Clean ‘warning: variable 'self' set but not used’
authorRicardo Mones <ricardo@mones.org>
Sun, 17 Nov 2013 18:56:24 +0000 (19:56 +0100)
committerRicardo Mones <ricardo@mones.org>
Sun, 17 Nov 2013 18:56:24 +0000 (19:56 +0100)
From:
 • gtk-hotkey-key-file-registry.c:87:28
 • gtk-hotkey-key-file-registry.c:116:29
 • gtk-hotkey-key-file-registry.c:134:28
 • gtk-hotkey-key-file-registry.c:214:28
 • gtk-hotkey-key-file-registry.c:321:28
 • gtk-hotkey-key-file-registry.c:458:28

src/plugins/notification/gtkhotkey/gtk-hotkey-key-file-registry.c

index 84844689efd1192b2230e6b95081d5311d56cc01..02259a2d2f1e2aa030f176436dba0a71b83285e2 100644 (file)
@@ -84,7 +84,6 @@ gtk_hotkey_key_file_registry_real_get_hotkey (GtkHotkeyRegistry       *base,
                                                                                        const char                      *key_id,
                                                                                        GError                          **error)
 {
-       GtkHotkeyKeyFileRegistry        *self;
        GKeyFile                                        *keyfile = NULL;
        GtkHotkeyInfo                           *info = NULL;
        
@@ -92,8 +91,6 @@ gtk_hotkey_key_file_registry_real_get_hotkey (GtkHotkeyRegistry       *base,
        g_return_val_if_fail (app_id != NULL, NULL);
        g_return_val_if_fail (key_id != NULL, NULL);
        
-       self = GTK_HOTKEY_KEY_FILE_REGISTRY (base);
-       
        keyfile = get_hotkey_key_file (app_id, error);
        if (keyfile == NULL)
                goto clean_up;
@@ -113,12 +110,10 @@ gtk_hotkey_key_file_registry_real_get_application_hotkeys (GtkHotkeyRegistry      *ba
                                                                                                                 const char                     *app_id,
                                                                                                                 GError                         **error)
 {
-       GtkHotkeyKeyFileRegistry                *self;
        GKeyFile                                        *keyfile;
        
        g_return_val_if_fail (app_id != NULL, NULL);
        
-       self = GTK_HOTKEY_KEY_FILE_REGISTRY (base);
        keyfile = get_hotkey_key_file (app_id, error);
        
        if (keyfile == NULL)
@@ -131,14 +126,12 @@ gtk_hotkey_key_file_registry_real_get_application_hotkeys (GtkHotkeyRegistry      *ba
 static GList*
 gtk_hotkey_key_file_registry_real_get_all_hotkeys (GtkHotkeyRegistry *base)
 {
-       GtkHotkeyKeyFileRegistry *self;
        GFile                                   *home;
        GFileEnumerator                 *dir;
        GFileInfo                               *file_info;
        GError                                  *error;
        GList                                   *result = NULL;
        
-       self = GTK_HOTKEY_KEY_FILE_REGISTRY (base);
        home = get_hotkey_home ();
        
        error = NULL;
@@ -211,14 +204,12 @@ gtk_hotkey_key_file_registry_real_store_hotkey (GtkHotkeyRegistry *base,
                                                                                          GtkHotkeyInfo         *info,
                                                                                          GError                        **error)
 {
-       GtkHotkeyKeyFileRegistry        *self;
        GKeyFile                                        *keyfile;
        GFile                                           *file, *home;
        GError                                          *tmp_error;
        gchar                                           *file_path, *group;
        
        
-       self = GTK_HOTKEY_KEY_FILE_REGISTRY (base);
        g_return_val_if_fail (GTK_HOTKEY_IS_INFO (info), FALSE);
        g_return_val_if_fail (error == NULL || *error == NULL, FALSE);
        
@@ -306,7 +297,6 @@ gtk_hotkey_key_file_registry_real_store_hotkey (GtkHotkeyRegistry   *base,
        if (*error)
                return FALSE;
        
-                       self = GTK_HOTKEY_KEY_FILE_REGISTRY (base);
        g_return_val_if_fail (GTK_HOTKEY_IS_INFO (info), FALSE);
        gtk_hotkey_registry_hotkey_stored (base, info);
        return TRUE;
@@ -318,7 +308,6 @@ gtk_hotkey_key_file_registry_real_delete_hotkey (GtkHotkeyRegistry  *base,
                                                                                           const gchar          *key_id,
                                                                                           GError                       **error)
 {
-       GtkHotkeyKeyFileRegistry *self;
        GtkHotkeyInfo                   *info = NULL;
        GFile                                   *file;
        GKeyFile                                *keyfile;
@@ -330,7 +319,6 @@ gtk_hotkey_key_file_registry_real_delete_hotkey (GtkHotkeyRegistry  *base,
        g_return_val_if_fail (key_id != NULL, FALSE);
        g_return_val_if_fail (error == NULL || *error == NULL, FALSE);
        
-       self = GTK_HOTKEY_KEY_FILE_REGISTRY (base);
        group = NULL;
        
        file = get_hotkey_file (app_id);
@@ -455,15 +443,12 @@ gtk_hotkey_key_file_registry_real_has_hotkey (GtkHotkeyRegistry   *base,
                                                                                        const gchar                     *app_id,
                                                                                        const gchar                     *key_id)
 {
-       GtkHotkeyKeyFileRegistry *self;
        GFile                                   *file;
        gboolean                                exists;
        
        g_return_val_if_fail (app_id != NULL, FALSE);
        g_return_val_if_fail (key_id != NULL, FALSE);
        
-       self = GTK_HOTKEY_KEY_FILE_REGISTRY (base);
-       
        file = get_hotkey_file (app_id);
        g_return_val_if_fail (G_IS_FILE(file), FALSE);