update Japanese translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 12 Oct 2003 16:25:13 +0000 (16:25 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 12 Oct 2003 16:25:13 +0000 (16:25 +0000)
AUTHORS
ChangeLog.claws
configure.ac
po/ja.po

diff --git a/AUTHORS b/AUTHORS
index fba42e274635c561255b5c298b35dc5342263e70..d72cc294c50c92604a8728b8501a9a230648ab69 100644 (file)
--- a/AUTHORS
+++ b/AUTHORS
@@ -39,6 +39,7 @@ sylpheed-claws translation team
        [fr]    Melvin Hadasht          <melvin.hadasht@free.fr>
        [hr]    Dragan                  <drleskov@inet.hr>
        [it]    Alessandro Maestri      <maestri@cs.tin.it>
+       [ja]    Rui Hirokawa            <rui_hirokawa@ybb.ne.jp>
        [pl]    Emil                    <eminowbl@posejdon.wpk.p.lodz.pl>
        [ru]    Ruslan N. Balkin        <baron@voices.ru>
        [sk]    Andrej Kacian           <andrej@kacian.sk>
index 6ee6da4963e260fb2cd19c781b482f09dc92387f..d238b351c4dc2c5ac3200e9dec652afeadd710d6 100644 (file)
@@ -1,3 +1,10 @@
+2003-10-12 [paul]      0.9.6claws16
+
+       * AUTHORS
+         po/ja.po
+               update Japanese translation. submitted by Rui Hirokawa 
+               <rui_hirokawa@ybb.ne.jp>
+
 2003-10-12 [christoph] 0.9.6claws15
 
        * src/procmime.c
index ea19e5f7a5acf0df26aa156869ecb1abfd94a8f7..fc0e5e4dde90680720564575b9034f46b94dc62a 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=9
 MICRO_VERSION=6
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=15
+EXTRA_VERSION=16
 if test $EXTRA_VERSION -eq 0; then
     VERSION=${MAJOR_VERSION}.${MINOR_VERSION}.${MICRO_VERSION}claws
 else
index 7866269cd03624c1001fb40cfe8afdc7e115b852..c838aa19dc1f4db7a416a7496ba23b6bc8e58e04 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -5,10 +5,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-09-10 17:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
-"Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"Last-Translator: Rui Hirokawa <rui_hirokawa@ybb.ne.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
@@ -31,17 +31,19 @@ msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
 msgstr ""
+"¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤³¤Î½çÈ֤ǥÁ¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£`Á´¤Æ¼èÆÀ'¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
+"¼èÆÀ¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢`G'¥«¥é¥à¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
-#: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
+#: src/compose.c:4662 src/compose.c:4832 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
 #: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "̾Á°"
 
-#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
+#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
 msgid "Protocol"
 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
 
@@ -49,10 +51,10 @@ msgstr "
 msgid "Server"
 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
 
-#: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
+#: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
 msgid "Add"
 msgstr "ÄɲÃ"
@@ -66,28 +68,27 @@ msgid " Delete "
 msgstr "  ºï½ü  "
 
 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Down"
 msgstr "  ¢­  "
 
 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "Up"
 msgstr "  ¢¬  "
 
 #: src/account.c:662
-#, fuzzy
 msgid " Set as default account "
-msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
+msgstr " Ä̾異¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
 
-#: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
-#: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
-#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3013
+#: src/addressbook.c:3017 src/addressbook.c:3055 src/crash.c:242
+#: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
+#: src/inc.c:691 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
 
@@ -99,573 +100,550 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
-#: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
-#: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
-#: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
-#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
-#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
-#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
-#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
+#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
+#: src/compose.c:2982 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947 src/compose.c:6255
+#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
+#: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
+#: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/inc.c:168 src/inc.c:270
+#: src/mainwindow.c:1436 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
+#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
+#: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380
+#: src/summaryview.c:1424 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
+#: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573
+#: src/summaryview.c:1598 src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
 msgid "Yes"
 msgstr "¤Ï¤¤"
 
-#: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
-#: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
-#: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947
+#: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
+#: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
 
 #: src/addressadd.c:162
-#, fuzzy
 msgid "Add to address book"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲÃ"
 
 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
 msgid "Address"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "È÷¹Í"
 
 #: src/addressadd.c:226
-#, fuzzy
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
-#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3107 src/compose.c:5769
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
-#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
-#: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
-#: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
-#: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1425
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:613
+#: src/mainwindow.c:2218 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
+#: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
+#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2991 src/prefs_common.c:3160
+#: src/prefs_common.c:3487 src/prefs_customheader.c:157
+#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:212
 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
 #: src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3107 src/compose.c:5770 src/compose.c:6438 src/compose.c:6476
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
-#: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
-#: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
-#: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
+#: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
+#: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/import.c:191
+#: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
+#: src/inputdialog.c:204 src/main.c:613 src/mainwindow.c:2218
+#: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
+#: src/prefs_common.c:2992 src/prefs_common.c:3488
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
-#: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
-#: src/summaryview.c:3449
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:917
+#: src/summaryview.c:3425
 msgid "Cancel"
 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
 
-#: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
-#: src/messageview.c:143
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
+#: src/messageview.c:141
 msgid "/_File"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:354
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:358
 msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_B)"
 
-#: src/addressbook.c:355
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:359
 msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:357
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:361
 msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:360
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬ ¥µ¡¼¥Ð¡¼(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
-#: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
+#: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
+#: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
 
-#: src/addressbook.c:363
+#: src/addressbook.c:367
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:364
+#: src/addressbook.c:368
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:366
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:370
 msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/Êݸ(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
+#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
-#: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
+#: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
+#: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:369
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:373
 msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_u)"
 
-#: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
-#: src/messageview.c:150
+#: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
+#: src/messageview.c:148
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
+#: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
-#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
+#: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
+#: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
 
-#: src/addressbook.c:373
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:377
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È(_s)"
 
-#: src/addressbook.c:374
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:378
 msgid "/_Address"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
+msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:375
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:379
 msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
+msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:376
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:380
 msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
+msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
 
-#: src/addressbook.c:377
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:381
 msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
+msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:378
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:382
 msgid "/_Address/---"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
+msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/---"
 
-#: src/addressbook.c:379
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:383
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
+msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/ÊÔ½¸(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:380
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:384
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+msgstr "/_¥¢¥É¥ì¥¹(_A)/ºï½ü(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
-#: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
-#: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
-#: src/messageview.c:276
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
+#: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
+#: src/messageview.c:274
 msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/---"
 
-#: src/addressbook.c:382
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:386
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
 
-#: src/addressbook.c:383
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:387
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/M_utt¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
 
-#: src/addressbook.c:384
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:388
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È..."
 
-#: src/addressbook.c:386
+#: src/addressbook.c:390
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr ""
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/_HTML¤ò¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È..."
+
+#: src/addressbook.c:391
+msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/LDI_F¤ò¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È..."
 
-#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
-#: src/messageview.c:279
+#: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
+#: src/messageview.c:277
 msgid "/_Help"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
-#: src/messageview.c:280
+#: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
+#: src/messageview.c:278
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
 
-#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
-#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
-#: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
-#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
-#: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
-#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
+#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
+#: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
+#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
+#: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
+#: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
 #: src/summaryview.c:457
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:419
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/ºï½ü(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
 msgid "/C_ut"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
+msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
+msgstr "/¥Ú¡¼¥¹¥È(_P)"
 
-#: src/addressbook.c:418
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:423
 msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
+msgstr "/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È(_s)"
 
-#: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+#: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "ÉÔÌÀ"
 
-#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
+#: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
 msgid "Success"
-msgstr ""
+msgstr "À®¸ù"
 
-#: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
+#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
 msgid "Bad arguments"
-msgstr ""
+msgstr "°ú¿ô¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
 msgid "File not specified"
-msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
 msgid "Error opening file"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
 msgid "Error reading file"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëÆɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
+#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
 msgid "End of file encountered"
-msgstr ""
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ªÃ¼¤Ë㤷¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
 msgid "Bad file format"
-msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
+msgstr "ÆüÉդνñ¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
 
-#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
+msgstr "¼­½ñ¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
 msgid "No path specified"
-msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¥Ñ¥¹¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/addressbook.c:457
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
+msgstr "LDAP¥µ¡¼¥ÐÀܳ¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/addressbook.c:458
+#: src/addressbook.c:463
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP½é´ü²½¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/addressbook.c:459
+#: src/addressbook.c:464
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥ó¥É»þ¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:465
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¸¡º÷¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/addressbook.c:461
+#: src/addressbook.c:466
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP½èÍý¼Â¹Ô»þ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È"
 
-#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Á¾ò·ï¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:469
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "»ØÄꤷ¤¿¥µ¡¼¥Á¾ò·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆLDAP¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/addressbook.c:613
+#: src/addressbook.c:619
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
-#: src/toolbar.c:1753
+#: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
+#: src/toolbar.c:1751
 msgid "Address book"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
-#: src/addressbook.c:716
+#: src/addressbook.c:722
 msgid "Name:"
 msgstr "̾Á°:"
 
-#: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
+#: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
-#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
+#: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
+#: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
+#: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
 msgid "Delete"
 msgstr "ºï½ü"
 
-#: src/addressbook.c:754
+#: src/addressbook.c:760
 msgid "Lookup"
 msgstr "¸¡º÷"
 
-#: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
-#: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1424 src/compose.c:3157
+#: src/compose.c:4479 src/compose.c:5186 src/headerview.c:55
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "°¸Àè:"
 
-#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
+#: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1408 src/compose.c:3156
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1411 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
+#: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
 
-#: src/addressbook.c:976
+#: src/addressbook.c:983
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥Ç¡¼¥¿¤ÏÆɤ߹þ¤ß¤Î¤ß¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/addressbook.c:999
+#: src/addressbook.c:1006
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
-#: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
-#: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
-#: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2982
+#: src/compose.c:6255 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
+#: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:168 src/inc.c:270 src/mainwindow.c:1436
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
+#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
-#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
-#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
+#: src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
+#: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
+#: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
+#: src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
 msgid "No"
 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
 
-#: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
+#: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
+msgstr "¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¥Ú¡¼¥¹¥ÈÀè¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÏÆɤ߹þ¤ßÀìÍѤǤ¹¡£"
 
-#: src/addressbook.c:1523
+#: src/addressbook.c:1545
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2166
+#: src/addressbook.c:2195
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
+"¥Õ¥©¥ë¥À¤È`%s'¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤« ? \n"
+"¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¿Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2170
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:2199
 msgid "Folder only"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¤ß"
 
-#: src/addressbook.c:2170
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:2199
 msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/addressbook.c:2175
+#: src/addressbook.c:2204
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/addressbook.c:2925
+#: src/addressbook.c:2963
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr ""
+msgstr "¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤ò¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2929
+#: src/addressbook.c:2967
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr ""
+msgstr "¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2939
+#: src/addressbook.c:2977
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr ""
+msgstr "¸Å¤¤¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÊÑ´¹¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2944
+#: src/addressbook.c:2982
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgstr ""
+"¸Å¤¤¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢\n"
+"¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2957
+#: src/addressbook.c:2995
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
+"¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢\n"
+"¶õ¤Î¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2963
+#: src/addressbook.c:3001
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgstr ""
+"¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+"¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2968
+#: src/addressbook.c:3006
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
+"¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+"¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2975
+#: src/addressbook.c:3013
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÑ´¹¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/addressbook.c:2979
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3017
 msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ÊÑ´¹"
 
-#: src/addressbook.c:3014
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3053
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/addressbook.c:3015
+#: src/addressbook.c:3054
 msgid "Could not read address index"
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÆɤߤ³¤á¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
+#: src/addressbook.c:3405
+msgid "Busy searching..."
+msgstr "¸¡º÷¼Â¹ÔÃæ..."
+
+#: src/addressbook.c:3606 src/prefs_common.c:1037
 msgid "Interface"
 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
 
-#: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3622 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
 msgid "Address Book"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
-#: src/addressbook.c:3540
+#: src/addressbook.c:3638
 msgid "Person"
-msgstr ""
+msgstr "¸Ä¿Í"
 
-#: src/addressbook.c:3556
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3654
 msgid "EMail Address"
 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/addressbook.c:3572
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3670
 msgid "Group"
-msgstr "NewGroup"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×"
 
-#: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
-#: src/prefs_account.c:2043
+#: src/addressbook.c:3686 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
+#: src/prefs_account.c:2125
 msgid "Folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/addressbook.c:3604
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3702
 msgid "vCard"
-msgstr "¥¯¥ê¥¢"
+msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
+#: src/addressbook.c:3718 src/addressbook.c:3734
 msgid "JPilot"
-msgstr ""
+msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3652
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3750
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
+msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð"
+
+#: src/addressbook.c:3766
+msgid "LDAP Query"
+msgstr "LDAP¥¯¥¨¥ê"
 
 #: src/addrgather.c:156
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
 #: src/addrgather.c:176
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr ""
+msgstr "¸¡º÷¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
 #: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
@@ -673,12 +651,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/addrgather.c:221
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¼ý½¸¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
 #: src/addrgather.c:285
-#, fuzzy
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 #: src/addrgather.c:293
 msgid ""
@@ -686,54 +663,52 @@ msgid ""
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
+"¥Õ¥©¥ë¥À°ìÍ÷¤«¤é½èÍý¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£\n"
+"¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤«¤é¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò\n"
+"ÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
 #: src/addrgather.c:345
-#, fuzzy
 msgid "Folder :"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À :"
 
-#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
+#: src/importldif.c:948
 msgid "Address Book :"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢ :"
 
 #: src/addrgather.c:366
-#, fuzzy
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥µ¥¤¥º :"
 
 #: src/addrgather.c:381
-#, fuzzy
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
+msgstr "»ØÄꤷ¤¿¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò½èÍý"
 
 #: src/addrgather.c:399
 msgid "Include sub-folders"
 msgstr ""
 
 #: src/addrgather.c:422
-#, fuzzy
 msgid "Header Name"
 msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
 
 #: src/addrgather.c:423
-#, fuzzy
 msgid "Address Count"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ģ"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¿ô"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
-#: src/messageview.c:576
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
+#: src/messageview.c:492
 msgid "Warning"
 msgstr "·Ù¹ð"
 
 #: src/addrgather.c:528
-#, fuzzy
 msgid "Header Fields"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Õ¡¼¥ë¥É"
 
-#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
+#: src/importldif.c:1067
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "½ªÎ»"
 
 #: src/addrgather.c:588
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
@@ -743,26 +718,25 @@ msgstr ""
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr ""
 
-#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+#: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
 msgid "Common address"
 msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+#: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
 msgid "Personal address"
 msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5947 src/main.c:595
 msgid "Notice"
 msgstr "Ãí°Õ"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3468 src/inc.c:573
 msgid "Error"
 msgstr "¥¨¥é¡¼"
 
 #: src/alertpanel.c:190
-#, fuzzy
 msgid "View log"
-msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
+msgstr "¥í¥°¤ò¸«¤ë"
 
 #: src/alertpanel.c:308
 msgid "Show this message next time"
@@ -773,55 +747,52 @@ msgstr "
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
+#: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
+#: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: src/common/nntp.c:264
+#: src/common/nntp.c:267
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/common/smtp.c:154
+#: src/common/smtp.c:152
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr ""
+msgstr "SMTPǧ¾Ú¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
+#: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÉÔÀµ¤ÊSMTP¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹\n"
 
-#: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+msgstr "SMTP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
 msgid "can't start TLS session\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgstr "TLS¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 #: src/common/ssl.c:78
 msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr ""
+msgstr "SSL¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¥¨¥é¡¼\n"
 
 #: src/common/ssl.c:97
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "SSLÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿ (%s)\n"
 
 #: src/common/ssl.c:105
 #, c-format
 msgid "SSL connection using %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s ¤Ë¤è¤êSSLÀܳ\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
@@ -830,7 +801,7 @@ msgstr ""
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
 msgid "<not in certificate>"
-msgstr ""
+msgstr "<̤ǧ¾Ú>"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:189
 #, c-format
@@ -840,10 +811,14 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
+"  ½êÍ­¼Ô: %s (%s) in %s\n"
+"  ½ð̾¼Ô: %s (%s) in %s\n"
+"  »ØÌæ: %s\n"
+"  ½ð̾¤Î¾õÂÖ: %s"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:307
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr ""
+msgstr "X509¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ñ¥¹¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:362
 #, c-format
@@ -862,9 +837,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1229
+#: src/prefs_common.c:1211
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr ""
+msgstr "¼õ¿®¥¨¥é¡¼»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:398
 #, c-format
@@ -879,389 +854,365 @@ msgid ""
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:488
+#: src/compose.c:491
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
 
-#: src/compose.c:489
+#: src/compose.c:492
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ºï½ü(_R)"
 
-#: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
-#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
 
-#: src/compose.c:497
+#: src/compose.c:500
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
 
-#: src/compose.c:498
+#: src/compose.c:501
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
 
-#: src/compose.c:499
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
 
-#: src/compose.c:504
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
 
-#: src/compose.c:505
+#: src/compose.c:508
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
 
-#: src/compose.c:507
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
 
-#: src/compose.c:510
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/°úÍѤȤ·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È(_q)"
 
-#: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
+#: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
 
-#: src/compose.c:513
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:516
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(_d)"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:517
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìʸ»ú¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:522
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìʸ»úÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìñ¸ì¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:532
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/°ìñ¸ìÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔƬ¤Ø°ÜÆ°"
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:542
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔËö¤Ø°ÜÆ°"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:547
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/Á°¤Î¹Ô¤Ø°ÜÆ°"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:552
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¼¡¤Î¹Ô¤Ø°ÜÆ°"
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:557
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ʸ»ú¤òºï½ü¤·¤Æ¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:562
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ʸ»ú¤òºï½ü¤·¤ÆÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:567
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ñ¸ì¤òºï½ü¤·¤Æ¸åÊý¤Ø°ÜÆ°"
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:572
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/ñ¸ì¤òºï½ü¤·¤ÆÁ°Êý¤Ø°ÜÆ°"
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:577
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹Ô¤òºï½ü"
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:582
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔÁ´ÂΤòºï½ü"
 
-#: src/compose.c:584
+#: src/compose.c:587
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¹âÅÙ(d)/¹ÔËö¤Þ¤Çºï½ü"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:593
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸½ºß¤Î¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_W)"
 
-#: src/compose.c:592
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_l)"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
 
-#: src/compose.c:597
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/³«¤¯(_O)"
+msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/Á´¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Þ¤¿¤ÏÁªÂòÉô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯(_C)"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:603
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤òÁ´¤Æ¶¯Ä´É½¼¨(_H)"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¸åÊý¤Ø¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤ò¸¡º÷(_b)"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¼¡¤Î¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤Þ¤ÇÁ°¿Ê(_F)"
 
-#: src/compose.c:606
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:609
 msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
+msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/---"
 
-#: src/compose.c:607
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/ÀßÄê(_C)"
+msgstr "/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯(_S)/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÀßÄê(_S)"
 
-#: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
+#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
 #: src/summaryview.c:449
 msgid "/_View"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
 
-#: src/compose.c:612
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_View/_To"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_To"
 
-#: src/compose.c:613
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Cc"
 
-#: src/compose.c:614
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:615
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Reply To"
 
-#: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
-#: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
-#: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
+#: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
 
-#: src/compose.c:617
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/_Followup To"
 
-#: src/compose.c:619
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Ä구(_u)"
 
-#: src/compose.c:621
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë(_A)"
 
-#: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
+#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
 msgid "/_Message"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
 
-#: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
-#: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
-#: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
-#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
-#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
+#: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
+#: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
+#: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
+#: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
 
-#: src/compose.c:631
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:634
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Êݸ¸å¤ËÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë(_k)"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:638
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
 
-#: src/compose.c:648
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥â¡¼¥É/MIME"
 
-#: src/compose.c:649
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥â¡¼¥É/¥¤¥ó¥é¥¤¥ó"
 
-#: src/compose.c:652
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Message/_Priority"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)"
 
-#: src/compose.c:653
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/ºÇ¹â(_H)"
 
-#: src/compose.c:654
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/¹â(_g)"
 
-#: src/compose.c:655
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/Ä̾ï(_N)"
 
-#: src/compose.c:656
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/Äã(_w)"
 
-#: src/compose.c:657
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ÅÍ×ÅÙ(_P)/ºÇÄã(_L)"
 
-#: src/compose.c:659
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¼õ¼è¤ê³Îǧ¤òÍ×µá(_R)"
 
-#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:663
+msgid "/_Message/Remo_ve references"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ºï½ü(_v)"
+
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
 
-#: src/compose.c:661
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_r)"
 
-#: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(_T)"
 
-#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó(_n)"
 
-#: src/compose.c:1384
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:1414
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Reply-To"
+msgstr "Reply-To:"
 
-#: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
+#: src/compose.c:1417 src/compose.c:4476 src/compose.c:5188
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
 
-#: src/compose.c:1390
+#: src/compose.c:1420
 msgid "Followup-To:"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1685
+#: src/compose.c:1715
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+msgstr "°úÍÑÉä¹æ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:1701
+#: src/compose.c:1731
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr ""
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊÖ¿®/žÁ÷¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:2030
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2059
+#, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:2034
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2063
+#, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:2062
+#: src/compose.c:2101
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
 
-#: src/compose.c:2756
+#: src/compose.c:2796
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [¹¹¿·]"
 
-#: src/compose.c:2758
+#: src/compose.c:2798
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
 
-#: src/compose.c:2761
+#: src/compose.c:2801
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
 
-#: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
+#: src/compose.c:2825 src/compose.c:3074
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1269,40 +1220,41 @@ msgstr ""
 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/compose.c:2932
+#: src/compose.c:2972
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
-#: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
+#: src/compose.c:2980 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
+#: src/prefs_common.c:1023 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
 msgid "Send"
 msgstr "Á÷¿®"
 
-#: src/compose.c:2941
+#: src/compose.c:2981
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2962
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3002
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:2967
+#: src/compose.c:3007
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
+"¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ÷¿®ÂÔµ¡¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤·¤¿¤¬Á÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
+"ºÆ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î\"Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®\"¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
+#: src/compose.c:3090 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
+#: src/compose.c:3104
 msgid "Queueing"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
 
-#: src/compose.c:3063
+#: src/compose.c:3105
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1310,122 +1262,118 @@ msgstr ""
 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:3069
+#: src/compose.c:3111
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
+#: src/compose.c:3114 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:3085
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3127
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:3316
+#: src/compose.c:3358
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3422
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:3464
+#, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
 "%s to %s.\n"
 "Send it anyway?"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr ""
+"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ò\n"
+"%s¤«¤é%s¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+"ËÜÅö¤ËÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:3681
+#: src/compose.c:3728
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3691
+#: src/compose.c:3738
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4556 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
 
-#: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
+#: src/compose.c:4660 src/compose.c:4830 src/compose.c:5708
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
 
-#: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
+#: src/compose.c:4661 src/compose.c:4831 src/mimeview.c:198
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
 msgid "Size"
 msgstr "¥µ¥¤¥º"
 
-#: src/compose.c:4668
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4725
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÊݸÀè "
 
-#: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4745
 msgid "Select ..."
-msgstr " ÁªÂò... "
+msgstr "ÁªÂò ..."
 
-#: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4881 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
 
-#: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4883
 msgid "Attachments"
 msgstr "źÉÕ"
 
-#: src/compose.c:4828
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4885
 msgid "Others"
 msgstr "¤½¤Î¾"
 
-#: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4900 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "·ï̾:"
 
-#: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5135 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4194
 msgid "None"
-msgstr "´°Î»"
+msgstr "¤Ê¤·"
 
-#: src/compose.c:5086
-#, c-format
+#: src/compose.c:5144
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
-msgstr ""
+msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤ò³«»Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+"%s"
 
-#: src/compose.c:5545
+#: src/compose.c:5603
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:5563
+#: src/compose.c:5621
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:5632
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5690
 msgid "Properties"
 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
 
-#: src/compose.c:5677
+#: src/compose.c:5735
 msgid "Encoding"
 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
 
-#: src/compose.c:5708
+#: src/compose.c:5766
 msgid "Path"
 msgstr "¥Ñ¥¹"
 
-#: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5767 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: src/compose.c:5886
+#: src/compose.c:5944
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1436,149 +1384,143 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
 
-#: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
+#: src/compose.c:6253 src/inc.c:166 src/inc.c:268 src/toolbar.c:2046
 msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·Ù¹ð"
 
-#: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
+#: src/compose.c:6254 src/inc.c:167 src/inc.c:269 src/toolbar.c:2047
 msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr ""
+msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Çºî¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡£Êѹ¹¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
+#: src/compose.c:6372 src/compose.c:6393
 msgid "Select file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/compose.c:6372
+#: src/compose.c:6436
 msgid "Discard message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
 
-#: src/compose.c:6373
+#: src/compose.c:6437
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:6374
+#: src/compose.c:6438
 msgid "Discard"
 msgstr "ÇË´þ"
 
-#: src/compose.c:6374
+#: src/compose.c:6438
 msgid "to Draft"
 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
 
-#: src/compose.c:6409
+#: src/compose.c:6473
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6411
+#: src/compose.c:6475
 msgid "Apply template"
-msgstr ""
+msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈŬÍÑ"
 
-#: src/compose.c:6412
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:6476
 msgid "Replace"
-msgstr "ÊÖ¿®"
+msgstr "ÃÖ´¹"
 
-#: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
+#: src/compose.c:6476 src/toolbar.c:417
 msgid "Insert"
 msgstr "ÁÞÆþ"
 
-#: src/crash.c:144
+#: src/crash.c:141
 #, c-format
 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed¥×¥í¥»¥¹ (%ld) ¤Ï¥·¥°¥Ê¥ë %ld ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿"
 
-#: src/crash.c:189
+#: src/crash.c:186
 msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/crash.c:205
+#: src/crash.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
+"%s.\n"
+"°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤á¤¿¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/crash.c:210
+#: src/crash.c:207
 msgid "Debug log"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥í¥°"
 
-#: src/crash.c:250
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:247
 msgid "Save..."
-msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+msgstr "Êݸ..."
 
-#: src/crash.c:255
+#: src/crash.c:252
 msgid "Create bug report"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®"
 
-#: src/crash.c:304
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:301
 msgid "Save crash information"
-msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
+msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥å¾ðÊó¤òÊݸ"
 
 #: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
-msgstr ""
+msgstr "¿·µ¬¸Ä¿Í¤òÄɲÃ"
 
 #: src/editaddress.c:144
 msgid "Edit Person Details"
-msgstr ""
+msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¾ÜºÙÊÔ½¸"
 
 #: src/editaddress.c:285
-#, fuzzy
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÆþÎϤ¬É¬ÍפǤ¹¡£"
 
 #: src/editaddress.c:422
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "̾Á°¤ÈÃͤÎÆþÎϤ¬É¬ÍפǤ¹¡£"
 
 #: src/editaddress.c:480
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr ""
+msgstr "¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿ÊÔ½¸"
 
-#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
+#: src/ldif.c:826
 msgid "Display Name"
-msgstr "ɽ¼¨"
+msgstr "ɽ¼¨̾"
 
-#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
 msgid "Last Name"
-msgstr "̾Á°"
+msgstr "À«"
 
-#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
 msgid "First Name"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
+msgstr "̾"
 
 #: src/editaddress.c:589
-#, fuzzy
 msgid "Nickname"
-msgstr "̾Á°"
+msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à"
 
 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
-#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
+#: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
 msgid "Alias"
-msgstr ""
+msgstr "ÊÌ̾"
 
 #: src/editaddress.c:710
 msgid "Move Up"
-msgstr ""
+msgstr "¾å¤Ë°ÜÆ°"
 
 #: src/editaddress.c:713
-#, fuzzy
 msgid "Move Down"
-msgstr "  ¢­  "
+msgstr "²¼¤Ë°ÜÆ°"
 
-#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
 msgid "Modify"
-msgstr ""
+msgstr "½¤Àµ"
 
 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
 #: src/summary_search.c:207
@@ -1591,91 +1533,81 @@ msgid "Value"
 msgstr "ÆâÍÆ"
 
 #: src/editaddress.c:883
-#, fuzzy
 msgid "Basic Data"
-msgstr "´ðËÜ"
+msgstr "´ðËܥǡ¼¥¿"
 
 #: src/editaddress.c:885
 msgid "User Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "¥æ¡¼¥¶Â°À­"
 
 #: src/editbook.c:112
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr ""
+msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î·Á¼°¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£"
 
 #: src/editbook.c:115
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr ""
+msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÍ­¸ú¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Could not read file."
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
-#, fuzzy
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹ĢÊÔ½¸"
 
 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
 msgid " Check File "
-msgstr ""
+msgstr " ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯"
 
 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
-#, fuzzy
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
 msgid "File"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
 #: src/editbook.c:283
-#, fuzzy
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+msgstr "¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òÄɲÃ"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×̾¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
 
 #: src/editgroup.c:264
-#, fuzzy
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÔ½¸"
 
 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
-msgstr ""
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×̾"
 
 #: src/editgroup.c:311
-#, fuzzy
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
 
 #: src/editgroup.c:313
 msgid " -> "
-msgstr ""
+msgstr " -> "
 
 #: src/editgroup.c:340
 msgid " <- "
-msgstr ""
+msgstr " <- "
 
 #: src/editgroup.c:342
-#, fuzzy
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
+msgstr "»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
 
 #: src/editgroup.c:402
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr ""
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÌð°õ¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°ÜÆ°¤Þ¤¿¤ÏÌᤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
 
 #: src/editgroup.c:450
-#, fuzzy
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¾ÜºÙ¤òÊÔ½¸"
 
 #: src/editgroup.c:453
-#, fuzzy
 msgid "Add New Group"
-msgstr "NewGroup"
+msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÄɲÃ"
 
 #: src/editgroup.c:503
 msgid "Edit folder"
@@ -1685,276 +1617,413 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
-#: src/folderview.c:2177
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1940
+#: src/folderview.c:2208
 msgid "New folder"
 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:1941
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
 #: src/editjpilot.c:189
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr ""
+msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏJPilot·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 #: src/editjpilot.c:225
-#, fuzzy
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+msgstr "JPilot¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "JPilot¥¨¥ó¥È¥ê¤òÊÔ½¸"
 
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
-#, fuzzy
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
+#: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
+#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
+#: src/prefs_spelling.c:244
 msgid " ... "
-msgstr " ÊÔ½¸... "
+msgstr " ... "
 
 #: src/editjpilot.c:319
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr ""
+msgstr "ÄɲäΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¹àÌÜ"
 
 #: src/editjpilot.c:408
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "¿·µ¬JPilot¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲÃ"
+
+#: src/editldap.c:147
+msgid "A Name must be supplied."
+msgstr "̾Á°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
 
-#: src/editldap.c:164
+#: src/editldap.c:159
+msgid "A Hostname must be supplied for the server."
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Û¥¹¥È̾¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
+
+#: src/editldap.c:172
+msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
+msgstr "ºÇÄ㣱¤Ä¤ÎLDAP¸¡º÷°À­¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
+
+#: src/editldap.c:262
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr ""
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀܳ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿"
 
-#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+#: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÊÔ½¸"
 
-#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
+#: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "¥Û¥¹¥È̾"
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
-msgstr "°õºþ"
+msgstr "¥Ý¡¼¥È"
 
-#: src/editldap.c:328
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:427
 msgid " Check Server "
-msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ò³Îǧ"
 
-#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
 msgid "Search Base"
-msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
+msgstr "¥Ù¡¼¥¹¤ò¸¡º÷"
 
-#: src/editldap.c:390
-#, fuzzy
-msgid "Search Criteria"
-msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
+#: src/editldap.c:488
+msgid "Search Attributes"
+msgstr "°À­¤ò¸¡º÷"
 
-#: src/editldap.c:397
-#, fuzzy
-msgid " Reset "
-msgstr "  ºï½ü  "
+#: src/editldap.c:496
+msgid " Defaults "
+msgstr " ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È "
 
-#: src/editldap.c:402
-msgid "Bind DN"
+#: src/editldap.c:501
+msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:411
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:518
+msgid "Include server in dynamic search"
+msgstr "ưŪ¸¡º÷»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¤¹¤ë"
+
+#: src/editldap.c:565
+msgid "Bind DN"
+msgstr "¥Ð¥¤¥ó¥ÉÍÑDN"
+
+#: src/editldap.c:575
 msgid "Bind Password"
-msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
+msgstr "¥Ð¥¤¥ó¥ÉÍѥѥ¹¥ï¡¼¥É"
 
-#: src/editldap.c:420
+#: src/editldap.c:585
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr ""
+msgstr "¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È"
 
-#: src/editldap.c:434
+#: src/editldap.c:600
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr ""
+msgstr "ºÇÂ票¥ó¥È¥ê¿ô"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
+#: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
 msgid "Basic"
 msgstr "´ðËÜ"
 
-#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
+#: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
+msgid "Search"
+msgstr "¸¡º÷"
+
+#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
 msgid "Extended"
-msgstr ""
+msgstr "³ÈÄ¥"
 
-#: src/editldap.c:547
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:829
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
+msgstr "¿·µ¬LDAP¥µ¡¼¥Ð¤òÄɲÃ"
 
 #: src/editldap_basedn.c:141
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP¤òÊÔ½¸ - ¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò"
 
 #: src/editldap_basedn.c:202
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr ""
+msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹"
 
-#: src/editldap_basedn.c:286
+#: src/editldap_basedn.c:291
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr ""
+msgstr "¸¡º÷¥Ù¡¼¥¹¤ò¥µ¡¼¥Ð¤«¤éÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó - ¼êÆ°¤ÇÀßÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
 
 #: src/editvcard.c:96
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr ""
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏvCard·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
 #: src/editvcard.c:132
-#, fuzzy
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
+msgstr "vCard¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "vCard¥¨¥ó¥È¥ê¤òÊÔ½¸"
 
 #: src/editvcard.c:296
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "vCard¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¿·µ¬¤ËÄɲÃ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:101
+#: src/exphtmldlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr ""
+msgstr "½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈºîÀ®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤"
 
-#: src/exphtmldlg.c:104
+#: src/exphtmldlg.c:114
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr ""
+msgstr "¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¤ÆÀ®·Á"
 
-#: src/exphtmldlg.c:107
+#: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
 msgid "File exported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/exphtmldlg.c:154
+#: src/exphtmldlg.c:181
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"HTML½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê '%s'\n"
+"¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·µ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:157
+#: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
 msgid "Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®"
 
-#: src/exphtmldlg.c:166
+#: src/exphtmldlg.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"HTML¥Õ¥¡¥¤¥ëÍѤνÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó:\n"
+"%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:168
+#: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ"
+
+#: src/exphtmldlg.c:241
+msgid "Error creating HTML file"
+msgstr "HTML¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/exphtmldlg.c:318
+#: src/exphtmldlg.c:361
 msgid "Select HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "HTML½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
-#: src/exphtmldlg.c:387
+#: src/exphtmldlg.c:435
 msgid "HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "HTML½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
-#: src/exphtmldlg.c:443
+#: src/exphtmldlg.c:496
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3468 src/prefs_common.c:3750
 msgid "Default"
-msgstr "ºï½ü"
+msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È"
 
-#: src/exphtmldlg.c:462
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:515
 msgid "Full"
-msgstr "̾Á°"
+msgstr "´°Á´"
 
-#: src/exphtmldlg.c:468
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:521
 msgid "Custom"
-msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à"
 
-#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/exphtmldlg.c:527
 msgid "Custom-2"
-msgstr ""
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:480
+#: src/exphtmldlg.c:533
 msgid "Custom-3"
-msgstr ""
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:486
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Custom-4"
-msgstr ""
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:500
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:553
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "̾Á°"
+msgstr "¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Î·Á¼°"
 
-#: src/exphtmldlg.c:507
+#: src/exphtmldlg.c:560
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr ""
+msgstr "̾Á°, Ì¾»ú"
 
-#: src/exphtmldlg.c:513
+#: src/exphtmldlg.c:566
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr ""
+msgstr "̾»ú, Ì¾Á°"
 
-#: src/exphtmldlg.c:527
+#: src/exphtmldlg.c:580
 msgid "Color Banding"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:533
+#: src/exphtmldlg.c:586
 msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr ""
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥ê¥ó¥¯·Á¼°"
 
-#: src/exphtmldlg.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:592
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "¥æ¡¼¥¶Â°À­·Á¼°"
 
-#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
-#, fuzzy
-msgid "File Name"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
+#: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
+msgid "File Name :"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:599
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:657
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
+msgstr "Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç³«¤¯"
 
-#: src/exphtmldlg.c:628
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:689
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òHTML¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
 
-#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
 msgid "Prev"
-msgstr "ÀßÄê"
+msgstr "Á°"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
-#: src/toolbar.c:467
+#: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
+#: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
 msgid "Next"
 msgstr "¼¡"
 
-#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
 msgid "File Info"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó"
 
-#: src/exphtmldlg.c:693
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:756
 msgid "Format"
-msgstr "žÁ÷"
+msgstr "¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
+
+#: src/expldifdlg.c:110
+msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
+msgstr "½ÐÎϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈºîÀ®¤¹¤ëLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
+
+#: src/expldifdlg.c:113
+msgid "Specify parameters to format distinguished name."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:188
+#, c-format
+msgid ""
+"LDIF Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:200
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for LDIF file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:244
+msgid "Suffix was not supplied"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:246
+msgid ""
+"A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
+"you wish to proceed without a suffix?"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:264
+msgid "Error creating LDIF file"
+msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®»þ¥¨¥é¡¼"
+
+#: src/expldifdlg.c:373
+msgid "Select LDIF Output File"
+msgstr "LDIF½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+
+#: src/expldifdlg.c:447
+msgid "LDIF Output File"
+msgstr "LDIF½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë"
+
+#: src/expldifdlg.c:508
+msgid "Suffix"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:520
+msgid ""
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
+"entry. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:529
+msgid "Relative DN"
+msgstr "ÁêÂÐDN"
+
+#: src/expldifdlg.c:536
+msgid "Unique ID"
+msgstr "¥æ¥Ë¡¼¥¯ID"
+
+#: src/expldifdlg.c:544
+msgid ""
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
+"to:\n"
+"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:557
+msgid ""
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
+"similar to:\n"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:570
+msgid ""
+"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
+"is formatted similar to:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:584
+msgid ""
+"The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
+"LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
+"\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
+"Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
+"available RDN options that will be used to create the DN."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:597
+msgid "Use DN attribute if present in data"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:604
+msgid ""
+"The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
+"LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
+"address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
+"above will be used if the DN user attribute is not found."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:615
+msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:622
+msgid ""
+"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
+"option to ignore these records."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:710
+msgid "Export Address Book to LDIF File"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤òLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤¹"
+
+#: src/expldifdlg.c:777
+msgid "Distguished Name"
+msgstr "Distguished Name"
 
 #: src/export.c:128
 msgid "Export"
@@ -1973,7 +2042,7 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
 
 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1205
+#: src/prefs_account.c:1228
 msgid " Select... "
 msgstr " ÁªÂò... "
 
@@ -1982,222 +2051,205 @@ msgid "Select exporting file"
 msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
 #: src/exporthtml.c:796
-#, fuzzy
 msgid "Full Name"
-msgstr "̾Á°"
+msgstr "¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
 msgid "Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "°À­"
 
 #: src/exporthtml.c:1001
-#, fuzzy
 msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+msgstr "Sylpheed¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
-#: src/exporthtml.c:1113
+#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr ""
+msgstr "̾Á°¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/exporthtml.c:1116
+#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr ""
+msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ®¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/exporthtml.c:1119
+#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
 msgid "Name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "̾Á°¤¬Ä¹²á¤®¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/exporthtml.c:1122
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
 msgid "Not specified."
-msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folder.c:685
+#: src/folder.c:854
 msgid "Inbox"
 msgstr "¼õ¿®È¢"
 
-#: src/folder.c:689
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:858
 msgid "Sent"
-msgstr "Á÷¿®"
+msgstr "Á÷¿®ºÑ¤ß"
 
-#: src/folder.c:693
+#: src/folder.c:862
 msgid "Queue"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
 
-#: src/folder.c:697
+#: src/folder.c:866
 msgid "Trash"
 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
 
-#: src/folder.c:701
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:870
 msgid "Drafts"
 msgstr "Áð¹Æ"
 
-#: src/folder.c:982
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:1083
+#, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "/°õºþ(_P)..."
+msgstr "½èÍýÃæ (%s) ...\n"
 
-#: src/folder.c:1693
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:1870
+#, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
 #: src/foldersel.c:148
 msgid "Select folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
 
-#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
 
-#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
 msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
+msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ò°ÜÆ°(_o)..."
 
-#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
 
-#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
 
-#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
-#: src/folderview.c:349
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
+#: src/folderview.c:354
 msgid "/_Processing..."
-msgstr "/°õºþ(_P)..."
+msgstr "/½èÍý(_P)..."
 
-#: src/folderview.c:289
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:294
 msgid "/_Scoring..."
-msgstr "/°õºþ(_P)..."
+msgstr "/ºÎÅÀ(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
 msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
+msgstr "/Á´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_r)"
 
-#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+msgstr "/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ(_C)"
 
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
 msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
+msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃÛ(_e)"
 
-#: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
+msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¸¡º÷(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
 msgid "/S_coring..."
-msgstr "/°õºþ(_P)..."
+msgstr "/ºÎÅÀ(_c)..."
 
-#: src/folderview.c:326
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:331
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
+msgstr "/IMAP4¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü(_I)"
 
-#: src/folderview.c:338
+#: src/folderview.c:343
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:340
+#: src/folderview.c:345
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
 
-#: src/folderview.c:345
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:350
 msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
+msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü(_n)"
 
-#: src/folderview.c:375
+#: src/folderview.c:384
 msgid "New"
 msgstr "¿·Ãå"
 
-#: src/folderview.c:376
+#: src/folderview.c:385
 msgid "Unread"
 msgstr "̤ÆÉ"
 
-#: src/folderview.c:377
+#: src/folderview.c:386
 msgid "#"
-msgstr "Áí¿ô"
+msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:621
+#: src/folderview.c:636
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
 
-#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
+#: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2777 src/setup.c:79
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
 
-#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
+#: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:84
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
-#: src/folderview.c:825
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:841
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃÛÃæ..."
 
-#: src/folderview.c:907
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:923
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³ÎǧÃæ..."
 
-#: src/folderview.c:1657
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:1693
+#, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/folderview.c:1669
+#: src/folderview.c:1705
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr ""
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
 
-#: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
+#: src/folderview.c:1892 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2212
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NewFolder"
 
-#: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
+#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2217
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
-#: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
+#: src/folderview.c:1910 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:1999
+#: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2229
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
+#: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:2236
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
+#: src/folderview.c:1982 src/folderview.c:2059
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
+#: src/folderview.c:1983 src/folderview.c:2061
 msgid "Rename folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
 
-#: src/folderview.c:2085
+#: src/folderview.c:2119
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2206,17 +2258,17 @@ msgstr ""
 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:2087
+#: src/folderview.c:2121
 msgid "Delete folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:2096
+#: src/folderview.c:2138
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folderview.c:2144
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2174
+#, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
@@ -2224,12 +2276,11 @@ msgstr ""
 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
 
-#: src/folderview.c:2146
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2176
 msgid "Remove mailbox"
-msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:2178
+#: src/folderview.c:2209
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2239,121 +2290,110 @@ msgstr ""
 "(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
 " Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
 
-#: src/folderview.c:2237
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2266
+#, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:2238
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2267
 msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
+msgstr "IMAP4¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:2372
+#: src/folderview.c:2401
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:2373
+#: src/folderview.c:2402
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:2411
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2440
+#, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:2412
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2441
 msgid "Delete news account"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:2509
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2549
+#, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/folderview.c:2545
+#: src/folderview.c:2578
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr ""
+msgstr "°ÜÆ°¸µ¤È°ÜÆ°À褬Ʊ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/folderview.c:2548
+#: src/folderview.c:2581
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr ""
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¤½¤Î»Ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folderview.c:2551
+#: src/folderview.c:2584
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr ""
+msgstr "°Û¤Ê¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹´Ö¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folderview.c:2554
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2587
 msgid "Move failed!"
-msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
+msgstr "°ÜÆ°¼ºÇÔ!"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr ""
+msgstr "²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÁªÂò:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Find groups:"
-msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¸¡º÷:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
-#, fuzzy
 msgid " Search "
-msgstr "¸¡º÷"
+msgstr " ¸¡º÷ "
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾"
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Messages"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Type"
-msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
+msgstr "·¿"
 
 #: src/grouplistdialog.c:243
 msgid "Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "¹¹¿·"
 
 #: src/grouplistdialog.c:347
 msgid "moderated"
-msgstr ""
+msgstr "´ÉÍýÉÕ¤­"
 
 #: src/grouplistdialog.c:349
 msgid "readonly"
-msgstr ""
+msgstr "Æɹþ¤ßÀìÍÑ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:351
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "ÉÔÌÀ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:398
-#, fuzzy
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
 msgid "Done."
 msgstr "´°Î»"
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr ""
+msgstr "%d ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¼õ¿® (%s ÆɹþºÑ¤ß)"
 
 #: src/gtk/about.c:89
 msgid "About"
@@ -2365,11 +2405,13 @@ msgid ""
 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
+"GTK+ ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó %d.%d.%d\n"
+"¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à: %s %s (%s)"
 
 #: src/gtk/about.c:126
 #, c-format
 msgid "Compiled-in features:%s"
-msgstr ""
+msgstr "ÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½:%s"
 
 #: src/gtk/about.c:210
 msgid ""
@@ -2419,88 +2461,76 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:46
 msgid "Orange"
-msgstr ""
+msgstr "¥ª¥ì¥ó¥¸"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:47
 msgid "Red"
-msgstr ""
+msgstr "ÀÖ"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Pink"
-msgstr "°õºþ"
+msgstr "¥Ô¥ó¥¯"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:49
 msgid "Sky blue"
-msgstr ""
+msgstr "¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Blue"
-msgstr "ÆâÍÆ"
+msgstr "ÀÄ"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:51
 msgid "Green"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÐ"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Brown"
-msgstr "  ¢­  "
+msgstr "Ãã"
 
 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
 msgid "Abcdef"
 msgstr "ÆüËܸìAbc"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
-#, fuzzy
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
+msgstr "¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÁªÂò"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
 msgid "Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
-#, fuzzy
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2938
 msgid "Description"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
+msgstr "ÀâÌÀ"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
 msgid "Load Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥í¡¼¥É"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:194
+#: src/gtk/prefswindow.c:215
 msgid "Page Index"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ú¡¼¥¸¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:202
-#, fuzzy
-msgid "Preferences"
-msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
-
-#: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
+#: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
 msgid "Apply"
 msgstr "ŬÍÑ"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "correct"
-msgstr ""
+msgstr "Àµ¤·¤¤"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
-#, fuzzy
 msgid "Owner"
-msgstr "¤½¤Î¾"
+msgstr "½êÍ­¼Ô"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
-#, fuzzy
 msgid "Signer"
-msgstr "½ð̾¸°"
+msgstr "½ð̾¼Ô"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
 #: src/progressdialog.c:53
@@ -2508,323 +2538,323 @@ msgid "Status"
 msgstr "¾õÂÖ"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#, fuzzy
 msgid "Name: "
 msgstr "̾Á°:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
-#, fuzzy
 msgid "Organization: "
-msgstr "ÁÈ¿¥"
+msgstr "ÁÈ¿¥"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
-#, fuzzy
 msgid "Location: "
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
+msgstr "¾ì½ê: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
-#, fuzzy
 msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Key fingerprint: %s\n"
+msgstr "»ØÌæ: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
-#, fuzzy
 msgid "Signature status: "
-msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
+msgstr "½ð̾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s¤ÎSSL¾ÚÌÀ½ñ"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
-msgstr ""
+msgstr "%s¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Ï̤ÃΤΤâ¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature status: %s"
-msgstr "Signature made %s\n"
+msgstr "½ð̾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹: %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
 msgid "View certificate"
-msgstr ""
+msgstr "¾ÚÌÀ½ñ¤ò¸«¤ë"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
 msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "̤ÃΤÎSSL¾ÚÌÀ½ñ"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
 msgid "Accept and save"
-msgstr ""
+msgstr "¼õÍý¡¦Êݸ¤¹¤ë"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-#, fuzzy
 msgid "Cancel connection"
-msgstr "ÀܳÃæ"
+msgstr "Àܳ¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
 msgid "New certificate:"
-msgstr ""
+msgstr "¿·¤·¤¤¾ÚÌÀ½ñ:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
 msgid "Known certificate:"
-msgstr ""
+msgstr "´ûÃΤξÚÌÀ½ñ:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr ""
+msgstr "%s¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
 msgid "View certificates"
-msgstr ""
+msgstr "¾ÚÌÀ½ñ¤ò¸«¤ë¡£"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
 msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "SSL¾ÚÌÀ½ñ¤òÊѹ¹¤¹¤ë"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:545
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:558
 msgid "No dictionary selected."
-msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
+msgstr "¼­½ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
+#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "Normal Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Ä̾ï¤Î¥â¡¼¥É"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
+#: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr ""
+msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥Ú¥ë¥â¡¼¥É"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:805
+#: src/gtk/gtkaspell.c:818
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr ""
+msgstr "̤ÃΤν¤Àµ¸õÊä¥â¡¼¥É"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1038
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1051
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr ""
+msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤Î¤¢¤ëñ¸ì¤Ï¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1372
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1385
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr ""
+msgstr "ÉÔÌÀ¤Êñ¸ì¤òÃÖ´¹¤¹¤ë"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1382
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1395
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" ¤ò¼¡¤Îñ¸ì¤ÇÃÖ´¹ : "
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1402
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1415
 msgid ""
 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
 msgid "Fast Mode"
-msgstr ""
+msgstr "¹â®¥â¡¼¥É"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1744
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1786
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1757
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1799
 msgid "Accept in this session"
-msgstr ""
+msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏºÎÍÑ"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1767
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1809
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ËÄɲÃ"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1777
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1819
 msgid "Replace with..."
-msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
+msgstr "ÃÖ´¹..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1787
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1829
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1848
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
+msgstr "(½¤Àµ¸õÊä¤Ê¤·)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
 msgid "More..."
-msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
+msgstr "¼¡..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1872
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr ""
+msgstr "¼­½ñ: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1885
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1927
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "¾¤ÎÁªÂò»è (%s)¤ò»ÈÍÑ"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
 msgid "Check while typing"
-msgstr ""
+msgstr "ÆþÎÏÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1949
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1991
 msgid "Change dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "¼­½ñ¤òÊѹ¹"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2103
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2141
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¤Ï¼­½ñ¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£\n"
+"%s"
 
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
 msgid "(No From)"
 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
 
-#: src/imap.c:565
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connecting %s:%d failed"
-msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/imap.c:643
+#, c-format
+msgid "Connecting %s failed"
+msgstr "%s ¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/imap.c:570
+#: src/imap.c:648
 #, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "%s¤Ø¤ÎIMAP4Àܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/imap.c:610
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:688
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
+msgstr "¥È¥ó¥Í¥ê¥ó¥°IMAP4Àܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
 
-#: src/imap.c:623
+#: src/imap.c:701
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
 
-#: src/imap.c:661
+#: src/imap.c:740
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:904
+#: src/imap.c:1070
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
 
-#: src/imap.c:910 src/imap.c:953
+#: src/imap.c:1076 src/imap.c:1114
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:947
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
+#: src/imap.c:1108
+msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
+msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:*\n"
 
-#: src/imap.c:1109
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1150
+msgid "can't close folder\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤òÊĤ¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:1349
 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
-msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+msgstr "LIST¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1295
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1581
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: LIST¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1317
+#: src/imap.c:1603
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1386
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:1671
+#, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î̾Á°¤ò%s¤«¤é%s¤ËÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1450
+#: src/imap.c:1733
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1485
+#: src/imap.c:1771
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1493
+#: src/imap.c:1779
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1515
+#: src/imap.c:1801
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1571
+#: src/imap.c:1857
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s¤ò»ØÄꤷ¤ÆIMAP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ÎΩ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1593
+#: src/imap.c:1879
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1600
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:1886
+#, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgstr "%s:%d¤ò»ØÄꤷ¤ÆIMAP4¥µ¡¼¥Ð¤ò³ÎΩ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1690
+#: src/imap.c:1976
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:2105
+#: src/imap.c:2408
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:2197
+#: src/imap.c:2548
+msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
+msgstr "IMAP4ǧ¾Ú¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/imap.c:2565
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/imap.c:2618
+#: src/imap.c:2877
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:2625
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2884
 msgid "(sending file...)"
-msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
+msgstr "(¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ÷¿®Ãæ...)"
 
-#: src/imap.c:2650
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:2912
+#, c-format
 msgid "can't append message to %s\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:2687
+#: src/imap.c:2949
 #, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgid "can't copy %s to %s\n"
+msgstr "%s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:2745
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:3012
+#, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
-msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
+msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %s %s\n"
 
-#: src/imap.c:2759
+#: src/imap.c:3026
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3016
+#: src/imap.c:3039
+msgid "error while imap command: CLOSE\n"
+msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: CLOSE\n"
+
+#: src/imap.c:3294
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "iconv¤ÏUTF-7¤ò%s¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 #: src/import.c:130
 msgid "Import"
@@ -2846,276 +2876,330 @@ msgstr "
 msgid "Select importing file"
 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
-#: src/importldif.c:176
+#: src/importldif.c:189
 msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/importldif.c:179
+#: src/importldif.c:192
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr ""
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëLDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾¤òÁªÂò¤·¤Æ̾Á°¤òÊѹ¹"
 
-#: src/importldif.c:182
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:195
 msgid "File imported."
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
 msgid "Please select a file."
-msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î̾Á°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
 
-#: src/importldif.c:388
+#: src/importldif.c:470
 msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr ""
+msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÆɤ߹þ¤ß»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¤òȯÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/importldif.c:411
+#: src/importldif.c:493
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɹþ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/importldif.c:496
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:605
 msgid "Select LDIF File"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
+msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
-#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
-msgid "S"
+#: src/importldif.c:701
+msgid ""
+"Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
+"file data."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
-msgid "LDIF Field"
+#: src/importldif.c:707
+msgid "File Name"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
+
+#: src/importldif.c:718
+msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:614
+#: src/importldif.c:727
+msgid "Select the LDIF file to import."
+msgstr "Æɤ߹þ¤àLDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
+
+#: src/importldif.c:764
+msgid "R"
+msgstr "R"
+
+#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
+msgid "S"
+msgstr "S"
+
+#: src/importldif.c:766
+msgid "LDIF Field Name"
+msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É̾"
+
+#: src/importldif.c:767
 msgid "Attribute Name"
-msgstr ""
+msgstr "°À­Ì¾"
+
+#: src/importldif.c:822
+msgid "LDIF Field"
+msgstr "LDIF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É"
 
-#: src/importldif.c:674
+#: src/importldif.c:834
 msgid "Attribute"
+msgstr "°À­"
+
+#: src/importldif.c:845
+msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
-msgid "Select"
-msgstr "ÁªÂò"
+#: src/importldif.c:850
+msgid "???"
+msgstr "???"
 
-#: src/importldif.c:752
-#, fuzzy
-msgid "File Name :"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
+#: src/importldif.c:868
+msgid ""
+"Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
+"list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
+"automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
+"(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
+"anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
+"below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
+"field for import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:880
+msgid "Select for Import"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤òÁªÂò"
 
-#: src/importldif.c:762
-msgid "Records :"
+#: src/importldif.c:886
+msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:790
-msgid "Import LDIF file into Address Book"
+#: src/importldif.c:889
+msgid " Modify "
+msgstr " ½¤Àµ "
+
+#: src/importldif.c:895
+msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr ""
 
+#: src/importldif.c:968
+msgid "Records Imported :"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥ì¥³¡¼¥É :"
+
+#: src/importldif.c:999
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr "LDIF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
+
 #: src/importmutt.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼"
 
 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
 #: src/importpine.c:329
-#, fuzzy
 msgid "Please select a file to import."
-msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
 
 #: src/importmutt.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Select MUTT File"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
+msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
 #: src/importmutt.c:239
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "MUTT¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
 
 #: src/importpine.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+msgstr "Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È»þ¥¨¥é¡¼"
 
 #: src/importpine.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Select Pine File"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
+msgstr "Pine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
 #: src/importpine.c:239
 msgid "Import Pine file into Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËPine¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
 
-#: src/inc.c:356
+#: src/inc.c:351
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
 
-#: src/inc.c:400
+#: src/inc.c:396
 msgid "Standby"
 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
 
-#: src/inc.c:515 src/inc.c:572
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:521 src/inc.c:576
 msgid "Cancelled"
-msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
+msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿"
 
-#: src/inc.c:526
+#: src/inc.c:532
 msgid "Retrieving"
 msgstr "¼õ¿®Ãæ"
 
-#: src/inc.c:542
+#: src/inc.c:548
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr ""
+msgstr "´°Î» (%d ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(s) (%s) ¼õ¿®)"
 
-#: src/inc.c:546
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:552
 msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+msgstr "´°Î» (¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·)"
 
-#: src/inc.c:553
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:558
 msgid "Connection failed"
-msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+msgstr "Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:557
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:562
 msgid "Auth failed"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
+msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
-msgstr ""
+msgstr "¥í¥Ã¥¯"
 
-#: src/inc.c:585
+#: src/inc.c:589
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
 
-#: src/inc.c:652
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:659
+#, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
-msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
+msgstr "½ªÎ» (%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸)"
 
-#: src/inc.c:655
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:662
 msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+msgstr "½ªÎ» (¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·)"
 
-#: src/inc.c:664
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:671
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¼èÆÀÃæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:705
+#: src/inc.c:712
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
 
-#: src/inc.c:722
+#: src/inc.c:731
 #, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
+msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
 
-#: src/inc.c:732
+#: src/inc.c:738
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/inc.c:739
+#: src/inc.c:745
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:811 src/send_message.c:467
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "ǧ¾Ú"
+msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
 
-#: src/inc.c:809
+#: src/inc.c:812
+#, c-format
+msgid "Retrieving messages from %s..."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹..."
+
+#: src/inc.c:817
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:813
+#: src/inc.c:821
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:817
+#: src/inc.c:825
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:821
+#: src/inc.c:829
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:832
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:846
+#, c-format
 msgid "Deleting message %d"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤òºï½üÃæ"
 
-#: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
+#: src/inc.c:852 src/send_message.c:485
 msgid "Quitting"
 msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
 
-#: src/inc.c:868
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:889
+# c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:949
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Error occurred while processing mail:\n"
-"%s"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+#: src/inc.c:918
+#, c-format
+msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d ·ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ (%s) ¼õ¿®ºÑ¤ß)"
 
-#: src/inc.c:951
+#: src/inc.c:980
+msgid "Connection failed."
+msgstr "Àܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/inc.c:986
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:954
+#: src/inc.c:991
+#, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:997
 msgid "No disk space left."
 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/inc.c:957
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1002
 msgid "Can't write file."
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/inc.c:962
+#: src/inc.c:1007
 msgid "Socket error."
-msgstr ""
+msgstr "¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼"
+
+#: src/inc.c:1013 src/send_message.c:608
+msgid "Connection closed by the remote host."
+msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤Ë¤è¤êÀܳ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:968
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1019
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
+
+#: src/inc.c:1023
+#, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
+"%s"
 
-#: src/inc.c:970
-#, fuzzy
-msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/inc.c:1029 src/send_message.c:595
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1034 src/send_message.c:598
+#, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
-msgstr "ǧ¾Ú"
-
-#: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
-#, fuzzy
-msgid "Authentication failed."
-msgstr "ǧ¾Ú"
+msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ:\n"
+"%s"
 
-#: src/inc.c:1001
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1069
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
+msgstr "¼è¤ê¹þ¤ß¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
 #: src/inputdialog.c:152
 #, c-format
@@ -3130,7 +3214,11 @@ msgstr "
 msgid "Protocol log"
 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
 
-#: src/main.c:139 src/main.c:148
+#: src/ldif.c:838
+msgid "Nick Name"
+msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à"
+
+#: src/main.c:145 src/main.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -3139,860 +3227,781 @@ msgstr ""
 "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/main.c:207
+#: src/main.c:214
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/main.c:257
-#, fuzzy
+#: src/main.c:264
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
-"GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+"GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¹¹¿·¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
 "OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/main.c:425
+#: src/main.c:465
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
 
-#: src/main.c:428
+#: src/main.c:468
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
 
-#: src/main.c:429
+#: src/main.c:469
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:432
+#: src/main.c:472
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
 
-#: src/main.c:433
+#: src/main.c:473
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
 
-#: src/main.c:434
-#, fuzzy
+#: src/main.c:474
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+msgstr "  --send                ÂÔµ¡Ãæ¤ÎÁ´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
 
-#: src/main.c:435
-#, fuzzy
-msgid "  --status               show the total number of messages"
-msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+#: src/main.c:475
+msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
+msgstr "  --status [¥Õ¥©¥ë¥À]...   Á´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤òɽ¼¨"
 
-#: src/main.c:436
-#, fuzzy
+#: src/main.c:476
+msgid ""
+"  --status-full [folder]...\n"
+"                         show the status of each folder"
+msgstr ""
+"  --status-full [¥Õ¥©¥ë¥À]...\n"
+"                         ³Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨"
+
+#: src/main.c:478
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
+msgstr "  --online               ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ØÊѹ¹"
 
-#: src/main.c:437
-#, fuzzy
+#: src/main.c:479
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
+msgstr "  --offline              ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤ØÊѹ¹"
 
-#: src/main.c:438
+#: src/main.c:480
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
 
-#: src/main.c:439
+#: src/main.c:481
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
 
-#: src/main.c:440
+#: src/main.c:482
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
 
-#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
+#: src/main.c:483
+msgid "  --config-dir           output configuration directory"
+msgstr "  --config-dir           ÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò½ÐÎÏ"
+
+#: src/main.c:527 src/summaryview.c:5148
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr ""
+msgstr "½èÍýÃæ (%s)..."
 
-#: src/main.c:484
-#, fuzzy
+#: src/main.c:530
 msgid "top level folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
+msgstr "ºÇ¾å°Ì¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/main.c:549
-#, fuzzy
+#: src/main.c:596
 msgid "Composing message exists."
-msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/main.c:550
-#, fuzzy
+#: src/main.c:597
 msgid "Draft them"
-msgstr "Áð¹Æ"
+msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø"
 
-#: src/main.c:550
-#, fuzzy
+#: src/main.c:597
 msgid "Discard them"
 msgstr "ÇË´þ"
 
-#: src/main.c:550
-#, fuzzy
+#: src/main.c:597
 msgid "Don't quit"
-msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
+msgstr "½ªÎ»¤·¤Ê¤¤"
 
-#: src/main.c:564
+#: src/main.c:611
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/main.c:565
+#: src/main.c:612
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/main.c:819
-#, fuzzy
+#: src/main.c:917
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:409
+#: src/mainwindow.c:418
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:410
+#: src/mainwindow.c:419
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
 
-#: src/mainwindow.c:412
+#: src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
 
-#: src/mainwindow.c:413
+#: src/mainwindow.c:422
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:414
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:423
 msgid "/_File/_Folder/---"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:415
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:424
 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Îǧ(_C)..."
 
-#: src/mainwindow.c:417
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
+#: src/mainwindow.c:426
+msgid "/_File/_Add mailbox"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:418
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
+#: src/mainwindow.c:427
+msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:419
+#: src/mainwindow.c:428
+msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)/mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:429
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
 
-#: src/mainwindow.c:420
+#: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
 
-#: src/mainwindow.c:421
+#: src/mainwindow.c:431
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:422
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:432
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç»ÈÍÑ(_W)"
 
-#: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
+#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
+#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:428
+#: src/mainwindow.c:438
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
 
-#: src/mainwindow.c:433
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:443
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò(_t)"
 
-#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
+#: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr ""
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥ì¥ó¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥µ¡¼¥Á(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:437
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:447
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Õ¥©¥ë¥À¸¡º÷(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:439
+#: src/mainwindow.c:449
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr ""
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:440
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:442
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:452
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:444
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:446
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥¢¥¤¥³¥ó¤È¥Æ¥­¥¹¥È(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:448
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:458
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
 
-#: src/mainwindow.c:450
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥Æ¥­¥¹¥È(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:452
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:454
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¤Þ¤¿¤Ï±£¤¹(_d)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_b)"
 
-#: src/mainwindow.c:457
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:458
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:460
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:461
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_n)"
 
-#: src/mainwindow.c:462
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_i)"
 
-#: src/mainwindow.c:463
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:464
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_f)"
 
-#: src/mainwindow.c:465
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:475
 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/°¸Àè¤Ç¥½¡¼¥È(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:466
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:467
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤Ç¥½¡¼¥È(_c)"
 
-#: src/mainwindow.c:469
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥½¡¼¥È(_m)"
 
-#: src/mainwindow.c:470
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ç¥½¡¼¥È(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:471
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/źÉդǥ½¡¼¥È(_t)"
 
-#: src/mainwindow.c:473
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥¹¥³¥¢¤Ç¥½¡¼¥È"
 
-#: src/mainwindow.c:474
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥í¥Ã¥¯¤Î̵ͭ¤Ç¥½¡¼¥È"
 
-#: src/mainwindow.c:475
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¥½¡¼¥È¤·¤Ê¤¤"
 
-#: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:477
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¾º½ç"
 
-#: src/mainwindow.c:478
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/¹ß½ç"
 
-#: src/mainwindow.c:480
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:482
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥ì¥Ã¥É¥Ó¥å¡¼(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr ""
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥¹¥ì¥Ã¥É¤òŸ³«(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr ""
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò³ÊǼ(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:485
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æɤ߹þ¤ß¤ò±£¤¹(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:486
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_i)..."
 
-#: src/mainwindow.c:489
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)"
 
-#: src/mainwindow.c:490
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
 
-#: src/mainwindow.c:491
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
-#: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:493
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:495
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:505
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:498
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_w)"
 
-#: src/mainwindow.c:499
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:501
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_m)"
 
-#: src/mainwindow.c:503
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr ""
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Á°¤Î¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr ""
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/¼¡¤Î¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_b)"
 
-#: src/mainwindow.c:511
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/°ÜÆ°(_G)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_f)..."
 
-#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
+#: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
+#: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
+#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
+#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/À¾²¤ (ISO-8859-_15)"
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
+#: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
+#: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
+#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
+#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
+#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
+#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
+#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
+#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
+#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
+#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
+#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥¿¥¤ (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥¿¥¤ (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:450
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_w)"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ӥ塼(_M)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¡¼¥¹(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:597
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_h)"
 
-#: src/mainwindow.c:599
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥µ¥Þ¥ê¤ò¹¹¿·(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:602
+#: src/mainwindow.c:612
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_i)"
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:613
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:605
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:615
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¼õ¿®¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹(_g)"
 
-#: src/mainwindow.c:607
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:617
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:609
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:619
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_n)"
 
-#: src/mainwindow.c:610
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:620
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®"
 
-#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
+#: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:612
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:622
 msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)"
 
-#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/Á´°÷(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/º¹½Ð¿Í(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®(_y)/¥ê¥¹¥È(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:617
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê"
 
-#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
+#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:620
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È"
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:624
+#: src/mainwindow.c:634
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
 
-#: src/mainwindow.c:626
+#: src/mainwindow.c:636
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:627
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:637
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹"
 
-#: src/mainwindow.c:629
+#: src/mainwindow.c:639
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:640
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:641
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:633
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:644
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:636
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:646
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Á´¤ÆÆɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:639
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/º¹½Ð¿Í¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ØÄɲÃ(_k)"
 
-#: src/mainwindow.c:642
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:652
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ģ(_A)"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:653
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)/¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:655
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr ""
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à(_H)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é(_M)..."
 
-#: src/mainwindow.c:648
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:658
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/¼«Æ°(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr ""
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_From¤«¤é"
 
-#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
+#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr ""
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_To¤«¤é"
 
-#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
+#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¿¶¤êʬ¤±µ¬Â§¤òºîÀ®(_C)/_Subject¤«¤é"
 
-#: src/mainwindow.c:661
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_p)"
 
-#: src/mainwindow.c:664
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:674
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¼Â¹Ô(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:667
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/SSL¾ÚÌÀ½ñ(_f)..."
 
-#: src/mainwindow.c:671
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:673
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:684
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:676
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:686
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
 
-#: src/mainwindow.c:682
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
 
-#: src/mainwindow.c:685
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¹¥³¥¢ºîÀ®(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:687
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:689
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(_T)..."
 
-#: src/mainwindow.c:690
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥¯¥·¥ç¥ó(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:691
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê(_O)..."
 
-#: src/mainwindow.c:692
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥×¥é¥°¥¤¥ó..."
 
-#: src/mainwindow.c:695
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
-msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M) (¥í¡¼¥«¥ë)"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr ""
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M) (Sylpheed Doc ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸)"
 
-#: src/mainwindow.c:698
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
-msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)(¥í¡¼¥«¥ë)"
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr ""
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F) (Sylpheed Doc ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸)"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:711
+msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/Claws FAQ(_C) (Claws¥É¥­¥å¥á¥ó¥È)"
+
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:820
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:832
 msgid "Go offline"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
+msgstr "¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/mainwindow.c:824
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:836
 msgid "Go online"
-msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
+msgstr "¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/mainwindow.c:840
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:852
 msgid "Select account"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
+#: src/mainwindow.c:1176 src/mainwindow.c:1193 src/prefs_folder_item.c:378
 msgid "Untitled"
 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
 
-#: src/mainwindow.c:1183
+#: src/mainwindow.c:1194
 msgid "none"
 msgstr "¤Ê¤·"
 
-#: src/mainwindow.c:1361
+#: src/mainwindow.c:1434
 msgid "Empty trash"
 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/mainwindow.c:1362
+#: src/mainwindow.c:1435
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/mainwindow.c:1380
+#: src/mainwindow.c:1453
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
 
-#: src/mainwindow.c:1381
+#: src/mainwindow.c:1454
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -4001,16 +4010,16 @@ msgstr ""
 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
+#: src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:1497
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1465 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
 
-#: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
+#: src/mainwindow.c:1470 src/setup.c:61
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -4019,48 +4028,46 @@ msgstr ""
 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1417
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:1490
 msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
+msgstr "mbox¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
 
-#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1491
 msgid "Input the location of mailbox."
-msgstr ""
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ì½ê¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1434
+#: src/mainwindow.c:1507
 msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr ""
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1748
+#: src/mainwindow.c:1823
 msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed - ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼"
 
-#: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
+#: src/mainwindow.c:1844 src/messageview.c:380
 msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼"
 
-#: src/mainwindow.c:2125
+#: src/mainwindow.c:2217
 msgid "Exit"
 msgstr "½ªÎ»"
 
-#: src/mainwindow.c:2125
+#: src/mainwindow.c:2217
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
-#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
+#: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
+#: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
 msgid "(none)"
 msgstr "(¤Ê¤·)"
 
 #: src/message_search.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Find in current message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
+msgstr "¥«¥ì¥ó¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¸¡º÷"
 
 #: src/message_search.c:106
 msgid "Find text:"
-msgstr ""
+msgstr "¸¡º÷¥Æ¥­¥¹¥È:"
 
 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
 msgid "Case sensitive"
@@ -4070,10 +4077,6 @@ msgstr "
 msgid "Backward search"
 msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
 
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
-msgid "Search"
-msgstr "¸¡º÷"
-
 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
 msgid "Search failed"
 msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
@@ -4083,45 +4086,38 @@ msgid "Search string not found."
 msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 #: src/message_search.c:191
-#, fuzzy
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç㤷¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é³¤±¤Þ¤¹¤«?"
 
 #: src/message_search.c:194
-#, fuzzy
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç㤷¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é³¤±¤Þ¤¹¤«?"
 
 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
 msgid "Search finished"
 msgstr "¸¡º÷´°Î»"
 
-#: src/messageview.c:240
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/Á´¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_h)"
 
-#: src/messageview.c:243
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:241
 msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_n)"
 
-#: src/messageview.c:255
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:253
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_w)"
 
-#: src/messageview.c:257
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:255
 msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È(_t)"
 
-#: src/messageview.c:561
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:477
 msgid "<No Return-Path found>"
-msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
+msgstr "<Return-Path¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó>"
 
-#: src/messageview.c:569
+#: src/messageview.c:485
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -4131,11 +4127,11 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:577
+#: src/messageview.c:493
 msgid "+Don't Send"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:586
+#: src/messageview.c:503
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -4143,85 +4139,62 @@ msgid ""
 "Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:654
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Error occurred while sending the notification.\n"
-"Put this notification into queue folder?"
-msgstr ""
-"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-"¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
-
-#: src/messageview.c:660
-#, fuzzy
-msgid "Can't queue the notification."
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#: src/messageview.c:663
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending the notification."
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
-
-#: src/messageview.c:818
-msgid "Message already removed from folder."
-msgstr ""
-
-#: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
-#: src/summaryview.c:3444
+#: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
+#: src/summaryview.c:3420
 msgid "Save as"
 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
 
-#: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
-#: src/summaryview.c:3449
+#: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
+#: src/summaryview.c:3425
 msgid "Overwrite"
 msgstr "¾å½ñ¤­"
 
-#: src/messageview.c:983
+#: src/messageview.c:899
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
-#: src/summaryview.c:3478
-#, fuzzy, c-format
+#: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3433 src/summaryview.c:3437
+#: src/summaryview.c:3454
+#, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/messageview.c:1056
+#: src/messageview.c:972
 msgid "This message asks for a return receipt"
-msgstr ""
+msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¼è¤ê³Îǧ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/messageview.c:1057
+#: src/messageview.c:973
 msgid "Send receipt"
-msgstr ""
+msgstr "¼õ¼è¤ê¤òÁ÷¿®"
 
-#: src/messageview.c:1110
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1026
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¼õ¿®³Îǧ¤òÊÖ¤¹"
 
-#: src/messageview.c:1111
+#: src/messageview.c:1027
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
+"¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊ£¿ô¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+"¼õ¿®³Îǧ¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò"
+"ÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤:"
 
-#: src/messageview.c:1115
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1031
 msgid "Send Notification"
-msgstr "ǧ¾Ú"
+msgstr "³Îǧ¤òÁ÷¿®"
 
-#: src/messageview.c:1115
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1031
 msgid "+Cancel"
-msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
+msgstr "+¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
 
-#: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
+#: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3472
 #: src/toolbar.c:168
 msgid "Print"
 msgstr "°õºþ"
 
-#: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
+#: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3473
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -4230,7 +4203,7 @@ msgstr ""
 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
 
-#: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
+#: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3479
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -4239,59 +4212,53 @@ msgstr ""
 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/mimeview.c:115
+#: src/mimeview.c:150
 msgid "/_Open"
 msgstr "/³«¤¯(_O)"
 
-#: src/mimeview.c:116
+#: src/mimeview.c:151
 msgid "/Open _with..."
 msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
 
-#: src/mimeview.c:117
+#: src/mimeview.c:152
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
+#: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
 
-#: src/mimeview.c:119
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:154
 msgid "/Save _all..."
-msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+msgstr "/Á´¤ÆÊݸ(_a)..."
 
-#: src/mimeview.c:122
+#: src/mimeview.c:157
 msgid "/_Check signature"
 msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
 
-#: src/mimeview.c:153
+#: src/mimeview.c:197
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
 
-#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
-msgid "Text"
-msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
-
-#: src/mimeview.c:274
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:365
 msgid "Right-click here to verify the signature"
-msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
+msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤"
 
-#: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
-#: src/mimeview.c:1010
+#: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
+#: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
+#, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
-msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
+msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë '%s' ¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/mimeview.c:1020
+#: src/mimeview.c:1153
 msgid "Open with"
 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
 
-#: src/mimeview.c:1021
+#: src/mimeview.c:1154
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -4300,53 +4267,53 @@ msgstr ""
 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
 
-#: src/news.c:200
+#: src/news.c:205
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
 
-#: src/news.c:795
+#: src/news.c:783
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/news.c:800
+#: src/news.c:793
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:821
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news.c:814
+#, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+msgstr "%s ¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/news.c:838
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news.c:831
+#, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
+msgstr "xover %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
 
-#: src/news.c:841 src/news.c:910
+#: src/news.c:834 src/news.c:903
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/news.c:846 src/news.c:916
+#: src/news.c:839 src/news.c:909
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/news.c:852 src/news.c:929
+#: src/news.c:845 src/news.c:922
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
 
-#: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
+#: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
+#: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/news.c:907
+#: src/news.c:900
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
@@ -4380,492 +4347,475 @@ msgstr ""
 "ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
 "\n"
 
-#: src/pop.c:148
+#: src/pop.c:151
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
 msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/pop.c:155
+#: src/pop.c:158
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: src/pop.c:181 src/pop.c:208
+#: src/pop.c:184 src/pop.c:211
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: src/pop.c:592
-#, fuzzy, c-format
+#: src/pop.c:628
+#, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
+msgstr "POP3: ´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: src/pop.c:600
-#, fuzzy, c-format
+#: src/pop.c:636
+#, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
+msgstr "POP3: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥¹¥­¥Ã¥×Ãæ (%d ¥Ð¥¤¥È)\n"
 
-#: src/pop.c:631
-#, fuzzy
+#: src/pop.c:667
 msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: src/pop.c:634
+#: src/pop.c:670
 msgid "session timeout\n"
-msgstr ""
+msgstr "¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ç¤¹\n"
 
-#: src/pop.c:652
-#, fuzzy
+#: src/pop.c:688
 msgid "command not supported\n"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/pop.c:656
-#, fuzzy
+#: src/pop.c:692
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+msgstr "POP3¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/prefs_gtk.c:775
+msgid "Preferences"
+msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:672
+#: src/prefs_account.c:691
 #, c-format
 msgid "Account%d"
-msgstr "Account%d"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È%d"
 
-#: src/prefs_account.c:691
+#: src/prefs_account.c:710
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:696
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:715
 msgid "Account preferences"
-msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
+#: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1021
 msgid "Receive"
 msgstr "¼õ¿®"
 
-#: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
+#: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:1025 src/prefs_folder_item.c:546
 msgid "Compose"
 msgstr "ºîÀ®"
 
-#: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
+#: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1034
 msgid "Privacy"
 msgstr "µ¡Ì©"
 
-#: src/prefs_account.c:757
+#: src/prefs_account.c:776
 msgid "SSL"
-msgstr ""
+msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:760
+#: src/prefs_account.c:779
 msgid "Advanced"
 msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:839
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:858
 msgid "Name of account"
-msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾"
 
-#: src/prefs_account.c:848
+#: src/prefs_account.c:867
 msgid "Set as default"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤·¤ÆÀßÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:852
+#: src/prefs_account.c:871
 msgid "Personal information"
 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
 
-#: src/prefs_account.c:861
+#: src/prefs_account.c:880
 msgid "Full name"
 msgstr "̾Á°"
 
-#: src/prefs_account.c:867
+#: src/prefs_account.c:886
 msgid "Mail address"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/prefs_account.c:873
+#: src/prefs_account.c:892
 msgid "Organization"
 msgstr "ÁÈ¿¥"
 
-#: src/prefs_account.c:897
+#: src/prefs_account.c:916
 msgid "Server information"
 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
 
-#: src/prefs_account.c:918
+#: src/prefs_account.c:937
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (ɸ½à)"
 
-#: src/prefs_account.c:920
+#: src/prefs_account.c:939
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
 
-#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
+#: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:924
+#: src/prefs_account.c:943
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:926
+#: src/prefs_account.c:945
 msgid "None (local)"
 msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
 
-#: src/prefs_account.c:946
+#: src/prefs_account.c:965
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ïǧ¾Ú¤¬É¬Í×"
 
-#: src/prefs_account.c:953
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:972
 msgid "Authenticate on connect"
-msgstr "ǧ¾Ú"
+msgstr "Àܳ»þ¤Ëǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
 
-#: src/prefs_account.c:998
+#: src/prefs_account.c:1017
 msgid "News server"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
 
-#: src/prefs_account.c:1004
+#: src/prefs_account.c:1023
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
 
-#: src/prefs_account.c:1010
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1029
 msgid "Local mailbox file"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1017
+#: src/prefs_account.c:1036
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
 
-#: src/prefs_account.c:1025
+#: src/prefs_account.c:1044
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr ""
+msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯mail¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1034
+#: src/prefs_account.c:1053
 msgid "command to send mails"
-msgstr ""
+msgstr "¥á¡¼¥ëÁ÷¿®ÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É"
 
-#: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
+#: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
 msgid "User ID"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
+#: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
 msgid "Password"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
 
-#: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
+#: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1127
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1150
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1138
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1161
 msgid "Remove after"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
+msgstr " "
 
-#: src/prefs_account.c:1147
+#: src/prefs_account.c:1170
 msgid "days"
-msgstr ""
+msgstr " Æü¸å¤Ëºï½ü"
 
-#: src/prefs_account.c:1164
+#: src/prefs_account.c:1187
 msgid "(0 days: remove immediately)"
-msgstr ""
+msgstr "(0 Æü: Ä¾¤Á¤Ëºï½ü)"
 
-#: src/prefs_account.c:1171
+#: src/prefs_account.c:1194
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1177
+#: src/prefs_account.c:1200
 msgid "Receive size limit"
-msgstr ""
+msgstr "¼õ¿®¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â"
 
-#: src/prefs_account.c:1184
+#: src/prefs_account.c:1207
 msgid "KB"
-msgstr ""
+msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1196
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1219
 msgid "Default inbox"
-msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
+msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Îinbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1219
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1242
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
+msgstr "(¿¶¤êʬ¤±¤µ¤ì¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹)"
 
-#: src/prefs_account.c:1224
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1247
 msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr ""
-"¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
-"(0¤Ç̵À©¸Â)"
+msgstr "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â"
 
-#: src/prefs_account.c:1243
+#: src/prefs_account.c:1266
 msgid "unlimited if 0 is specified"
-msgstr ""
+msgstr "0¤ò»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¤Ï̵À©¸Â"
+
+#: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
+msgid "Authentication method"
+msgstr "ǧ¾ÚÊýË¡"
+
+#: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1459
+msgid "Automatic"
+msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:1249
+#: src/prefs_account.c:1299
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1253
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1303
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1309
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1362
 msgid "Add Date"
-msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
+msgstr "ÆüÉÕ¤ÎÄɲÃ"
 
-#: src/prefs_account.c:1310
+#: src/prefs_account.c:1363
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1317
+#: src/prefs_account.c:1370
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
+#: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:2117 src/prefs_common.c:2142
 msgid " Edit... "
 msgstr " ÊÔ½¸... "
 
-#: src/prefs_account.c:1329
+#: src/prefs_account.c:1382
 msgid "Authentication"
 msgstr "ǧ¾Ú"
 
-#: src/prefs_account.c:1337
+#: src/prefs_account.c:1390
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1352
-#, fuzzy
-msgid "Authentication method"
-msgstr "ǧ¾Ú"
-
-#: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
-msgid "Automatic"
-msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
-
-#: src/prefs_account.c:1412
+#: src/prefs_account.c:1465
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
+"¶õÇò¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼õ¿®ÍѤΥ桼¥¶ID¤È\n"
+"¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:1421
+#: src/prefs_account.c:1474
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
 
-#: src/prefs_account.c:1436
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1489
 msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "ǧ¾Ú"
+msgstr "POPǧ¾Ú¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö: "
 
-#: src/prefs_account.c:1445
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1498
 msgid "minutes"
 msgstr "ʬ¤´¤È"
 
-#: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:419
+#: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
 msgid "Signature"
 msgstr "½ð̾"
 
-#: src/prefs_account.c:1500
+#: src/prefs_account.c:1553
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1505
+#: src/prefs_account.c:1558
 msgid "Signature separator"
 msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
 
-#: src/prefs_account.c:1527
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1580
 msgid "Command output"
-msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
+msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É½ÐÎÏ"
 
-#: src/prefs_account.c:1545
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1598
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
+#: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
 #: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1567
+#: src/prefs_account.c:1620
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1580
+#: src/prefs_account.c:1633
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Reply-To"
 
-#: src/prefs_account.c:1635
+#: src/prefs_account.c:1688
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1637
+#: src/prefs_account.c:1690
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1639
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1692
 msgid "Default mode"
-msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
+msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥â¡¼¥É"
 
-#: src/prefs_account.c:1647
+#: src/prefs_account.c:1700
 msgid "Use PGP/MIME"
-msgstr ""
+msgstr "PGP/MIME¤ò»ÈÍÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1656
+#: src/prefs_account.c:1709
 msgid "Use Inline"
-msgstr ""
+msgstr "¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1666
+#: src/prefs_account.c:1719
 msgid "Sign key"
 msgstr "½ð̾¸°"
 
-#: src/prefs_account.c:1674
+#: src/prefs_account.c:1727
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1683
+#: src/prefs_account.c:1736
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1692
+#: src/prefs_account.c:1745
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1708
+#: src/prefs_account.c:1761
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
 
-#: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
+#: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
 msgid "Don't use SSL"
-msgstr ""
+msgstr "SSL¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤"
 
-#: src/prefs_account.c:1800
+#: src/prefs_account.c:1859
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr ""
+msgstr "POP3Àܳ»þ¤ËSSL¤ò»ÈÍÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
+#: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1817
+#: src/prefs_account.c:1876
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1823
+#: src/prefs_account.c:1882
 msgid "NNTP"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1838
+#: src/prefs_account.c:1897
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1840
+#: src/prefs_account.c:1899
 msgid "Send (SMTP)"
-msgstr ""
+msgstr "Á÷¿® (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1848
+#: src/prefs_account.c:1907
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1851
+#: src/prefs_account.c:1910
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1975
+#: src/prefs_account.c:1921
+msgid "Use non-blocking SSL"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1933
+msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2057
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:1981
+#: src/prefs_account.c:2063
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:1987
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2069
 msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
+msgstr "IMAP4¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:1993
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2075
 msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
+msgstr "NNTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:1998
+#: src/prefs_account.c:2080
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:2008
+#: src/prefs_account.c:2090
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2016
+#: src/prefs_account.c:2098
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2030
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2112
 msgid "IMAP server directory"
-msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "IMAP¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
 
-#: src/prefs_account.c:2084
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2166
 msgid "Put sent messages in"
-msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
+msgstr "Á÷¿®ºÑ¤ß¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊݸÀè:"
 
-#: src/prefs_account.c:2086
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2168
 msgid "Put draft messages in"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
+msgstr "¥É¥é¥Õ¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊݸÀè: "
 
-#: src/prefs_account.c:2088
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2170
 msgid "Put deleted messages in"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+msgstr "ºï½üºÑ¤ß¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊݸÀè: "
 
-#: src/prefs_account.c:2152
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2234
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:2156
+#: src/prefs_account.c:2238
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:2161
+#: src/prefs_account.c:2243
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:2166
+#: src/prefs_account.c:2248
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:2171
+#: src/prefs_account.c:2253
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:2176
+#: src/prefs_account.c:2258
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:2181
+#: src/prefs_account.c:2263
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:2187
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2269
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:2193
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2275
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "mail¥³¥Þ¥ó¥É¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:2277
+#: src/prefs_account.c:2359
 msgid ""
 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
@@ -4873,61 +4823,54 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:167
-#, fuzzy
 msgid "Actions configuration"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
+msgstr "¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀßÄê"
 
 #: src/prefs_actions.c:189
-#, fuzzy
 msgid "Menu name:"
-msgstr "̾Á°"
+msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾:"
 
 #: src/prefs_actions.c:198
-#, fuzzy
 msgid "Command line:"
-msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
+msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó:"
 
 #: src/prefs_actions.c:227
-#, fuzzy
 msgid " Replace "
-msgstr "ÊÖ¿®"
+msgstr " ÃÖ´¹ "
 
 #: src/prefs_actions.c:240
 msgid " Syntax help "
-msgstr ""
+msgstr " ¹½Ê¸¥Ø¥ë¥× "
 
 #: src/prefs_actions.c:259
-#, fuzzy
 msgid "Current actions"
-msgstr "°úÍÑ"
+msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó"
 
-#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
-#: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:591 src/prefs_filtering.c:651
+#: src/prefs_filtering.c:673 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(¿·µ¬)"
 
 #: src/prefs_actions.c:428
-#, fuzzy
 msgid "Menu name is not set."
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 #: src/prefs_actions.c:433
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr ""
+msgstr "¥³¥í¥ó ':' ¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 #: src/prefs_actions.c:443
 msgid "Menu name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤¬Ä¹²á¤®¤Þ¤¹¡£"
 
 #: src/prefs_actions.c:452
-#, fuzzy
 msgid "Command line not set."
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 #: src/prefs_actions.c:457
 msgid "Menu name and command are too long."
-msgstr ""
+msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤È¥³¥Þ¥ó¥É¤¬Ä¹²á¤®¤Þ¤¹¡£"
 
 #: src/prefs_actions.c:462
 #, c-format
@@ -4936,33 +4879,33 @@ msgid ""
 "%s\n"
 "has a syntax error."
 msgstr ""
+"¥³¥Þ¥ó¥É\n"
+"%s\n"
+"¤Ë¹½Ê¸¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
 
 #: src/prefs_actions.c:523
-#, fuzzy
 msgid "Delete action"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
+msgstr "¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Îºï½ü"
 
 #: src/prefs_actions.c:524
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 #: src/prefs_actions.c:638
 msgid "MENU NAME:"
-msgstr ""
+msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾:"
 
 #: src/prefs_actions.c:639
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr ""
+msgstr "¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤Ç / ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
 #: src/prefs_actions.c:641
 msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr ""
+msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó:"
 
 #: src/prefs_actions.c:642
-#, fuzzy
 msgid "Begin with:"
-msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
+msgstr "³«»Ï¤ò»ØÄê:"
 
 #: src/prefs_actions.c:643
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
@@ -4977,9 +4920,8 @@ msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:646
-#, fuzzy
 msgid "End with:"
-msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
+msgstr "½ªÎ»¤ò»ØÄê:"
 
 #: src/prefs_actions.c:647
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
@@ -5019,874 +4961,788 @@ msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:656
-#, fuzzy
 msgid "for the text selection"
-msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
+msgstr "¥Æ¥­¥¹¥ÈÁªÂòÍÑ"
 
 #: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
 
-#: src/prefs_common.c:1018
+#: src/prefs_common.c:1004
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
 
-#: src/prefs_common.c:1042
-#, fuzzy
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
-
-#: src/prefs_common.c:1045
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1027
 msgid "Quote"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
+msgstr "°úÍÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:1047
+#: src/prefs_common.c:1029
 msgid "Display"
 msgstr "ɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:1049
+#: src/prefs_common.c:1031
 msgid "Message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/prefs_common.c:1057 src/select-keys.c:333
+#: src/prefs_common.c:1039 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "¤½¤Î¾"
 
-#: src/prefs_common.c:1109 src/prefs_common.c:1334
+#: src/prefs_common.c:1091 src/prefs_common.c:1316
 msgid "External program"
 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
 
-#: src/prefs_common.c:1118
+#: src/prefs_common.c:1100
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1125 src/prefs_common.c:1349
+#: src/prefs_common.c:1107 src/prefs_common.c:1331
 msgid "Command"
 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
 
-#: src/prefs_common.c:1139
+#: src/prefs_common.c:1121
 msgid "Local spool"
 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1150
+#: src/prefs_common.c:1132
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
 
-#: src/prefs_common.c:1152
+#: src/prefs_common.c:1134
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1160
+#: src/prefs_common.c:1142
 msgid "Spool directory"
 msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
 
-#: src/prefs_common.c:1178
+#: src/prefs_common.c:1160
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1180
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1162
 msgid "every"
-msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
+msgstr "³Æ"
 
-#: src/prefs_common.c:1192
+#: src/prefs_common.c:1174
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ʬ¤´¤È"
 
-#: src/prefs_common.c:1201
+#: src/prefs_common.c:1183
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1203
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1185
 msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
+msgstr "¼õ¿®¸å¤ËÁ´¤Æ¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1211
+#: src/prefs_common.c:1193
 msgid "Show receive dialog"
-msgstr ""
+msgstr "¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1221 src/prefs_common.c:1385 src/prefs_common.c:2754
+#: src/prefs_common.c:1203 src/prefs_common.c:1367 src/prefs_common.c:2445
 msgid "Always"
-msgstr ""
+msgstr "¾ï¤Ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1222
-msgid "Only if a window is active"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:1204
+msgid "Only on manual receiving"
+msgstr "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼õ¿®»þ¤Î¤ß"
 
-#: src/prefs_common.c:1224 src/prefs_common.c:1386
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1206 src/prefs_common.c:1368
 msgid "Never"
-msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
+msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤"
 
-#: src/prefs_common.c:1232
+#: src/prefs_common.c:1214
 msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr ""
+msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¼õ¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òÊĤ¸¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1234
+#: src/prefs_common.c:1216
 msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr ""
+msgstr "¿·µ¬¥á¡¼¥ë¼õ¿®»þ¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô"
 
-#: src/prefs_common.c:1244
+#: src/prefs_common.c:1226
 msgid "after autochecking"
-msgstr ""
+msgstr "¼«Æ°³Îǧ¸å"
 
-#: src/prefs_common.c:1246
+#: src/prefs_common.c:1228
 msgid "after manual checking"
-msgstr ""
+msgstr "¼êÆ°³Îǧ¸å"
 
-#: src/prefs_common.c:1260
+#: src/prefs_common.c:1242
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1342
+#: src/prefs_common.c:1324
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1368
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1350
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1370
+#: src/prefs_common.c:1352
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Show send dialog"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "Á÷¿®¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1394
+#: src/prefs_common.c:1376
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
 
-#: src/prefs_common.c:1409
-msgid "Automatic (Recommended)"
+#: src/prefs_common.c:1385
+msgid ""
+"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
+"be used"
 msgstr ""
+"`¼«Æ°'¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤Î¥í¥±¡¼¥ë¤ÇºÇŬ¤Ê¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬"
+"»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:1410
+#: src/prefs_common.c:1397
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr "¼«Æ° (¿ä¾©)"
+
+#: src/prefs_common.c:1398
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1412
+#: src/prefs_common.c:1400
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1414
+#: src/prefs_common.c:1402
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1415
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1403
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
+msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1416
+#: src/prefs_common.c:1404
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1417
+#: src/prefs_common.c:1405
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1418
+#: src/prefs_common.c:1406
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1419
+#: src/prefs_common.c:1407
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1420
+#: src/prefs_common.c:1408
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1422
+#: src/prefs_common.c:1410
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1424
+#: src/prefs_common.c:1412
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1426
+#: src/prefs_common.c:1414
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1427
+#: src/prefs_common.c:1415
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1429
+#: src/prefs_common.c:1417
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1431
+#: src/prefs_common.c:1419
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1432
+#: src/prefs_common.c:1420
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1434
+#: src/prefs_common.c:1422
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1435
+#: src/prefs_common.c:1423
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1437
+#: src/prefs_common.c:1425
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1438
+#: src/prefs_common.c:1426
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1440
+#: src/prefs_common.c:1428
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1441
+#: src/prefs_common.c:1429
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1442
+#: src/prefs_common.c:1430
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1452
-msgid ""
-"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
-"for the current locale will be used."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1464
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1443
 msgid "Transfer encoding"
-msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
-
-#: src/prefs_common.c:1487
-msgid ""
-"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
-"message body contains non-ASCII characters."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1617
-msgid "Select dictionaries location"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1680
-msgid "Global spelling checker settings"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1687
-#, fuzzy
-msgid "Enable spell checker"
-msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
-
-#: src/prefs_common.c:1698
-msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "ÅÁÁ÷¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
 
-#: src/prefs_common.c:1700
+#: src/prefs_common.c:1452
 msgid ""
-"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
-"with the last used dictionary faster."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1713
-msgid "Dictionaries path:"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1740
-#, fuzzy
-msgid "Default dictionary:"
-msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
-
-#: src/prefs_common.c:1756
-#, fuzzy
-msgid "Default suggestion mode"
-msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
-
-#: src/prefs_common.c:1771
-msgid "Misspelled word color:"
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
+"characters"
 msgstr ""
+"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤ËÈóASCIIʸ»ú¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë"
+"Content-Transfer-Encoding¤ò»ØÄê"
 
-#: src/prefs_common.c:1853
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1543
 msgid "Automatic account selection"
-msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¼«Æ°ÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:1861
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1551
 msgid "when replying"
-msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
+msgstr "ÊÖ¿®»þ"
 
-#: src/prefs_common.c:1863
+#: src/prefs_common.c:1553
 msgid "when forwarding"
-msgstr ""
+msgstr "žÁ÷»þ"
 
-#: src/prefs_common.c:1865
+#: src/prefs_common.c:1555
 msgid "when re-editing"
-msgstr ""
+msgstr "ºÆÊÔ½¸»þ"
 
-#: src/prefs_common.c:1872
+#: src/prefs_common.c:1562
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
-msgstr ""
+msgstr "ÊÖ¿®¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ØÊÖ¿®¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1875
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1565
 msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
+msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1882 src/prefs_filtering.c:232
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1572
 msgid "Forward as attachment"
-msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+msgstr "źÉդȤ·¤ÆžÁ÷"
 
-#: src/prefs_common.c:1885
+#: src/prefs_common.c:1575
 msgid "Block cursor"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¡¼¥½¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1888
+#: src/prefs_common.c:1578
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
-msgstr ""
+msgstr "žÁ÷»þ¤Ë¸µ¤Î'From'¥Ø¥Ã¥À¤òÊÝ»ý¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1896
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1586
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
-msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
+msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¼«Æ°Êݸ¤¹¤ë´Ö³Ö "
 
-#: src/prefs_common.c:1903 src/prefs_common.c:1948
+#: src/prefs_common.c:1593 src/prefs_common.c:1638
 msgid "characters"
 msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
 
-#: src/prefs_common.c:1911
+#: src/prefs_common.c:1601
 msgid "Undo level"
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥ó¥É¥¦¥ì¥Ù¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1924
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1614
 msgid "Message wrapping"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼«Æ°²þ¹Ô"
 
-#: src/prefs_common.c:1936
+#: src/prefs_common.c:1626
 msgid "Wrap messages at"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
+msgstr "¼«Æ°²þ¹ÔÉý "
 
-#: src/prefs_common.c:1956
+#: src/prefs_common.c:1646
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1958
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1648
 msgid "Wrap on input"
-msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
+msgstr "ÆþÎÏ»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1961
+#: src/prefs_common.c:1651
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1964
+#: src/prefs_common.c:1654
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
-msgstr ""
+msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¼«Æ°²þ¹Ô (¼Â¸³ÈÇ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2030
+#: src/prefs_common.c:1720
 msgid "Reply will quote by default"
-msgstr ""
+msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç°úÍѤò¹Ô¤¦"
 
-#: src/prefs_common.c:2032
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1722
 msgid "Reply format"
-msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
+msgstr "ÊÖ¿®ÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
 
-#: src/prefs_common.c:2047 src/prefs_common.c:2086
+#: src/prefs_common.c:1737 src/prefs_common.c:1776
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "°úÍÑÉä"
 
-#: src/prefs_common.c:2071
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1761
 msgid "Forward format"
-msgstr "žÁ÷"
+msgstr "žÁ÷ÍÑ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
 
-#: src/prefs_common.c:2115
+#: src/prefs_common.c:1805
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
 
-#: src/prefs_common.c:2123
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1813
 msgid "Quotation characters"
-msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
+msgstr "°úÍÑʸ»ú"
 
-#: src/prefs_common.c:2138
+#: src/prefs_common.c:1828
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr ""
+msgstr "°úÍÑÉä¤È¤·¤Æ°·¤¦Ê¸»ú: "
 
-#: src/prefs_common.c:2188
+#: src/prefs_common.c:1878
 msgid "Font"
 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
 
-#: src/prefs_common.c:2217
+#: src/prefs_common.c:1888
+msgid "Text"
+msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
+
+#: src/prefs_common.c:1907
 msgid "Small"
-msgstr ""
+msgstr "¾®¤µ¤¤"
 
-#: src/prefs_common.c:2236
+#: src/prefs_common.c:1926
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "Ä̾ï"
 
-#: src/prefs_common.c:2255
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1945
 msgid "Bold"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
+msgstr "¶¯Ä´"
 
-#: src/prefs_common.c:2280
+#: src/prefs_common.c:1970
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
 
-#: src/prefs_common.c:2283
+#: src/prefs_common.c:1973
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2292
+#: src/prefs_common.c:1982
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×̾¾Êά¤ò¹Ô¤¦Ê¸»ú¿ô "
 
-#: src/prefs_common.c:2307
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1997
 msgid "letters"
-msgstr "ºï½ü"
+msgstr "ʸ»ú"
 
-#: src/prefs_common.c:2313
+#: src/prefs_common.c:2003
 msgid "Summary View"
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
 
-#: src/prefs_common.c:2322
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2012
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2325
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2015
 msgid "Display sender using address book"
-msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò»ÈÍѤ·¤Æ°¸Àè¤òɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:2328
+#: src/prefs_common.c:2018
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
-msgstr ""
+msgstr "ɸ½à¥Ø¥Ã¥À¤Ë²Ã¤¨¤Æ·ï̾¤Ë¤è¤ê¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÀ¸À®"
 
-#: src/prefs_common.c:2336 src/prefs_common.c:3225 src/prefs_common.c:3263
+#: src/prefs_common.c:2026 src/prefs_common.c:2922 src/prefs_common.c:2960
 msgid "Date format"
 msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
 
-#: src/prefs_common.c:2358
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2048
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
 
-#: src/prefs_common.c:2422
+#: src/prefs_common.c:2112
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2437
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2127
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
-msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
+msgstr ""
+"¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë\n"
+"(ÆüËܸì¤Î¤ß)"
 
-#: src/prefs_common.c:2443
+#: src/prefs_common.c:2133
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2450
+#: src/prefs_common.c:2140
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2472
+#: src/prefs_common.c:2162
 msgid "Line space"
 msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2486 src/prefs_common.c:2526
+#: src/prefs_common.c:2176 src/prefs_common.c:2216
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2491
+#: src/prefs_common.c:2181
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2493
+#: src/prefs_common.c:2183
 msgid "Scroll"
 msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2500
+#: src/prefs_common.c:2190
 msgid "Half page"
 msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
 
-#: src/prefs_common.c:2506
+#: src/prefs_common.c:2196
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2512
+#: src/prefs_common.c:2202
 msgid "Step"
 msgstr "´Ö³Ö"
 
-#: src/prefs_common.c:2537
+#: src/prefs_common.c:2227
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
-msgstr ""
+msgstr "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î(̾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯)ÀâÌÀ¤òɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:2583
+#: src/prefs_common.c:2274
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2586
+#: src/prefs_common.c:2277
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2589
+#: src/prefs_common.c:2280
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
-msgstr ""
+msgstr "¥á¥â¥ê¾å¤Ë°ì»þŪ¤Ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊݸ"
 
-#: src/prefs_common.c:2604
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2295
 msgid "Expire after"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
-
-#: src/prefs_common.c:2617
-#, fuzzy
-msgid "minute(s) "
-msgstr "ʬ¤´¤È"
+msgstr "Í­¸ú´ü¸Â "
 
-#: src/prefs_common.c:2630
-msgid ""
-"(Setting to '0' will store the passphrase\n"
-" for the whole session)"
+#: src/prefs_common.c:2306
+msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2640
+#: src/prefs_common.c:2314
+msgid "minute(s) "
+msgstr "ʬ "
+
+#: src/prefs_common.c:2331
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2645
+#: src/prefs_common.c:2336
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "GnuPG¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹çµ¯Æ°»þ¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2707
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2399
 msgid "Always open messages in summary when selected"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
+msgstr "ÁªÂò»þ¤Ë¾ï¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
 
-#: src/prefs_common.c:2711
+#: src/prefs_common.c:2403
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
 
-#: src/prefs_common.c:2715
+#: src/prefs_common.c:2407
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
-msgstr ""
+msgstr "¿·µ¬¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Î¤ß´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯"
 
-#: src/prefs_common.c:2719
+#: src/prefs_common.c:2411
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2727
+#: src/prefs_common.c:2421
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2734
-#, fuzzy
-msgid ""
-"(Messages will be marked until execution\n"
-" if this is turned off)"
-msgstr ""
-"(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
-" ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
+#: src/prefs_common.c:2423
+msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
+msgstr "¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹"
 
-#: src/prefs_common.c:2745
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2436
 msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_common.c:2755
+#: src/prefs_common.c:2446
 msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr ""
+msgstr "'¤Ï¤¤'¤òÁ°Ä󤹤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2757
+#: src/prefs_common.c:2448
 msgid "Assume 'No'"
-msgstr ""
+msgstr "'¤¤¤¤¤¨'¤òÁ°Ä󤹤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2766
+#: src/prefs_common.c:2457
 msgid " Set key bindings... "
-msgstr ""
+msgstr " ¥­¡¼³ä¤êÉÕ¤±¤òÀßÄê... "
 
-#: src/prefs_common.c:2772
+#: src/prefs_common.c:2463
 msgid "Icon theme"
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥¤¥³¥ó¥Æ¡¼¥Þ"
 
-#: src/prefs_common.c:2855
-#, fuzzy, c-format
+#: src/prefs_common.c:2547
+#, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
-msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
+msgstr "³°Éô¥³¥Þ¥ó¥É (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ / URI ¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
 
-#: src/prefs_common.c:2864
+#: src/prefs_common.c:2556
 msgid "Web browser"
-msgstr ""
+msgstr "Web¥Ö¥é¥¦¥¶"
 
-#: src/prefs_common.c:2900 src/toolbar.c:421
+#: src/prefs_common.c:2592 src/toolbar.c:421
 msgid "Editor"
 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
 
-#: src/prefs_common.c:2930
+#: src/prefs_common.c:2622
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2933
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2625
 msgid "Log Size"
-msgstr "¥µ¥¤¥º"
+msgstr "¥í¥°¤ÎÂ礭¤µ"
 
-#: src/prefs_common.c:2940
+#: src/prefs_common.c:2632
 msgid "Clip the log size"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2945
+#: src/prefs_common.c:2637
 msgid "Log window length"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2954
-msgid "(0 to stop logging in the log window)"
+#: src/prefs_common.c:2650
+msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2962
+#: src/prefs_common.c:2659
 msgid "Security"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2969
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2666
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
-msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
+msgstr "SSL¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2977
+#: src/prefs_common.c:2674
 msgid "On exit"
 msgstr "½ªÎ»»þ"
 
-#: src/prefs_common.c:2985
+#: src/prefs_common.c:2682
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2992
+#: src/prefs_common.c:2689
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2994
+#: src/prefs_common.c:2691
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:2998
+#: src/prefs_common.c:2695
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:3004
+#: src/prefs_common.c:2701
 msgid "Socket I/O timeout:"
-msgstr ""
+msgstr "¥½¥±¥Ã¥ÈÆþ½ÐÎÏÍ­¸ú»þ´Ö:"
 
-#: src/prefs_common.c:3017
-msgid "second(s)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:2714
+msgid "seconds"
+msgstr "ÉÃ"
 
-#: src/prefs_common.c:3201
+#: src/prefs_common.c:2898
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3202
+#: src/prefs_common.c:2899
 msgid "the full weekday name"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3203
+#: src/prefs_common.c:2900
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3204
+#: src/prefs_common.c:2901
 msgid "the full month name"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3205
+#: src/prefs_common.c:2902
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3206
+#: src/prefs_common.c:2903
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3207
+#: src/prefs_common.c:2904
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3208
+#: src/prefs_common.c:2905
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3209
+#: src/prefs_common.c:2906
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3210
+#: src/prefs_common.c:2907
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3211
+#: src/prefs_common.c:2908
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3212
+#: src/prefs_common.c:2909
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3213
+#: src/prefs_common.c:2910
 msgid "either AM or PM"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3214
+#: src/prefs_common.c:2911
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3215
+#: src/prefs_common.c:2912
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3216
+#: src/prefs_common.c:2913
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3217
+#: src/prefs_common.c:2914
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3218
+#: src/prefs_common.c:2915
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3219
+#: src/prefs_common.c:2916
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3240
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2937
 msgid "Specifier"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
+msgstr "ÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3280
+#: src/prefs_common.c:2977
 msgid "Example"
-msgstr ""
+msgstr "Îã"
 
-#: src/prefs_common.c:3369
+#: src/prefs_common.c:3066
 msgid "Set message colors"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
 
-#: src/prefs_common.c:3377
+#: src/prefs_common.c:3074
 msgid "Colors"
 msgstr "¿§"
 
-#: src/prefs_common.c:3424
+#: src/prefs_common.c:3121
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
 
-#: src/prefs_common.c:3430
+#: src/prefs_common.c:3127
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
 
-#: src/prefs_common.c:3436
+#: src/prefs_common.c:3133
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
 
-#: src/prefs_common.c:3442
+#: src/prefs_common.c:3139
 msgid "URI link"
 msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
 
-#: src/prefs_common.c:3448
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:3145
 msgid "Target folder"
-msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
+msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/prefs_common.c:3454
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:3151
 msgid "Signatures"
 msgstr "½ð̾"
 
-#: src/prefs_common.c:3461
+#: src/prefs_common.c:3158
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
 
-#: src/prefs_common.c:3528
+#: src/prefs_common.c:3225
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3531
+#: src/prefs_common.c:3228
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3534
+#: src/prefs_common.c:3231
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3537
+#: src/prefs_common.c:3234
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3540
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:3237
 msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
+msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Õ¥©¥ë¥ÀÍѤ理òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3543
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:3240
 msgid "Pick color for signatures"
-msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
-
-#: src/prefs_common.c:3547
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
+msgstr "½ð̾ÍѤ理òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3683
+#: src/prefs_common.c:3370
 msgid "Font selection"
 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/prefs_common.c:3757
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:3444
 msgid "Key bindings"
-msgstr "Á÷¿®Ãæ"
+msgstr "¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°"
 
-#: src/prefs_common.c:3771
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:3458
 msgid "Select preset:"
-msgstr "¸°¤ÎÁªÂò"
+msgstr "¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÁªÂò:"
 
-#: src/prefs_common.c:3784 src/prefs_common.c:4069
+#: src/prefs_common.c:3471 src/prefs_common.c:3756
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3792
+#: src/prefs_common.c:3479
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
 msgstr ""
+"¹àÌܤò¥Þ¥¦¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¤Ç»Ø¤·¤¿»þ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥­¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç\n"
+"³Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
 #: src/prefs_customheader.c:163
-#, fuzzy
 msgid "Custom header configuration"
-msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄê"
 
 #: src/prefs_customheader.c:261
-#, fuzzy
 msgid "Current custom headers"
-msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
+msgstr "¸½ºß¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
 
 #: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
 #: src/prefs_matcher.c:1175
@@ -5902,9 +5758,8 @@ msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 #: src/prefs_display_header.c:201
-#, fuzzy
 msgid "Displayed header configuration"
-msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄê¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
 msgid "Header name"
@@ -5918,301 +5773,220 @@ msgstr "ɽ
 msgid "Hidden headers"
 msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À"
 
-#: src/prefs_display_header.c:345
-msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤òÁ´¤Æɽ¼¨"
-
-#: src/prefs_display_header.c:540
-msgid "This header is already in the list."
-msgstr "¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
-
-#: src/prefs_filtering.c:224
-#, fuzzy
-msgid "Move"
-msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
-
-#: src/prefs_filtering.c:225
-#, fuzzy
-msgid "Copy"
-msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
-
-#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_summary_column.c:67
-msgid "Mark"
-msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
-
-#: src/prefs_filtering.c:228
-#, fuzzy
-msgid "Unmark"
-msgstr "È÷¹Í"
-
-#: src/prefs_filtering.c:229
-#, fuzzy
-msgid "Mark as read"
-msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
-
-#: src/prefs_filtering.c:230
-#, fuzzy
-msgid "Mark as unread"
-msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
-
-#: src/prefs_filtering.c:231 src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
-msgid "Forward"
-msgstr "žÁ÷"
-
-#: src/prefs_filtering.c:233
-msgid "Redirect"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:480 src/prefs_matcher.c:156
-#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:1691
-msgid "Execute"
-msgstr "¼Â¹Ô"
+#: src/prefs_display_header.c:345
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤òÁ´¤Æɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:485
-#, fuzzy
-msgid "Color"
-msgstr "¿§"
+#: src/prefs_display_header.c:540
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:348
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering.c:219
 msgid "Filtering/Processing configuration"
-msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±/½èÍýÀßÄê"
 
-#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_scoring.c:219
 msgid "Condition"
-msgstr "/ÀßÄê(_C)"
+msgstr "¾ò·ï"
 
-#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:250 src/prefs_filtering.c:271 src/prefs_scoring.c:234
 msgid "Define ..."
-msgstr ""
+msgstr "ÄêµÁ ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:391
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering.c:257
 msgid "Action"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
-
-#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
-
-#: src/prefs_filtering.c:470
-msgid "Destination"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
-
-#: src/prefs_filtering.c:475
-#, fuzzy
-msgid "Recipient"
-msgstr "¼õ¿®"
-
-#: src/prefs_filtering.c:506 src/prefs_matcher.c:467
-msgid "Info ..."
-msgstr ""
+msgstr "¥¢¥¯¥·¥ç¥ó"
 
-#: src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
+#: src/prefs_filtering.c:299 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
 #: src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
-#, fuzzy
 msgid "  Replace  "
-msgstr "ÊÖ¿®"
+msgstr "  ÃÖ´¹  "
 
-#: src/prefs_filtering.c:560
+#: src/prefs_filtering.c:325
 msgid "Current filtering/processing rules"
-msgstr ""
+msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿/½èÍý¥ë¡¼¥ë"
 
-#: src/prefs_filtering.c:943 src/prefs_filtering.c:1014
-#: src/prefs_scoring.c:555 src/prefs_scoring.c:599
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering.c:341
+msgid "Top"
+msgstr "ÀèƬ"
+
+#: src/prefs_filtering.c:363
+msgid "Bottom"
+msgstr "ËöÈø"
+
+#: src/prefs_filtering.c:717 src/prefs_filtering.c:792 src/prefs_scoring.c:555
+#: src/prefs_scoring.c:599
 msgid "Condition string is not valid."
-msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¾ò·ïʸ»úÎó¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
-#, fuzzy
-msgid "Condition string is empty."
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
+#: src/prefs_filtering.c:751 src/prefs_filtering.c:799
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr "¥¢¥¯¥·¥ç¥óʸ»úÎó¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:986
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_filtering.c:779 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "¾ò·ïʸ»úÎ󤬶õ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:995
-#, fuzzy
-msgid "Recipient is not set."
-msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_filtering.c:785
+msgid "Action string is empty."
+msgstr "¥¢¥¯¥·¥ç¥óʸ»úÎ󤬶õ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1068 src/prefs_scoring.c:621
+#: src/prefs_filtering.c:852 src/prefs_scoring.c:621
 msgid "Delete rule"
 msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1069 src/prefs_scoring.c:622
+#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_scoring.c:622
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1493 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
+#: src/prefs_filtering.c:999 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
 msgid "Entry not saved"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:1494
+#: src/prefs_filtering.c:1000
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:307
-#, fuzzy
-msgid "Folder Properties"
-msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
+#: src/prefs_folder_item.c:130
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:324
-#, fuzzy
-msgid "Folder Properties for "
-msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
+#: src/prefs_folder_item.c:148
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îµö²Ä°À­: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:172
+msgid "Folder color: "
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿§: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:333
+#: src/prefs_folder_item.c:303
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:345
+#: src/prefs_folder_item.c:315
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:355
-#, fuzzy
+#: src/prefs_folder_item.c:325
 msgid "Default To: "
-msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
+msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î°¸Àè: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:372
-#, fuzzy
+#: src/prefs_folder_item.c:342
 msgid "Send replies to: "
-msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
+msgstr "»ØÄêÀè¤ËÊÖ¿®: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:389
-msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_folder_item.c:407
-#, fuzzy
-msgid "Folder chmod: "
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
-
-#: src/prefs_folder_item.c:431
-#, fuzzy
+#: src/prefs_folder_item.c:359
 msgid "Default account: "
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
+msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:474
-#, fuzzy
-msgid "Folder color: "
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
+#: src/prefs_folder_item.c:401
+msgid "Default dictionary: "
+msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¼­½ñ: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:660
-#, fuzzy
+#: src/prefs_folder_item.c:524
 msgid "Pick color for folder"
-msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿§¤òÁªÂò"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:534
+msgid "General"
+msgstr "°ìÈÌ"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:563
+msgid "Settings for folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥ÀÀßÄê"
 
 #: src/prefs_matcher.c:142
-#, fuzzy
 msgid "All messages"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
-#: src/summaryview.c:631
+#: src/summaryview.c:632
 msgid "Subject"
 msgstr "·ï̾"
 
 #: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
-#: src/summaryview.c:635
+#: src/summaryview.c:636
 msgid "From"
 msgstr "º¹½Ð¿Í"
 
 #: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:639
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:640
 msgid "To"
 msgstr "°¸Àè:"
 
 #: src/prefs_matcher.c:143
 msgid "To or Cc"
-msgstr ""
+msgstr "To¤Þ¤¿¤ÏCc"
 
 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroups"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×"
 
 #: src/prefs_matcher.c:144
-#, fuzzy
 msgid "In reply to"
-msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
+msgstr "ÊÖ¿®Àè"
 
 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:51
-#, fuzzy
 msgid "References"
 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
 
 #: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age greater than"
-msgstr ""
+msgstr "¤è¤êÂ礭¤¤"
 
 #: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age lower than"
-msgstr ""
+msgstr "¤è¤ê¾®¤µ¤¤"
 
 #: src/prefs_matcher.c:146
-#, fuzzy
 msgid "Headers part"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥ÀÉô"
 
 #: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Body part"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ü¥Ç¥£¡¼Éô"
 
 #: src/prefs_matcher.c:147
-#, fuzzy
 msgid "Whole message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´ÂÎ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:148
-#, fuzzy
 msgid "Unread flag"
-msgstr "̤ÆÉ"
+msgstr "̤Æɥե饰"
 
 #: src/prefs_matcher.c:148
-#, fuzzy
 msgid "New flag"
-msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
+msgstr "¿·µ¬¥Õ¥"
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Marked flag"
-msgstr ""
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯ÉÕ²Ã"
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
-#, fuzzy
 msgid "Deleted flag"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
+msgstr "ºï½üºÑ¤ß¥Õ¥é¥°"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Replied flag"
-msgstr ""
+msgstr "ÊÖ¿®ºÑ¤ß¥Õ¥é¥°"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
-#, fuzzy
 msgid "Forwarded flag"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
+msgstr "žÁ÷ºÑ¤ß¥Õ¥é¥°"
 
 #: src/prefs_matcher.c:151
-#, fuzzy
 msgid "Locked flag"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
+msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥é¥°"
 
 #: src/prefs_matcher.c:152
-#, fuzzy
 msgid "Color label"
-msgstr "¿§"
+msgstr "¿§¥é¥Ù¥ë"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:167
-#, fuzzy
 msgid "Ignore thread"
-msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
+msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò̵»ë"
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score greater than"
@@ -6226,6 +6000,11 @@ msgstr ""
 msgid "Score equal to"
 msgstr ""
 
+#: src/prefs_matcher.c:156 src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375
+#: src/toolbar.c:1689
+msgid "Execute"
+msgstr "¼Â¹Ô"
+
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Size greater than"
 msgstr ""
@@ -6240,63 +6019,59 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:176
 msgid "or"
-msgstr ""
+msgstr "¤Þ¤¿¤Ï"
 
 #: src/prefs_matcher.c:176
-#, fuzzy
 msgid "and"
-msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
+msgstr "¤«¤Ä"
 
 #: src/prefs_matcher.c:193
 msgid "contains"
 msgstr "´Þ¤à"
 
 #: src/prefs_matcher.c:193
-#, fuzzy
 msgid "does not contain"
 msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
 
 #: src/prefs_matcher.c:210
-#, fuzzy
 msgid "yes"
 msgstr "¤Ï¤¤"
 
 #: src/prefs_matcher.c:210
-#, fuzzy
 msgid "no"
-msgstr "¤Ê¤·"
+msgstr "¤¤¤¤¤¨"
 
 #: src/prefs_matcher.c:377
-#, fuzzy
 msgid "Condition configuration"
-msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
+msgstr "¾ò·ïÀßÄê"
 
 #: src/prefs_matcher.c:402
-#, fuzzy
 msgid "Match type"
-msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
+msgstr "¸¡º÷ÊýË¡"
+
+#: src/prefs_matcher.c:467
+msgid "Info ..."
+msgstr "¾ðÊó ..."
 
 #: src/prefs_matcher.c:489
 msgid "Predicate"
 msgstr "½Ò¸ì"
 
 #: src/prefs_matcher.c:540
-#, fuzzy
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:578
 msgid "Boolean Op"
-msgstr ""
+msgstr "ÏÀÍý±é»»"
 
 #: src/prefs_matcher.c:617
 msgid "Current condition rules"
-msgstr ""
+msgstr "¸½ºß¤Î¾ò·ï"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1155
-#, fuzzy
 msgid "Value is not set."
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "Ãͤ¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:759
 msgid ""
@@ -6310,9 +6085,8 @@ msgid "Date"
 msgstr "ÆüÉÕ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Message-ID"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1714
 msgid "Filename - should not be modified"
@@ -6320,53 +6094,89 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:1715
 msgid "new line"
-msgstr ""
+msgstr "²þ¹Ô"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1716
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:1717
-#, fuzzy
 msgid "quote character"
-msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
+msgstr "°úÍÑʸ»ú"
 
 #: src/prefs_scoring.c:203
-#, fuzzy
 msgid "Scoring configuration"
-msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
+msgstr "¥¹¥³¥¢ÀßÄê"
 
 #: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:471
 msgid "Score"
-msgstr ""
+msgstr "¥¹¥³¥¢"
 
 #: src/prefs_scoring.c:303
-#, fuzzy
 msgid "Current scoring rules"
-msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
+msgstr "¸½ºß¤Î¥¹¥³¥¢ÀßÄê"
 
 #: src/prefs_scoring.c:335
-#, fuzzy
 msgid "Hide score"
-msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
+msgstr "¥¹¥³¥¢¤ò±£¤¹"
 
 #: src/prefs_scoring.c:347
-#, fuzzy
 msgid "Important score"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
+msgstr "½ÅÍפʥ¹¥³¥¢"
 
 #: src/prefs_scoring.c:519
-#, fuzzy
 msgid "Match string is not valid."
-msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎó¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 #: src/prefs_scoring.c:547 src/prefs_scoring.c:591
-#, fuzzy
 msgid "Score is not set."
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+msgstr "¥¹¥³¥¢¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/prefs_spelling.c:95
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_spelling.c:124
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤Î¤¢¤ëñ¸ìÍѤ理òÁªÂò"
+
+#: src/prefs_spelling.c:165
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«Í­¸ú"
+
+#: src/prefs_spelling.c:180
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr "¾¤Î¼­½ñ¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_spelling.c:186
+msgid "Faster switching with last used dictionary"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_spelling.c:188
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr "¼­½ñ¤Î¥Ñ¥¹:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:202
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "ɸ½à¤Î¼­½ñ:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:219
+msgid "Default suggestion mode:"
+msgstr "ɸ½à¤Î½¤Àµ¸õÊä¥â¡¼¥É:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:236
+msgid "Misspelled word color:"
+msgstr "¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤Îñ¸ì¤Î¿§:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:361
+msgid "Compose/Spell Checker"
+msgstr "ºîÀ®/¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:67
+msgid "Mark"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Attachment"
 msgstr "źÉÕ"
 
@@ -6375,75 +6185,68 @@ msgid "Number"
 msgstr "ÈÖ¹æ"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:178
-#, fuzzy
 msgid "Displayed items configuration"
-msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
+msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:195
 msgid ""
 "Select items to be displayed in the summary view. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
+"¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¹àÌܤòÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¾å/²¼¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤¿¤Ï\n"
+"¹àÌܤò¥É¥é¥Ã¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê½çÈÖ¤òÊѤ¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:222
 msgid "Available items"
-msgstr ""
+msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¹àÌÜ"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:240
 msgid "  ->  "
-msgstr ""
+msgstr "  ->  "
 
 #: src/prefs_summary_column.c:244
 msgid "  <-  "
-msgstr ""
+msgstr "  <-  "
 
 #: src/prefs_summary_column.c:265
-#, fuzzy
 msgid "Displayed items"
-msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
+msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¹àÌÜ"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:306
-#, fuzzy
 msgid " Use default "
-msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
+msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ò»ÈÍÑ "
 
 #: src/prefs_template.c:158
-#, fuzzy
 msgid "Template name"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
+msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾"
 
 #: src/prefs_template.c:235
 msgid " Symbols "
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_template.c:249
-#, fuzzy
 msgid "Current templates"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+msgstr "¸½ºß¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È"
 
 #: src/prefs_template.c:269
-#, fuzzy
 msgid "Template configuration"
-msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
+msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê"
 
 #: src/prefs_template.c:380
 msgid "Template"
-msgstr ""
+msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È"
 
 #: src/prefs_template.c:453
-#, fuzzy
 msgid "Template format error."
-msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
+msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È·Á¼°¥¨¥é¡¼¡£"
 
 #: src/prefs_template.c:542
-#, fuzzy
 msgid "Delete template"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºï½ü¤¹¤ë"
 
 #: src/prefs_template.c:543
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this template?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:86
 msgid ""
@@ -6452,55 +6255,48 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_toolbar.c:127
-#, fuzzy
 msgid "Main toolbar configuration"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
+msgstr "¥á¥¤¥ó¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼ÀßÄê"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:128
 msgid "Compose toolbar configuration"
-msgstr ""
+msgstr "ºîÀ®¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼ÀßÄê"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Message view toolbar configuration"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼ÀßÄê"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:620
-#, fuzzy
 msgid "Sylpheed Action"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
+msgstr "Sylpheed ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:629
 msgid "Toolbar text"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥­¥¹¥È"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:682
 msgid "Available toolbar icons"
-msgstr ""
+msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¤¥³¥ó"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:737
 msgid "Event executed on click"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_toolbar.c:787
-#, fuzzy
 msgid " Default "
-msgstr "ºï½ü"
+msgstr " ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È "
 
 #: src/prefs_toolbar.c:794
-#, fuzzy
 msgid "Displayed toolbar items"
-msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
+msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¹àÌÜ"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:807
-#, fuzzy
 msgid "Icon"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
+msgstr "¥¢¥¤¥³¥ó"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:809
-#, fuzzy
 msgid "Icon text"
-msgstr "½ªÎ»»þ"
+msgstr "¥¢¥¤¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:810
 msgid "Mapped event"
@@ -6508,53 +6304,55 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_toolbar.c:873
 msgid "Customize Toolbars/Main Window"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º/¥á¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥É¥¦"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:882
 msgid "Customize Toolbars/Message Window"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥¤¥ó¥É¥¦"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:891
 msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º/ºîÀ®¥¦¥¤¥ó¥É¥¦"
 
-#: src/procmsg.c:1076
+#: src/procmsg.c:1206
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1087
+#: src/procmsg.c:1217
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr ""
 
+#: src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
+
 #: src/quote_fmt.c:40
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr ""
 
 #: src/quote_fmt.c:43
 msgid "Full Name of Sender"
-msgstr ""
+msgstr "Á÷¿®¼Ô¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à"
 
 #: src/quote_fmt.c:44
 msgid "First Name of Sender"
-msgstr ""
+msgstr "Á÷¿®¼Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à"
 
 #: src/quote_fmt.c:45
 msgid "Last Name of Sender"
-msgstr ""
+msgstr "Á÷¿®¼Ô¤Î¥é¥¹¥È¥Í¡¼¥à"
 
 #: src/quote_fmt.c:46
 msgid "Initials of Sender"
 msgstr ""
 
 #: src/quote_fmt.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Message body"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¥Ç¥£¡¼"
 
 #: src/quote_fmt.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Quoted message body"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+msgstr "°úÍѤµ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¥Ç¥£¡¼"
 
 #: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Message body without signature"
@@ -6576,17 +6374,15 @@ msgstr ""
 
 #: src/quote_fmt.c:61
 msgid "Literal backslash"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥Æ¥é¥ë"
 
 #: src/quote_fmt.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Literal question mark"
-msgstr "°úÍÑÉä"
+msgstr "°úÍÑÉä¥ê¥Æ¥é¥ë"
 
 #: src/quote_fmt.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Literal pipe"
-msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
+msgstr "¥Ñ¥¤¥×¥ê¥Æ¥é¥ë"
 
 #: src/quote_fmt.c:64
 msgid "Literal opening curly brace"
@@ -6597,7 +6393,6 @@ msgid "Literal closing curly brace"
 msgstr ""
 
 #: src/quote_fmt.c:67
-#, fuzzy
 msgid "Insert File"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
 
@@ -6605,94 +6400,94 @@ msgstr "
 msgid "Insert program output"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
+#: src/rfc2015.c:143 src/rfc2015.c:184 src/sigstatus.c:219
 msgid "Oops: Signature not verified"
 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
+#: src/rfc2015.c:146 src/rfc2015.c:187 src/sigstatus.c:222
 msgid "No signature found"
 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/sigstatus.c:225
+#: src/rfc2015.c:149 src/sigstatus.c:225
 msgid "Good signature"
 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/sigstatus.c:228
+#: src/rfc2015.c:152 src/sigstatus.c:228
 msgid "Good signature but it has expired"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:157 src/sigstatus.c:231
+#: src/rfc2015.c:155 src/sigstatus.c:231
 msgid "Good signature but the key has expired"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:160 src/sigstatus.c:234
+#: src/rfc2015.c:158 src/sigstatus.c:234
 msgid "BAD signature"
 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
 
-#: src/rfc2015.c:163 src/rfc2015.c:204 src/sigstatus.c:237
+#: src/rfc2015.c:161 src/rfc2015.c:202 src/sigstatus.c:237
 msgid "No public key to verify the signature"
 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/rfc2015.c:166 src/rfc2015.c:207 src/sigstatus.c:240
+#: src/rfc2015.c:164 src/rfc2015.c:205 src/sigstatus.c:240
 msgid "Error verifying the signature"
 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/rfc2015.c:169 src/rfc2015.c:210
+#: src/rfc2015.c:167 src/rfc2015.c:208
 msgid "Different results for signatures"
 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
 
-#: src/rfc2015.c:172 src/rfc2015.c:213
+#: src/rfc2015.c:170 src/rfc2015.c:211
 msgid "Error: Unknown status"
 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
 
-#: src/rfc2015.c:192
+#: src/rfc2015.c:190
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
 
-#: src/rfc2015.c:195
-#, fuzzy, c-format
+#: src/rfc2015.c:193
+#, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
-msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
+msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤Î½ð̾¤ÏÀµÅö¤Ç¤¹¤¬¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹"
 
-#: src/rfc2015.c:198
-#, fuzzy, c-format
+#: src/rfc2015.c:196
+#, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
-msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
+msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤Î½ð̾¤ÏÀµÅö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥­¡¼¤¬´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹"
 
-#: src/rfc2015.c:201
-#, fuzzy, c-format
+#: src/rfc2015.c:199
+#, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
 
-#: src/rfc2015.c:233
+#: src/rfc2015.c:231
 msgid "Cannot find user ID for this key."
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/rfc2015.c:245
+#: src/rfc2015.c:243
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
 
-#: src/rfc2015.c:266
-#, fuzzy, c-format
+#: src/rfc2015.c:264
+#, c-format
 msgid "Signature expired %s"
-msgstr "Signature made %s\n"
+msgstr "¥µ¥¤¥ó %s ¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/rfc2015.c:274
+#: src/rfc2015.c:272
 #, c-format
 msgid "Key expired %s"
-msgstr ""
+msgstr "¥­¡¼ %s ¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/rfc2015.c:300
-#, fuzzy, c-format
+#: src/rfc2015.c:298
+#, c-format
 msgid "Signature made at %s\n"
-msgstr "Signature made %s\n"
+msgstr "¥µ¥¤¥ó¤Ï %s ¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/rfc2015.c:309
+#: src/rfc2015.c:307
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr "Key fingerprint: %s\n"
+msgstr "¥­¡¼¤Î»ØÌæ: %s\n"
 
 #: src/select-keys.c:103
 #, c-format
@@ -6718,84 +6513,89 @@ msgstr "
 
 #: src/select-keys.c:323
 msgid " List all keys "
-msgstr ""
+msgstr " Á´¤Æ¤Î¥­¡¼¤Î¥ê¥¹¥È "
+
+#: src/select-keys.c:331
+msgid "Select"
+msgstr "ÁªÂò"
 
 #: src/select-keys.c:453
 msgid "Add key"
 msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
 
 #: src/select-keys.c:454
-#, fuzzy
 msgid "Enter another user or key ID:"
-msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
+msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/send_message.c:377
+#: src/send_message.c:379
 msgid "Connecting"
 msgstr "ÀܳÃæ"
 
-#: src/send_message.c:384
+#: src/send_message.c:386
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr ""
 
-#: src/send_message.c:387
+#: src/send_message.c:389
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr ""
 
-#: src/send_message.c:392
+#: src/send_message.c:394
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
 
-#: src/send_message.c:455
-#, fuzzy
+#: src/send_message.c:457
 msgid "Sending HELO..."
-msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
+msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send_message.c:456 src/send_message.c:460 src/send_message.c:464
-#, fuzzy
+#: src/send_message.c:458 src/send_message.c:463 src/send_message.c:468
 msgid "Authenticating"
-msgstr "ǧ¾Ú"
+msgstr "ǧ¾Ú¼Â¹ÔÃæ"
 
-#: src/send_message.c:459
-#, fuzzy
+#: src/send_message.c:459 src/send_message.c:464
+msgid "Sending message..."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ..."
+
+#: src/send_message.c:462
 msgid "Sending EHLO..."
-msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
+msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send_message.c:467
+#: src/send_message.c:471
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send_message.c:468 src/send_message.c:472 src/send_message.c:477
+#: src/send_message.c:472 src/send_message.c:476 src/send_message.c:481
 msgid "Sending"
 msgstr "Á÷¿®Ãæ"
 
-#: src/send_message.c:471
+#: src/send_message.c:475
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "RCPT TO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send_message.c:476
+#: src/send_message.c:480
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send_message.c:480
+#: src/send_message.c:484
 msgid "Quitting..."
 msgstr "ÀÚÃÇÃæ..."
 
-#: src/send_message.c:504
+#: src/send_message.c:512
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
 
-#: src/send_message.c:532
+#: src/send_message.c:540
 msgid "Sending message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
 
-#: src/send_message.c:578
-#, fuzzy, c-format
+#: src/send_message.c:589
+#, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
 "%s"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
+"%s"
 
 #: src/setup.c:44
 msgid "Mailbox setting"
@@ -6814,9 +6614,8 @@ msgstr ""
 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
 #: src/sigstatus.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Checking signature"
-msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
+msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾ÚÃæ"
 
 #: src/sigstatus.c:196
 #, c-format
@@ -6834,44 +6633,39 @@ msgstr "%s - 
 
 #: src/ssl_manager.c:82
 msgid "Saved SSL Certificates"
-msgstr ""
+msgstr "ÊݸºÑ¤ß¤ÎSSL¾ÚÌÀ½ñ"
 
 #: src/ssl_manager.c:95
-#, fuzzy
 msgid "View"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
+msgstr "ɽ¼¨"
 
 #: src/ssl_manager.c:269
-#, fuzzy
 msgid "Delete certificate"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+msgstr "¾ÚÌÀ½ñ¤òºï½ü¤¹¤ë"
 
 #: src/ssl_manager.c:270
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 #: src/string_match.c:73
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr ""
 
 #: src/summary_search.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Search messages"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷"
 
 #: src/summary_search.c:170
 msgid "Body:"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ü¥Ç¥£¡¼:"
 
 #: src/summary_search.c:194
 msgid "Select all matched"
 msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
 
 #: src/summary_search.c:200
-#, fuzzy
 msgid "AND search"
-msgstr "¸¡º÷"
+msgstr "AND¸¡º÷"
 
 #: src/summary_search.c:319
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
@@ -6886,24 +6680,20 @@ msgid "/_Reply"
 msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
 
 #: src/summaryview.c:405
-#, fuzzy
 msgid "/Repl_y to"
-msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+msgstr "/ÊÖ¿®(_y)"
 
 #: src/summaryview.c:406
-#, fuzzy
 msgid "/Repl_y to/_all"
-msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+msgstr "/ÊÖ¿®(_y)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_a)"
 
 #: src/summaryview.c:407
-#, fuzzy
 msgid "/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+msgstr "/ÊÖ¿®(_y)/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_s)"
 
 #: src/summaryview.c:408
-#, fuzzy
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+msgstr "/ÊÖ¿®(_y)/¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÊÖ¿®(_l)"
 
 #: src/summaryview.c:410
 msgid "/Follow-up and reply to"
@@ -6914,30 +6704,28 @@ msgid "/_Forward"
 msgstr "/žÁ÷(_F)"
 
 #: src/summaryview.c:413
-#, fuzzy
 msgid "/Redirect"
-msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
+msgstr "/žÁ÷"
 
 #: src/summaryview.c:415
 msgid "/Re-_edit"
-msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
+msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_e)"
 
 #: src/summaryview.c:417
 msgid "/M_ove..."
-msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
+msgstr "/°ÜÆ°(_o)..."
 
 #: src/summaryview.c:418
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
 
 #: src/summaryview.c:420
-#, fuzzy
 msgid "/Cancel a news message"
-msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹"
 
 #: src/summaryview.c:421
 msgid "/E_xecute"
-msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
+msgstr "/¼Â¹Ô(_x)"
 
 #: src/summaryview.c:423
 msgid "/_Mark"
@@ -6964,69 +6752,60 @@ msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
 #: src/summaryview.c:429
-#, fuzzy
 msgid "/_Mark/Mark all read"
-msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Á´¤Æ´ûÆɤˤ¹¤ë"
 
 #: src/summaryview.c:430
-#, fuzzy
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
-msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò̵»ë¤¹¤ë"
 
 #: src/summaryview.c:431
-#, fuzzy
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
-msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î̵»ë¤ò²ò½ü¤¹¤ë"
 
 #: src/summaryview.c:432
-#, fuzzy
 msgid "/_Mark/Lock"
-msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥í¥Ã¥¯"
 
 #: src/summaryview.c:433
-#, fuzzy
 msgid "/_Mark/Unlock"
-msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥í¥Ã¥¯²ò½ü"
 
 #: src/summaryview.c:434
 msgid "/Color la_bel"
-msgstr ""
+msgstr "/¿§¥é¥Ù¥ë(_b)"
 
 #: src/summaryview.c:437
-#, fuzzy
 msgid "/Add sender to address boo_k"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+msgstr "/º¹½Ð¿Í¤Î¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲ乤ë(_k)"
 
 #: src/summaryview.c:439
-#, fuzzy
 msgid "/Create f_ilter rule"
-msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
+msgstr "/¥Õ¥£¥ë¥¿µ¬Â§¤òºîÀ®(_i)"
 
 #: src/summaryview.c:440
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/¥Õ¥£¥ë¥¿µ¬Â§¤òºîÀ®(_i)/¼«Æ°À¸À®(_A)"
 
 #: src/summaryview.c:442
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
-msgstr ""
+msgstr "/¥Õ¥£¥ë¥¿µ¬Â§¤òºîÀ®(_i)/From¤«¤é(_F)"
 
 #: src/summaryview.c:444
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
-msgstr ""
+msgstr "/¥Õ¥£¥ë¥¿µ¬Â§¤òºîÀ®(_i)/To¤«¤é(_T)"
 
 #: src/summaryview.c:446
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+msgstr "/¥Õ¥£¥ë¥¿µ¬Â§¤òºîÀ®(_i)/·ï̾¤«¤é(_S)"
 
 #: src/summaryview.c:452
-#, fuzzy
 msgid "/_View/_Source"
-msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
 
 #: src/summaryview.c:453
-#, fuzzy
 msgid "/_View/All _header"
-msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_h)"
 
 #: src/summaryview.c:456
 msgid "/_Print..."
@@ -7037,9 +6816,8 @@ msgid "/Select _all"
 msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
 
 #: src/summaryview.c:459
-#, fuzzy
 msgid "/Select t_hread"
-msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
+msgstr "/¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÁªÂò(_h)"
 
 #: src/summaryview.c:463
 msgid "M"
@@ -7054,39 +6832,36 @@ msgid "L"
 msgstr ""
 
 #: src/summaryview.c:481
-#, fuzzy
 msgid "all messages"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:482 src/summaryview.c:483
 msgid "messages whose age is greather than #"
-msgstr ""
+msgstr "»ØÄê¤è¤ê¤â¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ #"
 
 #: src/summaryview.c:484
 msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr ""
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤ËS¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:485
 msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr ""
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´ÂΤËS¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:486
 msgid "messages carbon-copied to S"
-msgstr ""
+msgstr "S¤Ø¼Ì¤·¤òÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:487
-#, fuzzy
 msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏS¤Øto:¤Þ¤¿¤Ïcc:¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
 
 #: src/summaryview.c:488
-#, fuzzy
 msgid "deleted messages"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+msgstr "ºï½üºÑ¤ß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:489
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr ""
+msgstr "ȯ¿®¼Ô¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËS¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:490
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
@@ -7097,9 +6872,8 @@ msgid "messages originating from user S"
 msgstr ""
 
 #: src/summaryview.c:492
-#, fuzzy
 msgid "forwarded messages"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "žÁ÷ºÑ¤ß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:493
 msgid "messages which contain header S"
@@ -7114,32 +6888,28 @@ msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr ""
 
 #: src/summaryview.c:496
-#, fuzzy
 msgid "locked messages"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:497
 msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr ""
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×S¤Ë¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:498
-#, fuzzy
 msgid "new messages"
-msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
+msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:499
-#, fuzzy
 msgid "old messages"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+msgstr "¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:500
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr ""
 
 #: src/summaryview.c:501
-#, fuzzy
 msgid "read messages"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤà"
 
 #: src/summaryview.c:502
 msgid "messages which contain S in subject"
@@ -7174,14 +6944,12 @@ msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr ""
 
 #: src/summaryview.c:510
-#, fuzzy
 msgid "marked messages"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:511
-#, fuzzy
 msgid "unread messages"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 #: src/summaryview.c:512
 msgid "messages which contain S in References header"
@@ -7204,399 +6972,355 @@ msgid "logical NOT operator"
 msgstr ""
 
 #: src/summaryview.c:518
-#, fuzzy
 msgid "case sensitive search"
-msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
+msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊ̤·¤Æ¸¡º÷"
 
 #: src/summaryview.c:525
 msgid "Extended Search symbols"
-msgstr ""
+msgstr "³ÈÄ¥¸¡º÷µ­¹æ"
 
-#: src/summaryview.c:574
+#: src/summaryview.c:575
 msgid "Toggle quick-search bar"
-msgstr ""
+msgstr "¥¯¥¤¥Ã¥¯¸¡º÷¥Ð¡¼¤ò¥È¥°¥ë"
 
-#: src/summaryview.c:658
+#: src/summaryview.c:659
 msgid "Extended Symbols"
-msgstr ""
+msgstr "³ÈÄ¥µ¯Æ°"
 
-#: src/summaryview.c:911
+#: src/summaryview.c:915
 msgid "Process mark"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
 
-#: src/summaryview.c:912
+#: src/summaryview.c:916
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:956
+#: src/summaryview.c:960
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1374 src/summaryview.c:1418
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
-#: src/summaryview.c:1375
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1378
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1387 src/summaryview.c:1431
+#: src/summaryview.c:1390 src/summaryview.c:1434
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1395
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1398
 msgid "No unread messages."
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
-#: src/summaryview.c:1419
+#: src/summaryview.c:1422
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1485
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488
 msgid "No more new messages"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
-#: src/summaryview.c:1462
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1465
 msgid "No new message found. Search from the end?"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËöÈø¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1471
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1474
 msgid "No new messages."
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
-#: src/summaryview.c:1486
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1489
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1488
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1491
 msgid "Search again"
-msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
+msgstr "ºÆ¸¡º÷"
 
-#: src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1542
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1520 src/summaryview.c:1545
 msgid "No more marked messages"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯ºÑ¤ß¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/summaryview.c:1518
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1521
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯ºÑ¤ß¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËöÈø¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1527 src/summaryview.c:1552
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1530 src/summaryview.c:1555
 msgid "No marked messages."
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯ºÑ¤ß¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1543
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1546
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯ºÑ¤ß¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1567 src/summaryview.c:1592
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
 msgid "No more labeled messages"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1568
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1571
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+msgstr "¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËöÈø¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1577 src/summaryview.c:1602
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1580 src/summaryview.c:1605
 msgid "No labeled messages."
-msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+msgstr "¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1593
+#: src/summaryview.c:1596
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
-msgstr ""
+msgstr "¥é¥Ù¥ëÉÕ¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1806
+#: src/summaryview.c:1809
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/summaryview.c:1963
+#: src/summaryview.c:1955
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
 
-#: src/summaryview.c:1967
+#: src/summaryview.c:1959
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
 
-#: src/summaryview.c:1968 src/summaryview.c:1975
+#: src/summaryview.c:1960 src/summaryview.c:1967
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1973
+#: src/summaryview.c:1965
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
 
-#: src/summaryview.c:1988
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1980
 msgid " item selected"
 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
 
-#: src/summaryview.c:1990
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:1982
 msgid " items selected"
 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
 
-#: src/summaryview.c:2006
+#: src/summaryview.c:1998
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2176
+#: src/summaryview.c:2168
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2246
+#: src/summaryview.c:2238
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2375
+#: src/summaryview.c:2367
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
 
-#: src/summaryview.c:3019
+#: src/summaryview.c:2991
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:3109
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:3081
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
 
-#: src/summaryview.c:3110
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:3082
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤´¤ßÈ¢¤«¤éºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:3152
+#: src/summaryview.c:3124
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/summaryview.c:3264
+#: src/summaryview.c:3238
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/summaryview.c:3341
+#: src/summaryview.c:3315
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/summaryview.c:3389
+#: src/summaryview.c:3365
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:3447
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:3423
 msgid "Append or Overwrite"
-msgstr "¾å½ñ¤­"
+msgstr "Äɵ­¤Þ¤¿¤Ï¾å½ñ¤­"
 
-#: src/summaryview.c:3448
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:3424
 msgid "Append or overwrite existing file?"
-msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
+msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɵ­¤Þ¤¿¤Ï¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:3449
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:3425
 msgid "Append"
-msgstr "Á÷¿®"
+msgstr "Äɵ­"
 
-#: src/summaryview.c:3739
+#: src/summaryview.c:3716
 msgid "Building threads..."
 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:3837
+#: src/summaryview.c:3814
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:3970
+#: src/summaryview.c:3947
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:3979
+#: src/summaryview.c:3956
 msgid "Filtering..."
 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
 
-#: src/summaryview.c:5322
+#: src/summaryview.c:5280
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Àµµ¬É½¸½(regexp)¥¨¥é¡¼:\n"
+"%s"
 
-#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1545
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1543
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
 
-#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1551
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1549
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
 
-#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1557
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1555
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
 
-#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1570
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1568
 msgid "Compose Email"
-msgstr "ºîÀ®"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¤òºîÀ®"
 
-#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1574
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1572
 msgid "Compose News"
-msgstr "ºîÀ®"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¤òºîÀ®"
 
-#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1580
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1578
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
 
-#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1601
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1599
 msgid "Reply to Sender"
-msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+msgstr "º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®"
 
-#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1622
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1620
 msgid "Reply to All"
-msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
 
-#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1643
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1641
 msgid "Reply to Mailing-list"
-msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+msgstr "¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÊÖ¿®"
 
-#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1664
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1662
 msgid "Forward Message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
 
-#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1685
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1683
 msgid "Delete Message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
 
-#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1697
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1695
 msgid "Goto Next Message"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
+msgstr "¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1705
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1703
 msgid "Send Message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
 
-#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1711
+#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1709
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
 
-#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1717
+#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1715
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
 
-#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1723
+#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1721
 msgid "Insert file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
 
-#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1729
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1727
 msgid "Attach file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
 
-#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1735
+#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1733
 msgid "Insert signature"
 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
 
-#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1741
+#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1739
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
 
-#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1747
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1745
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
 
 #: src/toolbar.c:180
 msgid "Sylpheed Actions Feature"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed¥¢¥¯¥·¥ç¥óµ¡Ç½"
 
 #: src/toolbar.c:200
-#, fuzzy
 msgid "/Reply with _quote"
-msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+msgstr "/°úÍÑÉÕ¤­¤ÇÊÖ¿®(_q)"
 
 #: src/toolbar.c:201
 msgid "/_Reply without quote"
-msgstr ""
+msgstr "°úÍÑ̵¤·¤ÇÊÖ¿®(_R)"
 
 #: src/toolbar.c:205
-#, fuzzy
 msgid "/Reply to all with _quote"
-msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+msgstr "/°úÍÑÉÕ¤­¤ÇÁ´°÷¤ËÊÖ¿®(_q)"
 
 #: src/toolbar.c:206
-#, fuzzy
 msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+msgstr "/°úÍÑ̵¤·¤ÇÁ´°÷¤ËÊÖ¿®(_R)"
 
 #: src/toolbar.c:210
-#, fuzzy
 msgid "/Reply to list with _quote"
-msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+msgstr "/°úÍÑÉÕ¤­¤Ç¥ê¥¹¥È¤ËÊÖ¿®(_q)"
 
 #: src/toolbar.c:211
-#, fuzzy
 msgid "/_Reply to list without quote"
-msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+msgstr "/°úÍÑ̵¤·¤Ç¥ê¥¹¥È¤ËÊÖ¿®(_R)"
 
 #: src/toolbar.c:215
-#, fuzzy
 msgid "/Reply to sender with _quote"
-msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+msgstr "/°úÍÑÉÕ¤­¤Çº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_q)"
 
 #: src/toolbar.c:216
-#, fuzzy
 msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+msgstr "/°úÍÑ̵¤·¤Çº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_R)"
 
 #: src/toolbar.c:220
 msgid "/_Forward message (inline style)"
-msgstr ""
+msgstr "/žÁ÷(¥¤¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°) (_F)"
 
 #: src/toolbar.c:221
-#, fuzzy
 msgid "/Forward message as _attachment"
-msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+msgstr "/źÉÕ·Á¼°¤ÇžÁ÷(_a)"
 
 #: src/toolbar.c:363
 msgid "Get"
 msgstr "¼õ¿®"
 
 #: src/toolbar.c:364
-#, fuzzy
 msgid "Get All"
 msgstr "Á´¼õ¿®"
 
 #: src/toolbar.c:367
 msgid "Email"
-msgstr ""
+msgstr "ºîÀ®"
 
 #: src/toolbar.c:369 src/toolbar.c:461
 msgid "Reply"
@@ -7604,12 +7328,15 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:370 src/toolbar.c:462
 msgid "All"
-msgstr ""
+msgstr "Á´¤Æ"
 
 #: src/toolbar.c:371 src/toolbar.c:463
-#, fuzzy
 msgid "Sender"
-msgstr "Á÷¿®"
+msgstr "ÊÖ¿®"
+
+#: src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
+msgid "Forward"
+msgstr "žÁ÷"
 
 #: src/toolbar.c:414
 msgid "Send later"
@@ -7627,16 +7354,15 @@ msgstr "ź
 msgid "Linewrap"
 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
 
-#: src/toolbar.c:1562
+#: src/toolbar.c:1560
 msgid "News"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:59
-#, fuzzy
+#: src/plugins/demo/demo.c:71
 msgid "Demo"
-msgstr "/ºï½ü(_R)"
+msgstr "¥Ç¥â"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:64
+#: src/plugins/demo/demo.c:76
 msgid ""
 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
@@ -7644,11 +7370,11 @@ msgid ""
 "It is not really useful"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:198
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
 msgid "Trayicon"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:203
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -7657,114 +7383,114 @@ msgid ""
 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:151
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
 msgid "MathML Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "MathML¥Ó¥å¡¼¥¢"
 
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:156
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
 msgid ""
 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
 "(Content-Type: text/mathml)"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
+msgstr "źÉÕ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼«Æ°Åª¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë"
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
 msgid "Resize attached images"
-msgstr ""
+msgstr "źÉÕ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¹¤ë"
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
-#, fuzzy
 msgid "Filename:"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾:"
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
-#, fuzzy
 msgid "Filesize:"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º:"
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
 msgid "Load Image"
-msgstr ""
+msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥í¡¼¥É"
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
 msgid "Content-Type:"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:44
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
 msgid "Image Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¥¢¡¼"
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:49
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:183
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
 msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "Dillo HTML¥Ó¥å¥¢¡¼"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:188
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
-msgstr ""
+msgstr "¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏDillo Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¤è¤êHTML¥á¡¼¥ë¤ò¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:103
-msgid "Don't Follow Links in Mails"
-msgstr ""
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
+msgid "Do not load remote links in mails"
+msgstr "¥á¡¼¥ëʸ½ñ¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤¤"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:109
-msgid ""
-"(You can still allow following links\n"
-"by reloading the page)"
-msgstr ""
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
+msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+msgstr "Dillo¤Î'--local'¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÈƱÅù"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
-msgid "Full Window Mode (Hide Controls)"
-msgstr ""
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
+msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+msgstr "¤³¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¥Ú¡¼¥¸¤òºÆ¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÆɤߤ³¤á¤Þ¤¹¡£"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
+msgid "Full window mode (hide controls)"
+msgstr "¥¦¥¤¥ó¥É¥¦Á´É½¼¨¥â¡¼¥É (À©¸æ¤ò±£¤¹)"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:91
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:128
+msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+msgstr "Dillo¤Î'--fullwindow'¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÈƱÅù"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
 msgid "Enable virus scanning"
-msgstr ""
+msgstr "¥¦¥¤¥ë¥¹¥¹¥­¥ã¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:105
-msgid "Enable archive content scanning"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
+msgid "Scan archive contents"
+msgstr "¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¿È¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:118
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
 msgid "Maximum attachment size"
-msgstr ""
+msgstr "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:136
-#, fuzzy
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
 msgid "MB"
-msgstr "M"
+msgstr "MB"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:140
-#, fuzzy
-msgid "Receive infected messages"
-msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
+msgid "Save infected messages"
+msgstr "±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:153
-#, fuzzy
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
 msgid "Save folder"
-msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:173
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:175
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:230
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
 msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
-msgstr ""
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±/Clam AntiVirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
 msgid "Clam AntiVirus GTK"
-msgstr ""
+msgstr "Clam AntiVirus GTK"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:255
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
 msgid ""
 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
 "\n"
@@ -7777,12 +7503,22 @@ msgid ""
 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
 "mail will be saved.\n"
 msgstr ""
+"¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÏClam AntiVirus¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤÎÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£\n"
+"\n"
+"¤½¤Î¾¤ÎÀßÄê¤Î¿¶Ê¬¤±ÀßÄê/Clam AntiVirus¤Î²¼¤Ë"
+"¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
+"\n"
+"¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¼Â¹Ô¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¿È¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¼Â¹Ô¡¢"
+"¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤Î»ØÄê"
+"(»ØÄꥵ¥¤¥º¤è¤êÂ礭¤¤ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹), ´¶À÷¤·¤¿"
+"¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î»ØÄê(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È: Yes)¡¢´¶À÷¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤òÊݸ"
+"¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:243
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:234
 msgid "Clam AntiVirus"
-msgstr ""
+msgstr "Clam AntiVirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:248
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:239
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
 "received from a POP account.\n"
@@ -7795,11 +7531,11 @@ msgid ""
 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:220
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:288
 msgid "SpamAssassin"
-msgstr ""
+msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:225
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:293
 msgid ""
 "This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
 "spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
@@ -7813,45 +7549,89 @@ msgid ""
 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:103
-msgid "Enable SpamAssassin Filtering"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:113
+msgid "Enable"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:110
-msgid "SpamAssassin Server (spamd)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:120
+msgid "spamd "
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:117
-msgid "Maximum Message Size"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:137
+msgid "Hostname or IP address of spamd server"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:124
-msgid "Folder for saved Spam"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:140
+msgid ":"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:132
-#, fuzzy
-msgid "Receive Spam"
-msgstr "¼õ¿®"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:150
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:149
-msgid ":"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:160
+msgid "Enable SpamAssassin filtering"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:189
-#, fuzzy
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:162
+msgid "Save Spam"
+msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤È¤·¤ÆÊݸ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
+msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
+msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤Èǧ¼±¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:179
+msgid "Save Folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:194
+msgid ""
+"Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
+"folder"
+msgstr ""
+"¥¹¥Ñ¥àÊݸÍѤ˻ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¡£¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï"
+"¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:197
 msgid "..."
-msgstr " ÊÔ½¸... "
+msgstr "..."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:203
+msgid "Maximum Size"
+msgstr "ºÇÂ祵¥¤¥º"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
+msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:195
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:227
 msgid "kB"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:302
-msgid "SpamAssassin GTK"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:234
+msgid "Timeout"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:241
+msgid "s"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:261
+msgid ""
+"Maximum time allowed for the spam check. After the time the check will be "
+"aborted and the message delivered as none spam."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:307
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
+msgid "Filtering/SpamAssassin"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±/SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
+msgid "SpamAssassin GTK"
+msgstr "SpamAssassin GTK"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:373
 msgid ""
 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
 "\n"
@@ -7865,6 +7645,64 @@ msgid ""
 "be saved.\n"
 msgstr ""
 
+#~ msgid " Reset "
+#~ msgstr "  ¥ê¥»¥Ã¥È "
+
+#~ msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
+#~ msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹mbox¤òÄɲÃ(_A)..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error occurred while sending the notification.\n"
+#~ "Put this notification into queue folder?"
+#~ msgstr ""
+#~ "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#~ "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
+
+#~ msgid "Can't queue the notification."
+#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#~ msgid "Error occurred while sending the notification."
+#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#~ msgid "Move"
+#~ msgstr "°ÜÆ°"
+
+#~ msgid "Copy"
+#~ msgstr "¥³¥Ô¡¼"
+
+#~ msgid "Unmark"
+#~ msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤¹"
+
+#~ msgid "Mark as read"
+#~ msgstr "´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯"
+
+#~ msgid "Mark as unread"
+#~ msgstr "̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯"
+
+#~ msgid "Color"
+#~ msgstr "¿§"
+
+#~ msgid "Destination"
+#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
+
+#~ msgid "Recipient"
+#~ msgstr "°¸Àè"
+
+#~ msgid "Destination is not set."
+#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#~ msgid "Recipient is not set."
+#~ msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#~ msgid "Folder Properties"
+#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
+
+#~ msgid "Folder Properties for "
+#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£: "
+
+#~ msgid "Receive Spam"
+#~ msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤ò¼õ¿®"
+
 #~ msgid ""
 #~ "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. "
 #~ "Raymond.  Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and "
@@ -7898,9 +7736,8 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Creating account edit window...\n"
 #~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Add Address to Book"
-#~ msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ģ"
+#~ msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ËÄɲÃ"
 
 #~ msgid "Creating alert panel dialog...\n"
 #~ msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
@@ -7929,16 +7766,14 @@ msgstr ""
 #~ msgid "can't write headers\n"
 #~ msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "can't remove the old message\n"
-#~ msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#~ msgstr "¸Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 #~ msgid "queueing message...\n"
 #~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "can't find queue folder\n"
-#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#~ msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
 #~ msgid "can't queue the message\n"
 #~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
@@ -7946,9 +7781,8 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Can't open file %s\n"
 #~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Writing %s-header\n"
-#~ msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#~ msgstr "%s-¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ\n"
 
 #~ msgid "generated Message-ID: %s\n"
 #~ msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
@@ -7977,9 +7811,8 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Pipe read failed\n"
 #~ msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Counting total number of messages...\n"
-#~ msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
+#~ msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ...\n"
 
 #~ msgid "Creating folder view...\n"
 #~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
@@ -7987,9 +7820,8 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Setting folder info...\n"
 #~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Rescanning all folder trees..."
-#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
+#~ msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥óÃæ..."
 
 #~ msgid "Folder %s is selected\n"
 #~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
@@ -7997,13 +7829,11 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Remove folder"
 #~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Subscribe to newsgroup"
-#~ msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
+#~ msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Others..."
-#~ msgstr "¤½¤Î¾"
+#~ msgstr "¤½¤Î¾..."
 
 #~ msgid "Creating header view...\n"
 #~ msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
@@ -8017,9 +7847,8 @@ msgstr ""
 #~ msgid "message %d has been already cached.\n"
 #~ msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "can't select mailbox %s\n"
-#~ msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#~ msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 #~ msgid "getting message %d...\n"
 #~ msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
@@ -8033,13 +7862,11 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
 #~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Can't create '%s'\n"
-#~ msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#~ msgstr "'%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
-#~ msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#~ msgstr "INBOX¤Ë '%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
 #~ msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
 #~ msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d - %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
@@ -8056,9 +7883,8 @@ msgstr ""
 #~ msgid "getting new messages of account %s...\n"
 #~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Retrieving header (%d / %d)"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+#~ msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò¼èÆÀÃæ (%d / %d)"
 
 #~ msgid "a message won't be received\n"
 #~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
@@ -8075,17 +7901,14 @@ msgstr ""
 #~ msgid "another Sylpheed is already running.\n"
 #~ msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "/_File/_Rescan folder tree"
-#~ msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
+#~ msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¥¹¥­¥ã¥ó(_R)"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "/_View/E_xpand Summary View"
-#~ msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
+#~ msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òŸ³«(_x)"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "/_View/Ex_pand Message View"
-#~ msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
+#~ msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òŸ³«(_p)"
 
 #~ msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
 #~ msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
@@ -8093,36 +7916,29 @@ msgstr ""
 #~ msgid "/_Help/_Manual/_English"
 #~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "/_Help/_Manual/_German"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
+#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/¥É¥¤¥Ä¸ì(_G)"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì(_S)"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "/_Help/_Manual/_French"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì(_F)"
 
 #~ msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
 #~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "/_Help/_FAQ/_English"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)/±Ñ¸ì(_E)"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "/_Help/_FAQ/_German"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
+#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)/¥É¥¤¥Ä¸ì(_G)"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)/¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì(_S)"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
-#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
+#~ msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/FAQ(_F)/¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì(_I)"
 
 #~ msgid "Creating main window...\n"
 #~ msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
@@ -8136,9 +7952,8 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Setting widgets..."
 #~ msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Compose an email message"
-#~ msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+#~ msgstr "e-mail¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
 
 #~ msgid "Delete the message"
 #~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
@@ -8152,7 +7967,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Prefs"
 #~ msgstr "ÀßÄê"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Common preferences"
 #~ msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
 
@@ -8162,13 +7976,11 @@ msgstr ""
 #~ msgid "forced charset: %s\n"
 #~ msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "filename is not set"
-#~ msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Writing matcher configuration...\n"
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
+#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
 
 #~ msgid "failed to write configuration to file\n"
 #~ msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
@@ -8176,9 +7988,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "can't write to temporary file\n"
 #~ msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#~ msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
 #~ msgid "can't read mbox file.\n"
 #~ msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
@@ -8238,7 +8047,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "read mbox - %s\n"
-#~ msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
+#~ msgstr "mbox %s ¤òÆɤ߹þ¤à\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "read mbox from file - %s\n"
@@ -8446,10 +8255,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Creating filtering setting window...\n"
 #~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Filtering setting"
-#~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Creating matcher setting window...\n"
 #~ msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"