2006-04-05 [paul] 2.0.0cvs185
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 5 Apr 2006 09:07:44 +0000 (09:07 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 5 Apr 2006 09:07:44 +0000 (09:07 +0000)
* po/bg.po
* po/cs.po
* po/de.po
* po/el.po
* po/en_GB.po
* po/fi.po
* po/fr.po
* po/it.po
* po/nl.po
* po/pl.po
* po/pt_BR.po
* po/sr.po
* po/zh_CN.po
updated by Yasen Pramatarov, Tim, Stephan Sachse, Stavros
Giannouris, me, Tommi Pirinen, Fabien Vantard, Andrea
Spadaccini, Tim Dijkstra, Quar, Frederico Goncalves
Guimaraes, Aleksandar Urosevic, Ralgh Young
* src/gtk/authors.h
* tools/claws.i18n.status.pl
added new Bulgarian translator, Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>
and new Czech translator, Tim <timbrain@post.cz>

18 files changed:
ChangeLog
PATCHSETS
configure.ac
po/bg.po
po/cs.po
po/de.po
po/el.po
po/en_GB.po
po/fi.po
po/fr.po
po/it.po
po/nl.po
po/pl.po
po/pt_BR.po
po/sr.po
po/zh_CN.po
src/gtk/authors.h
tools/claws.i18n.status.pl

index b66731fef75ce787e1540eb73a4487f9284b0bd9..5f985813718d4d25ff72d435489a79378f05bf42 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,27 @@
+2006-04-05 [paul]      2.0.0cvs185
+
+       * po/bg.po
+       * po/cs.po
+       * po/de.po
+       * po/el.po
+       * po/en_GB.po
+       * po/fi.po
+       * po/fr.po
+       * po/it.po
+       * po/nl.po
+       * po/pl.po
+       * po/pt_BR.po
+       * po/sr.po
+       * po/zh_CN.po
+               updated by Yasen Pramatarov, Tim, Stephan Sachse, Stavros 
+               Giannouris, me, Tommi Pirinen, Fabien Vantard, Andrea 
+               Spadaccini, Tim Dijkstra, Quar, Frederico Goncalves 
+               Guimaraes, Aleksandar Urosevic, Ralgh Young
+       * src/gtk/authors.h
+       * tools/claws.i18n.status.pl
+               added new Bulgarian translator, Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>
+               and new Czech translator, Tim <timbrain@post.cz>
+
 2006-04-05 [mones]     2.0.0cvs184
 
        * po/es.po
index e9bf5230d5eeef25db2e2718b2c8ce2300521e51..05b8213f085a724d2673d6af8d7d7ec2b66068f5 100644 (file)
--- a/PATCHSETS
+++ b/PATCHSETS
 ( cvs diff -u -r 1.382.2.257 -r 1.382.2.258 src/compose.c;  cvs diff -u -r 1.274.2.104 -r 1.274.2.105 src/mainwindow.c;  cvs diff -u -r 1.395.2.189 -r 1.395.2.190 src/summaryview.c;  cvs diff -u -r 1.68.2.21 -r 1.68.2.22 src/summaryview.h;  cvs diff -u -r 1.9.2.37 -r 1.9.2.38 src/gtk/gtkaspell.c;  cvs diff -u -r 1.1.4.14 -r 1.1.4.15 src/gtk/gtksctree.c;  cvs diff -u -r 1.1.4.4 -r 1.1.4.5 src/gtk/gtksctree.h;  ) > 2.0.0cvs182.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.1.2.36 -r 1.1.2.37 src/gtk/quicksearch.c;  ) > 2.0.0cvs183.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.60.2.26 -r 1.60.2.27 po/es.po;  ) > 2.0.0cvs184.patchset
+( cvs diff -u -r 1.21.2.4 -r 1.21.2.5 po/bg.po;  cvs diff -u -r 1.9.2.3 -r 1.9.2.4 po/cs.po;  cvs diff -u -r 1.58.2.19 -r 1.58.2.20 po/de.po;  cvs diff -u -r 1.9.2.4 -r 1.9.2.5 po/el.po;  cvs diff -u -r 1.12.2.9 -r 1.12.2.10 po/en_GB.po;  cvs diff -u -r 1.1.2.8 -r 1.1.2.9 po/fi.po;  cvs diff -u -r 1.42.2.21 -r 1.42.2.22 po/fr.po;  cvs diff -u -r 1.34.2.17 -r 1.34.2.18 po/it.po;  cvs diff -u -r 1.28.2.4 -r 1.28.2.5 po/nl.po;  cvs diff -u -r 1.10.2.9 -r 1.10.2.10 po/pl.po;  cvs diff -u -r 1.50.2.15 -r 1.50.2.16 po/pt_BR.po;  cvs diff -u -r 1.17.2.18 -r 1.17.2.19 po/sr.po;  cvs diff -u -r 1.5.2.13 -r 1.5.2.14 po/zh_CN.po;  cvs diff -u -r 1.1.2.16 -r 1.1.2.17 src/gtk/authors.h;  cvs diff -u -r 1.1.2.8 -r 1.1.2.9 tools/claws.i18n.status.pl;  ) > 2.0.0cvs185.patchset
index 14bf07cf085992788eccd323cc66328353639a6a..189c3735d490c9eacbb569fc5a07b8ea069cf08e 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=0
 MICRO_VERSION=0
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=184
+EXTRA_VERSION=185
 EXTRA_RELEASE=
 EXTRA_GTK2_VERSION=
 
index 52c1ec28aac20cf5f030aa62e7b4f9ce9dfb05b2..8fe671c943d3ddb1f8e450acc28104db1e2421ad 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,17 +1,21 @@
-# Bulgarain translation of Sylpheed.
-# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# Bulgarian translation of Sylpheed-Claws.
+# Copyright (C) 2006 The Sylpheed-Claws Team
+# This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
-# Updated by: George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
+# George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
+# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2006.
+# 
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-12-20 18:32+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-08-18 14:26GMT\n"
-"Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
+"Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.1.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-03-29 19:51+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-04-04 17:29+0300\n"
+"Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: src/account.c:376
@@ -19,102 +23,92 @@ msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
-"Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
 
 #: src/account.c:423
-#, fuzzy
 msgid "Can't create folder."
-msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
+msgstr "Папката не може да бъде създадена."
 
-#: src/account.c:648
+#: src/account.c:679
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
+msgstr "РедакÑ\82иÑ\80ане Ð½Ð° Ñ\81меÑ\82киÑ\82е"
 
-#: src/account.c:666
-#, fuzzy
+#: src/account.c:697
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
 msgstr ""
-"Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
-"â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
-#: src/account.c:741
-#, fuzzy
+#: src/account.c:772
 msgid " _Set as default account "
-msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
+msgstr "_Сметка по по_дразбиране"
 
-#: src/account.c:831
+#: src/account.c:862
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
-msgstr ""
+msgstr "Сметки с отдалечени папки не могат да се копират."
 
-#: src/account.c:837
+#: src/account.c:868
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
-msgstr ""
+msgstr "Копие на %s"
 
-#: src/account.c:976
-#, fuzzy, c-format
+#: src/account.c:1007
+#, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
+msgstr "Наистина ли искате да изтриете сметката \"%s\"?"
 
-#: src/account.c:978
-#, fuzzy
+#: src/account.c:1009
 msgid "(Untitled)"
-msgstr "Íåîçàãëàâåí"
+msgstr ""
 
-#: src/account.c:979
+#: src/account.c:1010
 msgid "Delete account"
-msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
+msgstr "Изтриване на сметка"
 
-#: src/account.c:1420 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
-#: src/compose.c:5133 src/compose.c:5359 src/editaddress.c:953
+#: src/account.c:1451 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:117
+#: src/compose.c:5265 src/compose.c:5516 src/editaddress.c:953
 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
-#: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
+#: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:200
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
 msgid "Name"
-msgstr "Èìå"
+msgstr "Име"
 
-#: src/account.c:1427 src/prefs_account.c:1169
+#: src/account.c:1458 src/prefs_account.c:1175
 msgid "Protocol"
-msgstr "Ïðîòîêîë"
+msgstr "Протокол"
 
-#: src/account.c:1434 src/ssl_manager.c:99
+#: src/account.c:1465 src/ssl_manager.c:99
 msgid "Server"
-msgstr "Ñúðâúð"
+msgstr "Сървър"
 
-#: src/action.c:352
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:355
+#, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/action.c:383
-#, fuzzy
+#: src/action.c:386
 msgid "Could not get message part."
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/action.c:400
-#, fuzzy
+#: src/action.c:403
 msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
+msgstr ""
 
-#: src/action.c:514
+#: src/action.c:517
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
 
-#: src/action.c:794
+#: src/action.c:825
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/action.c:889
+#: src/action.c:920
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -122,584 +116,550 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/action.c:1107 src/action.c:1257
-#, fuzzy
+#: src/action.c:1138 src/action.c:1288
 msgid "Completed"
-msgstr "Ñú÷èíè"
+msgstr ""
 
-#: src/action.c:1143
+#: src/action.c:1174
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/action.c:1147
+#: src/action.c:1178
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/action.c:1180
+#: src/action.c:1211
 msgid "Action's input/output"
 msgstr ""
 
-#: src/action.c:1447
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:1521
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
-"(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/action.c:1452
+#: src/action.c:1526
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr ""
 
-#: src/action.c:1456
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:1530
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
-"(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/action.c:1461
-#, fuzzy
+#: src/action.c:1535
 msgid "Action's user argument"
-msgstr "çà àðãóìåíò ïðåäîñòàâåí îò ïîòðåáèëåëÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/addressadd.c:165
+#: src/addressadd.c:174
 msgid "Add to address book"
-msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
+msgstr "Добавяне към адресника"
 
-#: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
-#: src/toolbar.c:441
+#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/toolbar.c:448
 msgid "Address"
-msgstr "Àäðåñ"
+msgstr "Адреси"
 
-#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
+#: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:119 src/editaddress.c:761
 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
-msgstr "Áåëåæêè"
+msgstr "Бележки"
 
-#: src/addressadd.c:229
+#: src/addressadd.c:240
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:404
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:118 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
+#: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
+#: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
+msgid "Email Address"
+msgstr "Адрес на е-поща"
+
+#: src/addressbook.c:401
 msgid "/_Book"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:405
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:402
 msgid "/_Book/New _Book"
-msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:406
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:403
 msgid "/_Book/New _Folder"
-msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:407
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:404
 msgid "/_Book/New _vCard"
-msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:409
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:406
 msgid "/_Book/New _JPilot"
-msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:412
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:409
 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
-msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:414
 msgid "/_Book/---"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:415
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:412
 msgid "/_Book/_Edit book"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:416
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:413
 msgid "/_Book/_Delete book"
-msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:418
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:415
 msgid "/_Book/_Save"
-msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:419
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:416
 msgid "/_Book/_Close"
-msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:420
+#: src/addressbook.c:417
 msgid "/_Address"
-msgstr "/Àäðåñ"
+msgstr "/_Адрес"
 
-#: src/addressbook.c:421
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:418
 msgid "/_Address/_Select all"
-msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
+msgstr "/_Адрес/_Избиране на всички"
 
-#: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
-#: src/addressbook.c:432
+#: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:423 src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:429
 msgid "/_Address/---"
-msgstr "/Àäðåñ/---"
+msgstr "/_Адрес/---"
 
-#: src/addressbook.c:423
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:420
 msgid "/_Address/C_ut"
-msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
+msgstr "/_Адрес/От_рязване"
 
-#: src/addressbook.c:424
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:421
 msgid "/_Address/_Copy"
-msgstr "/Àäðåñ"
+msgstr "/_Адрес/_Копиране"
 
-#: src/addressbook.c:425
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:422
 msgid "/_Address/_Paste"
-msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
+msgstr "/_Адрес/_Поставяне"
 
-#: src/addressbook.c:427
+#: src/addressbook.c:424
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
+msgstr "/_Адрес/_Редактиране"
 
-#: src/addressbook.c:428
+#: src/addressbook.c:425
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
+msgstr "/_Адрес/_Изтриване"
 
-#: src/addressbook.c:430
+#: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
+msgstr "/_Адрес/Нов _адрес"
 
-#: src/addressbook.c:431
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
+msgstr "/_Адрес/Нова _група"
 
-#: src/addressbook.c:433
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:430
 msgid "/_Address/_Mail To"
-msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
+msgstr "/_Адрес/_Изпращане до"
 
-#: src/addressbook.c:434 src/compose.c:737 src/mainwindow.c:721
-#: src/messageview.c:293
+#: src/addressbook.c:431 src/compose.c:754 src/mainwindow.c:732
+#: src/messageview.c:299
 msgid "/_Tools"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
+msgstr "/И_нструменти"
 
-#: src/addressbook.c:435
+#: src/addressbook.c:432
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
+msgstr "/И_нструменти/Внасяне на LDIF-файл..."
 
-#: src/addressbook.c:436
+#: src/addressbook.c:433
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
+msgstr "/И_нструменти/Внасяне на файл от _Mutt..."
 
-#: src/addressbook.c:437
+#: src/addressbook.c:434
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
+msgstr "/И_нструменти/Внасяне на файл от _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:730 src/mainwindow.c:753
-#: src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:767
-#: src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
+#: src/addressbook.c:435 src/mainwindow.c:741 src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:775 src/mainwindow.c:778
+#: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:303 src/messageview.c:324
 msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
+msgstr "/И_нструменти/---"
 
-#: src/addressbook.c:439
+#: src/addressbook.c:436
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
+msgstr "/И_нструменти/Изнасяне в _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:440
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
-msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè LDIF..."
+msgstr "/И_нструменти/Изнасяне в LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:441 src/compose.c:742 src/mainwindow.c:796
-#: src/messageview.c:321
+#: src/addressbook.c:438 src/compose.c:759 src/mainwindow.c:807
+#: src/messageview.c:327
 msgid "/_Help"
-msgstr "/Ïîìîù"
+msgstr "/_Помощ"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/compose.c:743 src/mainwindow.c:804
-#: src/messageview.c:322
+#: src/addressbook.c:439 src/compose.c:760 src/mainwindow.c:813
+#: src/messageview.c:328
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
+msgstr "/_Помощ/_Относно"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:528
-#: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:162
+#: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/compose.c:536
+#: src/mainwindow.c:475 src/messageview.c:163
 msgid "/_Edit"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
+msgstr "/_Редактиране"
 
-#: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:459
 msgid "/_Delete"
-msgstr "/Èçòðèé"
+msgstr "/_Изтриване"
 
-#: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
-#: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
-#: src/compose.c:507 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
-#: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:457
+#: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467
+#: src/compose.c:515 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+#: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
-#: src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:417
-#: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:452 src/summaryview.c:458
+#: src/summaryview.c:422 src/summaryview.c:426 src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:470 src/summaryview.c:476
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:450
+#: src/addressbook.c:447
 msgid "/New _Folder"
-msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
+msgstr "/Нова _папка"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
+#: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:464
 msgid "/C_ut"
-msgstr "/Èçðåæè"
+msgstr "/И_зрязване"
 
-#: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
+#: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:465
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/Êîïèðàé"
+msgstr "/_Копиране"
 
-#: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
+#: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:466
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/Ïîñòàâè"
+msgstr "/_Поставяне"
 
-#: src/addressbook.c:459
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:456
 msgid "/_Select all"
-msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
+msgstr "/_Избиране на всичко"
 
-#: src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:461
 msgid "/New _Address"
-msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
+msgstr "/Нов _адрес"
 
-#: src/addressbook.c:465
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "/New _Group"
-msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
+msgstr "/Нова _група"
 
-#: src/addressbook.c:472
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:469
 msgid "/_Mail To"
-msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:474
+#: src/addressbook.c:471
 msgid "/_Browse Entry"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:690
-#: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
+#: src/addressbook.c:484 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:685
+#: src/prefs_themes.c:717 src/prefs_themes.c:718
 msgid "Unknown"
-msgstr "Íåèçâåñòåí"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:126
 msgid "Success"
-msgstr "Óñïåõ"
+msgstr "Успех"
 
-#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
-msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
+msgstr "Неправилни аргументи"
 
-#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
-msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
+msgstr "Не е указан файл"
 
-#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
+msgstr "Грешка при отваряне на файл"
 
-#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
+msgstr "Грешка при четене на файл"
 
-#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
-msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
+msgstr "Достигнат е краят на файла"
 
-#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
+msgstr "Грешка при заделяне на памет"
 
-#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
-msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
+msgstr "Неправилен файлов формат"
 
-#: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
+msgstr "Грешка при запис във файл"
 
-#: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
+msgstr "Грешка при отваряне на директория"
 
-#: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
+#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
-msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
+msgstr "Не е указан път"
 
-#: src/addressbook.c:514
+#: src/addressbook.c:511
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
+msgstr "Грешка при свързване с LDAP-сървър"
 
-#: src/addressbook.c:515
+#: src/addressbook.c:512
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
+msgstr "Грешка при зареждане на LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:516
+#: src/addressbook.c:513
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
+msgstr "Греша при включването към LDAP-сървър"
 
-#: src/addressbook.c:517
+#: src/addressbook.c:514
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
+msgstr "Грешка при търсене в LDAP база от данни"
 
-#: src/addressbook.c:518
+#: src/addressbook.c:515
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:519
+#: src/addressbook.c:516
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
+msgstr "Грешка в критериите за търсене в LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:520
+#: src/addressbook.c:517
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:521
+#: src/addressbook.c:518
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:522
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:519
 msgid "Error starting TLS connection"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:746
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:833
 msgid "Sources"
-msgstr "Óñïåõ"
-
-#: src/addressbook.c:748
-msgid "E-Mail address"
-msgstr "E-Mail àäðåñ"
+msgstr "Източници"
 
-#: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
-#: src/toolbar.c:1624
+#: src/addressbook.c:837 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:190
+#: src/toolbar.c:1723
 msgid "Address book"
-msgstr "Àäðåñíèê"
+msgstr "Адресник"
 
-#: src/addressbook.c:870
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:960
 msgid "Lookup name:"
-msgstr "Ïîòúðñè"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1783 src/compose.c:3835
-#: src/compose.c:4990 src/compose.c:5669 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
+#: src/addressbook.c:1018 src/compose.c:1863 src/compose.c:3962
+#: src/compose.c:5122 src/compose.c:5836 src/prefs_template.c:205
+#: src/summary_search.c:260
 msgid "To:"
-msgstr "Äî:"
+msgstr "До:"
 
-#: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1767 src/compose.c:3649
-#: src/compose.c:3834 src/prefs_template.c:207
+#: src/addressbook.c:1022 src/compose.c:1847 src/compose.c:3759
+#: src/compose.c:3961 src/prefs_template.c:207
 msgid "Cc:"
-msgstr "Cc:"
+msgstr "Копие:"
 
-#: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1770 src/compose.c:3677
-#: src/prefs_template.c:208
+#: src/addressbook.c:1026 src/compose.c:1850 src/compose.c:3787
+#: src/prefs_template.c:209
 msgid "Bcc:"
-msgstr "Bcc:"
+msgstr "Скрито копие:"
 
-#: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
+#: src/addressbook.c:1260 src/addressbook.c:1283
 msgid "Delete address(es)"
-msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
+msgstr "Изтриване на адрес(и)"
 
-#: src/addressbook.c:1174
+#: src/addressbook.c:1261
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
+msgstr "Данните на адреса са само за четене и не могат да се изтрият."
 
-#: src/addressbook.c:1197
+#: src/addressbook.c:1284
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
+msgstr "Наистина ли да се изтрие адреса(-ите)?"
 
-#: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
+#: src/addressbook.c:1878
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1800
+#: src/addressbook.c:1889
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:2527
-#, fuzzy, c-format
+#: src/addressbook.c:2545
+#, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
-msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
-#: src/prefs_filtering_action.c:151
+#: src/addressbook.c:2548 src/addressbook.c:2574
+#: src/prefs_filtering_action.c:152
 msgid "Delete"
-msgstr "Èçòðèé"
+msgstr "Изтриване"
 
-#: src/addressbook.c:2539
-#, fuzzy, c-format
+#: src/addressbook.c:2557
+#, c-format
 msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
-"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+"Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
+"contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
-"Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
-"àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
+"Наистина ли искате да изтриете \"%s\"? Ако изтриете само папката, адресите, които съдържа, ще бъдат преместени в родителската папка."
 
-#: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
+#: src/addressbook.c:2560 src/imap_gtk.c:269 src/mh_gtk.c:179
 msgid "Delete folder"
-msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
+msgstr "Изтриване на папка"
 
-#: src/addressbook.c:2543
-#, fuzzy
-msgid "_Folder only"
-msgstr "Ïàïêà ñàìî"
+#: src/addressbook.c:2561
+msgid "+Delete _folder only"
+msgstr "+Изтриване само на _папката"
 
-#: src/addressbook.c:2543
-#, fuzzy
-msgid "Folder and _addresses"
-msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
+#: src/addressbook.c:2561
+msgid "Delete folder and _addresses"
+msgstr "Изтриване на папката и _адресите"
 
-#: src/addressbook.c:2555
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Really delete '%s' ?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
+#: src/addressbook.c:2572
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will be lost."
+msgstr ""
+"Наистина ли искате да изтриете \"%s\"?\n"
+"Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
 
-#: src/addressbook.c:3360
+#: src/addressbook.c:3382
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:3364
+#: src/addressbook.c:3386
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:3374
+#: src/addressbook.c:3396
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
+msgstr "Старият адресник е преобразуван успешно."
 
-#: src/addressbook.c:3379
+#: src/addressbook.c:3401
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
-"could not save new address index file"
+"could not save new address index file."
 msgstr ""
-"Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
-"íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:3392
+#: src/addressbook.c:3414
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
-"Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
-"íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:3398
+#: src/addressbook.c:3420
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
-"could not create new address book files."
+"could not save new address index file."
 msgstr ""
-"Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
-"íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:3403
+#: src/addressbook.c:3425
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
-"Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
-"è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
 
-#: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
+#: src/addressbook.c:3432 src/addressbook.c:3438
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
+msgstr "Грешка при преобразуване на адресника"
 
-#: src/addressbook.c:3454
+#: src/addressbook.c:3476
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
+msgstr "Грешка в адресника"
 
-#: src/addressbook.c:3455
+#: src/addressbook.c:3477
 msgid "Could not read address index"
-msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
+msgstr "Грешка при четене индекса на адресите"
 
-#: src/addressbook.c:3814
+#: src/addressbook.c:3804
 msgid "Busy searching..."
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:3885
-#, fuzzy, c-format
+#: src/addressbook.c:3875
+#, c-format
 msgid "Search '%s'"
-msgstr "Òúðñåíå"
+msgstr "Търсене на \"%s\""
 
-#: src/addressbook.c:4110
+#: src/addressbook.c:4100
 msgid "Interface"
-msgstr "Èíòåðôåéñ"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
+#: src/addressbook.c:4116 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
-msgstr "Àäðåñíèê"
+msgstr "Адресник"
 
-#: src/addressbook.c:4142
+#: src/addressbook.c:4132
 msgid "Person"
-msgstr "Ëèöå"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:4158
+#: src/addressbook.c:4148
 msgid "EMail Address"
-msgstr "EMail Àäðåñ"
+msgstr "Адрес на е-поща"
 
-#: src/addressbook.c:4174
+#: src/addressbook.c:4164
 msgid "Group"
-msgstr "Ãðóïà"
+msgstr "Група"
 
-#: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:430
-#: src/prefs_account.c:2367 src/prefs_folder_column.c:79
+#: src/addressbook.c:4180 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:431
+#: src/prefs_account.c:2395 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
-msgstr "Ïàïêà"
+msgstr "Папка"
 
-#: src/addressbook.c:4206
+#: src/addressbook.c:4196
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
+#: src/addressbook.c:4212 src/addressbook.c:4228
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4254
-msgid "LDAP Server"
-msgstr "LDAP Ñúðâúð"
+#: src/addressbook.c:4244
+msgid "LDAP servers"
+msgstr "LDAP-сървъри"
 
-#: src/addressbook.c:4270
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4260
 msgid "LDAP Query"
-msgstr "LDAP Ñúðâúð"
+msgstr "LDAP-заявка"
 
 #: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "Ìîëÿ óêàæåòå èìå çà àäðåñíèêà."
+msgstr ""
 
 #: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
+msgstr ""
 
 #: src/addrgather.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Harvesting addresses..."
-msgstr "Ñúáèðàì àäðåñèòå ..."
+msgstr "Събиране на адреси..."
 
 #: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr "Àäðåñèòå ñà ñúáðàíè óñïåøíî."
+msgstr "Адресите са успешно събрани."
 
 #: src/addrgather.c:294
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
+msgstr ""
 
 #: src/addrgather.c:302
 msgid ""
@@ -707,193 +667,183 @@ msgid ""
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
-"Ìîëÿ, èçáåðåòå ïàïêà îò ñïèñúêà ñ ïàïêè, êîÿòî äà\n"
-"îáðàáîòÿ. Àëòåðíàòèâíî, èçáåðåòå ñúîáùåíèå îò\n"
-"ñïèñúêà ñúñ ñúîáùåíèÿ."
 
 #: src/addrgather.c:354
 msgid "Folder :"
-msgstr "Ïàïêà :"
+msgstr "Папка:"
 
 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
 #: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
-msgstr "Àäðåñíèê :"
+msgstr "Адресник:"
 
 #: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Ðàçìåð íà ïàïêà :"
+msgstr ""
 
 #: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
+msgstr ""
 
 #: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
+msgstr "Включване на под-папките"
 
 #: src/addrgather.c:431
 msgid "Header Name"
-msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
+msgstr "Име на заглавката"
 
 #: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
-msgstr "Áðîé Àäðåñè"
+msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4162
-#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:448
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4290
+#: src/messageview.c:565 src/messageview.c:578
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:463
 msgid "Warning"
-msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
+msgstr "Предупреждение"
 
 #: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
+msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
-#: src/importldif.c:1028
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:738
+#: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
-msgstr "Çàâúðøè"
+msgstr ""
 
 #: src/addrgather.c:600
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
+msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
+msgstr "Събиране на адреси на е-поща от избраните писма"
 
 #: src/addrgather.c:608
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
-
-#: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
-msgid "Common address"
-msgstr "Îáùè àäðåñè"
-
-#: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
-msgid "Personal address"
-msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
+msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
+msgstr "Събиране на адреси на е-поща от папка"
 
-#: src/addrindex.c:119
-#, fuzzy
+#: src/addrindex.c:114
 msgid "Common addresses"
-msgstr "Îáùè àäðåñè"
+msgstr ""
 
-#: src/addrindex.c:120
-#, fuzzy
+#: src/addrindex.c:115
 msgid "Personal addresses"
-msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
+msgstr ""
+
+#: src/addrindex.c:121
+msgid "Common address"
+msgstr ""
 
-#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6658
+#: src/addrindex.c:122
+msgid "Personal address"
+msgstr ""
+
+#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6894
 msgid "Notice"
-msgstr "Ñúîáùåíèå"
+msgstr ""
 
-#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4108 src/inc.c:584
+#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4236 src/inc.c:593
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
 msgid "Error"
-msgstr "Ãðåøêà"
+msgstr "Грешка"
 
 #: src/alertpanel.c:189
-msgid "View log"
-msgstr "Âèæ ëîã"
+msgid "_View log"
+msgstr "_Преглед на журналния файл"
 
 #: src/alertpanel.c:335
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
+msgstr "Показване на това съобщение следващия път"
 
 #: src/browseldap.c:219
-#, fuzzy
 msgid "Browse Directory Entry"
-msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
+msgstr "Претърсване на директорийния запис"
 
 #: src/browseldap.c:239
-#, fuzzy
 msgid "Server Name :"
-msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
+msgstr "Име на сървъра:"
 
 #: src/browseldap.c:249
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
 msgstr ""
 
 #: src/browseldap.c:272
-#, fuzzy
 msgid "LDAP Name"
-msgstr "Ôàìèëèÿ"
+msgstr "LDAP-име"
 
 #: src/browseldap.c:274
-#, fuzzy
 msgid "Attribute Value"
-msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
+msgstr ""
 
 #: src/common/nntp.c:73
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
+msgstr "Грешка при свързване с NNTP-сървъра: %s:%d\n"
 
 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
+msgstr "протоколна грешка: %s\n"
 
 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
 msgid "protocol error\n"
-msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
+msgstr "протоколна грешка\n"
 
 #: src/common/nntp.c:300
 msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
+msgstr ""
 
 #: src/common/nntp.c:380
-#, fuzzy
 msgid "Error occurred while sending command\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
+msgstr ""
 
-#: src/common/plugin.c:231
+#: src/common/plugin.c:244
 msgid "Plugin already loaded"
-msgstr ""
+msgstr "Приставката вече е заредена"
 
-#: src/common/plugin.c:239
+#: src/common/plugin.c:254
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr ""
 
-#: src/common/plugin.c:265
+#: src/common/plugin.c:280
 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
-msgstr ""
+msgstr "Тази приставка не е лицензирана под съвместим с GPL лиценз."
 
-#: src/common/plugin.c:272
+#: src/common/plugin.c:287
 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
-msgstr ""
+msgstr "Тази приставка е за Sylpheed-Claws версия GTK1."
 
-#: src/common/smtp.c:173
+#: src/common/smtp.c:176
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
+msgstr ""
 
-#: src/common/smtp.c:508 src/common/smtp.c:558
+#: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr "ëîø SMTP îòãîâîð\n"
+msgstr "неправилен SMTP-отговор\n"
 
-#: src/common/smtp.c:529 src/common/smtp.c:547 src/common/smtp.c:666
+#: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè SMTP ñåñèÿòà\n"
+msgstr ""
 
-#: src/common/smtp.c:538 src/pop.c:841
+#: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:841
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
+msgstr ""
 
-#: src/common/smtp.c:593
+#: src/common/smtp.c:603
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Писмото е твърде голямо (максималният размер е %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:625 src/pop.c:834
+#: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:834
 msgid "can't start TLS session\n"
-msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
+msgstr ""
 
-#: src/common/ssl.c:144
+#: src/common/ssl.c:159
 msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
+msgstr ""
 
-#: src/common/ssl.c:163
+#: src/common/ssl.c:178
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
+msgstr "SSL-връзката е неуспешна (%s)\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
 #: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
@@ -902,7 +852,7 @@ msgstr "SSL 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
 msgid "<not in certificate>"
-msgstr "<not in certificate>"
+msgstr ""
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:191
 #, c-format
@@ -912,43 +862,19 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
-"  Ñîáñòâåíèê: %s (%s) â %s\n"
-"  Ïîäïèñàí îò: %s (%s) â %s\n"
-"  Îòïå÷àòúê: %s\n"
-"  Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:309
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ X509 ïîäðàçáèðàùèòå ñå ïúòèùà"
+msgstr ""
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:364
+#: src/common/ssl_certificate.c:350
 #, c-format
 msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"%s ïîêàçâà íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò:\n"
-"%s"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"\n"
-"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
-"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"\n"
-"Íÿìà äà áúäå èçòåãëÿíà ïîùà ñ òîçè àêàóíò äîêàòî íå çàïàçèòå ñåðòèôèêàò.\n"
-"(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
-#: src/prefs_receive.c:214
-msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:400
+#: src/common/ssl_certificate.c:377
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's SSL certificate changed !\n"
@@ -960,590 +886,547 @@ msgid ""
 "\n"
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
-"SSL ñåðòèôèêàòà íà %s å ïðîìåíåí !\n"
-"Èìàìå çàïàçåí òîçè:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"À ñåãà å:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
 
 #: src/common/string_match.c:79
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr ""
+msgstr "(\"Относно\" е изчистено от регулярен израз)"
 
 #: src/common/utils.c:342
 #, c-format
 msgid "%dB"
-msgstr ""
+msgstr "%dB"
 
 #: src/common/utils.c:344
 #, c-format
 msgid "%.1fKB"
-msgstr ""
+msgstr "%.1fKB"
 
 #: src/common/utils.c:346
 #, c-format
 msgid "%.2fMB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fMB"
 
 #: src/common/utils.c:348
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:505
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/Äîáàâè..."
+msgstr "/_Добавяне..."
 
-#: src/compose.c:506
+#: src/compose.c:514
 msgid "/_Remove"
-msgstr "/Ìàõíè"
+msgstr "/_Премахване"
 
-#: src/compose.c:508 src/folderview.c:283
+#: src/compose.c:516 src/folderview.c:283
 msgid "/_Properties..."
-msgstr "/Ñâîéñòâà..."
+msgstr "/_Настройки..."
 
-#: src/compose.c:513 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:521 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:280
 msgid "/_Message"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå"
+msgstr "/_Писмо"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:522
 msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:518 src/compose.c:522 src/compose.c:525 src/mainwindow.c:689
-#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:709
-#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
-#: src/messageview.c:290
+#: src/compose.c:526 src/compose.c:530 src/compose.c:533 src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:707 src/mainwindow.c:711 src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:283 src/messageview.c:291
+#: src/messageview.c:296
 msgid "/_Message/---"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
+msgstr "/_Писмо/---"
 
-#: src/compose.c:519
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Message/_Attach file"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
+msgstr "/_Писмо/_Прикрепяне на файл"
 
-#: src/compose.c:520
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:528
 msgid "/_Message/_Insert file"
-msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
+msgstr "/_Писмо/_Вмъкване на файл"
 
-#: src/compose.c:521
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
-msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
+msgstr "/_Писмо/Вмъкване на по_дпис"
 
-#: src/compose.c:523
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:531
 msgid "/_Message/_Save"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:526
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:534
 msgid "/_Message/_Close"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
+msgstr "/_Писмо/_Затваряне"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
+msgstr "/_Редактиране/_Отмяна"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:538
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
+msgstr "/_Редактиране/По_втаряне"
 
-#: src/compose.c:531 src/compose.c:619 src/compose.c:625 src/mainwindow.c:480
-#: src/messageview.c:165
+#: src/compose.c:539 src/compose.c:627 src/compose.c:630 src/compose.c:636
+#: src/mainwindow.c:479 src/messageview.c:166
 msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
+msgstr "/_Редактиране/---"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
+msgstr "/_Редактиране/Из_рязване"
 
-#: src/compose.c:533 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:163
+#: src/compose.c:541 src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:164
 msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
+msgstr "/_Редактиране/_Копиране"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:542
 msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
+msgstr "/_Редактиране/По_ставяне"
 
-#: src/compose.c:535
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:543
 msgid "/_Edit/Special paste"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
+msgstr "/_Редактиране/Поставяне като"
 
-#: src/compose.c:536
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
+msgstr "/_Редактиране/Поставяне като/_цитат"
 
-#: src/compose.c:538
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:546
 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
+msgstr "/_Редактиране/Поставяне като/_загърнат текст"
 
-#: src/compose.c:540
+#: src/compose.c:548
 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
-msgstr ""
+msgstr "/_Редактиране/Поставяне като/_разгърнат текст"
 
-#: src/compose.c:542 src/mainwindow.c:478 src/messageview.c:164
+#: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:165
 msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
+msgstr "/_Редактиране/Избиране на _всичко"
 
-#: src/compose.c:543
+#: src/compose.c:551
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:552
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване с един знак назад"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:557
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване с един знак напред"
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:562
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване с една дума назад"
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:567
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване с една дума напред"
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:572
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване до началото на реда"
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:577
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване до края на реда"
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:582
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване до предишния ред"
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:587
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване до следващия ред"
 
-#: src/compose.c:584
+#: src/compose.c:592
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване на знак назад"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване на знак напред"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:602
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване на дума назад"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване на дума напред"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване на ред"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване на целия ред"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
+msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване до края на реда"
+
+#: src/compose.c:628
+msgid "/_Edit/_Find"
+msgstr "/_Редактиране/_Търсене"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
+msgstr "/_Редактиране/Загръщане на _текущия абзац"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
+msgstr "/_Редактиране/_Загръщане на дългите редове"
 
-#: src/compose.c:624
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
+msgstr "/_Редактиране/Автоматично за_гръщане"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
+msgstr "/_Редактиране/Редактиране с вън_шен редактор"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/Ñïåëèíã"
+msgstr "/_Правопис"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
+msgstr "/_Правопис/_Проверка на всичко или на избраното"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
+msgstr "/_Правопис/_Открояване на всички сгрешени думи"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
+msgstr "/_Правопис/Проверка _назад за сгрешени думи"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
+msgstr "/_Правопис/Нап_ред към следващата сгрешена дума"
 
-#: src/compose.c:639
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Options"
-msgstr "/_Îòâîðè"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Options/Privacy System"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Options/Privacy System/None"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:642
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Options/Si_gn"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:643
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Options/_Encrypt"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/compose.c:664 src/compose.c:666
 msgid "/_Options/---"
-msgstr "/Ñïåëèíã/---"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:645
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Options/_Priority"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:646
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:647
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:648
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:649
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:650
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:652
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:654
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìàõíè âðúçêèòå"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:672
 msgid "/_Options/Character _encoding"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:678 src/compose.c:682
-#: src/compose.c:688 src/compose.c:692 src/compose.c:698 src/compose.c:702
-#: src/compose.c:712 src/compose.c:716 src/compose.c:726 src/compose.c:730
+#: src/compose.c:675 src/compose.c:681 src/compose.c:689 src/compose.c:693
+#: src/compose.c:699 src/compose.c:703 src/compose.c:709 src/compose.c:715
+#: src/compose.c:719 src/compose.c:729 src/compose.c:733 src/compose.c:743
+#: src/compose.c:747
 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:666
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:668
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:679
 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:672
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:683
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:674
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:685
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:676
+#: src/compose.c:687
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:680
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:691
 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:684
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:695
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:686
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:697
 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:690
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:701
 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:694
+#: src/compose.c:705
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:696
+#: src/compose.c:707
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:700
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:711
+msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:713
+msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:717
 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:704
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:721
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:706
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:723
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:708
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:725
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:710
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:727
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:714
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:731
 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:718
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:735
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:720
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:737
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:722
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:739
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:724
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:741
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:728
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:745
 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:732
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:749
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:734
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:751
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:738
+#: src/compose.c:755
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
+msgstr "/И_нструменти/Показване на _линийка"
 
-#: src/compose.c:739 src/messageview.c:294
+#: src/compose.c:756 src/messageview.c:300
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
+msgstr "/И_нструменти/_Адресник"
 
-#: src/compose.c:740
+#: src/compose.c:757
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
+msgstr "/И_нструменти/_Шаблон"
 
-#: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:319
+#: src/compose.c:758 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:325
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
+msgstr "/И_нструменти/_Действия"
 
-#: src/compose.c:1437
+#: src/compose.c:1482
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1773
+#: src/compose.c:1853
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Reply-To:"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1776 src/compose.c:4987 src/compose.c:5671
-#: src/headerview.c:54
+#: src/compose.c:1856 src/compose.c:5119 src/compose.c:5838
 msgid "Newsgroups:"
-msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
+msgstr "Новинарски групи:"
 
-#: src/compose.c:1779
+#: src/compose.c:1859
 msgid "Followup-To:"
-msgstr "Followup-To:"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2169
+#: src/compose.c:2256
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2185
+#: src/compose.c:2272
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2726
+#: src/compose.c:2814
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
+msgstr "Файлът \"%s\" е празен."
 
-#: src/compose.c:2730
+#: src/compose.c:2818
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2757
+#: src/compose.c:2845
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
-msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
+msgstr "Писмо: %s"
 
-#: src/compose.c:3523
+#: src/compose.c:3633
 msgid " [Edited]"
-msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3529
+#: src/compose.c:3639
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3532
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:3642
+#, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
-msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3557 src/messageview.c:594
+#: src/compose.c:3667 src/messageview.c:600
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
-"Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
 
-#: src/compose.c:3659 src/compose.c:3687 src/compose.c:3714
-#: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_send.c:336 src/toolbar.c:387
-#: src/toolbar.c:434
+#: src/compose.c:3769 src/compose.c:3797 src/compose.c:3825
+#: src/prefs_send.c:338 src/toolbar.c:391 src/toolbar.c:441
 msgid "Send"
-msgstr "Èçïðàòè"
+msgstr "Изпращане"
 
-#: src/compose.c:3660
+#: src/compose.c:3770
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3688
+#: src/compose.c:3771 src/compose.c:3799 src/compose.c:3827 src/compose.c:4236
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Изпращане"
+
+#: src/compose.c:3798
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3702
+#: src/compose.c:3812
 msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
+msgstr "Получателят не е указан."
 
-#: src/compose.c:3715
+#: src/compose.c:3826
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
+msgstr "\"Относно\" е празно. Да се изпрати ли въпреки това?"
 
-#: src/compose.c:3741
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3865
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Charset conversion failed."
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3744
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3868
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Signature failed."
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3747
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:3871
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "%s."
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3749
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3873
 msgid "Could not queue message for sending."
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3764 src/compose.c:3793
+#: src/compose.c:3890 src/compose.c:3923
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4105
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:4233
+#, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
 "to the specified %s charset.\n"
 "Send it as %s?"
 msgstr ""
-"Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî\n"
-"%s êúì %s.\n"
-"Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
 
-#: src/compose.c:4158
+#: src/compose.c:4286
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -1552,201 +1435,204 @@ msgid ""
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4335
+#: src/compose.c:4466
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4345
+#: src/compose.c:4476
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:5070 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
+#: src/compose.c:5202 src/summary_search.c:253
 msgid "From:"
-msgstr "Îò"
+msgstr "От:"
 
-#: src/compose.c:5121
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5253
 msgid "Mime type"
-msgstr "MIME òèï"
+msgstr "Вид по MIME"
 
-#: src/compose.c:5127 src/compose.c:5358 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:5259 src/compose.c:5515 src/mimeview.c:199
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
-#: src/summaryview.c:471
+#: src/summaryview.c:489
 msgid "Size"
-msgstr "Ðàçìåð"
+msgstr "РазмеÑ\80"
 
-#: src/compose.c:5187
+#: src/compose.c:5320
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
-
-#: src/compose.c:5209 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
-#: src/editvcard.c:202 src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243
-#: src/importpine.c:243 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347 src/prefs_account.c:1422
-#: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_spelling.c:244
-#, fuzzy
+msgstr "Запазване на писмото в "
+
+#: src/compose.c:5342 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
+#: src/editvcard.c:202 src/export.c:195 src/import.c:200 src/importmutt.c:242
+#: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:147
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:233
 msgid "_Browse"
-msgstr "Êàôÿâ"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:5357 src/compose.c:6412
+#: src/compose.c:5514 src/compose.c:6649
 msgid "MIME type"
-msgstr "MIME òèï"
+msgstr "Вид по MIME"
 
-#: src/compose.c:5422 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_customheader.c:201
-#: src/prefs_matcher.c:154
-msgid "Header"
-msgstr "Çàãëàâêà"
+#: src/compose.c:5582
+msgid "Hea_der"
+msgstr "_Заглавна част"
 
-#: src/compose.c:5424
-msgid "Attachments"
-msgstr "Ïðèêðåïêè"
+#: src/compose.c:5586
+msgid "_Attachments"
+msgstr "_Прикрепени файлове"
 
-#: src/compose.c:5426
-msgid "Others"
-msgstr "Äðóãè"
+#: src/compose.c:5590
+msgid "Othe_rs"
+msgstr "_Други"
 
-#: src/compose.c:5441 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
-#: src/summary_search.c:225
+#: src/compose.c:5605 src/prefs_template.c:211 src/summary_search.c:267
 msgid "Subject:"
-msgstr "Òåìà:"
+msgstr "Относно:"
 
-#: src/compose.c:5625 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1617 src/gtk/gtkaspell.c:2280 src/prefs_account.c:637
-#: src/summaryview.c:4450
+#: src/compose.c:5791 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:369
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1616 src/gtk/gtkaspell.c:2279 src/mainwindow.c:936
+#: src/prefs_account.c:643 src/summaryview.c:4559
 msgid "None"
-msgstr "Íèêîé"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:5635
+#: src/compose.c:5802
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
-"%s"
 
-#: src/compose.c:5870
+#: src/compose.c:6041
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
 "encrypt this message."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6303
-msgid "Invalid MIME type."
-msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
+#: src/compose.c:6280
+msgid "Message To format error."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6321
-msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
+#: src/compose.c:6293
+msgid "Message Cc format error."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6394
+#: src/compose.c:6306
+msgid "Message Bcc format error."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:6320
+msgid "Message subject format error."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:6540
+msgid "Invalid MIME type."
+msgstr "Неправилен вид по MIME"
+
+#: src/compose.c:6558
+msgid "File doesn't exist or is empty."
+msgstr "Файлът не съществува или е празен."
+
+#: src/compose.c:6631
 msgid "Properties"
-msgstr "Ñâîéñòâà"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6445
+#: src/compose.c:6682
 msgid "Encoding"
-msgstr "Åíêîäèíã"
+msgstr "Кодиране"
 
-#: src/compose.c:6470
+#: src/compose.c:6707
 msgid "Path"
-msgstr "Ïúò"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6471 src/prefs_toolbar.c:1064
+#: src/compose.c:6708 src/prefs_toolbar.c:1060
 msgid "File name"
-msgstr "Èìå íà ôàéëà"
+msgstr "Име на файла"
 
-#: src/compose.c:6655
+#: src/compose.c:6891
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
-"Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
-"Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
-"process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:6697
+#: src/compose.c:6933
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6982
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:7207 src/messageview.c:705
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:7229
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
 "\n"
 "%s."
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:7064
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7318
 msgid "Could not save draft."
-msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
+msgstr "Грешка при запис на черновата."
 
-#: src/compose.c:7132 src/compose.c:7155
+#: src/compose.c:7394 src/compose.c:7417
 msgid "Select file"
-msgstr "Èçáåðè ôàéë"
+msgstr "Избор на файл"
 
-#: src/compose.c:7168
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:7430
+#, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
-msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
+msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде прочетен."
 
-#: src/compose.c:7170
+#: src/compose.c:7432
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:7218
+#: src/compose.c:7480
 msgid "Discard message"
-msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
+msgstr "Отхвърляне на писмо"
 
-#: src/compose.c:7219
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7481
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
-msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
+msgstr "Писмото е променено. Да бъде ли отхвърлено?"
 
-#: src/compose.c:7220
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7482
 msgid "_Discard"
-msgstr "Îòõâúðëè"
+msgstr "_Отхвърляне"
 
-#: src/compose.c:7220
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7482
 msgid "_Save to Drafts"
-msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
+msgstr "_Запазване в чернови"
 
-#: src/compose.c:7264
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:7526
+#, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
-msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
+msgstr "Наистина ли искате да приложите шаблона \"%s\"?"
 
-#: src/compose.c:7266
+#: src/compose.c:7528
 msgid "Apply template"
-msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
+msgstr "Прилагане на шаблон"
 
-#: src/compose.c:7267
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7529
 msgid "_Replace"
-msgstr "Çàìåíè"
+msgstr "_Замяна"
 
-#: src/compose.c:7267
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7529
 msgid "_Insert"
-msgstr "Âìúêíè"
+msgstr "_Вмъкване"
 
 #: src/crash.c:142
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
-msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
+msgstr ""
 
 #: src/crash.c:188
-#, fuzzy
 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
-msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
+msgstr "Sylpheed-Claws спря с грешка."
 
 #: src/crash.c:204
 #, c-format
@@ -1754,253 +1640,233 @@ msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
-"%s.\n"
-"Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
 
 #: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
-msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
+msgstr ""
 
 #: src/crash.c:246
 msgid "Close"
-msgstr "Çàòâîðè"
+msgstr "Затваряне"
 
 #: src/crash.c:251
 msgid "Save..."
-msgstr "Çàïàçè..."
+msgstr ""
 
 #: src/crash.c:256
 msgid "Create bug report"
-msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
+msgstr "Изготвяне на доклад за грешка"
 
 #: src/crash.c:303
 msgid "Save crash information"
-msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
+msgstr ""
 
 #: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
-msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
+msgstr ""
 
 #: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ëèöåòî"
+msgstr "РедакÑ\82иÑ\80ане Ð½Ð° Ð»Ð¸Ñ\87ни Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¸"
 
 #: src/editaddress.c:316
-msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "E-mail àäðåñ òðÿáâà äà áúäå ïîïúëíåí."
+msgid "An Email address must be supplied."
+msgstr "Трябва да бъде зададен адрес на е-поща."
 
 #: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
+msgstr "Трябва да бъдат указани име и стойност."
 
 #: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
+msgstr "РедакÑ\82иÑ\80ане Ð½Ð° Ð»Ð¸Ñ\87ниÑ\82е Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¸"
 
 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
-#: src/ldif.c:858
+#: src/ldif.c:819
 msgid "Display Name"
-msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
+msgstr "Показвано име"
 
-#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
+#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
 msgid "Last Name"
-msgstr "Ôàìèëèÿ"
+msgstr "Фамилно име"
 
-#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
+#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
 msgid "First Name"
-msgstr "Èìå"
+msgstr "Малко име"
 
 #: src/editaddress.c:683
 msgid "Nickname"
-msgstr "Ïðÿêîð"
-
-#: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
-#: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638 src/exporthtml.c:802
-#: src/ldif.c:874
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "E-Mail àäðåñ"
+msgstr "Прякор"
 
 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
-msgstr "Ïñåâäîíèì"
+msgstr "Псевдоним"
 
 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
 #: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
-msgstr "Ñòîéíîñò"
+msgstr "Стойност"
 
 #: src/editaddress.c:1070
-#, fuzzy
-msgid "User Data"
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
+msgid "_User Data"
+msgstr "_Лични данни"
 
 #: src/editaddress.c:1071
-#, fuzzy
-msgid "E-Mail Addresses"
-msgstr "E-Mail àäðåñ"
+msgid "_Email Addresses"
+msgstr "Адреси на _е-поща"
 
 #: src/editaddress.c:1072
-#, fuzzy
-msgid "Other Attributes"
-msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
+msgid "O_ther Attributes"
+msgstr "_Други данни"
 
 #: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr "Ôàéëà èçãëåæäà íàðåä."
+msgstr "Файлът изглежда правилен."
 
 #: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr "Ôàéëà íå èçãëåæäà äà å âúâ âàëèäåí ôîðìàò çà àäðåñíèê."
+msgstr "Файлът изглежда не е в правилен формат за адресник."
 
 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà ôàéëà."
+msgstr "Грешка при четене на файла."
 
 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé Àäðåñíèêà"
+msgstr "РедакÑ\82иÑ\80ане Ð½Ð° Ð°Ð´Ñ\80еÑ\81ник"
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
-msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
+msgstr " Проверка на файла "
 
 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
-#: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1879
+#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1897
 msgid "File"
-msgstr "Ôàéë"
+msgstr "Файл"
 
 #: src/editbook.c:285
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
+msgstr "Добавяне на нов адресник"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
+msgstr "Трябва да бъде указано име на групата"
 
 #: src/editgroup.c:286
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
+msgstr "РедакÑ\82иÑ\80ане Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¸Ñ\82е Ð½Ð° Ð³Ñ\80Ñ\83па"
 
 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
 msgid "Group Name"
-msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
+msgstr "Име на групата"
 
 #: src/editgroup.c:333
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
-
-#: src/editgroup.c:335
-msgid " -> "
-msgstr " -> "
-
-#: src/editgroup.c:362
-msgid " <- "
-msgstr " <- "
+msgstr "Адреси в групата"
 
 #: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
+msgstr "Налични адреси"
 
 #: src/editgroup.c:425
-msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
+msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "Премествайте адреси от и към групата чрез бутоните със стрелки"
 
 #: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
+msgstr "РедакÑ\82иÑ\80ане Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¸Ñ\82е Ð½Ð° Ð³Ñ\80Ñ\83па"
 
 #: src/editgroup.c:476
 msgid "Add New Group"
-msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
+msgstr "Добавяне на нова група"
 
 #: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
+msgstr "РедакÑ\82иÑ\80ане Ð½Ð° Ð¿Ð°Ð¿ÐºÐ°"
 
 #: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
+msgstr "Въведете новото име на папката:"
 
-#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
+#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
-msgstr "Íîâà ïàïêà"
+msgstr "Нова папка"
 
-#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
+#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
+msgstr "Въведете име за новата папка:"
 
 #: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr "Ôàéëà íå èãëåæäà äà å â JPilot ôîðìàò."
+msgstr "Файлът изглежда не е във формат JPilot."
 
 #: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "Èçáåðè JPilot ôàéë"
+msgstr ""
 
 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
+msgstr "РедакÑ\82иÑ\80ане Ð½Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81 Ð·Ð° JPilot"
 
 #: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
+msgstr ""
 
 #: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr "Add New JPilot Entry"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap_basedn.c:143
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP - Èçáåðè Search Base"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
 msgid "Hostname"
-msgstr "Hostname"
+msgstr "Име на хост"
 
 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
 msgid "Port"
-msgstr "Ïîðò"
+msgstr "Порт"
 
 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
 msgid "Search Base"
-msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap_basedn.c:204
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap_basedn.c:294
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:148
 msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "Èìåòî òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
+msgstr "Трябва да бъде указано име."
 
 #: src/editldap.c:160
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr "Èìåòî íà õîñòà òðÿáâà äà ñå ïðåäîñòàâè íà ñúðâúðà."
+msgstr "Трябва да бъде указано име на хоста за сървъра"
 
 #: src/editldap.c:173
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
-msgstr "Ïîíå åäèí LDAP àòðèáóò çà òúðñåíå òðÿáâà äà ñå ïðåäîñòàâè."
+msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:264
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
+msgstr "Успешно свързване със сървъра"
 
 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
+msgstr "РедакÑ\82иÑ\80ане Ð½Ð° LDAP-Ñ\81Ñ\8aÑ\80вÑ\8aÑ\80"
 
 #: src/editldap.c:408
-#, fuzzy
 msgid "A name that you wish to call the server."
-msgstr "Èìåòî íà õîñòà òðÿáâà äà ñå ïðåäîñòàâè íà ñúðâúðà."
+msgstr "Името, което ще се използва за този сървър"
 
 #: src/editldap.c:423
 msgid ""
@@ -2012,11 +1878,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:447
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
-msgstr ""
+msgstr "Номерът на порта на сървъра. По подразбиране е 389."
 
 #: src/editldap.c:451
 msgid " Check Server "
-msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
+msgstr " Проверка на сървъра "
 
 #: src/editldap.c:456
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
@@ -2039,7 +1905,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:535
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "Àòðèáóòè çà òúðñåíå"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:545
 msgid ""
@@ -2049,7 +1915,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:549
 msgid " Defaults "
-msgstr " Ïî ïîäðàçáèðàíå "
+msgstr " По подразбиране "
 
 #: src/editldap.c:554
 msgid ""
@@ -2077,7 +1943,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:595
 msgid "Include server in dynamic search"
-msgstr "Âêëþ÷è ñúðâúðà â äèíàìè÷íîòî òúðñåíå"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:601
 msgid ""
@@ -2100,7 +1966,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:669
 msgid "Bind DN"
-msgstr "Bind DN"
+msgstr "DN за свързване"
 
 #: src/editldap.c:679
 msgid ""
@@ -2112,7 +1978,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:687
 msgid "Bind Password"
-msgstr "Bind Password"
+msgstr "Парола за свързване"
 
 #: src/editldap.c:698
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
@@ -2120,64 +1986,64 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:704
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:719
 msgid "The timeout period in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "Време на изчакване в секунди"
 
 #: src/editldap.c:723
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:738
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:1007
+#: src/editldap.c:754
 msgid "Basic"
-msgstr "Îñíîâíè"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:755
 msgid "Search"
-msgstr "Òúðñåíå"
+msgstr "Търсене"
 
-#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
+#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:401
 msgid "Extended"
-msgstr "Ðàçøèðåíè"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:972
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
+msgstr "Добавяне на LDAP-сървър"
 
 #: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr "Ôàéëà íà èçãëåæäà äà å â vCard ôîðìàò."
+msgstr "Файлът изглежда не е във формат vCard."
 
 #: src/editvcard.c:116
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "Èçáåðè vCard Ôàéë"
+msgstr ""
 
 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé vCard Âïèñâàíå"
+msgstr "РедакÑ\82иÑ\80ане Ð½Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81 Ð·Ð° vCard"
 
 #: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:112
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:115
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
+msgstr "Файлът е изнесен успешно."
 
 #: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
@@ -2185,12 +2051,12 @@ msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
-"HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
-"íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
+"Изходната директория за HTML \"%s\"\n"
+"не съществува. Да бъде ли създадена?"
 
 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
-msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
+msgstr "Създаване на директория"
 
 #: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
@@ -2198,107 +2064,103 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
-"%s"
 
 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:244
 msgid "Error creating HTML file"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðè ñúçäàâàíåòî íà HTML ôàéë"
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:330
-#, fuzzy
 msgid "Select HTML output file"
-msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
+msgstr "Изберете изходен HTML-файл"
 
 #: src/exphtmldlg.c:394
 msgid "HTML Output File"
-msgstr "HTML Output Ôàéë"
+msgstr "Изходен HTML-файл"
 
-#: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
+#: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:202 src/import.c:207
 #: src/importldif.c:682
-#, fuzzy
 msgid "B_rowse"
-msgstr "Êàôÿâ"
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:455
 msgid "Stylesheet"
-msgstr "Stylesheet"
+msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
+#: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
 msgid "Default"
-msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
+msgstr "По подразбиране"
 
 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
 msgid "Full"
-msgstr "Ïúëíî èìå"
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:480
 msgid "Custom"
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-2"
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Custom-3"
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Custom-4"
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:512
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "Ïúëíî èìå"
+msgstr "Формат на пълното име"
 
 #: src/exphtmldlg.c:519
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
+msgstr "Малко име, фамилно име"
 
 #: src/exphtmldlg.c:525
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
+msgstr "Фамилно име, малко име"
 
 #: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Color Banding"
-msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:545
-msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
+msgid "Format Email Links"
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:551
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
+msgstr ""
 
 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
-msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
+msgstr "Име на файла:"
 
 #: src/exphtmldlg.c:616
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
+msgstr "Отваряне с уеб-четец"
 
 #: src/exphtmldlg.c:648
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
+msgstr "Изнасяне на адресника в HTML-файл"
 
-#: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
+#: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
-msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
+msgstr "Данни на файла"
 
 #: src/exphtmldlg.c:715
 msgid "Format"
-msgstr "Ôîðìàò"
+msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è LDIF ôàéë çà ñúçäàâàíå."
+msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:114
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
@@ -2310,8 +2172,8 @@ msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
-"LDIF Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
-"íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
+"Изходната директория за LDIF \"%s\"\n"
+"не съществува. Да бъде ли създадена?"
 
 #: src/expldifdlg.c:202
 #, c-format
@@ -2319,12 +2181,10 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà LDIF ôàéë:\n"
-"%s"
 
 #: src/expldifdlg.c:247
 msgid "Suffix was not supplied"
-msgstr "Suffix íå å ïðåäîñòàâåí"
+msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:249
 msgid ""
@@ -2334,16 +2194,15 @@ msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:267
 msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà LDIF ôàéë"
+msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:342
-#, fuzzy
 msgid "Select LDIF output file"
-msgstr "Èçáåðè LDIF Output Ôàéë"
+msgstr "Изберете изходен LDIF-файл"
 
 #: src/expldifdlg.c:406
 msgid "LDIF Output File"
-msgstr "LDIF Output ôàéë"
+msgstr "Изходен LDIF-файл"
 
 #: src/expldifdlg.c:467
 msgid "Suffix"
@@ -2364,7 +2223,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:495
 msgid "Unique ID"
-msgstr "Óíèêàëíî ID"
+msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:503
 msgid ""
@@ -2382,8 +2241,8 @@ msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
-"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
-"is formatted similar to:\n"
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
+"formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
@@ -2409,411 +2268,418 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:574
-msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
+msgid "Exclude record if no Email Address"
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:581
 msgid ""
-"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
+"An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:669
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â LDIF ôàéë"
+msgstr "Изнасяне на адресника в LDIF-файл"
 
-#: src/expldifdlg.c:736
+#: src/expldifdlg.c:737
 msgid "Distguished Name"
 msgstr ""
 
-#: src/export.c:143
-msgid "Export"
-msgstr "Èçíåñè"
+#: src/export.c:143 src/summaryview.c:5871
+msgid "Export to mbox file"
+msgstr "Изнасяне в mbox-файл"
 
 #: src/export.c:162
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Îïðåäåëè ïàïêà öåë è mbox ôàéë."
+msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:172
-msgid "Source dir:"
-msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
+#: src/export.c:173
+msgid "Source folder:"
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:177
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
+#: src/export.c:179 src/import.c:179
+msgid "Mbox file:"
+msgstr "Mbox-файл:"
 
-#: src/export.c:235
+#: src/export.c:242
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
+msgstr ""
 
 #: src/exporthtml.c:805
 msgid "Full Name"
-msgstr "Ïúëíî èìå"
+msgstr "Пълно име"
 
-#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1027
+#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
-msgstr "Àòðèáóòè"
+msgstr ""
 
 #: src/exporthtml.c:1010
-#, fuzzy
 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
-msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
+msgstr "Адресник на Sylpheed-Claws"
 
 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
+msgstr ""
 
 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
+msgstr ""
 
 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
 msgid "Name is too long."
-msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
+msgstr "Името е твърде дълго."
 
 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
 msgid "Not specified."
-msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
+msgstr ""
 
-#: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:350
+#: src/folder.c:1225 src/foldersel.c:370
 msgid "Inbox"
-msgstr "Âõîäÿùè"
+msgstr "Входящи"
 
-#: src/folder.c:1223 src/foldersel.c:354
+#: src/folder.c:1229 src/foldersel.c:374
 msgid "Sent"
-msgstr "Èçïðàòåíè"
+msgstr "Изпратени"
 
-#: src/folder.c:1227 src/foldersel.c:358
+#: src/folder.c:1233 src/foldersel.c:378
 msgid "Queue"
-msgstr "×àêàùè"
+msgstr "Чакащи"
 
-#: src/folder.c:1231 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
-#: src/toolbar.c:483
+#: src/folder.c:1237 src/foldersel.c:382 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:399
+#: src/toolbar.c:490
 msgid "Trash"
-msgstr "Êîø÷å"
+msgstr "Кошче"
 
-#: src/folder.c:1235 src/foldersel.c:366
+#: src/folder.c:1241 src/foldersel.c:386
 msgid "Drafts"
-msgstr "×åðíîâè"
+msgstr "Чернови"
 
-# c-format
-#: src/folder.c:1493
+#: src/folder.c:1510
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/folder.c:1840 src/inc.c:624
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1862 src/inc.c:633
 msgid "Filtering messages...\n"
-msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå..."
+msgstr "Филтриране на писмата...\n"
 
-#: src/folder.c:2321
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:2357
+#, c-format
 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
-msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
+msgstr ""
 
-#: src/folder.c:2609
+#: src/folder.c:2646
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "Ìåñòÿ %s â %s...\n"
+msgstr "Преместване на %s в %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3512
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:3572
 msgid "Processing messages..."
-msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
+msgstr ""
 
-#: src/foldersel.c:218
+#: src/foldersel.c:228
 msgid "Select folder"
-msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
+msgstr "Избор на папка"
 
-#: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
+#: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
 msgid "NewFolder"
-msgstr "ÍîâàÏàïêà"
+msgstr ""
 
-#: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
-#, fuzzy, c-format
+#: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
+#, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
-msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
+msgstr "\"%c\" не може да присъства в име на папка."
 
-#: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
+#: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
 #: src/mh_gtk.c:245
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
-msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
+msgstr "Папката \"%s\" вече съществува."
 
-#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
-#, fuzzy, c-format
+#: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
+#, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
-msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
+msgstr ""
 
 #: src/folderview.c:281
-#, fuzzy
 msgid "/Mark all re_ad"
-msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
+msgstr "/Отбелязване на всички като про_четени"
 
 #: src/folderview.c:282
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
+msgstr ""
 
 #: src/folderview.c:284
-#, fuzzy
 msgid "/Process_ing..."
-msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
+msgstr ""
 
 #: src/folderview.c:288
-#, fuzzy
 msgid "/------"
-msgstr "/---"
+msgstr "/------"
 
 #: src/folderview.c:289
-#, fuzzy
 msgid "/Empty _trash..."
-msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
+msgstr "/Изчистване на _кошчето..."
 
-#: src/folderview.c:431 src/gtk/icon_legend.c:59 src/prefs_actions.c:440
-#: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/folderview.c:432 src/prefs_actions.c:440
+#: src/prefs_filtering_action.c:581 src/prefs_folder_column.c:80
 #: src/prefs_matcher.c:726
 msgid "New"
-msgstr "Íîâè"
+msgstr "Нови"
 
-#: src/folderview.c:432 src/gtk/icon_legend.c:60 src/prefs_folder_column.c:81
+#: src/folderview.c:433 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
-msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
+msgstr "Непрочетени"
 
-#: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:472
+#: src/folderview.c:434 src/summaryview.c:490
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:660
+#: src/folderview.c:667
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:713
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:720
 msgid "Mark all as read"
-msgstr "Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
+msgstr "Отбелязване на всички като прочетени"
 
-#: src/folderview.c:714
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:721
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òàçè çàãëàâêà?"
+msgstr "Наистина ли искате да отбележите всички писма в тази папка като прочетени?"
 
-#: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3234 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:937
+msgid ""
+"You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
+"Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
+"disabled.\n"
+"\n"
+"You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:962 src/mainwindow.c:3404 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3239 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:966 src/mainwindow.c:3409 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:959
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:984
 msgid "Rebuild folder tree"
-msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:960
+#: src/folderview.c:985
 msgid ""
 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:970
+#: src/folderview.c:995
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:972
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:997
 msgid "Scanning folder tree..."
-msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1062
+#: src/folderview.c:1087
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
+msgstr "Проверка за нови писма във всички папки..."
 
-#: src/folderview.c:1885
+#: src/folderview.c:1917
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
+msgstr "Отваряне на папка %s..."
 
-#: src/folderview.c:1897
+#: src/folderview.c:1929
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
+msgstr "Папката не може да бъде отворена."
 
-#: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1714
+#: src/folderview.c:2076 src/mainwindow.c:1892
 msgid "Empty trash"
-msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
+msgstr "Изчистване на кошчето"
 
-#: src/folderview.c:2045
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2077
 msgid "Delete all messages in trash?"
-msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
+msgstr "Да се изтрият ли всички писма от кошчето?"
+
+#: src/folderview.c:2078 src/mainwindow.c:1894
+msgid "+_Empty trash"
+msgstr "+_Изчистване на кошчето"
 
-#: src/folderview.c:2127
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2159
+#, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òàçè çàãëàâêà?"
+msgstr "Наистина ли искате да направите \"%s\" под-папка на \"%s\"?"
 
-#: src/folderview.c:2130
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2162
 msgid "Move folder"
-msgstr "Çàïàçè ïàïêà"
+msgstr "Преместване на папка"
 
-#: src/folderview.c:2142
+#: src/folderview.c:2174
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
+msgstr "Преместване на %s в %s..."
 
-#: src/folderview.c:2171
+#: src/folderview.c:2203
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:2174
+#: src/folderview.c:2206
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:2177
+#: src/folderview.c:2209
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
+msgstr "Не могат да се местят папки между различни кутии."
 
-#: src/folderview.c:2180
+#: src/folderview.c:2212
 msgid "Move failed!"
-msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
+msgstr "Грешка при преместването!"
 
-#: src/folderview.c:2216
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2248
+#, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
-msgstr "Ôèëòðèðàíå/Êîíôèãóðàöèÿ íà ïðîöåäèðàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3689
-#: src/toolbar.c:175
+#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1406 src/summaryview.c:3785
+#: src/toolbar.c:178
 msgid "Print"
-msgstr "Ïðèíòèðàíå"
+msgstr "Отпечатване"
 
 #: src/gedit-print.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Preparing pages..."
-msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
+msgstr "Подготвяне на страниците..."
 
 #: src/gedit-print.c:271
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Rendering page %d of %d..."
-msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèÿ îò %s..."
+msgstr ""
 
 #: src/gedit-print.c:273
 #, c-format
 msgid "Printing page %d of %d..."
-msgstr ""
+msgstr "Печат на страница %d от общо %d..."
 
 #: src/gedit-print.c:295
 msgid "Print preview"
-msgstr ""
+msgstr "Преглед за печат"
 
 #: src/gedit-print.c:451
 msgid "Page %N of %Q"
-msgstr ""
+msgstr "Страница %N от %Q"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
+msgstr "Записване за новинарска група"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
+msgstr ""
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Íàìåðè ãðóïè"
+msgstr ""
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
 msgid " Search "
-msgstr "Òúðñåíå"
+msgstr " Търсене "
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Èìå íà íîâèíàðñêòà ãðóïà"
+msgstr "Име на новинарска група"
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
 msgid "Messages"
-msgstr "Ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "Писма"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
 msgid "Type"
-msgstr "Òèï"
+msgstr ""
 
 #: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
-msgstr "ïî-óìåðåíè"
+msgstr ""
 
 #: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
-msgstr "ñàìî çà ÷åòåíå"
+msgstr ""
 
 #: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
-msgstr "íåèçâåñòåí"
+msgstr ""
 
 #: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
+msgstr ""
 
-#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1056
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1099
 msgid "Done."
-msgstr "Ãîòîâî."
+msgstr "Готово."
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
+msgstr "%d новинарски групи получени (%s прочетени)"
 
-#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:224
-#, fuzzy
+#: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:216
 msgid "/_Open with Web browser"
-msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
+msgstr "/_Отваряне с уеб-четец"
 
-#: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:225
+#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:217
 msgid "/Copy this _link"
-msgstr ""
+msgstr "/Копиране на тази п_репратка"
 
-#: src/gtk/about.c:124
+#: src/gtk/about.c:119
 msgid "About Sylpheed-Claws"
-msgstr ""
+msgstr "Относно Sylpheed-Claws"
 
-#: src/gtk/about.c:185
+#: src/gtk/about.c:161
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Операционна система: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:192
+#: src/gtk/about.c:168
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Операционна система: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:199
+#: src/gtk/about.c:175
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: unknown"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Операционна система: непозната"
 
-#: src/gtk/about.c:212
+#: src/gtk/about.c:188
 #, c-format
 msgid ""
 "Compiled-in features:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Компилирани възможности:\n"
+"%s"
 
-#: src/gtk/about.c:255
+#: src/gtk/about.c:231
 msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2005 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "and the Sylpheed-Claws team"
 msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"и екипът на Sylpheed-Claws"
 
-#: src/gtk/about.c:298
+#: src/gtk/about.c:274
 msgid ""
 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
 "client.\n"
@@ -2821,7 +2687,7 @@ msgid ""
 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/about.c:304
+#: src/gtk/about.c:280
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2829,62 +2695,69 @@ msgid ""
 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/about.c:311
+#: src/gtk/about.c:287
 msgid "\n"
-msgstr ""
+msgstr "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:322
-#, fuzzy
-msgid "Info"
-msgstr "Èíôîðìàöèÿ ... "
+#: src/gtk/about.c:298
+msgid "_Info"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/about.c:350
+#: src/gtk/about.c:326
 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
-msgstr ""
+msgstr "Екипът на Sylpheed-Claws\n"
 
-#: src/gtk/about.c:367
+#: src/gtk/about.c:343
 msgid ""
 "\n"
 "Previous team members\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Предишни членове на екипа\n"
 
-#: src/gtk/about.c:384
+#: src/gtk/about.c:360
 msgid ""
 "\n"
 "The translation team\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Екип за превод\n"
 
-#: src/gtk/about.c:401
+#: src/gtk/about.c:377
 msgid ""
 "\n"
 "Documentation team\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Екип за документиране\n"
 
-#: src/gtk/about.c:418
+#: src/gtk/about.c:394
 msgid ""
 "\n"
 "Logo\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Лого\n"
 
-#: src/gtk/about.c:435
-#, fuzzy
+#: src/gtk/about.c:411
 msgid ""
 "\n"
 "Icons\n"
-msgstr "Èêîíà"
+msgstr ""
+"\n"
+"Икони\n"
 
-#: src/gtk/about.c:452
+#: src/gtk/about.c:428
 msgid ""
 "\n"
 "Contributors\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/about.c:471
-#, fuzzy
-msgid "Authors"
-msgstr "Äðóãè"
+#: src/gtk/about.c:447
+msgid "_Authors"
+msgstr "_Автори"
 
-#: src/gtk/about.c:491
+#: src/gtk/about.c:467
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -2892,12 +2765,8 @@ msgid ""
 "version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
-"ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
-"îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
-"\n"
 
-#: src/gtk/about.c:497
+#: src/gtk/about.c:473
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -2905,745 +2774,759 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
-"ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
-"çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
-"\n"
 
-#: src/gtk/about.c:503
-#, fuzzy
+#: src/gtk/about.c:479
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî ñ "
-"ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
-"Inc.,51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+"Трябва да сте получили копие на GNU General Public License заедно с "
+"тази програма. Ако не сте, пишете до Фондацията за свободен софтуер "
+"на адрес: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, "
+"Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtk/about.c:517
+#: src/gtk/about.c:493
 msgid ""
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
 "the OpenSSL Toolkit ("
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/about.c:521
+#: src/gtk/about.c:497
 msgid ").\n"
-msgstr ""
+msgstr ").\n"
 
-#: src/gtk/about.c:533
-msgid "License"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:509
+msgid "_License"
+msgstr "_Лиценз"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
 msgid "Orange"
-msgstr "Îðàíæåâ"
+msgstr "Оранжево"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
 msgid "Red"
-msgstr "×åðâåí"
+msgstr "Червено"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
 msgid "Pink"
-msgstr "Ðîçîâ"
+msgstr "Розово"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
 msgid "Sky blue"
-msgstr "Íåáåñíî ñèí"
+msgstr "Небесносиньо"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
 msgid "Blue"
-msgstr "Ñèí"
+msgstr "Синьо"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52
+#: src/gtk/colorlabel.c:53
 msgid "Green"
-msgstr "Çåëåí"
+msgstr "Зелено"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:53
+#: src/gtk/colorlabel.c:54
 msgid "Brown"
-msgstr "Êàôÿâ"
+msgstr "Кафяво"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:141
-#, fuzzy
-msgid "Set folder sortorder"
-msgstr "Íàñòðîéêè íà ïàïêà"
+#: src/gtk/foldersort.c:142
+msgid "Set folder order"
+msgstr "Задаване реда на подреждане на папките"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:153
-msgid ""
-"Move folders up or down to change\n"
-"the sort order in the folderview"
+#: src/gtk/foldersort.c:172
+msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/foldersort.c:213
-#, fuzzy
+#: src/gtk/foldersort.c:196
 msgid "Folders"
-msgstr "Ïàïêà"
+msgstr "Папки"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
 msgid "Configuration"
-msgstr "/Íàñòðîéêè"
+msgstr "Настройки"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
 msgid "Configuration options for the print job"
-msgstr ""
+msgstr "Настройки на печатането"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
 msgid "Source Buffer"
-msgstr "Èçõîäíà ïàïêà:"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
 msgid "GtkTextBuffer object to print"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
 msgid "Tabs Width"
-msgstr ""
+msgstr "Широчина на табулациите"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
 msgid "Wrap Mode"
-msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
+msgstr "Режим на загръщане"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
 msgid "Word wrapping mode"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
 msgid "Highlight"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
 msgid "Font"
-msgstr "Øðèôò"
+msgstr "Шрифт"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
 msgid "Font Description"
-msgstr "Îïèñàíèå"
+msgstr "Описание на шрифта"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
 msgid "Numbers Font"
-msgstr "Íîìåð"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
 msgid "Font description to use for the line numbers"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
 msgid "Print Line Numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Отпечатване на номера на редове"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
 msgid "Print Header"
-msgstr "Çàãëàâêà"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
 msgid "Whether to print a header in each page"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
 msgid "Print Footer"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
 msgid "Whether to print a footer in each page"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
 msgid "Header and Footer Font"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
 msgid "Header and Footer Font Description"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:596
+#: src/gtk/gtkaspell.c:595
 msgid "No dictionary selected."
-msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1800 src/gtk/gtkaspell.c:2076
+#: src/gtk/gtkaspell.c:816 src/gtk/gtkaspell.c:1799 src/gtk/gtkaspell.c:2075
 msgid "Normal Mode"
-msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
+msgstr "Нормален режим"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1806 src/gtk/gtkaspell.c:2087
+#: src/gtk/gtkaspell.c:818 src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:2086
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:858
+#: src/gtk/gtkaspell.c:857
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1141
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1140
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1489
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1488
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1504
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1503
 #, c-format
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Замяна на \"%s\" с: </span>"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1549
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1548
 msgid ""
 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1794 src/gtk/gtkaspell.c:2065
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1793 src/gtk/gtkaspell.c:2064
 msgid "Fast Mode"
-msgstr "Áúðç ðåæèì"
+msgstr "Бърз режим"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1901
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1900
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1915
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
 msgid "Accept in this session"
-msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
+msgstr "Приемане за тази сесия"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1925
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1924
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
+msgstr "Добавяне в личния речник"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1935
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1934
 msgid "Replace with..."
-msgstr "Çàìåíè ñ..."
+msgstr "Замяна с..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1948
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1947
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
+msgstr "Проверяване с %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1970
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1969
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr "(no suggestions)"
+msgstr "(няма предложения)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1981 src/gtk/gtkaspell.c:2139
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1980 src/gtk/gtkaspell.c:2138
 msgid "More..."
-msgstr "Ïîâå÷å..."
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2041
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2040
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "Ðå÷íèê: %s"
+msgstr "РеÑ\87ник: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2054
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2053
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2102 src/prefs_spelling.c:172
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2101 src/prefs_spelling.c:189
 msgid "Check while typing"
-msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
+msgstr "Проверка но време на въвеждане"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2118
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2117
 msgid "Change dictionary"
-msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
+msgstr "Смяна на речника"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2251
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2250
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
-"%s"
-
-#: src/gtk/icon_legend.c:61
-#, fuzzy
-msgid "Has been replied to"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ íà êîèòî å áèëî îòãîâîðåíî"
-
-#: src/gtk/icon_legend.c:62
-#, fuzzy
-msgid "Has been forwarded"
-msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:63
-#, fuzzy
-msgid "Has attachment(s)"
-msgstr "Ïðèêðåïêè"
+msgid "New message"
+msgstr "Ново писмо"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:64
-msgid "Digitally signed"
-msgstr ""
+msgid "Unread message"
+msgstr "Непрочетено писмо"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:65
-msgid "Encrypted"
-msgstr ""
+msgid "Message has been replied to"
+msgstr "На писмото е отговорено"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:66
-#, fuzzy
-msgid "Signed and has attachment(s)"
-msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
+msgid "Message has been forwarded"
+msgstr "Писмото е препратено"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:67
-#, fuzzy
-msgid "Encrypted and has attachment(s)"
-msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
+msgid "Message has attachment(s)"
+msgstr "Писмото има прикрепен файл(ове)"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:68
-#, fuzzy
-msgid "Marked"
-msgstr "Ìàêèðàíå"
+msgid "Digitally signed message"
+msgstr "Цифрово подписано писмо"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:69 src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
-msgid "Locked"
-msgstr "Çàêëþ÷åí"
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
+msgid "Encrypted message"
+msgstr "Шифрирано писмо"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:70
-#, fuzzy
-msgid "In an ignored thread"
-msgstr "Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
+msgid "Message is signed and has attachment(s)"
+msgstr "Писмото е цифрово подписано и има прикрепен файл(ове)"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:71
+msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
+msgstr "Писмото е шифрирано и има прикрепен файл(ове)"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:102
-#, fuzzy
+#: src/gtk/icon_legend.c:72
+msgid "Marked message"
+msgstr "Отбелязано писмо"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:73
+msgid "Locked message"
+msgstr "Заключено писмо"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:74
+msgid "Message is in an ignored thread"
+msgstr "Писмото е в пренебрегвана нишка"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:75
+msgid "Message is spam"
+msgstr "Писмото е нежелана поща"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:76
+msgid "Folder (normal, opened)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:77
+msgid "Folder with read messages hidden"
+msgstr "Папка със скрити прочетени писма"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:78
+msgid "Folder contains marked emails"
+msgstr "Папка с отбелязани писма"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:110
 msgid "Icon Legend"
-msgstr "Òåìà íà èêîíà"
+msgstr "Обяснение на иконите"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:120
+#: src/gtk/icon_legend.c:128
 msgid ""
-"<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
-"message:</span>"
+"<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
+"messages and folders:</span>"
 msgstr ""
+"<span weight=\"bold\">Следните икони се използват за показване на състоянието на писма и папки:</span>"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:165
+#: src/gtk/inputdialog.c:168
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "Âúâåäè ïàðîëà çà %s íà %s:"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:167
+#: src/gtk/inputdialog.c:170
 msgid "Input password"
-msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
+msgstr ""
 
 #: src/gtk/logwindow.c:87
 msgid "Protocol log"
-msgstr "Protocol ëîã"
+msgstr ""
 
 #: src/gtk/logwindow.c:319
-#, fuzzy
 msgid "Clear _Log"
-msgstr "Èç÷èñòè"
+msgstr "Изчистване на _записите"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:129
+#: src/gtk/pluginwindow.c:149 src/gtk/pluginwindow.c:154
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "Version: "
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Версия: "
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:152
+msgid "Error: "
+msgstr "Грешка:"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:157
+#: src/gtk/pluginwindow.c:153
+msgid "Plugin is not functional."
+msgstr "Приставката не работи"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:184
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Èçáèðè ïëúãèí çà çàðåæäàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:165
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/pluginwindow.c:198
+#, c-format
 msgid ""
-"The following error occured while loading the plugin:\n"
+"The following error occured while loading the plugin [%s] :\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî:\n"
-"%s"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:241 src/gtk/pluginwindow.c:388
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
+#: src/gtk/pluginwindow.c:281 src/gtk/pluginwindow.c:440
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:213
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:453
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:537
 msgid "Plugins"
-msgstr "Ïëúãèíè"
+msgstr "Приставки"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:272 src/prefs_summaries.c:210
+#: src/gtk/pluginwindow.c:312 src/prefs_summaries.c:210
 msgid "Description"
-msgstr "Îïèñàíèå"
+msgstr "Описание"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:335 src/prefs_themes.c:868
+msgid "Get more..."
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:296
-#, fuzzy
+#: src/gtk/pluginwindow.c:346
 msgid "Load Plugin..."
-msgstr "Çàðåäè ïëúãèí"
+msgstr "Зареждане на приставка..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:301
+#: src/gtk/pluginwindow.c:351
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
+msgstr "Ð\98зклÑ\8eÑ\87ване Ð½Ð° Ð¿Ñ\80иÑ\81Ñ\82авкаÑ\82а"
 
 #: src/gtk/prefswindow.c:527
 msgid "Page Index"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:742
-#: src/prefs_filtering_action.c:374
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:748
+#: src/prefs_filtering_action.c:378
 msgid "Account"
-msgstr "Àêàóíò"
+msgstr "Сметка"
 
 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
 #: src/prefs_summary_column.c:80
 msgid "Status"
-msgstr "Ñòàòóñ"
+msgstr "Състояние"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:233
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
 msgid "all messages"
-msgstr "âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "всички писма"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:234
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
 msgid "messages whose age is greater than #"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ïî-ñòàðè îò #"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:235
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
 msgid "messages whose age is less than #"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ïî-ñòàðè îò #"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:236
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
 msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â òÿëîòî"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:237
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
 msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S êúäåòî è äà å"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:238
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
 msgid "messages carbon-copied to S"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ carbon-copied to S"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:239
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
 msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "ñúîáùåíèåòî å èëè to: èëè cc: to S"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:240
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
 msgid "deleted messages"
-msgstr "èçòðèòè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "изтрити писма"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:241
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â Sender ïîëåòî"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:242
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
-msgstr "âÿðíî ïðè óñïåøíî èçïúëíåíèå íà \"S\" "
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:243
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ èäâàùè îò ïîòðåáèòåë S"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:244
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
 msgid "forwarded messages"
-msgstr "ïðåïðàòåíè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "препратени писма"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:245
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
 msgid "messages which contain header S"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè çàãëàâêà S"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:246
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â Message-Id ïîëåòî îò çàãëàâêàòà"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:247
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â inreplyto õåäúðà"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:248
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
 msgid "locked messages"
-msgstr "çàêëþ÷åíè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "заключени писма"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:249
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
 msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ êîèòî ñà â íþçãðóïà S"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:250
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
 msgid "new messages"
-msgstr "íîâè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "нови писма"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:251
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
 msgid "old messages"
-msgstr "ñòàðè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "стари писма"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:252
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:253
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
 msgid "messages which have been replied to"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ íà êîèòî å áèëî îòãîâîðåíî"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:254
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
 msgid "read messages"
-msgstr "ïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "прочетени писма"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:255
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
 msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â subject"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:256
+#: src/gtk/quicksearch.c:266
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:257
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:258
+#: src/gtk/quicksearch.c:268
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:259
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
 msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ñ ðàçìåð ðàâåí íà #"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:260
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
 msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ñ ðàçìåð ïî-ãîëÿì îò #"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:261
+#: src/gtk/quicksearch.c:271
 msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr "ñúîáùåíèå ñ ðàçìåð ïî-ìàëúê îò #"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:262
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
 msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ èçïðàòåíè äî S"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:263
+#: src/gtk/quicksearch.c:273
 msgid "marked messages"
-msgstr "ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "отбелязани писма"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:264
+#: src/gtk/quicksearch.c:274
 msgid "unread messages"
-msgstr "íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "непрочетени писма"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:265
+#: src/gtk/quicksearch.c:275
 msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â References õåäúðà"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:266
+#: src/gtk/quicksearch.c:276
 msgid "messages returning 0 when passed to command"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:267
+#: src/gtk/quicksearch.c:277
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â X-Label õåäúðà"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:269
+#: src/gtk/quicksearch.c:279
 msgid "logical AND operator"
-msgstr "ëîãè÷åñêè AND îïåðàòîð"
+msgstr "логически оператор \"и\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:270
+#: src/gtk/quicksearch.c:280
 msgid "logical OR operator"
-msgstr "ëîãè÷åñêè OR îïåðàòîð"
+msgstr "логически оператор \"или\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:271
+#: src/gtk/quicksearch.c:281
 msgid "logical NOT operator"
-msgstr "ëîãè÷åñêè NOT îïåðàòîð"
+msgstr "логически оператор \"не\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:272
+#: src/gtk/quicksearch.c:282
 msgid "case sensitive search"
-msgstr "òúðñåíå ñ îò÷èòàíå íà ãîëåìè è ìàëêè áóêâè"
+msgstr "търсене с чувствителност към регистъра"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:274
+#: src/gtk/quicksearch.c:284
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:282
-msgid "Extended Search symbols"
-msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíî òúðñåíå"
+#: src/gtk/quicksearch.c:292
+msgid "Extended Search"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:293
+msgid ""
+"Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
+"in order to match and be displayed in the message list.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
-#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:467
+#: src/gtk/quicksearch.c:389 src/prefs_filtering_action.c:1076
+#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1680
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:485
 msgid "Subject"
-msgstr "Òåìà"
+msgstr "Относно"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:468
+#: src/gtk/quicksearch.c:393 src/prefs_filtering_action.c:1077
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1681
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:486
 msgid "From"
-msgstr "Îò"
+msgstr "От"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:469
+#: src/gtk/quicksearch.c:397 src/prefs_filtering_action.c:1078
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1682
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:487
 msgid "To"
-msgstr "Äî:"
+msgstr "До"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:392
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:408
 msgid "Recursive"
-msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:402
+#: src/gtk/quicksearch.c:418
 msgid "Sticky"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:430
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:446
 msgid " Clear "
-msgstr "Èç÷èñòè"
+msgstr " Изчистване "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:437
-msgid " ... "
-msgstr " ... "
+#: src/gtk/quicksearch.c:462 src/summary_search.c:251
+msgid "Edit search criteria"
+msgstr "Редактиране критериите на търсенето"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:446
-msgid "Quick search: edit filtering condition"
+#: src/gtk/quicksearch.c:465
+msgid " Extended Symbols... "
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:449
-#, fuzzy
-msgid " Extended Symbols... "
-msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíèå"
+#: src/gtk/quicksearch.c:861 src/summaryview.c:968
+#, c-format
+msgid "Searching in %s... \n"
+msgstr "Търсене в %s... \n"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:308
 msgid "correct"
-msgstr "êîðåêòåí"
+msgstr ""
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
 msgid "Owner"
-msgstr "Ñîáñòâåíèê"
+msgstr "Собственик"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
 msgid "Signer"
-msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
+msgstr ""
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
+#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:885
 msgid "Name: "
-msgstr "Èìå: "
+msgstr "Име:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
 msgid "Organization: "
-msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
+msgstr "Организация:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
 msgid "Location: "
-msgstr "Ìåñòîíàõîæäåíèå: "
+msgstr "Местоположение:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
 msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Îòïå÷àòúê: "
+msgstr "Отпечатък: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
 msgid "Signature status: "
-msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: "
+msgstr "Състояние на подписа: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr "SSL ñåðòèôèêàò çà %s"
+msgstr "SSL-сертификат за %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:245
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is unknown.\n"
 "Do you want to accept it?"
-msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
+msgstr ""
+"Сертификатът за %s е непознат.\n"
+"Да бъде ли приет?"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
-msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
+msgstr "Състояние на подписа: %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:263
-#, fuzzy
 msgid "_View certificate"
-msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
+msgstr "_Преглед на сертификата"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268
 msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
+msgstr "Непознат SSL-сертификат"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
-#, fuzzy
 msgid "_Accept and save"
-msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
+msgstr "_Приемане и записване"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
-#, fuzzy
 msgid "_Cancel connection"
-msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
+msgstr "_Отказване на връзката"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:287
 msgid "New certificate:"
-msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
+msgstr "Нов сертификат:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:292
 msgid "Known certificate:"
-msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
+msgstr "Познат сертификат:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:299
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
+msgstr "Сертификатът за %s е променен. Да бъде ли приет?"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:317
-#, fuzzy
 msgid "_View certificates"
-msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
+msgstr "_Преглед на сертификатите"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
+msgstr "Променен SSL-сертификат"
 
-#: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2461 src/summaryview.c:2466
+#: src/headerview.c:196 src/summaryview.c:2515 src/summaryview.c:2520
 msgid "(No From)"
-msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
+msgstr "(липсва подател)"
 
-#: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2492 src/summaryview.c:2495
+#: src/headerview.c:211 src/summaryview.c:2544 src/summaryview.c:2547
 msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
+msgstr "(липсва \"относно\")"
 
 #: src/image_viewer.c:288
 msgid "Filename:"
-msgstr "Èìå íà ôàéë:"
+msgstr "Име на файла:"
 
 #: src/image_viewer.c:295
 msgid "Filesize:"
-msgstr "Ðàçìåð íà ôàéë:"
+msgstr ""
 
 #: src/image_viewer.c:316
 msgid "Load Image"
-msgstr "Çàðåäè êàðòèíêà"
+msgstr "Зареждане на изображение"
 
 #: src/image_viewer.c:322
 msgid "Content-Type:"
@@ -3658,31 +3541,35 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/imap.c:619
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
-msgstr "Âðúçêàòà êúì %s íåóñïåøíà"
+msgstr "Връзката с %s неуспешна: достъпът е отказан.%s"
 
 #: src/imap.c:623
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
-msgstr "Âðúçêàòà êúì %s íåóñïåøíà"
+msgstr "Връзката с %s е неуспешна: достъпът е отказан.%s\n"
 
 #: src/imap.c:640
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
-msgstr "Âðúçêàòà êúì %s íåóñïåøíà"
+msgstr "Грешка при свързването към %s"
 
 #: src/imap.c:645 src/imap.c:648
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
+msgstr "Връзката по IMAP4 с %s е прекъсната. Повторно свързване...\n"
+
+#: src/imap.c:687 src/imap.c:2155 src/imap.c:2633 src/imap.c:2717
+#: src/imap.c:3055 src/imap.c:3776
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:271
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:759 src/inc.c:757 src/news.c:283 src/send_message.c:275
 msgid "Insecure connection"
-msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
+msgstr "Несигурна връзка"
 
-#: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:272
+#: src/imap.c:760 src/inc.c:758 src/news.c:284 src/send_message.c:276
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
@@ -3691,172 +3578,154 @@ msgid ""
 "not be secure."
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:278
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:766 src/inc.c:764 src/news.c:290 src/send_message.c:282
 msgid "Con_tinue connecting"
-msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:768
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:777
+#, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
-msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ SMTP ñúðâúðà: %s ..."
+msgstr "Свързване към IMAP4 сървър: %s..."
 
-#: src/imap.c:800
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:809
+#, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
+msgstr "Грешка при свързване с IMAP4-сървъра: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:803
+#: src/imap.c:812
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
+msgstr "Грешка при свързване с IMAP4-сървъра: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:832
+#: src/imap.c:841
 msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:865
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:874
+#, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
-msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ SMTP ñúðâúðà: %s ..."
+msgstr "Свързване към IMAP4 сървър %s...\n"
 
-#: src/imap.c:1036
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1050
 msgid "Adding messages..."
-msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå..."
+msgstr "Добавяне на писма..."
 
-#: src/imap.c:1162
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1203
 msgid "Copying messages..."
-msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå..."
+msgstr "Копиране на писмата..."
 
-#: src/imap.c:1302
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1353
 msgid "can't set deleted flags\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1308 src/imap.c:3551
+#: src/imap.c:1359 src/imap.c:3538
 msgid "can't expunge\n"
-msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1743
+#: src/imap.c:1794
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1759
+#: src/imap.c:1810
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1840
+#: src/imap.c:1891
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1871
+#: src/imap.c:1922
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1935
+#: src/imap.c:1986
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2191
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2247
 msgid "LIST failed\n"
-msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2299
+#: src/imap.c:2355
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
-
-#: src/imap.c:2474
-msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr "IMAP4 àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2661
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2638
 msgid "Fetching message..."
-msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå..."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2826
+#: src/imap.c:2804
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr "iconv íå ìîæå äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
+msgstr "iconv не може да преобразува UTF-7 в %s\n"
 
-#: src/imap.c:2856
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:2834
+#, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
-msgstr "iconv íå ìîæå äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
+msgstr "iconv не може да преобразува %s в UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:2900
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2878
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
-msgstr "iconv íå ìîæå äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
+msgstr "iconv не може да преобразува UTF-8 в UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:3536
+#: src/imap.c:3523
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
+msgstr ""
 
 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
+msgstr "/Създаване на _нова папка..."
 
 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
+msgstr "/Пре_именуване на папка..."
 
 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
 msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
+msgstr "/_Преместване на папка..."
 
 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
-#, fuzzy
 msgid "/_Delete folder..."
-msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
+msgstr "/_Изтриване на папка..."
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
 msgid "/Synchronise"
 msgstr ""
 
-#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
 msgid "/Down_load messages"
-msgstr "ñòàðè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "/Из_тегляне на писмата"
 
-#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "/Проверка за нови пи_сма"
 
 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
-#, fuzzy
 msgid "/C_heck for new folders"
-msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "/Проверка за нови _папки"
 
 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
 msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
+msgstr ""
 
 #: src/imap_gtk.c:134
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
 msgstr ""
-"Âúâåäè èìå íà íîâàòà ïàïêà:\n"
-"(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
-" äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
 
 #: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
-msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
+msgstr ""
 
 #: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
 msgid "Rename folder"
-msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
+msgstr "Преименуване на папка"
 
 #: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
 msgid ""
@@ -3864,124 +3733,118 @@ msgid ""
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
 
-#: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap_gtk.c:266 src/mh_gtk.c:176
+#, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
 "will not be possible.\n"
 "\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
-"Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
 
-#: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap_gtk.c:288 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
+#, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
-msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
+msgstr ""
 
-#: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap_gtk.c:348 src/news_gtk.c:299
+#, c-format
 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
+msgstr ""
 
 #: src/import.c:149
-msgid "Import"
-msgstr "Èìïîðò"
+msgid "Import mbox file"
+msgstr "Внасяне на mbox-файл"
 
 #: src/import.c:168
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
-
-#: src/import.c:178
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
+msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
+msgstr ""
 
-#: src/import.c:183
-msgid "Destination dir:"
+#: src/import.c:185
+msgid "Destination folder:"
 msgstr ""
 
-#: src/import.c:242
+#: src/import.c:248
 msgid "Select importing file"
-msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:190
 msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:193
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:196
 msgid "File imported."
-msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
+msgstr "Файлът е внесен"
 
 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
 msgid "Please select a file."
-msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
+msgstr "Трябва да се укаже име за адресника."
 
 #: src/importldif.c:472
 msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:495
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:574
 msgid "Select LDIF File"
-msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
+msgstr "Изберете LDIF-файл"
 
 #: src/importldif.c:662
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
-msgstr "Èìå íà àäðåñíèê êîéòî ùå áúäå ñúçäàäåí îò LDIF ôàéë"
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:668
 msgid "File Name"
-msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
+msgstr "Име на файла"
 
 #: src/importldif.c:679
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
-msgstr "Ïúëåí ïúò äî LDIF ôàéë çà âíàñÿíå."
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:688
 msgid "Select the LDIF file to import."
-msgstr "Èçáåðåòå LDIF ôàéë çà âíàñÿíå."
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:725
 msgid "R"
-msgstr "R"
+msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:465
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:483
 msgid "S"
-msgstr "S"
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:727
 msgid "LDIF Field Name"
-msgstr "Èìå íà LDIF Ïîëå"
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
-msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
-msgstr "LDIF Ïîëå"
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
-msgstr "Àòðèáóò"
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:806
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
-msgstr "LDIF ïîëåòî ìîæå äà ñå ïðîìåíè êàòî User Attribute name."
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:811
 msgid "???"
@@ -4000,1451 +3863,1383 @@ msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:841
 msgid "Select for Import"
-msgstr "Èçáåðè çà âíàñÿíå"
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:847
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
-msgstr "Èçáåðè LDIF ïîëå çà âíàñÿíå â àäðåñíèêà."
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:850
 msgid " Modify "
-msgstr " Ïðîìåíè "
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:856
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
-msgstr "Îñúâðåìåíÿâàíå íà ñïèñúêà ñ ïîäàäåíèòå äàííè."
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:929
 msgid "Records Imported :"
-msgstr "Âíåñåíè çàïèñè :"
+msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:960
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
-msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
+msgstr "Внасяне на LDIF-файл в адресника"
 
 #: src/importmutt.c:144
 msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà MUTT ôàéë."
+msgstr "Грешка при внасяне на файла от MUTT"
 
 #: src/importmutt.c:159
 msgid "Select MUTT File"
-msgstr "Èçáåðè MUTT Ôàéë"
+msgstr "Изберете файл на MUTT"
 
-#: src/importmutt.c:207
+#: src/importmutt.c:206
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr "Âíåñè MUTT ôàéë â Àäðåñíèêà"
+msgstr "Внасяне на файл на MUTT в адресника"
 
-#: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
+#: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
 msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå."
+msgstr ""
 
 #: src/importpine.c:144
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè âíàñÿíåòî íà Pine ôàéë."
+msgstr "Грешка при внасяне на файла от Pine"
 
 #: src/importpine.c:159
 msgid "Select Pine File"
-msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
+msgstr "Изберете файл на Pine"
 
-#: src/importpine.c:207
+#: src/importpine.c:206
 msgid "Import Pine file into Address Book"
-msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
+msgstr "Внасяне на файл на Pine в адресника"
+
+#: src/inc.c:171 src/inc.c:276 src/inc.c:302
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to get mails."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:363
+#: src/inc.c:372
 msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:410
+#: src/inc.c:419
 msgid "Standby"
-msgstr "Ãîòîâíîñò"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:540 src/inc.c:590
+#: src/inc.c:549 src/inc.c:599
 msgid "Cancelled"
-msgstr "Îòêàçàíî"
+msgstr "Отказано"
 
-#: src/inc.c:551
+#: src/inc.c:560
 msgid "Retrieving"
-msgstr "Ïîëó÷àâàì"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:560
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:569
+#, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
-msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
-msgstr[0] "Ãîòîâî (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
-msgstr[1] "Ãîòîâî (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
+msgstr "Готово (%d писма (%s) получени)"
 
-#: src/inc.c:566
+#: src/inc.c:575
 msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
+msgstr "Готово (няма нови писма)"
 
-#: src/inc.c:571
+#: src/inc.c:580
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
+msgstr "Грешка при свързване"
 
-#: src/inc.c:574
+#: src/inc.c:583
 msgid "Auth failed"
-msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:586 src/prefs_summary_column.c:89
+msgid "Locked"
+msgstr "Заключено"
 
-#: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:596 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
 msgid "Timeout"
-msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:685
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:699
+#, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
-msgid_plural "Finished (%d new messages)"
-msgstr[0] "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
-msgstr[1] "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:689
+#: src/inc.c:703
 msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
-
-#: src/inc.c:698
-msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:739
+#: src/inc.c:741
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:772
+#: src/inc.c:774
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s..."
+msgstr "Свързване към POP3 сървър: %s..."
 
-#: src/inc.c:782
+#: src/inc.c:784
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
+msgstr "Грешка при свързване с POP3-сървъра: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:789
+#: src/inc.c:791
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
+msgstr "Грешка при свързване с POP3-сървъра: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:870 src/send_message.c:435
+#: src/inc.c:872 src/send_message.c:444
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:871
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:873
+#, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
-msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèÿ îò %s..."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:877
+#: src/inc.c:879
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:881
+#: src/inc.c:883
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:885
+#: src/inc.c:887
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:889
+#: src/inc.c:891
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
-
-#: src/inc.c:899
-#, c-format
-msgid "Deleting message %d"
-msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:906 src/send_message.c:453
+#: src/inc.c:898 src/send_message.c:462
 msgid "Quitting"
-msgstr "Ïðåêúñâàì"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:931
+#: src/inc.c:923
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:950
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:942
+#, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
-msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
-msgstr[0] "Ïîëó÷àâàì (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
-msgstr[1] "Ïîëó÷àâàì (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1106
+#: src/inc.c:1098
 msgid "Connection failed."
-msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà."
+msgstr "Грешка при свързване"
 
-#: src/inc.c:1109
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1101
+#, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
-msgstr "Âðúçêàòà êúì %s íåóñïåøíà"
+msgstr "Връзката с %s:%d е прекъсната."
 
-#: src/inc.c:1114
+#: src/inc.c:1106
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1119
+#: src/inc.c:1111
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà:\n"
-".%s"
 
-#: src/inc.c:1125
+#: src/inc.c:1117
 msgid "No disk space left."
-msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
+msgstr "Няма достатъчно място на диска."
 
-#: src/inc.c:1130
+#: src/inc.c:1122
 msgid "Can't write file."
-msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
+msgstr "Грешка при запис на файл"
 
-#: src/inc.c:1135
+#: src/inc.c:1127
 msgid "Socket error."
-msgstr "Socket error."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1138
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1130
+#, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
-msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:366 src/send_message.c:578
+#: src/inc.c:1135 src/send_message.c:375 src/send_message.c:587
 msgid "Connection closed by the remote host."
-msgstr ""
+msgstr "Връзката е прекъсната от отдалечения компютър."
 
-#: src/inc.c:1146
+#: src/inc.c:1138
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
-msgstr ""
+msgstr "Връзката с %s:%d е прекъсната от отдалечената машина."
 
-#: src/inc.c:1151
+#: src/inc.c:1143
 msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
+msgstr "Пощенската кутия е заключена."
 
-#: src/inc.c:1155
+#: src/inc.c:1147
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà:\n"
+"Пощенската кутия е заключена:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1161 src/send_message.c:563
+#: src/inc.c:1153 src/send_message.c:572
 msgid "Authentication failed."
-msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1166 src/send_message.c:566
+#: src/inc.c:1158 src/send_message.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà:\n"
-"%s"
 
-#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:582
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1163 src/send_message.c:591
 msgid "Session timed out."
-msgstr "òàéìàóò çà ñåñèÿòà\n"
+msgstr "Сесията изтече."
 
-#: src/inc.c:1174
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1166
+#, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
-msgstr "Âðúçêàòà êúì %s íåóñïåøíà"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1209
+#: src/inc.c:1201
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1446
-#, fuzzy, c-format
-msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
-msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
+#: src/inc.c:1438
+#, c-format
+msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1968
+#: src/inc.c:1443 src/toolbar.c:2078
 msgid "Offline warning"
-msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
+msgstr "Предупреждение за изключен режим"
 
-#: src/inc.c:1451
+#: src/inc.c:1445
 msgid "On_ly once"
-msgstr ""
+msgstr "Само _веднъж"
 
-#: src/ldif.c:870
+#: src/ldif.c:831
 msgid "Nick Name"
-msgstr "Ïðÿêîð"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:172
-#, fuzzy, c-format
+#: src/main.c:174
+#, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
-"Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
-"Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
+"Файлът \"%s\" вече съществува.\n"
+"Папката не може да бъде създадена."
 
-#: src/main.c:254
+#: src/main.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
 "Do you want to migrate this configuration?"
 msgstr ""
+"Открити са настройки за Sylpheed-Claws %s.\n"
+"Да се преобразуват ли за настоящата версия?"
 
-#: src/main.c:257
+#: src/main.c:260
 msgid "1.0.5 or previous"
-msgstr ""
+msgstr "1.0.5 или предишна"
 
-#: src/main.c:257
+#: src/main.c:260
 msgid "1.9.15 or previous"
-msgstr ""
+msgstr "1.9.15 или предишна"
 
-#: src/main.c:260
-#, fuzzy
+#: src/main.c:263
 msgid "Migration of configuration"
-msgstr "Óñëîâíà êîíôèãóðàöèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:265
-#, fuzzy
+#: src/main.c:269
 msgid "Copying configuration..."
-msgstr "Óñëîâíà êîíôèãóðàöèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:270
-#, fuzzy
+#: src/main.c:274
 msgid "Migration failed!"
-msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:337
+#: src/main.c:341
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:528
+msgid ""
+"Some plugin(s) failed to load. Check the Plugins configuration for more "
+"information."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:534
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It "
+"is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
+"plugin and try again."
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:716
+#: src/main.c:754
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
+msgstr "Начин на употреба: %s [OPTION]...\n"
 
-#: src/main.c:718
+#: src/main.c:756
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
+msgstr "  --compose [address]    отваряне на прозореца за писане на писмо"
+
+#: src/main.c:757
+msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:719
+#: src/main.c:758
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
-"                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
-"                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
+"                         отваряне на прозорец за писане на писмо с\n"
+"                         прикачени указаните файлове"
 
-#: src/main.c:722
+#: src/main.c:761
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "  --receive              получаване на новата поща"
 
-#: src/main.c:723
+#: src/main.c:762
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
+msgstr "  --receive-all          получаване на новата поща за всички сметки"
 
-#: src/main.c:724
+#: src/main.c:763
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "  --send                 изпращане на всички писма в опашката"
 
-#: src/main.c:725
+#: src/main.c:764
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --status [folder]...  ïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:726
+#: src/main.c:765
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
 msgstr ""
-"  --status-full [folder]...\n"
-"                         ïîêàçâà ñòàòóñà íà âñÿêà ïàïêà"
 
-#: src/main.c:728
+#: src/main.c:767
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
+msgstr "  --online               преминаване към включен режим"
 
-#: src/main.c:729
+#: src/main.c:768
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
+msgstr "  --offline              преминаване към изключен режим"
 
-#: src/main.c:730
-#, fuzzy
+#: src/main.c:769
 msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
-msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "  --exit                 изход от Sylpheed-Claws"
 
-#: src/main.c:731
+#: src/main.c:770
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
+msgstr "  --debug                режим на проследяване за грешки"
 
-#: src/main.c:732
+#: src/main.c:771
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
+msgstr "  --help                 показване на тази помощ и прекъсване"
 
-#: src/main.c:733
+#: src/main.c:772
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
+msgstr "  --version              изписване на данни за версията и приключване"
 
-#: src/main.c:734
+#: src/main.c:773
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr "  --config-dir          îòïå÷àòàé êîíôèã. äèðåêòîðèÿòà"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:774 src/summaryview.c:5470
+#: src/main.c:836
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:777
+#: src/main.c:839
 msgid "top level folder"
-msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:835
+#: src/main.c:900
 msgid "Really quit?"
-msgstr ""
+msgstr "Наистина ли да се спре програмата?"
 
-#: src/main.c:836
+#: src/main.c:901
 msgid "Composing message exists."
-msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:837
-#, fuzzy
+#: src/main.c:902
 msgid "_Save to Draft"
-msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
+msgstr "_Запазване в чернови"
 
-#: src/main.c:837
-#, fuzzy
+#: src/main.c:902
 msgid "_Discard them"
-msgstr "Îòõâúðëè"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:837
-#, fuzzy
+#: src/main.c:902
 msgid "Do_n't quit"
-msgstr "Íå èçëèçàé"
+msgstr "Да не се излиза"
 
-#: src/main.c:851
+#: src/main.c:916
 msgid "Queued messages"
-msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
+msgstr "Чакащи писма"
 
-#: src/main.c:852
+#: src/main.c:917
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:1111 src/toolbar.c:2000
+#: src/main.c:1196 src/toolbar.c:2112
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:454 src/messageview.c:156
+#: src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:157
 msgid "/_File"
-msgstr "/Ôàéë"
+msgstr "/_Файл"
 
-#: src/mainwindow.c:455
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_File/_Add mailbox"
-msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgstr "/_Файл/_Добавяне на кутия"
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:455
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
-msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ/MH..."
+msgstr "/_Файл/_Добавяне на кутия/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:464
-#: src/mainwindow.c:466 src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:472
-#: src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:456 src/mainwindow.c:458 src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:468 src/mainwindow.c:471
+#: src/messageview.c:160
 msgid "/_File/---"
-msgstr "/Ôàéë/---"
+msgstr "/_Файл/---"
 
-#: src/mainwindow.c:458
-#, fuzzy
-msgid "/_File/Change folder order"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
+#: src/mainwindow.c:457
+msgid "/_File/Change folder order..."
+msgstr "/_Файл/Промяна реда на папките..."
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:459
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
+msgstr "/_Файл/_Внасяне на mbox-файл..."
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
+msgstr "/_Файл/_Изнасяне в mbox-файл..."
 
-#: src/mainwindow.c:462
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
-msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
+msgstr "/_Файл/И_знасяне на избраните в mbox-файл..."
 
-#: src/mainwindow.c:465
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
-msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
+msgstr "/_Файл/Изчистване на всички ко_шчета"
 
-#: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:157
+#: src/mainwindow.c:466 src/messageview.c:158
 msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
+msgstr "/_Файл/_Запазване като..."
 
-#: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:158
+#: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:159
 msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
+msgstr "/_Файл/_Печатане..."
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:469
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
+msgstr "/_Файл/_Работа в изключен режим"
 
-#: src/mainwindow.c:471
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_File/Synchronise folders"
-msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
+msgstr "/_Файл/Синхронизиране на папките"
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
+msgstr "/_Файл/_Спиране на програмата"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
+msgstr "/_Редактиране/Избиране на _нишката"
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:166
+#: src/mainwindow.c:480 src/messageview.c:167
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
+msgstr "/_Редактиране/_Търсене в текущото писмо..."
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
+msgstr "/_Редактиране/_Търсене в папката..."
 
-#: src/mainwindow.c:484
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_Edit/_Quick search"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
+msgstr "/_Редактиране/_Бързо търсене"
 
-#: src/mainwindow.c:485 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:453
+#: src/mainwindow.c:484 src/messageview.c:170 src/summaryview.c:471
 msgid "/_View"
-msgstr "/Èçãëåä"
+msgstr "/_Изглед"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
+msgstr "/_Изглед/Показване и с_криване"
 
-#: src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
+msgstr "/_Изглед/Показване и с_криване/На списъка с _папки"
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
+msgstr "/_Изглед/Показване и с_криване/На прегледа на _писмата"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
+msgstr "/_Изглед/Показване и с_криване/Лента с _инструменти"
 
-#: src/mainwindow.c:493
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
+#: src/mainwindow.c:492
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
+msgstr "/_Изглед/Показване и с_криване/Лента с _инструменти/Текст _под иконите"
 
-#: src/mainwindow.c:495
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
+#: src/mainwindow.c:494
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
+msgstr "/_Изглед/Показване и с_криване/Лента с _инструменти/Текст _до иконите"
 
-#: src/mainwindow.c:497
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
+#: src/mainwindow.c:496
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
+msgstr "/_Изглед/Показване и с_криване/Лента с _инструменти/Само _икони"
 
-#: src/mainwindow.c:499
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
+#: src/mainwindow.c:498
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
+msgstr "/_Изглед/Показване и с_криване/Лента с _инструменти/_Само текст"
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:500
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
+msgstr "/_Изглед/Показване и с_криване/Лента с _инструменти/_Скриване"
+
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
+msgstr "/_Изглед/Показване и с_криване/На _лентата за състояние"
+
+#: src/mainwindow.c:504
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr "/_Изглед/_Задаване на видимите колони"
+
+#: src/mainwindow.c:505
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr "/_Изглед/_Задаване на видимите колони/в списъка с _папки..."
+
+#: src/mainwindow.c:506
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr "/_Изглед/_Задаване видимите колони/в списъка с _писма..."
 
-#: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:537
-#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676
-#: src/messageview.c:270
+#: src/mainwindow.c:508 src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:563 src/mainwindow.c:680 src/mainwindow.c:684
+#: src/messageview.c:276
 msgid "/_View/---"
-msgstr "/Èçãëåä/---"
+msgstr "/_Изглед/---"
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
+msgstr "/_Изглед/Отделяне на списъка с _папките"
 
-#: src/mainwindow.c:505
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/Separate _message view"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
+msgstr "/_Изглед/Отделяне на _текста на писмата"
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:512
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/по номе_р"
 
-#: src/mainwindow.c:509
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/по _размер"
 
-#: src/mainwindow.c:510
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/по да_та"
 
-#: src/mainwindow.c:511
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Sort/by _From"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/по по_дател"
 
-#: src/mainwindow.c:512
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_View/_Sort/by _To"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/по пол_учател"
 
-#: src/mainwindow.c:513
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/по те_ма"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/по _цветен етикет"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/по отбе_лязване"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ñòàòóñ"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/по _състояние"
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/по при_крепки"
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/по заключване"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/_Без подреждане"
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:528 src/mainwindow.c:531
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/---"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/Възходящо"
 
-#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/Низходящо"
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
+msgstr "/_Изглед/_Подреждане/_Групиране по теми"
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
+msgstr "/_Изглед/Ни_шков изглед"
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
+msgstr "/_Изглед/_Разгъване на всички нишки"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
+msgstr "/_Изглед/_Свиване на всички нишки"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:537
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
-
-#: src/mainwindow.c:533
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set displayed _columns"
-msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
-
-#: src/mainwindow.c:534
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
-msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
-
-#: src/mainwindow.c:535
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
-msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
+msgstr "/_Изглед/_Скриване на прочетените писма"
 
-#: src/mainwindow.c:538
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
+msgstr "/_Изглед/П_реход"
 
-#: src/mainwindow.c:539
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
+#: src/mainwindow.c:541
+msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
+msgstr "/_Изглед/П_реход/Към п_редишното писмо"
 
-#: src/mainwindow.c:540
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/_Изглед/П_реход/Към след_ващото писмо"
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/mainwindow.c:546 src/mainwindow.c:549
-#: src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:543 src/mainwindow.c:548 src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:556 src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
-
-#: src/mainwindow.c:542
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/_Изглед/П_реход/---"
 
 #: src/mainwindow.c:544
-msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
+msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
+msgstr "/_Изглед/П_реход/Към пред_ишното непрочетено писмо"
 
-#: src/mainwindow.c:547
-msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
+#: src/mainwindow.c:546
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/_Изглед/П_реход/К_ъм следващото непрочетено писмо"
 
-#: src/mainwindow.c:548
-msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
+#: src/mainwindow.c:549
+msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
+msgstr "/_Изглед/П_реход/_Към предишното ново писмо"
 
 #: src/mainwindow.c:550
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/_Изглед/П_реход/Към с_ледващото ново писмо"
 
 #: src/mainwindow.c:552
-msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
+msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
+msgstr "/_Изглед/П_реход/Към пре_дишното отбелязано писмо"
 
-#: src/mainwindow.c:555
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
+#: src/mainwindow.c:554
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/_Изглед/П_реход/Към след_ващото отбелязано писмо"
 
 #: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
+msgstr "/_Изглед/П_реход/Към _предишното писмо с етикет"
+
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/_Изглед/П_реход/Към следващото писмо с _етикет"
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
+msgstr "/_Изглед/П_реход/Към др_уга папка..."
 
-#: src/mainwindow.c:564 src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:172
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:566 src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:173
 msgid "/_View/Character _encoding/---"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/---"
 
-#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:176
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:177
 msgid "/_View/Character _encoding"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:177
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:178
 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/_Автоматично откриване"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:180
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:181
 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/7-битово ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:183
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:184
 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Уникод (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:186
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:187
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Западноевропейско (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:188
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Западноевропейско (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:190
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:191
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Западноевропейско (Windows-1252)"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:193
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:194
 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Централноевропейско (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:196
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/_Балтийско (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:198
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Балтийско (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:201
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:202
 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Гръцко (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:204
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:205
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Еврейско (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:206
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:207
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Еврейско (Windows-1255)"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:209
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
+#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:210
+msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Арабско (ISO-8859-_6)"
 
 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:212
-#, fuzzy
+msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Арабско (Windows-1256)"
+
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:215
+msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Турско (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:218
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Кирилица (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:214
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:220
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Кирилица (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:216
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:222
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Кирилица (KOI8-U)"
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:218
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:224
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Кирилица (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:221
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:227
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Японско (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:223
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Японско (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:225
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:231
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Японско (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:227
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:233
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Японско (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:230
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:236
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Опростено китайско (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:232
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Опростено китайско (GBK)"
 
-#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:234
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:240
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Традиционно китайско (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:236
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:242
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Традиционно китайско (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:238
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:244
 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Китайско (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:241
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:247
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Корейско (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:243
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:249
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Корейско (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:246
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:252
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Тайландско (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:248
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:254
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
+msgstr "/_Изглед/Кодиране на _символите/Тайландско (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:657 src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:255
-#: src/messageview.c:261
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:665 src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:261
+#: src/messageview.c:267
 msgid "/_View/Decode/---"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
+msgstr "/_Изглед/Разкодиране/---"
 
-#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:258
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:264
 msgid "/_View/Decode"
-msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
+msgstr "/_Изглед/Разкодиране"
 
-#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:259
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:265
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
+msgstr "/_Изглед/Разкодиране/_Автоматично откриване"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:262
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:268
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
+msgstr "/_Изглед/Разкодиране/_8-битово"
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:263
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:269
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
-msgstr ""
+msgstr "/_Изглед/Разкодиране/_Quoted·printable"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:264
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:270
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
+msgstr "/_Изглед/Разкодиране/_Base64"
 
-#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:265
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:271
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
-msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
+msgstr "/_Изглед/Разкодиране/_Uuencode"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/summaryview.c:454
+#: src/mainwindow.c:681 src/summaryview.c:472
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
+msgstr "/_Изглед/Отваряне в _нов прозорец"
 
-#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:271
+#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:277
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
+msgstr "/_Изглед/_Код на писмото"
 
-#: src/mainwindow.c:675
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_View/Show all headers"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
+msgstr "/_Изглед/Показване на всички заглавки"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
+msgstr "/_Изглед/_Обновяване на извадките"
 
-#: src/mainwindow.c:680
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Message/Recei_ve"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:681
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:683
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:685
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:687
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:696
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/_Писмо/Писане на _писмо"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/_Писмо/Писане до новинарска група"
 
-#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:278
+#: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:284
 msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:694 src/messageview.c:279
+#: src/mainwindow.c:702 src/messageview.c:285
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:281
+#: src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:287
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:283
+#: src/mainwindow.c:704 src/messageview.c:289
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:286
+#: src/mainwindow.c:708 src/messageview.c:292
 msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
+msgstr "/_Писмо/_Препращане"
 
-#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:287
+#: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:293
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
+msgstr "/_Писмо/Преп_ращане като прикрепен файл"
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:712
 msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
+msgstr "/_Писмо/_Копиране..."
 
-#: src/mainwindow.c:706
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/Move to _trash"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:707
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/_Delete..."
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
+msgstr "/_Писмо/_Изтриване..."
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/_Писмо/Отмяна на писмо до група"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
+msgstr "/_Писмо/_Отбелязване"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
+msgstr "/_Писмо/_Отбелязване/_Отбелязване"
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
+msgstr "/_Писмо/_Отбелязване/Према_хване на отбелязването"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:721 src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
+msgstr "/_Писмо/_Отбелязване/---"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
+msgstr "/_Писмо/_Отбелязване/Отбелязване като _непрочетено"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:723
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
+msgstr "/_Писмо/_Отбелязване/Отбелязване като про_четено"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
+msgstr "/_Писмо/_Отбелязване/Отбелязване на всички като _прочетени"
+
+#: src/mainwindow.c:726
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as _spam"
+msgstr "/_Писмо/_Отбелязване/Отбелязване като не_желана поща"
+
+#: src/mainwindow.c:727
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as _ham"
+msgstr "/_Писмо/_Отбелязване/Отбелязване като но_рмална поща"
 
-#: src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:291
+#: src/mainwindow.c:728
+msgid "/_Message/Color la_bel"
+msgstr "/_Писмо/_Цветен етикет"
+
+#: src/mainwindow.c:730 src/messageview.c:297
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
+msgstr "/И_нструменти/_Адресник..."
 
-#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:295
+#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:301
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
+msgstr "/И_нструменти/Добавяне на подателя в а_дресника"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:736
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
+msgstr "/И_нструменти/_Събиране на адреси"
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:737
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
+msgstr "/И_нструменти/_Събиране на адреси/от _папка..."
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
+msgstr "/И_нструменти/_Събиране на адреси/от пи_сма..."
 
-#: src/mainwindow.c:731
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:742
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
+msgstr "/И_нструменти/Фи_лтриране на всички писма в папката"
 
-#: src/mainwindow.c:733
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:744
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
+msgstr "/И_нструменти/Филтриране на из_браните писма"
 
-#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:298
+#: src/mainwindow.c:746 src/messageview.c:304
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за _филтриране"
 
-#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:300
+#: src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за _филтриране/_Автоматично"
 
-#: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:302
+#: src/mainwindow.c:749 src/messageview.c:308
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за _филтриране/по _подател"
 
-#: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:304
+#: src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:310
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за _филтриране/по полу_чател"
 
-#: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:306
+#: src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:312
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за _филтриране/по _тема"
 
-#: src/mainwindow.c:744
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:755
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за _обработка"
 
-#: src/mainwindow.c:745
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за _обработка/_Автоматично"
 
-#: src/mainwindow.c:747
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за _обработка/по _подател"
 
-#: src/mainwindow.c:749
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за _обработка/по полу_чател"
 
-#: src/mainwindow.c:751
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:762
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за _обработка/по _тема"
 
-#: src/mainwindow.c:756
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:767
 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
-msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
+msgstr "/И_нструменти/Про_верка за нова поща във всички папки"
 
-#: src/mainwindow.c:758
+#: src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "/И_нструменти/Изтриване на повтарящите се _писма"
 
-#: src/mainwindow.c:760
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "/И_нструменти/Изтриване на повтарящите се _писма/В избраната папка"
 
-#: src/mainwindow.c:762
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:773
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "/И_нструменти/Изтриване на повтарящите се _писма/Във всички папки"
 
-#: src/mainwindow.c:765
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
+msgstr "/И_нструменти/И_зпълнение"
 
-#: src/mainwindow.c:768
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:779
 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
-msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
+msgstr "/И_нструменти/SSL-_сертификати..."
 
-#: src/mainwindow.c:772
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
+msgstr "/И_нструменти/Записи в _журнала"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "/_Configuration"
-msgstr "/Íàñòðîéêè"
+msgstr "/_Настройки"
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
+msgstr "/_Настройки/_Смяна на текущата сметка"
 
-#: src/mainwindow.c:777
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
+msgstr "/_Настройки/Настройки на _текущата сметка..."
 
-#: src/mainwindow.c:779
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
+msgstr "/_Настройки/Създаване на _нова сметка..."
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
+msgstr "/_Настройки/_Редактиране на сметките..."
 
-#: src/mainwindow.c:783
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
+msgstr "/_Настройки/---"
 
-#: src/mainwindow.c:784
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:795
 msgid "/_Configuration/P_references..."
-msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
+msgstr "/_Настройки/_Настройки..."
 
-#: src/mainwindow.c:786
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
-msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
+msgstr "/_Настройки/Пре_д-обработка..."
 
-#: src/mainwindow.c:788
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:799
 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
-msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
+msgstr "/_Настройки/Сле_д-обработка..."
 
-#: src/mainwindow.c:790
+#: src/mainwindow.c:801
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
+msgstr "/_Настройки/_Филтриране..."
 
-#: src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
+msgstr "/_Настройки/_Шаблони..."
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
+msgstr "/_Настройки/_Действия..."
 
-#: src/mainwindow.c:794
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:805
 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
-msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
+msgstr "/_Настройки/Прис_тавки..."
 
-#: src/mainwindow.c:798
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:808
 msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
+msgstr "/_Помощ/_Наръчник"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
-msgstr ""
+msgstr "/_Помощ/_Потребителски препоръки в мрежата"
 
-#: src/mainwindow.c:802
+#: src/mainwindow.c:811
 msgid "/_Help/Icon _Legend"
-msgstr ""
+msgstr "/_Помощ/_Обяснение на иконите"
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Help/---"
-msgstr "/Ïîìîù/---"
+msgstr "/_Помощ/---"
 
-#: src/mainwindow.c:951
+#: src/mainwindow.c:1101
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:955
+#: src/mainwindow.c:1105
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:972
+#: src/mainwindow.c:1122
 msgid "Select account"
-msgstr "Èçáåðè àêàóíò"
+msgstr "Избор на сметка"
 
-#: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1375 src/mainwindow.c:1411
-#: src/mainwindow.c:1451 src/prefs_folder_item.c:592
+#: src/mainwindow.c:1512 src/mainwindow.c:1553 src/mainwindow.c:1589
+#: src/mainwindow.c:1629 src/prefs_folder_item.c:592
 msgid "Untitled"
-msgstr "Íåîçàãëàâåí"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1452
+#: src/mainwindow.c:1630
 msgid "none"
-msgstr "íèùî"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1715
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:1893
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
-msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
+msgstr "Да се изтрият ли всички писма от кошчетата?"
 
-#: src/mainwindow.c:1734
+#: src/mainwindow.c:1912
 msgid "Add mailbox"
-msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgstr "Добавяне на пощенска кутия"
 
-#: src/mainwindow.c:1735
+#: src/mainwindow.c:1913
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
-"Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
-"àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
-"òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
 
-#: src/mainwindow.c:1741
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mainwindow.c:1919
+#, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
+msgstr "Пощенска кутия \"%s\" вече съществува."
 
-#: src/mainwindow.c:1746 src/setup.c:51
+#: src/mainwindow.c:1924 src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
-msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1751 src/setup.c:54
+#: src/mainwindow.c:1929 src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
-"Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
-"Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
 
-#: src/mainwindow.c:2106
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:2293
 msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
-msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
+msgstr "Списък на папките в Sylpheed-Claws"
 
-#: src/mainwindow.c:2142 src/messageview.c:780
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:2329 src/messageview.c:825
 msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
-msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Преглед на писмо"
 
-#: src/mainwindow.c:2533 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
+#: src/mainwindow.c:2703 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
 msgid "Exit"
-msgstr "Èçõîä"
+msgstr "Спиране на програмата"
 
-#: src/mainwindow.c:2533
+#: src/mainwindow.c:2703
 msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
-msgstr ""
+msgstr "Да се спре ли Sylpheed-Claws?"
 
-#: src/mainwindow.c:2685
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:2849
 msgid "Folder synchronisation"
-msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
+msgstr "Синхронизиране на папките"
 
-#: src/mainwindow.c:2686
+#: src/mainwindow.c:2850
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2948
+#: src/mainwindow.c:2851
+msgid "+_Synchronise"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:3118
 msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
+msgstr "Изтриване на повтарящите се писма..."
 
-#: src/mainwindow.c:2982
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mainwindow.c:3152
+#, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
-msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
-msgstr[0] "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
-msgstr[1] "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
+msgstr "Изтрити са %d повтарящи се писма в %d папки.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:3123 src/summaryview.c:4250
+#: src/mainwindow.c:3293 src/summaryview.c:4358
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:3131
+#: src/mainwindow.c:3301
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:3139 src/summaryview.c:4259
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:3309 src/summaryview.c:4367
 msgid "Filtering configuration"
-msgstr "Ôèëòðèðàíå/Êîíôèãóðàöèÿ íà ïðîöåäèðàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238 src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240
-#: src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242 src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244
+#: src/matcher.c:1287 src/matcher.c:1288 src/matcher.c:1289 src/matcher.c:1290
+#: src/matcher.c:1291 src/matcher.c:1292 src/matcher.c:1293 src/matcher.c:1294
 msgid "(none)"
-msgstr "(íÿìà)"
+msgstr ""
 
-#: src/message_search.c:108
+#: src/message_search.c:128
 msgid "Find in current message"
-msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
+msgstr "Търсене в текущото писмо"
 
-#: src/message_search.c:126
+#: src/message_search.c:146
 msgid "Find text:"
-msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
+msgstr "Текст за търсене:"
 
-#: src/message_search.c:141 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:244
+#: src/message_search.c:161 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:293
 msgid "Case sensitive"
-msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
+msgstr "Чувствителност към регистъра"
 
-#: src/message_search.c:200 src/summary_search.c:377
+#: src/message_search.c:233 src/summary_search.c:488
 msgid "Search failed"
-msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
+msgstr ""
 
-#: src/message_search.c:201 src/summary_search.c:378
+#: src/message_search.c:234 src/summary_search.c:489
 msgid "Search string not found."
-msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
+msgstr "Търсеният низ не е открит."
 
-#: src/message_search.c:210
+#: src/message_search.c:243
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
+msgstr "Достигнато е началото на писмото. Да се продължи ли от края?"
 
-#: src/message_search.c:213
+#: src/message_search.c:246
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
+msgstr "Достигнат е краят на писмото. Да се продължи ли от началото?"
 
-#: src/message_search.c:216 src/summary_search.c:389
+#: src/message_search.c:249 src/summary_search.c:500
 msgid "Search finished"
-msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
+msgstr "Търсенето приключи"
 
-#: src/messageview.c:160
+#: src/messageview.c:161
 msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
+msgstr "/_Файл/_Затваряне"
 
-#: src/messageview.c:272
+#: src/messageview.c:278
 msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
+msgstr "/_Изглед/Показване на всички _заглавки"
 
-#: src/messageview.c:275
+#: src/messageview.c:281
 msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/_Писмо/Писане на _ново писмо"
 
-#: src/messageview.c:289
+#: src/messageview.c:295
 msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:308
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:314
 msgid "/_Tools/Create processing rule"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за обработка"
 
-#: src/messageview.c:310
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:316
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за обработка/_Автоматично"
 
-#: src/messageview.c:312
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:318
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за обработка/по _подател"
 
-#: src/messageview.c:314
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:320
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за обработка/по полу_чател"
 
-#: src/messageview.c:316
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:322
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
+msgstr "/И_нструменти/Създаване на правило за обработка/по _тема"
 
-#: src/messageview.c:440
+#: src/messageview.c:446
 msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
+msgstr "Sylpheed - Преглед на писмо"
 
-#: src/messageview.c:545
+#: src/messageview.c:551
 msgid "<No Return-Path found>"
-msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:553
+#: src/messageview.c:559
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is\n"
@@ -5454,17 +5249,16 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:577
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:565 src/messageview.c:583 src/prefs_account.c:1017
+#: src/toolbar.c:2100
 msgid "_Send"
-msgstr "Èçïðàòè"
+msgstr "_Изпращане"
 
-#: src/messageview.c:560 src/messageview.c:577
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:566 src/messageview.c:583
 msgid "+_Don't Send"
-msgstr "+Íå èçïðàùàé"
+msgstr "+_Да не се изпраща"
 
-#: src/messageview.c:573
+#: src/messageview.c:579
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -5472,339 +5266,342 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1040 src/mimeview.c:1459 src/summaryview.c:3617
-#: src/summaryview.c:3620 src/textview.c:2166
+#: src/messageview.c:1098 src/mimeview.c:1521 src/summaryview.c:3711
+#: src/summaryview.c:3714 src/textview.c:2156
 msgid "Save as"
-msgstr "Çàïàçè êàòî"
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1045 src/mimeview.c:1332 src/textview.c:2178
+#: src/messageview.c:1103 src/mimeview.c:1394 src/textview.c:2168
 msgid "Overwrite"
-msgstr "Ïðåçàïèøè"
+msgstr "Презаписване"
 
-#: src/messageview.c:1046
+#: src/messageview.c:1104
 msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
+msgstr "Да се презапише ли съществуващия файл?"
 
-#: src/messageview.c:1054 src/summaryview.c:3637 src/summaryview.c:3640
-#: src/summaryview.c:3655
-#, fuzzy, c-format
+#: src/messageview.c:1112 src/summaryview.c:3731 src/summaryview.c:3734
+#: src/summaryview.c:3749
+#, c-format
 msgid "Can't save the file '%s'."
-msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1132
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1195
 msgid "This message asks for a return receipt."
-msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
+msgstr "Това писмо иска обратна разписка за получаване."
 
-#: src/messageview.c:1133
+#: src/messageview.c:1196
 msgid "Send receipt"
-msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1173
+#: src/messageview.c:1236
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1179
-#, fuzzy, c-format
+#: src/messageview.c:1242
+#, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s."
-msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1183 src/messageview.c:1205
+#: src/messageview.c:1246 src/messageview.c:1268
 msgid "Mark for download"
-msgstr ""
+msgstr "Отбелязване за изтегляне"
 
-#: src/messageview.c:1184 src/messageview.c:1196
+#: src/messageview.c:1247 src/messageview.c:1259
 msgid "Mark for deletion"
-msgstr ""
+msgstr "Отбелязване за изтриване"
 
-#: src/messageview.c:1189
+#: src/messageview.c:1252
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be downloaded."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1194 src/messageview.c:1207
-#: src/prefs_filtering_action.c:153
+#: src/messageview.c:1257 src/messageview.c:1270
+#: src/prefs_filtering_action.c:154
 msgid "Unmark"
-msgstr "Îòìàðêèðàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1200
+#: src/messageview.c:1263
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be deleted."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1276
+#: src/messageview.c:1339
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1277
+#: src/messageview.c:1340
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
-"Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
-"Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
-"ïîëó÷àâàíå:"
 
-#: src/messageview.c:1281
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1344
 msgid "_Send Notification"
-msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1281
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1344
 msgid "+_Cancel"
-msgstr "+Îòêàç"
+msgstr "+_Отказ"
 
-#: src/messageview.c:1344 src/summaryview.c:3690
-#, fuzzy, c-format
+#: src/messageview.c:1407 src/summaryview.c:3786
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
 "('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
-"(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/messageview.c:1350 src/summaryview.c:3696
-#, fuzzy, c-format
+#: src/messageview.c:1413 src/summaryview.c:3792
+#, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
 "'%s'"
 msgstr ""
-"Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
-"'%s'"
 
-#: src/messageview.c:1361 src/summaryview.c:3669
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1424 src/summaryview.c:3763
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
-msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:1651 src/messageview.c:1657 src/summaryview.c:3194
+#: src/summaryview.c:5048
+msgid "An error happened while learning.\n"
+msgstr "Грешка по време на обучение.\n"
 
-#: src/mh.c:405
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mh.c:410
+#, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %s â %s\n"
+msgstr ""
 
 #: src/mh_gtk.c:59
-#, fuzzy
 msgid "/Remove _mailbox..."
-msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgstr "/Премахване на _кутията..."
 
 #: src/mh_gtk.c:323
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
-"Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
-"(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
 
 #: src/mh_gtk.c:325
 msgid "Remove mailbox"
-msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgstr "Премахване на кутията"
 
-#: src/mimeview.c:154
-msgid "/_Open"
-msgstr "/_Îòâîðè"
+#: src/mh_gtk.c:326
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Премахване"
 
 #: src/mimeview.c:155
-msgid "/Open _with..."
-msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
+msgid "/_Open"
+msgstr ""
 
 #: src/mimeview.c:156
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/Отваряне _с..."
+
+#: src/mimeview.c:157
 msgid "/_Display as text"
-msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
+msgstr "/_Показване като текст"
 
-#: src/mimeview.c:157 src/summaryview.c:459
+#: src/mimeview.c:158 src/summaryview.c:477
 msgid "/_Save as..."
-msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:158
+#: src/mimeview.c:159
 msgid "/Save _all..."
-msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:197
+#: src/mimeview.c:198
 msgid "MIME Type"
-msgstr "MIME Òèï"
+msgstr "Вид по MIME"
 
-#: src/mimeview.c:678
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:690
 msgid "Check signature"
-msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
+msgstr "Проверка на подписа"
 
-#: src/mimeview.c:683 src/mimeview.c:688 src/mimeview.c:693
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:695 src/mimeview.c:700 src/mimeview.c:705
 msgid "View full information"
-msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
+msgstr "Преглед на пълните данни"
 
-#: src/mimeview.c:698 src/mimeview.c:702
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:710 src/mimeview.c:714
 msgid "Check again"
-msgstr "Òúðñè îòíîâî"
+msgstr "Проверка отново"
 
-#: src/mimeview.c:711
+#: src/mimeview.c:723
 msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:716
+#: src/mimeview.c:728
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:926
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:938
 msgid "Checking signature..."
-msgstr "Ïðîâåðÿâàì ïîäïèñà"
+msgstr "Проверка на подписа..."
 
-#: src/mimeview.c:968
+#: src/mimeview.c:980
 msgid "Go back to email"
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1340 src/mimeview.c:1519
-#: src/mimeview.c:1552
+#: src/mimeview.c:1058
+msgid "Unknown part type"
+msgstr ""
+
+#: src/mimeview.c:1059
+msgid "The type of this part is unknown. What would you like to do with it?"
+msgstr ""
+
+#: src/mimeview.c:1061
+msgid "Display as text"
+msgstr "Показване като текст"
+
+#: src/mimeview.c:1321 src/mimeview.c:1402 src/mimeview.c:1581
+#: src/mimeview.c:1614
 msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:1329 src/textview.c:2176
+#: src/mimeview.c:1391 src/textview.c:2166
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
-msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
+msgstr "Да се презапише ле съществуващия файл \"%s\"?"
 
-#: src/mimeview.c:1367
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:1429
 msgid "Select destination folder"
-msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:1374
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mimeview.c:1436
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
-msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
+msgstr "\"%s\" не е директория."
 
-#: src/mimeview.c:1566
+#: src/mimeview.c:1635
 msgid "Open with"
-msgstr "Îòâîðè ñ"
+msgstr "Отваряне с"
 
-#: src/mimeview.c:1567
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mimeview.c:1636
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
-"(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
 
-#: src/news.c:220
+#: src/news.c:243
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:317
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the News server."
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:308
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news.c:334
+#, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:438
-#, fuzzy
+#: src/news.c:464
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:551
-#, fuzzy
+#: src/news.c:577
 msgid "can't post article.\n"
-msgstr "íå ìîãà äà çàòâîðÿ ïàïêà\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:577
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news.c:603
+#, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:626
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news.c:652
+#, c-format
 msgid "can't select group: %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:854
+#: src/news.c:882
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:862
+#: src/news.c:891
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:882
+#: src/news.c:911
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:900
+#: src/news.c:929
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:904 src/news.c:989
+#: src/news.c:936 src/news.c:1029
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:913 src/news.c:999
+#: src/news.c:946 src/news.c:1041
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:919 src/news.c:1012
+#: src/news.c:953 src/news.c:1055
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:934 src/news.c:953 src/news.c:1031 src/news.c:1066
+#: src/news.c:970 src/news.c:991 src/news.c:1074 src/news.c:1111
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:943 src/news.c:962 src/news.c:1043 src/news.c:1078
+#: src/news.c:980 src/news.c:1001 src/news.c:1087 src/news.c:1124
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:985
+#: src/news.c:1025
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news_gtk.c:51
+#: src/news_gtk.c:52
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
+msgstr "/_Записване за новинарската група..."
 
-#: src/news_gtk.c:52
-#, fuzzy
+#: src/news_gtk.c:53
 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
+msgstr "/_Отписване от новинарската група"
 
-#: src/news_gtk.c:201
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news_gtk.c:223
+#, c-format
 msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
+msgstr ""
 
-#: src/news_gtk.c:202
-#, fuzzy
+#: src/news_gtk.c:224
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
+msgstr "Отписване от новинарската група"
+
+#: src/news_gtk.c:225
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "_Отписване"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
-#, fuzzy
 msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå..."
+msgstr "ClamAV: проверка на писмото..."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:249
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:222
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:251
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:214
 msgid "Clam AntiVirus"
-msgstr ""
+msgstr "Clam AntiVirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:254
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:256
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
@@ -5812,45 +5609,45 @@ msgid ""
 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
 "saved in a specially designated folder.\n"
 "\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Clam AntiVirus"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:96
 msgid "Enable virus scanning"
-msgstr "Ðàçðåøàâà ñêàíèðàíå çà âèðóñè"
+msgstr "Ð\92клÑ\8eÑ\87ване Ð½Ð° Ð¿Ñ\80овеÑ\80каÑ\82а Ð·Ð° Ð²Ð¸Ñ\80Ñ\83Ñ\81и"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:101
-#, fuzzy
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:97
 msgid "Scan archive contents"
-msgstr "Ðàçðåøàâà ñêàíèðàíå íà àðõèâíîòî ñúäúðæàíèå"
+msgstr "Ð\9fÑ\80еÑ\82Ñ\8aÑ\80Ñ\81ване Ñ\81Ñ\8aдÑ\8aÑ\80жаниеÑ\82о Ð½Ð° Ð°Ñ\80Ñ\85ивиÑ\82е"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:114
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:106
 msgid "Maximum attachment size"
-msgstr "Ìàêñèìàëåí ðàçìåð íà ïðèêðåïêèòå"
+msgstr "Максимален размер на прикрепения файл"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:117
+msgid "Message attachments larger than this will not be scanned"
+msgstr "Прикрепени файлове с по-голям размер няма да бъдат проверявани"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:124
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:121
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Save infected messages"
-msgstr "Ïîëó÷è èíôåêòèðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:130
+msgid "Save infected mail in"
+msgstr "Запазване на заразените писма в"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:135
-msgid "Save mails that contain viruses"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:134
+msgid "Save mail that contains viruses"
+msgstr "Запазване на писмата с вируси"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:145
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:335
-msgid "Save folder"
-msgstr "Çàïàçè ïàïêà"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
+msgid ""
+"Folder for storing infected mail. Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:154
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:161
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:344
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:351
-msgid "Leave empty to use the default trash folder"
-msgstr "Îñòàâåòå ïðàçíî çà äà èçïîëçâàòå êîø÷åòî ïî ïðåìúë÷àâàíå"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:151
+msgid "Click this button to select a folder for storing infected mail"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:74
 msgid "Demo"
@@ -5865,49 +5662,49 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Dillo Browser"
-msgstr "Ðàçãëåæäàíå íà HTML ñ Dillo"
+msgstr "Уеб-Ñ\87еÑ\82еÑ\86 Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:116
 msgid "Do not load remote links in mails"
-msgstr "Íå çàðåæäàé õèïåðâðúçêèòå â ñúîáùåíèÿòà"
+msgstr "Да не се зареждат отдалечени препратки в писмата"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "Åêâèâàëåíò íà dillo --local"
+msgstr "Равнозначно на настройката на Dillo '--local'"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
 msgstr ""
-"Âñå îùå ìîæåòå äà ðàçðåøèòå ñëåäâàíåòî íà õèïåðâðúçêèòå\n"
-"êàòî ïðåçàðåäèòå ñòðàíèöàòà"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
 msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "Ïúëåí åêðàí (ñêðèâà êîíòðîëèòå)"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:139
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "Åêâèâàëåíò íà dillo --fullwindow"
+msgstr "Равнозначно на настройката на Dillo '--fullwindow'"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
 msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "Ðàçãëåæäàíå íà HTML ñ Dillo"
+msgstr "Ð\9fÑ\80еглед Ð½Ð° HTML Ñ\81 Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
-msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
-msgstr "Òîçè ïëúãèí ðåíäâà HTML ïîùà èçïîëçâàéêè Dillo êàòî áðàóçúð."
+msgid ""
+"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
 msgid "Passphrase"
-msgstr "Ïàñôðàçà"
+msgstr "Парола"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:258
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:260
 msgid "[no user id]"
-msgstr "[no user id]"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:272
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:274
 #, c-format
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
@@ -5915,85 +5712,83 @@ msgid ""
 "\n"
 "%.*s\n"
 msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sВъведете паролата за:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:275
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:277
 msgid "Bad passphrase.\n"
-msgstr "Ïàñôðàçà"
+msgstr "Грешна парола.\n"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:92
 msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
+msgstr "Автоматична проверка на подписите"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
-#, fuzzy
 msgid "Store passphrase in memory"
-msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
+msgstr "Запомняне на паролата"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:108
 msgid "Expire after"
-msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:123
-#, fuzzy
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr ""
-"(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
-" ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128 src/prefs_receive.c:170
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128 src/prefs_receive.c:166
 msgid "minute(s)"
-msgstr "ìèíóòè"
+msgstr "минута(-и)"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:138
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Ïðåõâàíè âõîäà äîêàòî ñå âúâåæäà passphrase"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:235
 msgid "Sign key"
-msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:268
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:248
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:259
 msgid "Select key by your email address"
-msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:282
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:270
 msgid "Specify key manually"
-msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
+msgstr "Ръчно указване на ключа"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:289
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:280
 msgid "User or key ID:"
-msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:464
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:454
 msgid "GPG"
-msgstr ""
+msgstr "GPG"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:106
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please select key for '%s'"
-msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå êëþ÷ çà '%s'"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:109
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
-msgstr "Ñúáèðàì èíôîðìàöèÿ çà '%s' ... %c"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:304
 msgid "Select Keys"
-msgstr "Èçáåðè êëþ÷îâå"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:331
 msgid "Key ID"
-msgstr "Êëþ÷ ID"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:334
 msgid "Val"
@@ -6001,24 +5796,23 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:355
 msgid "Select"
-msgstr "Èçáåðè"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356 src/prefs_other.c:260
 msgid "Other"
-msgstr "Äðóãè"
+msgstr "Други"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:357
-#, fuzzy
 msgid "Don't encrypt"
-msgstr "+Íå èçïðàùàé"
+msgstr "Да не се шифрира"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:502
 msgid "Add key"
-msgstr "Äîáàâè êëþ÷"
+msgstr "Добавяне на ключ"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:503
 msgid "Enter another user or key ID:"
-msgstr "Âúâåäè äðóã ïîòðåáèòåë èëè êëþ÷ ID:"
+msgstr "Въведете друг потребител или ключ:"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:519
 msgid "Trust key"
@@ -6036,230 +5830,275 @@ msgstr ""
 msgid "Undefined"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:126 src/prefs_receive.c:209
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:126 src/prefs_receive.c:205
 #: src/prefs_send.c:170
 msgid "Never"
-msgstr "Íèêîãà"
+msgstr "Никога"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:128
 msgid "Marginal"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:132
-#, fuzzy
 msgid "Ultimate"
-msgstr "Íåîçàãëàâåí"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
 msgid "The signature can't be checked - GPG error."
-msgstr ""
+msgstr "Подписът не може да бъде проверен поради грешка в GPG."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:212
 msgid "The signature has not been checked."
-msgstr ""
+msgstr "Подписът не е проверен."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:186
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Good signature from %s."
-msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\""
+msgstr "Правилен подпис от %s."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Good signature (untrusted) from %s."
-msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\""
+msgstr "Правилен подпис (недоверен) от %s"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:197
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Expired signature from %s."
-msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\""
+msgstr "Изтекъл подпис от %s."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:200
 #, c-format
 msgid "Expired key from %s."
-msgstr ""
+msgstr "Изтекъл ключ от %s."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:203
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Bad signature from %s."
-msgstr "ÍÅÂÀËÈÄÅÍ ïîäïèñ îò \"%s\""
+msgstr "Неправилен подпис от %s."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
-msgstr "Íÿìà ïóáëè÷åí êëþ÷ çà ïîòâúðæäàâàíå íà ïîäïèñà"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:249
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
-msgstr "Íàïðàâåí ïîäïèñ %s\n"
+msgstr "Подписано с ключ %s с идентификатор %s\n"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:256
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
-msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\""
+msgstr "Правилен подпис от \"%s\" (Довереност: %s)\n"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:261
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
-msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\""
+msgstr "Изтекъл подпис от \"%s\"\n"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:266
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
-msgstr "ÍÅÂÀËÈÄÅÍ ïîäïèñ îò \"%s\""
+msgstr "Неправилен подпис от \"%s\"\n"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:277
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr "                aka \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:283
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
-msgstr "Îòïå÷àòúê íà êëþ÷à: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:288
+#, c-format
+msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
+msgstr "Предупреждение: Адресът \"%s\" на подписалия не съвпада с DNS-записа му\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:294
+#, c-format
+msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:449
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:464
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
-"GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
-"OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
 
 #: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
 msgid "PGP/Core"
-msgstr ""
+msgstr "PGP/Core"
 
 #: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
 msgid ""
-"This plugin handles PGP core operations. It is used by other\n"
-"plugins, like PGP/Mime.\n"
+"This plugin handles PGP core operations, it is used by other plugins, like "
+"PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
+"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
 "\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
-#, fuzzy
 msgid "PGP/inline"
-msgstr "Îôëàéí"
+msgstr "PGP/inline"
 
 #: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
 msgid ""
-"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and "
-"decryption of encrypted messages. \n"
+"This plugin handles the deprecated Inline method of signing and/or "
+"encrypting mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and "
+"encrypt your own mails.\n"
 "\n"
-"It also lets you send signed and encrypted messages."
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
-#, fuzzy
 msgid "PGP/MIME"
-msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
+msgstr "PGP/MIME"
 
 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
 msgid ""
 "This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
 "mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
 "\n"
+"It also verifies S/MIME signatures.\n"
+"\n"
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
+"\n"
 "The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
 "\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:183
-#, fuzzy
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:197
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
-msgstr "Âêëþ÷è ôèëòðèðàíå ñúñ SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin: проверка на писмо..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:330
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:457
-msgid "SpamAssassin"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:303
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws needs network access in order to feed this mail(s) to the "
+"remote learner."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:335
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:499
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:538
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:504
 msgid ""
-"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
-"account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
-"Server (spamd) running somewhere.\n"
+"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
+"POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
+"SpamAssassin Server (spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"It can also be used for marking messages as Ham or Spam.\n"
 "\n"
-"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
-"special folder.\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
+"specially designated folder.\n"
 "\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/SpamAssassin"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
-#, fuzzy
-msgid "Disabled"
-msgstr "Îòõâúðëè"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:81
-#, fuzzy
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:85
 msgid "Localhost"
-msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:82
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:86
 msgid "TCP"
-msgstr ""
+msgstr "TCP"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:83
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:87
 msgid "Unix Socket"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:210
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:235
+msgid "Enable SpamAssassin plugin"
+msgstr "Включване на приставката SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:239
 msgid "Transport"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
-msgid "spamd"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:251
+msgid "Type of transport"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:248
-msgid "Port of spamd server"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+msgid "User"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:252
-msgid ":"
-msgstr ":"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:280
+msgid "User to use with spamd server"
+msgstr "Потребителско име за spamd-сървъра"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:260
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:283
+msgid "spamd"
+msgstr "spamd"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:301
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
-msgstr ""
+msgstr "Име на хост или IP-адрес на spamd-сървъра"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:312
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr "Порт на сървъра spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:266
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:318
 msgid "Path of Unix socket"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:275
-#, fuzzy
-msgid "Maximum Size"
-msgstr "Ìàêñèìàëåí ðàçìåð íà ñúîáùåíèÿòà"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
+msgid "Maximum size"
+msgstr "Максимален размер"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:284
-msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
+msgid "Messages larger than this will not be checked"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:337
 msgid "kB"
 msgstr "kB"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:309
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:354
 msgid ""
-"Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
-"be aborted and the message will be handled as not spam."
+"Maximum time allowed for checking. If the check takes longer it will be "
+"aborted."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:359 src/prefs_other.c:184
+msgid "seconds"
+msgstr "секунди"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
+msgid "Process messages on receiving"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:313
-msgid "s"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:376
+msgid "Save spam in"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:319
-#, fuzzy
-msgid "Save Spam"
-msgstr "Çàïàçè êàòî"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:384
+msgid ""
+"Folder for storing identified spam. Leave empty to use the default trash "
+"folder"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
-msgid "Save mails that where identified as spam"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:391
+msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93
@@ -6267,33 +6106,33 @@ msgid "/_Get Mail"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
-#, fuzzy
 msgid "/_Email"
-msgstr "Íàïèøè"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
-#, fuzzy
 msgid "/Open A_ddressbook"
-msgstr "Àäðåñíèê"
+msgstr "/Отваряне на _адресника"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
-#, fuzzy
 msgid "/_Work Offline"
-msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
-msgstr ""
+msgstr "/_Спиране на програмата"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:148
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
-msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî (%s)"
+msgstr "Нови %d, Непрочетени: %d, Общо: %d"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:204
-#, fuzzy
 msgid "/Work Offline"
-msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
+msgid "/Get Mail"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:310
 msgid "Trayicon"
@@ -6310,12 +6149,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
 msgid "Exit this program?"
-msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
+msgstr "Да се спре ли тази програма?"
 
 #: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
-#, fuzzy
 msgid "Orientation"
-msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
 msgid "The orientation of the tray."
@@ -6323,547 +6161,541 @@ msgstr ""
 
 #: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Íÿìà íåîáõîäèìèÿ APOP timestamp ïðè ïîçäðàâà\n"
+msgstr ""
 
 #: src/pop.c:157
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Timestamp ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà ïðè ïîçäðàâà\n"
+msgstr ""
 
 #: src/pop.c:183 src/pop.c:210
 msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
+msgstr "POP3: протоколна грешка\n"
 
 #: src/pop.c:256
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid UIDL response: %s\n"
-msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
+msgstr "неправилен UIDL отговор: %s\n"
 
 #: src/pop.c:778
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
+msgstr "POP3: Изтриване на изтекло писмо %d\n"
 
 #: src/pop.c:793
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
+msgstr "POP3: Пропускане на писмо %d (%d байта)\n"
 
 #: src/pop.c:825
 msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
+msgstr "пощенската кутия е заключена\n"
 
 #: src/pop.c:828
-#, fuzzy
 msgid "Session timeout\n"
-msgstr "òàéìàóò çà ñåñèÿòà\n"
+msgstr "Сесията изтече\n"
 
 #: src/pop.c:847
 msgid "command not supported\n"
-msgstr "êîìàíäàòà íå ñå ïîääúðæà\n"
+msgstr "командата не се поддържа\n"
 
 #: src/pop.c:852
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè POP3 ñåñèÿòà\n"
+msgstr ""
 
 #: src/pop.c:1046
-#, fuzzy
 msgid "TOP command unsupported\n"
-msgstr "êîìàíäàòà íå ñå ïîääúðæà\n"
+msgstr "Неподдържана TCP команда\n"
 
-#: src/prefs_account.c:692
+#: src/prefs_account.c:698
 #, c-format
 msgid "Account%d"
-msgstr "Àêàóíò%d"
+msgstr "Сметка%d"
 
-#: src/prefs_account.c:970
+#: src/prefs_account.c:976
 msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
+msgstr "Настройки за нова сметка"
 
-#: src/prefs_account.c:972
-#, fuzzy, c-format
+#: src/prefs_account.c:978
+#, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
-msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
-
-#: src/prefs_account.c:1009 src/prefs_receive.c:366
-msgid "Receive"
-msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
+msgstr "%s - настройки на сметката"
 
-#: src/prefs_account.c:1013 src/prefs_compose_writing.c:245
-#: src/prefs_folder_item.c:856 src/prefs_quote.c:281 src/prefs_spelling.c:367
-#: src/prefs_wrapping.c:152 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:1433
-msgid "Compose"
-msgstr "Ñú÷èíè"
+#: src/prefs_account.c:1013
+msgid "_Basic"
+msgstr "_Основни"
 
 #: src/prefs_account.c:1015
-msgid "Privacy"
-msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
+msgid "_Receive"
+msgstr "_Получаване"
 
-#: src/prefs_account.c:1018
-msgid "SSL"
-msgstr "SSL"
+#: src/prefs_account.c:1019
+msgid "Co_mpose"
+msgstr "_Писане"
 
 #: src/prefs_account.c:1021
-msgid "Advanced"
-msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
+msgid "_Privacy"
+msgstr "_Поверителност"
+
+#: src/prefs_account.c:1024
+msgid "SS_L"
+msgstr "SS_L"
 
-#: src/prefs_account.c:1100
+#: src/prefs_account.c:1027
+msgid "A_dvanced"
+msgstr "_Допълнителни"
+
+#: src/prefs_account.c:1106
 msgid "Name of account"
-msgstr "Èìå íà àêàóíò"
+msgstr "Име на сметката"
 
-#: src/prefs_account.c:1109
+#: src/prefs_account.c:1115
 msgid "Set as default"
-msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1113
+#: src/prefs_account.c:1119
 msgid "Personal information"
-msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
+msgstr "Лични данни"
 
-#: src/prefs_account.c:1122
+#: src/prefs_account.c:1128
 msgid "Full name"
-msgstr "Ïúëíî èìå"
+msgstr "Пълно име"
 
-#: src/prefs_account.c:1128
+#: src/prefs_account.c:1134
 msgid "Mail address"
-msgstr "E-mail àäðåñ"
+msgstr "Адрес на е-поща"
 
-#: src/prefs_account.c:1134
+#: src/prefs_account.c:1140
 msgid "Organization"
-msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
+msgstr "Организация"
 
-#: src/prefs_account.c:1158
+#: src/prefs_account.c:1164
 msgid "Server information"
-msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
+msgstr "Сървърни данни"
 
-#: src/prefs_account.c:1179 src/prefs_account.c:1432 src/prefs_account.c:2095
+#: src/prefs_account.c:1185 src/prefs_account.c:1440 src/prefs_account.c:2123
 #: src/wizard.c:635
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1181 src/prefs_account.c:1552 src/prefs_account.c:2112
+#: src/prefs_account.c:1187 src/prefs_account.c:1566 src/prefs_account.c:2140
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1183
+#: src/prefs_account.c:1189
 msgid "News (NNTP)"
-msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
+msgstr "Новини (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1185 src/wizard.c:643
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1191 src/wizard.c:645
 msgid "Local mbox file"
-msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1187
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1193
 msgid "None (SMTP only)"
-msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
+msgstr "Без (само SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1207
+#: src/prefs_account.c:1213
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1214
+#: src/prefs_account.c:1220
 msgid "Authenticate on connect"
-msgstr "Àóòåíòèôèöèðàé ïðè âðúçêà"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1259
+#: src/prefs_account.c:1265
 msgid "News server"
-msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
+msgstr "Новинарски сървър"
 
-#: src/prefs_account.c:1265
+#: src/prefs_account.c:1271
 msgid "Server for receiving"
-msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
+msgstr "Сървър за получаване"
 
-#: src/prefs_account.c:1271
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1277
 msgid "Local mailbox"
-msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1278
+#: src/prefs_account.c:1284
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
+msgstr "SMTP-сървър (за изпращане)"
 
-#: src/prefs_account.c:1286
+#: src/prefs_account.c:1292
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1295
+#: src/prefs_account.c:1301
 msgid "command to send mails"
-msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1302 src/prefs_account.c:1742
+#: src/prefs_account.c:1308 src/prefs_account.c:1758
 msgid "User ID"
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1308 src/prefs_account.c:1751
+#: src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1767
 msgid "Password"
-msgstr "Ïàðîëà"
+msgstr "Парола"
 
-#: src/prefs_account.c:1399
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1407
 msgid "Local"
-msgstr "Çàêëþ÷åí"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1410 src/prefs_account.c:1499
+#: src/prefs_account.c:1418 src/prefs_account.c:1513
 msgid "Default inbox"
-msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
+msgstr "Входяща кутия по подразбиране"
 
-#: src/prefs_account.c:1417 src/prefs_account.c:1425 src/prefs_account.c:1506
-#: src/prefs_account.c:1514
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1425 src/prefs_account.c:1433 src/prefs_account.c:1520
+#: src/prefs_account.c:1528
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
-msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1430 src/prefs_account.c:1525 src/prefs_account.c:1929
+msgid "Bro_wse"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1440
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1448
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
-msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1443
+#: src/prefs_account.c:1451
 msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
+msgstr "Премахване на писмата от сървъра при получаване"
 
-#: src/prefs_account.c:1454
+#: src/prefs_account.c:1462
 msgid "Remove after"
-msgstr "Ìàõíè ñëåä"
+msgstr "Премахване след"
 
-#: src/prefs_account.c:1463
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1471
 msgid "0 days: remove immediately"
-msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
+msgstr "0 дни: незабавно премахване"
 
-#: src/prefs_account.c:1467
+#: src/prefs_account.c:1475
 msgid "days"
-msgstr "äíè"
+msgstr "дни"
 
-#: src/prefs_account.c:1474
+#: src/prefs_account.c:1482
 msgid "Download all messages on server"
-msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
+msgstr "Изтегляне на всички писма от сървъра"
 
-#: src/prefs_account.c:1480
+#: src/prefs_account.c:1488
 msgid "Receive size limit"
-msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1487
-msgid "KB"
+#: src/prefs_account.c:1491
+msgid ""
+"Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
+"you will be able to download them fully or delete them."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1521 src/prefs_account.c:2129
+#: src/prefs_account.c:1501
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
+
+#: src/prefs_account.c:1535 src/prefs_account.c:2157
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1533
+#: src/prefs_account.c:1547
 msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòàòèè çà ñâàëÿíå"
+msgstr "Максимален брой статии за изтегляне"
 
-#: src/prefs_account.c:1545
+#: src/prefs_account.c:1559
 msgid "unlimited if 0 is specified"
-msgstr ""
+msgstr "без ограничение при зададено \"0\""
 
-#: src/prefs_account.c:1563 src/prefs_account.c:1712
+#: src/prefs_account.c:1577 src/prefs_account.c:1728
 msgid "Authentication method"
-msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1722 src/prefs_send.c:271
+#: src/prefs_account.c:1587 src/prefs_account.c:1738 src/prefs_send.c:273
 msgid "Automatic"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
+msgstr "Автоматично"
 
-#: src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1597
 msgid "IMAP server directory"
-msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1601
 msgid "(usually empty)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1597
+#: src/prefs_account.c:1611
 msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
+msgstr "Филтриране на писмата при получаване"
 
-#: src/prefs_account.c:1601
-#, fuzzy
-msgid "'Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
+#: src/prefs_account.c:1615
+msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1678 src/prefs_customheader.c:201
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Header"
+msgstr "Заглавка"
 
-#: src/prefs_account.c:1669
+#: src/prefs_account.c:1685
 msgid "Add Date"
-msgstr "Äîáàâè äàòà"
+msgstr "Добавяне на дата"
 
-#: src/prefs_account.c:1670
+#: src/prefs_account.c:1686
 msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
+msgstr "Съставяне на Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1677
+#: src/prefs_account.c:1693
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
+msgstr "Зададена от потребителя заглавка"
 
-#: src/prefs_account.c:1679 src/prefs_message.c:135
+#: src/prefs_account.c:1695 src/prefs_account.c:1938 src/prefs_message.c:136
 msgid " Edit... "
-msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
+msgstr " Ð ÐµÐ´Ð°ÐºÑ\82иÑ\80ане... "
 
-#: src/prefs_account.c:1689
+#: src/prefs_account.c:1705
 msgid "Authentication"
-msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1697
+#: src/prefs_account.c:1713
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1773
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1789
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
 msgstr ""
-"Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
-"ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
 
-#: src/prefs_account.c:1784
+#: src/prefs_account.c:1800
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1799
+#: src/prefs_account.c:1815
 msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
+msgstr "Изтичане времето за POP-включване: "
 
-#: src/prefs_account.c:1808
+#: src/prefs_account.c:1824
 msgid "minutes"
-msgstr "ìèíóòè"
+msgstr "минути"
 
-#: src/prefs_account.c:1852 src/prefs_account.c:1903
+#: src/prefs_account.c:1870 src/prefs_account.c:1921
 msgid "Signature"
-msgstr "Ïîäïèñ"
+msgstr "Подпис"
 
-#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:1878
 msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
+msgstr "Автоматично добавяне на подпис"
 
-#: src/prefs_account.c:1865
+#: src/prefs_account.c:1883
 msgid "Signature separator"
-msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
+msgstr "РазделиÑ\82ел Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸Ñ\81а"
 
-#: src/prefs_account.c:1890
+#: src/prefs_account.c:1908
 msgid "Command output"
-msgstr "Èçõîä íà êîìàíäà"
+msgstr "Изход от командата"
 
-#: src/prefs_account.c:1917
+#: src/prefs_account.c:1945
 msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
+msgstr "Автоматично задаване на следните адреси"
 
-#: src/prefs_account.c:1926 src/prefs_filtering_action.c:1072
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:49
+#: src/prefs_account.c:1954 src/prefs_filtering_action.c:1079
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1683 src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
-msgstr "Cc"
+msgstr "Копие"
 
-#: src/prefs_account.c:1939
+#: src/prefs_account.c:1967
 msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
+msgstr "Скрито копие"
 
-#: src/prefs_account.c:1952
+#: src/prefs_account.c:1980
 msgid "Reply-To"
-msgstr "Reply-To"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:2031
 msgid "Default privacy system"
-msgstr ""
+msgstr "Система за поверителност по подразбиране"
 
-#: src/prefs_account.c:2012
+#: src/prefs_account.c:2040
 msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
+msgstr "Шифриране на писмата по подразбиране"
 
-#: src/prefs_account.c:2014
+#: src/prefs_account.c:2042
 msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
-msgstr ""
+msgstr "Шифриране на писмата по подразбиране при отговор на шифрирани писма"
 
-#: src/prefs_account.c:2017
+#: src/prefs_account.c:2045
 msgid "Sign message by default"
-msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
+msgstr "Електронно подписване на писмата по подразбиране"
 
-#: src/prefs_account.c:2019
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2047
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
-msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
+msgstr "Запазване на шифрираните писма в прав текст"
 
-#: src/prefs_account.c:2103 src/prefs_account.c:2120 src/prefs_account.c:2136
+#: src/prefs_account.c:2131 src/prefs_account.c:2148 src/prefs_account.c:2164
 msgid "Don't use SSL"
-msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
+msgstr "Да не се използва SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2106
+#: src/prefs_account.c:2134
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
+msgstr "Използване на SSL за POP3-връзката"
 
-#: src/prefs_account.c:2109 src/prefs_account.c:2126 src/prefs_account.c:2161
+#: src/prefs_account.c:2137 src/prefs_account.c:2154 src/prefs_account.c:2189
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
+msgstr "Използване на STARTTLS за откриване на SSL-сесия"
 
-#: src/prefs_account.c:2123
+#: src/prefs_account.c:2151
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
+msgstr "Използване на SSL за IMAP4-връзката"
 
-#: src/prefs_account.c:2145
+#: src/prefs_account.c:2173
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
+msgstr "Използване на SSL за NNTP-връзката"
 
-#: src/prefs_account.c:2147
+#: src/prefs_account.c:2175
 msgid "Send (SMTP)"
-msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
+msgstr "Изпращане (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2155
+#: src/prefs_account.c:2183
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
-msgstr ""
+msgstr "Да не се използва SSL (но при нужда да се използва STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2158
+#: src/prefs_account.c:2186
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
+msgstr "Използване на SSL за SMTP-връзката"
 
-#: src/prefs_account.c:2169
+#: src/prefs_account.c:2197
 msgid "Use non-blocking SSL"
-msgstr ""
+msgstr "Използване на неблокиращ SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2181
+#: src/prefs_account.c:2209
 msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
-msgstr ""
+msgstr "Включете това при проблеми със SSL-връзката"
 
-#: src/prefs_account.c:2307
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
+#: src/prefs_account.c:2335
+msgid "SMTP port"
+msgstr "Порт на SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2313
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
+#: src/prefs_account.c:2341
+msgid "POP3 port"
+msgstr "POP3 порт"
 
-#: src/prefs_account.c:2319
-msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
+#: src/prefs_account.c:2347
+msgid "IMAP4 port"
+msgstr "Порт на IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:2325
-msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
+#: src/prefs_account.c:2353
+msgid "NNTP port"
+msgstr "NNTP порт"
 
-#: src/prefs_account.c:2330
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
+#: src/prefs_account.c:2358
+msgid "Domain name"
+msgstr "Име на домейн"
 
-#: src/prefs_account.c:2340
+#: src/prefs_account.c:2368
 msgid "Use command to communicate with server"
-msgstr "Èçïîëçâàé êîìàíäà çà êîìóíèêàöèÿ ñúñ ñúðâúðà"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2348
+#: src/prefs_account.c:2376
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr "Ìàðêèðàé cross-posted ñúîáùåíèÿòà êàòî ïðî÷åòåíè è îöâåòè:"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2395
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2423
 msgid "Browse"
-msgstr "Êàôÿâ"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2408
+#: src/prefs_account.c:2436
 msgid "Put sent messages in"
-msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
+msgstr "Поставяне на изпратените писма в"
 
-#: src/prefs_account.c:2410
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2438
 msgid "Put queued messages in"
-msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
+msgstr "Поставяне на изчакващите писма в"
 
-#: src/prefs_account.c:2412
+#: src/prefs_account.c:2440
 msgid "Put draft messages in"
-msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
+msgstr "Поставяне на писмата-чернови в"
 
-#: src/prefs_account.c:2414
+#: src/prefs_account.c:2442
 msgid "Put deleted messages in"
-msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
+msgstr "Поставяне на изтритите писма в"
 
-#: src/prefs_account.c:2460
+#: src/prefs_account.c:2488
 msgid "Account name is not entered."
-msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
+msgstr "Не е указано име за действието."
 
-#: src/prefs_account.c:2464
+#: src/prefs_account.c:2492
 msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
+msgstr "Не е указан адресът на е-пощата."
 
-#: src/prefs_account.c:2471
+#: src/prefs_account.c:2499
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
+msgstr "Не е указан SMTP-сървър."
 
-#: src/prefs_account.c:2476
+#: src/prefs_account.c:2504
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2481
+#: src/prefs_account.c:2509
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
+msgstr "POP3 сървърът не е указан."
 
-#: src/prefs_account.c:2486
+#: src/prefs_account.c:2514
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
+msgstr "Не е указан IMAP4-сървър."
 
-#: src/prefs_account.c:2491
+#: src/prefs_account.c:2519
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
+msgstr "NNTP сървърът не е указан."
 
-#: src/prefs_account.c:2497
+#: src/prefs_account.c:2525
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2503
+#: src/prefs_account.c:2531
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
+msgstr "командата за поща не е указана."
 
-#: src/prefs_account.c:2562
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2596
 msgid "Select signature file"
-msgstr "Èçáåðè Pine ôàéë"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2778
+#: src/prefs_account.c:2818
 #, c-format
 msgid "Unsupported (%s)"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:199
 msgid "Actions configuration"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà äåéñòâèÿòà"
+msgstr "Настройка на действията"
 
 #: src/prefs_actions.c:223
 msgid "Menu name:"
-msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
+msgstr "Име за менюто:"
 
 #: src/prefs_actions.c:232
 msgid "Command line:"
-msgstr "Êîìàíäà:"
+msgstr "Команден ред:"
 
 #: src/prefs_actions.c:261
 msgid " Replace "
-msgstr " Çàìåíè "
-
-#: src/prefs_actions.c:274
-#, fuzzy
-msgid " Syntax help... "
-msgstr " Ïîìîù çà ñèíòàêñèñà"
+msgstr " Замяна "
 
 #: src/prefs_actions.c:505
 msgid "Menu name is not set."
-msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
+msgstr "Не е указано име за менюто."
 
 #: src/prefs_actions.c:510
-#, fuzzy
 msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
-msgstr "Çíàêà ':' íå å ïîçâîëåí â èìåòî íà ìåíþòî."
+msgstr "Символ \"/\" в началото не е позволен в менюто."
 
 #: src/prefs_actions.c:515
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr "Çíàêà ':' íå å ïîçâîëåí â èìåòî íà ìåíþòî."
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:534
 msgid "Menu name is too long."
-msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî å òâúðäå äúëãî."
+msgstr "Името за менюто е твърде дълго."
 
 #: src/prefs_actions.c:543
 msgid "Command line not set."
-msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
+msgstr "Командният ред не е указан."
 
 #: src/prefs_actions.c:548
 msgid "Menu name and command are too long."
-msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî è êîìàíäàòà çà òâúðäå äúëãè."
+msgstr "Името за менюто и командата са твърде дълги."
 
 #: src/prefs_actions.c:553
 #, c-format
@@ -6872,191 +6704,200 @@ msgid ""
 "%s\n"
 "has a syntax error."
 msgstr ""
-"Êîìàíäàòà\n"
-"%s\n"
-"èìà ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà."
 
 #: src/prefs_actions.c:613
 msgid "Delete action"
-msgstr "Èçòðèé äåéñòâèåòî"
+msgstr "Изтриване на действие"
 
 #: src/prefs_actions.c:614
 msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîâà äåéñòâèå?"
+msgstr "Наистина ли искате да изтриете това действие?"
 
-#: src/prefs_actions.c:731 src/prefs_actions.c:750 src/prefs_filtering.c:1081
+#: src/prefs_actions.c:731 src/prefs_actions.c:751 src/prefs_filtering.c:1081
 #: src/prefs_filtering.c:1103 src/prefs_matcher.c:1636
-#: src/prefs_template.c:398 src/prefs_template.c:414
+#: src/prefs_template.c:400 src/prefs_template.c:417
 msgid "Entry not saved"
-msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî"
+msgstr "Записът не е запазен"
 
-#: src/prefs_actions.c:732 src/prefs_actions.c:751 src/prefs_filtering.c:1082
-#: src/prefs_filtering.c:1104 src/prefs_template.c:399
-#: src/prefs_template.c:415
+#: src/prefs_actions.c:732 src/prefs_actions.c:752 src/prefs_filtering.c:1082
+#: src/prefs_filtering.c:1104 src/prefs_template.c:401
+#: src/prefs_template.c:418
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
-msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî. Çàòâàðÿì?"
-
-#: src/prefs_actions.c:785
-msgid "MENU NAME:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:786
-msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr "Èçïîëçâàéòå / â ìåíþòî çà äà ñúçäàäåòå ïîäìåíþòà."
+#: src/prefs_actions.c:733 src/prefs_actions.c:753 src/prefs_filtering.c:1083
+#: src/prefs_filtering.c:1105 src/prefs_matcher.c:1638
+#: src/prefs_template.c:402 src/prefs_template.c:419
+msgid "_Continue editing"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:788
-msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr ""
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Име за менюто:</span>"
 
 #: src/prefs_actions.c:789
-msgid "Begin with:"
-msgstr "Çàïî÷íè ñ:"
-
-#: src/prefs_actions.c:790
-msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr ""
-"ïðàùàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ êúì ñòàíäàðòíèÿ âõîä íà êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:791
-msgid "to send user provided text to command's standard input"
-msgstr "ïðàùàíå íà ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì ñòàíäàðòíèÿ âõîä íà êîìàíäà"
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Команден ред:</span>"
 
 #: src/prefs_actions.c:792
-msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
-msgstr "ïðàùàíå íà ñêðèò ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì ñòàíäàðòíèÿ âõîä íà êîìàíäà"
+msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:793
-msgid "End with:"
-msgstr "Çàâúðøè ñ:"
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:794
-msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr ""
-"çàìåñòâàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ ñúñ ñòàíäàðòíèÿ èçõîä íà "
-"êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:795
-msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
-msgstr "âìúêâàíå ñòàíäàðòíèÿ èçõîä îò êîìàíäà áåç çàìåñòâàíå íà ñòàðèÿ òåêñò"
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:796
-msgid "to run command asynchronously"
-msgstr "çà àñèíõðîííî èçïúëíåíèå íà êîìàíäà"
+msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:797
-msgid "Use:"
-msgstr "Èçïîëçâàé:"
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:798
-msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
-msgstr "çà ôàéë îò èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ â RFC822/2822 ôîðìàò"
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:799
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:800
+msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:801
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
+msgstr "за файла на избраното писмо във формат RFC822/2822 "
+
+#: src/prefs_actions.c:802
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
-msgstr "çà ñïèñúêà ñ ôàéëîâå íà èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ â RFC822/2822 ôîðìàò"
+msgstr "за списъка с файлове за избраните писма във формат RFC822/2822"
 
-#: src/prefs_actions.c:800
+#: src/prefs_actions.c:803
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
-msgstr "çà ôàéë íà èçáðàíàòà MIME ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî"
+msgstr "за файла на избраната декодирана MIME-част на писмото"
 
-#: src/prefs_actions.c:801
+#: src/prefs_actions.c:804
 msgid "for a user provided argument"
-msgstr "çà àðãóìåíò ïðåäîñòàâåí îò ïîòðåáèëåëÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:802
+#: src/prefs_actions.c:805
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
-msgstr "çà ñêðèò àðãóìåíò ïðåäîñòàâåí îò ïîòðåáèòåëÿ (êàòî ïàðîëà)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:803
+#: src/prefs_actions.c:806
 msgid "for the text selection"
-msgstr "çà èçáðàíèÿò òåêñò"
+msgstr "за избрания текст"
 
-#: src/prefs_actions.c:804
+#: src/prefs_actions.c:807
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:813 src/prefs_filtering_action.c:1088
-#: src/quote_fmt.c:77
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
+#: src/prefs_actions.c:816 src/prefs_themes.c:984
+msgid "Actions"
+msgstr "Действия"
 
-#: src/prefs_actions.c:896
+#: src/prefs_actions.c:817
+msgid ""
+"The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
+"process a complete message file or just one of its parts."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:903
 msgid "Current actions"
-msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:189
+#: src/prefs_common.c:252
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
-msgstr ""
+msgstr "На %d\\n%f написа:\\n\\n%q"
 
-#: src/prefs_common.c:195
+#: src/prefs_common.c:258
 msgid ""
 "\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
 "\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:248
+#: src/prefs_common.c:341
 msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:98
 msgid "Automatic account selection"
-msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
+msgstr "Автоматичен избор на сметката"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:106
 msgid "when replying"
-msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
+msgstr "при отговаряне"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:108
 msgid "when forwarding"
-msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
+msgstr "при препращане"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:110
 msgid "when re-editing"
-msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
+msgstr "при повторно четене"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:117
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
-msgstr "Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà îòãîâîð íà ïîùåíñêè ñïèñúê"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:120
 msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
+msgstr "Автоматично зареждане на външния редактор"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:123 src/prefs_filtering_action.c:159
+#: src/prefs_compose_writing.c:123 src/prefs_filtering_action.c:160
 msgid "Forward as attachment"
-msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
+msgstr "Препращане като прикрепен файл"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:126
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
-msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:133
-#, fuzzy
 msgid "Autosave to Drafts folder every"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
+msgstr "Автоматично запазване в \"Чернови\" на всеки"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:143 src/prefs_wrapping.c:100
+#: src/prefs_compose_writing.c:143 src/prefs_wrapping.c:97
 msgid "characters"
-msgstr "çíàêà"
+msgstr "знака"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:151
 msgid "Undo level"
-msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:245 src/prefs_folder_item.c:856
+#: src/prefs_quote.c:281 src/prefs_spelling.c:405 src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:392 src/toolbar.c:1515
+msgid "Compose"
+msgstr "Писане"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:246
-#, fuzzy
 msgid "Writing"
-msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_customheader.c:176
 msgid "Custom header configuration"
-msgstr "Ñîáñòâåíà êîíôèãóðàöèÿ íà  çàãëàâêè"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:560
+#: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:566
 #: src/prefs_matcher.c:1220
 msgid "Header name is not set."
-msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
+msgstr "Не е указано името на заглавката."
 
 #: src/prefs_customheader.c:496
 msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
@@ -7064,358 +6905,353 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_customheader.c:545
 msgid "Delete header"
-msgstr "Èçòðèâàíå íà çàãëàâêà"
+msgstr "Изтриване на заглавка"
 
 #: src/prefs_customheader.c:546
 msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òàçè çàãëàâêà?"
+msgstr "Наистина ли искате да изтриете тази заглавка?"
 
 #: src/prefs_customheader.c:716
 msgid "Current custom headers"
-msgstr "Íàñòîÿùè ñîáñòâåíè çàãëàâêè"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_display_header.c:227
 msgid "Displayed header configuration"
-msgstr "Ïîêàæè êîíôèãóðàöèÿòà íà çàãëàâêèòå"
+msgstr "Настройка на показваните заглавки"
 
 #: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:469
 msgid "Header name"
-msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
+msgstr "Име на заглавката"
 
-#: src/prefs_display_header.c:284
+#: src/prefs_display_header.c:286
 msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Ïîêàçâàíè çàãëàâêè"
+msgstr "Показвани заглавки"
 
-#: src/prefs_display_header.c:348
+#: src/prefs_display_header.c:352
 msgid "Hidden headers"
-msgstr "Ñêðèòè çàãëàâêè"
+msgstr "Скрити заглавки"
 
-#: src/prefs_display_header.c:372
+#: src/prefs_display_header.c:378
 msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "Ïîêàæè âñè÷êè íåîïðåäåëåíè çàãëàâêè"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:570
+#: src/prefs_display_header.c:576
 msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Òàçè çàãëàâêà âå÷å ñúùåñòâóâà â ñïèñúêà."
+msgstr "Тази заглавка вече е в списъка."
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:102
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s will be replaced with file name / URI"
-msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:119
 msgid "Web browser"
-msgstr "Óåá áðàóçúð"
+msgstr "Уеб-четец"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:148
-#, fuzzy
 msgid "Print command"
-msgstr "Êîìàíäà"
+msgstr "Команда за печатане"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:164
 msgid "Text editor"
-msgstr ""
+msgstr "Текстов редактор"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:191
-#, fuzzy
 msgid "Image viewer"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà êàðòèíêè"
+msgstr "Преглед на изображения"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:209
 msgid "Audio player"
-msgstr ""
+msgstr "Възпроизвеждане на звук"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:266 src/prefs_image_viewer.c:128
-#: src/prefs_message.c:293 src/prefs_msg_colors.c:394
-#, fuzzy
+#: src/prefs_message.c:298
 msgid "Message View"
-msgstr "Ñúîáùåíèå"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:267
-#, fuzzy
 msgid "External Programs"
-msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
+msgstr "Външни програми"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:149
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
 msgid "Move"
-msgstr "Ìåñòè"
+msgstr "Преместване"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:150
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
 msgid "Copy"
-msgstr "Êîïèðàé"
+msgstr "Копиране"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:152 src/prefs_summary_column.c:79
+#: src/prefs_filtering_action.c:153 src/prefs_summary_column.c:79
 msgid "Mark"
-msgstr "Ìàêèðàíå"
+msgstr "Отбелязване"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:154
+#: src/prefs_filtering_action.c:155
 msgid "Lock"
-msgstr "Çàêëþ÷åí"
+msgstr "Заключване"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:155
+#: src/prefs_filtering_action.c:156
 msgid "Unlock"
-msgstr "Îòêëþ÷âàíå"
+msgstr "Отключване"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:156
+#: src/prefs_filtering_action.c:157
 msgid "Mark as read"
-msgstr "Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
+msgstr "Отбелязване като прочетено"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:157
+#: src/prefs_filtering_action.c:158
 msgid "Mark as unread"
-msgstr "Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
+msgstr "Отбелязване като непрочетено"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:158 src/toolbar.c:393 src/toolbar.c:481
+#: src/prefs_filtering_action.c:159 src/toolbar.c:397 src/toolbar.c:488
 msgid "Forward"
-msgstr "Ïðåïðàòè"
+msgstr "Препращане"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:160
+#: src/prefs_filtering_action.c:161
 msgid "Redirect"
-msgstr "Ïðåíàñî÷è"
+msgstr "Пренасочване"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:161 src/prefs_filtering_action.c:425
-#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1548
+#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:429
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1647
 msgid "Execute"
-msgstr "Èçïúëíè"
+msgstr "Изпълнение"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:430
+#: src/prefs_filtering_action.c:163 src/prefs_filtering_action.c:434
 msgid "Color"
-msgstr "Öâÿò"
+msgstr "Оцветяване"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:163
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:164
 msgid "Change score"
-msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:164
+#: src/prefs_filtering_action.c:165
 msgid "Set score"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:165
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:166
 msgid "Hide"
-msgstr "Çàãëàâêà"
+msgstr "Скриване"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:166
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:167 src/toolbar.c:177
+msgid "Ignore thread"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:168
 msgid "Stop filter"
-msgstr "Èçáåðè ôàéë"
+msgstr "Прекъсване на филтъра"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:313
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:317
 msgid "Filtering action configuration"
-msgstr "Ôèëòðèðàíå/Êîíôèãóðàöèÿ íà ïðîöåäèðàíå"
+msgstr "Настройка на действия за филтриране"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:338
+#: src/prefs_filtering_action.c:342
 msgid "Action"
-msgstr "Äåéñòâèå"
+msgstr "Действие"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:415
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:419
 msgid "Destination"
-msgstr "Îïèñàíèå"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:420
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:424
 msgid "Recipient"
-msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
+msgstr "Получател"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:435 src/prefs_summary_column.c:88
-#: src/summaryview.c:473
+#: src/prefs_filtering_action.c:439 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:491
 msgid "Score"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:450
+#: src/prefs_filtering_action.c:454
 msgid "Select ..."
-msgstr " Èçáåðè ... "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:457
+#: src/prefs_filtering_action.c:461
 msgid "Info ..."
-msgstr "Èíôîðìàöèÿ ... "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:485 src/prefs_filtering.c:343
-#: src/prefs_matcher.c:598 src/prefs_template.c:256 src/prefs_toolbar.c:794
+#: src/prefs_filtering_action.c:489 src/prefs_filtering.c:343
+#: src/prefs_matcher.c:598 src/prefs_template.c:258 src/prefs_toolbar.c:788
 msgid "  Replace  "
-msgstr " Çàìåíè "
+msgstr "  Замяна  "
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:786
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:792
 msgid "Command line not set"
-msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
+msgstr "Командният ред не е указан"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:787
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:793
 msgid "Destination is not set."
-msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:798
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:804
 msgid "Recipient is not set."
-msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
+msgstr "Получателят не е указан."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:813
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:819
 msgid "Score is not set"
-msgstr "Ñòîéíîñòòà íå å ïîñî÷åíà."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1031
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:1038
 msgid "No action was defined."
-msgstr "Íå ñà çàäàäåíè ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1075 src/prefs_matcher.c:1679
+#: src/quote_fmt.c:61
+msgid "literal %"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1073 src/prefs_matcher.c:1688
-#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:470
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:488
 msgid "Date"
-msgstr "Äàòà"
+msgstr "Дата"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1074 src/prefs_matcher.c:1689
+#: src/prefs_filtering_action.c:1081 src/prefs_matcher.c:1685
 #: src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1075 src/prefs_matcher.c:152
-#: src/prefs_matcher.c:1690 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_filtering_action.c:1082 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1686 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
-msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè"
+msgstr "Новинарски групи"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1076 src/prefs_matcher.c:152
-#: src/prefs_matcher.c:1691 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_filtering_action.c:1083 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
-msgstr "Ïðåïðàòêè"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1077 src/prefs_matcher.c:1692
-msgid "Filename - should not be modified"
-msgstr "Filename - íå áèâà äà å ìîäèôèöèðàíà"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1084 src/prefs_matcher.c:1688
+msgid "filename (should not be modified)"
+msgstr "име на файла (не трябва да се променя)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1078 src/prefs_matcher.c:1693
+#: src/prefs_filtering_action.c:1085 src/prefs_matcher.c:1689
 msgid "new line"
-msgstr "íîâ ðåä"
+msgstr "нов ред"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1694
+#: src/prefs_filtering_action.c:1086 src/prefs_matcher.c:1690
 msgid "escape character for quotes"
-msgstr "escape ñèìâîë çà öèòèðàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:1695
+#: src/prefs_filtering_action.c:1087 src/prefs_matcher.c:1691
 msgid "quote character"
-msgstr "çíàê çà öèòèðàíå"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1389
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:1095
+msgid "Filtering Action: 'Execute'"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1096
+msgid ""
+"'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
+"program or script.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1400
 msgid "Current action list"
-msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_filtering.c:155 src/prefs_filtering.c:242
 msgid "Filtering/Processing configuration"
-msgstr "Ôèëòðèðàíå/Êîíôèãóðàöèÿ íà ïðîöåäèðàíå"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_filtering.c:279
-#, fuzzy
 msgid "Condition: "
-msgstr "Óñëîâèå"
+msgstr "Условие:"
 
 #: src/prefs_filtering.c:292 src/prefs_filtering.c:314
-#, fuzzy
 msgid " Define... "
-msgstr "Îïðåäåëè ..."
+msgstr " Определяне... "
 
 #: src/prefs_filtering.c:301
-#, fuzzy
 msgid "Action: "
-msgstr "Äåéñòâèå"
+msgstr "Действие:"
 
 #: src/prefs_filtering.c:647 src/prefs_filtering.c:648
-#: src/prefs_filtering.c:709 src/prefs_template.c:348
+#: src/prefs_filtering.c:709 src/prefs_template.c:350
 msgid "(New)"
-msgstr "(Íîâ)"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_filtering.c:774 src/prefs_filtering.c:856
 msgid "Condition string is not valid."
-msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:864
 msgid "Action string is not valid."
-msgstr "Action çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_filtering.c:843
 msgid "Condition string is empty."
-msgstr "Conditon çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_filtering.c:849
 msgid "Action string is empty."
-msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç å ïðàçåí."
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_filtering.c:921
 msgid "Delete rule"
-msgstr "Èçòðèâàíå íà ïðàâèëî"
+msgstr "Изтриване на правило"
 
 #: src/prefs_filtering.c:922
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèòå òîâà ïðàâèëî?"
+msgstr "Наистина ли искате да изтриете това правило?"
 
 #: src/prefs_filtering.c:1264
 msgid "Rule"
-msgstr ""
+msgstr "Правило"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:82
 msgid "Total"
-msgstr ""
+msgstr "Общо"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:205
-#, fuzzy
 msgid "Folder list columns configuration"
-msgstr "Óñëîâíà êîíôèãóðàöèÿ"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_folder_column.c:222
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
-"Èçáåðè àòðèáóòè êîèòî äà áúäàò ïîêàçâàíè â îáùèÿ èçãëåä. Ìîæå äà\n"
-" ïðîìåíÿø ïîäðåäáàòà, êàòî ïîëçâàø áóòîíèòå Up / Down èëè êàòî ïðîâëà÷âàø "
-"àòðèáóòèòå."
 
 #: src/prefs_folder_column.c:251 src/prefs_summary_column.c:265
 msgid "Hidden columns"
-msgstr ""
+msgstr "Скрити колони"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summary_column.c:294
-#, fuzzy
 msgid "Displayed columns"
-msgstr "Ïîêàçâàíè àòðèáóòè"
+msgstr "Показвани колони"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_summary_column.c:330
-#: src/prefs_toolbar.c:806
+#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_msg_colors.c:289
+#: src/prefs_summary_column.c:330 src/prefs_toolbar.c:800
 msgid " Use default "
-msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàùèÿ ñå"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_folder_item.c:173 src/prefs_folder_item.c:490
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Apply to\n"
 "subfolders"
-msgstr "Âêëþ÷è ïîä-ïàïêè"
+msgstr ""
+"Прилагане към\n"
+"под-папките"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:180
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr "Îïðîñòè Subject RegExp: "
+msgstr "Регулярен израз за опростяване на \"Относно\": "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:200
 msgid "Folder chmod: "
-msgstr "chmod íà ïàïêà: "
+msgstr "Права за папката:"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:226
 msgid "Folder color: "
-msgstr "Öâÿò íà ïàïêàòà:"
+msgstr "Цвят на папката:"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:254
-#, fuzzy
 msgid "Process at startup"
-msgstr "Îáðàáîòâàíå íà ìàðêåð"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_folder_item.c:268
-#, fuzzy
 msgid "Scan for new mail"
-msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "Претърсване за нова поща"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:281
 msgid "Synchronise for offline use"
@@ -7423,155 +7259,149 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_folder_item.c:499
 msgid "Request Return Receipt"
-msgstr "Ïîèñêàé îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
+msgstr "Искане на разписка за получаване"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:514
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr ""
-"Çàïàçâàé êîïèå íà èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â òàçè ïàïêà âìåñòî â 'Èçïðàòåíè'"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:527
 msgid "Default To: "
-msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå:"
+msgstr "Получател по подразбиране: "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:547
-#, fuzzy
 msgid "Default To for replies: "
-msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå:"
+msgstr "Получател·за·отговорите по подразбиране:"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:567
 msgid "Default account: "
-msgstr "Àêàóíò ïî ïîäðàçáèðàíå:"
+msgstr "Сметка по подразбиране: "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:618
-#, fuzzy
 msgid "Default dictionary: "
-msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
+msgstr "Речник по подразбиране:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:827
+#: src/prefs_folder_item.c:827 src/prefs_msg_colors.c:392
 msgid "Pick color for folder"
-msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïàïêàòà"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_folder_item.c:839
 msgid "General"
-msgstr "Îáùè"
+msgstr "Общи"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:879
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
-msgstr "Íàñòðîéêè íà ïàïêà"
+msgstr "Настройки за папката %s"
 
 #: src/prefs_fonts.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Folder and Message Lists"
-msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_fonts.c:83
 msgid "Message"
-msgstr "Ñúîáùåíèå"
+msgstr "Писмо"
 
-#: src/prefs_fonts.c:145 src/prefs_summaries.c:1029 src/prefs_themes.c:361
+#: src/prefs_fonts.c:145 src/prefs_msg_colors.c:589 src/prefs_summaries.c:1068
+#: src/prefs_themes.c:361
 msgid "Display"
-msgstr "Ïîêàçâàíå"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_fonts.c:146
-#, fuzzy
 msgid "Fonts"
-msgstr "Øðèôò"
+msgstr "Шрифтове"
 
-#: src/prefs_gtk.c:849
+#: src/prefs_gtk.c:857
 msgid "Preferences"
-msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
+msgstr "Настройки"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:67
 msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé ïðèêðåïåíèòå êàðòèíêè"
+msgstr "Автоматично показване на прикрепените изображения"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Resize attached images by default"
-msgstr "Ñìåíè ðàçìåðà íà ïðèêðåïåíèòå êàðòèíêè"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:78
 msgid "Clicking image toggles scaling"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:84
-#, fuzzy
 msgid "Display images inline"
-msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:129
 msgid "Image Viewer"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà êàðòèíêè"
+msgstr "Преглед на изображения"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "All messages"
-msgstr "Âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "Всички писма"
 
 #: src/prefs_matcher.c:151
 msgid "To or Cc"
-msgstr "Äî: èëè Cc:"
+msgstr "До или Копие"
 
 #: src/prefs_matcher.c:152
 msgid "In reply to"
-msgstr " îòãîâîð íà"
+msgstr "В отговор на"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153
 msgid "Age greater than"
-msgstr "Âúçðàñò ïî-ãîëÿìà îò"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:153
 msgid "Age lower than"
-msgstr "Âúçðàñò ïî-ìàëêà îò"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Headers part"
-msgstr "×àñòòà íà çàãëàâêà"
+msgstr "Заглавна част"
 
 #: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Body part"
-msgstr "×àñòòà íà òÿëîòî"
+msgstr "Тяло на писмото"
 
 #: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Whole message"
-msgstr "Öÿëîòî ñúîáùåíèå"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:156
 msgid "Unread flag"
-msgstr "Ôëàã çà íåïðî÷åòåí"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:156
 msgid "New flag"
-msgstr "Ôëàã çà íîâ"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Marked flag"
-msgstr "Ôëàã çà ìàðêèðàí"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Deleted flag"
-msgstr "Ôëàã çà èçòðèò"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Replied flag"
-msgstr "Ôëàã çà îòãîâîðåí"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Forwarded flag"
-msgstr "Ôëàã çà ïðåïðàòåí"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "Locked flag"
-msgstr "Ôëàã çà çàêëþ÷âàíå"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:160
 msgid "Color label"
-msgstr "Öâåòåí åòèêåò"
+msgstr "Цветен етикет"
 
-#: src/prefs_matcher.c:161 src/toolbar.c:174
-msgid "Ignore thread"
-msgstr "Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
+#: src/prefs_matcher.c:161
+msgid "Ignored thread"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Score greater than"
@@ -7586,21 +7416,20 @@ msgid "Score equal to"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:164
-#, fuzzy
 msgid "Test"
-msgstr "Òåêñò"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:165
 msgid "Size greater than"
-msgstr "Ðàçìåð ïî-ãîëÿì îò"
+msgstr "РазмеÑ\80Ñ\8aÑ\82 Ðµ Ð¿Ð¾-голÑ\8fм Ð¾Ñ\82"
 
 #: src/prefs_matcher.c:166
 msgid "Size smaller than"
-msgstr "Ðàçìåð ïî-ìàëúê îò"
+msgstr "РазмеÑ\80Ñ\8aÑ\82 Ðµ Ð¿Ð¾-малÑ\8aк Ð¾Ñ\82"
 
 #: src/prefs_matcher.c:167
 msgid "Size exactly"
-msgstr "Ðàçìåð òî÷íî"
+msgstr "РазмеÑ\80Ñ\8aÑ\82 Ðµ Ñ\82оÑ\87но"
 
 #: src/prefs_matcher.c:168
 msgid "Partially downloaded"
@@ -7608,859 +7437,844 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:185
 msgid "or"
-msgstr "èëè"
+msgstr "или"
 
 #: src/prefs_matcher.c:185
 msgid "and"
-msgstr "è"
+msgstr "и"
 
 #: src/prefs_matcher.c:202
 msgid "contains"
-msgstr "ñúäúðæà"
+msgstr "съдържа"
 
 #: src/prefs_matcher.c:202
 msgid "does not contain"
-msgstr "íå ñúäúðæà"
+msgstr "не съдържа"
 
 #: src/prefs_matcher.c:219
 msgid "yes"
-msgstr "äà"
+msgstr "да"
 
 #: src/prefs_matcher.c:219
 msgid "no"
-msgstr "íå"
+msgstr "не"
 
 #: src/prefs_matcher.c:410
 msgid "Condition configuration"
-msgstr "Óñëîâíà êîíôèãóðàöèÿ"
+msgstr "Настройка на условието"
 
 #: src/prefs_matcher.c:437
 msgid "Match type"
-msgstr "Òèï íà ñúâïàäåíèå"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:502
-#, fuzzy
 msgid " Info... "
-msgstr "Èíôîðìàöèÿ ... "
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:524
 msgid "Predicate"
-msgstr "Ïðåäïîëàãàì"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:575
 msgid "Use regexp"
-msgstr "Ïîëçâàé ðåãóëÿðåí èçðàç"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:613
 msgid "Boolean Op"
-msgstr "Áóëåâ Op"
+msgstr "Логически оператор"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1200
 msgid "Value is not set."
-msgstr "Ñòîéíîñòòà íå å ïîñî÷åíà."
+msgstr "Стойността не е указана."
 
 #: src/prefs_matcher.c:1637
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
-"Have you really finished?"
+"Close anyway?"
 msgstr ""
-"Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî\n"
-"Íàèñòèíà ëè çàâúðøèõòå?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1679
-msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
+#: src/prefs_matcher.c:1699
+msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1680
-#, fuzzy
-msgid "using an external program or script. The program will"
-msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1681
-#, fuzzy
-msgid "return either 0 or 1"
-msgstr "èëè AM èëè PM"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1682
-msgid "The following symbols can be used:"
+#: src/prefs_matcher.c:1700
+msgid ""
+"'Test' allows you to test a message or message element using an external "
+"program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1703
-#, fuzzy
-msgid "Match Type: 'Test'"
-msgstr "Òèï íà ñúâïàäåíèå"
-
 #: src/prefs_matcher.c:1782
 msgid "Current condition rules"
-msgstr "Òåêóùè óñëîâíè ïðàâèëà"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_message.c:115
+#: src/prefs_message.c:113
 msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_message.c:117
+msgid "Display (X-)Face in message view"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_message.c:119
-#, fuzzy
-msgid "Display X-Face in message view"
-msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
+#: src/prefs_message.c:120
+msgid "Display Face in message view"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_message.c:133
+#: src/prefs_message.c:134
 msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_message.c:146
+#: src/prefs_message.c:147
 msgid "Render HTML messages as text"
+msgstr "Показване на HTML-писмата като текст"
+
+#: src/prefs_message.c:150
+msgid "Render HTML-only messages with plugin if possible"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_message.c:149
+#: src/prefs_message.c:153
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_message.c:159
+#: src/prefs_message.c:163
 msgid "Line space"
-msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_message.c:173 src/prefs_message.c:211
+#: src/prefs_message.c:177 src/prefs_message.c:215
 msgid "pixel(s)"
-msgstr "ïèêñåë(à)"
+msgstr "точки"
 
-#: src/prefs_message.c:178
+#: src/prefs_message.c:182
 msgid "Scroll"
-msgstr "Ïðåâúðòàíå"
+msgstr "Прелистване"
 
-#: src/prefs_message.c:185
+#: src/prefs_message.c:189
 msgid "Half page"
-msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
+msgstr "Половин страница"
 
-#: src/prefs_message.c:191
+#: src/prefs_message.c:195
 msgid "Smooth scroll"
-msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
+msgstr "Плавно прелистване"
 
-#: src/prefs_message.c:197
+#: src/prefs_message.c:201
 msgid "Step"
-msgstr "Ñòúïêà"
+msgstr "Стъпка"
+
+#: src/prefs_message.c:299
+msgid "Text Options"
+msgstr "Настройки на текста"
 
-#: src/prefs_message.c:294
-msgid "Text options"
+#: src/prefs_msg_colors.c:120
+msgid "Message view"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:98
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
+#: src/prefs_msg_colors.c:132
+msgid "Enable coloration of message text"
+msgstr "Включване на оцветяването на писмата"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:112
+#: src/prefs_msg_colors.c:145
 msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
+msgstr "Цитат - първо ниво"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:125
+#: src/prefs_msg_colors.c:162
 msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
+msgstr "Цитат - второ ниво"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:138
+#: src/prefs_msg_colors.c:179
 msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
+msgstr "Цитат - трето ниво"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:190
+msgid "Cycle quote colors"
+msgstr "Повтаряне на цветовете за цитиране"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:151
+#: src/prefs_msg_colors.c:204
 msgid "URI link"
-msgstr "URL âðúçêà"
+msgstr "URI-препратка"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:220
+msgid "Signatures"
+msgstr "Подписи"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:163
+#: src/prefs_msg_colors.c:225
+msgid "Folder list"
+msgstr "Списък с папки"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:242
 msgid "Target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:175
-msgid "Signatures"
-msgstr "Ïîäïèñè"
+#: src/prefs_msg_colors.c:256
+msgid "Folder containing new messages"
+msgstr "Папка с нови писма"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:179
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
+#: src/prefs_msg_colors.c:261
+msgid "Color labels"
+msgstr "Цветни етикети"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:233
+#: src/prefs_msg_colors.c:366
+#, c-format
+msgid "Pick color for color #%d"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:374
 msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:236
+#: src/prefs_msg_colors.c:377
 msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:239
+#: src/prefs_msg_colors.c:380
 msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:242
+#: src/prefs_msg_colors.c:383
 msgid "Pick color for URI"
-msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:245
+#: src/prefs_msg_colors.c:386
 msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "Èçáåðè öâÿò çà target ïàïêàòà"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:248
+#: src/prefs_msg_colors.c:389
 msgid "Pick color for signatures"
-msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:395
+#: src/prefs_msg_colors.c:590
 msgid "Colors"
-msgstr "Öâåòîâå"
+msgstr "Цветове"
 
 #: src/prefs_other.c:106
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
+msgstr "Добавяне на адресите като получатели при двойно натискане"
 
 #: src/prefs_other.c:109
 msgid "Log Size"
-msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_other.c:116
 msgid "Clip the log size"
-msgstr "Îãðàíè÷è ðàçìåðà íà ëîãà"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_other.c:121
 msgid "Log window length"
-msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_other.c:138
-#, fuzzy
 msgid "0 to stop logging in the log window"
-msgstr "(0 çà äà ñïðà ñà ëîãâàì â ïðîçîðåöà)"
+msgstr "0 за спиране записването в прозореца на журнала"
 
 #: src/prefs_other.c:144
 msgid "On exit"
-msgstr "Ïðè èçëèçàíå"
+msgstr "При изход"
 
 #: src/prefs_other.c:152
 msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
+msgstr "Потвърждение при изход"
 
 #: src/prefs_other.c:159
 msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
+msgstr "Изчистване на кошчето при изход"
 
 #: src/prefs_other.c:161
 msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
+msgstr "Питане преди изчистване"
 
 #: src/prefs_other.c:165
 msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "Предупреждение при чакащи писма"
 
 #: src/prefs_other.c:171
 msgid "Socket I/O timeout:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_other.c:184
-msgid "seconds"
-msgstr ""
-
 #: src/prefs_quote.c:90
 msgid "Reply will quote by default"
-msgstr "Îòãîâîðúò ùå áúäå öèòèðàí ïî ïîäðàçáèðàíå"
+msgstr "Цитиране по подразбиране при отговор"
 
 #: src/prefs_quote.c:92
 msgid "Reply format"
-msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
+msgstr "Формат на отговор"
 
 #: src/prefs_quote.c:107 src/prefs_quote.c:149
 msgid "Quotation mark"
-msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
+msgstr "Знак за цитат"
 
 #: src/prefs_quote.c:134
 msgid "Forward format"
-msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
+msgstr "Формат на препращане"
 
 #: src/prefs_quote.c:181
-#, fuzzy
 msgid " Description of symbols... "
-msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
+msgstr " Описание на символите... "
 
 #: src/prefs_quote.c:189
 msgid "Quotation characters"
-msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
+msgstr "Цитиращи символи"
 
 #: src/prefs_quote.c:204
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr "Ðàçáèðàé òåçè ñèìâîëè êàòî òàêèâà çà öèòèðàíå: "
+msgstr "Ð\9fÑ\80иемане Ð·Ð° Ð·Ð½Ð°Ñ\86и Ð·Ð° Ñ\86иÑ\82аÑ\82 Ð½Ð°: "
 
 #: src/prefs_quote.c:282
-#, fuzzy
 msgid "Quoting"
-msgstr "Ïðåêúñâàì"
+msgstr "Цитиране"
 
-#: src/prefs_receive.c:122
-msgid "External program"
-msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
-
-#: src/prefs_receive.c:131
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
+#: src/prefs_receive.c:127
+msgid "Use external program for receiving mail"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_receive.c:138
+#: src/prefs_receive.c:134
 msgid "Command"
-msgstr "Êîìàíäà"
+msgstr "Команда"
 
-#: src/prefs_receive.c:156
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
+#: src/prefs_receive.c:152
+msgid "Automatically check for new mail"
+msgstr "Автоматична проверка за нова поща"
 
-#: src/prefs_receive.c:158
+#: src/prefs_receive.c:154
 msgid "every"
-msgstr "âñåêè"
+msgstr "на всеки"
 
-#: src/prefs_receive.c:179
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
+#: src/prefs_receive.c:175
+msgid "Check for new mail on startup"
+msgstr "Проверка за нова поща при зареждане"
 
-#: src/prefs_receive.c:181
+#: src/prefs_receive.c:177
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
-
-#: src/prefs_receive.c:183
-msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
+msgstr "Отиване във \"Входящи\" след получаване на поща"
 
-#: src/prefs_receive.c:192
+#: src/prefs_receive.c:179
+msgid "Update all local folders after receiving mail"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_receive.c:188
 msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
+msgstr "Прозорец за получаването"
 
-#: src/prefs_receive.c:206 src/prefs_send.c:169 src/prefs_summaries.c:911
+#: src/prefs_receive.c:202 src/prefs_send.c:169 src/prefs_summaries.c:950
 msgid "Always"
-msgstr "Âèíàãè"
+msgstr "Винаги"
 
-#: src/prefs_receive.c:207
+#: src/prefs_receive.c:203
 msgid "Only on manual receiving"
-msgstr ""
+msgstr "Само при ръчна проверка"
 
-#: src/prefs_receive.c:217
+#: src/prefs_receive.c:210
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Да не се показва прозорец за грешка при получаване"
+
+#: src/prefs_receive.c:213
 msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
+msgstr "Затваряне прозореца за получаване след приключване"
 
-#: src/prefs_receive.c:219
+#: src/prefs_receive.c:215
 msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr "Ñòàðòèðàé êîìàíäà êîãàòî ïðèñòèãà íîâà ïîùà"
+msgstr "Изпълняване на команда при получаване на нова поща"
 
-#: src/prefs_receive.c:229
+#: src/prefs_receive.c:225
 msgid "after autochecking"
-msgstr "ñëåä àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà"
+msgstr "след автоматична проверка"
 
-#: src/prefs_receive.c:231
+#: src/prefs_receive.c:227
 msgid "after manual checking"
-msgstr "ñëåä ðú÷íà ïðîâåðêà"
+msgstr "след ръчна проверка"
 
-#: src/prefs_receive.c:239
+#: src/prefs_receive.c:235
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
-"Êîìàíäà çà èçïúëíåíèå:\n"
-"(èñïîëçâàé %d çà áðîÿ íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/prefs_receive.c:365 src/prefs_send.c:335
-#, fuzzy
+#: src/prefs_receive.c:361 src/prefs_send.c:337
 msgid "Mail Handling"
-msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
+msgstr "Обработка на писмата"
+
+#: src/prefs_receive.c:362
+msgid "Receive"
+msgstr "Получаване"
 
 #: src/prefs_send.c:142
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
-msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
+msgstr "Запазване на изпратените писма в папка \"Изпратени\""
 
 #: src/prefs_send.c:145
-#, fuzzy
 msgid "Confirm before sending queued messages"
-msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_send.c:153
 msgid "Show send dialog"
-msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
+msgstr "Прозорец за изпращането"
 
 #: src/prefs_send.c:174
-#, fuzzy
 msgid "Outgoing encoding"
-msgstr "charset â õåäúðà íà èçïðàùàíèòå"
+msgstr "Изходящо кодиране"
 
 #: src/prefs_send.c:187
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
 msgstr ""
-"Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
-"êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
 
 #: src/prefs_send.c:201
 msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
+msgstr "Автоматично (препоръчва се)"
 
 #: src/prefs_send.c:203
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
+msgstr "7-битов ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_send.c:205
+#: src/prefs_send.c:204
 msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Óíèêîä (UTF-8)"
+msgstr "Уникод (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:207
+#: src/prefs_send.c:206
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-1)"
+msgstr "Западноевропейско (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:208
+#: src/prefs_send.c:207
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
+msgstr "Западноевропейско (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_send.c:210
+#: src/prefs_send.c:209
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-2)"
+msgstr "Централноевропейско (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:212
+#: src/prefs_send.c:211
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
+msgstr "Балтийско (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:213
+#: src/prefs_send.c:212
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-4)"
+msgstr "Балтийско (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:215
+#: src/prefs_send.c:214
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
+msgstr "Гръцко (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:217
-#, fuzzy
+#: src/prefs_send.c:216
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
-msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
+msgstr "Еврейско (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:218
-#, fuzzy
+#: src/prefs_send.c:217
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
+msgstr "Еврейско (Windows-1255)"
+
+#: src/prefs_send.c:219
+msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
+msgstr "Арабско (ISO-8859-6)"
 
 #: src/prefs_send.c:220
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "Òóðñêè (ISO-8859-9)"
+msgid "Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "Арабско (Windows-1256)"
 
 #: src/prefs_send.c:222
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "Турско (ISO-8859-9)"
+
+#: src/prefs_send.c:224
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "Êèðèëèöà (ISO-8859-5)"
+msgstr "Кирилица (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:223
+#: src/prefs_send.c:225
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-R)"
+msgstr "Кирилица (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:224
+#: src/prefs_send.c:226
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-U)"
+msgstr "Кирилица (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:225
+#: src/prefs_send.c:227
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
+msgstr "Кирилица (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:227
+#: src/prefs_send.c:229
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "ßïîíñêè (ISO-2022-JP)"
+msgstr "Японско (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:229
+#: src/prefs_send.c:231
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "ßïîíñêè (EUC-JP)"
+msgstr "Японско (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:230
+#: src/prefs_send.c:232
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "ßïîíñêè (Shift_JIS)"
+msgstr "Японско (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_send.c:233
+#: src/prefs_send.c:235
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
+msgstr "Опростено китайско (GB2312)"
 
-#: src/prefs_send.c:234
-#, fuzzy
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
+msgstr "Опростено китайско (GBK)"
 
-#: src/prefs_send.c:235
+#: src/prefs_send.c:237
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (Big5)"
+msgstr "Традиционно китайско (Big5)"
 
-#: src/prefs_send.c:237
+#: src/prefs_send.c:239
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-TW)"
+msgstr "Традиционно китайско (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_send.c:238
+#: src/prefs_send.c:240
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Êèòàéñêè (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Китайско (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_send.c:241
+#: src/prefs_send.c:243
 msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Êîðåéñêè (EUC-KR)"
+msgstr "Корейско (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_send.c:243
+#: src/prefs_send.c:245
 msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr "Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
+msgstr "Тайландско (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_send.c:244
+#: src/prefs_send.c:246
 msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr "Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
+msgstr "Тайландско (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_send.c:249
+#: src/prefs_send.c:251
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_send.c:262
+#: src/prefs_send.c:264
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_spelling.c:95
+#: src/prefs_spelling.c:102
 msgid "Select dictionaries location"
-msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_spelling.c:124
+#: src/prefs_spelling.c:131
 msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_spelling.c:165
+#: src/prefs_spelling.c:184
 msgid "Enable spell checker"
-msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
+msgstr "Включване на правописната проверка"
+
+#: src/prefs_spelling.c:194
+msgid "Re-check message when changing dictionary"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_spelling.c:180
+#: src/prefs_spelling.c:199
 msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
+msgstr "Включване на различен речник"
 
-#: src/prefs_spelling.c:186
-#, fuzzy
+#: src/prefs_spelling.c:204
 msgid "Fas