update Bulgarian, Spanish and Serbian translations
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 22 Dec 2002 23:56:20 +0000 (23:56 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 22 Dec 2002 23:56:20 +0000 (23:56 +0000)
ChangeLog.claws
configure.in
po/bg.po
po/es.po
po/sr.po

index 9aa6a4cd9ee2f2be8b4420d5465868b4a93b6214..c73a4a48a1c0bdfdc9f48512b42219a12bd52329 100644 (file)
@@ -1,3 +1,11 @@
+2002-12-22 [paul]      0.8.6claws124
+
+       * po/bg.po
+         po/es.po
+         po/sr.po
+               updated translations. submitted by George Danchev,
+               Ricardo Mones Lastra, and Urke MMI respectively
+
 2002-12-21 [paul]      0.8.6claws123
 
        * src/addrbook.c
index c23fe4dfe663b12d3dc62fb8319aaff8252be4f8..c2e3ba00f797a172d8ecb8ac6f9923adf4ee5934 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=8
 MICRO_VERSION=6
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=claws123
+EXTRA_VERSION=claws124
 VERSION=$MAJOR_VERSION.$MINOR_VERSION.$MICRO_VERSION$EXTRA_VERSION
 
 dnl set $target
index 400619de09a64dab53942b44054599ef037bf256..d9d0d79a2ef093ccf2c2427e931120fe38d9e5e8 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-11-23 20:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-12-21 23:48+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
@@ -62,21 +62,23 @@ msgstr ""
 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2953 src/compose.c:5792
-#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2926 src/compose.c:5757
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
-#: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:555 src/mainwindow.c:2219
-#: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
-#: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
-#: src/prefs_common.c:3251 src/prefs_common.c:3420 src/prefs_common.c:3750
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:499
-#: src/prefs_matcher.c:307 src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347
+#: src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:191 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202 src/main.c:543
+#: src/mainwindow.c:2188 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
+#: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475
+#: src/prefs_actions.c:288 src/prefs_common.c:3288 src/prefs_common.c:3457
+#: src/prefs_common.c:3794 src/prefs_customheader.c:157
+#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:307
+#: src/prefs_matcher.c:1506 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
-#: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
+#: src/prefs_toolbar.c:881 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -101,8 +103,8 @@ msgstr ""
 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4486 src/compose.c:4656 src/editaddress.c:774
-#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
+#: src/compose.c:4455 src/compose.c:4625 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
 #: src/select-keys.c:299
@@ -113,13 +115,15 @@ msgstr "
 msgid "Protocol"
 msgstr "Ïðîòîêîë"
 
-#: src/account.c:594
+#: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "Ñúðâúð"
 
 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
-#: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:372 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
+#: src/prefs_filtering.c:524 src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:822
 msgid "Add"
 msgstr "Äîáàâè"
 
@@ -131,17 +135,17 @@ msgstr "
 msgid " Delete "
 msgstr "Èçòðèé"
 
-#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:577
+#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:435 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:578
 #: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:877
 msgid "Down"
 msgstr "Íàäîëó"
 
-#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:571
+#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:429 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:572
 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:873
 msgid "Up"
 msgstr "Íàãîðå"
 
@@ -150,9 +154,9 @@ msgid " Set as default account "
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
 
 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
-#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
-#: src/inc.c:678 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1669
-#: src/summary_search.c:208 src/crash.c:240
+#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:240
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:677 src/message_search.c:135
+#: src/prefs_actions.c:1687 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Çàòâîðè"
 
@@ -165,23 +169,24 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2833 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970 src/compose.c:6333
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190
-#: src/folderview.c:2282 src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
-#: src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077
-#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:884
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1053
-#: src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
-#: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226 src/summaryview.c:1270
-#: src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337 src/summaryview.c:1369
-#: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
-#: src/summaryview.c:2928
+#: src/compose.c:2807 src/compose.c:3280 src/compose.c:5935 src/compose.c:6291
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213
+#: src/folderview.c:2305 src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477
+#: src/inc.c:170 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1457 src/mainwindow.c:3036
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:896
+#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1061
+#: src/prefs_filtering.c:1440 src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632
+#: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:833 src/summaryview.c:1275
+#: src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1362 src/summaryview.c:1386
+#: src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1468
+#: src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:3019
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:737 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970
-#: src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190 src/folderview.c:2282
-#: src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
+#: src/account.c:737 src/compose.c:3280 src/compose.c:5935
+#: src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213 src/folderview.c:2305
+#: src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Íå"
 
@@ -189,12 +194,12 @@ msgstr "+
 msgid "Add Address to Book"
 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:300
+#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300
 msgid "Address"
 msgstr "Àäðåñ"
 
 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
-#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Áåëåæêè"
 
@@ -203,26 +208,27 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2953 src/compose.c:5793 src/compose.c:6505 src/compose.c:6543
-#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
+#: src/compose.c:2926 src/compose.c:5758 src/compose.c:6463 src/compose.c:6501
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:555
-#: src/mainwindow.c:2219 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839
-#: src/mimeview.c:897 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3252 src/prefs_common.c:3751
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:543
+#: src/mainwindow.c:2188 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
+#: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
+#: src/prefs_actions.c:289 src/prefs_common.c:3289 src/prefs_common.c:3795
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:500
 #: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:3305
+#: src/prefs_toolbar.c:882 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
+#: src/summaryview.c:833 src/summaryview.c:3404
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:518 src/mainwindow.c:511
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:505
+#: src/messageview.c:153
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Ôàéë"
 
@@ -242,8 +248,8 @@ msgstr "/_
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:522
-#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:520
+#: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:154
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Ôàéë/---"
 
@@ -259,12 +265,12 @@ msgstr "/_
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:523
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:521 src/messageview.c:155
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:525 src/mainwindow.c:532
+#: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:526
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
 
@@ -272,16 +278,16 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:530 src/mainwindow.c:533
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:528 src/mainwindow.c:527
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:531
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:528 src/compose.c:611
-#: src/mainwindow.c:536
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:526 src/compose.c:609
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
 
@@ -317,9 +323,9 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Àäðåñ/Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:741
-#: src/mainwindow.c:750 src/mainwindow.c:761 src/mainwindow.c:763
-#: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:768
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:744 src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763 src/mainwindow.c:767
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
 
@@ -339,11 +345,13 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:796
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:685 src/mainwindow.c:797
+#: src/messageview.c:168
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Ïîìîù"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:804
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:686 src/mainwindow.c:805
+#: src/messageview.c:169
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
 
@@ -360,18 +368,19 @@ msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:512
-#: src/folderview.c:274 src/folderview.c:276 src/folderview.c:285
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:293 src/folderview.c:295
-#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:313
-#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
-#: src/folderview.c:331 src/summaryview.c:396 src/summaryview.c:399
-#: src/summaryview.c:401 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:419
-#: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:440
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:510
+#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
+#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
+#: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
+#: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:405 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:425 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:443
+#: src/summaryview.c:446
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:404
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:410
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Èçòðèé"
 
@@ -395,8 +404,7 @@ msgstr "/
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5201 src/prefs_common.c:2733
-#: src/toolbar.c:106
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5166 src/prefs_common.c:2939
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
@@ -405,11 +413,11 @@ msgid "Name:"
 msgstr "Èìå:"
 
 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
-#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:385
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:536 src/prefs_matcher.c:506
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:829
-#: src/toolbar.c:250
+#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:537 src/prefs_matcher.c:506
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:834
+#: src/ssl_manager.c:92
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèé"
 
@@ -417,18 +425,18 @@ msgstr "
 msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1359 src/compose.c:3007
-#: src/compose.c:4303 src/compose.c:5000 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1360 src/compose.c:2980
+#: src/compose.c:4272 src/compose.c:4969 src/headerview.c:54
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1343 src/compose.c:3006
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1344 src/compose.c:2979
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1346 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1347 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
@@ -444,15 +452,16 @@ msgstr "
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2833
-#: src/compose.c:6333 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:169 src/inc.c:297
-#: src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:884 src/prefs_customheader.c:541
-#: src/prefs_filtering.c:1053 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226
-#: src/summaryview.c:1270 src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337
-#: src/summaryview.c:1369 src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419
-#: src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:2928
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2807
+#: src/compose.c:6291 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:298
+#: src/mainwindow.c:1457 src/mainwindow.c:3036 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:896 src/prefs_customheader.c:541
+#: src/prefs_filtering.c:1061 src/prefs_filtering.c:1440
+#: src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
+#: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:833
+#: src/summaryview.c:1275 src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1362
+#: src/summaryview.c:1386 src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443
+#: src/summaryview.c:1468 src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:3019
 msgid "No"
 msgstr "Íå"
 
@@ -546,12 +555,12 @@ msgstr "
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
 
-#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1028
+#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1044
 msgid "Interface"
 msgstr "Èíòåðôåéñ"
 
 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
-#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:490
 msgid "Address Book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
@@ -567,7 +576,7 @@ msgstr "EMail 
 msgid "Group"
 msgstr "Ãðóïà"
 
-#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:359
+#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
 #: src/prefs_account.c:1950
 msgid "Folder"
 msgstr "Ïàïêà"
@@ -642,8 +651,8 @@ msgstr "
 msgid "Address Count"
 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:270
-#: src/messageview.c:331 src/ssl_certificate.c:330 src/ssl_certificate.c:370
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:258
+#: src/messageview.c:401
 msgid "Warning"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
 
@@ -671,11 +680,11 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5970 src/main.c:537
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5935 src/main.c:525
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3305 src/inc.c:559
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3278 src/inc.c:560
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
@@ -683,414 +692,509 @@ msgstr "
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
 
-#: src/colorlabel.c:45
+#: src/colorlabel.c:44
 msgid "Orange"
 msgstr "Îðàíæåâ"
 
-#: src/colorlabel.c:46
+#: src/colorlabel.c:45
 msgid "Red"
 msgstr "×åðâåí"
 
-#: src/colorlabel.c:47
+#: src/colorlabel.c:46
 msgid "Pink"
 msgstr "Ðîçîâ"
 
-#: src/colorlabel.c:48
+#: src/colorlabel.c:47
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
 
-#: src/colorlabel.c:49
+#: src/colorlabel.c:48
 msgid "Blue"
 msgstr "Ñèí"
 
-#: src/colorlabel.c:50
+#: src/colorlabel.c:49
 msgid "Green"
 msgstr "Çåëåí"
 
-#: src/colorlabel.c:51
+#: src/colorlabel.c:50
 msgid "Brown"
 msgstr "Êàôÿâ"
 
-#: src/colorlabel.c:281 src/compose.c:4955 src/exphtmldlg.c:450
-#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4264
+#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4924 src/exphtmldlg.c:450
+#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4371
 msgid "None"
 msgstr "Íèêîé"
 
-#: src/compose.c:510
+#: src/common/nntp.c:61
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
+
+#: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
+msgid "protocol error\n"
+msgstr ""
+
+#: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
+
+#: src/common/smtp.c:112
+#, c-format
+msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
+
+#: src/common/smtp.c:119
+msgid "SSL connection failed"
+msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
+
+#: src/common/smtp.c:126
+#, c-format
+msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
+
+#: src/common/smtp.c:143
+msgid "Error occurred while sending HELO\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
+
+#: src/common/smtp.c:151
+msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
+
+#: src/common/smtp.c:159
+msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
+
+#: src/common/smtp.c:218
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
+
+#: src/common/ssl.c:88
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
+
+#: src/common/ssl.c:107
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl.c:114
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
+#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
+#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<not in certificate>"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#, c-format
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
+msgstr ""
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:308
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr ""
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:363
+#, c-format
+msgid ""
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
+msgstr ""
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
+#: src/prefs_common.c:2774
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:399
+#, c-format
+msgid ""
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:508
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/Äîáàâè..."
 
-#: src/compose.c:511
+#: src/compose.c:509
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/Ìàõíè"
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:511
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:517
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:520
+#: src/compose.c:518
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:521
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:526
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:525
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
 
-#: src/compose.c:534 src/mainwindow.c:534
+#: src/compose.c:532 src/mainwindow.c:528
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
 
-#: src/compose.c:535
+#: src/compose.c:533
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/compose.c:536
+#: src/compose.c:534
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:541
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:546
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:551
+#: src/compose.c:549
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:556
+#: src/compose.c:554
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:561
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:566
+#: src/compose.c:564
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:571
+#: src/compose.c:569
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:576
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:581
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:586
+#: src/compose.c:584
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:591
+#: src/compose.c:589
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:594
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:599
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:604
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/Ñïåëèíã"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
 
-#: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:540 src/summaryview.c:432
+#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:534 src/summaryview.c:438
 msgid "/_View"
 msgstr "/Èçãëåä"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:634
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/compose.c:642 src/mainwindow.c:558
-#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:613
-#: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699
+#: src/compose.c:636 src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:555 src/mainwindow.c:583 src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:689 src/mainwindow.c:693
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/Èçãëåä/---"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
 
-#: src/compose.c:645 src/mainwindow.c:702
+#: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:157
 msgid "/_Message"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
-#: src/compose.c:650 src/compose.c:656 src/compose.c:661 src/compose.c:663
-#: src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:707
-#: src/mainwindow.c:709 src/mainwindow.c:719 src/mainwindow.c:722
-#: src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:729
+#: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661
+#: src/compose.c:665 src/compose.c:671 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:713 src/mainwindow.c:716
+#: src/mainwindow.c:718 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:165
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:666
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
 
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
 
-#: src/compose.c:670
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
 
-#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:672
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
 
-#: src/compose.c:676
+#: src/compose.c:674
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
 
-#: src/compose.c:678
+#: src/compose.c:676
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
 
-#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
 
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:679
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:739
+#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
 
-#: src/compose.c:683
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
 
-#: src/compose.c:684
+#: src/compose.c:682
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
 
-#: src/compose.c:685
+#: src/compose.c:683
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:762
+#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/compose.c:1020 src/compose.c:1121
-#, c-format
-msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
-
-#: src/compose.c:1217 src/procmsg.c:986
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
-
-#: src/compose.c:1349
+#: src/compose.c:1350
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Reply-To:"
 
-#: src/compose.c:1352 src/compose.c:4300 src/compose.c:5002
-#: src/headerview.c:56
+#: src/compose.c:1353 src/compose.c:4269 src/compose.c:4971
+#: src/headerview.c:55
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
 
-#: src/compose.c:1355
+#: src/compose.c:1356
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1608
+#: src/compose.c:1609
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
 
-#: src/compose.c:1620
+#: src/compose.c:1621
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
 
-#: src/compose.c:1929
-#, c-format
-msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
-
-#: src/compose.c:1933
-#, c-format
-msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
-
-#: src/compose.c:1937
+#: src/compose.c:1918
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
 
-#: src/compose.c:1941
+#: src/compose.c:1922
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
 
-#: src/compose.c:1966
+#: src/compose.c:1947
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
 
-#: src/compose.c:2045 src/mimeview.c:463
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
-
-#: src/compose.c:2644
+#: src/compose.c:2625
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
 
-#: src/compose.c:2646
+#: src/compose.c:2627
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2649
+#: src/compose.c:2630
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2673 src/compose.c:2919
+#: src/compose.c:2654 src/compose.c:2893
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1098,37 +1202,33 @@ msgstr ""
 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
 
-#: src/compose.c:2823
+#: src/compose.c:2797
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2831 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:734
-#: src/prefs_common.c:1010 src/toolbar.c:242 src/toolbar.c:289
+#: src/compose.c:2805 src/messageview.c:401 src/prefs_account.c:734
+#: src/prefs_common.c:1026
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2832
+#: src/compose.c:2806
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
 
-#: src/compose.c:2853
+#: src/compose.c:2827
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2898 src/compose.c:3551
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè."
-
-#: src/compose.c:2936 src/procmsg.c:1366
+#: src/compose.c:2909 src/procmsg.c:1368
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
 
-#: src/compose.c:2950 src/messageview.c:408
+#: src/compose.c:2923 src/messageview.c:478
 msgid "Queueing"
 msgstr "Èç÷àêâàì"
 
-#: src/compose.c:2951
+#: src/compose.c:2924
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1136,32 +1236,24 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/compose.c:2957
+#: src/compose.c:2930
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2960
+#: src/compose.c:2933
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2976
+#: src/compose.c:2949
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3112 src/compose.c:3265 src/compose.c:3465 src/compose.c:3619
-#: src/mbox_folder.c:1301 src/mbox_folder.c:1402 src/mbox_folder.c:1971
-#: src/mbox_folder.c:2003 src/mbox_folder.c:2068 src/mbox_folder.c:2102
-#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1027
-#: src/procmsg.c:1347 src/utils.c:2134 src/utils.c:2202
-msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà íà ôàéëà\n"
-
-#: src/compose.c:3207
+#: src/compose.c:3180
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3306
+#: src/compose.c:3279
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
@@ -1169,76 +1261,55 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âúïðåêè òîâà?"
 
-#: src/compose.c:3364
-msgid "can't write headers\n"
-msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
-
-#: src/compose.c:3504
-msgid "can't remove the old message\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
-
-#: src/compose.c:3563
+#: src/compose.c:3536
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3573
+#: src/compose.c:3546
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:3711
-msgid "can't find queue folder\n"
-msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
-
-#: src/compose.c:3718 src/messageview.c:274
-msgid "can't queue the message\n"
-msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
-
-#: src/compose.c:3761
-#, c-format
-msgid "Can't open file %s\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
-
-#: src/compose.c:4380 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4349 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4484 src/compose.c:4654 src/compose.c:5733
+#: src/compose.c:4453 src/compose.c:4623 src/compose.c:5698
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#: src/compose.c:4485 src/compose.c:4655 src/mimeview.c:151
+#: src/compose.c:4454 src/compose.c:4624 src/mimeview.c:151
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:452
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:458
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#: src/compose.c:4549
+#: src/compose.c:4518
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4569 src/prefs_filtering.c:494
+#: src/compose.c:4538 src/prefs_filtering.c:495
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#: src/compose.c:4704 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4673 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#: src/compose.c:4706 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4675 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:4708
+#: src/compose.c:4677
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4723 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4692 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Òåìà:"
 
-#: src/compose.c:4963
+#: src/compose.c:4932
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1247,68 +1318,63 @@ msgstr ""
 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5153 src/toolbar.c:98
+#: src/compose.c:5118
 msgid "Send Message"
 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:5159 src/toolbar.c:99
+#: src/compose.c:5124
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
 
-#: src/compose.c:5165 src/toolbar.c:100
+#: src/compose.c:5130
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:5171 src/toolbar.c:101
+#: src/compose.c:5136
 msgid "Insert file"
 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5177 src/toolbar.c:102
+#: src/compose.c:5142
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5183 src/toolbar.c:103
+#: src/compose.c:5148
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:5189 src/toolbar.c:104
+#: src/compose.c:5154
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:5195 src/toolbar.c:105
+#: src/compose.c:5160
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:5628
+#: src/compose.c:5593
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5646
+#: src/compose.c:5611
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5715
+#: src/compose.c:5680
 msgid "Property"
 msgstr "Ñâîéñòâî"
 
-#: src/compose.c:5760
+#: src/compose.c:5725
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5789
+#: src/compose.c:5754
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5790 src/prefs_toolbar.c:850
+#: src/compose.c:5755 src/prefs_toolbar.c:855
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5941
-#, c-format
-msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Êîìàíäíèÿ ðåä íà âúíøíèÿ ðåäàêòîð å íåâàëèäåí: `%s'\n"
-
-#: src/compose.c:5967
+#: src/compose.c:5932
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1319,73 +1385,89 @@ msgstr ""
 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5980
-#, c-format
-msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr "Terminated process group id: %d"
-
-#: src/compose.c:5981
-#, c-format
-msgid "Temporary file: %s"
-msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
-
-#: src/compose.c:6038
-msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
-
-#: src/compose.c:6042
-msgid "Couldn't write to file\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
-
-#: src/compose.c:6044
-msgid "Pipe read failed\n"
-msgstr "Pipe read failed\n"
-
-#: src/compose.c:6331 src/inc.c:167 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:3075
+#: src/compose.c:6289 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3034
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:6332 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3076
+#: src/compose.c:6290 src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:3035
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
 
-#: src/compose.c:6447 src/compose.c:6468
+#: src/compose.c:6405 src/compose.c:6426
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6503
+#: src/compose.c:6461
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6504
+#: src/compose.c:6462
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6505
+#: src/compose.c:6463
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6505
+#: src/compose.c:6463
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6540
+#: src/compose.c:6498
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6542
+#: src/compose.c:6500
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6543
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
-#: src/compose.c:6543 src/toolbar.c:293
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêíè"
 
+#: src/crash.c:144
+#, c-format
+msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
+
+#: src/crash.c:184
+msgid "Sylpheed has crashed"
+msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
+
+#: src/crash.c:200
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
+msgstr ""
+"%s.\n"
+"Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
+
+#: src/crash.c:205
+msgid "Debug log"
+msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
+
+#: src/crash.c:245
+msgid "Save..."
+msgstr "Çàïàçè..."
+
+#: src/crash.c:250
+msgid "Create bug report"
+msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
+
+#: src/crash.c:299
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
+
+#: src/crash.c:443 src/crash.c:462
+msgid "Unknown"
+msgstr "Íåèçâåñòåí"
+
 #: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
@@ -1406,7 +1488,7 @@ msgstr "
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
 
-#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
+#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
 msgid "Display Name"
 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
 
@@ -1423,7 +1505,7 @@ msgid "Nickname"
 msgstr "Ïðÿêîð"
 
 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
-#: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
+#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
@@ -1490,60 +1572,60 @@ msgstr "
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
 
-#: src/editgroup.c:105
+#: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
 msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
 
-#: src/editgroup.c:261
+#: src/editgroup.c:264
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
 
-#: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
+#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
 
-#: src/editgroup.c:308
+#: src/editgroup.c:311
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
 
-#: src/editgroup.c:310
+#: src/editgroup.c:313
 msgid " -> "
 msgstr " -> "
 
-#: src/editgroup.c:337
+#: src/editgroup.c:340
 msgid " <- "
 msgstr " <- "
 
-#: src/editgroup.c:339
+#: src/editgroup.c:342
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
 
-#: src/editgroup.c:403
+#: src/editgroup.c:402
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:450
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
 
-#: src/editgroup.c:456
+#: src/editgroup.c:453
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1947
-#: src/folderview.c:2220
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1970
+#: src/folderview.c:2243
 msgid "New folder"
 msgstr "Íîâà ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1896 src/folderview.c:1948
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1971
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
 
@@ -1589,7 +1671,7 @@ msgstr "
 msgid "Hostname"
 msgstr "Hostname"
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
 msgstr "Ïîðò"
 
@@ -1629,7 +1711,7 @@ msgstr "
 msgid "Basic"
 msgstr "Îñíîâíè"
 
-#: src/editldap.c:462
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:572
 msgid "Extended"
 msgstr "Ðàçøèðåíè"
 
@@ -1715,7 +1797,7 @@ msgstr "HTML Output 
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3740 src/prefs_common.c:4066
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3775 src/prefs_common.c:4110
 msgid "Default"
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
@@ -1779,7 +1861,7 @@ msgstr "
 msgid "Prev"
 msgstr "Ïðåäèøåí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:252
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746
 msgid "Next"
 msgstr "Ñëåäâàù"
 
@@ -1816,216 +1898,216 @@ msgstr " 
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
 
-#: src/exporthtml.c:799
+#: src/exporthtml.c:796
 msgid "Full Name"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:776
 msgid "Attributes"
 msgstr "Àòðèáóòè"
 
-#: src/exporthtml.c:1004
+#: src/exporthtml.c:1001
 msgid "Sylpheed Address Book"
 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
 
-#: src/exporthtml.c:1116
+#: src/exporthtml.c:1113
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
 
-#: src/exporthtml.c:1119
+#: src/exporthtml.c:1116
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
 
-#: src/exporthtml.c:1122
+#: src/exporthtml.c:1119
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
 
-#: src/exporthtml.c:1125
+#: src/exporthtml.c:1122
 msgid "Not specified."
 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
 
-#: src/folder.c:954
 # c-format
+#: src/folder.c:959
+#, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1517 src/folderview.c:2645
-#, c-format
-msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
-
-#: src/folder.c:1527
+#: src/folder.c:1542
 #, c-format
-msgid "Moving %s to %s (%d%%)..."
-msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)..."
+msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
+msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
 
 #: src/foldersel.c:146
 msgid "Select folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1053
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1064
 msgid "Inbox"
 msgstr "Âõîäÿùè"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1069
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1080
 msgid "Sent"
 msgstr "Èçïðàòåíè"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1085
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1096
 msgid "Queue"
 msgstr "×àêàùè"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1101
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1112
 msgid "Trash"
 msgstr "Êîø÷å"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1115
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1126
 msgid "Drafts"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
+#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:273 src/folderview.c:288 src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
+
+#: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297 src/folderview.c:317
-#: src/folderview.c:333
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:344
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
 
-#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298 src/folderview.c:318
-#: src/folderview.c:334
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:345
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/Ðàáîòÿ..."
 
-#: src/folderview.c:279
+#: src/folderview.c:285
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
+#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:335
+#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
 msgid "/S_coring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:322
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:334
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
 
-#: src/folderview.c:328
+#: src/folderview.c:336
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:341
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:360
+#: src/folderview.c:371
 msgid "New"
 msgstr "Íîâè"
 
-#: src/folderview.c:361 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:372 src/prefs_summary_column.c:68
 msgid "Unread"
 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:362 src/selective_download.c:800
+#: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:589
+#: src/folderview.c:600
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:770 src/mainwindow.c:3526 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:781 src/mainwindow.c:3494 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:774 src/mainwindow.c:3531 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:785 src/mainwindow.c:3499 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:815
+#: src/folderview.c:826
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
 
-#: src/folderview.c:836
+#: src/folderview.c:847
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:914
+#: src/folderview.c:925
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:1695
-#,  c-format
+#: src/folderview.c:1718
+#, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1706
+#: src/folderview.c:1729
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
 
-#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2224
+#: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:1972 src/folderview.c:2247
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
 
-#: src/folderview.c:1902 src/folderview.c:1998 src/folderview.c:2229
+#: src/folderview.c:1925 src/folderview.c:2021 src/folderview.c:2252
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:1915 src/folderview.c:1954 src/folderview.c:2008
-#: src/folderview.c:2078 src/folderview.c:2241
+#: src/folderview.c:1938 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2031
+#: src/folderview.c:2101 src/folderview.c:2264
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/folderview.c:1922 src/folderview.c:2248
+#: src/folderview.c:1945 src/folderview.c:2271
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
 
-#: src/folderview.c:1991 src/folderview.c:2068
+#: src/folderview.c:2014 src/folderview.c:2091
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
 
-#: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2070
+#: src/folderview.c:2015 src/folderview.c:2093
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2128
+#: src/folderview.c:2151
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2034,16 +2116,16 @@ msgstr ""
 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
 
-#: src/folderview.c:2130
+#: src/folderview.c:2153
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2139
+#: src/folderview.c:2162
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2187
+#: src/folderview.c:2210
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2052,11 +2134,11 @@ msgstr ""
 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
 
-#: src/folderview.c:2189
+#: src/folderview.c:2212
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:2221
+#: src/folderview.c:2244
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2066,52 +2148,61 @@ msgstr ""
 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
 
-#: src/folderview.c:2280
+#: src/folderview.c:2303
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2281
+#: src/folderview.c:2304
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2415
+#: src/folderview.c:2438
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2416
+#: src/folderview.c:2439
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:2452
+#: src/folderview.c:2475
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2453
+#: src/folderview.c:2476
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2677
+#: src/folderview.c:2578
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
+
+#: src/folderview.c:2610
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
 
-#: src/folderview.c:2680
+#: src/folderview.c:2613
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:2683
+#: src/folderview.c:2616
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:2619
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-msgid "Subscribe to newsgroup"
-msgstr "Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà"
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
-msgid "Select newsgroups to subscribe."
-msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå"
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
+msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
@@ -2153,7 +2244,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1025
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1074
 msgid "Done."
 msgstr "Ãîòîâî."
 
@@ -2162,9 +2253,98 @@ msgstr "
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
 
-#: src/gtkaspell.c:479
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "correct"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "Ñîáñòâåíèê"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/progressdialog.c:53
+msgid "Status"
+msgstr "Ñúñòîÿíèå"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
+msgid "Name: "
+msgstr "Èìå: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "Äåéñòâèå: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Îòïå÷àòúê: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Ñúñòîÿíèå íà ïîäïèñà: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#, c-format
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
+msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
+#, c-format
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Ñúñòîÿíèå íà ïîäïèñà: %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
+msgid "View certificate"
+msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Accept and save"
+msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Cancel connection"
+msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
+msgid "View certificates"
+msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
+
+#: src/gtkaspell.c:479
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
 
 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
 msgid "Normal Mode"
@@ -2241,7 +2421,7 @@ msgstr "
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
 
-#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1598
+#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1614
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
 
@@ -2262,183 +2442,135 @@ msgstr ""
 msgid "Abcdef"
 msgstr "Abcdef"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2230
+#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2286
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2273 src/summaryview.c:2276
+#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2329 src/summaryview.c:2332
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
 
-#: src/imageview.c:89 src/imageview.c:136
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ êàðòèíêàòà."
-
-#: src/imap.c:445
+#: src/imap.c:449
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
 
-#: src/imap.c:487
+#: src/imap.c:495
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
 
-#: src/imap.c:500
+#: src/imap.c:508
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
 
-#: src/imap.c:701
-#, c-format
-msgid "can't select mailbox %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
-
-#: src/imap.c:712 src/procmsg.c:748
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr "íå ìîãà äà èçòåãëÿ ñúîáùåíèå %d\n"
-
-#: src/imap.c:740 src/imap.c:749
-#, c-format
-msgid "can't append message %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
-
-#: src/imap.c:779 src/imap.c:854 src/mh.c:421 src/mh.c:525 src/mh.c:580
-#: src/mh.c:697
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
-
-#: src/imap.c:787
-msgid "can't copy message\n"
-msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå\n"
-
-#: src/imap.c:1026 src/imap.c:1078
+#: src/imap.c:1015 src/imap.c:1062
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1033 src/imap.c:1086 src/imap.c:1137
+#: src/imap.c:1021 src/imap.c:1069 src/imap.c:1117
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
 
-#: src/imap.c:1130
+#: src/imap.c:1111
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1321
+#: src/imap.c:1301
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1439
-#, c-format
-msgid "Can't create '%s'\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s'\n"
-
-#: src/imap.c:1444
-#, c-format
-msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s' â INBOX\n"
-
-#: src/imap.c:1507
+#: src/imap.c:1487
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
 
-#: src/imap.c:1528
+#: src/imap.c:1507
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1599
+#: src/imap.c:1576
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
 
-#: src/imap.c:1665
+#: src/imap.c:1640
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1698
+#: src/imap.c:1673
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1706
+#: src/imap.c:1681
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1728
+#: src/imap.c:1703
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1819
+#: src/imap.c:1794
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1840
+#: src/imap.c:1815
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1847
+#: src/imap.c:1822
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1871
+#: src/imap.c:1846
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:1883
+#: src/imap.c:1858
 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:1957
+#: src/imap.c:1932
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
 
-#: src/imap.c:2388
+#: src/imap.c:2389
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2511
+#: src/imap.c:2509
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/imap.c:2772
+#: src/imap.c:2770
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
 
-#: src/imap.c:2777
+#: src/imap.c:2775
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
 
-#: src/imap.c:2813
+#: src/imap.c:2811
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
 
-#: src/imap.c:2838
+#: src/imap.c:2836
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2852
+#: src/imap.c:2850
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3051 src/imap.c:3088
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr "iconv íå ìîæà äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
-
-#: src/imap.c:3122 src/imap.c:3155
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
-msgstr "iconv íå ìîæà äà êîíâåðòèðà %s êúì UTF-7\n"
-
 #: src/import.c:131
 msgid "Import"
 msgstr "Èìïîðò"
@@ -2552,141 +2684,141 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/inc.c:268 src/inc.c:368 src/send.c:384
+#: src/inc.c:269 src/inc.c:369 src/send.c:396
 msgid "Standby"
 msgstr "Ãîòîâíîñò"
 
-#: src/inc.c:392
+#: src/inc.c:393
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:524
+#: src/inc.c:525
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
 
-#: src/inc.c:533
+#: src/inc.c:534
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/inc.c:537
+#: src/inc.c:538
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:544
+#: src/inc.c:545
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
 
-#: src/inc.c:548
+#: src/inc.c:549
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
 
-#: src/inc.c:552 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:553 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Çàêëþ÷åí"
 
-#: src/inc.c:563
+#: src/inc.c:564
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Îòêàçàíî"
 
-#: src/inc.c:576
+#: src/inc.c:577
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:648
+#: src/inc.c:647
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:651
+#: src/inc.c:650
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:659
+#: src/inc.c:658
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
 
-#: src/inc.c:723
+#: src/inc.c:722
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:751
+#: src/inc.c:750
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/inc.c:759
+#: src/inc.c:757
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:766
+#: src/inc.c:764
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:882 src/inc.c:951
+#: src/inc.c:880 src/inc.c:949
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:915
+#: src/inc.c:913 src/send.c:630
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
 
-#: src/inc.c:919
+#: src/inc.c:917
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:923
+#: src/inc.c:921
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:927
+#: src/inc.c:925
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:931
+#: src/inc.c:929
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:935
+#: src/inc.c:933
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:968
+#: src/inc.c:966
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
 
-#: src/inc.c:974
+#: src/inc.c:972 src/send.c:648
 msgid "Quitting"
 msgstr "Ïðåêúñâàì"
 
-#: src/inc.c:1019
+#: src/inc.c:1017
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
 
-#: src/inc.c:1022
+#: src/inc.c:1020
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
 
-#: src/inc.c:1025
+#: src/inc.c:1023
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
 
-#: src/inc.c:1028
+#: src/inc.c:1026
 msgid "Socket error."
 msgstr "Socket error."
 
-#: src/inc.c:1032
+#: src/inc.c:1030
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
 
-#: src/inc.c:1060
+#: src/inc.c:1058
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
 
@@ -2699,11 +2831,11 @@ msgstr "
 msgid "Input password"
 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
 
-#: src/logwindow.c:59
+#: src/logwindow.c:61
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Protocol ëîã"
 
-#: src/main.c:142 src/main.c:151 src/mbox_folder.c:2124 src/mh.c:859
+#: src/main.c:141 src/main.c:150
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -2712,11 +2844,11 @@ msgstr ""
 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
 
-#: src/main.c:192
+#: src/main.c:204
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
 
-#: src/main.c:271
+#: src/main.c:259
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -2724,16 +2856,16 @@ msgstr ""
 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
 
-#: src/main.c:431
+#: src/main.c:419
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
 
-#: src/main.c:434
+#: src/main.c:422
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
 
-#: src/main.c:435
+#: src/main.c:423
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -2743,763 +2875,766 @@ msgstr ""
 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
 
-#: src/main.c:438
+#: src/main.c:426
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:439
+#: src/main.c:427
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/main.c:440
+#: src/main.c:428
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:441
+#: src/main.c:429
 msgid "  --status               show the total number of messages"
 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/main.c:442
+#: src/main.c:430
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
 
-#: src/main.c:443
+#: src/main.c:431
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
 
-#: src/main.c:444
+#: src/main.c:432
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
 
-#: src/main.c:445
+#: src/main.c:433
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
 
-#: src/main.c:446
+#: src/main.c:434
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
 
-#: src/main.c:487 src/summaryview.c:5144
+#: src/main.c:475 src/summaryview.c:5292
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
 
-#: src/main.c:490
+#: src/main.c:478
 msgid "top level folder"
 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
 
-#: src/main.c:538
+#: src/main.c:526
 msgid "Composing message exists."
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:539
+#: src/main.c:527
 msgid "Draft them"
 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
 
-#: src/main.c:539
+#: src/main.c:527
 msgid "Discard them"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/main.c:539
+#: src/main.c:527
 msgid "Don't quit"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:553
+#: src/main.c:541
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
 
-#: src/main.c:554
+#: src/main.c:542
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
 
-#: src/main.c:801 src/mainwindow.c:3086
+#: src/main.c:789 src/mainwindow.c:3045
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
 
-#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:541
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
 
-#: src/mainwindow.c:542
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:544
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
 
-#: src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:554
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:553
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:556
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:564
+#: src/mainwindow.c:558
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:560
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
 
-#: src/mainwindow.c:567
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:564
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
 
-#: src/mainwindow.c:571
+#: src/mainwindow.c:565
 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
 
-#: src/mainwindow.c:576
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:580
+#: src/mainwindow.c:571 src/mainwindow.c:574
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:579
+#: src/mainwindow.c:573
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:581
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:583
+#: src/mainwindow.c:577
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
 
-#: src/mainwindow.c:584
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:585
+#: src/mainwindow.c:579
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:586
+#: src/mainwindow.c:580
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:587
+#: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
 
-#: src/mainwindow.c:590
+#: src/mainwindow.c:584
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:591
+#: src/mainwindow.c:585
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:586
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:593 src/mainwindow.c:598 src/mainwindow.c:601
-#: src/mainwindow.c:606 src/mainwindow.c:611
+#: src/mainwindow.c:587 src/mainwindow.c:592 src/mainwindow.c:595
+#: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:605
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
 
-#: src/mainwindow.c:594
+#: src/mainwindow.c:588
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:596
+#: src/mainwindow.c:590
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:599
+#: src/mainwindow.c:593
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:594
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:602
+#: src/mainwindow.c:596
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:604
+#: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:601
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/mainwindow.c:623
+#: src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:617
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:614
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:615
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:624
+#: src/mainwindow.c:618
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:628
+#: src/mainwindow.c:622
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:626
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:628
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:638
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:637
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:640
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:646
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:650
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:657
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:666
+#: src/mainwindow.c:660
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:668
+#: src/mainwindow.c:662
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:666
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:668
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:672
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:675
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:686
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:682
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:696 src/summaryview.c:433
+#: src/mainwindow.c:690 src/summaryview.c:439
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:703
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:706 src/messageview.c:158
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:159
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:708 src/messageview.c:160
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:161
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
 
-#: src/mainwindow.c:716
+#: src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:162
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:712 src/messageview.c:164
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:720
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/mainwindow.c:723
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:727
+#: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:166
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:731
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:726
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:734
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:729
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:737
+#: src/mainwindow.c:731
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:734
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
 msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:736
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
 
-#: src/mainwindow.c:743
+#: src/mainwindow.c:737
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
 
-#: src/mainwindow.c:746
+#: src/mainwindow.c:740
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:748
+#: src/mainwindow.c:742
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:745
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/mainwindow.c:752
+#: src/mainwindow.c:746
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:753
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:749
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/mainwindow.c:759
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:761
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
 
-#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:764
+msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
+msgstr "/_Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
+
+#: src/mainwindow.c:768
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:770
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:772
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:774
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar"
+#: src/mainwindow.c:773
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà"
 
-#: src/mainwindow.c:776
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Main toolbar..."
+#: src/mainwindow.c:775
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Main window..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:778
-msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Compose toolbar..."
+#: src/mainwindow.c:777
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Compose window..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ñúñòàâè ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:780
+#: src/mainwindow.c:779
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/M_essage view..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
+
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:782
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:784
-msgid "/_Configuration/_Template..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
-
 #: src/mainwindow.c:785
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
+
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:786
+#: src/mainwindow.c:787
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
 
-#: src/mainwindow.c:787
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:789
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/mainwindow.c:797
+#: src/mainwindow.c:798
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:799
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/_Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:801
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:801
+#: src/mainwindow.c:802
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Ïîìîù/---"
 
-#: src/mainwindow.c:811
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/Reply with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:812
+#: src/mainwindow.c:813
 msgid "/_Reply without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè áåç öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:816
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/Reply to all with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:817
+#: src/mainwindow.c:818
 msgid "/_Reply to all without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:821
+#: src/mainwindow.c:822
 msgid "/Reply to list with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:822
+#: src/mainwindow.c:823
 msgid "/_Reply to list without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:826
+#: src/mainwindow.c:827
 msgid "/Reply to sender with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:827
+#: src/mainwindow.c:828
 msgid "/_Reply to sender without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:831
+#: src/mainwindow.c:832
 msgid "/_Forward message (inline style)"
 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî (inline style)"
 
-#: src/mainwindow.c:832
+#: src/mainwindow.c:833
 msgid "/Forward message as _attachment"
 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:1034
-#, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
-
-#: src/mainwindow.c:1258 src/mainwindow.c:1275 src/prefs_folder_item.c:450
+#: src/mainwindow.c:1259 src/mainwindow.c:1276 src/prefs_folder_item.c:450
 #: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
 
-#: src/mainwindow.c:1276
+#: src/mainwindow.c:1277
 msgid "none"
 msgstr "íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:1453
+#: src/mainwindow.c:1455
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:1454
+#: src/mainwindow.c:1456
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/mainwindow.c:1479
+#: src/mainwindow.c:1481
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1480
+#: src/mainwindow.c:1482
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3509,16 +3644,16 @@ msgstr ""
 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
 
-#: src/mainwindow.c:1486 src/mainwindow.c:1524
+#: src/mainwindow.c:1488 src/mainwindow.c:1526
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/mainwindow.c:1491 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1493 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1497 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1499 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3527,88 +3662,88 @@ msgstr ""
 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
 
-#: src/mainwindow.c:1517
+#: src/mainwindow.c:1519
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1518
+#: src/mainwindow.c:1520
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:1539
+#: src/mainwindow.c:1541
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
 
-#: src/mainwindow.c:1843
+#: src/mainwindow.c:1812
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:1859 src/messageview.c:134
+#: src/mainwindow.c:1828 src/messageview.c:185
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:2218
+#: src/mainwindow.c:2187
 msgid "Exit"
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:2218
+#: src/mainwindow.c:2187
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
 
-#: src/mainwindow.c:2759 src/toolbar.c:84
+#: src/mainwindow.c:2718
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/mainwindow.c:2765 src/toolbar.c:85
+#: src/mainwindow.c:2724
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr "Èçòåãëè ïîùàòà çà òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/mainwindow.c:2771 src/toolbar.c:86
+#: src/mainwindow.c:2730
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:2776 src/prefs_common.c:1220
+#: src/mainwindow.c:2735 src/prefs_common.c:1236
 msgid "News"
 msgstr "Íîâèíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2784 src/toolbar.c:87
+#: src/mainwindow.c:2743 src/messageview.c:881
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:2788 src/toolbar.c:88
+#: src/mainwindow.c:2747
 msgid "Compose News"
 msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2794 src/toolbar.c:89
+#: src/mainwindow.c:2753 src/messageview.c:887
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2811 src/toolbar.c:90
+#: src/mainwindow.c:2770 src/messageview.c:893
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
 
-#: src/mainwindow.c:2829 src/toolbar.c:91
+#: src/mainwindow.c:2788 src/messageview.c:899
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:2847 src/toolbar.c:92
+#: src/mainwindow.c:2806 src/messageview.c:905
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/mainwindow.c:2865 src/toolbar.c:93
+#: src/mainwindow.c:2824 src/messageview.c:911
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2883 src/toolbar.c:94
+#: src/mainwindow.c:2842 src/messageview.c:917
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2889 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:475
-#: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:95 src/toolbar.c:251
+#: src/mainwindow.c:2848 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:476
+#: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Execute"
 msgstr "Èçïúëíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2895 src/toolbar.c:96
+#: src/mainwindow.c:2854 src/messageview.c:923
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
@@ -3617,119 +3752,6 @@ msgstr "
 msgid "(none)"
 msgstr "(íÿìà)"
 
-#: src/matcher.c:1041
-msgid "filename is not set"
-msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
-
-#: src/matcher.c:1261 src/matcher.c:1272 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:584 src/prefs_account.c:598
-#: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
-#: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
-#: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/procmime.c:781 src/procmime.c:796
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
-
-#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:197
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïèøà â âðåìåíåí ôàéë\n"
-
-#: src/mbox.c:79
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
-
-#: src/mbox.c:86
-#, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
-
-#: src/mbox.c:93
-#, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "äåôîðìèðàí mbox: %s\n"
-
-#: src/mbox.c:109
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
-
-#: src/mbox.c:162
-#, c-format
-msgid ""
-"unescaped From found:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox.c:238 src/mbox_folder.c:171
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
-
-#: src/mbox.c:239 src/mbox_folder.c:172
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
-
-#: src/mbox.c:251 src/mbox_folder.c:184
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
-
-#: src/mbox.c:257 src/mbox_folder.c:191
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
-
-#: src/mbox.c:286
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
-
-#: src/mbox.c:293 src/mbox.c:340
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
-
-#: src/mbox.c:326
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
-
-#: src/mbox.c:357
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "íå ìîãà äà îêàñòðÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:270
-#, c-format
-msgid "could not lock read file %s\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ÷åòåíå ôàéëa %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:289
-#, c-format
-msgid "could not lock write file %s\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ïèñàíå ôàéëa %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1411
-#, c-format
-msgid "unvalid file - %s.\n"
-msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1423
-#, c-format
-msgid "invalid file - %s.\n"
-msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1441 src/mbox_folder.c:1813 src/utils.c:2073
-#: src/utils.c:2141 src/utils.c:2209 src/utils.c:2301
-#, c-format
-msgid "writing to %s failed.\n"
-msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1992 src/mbox_folder.c:2091
-#, c-format
-msgid "can't rename %s to %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì %s êúì %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2235
-msgid "Cannot rename folder item"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïàïêàòà"
-
 #: src/message_search.c:88
 msgid "Find in current message"
 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
@@ -3770,11 +3792,11 @@ msgstr "
 msgid "Search finished"
 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
 
-#: src/messageview.c:316
+#: src/messageview.c:386
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
 
-#: src/messageview.c:324
+#: src/messageview.c:394
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -3784,11 +3806,11 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:332
+#: src/messageview.c:402
 msgid "+Don't Send"
 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
 
-#: src/messageview.c:341
+#: src/messageview.c:411
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -3796,7 +3818,7 @@ msgid ""
 "Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:409
+#: src/messageview.c:479
 msgid ""
 "Error occurred while sending the notification.\n"
 "Put this notification into queue folder?"
@@ -3804,57 +3826,44 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/messageview.c:415
+#: src/messageview.c:485
 msgid "Can't queue the notification."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/messageview.c:418
+#: src/messageview.c:488
 msgid "Error occurred while sending the notification."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
-msgid "can't get message file path.\n"
-msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïúòÿ äî ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî.\n"
-
-#: src/messageview.c:670
+#: src/messageview.c:755
 msgid "This messages asks for a return receipt."
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
 
-#: src/messageview.c:671
+#: src/messageview.c:756
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:724
+#: src/messageview.c:809
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:725
+#: src/messageview.c:810
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò àêàóíòèòå.\n"
-"Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå "
-"çà ïîëó÷àâàíå:"
+"Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
+"ïîëó÷àâàíå:"
 
-#: src/messageview.c:729
+#: src/messageview.c:814
 msgid "Send Notification"
 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
 
-#: src/messageview.c:729
+#: src/messageview.c:814
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Îòêàç"
 
-#: src/mh.c:393
-#, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
-
-#: src/mh.c:489 src/procmsg.c:1545
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
-
 #: src/mimeview.c:114
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Îòâîðè"
@@ -3871,7 +3880,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:438
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:444
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
 
@@ -3887,7 +3896,7 @@ msgstr "/_
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Òèï"
 
-#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2134
+#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2149
 msgid "Text"
 msgstr "Òåêñò"
 
@@ -3895,28 +3904,32 @@ msgstr "
 msgid "Select \"Check signature\" to check"
 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
 
-#: src/mimeview.c:783 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:903 src/mimeview.c:922
-#: src/mimeview.c:946
+#: src/mimeview.c:463
+msgid "Can't get the part of multipart message."
+msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
+
+#: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:844 src/mimeview.c:904 src/mimeview.c:923
+#: src/mimeview.c:947
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:808 src/mimeview.c:890 src/summaryview.c:3300
+#: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:891 src/summaryview.c:3399
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
-#: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895 src/summaryview.c:3305
+#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896 src/summaryview.c:3404
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
+#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
 
-#: src/mimeview.c:956
+#: src/mimeview.c:957
 msgid "Open with"
 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
 
-#: src/mimeview.c:957
+#: src/mimeview.c:958
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -3925,110 +3938,57 @@ msgstr ""
 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
 
-#: src/mimeview.c:1013
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr ""
-
-#: src/news.c:178
+#: src/news.c:179
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:280
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
-
-#: src/news.c:377
-#, c-format
-msgid "can't select group %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
-
-#: src/news.c:387
+#: src/news.c:747 src/news.c:1165
 #, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:409 src/news.c:730 src/news.c:1066
+#: src/news.c:1054
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
 
-#: src/news.c:510
-msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
-
-#: src/news.c:627
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
-
-#: src/news.c:647
-#, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
-
-#: src/news.c:736 src/news.c:1071
+#: src/news.c:1059
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:759 src/news.c:1177
+#: src/news.c:1080
 #, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
+
+#: src/news.c:1097
+#, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:762 src/news.c:1112 src/news.c:1180
+#: src/news.c:1100 src/news.c:1168
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:768 src/news.c:1117 src/news.c:1186
+#: src/news.c:1105 src/news.c:1174
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:776 src/news.c:1123 src/news.c:1194
+#: src/news.c:1111 src/news.c:1182
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:794 src/news.c:819 src/news.c:1137 src/news.c:1151
-#: src/news.c:1212 src/news.c:1237
+#: src/news.c:1125 src/news.c:1139 src/news.c:1200 src/news.c:1225
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:802 src/news.c:827 src/news.c:1142 src/news.c:1156
-#: src/news.c:1220 src/news.c:1245
+#: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1208 src/news.c:1233
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:1092
-#, c-format
-msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
-
-#: src/news.c:1109
-#, c-format
-msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/nntp.c:60
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
-
-#: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
-#, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
-msgid "protocol error\n"
-msgstr ""
-
-#: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
-
 #: src/passphrase.c:85
 msgid "Passphrase"
 msgstr ""
@@ -4052,49 +4012,44 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:66
+#: src/pop.c:67
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
 
-#: src/pop.c:72
+#: src/pop.c:73
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
 
-#: src/pop.c:138
+#: src/pop.c:139
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
 
-#: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
+#: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
 
-#: src/pop.c:191 src/pop.c:243
+#: src/pop.c:192 src/pop.c:244
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
 
-#: src/pop.c:212
+#: src/pop.c:213
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:219
+#: src/pop.c:220
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:269 src/pop.c:308
+#: src/pop.c:270 src/pop.c:309
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
 
-#: src/pop.c:387 src/pop.c:437
+#: src/pop.c:388 src/pop.c:438
 msgid "Socket error\n"
 msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
 
-#: src/prefs.c:270
-#, c-format
-msgid "no permission - %s\n"
-msgstr "íÿìà ðàçðåøåíèå - %s\n"
-
 #: src/prefs.c:477
 msgid "Apply"
 msgstr "Ïðèëîæè"
@@ -4112,15 +4067,15 @@ msgstr "
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
 
-#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1008
+#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1024
 msgid "Receive"
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1012
+#: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1028
 msgid "Compose"
 msgstr "Ñú÷èíè"
 
-#: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1025
+#: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1041
 msgid "Privacy"
 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
 
@@ -4133,8 +4088,8 @@ msgid "Advanced"
 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
 
 #: src/prefs_account.c:824
-msgid "Name of this account"
-msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
+msgid "Name of account"
+msgstr "Èìå íà àêàóíò"
 
 #: src/prefs_account.c:833
 msgid "Set as default"
@@ -4269,8 +4224,8 @@ msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
 
 #: src/prefs_account.c:1258
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
+msgid "Add Date"
+msgstr "Äîáàâè äàòà"
 
 #: src/prefs_account.c:1259
 msgid "Generate Message-ID"
@@ -4280,7 +4235,7 @@ msgstr "
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2367 src/prefs_common.c:2392
+#: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2378 src/prefs_common.c:2403
 msgid " Edit... "
 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
 
@@ -4500,19 +4455,19 @@ msgid ""
 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:287
-msgid "Actions setting"
-msgstr "Íàñòðîéêè íà äåéñòâèÿòà"
+#: src/prefs_actions.c:294
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Íàñòðîéêà íà äåéñòâèÿòà"
 
-#: src/prefs_actions.c:309
+#: src/prefs_actions.c:316
 msgid "Menu name:"
 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:318
+#: src/prefs_actions.c:325
 msgid "Command line:"
 msgstr "Êîìàíäà:"
 
-#: src/prefs_actions.c:330
+#: src/prefs_actions.c:337
 #, c-format
 msgid ""
 "Menu name:\n"
@@ -4524,83 +4479,79 @@ msgid ""
 "   * to send user provided hidden text to command\n"
 " End with:\n"
 "   | to replace message body or selection with command output\n"
+"   > to insert command's output without replacing old text\n"
 "   & to run command asynchronously\n"
 " Use %f for message file name\n"
 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
 "   %p for the selected message MIME part."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filtering.c:523 src/prefs_matcher.c:493
-#: src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:817
-msgid "Register"
-msgstr "Çàïèøè"
-
-#: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filtering.c:529 src/prefs_matcher.c:499
-#: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:823
-msgid " Substitute "
-msgstr "Çàìåíè"
+#: src/prefs_actions.c:378 src/prefs_filtering.c:530 src/prefs_matcher.c:499
+#: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:828
+msgid "  Replace  "
+msgstr " Çàìåíè "
 
-#: src/prefs_actions.c:383
+#: src/prefs_actions.c:391
 msgid " Syntax help "
 msgstr " Ïîìîù çà ñèíòàêñèñà"
 
-#: src/prefs_actions.c:402
-msgid "Registered actions"
-msgstr "Çàïèñàíè äåéñòâèÿ"
+#: src/prefs_actions.c:410
+msgid "Current actions"
+msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
 
 # c-format
-#: src/prefs_actions.c:656
+#: src/prefs_actions.c:668
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî %d"
 
-#: src/prefs_actions.c:677 src/prefs_actions.c:682
+#: src/prefs_actions.c:689 src/prefs_actions.c:694
 msgid "Could not get message file."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:690
+#: src/prefs_actions.c:702
 msgid "Could not get message part."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ÷àñòòà ñúñ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:696
+#: src/prefs_actions.c:708
 msgid "No message part selected."
 msgstr "Íÿìà èçáðàíà ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:700
+#: src/prefs_actions.c:712
 msgid "No message file selected."
 msgstr "Íÿìà èçáðàí ôàéë íà ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:719
+#: src/prefs_actions.c:731
 msgid "Can't get part of multipart message"
 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_actions.c:741 src/prefs_filtering.c:800 src/prefs_filtering.c:862
-#: src/prefs_filtering.c:885 src/prefs_matcher.c:614 src/prefs_matcher.c:687
+#: src/prefs_actions.c:753 src/prefs_filtering.c:808 src/prefs_filtering.c:870
+#: src/prefs_filtering.c:893 src/prefs_matcher.c:614 src/prefs_matcher.c:687
 #: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(Íîâ)"
 
-#: src/prefs_actions.c:787
+#: src/prefs_actions.c:799
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
 
-#: src/prefs_actions.c:792
+#: src/prefs_actions.c:804
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "Çíàêà ':' íå å ïîçâîëåí â èìåòî íà ìåíþòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:802
+#: src/prefs_actions.c:814
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî å òâúðäå äúëãî."
 
-#: src/prefs_actions.c:811
+#: src/prefs_actions.c:823
 msgid "Command line not set."
 msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
 
-#: src/prefs_actions.c:816
+#: src/prefs_actions.c:828
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî è êîìàíäàòà çà òâúðäå äúëãè."
 
-#: src/prefs_actions.c:821
+#: src/prefs_actions.c:833
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -4611,29 +4562,29 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "èìà ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà."
 
-#: src/prefs_actions.c:882
+#: src/prefs_actions.c:894
 msgid "Delete action"
 msgstr "Èçòðèé äåéñòâèåòî"
 
-#: src/prefs_actions.c:883
+#: src/prefs_actions.c:895
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîâà äåéñòâèå?"
 
-#: src/prefs_actions.c:1086
+#: src/prefs_actions.c:1098
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F or %%p."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1259
+#: src/prefs_actions.c:1276
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1344
+#: src/prefs_actions.c:1361
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -4644,113 +4595,113 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/prefs_actions.c:1573
+#: src/prefs_actions.c:1591
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- Ñòàðòèðàì: %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:1577
+#: src/prefs_actions.c:1595
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- Çàâúðøèõ: %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:1611
+#: src/prefs_actions.c:1629
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "Âõîä/Èçõîä íà äåéñòâèåòî"
 
-#: src/prefs_actions.c:1657
+#: src/prefs_actions.c:1675
 msgid " Send "
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_actions.c:1668
+#: src/prefs_actions.c:1686
 msgid "Abort"
 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:991
+#: src/prefs_common.c:1007
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1015
+#: src/prefs_common.c:1031
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1018
+#: src/prefs_common.c:1034
 msgid "Quote"
 msgstr "Öèòàòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1020
+#: src/prefs_common.c:1036
 msgid "Display"
 msgstr "Ïîêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1022
+#: src/prefs_common.c:1038
 msgid "Message"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:1030 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1046 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/prefs_common.c:1079 src/prefs_common.c:1294
+#: src/prefs_common.c:1095 src/prefs_common.c:1310
 msgid "External program"
 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
 
-#: src/prefs_common.c:1088
+#: src/prefs_common.c:1104
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1095 src/prefs_common.c:1309
+#: src/prefs_common.c:1111 src/prefs_common.c:1325
 msgid "Command"
 msgstr "Êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_common.c:1109
+#: src/prefs_common.c:1125
 msgid "Local spool"
 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1120
+#: src/prefs_common.c:1136
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1122
+#: src/prefs_common.c:1138
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1130
+#: src/prefs_common.c:1146
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1148
+#: src/prefs_common.c:1164
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1150
+#: src/prefs_common.c:1166
 msgid "every"
 msgstr "âñåêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1162
+#: src/prefs_common.c:1178
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1171
+#: src/prefs_common.c:1187
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1173
+#: src/prefs_common.c:1189
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1176
+#: src/prefs_common.c:1192
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "Ñòàðòèðàé êîìàíäà êîãàòî ïðèñòèãà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1186
+#: src/prefs_common.c:1202
 msgid "after autochecking"
 msgstr "ñëåä àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1188
+#: src/prefs_common.c:1204
 msgid "after manual checking"
 msgstr "ñëåä ðú÷íà ïðîâåðêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1202
+#: src/prefs_common.c:1218
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -4759,7 +4710,7 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäà çà èçïúëíåíèå:\n"
 "(èñïîëçâàé %d çà áðîÿ íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1228
+#: src/prefs_common.c:1244
 msgid ""
 "Maximum number of articles to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -4767,119 +4718,119 @@ msgstr ""
 "Ìàêñèìàëåí áðîé àðòèêóëè çà ñâàëÿíå\n"
 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
 
-#: src/prefs_common.c:1302
+#: src/prefs_common.c:1318
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1328
-msgid "Save sent messages to Sent"
+#: src/prefs_common.c:1344
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
 
-#: src/prefs_common.c:1330
+#: src/prefs_common.c:1346
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1336
+#: src/prefs_common.c:1352
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "charset â õåäúðà íà èçïðàùàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1367
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1368
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1354
+#: src/prefs_common.c:1370
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Óíèêîä (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1356
+#: src/prefs_common.c:1372
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1357
+#: src/prefs_common.c:1373
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1358
+#: src/prefs_common.c:1374
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1359
+#: src/prefs_common.c:1375
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1360
+#: src/prefs_common.c:1376
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1361
+#: src/prefs_common.c:1377
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1362
+#: src/prefs_common.c:1378
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Òóðñêè (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1364
+#: src/prefs_common.c:1380
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Êèðèëèöà (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1366
+#: src/prefs_common.c:1382
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1368
+#: src/prefs_common.c:1384
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1369
+#: src/prefs_common.c:1385
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1371
+#: src/prefs_common.c:1387
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "ßïîíñêè (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1373
+#: src/prefs_common.c:1389
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "ßïîíñêè (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1374
+#: src/prefs_common.c:1390
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "ßïîíñêè (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1392
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1377
+#: src/prefs_common.c:1393
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1379
+#: src/prefs_common.c:1395
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1380
+#: src/prefs_common.c:1396
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Êèòàéñêè (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1382
+#: src/prefs_common.c:1398
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Êîðåéñêè (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1383
+#: src/prefs_common.c:1399
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1384
+#: src/prefs_common.c:1400
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1393
+#: src/prefs_common.c:1409
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4887,291 +4838,291 @@ msgstr ""
 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
 
-#: src/prefs_common.c:1520
+#: src/prefs_common.c:1536
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1583
+#: src/prefs_common.c:1599
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr "Ãëîáàëíè íàñòðîéêè íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1590
+#: src/prefs_common.c:1606
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1601
+#: src/prefs_common.c:1617
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
 
-#: src/prefs_common.c:1603
+#: src/prefs_common.c:1619
 msgid ""
-"Enabling alternate dictionary makes switching\n"
+"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
 msgstr ""
 "Àêòèâèðàíåòî íà àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê óñêîðÿâà\n"
 "ñìÿíàòà ñ ïîñëåäíèÿ ïîëçâàí ðå÷íèê."
 
-#: src/prefs_common.c:1614
+#: src/prefs_common.c:1632
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr "Ïúò äî ðå÷íèöèòå:"
 
-#: src/prefs_common.c:1641
+#: src/prefs_common.c:1659
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
 
-#: src/prefs_common.c:1657
+#: src/prefs_common.c:1675
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðåæèì íà ïîäñêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1672
+#: src/prefs_common.c:1690
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
 
-#: src/prefs_common.c:1760 src/toolbar.c:295
+#: src/prefs_common.c:1778
 msgid "Signature"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
-#: src/prefs_common.c:1768
+#: src/prefs_common.c:1786
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1773
+#: src/prefs_common.c:1791
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1784
+#: src/prefs_common.c:1802
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_common.c:1792
+#: src/prefs_common.c:1810
 msgid "when replying"
 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
 
-#: src/prefs_common.c:1794
+#: src/prefs_common.c:1812
 msgid "when forwarding"
 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1796
+#: src/prefs_common.c:1814
 msgid "when re-editing"
 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1803
+#: src/prefs_common.c:1821
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà îòãîâîð íà ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/prefs_common.c:1806
+#: src/prefs_common.c:1824
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1813 src/prefs_filtering.c:233
+#: src/prefs_common.c:1831 src/prefs_filtering.c:233
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1816
+#: src/prefs_common.c:1834
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1819
+#: src/prefs_common.c:1837
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1827
-msgid "Autosave to drafts every "
+#: src/prefs_common.c:1845
+msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
 
-#: src/prefs_common.c:1834 src/prefs_common.c:1879
+#: src/prefs_common.c:1852 src/prefs_common.c:1897
 msgid "characters"
 msgstr "çíàêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1842
+#: src/prefs_common.c:1860
 msgid "Undo level"
 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
 
-#: src/prefs_common.c:1855
+#: src/prefs_common.c:1873
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1867
+#: src/prefs_common.c:1885
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
 
-#: src/prefs_common.c:1887
+#: src/prefs_common.c:1905
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1889
+#: src/prefs_common.c:1907
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1892
+#: src/prefs_common.c:1910
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1895
+#: src/prefs_common.c:1913
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1963
+#: src/prefs_common.c:1981
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Îòãîâîðúò ùå áúäå öèòèðàí ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1965
+#: src/prefs_common.c:1983
 msgid "Reply format"
 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
 
-#: src/prefs_common.c:1980 src/prefs_common.c:2019
+#: src/prefs_common.c:1998 src/prefs_common.c:2037
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2004
+#: src/prefs_common.c:2022
 msgid "Forward format"
 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2048
+#: src/prefs_common.c:2066
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
 
-#: src/prefs_common.c:2056
-msgid "Quoting characters"
+#: src/prefs_common.c:2074
+msgid "Quotation characters"
 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2071
+#: src/prefs_common.c:2089
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Ðàçáèðàé òåçè ñèìâîëè êàòî òàêèâà çà öèòèðàíå: "
 
-#: src/prefs_common.c:2124
+#: src/prefs_common.c:2139
 msgid "Font"
 msgstr "Øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2153
+#: src/prefs_common.c:2168
 msgid "Small"
 msgstr "Ìÿëúê"
 
-#: src/prefs_common.c:2172
+#: src/prefs_common.c:2187
 msgid "Normal"
 msgstr "Íîðìàëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2191
+#: src/prefs_common.c:2206
 msgid "Bold"
 msgstr "Óäåáåëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2216
+#: src/prefs_common.c:2231
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2219
+#: src/prefs_common.c:2234
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2222
-msgid "Automatically display images"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé êàðòèíêèòå"
-
-#: src/prefs_common.c:2231
-msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
+#: src/prefs_common.c:2243
+msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Ñúêðàùàâàé íîâèíàðñêèòå ãðóïè ïî äúëãè îò"
 
-#: src/prefs_common.c:2246
+#: src/prefs_common.c:2258
 msgid "letters"
 msgstr "áóêâè"
 
-#: src/prefs_common.c:2252
+#: src/prefs_common.c:2264
 msgid "Summary View"
 msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2261
+#: src/prefs_common.c:2273
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â 'Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
 
-#: src/prefs_common.c:2264
+#: src/prefs_common.c:2276
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2266
-msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr "Ïîçâîëè õîðèçîíòàëíà ïðåâúðòàùà ëåíòà"
-
-#: src/prefs_common.c:2268
+#: src/prefs_common.c:2278
 msgid "Expand threads"
 msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
-#: src/prefs_common.c:2271
-msgid "Display unread messages with bold font"
-msgstr "Ïîêàçâàé íåïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ ñ óäåáåëåí øðèôò"
-
-#: src/prefs_common.c:2279 src/prefs_common.c:3182 src/prefs_common.c:3220
+#: src/prefs_common.c:2286 src/prefs_common.c:3219 src/prefs_common.c:3257
 msgid "Date format"
 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2301
-msgid " Set displayed items of summary... "
+#: src/prefs_common.c:2308
+msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â îáùèÿ èçãëåä... "
 
-#: src/prefs_common.c:2362
+#: src/prefs_common.c:2373
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2381
-msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr "Ïîêàçâàé äâóáàéòîâè áóêâè è öèôðè ñ åäíîáàéòîâè çíàê"
+#: src/prefs_common.c:2388
+msgid ""
+"Display multi-byte alphanumeric as\n"
+"ASCII character (Japanese only)"
+msgstr ""
+"Ïîêàçâàé ìóëòèáàéòîâè áóêâè è öèôðè\n"
+"êàòî ASCII ñèìâîëè (ñàìî ßïîíñêè)"
 
-#: src/prefs_common.c:2383
+#: src/prefs_common.c:2394
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2390
+#: src/prefs_common.c:2401
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2412
+#: src/prefs_common.c:2423
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2426 src/prefs_common.c:2466
+#: src/prefs_common.c:2437 src/prefs_common.c:2477
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ïèêñåë(à)"
 
-#: src/prefs_common.c:2431
+#: src/prefs_common.c:2442
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
 
-#: src/prefs_common.c:2433
+#: src/prefs_common.c:2444
 msgid "Scroll"
 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2440
+#: src/prefs_common.c:2451
 msgid "Half page"
 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2446
+#: src/prefs_common.c:2457
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2452
+#: src/prefs_common.c:2463
 msgid "Step"
 msgstr "Ñòúïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2513
+#: src/prefs_common.c:2488
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
+
+#: src/prefs_common.c:2491
+msgid "Resize attached images"
+msgstr "Ïðîìåíè ìàùàáà íà ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
+
+#: src/prefs_common.c:2537
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2516
+#: src/prefs_common.c:2540
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2519
+#: src/prefs_common.c:2543
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2534
+#: src/prefs_common.c:2558
 msgid "Expire after"
 msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2547
+#: src/prefs_common.c:2571
 msgid "minute(s) "
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2560
+#: src/prefs_common.c:2584
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
@@ -5179,35 +5130,36 @@ msgstr ""
 "(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
 " ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2570
+#: src/prefs_common.c:2594
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2575
+#: src/prefs_common.c:2599
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2648
-msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
+#: src/prefs_common.c:2667
+msgid "Open messages in summary with cursor keys"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2652
+#: src/prefs_common.c:2671
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2656
+#: src/prefs_common.c:2675
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
-msgstr "Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
+msgstr ""
+"Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2660
+#: src/prefs_common.c:2679
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2668
+#: src/prefs_common.c:2687
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2675
+#: src/prefs_common.c:2694
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5215,295 +5167,305 @@ msgstr ""
 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
 " àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:2690
-msgid "Show send dialog"
-msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
+#: src/prefs_common.c:2700
+msgid "Dialogs"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2703 src/prefs_common.c:2720 src/prefs_common.c:2760
+#: src/prefs_common.c:2714
+msgid "Show no-unread-message dialog"
+msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
+
+#: src/prefs_common.c:2728 src/prefs_common.c:2749 src/prefs_common.c:2766
 msgid "Always"
 msgstr "Âèíàãè"
 
-#: src/prefs_common.c:2704 src/prefs_common.c:2723
+#: src/prefs_common.c:2729
+msgid "Assume 'Yes'"
+msgstr "Äà"
+
+#: src/prefs_common.c:2731
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr "Íå"
+
+#: src/prefs_common.c:2736
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:2750 src/prefs_common.c:2769
 msgid "Never"
 msgstr "Íèêîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2708
+#: src/prefs_common.c:2754
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2721
+#: src/prefs_common.c:2767
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2728 src/ssl_certificate.c:325 src/ssl_certificate.c:365
-msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
-
-#: src/prefs_common.c:2731
+#: src/prefs_common.c:2777
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2742
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
-
-#: src/prefs_common.c:2749
-msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
-
-#: src/prefs_common.c:2762
-msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr "Äà"
-
-#: src/prefs_common.c:2764
-msgid "Assume 'No'"
-msgstr "Íå"
-
-#: src/prefs_common.c:2795
+#: src/prefs_common.c:2784
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:2801
+#: src/prefs_common.c:2790
 msgid "Icon theme"
 msgstr "Òåìà íà èêîíà"
 
-#: src/prefs_common.c:2874
+#: src/prefs_common.c:2873
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
 
-#: src/prefs_common.c:2883
+#: src/prefs_common.c:2882
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2906 src/summaryview.c:3352
+#: src/prefs_common.c:2907 src/summaryview.c:3451
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2917 src/toolbar.c:297
+#: src/prefs_common.c:2918
 msgid "Editor"
 msgstr "Ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:2939
+#: src/prefs_common.c:2948
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
+
+#: src/prefs_common.c:2951
 msgid "Log Size"
 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2946
+#: src/prefs_common.c:2958
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Îãðàíè÷è ðàçìåðà íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2951
+#: src/prefs_common.c:2963
 msgid "Log window length"
 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2960
+#: src/prefs_common.c:2972
 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
 msgstr "(0 çà äà ñïðà ñà ëîãâàì â ïðîçîðåöà)"
 
-#: src/prefs_common.c:2966
+#: src/prefs_common.c:2980
+msgid "Security"
+msgstr "Ñèãóðíîñò"
+
+#: src/prefs_common.c:2987
+msgid "Ask before accepting SSL certificates"
+msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ïðèåìåø SSL ñåðòèôèêàò"
+
+#: src/prefs_common.c:2995
 msgid "On exit"
 msgstr "Ïðè èçõîä"
 
-#: src/prefs_common.c:2974
+#: src/prefs_common.c:3003
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2981
+#: src/prefs_common.c:3010
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2983
+#: src/prefs_common.c:3012
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2987
+#: src/prefs_common.c:3016
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:3158
+#: src/prefs_common.c:3195
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
 
-#: src/prefs_common.c:3159
+#: src/prefs_common.c:3196
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
 
-#: src/prefs_common.c:3160
+#: src/prefs_common.c:3197
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
 
-#: src/prefs_common.c:3161
+#: src/prefs_common.c:3198
 msgid "the full month name"
 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
 
-#: src/prefs_common.c:3162
+#: src/prefs_common.c:3199
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3163
+#: src/prefs_common.c:3200
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "áðîé âåêîâå (ãîäèíè/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3164
+#: src/prefs_common.c:3201
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3165
+#: src/prefs_common.c:3202
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3166
+#: src/prefs_common.c:3203
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3167
+#: src/prefs_common.c:3204
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3168
+#: src/prefs_common.c:3205
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3169
+#: src/prefs_common.c:3206
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3170
+#: src/prefs_common.c:3207
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "èëè AM èëè PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3171
+#: src/prefs_common.c:3208
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3172
+#: src/prefs_common.c:3209
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3173
+#: src/prefs_common.c:3210
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3174
+#: src/prefs_common.c:3211
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3175
+#: src/prefs_common.c:3212
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3176
+#: src/prefs_common.c:3213
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3197
+#: src/prefs_common.c:3234
 msgid "Specifier"
 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
 
-#: src/prefs_common.c:3198
+#: src/prefs_common.c:3235
 msgid "Description"
 msgstr "Îïèñàíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3237
+#: src/prefs_common.c:3274
 msgid "Example"
 msgstr "Ïðèìåð"
 
-#: src/prefs_common.c:3326
+#: src/prefs_common.c:3363
 msgid "Set message colors"
 msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3334
+#: src/prefs_common.c:3371
 msgid "Colors"
 msgstr "Öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3381
+#: src/prefs_common.c:3418
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3387
+#: src/prefs_common.c:3424
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3393
+#: src/prefs_common.c:3430
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3399
+#: src/prefs_common.c:3436
 msgid "URI link"
 msgstr "URL âðúçêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3405
+#: src/prefs_common.c:3442
 msgid "Target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3411
+#: src/prefs_common.c:3448
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ïîäïèñè"
 
-#: src/prefs_common.c:3418
+#: src/prefs_common.c:3455
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3485
+#: src/prefs_common.c:3522
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3488
+#: src/prefs_common.c:3525
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3491
+#: src/prefs_common.c:3528
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3494
+#: src/prefs_common.c:3531
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
 
-#: src/prefs_common.c:3497
+#: src/prefs_common.c:3534
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà target ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3500
+#: src/prefs_common.c:3537
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:3504
+#: src/prefs_common.c:3541
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
 
-#: src/prefs_common.c:3640
+#: src/prefs_common.c:3677
 msgid "Font selection"
 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:3714
+#: src/prefs_common.c:3751
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:3728
-msgid ""
-"Select the preset of key bindings.\n"
-"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
-"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
-msgstr ""
-"Èçáåðè ìîäåëà íà ñúêðàòåíèòå êëàâèøè.\n"
-"Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî\n"
-"íàòèñíåòå êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
+#: src/prefs_common.c:3765
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Èçáåðè preset:"
 
-#: src/prefs_common.c:3743 src/prefs_common.c:4072
+#: src/prefs_common.c:3778 src/prefs_common.c:4116
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
 
+#: src/prefs_common.c:3786
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
+"Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî íàòèñíåòå\n"
+"êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
+
 #: src/prefs_customheader.c:163
-msgid "Custom header setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà îáè÷àéíèòå çàãëàâêè"
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Ñîáñòâåíà êîíôèãóðàöèÿ íà  çàãëàâêè"
 
 #: src/prefs_customheader.c:261
-msgid "Custom headers"
-msgstr "Custom çàãëàâêè"
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Íàñòîÿùè ñîáñòâåíè çàãëàâêè"
 
 #: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_matcher.c:1030
+#: src/prefs_matcher.c:1023
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
 
@@ -5516,8 +5478,8 @@ msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òàçè çàãëàâêà?"
 
 #: src/prefs_display_header.c:201
-msgid "Display header setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå çàãëàâêè"
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr "Ïîêàæè êîíôèãóðàöèÿòà íà çàãëàâêèòå"
 
 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
 msgid "Header name"
@@ -5563,7 +5525,7 @@ msgstr "
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:232 src/toolbar.c:248
+#: src/prefs_filtering.c:232
 msgid "Forward"
 msgstr "Ïðåïðàòè"
 
@@ -5571,7 +5533,7 @@ msgstr "
 msgid "Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:480
+#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:481
 msgid "Color"
 msgstr "Öâÿò"
 
@@ -5580,58 +5542,68 @@ msgid "Delete on Server"
 msgstr "Èçòðèé íà ñúðâúðà"
 
 #: src/prefs_filtering.c:349
-msgid "Filtering setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà ôèëòúðà"
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Ôèëòðèðàíå/Êîíôèãóðàöèÿ íà ïðîöåäèðàíå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
+#: src/prefs_filtering.c:366 src/prefs_scoring.c:219
 msgid "Condition"
 msgstr "Óñëîâèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:380 src/prefs_scoring.c:234
 msgid "Define ..."
 msgstr "Îïðåäåëè ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:391
+#: src/prefs_filtering.c:392
 msgid "Action"
 msgstr "Äåéñòâèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
+#: src/prefs_filtering.c:431 src/progressdialog.c:52
 msgid "Account"
 msgstr "Àêàóíò"
 
-#: src/prefs_filtering.c:470
+#: src/prefs_filtering.c:471
 msgid "Destination"
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:501 src/prefs_matcher.c:405
+#: src/prefs_filtering.c:502 src/prefs_matcher.c:405
 msgid "Info ..."
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ ... "
 
-#: src/prefs_filtering.c:555 src/prefs_matcher.c:554 src/prefs_scoring.c:303
-msgid "Registered rules"
-msgstr "Çàïèñàíè ïðàâèëà"
+#: src/prefs_filtering.c:556
+msgid "Current filtering/processing rules"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:929 src/prefs_filtering.c:997 src/prefs_scoring.c:528
+#: src/prefs_filtering.c:937 src/prefs_filtering.c:1005
 #: src/prefs_scoring.c:564 src/prefs_scoring.c:608
-msgid "Match string is not valid."
-msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå å âàëèäåí."
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
 
-#: src/prefs_filtering.c:957 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
-msgid "Score is not set."
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:965 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí"
 
-#: src/prefs_filtering.c:975
+#: src/prefs_filtering.c:983
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî íå å ïîñî÷åíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1051 src/prefs_scoring.c:630
+#: src/prefs_filtering.c:1059 src/prefs_scoring.c:630
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Èçòðèâàíå íà ïðàâèëî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1052 src/prefs_scoring.c:631
+#: src/prefs_filtering.c:1060 src/prefs_scoring.c:631
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèòå òîâà ïðàâèëî?"
 
+#: src/prefs_filtering.c:1438 src/prefs_matcher.c:1408 src/prefs_scoring.c:767
+msgid "Entry not saved"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering.c:1439 src/prefs_matcher.c:1409 src/prefs_scoring.c:768
+msgid ""
+"The entry was not saved\n"
+"Have you really finished?"
+msgstr ""
+
 #: src/prefs_folder_item.c:307
 msgid "Folder Properties"
 msgstr "Ñâîéñòâà íà ïàïêàòà"
@@ -5654,8 +5626,8 @@ msgid "Default To: "
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:372
-msgid "Default Reply-To: "
-msgstr "Default Reply-To:"
+msgid "Send replies to: "
+msgstr "Èçïðàùàíå îòãîâîð íà: "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:389
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
@@ -5706,16 +5678,16 @@ msgid "All messages"
 msgstr "Âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
-#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:553
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:455 src/summaryview.c:560
 msgid "Subject"
 msgstr "Òåìà"
 
 #: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
-#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:557
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:564
 msgid "From"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:561
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:568
 msgid "To"
 msgstr "Äî:"
 
@@ -5804,8 +5776,8 @@ msgid "Size exactly"
 msgstr "Ðàçìåð òî÷íî"
 
 #: src/prefs_matcher.c:314
-msgid "Condition setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà çà óñëîâèå"
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "Óñëîâíà êîíôèãóðàöèÿ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:339
 msgid "Match type"
@@ -5823,15 +5795,19 @@ msgstr "
 msgid "Boolean Op"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1016
+#: src/prefs_matcher.c:554
+msgid "Current condition rules"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:1009
 msgid "Value is not set."
 msgstr "Ñòîéíîñòòà íå å ïîñî÷åíà."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1440 src/quote_fmt.c:93
+#: src/prefs_matcher.c:1456 src/quote_fmt.c:93
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1472
+#: src/prefs_matcher.c:1488
 msgid ""
 "%\n"
 "Subject\n"
@@ -5850,13 +5826,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_scoring.c:203
-msgid "Scoring setting"
+msgid "Scoring configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:454
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:460
 msgid "Score"
 msgstr ""
 
+#: src/prefs_scoring.c:303
+msgid "Current scoring rules"
+msgstr ""
+
 #: src/prefs_scoring.c:335
 msgid "Hide score"
 msgstr ""
@@ -5865,16 +5845,20 @@ msgstr ""
 msgid "Important score"
 msgstr ""
 
+#: src/prefs_scoring.c:528
+msgid "Match string is not valid."
+msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå å âàëèäåí."
+
 #: src/prefs_scoring.c:556 src/prefs_scoring.c:600
-msgid "Match string is not set."
-msgstr "Òúðñåíèÿ ñòðèíã íå å âúâåäåí."
+msgid "Score is not set."
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
 msgstr "Ïðèêðåïêà"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
-#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:451
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:457
 msgid "Date"
 msgstr "Äàòà"
 
@@ -5883,17 +5867,16 @@ msgid "Number"
 msgstr "Íîìåð"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:178
-msgid "Summary displayed items setting"
+msgid "Displayed items configuration"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_summary_column.c:195
 msgid ""
-"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
-"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
+"Select items to be displayed in the summary view. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
-"Èçáåðè àðòèêóëè êîèòî äà áúäàò ïîêàçâàíè â ñáîðíèÿ èçãëåä. Ìîæåø äà "
-"ïðîìåíÿø\n"
-"ïîäðåäáàòà, êàòî ïîëçâàø Íàãîðå / Íàäîëó áóòîíèòå èëè êàòî ïðîâëà÷âàø "
+"Èçáåðè àðòèêóëè êîèòî äà áúäàò ïîêàçâàíè â îáùèÿ èçãëåä. Ìîæå äà\n"
+" ïðîìåíÿø ïîäðåäáàòà, êàòî ïîëçâàø áóòîíèòå Up / Down èëè êàòî ïðîâëà÷âàø "
 "àðòèêóëèòå."
 
 #: src/prefs_summary_column.c:222
@@ -5913,8 +5896,8 @@ msgid "Displayed items"
 msgstr "Ïîêàçâàíè àðòèêóëè"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:306
-msgid " Revert to default "
-msgstr " Âúðíè ñå êúì ïîäðàçáèðàùèòå ñå "
+msgid " Use default "
+msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàùèÿ ñå"
 
 #: src/prefs_template.c:158
 msgid "Template name"
@@ -5925,12 +5908,12 @@ msgid " Symbols "
 msgstr " Ñèìâîëè "
 
 #: src/prefs_template.c:249
-msgid "Registered templates"
-msgstr "Çàïèñàíè øàáëîíè"
+msgid "Current templates"
+msgstr "Íàñòîÿùè øàáëîíè"
 
 #: src/prefs_template.c:269
-msgid "Templates"
-msgstr "Øàáëîíè"
+msgid "Template configuration"
+msgstr "Êîíôèãóðàöèÿ íà øàáëîíè"
 
 #: src/prefs_template.c:380
 msgid "Template"
@@ -5957,113 +5940,71 @@ msgstr ""
 "Ìîëÿ èçáåðåòå äðóãî äåéñòâèå îò ñïèñúêà"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:131
-msgid "Main Toolbar Configuration"
-msgstr "Main Toolbar êîíôèãóðàöèè"
+msgid "Main toolbar configuration"
+msgstr "Main Toolbar êîíôèãóðàöèÿ"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:132
-msgid "Compose Toolbar Configuration"
-msgstr "Compose Toolbar êîíôèãóðàöèè"
+msgid "Compose toolbar configuration"
+msgstr "Compose Toolbar êîíôèãóðàöèÿ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:635
+#: src/prefs_toolbar.c:133
+msgid "Message view toolbar configuration"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_toolbar.c:640
 msgid "Sylpheed Action"
 msgstr "Sylpheed Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:644
+#: src/prefs_toolbar.c:649
 msgid "Toolbar text"
 msgstr "Òåêñò íà Toolbar"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:730
+#: src/prefs_toolbar.c:735
 msgid "Available toolbar items"
 msgstr "Íàëè÷íè öâåòîâå çà Toolbar"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:785
+#: src/prefs_toolbar.c:790
 msgid "Event executed on click"
 msgstr "Ñúáèòèå èçïúëíÿâàíî ïðè êëèê"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:836
+#: src/prefs_toolbar.c:841
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr "Ïîêàæè Toolbar items"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:849
+#: src/prefs_toolbar.c:854
 msgid "Icon"
 msgstr "Èêîíà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:851
+#: src/prefs_toolbar.c:856
 msgid "Icon text"
 msgstr "Òåêñò íà èêîíà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:852
+#: src/prefs_toolbar.c:857
 msgid "Mapped event"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:877
+#: src/prefs_toolbar.c:882
 msgid "Set default"
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
 
-#: src/procmime.c:906
-msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/procmsg.c:139 src/procmsg.c:155
-msgid "Cache data is corrupted\n"
-msgstr "Êåøèðàíèòå äàííè ñà ïîâðåäåíè\n"
-
-#: src/procmsg.c:435
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë\n"
-
-#: src/procmsg.c:518
-msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë â ïðèëîæåíèÿ ðåæèì.\n"
-
-#: src/procmsg.c:523
-msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë â ðåæèìà çà ïèñàíå.\n"
-
-#: src/procmsg.c:882
-#, c-format
-msgid "Sending queued message %d failed.\n"
-msgstr "Èçïðàùàíåòî íà ÷àêàùî ñúîáùåíèå %d ñå ïðîâàëè.\n"
-
-#: src/procmsg.c:1020
-#, c-format
-msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà: '%s'\n"
-
-#: src/procmsg.c:1284 src/send.c:163
-msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr "Çàãëàâêàòà íà ÷àêàùîòî ñúîáùåíèå å íåïðàâèëíà.\n"
-
-#: src/procmsg.c:1297 src/send.c:188
-msgid "Account not found. Using current account...\n"
-msgstr "Àêàóíòà íå å íàìåðåí. Ïîëçâàì òåêóùèÿ àêàóíò...\n"
-
-#: src/procmsg.c:1308 src/send.c:203
-msgid "Account not found.\n"
-msgstr "Àêàóíòà íå å íàìåðåí.\n"
-
-#: src/procmsg.c:1320
+#: src/procmsg.c:1322
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî íà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1324
+#: src/procmsg.c:1326
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî ñ êîìàíäà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1343
+#: src/procmsg.c:1345
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
-#: src/procmsg.c:1354
+#: src/procmsg.c:1356
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî çàïèñâàõ âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
-#: src/progressdialog.c:53
-msgid "Status"
-msgstr "Ñúñòîÿíèå"
-
 #: src/quote_fmt.c:41
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr "Ïðåöèçèðàé ôîðìàòà íà äàòàòà (âèæ man strftime)"
@@ -6142,71 +6083,91 @@ msgstr "
 msgid "Insert program output"
 msgstr "Âìúêíè èçõîäà íà ïðîãðàìà"
 
-#: src/recv.c:114
-msgid "error occurred while retrieving data.\n"
-msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ äàííè.\n"
-
-#: src/recv.c:156 src/recv.c:195 src/recv.c:211
-msgid "Can't write to file.\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà.\n"
-
-#: src/rfc2015.c:133 src/rfc2015.c:168 src/sigstatus.c:219
+#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
 msgid "Oops: Signature not verified"
 msgstr "Îïàà: Ïîäïèñà íå å ïîòâúðäåí"
 
-#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171 src/sigstatus.c:222
+#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
 msgid "No signature found"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåí ïîäïèñ"
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225 src/textview.c:534
+#: src/rfc2015.c:151 src/sigstatus.c:225
 msgid "Good signature"
 msgstr "Âàëèäåí ïîäïèñ"
 
-#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228 src/textview.c:536
+#: src/rfc2015.c:154 src/sigstatus.c:228
+msgid "Good signature but it has expired"
+msgstr ""
+
+#: src/rfc2015.c:157 src/sigstatus.c:231
+msgid "Good signature but the key has expired"
+msgstr ""
+
+#: src/rfc2015.c:160 src/sigstatus.c:234
 msgid "BAD signature"
 msgstr "ÍÅÂÀËÈÄÅÍ ïîäïèñ"
 
-#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:180 src/sigstatus.c:231
+#: src/rfc2015.c:163 src/rfc2015.c:204 src/sigstatus.c:237
 msgid "No public key to verify the signature"
 msgstr "Íÿìà ïóáëè÷åí êëþ÷ çà ïîòâúðæäàâàíå íà ïîäïèñà"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183 src/sigstatus.c:234
+#: src/rfc2015.c:166 src/rfc2015.c:207 src/sigstatus.c:240
 msgid "Error verifying the signature"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîòâúðæäàâàíåòî íà ïîäïèñà"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
+#: src/rfc2015.c:169 src/rfc2015.c:210
 msgid "Different results for signatures"
 msgstr "Ðàçëè÷íè ðåçóëòàòè çà ïîäïèñèòå"
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
+#: src/rfc2015.c:172 src/rfc2015.c:213
 msgid "Error: Unknown status"
 msgstr "Ãðåøêà: Íåèçâåñòåí ñòàòóñ"
 
-#: src/rfc2015.c:174
+#: src/rfc2015.c:192
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:177
+#: src/rfc2015.c:195
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
+msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\" íî ñ èçòåêúë ñðîê"
+
+#: src/rfc2015.c:198
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
+msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\" íî ñ èçòåêúë ñðîê íà êëþ÷à"
+
+#: src/rfc2015.c:201
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "ÍÅÏÐÀÂÈËÅÍ ïîäïèñ îò \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:209
+#: src/rfc2015.c:233
 msgid "Cannot find user ID for this key."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàìåðÿ ïîòðåáèòåëñêèÿ ID çà òîçè êëþ÷."
 
-#: src/rfc2015.c:220
+#: src/rfc2015.c:245
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                aka \"%s\"\n"
 
-#: src/rfc2015.c:248
+#: src/rfc2015.c:266
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s"
+msgstr "Ïîäïèñ ñ èçòåêúë ñðîê %s"
+
+#: src/rfc2015.c:274
+#, c-format
+msgid "Key expired %s"
+msgstr ""
+
+#: src/rfc2015.c:300
 #, c-format
 msgid "Signature made at %s\n"
 msgstr "Íàïðàâåí ïîäïèñ %s\n"
 
-#: src/rfc2015.c:257
+#: src/rfc2015.c:309
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr ""
@@ -6323,70 +6284,72 @@ msgstr "
 msgid " contains "
 msgstr "ñúäúðæà"
 
-#: src/send.c:240
-#, c-format
-msgid "Can't execute external command: %s\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà: %s\n"
-
-#: src/send.c:265
-#, c-format
-msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
-msgstr "âúíøíàòà êîìàíäà `%s' íåóñïÿ ñ êîä  `%i'\n"
-
-#: src/send.c:302
+#: src/send.c:313
 msgid "SMTP AUTH failed\n"
 msgstr "SMTP AUTH íåóñïåøåí\n"
 
-#: src/send.c:313
+#: src/send.c:325
 msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ QUIT\n"
 
-#: src/send.c:391
+#: src/send.c:403
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr "Ïðàâÿ POP ïðåäè SMTP..."
 
-#: src/send.c:394
+#: src/send.c:406
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "POP ïðåäè SMTP"
 
-#: src/send.c:399
+#: src/send.c:449 src/send.c:450 src/send.c:647
+msgid "Quitting..."
+msgstr "Ïðèêëþ÷âàì..."
+
+#: src/send.c:483 src/send.c:547
+#, c-format
+msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
+msgstr "Èçïðàùàì ñúîáùåíèå (%d / %d áàéòà)"
+
+#: src/send.c:570
+msgid "Sending message"
+msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå"
+
+#: src/send.c:616
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ SMTP ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/send.c:403
+#: src/send.c:618
 msgid "Connecting"
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå"
 
-#: src/send.c:418 src/send.c:419
+#: src/send.c:622
+msgid "Sending HELO..."
+msgstr "Ïðàùàì HELO..."
+
+#: src/send.c:623 src/send.c:627 src/send.c:631
+msgid "Authenticating"
+msgstr "Àóòåíòèôèöèðàì"
+
+#: src/send.c:626
+msgid "Sending EHLO..."
+msgstr "Ïðàùàì EHLO..."
+
+#: src/send.c:634
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Ïðàùàì ÏÎÙÀ ÎÒ..."
 
-#: src/send.c:420
+#: src/send.c:635 src/send.c:639 src/send.c:644
 msgid "Sending"
 msgstr "Èçïðàùàì"
 
-#: src/send.c:428 src/send.c:429
+#: src/send.c:638
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Èçïðàùàì RCPT ÄÎ..."
 
-#: src/send.c:436 src/send.c:437
+#: src/send.c:643
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Èçïðàùàì ÄÀÍÍÈ..."
 
-#: src/send.c:447 src/send.c:448
-msgid "Quitting..."
-msgstr "Ïðèêëþ÷âàì..."
-
-#: src/send.c:483 src/send.c:548
-#, c-format
-msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "Èçïðàùàì ñúîáùåíèå (%d / %d áàéòà)"
-
-#: src/send.c:571
-msgid "Sending message"
-msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå"
-
 #: src/setup.c:43
 msgid "Mailbox setting"
 msgstr "Íàñòðîéêè íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
@@ -6412,126 +6375,30 @@ msgstr "
 msgid "%s%s%s from \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: src/smtp.c:68
-#, c-format
-msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
-
-#: src/smtp.c:75
-msgid "SSL connection failed"
-msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
-
-#: src/smtp.c:82
-#, c-format
-msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
-
-#: src/smtp.c:96
-msgid "Error occurred while sending HELO\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
-
-#: src/smtp.c:105
-msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
-
-#: src/smtp.c:115
-msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
-
-#: src/smtp.c:200
-msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
-
-#: src/sourcewindow.c:65
+#: src/sourcewindow.c:64
 msgid "Source of the message"
 msgstr "Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/sourcewindow.c:128
+#: src/sourcewindow.c:127
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr ""
 
-#: src/ssl.c:82 src/ssl.c:89
-msgid "SSL method not available\n"
-msgstr "SSL ìåòîäà íå å ðàçïîëîæåíèå\n"
+#: src/ssl_manager.c:82
+msgid "Saved SSL Certificates"
+msgstr "SSL ñåðòèôèêàòèòå çàïàçåíè"
 
-#: src/ssl.c:95
-msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
-msgstr "Íåèçâåñòåí SSL ìåòîä *PROGRAM BUG*\n"
-
-#: src/ssl.c:101
-msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
-
-#: src/ssl.c:107
-#, c-format
-msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
+#: src/ssl_manager.c:95
+msgid "View"
+msgstr "Èçãëåä"
 
-#: src/ssl.c:114
-#, c-format
-msgid "SSL connection using %s\n"
-msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
+#: src/ssl_manager.c:269
+msgid "Delete certificate"
+msgstr "Èçñòðèé ñåðòèôèêàòà"
 
-#: src/ssl_certificate.c:105
-msgid "Can't save certificate !"
-msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñåðòèôèêàòà !"
-
-#: src/ssl_certificate.c:128 src/ssl_certificate.c:139
-#: src/ssl_certificate.c:145 src/ssl_certificate.c:152
-#: src/ssl_certificate.c:163 src/ssl_certificate.c:169
-msgid "<not in certificate>"
-msgstr "<not in certificate>"
-
-#: src/ssl_certificate.c:178
-#, c-format
-msgid ""
-"  Owner: %s (%s) in %s\n"
-"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
-"  Fingerprint: %s\n"
-"  Signature status: %s"
-msgstr ""
-
-#: src/ssl_certificate.c:279
-msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr ""
-
-#: src/ssl_certificate.c:317
-#, c-format
-msgid ""
-"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: src/ssl_certificate.c:323 src/ssl_certificate.c:363
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"\n"
-"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
-"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ssl_certificate.c:332 src/ssl_certificate.c:372
-msgid "Accept and save"
-msgstr ""
-
-#: src/ssl_certificate.c:332 src/ssl_certificate.c:372
-msgid "Cancel connection"
-msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
-
-#: src/ssl_certificate.c:353
-#, c-format
-msgid ""
-"%s's SSL certificate changed !\n"
-"We have saved this one:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"It is now:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"This could mean the server answering is not the known one."
-msgstr ""
+#: src/ssl_manager.c:270
+msgid "Do you really want to delete this certificate?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñåðòèôèêàò?"
 
 #: src/string_match.c:73
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
@@ -6561,347 +6428,347 @@ msgstr "
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:389
+#: src/summaryview.c:395
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/_Îòãîâîðè"
 
-#: src/summaryview.c:390
+#: src/summaryview.c:396
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/summaryview.c:391
+#: src/summaryview.c:397
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:392
+#: src/summaryview.c:398
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/èçïðàùà÷à"
 
-#: src/summaryview.c:393
+#: src/summaryview.c:399
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/ïîùåíñêèÿ ñïèñúê"
 
-#: src/summaryview.c:395
+#: src/summaryview.c:401
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:397
+#: src/summaryview.c:403
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/summaryview.c:398
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷âàé"
 
-#: src/summaryview.c:400
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/summaryview.c:403
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/Êîïèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Îòìåíè ñúîáùåíèå çà íîâèíè"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/Èçïúëíè"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/ÍåÈãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/Öâÿò íà åòèêåòà"
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
 
-#: src/summaryview.c:436
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Èçãëåä/Öÿëàòà çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: src/summaryview.c:439
+#: src/summaryview.c:445
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
 
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/summaryview.c:447
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/summaryview.c:446
+#: src/summaryview.c:452
 msgid "M"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:447
+#: src/summaryview.c:453
 msgid "U"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:453
+#: src/summaryview.c:459
 msgid "No."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:455
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "L"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:496
+#: src/summaryview.c:503
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:809
+#: src/summaryview.c:831
 msgid "Process mark"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:810
+#: src/summaryview.c:832
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:857
+#: src/summaryview.c:879
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1223 src/summaryview.c:1267
+#: src/summaryview.c:1272 src/summaryview.c:1316
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1224
+#: src/summaryview.c:1273
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1236 src/summaryview.c:1280
+#: src/summaryview.c:1285 src/summaryview.c:1329
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1244
+#: src/summaryview.c:1293
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1268
+#: src/summaryview.c:1317
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1310 src/summaryview.c:1334
+#: src/summaryview.c:1359 src/summaryview.c:1383
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1311
+#: src/summaryview.c:1360
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1320
+#: src/summaryview.c:1369
 msgid "No new messages."
 msgstr "Íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1335
+#: src/summaryview.c:1384
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1337
+#: src/summaryview.c:1386
 msgid "Search again"
 msgstr "Òúðñè îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1391
+#: src/summaryview.c:1415 src/summaryview.c:1440
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1367
+#: src/summaryview.c:1416
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1376 src/summaryview.c:1401
+#: src/summaryview.c:1425 src/summaryview.c:1450
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1392
+#: src/summaryview.c:1441
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:1416 src/summaryview.c:1441
+#: src/summaryview.c:1465 src/summaryview.c:1490
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1417
+#: src/summaryview.c:1466
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1426 src/summaryview.c:1451
+#: src/summaryview.c:1475 src/summaryview.c:1500
 msgid "No labeled messages."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1442
+#: src/summaryview.c:1491
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1655
+#: src/summaryview.c:1704
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Ïðèòåãëÿì ñúîáùåíèÿòà ïî Òåìà..."
 
-#: src/summaryview.c:1808
+#: src/summaryview.c:1864
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d èçòðèòè"
 
-#: src/summaryview.c:1812
+#: src/summaryview.c:1868
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ïðåìåñòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:1813 src/summaryview.c:1820
+#: src/summaryview.c:1869 src/summaryview.c:1876
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1818
+#: src/summaryview.c:1874
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d êîïèðàíè"
 
-#: src/summaryview.c:1833
+#: src/summaryview.c:1889
 msgid " item selected"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1835
+#: src/summaryview.c:1891
 msgid " items selected"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1852
+#: src/summaryview.c:1908
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1858
+#: src/summaryview.c:1914
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî"
 
-#: src/summaryview.c:2027
+#: src/summaryview.c:2083
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2097
+#: src/summaryview.c:2153
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2227
+#: src/summaryview.c:2283
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
 
-#: src/summaryview.c:2828
+#: src/summaryview.c:2916
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2926
+#: src/summaryview.c:3017
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
 
-#: src/summaryview.c:2927
+#: src/summaryview.c:3018
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/summaryview.c:2970
+#: src/summaryview.c:3061
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3098
+#: src/summaryview.c:3197
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3195
+#: src/summaryview.c:3294
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3245
+#: src/summaryview.c:3344
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3303
+#: src/summaryview.c:3402
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Ïðèëîæè èëè Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/summaryview.c:3304
+#: src/summaryview.c:3403
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Äà ïðèëîæà ëè èëè äà ïðåçàïèøà ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
 
-#: src/summaryview.c:3305
+#: src/summaryview.c:3404
 msgid "Append"
 msgstr "Ïðèëàãàíå"
 
-#: src/summaryview.c:3313 src/summaryview.c:3317 src/summaryview.c:3334
+#: src/summaryview.c:3412 src/summaryview.c:3416 src/summaryview.c:3433
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3353
+#: src/summaryview.c:3452
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6910,7 +6777,7 @@ msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/summaryview.c:3359
+#: src/summaryview.c:3458
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6919,195 +6786,25 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3597
+#: src/summaryview.c:3696
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3693
+#: src/summaryview.c:3792
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3822
+#: src/summaryview.c:3921
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Íå ñà çàäàäåíè ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå."
 
-#: src/summaryview.c:3829
+#: src/summaryview.c:3928
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
-#: src/summaryview.c:5275
+#: src/summaryview.c:5423
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-
-#: src/template.c:173
-#, c-format
-msgid "file %s already exists\n"
-msgstr "ôàéëà %s âå÷å ñúùåñòâóâà\n"
-
-#: src/textview.c:525
-msgid "Check signature"
-msgstr "Ïðîâåðè ïîäïèñà"
-
-#: src/textview.c:601
-msgid "To save this part, pop up the context menu with "
-msgstr "Çà äà çàïàçèòå àçè ÷àñò, èçâèêàéòå êîíòåêñòíîòî ìåíþ ñúñ "
-
-#: src/textview.c:602
-msgid "right click and select `Save as...', "
-msgstr "êëèêíè ñ äåñíèÿ áóòîí è èçáåðè 'Çàïàçè êàòî...', "
-
-#: src/textview.c:603
-msgid ""
-"or press `y' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"èëè íàòèñíè `y' êëàâèø.\n"
-"\n"
-
-#: src/textview.c:605
-msgid "To display this part as a text message, select "
-msgstr "Çà äà ñå ïîêàæè òàçè ÷àñò êàòî òåêñòîâî ñúîáùåíèå, èçáåðè "
-
-#: src/textview.c:606
-msgid ""
-"`Display as text', or press `t' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"`Ïîêàæè êàòî òåêñò', èëè íàòèñíè `t' êëàâèø.\n"
-"\n"
-
-#: src/textview.c:608
-msgid "To display this part as an image, select "
-msgstr "Çà äà ñå ïîêàæå òàçè ÷àñò êàòî êàðòèíêà, èçáåðè "
-
-#: src/textview.c:609
-msgid ""
-"`Display image', or press `i' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"`Ïîêàæè êàòî êàðòèíêà', èëè íàòèñíè `i' êëàâèø.\n"
-"\n"
-
-#: src/textview.c:611
-msgid "To open this part with external program, select "
-msgstr "Çà äà îòâîðèòå òàçè ÷àñò ñ âúíøíà ïðîãðàìà, èçáåðåòå "
-
-#: src/textview.c:612
-msgid "`Open' or `Open with...', "
-msgstr "'Îòâîðè' èëè 'Îòâîðè ñúñ...', "
-
-#: src/textview.c:613
-msgid "or double-click, or click the center button, "
-msgstr "èëè äâîéíî êëèêâàíå, èëè êëèêâàíå ñ ñðåäíèÿ áóòîí, "
-
-#: src/textview.c:614
-msgid "or press `l' key."
-msgstr "èëè íàòèñíè 'I' êëàâèø."
-
-#: src/textview.c:633
-msgid "This signature has not been checked yet.\n"
-msgstr "Ïîäïèñà íå å ïðîâåðåí îùå.\n"
-
-#: src/textview.c:634
-msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
-msgstr "Çà ïðîâåðêà, àêòèâèðàéòå êîíòåêñòíîòî ìåíþ ñ\n"
-
-#: src/textview.c:635
-msgid "right click and select `Check signature'.\n"
-msgstr "êëèêíè ñ äåñíèÿ áóòîí è èçáåðè `Ïðîâåðè ïîäïèñà'.\n"
-
-#: src/toolbar.c:108
-msgid "Sylpheed Actions Feature"
-msgstr ""
-
-#: src/toolbar.c:239
-msgid "Get"
-msgstr "Âçåìè"
-
-#: src/toolbar.c:240
-msgid "Get All"
-msgstr "Âçåìè Âñè÷êè"
-
-#: src/toolbar.c:243
-msgid "Email"
-msgstr "Èìåéë"
-
-#: src/toolbar.c:245
-msgid "Reply"
-msgstr "Îòãîâîðè"
-
-#: src/toolbar.c:246
-msgid "All"
-msgstr "Âñè÷êî"
-
-#: src/toolbar.c:247
-msgid "Sender"
-msgstr "Èçïðàùà÷"
-
-#: src/toolbar.c:290
-msgid "Send later"
-msgstr "Èçïðàòè ïî-êúñíî"
-
-#: src/toolbar.c:291
-msgid "Draft"
-msgstr "×åðíîâè"
-
-#: src/toolbar.c:294
-msgid "Attach"
-msgstr "Ïðèêðåïè"
-
-#: src/toolbar.c:298
-msgid "Linewrap"
-msgstr "Ïðåíåñè"
-
-#: src/utils.c:2093
-#, c-format
-msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
-msgstr "Êîïèðàíåòî íà ôàéë îò %s êúì %s íåóñïåøíî.\n"
-
-#: src/utils.c:2777
-#, c-format
-msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
-msgstr ""
-
-#: src/crash.c:144
-#, c-format
-msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
-
-#: src/crash.c:184
-msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
-
-#: src/crash.c:200
-#, c-format
-msgid ""
-"%s.\n"
-"Please file a bug report and include the information below."
-msgstr ""
-"%s.\n"
-"Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
-
-#: src/crash.c:205
-msgid "Debug log"
-msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
-
-#: src/crash.c:245
-msgid "Save..."
-msgstr "Çàïàçè..."
-
-#: src/crash.c:250
-msgid "Create bug report"
-msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
-
-#: src/crash.c:299
-msgid "Save crash information"
-msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
-
-#: src/crash.c:443 src/crash.c:462
-msgid "Unknown"
-msgstr "Íåèçâåñòåí"
-
index e2c35b518fbe02eeddb96261efc0908565d4a207..d97bd249c0a80bbb7caf67128edbdf34544ef978 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-12-12 18:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-12-12 18:49+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-12-22 18:25+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-12-22 18:25+0100\n"
 "Last-Translator: Ricardo Mones Lastra <mones@aic.uniovi.es>\n"
 "Language-Team: Ricardo Mones Lastra <mones@aic.uniovi.es>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -35,7 +35,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Este programa es software libre; puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo "
 "los términos de la GNU General Public License publicada por la Free Software "
-"Foundation; tanto en versión 2, o (opcionalmente) cualquier versión "
+"Foundation; tanto en versión 2, como (opcionalmente) cualquier versión "
 "posterior.\n"
 "\n"
 
@@ -65,17 +65,17 @@ msgstr ""
 
 #. Button panel
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2926 src/compose.c:5762
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2926 src/compose.c:5757
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347
 #: src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:191 src/importmutt.c:287
 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202 src/main.c:543
-#: src/mainwindow.c:2192 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
+#: src/mainwindow.c:2188 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
 #: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475
-#: src/prefs_actions.c:288 src/prefs_common.c:3286 src/prefs_common.c:3455
-#: src/prefs_common.c:3792 src/prefs_customheader.c:157
+#: src/prefs_actions.c:288 src/prefs_common.c:3288 src/prefs_common.c:3457
+#: src/prefs_common.c:3794 src/prefs_customheader.c:157
 #: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:342
 #: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:307
 #: src/prefs_matcher.c:1506 src/prefs_scoring.c:196
@@ -106,7 +106,7 @@ msgstr ""
 "en la columna `G' para habilitar la descarga mediante `Traer todo'."
 
 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4460 src/compose.c:4630 src/editaddress.c:774
+#: src/compose.c:4455 src/compose.c:4625 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
@@ -172,22 +172,22 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "¿Realmente quiere borrar esta cuenta?"
 
 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2807 src/compose.c:3280 src/compose.c:5940 src/compose.c:6295
+#: src/compose.c:2807 src/compose.c:3280 src/compose.c:5935 src/compose.c:6291
 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213
 #: src/folderview.c:2305 src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477
-#: src/inc.c:170 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1461 src/mainwindow.c:3040
+#: src/inc.c:170 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1457 src/mainwindow.c:3036
 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:896
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1061
 #: src/prefs_filtering.c:1440 src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632
 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:821 src/summaryview.c:1264
-#: src/summaryview.c:1308 src/summaryview.c:1351 src/summaryview.c:1375
-#: src/summaryview.c:1407 src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:1457
-#: src/summaryview.c:1482 src/summaryview.c:3006
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:833 src/summaryview.c:1275
+#: src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1362 src/summaryview.c:1386
+#: src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1468
+#: src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:3019
 msgid "Yes"
 msgstr "Si"
 
-#: src/account.c:737 src/compose.c:3280 src/compose.c:5940
+#: src/account.c:737 src/compose.c:3280 src/compose.c:5935
 #: src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213 src/folderview.c:2305
 #: src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
@@ -211,26 +211,26 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Seleccionar carpeta de la agenda"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2926 src/compose.c:5763 src/compose.c:6467 src/compose.c:6505
+#: src/compose.c:2926 src/compose.c:5758 src/compose.c:6463 src/compose.c:6501
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:543
-#: src/mainwindow.c:2192 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
+#: src/mainwindow.c:2188 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
 #: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:289 src/prefs_common.c:3287 src/prefs_common.c:3793
+#: src/prefs_actions.c:289 src/prefs_common.c:3289 src/prefs_common.c:3795
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:500
 #: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
 #: src/prefs_toolbar.c:882 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:821 src/summaryview.c:3391
+#: src/summaryview.c:833 src/summaryview.c:3404
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancelar"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:509
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:505
 #: src/messageview.c:153
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Fichero"
@@ -252,7 +252,7 @@ msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Fichero/Nuevo _servidor"
 
 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:520
-#: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:526 src/messageview.c:154
+#: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:154
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Fichero/---"
 
@@ -273,7 +273,7 @@ msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Fichero/_Cerrar"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:530
+#: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:526
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Editar"
 
@@ -281,7 +281,7 @@ msgstr "/_Editar"
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Editar/_Cortar"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:528 src/mainwindow.c:531
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:528 src/mainwindow.c:527
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Editar/C_opiar"
 
@@ -290,7 +290,7 @@ msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Editar/_Pegar"
 
 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:526 src/compose.c:609
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Editar/---"
 
@@ -326,9 +326,9 @@ msgstr "/_Direcci
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Dirección/_Borrar"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:739
-#: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:759 src/mainwindow.c:761
-#: src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:767 src/mainwindow.c:771
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:744 src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763 src/mainwindow.c:767
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Herramientas/---"
 
@@ -348,12 +348,12 @@ msgstr "/_Herramientas/Importar fichero _Pine..."
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Herramientas/Exportar _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:685 src/mainwindow.c:801
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:685 src/mainwindow.c:797
 #: src/messageview.c:168
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Ayuda"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:686 src/mainwindow.c:809
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:686 src/mainwindow.c:805
 #: src/messageview.c:169
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Ayuda/_Acerca de"
@@ -376,14 +376,14 @@ msgstr "/Nueva _carpeta"
 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
-#: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:399
-#: src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404 src/summaryview.c:410
-#: src/summaryview.c:422 src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:440
-#: src/summaryview.c:443
+#: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:405 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:425 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:443
+#: src/summaryview.c:446
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:407
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:410
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Borrar"
 
@@ -405,9 +405,9 @@ msgstr "/Pegar _direcci
 
 #: src/addressbook.c:530
 msgid "E-Mail address"
-msgstr "Dirección e-mail"
+msgstr "Dirección de correo"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5171 src/prefs_common.c:2937
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5166 src/prefs_common.c:2939
 msgid "Address book"
 msgstr "Agenda de direcciones"
 
@@ -430,7 +430,7 @@ msgid "Lookup"
 msgstr "Buscar"
 
 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1360 src/compose.c:2980
-#: src/compose.c:4277 src/compose.c:4974 src/headerview.c:54
+#: src/compose.c:4272 src/compose.c:4969 src/headerview.c:54
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Para:"
@@ -458,15 +458,15 @@ msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "¿Borrar realmente la(s) dirección(es)?"
 
 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2807
-#: src/compose.c:6295 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:298
-#: src/mainwindow.c:1461 src/mainwindow.c:3040 src/message_search.c:198
+#: src/compose.c:6291 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:298
+#: src/mainwindow.c:1457 src/mainwindow.c:3036 src/message_search.c:198
 #: src/prefs_actions.c:896 src/prefs_customheader.c:541
 #: src/prefs_filtering.c:1061 src/prefs_filtering.c:1440
 #: src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
-#: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:821
-#: src/summaryview.c:1264 src/summaryview.c:1308 src/summaryview.c:1351
-#: src/summaryview.c:1375 src/summaryview.c:1407 src/summaryview.c:1432
-#: src/summaryview.c:1457 src/summaryview.c:1482 src/summaryview.c:3006
+#: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:833
+#: src/summaryview.c:1275 src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1362
+#: src/summaryview.c:1386 src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443
+#: src/summaryview.c:1468 src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:3019
 msgid "No"
 msgstr "No"
 
@@ -575,7 +575,7 @@ msgstr "Persona"
 
 #: src/addressbook.c:3393
 msgid "EMail Address"
-msgstr "Dirección e-mail"
+msgstr "Dirección de correo"
 
 #: src/addressbook.c:3409
 msgid "Group"
@@ -674,11 +674,11 @@ msgstr "Finalizar"
 
 #: src/addrgather.c:588
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr "Recopilar direcciones e-mail - de los mensajes seleccionados"
+msgstr "Recopilar direcciones de correo - de los mensajes seleccionados"
 
 #: src/addrgather.c:596
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr "Recopilar direcciones e-mail - de la carpeta"
+msgstr "Recopilar direcciones de correo - de la carpeta"
 
 #. Old address book
 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
@@ -689,7 +689,7 @@ msgstr "Direcci
 msgid "Personal address"
 msgstr "Dirección personal"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5940 src/main.c:525
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5935 src/main.c:525
 msgid "Notice"
 msgstr "Notificación"
 
@@ -733,8 +733,8 @@ msgstr "Marr
 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
 #. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4929 src/exphtmldlg.c:450
-#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4365
+#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4924 src/exphtmldlg.c:450
+#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4378
 msgid "None"
 msgstr "Ninguno"
 
@@ -915,7 +915,7 @@ msgstr "/_Editar/_Cortar"
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_Editar/Pegar como _citación"
 
-#: src/compose.c:532 src/mainwindow.c:532
+#: src/compose.c:532 src/mainwindow.c:528
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Editar/_Seleccionar todo"
 
@@ -1023,7 +1023,7 @@ msgstr "/_Ortograf
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/_Ortografía/_Configuración del corrector"
 
-#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:538 src/summaryview.c:435
+#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:534 src/summaryview.c:438
 msgid "/_View"
 msgstr "/_Ver"
 
@@ -1043,9 +1043,9 @@ msgstr "/_Ver/_Copia oculta"
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/_Ver/_Responder a"
 
-#: src/compose.c:636 src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/mainwindow.c:556
-#: src/mainwindow.c:559 src/mainwindow.c:587 src/mainwindow.c:611
-#: src/mainwindow.c:693 src/mainwindow.c:697
+#: src/compose.c:636 src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:555 src/mainwindow.c:583 src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:689 src/mainwindow.c:693
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Ver/---"
 
@@ -1061,7 +1061,7 @@ msgstr "/_Ver/_Regleta"
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/_Ver/_Adjuntos"
 
-#: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:157
+#: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:157
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Mensaje"
 
@@ -1074,9 +1074,9 @@ msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Mensaje/Enviar _después"
 
 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661
-#: src/compose.c:665 src/compose.c:671 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:705
-#: src/mainwindow.c:707 src/mainwindow.c:717 src/mainwindow.c:720
-#: src/mainwindow.c:722 src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:165
+#: src/compose.c:665 src/compose.c:671 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:713 src/mainwindow.c:716
+#: src/mainwindow.c:718 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:165
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Mensaje/---"
 
@@ -1156,7 +1156,7 @@ msgstr "/_Mensaje/Prioridad/_M
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Mensaje/Solicitar acuse de _recibo"
 
-#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:737
+#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Herramientas"
 
@@ -1172,7 +1172,7 @@ msgstr "/_Herramientas/_Agenda de direcciones"
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Herramientas/_Plantillas"
 
-#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:760
+#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Herramientas/Accio_nes"
 
@@ -1180,7 +1180,7 @@ msgstr "/_Herramientas/Accio_nes"
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Responder a:"
 
-#: src/compose.c:1353 src/compose.c:4274 src/compose.c:4976
+#: src/compose.c:1353 src/compose.c:4269 src/compose.c:4971
 #: src/headerview.c:55
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grupos de noticias:"
@@ -1296,58 +1296,58 @@ msgstr ""
 
 #: src/compose.c:3536
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr "No hay ninguna cuenta disponible para enviar correo!"
+msgstr "No hay ninguna cuenta disponible para enviar correos!"
 
 #: src/compose.c:3546
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "No hay ninguna cuenta disponible para enviar noticias!"
 
-#: src/compose.c:4354 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4349 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Desde:"
 
-#: src/compose.c:4458 src/compose.c:4628 src/compose.c:5703
+#: src/compose.c:4453 src/compose.c:4623 src/compose.c:5698
 msgid "MIME type"
 msgstr "Tipo MIME"
 
 #. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4459 src/compose.c:4629 src/mimeview.c:151
+#: src/compose.c:4454 src/compose.c:4624 src/mimeview.c:151
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:455
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:458
 msgid "Size"
 msgstr "Tamaño"
 
 #. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4523
+#: src/compose.c:4518
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Salvar mensaje en "
 
-#: src/compose.c:4543 src/prefs_filtering.c:495
+#: src/compose.c:4538 src/prefs_filtering.c:495
 msgid "Select ..."
 msgstr "Seleccionar ..."
 
 #. header labels and entries
-#: src/compose.c:4678 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4673 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "Cabecera"
 
 #. attachment list
-#: src/compose.c:4680 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4675 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Adjuntos"
 
 #. Others Tab
-#: src/compose.c:4682
+#: src/compose.c:4677
 msgid "Others"
 msgstr "Otros"
 
-#: src/compose.c:4697 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4692 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Asunto:"
 
-#: src/compose.c:4937
+#: src/compose.c:4932
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1356,63 +1356,63 @@ msgstr ""
 "No se pudo iniciar el corrector ortográfico.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5123
+#: src/compose.c:5118
 msgid "Send Message"
 msgstr "Enviar mensaje"
 
-#: src/compose.c:5129
+#: src/compose.c:5124
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Poner en la cola y enviar después"
 
-#: src/compose.c:5135
+#: src/compose.c:5130
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Guardar como borrador"
 
-#: src/compose.c:5141
+#: src/compose.c:5136
 msgid "Insert file"
 msgstr "Insertar fichero"
 
-#: src/compose.c:5147
+#: src/compose.c:5142
 msgid "Attach file"
 msgstr "Adjuntar fichero"
 
-#: src/compose.c:5153
+#: src/compose.c:5148
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Insertar firma"
 
-#: src/compose.c:5159
+#: src/compose.c:5154
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Editar con un editor externo"
 
-#: src/compose.c:5165
+#: src/compose.c:5160
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Cortar todas las líneas largas"
 
-#: src/compose.c:5598
+#: src/compose.c:5593
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Tipo MIME inválido."
 
-#: src/compose.c:5616
+#: src/compose.c:5611
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "El fichero no existe o está vacío."
 
-#: src/compose.c:5685
+#: src/compose.c:5680
 msgid "Property"
 msgstr "Propiedad"
 
-#: src/compose.c:5730
+#: src/compose.c:5725
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificación"
 
-#: src/compose.c:5759
+#: src/compose.c:5754
 msgid "Path"
 msgstr "Ruta"
 
-#: src/compose.c:5760 src/prefs_toolbar.c:855
+#: src/compose.c:5755 src/prefs_toolbar.c:855
 msgid "File name"
 msgstr "Nombre de fichero"
 
-#: src/compose.c:5937
+#: src/compose.c:5932
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1423,48 +1423,48 @@ msgstr ""
 "¿Desea terminar el proceso?\n"
 "Id. de proceso: %d"
 
-#: src/compose.c:6293 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3038
+#: src/compose.c:6289 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3034
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Notificación conexión"
 
-#: src/compose.c:6294 src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:3039
+#: src/compose.c:6290 src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:3035
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Está trabajando sin conexión ¿Ignorar?"
 
-#: src/compose.c:6409 src/compose.c:6430
+#: src/compose.c:6405 src/compose.c:6426
 msgid "Select file"
 msgstr "Seleccionar fichero"
 
-#: src/compose.c:6465
+#: src/compose.c:6461
 msgid "Discard message"
 msgstr "Descartar mensaje"
 
-#: src/compose.c:6466
+#: src/compose.c:6462
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Este mensaje se ha modificado. ¿Desea descartarlo?"
 
-#: src/compose.c:6467
+#: src/compose.c:6463
 msgid "Discard"
 msgstr "Descartar"
 
-#: src/compose.c:6467
+#: src/compose.c:6463
 msgid "to Draft"
 msgstr "a Borrador"
 
-#: src/compose.c:6502
+#: src/compose.c:6498
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "¿Quiere aplicar la plantilla `%s'?"
 
-#: src/compose.c:6504
+#: src/compose.c:6500
 msgid "Apply template"
 msgstr "Aplicar plantilla"
 
-#: src/compose.c:6505
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Replace"
 msgstr "Reemplazar"
 
-#: src/compose.c:6505
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Insert"
 msgstr "Insertar"
 
@@ -1546,7 +1546,7 @@ msgstr "Apodo"
 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
 msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Dirección e-mail"
+msgstr "Dirección de correo"
 
 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
 msgid "Alias"
@@ -1752,7 +1752,7 @@ msgstr "N
 msgid "Basic"
 msgstr "Básicas"
 
-#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:568
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:572
 msgid "Extended"
 msgstr "Extendido"
 
@@ -1839,7 +1839,7 @@ msgstr "Fichero HTML de salida"
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Hoja de estilos"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3773 src/prefs_common.c:4108
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3775 src/prefs_common.c:4110
 msgid "Default"
 msgstr "Por defecto"
 
@@ -2021,7 +2021,7 @@ msgstr "/_Borrar carpeta"
 
 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
 msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/Eliminar _mailbox"
+msgstr "/Eliminar _buzón"
 
 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
 #: src/folderview.c:344
@@ -2180,7 +2180,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/folderview.c:2212
 msgid "Remove mailbox"
-msgstr "Eliminar mailbox"
+msgstr "Eliminar buzón"
 
 #: src/folderview.c:2244
 msgid ""
@@ -2288,7 +2288,7 @@ msgstr "desconocido"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "No se puede obtener la lista de grupos."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1063
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1074
 msgid "Done."
 msgstr "Hecho."
 
@@ -2488,132 +2488,132 @@ msgstr ""
 msgid "Abcdef"
 msgstr "Abcdef"
 
-#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2275
+#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2286
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Sin remite)"
 
-#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2318 src/summaryview.c:2321
+#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2329 src/summaryview.c:2332
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Sin asunto)"
 
-#: src/imap.c:446
+#: src/imap.c:449
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "La conexión IMAP4 con %s:%d ha sido rota. Reconectando...\n"
 
-#: src/imap.c:492
+#: src/imap.c:495
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "creando conexión túnel IMAP4\n"
 
-#: src/imap.c:505
+#: src/imap.c:508
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "creando conexión IMAP4 con %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:1010 src/imap.c:1057
+#: src/imap.c:1015 src/imap.c:1062
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "no puedo establecer los flags borrados: %d\n"
 
-#: src/imap.c:1016 src/imap.c:1064 src/imap.c:1112
+#: src/imap.c:1021 src/imap.c:1069 src/imap.c:1117
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "no puedo vaciar\n"
 
-#: src/imap.c:1106
+#: src/imap.c:1111
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr "o puedo establecer los flags borrados: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1295
+#: src/imap.c:1301
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "ocurrió un error obteniendo LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1479
+#: src/imap.c:1487
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "no puedo crear el buzón: LIST falló\n"
 
-#: src/imap.c:1499
+#: src/imap.c:1507
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "no puedo crear el buzón\n"
 
-#: src/imap.c:1568
+#: src/imap.c:1576
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "no puedo renombrar buzón: %s a %s\n"
 
-#: src/imap.c:1632
+#: src/imap.c:1640
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "no puedo borrar el buzón\n"
 
-#: src/imap.c:1665
+#: src/imap.c:1673
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "no se puede obtener la estructura del mensaje\n"
 
-#: src/imap.c:1673
+#: src/imap.c:1681
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "Error obteniendo la estructura del mensaje.\n"
 
-#: src/imap.c:1695
+#: src/imap.c:1703
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "No se puede interpretar la estructura del mensaje: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1786
+#: src/imap.c:1794
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "No puedo establecer la sesión IMAP4 con: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1807
+#: src/imap.c:1815
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "No se puede conectar con el servidor IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1814
+#: src/imap.c:1822
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "No puedo establecer la sesión IMAP4 con: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1838
+#: src/imap.c:1846
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "No puedo establecer la sesión TLS.\n"
 
-#: src/imap.c:1850
+#: src/imap.c:1858
 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
 msgstr "No puedo establecer la sesión IMAP4.\n"
 
-#: src/imap.c:1924
+#: src/imap.c:1932
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "no se puede obtener el espacio de nombres\n"
 
-#: src/imap.c:2354
+#: src/imap.c:2389
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "no se puede seleccionar la carpeta: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2474
+#: src/imap.c:2509
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "Autentificación IMAP4 fallida.\n"
 
-#: src/imap.c:2735
+#: src/imap.c:2770
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "no puedo añadir %s a %s\n"
 
-#: src/imap.c:2740
+#: src/imap.c:2775
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(enviando fichero...)"
 
-#: src/imap.c:2776
+#: src/imap.c:2811
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "no puedo copiar %d a %s\n"
 
-#: src/imap.c:2801
+#: src/imap.c:2836
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr "error en el comando imap: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2815
+#: src/imap.c:2850
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "error en el comando imap: EXPUNGE\n"
 
@@ -2959,7 +2959,7 @@ msgstr "  --help                 presenta esta ayuda y finaliza"
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              da la información de la versión y finaliza"
 
-#: src/main.c:475 src/summaryview.c:5252
+#: src/main.c:475 src/summaryview.c:5299
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Procesando (%s)..."
@@ -2992,698 +2992,698 @@ msgstr "Mensajes en cola"
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Hay mensajes sin enviar en la cola. ¿Salir ahora?"
 
-#: src/main.c:789 src/mainwindow.c:3049
+#: src/main.c:789 src/mainwindow.c:3045
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ocurrieron algunos errores enviando los mensajes en la cola."
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
 msgstr "/_Fichero/_Añadir buzón"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 msgstr "/_Fichero/_Añadir buzón mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/_Fichero/_Comprobar mensajes nuevos en todas las carpetas"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_Fichero/_Carpeta"
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_Fichero/_Carpeta_/Crear _nueva carpeta..."
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_Fichero/_Carpeta_/_Renombrar carpeta..."
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_Fichero/_Carpeta_/_Borrar carpeta"
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Fichero/I_mportar fichero mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Fichero/_Exportar a fichero mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_Fichero/_Vaciar papelera"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Fichero/_Trabajar sin conexión"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Fichero/_Salvar como..."
 
-#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Fichero/_Imprimir"
 
 #. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
-#: src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Fichero/Sali_r"
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Editar/Seleccionar _hilo"
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Edición/_Buscar en el mensaje actual..."
 
-#: src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Edición/_Buscar en carpeta..."
 
-#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar"
 
-#: src/mainwindow.c:540
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Árbol de carpetas"
 
-#: src/mainwindow.c:542
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Vista de mensaje"
 
-#: src/mainwindow.c:544
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Herramientas"
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Herramientas/Iconos _y texto"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Herramientas/_Iconos"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Herramientas/_Texto"
 
-#: src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Herramientas/_Ocultar"
 
-#: src/mainwindow.c:554
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Ver/Mostrar u o_cultar/_Barra de estado"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:553
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_Ver/Separar árb_ol de carpetas"
 
-#: src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/_Ver/Separar vista de m_ensajes"
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:556
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar"
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _número"
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:558
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _tamaño"
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _fecha"
 
-#: src/mainwindow.c:564
+#: src/mainwindow.c:560
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _remitente"
 
-#: src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por as_unto"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por color de _etiqueta"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:564
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _marca"
 
-#: src/mainwindow.c:569
+#: src/mainwindow.c:565
 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _no leído"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por _adjunto"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por tamaño"
 
-#: src/mainwindow.c:573
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/por bloqueado"
 
-#: src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/N_o ordenar"
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:571 src/mainwindow.c:574
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/---"
 
-#: src/mainwindow.c:576
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/Ascendente"
 
-#: src/mainwindow.c:577
+#: src/mainwindow.c:573
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/Descendente"
 
-#: src/mainwindow.c:579
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Ver/_Ordenar/Atraer _por asunto"
 
-#: src/mainwindow.c:581
+#: src/mainwindow.c:577
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Ver/_Vista jerárquica"
 
-#: src/mainwindow.c:582
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Ver/E_xpandir todos los hilos"
 
-#: src/mainwindow.c:583
+#: src/mainwindow.c:579
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Ver/Co_lapsar todos los hilos"
 
-#: src/mainwindow.c:584
+#: src/mainwindow.c:580
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Ver/_Esconder los mensajes leídos"
 
-#: src/mainwindow.c:585
+#: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
 msgstr "/_Ver/Elementos v_isibles..."
 
-#: src/mainwindow.c:588
+#: src/mainwindow.c:584
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Ver/_Ir a"
 
-#: src/mainwindow.c:589
+#: src/mainwindow.c:585
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaje a_nterior"
 
-#: src/mainwindow.c:590
+#: src/mainwindow.c:586
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaje s_iguiente"
 
-#: src/mainwindow.c:591 src/mainwindow.c:596 src/mainwindow.c:599
-#: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:587 src/mainwindow.c:592 src/mainwindow.c:595
+#: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:605
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/---"
 
-#: src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:588
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/_Anterior sin leer"
 
-#: src/mainwindow.c:594
+#: src/mainwindow.c:590
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/_Siguiente sin leer"
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:593
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaje nue_vo anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:598
+#: src/mainwindow.c:594
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaje n_uevo siguiente"
 
-#: src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:596
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaje marcado a_nterior"
 
-#: src/mainwindow.c:602
+#: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Siguiente mensaje marcado"
 
-#: src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:601
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Mensaje etiquetado anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_Ver/_Ir a/Siguiente mensaje etiquetado"
 
-#: src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/_Ver/_Ir a/_Ir a otra carpeta"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:617
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/---"
 
-#: src/mainwindow.c:618
+#: src/mainwindow.c:614
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos"
 
-#: src/mainwindow.c:619
+#: src/mainwindow.c:615
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/_Autodetectar"
 
-#: src/mainwindow.c:622
+#: src/mainwindow.c:618
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:626
+#: src/mainwindow.c:622
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:626
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Europeo Occidental (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:628
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Europeo Occidental (ISO-8859-_15)"
 
-#: src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Centroeuropeo (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Báltico (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:637
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Báltico (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:644
+#: src/mainwindow.c:640
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Griego (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Turco (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:646
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Cirílico (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Cirílico (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:650
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Cirílico (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Japonés (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:657
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Japonés (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:664
+#: src/mainwindow.c:660
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Japonés (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:666
+#: src/mainwindow.c:662
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Japonés (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:670
+#: src/mainwindow.c:666
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Chino simplificado (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:668
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Chino tradicional (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Chino tradicional (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:672
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Chino (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:679
+#: src/mainwindow.c:675
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Coreano (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Coreano (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:684
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Tailandés (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:686
+#: src/mainwindow.c:682
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Ver/_Conjunto de códigos/Tailandés (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:694 src/summaryview.c:436
+#: src/mainwindow.c:690 src/summaryview.c:439
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Ver/Abrir en ventana _nueva"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Ver/Fuente del mens_aje"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/_Ver/Mostrar todas las ca_beceras"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Ver/_Actualizar resumen"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/_Mensaje/Rec_ibir correo nuevo"
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/_Mensaje/Recibir de tod_as las cuentas"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_Mensaje/_Cancelar la recepción"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Mensaje/_Enviar mensajes en cola"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Mensaje/Componer _nuevo mensaje"
 
-#: src/mainwindow.c:709
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_Mensaje/Componer una noticia"
 
-#: src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:158
+#: src/mainwindow.c:706 src/messageview.c:158
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Mensaje/_Responder"
 
-#: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:159
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Mensaje/Respon_der a"
 
-#: src/mainwindow.c:712 src/messageview.c:160
+#: src/mainwindow.c:708 src/messageview.c:160
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/_Mensaje/Respon_der a/A _todos"
 
-#: src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:161
+#: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:161
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/_Mensaje/Respon_der a/Al _remitente"
 
-#: src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:162
+#: src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:162
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/_Mensaje/Respon_der a/A la _lista de correo"
 
-#: src/mainwindow.c:716 src/messageview.c:164
+#: src/mainwindow.c:712 src/messageview.c:164
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Mensaje/_Reenviar y responder a"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Mensaje/Ree_nviar"
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Mensaje/Redirigir"
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Mensaje/Re_editar"
 
-#: src/mainwindow.c:723
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Mensaje/M_over..."
 
-#: src/mainwindow.c:724
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Mensaje/_Copiar..."
 
-#: src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:166
+#: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:166
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Mensaje/_Borrar"
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Mensaje/Cancelar una noticia"
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar"
 
-#: src/mainwindow.c:729
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar/_Marcar"
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:726
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar/_Desmarcar"
 
-#: src/mainwindow.c:731
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar/---"
 
-#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar/Marcar como no leído"
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:729
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar/Marcar como leído"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:731
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Mensaje/_Marcar/Marcar todo como leído"
 
-#: src/mainwindow.c:738
+#: src/mainwindow.c:734
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
 msgstr "/_Herramientas/Descarga _selectiva..."
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:736
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Herramientas/_Agenda de direcciones..."
 
-#: src/mainwindow.c:741
+#: src/mainwindow.c:737
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Herramientas/Añadir _remitente a la agenda"
 
-#: src/mainwindow.c:743
+#: src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Herramientas/_Recopilar direcciones"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:740
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Herramientas/_Recopilar direcciones/De la _carpeta..."
 
-#: src/mainwindow.c:746
+#: src/mainwindow.c:742
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Herramientas/_Recopilar direcciones/De los _mensajes..."
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:745
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/_Herramientas/_Filtrar mensajes"
 
-#: src/mainwindow.c:750
+#: src/mainwindow.c:746
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Herramientas/_Crear regla de filtrado"
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Herramientas/_Crear regla de filtrado/_Automáticamente"
 
-#: src/mainwindow.c:753
+#: src/mainwindow.c:749
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Herramientas/_Crear regla de filtrado/Basada en _Desde"
 
-#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Herramientas/_Crear regla de filtrado/Basada en _Para"
 
-#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Herramientas/_Crear regla de filtrado/Basada en el _Asunto"
 
-#: src/mainwindow.c:762
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Mensaje/_Borrar los mensajes repetidos"
 
-#: src/mainwindow.c:765
+#: src/mainwindow.c:761
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Herramientas/E_jecutar"
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
 msgstr "/_Herramientas/Certi_ficados SSL..."
 
-#: src/mainwindow.c:772
+#: src/mainwindow.c:768
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Herramientas/_Ventana de traza"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:770
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Configuración"
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/_Configuración/Preferencias _comunes..."
 
-#: src/mainwindow.c:777
+#: src/mainwindow.c:773
 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars"
 msgstr "/_Configuración/_Barras de herramientas"
 
-#: src/mainwindow.c:779
+#: src/mainwindow.c:775
 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Main window..."
 msgstr "/_Configuración/_Barras de herramientas/_Ventana pricipal..."
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Compose window..."
 msgstr "/_Configuración/_Barras de herramientas/Ventana de _composición..."
 
-#: src/mainwindow.c:783
+#: src/mainwindow.c:779
 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/M_essage view..."
 msgstr "/_Configuración/_Barras de herramientas/Vista de m_ensaje..."
 
-#: src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/_Configuración/_Sistema de puntos..."
 
-#: src/mainwindow.c:787
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/_Configuración/_Filtrado..."
 
-#: src/mainwindow.c:789
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/_Configuración/_Plantillas..."
 
-#: src/mainwindow.c:790
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/_Configuración/_Acciones..."
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:787
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Configuración/---"
 
-#: src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_Configuración/_Preferencias de la cuenta actual..."
 
-#: src/mainwindow.c:794
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Configuración/Crear _nueva cuenta..."
 
-#: src/mainwindow.c:796
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Configuración/_Editar cuentas..."
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Configuración/_Cambiar cuenta actual"
 
-#: src/mainwindow.c:802
+#: src/mainwindow.c:798
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
 msgstr "/_Ayuda/_Manual (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:799
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "_Ayuda/_Manual (Página de Sylpheed Doc)"
 
-#: src/mainwindow.c:805
+#: src/mainwindow.c:801
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
 msgstr "/_Ayuda/_FAQ (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:806
+#: src/mainwindow.c:802
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/_Ayuda/_FAQ (Página de Sylpheed Doc)"
 
-#: src/mainwindow.c:808
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Ayuda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:816
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/Reply with _quote"
 msgstr "/Responder con _citación"
 
-#: src/mainwindow.c:817
+#: src/mainwindow.c:813
 msgid "/_Reply without quote"
 msgstr "/_Responder sin citación"
 
-#: src/mainwindow.c:821
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/Reply to all with _quote"
 msgstr "/Responder a _todos con citación"
 
-#: src/mainwindow.c:822
+#: src/mainwindow.c:818
 msgid "/_Reply to all without quote"
 msgstr "/Responder a t_odos sin citación"
 
-#: src/mainwindow.c:826
+#: src/mainwindow.c:822
 msgid "/Reply to list with _quote"
 msgstr "/Responder a la _lista con citación"
 
-#: src/mainwindow.c:827
+#: src/mainwindow.c:823
 msgid "/_Reply to list without quote"
 msgstr "/Responder a la l_ista sin citación"
 
-#: src/mainwindow.c:831
+#: src/mainwindow.c:827
 msgid "/Reply to sender with _quote"
 msgstr "/Responder al _remitente con citación"
 
-#: src/mainwindow.c:832
+#: src/mainwindow.c:828
 msgid "/_Reply to sender without quote"
 msgstr "/Responder al r_emitente sin citación"
 
-#: src/mainwindow.c:836
+#: src/mainwindow.c:832
 msgid "/_Forward message (inline style)"
 msgstr "/_Reenviar mensaje (incluido en el texto)"
 
-#: src/mainwindow.c:837
+#: src/mainwindow.c:833
 msgid "/Forward message as _attachment"
 msgstr "/Reenviar mensaje como _adjunto"
 
-#: src/mainwindow.c:1263 src/mainwindow.c:1280 src/prefs_folder_item.c:450
+#: src/mainwindow.c:1259 src/mainwindow.c:1276 src/prefs_folder_item.c:450
 #: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "Sin título"
 
-#: src/mainwindow.c:1281
+#: src/mainwindow.c:1277
 msgid "none"
 msgstr "ninguna"
 
-#: src/mainwindow.c:1459
+#: src/mainwindow.c:1455
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Vaciar papelera"
 
-#: src/mainwindow.c:1460
+#: src/mainwindow.c:1456
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "¿Vaciar todos los mensajes de la papelera?"
 
-#: src/mainwindow.c:1485
+#: src/mainwindow.c:1481
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Añadir buzón"
 
-#: src/mainwindow.c:1486
+#: src/mainwindow.c:1482
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3693,16 +3693,16 @@ msgstr ""
 "Si el buzón especificado ya existe será\n"
 "escaneado automáticamente."
 
-#: src/mainwindow.c:1492 src/mainwindow.c:1530
+#: src/mainwindow.c:1488 src/mainwindow.c:1526
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "El buzón `%s' ya existe."
 
-#: src/mainwindow.c:1497 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1493 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Correo"
 
-#: src/mainwindow.c:1503 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1499 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3712,88 +3712,88 @@ msgstr ""
 "Quizás ya existan los ficheros o no tenga permisos suficientes para "
 "escribir  en el directorio."
 
-#: src/mainwindow.c:1523
+#: src/mainwindow.c:1519
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Añadir buzón mbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1524
+#: src/mainwindow.c:1520
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "Introduzca la localización del buzón."
 
-#: src/mainwindow.c:1545
+#: src/mainwindow.c:1541
 msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr "Fallo en la creación del buzón."
+msgstr "Falló la creación del buzón."
 
-#: src/mainwindow.c:1816
+#: src/mainwindow.c:1812
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Árbol de carpetas"
 
-#: src/mainwindow.c:1832 src/messageview.c:185
+#: src/mainwindow.c:1828 src/messageview.c:185
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Vista de mensaje"
 
-#: src/mainwindow.c:2191
+#: src/mainwindow.c:2187
 msgid "Exit"
 msgstr "Salir"
 
-#: src/mainwindow.c:2191
+#: src/mainwindow.c:2187
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "¿Salir del programa?"
 
-#: src/mainwindow.c:2722
+#: src/mainwindow.c:2718
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Recibir correo de todas las cuentas"
 
-#: src/mainwindow.c:2728
+#: src/mainwindow.c:2724
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr "Recibir correo de la cuenta actual"
 
-#: src/mainwindow.c:2734
+#: src/mainwindow.c:2730
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Enviar mensaje(s) en cola"
 
-#: src/mainwindow.c:2739 src/prefs_common.c:1236
+#: src/mainwindow.c:2735 src/prefs_common.c:1236
 msgid "News"
 msgstr "Noticias"
 
-#: src/mainwindow.c:2747 src/messageview.c:881
+#: src/mainwindow.c:2743 src/messageview.c:881
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Componer correo"
 
-#: src/mainwindow.c:2751
+#: src/mainwindow.c:2747
 msgid "Compose News"
 msgstr "Componer noticia"
 
-#: src/mainwindow.c:2757 src/messageview.c:887
+#: src/mainwindow.c:2753 src/messageview.c:887
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Responder al mensaje"
 
-#: src/mainwindow.c:2774 src/messageview.c:893
+#: src/mainwindow.c:2770 src/messageview.c:893
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Responder al remitente"
 
-#: src/mainwindow.c:2792 src/messageview.c:899
+#: src/mainwindow.c:2788 src/messageview.c:899
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Responder a todos"
 
-#: src/mainwindow.c:2810 src/messageview.c:905
+#: src/mainwindow.c:2806 src/messageview.c:905
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Responder a la lista de correo"
 
-#: src/mainwindow.c:2828 src/messageview.c:911
+#: src/mainwindow.c:2824 src/messageview.c:911
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Reenviar mensaje"
 
-#: src/mainwindow.c:2846 src/messageview.c:917
+#: src/mainwindow.c:2842 src/messageview.c:917
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Borrar mensaje"
 
-#: src/mainwindow.c:2852 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:476
+#: src/mainwindow.c:2848 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:476
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Execute"
 msgstr "Ejecutar"
 
-#: src/mainwindow.c:2858 src/messageview.c:923
+#: src/mainwindow.c:2854 src/messageview.c:923
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "Ir al mensaje siguiente"
 
@@ -3939,7 +3939,7 @@ msgstr "/_Ver como texto"
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/_Ver imagen"
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:441
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:444
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Salvar como..."
 
@@ -3972,11 +3972,11 @@ msgstr "No se puede obtener la parte del mensaje multipartes."
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "No se puede guardar la parte del mensaje multipartes."
 
-#: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:891 src/summaryview.c:3386
+#: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:891 src/summaryview.c:3399
 msgid "Save as"
 msgstr "Guardar como"
 
-#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896 src/summaryview.c:3391
+#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896 src/summaryview.c:3404
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Sobreescribir"
 
@@ -5135,7 +5135,7 @@ msgstr "Mostrar remitente usando la agenda"
 msgid "Expand threads"
 msgstr "Expandir hilos"
 
-#: src/prefs_common.c:2286 src/prefs_common.c:3217 src/prefs_common.c:3255
+#: src/prefs_common.c:2286 src/prefs_common.c:3219 src/prefs_common.c:3257
 msgid "Date format"
 msgstr "Formato de fecha"
 
@@ -5321,234 +5321,234 @@ msgstr "Comandos externos (%s se sustituir
 msgid "Web browser"
 msgstr "Navegador web"
 
-#: src/prefs_common.c:2905 src/summaryview.c:3445
+#: src/prefs_common.c:2907 src/summaryview.c:3458
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimir"
 
-#: src/prefs_common.c:2916
+#: src/prefs_common.c:2918
 msgid "Editor"
 msgstr "Editor"
 
-#: src/prefs_common.c:2946
+#: src/prefs_common.c:2948
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Añadir dirección al destino con doble click"
 
 #. Clip Log
-#: src/prefs_common.c:2949
+#: src/prefs_common.c:2951
 msgid "Log Size"
 msgstr "Tamaño de traza"
 
-#: src/prefs_common.c:2956
+#: src/prefs_common.c:2958
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Recortar tamaño de traza"
 
-#: src/prefs_common.c:2961
+#: src/prefs_common.c:2963
 msgid "Log window length"
 msgstr "Longitud ventana de traza"
 
-#: src/prefs_common.c:2970
+#: src/prefs_common.c:2972
 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
 msgstr "(0 para dejar de registrar en la ventana de traza)"
 
 #. SSL
-#: src/prefs_common.c:2978
+#: src/prefs_common.c:2980
 msgid "Security"
 msgstr "Seguridad"
 
-#: src/prefs_common.c:2985
+#: src/prefs_common.c:2987
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "Preguntar antes de aceptar los certificados SSL"
 
 #. On Exit
-#: src/prefs_common.c:2993
+#: src/prefs_common.c:2995
 msgid "On exit"
 msgstr "Al salir"
 
-#: src/prefs_common.c:3001
+#: src/prefs_common.c:3003
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Confirmar al salir"
 
-#: src/prefs_common.c:3008
+#: src/prefs_common.c:3010
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Vaciar papelera al salir"
 
-#: src/prefs_common.c:3010
+#: src/prefs_common.c:3012
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Preguntar antes de vaciar"
 
-#: src/prefs_common.c:3014
+#: src/prefs_common.c:3016
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Avisar si existen mensajes en cola"
 
-#: src/prefs_common.c:3193
+#: src/prefs_common.c:3195
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "el dia de la semana abreviado"
 
-#: src/prefs_common.c:3194
+#: src/prefs_common.c:3196
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "el dia de la semana completo"
 
-#: src/prefs_common.c:3195
+#: src/prefs_common.c:3197
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "el nombre del mes abreviado"
 
-#: src/prefs_common.c:3196
+#: src/prefs_common.c:3198
 msgid "the full month name"
 msgstr "el nombre del mes completo"
 
-#: src/prefs_common.c:3197
+#: src/prefs_common.c:3199
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "la fecha y hora preferida para la localización actual"
 
-#: src/prefs_common.c:3198
+#: src/prefs_common.c:3200
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "el número de siglo (año/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3199
+#: src/prefs_common.c:3201
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "el dia del mes como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3200
+#: src/prefs_common.c:3202
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "la hora como número usando el reloj de 24 horas"
 
-#: src/prefs_common.c:3201
+#: src/prefs_common.c:3203
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "la hora como número usando el reloj de 12 horas"
 
-#: src/prefs_common.c:3202
+#: src/prefs_common.c:3204
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "el dia del año como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3203
+#: src/prefs_common.c:3205
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "el mes como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3204
+#: src/prefs_common.c:3206
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "el minuto como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3205
+#: src/prefs_common.c:3207
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "AM o PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3206
+#: src/prefs_common.c:3208
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "el segundo como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3207
+#: src/prefs_common.c:3209
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "el dia de la semana como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3208
+#: src/prefs_common.c:3210
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "la fecha preferida para la localización actual"
 
-#: src/prefs_common.c:3209
+#: src/prefs_common.c:3211
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "los dos últimos dígitos del año"
 
-#: src/prefs_common.c:3210
+#: src/prefs_common.c:3212
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "el año como número decimal"
 
-#: src/prefs_common.c:3211
+#: src/prefs_common.c:3213
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "zona horaria o nombre o abreviatura"
 
-#: src/prefs_common.c:3232
+#: src/prefs_common.c:3234
 msgid "Specifier"
 msgstr "Especificador"
 
-#: src/prefs_common.c:3233
+#: src/prefs_common.c:3235
 msgid "Description"
 msgstr "Descripción"
 
-#: src/prefs_common.c:3272
+#: src/prefs_common.c:3274
 msgid "Example"
 msgstr "Ejemplo"
 
-#: src/prefs_common.c:3361
+#: src/prefs_common.c:3363
 msgid "Set message colors"
 msgstr "Colores del mensaje"
 
-#: src/prefs_common.c:3369
+#: src/prefs_common.c:3371
 msgid "Colors"
 msgstr "Colores"
 
-#: src/prefs_common.c:3416
+#: src/prefs_common.c:3418
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Texto citado - Primer nivel"
 
-#: src/prefs_common.c:3422
+#: src/prefs_common.c:3424
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Texto citado - Segundo nivel"
 
-#: src/prefs_common.c:3428
+#: src/prefs_common.c:3430
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Texto citado - Tercer nivel"
 
-#: src/prefs_common.c:3434
+#: src/prefs_common.c:3436
 msgid "URI link"
 msgstr "Enlace URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3440
+#: src/prefs_common.c:3442
 msgid "Target folder"
 msgstr "Carpeta destino"
 
-#: src/prefs_common.c:3446
+#: src/prefs_common.c:3448
 msgid "Signatures"
 msgstr "Firmas"
 
-#: src/prefs_common.c:3453
+#: src/prefs_common.c:3455
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Reutilizar colores de citación"
 
-#: src/prefs_common.c:3520
+#: src/prefs_common.c:3522
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Elejir color para el nivel de citado 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3523
+#: src/prefs_common.c:3525
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Elejir color para el nivel de citado 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3526
+#: src/prefs_common.c:3528
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Elejir color para el nivel de citado 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3529
+#: src/prefs_common.c:3531
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Elejir color para URIs"
 
-#: src/prefs_common.c:3532
+#: src/prefs_common.c:3534
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Elejir color para la carpeta destino"
 
-#: src/prefs_common.c:3535
+#: src/prefs_common.c:3537
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Elejir color para las firmas"
 
-#: src/prefs_common.c:3539
+#: src/prefs_common.c:3541
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Color de las faltas ortográficas"
 
-#: src/prefs_common.c:3675
+#: src/prefs_common.c:3677
 msgid "Font selection"
 msgstr "Selección de fuente"
 
-#: src/prefs_common.c:3749
+#: src/prefs_common.c:3751
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Atajos de teclado"
 
-#: src/prefs_common.c:3763
+#: src/prefs_common.c:3765
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Seleccionar combinación:"
 
-#: src/prefs_common.c:3776 src/prefs_common.c:4114
+#: src/prefs_common.c:3778 src/prefs_common.c:4116
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Antigua de Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:3784
+#: src/prefs_common.c:3786
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
@@ -5696,15 +5696,15 @@ msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "¿Quiere borrar realmente esta regla?"
 
 #: src/prefs_filtering.c:1438 src/prefs_matcher.c:1408 src/prefs_scoring.c:767
-msgid "Entry not registered"
-msgstr "Entrada no registrada"
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Entrada no guardada"
 
 #: src/prefs_filtering.c:1439 src/prefs_matcher.c:1409 src/prefs_scoring.c:768
 msgid ""
-"The entry was not registered\n"
-"Are you really finished?"
+"The entry was not saved\n"
+"Have you really finished?"
 msgstr ""
-"La entrada no ha sido registrada\n"
+"La entrada no fue guardada\n"
 "¿Ha terminado realmente?"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:307
@@ -5787,18 +5787,18 @@ msgstr "Todos los mensajes"
 
 #. S_COL_MIME
 #: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
-#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:452 src/summaryview.c:556
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:455 src/summaryview.c:560
 msgid "Subject"
 msgstr "Asunto"
 
 #. S_COL_SUBJECT
 #: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
-#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:453 src/summaryview.c:560
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:564
 msgid "From"
 msgstr "Desde"
 
 #. subject
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:564
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:568
 msgid "To"
 msgstr "Para"
 
@@ -5959,7 +5959,7 @@ msgid "Scoring configuration"
 msgstr "Configuración de puntuación"
 
 #. S_COL_NUMBER
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:457
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:460
 msgid "Score"
 msgstr "Puntos"
 
@@ -5990,7 +5990,7 @@ msgstr "Adjunto"
 
 #. S_COL_FROM
 #: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
-#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:454
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:457
 msgid "Date"
 msgstr "Fecha"
 
@@ -6575,351 +6575,351 @@ msgstr "Se lleg
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Se terminó la lista, ¿comenzar desde el principio?"
 
-#: src/summaryview.c:392
+#: src/summaryview.c:395
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/_Responder"
 
-#: src/summaryview.c:393
+#: src/summaryview.c:396
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/Respon_der a"
 
-#: src/summaryview.c:394
+#: src/summaryview.c:397
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Respon_der a/A _todos"
 
-#: src/summaryview.c:395
+#: src/summaryview.c:398
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Respon_der a/Al _remitente"
 
-#: src/summaryview.c:396
+#: src/summaryview.c:399
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Respon_der a/A la _lista de correo"
 
-#: src/summaryview.c:398
+#: src/summaryview.c:401
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr "/Redirijir y responder a"
 
-#: src/summaryview.c:400
+#: src/summaryview.c:403
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Reen_viar"
 
-#: src/summaryview.c:401
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/Redirect"
 msgstr "/Redirigir"
 
-#: src/summaryview.c:403
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Re_editar"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/_Mover..."
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/_Copiar..."
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Cancelar una noticia"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/E_jecutar"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Marcar"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Marcar/_Marcar"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Marcar/_Desmarcar"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Marcar/---"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Marcar/Marcar como _no leído"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Marcar/Marcar como _leído"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Marcar/Marcar todos leídos"
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Marcar/_Ignorar hilo"
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Marcar/_No ignorar hilo"
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/E_tiquetar de color"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Añadir _remitente a la agenda"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Crear regla de f_iltrado"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "Crear regla de f_iltrado/_Automáticamente"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
-msgstr "Crear regla de f_iltrado/Basada en _Desde"
+msgstr "Crear regla de f_iltrado/Con el _remitente"
 
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
-msgstr "/Crear regla de f_iltrado/Basada en _Para"
+msgstr "/Crear regla de f_iltrado/Con el _destinatario"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
-msgstr "/Crear regla de f_iltrado/Basada en el _Asunto"
+msgstr "/Crear regla de f_iltrado/Con el _asunto"
 
-#: src/summaryview.c:438
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/_Ver/_Fuente"
 
-#: src/summaryview.c:439
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Ver/Todas las cabeceras"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:445
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Imprimir..."
 
-#: src/summaryview.c:444
+#: src/summaryview.c:447
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/_Seleccionar todo"
 
-#: src/summaryview.c:445
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Seleccionar _hilo"
 
-#: src/summaryview.c:449
+#: src/summaryview.c:452
 msgid "M"
 msgstr "x"
 
 #. S_COL_MARK
-#: src/summaryview.c:450
+#: src/summaryview.c:453
 msgid "U"
 msgstr "N"
 
 #. S_COL_SIZE
-#: src/summaryview.c:456
+#: src/summaryview.c:459
 msgid "No."
 msgstr "No."
 
 #. S_COL_SCORE
-#: src/summaryview.c:458
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "L"
 msgstr "B"
 
-#: src/summaryview.c:499
+#: src/summaryview.c:503
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "Barra de búsqueda rápida"
 
-#: src/summaryview.c:819
+#: src/summaryview.c:831
 msgid "Process mark"
 msgstr "Procesar marcas"
 
-#: src/summaryview.c:820
+#: src/summaryview.c:832
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "Queda alguna marca. ¿Procesarla?"
 
-#: src/summaryview.c:867
+#: src/summaryview.c:879
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Revisando carpeta (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1261 src/summaryview.c:1305
+#: src/summaryview.c:1272 src/summaryview.c:1316
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "No hay más mensajes sin leer"
 
-#: src/summaryview.c:1262
+#: src/summaryview.c:1273
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "No hay mensajes sin leer. ¿Buscar desde el final?"
 
-#: src/summaryview.c:1274 src/summaryview.c:1318
+#: src/summaryview.c:1285 src/summaryview.c:1329
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Error interno: valor inesperado para prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1282
+#: src/summaryview.c:1293
 msgid "No unread messages."
 msgstr "No hay mensajes sin leer."
 
-#: src/summaryview.c:1306
+#: src/summaryview.c:1317
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "No hay mensajes sin leer. ¿Ir a la carpeta siguiente?"
 
-#: src/summaryview.c:1348 src/summaryview.c:1372
+#: src/summaryview.c:1359 src/summaryview.c:1383
 msgid "No more new messages"
 msgstr "No hay más mensajes nuevos"
 
-#: src/summaryview.c:1349
+#: src/summaryview.c:1360
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "No hay más mensajes nuevos. ¿Buscar desde el final?"
 
-#: src/summaryview.c:1358
+#: src/summaryview.c:1369
 msgid "No new messages."
 msgstr "No hay mensajes nuevos."
 
-#: src/summaryview.c:1373
+#: src/summaryview.c:1384
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "No hay más mensajes nuevos. ¿Ir a la carpeta siguiente?"
 
-#: src/summaryview.c:1375
+#: src/summaryview.c:1386
 msgid "Search again"
 msgstr "Buscar de nuevo"
 
-#: src/summaryview.c:1404 src/summaryview.c:1429
+#: src/summaryview.c:1415 src/summaryview.c:1440
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "No hay más mensajes marcados"
 
-#: src/summaryview.c:1405
+#: src/summaryview.c:1416
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "No hay mensajes marcados. ¿Buscar desde el final?"
 
-#: src/summaryview.c:1414 src/summaryview.c:1439
+#: src/summaryview.c:1425 src/summaryview.c:1450
 msgid "No marked messages."
 msgstr "No hay mensajes marcados."
 
-#: src/summaryview.c:1430
+#: src/summaryview.c:1441
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "No hay mensajes marcados. ¿Buscar desde el principio?"
 
-#: src/summaryview.c:1454 src/summaryview.c:1479
+#: src/summaryview.c:1465 src/summaryview.c:1490
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "No hay más mensajes etiquetados"
 
-#: src/summaryview.c:1455
+#: src/summaryview.c:1466
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "No hay mensajes etiquetados. ¿Buscar desde el final?"
 
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1489
+#: src/summaryview.c:1475 src/summaryview.c:1500
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "No hay mensajes etiquetados."
 
-#: src/summaryview.c:1480
+#: src/summaryview.c:1491
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "No hay mensajes etiquetados. ¿Buscar desde el principio?"
 
-#: src/summaryview.c:1693
+#: src/summaryview.c:1704
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Agrupando mensajes por asunto..."
 
-#: src/summaryview.c:1853
+#: src/summaryview.c:1864
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d borrados"
 
-#: src/summaryview.c:1857
+#: src/summaryview.c:1868
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d movidos"
 
-#: src/summaryview.c:1858 src/summaryview.c:1865
+#: src/summaryview.c:1869 src/summaryview.c:1876
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1863
+#: src/summaryview.c:1874
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d copiado"
 
-#: src/summaryview.c:1878
+#: src/summaryview.c:1889
 msgid " item selected"
 msgstr " elemento seleccionado"
 
-#: src/summaryview.c:1880
+#: src/summaryview.c:1891
 msgid " items selected"
 msgstr " elementos seleccionados"
 
-#: src/summaryview.c:1897
+#: src/summaryview.c:1908
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nuevos, %d no leídos, %d totales (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1903
+#: src/summaryview.c:1914
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d nuevos, %d no leídos, %d totales"
 
-#: src/summaryview.c:2072
+#: src/summaryview.c:2083
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Ordenando cabeceras..."
 
-#: src/summaryview.c:2142
+#: src/summaryview.c:2153
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Resumiendo los mensajes..."
 
-#: src/summaryview.c:2272
+#: src/summaryview.c:2283
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Sin fecha)"
 
-#: src/summaryview.c:2904
+#: src/summaryview.c:2916
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Usted no es el autor del artículo\n"
 
-#: src/summaryview.c:3004
+#: src/summaryview.c:3017
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Borrar mensaje(s)"
 
-#: src/summaryview.c:3005
+#: src/summaryview.c:3018
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "¿Quiere realmente borrar el/los mensaje(s) de la papelera?"
 
-#: src/summaryview.c:3048
+#: src/summaryview.c:3061
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Borrando mensajes duplicados..."
 
-#: src/summaryview.c:3184
+#: src/summaryview.c:3197
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "El destino es el mismo que la carpeta actual."
 
-#: src/summaryview.c:3281
+#: src/summaryview.c:3294
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "El destino de copia es la carpeta actual."
 
-#: src/summaryview.c:3331
+#: src/summaryview.c:3344
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Seleccionando todos los mensajes..."
 
-#: src/summaryview.c:3389
+#: src/summaryview.c:3402
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Añadir o sobreescribir"
 
-#: src/summaryview.c:3390
+#: src/summaryview.c:3403
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "¿Añadir o sobreescribir el fichero existente?"
 
-#: src/summaryview.c:3391
+#: src/summaryview.c:3404
 msgid "Append"
 msgstr "Añadir"
 
-#: src/summaryview.c:3399 src/summaryview.c:3403 src/summaryview.c:3420
+#: src/summaryview.c:3412 src/summaryview.c:3416 src/summaryview.c:3433
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "No se puede guardar el fichero `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3446
+#: src/summaryview.c:3459
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6928,7 +6928,7 @@ msgstr ""
 "Teclee el comando para imprimir:\n"
 "(`%s' será sustituido por el fichero)"
 
-#: src/summaryview.c:3452
+#: src/summaryview.c:3465
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6937,23 +6937,23 @@ msgstr ""
 "El comando de impresión no es válido:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3690
+#: src/summaryview.c:3703
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Construyendo jerarquía..."
 
-#: src/summaryview.c:3786
+#: src/summaryview.c:3799
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Deshaciendo jerarquía..."
 
-#: src/summaryview.c:3915
+#: src/summaryview.c:3928
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "No hay filtros definidos."
 
-#: src/summaryview.c:3922
+#: src/summaryview.c:3935
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrando..."
 
-#: src/summaryview.c:5383
+#: src/summaryview.c:5430
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
index 4f0a3890c53467fdaf3ffe7186f0273b7fe51ed0..6c2c78ac163c35183bb68bdde0d269d3af55dedc 100644 (file)
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -4,9 +4,9 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: 0.8.6claws\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-11-25 06:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-10-31 19:04+0100\n"
+"Project-Id-Version: 0.8.7claws\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-12-21 18:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-12-22 22:38+0100\n"
 "Last-Translator: Aleksandar Urosevic aka Urke MMI <urke@gmx.net>\n"
 "Language-Team: Aleksandar Urosevic <urke@gmx.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -62,21 +62,23 @@ msgstr ""
 "59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2953 src/compose.c:5792
-#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2926 src/compose.c:5757
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
-#: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:555 src/mainwindow.c:2219
-#: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
-#: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
-#: src/prefs_common.c:3251 src/prefs_common.c:3420 src/prefs_common.c:3750
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:501
-#: src/prefs_matcher.c:307 src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347
+#: src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:191 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202 src/main.c:543
+#: src/mainwindow.c:2188 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
+#: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475
+#: src/prefs_actions.c:288 src/prefs_common.c:3288 src/prefs_common.c:3457
+#: src/prefs_common.c:3794 src/prefs_customheader.c:157
+#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:501 src/prefs_matcher.c:307
+#: src/prefs_matcher.c:1506 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
-#: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
+#: src/prefs_toolbar.c:881 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "U redu"
 
@@ -101,8 +103,8 @@ msgstr ""
 "Ukljuèite opciju u koloni 'G' za proveru naloga sa 'Proveri sve'."
 
 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4486 src/compose.c:4656 src/editaddress.c:774
-#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
+#: src/compose.c:4455 src/compose.c:4625 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
 #: src/select-keys.c:299
@@ -113,13 +115,15 @@ msgstr "Naziv"
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:594
+#: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
-#: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:372 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
+#: src/prefs_filtering.c:524 src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:822
 msgid "Add"
 msgstr " Dodaj "
 
@@ -131,17 +135,17 @@ msgstr " Uredi "
 msgid " Delete "
 msgstr " Ukloni "
 
-#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:577
+#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:435 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:578
 #: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:877
 msgid "Down"
 msgstr " Dole "
 
-#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:571
+#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:429 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:572
 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:873
 msgid "Up"
 msgstr " Gore "
 
@@ -150,9 +154,9 @@ msgid " Set as default account "
 msgstr " Postavi kao podrazumevani nalog "
 
 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
-#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
-#: src/inc.c:678 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1669
-#: src/summary_search.c:208 src/crash.c:240
+#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:240
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:677 src/message_search.c:135
+#: src/prefs_actions.c:1687 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr " Zatvori "
 
@@ -165,23 +169,24 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Da li zaista ¾elite da uklonite nalog?"
 
 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2833 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970 src/compose.c:6333
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190
-#: src/folderview.c:2282 src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
-#: src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077
-#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:884
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1053
-#: src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
-#: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226 src/summaryview.c:1270
-#: src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337 src/summaryview.c:1369
-#: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
-#: src/summaryview.c:2928
+#: src/compose.c:2807 src/compose.c:3280 src/compose.c:5935 src/compose.c:6291
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213
+#: src/folderview.c:2305 src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477
+#: src/inc.c:170 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1457 src/mainwindow.c:3036
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:896
+#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1061
+#: src/prefs_filtering.c:1440 src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632
+#: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:833 src/summaryview.c:1275
+#: src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1362 src/summaryview.c:1386
+#: src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1468
+#: src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:3019
 msgid "Yes"
 msgstr "Da"
 
-#: src/account.c:737 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970
-#: src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190 src/folderview.c:2282
-#: src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
+#: src/account.c:737 src/compose.c:3280 src/compose.c:5935
+#: src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213 src/folderview.c:2305
+#: src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Ne"
 
@@ -189,12 +194,12 @@ msgstr "+Ne"
 msgid "Add Address to Book"
 msgstr "Dodaj adrese u adresar"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:300
+#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
-#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Napomena"
 
@@ -203,26 +208,27 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Odaberite direktorijum adresara"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2953 src/compose.c:5793 src/compose.c:6505 src/compose.c:6543
-#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
+#: src/compose.c:2926 src/compose.c:5758 src/compose.c:6463 src/compose.c:6501
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:555
-#: src/mainwindow.c:2219 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839
-#: src/mimeview.c:897 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3252 src/prefs_common.c:3751
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:543
+#: src/mainwindow.c:2188 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
+#: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
+#: src/prefs_actions.c:289 src/prefs_common.c:3289 src/prefs_common.c:3795
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:502
 #: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:3305
+#: src/prefs_toolbar.c:882 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
+#: src/summaryview.c:833 src/summaryview.c:3404
 msgid "Cancel"
 msgstr "Poni¹ti"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:518 src/mainwindow.c:511
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:505
+#: src/messageview.c:153
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Fajl"
 
@@ -242,8 +248,8 @@ msgstr "/_Fajl/Novi _JPilot"
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Fajl/_Novi server"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:522
-#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:520
+#: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:154
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Fajl/---"
 
@@ -259,12 +265,12 @@ msgstr "/_Fajl/_Ukloni"
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_Fajl/_Saèuvaj"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:523
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:521 src/messageview.c:155
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Fajl/_Zatvori"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:525 src/mainwindow.c:532
+#: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:526
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Izmena"
 
@@ -272,16 +278,16 @@ msgstr "/_Izmena"
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Izmena/_Iseci"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:530 src/mainwindow.c:533
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:528 src/mainwindow.c:527
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Izmena/_Kopiraj"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:531
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Izmena/_Prenesi"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:528 src/compose.c:611
-#: src/mainwindow.c:536
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:526 src/compose.c:609
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Izmena/---"
 
@@ -317,9 +323,9 @@ msgstr "/A_dresa/_Izmeni"
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/A_dresa/_Ukloni"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:741
-#: src/mainwindow.c:750 src/mainwindow.c:761 src/mainwindow.c:763
-#: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:768
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:744 src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763 src/mainwindow.c:767
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Alati/---"
 
@@ -339,11 +345,13 @@ msgstr "/_Alati/Uvezi _Pine fajl..."
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Alati/Izvezi u _HTML fajl..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:796
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:685 src/mainwindow.c:797
+#: src/messageview.c:168
 msgid "/_Help"
 msgstr "/Po_moæ"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:804
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:686 src/mainwindow.c:805
+#: src/messageview.c:169
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/Po_moæ/_O programu"
 
@@ -360,18 +368,19 @@ msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Novi _direktorijum"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:512
-#: src/folderview.c:274 src/folderview.c:276 src/folderview.c:285
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:293 src/folderview.c:295
-#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:313
-#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
-#: src/folderview.c:331 src/summaryview.c:396 src/summaryview.c:399
-#: src/summaryview.c:401 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:419
-#: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:440
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:510
+#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
+#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
+#: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
+#: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:405 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:425 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:443
+#: src/summaryview.c:446
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:404
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:410
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Ukloni"
 
@@ -395,8 +404,7 @@ msgstr "/Prenesi _adresu"
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-mail adresa"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5201 src/prefs_common.c:2733
-#: src/toolbar.c:106
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5166 src/prefs_common.c:2939
 msgid "Address book"
 msgstr "Adresar"
 
@@ -405,11 +413,11 @@ msgid "Name:"
 msgstr "Ime:"
 
 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
-#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:385
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:536 src/prefs_matcher.c:506
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:829
-#: src/toolbar.c:250
+#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:537 src/prefs_matcher.c:506
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:834
+#: src/ssl_manager.c:92
 msgid "Delete"
 msgstr "Ukloni"
 
@@ -417,18 +425,18 @@ msgstr "Ukloni"
 msgid "Lookup"
 msgstr " Pronaði "
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1359 src/compose.c:3007
-#: src/compose.c:4303 src/compose.c:5000 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1360 src/compose.c:2980
+#: src/compose.c:4272 src/compose.c:4969 src/headerview.c:54
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Primalac:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1343 src/compose.c:3006
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1344 src/compose.c:2979
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopija:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1346 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1347 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Nevidljiva kopija:"
 
@@ -444,15 +452,16 @@ msgstr "Podatak o ovoj adresi je samo za 
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Zaista ¾elite da uklonite adresu(e)?"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2833
-#: src/compose.c:6333 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:169 src/inc.c:297
-#: src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:884 src/prefs_customheader.c:541
-#: src/prefs_filtering.c:1053 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226
-#: src/summaryview.c:1270 src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337
-#: src/summaryview.c:1369 src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419
-#: src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:2928
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2807
+#: src/compose.c:6291 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:298
+#: src/mainwindow.c:1457 src/mainwindow.c:3036 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:896 src/prefs_customheader.c:541
+#: src/prefs_filtering.c:1061 src/prefs_filtering.c:1440
+#: src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
+#: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:833
+#: src/summaryview.c:1275 src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1362
+#: src/summaryview.c:1386 src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443
+#: src/summaryview.c:1468 src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:3019
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
@@ -547,12 +556,12 @@ msgstr "Gre
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Ne mogu da proèitam fajl za indekse"
 
-#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1028
+#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1044
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfejs"
 
 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
-#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:490
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adresar"
 
@@ -568,7 +577,7 @@ msgstr "E-mail adresa"
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:359
+#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
 #: src/prefs_account.c:1950
 msgid "Folder"
 msgstr "Direktorijum"
@@ -643,8 +652,8 @@ msgstr "Naziv zaglavlja"
 msgid "Address Count"
 msgstr "Broj naloga"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:270
-#: src/messageview.c:331 src/ssl_certificate.c:330 src/ssl_certificate.c:370
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:258
+#: src/messageview.c:401
 msgid "Warning"
 msgstr "Upozorenje"
 
@@ -672,11 +681,11 @@ msgstr "Op
 msgid "Personal address"
 msgstr "Liène adrese"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5970 src/main.c:537
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5935 src/main.c:525
 msgid "Notice"
 msgstr "Napomena"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3305 src/inc.c:559
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3278 src/inc.c:560
 msgid "Error"
 msgstr "Gre¹ka"
 
@@ -684,414 +693,517 @@ msgstr "Gre
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Prika¾i ovu poruku i sledeæi put"
 
-#: src/colorlabel.c:45
+#: src/colorlabel.c:44
 msgid "Orange"
 msgstr "Pomorand¾a"
 
-#: src/colorlabel.c:46
+#: src/colorlabel.c:45
 msgid "Red"
 msgstr "Crvena"
 
-#: src/colorlabel.c:47
+#: src/colorlabel.c:46
 msgid "Pink"
 msgstr "Ru¾ièasta"
 
-#: src/colorlabel.c:48
+#: src/colorlabel.c:47
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Nebo plava"
 
-#: src/colorlabel.c:49
+#: src/colorlabel.c:48
 msgid "Blue"
 msgstr "Plava"
 
-#: src/colorlabel.c:50
+#: src/colorlabel.c:49
 msgid "Green"
 msgstr "Zelena"
 
-#: src/colorlabel.c:51
+#: src/colorlabel.c:50
 msgid "Brown"
 msgstr "Braon"
 
-#: src/colorlabel.c:281 src/compose.c:4955 src/exphtmldlg.c:450
-#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4264
+#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4924 src/exphtmldlg.c:450
+#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4371
 msgid "None"
 msgstr "Ni¹ta"
 
-#: src/compose.c:510
+#: src/common/nntp.c:61
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Ne mogu se povezati na NNTP server: %s:%d\n"
+
+#: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "gre¹ka u protokolu: %s\n"
+
+#: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "gre¹ka u protokolu\n"
+
+#: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Nastala je gre¹ka pri slanju\n"
+
+#: src/common/smtp.c:112
+#, c-format
+msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Ne mogu se povezati na SMTP server: %s:%d\n"
+
+#: src/common/smtp.c:119
+msgid "SSL connection failed"
+msgstr "SSL povezivanje nije uspelo"
+
+#: src/common/smtp.c:126
+#, c-format
+msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
+msgstr "Nastala je gre¹ka pri povezivanju na %s:%d\n"
+
+#: src/common/smtp.c:143
+msgid "Error occurred while sending HELO\n"
+msgstr "Nastala je gre¹ka pri slanju komande HELO\n"
+
+#: src/common/smtp.c:151
+msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
+msgstr "Nastala je gre¹ka pri slanju komande STARTTLS\n"
+
+#: src/common/smtp.c:159
+msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+msgstr "Nastala je gre¹ka pri slanju komande EHLO\n"
+
+#: src/common/smtp.c:218
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "SMTP AUTH nije dostupan\n"
+
+#: src/common/ssl.c:88
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Nastala je gre¹ka pri kreiranju SSL obja¹njenja\n"
+
+#: src/common/ssl.c:107
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL konekcija neuspela (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl.c:114
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr "SSL konekcija upotrebom %s\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
+#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
+#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<nije sertifikovano>"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#, c-format
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
+msgstr ""
+"  Vlasnik: %s (%s) u %s\n"
+"  Potpisao: %s (%s) u %s\n"
+"  Otisak: %s\n"
+"  Status potpisa: %s"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:308
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr ""
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:363
+#, c-format
+msgid ""
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%s predstavlja nepoznati SSL sertifikat:\n"
+"%s"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
+msgstr ""
+"Poruka neæe biti preuzeta na ovaj nalog dok ne saèuvate sertifikat.\n"
+"(Uklonite potvrdu \"%s\" iz pode¹avnja).\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
+#: src/prefs_common.c:2774
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Nemoj prikazivati dijalog o gre¹ci u sluèaju nastanka gre¹ke"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:399
+#, c-format
+msgid ""
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:508
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Dodaj..."
 
-#: src/compose.c:511
+#: src/compose.c:509
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Ukloni"
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:511
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/_Osobine..."
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:517
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Fajl/_Dodaj fajl"
 
-#: src/compose.c:520
+#: src/compose.c:518
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Fajl/Umetni _fajl"
 
-#: src/compose.c:521
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Fajl/Umetni _potpis"
 
-#: src/compose.c:526
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Izmena/_Opozovi"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:525
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Izmena/_Ponovi"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Izmena/_Iseci"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_Izmena/Prenesi kao _citat"
 
-#: src/compose.c:534 src/mainwindow.c:534
+#: src/compose.c:532 src/mainwindow.c:528
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Izmena/Odaberi _sve"
 
-#: src/compose.c:535
+#: src/compose.c:533
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno"
 
-#: src/compose.c:536
+#: src/compose.c:534
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri karakter unazad"
 
-#: src/compose.c:541
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri karakter napred"
 
-#: src/compose.c:546
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri reè unazad"
 
-#: src/compose.c:551
+#: src/compose.c:549
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri reè napred"
 
-#: src/compose.c:556
+#: src/compose.c:554
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri na poèetak linije"
 
-#: src/compose.c:561
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri na kraj linije"
 
-#: src/compose.c:566
+#: src/compose.c:564
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri u predhodnu liniju"
 
-#: src/compose.c:571
+#: src/compose.c:569
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Pomeri u sledeæu liniju"
 
-#: src/compose.c:576
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni predhodni karakter"
 
-#: src/compose.c:581
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni sledeæi karakter"
 
-#: src/compose.c:586
+#: src/compose.c:584
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni predhodnu reè"
 
-#: src/compose.c:591
+#: src/compose.c:589
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni sledeæu reè"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:594
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni liniju"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:599
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni kompletnu liniju"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:604
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Izmena/_Napredno/Ukloni do kraja linije"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Izmena/Prelom _tekuæeg pasusa u tekstu"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_Izmena/Prelom svih _dugih linija"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Izmena/Izmeni sa _eksternim ureðivaèem teksta"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/_Pravopis"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/_Pravopis/_Proveri sve ili proveri odabrano"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/_Pravopis/_Oznaèi sve pogre¹no napisane reèi"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/_Pravopis/_Unazad proveri pogre¹no napisane reèi"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/_Pravopis/_Idi do sledeæe pogre¹no napisane reèi"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/_Pravopis/---"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/_Pravopis/Pode¹avanje pravopi_sa"
 
-#: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:540 src/summaryview.c:432
+#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:534 src/summaryview.c:438
 msgid "/_View"
 msgstr "/I_zgled"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/I_zgled/_Primalac"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/I_zgled/_Kopija"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:634
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/I_zgled/Ne_vidljiva kopija"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/I_zgled/Odgovori_..."
 
-#: src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/compose.c:642 src/mainwindow.c:558
-#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:613
-#: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699
+#: src/compose.c:636 src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:555 src/mainwindow.c:583 src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:689 src/mainwindow.c:693
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/I_zgled/---"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/I_zgled/_Nastavi na"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/I_zgled/_Lenjir"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/I_zgled/_Prilog"
 
-#: src/compose.c:645 src/mainwindow.c:702
+#: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:157
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Poruka"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Poruka/_Po¹alji"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Poruka/Po¹alji _kasnije"
 
-#: src/compose.c:650 src/compose.c:656 src/compose.c:661 src/compose.c:663
-#: src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:707
-#: src/mainwindow.c:709 src/mainwindow.c:719 src/mainwindow.c:722
-#: src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:729
+#: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661
+#: src/compose.c:665 src/compose.c:671 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:713 src/mainwindow.c:716
+#: src/mainwindow.c:718 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:165
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Poruka/---"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/_Poruka/Saèuvaj _nedovr¹enu poruku"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/_Poruka/Saèuvaj i nastavi _sa pisanjem"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/_Poruka/_Primalac"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/_Poruka/_Kopija"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Poruka/Ne_vidljiva kopija"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/_Poruka/_Odgovor za"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/_Poruka/_Nastavi na"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/_Poruka/Prilo_g"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:666
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/_Poruka/Potpi_s"
 
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/_Poruka/_Enkripcija"
 
-#: src/compose.c:670
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/_Poruka/_Mod/_MIME"
 
-#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/_Poruka/_Mod/_Linijski"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:672
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/_Poruka/Priorite_t"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/_Poruka/Priorite_t/N_ajvi¹i"
 
-#: src/compose.c:676
+#: src/compose.c:674
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Poruka/Priorite_t/_Visok"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Poruka/Priorite_t/_Normalan"
 
-#: src/compose.c:678
+#: src/compose.c:676
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Poruka/Priorite_t/Ni_zak"
 
-#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Poruka/Priorite_t/Na_jni¾i"
 
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:679
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Poruka/Zahtevaj potvr_du prijema"
 
-#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:739
+#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Alati"
 
-#: src/compose.c:683
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_Alati/Prika¾i _lenjir"
 
-#: src/compose.c:684
+#: src/compose.c:682
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_Alati/_Adresar"
 
-#: src/compose.c:685
+#: src/compose.c:683
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Alati/_©ablon"
 
-#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:762
+#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Alati/Ak_cije"
 
-#: src/compose.c:1020 src/compose.c:1121
-#, c-format
-msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: fajl ne postoji\n"
-
-#: src/compose.c:1217 src/procmsg.c:986
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "Nije moguæe preuzeti deo teksta\n"
-
-#: src/compose.c:1349
+#: src/compose.c:1350
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odgovor-Za:"
 
-#: src/compose.c:1352 src/compose.c:4300 src/compose.c:5002
-#: src/headerview.c:56
+#: src/compose.c:1353 src/compose.c:4269 src/compose.c:4971
+#: src/headerview.c:55
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "News grupa:"
 
-#: src/compose.c:1355
+#: src/compose.c:1356
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Nastavi-Na:"
 
-#: src/compose.c:1608
+#: src/compose.c:1609
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Gre¹ka za oznaku citata."
 
-#: src/compose.c:1620
+#: src/compose.c:1621
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Gre¹ka za format odgovora/prosleðivanja poruke."
 
-#: src/compose.c:1929
-#, c-format
-msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "Fajl %s ne postoji\n"
-
-#: src/compose.c:1933
-#, c-format
-msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Nije moguæe odrediti velièinu fajla %s\n"
-
-#: src/compose.c:1937
+#: src/compose.c:1918
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Fajl %s je prazan."
 
-#: src/compose.c:1941
+#: src/compose.c:1922
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Nije moguæe proèitati fajl %s."
 
-#: src/compose.c:1966
+#: src/compose.c:1947
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Poruka: %s"
 
-#: src/compose.c:2045 src/mimeview.c:463
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Deo kombinovane poruke je nerazumljiv."
-
-#: src/compose.c:2644
+#: src/compose.c:2625
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Izmenjeno]"
 
-#: src/compose.c:2646
+#: src/compose.c:2627
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Sastavljanje poruke%s"
 
-#: src/compose.c:2649
+#: src/compose.c:2630
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "%s - Sastavljanje poruke %s"
 
-#: src/compose.c:2673 src/compose.c:2919
+#: src/compose.c:2654 src/compose.c:2893
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1099,37 +1211,33 @@ msgstr ""
 "Nalog za slanje poruke nije odreðen.\n"
 "Odaberite e-mail nalog pre slanja."
 
-#: src/compose.c:2823
+#: src/compose.c:2797
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Primalac nije odreðen"
 
-#: src/compose.c:2831 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:734
-#: src/prefs_common.c:1010 src/toolbar.c:242 src/toolbar.c:289
+#: src/compose.c:2805 src/messageview.c:401 src/prefs_account.c:734
+#: src/prefs_common.c:1026
 msgid "Send"
 msgstr "Slanje"
 
-#: src/compose.c:2832
+#: src/compose.c:2806
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Tema je prazna. Da ipak po¹aljem poruku?"
 
-#: src/compose.c:2853
+#: src/compose.c:2827
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Nije moguæe staviti poruku u red za slanje"
 
-#: src/compose.c:2898 src/compose.c:3551
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr "nije moguæe preuzeti listu primalaca."
-
-#: src/compose.c:2936 src/procmsg.c:1366
+#: src/compose.c:2909 src/procmsg.c:1368
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Nastala je gre¹ka pri slanju poruke na %s ."
 
-#: src/compose.c:2950 src/messageview.c:408
+#: src/compose.c:2923 src/messageview.c:478
 msgid "Queueing"
 msgstr "Stavljanje u red za slanje"
 
-#: src/compose.c:2951
+#: src/compose.c:2924
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1137,32 +1245,24 @@ msgstr ""
 "Nastala je gre¹ka pri slanju poruke.\n"
 "Da li da stavim ovu poruku u direktorijum 'Pripremljeno'?"
 
-#: src/compose.c:2957
+#: src/compose.c:2930
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Ne mogu staviti ovu poruku u red na èekanje za slanje."
 
-#: src/compose.c:2960
+#: src/compose.c:2933
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Nastala je gre¹ka pri slanju poruke."
 
-#: src/compose.c:2976
+#: src/compose.c:2949
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Nije moguæe saèuvati poruku u direktorijumu za poslate poruke."
 
-#: src/compose.c:3112 src/compose.c:3265 src/compose.c:3465 src/compose.c:3619
-#: src/mbox_folder.c:1301 src/mbox_folder.c:1402 src/mbox_folder.c:1971
-#: src/mbox_folder.c:2003 src/mbox_folder.c:2068 src/mbox_folder.c:2102
-#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1027
-#: src/procmsg.c:1347 src/utils.c:2134 src/utils.c:2202
-msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "nije moguæe promeniti modalitet fajla\n"
-
-#: src/compose.c:3207
+#: src/compose.c:3180
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr "Ne mogu da pronaðem ni jedan kljuè asociran sa odabranim kljuèem `%s'"
 
-#: src/compose.c:3306
+#: src/compose.c:3279
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
@@ -1170,76 +1270,55 @@ msgstr ""
 "Nije moguæe konvertovati enkodiranje karaktera poruke.\n"
 "Da ipak po¹aljem poruku?"
 
-#: src/compose.c:3364
-msgid "can't write headers\n"
-msgstr "ne mogu da upi¹em zaglavlja\n"
-
-#: src/compose.c:3504
-msgid "can't remove the old message\n"
-msgstr "ne mogu da uklonim stare poruke\n"
-
-#: src/compose.c:3563
+#: src/compose.c:3536
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Ovu poruku ne mo¾ete poslati sa odabranog naloga!"
 
-#: src/compose.c:3573
+#: src/compose.c:3546
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Nema dostupnog naloga za slanje news poruke!"
 
-#: src/compose.c:3711
-msgid "can't find queue folder\n"
-msgstr "ne mogu da pronaðem direktorijum za poruke na èekanju\n"
-
-#: src/compose.c:3718 src/messageview.c:274
-msgid "can't queue the message\n"
-msgstr "ne mogu da stavim poruku na èekanje\n"
-
-#: src/compose.c:3761
-#, c-format
-msgid "Can't open file %s\n"
-msgstr "Ne mogu da otvorim fajl %s\n"
-
-#: src/compose.c:4380 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4349 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Po¹iljalac:"
 
-#: src/compose.c:4484 src/compose.c:4654 src/compose.c:5733
+#: src/compose.c:4453 src/compose.c:4623 src/compose.c:5698
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME tip"
 
-#: src/compose.c:4485 src/compose.c:4655 src/mimeview.c:151
+#: src/compose.c:4454 src/compose.c:4624 src/mimeview.c:151
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:452
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:458
 msgid "Size"
 msgstr "Velièina"
 
-#: src/compose.c:4549
+#: src/compose.c:4518
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Saèuvaj poruku u "
 
-#: src/compose.c:4569 src/prefs_filtering.c:494
+#: src/compose.c:4538 src/prefs_filtering.c:495
 msgid "Select ..."
 msgstr " Odaberi ... "
 
-#: src/compose.c:4704 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4673 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "Polje zaglavlja"
 
-#: src/compose.c:4706 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4675 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Prilozi"
 
-#: src/compose.c:4708
+#: src/compose.c:4677
 msgid "Others"
 msgstr "Drugo"
 
-#: src/compose.c:4723 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4692 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Tema:"
 
-#: src/compose.c:4963
+#: src/compose.c:4932
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1248,68 +1327,63 @@ msgstr ""
 "Ne mogu da pokrenem pravopisnu proveru.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5153 src/toolbar.c:98
+#: src/compose.c:5118
 msgid "Send Message"
 msgstr "Odmah po¹alji poruku"
 
-#: src/compose.c:5159 src/toolbar.c:99
+#: src/compose.c:5124
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Saèuvaj u direktorijumu 'Pripremljeno' i po¹alji kasnije"
 
-#: src/compose.c:5165 src/toolbar.c:100
+#: src/compose.c:5130
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Saèuvaj u direktorijum 'Nedovr¹eno'"
 
-#: src/compose.c:5171 src/toolbar.c:101
+#: src/compose.c:5136
 msgid "Insert file"
 msgstr "Umetni fajl kao tekst u poruku"
 
-#: src/compose.c:5177 src/toolbar.c:102
+#: src/compose.c:5142
 msgid "Attach file"
 msgstr "Prilo¾i fajl uz poruku"
 
-#: src/compose.c:5183 src/toolbar.c:103
+#: src/compose.c:5148
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Potpi¹i poruku"
 
-#: src/compose.c:5189 src/toolbar.c:104
+#: src/compose.c:5154
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Izmeni poruku u eksternom ureðivaèu teksta"
 
-#: src/compose.c:5195 src/toolbar.c:105
+#: src/compose.c:5160
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Prelomi sve duge linije"
 
-#: src/compose.c:5628
+#: src/compose.c:5593
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neva¾eæi MIME tip."
 
-#: src/compose.c:5646
+#: src/compose.c:5611
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Fajl ne postoji ili je prazan."
 
-#: src/compose.c:5715
+#: src/compose.c:5680
 msgid "Property"
 msgstr "Osobine"
 
-#: src/compose.c:5760
+#: src/compose.c:5725
 msgid "Encoding"
 msgstr "Enkodiranje"
 
-#: src/compose.c:5789
+#: src/compose.c:5754
 msgid "Path"
 msgstr "Putanja"
 
-#: src/compose.c:5790 src/prefs_toolbar.c:850
+#: src/compose.c:5755 src/prefs_toolbar.c:855
 msgid "File name"
 msgstr "Naziv fajla"
 
-#: src/compose.c:5941
-#, c-format
-msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Data naredba za eksterni ureðivaè teksta je neva¾eæa: '%s'\n"
-
-#: src/compose.c:5967
+#: src/compose.c:5932
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1320,73 +1394,89 @@ msgstr ""
 "Da li da nasilno prekinem proces?\n"
 "©ifra grupe procesa: %d"
 
-#: src/compose.c:5980
-#, c-format
-msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr "©ifra grupe prekinutog procesa: %d"
-
-#: src/compose.c:5981
-#, c-format
-msgid "Temporary file: %s"
-msgstr "Privremeni fajl: %s"
-
-#: src/compose.c:6038
-msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr "Ne mogu pokrenuti eksterni ureðivaè teksta\n"
-
-#: src/compose.c:6042
-msgid "Couldn't write to file\n"
-msgstr "Ne mogu pisati u fajl\n"
-
-#: src/compose.c:6044
-msgid "Pipe read failed\n"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:6331 src/inc.c:167 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:3075
+#: src/compose.c:6289 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3034
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Nezavisno upozorenje"
 
-#: src/compose.c:6332 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3076
+#: src/compose.c:6290 src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:3035
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Nezavisan re¾im rada. Zaobiæi?"
 
-#: src/compose.c:6447 src/compose.c:6468
+#: src/compose.c:6405 src/compose.c:6426
 msgid "Select file"
 msgstr "Odaberite fajl"
 
-#: src/compose.c:6503
+#: src/compose.c:6461
 msgid "Discard message"
 msgstr "Odbaci poruku"
 
-#: src/compose.c:6504
+#: src/compose.c:6462
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Ova poruka je izmenjena. Da li da je odbacim?"
 
-#: src/compose.c:6505
+#: src/compose.c:6463
 msgid "Discard"
 msgstr "Odbaci"
 
-#: src/compose.c:6505
+#: src/compose.c:6463
 msgid "to Draft"
 msgstr "u Nedovr¹ene"
 
-#: src/compose.c:6540
+#: src/compose.c:6498
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "®elite li da primenite ¹ablon '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6542
+#: src/compose.c:6500
 msgid "Apply template"
 msgstr "Primeni ¹ablon"
 
-#: src/compose.c:6543
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Replace"
 msgstr "Zameni"
 
-#: src/compose.c:6543 src/toolbar.c:293
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Insert"
 msgstr "Umetni"
 
+#: src/crash.c:144
+#, c-format
+msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed procesira (%ld) preuzet signal %ld"
+
+#: src/crash.c:184
+msgid "Sylpheed has crashed"
+msgstr "Sylpheed je prestao sa radom usled gre¹ke"
+
+#: src/crash.c:200
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
+msgstr ""
+"%s.\n"
+"Popunite izve¹taj o gre¹ci i ubacite sledeæe informacije."
+
+#: src/crash.c:205
+msgid "Debug log"
+msgstr "Dnevnik gre¹aka u radu"
+
+#: src/crash.c:245
+msgid "Save..."
+msgstr "Saèuvaj..."
+
+#: src/crash.c:250
+msgid "Create bug report"
+msgstr "Kreiraj izve¹taj o gre¹ci"
+
+#: src/crash.c:299
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Saèuvaj informacije o prestanku rada programa"
+
+#: src/crash.c:443 src/crash.c:462
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nepoznato"
+
 #: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Dodaj novu osobu"
@@ -1407,7 +1497,7 @@ msgstr "Morate uneti naziv i vrednost polja."
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Izmeni podatke o osobi"
 
-#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
+#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
 msgid "Display Name"
 msgstr "Prika¾i ime"
 
@@ -1424,7 +1514,7 @@ msgid "Nickname"
 msgstr "Nadimak"
 
 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
-#: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
+#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "E-mail adresa"
 
@@ -1491,60 +1581,60 @@ msgstr "Fajl"
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "Dodaj novi adresar"
 
-#: src/editgroup.c:105
+#: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
 msgstr "Morate uneti naziv grupe."
 
-#: src/editgroup.c:261
+#: src/editgroup.c:264
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Izmeni podatke o grupi"
 
-#: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
+#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
 msgstr "Naziv grupe"
 
-#: src/editgroup.c:308
+#: src/editgroup.c:311
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Adrese u grupi"
 
-#: src/editgroup.c:310
+#: src/editgroup.c:313
 msgid " -> "
 msgstr " -> "
 
-#: src/editgroup.c:337
+#: src/editgroup.c:340
 msgid " <- "
 msgstr " <- "
 
-#: src/editgroup.c:339
+#: src/editgroup.c:342
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Dostupne adrese"
 
-#: src/editgroup.c:403
+#: src/editgroup.c:402
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr "Premesti e-mail adrese u ili iz grupe pomoæu dugmeta sa strelicom"
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:450
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "Izmeni detalje o grupi"
 
-#: src/editgroup.c:456
+#: src/editgroup.c:453
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Dodaj novu grupu"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Izmeni direktorijum"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Unesite novi naziv za direktorijum:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1947
-#: src/folderview.c:2220
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1970
+#: src/folderview.c:2243
 msgid "New folder"
 msgstr "Novi direktorijum"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1896 src/folderview.c:1948
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1971
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Unesite naziv za novi direktorijum:"
 
@@ -1590,7 +1680,7 @@ msgstr "Izmena LDAP servera"
 msgid "Hostname"
 msgstr "Naziv host"
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
@@ -1630,7 +1720,7 @@ msgstr "Maksimalan broj upisa"
 msgid "Basic"
 msgstr "Osnovno"
 
-#: src/editldap.c:462
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:572
 msgid "Extended"
 msgstr "Pro¹ireno"
 
@@ -1716,7 +1806,7 @@ msgstr "Izlazni HTML fajl"
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Datoteka o stilu"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3740 src/prefs_common.c:4066
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3775 src/prefs_common.c:4110
 msgid "Default"
 msgstr "Standardni"
 
@@ -1780,7 +1870,7 @@ msgstr "Izvoz adresara u HTML fajl"
 msgid "Prev"
 msgstr "Nazad"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:252
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746
 msgid "Next"
 msgstr "Napred"
 
@@ -1817,216 +1907,215 @@ msgstr " Odaberite... "
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Odaberite izvozni fajl"
 
-#: src/exporthtml.c:799
+#: src/exporthtml.c:796
 msgid "Full Name"
 msgstr "Puno ime"
 
-#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:776
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributi"
 
-#: src/exporthtml.c:1004
+#: src/exporthtml.c:1001
 msgid "Sylpheed Address Book"
 msgstr "Sylpheed adresar"
 
-#: src/exporthtml.c:1116
+#: src/exporthtml.c:1113
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Naziv veæ postoji ali nije direktorijum."
 
-#: src/exporthtml.c:1119
+#: src/exporthtml.c:1116
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "Nemate dozvolu za kreiranje direktorijuma."
 
-#: src/exporthtml.c:1122
+#: src/exporthtml.c:1119
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Naziv je predugaèak."
 
-#: src/exporthtml.c:1125
+#: src/exporthtml.c:1122
 msgid "Not specified."
 msgstr "Nije specifikovano."
 
-#: src/folder.c:954
+#: src/folder.c:959
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Izvr¹avanje (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1517 src/folderview.c:2645
-#, c-format
-msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr ""
-
-#: src/folder.c:1527
+#: src/folder.c:1542
 #, c-format
-msgid "Moving %s to %s (%d%%)..."
-msgstr ""
+msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
+msgstr "Preme¹tanje %s u %s (%d%%)...\n"
 
 #: src/foldersel.c:146
 msgid "Select folder"
 msgstr "Odaberite direktorijum"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1053
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1064
 msgid "Inbox"
 msgstr "Sanduèe"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1069
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1080
 msgid "Sent"
 msgstr "Poslato"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1085
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1096
 msgid "Queue"
 msgstr "Pripremljeno"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1101
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1112
 msgid "Trash"
 msgstr "Smeæe"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1115
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1126
 msgid "Drafts"
 msgstr "Nedovr¹eno"
 
-#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Kreiraj _novi direktorijum..."
 
-#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
+#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/_Preimenuj direktorijum..."
 
-#: src/folderview.c:273 src/folderview.c:288 src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/Pr_emesti direktorijum..."
+
+#: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_Ukloni direktorijum"
 
-#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Ukloni _sanduèe"
 
-#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297 src/folderview.c:317
-#: src/folderview.c:333
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:344
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Osobine..."
 
-#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298 src/folderview.c:318
-#: src/folderview.c:334
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:345
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/_Procesiranje..."
 
-#: src/folderview.c:279
+#: src/folderview.c:285
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr "/_Bodovanje..."
 
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/Oznaèi kao _proèitano"
 
-#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/Pro_veri po¹tu"
 
-#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
+#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/A¾uriraj stablo _direktorijuma"
 
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/Pr_etra¾i direktorijum..."
 
-#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:335
+#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
 msgid "/S_coring..."
 msgstr "/B_odovanje..."
 
-#: src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:322
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Ukloni _IMAP4 nalog"
 
-#: src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:334
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/Prijavi se na _news grupu..."
 
-#: src/folderview.c:328
+#: src/folderview.c:336
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Ukloni news _grupu"
 
-#: src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:341
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Ukloni news n_alog"
 
-#: src/folderview.c:360
+#: src/folderview.c:371
 msgid "New"
 msgstr "Novo"
 
-#: src/folderview.c:361 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:372 src/prefs_summary_column.c:68
 msgid "Unread"
 msgstr "Neproèitano"
 
-#: src/folderview.c:362 src/selective_download.c:800
+#: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:589
+#: src/folderview.c:600
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Postavljam informacije direktorijuma..."
 
-#: src/folderview.c:770 src/mainwindow.c:3526 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:781 src/mainwindow.c:3494 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Skeniram direktorijum %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:774 src/mainwindow.c:3531 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:785 src/mainwindow.c:3499 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Skeniram direktorijum %s ..."
 
-#: src/folderview.c:815
+#: src/folderview.c:826
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "A¾uriranje stabla direktorijuma..."
 
-#: src/folderview.c:836
+#: src/folderview.c:847
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "Osve¾avanje stabla direktorijuma..."
 
-#: src/folderview.c:914
+#: src/folderview.c:925
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Osve¾avanje sadr¾aja svih direktorijuma..."
 
-#: src/folderview.c:1695
+#: src/folderview.c:1718
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Otvaranje direktorijuma %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1706
+#: src/folderview.c:1729
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Ne mogu otvoriti direktorijum."
 
-#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2224
+#: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:1972 src/folderview.c:2247
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Novi direktorijum"
 
-#: src/folderview.c:1902 src/folderview.c:1998 src/folderview.c:2229
+#: src/folderview.c:1925 src/folderview.c:2021 src/folderview.c:2252
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' ne mo¾e postojati u nazivu direktorijuma."
 
-#: src/folderview.c:1915 src/folderview.c:1954 src/folderview.c:2008
-#: src/folderview.c:2078 src/folderview.c:2241
+#: src/folderview.c:1938 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2031
+#: src/folderview.c:2101 src/folderview.c:2264
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Direktorijum '%s' veæ psotoji."
 
-#: src/folderview.c:1922 src/folderview.c:2248
+#: src/folderview.c:1945 src/folderview.c:2271
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Ne mogu kreirati direktorijum '%s'."
 
-#: src/folderview.c:1991 src/folderview.c:2068
+#: src/folderview.c:2014 src/folderview.c:2091
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Unesite novi naziv za '%s':"
 
-#: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2070
+#: src/folderview.c:2015 src/folderview.c:2093
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Preimenuj direktorijum"
 
-#: src/folderview.c:2128
+#: src/folderview.c:2151
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2035,16 +2124,16 @@ msgstr ""
 "Svi direktorijumi i poruke ispod `%s' æe biti uklonjeni.\n"
 "Da li zaista ¾elite da ih uklonite?"
 
-#: src/folderview.c:2130
+#: src/folderview.c:2153
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Ukloni direktorijum"
 
-#: src/folderview.c:2139
+#: src/folderview.c:2162
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Ne mogu da uklonim direktorijum '%s'."
 
-#: src/folderview.c:2187
+#: src/folderview.c:2210
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2053,11 +2142,11 @@ msgstr ""
 "Zaista ¾elite da uklonite nalog `%s' ?\n"
 "(Poruke neæe biti uklonjene sa diska)"
 
-#: src/folderview.c:2189
+#: src/folderview.c:2212
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Ukolni nalog"
 
-#: src/folderview.c:2221
+#: src/folderview.c:2244
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2067,51 +2156,60 @@ msgstr ""
 "(ako ¾elite da kreirate direktorijum za sme¹tanje poddireotorijuma,\n"
 " dodajte  `/' na kraj naziva)"
 
-#: src/folderview.c:2280
+#: src/folderview.c:2303
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "aista ¾elite da uklonite IMAP4 nalog '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2281
+#: src/folderview.c:2304
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Ukloni IMAP4 nalog"
 
-#: src/folderview.c:2415
+#: src/folderview.c:2438
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Zaista ¾elite da uklonite news grupu '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2416
+#: src/folderview.c:2439
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Ukloni news grupu"
 
-#: src/folderview.c:2452
+#: src/folderview.c:2475
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Zaista ¾elite da uklonite news nalog '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2453
+#: src/folderview.c:2476
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Ukloni news nalog"
 
-#: src/folderview.c:2677
+#: src/folderview.c:2578
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Preme¹tanje %s u %s..."
+
+#: src/folderview.c:2610
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr ""
+msgstr "Izvor i odredi¹te su na istoj lokaciji."
 
-#: src/folderview.c:2680
+#: src/folderview.c:2613
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "Nije moguæe premestiti direktorijum u njegov poddirektorijum."
+
+#: src/folderview.c:2616
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:2683
+#: src/folderview.c:2619
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Neuspelo preme¹tanje!"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-msgid "Subscribe to newsgroup"
+msgid "Newsgroup subscription"
 msgstr "Prijavi se na news grupu"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
-msgid "Select newsgroups to subscribe."
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
 msgstr "Odaberite news grpe na koje ¾elite da se prijavite."
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
@@ -2154,7 +2252,7 @@ msgstr "nepoznato"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Ne mogu da preuzem listu news grupa."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1025
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1074
 msgid "Done."
 msgstr "Gotovo."
 
@@ -2163,21 +2261,110 @@ msgstr "Gotovo."
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d news grupa preuzeto (%s proèitano)"
 
-#: src/gtkaspell.c:479
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr "Nijedan reènik nije odabran."
-
-#: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
-msgid "Normal Mode"
-msgstr "Normalan mod"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "correct"
+msgstr "ispravno"