updated message catalogs
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 22 Sep 2002 07:22:17 +0000 (07:22 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 22 Sep 2002 07:22:17 +0000 (07:22 +0000)
po/bg.po
po/en_GB.po
po/es.po
po/it.po
po/pl.po
po/pt_BR.po
po/sr.po

index 85529a32e0e730227cfc325df9efff055eeb5f46..84ffbaa3acee22be6db8d0e7c122b45774b9c5d9 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-09-13 20:34+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-09-20 16:12+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
@@ -44,9 +44,9 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî "
-"ÁÅÇÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public "
-"Licenseçà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
+"Òàçè ïðîãðàìà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñ íàäåæäàòà, ÷å ùå áúäå ïîëåçíà, íî ÁÅÇ "
+"ÊÀÊÂÀÒΠȠÄÀ Å ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÒÎÂÀ. Çàïîçíàéòå ñå ñ GNU General Public License "
+"çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè.\n"
 "\n"
 
 #: src/about.c:226
@@ -60,7 +60,7 @@ msgstr ""
 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2957 src/compose.c:5553
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2957 src/compose.c:5612
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
@@ -76,7 +76,7 @@ msgstr ""
 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
 #: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
-#: src/summaryview.c:3267
+#: src/summaryview.c:3268
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -85,6 +85,8 @@ msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
+"Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
+"Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
 
 #: src/account.c:489
 msgid "Edit accounts"
@@ -99,7 +101,7 @@ msgstr ""
 "â 'G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4400 src/compose.c:4571 src/editaddress.c:774
+#: src/compose.c:4459 src/compose.c:4630 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
@@ -148,9 +150,9 @@ msgid " Set as default account "
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
 
 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
-#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:244
-#: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:657 src/message_search.c:135
-#: src/prefs_actions.c:1656 src/summary_search.c:208
+#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
+#: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1656
+#: src/summary_search.c:208 src/crash.c:244
 msgid "Close"
 msgstr "Çàòâîðè"
 
@@ -163,21 +165,21 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
 #: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2836 src/compose.c:3304 src/compose.c:5731 src/compose.c:6075
+#: src/compose.c:2836 src/compose.c:3311 src/compose.c:5790 src/compose.c:6134
 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
 #: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
-#: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:278 src/mainwindow.c:1303
+#: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1303
 #: src/mainwindow.c:2254 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
 #: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
 #: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
-#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2919
+#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:686 src/compose.c:3304 src/compose.c:5731
+#: src/account.c:686 src/compose.c:3311 src/compose.c:5790
 #: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
 #: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
 msgid "+No"
@@ -187,7 +189,7 @@ msgstr "+
 msgid "Add Address to Book"
 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5039 src/select-keys.c:300
+#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5098 src/select-keys.c:300
 msgid "Address"
 msgstr "Àäðåñ"
 
@@ -201,7 +203,7 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2957 src/compose.c:5554 src/compose.c:6233 src/compose.c:6271
+#: src/compose.c:2957 src/compose.c:5613 src/compose.c:6292 src/compose.c:6330
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
@@ -216,7 +218,7 @@ msgstr "
 #: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
 #: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3267
+#: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3268
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
@@ -289,7 +291,7 @@ msgstr "/_
 
 #: src/addressbook.c:364
 msgid "/_Address"
-msgstr "/_Àäðåñè"
+msgstr "/_Àäðåñ"
 
 #: src/addressbook.c:365
 msgid "/_Address/New _Address"
@@ -327,7 +329,7 @@ msgstr "/_
 
 #: src/addressbook.c:373
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè Mutt ôàéë"
+msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
 
 #: src/addressbook.c:374
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
@@ -371,11 +373,11 @@ msgstr "/---"
 
 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
 msgid "/_Delete"
-msgstr "/_Èçòðèé"
+msgstr "/Èçòðèé"
 
 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "/Èçðåæè"
 
 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
 msgid "/_Copy"
@@ -383,7 +385,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/_Ïîñòàâè"
+msgstr "/Ïîñòàâè"
 
 #: src/addressbook.c:408
 msgid "/Pa_ste Address"
@@ -393,7 +395,7 @@ msgstr "/
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5040 src/prefs_common.c:2690
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5099 src/prefs_common.c:2690
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
@@ -415,7 +417,7 @@ msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1333 src/compose.c:3011
-#: src/compose.c:4218 src/compose.c:4919 src/headerview.c:55
+#: src/compose.c:4277 src/compose.c:4978 src/headerview.c:55
 #: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
@@ -434,32 +436,32 @@ msgstr "
 
 #: src/addressbook.c:891
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
 
 #: src/addressbook.c:914
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2836
-#: src/compose.c:6075 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
-#: src/inc.c:278 src/mainwindow.c:1303 src/mainwindow.c:2254
+#: src/compose.c:6134 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
+#: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1303 src/mainwindow.c:2254
 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
 #: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
 #: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
-#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2919
+#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
 msgid "No"
 msgstr "Íå"
 
 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
+msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
 
 #: src/addressbook.c:1435
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr ""
+msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
 
 #: src/addressbook.c:2078
 #, c-format
@@ -485,11 +487,11 @@ msgstr "
 
 #: src/addressbook.c:2792
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr ""
+msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
 
 #: src/addressbook.c:2796
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr ""
+msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
 
 #: src/addressbook.c:2806
 msgid "Old address book converted successfully."
@@ -565,7 +567,7 @@ msgid "Group"
 msgstr "Ãðóïà"
 
 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
-#: src/prefs_account.c:1891
+#: src/prefs_account.c:1890
 msgid "Folder"
 msgstr "Ïàïêà"
 
@@ -665,11 +667,11 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5731 src/main.c:494
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5790 src/main.c:494
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3302 src/inc.c:530
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3309 src/inc.c:539
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
@@ -706,7 +708,7 @@ msgid "Brown"
 msgstr "Êàôÿâ"
 
 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
-#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4219
+#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4220
 msgid "None"
 msgstr "Íèêîé"
 
@@ -1017,7 +1019,7 @@ msgstr "
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Îòãîâîðè íà:"
 
-#: src/compose.c:1326 src/compose.c:4215 src/compose.c:4921
+#: src/compose.c:1326 src/compose.c:4274 src/compose.c:4980
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
@@ -1089,7 +1091,7 @@ msgstr ""
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2834 src/compose.c:4967 src/messageview.c:331
+#: src/compose.c:2834 src/compose.c:5026 src/messageview.c:331
 #: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:997 src/toolbar.c:297
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàùàíå"
@@ -1102,7 +1104,7 @@ msgstr ""
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2899 src/compose.c:3521
+#: src/compose.c:2899 src/compose.c:3528
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè"
 
@@ -1135,7 +1137,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3116 src/compose.c:3269 src/compose.c:3434 src/compose.c:3591
+#: src/compose.c:3116 src/compose.c:3269 src/compose.c:3441 src/compose.c:3598
 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
@@ -1148,7 +1150,7 @@ msgstr "
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3303
+#: src/compose.c:3310
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
@@ -1156,172 +1158,172 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
 
-#: src/compose.c:3333
+#: src/compose.c:3340
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
 
-#: src/compose.c:3473
+#: src/compose.c:3480
 msgid "can't remove the old message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
 
-#: src/compose.c:3535
+#: src/compose.c:3542
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3545
+#: src/compose.c:3552
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:3683
+#: src/compose.c:3690
 msgid "can't find queue folder\n"
 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
 
-#: src/compose.c:3690 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:3697 src/messageview.c:274
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
 
-#: src/compose.c:3733
+#: src/compose.c:3740
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
 
-#: src/compose.c:4294 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4353 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4398 src/compose.c:4569 src/compose.c:5494
+#: src/compose.c:4457 src/compose.c:4628 src/compose.c:5553
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#: src/compose.c:4399 src/compose.c:4570 src/mimeview.c:154
+#: src/compose.c:4458 src/compose.c:4629 src/mimeview.c:154
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:448
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#: src/compose.c:4463
+#: src/compose.c:4522
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4483 src/prefs_filtering.c:492
+#: src/compose.c:4542 src/prefs_filtering.c:492
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#: src/compose.c:4620 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4679 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#: src/compose.c:4622 src/mimeview.c:201
+#: src/compose.c:4681 src/mimeview.c:201
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:4624
+#: src/compose.c:4683
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4639 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
+#: src/compose.c:4698 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Òåìà"
 
-#: src/compose.c:4883
+#: src/compose.c:4942
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4968
+#: src/compose.c:5027
 msgid "Send message"
 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:4974
+#: src/compose.c:5033
 msgid "Send later"
 msgstr "... ïî êúñíî"
 
-#: src/compose.c:4975
+#: src/compose.c:5034
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
 
-#: src/compose.c:4982
+#: src/compose.c:5041
 msgid "Draft"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: src/compose.c:4983
+#: src/compose.c:5042
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:4992 src/compose.c:6271
+#: src/compose.c:5051 src/compose.c:6330
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêíè"
 
-#: src/compose.c:4993
+#: src/compose.c:5052
 msgid "Insert file"
 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5000
+#: src/compose.c:5059
 msgid "Attach"
 msgstr "Ïðèêðåïè"
 
-#: src/compose.c:5001
+#: src/compose.c:5060
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5010 src/prefs_common.c:1745
+#: src/compose.c:5069 src/prefs_common.c:1745
 msgid "Signature"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:5011
+#: src/compose.c:5070
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:5019 src/prefs_common.c:2873
+#: src/compose.c:5078 src/prefs_common.c:2873
 msgid "Editor"
 msgstr "Ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:5020
+#: src/compose.c:5079
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:5028
+#: src/compose.c:5087
 msgid "Linewrap"
 msgstr "Ïðåíåñè"
 
-#: src/compose.c:5029
+#: src/compose.c:5088
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:5389
+#: src/compose.c:5448
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5407
+#: src/compose.c:5466
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5476
+#: src/compose.c:5535
 msgid "Property"
 msgstr "Ñâîéñòâî"
 
-#: src/compose.c:5521
+#: src/compose.c:5580
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5550
+#: src/compose.c:5609
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5551 src/prefs_toolbar.c:826
+#: src/compose.c:5610 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5702
+#: src/compose.c:5761
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:5728
+#: src/compose.c:5787
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1332,66 +1334,66 @@ msgstr ""
 "Íàñèëñòâåíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5741
+#: src/compose.c:5800
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "Terminated process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5742
+#: src/compose.c:5801
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
 
-#: src/compose.c:5799
+#: src/compose.c:5858
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
 
-#: src/compose.c:5803
+#: src/compose.c:5862
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
 
-#: src/compose.c:5805
+#: src/compose.c:5864
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Pipe read failed\n"
 
-#: src/compose.c:6073 src/inc.c:168 src/inc.c:276 src/mainwindow.c:2252
+#: src/compose.c:6132 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:2252
 msgid "Offline warning"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6074 src/inc.c:169 src/inc.c:277 src/mainwindow.c:2253
+#: src/compose.c:6133 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:2253
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6178 src/compose.c:6199
+#: src/compose.c:6237 src/compose.c:6258
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6231
+#: src/compose.c:6290
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6232
+#: src/compose.c:6291
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6233
+#: src/compose.c:6292
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6233
+#: src/compose.c:6292
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6268
+#: src/compose.c:6327
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6270
+#: src/compose.c:6329
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6271
+#: src/compose.c:6330
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
@@ -1570,7 +1572,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1919
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1918
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1986,7 +1988,7 @@ msgstr "
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5127
+#: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5128
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr ""
@@ -2249,11 +2251,11 @@ msgstr ""
 msgid "Abcdef"
 msgstr "Àáâãäå"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2223
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2224
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2266 src/summaryview.c:2269
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2267 src/summaryview.c:2270
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
 
@@ -2539,137 +2541,137 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/inc.c:254 src/inc.c:343 src/send.c:358
+#: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:358
 msgid "Standby"
 msgstr "Ãîòîâíîñò"
 
-#: src/inc.c:367
+#: src/inc.c:375
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:497
+#: src/inc.c:506
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
 
-#: src/inc.c:506
+#: src/inc.c:515
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/inc.c:510
+#: src/inc.c:519
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:517
+#: src/inc.c:526
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:521
+#: src/inc.c:530
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:525 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:534 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Çàêëþ÷åí"
 
-#: src/inc.c:534
+#: src/inc.c:543
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Îòêàçàíî"
 
-#: src/inc.c:547
+#: src/inc.c:556
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:627
+#: src/inc.c:636
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:630
+#: src/inc.c:639
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:638
+#: src/inc.c:647
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
 
-#: src/inc.c:701
+#: src/inc.c:710
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:729
+#: src/inc.c:738
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/inc.c:737
+#: src/inc.c:746
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:744
+#: src/inc.c:753
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:854 src/inc.c:921
+#: src/inc.c:863 src/inc.c:932
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:886
+#: src/inc.c:896
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
 
-#: src/inc.c:890
+#: src/inc.c:900
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:894
+#: src/inc.c:904
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:898
+#: src/inc.c:908
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:902
+#: src/inc.c:912
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:906
+#: src/inc.c:916
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:937
+#: src/inc.c:949
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
 
-#: src/inc.c:943
+#: src/inc.c:955
 msgid "Quitting"
 msgstr "Ïðåêúñâàì"
 
-#: src/inc.c:979
+#: src/inc.c:991
 msgid "a message won't be received\n"
 msgstr "ñúîáùåíèå íå áåøå ïîëó÷åíî\n"
 
-#: src/inc.c:1014
+#: src/inc.c:1026
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1017
+#: src/inc.c:1029
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
 
-#: src/inc.c:1021
+#: src/inc.c:1033
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
 
-#: src/inc.c:1049
+#: src/inc.c:1061
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà\n"
 
@@ -3386,7 +3388,7 @@ msgstr "/_
 
 #: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Help/_FAQ"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
+msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
 
 #: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
@@ -3601,7 +3603,7 @@ msgid "invalid file - %s.\n"
 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
 
 #: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1968
-#: src/utils.c:2045
+#: src/utils.c:2045 src/utils.c:2137
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
@@ -3782,15 +3784,15 @@ msgstr "
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3260
+#: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3261
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
-#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3265
+#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3266
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3266
+#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3267
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
 
@@ -4048,7 +4050,7 @@ msgstr ""
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1643 src/prefs_account.c:1867
+#: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1642 src/prefs_account.c:1866
 msgid "IMAP4"
 msgstr ""
 
@@ -4096,7 +4098,7 @@ msgstr "
 msgid "Password"
 msgstr "Ïàðîëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1626
+#: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1625
 msgid "POP3"
 msgstr ""
 
@@ -4190,176 +4192,176 @@ msgstr ""
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1400
+#: src/prefs_account.c:1399
 msgid "Signature file"
 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_account.c:1408
+#: src/prefs_account.c:1407
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
 
-#: src/prefs_account.c:1417 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_account.c:1416 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Cc"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1430
+#: src/prefs_account.c:1429
 msgid "Bcc"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1443
+#: src/prefs_account.c:1442
 msgid "Reply-To"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1493
+#: src/prefs_account.c:1492
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1495
+#: src/prefs_account.c:1494
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1497
+#: src/prefs_account.c:1496
 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1499
+#: src/prefs_account.c:1498
 msgid "Use clear text signature"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1503
+#: src/prefs_account.c:1502
 msgid "Sign key"
 msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1511
+#: src/prefs_account.c:1510
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1520
+#: src/prefs_account.c:1519
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:1529
+#: src/prefs_account.c:1528
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1545
+#: src/prefs_account.c:1544
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
 
-#: src/prefs_account.c:1634 src/prefs_account.c:1651 src/prefs_account.c:1667
-#: src/prefs_account.c:1685
+#: src/prefs_account.c:1633 src/prefs_account.c:1650 src/prefs_account.c:1666
+#: src/prefs_account.c:1684
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1637
+#: src/prefs_account.c:1636
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1640 src/prefs_account.c:1657 src/prefs_account.c:1691
+#: src/prefs_account.c:1639 src/prefs_account.c:1656 src/prefs_account.c:1690
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1654
+#: src/prefs_account.c:1653
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1660
+#: src/prefs_account.c:1659
 msgid "NNTP"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1675
+#: src/prefs_account.c:1674
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1677
+#: src/prefs_account.c:1676
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1687
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1813
+#: src/prefs_account.c:1812
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1819
+#: src/prefs_account.c:1818
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1825
+#: src/prefs_account.c:1824
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1831
+#: src/prefs_account.c:1830
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1836
+#: src/prefs_account.c:1835
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
 
-#: src/prefs_account.c:1846
+#: src/prefs_account.c:1845
 msgid "Tunnel command to open connection"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1854
+#: src/prefs_account.c:1853
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1878
+#: src/prefs_account.c:1877
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1932
+#: src/prefs_account.c:1931
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_account.c:1933
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1936
+#: src/prefs_account.c:1935
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:2000
+#: src/prefs_account.c:1999
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
 
-#: src/prefs_account.c:2004
+#: src/prefs_account.c:2003
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2009
+#: src/prefs_account.c:2008
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2014
+#: src/prefs_account.c:2013
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2019
+#: src/prefs_account.c:2018
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2024
+#: src/prefs_account.c:2023
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2029
+#: src/prefs_account.c:2028
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2035
+#: src/prefs_account.c:2034
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2041
+#: src/prefs_account.c:2040
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
 
-#: src/prefs_account.c:2122
+#: src/prefs_account.c:2121
 msgid ""
 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
@@ -4379,6 +4381,7 @@ msgid "Command line:"
 msgstr "Êîìàíäà:"
 
 #: src/prefs_actions.c:330
+#, c-format
 msgid ""
 "Menu name:\n"
 " Use / in menu name to make submenus.\n"
@@ -4642,7 +4645,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1323
 msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Êîäèðàíå íà çàìèíàâàùèòå"
+msgstr "charset â õåäúðà"
 
 #: src/prefs_common.c:1338
 msgid "Automatic (Recommended)"
@@ -5098,11 +5101,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2719
 msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr "Ðàçáèðàé 'Äà'"
+msgstr "Äà"
 
 #: src/prefs_common.c:2721
 msgid "Assume 'No'"
-msgstr "Ðàçáèðàé 'Íå'"
+msgstr "Íå"
 
 #: src/prefs_common.c:2752
 msgid " Set key bindings... "
@@ -5121,7 +5124,7 @@ msgstr "
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3290
+#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3291
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
@@ -5540,8 +5543,8 @@ msgid "Default account: "
 msgstr "Àêàóíò ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:444
-msgid "Folder color"
-msgstr "Öâÿò íà ïàïêàòà"
+msgid "Folder color"
+msgstr "Öâÿò íà ïàïêàòà:"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:617
 msgid "Pick color for folder"
@@ -5961,14 +5964,12 @@ msgid "Quoted message body without signature"
 msgstr "Öèòèðàé â òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî áåç ïîäïèñ"
 
 #: src/quote_fmt.c:59
-#, c-format
 msgid ""
 "Insert expr if x is set\n"
 "x is one of the characters above after %"
 msgstr ""
 
 #: src/quote_fmt.c:61
-#, c-format
 msgid "Literal %"
 msgstr ""
 
@@ -6197,41 +6198,49 @@ msgstr "SMTP AUTH 
 msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ QUIT\n"
 
-#: src/send.c:362
+#: src/send.c:364
+msgid "Doing POP before SMTP..."
+msgstr ""
+
+#: src/send.c:367
+msgid "POP before SMTP"
+msgstr ""
+
+#: src/send.c:372
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ SMTP ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/send.c:366
+#: src/send.c:376
 msgid "Connecting"
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå"
 
-#: src/send.c:381
+#: src/send.c:391
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Ïðàùàì ÏÎÙÀ ÎÒ..."
 
-#: src/send.c:382
+#: src/send.c:392
 msgid "Sending"
 msgstr "Èçïðàùàì"
 
-#: src/send.c:390
+#: src/send.c:400
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Èçïðàùàì RCPT ÄÎ..."
 
-#: src/send.c:397
+#: src/send.c:407
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Èçïðàùàì ÄÀÍÍÈ..."
 
-#: src/send.c:407
+#: src/send.c:417
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Ïðèêëþ÷âàì..."
 
-#: src/send.c:440 src/send.c:504
+#: src/send.c:450 src/send.c:514
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Èçïðàùàì ñúîáùåíèå (%d / %d áàéòà)"
 
-#: src/send.c:527
+#: src/send.c:537
 msgid "Sending message"
 msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå"
 
@@ -6638,52 +6647,52 @@ msgstr "%d 
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî"
 
-#: src/summaryview.c:2014
+#: src/summaryview.c:2015
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2084
+#: src/summaryview.c:2085
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2220
+#: src/summaryview.c:2221
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
 
-#: src/summaryview.c:2819
+#: src/summaryview.c:2820
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2917
+#: src/summaryview.c:2918
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
 
-#: src/summaryview.c:2918
+#: src/summaryview.c:2919
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/summaryview.c:2961
+#: src/summaryview.c:2962
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3089
+#: src/summaryview.c:3090
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3178
+#: src/summaryview.c:3179
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3228
+#: src/summaryview.c:3229
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3273
+#: src/summaryview.c:3274
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3291
+#: src/summaryview.c:3292
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6692,7 +6701,7 @@ msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/summaryview.c:3297
+#: src/summaryview.c:3298
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6701,23 +6710,23 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3544
+#: src/summaryview.c:3545
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3640
+#: src/summaryview.c:3641
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3769
+#: src/summaryview.c:3770
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:3776
+#: src/summaryview.c:3777
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
-#: src/summaryview.c:5251
+#: src/summaryview.c:5252
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -6906,7 +6915,7 @@ msgstr "
 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/utils.c:2555
+#: src/utils.c:2613
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr ""
index 4c891142439bb0fc0be52001fd23fcfdb8e8cb4e..9baf6457d1353e1467b112231ea54efce2923ccd 100644 (file)
 # "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 # "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_View/_Sort/by _colour label"
 
-#: src/imap.c:463
+#: src/imap.c:469
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "creating tunnelled IMAP4 connection\n"
 
-#: src/imap.c:1192
+#: src/imap.c:1222
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "error occurred while getting LIST.\n"
 
-#: src/inc.c:561
+#: src/inc.c:556
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Authorisation for %s on %s failed"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/_View/_Go to/Prev _labelled message"
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_View/_Go to/Next la_belled message"
 
-#: src/mainwindow.c:896
+#: src/mainwindow.c:897
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "MainWindow: colour allocation %d failed\n"
@@ -45,91 +45,87 @@ msgstr "MainWindow: colour allocation %d failed\n"
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisation"
 
-#: src/prefs_account.c:1851
+#: src/prefs_account.c:1853
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Mark cross-posted messages as read and colour:"
 
-#: src/prefs_common.c:1640
+#: src/prefs_common.c:1659
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Misspelled word colour:"
 
-#: src/prefs_common.c:2300
+#: src/prefs_common.c:2344
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Enable colouration of message"
 
-#: src/prefs_common.c:2614
-msgid "No popup error dialog on receive error"
-msgstr "No popup error dialogue on receive error"
+#: src/prefs_common.c:2685
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Don't popup error dialogue on receive error"
 
-#: src/prefs_common.c:2620
+#: src/prefs_common.c:2667
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Show receive dialogue"
 
-#: src/prefs_common.c:2653
+#: src/prefs_common.c:2706
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Show no-unread-message dialogue"
 
-#: src/prefs_common.c:3222
+#: src/prefs_common.c:3279
 msgid "Set message colors"
 msgstr "Set message colours"
 
-#: src/prefs_common.c:3230
+#: src/prefs_common.c:3287
 msgid "Colors"
 msgstr "Colours"
 
-#: src/prefs_common.c:3302
+#: src/prefs_common.c:3371
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Recycle quote colours"
 
-#: src/prefs_common.c:3365
+#: src/prefs_common.c:3438
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Pick colour for quotation level 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3368
+#: src/prefs_common.c:3441
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Pick colour for quotation level 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3371
+#: src/prefs_common.c:3444
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Pick colour for quotation level 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3374
+#: src/prefs_common.c:3447
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Pick colour for URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3377
+#: src/prefs_common.c:3450
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Pick colour for target folder"
 
-#: src/prefs_common.c:3381
+#: src/prefs_common.c:3457
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Pick colour for misspelled word"
 
-#: src/prefs_actions.c:1607
-msgid "Creating actions dialog\n"
-msgstr "Creating actions dialogue\n"
-
 #: src/selective_download.c:686
 msgid "Exit dialog"
 msgstr "Exit dialogue"
 
-#: src/summaryview.c:1405 src/summaryview.c:1430
+#: src/summaryview.c:1404 src/summaryview.c:1429
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "No more labelled messages"
 
-#: src/summaryview.c:1406
+#: src/summaryview.c:1405
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "No labelled message found. Search from the end?"
 
-#: src/summaryview.c:1415 src/summaryview.c:1440
+#: src/summaryview.c:1414 src/summaryview.c:1439
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "No labelled messages."
 
-#: src/summaryview.c:1431
+#: src/summaryview.c:1430
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "No labelled message found. Search from the beginning?"
 
-#: src/textview.c:566
+#: src/textview.c:575
 msgid "or double-click, or click the center button, "
 msgstr "or double-click, or click the centre button, "
 
@@ -137,7 +133,7 @@ msgstr "or double-click, or click the centre button, "
 msgid "Color Banding"
 msgstr "Colour Banding"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "Colour la_bel"
 
@@ -151,5 +147,5 @@ msgstr "Customise toolbar"
 
 #. Folder color
 #: src/prefs_folder_item.c:444
-msgid "Folder color"
-msgstr "Folder colour"
+msgid "Folder color"
+msgstr "Folder colour"
index 3191bca06deea7947a02bba9e4d744a960e621af..6d201c8f24bc16fcc970cfff8d509889fff6769d 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-08-27 12:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-08-27 13:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-09-22 00:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-09-22 00:26+0100\n"
 "Last-Translator: Ricardo Mones Lastra <mones@aic.uniovi.es>\n"
 "Language-Team: Ricardo Mones Lastra <mones@aic.uniovi.es>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -65,23 +65,23 @@ msgstr ""
 
 #. Button panel
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2831 src/compose.c:5484
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2960 src/compose.c:5615
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1393 src/gtkspell.c:2336
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:488 src/main.c:496 src/mainwindow.c:2049
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2051
 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841 src/mimeview.c:899
 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
-#: src/prefs_common.c:3148 src/prefs_common.c:3304 src/prefs_common.c:3624
+#: src/prefs_common.c:3204 src/prefs_common.c:3373 src/prefs_common.c:3703
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
 #: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
 #: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
-#: src/summaryview.c:3264
+#: src/summaryview.c:3289
 msgid "OK"
 msgstr "Aceptar"
 
@@ -106,7 +106,7 @@ msgstr ""
 "en la columna `G' para habilitar la descarga mediante `Traer todo'."
 
 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4248 src/compose.c:4420 src/editaddress.c:774
+#: src/compose.c:4462 src/compose.c:4633 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
@@ -156,8 +156,8 @@ msgstr " Cuenta por defecto "
 
 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:244
-#: src/exphtmldlg.c:169 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1656
-#: src/summary_search.c:201
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:666 src/message_search.c:135
+#: src/prefs_actions.c:1656 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Cerrar"
 
@@ -170,23 +170,23 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "¿Realmente quiere borrar esta cuenta?"
 
 #: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2710 src/compose.c:3178 src/compose.c:5662 src/compose.c:6112
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2112
-#: src/folderview.c:2175 src/folderview.c:2280 src/folderview.c:2414
-#: src/folderview.c:2450 src/inc.c:172 src/inc.c:277 src/mainwindow.c:1303
-#: src/mainwindow.c:2254 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
+#: src/compose.c:2836 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793 src/compose.c:6137
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
+#: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
+#: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304
+#: src/mainwindow.c:2256 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:311 src/summaryview.c:801 src/summaryview.c:1215
-#: src/summaryview.c:1259 src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1326
-#: src/summaryview.c:1358 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1408
-#: src/summaryview.c:1433 src/summaryview.c:2916
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
+#: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
+#: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
+#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
 msgid "Yes"
 msgstr "Si"
 
-#: src/account.c:686 src/compose.c:3178 src/compose.c:5662
-#: src/folderview.c:2112 src/folderview.c:2175 src/folderview.c:2280
-#: src/folderview.c:2414 src/folderview.c:2450
+#: src/account.c:686 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793
+#: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
+#: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
 msgid "+No"
 msgstr "+No"
 
@@ -194,7 +194,7 @@ msgstr "+No"
 msgid "Add Address to Book"
 msgstr "Añadir dirección a la agenda"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4970 src/select-keys.c:300
+#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5101 src/select-keys.c:300
 msgid "Address"
 msgstr "Dirección"
 
@@ -208,26 +208,26 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Seleccionar carpeta de la agenda"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2831 src/compose.c:5485 src/compose.c:6269 src/compose.c:6304
+#: src/compose.c:2960 src/compose.c:5616 src/compose.c:6295 src/compose.c:6333
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1402
+#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:488 src/main.c:496
-#: src/mainwindow.c:2049 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
+#: src/mainwindow.c:2051 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
 #: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3149 src/prefs_common.c:3625
+#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3205 src/prefs_common.c:3704
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
 #: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
 #: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:801 src/summaryview.c:3264
+#: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3289
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancelar"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:500 src/mainwindow.c:404
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:502 src/mainwindow.c:405
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Fichero"
 
@@ -247,8 +247,8 @@ msgstr "/_Fichero/Nuevo _JPilot"
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Fichero/Nuevo _servidor"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:504
-#: src/mainwindow.c:418 src/mainwindow.c:421
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:506
+#: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Fichero/---"
 
@@ -264,12 +264,12 @@ msgstr "/_Fichero/_Borrar"
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_Fichero/_Guardar"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:505
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:507
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Fichero/_Cerrar"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:425
+#: src/compose.c:509 src/mainwindow.c:426
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Editar"
 
@@ -277,16 +277,16 @@ msgstr "/_Editar"
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Editar/_Cortar"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:426
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:514 src/mainwindow.c:427
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Editar/C_opiar"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:513
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:515
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Editar/_Pegar"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:510 src/compose.c:593
-#: src/mainwindow.c:429
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:512 src/compose.c:595
+#: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Editar/---"
 
@@ -322,9 +322,9 @@ msgstr "/_Direcci
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Dirección/_Borrar"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:630
-#: src/mainwindow.c:639 src/mainwindow.c:650 src/mainwindow.c:652
-#: src/mainwindow.c:655 src/mainwindow.c:657
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:640 src/mainwindow.c:651 src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Herramientas/---"
 
@@ -344,11 +344,11 @@ msgstr "/_Herramientas/Importar fichero _Pine..."
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Herramientas/Exportar _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:667 src/mainwindow.c:685
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:686
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Ayuda"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:668 src/mainwindow.c:699
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Ayuda/_Acerca de"
 
@@ -365,18 +365,18 @@ msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nueva _carpeta"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:494
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:496
 #: src/folderview.c:262 src/folderview.c:264 src/folderview.c:273
 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:281 src/folderview.c:283
 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:297 src/folderview.c:301
 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:313 src/folderview.c:317
 #: src/folderview.c:319 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
-#: src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:406 src/summaryview.c:418
-#: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:436
+#: src/summaryview.c:403 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:433 src/summaryview.c:436
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:400
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Borrar"
 
@@ -400,7 +400,7 @@ msgstr "/Pegar _direcci
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "Dirección e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:4971 src/prefs_common.c:2637
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5102 src/prefs_common.c:2690
 msgid "Address book"
 msgstr "Agenda de direcciones"
 
@@ -422,17 +422,17 @@ msgstr "Borrar"
 msgid "Lookup"
 msgstr "Buscar"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1315 src/compose.c:2885
-#: src/compose.c:4066 src/compose.c:4813 src/headerview.c:55
-#: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:155
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1333 src/compose.c:3014
+#: src/compose.c:4280 src/compose.c:4981 src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Para:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1299 src/compose.c:2884
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1317 src/compose.c:3013
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1302
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1320
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
@@ -449,16 +449,16 @@ msgstr "Esta direcci
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "¿Borrar realmente la(s) dirección(es)?"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2710
-#: src/compose.c:6112 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:172
-#: src/inc.c:277 src/mainwindow.c:1303 src/mainwindow.c:2254
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2836
+#: src/compose.c:6137 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
+#: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304 src/mainwindow.c:2256
 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:311 src/summaryview.c:801 src/summaryview.c:1215
-#: src/summaryview.c:1259 src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1326
-#: src/summaryview.c:1358 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1408
-#: src/summaryview.c:1433 src/summaryview.c:2916
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
+#: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
+#: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
+#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
 msgid "No"
 msgstr "No"
 
@@ -552,7 +552,7 @@ msgstr "Error en la agenda"
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "No se pudo leer el índice de direcciones"
 
-#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:996
+#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1015
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfaz"
 
@@ -575,7 +575,7 @@ msgstr "Grupo"
 
 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
-#: src/prefs_account.c:1891
+#: src/prefs_account.c:1890
 msgid "Folder"
 msgstr "Carpeta"
 
@@ -651,7 +651,7 @@ msgid "Address Count"
 msgstr "Nº direcciones"
 
 #. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:266
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
 #: src/messageview.c:331
 msgid "Warning"
 msgstr "Aviso"
@@ -681,11 +681,11 @@ msgstr "Direcci
 msgid "Personal address"
 msgstr "Dirección personal"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5662 src/main.c:486
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5793 src/main.c:494
 msgid "Notice"
 msgstr "Notificación"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3176 src/inc.c:551
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3312 src/inc.c:539
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
@@ -725,379 +725,379 @@ msgstr "Marr
 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
 #. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkspell.c:1467
-#: src/gtkspell.c:2093 src/summaryview.c:4216
+#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
+#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4241
 msgid "None"
 msgstr "Ninguno"
 
-#: src/compose.c:492
+#: src/compose.c:494
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Añadir"
 
-#: src/compose.c:493
+#: src/compose.c:495
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Quitar"
 
-#: src/compose.c:495 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
+#: src/compose.c:497 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/_Propiedad..."
 
-#: src/compose.c:501
+#: src/compose.c:503
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Fichero/_Adjuntar fichero"
 
-#: src/compose.c:502
+#: src/compose.c:504
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Fichero/_Insertar fichero"
 
-#: src/compose.c:503
+#: src/compose.c:505
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Fichero/Insertar _firma"
 
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Editar/_Deshacer"
 
-#: src/compose.c:509
+#: src/compose.c:511
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Editar/_Rehacer"
 
-#: src/compose.c:511
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Editar/_Cortar"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:516
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_Editar/Pegar como _citación"
 
-#: src/compose.c:516 src/mainwindow.c:427
+#: src/compose.c:518 src/mainwindow.c:428
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Editar/_Seleccionar todo"
 
-#: src/compose.c:517
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das"
 
-#: src/compose.c:518
+#: src/compose.c:520
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Ir al caracter anterior"
 
-#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:525
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Ir al caracter siguiente"
 
-#: src/compose.c:528
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Ir a la palabra anterior"
 
-#: src/compose.c:533
+#: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Ir a la palabra siguiente"
 
-#: src/compose.c:538
+#: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Ir al principio de la línea"
 
-#: src/compose.c:543
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Ir al final de la línea"
 
-#: src/compose.c:548
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Ir a la línea anterior"
 
-#: src/compose.c:553
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Ir a la línea siguiente"
 
-#: src/compose.c:558
+#: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Borrar el caracter anterior"
 
-#: src/compose.c:563
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Borrar el caracter siguiente"
 
-#: src/compose.c:568
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Borrar la palabra anterior"
 
-#: src/compose.c:573
+#: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Borrar la palabra siguiente"
 
-#: src/compose.c:578
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Borrar línea"
 
-#: src/compose.c:583
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Borrar línea completa"
 
-#: src/compose.c:588
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Editar/Avanza_das/Borrar hasta el final de la línea"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Editar/_Recortar párrafo actual"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:598
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_Editar/_Cortar todas las líneas largas"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Editar/Editar con editor e_xterno"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:603
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/_Ortografía"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:604
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/_Ortografía/_Comprobar todo o la selección"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/_Ortografía/_Resaltar todas las faltas ortográficas"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:608
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/_Ortografía/Comprobar faltas hacia _atrás"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/_Ortografía/Avanzar hasta la siguiente _falta"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/_Ortografía/---"
 
-#: src/compose.c:611
+#: src/compose.c:613
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/_Ortografía/_Configuración del corrector"
 
-#: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:433 src/summaryview.c:431
+#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:428
 msgid "/_View"
 msgstr "/_Ver"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/_Ver/_Para"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/_Ver/_Copia"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/_Ver/_Copia oculta"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/_Ver/_Responder a"
 
-#: src/compose.c:620 src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/mainwindow.c:451
-#: src/mainwindow.c:454 src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:506
-#: src/mainwindow.c:588 src/mainwindow.c:592
+#: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/mainwindow.c:452
+#: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:483 src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:593
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Ver/---"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/_Ver/_Añadir a"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/_Ver/_Regleta"
 
-#: src/compose.c:625
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/_Ver/_Adjuntos"
 
-#: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:595
+#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:596
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Mensaje"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Mensaje/_Enviar"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Mensaje/Enviar _después"
 
-#: src/compose.c:632 src/compose.c:638 src/compose.c:643 src/compose.c:645
-#: src/compose.c:649 src/compose.c:653 src/compose.c:660 src/mainwindow.c:600
-#: src/mainwindow.c:602 src/mainwindow.c:611 src/mainwindow.c:613
-#: src/mainwindow.c:618
+#: src/compose.c:634 src/compose.c:640 src/compose.c:645 src/compose.c:647
+#: src/compose.c:651 src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:603 src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:614
+#: src/mainwindow.c:619
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Mensaje/---"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/_Mensaje/_Guardar como borrador"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/_Mensaje/Guardar y _seguir editando"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/_Mensaje/_Para"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/_Mensaje/_Cc"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Mensaje/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/_Mensaje/_Responder"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/_Mensaje/_Reenviar a"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/_Mensaje/_Adjuntar"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/_Mensaje/_Firmar"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/_Mensaje/_Encriptar"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/_Mensaje/_Prioridad"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "_Mensaje/Prioridad/Má_xima"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Mensaje/Prioridad/_Alta"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Mensaje/Prioridad/_Normal"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Mensaje/Prioridad/_Baja"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Mensaje/Prioridad/_Mínima"
 
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Mensaje/Solicitar acuse de _recibo"
 
-#: src/compose.c:662 src/mainwindow.c:628
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:629
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Herramientas"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_Herramientas/Mostrar _regleta"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:666
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_Herramientas/_Agenda de direcciones"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Herramientas/_Plantillas"
 
-#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:651
+#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:652
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Herramientas/Accio_nes"
 
-#: src/compose.c:1067 src/compose.c:1152
+#: src/compose.c:1017 src/compose.c:1102
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: el fichero no existe\n"
 
-#: src/compose.c:1247 src/procmsg.c:983
+#: src/compose.c:1198 src/procmsg.c:983
 msgid "Can't get text part\n"
 msgstr "No se puede obtener el texto\n"
 
-#: src/compose.c:1305
+#: src/compose.c:1323
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Responder a:"
 
-#: src/compose.c:1308 src/compose.c:4063 src/compose.c:4815
+#: src/compose.c:1326 src/compose.c:4277 src/compose.c:4983
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grupos de noticias:"
 
-#: src/compose.c:1311
+#: src/compose.c:1329
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Enviar a:"
 
-#: src/compose.c:1607
+#: src/compose.c:1625
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Marca de cita para error."
 
-#: src/compose.c:1619
+#: src/compose.c:1637
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Responder/reenviar para error."
 
-#: src/compose.c:1913
+#: src/compose.c:1943
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "El fichero %s no existe\n"
 
-#: src/compose.c:1917
+#: src/compose.c:1947
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "No se puede obtener el tamaño de %s\n"
 
-#: src/compose.c:1921
+#: src/compose.c:1951
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "El fichero %s esta vacío."
 
-#: src/compose.c:1925
+#: src/compose.c:1955
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "No puedo leer %s."
 
-#: src/compose.c:1950
+#: src/compose.c:1980
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Mensaje: %s"
 
-#: src/compose.c:2022 src/mimeview.c:465
+#: src/compose.c:2052 src/mimeview.c:465
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "No se puede obtener la parte del mensaje multipartes."
 
-#: src/compose.c:2615
+#: src/compose.c:2651
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Editado]"
 
-#: src/compose.c:2617
+#: src/compose.c:2653
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Componer mensaje%s"
 
-#: src/compose.c:2620
+#: src/compose.c:2656
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Componer mensaje%s"
 
-#: src/compose.c:2644
+#: src/compose.c:2680
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1105,37 +1105,37 @@ msgstr ""
 "No especificó ninguna cuenta para enviar.\n"
 "Seleccione alguna cuenta antes de enviar."
 
-#: src/compose.c:2700
+#: src/compose.c:2826
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "No se especificó el destinatario."
 
-#: src/compose.c:2708 src/compose.c:4898 src/messageview.c:331
-#: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:978 src/toolbar.c:297
+#: src/compose.c:2834 src/compose.c:5029 src/messageview.c:331
+#: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:997 src/toolbar.c:297
 msgid "Send"
 msgstr "Enviar"
 
-#: src/compose.c:2709
+#: src/compose.c:2835
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "El asunto esta vacío. ¿Enviar de todas formas?"
 
-#: src/compose.c:2729
+#: src/compose.c:2856
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "No se pudo encolar el mensaje para enviar"
 
-#: src/compose.c:2773 src/compose.c:3382
+#: src/compose.c:2902 src/compose.c:3531
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "no se puede obtener la lista de destinatarios."
 
-#: src/compose.c:2814 src/procmsg.c:1333
+#: src/compose.c:2943 src/procmsg.c:1333
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ocurrió un error enviando el mensaje a %s ."
 
-#: src/compose.c:2828 src/messageview.c:408
+#: src/compose.c:2957 src/messageview.c:408
 msgid "Queueing"
 msgstr "Poniendo en la cola"
 
-#: src/compose.c:2829
+#: src/compose.c:2958
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1143,34 +1143,34 @@ msgstr ""
 "Ocurrió un error enviando los mensajes.\n"
 "¿Desea poner este mensaje en la cola?"
 
-#: src/compose.c:2835
+#: src/compose.c:2964
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "El mensaje no se puede poner en la cola."
 
-#: src/compose.c:2838
+#: src/compose.c:2967
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ocurrió un error enviando los mensajes."
 
-#: src/compose.c:2854
+#: src/compose.c:2983
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "No puedo guardar el mensaje en Enviado."
 
-#: src/compose.c:2990 src/compose.c:3143 src/compose.c:3308 src/compose.c:3452
+#: src/compose.c:3119 src/compose.c:3272 src/compose.c:3444 src/compose.c:3601
 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
-#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1003
-#: src/procmsg.c:1314 src/utils.c:2023
+#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
+#: src/procmsg.c:1314 src/utils.c:2038
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "no se puede cambiar los permisos de archivo\n"
 
-#: src/compose.c:3085
+#: src/compose.c:3214
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 "No se encontró ninguna clave asociada con la identidad de clave seleccionada "
 "actualmente `%s'."
 
-#: src/compose.c:3177
+#: src/compose.c:3313
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
@@ -1178,81 +1178,81 @@ msgstr ""
 "No puedo convertir la codificación de caracteres del mensaje.\n"
 "¿Enviarlo de todas formas?"
 
-#: src/compose.c:3207
+#: src/compose.c:3343
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "no se pueden escribir las cabeceras\n"
 
-#: src/compose.c:3347
+#: src/compose.c:3483
 msgid "can't remove the old message\n"
 msgstr "no se puede eliminar el mensaje antiguo\n"
 
-#: src/compose.c:3396
+#: src/compose.c:3545
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "No hay ninguna cuenta disponible para enviar correo!"
 
-#: src/compose.c:3406
+#: src/compose.c:3555
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "No hay ninguna cuenta disponible para enviar noticias!"
 
-#: src/compose.c:3544
+#: src/compose.c:3693
 msgid "can't find queue folder\n"
 msgstr "no puedo encontrar la carpeta cola\n"
 
-#: src/compose.c:3551 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:3700 src/messageview.c:274
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "El mensaje no se puede poner en la cola\n"
 
-#: src/compose.c:3594
+#: src/compose.c:3743
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "No puedo abrir %s\n"
 
-#: src/compose.c:4142 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:148
+#: src/compose.c:4356 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Desde:"
 
-#: src/compose.c:4246 src/compose.c:4418 src/compose.c:5425
+#: src/compose.c:4460 src/compose.c:4631 src/compose.c:5556
 msgid "MIME type"
 msgstr "Tipo MIME"
 
 #. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4247 src/compose.c:4419 src/mimeview.c:154
+#: src/compose.c:4461 src/compose.c:4632 src/mimeview.c:154
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:448
 msgid "Size"
 msgstr "Tamaño"
 
 #. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4311
+#: src/compose.c:4525
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Salvar mensaje en "
 
-#: src/compose.c:4331 src/prefs_filtering.c:492
+#: src/compose.c:4545 src/prefs_filtering.c:492
 msgid "Select ..."
 msgstr "Seleccionar ..."
 
 #. header labels and entries
-#: src/compose.c:4469 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4682 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "Cabecera"
 
 #. attachment list
-#: src/compose.c:4471 src/mimeview.c:201
+#: src/compose.c:4684 src/mimeview.c:201
 msgid "Attachments"
 msgstr "Adjuntos"
 
 #. Others Tab
-#: src/compose.c:4473
+#: src/compose.c:4686
 msgid "Others"
 msgstr "Otros"
 
-#: src/compose.c:4488 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
-#: src/summary_search.c:162
+#: src/compose.c:4701 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
+#: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Asunto:"
 
-#: src/compose.c:4735
+#: src/compose.c:4945
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1261,96 +1261,96 @@ msgstr ""
 "No se pudo iniciar el corrector ortográfico.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:4899
+#: src/compose.c:5030
 msgid "Send message"
 msgstr "Enviar mensaje"
 
-#: src/compose.c:4905
+#: src/compose.c:5036
 msgid "Send later"
 msgstr "Enviar después"
 
-#: src/compose.c:4906
+#: src/compose.c:5037
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Poner en la cola y enviar después"
 
-#: src/compose.c:4913
+#: src/compose.c:5044
 msgid "Draft"
 msgstr "Borrador"
 
-#: src/compose.c:4914
+#: src/compose.c:5045
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Guardar como borrador"
 
-#: src/compose.c:4923 src/compose.c:6304
+#: src/compose.c:5054 src/compose.c:6333
 msgid "Insert"
 msgstr "Insertar"
 
-#: src/compose.c:4924
+#: src/compose.c:5055
 msgid "Insert file"
 msgstr "Insertar fichero"
 
-#: src/compose.c:4931
+#: src/compose.c:5062
 msgid "Attach"
 msgstr "Adjuntar"
 
-#: src/compose.c:4932
+#: src/compose.c:5063
 msgid "Attach file"
 msgstr "Adjuntar fichero"
 
-#: src/compose.c:4941 src/prefs_common.c:1721
+#: src/compose.c:5072 src/prefs_common.c:1745
 msgid "Signature"
 msgstr "Firma"
 
-#: src/compose.c:4942
+#: src/compose.c:5073
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Insertar firma"
 
-#: src/compose.c:4950 src/prefs_common.c:2817
+#: src/compose.c:5081 src/prefs_common.c:2873
 msgid "Editor"
 msgstr "Editor"
 
-#: src/compose.c:4951
+#: src/compose.c:5082
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Editar con un editor externo"
 
-#: src/compose.c:4959
+#: src/compose.c:5090
 msgid "Linewrap"
 msgstr "Recortar"
 
-#: src/compose.c:4960
+#: src/compose.c:5091
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Cortar todas las líneas largas"
 
-#: src/compose.c:5320
+#: src/compose.c:5451
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Tipo MIME inválido."
 
-#: src/compose.c:5338
+#: src/compose.c:5469
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "El fichero no existe o está vacío."
 
-#: src/compose.c:5407
+#: src/compose.c:5538
 msgid "Property"
 msgstr "Propiedad"
 
-#: src/compose.c:5452
+#: src/compose.c:5583
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificación"
 
-#: src/compose.c:5481
+#: src/compose.c:5612
 msgid "Path"
 msgstr "Ruta"
 
-#: src/compose.c:5482 src/prefs_toolbar.c:826
+#: src/compose.c:5613 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "File name"
 msgstr "Nombre de fichero"
 
-#: src/compose.c:5633
+#: src/compose.c:5764
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "El comando del editor externo no es válido: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:5659
+#: src/compose.c:5790
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1361,67 +1361,67 @@ msgstr ""
 "¿Desea terminar el proceso?\n"
 "Id. de proceso: %d"
 
-#: src/compose.c:5672
+#: src/compose.c:5803
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "Terminado proceso id.: %d"
 
-#: src/compose.c:5673
+#: src/compose.c:5804
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Fichero temporal: %s"
 
 #. failed
-#: src/compose.c:5730
+#: src/compose.c:5861
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "No se pudo ejecutar el editor externo\n"
 
-#: src/compose.c:5734
+#: src/compose.c:5865
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "No se pudo escribir en el fichero\n"
 
-#: src/compose.c:5736
+#: src/compose.c:5867
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Fallo leyendo tubería\n"
 
-#: src/compose.c:6110 src/inc.c:170 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:2252
+#: src/compose.c:6135 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:2254
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Notificación conexión"
 
-#: src/compose.c:6111 src/inc.c:171 src/inc.c:276 src/mainwindow.c:2253
+#: src/compose.c:6136 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:2255
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Está trabajando sin conexión ¿Ignorar?"
 
-#: src/compose.c:6214 src/compose.c:6235
+#: src/compose.c:6240 src/compose.c:6261
 msgid "Select file"
 msgstr "Seleccionar fichero"
 
-#: src/compose.c:6267
+#: src/compose.c:6293
 msgid "Discard message"
 msgstr "Descartar mensaje"
 
-#: src/compose.c:6268
+#: src/compose.c:6294
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Este mensaje se ha modificado. ¿Desea descartarlo?"
 
-#: src/compose.c:6269
+#: src/compose.c:6295
 msgid "Discard"
 msgstr "Descartar"
 
-#: src/compose.c:6269
+#: src/compose.c:6295
 msgid "to Draft"
 msgstr "a Borrador"
 
-#: src/compose.c:6301
+#: src/compose.c:6330
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "¿Quiere aplicar la plantilla `%s'?"
 
-#: src/compose.c:6303
+#: src/compose.c:6332
 msgid "Apply template"
 msgstr "Aplicar plantilla"
 
-#: src/compose.c:6304
+#: src/compose.c:6333
 msgid "Replace"
 msgstr "Reemplazar"
 
@@ -1485,7 +1485,7 @@ msgid "Modify"
 msgstr "Modificar"
 
 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:200
+#: src/summary_search.c:207
 msgid "Clear"
 msgstr "Limpiar"
 
@@ -1580,12 +1580,12 @@ msgstr "Editar carpeta"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Nombre de la nueva carpeta:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1910
-#: src/folderview.c:2207
+#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
+#: src/folderview.c:2211
 msgid "New folder"
 msgstr "Nueva carpeta"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1911
+#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Nombre de la nueva carpeta:"
 
@@ -1603,7 +1603,7 @@ msgstr "Editar entrada JPilot"
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1919
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1918
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1758,7 +1758,7 @@ msgstr "Fichero HTML de salida"
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Hoja de estilos"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3614 src/prefs_common.c:3935
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3693 src/prefs_common.c:4014
 msgid "Default"
 msgstr "Por defecto"
 
@@ -1990,12 +1990,12 @@ msgstr "N
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Estableciendo información de carpeta..."
 
-#: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:2714 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:2716 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Revisando carpeta %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:2719 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:2721 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Revisando carpeta %s ..."
@@ -2024,41 +2024,41 @@ msgstr "Revisando todos los 
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Comprobar mensajes nuevos en todas las carpetas..."
 
-#: src/folderview.c:1697 src/main.c:464 src/summaryview.c:5113
+#: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5118
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Procesando (%s)..."
 
-#: src/folderview.c:1846 src/folderview.c:1912 src/folderview.c:2211
+#: src/folderview.c:1846 src/folderview.c:1914 src/folderview.c:2215
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NuevaCarpeta"
 
-#: src/folderview.c:1851 src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2216
+#: src/folderview.c:1851 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2220
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' no puede estar en el nombre de la carpeta."
 
-#: src/folderview.c:1864 src/folderview.c:1917 src/folderview.c:1983
-#: src/folderview.c:2059 src/folderview.c:2228
+#: src/folderview.c:1864 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1987
+#: src/folderview.c:2063 src/folderview.c:2232
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "La carpeta `%s' ya existe."
 
-#: src/folderview.c:1871 src/folderview.c:2235
+#: src/folderview.c:1871 src/folderview.c:2239
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "No se puede crear la carpeta `%s'."
 
-#: src/folderview.c:1966 src/folderview.c:2049
+#: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2053
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Nuevo nombre para `%s':"
 
-#: src/folderview.c:1967 src/folderview.c:2051
+#: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2055
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Renombrar carpeta"
 
-#: src/folderview.c:2109
+#: src/folderview.c:2113
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2067,16 +2067,16 @@ msgstr ""
 "Todas las carpetas y mensajes bajo `%s' serán borrados.\n"
 "¿Confirma el borrado?"
 
-#: src/folderview.c:2111
+#: src/folderview.c:2115
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Borrar carpeta"
 
-#: src/folderview.c:2120
+#: src/folderview.c:2124
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "No se puede eliminar la carpeta `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2172
+#: src/folderview.c:2176
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2085,11 +2085,11 @@ msgstr ""
 "¿Realmente desea eliminar el buzón `%s' ?\n"
 "(Los mensajes NO se borrarán del disco)"
 
-#: src/folderview.c:2174
+#: src/folderview.c:2178
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Eliminar mailbox"
 
-#: src/folderview.c:2208
+#: src/folderview.c:2212
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2099,30 +2099,30 @@ msgstr ""
 "(si quiere crear una carpeta para almacenar subcarpetas,\n"
 " añada `/' al final del nombre)"
 
-#: src/folderview.c:2278
+#: src/folderview.c:2284
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "¿Eliminar realmente la cuenta IMAP4 `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2279
+#: src/folderview.c:2285
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Borrar cuenta IMAP4"
 
-#: src/folderview.c:2412
+#: src/folderview.c:2418
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "¿Borrar el grupo de noticias `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2413
+#: src/folderview.c:2419
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Borrar grupo de noticias"
 
-#: src/folderview.c:2448
+#: src/folderview.c:2454
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "¿Borrar la cuenta de noticias `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2449
+#: src/folderview.c:2455
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Borrar cuenta de noticias"
 
@@ -2174,7 +2174,7 @@ msgstr "desconocido"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "No se puede obtener la lista de grupos."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1014
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1013
 msgid "Done."
 msgstr "Hecho."
 
@@ -2183,36 +2183,36 @@ msgstr "Hecho."
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d grupos de noticias recibidos (%s leídos)"
 
-#: src/gtkspell.c:477
+#: src/gtkaspell.c:479
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "No seleccionó ningún diccionario"
 
-#: src/gtkspell.c:738 src/gtkspell.c:1627 src/gtkspell.c:1914
+#: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
 msgid "Normal Mode"
 msgstr "Modo normal"
 
-#: src/gtkspell.c:740 src/gtkspell.c:1633 src/gtkspell.c:1926
+#: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr "Modo malos escritores"
 
-#: src/gtkspell.c:779
+#: src/gtkaspell.c:740
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgstr "Modo de sugerencia desconocido."
 
-#: src/gtkspell.c:1014
+#: src/gtkaspell.c:973
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "No se encontraron faltas ortográficas."
 
-#: src/gtkspell.c:1351
+#: src/gtkaspell.c:1307
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Sustituir palabra desconocida"
 
-#: src/gtkspell.c:1361
+#: src/gtkaspell.c:1317
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
 msgstr "Sustituir \"%s\" con: "
 
-#: src/gtkspell.c:1382
+#: src/gtkaspell.c:1337
 msgid ""
 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
@@ -2220,63 +2220,63 @@ msgstr ""
 "Si pulsa la tecla MOD1 junto con el Retorno\n"
 "de carro se aprenderá del error.\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1621 src/gtkspell.c:1902
+#: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
 msgid "Fast Mode"
 msgstr "Modo rápido"
 
-#: src/gtkspell.c:1736
+#: src/gtkaspell.c:1682
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr "\"%s\" desconocida en %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1749
+#: src/gtkaspell.c:1695
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Aceptar para esta sesión"
 
-#: src/gtkspell.c:1759
+#: src/gtkaspell.c:1705
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Añadir al diccionario personal"
 
-#: src/gtkspell.c:1769
+#: src/gtkaspell.c:1715
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Sustituir por..."
 
-#: src/gtkspell.c:1779
+#: src/gtkaspell.c:1725
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr " Comprobar con %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1798
+#: src/gtkaspell.c:1744
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(no hay sugerencias)"
 
-#: src/gtkspell.c:1809
+#: src/gtkaspell.c:1755
 msgid "Others..."
 msgstr "Otras..."
 
-#: src/gtkspell.c:1819 src/gtkspell.c:1999
+#: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
 msgid "More..."
 msgstr "Más..."
 
-#: src/gtkspell.c:1875
+#: src/gtkaspell.c:1820
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Diccionario: %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1888
+#: src/gtkaspell.c:1833
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Usar alternativo (%s)"
 
-#: src/gtkspell.c:1942 src/prefs_common.c:1566
+#: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1585
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Comprobar mientras se escribe"
 
-#: src/gtkspell.c:1958
+#: src/gtkaspell.c:1897
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "Cambiar diccionario"
 
-#: src/gtkspell.c:2113
+#: src/gtkaspell.c:2052
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -2301,167 +2301,167 @@ msgstr "(Sin asunto)"
 msgid "Can't load the image."
 msgstr "No se puede cargar la imagen."
 
-#: src/imap.c:421
+#: src/imap.c:427
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "La conexión IMAP4 con %s:%d ha sido rota. Reconectando...\n"
 
-#: src/imap.c:463
+#: src/imap.c:469
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "creando conexión túnel IMAP4\n"
 
-#: src/imap.c:476
+#: src/imap.c:482
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "creando conexión IMAP4 con %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:673
+#: src/imap.c:683
 #, c-format
 msgid "can't select mailbox %s\n"
 msgstr "no puedo seleccionar el buzón %s\n"
 
-#: src/imap.c:684 src/procmsg.c:748
+#: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
 #, c-format
 msgid "can't fetch message %d\n"
 msgstr "no se puede obtener el mensaje %d\n"
 
-#: src/imap.c:712 src/imap.c:721
+#: src/imap.c:722 src/imap.c:731
 #, c-format
 msgid "can't append message %s\n"
 msgstr "no se puede añadir el mensaje %s\n"
 
-#: src/imap.c:751 src/imap.c:814 src/mh.c:447 src/mh.c:555 src/mh.c:612
-#: src/mh.c:723
+#: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
+#: src/mh.c:712
 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
 msgstr "carpetas de origen y destino idénticas.\n"
 
-#: src/imap.c:759
+#: src/imap.c:769
 msgid "can't copy message\n"
 msgstr "no se puede copiar el mensaje\n"
 
-#: src/imap.c:974
+#: src/imap.c:985
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "no puedo establecer los flags borrados: %d\n"
 
-#: src/imap.c:981 src/imap.c:1021
+#: src/imap.c:992 src/imap.c:1038
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "no puedo vaciar\n"
 
-#: src/imap.c:1014
+#: src/imap.c:1031
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr "o puedo establecer los flags borrados: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1192
+#: src/imap.c:1222
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "ocurrió un error obteniendo LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1310
+#: src/imap.c:1340
 #, c-format
 msgid "Can't create '%s'\n"
 msgstr "No puedo crear '%s'\n"
 
-#: src/imap.c:1315
+#: src/imap.c:1345
 #, c-format
 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
 msgstr "No puedo crear '%s' bajo Entrada\n"
 
-#: src/imap.c:1378
+#: src/imap.c:1408
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "no puedo crear el buzón: LIST falló\n"
 
-#: src/imap.c:1399
+#: src/imap.c:1429
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "no puedo crear el buzón\n"
 
-#: src/imap.c:1470
+#: src/imap.c:1500
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "no puedo renombrar buzón: %s a %s\n"
 
-#: src/imap.c:1536
+#: src/imap.c:1566
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "no puedo borrar el buzón\n"
 
-#: src/imap.c:1569 src/imap.c:3191
+#: src/imap.c:1599 src/imap.c:3223
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "no se puede obtener la estructura del mensaje\n"
 
-#: src/imap.c:1577 src/imap.c:3198
+#: src/imap.c:1607 src/imap.c:3230
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "Error obteniendo la estructura del mensaje.\n"
 
-#: src/imap.c:1599 src/imap.c:3226
+#: src/imap.c:1629 src/imap.c:3258
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "No se puede interpretar la estructura del mensaje: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1688
+#: src/imap.c:1720
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "No puedo establecer la sesión IMAP4 con: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1709
+#: src/imap.c:1741
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "No se puede conectar con el servidor IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1716
+#: src/imap.c:1748
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "No puedo establecer la sesión IMAP4 con: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1740
+#: src/imap.c:1772
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "No puedo establecer la sesión TLS.\n"
 
-#: src/imap.c:1752
+#: src/imap.c:1784
 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
 msgstr "No puedo establecer la sesión IMAP4.\n"
 
-#: src/imap.c:1826
+#: src/imap.c:1858
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "no se puede obtener el espacio de nombres\n"
 
-#: src/imap.c:2256
+#: src/imap.c:2288
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "no se puede seleccionar la carpeta: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2379
+#: src/imap.c:2411
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "Autentificación IMAP4 fallida.\n"
 
-#: src/imap.c:2640
+#: src/imap.c:2672
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "no puedo añadir %s a %s\n"
 
-#: src/imap.c:2645
+#: src/imap.c:2677
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(enviando fichero...)"
 
-#: src/imap.c:2681
+#: src/imap.c:2713
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "no puedo copiar %d a %s\n"
 
-#: src/imap.c:2706
+#: src/imap.c:2738
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr "error en el comando imap: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2720
+#: src/imap.c:2752
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "error en el comando imap: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:2919 src/imap.c:2956
+#: src/imap.c:2951 src/imap.c:2988
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv no puede convertir UTF-7 a %s\n"
 
-#: src/imap.c:2990 src/imap.c:3023
+#: src/imap.c:3022 src/imap.c:3055
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr "iconv no puede convertir %s a UTF-7\n"
@@ -2579,114 +2579,141 @@ msgstr "Seleccionar fichero Pine"
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importar fichero Pine a la agenda"
 
-#: src/inc.c:253 src/inc.c:342 src/send.c:358
+#: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:358
 msgid "Standby"
 msgstr "En espera"
 
-#: src/inc.c:366
+#: src/inc.c:375
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Obteniendo nuevos mensajes"
 
-#: src/inc.c:531
+#: src/inc.c:506
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Recuperando"
 
-#: src/inc.c:538 src/selective_download.c:685
-msgid "Done"
-msgstr "Hecho"
+#: src/inc.c:515
+#, c-format
+msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "Hecho (%d mensaje(s) (%s) recibido(s))"
 
-#: src/inc.c:541
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Cancelado"
+#: src/inc.c:519
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Hecho (no hay mensajes nuevos)"
 
-#: src/inc.c:546
+#: src/inc.c:526
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Conexión fallida"
 
-#: src/inc.c:549
+#: src/inc.c:530
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Authorización fallida"
 
-#: src/inc.c:561
+#. S_COL_SCORE
+#: src/inc.c:534 src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr "Bloqueado"
+
+#: src/inc.c:543
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Cancelado"
+
+#: src/inc.c:556
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "La autorización para %s en %s falló"
 
-#: src/inc.c:640
-msgid "Some errors occured while getting mail."
-msgstr "Ocurrió algún error obteniendo el correo."
+#: src/inc.c:636
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message(s))"
+msgstr "Finalizado (%d mensaje(s) nuevo(s))"
 
-#: src/inc.c:694
+#: src/inc.c:639
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Finalizado (no hay mensajes nuevos)"
+
+#: src/inc.c:647
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Hubo algunos errores obteniendo el correo."
+
+#: src/inc.c:710
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Recuperando nuevos mensajes"
 
-#: src/inc.c:722
+#: src/inc.c:738
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Conectando al servidor POP3: %s ..."
 
-#: src/inc.c:730
+#: src/inc.c:746
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "No se puede conectar al servirdor POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:737
+#: src/inc.c:753
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "No se puede conectar al servirdor POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:903 src/inc.c:969
+#: src/inc.c:863 src/inc.c:932
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Recuperando mensaje (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:934
+#: src/inc.c:896
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentificando..."
 
-#: src/inc.c:938
+#: src/inc.c:900
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Obteniendo el número de nuevos mensajes (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:942
+#: src/inc.c:904
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Obteniendo el número de nuevos mensajes (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:946
+#: src/inc.c:908
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Obteniendo el número de nuevos mensajes (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:950
+#: src/inc.c:912
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Obteniendo el tamaño de nuevos mensajes (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:954
+#: src/inc.c:916
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Recuperando cabecera (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:985
+#: src/inc.c:949
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Borrando mensaje %d"
 
-#: src/inc.c:991
+#: src/inc.c:955
 msgid "Quitting"
 msgstr "Saliendo"
 
-#: src/inc.c:1026
+#: src/inc.c:991
 msgid "a message won't be received\n"
 msgstr "un mensaje no será recibido\n"
 
-#: src/inc.c:1061
+#: src/inc.c:1026
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Ocurrió un error mientras se procesaba el correo."
 
-#: src/inc.c:1064
+#: src/inc.c:1029
 msgid "No disk space left."
 msgstr "No hay espacio libre en disco."
 
+#: src/inc.c:1033
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "El buzón está bloqueado."
+
+#: src/inc.c:1061
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr "Incorporación cancelada\n"
+
 #: src/inputdialog.c:151
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
@@ -2705,7 +2732,7 @@ msgid "Error clearing log\n"
 msgstr "Error limpiando traza\n"
 
 #. for gettext
-#: src/main.c:133 src/main.c:142 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:885
+#: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -2714,28 +2741,28 @@ msgstr ""
 "El fichero `%s' ya existe.\n"
 "No puedo crear la carpeta."
 
-#: src/main.c:181
+#: src/main.c:182
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread no está soportado por glib.\n"
 
-#: src/main.c:267
+#: src/main.c:268
 msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
-"GnuPG no esta convenientemente instalado.\n"
+"GnuPG no esta instalado adecuadamente o necesita actualizarse.\n"
 "Soporte para OpenPGP deshabilitado."
 
-#: src/main.c:409
+#: src/main.c:418
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Uso: %s [OPCIÓN]...\n"
 
-#: src/main.c:412
+#: src/main.c:421
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [dirección]  abre la ventana de edición"
 
-#: src/main.c:413
+#: src/main.c:422
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -2745,719 +2772,719 @@ msgstr ""
 "                         abre la ventana de composición con los ficheros\n"
 "                         especificados como adjuntos"
 
-#: src/main.c:416
+#: src/main.c:425
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              recive los mensajes nuevos"
 
-#: src/main.c:417
+#: src/main.c:426
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          recibe nuevos para todas las cuentas"
 
-#: src/main.c:418
+#: src/main.c:427
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 enviar todos los mensajes en la cola"
 
-#: src/main.c:419
+#: src/main.c:428
 msgid "  --status               show the total number of messages"
 msgstr "  --status               muestra el número total de mensajes"
 
-#: src/main.c:420
+#: src/main.c:429
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                modo de depuración"
 
-#: src/main.c:421
+#: src/main.c:430
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 presenta esta ayuda y finaliza"
 
-#: src/main.c:422
+#: src/main.c:431
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              da la información de la versión y finaliza"
 
-#: src/main.c:467
+#: src/main.c:475
 msgid "top level folder"
 msgstr "carpeta superior"
 
-#: src/main.c:487
+#: src/main.c:495
 msgid "Composing message exists. Really quit?"
 msgstr "Está componiendo un mensaje. ¿Quiere salir?"
 
-#: src/main.c:494
+#: src/main.c:502
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Mensajes en cola"
 
-#: src/main.c:495
+#: src/main.c:503
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Hay mensajes sin enviar en la cola. ¿Salir ahora?"
 
-#: src/main.c:719 src/mainwindow.c:2263
+#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:2265
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ocurrieron algunos errores enviando los mensajes en la cola."
 
-#: src/mainwindow.c:405
+#: src/mainwindow.c:406
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
 msgstr "/_Fichero/_Añadir buzón"
 
-#: src/mainwindow.c:406
+#: src/mainwindow.c:407
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 msgstr "/_Fichero/_Añadir buzón mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:407
+#: src/mainwindow.c:408
 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/_Fichero/_Comprobar mensajes nuevos en todas las carpetas"
 
-#: src/mainwindow.c:409
+#: src/mainwindow.c:410
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_Fichero/_Carpeta"
 
-#: src/mainwindow.c:410
+#: src/mainwindow.c:411
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_Fichero/_Carpeta_/Crear _nueva carpeta..."
 
-#: src/mainwindow.c:412
+#: src/mainwindow.c:413
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_Fichero/_Carpeta_/_Renombrar carpeta..."
 
-#: src/mainwindow.c:413
+#: src/mainwindow.c:414
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_Fichero/_Carpeta_/_Borrar carpeta"
 
-#: src/mainwindow.c:414
+#: src/mainwindow.c:415
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Fichero/I_mportar fichero mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:415
+#: src/mainwindow.c:416
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Fichero/_Exportar a fichero mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:416
+#: src/mainwindow.c:417
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_Fichero/_Vaciar papelera"
 
-#: src/mainwindow.c:417
+#: src/mainwindow.c:418
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Fichero/_Trabajar sin conexión"
 
-#: src/mainwindow.c:419
+#: src/mainwindow.c:420
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Fichero/_Salvar como..."
 
-#: src/mainwindow.c:420
+#: src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Fichero/_Imprimir"
 
 #. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
-#: src/mainwindow.c:423
+#: src/mainwindow.c:424
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Fichero/Sali_r"
 
-#: src/mainwindow.c:428
-msgid "/_Edit/Select thread"
-msgstr "/_Editar/_Seleccionar hilo"
+#: src/mainwindow.c:429
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/_Editar/Seleccionar _hilo"
 
-#: src/mainwindow.c:430
+#: src/mainwindow.c:431
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Edición/_Buscar en el mensaje actual..."
 
-#: src/mainwindow.c:432
+#: src/mainwindow.c:433
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Edición/_Buscar en carpeta..."
 
-#: src/mainwindow.c:434
+#: src/mainwindow.c:435
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar"
 
-#: src/mainwindow.c:435
+#: src/mainwindow.c:436
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Árbol de carpetas"
 
-#: src/mainwindow.c:437
+#: src/mainwindow.c:438
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Vista de mensaje"
 
-#: src/mainwindow.c:439
+#: src/mainwindow.c:440
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Herramientas"
 
-#: src/mainwindow.c:441
+#: src/mainwindow.c:442
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Herramientas/Iconos _y texto"
 
-#: src/mainwindow.c:443
+#: src/mainwindow.c:444
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Herramientas/_Iconos"
 
-#: src/mainwindow.c:445
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Herramientas/_Texto"
 
-#: src/mainwindow.c:447
+#: src/mainwindow.c:448
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Herramientas/_Ocultar"
 
-#: src/mainwindow.c:449
+#: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Barra de estado"
 
-#: src/mainwindow.c:452
+#: src/mainwindow.c:453
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_Ver/Separar árb_ol de carpetas"
 
-#: src/mainwindow.c:453
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/_Ver/Separar vista de m_ensajes"
 
-#: src/mainwindow.c:455
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar"
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _número"
 
-#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:458
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _tamaño"
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:459
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _fecha"
 
-#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _remitente"
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por as_unto"
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por color de _etiqueta"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _marca"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _no leído"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _adjunto"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por tamaño"
 
-#: src/mainwindow.c:468
+#: src/mainwindow.c:469
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por bloqueado"
 
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/N_o ordenar"
 
-#: src/mainwindow.c:470 src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:471 src/mainwindow.c:474
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/---"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/Ascendente"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/Descendente"
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:475
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/Atraer _por asunto"
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Ver/_Vista jerárquica"
 
-#: src/mainwindow.c:477
+#: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Ver/E_xpandir todos los hilos"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Ver/Co_lapsar todos los hilos"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Ver/_Esconder los mensajes leídos"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_View/Set display _item..."
 msgstr "/_Ver/Elementos visibles..."
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Ver/_Ir a"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaje a_nterior"
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaje s_iguiente"
 
-#: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:491 src/mainwindow.c:494
-#: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:500 src/mainwindow.c:505
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/---"
 
-#: src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/_Anterior sin leer"
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/_Siguiente sin leer"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaje nue_vo anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaje n_uevo siguiente"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaje marcado a_nterior"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Siguiente mensaje marcado"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaje etiquetado anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Siguiente mensaje etiquetado"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/_Ver/_Ir a/_Ir a otra carpeta"
 
-#: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:517
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/---"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/_Autodetectar"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Europeo Occidental (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Europeo Occidental (ISO-8859-_15)"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Centroeuropeo (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Báltico (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:536
+#: src/mainwindow.c:537
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Báltico (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Griego (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:542
+#: src/mainwindow.c:543
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Turco (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Cirílico (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:547
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Cirílico (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:549
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Cirílico (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Japonés (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Japonés (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:560
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Japonés (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Japonés (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Chino simplificado (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:567
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Chino tradicional (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:569
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Chino tradicional (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:571
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Chino (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Coreano (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:576
+#: src/mainwindow.c:577
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Coreano (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:579
+#: src/mainwindow.c:580
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Tailandés (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:581
+#: src/mainwindow.c:582
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Tailandés (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:589 src/summaryview.c:432
+#: src/mainwindow.c:590 src/summaryview.c:429
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Ver/Abrir en ventana _nueva"
 
-#: src/mainwindow.c:590
+#: src/mainwindow.c:591
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Ver/Fuente del mens_aje"
 
-#: src/mainwindow.c:591
+#: src/mainwindow.c:592
 msgid "/_View/Show all _header"
 msgstr "/_Ver/Mostrar todas las cabeceras"
 
-#: src/mainwindow.c:593
+#: src/mainwindow.c:594
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Ver/_Actualizar resumen"
 
-#: src/mainwindow.c:596
+#: src/mainwindow.c:597
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/_Mensaje/Rec_ibir correo nuevo"
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/_Mensaje/Recibir de tod_as las cuentas"
 
-#: src/mainwindow.c:599
+#: src/mainwindow.c:600
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_Mensaje/_Cancelar la recepción"
 
-#: src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:602
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Mensaje/_Enviar mensajes en cola"
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:604
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Mensaje/Componer _nuevo mensaje"
 
-#: src/mainwindow.c:604
+#: src/mainwindow.c:605
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_Mensaje/Componer una noticia"
 
-#: src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Mensaje/_Responder"
 
-#: src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
 msgstr "/_Mensaje/_Responder al remitente"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:608
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Mensaje/_Reenviar y responder a"
 
-#: src/mainwindow.c:608
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
 msgstr "/_Mensaje/Responder a _todos"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:610
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Mensaje/Ree_nviar"
 
-#: src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:611
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Mensaje/Redirigir"
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:613
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Mensaje/Re_editar"
 
-#: src/mainwindow.c:614
+#: src/mainwindow.c:615
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Mensaje/M_over..."
 
-#: src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:616
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Mensaje/_Copiar..."
 
-#: src/mainwindow.c:616
+#: src/mainwindow.c:617
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Mensaje/_Borrar"
 
-#: src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:618
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Mensaje/Cancelar una noticia"
 
-#: src/mainwindow.c:619
+#: src/mainwindow.c:620
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:621
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar/_Marcar"
 
-#: src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:622
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar/_Desmarcar"
 
-#: src/mainwindow.c:622
+#: src/mainwindow.c:623
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar/---"
 
-#: src/mainwindow.c:623
+#: src/mainwindow.c:624
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar/Marcar como no leído"
 
-#: src/mainwindow.c:624
+#: src/mainwindow.c:625
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar/Marcar como leído"
 
-#: src/mainwindow.c:626
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar/Marcar todo como leído"
 
-#: src/mainwindow.c:629
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
 msgstr "/_Herramientas/Descarga _selectiva..."
 
-#: src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Herramientas/_Agenda de direcciones..."
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:633
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Herramientas/Añadir _remitente a la agenda"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Herramientas/_Recopilar direcciones"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:636
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Herramientas/_Recopilar direcciones/De la _carpeta..."
 
-#: src/mainwindow.c:637
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Herramientas/_Recopilar direcciones/De los _mensajes..."
 
-#: src/mainwindow.c:640
+#: src/mainwindow.c:641
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/_Herramientas/_Filtrar mensajes"
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Herramientas/_Crear regla de filtrado"
 
-#: src/mainwindow.c:642
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Herramientas/_Crear regla de filtrado/_Automáticamente"
 
-#: src/mainwindow.c:644
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Herramientas/_Crear regla de filtrado/Basada en _Desde"
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:647
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Herramientas/_Crear regla de filtrado/Basada en _Para"
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Herramientas/_Crear regla de filtrado/Basada en el _Asunto"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Mensaje/_Borrar los mensajes repetidos"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:657
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Herramientas/E_jecutar"
 
-#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:659
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Herramientas/_Ventana de traza"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Configuración"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:662
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/_Configuración/Preferencias _comunes..."
 
-#: src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:664
 msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar..."
 msgstr "/_Configuración/_Barra de herramientas..."
 
-#: src/mainwindow.c:666
+#: src/mainwindow.c:667
 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
 msgstr "/_Configuración/Preferencias de _filtrado..."
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/_Configuración/_Sistema de puntos..."
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:672
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/_Configuración/_Filtrado..."
 
-#: src/mainwindow.c:673
+#: src/mainwindow.c:674
 msgid "/_Configuration/_Template..."
 msgstr "/_Configuración/_Plantillas ..."
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:675
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/_Configuración/_Acciones..."
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:676
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Configuración/---"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_Configuración/_Preferencias de la cuenta actual..."
 
-#: src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Configuración/Crear _nueva cuenta..."
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Configuración/_Editar cuentas..."
 
-#: src/mainwindow.c:682
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Configuración/_Cambiar cuenta actual"
 
-#: src/mainwindow.c:686
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/_Ayuda/_Manual"
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Help/_Manual/_English"
 msgstr "/_Ayuda/_Manual/_Inglés"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Help/_Manual/_German"
 msgstr "/_Ayuda/_Manual/_Alemán"
 
-#: src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
 msgstr "/_Ayuda/_Manual/_Español"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_Help/_Manual/_French"
 msgstr "/_Ayuda/_Manual/_Francés"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
 msgstr "/_Ayuda/_Manual/_Japonés"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Help/_FAQ"
 msgstr "/_Ayuda/_FAQ"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
 msgstr "/_Ayuda/_FAQ/_Inglés"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
 msgstr "/_Ayuda/_FAQ/_Alemán"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:696
 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
 msgstr "/_Ayuda/_FAQ/_Español"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
 msgstr "/_Ayuda/_FAQ/_Francés"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
 msgstr "/_Ayuda/_FAQ/_Italiano"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Ayuda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:896
+#: src/mainwindow.c:897
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "MainWindow: fallo solicitando color %d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1106 src/mainwindow.c:1123 src/prefs_folder_item.c:420
+#: src/mainwindow.c:1107 src/mainwindow.c:1124 src/prefs_folder_item.c:420
 #: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "Sin título"
 
-#: src/mainwindow.c:1124
+#: src/mainwindow.c:1125
 msgid "none"
 msgstr "ninguna"
 
-#: src/mainwindow.c:1301
+#: src/mainwindow.c:1302
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Vaciar papelera"
 
-#: src/mainwindow.c:1302
+#: src/mainwindow.c:1303
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "¿Vaciar todos los mensajes de la papelera?"
 
-#: src/mainwindow.c:1327
+#: src/mainwindow.c:1328
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Añadir buzón"
 
-#: src/mainwindow.c:1328
+#: src/mainwindow.c:1329
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3467,16 +3494,16 @@ msgstr ""
 "Si el buzón especificado ya existe será\n"
 "escaneado automáticamente."
 
-#: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1372
+#: src/mainwindow.c:1335 src/mainwindow.c:1373
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "El buzón `%s' ya existe."
 
-#: src/mainwindow.c:1339 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1340 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Correo"
 
-#: src/mainwindow.c:1345 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1346 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3486,31 +3513,31 @@ msgstr ""
 "Quizás ya existan los ficheros o no tenga permisos suficientes para "
 "escribir  en el directorio."
 
-#: src/mainwindow.c:1365
+#: src/mainwindow.c:1366
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Añadir buzón mbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1366
+#: src/mainwindow.c:1367
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "Introduzca la localización del buzón."
 
-#: src/mainwindow.c:1387
+#: src/mainwindow.c:1388
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "Fallo en la creación del buzón."
 
-#: src/mainwindow.c:1691
+#: src/mainwindow.c:1693
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Árbol de carpetas"
 
-#: src/mainwindow.c:1707 src/messageview.c:134
+#: src/mainwindow.c:1709 src/messageview.c:134
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Vista de mensaje"
 
-#: src/mainwindow.c:2048
+#: src/mainwindow.c:2050
 msgid "Exit"
 msgstr "Salir"
 
-#: src/mainwindow.c:2048
+#: src/mainwindow.c:2050
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "¿Salir del programa?"
 
@@ -3622,8 +3649,8 @@ msgstr "fichero no v
 msgid "invalid file - %s.\n"
 msgstr "fichero inválido - %s.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1953
-#: src/utils.c:2030
+#: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1968
+#: src/utils.c:2045 src/utils.c:2137
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "fallo escribiendo en %s.\n"
@@ -3645,23 +3672,23 @@ msgstr "Buscar en el mensaje actual"
 msgid "Find text:"
 msgstr "Buscar texto:"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:181
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Mayús./minús."
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:187
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
 msgid "Backward search"
 msgstr "Buscar hacia atrás"
 
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:199
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
 msgid "Search"
 msgstr "Buscar"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:300
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
 msgid "Search failed"
 msgstr "Búsqueda fallida"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:301
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Cadena no encontrada."
 
@@ -3673,7 +3700,7 @@ msgstr "Se lleg
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Se llegó al final del mensaje. ¿Seguir desde el principio?"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:310
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
 msgid "Search finished"
 msgstr "Búsqueda concluida"
 
@@ -3762,12 +3789,12 @@ msgstr "Enviar notificaci
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Cancelar"
 
-#: src/mh.c:419
+#: src/mh.c:416
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "no se puede copiar mensaje %s a %s\n"
 
-#: src/mh.c:519 src/procmsg.c:1511
+#: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1511
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr "No se puede abrir el fichero de marcas.\n"
 
@@ -3787,7 +3814,7 @@ msgstr "/_Ver como texto"
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/_Ver imagen"
 
-#: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:437
+#: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:434
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Salvar como..."
 
@@ -3803,7 +3830,7 @@ msgstr "/_Verificar firma"
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Tipo MIME"
 
-#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2072
+#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2116
 msgid "Text"
 msgstr "Texto"
 
@@ -3816,15 +3843,15 @@ msgstr "Seleccione \"Verificar firma\" para verificar"
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "No se puede guardar la parte del mensaje multipartes."
 
-#: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3257
+#: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3282
 msgid "Save as"
 msgstr "Guardar como"
 
-#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3262
+#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3287
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Sobreescribir"
 
-#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3263
+#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3288
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "¿Sobreescribir el fichero existente?"
 
@@ -3846,83 +3873,83 @@ msgstr ""
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr "El comando del visor MIME no es válido: `%s'"
 
-#: src/news.c:166
+#: src/news.c:174
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "creando conexión NNTP con %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:265
+#: src/news.c:276
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "La conexión NNTP con %s:%d ha sido rota. Reconectando...\n"
 
-#: src/news.c:362
+#: src/news.c:373
 #, c-format
 msgid "can't select group %s\n"
 msgstr "no puedo seleccionar grupo %s\n"
 
-#: src/news.c:372
+#: src/news.c:383
 #, c-format
 msgid "can't read article %d\n"
 msgstr "no puedo leer el artículo %d\n"
 
-#: src/news.c:394 src/news.c:706 src/news.c:1041
+#: src/news.c:405 src/news.c:713 src/news.c:1048
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "no puedo establecer grupo: %s\n"
 
-#: src/news.c:499
+#: src/news.c:506
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
 msgstr "no puedo obtener la lista de grupos\n"
 
-#: src/news.c:599
+#: src/news.c:606
 msgid "can't post article.\n"
 msgstr "no se puede enviar el artículo.\n"
 
-#: src/news.c:623
+#: src/news.c:630
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr "no puedo obtener el artículo %d\n"
 
-#: src/news.c:712 src/news.c:1046
+#: src/news.c:719 src/news.c:1053
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "rango de artículos no válido: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:735 src/news.c:1146
+#: src/news.c:742 src/news.c:1153
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "obteniendo xover %d - %d en %s...\n"
 
-#: src/news.c:738 src/news.c:1081 src/news.c:1149
+#: src/news.c:745 src/news.c:1088 src/news.c:1156
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "no se puede obtener xover\n"
 
-#: src/news.c:744 src/news.c:1086 src/news.c:1155
+#: src/news.c:751 src/news.c:1093 src/news.c:1162
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "ocurrió un error obteniendo xover.\n"
 
-#: src/news.c:752 src/news.c:1092 src/news.c:1163
+#: src/news.c:759 src/news.c:1099 src/news.c:1170
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "linea xover no válida: %s\n"
 
-#: src/news.c:770 src/news.c:795 src/news.c:1106 src/news.c:1120
-#: src/news.c:1181 src/news.c:1206
+#: src/news.c:777 src/news.c:802 src/news.c:1113 src/news.c:1127
+#: src/news.c:1188 src/news.c:1213
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "no se puede obtener xhdr\n"
 
-#: src/news.c:778 src/news.c:803 src/news.c:1111 src/news.c:1125
-#: src/news.c:1189 src/news.c:1214
+#: src/news.c:785 src/news.c:810 src/news.c:1118 src/news.c:1132
+#: src/news.c:1196 src/news.c:1221
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "ocurrió un error obteniendo xhdr.\n"
 
-#: src/news.c:1061
+#: src/news.c:1068
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "ocurrió un error obteniendo %s.\n"
 
-#: src/news.c:1078
+#: src/news.c:1085
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "obteniendo xover %d en %s...\n"
@@ -3974,37 +4001,41 @@ msgstr ""
 "¡Contraseña errónea! Intentelo de nuevo...\n"
 "\n"
 
-#: src/pop.c:64
+#: src/pop.c:65
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: Borrando mensaje caducado %d\n"
 
-#: src/pop.c:70
+#: src/pop.c:71
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: Saltando mensaje %d (%d bytes)\n"
 
-#: src/pop.c:136
+#: src/pop.c:137
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "No puedo establecer la sesión TLS\n"
 
-#: src/pop.c:165 src/pop.c:190 src/pop.c:240
+#: src/pop.c:165 src/pop.c:194 src/pop.c:246
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "ocurrió algún error en la autentificación\n"
 
-#: src/pop.c:208
+#: src/pop.c:190 src/pop.c:242
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "el buzón está bloqueado\n"
+
+#: src/pop.c:211
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
 msgstr "No se encontro en el saludo la marca temporal APOP requerida\n"
 
-#: src/pop.c:216
+#: src/pop.c:218
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgstr "La marca temporal del saludo tiene un error de sintaxis\n"
 
-#: src/pop.c:263 src/pop.c:302
+#: src/pop.c:268 src/pop.c:307
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "Error del protocolo POP3\n"
 
-#: src/pop.c:378 src/pop.c:429
+#: src/pop.c:382 src/pop.c:432
 msgid "Socket error\n"
 msgstr "Error de socket\n"
 
@@ -4030,15 +4061,15 @@ msgstr "Preferencias para una nueva cuenta"
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Preferencias de la cuenta"
 
-#: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:976
+#: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:995
 msgid "Receive"
 msgstr "Recibir"
 
-#: src/prefs_account.c:729 src/prefs_common.c:980
+#: src/prefs_account.c:729 src/prefs_common.c:999
 msgid "Compose"
 msgstr "Componer"
 
-#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:993
+#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1012
 msgid "Privacy"
 msgstr "Privacidad"
 
@@ -4086,7 +4117,7 @@ msgstr "POP3 (normal)"
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (autorz. APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1643 src/prefs_account.c:1867
+#: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1642 src/prefs_account.c:1866
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
@@ -4136,7 +4167,7 @@ msgstr "Usuario"
 msgid "Password"
 msgstr "Contraseña"
 
-#: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1626
+#: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1625
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
@@ -4200,7 +4231,7 @@ msgstr "Generar ID-Mensaje"
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Añadir cabecera de usuario"
 
-#: src/prefs_account.c:1260 src/prefs_common.c:2305 src/prefs_common.c:2330
+#: src/prefs_account.c:1260 src/prefs_common.c:2349 src/prefs_common.c:2374
 msgid " Edit... "
 msgstr " Editar... "
 
@@ -4232,177 +4263,177 @@ msgstr ""
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Autentificación con POP3 antes de enviar"
 
-#: src/prefs_account.c:1400
+#: src/prefs_account.c:1399
 msgid "Signature file"
 msgstr "Fichero de firma"
 
-#: src/prefs_account.c:1408
+#: src/prefs_account.c:1407
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Establecer las siguientes direcciones automáticamente"
 
 #. to
-#: src/prefs_account.c:1417 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_account.c:1416 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1430
+#: src/prefs_account.c:1429
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1443
+#: src/prefs_account.c:1442
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Responder"
 
-#: src/prefs_account.c:1493
+#: src/prefs_account.c:1492
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Encriptar el mensaje por defecto"
 
-#: src/prefs_account.c:1495
+#: src/prefs_account.c:1494
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Firmar el mensaje por defecto"
 
-#: src/prefs_account.c:1497
+#: src/prefs_account.c:1496
 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
 msgstr "Usar formato ASCII blindado para encriptación"
 
-#: src/prefs_account.c:1499
+#: src/prefs_account.c:1498
 msgid "Use clear text signature"
 msgstr "Utilizar firma de texto claro"
 
-#: src/prefs_account.c:1503
+#: src/prefs_account.c:1502
 msgid "Sign key"
 msgstr "Clave para firmar"
 
-#: src/prefs_account.c:1511
+#: src/prefs_account.c:1510
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Usar la clave GnuPG por defecto"
 
-#: src/prefs_account.c:1520
+#: src/prefs_account.c:1519
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Seleccionar la clave en base a su dirección de correo"
 
-#: src/prefs_account.c:1529
+#: src/prefs_account.c:1528
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Especificar la clave manualmente"
 
-#: src/prefs_account.c:1545
+#: src/prefs_account.c:1544
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Usuario o ID de clave:"
 
-#: src/prefs_account.c:1634 src/prefs_account.c:1651 src/prefs_account.c:1667
-#: src/prefs_account.c:1685
+#: src/prefs_account.c:1633 src/prefs_account.c:1650 src/prefs_account.c:1666
+#: src/prefs_account.c:1684
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "No usar SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1637
+#: src/prefs_account.c:1636
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Usar SSL para la conexión POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1640 src/prefs_account.c:1657 src/prefs_account.c:1691
+#: src/prefs_account.c:1639 src/prefs_account.c:1656 src/prefs_account.c:1690
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Usar el comando STARTTLS para abrir la sesión SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1654
+#: src/prefs_account.c:1653
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Usar SSL para la conexión IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1660
+#: src/prefs_account.c:1659
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1675
+#: src/prefs_account.c:1674
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Usar SSL para la conexión NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1677
+#: src/prefs_account.c:1676
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Enviar (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1687
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Usar SSL para la conexión SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1813
+#: src/prefs_account.c:1812
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Puerto SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1819
+#: src/prefs_account.c:1818
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Puerto POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1825
+#: src/prefs_account.c:1824
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Puerto IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1831
+#: src/prefs_account.c:1830
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Puerto NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1836
+#: src/prefs_account.c:1835
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Nombre del dominio"
 
-#: src/prefs_account.c:1846
+#: src/prefs_account.c:1845
 msgid "Tunnel command to open connection"
 msgstr "Comando para abrir la conexión túnel"
 
-#: src/prefs_account.c:1854
+#: src/prefs_account.c:1853
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Marcar los mensajes cruzados como leídos y de color:"
 
-#: src/prefs_account.c:1878
+#: src/prefs_account.c:1877
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Directorio del servidor IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1932
+#: src/prefs_account.c:1931
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Poner mensajes enviados en"
 
-#: src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_account.c:1933
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Poner borradores de mensajes en"
 
-#: src/prefs_account.c:1936
+#: src/prefs_account.c:1935
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Poner mensajes borrados en"
 
-#: src/prefs_account.c:2000
+#: src/prefs_account.c:1999
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "No se especificó el nombre de la cuenta."
 
-#: src/prefs_account.c:2004
+#: src/prefs_account.c:2003
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "No se especificó la dirección de correo."
 
-#: src/prefs_account.c:2009
+#: src/prefs_account.c:2008
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "No se especificó el servidor SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2014
+#: src/prefs_account.c:2013
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "No se especificó el usuario."
 
-#: src/prefs_account.c:2019
+#: src/prefs_account.c:2018
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "No se especificó el servidor POP3."
 
-#: src/prefs_account.c:2024
+#: src/prefs_account.c:2023
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "No se especificó el servidor IMAP4."
 
-#: src/prefs_account.c:2029
+#: src/prefs_account.c:2028
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "No se especificó el servidor NNTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2035
+#: src/prefs_account.c:2034
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "no se especificó el nombre de fichero del buzón local."
 
-#: src/prefs_account.c:2041
+#: src/prefs_account.c:2040
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "no se especificó el comando de correo."
 
-#: src/prefs_account.c:2122
+#: src/prefs_account.c:2121
 msgid ""
 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
@@ -4593,91 +4624,91 @@ msgstr " Enviar "
 msgid "Abort"
 msgstr "Abortar"
 
-#: src/prefs_common.c:959
+#: src/prefs_common.c:978
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Preferencias comunes"
 
-#: src/prefs_common.c:983
+#: src/prefs_common.c:1002
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "Ortografía"
 
-#: src/prefs_common.c:986
+#: src/prefs_common.c:1005
 msgid "Quote"
 msgstr "Citar"
 
-#: src/prefs_common.c:988
+#: src/prefs_common.c:1007
 msgid "Display"
 msgstr "Ver"
 
-#: src/prefs_common.c:990
+#: src/prefs_common.c:1009
 msgid "Message"
 msgstr "Mensaje"
 
-#: src/prefs_common.c:998 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1017 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "Otras"
 
-#: src/prefs_common.c:1047 src/prefs_common.c:1262
+#: src/prefs_common.c:1066 src/prefs_common.c:1281
 msgid "External program"
 msgstr "Programa externo"
 
-#: src/prefs_common.c:1056
+#: src/prefs_common.c:1075
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Usar un programa externo para incorporar"
 
-#: src/prefs_common.c:1063 src/prefs_common.c:1277
+#: src/prefs_common.c:1082 src/prefs_common.c:1296
 msgid "Command"
 msgstr "Comando"
 
-#: src/prefs_common.c:1077
+#: src/prefs_common.c:1096
 msgid "Local spool"
 msgstr "Almacenamiento local"
 
-#: src/prefs_common.c:1088
+#: src/prefs_common.c:1107
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Incorporar del almacén"
 
-#: src/prefs_common.c:1090
+#: src/prefs_common.c:1109
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Filtrar al incorporar"
 
-#: src/prefs_common.c:1098
+#: src/prefs_common.c:1117
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Directorio de almacén"
 
-#: src/prefs_common.c:1116
+#: src/prefs_common.c:1135
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Comprobar correo nuevo"
 
-#: src/prefs_common.c:1118
+#: src/prefs_common.c:1137
 msgid "every"
 msgstr "cada"
 
-#: src/prefs_common.c:1130
+#: src/prefs_common.c:1149
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minuto(s)"
 
-#: src/prefs_common.c:1139
+#: src/prefs_common.c:1158
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Comprueba correo nuevo al inicio"
 
-#: src/prefs_common.c:1141
+#: src/prefs_common.c:1160
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Actualizar todos las carpetas locales después de incorporar"
 
-#: src/prefs_common.c:1144
+#: src/prefs_common.c:1163
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "Ejecutar comando cuando llega correo nuevo"
 
-#: src/prefs_common.c:1154
+#: src/prefs_common.c:1173
 msgid "after autochecking"
 msgstr "después de la autocomprobación"
 
-#: src/prefs_common.c:1156
+#: src/prefs_common.c:1175
 msgid "after manual checking"
 msgstr "después de la comprobación manual"
 
-#: src/prefs_common.c:1170
+#: src/prefs_common.c:1189
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -4686,11 +4717,11 @@ msgstr ""
 "Comando a ejecutar:\n"
 "(usar %d como nº de mensajes nuevos)"
 
-#: src/prefs_common.c:1188 src/toolbar.c:895
+#: src/prefs_common.c:1207 src/toolbar.c:895
 msgid "News"
 msgstr "Noticias"
 
-#: src/prefs_common.c:1196
+#: src/prefs_common.c:1215
 msgid ""
 "Maximum number of articles to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -4698,119 +4729,119 @@ msgstr ""
 "Número máximo de artículos a descargar\n"
 "(sin límite si se especifica 0)"
 
-#: src/prefs_common.c:1270
+#: src/prefs_common.c:1289
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Usar programa externo para enviar"
 
-#: src/prefs_common.c:1296
+#: src/prefs_common.c:1315
 msgid "Save sent messages to Sent"
 msgstr "Salvar mensajes enviados en Enviado"
 
-#: src/prefs_common.c:1298
+#: src/prefs_common.c:1317
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Poner en cola los envios fallidos"
 
-#: src/prefs_common.c:1304
+#: src/prefs_common.c:1323
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Conjunto de códigos para enviar"
 
-#: src/prefs_common.c:1319
+#: src/prefs_common.c:1338
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Automático (Recomendado)"
 
-#: src/prefs_common.c:1320
+#: src/prefs_common.c:1339
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
 
-#: src/prefs_common.c:1322
+#: src/prefs_common.c:1341
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1324
+#: src/prefs_common.c:1343
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Europeo Occidental (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1325
+#: src/prefs_common.c:1344
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Europeo Occidental (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1326
+#: src/prefs_common.c:1345
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Centroeuropeo (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1327
+#: src/prefs_common.c:1346
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Báltico (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1328
+#: src/prefs_common.c:1347
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Báltico (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1329
+#: src/prefs_common.c:1348
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Griego (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1330
+#: src/prefs_common.c:1349
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turco (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1332
+#: src/prefs_common.c:1351
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cirílico (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1334
+#: src/prefs_common.c:1353
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cirílico (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1336
+#: src/prefs_common.c:1355
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cirílico (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1337
+#: src/prefs_common.c:1356
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cirílico (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1339
+#: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonés (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1341
+#: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonés (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1342
+#: src/prefs_common.c:1361
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonés (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1344
+#: src/prefs_common.c:1363
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Chino simplificado (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1345
+#: src/prefs_common.c:1364
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Chino tradicional (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1347
+#: src/prefs_common.c:1366
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Chino tradicional (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1348
+#: src/prefs_common.c:1367
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Chino (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1350
+#: src/prefs_common.c:1369
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Coreano (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1370
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Tailandés (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1371
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Tailandés (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1361
+#: src/prefs_common.c:1380
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4818,24 +4849,24 @@ msgstr ""
 "Si se selecciona `Automática' se utilizará la\n"
 "codificación óptima para la localización actual."
 
-#: src/prefs_common.c:1488
+#: src/prefs_common.c:1507
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "Seleccionar la ubicación de los diccionarios"
 
 #. spell checker defaults
-#: src/prefs_common.c:1551
+#: src/prefs_common.c:1570
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr "Configuración global del corrector ortográfico"
 
-#: src/prefs_common.c:1558
-msgid "Enable spell checker (EXPERIMENTAL)"
-msgstr "Activar corrector ortográfico (EXPERIMENTAL)"
+#: src/prefs_common.c:1577
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Activar corrector ortográfico"
 
-#: src/prefs_common.c:1569
+#: src/prefs_common.c:1588
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "Habilitar diccionario alternativo"
 
-#: src/prefs_common.c:1571
+#: src/prefs_common.c:1590
 msgid ""
 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
@@ -4843,263 +4874,267 @@ msgstr ""
 "Habilitar el diccionario alternativo hace que el\n"
 "cambio con el último diccionario sea más rápido."
 
-#: src/prefs_common.c:1582
+#: src/prefs_common.c:1601
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr "Ruta para diccionarios:"
 
-#: src/prefs_common.c:1609
+#: src/prefs_common.c:1628
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Diccionario predeterminado:"
 
 #. Suggestion mode
-#: src/prefs_common.c:1625
+#: src/prefs_common.c:1644
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "Modo de sugerencia por defecto"
 
 #. Color
-#: src/prefs_common.c:1640
+#: src/prefs_common.c:1659
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Color de las incorrecciones:"
 
-#: src/prefs_common.c:1729
+#: src/prefs_common.c:1753
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Insertar firma automáticamente"
 
-#: src/prefs_common.c:1734
+#: src/prefs_common.c:1758
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Separador de firma"
 
 #. Account autoselection
-#: src/prefs_common.c:1745
+#: src/prefs_common.c:1769
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Selección automática de cuenta"
 
-#: src/prefs_common.c:1753
+#: src/prefs_common.c:1777
 msgid "when replying"
 msgstr "al responder"
 
-#: src/prefs_common.c:1755
+#: src/prefs_common.c:1779
 msgid "when forwarding"
 msgstr "al reenviar"
 
-#: src/prefs_common.c:1757
+#: src/prefs_common.c:1781
 msgid "when re-editing"
 msgstr "al reeditar"
 
-#: src/prefs_common.c:1764
+#: src/prefs_common.c:1788
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Lanzar el editor externo automáticamente"
 
-#: src/prefs_common.c:1771 src/prefs_filtering.c:231
+#: src/prefs_common.c:1795 src/prefs_filtering.c:231
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Reenviar como adjunto"
 
-#: src/prefs_common.c:1774
+#: src/prefs_common.c:1798
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Bloquear el cursor"
 
-#: src/prefs_common.c:1777
+#: src/prefs_common.c:1801
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Mantener la cabecera 'Desde' original al redirigir"
 
-#: src/prefs_common.c:1783
+#: src/prefs_common.c:1809
+msgid "Autosave to drafts every "
+msgstr "Guardar en borradores cada "
+
+#: src/prefs_common.c:1816 src/prefs_common.c:1861
+msgid "characters"
+msgstr "caracteres"
+
+#: src/prefs_common.c:1824
 msgid "Undo level"
 msgstr "Niveles de deshacer"
 
 #. line-wrapping
-#: src/prefs_common.c:1796
+#: src/prefs_common.c:1837
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "Recorte de mensajes"
 
-#: src/prefs_common.c:1808
+#: src/prefs_common.c:1849
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Recortar mensajes a los"
 
-#: src/prefs_common.c:1820
-msgid "characters"
-msgstr "caracteres"
-
-#: src/prefs_common.c:1828
+#: src/prefs_common.c:1869
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Recortar citación"
 
-#: src/prefs_common.c:1830
+#: src/prefs_common.c:1871
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Recortar al escribir"
 
-#: src/prefs_common.c:1833
+#: src/prefs_common.c:1874
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Recortar antes de enviar"
 
-#: src/prefs_common.c:1836
+#: src/prefs_common.c:1877
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "Recorte inteligente (EXPERIMENTAL)"
 
 #. reply
-#: src/prefs_common.c:1901
+#: src/prefs_common.c:1945
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Responder con citación por defecto"
 
-#: src/prefs_common.c:1903
+#: src/prefs_common.c:1947
 msgid "Reply format"
 msgstr "Formato de réplica"
 
-#: src/prefs_common.c:1918 src/prefs_common.c:1957
+#: src/prefs_common.c:1962 src/prefs_common.c:2001
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Marca de citación"
 
 #. forward
-#: src/prefs_common.c:1942
+#: src/prefs_common.c:1986
 msgid "Forward format"
 msgstr "Formato de reenvio"
 
-#: src/prefs_common.c:1986
+#: src/prefs_common.c:2030
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Descripción de símbolos "
 
 #. quote chars
-#: src/prefs_common.c:1994
+#: src/prefs_common.c:2038
 msgid "Quoting characters"
 msgstr "Caracteres de cita"
 
-#: src/prefs_common.c:2009
+#: src/prefs_common.c:2053
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Tratar estos caracteres como marcas de cita: "
 
-#: src/prefs_common.c:2062
+#: src/prefs_common.c:2106
 msgid "Font"
 msgstr "Fuente"
 
-#: src/prefs_common.c:2091
+#: src/prefs_common.c:2135
 msgid "Small"
 msgstr "Pequeña"
 
-#: src/prefs_common.c:2110
+#: src/prefs_common.c:2154
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: src/prefs_common.c:2129
+#: src/prefs_common.c:2173
 msgid "Bold"
 msgstr "Negrita"
 
-#: src/prefs_common.c:2154
+#: src/prefs_common.c:2198
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Traducir cabeceras (como `Desde:', `Asunto:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2157
+#: src/prefs_common.c:2201
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Ver el número de no leídos junto al nombre de la carpeta"
 
-#: src/prefs_common.c:2160
+#: src/prefs_common.c:2204
 msgid "Automatically display images"
 msgstr "Mostrar las imágenes automáticamente"
 
-#: src/prefs_common.c:2169
+#: src/prefs_common.c:2213
 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
 msgstr "Abreviar nombres de grupos con más de"
 
-#: src/prefs_common.c:2184
+#: src/prefs_common.c:2228
 msgid "letters"
 msgstr "letras"
 
 #. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:2190
+#: src/prefs_common.c:2234
 msgid "Summary View"
 msgstr "Vista resumen"
 
-#: src/prefs_common.c:2199
+#: src/prefs_common.c:2243
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Ver destinatario en la columna `Desde' si el remitente es usted mismo"
 
-#: src/prefs_common.c:2202
+#: src/prefs_common.c:2246
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Mostrar remitente usando la agenda"
 
-#: src/prefs_common.c:2204
+#: src/prefs_common.c:2248
 msgid "Enable horizontal scroll bar"
 msgstr "Habilitar la barra de desplazamiento horizontal"
 
-#: src/prefs_common.c:2206
+#: src/prefs_common.c:2250
 msgid "Expand threads"
 msgstr "Expandir hilos"
 
-#: src/prefs_common.c:2209
+#: src/prefs_common.c:2253
 msgid "Display unread messages with bold font"
 msgstr "Ver los mensajes no leídos en negrita"
 
-#: src/prefs_common.c:2217 src/prefs_common.c:3079 src/prefs_common.c:3117
+#: src/prefs_common.c:2261 src/prefs_common.c:3135 src/prefs_common.c:3173
 msgid "Date format"
 msgstr "Formato de fecha"
 
-#: src/prefs_common.c:2239
+#: src/prefs_common.c:2283
 msgid " Set display item of summary... "
 msgstr " Elementos visibles en cabecera... "
 
-#: src/prefs_common.c:2300
+#: src/prefs_common.c:2344
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Permitir colores en el mensaje"
 
-#: src/prefs_common.c:2319
+#: src/prefs_common.c:2363
 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 msgstr "Ver alfabetos de 2-bytes con caracteres de 1-byte"
 
-#: src/prefs_common.c:2321
+#: src/prefs_common.c:2365
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Mostrar panel de cabeceras sobre el mensaje"
 
-#: src/prefs_common.c:2328
+#: src/prefs_common.c:2372
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Cabeceras breves en la vista del mensaje"
 
-#: src/prefs_common.c:2350
+#: src/prefs_common.c:2394
 msgid "Line space"
 msgstr "Interlineado"
 
-#: src/prefs_common.c:2364 src/prefs_common.c:2404
+#: src/prefs_common.c:2408 src/prefs_common.c:2448
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "pixel(s)"
 
-#: src/prefs_common.c:2369
+#: src/prefs_common.c:2413
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Dejar espacio de cabecera"
 
-#: src/prefs_common.c:2371
+#: src/prefs_common.c:2415
 msgid "Scroll"
 msgstr "Desplazamiento"
 
-#: src/prefs_common.c:2378
+#: src/prefs_common.c:2422
 msgid "Half page"
 msgstr "Media página"
 
-#: src/prefs_common.c:2384
+#: src/prefs_common.c:2428
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Desplazamiento suave"
 
-#: src/prefs_common.c:2390
+#: src/prefs_common.c:2434
 msgid "Step"
 msgstr "Paso"
 
-#: src/prefs_common.c:2451
+#: src/prefs_common.c:2495
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Comprobar las firmas automáticamente"
 
-#: src/prefs_common.c:2454
+#: src/prefs_common.c:2498
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Mostrar diálogo de comprobación de firma"
 
-#: src/prefs_common.c:2457
+#: src/prefs_common.c:2501
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Mantener contraseña en memoria temporalmente"
 
-#: src/prefs_common.c:2472
+#: src/prefs_common.c:2516
 msgid "Expire after"
 msgstr "Expirar después de"
 
-#: src/prefs_common.c:2485
+#: src/prefs_common.c:2529
 msgid "minute(s) "
 msgstr "minuto(s)"
 
-#: src/prefs_common.c:2498
+#: src/prefs_common.c:2542
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
@@ -5107,31 +5142,35 @@ msgstr ""
 "(Poniendo '0' mantendrá la contraseña\n"
 " durante toda la sesión)"
 
-#: src/prefs_common.c:2508
+#: src/prefs_common.c:2552
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Capturar la entrada al introducir contraseñas"
 
-#: src/prefs_common.c:2513
+#: src/prefs_common.c:2557
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Mostrar aviso al arrancar si no funciona GnuPG"
 
-#: src/prefs_common.c:2582
+#: src/prefs_common.c:2628
 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
 msgstr "Abrir mensaje cuando se usen las teclas de cursor en el resumen"
 
-#: src/prefs_common.c:2586
+#: src/prefs_common.c:2632
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Abrir el primer mensaje no leído al abrir una carpeta"
 
-#: src/prefs_common.c:2590
+#: src/prefs_common.c:2636
+msgid "Only mark message as read when opened in new window"
+msgstr "Marcar mensaje como leído solo al abrirlo en una ventana nueva"
+
+#: src/prefs_common.c:2640
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Abrir entrada despues de recibir correo nuevo"
 
-#: src/prefs_common.c:2598
+#: src/prefs_common.c:2648
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Ejecutar inmediatamente movimientos o borrados de mensajes"
 
-#: src/prefs_common.c:2605
+#: src/prefs_common.c:2655
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5139,250 +5178,262 @@ msgstr ""
 "(Los mensajes se marcarán hasta la ejecución\n"
 " si está desactivado)"
 
-#: src/prefs_common.c:2614
-msgid "No popup error dialog on receive error"
-msgstr "No mostrar diálogo de error de recepción si hay error"
-
-#: src/prefs_common.c:2620
+#: src/prefs_common.c:2667
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Mostrar diálogo de recepción"
 
-#: src/prefs_common.c:2630 src/prefs_common.c:2664
+#: src/prefs_common.c:2677 src/prefs_common.c:2717
 msgid "Always"
 msgstr "Siempre"
 
-#: src/prefs_common.c:2631
+#: src/prefs_common.c:2678
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Solo si esta activa una ventana"
 
-#: src/prefs_common.c:2633
+#: src/prefs_common.c:2680
 msgid "Never"
 msgstr "Nunca"
 
-#: src/prefs_common.c:2646
+#: src/prefs_common.c:2685
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "No mostrar diálogo de error si hay error de recepción"
+
+#: src/prefs_common.c:2688
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Cerrar el diálogo de recepción al finalizar"
+
+#: src/prefs_common.c:2699
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Añadir dirección al destino con doble click"
 
-#: src/prefs_common.c:2653
+#: src/prefs_common.c:2706
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Mostrar diálogo de 'No hay mensajes sin leer...'"
 
-#: src/prefs_common.c:2666
+#: src/prefs_common.c:2719
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Asumir 'Si'"
 
-#: src/prefs_common.c:2668
+#: src/prefs_common.c:2721
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Asumir 'No'"
 
-#: src/prefs_common.c:2699
+#: src/prefs_common.c:2752
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " Establecer atajos de teclado..."
 
-#: src/prefs_common.c:2705
+#: src/prefs_common.c:2758
 msgid "Icon theme"
 msgstr "Tema de iconos"
 
-#: src/prefs_common.c:2774
+#: src/prefs_common.c:2830
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Comandos externos (%s se sustituirá con el nombre de fichero / URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:2783
+#: src/prefs_common.c:2839
 msgid "Web browser"
 msgstr "Navegador web"
 
-#: src/prefs_common.c:2806 src/summaryview.c:3287
+#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3312
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimir"
 
 #. Clip Log
-#: src/prefs_common.c:2839
+#: src/prefs_common.c:2895
 msgid "Log Size"
 msgstr "Tamaño de traza"
 
-#: src/prefs_common.c:2846
+#: src/prefs_common.c:2902
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Recortar tamaño de traza"
 
-#: src/prefs_common.c:2851
+#: src/prefs_common.c:2907
 msgid "Log window length"
 msgstr "Longitud ventana de traza"
 
 #. On Exit
-#: src/prefs_common.c:2863
+#: src/prefs_common.c:2919
 msgid "On exit"
 msgstr "Al salir"
 
-#: src/prefs_common.c:2871
+#: src/prefs_common.c:2927
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Confirmar al salir"
 
-#: src/prefs_common.c:2878
+#: src/prefs_common.c:2934
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Vaciar papelera al salir"
 
-#: src/prefs_common.c:2880
+#: src/prefs_common.c:2936
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Preguntar antes de vaciar"
 
-#: src/prefs_common.c:2884
+#: src/prefs_common.c:2940
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Avisar si existen mensajes en cola"
 
-#: src/prefs_common.c:3055
+#: src/prefs_common.c:3111
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "el dia de la semana abreviado"
 
-#: src/prefs_common.c:3056
+#: src/prefs_common.c:3112
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "el dia de la semana completo"
 
-#: src/prefs_common.c:3057
+#: src/prefs_common.c:3113
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "el nombre del mes abreviado"
 
-#: src/prefs_common.c:3058
+#: src/prefs_common.c:3114
 msgid "the full month name"
 msgstr "el nombre del mes completo"
 
-#: src/prefs_common.c:3059
+#: src/prefs_common.c:3115
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "la fecha y hora preferida para la localización actual"
 
-#: src/prefs_common.c:3060
+#: src/prefs_common.c:3116
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "el número de siglo (año/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3061
+#: src/prefs_common.c:3117
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "el dia del mes como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3062
+#: src/prefs_common.c:3118
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "la hora como número usando el reloj de 24 horas"
 
-#: src/prefs_common.c:3063
+#: src/prefs_common.c:3119
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "la hora como número usando el reloj de 12 horas"
 
-#: src/prefs_common.c:3064
+#: src/prefs_common.c:3120
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "el dia del año como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3065
+#: src/prefs_common.c:3121
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "el mes como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3066
+#: src/prefs_common.c:3122
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "el minuto como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3067
+#: src/prefs_common.c:3123
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "AM o PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3068
+#: src/prefs_common.c:3124
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "el segundo como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3069
+#: src/prefs_common.c:3125
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "el dia de la semana como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3070
+#: src/prefs_common.c:3126
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "la fecha preferida para la localización actual"
 
-#: src/prefs_common.c:3071
+#: src/prefs_common.c:3127
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "los dos últimos dígitos del año"
 
-#: src/prefs_common.c:3072
+#: src/prefs_common.c:3128
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "el año como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3073
+#: src/prefs_common.c:3129
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "zona horaria o nombre o abreviatura"
 
-#: src/prefs_common.c:3094
+#: src/prefs_common.c:3150
 msgid "Specifier"
 msgstr "Especificador"
 
-#: src/prefs_common.c:3095
+#: src/prefs_common.c:3151
 msgid "Description"
 msgstr "Descripción"
 
-#: src/prefs_common.c:3134
+#: src/prefs_common.c:3190
 msgid "Example"
 msgstr "Ejemplo"
 
-#: src/prefs_common.c:3222
+#: src/prefs_common.c:3279
 msgid "Set message colors"
 msgstr "Colores del mensaje"
 
-#: src/prefs_common.c:3230
+#: src/prefs_common.c:3287
 msgid "Colors"
 msgstr "Colores"
 
-#: src/prefs_common.c:3271
+#: src/prefs_common.c:3334
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Texto citado - Primer nivel"
 
-#: src/prefs_common.c:3277
+#: src/prefs_common.c:3340
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Texto citado - Segundo nivel"
 
-#: src/prefs_common.c:3283
+#: src/prefs_common.c:3346
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Texto citado - Tercer nivel"
 
-#: src/prefs_common.c:3289
+#: src/prefs_common.c:3352
 msgid "URI link"
 msgstr "Enlace URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3295
+#: src/prefs_common.c:3358
 msgid "Target folder"
 msgstr "Carpeta destino"
 
-#: src/prefs_common.c:3302
+#: src/prefs_common.c:3364
+msgid "Signatures"
+msgstr "Firmas"
+
+#: src/prefs_common.c:3371
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Reutilizar colores de citación"
 
-#: src/prefs_common.c:3365
+#: src/prefs_common.c:3438
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Elejir color para el nivel de citado 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3368
+#: src/prefs_common.c:3441
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Elejir color para el nivel de citado 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3371
+#: src/prefs_common.c:3444
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Elejir color para el nivel de citado 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3374
+#: src/prefs_common.c:3447
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Elejir color para URIs"
 
-#: src/prefs_common.c:3377
+#: src/prefs_common.c:3450
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Elejir color para la carpeta destino"
 
-#: src/prefs_common.c:3381
+#: src/prefs_common.c:3453
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Elejir color para las firmas"
+
+#: src/prefs_common.c:3457
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Color de las faltas ortográficas"
 
-#: src/prefs_common.c:3514
+#: src/prefs_common.c:3593
 msgid "Font selection"
 msgstr "Selección de fuente"
 
-#: src/prefs_common.c:3588
+#: src/prefs_common.c:3667
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Atajos de teclado"
 
-#: src/prefs_common.c:3602
+#: src/prefs_common.c:3681
 msgid ""
 "Select the preset of key bindings.\n"
 "You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
@@ -5392,7 +5443,7 @@ msgstr ""
 "Se pueden modificar también los atajos de los menús pulsando\n"
 "cualquier tecla(s) al situar el ratón sobre el elemento del menú."
 
-#: src/prefs_common.c:3617 src/prefs_common.c:3941
+#: src/prefs_common.c:3696 src/prefs_common.c:4020
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Antiguos de Sylpheed"
 
@@ -5610,8 +5661,8 @@ msgstr "Cuenta por defecto: "
 
 #. Folder color
 #: src/prefs_folder_item.c:444
-msgid "Folder color"
-msgstr "Color de carpeta"
+msgid "Folder color"
+msgstr "Color de carpeta"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:617
 msgid "Pick color for folder"
@@ -5839,11 +5890,6 @@ msgstr "Fecha"
 msgid "Number"
 msgstr "Número"
 
-#. S_COL_SCORE
-#: src/prefs_summary_column.c:76
-msgid "Locked"
-msgstr "Bloqueado"
-
 #: src/prefs_summary_column.c:178
 msgid "Summary display item setting"
 msgstr "Configuración de elementos del resumen"
@@ -6270,6 +6316,10 @@ msgstr "Descargar"
 msgid "Download selected mail"
 msgstr "Descargar el correo seleccionado"
 
+#: src/selective_download.c:685
+msgid "Done"
+msgstr "Hecho"
+
 #: src/selective_download.c:686
 msgid "Exit dialog"
 msgstr "Salir"
@@ -6308,41 +6358,49 @@ msgstr "SMTP AUTH fall
 msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
 msgstr "Ocurrió algún error enviando QUIT\n"
 
-#: src/send.c:362
+#: src/send.c:364
+msgid "Doing POP before SMTP..."
+msgstr "Haciendo POP antes de SMTP..."
+
+#: src/send.c:367
+msgid "POP before SMTP"
+msgstr "POP antes de SMTP"
+
+#: src/send.c:372
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Conectando con el servidor SMTP: %s ..."
 
-#: src/send.c:366
+#: src/send.c:376
 msgid "Connecting"
 msgstr "Conectando"
 
-#: src/send.c:381
+#: src/send.c:391
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Enviando MAIL FROM..."
 
-#: src/send.c:382
+#: src/send.c:392
 msgid "Sending"
 msgstr "Enviando"
 
-#: src/send.c:390
+#: src/send.c:400
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Enviando RCPT TO..."
 
-#: src/send.c:397
+#: src/send.c:407
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Enviando DATA..."
 
-#: src/send.c:407
+#: src/send.c:417
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Terminando..."
 
-#: src/send.c:440 src/send.c:504
+#: src/send.c:450 src/send.c:514
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Enviando mensaje (%d / %d bytes)"
 
-#: src/send.c:527
+#: src/send.c:537
 msgid "Sending message"
 msgstr "Enviando mensaje"
 
@@ -6397,7 +6455,7 @@ msgstr "Ocurri
 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
 msgstr "Ocurrió algún error enviando EHLO\n"
 
-#: src/smtp.c:197
+#: src/smtp.c:200
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP AUTH no está disponible\n"
 
@@ -6451,23 +6509,27 @@ msgstr "  Generador: %s\n"
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Asunto vacío por Exp.reg.)"
 
-#: src/summary_search.c:99
+#: src/summary_search.c:100
 msgid "Search messages"
 msgstr "Buscar en los mensajes"
 
-#: src/summary_search.c:169
+#: src/summary_search.c:170
 msgid "Body:"
 msgstr "Cuerpo:"
 
-#: src/summary_search.c:193
+#: src/summary_search.c:194
 msgid "Select all matched"
 msgstr "Seleccionar coincidentes"
 
-#: src/summary_search.c:306
+#: src/summary_search.c:200
+msgid "AND search"
+msgstr "Busqueda Y"
+
+#: src/summary_search.c:317
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "Se llegó al principio de la lista, ¿siguir desde el final?"
 
-#: src/summary_search.c:308
+#: src/summary_search.c:319
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Se terminó la lista, ¿comenzar desde el principio?"
 
@@ -6500,105 +6562,105 @@ msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Re_editar"
 
 #: src/summaryview.c:398
-msgid "/Select _thread"
-msgstr "/Seleccionar _hilo"
-
-#: src/summaryview.c:399
-msgid "/Select _all"
-msgstr "/_Seleccionar todo"
-
-#: src/summaryview.c:401
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/_Mover..."
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:399
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/_Copiar..."
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:401
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Cancelar una noticia"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:402
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/E_jecutar"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Marcar"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Marcar/_Marcar"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Marcar/_Desmarcar"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Marcar/---"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Marcar/Marcar como _no leído"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Marcar/Marcar como _leído"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Marcar/Marcar todos leídos"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Marcar/_Ignorar hilo"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Marcar/_No ignorar hilo"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/E_tiquetar de color"
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Añadir _remitente a la agenda"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Crear regla de f_iltrado"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "Crear regla de f_iltrado/_Automáticamente"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "Crear regla de f_iltrado/Basada en _Desde"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Crear regla de f_iltrado/Basada en _Para"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Crear regla de f_iltrado/Basada en el _Asunto"
 
-#: src/summaryview.c:434
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/_Ver/_Fuente"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Ver/Todas las cabeceras"
 
-#: src/summaryview.c:438
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Imprimir..."
 
+#: src/summaryview.c:437
+msgid "/Select _all"
+msgstr "/_Seleccionar todo"
+
+#: src/summaryview.c:438
+msgid "/Select t_hread"
+msgstr "/Seleccionar _hilo"
+
 #: src/summaryview.c:442
 msgid "M"
 msgstr "x"
@@ -6622,130 +6684,130 @@ msgstr "B"
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "Barra de búsqueda rápida"
 
-#: src/summaryview.c:799
+#: src/summaryview.c:798
 msgid "Process mark"
 msgstr "Procesar marcas"
 
-#: src/summaryview.c:800
+#: src/summaryview.c:799
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "Queda alguna marca. ¿Procesarla?"
 
-#: src/summaryview.c:847
+#: src/summaryview.c:846
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Revisando carpeta (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1212 src/summaryview.c:1256
+#: src/summaryview.c:1211 src/summaryview.c:1255
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "No hay más mensajes sin leer"
 
-#: src/summaryview.c:1213
+#: src/summaryview.c:1212
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "No hay mensajes sin leer. ¿Buscar desde el final?"
 
-#: src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1269
+#: src/summaryview.c:1224 src/summaryview.c:1268
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Error interno: valor inesperado para prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1233
+#: src/summaryview.c:1232
 msgid "No unread messages."
 msgstr "No hay mensajes sin leer."
 
-#: src/summaryview.c:1257
+#: src/summaryview.c:1256
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "No hay mensajes sin leer. ¿Ir a la carpeta siguiente?"
 
-#: src/summaryview.c:1299 src/summaryview.c:1323
+#: src/summaryview.c:1298 src/summaryview.c:1322
 msgid "No more new messages"
 msgstr "No hay más mensajes nuevos"
 
-#: src/summaryview.c:1300
+#: src/summaryview.c:1299
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "No hay más mensajes nuevos. ¿Buscar desde el final?"
 
-#: src/summaryview.c:1309
+#: src/summaryview.c:1308
 msgid "No new messages."
 msgstr "No hay mensajes nuevos."
 
-#: src/summaryview.c:1324
+#: src/summaryview.c:1323
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "No hay más mensajes nuevos. ¿Ir a la carpeta siguiente?"
 
-#: src/summaryview.c:1326
+#: src/summaryview.c:1325
 msgid "Search again"
 msgstr "Buscar de nuevo"
 
-#: src/summaryview.c:1355 src/summaryview.c:1380
+#: src/summaryview.c:1354 src/summaryview.c:1379
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "No hay más mensajes marcados"
 
-#: src/summaryview.c:1356
+#: src/summaryview.c:1355
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "No hay mensajes marcados. ¿Buscar desde el final?"
 
-#: src/summaryview.c:1365 src/summaryview.c:1390
+#: src/summaryview.c:1364 src/summaryview.c:1389
 msgid "No marked messages."
 msgstr "No hay mensajes marcados."
 
-#: src/summaryview.c:1381
+#: src/summaryview.c:1380
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "No hay mensajes marcados. ¿Buscar desde el principio?"
 
-#: src/summaryview.c:1405 src/summaryview.c:1430
+#: src/summaryview.c:1404 src/summaryview.c:1429
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "No hay más mensajes etiquetados"
 
-#: src/summaryview.c:1406
+#: src/summaryview.c:1405
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "No hay mensajes etiquetados. ¿Buscar desde el final?"
 
-#: src/summaryview.c:1415 src/summaryview.c:1440
+#: src/summaryview.c:1414 src/summaryview.c:1439
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "No hay mensajes etiquetados."
 
-#: src/summaryview.c:1431
+#: src/summaryview.c:1430
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "No hay mensajes etiquetados. ¿Buscar desde el principio?"
 
-#: src/summaryview.c:1644
+#: src/summaryview.c:1643
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Agrupando mensajes por asunto..."
 
-#: src/summaryview.c:1797
+#: src/summaryview.c:1796
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d borrados"
 
-#: src/summaryview.c:1801
+#: src/summaryview.c:1800
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d movidos"
 
-#: src/summaryview.c:1802 src/summaryview.c:1809
+#: src/summaryview.c:1801 src/summaryview.c:1808
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1807
+#: src/summaryview.c:1806
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d copiado"
 
-#: src/summaryview.c:1822
+#: src/summaryview.c:1821
 msgid " item selected"
 msgstr " elemento seleccionado"
 
-#: src/summaryview.c:1824
+#: src/summaryview.c:1823
 msgid " items selected"
 msgstr " elementos seleccionados"
 
-#: src/summaryview.c:1841
+#: src/summaryview.c:1840
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nuevos, %d no leídos, %d totales (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1847
+#: src/summaryview.c:1846
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d nuevos, %d no leídos, %d totales"
@@ -6762,40 +6824,40 @@ msgstr "Resumiendo los mensajes..."
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Sin fecha)"
 
-#: src/summaryview.c:2816
+#: src/summaryview.c:2820
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Usted no es el autor del artículo\n"
 
-#: src/summaryview.c:2914
+#: src/summaryview.c:2918
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Borrar mensaje(s)"
 
-#: src/summaryview.c:2915
+#: src/summaryview.c:2919
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "¿Quiere realmente borrar el/los mensaje(s) de la papelera?"
 
-#: src/summaryview.c:2958
+#: src/summaryview.c:2962
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Borrando mensajes duplicados..."
 
-#: src/summaryview.c:3086
+#: src/summaryview.c:3090
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "El destino es el mismo que la carpeta actual."
 
-#: src/summaryview.c:3175
+#: src/summaryview.c:3179
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "El destino de copia es la carpeta actual."
 
-#: src/summaryview.c:3225
+#: src/summaryview.c:3229
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Seleccionando todos los mensajes..."
 
-#: src/summaryview.c:3270
+#: src/summaryview.c:3295
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "No se puede guardar el fichero `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3288
+#: src/summaryview.c:3313
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6804,7 +6866,7 @@ msgstr ""
 "Teclee el comando para imprimir:\n"
 "(`%s' será sustituido por el fichero)"
 
-#: src/summaryview.c:3294
+#: src/summaryview.c:3319
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6813,23 +6875,23 @@ msgstr ""
 "El comando de impresión no es válido:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3541
+#: src/summaryview.c:3566
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Construyendo jerarquía..."
 
-#: src/summaryview.c:3637
+#: src/summaryview.c:3662
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Deshaciendo jerarquía..."
 
-#: src/summaryview.c:3766
+#: src/summaryview.c:3791
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "No hay filtros definidos."
 
-#: src/summaryview.c:3773
+#: src/summaryview.c:3798
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrando..."
 
-#: src/summaryview.c:5237
+#: src/summaryview.c:5242
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -6843,15 +6905,15 @@ msgstr ""
 msgid "file %s already exists\n"
 msgstr "el fichero %s ya existe\n"
 
-#: src/textview.c:554
+#: src/textview.c:563
 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
 msgstr "Para salvar esta parte, abra el menu contextual con el "
 
-#: src/textview.c:555
+#: src/textview.c:564
 msgid "right click and select `Save as...', "
 msgstr "botón derecho y seleccione `Salvar como...', "
 
-#: src/textview.c:556
+#: src/textview.c:565
 msgid ""
 "or press `y' key.\n"
 "\n"
@@ -6859,11 +6921,11 @@ msgstr ""
 "o pulse la tecla `y'.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:558
+#: src/textview.c:567
 msgid "To display this part as a text message, select "
 msgstr "Para ver esta parte como un mensaje de texto, seleccione "
 
-#: src/textview.c:559
+#: src/textview.c:568
 msgid ""
 "`Display as text', or press `t' key.\n"
 "\n"
@@ -6871,11 +6933,11 @@ msgstr ""
 "`Ver como texto', o pulse la tecla `t'.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:561
+#: src/textview.c:570
 msgid "To display this part as an image, select "
 msgstr "Para ver esta parte como una imagen, seleccione "
 
-#: src/textview.c:562
+#: src/textview.c:571
 msgid ""
 "`Display image', or press `i' key.\n"
 "\n"
@@ -6883,31 +6945,31 @@ msgstr ""
 "`Ver imagen', o pulse la tecla `i'.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:564
+#: src/textview.c:573
 msgid "To open this part with external program, select "
 msgstr "Para abrir esta parte con un programa externo seleccione "
 
-#: src/textview.c:565
+#: src/textview.c:574
 msgid "`Open' or `Open with...', "
 msgstr "`Abrir' o `Abrir con...', "
 
-#: src/textview.c:566
+#: src/textview.c:575
 msgid "or double-click, or click the center button, "
 msgstr "o doble-click, o pulse el botón central, "
 
-#: src/textview.c:567
+#: src/textview.c:576
 msgid "or press `l' key."
 msgstr "o pulse la tecla `l'."
 
-#: src/textview.c:586
+#: src/textview.c:595
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
 msgstr "Esta firma aún no ha sido verificada.\n"
 
-#: src/textview.c:587
+#: src/textview.c:596
 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
 msgstr "Para verificarla, abra el menu contextual con\n"
 
-#: src/textview.c:588
+#: src/textview.c:597
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
 msgstr "el botón derecho y seleccione `Verificar firma'.\n"
 
@@ -7015,12 +7077,12 @@ msgstr "Todo"
 msgid "Sender"
 msgstr "Remitente"
 
-#: src/utils.c:1973
+#: src/utils.c:1988
 #, c-format
 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
 msgstr "La copia de %s a %s ha fallado.\n"
 
-#: src/utils.c:2540
+#: src/utils.c:2613
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr "La orden de apertura de un URI es inválida: `%s'"
index 5fe1689400ee4212f12f27a3402ce2fbf8d792c6..1df38e687194bcd238b2e91a1aae863b599d26fe 100644 (file)
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-0.4.99\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-08-27 15:23+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-09-20 09:46+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2001-06-18\n"
 "Last-Translator: Alessandro Maestri <a.maestri@tiscalinet.it>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -63,23 +63,23 @@ msgstr ""
 
 #. Button panel
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2831 src/compose.c:5484
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2957 src/compose.c:5612
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1393 src/gtkspell.c:2336
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:488 src/main.c:496 src/mainwindow.c:2049
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2049
 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841 src/mimeview.c:899
 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
-#: src/prefs_common.c:3148 src/prefs_common.c:3304 src/prefs_common.c:3624
+#: src/prefs_common.c:3204 src/prefs_common.c:3373 src/prefs_common.c:3703
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
 #: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
 #: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
-#: src/summaryview.c:3264
+#: src/summaryview.c:3268
 msgid "OK"
 msgstr "Ok"
 
@@ -106,7 +106,7 @@ msgstr ""
 "della colonna `G' per abilitare il recupero dei messaggi dal `Ricevi tutti'."
 
 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4248 src/compose.c:4420 src/editaddress.c:774
+#: src/compose.c:4459 src/compose.c:4630 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
@@ -156,8 +156,8 @@ msgstr " Account attivo "
 
 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
-#: src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1656 src/summary_search.c:201
-#: src/crash.c:244
+#: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1656
+#: src/summary_search.c:208 src/crash.c:244
 msgid "Close"
 msgstr "Chiudi"
 
@@ -170,23 +170,23 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Vuoi veramente eliminare questo account?"
 
 #: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2710 src/compose.c:3178 src/compose.c:5662 src/compose.c:6112
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2112
-#: src/folderview.c:2175 src/folderview.c:2280 src/folderview.c:2414
-#: src/folderview.c:2450 src/inc.c:172 src/inc.c:277 src/mainwindow.c:1303
+#: src/compose.c:2836 src/compose.c:3311 src/compose.c:5790 src/compose.c:6134
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
+#: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
+#: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1303
 #: src/mainwindow.c:2254 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:311 src/summaryview.c:801 src/summaryview.c:1215
-#: src/summaryview.c:1259 src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1326
-#: src/summaryview.c:1358 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1408
-#: src/summaryview.c:1433 src/summaryview.c:2916
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
+#: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
+#: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
+#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
 msgid "Yes"
 msgstr "Sì"
 
-#: src/account.c:686 src/compose.c:3178 src/compose.c:5662
-#: src/folderview.c:2112 src/folderview.c:2175 src/folderview.c:2280
-#: src/folderview.c:2414 src/folderview.c:2450
+#: src/account.c:686 src/compose.c:3311 src/compose.c:5790
+#: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
+#: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
 msgid "+No"
 msgstr "+No"
 
@@ -194,7 +194,7 @@ msgstr "+No"
 msgid "Add Address to Book"
 msgstr "Aggiungi indirizzo al quaderno"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4970 src/select-keys.c:300
+#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5098 src/select-keys.c:300
 msgid "Address"
 msgstr "Indirizzo"
 
@@ -208,26 +208,26 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Seleziona l'indirizzo, il quaderno, la cartella"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2831 src/compose.c:5485 src/compose.c:6269 src/compose.c:6304
+#: src/compose.c:2957 src/compose.c:5613 src/compose.c:6292 src/compose.c:6330
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1402
+#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:488 src/main.c:496
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
 #: src/mainwindow.c:2049 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
 #: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3149 src/prefs_common.c:3625
+#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3205 src/prefs_common.c:3704
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
 #: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
 #: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:801 src/summaryview.c:3264
+#: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3268
 msgid "Cancel"
 msgstr "Annulla"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:500 src/mainwindow.c:404
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:502 src/mainwindow.c:404
 msgid "/_File"
 msgstr "/_File"
 
@@ -247,7 +247,7 @@ msgstr "/_File/Nuovo _JPilot"
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_File/Nuovo _Server"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:504
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:506
 #: src/mainwindow.c:418 src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_File/---"
@@ -264,12 +264,12 @@ msgstr "/_File/_Elimina"
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_File/_Salva"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:505
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:507
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_File/_Chiudi"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:425
+#: src/compose.c:509 src/mainwindow.c:425
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Modifica"
 
@@ -277,15 +277,15 @@ msgstr "/_Modifica"
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Modifica/_Taglia"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:426
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:514 src/mainwindow.c:426
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Modifica/_Copia"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:513
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:515
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Modifica/_Incolla"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:510 src/compose.c:593
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:512 src/compose.c:595
 #: src/mainwindow.c:429
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Modifica/---"
@@ -344,11 +344,11 @@ msgstr "/St_rumenti/Importa file di _Pine..."
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/St_rumenti/Esporta _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:667 src/mainwindow.c:685
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:685
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Aiuto"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:668 src/mainwindow.c:699
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Aiuto/_Informazioni su..."
 
@@ -365,7 +365,7 @@ msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nuova _cartella"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:494
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:496
 #: src/folderview.c:262 src/folderview.c:264 src/folderview.c:273
 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:281 src/folderview.c:283
 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:297 src/folderview.c:301
@@ -400,7 +400,7 @@ msgstr "/_Incolla indirizzo"
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "Indirizzo e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:4971 src/prefs_common.c:2637
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5099 src/prefs_common.c:2690
 msgid "Address book"
 msgstr "Rubrica"
 
@@ -422,17 +422,17 @@ msgstr "Elimina"
 msgid "Lookup"
 msgstr "Cerca"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1315 src/compose.c:2885
-#: src/compose.c:4066 src/compose.c:4813 src/headerview.c:55
-#: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:155
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1333 src/compose.c:3011
+#: src/compose.c:4277 src/compose.c:4978 src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "A:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1299 src/compose.c:2884
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1317 src/compose.c:3010
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1302
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1320
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
@@ -449,16 +449,16 @@ msgstr "Questo indirizzo 
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Si vogliono veramente eliminare gli indirizzi?"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2710
-#: src/compose.c:6112 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:172
-#: src/inc.c:277 src/mainwindow.c:1303 src/mainwindow.c:2254
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2836
+#: src/compose.c:6134 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
+#: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1303 src/mainwindow.c:2254
 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:311 src/summaryview.c:801 src/summaryview.c:1215
-#: src/summaryview.c:1259 src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1326
-#: src/summaryview.c:1358 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1408
-#: src/summaryview.c:1433 src/summaryview.c:2916
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
+#: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
+#: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
+#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
 msgid "No"
 msgstr "No"
 
@@ -553,7 +553,7 @@ msgstr "Errore nella rubrica"
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Non posso leggere l'indice degli indirizzi"
 
-#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:996
+#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1015
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfaccia"
 
@@ -576,7 +576,7 @@ msgstr "Gruppo"
 
 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
-#: src/prefs_account.c:1891
+#: src/prefs_account.c:1890
 msgid "Folder"
 msgstr "Cartella"
 
@@ -652,7 +652,7 @@ msgid "Address Count"
 msgstr "Numero Indirizzo"
 
 #. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:266
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
 #: src/messageview.c:331
 msgid "Warning"
 msgstr "Avvertimento"
@@ -682,11 +682,11 @@ msgstr "Indirizzi comuni"
 msgid "Personal address"
 msgstr "Indirizzi personali"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5662 src/main.c:486
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5790 src/main.c:494
 msgid "Notice"
 msgstr "Avviso"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3176 src/inc.c:551
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3309 src/inc.c:539
 msgid "Error"
 msgstr "Errore"
 
@@ -726,379 +726,379 @@ msgstr "Marrone"
 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
 #. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkspell.c:1467
-#: src/gtkspell.c:2093 src/summaryview.c:4216
+#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
+#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4220
 msgid "None"
 msgstr "Nessuno"
 
-#: src/compose.c:492
+#: src/compose.c:494
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Aggiungi..."
 
-#: src/compose.c:493
+#: src/compose.c:495
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Rimuovi"
 
-#: src/compose.c:495 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
+#: src/compose.c:497 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/_Proprietà..."
 
-#: src/compose.c:501
+#: src/compose.c:503
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_File/_Allega file"
 
-#: src/compose.c:502
+#: src/compose.c:504
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_File/_Inserisci file"
 
-#: src/compose.c:503
+#: src/compose.c:505
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_File/Inserisci fi_rma"
 
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Modifica/_Annulla"
 
-#: src/compose.c:509
+#: src/compose.c:511
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Modifica/_Ripristina"
 
-#: src/compose.c:511
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Modifica/_Taglia"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:516
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_Modifica/Incolla come _citazione"
 
-#: src/compose.c:516 src/mainwindow.c:427
+#: src/compose.c:518 src/mainwindow.c:427
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Modifica/_Seleziona tutto"
 
-#: src/compose.c:517
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata"
 
-#: src/compose.c:518
+#: src/compose.c:520
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Muovi un carattere indietro"
 
-#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:525
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Muovi un carattere avanti"
 
-#: src/compose.c:528
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Muovi una parola indietro"
 
-#: src/compose.c:533
+#: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Muovi una parola avanti"
 
-#: src/compose.c:538
+#: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Muovi all'inizio della linea"
 
-#: src/compose.c:543
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Muovi alla fine della linea"
 
-#: src/compose.c:548
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Muovi alla linea precedente"
 
-#: src/compose.c:553
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Muovi alla linea successiva"
 
-#: src/compose.c:558
+#: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Cancella un carattere indietro"
 
-#: src/compose.c:563
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Cancella un carattere avanti"
 
-#: src/compose.c:568
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Cancella una parola indietro"
 
-#: src/compose.c:573
+#: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Cancella una parola avanti"
 
-#: src/compose.c:578
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Cancella la linea"
 
-#: src/compose.c:583
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Cancella la linea interamente"
 
-#: src/compose.c:588
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Modifica/_Avanzata/Cancella fino alla fine della linea"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Modifica/A capo il _paragrafo corrente"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:598
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_Modifica/A capo tutte le righe _lunghe"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Modifica/Modifica con l'_editor esterno"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:603
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/_Ortografia"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:604
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/_Ortografia/Verifica tutto o verifica la selezione"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/_Ortografia/_Evidenzia tutte le parole sbagliate"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:608
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/_Ortografia/Vai alla parola sbagliata prece_dente"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/_Ortografia/Vai alla parola sbagliata s_uccessiva"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/_Ortografia/---"
 
-#: src/compose.c:611
+#: src/compose.c:613
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/_Ortografia/_Configurazione controllore ortografico"
 
-#: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:433 src/summaryview.c:431
+#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:433 src/summaryview.c:431
 msgid "/_View"
 msgstr "/_Vista"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/_Vista/_A"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/_Vista/_Cc"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/_Vista/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/_Vista/_Rispondi a"
 
-#: src/compose.c:620 src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/mainwindow.c:451
+#: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/mainwindow.c:451
 #: src/mainwindow.c:454 src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:506
 #: src/mainwindow.c:588 src/mainwindow.c:592
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Vista/---"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/_Vista/_Seguito a"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/_Vista/Ri_ghello"
 
-#: src/compose.c:625
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/_Vista/A_llegato"
 
-#: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:595
+#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:595
 msgid "/_Message"
 msgstr "/M_essaggio"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/M_essaggio/In_via"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/M_essaggio/Invia più _tardi"
 
-#: src/compose.c:632 src/compose.c:638 src/compose.c:643 src/compose.c:645
-#: src/compose.c:649 src/compose.c:653 src/compose.c:660 src/mainwindow.c:600
+#: src/compose.c:634 src/compose.c:640 src/compose.c:645 src/compose.c:647
+#: src/compose.c:651 src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/mainwindow.c:600
 #: src/mainwindow.c:602 src/mainwindow.c:611 src/mainwindow.c:613
 #: src/mainwindow.c:618
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/M_essaggio/---"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/M_essaggio/Salva in bo_zze"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/M_essaggio/Salva e _continua a editare"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/M_essaggio/_A"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/M_essaggio/_Cc"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/M_essaggio/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/M_essaggio/_Rispondi a"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/M_essaggio/_Seguito a"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/M_essaggio/A_llega"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/M_essaggio/Fir_ma"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/M_esssaggio/C_ifra"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/M_essaggio/_Priorit\85"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/M_essaggio/Priorit\85/_Massima"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/M_essaggio/Priorit\85/_Alta"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/M_essaggio/Priorit\85/_Normale"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/M_essaggio/Priorit\85/_Bassa"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/M_essaggio/Priorit\85/_Minima"
 
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/M_esssaggio/Richiesta di rice_vuta di ritorno"
 
-#: src/compose.c:662 src/mainwindow.c:628
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:628
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/St_rumenti"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/St_rumenti/Mostra r_ighello"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:666
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/St_rumenti/_Rubrica"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/St_rumenti/_Modelli"
 
-#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:651
+#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:651
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_St_rumenti/A_zioni"
 
-#: src/compose.c:1067 src/compose.c:1152
+#: src/compose.c:1017 src/compose.c:1102
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: il file non esiste\n"
 
-#: src/compose.c:1247 src/procmsg.c:983
+#: src/compose.c:1198 src/procmsg.c:983
 msgid "Can't get text part\n"
 msgstr "Impossibile ricevere la parte di testo\n"
 
-#: src/compose.c:1305
+#: src/compose.c:1323
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Rispondi a:"
 
-#: src/compose.c:1308 src/compose.c:4063 src/compose.c:4815
+#: src/compose.c:1326 src/compose.c:4274 src/compose.c:4980
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Newsgroup:"
 
-#: src/compose.c:1311
+#: src/compose.c:1329
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Seguito a:"
 
-#: src/compose.c:1607
+#: src/compose.c:1625
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Errore nel formato del simbolo di citazione."
 
-#: src/compose.c:1619
+#: src/compose.c:1637
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Errore nel formato del messaggio di risposta/inoltro."
 
-#: src/compose.c:1913
+#: src/compose.c:1943
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "Il file %s non esiste\n"
 
-#: src/compose.c:1917
+#: src/compose.c:1947
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "Impossibile ottenere la dimensione di %s\n"
 
-#: src/compose.c:1921
+#: src/compose.c:1951
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Il file %s è vuoto."
 
-#: src/compose.c:1925
+#: src/compose.c:1955
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "impossibile leggere %s."
 
-#: src/compose.c:1950
+#: src/compose.c:1980
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Messaggio: %s"
 
-#: src/compose.c:2022 src/mimeview.c:465
+#: src/compose.c:2052 src/mimeview.c:465
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Impossibile avere parte del messaggio composto."
 
-#: src/compose.c:2615
+#: src/compose.c:2651
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Modificato]"
 
-#: src/compose.c:2617
+#: src/compose.c:2653
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Composizione messaggio%s"
 
-#: src/compose.c:2620
+#: src/compose.c:2656
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Composizione messaggio%s"
 
-#: src/compose.c:2644
+#: src/compose.c:2680
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1106,37 +1106,37 @@ msgstr ""
 "L'account per inviare la posta non è specificato.\n"
 "E` necessario scegliere un account di posta per poterla spedire."
 
-#: src/compose.c:2700
+#: src/compose.c:2826
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Non avete specificato nessun destinatario."
 
-#: src/compose.c:2708 src/compose.c:4898 src/messageview.c:331
-#: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:978 src/toolbar.c:297
+#: src/compose.c:2834 src/compose.c:5026 src/messageview.c:331
+#: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:997 src/toolbar.c:297
 msgid "Send"
 msgstr "Invia"
 
-#: src/compose.c:2709
+#: src/compose.c:2835
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Il campo Oggetto è vuoto. Spedisco ugualmente?"
 
-#: src/compose.c:2729
+#: src/compose.c:2855
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Non posso accodare il messaggio per l'invio"
 
-#: src/compose.c:2773 src/compose.c:3382
+#: src/compose.c:2899 src/compose.c:3528
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "impossibile leggere la lista dei destinatari."
 
-#: src/compose.c:2814 src/procmsg.c:1333
+#: src/compose.c:2940 src/procmsg.c:1333
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Errore durante l'invio del messaggio a %s."
 
-#: src/compose.c:2828 src/messageview.c:408
+#: src/compose.c:2954 src/messageview.c:408
 msgid "Queueing"
 msgstr "Accodo"
 
-#: src/compose.c:2829
+#: src/compose.c:2955
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1144,34 +1144,34 @@ msgstr ""
 "Errore durante l'invio del messaggio.\n"
 "Lo metto in coda per la spedizione?"
 
-#: src/compose.c:2835
+#: src/compose.c:2961
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Impossibile accodare il messaggio"
 
-#: src/compose.c:2838
+#: src/compose.c:2964
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Errore durante l'invio del messaggio."
 
-#: src/compose.c:2854
+#: src/compose.c:2980
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Impossibile salvare il messaggio nella posta in uscita."
 
-#: src/compose.c:2990 src/compose.c:3143 src/compose.c:3308 src/compose.c:3452
+#: src/compose.c:3116 src/compose.c:3269 src/compose.c:3441 src/compose.c:3598
 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
-#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1003
-#: src/procmsg.c:1314 src/utils.c:2023
+#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
+#: src/procmsg.c:1314 src/utils.c:2038
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "Impossibile cambiare i permessi del file\n"
 
-#: src/compose.c:3085
+#: src/compose.c:3211
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 "Impossibile trovare nessuna chiave associata con la chiave id selezionata `%"
 "s'."
 
-#: src/compose.c:3177
+#: src/compose.c:3310
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
@@ -1179,81 +1179,81 @@ msgstr ""
 "Impossibile convertire la codifica del messaggio.\n"
 "Spedisco ugualmente?"
 
-#: src/compose.c:3207
+#: src/compose.c:3340
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "Impossibile scrivere le intestazioni\n"
 
-#: src/compose.c:3347
+#: src/compose.c:3480
 msgid "can't remove the old message\n"
 msgstr "Impossibile rimuovere il messaggio vecchio\n"
 
-#: src/compose.c:3396
+#: src/compose.c:3542
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Nessun account per la spedizione di mail disponibile!"
 
-#: src/compose.c:3406
+#: src/compose.c:3552
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Nessun account per la spedizione di articoli disponibile!"
 
-#: src/compose.c:3544
+#: src/compose.c:3690
 msgid "can't find queue folder\n"
 msgstr "Impossibile trovare la cartella con la coda dei messaggi\n"
 
-#: src/compose.c:3551 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:3697 src/messageview.c:274
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "impossibile accodare il messaggio\n"
 
-#: src/compose.c:3594
+#: src/compose.c:3740
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Impossibile aprire il file %s\n"
 
-#: src/compose.c:4142 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:148
+#: src/compose.c:4353 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Da:"
 
-#: src/compose.c:4246 src/compose.c:4418 src/compose.c:5425
+#: src/compose.c:4457 src/compose.c:4628 src/compose.c:5553
 msgid "MIME type"
 msgstr "Tipo MIME"
 
 #. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4247 src/compose.c:4419 src/mimeview.c:154
+#: src/compose.c:4458 src/compose.c:4629 src/mimeview.c:154
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:448
 msgid "Size"
 msgstr "Dimensione"
 
 #. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4311
+#: src/compose.c:4522
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Salva il messaggio in"
 
-#: src/compose.c:4331 src/prefs_filtering.c:492
+#: src/compose.c:4542 src/prefs_filtering.c:492
 msgid "Select ..."
 msgstr "Seleziona ..."
 
 #. header labels and entries
-#: src/compose.c:4469 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4679 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "Intestazione"
 
 #. attachment list
-#: src/compose.c:4471 src/mimeview.c:201
+#: src/compose.c:4681 src/mimeview.c:201
 msgid "Attachments"
 msgstr "Allegati"
 
 #. Others Tab
-#: src/compose.c:4473
+#: src/compose.c:4683
 msgid "Others"
 msgstr "Altro"
 
-#: src/compose.c:4488 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
-#: src/summary_search.c:162
+#: src/compose.c:4698 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
+#: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Oggetto:"
 
-#: src/compose.c:4735
+#: src/compose.c:4942
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1262,96 +1262,96 @@ msgstr ""
 "Non posso far partire il controllore ortografico.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:4899
+#: src/compose.c:5027
 msgid "Send message"
 msgstr "Invia il messaggio"
 
-#: src/compose.c:4905
+#: src/compose.c:5033
 msgid "Send later"
 msgstr "Invia più tardi"
 
-#: src/compose.c:4906
+#: src/compose.c:5034
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Metti in coda e invia più tardi"
 
-#: src/compose.c:4913
+#: src/compose.c:5041
 msgid "Draft"
 msgstr "Bozze"
 
-#: src/compose.c:4914
+#: src/compose.c:5042
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Salva nella cartella delle bozze"
 
-#: src/compose.c:4923 src/compose.c:6304
+#: src/compose.c:5051 src/compose.c:6330
 msgid "Insert"
 msgstr "Inserisci"
 
-#: src/compose.c:4924
+#: src/compose.c:5052
 msgid "Insert file"
 msgstr "Inserisci file"
 
-#: src/compose.c:4931
+#: src/compose.c:5059
 msgid "Attach"
 msgstr "Allega"
 
-#: src/compose.c:4932
+#: src/compose.c:5060
 msgid "Attach file"
 msgstr "Allega file"
 
-#: src/compose.c:4941 src/prefs_common.c:1721
+#: src/compose.c:5069 src/prefs_common.c:1745
 msgid "Signature"
 msgstr "Firma"
 
-#: src/compose.c:4942
+#: src/compose.c:5070
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Inserisci firma"
 
-#: src/compose.c:4950 src/prefs_common.c:2817
+#: src/compose.c:5078 src/prefs_common.c:2873
 msgid "Editor"
 msgstr "Editor"
 
-#: src/compose.c:4951
+#: src/compose.c:5079
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Modifica con un editor esterno"
 
-#: src/compose.c:4959
+#: src/compose.c:5087
 msgid "Linewrap"
 msgstr "A capo"
 
-#: src/compose.c:4960
+#: src/compose.c:5088
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "A capo tutte le linee lunghe"
 
-#: src/compose.c:5320
+#: src/compose.c:5448
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Tipo MIME non valido."
 
-#: src/compose.c:5338
+#: src/compose.c:5466
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Il file non esiste o è vuoto."
 
-#: src/compose.c:5407
+#: src/compose.c:5535
 msgid "Property"
 msgstr "Proprietà"
 
-#: src/compose.c:5452
+#: src/compose.c:5580
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codifica"
 
-#: src/compose.c:5481
+#: src/compose.c:5609
 msgid "Path"
 msgstr "Percorso"
 
-#: src/compose.c:5482 src/prefs_toolbar.c:826
+#: src/compose.c:5610 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "File name"
 msgstr "Nome file"
 
-#: src/compose.c:5633
+#: src/compose.c:5761
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "La riga di comando per l'editor esterno non è valida: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:5659
+#: src/compose.c:5787
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1362,67 +1362,67 @@ msgstr ""
 "Forzo la conclusione del processo?\n"
 "group id del processo: %d"
 
-#: src/compose.c:5672
+#: src/compose.c:5800
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "group id del processo terminato: %d"
 
-#: src/compose.c:5673
+#: src/compose.c:5801
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "File temporaneo: %s"
 
 #. failed
-#: src/compose.c:5730
+#: src/compose.c:5858
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "Impossibile eseguire l'editor esterno\n"
 
-#: src/compose.c:5734
+#: src/compose.c:5862
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Impossibile scrivere sul file\n"
 
-#: src/compose.c:5736
+#: src/compose.c:5864
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Lettura dalla pipe fallita\n"
 
-#: src/compose.c:6110 src/inc.c:170 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:2252
+#: src/compose.c:6132 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:2252
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Allarme offline"
 
-#: src/compose.c:6111 src/inc.c:171 src/inc.c:276 src/mainwindow.c:2253
+#: src/compose.c:6133 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:2253
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Stai lavorando offline. Sovrascrivo?"
 
-#: src/compose.c:6214 src/compose.c:6235
+#: src/compose.c:6237 src/compose.c:6258
 msgid "Select file"
 msgstr "Seleziona il file"
 
-#: src/compose.c:6267
+#: src/compose.c:6290
 msgid "Discard message"
 msgstr "Scarta messaggio"
 
-#: src/compose.c:6268
+#: src/compose.c:6291
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Questo messaggio è stato modificato. Lo scarto?"
 
-#: src/compose.c:6269
+#: src/compose.c:6292
 msgid "Discard"
 msgstr "Scarta"
 
-#: src/compose.c:6269
+#: src/compose.c:6292
 msgid "to Draft"
 msgstr "nelle Bozze"
 
-#: src/compose.c:6301
+#: src/compose.c:6327
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Vuoi applicare il modello `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6303
+#: src/compose.c:6329
 msgid "Apply template"
 msgstr "Applica il modello"
 
-#: src/compose.c:6304
+#: src/compose.c:6330
 msgid "Replace"
 msgstr "Rimpiazza"
 
@@ -1486,7 +1486,7 @@ msgid "Modify"
 msgstr "Modifica"
 
 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:200
+#: src/summary_search.c:207
 msgid "Clear"
 msgstr "Pulisci"
 
@@ -1582,12 +1582,12 @@ msgstr "Modifica la cartella"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Inserire il nuovo nome della cartella:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1910
-#: src/folderview.c:2207
+#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
+#: src/folderview.c:2211
 msgid "New folder"
 msgstr "Nuova cartella"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1911
+#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Inserire il nome della nuova cartella:"
 
@@ -1605,7 +1605,7 @@ msgstr "Modifica il record JPilot"
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1919
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1918
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1761,7 +1761,7 @@ msgstr "File di output HTML"
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Foglio stile"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3614 src/prefs_common.c:3935
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3693 src/prefs_common.c:4014
 msgid "Default"
 msgstr "Predefinito"
 
@@ -2027,41 +2027,41 @@ msgstr "Analizzo tutti gli alberi della cartella..."
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Verifico per nuovi messaggi in tutte le cartelle..."
 
-#: src/folderview.c:1697 src/main.c:464 src/summaryview.c:5113
+#: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5128
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Elaborazione (%s)..."
 
-#: src/folderview.c:1846 src/folderview.c:1912 src/folderview.c:2211
+#: src/folderview.c:1846 src/folderview.c:1914 src/folderview.c:2215
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NuovaCartella"
 
-#: src/folderview.c:1851 src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2216
+#: src/folderview.c:1851 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2220
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' non può essere incluso nel nome della cartella."
 
-#: src/folderview.c:1864 src/folderview.c:1917 src/folderview.c:1983
-#: src/folderview.c:2059 src/folderview.c:2228
+#: src/folderview.c:1864 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1987
+#: src/folderview.c:2063 src/folderview.c:2232
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "La cartella `%s' esiste già."
 
-#: src/folderview.c:1871 src/folderview.c:2235
+#: src/folderview.c:1871 src/folderview.c:2239
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Impossibile creare la cartella `%s'."
 
-#: src/folderview.c:1966 src/folderview.c:2049
+#: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2053
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Inserire il nuovo nome per `%s':"
 
-#: src/folderview.c:1967 src/folderview.c:2051
+#: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2055
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Rinomina cartella"
 
-#: src/folderview.c:2109
+#: src/folderview.c:2113
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2070,16 +2070,16 @@ msgstr ""
 "Tutte le cartelle e i messaggi all'interno di `%s' saranno eliminati.\n"
 "Volete veramente eliminarla?"
 
-#: src/folderview.c:2111
+#: src/folderview.c:2115
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Eliminazione cartella"
 
-#: src/folderview.c:2120
+#: src/folderview.c:2124
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Impossibile rimuovere la cartella `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2172
+#: src/folderview.c:2176
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2088,11 +2088,11 @@ msgstr ""
 "Volete veramente eliminare la mailbox `%s'?\n"
 "(I messaggi NON saranno eliminati dal disco)"
 
-#: src/folderview.c:2174
+#: src/folderview.c:2178
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Rimuovi la _mailbox"
 
-#: src/folderview.c:2208
+#: src/folderview.c:2212
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2102,30 +2102,30 @@ msgstr ""
 "(se volete creare una cartella che contiene delle sottocartelle,\n"
 " aggiungete `/' alla fine del nome)"
 
-#: src/folderview.c:2278
+#: src/folderview.c:2284
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Volete veramente eliminare l'account IMAP4 `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2279
+#: src/folderview.c:2285
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Elimino l'account IMAP4"
 
-#: src/folderview.c:2412
+#: src/folderview.c:2418
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Volete veramente eliminare il newsgroup `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2413
+#: src/folderview.c:2419
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Elimino il newsgroup"
 
-#: src/folderview.c:2448
+#: src/folderview.c:2454
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Volete veramente eliminare l'account di news `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2449
+#: src/folderview.c:2455
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Elimino l'account di news"
 
@@ -2177,7 +2177,7 @@ msgstr "sconosciuto"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Impossibile ricevere la lista dei newsgroup."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1014
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1013
 msgid "Done."
 msgstr "Fatto."
 
@@ -2186,36 +2186,36 @@ msgstr "Fatto."
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d newsgroup ricevuti (%s letti)"
 
-#: src/gtkspell.c:477
+#: src/gtkaspell.c:479
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Nessun dizionario selezionato."
 
-#: src/gtkspell.c:738 src/gtkspell.c:1627 src/gtkspell.c:1914
+#: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
 msgid "Normal Mode"
 msgstr "Modo normale"
 
-#: src/gtkspell.c:740 src/gtkspell.c:1633 src/gtkspell.c:1926
+#: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr "Impara dai propri errori"
 
-#: src/gtkspell.c:779
+#: src/gtkaspell.c:740
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgstr "Modo suggerimento sconosciuto."
 
-#: src/gtkspell.c:1014
+#: src/gtkaspell.c:973
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "Non \8a stata trovata nessuna parola sbagliata."
 
-#: src/gtkspell.c:1351
+#: src/gtkaspell.c:1307
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Sostituisci la parola sconosciuta"
 
-#: src/gtkspell.c:1361
+#: src/gtkaspell.c:1317
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
 msgstr "Sostituisci \"%s\" con: "
 
-#: src/gtkspell.c:1382
+#: src/gtkaspell.c:1337
 msgid ""
 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
@@ -2223,63 +2223,63 @@ msgstr ""
 "Tenendo premuto MOD1 mentre si preme Enter\n"
 "imparer\95 dagli errori.\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1621 src/gtkspell.c:1902
+#: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
 msgid "Fast Mode"
 msgstr "Modo veloce"
 
-#: src/gtkspell.c:1736
+#: src/gtkaspell.c:1682
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr "\"%s\" sconosciuto in %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1749
+#: src/gtkaspell.c:1695
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Accetta in questa sessione"
 
-#: src/gtkspell.c:1759
+#: src/gtkaspell.c:1705
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Aggiungi al dizionario personale"
 
-#: src/gtkspell.c:1769
+#: src/gtkaspell.c:1715
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Sostituisci con..."
 
-#: src/gtkspell.c:1779
+#: src/gtkaspell.c:1725
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Verifico con %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1798
+#: src/gtkaspell.c:1744
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(nessun suggerimento)"
 
-#: src/gtkspell.c:1809
+#: src/gtkaspell.c:1755
 msgid "Others..."
 msgstr "Altro..."
 
-#: src/gtkspell.c:1819 src/gtkspell.c:1999
+#: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
 msgid "More..."
 msgstr "Ancora..."
 
-#: src/gtkspell.c:1875
+#: src/gtkaspell.c:1820
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Dizionario: %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1888
+#: src/gtkaspell.c:1833
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Uso alternativa (%s)"
 
-#: src/gtkspell.c:1942 src/prefs_common.c:1566
+#: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1585
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Verifica mentre scrivi"
 
-#: src/gtkspell.c:1958
+#: src/gtkaspell.c:1897
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "Cambia dizionario"
 
-#: src/gtkspell.c:2113
+#: src/gtkaspell.c:2052
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -2304,167 +2304,167 @@ msgstr "(Nessun Oggetto)"
 msgid "Can't load the image."
 msgstr "Impossibile caricare l'immagine."
 
-#: src/imap.c:421
+#: src/imap.c:427
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "La connessione IMAP4 a %s:%d è stata interrotta. Mi riconnetto...\n"
 
-#: src/imap.c:463
+#: src/imap.c:469
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "Creo la connessione canalizzata IMAP4 a %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:476
+#: src/imap.c:482
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "Creo la connessione IMAP4 a %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:673
+#: src/imap.c:683
 #, c-format
 msgid "can't select mailbox %s\n"
 msgstr "non posso selezionare la mailbox %s\n"
 
-#: src/imap.c:684 src/procmsg.c:748
+#: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
 #, c-format
 msgid "can't fetch message %d\n"
 msgstr "Impossibile prelevare il messaggio %d\n"
 
-#: src/imap.c:712 src/imap.c:721
+#: src/imap.c:722 src/imap.c:731
 #, c-format
 msgid "can't append message %s\n"
 msgstr "Impossibile aggiungere il messaggio %s\n"
 
-#: src/imap.c:751 src/imap.c:814 src/mh.c:447 src/mh.c:555 src/mh.c:612
-#: src/mh.c:723
+#: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
+#: src/mh.c:712
 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
 msgstr "le cartella sorgente e destinazione sono identiche.\n"
 
-#: src/imap.c:759
+#: src/imap.c:769
 msgid "can't copy message\n"
 msgstr "impossibile copiare il messaggio\n"
 
-#: src/imap.c:974
+#: src/imap.c:985
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "Impossibile impostare i flag eliminati: %d\n"
 
-#: src/imap.c:981 src/imap.c:1021
+#: src/imap.c:992 src/imap.c:1038
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "Impossibile cancellare\n"
 
-#: src/imap.c:1014
+#: src/imap.c:1031
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr "Impossibile impostare i flag di eliminazione: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1192
+#: src/imap.c:1222
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "errore ricevendo LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1310
+#: src/imap.c:1340
 #, c-format
 msgid "Can't create '%s'\n"
 msgstr "impossibile creare '%s'\n"
 
-#: src/imap.c:1315
+#: src/imap.c:1345
 #, c-format
 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
 msgstr "impossibile creare '%s' sotto 'In Entrata'\n"
 
-#: src/imap.c:1378
+#: src/imap.c:1408
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "Impossibile creare la mailbox: LIST fallita\n"
 
-#: src/imap.c:1399
+#: src/imap.c:1429
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "Impossibile creare la mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:1470
+#: src/imap.c:1500
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "non posso rinominare: %s in %s\n"
 
-#: src/imap.c:1536
+#: src/imap.c:1566
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "Impossibile eliminare la mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:1569 src/imap.c:3191
+#: src/imap.c:1599 src/imap.c:3223
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "Impossibile ricevere la busta\n"
 
-#: src/imap.c:1577 src/imap.c:3198
+#: src/imap.c:1607 src/imap.c:3230
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "errore ricevendo la busta.\n"
 
-#: src/imap.c:1599 src/imap.c:3226
+#: src/imap.c:1629 src/imap.c:3258
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "Impossibile analizzare la busta: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1688
+#: src/imap.c:1720
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "Impossibile stabilire una sessione IMAP4 con: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1709
+#: src/imap.c:1741
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Impossibile connettersi al server IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1716
+#: src/imap.c:1748
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "Impossibile stabilire una sessione IMAP4 con: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1740
+#: src/imap.c:1772
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Impossibile cominciare una sessione TLS.\n"
 
-#: src/imap.c:1752
+#: src/imap.c:1784
 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
 msgstr "Impossibile stabilire una sessione IMAP4.\n"
 
-#: src/imap.c:1826
+#: src/imap.c:1858
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "Impossibile ricevere il namespace\n"
 
-#: src/imap.c:2256
+#: src/imap.c:2288
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "Impossibile selezionare la cartella: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2379
+#: src/imap.c:2411
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "Login IMAP4 fallito.\n"
 
-#: src/imap.c:2640
+#: src/imap.c:2672
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "Impossibile aggiungere %s a %s\n"
 
-#: src/imap.c:2645
+#: src/imap.c:2677
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(spedizione file..)"
 
-#: src/imap.c:2681
+#: src/imap.c:2713
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "Impossibile copiare %d in %s\n"
 
-#: src/imap.c:2706
+#: src/imap.c:2738
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr "errore nell'esecuzione del comando IMAP: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2720
+#: src/imap.c:2752
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "errore nell'esecuzione del comando IMAP: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:2919 src/imap.c:2956
+#: src/imap.c:2951 src/imap.c:2988
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv non può convertire UTF-7 in %s\n"
 
-#: src/imap.c:2990 src/imap.c:3023
+#: src/imap.c:3022 src/imap.c:3055
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr "iconv non può convertire %s in UTF-7\n"
@@ -2582,114 +2582,141 @@ msgstr "Seleziona il file di Pine"
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importa file di Pine nella rubrica"
 
-#: src/inc.c:253 src/inc.c:342 src/send.c:358
+#: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:358
 msgid "Standby"
 msgstr "Attesa"
 
-#: src/inc.c:366
+#: src/inc.c:375
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Prelevo i nuovi messaggi"
 
-#: src/inc.c:531
+#: src/inc.c:506
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Prelevo"
 
-#: src/inc.c:538 src/selective_download.c:685
-msgid "Done"
-msgstr "Fatto"
+#: src/inc.c:515
+#, c-format
+msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "Fatto (%d messaggi (%s) ricevuti)"
 
-#: src/inc.c:541
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Annullato"
+#: src/inc.c:519
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Fatto (nessun nuovo messaggio)"
 
-#: src/inc.c:546
+#: src/inc.c:526
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Connessione fallita"
 
-#: src/inc.c:549
+#: src/inc.c:530
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Autenticazione fallita"
 
-#: src/inc.c:561
+#. S_COL_SCORE
+#: src/inc.c:534 src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr "Lockato"
+
+#: src/inc.c:543
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Annullato"
+
+#: src/inc.c:556
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Autorizzazione non concessa per %s su %s"
 
-#: src/inc.c:640
-msgid "Some errors occured while getting mail."
-msgstr "Sono occorsi alcuni errori prelevando la mail."
+#: src/inc.c:636
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message(s))"
+msgstr "Finito (%d nuovi messaggi)"
+
+#: src/inc.c:639
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Finito (nessun nuovo messaggio)"
+
+#: src/inc.c:647
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Si sono verificati alcuni errori prelevando la mail."
 
-#: src/inc.c:694
+#: src/inc.c:710
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Prelevo i nuovi messaggi"
 
-#: src/inc.c:722
+#: src/inc.c:738
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Mi connetto al server POP3: %s..."
 
-#: src/inc.c:730
+#: src/inc.c:746
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Impossibile connettersi al server POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:737
+#: src/inc.c:753
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Impossibile connettersi al server POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:903 src/inc.c:969
+#: src/inc.c:863 src/inc.c:932
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Prelevo il messaggio (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:934
+#: src/inc.c:896
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autenticazione..."
 
-#: src/inc.c:938
+#: src/inc.c:900
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Ricevo il numero di messaggi nuovi (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:942
+#: src/inc.c:904
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Ricevo il numero di messaggi nuovi (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:946
+#: src/inc.c:908
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Ricevo il numero di messaggi nuovi (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:950
+#: src/inc.c:912
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Ricevo la dimensione dei messaggi (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:954
+#: src/inc.c:916
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Prelevo l'intestazione (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:985
+#: src/inc.c:949
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Elimino il messaggio %d"
 
-#: src/inc.c:991
+#: src/inc.c:955
 msgid "Quitting"
 msgstr "Esco"
 
-#: src/inc.c:1026
+#: src/inc.c:991
 msgid "a message won't be received\n"
 msgstr "un messaggio non sarà ricevuto\n"
 
-#: src/inc.c:1061
+#: src/inc.c:1026
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Errore nell'elaborazione della posta."
 
-#: src/inc.c:1064
+#: src/inc.c:1029
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Spazio su disco esaurito."
 
+#: src/inc.c:1033
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "La mailbox \8a lockata."
+
+#: src/inc.c:1061
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr "Incorporazione cancellata\n"
+
 #: src/inputdialog.c:151
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
@@ -2708,7 +2735,7 @@ msgid "Error clearing log\n"
 msgstr "Errore nella cancellazione del log\n"
 
 #. for gettext
-#: src/main.c:133 src/main.c:142 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:885
+#: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -2717,28 +2744,28 @@ msgstr ""
 "Il file `%s' esiste già.\n"
 "Impossibile creare la cartella."
 
-#: src/main.c:181
+#: src/main.c:182
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread non è supportato da glib.\n"
 
-#: src/main.c:267
+#: src/main.c:268
 msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
-"GnuPG non è installato correttamente.\n"
+"GnuPG non è installato correttamente, o necessita di un upgrade.\n"
 "Il supporto per OpenPGP è disabilitato."
 
-#: src/main.c:409
+#: src/main.c:418
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Uso: %s [OPZIONE]...\n"
 
-#: src/main.c:412
+#: src/main.c:421
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [indirizzo]  apre una finestra di composizione"
 
-#: src/main.c:413
+#: src/main.c:422
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -2748,51 +2775,51 @@ msgstr ""
 "                         apre una finestra di composizione con uno\n"
 "                         specifico file allegato"
 
-#: src/main.c:416
+#: src/main.c:425
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              riceve nuovi messaggi"
 
-#: src/main.c:417
+#: src/main.c:426
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          riceve nuovi messaggi da tutti gli account"
 
-#: src/main.c:418
+#: src/main.c:427
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr " --send                 spedisce tutti i messaggi in coda"
 
-#: src/main.c:419
+#: src/main.c:428
 msgid "  --status               show the total number of messages"
 msgstr "  --status               mostra il numero totale di messaggi"
 
-#: src/main.c:420
+#: src/main.c:429
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                modalità di debug"
 
-#: src/main.c:421
+#: src/main.c:430
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 mostra questo aiuto ed esce"
 
-#: src/main.c:422
+#: src/main.c:431
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              mostra informazioni sulla versione ed esce"
 
-#: src/main.c:467
+#: src/main.c:475
 msgid "top level folder"
 msgstr "cartella principale"
 
-#: src/main.c:487
+#: src/main.c:495
 msgid "Composing message exists. Really quit?"
 msgstr "C'è un messaggio in composizione. Volete veramente uscire?"
 
-#: src/main.c:494
+#: src/main.c:502
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Messaggi accodati"
 
-#: src/main.c:495
+#: src/main.c:503
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Ci sono messaggi non inviati in coda. Esco ugualmente?"
 
-#: src/main.c:719 src/mainwindow.c:2263
+#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:2263
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Sono occorsi alcuni errori mentre spedivo i messaggi in coda."
 
@@ -3625,8 +3652,8 @@ msgstr "file non valido - %s\n"
 msgid "invalid file - %s.\n"
 msgstr "file non valido - %s.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1953
-#: src/utils.c:2030
+#: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1968
+#: src/utils.c:2045 src/utils.c:2137
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "fallita la scrittura su %s.\n"
@@ -3648,23 +3675,23 @@ msgstr "Trovato nel messaggio corrente"
 msgid "Find text:"
 msgstr "Cerca testo:"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:181
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Maiuscole/minuscole"
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:187
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
 msgid "Backward search"
 msgstr "Cerca all'indietro"
 
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:199
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
 msgid "Search"
 msgstr "Cerca"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:300
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
 msgid "Search failed"
 msgstr "Ricerca fallita"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:301
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Sringa cercata non trovata."
 
@@ -3676,7 +3703,7 @@ msgstr "Ho raggiunto l'inizio del messaggio: continuo dalla fine?"
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Ho raggiunto la fine del messaggio: continuo dall'inizio?"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:310
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
 msgid "Search finished"
 msgstr "Ricerca terminata"
 
@@ -3764,12 +3791,12 @@ msgstr "Spedisci notifica"
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Annulla"
 
-#: src/mh.c:419
+#: src/mh.c:416
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "impossibile copiare il messaggio %s in %s\n"
 
-#: src/mh.c:519 src/procmsg.c:1511
+#: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1511
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr "Impossibile aprire il file delle segnature.\n"
 
@@ -3805,7 +3832,7 @@ msgstr "/_Controlla firma"
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Tipo MIME"
 
-#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2072
+#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2116
 msgid "Text"
 msgstr "Testo"
 
@@ -3818,15 +3845,15 @@ msgstr "Selezionate \"Controlla firma\" per controllare"
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Impossibile salvare parte del messaggio composto."
 
-#: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3257
+#: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3261
 msgid "Save as"
 msgstr "Salva come..."
 
-#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3262
+#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3266
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Sovrascrivo"
 
-#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3263
+#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3267
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Sovrascrivo il file esistente?"
 
@@ -3848,83 +3875,83 @@ msgstr ""
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr "La riga di comando del visualizzatore MIME non è valida: `%s'"
 
-#: src/news.c:166
+#: src/news.c:174
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "Stabilisco la connessione NNTP con %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:265
+#: src/news.c:276
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "La connessione NNTP a %s:%d è stata interrotta. Riprovo...\n"
 
-#: src/news.c:362
+#: src/news.c:373
 #, c-format
 msgid "can't select group %s\n"
 msgstr "impossibile selezionare il gruppo: %s\n"
 
-#: src/news.c:372
+#: src/news.c:383
 #, c-format
 msgid "can't read article %d\n"
 msgstr "impossibile leggere l'articolo %d\n"
 
-#: src/news.c:394 src/news.c:706 src/news.c:1041
+#: src/news.c:405 src/news.c:713 src/news.c:1048
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "impossibile impostare il gruppo: %s\n"
 
-#: src/news.c:499
+#: src/news.c:506
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
 msgstr "impossibile prelevare la lista dei newsgroup\n"
 
-#: src/news.c:599
+#: src/news.c:606
 msgid "can't post article.\n"
 msgstr "impossibile inviare l'articolo.\n"
 
-#: src/news.c:623
+#: src/news.c:630
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr "impossibile prelevare l'articolo %d\n"
 
-#: src/news.c:712 src/news.c:1046
+#: src/news.c:719 src/news.c:1053
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "intervallo di articoli non valido: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:735 src/news.c:1146
+#: src/news.c:742 src/news.c:1153
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "ricevo xover %d - %d in %s...\n"
 
-#: src/news.c:738 src/news.c:1081 src/news.c:1149
+#: src/news.c:745 src/news.c:1088 src/news.c:1156
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "impossibile ricevere xover\n"
 
-#: src/news.c:744 src/news.c:1086 src/news.c:1155
+#: src/news.c:751 src/news.c:1093 src/news.c:1162
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "errore ricevendo xover.\n"
 
-#: src/news.c:752 src/news.c:1092 src/news.c:1163
+#: src/news.c:759 src/news.c:1099 src/news.c:1170
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "linea xover non valida: %s\n"
 
-#: src/news.c:770 src/news.c:795 src/news.c:1106 src/news.c:1120
-#: src/news.c:1181 src/news.c:1206
+#: src/news.c:777 src/news.c:802 src/news.c:1113 src/news.c:1127
+#: src/news.c:1188 src/news.c:1213
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "impossibile ricevere xhdr\n"
 
-#: src/news.c:778 src/news.c:803 src/news.c:1111 src/news.c:1125
-#: src/news.c:1189 src/news.c:1214
+#: src/news.c:785 src/news.c:810 src/news.c:1118 src/news.c:1132
+#: src/news.c:1196 src/news.c:1221
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "errore ricevendo xhdr.\n"
 
-#: src/news.c:1061
+#: src/news.c:1068
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "si \8a verificato un errore ricevendo %s.\n"
 
-#: src/news.c:1078
+#: src/news.c:1085
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "ricevo xover %d in %s...\n"
@@ -3976,37 +4003,41 @@ msgstr ""
 "Passphrase sbagliata! Prova ancora...\n"
 "\n"
 
-#: src/pop.c:64
+#: src/pop.c:65
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: elimino il messaggio scaduto %d\n"
 
-#: src/pop.c:70
+#: src/pop.c:71
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: Salto il messaggio (%d bytes)\n"
 
-#: src/pop.c:136
+#: src/pop.c:137
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "Impossibile cominciare una sessione TLS\n"
 
-#: src/pop.c:165 src/pop.c:190 src/pop.c:240
+#: src/pop.c:165 src/pop.c:194 src/pop.c:246
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "errore durante l'autenticazione\n"
 
-#: src/pop.c:208
+#: src/pop.c:190 src/pop.c:242
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "la mailbox \8a lockata\n"
+
+#: src/pop.c:211
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
 msgstr "Nel saluto non è stata trovata la necessaria data/ora APOP\n"
 
-#: src/pop.c:216
+#: src/pop.c:218
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgstr "Errore di sintassi nella data/ora del saluto\n"
 
-#: src/pop.c:263 src/pop.c:302
+#: src/pop.c:268 src/pop.c:307
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "Errore nel protocollo POP3\n"
 
-#: src/pop.c:378 src/pop.c:429
+#: src/pop.c:382 src/pop.c:432
 msgid "Socket error\n"
 msgstr "Errore di protocollo\n"
 
@@ -4032,15 +4063,15 @@ msgstr "Opzioni per il nuovo account"
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Preferenze account"
 
-#: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:976
+#: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:995
 msgid "Receive"
 msgstr "Ricevi"
 
-#: src/prefs_account.c:729 src/prefs_common.c:980
+#: src/prefs_account.c:729 src/prefs_common.c:999
 msgid "Compose"
 msgstr "Componi"
 
-#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:993
+#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1012
 msgid "Privacy"
 msgstr "Privacy"
 
@@ -4088,7 +4119,7 @@ msgstr "POP3 (normale)"
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (APOP auth)"
 
-#: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1643 src/prefs_account.c:1867
+#: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1642 src/prefs_account.c:1866
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
@@ -4139,7 +4170,7 @@ msgstr "User ID"
 msgid "Password"
 msgstr "Password"
 
-#: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1626
+#: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1625
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
@@ -4203,7 +4234,7 @@ msgstr "Genera ID messaggio"
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Aggiungi intestazione definita dall'utente"
 
-#: src/prefs_account.c:1260 src/prefs_common.c:2305 src/prefs_common.c:2330
+#: src/prefs_account.c:1260 src/prefs_common.c:2349 src/prefs_common.c:2374
 msgid " Edit... "
 msgstr "Modifica..."
 
@@ -4235,177 +4266,177 @@ msgstr ""
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Autentica con POP3 prima dell'invio"
 
-#: src/prefs_account.c:1400
+#: src/prefs_account.c:1399
 msgid "Signature file"
 msgstr "File della firma"
 
-#: src/prefs_account.c:1408
+#: src/prefs_account.c:1407
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Imposta automaticamente i seguenti indirizzi"
 
 #. to
-#: src/prefs_account.c:1417 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_account.c:1416 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1430
+#: src/prefs_account.c:1429
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1443
+#: src/prefs_account.c:1442
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Rispondi a"
 
-#: src/prefs_account.c:1493
+#: src/prefs_account.c:1492
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Cifra messaggio per default"
 
-#: src/prefs_account.c:1495
+#: src/prefs_account.c:1494
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Firma messaggio per default"
 
-#: src/prefs_account.c:1497
+#: src/prefs_account.c:1496
 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
 msgstr "Utilizza formato ASCII blindato per la cifratura"
 
-#: src/prefs_account.c:1499
+#: src/prefs_account.c:1498
 msgid "Use clear text signature"
 msgstr "Utilizza firma vuota"
 
-#: src/prefs_account.c:1503
+#: src/prefs_account.c:1502
 msgid "Sign key"
 msgstr "Firma la chiave"
 
-#: src/prefs_account.c:1511
+#: src/prefs_account.c:1510
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Usa la chiave di default di GnuPG"
 
-#: src/prefs_account.c:1520
+#: src/prefs_account.c:1519
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Scegliete la chiave per il vostro indirizzo email"
 
-#: src/prefs_account.c:1529
+#: src/prefs_account.c:1528
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Specificate la chiave manualmente"
 
-#: src/prefs_account.c:1545
+#: src/prefs_account.c:1544
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "User o ID chiave:"
 
-#: src/prefs_account.c:1634 src/prefs_account.c:1651 src/prefs_account.c:1667
-#: src/prefs_account.c:1685
+#: src/prefs_account.c:1633 src/prefs_account.c:1650 src/prefs_account.c:1666
+#: src/prefs_account.c:1684
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Non utilizzare SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1637
+#: src/prefs_account.c:1636
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Utilizza SSL per la connessione POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1640 src/prefs_account.c:1657 src/prefs_account.c:1691
+#: src/prefs_account.c:1639 src/prefs_account.c:1656 src/prefs_account.c:1690
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Utilizza il comando STARTTLS per iniziare la sessione SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1654
+#: src/prefs_account.c:1653
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Utilizza SSL per la connessione IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1660
+#: src/prefs_account.c:1659
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1675
+#: src/prefs_account.c:1674
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Utilizza SSL per la connessione NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1677
+#: src/prefs_account.c:1676
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Spedisco (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1687
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Utilizza SSL per la connessione SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1813
+#: src/prefs_account.c:1812
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Specifica la porta SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1819
+#: src/prefs_account.c:1818
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Specifica la porta POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1825
+#: src/prefs_account.c:1824
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Specifica la porta IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1831
+#: src/prefs_account.c:1830
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Specifica la porta NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1836
+#: src/prefs_account.c:1835
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Specifica il nome di dominio"
 
-#: src/prefs_account.c:1846
+#: src/prefs_account.c:1845
 msgid "Tunnel command to open connection"
 msgstr "Comando di canalizzazione per aprire la connessione"
 
-#: src/prefs_account.c:1854
+#: src/prefs_account.c:1853
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Segna i messaggi cross-posted come letti e con colore:"
 
-#: src/prefs_account.c:1878
+#: src/prefs_account.c:1877
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP server directory"
 
-#: src/prefs_account.c:1932
+#: src/prefs_account.c:1931
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Salva i messaggi inviati in"
 
-#: src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_account.c:1933
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Salva le bozze in"
 
-#: src/prefs_account.c:1936
+#: src/prefs_account.c:1935
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Salva i messaggi cancellati in"
 
-#: src/prefs_account.c:2000
+#: src/prefs_account.c:1999
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nome account non specificato."
 
-#: src/prefs_account.c:2004
+#: src/prefs_account.c:2003
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "L'indirizzo di posta non è impostato."
 
-#: src/prefs_account.c:2009
+#: src/prefs_account.c:2008
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Il server SMTP non è impostato."
 
-#: src/prefs_account.c:2014
+#: src/prefs_account.c:2013
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Lo user ID non è impostato."
 
-#: src/prefs_account.c:2019
+#: src/prefs_account.c:2018
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "Il server POP3 non è impostato."
 
-#: src/prefs_account.c:2024
+#: src/prefs_account.c:2023
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "Il server IMAP4 non è impostato."
 
-#: src/prefs_account.c:2029
+#: src/prefs_account.c:2028
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Il server NNTP non è impostato."
 
-#: src/prefs_account.c:2035
+#: src/prefs_account.c:2034
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "Il nome del file della mailbox locale non è specificato."
 
-#: src/prefs_account.c:2041
+#: src/prefs_account.c:2040
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "Il comando di spedizione mail non è specificato."
 
-#: src/prefs_account.c:2122
+#: src/prefs_account.c:2121
 msgid ""
 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
@@ -4597,91 +4628,91 @@ msgstr " Invia "
 msgid "Abort"
 msgstr "Cancella"
 
-#: src/prefs_common.c:959
+#: src/prefs_common.c:978
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Opzioni globali"
 
-#: src/prefs_common.c:983
+#: src/prefs_common.c:1002
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "Controllore ortografico"
 
-#: src/prefs_common.c:986
+#: src/prefs_common.c:1005
 msgid "Quote"
 msgstr "Citazione"
 
-#: src/prefs_common.c:988
+#: src/prefs_common.c:1007
 msgid "Display"
 msgstr "Visualizzazione"
 
-#: src/prefs_common.c:990
+#: src/prefs_common.c:1009
 msgid "Message"
 msgstr "Messaggio"
 
-#: src/prefs_common.c:998 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1017 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "Altro"
 
-#: src/prefs_common.c:1047 src/prefs_common.c:1262
+#: src/prefs_common.c:1066 src/prefs_common.c:1281
 msgid "External program"
 msgstr "Programma esterno"
 
-#: src/prefs_common.c:1056
+#: src/prefs_common.c:1075
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Usa un programma esterno per incorporare la posta"
 
-#: src/prefs_common.c:1063 src/prefs_common.c:1277
+#: src/prefs_common.c:1082 src/prefs_common.c:1296
 msgid "Command"
 msgstr "Comando"
 
-#: src/prefs_common.c:1077
+#: src/prefs_common.c:1096
 msgid "Local spool"
 msgstr "Spool locale"
 
-#: src/prefs_common.c:1088
+#: src/prefs_common.c:1107
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Incorpora da spool"
 
-#: src/prefs_common.c:1090
+#: src/prefs_common.c:1109
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Filtra quando incorpori"
 
-#: src/prefs_common.c:1098
+#: src/prefs_common.c:1117
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Directory di spool"
 
-#: src/prefs_common.c:1116
+#: src/prefs_common.c:1135
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Controllo automatico nuova posta"
 
-#: src/prefs_common.c:1118
+#: src/prefs_common.c:1137
 msgid "every"
 msgstr "ogni"
 
-#: src/prefs_common.c:1130
+#: src/prefs_common.c:1149
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minuti"
 
-#: src/prefs_common.c:1139
+#: src/prefs_common.c:1158
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Controlla se c'è nuova posta all'avvio"
 
-#: src/prefs_common.c:1141
+#: src/prefs_common.c:1160
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Aggiorna tutte le cartelle locali dopo l'incorporazione"
 
-#: src/prefs_common.c:1144
+#: src/prefs_common.c:1163
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "Esegui il comando quando arriva una nuova mail"
 
-#: src/prefs_common.c:1154
+#: src/prefs_common.c:1173
 msgid "after autochecking"
 msgstr "dopo l'autoverifica"
 
-#: src/prefs_common.c:1156
+#: src/prefs_common.c:1175
 msgid "after manual checking"
 msgstr "dopo la verifica manuale"
 
-#: src/prefs_common.c:1170
+#: src/prefs_common.c:1189
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -4690,11 +4721,11 @@ msgstr ""
 "Comando da eseguire:\n"
 "(utilizza %d come numero di nuove mail)"
 
-#: src/prefs_common.c:1188 src/toolbar.c:895
+#: src/prefs_common.c:1207 src/toolbar.c:895
 msgid "News"
 msgstr "News"
 
-#: src/prefs_common.c:1196
+#: src/prefs_common.c:1215
 msgid ""
 "Maximum number of articles to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -4702,119 +4733,119 @@ msgstr ""
 "Numero massimo di articoli da scaricare\n"
 "(0 significa illimitato)"
 
-#: src/prefs_common.c:1270
+#: src/prefs_common.c:1289
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Usa programma esterno per l'invio"
 
-#: src/prefs_common.c:1296
+#: src/prefs_common.c:1315
 msgid "Save sent messages to Sent"
 msgstr "Salva i messaggi inviati nella cartella `In uscita'"
 
-#: src/prefs_common.c:1298
+#: src/prefs_common.c:1317
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Accoda i messaggi che non riesci a spedire"
 
-#: src/prefs_common.c:1304
+#: src/prefs_common.c:1323
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Codifica usata in uscita"
 
-#: src/prefs_common.c:1319
+#: src/prefs_common.c:1338
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Automatico (Raccomandato)"
 
-#: src/prefs_common.c:1320
+#: src/prefs_common.c:1339
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "ASCII a 7 bit (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1322
+#: src/prefs_common.c:1341
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1324
+#: src/prefs_common.c:1343
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Europa Occidentale (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1325
+#: src/prefs_common.c:1344
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Europa Occidentale (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1326
+#: src/prefs_common.c:1345
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Europa Centrale (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1327
+#: src/prefs_common.c:1346
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltico (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1328
+#: src/prefs_common.c:1347
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltico (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1329
+#: src/prefs_common.c:1348
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Greco (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1330
+#: src/prefs_common.c:1349
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turco (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1332
+#: src/prefs_common.c:1351
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cirillico (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1334
+#: src/prefs_common.c:1353
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cirillico (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1336
+#: src/prefs_common.c:1355
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cirillico (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1337
+#: src/prefs_common.c:1356
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cirillico (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1339
+#: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Giapponese (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1341
+#: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Giapponese (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1342
+#: src/prefs_common.c:1361
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Giapponese (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1344
+#: src/prefs_common.c:1363
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Cinese semplificato (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1345
+#: src/prefs_common.c:1364
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Cinese tradizionale (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1347
+#: src/prefs_common.c:1366
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Cinese tradizionale (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1348
+#: src/prefs_common.c:1367
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Cinese (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1350
+#: src/prefs_common.c:1369
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Coreano (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1370
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Tailandese (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1371
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Tailandese (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1361
+#: src/prefs_common.c:1380
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4822,24 +4853,24 @@ msgstr ""
 "Se è selezionato `Automatico', sarà utilizzata\n"
 "la codifica ottimale per la locazione geografica corrente."
 
-#: src/prefs_common.c:1488
+#: src/prefs_common.c:1507
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "Seleziona la posizione del dizionario"
 
 #. spell checker defaults
-#: src/prefs_common.c:1551
+#: src/prefs_common.c:1570
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr "Impostazioni globali controllore ortografico"
 
-#: src/prefs_common.c:1558
-msgid "Enable spell checker (EXPERIMENTAL)"
-msgstr "Abilita controllore ortografico (SPERIMENTALE)"
+#: src/prefs_common.c:1577
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Abilita controllore ortografico"
 
-#: src/prefs_common.c:1569
+#: src/prefs_common.c:1588
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "Abilita dizionario alternativo"
 
-#: src/prefs_common.c:1571
+#: src/prefs_common.c:1590
 msgid ""
 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
@@ -4847,263 +4878,267 @@ msgstr ""
 "Abilitare dizionario alternativo provoca lo scambio\n"
 "con l'ultimo dizionario veloce utilizzato."
 
-#: src/prefs_common.c:1582
+#: src/prefs_common.c:1601
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr "Dir dizionari:"
 
-#: src/prefs_common.c:1609
+#: src/prefs_common.c:1628
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Dizionario predefinito:"
 
 #. Suggestion mode
-#: src/prefs_common.c:1625
+#: src/prefs_common.c:1644
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "Modo suggerimento predefinito"
 
 #. Color
-#: src/prefs_common.c:1640
+#: src/prefs_common.c:1659
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Colore delle parole sbagliate:"
 
-#: src/prefs_common.c:1729
+#: src/prefs_common.c:1753
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Inserisci automaticamente la firma"
 
-#: src/prefs_common.c:1734
+#: src/prefs_common.c:1758
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Separatore firma"
 
 #. Account autoselection
-#: src/prefs_common.c:1745
+#: src/prefs_common.c:1769
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Selezione automatica account"
 
-#: src/prefs_common.c:1753
+#: src/prefs_common.c:1777
 msgid "when replying"
 msgstr "quando rispondi"
 
-#: src/prefs_common.c:1755
+#: src/prefs_common.c:1779
 msgid "when forwarding"
 msgstr "quando inoltri"
 
-#: src/prefs_common.c:1757
+#: src/prefs_common.c:1781
 msgid "when re-editing"
 msgstr "quando ri-modifichi"
 
-#: src/prefs_common.c:1764
+#: src/prefs_common.c:1788
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Esegui automaticamente l'editor esterno"
 
-#: src/prefs_common.c:1771 src/prefs_filtering.c:231
+#: src/prefs_common.c:1795 src/prefs_filtering.c:231
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Inoltra come allegato"
 
-#: src/prefs_common.c:1774
+#: src/prefs_common.c:1798
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Cursore pieno"
 
-#: src/prefs_common.c:1777
+#: src/prefs_common.c:1801
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Mantieni il campo 'From' originale quando rimbalzi"
 
-#: src/prefs_common.c:1783
+#: src/prefs_common.c:1809
+msgid "Autosave to drafts every "
+msgstr "Salva automaticamente nella cartella delle bozze ogni "
+
+#: src/prefs_common.c:1816 src/prefs_common.c:1861
+msgid "characters"
+msgstr "caratteri"
+
+#: src/prefs_common.c:1824
 msgid "Undo level"
 msgstr "Livello di annullamento"
 
 #. line-wrapping
-#: src/prefs_common.c:1796
+#: src/prefs_common.c:1837
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "A capo nel messaggio"
 
-#: src/prefs_common.c:1808
+#: src/prefs_common.c:1849
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Nei messaggi, vai a capo dopo"
 
-#: src/prefs_common.c:1820
-msgid "characters"
-msgstr "caratteri"
-
-#: src/prefs_common.c:1828
+#: src/prefs_common.c:1869
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "A capo nella citazione"
 
-#: src/prefs_common.c:1830
+#: src/prefs_common.c:1871
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "A capo mentre scrivo"
 
-#: src/prefs_common.c:1833
+#: src/prefs_common.c:1874
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "A capo prima di inviare"
 
-#: src/prefs_common.c:1836
+#: src/prefs_common.c:1877
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "Spostamento rapido (SPERIMENTALE)"
 
 #. reply
-#: src/prefs_common.c:1901
+#: src/prefs_common.c:1945
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Rispondi con citazione predefinita"
 
-#: src/prefs_common.c:1903
+#: src/prefs_common.c:1947
 msgid "Reply format"
 msgstr "Formato della risposta"
 
-#: src/prefs_common.c:1918 src/prefs_common.c:1957
+#: src/prefs_common.c:1962 src/prefs_common.c:2001
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Simbolo di citazione"
 
 #. forward
-#: src/prefs_common.c:1942
+#: src/prefs_common.c:1986
 msgid "Forward format"
 msgstr "Formato inoltro"
 
-#: src/prefs_common.c:1986
+#: src/prefs_common.c:2030
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Descrizione dei simboli "
 
 #. quote chars
-#: src/prefs_common.c:1994
+#: src/prefs_common.c:2038
 msgid "Quoting characters"
 msgstr "Caratteri per la citazione"
 
-#: src/prefs_common.c:2009
+#: src/prefs_common.c:2053
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Utilizza questi caratteri come marcatori di citazione: "
 
-#: src/prefs_common.c:2062
+#: src/prefs_common.c:2106
 msgid "Font"
 msgstr "Carattere"
 
-#: src/prefs_common.c:2091
+#: src/prefs_common.c:2135
 msgid "Small"
 msgstr "Piccolo"
 
-#: src/prefs_common.c:2110
+#: src/prefs_common.c:2154
 msgid "Normal"
 msgstr "Normale"
 
-#: src/prefs_common.c:2129
+#: src/prefs_common.c:2173
 msgid "Bold"
 msgstr "Grassetto"
 
-#: src/prefs_common.c:2154
+#: src/prefs_common.c:2198
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Traduci le intestazioni (come `Da:', `Oggetto:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2157
+#: src/prefs_common.c:2201
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Mostra il numero dei messaggi non letti vicino al nome della cartella"
 
-#: src/prefs_common.c:2160
+#: src/prefs_common.c:2204
 msgid "Automatically display images"
 msgstr "Mostra le immagini automaticamente"
 
-#: src/prefs_common.c:2169
+#: src/prefs_common.c:2213
 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
 msgstr "Abbrevia i newsgroup pi\97 lunghi di"
 
-#: src/prefs_common.c:2184
+#: src/prefs_common.c:2228
 msgid "letters"
 msgstr "lettere"
 
 #. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:2190
+#: src/prefs_common.c:2234
 msgid "Summary View"
 msgstr "Vista Sommario"
 
-#: src/prefs_common.c:2199
+#: src/prefs_common.c:2243
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Mostra destinatario nella colonna `Da' se il mittente sei tu stesso"
 
-#: src/prefs_common.c:2202
+#: src/prefs_common.c:2246
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Mostra il mittente utilizzando la rubrica"
 
-#: src/prefs_common.c:2204
+#: src/prefs_common.c:2248
 msgid "Enable horizontal scroll bar"
 msgstr "Abilita la barra di scorrimento orizzontale"
 
-#: src/prefs_common.c:2206
+#: src/prefs_common.c:2250
 msgid "Expand threads"
 msgstr "Espandi discussioni"
 
-#: src/prefs_common.c:2209
+#: src/prefs_common.c:2253
 msgid "Display unread messages with bold font"
 msgstr "Mostra i messaggi non letti in grassetto"
 
-#: src/prefs_common.c:2217 src/prefs_common.c:3079 src/prefs_common.c:3117
+#: src/prefs_common.c:2261 src/prefs_common.c:3135 src/prefs_common.c:3173
 msgid "Date format"
 msgstr "Formato della Data"
 
-#: src/prefs_common.c:2239
+#: src/prefs_common.c:2283
 msgid " Set display item of summary... "
 msgstr " Imposta le voci visibili nel sommario... "
 
-#: src/prefs_common.c:2300
+#: src/prefs_common.c:2344
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Abilita la colorazione del messaggio"
 
-#: src/prefs_common.c:2319
+#: src/prefs_common.c:2363
 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 msgstr "Mostra alfabeto e numeri a 2 byte con caratteri ad 1 byte"
 
-#: src/prefs_common.c:2321
+#: src/prefs_common.c:2365
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Mostra il riquadro intestazione sopra la vista messaggi"
 
-#: src/prefs_common.c:2328
+#: src/prefs_common.c:2372
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Mostra intestazione abbreviata nella vista messaggio"
 
-#: src/prefs_common.c:2350
+#: src/prefs_common.c:2394
 msgid "Line space"
 msgstr "Spazio tra le linee"
 
-#: src/prefs_common.c:2364 src/prefs_common.c:2404
+#: src/prefs_common.c:2408 src/prefs_common.c:2448
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "pixel"
 
-#: src/prefs_common.c:2369
+#: src/prefs_common.c:2413
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Lascia spazio all'inizio"
 
-#: src/prefs_common.c:2371
+#: src/prefs_common.c:2415
 msgid "Scroll"
 msgstr "Scorrimento"
 
-#: src/prefs_common.c:2378
+#: src/prefs_common.c:2422
 msgid "Half page"
 msgstr "Mezza pagina"
 
-#: src/prefs_common.c:2384
+#: src/prefs_common.c:2428
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Scorrimento uniforme"
 
-#: src/prefs_common.c:2390
+#: src/prefs_common.c:2434
 msgid "Step"
 msgstr "Passo"
 
-#: src/prefs_common.c:2451
+#: src/prefs_common.c:2495
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Controlla automaticamente le firme"
 
-#: src/prefs_common.c:2454
+#: src/prefs_common.c:2498
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Mostra il risultato del controllo della firma in una finestra di popup"
 
-#: src/prefs_common.c:2457
+#: src/prefs_common.c:2501
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Memorizza la passphrase in memoria temporaneamente"
 
-#: src/prefs_common.c:2472
+#: src/prefs_common.c:2516
 msgid "Expire after"
 msgstr "Elimina dopo"
 
-#: src/prefs_common.c:2485
+#: src/prefs_common.c:2529
 msgid "minute(s) "
 msgstr "minuto/i "
 
-#: src/prefs_common.c:2498
+#: src/prefs_common.c:2542
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
@@ -5111,31 +5146,36 @@ msgstr ""
 "(Specificare il valore '0' memorizzerà la passphrase\n"
 " per l'intera sessione)"
 
-#: src/prefs_common.c:2508
+#: src/prefs_common.c:2552
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Nascondi l'input mentre inserisco la passphrase"
 
-#: src/prefs_common.c:2513
+#: src/prefs_common.c:2557
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Mostra un avvertimento alla partenza se GnuPG non è attivo"
 
-#: src/prefs_common.c:2582
+#: src/prefs_common.c:2628
 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
 msgstr "Apri il messaggio quando vengono premuti i tasti cursori sul sommario"
 
-#: src/prefs_common.c:2586
+#: src/prefs_common.c:2632
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Apri il primo messaggio non letto quando entri in una cartella"
 
-#: src/prefs_common.c:2590
+#: src/prefs_common.c:2636
+msgid "Only mark message as read when opened in new window"
+msgstr ""
+"Segna il messaggio solo come letto quando viene aperto in una nuova finestra"
+
+#: src/prefs_common.c:2640
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Vai a `In entrata' dopo la ricezione di nuova posta"
 
-#: src/prefs_common.c:2598
+#: src/prefs_common.c:2648
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Esegui immediatamente quando sposti o elimini dei messaggi"
 
-#: src/prefs_common.c:2605
+#: src/prefs_common.c:2655
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5143,250 +5183,262 @@ msgstr ""
 "(I messaggi verranno solo segnati fino all'esecuzione\n"
 " delle operazioni se questa è inattiva)"
 
-#: src/prefs_common.c:2614
-msgid "No popup error dialog on receive error"
-msgstr "Nessuna finestra di errore quando si verifica un errore"
-
-#: src/prefs_common.c:2620
+#: src/prefs_common.c:2667
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Mostra la finestra di ricezione"
 
-#: src/prefs_common.c:2630 src/prefs_common.c:2664
+#: src/prefs_common.c:2677 src/prefs_common.c:2717
 msgid "Always"
 msgstr "Sempre"
 
-#: src/prefs_common.c:2631
+#: src/prefs_common.c:2678
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Solo a finestra attiva"
 
-#: src/prefs_common.c:2633
+#: src/prefs_common.c:2680
 msgid "Never"
 msgstr "Mai"
 
-#: src/prefs_common.c:2646
+#: src/prefs_common.c:2685
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Nessuna finestra di errore quando si verifica un errore"
+
+#: src/prefs_common.c:2688
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Chiudi la finestra di riepilogo ricezione quando finisci"
+
+#: src/prefs_common.c:2699
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Aggiungi l'indirizzo di destinazione con un doppio click"
 
-#: src/prefs_common.c:2653
+#: src/prefs_common.c:2706
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Mostra la finestra di `Nessun messaggio non letto'"
 
-#: src/prefs_common.c:2666
+#: src/prefs_common.c:2719
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Assumi 'Sì'"
 
-#: src/prefs_common.c:2668
+#: src/prefs_common.c:2721
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Assumi 'No'"
 
-#: src/prefs_common.c:2699
+#: src/prefs_common.c:2752
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " Configura lo schema dei tasti... "
 
-#: src/prefs_common.c:2705
+#: src/prefs_common.c:2758
 msgid "Icon theme"
 msgstr "Tema icona"
 
-#: src/prefs_common.c:2774
+#: src/prefs_common.c:2830
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Comandi esterni (%s verrà sostituito con il nome del file / URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:2783
+#: src/prefs_common.c:2839
 msgid "Web browser"
 msgstr "Web browser"
 
-#: src/prefs_common.c:2806 src/summaryview.c:3287
+#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3291
 msgid "Print"
 msgstr "Stampa"
 
 #. Clip Log
-#: src/prefs_common.c:2839
+#: src/prefs_common.c:2895
 msgid "Log Size"
 msgstr "Dimensioneo Log"
 
-#: src/prefs_common.c:2846
+#: src/prefs_common.c:2902
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Blocca la dimensione del log"
 
-#: src/prefs_common.c:2851
+#: src/prefs_common.c:2907
 msgid "Log window length"
 msgstr "Lunghezza della finestra di log"
 
 #. On Exit
-#: src/prefs_common.c:2863
+#: src/prefs_common.c:2919
 msgid "On exit"
 msgstr "In uscita"
 
-#: src/prefs_common.c:2871
+#: src/prefs_common.c:2927
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Chiedi conferma in uscita"
 
-#: src/prefs_common.c:2878
+#: src/prefs_common.c:2934
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Svuota cestino all'uscita"
 
-#: src/prefs_common.c:2880
+#: src/prefs_common.c:2936
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Chiedi prima di svuotare"
 
-#: src/prefs_common.c:2884
+#: src/prefs_common.c:2940
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Avverti se ci sono messaggi accodati"
 
-#: src/prefs_common.c:3055
+#: src/prefs_common.c:3111
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "Nome abbreviato del giorno della settimana"
 
-#: src/prefs_common.c:3056
+#: src/prefs_common.c:3112
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "Nome completo del giorno della settimana"
 
-#: src/prefs_common.c:3057
+#: src/prefs_common.c:3113
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "Nome abbreviato del mese"
 
-#: src/prefs_common.c:3058
+#: src/prefs_common.c:3114
 msgid "the full month name"
 msgstr "Nome completo del mese"
 
-#: src/prefs_common.c:3059
+#: src/prefs_common.c:3115
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "Data e ora preferite per la località corrente"
 
-#: src/prefs_common.c:3060
+#: src/prefs_common.c:3116
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "Numero del secolo (anno/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3061
+#: src/prefs_common.c:3117
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "Giorno del mese come numero"
 
-#: src/prefs_common.c:3062
+#: src/prefs_common.c:3118
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "L'ora come numero usando un orologio con 24 ore"
 
-#: src/prefs_common.c:3063
+#: src/prefs_common.c:3119
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "L'ora come numero usando un orologio con 12 ore"
 
-#: src/prefs_common.c:3064
+#: src/prefs_common.c:3120
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "Il giorno dell'anno come numero"
 
-#: src/prefs_common.c:3065
+#: src/prefs_common.c:3121
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "Il mese come numero"
 
-#: src/prefs_common.c:3066
+#: src/prefs_common.c:3122
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "Il minuto come numero"
 
-#: src/prefs_common.c:3067
+#: src/prefs_common.c:3123
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "AM o PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3068
+#: src/prefs_common.c:3124
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "I secondi come numero"
 
-#: src/prefs_common.c:3069
+#: src/prefs_common.c:3125
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "Il giorno della settimana come numero"
 
-#: src/prefs_common.c:3070
+#: src/prefs_common.c:3126
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "La data preferita per la località corrente"
 
-#: src/prefs_common.c:3071
+#: src/prefs_common.c:3127
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "Le ultime due cifre dell'anno"
 
-#: src/prefs_common.c:3072
+#: src/prefs_common.c:3128
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "L'anno come numero"
 
-#: src/prefs_common.c:3073
+#: src/prefs_common.c:3129
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "La zona orario o il nome o l'abbreviazione"
 
-#: src/prefs_common.c:3094
+#: src/prefs_common.c:3150
 msgid "Specifier"
 msgstr "Specificare"
 
-#: src/prefs_common.c:3095
+#: src/prefs_common.c:3151
 msgid "Description"
 msgstr "Descrizione"
 
-#: src/prefs_common.c:3134
+#: src/prefs_common.c:3190
 msgid "Example"
 msgstr "Esempio"
 
-#: src/prefs_common.c:3222
+#: src/prefs_common.c:3279
 msgid "Set message colors"
 msgstr "Imposta i colori dei messaggi"
 
-#: src/prefs_common.c:3230
+#: src/prefs_common.c:3287
 msgid "Colors"
 msgstr "Colori"
 
-#: src/prefs_common.c:3271
+#: src/prefs_common.c:3334
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Testo Citato - Primo Livello"
 
-#: src/prefs_common.c:3277
+#: src/prefs_common.c:3340
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Testo Citato - Secondo Livello"
 
-#: src/prefs_common.c:3283
+#: src/prefs_common.c:3346
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Testo Citato - Terzo Livello"
 
-#: src/prefs_common.c:3289
+#: src/prefs_common.c:3352
 msgid "URI link"
 msgstr "Link URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3295
+#: src/prefs_common.c:3358
 msgid "Target folder"
 msgstr "Cartella destinazione"
 
-#: src/prefs_common.c:3302
+#: src/prefs_common.c:3364
+msgid "Signatures"
+msgstr "Firme"
+
+#: src/prefs_common.c:3371
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Ricicla i colori di citazione"
 
-#: src/prefs_common.c:3365
+#: src/prefs_common.c:3438
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Selezione colore per il 1° livello citazione"
 
-#: src/prefs_common.c:3368
+#: src/prefs_common.c:3441
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Selezione colore per il 2° livello citazione"
 
-#: src/prefs_common.c:3371
+#: src/prefs_common.c:3444
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Selezione colore per il 3° livello citazione"
 
-#: src/prefs_common.c:3374
+#: src/prefs_common.c:3447
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Selezione colore per URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3377
+#: src/prefs_common.c:3450
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Selezione colore per la cartella destinazione"
 
-#: src/prefs_common.c:3381
+#: src/prefs_common.c:3453
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Selezione colore per le firme"
+
+#: src/prefs_common.c:3457
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Selezione colore per la parola sbagliata"
 
-#: src/prefs_common.c:3514
+#: src/prefs_common.c:3593
 msgid "Font selection"
 msgstr "Selezione carattere"
 
-#: src/prefs_common.c:3588
+#: src/prefs_common.c:3667
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Schema tasti"
 
-#: src/prefs_common.c:3602
+#: src/prefs_common.c:3681
 msgid ""
 "Select the preset of key bindings.\n"
 "You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
@@ -5396,7 +5448,7 @@ msgstr ""
 "Puoi anche modificare ogni tasto rapido dei menu premendo\n"
 "qualsiasi tasto quando posizioni il puntatore del mouse sulla voce."
 
-#: src/prefs_common.c:3617 src/prefs_common.c:3941
+#: src/prefs_common.c:3696 src/prefs_common.c:4020
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Vecchia versione di Sylpheed"
 
@@ -5616,8 +5668,8 @@ msgstr "Account predefinito: "
 
 #. Folder color
 #: src/prefs_folder_item.c:444
-msgid "Folder color"
-msgstr "Colore cartella"
+msgid "Folder color"
+msgstr "Colore cartella"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:617
 msgid "Pick color for folder"
@@ -5845,11 +5897,6 @@ msgstr "Data"
 msgid "Number"
 msgstr "Numero"
 
-#. S_COL_SCORE
-#: src/prefs_summary_column.c:76
-msgid "Locked"
-msgstr "Lockato"
-
 #: src/prefs_summary_column.c:178
 msgid "Summary display item setting"
 msgstr "Impostazione del sommario della visualizzazione articolo..."
@@ -6275,6 +6322,10 @@ msgstr "Scarica"
 msgid "Download selected mail"
 msgstr "Scarica le mail selezionate"
 
+#: src/selective_download.c:685
+msgid "Done"
+msgstr "Fatto"
+
 #: src/selective_download.c:686
 msgid "Exit dialog"
 msgstr "Esci dalla finestra"
@@ -6313,41 +6364,49 @@ msgstr "SMTP AUTH fallita\n"
 msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
 msgstr "Errore inviando QUIT\n"
 
-#: src/send.c:362
+#: src/send.c:364
+msgid "Doing POP before SMTP..."
+msgstr "Fai POP prima dell'SMTP..."
+
+#: src/send.c:367
+msgid "POP before SMTP"
+msgstr "POP prima dell'SMTP"
+
+#: src/send.c:372
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Mi connetto al server SMTP: %s..."
 
-#: src/send.c:366
+#: src/send.c:376
 msgid "Connecting"
 msgstr "Mi connetto"
 
-#: src/send.c:381
+#: src/send.c:391
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Invio MAIL FROM..."
 
-#: src/send.c:382
+#: src/send.c:392
 msgid "Sending"
 msgstr "Invia"
 
-#: src/send.c:390
+#: src/send.c:400
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Invio RCPT TO..."
 
-#: src/send.c:397
+#: src/send.c:407
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Invio DATA..."
 
-#: src/send.c:407
+#: src/send.c:417
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Esco..."
 
-#: src/send.c:440 src/send.c:504
+#: src/send.c:450 src/send.c:514
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Invio il messaggio (%d di %d bytes)"
 
-#: src/send.c:527
+#: src/send.c:537
 msgid "Sending message"
 msgstr "Invia il messaggio"
 
@@ -6401,7 +6460,7 @@ msgstr "Errore inviando STARTTLS\n"
 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
 msgstr "Errore inviando EHLO\n"
 
-#: src/smtp.c:197
+#: src/smtp.c:200
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP AUTH non disponibile\n"
 
@@ -6455,23 +6514,27 @@ msgstr "  Emittente: %s\n"
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Oggetto ripulito da RegExp)"
 
-#: src/summary_search.c:99
+#: src/summary_search.c:100
 msgid "Search messages"
 msgstr "Cerca messaggi"
 
-#: src/summary_search.c:169
+#: src/summary_search.c:170
 msgid "Body:"
 msgstr "Corpo:"
 
-#: src/summary_search.c:193
+#: src/summary_search.c:194
 msgid "Select all matched"
 msgstr "Seleziona tutte le corrispondenze"
 
-#: src/summary_search.c:306
+#: src/summary_search.c:200
+msgid "AND search"
+msgstr " AND ricerca "
+
+#: src/summary_search.c:317
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "Ho raggiunto l'inizio della lista; continuo dalla fine?"
 
-#: src/summary_search.c:308
+#: src/summary_search.c:319
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Ho raggiunto la fine della lista; continuo dall'inizio?"
 
@@ -6626,132 +6689,132 @@ msgstr "L"
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "Nascondi la barra di ricerca rapida"
 
-#: src/summaryview.c:799
+#: src/summaryview.c:798
 msgid "Process mark"
 msgstr "Segno del processo"
 
-#: src/summaryview.c:800
+#: src/summaryview.c:799
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "Sono rimaste alcune operazioni segnate. Le elaboro?"
 
-#: src/summaryview.c:847
+#: src/summaryview.c:846
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Esamino la cartella (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1212 src/summaryview.c:1256
+#: src/summaryview.c:1211 src/summaryview.c:1255
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Nessun altro messaggio non letto"
 
-#: src/summaryview.c:1213
+#: src/summaryview.c:1212
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Non è stato trovato nessun messaggio non letto. Cerco dalla fine?"
 
-#: src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1269
+#: src/summaryview.c:1224 src/summaryview.c:1268
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Errore interno: valore inaspettato per prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1233
+#: src/summaryview.c:1232
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Nessun messaggio non letto."
 
-#: src/summaryview.c:1257
+#: src/summaryview.c:1256
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr ""
 "Non è stato trovato nessun messaggio non letto. Passo alla cartella seguente?"
 
-#: src/summaryview.c:1299 src/summaryview.c:1323
+#: src/summaryview.c:1298 src/summaryview.c:1322
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Nessun altro nuovo messaggio"
 
-#: src/summaryview.c:1300
+#: src/summaryview.c:1299
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Nessun nuovo messaggio trovato. Cerco dalla fine?"
 
-#: src/summaryview.c:1309
+#: src/summaryview.c:1308
 msgid "No new messages."
 msgstr "Nessun nuovo messaggio."
 
-#: src/summaryview.c:1324
+#: src/summaryview.c:1323
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nessun nuovo messaggio trovato. Vado alla prossima cartella?"
 
-#: src/summaryview.c:1326
+#: src/summaryview.c:1325
 msgid "Search again"
 msgstr "Cerca ancora"
 
-#: src/summaryview.c:1355 src/summaryview.c:1380
+#: src/summaryview.c:1354 src/summaryview.c:1379
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Nessun altro messaggio contrassegnato"
 
-#: src/summaryview.c:1356
+#: src/summaryview.c:1355
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Non è stato trovato nessun messaggio contrassegnato. Cerco dalla fine?"
 
-#: src/summaryview.c:1365 src/summaryview.c:1390
+#: src/summaryview.c:1364 src/summaryview.c:1389
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Nessun messaggio contrassegnato."
 
-#: src/summaryview.c:1381
+#: src/summaryview.c:1380
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr ""
 "Non è stato trovato nessun messaggio contrassegnato. Cerco dall'inizio?"
 
-#: src/summaryview.c:1405 src/summaryview.c:1430
+#: src/summaryview.c:1404 src/summaryview.c:1429
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Nessun altro messaggio etichettato"
 
-#: src/summaryview.c:1406
+#: src/summaryview.c:1405
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Non è stato trovato nessun messaggio etichettato. Cerco dalla fine?"
 
-#: src/summaryview.c:1415 src/summaryview.c:1440
+#: src/summaryview.c:1414 src/summaryview.c:1439
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Nessun messaggio etichettato."
 
-#: src/summaryview.c:1431
+#: src/summaryview.c:1430
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Non è stato trovato nessun messaggio etichettato. Cerco dall'inizio?"
 
-#: src/summaryview.c:1644
+#: src/summaryview.c:1643
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Raggruppa messaggi per oggetto..."
 
-#: src/summaryview.c:1797
+#: src/summaryview.c:1796
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d eliminato"
 
-#: src/summaryview.c:1801
+#: src/summaryview.c:1800
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d spostato"
 
-#: src/summaryview.c:1802 src/summaryview.c:1809
+#: src/summaryview.c:1801 src/summaryview.c:1808
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1807
+#: src/summaryview.c:1806
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d copiato"
 
-#: src/summaryview.c:1822
+#: src/summaryview.c:1821
 msgid " item selected"
 msgstr " voce selezionata"
 
-#: src/summaryview.c:1824
+#: src/summaryview.c:1823
 msgid " items selected"
 msgstr " voci selezionate"
 
-#: src/summaryview.c:1841
+#: src/summaryview.c:1840
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nuovi, %d non letti, %d totali (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1847
+#: src/summaryview.c:1846
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d nuovi, %d non letti, %d totali"
@@ -6768,40 +6831,40 @@ msgstr "Imposto il sommario dai dati dei messaggi..."
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Nessuna Data)"
 
-#: src/summaryview.c:2816
+#: src/summaryview.c:2820
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Non sei l'autore dell'articolo\n"
 
-#: src/summaryview.c:2914
+#: src/summaryview.c:2918
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Elimino il/i messaggio/i"
 
-#: src/summaryview.c:2915
+#: src/summaryview.c:2919
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Vuoi veramente eliminare i messaggi dal cestino?"
 
-#: src/summaryview.c:2958
+#: src/summaryview.c:2962
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Elimino i messaggi duplicati..."
 
-#: src/summaryview.c:3086
+#: src/summaryview.c:3090
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "La destinazione coincide con la cartella attuale."
 
-#: src/summaryview.c:3175
+#: src/summaryview.c:3179
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "La destinazione della copia coincide con la cartella attuale."
 
-#: src/summaryview.c:3225
+#: src/summaryview.c:3229
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Seleziono tutti i messaggi..."
 
-#: src/summaryview.c:3270
+#: src/summaryview.c:3274
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Non posso salvare il file `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3288
+#: src/summaryview.c:3292
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6810,7 +6873,7 @@ msgstr ""
 "Inserite la riga di comando per la stampa:\n"
 "(`%s' verrà sostituito col nome del file)"
 
-#: src/summaryview.c:3294
+#: src/summaryview.c:3298
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6819,23 +6882,23 @@ msgstr ""
 "La riga di comando per la stampa non è valida:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3541
+#: src/summaryview.c:3545
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Costruisco le discussioni..."
 
-#: src/summaryview.c:3637
+#: src/summaryview.c:3641
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Cancello le discussioni..."
 
-#: src/summaryview.c:3766
+#: src/summaryview.c:3770
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Nessuna regola di filtro definita."
 
-#: src/summaryview.c:3773
+#: src/summaryview.c:3777
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtro..."
 
-#: src/summaryview.c:5237
+#: src/summaryview.c:5252
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -6849,15 +6912,15 @@ msgstr ""
 msgid "file %s already exists\n"
 msgstr "Il file %s esiste già.\n"
 
-#: src/textview.c:554
+#: src/textview.c:563
 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
 msgstr "Per salvare questa parte, apri il menù contestuale"
 
-#: src/textview.c:555
+#: src/textview.c:564
 msgid "right click and select `Save as...', "
 msgstr "cliccando con il tasto destro e seleziona `Salva come...', "
 
-#: src/textview.c:556
+#: src/textview.c:565
 msgid ""
 "or press `y' key.\n"
 "\n"
@@ -6865,11 +6928,11 @@ msgstr ""
 "o premi il tasto `y'.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:558
+#: src/textview.c:567
 msgid "To display this part as a text message, select "
 msgstr "Per mostrare questa parte come testo seleziona "
 
-#: src/textview.c:559
+#: src/textview.c:568
 msgid ""
 "`Display as text', or press `t' key.\n"
 "\n"
@@ -6877,11 +6940,11 @@ msgstr ""
 "`Mostra come testo', o premi il tasto `t'.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:561
+#: src/textview.c:570
 msgid "To display this part as an image, select "
 msgstr "Per visualizzare questa parte come immagine, selezion "
 
-#: src/textview.c:562
+#: src/textview.c:571
 msgid ""
 "`Display image', or press `i' key.\n"
 "\n"
@@ -6889,31 +6952,31 @@ msgstr ""
 "`Mostra immagine', o premi il tasto `i'.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:564
+#: src/textview.c:573
 msgid "To open this part with external program, select "
 msgstr "Per aprire questa parte con un programma esterno, seleziona "
 
-#: src/textview.c:565
+#: src/textview.c:574
 msgid "`Open' or `Open with...', "
 msgstr "`Apri' o `Apri con...', "
 
-#: src/textview.c:566
+#: src/textview.c:575
 msgid "or double-click, or click the center button, "
 msgstr "o fai doppio click, o clicca col pulsante centrale, "
 
-#: src/textview.c:567
+#: src/textview.c:576
 msgid "or press `l' key."
 msgstr "o premi il tasto `l'."
 
-#: src/textview.c:586
+#: src/textview.c:595
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
 msgstr "Questa firma non è stata ancora controllata.\n"
 
-#: src/textview.c:587
+#: src/textview.c:596
 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
 msgstr "Per controllarla, apri il menù contestuale cliccando con\n"
 
-#: src/textview.c:588
+#: src/textview.c:597
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
 msgstr "il tasto destro e seleziona `Controlla firma'.\n"
 
@@ -7021,12 +7084,12 @@ msgstr "Tutti"
 msgid "Sender"
 msgstr "Mittente"
 
-#: src/utils.c:1973
+#: src/utils.c:1988
 #, c-format
 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
 msgstr "Copia del file da %s a %s fallita.\n"
 
-#: src/utils.c:2540
+#: src/utils.c:2613
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr "La riga di comando per l'apertura dell'URI non è valida: `%s'"
index 52da1c3f4d122d2b6f1710d018856859a796ae8c..ff1ed36cb5092249ef521f3ba77c7c7555b043de 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,9 +8,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-07-23 09:52+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-08-27 16:17+0200\n"
-"Last-Translator: Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-09-22 00:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-09-22 02:16+0200\n"
+"Last-Translator: Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc."
+"katowice.supermedia.pl>\n"
 "Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
@@ -70,36 +71,28 @@ msgstr ""
 "USA."
 
 #. Button panel
-#: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
-#: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2807 src/compose.c:5408
-#: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
+#: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2960 src/compose.c:5615
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1396 src/gtkspell.c:2339
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:409 src/main.c:417 src/mainwindow.c:2626
-#: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:899
-#: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:285
-#: src/prefs_common.c:3209 src/prefs_common.c:3365 src/prefs_common.c:3685
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2051
+#: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841 src/mimeview.c:899
+#: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
+#: src/prefs_common.c:3204 src/prefs_common.c:3373 src/prefs_common.c:3703
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
-#: src/prefs_folder_item.c:427 src/prefs_matcher.c:307
+#: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:129
-#: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3271
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
+#: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
+#: src/summaryview.c:3289
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/account.c:119
-msgid "Reading all config for each account...\n"
-msgstr "Czytanie ustawieñ wszystkich kont...\n"
-
-#: src/account.c:134
-#, c-format
-msgid "Found label: %s\n"
-msgstr "Znaleziono etykietê: %s\n"
-
-#: src/account.c:254
+#: src/account.c:281
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -107,124 +100,114 @@ msgstr ""
 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
 
-#: src/account.c:260
-msgid "Opening account edit window...\n"
-msgstr "Otwieranie okna edycji konta...\n"
-
-#: src/account.c:457
-msgid "Creating account edit window...\n"
-msgstr "Tworzenie okna edycji konta...\n"
-
-#: src/account.c:462
+#: src/account.c:489
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Edycja kont"
 
-#: src/account.c:480
+#: src/account.c:507
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
-msgstr "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
+msgstr ""
+"Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
 "z tych kont poprzez `Pobierz wszystkie'"
 
-#: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4172 src/compose.c:4344 src/editaddress.c:756
-#: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
+#: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
+#: src/compose.c:4462 src/compose.c:4633 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
-#: src/select-keys.c:301
+#: src/select-keys.c:299
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: src/account.c:501 src/prefs_account.c:879
+#: src/account.c:528 src/prefs_account.c:886
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokó³"
 
-#: src/account.c:502
+#: src/account.c:529
 msgid "Server"
 msgstr "Serwer"
 
-#: src/account.c:531 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:704
-#: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/account.c:558 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
-#: src/account.c:537
+#: src/account.c:564
 msgid "Edit"
 msgstr "Edycja"
 
-#: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
+#: src/account.c:570 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgstr " Usuñ "
 
-#: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:431 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:848
 msgid "Down"
 msgstr "W dó³"
 
-#: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:425 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:844
 msgid "Up"
 msgstr "W górê"
 
-#: src/account.c:569
+#: src/account.c:596
 msgid " Set as default account "
 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
 
-#: src/account.c:575 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
+#: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:201
+#: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1656
+#: src/summary_search.c:208 src/crash.c:244
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: src/account.c:657
+#: src/account.c:684
 msgid "Delete account"
 msgstr "Usuñ konto"
 
-#: src/account.c:658
+#: src/account.c:685
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
 
-#: src/account.c:659 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2686 src/compose.c:3127 src/compose.c:5582 src/compose.c:6032
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2049 src/folderview.c:2113
-#: src/folderview.c:2218 src/folderview.c:2352 src/folderview.c:2388
-#: src/inc.c:173 src/inc.c:276 src/mainwindow.c:1431 src/mainwindow.c:2824
-#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:881
+#: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
+#: src/compose.c:2836 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793 src/compose.c:6137
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
+#: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
+#: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304
+#: src/mainwindow.c:2256 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:966 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:311 src/summaryview.c:720 src/summaryview.c:1131
-#: src/summaryview.c:1175 src/summaryview.c:1218 src/summaryview.c:1242
-#: src/summaryview.c:1274 src/summaryview.c:1299 src/summaryview.c:1324
-#: src/summaryview.c:1349 src/summaryview.c:2923
+#: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
+#: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
+#: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
+#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: src/account.c:659 src/compose.c:3127 src/compose.c:5582
-#: src/folderview.c:2049 src/folderview.c:2113 src/folderview.c:2218
-#: src/folderview.c:2352 src/folderview.c:2388
+#: src/account.c:686 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793
+#: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
+#: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
 msgid "+No"
 msgstr "+Nie"
 
-#: src/account.c:671
-msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
-msgstr "Usuwanie odniesieñ do usuniêtego konta ze wszystkich folderów\n"
-
 #: src/addressadd.c:163
 msgid "Add Address to Book"
 msgstr "Dodaj adres do ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4894 src/select-keys.c:302
+#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5101 src/select-keys.c:300
 msgid "Address"
 msgstr "Adres"
 
-#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:610
-#: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
+#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
 msgid "Remarks"
 msgstr "Uwagi"
 
@@ -232,27 +215,27 @@ msgstr "Uwagi"
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
 
-#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:506
-#: src/compose.c:2807 src/compose.c:5409 src/compose.c:6189 src/compose.c:6224
-#: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
+#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:2960 src/compose.c:5616 src/compose.c:6295 src/compose.c:6333
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1405
+#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:409 src/main.c:417
-#: src/mainwindow.c:2626 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:839
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
+#: src/mainwindow.c:2051 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
 #: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:286 src/prefs_common.c:3210 src/prefs_common.c:3686
+#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3205 src/prefs_common.c:3704
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
-#: src/prefs_folder_item.c:428 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:720
-#: src/summaryview.c:3271
+#: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
+#: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3289
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:483
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:502 src/mainwindow.c:405
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Plik"
 
@@ -272,8 +255,8 @@ msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:503
-#: src/mainwindow.c:496 src/mainwindow.c:499
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:506
+#: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Plik/---"
 
@@ -289,12 +272,12 @@ msgstr "/_Plik/_Usu
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:504
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:507
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:503
+#: src/compose.c:509 src/mainwindow.c:426
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Edycja"
 
@@ -302,16 +285,16 @@ msgstr "/_Edycja"
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:504
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:514 src/mainwindow.c:427
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:512
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:515
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:509 src/compose.c:592
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:512 src/compose.c:595
+#: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Edycja/---"
 
@@ -347,9 +330,9 @@ msgstr "/_Plik/_Edycja"
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/Wiado_mo¶/_Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:707
-#: src/mainwindow.c:716 src/mainwindow.c:727 src/mainwindow.c:729
-#: src/mainwindow.c:732 src/mainwindow.c:734
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:640 src/mainwindow.c:651 src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Narzêdzia/---"
 
@@ -369,11 +352,11 @@ msgstr "/_Narz
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Eksportuje _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:758
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:686
 msgid "/_Help"
 msgstr "/Pomo_c"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:667 src/mainwindow.c:772
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
 
@@ -390,18 +373,18 @@ msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nowy _folder"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:493
-#: src/folderview.c:273 src/folderview.c:275 src/folderview.c:284
-#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:292 src/folderview.c:294
-#: src/folderview.c:304 src/folderview.c:308 src/folderview.c:312
-#: src/folderview.c:314 src/folderview.c:324 src/folderview.c:328
-#: src/folderview.c:330 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
-#: src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405 src/summaryview.c:417
-#: src/summaryview.c:429 src/summaryview.c:435
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:496
+#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:264 src/folderview.c:273
+#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:281 src/folderview.c:283
+#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:297 src/folderview.c:301
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:313 src/folderview.c:317
+#: src/folderview.c:319 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
+#: src/summaryview.c:403 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:433 src/summaryview.c:436
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:400
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Usuñ"
 
@@ -425,7 +408,7 @@ msgstr "/Wklej _adres"
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:4895 src/prefs_common.c:2699
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5102 src/prefs_common.c:2690
 msgid "Address book"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
 
@@ -435,11 +418,11 @@ msgstr "Nazwa:"
 
 #. Buttons
 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
-#: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2190
-#: src/prefs_actions.c:381 src/prefs_display_header.c:281
-#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
-#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:506
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
+#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
+#: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
+#: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
+#: src/prefs_toolbar.c:805 src/toolbar.c:305
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuñ"
 
@@ -447,17 +430,17 @@ msgstr "Usu
 msgid "Lookup"
 msgstr "Wyszukaj"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1305 src/compose.c:2861
-#: src/compose.c:3990 src/compose.c:4737 src/headerview.c:55
-#: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:155
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1333 src/compose.c:3014
+#: src/compose.c:4280 src/compose.c:4981 src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Do:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1289 src/compose.c:2860
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1317 src/compose.c:3013
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopia:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1292
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1320
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Ukryta kopia:"
 
@@ -474,15 +457,16 @@ msgstr "Te dane adresowe s
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2686
-#: src/compose.c:6032 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:173 src/inc.c:276
-#: src/mainwindow.c:1431 src/mainwindow.c:2824 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:881 src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:966 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:311 src/summaryview.c:720 src/summaryview.c:1131
-#: src/summaryview.c:1175 src/summaryview.c:1218 src/summaryview.c:1242
-#: src/summaryview.c:1274 src/summaryview.c:1299 src/summaryview.c:1324
-#: src/summaryview.c:1349 src/summaryview.c:2923
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2836
+#: src/compose.c:6137 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
+#: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304 src/mainwindow.c:2256
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
+#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
+#: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
+#: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
+#: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
+#: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
@@ -499,7 +483,8 @@ msgstr "Nie mo
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
-msgstr "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
+msgstr ""
+"Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
 "do g³ównego katalogu."
 
@@ -576,42 +561,42 @@ msgstr "B
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
 
-#: src/addressbook.c:3344 src/prefs_common.c:1003
+#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1015
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfejs"
 
-#: src/addressbook.c:3360 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
 msgid "Address Book"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/addressbook.c:3376
+#: src/addressbook.c:3377
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:3392
+#: src/addressbook.c:3393
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:3408
+#: src/addressbook.c:3409
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:3424 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:358
-#: src/prefs_account.c:1899
+#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
+#: src/prefs_account.c:1890
 msgid "Folder"
 msgstr "Katalog"
 
-#: src/addressbook.c:3440
+#: src/addressbook.c:3441
 msgid "vCard"
-msgstr ""
+msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3456 src/addressbook.c:3472
+#: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
 msgid "JPilot"
-msgstr ""
+msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3488
+#: src/addressbook.c:3489
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "Serwer LDAP"
 
@@ -624,19 +609,19 @@ msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr "Proszê zaznacz nag³ówki do przeszukania."
 
 #. Go fer it
-#: src/addrgather.c:182
+#: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
 
-#: src/addrgather.c:220
+#: src/addrgather.c:221
 msgid "Addresses gathered successfully."
 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem"
 
-#: src/addrgather.c:284
+#: src/addrgather.c:285
 msgid "No folder or message was selected."
 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci"
 
-#: src/addrgather.c:292
+#: src/addrgather.c:293
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
@@ -646,52 +631,53 @@ msgstr ""
 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
 "wiadomo¶ci z listy wiadomo¶ci."
 
-#: src/addrgather.c:344
+#: src/addrgather.c:345
 msgid "Folder :"
 msgstr "Katalog :"
 
-#: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
+#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
 
-#: src/addrgather.c:365
+#: src/addrgather.c:366
 msgid "Folder Size :"
 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
 
-#: src/addrgather.c:380
+#: src/addrgather.c:381
 msgid "Process these mail header fields"
 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
 
-#: src/addrgather.c:398
+#: src/addrgather.c:399
 msgid "Include sub-folders"
 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
 
-#: src/addrgather.c:421
+#: src/addrgather.c:422
 msgid "Header Name"
 msgstr "Nazwa nag³ówka"
 
-#: src/addrgather.c:422
+#: src/addrgather.c:423
 msgid "Address Count"
 msgstr "Ilo¶æ adresów"
 
 #. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:245
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
+#: src/messageview.c:331
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrze¿enie"
 
-#: src/addrgather.c:527
+#: src/addrgather.c:528
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Pola nag³ówków"
 
-#: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
 msgid "Finish"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/addrgather.c:587
+#: src/addrgather.c:588
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
 
-#: src/addrgather.c:595
+#: src/addrgather.c:596
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
 
@@ -704,19 +690,15 @@ msgstr "Wsp
 msgid "Personal address"
 msgstr "Osobisty adres:"
 
-#: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5582 src/main.c:407
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5793 src/main.c:494
 msgid "Notice"
 msgstr "Notatka"
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3125 src/inc.c:548
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3312 src/inc.c:539
 msgid "Error"
 msgstr "B³±d"
 
-#: src/alertpanel.c:188
-msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-msgstr "Tworzenie panelu z ostrze¿eniami...\n"
-
-#: src/alertpanel.c:276
+#: src/alertpanel.c:279
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
 
@@ -752,379 +734,379 @@ msgstr "Br
 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
 #. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkspell.c:1470
-#: src/gtkspell.c:2096 src/summaryview.c:4276
+#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
+#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4241
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: src/compose.c:491
+#: src/compose.c:494
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/Dod_aj..."
 
-#: src/compose.c:492
+#: src/compose.c:495
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Usuñ"
 
-#: src/compose.c:494 src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
-#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
+#: src/compose.c:497 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
+#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
 
-#: src/compose.c:500
+#: src/compose.c:503
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
 
-#: src/compose.c:501
+#: src/compose.c:504
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
 
-#: src/compose.c:502
+#: src/compose.c:505
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
 
-#: src/compose.c:507
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
 
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:511
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
 
-#: src/compose.c:510
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:516
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
 
-#: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:505
+#: src/compose.c:518 src/mainwindow.c:428
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
 
-#: src/compose.c:517
+#: src/compose.c:520
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w ty³"
 
-#: src/compose.c:522
+#: src/compose.c:525
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w przód"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w ty³"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w przód"
 
-#: src/compose.c:537
+#: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do pocz±tku linii"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do koñca linii"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do poprzedniej linii"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do nastêpnej linii"
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
 
-#: src/compose.c:59