update translations
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sat, 24 May 2003 13:25:58 +0000 (13:25 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sat, 24 May 2003 13:25:58 +0000 (13:25 +0000)
ChangeLog.claws
po/bg.po
po/en_GB.po
po/hu.po
po/pt_BR.po

index 0dede76..690def8 100644 (file)
@@ -4,13 +4,18 @@
          src/plugins/traycon/Makefile.am
                add missing files
                
-       * po/es.po
+       * po/bg.po
+         po/en_GB.po
+         po/es.po
          po/it.po
+         po/pt_BR.po
          po/ru.po
          po/sr.po
-               update Spanish, Italian, Russian, and Serbian
-               translations, submitted by Ricardo Mones Lastra,
-               Alessandro Maestri, Ruslan N. Balkin, and Urke MMI
+               update Bulgarian, British English, Spanish, Italian, 
+               Brazilian Portuguese, Russian, and Serbian translations, 
+               submitted by George Danchev, [me], Ricardo Mones Lastra,
+               André Filipe de Assunção e Brito, Alessandro Maestri, 
+               Ruslan N. Balkin, and Urke MMI
 
 2003-05-23 [melvin]    0.8.11claws176
 
index a6b708a..2faee14 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-05-01 09:35+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-05-24 09:27+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
@@ -33,10 +33,10 @@ msgstr ""
 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
-#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:613
-#: src/compose.c:4611 src/compose.c:4781 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
+#: src/compose.c:4606 src/compose.c:4776 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:151
 #: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr "
 msgid "Server"
 msgstr "Ñúðâúð"
 
-#: src/account.c:624 src/addressbook.c:752 src/editaddress.c:722
+#: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering.c:521 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
 msgid "Add"
 msgstr "Äîáàâè"
@@ -67,14 +67,14 @@ msgid " Delete "
 msgstr "Èçòðèé"
 
 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:575
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Down"
 msgstr "Íàäîëó"
 
 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:569
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "Up"
@@ -84,8 +84,8 @@ msgstr "
 msgid " Set as default account "
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
 
-#: src/account.c:668 src/addressbook.c:978 src/addressbook.c:2983
-#: src/addressbook.c:2987 src/addressbook.c:3025 src/crash.c:245
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
+#: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:659
 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
@@ -99,25 +99,25 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
-#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1001 src/addressbook.c:2177
-#: src/compose.c:2948 src/compose.c:3431 src/compose.c:5890 src/compose.c:6196
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2124 src/folderview.c:2183
-#: src/folderview.c:2275 src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2449
+#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
+#: src/compose.c:2944 src/compose.c:3427 src/compose.c:5884 src/compose.c:6190
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
 #: src/inc.c:170 src/inc.c:276 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filtering.c:1056 src/prefs_filtering.c:1467
-#: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
+#: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
+#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:915 src/summaryview.c:1378 src/summaryview.c:1422
-#: src/summaryview.c:1465 src/summaryview.c:1489 src/summaryview.c:1521
-#: src/summaryview.c:1546 src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596
-#: src/summaryview.c:3098 src/toolbar.c:1981
+#: src/summaryview.c:916 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
+#: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
+#: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
+#: src/summaryview.c:3109 src/toolbar.c:2010
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:738 src/compose.c:3431 src/compose.c:5890
-#: src/folderview.c:2124 src/folderview.c:2183 src/folderview.c:2275
-#: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2449 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3427 src/compose.c:5884
+#: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
+#: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Íå"
 
@@ -125,11 +125,11 @@ msgstr "+
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:409
+#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:414
 msgid "Address"
 msgstr "Àäðåñ"
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:615 src/editaddress.c:628
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Áåëåæêè"
@@ -139,43 +139,43 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
-#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3071 src/compose.c:5712
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3067 src/compose.c:5706
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:260
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1346 src/gtkaspell.c:2259
 #: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:572 src/mainwindow.c:2084
-#: src/messageview.c:656 src/messageview.c:991 src/mimeview.c:903
-#: src/mimeview.c:952 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:448
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:566 src/mainwindow.c:2084
+#: src/messageview.c:656 src/messageview.c:983 src/mimeview.c:897
+#: src/mimeview.c:946 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:448
 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3256 src/prefs_common.c:3425
 #: src/prefs_common.c:3762 src/prefs_customheader.c:157
-#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:339
+#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:341
 #: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
 #: src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2171 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:3071 src/compose.c:5713 src/compose.c:6375 src/compose.c:6413
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3067 src/compose.c:5707 src/compose.c:6369 src/compose.c:6407
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:261
+#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
 #: src/gtkaspell.c:1355 src/import.c:191 src/importldif.c:825
 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203
-#: src/main.c:572 src/mainwindow.c:2084 src/messageview.c:656
-#: src/messageview.c:991 src/mimeview.c:904 src/mimeview.c:953
+#: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2084 src/messageview.c:656
+#: src/messageview.c:983 src/mimeview.c:898 src/mimeview.c:947
 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:162
 #: src/prefs_common.c:3257 src/prefs_common.c:3763
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:340 src/prefs_folder_item.c:500
+#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
 #: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:915
-#: src/summaryview.c:3436
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:916
+#: src/summaryview.c:3447
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
@@ -327,14 +327,14 @@ msgstr "/
 #: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
 #: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
 #: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
-#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:413
-#: src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:418 src/summaryview.c:424
-#: src/summaryview.c:438 src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:456
-#: src/summaryview.c:459
+#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:417 src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:439 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:457
+#: src/summaryview.c:460
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:421
+#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:422
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Èçòðèé"
 
@@ -430,81 +430,81 @@ msgstr "
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
 
-#: src/addressbook.c:614
+#: src/addressbook.c:613
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:618 src/prefs_common.c:2907 src/toolbar.c:170
-#: src/toolbar.c:1690
+#: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2907 src/toolbar.c:174
+#: src/toolbar.c:1719
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:717
+#: src/addressbook.c:716
 msgid "Name:"
 msgstr "Èìå:"
 
-#: src/addressbook.c:749 src/addressbook.c:2170 src/addressbook.c:2177
+#: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:570
+#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
-#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:359 src/toolbar.c:451
+#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:364 src/toolbar.c:456
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:755
+#: src/addressbook.c:754
 msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
-#: src/addressbook.c:767 src/compose.c:1397 src/compose.c:3120
-#: src/compose.c:4428 src/compose.c:5129 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1397 src/compose.c:3116
+#: src/compose.c:4423 src/compose.c:5123 src/headerview.c:55
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/addressbook.c:771 src/compose.c:1381 src/compose.c:3119
+#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1381 src/compose.c:3115
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:775 src/compose.c:1384 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1384 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:976 src/addressbook.c:999
+#: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
 
-#: src/addressbook.c:977
+#: src/addressbook.c:976
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
 
-#: src/addressbook.c:1000
+#: src/addressbook.c:999
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/addressbook.c:2177 src/compose.c:2948
-#: src/compose.c:6196 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:276
+#: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2944
+#: src/compose.c:6190 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:276
 #: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1056
-#: src/prefs_filtering.c:1467 src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
+#: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:915 src/summaryview.c:1378 src/summaryview.c:1422
-#: src/summaryview.c:1465 src/summaryview.c:1489 src/summaryview.c:1521
-#: src/summaryview.c:1546 src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596
-#: src/summaryview.c:3098 src/toolbar.c:1981
+#: src/summaryview.c:916 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
+#: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
+#: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
+#: src/summaryview.c:3109 src/toolbar.c:2010
 msgid "No"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/addressbook.c:1513 src/addressbook.c:1586
+#: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
 
-#: src/addressbook.c:1524
+#: src/addressbook.c:1523
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
 
-#: src/addressbook.c:2167
+#: src/addressbook.c:2166
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
@@ -513,32 +513,32 @@ msgstr ""
 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
 
-#: src/addressbook.c:2171
+#: src/addressbook.c:2170
 msgid "Folder only"
 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
 
-#: src/addressbook.c:2171
+#: src/addressbook.c:2170
 msgid "Folder and Addresses"
 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
 
-#: src/addressbook.c:2176
+#: src/addressbook.c:2175
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2933
+#: src/addressbook.c:2925
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
 
-#: src/addressbook.c:2937
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2947
+#: src/addressbook.c:2939
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
 
-#: src/addressbook.c:2952
+#: src/addressbook.c:2944
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -546,7 +546,7 @@ msgstr ""
 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:2965
+#: src/addressbook.c:2957
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -554,7 +554,7 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2971
+#: src/addressbook.c:2963
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -562,7 +562,7 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2976
+#: src/addressbook.c:2968
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -570,57 +570,57 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
 
-#: src/addressbook.c:2983
+#: src/addressbook.c:2975
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
 
-#: src/addressbook.c:2987
+#: src/addressbook.c:2979
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:3023
+#: src/addressbook.c:3014
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
 
-#: src/addressbook.c:3024
+#: src/addressbook.c:3015
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
 
-#: src/addressbook.c:3528 src/prefs_common.c:1045
+#: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1046
 msgid "Interface"
 msgstr "Èíòåðôåéñ"
 
-#: src/addressbook.c:3544 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
 msgid "Address Book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:3560
+#: src/addressbook.c:3540
 msgid "Person"
 msgstr "Ëèöå"
 
-#: src/addressbook.c:3576
+#: src/addressbook.c:3556
 msgid "EMail Address"
 msgstr "EMail Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:3592
+#: src/addressbook.c:3572
 msgid "Group"
 msgstr "Ãðóïà"
 
-#: src/addressbook.c:3608 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
+#: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
 #: src/prefs_account.c:2043
 msgid "Folder"
 msgstr "Ïàïêà"
 
-#: src/addressbook.c:3624
+#: src/addressbook.c:3604
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3640 src/addressbook.c:3656
+#: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3672
+#: src/addressbook.c:3652
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
 
@@ -682,7 +682,7 @@ msgstr "
 msgid "Address Count"
 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:257
 #: src/messageview.c:576
 msgid "Warning"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
@@ -703,19 +703,19 @@ msgstr "
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
 
-#: src/addrindex.c:104 src/addrindex.c:108 src/addrindex.c:115
+#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
 msgid "Common address"
 msgstr "Îáùè àäðåñè"
 
-#: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
+#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5890 src/main.c:554
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5884 src/main.c:548
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3431 src/inc.c:543
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3427 src/inc.c:543
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
@@ -749,27 +749,27 @@ msgstr "
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
 
-#: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
+#: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr "ëîø SMTP îòãîâîð\n"
 
-#: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
+#: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè SMTP ñåñèÿòà\n"
 
-#: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:644
+#: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:646
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
 
-#: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:637
+#: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:639
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
 
-#: src/common/ssl.c:88
+#: src/common/ssl.c:87
 msgid "Error creating ssl context\n"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
 
-#: src/common/ssl.c:107
+#: src/common/ssl.c:106
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
@@ -828,7 +828,7 @@ msgstr ""
 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1219
+#: src/prefs_common.c:1220
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
@@ -1003,7 +1003,7 @@ msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
 
 #: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
-#: src/summaryview.c:451
+#: src/summaryview.c:452
 msgid "/_View"
 msgstr "/Èçãëåä"
 
@@ -1161,7 +1161,7 @@ msgstr "/
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Reply-To:"
 
-#: src/compose.c:1390 src/compose.c:4425 src/compose.c:5131
+#: src/compose.c:1390 src/compose.c:4420 src/compose.c:5125
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
@@ -1178,36 +1178,36 @@ msgstr "
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
 
-#: src/compose.c:2040
+#: src/compose.c:2036
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:2044
+#: src/compose.c:2040
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
 
-#: src/compose.c:2072
+#: src/compose.c:2068
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
 
-#: src/compose.c:2762
+#: src/compose.c:2758
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
 
-#: src/compose.c:2764
+#: src/compose.c:2760
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2767
+#: src/compose.c:2763
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2791 src/compose.c:3038
+#: src/compose.c:2787 src/compose.c:3034
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1215,39 +1215,39 @@ msgstr ""
 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
 
-#: src/compose.c:2938
+#: src/compose.c:2934
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2946 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
-#: src/prefs_common.c:1027 src/toolbar.c:351 src/toolbar.c:398
+#: src/compose.c:2942 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
+#: src/prefs_common.c:1028 src/toolbar.c:356 src/toolbar.c:403
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàòè"
 
-#: src/compose.c:2947
+#: src/compose.c:2943
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
 
-#: src/compose.c:2968
+#: src/compose.c:2964
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2973
+#: src/compose.c:2969
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3054 src/procmsg.c:1097 src/send_message.c:235
+#: src/compose.c:3050 src/procmsg.c:1095 src/send_message.c:235
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
 
-#: src/compose.c:3068 src/messageview.c:653
+#: src/compose.c:3064 src/messageview.c:653
 msgid "Queueing"
 msgstr "Èç÷àêâàì"
 
-#: src/compose.c:3069
+#: src/compose.c:3065
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1255,24 +1255,24 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/compose.c:3075
+#: src/compose.c:3071
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:3078 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
+#: src/compose.c:3074 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:3091
+#: src/compose.c:3087
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3321
+#: src/compose.c:3317
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3427
+#: src/compose.c:3423
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
@@ -1283,59 +1283,59 @@ msgstr ""
 "%s êúì %s.\n"
 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
 
-#: src/compose.c:3686
+#: src/compose.c:3682
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3696
+#: src/compose.c:3692
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:4505 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4500 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4609 src/compose.c:4779 src/compose.c:5651
+#: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/compose.c:5645
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#: src/compose.c:4610 src/compose.c:4780 src/mimeview.c:150
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:471
+#: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/mimeview.c:150
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:472
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#: src/compose.c:4674
+#: src/compose.c:4669
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4694 src/prefs_filtering.c:492
+#: src/compose.c:4689 src/prefs_filtering.c:499
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#: src/compose.c:4830 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4825 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#: src/compose.c:4832 src/mimeview.c:197
+#: src/compose.c:4827 src/mimeview.c:197
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:4834
+#: src/compose.c:4829
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4849 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4844 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Òåìà:"
 
-#: src/compose.c:5084 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtkaspell.c:1420 src/gtkaspell.c:2017 src/summaryview.c:4204
+#: src/compose.c:5078 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtkaspell.c:1420 src/gtkaspell.c:2017 src/summaryview.c:4215
 msgid "None"
 msgstr "Íèêîé"
 
-#: src/compose.c:5092
+#: src/compose.c:5086
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1344,31 +1344,31 @@ msgstr ""
 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5546
+#: src/compose.c:5540
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5564
+#: src/compose.c:5558
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5633
+#: src/compose.c:5627
 msgid "Properties"
 msgstr "Ñâîéñòâà"
 
-#: src/compose.c:5678
+#: src/compose.c:5672
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5709
+#: src/compose.c:5703
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5710 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5704 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5887
+#: src/compose.c:5881
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1379,48 +1379,48 @@ msgstr ""
 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:6194 src/inc.c:168 src/inc.c:274 src/toolbar.c:1979
+#: src/compose.c:6188 src/inc.c:168 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2008
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:6195 src/inc.c:169 src/inc.c:275 src/toolbar.c:1980
+#: src/compose.c:6189 src/inc.c:169 src/inc.c:275 src/toolbar.c:2009
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
 
-#: src/compose.c:6309 src/compose.c:6330
+#: src/compose.c:6303 src/compose.c:6324
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6373
+#: src/compose.c:6367
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6374
+#: src/compose.c:6368
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6375
+#: src/compose.c:6369
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6375
+#: src/compose.c:6369
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6410
+#: src/compose.c:6404
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6412
+#: src/compose.c:6406
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6413
+#: src/compose.c:6407
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
-#: src/compose.c:6413 src/toolbar.c:402
+#: src/compose.c:6407 src/toolbar.c:407
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêíè"
 
@@ -1602,20 +1602,20 @@ msgstr "
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
 
-#: src/editgroup.c:504
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:504
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1888 src/folderview.c:1940
-#: src/folderview.c:2213
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
+#: src/folderview.c:2177
 msgid "New folder"
 msgstr "Íîâà ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:508 src/folderview.c:1889 src/folderview.c:1941
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
 
@@ -1631,7 +1631,7 @@ msgstr "
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
 
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
 msgid " ... "
@@ -1645,91 +1645,67 @@ msgstr "
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "Add New JPilot Entry"
 
-#: src/editldap.c:147
-msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "Èìåòî òðÿáâà äà ñå ïîïúëíè."
-
-#: src/editldap.c:159
-msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr "Èìåòî íà õîñòà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
-
-#: src/editldap.c:172
-msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
-msgstr "Ïîíå åäèí LDAP àòðèáóò òðÿáâà äà ñå âúâåäå."
-
-#: src/editldap.c:262
+#: src/editldap.c:164
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
 
-#: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
+#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
 
-#: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
+#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
 
-#: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
+#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
 msgid "Hostname"
 msgstr "Hostname"
 
-#: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
 msgstr "Ïîðò"
 
-#: src/editldap.c:427
+#: src/editldap.c:328
 msgid " Check Server "
 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
 
-#: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
+#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
 msgid "Search Base"
 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
 
-#: src/editldap.c:488
-msgid "Search Attributes"
-msgstr "Àòðèáóòè çà òúðñåíå"
+#: src/editldap.c:390
+msgid "Search Criteria"
+msgstr "Êðèòåðèè çà òúðñåíå"
 
-#: src/editldap.c:496
-msgid " Defaults "
-msgstr " Ïî ïîäðàçáèðàíå "
-
-#: src/editldap.c:501
-msgid "Max Query Age (secs)"
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:397
+msgid " Reset "
+msgstr "Reset"
 
-#: src/editldap.c:518
-msgid "Include server in dynamic search"
-msgstr "Âêëþ÷è ñúðâúðà â äèíàìè÷íîòî òúðñåíå"
-
-#: src/editldap.c:565
+#: src/editldap.c:402
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind DN"
 
-#: src/editldap.c:575
+#: src/editldap.c:411
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Bind Password"
 
-#: src/editldap.c:585
+#: src/editldap.c:420
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
 
-#: src/editldap.c:600
+#: src/editldap.c:434
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
 
-#: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:744
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
 msgid "Basic"
 msgstr "Îñíîâíè"
 
-#: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
-msgid "Search"
-msgstr "Òúðñåíå"
-
-#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:645
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:646
 msgid "Extended"
 msgstr "Ðàçøèðåíè"
 
-#: src/editldap.c:829
+#: src/editldap.c:547
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
 
@@ -1741,7 +1717,7 @@ msgstr "
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
 
-#: src/editldap_basedn.c:291
+#: src/editldap_basedn.c:286
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
 
@@ -1875,8 +1851,8 @@ msgstr "
 msgid "Prev"
 msgstr "Ïðåäèøåí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:361
-#: src/toolbar.c:452
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:366
+#: src/toolbar.c:457
 msgid "Next"
 msgstr "Ñëåäâàù"
 
@@ -1941,33 +1917,33 @@ msgstr "
 msgid "Not specified."
 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
 
-#: src/folder.c:679
+#: src/folder.c:684
 msgid "Inbox"
 msgstr "Âõîäÿùè"
 
-#: src/folder.c:683
+#: src/folder.c:688
 msgid "Sent"
 msgstr "Èçïðàòåíè"
 
-#: src/folder.c:687
+#: src/folder.c:692
 msgid "Queue"
 msgstr "×àêàùè"
 
-#: src/folder.c:691
+#: src/folder.c:696
 msgid "Trash"
 msgstr "Êîø÷å"
 
-#: src/folder.c:695
+#: src/folder.c:700
 msgid "Drafts"
 msgstr "×åðíîâè"
 
 # c-format
-#: src/folder.c:976
+#: src/folder.c:981
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1665
+#: src/folder.c:1671
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s...\n"
@@ -2071,53 +2047,49 @@ msgstr "
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
 
-#: src/folderview.c:846
-msgid "Rescanning all folder trees..."
-msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
-
-#: src/folderview.c:943
+#: src/folderview.c:907
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:1693
+#: src/folderview.c:1657
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1705
+#: src/folderview.c:1669
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
 
-#: src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2217
+#: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
 
-#: src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1991 src/folderview.c:2222
+#: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:1908 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:2001
-#: src/folderview.c:2071 src/folderview.c:2234
+#: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
+#: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/folderview.c:1915 src/folderview.c:2241
+#: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:1984 src/folderview.c:2061
+#: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
 
-#: src/folderview.c:1985 src/folderview.c:2063
+#: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2121
+#: src/folderview.c:2085
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2126,16 +2098,16 @@ msgstr ""
 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
 
-#: src/folderview.c:2123
+#: src/folderview.c:2087
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2132
+#: src/folderview.c:2096
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2180
+#: src/folderview.c:2144
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2144,11 +2116,11 @@ msgstr ""
 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
 
-#: src/folderview.c:2182
+#: src/folderview.c:2146
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:2214
+#: src/folderview.c:2178
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2158,51 +2130,51 @@ msgstr ""
 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
 
-#: src/folderview.c:2273
+#: src/folderview.c:2237
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2274
+#: src/folderview.c:2238
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2408
+#: src/folderview.c:2372
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2409
+#: src/folderview.c:2373
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:2447
+#: src/folderview.c:2411
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2448
+#: src/folderview.c:2412
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2545
+#: src/folderview.c:2509
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
 
-#: src/folderview.c:2581
+#: src/folderview.c:2545
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
 
-#: src/folderview.c:2584
+#: src/folderview.c:2548
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:2587
+#: src/folderview.c:2551
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
 
-#: src/folderview.c:2590
+#: src/folderview.c:2554
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
 
@@ -2254,7 +2226,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1155
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
 msgid "Done."
 msgstr "Ãîòîâî."
 
@@ -2375,15 +2347,15 @@ msgstr "
 msgid "Unload Plugin"
 msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:178
+#: src/gtk/prefswindow.c:194
 msgid "Page Index"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:186
+#: src/gtk/prefswindow.c:202
 msgid "Preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:262 src/prefs_gtk.c:450
+#: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:450
 msgid "Apply"
 msgstr "Ïðèëîæè"
 
@@ -2556,7 +2528,7 @@ msgstr "
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
 
-#: src/gtkaspell.c:1867 src/prefs_common.c:1685
+#: src/gtkaspell.c:1867 src/prefs_common.c:1686
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
 
@@ -2573,142 +2545,142 @@ msgstr ""
 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
 "%s"
 
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2381
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2423 src/summaryview.c:2426
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
 
-#: src/imap.c:501
+#: src/imap.c:563
 #, c-format
 msgid "Connecting %s:%d failed"
 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
 
-#: src/imap.c:506
+#: src/imap.c:568
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
 
-#: src/imap.c:547
+#: src/imap.c:609
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
 
-#: src/imap.c:560
+#: src/imap.c:622
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
 
-#: src/imap.c:815
+#: src/imap.c:660
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
+
+#: src/imap.c:903
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
 
-#: src/imap.c:821 src/imap.c:864
+#: src/imap.c:909 src/imap.c:952
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
 
-#: src/imap.c:858
+#: src/imap.c:946
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1048
+#: src/imap.c:1108
 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1234
+#: src/imap.c:1294
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
 
-#: src/imap.c:1256
+#: src/imap.c:1316
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1325
+#: src/imap.c:1385
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
 
-#: src/imap.c:1389
+#: src/imap.c:1449
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1421
+#: src/imap.c:1481
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1429
+#: src/imap.c:1489
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1451
+#: src/imap.c:1511
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1505
+#: src/imap.c:1565
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1527
+#: src/imap.c:1587
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1534
+#: src/imap.c:1594
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1558
-msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
-
-#: src/imap.c:1643
+#: src/imap.c:1684
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
 
-#: src/imap.c:2051
+#: src/imap.c:2094
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2141
+#: src/imap.c:2186
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/imap.c:2544
+#: src/imap.c:2581
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
 
-#: src/imap.c:2551
+#: src/imap.c:2588
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
 
-#: src/imap.c:2576
+#: src/imap.c:2613
 #, c-format
 msgid "can't append message to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïÿ ñúîáùåíèåòî êúì %s\n"
 
-#: src/imap.c:2613
+#: src/imap.c:2650
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
 
-#: src/imap.c:2671
+#: src/imap.c:2708
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %s %s\n"
 
-#: src/imap.c:2685
+#: src/imap.c:2722
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:2911
+#: src/imap.c:2981
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv íå ìîæå äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
@@ -2765,7 +2737,7 @@ msgstr "LDIF 
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
 
-#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:466
+#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:467
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
@@ -2881,109 +2853,112 @@ msgstr "
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
 
-#: src/inc.c:678
+#: src/inc.c:680
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:695
+#: src/inc.c:697
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/inc.c:705
+#: src/inc.c:707
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:712
+#: src/inc.c:714
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:784
+#: src/inc.c:786
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:828 src/send_message.c:463
+#: src/inc.c:830 src/send_message.c:463
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
 
-#: src/inc.c:832
+#: src/inc.c:834
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:836
+#: src/inc.c:838
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:840
+#: src/inc.c:842
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:844
+#: src/inc.c:846
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:854
+#: src/inc.c:856
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
 
-#: src/inc.c:860 src/send_message.c:481
+#: src/inc.c:862 src/send_message.c:481
 msgid "Quitting"
 msgstr "Ïðåêúñâàì"
 
-#: src/inc.c:908
+#: src/inc.c:910
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
-msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà:\n."
-"%s"
+msgstr ""
+"Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà:\n"
+".%s"
 
-#: src/inc.c:910
+#: src/inc.c:912
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
 
-#: src/inc.c:913
+#: src/inc.c:915
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
 
-#: src/inc.c:916
+#: src/inc.c:918
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
 
-#: src/inc.c:921
+#: src/inc.c:923
 msgid "Socket error."
 msgstr "Socket error."
 
-#: src/inc.c:927
+#: src/inc.c:929
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà:\n"
+msgstr ""
+"Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:929
+#: src/inc.c:931
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
 
-#: src/inc.c:935 src/send_message.c:587
+#: src/inc.c:937 src/send_message.c:587
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
-msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà:\n"
+msgstr ""
+"Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:938 src/send_message.c:590
+#: src/inc.c:940 src/send_message.c:590
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà"
 
-#: src/inc.c:960
+#: src/inc.c:962
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
 
@@ -3000,7 +2975,7 @@ msgstr "
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Protocol ëîã"
 
-#: src/main.c:143 src/main.c:152
+#: src/main.c:139 src/main.c:148
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -3013,7 +2988,7 @@ msgstr ""
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
 
-#: src/main.c:264
+#: src/main.c:258
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -3021,16 +2996,16 @@ msgstr ""
 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
 
-#: src/main.c:431
+#: src/main.c:425
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
 
-#: src/main.c:434
+#: src/main.c:428
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
 
-#: src/main.c:435
+#: src/main.c:429
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -3040,76 +3015,76 @@ msgstr ""
 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
 
-#: src/main.c:438
+#: src/main.c:432
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:439
+#: src/main.c:433
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/main.c:440
+#: src/main.c:434
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:441
+#: src/main.c:435
 msgid "  --status               show the total number of messages"
 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/main.c:442
+#: src/main.c:436
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
 
-#: src/main.c:443
+#: src/main.c:437
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
 
-#: src/main.c:444
+#: src/main.c:438
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
 
-#: src/main.c:445
+#: src/main.c:439
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
 
-#: src/main.c:446
+#: src/main.c:440
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
 
-#: src/main.c:487 src/summaryview.c:5145
+#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5188
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
 
-#: src/main.c:490
+#: src/main.c:484
 msgid "top level folder"
 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
 
-#: src/main.c:555
+#: src/main.c:549
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/main.c:556
+#: src/main.c:550
 msgid "Draft them"
 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
 
-#: src/main.c:556
+#: src/main.c:550
 msgid "Discard them"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/main.c:556
+#: src/main.c:550
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Íå èçëèçàé"
 
-#: src/main.c:570
+#: src/main.c:564
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
 
-#: src/main.c:571
+#: src/main.c:565
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
 
-#: src/main.c:827
+#: src/main.c:821
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
 
@@ -3482,7 +3457,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:452
+#: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:453
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
 
@@ -3843,6 +3818,10 @@ msgstr "
 msgid "Backward search"
 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
 
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
+msgid "Search"
+msgstr "Òúðñåíå"
+
 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
 msgid "Search failed"
 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
@@ -3921,43 +3900,43 @@ msgstr "
 msgid "Error occurred while sending the notification."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/messageview.c:825
+#: src/messageview.c:817
 msgid "Message already removed from folder."
 msgstr "Ñúîáùåíèåòî âå÷å å ïðåìàõíàòî îò ïàïêàòà."
 
-#: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:873 src/mimeview.c:946
-#: src/summaryview.c:3431
+#: src/messageview.c:976 src/mimeview.c:867 src/mimeview.c:940
+#: src/summaryview.c:3442
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
-#: src/messageview.c:989 src/mimeview.c:903 src/mimeview.c:952
-#: src/summaryview.c:3436
+#: src/messageview.c:981 src/mimeview.c:897 src/mimeview.c:946
+#: src/summaryview.c:3447
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/messageview.c:990
+#: src/messageview.c:982
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
 
-#: src/messageview.c:997 src/summaryview.c:3444 src/summaryview.c:3448
-#: src/summaryview.c:3465
+#: src/messageview.c:989 src/summaryview.c:3455 src/summaryview.c:3459
+#: src/summaryview.c:3476
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/messageview.c:1063
+#: src/messageview.c:1055
 msgid "This message asks for a return receipt"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:1064
+#: src/messageview.c:1056
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:1117
+#: src/messageview.c:1109
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:1118
+#: src/messageview.c:1110
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -3967,19 +3946,19 @@ msgstr ""
 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
 "ïîëó÷àâàíå:"
 
-#: src/messageview.c:1122
+#: src/messageview.c:1114
 msgid "Send Notification"
 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
 
-#: src/messageview.c:1122
+#: src/messageview.c:1114
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Îòêàç"
 
-#: src/messageview.c:1196 src/prefs_common.c:2875 src/summaryview.c:3483
+#: src/messageview.c:1188 src/prefs_common.c:2875 src/summaryview.c:3494
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
-#: src/messageview.c:1197 src/summaryview.c:3484
+#: src/messageview.c:1189 src/summaryview.c:3495
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -3988,7 +3967,7 @@ msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/messageview.c:1203 src/summaryview.c:3490
+#: src/messageview.c:1195 src/summaryview.c:3501
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -4009,7 +3988,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
 
-#: src/mimeview.c:114 src/summaryview.c:457
+#: src/mimeview.c:114 src/summaryview.c:458
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
 
@@ -4025,7 +4004,7 @@ msgstr "/_
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Òèï"
 
-#: src/mimeview.c:159 src/prefs_common.c:2188
+#: src/mimeview.c:159 src/prefs_common.c:2189
 msgid "Text"
 msgstr "Òåêñò"
 
@@ -4033,21 +4012,21 @@ msgstr "
 msgid "Right-click here to verify the signature"
 msgstr "Right-click çà âåðèôèöèðàíå íà ïîäïèñà"
 
-#: src/mimeview.c:849 src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:960 src/mimeview.c:978
-#: src/mimeview.c:1001
+#: src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:904 src/mimeview.c:954 src/mimeview.c:972
+#: src/mimeview.c:995
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:901 src/mimeview.c:950
+#: src/mimeview.c:895 src/mimeview.c:944
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1011
+#: src/mimeview.c:1005
 msgid "Open with"
 msgstr "Îòâîðè ñ"
 
-#: src/mimeview.c:1012
+#: src/mimeview.c:1006
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -4142,21 +4121,29 @@ msgstr "Timestamp 
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
 
-#: src/pop.c:592
+#: src/pop.c:591
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
 
-#: src/pop.c:600
+#: src/pop.c:599
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
 
-#: src/pop.c:631
+#: src/pop.c:630
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
 
-#: src/pop.c:648
+#: src/pop.c:633
+msgid "session timeout\n"
+msgstr "òàéìàóò çà ñåñèÿòà\n"
+
+#: src/pop.c:651
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "êîìàíäàòà íå ñå ïîääúðæà\n"
+
+#: src/pop.c:655
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè POP3 ñåñèÿòà\n"
 
@@ -4173,15 +4160,15 @@ msgstr "
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
 
-#: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1025
+#: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1026
 msgid "Receive"
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1029
+#: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1030
 msgid "Compose"
 msgstr "Ñú÷èíè"
 
-#: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1042
+#: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1043
 msgid "Privacy"
 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
 
@@ -4349,7 +4336,7 @@ msgstr "
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2417 src/prefs_common.c:2442
+#: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2418 src/prefs_common.c:2443
 msgid " Edit... "
 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
 
@@ -4365,7 +4352,7 @@ msgstr "SMTP 
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1464
+#: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1465
 msgid "Automatic"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
 
@@ -4389,7 +4376,7 @@ msgstr "POP a
 msgid "minutes"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:404
+#: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:409
 msgid "Signature"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
@@ -4409,7 +4396,7 @@ msgstr "
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
 
-#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708
+#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
 #: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
@@ -4612,8 +4599,8 @@ msgstr " 
 msgid "Current actions"
 msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
 
-#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:806 src/prefs_filtering.c:868
-#: src/prefs_filtering.c:891 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
+#: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(Íîâ)"
@@ -4675,7 +4662,8 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_actions.c:643
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
-msgstr "ïðàùàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ êúì ñòàíäàðòíèÿ âõîä íà êîìàíäà"
+msgstr ""
+"ïðàùàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ êúì ñòàíäàðòíèÿ âõîä íà êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:644
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
@@ -4691,7 +4679,9 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_actions.c:647
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
-msgstr "çàìåñòâàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ ñúñ ñòàíäàðòíèÿ èçõîä íà êîìàíäà"
+msgstr ""
+"çàìåñòâàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ ñúñ ñòàíäàðòíèÿ èçõîä íà "
+"êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:648
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
@@ -4712,8 +4702,7 @@ msgstr "
 #: src/prefs_actions.c:652
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
-msgstr ""
-"çà ñïèñúêà ñ ôàéëîâå íà èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ â RFC822/2822 ôîðìàò"
+msgstr "çà ñïèñúêà ñ ôàéëîâå íà èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ â RFC822/2822 ôîðìàò"
 
 #: src/prefs_actions.c:653
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
@@ -4731,115 +4720,115 @@ msgstr "
 msgid "for the text selection"
 msgstr "çà èçáðàíèÿò òåêñò"
 
-#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1723 src/quote_fmt.c:75
+#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1008
+#: src/prefs_common.c:1009
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1032
+#: src/prefs_common.c:1033
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1035
+#: src/prefs_common.c:1036
 msgid "Quote"
 msgstr "Öèòàòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1037
+#: src/prefs_common.c:1038
 msgid "Display"
 msgstr "Ïîêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1039
+#: src/prefs_common.c:1040
 msgid "Message"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:1047 src/select-keys.c:333
+#: src/prefs_common.c:1048 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/prefs_common.c:1099 src/prefs_common.c:1324
+#: src/prefs_common.c:1100 src/prefs_common.c:1325
 msgid "External program"
 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
 
-#: src/prefs_common.c:1108
+#: src/prefs_common.c:1109
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1115 src/prefs_common.c:1339
+#: src/prefs_common.c:1116 src/prefs_common.c:1340
 msgid "Command"
 msgstr "Êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_common.c:1129
+#: src/prefs_common.c:1130
 msgid "Local spool"
 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1140
+#: src/prefs_common.c:1141
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1142
+#: src/prefs_common.c:1143
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1150
+#: src/prefs_common.c:1151
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1168
+#: src/prefs_common.c:1169
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1170
+#: src/prefs_common.c:1171
 msgid "every"
 msgstr "âñåêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1182
+#: src/prefs_common.c:1183
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1191
+#: src/prefs_common.c:1192
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1193
+#: src/prefs_common.c:1194
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1201
+#: src/prefs_common.c:1202
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1211 src/prefs_common.c:1375 src/prefs_common.c:2744
+#: src/prefs_common.c:1212 src/prefs_common.c:1376 src/prefs_common.c:2745
 msgid "Always"
 msgstr "Âèíàãè"
 
-#: src/prefs_common.c:1212
+#: src/prefs_common.c:1213
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
 
-#: src/prefs_common.c:1214 src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1215 src/prefs_common.c:1377
 msgid "Never"
 msgstr "Íèêîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:1222
+#: src/prefs_common.c:1223
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
 
-#: src/prefs_common.c:1224
+#: src/prefs_common.c:1225
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "Ñòàðòèðàé êîìàíäà êîãàòî ïðèñòèãà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1234
+#: src/prefs_common.c:1235
 msgid "after autochecking"
 msgstr "ñëåä àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1236
+#: src/prefs_common.c:1237
 msgid "after manual checking"
 msgstr "ñëåä ðú÷íà ïðîâåðêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1250
+#: src/prefs_common.c:1251
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -4848,123 +4837,123 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäà çà èçïúëíåíèå:\n"
 "(èñïîëçâàé %d çà áðîÿ íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1332
+#: src/prefs_common.c:1333
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1358
+#: src/prefs_common.c:1359
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
 
-#: src/prefs_common.c:1360
+#: src/prefs_common.c:1361
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1366
+#: src/prefs_common.c:1367
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1384
+#: src/prefs_common.c:1385
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "charset â õåäúðà íà èçïðàùàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1399
+#: src/prefs_common.c:1400
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:1400
+#: src/prefs_common.c:1401
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1402
+#: src/prefs_common.c:1403
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Óíèêîä (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1404
+#: src/prefs_common.c:1405
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1405
+#: src/prefs_common.c:1406
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1406
+#: src/prefs_common.c:1407
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1407
+#: src/prefs_common.c:1408
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1408
+#: src/prefs_common.c:1409
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1409
+#: src/prefs_common.c:1410
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1410
+#: src/prefs_common.c:1411
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Òóðñêè (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1412
+#: src/prefs_common.c:1413
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Êèðèëèöà (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1414
+#: src/prefs_common.c:1415
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1416
+#: src/prefs_common.c:1417
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1417
+#: src/prefs_common.c:1418
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1419
+#: src/prefs_common.c:1420
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "ßïîíñêè (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1421
+#: src/prefs_common.c:1422
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "ßïîíñêè (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1422
+#: src/prefs_common.c:1423
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "ßïîíñêè (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1424
+#: src/prefs_common.c:1425
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1425
+#: src/prefs_common.c:1426
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1427
+#: src/prefs_common.c:1428
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1428
+#: src/prefs_common.c:1429
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Êèòàéñêè (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1430
+#: src/prefs_common.c:1431
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Êîðåéñêè (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1431
+#: src/prefs_common.c:1432
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1432
+#: src/prefs_common.c:1433
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1442
+#: src/prefs_common.c:1443
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4972,33 +4961,33 @@ msgstr ""
 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
 
-#: src/prefs_common.c:1454
+#: src/prefs_common.c:1455
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1477
+#: src/prefs_common.c:1478
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
 "message body contains non-ASCII characters."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1607
+#: src/prefs_common.c:1608
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1670
+#: src/prefs_common.c:1671
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr "Ãëîáàëíè íàñòðîéêè íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1677
+#: src/prefs_common.c:1678
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1688
+#: src/prefs_common.c:1689
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
 
-#: src/prefs_common.c:1690
+#: src/prefs_common.c:1691
 msgid ""
 "Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
@@ -5006,183 +4995,183 @@ msgstr ""
 "Àêòèâèðàíåòî íà àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê óñêîðÿâà\n"
 "ñìÿíàòà ñ ïîñëåäíèÿ ïîëçâàí ðå÷íèê."
 
-#: src/prefs_common.c:1703
+#: src/prefs_common.c:1704
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr "Ïúò äî ðå÷íèöèòå:"
 
-#: src/prefs_common.c:1730
+#: src/prefs_common.c:1731
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
 
-#: src/prefs_common.c:1746
+#: src/prefs_common.c:1747
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðåæèì íà ïîäñêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1761
+#: src/prefs_common.c:1762
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
 
-#: src/prefs_common.c:1843
+#: src/prefs_common.c:1844
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_common.c:1851
+#: src/prefs_common.c:1852
 msgid "when replying"
 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
 
-#: src/prefs_common.c:1853
+#: src/prefs_common.c:1854
 msgid "when forwarding"
 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1855
+#: src/prefs_common.c:1856
 msgid "when re-editing"
 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1862
+#: src/prefs_common.c:1863
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà îòãîâîð íà ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/prefs_common.c:1865
+#: src/prefs_common.c:1866
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1872 src/prefs_filtering.c:231
+#: src/prefs_common.c:1873 src/prefs_filtering.c:232
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1875
+#: src/prefs_common.c:1876
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1878
+#: src/prefs_common.c:1879
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1886
+#: src/prefs_common.c:1887
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
 
-#: src/prefs_common.c:1893 src/prefs_common.c:1938
+#: src/prefs_common.c:1894 src/prefs_common.c:1939
 msgid "characters"
 msgstr "çíàêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1901
+#: src/prefs_common.c:1902
 msgid "Undo level"
 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
 
-#: src/prefs_common.c:1914
+#: src/prefs_common.c:1915
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1926
+#: src/prefs_common.c:1927
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
 
-#: src/prefs_common.c:1946
+#: src/prefs_common.c:1947
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1948
+#: src/prefs_common.c:1949
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1951
+#: src/prefs_common.c:1952
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1954
+#: src/prefs_common.c:1955
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2020
+#: src/prefs_common.c:2021
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Îòãîâîðúò ùå áúäå öèòèðàí ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2022
+#: src/prefs_common.c:2023
 msgid "Reply format"
 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
 
-#: src/prefs_common.c:2037 src/prefs_common.c:2076
+#: src/prefs_common.c:2038 src/prefs_common.c:2077
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2061
+#: src/prefs_common.c:2062
 msgid "Forward format"
 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2105
+#: src/prefs_common.c:2106
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
 
-#: src/prefs_common.c:2113
+#: src/prefs_common.c:2114
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2128
+#: src/prefs_common.c:2129
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Ðàçáèðàé òåçè ñèìâîëè êàòî òàêèâà çà öèòèðàíå: "
 
-#: src/prefs_common.c:2178
+#: src/prefs_common.c:2179
 msgid "Font"
 msgstr "Øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2207
+#: src/prefs_common.c:2208
 msgid "Small"
 msgstr "Ìÿëúê"
 
-#: src/prefs_common.c:2226
+#: src/prefs_common.c:2227
 msgid "Normal"
 msgstr "Íîðìàëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2245
+#: src/prefs_common.c:2246
 msgid "Bold"
 msgstr "Óäåáåëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2270
+#: src/prefs_common.c:2271
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2273
+#: src/prefs_common.c:2274
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2282
+#: src/prefs_common.c:2283
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Ñúêðàùàâàé íþç ãðóïè ïî äúëãè îò"
 
-#: src/prefs_common.c:2297
+#: src/prefs_common.c:2298
 msgid "letters"
 msgstr "áóêâè"
 
-#: src/prefs_common.c:2303
+#: src/prefs_common.c:2304
 msgid "Summary View"
 msgstr "Îáù èçãëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2312
+#: src/prefs_common.c:2313
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â `Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
 
-#: src/prefs_common.c:2315
+#: src/prefs_common.c:2316
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2318
+#: src/prefs_common.c:2319
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2326 src/prefs_common.c:3187 src/prefs_common.c:3225
+#: src/prefs_common.c:2327 src/prefs_common.c:3187 src/prefs_common.c:3225
 msgid "Date format"
 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2348
+#: src/prefs_common.c:2349
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àòðèáóòè â îáùèÿ èçãëåä... "
 
-#: src/prefs_common.c:2412
+#: src/prefs_common.c:2413
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2427
+#: src/prefs_common.c:2428
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
@@ -5190,67 +5179,67 @@ msgstr ""
 "Ïîêàçâàé ìóëòèáàéòîâè áóêâè è öèôðè\n"
 "êàòî ASCII ñèìâîëè (ñàìî ßïîíñêè)"
 
-#: src/prefs_common.c:2433
+#: src/prefs_common.c:2434
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2440
+#: src/prefs_common.c:2441
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2462
+#: src/prefs_common.c:2463
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2476 src/prefs_common.c:2516
+#: src/prefs_common.c:2477 src/prefs_common.c:2517
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ïèêñåë(à)"
 
-#: src/prefs_common.c:2481
+#: src/prefs_common.c:2482
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
 
-#: src/prefs_common.c:2483
+#: src/prefs_common.c:2484
 msgid "Scroll"
 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2490
+#: src/prefs_common.c:2491
 msgid "Half page"
 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2496
+#: src/prefs_common.c:2497
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2502
+#: src/prefs_common.c:2503
 msgid "Step"
 msgstr "Ñòúïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2527
+#: src/prefs_common.c:2528
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2573
+#: src/prefs_common.c:2574
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2576
+#: src/prefs_common.c:2577
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2579
+#: src/prefs_common.c:2580
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2594
+#: src/prefs_common.c:2595
 msgid "Expire after"
 msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2607
+#: src/prefs_common.c:2608
 msgid "minute(s) "
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2620
+#: src/prefs_common.c:2621
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
@@ -5258,36 +5247,36 @@ msgstr ""
 "(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
 " ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2630
+#: src/prefs_common.c:2631
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Ïðåõâàíè âõîäà äîêàòî ñå âúâåæäà passphrase"
 
-#: src/prefs_common.c:2635
+#: src/prefs_common.c:2636
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2697
+#: src/prefs_common.c:2698
 msgid "Always open messages in summary when selected"
 msgstr "Âèíàãè îòâàðÿé ñúîáùåíèÿòà â summary êîãàòî ñà èçáðàíè"
 
-#: src/prefs_common.c:2701
+#: src/prefs_common.c:2702
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2705
+#: src/prefs_common.c:2706
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr ""
 "Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2709
+#: src/prefs_common.c:2710
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2717
+#: src/prefs_common.c:2718
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî ïðè ìåñòåíå èëè òðèåíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2724
+#: src/prefs_common.c:2725
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5295,23 +5284,23 @@ msgstr ""
 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå\n"
 " íà èçïúëíåíèåòî àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:2735
+#: src/prefs_common.c:2736
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
 
-#: src/prefs_common.c:2745
+#: src/prefs_common.c:2746
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/prefs_common.c:2747
+#: src/prefs_common.c:2748
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/prefs_common.c:2756
+#: src/prefs_common.c:2757
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:2762
+#: src/prefs_common.c:2763
 msgid "Icon theme"
 msgstr "Òåìà íà èêîíà"
 
@@ -5324,7 +5313,7 @@ msgstr "
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2886 src/toolbar.c:406
+#: src/prefs_common.c:2886 src/toolbar.c:411
 msgid "Editor"
 msgstr "Ðåäàêòîð"
 
@@ -5593,110 +5582,118 @@ msgstr "
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Òàçè çàãëàâêà âå÷å ñúùåñòâóâà â ñïèñúêà."
 
-#: src/prefs_filtering.c:223
+#: src/prefs_filtering.c:224
 msgid "Move"
 msgstr "Ìåñòè"
 
-#: src/prefs_filtering.c:224
+#: src/prefs_filtering.c:225
 msgid "Copy"
 msgstr "Êîïèðàé"
 
-#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_summary_column.c:67
+#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_summary_column.c:67
 msgid "Mark"
 msgstr "Ìàêèðàíå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:227
+#: src/prefs_filtering.c:228
 msgid "Unmark"
 msgstr "Îòìàðêèðàíå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:228
+#: src/prefs_filtering.c:229
 msgid "Mark as read"
 msgstr "Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:229
+#: src/prefs_filtering.c:230
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:230 src/toolbar.c:357 src/toolbar.c:449
+#: src/prefs_filtering.c:231 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:454
 msgid "Forward"
 msgstr "Ïðåïðàòè"
 
-#: src/prefs_filtering.c:232
+#: src/prefs_filtering.c:233
 msgid "Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473 src/prefs_matcher.c:156
-#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:360 src/toolbar.c:1628
+#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:480 src/prefs_matcher.c:156
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:365 src/toolbar.c:1657
 msgid "Execute"
 msgstr "Èçïúëíè"
 
-#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:478
+#: src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:485
 msgid "Color"
 msgstr "Öâÿò"
 
-#: src/prefs_filtering.c:346
+#: src/prefs_filtering.c:348
 msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Ôèëòðèðàíå/Êîíôèãóðàöèÿ íà ïðîöåäèðàíå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:363 src/prefs_scoring.c:219
+#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
 msgid "Condition"
 msgstr "Óñëîâèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:377 src/prefs_scoring.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
 msgid "Define ..."
 msgstr "Îïðåäåëè ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:389
+#: src/prefs_filtering.c:391
 msgid "Action"
 msgstr "Äåéñòâèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:428 src/progressdialog.c:52
+#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
 msgid "Account"
 msgstr "Àêàóíò"
 
-#: src/prefs_filtering.c:468
+#: src/prefs_filtering.c:470
 msgid "Destination"
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:499 src/prefs_matcher.c:467
+#: src/prefs_filtering.c:475
+msgid "Recipient"
+msgstr "Ïîëó÷àòåë"
+
+#: src/prefs_filtering.c:506 src/prefs_matcher.c:467
 msgid "Info ..."
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ ... "
 
-#: src/prefs_filtering.c:527 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
+#: src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
 #: src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
 msgid "  Replace  "
 msgstr " Çàìåíè "
 
-#: src/prefs_filtering.c:553
+#: src/prefs_filtering.c:560
 msgid "Current filtering/processing rules"
 msgstr "Òåêóùè filtering/processing ïðàâèëà"
 
-#: src/prefs_filtering.c:935 src/prefs_filtering.c:1000
+#: src/prefs_filtering.c:943 src/prefs_filtering.c:1014
 #: src/prefs_scoring.c:555 src/prefs_scoring.c:599
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
 
-#: src/prefs_filtering.c:963 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
+#: src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
 
-#: src/prefs_filtering.c:981
+#: src/prefs_filtering.c:986
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî íå å ïîñî÷åíî."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1054 src/prefs_scoring.c:621
+#: src/prefs_filtering.c:995
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí."
+
+#: src/prefs_filtering.c:1068 src/prefs_scoring.c:621
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Èçòðèâàíå íà ïðàâèëî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1055 src/prefs_scoring.c:622
+#: src/prefs_filtering.c:1069 src/prefs_scoring.c:622
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèòå òîâà ïðàâèëî?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1465 src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:758
+#: src/prefs_filtering.c:1493 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1466
+#: src/prefs_filtering.c:1494
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî. Çàòâàðÿì?"
 
@@ -5749,20 +5746,20 @@ msgstr "
 msgid "All messages"
 msgstr "Âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1705
-#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:468
-#: src/summaryview.c:633
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
+#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:469
+#: src/summaryview.c:634
 msgid "Subject"
 msgstr "Òåìà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1706
-#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:469
-#: src/summaryview.c:637
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
+#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:470
+#: src/summaryview.c:638
 msgid "From"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:641
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:642
 msgid "To"
 msgstr "Äî:"
 
@@ -5770,7 +5767,7 @@ msgstr "
 msgid "To or Cc"
 msgstr "Äî: èëè Cc:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè"
 
@@ -5778,7 +5775,7 @@ msgstr "
 msgid "In reply to"
 msgstr " îòãîâîð íà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "Ïðåïðàòêè"
 
@@ -5834,7 +5831,7 @@ msgstr "
 msgid "Color label"
 msgstr "Öâåòåí åòèêåò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
+#: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:164
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
@@ -5914,7 +5911,7 @@ msgstr "
 msgid "Value is not set."
 msgstr "Ñòîéíîñòòà íå å ïîñî÷åíà."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:759
+#: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:759
 msgid ""
 "The entry was not saved\n"
 "Have you really finished?"
@@ -5922,28 +5919,28 @@ msgstr ""
 "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî\n"
 "Íàèñòèíà ëè çàâúðøèõòå?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1709 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
-#: src/summaryview.c:470
+#: src/prefs_matcher.c:1710 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:471
 msgid "Date"
 msgstr "Äàòà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1710 src/quote_fmt.c:52
+#: src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1713
+#: src/prefs_matcher.c:1714
 msgid "Filename - should not be modified"
 msgstr "Filename - íå áèâà äà å ìîäèôèöèðàíà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1714
+#: src/prefs_matcher.c:1715
 msgid "new line"
 msgstr "íîâ ðåä"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1715
+#: src/prefs_matcher.c:1716
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "escape ñèìâîë çà öèòèðàíå"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1716
+#: src/prefs_matcher.c:1717
 msgid "quote character"
 msgstr "çíàê çà öèòèðàíå"
 
@@ -5951,7 +5948,7 @@ msgstr "
 msgid "Scoring configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:473
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:474
 msgid "Score"
 msgstr ""
 
@@ -6077,8 +6074,8 @@ msgid "Toolbar text"
 msgstr "Òåêñò íà Toolbar"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:682
-msgid "Available toolbar items"
-msgstr "Íàëè÷íè öâåòîâå çà Toolbar"
+msgid "Available toolbar icons"
+msgstr "Íàëè÷íè toolbar èêîíè"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:737
 msgid "Event executed on click"
@@ -6116,11 +6113,11 @@ msgstr "
 msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Compose ïðîçîðåö"
 
-#: src/procmsg.c:1074
+#: src/procmsg.c:1072
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
-#: src/procmsg.c:1085
+#: src/procmsg.c:1083
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî çàïèñâàõ âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
@@ -6384,7 +6381,7 @@ msgstr "
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
 "%s"
-msgstr 
+msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî:\n"
 "%s"
 
@@ -6466,510 +6463,510 @@ msgstr "
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/_Îòãîâîðè"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/èçïðàùà÷à"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/ïîùåíñêèÿ ñïèñúê"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/Êîïèðàé..."
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Îòìåíè ñúîáùåíèå çà íîâèíè"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/Èçïúëíè"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:433
+#: src/summaryview.c:434
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/ÍåÈãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:434
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/_Mark/Lock"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Çàêëþ÷âàíå"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:436
 msgid "/_Mark/Unlock"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Îòêëþ÷âàíå"
 
-#: src/summaryview.c:436
+#: src/summaryview.c:437
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/Öâÿò íà åòèêåòà"
 
-#: src/summaryview.c:439
+#: src/summaryview.c:440
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
 
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/summaryview.c:444
+#: src/summaryview.c:445
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/summaryview.c:446
+#: src/summaryview.c:447
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/summaryview.c:448
+#: src/summaryview.c:449
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
 
-#: src/summaryview.c:455
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Èçãëåä/Öÿëàòà çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: src/summaryview.c:458
+#: src/summaryview.c:459
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
 
-#: src/summaryview.c:460
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:461
+#: src/summaryview.c:462
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/summaryview.c:465
+#: src/summaryview.c:466
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:472
+#: src/summaryview.c:473
 msgid "No."
 msgstr "No."
 
-#: src/summaryview.c:474
+#: src/summaryview.c:475
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
-#: src/summaryview.c:483
+#: src/summaryview.c:484
 msgid "all messages"
 msgstr "âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:484 src/summaryview.c:485
+#: src/summaryview.c:485 src/summaryview.c:486
 msgid "messages whose age is greather than #"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ïî-ñòàðè îò #"
 
-#: src/summaryview.c:486
+#: src/summaryview.c:487
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â òÿëîòî"
 
-#: src/summaryview.c:487
+#: src/summaryview.c:488
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S êúäåòî è äà å"
 
-#: src/summaryview.c:488
+#: src/summaryview.c:489
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ carbon-copied to S"
 
-#: src/summaryview.c:489
+#: src/summaryview.c:490
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "ñúîáùåíèåòî å èëè to: èëè cc: to S"
 
-#: src/summaryview.c:490
+#: src/summaryview.c:491
 msgid "deleted messages"
 msgstr "èçòðèòè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:491
+#: src/summaryview.c:492
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â Sender ïîëåòî"
 
-#: src/summaryview.c:492
+#: src/summaryview.c:493
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "âÿðíî ïðè óñïåøíî èçïúëíåíèå íà \"S\" "
 
-#: src/summaryview.c:493
+#: src/summaryview.c:494
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ èäâàùè îò ïîòðåáèòåë S"
 
-#: src/summaryview.c:494
+#: src/summaryview.c:495
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "ïðåïðàòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:495
+#: src/summaryview.c:496
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè çàãëàâêà S"
 
-#: src/summaryview.c:496
+#: src/summaryview.c:497
 msgid "messages which contain S in Message-Id header"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â Message-Id ïîëåòî îò çàãëàâêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:497
+#: src/summaryview.c:498
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â inreplyto õåäúðà"
 
-#: src/summaryview.c:498
+#: src/summaryview.c:499
 msgid "locked messages"
 msgstr "çàêëþ÷åíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:499
+#: src/summaryview.c:500
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ êîèòî ñà â íþçãðóïà S"
 
-#: src/summaryview.c:500
+#: src/summaryview.c:501
 msgid "new messages"
 msgstr "íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:501
+#: src/summaryview.c:502
 msgid "old messages"
 msgstr "ñòàðè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:502
+#: src/summaryview.c:503
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ íà êîèòî å áèëî îòãîâîðåíî"
 
-#: src/summaryview.c:503
+#: src/summaryview.c:504
 msgid "read messages"
 msgstr "ïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:504
+#: src/summaryview.c:505
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â subject"
 
-#: src/summaryview.c:505
+#: src/summaryview.c:506
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:506
+#: src/summaryview.c:507
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:507
+#: src/summaryview.c:508
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:508
+#: src/summaryview.c:509
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñ ðàçìåð ðàâåí íà #"
 
-#: src/summaryview.c:509
+#: src/summaryview.c:510
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñ ðàçìåð ïî-ãîëÿì îò #"
 
-#: src/summaryview.c:510
+#: src/summaryview.c:511
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgstr "ñúîáùåíèå ñ ðàçìåð ïî-ìàëúê îò #"
 
-#: src/summaryview.c:511
+#: src/summaryview.c:512
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ èçïðàòåíè äî S"
 
-#: src/summaryview.c:512
+#: src/summaryview.c:513
 msgid "marked messages"
 msgstr "ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:513
+#: src/summaryview.c:514
 msgid "unread messages"
 msgstr "íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:514
+#: src/summaryview.c:515
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â References õåäúðà"
 
-#: src/summaryview.c:515
+#: src/summaryview.c:516
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â X-Label õåäúðà"
 
-#: src/summaryview.c:517
+#: src/summaryview.c:518
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "ëîãè÷åñêè AND îïåðàòîð"
 
-#: src/summaryview.c:518
+#: src/summaryview.c:519
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "ëîãè÷åñêè OR îïåðàòîð"
 
-#: src/summaryview.c:519
+#: src/summaryview.c:520
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "ëîãè÷åñêè NOT îïåðàòîð"
 
-#: src/summaryview.c:520
+#: src/summaryview.c:521
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "òúðñåíå ñ îò÷èòàíå íà ãîëåìè è ìàëêè áóêâè"
 
-#: src/summaryview.c:527
+#: src/summaryview.c:528
 msgid "Extended Search symbols"
 msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíî òúðñåíå"
 
-#: src/summaryview.c:576
+#: src/summaryview.c:577
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "Ëåíòà çà áúðçî òúðñåíå"
 
-#: src/summaryview.c:660
+#: src/summaryview.c:661
 msgid "Extended Symbols"
 msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíèå"
 
-#: src/summaryview.c:913
+#: src/summaryview.c:914
 msgid "Process mark"
 msgstr "Îáðàáîòâàíå íà ìàðêåð"
 
-#: src/summaryview.c:914
+#: src/summaryview.c:915
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "Èìà îñòàíàëè ìàðêåðè. Äà ãè îáðàáîòÿ ëè?"
 
-#: src/summaryview.c:958
+#: src/summaryview.c:959
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1375 src/summaryview.c:1419
+#: src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1376
+#: src/summaryview.c:1378
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1388 src/summaryview.c:1432
+#: src/summaryview.c:1390 src/summaryview.c:1434
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Âúòðåøíà ãðåøêà: íåî÷àêâàíà ñòîéíîñò çà prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1396
+#: src/summaryview.c:1398
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1420
+#: src/summaryview.c:1422
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1462 src/summaryview.c:1486
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1463
+#: src/summaryview.c:1465
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1472
+#: src/summaryview.c:1474
 msgid "No new messages."
 msgstr "Íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1487
+#: src/summaryview.c:1489
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1489
+#: src/summaryview.c:1491
 msgid "Search again"
 msgstr "Òúðñè îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:1518 src/summaryview.c:1543
+#: src/summaryview.c:1520 src/summaryview.c:1545
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1519
+#: src/summaryview.c:1521
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1528 src/summaryview.c:1553
+#: src/summaryview.c:1530 src/summaryview.c:1555
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1544
+#: src/summaryview.c:1546
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:1568 src/summaryview.c:1593
+#: src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å åòèêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1569
+#: src/summaryview.c:1571
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíî åòèêèðàíî ñúîáùåíèå. Òúðñåíå îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1578 src/summaryview.c:1603
+#: src/summaryview.c:1580 src/summaryview.c:1605
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Íÿìà åòèêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1594
+#: src/summaryview.c:1596
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíî åòèêèðàíî ñúîáùåíèå. Òúðñåíå îòíà÷àëî?"
 
-#: src/summaryview.c:1807
+#: src/summaryview.c:1809
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Ïðèòåãëÿì ñúîáùåíèÿòà ïî Òåìà..."
 
-#: src/summaryview.c:1964
+#: src/summaryview.c:1966
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d èçòðèòè"
 
-#: src/summaryview.c:1968
+#: src/summaryview.c:1970
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ïðåìåñòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:1969 src/summaryview.c:1976
+#: src/summaryview.c:1971 src/summaryview.c:1978
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1974
+#: src/summaryview.c:1976
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d êîïèðàíè"
 
-#: src/summaryview.c:1989
+#: src/summaryview.c:1991
 msgid " item selected"
 msgstr "èçáðàí àòðèáóò"
 
-#: src/summaryview.c:1991
+#: src/summaryview.c:1993
 msgid " items selected"
 msgstr "èçáðàíè àòðèáóòè"
 
-#: src/summaryview.c:2007
+#: src/summaryview.c:2009
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2177
+#: src/summaryview.c:2179
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Ñîðòèðàíå íà èçâëå÷åíèåòî..."
 
-#: src/summaryview.c:2247
+#: src/summaryview.c:2249
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Èçâëå÷åíèå îò äàííèòå íà ñúîáùåíèåòî..."
 
-#: src/summaryview.c:2367
+#: src/summaryview.c:2378
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
 
-#: src/summaryview.c:3006
+#: src/summaryview.c:3017
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Íå ñòå Àâòîð íà ñòàòèÿòà\n"
 
-#: src/summaryview.c:3096
+#: src/summaryview.c:3107
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
 
-#: src/summaryview.c:3097
+#: src/summaryview.c:3108
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/summaryview.c:3139
+#: src/summaryview.c:3150
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3251
+#: src/summaryview.c:3262
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3328
+#: src/summaryview.c:3339
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3376
+#: src/summaryview.c:3387
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3434
+#: src/summaryview.c:3445
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Ïðèëîæè èëè Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/summaryview.c:3435
+#: src/summaryview.c:3446
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Äîáàâÿíå êúì ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë èëè ïðåçàïèñâàíå?"
 
-#: src/summaryview.c:3436
+#: src/summaryview.c:3447
 msgid "Append"
 msgstr "Ïðèëàãàíå"
 
-#: src/summaryview.c:3726
+#: src/summaryview.c:3737
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3824
+#: src/summaryview.c:3835
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3957
+#: src/summaryview.c:3968
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Íå ñà çàäàäåíè ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå."
 
-#: src/summaryview.c:3966
+#: src/summaryview.c:3977
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
-#: src/summaryview.c:5277
+#: src/summaryview.c:5320
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -6978,170 +6975,398 @@ msgstr ""
 "Ãðåøêà â Ðåãóëÿðåí èçðàç (regexp):\n"
 " %s"
 
-#: src/toolbar.c:148 src/toolbar.c:1482
+#: src/toolbar.c:151 src/toolbar.c:1511
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Âçåìè Ïîùàòà çà Âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/toolbar.c:149 src/toolbar.c:1488
+#: src/toolbar.c:152 src/toolbar.c:1517
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr "Èçòåãëè Ïîùàòà çà òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/toolbar.c:150 src/toolbar.c:1494
+#: src/toolbar.c:153 src/toolbar.c:1523
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Èçïðàòè ×àêàùèòå Ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/toolbar.c:151 src/toolbar.c:1507
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1536
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Ñú÷èíè Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/toolbar.c:152 src/toolbar.c:1511
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1540
 msgid "Compose News"
 msgstr "Ñú÷èíè Íîâèíè"
 
-#: src/toolbar.c:153 src/toolbar.c:1517
+#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1546
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1538
+#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1567
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Èçïðàùà÷à"
 
-#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1559
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1588
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Âñè÷êè"
 
-#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1580
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1609
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1601
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1630
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Ïðåïðàòè Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1622
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1651
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Èçòðèé Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1634
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1663
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1642
+#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1671
 msgid "Send Message"
 msgstr "Èçïðàòè Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1648
+#: src/toolbar.c:167 src/toolbar.c:1677
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
-#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1654
+#: src/toolbar.c:168 src/toolbar.c:1683
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1660
+#: src/toolbar.c:169 src/toolbar.c:1689
 msgid "Insert file"
 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1666
+#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1695
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/toolbar.c:167 src/toolbar.c:1672
+#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1701
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
 
-#: src/toolbar.c:168 src/toolbar.c:1678
+#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1707
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/toolbar.c:169 src/toolbar.c:1684
+#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1713
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/toolbar.c:172
+#: src/toolbar.c:176
 msgid "Sylpheed Actions Feature"
 msgstr "Ñâîéñòâà íà Äåéñòâèÿòà"
 
-#: src/toolbar.c:192
+#: src/toolbar.c:196
 msgid "/Reply with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
 
-#: src/toolbar.c:193
+#: src/toolbar.c:197
 msgid "/_Reply without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè áåç öèòàò"
 
-#: src/toolbar.c:197
+#: src/toolbar.c:201
 msgid "/Reply to all with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
 
-#: src/toolbar.c:198
+#: src/toolbar.c:202
 msgid "/_Reply to all without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
 
-#: src/toolbar.c:202
+#: src/toolbar.c:206
 msgid "/Reply to list with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
 
-#: src/toolbar.c:203
+#: src/toolbar.c:207
 msgid "/_Reply to list without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
 
-#: src/toolbar.c:207
+#: src/toolbar.c:211
 msgid "/Reply to sender with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
 
-#: src/toolbar.c:208
+#: src/toolbar.c:212
 msgid "/_Reply to sender without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
 
-#: src/toolbar.c:212
+#: src/toolbar.c:216
 msgid "/_Forward message (inline style)"
 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî (inline style)"
 
-#: src/toolbar.c:213
+#: src/toolbar.c:217
 msgid "/Forward message as _attachment"
 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/toolbar.c:348
+#: src/toolbar.c:353
 msgid "Get"
 msgstr "Âçåìè"
 
-#: src/toolbar.c:349
+#: src/toolbar.c:354
 msgid "Get All"
 msgstr "Âñè÷êè"
 
-#: src/toolbar.c:352
+#: src/toolbar.c:357
 msgid "Email"
 msgstr "Íàïèøè"
 
-#: src/toolbar.c:354 src/toolbar.c:446
+#: src/toolbar.c:359 src/toolbar.c:451
 msgid "Reply"
 msgstr "Îòãîâîðè"
 
-#: src/toolbar.c:355 src/toolbar.c:447
+#: src/toolbar.c:360 src/toolbar.c:452
 msgid "All"
 msgstr "Âñè÷êè"
 
-#: src/toolbar.c:356 src/toolbar.c:448
+#: src/toolbar.c:361 src/toolbar.c:453
 msgid "Sender"
 msgstr "Èçïðàùà÷"
 
-#: src/toolbar.c:399
+#: src/toolbar.c:404
 msgid "Send later"
 msgstr "Ïî-êúñíî"
 
-#: src/toolbar.c:400
+#: src/toolbar.c:405
 msgid "Draft"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: src/toolbar.c:403
+#: src/toolbar.c:408
 msgid "Attach"
 msgstr "Ïðèêðåïêà"
 
-#: src/toolbar.c:407
+#: src/toolbar.c:412
 msgid "Linewrap"
 msgstr "Ïðåíåñè"
 
-#: src/toolbar.c:1499
+#: src/toolbar.c:1528
 msgid "News"
 msgstr "Íîâèíè"
+
+#: src/plugins/demo/demo.c:59
+msgid "Demo"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/demo/demo.c:64
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
+"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:180
+msgid "Trayicon"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:185
+msgid ""
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
+"have new or unread mail.\n"
+"\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:151
+msgid "MathML Viewer"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:156
+msgid ""
+"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
+"(Content-Type: text/mathml)"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé ïðèêðåïåíèòå êàðòèíêè"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
+msgid "Resize attached images"
+msgstr "Ñìåíè ðàçìåðà íà ïðèêðåïåíèòå êàðòèíêè"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
+msgid "Filename:"
+msgstr "Èìå íà ôàéë:"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Ðàçìåð íà ôàéë:"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
+msgid "Load Image"
+msgstr "Çàðåäè êàðòèíêà"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
+msgid "Content-Type:"
+msgstr "Content-Type:"
+
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:44
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "Ïîêàçâàíå íà êàðòèíêè"
+
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:49
+msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
+msgstr "Òîçè ïëúãèí èçïîëçâà gdk-pixbuf èëè imlib çà äà ïîêàçâà ïðèêðåïåíèòå êàðòèíêè."
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:183
+msgid "Dillo HTML Viewer"
+msgstr "Ðàçãëåæäàíå íà HTML ñ Dillo"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:188
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
+msgstr "Òîçè ïëúãèí ðåíäâà HTML ïîùà èçïîëçâàéêè Dillo êàòî áðàóçúð."
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:103
+msgid "Don't Follow Links in Mails"
+msgstr "Íå ñëåäâàé õèïåðâðúçêèòå â ñúîáùåíèÿòà"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:109
+msgid ""
+"(You can still allow following links\n"
+"by reloading the page)"
+msgstr ""
+"(Âñå ïàê ìîæåòå äà ðàçðåøèòå ñëåäâàíåòî íà õèïåðâðúçêèòå\n"
+"êàòî ïðåçàðåäèòå ñòðàíèöàòà)"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
+msgid "Full Window Mode (Hide Controls)"
+msgstr "Ïúëåí åêðàí (ñêðèâà êîíòðîëèòå)"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:91
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr "Ðàçðåøàâà ñêàíèðàíå çà âèðóñè"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:105
+msgid "Enable archive content scanning"
+msgstr "Ðàçðåøàâà ñêàíèðàíå íà àðõèâíîòî ñúäúðæàíèå"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:118
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "Ìàêñèìàëåí ðàçìåð íà ïðèêðåïêèòå"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:136
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:140
+msgid "Receive infected messages"
+msgstr "Ïîëó÷è èíôåêòèðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:153
+msgid "Save folder"
+msgstr "Çàïàçè ïàïêà"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:173
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:175
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr "Îñòàâåòå ïðàçíî çà äà èçïîëçâàòå êîø÷åòî ïî ïðåìúë÷àâàíå"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:230
+msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
+msgstr "Ôèëòðèðàíå/Clam AntiVirus"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
+msgid "Clam AntiVirus GTK"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:255
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"Clam AntiVirus.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
+"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
+"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
+"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
+"mail will be saved.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:243
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:248
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
+"received from a POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
+"saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
+"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:220
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:225
+msgid ""
+"This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
+"spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
+"(spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
+"special folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
+"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:103
+msgid "Enable SpamAssassin Filtering"
+msgstr "Âêëþ÷è ôèëòðèðàíå ñúñ SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:110
+msgid "SpamAssassin Server (spamd)"
+msgstr "SpamAssassin Ñúðâúð (spamd)"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:117
+msgid "Maximum Message Size"
+msgstr "Ìàêñèìàëåí ðàçìåð íà ñúîáùåíèÿòà"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:124
+msgid "Folder for saved Spam"
+msgstr "Ïàïêà çà çàïàçåíèÿ spam"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:132
+msgid "Receive Spam"
+msgstr "Ïîëó÷è spam"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:149
+msgid ":"
+msgstr ":"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:189
+msgid "..."
+msgstr "..."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:195
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:302
+msgid "SpamAssassin GTK"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:307
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"SpamAssassin.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
+"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
+"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
+"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
+"be saved.\n"
+msgstr ""
+
index 7288351..cdc61e2 100644 (file)
 # British English translation of Sylpheed
 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
-# Paul Mangan <claws@thewildbeast.co.uk>, 2002.
+# Paul Mangan <claws@thewildbeast.co.uk>, 2003.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-12-23 10:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-12-23 10:08+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-05-24 10:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-05-24 10:08+0000\n"
 "Last-Translator: Paul Mangan <claws@thewildbeast.co.uk>\n"
 "Language-Team: Paul Mangan <claws@thewildbeast.co.uk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_View/_Sort/by _colour label"
 
-#: src/imap.c:495
+#: src/imap.c:609
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "creating tunnelled IMAP4 connection\n"
 
-#: src/imap.c:1301
-msgid "error occured while getting LIST.\n"
-msgstr "error occurred while getting LIST.\n"
-
-#: src/inc.c:577
+#: src/inc.c:560
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Authorisation for %s on %s failed"
 
-#: src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/_View/_Go to/Prev _labelled message"
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_View/_Go to/Next la_belled message"
 
-#: src/mainwindow.c:773
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars"
-msgstr "/_Configuration/C_ustomise toolbars"
-
-#: src/mainwindow.c:775
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Main window..."
-msgstr "/_Configuration/C_ustomise toolbars/_Main window..."
-
-#: src/mainwindow.c:777
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Compose window..."
-msgstr "/_Configuration/C_ustomise toolbars/_Compose window..."
-
-#: src/mainwindow.c:779
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/M_essage view..."
-msgstr "/_Configuration/C_ustomise toolbars/M_essage view..."
-
-#: src/prefs_account.c:858
+#: src/prefs_account.c:873
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisation"
 
-#: src/prefs_account.c:1913
+#: src/prefs_account.c:2016
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Mark cross-posted messages as read and colour:"
 
-#: src/prefs_common.c:1690
+#: src/prefs_common.c:1202
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Show receive dialogue"
+
+#: src/prefs_common.c:1223
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Close receive dialogue when finished"
+
+#: src/prefs_common.c:1367
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Show send dialogue"
+
+#: src/prefs_common.c:1762
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Misspelled word colour:"
 
-#: src/prefs_common.c:2373
+#: src/prefs_common.c:2413
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Enable colouration of message"
 
-#: src/prefs_common.c:2700
-msgid "Dialogs"
-msgstr "Dialogues"
-
-#. Next Unread Message Dialog
-#: src/prefs_common.c:2714
+#: src/prefs_common.c:2736
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Show no-unread-message dialogue"
 
-#: src/prefs_common.c:2736
-msgid "Show send dialog"
-msgstr "Show send dialogue"
-
-#: src/prefs_common.c:2754
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Show receive dialogue"
-
-#: src/prefs_common.c:2777
-msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr "Close receive dialogue when finished"
-
-#: src/prefs_common.c:3363
+#: src/prefs_common.c:3331
 msgid "Set message colors"
 msgstr "Set message colours"
 
-#: src/prefs_common.c:3371
+#: src/prefs_common.c:3339
 msgid "Colors"
 msgstr "Colours"
 
-#: src/prefs_common.c:3455
+#: src/prefs_common.c:3423
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Recycle quote colours"
 
-#: src/prefs_common.c:3522
+#: src/prefs_common.c:3490
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Pick colour for quotation level 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3525
+#: src/prefs_common.c:3493
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Pick colour for quotation level 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3528
+#: src/prefs_common.c:3496
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Pick colour for quotation level 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3531
+#: src/prefs_common.c:3499
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Pick colour for URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3534
+#: src/prefs_common.c:3502
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Pick colour for target folder"
 
-#: src/prefs_common.c:3537
+#: src/prefs_common.c:3505
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Pick colour for signatures"
 
-#: src/prefs_common.c:3541
+#: src/prefs_common.c:3509
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Pick colour for misspelled word"
 
-#: src/selective_download.c:686
-msgid "Exit dialog"
-msgstr "Exit dialogue"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
-#: src/prefs_common.c:2774
+#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
+#: src/prefs_common.c:1220
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Don't popup error dialogue on receive error"
 
-#: src/summaryview.c:1465 src/summaryview.c:1490
+#: src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "No more labelled messages"
 
-#: src/summaryview.c:1466
+#: src/summaryview.c:1571
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "No labelled message found. Search from the end?"
 
-#: src/summaryview.c:1475 src/summaryview.c:1500
+#: src/summaryview.c:1580 src/summaryview.c:1605
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "No labelled messages."
 
-#: src/summaryview.c:1491
+#: src/summaryview.c:1596
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "No labelled message found. Search from the beginning?"
 
@@ -160,11 +131,11 @@ msgstr "No labelled message found. Search from the beginning?"
 msgid "Color Banding"
 msgstr "Colour Banding"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:437
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "Colour la_bel"
 
-#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:481
+#: src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:485
 msgid "Color"
 msgstr "Colour"
 
@@ -173,6 +144,18 @@ msgstr "Colour"
 msgid "Folder color: "
 msgstr "Folder colour: "
 
-#: src/quote_fmt.c:41
+#: src/prefs_toolbar.c:873
+msgid "Customize Toolbars/Main Window"
+msgstr "Customise Toolbars/Main Window"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:882
+msgid "Customize Toolbars/Message Window"
+msgstr "Customise Toolbars/Message Window"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:891
+msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
+msgstr "Customise Toolbars/Compose Window"
+
+#: src/quote_fmt.c:40
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr "Customise date format (see man strftime)"
index c78a5fc..fdbd97f 100644 (file)
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -8118,14 +8118,14 @@ msgid "Quoted message body without signature"
 msgstr "Idézett üzenet szövege aláirás nélkül"
 
 #: src/quote_fmt.c:59
-#, c-format
-msgid "Insert expr if x is set\n"
+msgid ""
+"Insert expr if x is set\n"
 "x is one of the characters above after %"
-msgstr "Kifejezés beszúrása, ha x be van állítva\n"
+msgstr ""
+"Kifejezés beszúrása, ha x be van állítva\n"
 "x a fenti karakterek közüli lehet a % jel után"
 
 #: src/quote_fmt.c:61
-#, c-format
 msgid "Literal %"
 msgstr "% jel"
 
index ab62019..441360c 100644 (file)
@@ -9,85 +9,15 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-0.8.9claws7\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-13 15:49-0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-01-26 14:51-0200\n"
-"Last-Translator: André Filipe de Assunção e Brito <andrefbr@netsite.com.br>\n"
-"Language-Team: Portuguese/Brazil\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-05-21 12:40-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-05-23 20:06-0300\n"
+"Last-Translator: Andre Filipe de Assuncao e Brito <decko@noisemakers.orgg>\n"
+"Language-Team: Portuguese/Brazil <>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: src/about.c:89
-msgid "About"
-msgstr "Sobre"
-
-#: src/about.c:210
-msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"GPGME está sob copyright de Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:214
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
-"the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Este programa é um software livre; pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo de "
-"acordo com os termos da GPL (GNU General Public License) tal como publicada "
-"pela Free Software Foundation; tanto a Versão 2, ou (opcionalmente) qualquer "
-"versão posterior.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:220
-msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
-"details.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Este programa é distribuido com a esperança de que seja útil, mas SEM NENHUMA "
-"GARANTIA; sem qualquer garantia implícita de COMERCIALIDADE ou ADEQUAÇÃO PARA "
-"ALGUM PROPÓSITO PARTICULAR. Veja a GNU General Public License para maiores "
-"detalhes.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:226
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr ""
-"Você deve ter recebido uma cópia da Licença Pública GNU juntamente com este "
-"programa. Caso não, escreva para Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#. Button panel
-#: src/about.c:233 src/addressadd.c:241 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:190 src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2906
-#: src/compose.c:5508 src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204
-#: src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243
-#: src/editldap_basedn.c:212 src/editvcard.c:239 src/export.c:187
-#: src/foldersel.c:191 src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230
-#: src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:190
-#: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202
-#: src/main.c:549 src/mainwindow.c:2074 src/messageview.c:488
-#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs_gtk.c:379 src/prefs_actions.c:292 src/prefs_common.c:3296
-#: src/prefs_common.c:3465 src/prefs_common.c:3802
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
-#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
-#: src/ssl_manager.c:98
-msgid "OK"
-msgstr "Ok"
-
-#: src/account.c:304
+#: src/account.c:305
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -95,395 +25,742 @@ msgstr ""
 "Algumas janelas de composição de mensagens estão abertas.\n"
 "Por favor, feche-as antes de modificar as opções de suas contas."
 
-#: src/account.c:554
+#: src/account.c:555
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Configurar Contas"
 
-#: src/account.c:572
+#: src/account.c:573
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
 msgstr ""
 "Novas mensagens serão verificadas nessa ordem. Marque as caixas\n"
-"na coluna `G' para habilitar a verificação de mensagens ao selecionar "
-"`Receber todas'."
-
-#: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4423 src/compose.c:4593 src/editaddress.c:774
-#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
-#: src/select-keys.c:299
+"na coluna `G' para habilitar a verificação de mensagens ao selecionar `Receber todas'."
+
+#: src/account.c:593
+#: src/addressadd.c:182
+#: src/addressbook.c:612
+#: src/compose.c:4615
+#: src/compose.c:4785
+#: src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823
+#: src/editbook.c:174
+#: src/editgroup.c:257
+#: src/editjpilot.c:295
+#: src/editldap.c:394
+#: src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261
+#: src/importpine.c:261
+#: src/mimeview.c:151
+#: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Nome"
 
-#: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
+#: src/account.c:594
+#: src/prefs_account.c:908
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protocolo"
 
-#: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
+#: src/account.c:595
+#: src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "Servidor"
 
-#: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
-#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:352 src/prefs_customheader.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
-#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:775
+#: src/account.c:624
+#: src/addressbook.c:751
+#: src/editaddress.c:722
+#: src/editaddress.c:856
+#: src/prefs_actions.c:221
+#: src/prefs_customheader.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:275
+#: src/prefs_display_header.c:330
+#: src/prefs_filtering.c:521
+#: src/prefs_matcher.c:557
+#: src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_template.c:216
+#: src/prefs_toolbar.c:769
 msgid "Add"
 msgstr "Adicionar"
 
-#: src/account.c:629
+#: src/account.c:630
 msgid "Edit"
 msgstr "Editar"
 
-#: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
+#: src/account.c:636
+#: src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgstr " Apagar "
 
-#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:415 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:579
-#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
+#: src/account.c:642
+#: src/prefs_actions.c:284
+#: src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294
+#: src/prefs_filtering.c:575
+#: src/prefs_matcher.c:639
+#: src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289
+#: src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Down"
 msgstr "Abaixo"
 
-#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:409 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:573
-#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
+#: src/account.c:648
+#: src/prefs_actions.c:278
+#: src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288
+#: src/prefs_filtering.c:569
+#: src/prefs_matcher.c:633
+#: src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285
+#: src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "Up"
 msgstr "Acima"
 
-#: src/account.c:661
+#: src/account.c:662
 msgid " Set as default account "
 msgstr " Definir como conta padrão "
 
-#: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
-#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:245
-#: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:675 src/message_search.c:135
-#: src/prefs_actions.c:1682 src/summary_search.c:208
+#: src/account.c:668
+#: src/addressbook.c:977
+#: src/addressbook.c:2984
+#: src/addressbook.c:2988
+#: src/addressbook.c:3025
+#: src/crash.c:245
+#: src/exphtmldlg.c:169
+#: src/gtk/pluginwindow.c:224
+#: src/inc.c:659
+#: src/message_search.c:135
+#: src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Fechar"
 
-#: src/account.c:735
+#: src/account.c:736
 msgid "Delete account"
 msgstr "Apagar conta"
 
-#: src/account.c:736
+#: src/account.c:737
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Deseja realmente apagar esta conta?"
 
-#: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2788 src/compose.c:3255 src/compose.c:5686 src/compose.c:5992
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2153 src/folderview.c:2212
-#: src/folderview.c:2304 src/folderview.c:2439 src/folderview.c:2476
-#: src/inc.c:167 src/inc.c:293 src/mainwindow.c:1345 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1491
-#: src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
-#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:322
-#: src/summaryview.c:914 src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1407
-#: src/summaryview.c:1450 src/summaryview.c:1474 src/summaryview.c:1506
-#: src/summaryview.c:1531 src/summaryview.c:1556 src/summaryview.c:1581
-#: src/summaryview.c:3084 src/toolbar.c:2105
+#: src/account.c:738
+#: src/addressbook.c:1000
+#: src/addressbook.c:2176
+#: src/compose.c:2953
+#: src/compose.c:3436
+#: src/compose.c:5893
+#: src/compose.c:6199
+#: src/exphtmldlg.c:158
+#: src/folderview.c:2088
+#: src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:2239
+#: src/folderview.c:2374
+#: src/folderview.c:2413
+#: src/inc.c:170
+#: src/inc.c:276
+#: src/mainwindow.c:1363
+#: src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filtering.c:1056
+#: src/prefs_filtering.c:1467
+#: src/prefs_matcher.c:1665
+#: src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_scoring.c:760
+#: src/prefs_template.c:544
+#: src/ssl_manager.c:271
+#: src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:916
+#: src/summaryview.c:1380
+#: src/summaryview.c:1424
+#: src/summaryview.c:1467
+#: src/summaryview.c:1491
+#: src/summaryview.c:1523
+#: src/summaryview.c:1548
+#: src/summaryview.c:1573
+#: src/summaryview.c:1598
+#: src/summaryview.c:3109
+#: src/toolbar.c:2010
 msgid "Yes"
 msgstr "Sim"
 
-#: src/account.c:737 src/compose.c:3255 src/compose.c:5686
-#: src/folderview.c:2153 src/folderview.c:2212 src/folderview.c:2304
-#: src/folderview.c:2439 src/folderview.c:2476 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:738
+#: src/compose.c:3436
+#: src/compose.c:5893
+#: src/folderview.c:2088
+#: src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:2239
+#: src/folderview.c:2374
+#: src/folderview.c:2413
+#: src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Não"
 
-#: src/addressadd.c:163
+#: src/addressadd.c:162
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Adicionar ao Livro de Endereços"
 
-#: src/addressadd.c:195 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:405
+#: src/addressadd.c:194
+#: src/select-keys.c:302
+#: src/toolbar.c:414
 msgid "Address"
 msgstr "Endereço"
 
-#: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
-#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
+#: src/addressadd.c:204
+#: src/addressbook.c:614
+#: src/editaddress.c:628
+#: src/editaddress.c:692
+#: src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Notas"
 
-#: src/addressadd.c:227
+#: src/addressadd.c:226
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Selecione uma pasta do Livro de Endereços"
 
-#: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2906 src/compose.c:5509 src/compose.c:6159 src/compose.c:6197
-#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
-#: src/import.c:191 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:549
-#: src/mainwindow.c:2074 src/messageview.c:488 src/mimeview.c:840
-#: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:380
-#: src/prefs_actions.c:293 src/prefs_common.c:3297 src/prefs_common.c:3803
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:344 src/prefs_folder_item.c:500
-#: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323 src/summaryview.c:914
-#: src/summaryview.c:3429
+#: src/addressadd.c:240
+#: src/addrgather.c:506
+#: src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:324
+#: src/compose.c:3076
+#: src/compose.c:5715
+#: src/editaddress.c:513
+#: src/editbook.c:204
+#: src/editgroup.c:369
+#: src/editjpilot.c:344
+#: src/editldap.c:340
+#: src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239
+#: src/export.c:187
+#: src/foldersel.c:191
+#: src/grouplistdialog.c:241
+#: src/gtk/about.c:233
+#: src/gtk/prefswindow.c:276
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230
+#: src/gtkaspell.c:1346
+#: src/gtkaspell.c:2259
+#: src/import.c:190
+#: src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287
+#: src/inputdialog.c:202
+#: src/main.c:566
+#: src/mainwindow.c:2084
+#: src/messageview.c:656
+#: src/messageview.c:983
+#: src/mimeview.c:890
+#: src/mimeview.c:939
+#: src/passphrase.c:130
+#: src/prefs_gtk.c:448
+#: src/prefs_actions.c:161
+#: src/prefs_common.c:3256
+#: src/prefs_common.c:3425
+#: src/prefs_common.c:3762
+#: src/prefs_customheader.c:157
+#: src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filtering.c:339
+#: src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_matcher.c:370
+#: src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313
+#: src/prefs_template.c:263
+#: src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
+msgid "OK"
+msgstr "Ok"
+
+#: src/addressadd.c:241
+#: src/addressbook.c:2170
+#: src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3076
+#: src/compose.c:5716
+#: src/compose.c:6378
+#: src/compose.c:6416
+#: src/editaddress.c:514
+#: src/editbook.c:205
+#: src/editgroup.c:370
+#: src/editjpilot.c:345
+#: src/editldap.c:341
+#: src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editvcard.c:240
+#: src/exphtmldlg.c:664
+#: src/export.c:188
+#: src/foldersel.c:192
+#: src/grouplistdialog.c:242
+#: src/gtk/prefswindow.c:277
+#: src/gtkaspell.c:1355
+#: src/import.c:191
+#: src/importldif.c:825
+#: src/importmutt.c:288
+#: src/importpine.c:288
+#: src/inputdialog.c:203
+#: src/main.c:566
+#: src/mainwindow.c:2084
+#: src/messageview.c:656
+#: src/messageview.c:983
+#: src/mimeview.c:891
+#: src/mimeview.c:940
+#: src/passphrase.c:134
+#: src/prefs_gtk.c:449
+#: src/prefs_actions.c:162
+#: src/prefs_common.c:3257
+#: src/prefs_common.c:3763
+#: src/prefs_customheader.c:158
+#: src/prefs_display_header.c:195
+#: src/prefs_filtering.c:340
+#: src/prefs_folder_item.c:500
+#: src/prefs_matcher.c:371
+#: src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314
+#: src/prefs_template.c:264
+#: src/progressdialog.c:77
+#: src/select-keys.c:332
+#: src/summaryview.c:916
+#: src/summaryview.c:3447
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancelar"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:489 src/mainwindow.c:405
-#: src/messageview.c:146
+#: src/addressbook.c:353
+#: src/compose.c:496
+#: src/mainwindow.c:408
+#: src/messageview.c:143
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Arquivo"
 
-#: src/addressbook.c:344
+#: src/addressbook.c:354
 msgid "/_File/New _Book"
 msgstr "/_Arquivo/Novo _Livro"
 
-#: src/addressbook.c:345
+#: src/addressbook.c:355
 msgid "/_File/New _vCard"
 msgstr "/_Arquivo/Novo _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:347
+#: src/addressbook.c:357
 msgid "/_File/New _JPilot"
 msgstr "/_Arquivo/Novo _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:350
+#: src/addressbook.c:360
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Arquivo/Novo _Servidor"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:493
-#: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422 src/messageview.c:147
+#: src/addressbook.c:362
+#: src/addressbook.c:365
+#: src/compose.c:500
+#: src/mainwindow.c:423
+#: src/mainwindow.c:426
+#: src/messageview.c:146
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Arquivo/---"
 
-#: src/addressbook.c:353
+#: src/addressbook.c:363
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/_Arquivo/_Editar"
 
-#: src/addressbook.c:354
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/_Arquivo/_Apagar"
 
-#: src/addressbook.c:356
+#: src/addressbook.c:366
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_Arquivo/_Salvar"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:494 src/messageview.c:148
+#: src/addressbook.c:367
+#: src/compose.c:501
+#: src/messageview.c:147
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Arquivo/_Fechar"
 
-#: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:496 src/mainwindow.c:426
+#: src/addressbook.c:368
+#: src/addressbook.c:397
+#: src/addressbook.c:411
+#: src/compose.c:503
+#: src/mainwindow.c:430
+#: src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Editar"
 
-#: src/addressbook.c:359
+#: src/addressbook.c:369
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Editar/Recor_tar"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:501 src/mainwindow.c:427
+#: src/addressbook.c:370
+#: src/compose.c:508
+#: src/mainwindow.c:431
+#: src/messageview.c:150
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Editar/_Copiar"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:502
+#: src/addressbook.c:371
+#: src/compose.c:509
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Editar/Co_lar"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:499 src/compose.c:582
-#: src/mainwindow.c:430
+#: src/addressbook.c:372
+#: src/compose.c:506
+#: src/compose.c:589
+#: src/mainwindow.c:434
+#: src/messageview.c:152
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Editar/---"
 
-#: src/addressbook.c:363
+#: src/addressbook.c:373
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
 msgstr "/_Editar/Co_lar Endereço"
 
-#: src/addressbook.c:364
+#: src/addressbook.c:374
 msgid "/_Address"
 msgstr "/_Endereço"
 
-#: src/addressbook.c:365
+#: src/addressbook.c:375
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/_Endereço/Novo _endereço"
 
-#: src/addressbook.c:366
+#: src/addressbook.c:376
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/_Endereço/Novo _grupo"
 
-#: src/addressbook.c:367
+#: src/addressbook.c:377
 msgid "/_Address/New _Folder"
 msgstr "/_Endereço/Nova _pasta"
 
-#: src/addressbook.c:368
+#: src/addressbook.c:378
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/_Endereço/---"
 
-#: src/addressbook.c:369
+#: src/addressbook.c:379
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/_Endereço/_Editar"
 
-#: src/addressbook.c:370
+#: src/addressbook.c:380
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Endereço/_Apagar"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:636
-#: src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
-#: src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
+#: src/addressbook.c:381
+#: src/addressbook.c:385
+#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:666
+#: src/mainwindow.c:670
+#: src/messageview.c:265
+#: src/messageview.c:276
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/Ferramen_tas/---"
 
-#: src/addressbook.c:372
+#: src/addressbook.c:382
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/Ferramen_tas/Importar arquivo _LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:373
+#: src/addressbook.c:383
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/Ferramen_tas/Importar arquivo do M_utt..."
 
-#: src/addressbook.c:374
+#: src/addressbook.c:384
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/Ferramen_tas/Importar arquivo do _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:376
+#: src/addressbook.c:386
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/Ferramen_tas/Exportar _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:693
-#: src/messageview.c:164
+#: src/addressbook.c:387
+#: src/compose.c:665
+#: src/mainwindow.c:694
+#: src/messageview.c:279
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Ajuda"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:701
-#: src/messageview.c:165
+#: src/addressbook.c:388
+#: src/compose.c:666
+#: src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:280
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Ajuda/_Sobre"
 
-#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
+#: src/addressbook.c:393
+#: src/addressbook.c:407
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Novo _endereço"
 
-#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
+#: src/addressbook.c:394
+#: src/addressbook.c:408
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Novo _grupo"
 
-#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
+#: src/addressbook.c:395
+#: src/addressbook.c:409
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nova _pasta"
 
-#: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:483
-#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
-#: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
-#: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:409
-#: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
-#: src/summaryview.c:432 src/summaryview.c:444 src/summaryview.c:450
-#: src/summaryview.c:453
+#: src/addressbook.c:396
+#: src/addressbook.c:399
+#: src/addressbook.c:410
+#: src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:417
+#: src/compose.c:490
+#: src/folderview.c:284
+#: src/folderview.c:286
+#: src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:300
+#: src/folderview.c:304
+#: src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:321
+#: src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:327
+#: src/folderview.c:337
+#: src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:344
+#: src/folderview.c:346
+#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:439
+#: src/summaryview.c:451
+#: src/summaryview.c:457
+#: src/summaryview.c:460
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:417
+#: src/addressbook.c:398
+#: src/addressbook.c:412
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Apagar"
 
-#: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
+#: src/addressbook.c:400
+#: src/addressbook.c:414
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/Recor_tar"
 
-#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
+#: src/addressbook.c:401
+#: src/addressbook.c:415
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/_Copiar"
 
-#: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
+#: src/addressbook.c:402
+#: src/addressbook.c:416
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/Co_lar"
 
-#: src/addressbook.c:408
+#: src/addressbook.c:418
 msgid "/Pa_ste Address"
 msgstr "/Colar _Endereço"
 
-#: src/addressbook.c:530
+#: src/addressbook.c:430
+#: src/crash.c:448
+#: src/crash.c:467
+#: src/importldif.c:112
+msgid "Unknown"
+msgstr "Desconhecido"
+
+#: src/addressbook.c:437
+#: src/addressbook.c:456
+#: src/importldif.c:119
+msgid "Success"
+msgstr "Sucesso"
+
+#: src/addressbook.c:438
+#: src/importldif.c:120
+msgid "Bad arguments"
+msgstr "Argumentos errados"
+
+#: src/addressbook.c:439
+#: src/importldif.c:121
+msgid "File not specified"
+msgstr "Arquivo não especificado."
+
+#: src/addressbook.c:440
+#: src/importldif.c:122
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Erro ao abrir arquivo"
+
+#: src/addressbook.c:441
+#: src/importldif.c:123
+msgid "Error reading file"
+msgstr "Erro ao ler arquivo"
+
+#: src/addressbook.c:442
+#: src/importldif.c:124
+msgid "End of file encountered"
+msgstr "Fim do arquivo encontrado"
+
+#: src/addressbook.c:443
+#: src/importldif.c:125
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr "Erro ao alocar memoria"
+
+#: src/addressbook.c:444
+#: src/importldif.c:126
+msgid "Bad file format"
+msgstr "Formato do arquivo incorreto"
+
+#: src/addressbook.c:445
+#: src/importldif.c:127
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "Erro ao escrever no arquivo"
+
+#: src/addressbook.c:446
+#: src/importldif.c:128
+#, fuzzy
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "Diretório de spool"
+
+#: src/addressbook.c:447
+#: src/importldif.c:129
+#, fuzzy
+msgid "No path specified"
+msgstr "Não especificado."
+
+#: src/addressbook.c:457
+#, fuzzy
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Conectando ao servidor POP3: %s ..."
+
+#: src/addressbook.c:458
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "Erro inicializando o LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:459
+#, fuzzy
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "Editar servidor LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:460
+#, fuzzy
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "Erro ao ler campos do arquivo LDIF."
+
+#: src/addressbook.c:461
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr "Tempo limite executando a operação do LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:463
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "Erro no critério de busca do LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Não foram encontrados entradas LDAP para o critério de busca"
+
+#: src/addressbook.c:613
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "Endereço de e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/prefs_common.c:2947 src/toolbar.c:166
-#: src/toolbar.c:1813
+#: src/addressbook.c:617
+#: src/prefs_common.c:2907
+#: src/toolbar.c:174
+#: src/toolbar.c:1719
 msgid "Address book"
 msgstr "Livro de endereços"
 
-#: src/addressbook.c:633
+#: src/addressbook.c:716
 msgid "Name:"
 msgstr "Nome:"
 
-#. Buttons
-#: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
-#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:365
-#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:787
-#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:355 src/toolbar.c:447
+#: src/addressbook.c:748
+#: src/addressbook.c:2169
+#: src/addressbook.c:2176
+#: src/editaddress.c:716
+#: src/editaddress.c:850
+#: src/prefs_actions.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:281
+#: src/prefs_display_header.c:337
+#: src/prefs_filtering.c:225
+#: src/prefs_filtering.c:534
+#: src/prefs_matcher.c:570
+#: src/prefs_scoring.c:284
+#: src/prefs_template.c:229
+#: src/prefs_toolbar.c:781
+#: src/ssl_manager.c:92
+#: src/toolbar.c:364
+#: src/toolbar.c:456
 msgid "Delete"
 msgstr "Apagar"
 
-#: src/addressbook.c:671
+#: src/addressbook.c:754
 msgid "Lookup"
 msgstr "Procurar"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1308 src/compose.c:2955
-#: src/compose.c:4240 src/compose.c:4938 src/headerview.c:54
-#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
+#: src/addressbook.c:766
+#: src/compose.c:1397
+#: src/compose.c:3125
+#: src/compose.c:4432
+#: src/compose.c:5132
+#: src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:173
+#: src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Para:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1292 src/compose.c:2954
+#: src/addressbook.c:770
+#: src/compose.c:1381
+#: src/compose.c:3124
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1295 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:774
+#: src/compose.c:1384
+#: src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#. Confirm deletion
-#: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
+#: src/addressbook.c:975
+#: src/addressbook.c:998
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Apagar endereço(s)"
 
-#: src/addressbook.c:891
+#: src/addressbook.c:976
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Este endereço está marcado como `Somente Leitura' e pode ser apagado."
 
-#: src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:999
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Apagar realmente o(s) endereço(s)?"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2788
-#: src/compose.c:5992 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:293
-#: src/mainwindow.c:1345 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
-#: src/prefs_filtering.c:1491 src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:632
-#: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
-#: src/summaryview.c:914 src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1407
-#: src/summaryview.c:1450 src/summaryview.c:1474 src/summaryview.c:1506
-#: src/summaryview.c:1531 src/summaryview.c:1556 src/summaryview.c:1581
-#: src/summaryview.c:3084 src/toolbar.c:2105
+#: src/addressbook.c:1000
+#: src/addressbook.c:2176
+#: src/compose.c:2953
+#: src/compose.c:6199
+#: src/exphtmldlg.c:158
+#: src/inc.c:170
+#: src/inc.c:276
+#: src/mainwindow.c:1363
+#: src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filtering.c:1056
+#: src/prefs_filtering.c:1467
+#: src/prefs_matcher.c:1665
+#: src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_scoring.c:760
+#: src/prefs_template.c:544
+#: src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:916
+#: src/summaryview.c:1380
+#: src/summaryview.c:1424
+#: src/summaryview.c:1467
+#: src/summaryview.c:1491
+#: src/summaryview.c:1523
+#: src/summaryview.c:1548
+#: src/summaryview.c:1573
+#: src/summaryview.c:1598
+#: src/summaryview.c:3109
+#: src/toolbar.c:2010
 msgid "No"
 msgstr "Não"
 
-#: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
+#: src/addressbook.c:1512
+#: src/addressbook.c:1585
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
-"Não é possível colar. O Livro de Endereçõs de destino é `Somente-Leitura'."
+msgstr "Não é possível colar. O Livro de Endereçõs de destino é `Somente-Leitura'."
 
-#: src/addressbook.c:1435
+#: src/addressbook.c:1523
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Não é possível colar em um grupo de endereços."
 
-#: src/addressbook.c:2078
+#: src/addressbook.c:2166
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
@@ -492,32 +769,32 @@ msgstr ""
 "Deseja apagar a pasta e TODOS os endereços em `%s' ? \n"
 "Se apagar apenas a pasta, os endereços serão movidos para a pasta superior."
 
-#: src/addressbook.c:2082
+#: src/addressbook.c:2170
 msgid "Folder only"
 msgstr "Somente a Pasta"
 
-#: src/addressbook.c:2082
+#: src/addressbook.c:2170
 msgid "Folder and Addresses"
 msgstr "Pasta e endereços"
 
-#: src/addressbook.c:2087
+#: src/addressbook.c:2175
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Apagar realmente `%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2792
+#: src/addressbook.c:2934
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Novo usuario, não foi possível salvar arquivo de índice."
 
-#: src/addressbook.c:2796
+#: src/addressbook.c:2938
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Novo usuario, não foi possível salvar os Livros de Endereços."
 
-#: src/addressbook.c:2806
+#: src/addressbook.c:2948
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Versão anterior do Livro de Endereços convertida com sucesso."
 
-#: src/addressbook.c:2811
+#: src/addressbook.c:2953
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -525,7 +802,7 @@ msgstr ""
 "Livro de Endereço antigo convertido,\n"
 "não foi possivel salvar o novo arquivo de indices."
 
-#: src/addressbook.c:2824
+#: src/addressbook.c:2966
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -533,7 +810,7 @@ msgstr ""
 "Não foi possível converter o Livro\n"
 "de Endereços, mas foi criado um novo, em branco."
 
-#: src/addressbook.c:2830
+#: src/addressbook.c:2972
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -541,7 +818,7 @@ msgstr ""
 "Não foi possível converter o Livro\n"
 "de Endereços, nem foi possivel criar os novos arquvos do Livro de Endereços."
 
-#: src/addressbook.c:2835
+#: src/addressbook.c:2977
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -549,58 +826,64 @@ msgstr ""
 "Não foi possível converter o Livro de Endereços, e não \n"
 "foi possivel criar os novos arquivos do Livro de Endereços."
 
-#: src/addressbook.c:2842
+#: src/addressbook.c:2984
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Erro na Conversão do Livro de Endereços"
 
-#: src/addressbook.c:2846
+#: src/addressbook.c:2988
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "Conversão do Livro de Endereços"
 
-#: src/addressbook.c:2881
+#: src/addressbook.c:3023
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Erro no Livro de Endereços"
 
-#: src/addressbook.c:2882
+#: src/addressbook.c:3024
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Não foi possível ler arquivo de índices."
 
-#: src/addressbook.c:3373 src/prefs_common.c:1052
+#: src/addressbook.c:3519
+#: src/prefs_common.c:1046
 msgid "Interface"
 msgstr "Interface"
 
-#: src/addressbook.c:3389 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:490
+#: src/addressbook.c:3535
+#: src/exphtmldlg.c:375
+#: src/exphtmldlg.c:579
+#: src/exporthtml.c:1011
+#: src/importldif.c:560
 msgid "Address Book"
 msgstr "Livro de endereços"
 
-#: src/addressbook.c:3405
+#: src/addressbook.c:3551
 msgid "Person"
 msgstr "Pessoa"
 
-#: src/addressbook.c:3421
+#: src/addressbook.c:3567
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Endereço de e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:3437
+#: src/addressbook.c:3583
 msgid "Group"
 msgstr "Grupo"
 
-#. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:3453 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
-#: src/prefs_account.c:1950
+#: src/addressbook.c:3599
+#: src/exporthtml.c:913
+#: src/folderview.c:374
+#: src/prefs_account.c:2043
 msgid "Folder"
 msgstr "Pasta"
 
-#: src/addressbook.c:3469
+#: src/addressbook.c:3615
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3485 src/addressbook.c:3501
+#: src/addressbook.c:3631
+#: src/addressbook.c:3647
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPllot"
 
-#: src/addressbook.c:3517
+#: src/addressbook.c:3663
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "Servidor LDAP"
 
@@ -612,7 +895,6 @@ msgstr "Por Favor, especifique um nome para o Livro de Endere
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr "Selecione os cabeçalhos de mensagem a pesquisar."
 
-#. Go fer it
 #: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
 msgstr "Ocupado contando endereços de e-mail..."
@@ -639,7 +921,8 @@ msgstr ""
 msgid "Folder :"
 msgstr "Pasta :"
 
-#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
+#: src/addrgather.c:356
+#: src/importldif.c:742
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Livro de endereços:"
 
@@ -663,9 +946,10 @@ msgstr "Nome do Cabe
 msgid "Address Count"
 msgstr "Contagem de endereços"
 
-#. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:259
-#: src/messageview.c:408
+#: src/addrgather.c:527
+#: src/alertpanel.c:155
+#: src/main.c:257
+#: src/messageview.c:576
 msgid "Warning"
 msgstr "Aviso"
 
@@ -673,7 +957,9 @@ msgstr "Aviso"
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Campos no Cabeçalho"
 
-#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
+#: src/addrgather.c:529
+#: src/exphtmldlg.c:694
+#: src/importldif.c:855
 msgid "Finish"
 msgstr "Concluído"
 
@@ -685,20 +971,28 @@ msgstr "Contar Endere
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr "Contar Endereços de e-mail - da Pasta"
 
-#. Old address book
-#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+#: src/addrindex.c:104
+#: src/addrindex.c:108
+#: src/addrindex.c:115
 msgid "Common address"
 msgstr "Endereços comuns"
 
-#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+#: src/addrindex.c:105
+#: src/addrindex.c:109
+#: src/addrindex.c:116
 msgid "Personal address"
 msgstr "Endereços pessoais"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5686 src/main.c:531
+#: src/alertpanel.c:142
+#: src/compose.c:5893
+#: src/main.c:548
 msgid "Notice"
 msgstr "Notificação"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3253 src/inc.c:553
+#: src/alertpanel.c:168
+#: src/alertpanel.c:190
+#: src/compose.c:3436
+#: src/inc.c:543
 msgid "Error"
 msgstr "Erro"
 
@@ -710,112 +1004,78 @@ msgstr "Ver log"
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Exibir esta mensagem da próxima vez"
 
-#: src/colorlabel.c:44
-msgid "Orange"
-msgstr "Laranja"
-
-#: src/colorlabel.c:45
-msgid "Red"
-msgstr "Vermelho"
-
-#: src/colorlabel.c:46
-msgid "Pink"
-msgstr "Rosa"
-
-#: src/colorlabel.c:47
-msgid "Sky blue"
-msgstr "Azul Celeste"
-
-#: src/colorlabel.c:48
-msgid "Blue"
-msgstr "Azul"
-
-#: src/colorlabel.c:49
-msgid "Green"
-msgstr "Verde"
-
-#: src/colorlabel.c:50
-msgid "Brown"
-msgstr "Marrom"
-
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4893 src/exphtmldlg.c:450
-#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4379
-msgid "None"
-msgstr "Nenhum"
-
-#: src/common/nntp.c:61
+#: src/common/nntp.c:68
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Não pude conectar ao servidor NNTP: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
+#: src/common/nntp.c:145
+#: src/common/nntp.c:208
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "erro do protocolo: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
+#: src/common/nntp.c:168
+#: src/common/nntp.c:214
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "erro do protocolo\n"
 
-#: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
+#: src/common/nntp.c:264
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "Erro ao publicar artigo\n"
 
-#: src/common/smtp.c:112
-#, c-format
-msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Não foi possível conectar ao servidor SMTP: %s:%d\n"
-
-#: src/common/smtp.c:119
-msgid "SSL connection failed"
-msgstr "Falha na conexão SSL"
-
-#: src/common/smtp.c:126
-#, c-format
-msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
-msgstr "Erro ao conectar a %s:%d\n"
+#: src/common/smtp.c:154
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "SMTP AUTH não disponível\n"
 
-#: src/common/smtp.c:143
-msgid "Error occurred while sending HELO\n"
-msgstr "Ocorreu um erro enviando HELO\n"
+#: src/common/smtp.c:417
+#: src/common/smtp.c:466
+msgid "bad SMTP response\n"
+msgstr "resposta ruim do SMTP\n"
 
-#: src/common/smtp.c:151
-msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
-msgstr "Ocorreu um erro enviando STARTTLS\n"
+#: src/common/smtp.c:437
+#: src/common/smtp.c:455
+#: src/common/smtp.c:551
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on SMTP session\n"
+msgstr "ocorreu um erro na autenticação do usuário\n"
 
-#: src/common/smtp.c:159
-msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
-msgstr "Ocorreu um erro enviando EHLO\n"
+#: src/common/smtp.c:446
+#: src/pop.c:643
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "ocorreu um erro na autenticação do usuário\n"
 
-#: src/common/smtp.c:218
-msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "SMTP AUTH não disponível\n"
+#: src/common/smtp.c:511
+#: src/pop.c:636
+msgid "can't start TLS session\n"
+msgstr "Não foi possível estabelecer sessão TLS\n"
 
-#: src/common/ssl.c:88
+#: src/common/ssl.c:87
 msgid "Error creating ssl context\n"
 msgstr "Erro ao criar contexto SSL\n"
 
-#: src/common/ssl.c:107
+#: src/common/ssl.c:106
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "Falha na conexão SSL (%s)\n"
 
-#. Get the cipher
 #: src/common/ssl.c:114
 #, c-format
 msgid "SSL connection using %s\n"
 msgstr "Conexão SSL utilizando %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
-#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
-#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+#: src/common/ssl_certificate.c:139
+#: src/common/ssl_certificate.c:150
+#: src/common/ssl_certificate.c:156
+#: src/common/ssl_certificate.c:163
+#: src/common/ssl_certificate.c:174
+#: src/common/ssl_certificate.c:180
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:104
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<não está no certificado>"
 
@@ -832,11 +1092,11 @@ msgstr ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Status da Assinatura: %s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:308
+#: src/common/ssl_certificate.c:307
 msgid "Can't load X509 default paths"
 msgstr "Não foi possível carregar os caminhos padrões de X509"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:363
+#: src/common/ssl_certificate.c:362
 #, c-format
 msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
@@ -845,7 +1105,8 @@ msgstr ""
 "%s é apresentada com um certificado SSL desconhecido:\n"
 "%s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
+#: src/common/ssl_certificate.c:369
+#: src/common/ssl_certificate.c:407
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -858,12 +1119,13 @@ msgstr ""
 "As mensagens não podem ser recebidas até que você salve o certificado.\n"
 "(Desmarque a conta \"%s\" das preferências).\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
-#: src/prefs_common.c:2782
+#: src/common/ssl_certificate.c:371
+#: src/common/ssl_certificate.c:409
+#: src/prefs_common.c:1220
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Não exibir janela de erro ao receber"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:399
+#: src/common/ssl_certificate.c:398
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's SSL certificate changed !\n"
@@ -884,361 +1146,396 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Isso quer dizer que a resposta do servidor é desconhecida."
 
-#: src/compose.c:481
+#: src/compose.c:488
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Adicionar..."
 
-#: src/compose.c:482
+#: src/compose.c:489
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Remover"
 
-#: src/compose.c:484 src/folderview.c:283 src/folderview.c:304
-#: src/folderview.c:325 src/folderview.c:344
+#: src/compose.c:491
+#: src/folderview.c:287
+#: src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:329
+#: src/folderview.c:348
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Propriedades..."
 
-#: src/compose.c:490
+#: src/compose.c:497
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Arquivo/_Anexar arquivo"
 
-#: src/compose.c:491
+#: src/compose.c:498
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Arquivo/_Inserir arquivo"
 
-#: src/compose.c:492
+#: src/compose.c:499
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Arquivo/Inserir as_sinatura"
 
-#: src/compose.c:497
+#: src/compose.c:504
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Editar/_Desfazer"
 
-#: src/compose.c:498
+#: src/compose.c:505
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Editar/_Refazer"
 
-#: src/compose.c:500
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Editar/Recor_tar"
 
-#: src/compose.c:503
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_Editar/Co_lar como citação"
 
-#: src/compose.c:505 src/mainwindow.c:428
+#: src/compose.c:512
+#: src/mainwindow.c:432
+#: src/messageview.c:151
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Editar/Selecion_ar tudo"
 
-#: src/compose.c:506
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Editar/Avança_do"
 
-#: src/compose.c:507
+#: src/compose.c:514
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Mover um caractere para trás"
 
-#: src/compose.c:512
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Mover um caractere para frente"
 
-#: src/compose.c:517
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Mover uma palavra para trás"
 
-#: src/compose.c:522
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Mover uma palavra para frente"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:534
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Mover para o início da linha"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Mover para o final da linha"
 
-#: src/compose.c:537
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Mover para a linha anterior"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:549
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Mover para a próxima linha"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:554
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Apagar um caractere para trás"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Apagar um caractere para frente"
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:564
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Apagar uma palavra para trás"
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:569
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Apagar uma palavra para frente"
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Apagar a linha"
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Apagar linha inteira"
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:584
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Editar/Avança_do/Apagar até o final da linha"
 
-#: src/compose.c:583
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Editar/_Quebra do parágrafo atual"
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:592
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_Editar/Quebrar todas as _linhas longas"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:594
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Editar/Editar com editor e_xterno"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/_Ortografia"
 
-#: src/compose.c:591
+#: src/compose.c:598
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "_Ortografia/Verifi_car tudo ou seleção"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "_Ortografia/_Realçar palavras com erro"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:602
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/_Ortografia/Verificar para _trás da palavra em realce"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:604
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/_Ortografia/Verificar para _frente da palavra em realce"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/_Ortografia/---"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/_Ortografia/_Configuração"
 
-#: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:445
+#: src/compose.c:611
+#: src/mainwindow.c:438
+#: src/messageview.c:156
+#: src/summaryview.c:452
 msgid "/_View"
 msgstr "/E_xibir"
 
-#: src/compose.c:605
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/E_xibir/_Para"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:613
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/E_xibir/_Cc"
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/E_xibir/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/E_xibir/_Responder para"
 
-#: src/compose.c:609 src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:452
-#: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:508
-#: src/mainwindow.c:590 src/mainwindow.c:594
+#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:620
+#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:594
+#: src/mainwindow.c:598
+#: src/messageview.c:238
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/E_xibir/---"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/E_xibir/_Encaminhar para"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/E_xibir/Rég_ua"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/E_xibir/_Anexos"
 
-#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:150
+#: src/compose.c:623
+#: src/mainwindow.c:601
+#: src/messageview.c:242
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Mensagem"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Mensagem/_Enviar"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Mensagem/Enviar de_pois"
 
-#. {N_("/_Message/Follow-up and reply to"),NULL, messageview_menubar_cb, COMPOSE_FOLLOWUP_AND_REPLY_TO, NULL},
-#: src/compose.c:621 src/compose.c:627 src/compose.c:632 src/compose.c:634
-#: src/compose.c:638 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:602
-#: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:617
-#: src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:158
-#: src/messageview.c:161
+#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:658
+#: src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:608
+#: src/mainwindow.c:618
+#: src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:623
+#: src/mainwindow.c:628
+#: src/messageview.c:245
+#: src/messageview.c:253
+#: src/messageview.c:258
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Mensagem/---"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/_Mensagem/Salvar na pasta _de rascunho"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/_Mensagem/Sal_var e continuar editando"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/_Mensagem/_Para"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/_Mensagem/_Cc"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Mensagem/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:638
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/_Mensagem/_Responder"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/_Mensagem/_Encaminhar..."
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/_Mensagem/_Anexar"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/_Mensagem/Assinar c. _GnuPG"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/_Mensagem/Cri_ptografar c. GnuPG"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/_Mensagem/Modo/MIME"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/_Mensagem/Modo/Inline"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/_Mensagem/_Prioridade"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/_Mensagem/Prioridade/_Altíssima"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Mensagem/Prioridade/A_lta"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Mensagem/Prioridade/_Normal"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Mensagem/Prioridade/_Baixa"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Mensagem/Prioridade/_Muito baixa"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Mensagem/Solicitar Confirmação de _Recebimento"
 
-#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:634
+#: src/compose.c:660
+#: src/mainwindow.c:638
+#: src/messageview.c:261
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/Ferramen_tas"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/Ferramen_tas/Exibir _régua"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:662
+#: src/messageview.c:262
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/Ferramen_tas/_Livro de endereços"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/Ferramen_tas/_Modelos"
 
-#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:657
+#: src/compose.c:664
+#: src/mainwindow.c:659
+#: src/messageview.c:277
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/Ferramen_tas/_Ações"
 
-#: src/compose.c:1298
+#: src/compose.c:1387
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Responder para:"
 
-#: src/compose.c:1301 src/compose.c:4237 src/compose.c:4940
-#: src/headerview.c:55
+#: src/compose.c:1390
+#: src/compose.c:4429
+#: src/compose.c:5134
+#: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grupos de notícias:"
 
-#: src/compose.c:1304
+#: src/compose.c:1393
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Encaminhar para:"
 
-#: src/compose.c:1597
+#: src/compose.c:1688
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Formato de citação incorreto."
 
-#: src/compose.c:1609
+#: src/compose.c:1704
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Formato de resposta/encaminhamento incorreto."
 
-#: src/compose.c:1899
+#: src/compose.c:2045
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "O arquivo %s está vazio."
 
-#: src/compose.c:1903
+#: src/compose.c:2049
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Não foi possível ler %s."
 
-#: src/compose.c:1928
+#: src/compose.c:2077
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Mensagem: %s"
 
-#: src/compose.c:2606
+#: src/compose.c:2767
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Editada]"
 
-#: src/compose.c:2608
+#: src/compose.c:2769
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Compondo mensagem%s"
 
-#: src/compose.c:2611
+#: src/compose.c:2772
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Compor Mensagem%s"
 
-#: src/compose.c:2635 src/compose.c:2873
+#: src/compose.c:2796
+#: src/compose.c:3043
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1246,33 +1543,48 @@ msgstr ""
 "Não foi especificada uma conta para o envio da\n"
 "mensagem. Por favor, informe uma conta antes de enviar."
 
-#: src/compose.c:2778
+#: src/compose.c:2943
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Destinatário não especificado."
 
-#: src/compose.c:2786 src/messageview.c:408 src/prefs_account.c:734
-#: src/prefs_common.c:1034 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
+#: src/compose.c:2951
+#: src/messageview.c:576
+#: src/prefs_account.c:748
+#: src/prefs_common.c:1028
+#: src/toolbar.c:356
+#: src/toolbar.c:403
 msgid "Send"
 msgstr "Enviar"
 
-#: src/compose.c:2787
+#: src/compose.c:2952
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Mensagem sem assunto. Enviar assim mesmo?"
 
-#: src/compose.c:2808
+#: src/compose.c:2973
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Falha ao colocar mensagens em espera para ser enviadas."
 
-#: src/compose.c:2889 src/procmsg.c:1373
+#: src/compose.c:2978
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"A mensagem foi colocada na fila de espera, mas não pode ser enviada.\n"
+"Use \"Enviar mensagens da fila de espera\" a partir da janela principal para tentar novamente."
+
+#: src/compose.c:3059
+#: src/procmsg.c:1103
+#: src/send_message.c:235
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ocorreu um erro ao publicar a mensagem para %s ."
 
-#: src/compose.c:2903 src/messageview.c:485
+#: src/compose.c:3073
+#: src/messageview.c:653
 msgid "Queueing"
 msgstr "Armazenando"
 
-#: src/compose.c:2904
+#: src/compose.c:3074
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1280,85 +1592,106 @@ msgstr ""
 "Ocorreu um erro ao enviar as mensagens.\n"
 "Deseja colocar esta mensagem na 'Caixa de Saída'?"
 
-#: src/compose.c:2910
+#: src/compose.c:3080
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Não foi possível por a mensagem na fila."
 
-#: src/compose.c:2913
+#: src/compose.c:3083
+#: src/send_message.c:582
+#: src/send_message.c:594
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ocorreu um erro ao enviar suas mensagens."
 
-#: src/compose.c:2926
+#: src/compose.c:3096
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Não foi possível salvar a mensagem em 'Enviados'."
 
-#: src/compose.c:3155
+#: src/compose.c:3326
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr "Impossível localizar uma chave associada com a KeyId selecionada `%s'."
 
-#: src/compose.c:3254
+#: src/compose.c:3432
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message.\n"
+"Can't convert the character encoding of the message from\n"
+"%s to %s.\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
 "Não é possível converter a tabela de caracteres da mensagem.\n"
 "Enviar assim mesmo?"
 
-#: src/compose.c:3510
+#: src/compose.c:3691
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Não há contas disponíveis para enviar a mensagem!"
 
-#: src/compose.c:3520
+#: src/compose.c:3701
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Não há contas disponíveis para publicar o artigo!"
 
-#: src/compose.c:4317 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4509
+#: src/headerview.c:54
+#: src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "De:"
 
-#: src/compose.c:4421 src/compose.c:4591 src/compose.c:5449
+#: src/compose.c:4613
+#: src/compose.c:4783
+#: src/compose.c:5654
 msgid "MIME type"
 msgstr "Tipo MIME"
 
-#. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4422 src/compose.c:4592 src/mimeview.c:151
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:465
+#: src/compose.c:4614
+#: src/compose.c:4784
+#: src/mimeview.c:150
+#: src/prefs_summary_column.c:73
+#: src/select-keys.c:299
+#: src/summaryview.c:472
 msgid "Size"
 msgstr "Tamanho"
 
-#. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4486
+#: src/compose.c:4678
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Salvar mensagem em "
 
-#: src/compose.c:4506 src/prefs_filtering.c:496
+#: src/compose.c:4698
+#: src/prefs_filtering.c:492
 msgid "Select ..."
 msgstr "Selecionar..."
 
-#. header labels and entries
-#: src/compose.c:4642 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4834
+#: src/prefs_account.c:1302
+#: src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "Cabeçalho"
 
-#. attachment list
-#: src/compose.c:4644 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4836
+#: src/mimeview.c:197
 msgid "Attachments"
 msgstr "Anexos"
 
-#. Others Tab
-#: src/compose.c:4646
+#: src/compose.c:4838
 msgid "Others"
 msgstr "Outros"
 
-#: src/compose.c:4661 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4853
+#: src/headerview.c:57
+#: src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Assunto:"
 
-#: src/compose.c:4901
+#: src/compose.c:5087
+#: src/exphtmldlg.c:450
+#: src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtkaspell.c:1420
+#: src/gtkaspell.c:2017
+#: src/summaryview.c:4215
+msgid "None"
+msgstr "Nenhum"
+
+#: src/compose.c:5095
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1367,31 +1700,32 @@ msgstr ""
 "O Verificador Ortográfico não pode ser inicializado.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5344
+#: src/compose.c:5549
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Tipo MIME inválido."
 
-#: src/compose.c:5362
+#: src/compose.c:5567
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "O arquivo não existe ou está vazio."
 
-#: src/compose.c:5431
+#: src/compose.c:5636
 msgid "Properties"
 msgstr "Propriedades"
 
-#: src/compose.c:5476
+#: src/compose.c:5681
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificação"
 
-#: src/compose.c:5505
+#: src/compose.c:5712
 msgid "Path"
 msgstr "Caminho"
 
-#: src/compose.c:5506 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5713
+#: src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
 msgstr "Nome do arquivo"
 
-#: src/compose.c:5683
+#: src/compose.c:5890
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1402,48 +1736,56 @@ msgstr ""
 "Deseja finalizar o processo?\n"
 "Id. do processo: %d"
 
-#: src/compose.c:5990 src/inc.c:165 src/inc.c:291 src/toolbar.c:2103
+#: src/compose.c:6197
+#: src/inc.c:168
+#: src/inc.c:274
+#: src/toolbar.c:2008
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Advertência - Offline"
 
-#: src/compose.c:5991 src/inc.c:166 src/inc.c:292 src/toolbar.c:2104
+#: src/compose.c:6198
+#: src/inc.c:169
+#: src/inc.c:275
+#: src/toolbar.c:2009
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Você está trabalhando Offline. Redefinir?"
 
-#: src/compose.c:6101 src/compose.c:6122
+#: src/compose.c:6312
+#: src/compose.c:6333
 msgid "Select file"
 msgstr "Selecionar arquivo"
 
-#: src/compose.c:6157
+#: src/compose.c:6376
 msgid "Discard message"
 msgstr "Descartar mensagem"
 
-#: src/compose.c:6158
+#: src/compose.c:6377
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Esta mensagem foi modificada. Deseja descartá-la ?"
 
-#: src/compose.c:6159
+#: src/compose.c:6378
 msgid "Discard"
 msgstr "Descartar"
 
-#: src/compose.c:6159
+#: src/compose.c:6378
 msgid "to Draft"
 msgstr "Rascunho"
 
-#: src/compose.c:6194
+#: src/compose.c:6413
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Deseja realmente aplicar o modelo `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6196
+#: src/compose.c:6415
 msgid "Apply template"
 msgstr "Aplicar modelo"
 
-#: src/compose.c:6197
+#: src/compose.c:6416
 msgid "Replace"
 msgstr "Substituir"
 
-#: src/compose.c:6197 src/toolbar.c:398
+#: src/compose.c:6416
+#: src/toolbar.c:407
 msgid "Insert"
 msgstr "Inserir"
 
@@ -1481,10 +1823,6 @@ msgstr "Criar relat
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Salvar Informações de travamento"
 
-#: src/crash.c:448 src/crash.c:467
-msgid "Unknown"
-msgstr "Desconhecido"
-
 #: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Adicionar nova Pessoa"
@@ -1501,20 +1839,22 @@ msgstr "Um endere
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "Um Nome ou Valor deve ser informado."
 
-#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
 #: src/editaddress.c:480
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Editar dados da Pessoa"
 
-#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
+#: src/editaddress.c:577
+#: src/exporthtml.c:790
 msgid "Display Name"
 msgstr "Exibir Nome"
 
-#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
+#: src/editaddress.c:583
+#: src/editaddress.c:587
 msgid "Last Name"
 msgstr "Sobrenome"
 
-#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
+#: src/editaddress.c:584
+#: src/editaddress.c:586
 msgid "First Name"
 msgstr "Primeiro Nome"
 
@@ -1522,16 +1862,20 @@ msgstr "Primeiro Nome"
 msgid "Nickname"
 msgstr "Nick / Apelido"
 
-#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
-#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
+#: src/editaddress.c:626
+#: src/editaddress.c:674
+#: src/editaddress.c:884
+#: src/editgroup.c:258
+#: src/exporthtml.c:629
+#: src/exporthtml.c:793
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "Endereço de e-mail"
 
-#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
+#: src/editaddress.c:627
+#: src/editaddress.c:683
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#. Buttons
 #: src/editaddress.c:710
 msgid "Move Up"
 msgstr "Acima"
@@ -1540,17 +1884,22 @@ msgstr "Acima"
 msgid "Move Down"
 msgstr "Abaixo"
 
-#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
+#: src/editaddress.c:719
+#: src/editaddress.c:853
+#: src/importldif.c:694
 msgid "Modify"
 msgstr "Modificar"
 
-#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
+#: src/editaddress.c:725
+#: src/editaddress.c:859
+#: src/message_search.c:134
 #: src/summary_search.c:207
 msgid "Clear"
 msgstr "Limpar"
 
-#. value
-#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/editaddress.c:775
+#: src/editaddress.c:832
+#: src/prefs_customheader.c:205
 #: src/prefs_matcher.c:455
 msgid "Value"
 msgstr "Valor"
@@ -1571,20 +1920,29 @@ msgstr "O arquivo parece estar Ok."
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "O arquivo não parece estar no formato `Livro de Endereços'."
 
-#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+#: src/editbook.c:118
+#: src/editjpilot.c:192
+#: src/editvcard.c:99
 msgid "Could not read file."
 msgstr "Não foi possível ler arquivo."
 
-#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+#: src/editbook.c:152
+#: src/editbook.c:264
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Editar Livro de Endereço"
 
-#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+#: src/editbook.c:181
+#: src/editjpilot.c:302
+#: src/editvcard.c:217
 msgid " Check File "
 msgstr " Verificar arquivo "
 
-#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
+#: src/editbook.c:186
+#: src/editjpilot.c:307
+#: src/editvcard.c:222
+#: src/importmutt.c:270
+#: src/importpine.c:270
+#: src/prefs_account.c:1519
 msgid "File"
 msgstr "Arquivo"
 
@@ -1600,7 +1958,8 @@ msgstr "Um Nome para o Grupo deve ser informado."
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Editar Dados do Grupo"
 
-#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
+#: src/editgroup.c:292
+#: src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
 msgstr "Nome do Grupo"
 
@@ -1632,20 +1991,24 @@ msgstr "Editar detalhes do grupo"
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Adicionar novo grupo"
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:504
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Editar pasta"
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:504
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Nome da nova pasta:"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1917 src/folderview.c:1969
-#: src/folderview.c:2242
+#: src/editgroup.c:507
+#: src/folderview.c:1852
+#: src/folderview.c:1904
+#: src/folderview.c:2177
 msgid "New folder"
 msgstr "Nova pasta"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1970
+#: src/editgroup.c:508
+#: src/folderview.c:1853
+#: src/folderview.c:1905
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Digite o nome da nova pasta:"
 
@@ -1657,13 +2020,19 @@ msgstr "O arquivo n
 msgid "Select JPilot File"
 msgstr "Selecione arquivo JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+#: src/editjpilot.c:273
+#: src/editjpilot.c:401
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Editar item JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
+#: src/editjpilot.c:314
+#: src/editldap.c:440
+#: src/editvcard.c:229
+#: src/exphtmldlg.c:396
+#: src/importldif.c:580
+#: src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277
+#: src/prefs_account.c:2071
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1675,67 +2044,105 @@ msgstr "E-mail adicional para o item"
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "Adicionar novo item JPilot"
 
-#: src/editldap.c:164
+#: src/editldap.c:147
+#, fuzzy
+msgid "A Name must be supplied."
+msgstr "Um Nome para o Grupo deve ser informado."
+
+#: src/editldap.c:159
+#, fuzzy
+msgid "A Hostname must be supplied for the server."
+msgstr "Um Nome para o Grupo deve ser informado."
+
+#: src/editldap.c:172
+msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
+msgstr "Pelo menos, um atributo de busca LDAP deve ser fornecido."
+
+#: src/editldap.c:262
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Conectado com sucesso ao servidor"
 
-#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
+#: src/editldap.c:265
+#: src/editldap_basedn.c:295
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Não pude conectar ao servidor"
 
-#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+#: src/editldap.c:313
+#: src/editldap.c:824
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Editar servidor LDAP"
 
-#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
+#: src/editldap.c:404
+#: src/editldap_basedn.c:161
 msgid "Hostname"
 msgstr "Nome do Host"
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
+#: src/editldap.c:414
+#: src/editldap_basedn.c:171
+#: src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
 msgstr "Porta"
 
-#: src/editldap.c:328
+#: src/editldap.c:427
 msgid " Check Server "
 msgstr " Verificar Servidor "
 
-#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
+#: src/editldap.c:432
+#: src/editldap_basedn.c:181
 msgid "Search Base"
 msgstr "Base para procura"
 
-#: src/editldap.c:390
-msgid "Search Criteria"
-msgstr "Critérios para procura"
+#: src/editldap.c:488
+#, fuzzy
+msgid "Search Attributes"
+msgstr "Atributos do Usuário"
 
-#: src/editldap.c:397
-msgid " Reset "
-msgstr " Apagar "
+#: src/editldap.c:496
+#, fuzzy
+msgid " Defaults "
+msgstr "Padrão"
 
-#: src/editldap.c:402
+#: src/editldap.c:501
+msgid "Max Query Age (secs)"
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:518
+msgid "Include server in dynamic search"
+msgstr "Inclua o servidor na busca dinâmica"
+
+#: src/editldap.c:565
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind DN"
 
-#: src/editldap.c:411
+#: src/editldap.c:575
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Senha Bind"
 
-#: src/editldap.c:420
+#: src/editldap.c:585
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Tempo limite (seg)"
 
-#: src/editldap.c:434
+#: src/editldap.c:600
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "No. máximo de itens"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
+#: src/editldap.c:625
+#: src/prefs_account.c:744
 msgid "Basic"
 msgstr "Básico"
 
-#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:639
+#: src/editldap.c:626
+#: src/message_search.c:133
+#: src/summary_search.c:206
+msgid "Search"
+msgstr "Procurar"
+
+#: src/editldap.c:627
+#: src/summaryview.c:646
 msgid "Extended"
 msgstr "Extendido"
 
-#: src/editldap.c:547
+#: src/editldap.c:829
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Adicionar novo Servidor LDAP"
 
@@ -1747,7 +2154,7 @@ msgstr "Editar LDAP - Selecionar base de procura"
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgstr "Bases de procura disponíveis"
 
-#: src/editldap_basedn.c:286
+#: src/editldap_basedn.c:291
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr "Não pude ler as 'Bases de procura' do servidor - defina manualmente"
 
@@ -1759,7 +2166,8 @@ msgstr "O arquivo n
 msgid "Select vCard File"
 msgstr "Selecionar arquivo vCard"
 
-#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
+#: src/editvcard.c:188
+#: src/editvcard.c:291
 msgid "Edit vCard Entry"
 msgstr "Editar item vCard"
 
@@ -1817,7 +2225,9 @@ msgstr "Arquivo HTML de sa
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Folha de Estilo"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3783 src/prefs_common.c:4118
+#: src/exphtmldlg.c:456
+#: src/prefs_common.c:3743
+#: src/prefs_common.c:4025
 msgid "Default"
 msgstr "Padrão"
 
@@ -1865,7 +2275,8 @@ msgstr "Formato do Link dos e-mails"
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Formato dos Atributos do Usuário"
 
-#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
+#: src/exphtmldlg.c:589
+#: src/importldif.c:571
 msgid "File Name"
 msgstr "Nome do arquivo"
 
@@ -1877,17 +2288,20 @@ msgstr "Abrir com o Web browser"
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Exportar Livro de Endereços para documento HTML"
 
-#. Button panel
-#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
+#: src/exphtmldlg.c:662
+#: src/importldif.c:823
 msgid "Prev"
 msgstr "Anterior"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:357
-#: src/toolbar.c:448
+#: src/exphtmldlg.c:663
+#: src/importldif.c:824
+#: src/toolbar.c:366
+#: src/toolbar.c:457
 msgid "Next"
 msgstr "Próxima"
 
-#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
+#: src/exphtmldlg.c:692
+#: src/importldif.c:853
 msgid "File Info"
 msgstr "Informações do arquivo"
 
@@ -1911,8 +2325,11 @@ msgstr "Origem:"
 msgid "Exporting file:"
 msgstr "Arquivo a exportar:"
 
-#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1183
+#: src/export.c:174
+#: src/export.c:180
+#: src/import.c:177
+#: src/import.c:183
+#: src/prefs_account.c:1205
 msgid " Select... "
 msgstr "Selecionar..."
 
@@ -1924,7 +2341,8 @@ msgstr "Selecione arquivo a exportar"
 msgid "Full Name"
 msgstr "Nome completo"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:776
+#: src/exporthtml.c:800
+#: src/importldif.c:854
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributos"
 
@@ -1948,184 +2366,212 @@ msgstr "O Nome 
 msgid "Not specified."
 msgstr "Não especificado."
 
-#: src/folder.c:959
-#, c-format
-msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "Processando (%s)...\n"
-
-#: src/folder.c:1553
-#, c-format
-msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
-msgstr "Movendo %s para %s (%d%%)...\n"
-
-#: src/foldersel.c:146
-msgid "Select folder"
-msgstr "Selecione uma pasta"
-
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1070
+#: src/folder.c:684
 msgid "Inbox"
 msgstr "Caixa de Entrada"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1086
+#: src/folder.c:688
 msgid "Sent"
 msgstr "Enviadas"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1102
+#: src/folder.c:692
 msgid "Queue"
 msgstr "Caixa de saída"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1118
+#: src/folder.c:696
 msgid "Trash"
 msgstr "Lixeira"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1132
+#: src/folder.c:700
 msgid "Drafts"
 msgstr "Rascunhos"
 
-#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
+#: src/folder.c:981
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "Processando (%s)...\n"
+
+#: src/folder.c:1671
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "Movendo %s para %s..."
+
+#: src/foldersel.c:146
+msgid "Select folder"
+msgstr "Selecione uma pasta"
+
+#: src/folderview.c:280
+#: src/folderview.c:296
+#: src/folderview.c:317
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Criar _nova pasta..."
 
-#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:281
+#: src/folderview.c:297
+#: src/folderview.c:318
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/_Renomear pasta..."
 
-#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:282
+#: src/folderview.c:298
+#: src/folderview.c:319
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "/M_over pasta..."
 
-#: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:283
+#: src/folderview.c:299
+#: src/folderview.c:320
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_Apagar pasta"
 
-#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
+#: src/folderview.c:285
+#: src/folderview.c:305
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Remover _mailbox"
 
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
-#: src/folderview.c:345
+#: src/folderview.c:288
+#: src/folderview.c:309
+#: src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:349
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/_Processando..."
 
-#: src/folderview.c:285
+#: src/folderview.c:289
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr "/_Pontuação..."
 
-#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
+#: src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:336
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/Ma_rcar todas como lida"
 
-#: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
+#: src/folderview.c:301
+#: src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:342
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/Verifi_car se há novas mensagens"
 
-#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
+#: src/folderview.c:303
+#: src/folderview.c:324
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/Atualizar árvor_e de pastas"
 
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
+#: src/folderview.c:307
+#: src/folderview.c:328
+#: src/folderview.c:347
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/Procurar na pa_sta"
 
-#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
+#: src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:331
+#: src/folderview.c:350
 msgid "/S_coring..."
 msgstr "/_Pontuação..."
 
-#: src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:326
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Remover conta _IMAP4"
 
-#: src/folderview.c:334
+#: src/folderview.c:338
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/In_scrição em Newsgroup..."
 
-#: src/folderview.c:336
+#: src/folderview.c:340
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/_Remover Newsgroup"
 
-#: src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:345
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Remover conta de _news"
 
-#: src/folderview.c:371
+#: src/folderview.c:375
 msgid "New"
 msgstr "Nova"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/folderview.c:372 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:376
 msgid "Unread"
 msgstr "Não lido"
 
-#: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
+#: src/folderview.c:377
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:600
+#: src/folderview.c:621
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Configurando informações da pasta..."
 
-#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2620 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:780
+#: src/mainwindow.c:2641
+#: src/setup.c:79
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Revisando pasta %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2625 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:784
+#: src/mainwindow.c:2646
+#: src/setup.c:84
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Revisando pasta %s ..."
 
-#: src/folderview.c:829
+#: src/folderview.c:825
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Atualizando árvore de pastas..."
 
-#: src/folderview.c:850
-msgid "Rescanning all folder trees..."
-msgstr "Atualizando todas as pastas..."
-
-#: src/folderview.c:931
+#: src/folderview.c:907
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Verificar se há novas mensagens nas pastas..."
 
-#. Open Folder
-#: src/folderview.c:1723
+#: src/folderview.c:1657
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Abrindo a pasta %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1734
+#: src/folderview.c:1669
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "A pasta não pôde ser aberta."
 
-#: src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2246
+#: src/folderview.c:1854
+#: src/folderview.c:1906
+#: src/folderview.c:2181
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NovaPasta"
 
-#: src/folderview.c:1924 src/folderview.c:2020 src/folderview.c:2251
+#: src/folderview.c:1859
+#: src/folderview.c:1955
+#: src/folderview.c:2186
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' não pode ser usado como nome da pasta."
 
-#: src/folderview.c:1937 src/folderview.c:1976 src/folderview.c:2030
-#: src/folderview.c:2100 src/folderview.c:2263
+#: src/folderview.c:1872
+#: src/folderview.c:1911
+#: src/folderview.c:1965
+#: src/folderview.c:2035
+#: src/folderview.c:2198
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "A pasta `%s' já existe."
 
-#: src/folderview.c:1944 src/folderview.c:2270
+#: src/folderview.c:1879
+#: src/folderview.c:2205
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Não pude criar a pasta `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2013 src/folderview.c:2090
+#: src/folderview.c:1948
+#: src/folderview.c:2025
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Novo nome para `%s':"
 
-#: src/folderview.c:2014 src/folderview.c:2092
+#: src/folderview.c:1949
+#: src/folderview.c:2027
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Renomear pasta"
 
-#: src/folderview.c:2150
+#: src/folderview.c:2085
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2134,16 +2580,16 @@ msgstr ""
 "Todas as pastas e mensagens sob `%s' serão apagadas.\n"
 "Confirma a exclusão?"
 
-#: src/folderview.c:2152
+#: src/folderview.c:2087
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Apagar pasta"
 
-#: src/folderview.c:2161
+#: src/folderview.c:2096
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Não foi possível excluir a pasta `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2209
+#: src/folderview.c:2144
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2152,11 +2598,11 @@ msgstr ""
 "Deseja realmente apagar a mailbox `%s'?\n"
 "(As mensagens NÃO SERÃO apagadas do disco)"
 
-#: src/folderview.c:2211
+#: src/folderview.c:2146
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Remover mailbox"
 
-#: src/folderview.c:2243
+#: src/folderview.c:2178
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2166,51 +2612,51 @@ msgstr ""
 "(se desejas criar uma pasta para armazenar suas subpastas,\n"
 "adicione uma `/' ao final do nome)"
 
-#: src/folderview.c:2302
+#: src/folderview.c:2237
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Apagar conta IMAP4 `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2303
+#: src/folderview.c:2238
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Apagar conta IMAP4"
 
-#: src/folderview.c:2437
+#: src/folderview.c:2372
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Deseja apagar o grupo de notícias `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2438
+#: src/folderview.c:2373
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Apagar grupo de notícias"
 
-#: src/folderview.c:2474
+#: src/folderview.c:2411
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Deseja apagar a conta de news `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2475
+#: src/folderview.c:2412
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Apagar conta de news"
 
-#: src/folderview.c:2570
+#: src/folderview.c:2509
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Movendo %s para %s..."
 
-#: src/folderview.c:2600
+#: src/folderview.c:2545
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Pasta de origem e de destino são a mesma."
 
-#: src/folderview.c:2603
+#: src/folderview.c:2548
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Não é possível mover a pasta para outra dentro dela."
 
-#: src/folderview.c:2606
+#: src/folderview.c:2551
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Não é possivel mover pastas entre contas diferentes."
 
-#: src/folderview.c:2609
+#: src/folderview.c:2554
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Erro ao mover!"
 
@@ -2262,7 +2708,8 @@ msgstr "desconhecido"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Não pude obter listagem de grupos."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1162
+#: src/grouplistdialog.c:441
+#: src/summaryview.c:1157
 msgid "Done."
 msgstr "Pronto"
 
@@ -2271,7 +2718,124 @@ msgstr "Pronto"
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d newsgroups recebidos (%s lidos)"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/about.c:89
+msgid "About"
+msgstr "Sobre"
+
+#: src/gtk/about.c:111
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s %s (%s)"
+msgstr ""
+"GTK+ Versão %d.%d.%d\n"
+"Sistema Operacional: %s %s (%s)"
+
+#: src/gtk/about.c:126
+#, c-format
+msgid "Compiled-in features:%s"
+msgstr "Caracteristicas compiladas:%s"
+
+#: src/gtk/about.c:210
+msgid ""
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"GPGME está sob copyright de Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:214
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Este programa é um software livre; pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo de acordo com os termos da GPL (GNU General Public License) tal como publicada pela Free Software Foundation; tanto a Versão 2, ou (opcionalmente) qualquer versão posterior.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:220
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Este programa é distribuido com a esperança de que seja útil, mas SEM NENHUMA GARANTIA; sem qualquer garantia implícita de COMERCIALIDADE ou ADEQUAÇÃO PARA ALGUM PROPÓSITO PARTICULAR. Veja a GNU General Public License para maiores detalhes.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:226
+msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+msgstr "Você deve ter recebido uma cópia da Licença Pública GNU juntamente com este programa. Caso não, escreva para Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:46
+msgid "Orange"
+msgstr "Laranja"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Red"
+msgstr "Vermelho"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
+msgid "Pink"
+msgstr "Rosa"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Azul Celeste"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
+msgid "Blue"
+msgstr "Azul"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
+msgid "Green"
+msgstr "Verde"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Brown"
+msgstr "Marrom"
+
+#: src/gtk/gtkutils.c:60
+#: src/gtk/gtkutils.c:76
+msgid "Abcdef"
+msgstr "Abcdef"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Download Seletivo"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150
+#: src/gtk/pluginwindow.c:176
+msgid "Plugins"
+msgstr "Plugins"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190
+#: src/prefs_common.c:3203
+msgid "Description"
+msgstr "Descrição"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:214
+msgid "Load Plugin"
+msgstr "Carregar Plugin"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:219
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Descarregar Plugin"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:194
+msgid "Page Index"
+msgstr "Indice da Pagina"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:202
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Referências"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:278
+#: src/prefs_gtk.c:450
+msgid "Apply"
+msgstr "Aplicar"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:268
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "correct"
 msgstr "correto"
@@ -2284,19 +2848,24 @@ msgstr "Propriet
 msgid "Signer"
 msgstr "Assinante"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/progressdialog.c:53
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/progressdialog.c:53
 msgid "Status"
 msgstr "Situação"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:148
 msgid "Name: "
 msgstr "Nome: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:155
 msgid "Organization: "
 msgstr "Organização: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:162
 msgid "Location: "
 msgstr "Localização: "
 
@@ -2318,7 +2887,8 @@ msgstr "Certificado SSL para %s"
 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
 msgstr "Certificado para %s é desconhecido. Você deseja aceita-lo?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:270
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:323
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
 msgstr "Situação da Assinatura: %s"
@@ -2331,11 +2901,13 @@ msgstr "Ver certificado"
 msgid "Unknown SSL Certificate"
 msgstr "Certificado SSL desconhecido"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
 msgid "Accept and save"
 msgstr "Aceitar e salvar"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
 msgid "Cancel connection"
 msgstr "Cancelar conexão"
 
@@ -2364,32 +2936,36 @@ msgstr "Certificado SSL alterado"
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Nenhum dicionário selecionado."
 
-#: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
+#: src/gtkaspell.c:698
+#: src/gtkaspell.c:1571
+#: src/gtkaspell.c:1841
 msgid "Normal Mode"
 msgstr "Modo Normal"
 
-#: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
+#: src/gtkaspell.c:700
+#: src/gtkaspell.c:1576
+#: src/gtkaspell.c:1852
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr "Modo de verificadores com problemas"
 
-#: src/gtkaspell.c:740
+#: src/gtkaspell.c:739
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgstr "Modo de sugestões Desconhecido."
 
-#: src/gtkaspell.c:973
+#: src/gtkaspell.c:972
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "Não foram encontrados erros de grafia."
 
-#: src/gtkaspell.c:1307
+#: src/gtkaspell.c:1306
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Substituir palavra desconhecida"
 
-#: src/gtkaspell.c:1317
+#: src/gtkaspell.c:1316
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
 msgstr "Substituir \"%s\" por: "
 
-#: src/gtkaspell.c:1337
+#: src/gtkaspell.c:1336
 msgid ""
 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
@@ -2397,59 +2973,62 @@ msgstr ""
 "Pressione a tecla MOD1 ao pressionar Enter para\n"
 "o verificador aprender os erros mais comuns.\n"
 
-#: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
+#: src/gtkaspell.c:1566
+#: src/gtkaspell.c:1830
 msgid "Fast Mode"
 msgstr "Modo Rápido"
 
-#: src/gtkaspell.c:1682
+#: src/gtkaspell.c:1678
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr "\"%s\" desconhecido em %s"
 
-#: src/gtkaspell.c:1695
+#: src/gtkaspell.c:1691
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Aceitar nessa sessão"
 
-#: src/gtkaspell.c:1705
+#: src/gtkaspell.c:1701
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Adicionar ao dicionário do usuário"
 
-#: src/gtkaspell.c:1715
+#: src/gtkaspell.c:1711
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Substituir por..."
 
-#: src/gtkaspell.c:1725
+#: src/gtkaspell.c:1721
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Verificar com %s"
 
-#: src/gtkaspell.c:1744
+#: src/gtkaspell.c:1740
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(sem sugestões)"
 
-#: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
+#: src/gtkaspell.c:1751
+#: src/gtkaspell.c:1904
 msgid "More..."
 msgstr "Mais..."
 
-#: src/gtkaspell.c:1810
+#: src/gtkaspell.c:1806
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Dicionário: %s"
 
-#: src/gtkaspell.c:1823
+#: src/gtkaspell.c:1819
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Utilizar alternativo (%s)"
 
-#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1622
+#: src/gtkaspell.c:1867
+#: src/prefs_common.c:1686
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Verificar ao digitar"
 
-#: src/gtkaspell.c:1887
+#: src/gtkaspell.c:1883
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "Alterar dicionário"
 
-#: src/gtkaspell.c:2041
+#: src/gtkaspell.c:2037
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -2458,144 +3037,151 @@ msgstr ""
 "O Verificador Ortográfico não pode trocar de dicionário.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
-msgid "Abcdef"
-msgstr "Abcdef"
-
-#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2372
+#: src/headerview.c:181
+#: src/summaryview.c:2381
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Sem remetente)"
 
-#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2415 src/summaryview.c:2418
+#: src/headerview.c:202
+#: src/summaryview.c:2423
+#: src/summaryview.c:2426
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Sem assunto)"
 
-#: src/imap.c:465
+#: src/imap.c:563
 #, c-format
 msgid "Connecting %s:%d failed"
 msgstr "Conexão com %s:%d falhou"
 
-#: src/imap.c:470
+#: src/imap.c:568
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Finalizada a conexão IMAP4 com %s:%d. Reconectando...\n"
 
-#: src/imap.c:511
+#: src/imap.c:609
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "criando conexão IMAP4 via tunel\n"
 
-#: src/imap.c:524
+#: src/imap.c:622
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "criando conexão IMAP4 com %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:1060 src/imap.c:1107
+#: src/imap.c:660
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "Não foi possível estabelecer sessão TLS.\n"
+
+#: src/imap.c:903
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "não pude definir `A apagar': %d\n"
 
-#: src/imap.c:1066 src/imap.c:1114 src/imap.c:1162
+#: src/imap.c:909
+#: src/imap.c:952
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "não pude eliminar\n"
 
-#: src/imap.c:1156
+#: src/imap.c:946
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr "não pude marcar para deleção: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1346
-msgid "error occured while getting LIST.\n"
+#: src/imap.c:1108
+#, fuzzy
+msgid "error occurred while getting LIST.\n"
 msgstr "erro ao obter LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1532
+#: src/imap.c:1294
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "não pude criar mailbox: falha no comando LIST\n"
 
-#: src/imap.c:1554
+#: src/imap.c:1316
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "não pude criar a mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:1623
+#: src/imap.c:1385
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "não pude renomear a Caixa de Mensagens: %s para %s\n"
 
-#: src/imap.c:1687
+#: src/imap.c:1449
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "não pude apagar a mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:1720
+#: src/imap.c:1481
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "Não foi possível obter o 'envelope'\n"
 
-#: src/imap.c:1728
+#: src/imap.c:1489
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "Ocorreu um erro ao obter 'envelope'\n"
 
-#: src/imap.c:1750
+#: src/imap.c:1511
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "não foi possível analizar o 'envelope': %s\n"
 
-#: src/imap.c:1841
+#: src/imap.c:1565
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "Não foi possível estabelecer sessão IMAP4 com: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1862
+#: src/imap.c:1587
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Não pude conectar ao servidor IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1869
+#: src/imap.c:1594
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "Não pude estabelecer sessão IMAP4 com: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1893
-msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr "Não foi possível estabelecer sessão TLS.\n"
-
-#: src/imap.c:1905
-msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
-msgstr "Não foi possível estabelecer sessão IMAP4.\n"
-
-#: src/imap.c:1984
+#: src/imap.c:1684
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "não pude obter o 'namespace'\n"
 
-#: src/imap.c:2447
+#: src/imap.c:2094
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "não foi possível selecionar a pasta: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2567
+#: src/imap.c:2186
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "Falha no login ao servidor IMAP4.\n"
 
-#: src/imap.c:2869
+#: src/imap.c:2581
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "não pude copiar a mensagem %s para %s\n"
 
-#: src/imap.c:2874
+#: src/imap.c:2588
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(enviando arquivo...)"
 
-#: src/imap.c:2951
+#: src/imap.c:2613
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't append message to %s\n"
+msgstr "não pude juntar a mensagem %s\n"
+
+#: src/imap.c:2650
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "não pude copiar de %d para %s\n"
 
-#: src/imap.c:2981
-#, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
+#: src/imap.c:2708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
 msgstr "erro ao executar comando IMAP: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2995
+#: src/imap.c:2722
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "erro ao executar comando IMAP: EXPUNGE\n"
 
+#: src/imap.c:2966
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr "iconv não pôde converter de UTF-7 para %s\n"
+
 #: src/import.c:130
 msgid "Import"
 msgstr "Importar"
@@ -2616,67 +3202,74 @@ msgstr "Pasta de destino:"
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Selecione arquivo a importar"
 
-#: src/importldif.c:118
+#: src/importldif.c:176
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr "Especifique o nome do Livro de Endereços e o arquivo a importar"
 
-#: src/importldif.c:121
+#: src/importldif.c:179
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "Selecione e renomeie os campos LDIF a importar"
 
-#: src/importldif.c:124
+#: src/importldif.c:182
 msgid "File imported."
 msgstr "Arquivo importado."
 
-#: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#: src/importldif.c:367
+#: src/importmutt.c:124
+#: src/importpine.c:124
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Selecione um arquivo por favor."
 
-#: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:373
+#: src/importmutt.c:129
+#: src/importpine.c:129
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "O nome do Livro de Endereços deve ser fornecido."
 
-#: src/importldif.c:318
+#: src/importldif.c:388
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgstr "Erro ao ler campos do arquivo LDIF."
 
-#: src/importldif.c:341
+#: src/importldif.c:411
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "Importação do LDIF concluída com sucesso."
 
-#: src/importldif.c:426
+#: src/importldif.c:496
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Selecionar arquivo LDIF"
 
-#: src/importldif.c:542
+#: src/importldif.c:612
+#: src/summaryview.c:467
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
+#: src/importldif.c:613
+#: src/importldif.c:662
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "Campo LDIF"
 
-#: src/importldif.c:544
+#: src/importldif.c:614
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Atributos do Usuário"
 
-#: src/importldif.c:602
+#: src/importldif.c:674
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atributos"
 
-#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
+#: src/importldif.c:685
+#: src/select-keys.c:331
 msgid "Select"
 msgstr "Selecionar"
 
-#: src/importldif.c:674
+#: src/importldif.c:752
 msgid "File Name :"
 msgstr "Nome do arquivo:"
 
-#: src/importldif.c:684
+#: src/importldif.c:762
 msgid "Records :"
 msgstr "Registros:"
 
-#: src/importldif.c:712
+#: src/importldif.c:790
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Incorporar arquivo LDIF ao Livro de Endereços"
 
@@ -2684,7 +3277,9 @@ msgstr "Incorporar arquivo LDIF ao Livro de Endere
 msgid "Error importing MUTT file."
 msgstr "Erro ao importar arquivo do MUTT"
 
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
+#: src/importmutt.c:171
+#: src/importmutt.c:328
+#: src/importpine.c:171
 #: src/importpine.c:329
 msgid "Please select a file to import."
 msgstr "Selecione um arquivo para importar."
@@ -2709,142 +3304,168 @@ msgstr "Selecione arquivo do Pine"
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Incorporar arquivo do Pine ao Livro de Endereços"
 
-#: src/inc.c:264 src/inc.c:363 src/send.c:396
+#: src/inc.c:247
+#: src/inc.c:345
 msgid "Standby"
 msgstr "Aguardando..."
 
-#: src/inc.c:386
+#: src/inc.c:368
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Recebendo novas mensagens"
 
-#: src/inc.c:518
+#: src/inc.c:501
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Recebendo..."
 
-#: src/inc.c:527
+#: src/inc.c:517
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Pronto (%d mensagens, (%s) recebidos)"
 
-#: src/inc.c:531
+#: src/inc.c:521
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Pronto (Não há novas mensagens)"
 
-#: src/inc.c:538
+#: src/inc.c:528
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Falha na conexão"
 
-#: src/inc.c:542
+#: src/inc.c:532
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Falha na autenticação"
 
-#. S_COL_SCORE
-#: src/inc.c:546 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:536
+#: src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Bloqueado"
 
-#: src/inc.c:557
+#: src/inc.c:547
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Cancelar"
 
-#: src/inc.c:570
+#: src/inc.c:560
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Autorização para %s em %s falhou"
 
-#: src/inc.c:645
+#: src/inc.c:629
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Concluído (%d novas mensagens)"
 
-#: src/inc.c:648
+#: src/inc.c:632
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Concluído (Não há novas mensagens)"
 
-#: src/inc.c:656
+#: src/inc.c:640
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Ocorreram erros ao receber as mensagens."
 
-#: src/inc.c:720
+#: src/inc.c:678
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Recuperando novas mensagens"
 
-#: src/inc.c:748
+#: src/inc.c:695
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Conectando ao servidor POP3: %s ..."
 
-#: src/inc.c:755
+#: src/inc.c:705
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Não pude conectar ao servidor POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:762
+#: src/inc.c:712
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Não pude conectar ao servidor POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:878 src/inc.c:947
+#: src/inc.c:784
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Recuperando mensagens (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:911 src/send.c:630
+#: src/inc.c:828
+#: src/send_message.c:463
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autenticando..."
 
-#: src/inc.c:915
+#: src/inc.c:832
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Obtendo o número de novas mensagens (STAT)"
 
-#: src/inc.c:919
+#: src/inc.c:836
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Obtendo o número de novas mensagens (LAST)"
 
-#: src/inc.c:923
+#: src/inc.c:840
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Obtendo o número de novas mensagens (UIDL)"
 
-#: src/inc.c:927
+#: src/inc.c:844
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Obtendo o tamanho das novas mensagens (LIST)"
 
-#: src/inc.c:931
-#, c-format
-msgid "Retrieving header (%d / %d)"
-msgstr "Recuperando cabeçalhos (%d / %d)"
-
-#: src/inc.c:964
+#: src/inc.c:854
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Apagando mensagem %d"
 
-#: src/inc.c:970 src/send.c:648
+#: src/inc.c:860
+#: src/send_message.c:481
 msgid "Quitting"
 msgstr "Saindo"
 
-#: src/inc.c:1015
+#: src/inc.c:908
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr "Ocorreu um erro enquanto as mensagens eram processadas."
+
+#: src/inc.c:910
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Ocorreu um erro enquanto as mensagens eram processadas."
 
-#: src/inc.c:1018
+#: src/inc.c:913
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Não há espaço disponível no disco."
 
-#: src/inc.c:1021
+#: src/inc.c:916
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Não foi possível gravar no arquivo."
 
-#: src/inc.c:1024
+#: src/inc.c:921
 msgid "Socket error."
 msgstr "Erro de socket."
 
-#: src/inc.c:1028
+#: src/inc.c:927
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr "A Caixa Postal (mailbox) está bloqueada."
+
+#: src/inc.c:929
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "A Caixa Postal (mailbox) está bloqueada."
 
-#: src/inc.c:1056
+#: src/inc.c:935
+#: src/send_message.c:587
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr "Método de Autenticação"
+
+#: src/inc.c:938
+#: src/send_message.c:590
+#, fuzzy
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Método de Autenticação"
+
+#: src/inc.c:960
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Incorporação cancelada\n"
 
@@ -2861,8 +3482,8 @@ msgstr "Digite a senha"
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Log do protocolo"
 
-#. for gettext
-#: src/main.c:142 src/main.c:151
+#: src/main.c:139
+#: src/main.c:148
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -2871,11 +3492,11 @@ msgstr ""
 "O arquivo `%s' já existe.\n"
 "Não foi possível criar a pasta."
 
-#: src/main.c:205
+#: src/main.c:208
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread não é suportada pela glib.\n"
 
-#: src/main.c:260
+#: src/main.c:258
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -2938,7 +3559,8 @@ msgstr "  --help                 exibe esta tela de ajuda e finaliza"
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              exibe a versão do programa e finaliza"
 
-#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5252
+#: src/main.c:481
+#: src/summaryview.c:5188
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Processando (%s)..."
@@ -2947,678 +3569,746 @@ msgstr "Processando (%s)..."
 msgid "top level folder"
 msgstr "pasta nível acima"
 
-#: src/main.c:532
+#: src/main.c:549
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Ainda há mensagens sendo escritas."
 
-#: src/main.c:533
+#: src/main.c:550
 msgid "Draft them"
 msgstr "Rascunho"
 
-#: src/main.c:533
+#: src/main.c:550
 msgid "Discard them"
 msgstr "Descartar"
 
-#: src/main.c:533
+#: src/main.c:550
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Não finalizar"
 
-#: src/main.c:547
+#: src/main.c:564
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Mensagens na 'Caixa de Saída'"
 
-#: src/main.c:548
+#: src/main.c:565
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Há mensagens que não foram enviadas. Finalizar?"
 
-#: src/main.c:791 src/toolbar.c:2114
+#: src/main.c:821
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ocorreram erros ao enviar suas mensagens em espera."
 
-#: src/mainwindow.c:406
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/_Arquivo/_Adicionar mailbox"
-
-#: src/mainwindow.c:407
-msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/_Arquivo/A_dicionar mailbox mbox"
-
-#: src/mainwindow.c:408
-msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
-msgstr "/_Arquivo/Verifi_car se há novas mensagens nas pastas"
-
-#: src/mainwindow.c:410
+#: src/mainwindow.c:409
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_Arquivo/_Pastas"
 
-#: src/mainwindow.c:411
+#: src/mainwindow.c:410
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_Arquivo/_Pastas/Criar _nova pasta"
 
-#: src/mainwindow.c:413
+#: src/mainwindow.c:412
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_Arquivo/_Pastas/_Renomear pasta"
 
-#: src/mainwindow.c:414
+#: src/mainwindow.c:413
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_Arquivo/_Pastas/_Apagar pasta"
 
+#: src/mainwindow.c:414
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Folder/---"
+msgstr "/_Arquivo/_Pastas"
+
 #: src/mainwindow.c:415
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
+msgstr "/_Arquivo/Verifi_car se há novas mensagens nas pastas"
+
+#: src/mainwindow.c:417
+msgid "/_File/_Add mailbox..."
+msgstr "/_Arquivo/_Adicionar mailbox"
+
+#: src/mainwindow.c:418
+msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
+msgstr "/_Arquivo/A_dicionar mailbox mbox"
+
+#: src/mainwindow.c:419
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Arquivo/I_mportar de arquivo mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:416
+#: src/mainwindow.c:420
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Arquivo/_Exportar para arquivo mbox"
 
-#: src/mainwindow.c:417
+#: src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_Arquivo/Esvaziar _Lixeira"
 
-#: src/mainwindow.c:418
+#: src/mainwindow.c:422
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Arquivo/Trabalhar _Offline"
 
-#: src/mainwindow.c:420
+#: src/mainwindow.c:424
+#: src/messageview.c:144
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Arquivo/_Salvar como..."
 
-#: src/mainwindow.c:421
+#: src/mainwindow.c:425
+#: src/messageview.c:145
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Arquivo/Im_primir"
 
-#. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
-#: src/mainwindow.c:424
+#: src/mainwindow.c:428
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Arquivo/Sai_r"
 
-#: src/mainwindow.c:429
+#: src/mainwindow.c:433
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Editar/Selecionar _thread"
 
-#: src/mainwindow.c:431
+#: src/mainwindow.c:435
+#: src/messageview.c:153
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Editar/_Localizar na mensagem atual"
 
-#: src/mainwindow.c:433
+#: src/mainwindow.c:437
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Editar/Procurar pa_sta..."
 
-#: src/mainwindow.c:435
+#: src/mainwindow.c:439
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/E_xibir/Mostrar ou escon_der"
 
-#: src/mainwindow.c:436
+#: src/mainwindow.c:440
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/E_xibir/Mostrar ou escon_der/Listagem de pastas"
 
-#: src/mainwindow.c:438
+#: src/mainwindow.c:442
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/E_xibir/Mostrar ou escon_der/Visualização das _Mensagens"
 
-#: src/mainwindow.c:440
+#: src/mainwindow.c:444
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/E_xibir/Mostrar ou escon_der/_Barra de Ferramentas"
 
-#: src/mainwindow.c:442
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/E_xibir/Mostrar ou escon_der/_Barra de Ferramentas/Ícones _e texto"
 
-#: src/mainwindow.c:444
+#: src/mainwindow.c:448
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/E_xibir/Mostrar ou escon_der/_Barra de Ferramentas/_Ícones"
 
-#: src/mainwindow.c:446
+#: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/E_xibir/Mostrar ou escon_der/_Barra de Ferramentas/_Texto"
 
-#: src/mainwindow.c:448
+#: src/mainwindow.c:452
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/E_xibir/Mostrar ou escon_der/_Barra de Ferramentas/_Nenhuma"
 
-#: src/mainwindow.c:450
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/E_xibir/Mostrar ou escon_der/Barra de _status"
 
-#: src/mainwindow.c:453
+#: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/E_xibir/Separar _Árvore de pastas"
 
-#: src/mainwindow.c:454
+#: src/mainwindow.c:458
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/E_xibir/Separar Visualização de m_ensagens"
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar"
 
-#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por _número"
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por _tamanho"
 
-#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:463
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por _data"
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por _remetente"
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por _destinatário"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por as_sunto"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por _cor"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:469
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por _marca"
 
-#: src/mainwindow.c:466
-msgid "/_View/_Sort/by _unread"
-msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por não-lidas"
+#: src/mainwindow.c:470
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por _data"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por anexos"
 
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por pontuação"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/por trava"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:475
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/Nã_o organizar"
 
-#: src/mainwindow.c:472 src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/---"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/Crescente"
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/Decrescente"
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/E_xibir/Organi_zar/Atrair _por assunto"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/E_xibir/Ativa modo de Th_read"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/E_xibir/Expandir threads"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/E_xibir/Ocu_ltar todas as threads"
 
-#: src/mainwindow.c:481
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/E_xibir/_Ocultar Mensagens lidas"
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
 msgstr "/E_xibir/Elementos v_isíveis..."
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)/Mensagem an_terior"
 
-#: src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)/Próxima me_nsagem"
 
-#: src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
-#: src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)/Não lida (anterior)"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)/Próx_ima não lida"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)/Nova Mensagem an_terior"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)/Próxima nova me_nsagem"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)/Mensagem _marcada anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)/Próx. mensagem m_arcada"
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)/Mensagem rotu_lada anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)/Próx. mensagem rotulada"
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/E_xibir/Ir para (_Go to)/Outra _pasta"
 
-#: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:522
+#: src/messageview.c:159
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/---"
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:519
+#: src/messageview.c:163
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:520
+#: src/messageview.c:164
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/_Autodetectar"
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:523
+#: src/messageview.c:167
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:527
+#: src/messageview.c:171
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:531
+#: src/messageview.c:175
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Europa Ocidental (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:533
+#: src/messageview.c:177
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Europa Ocidental (ISO-8859-_15)"
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:537
+#: src/messageview.c:181
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Europa Central (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:536
+#: src/mainwindow.c:540
+#: src/messageview.c:184
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/_Báltico (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:538
+#: src/mainwindow.c:542
+#: src/messageview.c:186
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Báltico (ISO-8859-4)"
 
-#: src/mainwindow.c:541
+#: src/mainwindow.c:545
+#: src/messageview.c:189
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Grego (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:544
+#: src/mainwindow.c:548
+#: src/messageview.c:192
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Turco (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:547
+#: src/mainwindow.c:551
+#: src/messageview.c:195
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Cirílico (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:549
+#: src/mainwindow.c:553
+#: src/messageview.c:197
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Cirílico (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:555
+#: src/messageview.c:199
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Cirílico (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:559
+#: src/messageview.c:203
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Japonês (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:562
+#: src/messageview.c:206
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Japonês (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:565
+#: src/messageview.c:209
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Japonês (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:567
+#: src/messageview.c:211
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Japonês (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:567
+#: src/mainwindow.c:571
+#: src/messageview.c:215
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Chinês simplificado (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:569
+#: src/mainwindow.c:573
+#: src/messageview.c:217
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Chinês tradicional (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:571
+#: src/mainwindow.c:575
+#: src/messageview.c:219
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Chinês tradicional (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:573
+#: src/mainwindow.c:577
+#: src/messageview.c:221
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Chinês (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:576
+#: src/mainwindow.c:580
+#: src/messageview.c:224
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Coreano (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:582
+#: src/messageview.c:226
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Coreano (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:581
+#: src/mainwindow.c:585
+#: src/messageview.c:229
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Thai (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:583
+#: src/mainwindow.c:587
+#: src/messageview.c:231
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/E_xibir/_Conjunto de caracteres/Thai (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:591 src/summaryview.c:446
+#: src/mainwindow.c:595
+#: src/summaryview.c:453
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/E_xibir/Abrir numa n_ova janela"
 
-#: src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:596
+#: src/messageview.c:239
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/E_xibir/E_xibir origem"
 
-#: src/mainwindow.c:593
+#: src/mainwindow.c:597
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/E_xibir/Mostrar todos os cabeçal_hos"
 
-#: src/mainwindow.c:595
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/E_xibir/At_ualizar Sumário"
 
-#: src/mainwindow.c:598
+#: src/mainwindow.c:602
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/_Mensagem/Rec_eber novas mensagens"
 
-#: src/mainwindow.c:599
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/_Mensagem/Receber de tod_as as contas"
 
-#: src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:605
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_Mensagem/Cancelar Recebimento"
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Mensagem/Enviar mensa_gens em espera"
 
-#: src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Mensagem/Compor me_nsagem (e-mail)"
 
-#: src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:610
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_Mensagem/Compor mensagem (news)"
 
-#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:151
+#: src/mainwindow.c:611
+#: src/messageview.c:246
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Mensagem/_Responder"
 
-#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:152
+#: src/mainwindow.c:612
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Mensagem/_Responder para"
 
-#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:153
+#: src/mainwindow.c:613
+#: src/messageview.c:247
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Mensagem/Responder para/t_odos"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:154
+#: src/mainwindow.c:614
+#: src/messageview.c:249
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/_Mensagem/Res_ponder para/remetente"
 
-#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:155
+#: src/mainwindow.c:615
+#: src/messageview.c:251
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Mensagem/Responder para/_lista de discussão"
 
-#: src/mainwindow.c:613
+#: src/mainwindow.c:617
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Mensagem/Redirecionar..."
 
-#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:619
+#: src/messageview.c:254
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Mensagem/Encam_inhar"
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:160
+#: src/mainwindow.c:620
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Mensagem/Redirecionar"
 
-#: src/mainwindow.c:618
+#: src/mainwindow.c:622
+#: src/messageview.c:259
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Mensagem/Re-e_ditar"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:624
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Mensagem/M_over..."
 
-#: src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:625
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Mensagem/_Copiar..."
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:162
+#: src/mainwindow.c:626
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Mensagem/_Apagar"
 
-#: src/mainwindow.c:623
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Mensagem/Cancelar mensagem de news"
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:629
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Mensagem/_Marcar"
 
-#: src/mainwindow.c:626
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Mensagem/_Marcar/_Marcar"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:631
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Mensagem/_Marcar/_Desmarcar"
 
-#: src/mainwindow.c:628
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Mensagem/_Marcar/---"
 
-#: src/mainwindow.c:629
+#: src/mainwindow.c:633
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Mensagem/_Marcar/Marcar como _não lida"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:634
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Mensagem/_Marcar/Marcar como li_da"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:636
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Mensagem/_Marcar/Marcar todas como lidas"
 
-#: src/mainwindow.c:635
-msgid "/_Tools/_Selective download..."
-msgstr "/Ferramen_tas/Download _Seletivo..."
-
-#: src/mainwindow.c:637
+#: src/mainwindow.c:639
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/Ferramen_tas/_Livro de endereços..."
 
-#: src/mainwindow.c:638
+#: src/mainwindow.c:640
+#: src/messageview.c:263
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Ferramen_tas/Adicionar remetente ao _Livro de endereços"
 
-#: src/mainwindow.c:640
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/Ferramen_tas/_Contar endereços"
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/Ferramen_tas/_Contar endereços/de uma Pasta..."
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/Ferramen_tas/_Contar endereços/de _Mensagens..."
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/Ferramen_tas/_Filtrar Mensagens"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:649
+#: src/messageview.c:266
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/Ferramen_tas/_Criar regra de filtragem"
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:650
+#: src/messageview.c:268
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/Ferramen_tas/_Criar regra de filtragem/_Automaticamente"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:652
+#: src/messageview.c:270
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/Ferramen_tas/_Criar regra de filtragem/Por _Remetente"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:654
+#: src/messageview.c:272
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/Ferramen_tas/_Criar regra de filtragem/Por _Destinatário"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:656
+#: src/messageview.c:274
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/Ferramen_tas/_Criar regra de filtragem/Por As_sunto"
 
-#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/Ferramen_tas/Apagar mensagens du_plicadas"
 
-#: src/mainwindow.c:662
+#: src/mainwindow.c:664
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/Ferramen_tas/E_xecutar"
 
-#: src/mainwindow.c:665
+#: src/mainwindow.c:667
 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
 msgstr "/Ferramen_tas/Certi_ficados SSL..."
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/Ferramen_tas/Janela de _log"
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Configuração"
 
-#: src/mainwindow.c:672
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Configuração/Preferências _comuns..."
-
 #: src/mainwindow.c:674
-msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/_Configuração/_Pontuação..."
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/_Configuração/_Mudar conta atual"
 
 #: src/mainwindow.c:676
-msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/_Configuração/Regras de _Filtragem"
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/_Configuração/_Preferências da conta atual"
 
 #: src/mainwindow.c:678
-msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/_Configuração/_Modelos ..."
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/_Configuração/Criar uma _nova conta..."
 
-#: src/mainwindow.c:679
-msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/_Configuração/_Ações..."
+#: src/mainwindow.c:680
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/_Configuração/_Editar contas..."
 
-#: src/mainwindow.c:680 src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:682
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Configuração/---"
 
-#: src/mainwindow.c:681
-msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Configuração/_Preferências da conta atual"
-
 #: src/mainwindow.c:683
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_Configuração/Criar uma _nova conta..."
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/_Configuração/Preferências _comuns..."
 
 #: src/mainwindow.c:685
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_Configuração/_Editar contas..."
+msgid "/_Configuration/_Scoring..."
+msgstr "/_Configuração/_Pontuação..."
 
 #: src/mainwindow.c:687
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Configuração/_Mudar conta atual"
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/_Configuração/Regras de _Filtragem"
+
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/_Configuração/_Modelos ..."
 
 #: src/mainwindow.c:690
-msgid "/_Configuration/Preferences..."
-msgstr "/_Configuração/Preferências..."
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/_Configuração/_Ações..."
 
 #: src/mainwindow.c:691
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
+msgstr "/_Configuração/Preferências..."
+
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
 msgstr "/_Configuração/_Plugins..."
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
 msgstr "/_Ajuda/_Manual (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:696
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "_Ajuda/_Manual (Homepage de documentação do Sylpheed)"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
 msgstr "/_Ajuda/_FAQ (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/_Ajuda/_FAQ (Homepage de documentação do Sylpheed)"
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Ajuda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:1147 src/mainwindow.c:1164 src/prefs_folder_item.c:450
-#: src/selective_download.c:591
+#: src/mainwindow.c:820
+#, fuzzy
+msgid "Go offline"
+msgstr "/_Arquivo/Trabalhar _Offline"
+
+#: src/mainwindow.c:824
+#, fuzzy
+msgid "Go online"
+msgstr "Utilizar modo Inline"
+
+#: src/mainwindow.c:840
+#, fuzzy
+msgid "Select account"
+msgstr "Apagar conta"
+
+#: src/mainwindow.c:1165
+#: src/mainwindow.c:1182
+#: src/prefs_folder_item.c:450
 msgid "Untitled"
 msgstr "Sem_titulo"
 
-#: src/mainwindow.c:1165
+#: src/mainwindow.c:1183
 msgid "none"
 msgstr "nenhuma"
 
-#: src/mainwindow.c:1343
+#: src/mainwindow.c:1361
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Esvaziar Lixeira"
 
-#: src/mainwindow.c:1344
+#: src/mainwindow.c:1362
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Apagar todas as mensagens da Lixeira?"
 
-#: src/mainwindow.c:1362
+#: src/mainwindow.c:1380
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Adicionar Caixa de Correio"
 
-#: src/mainwindow.c:1363
+#: src/mainwindow.c:1381
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3628,55 +4318,63 @@ msgstr ""
 "Se for especificada uma mailbox existente, ela será\n"
 "verificada automaticamente."
 
-#: src/mainwindow.c:1369 src/mainwindow.c:1407
+#: src/mainwindow.c:1387
+#: src/mainwindow.c:1424
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "A Caixa de Correio `%s' já existe."
 
-#: src/mainwindow.c:1374 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1392
+#: src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Caixa de Correio"
 
-#: src/mainwindow.c:1380 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1397
+#: src/setup.c:61
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write there."
 msgstr ""
 "Não foi possível criar a Caixa de Correio.\n"
-"Talvez já existam arquivos, ou você não possui permissão para escrita nesta "
-"pasta."
+"Talvez já existam arquivos, ou você não possui permissão para escrita nesta pasta."
 
-#: src/mainwindow.c:1400
+#: src/mainwindow.c:1417
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Adicionar Caixa de Correio (formato mbox)"
 
-#: src/mainwindow.c:1401
+#: src/mainwindow.c:1418
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "Informe a localização da Caixa de Correio."
 
-#: src/mainwindow.c:1422
+#: src/mainwindow.c:1434
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "A criação da Caixa de Correio falhou."
 
-#: src/mainwindow.c:1696
+#: src/mainwindow.c:1706
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Visualizador de pastas"
 
-#: src/mainwindow.c:1712 src/messageview.c:207
+#: src/mainwindow.c:1722
+#: src/messageview.c:379
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Visualizador de mensagem"
 
-#: src/mainwindow.c:2073
+#: src/mainwindow.c:2083
 msgid "Exit"
 msgstr "Sair"
 
-#: src/mainwindow.c:2073
+#: src/mainwindow.c:2083
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Sair do programa?"
 
-#: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
-#: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
+#: src/matcher.c:1209
+#: src/matcher.c:1210
+#: src/matcher.c:1211
+#: src/matcher.c:1212
+#: src/matcher.c:1213
+#: src/matcher.c:1214
+#: src/matcher.c:1215
+#: src/matcher.c:1216
 msgid "(none)"
 msgstr "(nenhuma)"
 
@@ -3688,23 +4386,24 @@ msgstr "Localizar na mensagem atual"
 msgid "Find text:"
 msgstr "Localizar texto:"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
+#: src/message_search.c:121
+#: src/prefs_matcher.c:539
+#: src/summary_search.c:182
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Sensível a MAIÚSC./minusc."
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
+#: src/message_search.c:127
+#: src/summary_search.c:188
 msgid "Backward search"
 msgstr "Procurar para trás"
 
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
-msgid "Search"
-msgstr "Procurar"
-
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
+#: src/message_search.c:183
+#: src/summary_search.c:313
 msgid "Search failed"
 msgstr "Erro na procura"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
+#: src/message_search.c:184
+#: src/summary_search.c:314
 msgid "Search string not found."
 msgstr "String de procura não localizada."
 
@@ -3716,15 +4415,36 @@ msgstr "Cheguei no princ
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Cheguei no fim da mensagem; procurar do começo?"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
+#: src/message_search.c:197
+#: src/summary_search.c:323
 msgid "Search finished"
 msgstr "Procura concluída"
 
-#: src/messageview.c:393
+#: src/messageview.c:240
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show all _header"
+msgstr "/E_xibir/Mostrar todos os cabeçal_hos"
+
+#: src/messageview.c:243
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/_Mensagem/Compor mensagem (news)"
+
+#: src/messageview.c:255
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "Encaminhar como anexo"
+
+#: src/messageview.c:257
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/_Mensagem/Redirecionar"
+
+#: src/messageview.c:561
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Campo Return-Path não encontrado>"
 
-#: src/messageview.c:401
+#: src/messageview.c:569
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -3733,17 +4453,17 @@ msgid ""
 "Return path: %s\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
-"O endereço para o qual deverá ser enviado a Confirmação de "
-"Recebimento\nnão corresponde ao que está no campo return path:\n"
+"O endereço para o qual deverá ser enviado a Confirmação de Recebimento\n"
+"não corresponde ao que está no campo return path:\n"
 "Endereço de Notificação: %s\n"
 "Return path: %s\n"
 "Esta é uma advertência para não enviar a Confirmação."
 
-#: src/messageview.c:409
+#: src/messageview.c:577
 msgid "+Don't Send"
 msgstr "+Não enviar"
 
-#: src/messageview.c:418
+#: src/messageview.c:586
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -3755,7 +4475,7 @@ msgstr ""
 "oficialmente endereçada à você.\n"
 "O envio da Confirmação de Recebimento foi cancelado."
 
-#: src/messageview.c:486
+#: src/messageview.c:654
 msgid ""
 "Error occurred while sending the notification.\n"
 "Put this notification into queue folder?"
@@ -3763,110 +4483,157 @@ msgstr ""
 "Ocorreram erros ao enviar a notificação.\n"
 "Colocar essa notificação na `Fila de saída'?"
 
-#: src/messageview.c:492
+#: src/messageview.c:660
 msgid "Can't queue the notification."
 msgstr "Não pude colocar notificação em espera."
 
-#: src/messageview.c:495
+#: src/messageview.c:663
 msgid "Error occurred while sending the notification."
 msgstr "Ocorreram erros ao enviar a notificação."
 
-#: src/messageview.c:778
-msgid "This messages asks for a return receipt."
+#: src/messageview.c:817
+msgid "Message already removed from folder."
+msgstr "Mensagem já foi removida da pasta."
+
+#: src/messageview.c:976
+#: src/mimeview.c:860
+#: src/mimeview.c:933
+#: src/summaryview.c:3442
+msgid "Save as"
+msgstr "Salvar como"
+
+#: src/messageview.c:981
+#: src/mimeview.c:890
+#: src/mimeview.c:939
+#: src/summaryview.c:3447
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Sobrescrever"
+
+#: src/messageview.c:982
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Sobrescrever o arquivo existente?"
+
+#: src/messageview.c:989
+#: src/summaryview.c:3455
+#: src/summaryview.c:3459
+#: src/summaryview.c:3476
+#, c-format
+msgid "Can't save the file `%s'."
+msgstr "Não pude salvar o arquivo `%s'."
+
+#: src/messageview.c:1055
+#, fuzzy
+msgid "This message asks for a return receipt"
 msgstr "Esta mensagem solicitou uma Confirmação de Recebimento."
 
-#: src/messageview.c:779
+#: src/messageview.c:1056
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Enviar a confirmação de recebimento"
 
-#: src/messageview.c:832
+#: src/messageview.c:1109
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Retornar Notificação de Recebimento"
 
-#: src/messageview.c:833
+#: src/messageview.c:1110
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
-"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
-"notification:"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt notification:"
 msgstr ""
 "A mensagem foi enviada para várias de suas contas de email.\n"
-"Por favor, selecione qual a conta que você deseja utilizar para enviar a "
-"notificação:"
+"Por favor, selecione qual a conta que você deseja utilizar para enviar a notificação:"
 
-#: src/messageview.c:837
+#: src/messageview.c:1114
 msgid "Send Notification"
 msgstr "Enviar Notificação"
 
-#: src/messageview.c:837
+#: src/messageview.c:1114
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Cancelar"
 
-#: src/mimeview.c:114
+#: src/messageview.c:1188
+#: src/prefs_common.c:2875
+#: src/summaryview.c:3494
+msgid "Print"
+msgstr "Imprimir"
+
+#: src/messageview.c:1189
+#: src/summaryview.c:3495
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"Digite o comando de impressão:\n"
+"(`%s' será sustituído pelo nome do arquivo)"
+
+#: src/messageview.c:1195
+#: src/summaryview.c:3501
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"`%s'"
+msgstr ""
+"O comando de impressão é inválido:\n"
+"`%s'"
+
+#: src/mimeview.c:111
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Abrir"
 
-#: src/mimeview.c:115
+#: src/mimeview.c:112
 msgid "/Open _with..."
 msgstr "/Abrir _com..."
 
-#: src/mimeview.c:116
+#: src/mimeview.c:113
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/E_xibir como texto"
 
-#: src/mimeview.c:117
-msgid "/_Display image"
-msgstr "/Ex_ibir imagem"
-
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:451
+#: src/mimeview.c:114
+#: src/summaryview.c:458
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Salvar como..."
 
-#: src/mimeview.c:119
+#: src/mimeview.c:115
 msgid "/Save _all..."
 msgstr "/S_alvar todos..."
 
-#: src/mimeview.c:122
+#: src/mimeview.c:118
 msgid "/_Check signature"
 msgstr "/_Verificar assinatura"
 
-#: src/mimeview.c:150
+#: src/mimeview.c:149
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Tipo MIME"
 
-#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2157
+#: src/mimeview.c:159
+#: src/prefs_common.c:2189
 msgid "Text"
 msgstr "Texto"
 
-#: src/mimeview.c:269
-msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr "Selecione \"Verificar assinatura\" para verificar"
-
-#: src/mimeview.c:463
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Não pude obter partes da mensagem múltipla"
+#: src/mimeview.c:270
+#, fuzzy
+msgid "Right-click here to verify the signature"
+msgstr "Não há chave pública para verificar a assinatura"
 
-#: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:844 src/mimeview.c:904 src/mimeview.c:923
+#: src/mimeview.c:836
+#: src/mimeview.c:897
 #: src/mimeview.c:947
+#: src/mimeview.c:965
+#: src/mimeview.c:988
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Não foi possível gravar parte(s) dessa mensagem"
 
-#: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:891 src/summaryview.c:3424
-msgid "Save as"
-msgstr "Salvar como"
-
-#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896 src/summaryview.c:3429
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Sobrescrever"
-
-#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
-msgid "Overwrite existing file?"
+#: src/mimeview.c:888
+#: src/mimeview.c:937
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Sobrescrever o arquivo existente?"
 
-#: src/mimeview.c:957
+#: src/mimeview.c:998
 msgid "Open with"
 msgstr "Abrir com"
 
-#: src/mimeview.c:958
+#: src/mimeview.c:999
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -3875,57 +4642,66 @@ msgstr ""
 "Digite o comando de impressão:\n"
 "(`%s' será sustituído pelo arquivo)"
 
-#: src/news.c:179
+#: src/news.c:200
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "criando conexão NNTP com %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:747 src/news.c:1165
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "obtendo xover %d - %d em %s...\n"
-
-#: src/news.c:1054
+#: src/news.c:795
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "não pude definir o grupo: %s\n"
 
-#: src/news.c:1059
+#: src/news.c:800
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "intervalo de artigos inválido: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1080
+#: src/news.c:821
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "ocorreu um erro ao obter %s.\n"
 
-#: src/news.c:1097
+#: src/news.c:838
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "obtendo xover %d em %s...\n"
 
-#: src/news.c:1100 src/news.c:1168
+#: src/news.c:841
+#: src/news.c:910
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "não foi possível obter xover\n"
 
-#: src/news.c:1105 src/news.c:1174
+#: src/news.c:846
+#: src/news.c:916
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "ocorreu um erro ao obter xover.\n"
 
-#: src/news.c:1111 src/news.c:1182
+#: src/news.c:852
+#: src/news.c:929
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "linha xover inválida: %s\n"
 
-#: src/news.c:1125 src/news.c:1139 src/news.c:1200 src/news.c:1225
+#: src/news.c:866
+#: src/news.c:880
+#: src/news.c:947
+#: src/news.c:977
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "não pude obter xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1208 src/news.c:1233
+#: src/news.c:871
+#: src/news.c:885
+#: src/news.c:955
+#: src/news.c:985
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "ocorreu um erro ao obter xhdr.\n"
 
+#: src/news.c:907
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "obtendo xover %d - %d em %s...\n"
+
 #: src/passphrase.c:85
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Senha"
@@ -3955,252 +4731,267 @@ msgstr ""
 "Senha incorreta! Tente novamente...\n"
 "\n"
 
-#: src/pop.c:67
+#: src/pop.c:147
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "Servidor APOP não encontrado na saudação\n"
+
+#: src/pop.c:154
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "Erro de sintaxe na saudação do servidor\n"
+
+#: src/pop.c:180
+#: src/pop.c:207
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "Erro do protocolo POP3\n"
+
+#: src/pop.c:591
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: Apagando mensagem expirada %d\n"
 
-#: src/pop.c:73
+#: src/pop.c:599
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: Ignorando mensagem %d (%d bytes)\n"
 
-#: src/pop.c:139
-msgid "can't start TLS session\n"
-msgstr "Não foi possível estabelecer sessão TLS\n"
-
-#: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
-msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "ocorreu um erro na autenticação do usuário\n"
-
-#: src/pop.c:192 src/pop.c:244
+#: src/pop.c:630
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "mailbox local está bloqueada\n"
 
-#: src/pop.c:213
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Servidor APOP não encontrado na saudação\n"
-
-#: src/pop.c:220
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Erro de sintaxe na saudação do servidor\n"
-
-#: src/pop.c:270 src/pop.c:309
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "Erro do protocolo POP3\n"
-
-#: src/pop.c:388 src/pop.c:438
-msgid "Socket error\n"
-msgstr "erro de socket\n"
+#: src/pop.c:648
+#, fuzzy
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "Linha de comando não informada."
 
-#: src/prefs_gtk.c:381
-msgid "Apply"
-msgstr "Aplicar"
+#: src/pop.c:652
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "ocorreu um erro na autenticação do usuário\n"
 
-#: src/prefs_account.c:658
+#: src/prefs_account.c:672
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Conta%d"
 
-#: src/prefs_account.c:677
+#: src/prefs_account.c:691
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Preferências da nova conta"
 
-#: src/prefs_account.c:682
+#: src/prefs_account.c:696
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Preferências da Conta"
 
-#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1032
+#: src/prefs_account.c:746
+#: src/prefs_common.c:1026
 msgid "Receive"
 msgstr "Recebendo"
 
-#: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1036
+#: src/prefs_account.c:750
+#: src/prefs_common.c:1030
 msgid "Compose"
 msgstr "Compondo"
 
-#: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1049
+#: src/prefs_account.c:753
+#: src/prefs_common.c:1043
 msgid "Privacy"
 msgstr "Privacidade"
 
-#: src/prefs_account.c:743
+#: src/prefs_account.c:757
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:746
+#: src/prefs_account.c:760
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avançadas"
 
-#: src/prefs_account.c:824
+#: src/prefs_account.c:839
 msgid "Name of account"
 msgstr "Nome desta conta"
 
-#: src/prefs_account.c:833
+#: src/prefs_account.c:848
 msgid "Set as default"
 msgstr "Definir como padrão"
 
-#: src/prefs_account.c:837
+#: src/prefs_account.c:852
 msgid "Personal information"
 msgstr "Informações pessoais"
 
-#: src/prefs_account.c:846
+#: src/prefs_account.c:861
 msgid "Full name"
 msgstr "Nome completo"
 
-#: src/prefs_account.c:852
+#: src/prefs_account.c:867
 msgid "Mail address"
 msgstr "Endereço de e-mail"
 
-#: src/prefs_account.c:858
+#: src/prefs_account.c:873
 msgid "Organization"
 msgstr "Organização"
 
-#: src/prefs_account.c:882
+#: src/prefs_account.c:897
 msgid "Server information"
 msgstr "Informações do servidor"
 
-#: src/prefs_account.c:903
+#: src/prefs_account.c:918
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (normal)"
 
-#: src/prefs_account.c:905
+#: src/prefs_account.c:920
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (autent. APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
+#: src/prefs_account.c:922
+#: src/prefs_account.c:1806
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:909
+#: src/prefs_account.c:924
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:911
+#: src/prefs_account.c:926
 msgid "None (local)"
 msgstr "Nenhuma (local)"
 
-#: src/prefs_account.c:931
+#: src/prefs_account.c:946
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Este servidor requer autenticação"
 
-#: src/prefs_account.c:975
+#: src/prefs_account.c:953
+#, fuzzy
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Método de Autenticação"
+
+#: src/prefs_account.c:998
 msgid "News server"
 msgstr "Servidor de News"
 
-#: src/prefs_account.c:981
+#: src/prefs_account.c:1004
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Servidor para recebimento"
 
-#: src/prefs_account.c:987
+#: src/prefs_account.c:1010
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Arquivo de mailbox local"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:994
+#: src/prefs_account.c:1017
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "Servidor SMTP (para enviar)"
 
-#: src/prefs_account.c:1002
+#: src/prefs_account.c:1025
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Utilizar comando mail ao invés do servidor SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1011
+#: src/prefs_account.c:1034
 msgid "command to send mails"
 msgstr "comando para enviar mensagens"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
+#: src/prefs_account.c:1041
+#: src/prefs_account.c:1381
 msgid "User ID"
 msgstr "ID do Usuário"
 
-#: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
+#: src/prefs_account.c:1047
+#: src/prefs_account.c:1390
 msgid "Password"
 msgstr "Senha"
 
-#: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
+#: src/prefs_account.c:1119
+#: src/prefs_account.c:1789
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1098
+#: src/prefs_account.c:1127
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Eliminar mensagens recebidas do servidor"
 
-#: src/prefs_account.c:1109
+#: src/prefs_account.c:1138
 msgid "Remove after"
 msgstr "Remover após"
 
-#: src/prefs_account.c:1118
+#: src/prefs_account.c:1147
 msgid "days"
 msgstr "dias"
 
-#: src/prefs_account.c:1135
+#: src/prefs_account.c:1164
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 dias: apagadar imediatamente)"
 
-#: src/prefs_account.c:1142
+#: src/prefs_account.c:1171
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Receber todas as mensagens"
 
-#: src/prefs_account.c:1144
-msgid "Use filtering rules with Selective Download"
-msgstr "Utilizar regras de filtragem com o Download Seletivo"
-
-#: src/prefs_account.c:1146
-msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
-msgstr "Apagar mensagens após receber via Download Seletivo"
-
-#: src/prefs_account.c:1152
+#: src/prefs_account.c:1177
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Recebendo limite de tamanho"
 
-#: src/prefs_account.c:1166
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Filtrar mensagens ao receber"
+#: src/prefs_account.c:1184
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1174
+#: src/prefs_account.c:1196
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Caixa de entrada para essa conta"
 
-#: src/prefs_account.c:1197
+#: src/prefs_account.c:1219
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(Mensagens não filtradas serão armazenadas nessa pasta)"
 
-#: src/prefs_account.c:1204
+#: src/prefs_account.c:1224
+#, fuzzy
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr ""
+"Número máximo de artigos a receber\n"
+"(não há limite se o valor for 0)"
+
+#: src/prefs_account.c:1243
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr "ilimitado se 0 for especificado"
+
+#: src/prefs_account.c:1249
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Filtrar mensagens ao receber"
+
+#: src/prefs_account.c:1253
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "`Receber todas' também verifica mensagens dessa conta"
 
-#: src/prefs_account.c:1258
+#: src/prefs_account.c:1309
 msgid "Add Date"
 msgstr "Adicionar Data"
 
-#: src/prefs_account.c:1259
+#: src/prefs_account.c:1310
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Gerar ID de mensagem"
 
-#: src/prefs_account.c:1266
+#: src/prefs_account.c:1317
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Adicionar cabeçalho do usuário"
 
-#: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2386 src/prefs_common.c:2411
+#: src/prefs_account.c:1319
+#: src/prefs_common.c:2418
+#: src/prefs_common.c:2443
 msgid " Edit... "
 msgstr " Editar... "
 
-#: src/prefs_account.c:1278
+#: src/prefs_account.c:1329
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autenticação do usuário"
 
-#: src/prefs_account.c:1286
+#: src/prefs_account.c:1337
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP com autenticação (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1301
+#: src/prefs_account.c:1352
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Método de Autenticação"
 
-#: src/prefs_account.c:1311
+#: src/prefs_account.c:1362
+#: src/prefs_common.c:1465
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automática"
 
-#: src/prefs_account.c:1361
+#: src/prefs_account.c:1412
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
@@ -4208,194 +4999,218 @@ msgstr ""
 "Se você deixar estes campos em branco, será utilizado\n"
 "o mesmo usuário e senha de recebimento de mensagens."
 
-#: src/prefs_account.c:1370
+#: src/prefs_account.c:1421
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Autenticar via POP3 antes de enviar"
 
-#: src/prefs_account.c:1385
+#: src/prefs_account.c:1436
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Tempo de espera para autenticação POP: "
 
-#: src/prefs_account.c:1394
+#: src/prefs_account.c:1445
 msgid "minutes"
 msgstr "minuto(s)"
 
-#: src/prefs_account.c:1436
-msgid "Signature file"
-msgstr "Arquivo de assinatura"
+#: src/prefs_account.c:1492
+#: src/prefs_account.c:1537
+#: src/toolbar.c:409
+msgid "Signature"
+msgstr "Assinatura"
+
+#: src/prefs_account.c:1500
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Inserir assinatura automaticamente"
 
-#: src/prefs_account.c:1444
+#: src/prefs_account.c:1505
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Separador de assinatura"
+
+#: src/prefs_account.c:1527
+#, fuzzy
+msgid "Command output"
+msgstr "Comando"
+
+#: src/prefs_account.c:1545
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticamente definir os seguintes endereços"
 
-#. to
-#: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1706
+#: src/prefs_account.c:1554
+#: src/prefs_matcher.c:143
+#: src/prefs_matcher.c:1708
 #: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1466
+#: src/prefs_account.c:1567
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1479
+#: src/prefs_account.c:1580
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Responder para"
 
-#: src/prefs_account.c:1531
+#: src/prefs_account.c:1635
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Criptografar mensagens como padrão"
 
-#: src/prefs_account.c:1533
+#: src/prefs_account.c:1637
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Assinar mensagens como padrão"
 
-#: src/prefs_account.c:1535
+#: src/prefs_account.c:1639
 msgid "Default mode"
 msgstr "Modp Padrão"
 
-#: src/prefs_account.c:1543
+#: src/prefs_account.c:1647
 msgid "Use PGP/MIME"
 msgstr "Utilizar PGP/MIME"
 
-#: src/prefs_account.c:1552
+#: src/prefs_account.c:1656
 msgid "Use Inline"
 msgstr "Utilizar modo Inline"
 
-#: src/prefs_account.c:1562
+#: src/prefs_account.c:1666
 msgid "Sign key"
 msgstr "Chave de assinatura"
 
-#: src/prefs_account.c:1570
+#: src/prefs_account.c:1674
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Utilizar chave padrão do GnuPG"
 
-#: src/prefs_account.c:1579
+#: src/prefs_account.c:1683
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Selecionar chave pelo end. de email"
 
-#: src/prefs_account.c:1588
+#: src/prefs_account.c:1692
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Selecionar chave manualmente"
 
-#: src/prefs_account.c:1604
+#: src/prefs_account.c:1708
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Usuário ou KeyId:"
 
-#: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
-#: src/prefs_account.c:1744
+#: src/prefs_account.c:1797
+#: src/prefs_account.c:1814
+#: src/prefs_account.c:1830
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Não Utilizar SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1696
+#: src/prefs_account.c:1800
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Utilizar SSL para conexão POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1699 src/prefs_account.c:1716 src/prefs_account.c:1750
+#: src/prefs_account.c:1803
+#: src/prefs_account.c:1820
+#: src/prefs_account.c:1854
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Utilizar comando STARTTLS para iniciar sessão SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1713
+#: src/prefs_account.c:1817
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Utilizar SSL para conexão IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1719
+#: src/prefs_account.c:1823
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1734
+#: src/prefs_account.c:1838
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Utilizar SSL conexão NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1736
+#: src/prefs_account.c:1840
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Enviar (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1747
+#: src/prefs_account.c:1848
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr "Não use SSL (mas, se necessario, use STARTTLS)"
+
+#: src/prefs_account.c:1851
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Utilizar SSL para o servidor SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1872
+#: src/prefs_account.c:1975
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Porta do servidor SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1878
+#: src/prefs_account.c:1981
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Porta do servidor POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1884
+#: src/prefs_account.c:1987
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Porta do servidor IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1890
+#: src/prefs_account.c:1993
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Porta do servidor NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1895
+#: src/prefs_account.c:1998
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Nome do domínio"
 
-#: src/prefs_account.c:1905
-msgid "Tunnel command to open connection"
-msgstr "Comando para abrir conexão via Tunel SSL"
+#: src/prefs_account.c:2008
+#, fuzzy
+msgid "Use command to communicate with server"
+msgstr "Utilizar comando mail ao invés do servidor SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1913
+#: src/prefs_account.c:2016
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Marcar mensagens multiplas (cross-posted) como lidas e com a cor:"
 
-#: src/prefs_account.c:1937
+#: src/prefs_account.c:2030
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Pasta no servidor IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:1991
+#: src/prefs_account.c:2084
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Salvar mensagens enviadas em"
 
-#: src/prefs_account.c:1993
+#: src/prefs_account.c:2086
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Salvar Rascunhos de mensagens em"
 
-#: src/prefs_account.c:1995
+#: src/prefs_account.c:2088
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Salvar mensagens apagadas em"
 
-#: src/prefs_account.c:2059
+#: src/prefs_account.c:2152
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nome da Conta não foi especificado."
 
-#: src/prefs_account.c:2063
+#: src/prefs_account.c:2156
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Endereço de e-mail não especificado."
 
-#: src/prefs_account.c:2068
+#: src/prefs_account.c:2161
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Servidor SMTP não especificado."
 
-#: src/prefs_account.c:2073
+#: src/prefs_account.c:2166
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "UserID não especificada."
 
-#: src/prefs_account.c:2078
+#: src/prefs_account.c:2171
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "Servidor POP3 não especificado."
 
-#: src/prefs_account.c:2083
+#: src/prefs_account.c:2176
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "Servidor IMAP4 não especificado."
 
-#: src/prefs_account.c:2088
+#: src/prefs_account.c:2181
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Servidor NNTP não especificado."
 
-#: src/prefs_account.c:2094
+#: src/prefs_account.c:2187
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "nome da mailbox local não informado."
 
-#: src/prefs_account.c:2100
+#: src/prefs_account.c:2193
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "comando de mail não informado."
 
-#: src/prefs_account.c:2187
+#: src/prefs_account.c:2277
 msgid ""
 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
@@ -4405,83 +5220,64 @@ msgstr ""
 "Inline para criptografar mensagens. Não é de acordo\n"
 "com a RFC 3156 - Segurança MIME com OpenPGP."
 
-#: src/prefs_actions.c:298
+#: src/prefs_actions.c:167
 msgid "Actions configuration"
 msgstr "Configuração de ações"
 
-#: src/prefs_actions.c:320 src/prefs_actions.c:1797
+#: src/prefs_actions.c:189
 msgid "Menu name:"
 msgstr "Nome do menu: "
 
-#: src/prefs_actions.c:329 src/prefs_actions.c:1800
+#: src/prefs_actions.c:198
 msgid "Command line:"
 msgstr "Linha de comando: "
 
-#: src/prefs_actions.c:358 src/prefs_filtering.c:531 src/prefs_matcher.c:563
-#: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:781
-msgid "  Replace  "
+#: src/prefs_actions.c:227
+#, fuzzy
+msgid " Replace "
 msgstr " Substituir "
 
-#: src/prefs_actions.c:371
+#: src/prefs_actions.c:240
 msgid " Syntax help "
 msgstr " Ajuda da Sintaxe "
 
-#: src/prefs_actions.c:390
+#: src/prefs_actions.c:259
 msgid "Current actions"
 msgstr "Ações atuais"
 
-#: src/prefs_actions.c:641
-#, c-format
-msgid "Could not get message file %d"
-msgstr "Não foi possível ler o arquivo da mensagem %d"
-
-#: src/prefs_actions.c:662 src/prefs_actions.c:667
-msgid "Could not get message file."
-msgstr "Não foi possível ler o arquivo da mensagem."
-
-#: src/prefs_actions.c:675
-msgid "Could not get message part."
-msgstr "Não foi possível obter o trecho da mensagem."
-
-#: src/prefs_actions.c:681
-msgid "No message part selected."
-msgstr "Nenhum trecho da mensagem selecionado."
-
-#: src/prefs_actions.c:685
-msgid "No message file selected."
-msgstr "Nenhum arquivo de mensagem selecionado."
-
-#: src/prefs_actions.c:704
-msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Não pude obter partes da mensagem múltipla"
-
-#: src/prefs_actions.c:726 src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:872
-#: src/prefs_filtering.c:895 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
-#: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
+#: src/prefs_actions.c:382
+#: src/prefs_filtering.c:806
+#: src/prefs_filtering.c:868
+#: src/prefs_filtering.c:891
+#: src/prefs_matcher.c:687
+#: src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_scoring.c:444
+#: src/prefs_scoring.c:475
+#: src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(Novo)"
 
-#: src/prefs_actions.c:772
+#: src/prefs_actions.c:428
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Nome do menu não foi definido."
 
-#: src/prefs_actions.c:777
+#: src/prefs_actions.c:433
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "Dois pontos ':' não é um caractere válido."
 
-#: src/prefs_actions.c:787
+#: src/prefs_actions.c:443
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "Nome do menu é muito longo."
 
-#: src/prefs_actions.c:796
+#: src/prefs_actions.c:452
 msgid "Command line not set."
 msgstr "Linha de comando não informada."
 
-#: src/prefs_actions.c:801
+#: src/prefs_actions.c:457
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "Nome do menu e comando muito longos."
 
-#: src/prefs_actions.c:806
+#: src/prefs_actions.c:462
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -4492,211 +5288,216 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "possui um erro na sintaxe."
 
-#: src/prefs_actions.c:867
+#: src/prefs_actions.c:523
 msgid "Delete action"
 msgstr "Apagar ação"
 
-#: src/prefs_actions.c:868
+#: src/prefs_actions.c:524
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Você realmente deseja apagar esta ação?"
 
-#: src/prefs_actions.c:1073
-#, c-format
-msgid ""
-"The selected action cannot be used in the compose window\n"
-"because it contains %%f, %%F or %%p."
-msgstr ""
-"A ação selecionada não pode ser utilizada na janela de composição porque\n"
-"contém %%f, %%F ou %%p."
-
-#: src/prefs_actions.c:1271
-#, c-format
-msgid ""
-"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Comando não pode ser executado. Erro ao criar pipe.\n"
-"%s"
-
-#. Fork error
-#: src/prefs_actions.c:1356
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not fork to execute the following command:\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Não foi possível criar um 'fork' para executar este comando.\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#: src/prefs_actions.c:1586
-#, c-format
-msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr "--- Executando: %s\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:1590
-#, c-format
-msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr "--- Finalizando: %s\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:1624
-msgid "Action's input/output"
-msgstr "Ações de entrada/saída"
-
-#: src/prefs_actions.c:1670
-msgid " Send "
-msgstr " Enviar "
-
-#: src/prefs_actions.c:1681
-msgid "Abort"
-msgstr "Cancelar"
+#: src/prefs_actions.c:638
+msgid "MENU NAME:"
+msgstr "MENU NAME:"
 
-#: src/prefs_actions.c:1798
-msgid "   Use / in menu name to make submenus."
+#: src/prefs_actions.c:639
+#, fuzzy
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr "   Use / no nome do menu para gerar sub-menus."
 
-#: src/prefs_actions.c:1801
-msgid "* Begin with:"
+#: src/prefs_actions.c:641
+msgid "COMMAND LINE:"
+msgstr "COMMAND LINE:"
+
+#: src/prefs_actions.c:642
+#, fuzzy
+msgid "Begin with:"
 msgstr "* Iniciar com:"
 
-#: src/prefs_actions.c:1802
-msgid "     | to send message body or selection to command"
+#: src/prefs_actions.c:643
+#, fuzzy
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr "     | para enviar corpo da mensagem ou seleção para o comando"
 
-#: src/prefs_actions.c:1803
-msgid "     > to send user provided text to command"
+#: src/prefs_actions.c:644
+#, fuzzy
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr "     > para enviar o texto do usuario para o comando"
 
-#: src/prefs_actions.c:1804
-msgid "     * to send user provided hidden text to command"
+#: src/prefs_actions.c:645
+#, fuzzy
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr "     * para enviar o texto invisivel do usuario para o comando"
 
-#: src/prefs_actions.c:1805
-msgid "* End with:"
+#: src/prefs_actions.c:646
+#, fuzzy
+msgid "End with:"
 msgstr "* Terminar com:"
 
-#: src/prefs_actions.c:1806
-msgid "     | to replace message body or selection with command output"
-msgstr ""
-"     | para substituir o corpo da mensagem ou seleção com saída do comando"
+#: src/prefs_actions.c:647
+#, fuzzy
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgstr "     | para substituir o corpo da mensagem ou seleção com saída do comando"
 
-#: src/prefs_actions.c:1807
-msgid "     > to insert command's output without replacing old text"
+#: src/prefs_actions.c:648
+#, fuzzy
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr "     > para inserir a saída do comando sem substituir texto antigo"
 
-#: src/prefs_actions.c:1808
-msgid "     & to run command asynchronously"
+#: src/prefs_actions.c:649
+#, fuzzy
+msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "     & executa o comando em modo assincrono"
 
-#: src/prefs_actions.c:1809
-msgid "* Use:"
+#: src/prefs_actions.c:650
+#, fuzzy
+msgid "Use:"
 msgstr "* Use:"
 
-#: src/prefs_actions.c:1810
-#, c-format
-msgid "     %f for message file name"
-msgstr "     %f para arquivo de mensagem"
+#: src/prefs_actions.c:651
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1811
-#, c-format
-msgid "     %F for the list of the file names of selected messages"
+#: src/prefs_actions.c:652
+#, fuzzy
+msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr "     %F para a lista de nomes dos arquivos das mensagens selecionadas"
 
-#: src/prefs_actions.c:1812
-#, c-format
-msgid "     %p for the selected message MIME part."
+#: src/prefs_actions.c:653
+#, fuzzy
+msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr "     %p para a parte MIME selecionada da mensagem."
 
-#: src/prefs_actions.c:1820 src/prefs_matcher.c:1721 src/quote_fmt.c:75
+#: src/prefs_actions.c:654
+msgid "for a user provided argument"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:655
+msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:656
+#, fuzzy
+msgid "for the text selection"
+msgstr "Seleção de fonte"
+
+#: src/prefs_actions.c:664
+#: src/prefs_matcher.c:1723
+#: src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Descrição dos símbolos"
 
-#: src/prefs_common.c:1015
+#: src/prefs_common.c:1009
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Preferências comuns"
 
-#: src/prefs_common.c:1039
+#: src/prefs_common.c:1033
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "Verificação Ortográfica"
 
-#: src/prefs_common.c:1042
+#: src/prefs_common.c:1036
 msgid "Quote"
 msgstr "Citação"
 
-#: src/prefs_common.c:1044
+#: src/prefs_common.c:1038
 msgid "Display"
 msgstr "Exibir"
 
-#: src/prefs_common.c:1046
+#: src/prefs_common.c:1040
 msgid "Message"
 msgstr "Mensagem"
 
-#: src/prefs_common.c:1054 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1048
+#: src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "Outros"
 
-#: src/prefs_common.c:1103 src/prefs_common.c:1318
+#: src/prefs_common.c:1100
+#: src/prefs_common.c:1325
 msgid "External program"
 msgstr "Programa externo"
 
-#: src/prefs_common.c:1112
+#: src/prefs_common.c:1109
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Usar programa externo para incorporar mensagens"
 
-#: src/prefs_common.c:1119 src/prefs_common.c:1333
+#: src/prefs_common.c:1116
+#: src/prefs_common.c:1340
 msgid "Command"
 msgstr "Comando"
 
-#: src/prefs_common.c:1133
+#: src/prefs_common.c:1130
 msgid "Local spool"
 msgstr "Spool local"
 
-#: src/prefs_common.c:1144
+#: src/prefs_common.c:1141
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Incorporar do spool"
 
-#: src/prefs_common.c:1146
+#: src/prefs_common.c:1143
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Filtrar ao incorporar"
 
-#: src/prefs_common.c:1154
+#: src/prefs_common.c:1151
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Diretório de spool"
 
-#: src/prefs_common.c:1172
+#: src/prefs_common.c:1169
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Verificação automática de novas mensagens"
 
-#: src/prefs_common.c:1174
+#: src/prefs_common.c:1171
 msgid "every"
 msgstr "a cada"
 
-#: src/prefs_common.c:1186
+#: src/prefs_common.c:1183
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minuto(s)"
 
-#: src/prefs_common.c:1195
+#: src/prefs_common.c:1192
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Verificar o correio ao iniciar"
 
-#: src/prefs_common.c:1197
+#: src/prefs_common.c:1194
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Atualizar todas as pastas ao receber mensagens"
 
-#: src/prefs_common.c:1200
+#: src/prefs_common.c:1202
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Exibir diálogo de recebimento"
+
+#: src/prefs_common.c:1212
+#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:2745
+msgid "Always"
+msgstr "Sempre"
+
+#: src/prefs_common.c:1213
+msgid "Only if a window is active"
+msgstr "Somente se uma janela estiver ativa"
+
+#: src/prefs_common.c:1215
+#: src/prefs_common.c:1377
+msgid "Never"
+msgstr "Nunca"
+
+#: src/prefs_common.c:1223
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Fechar janela de diálogo de recebimento ao finalizar"
+
+#: src/prefs_common.c:1225
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "Ao chegar novas mensagens, executar comando"
 
-#: src/prefs_common.c:1210
+#: src/prefs_common.c:1235
 msgid "after autochecking"
 msgstr "após verificação automática"
 
-#: src/prefs_common.c:1212
+#: src/prefs_common.c:1237
 msgid "after manual checking"
 msgstr "após verificação manual"
 
-#: src/prefs_common.c:1226
+#: src/prefs_common.c:1251
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -4705,131 +5506,123 @@ msgstr ""
 "Comando a ser executado:\n"
 "(utilize %d para o número de novas mensagens)"
 
-#: src/prefs_common.c:1244 src/toolbar.c:1622
-msgid "News"
-msgstr "News"
-
-#: src/prefs_common.c:1252
-msgid ""
-"Maximum number of articles to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
-msgstr ""
-"Número máximo de artigos a receber\n"
-"(não há limite se o valor for 0)"
-
-#: src/prefs_common.c:1326
+#: src/prefs_common.c:1333
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Usar programa externo para enviar"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1359
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Salvar mensagens enviadas na `Caixa de saída'"
 
-#: src/prefs_common.c:1354
+#: src/prefs_common.c:1361
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Colocar na `Fila de saída' ao falhar o envio"
 
-#: src/prefs_common.c:1360
+#: src/prefs_common.c:1367
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Exibir diálogo de envio"
+
+#: src/prefs_common.c:1385
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Conjunto de caracteres para enviar"
 
-#: src/prefs_common.c:1375
+#: src/prefs_common.c:1400
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Automático (Recomendado)"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1401
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1378
+#: src/prefs_common.c:1403
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1380
+#: src/prefs_common.c:1405
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Europeu Ocidental (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1381
+#: src/prefs_common.c:1406
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Europeu Ocidental (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1382
+#: src/prefs_common.c:1407
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Europeu Central (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1383
+#: src/prefs_common.c:1408
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Báltico (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1384
+#: src/prefs_common.c:1409
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Báltico (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1385
+#: src/prefs_common.c:1410
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Grego (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1386
+#: src/prefs_common.c:1411
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turco (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1388
+#: src/prefs_common.c:1413
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cirílico (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1390
+#: src/prefs_common.c:1415
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cirílico (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1392
+#: src/prefs_common.c:1417
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cirílico (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1393
+#: src/prefs_common.c:1418
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cirílico (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1395
+#: src/prefs_common.c:1420
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonês (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1397
+#: src/prefs_common.c:1422
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonês (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1398
+#: src/prefs_common.c:1423
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonês (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1400
+#: src/prefs_common.c:1425
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Chinês simplificado (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1401
+#: src/prefs_common.c:1426
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Chinês tradicional (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1403
+#: src/prefs_common.c:1428
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Chinês tradicional (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1404
+#: src/prefs_common.c:1429
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Chinês (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1406
+#: src/prefs_common.c:1431
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Coreano (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1407
+#: src/prefs_common.c:1432
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thai (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1408
+#: src/prefs_common.c:1433
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thai (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1417
+#: src/prefs_common.c:1443
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4837,24 +5630,34 @@ msgstr ""
 "Se `Automático' estiver selecionado, será utilizado\n"
 "o melhor formato, de acordo com o seu idioma."
 
-#: src/prefs_common.c:1544
+#: src/prefs_common.c:1455
+#, fuzzy
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "Quebrar linhas antes de enviar"
+
+#: src/prefs_common.c:1478
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
+"message body contains non-ASCII characters."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1608
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "Informe a localização dos dicionários"
 
-#. spell checker defaults
-#: src/prefs_common.c:1607
+#: src/prefs_common.c:1671
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr "Configurações globais do verificador ortográfico"
 
-#: src/prefs_common.c:1614
+#: src/prefs_common.c:1678
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Habilitar Verificador Ortográfico"
 
-#: src/prefs_common.c:1625
+#: src/prefs_common.c:1689
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "Habilitar dicionário alternativo"
 
-#: src/prefs_common.c:1627
+#: src/prefs_common.c:1691
 msgid ""
 "Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
@@ -4862,203 +5665,188 @@ msgstr ""
 "Ativar um dicionário alternativo faz com que a troca\n"
 "para o último dicionário utilizado seja mais rápida."
 
-#: src/prefs_common.c:1640
+#: src/prefs_common.c:1704
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr "Caminho dos Dicionários:"
 
-#: src/prefs_common.c:1667
+#: src/prefs_common.c:1731
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Dicionário padrão:"
 
-#. Suggestion mode
-#: src/prefs_common.c:1683
+#: src/prefs_common.c:1747
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "Modo padrão de sugestões"
 
-#. Color
-#: src/prefs_common.c:1698
+#: src/prefs_common.c:1762
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Cor para erros de grafia:"
 
-#: src/prefs_common.c:1786 src/toolbar.c:400
-msgid "Signature"
-msgstr "Assinatura"
-
-#: src/prefs_common.c:1794
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Inserir assinatura automaticamente"
-
-#: src/prefs_common.c:1799
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Separador de assinatura"
-
-#. Account autoselection
-#: src/prefs_common.c:1810
+#: src/prefs_common.c:1844
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Seleção Automática de Conta"
 
-#: src/prefs_common.c:1818
+#: src/prefs_common.c:1852
 msgid "when replying"
 msgstr "ao responder"
 
-#: src/prefs_common.c:1820
+#: src/prefs_common.c:1854
 msgid "when forwarding"
 msgstr "ao encaminhar"
 
-#: src/prefs_common.c:1822
+#: src/prefs_common.c:1856
 msgid "when re-editing"
 msgstr "ao reeditar"
 
-#: src/prefs_common.c:1829
+#: src/prefs_common.c:1863
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Botão Responder deve responder para Lista de Discussão"
 
-#: src/prefs_common.c:1832
+#: src/prefs_common.c:1866
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Iniciar automaticamente o editor externo"
 
-#: src/prefs_common.c:1839 src/prefs_filtering.c:234
+#: src/prefs_common.c:1873
+#: src/prefs_filtering.c:231
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Encaminhar como anexo"
 
-#: src/prefs_common.c:1842
+#: src/prefs_common.c:1876
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Cursor em formato de Bloco"
 
-#: src/prefs_common.c:1845
+#: src/prefs_common.c:1879
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Manter o cabeçalho original 'De' ao redirecionar"
 
-#: src/prefs_common.c:1853
+#: src/prefs_common.c:1887
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "Salvar na pasta de Rascunho a cada "
 
-#: src/prefs_common.c:1860 src/prefs_common.c:1905
+#: src/prefs_common.c:1894
+#: src/prefs_common.c:1939
 msgid "characters"
 msgstr "caracteres"
 
-#: src/prefs_common.c:1868
+#: src/prefs_common.c:1902
 msgid "Undo level"
 msgstr "Níveis de 'desfazer'"
 
-#. line-wrapping
-#: src/prefs_common.c:1881
+#: src/prefs_common.c:1915
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "Quebra de linha da Mensagem"
 
-#: src/prefs_common.c:1893
+#: src/prefs_common.c:1927
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Inserir quebra de linhas em"
 
-#: src/prefs_common.c:1913
+#: src/prefs_common.c:1947
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Quebrar citação"
 
-#: src/prefs_common.c:1915
+#: src/prefs_common.c:1949
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Quebrar linhas na entrada"
 
-#: src/prefs_common.c:1918
+#: src/prefs_common.c:1952
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Quebrar linhas antes de enviar"
 
-#: src/prefs_common.c:1921
+#: src/prefs_common.c:1955
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "Quebra de linha inteligente (EXPERIMENTAL)"
 
-#. reply
-#: src/prefs_common.c:1989
+#: src/prefs_common.c:2021
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Responder para todos com citação por padrão"
 
-#: src/prefs_common.c:1991
+#: src/prefs_common.c:2023
 msgid "Reply format"
 msgstr "Formato de resposta"
 
-#: src/prefs_common.c:2006 src/prefs_common.c:2045
+#: src/prefs_common.c:2038
+#: src/prefs_common.c:2077
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Marcador de citação"
 
-#. forward
-#: src/prefs_common.c:2030
+#: src/prefs_common.c:2062
 msgid "Forward format"
 msgstr "Formato de reenvio"
 
-#: src/prefs_common.c:2074
+#: src/prefs_common.c:2106
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Descrição dos símbolos "
 
-#. quote chars
-#: src/prefs_common.c:2082
+#: src/prefs_common.c:2114
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "Caracteres de Citação (Quoting)"
 
-#: src/prefs_common.c:2097
+#: src/prefs_common.c:2129
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Tratar esses caracteres como marcas de citação: "
 
-#: src/prefs_common.c:2147
+#: src/prefs_common.c:2179
 msgid "Font"
 msgstr "Fonte"
 
-#: src/prefs_common.c:2176
+#: src/prefs_common.c:2208
 msgid "Small"
 msgstr "Pequeno"
 
-#: src/prefs_common.c:2195
+#: src/prefs_common.c:2227
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: src/prefs_common.c:2214
+#: src/prefs_common.c:2246
 msgid "Bold"
 msgstr "Negrito"
 
-#: src/prefs_common.c:2239
+#: src/prefs_common.c:2271
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Traduzir cabeçalhos (como `De:', `Assunto:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2242
+#: src/prefs_common.c:2274
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Exibir número de mensagens não lidas ao lado do nome da pasta"
 
-#: src/prefs_common.c:2251
+#: src/prefs_common.c:2283
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Abreviar nomes de newsgroup maiores que"
 
-#: src/prefs_common.c:2266
+#: src/prefs_common.c:2298
 msgid "letters"
 msgstr "letras"
 
-#. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:2272
+#: src/prefs_common.c:2304
 msgid "Summary View"
 msgstr "Visualização do resumo"
 
-#: src/prefs_common.c:2281
+#: src/prefs_common.c:2313
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Mostrar o destinatário no campo `De' se o remetente for você"
 
-#: src/prefs_common.c:2284
+#: src/prefs_common.c:2316
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Exibir remetente utilizando o Livro de endereços"
 
-#: src/prefs_common.c:2286
-msgid "Expand threads"
-msgstr "Expandir threads"
+#: src/prefs_common.c:2319
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2294 src/prefs_common.c:3227 src/prefs_common.c:3265
+#: src/prefs_common.c:2327
+#: src/prefs_common.c:3187
+#: src/prefs_common.c:3225
 msgid "Date format"
 msgstr "Formato de data"
 
-#: src/prefs_common.c:2316
+#: src/prefs_common.c:2349
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " Definir elementos visíveis de cabeçalho... "
 
-#: src/prefs_common.c:2381
+#: src/prefs_common.c:2413
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Permitir cores na mensagem"
 
-#: src/prefs_common.c:2396
+#: src/prefs_common.c:2428
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
@@ -5066,71 +5854,68 @@ msgstr ""
 "Exibir caracteres de 2-bytes com caracteres \n"
 "de 1-byte (somente Japonês)"
 
-#: src/prefs_common.c:2402
+#: src/prefs_common.c:2434
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Exibir cabeçalhos antes da mensagem"
 
-#: src/prefs_common.c:2409
+#: src/prefs_common.c:2441
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Cabeçalhos pequenos na visualização da mensagem"
 
-#: src/prefs_common.c:2431
+#: src/prefs_common.c:2463
 msgid "Line space"
 msgstr "Linha de espaço"
 
-#: src/prefs_common.c:2445 src/prefs_common.c:2485
+#: src/prefs_common.c:2477
+#: src/prefs_common.c:2517
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "pixel(s)"
 
-#: src/prefs_common.c:2450
+#: src/prefs_common.c:2482
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Deixar espaço do cabeçalho"
 
-#: src/prefs_common.c:2452
+#: src/prefs_common.c:2484
 msgid "Scroll"
 msgstr "Deslocamento"
 
-#: src/prefs_common.c:2459
+#: src/prefs_common.c:2491
 msgid "Half page"
 msgstr "Meia página"
 
-#: src/prefs_common.c:2465
+#: src/prefs_common.c:2497
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Deslocamento suave"
 
-#: src/prefs_common.c:2471
+#: src/prefs_common.c:2503
 msgid "Step"
 msgstr "Passos"
 
-#: src/prefs_common.c:2496
-msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "Exibir imagens anexadas automaticamente"
-
-#: src/prefs_common.c:2499
-msgid "Resize attached images"
-msgstr "Redimensionar imagens anexadas"
+#: src/prefs_common.c:2528
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr "Mostrar descrições dos anexos (melhor que nomes)"
 
-#: src/prefs_common.c:2545
+#: src/prefs_common.c:2574
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Verificar automaticamente as assinaturas"
 
-#: src/prefs_common.c:2548
+#: src/prefs_common.c:2577
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Resultado da verificação da assinatura em nova janela"
 
-#: src/prefs_common.c:2551
+#: src/prefs_common.c:2580
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Salvar temporariamente a senha"
 
-#: src/prefs_common.c:2566
+#: src/prefs_common.c:2595
 msgid "Expire after"
 msgstr "Remover após"
 
-#: src/prefs_common.c:2579
+#: src/prefs_common.c:2608
 msgid "minute(s) "
 msgstr "minuto(s)"
 
-#: src/prefs_common.c:2592
+#: src/prefs_common.c:2621
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
@@ -5138,35 +5923,36 @@ msgstr ""
 "(Se for definido '0', a senha será armazenada\n"
 "durante toda a sessão)"
 
-#: src/prefs_common.c:2602
+#: src/prefs_common.c:2631
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Capturar digitação ao informar senha"
 
-#: src/prefs_common.c:2607
+#: src/prefs_common.c:2636
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Exibir advertência ao iniciar se o GnuPG não estiver funcionando"
 
-#: src/prefs_common.c:2675
-msgid "Open messages in summary with cursor keys"
+#: src/prefs_common.c:2698
+#, fuzzy
+msgid "Always open messages in summary when selected"
 msgstr "Abrir mensagens no sumário com teclas de cursor"
 
-#: src/prefs_common.c:2679
+#: src/prefs_common.c:2702
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Abrir a primeira mensagem não lida ao abrir uma pasta"
 
-#: src/prefs_common.c:2683
+#: src/prefs_common.c:2706
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr "Somente marcar mensagem como lida ao abrir em nova janela"
 
-#: src/prefs_common.c:2687
+#: src/prefs_common.c:2710
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Ir para a `Caixa de entrada' após receber mensagens"
 
-#: src/prefs_common.c:2695
+#: src/prefs_common.c:2718
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Executar imediatamente ao mover/apagar mensagens"
 
-#: src/prefs_common.c:2702
+#: src/prefs_common.c:2725
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5174,292 +5960,254 @@ msgstr ""
 "(As mensagens serão apenas marcadas se \n"
 "esta opção estiver desativada)"
 
-#: src/prefs_common.c:2708
-msgid "Dialogs"
-msgstr "Dialogos"
-
-#. Next Unread Message Dialog
-#: src/prefs_common.c:2722
+#: src/prefs_common.c:2736
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Exibir aviso se não há mais mensagens não-lidas"
 
-#: src/prefs_common.c:2736 src/prefs_common.c:2757 src/prefs_common.c:2774
-msgid "Always"
-msgstr "Sempre"
-
-#: src/prefs_common.c:2737
+#: src/prefs_common.c:2746
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Assumir 'Sim'"
 
-#: src/prefs_common.c:2739
+#: src/prefs_common.c:2748
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Assumir 'Não'"
 
-#: src/prefs_common.c:2744
-msgid "Show send dialog"
-msgstr "Exibir diálogo de envio"
-
-#: src/prefs_common.c:2758 src/prefs_common.c:2777
-msgid "Never"
-msgstr "Nunca"
-
-#: src/prefs_common.c:2762
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Exibir diálogo de recebimento"
-
-#: src/prefs_common.c:2775
-msgid "Only if a window is active"
-msgstr "Somente se uma janela estiver ativa"
-
-#: src/prefs_common.c:2785
-msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr "Fechar janela de diálogo de recebimento ao finalizar"
-
-#: src/prefs_common.c:2792
+#: src/prefs_common.c:2757
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " Definir comportamento das teclas... "
 
-#: src/prefs_common.c:2798
+#: src/prefs_common.c:2763
 msgid "Icon theme"
 msgstr " Conjunto de Ícones (Theme)"
 
-#: src/prefs_common.c:2881
+#: src/prefs_common.c:2841
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Comandos externos (%s será sustituido pelo nome do arquivo / URL)"
 
-#: src/prefs_common.c:2890
+#: src/prefs_common.c:2850
 msgid "Web browser"
 msgstr "Web browser"
 
-#: src/prefs_common.c:2915 src/summaryview.c:3476
-msgid "Print"
-msgstr "Imprimir"
-
-#: src/prefs_common.c:2926 src/toolbar.c:402
+#: src/prefs_common.c:2886
+#: src/toolbar.c:411
 msgid "Editor"
 msgstr "Editor"
 
-#: src/prefs_common.c:2956
+#: src/prefs_common.c:2916
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Copiar endereço para destino ao fazer um duplo-clique"
 
-#. Clip Log
-#: src/prefs_common.c:2959
+#: src/prefs_common.c:2919
 msgid "Log Size"
 msgstr "Tamanho do log"
 
-#: src/prefs_common.c:2966
+#: src/prefs_common.c:2926
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Reduzir o tamanho do Log"
 
-#: src/prefs_common.c:2971
+#: src/prefs_common.c:2931
 msgid "Log window length"
 msgstr "Tamanho da janela do Log"
 
-#: src/prefs_common.c:2980
+#: src/prefs_common.c:2940
 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
 msgstr "(0 para desativar o log na janela de log)"
 
-#. SSL
-#: src/prefs_common.c:2988
+#: src/prefs_common.c:2948
 msgid "Security"
 msgstr "Segurança"
 
-#: src/prefs_common.c:2995
+#: src/prefs_common.c:2955
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "Perguntar antes de aceitar certificados SSL"
 
-#. On Exit
-#: src/prefs_common.c:3003
+#: src/prefs_common.c:2963
 msgid "On exit"
 msgstr "Ao sair"
 
-#: src/prefs_common.c:3011
+#: src/prefs_common.c:2971
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Confirmar ao sair"
 
-#: src/prefs_common.c:3018
+#: src/prefs_common.c:2978
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Esvaziar Lixeira ao sair"
 
-#: src/prefs_common.c:3020
+#: src/prefs_common.c:2980
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Perguntar antes de esvaziar"
 
-#: src/prefs_common.c:3024
+#: src/prefs_common.c:2984
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Alertar se há mensagens em espera"
 
-#: src/prefs_common.c:3203
+#: src/prefs_common.c:3163
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "nome do dia da semana abreviado"
 
-#: src/prefs_common.c:3204
+#: src/prefs_common.c:3164
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "nome do dia da semana completo"
 
-#: src/prefs_common.c:3205
+#: src/prefs_common.c:3165
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "nome do mês abreviado"
 
-#: src/prefs_common.c:3206
+#: src/prefs_common.c:3166
 msgid "the full month name"
 msgstr "nome do mês completo"
 
-#: src/prefs_common.c:3207
+#: src/prefs_common.c:3167
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "data e hora padrão (pela localização)"
 
-#: src/prefs_common.c:3208
+#: src/prefs_common.c:3168
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "século (ano/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3209
+#: src/prefs_common.c:3169
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "dia do mês como número"
 
-#: src/prefs_common.c:3210
+#: src/prefs_common.c:3170
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "hora (24h)"
 
-#: src/prefs_common.c:3211
+#: src/prefs_common.c:3171
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "hora (12h)"
 
-#: src/prefs_common.c:3212
+#: src/prefs_common.c:3172
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "dia do ano como número"
 
-#: src/prefs_common.c:3213
+#: src/prefs_common.c:3173
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "mês como número"
 
-#: src/prefs_common.c:3214
+#: src/prefs_common.c:3174
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "minutos"
 
-#: src/prefs_common.c:3215
+#: src/prefs_common.c:3175
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "se AM ou PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3216
+#: src/prefs_common.c:3176
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "segundos"
 
-#: src/prefs_common.c:3217
+#: src/prefs_common.c:3177
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "dia do mês como número"
 
-#: src/prefs_common.c:3218
+#: src/prefs_common.c:3178
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "data (padrão da localização)"
 
-#: src/prefs_common.c:3219
+#: src/prefs_common.c:3179
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "dois últimos dígitos do ano"
 
-#: src/prefs_common.c:3220
+#: src/prefs_common.c:3180
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ano"
 
-#: src/prefs_common.c:3221
+#: src/prefs_common.c:3181
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "abreviação da `Zona de Horário'"
 
-#: src/prefs_common.c:3242
+#: src/prefs_common.c:3202
 msgid "Specifier"
 msgstr "Especificador"
 
-#: src/prefs_common.c:3243
-msgid "Description"
-msgstr "Descrição"
-
-#: src/prefs_common.c:3282
+#: src/prefs_common.c:3242
 msgid "Example"
 msgstr "Exemplo"
 
-#: src/prefs_common.c:3371
+#: src/prefs_common.c:3331
 msgid "Set message colors"
 msgstr "Definir coloração para mensagens"
 
-#: src/prefs_common.c:3379
+#: src/prefs_common.c:3339
 msgid "Colors"
 msgstr "Cores"
 
-#: src/prefs_common.c:3426
+#: src/prefs_common.c:3386
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Texto citado - 1o. nível"
 
-#: src/prefs_common.c:3432
+#: src/prefs_common.c:3392
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Texto citado - 2o. nível"
 
-#: src/prefs_common.c:3438
+#: src/prefs_common.c:3398
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Texto citado - 3o. nível"
 
-#: src/prefs_common.c:3444
+#: src/prefs_common.c:3404
 msgid "URI link"
 msgstr "Links (URL's)"
 
-#: src/prefs_common.c:3450
+#: src/prefs_common.c:3410
 msgid "Target folder"
 msgstr "Pasta de destino"
 
-#: src/prefs_common.c:3456
+#: src/prefs_common.c:3416
 msgid "Signatures"
 msgstr "Assinaturas"
 
-#: src/prefs_common.c:3463
+#: src/prefs_common.c:3423
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Reutilizar cores em citações"
 
-#: src/prefs_common.c:3530
+#: src/prefs_common.c:3490
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Definir cor para citação de nível 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3533
+#: src/prefs_common.c:3493
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Definir cor para citação de nível 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3536
+#: src/prefs_common.c:3496
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Definir cor para citação de nível 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3539
+#: src/prefs_common.c:3499
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Definir cor para Link"
 
-#: src/prefs_common.c:3542
+#: src/prefs_common.c:3502
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Definir cor para pasta de destino"
 
-#: src/prefs_common.c:3545
+#: src/prefs_common.c:3505
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Definir cor para a Assinatura"
 
-#: src/prefs_common.c:3549
+#: src/prefs_common.c:3509
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Selecione uma cor para a palavra grifada"
 
-#: src/prefs_common.c:3685
+#: src/prefs_common.c:3645
 msgid "Font selection"
 msgstr "Seleção de fonte"
 
-#: src/prefs_common.c:3759
+#: src/prefs_common.c:3719
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Comportamento das teclas"
 
-#: src/prefs_common.c:3773
+#: src/prefs_common.c:3733
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Selecionar padrão:"
 
-#: src/prefs_common.c:3786 src/prefs_common.c:4124
+#: src/prefs_common.c:3746
+#: src/prefs_common.c:4031
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Velho Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:3794
+#: src/prefs_common.c:3754
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
@@ -5476,7 +6224,8 @@ msgstr "Configura
 msgid "Current custom headers"
 msgstr "Personalização de cabeçalhos(Headers) atual "
 
-#: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
+#: src/prefs_customheader.c:483
+#: src/prefs_display_header.c:530
 #: src/prefs_matcher.c:1175
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Nome do cabeçalho não foi definido."
@@ -5493,8 +6242,8 @@ msgstr "Quer realmente apagar este cabe
 msgid "Displayed header configuration"
 msgstr "Configuração dos cabeçalhos visiveis"
 
-#. header name
-#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
+#: src/prefs_display_header.c:225
+#: src/prefs_matcher.c:434
 msgid "Header name"
 msgstr "Nome do Cabeçalho"
 
@@ -5514,109 +6263,133 @@ msgstr "Mostrar todos os cabe
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Esse cabeçalho já existe na lista."
 
-#: src/prefs_filtering.c:226
+#: src/prefs_filtering.c:223
 msgid "Move"
 msgstr "Mover"
 
-#: src/prefs_filtering.c:227
+#: src/prefs_filtering.c:224
 msgid "Copy"
 msgstr "Copiar"
 
-#: src/prefs_filtering.c:229 src/prefs_summary_column.c:67
+#: src/prefs_filtering.c:226
+#: src/prefs_summary_column.c:67
 msgid "Mark"
 msgstr "Marca"
 
-#: src/prefs_filtering.c:230
+#: src/prefs_filtering.c:227
 msgid "Unmark"
 msgstr "Desmarcar"
 
-#: src/prefs_filtering.c:231
+#: src/prefs_filtering.c:228
 msgid "Mark as read"
 msgstr "Marcar como lida"
 
-#: src/prefs_filtering.c:232
+#: src/prefs_filtering.c:229
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Marcar como não lida"
 
-#: src/prefs_filtering.c:233 src/toolbar.c:353 src/toolbar.c:445
+#: src/prefs_filtering.c:230
+#: src/toolbar.c:362
+#: src/toolbar.c:454
 msgid "Forward"
 msgstr "Encaminhar"
 
-#: src/prefs_filtering.c:235
+#: src/prefs_filtering.c:232
 msgid "Redirect"
 msgstr "Redirecionar"
 
-#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:156
-#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:356 src/toolbar.c:1751
+#: src/prefs_filtering.c:233
+#: src/prefs_filtering.c:473
+#: src/prefs_matcher.c:156
+#: src/toolbar.c:162
+#: src/toolbar.c:365
+#: src/toolbar.c:1657
 msgid "Execute"
 msgstr "Executar"
 
-#: src/prefs_filtering.c:237 src/prefs_filtering.c:482
+#: src/prefs_filtering.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:478
 msgid "Color"
 msgstr "Cores"
 
-#: src/prefs_filtering.c:238
-msgid "Delete on Server"
-msgstr "Apagar no Servidor"
-
-#: src/prefs_filtering.c:350
+#: src/prefs_filtering.c:346
 msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Filtos/Configuração de processamento"
 
-#: src/prefs_filtering.c:367 src/prefs_scoring.c:219
+#: src/prefs_filtering.c:363
+#: src/prefs_scoring.c:219
 msgid "Condition"
 msgstr "Condição"
 
-#: src/prefs_filtering.c:381 src/prefs_scoring.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:377
+#: src/prefs_scoring.c:234
 msgid "Define ..."
 msgstr "Definir ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:393
+#: src/prefs_filtering.c:389
 msgid "Action"
 msgstr "Ação"
 
-#: src/prefs_filtering.c:432 src/progressdialog.c:52
+#: src/prefs_filtering.c:428
+#: src/progressdialog.c:52
 msgid "Account"
 msgstr "Conta"
 
-#: src/prefs_filtering.c:472
+#: src/prefs_filtering.c:468
 msgid "Destination"
 msgstr "Destino"
 
-#: src/prefs_filtering.c:503 src/prefs_matcher.c:467
+#: src/prefs_filtering.c:499
+#: src/prefs_matcher.c:467
 msgid "Info ..."
 msgstr "Info ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:557
+#: src/prefs_filtering.c:527
+#: src/prefs_matcher.c:563
+#: src/prefs_scoring.c:277
+#: src/prefs_template.c:222
+#: src/prefs_toolbar.c:775
+msgid "  Replace  "
+msgstr " Substituir "
+
+#: src/prefs_filtering.c:553
 msgid "Current filtering/processing rules"
 msgstr "Regras correntes de filtragem/processamento"
 
-#: src/prefs_filtering.c:939 src/prefs_filtering.c:1007
-#: src/prefs_scoring.c:564 src/prefs_scoring.c:608
+#: src/prefs_filtering.c:935
+#: src/prefs_filtering.c:1000
+#: src/prefs_scoring.c:555
+#: src/prefs_scoring.c:599
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "String de condição inválida."
 
-#: src/prefs_filtering.c:967 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
+#: src/prefs_filtering.c:963
+#: src/prefs_scoring.c:541
+#: src/prefs_scoring.c:585
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "String de condição está vazia."
 
-#: src/prefs_filtering.c:985
+#: src/prefs_filtering.c:981
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Destinatário não especificado."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1061 src/prefs_scoring.c:630
+#: src/prefs_filtering.c:1054
+#: src/prefs_scoring.c:621
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Apagar regra"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1062 src/prefs_scoring.c:631
+#: src/prefs_filtering.c:1055
+#: src/prefs_scoring.c:622
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Quer realmente apagar esta regra?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1489 src/prefs_matcher.c:1661 src/prefs_scoring.c:767
+#: src/prefs_filtering.c:1465
+#: src/prefs_matcher.c:1663
+#: src/prefs_scoring.c:758
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Entrada não foi salva"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1490
+#: src/prefs_filtering.c:1466
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "A entrada não foi salva. Fechar assim mesmo?"
 
@@ -5636,32 +6409,26 @@ msgstr "SolicitarvConfirma
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr "Salvar cópia da mensagem nessa pasta ao invés de usar a Caixa de Saída"
 
-#. Default To
 #: src/prefs_folder_item.c:355
 msgid "Default To: "
 msgstr "Padrão To: "
 
-#. Default address to reply to
 #: src/prefs_folder_item.c:372
 msgid "Send replies to: "
 msgstr "Enviar respostas para: "
 
-#. Simplify Subject
 #: src/prefs_folder_item.c:389
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
 msgstr "ExpReg para Simplificar assunto: "
 
-#. Folder chmod
 #: src/prefs_folder_item.c:407
 msgid "Folder chmod: "
 msgstr "Alterar modo (chmod) da Pasta: "
 
-#. Default account
 #: src/prefs_folder_item.c:431
 msgid "Default account: "
 msgstr "Conta padrão: "
 
-#. Folder color
 #: src/prefs_folder_item.c:474
 msgid "Folder color: "
 msgstr "Cor da Pasta:"
@@ -5674,23 +6441,28 @@ msgstr "Definir cor para Pasta"
 msgid "All messages"
 msgstr "Todas as mensagens"
 
-#. S_COL_MIME
-#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1703
-#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47
-#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:462 src/summaryview.c:627
+#: src/prefs_matcher.c:142
+#: src/prefs_matcher.c:1705
+#: src/prefs_summary_column.c:70
+#: src/quote_fmt.c:47
+#: src/summaryview.c:469
+#: src/summaryview.c:634
 msgid "Subject"
 msgstr "Assunto"
 
-#. S_COL_SUBJECT
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1704
-#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42
-#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:463 src/summaryview.c:631
+#: src/prefs_matcher.c:143
+#: src/prefs_matcher.c:1706
+#: src/prefs_summary_column.c:71
+#: src/quote_fmt.c:42
+#: src/summaryview.c:470
+#: src/summaryview.c:638
 msgid "From"
 msgstr "De"
 
-#. subject
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1705 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:635
+#: src/prefs_matcher.c:143
+#: src/prefs_matcher.c:1707
+#: src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:642
 msgid "To"
 msgstr "Para"
 
@@ -5698,8 +6470,9 @@ msgstr "Para"
 msgid "To or Cc"
 msgstr "Para ou Cc"
 
-#. cc
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1709 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_matcher.c:144
+#: src/prefs_matcher.c:1711
+#: src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Grupos de notícias"
 
@@ -5707,8 +6480,9 @@ msgstr "Grupos de not
 msgid "In reply to"
 msgstr "Em resposta à"
 
-#. newsgroups
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1710 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_matcher.c:144
+#: src/prefs_matcher.c:1712
+#: src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "Referências"
 
@@ -5765,6 +6539,7 @@ msgid "Color label"
 msgstr "Rótulos Coloridos"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153
+#: src/toolbar.c:164
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorar assunto (thread)"
 
@@ -5820,7 +6595,6 @@ msgstr "n
 msgid "Condition configuration"
 msgstr "Configuração de condição"
 
-#. criteria combo box
 #: src/prefs_matcher.c:402
 msgid "Match type"
 msgstr "Considerar"
@@ -5833,7 +6607,6 @@ msgstr "Predicado"
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Usar exp.reg."
 
-#. boolean operation
 #: src/prefs_matcher.c:578
 msgid "Boolean Op"
 msgstr "Oper. Booleano"
@@ -5846,7 +6619,8 @@ msgstr "Regras de condi
 msgid "Value is not set."
 msgstr "Valor não definido."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1662 src/prefs_scoring.c:768
+#: src/prefs_matcher.c:1664
+#: src/prefs_scoring.c:759
 msgid ""
 "The entry was not saved\n"
 "Have you really finished?"
@@ -5854,30 +6628,31 @@ msgstr ""
 "A entrada não foi salva.\n"
 "Você realmente terminou?"
 
-#. S_COL_FROM
-#: src/prefs_matcher.c:1707 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
-#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:464
+#: src/prefs_matcher.c:1709
+#: src/prefs_summary_column.c:72
+#: src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:471
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
-#. references
-#: src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:52
+#: src/prefs_matcher.c:1710
+#: src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "ID da Mensagem"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1711
+#: src/prefs_matcher.c:1713
 msgid "Filename - should not be modified"
 msgstr "Nome de arquivo - não deve ser modificado"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1712
+#: src/prefs_matcher.c:1714
 msgid "new line"
 msgstr "nova linha"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1713
+#: src/prefs_matcher.c:1715
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "caractere de escape para citações"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1714
+#: src/prefs_matcher.c:1716
 msgid "quote character"
 msgstr "caracter de citação (Quoting)"
 
@@ -5885,8 +6660,9 @@ msgstr "caracter de cita
 msgid "Scoring configuration"
 msgstr "Configuração de pontuação"
 
-#. S_COL_NUMBER
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:467
+#: src/prefs_scoring.c:246
+#: src/prefs_summary_column.c:75
+#: src/summaryview.c:474
 msgid "Score"
 msgstr "Pontuação"
 
@@ -5902,20 +6678,19 @@ msgstr "Pontos para esconder"
 msgid "Important score"
 msgstr "Pontos para Importante"
 
-#: src/prefs_scoring.c:528
+#: src/prefs_scoring.c:519
 msgid "Match string is not valid."
 msgstr "String de procura inválida."
 
-#: src/prefs_scoring.c:556 src/prefs_scoring.c:600
+#: src/prefs_scoring.c:547
+#: src/prefs_scoring.c:591
 msgid "Score is not set."
 msgstr "Pontuação não foi definida."
 
-#. S_COL_UNREAD
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
 msgstr "Anexos"
 
-#. S_COL_SIZE
 #: src/prefs_summary_column.c:74
 msgid "Number"
 msgstr "Número"
@@ -6004,24 +6779,28 @@ msgstr "Configura
 msgid "Message view toolbar configuration"
 msgstr "Configuração da Barra de Ferramentas da Janela de Mensagem"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:627
+#: src/prefs_toolbar.c:620
 msgid "Sylpheed Action"
 msgstr "Ações do Sylpheed"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:636
+#: src/prefs_toolbar.c:629
 msgid "Toolbar text"
 msgstr "Texto da Barra de ferramentas"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:688
-msgid "Available toolbar items"
+#: src/prefs_toolbar.c:682
+#, fuzzy
+msgid "Available toolbar icons"
 msgstr "Ítens disponíveis"
 
-#. available actions
-#: src/prefs_toolbar.c:743
+#: src/prefs_toolbar.c:737
 msgid "Event executed on click"
 msgstr "Evento executado ao clicar"
 
-#. currently active toolbar items
+#: src/prefs_toolbar.c:787
+#, fuzzy
+msgid " Default "
+msgstr "Padrão"
+
 #: src/prefs_toolbar.c:794
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr "Itens exibidos"
@@ -6042,29 +6821,19 @@ msgstr "Evento mapeado"
 msgid "Customize Toolbars/Main Window"
 msgstr "Personalizar _Barra de ferramentas/Janela Principal..."
 
-#: src/prefs_toolbar.c:883
-msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
-msgstr "Personalizar _Barra de ferramentas/Janela de composição..."
-
-#: src/prefs_toolbar.c:893
+#: src/prefs_toolbar.c:882
 msgid "Customize Toolbars/Message Window"
 msgstr "Personalizar _Barra de ferramentas/Janela de Mensagem..."
 
-#: src/procmsg.c:1327
-#, c-format
-msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
-msgstr "Ocorreu um erro ao enviar a mensagem para `%s'."
-
-#: src/procmsg.c:1331
-#, c-format
-msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
-msgstr "Ocorreu um erro ao enviar a mensagem com o comando `%s'."
+#: src/prefs_toolbar.c:891
+msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
+msgstr "Personalizar _Barra de ferramentas/Janela de composição..."
 
-#: src/procmsg.c:1350
+#: src/procmsg.c:1080
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Não foi possível criar o arquivo temporário para envio de notícia."
 
-#: src/procmsg.c:1361
+#: src/procmsg.c:1091
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Erro ao gravar no arquivo temporário de notícia a enviar."
 
@@ -6072,42 +6841,34 @@ msgstr "Erro ao gravar no arquivo tempor
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr "Personalizar o formato da data (veja man strftime)"
 
-#. from
 #: src/quote_fmt.c:43
 msgid "Full Name of Sender"
 msgstr "Nome Completo do Remetente"
 
-#. full name
 #: src/quote_fmt.c:44
 msgid "First Name of Sender"
 msgstr "Primeiro Nome do Remetente"
 
-#. first name
 #: src/quote_fmt.c:45
 msgid "Last Name of Sender"
 msgstr "Sobrenome do Remetente"
 
-#. last name
 #: src/quote_fmt.c:46
 msgid "Initials of Sender"
 msgstr "Iniciais do Remetente"
 
-#. message-id
 #: src/quote_fmt.c:53
 msgid "Message body"
 msgstr "Corpo da Mensagem"
 
-#. message
 #: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Quoted message body"
 msgstr "Corpo da mensagem em citação"
 
-#. quoted message
 #: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Message body without signature"
 msgstr "Corpo da mensagem sem a assinatura"
 
-#. message with no signature
 #: src/quote_fmt.c:56
 msgid "Quoted message body without signature"
 msgstr "Corpo da mensagem citado sem a assinatura"
@@ -6152,43 +6913,57 @@ msgstr "Inserir arquivo"
 msgid "Insert program output"
 msgstr "Inserir saída de programa"
 
-#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
+#: src/rfc2015.c:145
+#: src/rfc2015.c:186
+#: src/sigstatus.c:219
 msgid "Oops: Signature not verified"
 msgstr "Oops: assinatura não verificada"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
+#: src/rfc2015.c:148
+#: src/rfc2015.c:189
+#: src/sigstatus.c:222
 msgid "No signature found"
 msgstr "Assinatura não encontrada"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/sigstatus.c:225
+#: src/rfc2015.c:151
+#: src/sigstatus.c:225