update Bulgarian translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sat, 1 Mar 2003 05:47:56 +0000 (05:47 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sat, 1 Mar 2003 05:47:56 +0000 (05:47 +0000)
po/bg.po

index 9aa8c3b5f2fbebc904632786ae47a44b030b2908..9e04261f66e93b6c678deed76ee985592e667a74 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-02-10 23:45+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-02-28 23:49+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
@@ -13,74 +13,6 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: src/about.c:89
-msgid "About"
-msgstr "Îòíîñíî"
-
-#: src/about.c:210
-msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:214
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
-"ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
-"îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:220
-msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
-"ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
-"çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:226
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr ""
-"Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
-"ñ ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
-"Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#: src/about.c:233 src/addressadd.c:241 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:190 src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2921
-#: src/compose.c:5549 src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204
-#: src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243
-#: src/editldap_basedn.c:212 src/editvcard.c:239 src/export.c:187
-#: src/foldersel.c:191 src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/prefswindow.c:258
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
-#: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075
-#: src/messageview.c:488 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899
-#: src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:379 src/prefs_actions.c:294
-#: src/prefs_common.c:3339 src/prefs_common.c:3508 src/prefs_common.c:3845
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
-#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
-#: src/ssl_manager.c:98
-msgid "OK"
-msgstr "OK"
-
 #: src/account.c:304
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
@@ -101,16 +33,16 @@ msgstr ""
 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
-#: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:602
-#: src/compose.c:4454 src/compose.c:4624 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:612
+#: src/compose.c:4465 src/compose.c:4635 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
-#: src/select-keys.c:299
+#: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Èìå"
 
-#: src/account.c:593 src/prefs_account.c:896
+#: src/account.c:593 src/prefs_account.c:918
 msgid "Protocol"
 msgstr "Ïðîòîêîë"
 
@@ -118,7 +50,7 @@ msgstr "
 msgid "Server"
 msgstr "Ñúðâúð"
 
-#: src/account.c:623 src/addressbook.c:741 src/editaddress.c:722
+#: src/account.c:623 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:354 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 #: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
@@ -152,8 +84,8 @@ msgstr "
 msgid " Set as default account "
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
 
-#: src/account.c:667 src/addressbook.c:966 src/addressbook.c:2916
-#: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2957 src/crash.c:245
+#: src/account.c:667 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2977
+#: src/addressbook.c:2981 src/addressbook.c:3018 src/crash.c:245
 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:679
 #: src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
@@ -167,25 +99,25 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
-#: src/account.c:737 src/addressbook.c:989 src/addressbook.c:2162
-#: src/compose.c:2798 src/compose.c:3280 src/compose.c:5727 src/compose.c:6033
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229
-#: src/folderview.c:2321 src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2495
-#: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198
+#: src/account.c:737 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2178
+#: src/compose.c:2808 src/compose.c:3290 src/compose.c:5738 src/compose.c:6044
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2171 src/folderview.c:2230
+#: src/folderview.c:2322 src/folderview.c:2457 src/folderview.c:2496
+#: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1358 src/message_search.c:198
 #: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1491
-#: src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
+#: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1494
+#: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
 #: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
 #: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
-#: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2105
+#: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2120
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:737 src/compose.c:3280 src/compose.c:5727
-#: src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229 src/folderview.c:2321
-#: src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2495 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:737 src/compose.c:3290 src/compose.c:5738
+#: src/folderview.c:2171 src/folderview.c:2230 src/folderview.c:2322
+#: src/folderview.c:2457 src/folderview.c:2496 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Íå"
 
@@ -193,11 +125,11 @@ msgstr "+
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/addressadd.c:195 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:405
+#: src/addressadd.c:195 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:405
 msgid "Address"
 msgstr "Àäðåñ"
 
-#: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:604 src/editaddress.c:628
+#: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Áåëåæêè"
@@ -206,289 +138,309 @@ msgstr "
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
-#: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2156 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2921 src/compose.c:5550 src/compose.c:6204 src/compose.c:6242
+#: src/addressadd.c:241 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2931 src/compose.c:5560
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:258
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
+#: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:548 src/mainwindow.c:2087
+#: src/messageview.c:483 src/mimeview.c:856 src/mimeview.c:917
+#: src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:408 src/prefs_actions.c:294
+#: src/prefs_common.c:3280 src/prefs_common.c:3449 src/prefs_common.c:3786
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2172 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:2931 src/compose.c:5561 src/compose.c:6215 src/compose.c:6253
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:259
 #: src/gtkaspell.c:1356 src/import.c:191 src/importldif.c:825
 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203
-#: src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488
-#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:900 src/passphrase.c:134
-#: src/prefs_gtk.c:380 src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3340
-#: src/prefs_common.c:3846 src/prefs_customheader.c:158
+#: src/main.c:548 src/mainwindow.c:2087 src/messageview.c:483
+#: src/mimeview.c:857 src/mimeview.c:918 src/passphrase.c:134
+#: src/prefs_gtk.c:409 src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3281
+#: src/prefs_common.c:3787 src/prefs_customheader.c:158
 #: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:344
 #: src/prefs_folder_item.c:500 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323 src/summaryview.c:912
-#: src/summaryview.c:3404
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:912
+#: src/summaryview.c:3408
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:489 src/mainwindow.c:405
-#: src/messageview.c:146
+#: src/addressbook.c:353 src/compose.c:491 src/mainwindow.c:405
+#: src/messageview.c:143
 msgid "/_File"
 msgstr "/Ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:344
+#: src/addressbook.c:354
 msgid "/_File/New _Book"
 msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
 
-#: src/addressbook.c:345
+#: src/addressbook.c:355
 msgid "/_File/New _vCard"
 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:347
+#: src/addressbook.c:357
 msgid "/_File/New _JPilot"
 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:350
+#: src/addressbook.c:360
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:493
-#: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422 src/messageview.c:147
+#: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:495
+#: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422 src/messageview.c:144
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/Ôàéë/---"
 
-#: src/addressbook.c:353
+#: src/addressbook.c:363
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:354
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:356
+#: src/addressbook.c:366
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:494 src/messageview.c:148
+#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:496 src/messageview.c:145
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
 
-#: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:496 src/mainwindow.c:426
+#: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
+#: src/compose.c:498 src/mainwindow.c:426
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:359
+#: src/addressbook.c:369
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:501 src/mainwindow.c:427
+#: src/addressbook.c:370 src/compose.c:503 src/mainwindow.c:427
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:502
+#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:499 src/compose.c:582
+#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:501 src/compose.c:584
 #: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
 
-#: src/addressbook.c:363
+#: src/addressbook.c:373
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:364
+#: src/addressbook.c:374
 msgid "/_Address"
 msgstr "/Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:365
+#: src/addressbook.c:375
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:366
+#: src/addressbook.c:376
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
 
-#: src/addressbook.c:367
+#: src/addressbook.c:377
 msgid "/_Address/New _Folder"
 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
 
-#: src/addressbook.c:368
+#: src/addressbook.c:378
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/Àäðåñ/---"
 
-#: src/addressbook.c:369
+#: src/addressbook.c:379
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:370
+#: src/addressbook.c:380
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:636
+#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:636
 #: src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
 #: src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
 
-#: src/addressbook.c:372
+#: src/addressbook.c:382
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:373
+#: src/addressbook.c:383
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:374
+#: src/addressbook.c:384
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
 
-#: src/addressbook.c:376
+#: src/addressbook.c:386
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:692
-#: src/messageview.c:164
+#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:660 src/mainwindow.c:692
+#: src/messageview.c:161
 msgid "/_Help"
 msgstr "/Ïîìîù"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:700
-#: src/messageview.c:165
+#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:700
+#: src/messageview.c:162
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
 
-#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
+#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
+#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
 
-#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
+#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
 
-#: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:483
-#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
-#: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
-#: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:412
+#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
+#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:485
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:412
 #: src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:417 src/summaryview.c:423
 #: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:447 src/summaryview.c:453
 #: src/summaryview.c:456
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:420
+#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:420
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
+#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/Èçðåæè"
 
-#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
+#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/Êîïèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
+#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/Ïîñòàâè"
 
-#: src/addressbook.c:408
+#: src/addressbook.c:418
 msgid "/Pa_ste Address"
 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:420 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+#: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
 msgid "Unknown"
 msgstr "Íåèçâåñòåí"
 
-#: src/addressbook.c:427 src/addressbook.c:446 src/importldif.c:119
+#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
 msgid "Success"
 msgstr "Óñïåõ"
 
-#: src/addressbook.c:428 src/importldif.c:120
+#: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
 
-#: src/addressbook.c:429 src/importldif.c:121
+#: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
 msgid "File not specified"
 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:430 src/importldif.c:122
+#: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
 
-#: src/addressbook.c:431 src/importldif.c:123
+#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:432 src/importldif.c:124
+#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
 
-#: src/addressbook.c:433 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
 
-#: src/addressbook.c:434 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:435 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
 
-#: src/addressbook.c:437 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
 msgid "No path specified"
 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
 
-#: src/addressbook.c:447
+#: src/addressbook.c:457
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:458
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:449
+#: src/addressbook.c:459
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
 
-#: src/addressbook.c:450
+#: src/addressbook.c:460
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
 
-#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:461
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:453
+#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
 
-#: src/addressbook.c:454
+#: src/addressbook.c:464
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
 
-#: src/addressbook.c:603
+#: src/addressbook.c:613
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:607 src/prefs_common.c:2990 src/toolbar.c:166
-#: src/toolbar.c:1813
+#: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2931 src/toolbar.c:166
+#: src/toolbar.c:1692
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:706
+#: src/addressbook.c:716
 msgid "Name:"
 msgstr "Èìå:"
 
-#: src/addressbook.c:738 src/addressbook.c:2155 src/addressbook.c:2162
+#: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2171 src/addressbook.c:2178
 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:367
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
 #: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
@@ -497,59 +449,59 @@ msgstr "
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:744
+#: src/addressbook.c:754
 msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
-#: src/addressbook.c:756 src/compose.c:1305 src/compose.c:2970
-#: src/compose.c:4271 src/compose.c:4970 src/headerview.c:54
+#: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1307 src/compose.c:2980
+#: src/compose.c:4282 src/compose.c:4981 src/headerview.c:54
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/addressbook.c:760 src/compose.c:1289 src/compose.c:2969
+#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1291 src/compose.c:2979
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:764 src/compose.c:1292 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1294 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:964 src/addressbook.c:987
+#: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
 
-#: src/addressbook.c:965
+#: src/addressbook.c:976
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
 
-#: src/addressbook.c:988
+#: src/addressbook.c:999
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
-#: src/addressbook.c:989 src/addressbook.c:2162 src/compose.c:2798
-#: src/compose.c:6033 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
-#: src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
+#: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2178 src/compose.c:2808
+#: src/compose.c:6044 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
+#: src/mainwindow.c:1358 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
-#: src/prefs_filtering.c:1491 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:632
+#: src/prefs_filtering.c:1494 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:632
 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
 #: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
 #: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
-#: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2105
+#: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2120
 msgid "No"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/addressbook.c:1498 src/addressbook.c:1571
+#: src/addressbook.c:1514 src/addressbook.c:1587
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
 
-#: src/addressbook.c:1509
+#: src/addressbook.c:1525
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
 
-#: src/addressbook.c:2152
+#: src/addressbook.c:2168
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
@@ -558,32 +510,32 @@ msgstr ""
 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
 
-#: src/addressbook.c:2156
+#: src/addressbook.c:2172
 msgid "Folder only"
 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
 
-#: src/addressbook.c:2156
+#: src/addressbook.c:2172
 msgid "Folder and Addresses"
 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
 
-#: src/addressbook.c:2161
+#: src/addressbook.c:2177
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2866
+#: src/addressbook.c:2927
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
 
-#: src/addressbook.c:2870
+#: src/addressbook.c:2931
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2880
+#: src/addressbook.c:2941
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
 
-#: src/addressbook.c:2885
+#: src/addressbook.c:2946
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -591,7 +543,7 @@ msgstr ""
 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:2898
+#: src/addressbook.c:2959
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -599,7 +551,7 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2904
+#: src/addressbook.c:2965
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -607,7 +559,7 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2909
+#: src/addressbook.c:2970
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -615,57 +567,57 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
 
-#: src/addressbook.c:2916
+#: src/addressbook.c:2977
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
 
-#: src/addressbook.c:2920
+#: src/addressbook.c:2981
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:2955
+#: src/addressbook.c:3016
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
 
-#: src/addressbook.c:2956
+#: src/addressbook.c:3017
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
 
-#: src/addressbook.c:3449 src/prefs_common.c:1053
+#: src/addressbook.c:3510 src/prefs_common.c:1050
 msgid "Interface"
 msgstr "Èíòåðôåéñ"
 
-#: src/addressbook.c:3465 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/addressbook.c:3526 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
 msgid "Address Book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:3481
+#: src/addressbook.c:3542
 msgid "Person"
 msgstr "Ëèöå"
 
-#: src/addressbook.c:3497
+#: src/addressbook.c:3558
 msgid "EMail Address"
 msgstr "EMail Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:3513
+#: src/addressbook.c:3574
 msgid "Group"
 msgstr "Ãðóïà"
 
-#: src/addressbook.c:3529 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
-#: src/prefs_account.c:1963
+#: src/addressbook.c:3590 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
+#: src/prefs_account.c:2073
 msgid "Folder"
 msgstr "Ïàïêà"
 
-#: src/addressbook.c:3545
+#: src/addressbook.c:3606
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3561 src/addressbook.c:3577
+#: src/addressbook.c:3622 src/addressbook.c:3638
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3593
+#: src/addressbook.c:3654
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
 
@@ -727,8 +679,8 @@ msgstr "
 msgid "Address Count"
 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:259
-#: src/messageview.c:408
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:260
+#: src/messageview.c:403
 msgid "Warning"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
 
@@ -756,11 +708,11 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5727 src/main.c:531
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5738 src/main.c:530
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3280 src/inc.c:556
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3290 src/inc.c:556
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
@@ -772,39 +724,6 @@ msgstr "
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
 
-#: src/colorlabel.c:44
-msgid "Orange"
-msgstr "Îðàíæåâ"
-
-#: src/colorlabel.c:45
-msgid "Red"
-msgstr "×åðâåí"
-
-#: src/colorlabel.c:46
-msgid "Pink"
-msgstr "Ðîçîâ"
-
-#: src/colorlabel.c:47
-msgid "Sky blue"
-msgstr "Íåáåñíî ñèí"
-
-#: src/colorlabel.c:48
-msgid "Blue"
-msgstr "Ñèí"
-
-#: src/colorlabel.c:49
-msgid "Green"
-msgstr "Çåëåí"
-
-#: src/colorlabel.c:50
-msgid "Brown"
-msgstr "Êàôÿâ"
-
-#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4925 src/exphtmldlg.c:450
-#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4376
-msgid "None"
-msgstr "Íèêîé"
-
 #: src/common/nntp.c:61
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
@@ -837,19 +756,19 @@ msgstr "SSL 
 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
 
-#: src/common/smtp.c:143
+#: src/common/smtp.c:143 src/common/smtp.c:166
+msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
+
+#: src/common/smtp.c:144
 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
 
-#: src/common/smtp.c:151
+#: src/common/smtp.c:158
 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
 
-#: src/common/smtp.c:159
-msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
-
-#: src/common/smtp.c:218
+#: src/common/smtp.c:225
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
 
@@ -916,7 +835,7 @@ msgstr ""
 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
-#: src/prefs_common.c:2825
+#: src/prefs_common.c:2766
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
@@ -941,360 +860,360 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
 
-#: src/compose.c:481
+#: src/compose.c:483
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/Äîáàâè..."
 
-#: src/compose.c:482
+#: src/compose.c:484
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/Ìàõíè"
 
-#: src/compose.c:484 src/folderview.c:283 src/folderview.c:304
-#: src/folderview.c:325 src/folderview.c:344
+#: src/compose.c:486 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
 
-#: src/compose.c:490
+#: src/compose.c:492
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:491
+#: src/compose.c:493
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:492
+#: src/compose.c:494
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:497
+#: src/compose.c:499
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
 
-#: src/compose.c:498
+#: src/compose.c:500
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
 
-#: src/compose.c:500
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/compose.c:503
+#: src/compose.c:505
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
 
-#: src/compose.c:505 src/mainwindow.c:428
+#: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:428
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
 
-#: src/compose.c:506
+#: src/compose.c:508
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/compose.c:507
+#: src/compose.c:509
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:512
+#: src/compose.c:514
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:517
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:522
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:534
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:537
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:549
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:554
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:564
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:569
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:583
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:587
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:589
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:592
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/Ñïåëèíã"
 
-#: src/compose.c:591
+#: src/compose.c:593
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:599
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:602
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
 
-#: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:448
+#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:448
 msgid "/_View"
 msgstr "/Èçãëåä"
 
-#: src/compose.c:605
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:608
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:609
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:609 src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:452
+#: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:452
 #: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:508
 #: src/mainwindow.c:590 src/mainwindow.c:594
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/Èçãëåä/---"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:150
+#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:147
 msgid "/_Message"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
 
-#: src/compose.c:621 src/compose.c:627 src/compose.c:632 src/compose.c:634
-#: src/compose.c:638 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:602
+#: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
+#: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:653 src/mainwindow.c:602
 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:617
-#: src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:158
-#: src/messageview.c:161
+#: src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:155
+#: src/messageview.c:158
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:634
+#: src/compose.c:655 src/mainwindow.c:634
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:657
+#: src/compose.c:659 src/mainwindow.c:657
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/compose.c:1295
+#: src/compose.c:1297
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Reply-To:"
 
-#: src/compose.c:1298 src/compose.c:4268 src/compose.c:4972
+#: src/compose.c:1300 src/compose.c:4279 src/compose.c:4983
 #: src/headerview.c:55
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
 
-#: src/compose.c:1301
+#: src/compose.c:1303
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1595
+#: src/compose.c:1597
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
 
-#: src/compose.c:1607
+#: src/compose.c:1609
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
 
-#: src/compose.c:1906
+#: src/compose.c:1916
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:1910
+#: src/compose.c:1920
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
 
-#: src/compose.c:1938
+#: src/compose.c:1948
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
 
-#: src/compose.c:2616
+#: src/compose.c:2626
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
 
-#: src/compose.c:2618
+#: src/compose.c:2628
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2621
+#: src/compose.c:2631
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2645 src/compose.c:2888
+#: src/compose.c:2655 src/compose.c:2898
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1302,39 +1221,39 @@ msgstr ""
 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
 
-#: src/compose.c:2788
+#: src/compose.c:2798
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2796 src/messageview.c:408 src/prefs_account.c:736
-#: src/prefs_common.c:1035 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
+#: src/compose.c:2806 src/messageview.c:403 src/prefs_account.c:758
+#: src/prefs_common.c:1032 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàòè"
 
-#: src/compose.c:2797
+#: src/compose.c:2807
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
 
-#: src/compose.c:2818
+#: src/compose.c:2828
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2823
+#: src/compose.c:2833
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2904 src/procmsg.c:1383
+#: src/compose.c:2914 src/procmsg.c:1383
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
 
-#: src/compose.c:2918 src/messageview.c:485
+#: src/compose.c:2928 src/messageview.c:480
 msgid "Queueing"
 msgstr "Èç÷àêâàì"
 
-#: src/compose.c:2919
+#: src/compose.c:2929
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1342,24 +1261,24 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/compose.c:2925
+#: src/compose.c:2935
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2928
+#: src/compose.c:2938
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2941
+#: src/compose.c:2951
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3170
+#: src/compose.c:3180
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3276
+#: src/compose.c:3286
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
@@ -1370,55 +1289,60 @@ msgstr ""
 "%s êúì %s.\n"
 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
 
-#: src/compose.c:3534
+#: src/compose.c:3544
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3544
+#: src/compose.c:3554
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:4348 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4359 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4452 src/compose.c:4622 src/compose.c:5488
+#: src/compose.c:4463 src/compose.c:4633 src/compose.c:5499
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#: src/compose.c:4453 src/compose.c:4623 src/mimeview.c:151
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
+#: src/compose.c:4464 src/compose.c:4634 src/mimeview.c:151
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:468
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#: src/compose.c:4517
+#: src/compose.c:4528
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4537 src/prefs_filtering.c:496
+#: src/compose.c:4548 src/prefs_filtering.c:496
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#: src/compose.c:4673 src/prefs_account.c:1264 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4684 src/prefs_account.c:1321 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#: src/compose.c:4675 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4686 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:4677
+#: src/compose.c:4688
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4692 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4703 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Òåìà:"
 
-#: src/compose.c:4933
+#: src/compose.c:4936 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:278
+#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4273
+msgid "None"
+msgstr "Íèêîé"
+
+#: src/compose.c:4944
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1427,31 +1351,31 @@ msgstr ""
 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5383
+#: src/compose.c:5394
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5401
+#: src/compose.c:5412
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5470
+#: src/compose.c:5481
 msgid "Properties"
 msgstr "Ñâîéñòâà"
 
-#: src/compose.c:5515
+#: src/compose.c:5526
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5546
+#: src/compose.c:5557
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5547 src/prefs_toolbar.c:803
+#: src/compose.c:5558 src/prefs_toolbar.c:803
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5724
+#: src/compose.c:5735
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1462,48 +1386,48 @@ msgstr ""
 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:6031 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:2103
+#: src/compose.c:6042 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:2118
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:6032 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:2104
+#: src/compose.c:6043 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:2119
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
 
-#: src/compose.c:6146 src/compose.c:6167
+#: src/compose.c:6157 src/compose.c:6178
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6202
+#: src/compose.c:6213
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6203
+#: src/compose.c:6214
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6204
+#: src/compose.c:6215
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6204
+#: src/compose.c:6215
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6239
+#: src/compose.c:6250
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6241
+#: src/compose.c:6252
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6242
+#: src/compose.c:6253
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
-#: src/compose.c:6242 src/toolbar.c:398
+#: src/compose.c:6253 src/toolbar.c:398
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêíè"
 
@@ -1637,7 +1561,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
 
 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1538
 msgid "File"
 msgstr "Ôàéë"
 
@@ -1693,12 +1617,12 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1986
-#: src/folderview.c:2259
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1935 src/folderview.c:1987
+#: src/folderview.c:2260
 msgid "New folder"
 msgstr "Íîâà ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1935 src/folderview.c:1987
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1988
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
 
@@ -1716,7 +1640,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1991
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2101
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1780,7 +1704,7 @@ msgstr "
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:732
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:754
 msgid "Basic"
 msgstr "Îñíîâíè"
 
@@ -1870,7 +1794,7 @@ msgstr "HTML Output 
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3826 src/prefs_common.c:4161
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3767 src/prefs_common.c:4102
 msgid "Default"
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
@@ -1964,7 +1888,7 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
 
 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1196
+#: src/prefs_account.c:1224
 msgid " Select... "
 msgstr " Èçáåðè... "
 
@@ -2006,7 +1930,7 @@ msgstr "
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1597
+#: src/folder.c:1572
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
@@ -2015,168 +1939,168 @@ msgstr "
 msgid "Select folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1086
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1092
 msgid "Inbox"
 msgstr "Âõîäÿùè"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1102
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1108
 msgid "Sent"
 msgstr "Èçïðàòåíè"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1118
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1124
 msgid "Queue"
 msgstr "×àêàùè"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1134
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1140
 msgid "Trash"
 msgstr "Êîø÷å"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1148
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1149
 msgid "Drafts"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
-#: src/folderview.c:345
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:349
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
 
-#: src/folderview.c:285
+#: src/folderview.c:289
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
+#: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
+#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
+#: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
+#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
 msgid "/S_coring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:326
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:334
+#: src/folderview.c:338
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
 
-#: src/folderview.c:336
+#: src/folderview.c:340
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:345
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:371
+#: src/folderview.c:375
 msgid "New"
 msgstr "Íîâè"
 
-#: src/folderview.c:372
+#: src/folderview.c:376
 msgid "Unread"
 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
+#: src/folderview.c:377 src/selective_download.c:800
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:600
+#: src/folderview.c:606
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2621 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:790 src/mainwindow.c:2633 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2626 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:794 src/mainwindow.c:2638 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:829
+#: src/folderview.c:835
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
 
-#: src/folderview.c:850
+#: src/folderview.c:856
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:947
+#: src/folderview.c:953
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:1740
+#: src/folderview.c:1741
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1751
+#: src/folderview.c:1752
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
 
-#: src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2263
+#: src/folderview.c:1937 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2264
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
 
-#: src/folderview.c:1941 src/folderview.c:2037 src/folderview.c:2268
+#: src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2038 src/folderview.c:2269
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:1954 src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2047
-#: src/folderview.c:2117 src/folderview.c:2280
+#: src/folderview.c:1955 src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2048
+#: src/folderview.c:2118 src/folderview.c:2281
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/folderview.c:1961 src/folderview.c:2287
+#: src/folderview.c:1962 src/folderview.c:2288
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2107
+#: src/folderview.c:2031 src/folderview.c:2108
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
 
-#: src/folderview.c:2031 src/folderview.c:2109
+#: src/folderview.c:2032 src/folderview.c:2110
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2167
+#: src/folderview.c:2168
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2185,16 +2109,16 @@ msgstr ""
 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
 
-#: src/folderview.c:2169
+#: src/folderview.c:2170
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2178
+#: src/folderview.c:2179
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2226
+#: src/folderview.c:2227
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2203,11 +2127,11 @@ msgstr ""
 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
 
-#: src/folderview.c:2228
+#: src/folderview.c:2229
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:2260
+#: src/folderview.c:2261
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2217,51 +2141,51 @@ msgstr ""
 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
 
-#: src/folderview.c:2319
+#: src/folderview.c:2320
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2320
+#: src/folderview.c:2321
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2454
+#: src/folderview.c:2455
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2455
+#: src/folderview.c:2456
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:2493
+#: src/folderview.c:2494
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2494
+#: src/folderview.c:2495
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2591
+#: src/folderview.c:2592
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
 
-#: src/folderview.c:2621
+#: src/folderview.c:2622
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
 
-#: src/folderview.c:2624
+#: src/folderview.c:2625
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:2627
+#: src/folderview.c:2628
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
 
-#: src/folderview.c:2630
+#: src/folderview.c:2631
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
 
@@ -2322,6 +2246,82 @@ msgstr "
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
 
+#: src/gtk/about.c:89
+msgid "About"
+msgstr "Îòíîñíî"
+
+#: src/gtk/about.c:210
+msgid ""
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:214
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
+"ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
+"îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:220
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
+"ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
+"çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:226
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+msgstr ""
+"Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî ñ "
+"ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
+"Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:45
+msgid "Orange"
+msgstr "Îðàíæåâ"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:46
+msgid "Red"
+msgstr "×åðâåí"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Pink"
+msgstr "Ðîçîâ"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Íåáåñíî ñèí"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
+msgid "Blue"
+msgstr "Ñèí"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
+msgid "Green"
+msgstr "Çåëåí"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
+msgid "Brown"
+msgstr "Êàôÿâ"
+
 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
 msgid "Abcdef"
 msgstr "Abcdef"
@@ -2334,7 +2334,7 @@ msgstr "
 msgid "Plugins"
 msgstr "Ïëúãèíè"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3286
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3227
 msgid "Description"
 msgstr "Îïèñàíèå"
 
@@ -2350,7 +2350,7 @@ msgstr "
 msgid "Preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:260 src/prefs_gtk.c:381
+#: src/gtk/prefswindow.c:260 src/prefs_gtk.c:410
 msgid "Apply"
 msgstr "Ïðèëîæè"
 
@@ -2523,7 +2523,7 @@ msgstr "
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
 
-#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1664
+#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1628
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
 
@@ -2548,133 +2548,133 @@ msgstr "(
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
 
-#: src/imap.c:465
+#: src/imap.c:468
 #, c-format
 msgid "Connecting %s:%d failed"
 msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
 
-#: src/imap.c:470
+#: src/imap.c:473
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
 
-#: src/imap.c:511
+#: src/imap.c:514
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
 
-#: src/imap.c:524
+#: src/imap.c:527
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
 
-#: src/imap.c:1051 src/imap.c:1098
+#: src/imap.c:1054 src/imap.c:1101
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
 
-#: src/imap.c:1057 src/imap.c:1105 src/imap.c:1153
+#: src/imap.c:1060 src/imap.c:1108 src/imap.c:1156
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
 
-#: src/imap.c:1147
+#: src/imap.c:1150
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1337
+#: src/imap.c:1340
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1523
+#: src/imap.c:1526
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
 
-#: src/imap.c:1545
+#: src/imap.c:1548
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1614
+#: src/imap.c:1617
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
 
-#: src/imap.c:1678
+#: src/imap.c:1681
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1711
+#: src/imap.c:1714
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1719
+#: src/imap.c:1722
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1741
+#: src/imap.c:1744
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1832
+#: src/imap.c:1835
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1853
+#: src/imap.c:1856
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1860
+#: src/imap.c:1863
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1884
+#: src/imap.c:1887
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:1896
+#: src/imap.c:1899
 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:1975
+#: src/imap.c:1978
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
 
-#: src/imap.c:2438
+#: src/imap.c:2455
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2558
+#: src/imap.c:2575
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/imap.c:2860
+#: src/imap.c:2895
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
 
-#: src/imap.c:2865
+#: src/imap.c:2902
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
 
-#: src/imap.c:2942
+#: src/imap.c:2979
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
 
-#: src/imap.c:2972
+#: src/imap.c:3034
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2986
+#: src/imap.c:3048
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3207
+#: src/imap.c:3273
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr ""
@@ -2747,7 +2747,7 @@ msgstr "
 msgid "Attribute"
 msgstr "Àòðèáóò"
 
-#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:322
+#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
 msgid "Select"
 msgstr "Èçáåðè"
 
@@ -2792,7 +2792,7 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/inc.c:269 src/inc.c:366 src/send.c:396
+#: src/inc.c:269 src/inc.c:366 src/send.c:398
 msgid "Standby"
 msgstr "Ãîòîâíîñò"
 
@@ -2807,7 +2807,7 @@ msgstr "
 #: src/inc.c:530
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
+msgstr "Ãîòîâî (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
 
 #: src/inc.c:534
 msgid "Done (no new messages)"
@@ -2872,7 +2872,7 @@ msgstr "
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:921 src/send.c:630
+#: src/inc.c:921 src/send.c:633
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
 
@@ -2902,7 +2902,7 @@ msgstr "
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
 
-#: src/inc.c:980 src/send.c:648
+#: src/inc.c:980 src/send.c:651
 msgid "Quitting"
 msgstr "Ïðåêúñâàì"
 
@@ -2952,11 +2952,11 @@ msgstr ""
 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
 
-#: src/main.c:205
+#: src/main.c:206
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
 
-#: src/main.c:260
+#: src/main.c:261
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -2964,16 +2964,16 @@ msgstr ""
 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
 
-#: src/main.c:425
+#: src/main.c:424
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
 
-#: src/main.c:428
+#: src/main.c:427
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
 
-#: src/main.c:429
+#: src/main.c:428
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -2983,76 +2983,76 @@ msgstr ""
 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
 
-#: src/main.c:432
+#: src/main.c:431
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:433
+#: src/main.c:432
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/main.c:434
+#: src/main.c:433
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:435
+#: src/main.c:434
 msgid "  --status               show the total number of messages"
 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/main.c:436
+#: src/main.c:435
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
 
-#: src/main.c:437
+#: src/main.c:436
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
 
-#: src/main.c:438
+#: src/main.c:437
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
 
-#: src/main.c:439
+#: src/main.c:438
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
 
-#: src/main.c:440
+#: src/main.c:439
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
 
-#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5250
+#: src/main.c:480 src/summaryview.c:5153
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
 
-#: src/main.c:484
+#: src/main.c:483
 msgid "top level folder"
 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
 
-#: src/main.c:532
+#: src/main.c:531
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/main.c:533
+#: src/main.c:532
 msgid "Draft them"
 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
 
-#: src/main.c:533
+#: src/main.c:532
 msgid "Discard them"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/main.c:533
+#: src/main.c:532
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Íå èçëèçàé"
 
-#: src/main.c:547
+#: src/main.c:546
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
 
-#: src/main.c:548
+#: src/main.c:547
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
 
-#: src/main.c:791 src/toolbar.c:2114
+#: src/main.c:801 src/toolbar.c:2129
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
 
@@ -3461,23 +3461,23 @@ msgstr "/
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:151
+#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:148
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
 
-#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:152
+#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:149
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:153
+#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:150
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:154
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:151
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
 
-#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:155
+#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:152
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
@@ -3485,11 +3485,11 @@ msgstr "/
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:156
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:160
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:157
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
 
@@ -3505,7 +3505,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:162
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:159
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
 
@@ -3677,28 +3677,40 @@ msgstr "/
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/Ïîìîù/---"
 
-#: src/mainwindow.c:1148 src/mainwindow.c:1165 src/prefs_folder_item.c:450
+#: src/mainwindow.c:818
+msgid "Go offline"
+msgstr "Îôëàéí"
+
+#: src/mainwindow.c:822
+msgid "Go online"
+msgstr "Îôëàéí"
+
+#: src/mainwindow.c:838
+msgid "Select account"
+msgstr "Èçáåðè àêàóíò"
+
+#: src/mainwindow.c:1160 src/mainwindow.c:1177 src/prefs_folder_item.c:450
 #: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
 
-#: src/mainwindow.c:1166
+#: src/mainwindow.c:1178
 msgid "none"
 msgstr "íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:1344
+#: src/mainwindow.c:1356
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:1345
+#: src/mainwindow.c:1357
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/mainwindow.c:1363
+#: src/mainwindow.c:1375
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1364
+#: src/mainwindow.c:1376
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3708,16 +3720,16 @@ msgstr ""
 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
 "òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
 
-#: src/mainwindow.c:1370 src/mainwindow.c:1408
+#: src/mainwindow.c:1382 src/mainwindow.c:1420
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/mainwindow.c:1375 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1387 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1381 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1393 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3726,31 +3738,31 @@ msgstr ""
 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
 
-#: src/mainwindow.c:1401
+#: src/mainwindow.c:1413
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1402
+#: src/mainwindow.c:1414
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:1423
+#: src/mainwindow.c:1435
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
 
-#: src/mainwindow.c:1697
+#: src/mainwindow.c:1709
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:1713 src/messageview.c:207
+#: src/mainwindow.c:1725 src/messageview.c:204
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:2074
+#: src/mainwindow.c:2086
 msgid "Exit"
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:2074
+#: src/mainwindow.c:2086
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
 
@@ -3799,11 +3811,11 @@ msgstr "
 msgid "Search finished"
 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
 
-#: src/messageview.c:393
+#: src/messageview.c:388
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
 
-#: src/messageview.c:401
+#: src/messageview.c:396
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -3813,11 +3825,11 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:409
+#: src/messageview.c:404
 msgid "+Don't Send"
 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
 
-#: src/messageview.c:418
+#: src/messageview.c:413
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -3825,7 +3837,7 @@ msgid ""
 "Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:486
+#: src/messageview.c:481
 msgid ""
 "Error occurred while sending the notification.\n"
 "Put this notification into queue folder?"
@@ -3833,27 +3845,27 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/messageview.c:492
+#: src/messageview.c:487
 msgid "Can't queue the notification."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/messageview.c:495
+#: src/messageview.c:490
 msgid "Error occurred while sending the notification."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/messageview.c:778
+#: src/messageview.c:764
 msgid "This messages asks for a return receipt."
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
 
-#: src/messageview.c:779
+#: src/messageview.c:765
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:832
+#: src/messageview.c:818
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:833
+#: src/messageview.c:819
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -3863,11 +3875,11 @@ msgstr ""
 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
 "ïîëó÷àâàíå:"
 
-#: src/messageview.c:837
+#: src/messageview.c:823
 msgid "Send Notification"
 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
 
-#: src/messageview.c:837
+#: src/messageview.c:823
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Îòêàç"
 
@@ -3903,7 +3915,7 @@ msgstr "/_
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Òèï"
 
-#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2199
+#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2132
 msgid "Text"
 msgstr "Òåêñò"
 
@@ -3911,33 +3923,33 @@ msgstr "
 msgid "Select \"Check signature\" to check"
 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
 
-#: src/mimeview.c:463
+#: src/mimeview.c:480
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:907 src/mimeview.c:926
-#: src/mimeview.c:950
+#: src/mimeview.c:801 src/mimeview.c:863 src/mimeview.c:925 src/mimeview.c:944
+#: src/mimeview.c:968
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:893 src/summaryview.c:3399
+#: src/mimeview.c:826 src/mimeview.c:911 src/summaryview.c:3403
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
-#: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:897
+#: src/mimeview.c:854 src/mimeview.c:915
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/summaryview.c:3404
+#: src/mimeview.c:856 src/mimeview.c:917 src/summaryview.c:3408
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/mimeview.c:960
+#: src/mimeview.c:978
 msgid "Open with"
 msgstr "Îòâîðè ñ"
 
-#: src/mimeview.c:961
+#: src/mimeview.c:979
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -3951,49 +3963,49 @@ msgstr ""
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:750 src/news.c:1168
+#: src/news.c:752 src/news.c:1170
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
 
-#: src/news.c:1057
+#: src/news.c:1059
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
 
-#: src/news.c:1062
+#: src/news.c:1064
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1083
+#: src/news.c:1085
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
 
-#: src/news.c:1100
+#: src/news.c:1102
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
 
-#: src/news.c:1103 src/news.c:1171
+#: src/news.c:1105 src/news.c:1173
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
 
-#: src/news.c:1108 src/news.c:1177
+#: src/news.c:1110 src/news.c:1179
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
 
-#: src/news.c:1114 src/news.c:1185
+#: src/news.c:1116 src/news.c:1187
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
 
-#: src/news.c:1128 src/news.c:1142 src/news.c:1203 src/news.c:1228
+#: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1205 src/news.c:1230
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1133 src/news.c:1147 src/news.c:1211 src/news.c:1236
+#: src/news.c:1135 src/news.c:1149 src/news.c:1213 src/news.c:1238
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
 
@@ -4058,212 +4070,225 @@ msgstr "POP3 
 msgid "Socket error\n"
 msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
 
-#: src/prefs_account.c:660
+#: src/prefs_account.c:682
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Àêàóíò%d"
 
-#: src/prefs_account.c:679
+#: src/prefs_account.c:701
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:684
+#: src/prefs_account.c:706
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
 
-#: src/prefs_account.c:734 src/prefs_common.c:1033
+#: src/prefs_account.c:756 src/prefs_common.c:1030
 msgid "Receive"
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:738 src/prefs_common.c:1037
+#: src/prefs_account.c:760 src/prefs_common.c:1034
 msgid "Compose"
 msgstr "Ñú÷èíè"
 
-#: src/prefs_account.c:741 src/prefs_common.c:1050
+#: src/prefs_account.c:763 src/prefs_common.c:1047
 msgid "Privacy"
 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
 
-#: src/prefs_account.c:745
+#: src/prefs_account.c:767
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:748
+#: src/prefs_account.c:770
 msgid "Advanced"
 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/prefs_account.c:827
+#: src/prefs_account.c:849
 msgid "Name of account"
 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:836
+#: src/prefs_account.c:858
 msgid "Set as default"
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
 
-#: src/prefs_account.c:840
+#: src/prefs_account.c:862
 msgid "Personal information"
 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:849
+#: src/prefs_account.c:871
 msgid "Full name"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/prefs_account.c:855
+#: src/prefs_account.c:877
 msgid "Mail address"
 msgstr "E-mail àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:861
+#: src/prefs_account.c:883
 msgid "Organization"
 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:885
+#: src/prefs_account.c:907
 msgid "Server information"
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:906
+#: src/prefs_account.c:928
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
 
-#: src/prefs_account.c:908
+#: src/prefs_account.c:930
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
 
-#: src/prefs_account.c:910 src/prefs_account.c:1715 src/prefs_account.c:1939
+#: src/prefs_account.c:932 src/prefs_account.c:1825 src/prefs_account.c:2049
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:912
+#: src/prefs_account.c:934
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:914
+#: src/prefs_account.c:936
 msgid "None (local)"
 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
 
-#: src/prefs_account.c:934
+#: src/prefs_account.c:956
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:941
+#: src/prefs_account.c:963
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Àóòåíòèôèöèðàé ïðè âðúçêà"
 
-#: src/prefs_account.c:986
+#: src/prefs_account.c:1008
 msgid "News server"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:992
+#: src/prefs_account.c:1014
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:998
+#: src/prefs_account.c:1020
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1005
+#: src/prefs_account.c:1027
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
 
-#: src/prefs_account.c:1013
+#: src/prefs_account.c:1035
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:1022
+#: src/prefs_account.c:1044
 msgid "command to send mails"
 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1029 src/prefs_account.c:1343
+#: src/prefs_account.c:1051 src/prefs_account.c:1400
 msgid "User ID"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1035 src/prefs_account.c:1352
+#: src/prefs_account.c:1057 src/prefs_account.c:1409
 msgid "Password"
 msgstr "Ïàðîëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:1698
+#: src/prefs_account.c:1131 src/prefs_account.c:1808
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1111
+#: src/prefs_account.c:1139
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/prefs_account.c:1122
+#: src/prefs_account.c:1150
 msgid "Remove after"
 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
 
-#: src/prefs_account.c:1131
+#: src/prefs_account.c:1159
 msgid "days"
 msgstr "äíè"
 
-#: src/prefs_account.c:1148
+#: src/prefs_account.c:1176
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
 
-#: src/prefs_account.c:1155
+#: src/prefs_account.c:1183
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1157
+#: src/prefs_account.c:1185
 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1159
+#: src/prefs_account.c:1187
 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1165
+#: src/prefs_account.c:1193
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1179
+#: src/prefs_account.c:1200
+msgid "KB"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1207
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1187
+#: src/prefs_account.c:1215
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1210
+#: src/prefs_account.c:1238
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
 
-#: src/prefs_account.c:1217
+#: src/prefs_account.c:1243
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòàòèè çà ñâàëÿíå"
+
+
+#: src/prefs_account.c:1262
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1270
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:1271
+#: src/prefs_account.c:1328
 msgid "Add Date"
 msgstr "Äîáàâè äàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1272
+#: src/prefs_account.c:1329
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_account.c:1279
+#: src/prefs_account.c:1336
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1281 src/prefs_common.c:2429 src/prefs_common.c:2454
+#: src/prefs_account.c:1338 src/prefs_common.c:2364 src/prefs_common.c:2389
 msgid " Edit... "
 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
 
-#: src/prefs_account.c:1291
+#: src/prefs_account.c:1348
 msgid "Authentication"
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1299
+#: src/prefs_account.c:1356
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1314
+#: src/prefs_account.c:1371
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1324 src/prefs_common.c:1444
+#: src/prefs_account.c:1381 src/prefs_common.c:1408
 msgid "Automatic"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1374
+#: src/prefs_account.c:1431
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
@@ -4271,193 +4296,208 @@ msgstr ""
 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
 
-#: src/prefs_account.c:1383
+#: src/prefs_account.c:1440
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1398
+#: src/prefs_account.c:1455
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
 
-#: src/prefs_account.c:1407
+#: src/prefs_account.c:1464
 msgid "minutes"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_account.c:1449
-msgid "Signature file"
-msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
+#: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1556 src/toolbar.c:400
+msgid "Signature"
+msgstr "Ïîäïèñ"
 
-#: src/prefs_account.c:1457
+#: src/prefs_account.c:1519
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
+
+#: src/prefs_account.c:1524
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
+
+#: src/prefs_account.c:1546
+msgid "Command output"
+msgstr "Èçõîä íà êîìàíäà"
+
+#: src/prefs_account.c:1564
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
 
-#: src/prefs_account.c:1466 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
+#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1710
 #: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1479
+#: src/prefs_account.c:1586
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1492
+#: src/prefs_account.c:1599
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Reply-To"
 
-#: src/prefs_account.c:1544
+#: src/prefs_account.c:1654
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1546
+#: src/prefs_account.c:1656
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1548
+#: src/prefs_account.c:1658
 msgid "Default mode"
 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1556
+#: src/prefs_account.c:1666
 msgid "Use PGP/MIME"
 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
 
-#: src/prefs_account.c:1565
+#: src/prefs_account.c:1675
 msgid "Use Inline"
 msgstr "Èçïîëçâàé Inline"
 
-#: src/prefs_account.c:1575
+#: src/prefs_account.c:1685
 msgid "Sign key"
 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1693
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1592
+#: src/prefs_account.c:1702
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:1601
+#: src/prefs_account.c:1711
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1617
+#: src/prefs_account.c:1727
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
 
-#: src/prefs_account.c:1706 src/prefs_account.c:1723 src/prefs_account.c:1739
-#: src/prefs_account.c:1757
+#: src/prefs_account.c:1816 src/prefs_account.c:1833 src/prefs_account.c:1849
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1709
+#: src/prefs_account.c:1819
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1712 src/prefs_account.c:1729 src/prefs_account.c:1763
+#: src/prefs_account.c:1822 src/prefs_account.c:1839 src/prefs_account.c:1873
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1726
+#: src/prefs_account.c:1836
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1732
+#: src/prefs_account.c:1842
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1747
+#: src/prefs_account.c:1857
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1749
+#: src/prefs_account.c:1859
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1760
+#: src/prefs_account.c:1867
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1870
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1885
+#: src/prefs_account.c:1995
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1891
+#: src/prefs_account.c:2001
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1897
+#: src/prefs_account.c:2007
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1903
+#: src/prefs_account.c:2013
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1908
+#: src/prefs_account.c:2018
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
 
-#: src/prefs_account.c:1918
+#: src/prefs_account.c:2028
 msgid "Tunnel command to open connection"
 msgstr "Òóíåëèðàé êîìàíäà çà îòâàðÿíå íà âðúçêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1926
+#: src/prefs_account.c:2036
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Ìàðêèðàé cross-posted ñúîáùåíèÿòà êàòî ïðî÷åòåíè è îöâåòè:"
 
-#: src/prefs_account.c:1950
+#: src/prefs_account.c:2060
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
 
-#: src/prefs_account.c:2004
+#: src/prefs_account.c:2114
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:2006
+#: src/prefs_account.c:2116
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:2008
+#: src/prefs_account.c:2118
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:2072
+#: src/prefs_account.c:2182
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
 
-#: src/prefs_account.c:2076
+#: src/prefs_account.c:2186
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2081
+#: src/prefs_account.c:2191
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2086
+#: src/prefs_account.c:2196
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2091
+#: src/prefs_account.c:2201
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2096
+#: src/prefs_account.c:2206
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2101
+#: src/prefs_account.c:2211
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2107
+#: src/prefs_account.c:2217
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2113
+#: src/prefs_account.c:2223
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
 
-#: src/prefs_account.c:2200
+#: src/prefs_account.c:2310
 msgid ""
 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
@@ -4614,155 +4654,155 @@ msgstr "
 msgid "Abort"
 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
 
-#: src/prefs_actions.c:1811
+#: src/prefs_actions.c:1822
 msgid "MENU NAME:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1812
+#: src/prefs_actions.c:1823
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr "Èçïîëçâàéòå / â ìåíþòî çà äà ñúçäàäåòå ïîäìåíþòà."
 
-#: src/prefs_actions.c:1814
+#: src/prefs_actions.c:1825
 msgid "COMMAND LINE:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1815
+#: src/prefs_actions.c:1826
 msgid "Begin with:"
 msgstr "Çàïî÷íè ñ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:1816
+#: src/prefs_actions.c:1827
 msgid "to send message body or selection to command"
 msgstr "çà ïðàùàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ êúì êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_actions.c:1817
+#: src/prefs_actions.c:1828
 msgid "to send user provided text to command"
 msgstr "çà ïðàùàíå íà ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_actions.c:1818
+#: src/prefs_actions.c:1829
 msgid "to send user provided hidden text to command"
 msgstr "çà ïðàùàíå íà ñêðèò ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_actions.c:1819
+#: src/prefs_actions.c:1830
 msgid "End with:"
 msgstr "Çàâúðøè ñ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:1820
+#: src/prefs_actions.c:1831
 msgid "to replace message body or selection with command output"
 msgstr "çà çàìåñòâàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ ñ èçõîäà íà êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_actions.c:1821
+#: src/prefs_actions.c:1832
 msgid "to insert command's output without replacing old text"
 msgstr "çà âìúêâàíå èçõîäà îò êîìàíäà áåç çàìåñòâàíå íà ñòàðèÿ òåêñò"
 
-#: src/prefs_actions.c:1822
+#: src/prefs_actions.c:1833
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "çà àñèíõðîííî èçïúëíåíèå íà êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_actions.c:1823
+#: src/prefs_actions.c:1834
 msgid "Use:"
 msgstr "Èçïîëçâàé:"
 
-#: src/prefs_actions.c:1824
+#: src/prefs_actions.c:1835
 msgid "for message file name"
 msgstr "çà ôàéëîâîòî èìå íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_actions.c:1825
+#: src/prefs_actions.c:1836
 msgid "for the list of the file names of selected messages"
 msgstr "çà ñïèñúêà ñ ôàéëîâèòå èìåíà íà èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_actions.c:1826
+#: src/prefs_actions.c:1837
 msgid "for the selected message MIME part."
 msgstr "çà èçáðàíàòà MIME ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî. "
 
-#: src/prefs_actions.c:1834 src/prefs_matcher.c:1722 src/quote_fmt.c:75
+#: src/prefs_actions.c:1845 src/prefs_matcher.c:1725 src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1016
+#: src/prefs_common.c:1013
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1040
+#: src/prefs_common.c:1037
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1043
+#: src/prefs_common.c:1040
 msgid "Quote"
 msgstr "Öèòàòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1045
+#: src/prefs_common.c:1042
 msgid "Display"
 msgstr "Ïîêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1047
+#: src/prefs_common.c:1044
 msgid "Message"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:1055 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1052 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/prefs_common.c:1104 src/prefs_common.c:1322
+#: src/prefs_common.c:1096 src/prefs_common.c:1286
 msgid "External program"
 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
 
-#: src/prefs_common.c:1113
+#: src/prefs_common.c:1105
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1120 src/prefs_common.c:1337
+#: src/prefs_common.c:1112 src/prefs_common.c:1301
 msgid "Command"
 msgstr "Êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_common.c:1134
+#: src/prefs_common.c:1126
 msgid "Local spool"
 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1145
+#: src/prefs_common.c:1137
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1147
+#: src/prefs_common.c:1139
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1155
+#: src/prefs_common.c:1147
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1173
+#: src/prefs_common.c:1165
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1175
+#: src/prefs_common.c:1167
 msgid "every"
 msgstr "âñåêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1187
+#: src/prefs_common.c:1179
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1196
+#: src/prefs_common.c:1188
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1198
+#: src/prefs_common.c:1190
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1201
+#: src/prefs_common.c:1193
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "Ñòàðòèðàé êîìàíäà êîãàòî ïðèñòèãà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1211
+#: src/prefs_common.c:1203
 msgid "after autochecking"
 msgstr "ñëåä àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1213
+#: src/prefs_common.c:1205
 msgid "after manual checking"
 msgstr "ñëåä ðú÷íà ïðîâåðêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1227
+#: src/prefs_common.c:1219
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -4771,131 +4811,119 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäà çà èçïúëíåíèå:\n"
 "(èñïîëçâàé %d çà áðîÿ íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1245 src/toolbar.c:1622
-msgid "News"
-msgstr "Íîâèíè"
-
-#: src/prefs_common.c:1253
-msgid ""
-"Maximum number of articles to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
-msgstr ""
-"Ìàêñèìàëåí áðîé àòðèáóòè çà ñâàëÿíå\n"
-"(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
-
-#: src/prefs_common.c:1330
+#: src/prefs_common.c:1294
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1356
+#: src/prefs_common.c:1320
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
 
-#: src/prefs_common.c:1358
+#: src/prefs_common.c:1322
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1364
+#: src/prefs_common.c:1328
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "charset â õåäúðà íà èçïðàùàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1379
+#: src/prefs_common.c:1343
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:1380
+#: src/prefs_common.c:1344
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1382
+#: src/prefs_common.c:1346
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Óíèêîä (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1384
+#: src/prefs_common.c:1348
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1385
+#: src/prefs_common.c:1349
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1386
+#: src/prefs_common.c:1350
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1387
+#: src/prefs_common.c:1351
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1388
+#: src/prefs_common.c:1352
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1389
+#: src/prefs_common.c:1353
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1390
+#: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Òóðñêè (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1392
+#: src/prefs_common.c:1356
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Êèðèëèöà (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1394
+#: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1396
+#: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1397
+#: src/prefs_common.c:1361
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1399
+#: src/prefs_common.c:1363
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "ßïîíñêè (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1401
+#: src/prefs_common.c:1365
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "ßïîíñêè (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1402
+#: src/prefs_common.c:1366
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "ßïîíñêè (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1404
+#: src/prefs_common.c:1368
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1405
+#: src/prefs_common.c:1369
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1407
+#: src/prefs_common.c:1371
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1408
+#: src/prefs_common.c:1372
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Êèòàéñêè (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1410
+#: src/prefs_common.c:1374
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Êîðåéñêè (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1411
+#: src/prefs_common.c:1375
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1412
+#: src/prefs_common.c:1376
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1422
+#: src/prefs_common.c:1386
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4903,33 +4931,33 @@ msgstr ""
 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
 
-#: src/prefs_common.c:1434
+#: src/prefs_common.c:1398
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1457
+#: src/prefs_common.c:1421
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
 "message body contains non-ASCII characters."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1586
+#: src/prefs_common.c:1550
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1649
+#: src/prefs_common.c:1613
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr "Ãëîáàëíè íàñòðîéêè íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1656
+#: src/prefs_common.c:1620
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1667
+#: src/prefs_common.c:1631
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
 
-#: src/prefs_common.c:1669
+#: src/prefs_common.c:1633
 msgid ""
 "Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
@@ -4937,195 +4965,183 @@ msgstr ""
 "Àêòèâèðàíåòî íà àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê óñêîðÿâà\n"
 "ñìÿíàòà ñ ïîñëåäíèÿ ïîëçâàí ðå÷íèê."
 
-#: src/prefs_common.c:1682
+#: src/prefs_common.c:1646
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr "Ïúò äî ðå÷íèöèòå:"
 
-#: src/prefs_common.c:1709
+#: src/prefs_common.c:1673
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
 
-#: src/prefs_common.c:1725
+#: src/prefs_common.c:1689
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðåæèì íà ïîäñêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1740
+#: src/prefs_common.c:1704
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
 
-#: src/prefs_common.c:1828 src/toolbar.c:400
-msgid "Signature"
-msgstr "Ïîäïèñ"
-
-#: src/prefs_common.c:1836
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
-
-#: src/prefs_common.c:1841
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
-
-#: src/prefs_common.c:1852
+#: src/prefs_common.c:1787
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_common.c:1860
+#: src/prefs_common.c:1795
 msgid "when replying"
 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
 
-#: src/prefs_common.c:1862
+#: src/prefs_common.c:1797
 msgid "when forwarding"
 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1864
+#: src/prefs_common.c:1799
 msgid "when re-editing"
 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1871
+#: src/prefs_common.c:1806
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà îòãîâîð íà ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/prefs_common.c:1874
+#: src/prefs_common.c:1809
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1881 src/prefs_filtering.c:234
+#: src/prefs_common.c:1816 src/prefs_filtering.c:234
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1884
+#: src/prefs_common.c:1819
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1887
+#: src/prefs_common.c:1822
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1895
+#: src/prefs_common.c:1830
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
 
-#: src/prefs_common.c:1902 src/prefs_common.c:1947
+#: src/prefs_common.c:1837 src/prefs_common.c:1882
 msgid "characters"
 msgstr "çíàêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1910
+#: src/prefs_common.c:1845
 msgid "Undo level"
 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
 
-#: src/prefs_common.c:1923
+#: src/prefs_common.c:1858
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1935
+#: src/prefs_common.c:1870
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
 
-#: src/prefs_common.c:1955
+#: src/prefs_common.c:1890
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1957
+#: src/prefs_common.c:1892
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1960
+#: src/prefs_common.c:1895
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1963
+#: src/prefs_common.c:1898
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2031
+#: src/prefs_common.c:1964
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Îòãîâîðúò ùå áúäå öèòèðàí ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2033
+#: src/prefs_common.c:1966
 msgid "Reply format"
 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
 
-#: src/prefs_common.c:2048 src/prefs_common.c:2087
+#: src/prefs_common.c:1981 src/prefs_common.c:2020
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2072
+#: src/prefs_common.c:2005
 msgid "Forward format"
 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2116
+#: src/prefs_common.c:2049
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
 
-#: src/prefs_common.c:2124
+#: src/prefs_common.c:2057
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2139
+#: src/prefs_common.c:2072
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Ðàçáèðàé òåçè ñèìâîëè êàòî òàêèâà çà öèòèðàíå: "
 
-#: src/prefs_common.c:2189
+#: src/prefs_common.c:2122
 msgid "Font"
 msgstr "Øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2218
+#: src/prefs_common.c:2151
 msgid "Small"
 msgstr "Ìÿëúê"
 
-#: src/prefs_common.c:2237
+#: src/prefs_common.c:2170
 msgid "Normal"
 msgstr "Íîðìàëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2256
+#: src/prefs_common.c:2189
 msgid "Bold"
 msgstr "Óäåáåëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2281
+#: src/prefs_common.c:2214
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2284
+#: src/prefs_common.c:2217
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2293
+#: src/prefs_common.c:2226
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Ñúêðàùàâàé íþç ãðóïè ïî äúëãè îò"
 
-#: src/prefs_common.c:2308
+#: src/prefs_common.c:2241
 msgid "letters"
 msgstr "áóêâè"
 
-#: src/prefs_common.c:2314
+#: src/prefs_common.c:2247
 msgid "Summary View"
 msgstr "Îáù èçãëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2323
+#: src/prefs_common.c:2256
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â `Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
 
-#: src/prefs_common.c:2326
+#: src/prefs_common.c:2259
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2329
+#: src/prefs_common.c:2262
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2337 src/prefs_common.c:3270 src/prefs_common.c:3308
+#: src/prefs_common.c:2270 src/prefs_common.c:3211 src/prefs_common.c:3249
 msgid "Date format"
 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2359
+#: src/prefs_common.c:2292
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àòðèáóòè â îáùèÿ èçãëåä... "
 
-#: src/prefs_common.c:2424
+#: src/prefs_common.c:2359
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2439
+#: src/prefs_common.c:2374
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
@@ -5133,71 +5149,75 @@ msgstr ""
 "Ïîêàçâàé ìóëòèáàéòîâè áóêâè è öèôðè\n"
 "êàòî ASCII ñèìâîëè (ñàìî ßïîíñêè)"
 
-#: src/prefs_common.c:2445
+#: src/prefs_common.c:2380
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2452
+#: src/prefs_common.c:2387
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2474
+#: src/prefs_common.c:2409
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2488 src/prefs_common.c:2528
+#: src/prefs_common.c:2423 src/prefs_common.c:2463
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ïèêñåë(à)"
 
-#: src/prefs_common.c:2493
+#: src/prefs_common.c:2428
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
 
-#: src/prefs_common.c:2495
+#: src/prefs_common.c:2430
 msgid "Scroll"
 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2502
+#: src/prefs_common.c:2437
 msgid "Half page"
 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2508
+#: src/prefs_common.c:2443
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2514
+#: src/prefs_common.c:2449
 msgid "Step"
 msgstr "Ñòúïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2539
+#: src/prefs_common.c:2474
 msgid "Automatically display attached images"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
 
-#: src/prefs_common.c:2542
+#: src/prefs_common.c:2477
 msgid "Resize attached images"
 msgstr "Ïðîìåíè ìàùàáà íà ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
 
-#: src/prefs_common.c:2588
+#: src/prefs_common.c:2480
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2529
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2591
+#: src/prefs_common.c:2532
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2594
+#: src/prefs_common.c:2535
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2609
+#: src/prefs_common.c:2550
 msgid "Expire after"
 msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2622
+#: src/prefs_common.c:2563
 msgid "minute(s) "
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2635
+#: src/prefs_common.c:2576
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
@@ -5205,36 +5225,36 @@ msgstr ""
 "(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
 " ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2645
+#: src/prefs_common.c:2586
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2650
+#: src/prefs_common.c:2591
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2718
+#: src/prefs_common.c:2659
 msgid "Open messages in summary with cursor keys"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2722
+#: src/prefs_common.c:2663
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2726
+#: src/prefs_common.c:2667
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr ""
 "Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2730
+#: src/prefs_common.c:2671
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2738
+#: src/prefs_common.c:2679
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî ïðè ìåñòåíå èëè òðèåíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2745
+#: src/prefs_common.c:2686
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5242,284 +5262,284 @@ msgstr ""
 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå\n"
 " íà èçïúëíåíèåòî àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:2751
+#: src/prefs_common.c:2692
 msgid "Dialogs"
 msgstr "Äèàëîçè"
 
-#: src/prefs_common.c:2765
+#: src/prefs_common.c:2706
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
 
-#: src/prefs_common.c:2779 src/prefs_common.c:2800 src/prefs_common.c:2817
+#: src/prefs_common.c:2720 src/prefs_common.c:2741 src/prefs_common.c:2758
 msgid "Always"
 msgstr "Âèíàãè"
 
-#: src/prefs_common.c:2780
+#: src/prefs_common.c:2721
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/prefs_common.c:2782
+#: src/prefs_common.c:2723
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/prefs_common.c:2787
+#: src/prefs_common.c:2728
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2801 src/prefs_common.c:2820
+#: src/prefs_common.c:2742 src/prefs_common.c:2761
 msgid "Never"
 msgstr "Íèêîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2805
+#: src/prefs_common.c:2746
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2818
+#: src/prefs_common.c:2759
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2828
+#: src/prefs_common.c:2769
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2835
+#: src/prefs_common.c:2776
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:2841
+#: src/prefs_common.c:2782
 msgid "Icon theme"
 msgstr "Òåìà íà èêîíà"
 
-#: src/prefs_common.c:2924
+#: src/prefs_common.c:2865
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
 
-#: src/prefs_common.c:2933
+#: src/prefs_common.c:2874
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2958 src/summaryview.c:3451
+#: src/prefs_common.c:2899 src/summaryview.c:3455
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2969 src/toolbar.c:402
+#: src/prefs_common.c:2910 src/toolbar.c:402
 msgid "Editor"
 msgstr "Ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:2999
+#: src/prefs_common.c:2940
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
 
-#: src/prefs_common.c:3002
+#: src/prefs_common.c:2943
 msgid "Log Size"
 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:3009
+#: src/prefs_common.c:2950
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Îãðàíè÷è ðàçìåðà íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:3014
+#: src/prefs_common.c:2955
 msgid "Log window length"
 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:3023
+#: src/prefs_common.c:2964
 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
 msgstr "(0 çà äà ñïðà ñà ëîãâàì â ïðîçîðåöà)"
 
-#: src/prefs_common.c:3031
+#: src/prefs_common.c:2972
 msgid "Security"
 msgstr "Ñèãóðíîñò"
 
-#: src/prefs_common.c:3038
+#: src/prefs_common.c:2979
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ïðèåìåø SSL ñåðòèôèêàò"
 
-#: src/prefs_common.c:3046
+#: src/prefs_common.c:2987
 msgid "On exit"
 msgstr "Ïðè èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:3054
+#: src/prefs_common.c:2995
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3061
+#: src/prefs_common.c:3002
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:3063
+#: src/prefs_common.c:3004
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
 
-#: src/prefs_common.c:3067
+#: src/prefs_common.c:3008
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:3246
+#: src/prefs_common.c:3187
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî èìå íà äåëíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3247
+#: src/prefs_common.c:3188
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ïúëíîòî èìå íà äåëíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3248
+#: src/prefs_common.c:3189
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:3249
+#: src/prefs_common.c:3190
 msgid "the full month name"
 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:3250
+#: src/prefs_common.c:3191
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3251
+#: src/prefs_common.c:3192
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "áðîé âåêîâå (ãîäèíè/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3252
+#: src/prefs_common.c:3193
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3253
+#: src/prefs_common.c:3194
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3254
+#: src/prefs_common.c:3195
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3255
+#: src/prefs_common.c:3196
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3256
+#: src/prefs_common.c:3197
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3257
+#: src/prefs_common.c:3198
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3258
+#: src/prefs_common.c:3199
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "èëè AM èëè PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3259
+#: src/prefs_common.c:3200
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3260
+#: src/prefs_common.c:3201
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3261
+#: src/prefs_common.c:3202
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3262
+#: src/prefs_common.c:3203
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3263
+#: src/prefs_common.c:3204
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3264
+#: src/prefs_common.c:3205
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3285
+#: src/prefs_common.c:3226
 msgid "Specifier"
 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
 
-#: src/prefs_common.c:3325
+#: src/prefs_common.c:3266
 msgid "Example"
 msgstr "Ïðèìåð"
 
-#: src/prefs_common.c:3414
+#: src/prefs_common.c:3355
 msgid "Set message colors"
 msgstr "Íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3422
+#: src/prefs_common.c:3363
 msgid "Colors"
 msgstr "Öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3469
+#: src/prefs_common.c:3410
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3475
+#: src/prefs_common.c:3416
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3481
+#: src/prefs_common.c:3422
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3487
+#: src/prefs_common.c:3428
 msgid "URI link"
 msgstr "URL âðúçêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3493
+#: src/prefs_common.c:3434
 msgid "Target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3499
+#: src/prefs_common.c:3440
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ïîäïèñè"
 
-#: src/prefs_common.c:3506
+#: src/prefs_common.c:3447
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3573
+#: src/prefs_common.c:3514
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3576
+#: src/prefs_common.c:3517
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3579
+#: src/prefs_common.c:3520
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3582
+#: src/prefs_common.c:3523
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
 
-#: src/prefs_common.c:3585
+#: src/prefs_common.c:3526
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà target ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3588
+#: src/prefs_common.c:3529
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:3592
+#: src/prefs_common.c:3533
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
 
-#: src/prefs_common.c:3728
+#: src/prefs_common.c:3669
 msgid "Font selection"
 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:3802
+#: src/prefs_common.c:3743
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:3816
+#: src/prefs_common.c:3757
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Èçáåðè preset:"
 
-#: src/prefs_common.c:3829 src/prefs_common.c:4167
+#: src/prefs_common.c:3770 src/prefs_common.c:4108
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:3837
+#: src/prefs_common.c:3778
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
@@ -5605,7 +5625,7 @@ msgid "Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷è"
 
 #: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:156
-#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:356 src/toolbar.c:1751
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:356 src/toolbar.c:1630
 msgid "Execute"
 msgstr "Èçïúëíè"
 
@@ -5670,11 +5690,11 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèòå òîâà ïðàâèëî?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1489 src/prefs_matcher.c:1662 src/prefs_scoring.c:767
+#: src/prefs_filtering.c:1492 src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:767
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1490
+#: src/prefs_filtering.c:1493
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî. Çàòâàðÿì?"
 
@@ -5727,19 +5747,19 @@ msgstr "
 msgid "All messages"
 msgstr "Âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1704
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1707
 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47
 #: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:465 src/summaryview.c:630
 msgid "Subject"
 msgstr "Òåìà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1705
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708
 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42
 #: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:466 src/summaryview.c:634
 msgid "From"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1706 src/quote_fmt.c:48
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709 src/quote_fmt.c:48
 #: src/summaryview.c:638
 msgid "To"
 msgstr "Äî:"
@@ -5748,7 +5768,7 @@ msgstr "
 msgid "To or Cc"
 msgstr "Äî: èëè Cc:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1710 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè"
 
@@ -5756,7 +5776,7 @@ msgstr "
 msgid "In reply to"
 msgstr " îòãîâîð íà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1714 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "Ïðåïðàòêè"
 
@@ -5892,7 +5912,7 @@ msgstr "
 msgid "Value is not set."
 msgstr "Ñòîéíîñòòà íå å ïîñî÷åíà."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:768
+#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:768
 msgid ""
 "The entry was not saved\n"
 "Have you really finished?"
@@ -5900,28 +5920,28 @@ msgstr ""
 "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî\n"
 "Íàèñòèíà ëè çàâúðøèõòå?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1708 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/prefs_matcher.c:1711 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
 #: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:467
 msgid "Date"
 msgstr "Äàòà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1709 src/quote_fmt.c:52
+#: src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1712
+#: src/prefs_matcher.c:1715
 msgid "Filename - should not be modified"
 msgstr "Filename - íå áèâà äà å ìîäèôèöèðàíà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1713
+#: src/prefs_matcher.c:1716
 msgid "new line"
 msgstr "íîâ ðåä"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1714
+#: src/prefs_matcher.c:1717
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "escape ñèìâîë çà öèòèðàíå"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1715
+#: src/prefs_matcher.c:1718
 msgid "quote character"
 msgstr "çíàê çà öèòèðàíå"
 
@@ -6271,33 +6291,37 @@ msgstr "
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Îòïå÷àòúê íà êëþ÷à: %s\n"
 
-#: src/select-keys.c:102
+#: src/select-keys.c:103
 #, c-format
 msgid "Please select key for `%s'"
 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå êëþ÷ çà '%s'"
 
-#: src/select-keys.c:105
+#: src/select-keys.c:106
 #, c-format
 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
 msgstr "Ñúáèðàì èíôîðìàöèÿ çà '%s' ... %c"
 
-#: src/select-keys.c:271
+#: src/select-keys.c:273
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Èçáåðè êëþ÷îâå"
 
-#: src/select-keys.c:298
+#: src/select-keys.c:300
 msgid "Key ID"
 msgstr "Êëþ÷ ID"
 
-#: src/select-keys.c:301
+#: src/select-keys.c:303
 msgid "Val"
 msgstr ""
 
-#: src/select-keys.c:444
+#: src/select-keys.c:323
+msgid " List all keys "
+msgstr ""
+
+#: src/select-keys.c:453
 msgid "Add key"
 msgstr "Äîáàâè êëþ÷"
 
-#: src/select-keys.c:445
+#: src/select-keys.c:454
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Âúâåäè äðóã ïîòðåáèòåë èëè êëþ÷ ID:"
 
@@ -6391,61 +6415,61 @@ msgstr "SMTP AUTH 
 msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ QUIT\n"
 
-#: src/send.c:403
+#: src/send.c:405
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr "Ïðàâÿ POP ïðåäè SMTP..."
 
-#: src/send.c:406
+#: src/send.c:408
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "POP ïðåäè SMTP"
 
-#: src/send.c:449 src/send.c:450 src/send.c:647
+#: src/send.c:451 src/send.c:452 src/send.c:650
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Ïðèêëþ÷âàì..."
 
-#: src/send.c:483 src/send.c:547
+#: src/send.c:486 src/send.c:550
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Èçïðàùàì ñúîáùåíèå (%d / %d áàéòà)"
 
-#: src/send.c:570
+#: src/send.c:573
 msgid "Sending message"
 msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå"
 
-#: src/send.c:616
+#: src/send.c:619
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ SMTP ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/send.c:618
+#: src/send.c:621
 msgid "Connecting"
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå"
 
-#: src/send.c:622
+#: src/send.c:625
 msgid "Sending HELO..."
 msgstr "Ïðàùàì HELO..."
 
-#: src/send.c:623 src/send.c:627 src/send.c:631
+#: src/send.c:626 src/send.c:630 src/send.c:634
 msgid "Authenticating"
 msgstr "Àóòåíòèôèöèðàì"
 
-#: src/send.c:626
+#: src/send.c:629
 msgid "Sending EHLO..."
 msgstr "Ïðàùàì EHLO..."
 
-#: src/send.c:634
+#: src/send.c:637
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Ïðàùàì ÏÎÙÀ ÎÒ..."
 
-#: src/send.c:635 src/send.c:639 src/send.c:644
+#: src/send.c:638 src/send.c:642 src/send.c:647
 msgid "Sending"
 msgstr "Èçïðàùàì"
 
-#: src/send.c:638
+#: src/send.c:641
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Èçïðàùàì RCPT ÄÎ..."
 
-#: src/send.c:643
+#: src/send.c:646
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Èçïðàùàì ÄÀÍÍÈ..."
 
@@ -6474,11 +6498,11 @@ msgstr "
 msgid "%s%s%s from \"%s\""
 msgstr "%s%s%s îò \"%s\""
 
-#: src/sourcewindow.c:64
+#: src/sourcewindow.c:66
 msgid "Source of the message"
 msgstr "Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/sourcewindow.c:127
+#: src/sourcewindow.c:133
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr ""
@@ -6983,40 +7007,40 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/summaryview.c:3107
+#: src/summaryview.c:3111
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3219
+#: src/summaryview.c:3223
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3296
+#: src/summaryview.c:3300
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3344
+#: src/summaryview.c:3348
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3402
+#: src/summaryview.c:3406
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Ïðèëîæè èëè Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/summaryview.c:3403
+#: src/summaryview.c:3407
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Äîáàâÿíå êúì ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë èëè ïðåçàïèñâàíå?"
 
-#: src/summaryview.c:3404
+#: src/summaryview.c:3408
 msgid "Append"
 msgstr "Ïðèëàãàíå"
 
-#: src/summaryview.c:3412 src/summaryview.c:3416 src/summaryview.c:3433
+#: src/summaryview.c:3416 src/summaryview.c:3420 src/summaryview.c:3437
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3452
+#: src/summaryview.c:3456
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -7025,7 +7049,7 @@ msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/summaryview.c:3458
+#: src/summaryview.c:3462
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -7034,23 +7058,23 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3697
+#: src/summaryview.c:3701
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3795
+#: src/summaryview.c:3799
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3928
+#: src/summaryview.c:3932
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Íå ñà çàäàäåíè ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå."
 
-#: src/summaryview.c:3935
+#: src/summaryview.c:3941
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
-#: src/summaryview.c:5382
+#: src/summaryview.c:5285
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -7059,83 +7083,83 @@ msgstr ""
 "Ãðåøêà â Ðåãóëÿðåí èçðàç (regexp):\n"
 " %s"
 
-#: src/toolbar.c:144 src/toolbar.c:1605
+#: src/toolbar.c:144 src/toolbar.c:1484
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Âçåìè Ïîùàòà çà Âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/toolbar.c:145 src/toolbar.c:1611
+#: src/toolbar.c:145 src/toolbar.c:1490
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr "Èçòåãëè Ïîùàòà çà òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/toolbar.c:146 src/toolbar.c:1617
+#: src/toolbar.c:146 src/toolbar.c:1496
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Èçïðàòè ×àêàùèòå Ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/toolbar.c:147 src/toolbar.c:1630
+#: src/toolbar.c:147 src/toolbar.c:1509
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Ñú÷èíè Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/toolbar.c:148 src/toolbar.c:1634
+#: src/toolbar.c:148 src/toolbar.c:1513
 msgid "Compose News"
 msgstr "Ñú÷èíè Íîâèíè"
 
-#: src/toolbar.c:149 src/toolbar.c:1640
+#: src/toolbar.c:149 src/toolbar.c:1519
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:150 src/toolbar.c:1661
+#: src/toolbar.c:150 src/toolbar.c:1540
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Èçïðàùà÷à"
 
-#: src/toolbar.c:151 src/toolbar.c:1682
+#: src/toolbar.c:151 src/toolbar.c:1561
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Âñè÷êè"
 
-#: src/toolbar.c:152 src/toolbar.c:1703
+#: src/toolbar.c:152 src/toolbar.c:1582
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/toolbar.c:153 src/toolbar.c:1724
+#: src/toolbar.c:153 src/toolbar.c:1603
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Ïðåïðàòè Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1745
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1624
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Èçòðèé Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1757
+#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1636
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1765
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1644
 msgid "Send Message"
 msgstr "Èçïðàòè Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1771
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1650
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
-#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1777
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1656
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1783
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1662
 msgid "Insert file"
 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1789
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1668
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1795
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1674
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
 
-#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1801
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1680
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1807
+#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1686
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
@@ -7223,7 +7247,13 @@ msgstr "
 msgid "Linewrap"
 msgstr "Ïðåíåñè"
 
-#: src/toolbar.c:2054
+#: src/toolbar.c:1501
+msgid "News"
+msgstr "Íîâèíè"
+
+#: src/toolbar.c:1933
 msgid "Message already removed from folder."
 msgstr "Ñúîáùåíèåòî âå÷å å ïðåìàõíàòî îò ïàïêàòà."
 
+#~ msgid "Signature file"
+#~ msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"