msgstr "Katalog"
 
-#: src/addressbook.c:3441
+#: src/addressbook.c:3604
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
+#: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3489
+#: src/addressbook.c:3652
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "Serwer LDAP"
 
@@ -643,7 +667,7 @@ msgstr ""
 msgid "Folder :"
 msgstr "Katalog :"
 
-#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
+#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
 
@@ -668,8 +692,8 @@ msgid "Address Count"
 msgstr "Ilo¶æ adresów"
 
 #. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:258
-#: src/messageview.c:401
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:260
+#: src/messageview.c:410
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrze¿enie"
 
@@ -677,7 +701,7 @@ msgstr "Ostrze
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Pola nag³ówków"
 
-#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
 msgid "Finish"
 msgstr "Koniec"
 
@@ -698,70 +722,37 @@ msgstr "Wsp
 msgid "Personal address"
 msgstr "Osobisty adres:"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5935 src/main.c:525
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5834 src/main.c:530
 msgid "Notice"
 msgstr "Notatka"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3278 src/inc.c:560
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3388 src/inc.c:556
 msgid "Error"
 msgstr "B³±d"
 
-#: src/alertpanel.c:279
+#: src/alertpanel.c:190
+msgid "View log"
+msgstr "Poka¿ dziennik"
+
+#: src/alertpanel.c:308
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
 
-#: src/colorlabel.c:44
-msgid "Orange"
-msgstr "Pomarañczowy"
-
-#: src/colorlabel.c:45
-msgid "Red"
-msgstr "Czerwony"
-
-#: src/colorlabel.c:46
-msgid "Pink"
-msgstr "Ró¿owy"
-
-#: src/colorlabel.c:47
-msgid "Sky blue"
-msgstr "B³êkitny"
-
-#: src/colorlabel.c:48
-msgid "Blue"
-msgstr "Niebieski"
-
-#: src/colorlabel.c:49
-msgid "Green"
-msgstr "Zielony"
-
-#: src/colorlabel.c:50
-msgid "Brown"
-msgstr "Br±zowy"
-
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4924 src/exphtmldlg.c:450
-#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4371
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
-
 #: src/common/nntp.c:61
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
+#: src/common/nntp.c:149 src/common/nntp.c:212
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
+#: src/common/nntp.c:172 src/common/nntp.c:218
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "b³±d protoko³u\n"
 
-#: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
+#: src/common/nntp.c:268 src/common/nntp.c:274
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
 
@@ -779,19 +770,19 @@ msgstr "B
 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
 msgstr "B³±d podczas ³±czenia do %s:%d\n"
 
-#: src/common/smtp.c:143
+#: src/common/smtp.c:143 src/common/smtp.c:166
+msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+msgstr "B³±d podczas wysy³ania EHLO\n"
+
+#: src/common/smtp.c:144
 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
 msgstr "B³±d podczas wysy³ania HELO\n"
 
-#: src/common/smtp.c:151
+#: src/common/smtp.c:158
 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
 msgstr "B³±d podczas wysy³ania STARTTLS\n"
 
-#: src/common/smtp.c:159
-msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
-msgstr "B³±d podczas wysy³ania EHLO\n"
-
-#: src/common/smtp.c:218
+#: src/common/smtp.c:225
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
 
@@ -832,11 +823,11 @@ msgstr ""
 "  Odcisk palca: %s\n"
 "  Stan podpisu: %s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:308
+#: src/common/ssl_certificate.c:307
 msgid "Can't load X509 default paths"
 msgstr "Nie mo¿na za³adowaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:363
+#: src/common/ssl_certificate.c:362
 #, c-format
 msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
@@ -845,7 +836,7 @@ msgstr ""
 "%s pokaza³ nieznany certyfikat SSL:\n"
 "%s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
+#: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -858,12 +849,12 @@ msgstr ""
 "Poczta nie bêdzie odbierana z tego konta do czasu a¿ zapiszesz certyfikat.\n"
 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
-#: src/prefs_common.c:2774
+#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
+#: src/prefs_common.c:2765
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:399
+#: src/common/ssl_certificate.c:398
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's SSL certificate changed !\n"
@@ -884,358 +875,361 @@ msgstr ""
 "\n"
 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest tym którego znamy."
 
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:483
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/Dod_aj..."
 
-#: src/compose.c:509
+#: src/compose.c:484
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Usuñ"
 
-#: src/compose.c:511
-msgid "/_Property..."
+#: src/compose.c:486 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
+msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
 
-#: src/compose.c:517
+#: src/compose.c:492
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
 
-#: src/compose.c:518
+#: src/compose.c:493
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:494
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:499
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
 
-#: src/compose.c:525
+#: src/compose.c:500
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:505
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
 
-#: src/compose.c:532 src/mainwindow.c:528
+#: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:434
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
 
-#: src/compose.c:533
+#: src/compose.c:508
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:509
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w ty³"
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:514
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w przód"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w ty³"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w przód"
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do pocz±tku linii"
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:534
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do koñca linii"
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do poprzedniej linii"
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do nastêpnej linii"
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:549
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:554
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:584
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:564
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:569
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:587
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:589
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:592
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/Pi_sownia"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:593
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie ¼le napisane s³owa"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ ¼le napisane s³owo"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:599
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do nastêpnego ¼le napisanego s³owa"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/Pi_sownia/---"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:602
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
 
-#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:534 src/summaryview.c:438
+#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:440 src/summaryview.c:448
 msgid "/_View"
 msgstr "/_Widok"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/_Widok/_Do"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:608
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/_Widok/_Kopia"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:609
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
 
-#: src/compose.c:636 src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/mainwindow.c:552
-#: src/mainwindow.c:555 src/mainwindow.c:583 src/mainwindow.c:607
-#: src/mainwindow.c:689 src/mainwindow.c:693
+#: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:461 src/mainwindow.c:490 src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:596 src/mainwindow.c:600
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Widok/---"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/_Widok/_Linijka"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
 
-#: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:157
+#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:153
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
 
-#: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661
-#: src/compose.c:665 src/compose.c:671 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:701
-#: src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:713 src/mainwindow.c:716
-#: src/mainwindow.c:718 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:165
+#. {N_("/_Message/Follow-up and reply to"),NULL, messageview_menubar_cb, COMPOSE_FOLLOWUP_AND_REPLY_TO, NULL},
+#: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
+#: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:653 src/mainwindow.c:608
+#: src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:620 src/mainwindow.c:623
+#: src/mainwindow.c:625 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:161
+#: src/messageview.c:164
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_MIME"
 
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_Wewn±trzwiadomo¶ciowy"
 
-#: src/compose.c:672
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
 
-#: src/compose.c:673
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
 
-#: src/compose.c:676
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
 
-#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
 
-#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:733
+#: src/compose.c:655 src/mainwindow.c:640
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Narzêdzia"
 
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
 
-#: src/compose.c:682
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/compose.c:683
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
 
-#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:756
+#: src/compose.c:659 src/mainwindow.c:663
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
 
-#: src/compose.c:1350
+#: src/compose.c:1382
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpowiedz-Do:"
 
-#: src/compose.c:1353 src/compose.c:4269 src/compose.c:4971
-#: src/headerview.c:55
+#: src/compose.c:1385 src/compose.c:4375 src/compose.c:5079
+#: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grupy news:"
 
-#: src/compose.c:1356
+#: src/compose.c:1388
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
 
-#: src/compose.c:1609
+#: src/compose.c:1682
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "B³±d formatu cytowania"
 
-#: src/compose.c:1621
+#: src/compose.c:1694
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
 
-#: src/compose.c:1918
+#: src/compose.c:2006
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Plik %s jest pusty."
 
-#: src/compose.c:1922
+#: src/compose.c:2010
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
 
-#: src/compose.c:1947
+#: src/compose.c:2038
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
 
-#: src/compose.c:2625
+#: src/compose.c:2724
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Edytowany]"
 
-#: src/compose.c:2627
+#: src/compose.c:2726
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
 
-#: src/compose.c:2630
+#: src/compose.c:2729
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
 
-#: src/compose.c:2654 src/compose.c:2893
+#: src/compose.c:2753 src/compose.c:2996
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1243,33 +1237,41 @@ msgstr ""
 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
 "Wybierz konto przed wys³aniem."
 
-#: src/compose.c:2797
+#: src/compose.c:2896
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Nie podano odbiorcy."
 
-#: src/compose.c:2805 src/messageview.c:401 src/prefs_account.c:734
-#: src/prefs_common.c:1026
+#: src/compose.c:2904 src/messageview.c:410 src/prefs_account.c:758
+#: src/prefs_common.c:1032 src/toolbar.c:350 src/toolbar.c:397
 msgid "Send"
 msgstr "Wy¶lij"
 
-#: src/compose.c:2806
+#: src/compose.c:2905
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
 
-#: src/compose.c:2827
+#: src/compose.c:2926
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
 
-#: src/compose.c:2909 src/procmsg.c:1368
+#: src/compose.c:2931
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
+"U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
+
+#: src/compose.c:3012 src/procmsg.c:985
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
 
-#: src/compose.c:2923 src/messageview.c:478
+#: src/compose.c:3026 src/messageview.c:487
 msgid "Queueing"
 msgstr "Kolejkowanie"
 
-#: src/compose.c:2924
+#: src/compose.c:3027
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1277,85 +1279,96 @@ msgstr ""
 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
 
-#: src/compose.c:2930
+#: src/compose.c:3033
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
 
-#: src/compose.c:2933
+#: src/compose.c:3036
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
 
-#: src/compose.c:2949
+#: src/compose.c:3049
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
 
-#: src/compose.c:3180
+#: src/compose.c:3278
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
 
-#: src/compose.c:3279
+#: src/compose.c:3384
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message.\n"
+"Can't convert the character encoding of the message from\n"
+"%s to %s.\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci\n"
 "Czy wys³aæ mimo tego?"
 
-#: src/compose.c:3536
+#: src/compose.c:3643
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
 
-#: src/compose.c:3546
+#: src/compose.c:3653
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
 
-#: src/compose.c:4349 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4455 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
-#: src/compose.c:4453 src/compose.c:4623 src/compose.c:5698
+#: src/compose.c:4559 src/compose.c:4729 src/compose.c:5595
 msgid "MIME type"
 msgstr "typ MIME"
 
 #. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4454 src/compose.c:4624 src/mimeview.c:151
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:458
+#: src/compose.c:4560 src/compose.c:4730 src/mimeview.c:151
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:468
 msgid "Size"
 msgstr "Wielko¶æ"
 
 #. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4518
+#: src/compose.c:4624
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
 
-#: src/compose.c:4538 src/prefs_filtering.c:495
+#: src/compose.c:4644 src/prefs_filtering.c:496
 msgid "Select ..."
 msgstr " Wybierz ..."
 
 #. header labels and entries
-#: src/compose.c:4673 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_matcher.c:150
+#: src/compose.c:4780 src/prefs_account.c:1321 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "Nag³ówek"
 
 #. attachment list
-#: src/compose.c:4675 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4782 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Za³±czniki"
 
 #. Others Tab
-#: src/compose.c:4677
+#: src/compose.c:4784
 msgid "Others"
 msgstr "Inne"
 
-#: src/compose.c:4692 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4799 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: src/compose.c:4932
+#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
+#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
+#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
+#. * can always get back the SummaryView pointer.
+#: src/compose.c:5032 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtkaspell.c:1420 src/gtkaspell.c:2017 src/summaryview.c:4277
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
+
+#: src/compose.c:5040
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1364,63 +1377,31 @@ msgstr ""
 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5118
-msgid "Send Message"
-msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ"
-
-#: src/compose.c:5124
-msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Umie¶æ w katalogu kolejki i wy¶lij pó¼niej"
-
-#: src/compose.c:5130
-msgid "Save to draft folder"
-msgstr "Zapisz w katalogu szablonów"
-
-#: src/compose.c:5136
-msgid "Insert file"
-msgstr "Wstaw plik"
-
-#: src/compose.c:5142
-msgid "Attach file"
-msgstr "Do³±cz plik"
-
-#: src/compose.c:5148
-msgid "Insert signature"
-msgstr "Wstaw podpis"
-
-#: src/compose.c:5154
-msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
-
-#: src/compose.c:5160
-msgid "Wrap all long lines"
-msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
-
-#: src/compose.c:5593
+#: src/compose.c:5490
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
 
-#: src/compose.c:5611
+#: src/compose.c:5508
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
 
-#: src/compose.c:5680
-msgid "Property"
-msgstr "W³a¶ciwo¶ci"
+#: src/compose.c:5577
+msgid "Properties"
+msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
 
-#: src/compose.c:5725
+#: src/compose.c:5622
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodowanie"
 
-#: src/compose.c:5754
+#: src/compose.c:5653
 msgid "Path"
 msgstr "¦cie¿ka"
 
-#: src/compose.c:5755 src/prefs_toolbar.c:855
+#: src/compose.c:5654 src/prefs_toolbar.c:803
 msgid "File name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: src/compose.c:5932
+#: src/compose.c:5831
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1431,48 +1412,48 @@ msgstr ""
 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
 "identyfikator grupy procesów: %d"
 
-#: src/compose.c:6289 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3034
+#: src/compose.c:6138 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:1978
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
 
-#: src/compose.c:6290 src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:3035
+#: src/compose.c:6139 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:1979
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
 
-#: src/compose.c:6405 src/compose.c:6426
+#: src/compose.c:6253 src/compose.c:6274
 msgid "Select file"
 msgstr "Wybierz plik"
 
-#: src/compose.c:6461
+#: src/compose.c:6309
 msgid "Discard message"
 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
 
-#: src/compose.c:6462
+#: src/compose.c:6310
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
 
-#: src/compose.c:6463
+#: src/compose.c:6311
 msgid "Discard"
 msgstr "Porzuæ"
 
-#: src/compose.c:6463
+#: src/compose.c:6311
 msgid "to Draft"
 msgstr "do Szablonów"
 
-#: src/compose.c:6498
+#: src/compose.c:6346
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
 
-#: src/compose.c:6500
+#: src/compose.c:6348
 msgid "Apply template"
 msgstr "Do³±cz szablon"
 
-#: src/compose.c:6501
+#: src/compose.c:6349
 msgid "Replace"
 msgstr "Podmieñ"
 
-#: src/compose.c:6501
+#: src/compose.c:6349 src/toolbar.c:401
 msgid "Insert"
 msgstr "Wstaw"
 
@@ -1481,11 +1462,11 @@ msgstr "Wstaw"
 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
 
-#: src/crash.c:184
+#: src/crash.c:189
 msgid "Sylpheed has crashed"
 msgstr "Sylpheed wykitowa³"
 
-#: src/crash.c:200
+#: src/crash.c:205
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -1494,26 +1475,22 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
 
-#: src/crash.c:205
+#: src/crash.c:210
 msgid "Debug log"
 msgstr "Dziennik debugu"
 
-#: src/crash.c:245
+#: src/crash.c:250
 msgid "Save..."
 msgstr "Zapisz..."
 
-#: src/crash.c:250
+#: src/crash.c:255
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
 
-#: src/crash.c:299
+#: src/crash.c:304
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
 
-#: src/crash.c:443 src/crash.c:462
-msgid "Unknown"
-msgstr "Nieznany"
-
 #: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Dodaj now± osobê"
@@ -1569,7 +1546,7 @@ msgstr "W g
 msgid "Move Down"
 msgstr "W dó³"
 
-#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
 msgid "Modify"
 msgstr "Zmieñ"
 
@@ -1580,7 +1557,7 @@ msgstr "Wyczy
 
 #. value
 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:393
+#: src/prefs_matcher.c:455
 msgid "Value"
 msgstr "Warto¶æ"
 
@@ -1613,7 +1590,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr "Sprawd¼ plik "
 
 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1538
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
@@ -1669,12 +1646,12 @@ msgstr "Edytuj folder"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1970
-#: src/folderview.c:2243
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2003
+#: src/folderview.c:2276
 msgid "New folder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1971
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1952 src/folderview.c:2004
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
 
@@ -1691,8 +1668,8 @@ msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
+#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2101
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1756,11 +1733,11 @@ msgstr "Limit czasu (sekundy)"
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:754
 msgid "Basic"
 msgstr "Podstawowy"
 
-#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:572
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:642
 msgid "Extended"
 msgstr "Rozszerzony"
 
@@ -1846,7 +1823,7 @@ msgstr "Plik wyj
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Wzór stylów"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3775 src/prefs_common.c:4110
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3766 src/prefs_common.c:4101
 msgid "Default"
 msgstr "Domy¶lne"
 
@@ -1894,7 +1871,7 @@ msgstr "Format odno
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
 
-#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
+#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
 msgid "File Name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
@@ -1907,15 +1884,16 @@ msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
 
 #. Button panel
-#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
+#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
 msgid "Prev"
 msgstr "Poprzednie"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:360
+#: src/toolbar.c:451
 msgid "Next"
 msgstr "Nastêpne"
 
-#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
+#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
 msgid "File Info"
 msgstr "Informacje o pliku"
 
@@ -1939,8 +1917,8 @@ msgstr "Katalog 
 msgid "Exporting file:"
 msgstr "Eksportowanie pliku:"
 
-#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
-#: src/prefs_account.c:1183
+#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
+#: src/prefs_account.c:1224
 msgid " Select... "
 msgstr " Wybierz... "
 
@@ -1952,7 +1930,7 @@ msgstr "Wybierz plik eksportu"
 msgid "Full Name"
 msgstr "Pe³na nazwa"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:776
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atrybuty"
 
@@ -1976,12 +1954,12 @@ msgstr "Nazwa jest za d
 msgid "Not specified."
 msgstr "Nie okre¶lono"
 
-#: src/folder.c:959
+#: src/folder.c:960
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1542
+#: src/folder.c:1572
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
 msgstr "Przenoszenie %s do %s (%d%%)...\n"
@@ -1990,175 +1968,169 @@ msgstr "Przenoszenie %s do %s (%d%%)...\n"
 msgid "Select folder"
 msgstr "Wybierz katalog"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1064
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1107
 msgid "Inbox"
 msgstr "Przychodz±ca"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1080
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1123
 msgid "Sent"
 msgstr "Wys³ane"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1096
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1139
 msgid "Queue"
 msgstr "Kolejka"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1112
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1155
 msgid "Trash"
 msgstr "Wysypisko"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1126
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1164
 msgid "Drafts"
 msgstr "Szablon"
 
-#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
 
-#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
 
-#: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_Usuñ katalog"
 
-#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
 
-#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
-#: src/folderview.c:344
-msgid "/_Properties..."
-msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
-
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
-#: src/folderview.c:345
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:349
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/_Przetwarzanie..."
 
-#: src/folderview.c:285
+#: src/folderview.c:289
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr "/_Punktowanie..."
 
-#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
+#: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
 
-#: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
+#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
 
-#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
 
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
+#: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
 
-#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
+#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
 msgid "/S_coring..."
 msgstr "/_Punktowanie..."
 
-#: src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:326
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
 
-#: src/folderview.c:334
+#: src/folderview.c:338
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
 
-#: src/folderview.c:336
+#: src/folderview.c:340
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
 
-#: src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:345
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Usuñ konto _news"
 
-#: src/folderview.c:371
+#: src/folderview.c:375
 msgid "New"
 msgstr "Nowy"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/folderview.c:372 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:376
 msgid "Unread"
 msgstr "Nieprzeczytane"
 
-#: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
+#: src/folderview.c:377 src/selective_download.c:800
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:600
+#: src/folderview.c:621
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:781 src/mainwindow.c:3494 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:805 src/mainwindow.c:2659 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:785 src/mainwindow.c:3499 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:809 src/mainwindow.c:2664 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
 
-#: src/folderview.c:826
+#: src/folderview.c:850
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:847
+#: src/folderview.c:871
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "Od¶wie¿anie widoku wszystkich katalogów ..."
 
-#: src/folderview.c:925
+#: src/folderview.c:968
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
 
 #. Open Folder
-#: src/folderview.c:1718
+#: src/folderview.c:1756
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1729
+#: src/folderview.c:1768
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
 
-#: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:1972 src/folderview.c:2247
+#: src/folderview.c:1953 src/folderview.c:2005 src/folderview.c:2280
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: src/folderview.c:1925 src/folderview.c:2021 src/folderview.c:2252
+#: src/folderview.c:1958 src/folderview.c:2054 src/folderview.c:2285
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
 
-#: src/folderview.c:1938 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2031
-#: src/folderview.c:2101 src/folderview.c:2264
+#: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2010 src/folderview.c:2064
+#: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2297
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
 
-#: src/folderview.c:1945 src/folderview.c:2271
+#: src/folderview.c:1978 src/folderview.c:2304
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalog '%s'."
 
-#: src/folderview.c:2014 src/folderview.c:2091
+#: src/folderview.c:2047 src/folderview.c:2124
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
 
-#: src/folderview.c:2015 src/folderview.c:2093
+#: src/folderview.c:2048 src/folderview.c:2126
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
 
-#: src/folderview.c:2151
+#: src/folderview.c:2184
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2167,16 +2139,16 @@ msgstr ""
 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
 
-#: src/folderview.c:2153
+#: src/folderview.c:2186
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Usuñ katalog"
 
-#: src/folderview.c:2162
+#: src/folderview.c:2195
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2210
+#: src/folderview.c:2243
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2185,11 +2157,11 @@ msgstr ""
 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
 
-#: src/folderview.c:2212
+#: src/folderview.c:2245
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Usuñ skrzynkê"
 
-#: src/folderview.c:2244
+#: src/folderview.c:2277
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2199,51 +2171,51 @@ msgstr ""
 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
 
-#: src/folderview.c:2303
+#: src/folderview.c:2336
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2304
+#: src/folderview.c:2337
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
 
-#: src/folderview.c:2438
+#: src/folderview.c:2471
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2439
+#: src/folderview.c:2472
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Usuñ grupê news"
 
-#: src/folderview.c:2475
+#: src/folderview.c:2510
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2476
+#: src/folderview.c:2511
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Usuñ konto news"
 
-#: src/folderview.c:2578
+#: src/folderview.c:2608
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2610
+#: src/folderview.c:2638
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
 
-#: src/folderview.c:2613
+#: src/folderview.c:2641
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
 
-#: src/folderview.c:2616
+#: src/folderview.c:2644
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
 
-#: src/folderview.c:2619
+#: src/folderview.c:2647
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
 
@@ -2295,7 +2267,7 @@ msgstr "nieznana"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup news."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1074
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1155
 msgid "Done."
 msgstr "Zrobiono."
 
@@ -2304,6 +2276,142 @@ msgstr "Zrobiono."
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d ¶ci±gniêtych nazw grup (%s przeczytano)"
 
+#: src/gtk/about.c:89
+msgid "About"
+msgstr "O programie"
+
+#: src/gtk/about.c:111
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s %s (%s)"
+msgstr ""
+"Wersja GTK+: %d.%d.%d\n"
+"Wersja Systemu Operaracyjnego: %s %s (%s)"
+
+#: src/gtk/about.c:126
+#, c-format
+msgid "Compiled-in features:%s"
+msgstr "Wkompilowane dodatki:%s"
+
+#: src/gtk/about.c:166
+#, c-format
+msgid "Compiled plugins:%s"
+msgstr "Wkompilowane wtyczki:%s"
+
+#: src/gtk/about.c:220
+msgid ""
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:224
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
+"rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
+"Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
+"Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
+"z pó¼niejszych wersji. \n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:230
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
+"u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
+"gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
+"ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
+"Licencja Publiczna GNU. \n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:236
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+msgstr ""
+"Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
+"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
+"napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
+"USA."
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:46
+msgid "Orange"
+msgstr "Pomarañczowy"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Red"
+msgstr "Czerwony"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
+msgid "Pink"
+msgstr "Ró¿owy"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
+msgid "Sky blue"
+msgstr "B³êkitny"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
+msgid "Blue"
+msgstr "Niebieski"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
+msgid "Green"
+msgstr "Zielony"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Brown"
+msgstr "Br±zowy"
+
+#: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
+msgid "Abcdef"
+msgstr "Abcdef"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:114
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Wybierz wtyczkê do ¶ci±gniêcia"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
+msgid "Plugins"
+msgstr "Wtyczki"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3226
+msgid "Description"
+msgstr "Opis"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:214
+msgid "Load Plugin"
+msgstr "£aduj Wtyczkê"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:219
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:173
+msgid "Page Index"
+msgstr "Spis Strony"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:184
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferencje"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:260 src/prefs_gtk.c:450
+msgid "Apply"
+msgstr "Zastosuj"
+
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "correct"
@@ -2317,7 +2425,9 @@ msgstr "W
 msgid "Signer"
 msgstr "Podpisa³"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/progressdialog.c:53
+#. S_COL_MARK
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/progressdialog.c:53
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
@@ -2397,32 +2507,32 @@ msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
 
-#: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
+#: src/gtkaspell.c:698 src/gtkaspell.c:1571 src/gtkaspell.c:1841
 msgid "Normal Mode"
 msgstr "Tryb Normalny"
 
-#: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
+#: src/gtkaspell.c:700 src/gtkaspell.c:1576 src/gtkaspell.c:1852
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
 
-#: src/gtkaspell.c:740
+#: src/gtkaspell.c:739
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
 
-#: src/gtkaspell.c:973
+#: src/gtkaspell.c:972
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
 
-#: src/gtkaspell.c:1307
+#: src/gtkaspell.c:1306
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
 
-#: src/gtkaspell.c:1317
+#: src/gtkaspell.c:1316
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
 
-#: src/gtkaspell.c:1337
+#: src/gtkaspell.c:1336
 msgid ""
 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
@@ -2430,59 +2540,59 @@ msgstr ""
 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
 
-#: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
+#: src/gtkaspell.c:1566 src/gtkaspell.c:1830
 msgid "Fast Mode"
 msgstr "Tryb szybki"
 
-#: src/gtkaspell.c:1682
+#: src/gtkaspell.c:1678
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
 
-#: src/gtkaspell.c:1695
+#: src/gtkaspell.c:1691
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
 
-#: src/gtkaspell.c:1705
+#: src/gtkaspell.c:1701
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
 
-#: src/gtkaspell.c:1715
+#: src/gtkaspell.c:1711
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
 
-#: src/gtkaspell.c:1725
+#: src/gtkaspell.c:1721
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
 
-#: src/gtkaspell.c:1744
+#: src/gtkaspell.c:1740
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(brak sugestii)"
 
-#: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
+#: src/gtkaspell.c:1751 src/gtkaspell.c:1904
 msgid "More..."
 msgstr "Wiêcej..."
 
-#: src/gtkaspell.c:1810
+#: src/gtkaspell.c:1806
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "S³ownik: %s"
 
-#: src/gtkaspell.c:1823
+#: src/gtkaspell.c:1819
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
 
-#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1614
+#: src/gtkaspell.c:1867 src/prefs_common.c:1628
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
 
-#: src/gtkaspell.c:1887
+#: src/gtkaspell.c:1883
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "Zmieñ S³ownik"
 
-#: src/gtkaspell.c:2041
+#: src/gtkaspell.c:2037
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -2491,220 +2601,227 @@ msgstr ""
 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
-msgid "Abcdef"
-msgstr "Abcdef"
-
-#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2286
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2372
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Bez Od)"
 
-#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2329 src/summaryview.c:2332
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2415 src/summaryview.c:2418
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Bez tematu)"
 
-#: src/imap.c:449
+#: src/imap.c:461
+#, c-format
+msgid "Connecting %s:%d failed"
+msgstr "B³±d po³aczenia do %s:%d" 
+
+#: src/imap.c:466
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s:%d zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
 
-#: src/imap.c:495
+#: src/imap.c:507
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:508
+#: src/imap.c:520
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:1015 src/imap.c:1062
+#: src/imap.c:954 src/imap.c:1001
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
 
-#: src/imap.c:1021 src/imap.c:1069 src/imap.c:1117
+#: src/imap.c:960 src/imap.c:1008 src/imap.c:1056
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
 
-#: src/imap.c:1111
+#: src/imap.c:1050
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1301
+#: src/imap.c:1240
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1487
+#: src/imap.c:1426
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1507
+#: src/imap.c:1448
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
 
-#: src/imap.c:1576
+#: src/imap.c:1517
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
 
-#: src/imap.c:1640
+#: src/imap.c:1581
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
 
-#: src/imap.c:1673
+#: src/imap.c:1614
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
 
-#: src/imap.c:1681
+#: src/imap.c:1622
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
 
-#: src/imap.c:1703
+#: src/imap.c:1644
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1794
+#: src/imap.c:1698
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1815
+#: src/imap.c:1719
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1822
+#: src/imap.c:1726
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1846
+#: src/imap.c:1750
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
 
-#: src/imap.c:1858
+#: src/imap.c:1762
 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4\n"
 
-#: src/imap.c:1932
+#: src/imap.c:1841
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
 
-#: src/imap.c:2389
+#: src/imap.c:2318
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2509
+#: src/imap.c:2408
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
 
-#: src/imap.c:2770
+#: src/imap.c:2767
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
 
-#: src/imap.c:2775
+#: src/imap.c:2774
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
 
-#: src/imap.c:2811
+#: src/imap.c:2851
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %d do %s\n"
 
-#: src/imap.c:2836
+#: src/imap.c:2910
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2850
+#: src/imap.c:2924
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
 
-#: src/import.c:131
+#: src/imap.c:3149
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr "iconv nie mo¿e zmieniæ UTF-7 na %s\n"
+
+#: src/import.c:130
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
-#: src/import.c:150
+#: src/import.c:149
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
 
-#: src/import.c:160
+#: src/import.c:159
 msgid "Importing file:"
 msgstr "Importowanie pliku:"
 
-#: src/import.c:165
+#: src/import.c:164
 msgid "Destination dir:"
 msgstr "Katalog docelowy:"
 
-#: src/import.c:223
+#: src/import.c:222
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Wybierz importowany plik"
 
-#: src/importldif.c:118
+#: src/importldif.c:176
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
 
-#: src/importldif.c:121
+#: src/importldif.c:179
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy polom LDIF do zaimportowania"
 
-#: src/importldif.c:124
+#: src/importldif.c:182
 msgid "File imported."
 msgstr "Plik zaimportowany."
 
-#: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Proszê wybraæ plik."
 
-#: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
 
-#: src/importldif.c:318
+#: src/importldif.c:388
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
 
-#: src/importldif.c:341
+#: src/importldif.c:411
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
 
-#: src/importldif.c:426
+#: src/importldif.c:496
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Wybierz plik LDIF"
 
-#: src/importldif.c:542
+#. S_COL_MARK
+#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:463
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
+#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "Pole LDIF"
 
-#: src/importldif.c:544
+#: src/importldif.c:614
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Nazwa Atrybutu"
 
-#: src/importldif.c:602
+#: src/importldif.c:674
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atrybut"
 
-#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
+#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
 msgid "Select"
 msgstr "Wybierz"
 
-#: src/importldif.c:674
+#: src/importldif.c:752
 msgid "File Name :"
 msgstr "Nazwa pliku :"
 
-#: src/importldif.c:684
+#: src/importldif.c:762
 msgid "Records :"
 msgstr "Zanotowane :"
 
-#: src/importldif.c:712
+#: src/importldif.c:790
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
 
@@ -2737,142 +2854,142 @@ msgstr "Wybierz plik PINE."
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
 
-#: src/inc.c:269 src/inc.c:369 src/send.c:396
+#: src/inc.c:269 src/inc.c:366 src/send.c:396
 msgid "Standby"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
-#: src/inc.c:393
+#: src/inc.c:389
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
 
-#: src/inc.c:525
+#: src/inc.c:521
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Pobieranie"
 
-#: src/inc.c:534
+#: src/inc.c:530
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
 
-#: src/inc.c:538
+#: src/inc.c:534
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
 
-#: src/inc.c:545
+#: src/inc.c:541
 msgid "Connection failed"
 msgstr "B³±d po³aczenia."
 
-#: src/inc.c:549
+#: src/inc.c:545
 msgid "Auth failed"
 msgstr "B³ad autoryzacji"
 
 #. S_COL_SCORE
-#: src/inc.c:553 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Zablokowane"
 
-#: src/inc.c:564
+#: src/inc.c:560
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: src/inc.c:577
+#: src/inc.c:573
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
 
-#: src/inc.c:647
+#: src/inc.c:649
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
 
-#: src/inc.c:650
+#: src/inc.c:652
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
 
-#: src/inc.c:658
+#: src/inc.c:660
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
 
-#: src/inc.c:722
+#: src/inc.c:724
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
 
-#: src/inc.c:750
+#: src/inc.c:753
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
 
-#: src/inc.c:757
+#: src/inc.c:765
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:764
+#: src/inc.c:772
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:880 src/inc.c:949
+#: src/inc.c:888 src/inc.c:957
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
 
-#: src/inc.c:913 src/send.c:630
+#: src/inc.c:921 src/send.c:631
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentyfikacja..."
 
-#: src/inc.c:917
+#: src/inc.c:925
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:921
+#: src/inc.c:929
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:925
+#: src/inc.c:933
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
 
-#: src/inc.c:929
+#: src/inc.c:937
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:933
+#: src/inc.c:941
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Pobieranie nag³ówka (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:966
+#: src/inc.c:974
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
 
-#: src/inc.c:972 src/send.c:648
+#: src/inc.c:980 src/send.c:649
 msgid "Quitting"
 msgstr "Wychodzenie"
 
-#: src/inc.c:1017
+#: src/inc.c:1025
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
 
-#: src/inc.c:1020
+#: src/inc.c:1028
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Brak miejsca na dysku."
 
-#: src/inc.c:1023
+#: src/inc.c:1031
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
 
-#: src/inc.c:1026
+#: src/inc.c:1034
 msgid "Socket error."
 msgstr "B³±d gniazda."
 
-#: src/inc.c:1030
+#: src/inc.c:1038
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Skrzynka zablokowana."
 
-#: src/inc.c:1058
+#: src/inc.c:1066
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
 
@@ -2890,7 +3007,7 @@ msgid "Protocol log"
 msgstr "Dziennik protoko³u"
 
 #. for gettext
-#: src/main.c:141 src/main.c:150
+#: src/main.c:142 src/main.c:151
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -2899,11 +3016,11 @@ msgstr ""
 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
 
-#: src/main.c:204
+#: src/main.c:206
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
 
-#: src/main.c:259
+#: src/main.c:261
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -2911,16 +3028,16 @@ msgstr ""
 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub musi zostaæ uaktualniony\n"
 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
 
-#: src/main.c:419
+#: src/main.c:424
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
 
-#: src/main.c:422
+#: src/main.c:427
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:423
+#: src/main.c:428
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -2930,767 +3047,735 @@ msgstr ""
 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
 "                         plikiem"
 
-#: src/main.c:426
+#: src/main.c:431
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:427
+#: src/main.c:432
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
 
-#: src/main.c:428
+#: src/main.c:433
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:429
+#: src/main.c:434
 msgid "  --status               show the total number of messages"
 msgstr "  --status               pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:430
+#: src/main.c:435
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
 
-#: src/main.c:431
+#: src/main.c:436
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
 
-#: src/main.c:432
+#: src/main.c:437
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                tryb debug"
 
-#: src/main.c:433
+#: src/main.c:438
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
 
-#: src/main.c:434
+#: src/main.c:439
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
 
-#: src/main.c:475 src/summaryview.c:5292
+#: src/main.c:480 src/summaryview.c:5209
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
 
-#: src/main.c:478
+#: src/main.c:483
 msgid "top level folder"
 msgstr "katalog górnego poziomu"
 
-#: src/main.c:526
+#: src/main.c:531
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Tworzona wiadomo¶æ ju¿ istnieje"
 
-#: src/main.c:527
+#: src/main.c:532
 msgid "Draft them"
 msgstr "Ustaw jako szablon"
 
-#: src/main.c:527
+#: src/main.c:532
 msgid "Discard them"
 msgstr "Porzuæ je"
 
-#: src/main.c:527
+#: src/main.c:532
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Nie wychod¼"
 
-#: src/main.c:541
+#: src/main.c:546
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:542
+#: src/main.c:547
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
 
-#: src/main.c:789 src/mainwindow.c:3045
+#: src/main.c:801 src/toolbar.c:1989
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:412
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê..."
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:413
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê mailbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:414
 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/_Plik/Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶_ciami we wszystkich folderach"
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:416
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_Plik/_Katalog"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:417
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:419
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:420
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:422
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:423
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:424
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:426
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:427
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
 
 #. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:435
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:437
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:439
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:441
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
 
-#: src/mainwindow.c:536
+#: src/mainwindow.c:442
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
 
-#: src/mainwindow.c:538
+#: src/mainwindow.c:444
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:540
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
 
-#: src/mainwindow.c:542
+#: src/mainwindow.c:448
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:544
+#: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:452
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:459
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
 
-#: src/mainwindow.c:554
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:463
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
 
-#: src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:467
+msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
+msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
+
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:469
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
 
-#: src/mainwindow.c:564
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
 
-#: src/mainwindow.c:565
-msgid "/_View/_Sort/by _unread"
-msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg nie_przeczytanych"
+#: src/mainwindow.c:472
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:475
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
 
-#: src/mainwindow.c:569
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
 
-#: src/mainwindow.c:571 src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:478 src/mainwindow.c:481
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
 
-#: src/mainwindow.c:573
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
 
-#: src/mainwindow.c:577
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Widok/Ro_zszerz wszystkie w±tki"
 
-#: src/mainwindow.c:579
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Widok/S_prê¿ wszystkie w±tki"
 
-#: src/mainwindow.c:580
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:581
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane rz_eczy..."
 
-#: src/mainwindow.c:584
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Widok/_Id¼ do"
 
-#: src/mainwindow.c:585
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:586
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:587 src/mainwindow.c:592 src/mainwindow.c:595
-#: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:512
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/---"
 
-#: src/mainwindow.c:588
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:590
+#: src/mainwindow.c:497
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:593
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:594
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:596
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:598
+#: src/mainwindow.c:505
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/_Widok/Id¼ do/Innego katalo_gu"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:517 src/mainwindow.c:524
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
 
-#: src/mainwindow.c:614
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
 
-#: src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
 
-#: src/mainwindow.c:618
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:622
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:626
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:628
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:637
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:640
+#: src/mainwindow.c:547
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:553
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:555
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:564
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:662
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:666
+#: src/mainwindow.c:573
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:668
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:670
+#: src/mainwindow.c:577
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:579
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:582
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:584
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:587
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:682
+#: src/mainwindow.c:589
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:690 src/summaryview.c:439
+#: src/mainwindow.c:597 src/summaryview.c:449
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:601
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie pods_umowania"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:604
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:605
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Anuluj ¶ci±_ganie"
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:611
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:612
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
 
-#: src/mainwindow.c:706 src/messageview.c:158
+#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:154
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
 
-#: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:155
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
 
-#: src/mainwindow.c:708 src/messageview.c:160
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:156
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
 
-#: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:161
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:157
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:162
+#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:158
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
 
-#: src/mainwindow.c:712 src/messageview.c:164
+#: src/mainwindow.c:619
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:162
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:163
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:624
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:626
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
 
-#: src/mainwindow.c:720
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:166
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:165
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:629
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
 
-#: src/mainwindow.c:724
+#: src/mainwindow.c:631
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:633
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:727
+#: src/mainwindow.c:634
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
 
-#: src/mainwindow.c:729
+#: src/mainwindow.c:636
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
 
-#: src/mainwindow.c:731
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
 
-#: src/mainwindow.c:734
+#: src/mainwindow.c:641
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
 msgstr "/_Narzêdzia/¦ci±ganie selektywne"
 
-#: src/mainwindow.c:736
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/mainwindow.c:737
+#: src/mainwindow.c:644
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/mainwindow.c:739
+#: src/mainwindow.c:646
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:647
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:652
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:746
+#: src/mainwindow.c:653
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
 
-#: src/mainwindow.c:747
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:656
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:658
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
 
-#: src/mainwindow.c:753
+#: src/mainwindow.c:660
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
 
-#: src/mainwindow.c:758
+#: src/mainwindow.c:665
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:761
+#: src/mainwindow.c:668
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
 
-#: src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Certy_fikaty SSL..."
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:675
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
 
-#: src/mainwindow.c:770
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/Konfigura_cja"
 
-#: src/mainwindow.c:771
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
+#: src/mainwindow.c:678
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
+
+#: src/mainwindow.c:680
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
 
-#: src/mainwindow.c:773
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars"
-msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw paski narzêdzi"
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:775
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Main window..."
-msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw pasek narzêdzi/W _G³ównym oknie..."
+#: src/mainwindow.c:684
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
 
-#: src/mainwindow.c:777
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Compose window..."
-msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw pasek narzêdzi/_Kompozycja okna..."
+#: src/mainwindow.c:686
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/Konfigura_cja/---"
 
-#: src/mainwindow.c:779
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/M_essage view..."
-msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw pasek narzêdzi/_Widok wiadomo¶ci..."
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:783
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Szablony..."
 
-#: src/mainwindow.c:786
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
 
-#: src/mainwindow.c:787
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/Konfigura_cja/---"
-
-#: src/mainwindow.c:788
-msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
-
-#: src/mainwindow.c:790
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
+msgstr "/Konfigura_cja/_Inne Ustawienia..."
 
-#: src/mainwindow.c:792
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
-
-#: src/mainwindow.c:794
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
+#: src/mainwindow.c:696
+msgid "/_Configuration/Plugins..."
+msgstr "/Konfigura_cja/_Wtyczki..."
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Lokalna)"
 
-#: src/mainwindow.c:799
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Strona dokumentacji Sylpheed)"
 
-#: src/mainwindow.c:801
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Lokalne)"
 
-#: src/mainwindow.c:802
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Strona dokumentacji Sylpheed)"
 
-#: src/mainwindow.c:804
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Pomoc/---"
 
-#: src/mainwindow.c:812
-msgid "/Reply with _quote"
-msgstr "/Odpowiedz z _cytatem"
+#: src/mainwindow.c:824
+msgid "Go offline"
+msgstr "Pracuj w trybie od³±czenia od sieci"
 
-#: src/mainwindow.c:813
-msgid "/_Reply without quote"
-msgstr "/Odpowiedz bez _cytatu"
+#: src/mainwindow.c:828
+msgid "Go online"
+msgstr "Pracuj w trybie po³±czonego do sieci"
 
-#: src/mainwindow.c:817
-msgid "/Reply to all with _quote"
-msgstr "/Odpowiedz wszystkim z _cytatem"
+#: src/mainwindow.c:844
+msgid "Select account"
+msgstr "Wybierz konto"
 
-#: src/mainwindow.c:818
-msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/Odpowiedz wszystkim bez _cytatu"
+#: src/mainwindow.c:1169 src/mainwindow.c:1186 src/prefs_folder_item.c:450
+#: src/selective_download.c:591
+msgid "Untitled"
+msgstr "Bez tytu³u"
 
-#: src/mainwindow.c:822
-msgid "/Reply to list with _quote"
-msgstr "/Odpowiedz grupie z _cytatem"
+#: src/mainwindow.c:1187
+msgid "none"
+msgstr "¿aden"
 
-#: src/mainwindow.c:823
-msgid "/_Reply to list without quote"
-msgstr "/Odpowiedz grupie bez _cytatu"
-
-#: src/mainwindow.c:827
-msgid "/Reply to sender with _quote"
-msgstr "/Odpowiedz nadawc_y z cytatem"
-
-#: src/mainwindow.c:828
-msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/Odpowiedz nadawc_y bez cytatu"
-
-#: src/mainwindow.c:832
-msgid "/_Forward message (inline style)"
-msgstr "/_Przeka¿ wiadomo¶æ (jako tekst wiadomo¶ci)"
-
-#: src/mainwindow.c:833
-msgid "/Forward message as _attachment"
-msgstr "/Przeka¿ jako z_a³±cznik"
-
-#: src/mainwindow.c:1259 src/mainwindow.c:1276 src/prefs_folder_item.c:450
-#: src/selective_download.c:591
-msgid "Untitled"
-msgstr "Bez tytu³u"
-
-#: src/mainwindow.c:1277
-msgid "none"
-msgstr "¿aden"
-
-#: src/mainwindow.c:1455
+#: src/mainwindow.c:1365
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
 
-#: src/mainwindow.c:1456
+#: src/mainwindow.c:1366
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
 
-#: src/mainwindow.c:1481
+#: src/mainwindow.c:1384
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Dodaj skrzynkê"
 
-#: src/mainwindow.c:1482
+#: src/mainwindow.c:1385
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3700,16 +3785,16 @@ msgstr ""
 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
 "automatycznie przeskanowana."
 
-#: src/mainwindow.c:1488 src/mainwindow.c:1526
+#: src/mainwindow.c:1391 src/mainwindow.c:1429
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
 
-#: src/mainwindow.c:1493 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1396 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Skrzynka"
 
-#: src/mainwindow.c:1499 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1402 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3718,93 +3803,36 @@ msgstr ""
 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
 
-#: src/mainwindow.c:1519
+#: src/mainwindow.c:1422
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Dodaj skrzynkê mbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1520
+#: src/mainwindow.c:1423
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "Wprowad¼ lokalizacjê skrzynki."
 
-#: src/mainwindow.c:1541
+#: src/mainwindow.c:1444
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "Nie powiod³o siê stworzenie skrzynki."
 
-#: src/mainwindow.c:1812
+#: src/mainwindow.c:1718
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
 
-#: src/mainwindow.c:1828 src/messageview.c:185
+#: src/mainwindow.c:1734 src/messageview.c:212
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:2187
+#: src/mainwindow.c:2095
 msgid "Exit"
 msgstr "Koniec programu"
 
-#: src/mainwindow.c:2187
+#: src/mainwindow.c:2095
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
 
-#: src/mainwindow.c:2718
-msgid "Receive Mail on all Accounts"
-msgstr "Pobierz now± pocztê ze wszystkich kont"
-
-#: src/mainwindow.c:2724
-msgid "Receive Mail on current Account"
-msgstr "Odbierz now± pocztê z bie¿±cego konta"
-
-#: src/mainwindow.c:2730
-msgid "Send Queued Message(s)"
-msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ(-ci) z kolejki"
-
-#: src/mainwindow.c:2735 src/prefs_common.c:1236
-msgid "News"
-msgstr "News"
-
-#: src/mainwindow.c:2743 src/messageview.c:881
-msgid "Compose Email"
-msgstr "Pisz Emaila"
-
-#: src/mainwindow.c:2747
-msgid "Compose News"
-msgstr "Pisz posta"
-
-#: src/mainwindow.c:2753 src/messageview.c:887
-msgid "Reply to Message"
-msgstr "Odpowiedz na wiadomo¶æ"
-
-#: src/mainwindow.c:2770 src/messageview.c:893
-msgid "Reply to Sender"
-msgstr "Odpowiedz nadawcy"
-
-#: src/mainwindow.c:2788 src/messageview.c:899
-msgid "Reply to All"
-msgstr "Odpowiedz wszystkim"
-
-#: src/mainwindow.c:2806 src/messageview.c:905
-msgid "Reply to Mailing-list"
-msgstr "Odpowiedz Grupie Mailingowej"
-
-#: src/mainwindow.c:2824 src/messageview.c:911
-msgid "Forward Message"
-msgstr "Przeka¿ wiadomo¶æ"
-
-#: src/mainwindow.c:2842 src/messageview.c:917
-msgid "Delete Message"
-msgstr "Usuñ wiadomo¶æ"
-
-#: src/mainwindow.c:2848 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:476
-#: src/prefs_matcher.c:157
-msgid "Execute"
-msgstr "Wykonaj"
-
-#: src/mainwindow.c:2854 src/messageview.c:923
-msgid "Goto Next Message"
-msgstr "Id¼ do nastêpnej wiadomo¶ci"
-
-#: src/matcher.c:995 src/matcher.c:996 src/matcher.c:997 src/matcher.c:998
-#: src/matcher.c:999 src/matcher.c:1000 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1002
+#: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
+#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
 msgid "(none)"
 msgstr "(¿aden)"
 
@@ -3816,7 +3844,7 @@ msgstr "Znajd
 msgid "Find text:"
 msgstr "Znajd¼ tekst:"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
 
@@ -3828,11 +3856,11 @@ msgstr "Wyszukiwanie w ty
 msgid "Search"
 msgstr "Szukaj"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
 msgid "Search failed"
 msgstr "Wyszukiwanie nie powiod³o siê"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
 
@@ -3844,15 +3872,15 @@ msgstr "Osi
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
 msgid "Search finished"
 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
 
-#: src/messageview.c:386
+#: src/messageview.c:395
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki zwrotu>"
 
-#: src/messageview.c:394
+#: src/messageview.c:403
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -3867,11 +3895,11 @@ msgstr ""
 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
 
-#: src/messageview.c:402
+#: src/messageview.c:411
 msgid "+Don't Send"
 msgstr "+Nie Wysy³aj"
 
-#: src/messageview.c:411
+#: src/messageview.c:420
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -3882,7 +3910,7 @@ msgstr ""
 "Do: i Kopia: ta wiadomo¶æ nie jest adresowana do Ciebie\n"
 "Potwierdzenie odbioru nie zosta³o wys³ane."
 
-#: src/messageview.c:479
+#: src/messageview.c:488
 msgid ""
 "Error occurred while sending the notification.\n"
 "Put this notification into queue folder?"
@@ -3890,27 +3918,31 @@ msgstr ""
 "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia.\n"
 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
 
-#: src/messageview.c:485
+#: src/messageview.c:494
 msgid "Can't queue the notification."
 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ powiadomienia do kolejki."
 
-#: src/messageview.c:488
+#: src/messageview.c:497
 msgid "Error occurred while sending the notification."
 msgstr "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia."
 
-#: src/messageview.c:755
+#: src/messageview.c:654
+msgid "Message already removed from folder."
+msgstr "Wiadomo¶æ ju¿ usuniêta z katalogu."
+
+#: src/messageview.c:852
 msgid "This messages asks for a return receipt."
 msgstr "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie dorêczenia."
 
-#: src/messageview.c:756
+#: src/messageview.c:853
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
 
-#: src/messageview.c:809
+#: src/messageview.c:906
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
 
-#: src/messageview.c:810
+#: src/messageview.c:907
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -3920,11 +3952,11 @@ msgstr ""
 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
 "odbioru:"
 
-#: src/messageview.c:814
+#: src/messageview.c:911
 msgid "Send Notification"
 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie odbioru"
 
-#: src/messageview.c:814
+#: src/messageview.c:911
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Anuluj"
 
@@ -3944,7 +3976,7 @@ msgstr "/_Wy
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/_Wy¶wietl obraz"
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:444
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:454
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/Zapi_sz jako..."
 
@@ -3960,7 +3992,7 @@ msgstr "/Spr_awd
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Typ MIME "
 
-#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2149
+#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2131
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
@@ -3968,32 +4000,33 @@ msgstr "Tekst"
 msgid "Select \"Check signature\" to check"
 msgstr "Wybierz \"Sprawd¼ podpis\" by sprawdziæ"
 
-#: src/mimeview.c:463
+#: src/mimeview.c:480
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
 
-#: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:844 src/mimeview.c:904 src/mimeview.c:923
-#: src/mimeview.c:947
+#: src/mimeview.c:801 src/mimeview.c:863 src/mimeview.c:925 src/mimeview.c:944
+#: src/mimeview.c:968
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
 
-#: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:891 src/summaryview.c:3399
+#: src/mimeview.c:826 src/mimeview.c:911 src/summaryview.c:3407
 msgid "Save as"
 msgstr "Zapisz jako"
 
-#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896 src/summaryview.c:3404
+#: src/mimeview.c:854 src/mimeview.c:915
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik '%s'?"
+
+#: src/mimeview.c:856 src/mimeview.c:917 src/summaryview.c:3412
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Nadpisz"
 
-#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
-
-#: src/mimeview.c:957
+#: src/mimeview.c:978
 msgid "Open with"
 msgstr "Otwórz z"
 
-#: src/mimeview.c:958
+#: src/mimeview.c:979
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -4002,57 +4035,57 @@ msgstr ""
 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
 
-#: src/news.c:179
+#: src/news.c:167
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:747 src/news.c:1165
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
-
-#: src/news.c:1054
+#: src/news.c:795
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
 
-#: src/news.c:1059
+#: src/news.c:800
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1080
+#: src/news.c:821
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
 
-#: src/news.c:1097
+#: src/news.c:838
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
 
-#: src/news.c:1100 src/news.c:1168
+#: src/news.c:841 src/news.c:910
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
 
-#: src/news.c:1105 src/news.c:1174
+#: src/news.c:846 src/news.c:916
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
 
-#: src/news.c:1111 src/news.c:1182
+#: src/news.c:852 src/news.c:929
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
 
-#: src/news.c:1125 src/news.c:1139 src/news.c:1200 src/news.c:1225
+#: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1208 src/news.c:1233
+#: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
 
+#: src/news.c:907
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
+
 #: src/passphrase.c:85
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Has³o"
@@ -4120,214 +4153,226 @@ msgstr "B
 msgid "Socket error\n"
 msgstr "B³±d gniazdka\n"
 
-#: src/prefs.c:477
-msgid "Apply"
-msgstr "Zastosuj"
-
-#: src/prefs_account.c:658
+#: src/prefs_account.c:682
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:677
+#: src/prefs_account.c:701
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Ustawienia nowego konta"
 
-#: src/prefs_account.c:682
+#: src/prefs_account.c:706
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ustawienia konta"
 
-#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1024
+#: src/prefs_account.c:756 src/prefs_common.c:1030
 msgid "Receive"
 msgstr "Odbieranie"
 
-#: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1028
+#: src/prefs_account.c:760 src/prefs_common.c:1034
 msgid "Compose"
 msgstr "Utwórz"
 
-#: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1041
+#: src/prefs_account.c:763 src/prefs_common.c:1047
 msgid "Privacy"
 msgstr "Prywatno¶æ"
 
-#: src/prefs_account.c:743
+#: src/prefs_account.c:767
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:746
+#: src/prefs_account.c:770
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
-#: src/prefs_account.c:824
+#: src/prefs_account.c:849
 msgid "Name of account"
 msgstr "Nazwa konta"
 
-#: src/prefs_account.c:833
+#: src/prefs_account.c:858
 msgid "Set as default"
 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
 
-#: src/prefs_account.c:837
+#: src/prefs_account.c:862
 msgid "Personal information"
 msgstr "Informacje osobiste"
 
-#: src/prefs_account.c:846
+#: src/prefs_account.c:871
 msgid "Full name"
 msgstr "Pe³ne imiê"
 
-#: src/prefs_account.c:852
+#: src/prefs_account.c:877
 msgid "Mail address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: src/prefs_account.c:858
+#: src/prefs_account.c:883
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizacja"
 
-#: src/prefs_account.c:882
+#: src/prefs_account.c:907
 msgid "Server information"
 msgstr "Informacje o serwerze"
 
-#: src/prefs_account.c:903
+#: src/prefs_account.c:928
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (normalny)"
 
-#: src/prefs_account.c:905
+#: src/prefs_account.c:930
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (autoryzacja APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
+#: src/prefs_account.c:932 src/prefs_account.c:1825 src/prefs_account.c:2049
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:909
+#: src/prefs_account.c:934
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:911
+#: src/prefs_account.c:936
 msgid "None (local)"
 msgstr "¯aden (lokalnie)"
 
-#: src/prefs_account.c:931
+#: src/prefs_account.c:956
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Ten serwer wymaga autentyfikacji"
 
-#: src/prefs_account.c:975
+#: src/prefs_account.c:963
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Autentyfikacja przy po³±czeniu"
+
+#: src/prefs_account.c:1008
 msgid "News server"
 msgstr "Serwer news"
 
-#: src/prefs_account.c:981
+#: src/prefs_account.c:1014
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Serwer dla odbioru"
 
-#: src/prefs_account.c:987
+#: src/prefs_account.c:1020
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Lokalny plik mailbox"
 
 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:994
+#: src/prefs_account.c:1027
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "Serwer SMTP (dla wysy³ania)"
 
-#: src/prefs_account.c:1002
+#: src/prefs_account.c:1035
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "U¿ywaj polecenia lokalnego ni¿ serwer SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1011
+#: src/prefs_account.c:1044
 msgid "command to send mails"
 msgstr "polecenia do wysy³ania poczty"
 
 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
+#: src/prefs_account.c:1051 src/prefs_account.c:1400
 msgid "User ID"
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
+#: src/prefs_account.c:1057 src/prefs_account.c:1409
 msgid "Password"
 msgstr "Has³o"
 
-#: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
+#: src/prefs_account.c:1131 src/prefs_account.c:1808
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1098
+#: src/prefs_account.c:1139
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
 
-#: src/prefs_account.c:1109
+#: src/prefs_account.c:1150
 msgid "Remove after"
 msgstr "Usuñ po"
 
-#: src/prefs_account.c:1118
+#: src/prefs_account.c:1159
 msgid "days"
 msgstr "dni"
 
-#: src/prefs_account.c:1135
+#: src/prefs_account.c:1176
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 dni: skasuj od razu)"
 
-#: src/prefs_account.c:1142
+#: src/prefs_account.c:1183
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Pobierz wszystkie wiadomo¶ci z serwera"
 
-#: src/prefs_account.c:1144
+#: src/prefs_account.c:1185
 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
 msgstr "U¿ywaj regu³ filtrowania wraz z selektywnym ¶ci±ganiem"
 
-#: src/prefs_account.c:1146
+#: src/prefs_account.c:1187
 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
 msgstr "Skasuj pocztê po za³adowaniu selektywnym ¶ci±ganiem"
 
-#: src/prefs_account.c:1152
+#: src/prefs_account.c:1193
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Limit ilo¶ci ¶ci±ganych danych"
 
-#: src/prefs_account.c:1166
+#: src/prefs_account.c:1200
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
+
+#: src/prefs_account.c:1207
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
 
-#: src/prefs_account.c:1174
+#: src/prefs_account.c:1215
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Domy¶lna skrzynka poczty przychodz±cej"
 
-#: src/prefs_account.c:1197
+#: src/prefs_account.c:1238
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(Niefiltrowane wiadomo¶ci bêd± przetrzymywane w tym katalogu)"
 
-#: src/prefs_account.c:1204
+#: src/prefs_account.c:1243
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Maksymalna liczba artyku³ów do ¶ci±gniêcia"
+
+#: src/prefs_account.c:1262
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr "nieskoñczona je¶li podano 0"
+
+#: src/prefs_account.c:1270
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "`Odbierz wszystkie' sprawdza za now± poczt± na tym koncie"
 
-#: src/prefs_account.c:1258
+#: src/prefs_account.c:1328
 msgid "Add Date"
 msgstr "Dodaj datê"
 
-#: src/prefs_account.c:1259
+#: src/prefs_account.c:1329
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generuj Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1266
+#: src/prefs_account.c:1336
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2378 src/prefs_common.c:2403
+#: src/prefs_account.c:1338 src/prefs_common.c:2363 src/prefs_common.c:2388
 msgid " Edit... "
 msgstr " Edycja... "
 
-#: src/prefs_account.c:1278
+#: src/prefs_account.c:1348
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentykacja"
 
-#: src/prefs_account.c:1286
+#: src/prefs_account.c:1356
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "Autentykacja SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1301
+#: src/prefs_account.c:1371
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metoda autentykacji"
 
-#: src/prefs_account.c:1311
+#: src/prefs_account.c:1381 src/prefs_common.c:1408
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: src/prefs_account.c:1361
+#: src/prefs_account.c:1431
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
@@ -4335,193 +4380,209 @@ msgstr ""
 "Je¶li pozostawisz te pola puste, wtedy ten sam login i\n"
 "has³o u¿ytkownika jak przy odbieraniu zostanie wykorzystany"
 
-#: src/prefs_account.c:1370
+#: src/prefs_account.c:1440
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Przed wys³aniem autentykacja POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1385
+#: src/prefs_account.c:1455
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Koniec czasu dla autentyfikacji POP: "
 
-#: src/prefs_account.c:1394
+#: src/prefs_account.c:1464
 msgid "minutes"
 msgstr "minut"
 
-#: src/prefs_account.c:1436
-msgid "Signature file"
-msgstr "Plik podpisu"
+#: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1556 src/toolbar.c:403
+msgid "Signature"
+msgstr "Podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1519
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Automatycznie wstaw podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1524
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Oddzielenie podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:1444
+#: src/prefs_account.c:1546
+msgid "Command output"
+msgstr "Wyj¶cie komendy"
+
+#: src/prefs_account.c:1564
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automatycznie wstaw nastêpuj±ce adresy"
 
 #. to
-#: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708
+#: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopia"
 
-#: src/prefs_account.c:1466
+#: src/prefs_account.c:1586
 msgid "Bcc"
 msgstr "Ukryta kopia"
 
-#: src/prefs_account.c:1479
+#: src/prefs_account.c:1599
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Adres zwrotny"
 
-#: src/prefs_account.c:1531
+#: src/prefs_account.c:1654
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Standardowo szyfruj wiadomo¶æ"
 
-#: src/prefs_account.c:1533
+#: src/prefs_account.c:1656
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Standardowo podpisz wiadomo¶æ"
 
-#: src/prefs_account.c:1535
+#: src/prefs_account.c:1658
 msgid "Default mode"
 msgstr "Domy¶lny tryb"
 
-#: src/prefs_account.c:1543
+#: src/prefs_account.c:1666
 msgid "Use PGP/MIME"
 msgstr "U¿ywaj PGP/MIME"
 
-#: src/prefs_account.c:1552
+#: src/prefs_account.c:1675
 msgid "Use Inline"
 msgstr "U¿ywaj trybu wewn±trzwiadomo¶ciowego"
 
-#: src/prefs_account.c:1562
+#: src/prefs_account.c:1685
 msgid "Sign key"
 msgstr "Klucz"
 
-#: src/prefs_account.c:1570
+#: src/prefs_account.c:1693
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "U¿yj standardowego klucza GnuPG"
 
-#: src/prefs_account.c:1579
+#: src/prefs_account.c:1702
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Wybierz klucz poprzez twój adres e-mail"
 
-#: src/prefs_account.c:1588
+#: src/prefs_account.c:1711
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Okre¶l klucz rêcznie"
 
-#: src/prefs_account.c:1604
+#: src/prefs_account.c:1727
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "U¿ytkownik lub klucz ID:"
 
-#: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
-#: src/prefs_account.c:1744
+#: src/prefs_account.c:1816 src/prefs_account.c:1833 src/prefs_account.c:1849
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Nie u¿ywaj SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1696
+#: src/prefs_account.c:1819
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1699 src/prefs_account.c:1716 src/prefs_account.c:1750
+#: src/prefs_account.c:1822 src/prefs_account.c:1839 src/prefs_account.c:1873
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "U¿yj komendy STARTTLS by nawi±zaæ sesjê SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1713
+#: src/prefs_account.c:1836
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1719
+#: src/prefs_account.c:1842
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1734
+#: src/prefs_account.c:1857
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1736
+#: src/prefs_account.c:1859
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Wysy³aj (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1747
+#: src/prefs_account.c:1867
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr "Nie u¿ywaj SSL (ale w razie potrzeby u¿ywaj STARTTLS)"
+
+#: src/prefs_account.c:1870
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1872
+#: src/prefs_account.c:1995
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Okre¶l port SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1878
+#: src/prefs_account.c:2001
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Okre¶l port POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1884
+#: src/prefs_account.c:2007
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Okre¶l port IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1890
+#: src/prefs_account.c:2013
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Okre¶l port NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1895
+#: src/prefs_account.c:2018
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Okre¶l nazwê domeny"
 
-#: src/prefs_account.c:1905
+#: src/prefs_account.c:2028
 msgid "Tunnel command to open connection"
 msgstr "Przekieruj komendê do po³±czenia"
 
-#: src/prefs_account.c:1913
+#: src/prefs_account.c:2036
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Zaznacz cross-posty jako przeczytane i zakoloruj:"
 
-#: src/prefs_account.c:1937
+#: src/prefs_account.c:2060
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Katalog serwera IMAP4."
 
-#: src/prefs_account.c:1991
+#: src/prefs_account.c:2114
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci w"
 
-#: src/prefs_account.c:1993
+#: src/prefs_account.c:2116
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Zapisz wzorzec w"
 
-#: src/prefs_account.c:1995
+#: src/prefs_account.c:2118
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Zapisz skasowane wiadomo¶ci w"
 
-#: src/prefs_account.c:2059
+#: src/prefs_account.c:2182
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono nazwy konta."
 
-#: src/prefs_account.c:2063
+#: src/prefs_account.c:2186
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
 
-#: src/prefs_account.c:2068
+#: src/prefs_account.c:2191
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2073
+#: src/prefs_account.c:2196
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono ID u¿ytkownika."
 
-#: src/prefs_account.c:2078
+#: src/prefs_account.c:2201
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera POP3."
 
-#: src/prefs_account.c:2083
+#: src/prefs_account.c:2206
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera IMAP4."
 
-#: src/prefs_account.c:2088
+#: src/prefs_account.c:2211
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera NNTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2094
+#: src/prefs_account.c:2217
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "nazwa lokalnej skrzynki mailbox nie zosta³a podana."
 
-#: src/prefs_account.c:2100
+#: src/prefs_account.c:2223
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "nie okre¶lono komendy do lokalnego wys³ania poczty."
 
-#: src/prefs_account.c:2187
+#: src/prefs_account.c:2307
 msgid ""
 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
@@ -4532,116 +4593,83 @@ msgstr ""
 "ASCII dla szyfrowanych wiadomo¶ci. To nie jest zgodne z ¿±daniem\n"
 "RFC 3156 - \"Bezpieczeñstwo MIME poprzez OpenPGP\""
 
-#: src/prefs_actions.c:294
+#: src/prefs_actions.c:300
 msgid "Actions configuration"
 msgstr "Konfiguracja Akcji"
 
-#: src/prefs_actions.c:316
+#: src/prefs_actions.c:322
 msgid "Menu name:"
 msgstr "Nazwa menu:"
 
-#: src/prefs_actions.c:325
+#: src/prefs_actions.c:331
 msgid "Command line:"
 msgstr "Linia komend:"
 
-#: src/prefs_actions.c:337
-#, c-format
-msgid ""
-"Menu name:\n"
-" Use / in menu name to make submenus.\n"
-"Command line:\n"
-" Begin with:\n"
-"   | to send message body or selection to command\n"
-"   > to send user provided text to command\n"
-"   * to send user provided hidden text to command\n"
-" End with:\n"
-"   | to replace message body or selection with command output\n"
-"   > to insert command's output without replacing old text\n"
-"   & to run command asynchronously\n"
-" Use %f for message file name\n"
-"   %F for the list of the file names of selected messages\n"
-"   %p for the selected message MIME part."
-msgstr ""
-"Nazwa menu:\n"
-" U¿yj / w nazwie menu by zrobiæ podmenu.\n"
-"Linia komend:\n"
-" Zacznij z:\n"
-"   | by wys³aæ tekst wiadomo¶ci lub jej zaznaczony fragment do komendy\n"
-"   > by wys³aæ tekst u¿ytkownika do komendy\n"
-"   * by wys³aæ schowany tekst u¿ytkownika do komendy\n"
-" Zakoñcz poprzez:\n"
-"   | by zamieniæ tekst wiadomo¶ci lub zaznaczony tekst na wyj¶cie komendy\n"
-"   > by wsadziæ wynik komendy bez zamiany starego tekstu\n"
-"   & by uruchomiæ komendê asynchronicznie\n"
-" U¿yj %f dla nazwy pliku wiadomo¶ci\n"
-"   %F dla listy nazw plików zaznaczonych wiadomo¶ci\n"
-"   %p dla zaznaczonej czê¶ci wiadomo¶ci."
-
-#: src/prefs_actions.c:378 src/prefs_filtering.c:530 src/prefs_matcher.c:499
-#: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:828
+#: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filtering.c:531 src/prefs_matcher.c:563
+#: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:776
 msgid "  Replace  "
 msgstr "  Podmieñ  "
 
-#: src/prefs_actions.c:391
+#: src/prefs_actions.c:373
 msgid " Syntax help "
 msgstr " Pomoc do sk³adni "
 
-#: src/prefs_actions.c:410
+#: src/prefs_actions.c:392
 msgid "Current actions"
 msgstr "Obecne akcje"
 
-#: src/prefs_actions.c:668
+#: src/prefs_actions.c:641
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
 msgstr "Nie mo¿na by³o odebraæ wiadomo¶ci %d"
 
-#: src/prefs_actions.c:689 src/prefs_actions.c:694
+#: src/prefs_actions.c:662 src/prefs_actions.c:667
 msgid "Could not get message file."
 msgstr "Wys³anie wiadomo¶ci z kolejki nie powiod³o siê."
 
-#: src/prefs_actions.c:702
+#: src/prefs_actions.c:675
 msgid "Could not get message part."
 msgstr "Nie mo¿na by³o otrzymaæ czê¶ci wiadomo¶ci."
 
-#: src/prefs_actions.c:708
+#: src/prefs_actions.c:681
 msgid "No message part selected."
 msgstr "Nie zaznaczono czê¶ci wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_actions.c:712
+#: src/prefs_actions.c:685
 msgid "No message file selected."
 msgstr "Nie zaznaczono pliku wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_actions.c:731
+#: src/prefs_actions.c:704
 msgid "Can't get part of multipart message"
 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
 
-#: src/prefs_actions.c:753 src/prefs_filtering.c:808 src/prefs_filtering.c:870
-#: src/prefs_filtering.c:893 src/prefs_matcher.c:614 src/prefs_matcher.c:687
+#: src/prefs_actions.c:726 src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:872
+#: src/prefs_filtering.c:895 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
 #: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(Nowy)"
 
-#: src/prefs_actions.c:799
+#: src/prefs_actions.c:772
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Nie okre¶lono nazwy menu."
 
-#: src/prefs_actions.c:804
+#: src/prefs_actions.c:777
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "Dwukropek ':' nie jest mo¿liwy w nazwie menu"
 
-#: src/prefs_actions.c:814
+#: src/prefs_actions.c:787
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "Nazwa menu jest za d³uga"
 
-#: src/prefs_actions.c:823
+#: src/prefs_actions.c:796
 msgid "Command line not set."
 msgstr "Nie okre¶lono linii komend."
 
-#: src/prefs_actions.c:828
+#: src/prefs_actions.c:801
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "Nazwa menu i komenda s± za d³ugie."
 
-#: src/prefs_actions.c:833
+#: src/prefs_actions.c:806
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -4652,15 +4680,15 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "ma b³±d sk³adni."
 
-#: src/prefs_actions.c:894
+#: src/prefs_actions.c:867
 msgid "Delete action"
 msgstr "Usuñ konto"
 
-#: src/prefs_actions.c:895
+#: src/prefs_actions.c:868
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Czy naprawdê usun±æ t± akcjê?"
 
-#: src/prefs_actions.c:1098
+#: src/prefs_actions.c:1073
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
@@ -4669,7 +4697,7 @@ msgstr ""
 "Zaznaczona akcja nie mo¿e byæ wykorzystana w oknie kompozycji\n"
 "poniewa¿ zawiera ona %%f, %%F lub %%p."
 
-#: src/prefs_actions.c:1276
+#: src/prefs_actions.c:1271
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
@@ -4679,7 +4707,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. Fork error
-#: src/prefs_actions.c:1361
+#: src/prefs_actions.c:1356
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -4690,113 +4718,177 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/prefs_actions.c:1591
+#: src/prefs_actions.c:1600
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:1595
+#: src/prefs_actions.c:1604
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:1629
+#: src/prefs_actions.c:1638
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "Akcji wej¶cia/wyj¶cia"
 
-#: src/prefs_actions.c:1675
+#: src/prefs_actions.c:1684
 msgid " Send "
 msgstr " Wy¶lij "
 
-#: src/prefs_actions.c:1686
+#: src/prefs_actions.c:1695
 msgid "Abort"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: src/prefs_common.c:1007
+#: src/prefs_actions.c:1822
+msgid "MENU NAME:"
+msgstr "NAZWA MENU:"
+
+#: src/prefs_actions.c:1823
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "U¿ywaj / w nazwie menu by zrobiæ podmenu"
+
+#: src/prefs_actions.c:1825
+msgid "COMMAND LINE:"
+msgstr "LINIA KOMEND:"
+
+#: src/prefs_actions.c:1826
+msgid "Begin with:"
+msgstr "Zacznij z:"
+
+#: src/prefs_actions.c:1827
+msgid "to send message body or selection to command"
+msgstr "aby wys³aæ tre¶æ wiadomo¶ci lub wybrany jej kawa³ek do komendy"
+
+#: src/prefs_actions.c:1828
+msgid "to send user provided text to command"
+msgstr "aby wys³aæ tekst u¿ytkownika do komendy"
+
+#: src/prefs_actions.c:1829
+msgid "to send user provided hidden text to command"
+msgstr "aby wys³aæ ukryty tekst u¿ytkownika do komendy"
+
+#: src/prefs_actions.c:1830
+msgid "End with:"
+msgstr "Zakoñcz z"
+
+#: src/prefs_actions.c:1831
+msgid "to replace message body or selection with command output"
+msgstr "aby zamieniæ tre¶æ wiadomo¶ci lub wybrany jej kawa³ek na wyj¶cie komendy"
+
+#: src/prefs_actions.c:1832
+msgid "to insert command's output without replacing old text"
+msgstr "aby wstawiæ wyj¶cie komendy bez zamieniania starego tekstu"
+
+#: src/prefs_actions.c:1833
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr "aby uruchomiæ komendê asynchronicznie"
+
+#: src/prefs_actions.c:1834
+msgid "Use:"
+msgstr "U¿yj:"
+
+#: src/prefs_actions.c:1835
+msgid "for message file name"
+msgstr "dla nazwy pliku wiadomo¶ci"
+
+#: src/prefs_actions.c:1836
+msgid "for the list of the file names of selected messages"
+msgstr "dla listy nazw plików wybranych wiadomo¶ci"
+
+#: src/prefs_actions.c:1837
+msgid "for the selected message MIME part."
+msgstr "dla wybranej czê¶ci MIME danej wiadomo¶ci"
+
+#: src/prefs_actions.c:1845 src/prefs_matcher.c:1723 src/quote_fmt.c:75
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Opis symboli"
+
+#: src/prefs_common.c:1013
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Zwyk³e ustawienia"
 
-#: src/prefs_common.c:1031
+#: src/prefs_common.c:1037
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
-#: src/prefs_common.c:1034
+#: src/prefs_common.c:1040
 msgid "Quote"
 msgstr "Cytat"
 
-#: src/prefs_common.c:1036
+#: src/prefs_common.c:1042
 msgid "Display"
 msgstr "Wy¶wietlanie"
 
-#: src/prefs_common.c:1038
+#: src/prefs_common.c:1044
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomo¶æ"
 
-#: src/prefs_common.c:1046 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1052 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "Inne"
 
-#: src/prefs_common.c:1095 src/prefs_common.c:1310
+#: src/prefs_common.c:1096 src/prefs_common.c:1286
 msgid "External program"
 msgstr "Program zewnêtrzny"
 
-#: src/prefs_common.c:1104
+#: src/prefs_common.c:1105
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do inkorporacji"
 
-#: src/prefs_common.c:1111 src/prefs_common.c:1325
+#: src/prefs_common.c:1112 src/prefs_common.c:1301
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: src/prefs_common.c:1125
+#: src/prefs_common.c:1126
 msgid "Local spool"
 msgstr "Lokalny Spool"
 
-#: src/prefs_common.c:1136
+#: src/prefs_common.c:1137
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Inkorporacja z Spool"
 
-#: src/prefs_common.c:1138
+#: src/prefs_common.c:1139
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Filtrowanie inkorporacji"
 
-#: src/prefs_common.c:1146
+#: src/prefs_common.c:1147
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Katalog Spool"
 
-#: src/prefs_common.c:1164
+#: src/prefs_common.c:1165
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Automatycznie sprawdzaj pocztê"
 
-#: src/prefs_common.c:1166
+#: src/prefs_common.c:1167
 msgid "every"
 msgstr "co ka¿de"
 
-#: src/prefs_common.c:1178
+#: src/prefs_common.c:1179
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minut"
 
-#: src/prefs_common.c:1187
+#: src/prefs_common.c:1188
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Sprawd¼ pocztê przy starcie"
 
-#: src/prefs_common.c:1189
+#: src/prefs_common.c:1190
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Uaktualnij wszystkie lokalne foldery po inkorporacji"
 
-#: src/prefs_common.c:1192
+#: src/prefs_common.c:1193
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "Uruchom polecenie kiedy przyjdzie nowa poczta"
 
-#: src/prefs_common.c:1202
+#: src/prefs_common.c:1203
 msgid "after autochecking"
 msgstr "po automatycznym sprawdzeniu"
 
-#: src/prefs_common.c:1204
+#: src/prefs_common.c:1205
 msgid "after manual checking"
 msgstr "po rêcznym sprawdzeniu"
 
-#: src/prefs_common.c:1218
+#: src/prefs_common.c:1219
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -4805,127 +4897,119 @@ msgstr ""
 "Komenda do uruchomienia:\n"
 "(u¿yj %d jako numeru nowych wiadomo¶ci)"
 
-#: src/prefs_common.c:1244
-msgid ""
-"Maximum number of articles to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
-msgstr ""
-"Maksymalna liczba artyku³ów do ¶ci±gniêcia\n"
-"(bez ograniczeñ - 0)"
-
-#: src/prefs_common.c:1318
+#: src/prefs_common.c:1294
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do wysy³ania"
 
-#: src/prefs_common.c:1344
+#: src/prefs_common.c:1320
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci do folderu Wys³anych"
 
-#: src/prefs_common.c:1346
+#: src/prefs_common.c:1322
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Kolejkuj wiadomo¶ci których nie da³o siê wys³aæ"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1328
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Strona kodowa dla wychodz±cych"
 
-#: src/prefs_common.c:1367
+#: src/prefs_common.c:1343
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Automatycznie (Zalecane)"
 
-#: src/prefs_common.c:1368
+#: src/prefs_common.c:1344
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7 bitów ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1370
+#: src/prefs_common.c:1346
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1372
+#: src/prefs_common.c:1348
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1373
+#: src/prefs_common.c:1349
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1374
+#: src/prefs_common.c:1350
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1375
+#: src/prefs_common.c:1351
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1352
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1377
+#: src/prefs_common.c:1353
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1378
+#: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1380
+#: src/prefs_common.c:1356
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cyrylica (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1382
+#: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cyrylica (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1384
+#: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrylica (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1385
+#: src/prefs_common.c:1361
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cyrylica (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1387
+#: src/prefs_common.c:1363
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonia (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1389
+#: src/prefs_common.c:1365
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonia (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1390
+#: src/prefs_common.c:1366
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonia (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1392
+#: src/prefs_common.c:1368
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Uproszczony Chiñski (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1393
+#: src/prefs_common.c:1369
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradycyjny Chiñski (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1395
+#: src/prefs_common.c:1371
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradycyjny Chiñski (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1396
+#: src/prefs_common.c:1372
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Chiñski (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1398
+#: src/prefs_common.c:1374
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korea (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1399
+#: src/prefs_common.c:1375
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Tajlandzki (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1400
+#: src/prefs_common.c:1376
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Tajlandzki (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1409
+#: src/prefs_common.c:1386
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4933,24 +5017,36 @@ msgstr ""
 "Je¶li `Automatyczny' jest zaznaczony, to optymalne\n"
 "kodowanie dla danego locale zostanie u¿yte."
 
-#: src/prefs_common.c:1536
+#: src/prefs_common.c:1398
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "Kodowanie transferu"
+
+#: src/prefs_common.c:1421
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
+"message body contains non-ASCII characters."
+msgstr ""
+"Wybierz Kodowanie transferu (Content-Transfer-Encoding)\n"
+"gdy wiadomo¶æ zawiera znakami spoza formatu ASCII"
+
+#: src/prefs_common.c:1550
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "Wybierz lokacjê s³ownika"
 
 #. spell checker defaults
-#: src/prefs_common.c:1599
+#: src/prefs_common.c:1613
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr "Globalne ustawienia sprawdzania pisowni"
 
-#: src/prefs_common.c:1606
+#: src/prefs_common.c:1620
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "W³±cz sprawdzanie pisowni"
 
-#: src/prefs_common.c:1617
+#: src/prefs_common.c:1631
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "W³±cz alternatywny s³ownik"
 
-#: src/prefs_common.c:1619
+#: src/prefs_common.c:1633
 msgid ""
 "Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
@@ -4958,203 +5054,191 @@ msgstr ""
 "Uruchamianie alternatywnego s³ownika powoduje\n"
 "szybszy start z poprzednio u¿ywanym s³ownikiem."
 
-#: src/prefs_common.c:1632
+#: src/prefs_common.c:1646
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr "¦cie¿ka do s³owników:"
 
-#: src/prefs_common.c:1659
+#: src/prefs_common.c:1673
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Standardowy S³ownik:"
 
 #. Suggestion mode
-#: src/prefs_common.c:1675
+#: src/prefs_common.c:1689
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "Standardowy tryb sugestii"
 
 #. Color
-#: src/prefs_common.c:1690
+#: src/prefs_common.c:1704
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Kolor b³êdnie napisanego wyrazu:"
 
-#: src/prefs_common.c:1778
-msgid "Signature"
-msgstr "Podpis"
-
-#: src/prefs_common.c:1786
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Automatycznie wstaw podpis"
-
-#: src/prefs_common.c:1791
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Oddzielenie podpisu"
-
 #. Account autoselection
-#: src/prefs_common.c:1802
+#: src/prefs_common.c:1786
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Automatyczny wybór konta"
 
-#: src/prefs_common.c:1810
+#: src/prefs_common.c:1794
 msgid "when replying"
 msgstr "przy odpowiedzi"
 
-#: src/prefs_common.c:1812
+#: src/prefs_common.c:1796
 msgid "when forwarding"
 msgstr "przy przekazywaniu"
 
-#: src/prefs_common.c:1814
+#: src/prefs_common.c:1798
 msgid "when re-editing"
 msgstr "przy re-edycji"
 
-#: src/prefs_common.c:1821
+#: src/prefs_common.c:1805
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Przycisk odpowiedzi powoduje odpowied¼ do grupy mailingowej"
 
-#: src/prefs_common.c:1824
+#: src/prefs_common.c:1808
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Automatycznie uruchom zewnêtrzny edytor"
 
-#: src/prefs_common.c:1831 src/prefs_filtering.c:233
+#: src/prefs_common.c:1815 src/prefs_filtering.c:234
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Przeka¿ jako za³±cznik"
 
-#: src/prefs_common.c:1834
+#: src/prefs_common.c:1818
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Blok kursora"
 
-#: src/prefs_common.c:1837
+#: src/prefs_common.c:1821
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Pozostaw oryginalny nag³ówek 'Od' ('From') przy przekazywaniu"
 
-#: src/prefs_common.c:1845
+#: src/prefs_common.c:1829
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów co ka¿de "
 
-#: src/prefs_common.c:1852 src/prefs_common.c:1897
+#: src/prefs_common.c:1836 src/prefs_common.c:1881
 msgid "characters"
 msgstr "znakach"
 
-#: src/prefs_common.c:1860
+#: src/prefs_common.c:1844
 msgid "Undo level"
 msgstr "Poziom cofania"
 
 #. line-wrapping
-#: src/prefs_common.c:1873
+#: src/prefs_common.c:1857
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "Zawijanie wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:1885
+#: src/prefs_common.c:1869
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Zawijaj wiadomo¶æ przy"
 
-#: src/prefs_common.c:1905
+#: src/prefs_common.c:1889
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Zawijaj cytat"
 
-#: src/prefs_common.c:1907
+#: src/prefs_common.c:1891
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Zawijaj wej¶cie"
 
-#: src/prefs_common.c:1910
+#: src/prefs_common.c:1894
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Zawijaj przed wys³aniem"
 
-#: src/prefs_common.c:1913
+#: src/prefs_common.c:1897
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "M±dre zawijanie (EXPERYMENTALNE)"
 
 #. reply
-#: src/prefs_common.c:1981
+#: src/prefs_common.c:1963
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Odpowiedz z cytatem domy¶lnie"
 
-#: src/prefs_common.c:1983
+#: src/prefs_common.c:1965
 msgid "Reply format"
 msgstr "Format odpowiedzi"
 
-#: src/prefs_common.c:1998 src/prefs_common.c:2037
+#: src/prefs_common.c:1980 src/prefs_common.c:2019
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Znak cytowania"
 
 #. forward
-#: src/prefs_common.c:2022
+#: src/prefs_common.c:2004
 msgid "Forward format"
 msgstr "Format przekazu"
 
-#: src/prefs_common.c:2066
+#: src/prefs_common.c:2048
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Opis symboli "
 
 #. quote chars
-#: src/prefs_common.c:2074
+#: src/prefs_common.c:2056
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "Znaki cytowania"
 
-#: src/prefs_common.c:2089
+#: src/prefs_common.c:2071
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Traktuj te znaki jako znaczniki cytatu:"
 
-#: src/prefs_common.c:2139
+#: src/prefs_common.c:2121
 msgid "Font"
 msgstr "Czcionka"
 
-#: src/prefs_common.c:2168
+#: src/prefs_common.c:2150
 msgid "Small"
 msgstr "Ma³a"
 
-#: src/prefs_common.c:2187
+#: src/prefs_common.c:2169
 msgid "Normal"
 msgstr "Normalna"
 
-#: src/prefs_common.c:2206
+#: src/prefs_common.c:2188
 msgid "Bold"
 msgstr "Pogrubiona"
 
-#: src/prefs_common.c:2231
+#: src/prefs_common.c:2213
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "T³umacz nazwê nag³ówka (jak np. 'Od:', 'Temat:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2234
+#: src/prefs_common.c:2216
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Wy¶wietl liczbê nieprzeczytanych wiadomo¶ci obok nazwy katalogu"
 
-#: src/prefs_common.c:2243
+#: src/prefs_common.c:2225
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Skracaj nazwy grup d³u¿sze ni¿"
 
-#: src/prefs_common.c:2258
+#: src/prefs_common.c:2240
 msgid "letters"
 msgstr "litery"
 
 #. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:2264
+#: src/prefs_common.c:2246
 msgid "Summary View"
 msgstr "Widok podsumowania"
 
-#: src/prefs_common.c:2273
-msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
+#: src/prefs_common.c:2255
+msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Wy¶wietl odbiorcê w kolumnie `Od` je¶li jeste¶ nadawc±"
 
-#: src/prefs_common.c:2276
+#: src/prefs_common.c:2258
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Wy¶wietlaj nadawnê u¿ywaj±c ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/prefs_common.c:2278
-msgid "Expand threads"
-msgstr "Rozszerz w±tki"
+#: src/prefs_common.c:2261
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+msgstr "W±tek u¿ywa tytu³u wiadomo¶ci w dodatku do standardowych nag³ówków"
 
-#: src/prefs_common.c:2286 src/prefs_common.c:3219 src/prefs_common.c:3257
+#: src/prefs_common.c:2269 src/prefs_common.c:3210 src/prefs_common.c:3248
 msgid "Date format"
 msgstr "Format daty"
 
-#: src/prefs_common.c:2308
+#: src/prefs_common.c:2291
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " Ustaw wy¶wietlane elementy podsumowania... "
 
-#: src/prefs_common.c:2373
+#: src/prefs_common.c:2358
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "W³±cz kolorowanie wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:2388
+#: src/prefs_common.c:2373
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
@@ -5162,71 +5246,75 @@ msgstr ""
 "Wy¶wietlaj wielo-bajtowe znaki alphanumeryczne jako\n"
 "tekst ASCII (tylko Japoñski)"
 
-#: src/prefs_common.c:2394
+#: src/prefs_common.c:2379
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Wy¶wietl panel nag³ówków powy¿ej okna wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:2401
+#: src/prefs_common.c:2386
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Pokazuj krótkie nag³ówki w widoku wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:2423
+#: src/prefs_common.c:2408
 msgid "Line space"
 msgstr "Interlinia"
 
-#: src/prefs_common.c:2437 src/prefs_common.c:2477
+#: src/prefs_common.c:2422 src/prefs_common.c:2462
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "piksel(e)"
 
-#: src/prefs_common.c:2442
+#: src/prefs_common.c:2427
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Zostaw miejsce w nag³ówku "
 
-#: src/prefs_common.c:2444
+#: src/prefs_common.c:2429
 msgid "Scroll"
 msgstr "Przewijanie"
 
-#: src/prefs_common.c:2451
+#: src/prefs_common.c:2436
 msgid "Half page"
 msgstr "Pó³ strony"
 
-#: src/prefs_common.c:2457
+#: src/prefs_common.c:2442
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Wyg³adzone przewijanie"
 
-#: src/prefs_common.c:2463
+#: src/prefs_common.c:2448
 msgid "Step"
 msgstr "Krok"
 
-#: src/prefs_common.c:2488
+#: src/prefs_common.c:2473
 msgid "Automatically display attached images"
 msgstr "Automatycznie wy¶wietlaj za³±czone obrazy"
 
-#: src/prefs_common.c:2491
+#: src/prefs_common.c:2476
 msgid "Resize attached images"
 msgstr "Zmieniaj rozdzielczo¶æ za³±czonych obrazów"
 
-#: src/prefs_common.c:2537
+#: src/prefs_common.c:2479
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr "Wybierz opisy za³±czników (a nie nazwy)"
+
+#: src/prefs_common.c:2528
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Automatycznie sprawd¼ podpisy"
 
-#: src/prefs_common.c:2540
+#: src/prefs_common.c:2531
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Poka¿ wynik sprawdzania podpisu w wyskakuj±cym oknie"
 
-#: src/prefs_common.c:2543
+#: src/prefs_common.c:2534
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Przechowuj has³o chwilowo w pamiêci"
 
-#: src/prefs_common.c:2558
+#: src/prefs_common.c:2549
 msgid "Expire after"
 msgstr "Usuñ po"
 
-#: src/prefs_common.c:2571
+#: src/prefs_common.c:2562
 msgid "minute(s) "
 msgstr "minut(a) "
 
-#: src/prefs_common.c:2584
+#: src/prefs_common.c:2575
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
@@ -5234,35 +5322,35 @@ msgstr ""
 "(Ustawienie '0' bêdzie przetrzymywa³o has³o\n"
 " przez ca³± sesjê"
 
-#: src/prefs_common.c:2594
+#: src/prefs_common.c:2585
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Przechwyæ wej¶cie podczas wprowadzania has³a"
 
-#: src/prefs_common.c:2599
+#: src/prefs_common.c:2590
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Je¶li GnuPG nie dzia³a wy¶wietl ostrze¿enie przy starcie"
 
-#: src/prefs_common.c:2667
+#: src/prefs_common.c:2658
 msgid "Open messages in summary with cursor keys"
 msgstr "Otwórz wiadomo¶ci w podsumowaniu klawiszami kursora"
 
-#: src/prefs_common.c:2671
+#: src/prefs_common.c:2662
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Podczas wchodzenia do katalogu otwórz pierwsz± nieprzeczytan± wiadomo¶æ"
 
-#: src/prefs_common.c:2675
+#: src/prefs_common.c:2666
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr "Zaznaczaj wiadomo¶æ jako przeczytan± po otwarciu w nowym oknie"
 
-#: src/prefs_common.c:2679
+#: src/prefs_common.c:2670
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Id¼ do Poczty przychodz±cej po odbiorze poczty"
 
-#: src/prefs_common.c:2687
+#: src/prefs_common.c:2678
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Wykonaj natychmiastowo podczas przenoszenia lub kasowania wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:2694
+#: src/prefs_common.c:2685
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5270,292 +5358,288 @@ msgstr ""
 "(Wiadomo¶ci pozostan± zaznaczone do wykonania\n"
 " gdy jest wy³±czone)"
 
-#: src/prefs_common.c:2700
+#: src/prefs_common.c:2691
 msgid "Dialogs"
 msgstr "Okna dialogowe"
 
 #. Next Unread Message Dialog
-#: src/prefs_common.c:2714
+#: src/prefs_common.c:2705
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:2728 src/prefs_common.c:2749 src/prefs_common.c:2766
+#: src/prefs_common.c:2719 src/prefs_common.c:2740 src/prefs_common.c:2757
 msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: src/prefs_common.c:2729
+#: src/prefs_common.c:2720
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Przyjmij 'Tak'"
 
-#: src/prefs_common.c:2731
+#: src/prefs_common.c:2722
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Przyjmij 'Nie'"
 
-#: src/prefs_common.c:2736
+#: src/prefs_common.c:2727
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Pokazuj okno dialogowe przy wysy³aniu"
 
-#: src/prefs_common.c:2750 src/prefs_common.c:2769
+#: src/prefs_common.c:2741 src/prefs_common.c:2760
 msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
-#: src/prefs_common.c:2754
+#: src/prefs_common.c:2745
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Pokazuj okno dialogowe przy odbieraniu"
 
-#: src/prefs_common.c:2767
+#: src/prefs_common.c:2758
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Tylko je¶li okno jest aktywne"
 
-#: src/prefs_common.c:2777
+#: src/prefs_common.c:2768
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Zamknij okno dialogowe po skoñczeniu"
 
-#: src/prefs_common.c:2784
+#: src/prefs_common.c:2775
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " Ustaw po³±czenia klawiszy... "
 
-#: src/prefs_common.c:2790
+#: src/prefs_common.c:2781
 msgid "Icon theme"
 msgstr "Skórka ikonek"
 
-#: src/prefs_common.c:2873
+#: src/prefs_common.c:2864
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Zewnêtrzny edytor (%s zostanie zast±pione nazw± pliku / URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:2882
+#: src/prefs_common.c:2873
 msgid "Web browser"
 msgstr "Przegl±darka internetowa"
 
-#: src/prefs_common.c:2907 src/summaryview.c:3451
+#: src/prefs_common.c:2898 src/summaryview.c:3459
 msgid "Print"
 msgstr "Drukuj"
 
-#: src/prefs_common.c:2918
+#: src/prefs_common.c:2909 src/toolbar.c:405
 msgid "Editor"
 msgstr "Edytor"
 
-#: src/prefs_common.c:2948
+#: src/prefs_common.c:2939
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Dodaj adres do docelowego po dwukrotnym klikniêciu"
 
 #. Clip Log
-#: src/prefs_common.c:2951
+#: src/prefs_common.c:2942
 msgid "Log Size"
 msgstr "Wielko¶æ dziennika"
 
-#: src/prefs_common.c:2958
+#: src/prefs_common.c:2949
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "¦cinaj d³ugo¶æ dziennika"
 
-#: src/prefs_common.c:2963
+#: src/prefs_common.c:2954
 msgid "Log window length"
 msgstr "D³ugo¶æ okna dziennika"
 
-#: src/prefs_common.c:2972
+#: src/prefs_common.c:2963
 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
 msgstr "(0 by zatrzymaæ dziennikowanie do okna dziennika)"
 
 #. SSL
-#: src/prefs_common.c:2980
+#: src/prefs_common.c:2971
 msgid "Security"
-msgstr ""
+msgstr "Bezpieczeñstwo"
 
-#: src/prefs_common.c:2987
+#: src/prefs_common.c:2978
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "Zapytaj przed zaakceptowaniem certyfikatu SSL"
 
 #. On Exit
-#: src/prefs_common.c:2995
+#: src/prefs_common.c:2986
 msgid "On exit"
 msgstr "Podczas wyj¶cia"
 
-#: src/prefs_common.c:3003
+#: src/prefs_common.c:2994
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Potwierd¼ wyj¶cie"
 
-#: src/prefs_common.c:3010
+#: src/prefs_common.c:3001
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Opró¿nij wysypisko przy wyj¶ciu"
 
-#: src/prefs_common.c:3012
+#: src/prefs_common.c:3003
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Zapytaj przed opró¿nieniem"
 
-#: src/prefs_common.c:3016
+#: src/prefs_common.c:3007
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Ostrzegaj je¶li s± wiadomo¶ci w kolejce"
 
-#: src/prefs_common.c:3195
+#: src/prefs_common.c:3186
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "pe³na skrócona nazwa dnia"
 
-#: src/prefs_common.c:3196
+#: src/prefs_common.c:3187
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "pe³na nazwa dnia"
 
-#: src/prefs_common.c:3197
+#: src/prefs_common.c:3188
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "pe³na skrócona nazwa miesi±ca"
 
-#: src/prefs_common.c:3198
+#: src/prefs_common.c:3189
 msgid "the full month name"
 msgstr "pe³na nazwa miesi±ca"
 
-#: src/prefs_common.c:3199
+#: src/prefs_common.c:3190
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "preferowany czas i data dla bie¿±cego locale"
 
-#: src/prefs_common.c:3200
+#: src/prefs_common.c:3191
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "numer wieku (rok/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3201
+#: src/prefs_common.c:3192
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "dzieñ jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3202
+#: src/prefs_common.c:3193
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "godzina jako numer (zegar 24 godzinny)"
 
-#: src/prefs_common.c:3203
+#: src/prefs_common.c:3194
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "godzina jako numer (zegar 12 godzinny)"
 
-#: src/prefs_common.c:3204
+#: src/prefs_common.c:3195
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "dzieñ roku jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3205
+#: src/prefs_common.c:3196
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "miesi±c jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3206
+#: src/prefs_common.c:3197
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "minuta jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3207
+#: src/prefs_common.c:3198
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "albo AM albo PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3208
+#: src/prefs_common.c:3199
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "drugie jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3209
+#: src/prefs_common.c:3200
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "dzieñ tygodnia jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3210
+#: src/prefs_common.c:3201
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "preferowana data dla bie¿±cego locale"
 
-#: src/prefs_common.c:3211
+#: src/prefs_common.c:3202
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ostatnie dwie liczby roku"
 
-#: src/prefs_common.c:3212
+#: src/prefs_common.c:3203
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "rok jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3213
+#: src/prefs_common.c:3204
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "strefa czasu lub nazwa lub skrót"
 
-#: src/prefs_common.c:3234
+#: src/prefs_common.c:3225
 msgid "Specifier"
 msgstr "Wybierz plik"
 
-#: src/prefs_common.c:3235
-msgid "Description"
-msgstr "Opis"
-
-#: src/prefs_common.c:3274
+#: src/prefs_common.c:3265
 msgid "Example"
 msgstr "Przyk³ad"
 
-#: src/prefs_common.c:3363
+#: src/prefs_common.c:3354
 msgid "Set message colors"
 msgstr "Ustaw kolor wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:3371
+#: src/prefs_common.c:3362
 msgid "Colors"
 msgstr "Kolory"
 
-#: src/prefs_common.c:3418
+#: src/prefs_common.c:3409
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Cytowany tekst - poziom pierwszy"
 
-#: src/prefs_common.c:3424
+#: src/prefs_common.c:3415
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Cytowany tekst - poziom drugi"
 
-#: src/prefs_common.c:3430
+#: src/prefs_common.c:3421
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Cytowany tekst - poziom trzeci"
 
-#: src/prefs_common.c:3436
+#: src/prefs_common.c:3427
 msgid "URI link"
 msgstr "£±cze URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3442
+#: src/prefs_common.c:3433
 msgid "Target folder"
 msgstr "Katalog docelowy"
 
-#: src/prefs_common.c:3448
+#: src/prefs_common.c:3439
 msgid "Signatures"
 msgstr "Podpisy"
 
-#: src/prefs_common.c:3455
+#: src/prefs_common.c:3446
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Powtarzaj kolory cytowania"
 
-#: src/prefs_common.c:3522
+#: src/prefs_common.c:3513
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu cytowania"
 
-#: src/prefs_common.c:3525
+#: src/prefs_common.c:3516
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Wybierz kolor dla drugiego poziomu cytowania"
 
-#: src/prefs_common.c:3528
+#: src/prefs_common.c:3519
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu cytowania"
 
-#: src/prefs_common.c:3531
+#: src/prefs_common.c:3522
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Wybierz kolor dla URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3534
+#: src/prefs_common.c:3525
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Wybierz kolor dla docelowego katalogu"
 
-#: src/prefs_common.c:3537
+#: src/prefs_common.c:3528
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Wybierz kolor dla podpisów"
 
-#: src/prefs_common.c:3541
+#: src/prefs_common.c:3532
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Wybierz kolor dla wyrazu o z³ej pisowni"
 
-#: src/prefs_common.c:3677
+#: src/prefs_common.c:3668
 msgid "Font selection"
 msgstr "Wybór czcionki"
 
-#: src/prefs_common.c:3751
+#: src/prefs_common.c:3742
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Powi±zania klawiszy"
 
-#: src/prefs_common.c:3765
+#: src/prefs_common.c:3756
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Wybierz ustawienie:"
 
-#: src/prefs_common.c:3778 src/prefs_common.c:4116
+#: src/prefs_common.c:3769 src/prefs_common.c:4107
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Stary Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:3786
+#: src/prefs_common.c:3777
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
@@ -5572,16 +5656,16 @@ msgstr "Ustawienia nag
 msgid "Current custom headers"
 msgstr "Obecne nag³ówki u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_matcher.c:1023
+#: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
+#: src/prefs_matcher.c:1175
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Brak nazwy nag³ówka."
 
-#: src/prefs_customheader.c:539
+#: src/prefs_customheader.c:541
 msgid "Delete header"
 msgstr "Usuñ nag³ówek"
 
-#: src/prefs_customheader.c:540
+#: src/prefs_customheader.c:542
 msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten nag³ówek?"
 
@@ -5590,7 +5674,7 @@ msgid "Displayed header configuration"
 msgstr "Ustawienia wy¶wietlania nag³ówka"
 
 #. header name
-#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
+#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
 msgid "Header name"
 msgstr "Nazwa nag³ówka"
 
@@ -5610,110 +5694,111 @@ msgstr "Poka
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Taki nag³ówek ju¿ wystêpuje."
 
-#: src/prefs_filtering.c:225
+#: src/prefs_filtering.c:226
 msgid "Move"
 msgstr "Przenie¶"
 
-#: src/prefs_filtering.c:226
+#: src/prefs_filtering.c:227
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopiuj"
 
-#: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_summary_column.c:67
+#: src/prefs_filtering.c:229 src/prefs_summary_column.c:67
 msgid "Mark"
 msgstr "Zaznacz"
 
-#: src/prefs_filtering.c:229
+#: src/prefs_filtering.c:230
 msgid "Unmark"
 msgstr "Odznacz"
 
-#: src/prefs_filtering.c:230
+#: src/prefs_filtering.c:231
 msgid "Mark as read"
 msgstr "Zaznacz jako przeczytane"
 
-#: src/prefs_filtering.c:231
+#: src/prefs_filtering.c:232
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Zaznacz jako nieprzeczytane"
 
-#: src/prefs_filtering.c:232
+#: src/prefs_filtering.c:233 src/toolbar.c:356 src/toolbar.c:448
 msgid "Forward"
 msgstr "Przeka¿"
 
-#: src/prefs_filtering.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:235
 msgid "Redirect"
 msgstr "Przeka¿"
 
-#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:481
+#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:156
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:359 src/toolbar.c:1627
+msgid "Execute"
+msgstr "Wykonaj"
+
+#: src/prefs_filtering.c:237 src/prefs_filtering.c:482
 msgid "Color"
 msgstr "Kolory"
 
-#: src/prefs_filtering.c:237
+#: src/prefs_filtering.c:238
 msgid "Delete on Server"
 msgstr "Usuñ na serwerze"
 
-#: src/prefs_filtering.c:349
+#: src/prefs_filtering.c:350
 msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Filtracja/Konfiguracja przetwarzania"
 
-#: src/prefs_filtering.c:366 src/prefs_scoring.c:219
+#: src/prefs_filtering.c:367 src/prefs_scoring.c:219
 msgid "Condition"
 msgstr "Warunek"
 
-#: src/prefs_filtering.c:380 src/prefs_scoring.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:381 src/prefs_scoring.c:234
 msgid "Define ..."
 msgstr "Zdefiniuj ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:392
+#: src/prefs_filtering.c:393
 msgid "Action"
 msgstr "Akcja"
 
-#: src/prefs_filtering.c:431 src/progressdialog.c:52
+#: src/prefs_filtering.c:432 src/progressdialog.c:52
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: src/prefs_filtering.c:471
+#: src/prefs_filtering.c:472
 msgid "Destination"
 msgstr "Przeznaczenie"
 
-#: src/prefs_filtering.c:502 src/prefs_matcher.c:405
+#: src/prefs_filtering.c:503 src/prefs_matcher.c:467
 msgid "Info ..."
 msgstr "Informacje ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:556
+#: src/prefs_filtering.c:557
 msgid "Current filtering/processing rules"
-msgstr ""
+msgstr "Obecne regu³y filtrowania/przetwarzania"
 
-#: src/prefs_filtering.c:937 src/prefs_filtering.c:1005
+#: src/prefs_filtering.c:939 src/prefs_filtering.c:1007
 #: src/prefs_scoring.c:564 src/prefs_scoring.c:608
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Ci±g jest nieprawid³owy"
 
-#: src/prefs_filtering.c:965 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
+#: src/prefs_filtering.c:967 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Ustawienia warunków s± puste"
 
-#: src/prefs_filtering.c:983
+#: src/prefs_filtering.c:985
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Nie okre¶lono przeznaczenia."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1059 src/prefs_scoring.c:630
+#: src/prefs_filtering.c:1061 src/prefs_scoring.c:630
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Usuñ regu³ê"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1060 src/prefs_scoring.c:631
+#: src/prefs_filtering.c:1062 src/prefs_scoring.c:631
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Naprawdê chcesz usun±æ tê regu³ê?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1438 src/prefs_matcher.c:1408 src/prefs_scoring.c:767
+#: src/prefs_filtering.c:1492 src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:767
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Wpis niezapisany"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1439 src/prefs_matcher.c:1409 src/prefs_scoring.c:768
-msgid ""
-"The entry was not saved\n"
-"Have you really finished?"
-msgstr ""
-"Wpis nie zapisany\n"
-"Czy naprawdê ju¿ skoñczy³e¶?"
+#: src/prefs_filtering.c:1493
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "Wpis nie zapisany. Naprawdê zamkn±æ?"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:307
 msgid "Folder Properties"
@@ -5765,209 +5850,223 @@ msgstr "Kolor katalogu: "
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Wybierz kolor dla docelowego katalogu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:124
-msgid "or"
-msgstr "lub"
-
-#: src/prefs_matcher.c:124
-msgid "and"
-msgstr "i"
-
-#: src/prefs_matcher.c:133
-msgid "contains"
-msgstr "zawiera"
-
-#: src/prefs_matcher.c:133
-msgid "does not contain"
-msgstr "nie zawiera"
-
-#: src/prefs_matcher.c:142
-msgid "yes"
-msgstr "tak"
-
 #: src/prefs_matcher.c:142
-msgid "no"
-msgstr "nie"
-
-#: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "All messages"
 msgstr "Wszystkie wiadomo¶ci"
 
 #. S_COL_MIME
-#: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
-#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:455 src/summaryview.c:560
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1705
+#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:465 src/summaryview.c:630
 msgid "Subject"
 msgstr "Temat"
 
 #. S_COL_SUBJECT
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
-#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:564
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1706
+#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:466 src/summaryview.c:634
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
 #. subject
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:568
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:638
 msgid "To"
 msgstr "Do:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
+#: src/prefs_matcher.c:143
 msgid "To or Cc"
 msgstr "Do lub Kopia"
 
 #. cc
-#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Grupy news"
 
-#: src/prefs_matcher.c:148
+#: src/prefs_matcher.c:144
 msgid "In reply to"
 msgstr "W odpowiedzi na"
 
 #. newsgroups
-#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:52
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "Odniesienia"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
+#: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age greater than"
 msgstr "Wiek wiêkszy ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
+#: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age lower than"
 msgstr "Wiek mniejszy ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
+#: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Headers part"
 msgstr "Czê¶æ nag³ówka"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Body part"
 msgstr "Czê¶æ wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Whole message"
 msgstr "Ca³a wiadomo¶æ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "Unread flag"
 msgstr "Flaga 'nieprzeczytane'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "New flag"
 msgstr "Nowa flaga"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
+#: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Marked flag"
 msgstr "Flaga 'zaznaczone'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
+#: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Deleted flag"
 msgstr "Flaga 'usuniête'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
+#: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Replied flag"
 msgstr "Flaga 'odpowiedziane'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
+#: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Forwarded flag"
 msgstr "Flaga 'przekazane'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "Locked flag"
+msgstr "Flaga 'zamkniête'"
+
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "Color label"
+msgstr "Kolor tabelki"
+
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Ignoruj w±tek"
+
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score greater than"
 msgstr "Punktacja wiêksza ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score lower than"
 msgstr "Punktacji mniejsza ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:156
+#: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Score equal to"
 msgstr "Punktacja równa"
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
+#: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Size greater than"
 msgstr "Wielko¶æ wiêksza ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:159
+#: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Size smaller than"
 msgstr "Wielko¶æ mniejsza ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:160
+#: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "Size exactly"
 msgstr "Wielko¶æ równa"
 
-#: src/prefs_matcher.c:314
+#: src/prefs_matcher.c:176
+msgid "or"
+msgstr "lub"
+
+#: src/prefs_matcher.c:176
+msgid "and"
+msgstr "i"
+
+#: src/prefs_matcher.c:193
+msgid "contains"
+msgstr "zawiera"
+
+#: src/prefs_matcher.c:193
+msgid "does not contain"
+msgstr "nie zawiera"
+
+#: src/prefs_matcher.c:210
+msgid "yes"
+msgstr "tak"
+
+#: src/prefs_matcher.c:210
+msgid "no"
+msgstr "nie"
+
+#: src/prefs_matcher.c:377
 msgid "Condition configuration"
 msgstr "Konfiguracja warunków"
 
 #. criteria combo box
-#: src/prefs_matcher.c:339
+#: src/prefs_matcher.c:402
 msgid "Match type"
 msgstr "Wy³±puj typ MIME"
 
-#: src/prefs_matcher.c:423
+#: src/prefs_matcher.c:489
 msgid "Predicate"
 msgstr "Orzecznik"
 
-#: src/prefs_matcher.c:476
+#: src/prefs_matcher.c:540
 msgid "Use regexp"
 msgstr "U¿yj wyra¿enia regularnego"
 
 #. boolean operation
-#: src/prefs_matcher.c:514
+#: src/prefs_matcher.c:578
 msgid "Boolean Op"
 msgstr "Wyra¿enie (roz)³±czne"
 
-#: src/prefs_matcher.c:554
+#: src/prefs_matcher.c:617
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Obecne regu³y warunków"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1009
+#: src/prefs_matcher.c:1155
 msgid "Value is not set."
 msgstr "Warto¶æ nie jest ustawiona."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1456 src/quote_fmt.c:93
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Opis symboli"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1488
+#: src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:768
 msgid ""
-"%\n"
-"Subject\n"
-"From\n"
-"To\n"
-"Cc\n"
-"Date\n"
-"Message-ID\n"
-"Newsgroups\n"
-"References\n"
-"Filename - should not be modified\n"
-"new line\n"
-"escape character for quotes\n"
-"quote character\n"
-"%"
+"The entry was not saved\n"
+"Have you really finished?"
 msgstr ""
-"%\n"
-"Temat\n"
-"Od\n"
-"Do\n"
-"Kopia\n"
-"Data\n"
-"Message-ID\n"
-"Grupy news\n"
-"Odniesienia\n"
-"Nazwa pliku - nie powinna byæ zmieniana\n"
-"nowa linia\n"
-"znak wyj¶cia dla cytatów\n"
-"znak cytowania\n"
-"%"
+"Wpis nie zapisany\n"
+"Czy naprawdê ju¿ skoñczy³e¶?"
+
+#. S_COL_FROM
+#: src/prefs_matcher.c:1709 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:467
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+#. references
+#: src/prefs_matcher.c:1710 src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Message-ID"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1713
+msgid "Filename - should not be modified"
+msgstr "Nazwa pliku nie powinna byæ modyfikowana"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1714
+msgid "new line"
+msgstr "nowa linia"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1715
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr "znak 'escape' dla cytatu"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1716
+msgid "quote character"
+msgstr "znak cytowania"
 
 #: src/prefs_scoring.c:203
 msgid "Scoring configuration"
 msgstr "Konfiguracja punktacji"
 
 #. S_COL_NUMBER
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:460
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:470
 msgid "Score"
 msgstr "Punktowanie"
 
@@ -5991,17 +6090,11 @@ msgstr "Ci
 msgid "Score is not set."
 msgstr "Punktacja nie jest ustawiona"
 
-#. S_COL_UNREAD
+#. S_COL_STATUS
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
 msgstr "Za³±cznik"
 
-#. S_COL_FROM
-#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
-#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:457
-msgid "Date"
-msgstr "Data"
-
 #. S_COL_SIZE
 #: src/prefs_summary_column.c:74
 msgid "Number"
@@ -6072,7 +6165,7 @@ msgstr "Usu
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten wzorzec?"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:81
+#: src/prefs_toolbar.c:86
 msgid ""
 "Selected Action already set.\n"
 "Please choose another Action from List"
@@ -6080,124 +6173,127 @@ msgstr ""
 "Wybrana Akcja ju¿ ustawiona.\n"
 "Proszê wybraæ inn± Akcjê z Listy"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:131
+#: src/prefs_toolbar.c:127
 msgid "Main toolbar configuration"
 msgstr "Konfiguracja g³ównego paska narzêdzi"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:132
+#: src/prefs_toolbar.c:128
 msgid "Compose toolbar configuration"
 msgstr "Konfiguracja Kompozytora Paska Narzêdzi"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:133
+#: src/prefs_toolbar.c:129
 msgid "Message view toolbar configuration"
 msgstr "Konfiguracja paska narzêdzi widoku wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:640
+#: src/prefs_toolbar.c:622
 msgid "Sylpheed Action"
 msgstr "Akcja Sylpheed"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:649
+#: src/prefs_toolbar.c:631
 msgid "Toolbar text"
 msgstr "Tekst paska narzêdzi"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:735
+#: src/prefs_toolbar.c:683
 msgid "Available toolbar items"
 msgstr "Dostêpne elementy paska narzêdzi"
 
 #. available actions
-#: src/prefs_toolbar.c:790
+#: src/prefs_toolbar.c:738
 msgid "Event executed on click"
 msgstr "Wypadek wykonany po klikniêciu"
 
 #. currently active toolbar items
-#: src/prefs_toolbar.c:841
+#: src/prefs_toolbar.c:789
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr "Wy¶wietlone elementy paska narzêdzi"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:854
+#: src/prefs_toolbar.c:802
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:856
+#: src/prefs_toolbar.c:804
 msgid "Icon text"
 msgstr "Tekst ikony"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:857
+#: src/prefs_toolbar.c:805
 msgid "Mapped event"
 msgstr "Mapowany wypadek"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:882
-msgid "Set default"
-msgstr "Ustaw jako domy¶lne"
+#: src/prefs_toolbar.c:868
+msgid "Customize Toolbars/Main Window"
+msgstr "Dostosuj Paski Narzêdzi/Okno g³ówne"
 
-#: src/procmsg.c:1322
+#: src/prefs_toolbar.c:877
+msgid "Customize Toolbars/Message Window"
+msgstr "Dostosuj Paski Narzêdzi/Okno wiadomo¶ci"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:886
+msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
+msgstr "Dostosuj Paski Narzêdzi/Okno kompozycji"
+
+#: src/procmsg.c:939
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1326
+#: src/procmsg.c:943
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci z komend± `%s'"
 
-#: src/procmsg.c:1345
+#: src/procmsg.c:962
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Nie mo¿na by³o stworzyæ pliku tymczasowego do wys³ania postu na grupy."
 
-#: src/procmsg.c:1356
+#: src/procmsg.c:973
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "B³±d podczas zapisywania do pliku tymczasowego do wys³ania postu na grupy."
 
-#: src/quote_fmt.c:41
+#: src/quote_fmt.c:40
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr "Stwórz swój format czasu (zobacz `man strftime')"
 
 #. from
-#: src/quote_fmt.c:44
+#: src/quote_fmt.c:43
 msgid "Full Name of Sender"
 msgstr "Pe³ne dane Nadawcy"
 
 #. full name
-#: src/quote_fmt.c:45
+#: src/quote_fmt.c:44
 msgid "First Name of Sender"
 msgstr "Imiê Nadawcy"
 
 #. first name
-#: src/quote_fmt.c:46
+#: src/quote_fmt.c:45
 msgid "Last Name of Sender"
 msgstr "Nazwisko Nadawcy"
 
 #. last name
-#: src/quote_fmt.c:47
+#: src/quote_fmt.c:46
 msgid "Initials of Sender"
 msgstr "Inicja³y Nadawcy"
 
-#. references
-#: src/quote_fmt.c:53
-msgid "Message-ID"
-msgstr "Message-ID"
-
 #. message-id
-#: src/quote_fmt.c:54
+#: src/quote_fmt.c:53
 msgid "Message body"
 msgstr "Tre¶æ wiadomo¶ci"
 
 #. message
-#: src/quote_fmt.c:55
+#: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Quoted message body"
 msgstr "Skolejkowana tre¶æ wiadomo¶ci"
 
 #. quoted message
-#: src/quote_fmt.c:56
+#: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Message body without signature"
 msgstr "Tre¶æ wiadomo¶ci bez podpisu"
 
 #. message with no signature
-#: src/quote_fmt.c:57
+#: src/quote_fmt.c:56
 msgid "Quoted message body without signature"
 msgstr "Zacytowana wiadomo¶æ bez podpisu"
 
-#: src/quote_fmt.c:59
+#: src/quote_fmt.c:58
 msgid ""
 "Insert expr if x is set\n"
 "x is one of the characters above after %"
@@ -6205,35 +6301,35 @@ msgstr ""
 "Wstaw `expr' je¶li `x' jest ustawione\n"
 "`x' jest jednym ze znaków po %"
 
-#: src/quote_fmt.c:61
+#: src/quote_fmt.c:60
 msgid "Literal %"
 msgstr "Znak %"
 
-#: src/quote_fmt.c:62
+#: src/quote_fmt.c:61
 msgid "Literal backslash"
 msgstr "Znak odwóconego uko¶nika"
 
-#: src/quote_fmt.c:63
+#: src/quote_fmt.c:62
 msgid "Literal question mark"
 msgstr "Pytajnik"
 
-#: src/quote_fmt.c:64
+#: src/quote_fmt.c:63
 msgid "Literal pipe"
 msgstr "Znak rury"
 
-#: src/quote_fmt.c:65
+#: src/quote_fmt.c:64
 msgid "Literal opening curly brace"
 msgstr "Znak otwarcia krêconego nawiasu"
 
-#: src/quote_fmt.c:66
+#: src/quote_fmt.c:65
 msgid "Literal closing curly brace"
 msgstr "Znak zamkniêcia krêconego nawiasu"
 
-#: src/quote_fmt.c:68
+#: src/quote_fmt.c:67
 msgid "Insert File"
 msgstr "Wstaw plik"
 
-#: src/quote_fmt.c:69
+#: src/quote_fmt.c:68
 msgid "Insert program output"
 msgstr "Wstaw wy¶cie programu"
 
@@ -6326,33 +6422,37 @@ msgstr "Podpis wykonany w %s\n"
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Odcisk klucza: %s\n"
 
-#: src/select-keys.c:102
+#: src/select-keys.c:103
 #, c-format
 msgid "Please select key for `%s'"
 msgstr "Wybierz klucz dla `%s'"
 
-#: src/select-keys.c:105
+#: src/select-keys.c:106
 #, c-format
 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
 msgstr "Zbieranie informacji dla `%s' ... %c"
 
-#: src/select-keys.c:271
+#: src/select-keys.c:273
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Wybierz klucze"
 
-#: src/select-keys.c:298
+#: src/select-keys.c:300
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID klucza"
 
-#: src/select-keys.c:301
+#: src/select-keys.c:303
 msgid "Val"
 msgstr "Val"
 
-#: src/select-keys.c:444
+#: src/select-keys.c:323
+msgid " List all keys "
+msgstr " Wypisz wszystkie klawisze "
+
+#: src/select-keys.c:453
 msgid "Add key"
 msgstr "Dodaj klucz"
 
-#: src/select-keys.c:445
+#: src/select-keys.c:454
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Wprowad¼ innego u¿ytkownika lub ID klucza:"
 
@@ -6438,11 +6538,11 @@ msgstr "Pokazuj tylko stare wiadomo
 msgid " contains "
 msgstr " zawiera "
 
-#: src/send.c:313
+#: src/send.c:311
 msgid "SMTP AUTH failed\n"
 msgstr "Komenda SMTP AUTH nie powiod³a siê\n"
 
-#: src/send.c:325
+#: src/send.c:323
 msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
 msgstr "B³±d podczas wysy³ania QUIT\n"
 
@@ -6454,53 +6554,53 @@ msgstr "Wykonywanie POP przez SMTP"
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "POP przed SMTP"
 
-#: src/send.c:449 src/send.c:450 src/send.c:647
+#: src/send.c:449 src/send.c:450 src/send.c:648
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Wychodzenie..."
 
-#: src/send.c:483 src/send.c:547
+#: src/send.c:484 src/send.c:548
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Wysy³anie wiadomo¶ci (%d / %d bajtów)"
 
-#: src/send.c:570
+#: src/send.c:571
 msgid "Sending message"
 msgstr "Wysy³anie wiadomo¶ci"
 
-#: src/send.c:616
+#: src/send.c:617
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "£±czenie z serwerem SMTP: %s ..."
 
-#: src/send.c:618
+#: src/send.c:619
 msgid "Connecting"
 msgstr "Pod³±czanie"
 
-#: src/send.c:622
+#: src/send.c:623
 msgid "Sending HELO..."
 msgstr "Wysy³anie HELO..."
 
-#: src/send.c:623 src/send.c:627 src/send.c:631
+#: src/send.c:624 src/send.c:628 src/send.c:632
 msgid "Authenticating"
 msgstr "Autentykacja"
 
-#: src/send.c:626
+#: src/send.c:627
 msgid "Sending EHLO..."
 msgstr "Wysy³anie EHLO..."
 
-#: src/send.c:634
+#: src/send.c:635
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Wysy³anie MAIL FROM..."
 
-#: src/send.c:635 src/send.c:639 src/send.c:644
+#: src/send.c:636 src/send.c:640 src/send.c:645
 msgid "Sending"
 msgstr "Wysy³anie"
 
-#: src/send.c:638
+#: src/send.c:639
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Wysy³anie RCPT TO..."
 
-#: src/send.c:643
+#: src/send.c:644
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Wysy³anie DATA"
 
@@ -6529,11 +6629,11 @@ msgstr "Spr_awdzam podpis"
 msgid "%s%s%s from \"%s\""
 msgstr "%s%s%s od \"%s\""
 
-#: src/sourcewindow.c:64
+#: src/sourcewindow.c:66
 msgid "Source of the message"
 msgstr "¬ród³o wiadomo¶ci"
 
-#: src/sourcewindow.c:127
+#: src/sourcewindow.c:133
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr "%s - ¬ród³o"
@@ -6574,360 +6674,509 @@ msgstr "Wybierz wszystkie pasuj
 msgid "AND search"
 msgstr "I szukaj"
 
-#: src/summary_search.c:317
+#: src/summary_search.c:319
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek listy; zacz±æ od koñca?"
 
-#: src/summary_search.c:319
+#: src/summary_search.c:321
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Osi±gniêto koniec listy; zacz±æ od pocz±tku?"
 
-#: src/summaryview.c:395
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/_Odpowiedz"
 
-#: src/summaryview.c:396
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/Odpowied¼ do"
 
-#: src/summaryview.c:397
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Odpowied¼ do/_Wszystkich"
 
-#: src/summaryview.c:398
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Odpowiedz do/_Nadawcy"
 
-#: src/summaryview.c:399
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Odpowiedz do/_Listy mailingowej"
 
-#: src/summaryview.c:401
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr "/Odpowiedz na grupy oraz nadawcy"
 
-#: src/summaryview.c:403
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Prze_ka¿"
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/Redirect"
 msgstr "/Przekieruj"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Prz_eedytuj"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/_Przenie¶..."
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/_Kopiuj..."
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Usuñ wiadomo¶æ z grup"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/_Wykonaj"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Zaznacz"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Zaznacz/_Zaznacz"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Zaznacz/_Odznacz"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Zaznacz/---"
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako niep_rzeczytane"
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz jako prz_eczytane"
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako prz_eczytane"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Zaznacz/Ignoruj w±tek"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Zaznacz/Przestañ ignorowaæ w±tek"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/Kolor pod¶wiet_lenia"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:436
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:438
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Twórz now± regu³ê f_iltra"
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:439
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Twórz now± regu³ê f_iltra/_Automatycznie"
 
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Twórz now± regu³ê f_iltra/z _Od"
 
-#: src/summaryview.c:433
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Twórz now± regu³ê f_iltra/z _Do"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:445
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Twórz regu³ê filtra/z _Tematu"
 
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/summaryview.c:451
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "Poka¿ ¼ród³_o"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:452
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "Ca³y nag³ówek"
 
-#: src/summaryview.c:445
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Drukuj..."
 
-#: src/summaryview.c:447
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/_Wybierz wszystkie"
 
-#: src/summaryview.c:448
+#: src/summaryview.c:458
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Wybierz w±_tek"
 
-#: src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:462
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/summaryview.c:453
-msgid "U"
-msgstr "U"
-
 #. S_COL_SIZE
-#: src/summaryview.c:459
+#: src/summaryview.c:469
 msgid "No."
 msgstr "Nr"
 
 #. S_COL_SCORE
-#: src/summaryview.c:461
+#: src/summaryview.c:471
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
+#: src/summaryview.c:480
+#, fuzzy
+msgid "all messages"
+msgstr "Wszystkie wiadomo¶ci"
+
+#: src/summaryview.c:481 src/summaryview.c:482
+msgid "messages whose age is greather than #"
+msgstr "wiadomo¶ci których wiek jest wiêkszy ni¿ #"
+
+#: src/summaryview.c:483
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w tre¶ci wiadomo¶ci"
+
+#: src/summaryview.c:484
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w ca³ej wiadomo¶ci"
+
+#: src/summaryview.c:485
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr "wiadomo¶ci skopiowane do S"
+
+#: src/summaryview.c:486
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "wiadomo¶æ jest albo do: albo kopia: do S"
+
+#: src/summaryview.c:487
+msgid "deleted messages"
+msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
+
+#. * how I can filter deleted messages *
+#: src/summaryview.c:488
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu nadawcy"
+
+#: src/summaryview.c:489
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "prawdziwe je¶li \"S\" powiedzie siê"
+
+#: src/summaryview.c:490
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "wiadomo¶ci od u¿ytkownika S"
+
+#: src/summaryview.c:491
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "przekazane wiadomo¶ci"
+
+#: src/summaryview.c:492
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± nag³ówek S"
+
+#: src/summaryview.c:493
+msgid "messages which contain S in Message-Id header"
+msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu nag³ówka"
+
+#: src/summaryview.c:494
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w nag³ówków w-odpowiedzi-na"
+
+#: src/summaryview.c:495
+msgid "locked messages"
+msgstr "zablokowane wiadomo¶ci"
+
+#: src/summaryview.c:496
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "wiadomo¶ci które s± w grupie S"
+
+#: src/summaryview.c:497
+msgid "new messages"
+msgstr "nowe wiadomo¶ci"
+
+#: src/summaryview.c:498
+msgid "old messages"
+msgstr "stare wiadomo¶ci"
+
+#: src/summaryview.c:499
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "wiadomo¶ci na które odpowiedziano"
+
+#: src/summaryview.c:500
+msgid "read messages"
+msgstr "przeczytanych wiadomo¶ci"
+
+#: src/summaryview.c:501
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w tytule"
+
+#: src/summaryview.c:502
+msgid "messages whose score is equal to #"
+msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest równa #"
+
 #: src/summaryview.c:503
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest wiêksza od #"
+
+#: src/summaryview.c:504
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest ni¿sza od #"
+
+#: src/summaryview.c:505
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest równa #"
+
+#: src/summaryview.c:506
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest wiêksza od #"
+
+#: src/summaryview.c:507
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest mniejsza od #"
+
+#: src/summaryview.c:508
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "wiadomosci które zosta³y wys³ane do S"
+
+#: src/summaryview.c:509
+msgid "marked messages"
+msgstr "zaznaczone wiadomo¶ci"
+
+#: src/summaryview.c:510
+msgid "unread messages"
+msgstr "nieprzeczytane wiadomo¶ci"
+
+#: src/summaryview.c:511
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku Referencje"
+
+#: src/summaryview.c:512
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku X-Label"
+
+#: src/summaryview.c:514
+msgid "logical AND operator"
+msgstr "operator logiczny AND (I/Oraz)"
+
+#: src/summaryview.c:515
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "operator logiczny LUB"
+
+#: src/summaryview.c:516
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "logiczny operator NIE"
+
+#: src/summaryview.c:517
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "szukanie z rozró¿nieniem na wielko¶æ liter"
+
+#: src/summaryview.c:524
+msgid "Extended Search symbols"
+msgstr "Symbole rozszerzonego wyszukiwania"
+
+#: src/summaryview.c:573
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "W³±cz/Wy³±cz pasek szybkiego wyszukiwania"
 
-#: src/summaryview.c:831
+#: src/summaryview.c:657
+msgid "Extended Symbols"
+msgstr "Rozszerzone znaki"
+
+#: src/summaryview.c:910
 msgid "Process mark"
 msgstr "Znacznik procesu"
 
-#: src/summaryview.c:832
+#: src/summaryview.c:911
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "Niektóre znaki s± pozostawione. Przefiltrowaæ?"
 
-#: src/summaryview.c:879
+#: src/summaryview.c:958
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Skanowanie katalogu (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1272 src/summaryview.c:1316
+#: src/summaryview.c:1353 src/summaryview.c:1397
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1273
+#: src/summaryview.c:1354
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Nie znaleziono nieprzeczytanych wiadomo¶ci. Szukaæ od koñca?"
 
-#: src/summaryview.c:1285 src/summaryview.c:1329
+#: src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1410
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "B³±d wewnêtrzny: niespodziewana warto¶æ w prefs_common."
 "next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1293
+#: src/summaryview.c:1374
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1317
+#: src/summaryview.c:1398
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nie znaleziono nieprzeczytanych wiadomo¶ci. I¶æ do nastêpnego folderu?"
 
-#: src/summaryview.c:1359 src/summaryview.c:1383
+#: src/summaryview.c:1440 src/summaryview.c:1464
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Brak nowych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1360
+#: src/summaryview.c:1441
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Nie znaleziono nowych wiadomo¶ci. Szukaæ od koñca?"
 
-#: src/summaryview.c:1369
+#: src/summaryview.c:1450
 msgid "No new messages."
 msgstr "Brak nowych wiadomo¶ci."
 
-#: src/summaryview.c:1384
+#: src/summaryview.c:1465
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nie znaleziono nowych wiadomo¶ci. I¶æ do nastêpnego folderu?"
 
-#: src/summaryview.c:1386
+#: src/summaryview.c:1467
 msgid "Search again"
 msgstr "Szukaj ponownie"
 
-#: src/summaryview.c:1415 src/summaryview.c:1440
+#: src/summaryview.c:1496 src/summaryview.c:1521
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Brak zaznaczonych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1416
+#: src/summaryview.c:1497
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Nie znaleziono zaznaczonych wiadomo¶ci. Szukaæ od koñca?"
 
-#: src/summaryview.c:1425 src/summaryview.c:1450
+#: src/summaryview.c:1506 src/summaryview.c:1531
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Brak zaznaczonych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1441
+#: src/summaryview.c:1522
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Nie znaleziono zaznaczonych wiadomo¶ci. Szukaæ od pocz±tku?"
 
-#: src/summaryview.c:1465 src/summaryview.c:1490
+#: src/summaryview.c:1546 src/summaryview.c:1571
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Brak kolorowanych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1466
+#: src/summaryview.c:1547
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Nie znaleziono kolorowanych wiadomo¶ci. Szukaæ od koñca?"
 
-#: src/summaryview.c:1475 src/summaryview.c:1500
+#: src/summaryview.c:1556 src/summaryview.c:1581
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Brak kolorowanych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1491
+#: src/summaryview.c:1572
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Brak kolorowanych wiadomo¶ci. Szukaæ od pocz±tku?"
 
-#: src/summaryview.c:1704
+#: src/summaryview.c:1785
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "£±czenie wiadomo¶ci wg tematu..."
 
-#: src/summaryview.c:1864
+#: src/summaryview.c:1953
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d usuniêto"
 
-#: src/summaryview.c:1868
+#: src/summaryview.c:1957
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d przeniesiono"
 
-#: src/summaryview.c:1869 src/summaryview.c:1876
+#: src/summaryview.c:1958 src/summaryview.c:1965
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1874
+#: src/summaryview.c:1963
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d skopiowano"
 
-#: src/summaryview.c:1889
+#: src/summaryview.c:1978
 msgid " item selected"
 msgstr " element wybrany"
 
-#: src/summaryview.c:1891
+#: src/summaryview.c:1980
 msgid " items selected"
 msgstr " elementów wybrano"
 
-#: src/summaryview.c:1908
+#: src/summaryview.c:1997
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nowych, %d nieprzeczytanych, razem %d (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1914
+#: src/summaryview.c:2003
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d nowych, %d nieprzeczytanych, %d razem"
 
-#: src/summaryview.c:2083
+#: src/summaryview.c:2172
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Sortowanie podsumowania..."
 
-#: src/summaryview.c:2153
+#: src/summaryview.c:2242
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Ustawianie podsumowania z danych wiadomo¶ci..."
 
-#: src/summaryview.c:2283
+#: src/summaryview.c:2369
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Bez daty)"
 
-#: src/summaryview.c:2916
+#: src/summaryview.c:2972
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Nie jeste¶ autorem artyku³u\n"
 
-#: src/summaryview.c:3017
+#: src/summaryview.c:3062
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Usuñ wiadomo¶æ(-ci)"
 
-#: src/summaryview.c:3018
+#: src/summaryview.c:3063
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wiadomo¶æ(-ci) z wysypiska?"
 
-#: src/summaryview.c:3061
+#: src/summaryview.c:3115
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Kasowanie powielonych wiadomo¶ci..."
 
-#: src/summaryview.c:3197
+#: src/summaryview.c:3227
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Folder docelowy taki sam jak bie¿±cy."
 
-#: src/summaryview.c:3294
+#: src/summaryview.c:3304
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Folder docelowy taki sam jak bie¿±cy."
 
-#: src/summaryview.c:3344
+#: src/summaryview.c:3352
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Wybieranie wszystkich wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:3402
+#: src/summaryview.c:3410
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Dodaj lub Nadpisz"
 
-#: src/summaryview.c:3403
+#: src/summaryview.c:3411
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Dodaæ do, czy nadpisaæ istniej±cy plik?"
 
-#: src/summaryview.c:3404
+#: src/summaryview.c:3412
 msgid "Append"
 msgstr "Dodaj"
 
-#: src/summaryview.c:3412 src/summaryview.c:3416 src/summaryview.c:3433
+#: src/summaryview.c:3420 src/summaryview.c:3424 src/summaryview.c:3441
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku '%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3452
+#: src/summaryview.c:3460
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6936,7 +7185,7 @@ msgstr ""
 "Podaj polecenie wydruku:\n"
 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
 
-#: src/summaryview.c:3458
+#: src/summaryview.c:3466
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6945,23 +7194,23 @@ msgstr ""
 "B³êdne polecenie wydruku:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3696
+#: src/summaryview.c:3705
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Tworzenie w±tków..."
 
-#: src/summaryview.c:3792
+#: src/summaryview.c:3803
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Odw±tkowanie..."
 
-#: src/summaryview.c:3921
+#: src/summaryview.c:3936
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Nie zdefiniowana regu³ filtrowania."
 
-#: src/summaryview.c:3928
+#: src/summaryview.c:3945
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtowanie..."
 
-#: src/summaryview.c:5423
+#: src/summaryview.c:5341
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -6969,3 +7218,172 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "B³±d regularnego wyra¿enia (regexp):\n"
 "%s"
+
+#: src/toolbar.c:147 src/toolbar.c:1481
+msgid "Receive Mail on all Accounts"
+msgstr "Pobierz now± pocztê ze wszystkich kont"
+
+#: src/toolbar.c:148 src/toolbar.c:1487
+msgid "Receive Mail on current Account"
+msgstr "Odbierz now± pocztê z bie¿±cego konta"
+
+#: src/toolbar.c:149 src/toolbar.c:1493
+msgid "Send Queued Message(s)"
+msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ(-ci) z kolejki"
+
+#: src/toolbar.c:150 src/toolbar.c:1506
+msgid "Compose Email"
+msgstr "Pisz Emaila"
+
+#: src/toolbar.c:151 src/toolbar.c:1510
+msgid "Compose News"
+msgstr "Pisz posta"
+
+#: src/toolbar.c:152 src/toolbar.c:1516
+msgid "Reply to Message"
+msgstr "Odpowiedz na wiadomo¶æ"
+
+#: src/toolbar.c:153 src/toolbar.c:1537
+msgid "Reply to Sender"
+msgstr "Odpowiedz nadawcy"
+
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1558
+msgid "Reply to All"
+msgstr "Odpowiedz wszystkim"
+
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1579
+msgid "Reply to Mailing-list"
+msgstr "Odpowiedz Grupie Mailingowej"
+
+#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1600
+msgid "Forward Message"
+msgstr "Przeka¿ wiadomo¶æ"
+
+#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1621
+msgid "Delete Message"
+msgstr "Usuñ wiadomo¶æ"
+
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1633
+msgid "Goto Next Message"
+msgstr "Id¼ do nastêpnej wiadomo¶ci"
+
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1641
+msgid "Send Message"
+msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ"
+
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1647
+msgid "Put into queue folder and send later"
+msgstr "Umie¶æ w katalogu kolejki i wy¶lij pó¼niej"
+
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1653
+msgid "Save to draft folder"
+msgstr "Zapisz w katalogu szablonów"
+
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1659
+msgid "Insert file"
+msgstr "Wstaw plik"
+
+#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1665
+msgid "Attach file"
+msgstr "Do³±cz plik"
+
+#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1671
+msgid "Insert signature"
+msgstr "Wstaw podpis"
+
+#: src/toolbar.c:167 src/toolbar.c:1677
+msgid "Edit with external editor"
+msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
+
+#: src/toolbar.c:168 src/toolbar.c:1683
+msgid "Wrap all long lines"
+msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
+
+#: src/toolbar.c:171
+msgid "Sylpheed Actions Feature"
+msgstr "Mo¿liwo¶ci Akcji Sylpheed"
+
+#: src/toolbar.c:191
+msgid "/Reply with _quote"
+msgstr "/Odpowiedz z _cytatem"
+
+#: src/toolbar.c:192
+msgid "/_Reply without quote"
+msgstr "/Odpowiedz bez _cytatu"
+
+#: src/toolbar.c:196
+msgid "/Reply to all with _quote"
+msgstr "/Odpowiedz wszystkim z _cytatem"
+
+#: src/toolbar.c:197
+msgid "/_Reply to all without quote"
+msgstr "/Odpowiedz wszystkim bez _cytatu"
+
+#: src/toolbar.c:201
+msgid "/Reply to list with _quote"
+msgstr "/Odpowiedz grupie z _cytatem"
+
+#: src/toolbar.c:202
+msgid "/_Reply to list without quote"
+msgstr "/Odpowiedz grupie bez _cytatu"
+
+#: src/toolbar.c:206
+msgid "/Reply to sender with _quote"
+msgstr "/Odpowiedz nadawc_y z cytatem"
+
+#: src/toolbar.c:207
+msgid "/_Reply to sender without quote"
+msgstr "/Odpowiedz nadawc_y bez cytatu"
+
+#: src/toolbar.c:211
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr "/_Przeka¿ wiadomo¶æ (jako tekst wiadomo¶ci)"
+
+#: src/toolbar.c:212
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/Przeka¿ jako z_a³±cznik"
+
+#: src/toolbar.c:347
+msgid "Get"
+msgstr ""
+
+#: src/toolbar.c:348
+msgid "Get All"
+msgstr "Pobierz wszystkie"
+
+#: src/toolbar.c:351
+msgid "Email"
+msgstr "Email"
+
+#: src/toolbar.c:353 src/toolbar.c:445
+msgid "Reply"
+msgstr "Odpowied¼"
+
+#: src/toolbar.c:354 src/toolbar.c:446
+msgid "All"
+msgstr "Wszystkie"
+
+#: src/toolbar.c:355 src/toolbar.c:447
+msgid "Sender"
+msgstr "Nadawca"
+
+#: src/toolbar.c:398
+msgid "Send later"
+msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
+
+#: src/toolbar.c:399
+msgid "Draft"
+msgstr "Szablon"
+
+#: src/toolbar.c:402
+msgid "Attach"
+msgstr "Za³±cznik"
+
+#: src/toolbar.c:406
+msgid "Linewrap"
+msgstr "Zaginanie wierszy"
+
+#: src/toolbar.c:1498
+msgid "News"
+msgstr "News"
+