update message catalogs
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 29 Sep 2002 06:27:01 +0000 (06:27 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 29 Sep 2002 06:27:01 +0000 (06:27 +0000)
po/bg.po
po/sr.po

index 977975d23e5642532d24afeb9040984c4c18f209..b9e9a0bfa557d4d2f2b0685a40960ed0898c09a7 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,10 +5,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-09-22 09:53+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-09-28 12:12+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
-"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
+"Language-Team: Bulgarian <lug-bg@linux-bulgaria.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -61,25 +61,23 @@ msgstr ""
 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#. Button panel
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2960 src/compose.c:5615
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2923 src/compose.c:5687
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2051
-#: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841 src/mimeview.c:899
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2217
+#: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
-#: src/prefs_common.c:3204 src/prefs_common.c:3373 src/prefs_common.c:3703
+#: src/prefs_common.c:3237 src/prefs_common.c:3406 src/prefs_common.c:3736
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
 #: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
-#: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
-#: src/summaryview.c:3289
+#: src/prefs_toolbar.c:877 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -101,18 +99,18 @@ msgid ""
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
 msgstr ""
 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
-"â 'G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
+"â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4462 src/compose.c:4633 src/editaddress.c:774
+#: src/compose.c:4425 src/compose.c:4596 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
 #: src/select-keys.c:299
 msgid "Name"
 msgstr "Èìå"
 
-#: src/account.c:528 src/prefs_account.c:886
+#: src/account.c:528 src/prefs_account.c:908
 msgid "Protocol"
 msgstr "Ïðîòîêîë"
 
@@ -137,14 +135,14 @@ msgstr "
 #: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:848
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:873
 msgid "Down"
 msgstr "Íàäîëó"
 
 #: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:844
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:869
 msgid "Up"
 msgstr "Íàãîðå"
 
@@ -154,7 +152,7 @@ msgstr "
 
 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
-#: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1656
+#: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1661
 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:244
 msgid "Close"
 msgstr "Çàòâîðè"
@@ -168,23 +166,23 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
 #: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2836 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793 src/compose.c:6137
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
-#: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
-#: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304
-#: src/mainwindow.c:2256 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
+#: src/compose.c:2799 src/compose.c:3277 src/compose.c:5865 src/compose.c:6228
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:798 src/folderview.c:2115
+#: src/folderview.c:2178 src/folderview.c:2285 src/folderview.c:2419
+#: src/folderview.c:2455 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1453
+#: src/mainwindow.c:3065 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
-#: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
-#: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
-#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:1220
+#: src/summaryview.c:1264 src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1331
+#: src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1388 src/summaryview.c:1413
+#: src/summaryview.c:1438 src/summaryview.c:2926
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:686 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793
-#: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
-#: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
+#: src/account.c:686 src/compose.c:3277 src/compose.c:5865
+#: src/folderview.c:2115 src/folderview.c:2178 src/folderview.c:2285
+#: src/folderview.c:2419 src/folderview.c:2455
 msgid "+No"
 msgstr "+Íå"
 
@@ -192,7 +190,7 @@ msgstr "+
 msgid "Add Address to Book"
 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5101 src/select-keys.c:300
+#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:296
 msgid "Address"
 msgstr "Àäðåñ"
 
@@ -206,26 +204,26 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2960 src/compose.c:5616 src/compose.c:6295 src/compose.c:6333
+#: src/compose.c:2923 src/compose.c:5688 src/compose.c:6393 src/compose.c:6431
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
-#: src/mainwindow.c:2051 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
-#: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3205 src/prefs_common.c:3704
+#: src/mainwindow.c:2217 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838
+#: src/mimeview.c:896 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
+#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3238 src/prefs_common.c:3737
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
 #: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
-#: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3289
+#: src/prefs_toolbar.c:878 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
+#: src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:3295
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:502 src/mainwindow.c:405
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:518
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Ôàéë"
 
@@ -245,8 +243,8 @@ msgstr "/_
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _Ñúðâúð"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:506
-#: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:516
+#: src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:535
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Ôàéë/---"
 
@@ -262,12 +260,12 @@ msgstr "/_
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_Ôàéë/_Çàïàçè"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:507
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:517
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Ôàéë/_Çàòâîðè"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:509 src/mainwindow.c:426
+#: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:539
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
 
@@ -275,16 +273,16 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:514 src/mainwindow.c:427
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:524 src/mainwindow.c:540
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Êîïèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:515
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:525
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:512 src/compose.c:595
-#: src/mainwindow.c:430
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:522 src/compose.c:605
+#: src/mainwindow.c:543
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
 
@@ -320,9 +318,9 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Àäðåñ/_Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:631
-#: src/mainwindow.c:640 src/mainwindow.c:651 src/mainwindow.c:653
-#: src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:748
+#: src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:768 src/mainwindow.c:770
+#: src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:775
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
 
@@ -342,11 +340,11 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:686
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:807
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Ïîìîù"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:700
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:821
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Îòíîñíî"
 
@@ -363,18 +361,18 @@ msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Íîâà _Ïàïêà"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:496
-#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:264 src/folderview.c:273
-#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:281 src/folderview.c:283
-#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:297 src/folderview.c:301
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:313 src/folderview.c:317
-#: src/folderview.c:319 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
-#: src/summaryview.c:403 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:427
-#: src/summaryview.c:433 src/summaryview.c:436
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:506
+#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:263 src/folderview.c:272
+#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:280 src/folderview.c:282
+#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:296 src/folderview.c:300
+#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:312 src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:318 src/summaryview.c:396 src/summaryview.c:399
+#: src/summaryview.c:401 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:440
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:400
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:404
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Èçòðèé"
 
@@ -398,7 +396,8 @@ msgstr "/
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5102 src/prefs_common.c:2690
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5136 src/prefs_common.c:2722
+#: src/toolbar.c:102
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
@@ -406,13 +405,12 @@ msgstr "
 msgid "Name:"
 msgstr "Èìå:"
 
-#. Buttons
 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
 #: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
 #: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
-#: src/prefs_toolbar.c:805 src/toolbar.c:305
+#: src/prefs_toolbar.c:830 src/toolbar.c:246
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèé"
 
@@ -420,21 +418,20 @@ msgstr "
 msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1333 src/compose.c:3014
-#: src/compose.c:4280 src/compose.c:4981 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1340 src/compose.c:2977
+#: src/compose.c:4243 src/compose.c:4946 src/headerview.c:55
 #: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1317 src/compose.c:3013
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1324 src/compose.c:2976
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1320
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1327
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#. Confirm deletion
 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
@@ -447,16 +444,16 @@ msgstr "
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2836
-#: src/compose.c:6137 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
-#: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304 src/mainwindow.c:2256
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2799
+#: src/compose.c:6228 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:798 src/inc.c:170
+#: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1453 src/mainwindow.c:3065
 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
-#: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
-#: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
-#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:1220
+#: src/summaryview.c:1264 src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1331
+#: src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1388 src/summaryview.c:1413
+#: src/summaryview.c:1438 src/summaryview.c:2926
 msgid "No"
 msgstr "Íå"
 
@@ -479,7 +476,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/addressbook.c:2082
 msgid "Folder only"
-msgstr "Ñàìî ïàïêà"
+msgstr "Ïàïêà ñàìî"
 
 #: src/addressbook.c:2082
 msgid "Folder and Addresses"
@@ -531,8 +528,8 @@ msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
-"Could not convert address book\n"
-"è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
+"Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
+"è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
 
 #: src/addressbook.c:2842
 msgid "Addressbook conversion error"
@@ -550,7 +547,7 @@ msgstr "
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
 
-#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1015
+#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1022
 msgid "Interface"
 msgstr "Èíòåðôåéñ"
 
@@ -571,9 +568,8 @@ msgstr "EMail 
 msgid "Group"
 msgstr "Ãðóïà"
 
-#. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
-#: src/prefs_account.c:1890
+#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:346
+#: src/prefs_account.c:1942
 msgid "Folder"
 msgstr "Ïàïêà"
 
@@ -597,10 +593,9 @@ msgstr "
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
 
-#. Go fer it
 #: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
-msgstr ""
+msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
 
 #: src/addrgather.c:221
 msgid "Addresses gathered successfully."
@@ -616,6 +611,9 @@ msgid ""
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
+"Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
+"îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
+"ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
 
 #: src/addrgather.c:345
 msgid "Folder :"
@@ -645,7 +643,6 @@ msgstr "
 msgid "Address Count"
 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
 
-#. Create notebook pages
 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
 #: src/messageview.c:331
 msgid "Warning"
@@ -661,13 +658,12 @@ msgstr "
 
 #: src/addrgather.c:588
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr ""
+msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/addrgather.c:596
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr ""
+msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
 
-#. Old address book
 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
 msgid "Common address"
 msgstr "Îáùè àäðåñè"
@@ -676,11 +672,11 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5793 src/main.c:494
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5865 src/main.c:494
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3312 src/inc.c:539
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3275 src/inc.c:539
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
@@ -716,383 +712,379 @@ msgstr "
 msgid "Brown"
 msgstr "Êàôÿâ"
 
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
-#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4241
+#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4280
 msgid "None"
 msgstr "Íèêîé"
 
-#: src/compose.c:494
+#: src/compose.c:504
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Äîáàâè..."
 
-#: src/compose.c:495
+#: src/compose.c:505
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Ìàõíè"
 
-#: src/compose.c:497 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
-#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
+#: src/compose.c:507 src/folderview.c:264 src/folderview.c:284
+#: src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
 
-#: src/compose.c:503
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Ôàéë/_Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:504
+#: src/compose.c:514
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Ôàéë/_Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:505
+#: src/compose.c:515
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:510
+#: src/compose.c:520
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
 
-#: src/compose.c:511
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:523
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:526
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
 
-#: src/compose.c:518 src/mainwindow.c:428
+#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:541
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/compose.c:520
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:525
+#: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:535
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:540
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:545
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:550
+#: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:555
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:560
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:565
+#: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:570
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:575
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:580
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:608
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:603
+#: src/compose.c:613
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/_Ñïåëèíã"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/_Ñïåëèíã/---"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
 
-#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:428
+#: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:547 src/summaryview.c:432
 msgid "/_View"
 msgstr "/_Èçãëåä"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:628
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/_Èçãëåä/Äî"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/_Èçãëåä/_Cc"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/_Èçãëåä/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/_Èçãëåä/_Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/mainwindow.c:452
-#: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:483 src/mainwindow.c:507
-#: src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:593
+#: src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/compose.c:636 src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:568 src/mainwindow.c:596 src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:702 src/mainwindow.c:706
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/---"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:625
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ëèíèÿ"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
 
-#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:596
+#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
-#: src/compose.c:634 src/compose.c:640 src/compose.c:645 src/compose.c:647
-#: src/compose.c:651 src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/mainwindow.c:601
-#: src/mainwindow.c:603 src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:614
-#: src/mainwindow.c:619
+#: src/compose.c:644 src/compose.c:650 src/compose.c:655 src/compose.c:657
+#: src/compose.c:661 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:716 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:729
+#: src/mainwindow.c:731 src/mainwindow.c:736
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/---"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Äî"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Cc"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Êðèïòèðàé"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:666
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:670
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
 
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:671
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:629
+#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:746
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:676
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:652
+#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/compose.c:1017 src/compose.c:1102
+#: src/compose.c:1024 src/compose.c:1109
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
 
-#: src/compose.c:1198 src/procmsg.c:983
+#: src/compose.c:1205 src/procmsg.c:979
 msgid "Can't get text part\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
 
-#: src/compose.c:1323
+#: src/compose.c:1330
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Îòãîâîðè íà:"
 
-#: src/compose.c:1326 src/compose.c:4277 src/compose.c:4983
+#: src/compose.c:1333 src/compose.c:4240 src/compose.c:4948
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
 
-#: src/compose.c:1329
+#: src/compose.c:1336
 msgid "Followup-To:"
-msgstr ""
+msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1625
+#: src/compose.c:1588
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1637
+#: src/compose.c:1600
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1943
+#: src/compose.c:1899
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
 
-#: src/compose.c:1947
+#: src/compose.c:1903
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
 
-#: src/compose.c:1951
+#: src/compose.c:1907
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
 
-#: src/compose.c:1955
+#: src/compose.c:1911
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
 
-#: src/compose.c:1980
+#: src/compose.c:1936
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
 
-#: src/compose.c:2052 src/mimeview.c:465
+#: src/compose.c:2015 src/mimeview.c:462
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/compose.c:2651
+#: src/compose.c:2614
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
 
-#: src/compose.c:2653
+#: src/compose.c:2616
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2656
+#: src/compose.c:2619
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2680
+#: src/compose.c:2643
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1100,37 +1092,37 @@ msgstr ""
 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
 
-#: src/compose.c:2826
+#: src/compose.c:2789
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2834 src/compose.c:5029 src/messageview.c:331
-#: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:997 src/toolbar.c:297
+#: src/compose.c:2797 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:749
+#: src/prefs_common.c:1004 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2835
+#: src/compose.c:2798
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
 
-#: src/compose.c:2856
+#: src/compose.c:2819
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2902 src/compose.c:3531
+#: src/compose.c:2865 src/compose.c:3494
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè"
 
-#: src/compose.c:2943 src/procmsg.c:1333
+#: src/compose.c:2906 src/procmsg.c:1329
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
 
-#: src/compose.c:2957 src/messageview.c:408
+#: src/compose.c:2920 src/messageview.c:408
 msgid "Queueing"
 msgstr "Èç÷àêâàì"
 
-#: src/compose.c:2958
+#: src/compose.c:2921
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1138,32 +1130,32 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/compose.c:2964
+#: src/compose.c:2927
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2967
+#: src/compose.c:2930
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2983
+#: src/compose.c:2946
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3119 src/compose.c:3272 src/compose.c:3444 src/compose.c:3601
+#: src/compose.c:3082 src/compose.c:3235 src/compose.c:3407 src/compose.c:3564
 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
-#: src/procmsg.c:1314 src/utils.c:2038
+#: src/procmsg.c:1310 src/utils.c:2086 src/utils.c:2154
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà/òèïà íà ôàéëà\n"
 
-#: src/compose.c:3214
+#: src/compose.c:3177
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3313
+#: src/compose.c:3276
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
@@ -1171,177 +1163,146 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
 
-#: src/compose.c:3343
+#: src/compose.c:3306
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
 
-#: src/compose.c:3483
+#: src/compose.c:3446
 msgid "can't remove the old message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
 
-#: src/compose.c:3545
+#: src/compose.c:3508
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3555
+#: src/compose.c:3518
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:3693
+#: src/compose.c:3656
 msgid "can't find queue folder\n"
 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
 
-#: src/compose.c:3700 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:3663 src/messageview.c:274
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
 
-#: src/compose.c:3743
+#: src/compose.c:3706
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
 
-#: src/compose.c:4356 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4319 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4460 src/compose.c:4631 src/compose.c:5556
+#: src/compose.c:4423 src/compose.c:4594 src/compose.c:5628
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4461 src/compose.c:4632 src/mimeview.c:154
+#: src/compose.c:4424 src/compose.c:4595 src/mimeview.c:151
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:448
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:452
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4525
+#: src/compose.c:4488
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4545 src/prefs_filtering.c:492
+#: src/compose.c:4508 src/prefs_filtering.c:492
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#. header labels and entries
-#: src/compose.c:4682 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4645 src/prefs_account.c:1266 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#. attachment list
-#: src/compose.c:4684 src/mimeview.c:201
+#: src/compose.c:4647 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#. Others Tab
-#: src/compose.c:4686
+#: src/compose.c:4649
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4701 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
+#: src/compose.c:4664 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Òåìà"
 
-#: src/compose.c:4945
+#: src/compose.c:4910
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
+"%s"
 
-#: src/compose.c:5030
-msgid "Send message"
+#: src/compose.c:5088 src/toolbar.c:94
+msgid "Send Message"
 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:5036
-msgid "Send later"
-msgstr "... ïî êúñíî"
-
-#: src/compose.c:5037
+#: src/compose.c:5094 src/toolbar.c:95
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
 
-#: src/compose.c:5044
-msgid "Draft"
-msgstr "×åðíîâè"
-
-#: src/compose.c:5045
+#: src/compose.c:5100 src/toolbar.c:96
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:5054 src/compose.c:6333
-msgid "Insert"
-msgstr "Âìúêíè"
-
-#: src/compose.c:5055
+#: src/compose.c:5106 src/toolbar.c:97
 msgid "Insert file"
 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5062
-msgid "Attach"
-msgstr "Ïðèêðåïè"
-
-#: src/compose.c:5063
+#: src/compose.c:5112 src/toolbar.c:98
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5072 src/prefs_common.c:1745
-msgid "Signature"
-msgstr "Ïîäïèñ"
-
-#: src/compose.c:5073
+#: src/compose.c:5118 src/toolbar.c:99
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:5081 src/prefs_common.c:2873
-msgid "Editor"
-msgstr "Ðåäàêòîð"
-
-#: src/compose.c:5082
+#: src/compose.c:5124 src/toolbar.c:100
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:5090
-msgid "Linewrap"
-msgstr "Ïðåíåñè"
-
-#: src/compose.c:5091
+#: src/compose.c:5130 src/toolbar.c:101
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:5451
+#: src/compose.c:5523
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5469
+#: src/compose.c:5541
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5538
+#: src/compose.c:5610
 msgid "Property"
 msgstr "Ñâîéñòâî"
 
-#: src/compose.c:5583
+#: src/compose.c:5655
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5612
+#: src/compose.c:5684
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5613 src/prefs_toolbar.c:826
+#: src/compose.c:5685 src/prefs_toolbar.c:851
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5764
+#: src/compose.c:5836
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:5790
+#: src/compose.c:5862
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1352,70 +1313,73 @@ msgstr ""
 "Íàñèëñòâåíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5803
+#: src/compose.c:5875
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "Terminated process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5804
+#: src/compose.c:5876
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
 
-#. failed
-#: src/compose.c:5861
+#: src/compose.c:5933
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
 
-#: src/compose.c:5865
+#: src/compose.c:5937
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
 
-#: src/compose.c:5867
+#: src/compose.c:5939
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Pipe read failed\n"
 
-#: src/compose.c:6135 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:2254
+#: src/compose.c:6226 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:3063
 msgid "Offline warning"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6136 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:2255
+#: src/compose.c:6227 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:3064
 msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr ""
+msgstr "Ðàáîòèòå offline. Îòìÿíà?"
 
-#: src/compose.c:6240 src/compose.c:6261
+#: src/compose.c:6335 src/compose.c:6356
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6293
+#: src/compose.c:6391
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6294
+#: src/compose.c:6392
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6295
+#: src/compose.c:6393
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6295
+#: src/compose.c:6393
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6330
+#: src/compose.c:6428
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6332
+#: src/compose.c:6430
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6333
+#: src/compose.c:6431
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
+#: src/compose.c:6431 src/toolbar.c:289
+msgid "Insert"
+msgstr "Âìúêíè"
+
 #: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
@@ -1432,7 +1396,6 @@ msgstr "E-mail 
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
 
-#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
 #: src/editaddress.c:480
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
@@ -1462,7 +1425,6 @@ msgstr "E-Mail 
 msgid "Alias"
 msgstr "Ïñåâäîíèì"
 
-#. Buttons
 #: src/editaddress.c:710
 msgid "Move Up"
 msgstr "Íàãîðå"
@@ -1480,7 +1442,6 @@ msgstr "
 msgid "Clear"
 msgstr "Èç÷èñòè"
 
-#. value
 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
 #: src/prefs_matcher.c:393
 msgid "Value"
@@ -1571,12 +1532,12 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
-#: src/folderview.c:2211
+#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1843 src/folderview.c:1911
+#: src/folderview.c:2210
 msgid "New folder"
 msgstr "Íîâà ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913
+#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
 
@@ -1594,7 +1555,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1918
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1970
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1658,7 +1619,7 @@ msgstr "
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Ìàêñèìàëíè Entries"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:723
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:745
 msgid "Basic"
 msgstr "Îñíîâíè"
 
@@ -1700,11 +1661,11 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:101
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr ""
+msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
 
 #: src/exphtmldlg.c:104
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr ""
+msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
 
 #: src/exphtmldlg.c:107
 msgid "File exported successfully."
@@ -1729,10 +1690,12 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
+"%s"
 
 #: src/exphtmldlg.c:168
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
 
 #: src/exphtmldlg.c:318
 msgid "Select HTML Output File"
@@ -1744,9 +1707,9 @@ msgstr "HTML Output 
 
 #: src/exphtmldlg.c:443
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3693 src/prefs_common.c:4014
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3726 src/prefs_common.c:4052
 msgid "Default"
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
@@ -1756,19 +1719,19 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:468
 msgid "Custom"
-msgstr ""
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
 
 #: src/exphtmldlg.c:474
 msgid "Custom-2"
-msgstr ""
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
 
 #: src/exphtmldlg.c:480
 msgid "Custom-3"
-msgstr ""
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
 
 #: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-4"
-msgstr ""
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
 
 #: src/exphtmldlg.c:500
 msgid "Full Name Format"
@@ -1788,7 +1751,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:533
 msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr ""
+msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
 
 #: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Format User Attributes"
@@ -1806,12 +1769,11 @@ msgstr "
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
 
-#. Button panel
 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
 msgid "Prev"
 msgstr "Ïðåäèøåí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:307
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:248
 msgid "Next"
 msgstr "Ñëåäâàù"
 
@@ -1840,7 +1802,7 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
 
 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
-#: src/prefs_account.c:1176 src/prefs_filter.c:361
+#: src/prefs_account.c:1198 src/prefs_filter.c:361
 msgid " Select... "
 msgstr " Èçáåðè... "
 
@@ -1880,119 +1842,118 @@ msgstr "
 msgid "Select folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1042
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1041
 msgid "Inbox"
 msgstr "Âõîäÿùè"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1058
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1057
 msgid "Sent"
 msgstr "Èçïðàòåíè"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1074
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1073
 msgid "Queue"
 msgstr "×àêàùè"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1090
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1089
 msgid "Trash"
 msgstr "Êîø÷å"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1104
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1103
 msgid "Drafts"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:258 src/folderview.c:273 src/folderview.c:293
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
+#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:263 src/folderview.c:282
+#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:281
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:266 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
-#: src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:265 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
+#: src/folderview.c:321
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/_Ðàáîòÿ..."
 
-#: src/folderview.c:267
+#: src/folderview.c:266
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
+#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:291 src/folderview.c:311
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298
+#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:300
+#: src/folderview.c:279 src/folderview.c:299
 msgid "/R_escan folder tree"
 msgstr "/Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:303 src/folderview.c:319
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307 src/folderview.c:323
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:306 src/folderview.c:322
 msgid "/S_coring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:302
+#: src/folderview.c:301
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:313
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
 
-#: src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:315
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:318
+#: src/folderview.c:317
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:348
+#: src/folderview.c:347
 msgid "New"
 msgstr "Íîâè"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/folderview.c:349 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:348 src/prefs_summary_column.c:68
 msgid "Unread"
 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:350 src/selective_download.c:800
+#: src/folderview.c:349 src/selective_download.c:800
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:569
+#: src/folderview.c:568
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:2716 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:749 src/mainwindow.c:3525 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:2721 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:753 src/mainwindow.c:3530 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:796
+#: src/folderview.c:795
 msgid "Rescan folder tree"
 msgstr "Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/folderview.c:797
+#: src/folderview.c:796
 msgid ""
 "All previous settings for each folders will be lost.\n"
 "Continue?"
@@ -2000,53 +1961,53 @@ msgstr ""
 "Âñè÷êè ïðåäèøíè íàñòðîéêè çà âñÿêà ïàïêà ùå áúäàò èçãóáåíè.\n"
 "Ïðîäúëæàâàìå ëè?"
 
-#: src/folderview.c:803
+#: src/folderview.c:802
 msgid "Rescanning folder tree..."
 msgstr "Ïðåðàçãëåæäàì äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
 
-#: src/folderview.c:825
+#: src/folderview.c:824
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:903
+#: src/folderview.c:902
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5118
+#: src/folderview.c:1696 src/main.c:472 src/summaryview.c:5157
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr ""
+msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
 
-#: src/folderview.c:1846 src/folderview.c:1914 src/folderview.c:2215
+#: src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913 src/folderview.c:2214
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
 
-#: src/folderview.c:1851 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2220
+#: src/folderview.c:1850 src/folderview.c:1976 src/folderview.c:2219
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:1864 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1987
-#: src/folderview.c:2063 src/folderview.c:2232
+#: src/folderview.c:1863 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1986
+#: src/folderview.c:2062 src/folderview.c:2231
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/folderview.c:1871 src/folderview.c:2239
+#: src/folderview.c:1870 src/folderview.c:2238
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
 
-#: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2053
+#: src/folderview.c:1969 src/folderview.c:2052
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
 
-#: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2055
+#: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2054
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2113
+#: src/folderview.c:2112
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2055,16 +2016,16 @@ msgstr ""
 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
 
-#: src/folderview.c:2115
+#: src/folderview.c:2114
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2124
+#: src/folderview.c:2123
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2176
+#: src/folderview.c:2175
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2073,11 +2034,11 @@ msgstr ""
 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
 
-#: src/folderview.c:2178
+#: src/folderview.c:2177
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:2212
+#: src/folderview.c:2211
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2085,32 +2046,32 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
-" äîáàâåòå '/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
+" äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
 
-#: src/folderview.c:2284
+#: src/folderview.c:2283
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2285
+#: src/folderview.c:2284
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2418
+#: src/folderview.c:2417
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2419
+#: src/folderview.c:2418
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:2454
+#: src/folderview.c:2453
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2455
+#: src/folderview.c:2454
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
 
@@ -2162,7 +2123,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1013
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1017
 msgid "Done."
 msgstr "Ãîòîâî."
 
@@ -2177,7 +2138,7 @@ msgstr "
 
 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
 msgid "Normal Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
 
 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
 msgid "Bad Spellers Mode"
@@ -2254,7 +2215,7 @@ msgstr "
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1585
+#: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1592
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
 
@@ -2273,13 +2234,13 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
 msgid "Abcdef"
-msgstr "Àáâãäå"
+msgstr "Abcdef"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2224
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2230
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2267 src/summaryview.c:2270
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2273 src/summaryview.c:2276
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
 
@@ -2565,7 +2526,7 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:358
+#: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:359
 msgid "Standby"
 msgstr "Ãîòîâíîñò"
 
@@ -2584,7 +2545,7 @@ msgstr "
 
 #: src/inc.c:519
 msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
 #: src/inc.c:526
 msgid "Connection failed"
@@ -2594,7 +2555,6 @@ msgstr "
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
 
-#. S_COL_SCORE
 #: src/inc.c:534 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Çàêëþ÷åí"
@@ -2621,82 +2581,78 @@ msgstr "
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
 
-#: src/inc.c:710
+#: src/inc.c:711
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:738
+#: src/inc.c:739
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/inc.c:746
+#: src/inc.c:747
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:753
+#: src/inc.c:754
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:863 src/inc.c:932
+#: src/inc.c:864 src/inc.c:933
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:896
+#: src/inc.c:897
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
 
-#: src/inc.c:900
+#: src/inc.c:901
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:904
+#: src/inc.c:905
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:908
+#: src/inc.c:909
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:912
+#: src/inc.c:913
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:916
+#: src/inc.c:917
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:949
+#: src/inc.c:950
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
 
-#: src/inc.c:955
+#: src/inc.c:956
 msgid "Quitting"
 msgstr "Ïðåêúñâàì"
 
-#: src/inc.c:991
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "ñúîáùåíèå íå áåøå ïîëó÷åíî\n"
-
-#: src/inc.c:1026
+#: src/inc.c:1028
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1029
+#: src/inc.c:1031
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
 
-#: src/inc.c:1033
+#: src/inc.c:1035
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
 
-#: src/inc.c:1061
+#: src/inc.c:1063
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà\n"
 
@@ -2717,7 +2673,6 @@ msgstr ""
 msgid "Error clearing log\n"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñòâàíåòî íà ëîãà\n"
 
-#. for gettext
 #: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2799,675 +2754,730 @@ msgstr ""
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
 
-#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:2265
+#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:3074
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:406
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
 
-#: src/mainwindow.c:407
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:408
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
 
-#: src/mainwindow.c:410
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:411
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:413
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:414
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:415
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
 
-#: src/mainwindow.c:416
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:417
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:418
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
 
-#: src/mainwindow.c:420
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
 
-#: src/mainwindow.c:421
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
 
-#. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
-#: src/mainwindow.c:424
+#: src/mainwindow.c:537
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:429
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/mainwindow.c:431
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
 
-#: src/mainwindow.c:433
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:435
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
 
-#: src/mainwindow.c:436
+#: src/mainwindow.c:549
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:438
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
 
-#: src/mainwindow.c:440
+#: src/mainwindow.c:553
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
 
-#: src/mainwindow.c:442
+#: src/mainwindow.c:555
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:444
+#: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
 
-#: src/mainwindow.c:446
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:448
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:450
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
 
-#: src/mainwindow.c:453
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:454
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:573
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:574
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:577
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
 
-#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:579
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:468
+#: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:582
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:471 src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:584 src/mainwindow.c:587
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:585
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:586
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:588
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:477
+#: src/mainwindow.c:590
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:591
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:592
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:593
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:481
+#: src/mainwindow.c:594
 msgid "/_View/Set display _item..."
 msgstr "/_Èçãëåä/Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:597
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:495
-#: src/mainwindow.c:500 src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:605 src/mainwindow.c:608
+#: src/mainwindow.c:613 src/mainwindow.c:618
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:601
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:611
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:614
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:616
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:619
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:630
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:628
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:631
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:639
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:641
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Central European (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/_Baltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:650
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Baltic (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:540
+#: src/mainwindow.c:653
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Greek (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:656
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Turkish (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:659
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:663
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:554
+#: src/mainwindow.c:667
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:675
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Simplified Chinese (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:577
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:580
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:582
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/summaryview.c:429
+#: src/mainwindow.c:703 src/summaryview.c:433
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:591
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_View/Show all _header"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
 
-#: src/mainwindow.c:594
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
 
-#: src/mainwindow.c:598
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:602
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:604
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
 
-#: src/mainwindow.c:607
-msgid "/_Message/Repl_y to sender"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
+#: src/mainwindow.c:720
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:608
-msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+#: src/mainwindow.c:721
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
+
+#: src/mainwindow.c:722
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
+
+#: src/mainwindow.c:723
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:609
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
+#: src/mainwindow.c:725
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/mainwindow.c:611
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/mainwindow.c:613
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:732
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:616
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:734
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
 
-#: src/mainwindow.c:618
+#: src/mainwindow.c:735
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:737
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:738
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:622
+#: src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:623
+#: src/mainwindow.c:740
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:624
+#: src/mainwindow.c:741
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:742
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:744
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
-msgstr ""
+msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:749
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
 
-#: src/mainwindow.c:633
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
 
-#: src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò ïàïêà..."
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:638
+#: src/mainwindow.c:755
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/mainwindow.c:642
+#: src/mainwindow.c:759
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:762
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:766
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
 
-#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:778
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:662
+#: src/mainwindow.c:779
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:664
-msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëêà ëåíòà ñ èíñòðèìåíòè..."
+#: src/mainwindow.c:781
+msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar"
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
 
-#: src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:783
+msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar/_Main toolbar..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà èíñòðóìåíòè..."
+
+#: src/mainwindow.c:785
+msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar/_Compose toolbar..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ñúñòàâè ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
+
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
 
-#: src/mainwindow.c:670
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:793
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:795
 msgid "/_Configuration/_Template..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:798
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:679
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:802
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:808
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "/_Help/_Manual/_English"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "/_Help/_Manual/_German"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Íåìñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:811
 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Èñïàíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Help/_Manual/_French"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Ôðåíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:813
 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:814
 msgid "/_Help/_FAQ"
 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:816
 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Íåìñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:818
 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:819
 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èòàëèàíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:820
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Ïîìîù/---"
 
-#: src/mainwindow.c:897
+#: src/mainwindow.c:828
+msgid "/Reply with _quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
+
+#: src/mainwindow.c:829
+msgid "/_Reply without quote"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:833
+msgid "/Reply to all with _quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
+
+#: src/mainwindow.c:834
+msgid "/_Reply to all without quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
+
+#: src/mainwindow.c:838
+msgid "/Reply to list with _quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
+
+#: src/mainwindow.c:839
+msgid "/_Reply to list without quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
+
+#: src/mainwindow.c:843
+msgid "/Reply to sender with _quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
+
+#: src/mainwindow.c:844
+msgid "/_Reply to sender without quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
+
+#: src/mainwindow.c:848
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî (inline style)"
+
+#: src/mainwindow.c:849
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
+
+#: src/mainwindow.c:1046
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
 
-#: src/mainwindow.c:1107 src/mainwindow.c:1124 src/prefs_folder_item.c:420
+#: src/mainwindow.c:1256 src/mainwindow.c:1273 src/prefs_folder_item.c:420
 #: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
 
-#: src/mainwindow.c:1125
+#: src/mainwindow.c:1274
 msgid "none"
 msgstr "íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:1302
+#: src/mainwindow.c:1451
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:1303
+#: src/mainwindow.c:1452
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/mainwindow.c:1328
+#: src/mainwindow.c:1477
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1329
+#: src/mainwindow.c:1478
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3477,16 +3487,16 @@ msgstr ""
 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
 
-#: src/mainwindow.c:1335 src/mainwindow.c:1373
+#: src/mainwindow.c:1484 src/mainwindow.c:1522
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/mainwindow.c:1340 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1489 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1346 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1495 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3495,33 +3505,90 @@ msgstr ""
 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
 
-#: src/mainwindow.c:1366
+#: src/mainwindow.c:1515
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1367
-msgid "Input the location of mailbox."
-msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
+#: src/mainwindow.c:1516
+msgid "Input the location of mailbox."
+msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
+
+#: src/mainwindow.c:1537
+msgid "Creation of the mailbox failed."
+msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
+
+#: src/mainwindow.c:1841
+msgid "Sylpheed - Folder View"
+msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
+
+#: src/mainwindow.c:1857 src/messageview.c:134
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:2216
+msgid "Exit"
+msgstr "Èçõîä"
+
+#: src/mainwindow.c:2216
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
+
+#: src/mainwindow.c:2751 src/toolbar.c:80
+msgid "Receive Mail on all Accounts"
+msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
+
+#: src/mainwindow.c:2757 src/toolbar.c:81
+msgid "Receive Mail on current Account"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2763 src/toolbar.c:82
+msgid "Send Queued Message(s)"
+msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/mainwindow.c:2768 src/prefs_common.c:1214
+msgid "News"
+msgstr "Íîâèíè"
+
+#: src/mainwindow.c:2776 src/toolbar.c:83
+msgid "Compose Email"
+msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
+
+#: src/mainwindow.c:2780 src/toolbar.c:84
+msgid "Compose News"
+msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
+
+#: src/mainwindow.c:2786 src/toolbar.c:85
+msgid "Reply to Message"
+msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/mainwindow.c:2803 src/toolbar.c:86
+msgid "Reply to Sender"
+msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
+
+#: src/mainwindow.c:2821 src/toolbar.c:87
+msgid "Reply to All"
+msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:1388
-msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
+#: src/mainwindow.c:2839 src/toolbar.c:88
+msgid "Reply to Mailing-list"
+msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/mainwindow.c:1693
-msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
+#: src/mainwindow.c:2857 src/toolbar.c:89
+msgid "Forward Message"
+msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:1709 src/messageview.c:134
-msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
+#: src/mainwindow.c:2875 src/toolbar.c:90
+msgid "Delete Message"
+msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2050
-msgid "Exit"
-msgstr "Èçõîä"
+#: src/mainwindow.c:2881 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
+#: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:91 src/toolbar.c:247
+msgid "Execute"
+msgstr "Èçïúëíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2050
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
+#: src/mainwindow.c:2887 src/toolbar.c:92
+msgid "Goto Next Message"
+msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
 #: src/matcher.c:956 src/matcher.c:957 src/matcher.c:958 src/matcher.c:959
@@ -3535,12 +3602,12 @@ msgid "filename is not set"
 msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
 
 #: src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1231 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:575 src/prefs_account.c:589
+#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:599 src/prefs_account.c:613
 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:793
-#: src/procmime.c:808
+#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:802
+#: src/procmime.c:817
 msgid "failed to write configuration to file\n"
 msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
 
@@ -3629,8 +3696,8 @@ msgstr "
 msgid "invalid file - %s.\n"
 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1968
-#: src/utils.c:2045 src/utils.c:2137
+#: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:2025
+#: src/utils.c:2093 src/utils.c:2161 src/utils.c:2253
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
@@ -3762,79 +3829,79 @@ msgstr "+
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
 
-#: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1511
+#: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1506
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
 
-#: src/mimeview.c:117
+#: src/mimeview.c:114
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Îòâîðè"
 
-#: src/mimeview.c:118
+#: src/mimeview.c:115
 msgid "/Open _with..."
 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
 
-#: src/mimeview.c:119
+#: src/mimeview.c:116
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
 
-#: src/mimeview.c:120
+#: src/mimeview.c:117
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
 
-#: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:434
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:438
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
 
-#: src/mimeview.c:122
+#: src/mimeview.c:119
 msgid "/Save _all..."
 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
 
-#: src/mimeview.c:125
+#: src/mimeview.c:122
 msgid "/_Check signature"
 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
 
-#: src/mimeview.c:153
+#: src/mimeview.c:150
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Òèï"
 
-#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2116
+#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2123
 msgid "Text"
 msgstr "Òåêñò"
 
-#: src/mimeview.c:272
+#: src/mimeview.c:269
 msgid "Select \"Check signature\" to check"
 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
 
-#: src/mimeview.c:785 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:905 src/mimeview.c:924
-#: src/mimeview.c:948
+#: src/mimeview.c:782 src/mimeview.c:842 src/mimeview.c:902 src/mimeview.c:921
+#: src/mimeview.c:945
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3282
+#: src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:889 src/summaryview.c:3290
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
-#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3287
+#: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:894 src/summaryview.c:3295
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3288
+#: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
 
-#: src/mimeview.c:958
+#: src/mimeview.c:955
 msgid "Open with"
 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
 
-#: src/mimeview.c:959
+#: src/mimeview.c:956
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:1015
+#: src/mimeview.c:1012
 #, c-format
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr ""
@@ -3961,41 +4028,41 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:65
+#: src/pop.c:66
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
 
-#: src/pop.c:71
+#: src/pop.c:72
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
 
-#: src/pop.c:137
+#: src/pop.c:138
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
 
-#: src/pop.c:165 src/pop.c:194 src/pop.c:246
+#: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:190 src/pop.c:242
+#: src/pop.c:191 src/pop.c:243
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:211
+#: src/pop.c:212
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:218
+#: src/pop.c:219
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:268 src/pop.c:307
+#: src/pop.c:269 src/pop.c:308
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:382 src/pop.c:432
+#: src/pop.c:387 src/pop.c:437
 msgid "Socket error\n"
 msgstr ""
 
@@ -4008,390 +4075,395 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Ïðèëîæè"
 
-#: src/prefs_account.c:653
+#: src/prefs_account.c:673
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Àêàóíò%d"
 
-#: src/prefs_account.c:672
+#: src/prefs_account.c:692
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:677
+#: src/prefs_account.c:697
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
 
-#: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:995
+#: src/prefs_account.c:747 src/prefs_common.c:1002
 msgid "Receive"
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:729 src/prefs_common.c:999
+#: src/prefs_account.c:751 src/prefs_common.c:1006
 msgid "Compose"
 msgstr "Ñú÷èíè"
 
-#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1012
+#: src/prefs_account.c:754 src/prefs_common.c:1019
 msgid "Privacy"
 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
 
-#: src/prefs_account.c:736
+#: src/prefs_account.c:758
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:739
+#: src/prefs_account.c:761
 msgid "Advanced"
 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/prefs_account.c:817
+#: src/prefs_account.c:839
 msgid "Name of this account"
 msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:826
+#: src/prefs_account.c:848
 msgid "Set as default"
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
 
-#: src/prefs_account.c:830
+#: src/prefs_account.c:852
 msgid "Personal information"
 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:839
+#: src/prefs_account.c:861
 msgid "Full name"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/prefs_account.c:845
+#: src/prefs_account.c:867
 msgid "Mail address"
 msgstr "E-mail àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:851
+#: src/prefs_account.c:873
 msgid "Organization"
 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:875
+#: src/prefs_account.c:897
 msgid "Server information"
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:896
+#: src/prefs_account.c:918
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:898
+#: src/prefs_account.c:920
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1642 src/prefs_account.c:1866
+#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1694 src/prefs_account.c:1918
 msgid "IMAP4"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:902
+#: src/prefs_account.c:924
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:904
+#: src/prefs_account.c:926
 msgid "None (local)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:924
+#: src/prefs_account.c:946
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà èäåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:968
+#: src/prefs_account.c:990
 msgid "News server"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:974
+#: src/prefs_account.c:996
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:980
+#: src/prefs_account.c:1002
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:987
+#: src/prefs_account.c:1009
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
 
-#: src/prefs_account.c:995
+#: src/prefs_account.c:1017
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:1004
+#: src/prefs_account.c:1026
 msgid "command to send mails"
 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_account.c:1322
+#: src/prefs_account.c:1033 src/prefs_account.c:1345
 msgid "User ID"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1017 src/prefs_account.c:1331
+#: src/prefs_account.c:1039 src/prefs_account.c:1354
 msgid "Password"
 msgstr "Ïàðîëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1625
+#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_account.c:1677
 msgid "POP3"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1091
+#: src/prefs_account.c:1113
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/prefs_account.c:1102
+#: src/prefs_account.c:1124
 msgid "Remove after"
 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
 
-#: src/prefs_account.c:1111
+#: src/prefs_account.c:1133
 msgid "days"
 msgstr "äíè"
 
-#: src/prefs_account.c:1128
+#: src/prefs_account.c:1150
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
 
-#: src/prefs_account.c:1135
+#: src/prefs_account.c:1157
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1137
+#: src/prefs_account.c:1159
 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
-msgstr ""
+msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1139
+#: src/prefs_account.c:1161
 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
-msgstr ""
+msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1145
+#: src/prefs_account.c:1167
 msgid "Receive size limit"
-msgstr ""
+msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1159
+#: src/prefs_account.c:1181
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1167
+#: src/prefs_account.c:1189
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1190
+#: src/prefs_account.c:1212
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
 
-#: src/prefs_account.c:1197
+#: src/prefs_account.c:1219
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:1250
+#: src/prefs_account.c:1273
 msgid "Add Date header field"
 msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
 
-#: src/prefs_account.c:1251
+#: src/prefs_account.c:1274
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_account.c:1258
+#: src/prefs_account.c:1281
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1260 src/prefs_common.c:2349 src/prefs_common.c:2374
+#: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_common.c:2356 src/prefs_common.c:2381
 msgid " Edit... "
 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
 
-#: src/prefs_account.c:1270
+#: src/prefs_account.c:1293
 msgid "Authentication"
 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1278
+#: src/prefs_account.c:1301
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1293
+#: src/prefs_account.c:1316
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1303
+#: src/prefs_account.c:1326
 msgid "Automatic"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1353
+#: src/prefs_account.c:1376
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1362
+#: src/prefs_account.c:1385
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1399
+#: src/prefs_account.c:1400
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
+
+#: src/prefs_account.c:1409
+msgid "minutes"
+msgstr "ìèíóòè"
+
+#: src/prefs_account.c:1451
 msgid "Signature file"
 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_account.c:1407
+#: src/prefs_account.c:1459
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
 
-#. to
-#: src/prefs_account.c:1416 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_account.c:1468 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Cc"
-msgstr ""
+msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1429
+#: src/prefs_account.c:1481
 msgid "Bcc"
-msgstr ""
+msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1442
+#: src/prefs_account.c:1494
 msgid "Reply-To"
-msgstr ""
+msgstr "Reply-To"
 
-#: src/prefs_account.c:1492
+#: src/prefs_account.c:1544
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1494
+#: src/prefs_account.c:1546
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1496
+#: src/prefs_account.c:1548
 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1498
+#: src/prefs_account.c:1550
 msgid "Use clear text signature"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1502
+#: src/prefs_account.c:1554
 msgid "Sign key"
 msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1510
+#: src/prefs_account.c:1562
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1519
+#: src/prefs_account.c:1571
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:1528
+#: src/prefs_account.c:1580
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1544
+#: src/prefs_account.c:1596
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
 
-#: src/prefs_account.c:1633 src/prefs_account.c:1650 src/prefs_account.c:1666
-#: src/prefs_account.c:1684
+#: src/prefs_account.c:1685 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1718
+#: src/prefs_account.c:1736
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1636
+#: src/prefs_account.c:1688
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1639 src/prefs_account.c:1656 src/prefs_account.c:1690
+#: src/prefs_account.c:1691 src/prefs_account.c:1708 src/prefs_account.c:1742
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1653
+#: src/prefs_account.c:1705
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1659
+#: src/prefs_account.c:1711
 msgid "NNTP"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1674
+#: src/prefs_account.c:1726
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1676
+#: src/prefs_account.c:1728
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1687
+#: src/prefs_account.c:1739
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1812
+#: src/prefs_account.c:1864
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1818
+#: src/prefs_account.c:1870
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1824
+#: src/prefs_account.c:1876
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1830
+#: src/prefs_account.c:1882
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1835
+#: src/prefs_account.c:1887
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
 
-#: src/prefs_account.c:1845
+#: src/prefs_account.c:1897
 msgid "Tunnel command to open connection"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1853
+#: src/prefs_account.c:1905
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1877
+#: src/prefs_account.c:1929
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1931
+#: src/prefs_account.c:1983
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1933
+#: src/prefs_account.c:1985
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1935
+#: src/prefs_account.c:1987
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1999
+#: src/prefs_account.c:2051
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
 
-#: src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:2055
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2008
+#: src/prefs_account.c:2060
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2013
+#: src/prefs_account.c:2065
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2018
+#: src/prefs_account.c:2070
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2023
+#: src/prefs_account.c:2075
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2028
+#: src/prefs_account.c:2080
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2034
+#: src/prefs_account.c:2086
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2040
+#: src/prefs_account.c:2092
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
 
-#: src/prefs_account.c:2121
+#: src/prefs_account.c:2179
 msgid ""
 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
@@ -4430,13 +4502,13 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
 #: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
-#: src/prefs_toolbar.c:793
+#: src/prefs_toolbar.c:818
 msgid "Register"
 msgstr "Çàïèøè"
 
 #: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
 #: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
-#: src/prefs_toolbar.c:799
+#: src/prefs_toolbar.c:824
 msgid " Substitute "
 msgstr "Çàìåíè"
 
@@ -4511,22 +4583,21 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîâà äåéñòâèå?"
 
-#: src/prefs_actions.c:1074
+#: src/prefs_actions.c:1079
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F or %%p."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1247
+#: src/prefs_actions.c:1252
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#. Fork error
-#: src/prefs_actions.c:1333
+#: src/prefs_actions.c:1338
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -4537,124 +4608,120 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/prefs_actions.c:1560
+#: src/prefs_actions.c:1565
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1564
+#: src/prefs_actions.c:1569
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1598
+#: src/prefs_actions.c:1603
 msgid "Action's input/output"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1644
+#: src/prefs_actions.c:1649
 msgid " Send "
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_actions.c:1655
+#: src/prefs_actions.c:1660
 msgid "Abort"
 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:978
+#: src/prefs_common.c:985
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1002
+#: src/prefs_common.c:1009
 msgid "Spell Checker"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1005
+#: src/prefs_common.c:1012
 msgid "Quote"
 msgstr "Öèòàòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1007
+#: src/prefs_common.c:1014
 msgid "Display"
 msgstr "Ïîêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1009
+#: src/prefs_common.c:1016
 msgid "Message"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:1017 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1024 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/prefs_common.c:1066 src/prefs_common.c:1281
+#: src/prefs_common.c:1073 src/prefs_common.c:1288
 msgid "External program"
 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
 
-#: src/prefs_common.c:1075
+#: src/prefs_common.c:1082
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1082 src/prefs_common.c:1296
+#: src/prefs_common.c:1089 src/prefs_common.c:1303
 msgid "Command"
 msgstr "Êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_common.c:1096
+#: src/prefs_common.c:1103
 msgid "Local spool"
 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1107
+#: src/prefs_common.c:1114
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1109
+#: src/prefs_common.c:1116
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1117
+#: src/prefs_common.c:1124
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1135
+#: src/prefs_common.c:1142
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1137
+#: src/prefs_common.c:1144
 msgid "every"
 msgstr "âñåêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1149
+#: src/prefs_common.c:1156
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1158
+#: src/prefs_common.c:1165
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1160
+#: src/prefs_common.c:1167
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1163
+#: src/prefs_common.c:1170
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1173
+#: src/prefs_common.c:1180
 msgid "after autochecking"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1175
+#: src/prefs_common.c:1182
 msgid "after manual checking"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1189
+#: src/prefs_common.c:1196
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1207 src/toolbar.c:895
-msgid "News"
-msgstr "Íîâèíè"
-
-#: src/prefs_common.c:1215
+#: src/prefs_common.c:1222
 msgid ""
 "Maximum number of articles to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -4662,119 +4729,119 @@ msgstr ""
 "Ìàêñèìàëåí áðîé àðòèêóëè çà ñâàëÿíå\n"
 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
 
-#: src/prefs_common.c:1289
+#: src/prefs_common.c:1296
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1315
+#: src/prefs_common.c:1322
 msgid "Save sent messages to Sent"
 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
 
-#: src/prefs_common.c:1317
+#: src/prefs_common.c:1324
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1323
+#: src/prefs_common.c:1330
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "charset â õåäúðà"
 
-#: src/prefs_common.c:1338
+#: src/prefs_common.c:1345
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:1339
+#: src/prefs_common.c:1346
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1341
+#: src/prefs_common.c:1348
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1343
+#: src/prefs_common.c:1350
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1344
+#: src/prefs_common.c:1351
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1345
+#: src/prefs_common.c:1352
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1346
+#: src/prefs_common.c:1353
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1347
+#: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1348
+#: src/prefs_common.c:1355
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1349
+#: src/prefs_common.c:1356
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1353
+#: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1355
+#: src/prefs_common.c:1362
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1356
+#: src/prefs_common.c:1363
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1358
+#: src/prefs_common.c:1365
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1360
+#: src/prefs_common.c:1367
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japanese (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1361
+#: src/prefs_common.c:1368
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1363
+#: src/prefs_common.c:1370
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1364
+#: src/prefs_common.c:1371
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1366
+#: src/prefs_common.c:1373
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1367
+#: src/prefs_common.c:1374
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1369
+#: src/prefs_common.c:1376
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korean (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1370
+#: src/prefs_common.c:1377
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thai (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1371
+#: src/prefs_common.c:1378
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thai (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1380
+#: src/prefs_common.c:1387
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4782,324 +4849,319 @@ msgstr ""
 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
 
-#: src/prefs_common.c:1507
+#: src/prefs_common.c:1514
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr ""
 
-#. spell checker defaults
-#: src/prefs_common.c:1570
+#: src/prefs_common.c:1577
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1577
+#: src/prefs_common.c:1584
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1588
+#: src/prefs_common.c:1595
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1590
+#: src/prefs_common.c:1597
 msgid ""
 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1601
+#: src/prefs_common.c:1608
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1628
+#: src/prefs_common.c:1635
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
 
-#. Suggestion mode
-#: src/prefs_common.c:1644
+#: src/prefs_common.c:1651
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr ""
 
-#. Color
-#: src/prefs_common.c:1659
+#: src/prefs_common.c:1666
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
 
-#: src/prefs_common.c:1753
+#: src/prefs_common.c:1752 src/toolbar.c:291
+msgid "Signature"
+msgstr "Ïîäïèñ"
+
+#: src/prefs_common.c:1760
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1758
+#: src/prefs_common.c:1765
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
 
-#. Account autoselection
-#: src/prefs_common.c:1769
+#: src/prefs_common.c:1776
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_common.c:1777
+#: src/prefs_common.c:1784
 msgid "when replying"
 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
 
-#: src/prefs_common.c:1779
+#: src/prefs_common.c:1786
 msgid "when forwarding"
 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1781
+#: src/prefs_common.c:1788
 msgid "when re-editing"
 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1788
+#: src/prefs_common.c:1795
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1795 src/prefs_filtering.c:231
+#: src/prefs_common.c:1802 src/prefs_filtering.c:231
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1798
+#: src/prefs_common.c:1805
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1801
+#: src/prefs_common.c:1808
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1809
+#: src/prefs_common.c:1816
 msgid "Autosave to drafts every "
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
 
-#: src/prefs_common.c:1816 src/prefs_common.c:1861
+#: src/prefs_common.c:1823 src/prefs_common.c:1868
 msgid "characters"
 msgstr "çíàêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1824
+#: src/prefs_common.c:1831
 msgid "Undo level"
 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
 
-#. line-wrapping
-#: src/prefs_common.c:1837
+#: src/prefs_common.c:1844
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1849
+#: src/prefs_common.c:1856
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
 
-#: src/prefs_common.c:1869
+#: src/prefs_common.c:1876
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1871
+#: src/prefs_common.c:1878
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1874
+#: src/prefs_common.c:1881
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1877
+#: src/prefs_common.c:1884
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
 
-#. reply
-#: src/prefs_common.c:1945
+#: src/prefs_common.c:1952
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1947
+#: src/prefs_common.c:1954
 msgid "Reply format"
 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
 
-#: src/prefs_common.c:1962 src/prefs_common.c:2001
+#: src/prefs_common.c:1969 src/prefs_common.c:2008
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
 
-#. forward
-#: src/prefs_common.c:1986
+#: src/prefs_common.c:1993
 msgid "Forward format"
 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2030
+#: src/prefs_common.c:2037
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
 
-#. quote chars
-#: src/prefs_common.c:2038
+#: src/prefs_common.c:2045
 msgid "Quoting characters"
 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2053
+#: src/prefs_common.c:2060
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2106
+#: src/prefs_common.c:2113
 msgid "Font"
 msgstr "Øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2135
+#: src/prefs_common.c:2142
 msgid "Small"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2154
+#: src/prefs_common.c:2161
 msgid "Normal"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2173
+#: src/prefs_common.c:2180
 msgid "Bold"
 msgstr "Óäåáåëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2198
+#: src/prefs_common.c:2205
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2201
+#: src/prefs_common.c:2208
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2204
+#: src/prefs_common.c:2211
 msgid "Automatically display images"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé êàðòèíêèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2213
+#: src/prefs_common.c:2220
 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2228
+#: src/prefs_common.c:2235
 msgid "letters"
 msgstr "áóêâè"
 
-#. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:2234
+#: src/prefs_common.c:2241
 msgid "Summary View"
 msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2243
+#: src/prefs_common.c:2250
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â 'Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
 
-#: src/prefs_common.c:2246
+#: src/prefs_common.c:2253
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2248
+#: src/prefs_common.c:2255
 msgid "Enable horizontal scroll bar"
 msgstr "Ïîçâîëè õîðèçîíòàëíà ïðåâúðòàùà ëåíòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2250
+#: src/prefs_common.c:2257
 msgid "Expand threads"
 msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
-#: src/prefs_common.c:2253
+#: src/prefs_common.c:2260
 msgid "Display unread messages with bold font"
 msgstr "Ïîêàçâàé íåïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ ñ óäåáåëåí øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2261 src/prefs_common.c:3135 src/prefs_common.c:3173
+#: src/prefs_common.c:2268 src/prefs_common.c:3168 src/prefs_common.c:3206
 msgid "Date format"
 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2283
+#: src/prefs_common.c:2290
 msgid " Set display item of summary... "
 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â ñáîðíèÿ èçãëåä... "
 
-#: src/prefs_common.c:2344
+#: src/prefs_common.c:2351
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2363
+#: src/prefs_common.c:2370
 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 msgstr "Ïîêàçâàé äâóáàéòîâè áóêâè è öèôðè ñ åäíîáàéòîâè çíàê"
 
-#: src/prefs_common.c:2365
+#: src/prefs_common.c:2372
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2372
+#: src/prefs_common.c:2379
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2394
+#: src/prefs_common.c:2401
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2408 src/prefs_common.c:2448
+#: src/prefs_common.c:2415 src/prefs_common.c:2455
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ïèêñåë(à)"
 
-#: src/prefs_common.c:2413
+#: src/prefs_common.c:2420
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
 
-#: src/prefs_common.c:2415
+#: src/prefs_common.c:2422
 msgid "Scroll"
 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2422
+#: src/prefs_common.c:2429
 msgid "Half page"
 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2428
+#: src/prefs_common.c:2435
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2434
+#: src/prefs_common.c:2441
 msgid "Step"
 msgstr "Ñòúïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2495
+#: src/prefs_common.c:2502
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2498
+#: src/prefs_common.c:2505
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2501
+#: src/prefs_common.c:2508
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2516
+#: src/prefs_common.c:2523
 msgid "Expire after"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2529
+#: src/prefs_common.c:2536
 msgid "minute(s) "
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2542
+#: src/prefs_common.c:2549
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2552
+#: src/prefs_common.c:2559
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2557
+#: src/prefs_common.c:2564
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2628
+#: src/prefs_common.c:2637
 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2632
+#: src/prefs_common.c:2641
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2636
+#: src/prefs_common.c:2645
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2640
+#: src/prefs_common.c:2649
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2648
+#: src/prefs_common.c:2657
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2655
+#: src/prefs_common.c:2664
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5107,262 +5169,268 @@ msgstr ""
 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
 " àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:2667
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
+#: src/prefs_common.c:2679
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2677 src/prefs_common.c:2717
+#: src/prefs_common.c:2692 src/prefs_common.c:2709 src/prefs_common.c:2749
 msgid "Always"
 msgstr "Âèíàãè"
 
-#: src/prefs_common.c:2678
-msgid "Only if a window is active"
-msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
-
-#: src/prefs_common.c:2680
+#: src/prefs_common.c:2693 src/prefs_common.c:2712
 msgid "Never"
 msgstr "Íèêîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2685
+#: src/prefs_common.c:2697
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:2710
+msgid "Only if a window is active"
+msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
+
+#: src/prefs_common.c:2717
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2688
+#: src/prefs_common.c:2720
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2699
+#: src/prefs_common.c:2731
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2706
+#: src/prefs_common.c:2738
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
 
-#: src/prefs_common.c:2719
+#: src/prefs_common.c:2751
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/prefs_common.c:2721
+#: src/prefs_common.c:2753
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/prefs_common.c:2752
+#: src/prefs_common.c:2784
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:2758
+#: src/prefs_common.c:2790
 msgid "Icon theme"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2830
+#: src/prefs_common.c:2863
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
 
-#: src/prefs_common.c:2839
+#: src/prefs_common.c:2872
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3312
+#: src/prefs_common.c:2895 src/summaryview.c:3341
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
-#. Clip Log
-#: src/prefs_common.c:2895
+#: src/prefs_common.c:2906 src/toolbar.c:293
+msgid "Editor"
+msgstr "Ðåäàêòîð"
+
+#: src/prefs_common.c:2928
 msgid "Log Size"
 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2902
+#: src/prefs_common.c:2935
 msgid "Clip the log size"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2907
+#: src/prefs_common.c:2940
 msgid "Log window length"
 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
 
-#. On Exit
-#: src/prefs_common.c:2919
+#: src/prefs_common.c:2952
 msgid "On exit"
 msgstr "Ïðè èçõîä"
 
-#: src/prefs_common.c:2927
+#: src/prefs_common.c:2960
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2934
+#: src/prefs_common.c:2967
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2936
+#: src/prefs_common.c:2969
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2940
+#: src/prefs_common.c:2973
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:3111
+#: src/prefs_common.c:3144
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
 
-#: src/prefs_common.c:3112
+#: src/prefs_common.c:3145
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
 
-#: src/prefs_common.c:3113
+#: src/prefs_common.c:3146
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
 
-#: src/prefs_common.c:3114
+#: src/prefs_common.c:3147
 msgid "the full month name"
 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
 
-#: src/prefs_common.c:3115
+#: src/prefs_common.c:3148
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3116
+#: src/prefs_common.c:3149
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3117
+#: src/prefs_common.c:3150
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3118
+#: src/prefs_common.c:3151
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3119
+#: src/prefs_common.c:3152
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3120
+#: src/prefs_common.c:3153
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3121
+#: src/prefs_common.c:3154
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3122
+#: src/prefs_common.c:3155
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3123
+#: src/prefs_common.c:3156
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "èëè AM èëè PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3124
+#: src/prefs_common.c:3157
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3125
+#: src/prefs_common.c:3158
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3126
+#: src/prefs_common.c:3159
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3127
+#: src/prefs_common.c:3160
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3128
+#: src/prefs_common.c:3161
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3129
+#: src/prefs_common.c:3162
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3150
+#: src/prefs_common.c:3183
 msgid "Specifier"
 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
 
-#: src/prefs_common.c:3151
+#: src/prefs_common.c:3184
 msgid "Description"
 msgstr "Îïèñàíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3190
+#: src/prefs_common.c:3223
 msgid "Example"
 msgstr "Ïðèìåð"
 
-#: src/prefs_common.c:3279
+#: src/prefs_common.c:3312
 msgid "Set message colors"
 msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3287
+#: src/prefs_common.c:3320
 msgid "Colors"
 msgstr "Öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3334
+#: src/prefs_common.c:3367
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3340
+#: src/prefs_common.c:3373
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3346
+#: src/prefs_common.c:3379
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3352
+#: src/prefs_common.c:3385
 msgid "URI link"
 msgstr "URL âðúçêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3358
+#: src/prefs_common.c:3391
 msgid "Target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3364
+#: src/prefs_common.c:3397
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ïîäïèñè"
 
-#: src/prefs_common.c:3371
+#: src/prefs_common.c:3404
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3438
+#: src/prefs_common.c:3471
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3441
+#: src/prefs_common.c:3474
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3444
+#: src/prefs_common.c:3477
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3447
+#: src/prefs_common.c:3480
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
 
-#: src/prefs_common.c:3450
+#: src/prefs_common.c:3483
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3453
+#: src/prefs_common.c:3486
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:3457
+#: src/prefs_common.c:3490
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
 
-#: src/prefs_common.c:3593
+#: src/prefs_common.c:3626
 msgid "Font selection"
 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:3667
+#: src/prefs_common.c:3700
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:3681
+#: src/prefs_common.c:3714
 msgid ""
 "Select the preset of key bindings.\n"
 "You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
@@ -5372,7 +5440,7 @@ msgstr ""
 "Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî\n"
 "íàòèñíåòå êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
 
-#: src/prefs_common.c:3696 src/prefs_common.c:4020
+#: src/prefs_common.c:3729 src/prefs_common.c:4058
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
 
@@ -5401,7 +5469,6 @@ msgstr "
 msgid "Display header setting"
 msgstr "Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå çàãëàâêè"
 
-#. header name
 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
 msgid "Header name"
 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
@@ -5502,7 +5569,7 @@ msgstr "
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:230 src/toolbar.c:303
+#: src/prefs_filtering.c:230 src/toolbar.c:244
 msgid "Forward"
 msgstr "Ïðåïðàòè"
 
@@ -5510,11 +5577,6 @@ msgstr "
 msgid "Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473 src/prefs_matcher.c:157
-#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:306 src/toolbar.c:990
-msgid "Execute"
-msgstr "Èçïúëíè"
-
 #: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:478
 msgid "Color"
 msgstr "Öâÿò"
@@ -5569,27 +5631,22 @@ msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr ""
 "Çàïàçâàé êîïèå íà èçïðàùàíèòå ñúîáùåíèÿ â òàçè ïàïêà âìåñòî â 'Èçïðàòåíè'"
 
-#. Default To
 #: src/prefs_folder_item.c:342
 msgid "Default To: "
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
-#. Simplify Subject
 #: src/prefs_folder_item.c:359
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
 msgstr ""
 
-#. Folder chmod
 #: src/prefs_folder_item.c:377
 msgid "Folder chmod: "
 msgstr "chmod íà ïàïêà"
 
-#. Default account
 #: src/prefs_folder_item.c:401
 msgid "Default account: "
 msgstr "Àêàóíò ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
-#. Folder color
 #: src/prefs_folder_item.c:444
 msgid "Folder color: "
 msgstr "Öâÿò íà ïàïêàòà:"
@@ -5622,20 +5679,17 @@ msgstr "
 msgid "All messages"
 msgstr "Âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
-#. S_COL_MIME
 #: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
-#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:445 src/summaryview.c:549
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:553
 msgid "Subject"
 msgstr "Òåìà"
 
-#. S_COL_SUBJECT
 #: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
-#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:553
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:557
 msgid "From"
 msgstr "Îò"
 
-#. subject
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:557
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:561
 msgid "To"
 msgstr "Äî:"
 
@@ -5643,7 +5697,6 @@ msgstr "
 msgid "To or Cc"
 msgstr "Äî: èëè Cc:"
 
-#. cc
 #: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:51
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè"
@@ -5652,7 +5705,6 @@ msgstr "
 msgid "In reply to"
 msgstr " îòãîâîð íà"
 
-#. newsgroups
 #: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:52
 msgid "References"
 msgstr "Ïðåïðàòêè"
@@ -5729,7 +5781,6 @@ msgstr ""
 msgid "Condition setting"
 msgstr "Íàñòðîéêà íà Óñëîâèå"
 
-#. criteria combo box
 #: src/prefs_matcher.c:339
 msgid "Match type"
 msgstr ""
@@ -5738,7 +5789,6 @@ msgstr ""
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Ïîëçâàé ðåãóëÿðåí èçðàç"
 
-#. boolean operation
 #: src/prefs_matcher.c:514
 msgid "Boolean Op"
 msgstr ""
@@ -5773,13 +5823,12 @@ msgstr ""
 msgid "Scoring setting"
 msgstr ""
 
-#. S_COL_NUMBER
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:450
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:454
 msgid "Score"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_scoring.c:335
-msgid "Kill score"
+msgid "Hide score"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_scoring.c:347
@@ -5790,18 +5839,15 @@ msgstr ""
 msgid "Match string is not set."
 msgstr "Òúðñåíèÿ ñòðèíã íå å âúâåäåí."
 
-#. S_COL_UNREAD
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
 msgstr "Ïðèêðåïêà"
 
-#. S_COL_FROM
 #: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
-#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:447
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:451
 msgid "Date"
 msgstr "Äàòà"
 
-#. S_COL_SIZE
 #: src/prefs_summary_column.c:74
 msgid "Number"
 msgstr "Íîìåð"
@@ -5872,55 +5918,57 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè øàáëîí?"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:78
+#: src/prefs_toolbar.c:81
 msgid ""
 "Selected Action already set.\n"
 "Please choose another Action from List"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:611
-msgid "Sylpheed Action"
+#: src/prefs_toolbar.c:131
+msgid "Main Toolbar Configuration"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_toolbar.c:132
+msgid "Compose Toolbar Configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:620
+#: src/prefs_toolbar.c:636
+msgid "Sylpheed Action"
+msgstr "Äåéñòâèÿ"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:645
 msgid "Toolbar text"
 msgstr "Òåêñò íà Èíñòðóìåíòàðèóìà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:687
-msgid "Customize toolbar"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_toolbar.c:706
+#: src/prefs_toolbar.c:731
 msgid "Available toolbar items"
 msgstr "Íàëè÷íè öâåòîâå"
 
-#. available actions
-#: src/prefs_toolbar.c:761
+#: src/prefs_toolbar.c:786
 msgid "Event executed on click"
 msgstr "Ñúáèòèå èçïúëíÿâàíî ïðè êëèê"
 
-#. currently active toolbar items
-#: src/prefs_toolbar.c:812
+#: src/prefs_toolbar.c:837
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:825
+#: src/prefs_toolbar.c:850
 msgid "Icon"
 msgstr "Èêîíà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:827
+#: src/prefs_toolbar.c:852
 msgid "Icon text"
 msgstr "Òåêñò íà èêîíà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:828
+#: src/prefs_toolbar.c:853
 msgid "Mapped event"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:853
+#: src/prefs_toolbar.c:878
 msgid "Set default"
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
 
-#: src/procmime.c:918
+#: src/procmime.c:927
 msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
 msgstr ""
 
@@ -5945,38 +5993,38 @@ msgstr "
 msgid "Sending queued message %d failed.\n"
 msgstr "Èçïðàùàíåòî íà ÷àêàùî ñúîáùåíèå %d ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/procmsg.c:1017
+#: src/procmsg.c:1013
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà: '%s'\n"
 
-#: src/procmsg.c:1251 src/send.c:160
+#: src/procmsg.c:1247 src/send.c:161
 msgid "Queued message header is broken.\n"
 msgstr "Çàãëàâêàòà íà ÷àêàùîòî ñúîáùåíèå å íåïðàâèëíà.\n"
 
-#: src/procmsg.c:1264 src/send.c:171
+#: src/procmsg.c:1260 src/send.c:172
 msgid "Account not found. Using current account...\n"
 msgstr "Àêàóíòà íå å íàìåðåí. Ïîëçâàì òåêóùèÿ àêàóíò...\n"
 
-#: src/procmsg.c:1275 src/send.c:182
+#: src/procmsg.c:1271 src/send.c:183
 msgid "Account not found.\n"
 msgstr "Àêàóíòà íå å íàìåðåí.\n"
 
-#: src/procmsg.c:1287
+#: src/procmsg.c:1283
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî íà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1291
+#: src/procmsg.c:1287
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî ñ êîìàíäà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1310
+#: src/procmsg.c:1306
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
-#: src/procmsg.c:1321
+#: src/procmsg.c:1317
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî çàïèñâàõ âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
@@ -5988,47 +6036,38 @@ msgstr "
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr ""
 
-#. from
 #: src/quote_fmt.c:44
 msgid "Full Name of Sender"
 msgstr ""
 
-#. full name
 #: src/quote_fmt.c:45
 msgid "First Name of Sender"
 msgstr "Ïúðâîòî Èìå íà èçïðàùà÷à"
 
-#. first name
 #: src/quote_fmt.c:46
 msgid "Last Name of Sender"
 msgstr "Ôàìèëèÿ íà èçïðàùà÷à"
 
-#. last name
 #: src/quote_fmt.c:47
 msgid "Initials of Sender"
 msgstr "Èíèöèàëè íà èçïðàùà÷à"
 
-#. references
 #: src/quote_fmt.c:53
 msgid "Message-ID"
 msgstr ""
 
-#. message-id
 #: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Message body"
 msgstr "Òÿëî íà Ñúîáùåíèåòî"
 
-#. message
 #: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Quoted message body"
 msgstr "Öèòèðàé â òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî êîãàòî îòãîâàðÿø"
 
-#. quoted message
 #: src/quote_fmt.c:56
 msgid "Message body without signature"
 msgstr " òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî íÿìà ïîäïèñ"
 
-#. message with no signature
 #: src/quote_fmt.c:57
 msgid "Quoted message body without signature"
 msgstr "Öèòèðàé â òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî áåç ïîäïèñ"
@@ -6201,10 +6240,12 @@ msgid ""
 "Selected account \"%s\" is not a POP mail server.\n"
 "Please select a different account"
 msgstr ""
+"Èçáðàíèÿ àêàóíò  \"%s\" íå å POP ñúðâúð.\n"
+"Ìîëÿ èçáåðåòå äðóã àêàóíò"
 
 #: src/selective_download.c:645
 msgid "Preview mail"
-msgstr ""
+msgstr "Ïðåãëåä"
 
 #: src/selective_download.c:646
 msgid "Preview old/new mail on account"
@@ -6220,7 +6261,7 @@ msgstr "
 
 #: src/selective_download.c:672
 msgid "Download"
-msgstr "Òåãëåíå"
+msgstr "Èçòåãëè"
 
 #: src/selective_download.c:673
 msgid "Download selected mail"
@@ -6236,7 +6277,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/selective_download.c:732
 msgid "Selective download"
-msgstr "Öåëåêòèâíî òåãëåíå"
+msgstr "Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
 #: src/selective_download.c:742
 msgid "0 messages"
@@ -6250,67 +6291,67 @@ msgstr "
 msgid " contains "
 msgstr "ñúäúðæà"
 
-#: src/send.c:214
+#: src/send.c:215
 #, c-format
 msgid "Can't execute external command: %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà: %s\n"
 
-#: src/send.c:239
+#: src/send.c:240
 #, c-format
 msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
 msgstr "âúíøíàòà êîìàíäà `%s' íåóñïÿ ñ êîä  `%i'\n"
 
-#: src/send.c:276
+#: src/send.c:277
 msgid "SMTP AUTH failed\n"
 msgstr "SMTP AUTH íåóñïåøíî\n"
 
-#: src/send.c:287
+#: src/send.c:288
 msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ QUIT\n"
 
-#: src/send.c:364
+#: src/send.c:366
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:367
+#: src/send.c:369
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:372
+#: src/send.c:374
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ SMTP ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/send.c:376
+#: src/send.c:378
 msgid "Connecting"
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå"
 
-#: src/send.c:391
+#: src/send.c:393 src/send.c:394
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Ïðàùàì ÏÎÙÀ ÎÒ..."
 
-#: src/send.c:392
+#: src/send.c:395
 msgid "Sending"
 msgstr "Èçïðàùàì"
 
-#: src/send.c:400
+#: src/send.c:403 src/send.c:404
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Èçïðàùàì RCPT ÄÎ..."
 
-#: src/send.c:407
+#: src/send.c:411 src/send.c:412
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Èçïðàùàì ÄÀÍÍÈ..."
 
-#: src/send.c:417
+#: src/send.c:422 src/send.c:423
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Ïðèêëþ÷âàì..."
 
-#: src/send.c:450 src/send.c:514
+#: src/send.c:458 src/send.c:523
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Èçïðàùàì ñúîáùåíèå (%d / %d áàéòà)"
 
-#: src/send.c:537
+#: src/send.c:546
 msgid "Sending message"
 msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå"
 
@@ -6395,7 +6436,6 @@ msgstr "
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
 
-#. Get the cipher
 #: src/ssl.c:113
 #, c-format
 msgid "SSL connection using %s\n"
@@ -6448,325 +6488,342 @@ msgid "/_Reply"
 msgstr "/_Îòãîâîðè"
 
 #: src/summaryview.c:390
-msgid "/Repl_y to sender"
-msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
+msgid "/Repl_y to"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà"
 
 #: src/summaryview.c:391
-msgid "/Follow-up and reply to"
-msgstr ""
+msgid "/Repl_y to/_all"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
 #: src/summaryview.c:392
-msgid "/Reply to a_ll"
-msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+msgid "/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà/èçïðàùà÷à"
 
 #: src/summaryview.c:393
+msgid "/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà/ïîùåíñêèÿ ñïèñúê"
+
+#: src/summaryview.c:395
+msgid "/Follow-up and reply to"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:397
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/summaryview.c:394
+#: src/summaryview.c:398
 msgid "/Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷âàé"
 
-#: src/summaryview.c:396
+#: src/summaryview.c:400
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:398
+#: src/summaryview.c:402
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/summaryview.c:399
+#: src/summaryview.c:403
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/Êîïèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:401
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Îòìåíè ñúîáùåíèå çà íîâèíè"
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/Èçïúëíè"
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/ÍåÈãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/Öâÿò íà åòèêåòà"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:436
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Èçãëåä/Öÿëàòà çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:439
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
 
-#: src/summaryview.c:437
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:438
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:446
 msgid "M"
 msgstr ""
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/summaryview.c:443
+#: src/summaryview.c:447
 msgid "U"
 msgstr ""
 
-#. S_COL_SIZE
-#: src/summaryview.c:449
+#: src/summaryview.c:453
 msgid "No."
 msgstr ""
 
-#. S_COL_SCORE
-#: src/summaryview.c:451
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "L"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:492
+#: src/summaryview.c:496
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:798
+#: src/summaryview.c:802
 msgid "Process mark"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:799
+#: src/summaryview.c:803
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:846
+#: src/summaryview.c:850
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1211 src/summaryview.c:1255
+#: src/summaryview.c:1217 src/summaryview.c:1261
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1212
+#: src/summaryview.c:1218
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1224 src/summaryview.c:1268
+#: src/summaryview.c:1230 src/summaryview.c:1274
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1232
+#: src/summaryview.c:1238
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1256
+#: src/summaryview.c:1262
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1298 src/summaryview.c:1322
+#: src/summaryview.c:1304 src/summaryview.c:1328
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1299
+#: src/summaryview.c:1305
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1308
+#: src/summaryview.c:1314
 msgid "No new messages."
 msgstr "Íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1323
+#: src/summaryview.c:1329
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1325
+#: src/summaryview.c:1331
 msgid "Search again"
 msgstr "Òúðñè îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:1354 src/summaryview.c:1379
+#: src/summaryview.c:1360 src/summaryview.c:1385
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1355
+#: src/summaryview.c:1361
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1364 src/summaryview.c:1389
+#: src/summaryview.c:1370 src/summaryview.c:1395
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1380
+#: src/summaryview.c:1386
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:1404 src/summaryview.c:1429
+#: src/summaryview.c:1410 src/summaryview.c:1435
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1405
+#: src/summaryview.c:1411
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1414 src/summaryview.c:1439
+#: src/summaryview.c:1420 src/summaryview.c:1445
 msgid "No labeled messages."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1430
+#: src/summaryview.c:1436
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1643
+#: src/summaryview.c:1649
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Ïðèòåãëÿì ñúîáùåíèÿòà ïî Òåìà..."
 
-#: src/summaryview.c:1796
+#: src/summaryview.c:1802
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d èçòðèòè"
 
-#: src/summaryview.c:1800
+#: src/summaryview.c:1806
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ïðåìåñòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:1801 src/summaryview.c:1808
+#: src/summaryview.c:1807 src/summaryview.c:1814
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1806
+#: src/summaryview.c:1812
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d êîïèðàíè"
 
-#: src/summaryview.c:1821
+#: src/summaryview.c:1827
 msgid " item selected"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1823
+#: src/summaryview.c:1829
 msgid " items selected"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1840
+#: src/summaryview.c:1846
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1846
+#: src/summaryview.c:1852
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî"
 
-#: src/summaryview.c:2015
+#: src/summaryview.c:2021
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2085
+#: src/summaryview.c:2091
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2221
+#: src/summaryview.c:2227
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
 
-#: src/summaryview.c:2820
+#: src/summaryview.c:2826
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2918
+#: src/summaryview.c:2924
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
 
-#: src/summaryview.c:2919
+#: src/summaryview.c:2925
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/summaryview.c:2962
+#: src/summaryview.c:2968
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3090
+#: src/summaryview.c:3096
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3179
+#: src/summaryview.c:3185
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3229
+#: src/summaryview.c:3235
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
+#: src/summaryview.c:3293
+msgid "Append or Overwrite"
+msgstr "Ïðèëîæè èëè Ïðåçàïèøè"
+
+#: src/summaryview.c:3294
+msgid "Append or overwrite existing file?"
+msgstr "Äà ïðèëîæà ëè èëè äà ïðåçàïèøà ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
+
 #: src/summaryview.c:3295
+msgid "Append"
+msgstr "Ïðèëàãàíå"
+
+#: src/summaryview.c:3302 src/summaryview.c:3306 src/summaryview.c:3323
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3313
+#: src/summaryview.c:3342
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6775,7 +6832,7 @@ msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/summaryview.c:3319
+#: src/summaryview.c:3348
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6784,23 +6841,23 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3566
+#: src/summaryview.c:3595
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3662
+#: src/summaryview.c:3691
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3791
+#: src/summaryview.c:3820
 msgid "No filter rules defined."
-msgstr ""
+msgstr "Íå ñà çàäàäåíè ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå."
 
-#: src/summaryview.c:3798
+#: src/summaryview.c:3827
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
-#: src/summaryview.c:5242
+#: src/summaryview.c:5281
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -6812,15 +6869,19 @@ msgstr ""
 msgid "file %s already exists\n"
 msgstr "ôàéëà %s âå÷å ñúùåñòâóâà\n"
 
-#: src/textview.c:563
+#: src/textview.c:513
+msgid "Check signature"
+msgstr "Ïðîâåðè ïîäïèñà"
+
+#: src/textview.c:580
 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
 msgstr "Çà äà çàïàçèòå àçè ÷àñò, èçâèêàéòå êîíòåêñòíîòî ìåíþ ñúñ "
 
-#: src/textview.c:564
+#: src/textview.c:581
 msgid "right click and select `Save as...', "
 msgstr "êëèêíè ñ äåñíèÿ áóòîí è èçáåðè 'Çàïàçè êàòî...', "
 
-#: src/textview.c:565
+#: src/textview.c:582
 msgid ""
 "or press `y' key.\n"
 "\n"
@@ -6828,11 +6889,11 @@ msgstr ""
 "èëè íàòèñíè `y' êëàâèø.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:567
+#: src/textview.c:584
 msgid "To display this part as a text message, select "
 msgstr "Çà äà ñå ïîêàæè òàçè ÷àñò êàòî òåêñòîâî ñúîáùåíèå, èçáåðè "
 
-#: src/textview.c:568
+#: src/textview.c:585
 msgid ""
 "`Display as text', or press `t' key.\n"
 "\n"
@@ -6840,11 +6901,11 @@ msgstr ""
 "`Ïîêàæè êàòî òåêñò', èëè íàòèñíè `t' êëàâèø.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:570
+#: src/textview.c:587
 msgid "To display this part as an image, select "
 msgstr "Çà äà ñå ïîêàæå òàçè ÷àñò êàòî êàðòèíêà, èçáåðè "
 
-#: src/textview.c:571
+#: src/textview.c:588
 msgid ""
 "`Display image', or press `i' key.\n"
 "\n"
@@ -6852,144 +6913,84 @@ msgstr ""
 "`Ïîêàæè êàòî êàðòèíêà', èëè íàòèñíè `i' êëàâèø.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:573
+#: src/textview.c:590
 msgid "To open this part with external program, select "
 msgstr "Çà äà îòâîðèòå òàçè ÷àñò ñ âúíøíà ïðîãðàìà, èçáåðåòå "
 
-#: src/textview.c:574
+#: src/textview.c:591
 msgid "`Open' or `Open with...', "
 msgstr "'Îòâîðè' èëè 'Îòâîðè ñúñ...', "
 
-#: src/textview.c:575
+#: src/textview.c:592
 msgid "or double-click, or click the center button, "
 msgstr "èëè äâîéíî êëèêâàíå, èëè êëèêâàíå ñ ñðåäíèÿ áóòîí, "
 
-#: src/textview.c:576
+#: src/textview.c:593
 msgid "or press `l' key."
 msgstr "èëè íàòèñíè 'I' êëàâèø."
 
-#: src/textview.c:595
+#: src/textview.c:612
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
 msgstr "Ïîäïèñà íå å ïðîâåðåí îùå.\n"
 
-#: src/textview.c:596
+#: src/textview.c:613
 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
-msgstr ""
+msgstr "Çà ïðîâåðêà, àêòèâèðàéòå êîíòåêñòíîòî ìåíþ ñ\n"
 
-#: src/textview.c:597
+#: src/textview.c:614
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
 msgstr "êëèêíè ñ äåñíèÿ áóòîí è èçáåðè `Ïðîâåðè ïîäïèñà'.\n"
 
-#: src/toolbar.c:145 src/toolbar.c:878
-msgid "Receive Mail on all Accounts"
-msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
-
-#: src/toolbar.c:146 src/toolbar.c:884
-msgid "Receive Mail on current Account"
-msgstr ""
-
-#: src/toolbar.c:147 src/toolbar.c:890
-msgid "Send Queued Message(s)"
-msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
-
-#: src/toolbar.c:148 src/toolbar.c:903
-msgid "Compose Email"
-msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
-
-#: src/toolbar.c:149 src/toolbar.c:913
-msgid "Reply to Message"
-msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
-
-#: src/toolbar.c:150 src/toolbar.c:930
-msgid "Reply to Sender"
-msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
-
-#: src/toolbar.c:151 src/toolbar.c:948
-msgid "Reply to All"
-msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
-
-#: src/toolbar.c:152 src/toolbar.c:966
-msgid "Forward Message"
-msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
-
-#: src/toolbar.c:153 src/toolbar.c:984
-msgid "Delete Message"
-msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
-
-#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:996
-msgid "Goto Next Message"
-msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
-
-#: src/toolbar.c:156
+#: src/toolbar.c:104
 msgid "Sylpheed Actions Feature"
 msgstr ""
 
-#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:907
-msgid "Compose News"
-msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
-
-#: src/toolbar.c:164
-msgid "/Reply with _quote"
-msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
-
-#: src/toolbar.c:165
-msgid "/_Reply without quote"
-msgstr ""
-
-#: src/toolbar.c:169
-msgid "/Reply to all with _quote"
-msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
-
-#: src/toolbar.c:170
-msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
-
-#: src/toolbar.c:174
-msgid "/Reply to sender with _quote"
-msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
-
-#: src/toolbar.c:175
-msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
-
-#: src/toolbar.c:179
-msgid "/_Forward message (inline style)"
-msgstr ""
-
-#: src/toolbar.c:180
-msgid "/Forward message as _attachment"
-msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
-
-#: src/toolbar.c:294
+#: src/toolbar.c:235
 msgid "Get"
 msgstr "Âçåìè"
 
-#: src/toolbar.c:295
+#: src/toolbar.c:236
 msgid "Get All"
 msgstr "Âçåìè Âñè÷êè"
 
-#: src/toolbar.c:298
+#: src/toolbar.c:239
 msgid "Email"
-msgstr ""
+msgstr "Èìåéë"
 
-#: src/toolbar.c:300
+#: src/toolbar.c:241
 msgid "Reply"
 msgstr "Îòãîâîðè"
 
-#: src/toolbar.c:301
+#: src/toolbar.c:242
 msgid "All"
 msgstr "Âñè÷êî"
 
-#: src/toolbar.c:302
+#: src/toolbar.c:243
 msgid "Sender"
 msgstr "Èçïðàùà÷"
 
-#: src/utils.c:1988
+#: src/toolbar.c:286
+msgid "Send later"
+msgstr "Èçïðàòè ïî-êúñíî"
+
+#: src/toolbar.c:287
+msgid "Draft"
+msgstr "×åðíîâè"
+
+#: src/toolbar.c:290
+msgid "Attach"
+msgstr "Ïðèêðåïè"
+
+#: src/toolbar.c:294
+msgid "Linewrap"
+msgstr "Ïðåíåñè"
+
+#: src/utils.c:2045
 #, c-format
 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Êîïèðàíåòî íà ôàéë îò %s êúì %s íåóñïåøíî.\n"
 
-#: src/utils.c:2613
+#: src/utils.c:2729
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr ""
@@ -6997,11 +6998,11 @@ msgstr ""
 #: src/crash.c:138
 #, c-format
 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
 
 #: src/crash.c:181
 msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
 
 #: src/crash.c:204
 #, c-format
@@ -7009,10 +7010,12 @@ msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
+"%s.\n"
+"Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
 
 #: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
-msgstr ""
+msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
 
 #: src/crash.c:249
 msgid "Save..."
index 63c73d8e59c862987bc7dc297cb028cce28c610f..587d006cac8a62e5fd98e9dc7ee7d818a2182461 100644 (file)
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -4,9 +4,9 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: 0.8.2claws64\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-09-21 22:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-09-21 23:12+0200\n"
+"Project-Id-Version: 0.8.3claws28\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-09-27 11:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-09-27 12:49+0200\n"
 "Last-Translator: Aleksandar Urosevic aka Urke MMI <urke@gmx.net>\n"
 "Language-Team: Aleksandar Urosevic <urke@gmx.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -63,23 +63,22 @@ msgstr ""
 "59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2960 src/compose.c:5615
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2923 src/compose.c:5687
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2051
-#: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841 src/mimeview.c:899
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2217
+#: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
-#: src/prefs_common.c:3204 src/prefs_common.c:3373 src/prefs_common.c:3703
+#: src/prefs_common.c:3237 src/prefs_common.c:3406 src/prefs_common.c:3736
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
 #: src/prefs_folder_item.c:471 src/prefs_matcher.c:307
 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
-#: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
-#: src/summaryview.c:3289
+#: src/prefs_toolbar.c:877 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
 msgid "OK"
 msgstr "U redu"
 
@@ -104,15 +103,15 @@ msgstr ""
 "Ukljuèite opciju u koloni 'G' za proveru naloga sa 'Proveri sve'."
 
 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4462 src/compose.c:4633 src/editaddress.c:774
+#: src/compose.c:4425 src/compose.c:4596 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
 #: src/select-keys.c:299
 msgid "Name"
 msgstr "Naziv"
 
-#: src/account.c:528 src/prefs_account.c:886
+#: src/account.c:528 src/prefs_account.c:908
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
@@ -137,14 +136,14 @@ msgstr " Ukloni "
 #: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:848
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:873
 msgid "Down"
 msgstr " Dole "
 
 #: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:844
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:869
 msgid "Up"
 msgstr " Gore "
 
@@ -154,7 +153,7 @@ msgstr " Postavi kao podrazumevani nalog "
 
 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
-#: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1656
+#: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1661
 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:244
 msgid "Close"
 msgstr " Zatvori "
@@ -168,23 +167,23 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Da li zaista ¾elite da uklonite nalog?"
 
 #: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2836 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793 src/compose.c:6137
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
-#: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
-#: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304
-#: src/mainwindow.c:2256 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
+#: src/compose.c:2799 src/compose.c:3277 src/compose.c:5865 src/compose.c:6228
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:798 src/folderview.c:2115
+#: src/folderview.c:2178 src/folderview.c:2285 src/folderview.c:2419
+#: src/folderview.c:2455 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1453
+#: src/mainwindow.c:3065 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
-#: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
-#: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
-#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:1220
+#: src/summaryview.c:1264 src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1331
+#: src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1388 src/summaryview.c:1413
+#: src/summaryview.c:1438 src/summaryview.c:2926
 msgid "Yes"
 msgstr "Da"
 
-#: src/account.c:686 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793
-#: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
-#: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
+#: src/account.c:686 src/compose.c:3277 src/compose.c:5865
+#: src/folderview.c:2115 src/folderview.c:2178 src/folderview.c:2285
+#: src/folderview.c:2419 src/folderview.c:2455
 msgid "+No"
 msgstr "+Ne"
 
@@ -192,7 +191,7 @@ msgstr "+Ne"
 msgid "Add Address to Book"
 msgstr "Dodaj adrese u adresar"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5101 src/select-keys.c:300
+#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:296
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
@@ -206,26 +205,26 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Odaberite direktorijum adresara"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2960 src/compose.c:5616 src/compose.c:6295 src/compose.c:6333
+#: src/compose.c:2923 src/compose.c:5688 src/compose.c:6393 src/compose.c:6431
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
-#: src/mainwindow.c:2051 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
-#: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3205 src/prefs_common.c:3704
+#: src/mainwindow.c:2217 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838
+#: src/mimeview.c:896 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
+#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3238 src/prefs_common.c:3737
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
 #: src/prefs_folder_item.c:472 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
-#: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3289
+#: src/prefs_toolbar.c:878 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
+#: src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:3295
 msgid "Cancel"
 msgstr "Poni¹ti"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:502 src/mainwindow.c:405
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:518
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Fajl"
 
@@ -245,8 +244,8 @@ msgstr "/_Fajl/Novi _JPilot"
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Fajl/_Novi server"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:506
-#: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:516
+#: src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:535
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Fajl/---"
 
@@ -262,12 +261,12 @@ msgstr "/_Fajl/_Ukloni"
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_Fajl/_Saèuvaj"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:507
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:517
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Fajl/_Zatvori"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:509 src/mainwindow.c:426
+#: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:539
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Izmena"
 
@@ -275,16 +274,16 @@ msgstr "/_Izmena"
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Izmena/_Iseci"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:514 src/mainwindow.c:427
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:524 src/mainwindow.c:540
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Izmena/_Kopiraj"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:515
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:525
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Izmena/_Prenesi"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:512 src/compose.c:595
-#: src/mainwindow.c:430
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:522 src/compose.c:605
+#: src/mainwindow.c:543
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Izmena/---"
 
@@ -320,9 +319,9 @@ msgstr "/A_dresa/_Izmeni"
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/A_dresa/_Ukloni"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:631
-#: src/mainwindow.c:640 src/mainwindow.c:651 src/mainwindow.c:653
-#: src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:748
+#: src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:768 src/mainwindow.c:770
+#: src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:775
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Alati/---"
 
@@ -342,11 +341,11 @@ msgstr "/_Alati/Uvezi _Pine fajl..."
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Alati/Izvezi u _HTML fajl..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:686
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:807
 msgid "/_Help"
 msgstr "/Po_moæ"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:700
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:821
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/Po_moæ/_O programu"
 
@@ -363,18 +362,18 @@ msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Novi _direktorijum"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:496
-#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:264 src/folderview.c:273
-#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:281 src/folderview.c:283
-#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:297 src/folderview.c:301
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:313 src/folderview.c:317
-#: src/folderview.c:319 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
-#: src/summaryview.c:403 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:427
-#: src/summaryview.c:433 src/summaryview.c:436
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:506
+#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:263 src/folderview.c:272
+#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:280 src/folderview.c:282
+#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:296 src/folderview.c:300
+#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:312 src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:318 src/summaryview.c:396 src/summaryview.c:399
+#: src/summaryview.c:401 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:440
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:400
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:404
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Ukloni"
 
@@ -398,7 +397,8 @@ msgstr "/Prenesi _adresu"
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-mail adresa"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5102 src/prefs_common.c:2690
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5136 src/prefs_common.c:2722
+#: src/toolbar.c:102
 msgid "Address book"
 msgstr "Adresar"
 
@@ -411,7 +411,7 @@ msgstr "Ime:"
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
 #: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
 #: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
-#: src/prefs_toolbar.c:805 src/toolbar.c:305
+#: src/prefs_toolbar.c:830 src/toolbar.c:246
 msgid "Delete"
 msgstr "Ukloni"
 
@@ -419,17 +419,17 @@ msgstr "Ukloni"
 msgid "Lookup"
 msgstr " Pronaði "
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1333 src/compose.c:3014
-#: src/compose.c:4280 src/compose.c:4981 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1340 src/compose.c:2977
+#: src/compose.c:4243 src/compose.c:4946 src/headerview.c:55
 #: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Primalac:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1317 src/compose.c:3013
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1324 src/compose.c:2976
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopija:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1320
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1327
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Nevidljiva kopija:"
 
@@ -445,16 +445,16 @@ msgstr "Podatak o ovoj adresi je samo za 
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Zaista ¾elite da uklonite adresu(e)?"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2836
-#: src/compose.c:6137 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
-#: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304 src/mainwindow.c:2256
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2799
+#: src/compose.c:6228 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:798 src/inc.c:170
+#: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1453 src/mainwindow.c:3065
 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
-#: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
-#: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
-#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:1220
+#: src/summaryview.c:1264 src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1331
+#: src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1388 src/summaryview.c:1413
+#: src/summaryview.c:1438 src/summaryview.c:2926
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
@@ -549,7 +549,7 @@ msgstr "Gre
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Ne mogu da proèitam fajl za indekse"
 
-#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1015
+#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1022
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfejs"
 
@@ -570,8 +570,8 @@ msgstr "E-mail adresa"
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
-#: src/prefs_account.c:1890
+#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:346
+#: src/prefs_account.c:1942
 msgid "Folder"
 msgstr "Direktorijum"
 
@@ -652,7 +652,7 @@ msgstr "Upozorenje"
 
 #: src/addrgather.c:528
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Polje zaglavlja"
+msgstr "Polja zaglavlja poruke"
 
 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
 msgid "Finish"
@@ -674,11 +674,11 @@ msgstr "Op
 msgid "Personal address"
 msgstr "Liène adrese"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5793 src/main.c:494
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5865 src/main.c:494
 msgid "Notice"
 msgstr "Napomena"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3312 src/inc.c:539
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3275 src/inc.c:539
 msgid "Error"
 msgstr "Gre¹ka"
 
@@ -715,378 +715,378 @@ msgid "Brown"
 msgstr "Braon"
 
 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
-#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4241
+#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4280
 msgid "None"
 msgstr "Ni¹ta"
 
-#: src/compose.c:494
+#: src/compose.c:504
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Dodaj..."
 
-#: src/compose.c:495
+#: src/compose.c:505
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Ukloni"
 
-#: src/compose.c:497 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
-#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
+#: src/compose.c:507 src/folderview.c:264 src/folderview.c:284
+#: src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/_Osobine..."
 
-#: src/compose.c:503
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Fajl/_Dodaj fajl"
 
-#: src/compose.c:504
+#: src/compose.c:514
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Fajl/Umetni _fajl"
 
-#: src/compose.c:505
+#: src/compose.c:515
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Fajl/Umetni _potpis"
 
-#: src/compose.c:510
+#: src/compose.c:520
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Izmena/_Opozovi"
 
-#: src/compose.c:511
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Izmena/_Ponovi"
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:523
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Izmena/_Iseci"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:526
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_Izmena/Prenesi kao _citat"
 
-#: src/compose.c:518 src/mainwindow.c:428
+#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:541
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Izmena/Odaberi _sve"
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno"
 
-#: src/compose.c:520
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri karakter unazad"
 
-#: src/compose.c:525
+#: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri karakter napred"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri reè unazad"
 
-#: src/compose.c:535
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri reè napred"
 
-#: src/compose.c:540
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri na poèetak linije"
 
-#: src/compose.c:545
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri na kraj linije"
 
-#: src/compose.c:550
+#: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri u predhodnu liniju"
 
-#: src/compose.c:555
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri u sledeæu liniju"
 
-#: src/compose.c:560
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni predhodni karakter"
 
-#: src/compose.c:565
+#: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni sledeæi karakter"
 
-#: src/compose.c:570
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni predhodnu reè"
 
-#: src/compose.c:575
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni sledeæu reè"
 
-#: src/compose.c:580
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni liniju"
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni kompletnu liniju"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni do kraja linije"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/_Izmena/Prelomi _tekuæi pasus"
+msgstr "/_Izmena/Prelom _tekuæeg pasusa u tekstu"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:608
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/_Izmena/Prelomi sve _duge linije"
+msgstr "/_Izmena/Prelom svih _dugih linija"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Izmena/Izmeni sa _eksternim ureðivaèem teksta"
 
-#: src/compose.c:603
+#: src/compose.c:613
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/_Pravopis"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/_Pravopis/_Proveri sve ili proveri odabrano"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/_Pravopis/_Oznaèi sve pogre¹no napisane reèi"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/_Pravopis/_Unazad proveri pogre¹no napisane reèi"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/_Pravopis/_Idi do sledeæe pogre¹no napisane reèi"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/_Pravopis/---"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/_Pravopis/Pode¹avanje pravopi_sa"
 
-#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:428
+#: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:547 src/summaryview.c:432
 msgid "/_View"
 msgstr "/I_zgled"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:628
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/I_zgled/_Primalac"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/I_zgled/_Kopija"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/I_zgled/Ne_vidljiva kopija"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/I_zgled/_Odgovor za"
+msgstr "/I_zgled/Odgovori_..."
 
-#: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/mainwindow.c:452
-#: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:483 src/mainwindow.c:507
-#: src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:593
+#: src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/compose.c:636 src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:568 src/mainwindow.c:596 src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:702 src/mainwindow.c:706
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/I_zgled/---"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/I_zgled/_Nastavi na"
 
-#: src/compose.c:625
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/I_zgled/_Lenjir"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/I_zgled/_Prilog"
 
-#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:596
+#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Poruka"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Poruka/_Po¹alji"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Poruka/Po¹alji _kasnije"
 
-#: src/compose.c:634 src/compose.c:640 src/compose.c:645 src/compose.c:647
-#: src/compose.c:651 src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/mainwindow.c:601
-#: src/mainwindow.c:603 src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:614
-#: src/mainwindow.c:619
+#: src/compose.c:644 src/compose.c:650 src/compose.c:655 src/compose.c:657
+#: src/compose.c:661 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:716 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:729
+#: src/mainwindow.c:731 src/mainwindow.c:736
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Poruka/---"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/_Poruka/Saèuvaj _nedovr¹enu poruku"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/_Poruka/Saèuvaj i nastavi _sa pisanjem"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/_Poruka/_Primalac"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/_Poruka/_Kopija"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Poruka/Ne_vidljiva kopija"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/_Poruka/_Odgovor za"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/_Poruka/_Nastavi na"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/_Poruka/Prilo_g"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/_Poruka/Potpi_s"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/_Poruka/_Enkripcija"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:666
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/_Poruka/Priorite_t"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/_Poruka/Priorite_t/N_ajvi¹i"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Poruka/Priorite_t/_Visok"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Poruka/Priorite_t/_Normalan"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:670
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Poruka/Priorite_t/Ni_zak"
 
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:671
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Poruka/Priorite_t/Na_jni¾i"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Poruka/Zahtevaj potvr_du prijema"
 
-#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:629
+#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:746
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Alati"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_Alati/Prika¾i _lenjir"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:676
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_Alati/_Adresar"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Alati/_©ablon"
 
-#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:652
+#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Alati/Ak_cije"
 
-#: src/compose.c:1017 src/compose.c:1102
+#: src/compose.c:1024 src/compose.c:1109
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: fajl ne postoji\n"
 
-#: src/compose.c:1198 src/procmsg.c:983
+#: src/compose.c:1205 src/procmsg.c:979
 msgid "Can't get text part\n"
 msgstr "Nije moguæe preuzeti deo teksta\n"
 
-#: src/compose.c:1323
+#: src/compose.c:1330
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odgovor-Za:"
 
-#: src/compose.c:1326 src/compose.c:4277 src/compose.c:4983
+#: src/compose.c:1333 src/compose.c:4240 src/compose.c:4948
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "News grupa:"
 
-#: src/compose.c:1329
+#: src/compose.c:1336
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Nastavi-Na:"
 
-#: src/compose.c:1625
+#: src/compose.c:1588
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Gre¹ka za oznaku citata."
 
-#: src/compose.c:1637
+#: src/compose.c:1600
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Gre¹ka za format odgovora/prosleðivanja poruke."
 
-#: src/compose.c:1943
+#: src/compose.c:1899
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "Fajl %s ne postoji\n"
 
-#: src/compose.c:1947
+#: src/compose.c:1903
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "Nije moguæe odrediti velièinu fajla %s\n"
 
-#: src/compose.c:1951
+#: src/compose.c:1907
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Fajl %s je prazan."
 
-#: src/compose.c:1955
+#: src/compose.c:1911
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Nije moguæe proèitati fajl %s."
 
-#: src/compose.c:1980
+#: src/compose.c:1936
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Poruka: %s"
 
-#: src/compose.c:2052 src/mimeview.c:465
+#: src/compose.c:2015 src/mimeview.c:462
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Deo kombinovane poruke je nerazumljiv."
 
-#: src/compose.c:2651
+#: src/compose.c:2614
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Izmenjeno]"
 
-#: src/compose.c:2653
+#: src/compose.c:2616
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Sastavljanje poruke%s"
 
-#: src/compose.c:2656
+#: src/compose.c:2619
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "%s - Sastavljanje poruke %s"
 
-#: src/compose.c:2680
+#: src/compose.c:2643
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1094,70 +1094,70 @@ msgstr ""
 "Nalog za slanje poruke nije odreðen.\n"
 "Odaberite e-mail nalog pre slanja."
 
-#: src/compose.c:2826
+#: src/compose.c:2789
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Primalac nije odreðen"
 
-#: src/compose.c:2834 src/compose.c:5029 src/messageview.c:331
-#: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:997 src/toolbar.c:297
+#: src/compose.c:2797 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:749
+#: src/prefs_common.c:1004 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
 msgid "Send"
 msgstr "Slanje"
 
-#: src/compose.c:2835
+#: src/compose.c:2798
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Tema je prazna. Da ipak po¹aljem poruku?"
 
-#: src/compose.c:2856
+#: src/compose.c:2819
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Nije moguæe staviti poruku u red za slanje"
 
-#: src/compose.c:2902 src/compose.c:3531
+#: src/compose.c:2865 src/compose.c:3494
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "nije moguæe preuzeti listu primalaca."
 
-#: src/compose.c:2943 src/procmsg.c:1333
+#: src/compose.c:2906 src/procmsg.c:1329
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Nastala je gre¹ka pri slanju poruke na %s ."
 
-#: src/compose.c:2957 src/messageview.c:408
+#: src/compose.c:2920 src/messageview.c:408
 msgid "Queueing"
 msgstr "Stavljanje u red za slanje"
 
-#: src/compose.c:2958
+#: src/compose.c:2921
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
 msgstr ""
 "Nastala je gre¹ka pri slanju poruke.\n"
-"Da li da stavim ovu poruku u direktorijum za èekanje?"
+"Da li da stavim ovu poruku u direktorijum 'Pripremljeno'?"
 
-#: src/compose.c:2964
+#: src/compose.c:2927
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Ne mogu staviti ovu poruku u red na èekanje za slanje."
 
-#: src/compose.c:2967
+#: src/compose.c:2930
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Nastala je gre¹ka pri slanju poruke."
 
-#: src/compose.c:2983
+#: src/compose.c:2946
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Nije moguæe saèuvati poruku u direktorijumu za poslate poruke."
 
-#: src/compose.c:3119 src/compose.c:3272 src/compose.c:3444 src/compose.c:3601
+#: src/compose.c:3082 src/compose.c:3235 src/compose.c:3407 src/compose.c:3564
 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
-#: src/procmsg.c:1314 src/utils.c:2038
+#: src/procmsg.c:1310 src/utils.c:2086 src/utils.c:2154
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "nije moguæe promeniti modalitet fajla\n"
 
-#: src/compose.c:3214
+#: src/compose.c:3177
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr "Ne mogu da pronaðem ni jedan kljuè asociran sa odabranim kljuèem `%s'"
 
-#: src/compose.c:3313
+#: src/compose.c:3276
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
@@ -1165,76 +1165,76 @@ msgstr ""
 "Nije moguæe konvertovati enkodiranje karaktera poruke.\n"
 "Da ipak po¹aljem poruku?"
 
-#: src/compose.c:3343
+#: src/compose.c:3306
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "ne mogu da upi¹em zaglavlja\n"
 
-#: src/compose.c:3483
+#: src/compose.c:3446
 msgid "can't remove the old message\n"
 msgstr "ne mogu da uklonim stare poruke\n"
 
-#: src/compose.c:3545
+#: src/compose.c:3508
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Nema dostupnog naloga za slanje poruke!"
 
-#: src/compose.c:3555
+#: src/compose.c:3518
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Nema dostupnog naloga za slanje news poruke!"
 
-#: src/compose.c:3693
+#: src/compose.c:3656
 msgid "can't find queue folder\n"
 msgstr "ne mogu da pronaðem direktorijum za poruke na èekanju\n"
 
-#: src/compose.c:3700 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:3663 src/messageview.c:274
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "ne mogu da stavim poruku na èekanje\n"
 
-#: src/compose.c:3743
+#: src/compose.c:3706
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Ne mogu da otvorim fajl %s\n"
 
-#: src/compose.c:4356 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4319 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Po¹iljalac:"
 
-#: src/compose.c:4460 src/compose.c:4631 src/compose.c:5556
+#: src/compose.c:4423 src/compose.c:4594 src/compose.c:5628
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME tip"
 
-#: src/compose.c:4461 src/compose.c:4632 src/mimeview.c:154
+#: src/compose.c:4424 src/compose.c:4595 src/mimeview.c:151
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:448
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:452
 msgid "Size"
 msgstr "Velièina"
 
-#: src/compose.c:4525
+#: src/compose.c:4488
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Saèuvaj poruku u "
 
-#: src/compose.c:4545 src/prefs_filtering.c:492
+#: src/compose.c:4508 src/prefs_filtering.c:492
 msgid "Select ..."
 msgstr " Odaberi ... "
 
-#: src/compose.c:4682 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4645 src/prefs_account.c:1266 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "Polje zaglavlja"
 
-#: src/compose.c:4684 src/mimeview.c:201
+#: src/compose.c:4647 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Prilozi"
 
-#: src/compose.c:4686
+#: src/compose.c:4649
 msgid "Others"
 msgstr "Drugo"
 
-#: src/compose.c:4701 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
+#: src/compose.c:4664 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Tema:"
 
-#: src/compose.c:4945
+#: src/compose.c:4910
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1243,96 +1243,68 @@ msgstr ""
 "Ne mogu da pokrenem pravopisnu proveru.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5030
-msgid "Send message"
-msgstr "Po¹alji poruku"
+#: src/compose.c:5088 src/toolbar.c:94
+msgid "Send Message"
+msgstr "Odmah po¹alji poruku"
 
-#: src/compose.c:5036
-msgid "Send later"
-msgstr "Po¹alji kasnije"
-
-#: src/compose.c:5037
+#: src/compose.c:5094 src/toolbar.c:95
 msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Saèuvaj u direktorijumu za èekanje i po¹alji kasnije"
-
-#: src/compose.c:5044
-msgid "Draft"
-msgstr "Nedovr¹eno"
+msgstr "Saèuvaj u direktorijumu 'Pripremljeno' i po¹alji kasnije"
 
-#: src/compose.c:5045
+#: src/compose.c:5100 src/toolbar.c:96
 msgid "Save to draft folder"
-msgstr "Saèuvaj u direktorijum za nedovr¹ene poruke"
+msgstr "Saèuvaj u direktorijum 'Nedovr¹eno'"
 
-#: src/compose.c:5054 src/compose.c:6333
-msgid "Insert"
-msgstr "Umetni"
-
-#: src/compose.c:5055
+#: src/compose.c:5106 src/toolbar.c:97
 msgid "Insert file"
-msgstr "Umetni fajl"
+msgstr "Umetni fajl kao tekst u poruku"
 
-#: src/compose.c:5062
-msgid "Attach"
-msgstr "Prilozi"
-
-#: src/compose.c:5063
+#: src/compose.c:5112 src/toolbar.c:98
 msgid "Attach file"
-msgstr "Prilo¾i fajl"
-
-#: src/compose.c:5072 src/prefs_common.c:1745
-msgid "Signature"
-msgstr "Potpis"
+msgstr "Prilo¾i fajl uz poruku"
 
-#: src/compose.c:5073
+#: src/compose.c:5118 src/toolbar.c:99
 msgid "Insert signature"
-msgstr "Umetni potpis"
-
-#: src/compose.c:5081 src/prefs_common.c:2873
-msgid "Editor"
-msgstr "Ureðivaè teksta"
+msgstr "Potpi¹i poruku"
 
-#: src/compose.c:5082
+#: src/compose.c:5124 src/toolbar.c:100
 msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Izmena poruke u eksternom ureðivaèu teksta"
+msgstr "Izmeni poruku u eksternom ureðivaèu teksta"
 
-#: src/compose.c:5090
-msgid "Linewrap"
-msgstr "Prelomi linije"
-
-#: src/compose.c:5091
+#: src/compose.c:5130 src/toolbar.c:101
 msgid "Wrap all long lines"
-msgstr "Prelamanje svih dugaèkih linija"
+msgstr "Prelomi sve duge linije"
 
-#: src/compose.c:5451
+#: src/compose.c:5523
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neva¾eæi MIME tip."
 
-#: src/compose.c:5469
+#: src/compose.c:5541
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Fajl ne postoji ili je prazan."
 
-#: src/compose.c:5538
+#: src/compose.c:5610
 msgid "Property"
 msgstr "Osobine"
 
-#: src/compose.c:5583
+#: src/compose.c:5655
 msgid "Encoding"
 msgstr "Enkodiranje"
 
-#: src/compose.c:5612
+#: src/compose.c:5684
 msgid "Path"
 msgstr "Putanja"
 
-#: src/compose.c:5613 src/prefs_toolbar.c:826
+#: src/compose.c:5685 src/prefs_toolbar.c:851
 msgid "File name"
 msgstr "Naziv fajla"
 
-#: src/compose.c:5764
+#: src/compose.c:5836
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Data naredba za eksterni ureðivaè teksta je neva¾eæa: '%s'\n"
 
-#: src/compose.c:5790
+#: src/compose.c:5862
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1343,69 +1315,73 @@ msgstr ""
 "Da li da nasilno prekinem proces?\n"
 "©ifra grupe procesa: %d"
 
-#: src/compose.c:5803
+#: src/compose.c:5875
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "©ifra grupe prekinutog procesa: %d"
 
-#: src/compose.c:5804
+#: src/compose.c:5876
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Privremeni fajl: %s"
 
-#: src/compose.c:5861
+#: src/compose.c:5933
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "Ne mogu pokrenuti eksterni ureðivaè teksta\n"
 
-#: src/compose.c:5865
+#: src/compose.c:5937
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Ne mogu pisati u fajl\n"
 
-#: src/compose.c:5867
+#: src/compose.c:5939
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6135 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:2254
+#: src/compose.c:6226 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:3063
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Nezavisno upozorenje"
 
-#: src/compose.c:6136 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:2255
+#: src/compose.c:6227 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:3064
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Nezavisan re¾im rada. Zaobiæi?"
 
-#: src/compose.c:6240 src/compose.c:6261
+#: src/compose.c:6335 src/compose.c:6356
 msgid "Select file"
 msgstr "Odaberite fajl"
 
-#: src/compose.c:6293
+#: src/compose.c:6391
 msgid "Discard message"
 msgstr "Odbaci poruku"
 
-#: src/compose.c:6294
+#: src/compose.c:6392
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Ova poruka je izmenjena. Da li da je odbacim?"
 
-#: src/compose.c:6295
+#: src/compose.c:6393
 msgid "Discard"
 msgstr "Odbaci"
 
-#: src/compose.c:6295
+#: src/compose.c:6393
 msgid "to Draft"
 msgstr "u Nedovr¹ene"
 
-#: src/compose.c:6330
+#: src/compose.c:6428
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "®elite li da primenite ¹ablon '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6332
+#: src/compose.c:6430
 msgid "Apply template"
 msgstr "Primeni ¹ablon"
 
-#: src/compose.c:6333
+#: src/compose.c:6431
 msgid "Replace"
 msgstr "Zameni"
 
+#: src/compose.c:6431 src/toolbar.c:289
+msgid "Insert"
+msgstr "Umetni"
+
 #: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Dodaj novu osobu"
@@ -1558,12 +1534,12 @@ msgstr "Izmeni direktorijum"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Unesite novi naziv za direktorijum:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
-#: src/folderview.c:2211
+#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1843 src/folderview.c:1911
+#: src/folderview.c:2210
 msgid "New folder"
 msgstr "Novi direktorijum"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913
+#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Unesite naziv za novi direktorijum:"
 
@@ -1581,7 +1557,7 @@ msgstr "Izmeni JPilot zapis"
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1918
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1970
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1645,7 +1621,7 @@ msgstr "Pauza (sekundi)"
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maksimalan broj upisa"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:723
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:745
 msgid "Basic"
 msgstr "Osnovno"
 
@@ -1735,7 +1711,7 @@ msgstr "Izlazni HTML fajl"
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Datoteka o stilu"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3693 src/prefs_common.c:4014
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3726 src/prefs_common.c:4052
 msgid "Default"
 msgstr "Standardni"
 
@@ -1799,7 +1775,7 @@ msgstr "Izvoz adresara u HTML fajl"
 msgid "Prev"
 msgstr "Nazad"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:307
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:248
 msgid "Next"
 msgstr "Napred"
 
@@ -1828,7 +1804,7 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "Izvozni fajl:"
 
 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
-#: src/prefs_account.c:1176 src/prefs_filter.c:361
+#: src/prefs_account.c:1198 src/prefs_filter.c:361
 msgid " Select... "
 msgstr " Odaberite... "
 
@@ -1868,118 +1844,118 @@ msgstr "Nije specifikovano."
 msgid "Select folder"
 msgstr "Odaberite direktorijum"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1042
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1041
 msgid "Inbox"
 msgstr "Sanduèe"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1058
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1057
 msgid "Sent"
 msgstr "Poslato"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1074
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1073
 msgid "Queue"
 msgstr "Pripremljeno"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1090
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1089
 msgid "Trash"
 msgstr "Smeæe"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1104
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1103
 msgid "Drafts"
 msgstr "Nedovr¹eno"
 
-#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:258 src/folderview.c:273 src/folderview.c:293
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Kreiraj _novi direktorijum..."
 
-#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/_Preimenuj direktorijum..."
 
-#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
+#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_Ukloni direktorijum"
 
-#: src/folderview.c:263 src/folderview.c:282
+#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:281
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Ukloni _sanduèe"
 
-#: src/folderview.c:266 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
-#: src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:265 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
+#: src/folderview.c:321
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/_Procesiranje..."
 
-#: src/folderview.c:267
+#: src/folderview.c:266
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr "/_Bodovanje..."
 
-#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
+#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:291 src/folderview.c:311
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/Oznaèi kao _proèitano"
 
-#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298
+#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/Pro_veri po¹tu"
 
-#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:300
+#: src/folderview.c:279 src/folderview.c:299
 msgid "/R_escan folder tree"
 msgstr "/Osve¾i stablo _direktorijuma"
 
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:303 src/folderview.c:319
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/Pr_etra¾i direktorijum..."
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307 src/folderview.c:323
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:306 src/folderview.c:322
 msgid "/S_coring..."
 msgstr "/B_odovanje..."
 
-#: src/folderview.c:302
+#: src/folderview.c:301
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Ukloni _IMAP4 nalog"
 
-#: src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:313
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/Prijavi se na _news grupu..."
 
-#: src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:315
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Ukloni news _grupu"
 
-#: src/folderview.c:318
+#: src/folderview.c:317
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Ukloni news n_alog"
 
-#: src/folderview.c:348
+#: src/folderview.c:347
 msgid "New"
 msgstr "Novo"
 
-#: src/folderview.c:349 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:348 src/prefs_summary_column.c:68
 msgid "Unread"
 msgstr "Neproèitano"
 
-#: src/folderview.c:350 src/selective_download.c:800
+#: src/folderview.c:349 src/selective_download.c:800
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:569
+#: src/folderview.c:568
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Postavljam informacije direktorijuma..."
 
-#: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:2716 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:749 src/mainwindow.c:3525 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Skeniram direktorijum %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:2721 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:753 src/mainwindow.c:3530 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Skeniram direktorijum %s ..."
 
-#: src/folderview.c:796
+#: src/folderview.c:795
 msgid "Rescan folder tree"
 msgstr "Osve¾i stablo direktorijuma"
 
-#: src/folderview.c:797
+#: src/folderview.c:796
 msgid ""
 "All previous settings for each folders will be lost.\n"
 "Continue?"
@@ -1987,53 +1963,53 @@ msgstr ""
 "Sva predhodna pode¹avanja za sve direktorijume æe biti izgubljena.\n"
 "Da nastavim"
 
-#: src/folderview.c:803
+#: src/folderview.c:802
 msgid "Rescanning folder tree..."
 msgstr "Osve¾avanje stabla direktorijuma..."
 
-#: src/folderview.c:825
+#: src/folderview.c:824
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "Osve¾avanje svih stabala direktorijuma..."
 
-#: src/folderview.c:903
+#: src/folderview.c:902
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Pronaði nove poruke u svim direktorijumima..."
 
-#: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5118
+#: src/folderview.c:1696 src/main.c:472 src/summaryview.c:5157
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Izvr¹avanje (%s)..."
 
-#: src/folderview.c:1846 src/folderview.c:1914 src/folderview.c:2215
+#: src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913 src/folderview.c:2214
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Novi direktorijum"
 
-#: src/folderview.c:1851 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2220
+#: src/folderview.c:1850 src/folderview.c:1976 src/folderview.c:2219
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' ne mo¾e postojati u nazivu direktorijuma."
 
-#: src/folderview.c:1864 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1987
-#: src/folderview.c:2063 src/folderview.c:2232
+#: src/folderview.c:1863 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1986
+#: src/folderview.c:2062 src/folderview.c:2231
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Direktorijum '%s' veæ psotoji."
 
-#: src/folderview.c:1871 src/folderview.c:2239
+#: src/folderview.c:1870 src/folderview.c:2238
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Ne mogu kreirati direktorijum '%s'."
 
-#: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2053
+#: src/folderview.c:1969 src/folderview.c:2052
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Unesite novi naziv za '%s':"
 
-#: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2055
+#: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2054
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Preimenuj direktorijum"
 
-#: src/folderview.c:2113
+#: src/folderview.c:2112
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2042,16 +2018,16 @@ msgstr ""
 "Svi direktorijumi i poruke ispod `%s' æe biti uklonjeni.\n"
 "Da li zaista ¾elite da ih uklonite?"
 
-#: src/folderview.c:2115
+#: src/folderview.c:2114
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Ukloni direktorijum"
 
-#: src/folderview.c:2124
+#: src/folderview.c:2123
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Ne mogu da uklonim direktorijum '%s'."
 
-#: src/folderview.c:2176
+#: src/folderview.c:2175
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2060,11 +2036,11 @@ msgstr ""
 "Zaista ¾elite da uklonite nalog `%s' ?\n"
 "(Poruke neæe biti uklonjene sa diska)"
 
-#: src/folderview.c:2178
+#: src/folderview.c:2177
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Ukolni nalog"
 
-#: src/folderview.c:2212
+#: src/folderview.c:2211
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2074,30 +2050,30 @@ msgstr ""
 "(ako ¾elite da kreirate direktorijum za sme¹tanje poddireotorijuma,\n"
 " dodajte  `/' na kraj naziva)"
 
-#: src/folderview.c:2284
+#: src/folderview.c:2283
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "aista ¾elite da uklonite IMAP4 nalog '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2285
+#: src/folderview.c:2284
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Ukloni IMAP4 nalog"
 
-#: src/folderview.c:2418
+#: src/folderview.c:2417
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Zaista ¾elite da uklonite news grupu '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2419
+#: src/folderview.c:2418
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Ukloni news grupu"
 
-#: src/folderview.c:2454
+#: src/folderview.c:2453
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Zaista ¾elite da uklonite news nalog '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2455
+#: src/folderview.c:2454
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Ukloni news nalog"
 
@@ -2149,7 +2125,7 @@ msgstr "nepoznato"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Ne mogu da preuzem listu news grupa."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1013
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1017
 msgid "Done."
 msgstr "Gotovo."
 
@@ -2243,7 +2219,7 @@ msgstr "re
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Koristi alternativu (%s)"
 
-#: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1585
+#: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1592
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Provera u toku kucanja"
 
@@ -2264,11 +2240,11 @@ msgstr ""
 msgid "Abcdef"
 msgstr "Abcdef"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2224
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2230
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Bez po¹iljaoca)"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2267 src/summaryview.c:2270
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2273 src/summaryview.c:2276
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Bez teme)"
 
@@ -2554,13 +2530,13 @@ msgstr "Odaberite Pine fajl"
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Uvoz Pine fajla u adresar"
 
-#: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:358
+#: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:359
 msgid "Standby"
 msgstr "U pripravnosti..."
 
 #: src/inc.c:375
 msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Preuzimanje pristigle po¹te"
+msgstr "Preuzimanje novih poruka"
 
 #: src/inc.c:506
 msgid "Retrieving"
@@ -2607,84 +2583,80 @@ msgstr "Zavr
 
 #: src/inc.c:647
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "Nastale su neke gre¹ke pri preuzimanju po¹te."
+msgstr "Nastale su gre¹ke pri preuzimanju poruka."
 
-#: src/inc.c:710
+#: src/inc.c:711
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Preuzimanje novih poruka"
 
-#: src/inc.c:738
+#: src/inc.c:739
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Povezivanje na POP3 server: %s ..."
 
-#: src/inc.c:746
+#: src/inc.c:747
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Ne mogu se povezati na POP3 server: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:753
+#: src/inc.c:754
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Ne mogu se povezati na POP3 server: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:863 src/inc.c:932
+#: src/inc.c:864 src/inc.c:933
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Preuzimanje poruka (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:896
+#: src/inc.c:897
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Identifikacija..."
 
-#: src/inc.c:900
+#: src/inc.c:901
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Preuzimanje broja novih poruka (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:904
+#: src/inc.c:905
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Preuzimanje broja novih poruka (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:908
+#: src/inc.c:909
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Preuzimanje broja novih poruka (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:912
+#: src/inc.c:913
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Preuzimanje velièine poruka (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:916
+#: src/inc.c:917
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Preuzimanje zaglavlja (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:949
+#: src/inc.c:950
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Uklanjanje poruke %d"
 
-#: src/inc.c:955
+#: src/inc.c:956
 msgid "Quitting"
 msgstr "Zavr¹avanje"
 
-#: src/inc.c:991
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "poruka neæe biti preuzeta\n"
-
-#: src/inc.c:1026
+#: src/inc.c:1028
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "Nastala je gre¹ka pri procesiranju po¹te."
+msgstr "Nastala je gre¹ka pri procesiranju poruke."
 
-#: src/inc.c:1029
+#: src/inc.c:1031
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Na disku vi¹e nema mesta."
 
-#: src/inc.c:1033
+#: src/inc.c:1035
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Sanduèe je zakljuèano."
 
-#: src/inc.c:1061
+#: src/inc.c:1063
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr ""
 
@@ -2792,693 +2764,749 @@ msgstr ""
 "Neke neposlate poruke su stavljene u direktorijum za slanje. ®elite li da "
 "odmah izaðete?"
 
-#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:2265
+#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:3074
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Nastale su neke gre¹ke pri slanju pripremljenih poruka."
 
-#: src/mainwindow.c:406
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
 msgstr "/_Fajl/Dodaj _sanduèe..."
 
-#: src/mainwindow.c:407
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 msgstr "/_Fajl/Dodaj _mbox sanduèe..."
 
-#: src/mainwindow.c:408
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/_Fajl/_Pronaði nove poruke u svim direktorijumima"
 
-#: src/mainwindow.c:410
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_Fajl/_Direktorijum"
 
-#: src/mainwindow.c:411
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_Fajl/_Direktorijum/_Kreiraj novi direktorijum..."
 
-#: src/mainwindow.c:413
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_Fajl/_Direktorijum/_Preimenuj direktorijum..."
 
-#: src/mainwindow.c:414
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_Fajl/_Direktorijum/_Ukloni direktorijum"
 
-#: src/mainwindow.c:415
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Fajl/_Uvezi mbox fajl..."
 
-#: src/mainwindow.c:416
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Fajl/_Izvezi u mbox fajl..."
 
-#: src/mainwindow.c:417
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_Fajl/Isprazni s_meæe"
 
-#: src/mainwindow.c:418
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Fajl/_Nezavisan rad"
 
-#: src/mainwindow.c:420
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Fajl/Saèuvaj _kao..."
 
-#: src/mainwindow.c:421
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Fajl/_©tampa..."
 
-#: src/mainwindow.c:424
+#: src/mainwindow.c:537
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Fajl/I_zlaz"
 
-#: src/mainwindow.c:429
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Izmena/Odaberi _nit rasprave"
 
-#: src/mainwindow.c:431
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Izmena/Pronaði _tekst u poruci..."
 
-#: src/mainwindow.c:433
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Izmena/Pretra¾i _direktorijum..."
 
-#: src/mainwindow.c:435
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/I_zgled/_Prika¾i ili sakrij"
 
-#: src/mainwindow.c:436
+#: src/mainwindow.c:549
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/I_zgled/_Prika¾i ili sakrij/Stablo _direktorijuma"
 
-#: src/mainwindow.c:438
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/I_zgled/_Prika¾i ili sakrij/Prikaz _poruke"
 
-#: src/mainwindow.c:440
+#: src/mainwindow.c:553
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/I_zgled/_Prika¾i ili sakrij/_Linija alata"
 
-#: src/mainwindow.c:442
+#: src/mainwindow.c:555
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/I_zgled/_Prika¾i ili sakrij/_Linija alata/Ik_onice i tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:444
+#: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/I_zgled/_Prika¾i ili sakrij/_Linija alata/_Ikonice"
 
-#: src/mainwindow.c:446
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/I_zgled/_Prika¾i ili sakrij/_Linija alata/_Tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:448
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/I_zgled/_Prika¾i ili sakrij/_Linija alata/_Ni¹ta"
 
-#: src/mainwindow.c:450
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/I_zgled/_Prika¾i ili sakrij/_Statusna linija"
 
-#: src/mainwindow.c:453
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/I_zgled/P_lutajuæe stablo direktorijuma"
 
-#: src/mainwindow.c:454
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/I_zgled/Pl_utajuæi prikaz poruka"
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje"
 
-#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/po _broju"
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/po _velièini"
 
-#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/po _datumu"
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:573
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/po _po¹iljaocu"
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:574
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/po _temi"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/po bo_ji"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:577
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/po _oznaci"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/po _neproèitanim"
 
-#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:579
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/po _prilozima"
 
-#: src/mainwindow.c:468
+#: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/po bo_dovima"
 
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:582
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/po _zakljuèanosti"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/_Nesortirano"
 
-#: src/mainwindow.c:471 src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:584 src/mainwindow.c:587
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/---"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:585
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/Rastuæe sortiranje  [A->Z]"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:586
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/Opadajuæe sortiranje [Z->A]"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:588
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/I_zgled/_Sortiranje/Slo¾i po _temi"
 
-#: src/mainwindow.c:477
+#: src/mainwindow.c:590
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/I_zgled/_Formiraj niti rasprava"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:591
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/I_zgled/Razgranaj s_ve niti rasprava"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:592
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/I_zgled/Skupi s_ve niti rasprava"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:593
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/I_zgled/S_akrij proèitane poruke"
 
-#: src/mainwindow.c:481
+#: src/mainwindow.c:594
 msgid "/_View/Set display _item..."
 msgstr "/I_zgled/Podesi _delove zaglavlja za prikaz..."
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:597
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/I_zgled/_Idi na"
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/I_zgled/_Idi na/_Predhodnu poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/I_zgled/_Idi na/_Sledeæu poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:495
-#: src/mainwindow.c:500 src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:605 src/mainwindow.c:608
+#: src/mainwindow.c:613 src/mainwindow.c:618
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/I_zgled/_Idi na/---"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:601
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/I_zgled/_Idi na/P_redhodnu neproèitanu poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/I_zgled/_Idi na/S_ledeæu neproèitanu poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/I_zgled/_Idi na/Predhodnu no_vu poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/I_zgled/_Idi na/Sl_edeæu novu poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/I_zgled/_Idi na/Predhodnu _markiranu poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:611
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/I_zgled/_Idi na/Sledeæu m_arkiranu poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:614
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/I_zgled/_Idi na/Predhodnu _obojenu poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:616
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/I_zgled/_Idi na/Sledeæu o_bojenu poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:619
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/I_zgled/_Idi na/Drugi _direktorijum..."
 
-#: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:630
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/---"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored"
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:628
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/_Automatska detekcija"
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:631
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:639
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Zapadnoevropski (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:641
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Zapadnoevropski (ISO-_8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Centralnoevropski (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Baltièki (ISO-8858-1_3)"
 
-#: src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:650
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Baltièki (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:540
+#: src/mainwindow.c:653
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Grèki (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:656
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Turski (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:659
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Æirilica (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Æirilica (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:663
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Æirilica (_Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:554
+#: src/mainwindow.c:667
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Japanski (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/apanski (ISO-2022-J_P-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Japanski (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:675
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Japanski (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Pojednostavljeni Kineski (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Tradicionalni Kineski (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Tradicionalni Kineski (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Kineski (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Korejski (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:577
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Korejski (ISO-2_022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:580
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Tai (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:582
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/I_zgled/_Kodni raspored/Tai (Windwos-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/summaryview.c:429
+#: src/mainwindow.c:703 src/summaryview.c:433
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/I_zgled/Prika¾i poruku u _novom prozoru"
 
-#: src/mainwindow.c:591
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/I_zgled/Prika¾i i_zvor poruke u novom prozoru"
 
-#: src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_View/Show all _header"
 msgstr "/I_zgled/Prika¾i kompletno za_glavlje poruke"
 
-#: src/mainwindow.c:594
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/I_zgled/_Osve¾i zbirni pregled"
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/_Poruka/Preuzmi no_vu po¹tu"
 
-#: src/mainwindow.c:598
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/_Poruka/Preuzmi sa svi_h naloga"
 
-#: src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_Poruka/O_bustavi preuzimanje"
 
-#: src/mainwindow.c:602
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Poruka/Po¹alji pripr_emljene poruke"
 
-#: src/mainwindow.c:604
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Poruka/Kreiraj novu _e-mail poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_Poruka/Kreiraj novu _news poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Poruka/O_dgovori"
 
-#: src/mainwindow.c:607
-msgid "/_Message/Repl_y to sender"
-msgstr "/_Poruka/Odgovori po_¹iljaocu"
+#: src/mainwindow.c:720
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_Poruka/Odgovori_..."
+
+#: src/mainwindow.c:721
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_Poruka/Odgovori_.../_Svima"
+
+#: src/mainwindow.c:722
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_Poruka/Odgovori_.../_Po¹iljaocu"
+
+#: src/mainwindow.c:723
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/_Poruka/Odgovori_.../Na _mail listu"
 
-#: src/mainwindow.c:608
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Poruka/Nas_tavi-na i odgovori"
 
-#: src/mainwindow.c:609
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/_Poruka/Odgovori svim_a"
-
-#: src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Poruka/Pros_ledi"
 
-#: src/mainwindow.c:611
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Poruka/Pre_usmeri"
 
-#: src/mainwindow.c:613
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Poruka/Ponovo i_zmeni"
 
-#: src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:732
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Poruka/_Premesti..."
 
-#: src/mainwindow.c:616
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Poruka/_Kopiraj..."
 
-#: src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:734
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Poruka/_Ukloni"
 
-#: src/mainwindow.c:618
+#: src/mainwindow.c:735
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Poruka/Ukini ne_ws poruku"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:737
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Poruka/_Obele¾i"
 
-#: src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:738
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Poruka/_Obele¾i/Pos_tavi markicu"
 
-#: src/mainwindow.c:622
+#: src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Poruka/_Obele¾i/_Ukloni markicu"
 
-#: src/mainwindow.c:623
+#: src/mainwindow.c:740
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Poruka/_Obele¾i/---"
 
-#: src/mainwindow.c:624
+#: src/mainwindow.c:741
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Poruka/_Obele¾i/Obele¾i kao _neproèitano"
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:742
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Poruka/_Obele¾i/Obele¾i kao _proèitano"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:744
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Poruka/_Obele¾i/Obele¾i sve kao proèita_ne"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
 msgstr "/_Alati/_Selektivno preuzimanje..."
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:749
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Alati/_Adresar..."
 
-#: src/mainwindow.c:633
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Alati/_Dodaj po¹iljaoca u adresar"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Alati/Sakupi adres_e"
 
-#: src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Alati/Sakupi adres_e/iz _direktorijuma..."
 
-#: src/mainwindow.c:638
+#: src/mainwindow.c:755
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Alati/Sakupi adres_e/iz _poruka..."
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/_Alati/_Filtriraj poruke"
 
-#: src/mainwindow.c:642
+#: src/mainwindow.c:759
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Alati/_Kreiraj filter pravilo"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Alati/_Kreiraj filter pravilo/_Automatski"
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:762
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Alati/_Kreiraj filter pravilo/po _po¹iljaocu"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Alati/_Kreiraj filter pravilo/po p_rimaocu"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:766
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Alati/_Kreiraj filter pravilo/po _temi"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Alati/_Ukloni duplirane poruke"
 
-#: src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/_Alati/_Izvr¹i"
+msgstr "/_Alati/_Izvr¹i obele¾ene akcije"
 
-#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Alati/Prozor dnevnika _rada"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:778
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Konfiguracija"
 
-#: src/mainwindow.c:662
+#: src/mainwindow.c:779
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/_Konfiguracija/_Op¹ta pode¹avanja..."
 
-#: src/mainwindow.c:664
-msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar..."
-msgstr "/_Konfiguracija/Pode¹avanja _linije alata..."
+#: src/mainwindow.c:781
+msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar"
+msgstr "/_Konfiguracija/Korisnièke _linije alata"
 
-#: src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:783
+msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar/_Main toolbar..."
+msgstr "/_Konfiguracija/Korisnièke _linije alata/Glavni _prozor..."
+
+#: src/mainwindow.c:785
+msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar/_Compose toolbar..."
+msgstr "/_Konfiguracija/Korisnièke _linije alata/_Editor porke..."
+
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
 msgstr "/_Konfiguracija/Pode¹avanja fi_ltera..."
 
-#: src/mainwindow.c:670
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/_Konfiguracija/_Bodovanje..."
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:793
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/_Konfiguracija/_Filtriranje..."
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:795
 msgid "/_Configuration/_Template..."
 msgstr "/_Konfiguracija/_©abloni..."
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/_Konfiguracija/_Akcije..."
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Konfiguracija/---"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:798
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_Konfiguracija/Pode¹avanja _trenutnog naloga..."
 
-#: src/mainwindow.c:679
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Konfiguracija/_Kreiraj novi nalog..."
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:802
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Konfiguracija/Pode¹avanja _svih naloga..."
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Konfiguracija/_Promeni trenutni nalog"
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:808
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/Po_moæ/_Priruènik"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "/_Help/_Manual/_English"
 msgstr "/Po_moæ/_Priruènik/_Engleski"
 
-#: src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "/_Help/_Manual/_German"
 msgstr "/Po_moæ/_Priruènik/_Nemaèki"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:811
 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
 msgstr "/Po_moæ/_Priruènik/_©panski"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Help/_Manual/_French"
 msgstr "/Po_moæ/_Priruènik/_Francuski"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:813
 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
 msgstr "/Po_moæ/_Priruènik/_Japanski"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:814
 msgid "/_Help/_FAQ"
 msgstr "/Po_moæ/_Èesto Postavljana Pitanja"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
 msgstr "/Po_moæ/Èesto _Postavljana Pitanja/_Engleski"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:816
 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
 msgstr "/Po_moæ/_Èesto Postavljana Pitanja/_Nemaèki"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
 msgstr "/Po_moæ/_Èesto Postavljana Pitanja/_©panski"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:818
 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
 msgstr "/Po_moæ/_Èesto Postavljana Pitanja/_Francuski"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:819
 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
 msgstr "/Po_moæ/_Èesto Postavljana Pitanja/_Italijanski"
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:820
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/Po_moæ/---"
 
-#: src/mainwindow.c:897
+#: src/mainwindow.c:828
+msgid "/Reply with _quote"
+msgstr "/Odgovor _sa citatom"
+
+#: src/mainwindow.c:829
+msgid "/_Reply without quote"
+msgstr "/Odgovor _bez citata"
+
+#: src/mainwindow.c:833
+msgid "/Reply to all with _quote"
+msgstr "/Odgovor svima _sa citatom"
+
+#: src/mainwindow.c:834
+msgid "/_Reply to all without quote"
+msgstr "/Odgovor svima _bez citata"
+
+#: src/mainwindow.c:838
+msgid "/Reply to list with _quote"
+msgstr "/Odgovor svima _sa citatom"
+
+#: src/mainwindow.c:839
+msgid "/_Reply to list without quote"
+msgstr "/Odgovor svima _bez citata"
+
+#: src/mainwindow.c:843
+msgid "/Reply to sender with _quote"
+msgstr "/Odgovor po¹iljaocu _sa citatom"
+
+#: src/mainwindow.c:844
+msgid "/_Reply to sender without quote"
+msgstr "/Odgovor po¹iljaocu _bez citata"
+
+#: src/mainwindow.c:848
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr "/Prosledi poruku (_linijski stil)"
+
+#: src/mainwindow.c:849
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/Prosledi poruku kao _prilog"
+
+#: src/mainwindow.c:1046
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1107 src/mainwindow.c:1124 src/prefs_folder_item.c:420
+#: src/mainwindow.c:1256 src/mainwindow.c:1273 src/prefs_folder_item.c:420
 #: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "Neimenovano"
 
-#: src/mainwindow.c:1125
+#: src/mainwindow.c:1274
 msgid "none"
 msgstr "ni¹ta"
 
-#: src/mainwindow.c:1302
+#: src/mainwindow.c:1451
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Isprazni smeæe"
 
-#: src/mainwindow.c:1303
+#: src/mainwindow.c:1452
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Isprazni sve poruke iz smeæa?"
 
-#: src/mainwindow.c:1328
+#: src/mainwindow.c:1477
 msgid "Add mailbox"
-msgstr "Dodaj sanduèe"
+msgstr "Dodavanje sanduèeta"
 
-#: src/mainwindow.c:1329
+#: src/mainwindow.c:1478
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
-"Ubesite lokaciju sanduèeta.\n"
+"Unesite lokaciju sanduèeta.\n"
 "Ako unesete lokaciju postojeæeg sanduèeta,\n"
 "ono æe biti automatski skenirano."
 
-#: src/mainwindow.c:1335 src/mainwindow.c:1373
+#: src/mainwindow.c:1484 src/mainwindow.c:1522
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Po¹tansko sanduèe '%s veæ postoji."
 
-#: src/mainwindow.c:1340 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1489 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Po¹tansko sanduèe"
 
-#: src/mainwindow.c:1346 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1495 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3487,34 +3515,91 @@ msgstr ""
 "Kreiranje sanduèeta je neuspelo.\n"
 "Mo¾da neki fajlovi veæ postoje, ili Vi nemate dozvolu da pi¹ete."
 
-#: src/mainwindow.c:1366
+#: src/mainwindow.c:1515
 msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr "Dodaj mbox po¹tansko sanduèe"
+msgstr "Dodavanje mbox po¹tanskog sanduèeta"
 
-#: src/mainwindow.c:1367
+#: src/mainwindow.c:1516
 msgid "Input the location of mailbox."
-msgstr "Unesite lokaciju sanduèeta."
+msgstr "Unesite lokaciju mbox sanduèeta."
 
-#: src/mainwindow.c:1388
+#: src/mainwindow.c:1537
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "Neuspelo kreiranje sanduèeta."
 
-#: src/mainwindow.c:1693
+#: src/mainwindow.c:1841
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Stablo direktorijuma"
 
-#: src/mainwindow.c:1709 src/messageview.c:134
+#: src/mainwindow.c:1857 src/messageview.c:134
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Prikaz poruka"
 
-#: src/mainwindow.c:2050
+#: src/mainwindow.c:2216
 msgid "Exit"
 msgstr "Izlaz"
 
-#: src/mainwindow.c:2050
+#: src/mainwindow.c:2216
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Izlaz iz programa?"
 
+#: src/mainwindow.c:2751 src/toolbar.c:80
+msgid "Receive Mail on all Accounts"
+msgstr "Preuzmi po¹tu za odabrane naloge"
+
+#: src/mainwindow.c:2757 src/toolbar.c:81
+msgid "Receive Mail on current Account"
+msgstr "Preuzmi po¹tu za tekuæi nalog"
+
+#: src/mainwindow.c:2763 src/toolbar.c:82
+msgid "Send Queued Message(s)"
+msgstr "Po¹alji pripremljene poruke"
+
+#: src/mainwindow.c:2768 src/prefs_common.c:1214
+msgid "News"
+msgstr "News"
+
+#: src/mainwindow.c:2776 src/toolbar.c:83
+msgid "Compose Email"
+msgstr "Kreiraj e-mail poruku"
+
+#: src/mainwindow.c:2780 src/toolbar.c:84
+msgid "Compose News"
+msgstr "Kreiraj news poruku"
+
+#: src/mainwindow.c:2786 src/toolbar.c:85
+msgid "Reply to Message"
+msgstr "Odgovori na poruku"
+
+#: src/mainwindow.c:2803 src/toolbar.c:86
+msgid "Reply to Sender"
+msgstr "Odgovori po¹iljaocu"
+
+#: src/mainwindow.c:2821 src/toolbar.c:87
+msgid "Reply to All"
+msgstr "Odgovori svima"
+
+#: src/mainwindow.c:2839 src/toolbar.c:88
+msgid "Reply to Mailing-list"
+msgstr "Odgovori na Mail listu"
+
+#: src/mainwindow.c:2857 src/toolbar.c:89
+msgid "Forward Message"
+msgstr "Prosledi poruku"
+
+#: src/mainwindow.c:2875 src/toolbar.c:90
+msgid "Delete Message"
+msgstr "Ukloni poruku"
+
+#: src/mainwindow.c:2881 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
+#: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:91 src/toolbar.c:247
+msgid "Execute"
+msgstr "Izvr¹i oznaèene akcije"
+
+#: src/mainwindow.c:2887 src/toolbar.c:92
+msgid "Goto Next Message"
+msgstr "Idi na sledeæu poruku"
+
 #: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
 #: src/matcher.c:956 src/matcher.c:957 src/matcher.c:958 src/matcher.c:959
 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
@@ -3527,12 +3612,12 @@ msgid "filename is not set"
 msgstr "naziv fajla nije odreðen"
 
 #: src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1231 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:575 src/prefs_account.c:589
+#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:599 src/prefs_account.c:613
 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:793
-#: src/procmime.c:808
+#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:802
+#: src/procmime.c:817
 msgid "failed to write configuration to file\n"
 msgstr ""
 
@@ -3621,8 +3706,8 @@ msgstr ""
 msgid "invalid file - %s.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1968
-#: src/utils.c:2045 src/utils.c:2137
+#: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:2025
+#: src/utils.c:2093 src/utils.c:2161 src/utils.c:2253
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr ""
@@ -3765,72 +3850,72 @@ msgstr "+Poni
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1511
+#: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1506
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:117
+#: src/mimeview.c:114
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Otvori"
 
-#: src/mimeview.c:118
+#: src/mimeview.c:115
 msgid "/Open _with..."
 msgstr "/Otvori _sa..."
 
-#: src/mimeview.c:119
+#: src/mimeview.c:116
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/_Prika¾i kao tekst"
 
-#: src/mimeview.c:120
+#: src/mimeview.c:117
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/Prika¾i _sliku"
 
-#: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:434
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:438
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Saèuvaj kao..."
 
-#: src/mimeview.c:122
+#: src/mimeview.c:119
 msgid "/Save _all..."
 msgstr "/Saèuvaj s_ve..."
 
-#: src/mimeview.c:125
+#: src/mimeview.c:122
 msgid "/_Check signature"
 msgstr "/_Proveri porpis"
 
-#: src/mimeview.c:153
+#: src/mimeview.c:150
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME tip"
 
-#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2116
+#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2123
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: src/mimeview.c:272
+#: src/mimeview.c:269
 msgid "Select \"Check signature\" to check"
 msgstr "Odaberite \"Proveri potpis\" za proveru"
 
-#: src/mimeview.c:785 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:905 src/mimeview.c:924
-#: src/mimeview.c:948
+#: src/mimeview.c:782 src/mimeview.c:842 src/mimeview.c:902 src/mimeview.c:921
+#: src/mimeview.c:945
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Ne mogu snimiti deo kombinovane poruke."
 
-#: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3282
+#: src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:889 src/summaryview.c:3290
 msgid "Save as"
 msgstr "Saèuvaj kao"
 
-#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3287
+#: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:894 src/summaryview.c:3295
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Prepi¹i"
 
-#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3288
+#: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Prepi¹i postojeæi fajl?"
 
-#: src/mimeview.c:958
+#: src/mimeview.c:955
 msgid "Open with"
 msgstr "Otvori sa"
 
-#: src/mimeview.c:959
+#: src/mimeview.c:956
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -3839,7 +3924,7 @@ msgstr ""
 "Unesite komandu kojom æe se otvoriti fajl:\n"
 "(`%s' æe biti prepravljeno nazivom fajla)"
 
-#: src/mimeview.c:1015
+#: src/mimeview.c:1012
 #, c-format
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr "Komandna linija programa za MIME pregled je neispravna: `%s'"
@@ -3972,41 +4057,41 @@ msgstr ""
 "Lo¹a lozinka! Poku¹ajte ponovo...\n"
 "\n"
 
-#: src/pop.c:65
+#: src/pop.c:66
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:71
+#: src/pop.c:72
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:137
+#: src/pop.c:138
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:165 src/pop.c:194 src/pop.c:246
+#: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:190 src/pop.c:242
+#: src/pop.c:191 src/pop.c:243
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "Sanduèe je zakljuèano\n"
 
-#: src/pop.c:211
+#: src/pop.c:212
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:218
+#: src/pop.c:219
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:268 src/pop.c:307
+#: src/pop.c:269 src/pop.c:308
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:382 src/pop.c:432
+#: src/pop.c:387 src/pop.c:437
 msgid "Socket error\n"
 msgstr ""
 
@@ -4019,208 +4104,208 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Primeni"
 
-#: src/prefs_account.c:653
+#: src/prefs_account.c:673
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Nalog %d"
 
-#: src/prefs_account.c:672
+#: src/prefs_account.c:692
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Pode¹avanja novog naloga"
 
-#: src/prefs_account.c:677
+#: src/prefs_account.c:697
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Pode¹avanja naloga"
 
-#: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:995
+#: src/prefs_account.c:747 src/prefs_common.c:1002
 msgid "Receive"
 msgstr "Preuzimanje"
 
-#: src/prefs_account.c:729 src/prefs_common.c:999
+#: src/prefs_account.c:751 src/prefs_common.c:1006
 msgid "Compose"
 msgstr "Kreiranje"
 
-#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1012
+#: src/prefs_account.c:754 src/prefs_common.c:1019
 msgid "Privacy"
 msgstr "Privatnost"
 
-#: src/prefs_account.c:736
+#: src/prefs_account.c:758
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:739
+#: src/prefs_account.c:761
 msgid "Advanced"
 msgstr "Napredno"
 
-#: src/prefs_account.c:817
+#: src/prefs_account.c:839
 msgid "Name of this account"
-msgstr "Naziv ovog naloga"
+msgstr "Naziv naloga"
 
-#: src/prefs_account.c:826
+#: src/prefs_account.c:848
 msgid "Set as default"
 msgstr " Postavi kao podrazumevani "
 
-#: src/prefs_account.c:830
+#: src/prefs_account.c:852
 msgid "Personal information"
 msgstr "Lièni podaci"
 
-#: src/prefs_account.c:839
+#: src/prefs_account.c:861
 msgid "Full name"
 msgstr "Ime i prezime"
 
-#: src/prefs_account.c:845
+#: src/prefs_account.c:867
 msgid "Mail address"
 msgstr "E-mail adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:851
+#: src/prefs_account.c:873
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizacija"
 
-#: src/prefs_account.c:875
+#: src/prefs_account.c:897
 msgid "Server information"
 msgstr "Informacije o serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:896
+#: src/prefs_account.c:918
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (normalan)"
 
-#: src/prefs_account.c:898
+#: src/prefs_account.c:920
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (APOP identifikacija)"
 
-#: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1642 src/prefs_account.c:1866
+#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1694 src/prefs_account.c:1918
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:902
+#: src/prefs_account.c:924
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:904
+#: src/prefs_account.c:926
 msgid "None (local)"
 msgstr "Ni¹ta (lokalni)"
 
-#: src/prefs_account.c:924
+#: src/prefs_account.c:946
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Ovaj server zahteva identifikaciju"
 
-#: src/prefs_account.c:968
+#: src/prefs_account.c:990
 msgid "News server"
 msgstr "News server"
 
-#: src/prefs_account.c:974
+#: src/prefs_account.c:996
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server za preuzimane poruka"
 
-#: src/prefs_account.c:980
+#: src/prefs_account.c:1002
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Lokalni fajl za sanduèiæ"
 
-#: src/prefs_account.c:987
+#: src/prefs_account.c:1009
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP server (slanje)"
 
-#: src/prefs_account.c:995
+#: src/prefs_account.c:1017
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Koristi mail komandu umesto SMTP servera"
 
-#: src/prefs_account.c:1004
+#: src/prefs_account.c:1026
 msgid "command to send mails"
 msgstr "Komanda za slanje poruka"
 
-#: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_account.c:1322
+#: src/prefs_account.c:1033 src/prefs_account.c:1345
 msgid "User ID"
 msgstr "Korisnièko ime"
 
-#: src/prefs_account.c:1017 src/prefs_account.c:1331
+#: src/prefs_account.c:1039 src/prefs_account.c:1354
 msgid "Password"
 msgstr "Lozinka"
 
-#: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1625
+#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_account.c:1677
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1091
+#: src/prefs_account.c:1113
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Ukloni poruke sa servera pri preuzimanju"
 
-#: src/prefs_account.c:1102
+#: src/prefs_account.c:1124
 msgid "Remove after"
 msgstr "Ukloni nakon"
 
-#: src/prefs_account.c:1111
+#: src/prefs_account.c:1133
 msgid "days"
 msgstr "dana"
 
-#: src/prefs_account.c:1128
+#: src/prefs_account.c:1150
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 dana: ukloni odmah)"
 
-#: src/prefs_account.c:1135
+#: src/prefs_account.c:1157
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Preuzmi sve poruke sa servera"
 
-#: src/prefs_account.c:1137
+#: src/prefs_account.c:1159
 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
 msgstr "Primeni filter pravila za selektivno preuzimanje"
 
-#: src/prefs_account.c:1139
+#: src/prefs_account.c:1161
 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
 msgstr "Ukloni po¹tu nakon selektivnog preuzimanja"
 
-#: src/prefs_account.c:1145
+#: src/prefs_account.c:1167
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Ogranièi velièinu poruke za preuzianje na"
 
-#: src/prefs_account.c:1159
+#: src/prefs_account.c:1181
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Primeni filter pri preuzimanju poruka"
 
-#: src/prefs_account.c:1167
+#: src/prefs_account.c:1189
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Podrazumevano sanduèe"
 
-#: src/prefs_account.c:1190
+#: src/prefs_account.c:1212
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(Nefiltrirane poruke æe biti sme¹tene u ovaj direktorijum)"
 
-#: src/prefs_account.c:1197
+#: src/prefs_account.c:1219
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "'Preuzmi sve poruke' proverava da li postoje nove poruke na ovom nalogu"
+msgstr "'Preuzmi sve poruke' proverava da li postoje nove poruke na ovom nalogu"
 
-#: src/prefs_account.c:1250
+#: src/prefs_account.c:1273
 msgid "Add Date header field"
 msgstr "Dodaj polje 'Datum' u zaglavlje poruke"
 
-#: src/prefs_account.c:1251
+#: src/prefs_account.c:1274
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generi¹i ID poruke"
 
-#: src/prefs_account.c:1258
+#: src/prefs_account.c:1281
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Dodaj korisnièki definisana polja zaglavlja"
 
-#: src/prefs_account.c:1260 src/prefs_common.c:2349 src/prefs_common.c:2374
+#: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_common.c:2356 src/prefs_common.c:2381
 msgid " Edit... "
 msgstr " Izmeni... "
 
-#: src/prefs_account.c:1270
+#: src/prefs_account.c:1293
 msgid "Authentication"
 msgstr "Identifikacija"
 
-#: src/prefs_account.c:1278
+#: src/prefs_account.c:1301
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP identifkacija (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1293
+#: src/prefs_account.c:1316
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metod identifikacije"
 
-#: src/prefs_account.c:1303
+#: src/prefs_account.c:1326
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatski"
 
-#: src/prefs_account.c:1353
+#: src/prefs_account.c:1376
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
@@ -4228,180 +4313,188 @@ msgstr ""
 "Ako ostavite ovo polje nepopunjeno, koristiæe se\n"
 "isti naziv korisnika i lozinka kao i za preuzimanje."
 
-#: src/prefs_account.c:1362
+#: src/prefs_account.c:1385
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Identifikacija sa POP3 pre slanja"
 
-#: src/prefs_account.c:1399
+#: src/prefs_account.c:1400
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "Vreme trajanja POP identifikacije: "
+
+#: src/prefs_account.c:1409
+msgid "minutes"
+msgstr "minut(a)"
+
+#: src/prefs_account.c:1451
 msgid "Signature file"
 msgstr "Fajl sa potpisom"
 
-#: src/prefs_account.c:1407
+#: src/prefs_account.c:1459
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automatski postavi adresu za prosleðivanje"
 
-#: src/prefs_account.c:1416 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_account.c:1468 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopija"
 
-#: src/prefs_account.c:1429
+#: src/prefs_account.c:1481
 msgid "Bcc"
 msgstr "Nevidljiva kopija"
 
-#: src/prefs_account.c:1442
+#: src/prefs_account.c:1494
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odgovori-na"
 
-#: src/prefs_account.c:1492
+#: src/prefs_account.c:1544
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Enkriptovanje poruke je podrazumevano"
 
-#: src/prefs_account.c:1494
+#: src/prefs_account.c:1546
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Potpisivanje poruke je podrazumevano"
 
-#: src/prefs_account.c:1496
+#: src/prefs_account.c:1548
 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
 msgstr "Koristi ASCII-armored format za enkripciju"
 
-#: src/prefs_account.c:1498
+#: src/prefs_account.c:1550
 msgid "Use clear text signature"
 msgstr "Koristi èist tekst kao potpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1502
+#: src/prefs_account.c:1554
 msgid "Sign key"
 msgstr "Kljuè az potpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1510
+#: src/prefs_account.c:1562
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Koristi podrazumevani GnuPG kljuè"
 
-#: src/prefs_account.c:1519
+#: src/prefs_account.c:1571
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Odaberi kljuè po e-mail adresi"
 
-#: src/prefs_account.c:1528
+#: src/prefs_account.c:1580
 msgid "Specify key manually"
-msgstr "Odaberi kljuè manuelno"
+msgstr "Ruèno odaberi kljuè"
 
-#: src/prefs_account.c:1544
+#: src/prefs_account.c:1596
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Korisnik ili ID kljuèa:"
 
-#: src/prefs_account.c:1633 src/prefs_account.c:1650 src/prefs_account.c:1666
-#: src/prefs_account.c:1684
+#: src/prefs_account.c:1685 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1718
+#: src/prefs_account.c:1736
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Nemoj koristiti SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1636
+#: src/prefs_account.c:1688
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Koristi SSL za POP3 vezu"
 
-#: src/prefs_account.c:1639 src/prefs_account.c:1656 src/prefs_account.c:1690
+#: src/prefs_account.c:1691 src/prefs_account.c:1708 src/prefs_account.c:1742
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Koristi STARTTLS komandu za pokretanje SSL sesije"
 
-#: src/prefs_account.c:1653
+#: src/prefs_account.c:1705
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Koristi SSL za IMAP4 vezu"
 
-#: src/prefs_account.c:1659
+#: src/prefs_account.c:1711
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1674
+#: src/prefs_account.c:1726
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Koristi SSL za NNTP vezu"
 
-#: src/prefs_account.c:1676
+#: src/prefs_account.c:1728
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Slanje (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1687
+#: src/prefs_account.c:1739
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Koristi SSL za SMTP vezu"
 
-#: src/prefs_account.c:1812
+#: src/prefs_account.c:1864
 msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Odredite SMTP port"
+msgstr "Poseban SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:1818
+#: src/prefs_account.c:1870
 msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Odredite POP3 port"
+msgstr "Poseban POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:1824
+#: src/prefs_account.c:1876
 msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Odredite IMAP4 port"
+msgstr "Poseban IMAP4 port"
 
-#: src/prefs_account.c:1830
+#: src/prefs_account.c:1882
 msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Odredite NNTP port"
+msgstr "Poseban NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:1835
+#: src/prefs_account.c:1887
 msgid "Specify domain name"
-msgstr "Odredite domen"
+msgstr "Poseban domen"
 
-#: src/prefs_account.c:1845
+#: src/prefs_account.c:1897
 msgid "Tunnel command to open connection"
 msgstr "Tunnel komanda za otvaranje veze"
 
-#: src/prefs_account.c:1853
+#: src/prefs_account.c:1905
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Obele¾i krospostovane poruke kao proèitane i oboj ih u:"
 
-#: src/prefs_account.c:1877
+#: src/prefs_account.c:1929
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP server direktorijum"
 
-#: src/prefs_account.c:1931
+#: src/prefs_account.c:1983
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Smesti poslate poruke u"
 
-#: src/prefs_account.c:1933
+#: src/prefs_account.c:1985
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Smesti nedovr¹ene poruke u"
 
-#: src/prefs_account.c:1935
+#: src/prefs_account.c:1987
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Smesti uklonjene poruke u"
 
-#: src/prefs_account.c:1999
+#: src/prefs_account.c:2051
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Naziv naloga nije unet."
 
-#: src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:2055
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "E-mail adresa nije uneta."
 
-#: src/prefs_account.c:2008
+#: src/prefs_account.c:2060
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP server nije unet."
 
-#: src/prefs_account.c:2013
+#: src/prefs_account.c:2065
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "ID korisnika nije unet."
 
-#: src/prefs_account.c:2018
+#: src/prefs_account.c:2070
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3 server nije unet."
 
-#: src/prefs_account.c:2023
+#: src/prefs_account.c:2075
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4 server nije unet."
 
-#: src/prefs_account.c:2028
+#: src/prefs_account.c:2080
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP server nije unet."
 
-#: src/prefs_account.c:2034
+#: src/prefs_account.c:2086
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "naziv fajla lokalnog sanduèeta nije unet."
 
-#: src/prefs_account.c:2040
+#: src/prefs_account.c:2092
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "mail komanda nije uneta."
 
-#: src/prefs_account.c:2121
+#: src/prefs_account.c:2179
 msgid ""
 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
@@ -4458,19 +4551,19 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
 #: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
-#: src/prefs_toolbar.c:793
+#: src/prefs_toolbar.c:818
 msgid "Register"
 msgstr " Registruj "
 
 #: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
 #: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
-#: src/prefs_toolbar.c:799
+#: src/prefs_toolbar.c:824
 msgid " Substitute "
 msgstr " Zameni "
 
 #: src/prefs_actions.c:383
 msgid " Syntax help "
-msgstr " Pomoæ za sintaksu"
+msgstr " Pomoæ za sintaksu "
 
 #: src/prefs_actions.c:402
 msgid "Registered actions"
@@ -4542,21 +4635,21 @@ msgstr "Ukloni akciju"
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Da li zaista ¾elite da uklonite akciju?"
 
-#: src/prefs_actions.c:1074
+#: src/prefs_actions.c:1079
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F or %%p."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1247
+#: src/prefs_actions.c:1252
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1333
+#: src/prefs_actions.c:1338
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -4564,113 +4657,113 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1560
+#: src/prefs_actions.c:1565
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1564
+#: src/prefs_actions.c:1569
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1598
+#: src/prefs_actions.c:1603
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "Akcije ulaz/izlaz"
 
-#: src/prefs_actions.c:1644
+#: src/prefs_actions.c:1649
 msgid " Send "
 msgstr " Po¹alji "
 
-#: src/prefs_actions.c:1655
+#: src/prefs_actions.c:1660
 msgid "Abort"
 msgstr "Obustavi"
 
-#: src/prefs_common.c:978
+#: src/prefs_common.c:985
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Op¹ta pode¹avanja"
 
-#: src/prefs_common.c:1002
+#: src/prefs_common.c:1009
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "Pravopisna provera"
 
-#: src/prefs_common.c:1005
+#: src/prefs_common.c:1012
 msgid "Quote"
 msgstr "Citiranje"
 
-#: src/prefs_common.c:1007
+#: src/prefs_common.c:1014
 msgid "Display"
 msgstr "Prikaz"
 
-#: src/prefs_common.c:1009
+#: src/prefs_common.c:1016
 msgid "Message"
 msgstr "Poruka"
 
-#: src/prefs_common.c:1017 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1024 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "Ostalo"
 
-#: src/prefs_common.c:1066 src/prefs_common.c:1281
+#: src/prefs_common.c:1073 src/prefs_common.c:1288
 msgid "External program"
 msgstr "Eksterni program"
 
-#: src/prefs_common.c:1075
+#: src/prefs_common.c:1082
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Koristi eksterni program za uvoz/ugradnju"
 
-#: src/prefs_common.c:1082 src/prefs_common.c:1296
+#: src/prefs_common.c:1089 src/prefs_common.c:1303
 msgid "Command"
 msgstr "Komanda"
 
-#: src/prefs_common.c:1096
+#: src/prefs_common.c:1103
 msgid "Local spool"
 msgstr "Lokalni spul"
 
-#: src/prefs_common.c:1107
+#: src/prefs_common.c:1114
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Uvezi poruke iz spula"
 
-#: src/prefs_common.c:1109
+#: src/prefs_common.c:1116
 msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "Primeni filter prilikom uvoza"
+msgstr "Primeni filter prilikom uvoza iz spula"
 
-#: src/prefs_common.c:1117
+#: src/prefs_common.c:1124
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Spul direktorijum"
 
-#: src/prefs_common.c:1135
+#: src/prefs_common.c:1142
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Automatska provera naloga"
 
-#: src/prefs_common.c:1137
+#: src/prefs_common.c:1144
 msgid "every"
 msgstr "svaki(h)"
 
-#: src/prefs_common.c:1149
+#: src/prefs_common.c:1156
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minut(a)"
 
-#: src/prefs_common.c:1158
+#: src/prefs_common.c:1165
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Proveri naloge pri pokretanju programa"
 
-#: src/prefs_common.c:1160
+#: src/prefs_common.c:1167
 msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Osve¾avanje sadr¾aja svih lokalnih direktorijuma nakon ugradnje"
+msgstr "Osve¾i sadr¾aj svih lokalnih direktorijuma nakon ugradnje"
 
-#: src/prefs_common.c:1163
+#: src/prefs_common.c:1170
 msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr "Pokreni komandu po pristizanju nove po¹te"
+msgstr "Pokreni komandu po preuzimanju novih poruka"
 
-#: src/prefs_common.c:1173
+#: src/prefs_common.c:1180
 msgid "after autochecking"
 msgstr "nakon automatske provere"
 
-#: src/prefs_common.c:1175
+#: src/prefs_common.c:1182
 msgid "after manual checking"
 msgstr "nakon ruène provere"
 
-#: src/prefs_common.c:1189
+#: src/prefs_common.c:1196
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -4679,11 +4772,7 @@ msgstr ""
 "Komanda za izvr¹enje:\n"
 "(koristite %d kao broj novih poruka)"
 
-#: src/prefs_common.c:1207 src/toolbar.c:895
-msgid "News"
-msgstr "News"
-
-#: src/prefs_common.c:1215
+#: src/prefs_common.c:1222
 msgid ""
 "Maximum number of articles to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -4691,143 +4780,143 @@ msgstr ""
 "Maksimalan broj poruka za preuzimanje\n"
 "(neogranièeno ako je vrednost 0)"
 
-#: src/prefs_common.c:1289
+#: src/prefs_common.c:1296
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Koristi eksterni program za slanje poruka"
 
-#: src/prefs_common.c:1315
+#: src/prefs_common.c:1322
 msgid "Save sent messages to Sent"
 msgstr "Saèuvaj poslate poruke u direktorijum 'Poslato'"
 
-#: src/prefs_common.c:1317
+#: src/prefs_common.c:1324
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Pripremi za slanje poruke koje nisu mogle biti poslate"
 
-#: src/prefs_common.c:1323
+#: src/prefs_common.c:1330
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Izlazni kodni raspored"
 
-#: src/prefs_common.c:1338
+#: src/prefs_common.c:1345
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Automatski (preporuèeno)"
 
-#: src/prefs_common.c:1339
+#: src/prefs_common.c:1346
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1341
+#: src/prefs_common.c:1348
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1343
+#: src/prefs_common.c:1350
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Zapadnoevropski (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1344
+#: src/prefs_common.c:1351
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Zapadnoevropski (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1345
+#: src/prefs_common.c:1352
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Centralnoevropski (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1346
+#: src/prefs_common.c:1353
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltièki (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1347
+#: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltièki (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1348
+#: src/prefs_common.c:1355
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Grèki (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1349
+#: src/prefs_common.c:1356
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turski (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Æirilica (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1353
+#: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Æirilica (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1355
+#: src/prefs_common.c:1362
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Æirilica (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1356
+#: src/prefs_common.c:1363
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Æirilica (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1358
+#: src/prefs_common.c:1365
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japasnki (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1360
+#: src/prefs_common.c:1367
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japanski (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1361
+#: src/prefs_common.c:1368
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japanski (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1363
+#: src/prefs_common.c:1370
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Pojednostavljeni kineski (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1364
+#: src/prefs_common.c:1371
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradicionalni kineski (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1366
+#: src/prefs_common.c:1373
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradicionalni kineski (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1367
+#: src/prefs_common.c:1374
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Kineski (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1369
+#: src/prefs_common.c:1376
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korejski (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1370
+#: src/prefs_common.c:1377
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Tai (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1371
+#: src/prefs_common.c:1378
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Tai (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1380
+#: src/prefs_common.c:1387
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
 msgstr ""
-"Ako je odabrana opcija `Automatski', optimalan enkoding\n"
-"trenutne sistemske lokalizacije æe biti kori¹æen."
+"Ako je odabrana opcija 'Automatski', optimalan kodni raspored trenutne\n"
+"sistemske lokalizacije biæe kori¹æen kao izlazni kodni raspored poruke."
 
-#: src/prefs_common.c:1507
+#: src/prefs_common.c:1514
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "Odaberite lokaciju reènika"
 
-#: src/prefs_common.c:1570
+#: src/prefs_common.c:1577
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr "Globalna pode¹avanja pravopisa"
 
-#: src/prefs_common.c:1577
+#: src/prefs_common.c:1584
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Omoguæi upotrebu pravopisa"
 
-#: src/prefs_common.c:1588
+#: src/prefs_common.c:1595
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "Omoguæi upotrebu alternativnog reènika"
 
-#: src/prefs_common.c:1590
+#: src/prefs_common.c:1597
 msgid ""
 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
@@ -4835,259 +4924,263 @@ msgstr ""
 "Omoguæavanje upotrebe alternativnog reènika \n"
 "omoguæava br¾u promenu reènika za kori¹æenje."
 
-#: src/prefs_common.c:1601
+#: src/prefs_common.c:1608
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr "Putanja do reènika:"
 
-#: src/prefs_common.c:1628
+#: src/prefs_common.c:1635
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Podrazumevani reènik:"
 
-#: src/prefs_common.c:1644
+#: src/prefs_common.c:1651
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "Podrazumevani preporuèeni mod"
 
-#: src/prefs_common.c:1659
+#: src/prefs_common.c:1666
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Boja pogre¹no napisanih reèi:"
 
-#: src/prefs_common.c:1753
+#: src/prefs_common.c:1752 src/toolbar.c:291
+msgid "Signature"
+msgstr "Potpis"
+
+#: src/prefs_common.c:1760
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Automatsko ubacivanje potpisa"
 
-#: src/prefs_common.c:1758
+#: src/prefs_common.c:1765
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Separator potpisa"
 
-#: src/prefs_common.c:1769
+#: src/prefs_common.c:1776
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Automatska selekcija naloga"
 
-#: src/prefs_common.c:1777
+#: src/prefs_common.c:1784
 msgid "when replying"
 msgstr "pri odgovoru"
 
-#: src/prefs_common.c:1779
+#: src/prefs_common.c:1786
 msgid "when forwarding"
 msgstr "pri prosleðivanju"
 
-#: src/prefs_common.c:1781
+#: src/prefs_common.c:1788
 msgid "when re-editing"
 msgstr "pri preureðivanju"
 
-#: src/prefs_common.c:1788
+#: src/prefs_common.c:1795
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Automatsko pokretanje eksternog ureðivaèa teksta"
 
-#: src/prefs_common.c:1795 src/prefs_filtering.c:231
+#: src/prefs_common.c:1802 src/prefs_filtering.c:231
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Prosledi kao prilog"
 
-#: src/prefs_common.c:1798
+#: src/prefs_common.c:1805
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Pokazivaè bloka"
 
-#: src/prefs_common.c:1801
+#: src/prefs_common.c:1808
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Zadr¾i originalno zaglavlje 'Po¹iljalac' kod preusmeravanja"
 
-#: src/prefs_common.c:1809
+#: src/prefs_common.c:1816
 msgid "Autosave to drafts every "
-msgstr "Saèuvaj u direktorijum za nedovr¹ene poruke svakih"
+msgstr "Saèuvaj izmene poruke u direktorijum 'Nedovr¹eno', nakon"
 
-#: src/prefs_common.c:1816 src/prefs_common.c:1861
+#: src/prefs_common.c:1823 src/prefs_common.c:1868
 msgid "characters"
 msgstr "karaktera"
 
-#: src/prefs_common.c:1824
+#: src/prefs_common.c:1831
 msgid "Undo level"
 msgstr "Maksimalan broj opoziva akcije"
 
-#: src/prefs_common.c:1837
+#: src/prefs_common.c:1844
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "Prelamanje teksta"
 
-#: src/prefs_common.c:1849
+#: src/prefs_common.c:1856
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Prelomi liniju na"
 
-#: src/prefs_common.c:1869
+#: src/prefs_common.c:1876
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Prelomi citat"
 
-#: src/prefs_common.c:1871
+#: src/prefs_common.c:1878
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Prelom pri unosu"
 
-#: src/prefs_common.c:1874
+#: src/prefs_common.c:1881
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Prelom pre slanja"
 
-#: src/prefs_common.c:1877
+#: src/prefs_common.c:1884
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "Pametni prelom (EKSPERIMENTALNO)"
 
-#: src/prefs_common.c:1945
+#: src/prefs_common.c:1952
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Odgovor sa citatom"
 
-#: src/prefs_common.c:1947
+#: src/prefs_common.c:1954
 msgid "Reply format"
 msgstr "Format odgovora"
 
-#: src/prefs_common.c:1962 src/prefs_common.c:2001
+#: src/prefs_common.c:1969 src/prefs_common.c:2008
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Karakter za citat"
 
-#: src/prefs_common.c:1986
+#: src/prefs_common.c:1993
 msgid "Forward format"
 msgstr "Format prosleðivanja"
 
-#: src/prefs_common.c:2030
+#: src/prefs_common.c:2037
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Opis simbola "
 
-#: src/prefs_common.c:2038
+#: src/prefs_common.c:2045
 msgid "Quoting characters"
 msgstr "Karakter za citat"
 
-#: src/prefs_common.c:2053
+#: src/prefs_common.c:2060
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Tretiraj ove karaktere kao oznake za citat: "
 
-#: src/prefs_common.c:2106
+#: src/prefs_common.c:2113
 msgid "Font"
 msgstr "Skup znakova"
 
-#: src/prefs_common.c:2135
+#: src/prefs_common.c:2142
 msgid "Small"
 msgstr "Mali"
 
-#: src/prefs_common.c:2154
+#: src/prefs_common.c:2161
 msgid "Normal"
 msgstr "Normalan"
 
-#: src/prefs_common.c:2173
+#: src/prefs_common.c:2180
 msgid "Bold"
 msgstr "Masni"
 
-#: src/prefs_common.c:2198
+#: src/prefs_common.c:2205
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Prevedi nazive polja zaglavlja (kao 'From:', 'Subject:'...)"
 
-#: src/prefs_common.c:2201
+#: src/prefs_common.c:2208
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Prika¾i broj neproèitanih poruka iza naziva direktorijuma"
 
-#: src/prefs_common.c:2204
+#: src/prefs_common.c:2211
 msgid "Automatically display images"
 msgstr "Automatski prikaz slika"
 
-#: src/prefs_common.c:2213
+#: src/prefs_common.c:2220
 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
 msgstr "Skrati naziv news grupe du¾i od"
 
-#: src/prefs_common.c:2228
+#: src/prefs_common.c:2235
 msgid "letters"
 msgstr "karaktera"
 
-#: src/prefs_common.c:2234
+#: src/prefs_common.c:2241
 msgid "Summary View"
-msgstr "Sumarni pregled"
+msgstr "Lista poruka"
 
-#: src/prefs_common.c:2243
+#: src/prefs_common.c:2250
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Prika¾i primaoca u koloni 'Po¹iljalac' ukoliko ste Vi po¹iljalac"
 
-#: src/prefs_common.c:2246
+#: src/prefs_common.c:2253
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Prika¾i po¹iljaoca koristeæi adresar"
 
-#: src/prefs_common.c:2248
+#: src/prefs_common.c:2255
 msgid "Enable horizontal scroll bar"
 msgstr "Omoguæi upotrebu horizontalne trake za pomeranje"
 
-#: src/prefs_common.c:2250
+#: src/prefs_common.c:2257
 msgid "Expand threads"
 msgstr "Razgranaj niti rasprava"
 
-#: src/prefs_common.c:2253
+#: src/prefs_common.c:2260
 msgid "Display unread messages with bold font"
 msgstr "Prika¾i neproèitane poruke masnim slovima"
 
-#: src/prefs_common.c:2261 src/prefs_common.c:3135 src/prefs_common.c:3173
+#: src/prefs_common.c:2268 src/prefs_common.c:3168 src/prefs_common.c:3206
 msgid "Date format"
 msgstr "Format datuma"
 
-#: src/prefs_common.c:2283
+#: src/prefs_common.c:2290
 msgid " Set display item of summary... "
-msgstr " Odaberite polja za sumarni prikaz... "
+msgstr " Odaberite polja za prikaz u listi poruka... "
 
-#: src/prefs_common.c:2344
+#: src/prefs_common.c:2351
 msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Omoguæi bojenje citata u porukama"
+msgstr "Omoguæi bojenje citata i potpisa u poruci"
 
-#: src/prefs_common.c:2363
+#: src/prefs_common.c:2370
 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 msgstr "Prika¾i 2-bajtnu abecedu i brojeve sa 1-bajtnim karakterima"
 
-#: src/prefs_common.c:2365
+#: src/prefs_common.c:2372
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Prika¾i zaglavlje iznad prikaza poruke"
 
-#: src/prefs_common.c:2372
+#: src/prefs_common.c:2379
 msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "Prika¾i kratko zaglavlje na prikazu poruke"
+msgstr "Prika¾i kratko zaglavlje u poruci"
 
-#: src/prefs_common.c:2394
+#: src/prefs_common.c:2401
 msgid "Line space"
-msgstr "Razmak linija"
+msgstr "Razmak izmeðu linija teksta"
 
-#: src/prefs_common.c:2408 src/prefs_common.c:2448
+#: src/prefs_common.c:2415 src/prefs_common.c:2455
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "taèaka"
 
-#: src/prefs_common.c:2413
+#: src/prefs_common.c:2420
 msgid "Leave space on head"
-msgstr "Ostavi praznu liniju na poèetku"
+msgstr "Ostavi praznu liniju na poèetku poruke"
 
-#: src/prefs_common.c:2415
+#: src/prefs_common.c:2422
 msgid "Scroll"
-msgstr "Pomeranje"
+msgstr "Pomeranje teksta"
 
-#: src/prefs_common.c:2422
+#: src/prefs_common.c:2429
 msgid "Half page"
 msgstr "Pola strane"
 
-#: src/prefs_common.c:2428
+#: src/prefs_common.c:2435
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Glatko pomeranje"
 
-#: src/prefs_common.c:2434
+#: src/prefs_common.c:2441
 msgid "Step"
-msgstr "Korak"
+msgstr "Korak pomeranja"
 
-#: src/prefs_common.c:2495
+#: src/prefs_common.c:2502
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Automatska provera potpisa"
 
-#: src/prefs_common.c:2498
+#: src/prefs_common.c:2505
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Prika¾i rezultat provere potpisa u iskaèuæem prozoru"
 
-#: src/prefs_common.c:2501
+#: src/prefs_common.c:2508
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Privremeno saèuvaj lozinku u memoriji"
 
-#: src/prefs_common.c:2516
+#: src/prefs_common.c:2523
 msgid "Expire after"
 msgstr "Istièe nakon"
 
-#: src/prefs_common.c:2529
+#: src/prefs_common.c:2536
 msgid "minute(s) "
 msgstr "minut(a)"
 
-#: src/prefs_common.c:2542
+#: src/prefs_common.c:2549
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
@@ -5095,296 +5188,304 @@ msgstr ""
 "(Ako je vrednost '0', lozinka æe biti\n"
 "saèuvana tokom cele sesije)"
 
-#: src/prefs_common.c:2552
+#: src/prefs_common.c:2559
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Uhvati unos pri upisu lozinke"
 
-#: src/prefs_common.c:2557
+#: src/prefs_common.c:2564
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Prika¾i upozorenje na pokretanju programa ako GnuPG ne radi"
 
-#: src/prefs_common.c:2628
+#: src/prefs_common.c:2637
 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
-msgstr "Otvori poruku kada se u sumarnom prikazu klikne pokazivaèem mi¹a"
+msgstr "Otvori poruku kada se u listi poruka klikne pokazivaèem mi¹a"
 
-#: src/prefs_common.c:2632
+#: src/prefs_common.c:2641
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Otvori prvu neproèitanu poruku pri ulasku u direktorijum"
 
-#: src/prefs_common.c:2636
+#: src/prefs_common.c:2645
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
-msgstr "Samo obele¾i poruke kao proèitane kada se otvore u novom prozoru"
+msgstr "Obele¾i poruku kao proèitanu samo kada se otvori u novom prozoru"
 
-#: src/prefs_common.c:2640
+#: src/prefs_common.c:2649
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Idi u direktorijum 'Sanduèe' po preuzimanju nove po¹te"
+msgstr "Idi u direktorijum 'Sanduèe' po preuzimanju novih poruka"
 
-#: src/prefs_common.c:2648
+#: src/prefs_common.c:2657
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Izvr¹i odmah po preme¹tanju ili uklanjanju poruke"
+msgstr "Izvr¹i promene odmah po preme¹tanju ili uklanjanju poruke"
 
-#: src/prefs_common.c:2655
+#: src/prefs_common.c:2664
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
 msgstr ""
-"(Ukoliko je ova opcija iskljuèena, poruka æe\n"
-"do sledeæeg izvr¹avanja biti samo markirana)"
+"(Ukoliko je ova opcija iskljuèena, poruka æe do sledeæeg\n"
+"izvr¹avanja biti samo obele¾ena za datu akciju)"
 
-#: src/prefs_common.c:2667
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Prika¾i dijalog za preuzimanje"
+#: src/prefs_common.c:2679
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Prika¾i dijalog za slanje poruka"
 
-#: src/prefs_common.c:2677 src/prefs_common.c:2717
+#: src/prefs_common.c:2692 src/prefs_common.c:2709 src/prefs_common.c:2749
 msgid "Always"
 msgstr "Uvek"
 
-#: src/prefs_common.c:2678
+#: src/prefs_common.c:2693 src/prefs_common.c:2712
+msgid "Never"
+msgstr "Nikada"
+
+#: src/prefs_common.c:2697
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Prika¾i dijalog za preuzimanje poruka"
+
+#: src/prefs_common.c:2710
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Samo ukoliko je prozor aktivan"
 
-#: src/prefs_common.c:2680
-msgid "Never"
-msgstr "Nikad"
-
-#: src/prefs_common.c:2685
+#: src/prefs_common.c:2717
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Nemoj prikazivati dijalog o gre¹ci u sluèaju nastanka gre¹ke"
 
-#: src/prefs_common.c:2688
+#: src/prefs_common.c:2720
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Zatvori dijalog za preuzimanje po zavr¹etku transfera"
 
-#: src/prefs_common.c:2699
+#: src/prefs_common.c:2731
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Dodaj adresu u destinaciju na dvoklik"
 
-#: src/prefs_common.c:2706
+#: src/prefs_common.c:2738
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Prika¾i dijalog 'Nema neproèitanih poruka'"
 
-#: src/prefs_common.c:2719
+#: src/prefs_common.c:2751
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Podrazumeva se 'Da'"
 
-#: src/prefs_common.c:2721
+#: src/prefs_common.c:2753
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Podrazumeva se 'Ne'"
 
-#: src/prefs_common.c:2752
+#: src/prefs_common.c:2784
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " Odaberite predefinisani skup tasterskih preèica... "
 
-#: src/prefs_common.c:2758
+#: src/prefs_common.c:2790
 msgid "Icon theme"
 msgstr "Grafièka tema ikonica"
 
-#: src/prefs_common.c:2830
+#: src/prefs_common.c:2863
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
-msgstr "Eksterne komande (%s æe biti prepisano sa nazivom fajla / URI-jem)"
+msgstr "Eksterne komande (%s je putanja do fajla ili URL)"
 
-#: src/prefs_common.c:2839
+#: src/prefs_common.c:2872
 msgid "Web browser"
 msgstr "Internet pretra¾ivaè"
 
-#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3312
+#: src/prefs_common.c:2895 src/summaryview.c:3341
 msgid "Print"
-msgstr "©tampa"
+msgstr "©tampanje"
+
+#: src/prefs_common.c:2906 src/toolbar.c:293
+msgid "Editor"
+msgstr "Ureðivaè teksta"
 
-#: src/prefs_common.c:2895
+#: src/prefs_common.c:2928
 msgid "Log Size"
 msgstr "Velièina dnevnika rada"
 
-#: src/prefs_common.c:2902
+#: src/prefs_common.c:2935
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Prekrati veliki dnevnik rada"
 
-#: src/prefs_common.c:2907
+#: src/prefs_common.c:2940
 msgid "Log window length"
 msgstr "Du¾ina prozora dnevnika rada"
 
-#: src/prefs_common.c:2919
+#: src/prefs_common.c:2952
 msgid "On exit"
-msgstr "Pri izlazu"
+msgstr "Pri napu¹tanju programa"
 
-#: src/prefs_common.c:2927
+#: src/prefs_common.c:2960
 msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Potvrdi izlaz"
+msgstr "Upitaj za potvrdu napu¹tanja programa"
 
-#: src/prefs_common.c:2934
+#: src/prefs_common.c:2967
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Isprazni smeæe"
 
-#: src/prefs_common.c:2936
+#: src/prefs_common.c:2969
 msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Upitaj pre pra¾njenja"
+msgstr "Upitaj za potvrdu pre pra¾njenja smeæa"
 
-#: src/prefs_common.c:2940
+#: src/prefs_common.c:2973
 msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Upozori ako postoje poruke pripremljene za slanje"
+msgstr "Prika¾i obave¹tenje o postojanju poruka pripremljenih za slanje"
 
-#: src/prefs_common.c:3111
+#: src/prefs_common.c:3144
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "skraæeni naziv sedmice"
 
-#: src/prefs_common.c:3112
+#: src/prefs_common.c:3145
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "pun naziv sedmice"
 
-#: src/prefs_common.c:3113
+#: src/prefs_common.c:3146
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "skraæeni naziv meseca"
 
-#: src/prefs_common.c:3114
+#: src/prefs_common.c:3147
 msgid "the full month name"
 msgstr "pun naziv meseca"
 
-#: src/prefs_common.c:3115
+#: src/prefs_common.c:3148
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "prioritetan datum i vreme trenutne lokalizacije"
 
-#: src/prefs_common.c:3116
+#: src/prefs_common.c:3149
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "broj stoleæa (godina/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3117
+#: src/prefs_common.c:3150
 msgid "the day of the month as a decimal number"
-msgstr "dan u mesecu kao decimalni broj"
+msgstr "dan u mesecu kao decimalan broj"
 
-#: src/prefs_common.c:3118
+#: src/prefs_common.c:3151
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "èas kao decimalan broj koristeæi 24-èasovni sat"
 
-#: src/prefs_common.c:3119
+#: src/prefs_common.c:3152
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "èas kao decimalan broj koristeæi 12-èasovni sat"
 
-#: src/prefs_common.c:3120
+#: src/prefs_common.c:3153
 msgid "the day of the year as a decimal number"
-msgstr "dan u godini kao decimalni broj"
+msgstr "dan u godini kao decimalan broj"
 
-#: src/prefs_common.c:3121
+#: src/prefs_common.c:3154
 msgid "the month as a decimal number"
-msgstr "mesec kao decimalni broj"
+msgstr "mesec kao decimalan broj"
 
-#: src/prefs_common.c:3122
+#: src/prefs_common.c:3155
 msgid "the minute as a decimal number"
-msgstr "minut kao decimalni broj"
+msgstr "minut kao decimalan broj"
 
-#: src/prefs_common.c:3123
+#: src/prefs_common.c:3156
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "AM ili PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3124
+#: src/prefs_common.c:3157
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "sekunde kao decimalan broj"
 
-#: src/prefs_common.c:3125
+#: src/prefs_common.c:3158
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "dan u sedmici kao decimalan broj"
 
-#: src/prefs_common.c:3126
+#: src/prefs_common.c:3159
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "prioritetan datum za trenutnu lokalizaciju"
 
-#: src/prefs_common.c:3127
+#: src/prefs_common.c:3160
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "poslednje dve cifre godine"
 
-#: src/prefs_common.c:3128
+#: src/prefs_common.c:3161
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "godina kao decimalan broj"
 
-#: src/prefs_common.c:3129
+#: src/prefs_common.c:3162
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "vremenska zona"
 
-#: src/prefs_common.c:3150
+#: src/prefs_common.c:3183
 msgid "Specifier"
 msgstr "Identifikator"
 
-#: src/prefs_common.c:3151
+#: src/prefs_common.c:3184
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: src/prefs_common.c:3190
+#: src/prefs_common.c:3223
 msgid "Example"
 msgstr "Primer"
 
-#: src/prefs_common.c:3279
+#: src/prefs_common.c:3312
 msgid "Set message colors"
-msgstr "Postavi boju poruke"
+msgstr "Boje citata i potpisa"
 
-#: src/prefs_common.c:3287
+#: src/prefs_common.c:3320
 msgid "Colors"
 msgstr "Boje"
 
-#: src/prefs_common.c:3334
+#: src/prefs_common.c:3367
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Citat - prvi nivo"
 
-#: src/prefs_common.c:3340
+#: src/prefs_common.c:3373
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Citat - drugi nivo"
 
-#: src/prefs_common.c:3346
+#: src/prefs_common.c:3379
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Citat - treæi nivo"
 
-#: src/prefs_common.c:3352
+#: src/prefs_common.c:3385
 msgid "URI link"
 msgstr "URI link"
 
-#: src/prefs_common.c:3358
+#: src/prefs_common.c:3391
 msgid "Target folder"
 msgstr "Ciljni direktorijum"
 
-#: src/prefs_common.c:3364
+#: src/prefs_common.c:3397
 msgid "Signatures"
 msgstr "Potpisi"
 
-#: src/prefs_common.c:3371
+#: src/prefs_common.c:3404
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Kru¾i kroz boje citata"
 
-#: src/prefs_common.c:3438
+#: src/prefs_common.c:3471
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Odaberi boju za citat prvog nivoa"
 
-#: src/prefs_common.c:3441
+#: src/prefs_common.c:3474
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Odaberi boju za citat drugog nivoa"
 
-#: src/prefs_common.c:3444
+#: src/prefs_common.c:3477
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Odaberi boju za citat treæegg nivoa"
 
-#: src/prefs_common.c:3447
+#: src/prefs_common.c:3480
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Odaberi boju za link"
 
-#: src/prefs_common.c:3450
+#: src/prefs_common.c:3483
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Odaberi boju za ciljni direktorijum"
 
-#: src/prefs_common.c:3453
+#: src/prefs_common.c:3486
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Odaberi boju za potpis"
 
-#: src/prefs_common.c:3457
+#: src/prefs_common.c:3490
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Odaberi boju za pogre¹no napisane reèi"
 
-#: src/prefs_common.c:3593
+#: src/prefs_common.c:3626
 msgid "Font selection"
 msgstr "Odabir fonta"
 
-#: src/prefs_common.c:3667
+#: src/prefs_common.c:3700
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Tasterske preèice"
 
-#: src/prefs_common.c:3681
+#: src/prefs_common.c:3714
 msgid ""
 "Select the preset of key bindings.\n"
 "You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
@@ -5394,7 +5495,7 @@ msgstr ""
 "Takoðe mo¾ete modifikovati preèice pritiskanjem bilo\n"
 "kog tastera kada je pokazivaè mi¹a na opciji menija."
 
-#: src/prefs_common.c:3696 src/prefs_common.c:4020
+#: src/prefs_common.c:3729 src/prefs_common.c:4058
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Stari Sylpheed"
 
@@ -5421,7 +5522,7 @@ msgstr "Da li zaista 
 
 #: src/prefs_display_header.c:201
 msgid "Display header setting"
-msgstr "Prika¾i pode¹avanja zaglavlja"
+msgstr "Pode¹avanja polja zaglavlja za prikaz u poruci"
 
 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
 msgid "Header name"
@@ -5509,7 +5610,7 @@ msgstr "Kopiraj"
 
 #: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_summary_column.c:67
 msgid "Mark"
-msgstr "Postavi oznaku"
+msgstr "Oznaka"
 
 #: src/prefs_filtering.c:227
 msgid "Unmark"
@@ -5523,7 +5624,7 @@ msgstr "Obele
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Obele¾i kao neproèitano"
 
-#: src/prefs_filtering.c:230 src/toolbar.c:303
+#: src/prefs_filtering.c:230 src/toolbar.c:244
 msgid "Forward"
 msgstr "Prosledi"
 
@@ -5531,11 +5632,6 @@ msgstr "Prosledi"
 msgid "Redirect"
 msgstr "Preusmeri"
 
-#: src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473 src/prefs_matcher.c:157
-#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:306 src/toolbar.c:990
-msgid "Execute"
-msgstr "Izvr¹i"
-
 #: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:478
 msgid "Color"
 msgstr "Boja"
@@ -5583,7 +5679,7 @@ msgstr "Opcije direktorijuma za "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:320
 msgid "Request Return Receipt"
-msgstr "Zahtevaj potvrdu prijema"
+msgstr "Zahtevaj potvrdu prijema poruke od primaoca"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:332
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
@@ -5638,16 +5734,16 @@ msgid "All messages"
 msgstr "Sve poruke"
 
 #: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
-#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:445 src/summaryview.c:549
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:553
 msgid "Subject"
 msgstr "Tema"
 
 #: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
-#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:553
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:557
 msgid "From"
 msgstr "Po¹iljalac"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:557
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:561
 msgid "To"
 msgstr "Primalac"
 
@@ -5795,13 +5891,13 @@ msgstr ""
 msgid "Scoring setting"
 msgstr "Opcije bodovanja"
 
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:450
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:454
 msgid "Score"
-msgstr "Bodova"
+msgstr "Skor"
 
 #: src/prefs_scoring.c:335
-msgid "Kill score"
-msgstr "Poruke za brisanje imaju"
+msgid "Hide score"
+msgstr "Poruke za sakrivanje imaju"
 
 #: src/prefs_scoring.c:347
 msgid "Important score"
@@ -5816,7 +5912,7 @@ msgid "Attachment"
 msgstr "Prilog"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
-#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:447
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:451
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
@@ -5826,15 +5922,14 @@ msgstr "Broj"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:178
 msgid "Summary display item setting"
-msgstr "Pode¹avanja stavki sumarnog prikaza"
+msgstr "Pode¹avanja stavki za prikaz u listi poruka"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:195
 msgid ""
 "Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
 msgstr ""
-"Odaberite stavku koja æe biti rikazana u sumarnom pregledu. Mo¾ete "
-"promeniti\n"
+"Odaberite stavke koje æe biti prikazane u listi poruka. Mo¾ete promeniti\n"
 "redosled koristeæi dugmad 'Gore' i 'Dole', ili prevlaèenjem stavki mi¹em."
 
 #: src/prefs_summary_column.c:222
@@ -5843,19 +5938,19 @@ msgstr "Dostupne stavke"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:240
 msgid "  ->  "
-msgstr "  ->  "
+msgstr " dodaj > "
 
 #: src/prefs_summary_column.c:244
 msgid "  <-  "
-msgstr "  <-  "
+msgstr " < ukloni "
 
 #: src/prefs_summary_column.c:265
 msgid "Displayed items"
-msgstr "Prikazane stavke"
+msgstr "Stavke za prikaz"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:306
 msgid " Revert to default "
-msgstr " Vrati na podrazumevane vrednosti "
+msgstr " Podrazumevane vrednosti "
 
 #: src/prefs_template.c:154
 msgid "Template name"
@@ -5889,7 +5984,7 @@ msgstr "Ukloni 
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Da li zaista ¾elite da uklonite ¹ablon?"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:78
+#: src/prefs_toolbar.c:81
 msgid ""
 "Selected Action already set.\n"
 "Please choose another Action from List"
@@ -5897,47 +5992,51 @@ msgstr ""
 "Odabrana Akcija je veæ postavljena.\n"
 "Odaberite drugu Akciju iz liste."
 
-#: src/prefs_toolbar.c:611
+#: src/prefs_toolbar.c:131
+msgid "Main Toolbar Configuration"
+msgstr "Pode¹avanje linije alata glavnog prozora"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:132
+msgid "Compose Toolbar Configuration"
+msgstr "Pode¹avanja linije alata editora poruke"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:636
 msgid "Sylpheed Action"
 msgstr "Sylpheed Akcija"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:620
+#: src/prefs_toolbar.c:645
 msgid "Toolbar text"
 msgstr "Tekst dugmeta na liniji alata"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:687
-msgid "Customize toolbar"
-msgstr "Prilagodi liniju alata"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:706
+#: src/prefs_toolbar.c:731
 msgid "Available toolbar items"
 msgstr "Dostupne stavke za liniju alata"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:761
+#: src/prefs_toolbar.c:786
 msgid "Event executed on click"
 msgstr "Odaberite akciju za dugme"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:812
+#: src/prefs_toolbar.c:837
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr "Prikazane stavke na liniji alata"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:825
+#: src/prefs_toolbar.c:850
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikonica"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:827
+#: src/prefs_toolbar.c:852
 msgid "Icon text"
 msgstr "Tekst dugmeta"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:828
+#: src/prefs_toolbar.c:853
 msgid "Mapped event"
 msgstr "Prikljuèena akcija"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:853
+#: src/prefs_toolbar.c:878
 msgid "Set default"
 msgstr "Podrazumevano"
 
-#: src/procmime.c:918
+#: src/procmime.c:927
 msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
 msgstr ""
 
@@ -5962,38 +6061,38 @@ msgstr ""
 msgid "Sending queued message %d failed.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1017
+#: src/procmsg.c:1013
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1251 src/send.c:160
+#: src/procmsg.c:1247 src/send.c:161
 msgid "Queued message header is broken.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1264 src/send.c:171
+#: src/procmsg.c:1260 src/send.c:172
 msgid "Account not found. Using current account...\n"
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1275 src/send.c:182
+#: src/procmsg.c:1271 src/send.c:183
 msgid "Account not found.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1287
+#: src/procmsg.c:1283
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
 msgstr "Nastala je gre¹ka pri slanju poruke na '%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1291
+#: src/procmsg.c:1287
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 msgstr "Nastala je gre¹ka pri slanju poruke sa komandom '%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1310
+#: src/procmsg.c:1306
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Nije moguæe kreirati privremenu datoteku za slanje news poruka."
 
-#: src/procmsg.c:1321
+#: src/procmsg.c:1317
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Nastala je gre¹ka pri pisanju privremene datoteke za slanje news poruka."
 
@@ -6262,69 +6361,69 @@ msgstr "Prika
 msgid " contains "
 msgstr " sadr¾i "
 
-#: src/send.c:214
+#: src/send.c:215
 #, c-format
 msgid "Can't execute external command: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:239
+#: src/send.c:240
 #, c-format
 msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:276
+#: src/send.c:277
 msgid "SMTP AUTH failed\n"
 msgstr "neuspela SMTP komanda AUTH\n"
 
-#: src/send.c:287
+#: src/send.c:288
 msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
 msgstr "Nastala je gre¹ka pri slanju komande QUIT\n"
 
-#: src/send.c:364
+#: src/send.c:366
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr "Izvr¹avanje POP pre SMTP identifikacije..."
 
-#: src/send.c:367
+#: src/send.c:369
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "POP pre SMTP"
 
-#: src/send.c:372
+#: src/send.c:374
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Povezivanje na SMTP server: %s ..."
 
-#: src/send.c:376
+#: src/send.c:378
 msgid "Connecting"
 msgstr "Povezivanje"
 
-#: src/send.c:391
+#: src/send.c:393 src/send.c:394
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "©aljem MAIL FROM..."
 
-#: src/send.c:392
+#: src/send.c:395
 msgid "Sending"
 msgstr "Slanje"
 
-#: src/send.c:400
+#: src/send.c:403 src/send.c:404
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "©aljem RCPT TO..."
 
-#: src/send.c:407
+#: src/send.c:411 src/send.c:412
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "©aljem sadr¾aj poruke (DATA)..."
 
-#: src/send.c:417
+#: src/send.c:422 src/send.c:423
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Zavr¹avanje..."
 
-#: src/send.c:450 src/send.c:514
+#: src/send.c:458 src/send.c:523
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Slanje poruke (%d / %d bajtova)"
 
-#: src/send.c:537
+#: src/send.c:546
 msgid "Sending message"
-msgstr "Slanje pripremljene po¹te"
+msgstr "Slanje pripremljenih poruka"
 
 #: src/setup.c:43
 msgid "Mailbox setting"
@@ -6456,324 +6555,344 @@ msgstr "Do
 
 #: src/summaryview.c:389
 msgid "/_Reply"
-msgstr "/_Odgovor"
+msgstr "/_Odgovori"
 
 #: src/summaryview.c:390
-msgid "/Repl_y to sender"
-msgstr "/Odgovor _po¹iljaocu"
+msgid "/Repl_y to"
+msgstr "/Odgovori_..."
 
 #: src/summaryview.c:391
-msgid "/Follow-up and reply to"
-msgstr "/Nastavi na i odgovori"
+msgid "/Repl_y to/_all"
+msgstr "/Odgovori_.../_Svima"
 
 #: src/summaryview.c:392
-msgid "/Reply to a_ll"
-msgstr "/Odgovori _svima"
+msgid "/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/Odgovori_.../_Po¹iljaocu"
 
 #: src/summaryview.c:393
+msgid "/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/Odgovori_.../Na _mail listu"
+
+#: src/summaryview.c:395
+msgid "/Follow-up and reply to"
+msgstr "/Nastavi na i odgovori"
+
+#: src/summaryview.c:397
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/_Prosledi"
 
-#: src/summaryview.c:394
+#: src/summaryview.c:398
 msgid "/Redirect"
 msgstr "/P_reusmeri"
 
-#: src/summaryview.c:396
+#: src/summaryview.c:400
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Pre_uredi"
 
-#: src/summaryview.c:398
+#: src/summaryview.c:402
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Pr_emesti..."
 
-#: src/summaryview.c:399
+#: src/summaryview.c:403
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/_Kopiraj..."
 
-#: src/summaryview.c:401
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Ukini ne_ws poruku"
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/E_xecute"
-msgstr "/_Izvr¹i"
+msgstr "/_Izvr¹i oznaèene akcije"
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Obele¾i"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Obele¾i/_Postavi oznaku"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Obele¾i/_Ukloni oznaku"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Obele¾i/---"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Obele¾i/Obele¾i kao _neproèitano"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Obele¾i/Obele¾i _kao proèitano"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Obele¾i/Obele¾i _sve kao proèitano"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Obele¾i/_Ignori¹i nit rasprave"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Obele¾i/Ukini i_gnorisanje niti rasprave"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/_Boja poruke"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Dodaj po¹iljaoca u adresar"
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Kreiraj _filter pravilo"
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Kreiraj _filter pravilo/_Automatski"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Kreiraj _filter pravilo/po _po¹iljaocu"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Kreiraj _filter pravilo/po p_rimaocu"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Kreiraj _filter pravilo/po _temi"
 
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/I_zgled/Prika¾i _izvor poruke u novom prozoru"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:436
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/I_zgled/_Kompletno zaglavlje poruke"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:439
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_©tampa..."
 
-#: src/summaryview.c:437
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Odaberi _sve"
 
-#: src/summaryview.c:438
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Odaberi _nit rasprave"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:446
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:443
+#: src/summaryview.c:447
 msgid "U"
 msgstr "U"
 
-#: src/summaryview.c:449
+#: src/summaryview.c:453
 msgid "No."
-msgstr "Ne."
+msgstr "Poruka"
 
-#: src/summaryview.c:451
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
-#: src/summaryview.c:492
+#: src/summaryview.c:496
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "Ukljuèi/iskljuèi polje za brzu pretragu"
 
-#: src/summaryview.c:798
+#: src/summaryview.c:802
 msgid "Process mark"
-msgstr "Procesiranje oznaka"
+msgstr "Procesiranje oznaèenih poruka"
 
-#: src/summaryview.c:799
+#: src/summaryview.c:803
 msgid "Some marks are left. Process it?"
-msgstr "Preostale su neke oznake. Da ih procesiram?"
+msgstr "Neke poruke su obele¾ene za izvr¹avnje odreðenih akcija.\nDa li ¾elite da se sada izvr¹e oznaèene akcije nad tim porukama?\n\nAko odgovorite sa 'Ne', po napu¹tanju programa oznaèene akcije æe biti ukinute!"
 
-#: src/summaryview.c:846
+#: src/summaryview.c:850
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Skeniranje direktorijuma (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1211 src/summaryview.c:1255
+#: src/summaryview.c:1217 src/summaryview.c:1261
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Nema vi¹e neproèitanih poruka"
 
-#: src/summaryview.c:1212
+#: src/summaryview.c:1218
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Nema neproèitanih poruka. Da nastavim pretragu od kraja?"
 
-#: src/summaryview.c:1224 src/summaryview.c:1268
+#: src/summaryview.c:1230 src/summaryview.c:1274
 msgid "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr "Interna gre¹ka: neoèekivana vrednost za prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1232
+#: src/summaryview.c:1238
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Nema neproèitanih poruka."
 
-#: src/summaryview.c:1256
+#: src/summaryview.c:1262
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nema neproèitanih poruka. Da idem u sledeæi direktorijum?"
 
-#: src/summaryview.c:1298 src/summaryview.c:1322
+#: src/summaryview.c:1304 src/summaryview.c:1328
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Nema vi¹e novih poruka"
 
-#: src/summaryview.c:1299
+#: src/summaryview.c:1305
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Nema vi¹e novih poruka. Da nastavim pretragu od kraja?"
 
-#: src/summaryview.c:1308
+#: src/summaryview.c:1314
 msgid "No new messages."
 msgstr "Nema novih poruka."
 
-#: src/summaryview.c:1323
+#: src/summaryview.c:1329
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nema novih poruka. Da idem u sledeæi direktorijum?"
 
-#: src/summaryview.c:1325
+#: src/summaryview.c:1331
 msgid "Search again"
 msgstr "Pretra¾i ponovo"
 
-#: src/summaryview.c:1354 src/summaryview.c:1379
+#: src/summaryview.c:1360 src/summaryview.c:1385
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Nema vi¹e obele¾enih poruka"
 
-#: src/summaryview.c:1355
+#: src/summaryview.c:1361
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Nema obele¾enih poruka. Da nastavim pretragu od kraja?"
 
-#: src/summaryview.c:1364 src/summaryview.c:1389
+#: src/summaryview.c:1370 src/summaryview.c:1395
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Nema obele¾enih poruka."
 
-#: src/summaryview.c:1380
+#: src/summaryview.c:1386
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Nema obele¾enih poruka. Da nastavim pretragu od poèetka?"
 
-#: src/summaryview.c:1404 src/summaryview.c:1429
+#: src/summaryview.c:1410 src/summaryview.c:1435
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Nema vi¹e oznaèenih poruka"
 
-#: src/summaryview.c:1405
+#: src/summaryview.c:1411
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Nema oznaèenih poruka. Da nastavim pretragu od kraja?"
 
-#: src/summaryview.c:1414 src/summaryview.c:1439
+#: src/summaryview.c:1420 src/summaryview.c:1445
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Nema oznaèenih poruka."
 
-#: src/summaryview.c:1430
+#: src/summaryview.c:1436
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Nema oznaèenih poruka. Da nastavim pretragu od poèetka?"
 
-#: src/summaryview.c:1643
+#: src/summaryview.c:1649
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Reðanje poruka po temi..."
 
-#: src/summaryview.c:1796
+#: src/summaryview.c:1802
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d uklonjen"
 
-#: src/summaryview.c:1800
+#: src/summaryview.c:1806
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d preme¹ten"
 
-#: src/summaryview.c:1801 src/summaryview.c:1808
+#: src/summaryview.c:1807 src/summaryview.c:1814
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1806
+#: src/summaryview.c:1812
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d kopiran"
 
-#: src/summaryview.c:1821
+#: src/summaryview.c:1827
 msgid " item selected"
-msgstr " poruka odabrana"
+msgstr " odabrana poruka"
 
-#: src/summaryview.c:1823
+#: src/summaryview.c:1829
 msgid " items selected"
-msgstr " poruka(e) odabrano(e)"
+msgstr " odabrane(ih) poruke(a)"
 
-#: src/summaryview.c:1840
+#: src/summaryview.c:1846
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
-msgstr "%d nova, %d neproèitana(e), %d ukupno (%s)"
+msgstr "novih: %d, neproèitanih: %d, ukupno: %d (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1846
+#: src/summaryview.c:1852
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d novih(e), %d neproèitanih(e), %d ukupno"
 
-#: src/summaryview.c:2015
+#: src/summaryview.c:2021
 msgid "Sorting summary..."
-msgstr "Sortiranje sumarnog pregleda..."
+msgstr "Sortiranje liste poruka..."
 
-#: src/summaryview.c:2085
+#: src/summaryview.c:2091
 msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr "Postavljanje sumarnih informacija na osnovu podataka iz poruke(a)..."
+msgstr "Kreiranje liste poruka na osnovu podataka iz poruka..."
 
-#: src/summaryview.c:2221
+#: src/summaryview.c:2227
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Nema datuma)"
 
-#: src/summaryview.c:2820
+#: src/summaryview.c:2826
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Vi niste autor poruke\n"
 
-#: src/summaryview.c:2918
+#: src/summaryview.c:2924
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Ukloni poruku(e)"
 
-#: src/summaryview.c:2919
+#: src/summaryview.c:2925
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Da li zaista ¾elite da uklonite poruku(e) iz smeæa?"
 
-#: src/summaryview.c:2962
+#: src/summaryview.c:2968
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Uklanjanje dupliranih poruka..."
 
-#: src/summaryview.c:3090
+#: src/summaryview.c:3096
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Destinacija je ista kao i trenutni direktorijum."
 
-#: src/summaryview.c:3179
+#: src/summaryview.c:3185
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Destinacija za kopiranje je ista kao i trenutni direktorijum."
 
-#: src/summaryview.c:3229
+#: src/summaryview.c:3235
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Odabiranje svih poruka..."
 
+#: src/summaryview.c:3293
+msgid "Append or Overwrite"
+msgstr "Dodaj ili prepi¹i"
+
+#: src/summaryview.c:3294
+msgid "Append or overwrite existing file?"
+msgstr "Dodaj na ili prepi¹i postojeæi fajl?"
+
 #: src/summaryview.c:3295
+msgid "Append"
+msgstr "Dodaj na"
+
+#: src/summaryview.c:3302 src/summaryview.c:3306 src/summaryview.c:3323
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Ne mogu da saèuvam fajl '%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3313
+#: src/summaryview.c:3342
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6782,7 +6901,7 @@ msgstr ""
 "Unesite komandu za ¹tampanje:\n"
 "('%s' æe biti zamenjeno nazivom fajla)"
 
-#: src/summaryview.c:3319
+#: src/summaryview.c:3348
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6791,23 +6910,23 @@ msgstr ""
 "Komanda za ¹tampanje je neispravna:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3566
+#: src/summaryview.c:3595
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Kreiranje niti rasprava..."
 
-#: src/summaryview.c:3662
+#: src/summaryview.c:3691
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ukidanje niti rasprava..."
 
-#: src/summaryview.c:3791
+#: src/summaryview.c:3820
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Nema definisanih prafila filtera."
 
-#: src/summaryview.c:3798
+#: src/summaryview.c:3827
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtriranje u toku..."
 
-#: src/summaryview.c:5242
+#: src/summaryview.c:5281
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -6821,15 +6940,19 @@ msgstr ""
 msgid "file %s already exists\n"
 msgstr "fajl %s veæ postoji\n"
 
-#: src/textview.c:563
+#: src/textview.c:513
+msgid "Check signature"
+msgstr "Proveri potpis"
+
+#: src/textview.c:580
 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
 msgstr "Da bi saèuvali ovaj deo, otvorite dopunski meni sa "
 
-#: src/textview.c:564
+#: src/textview.c:581
 msgid "right click and select `Save as...', "
 msgstr "desnim klikom i odaberite opciju 'Saèuvaj kao...', "
 
-#: src/textview.c:565
+#: src/textview.c:582
 msgid ""
 "or press `y' key.\n"
 "\n"
@@ -6837,11 +6960,11 @@ msgstr ""
 "ili pritisnite `y' taster.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:567
+#: src/textview.c:584
 msgid "To display this part as a text message, select "
 msgstr "Za prikazivanje ovog dela kao tekstualne poruke, odaberite "
 
-#: src/textview.c:568
+#: src/textview.c:585
 msgid ""
 "`Display as text', or press `t' key.\n"
 "\n"
@@ -6849,11 +6972,11 @@ msgstr ""
 "opciju `Prika¾i kao tekst', ili pritisnite `t' taster.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:570
+#: src/textview.c:587
 msgid "To display this part as an image, select "
 msgstr "Za prikaz ovog dela kao slike, odaberite "
 
-#: src/textview.c:571
+#: src/textview.c:588
 msgid ""
 "`Display image', or press `i' key.\n"
 "\n"
@@ -6861,144 +6984,84 @@ msgstr ""
 "opciju `Prika¾i sliku', ili pritisnite `i' taster.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:573
+#: src/textview.c:590
 msgid "To open this part with external program, select "
 msgstr "Za otvaranje ovog dela u eksternom programu, odaberite "
 
-#: src/textview.c:574
+#: src/textview.c:591
 msgid "`Open' or `Open with...', "
 msgstr "opciju 'Otvori' ili opciju 'Otvori sa...', "
 
-#: src/textview.c:575
+#: src/textview.c:592
 msgid "or double-click, or click the center button, "
 msgstr "ili dvokliknite, ili kliknite srednjim tasterom mi¹a, "
 
-#: src/textview.c:576
+#: src/textview.c:593
 msgid "or press `l' key."
 msgstr "ili pritisnite 'l' taster."
 
-#: src/textview.c:595
+#: src/textview.c:612
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
 msgstr "Ovaj potpis jo¹ nije proveren.\n"
 
-#: src/textview.c:596
+#: src/textview.c:613
 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
 msgstr "Da bi ga proverili, otvorite pomoæni meni sa\n"
 
-#: src/textview.c:597
+#: src/textview.c:614
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
 msgstr "desnim klikom i odaberite opciju 'Proveri potpis'.\n"
 
-#: src/toolbar.c:145 src/toolbar.c:878
-msgid "Receive Mail on all Accounts"
-msgstr "Preuzmi po¹tu za odabrane naloge"
-
-#: src/toolbar.c:146 src/toolbar.c:884
-msgid "Receive Mail on current Account"
-msgstr "Preuzmi po¹tu za tekuæi nalog"
-
-#: src/toolbar.c:147 src/toolbar.c:890
-msgid "Send Queued Message(s)"
-msgstr "Po¹alji pripremljenu(e) poruku(e)"
-
-#: src/toolbar.c:148 src/toolbar.c:903
-msgid "Compose Email"
-msgstr "Kreiraj e-mail poruku"
-
-#: src/toolbar.c:149 src/toolbar.c:913
-msgid "Reply to Message"
-msgstr "Odgovori na poruku"
-
-#: src/toolbar.c:150 src/toolbar.c:930
-msgid "Reply to Sender"
-msgstr "Odgovori po¹iljaocu"
-
-#: src/toolbar.c:151 src/toolbar.c:948
-msgid "Reply to All"
-msgstr "Odgovori svima"
-
-#: src/toolbar.c:152 src/toolbar.c:966
-msgid "Forward Message"
-msgstr "Prosledi poruku"
-
-#: src/toolbar.c:153 src/toolbar.c:984
-msgid "Delete Message"
-msgstr "Ukloni poruku"
-
-#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:996
-msgid "Goto Next Message"
-msgstr "Idi na sledeæu poruku"
-
-#: src/toolbar.c:156
+#: src/toolbar.c:104
 msgid "Sylpheed Actions Feature"
 msgstr "Karakteristike Sylpheed Akcija"
 
-#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:907
-msgid "Compose News"
-msgstr "Kreiraj news poruku"
-
-#: src/toolbar.c:164
-msgid "/Reply with _quote"
-msgstr "/Odgovor _sa citatom"
-
-#: src/toolbar.c:165
-msgid "/_Reply without quote"
-msgstr "/Odgovor _bez citata"
-
-#: src/toolbar.c:169
-msgid "/Reply to all with _quote"
-msgstr "/Odgovor svima _sa citatom"
-
-#: src/toolbar.c:170
-msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/Odgovor svima _bez citata"
-
-#: src/toolbar.c:174
-msgid "/Reply to sender with _quote"
-msgstr "/Odgovor po¹iljaocu _sa citatom"
-
-#: src/toolbar.c:175
-msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/Odgovor po¹iljaocu _bez citata"
-
-#: src/toolbar.c:179
-msgid "/_Forward message (inline style)"
-msgstr "/Prosledi poruku (_linijski stil)"
-
-#: src/toolbar.c:180
-msgid "/Forward message as _attachment"
-msgstr "/Prosledi poruku kao _prilog"
-
-#: src/toolbar.c:294
+#: src/toolbar.c:235
 msgid "Get"
 msgstr "Preuzmi"
 
-#: src/toolbar.c:295
+#: src/toolbar.c:236
 msgid "Get All"
 msgstr "Preuzmi sve"
 
-#: src/toolbar.c:298
+#: src/toolbar.c:239
 msgid "Email"
 msgstr "E-mail"
 
-#: src/toolbar.c:300
+#: src/toolbar.c:241
 msgid "Reply"
 msgstr "Odgovor"
 
-#: src/toolbar.c:301
+#: src/toolbar.c:242
 msgid "All"
 msgstr "Svima"
 
-#: src/toolbar.c:302
+#: src/toolbar.c:243
 msgid "Sender"
 msgstr "Po¹iljaocu"
 
-#: src/utils.c:1988
+#: src/toolbar.c:286
+msgid "Send later"
+msgstr "Po¹alji kasnije"
+
+#: src/toolbar.c:287
+msgid "Draft"
+msgstr "Nedovr¹eno"
+
+#: src/toolbar.c:290
+msgid "Attach"
+msgstr "Prilozi"
+
+#: src/toolbar.c:294
+msgid "Linewrap"
+msgstr "Prelomi linije"
+
+#: src/utils.c:2045
 #, c-format
 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
 msgstr "Kopiranje fajla iz %s u %s je neuspelo.\n"
 
-#: src/utils.c:2613
+#: src/utils.c:2729
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr "Komanda za otvaranje URI lokacije je neispravna: '%s'"
@@ -7041,3 +7104,12 @@ msgstr "Sa
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nepoznato"
 
+#~ msgid "a message won't be received\n"
+#~ msgstr "poruka neæe biti preuzeta\n"
+
+#~ msgid "set Main toolbar items"
+#~ msgstr "Pode¹avanja glavne linije alata"
+
+#~ msgid "Customize toolbar"
+#~ msgstr "Prilagodi liniju alata"
+