more sync with sylpheed 0.5.0pre1
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 18 Jun 2001 08:57:39 +0000 (08:57 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 18 Jun 2001 08:57:39 +0000 (08:57 +0000)
po/ja.po

index fc4feb800bae0db25b80921eb39e3db9c25d2e9f..a202d01394b1dc68365e3b3667b901bffef5ba5e 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-06-16 13:11+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2001-06-18 01:42+0900\n"
 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
@@ -570,7 +570,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_Tool/_Address book"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
 
-#: src/compose.c:489 src/compose.c:559 src/compose.c:619 src/procmsg.c:686
+#: src/compose.c:489 src/compose.c:559 src/compose.c:619 src/procmsg.c:687
 msgid "Can't get text part\n"
 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
@@ -1189,7 +1189,7 @@ msgstr "%d 
 msgid "getting message %d...\n"
 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/imap.c:375 src/procmsg.c:586
+#: src/imap.c:375 src/procmsg.c:587
 #, c-format
 msgid "can't fetch message %d\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
@@ -1581,7 +1581,7 @@ msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
 
 #: src/mainwindow.c:364
-msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
+msgid "/_View/_Toolbar/_None"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
 
 #: src/mainwindow.c:365
@@ -1697,11 +1697,11 @@ msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
 
 #: src/mainwindow.c:445
-msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
+msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
 
 #: src/mainwindow.c:446
-msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
+msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
 
 #: src/mainwindow.c:449
@@ -1729,7 +1729,7 @@ msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
 
 #: src/mainwindow.c:457
-msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
+msgid "/_Message/Forward as a_ttachment"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
 
 #: src/mainwindow.c:460
@@ -1765,8 +1765,8 @@ msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
 
 #: src/mainwindow.c:468
-msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
 #: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_Message/Open in new _window"
@@ -1781,7 +1781,7 @@ msgid "/_Message/Show all _header"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
 
 #: src/mainwindow.c:474
-msgid "/_Message/Re_edit"
+msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
 
 #: src/mainwindow.c:476
@@ -2785,11 +2785,11 @@ msgid "Use external program for sending"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
 #: src/prefs_common.c:882
-msgid "Save sent message to outbox"
+msgid "Save sent messages to outbox"
 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
 
 #: src/prefs_common.c:884
-msgid "Queue message that failed to send"
+msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
 
 #: src/prefs_common.c:890
@@ -3440,28 +3440,28 @@ msgstr "\t
 msgid "\t%d new message(s)\n"
 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
 
-#: src/procmsg.c:456
+#: src/procmsg.c:457
 msgid "Mark file not found.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:458
+#: src/procmsg.c:459
 #, c-format
 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:474
+#: src/procmsg.c:475
 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:479
+#: src/procmsg.c:480
 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:662
+#: src/procmsg.c:663
 msgid "Sending queued message failed.\n"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:719
+#: src/procmsg.c:720
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
@@ -3743,8 +3743,8 @@ msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
 
 #: src/summaryview.c:298
-msgid "/_Mark/Make it as _being read"
-msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
+msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
 #: src/summaryview.c:301
 msgid "/_Reply"
@@ -3763,7 +3763,7 @@ msgid "/_Forward"
 msgstr "/žÁ÷(_F)"
 
 #: src/summaryview.c:305
-msgid "/Forward as an a_ttachment"
+msgid "/Forward as a_ttachment"
 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
 
 #: src/summaryview.c:308
@@ -3779,7 +3779,7 @@ msgid "/Show all _header"
 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
 
 #: src/summaryview.c:311
-msgid "/Re_edit"
+msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
 
 #: src/summaryview.c:314