sync with 0.8.9cvs1
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 29 Jan 2003 11:10:50 +0000 (11:10 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 29 Jan 2003 11:10:50 +0000 (11:10 +0000)
ChangeLog
ChangeLog.claws
ChangeLog.jp
configure.ac
src/codeconv.c

index 0cb591f09184139bd04400f0bedd8f68e1cd3be4..9a6eb3a495ba61647e7e533964e234bee6b02616 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,9 @@
+2003-01-29
+
+       * src/codeconv.c: conv_unreadable_eucjp(): made the validity check
+         of EUC-JP more accurate.
+         isprintableeuckanji(): new. Use table for validity check of EUC-JP.
+
 2003-01-17
 
        * version 0.8.9
index 8d07632794a2068540c42af9df306357b332f76d..8ce36c18b31818cb211a00c7f273d62e516a0265 100644 (file)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2003-01-29 [paul]      0.8.9claws20
+
+       * sync with 0.8.9cvs1
+               see ChangeLog 2003-01-29
+
 2003-01-28 [paul]      0.8.9claws19
 
        * po/POTFILES.in
index 175e0446c8e6dc1f5e841e33e1f6394de43ffd55..e9327b72b04531109e97b3ec98d2d0e40daf021c 100644 (file)
@@ -1,3 +1,10 @@
+2003-01-29
+
+       * src/codeconv.c: conv_unreadable_eucjp(): EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
+         ¤ò¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¤·¤¿¡£
+         isprintableeuckanji(): ¿·µ¬¡£ EUC-JP ¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò
+         »ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
 2003-01-17
 
        * version 0.8.9
index c70a9cb9209a1673dcd83f3eea4ef08e826fe4ac..5dcd6754690c613ee8c29ff96d5debc57a0ca3b0 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=8
 MICRO_VERSION=9
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=claws19
+EXTRA_VERSION=claws20
 VERSION=$MAJOR_VERSION.$MINOR_VERSION.$MICRO_VERSION$EXTRA_VERSION
 
 dnl set $target
index 166e5307308a620379f72c935c14d8b195bd46e2..d12e5660878d97bce2ce62a500e7e75b000fb305 100644 (file)
@@ -62,8 +62,6 @@ typedef enum
        (((c) & 0xff) >= 0xa1 && ((c) & 0xff) <= 0xdf)
 #define iseucaux(c) \
        (((c) & 0xff) == 0x8f)
-#define isunprintableeuckanji(c) \
-       (((c) & 0xff) >= 0xa9 && ((c) & 0xff) <= 0xaf)
 #define issjiskanji1(c) \
        ((((c) & 0xff) >= 0x81 && ((c) & 0xff) <= 0x9f) || \
         (((c) & 0xff) >= 0xe0 && ((c) & 0xff) <= 0xfc))
@@ -312,6 +310,88 @@ void conv_anytojis(gchar *outbuf, gint outlen, const gchar *inbuf)
        }
 }
 
+static gchar valid_eucjp_tbl[][96] = {
+       /* 0xa2a0 - 0xa2ff */
+       { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
+         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+         0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 },
+
+       /* 0xa3a0 - 0xa3ff */
+       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+         0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
+         0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 },
+
+       /* 0xa4a0 - 0xa4ff */
+       { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
+
+       /* 0xa5a0 - 0xa5ff */
+       { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
+
+       /* 0xa6a0 - 0xa6ff */
+       { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+         0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
+
+       /* 0xa7a0 - 0xa7ff */
+       { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+         0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
+
+       /* 0xa8a0 - 0xa8ff */
+       { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+         1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }
+};
+
+static gboolean isprintableeuckanji(guchar c1, guchar c2)
+{
+       if (c1 <= 0xa0 || c1 == 0xff)
+               return FALSE;
+       if (c2 <= 0xa0 || c2 == 0xff)
+               return FALSE;
+
+       if (c1 >= 0xa9 && c1 <= 0xaf)
+               return FALSE;
+
+       if (c1 >= 0xa2 && c1 <= 0xa8)
+               return (gboolean)valid_eucjp_tbl[c1 - 0xa2][c2 - 0xa0];
+
+       if (c1 == 0xcf) {
+               if (c2 >= 0xd4 && c2 <= 0xff)
+                       return FALSE;
+       } else if (c1 == 0xf4) {
+               if (c2 >= 0xa7 && c2 <= 0xff)
+                       return FALSE;
+       }
+
+       return TRUE;
+}
+
 void conv_unreadable_eucjp(gchar *str)
 {
        register guchar *p = str;
@@ -324,10 +404,10 @@ void conv_unreadable_eucjp(gchar *str)
                        /* printable 7 bit code */
                        p++;
                } else if (iseuckanji(*p)) {
-                       if (iseuckanji(*(p + 1)) && !isunprintableeuckanji(*p))
+                       if (isprintableeuckanji(*p, *(p + 1))) {
                                /* printable euc-jp code */
                                p += 2;
-                       else {
+                       else {
                                /* substitute unprintable code */
                                *p++ = SUBST_CHAR;
                                if (*p != '\0') {