updated
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 4 Nov 2002 07:40:18 +0000 (07:40 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 4 Nov 2002 07:40:18 +0000 (07:40 +0000)
po/bg.po

index 2a3455943dadc753b39ce0307667376f4a7c3657..965fe0847318d7060cab67ff752b7b9e583f7814 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-10-13 13:19+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-11-02 08:38+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
@@ -62,26 +62,25 @@ msgstr ""
 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2932 src/compose.c:5730
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2918 src/compose.c:5717
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2230
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:513 src/main.c:521 src/mainwindow.c:2219
 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
-#: src/prefs_common.c:3246 src/prefs_common.c:3415 src/prefs_common.c:3745
+#: src/prefs_common.c:3248 src/prefs_common.c:3417 src/prefs_common.c:3747
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
-#: src/prefs_folder_item.c:498 src/prefs_matcher.c:307
-#: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_filtering.c:340 src/prefs_folder_item.c:498
+#: src/prefs_matcher.c:307 src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
 #: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/account.c:281
+#: src/account.c:304
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -89,11 +88,11 @@ msgstr ""
 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
 
-#: src/account.c:489
+#: src/account.c:541
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
 
-#: src/account.c:507
+#: src/account.c:559
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
@@ -101,8 +100,8 @@ msgstr ""
 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
-#: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4464 src/compose.c:4635 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:579 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
+#: src/compose.c:4450 src/compose.c:4621 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
@@ -110,79 +109,79 @@ msgstr ""
 msgid "Name"
 msgstr "Èìå"
 
-#: src/account.c:528 src/prefs_account.c:906
+#: src/account.c:580 src/prefs_account.c:906
 msgid "Protocol"
 msgstr "Ïðîòîêîë"
 
-#: src/account.c:529
+#: src/account.c:581
 msgid "Server"
 msgstr "Ñúðâúð"
 
-#: src/account.c:558 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
+#: src/account.c:610 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 msgid "Add"
 msgstr "Äîáàâè"
 
-#: src/account.c:564
+#: src/account.c:616
 msgid "Edit"
 msgstr "Ïðîìåíè"
 
-#: src/account.c:570 src/prefs_customheader.c:241
+#: src/account.c:622 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgstr "Èçòðèé"
 
-#: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
-#: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/account.c:628 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:575
+#: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
 msgid "Down"
 msgstr "Íàäîëó"
 
-#: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
-#: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/account.c:634 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:569
+#: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
 msgid "Up"
 msgstr "Íàãîðå"
 
-#: src/account.c:596
+#: src/account.c:648
 msgid " Set as default account "
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
 
-#: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
+#: src/account.c:654 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
-#: src/inc.c:676 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1661
+#: src/inc.c:675 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1669
 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:243
 msgid "Close"
 msgstr "Çàòâîðè"
 
-#: src/account.c:686
+#: src/account.c:722
 msgid "Delete account"
 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
 
-#: src/account.c:687
+#: src/account.c:723
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
-#: src/account.c:688 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2812 src/compose.c:3286 src/compose.c:5908 src/compose.c:6271
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2140 src/folderview.c:2203
-#: src/folderview.c:2310 src/folderview.c:2444 src/folderview.c:2480
-#: src/inc.c:170 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:1466 src/mainwindow.c:3084
-#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:810 src/summaryview.c:1225
-#: src/summaryview.c:1269 src/summaryview.c:1312 src/summaryview.c:1336
-#: src/summaryview.c:1368 src/summaryview.c:1393 src/summaryview.c:1418
-#: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:2943
+#: src/account.c:724 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
+#: src/compose.c:2798 src/compose.c:3272 src/compose.c:5895 src/compose.c:6258
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2136 src/folderview.c:2193
+#: src/folderview.c:2301 src/folderview.c:2436 src/folderview.c:2473
+#: src/inc.c:169 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:884
+#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:979
+#: src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
+#: src/summaryview.c:808 src/summaryview.c:1223 src/summaryview.c:1267
+#: src/summaryview.c:1310 src/summaryview.c:1334 src/summaryview.c:1366
+#: src/summaryview.c:1391 src/summaryview.c:1416 src/summaryview.c:1441
+#: src/summaryview.c:2933
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:688 src/compose.c:3286 src/compose.c:5908
-#: src/folderview.c:2140 src/folderview.c:2203 src/folderview.c:2310
-#: src/folderview.c:2444 src/folderview.c:2480
+#: src/account.c:724 src/compose.c:3272 src/compose.c:5895
+#: src/folderview.c:2136 src/folderview.c:2193 src/folderview.c:2301
+#: src/folderview.c:2436 src/folderview.c:2473
 msgid "+No"
 msgstr "+Íå"
 
@@ -204,26 +203,26 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2932 src/compose.c:5731 src/compose.c:6436 src/compose.c:6474
+#: src/compose.c:2918 src/compose.c:5718 src/compose.c:6423 src/compose.c:6461
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
-#: src/mainwindow.c:2230 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:513 src/main.c:521
+#: src/mainwindow.c:2219 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838
 #: src/mimeview.c:896 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3247 src/prefs_common.c:3746
+#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3249 src/prefs_common.c:3748
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
-#: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
 #: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:810 src/summaryview.c:3320
+#: src/summaryview.c:808 src/summaryview.c:3310
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:515
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:511
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Ôàéë"
 
@@ -244,7 +243,7 @@ msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
 
 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:516
-#: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Ôàéë/---"
 
@@ -265,7 +264,7 @@ msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:536
+#: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:532
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
 
@@ -273,7 +272,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:524 src/mainwindow.c:537
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:524 src/mainwindow.c:533
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
 
@@ -282,7 +281,7 @@ msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
 
 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:522 src/compose.c:605
-#: src/mainwindow.c:540
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
 
@@ -318,9 +317,9 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Àäðåñ/Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:745
-#: src/mainwindow.c:754 src/mainwindow.c:765 src/mainwindow.c:767
-#: src/mainwindow.c:770 src/mainwindow.c:772
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:741
+#: src/mainwindow.c:750 src/mainwindow.c:761 src/mainwindow.c:763
+#: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:768
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
 
@@ -340,11 +339,11 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:804
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Ïîìîù"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:818
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
 
@@ -362,17 +361,17 @@ msgstr "/
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:506
-#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:263 src/folderview.c:272
-#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:280 src/folderview.c:282
-#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:296 src/folderview.c:300
-#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:312 src/folderview.c:316
-#: src/folderview.c:318 src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400
-#: src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:420
-#: src/summaryview.c:432 src/summaryview.c:438 src/summaryview.c:441
+#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:262 src/folderview.c:271
+#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:279 src/folderview.c:281
+#: src/folderview.c:291 src/folderview.c:295 src/folderview.c:299
+#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:311 src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:317 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:398
+#: src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:406 src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:439
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:405
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Èçòðèé"
 
@@ -396,7 +395,7 @@ msgstr "/
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5174 src/prefs_common.c:2731
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5161 src/prefs_common.c:2733
 #: src/toolbar.c:102
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
@@ -408,9 +407,9 @@ msgstr "
 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
-#: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229
-#: src/prefs_toolbar.c:829 src/toolbar.c:246
+#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:506
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:829
+#: src/toolbar.c:246
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèé"
 
@@ -418,18 +417,18 @@ msgstr "
 msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1344 src/compose.c:2986
-#: src/compose.c:4282 src/compose.c:4984 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1334 src/compose.c:2972
+#: src/compose.c:4268 src/compose.c:4971 src/headerview.c:55
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1328 src/compose.c:2985
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1318 src/compose.c:2971
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1331 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1321 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
@@ -445,15 +444,15 @@ msgstr "
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2812
-#: src/compose.c:6271 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:296
-#: src/mainwindow.c:1466 src/mainwindow.c:3084 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:877 src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2798
+#: src/compose.c:6258 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:169 src/inc.c:295
+#: src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:884 src/prefs_customheader.c:541
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:810 src/summaryview.c:1225
-#: src/summaryview.c:1269 src/summaryview.c:1312 src/summaryview.c:1336
-#: src/summaryview.c:1368 src/summaryview.c:1393 src/summaryview.c:1418
-#: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:2943
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:808 src/summaryview.c:1223
+#: src/summaryview.c:1267 src/summaryview.c:1310 src/summaryview.c:1334
+#: src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1391 src/summaryview.c:1416
+#: src/summaryview.c:1441 src/summaryview.c:2933
 msgid "No"
 msgstr "Íå"
 
@@ -547,7 +546,7 @@ msgstr "
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
 
-#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1026
+#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1028
 msgid "Interface"
 msgstr "Èíòåðôåéñ"
 
@@ -568,7 +567,7 @@ msgstr "EMail 
 msgid "Group"
 msgstr "Ãðóïà"
 
-#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:346
+#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:345
 #: src/prefs_account.c:1940
 msgid "Folder"
 msgstr "Ïàïêà"
@@ -643,7 +642,7 @@ msgstr "
 msgid "Address Count"
 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:275
 #: src/messageview.c:331
 msgid "Warning"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
@@ -672,11 +671,11 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5908 src/main.c:494
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5895 src/main.c:511
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3284 src/inc.c:554
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3270 src/inc.c:553
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
@@ -712,8 +711,8 @@ msgstr "
 msgid "Brown"
 msgstr "Êàôÿâ"
 
-#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
-#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4293
+#: src/colorlabel.c:281 src/compose.c:4927 src/exphtmldlg.c:450
+#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4264
 msgid "None"
 msgstr "Íèêîé"
 
@@ -725,8 +724,8 @@ msgstr "/
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/Ìàõíè"
 
-#: src/compose.c:507 src/folderview.c:264 src/folderview.c:284
-#: src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
+#: src/compose.c:507 src/folderview.c:263 src/folderview.c:283
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:319
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/Ñâîéñòâî..."
 
@@ -758,7 +757,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
 
-#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:538
+#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:534
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
 
@@ -866,7 +865,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
 
-#: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:544 src/summaryview.c:433
+#: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:540 src/summaryview.c:431
 msgid "/_View"
 msgstr "/Èçãëåä"
 
@@ -886,9 +885,9 @@ msgstr "/
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/compose.c:636 src/mainwindow.c:562
-#: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:593 src/mainwindow.c:617
-#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703
+#: src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/compose.c:636 src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:613
+#: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/Èçãëåä/---"
 
@@ -904,7 +903,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
 
-#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:706
+#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Message"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
 
@@ -917,9 +916,9 @@ msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
 #: src/compose.c:644 src/compose.c:650 src/compose.c:655 src/compose.c:657
-#: src/compose.c:661 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:711
-#: src/mainwindow.c:713 src/mainwindow.c:723 src/mainwindow.c:726
-#: src/mainwindow.c:728 src/mainwindow.c:733
+#: src/compose.c:661 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:707
+#: src/mainwindow.c:709 src/mainwindow.c:719 src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:729
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
 
@@ -991,7 +990,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:743
+#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
 
@@ -1007,84 +1006,84 @@ msgstr "/
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:766
+#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:762
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/compose.c:1019 src/compose.c:1111
+#: src/compose.c:1010 src/compose.c:1101
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
 
-#: src/compose.c:1207 src/procmsg.c:979
+#: src/compose.c:1197 src/procmsg.c:979
 msgid "Can't get text part\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
 
-#: src/compose.c:1334
+#: src/compose.c:1324
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Reply-To:"
 
-#: src/compose.c:1337 src/compose.c:4279 src/compose.c:4986
+#: src/compose.c:1327 src/compose.c:4265 src/compose.c:4973
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
 
-#: src/compose.c:1340
+#: src/compose.c:1330
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1592
+#: src/compose.c:1583
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1604
+#: src/compose.c:1595
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1910
+#: src/compose.c:1896
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
 
-#: src/compose.c:1914
+#: src/compose.c:1900
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
 
-#: src/compose.c:1918
+#: src/compose.c:1904
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
 
-#: src/compose.c:1922
+#: src/compose.c:1908
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
 
-#: src/compose.c:1947
+#: src/compose.c:1933
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
 
-#: src/compose.c:2026 src/mimeview.c:462
+#: src/compose.c:2012 src/mimeview.c:462
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/compose.c:2625
+#: src/compose.c:2611
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
 
-#: src/compose.c:2627
+#: src/compose.c:2613
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2630
+#: src/compose.c:2616
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2654 src/compose.c:2898
+#: src/compose.c:2640 src/compose.c:2884
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1092,37 +1091,37 @@ msgstr ""
 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
 
-#: src/compose.c:2802
+#: src/compose.c:2788
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2810 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:747
-#: src/prefs_common.c:1008 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
+#: src/compose.c:2796 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:747
+#: src/prefs_common.c:1010 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2811
+#: src/compose.c:2797
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
 
-#: src/compose.c:2832
+#: src/compose.c:2818
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2877 src/compose.c:3530
+#: src/compose.c:2863 src/compose.c:3516
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè."
 
-#: src/compose.c:2915 src/procmsg.c:1359
+#: src/compose.c:2901 src/procmsg.c:1359
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
 
-#: src/compose.c:2929 src/messageview.c:408
+#: src/compose.c:2915 src/messageview.c:408
 msgid "Queueing"
 msgstr "Èç÷àêâàì"
 
-#: src/compose.c:2930
+#: src/compose.c:2916
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1130,32 +1129,32 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/compose.c:2936
+#: src/compose.c:2922
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2939
+#: src/compose.c:2925
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2955
+#: src/compose.c:2941
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3091 src/compose.c:3244 src/compose.c:3444 src/compose.c:3598
-#: src/mbox_folder.c:1298 src/mbox_folder.c:1399 src/mbox_folder.c:1967
-#: src/mbox_folder.c:1998 src/mbox_folder.c:2061 src/mbox_folder.c:2094
-#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1026
-#: src/procmsg.c:1340 src/utils.c:2131 src/utils.c:2199
+#: src/compose.c:3077 src/compose.c:3230 src/compose.c:3430 src/compose.c:3584
+#: src/mbox_folder.c:1300 src/mbox_folder.c:1401 src/mbox_folder.c:1970
+#: src/mbox_folder.c:2002 src/mbox_folder.c:2067 src/mbox_folder.c:2101
+#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1027
+#: src/procmsg.c:1340 src/utils.c:2134 src/utils.c:2202
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà íà ôàéëà\n"
 
-#: src/compose.c:3186
+#: src/compose.c:3172
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3285
+#: src/compose.c:3271
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
@@ -1163,76 +1162,76 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
 
-#: src/compose.c:3343
+#: src/compose.c:3329
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
 
-#: src/compose.c:3483
+#: src/compose.c:3469
 msgid "can't remove the old message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
 
-#: src/compose.c:3542
+#: src/compose.c:3528
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3552
+#: src/compose.c:3538
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:3690
+#: src/compose.c:3676
 msgid "can't find queue folder\n"
 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
 
-#: src/compose.c:3697 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:3683 src/messageview.c:274
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
 
-#: src/compose.c:3740
+#: src/compose.c:3726
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
 
-#: src/compose.c:4358 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4344 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4462 src/compose.c:4633 src/compose.c:5671
+#: src/compose.c:4448 src/compose.c:4619 src/compose.c:5658
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#: src/compose.c:4463 src/compose.c:4634 src/mimeview.c:151
+#: src/compose.c:4449 src/compose.c:4620 src/mimeview.c:151
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:453
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:451
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#: src/compose.c:4527
+#: src/compose.c:4513
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4547 src/prefs_filtering.c:492
+#: src/compose.c:4533 src/prefs_filtering.c:492
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#: src/compose.c:4683 src/prefs_account.c:1264 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
+#: src/compose.c:4669 src/prefs_account.c:1264 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#: src/compose.c:4685 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4671 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:4687
+#: src/compose.c:4673
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4702 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4688 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Òåìà"
 
-#: src/compose.c:4948
+#: src/compose.c:4935
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1241,68 +1240,68 @@ msgstr ""
 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5126 src/toolbar.c:94
+#: src/compose.c:5113 src/toolbar.c:94
 msgid "Send Message"
 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:5132 src/toolbar.c:95
+#: src/compose.c:5119 src/toolbar.c:95
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
 
-#: src/compose.c:5138 src/toolbar.c:96
+#: src/compose.c:5125 src/toolbar.c:96
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:5144 src/toolbar.c:97
+#: src/compose.c:5131 src/toolbar.c:97
 msgid "Insert file"
 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5150 src/toolbar.c:98
+#: src/compose.c:5137 src/toolbar.c:98
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5156 src/toolbar.c:99
+#: src/compose.c:5143 src/toolbar.c:99
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:5162 src/toolbar.c:100
+#: src/compose.c:5149 src/toolbar.c:100
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:5168 src/toolbar.c:101
+#: src/compose.c:5155 src/toolbar.c:101
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:5566
+#: src/compose.c:5553
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5584
+#: src/compose.c:5571
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5653
+#: src/compose.c:5640
 msgid "Property"
 msgstr "Ñâîéñòâî"
 
-#: src/compose.c:5698
+#: src/compose.c:5685
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5727
+#: src/compose.c:5714
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5728 src/prefs_toolbar.c:850
+#: src/compose.c:5715 src/prefs_toolbar.c:850
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5879
+#: src/compose.c:5866
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Êîìàíäíèÿ ðåä íà âúíøíèÿ ðåäàêòîð å íåâàëèäåí: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:5905
+#: src/compose.c:5892
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1313,70 +1312,70 @@ msgstr ""
 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5918
+#: src/compose.c:5905
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "Terminated process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5919
+#: src/compose.c:5906
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
 
-#: src/compose.c:5976
+#: src/compose.c:5963
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
 
-#: src/compose.c:5980
+#: src/compose.c:5967
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
 
-#: src/compose.c:5982
+#: src/compose.c:5969
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Pipe read failed\n"
 
-#: src/compose.c:6269 src/inc.c:168 src/inc.c:294 src/mainwindow.c:3082
+#: src/compose.c:6256 src/inc.c:167 src/inc.c:293 src/mainwindow.c:3075
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:6270 src/inc.c:169 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:3083
+#: src/compose.c:6257 src/inc.c:168 src/inc.c:294 src/mainwindow.c:3076
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
 
-#: src/compose.c:6378 src/compose.c:6399
+#: src/compose.c:6365 src/compose.c:6386
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6434
+#: src/compose.c:6421
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6435
+#: src/compose.c:6422
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6436
+#: src/compose.c:6423
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6436
+#: src/compose.c:6423
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6471
+#: src/compose.c:6458
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6473
+#: src/compose.c:6460
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6474
+#: src/compose.c:6461
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
-#: src/compose.c:6474 src/toolbar.c:289
+#: src/compose.c:6461 src/toolbar.c:289
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêíè"
 
@@ -1532,12 +1531,12 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1868 src/folderview.c:1936
-#: src/folderview.c:2235
+#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1870 src/folderview.c:1938
+#: src/folderview.c:2225
 msgid "New folder"
 msgstr "Íîâà ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1869 src/folderview.c:1937
+#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1871 src/folderview.c:1939
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
 
@@ -1709,7 +1708,7 @@ msgstr "HTML Output 
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3735 src/prefs_common.c:4061
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3737 src/prefs_common.c:4063
 msgid "Default"
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
@@ -1802,7 +1801,7 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
 
 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
-#: src/prefs_account.c:1196 src/prefs_filter.c:361
+#: src/prefs_account.c:1196
 msgid " Select... "
 msgstr " Èçáåðè... "
 
@@ -1842,160 +1841,160 @@ msgstr "
 msgid "Select folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1033
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1032
 msgid "Inbox"
 msgstr "Âõîäÿùè"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1049
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1048
 msgid "Sent"
 msgstr "Èçïðàòåíè"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1065
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1064
 msgid "Queue"
 msgstr "×àêàùè"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1081
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1080
 msgid "Trash"
 msgstr "Êîø÷å"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1095
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1094
 msgid "Drafts"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: src/folderview.c:258 src/folderview.c:273 src/folderview.c:293
+#: src/folderview.c:257 src/folderview.c:272 src/folderview.c:292
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:258 src/folderview.c:273 src/folderview.c:293
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:281
+#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:280
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:265 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
-#: src/folderview.c:321
+#: src/folderview.c:264 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
+#: src/folderview.c:320
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/Ðàáîòÿ..."
 
-#: src/folderview.c:266
+#: src/folderview.c:265
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:291 src/folderview.c:311
+#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297
+#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/folderview.c:279 src/folderview.c:299
-msgid "/R_escan folder tree"
-msgstr "/Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
+#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:303 src/folderview.c:319
+#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:302 src/folderview.c:318
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:306 src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
 msgid "/S_coring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:301
+#: src/folderview.c:300
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:312
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
 
-#: src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:314
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:317
+#: src/folderview.c:316
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:347
+#: src/folderview.c:346
 msgid "New"
 msgstr "Íîâè"
 
-#: src/folderview.c:348 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:347 src/prefs_summary_column.c:68
 msgid "Unread"
 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:349 src/selective_download.c:800
+#: src/folderview.c:348 src/selective_download.c:800
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:568
+#: src/folderview.c:567
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:749 src/mainwindow.c:3538 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:748 src/mainwindow.c:3526 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:753 src/mainwindow.c:3543 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:752 src/mainwindow.c:3531 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:794
-msgid "Rescanning folder tree..."
-msgstr "Ïðåðàçãëåæäàì äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
+#: src/folderview.c:793
+msgid "Rebuilding folder tree..."
+msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
 
-#: src/folderview.c:816
+#: src/folderview.c:815
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:894
+#: src/folderview.c:893
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:1715 src/main.c:472 src/summaryview.c:5173
+#: src/folderview.c:1717 src/main.c:489 src/summaryview.c:5144
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
 
-#: src/folderview.c:1870 src/folderview.c:1938 src/folderview.c:2239
+#: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1940 src/folderview.c:2229
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
 
-#: src/folderview.c:1875 src/folderview.c:2001 src/folderview.c:2244
+#: src/folderview.c:1877 src/folderview.c:2003 src/folderview.c:2234
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:1888 src/folderview.c:1943 src/folderview.c:2011
-#: src/folderview.c:2087 src/folderview.c:2256
+#: src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1945 src/folderview.c:2013
+#: src/folderview.c:2083 src/folderview.c:2246
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/folderview.c:1895 src/folderview.c:2263
+#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:2253
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
 
-#: src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2077
+#: src/folderview.c:1996 src/folderview.c:2073
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
 
-#: src/folderview.c:1995 src/folderview.c:2079
+#: src/folderview.c:1997 src/folderview.c:2075
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2137
+#: src/folderview.c:2133
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2004,16 +2003,16 @@ msgstr ""
 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
 
-#: src/folderview.c:2139
+#: src/folderview.c:2135
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2148
+#: src/folderview.c:2144
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2200
+#: src/folderview.c:2190
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2022,11 +2021,11 @@ msgstr ""
 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
 
-#: src/folderview.c:2202
+#: src/folderview.c:2192
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:2236
+#: src/folderview.c:2226
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2036,30 +2035,30 @@ msgstr ""
 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
 
-#: src/folderview.c:2308
+#: src/folderview.c:2299
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2309
+#: src/folderview.c:2300
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2442
+#: src/folderview.c:2434
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2443
+#: src/folderview.c:2435
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:2478
+#: src/folderview.c:2471
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2479
+#: src/folderview.c:2472
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
 
@@ -2111,7 +2110,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1024
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1022
 msgid "Done."
 msgstr "Ãîòîâî."
 
@@ -2124,11 +2123,11 @@ msgstr "%d 
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
 
-#: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
+#: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
 msgid "Normal Mode"
 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
 
-#: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
+#: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr ""
 
@@ -2155,7 +2154,7 @@ msgid ""
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
+#: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
 msgid "Fast Mode"
 msgstr "Áúðç ðåæèì"
 
@@ -2185,33 +2184,29 @@ msgstr "
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkaspell.c:1755
-msgid "Others..."
-msgstr "Äðóãè..."
-
-#: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
+#: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
 msgid "More..."
 msgstr "Ïîâå÷å..."
 
-#: src/gtkaspell.c:1820
+#: src/gtkaspell.c:1810
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Ðå÷íèê   : %s"
 
-#: src/gtkaspell.c:1833
+#: src/gtkaspell.c:1823
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1596
+#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1598
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
 
-#: src/gtkaspell.c:1897
+#: src/gtkaspell.c:1887
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
 
-#: src/gtkaspell.c:2052
+#: src/gtkaspell.c:2041
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -2224,179 +2219,179 @@ msgstr ""
 msgid "Abcdef"
 msgstr "Abcdef"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2237
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2235
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2280 src/summaryview.c:2283
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2278 src/summaryview.c:2281
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
 
-#: src/imageview.c:89 src/imageview.c:135
+#: src/imageview.c:89 src/imageview.c:136
 msgid "Can't load the image."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ èçîáðàæåíèåòî."
 
-#: src/imap.c:427
+#: src/imap.c:445
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
 
-#: src/imap.c:469
+#: src/imap.c:487
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
 
-#: src/imap.c:482
+#: src/imap.c:500
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
 
-#: src/imap.c:683
+#: src/imap.c:701
 #, c-format
 msgid "can't select mailbox %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
+#: src/imap.c:712 src/procmsg.c:748
 #, c-format
 msgid "can't fetch message %d\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçòåãëÿ ñúîáùåíèå %d\n"
 
-#: src/imap.c:722 src/imap.c:731
+#: src/imap.c:740 src/imap.c:749
 #, c-format
 msgid "can't append message %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
 
-#: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
-#: src/mh.c:712
+#: src/imap.c:779 src/imap.c:842 src/mh.c:445 src/mh.c:549 src/mh.c:604
+#: src/mh.c:713
 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
 msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
 
-#: src/imap.c:769
+#: src/imap.c:787
 msgid "can't copy message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå\n"
 
-#: src/imap.c:985
+#: src/imap.c:1003 src/imap.c:1055
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:992 src/imap.c:1038
+#: src/imap.c:1010 src/imap.c:1063 src/imap.c:1114
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1031
+#: src/imap.c:1107
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1222
+#: src/imap.c:1298
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1340
+#: src/imap.c:1416
 #, c-format
 msgid "Can't create '%s'\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s'\n"
 
-#: src/imap.c:1345
+#: src/imap.c:1421
 #, c-format
 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s' â INBOX\n"
 
-#: src/imap.c:1408
+#: src/imap.c:1484
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
 
-#: src/imap.c:1429
+#: src/imap.c:1505
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1500
+#: src/imap.c:1576
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
 
-#: src/imap.c:1566
+#: src/imap.c:1642
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1599 src/imap.c:3229
+#: src/imap.c:1675 src/imap.c:3305
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1607 src/imap.c:3236
+#: src/imap.c:1683 src/imap.c:3312
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1629 src/imap.c:3264
+#: src/imap.c:1705 src/imap.c:3340
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1720
+#: src/imap.c:1796
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1741
+#: src/imap.c:1817
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1748
+#: src/imap.c:1824
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1772
+#: src/imap.c:1848
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:1784
+#: src/imap.c:1860
 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:1858
+#: src/imap.c:1934
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
 
-#: src/imap.c:2288
+#: src/imap.c:2364
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2411
+#: src/imap.c:2487
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/imap.c:2672
+#: src/imap.c:2748
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
 
-#: src/imap.c:2677
+#: src/imap.c:2753
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
 
-#: src/imap.c:2713
+#: src/imap.c:2789
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
 
-#: src/imap.c:2738
+#: src/imap.c:2814
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2752
+#: src/imap.c:2828
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2951 src/imap.c:2988
+#: src/imap.c:3027 src/imap.c:3064
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:3022 src/imap.c:3055
+#: src/imap.c:3098 src/imap.c:3131
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr ""
@@ -2514,137 +2509,137 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/inc.c:267 src/inc.c:367 src/send.c:384
+#: src/inc.c:266 src/inc.c:366 src/send.c:384
 msgid "Standby"
 msgstr "Ãîòîâíîñò"
 
-#: src/inc.c:391
+#: src/inc.c:390
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:520
+#: src/inc.c:519
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
 
-#: src/inc.c:529
+#: src/inc.c:528
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/inc.c:533
+#: src/inc.c:532
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:540
+#: src/inc.c:539
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:544
+#: src/inc.c:543
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:548 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:547 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Çàêëþ÷åí"
 
-#: src/inc.c:558
+#: src/inc.c:557
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Îòêàçàíî"
 
-#: src/inc.c:571
+#: src/inc.c:570
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:646
+#: src/inc.c:645
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:649
+#: src/inc.c:648
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:657
+#: src/inc.c:656
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
 
-#: src/inc.c:721
+#: src/inc.c:720
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:749
+#: src/inc.c:748
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/inc.c:757
+#: src/inc.c:756
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:764
+#: src/inc.c:763
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:877 src/inc.c:946
+#: src/inc.c:879 src/inc.c:948
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:910
+#: src/inc.c:912
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
 
-#: src/inc.c:914
+#: src/inc.c:916
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:918
+#: src/inc.c:920
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:922
+#: src/inc.c:924
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:926
+#: src/inc.c:928
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:930
+#: src/inc.c:932
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:963
+#: src/inc.c:965
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
 
-#: src/inc.c:969
+#: src/inc.c:971
 msgid "Quitting"
 msgstr "Ïðåêúñâàì"
 
-#: src/inc.c:1028
+#: src/inc.c:1016
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1031
+#: src/inc.c:1019
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
 
-#: src/inc.c:1034
+#: src/inc.c:1022
 msgid "Socket error."
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1038
+#: src/inc.c:1026
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
 
-#: src/inc.c:1066
+#: src/inc.c:1054
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà\n"
 
@@ -2661,11 +2656,7 @@ msgstr "
 msgid "Protocol log"
 msgstr ""
 
-#: src/logwindow.c:215
-msgid "Error clearing log\n"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñòâàíåòî íà ëîãà\n"
-
-#: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2116 src/mh.c:874
+#: src/main.c:142 src/main.c:151 src/mbox_folder.c:2123 src/mh.c:875
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -2674,11 +2665,11 @@ msgstr ""
 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
 
-#: src/main.c:182
+#: src/main.c:190
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:268
+#: src/main.c:276
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -2686,790 +2677,762 @@ msgstr ""
 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
 "OpenPGP ïîäðúæêà íå å äåéñòâàùà."
 
-#: src/main.c:418
+#: src/main.c:433
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
 
-#: src/main.c:421
+#: src/main.c:436
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr " --compose [àäðåñ]\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà öú÷èíÿâàíå]"
 
-#: src/main.c:422
+#: src/main.c:437
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:425
+#: src/main.c:440
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:426
+#: src/main.c:441
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/main.c:427
+#: src/main.c:442
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:428
+#: src/main.c:443
 msgid "  --status               show the total number of messages"
 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/main.c:429
+#: src/main.c:444
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
+
+#: src/main.c:445
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
+
+#: src/main.c:446
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
 
-#: src/main.c:430
+#: src/main.c:447
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
 
-#: src/main.c:431
+#: src/main.c:448
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
 
-#: src/main.c:475
+#: src/main.c:492
 msgid "top level folder"
 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
 
-#: src/main.c:495
+#: src/main.c:512
 msgid "Composing message exists. Really quit?"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:502
+#: src/main.c:519
 msgid "Queued messages"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:503
+#: src/main.c:520
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
 
-#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:3093
+#: src/main.c:767 src/mainwindow.c:3086
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:512
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/mainwindow.c:541
+#: src/mainwindow.c:537
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
 
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:541
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
 
-#: src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:554
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:556
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:564
+#: src/mainwindow.c:560
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:567
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:564
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:569
+#: src/mainwindow.c:565
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
 
-#: src/mainwindow.c:571
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
 
-#: src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
 
-#: src/mainwindow.c:576
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:574
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:579
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
 
-#: src/mainwindow.c:580
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:581 src/mainwindow.c:584
+#: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:580
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:582
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:583
+#: src/mainwindow.c:579
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:585
+#: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:587
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
 
-#: src/mainwindow.c:588
+#: src/mainwindow.c:584
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:589
+#: src/mainwindow.c:585
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:590
+#: src/mainwindow.c:586
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:591
+#: src/mainwindow.c:587
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
 
-#: src/mainwindow.c:594
+#: src/mainwindow.c:590
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:595
+#: src/mainwindow.c:591
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:596
+#: src/mainwindow.c:592
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:597 src/mainwindow.c:602 src/mainwindow.c:605
-#: src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:593 src/mainwindow.c:598 src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:606 src/mainwindow.c:611
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
 
-#: src/mainwindow.c:598
+#: src/mainwindow.c:594
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:596
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:604
+#: src/mainwindow.c:600
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:602
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:608
+#: src/mainwindow.c:604
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:611
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:613
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:616
+#: src/mainwindow.c:612
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:616 src/mainwindow.c:623
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:624
+#: src/mainwindow.c:620
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:621
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:628
+#: src/mainwindow.c:624
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:628
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:638
+#: src/mainwindow.c:634
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:642
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:641
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:646
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:652
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:656
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:664
+#: src/mainwindow.c:660
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:663
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:670
+#: src/mainwindow.c:666
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:668
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:672
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:674
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:676
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:682
+#: src/mainwindow.c:678
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:686
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:434
+#: src/mainwindow.c:696 src/summaryview.c:432
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:707
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:716
+#: src/mainwindow.c:712
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
 
-#: src/mainwindow.c:720
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:724
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:721
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/mainwindow.c:727
+#: src/mainwindow.c:723
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/mainwindow.c:729
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:726
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:731
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
 
-#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:734
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:731
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:736
+#: src/mainwindow.c:732
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:737
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:738
+#: src/mainwindow.c:734
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:739
+#: src/mainwindow.c:735
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:741
+#: src/mainwindow.c:737
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:740
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
 msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:746
+#: src/mainwindow.c:742
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
 
-#: src/mainwindow.c:747
+#: src/mainwindow.c:743
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:745
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
 
-#: src/mainwindow.c:750
+#: src/mainwindow.c:746
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:752
+#: src/mainwindow.c:748
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/mainwindow.c:756
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/mainwindow.c:759
+#: src/mainwindow.c:755
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/mainwindow.c:761
+#: src/mainwindow.c:757
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/mainwindow.c:763
+#: src/mainwindow.c:759
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:767
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
 
-#: src/mainwindow.c:773
+#: src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:776
+#: src/mainwindow.c:772
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:778
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà"
 
-#: src/mainwindow.c:780
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Main toolbar..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:782
+#: src/mainwindow.c:778
 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Compose toolbar..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ñúñòàâè ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:785
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
-
-#: src/mainwindow.c:788
+#: src/mainwindow.c:780
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:790
+#: src/mainwindow.c:782
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:784
 msgid "/_Configuration/_Template..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:794
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
 
-#: src/mainwindow.c:795
+#: src/mainwindow.c:787
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:797
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:799
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
 
-#: src/mainwindow.c:801
+#: src/mainwindow.c:793
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/mainwindow.c:805
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî"
-
-#: src/mainwindow.c:806
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
-
-#: src/mainwindow.c:807
-msgid "/_Help/_Manual/_German"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Íåìñêè"
-
-#: src/mainwindow.c:808
-msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Èñïàíñêè"
-
-#: src/mainwindow.c:809
-msgid "/_Help/_Manual/_French"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Ôðåíñêè"
-
-#: src/mainwindow.c:810
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
-
-#: src/mainwindow.c:811
-msgid "/_Help/_FAQ"
-msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
-
-#: src/mainwindow.c:812
-msgid "/_Help/_FAQ/_English"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
-
-#: src/mainwindow.c:813
-msgid "/_Help/_FAQ/_German"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Íåìñêè"
+#: src/mainwindow.c:797
+msgid "/_Help/_Manual (Local)"
+msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:814
-msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
+#: src/mainwindow.c:798
+msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:815
-msgid "/_Help/_FAQ/_French"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
+#: src/mainwindow.c:800
+msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
+msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:816
-msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èòàëèàíñêè"
+#: src/mainwindow.c:801
+msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Doc Homepage)"
 
-#: src/mainwindow.c:817
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Ïîìîù/---"
 
-#: src/mainwindow.c:825
+#: src/mainwindow.c:811
 msgid "/Reply with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:826
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Reply without quote"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:830
+#: src/mainwindow.c:816
 msgid "/Reply to all with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:831
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/_Reply to all without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:835
+#: src/mainwindow.c:821
 msgid "/Reply to list with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:836
+#: src/mainwindow.c:822
 msgid "/_Reply to list without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:840
+#: src/mainwindow.c:826
 msgid "/Reply to sender with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:841
+#: src/mainwindow.c:827
 msgid "/_Reply to sender without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:845
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "/_Forward message (inline style)"
 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî (inline style)"
 
-#: src/mainwindow.c:846
+#: src/mainwindow.c:832
 msgid "/Forward message as _attachment"
 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:1045
+#: src/mainwindow.c:1034
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
 
-#: src/mainwindow.c:1269 src/mainwindow.c:1286 src/prefs_folder_item.c:449
+#: src/mainwindow.c:1258 src/mainwindow.c:1275 src/prefs_folder_item.c:449
 #: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
 
-#: src/mainwindow.c:1287
+#: src/mainwindow.c:1276
 msgid "none"
 msgstr "íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:1464
+#: src/mainwindow.c:1453
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:1465
+#: src/mainwindow.c:1454
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/mainwindow.c:1490
+#: src/mainwindow.c:1479
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1491
+#: src/mainwindow.c:1480
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3479,16 +3442,16 @@ msgstr ""
 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
 
-#: src/mainwindow.c:1497 src/mainwindow.c:1535
+#: src/mainwindow.c:1486 src/mainwindow.c:1524
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/mainwindow.c:1502 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1491 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1508 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1497 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3497,209 +3460,206 @@ msgstr ""
 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
 
-#: src/mainwindow.c:1528
+#: src/mainwindow.c:1517
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1529
+#: src/mainwindow.c:1518
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:1550
+#: src/mainwindow.c:1539
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
 
-#: src/mainwindow.c:1854
+#: src/mainwindow.c:1843
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:1870 src/messageview.c:134
+#: src/mainwindow.c:1859 src/messageview.c:134
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:2229
+#: src/mainwindow.c:2218
 msgid "Exit"
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:2229
+#: src/mainwindow.c:2218
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
 
-#: src/mainwindow.c:2770 src/toolbar.c:80
+#: src/mainwindow.c:2759 src/toolbar.c:80
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/mainwindow.c:2776 src/toolbar.c:81
+#: src/mainwindow.c:2765 src/toolbar.c:81
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2782 src/toolbar.c:82
+#: src/mainwindow.c:2771 src/toolbar.c:82
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:2787 src/prefs_common.c:1218
+#: src/mainwindow.c:2776 src/prefs_common.c:1220
 msgid "News"
 msgstr "Íîâèíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2795 src/toolbar.c:83
+#: src/mainwindow.c:2784 src/toolbar.c:83
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:2799 src/toolbar.c:84
+#: src/mainwindow.c:2788 src/toolbar.c:84
 msgid "Compose News"
 msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2805 src/toolbar.c:85
+#: src/mainwindow.c:2794 src/toolbar.c:85
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2822 src/toolbar.c:86
+#: src/mainwindow.c:2811 src/toolbar.c:86
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
 
-#: src/mainwindow.c:2840 src/toolbar.c:87
+#: src/mainwindow.c:2829 src/toolbar.c:87
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:2858 src/toolbar.c:88
+#: src/mainwindow.c:2847 src/toolbar.c:88
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/mainwindow.c:2876 src/toolbar.c:89
+#: src/mainwindow.c:2865 src/toolbar.c:89
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2894 src/toolbar.c:90
+#: src/mainwindow.c:2883 src/toolbar.c:90
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2900 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
+#: src/mainwindow.c:2889 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
 #: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:91 src/toolbar.c:247
 msgid "Execute"
 msgstr "Èçïúëíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2906 src/toolbar.c:92
+#: src/mainwindow.c:2895 src/toolbar.c:92
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/matcher.c:948 src/matcher.c:949 src/matcher.c:950 src/matcher.c:951
-#: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
-#: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
-#: src/prefs_filter.c:868
+#: src/matcher.c:976 src/matcher.c:977 src/matcher.c:978 src/matcher.c:979
+#: src/matcher.c:980 src/matcher.c:981 src/matcher.c:982 src/matcher.c:983
 msgid "(none)"
 msgstr "(íÿìà)"
 
-#: src/matcher.c:994
+#: src/matcher.c:1022
 msgid "filename is not set"
 msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
 
-#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1225 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
+#: src/matcher.c:1242 src/matcher.c:1253 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:597 src/prefs_account.c:611
 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:802
-#: src/procmime.c:817
+#: src/procmime.c:803 src/procmime.c:818
 msgid "failed to write configuration to file\n"
 msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
 
-#: src/mbox.c:51 src/mbox.c:201
+#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:198
 msgid "can't write to temporary file\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:81
+#: src/mbox.c:79
 msgid "can't read mbox file.\n"
 msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
 
-#: src/mbox.c:88
+#: src/mbox.c:86
 #, c-format
 msgid "invalid mbox format: %s\n"
 msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
 
-#: src/mbox.c:95
+#: src/mbox.c:93
 #, c-format
 msgid "malformed mbox: %s\n"
 msgstr "äåôîðìèðàí mbox ôîðìàò: %s\n"
 
-#: src/mbox.c:113
+#: src/mbox.c:110
 msgid "can't open temporary file\n"
 msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
 
-#: src/mbox.c:166
+#: src/mbox.c:163
 #, c-format
 msgid ""
 "unescaped From found:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:256 src/mbox_folder.c:170
+#: src/mbox.c:239 src/mbox_folder.c:170
 #, c-format
 msgid "can't create lock file %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
 
-#: src/mbox.c:257 src/mbox_folder.c:171
+#: src/mbox.c:240 src/mbox_folder.c:171
 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
 msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
 
-#: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:183
+#: src/mbox.c:252 src/mbox_folder.c:183
 #, c-format
 msgid "can't create %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
 
-#: src/mbox.c:275 src/mbox_folder.c:189
+#: src/mbox.c:258 src/mbox_folder.c:190
 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
 msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
 
-#: src/mbox.c:304
+#: src/mbox.c:287
 #, c-format
 msgid "can't lock %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
 
-#: src/mbox.c:311 src/mbox.c:358
+#: src/mbox.c:294 src/mbox.c:341
 msgid "invalid lock type\n"
 msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
 
-#: src/mbox.c:344
+#: src/mbox.c:327
 #, c-format
 msgid "can't unlock %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
 
-#: src/mbox.c:375
+#: src/mbox.c:358
 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúêðàòÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:267
+#: src/mbox_folder.c:269
 #, c-format
 msgid "could not lock read file %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ÷åòåíå ôàéëa %s\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:286
+#: src/mbox_folder.c:288
 #, c-format
 msgid "could not lock write file %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ïèñàíå ôàéëa %s\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1408
+#: src/mbox_folder.c:1410
 #, c-format
 msgid "unvalid file - %s.\n"
 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1420
+#: src/mbox_folder.c:1422
 #, c-format
 msgid "invalid file - %s.\n"
 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1438 src/mbox_folder.c:1810 src/utils.c:2070
-#: src/utils.c:2138 src/utils.c:2206 src/utils.c:2298
+#: src/mbox_folder.c:1440 src/mbox_folder.c:1812 src/utils.c:2073
+#: src/utils.c:2141 src/utils.c:2209 src/utils.c:2301
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1988 src/mbox_folder.c:2084
+#: src/mbox_folder.c:1991 src/mbox_folder.c:2090
 #, c-format
 msgid "can't rename %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì %s êúì %s\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:2227
+#: src/mbox_folder.c:2234
 msgid "Cannot rename folder item"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïàïêàòà"
 
@@ -3816,12 +3776,12 @@ msgstr "
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Îòêàç"
 
-#: src/mh.c:416
+#: src/mh.c:417
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
 
-#: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1529
+#: src/mh.c:513 src/procmsg.c:1529
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
 
@@ -3841,7 +3801,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:439
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:437
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
 
@@ -3857,7 +3817,7 @@ msgstr "/_
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Òèï"
 
-#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2132
+#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2134
 msgid "Text"
 msgstr "Òåêñò"
 
@@ -3870,11 +3830,11 @@ msgstr "
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:889 src/summaryview.c:3315
+#: src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:889 src/summaryview.c:3305
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
-#: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:894 src/summaryview.c:3320
+#: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:894 src/summaryview.c:3310
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
@@ -3898,83 +3858,83 @@ msgstr ""
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:177
+#: src/news.c:178
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:279
+#: src/news.c:280
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
 
-#: src/news.c:376
+#: src/news.c:377
 #, c-format
 msgid "can't select group %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
 
-#: src/news.c:386
+#: src/news.c:387
 #, c-format
 msgid "can't read article %d\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
 
-#: src/news.c:408 src/news.c:729 src/news.c:1065
+#: src/news.c:409 src/news.c:730 src/news.c:1066
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:509
+#: src/news.c:510
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
 
-#: src/news.c:626
+#: src/news.c:627
 msgid "can't post article.\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
 
-#: src/news.c:646
+#: src/news.c:647
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
 
-#: src/news.c:735 src/news.c:1070
+#: src/news.c:736 src/news.c:1071
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:758 src/news.c:1175
+#: src/news.c:759 src/news.c:1177
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:761 src/news.c:1110 src/news.c:1178
+#: src/news.c:762 src/news.c:1112 src/news.c:1180
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:767 src/news.c:1115 src/news.c:1184
+#: src/news.c:768 src/news.c:1117 src/news.c:1186
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:775 src/news.c:1121 src/news.c:1192
+#: src/news.c:776 src/news.c:1123 src/news.c:1194
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:793 src/news.c:818 src/news.c:1135 src/news.c:1149
-#: src/news.c:1210 src/news.c:1235
+#: src/news.c:794 src/news.c:819 src/news.c:1137 src/news.c:1151
+#: src/news.c:1212 src/news.c:1237
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:801 src/news.c:826 src/news.c:1140 src/news.c:1154
-#: src/news.c:1218 src/news.c:1243
+#: src/news.c:802 src/news.c:827 src/news.c:1142 src/news.c:1156
+#: src/news.c:1220 src/news.c:1245
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:1090
+#: src/news.c:1092
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
 
-#: src/news.c:1107
+#: src/news.c:1109
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr ""
@@ -4080,15 +4040,15 @@ msgstr "
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
 
-#: src/prefs_account.c:745 src/prefs_common.c:1006
+#: src/prefs_account.c:745 src/prefs_common.c:1008
 msgid "Receive"
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:749 src/prefs_common.c:1010
+#: src/prefs_account.c:749 src/prefs_common.c:1012
 msgid "Compose"
 msgstr "Ñú÷èíè"
 
-#: src/prefs_account.c:752 src/prefs_common.c:1023
+#: src/prefs_account.c:752 src/prefs_common.c:1025
 msgid "Privacy"
 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
 
@@ -4248,7 +4208,7 @@ msgstr "
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1281 src/prefs_common.c:2365 src/prefs_common.c:2390
+#: src/prefs_account.c:1281 src/prefs_common.c:2367 src/prefs_common.c:2392
 msgid " Edit... "
 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
 
@@ -4492,15 +4452,13 @@ msgid ""
 "   %p for the selected message MIME part."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
-#: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:216
-#: src/prefs_toolbar.c:817
+#: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filtering.c:521 src/prefs_matcher.c:493
+#: src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:817
 msgid "Register"
 msgstr "Çàïèøè"
 
-#: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
-#: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222
-#: src/prefs_toolbar.c:823
+#: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filtering.c:527 src/prefs_matcher.c:499
+#: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:823
 msgid " Substitute "
 msgstr "Çàìåíè"
 
@@ -4512,54 +4470,58 @@ msgstr ""
 msgid "Registered actions"
 msgstr "Çàïèñàíè äåéñòâèÿ"
 
-#: src/prefs_actions.c:670 src/prefs_actions.c:675
+#: src/prefs_actions.c:656
+# c-format
+msgid "Could not get message file %d"
+msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî %d"
+
+#: src/prefs_actions.c:677 src/prefs_actions.c:682
 msgid "Could not get message file."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:683
+#: src/prefs_actions.c:690
 msgid "Could not get message part."
-msgstr ""
+msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ÷àñòòà ñúñ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:689
+#: src/prefs_actions.c:696
 msgid "No message part selected."
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà èçáðàíà ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:693
+#: src/prefs_actions.c:700
 msgid "No message file selected."
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà èçáðàí ôàéë íà ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:712
+#: src/prefs_actions.c:719
 msgid "Can't get part of multipart message"
 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_actions.c:734 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:726
-#: src/prefs_filtering.c:788 src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614
-#: src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484
-#: src/prefs_template.c:309
+#: src/prefs_actions.c:741 src/prefs_filtering.c:726 src/prefs_filtering.c:788
+#: src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614 src/prefs_matcher.c:687
+#: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(Íîâ)"
 
-#: src/prefs_actions.c:780
+#: src/prefs_actions.c:787
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
 
-#: src/prefs_actions.c:785
+#: src/prefs_actions.c:792
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:795
+#: src/prefs_actions.c:802
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:804
+#: src/prefs_actions.c:811
 msgid "Command line not set."
 msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
 
-#: src/prefs_actions.c:809
+#: src/prefs_actions.c:816
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî è êîìàíäàòà çà òâúðäå äúëãè."
 
-#: src/prefs_actions.c:814
+#: src/prefs_actions.c:821
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -4567,29 +4529,29 @@ msgid ""
 "has a syntax error."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:875
+#: src/prefs_actions.c:882
 msgid "Delete action"
 msgstr "Èçòðèé äåéñòâèåòî"
 
-#: src/prefs_actions.c:876
+#: src/prefs_actions.c:883
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîâà äåéñòâèå?"
 
-#: src/prefs_actions.c:1079
+#: src/prefs_actions.c:1086
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F or %%p."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1252
+#: src/prefs_actions.c:1259
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1338
+#: src/prefs_actions.c:1344
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -4600,120 +4562,120 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/prefs_actions.c:1565
+#: src/prefs_actions.c:1573
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1569
+#: src/prefs_actions.c:1577
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1603
+#: src/prefs_actions.c:1611
 msgid "Action's input/output"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1649
+#: src/prefs_actions.c:1657
 msgid " Send "
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_actions.c:1660
+#: src/prefs_actions.c:1668
 msgid "Abort"
 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:989
+#: src/prefs_common.c:991
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1013
+#: src/prefs_common.c:1015
 msgid "Spell Checker"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1016
+#: src/prefs_common.c:1018
 msgid "Quote"
 msgstr "Öèòàòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1018
+#: src/prefs_common.c:1020
 msgid "Display"
 msgstr "Ïîêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1020
+#: src/prefs_common.c:1022
 msgid "Message"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:1028 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1030 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/prefs_common.c:1077 src/prefs_common.c:1292
+#: src/prefs_common.c:1079 src/prefs_common.c:1294
 msgid "External program"
 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
 
-#: src/prefs_common.c:1086
+#: src/prefs_common.c:1088
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1093 src/prefs_common.c:1307
+#: src/prefs_common.c:1095 src/prefs_common.c:1309
 msgid "Command"
 msgstr "Êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_common.c:1107
+#: src/prefs_common.c:1109
 msgid "Local spool"
 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1118
+#: src/prefs_common.c:1120
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1120
+#: src/prefs_common.c:1122
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1128
+#: src/prefs_common.c:1130
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1146
+#: src/prefs_common.c:1148
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1148
+#: src/prefs_common.c:1150
 msgid "every"
 msgstr "âñåêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1160
+#: src/prefs_common.c:1162
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1169
+#: src/prefs_common.c:1171
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1171
+#: src/prefs_common.c:1173
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1174
+#: src/prefs_common.c:1176
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1184
+#: src/prefs_common.c:1186
 msgid "after autochecking"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1186
+#: src/prefs_common.c:1188
 msgid "after manual checking"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1200
+#: src/prefs_common.c:1202
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1226
+#: src/prefs_common.c:1228
 msgid ""
 "Maximum number of articles to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -4721,119 +4683,119 @@ msgstr ""
 "Ìàêñèìàëåí áðîé àðòèêóëè çà ñâàëÿíå\n"
 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
 
-#: src/prefs_common.c:1300
+#: src/prefs_common.c:1302
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1326
+#: src/prefs_common.c:1328
 msgid "Save sent messages to Sent"
 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
 
-#: src/prefs_common.c:1328
+#: src/prefs_common.c:1330
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1334
+#: src/prefs_common.c:1336
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "charset â õåäúðà"
 
-#: src/prefs_common.c:1349
+#: src/prefs_common.c:1351
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:1350
+#: src/prefs_common.c:1352
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1354
+#: src/prefs_common.c:1356
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1355
+#: src/prefs_common.c:1357
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1356
+#: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1357
+#: src/prefs_common.c:1359
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1358
+#: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1359
+#: src/prefs_common.c:1361
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1360
+#: src/prefs_common.c:1362
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1362
+#: src/prefs_common.c:1364
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1364
+#: src/prefs_common.c:1366
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1366
+#: src/prefs_common.c:1368
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1367
+#: src/prefs_common.c:1369
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1369
+#: src/prefs_common.c:1371
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1371
+#: src/prefs_common.c:1373
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japanese (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1372
+#: src/prefs_common.c:1374
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1374
+#: src/prefs_common.c:1376
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1375
+#: src/prefs_common.c:1377
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1377
+#: src/prefs_common.c:1379
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1378
+#: src/prefs_common.c:1380
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1380
+#: src/prefs_common.c:1382
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korean (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1381
+#: src/prefs_common.c:1383
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thai (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1382
+#: src/prefs_common.c:1384
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thai (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1391
+#: src/prefs_common.c:1393
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4841,323 +4803,323 @@ msgstr ""
 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
 
-#: src/prefs_common.c:1518
+#: src/prefs_common.c:1520
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1581
+#: src/prefs_common.c:1583
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1588
+#: src/prefs_common.c:1590
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1599
+#: src/prefs_common.c:1601
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1601
+#: src/prefs_common.c:1603
 msgid ""
 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1612
+#: src/prefs_common.c:1614
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1639
+#: src/prefs_common.c:1641
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
 
-#: src/prefs_common.c:1655
+#: src/prefs_common.c:1657
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1670
+#: src/prefs_common.c:1672
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
 
-#: src/prefs_common.c:1758 src/toolbar.c:291
+#: src/prefs_common.c:1760 src/toolbar.c:291
 msgid "Signature"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
-#: src/prefs_common.c:1766
+#: src/prefs_common.c:1768
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1771
+#: src/prefs_common.c:1773
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1782
+#: src/prefs_common.c:1784
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_common.c:1790
+#: src/prefs_common.c:1792
 msgid "when replying"
 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
 
-#: src/prefs_common.c:1792
+#: src/prefs_common.c:1794
 msgid "when forwarding"
 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1794
+#: src/prefs_common.c:1796
 msgid "when re-editing"
 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1801
+#: src/prefs_common.c:1803
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "/Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà mailing list reply"
 
-#: src/prefs_common.c:1804
+#: src/prefs_common.c:1806
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1811 src/prefs_filtering.c:231
+#: src/prefs_common.c:1813 src/prefs_filtering.c:231
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1814
+#: src/prefs_common.c:1816
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1817
+#: src/prefs_common.c:1819
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1825
+#: src/prefs_common.c:1827
 msgid "Autosave to drafts every "
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
 
-#: src/prefs_common.c:1832 src/prefs_common.c:1877
+#: src/prefs_common.c:1834 src/prefs_common.c:1879
 msgid "characters"
 msgstr "çíàêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1840
+#: src/prefs_common.c:1842
 msgid "Undo level"
 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
 
-#: src/prefs_common.c:1853
+#: src/prefs_common.c:1855
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1865
+#: src/prefs_common.c:1867
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
 
-#: src/prefs_common.c:1885
+#: src/prefs_common.c:1887
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1887
+#: src/prefs_common.c:1889
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1890
+#: src/prefs_common.c:1892
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1893
+#: src/prefs_common.c:1895
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1961
+#: src/prefs_common.c:1963
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1963
+#: src/prefs_common.c:1965
 msgid "Reply format"
 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
 
-#: src/prefs_common.c:1978 src/prefs_common.c:2017
+#: src/prefs_common.c:1980 src/prefs_common.c:2019
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2002
+#: src/prefs_common.c:2004
 msgid "Forward format"
 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2046
+#: src/prefs_common.c:2048
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
 
-#: src/prefs_common.c:2054
+#: src/prefs_common.c:2056
 msgid "Quoting characters"
 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2069
+#: src/prefs_common.c:2071
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2122
+#: src/prefs_common.c:2124
 msgid "Font"
 msgstr "Øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2151
+#: src/prefs_common.c:2153
 msgid "Small"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2170
+#: src/prefs_common.c:2172
 msgid "Normal"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2189
+#: src/prefs_common.c:2191
 msgid "Bold"
 msgstr "Óäåáåëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2214
+#: src/prefs_common.c:2216
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2217
+#: src/prefs_common.c:2219
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2220
+#: src/prefs_common.c:2222
 msgid "Automatically display images"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé êàðòèíêèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2229
+#: src/prefs_common.c:2231
 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2244
+#: src/prefs_common.c:2246
 msgid "letters"
 msgstr "áóêâè"
 
-#: src/prefs_common.c:2250
+#: src/prefs_common.c:2252
 msgid "Summary View"
 msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2259
+#: src/prefs_common.c:2261
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â 'Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
 
-#: src/prefs_common.c:2262
+#: src/prefs_common.c:2264
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2264
+#: src/prefs_common.c:2266
 msgid "Enable horizontal scroll bar"
 msgstr "Ïîçâîëè õîðèçîíòàëíà ïðåâúðòàùà ëåíòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2266
+#: src/prefs_common.c:2268
 msgid "Expand threads"
 msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
-#: src/prefs_common.c:2269
+#: src/prefs_common.c:2271
 msgid "Display unread messages with bold font"
 msgstr "Ïîêàçâàé íåïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ ñ óäåáåëåí øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2277 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3215
+#: src/prefs_common.c:2279 src/prefs_common.c:3179 src/prefs_common.c:3217
 msgid "Date format"
 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2299
+#: src/prefs_common.c:2301
 msgid " Set displayed items of summary... "
 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â îáùèÿ èçãëåä... "
 
-#: src/prefs_common.c:2360
+#: src/prefs_common.c:2362
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2379
+#: src/prefs_common.c:2381
 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 msgstr "Ïîêàçâàé äâóáàéòîâè áóêâè è öèôðè ñ åäíîáàéòîâè çíàê"
 
-#: src/prefs_common.c:2381
+#: src/prefs_common.c:2383
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2388
+#: src/prefs_common.c:2390
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2410
+#: src/prefs_common.c:2412
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2424 src/prefs_common.c:2464
+#: src/prefs_common.c:2426 src/prefs_common.c:2466
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ïèêñåë(à)"
 
-#: src/prefs_common.c:2429
+#: src/prefs_common.c:2431
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
 
-#: src/prefs_common.c:2431
+#: src/prefs_common.c:2433
 msgid "Scroll"
 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2438
+#: src/prefs_common.c:2440
 msgid "Half page"
 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2444
+#: src/prefs_common.c:2446
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2450
+#: src/prefs_common.c:2452
 msgid "Step"
 msgstr "Ñòúïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2511
+#: src/prefs_common.c:2513
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2514
+#: src/prefs_common.c:2516
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2517
+#: src/prefs_common.c:2519
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2532
+#: src/prefs_common.c:2534
 msgid "Expire after"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2545
+#: src/prefs_common.c:2547
 msgid "minute(s) "
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2558
+#: src/prefs_common.c:2560
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2568
+#: src/prefs_common.c:2570
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2573
+#: src/prefs_common.c:2575
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2646
+#: src/prefs_common.c:2648
 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2650
+#: src/prefs_common.c:2652
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2654
+#: src/prefs_common.c:2656
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2658
+#: src/prefs_common.c:2660
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2666
+#: src/prefs_common.c:2668
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2673
+#: src/prefs_common.c:2675
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5165,268 +5127,268 @@ msgstr ""
 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
 " àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:2688
+#: src/prefs_common.c:2690
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2701 src/prefs_common.c:2718 src/prefs_common.c:2758
+#: src/prefs_common.c:2703 src/prefs_common.c:2720 src/prefs_common.c:2760
 msgid "Always"
 msgstr "Âèíàãè"
 
-#: src/prefs_common.c:2702 src/prefs_common.c:2721
+#: src/prefs_common.c:2704 src/prefs_common.c:2723
 msgid "Never"
 msgstr "Íèêîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2706
+#: src/prefs_common.c:2708
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2719
+#: src/prefs_common.c:2721
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2726
+#: src/prefs_common.c:2728
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2729
+#: src/prefs_common.c:2731
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2740
+#: src/prefs_common.c:2742
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2747
+#: src/prefs_common.c:2749
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
 
-#: src/prefs_common.c:2760
+#: src/prefs_common.c:2762
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/prefs_common.c:2762
+#: src/prefs_common.c:2764
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/prefs_common.c:2793
+#: src/prefs_common.c:2795
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:2799
+#: src/prefs_common.c:2801
 msgid "Icon theme"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2872
+#: src/prefs_common.c:2874
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
 
-#: src/prefs_common.c:2881
+#: src/prefs_common.c:2883
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2904 src/summaryview.c:3366
+#: src/prefs_common.c:2906 src/summaryview.c:3356
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2915 src/toolbar.c:293
+#: src/prefs_common.c:2917 src/toolbar.c:293
 msgid "Editor"
 msgstr "Ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:2937
+#: src/prefs_common.c:2939
 msgid "Log Size"
 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2944
+#: src/prefs_common.c:2946
 msgid "Clip the log size"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2949
+#: src/prefs_common.c:2951
 msgid "Log window length"
 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2961
+#: src/prefs_common.c:2963
 msgid "On exit"
 msgstr "Ïðè èçõîä"
 
-#: src/prefs_common.c:2969
+#: src/prefs_common.c:2971
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2976
+#: src/prefs_common.c:2978
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2978
+#: src/prefs_common.c:2980
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2982
+#: src/prefs_common.c:2984
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:3153
+#: src/prefs_common.c:3155
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
 
-#: src/prefs_common.c:3154
+#: src/prefs_common.c:3156
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
 
-#: src/prefs_common.c:3155
+#: src/prefs_common.c:3157
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
 
-#: src/prefs_common.c:3156
+#: src/prefs_common.c:3158
 msgid "the full month name"
 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
 
-#: src/prefs_common.c:3157
+#: src/prefs_common.c:3159
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3158
+#: src/prefs_common.c:3160
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3159
+#: src/prefs_common.c:3161
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3160
+#: src/prefs_common.c:3162
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3161
+#: src/prefs_common.c:3163
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3162
+#: src/prefs_common.c:3164
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3163
+#: src/prefs_common.c:3165
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3164
+#: src/prefs_common.c:3166
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3165
+#: src/prefs_common.c:3167
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "èëè AM èëè PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3166
+#: src/prefs_common.c:3168
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3167
+#: src/prefs_common.c:3169
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3168
+#: src/prefs_common.c:3170
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3169
+#: src/prefs_common.c:3171
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3170
+#: src/prefs_common.c:3172
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3171
+#: src/prefs_common.c:3173
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3192
+#: src/prefs_common.c:3194
 msgid "Specifier"
 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
 
-#: src/prefs_common.c:3193
+#: src/prefs_common.c:3195
 msgid "Description"
 msgstr "Îïèñàíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3232
+#: src/prefs_common.c:3234
 msgid "Example"
 msgstr "Ïðèìåð"
 
-#: src/prefs_common.c:3321
+#: src/prefs_common.c:3323
 msgid "Set message colors"
 msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3329
+#: src/prefs_common.c:3331
 msgid "Colors"
 msgstr "Öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3376
+#: src/prefs_common.c:3378
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3382
+#: src/prefs_common.c:3384
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3388
+#: src/prefs_common.c:3390
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3394
+#: src/prefs_common.c:3396
 msgid "URI link"
 msgstr "URL âðúçêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3400
+#: src/prefs_common.c:3402
 msgid "Target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3406
+#: src/prefs_common.c:3408
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ïîäïèñè"
 
-#: src/prefs_common.c:3413
+#: src/prefs_common.c:3415
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3480
+#: src/prefs_common.c:3482
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3483
+#: src/prefs_common.c:3485
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3486
+#: src/prefs_common.c:3488
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3489
+#: src/prefs_common.c:3491
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
 
-#: src/prefs_common.c:3492
+#: src/prefs_common.c:3494
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3495
+#: src/prefs_common.c:3497
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:3499
+#: src/prefs_common.c:3501
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
 
-#: src/prefs_common.c:3635
+#: src/prefs_common.c:3637
 msgid "Font selection"
 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:3709
+#: src/prefs_common.c:3711
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:3723
+#: src/prefs_common.c:3725
 msgid ""
 "Select the preset of key bindings.\n"
 "You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
@@ -5436,7 +5398,7 @@ msgstr ""
 "Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî\n"
 "íàòèñíåòå êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
 
-#: src/prefs_common.c:3738 src/prefs_common.c:4067
+#: src/prefs_common.c:3740 src/prefs_common.c:4069
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
 
@@ -5449,7 +5411,7 @@ msgid "Custom headers"
 msgstr "Îáè÷àéíè çàãëàâêè"
 
 #: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1030
+#: src/prefs_matcher.c:1030
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
 
@@ -5485,62 +5447,6 @@ msgstr "
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Òàçè çàãëàâêà âå÷å ñúùåñòâóâà â ñïèñúêà."
 
-#: src/prefs_filter.c:218
-msgid "Filter setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà ôèëòúðà"
-
-#: src/prefs_filter.c:240 src/prefs_filtering.c:363 src/prefs_scoring.c:219
-msgid "Condition"
-msgstr "Óñëîâèå"
-
-#: src/prefs_filter.c:284
-msgid "Keyword"
-msgstr "Êëþ÷îâà äóìà"
-
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_matcher.c:423
-msgid "Predicate"
-msgstr "Ïðåäïîëàãàì"
-
-#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:715
-#: src/prefs_filter.c:718 src/prefs_filter.c:873 src/prefs_filter.c:876
-#: src/prefs_matcher.c:133
-msgid "contains"
-msgstr "ñúäúðæà"
-
-#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:873
-#: src/prefs_filter.c:876
-msgid "not contain"
-msgstr "íå ñúäúðæà"
-
-#: src/prefs_filter.c:344 src/prefs_filtering.c:468
-msgid "Destination"
-msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèå"
-
-#: src/prefs_filter.c:368
-msgid "Use regex"
-msgstr "Ïîëçâàé regex"
-
-#: src/prefs_filter.c:375
-msgid "Don't receive"
-msgstr "Íå ïîëó÷àâàé"
-
-#: src/prefs_filter.c:432 src/prefs_filtering.c:553 src/prefs_matcher.c:554
-#: src/prefs_scoring.c:303
-msgid "Registered rules"
-msgstr "Çàïèñàíè ïðàâèëà"
-
-#: src/prefs_filter.c:684 src/prefs_filtering.c:901
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî íå å ïîñî÷åíî"
-
-#: src/prefs_filter.c:811 src/prefs_filtering.c:977 src/prefs_scoring.c:630
-msgid "Delete rule"
-msgstr "Èçòðèâàíå íà ïðàâèëî"
-
-#: src/prefs_filter.c:812 src/prefs_filtering.c:978 src/prefs_scoring.c:631
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèòå òîâà ïðàâèëî?"
-
 #: src/prefs_filtering.c:223
 msgid "Move"
 msgstr "Ìåñòè"
@@ -5585,6 +5491,10 @@ msgstr "
 msgid "Filtering setting"
 msgstr "Íàñòðîéêà íà ôèëòúðà"
 
+#: src/prefs_filtering.c:363 src/prefs_scoring.c:219
+msgid "Condition"
+msgstr "Óñëîâèå"
+
 #: src/prefs_filtering.c:377 src/prefs_scoring.c:234
 msgid "Define ..."
 msgstr "Îïðåäåëè ..."
@@ -5597,10 +5507,18 @@ msgstr "
 msgid "Account"
 msgstr "Àêàóíò"
 
+#: src/prefs_filtering.c:468
+msgid "Destination"
+msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèå"
+
 #: src/prefs_filtering.c:499 src/prefs_matcher.c:405
 msgid "Info ..."
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ ... "
 
+#: src/prefs_filtering.c:553 src/prefs_matcher.c:554 src/prefs_scoring.c:303
+msgid "Registered rules"
+msgstr "Çàïèñàíè ïðàâèëà"
+
 #: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:923 src/prefs_scoring.c:528
 #: src/prefs_scoring.c:564 src/prefs_scoring.c:608
 msgid "Match string is not valid."
@@ -5610,6 +5528,18 @@ msgstr "
 msgid "Score is not set."
 msgstr ""
 
+#: src/prefs_filtering.c:901
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî íå å ïîñî÷åíî"
+
+#: src/prefs_filtering.c:977 src/prefs_scoring.c:630
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Èçòðèâàíå íà ïðàâèëî"
+
+#: src/prefs_filtering.c:978 src/prefs_scoring.c:631
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèòå òîâà ïðàâèëî?"
+
 #: src/prefs_folder_item.c:306
 msgid "Folder Property"
 msgstr "Ñâîéñòâî íà ïàïêàòà"
@@ -5663,6 +5593,10 @@ msgstr "
 msgid "and"
 msgstr "è"
 
+#: src/prefs_matcher.c:133
+msgid "contains"
+msgstr "ñúäúðæà"
+
 #: src/prefs_matcher.c:133
 msgid "does not contain"
 msgstr "íå ñúäúðæà"
@@ -5680,16 +5614,16 @@ msgid "All messages"
 msgstr "Âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
-#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:554
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:552
 msgid "Subject"
 msgstr "Òåìà"
 
 #: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
-#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:558
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:556
 msgid "From"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:562
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:560
 msgid "To"
 msgstr "Äî:"
 
@@ -5785,6 +5719,10 @@ msgstr "
 msgid "Match type"
 msgstr ""
 
+#: src/prefs_matcher.c:423
+msgid "Predicate"
+msgstr "Ïðåäïîëàãàì"
+
 #: src/prefs_matcher.c:476
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Ïîëçâàé ðåãóëÿðåí èçðàç"
@@ -5823,7 +5761,7 @@ msgstr ""
 msgid "Scoring setting"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:455
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:453
 msgid "Score"
 msgstr ""
 
@@ -5844,7 +5782,7 @@ msgid "Attachment"
 msgstr "Ïðèêðåïêà"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
-#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:452
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:450
 msgid "Date"
 msgstr "Äàòà"
 
@@ -5968,7 +5906,7 @@ msgstr ""
 msgid "Set default"
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
 
-#: src/procmime.c:927
+#: src/procmime.c:928
 msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
 msgstr ""
 
@@ -6110,11 +6048,11 @@ msgstr "
 msgid "Insert program output"
 msgstr "Âìúêíè èçõîäà íà ïðîãðàìà"
 
-#: src/recv.c:112
+#: src/recv.c:114
 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ äàííè.\n"
 
-#: src/recv.c:154 src/recv.c:193 src/recv.c:209
+#: src/recv.c:156 src/recv.c:195 src/recv.c:211
 msgid "Can't write to file.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà.\n"
 
@@ -6483,347 +6421,347 @@ msgstr "
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:390
+#: src/summaryview.c:388
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/_Îòãîâîðè"
 
-#: src/summaryview.c:391
+#: src/summaryview.c:389
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/summaryview.c:392
+#: src/summaryview.c:390
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:393
+#: src/summaryview.c:391
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/èçïðàùà÷à"
 
-#: src/summaryview.c:394
+#: src/summaryview.c:392
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/ïîùåíñêèÿ ñïèñúê"
 
-#: src/summaryview.c:396
+#: src/summaryview.c:394
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:398
+#: src/summaryview.c:396
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/summaryview.c:399
+#: src/summaryview.c:397
 msgid "/Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷âàé"
 
-#: src/summaryview.c:401
+#: src/summaryview.c:399
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:403
+#: src/summaryview.c:401
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:402
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/Êîïèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Îòìåíè ñúîáùåíèå çà íîâèíè"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/Èçïúëíè"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/ÍåÈãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/Öâÿò íà åòèêåòà"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/summaryview.c:436
+#: src/summaryview.c:434
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
 
-#: src/summaryview.c:437
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Èçãëåä/Öÿëàòà çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: src/summaryview.c:440
+#: src/summaryview.c:438
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:440
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:443
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/summaryview.c:447
+#: src/summaryview.c:445
 msgid "M"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:448
+#: src/summaryview.c:446
 msgid "U"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:452
 msgid "No."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:456
+#: src/summaryview.c:454
 msgid "L"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:497
+#: src/summaryview.c:495
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:808
+#: src/summaryview.c:806
 msgid "Process mark"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:809
+#: src/summaryview.c:807
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:856
+#: src/summaryview.c:854
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1222 src/summaryview.c:1266
+#: src/summaryview.c:1220 src/summaryview.c:1264
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1223
+#: src/summaryview.c:1221
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1235 src/summaryview.c:1279
+#: src/summaryview.c:1233 src/summaryview.c:1277
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1243
+#: src/summaryview.c:1241
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1267
+#: src/summaryview.c:1265
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1309 src/summaryview.c:1333
+#: src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1331
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1310
+#: src/summaryview.c:1308
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1319
+#: src/summaryview.c:1317
 msgid "No new messages."
 msgstr "Íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1334
+#: src/summaryview.c:1332
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1336
+#: src/summaryview.c:1334
 msgid "Search again"
 msgstr "Òúðñè îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:1365 src/summaryview.c:1390
+#: src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1388
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1366
+#: src/summaryview.c:1364
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1375 src/summaryview.c:1400
+#: src/summaryview.c:1373 src/summaryview.c:1398
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1391
+#: src/summaryview.c:1389
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:1415 src/summaryview.c:1440
+#: src/summaryview.c:1413 src/summaryview.c:1438
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1416
+#: src/summaryview.c:1414
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1425 src/summaryview.c:1450
+#: src/summaryview.c:1423 src/summaryview.c:1448
 msgid "No labeled messages."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1441
+#: src/summaryview.c:1439
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1654
+#: src/summaryview.c:1652
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Ïðèòåãëÿì ñúîáùåíèÿòà ïî Òåìà..."
 
-#: src/summaryview.c:1807
+#: src/summaryview.c:1805
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d èçòðèòè"
 
-#: src/summaryview.c:1811
+#: src/summaryview.c:1809
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ïðåìåñòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:1812 src/summaryview.c:1819
+#: src/summaryview.c:1810 src/summaryview.c:1817
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1817
+#: src/summaryview.c:1815
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d êîïèðàíè"
 
-#: src/summaryview.c:1832
+#: src/summaryview.c:1830
 msgid " item selected"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1834
+#: src/summaryview.c:1832
 msgid " items selected"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1851
+#: src/summaryview.c:1849
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1857
+#: src/summaryview.c:1855
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî"
 
-#: src/summaryview.c:2026
+#: src/summaryview.c:2024
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2096
+#: src/summaryview.c:2094
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2234
+#: src/summaryview.c:2232
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
 
-#: src/summaryview.c:2843
+#: src/summaryview.c:2833
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2941
+#: src/summaryview.c:2931
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
 
-#: src/summaryview.c:2942
+#: src/summaryview.c:2932
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/summaryview.c:2985
+#: src/summaryview.c:2975
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3113
+#: src/summaryview.c:3103
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3210
+#: src/summaryview.c:3200
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3260
+#: src/summaryview.c:3250
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3318
+#: src/summaryview.c:3308
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Ïðèëîæè èëè Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/summaryview.c:3319
+#: src/summaryview.c:3309
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Äà ïðèëîæà ëè èëè äà ïðåçàïèøà ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
 
-#: src/summaryview.c:3320
+#: src/summaryview.c:3310
 msgid "Append"
 msgstr "Ïðèëàãàíå"
 
-#: src/summaryview.c:3327 src/summaryview.c:3331 src/summaryview.c:3348
+#: src/summaryview.c:3317 src/summaryview.c:3321 src/summaryview.c:3338
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3367
+#: src/summaryview.c:3357
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6832,7 +6770,7 @@ msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/summaryview.c:3373
+#: src/summaryview.c:3363
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6841,23 +6779,23 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3604
+#: src/summaryview.c:3594
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3700
+#: src/summaryview.c:3690
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3829
+#: src/summaryview.c:3819
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Íå ñà çàäàäåíè ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå."
 
-#: src/summaryview.c:3836
+#: src/summaryview.c:3826
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
-#: src/summaryview.c:5304
+#: src/summaryview.c:5275
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -6985,12 +6923,12 @@ msgstr "
 msgid "Linewrap"
 msgstr "Ïðåíåñè"
 
-#: src/utils.c:2090
+#: src/utils.c:2093
 #, c-format
 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
 msgstr "Êîïèðàíåòî íà ôàéë îò %s êúì %s íåóñïåøíî.\n"
 
-#: src/utils.c:2774
+#: src/utils.c:2777
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr ""
@@ -7033,6 +6971,60 @@ msgstr "
 msgid "Unknown"
 msgstr "Íåèçâåñòåí"
 
+#~ msgid "Others..."
+#~ msgstr "Äðóãè..."
+
+#~ msgid "Error clearing log\n"
+#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñòâàíåòî íà ëîãà\n"
+
+#~ msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
+#~ msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
+
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_English"
+#~ msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
+
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_German"
+#~ msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Íåìñêè"
+
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
+#~ msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Èñïàíñêè"
+
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_French"
+#~ msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Ôðåíñêè"
+
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
+#~ msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_English"
+#~ msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_German"
+#~ msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Íåìñêè"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
+#~ msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_French"
+#~ msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
+#~ msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èòàëèàíñêè"
+
+#~ msgid "Filter setting"
+#~ msgstr "Íàñòðîéêà íà ôèëòúðà"
+
+#~ msgid "Keyword"
+#~ msgstr "Êëþ÷îâà äóìà"
+
+#~ msgid "not contain"
+#~ msgstr "íå ñúäúðæà"
+
+#~ msgid "Use regex"
+#~ msgstr "Ïîëçâàé regex"
+
+#~ msgid "Don't receive"
+#~ msgstr "Íå ïîëó÷àâàé"
+
 #~ msgid "Rescan folder tree"
 #~ msgstr "Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"