update po/ko.po
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 19 Jan 2005 07:32:49 +0000 (07:32 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 19 Jan 2005 07:32:49 +0000 (07:32 +0000)
ChangeLog.claws
PATCHSETS
po/ko.po

index ea7add0..667658b 100644 (file)
@@ -1,7 +1,9 @@
 2005-01-19 [paul]      1.0.0cvs1
 
        * po/ja.po
-               updated by  Rui Hirokawa
+       * po/ko.po
+               updated by  Rui Hirokawa and
+               SungHyun Nam
 
 2005-01-18 [paul]      1.0.0
 
index 15e8886..47b3ccb 100644 (file)
--- a/PATCHSETS
+++ b/PATCHSETS
 ( cvs diff -u -r 1.32 -r 1.33 src/prefs_toolbar.c; ) > 0.9.13cvs36.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.127 -r 1.128 AUTHORS; cvs diff -u -r 1.72 -r 1.73 po/es.po; cvs diff -u -r 1.51 -r 1.52 po/fr.po; cvs diff -u -r 1.8 -r 1.9 po/hr.po; cvs diff -u -r 1.38 -r 1.39 po/it.po; cvs diff -u -r 1.53 -r 1.54 po/pt_BR.po; cvs diff -u -r 1.13 -r 1.14 po/sk.po; cvs diff -u -r 1.24 -r 1.25 po/sr.po; ) > 0.9.13cvs37.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.25 -r 1.26 src/crash.c; cvs diff -u -r 1.11 -r 1.12 src/gtk/pluginwindow.c; ) > 0.9.13cvs38.patchset
-( cvs diff -u -r 1.24 -r 1.25 po/ja.po; ) > 1.0.0cvs1.patchset
+( cvs diff -u -r 1.24 -r 1.25 po/ja.po; cvs diff -u -r 1.9 -r 1.10 po/ko.po; ) > 1.0.0cvs1.patchset
index 40da0f6..911518e 100644 (file)
--- a/po/ko.po
+++ b/po/ko.po
@@ -4,11 +4,11 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed 0.9.12\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed-claws 0.9.13\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-10-01 17:56+0900\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-11 23:52+0900\n"
-"Last-Translator: SungHyun Nam <namsh@kldp.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-01-18 09:52+0900\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-18 21:22+0900\n"
+"Last-Translator: SungHyun Nam <goweol@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Korean <gnome-kr-translation@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=euc-kr\n"
@@ -34,16 +34,16 @@ msgstr ""
 "»õ ¸Þ½ÃÁö´Â ÀÌ ¼ø¼­´ë·Î È®Àεɠ°ÍÀÔ´Ï´Ù. `¸ðµÎ ¹Þ±â'·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦\n"
 "¹ÞÀ¸·Á¸é `G' Ä÷³ »óÀÚ¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
 
-#: src/account.c:599 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:677
-#: src/compose.c:4803 src/compose.c:4973 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:599 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:675
+#: src/compose.c:4388 src/compose.c:4558 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:400 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:198
-#: src/select-keys.c:301
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "À̸§"
 
-#: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
+#: src/account.c:600 src/prefs_account.c:1093
 msgid "Protocol"
 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ"
 
@@ -51,11 +51,11 @@ msgstr "
 msgid "Server"
 msgstr "¼­¹ö"
 
-#: src/account.c:630 src/addressbook.c:834 src/editaddress.c:722
+#: src/account.c:630 src/addressbook.c:832 src/editaddress.c:722
 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
-#: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
+#: src/prefs_matcher.c:560 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:773
 msgid "Add"
 msgstr "´õÇϱâ"
 
@@ -73,15 +73,15 @@ msgstr " Ŭ
 
 #: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
+#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:642
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:834
 msgid "Down"
 msgstr "¾Æ·¡·Î"
 
 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
-#: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
+#: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:636
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Up"
 msgstr "À§·Î"
 
@@ -89,11 +89,11 @@ msgstr "
 msgid " Set as default account "
 msgstr " ±âº» °èÁ¤À¸·Î ¼³Á¤ "
 
-#: src/account.c:680 src/action.c:1212 src/addressbook.c:1070
-#: src/addressbook.c:3233 src/addressbook.c:3238 src/addressbook.c:3277
+#: src/account.c:680 src/action.c:1224 src/addressbook.c:1068
+#: src/addressbook.c:3231 src/addressbook.c:3236 src/addressbook.c:3275
 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
-#: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:223 src/inc.c:715
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
+#: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:261 src/inc.c:715
+#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:224
 msgid "Close"
 msgstr "´Ý±â"
 
@@ -106,54 +106,54 @@ msgstr ""
 msgid "Cloned %s"
 msgstr "%sÀ»(¸¦) º¹Á¦Çß½À´Ï´Ù"
 
-#: src/account.c:904
+#: src/account.c:899
 msgid "Delete account"
 msgstr "°èÁ¤ Áö¿ì±â"
 
-#: src/account.c:905
+#: src/account.c:900
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ °èÁ¤À» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/account.c:906 src/addressbook.c:1093 src/addressbook.c:2361
-#: src/addressbook.c:2389 src/compose.c:2298 src/compose.c:3129
-#: src/compose.c:3652 src/compose.c:6097 src/compose.c:6416
+#: src/account.c:901 src/addressbook.c:1091 src/addressbook.c:2359
+#: src/addressbook.c:2387 src/compose.c:2289 src/compose.c:3111
+#: src/compose.c:3441 src/compose.c:5737 src/compose.c:6056
 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/folderview.c:1693 src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300
-#: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
-#: src/mainwindow.c:1569 src/message_search.c:197 src/mh_gtk.c:170
-#: src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242 src/news_gtk.c:297
+#: src/folderview.c:1702 src/imap_gtk.c:266 src/imap_gtk.c:313
+#: src/imap_gtk.c:376 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
+#: src/mainwindow.c:1591 src/message_search.c:197 src/mh_gtk.c:170
+#: src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:206 src/news_gtk.c:255 src/news_gtk.c:310
 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1001
-#: src/prefs_matcher.c:1680 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:426
-#: src/prefs_themes.c:475 src/prefs_themes.c:482 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:327 src/summaryview.c:813 src/summaryview.c:1251
-#: src/summaryview.c:1295 src/summaryview.c:1338 src/summaryview.c:1362
-#: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
-#: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:3000 src/textview.c:1955
+#: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422
+#: src/prefs_themes.c:471 src/prefs_themes.c:478 src/ssl_manager.c:271
+#: src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:814 src/summaryview.c:1261
+#: src/summaryview.c:1312 src/summaryview.c:1355 src/summaryview.c:1379
+#: src/summaryview.c:1411 src/summaryview.c:1436 src/summaryview.c:1461
+#: src/summaryview.c:1486 src/summaryview.c:3017 src/textview.c:1940
 #: src/toolbar.c:1868
 msgid "Yes"
 msgstr "È®ÀÎ"
 
-#: src/account.c:906 src/compose.c:3652 src/compose.c:6097 src/imap_gtk.c:253
-#: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
-#: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:901 src/compose.c:3441 src/compose.c:5737 src/imap_gtk.c:266
+#: src/imap_gtk.c:313 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:206
+#: src/news_gtk.c:255 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "¾Æ´Ï¿ä"
 
-#: src/action.c:346
+#: src/action.c:345
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö ÆÄÀÏ %dÀ»(¸¦) °¡Á®¿Ã ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/action.c:365
+#: src/action.c:376
 msgid "Could not get message part."
 msgstr "¸Þ½ÃÁö ºÎºÐÀ» °¡Á®¿Ã ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/action.c:382
+#: src/action.c:393
 msgid "Can't get part of multipart message"
 msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/action.c:495
+#: src/action.c:506
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr ""
 "¼±ÅõȠµ¿ÀÛÀº ÆíÁö ÀÛ¼º Ã¢¿¡¼­ »ç¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 "¿Ö³ÄÇϸé %%f, %%F, %%as È¤Àº %%p¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ°í Àֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù."
 
-#: src/action.c:783
+#: src/action.c:794
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
@@ -171,7 +171,7 @@ msgstr ""
 "¸í·ÉÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ÆÄÀÌÇÁ »ý¼ºÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:868
+#: src/action.c:880
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -182,33 +182,33 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:1095
+#: src/action.c:1107
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- ½ÇÇàÁßÀÔ´Ï´Ù: %s\n"
 
-#: src/action.c:1099
+#: src/action.c:1111
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- ³¡³µ½À´Ï´Ù: %s\n"
 
-#: src/action.c:1135
+#: src/action.c:1147
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "µ¿ÀÛ ÀÔÃâ·Â"
 
-#: src/action.c:1181
+#: src/action.c:1193
 msgid " Send "
 msgstr " ¹ß¼Û "
 
-#: src/action.c:1201
+#: src/action.c:1213
 msgid "Completed %v/%u"
-msgstr ""
+msgstr "³¡³µ½À´Ï´Ù %v/%u"
 
-#: src/action.c:1211
+#: src/action.c:1223
 msgid "Abort"
 msgstr "ÁßÁöµÊ"
 
-#: src/action.c:1360
+#: src/action.c:1372
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -218,11 +218,11 @@ msgstr ""
 "´ÙÀ½ µ¿ÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎÀÚ¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
 "(`%%h'´Â ÀÎÀڷΠ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)  %s"
 
-#: src/action.c:1365
+#: src/action.c:1377
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr "µ¿ÀÛÀÇ ¼û°ÜÁø »ç¿ëÀÚ ÀÎÀÚ"
 
-#: src/action.c:1369
+#: src/action.c:1381
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -233,7 +233,7 @@ msgstr ""
 "(`%%u'´Â ÀÎÀڷΠ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1374
+#: src/action.c:1386
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "µ¿ÀÛÀÇ »ç¿ëÀÚ ÀÎÀÚ"
 
@@ -241,11 +241,12 @@ msgstr "
 msgid "Add to address book"
 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï¿¡ ´õÇϱâ"
 
-#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
+#: src/addressadd.c:194 src/plugins/pgpmime/select-keys.c:302
+#: src/toolbar.c:434
 msgid "Address"
 msgstr "ÁÖ¼Ò"
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:679 src/editaddress.c:628
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:677 src/editaddress.c:628
 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "¸Þ¸ð"
@@ -255,406 +256,404 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï Æú´õ ¼±ÅÃ"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:203
-#: src/alertpanel.c:339 src/compose.c:5919 src/editaddress.c:513
+#: src/alertpanel.c:339 src/compose.c:5559 src/editaddress.c:513
 #: src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344
 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:239
 #: src/export.c:188 src/foldersel.c:199 src/grouplistdialog.c:244
-#: src/gtk/about.c:232 src/gtk/description_window.c:120
+#: src/gtk/about.c:224 src/gtk/description_window.c:120
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1425 src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/inputdialog.c:202
-#: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190
-#: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/main.c:723
-#: src/mainwindow.c:2345 src/messageview.c:955 src/mimeview.c:1019
-#: src/passphrase.c:130 src/plugins/trayicon/trayicon.c:307
-#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2531 src/prefs_common.c:2630
+#: src/gtk/prefswindow.c:356 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190
+#: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/main.c:721
+#: src/mainwindow.c:2373 src/messageview.c:974 src/mimeview.c:1019
+#: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:131 src/plugins/trayicon/trayicon.c:334
+#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2406 src/prefs_common.c:2505
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
-#: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
+#: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:313
 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "È®ÀÎ"
 
-#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2377 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:5920 src/compose.c:6620 src/compose.c:6658
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2375 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:5560 src/compose.c:6289 src/compose.c:6327
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:343
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:200 src/grouplistdialog.c:245
 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/inputdialog.c:203
-#: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:191
+#: src/gtk/prefswindow.c:357 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:191
 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
-#: src/main.c:723 src/mainwindow.c:2345 src/messageview.c:955
-#: src/mimeview.c:1020 src/passphrase.c:134
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:307 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:2532 src/prefs_common.c:2631
+#: src/main.c:721 src/mainwindow.c:2373 src/messageview.c:974
+#: src/mimeview.c:1020 src/plugins/pgpmime/passphrase.c:135
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:332 src/plugins/trayicon/trayicon.c:334
+#: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2407 src/prefs_common.c:2506
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
-#: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
-#: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:426 src/prefs_themes.c:475
-#: src/prefs_themes.c:482 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:813
-#: src/summaryview.c:3298
+#: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:374 src/prefs_summary_column.c:314
+#: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:471
+#: src/prefs_themes.c:478 src/summaryview.c:814 src/summaryview.c:3315
 msgid "Cancel"
 msgstr "Ãë¼Ò"
 
-#: src/addressbook.c:402 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:435
-#: src/messageview.c:151
+#: src/addressbook.c:400 src/mainwindow.c:439 src/messageview.c:154
 msgid "/_File"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:403
+#: src/addressbook.c:401
 msgid "/_File/New _Book"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò·Ï(_B)"
 
-#: src/addressbook.c:404
+#: src/addressbook.c:402
 msgid "/_File/New _vCard"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ vCard(_V)"
 
-#: src/addressbook.c:406
+#: src/addressbook.c:404
 msgid "/_File/New _JPilot"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ JPilot(_J)"
 
-#: src/addressbook.c:409
+#: src/addressbook.c:407
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ¼­¹ö(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:414 src/compose.c:525
-#: src/compose.c:529 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
-#: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
+#: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:412 src/mainwindow.c:442
+#: src/mainwindow.c:444 src/mainwindow.c:447 src/mainwindow.c:449
+#: src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454 src/messageview.c:157
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/---"
 
-#: src/addressbook.c:412
+#: src/addressbook.c:410
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:411
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Áö¿ì±â(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:415 src/compose.c:523
+#: src/addressbook.c:413
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÀúÀå(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:416 src/compose.c:530 src/messageview.c:155
+#: src/addressbook.c:414 src/messageview.c:158
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/´Ý±â(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:459
-#: src/compose.c:532 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
+#: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:457
+#: src/compose.c:541 src/mainwindow.c:458 src/messageview.c:160
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:418
+#: src/addressbook.c:416
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_U)"
 
-#: src/addressbook.c:419 src/compose.c:537 src/mainwindow.c:452
-#: src/messageview.c:158
+#: src/addressbook.c:417 src/compose.c:546 src/mainwindow.c:459
+#: src/messageview.c:161
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/º¹»ç(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:420 src/compose.c:538
+#: src/addressbook.c:418 src/compose.c:547
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
 
-#: src/addressbook.c:421 src/compose.c:535 src/compose.c:618 src/compose.c:624
-#: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
+#: src/addressbook.c:419 src/compose.c:544 src/compose.c:627 src/compose.c:633
+#: src/mainwindow.c:462 src/messageview.c:163
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/---"
 
-#: src/addressbook.c:422
+#: src/addressbook.c:420
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÁÖ¼Ò ºÙ¿©³Ö±â(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:423
+#: src/addressbook.c:421
 msgid "/_Address"
 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:424
+#: src/addressbook.c:422
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/»õ ÁÖ¼Ò(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:425
+#: src/addressbook.c:423
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/»õ ±×·ì(_G)"
 
-#: src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:424
 msgid "/_Address/New _Folder"
 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/»õ Æú´õ(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:427 src/addressbook.c:430
+#: src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/---"
 
-#: src/addressbook.c:428
+#: src/addressbook.c:426
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/ÆíÁý(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/Áö¿ì±â(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:431
+#: src/addressbook.c:429
 msgid "/_Address/_Mail To"
 msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/Mail To(_M)"
 
-#: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/mainwindow.c:673
-#: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
-#: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
-#: src/messageview.c:296
+#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:719 src/mainwindow.c:721 src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:733 src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:294
+#: src/messageview.c:315
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/---"
 
-#: src/addressbook.c:433
+#: src/addressbook.c:431
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/µµ±¸(_T)/LDIF ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_L)..."
 
-#: src/addressbook.c:434
+#: src/addressbook.c:432
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/µµ±¸(_T)/Mutt ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_U)..."
 
-#: src/addressbook.c:435
+#: src/addressbook.c:433
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/µµ±¸(_T)/Pine ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_P)..."
 
-#: src/addressbook.c:437
+#: src/addressbook.c:435
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/µµ±¸(_T)/HTML ÆÄÀϷΠ³»º¸³»±â(_H)..."
 
-#: src/addressbook.c:438
+#: src/addressbook.c:436
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgstr "/µµ±¸(_T)/LDIF ÆÄÀϷΠ³»º¸³»±â(_F)..."
 
-#: src/addressbook.c:439 src/compose.c:693 src/mainwindow.c:740
-#: src/messageview.c:299
+#: src/addressbook.c:437 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:762
+#: src/messageview.c:318
 msgid "/_Help"
 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)"
 
-#: src/addressbook.c:440 src/compose.c:694 src/mainwindow.c:750
-#: src/messageview.c:300
+#: src/addressbook.c:438 src/compose.c:671 src/mainwindow.c:772
+#: src/messageview.c:319
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460 src/summaryview.c:403
+#: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/summaryview.c:403
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Áö¿ì±â(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:461
-#: src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:469 src/compose.c:516
-#: src/folderview.c:245 src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61
-#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59
-#: src/news_gtk.c:51 src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:80 src/plugins/trayicon/trayicon.c:83
+#: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:459
+#: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467 src/compose.c:520
+#: src/imap_gtk.c:57 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65
+#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:52
+#: src/news_gtk.c:54 src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:59
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:88 src/plugins/trayicon/trayicon.c:91
 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/»õ ±×·ì(_G)"
 
-#: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/»õ Æú´õ(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/À߶󳻱â(_U)"
 
-#: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:467
+#: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:465
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/º¹»ç(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:468
+#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
 
-#: src/addressbook.c:470
+#: src/addressbook.c:468
 msgid "/Pa_ste Address"
 msgstr "/ÁÖ¼Ò ºÙ¿©³Ö±â(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:471
+#: src/addressbook.c:469
 msgid "/_Mail To"
 msgstr "/Mail To(_M)"
 
-#: src/addressbook.c:473
+#: src/addressbook.c:471
 msgid "/_Browse Entry"
-msgstr ""
+msgstr "/Ç׸ñ ºê¶ó¿ìÁî(_B)"
 
-#: src/addressbook.c:486 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:627
-#: src/prefs_themes.c:659 src/prefs_themes.c:660
+#: src/addressbook.c:484 src/crash.c:440 src/crash.c:459 src/importldif.c:118
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:97 src/prefs_themes.c:623
+#: src/prefs_themes.c:655 src/prefs_themes.c:656
 msgid "Unknown"
 msgstr "¸ð¸§"
 
-#: src/addressbook.c:493 src/addressbook.c:512 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:125
 msgid "Success"
 msgstr "¼º°ø"
 
-#: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:126
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "À߸øµÈ ÀÎÀÚ"
 
-#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
 msgid "File not specified"
 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
 
-#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
 msgid "Error opening file"
 msgstr "ÆÄÀÏÀ» ¿­´Ù°¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
 
-#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
 msgid "Error reading file"
 msgstr "ÆÄÀÏÀ» Àдٰ¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
 
-#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
 msgid "End of file encountered"
-msgstr ""
+msgstr "ÆÄÀÏ ³¡ÀÔ´Ï´Ù"
 
-#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr ""
+msgstr "¸Þ¸ð¸® ÇÒ´ç ¿¡·¯"
 
-#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
 msgid "Bad file format"
 msgstr "³ª»Û ÆÄÀÏ Çü½Ä"
 
-#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¾²±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
 
-#: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
 msgid "Error opening directory"
-msgstr ""
+msgstr "µð·ºÅ丮 ¿­±â ¿¡·¯"
 
-#: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
 msgid "No path specified"
-msgstr ""
+msgstr "°æ·Î°¡ ÁÖ¾îÁöÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
 
-#: src/addressbook.c:513
+#: src/addressbook.c:511
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "LDAP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°á Áß ¿¡·¯"
 
-#: src/addressbook.c:514
+#: src/addressbook.c:512
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "LDAP ÃʱâÈ­ Áß ¿¡·¯"
 
-#: src/addressbook.c:515
+#: src/addressbook.c:513
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "LDAP ¼­¹ö¿¡ ¹ÙÀεù Áß ¿¡·¯"
 
-#: src/addressbook.c:516
+#: src/addressbook.c:514
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "LDAP µ¥ÀÌŸº£À̽º Ã£´Â Áß ¿¡·¯"
 
-#: src/addressbook.c:517
+#: src/addressbook.c:515
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP µ¿ÀÛ ¼öÇà Áß ½Ã°£ ÃÊ°ú"
 
-#: src/addressbook.c:518
+#: src/addressbook.c:516
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP Ã£±â ±âÁØ¿¡ ¿¡·¯"
 
-#: src/addressbook.c:519
+#: src/addressbook.c:517
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "ã±â ±âÁØ¿¡¼­ LDAP Ç׸ñÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù"
 
-#: src/addressbook.c:520
+#: src/addressbook.c:518
 msgid "LDAP search terminated on request"
-msgstr ""
+msgstr "¿äû¿¡ ÀÇÇØ LDAP Ã£±â¸¦ ¸ØÃß¾ú½À´Ï´Ù"
 
-#: src/addressbook.c:521
+#: src/addressbook.c:519
 msgid "Error starting TLS connection"
 msgstr "TLS ¿¬°á ½ÃÀÛ Áß ¿¡·¯"
 
-#: src/addressbook.c:678
+#: src/addressbook.c:676
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/prefs_common.c:2160 src/toolbar.c:180
+#: src/addressbook.c:681 src/prefs_common.c:2037 src/toolbar.c:180
 #: src/toolbar.c:1529
 msgid "Address book"
 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
 
-#: src/addressbook.c:799
+#: src/addressbook.c:797
 msgid "Name:"
 msgstr "À̸§:"
 
-#: src/addressbook.c:831 src/addressbook.c:2360 src/addressbook.c:2374
-#: src/addressbook.c:2389 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
+#: src/addressbook.c:829 src/addressbook.c:2358 src/addressbook.c:2372
+#: src/addressbook.c:2387 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
-#: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
+#: src/prefs_matcher.c:573 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:785
 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
 msgid "Delete"
 msgstr "Áö¿ì±â"
 
-#: src/addressbook.c:837
+#: src/addressbook.c:835
 msgid "Lookup"
 msgstr "ã±â"
 
-#: src/addressbook.c:849 src/compose.c:1480 src/compose.c:3324
-#: src/compose.c:4617 src/compose.c:5326 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
+#: src/addressbook.c:847 src/compose.c:1472 src/compose.c:3217
+#: src/compose.c:4202 src/compose.c:4877 src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:176
 msgid "To:"
 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷:"
 
-#: src/addressbook.c:853 src/compose.c:1464 src/compose.c:3323
+#: src/addressbook.c:851 src/compose.c:1456 src/compose.c:3216
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "ÂüÁ¶:"
 
-#: src/addressbook.c:857 src/compose.c:1467 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:855 src/compose.c:1459 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "¼ûÀº ÂüÁ¶:"
 
-#: src/addressbook.c:1068 src/addressbook.c:1091
+#: src/addressbook.c:1066 src/addressbook.c:1089
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ Áö¿ì±â"
 
-#: src/addressbook.c:1069
+#: src/addressbook.c:1067
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "ÀÌ ÁÖ¼Ò ÀÚ·á´Â ÀбâÀü¿ëÀ̾ Áö¿ï ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/addressbook.c:1092
+#: src/addressbook.c:1090
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Á¤¸»·Î ÁÖ¼Ò¸¦ Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/addressbook.c:1093 src/addressbook.c:2361 src/addressbook.c:2389
-#: src/compose.c:2298 src/compose.c:3129 src/compose.c:6416
+#: src/addressbook.c:1091 src/addressbook.c:2359 src/addressbook.c:2387
+#: src/compose.c:2289 src/compose.c:3111 src/compose.c:6056
 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/folderview.c:1693 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287
-#: src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1569 src/message_search.c:197
-#: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
+#: src/folderview.c:1702 src/imap_gtk.c:376 src/inc.c:182 src/inc.c:287
+#: src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1591 src/message_search.c:197
+#: src/news_gtk.c:310 src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1001
-#: src/prefs_matcher.c:1680 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:426
-#: src/prefs_themes.c:475 src/prefs_themes.c:482 src/summary_search.c:327
-#: src/summaryview.c:813 src/summaryview.c:1251 src/summaryview.c:1295
-#: src/summaryview.c:1338 src/summaryview.c:1362 src/summaryview.c:1394
-#: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
-#: src/summaryview.c:3000 src/textview.c:1956 src/toolbar.c:1868
+#: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422
+#: src/prefs_themes.c:471 src/prefs_themes.c:478 src/summary_search.c:328
+#: src/summaryview.c:814 src/summaryview.c:1261 src/summaryview.c:1312
+#: src/summaryview.c:1355 src/summaryview.c:1379 src/summaryview.c:1411
+#: src/summaryview.c:1436 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1486
+#: src/summaryview.c:3017 src/textview.c:1941 src/toolbar.c:1868
 msgid "No"
 msgstr "¾Æ´Ï¿À"
 
-#: src/addressbook.c:1632 src/addressbook.c:1705
+#: src/addressbook.c:1630 src/addressbook.c:1703
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
+msgstr "ºÙ¿©³ÖÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ´ë»ó ÁÖ¼Ò·ÏÀº ÀбâÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù."
 
-#: src/addressbook.c:1643
+#: src/addressbook.c:1641
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr ""
+msgstr "ÁÖ¼Ò ±×·ì¿¡ ºÙ¿©³ÖÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/addressbook.c:2357
+#: src/addressbook.c:2355
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:2369
+#: src/addressbook.c:2367
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
@@ -663,32 +662,32 @@ msgstr ""
 "`%s'ÀÇ ¸ðµç ÁÖ¼Ò¿Í Æú´õ¸¦ Áö¿ï±î¿ä ? \n"
 "Æú´õ¸¸ Áö¿ï °æ¿ì ÁּҴ ±× »óÀ§ Æú´õ·Î ¿Å°ÜÁý´Ï´Ù."
 
-#: src/addressbook.c:2375
+#: src/addressbook.c:2373
 msgid "Folder only"
 msgstr "Æú´õ¸¸"
 
-#: src/addressbook.c:2376
+#: src/addressbook.c:2374
 msgid "Folder and Addresses"
 msgstr "Æú´õ¿Í ÁÖ¼Ò"
 
-#: src/addressbook.c:2388
+#: src/addressbook.c:2386
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Á¤¸»·Î `%s'À»(¸¦) Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/addressbook.c:3183
+#: src/addressbook.c:3181
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "»õ »ç¿ëÀÚ, »öÀΠÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/addressbook.c:3187
+#: src/addressbook.c:3185
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "»õ »ç¿ëÀÚ, ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/addressbook.c:3197
+#: src/addressbook.c:3195
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "¿¹Àü ÁÖ¼Ò·ÏÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î º¯È¯ÇÏ¿´½À´Ï´Ù."
 
-#: src/addressbook.c:3202
+#: src/addressbook.c:3200
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -696,7 +695,7 @@ msgstr ""
 "¿¹Àü ÁÖ¼Ò·ÏÀÌ º¯È¯µÇ¾ú½À´Ï´Ù,\n"
 "»õ ÁÖ¼Ò·ÏÀÇ »öÀΠÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
 
-#: src/addressbook.c:3215
+#: src/addressbook.c:3213
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -704,7 +703,7 @@ msgstr ""
 "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» º¯È¯ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù,\n"
 "´ë½Å¿¡ ºó »õ ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ¸¸µé¾ú½À´Ï´Ù."
 
-#: src/addressbook.c:3221
+#: src/addressbook.c:3219
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -712,7 +711,7 @@ msgstr ""
 "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» º¯È¯ÇÏÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù,\n"
 "»õ ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ¸¸µéÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù."
 
-#: src/addressbook.c:3226
+#: src/addressbook.c:3224
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -720,70 +719,70 @@ msgstr ""
 "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» º¯È¯ÇÏÁö ¸øÇß°í\n"
 "»õ ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀϵµ ¸¸µéÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù."
 
-#: src/addressbook.c:3233
+#: src/addressbook.c:3231
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï º¯È¯ ¿¡·¯"
 
-#: src/addressbook.c:3238
+#: src/addressbook.c:3236
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï º¯È¯"
 
-#: src/addressbook.c:3275
+#: src/addressbook.c:3273
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï ¿¡·¯"
 
-#: src/addressbook.c:3276
+#: src/addressbook.c:3274
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "ÁÖ¼Ò »öÀÎÀ» ÀÐÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
 
-#: src/addressbook.c:3634
+#: src/addressbook.c:3632
 msgid "Busy searching..."
-msgstr ""
+msgstr "ã´Â Áß..."
 
-#: src/addressbook.c:3705
+#: src/addressbook.c:3703
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "'%s' Ã£±â"
 
-#: src/addressbook.c:3925 src/prefs_common.c:959
+#: src/addressbook.c:3923 src/prefs_common.c:938
 msgid "Interface"
 msgstr "ÀÎÅÍÆäÀ̽º"
 
-#: src/addressbook.c:3941 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
+#: src/addressbook.c:3939 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
 msgid "Address Book"
 msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
 
-#: src/addressbook.c:3957
+#: src/addressbook.c:3955
 msgid "Person"
 msgstr "»ç¶÷"
 
-#: src/addressbook.c:3973
+#: src/addressbook.c:3971
 msgid "EMail Address"
 msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
 
-#: src/addressbook.c:3989
+#: src/addressbook.c:3987
 msgid "Group"
 msgstr "±×·ì"
 
-#: src/addressbook.c:4005 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:325
-#: src/prefs_account.c:2126
+#: src/addressbook.c:4003 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:326
+#: src/prefs_account.c:2218
 msgid "Folder"
 msgstr "Æú´õ"
 
-#: src/addressbook.c:4021
+#: src/addressbook.c:4019
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4037 src/addressbook.c:4053
+#: src/addressbook.c:4035 src/addressbook.c:4051
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4069
+#: src/addressbook.c:4067
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP ¼­¹ö"
 
-#: src/addressbook.c:4085
+#: src/addressbook.c:4083
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP Á¶È¸"
 
@@ -797,7 +796,7 @@ msgstr "ã
 
 #: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
-msgstr ""
+msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ ¾ò´Â Áß..."
 
 #: src/addrgather.c:221
 msgid "Addresses gathered successfully."
@@ -813,6 +812,9 @@ msgid ""
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
+"Æú´õ ¸ñ·Ï¿¡¼­ Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä.\n"
+"¾Æ´Ï¸é ¸Þ½ÃÁö ¸ñ·Ï¿¡¼­ Çϳª È¤Àº\n"
+"±× ÀÌ»óÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
 
 #: src/addrgather.c:345
 msgid "Folder :"
@@ -843,8 +845,8 @@ msgstr "
 msgid "Address Count"
 msgstr "ÁÖ¼Ò °¹¼ö"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:168 src/messageview.c:525
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:284 src/textview.c:1955
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:168 src/messageview.c:544
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:352 src/textview.c:1940
 msgid "Warning"
 msgstr "°æ°í"
 
@@ -855,37 +857,37 @@ msgstr "
 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
 #: src/importldif.c:1067
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "³¡³¿"
 
 #: src/addrgather.c:588
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr ""
+msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò ¾ò±â - ¼±ÅõȠ¸Þ½ÃÁö¿¡¼­"
 
 #: src/addrgather.c:596
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr ""
+msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò ¾ò±â - Æú´õ¿¡¼­"
 
 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
 msgid "Common address"
-msgstr "°ø¿ë ÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "°øÅë ÁÖ¼Ò·Ï"
 
 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
 msgid "Personal address"
 msgstr "°³ÀΠÁÖ¼Ò·Ï"
 
-#: src/alertpanel.c:155 src/compose.c:6097
+#: src/alertpanel.c:155 src/compose.c:5737
 msgid "Notice"
 msgstr "¾Ë¸²"
 
-#: src/alertpanel.c:181 src/alertpanel.c:203 src/compose.c:3652 src/inc.c:601
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
+#: src/alertpanel.c:181 src/alertpanel.c:203 src/compose.c:3441 src/inc.c:601
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:109 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:122
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:148
 msgid "Error"
 msgstr "¿¡·¯"
 
 #: src/alertpanel.c:203
 msgid "View log"
-msgstr ""
+msgstr "·Î±× º¸±â"
 
 #: src/alertpanel.c:327
 msgid "Show this message next time"
@@ -893,7 +895,7 @@ msgstr "
 
 #: src/browseldap.c:238
 msgid "Browse Directory Entry"
-msgstr ""
+msgstr "µð·ºÅ丮 Ç׸ñ ºê¶ó¿ìÁî"
 
 #: src/browseldap.c:258
 msgid "Server Name :"
@@ -901,7 +903,7 @@ msgstr "
 
 #: src/browseldap.c:268
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
-msgstr ""
+msgstr "ºÐ·ù À̸§ (dn) :"
 
 #: src/browseldap.c:291
 msgid "LDAP Name"
@@ -935,30 +937,30 @@ msgstr "
 
 #: src/common/plugin.c:103
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Ç÷¯±×ÀÎÀÇ ¸Þ¸ð¸®¸¦ ÇÒ´çÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
 
-#: src/common/smtp.c:154
+#: src/common/smtp.c:170
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP ÀÎÁõÀ» »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
+#: src/common/smtp.c:493 src/common/smtp.c:543
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr "À߸øµÈ SMTP ÀÀ´ä\n"
 
-#: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
+#: src/common/smtp.c:514 src/common/smtp.c:532 src/common/smtp.c:643
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "SMTP ¼¼¼Ç¿¡¼­ ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
 
-#: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:816
+#: src/common/smtp.c:523 src/pop.c:828
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
 
-#: src/common/smtp.c:503
+#: src/common/smtp.c:577
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "¸Þ½ÃÁö°¡ ³Ê¹« Å®´Ï´Ù (ÃÖ´ë Å©±â´Â %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:809
+#: src/common/smtp.c:602 src/pop.c:821
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "TLS ¼¼¼ÇÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
@@ -978,7 +980,7 @@ msgstr "SSL 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
 msgid "<not in certificate>"
-msgstr ""
+msgstr "<Áõ¸í¼­¿¡ ¾øÀ½>"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:189
 #, c-format
@@ -988,10 +990,14 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
+"  ¼ÒÀ¯ÀÚ: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature »óÅÂ: %s"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:307
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr ""
+msgstr "X509 ±âº» °æ·Î¸¦ ·ÎµåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:362
 #, c-format
@@ -999,6 +1005,8 @@ msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"%sÀº(´Â) ¸ð¸£´Â SSL Áõ¸íÀÔ´Ï´Ù:\n"
+"%s"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
 #, c-format
@@ -1008,9 +1016,13 @@ msgid ""
 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Áõ¸íÀ» ÀúÀåÇÒ ¶§±îÁö ÀÌ °èÁ¤ÀÇ ÆíÁö´Â ¹ÞÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+"(\"%s\" ¼Ó¼º ¼±ÅÃÀ» ÇØÁ¦Çϼ¼¿ä).\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1098
+#: src/prefs_common.c:1077
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "¹Þ±â ¿¡·¯ ¹ß»ý½Ã ¿¡·¯ »óÀÚ º¸ÀÌÁö ¾ÊÀ½"
 
@@ -1026,399 +1038,357 @@ msgid ""
 "\n"
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
+"%sÀÇ SSL Áõ¸í¼­°¡ ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù !\n"
+"¿ø·¡´Â ´ÙÀ½ °ÍÀ̾ú½À´Ï´Ù:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Áö±ÝÀº ´ÙÀ½ °ÍÀÔ´Ï´Ù:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"ÀÌ°ÍÀº ¼­¹öÀÇ ÀÀ´äÀ» ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù´Â °ÍÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù."
 
 #: src/common/string_match.c:73
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr ""
+msgstr "(Á¦¸ñÀÌ RegExp¿¡ ÀÇÇØ Áö¿öÁü)"
 
-#: src/common/utils.c:178
+#: src/common/utils.c:199
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:180
+#: src/common/utils.c:201
 #, c-format
 msgid "%.1fKB"
 msgstr "%.1fKB"
 
-#: src/common/utils.c:182
+#: src/common/utils.c:203
 #, c-format
 msgid "%.2fMB"
 msgstr "%.2fMB"
 
-#: src/common/utils.c:184
+#: src/common/utils.c:205
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:518
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/´õÇϱâ(_A)..."
 
-#: src/compose.c:515
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/»èÁ¦(_R)"
 
-#: src/compose.c:517 src/folderview.c:240
+#: src/compose.c:521 src/folderview.c:241
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/Ư¼º(_P)..."
 
-#: src/compose.c:526
-msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/÷ºÎ ÆÄÀÏ(_A)"
+#: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:271
+msgid "/_Message"
+msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)"
 
 #: src/compose.c:527
-msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¸³»±â(_S)"
+
+#: src/compose.c:529
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_L)"
+
+#: src/compose.c:531 src/compose.c:535 src/compose.c:538 src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:667 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:684 src/messageview.c:274 src/messageview.c:282
+#: src/messageview.c:287
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/---"
 
-#: src/compose.c:528
-msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¼­¸í »ðÀÔ(_G)"
+#: src/compose.c:532
+msgid "/_Message/_Attach file"
+msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÆÄÀϠ÷ºÎ(_A)"
 
 #: src/compose.c:533
+msgid "/_Message/_Insert file"
+msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
+
+#: src/compose.c:534
+msgid "/_Message/Insert si_gnature"
+msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼­¸í »ðÀÔ(_G)"
+
+#: src/compose.c:536
+msgid "/_Message/_Save"
+msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÀúÀå(_S)"
+
+#: src/compose.c:539
+msgid "/_Message/_Close"
+msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ý±â(_C)"
+
+#: src/compose.c:542
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:543
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/´Ù½Ã ½ÇÇà(_R)"
 
-#: src/compose.c:536
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_T)"
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:548
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/quotationÀ¸·Î ºÙ¿©³Ö±â(_Q)"
 
-#: src/compose.c:541 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
+#: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:460 src/messageview.c:162
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_A)"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:551
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)"
 
-#: src/compose.c:543
+#: src/compose.c:552
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ µÚ·Î À̵¿"
 
-#: src/compose.c:548
+#: src/compose.c:557
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ ¾ÕÀ¸·Î À̵¿"
 
-#: src/compose.c:553
+#: src/compose.c:562
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ µÚ·Î À̵¿"
 
-#: src/compose.c:558
+#: src/compose.c:567
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ ¾ÕÀ¸·Î À̵¿"
 
-#: src/compose.c:563
+#: src/compose.c:572
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀÎÀǠóÀ½À¸·Î À̵¿"
 
-#: src/compose.c:568
+#: src/compose.c:577
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀÎÀÇ ³¡À¸·Î À̵¿"
 
-#: src/compose.c:573
+#: src/compose.c:582
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/ÀÌÀü ¶óÀÎÀ¸·Î À̵¿"
 
-#: src/compose.c:578
+#: src/compose.c:587
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´ÙÀ½ ¶óÀÎÀ¸·Î À̵¿"
 
-#: src/compose.c:583
+#: src/compose.c:592
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ µÚ·Î Áö¿ì±â"
 
-#: src/compose.c:588
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ ¾ÕÀ¸·Î Áö¿ì±â"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:602
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ µÚ·Î Áö¿ì±â"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ ¾ÕÀ¸·Î Áö¿ì±â"
 
-#: src/compose.c:603
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀΠÁö¿ì±â"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/Àüü ¶óÀΠÁö¿ì±â"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀΠ³¡±îÁö Áö¿ì±â"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:628
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÇöÀ破ܶô ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_W)"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµç ±ä ¶óÀΠÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_L)"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_O)"
 
-#: src/compose.c:625
+#: src/compose.c:634
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¿ÜºÎ ÆíÁý±â·Î ÆíÁý(_X)"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/"
+msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:638
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¸ðµÎ È¤Àº ¼±ÅõȠ°Í È®ÀÎ(_C)"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¸ÂÃã¹ýÀ̠Ʋ¸° ¸ðµç ´Ü¾î °­Á¶(_H)"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¸ÂÃã¹ýÀ̠Ʋ¸¯ ´Ü¾î µÚ·Î °Ë»ö(_B)"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¸ÂÃã¹ýÀ̠Ʋ¸¯ ´Ü¾î ¾ÕÀ¸·Î °Ë»ö(_B)"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Spelling/---"
-msgstr ""
+msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/---"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:642 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
-#: src/summaryview.c:443
-msgid "/_View"
-msgstr "/º¸±â(_V)"
-
-#: src/compose.c:643
-msgid "/_View/_To"
-msgstr "/º¸±â(_V)/To(_T)"
+msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¼³Á¤(_S)"
 
-#: src/compose.c:644
-msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Cc(_C)"
+#: src/compose.c:650
+msgid "/_Options"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)"
 
-#: src/compose.c:645
-msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Bcc(_B)"
+#: src/compose.c:651
+msgid "/_Options/Privacy System"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã ½Ã½ºÅÛ"
 
-#: src/compose.c:646
-msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Reply to(_R)"
+#: src/compose.c:652
+msgid "/_Options/Privacy System/None"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã ½Ã½ºÅÛ/¾øÀ½"
 
-#: src/compose.c:647 src/compose.c:649 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:477
-#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
-#: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/º¸±â(_V)/---"
+#: src/compose.c:653
+msgid "/_Options/Si_gn"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/½ÎÀÎ(_G)"
 
-#: src/compose.c:648
-msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/º¸±â(_V)/µû¶ó¿Ã¸®±â(_F)"
+#: src/compose.c:654
+msgid "/_Options/_Encrypt"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¾Ïȣȭ(_E)"
 
-#: src/compose.c:650
-msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Ruler(_U)"
+#: src/compose.c:655 src/compose.c:662
+msgid "/_Options/---"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/---"
 
-#: src/compose.c:652
-msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/º¸±â(_V)/÷ºÎ(_A)"
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Options/_Priority"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)"
 
-#: src/compose.c:654 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
-msgid "/_Message"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)"
+#: src/compose.c:657
+msgid "/_Options/Priority/_Highest"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/°¡Àå ³ô°Ô(_H)"
 
-#: src/compose.c:655
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¸³»±â(_S)"
+#: src/compose.c:658
+msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/³ô°Ô(_G)"
 
-#: src/compose.c:657
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_L)"
+#: src/compose.c:659
+msgid "/_Options/Priority/_Normal"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/º¸Åë(_N)"
 
-#: src/compose.c:660 src/compose.c:665 src/compose.c:667 src/compose.c:671
-#: src/compose.c:678 src/compose.c:685 src/mainwindow.c:634
-#: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
-#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
-#: src/messageview.c:268
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/---"
+#: src/compose.c:660
+msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/³·°Ô(_W)"
 
 #: src/compose.c:661
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/To(_T)"
-
-#: src/compose.c:662
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Cc(_C)"
+msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/°¡Àå ³·°Ô(_L)"
 
 #: src/compose.c:663
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Bcc(_B)"
+msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¼ö½Å È®ÀΠ¿äû(_R)"
 
 #: src/compose.c:664
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
-
-#: src/compose.c:666
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Followup to(_F)"
+msgid "/_Options/Remo_ve references"
+msgstr "/¿É¼Ç(_O)/ÂüÁ¶ Áö¿ì±â(_V)"
 
-#: src/compose.c:668
-msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎ(_A))"
-
-#: src/compose.c:672
-msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Sign(_G)"
-
-#: src/compose.c:673
-msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¾Ïȣȭ(_E)"
-
-#: src/compose.c:674
-msgid "/_Message/Mode"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµå"
-
-#: src/compose.c:675
-msgid "/_Message/Mode/MIME"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµå/MIME"
-
-#: src/compose.c:676
-msgid "/_Message/Mode/Inline"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµå/Inline"
-
-#: src/compose.c:679
-msgid "/_Message/_Priority"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)"
-
-#: src/compose.c:680
-msgid "/_Message/Priority/_Highest"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/°¡Àå ³ô°Ô(_H)"
-
-#: src/compose.c:681
-msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/³ô°Ô(_G)"
-
-#: src/compose.c:682
-msgid "/_Message/Priority/_Normal"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/º¸Åë(_N)"
-
-#: src/compose.c:683
-msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/³·°Ô(_W)"
-
-#: src/compose.c:684
-msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/°¡Àå ³·°Ô(_L)"
-
-#: src/compose.c:686
-msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼ö½Å È®ÀΠ¿äû(_R)"
-
-#: src/compose.c:687
-msgid "/_Message/Remo_ve references"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÂüÁ¶ Áö¿ì±â(_V)"
-
-#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:290
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/µµ±¸(_T)"
 
-#: src/compose.c:689
+#: src/compose.c:666
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/´«±ÝÀÚ º¸À̱â(_R)"
 
-#: src/compose.c:690 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:667 src/messageview.c:291
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
 
-#: src/compose.c:691
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÅÛÇø´(_T)"
 
-#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
+#: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:316
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/µ¿ÀÛ(_N)"
 
-#: src/compose.c:1470
+#: src/compose.c:1462
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "ȸ½ÅÁÖ¼Ò:"
 
-#: src/compose.c:1473 src/compose.c:4614 src/compose.c:5328
+#: src/compose.c:1465 src/compose.c:4199 src/compose.c:4879
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "´º½º±×·ì:"
 
-#: src/compose.c:1476
+#: src/compose.c:1468
 msgid "Followup-To:"
-msgstr ""
+msgstr "µû¶ó¿Ã¸®±â:"
 
-#: src/compose.c:1795
+#: src/compose.c:1787
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Àο렺ÎÈ£ Çü½Ä ¿¡·¯."
 
-#: src/compose.c:1811
+#: src/compose.c:1803
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "¸Þ½ÃÁö È¸½Å/Àü´Þ Çü½Ä ¿¡·¯."
 
-#: src/compose.c:2154
+#: src/compose.c:2143
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "%s ÆÄÀÏÀÌ ºó ÆÄÀÏÀÔ´Ï´Ù."
 
-#: src/compose.c:2158
+#: src/compose.c:2147
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "%sÀ»(¸¦) ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/compose.c:2192
+#: src/compose.c:2181
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö: %s"
 
-#: src/compose.c:2295
+#: src/compose.c:2286
 msgid "Encrypted message"
 msgstr "¾ÏȣȭµÈ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/compose.c:2296
+#: src/compose.c:2287
 msgid ""
 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
 "Discard encrypted part?"
 msgstr ""
+"¾ÏȣȭµÈ ¸Þ½ÃÁö´Â ´Ù½Ã ÆíÁýÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+"¾ÏȣȭµÈ ºÎºÐÀ» ¹ö¸±±î¿ä?"
 
-#: src/compose.c:2957
+#: src/compose.c:2941
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [¼öÁ¤µÊ]"
 
-#: src/compose.c:2959
+#: src/compose.c:2943
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - ¸Þ½ÃÁö ÆíÁý%s "
 
-#: src/compose.c:2962
+#: src/compose.c:2946
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö%s ÆíÁý"
 
-#: src/compose.c:2986 src/compose.c:3257
+#: src/compose.c:2970
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1426,44 +1396,32 @@ msgstr ""
 "¸ÞÀÏÀ» º¸³»±âÀ§ÇÑ °èÁ¤ÀÌ ÁöÁ¤µÇ¾îÀÖÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
 "º¸³»±â Àü¿¡ ¸ÞÀÏ °èÁ¤À» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
 
-#: src/compose.c:3119
+#: src/compose.c:3101
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
 
-#: src/compose.c:3127 src/messageview.c:525 src/prefs_account.c:766
-#: src/prefs_common.c:945 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
+#: src/compose.c:3109 src/messageview.c:544 src/prefs_account.c:935
+#: src/prefs_common.c:928 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
 msgid "Send"
 msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
 
-#: src/compose.c:3128
+#: src/compose.c:3110
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Á¦¸ñÀÌ ºñ¾ú½À´Ï´Ù. ±×·¡µµ º¸³¾±î¿ä?"
 
-#: src/compose.c:3153
+#: src/compose.c:3135
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»±â Å¥¿¡ ÀúÀåÇÏÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù"
 
-#: src/compose.c:3166
+#: src/compose.c:3148 src/compose.c:3177
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
+"¸Þ½ÃÁö°¡ Å¥¿¡ ÀúÀåµÇ¾úÁö¸¸ º¸³¾ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+"´Ù½Ã ½ÃµµÇϽ÷Á¸é ¸ÞÀΠâ¿¡¼­ \"Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û\"¸¦ »ç¿ëÇϼ¼¿ä."
 
-#: src/compose.c:3273 src/procmsg.c:1169 src/send_message.c:229
-#, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "%s(À¸)·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
-
-#: src/compose.c:3293
-msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³½ ÆíÁöÇÔ¿¡ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
-
-#: src/compose.c:3538
-#, c-format
-msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
-msgstr "ÇöÀç ¼±ÅõȠŰ ID `%s'¿¡ ¿¬°áµÈ ¾î¶² Å°µµ Ã£À» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
-
-#: src/compose.c:3648
+#: src/compose.c:3437
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
@@ -1474,90 +1432,94 @@ msgstr ""
 "¾ø½À´Ï´Ù.\n"
 "±×·¡µµ º¸³¾±î¿ä?"
 
-#: src/compose.c:3929
+#: src/compose.c:3617
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr ""
+msgstr "ÆíÁö¸¦ º¸³¾ ¼ö Àִ °èÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù!"
 
-#: src/compose.c:3939
+#: src/compose.c:3627
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr ""
+msgstr "´º½º¸¦ ¿Ã¸± ¼ö Àִ °èÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù!"
 
-#: src/compose.c:4697 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
+#: src/compose.c:4282 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:169
 msgid "From:"
 msgstr "º¸³½ »ç¶÷:"
 
-#: src/compose.c:4801 src/compose.c:4971 src/compose.c:5858
+#: src/compose.c:4386 src/compose.c:4556 src/compose.c:5498
 msgid "MIME type"
 msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
 
-#: src/compose.c:4802 src/compose.c:4972 src/mimeview.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
+#: src/compose.c:4387 src/compose.c:4557 src/mimeview.c:197
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:299 src/prefs_summary_column.c:73
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "Size"
 msgstr "Å©±â"
 
-#: src/compose.c:4866
+#: src/compose.c:4451
 msgid "Save Message to "
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4886 src/prefs_filtering_action.c:420
+#: src/compose.c:4471 src/prefs_filtering_action.c:420
 msgid "Select ..."
 msgstr "°í¸£±â ..."
 
-#: src/compose.c:5023 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4608 src/prefs_account.c:1526 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "Header"
 msgstr "Çì´õ"
 
-#: src/compose.c:5025
+#: src/compose.c:4610
 msgid "Attachments"
 msgstr "÷ºÎ"
 
-#: src/compose.c:5027
+#: src/compose.c:4612
 msgid "Others"
 msgstr "±âŸ"
 
-#: src/compose.c:5042 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
-#: src/summary_search.c:164
+#: src/compose.c:4627 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
+#: src/summary_search.c:183
 msgid "Subject:"
 msgstr "Á¦¸ñ:"
 
-#: src/compose.c:5277 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4102
+#: src/compose.c:4828 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:283
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/prefs_account.c:581
+#: src/summaryview.c:4116
 msgid "None"
 msgstr "¾øÀ½"
 
-#: src/compose.c:5286
+#: src/compose.c:4837
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"¸ÂÃã¹ý È®ÀΠÇÁ·Î±×·¥À» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+"%s"
 
-#: src/compose.c:5753
+#: src/compose.c:5393
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ¸¶ÀӠŸÀÔ."
 
-#: src/compose.c:5771
+#: src/compose.c:5411
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ¾ø°Å³ª ºñ¿©ÀÖ½À´Ï´Ù."
 
-#: src/compose.c:5840
+#: src/compose.c:5480
 msgid "Properties"
 msgstr "µî·Ï Á¤º¸"
 
-#: src/compose.c:5885
+#: src/compose.c:5525
 msgid "Encoding"
 msgstr "ÀÎÄÚµù"
 
-#: src/compose.c:5916
+#: src/compose.c:5556
 msgid "Path"
 msgstr "°æ·Î"
 
-#: src/compose.c:5917 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5557 src/prefs_toolbar.c:812
 msgid "File name"
 msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
 
-#: src/compose.c:6094
+#: src/compose.c:5734
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1568,73 +1530,75 @@ msgstr ""
 "ÀÌ ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °­Á¦·Î Á¾·á½Ãų±î¿ä?\n"
 "ÇÁ·Î¼¼½º ±×·ì ¾ÆÀ̵ð: %d"
 
-#: src/compose.c:6414 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
+#: src/compose.c:6054 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
 #: src/toolbar.c:1866
 msgid "Offline warning"
 msgstr "¿ÀÇÁ¶óÀΠ°æ°í"
 
-#: src/compose.c:6415 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
+#: src/compose.c:6055 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
 #: src/toolbar.c:1867
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "ÇöÀç ¿ÀÇÁ¶óÀΠ»óÅÂÀÔ´Ï´Ù. ¿Â¶óÀΠ»óÅ·Π¹Ù²Ü±î¿ä?"
 
-#: src/compose.c:6536 src/compose.c:6557
+#: src/compose.c:6205 src/compose.c:6226
 msgid "Select file"
 msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
 
-#: src/compose.c:6571
+#: src/compose.c:6240
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
-msgstr ""
+msgstr "'%s' ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/compose.c:6573
+#: src/compose.c:6242
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
+"'%s' ÆÄÀÏÀÌ À߸øµÈ ¹®ÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù\n"
+"ÇöÀç ÀÎÄÚµù¿¡ ´ëÇؼ­´Â »ðÀԽàÀ߸øµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù."
 
-#: src/compose.c:6618
+#: src/compose.c:6287
 msgid "Discard message"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö ¹ö¸®±â"
 
-#: src/compose.c:6619
+#: src/compose.c:6288
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. º¯°æ»çÇ×À» ¹ö¸±±î¿ä?"
 
-#: src/compose.c:6620
+#: src/compose.c:6289
 msgid "Discard"
 msgstr "¹ö¸®±â"
 
-#: src/compose.c:6620
+#: src/compose.c:6289
 msgid "to Draft"
 msgstr "Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î"
 
-#: src/compose.c:6655
+#: src/compose.c:6324
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "`%s' ÅÛÇø´À» Àû¿ëÇÒ±î¿ä?"
 
-#: src/compose.c:6657
+#: src/compose.c:6326
 msgid "Apply template"
 msgstr "ÅÛÇø´À» Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù."
 
-#: src/compose.c:6658
+#: src/compose.c:6327
 msgid "Replace"
 msgstr "´ëü"
 
-#: src/compose.c:6658 src/toolbar.c:426
+#: src/compose.c:6327 src/toolbar.c:426
 msgid "Insert"
 msgstr "»ðÀÔ"
 
 #: src/crash.c:141
 #, c-format
 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed ÇÁ·Î¼¼½º(%ld)°¡ %ld ½Ã±×³ÎÀ» ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù"
 
 #: src/crash.c:186
 msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed°¡ Á×¾ú½À´Ï´Ù"
 
 #: src/crash.c:202
 #, c-format
@@ -1642,10 +1606,12 @@ msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
+"%s.\n"
+"¹ØÀÇ Á¤º¸¸¦ Æ÷ÇÔÇؼ­ ¹ö±× ·¹Æ÷Æ®¸¦ ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù."
 
 #: src/crash.c:207
 msgid "Debug log"
-msgstr ""
+msgstr "µð¹ö±× ·Î±×"
 
 #: src/crash.c:247
 msgid "Save..."
@@ -1653,7 +1619,7 @@ msgstr "
 
 #: src/crash.c:252
 msgid "Create bug report"
-msgstr ""
+msgstr "¹ö±× ·¹Æ÷Æ® ¸¸µé±â"
 
 #: src/crash.c:301
 msgid "Save crash information"
@@ -1718,13 +1684,13 @@ msgstr "
 msgid "Modify"
 msgstr "¼öÁ¤"
 
-#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/gtk/quicksearch.c:296
-#: src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
+#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/gtk/quicksearch.c:298
+#: src/message_search.c:134 src/summary_search.c:223
 msgid "Clear"
 msgstr "Áö¿ò"
 
 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:457
+#: src/prefs_matcher.c:458
 msgid "Value"
 msgstr "°ª"
 
@@ -1757,7 +1723,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr " ÆÄÀÏ È®ÀΠ"
 
 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1573
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1744
 msgid "File"
 msgstr "ÆÄÀÏ"
 
@@ -1813,7 +1779,7 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
+#: src/editgroup.c:506 src/imap_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:118
 msgid "New folder"
 msgstr "»õ Æú´õ"
 
@@ -1835,7 +1801,7 @@ msgstr "JPilot 
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:481 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
-#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2154
+#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2246
 #: src/prefs_spelling.c:244
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
@@ -1886,7 +1852,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editldap.c:174
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Àû¾îµµ ÇϳªÀÇ LDAP Ã£±â ¼Ó¼ºÀÌ ÁÖ¾îÁ®¾ß ÇÕ´Ï´Ù."
 
 #: src/editldap.c:264
 msgid "Connected successfully to server"
@@ -1898,7 +1864,7 @@ msgstr "LDAP 
 
 #: src/editldap.c:410
 msgid "A name that you wish to call the server."
-msgstr ""
+msgstr "¼­¹ö À̸§."
 
 #: src/editldap.c:425
 msgid ""
@@ -1910,7 +1876,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:449
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
-msgstr ""
+msgstr "¼­¹öÀÇ Æ÷Æ® ¹øÈ£. Æ÷Æ® 389°¡ ±âº»°ªÀÔ´Ï´Ù."
 
 #: src/editldap.c:453
 msgid " Check Server "
@@ -1918,7 +1884,7 @@ msgstr " 
 
 #: src/editldap.c:458
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
-msgstr ""
+msgstr "¼­¹ö·ÎÀÇ ¿¬°áÀ» ½ÃÇèÇÏ·Á¸é ÀÌ ´ÜÃ߸¦ ´©¸£¼¼¿ä."
 
 #: src/editldap.c:473
 msgid ""
@@ -1937,11 +1903,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:493
 msgid "Enable TLS"
-msgstr ""
+msgstr "TLS »ç¿ë"
 
 #: src/editldap.c:499
 msgid "Connect to the server using TLS encrypted connection."
-msgstr ""
+msgstr "TLS ¾ÏÈ£ ¿¬°áÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¼­¹ö¿¡ ¿¬°á."
 
 #: src/editldap.c:551
 msgid "Search Attributes"
@@ -2041,15 +2007,15 @@ msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:769 src/prefs_account.c:762
+#: src/editldap.c:769 src/prefs_account.c:931
 msgid "Basic"
 msgstr "±âº»"
 
-#: src/editldap.c:770 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
+#: src/editldap.c:770 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:222
 msgid "Search"
 msgstr "ã±â"
 
-#: src/editldap.c:771 src/gtk/quicksearch.c:268
+#: src/editldap.c:771 src/gtk/quicksearch.c:270
 msgid "Extended"
 msgstr "È®Àå"
 
@@ -2075,7 +2041,7 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr "»ý¼ºÇÒ Ãâ·Â µð·ºÅ丮¿Í ÆÄÀÏÀ» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
+msgstr "¸¸µé Ãâ·Â µð·ºÅ丮¿Í ÆÄÀÏÀ» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
 
 #: src/exphtmldlg.c:114
 msgid "Select stylesheet and formatting."
@@ -2091,10 +2057,12 @@ msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"HTML Ãâ·Â µð·ºÅ丮 '%s'ÀÌ(°¡) ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+"»õ µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé±î¿ä?"
 
 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
 msgid "Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "µð·ºÅ丮 ¸¸µé±â"
 
 #: src/exphtmldlg.c:193
 #, c-format
@@ -2102,10 +2070,12 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"HTML ÆÄÀÏÀÇ Ãâ·Â µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù:\n"
+"%s"
 
 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "µð·ºÅ丮 ¸¸µé±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
 
 #: src/exphtmldlg.c:241
 msgid "Error creating HTML file"
@@ -2117,17 +2087,17 @@ msgstr "HTML 
 
 #: src/exphtmldlg.c:435
 msgid "HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "HTML Ãâ·Â ÆÄÀÏ"
 
 #: src/exphtmldlg.c:496
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "½ºÅ¸ÀϽ¬Æ®"
 
-#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:2611 src/prefs_common.c:2893
+#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:2486 src/prefs_common.c:2765
 msgid "Default"
 msgstr "±âº»"
 
-#: src/exphtmldlg.c:515 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
+#: src/exphtmldlg.c:515 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:105
 msgid "Full"
 msgstr ""
 
@@ -2137,15 +2107,15 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:527
 msgid "Custom-2"
-msgstr ""
+msgstr "»ç¿ëÀÚ-2"
 
 #: src/exphtmldlg.c:533
 msgid "Custom-3"
-msgstr ""
+msgstr "»ç¿ëÀÚ-3"
 
 #: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Custom-4"
-msgstr ""
+msgstr "»ç¿ëÀÚ-4"
 
 #: src/exphtmldlg.c:553
 msgid "Full Name Format"
@@ -2214,6 +2184,8 @@ msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"LDIF Ãâ·Â µð·ºÅ丮 '%s'ÀÌ(°¡) ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+"»õ µð·ºÅ丮µé ¸¸µé±î¿ä?"
 
 #: src/expldifdlg.c:200
 #, c-format
@@ -2221,6 +2193,8 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"LDIF ÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù:\n"
+"%s"
 
 #: src/expldifdlg.c:244
 msgid "Suffix was not supplied"
@@ -2309,13 +2283,15 @@ msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:615
 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
-msgstr ""
+msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ¾ø´Â °æ¿ì ±â·Ï¿¡¼­ Á¦¿Ü"
 
 #: src/expldifdlg.c:622
 msgid ""
 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
 msgstr ""
+"ÁÖ¼Ò·ÏÀÌ À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ¾ø´Â Ç׸ñÀ» Æ÷ÇÔÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯ÇÑ ±â·ÏµéÀ» "
+"¹«½ÃÇÏ·Á¸é ÀÌ ¿É¼ÇÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
 
 #: src/expldifdlg.c:710
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
@@ -2327,7 +2303,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/export.c:128
 msgid "Export"
-msgstr ""
+msgstr "³»º¸³»±â"
 
 #: src/export.c:147
 msgid "Specify target folder and mbox file."
@@ -2335,20 +2311,20 @@ msgstr "
 
 #: src/export.c:157
 msgid "Source dir:"
-msgstr ""
+msgstr "¿øº» µð·ºÅ丮:"
 
 #: src/export.c:162
 msgid "Exporting file:"
-msgstr ""
+msgstr "³»º¸³¾ ÆÄÀÏ:"
 
 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1229
+#: src/prefs_account.c:1398
 msgid " Select... "
 msgstr "°í¸£±â..."
 
 #: src/export.c:220
 msgid "Select exporting file"
-msgstr ""
+msgstr "³»º¸³¾ ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
 
 #: src/exporthtml.c:796
 msgid "Full Name"
@@ -2364,11 +2340,11 @@ msgstr "Sylpheed 
 
 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr ""
+msgstr "À̸§ÀÌ À̹̠Àִ µ¥ µð·ºÅ丮°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
 
 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr ""
+msgstr "µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé ¼ö Àִ ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
 msgid "Name is too long."
@@ -2401,9 +2377,9 @@ msgstr "
 #: src/folder.c:1440
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ó¸®Áß (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:2434
+#: src/folder.c:2449
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "%sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î ¿Å±â´Â Áß...\n"
@@ -2412,95 +2388,99 @@ msgstr "%s
 msgid "Select folder"
 msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
 
-#: src/folderview.c:238
+#: src/folderview.c:239
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/¸ðµÎ ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_R)"
 
-#: src/folderview.c:239
+#: src/folderview.c:240
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/Æú´õ Ã£±â(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:241
+#: src/folderview.c:242
 msgid "/Pr_ocessing..."
-msgstr ""
+msgstr "/ó¸®(_O)..."
 
 #: src/folderview.c:246
+msgid "/------"
+msgstr "/------"
+
+#: src/folderview.c:247
 msgid "/Empty trash..."
 msgstr "/Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â..."
 
-#: src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:327
 msgid "New"
 msgstr "»õ°Í"
 
-#: src/folderview.c:327
+#: src/folderview.c:328
 msgid "Unread"
 msgstr "¾ÈÀÐÀ½"
 
-#: src/folderview.c:328
+#: src/folderview.c:329
 msgid "#"
 msgstr "Àüü"
 
-#: src/folderview.c:534
+#: src/folderview.c:535
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Æú´õ Á¤º¸¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù..."
 
-#: src/folderview.c:741 src/mainwindow.c:2969 src/setup.c:80
+#: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:3011 src/setup.c:80
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "%s%c%sÀ»(¸¦) ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
 
-#: src/folderview.c:745 src/mainwindow.c:2974 src/setup.c:85
+#: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:3016 src/setup.c:85
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
 
-#: src/folderview.c:786
+#: src/folderview.c:795
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Æú´õ Æ®¸®¸¦ °»½ÅÇÕ´Ï´Ù..."
 
-#: src/folderview.c:869
+#: src/folderview.c:878
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "¸ðµç Æú´õÀÇ »õ·Î¿î ¸Þ½ÃÁö¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù..."
 
-#: src/folderview.c:1534
+#: src/folderview.c:1543
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "%s Æú´õ¸¦ ¿±´Ï´Ù..."
 
-#: src/folderview.c:1546
+#: src/folderview.c:1555
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr ""
+msgstr "Æú´õ¸¦ ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/folderview.c:1691 src/mainwindow.c:1567
+#: src/folderview.c:1700 src/mainwindow.c:1589
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â"
 
-#: src/folderview.c:1692 src/mainwindow.c:1568
+#: src/folderview.c:1701 src/mainwindow.c:1590
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ¿¡Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ºñ¿ï±î¿ä?"
 
-#: src/folderview.c:1768
+#: src/folderview.c:1776
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "%sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î ¿Å±â´Â Áß..."
 
-#: src/folderview.c:1797
+#: src/folderview.c:1805
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr ""
+msgstr "¿øº»°ú ´ë»óÀÌ °°½À´Ï´Ù."
 
-#: src/folderview.c:1800
+#: src/folderview.c:1808
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr ""
+msgstr "Æú´õ¸¦ ±× Æú´õÀÇ ÀڽĠÆú´õ·Î ¿Å±æ ¼ö´Â ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/folderview.c:1803
+#: src/folderview.c:1811
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr ""
+msgstr "´Ù¸¥ ¿ìÆíÇÔ °£¿¡´Â Æú´õ¸¦ ¿Å±æ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/folderview.c:1806
+#: src/folderview.c:1814
 msgid "Move failed!"
 msgstr "¿Å±â±â ½ÇÆÐ!"
 
-#: src/folderview.c:1841 src/summaryview.c:3905
+#: src/folderview.c:1849 src/summaryview.c:3919
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "¼³Á¤ ÀÛ¾÷Áß"
 
@@ -2552,7 +2532,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "´º½º±×·ì ¸ñ·ÏÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1011
+#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1014
 msgid "Done."
 msgstr "¿Ï·á."
 
@@ -2571,21 +2551,15 @@ msgid ""
 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
+"GTK+ ¹öÀü %d.%d.%d\n"
+"¿î¿µ Ã¼°è: %s %s (%s)"
 
 #: src/gtk/about.c:125
 #, c-format
 msgid "Compiled-in features:%s"
-msgstr ""
-
-#: src/gtk/about.c:209
-msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
+msgstr "ÄÄÆÄÀϵȠ±â´É:%s"
 
-#: src/gtk/about.c:213
+#: src/gtk/about.c:205
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -2599,7 +2573,7 @@ msgstr ""
 "version.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:219
+#: src/gtk/about.c:211
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -2613,7 +2587,7 @@ msgstr ""
 "more details.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:225
+#: src/gtk/about.c:217
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -2660,6 +2634,8 @@ msgid ""
 "Move folders up or down to change\n"
 "the sort order in the folderview"
 msgstr ""
+"Æú´õºä¿¡¼­ÀÇ ¼ø¼­¸¦ ¹Ù²Ù·Á¸é\n"
+"Æú´õ¸¦ À§ È¤Àº ¾Æ·¡·Î ¿Å±â¼¼¿ä"
 
 #: src/gtk/foldersort.c:171
 msgid "Ok"
@@ -2687,7 +2663,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr ""
+msgstr "¸ÂÃã¹ýÀ̠Ʋ¸° ´Ü¾î°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
 msgid "Replace unknown word"
@@ -2719,7 +2695,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "°³ÀΠ»çÀü¿¡ ´õÇϱâ"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
 msgid "Replace with..."
@@ -2741,7 +2717,7 @@ msgstr "
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr ""
+msgstr "»çÀü: %s"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
 #, c-format
@@ -2754,7 +2730,7 @@ msgstr "
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
 msgid "Change dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "»çÀü ¹Ù²Ù±â"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
 #, c-format
@@ -2762,6 +2738,8 @@ msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"¸ÂÃã¹ý °Ë»ç±â°¡ »çÀüÀ» ¹Ù²ÙÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù.\n"
+"%s"
 
 #: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
 msgid "Abcdef"
@@ -2780,35 +2758,36 @@ msgstr "
 msgid "Protocol log"
 msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ·Î±×"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:115
+#: src/gtk/pluginwindow.c:122
 msgid "Select Plugin to load"
 msgstr "·ÎµåÇÒ Ç÷¯±×ÀΠ¼±ÅÃ"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:175
+#: src/gtk/pluginwindow.c:187 src/gtk/pluginwindow.c:213
 msgid "Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Ç÷¯±×ÀÎ"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:189 src/prefs_common.c:2478
+#: src/gtk/pluginwindow.c:227 src/prefs_common.c:2353
 msgid "Description"
 msgstr "¼³¸í"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:213
+#: src/gtk/pluginwindow.c:251
 msgid "Load Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Ç÷¯±×ÀΠ·Îµå"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:218
+#: src/gtk/pluginwindow.c:256
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Ç÷¯±×ÀΠ¾ð·Îµå"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:214
+#: src/gtk/prefswindow.c:243
 msgid "Page Index"
-msgstr ""
+msgstr "ÆäÀÌÁö »öÀÎ"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:453
+#: src/gtk/prefswindow.c:358 src/prefs_gtk.c:453
 msgid "Apply"
 msgstr "Àû¿ë"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
+#: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_account.c:671
+#: src/prefs_filtering_action.c:344
 msgid "Account"
 msgstr "°èÁ¤"
 
@@ -2817,188 +2796,188 @@ msgstr "
 msgid "Status"
 msgstr "»óÅÂ"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:154
+#: src/gtk/quicksearch.c:156
 msgid "all messages"
 msgstr "¸ðµç ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:155
+#: src/gtk/quicksearch.c:157
 msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:156
+#: src/gtk/quicksearch.c:158
 msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:157
+#: src/gtk/quicksearch.c:159
 msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr ""
+msgstr "¸Þ½ÃÁö º»¹®¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:158
+#: src/gtk/quicksearch.c:160
 msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr ""
+msgstr "Àüü ¸Þ½ÃÁö¿¡¼­ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:159
+#: src/gtk/quicksearch.c:161
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:160
+#: src/gtk/quicksearch.c:162
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:161
+#: src/gtk/quicksearch.c:163
 msgid "deleted messages"
 msgstr "Áö¿öÁø ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:162
+#: src/gtk/quicksearch.c:164
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr ""
+msgstr "Sender Ç׸ñ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:163
+#: src/gtk/quicksearch.c:165
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:164
+#: src/gtk/quicksearch.c:166
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr ""
+msgstr "»ç¿ëÀÚ S°¡ º¸³½ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:165
+#: src/gtk/quicksearch.c:167
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "¹è´ÞÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:166
+#: src/gtk/quicksearch.c:168
 msgid "messages which contain header S"
-msgstr ""
+msgstr "Çì´õ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:167
+#: src/gtk/quicksearch.c:169
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
-msgstr ""
+msgstr "Message-ID Çì´õ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:168
+#: src/gtk/quicksearch.c:170
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr ""
+msgstr "inreplyto Çì´õ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:169
+#: src/gtk/quicksearch.c:171
 msgid "locked messages"
 msgstr "Àá±ä ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:170
+#: src/gtk/quicksearch.c:172
 msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr ""
+msgstr "´º½º±×·ì S¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:171
+#: src/gtk/quicksearch.c:173
 msgid "new messages"
 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:172
+#: src/gtk/quicksearch.c:174
 msgid "old messages"
 msgstr "¿À·¡µÈ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:173
+#: src/gtk/quicksearch.c:175
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
-msgstr ""
+msgstr "ºÒ¿ÏÀüÇÑ ¸Þ½ÃÁö (ºÎºÐÀûÀ¸·Î ´Ù¿î·ÎµåµÊ)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:174
+#: src/gtk/quicksearch.c:176
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr "ÀÀ´äÀ» º¸³Â´ø ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:175
+#: src/gtk/quicksearch.c:177
 msgid "read messages"
 msgstr "ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:176
+#: src/gtk/quicksearch.c:178
 msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr ""
+msgstr "Á¦¸ñ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:177
+#: src/gtk/quicksearch.c:179
 msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr ""
+msgstr "Á¡¼ö°¡ #°ú °°Àº ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:178
+#: src/gtk/quicksearch.c:180
 msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "Á¡¼ö°¡ #º¸´Ù Å« ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:179
+#: src/gtk/quicksearch.c:181
 msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr ""
+msgstr "Á¡¼ö°¡ #º¸´Ù ÀÛÀº ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:180
+#: src/gtk/quicksearch.c:182
 msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr ""
+msgstr "Å©±â°¡ #°ú °°Àº ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:181
+#: src/gtk/quicksearch.c:183
 msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "Å©±â°¡ #º¸´Ù Å« ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:182
+#: src/gtk/quicksearch.c:184
 msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr ""
+msgstr "Å©±â°¡ #º¸´Ù ÀÛÀº ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:183
+#: src/gtk/quicksearch.c:185
 msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr ""
+msgstr "S¿¡°Ô º¸³»Áø ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:184
+#: src/gtk/quicksearch.c:186
 msgid "marked messages"
 msgstr "Ç¥½ÃµÈ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:185
+#: src/gtk/quicksearch.c:187
 msgid "unread messages"
 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:186
+#: src/gtk/quicksearch.c:188
 msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr ""
+msgstr "References Çì´õ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:187
+#: src/gtk/quicksearch.c:189
 msgid "messages returning 0 when passed to command"
-msgstr ""
+msgstr "¸í·É ½ÇÇà °á°ú°¡ 0ÀΠ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:188
+#: src/gtk/quicksearch.c:190
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr ""
+msgstr "X-Label Çì´õ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:190
+#: src/gtk/quicksearch.c:192
 msgid "logical AND operator"
-msgstr ""
+msgstr "³í¸® AND ¿¬»êÀÚ"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:191
+#: src/gtk/quicksearch.c:193
 msgid "logical OR operator"
-msgstr ""
+msgstr "³í¸® OR ¿¬»êÀÚ"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:192
+#: src/gtk/quicksearch.c:194
 msgid "logical NOT operator"
-msgstr ""
+msgstr "³í¸® NOT ¿¬»êÀÚ"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:193
+#: src/gtk/quicksearch.c:195
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "´ë¼Ò ¹®ÀÚ ±¸º°ÇÏ¿© Ã£±â"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:195
+#: src/gtk/quicksearch.c:197
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:202
+#: src/gtk/quicksearch.c:204
 msgid "Extended Search symbols"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:256 src/prefs_filtering_action.c:1113
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1724
+#: src/gtk/quicksearch.c:258 src/prefs_filtering_action.c:1114
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
 msgid "Subject"
 msgstr "Á¦¸ñ"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:260 src/prefs_filtering_action.c:1114
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1725
+#: src/gtk/quicksearch.c:262 src/prefs_filtering_action.c:1115
+#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
 msgid "From"
 msgstr "º¸³½ »ç¶÷"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:264 src/prefs_filtering_action.c:1115
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1726 src/quote_fmt.c:48
+#: src/gtk/quicksearch.c:266 src/prefs_filtering_action.c:1116
+#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
 msgid "To"
 msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:305
+#: src/gtk/quicksearch.c:307
 msgid "Extended Symbols"
 msgstr "È®À堽ɺ¼"
 
@@ -3016,7 +2995,7 @@ msgid "Signer"
 msgstr "¼­¸íÀÚ"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#: src/prefs_themes.c:858
+#: src/prefs_themes.c:849
 msgid "Name: "
 msgstr "À̸§: "
 
@@ -3044,7 +3023,7 @@ msgstr "%s
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
-msgstr ""
+msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ Áõ¸íÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. Çã¿ëÇϽðڽÀ´Ï±î?"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
 #, c-format
@@ -3057,11 +3036,11 @@ msgstr "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
 msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "¸ð¸£´Â SSL Áõ¸í"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
 msgid "Accept and save"
-msgstr ""
+msgstr "Çã¿ëÇÏ°í ÀúÀå"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
 msgid "Cancel connection"
@@ -3078,7 +3057,7 @@ msgstr "
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr ""
+msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ Áõ¸í¼­°¡ ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù. Çã¿ëÇÒ±î¿ä?"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
 msgid "View certificates"
@@ -3086,197 +3065,201 @@ msgstr "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
 msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "SSL Áõ¸íÀÌ ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù"
 
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2247
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2264
 msgid "(No From)"
-msgstr "(???)"
+msgstr "(From ¾øÀ½)"
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2309 src/summaryview.c:2312
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Á¦¸ñ ¾øÀ½)"
 
-#: src/imap.c:667
+#: src/imap.c:669
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "%s·ÎÀÇ ¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
 
-#: src/imap.c:672
+#: src/imap.c:674
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã Á¢¼Ó...\n"
 
-#: src/imap.c:710
+#: src/imap.c:712
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:723
+#: src/imap.c:725
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
 
-#: src/imap.c:762
+#: src/imap.c:764
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "TLS ¼¼¼ÇÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
 
-#: src/imap.c:1096
+#: src/imap.c:1098
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "Áö¿öÁø Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %d\n"
 
-#: src/imap.c:1110 src/imap.c:1150
+#: src/imap.c:1112 src/imap.c:1152
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/imap.c:1144
+#: src/imap.c:1146
 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
 msgstr "Áö¿öÁø Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: 1:*\n"
 
-#: src/imap.c:1186
+#: src/imap.c:1188
 msgid "can't close folder\n"
 msgstr "Æú´õ¸¦ ´ÝÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/imap.c:1238
+#: src/imap.c:1240
 #, c-format
 msgid "root folder %s does not exist\n"
 msgstr "·çÆ® Æú´õ %sÀÌ(°¡) ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/imap.c:1417 src/imap.c:1425
+#: src/imap.c:1419 src/imap.c:1427
 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
 msgstr "LIST¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
 
-#: src/imap.c:1653
+#: src/imap.c:1655
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "¿ìÆíÇÔÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: LIST ½ÇÆÐ\n"
 
-#: src/imap.c:1675
+#: src/imap.c:1677
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "¿ìÆíÇÔÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/imap.c:1718
+#: src/imap.c:1720
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1750
+#: src/imap.c:1752
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "¿ìÆíÇÔ¸íÀ» ¹Ù²Ü ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s¿¡¼­ %s(À¸)·Î\n"
 
-#: src/imap.c:1812
+#: src/imap.c:1814
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "¿ìÆíÇÔÀ» Áö¿ï ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/imap.c:1850
+#: src/imap.c:1852
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/imap.c:1858
+#: src/imap.c:1860
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "envelope¸¦ ¾ò´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
 
-#: src/imap.c:1880
+#: src/imap.c:1882
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "envelope¸¦ ÆĽÌÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1938
+#: src/imap.c:1940
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "IMAP4 ¼¼¼ÇÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1960
+#: src/imap.c:1962
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/imap.c:1967
+#: src/imap.c:1969
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "IMAP4 ¼¼¼ÇÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s: %d\n"
 
-#: src/imap.c:2057
+#: src/imap.c:2059
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "namespace¸¦ ¾òÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/imap.c:2491
+#: src/imap.c:2493
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2631
+#: src/imap.c:2633
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
 msgstr "IMAP4 ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
 
-#: src/imap.c:2648
+#: src/imap.c:2650
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4 ·Î±×ÀÎÀ» ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
 
-#: src/imap.c:2966
+#: src/imap.c:2970
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "%sÀ»(¸¦) %s¿¡ ºÙÀÏ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/imap.c:3015
+#: src/imap.c:3019
 #, c-format
 msgid "can't append message to %s\n"
 msgstr "%s¿¡ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Ãß°¡ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/imap.c:3097
+#: src/imap.c:3101
 #, c-format
 msgid "can't copy %s to %s\n"
 msgstr "%sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/imap.c:3147
+#: src/imap.c:3151
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: STORE %s %s\n"
 
-#: src/imap.c:3164
+#: src/imap.c:3168
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3177
+#: src/imap.c:3181
 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
 msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: CLOSE\n"
 
-#: src/imap.c:3434
+#: src/imap.c:3438
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv°¡ UTF-7¸¦ %s(À¸)·Î º¯È¯ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
+#: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/»õ Æú´õ ¸¸µé±â(_N)..."
 
-#: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
+#: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:51
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
 
-#: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
+#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:52
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "/Æú´õ ¿Å±â±â(_O)..."
 
-#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
+#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:53
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/Æú´õ Áö¿ì±â(_D)"
 
-#: src/imap_gtk.c:57
+#: src/imap_gtk.c:58
 msgid "/Down_load messages"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö ³»·Á¹Þ±â(_L)"
 
-#: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
+#: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:55
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/»õ ¸Þ½ÃÁö È®ÀÎ(_C)"
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
+#: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:56
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_E)"
 
-#: src/imap_gtk.c:62
+#: src/imap_gtk.c:63
+msgid "/IMAP4 _account settings"
+msgstr "/IMAP4 °èÁ¤ ¼³Á¤(_A)"
+
+#: src/imap_gtk.c:64
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/IMAP4 °èÁ¤ »èÁ¦(_I)"
 
-#: src/imap_gtk.c:125
+#: src/imap_gtk.c:127
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -3286,50 +3269,52 @@ msgstr ""
 "(¸¸ÀÏ ÇÏÀ§Æú´õ¸¦ ÀúÀåÇϱâ À§ÇÑ Æú´õ¸¦ ¸¸µé·Á¸é,\n"
 "À̸§ÀÇ ¸¶Áö¸·¿¡ `/'¸¦ Ãß°¡Çϼ¼¿ä)"
 
-#: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
+#: src/imap_gtk.c:130 src/mh_gtk.c:120
 msgid "NewFolder"
 msgstr "»õ Æú´õ"
 
-#: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
+#: src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c'Àº(´Â) Æú´õ À̸§¿¡ Æ÷ÇԵɠ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
+#: src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "`%s' Æú´õ°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
 
-#: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
+#: src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:142
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "`%s' Æú´õ¸¦ ¸¸µé ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
+#: src/imap_gtk.c:175 src/mh_gtk.c:216
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "`%s'¿¡´ëÇÑ »õ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
 
-#: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
+#: src/imap_gtk.c:176 src/mh_gtk.c:217
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Æú´õ À̸§ º¯°æ"
 
-#: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
+#: src/imap_gtk.c:203 src/mh_gtk.c:242
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
+"Æú´õ À̸§À» ¹Ù²Ü ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+"»õ·Î¿î Æú´õ À̸§Àº Çã¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù."
 
-#: src/imap_gtk.c:251
+#: src/imap_gtk.c:264
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' IMAP4 °èÁ¤À» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/imap_gtk.c:252
+#: src/imap_gtk.c:265
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "IMAP4 °èÁ¤ Áö¿ì±â"
 
-#: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
+#: src/imap_gtk.c:310 src/mh_gtk.c:167
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -3338,24 +3323,24 @@ msgstr ""
 "`%s'¾Æ·¡¿¡ Àִ ¸ðµç Æú´õ¿Í ¸Þ½ÃÁö°¡ Áö¿öÁú °ÍÀÔ´Ï´Ù.\n"
 "Á¤¸»·Î Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
+#: src/imap_gtk.c:312 src/mh_gtk.c:169
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Æú´õ Áö¿ì±â"
 
-#: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
+#: src/imap_gtk.c:330 src/mh_gtk.c:187
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "`%s' Æú´õ¸¦ Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
+#: src/imap_gtk.c:374 src/news_gtk.c:308
 msgid "Offline"
 msgstr "¿ÀÇÁ¶óÀÎ"
 
-#: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
+#: src/imap_gtk.c:375 src/news_gtk.c:309
 msgid "You are offline. Go online?"
 msgstr "ÇöÀç ¿ÀÇÁ¶óÀΠ»óÅÂÀÔ´Ï´Ù. ¿Â¶óÀΠ»óÅ·Π¹Ù²Ü±î¿ä?"
 
-#: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
+#: src/imap_gtk.c:392 src/news_gtk.c:326
 #, c-format
 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
 msgstr "%s¿¡ Àִ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ³»·Á¹Þ´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
@@ -3417,6 +3402,7 @@ msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
 msgstr ""
+"LDIF ÆÄÀÏ µ¥ÀÌŸ·ÎºÎÅÍ ¸¸µé¾îÁú ÁÖ¼Ò·Ï À̸§À» ÀûÀ¸¼¼¿ä."
 
 #: src/importldif.c:707
 msgid "File Name"
@@ -3432,7 +3418,7 @@ msgstr "
 
 #: src/importldif.c:764
 msgid "R"
-msgstr ""
+msgstr "R"
 
 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:452
 msgid "S"
@@ -3460,7 +3446,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:850
 msgid "???"
-msgstr ""
+msgstr "???"
 
 #: src/importldif.c:868
 msgid ""
@@ -3563,7 +3549,7 @@ msgstr "
 msgid "Locked"
 msgstr "Àá±è"
 
-#: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
+#: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
 msgid "Timeout"
 msgstr "½Ã°£ÃÊ°ú"
 
@@ -3735,7 +3721,7 @@ msgstr "
 msgid "Nick Name"
 msgstr "°¡¸í"
 
-#: src/main.c:158 src/main.c:167
+#: src/main.c:153 src/main.c:162
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -3744,20 +3730,20 @@ msgstr ""
 "ÆÄÀÏ `%s'ÀÌ(°¡) À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.\n"
 "Æú´õ¸¦ ¸¸µé ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/main.c:281
+#: src/main.c:277
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread°¡ glib¿¡ÀÇÇØ Áö¿øµÇÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
 
-#: src/main.c:583
+#: src/main.c:584
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "»ç¿ë¹ý: %s [¿É¼Ç]...\n"
 
-#: src/main.c:586
+#: src/main.c:587
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [ÁÖ¼Ò]       ÆíÁý Ã¢À» ¿±´Ï´Ù"
 
-#: src/main.c:587
+#: src/main.c:588
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -3767,23 +3753,23 @@ msgstr ""
 "                         ÁöÁ¤µÈ ÆÄÀÏÀ» Ã·ºÎÇؼ­ ÆíÁö ÀÛ¼º Ã¢\n"
 "                         attached"
 
-#: src/main.c:590
+#: src/main.c:591
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
 
-#: src/main.c:591
+#: src/main.c:592
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          ¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
 
-#: src/main.c:592
+#: src/main.c:593
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 Å¥¿¡ Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³À´Ï´Ù"
 
-#: src/main.c:593
+#: src/main.c:594
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [Æú´õ]...     ÃÑ ¸Þ½ÃÁö °¹¼ö¸¦ ¾Ë·ÁÁÝ´Ï´Ù"
 
-#: src/main.c:594
+#: src/main.c:595
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -3791,754 +3777,789 @@ msgstr ""
 "  --status-full [Æú´õ]...\n"
 "                         °¢ Æú´õÀÇ »óŸ¦ ¾Ë·ÁÁÝ´Ï´Ù"
 
-#: src/main.c:596
+#: src/main.c:597
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               ¿Â¶óÀΠ¸ðµå"
 
-#: src/main.c:597
+#: src/main.c:598
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              ¿ÀÇÁ¶óÀΠ¸ðµå"
 
-#: src/main.c:598
+#: src/main.c:599
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
 
-#: src/main.c:599
+#: src/main.c:600
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 ÀÌ µµ¿ò¸»À» Ç¥½ÃÇÏ°í ³¡¸¶Ä§´Ï´Ù"
 
-#: src/main.c:600
+#: src/main.c:601
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              ¹öÁ¯ Á¤º¸ Ãâ·ÂÇÏ°í ³¡³»±â"
 
-#: src/main.c:601
+#: src/main.c:602
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           ¼³Á¤ µð·ºÅ丮 Ãâ·Â"
 
-#: src/main.c:638 src/summaryview.c:5021
+#: src/main.c:639 src/summaryview.c:5044
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr ""
+msgstr "ó¸®Áß (%s)..."
 
-#: src/main.c:641
+#: src/main.c:642
 msgid "top level folder"
 msgstr "ÃÖ»óÀ§ Æú´õ"
 
-#: src/main.c:705
+#: src/main.c:703
 msgid "Really quit?"
 msgstr "Á¤¸»·Î ³¡¸¶Ä¥±î¿ä?"
 
-#: src/main.c:706
+#: src/main.c:704
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "ÆíÁýÇÏ´ø ¸Þ½ÃÁö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù."
 
-#: src/main.c:707
+#: src/main.c:705
 msgid "Draft them"
 msgstr "Àӽຸ°ü"
 
-#: src/main.c:707
+#: src/main.c:705
 msgid "Discard them"
 msgstr "¹ö¸®±â"
 
-#: src/main.c:707
+#: src/main.c:705
 msgid "Don't quit"
 msgstr "³¡³»Áö ¾ÊÀ½"
 
-#: src/main.c:721
+#: src/main.c:719
 msgid "Queued messages"
 msgstr "º¸°ü"
 
-#: src/main.c:722
+#: src/main.c:720
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "º¸³»ÁöÁö ¾ÊÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ Å¥¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. Áö±Ý ¸¶Ä¥±î¿ä?"
 
-#: src/main.c:967
+#: src/main.c:965 src/toolbar.c:1877
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "º¸°üµÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý."
 
-#: src/mainwindow.c:436
+#: src/mainwindow.c:440
 msgid "/_File/_Add mailbox"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀϹڽº ´õÇϱâ(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:437
+#: src/mainwindow.c:441
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀϹڽº ´õÇϱâ(_A)/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:438
+#: src/mainwindow.c:443
 msgid "/_File/Change folder order"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ ¼ø¼­ ¹Ù²Ù±â"
 
-#: src/mainwindow.c:439
+#: src/mainwindow.c:445
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
 
-#: src/mainwindow.c:440
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀϷΠÀúÀå(_E)..."
 
-#: src/mainwindow.c:441
+#: src/mainwindow.c:448
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ðµç Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
+#: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:155
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
+#: src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:156
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Àμâ(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:446
+#: src/mainwindow.c:453
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀÛ¾÷(_W)"
 
-#: src/mainwindow.c:449
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/³¡³»±â(_X)"
 
-#: src/mainwindow.c:454
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/¾²·¹µå ¼±ÅÃ(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
+#: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:164
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÇöÀç ¸Þ½ÃÁö Ã£±â(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/ÆíÁý(_E)/Æú´õ Ã£±â(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:466 src/messageview.c:167 src/summaryview.c:443
+msgid "/_View"
+msgstr "/º¸±â(_V)"
+
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(d)/Æú´õ Æ®¸®(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/¸Þ½ÃÁö º¸±â(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ°ú ÅؽºÆ®(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/ÅؽºÆ®(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/¾øÀ½(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/»óŹÙ(_B)"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:540 src/mainwindow.c:640 src/mainwindow.c:644
+#: src/messageview.c:267
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/º¸±â(_V)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_O)"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:481
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/¹øÈ£(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_I)"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/³¯Â¥(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/º¸³½ »ç¶÷(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/¼ö½ÅÀÚ(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/»ö ¶óº§(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:497
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Ç¥½Ã(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/»óÅÂ(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/÷ºÎ(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Á¡¼ö(_I)"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Àá±Ý"
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Á¤·Ä ¾ÈÇÔ(_O)"
 
-#: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:504 src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:505
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/¿À¸§Â÷¼ø"
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/³»¸²Â÷¼ø"
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¾²·¹µå º¸±â(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¸ðµç ¾²·¹µå Æì±â(_X)"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:512
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¸ðµç ¾²·¹µå Á¢±â(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/º¸±â(_V)/ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö ¼û±â±â(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
 msgstr "/º¸±â(_V)/Ç¥½Ã Ç׸ñ ¼³Á¤(_I)..."
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/¸í·É(_S)/°¡±â(_G)/ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_P)"
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
-#: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:520 src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/ÀÌÀü »õ ¸Þ½ÃÁö(_W)"
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/´ÙÀ½ »õ ¸Þ½ÃÁö(_X)"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/Ç¥½ÃµÈ ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/Ç¥½ÃµÈ ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/²¿¸®Ç¥Àִ ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/²¿¸®Ç¥Àִ ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_B)"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/´Ù¸¥ Æú´õ·Î(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
+#: src/mainwindow.c:543 src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:170
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
+#: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:174
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
+#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:175
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
+#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:178
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/7bit ¾Æ½ºÅ° (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:182
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/À¯´ÏÄÚµå(_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
+#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:186
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
+#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:188
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Áß¾Ó À¯·´(ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
+#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:195
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/_Baltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
+#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Baltic (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
+#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:200
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/±×¸®½º(ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
+#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:203
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Åͱâ (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
+#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:206
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (ISo-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
+#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:208
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
+#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:210
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-U)"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:212
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:216
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:219
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:222
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:224
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
+#: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:228
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Simplified Chinese (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
+#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:230
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
+#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:232
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
+#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:234
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:237
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (EUC-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
+#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:239
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:242
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Thai (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
+#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:244
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Thai (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
+#: src/mainwindow.c:625 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:252
+#: src/messageview.c:258
+msgid "/_View/Decode/---"
+msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/---"
+
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:255
+msgid "/_View/Decode"
+msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå"
+
+#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:256
+msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
+msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/ÀÚµ¿(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:259
+msgid "/_View/Decode/_8bit"
+msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/8bit(_8)"
+
+#: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:260
+msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
+msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/Quoted printable(_Q)"
+
+#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:261
+msgid "/_View/Decode/_Base64"
+msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/Base64(_B)"
+
+#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:262
+msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
+msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/Uuencode(_U)"
+
+#: src/mainwindow.c:641 src/summaryview.c:444
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/º¸±â(_V)/»õ Ã¢À¸·Î ¿­±â(_W)"
 
-#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
+#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:268
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ¼Ò½º(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
+#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:269
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¸ðµç Çì´õº¸±â(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:622
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/º¸±â(_V)/¿ä¾à °»½Å(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_Message/Recei_ve"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)"
 
-#: src/mainwindow.c:626
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/ÇöÀç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:628
+#: src/mainwindow.c:651
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:653
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/¹Þ±â Ãë¼Ò(_G)"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:655
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:633
+#: src/mainwindow.c:656
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:658
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÆíÁö »õ·Î ¸¸µé±â(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:659
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´º½º »õ·Î ¸¸µé±â"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:256
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:275
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:638
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)"
 
-#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:257
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:276
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)/Àüü(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:278
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)/º¸³½ÀÌ(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:261
+#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:280
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)/¸ÞÀϸµ¸®½ºÆ®(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:666
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/µû¶ó¿Ã¸®°í È¸½Å"
 
-#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:264
+#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:283
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:669
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Redirect"
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_O)..."
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:672
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¹»ç(_C)..."
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Áö¿ì±â(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:651
+#: src/mainwindow.c:674
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´º½º ¸Þ½ÃÁö Ãë¼Ò"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:676
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:655
+#: src/mainwindow.c:678
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã Áö¿ò(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/¸ðµÎ ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:269
+#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:288
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:665
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:273
+#: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:292
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï¿¡ º¸³½ÀÌ ´õÇϱâ(_K)"
 
-#: src/mainwindow.c:668
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò ¾ò±â(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò ¾ò±â(_H)/Æú´õ¿¡¼­(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò ¾ò±â(_H)/¸Þ½ÃÁö¿¡¼­(_M)..."
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/Æú´õÀÇ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö ÇÊÅÍ(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/¼±ÅõȠ¸Þ½ÃÁö ÇÊÅÍ(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:276
+#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:295
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:278
+#: src/mainwindow.c:702 src/messageview.c:297
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:280
+#: src/mainwindow.c:704 src/messageview.c:299
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/º¸³½ÀÌ·Î(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:282
+#: src/mainwindow.c:706 src/messageview.c:301
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/¹Þ´ÂÀÌ·Î(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:284
+#: src/mainwindow.c:708 src/messageview.c:303
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/ÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/Á¦¸ñÀ¸·Î(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/º¸³½ÀÌ·Î(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/¹Þ´ÂÀÌ·Î(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â(_C)/Á¦¸ñÀ¸·Î(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "/_Tools/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/¸ðµç Æú´õÀÇ »õ ¸Þ½ÃÁö È®ÀÎ(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_P)"
 
-#: src/mainwindow.c:703
+#: src/mainwindow.c:726
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_P)/¼±ÅõȠÆú´õ¿¡¼­"
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_P)/¸ðµç Æú´õ¿¡¼­"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:731
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/½ÇÇà(_X)"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:734
 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
-msgstr ""
+msgstr "/µµ±¸(_T)/SSL Áõ¸í¼­(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:738
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/·Î±× Ã¢(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:740
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/¼³Á¤(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:741
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÇöÀç °èÁ¤À» ¹Ù²Ù±â(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:720
+#: src/mainwindow.c:743
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤¿¡ µû¸¥ ¼³Á¤(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:745
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/¼³Á¤(_C)/»õ °èÁ¤ ¸¸µé±â(_N)..."
 
-#: src/mainwindow.c:724
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:749
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/¼³Á¤(_C)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:727
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/±âº»ÀûÀΠ¼³Á¤(_C)..."
+#: src/mainwindow.c:750
+msgid "/_Configuration/_Preferences..."
+msgstr "/¼³Á¤(_C)/¼Ó¼º(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:729
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
 msgstr "/¼³Á¤(_C)/Àüó¸®..."
 
-#: src/mainwindow.c:731
+#: src/mainwindow.c:754
 msgid "/_Configuration/Post-processing..."
 msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÈÄó¸®..."
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÇÊÅÍ(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÅÛÇø´(_T)..."
 
-#: src/mainwindow.c:736
+#: src/mainwindow.c:759
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/¼³Á¤(_C)/µ¿ÀÛ(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:737
-msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/±âŸ(_O)..."
-
-#: src/mainwindow.c:738
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
 msgstr "/¼³Á¤(_C)/Ç÷¯±×ÀÎ..."
 
-#: src/mainwindow.c:741
+#: src/mainwindow.c:763
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­ (Áö¿ª)(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr ""
+msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¸Å´º¾ó (Sylpheed Doc È¨ÆäÀÌÁö)(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:766
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/FAQ (Áö¿ª)(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:767
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr ""
+msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/FAQ (Sylpheed Doc È¨ÆäÀÌÁö)(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:747
+#: src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
-msgstr ""
+msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/Claws FAQ (Claws ¹®¼­)(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:873
+#: src/mainwindow.c:895
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "ÇöÀ砿¶óÀΠ»óÅÂÀÔ´Ï´Ù. ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ¹Ù²Ù·Á¸é ¾ÆÀÌÄÜÀ» Å¬¸¯Çϼ¼¿ä."
 
-#: src/mainwindow.c:877
+#: src/mainwindow.c:899
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr "ÇöÀç ¿ÀÇÁ¶óÀΠ»óÅÂÀÔ´Ï´Ù. ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ¹Ù²Ù·Á¸é ¾ÆÀÌÄÜÀ» Å¬¸¯Çϼ¼¿ä."
 
-#: src/mainwindow.c:894
+#: src/mainwindow.c:916
 msgid "Select account"
 msgstr "°èÁ¤ ¼±ÅÃ"
 
-#: src/mainwindow.c:1230 src/mainwindow.c:1271 src/mainwindow.c:1299
+#: src/mainwindow.c:1252 src/mainwindow.c:1293 src/mainwindow.c:1321
 #: src/prefs_folder_item.c:534
 msgid "Untitled"
 msgstr "Á¦¸ñ ¾øÀ½"
 
-#: src/mainwindow.c:1300
+#: src/mainwindow.c:1322
 msgid "none"
 msgstr "¾øÀ½"
 
-#: src/mainwindow.c:1586
+#: src/mainwindow.c:1608
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "¸ÞÀϹڽº ´õÇϱâ"
 
-#: src/mainwindow.c:1587
+#: src/mainwindow.c:1609
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -4548,16 +4569,16 @@ msgstr ""
 "±âÁ¸ÀÇ ¸ÞÀÏ ¹Ú½º°¡ ÁöÁ¤µÇ¸é ÀÚµ¿À¸·Î\n"
 "½ºÄµµÉ°ÍÀÔ´Ï´Ù."
 
-#: src/mainwindow.c:1593
+#: src/mainwindow.c:1615
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "¸ÞÀÏ ¹Ú½º `%s'ÀÌ(°¡) À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
 
-#: src/mainwindow.c:1598 src/setup.c:58
+#: src/mainwindow.c:1620 src/setup.c:58
 msgid "Mailbox"
 msgstr "¸ÞÀϹڽº"
 
-#: src/mainwindow.c:1603 src/setup.c:62
+#: src/mainwindow.c:1625 src/setup.c:62
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -4566,45 +4587,45 @@ msgstr ""
 "¸ÞÀϹڽº »ý¼ºÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
 "¾Æ¸¶ ¾î¶² ÆÄÀÏÀÌ À̹̠Á¸ÀçÇϰųª ±× °÷¿¡ ¾²±â ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/mainwindow.c:1943
+#: src/mainwindow.c:1965
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Æú´õ º¸±â"
 
-#: src/mainwindow.c:1964 src/messageview.c:412
+#: src/mainwindow.c:1986 src/messageview.c:431
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - ¸Þ½ÃÁö º¸±â"
 
-#: src/mainwindow.c:2344 src/plugins/trayicon/trayicon.c:306
+#: src/mainwindow.c:2372 src/plugins/trayicon/trayicon.c:333
 msgid "Exit"
 msgstr "³¡³»±â"
 
-#: src/mainwindow.c:2344 src/plugins/trayicon/trayicon.c:306
+#: src/mainwindow.c:2372 src/plugins/trayicon/trayicon.c:333
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥À» ³¡³»½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/mainwindow.c:2699
+#: src/mainwindow.c:2741
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù..."
 
-#: src/mainwindow.c:2733
+#: src/mainwindow.c:2775
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message(s) in %d folders.\n"
 msgstr "Áߺ¹µÈ %d ¸Þ½ÃÁö¸¦ %d Æú´õ¿¡¼­ Áö¿ó´Ï´Ù.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2878 src/summaryview.c:3901
+#: src/mainwindow.c:2920 src/summaryview.c:3915
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2886
+#: src/mainwindow.c:2928
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2894 src/summaryview.c:3910
+#: src/mainwindow.c:2936 src/summaryview.c:3924
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "ÇÊÅÍ ¼³Á¤"
 
-#: src/matcher.c:1231 src/matcher.c:1232 src/matcher.c:1233 src/matcher.c:1234
 #: src/matcher.c:1235 src/matcher.c:1236 src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238
+#: src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240 src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242
 msgid "(none)"
 msgstr "(¾øÀ½)"
 
@@ -4616,15 +4637,15 @@ msgstr "
 msgid "Find text:"
 msgstr "ãÀ» ¹®ÀÚ¿­:"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:541 src/summary_search.c:183
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:542 src/summary_search.c:202
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "´ë¼Ò ¹®ÀÚ ±¸º°"
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:189
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:208
 msgid "Backward search"
 msgstr "µÚ·Î Ã£±â"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:318
 msgid "Search string not found."
 msgstr "ã´Â ¹®ÀÚ¿­ÀÌ ¹ß°ßµÇÀھʾҽÀ´Ï´Ù."
 
@@ -4636,47 +4657,47 @@ msgstr "
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "¸Þ½ÃÁöÀÇ ³¡¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ½ÃÀۺκп¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
 
-#: src/message_search.c:196 src/summary_search.c:326
+#: src/message_search.c:196 src/summary_search.c:327
 msgid "Search finished"
 msgstr "ã±â°¡ ¿Ï·á"
 
-#: src/messageview.c:253
+#: src/messageview.c:272
 msgid "/_Message/Compose _new message"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_N)"
 
-#: src/messageview.c:265
+#: src/messageview.c:284
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎÆÄÀϷΠÀü´Þ(_W)"
 
-#: src/messageview.c:267
+#: src/messageview.c:286
 msgid "/_Message/Redirec_t"
 msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Redirect(_T)"
 
-#: src/messageview.c:286
+#: src/messageview.c:305
 msgid "/_Tools/Create processing rule/"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/"
 
-#: src/messageview.c:288
+#: src/messageview.c:307
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/ÀÚµ¿(_A)"
 
-#: src/messageview.c:290
+#: src/messageview.c:309
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/º¸³½ÀÌ·Î(_F)"
 
-#: src/messageview.c:292
+#: src/messageview.c:311
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/¹Þ´ÂÀÌ·Î(_T)"
 
-#: src/messageview.c:294
+#: src/messageview.c:313
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
 msgstr "/µµ±¸(_T)/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/Á¦¸ñÀ¸·Î(_S)"
 
-#: src/messageview.c:510
+#: src/messageview.c:529
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Return-Path ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀ½>"
 
-#: src/messageview.c:518
+#: src/messageview.c:537
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -4686,11 +4707,11 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:526
+#: src/messageview.c:545
 msgid "+Don't Send"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:536
+#: src/messageview.c:555
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -4698,39 +4719,41 @@ msgid ""
 "Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:948 src/mimeview.c:1126 src/summaryview.c:3293
+#: src/messageview.c:967 src/mimeview.c:1135 src/summaryview.c:3310
 msgid "Save as"
 msgstr "´Ù¸¥ À̸§À¸·Î ÀúÀå"
 
-#: src/messageview.c:953 src/mimeview.c:1019 src/summaryview.c:3298
+#: src/messageview.c:972 src/mimeview.c:1019 src/summaryview.c:3315
 msgid "Overwrite"
 msgstr "µ¤¾î¾²±â"
 
-#: src/messageview.c:954
+#: src/messageview.c:973
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "±âÁ¸ ÆÄÀÏÀ» µ¤¾î¾²½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/messageview.c:961 src/summaryview.c:3306 src/summaryview.c:3310
-#: src/summaryview.c:3327
+#: src/messageview.c:980 src/summaryview.c:3323 src/summaryview.c:3327
+#: src/summaryview.c:3344
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "`%s' ÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/messageview.c:1026
+#: src/messageview.c:1045
 msgid "This message asks for a return receipt."
-msgstr ""
+msgstr "¼ö½Å È®ÀÎÀ» ¿äûÇÑ ¸Þ½ÃÁöÀÔ´Ï´Ù."
 
-#: src/messageview.c:1027
+#: src/messageview.c:1046
 msgid "Send receipt"
-msgstr ""
+msgstr "¼ö½ÅÈ®ÀΠº¸³»±â"
 
-#: src/messageview.c:1067
+#: src/messageview.c:1086
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
 msgstr ""
+"ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ºÎºÐÀûÀ¸·Î ¹Þ¾ÆÁ³°í,\n"
+"¼­¹ö¿¡¼­´Â Áö¿öÁ³½À´Ï´Ù."
 
-#: src/messageview.c:1073
+#: src/messageview.c:1092
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -4739,57 +4762,57 @@ msgstr ""
 "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ºÎºÐÀûÀ¸·Î ¹Þ¾ÆÁ³½À´Ï´Ù;\n"
 "ÀÌ°ÍÀº %sÀÔ´Ï´Ù."
 
-#: src/messageview.c:1077 src/messageview.c:1099
+#: src/messageview.c:1096 src/messageview.c:1118
 msgid "Mark for download"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1078 src/messageview.c:1090
+#: src/messageview.c:1097 src/messageview.c:1109
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1083
+#: src/messageview.c:1102
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be downloaded."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1088 src/messageview.c:1101
+#: src/messageview.c:1107 src/messageview.c:1120
 #: src/prefs_filtering_action.c:137
 msgid "Unmark"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1094
+#: src/messageview.c:1113
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be deleted."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1168
+#: src/messageview.c:1187
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1169
+#: src/messageview.c:1188
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1173
+#: src/messageview.c:1192
 msgid "Send Notification"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1173
+#: src/messageview.c:1192
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Ãë¼Ò"
 
-#: src/messageview.c:1227 src/summaryview.c:3345 src/toolbar.c:169
+#: src/messageview.c:1246 src/summaryview.c:3362 src/toolbar.c:169
 msgid "Print"
 msgstr "Àμâ"
 
-#: src/messageview.c:1228 src/summaryview.c:3346
+#: src/messageview.c:1247 src/summaryview.c:3363
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -4798,7 +4821,7 @@ msgstr ""
 "Àμ⠸í·É¾î¼­ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
 "(`%s'Àº(´Â) ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
 
-#: src/messageview.c:1234 src/summaryview.c:3352
+#: src/messageview.c:1253 src/summaryview.c:3369
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -4855,18 +4878,18 @@ msgstr "
 
 #: src/mimeview.c:640
 msgid "Check"
-msgstr ""
+msgstr "È®ÀÎ"
 
 #: src/mimeview.c:645 src/mimeview.c:650 src/mimeview.c:655
 msgid "Full info"
-msgstr ""
+msgstr "Àüü Á¤º¸"
 
 #: src/mimeview.c:660
 msgid "Check again"
 msgstr "´Ù½Ã È®ÀÎ"
 
-#: src/mimeview.c:961 src/mimeview.c:1027 src/mimeview.c:1186
-#: src/mimeview.c:1216
+#: src/mimeview.c:961 src/mimeview.c:1027 src/mimeview.c:1195
+#: src/mimeview.c:1225
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
@@ -4882,13 +4905,13 @@ msgstr "
 #: src/mimeview.c:1061
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a directory."
-msgstr ""
+msgstr "`%s'Àº(´Â) µð·ºÅ丮°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
 
-#: src/mimeview.c:1226
+#: src/mimeview.c:1235
 msgid "Open with"
 msgstr "...·Î ¿­±â"
 
-#: src/mimeview.c:1227
+#: src/mimeview.c:1236
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -4971,79 +4994,54 @@ msgstr "xhdr
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "%3$s¿¡¼­ %1$d - %2$d xover¸¦ °¡Á®¿È...\n"
 
-#: src/news_gtk.c:49
+#: src/news_gtk.c:50
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/´º½º±×·ì ±¸µ¶(_S)..."
 
-#: src/news_gtk.c:50
+#: src/news_gtk.c:51
 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "/´º½º±×·ì ±¸µ¶¾ÈÇÔ(_U)"
 
-#: src/news_gtk.c:52
+#: src/news_gtk.c:53
 msgid "/Down_load"
 msgstr "/³»·Á¹Þ±â(_L)"
 
-#: src/news_gtk.c:56
+#: src/news_gtk.c:57
+msgid "/News _account settings"
+msgstr "/´º½º °èÁ¤ ¼³Á¤(_A)"
+
+#: src/news_gtk.c:58
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/´º½º±×·ì °èÁ¤ »èÁ¦(_N)"
 
-#: src/news_gtk.c:202
+#: src/news_gtk.c:204
 #, c-format
 msgid "Really unsubscribe newsgroup `%s'?"
 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ì ±¸µ¶À» ¾ÈÇϽðڽÀ´Ï±î?"
 
-#: src/news_gtk.c:203
+#: src/news_gtk.c:205
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "´º½º±×·ì ±¸µ¶¾ÈÇÔ"
 
-#: src/news_gtk.c:240
+#: src/news_gtk.c:253
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ì °èÁ¤À» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/news_gtk.c:241
+#: src/news_gtk.c:254
 msgid "Delete news account"
 msgstr "´º½º±×·ì °èÁ¤ Áö¿ì±â"
 
-#: src/passphrase.c:85
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Passphrase"
-
-#: src/passphrase.c:256
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[»ç¿ëÀÚ ¾ÆÀ̵ð ¾øÀ½]"
-
-#: src/passphrase.c:260
-#, c-format
-msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-msgstr ""
-"%s passphrase¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-
-#: src/passphrase.c:264
-msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Bad passphrase! ´Ù½Ã ½ÃµµÇϼ¼¿ä...\n"
-"\n"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:116
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
 msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr ""
+msgstr "ClamAV: ¸Þ½ÃÁö °Ë»çÁß..."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:226
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:243
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:233
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:249
 msgid "Clam AntiVirus"
-msgstr ""
+msgstr "Clam AntiVirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:231
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:238
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
@@ -5056,45 +5054,45 @@ msgid ""
 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:94
 msgid "Enable virus scanning"
-msgstr ""
+msgstr "¹ÙÀÌ·¯½º °Ë»ç ¼öÇà"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:108
 msgid "Scan archive contents"
-msgstr ""
+msgstr "¾ÐÃàÆÄÀÏ °Ë»ç"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:121
 msgid "Maximum attachment size"
-msgstr ""
+msgstr "ÃÖ´ë Ã·ºÎ ÆÄÀÏ Å©±â"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:139
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:143
 msgid "Save infected messages"
 msgstr "°¨¿°µÈ ¸Þ½ÃÁö ÀúÀå"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:156
 msgid "Save folder"
 msgstr "Æú´õ ÀúÀå"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:170
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:179
 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
-msgstr ""
+msgstr "±âº» ¾²·¹±âÅëÀ» »ç¿ëÇÏ·Á¸é ºñ¿öµÎ¼¼¿ä"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:242
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:455
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:248
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:461
 msgid "Filtering"
 msgstr "ÇÊÅ͸µ"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:267
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:275
 msgid "Clam AntiVirus GTK"
-msgstr ""
+msgstr "Clam AntiVirus GTK"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:272
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:280
 msgid ""
 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
 "\n"
@@ -5110,7 +5108,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:71
 msgid "Demo"
-msgstr ""
+msgstr "µ¥¸ð"
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:76
 msgid ""
@@ -5122,50 +5120,50 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:73
 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:152 src/prefs_ext_prog.c:265
-#: src/prefs_msg_colors.c:383
+#: src/prefs_msg_colors.c:373
 msgid "Message View"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸±â"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
 msgid "Dillo Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Dillo ºê¶ó¿ìÁ®"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
 msgid "Do not load remote links in mails"
-msgstr ""
+msgstr "ÆíÁöÀÇ ¿ø°Ý ¸µÅ©´Â ·ÎµåÇÏÁö ¾ÊÀ½"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:118
 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr ""
+msgstr "DilloÀÇ '--local' ¿É¼Ç°ú µ¿ÀÏ"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:120
 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr ""
+msgstr "ÆäÀÌÁö¸¦ ¸®·ÎµùÇؼ­ ¿ø°Ý ¸µÅ©¸¦ ·ÎµåÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
 msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr ""
+msgstr "Àüü Ã¢ ¸ðµå (ÄÁÆ®·Ñ ¼û±è)"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr ""
+msgstr "DilloÀÇ '--fullwindow' ¿É¼Ç°ú µ¿ÀÏ"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
 msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "Dillo HTML ºä¾î"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
-msgstr ""
+msgstr "ÀÌ Ç÷¯±×ÀÎÀº HTML ÆíÁö¸¦ Dillo À¥ ºê¶ó¿ìÁ®¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù."
 
 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:58
 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:153
 msgid "Image Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "À̹ÌÁö ºä¾î"
 
 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:63
 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
-msgstr ""
+msgstr "ÀÌ Ç÷¯±×ÀÎÀº gdk-pixbuf³ª imlibÀ» »ç¿ëÇÏ¿© Ã·ºÎµÈ À̹ÌÁö¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù."
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:340
 msgid "Filename:"
@@ -5177,11 +5175,11 @@ msgstr "
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:368
 msgid "Load Image"
-msgstr ""
+msgstr "À̹ÌÁö ·Îµå"
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:374
 msgid "Content-Type:"
-msgstr ""
+msgstr "Content-Type:"
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
 msgid "Automatically display attached images"
@@ -5192,10 +5190,12 @@ msgid ""
 "Resize attached images by default\n"
 "(Clicking image toggles scaling)"
 msgstr ""
+"±âº»ÀûÀ¸·Î Ã·ºÎµÈ À̹ÌÁö Å©±â Á¶Á¤\n"
+"(À̹ÌÁö¸¦ Å¬¸¯Çϸ頿ø·¡´ë·Î)"
 
 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
 msgid "MathML Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "MathML ºä¾î"
 
 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
 msgid ""
@@ -5203,113 +5203,242 @@ msgid ""
 "(Content-Type: text/mathml)"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:58
-msgid "PGP/MIME"
+#: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:86
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Passphrase"
+
+#: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:257
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[»ç¿ëÀÚ ¾ÆÀ̵ð ¾øÀ½]"
+
+#: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:261
+#, c-format
+msgid ""
+"%sPlease enter the passphrase for:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
 msgstr ""
+"%s passphrase¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:63
+#: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:265
 msgid ""
-"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and "
-"decryption of encrypted messages. \n"
+"Bad passphrase! Try again...\n"
 "\n"
-"You don't need it to send signed or encrypted emails."
 msgstr ""
+"Bad passphrase! ´Ù½Ã ½ÃµµÇϼ¼¿ä...\n"
+"\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:97
-msgid "Undefined"
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:62
+msgid "PGP/MIME"
+msgstr "PGP/MIME"
+
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:67
+msgid ""
+"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
+"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:121
+msgid "Store passphrase in memory"
+msgstr "ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ¸Þ¸ð¸®¿¡ º¸°ü"
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:128
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "ÀÚµ¿À¸·Î ¼­¸í È®ÀÎ"
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:136
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "passphrase¸¦ ÀÔ·ÂÇÒ ¶§ Grab input"
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:145
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "GnuPG°¡ µ¿ÀÛÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ½ÃÀ۽à°æ°í Ç¥½Ã"
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:158
+msgid "Expire after"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:173
+msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:178 src/prefs_common.c:1040
+msgid "minute(s)"
+msgstr "ºÐ"
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:274
+msgid "Sign key"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:307
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "±âº» GnuPG Å° »ç¿ë"
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:314
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "´ç½ÅÀÇ ÀüÀÚ¿ìÆí ÁּҷΠŰ ¼±ÅÃ"
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:321
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "¼öµ¿À¸·Î Å° ÁöÁ¤"
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:328
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "»ç¿ëÀڠȤÀº Å° ID:"
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:496 src/prefs_account.c:939
+msgid "Privacy"
+msgstr "ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã"
+
+#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:497
+msgid "GPG"
+msgstr "GPG"
+
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:103
+#, c-format
+msgid "Please select key for `%s'"
+msgstr "`%s'¿¡ ´ëÇÑ Å°¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä"
+
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:106
+#, c-format
+msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:99 src/prefs_common.c:1093
-#: src/prefs_common.c:1212
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:273
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Å° ¼±ÅÃ"
+
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:300
+msgid "Key ID"
+msgstr "Ű ID"
+
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:303
+msgid "Val"
+msgstr "°ª"
+
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:323
+msgid " List all keys "
+msgstr " ¸ðµç Å° ³ª¿­ "
+
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:331
+msgid "Select"
+msgstr "¼±ÅÃ"
+
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:333 src/prefs_common.c:940
+msgid "Other"
+msgstr "±âŸ"
+
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:453
+msgid "Add key"
+msgstr "Å° ´õÇϱâ"
+
+#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:454
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "´Ù¸¥ »ç¿ëÀڠȤÀº Å° ID ÀÔ·Â:"
+
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:99
+msgid "Undefined"
+msgstr "Á¤ÀǾȵÊ"
+
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:101 src/prefs_common.c:1072
+#: src/prefs_common.c:1191
 msgid "Never"
 msgstr "º¸ÀÌÁö ¾ÊÀ½"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:101
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
 msgid "Marginal"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:105
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107
 msgid "Ultimate"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:125
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:127
 #, c-format
 msgid "Valid signature by %s (Trust: %s)"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:130
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:132
 msgid "The signature has expired"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:132
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:134
 msgid "The key that was used to sign this part has expired"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:134
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:136
 msgid "Not all signatures are valid"
 msgstr "À¯È¿ÇÏÁö ¾ÊÀº ¼­¸íÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:136
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:138
 msgid "This signature is invalid"
 msgstr "ÀÌ ¼­¸íÀº ¹«È¿ÀÔ´Ï´Ù"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:138
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:140
 msgid "You have no key to verify this signature"
 msgstr "ÀÌ ¼­¸íÀ» °ËÁõÇÒ °ø°³Å°°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:140 src/privacy.c:150 src/privacy.c:169
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:142 src/privacy.c:150 src/privacy.c:169
 msgid "No signature found"
 msgstr "¼­¸íÀÌ ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀ½"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:142
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:144
 msgid "An error occured"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:144
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
 msgid "The signature has not been checked"
-msgstr ""
+msgstr "½ÎÀÎÀÌ È®ÀεÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:168
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:170
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:177
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:179
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\"\n"
 msgstr "\"%s\"¿¡¼­ À¯È¿ÇÑ ¼­¸í\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:182
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:184
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:187
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:189
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr "\"%s\"¿¡¼­ ³ª»Û ¼­¸í\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:198
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:200
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                aka \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:203
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:205
 #, c-format
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:214
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:216
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:216
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:218
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:285
+#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:353
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -5317,16 +5446,16 @@ msgstr ""
 "GnuPG°¡ ÀûÀýÇÏ°Ô ÀνºÅçµÇÁö ¾Ê¾Ò°Å³ª ¾÷±×·¹À̵尡 ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.\n"
 "OpenPGP Áö¿ø±â´ÉÀ» ²ü´Ï´Ù."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:181
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:183
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
 msgstr "SpamAssassin: ¸Þ½ÃÁöÀ» ÇÊÅ͸µ..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:316
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:323
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:462
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:321
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:328
 msgid ""
 "This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
 "account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
@@ -5340,95 +5469,95 @@ msgid ""
 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
 msgid "Disabled"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
 msgid "Localhost"
 msgstr "·ÎÄÃÈ£½ºÆ®"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
 msgid "Unix Socket"
 msgstr "À¯´Ð½º ¼ÒÄÏ"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:177
 msgid "Transport"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:184
 msgid "spamd "
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:221
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:224
 msgid ":"
-msgstr ""
+msgstr ":"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:234
 msgid "Port of spamd server"
-msgstr ""
+msgstr "spamd ¼­¹öÀÇ Æ÷Æ®"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:241
 msgid "Path of Unix socket"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:264
 msgid ""
 "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
 "be aborted and the message will be handled as not spam."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:268
 msgid "s"
-msgstr ""
+msgstr "s"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:275
 msgid "Save Spam"
 msgstr "½ºÆÔ ÀúÀå"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:289
 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
-msgstr ""
+msgstr "spamÀ¸·Î ÆǸíµÈ ÆíÁö¸¦ ÀúÀåÇÒ Æú´õ"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:305
 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:309
 msgid "kB"
-msgstr ""
+msgstr "kB"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:316
 msgid "Save Folder"
 msgstr "Æú´õ ÀúÀå"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:331
 msgid ""
 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
 "folder"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:340
 msgid "Maximum Size"
-msgstr ""
+msgstr "ÃÖ´ë Å©±â"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:480
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:488
 msgid "SpamAssassin GTK"
-msgstr ""
+msgstr "SpamAssassin GTK"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:485
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:493
 msgid ""
 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
 "\n"
@@ -5442,31 +5571,31 @@ msgid ""
 "be saved.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:78
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:86
 msgid "/_Get"
 msgstr "/¹Þ±â(_G)"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:79
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:87
 msgid "/Get _All"
 msgstr "/ÀüºÎ ¹Þ±â(_A)"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:81
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:89
 msgid "/_Email"
 msgstr "/ÆíÁö(_E)"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:82
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:90
 msgid "/Open A_ddressbook"
 msgstr "/ÁÖ¼Ò·Ï ¿­±â(_D)"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:84
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:92
 msgid "/E_xit Sylpheed"
 msgstr "/Sylpheed ³¡³»±â(_X)"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:261
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:288
 msgid "Trayicon"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:266
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:293
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -5492,252 +5621,244 @@ msgstr "POP3 
 msgid "invalid UIDL response: %s\n"
 msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº UIDL ÀÀ´ä: %s\n"
 
-#: src/pop.c:753
+#: src/pop.c:765
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: ¸¸·áµÈ ¸Þ½ÃÁö %dÀ»(¸¦) »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù\n"
 
-#: src/pop.c:768
+#: src/pop.c:780
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: ¸Þ½ÃÁö %dÀ»(¸¦) °Ç³Ê¶Ý´Ï´Ù (%d ¹ÙÀÌÆ®)\n"
 
-#: src/pop.c:800
+#: src/pop.c:812
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "¿ìÆíÇÔÀÌ Àá°ÜÀÖ½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/pop.c:803
+#: src/pop.c:815
 msgid "Session timeout\n"
 msgstr "¼¼¼Ç ½Ã°£ ÃÊ°ú\n"
 
-#: src/pop.c:822
+#: src/pop.c:834
 msgid "command not supported\n"
 msgstr "Áö¿øµÇÁö ¾Ê´Â ¸í·ÉÀÔ´Ï´Ù\n"
 
-#: src/pop.c:827
+#: src/pop.c:839
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
 msgstr "POP3 ¼¼¼Ç¿¡¼­ ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
 
-#: src/pop.c:1020
+#: src/pop.c:1033
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "TOP ¸í·ÉÀº Áö¿øµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù\n"
 
-#: src/prefs_account.c:692
+#: src/prefs_account.c:626
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "°èÁ¤%d"
 
-#: src/prefs_account.c:711
+#: src/prefs_account.c:895
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "»õ °èÁ¤¿¡´ëÇÑ ¼³Á¤"
 
-#: src/prefs_account.c:716
+#: src/prefs_account.c:897
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - °èÁ¤ ±âº» ¼³Á¤"
 
-#: src/prefs_account.c:764 src/prefs_common.c:943
+#: src/prefs_account.c:933 src/prefs_common.c:926
 msgid "Receive"
 msgstr "¹Þ±â"
 
-#: src/prefs_account.c:768 src/prefs_common.c:947 src/prefs_folder_item.c:785
-#: src/prefs_spelling.c:361 src/prefs_wrapping.c:169
+#: src/prefs_account.c:937 src/prefs_common.c:930 src/prefs_folder_item.c:785
+#: src/prefs_spelling.c:361 src/prefs_wrapping.c:155
 msgid "Compose"
 msgstr "ÀÛ¼º"
 
-#: src/prefs_account.c:771 src/prefs_common.c:956
-msgid "Privacy"
-msgstr "ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã"
-
-#: src/prefs_account.c:775
+#: src/prefs_account.c:942
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:778
+#: src/prefs_account.c:945
 msgid "Advanced"
 msgstr "°í±Þ"
 
-#: src/prefs_account.c:857
+#: src/prefs_account.c:1024
 msgid "Name of account"
 msgstr "°èÁ¤ÀÇ À̸§"
 
-#: src/prefs_account.c:866
+#: src/prefs_account.c:1033
 msgid "Set as default"
 msgstr "±âº» °èÁ¤À¸·Î ¼³Á¤"
 
-#: src/prefs_account.c:870
+#: src/prefs_account.c:1037
 msgid "Personal information"
 msgstr "½Å»ó Á¤º¸"
 
-#: src/prefs_account.c:879
+#: src/prefs_account.c:1046
 msgid "Full name"
 msgstr "Á¤½Ä À̸§"
 
-#: src/prefs_account.c:885
+#: src/prefs_account.c:1052
 msgid "Mail address"
 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
 
-#: src/prefs_account.c:891
+#: src/prefs_account.c:1058
 msgid "Organization"
 msgstr "±â°ü"
 
-#: src/prefs_account.c:915
+#: src/prefs_account.c:1082
 msgid "Server information"
 msgstr "¼­¹ö Á¤º¸"
 
-#: src/prefs_account.c:936
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr "POP3 (º¸Åë)"
-
-#: src/prefs_account.c:938
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (APOP ÀÎÁõ)"
+#: src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:1309 src/prefs_account.c:1941
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:940 src/prefs_account.c:1272 src/prefs_account.c:1866
+#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_account.c:1441 src/prefs_account.c:1958
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:942
+#: src/prefs_account.c:1107
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "´º½º(NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:944
+#: src/prefs_account.c:1109
 msgid "Local mbox file"
 msgstr "·ÎÄàmbox ÆÄÀÏ"
 
-#: src/prefs_account.c:946
+#: src/prefs_account.c:1111
 msgid "None (SMTP only)"
-msgstr ""
+msgstr "None (SMTP¸¸)"
 
-#: src/prefs_account.c:966
+#: src/prefs_account.c:1131
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "ÀÌ ¼­¹ö´Â ÀÎÁõÀ» ÇÊ¿ä·Î ÇÕ´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_account.c:973
+#: src/prefs_account.c:1138
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "¿¬°á½Ã ÀÎÁõ"
 
-#: src/prefs_account.c:1018
+#: src/prefs_account.c:1183
 msgid "News server"
 msgstr "´º½º ¼­¹ö"
 
-#: src/prefs_account.c:1024
+#: src/prefs_account.c:1189
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "¹Þ´Â ¼­¹ö"
 
-#: src/prefs_account.c:1030
+#: src/prefs_account.c:1195
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "·ÎÄà¸ÞÀϹڽº"
 
-#: src/prefs_account.c:1037
+#: src/prefs_account.c:1202
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP ¼­¹ö(¹ß¼Û¿ë)"
 
-#: src/prefs_account.c:1045
+#: src/prefs_account.c:1210
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr ""
+msgstr "SMTP ¼­¹ö ´ë½Å ¸ÞÀÏ ¸í·É »ç¿ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1054
+#: src/prefs_account.c:1219
 msgid "command to send mails"
 msgstr "ÆíÁö¸¦ º¸³¾ ¸í·É"
 
-#: src/prefs_account.c:1061 src/prefs_account.c:1435
+#: src/prefs_account.c:1226 src/prefs_account.c:1606
 msgid "User ID"
 msgstr "»ç¿ëÀÚ °èÁ¤"
 
-#: src/prefs_account.c:1067 src/prefs_account.c:1444
+#: src/prefs_account.c:1232 src/prefs_account.c:1615
 msgid "Password"
 msgstr "¿­¼è±Û"
 
-#: src/prefs_account.c:1143 src/prefs_account.c:1849
-msgid "POP3"
-msgstr "POP3"
+#: src/prefs_account.c:1317
+msgid "Use secure authentication (APOP)"
+msgstr "º¸¾È ÀÎÁõ »ç¿ë (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1151
+#: src/prefs_account.c:1320
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "¹ÞÀº ÈÄ ¼­¹ö¿¡¼­ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ò"
 
-#: src/prefs_account.c:1162
+#: src/prefs_account.c:1331
 msgid "Remove after"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1171
+#: src/prefs_account.c:1340
 msgid "days"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1188
+#: src/prefs_account.c:1357
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 ÀÏ: Áï½Ã »èÁ¦)"
 
-#: src/prefs_account.c:1195
+#: src/prefs_account.c:1364
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "¼­¹ö¿¡¼­ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹ÞÀ½"
 
-#: src/prefs_account.c:1201
+#: src/prefs_account.c:1370
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "¹ÞÀ» Å©±â Çѵµ"
 
-#: src/prefs_account.c:1208
+#: src/prefs_account.c:1377
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1220
+#: src/prefs_account.c:1389
 msgid "Default inbox"
 msgstr "±âº» ¿ìÆíÇÔ"
 
-#: src/prefs_account.c:1243
+#: src/prefs_account.c:1412
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(ÇÊÅ͸µ µÇÁö ¾ÊÀº ¸Þ½ÃÁö´Â ÀÌ Æú´õ¿¡ ÀúÀåµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
 
-#: src/prefs_account.c:1248
+#: src/prefs_account.c:1417
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "³»·Á¹ÞÀ» ÃÖ´ë ±â»ç ¼ö"
 
-#: src/prefs_account.c:1267
+#: src/prefs_account.c:1436
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "0À̸é Á¦ÇÑ ¾øÀ½"
 
-#: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_account.c:1406
+#: src/prefs_account.c:1452 src/prefs_account.c:1576
 msgid "Authentication method"
 msgstr "ÀÎÁõ ¹æ¹ý"
 
-#: src/prefs_account.c:1293 src/prefs_account.c:1416 src/prefs_common.c:1303
+#: src/prefs_account.c:1462 src/prefs_account.c:1586 src/prefs_common.c:1282
 msgid "Automatic"
 msgstr "ÀÚµ¿"
 
-#: src/prefs_account.c:1300
+#: src/prefs_account.c:1469
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "¹ÞÀ»¶§ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÇÊÅ͸µ"
 
-#: src/prefs_account.c:1304
+#: src/prefs_account.c:1473
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1363
+#: src/prefs_account.c:1533
 msgid "Add Date"
 msgstr "³¯Â¥ ´õÇϱâ"
 
-#: src/prefs_account.c:1364
+#: src/prefs_account.c:1534
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Message-ID »ý¼º"
 
-#: src/prefs_account.c:1371
+#: src/prefs_account.c:1541
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "»ç¿ëÀÚ Á¤ÀǵȠÇì´õ ´õÇϱâ"
 
-#: src/prefs_account.c:1373 src/prefs_common.c:1803
+#: src/prefs_account.c:1543 src/prefs_common.c:1782
 msgid " Edit... "
 msgstr " ÆíÁý..."
 
-#: src/prefs_account.c:1383
+#: src/prefs_account.c:1553
 msgid "Authentication"
 msgstr "ÀÎÁõ"
 
-#: src/prefs_account.c:1391
+#: src/prefs_account.c:1561
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP ÀÎÁõ(SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1466
+#: src/prefs_account.c:1637
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
@@ -5745,221 +5866,195 @@ msgstr ""
 "ÀÌ Ç׸ñµéÀ» ºñ¿ö³õÀ¸¸é ¹Þ±â¿¡¼­ »ç¿ëµÇ´Â »ç¿ëÀÚ\n"
 "ID¿Í ¿­¼è±ÛÀÌ »ç¿ëµË´Ï´Ù."
 
-#: src/prefs_account.c:1475
+#: src/prefs_account.c:1646
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "º¸³»±âÀü POP3¿Í ÀÎÁõ"
 
-#: src/prefs_account.c:1490
+#: src/prefs_account.c:1661
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "POP ÀÎÁõ ½Ã°£Á¦ÇÑ: "
 
-#: src/prefs_account.c:1499
+#: src/prefs_account.c:1670
 msgid "minutes"
 msgstr "ºÐ"
 
-#: src/prefs_account.c:1546 src/prefs_account.c:1591 src/toolbar.c:428
+#: src/prefs_account.c:1717 src/prefs_account.c:1762 src/toolbar.c:428
 msgid "Signature"
 msgstr "¼­¸í"
 
-#: src/prefs_account.c:1554
+#: src/prefs_account.c:1725
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Áöµ¿À¸·Î ¼­¸í »ðÀÔ"
 
-#: src/prefs_account.c:1559
+#: src/prefs_account.c:1730
 msgid "Signature separator"
 msgstr "¼­¸í ºÐ¸®ÀÚ"
 
-#: src/prefs_account.c:1581
+#: src/prefs_account.c:1752
 msgid "Command output"
 msgstr "¸í·É Ãâ·Â"
 
-#: src/prefs_account.c:1599
+#: src/prefs_account.c:1770
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "´ÙÀ½ ÁÖ¼Ò¸¦ ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î Á¤ÇÔ"
 
-#: src/prefs_account.c:1608 src/prefs_filtering_action.c:1116
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727 src/quote_fmt.c:49
+#: src/prefs_account.c:1779 src/prefs_filtering_action.c:1117
+#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1729 src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "ÂüÁ¶"
 
-#: src/prefs_account.c:1621
+#: src/prefs_account.c:1792
 msgid "Bcc"
 msgstr "¼ûÀº ÂüÁ¶"
 
-#: src/prefs_account.c:1634
+#: src/prefs_account.c:1805
 msgid "Reply-To"
 msgstr "ȸ½ÅÁÖ¼Ò"
 
-#: src/prefs_account.c:1689
+#: src/prefs_account.c:1855
+msgid "Default privacy system"
+msgstr "±âº» ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã ½Ã½ºÅÛ"
+
+#: src/prefs_account.c:1864
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "±âº»À¸·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¾Ïȣȭ"
 
-#: src/prefs_account.c:1691
+#: src/prefs_account.c:1866
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "±âº»À¸·Î ¸Þ½ÃÁö¿¡ »çÀÎÀ» ÇÔ"
 
-#: src/prefs_account.c:1693
-msgid "Default mode"
-msgstr "±âº» ¸ðµå"
-
-#: src/prefs_account.c:1701
-msgid "Use PGP/MIME"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1710
-msgid "Use Inline"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1720
-msgid "Sign key"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1728
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "±âº» GnuPG Å° »ç¿ë"
-
-#: src/prefs_account.c:1737
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "´ç½ÅÀÇ ÀüÀÚ¿ìÆí ÁּҷΠŰ ¼±ÅÃ"
-
-#: src/prefs_account.c:1746
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "¼öµ¿À¸·Î Å° ÁöÁ¤"
-
-#: src/prefs_account.c:1762
-msgid "User or key ID:"
-msgstr "»ç¿ëÀڠȤÀº Å° ID:"
+#: src/prefs_account.c:1868
+msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
+msgstr "¾ÏȣȭÇؼ­ º¸³½ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀϹݠÅؽºÆ®·Î ÀúÀå"
 
-#: src/prefs_account.c:1857 src/prefs_account.c:1874 src/prefs_account.c:1890
+#: src/prefs_account.c:1949 src/prefs_account.c:1966 src/prefs_account.c:1982
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "SSLÀ» »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:1952
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "POP3 ¿¬°á¿¡ SSLÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_account.c:1863 src/prefs_account.c:1880 src/prefs_account.c:1914
+#: src/prefs_account.c:1955 src/prefs_account.c:1972 src/prefs_account.c:2006
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "SSL ¼¼¼ÇÀ» ½ÃÀÛÇϱâ À§ÇØ STARTTLS ¸í·ÉÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_account.c:1877
+#: src/prefs_account.c:1969
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "IMAP4 ¿¬°á¿¡ SSLÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_account.c:1883
+#: src/prefs_account.c:1975
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1898
+#: src/prefs_account.c:1990
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "NNTP ¿¬°á¿¡ SSLÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_account.c:1900
+#: src/prefs_account.c:1992
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "º¸³»±â (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1908
+#: src/prefs_account.c:2000
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
-msgstr ""
+msgstr "SSL »ç¿ë¾ÈÇÔ (ÇÊ¿äÇϸé STARTTLS »ç¿ë)"
 
-#: src/prefs_account.c:1911
+#: src/prefs_account.c:2003
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "SMTP ¿¬°á¿¡ SSLÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_account.c:1922
+#: src/prefs_account.c:2014
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr "³íºí·ÏÅ· SSL »ç¿ë"
 
-#: src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_account.c:2026
 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
 msgstr "(SSL ¿¬°á¿¡ ¹®Á¦°¡ Àִ °æ¿ì ÀÌ°É ²¨ º¸¼¼¿ä)"
 
-#: src/prefs_account.c:2058
+#: src/prefs_account.c:2150
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "SMTP Æ÷Æ® ¹øÈ£"
 
-#: src/prefs_account.c:2064
+#: src/prefs_account.c:2156
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "POP3 Æ÷Æ® ¹øÈ£"
 
-#: src/prefs_account.c:2070
+#: src/prefs_account.c:2162
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "IMAP4 Æ÷Æ® ÁöÁ¤"
 
-#: src/prefs_account.c:2076
+#: src/prefs_account.c:2168
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "NNTP Æ÷Æ® ÁöÁ¤"
 
-#: src/prefs_account.c:2081
+#: src/prefs_account.c:2173
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "µµ¸ÞÀΠÀ̸§ ÁöÁ¤"
 
-#: src/prefs_account.c:2091
+#: src/prefs_account.c:2183
 msgid "Use command to communicate with server"
-msgstr ""
+msgstr "¼­¹ö¿Í Åë½ÅÇÒ ¶§ ¸í·É »ç¿ë"
 
-#: src/prefs_account.c:2099
+#: src/prefs_account.c:2191
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2113
+#: src/prefs_account.c:2205
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP ¼­¹ö µð·ºÅ丮"
 
-#: src/prefs_account.c:2167
+#: src/prefs_account.c:2259
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "º¸³½ ¸Þ½ÃÁö ÀúÀå"
 
-#: src/prefs_account.c:2169
+#: src/prefs_account.c:2261
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Àӽà¸Þ½ÃÁö ÀúÀå"
 
-#: src/prefs_account.c:2171
+#: src/prefs_account.c:2263
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Áö¿öÁø ¸Þ½ÃÁö ÀúÀå"
 
-#: src/prefs_account.c:2235
+#: src/prefs_account.c:2327
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "°èÁ¤ À̸§ÀÌ ÀԷµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
 
-#: src/prefs_account.c:2239
+#: src/prefs_account.c:2331
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
 
-#: src/prefs_account.c:2247
+#: src/prefs_account.c:2338
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
 
-#: src/prefs_account.c:2252
+#: src/prefs_account.c:2343
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "»ç¿ëÀÚ ¾ÆÀ̵𰡠ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
 
-#: src/prefs_account.c:2257
+#: src/prefs_account.c:2348
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3 ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
 
-#: src/prefs_account.c:2262
+#: src/prefs_account.c:2353
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4 ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
 
-#: src/prefs_account.c:2267
+#: src/prefs_account.c:2358
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
 
-#: src/prefs_account.c:2273
+#: src/prefs_account.c:2364
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "·ÎÄà¸ÞÀϹڽº ÆÄÀÏÀ̸§ÀÌ ÀԷµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
 
-#: src/prefs_account.c:2279
+#: src/prefs_account.c:2370
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "¸ÞÀÏ ¸í·ÉÀÌ ÀԷµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
 
-#: src/prefs_account.c:2363
-msgid ""
-"Its not recommended to use the old style Inline\n"
-"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
-"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2607
+#, c-format
+msgid "Unsupported (%s)"
+msgstr "Áö¿ø¾ÈµÊ (%s)"
 
 #: src/prefs_actions.c:167
 msgid "Actions configuration"
@@ -5987,8 +6082,8 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering_action.c:546
 #: src/prefs_filtering_action.c:619 src/prefs_filtering.c:593
-#: src/prefs_filtering.c:653 src/prefs_filtering.c:672 src/prefs_matcher.c:689
-#: src/prefs_matcher.c:779 src/prefs_template.c:309
+#: src/prefs_filtering.c:653 src/prefs_filtering.c:672 src/prefs_matcher.c:690
+#: src/prefs_matcher.c:780 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(»õ ±ÔÄ¢)"
 
@@ -6033,15 +6128,15 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_actions.c:657
 msgid "MENU NAME:"
-msgstr ""
+msgstr "¸Þ´º À̸§:"
 
 #: src/prefs_actions.c:658
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr ""
+msgstr "ÇÏÀ§¸Þ´º¸¦ ¸¸µé·Á¸é ¸Þ´ºÀ̸§¿¡ / »ç¿ë."
 
 #: src/prefs_actions.c:660
 msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr ""
+msgstr "¸í·ÉÇà:"
 
 #: src/prefs_actions.c:661
 msgid "Begin with:"
@@ -6077,7 +6172,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:669
 msgid "Use:"
-msgstr ""
+msgstr "»ç¿ë:"
 
 #: src/prefs_actions.c:670
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
@@ -6108,341 +6203,333 @@ msgstr ""
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:684 src/prefs_filtering_action.c:1131
+#: src/prefs_actions.c:684 src/prefs_filtering_action.c:1132
 #: src/quote_fmt.c:76
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "ºÎÈ£ ¼³¸í"
 
-#: src/prefs_common.c:926
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "ÀϹݠ¼³Á¤"
+#: src/prefs_common.c:815
+msgid "Common"
+msgstr "°øÅë"
 
-#: src/prefs_common.c:949
+#: src/prefs_common.c:932
 msgid "Quote"
 msgstr "Àοë"
 
-#: src/prefs_common.c:951 src/prefs_fonts.c:290 src/prefs_themes.c:329
+#: src/prefs_common.c:934 src/prefs_fonts.c:290 src/prefs_themes.c:325
 msgid "Display"
 msgstr "Ç¥½Ã"
 
-#: src/prefs_common.c:953 src/prefs_fonts.c:197
+#: src/prefs_common.c:936 src/prefs_fonts.c:197
 msgid "Message"
 msgstr "º»¹®"
 
-#: src/prefs_common.c:961 src/select-keys.c:333
-msgid "Other"
-msgstr "±âŸ"
-
-#: src/prefs_common.c:1007
+#: src/prefs_common.c:986
 msgid "External program"
 msgstr "¿ÜºÎ ÇÁ·Î±×·¥"
 
-#: src/prefs_common.c:1016
+#: src/prefs_common.c:995
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "ÇÕüÀ» À§ÇØ ¿ÜºÎ ÇÁ·Î±×·¥À» »ç¿ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1023
+#: src/prefs_common.c:1002
 msgid "Command"
 msgstr "¸í·É¾î"
 
-#: src/prefs_common.c:1047
+#: src/prefs_common.c:1026
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "»õ ÆíÁö¸¦ ÀÚµ¿ °Ë»ç"
 
-#: src/prefs_common.c:1049
+#: src/prefs_common.c:1028
 msgid "every"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1061
-msgid "minute(s)"
-msgstr "ºÐ"
-
-#: src/prefs_common.c:1070
+#: src/prefs_common.c:1049
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "½ÃÀÛÇÒ ¶§ »õ ÆíÁö¸¦ °Ë»ç"
 
-#: src/prefs_common.c:1072
+#: src/prefs_common.c:1051
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "º´ÇÕ ÈÄ¿¡ ¸ðµç Áö¿ª Æú´õ °»½Å"
 
-#: src/prefs_common.c:1080
+#: src/prefs_common.c:1059
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "¹Þ±â ´ëÈ­»óÀÚ º¸±â"
 
-#: src/prefs_common.c:1090 src/prefs_common.c:1211 src/prefs_common.c:2091
+#: src/prefs_common.c:1069 src/prefs_common.c:1190 src/prefs_common.c:1968
 msgid "Always"
 msgstr "Ç×»ó"
 
-#: src/prefs_common.c:1091
+#: src/prefs_common.c:1070
 msgid "Only on manual receiving"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1101
+#: src/prefs_common.c:1080
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "³¡³µÀ» ¶§ ¹Þ±â ´ëÈ­»óÀÚ ´Ý±â"
 
-#: src/prefs_common.c:1103
+#: src/prefs_common.c:1082
 msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr ""
+msgstr "»õ ÆíÁö µµÂø½Ã ¸í·É ½ÇÇà"
 
-#: src/prefs_common.c:1113
+#: src/prefs_common.c:1092
 msgid "after autochecking"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1115
+#: src/prefs_common.c:1094
 msgid "after manual checking"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1129
+#: src/prefs_common.c:1108
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
+"½ÇÇàÇÒ ¸í·É:\n"
+"(»õ ÆíÁöÀÇ ¹øÈ£·Î %dÀ»(¸¦) »ç¿ë)"
 
-#: src/prefs_common.c:1197
+#: src/prefs_common.c:1176
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "º¸³½ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³½ ÆíÁöÇÔ¿¡ ÀúÀå"
 
-#: src/prefs_common.c:1202
+#: src/prefs_common.c:1181
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "º¸³»±â ´ëÈ­»óÀÚ º¸±â"
 
-#: src/prefs_common.c:1220
+#: src/prefs_common.c:1199
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "º¸³»´Â ¸ÞÀÏÀÇ ¹®ÀÚ¼Â"
 
-#: src/prefs_common.c:1229
+#: src/prefs_common.c:1208
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
-msgstr ""
-"`ÀÚµ¿'ÀÌ ¼±ÅõǸé, ÇöÀç ·ÎÄÉÀÏ¿¡ ¸Â´Â ÃÖÀûÀÇ"
-"ÀÎÄÚµù ¹æ½ÄÀÌ »ç¿ëµË´Ï´Ù."
+msgstr "`ÀÚµ¿'ÀÌ ¼±ÅõǸé, ÇöÀç ·ÎÄÉÀÏ¿¡ ¸Â´Â ÃÖÀûÀÇÀÎÄÚµù ¹æ½ÄÀÌ »ç¿ëµË´Ï´Ù."
 
-#: src/prefs_common.c:1241
+#: src/prefs_common.c:1220
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "ÀÚµ¿ (Ãßõ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1242
+#: src/prefs_common.c:1221
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ¾Æ½ºÅ° (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1244
+#: src/prefs_common.c:1223
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "À¯´ÏÄÚµå (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1246
+#: src/prefs_common.c:1225
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1247
+#: src/prefs_common.c:1226
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1248
+#: src/prefs_common.c:1227
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "ÁߺΠÀ¯·´(ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1249
+#: src/prefs_common.c:1228
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1250
+#: src/prefs_common.c:1229
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1251
+#: src/prefs_common.c:1230
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "±×¸®½º (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1252
+#: src/prefs_common.c:1231
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "ÅÍÅ° (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1254
+#: src/prefs_common.c:1233
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1256
+#: src/prefs_common.c:1235
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1258
+#: src/prefs_common.c:1237
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1259
+#: src/prefs_common.c:1238
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1261
+#: src/prefs_common.c:1240
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "ÀϺ» (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1263
+#: src/prefs_common.c:1242
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "ÀϺ» (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1264
+#: src/prefs_common.c:1243
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "ÀϺ» (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1266
+#: src/prefs_common.c:1245
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1267
+#: src/prefs_common.c:1246
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1269
+#: src/prefs_common.c:1248
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1270
+#: src/prefs_common.c:1249
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Áß±¹ (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1272
+#: src/prefs_common.c:1251
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Çѱ¹ (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1273
+#: src/prefs_common.c:1252
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thai (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1274
+#: src/prefs_common.c:1253
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thai (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1287
+#: src/prefs_common.c:1266
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Àü¼Û ÀÎÄÚµù"
 
-#: src/prefs_common.c:1296
+#: src/prefs_common.c:1275
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1370
+#: src/prefs_common.c:1349
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "ÀÚµ¿ °èÁ¤ ¼±ÅÃ"
 
-#: src/prefs_common.c:1378
+#: src/prefs_common.c:1357
 msgid "when replying"
 msgstr "ȸ½ÅÇÒ ¶§"
 
-#: src/prefs_common.c:1380
+#: src/prefs_common.c:1359
 msgid "when forwarding"
 msgstr "Àü´ÞÇÒ ¶§"
 
-#: src/prefs_common.c:1382
+#: src/prefs_common.c:1361
 msgid "when re-editing"
 msgstr "´Ù½Ã ÆíÁýÇÒ ¶§"
 
-#: src/prefs_common.c:1389
+#: src/prefs_common.c:1368
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "ȸ½Å ´ÜÃß°¡ ¸ÞÀϸµ¸®½ºÆ®¿¡ ´ëÇѠȸ½ÅÀ¸·Î µ¿ÀÛ"
 
-#: src/prefs_common.c:1392
+#: src/prefs_common.c:1371
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "ÀÚµ¿À¸·Î ¿ÜºÎ ÆíÁý±â »ç¿ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1399 src/prefs_filtering_action.c:143
+#: src/prefs_common.c:1378 src/prefs_filtering_action.c:143
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "÷ºÎ·Î Àü´Þ"
 
-#: src/prefs_common.c:1402
+#: src/prefs_common.c:1381
 msgid "Block cursor"
-msgstr ""
+msgstr "ºí·° Ä¿¼­"
 
-#: src/prefs_common.c:1405
+#: src/prefs_common.c:1384
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1413
+#: src/prefs_common.c:1392
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1420 src/prefs_wrapping.c:117
+#: src/prefs_common.c:1399 src/prefs_wrapping.c:108
 msgid "characters"
 msgstr "±ÛÀÚ"
 
-#: src/prefs_common.c:1428
+#: src/prefs_common.c:1407
 msgid "Undo level"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1496
+#: src/prefs_common.c:1475
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1498
+#: src/prefs_common.c:1477
 msgid "Reply format"
 msgstr "ȸ½Å Çü½Ä"
 
-#: src/prefs_common.c:1513 src/prefs_common.c:1552
+#: src/prefs_common.c:1492 src/prefs_common.c:1531
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Àο렺ÎÈ£"
 
-#: src/prefs_common.c:1537
+#: src/prefs_common.c:1516
 msgid "Forward format"
 msgstr "Àü´Þ Çü½Ä"
 
-#: src/prefs_common.c:1581
+#: src/prefs_common.c:1560
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " ºÎÈ£ ¼³¸í "
 
-#: src/prefs_common.c:1589
+#: src/prefs_common.c:1568
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "Àο렺ÎÈ£"
 
-#: src/prefs_common.c:1604
+#: src/prefs_common.c:1583
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1654
+#: src/prefs_common.c:1633
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Çì´õ À̸§À» ¹ø¿ª(`From:', `Subject:' µîµî)"
 
-#: src/prefs_common.c:1657
+#: src/prefs_common.c:1636
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Æú´õÀ̸§¿·¿¡ ÀÐÁö¾ÊÀ» ¸Þ½ÃÁö ¼ö¸¦ Ç¥½Ã"
 
-#: src/prefs_common.c:1666
+#: src/prefs_common.c:1645
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1681
+#: src/prefs_common.c:1660
 msgid "letters"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1687
+#: src/prefs_common.c:1666
 msgid "Summary View"
 msgstr "¿ä¾à º¸±â"
 
-#: src/prefs_common.c:1696
+#: src/prefs_common.c:1675
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "º¸³½ »ç¶÷ÀÌ º»ÀÎÀΠ°æ¿ì º¸³½ »ç¶÷ Ä­¿¡ ¹Þ´Â »ç¶÷À» Ç¥½Ã"
 
-#: src/prefs_common.c:1699
+#: src/prefs_common.c:1678
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© º¸³½À̠ǥ½Ã"
 
-#: src/prefs_common.c:1702
+#: src/prefs_common.c:1681
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1710 src/prefs_common.c:2462 src/prefs_common.c:2500
+#: src/prefs_common.c:1689 src/prefs_common.c:2337 src/prefs_common.c:2375
 msgid "Date format"
 msgstr "³¯Â¥ Çü½Ä"
 
-#: src/prefs_common.c:1732
+#: src/prefs_common.c:1711
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " ¿ä¾à¿¡ Ç¥½ÃµÉ Ç׸ñ ¼³Á¤... "
 
-#: src/prefs_common.c:1788
+#: src/prefs_common.c:1767
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
@@ -6450,269 +6537,239 @@ msgstr ""
 "´ÙÁß¹ÙÀÌÆ® ¾ËÆĺª°ú ¼ýÀÚ¸¦ ASCII ¹®ÀÚ·Î\n"
 "Ç¥½Ã (ÀϺ»¾îÀΠ°æ¿ì¿¡¸¸)"
 
-#: src/prefs_common.c:1794
+#: src/prefs_common.c:1773
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸±â À§¿¡ Çì´õ Ã¢ Ç¥½Ã"
 
-#: src/prefs_common.c:1801
+#: src/prefs_common.c:1780
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¼ ¶§ °£´ÜÇÑ Çì´õ¸¸ Ç¥½Ã"
 
-#: src/prefs_common.c:1823
+#: src/prefs_common.c:1802
 msgid "Line space"
 msgstr "ÁÙ °£°Ý"
 
-#: src/prefs_common.c:1837 src/prefs_common.c:1877
+#: src/prefs_common.c:1816 src/prefs_common.c:1856
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "Çȼ¿"
 
-#: src/prefs_common.c:1842
+#: src/prefs_common.c:1821
 msgid "Indent text"
 msgstr "¹®ÀÚ¿­ µé¿©¾²±â"
 
-#: src/prefs_common.c:1844
+#: src/prefs_common.c:1823
 msgid "Scroll"
 msgstr "½ºÅ©·Ñ"
 
-#: src/prefs_common.c:1851
+#: src/prefs_common.c:1830
 msgid "Half page"
 msgstr "¹Ý ÆäÀÌÁö"
 
-#: src/prefs_common.c:1857
+#: src/prefs_common.c:1836
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "ºÎµå·¯¿î ½ºÅ©·Ñ"
 
-#: src/prefs_common.c:1863
+#: src/prefs_common.c:1842
 msgid "Step"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1888
+#: src/prefs_common.c:1867
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1931
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "ÀÚµ¿À¸·Î ¼­¸í È®ÀÎ"
-
-#: src/prefs_common.c:1934
-msgid "Store passphrase in memory temporarily"
-msgstr "ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ¸Þ¸ð¸®¿¡ Àӽຸ°ü"
-
-#: src/prefs_common.c:1949
-msgid "Expire after"
-msgstr ""
+msgstr "÷ºÎ ¼³¸í º¸±â (À̸§´ë½Å)"
 
-#: src/prefs_common.c:1960
-msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1968
-msgid "minute(s) "
-msgstr "ºÐ "
-
-#: src/prefs_common.c:1985
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "passphrase¸¦ ÀÔ·ÂÇÒ ¶§ Grab input"
-
-#: src/prefs_common.c:1990
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "GnuPG°¡ µ¿ÀÛÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ½ÃÀ۽à°æ°í Ç¥½Ã"
-
-#: src/prefs_common.c:2045
+#: src/prefs_common.c:1922
 msgid "Always open messages in summary when selected"
 msgstr "¼±ÅõȠ¸Þ½ÃÁö¸¦ Ç×»ó ¿ä¾à¿¡¼­ ¿­±â"
 
-#: src/prefs_common.c:2049
+#: src/prefs_common.c:1926
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Æú´õ¿¡ µé¾î°¡¸é Ã¹¹ø° ¾ÈÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö ¿­±â"
 
-#: src/prefs_common.c:2053
+#: src/prefs_common.c:1930
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr "»õ Ã¢¿¡¼­ ¿­·ÈÀ» °æ¿ì¿¡¸¸ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã"
 
-#: src/prefs_common.c:2057
+#: src/prefs_common.c:1934
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "»õ ÆíÁö¸¦ ¹ÞÀº ÈÄ ¹ÞÀº ÆíÁöÇÔÀ¸·Î °¡±â"
 
-#: src/prefs_common.c:2067
+#: src/prefs_common.c:1944
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ À̵¿Çϰųª Áö¿ï ¶§ Áï½Ã ½ÇÇà"
 
-#: src/prefs_common.c:2069
+#: src/prefs_common.c:1946
 msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
-msgstr ""
-"ÀÌ°ÍÀÌ ²¨Á®Àִ °æ¿ì ¸Þ½ÃÁö´Â ½ÇÇට±îÁö"
-"´ÜÁö Ç¥½Ã¸¸ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù"
+msgstr "ÀÌ°ÍÀÌ ²¨Á®Àִ °æ¿ì ¸Þ½ÃÁö´Â ½ÇÇට±îÁö´ÜÁö Ç¥½Ã¸¸ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_common.c:2082
+#: src/prefs_common.c:1959
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "no-unread-message ´ëÈ­»óÀÚ º¸±â"
 
-#: src/prefs_common.c:2092
+#: src/prefs_common.c:1969
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "'¿¹' °¡Á¤"
 
-#: src/prefs_common.c:2094
+#: src/prefs_common.c:1971
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "'¾Æ´Ï¿À' °¡Á¤"
 
-#: src/prefs_common.c:2103
+#: src/prefs_common.c:1980
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " Å° ¹ÙÀεù ¼³Á¤... "
 
-#: src/prefs_common.c:2169
+#: src/prefs_common.c:2046
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "´õºíŬ¸¯½Ã¿¡ ´ë»ó¿¡ ÁÖ¼Ò ´õÇϱâ"
 
-#: src/prefs_common.c:2172
+#: src/prefs_common.c:2049
 msgid "Log Size"
 msgstr "·Î±× Å©±â"
 
-#: src/prefs_common.c:2179
+#: src/prefs_common.c:2056
 msgid "Clip the log size"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2184
+#: src/prefs_common.c:2061
 msgid "Log window length"
-msgstr ""
+msgstr "·Î±× Ã¢ ±æÀÌ"
 
-#: src/prefs_common.c:2197
+#: src/prefs_common.c:2074
 msgid "0 to stop logging in the log window"
-msgstr ""
+msgstr "·Î±× Ã¢¿¡¼­ ·Î±× ÁßÁöÇÏ·Á¸é 0"
 
-#: src/prefs_common.c:2206
+#: src/prefs_common.c:2081
 msgid "Security"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2213
+#: src/prefs_common.c:2088
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
-msgstr ""
+msgstr "SSL Áõ¸íÀ» ¹Þ¾ÆµéÀ̱â Àü¿¡ ¹¯±â"
 
-#: src/prefs_common.c:2221
+#: src/prefs_common.c:2096
 msgid "On exit"
 msgstr "³¡³¾¶§"
 
-#: src/prefs_common.c:2229
+#: src/prefs_common.c:2104
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "³¡³Â¶§ È®ÀÎ"
 
-#: src/prefs_common.c:2236
+#: src/prefs_common.c:2111
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "³¡³¾¶§ Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â"
 
-#: src/prefs_common.c:2238
+#: src/prefs_common.c:2113
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ï¶§ È®ÀÎÇϱâ"
 
-#: src/prefs_common.c:2242
+#: src/prefs_common.c:2117
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Å¥¿¡ ¸Þ½ÃÁö°¡ ÀÖÀ» ¶§ °æ°í"
 
-#: src/prefs_common.c:2248
+#: src/prefs_common.c:2123
 msgid "Socket I/O timeout:"
 msgstr "¼ÒÄÏ ÀÔÃâ·Â ½Ã°£Á¦ÇÑ:"
 
-#: src/prefs_common.c:2261
+#: src/prefs_common.c:2136
 msgid "seconds"
 msgstr "ÃÊ"
 
-#: src/prefs_common.c:2438
+#: src/prefs_common.c:2313
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2439
+#: src/prefs_common.c:2314
 msgid "the full weekday name"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2440
+#: src/prefs_common.c:2315
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2441
+#: src/prefs_common.c:2316
 msgid "the full month name"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2442
+#: src/prefs_common.c:2317
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ÇöÀç ·ÎÄÉÀÏ¿¡ Àû´çÇÑ ³¯Â¥¿Í ½Ã°£"
 
-#: src/prefs_common.c:2443
+#: src/prefs_common.c:2318
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "³âµµ (³â/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:2444
+#: src/prefs_common.c:2319
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2445
+#: src/prefs_common.c:2320
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2446
+#: src/prefs_common.c:2321
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2447
+#: src/prefs_common.c:2322
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2448
+#: src/prefs_common.c:2323
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2449
+#: src/prefs_common.c:2324
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2450
+#: src/prefs_common.c:2325
 msgid "either AM or PM"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2451
+#: src/prefs_common.c:2326
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2452
+#: src/prefs_common.c:2327
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2453
+#: src/prefs_common.c:2328
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2454
+#: src/prefs_common.c:2329
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2455
+#: src/prefs_common.c:2330
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2456
+#: src/prefs_common.c:2331
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2477
+#: src/prefs_common.c:2352
 msgid "Specifier"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2517
+#: src/prefs_common.c:2392
 msgid "Example"
 msgstr "¿¹Á¦"
 
-#: src/prefs_common.c:2587
+#: src/prefs_common.c:2462
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Å° ¹ÙÀεù"
 
-#: src/prefs_common.c:2601
+#: src/prefs_common.c:2476
 msgid "Select preset:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2614 src/prefs_common.c:2899
+#: src/prefs_common.c:2489 src/prefs_common.c:2771
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "¿¹Àü Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:2622
+#: src/prefs_common.c:2497
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
@@ -6727,13 +6784,13 @@ msgid "Current custom headers"
 msgstr "ÇöÀç »ç¿ëÀÚ Çì´õ"
 
 #: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_matcher.c:1186
+#: src/prefs_matcher.c:1187
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Çì´õ À̸§ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾ÊÀ½."
 
 #: src/prefs_customheader.c:487
 msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
-msgstr ""
+msgstr "ÀÌ Çì´õ À̸§Àº »ç¿ëÀÚ Çì´õ·Î Çã¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù."
 
 #: src/prefs_customheader.c:545
 msgid "Delete header"
@@ -6747,7 +6804,7 @@ msgstr "
 msgid "Displayed header configuration"
 msgstr "Ç¥½ÃµÉ Çì´õ ¼³Á¤"
 
-#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:436
+#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:437
 msgid "Header name"
 msgstr "Çì´õ À̸§"
 
@@ -6782,15 +6839,15 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:163
 msgid "Text editor"
-msgstr ""
+msgstr "ÅؽºÆ® ÆíÁý±â"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:190
 msgid "Image viewer"
-msgstr ""
+msgstr "À̹ÌÁö ºä¾î"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:208
 msgid "Audio player"
-msgstr ""
+msgstr "¿Àµð¿À Ç÷¹À̾î"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:266
 msgid "External Programs"
@@ -6843,7 +6900,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:147
 msgid "Change score"
-msgstr ""
+msgstr "Á¡¼ö ¹Ù²Ù±â"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:148
 msgid "Set score"
@@ -6876,20 +6933,20 @@ msgstr "
 #: src/prefs_filtering_action.c:405 src/prefs_summary_column.c:75
 #: src/summaryview.c:459
 msgid "Score"
-msgstr ""
+msgstr "Á¡¼ö"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_matcher.c:469
+#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_matcher.c:470
 msgid "Info ..."
 msgstr "Á¤º¸ ..."
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:455 src/prefs_filtering.c:286
-#: src/prefs_matcher.c:565 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
+#: src/prefs_matcher.c:566 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:779
 msgid "  Replace  "
 msgstr "  ´ëü  "
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:481
 msgid "Current action list"
-msgstr ""
+msgstr "ÇöÀç µ¿ÀÛ ¸ñ·Ï"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:761
 msgid "Command line not set"
@@ -6907,43 +6964,43 @@ msgstr "
 msgid "Score is not set"
 msgstr "Á¡¼ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö ¾ÊÀ½."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1075
+#: src/prefs_filtering_action.c:1076
 msgid "No action was defined."
 msgstr "µ¿ÀÛÀÌ Á¤ÀǵÇÁö ¾ÊÀ½."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1117 src/prefs_matcher.c:1728
+#: src/prefs_filtering_action.c:1118 src/prefs_matcher.c:1730
 #: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:456
 msgid "Date"
 msgstr "³¯Â¥"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1118 src/prefs_matcher.c:1729
+#: src/prefs_filtering_action.c:1119 src/prefs_matcher.c:1731
 #: src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1119 src/prefs_matcher.c:146
-#: src/prefs_matcher.c:1730 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_filtering_action.c:1120 src/prefs_matcher.c:146
+#: src/prefs_matcher.c:1732 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "´º½º±×·ì"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1120 src/prefs_matcher.c:146
-#: src/prefs_matcher.c:1731 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_filtering_action.c:1121 src/prefs_matcher.c:146
+#: src/prefs_matcher.c:1733 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "ÂüÁ¶"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1121 src/prefs_matcher.c:1732
+#: src/prefs_filtering_action.c:1122 src/prefs_matcher.c:1734
 msgid "Filename - should not be modified"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1122 src/prefs_matcher.c:1733
+#: src/prefs_filtering_action.c:1123 src/prefs_matcher.c:1735
 msgid "new line"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1123 src/prefs_matcher.c:1734
+#: src/prefs_filtering_action.c:1124 src/prefs_matcher.c:1736
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1124 src/prefs_matcher.c:1735
+#: src/prefs_filtering_action.c:1125 src/prefs_matcher.c:1737
 msgid "quote character"
 msgstr "Àο령®ÀÚ"
 
@@ -6995,19 +7052,20 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ ±ÔÄ¢À» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:999 src/prefs_matcher.c:1678
+#: src/prefs_filtering.c:999 src/prefs_matcher.c:1680
 msgid "Entry not saved"
-msgstr ""
+msgstr "Ç׸ñÀÌ ÀúÀåµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
 
 #: src/prefs_filtering.c:1000
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Ç׸ñÀÌ ÀúÀåµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. ±×·¡µµ ´ÝÀ»±î¿ä?"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:166 src/prefs_folder_item.c:441
 msgid ""
 "Apply to\n"
 "subfolders"
-msgstr "ÇÏÀ§ Æú´õ¿¡\n"
+msgstr ""
+"ÇÏÀ§ Æú´õ¿¡\n"
 "Àû¿ë"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:173
@@ -7036,11 +7094,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_folder_item.c:464
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
-msgstr ""
+msgstr "º¸³»´Â ¸Þ½ÃÁöÀÇ º¹»çº»À» ¹ß¼Û ÆíÁöÇÔ ´ë½Å ÀÌ Æú´õ¿¡ ÀúÀå"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:478
 msgid "Default To: "
-msgstr ""
+msgstr "±âº» To: "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:497
 msgid "Send replies to: "
@@ -7085,7 +7143,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_fonts.c:247
 msgid "You will need to restart for the changes to take effect"
-msgstr ""
+msgstr "¼öÁ¤»çÇ×À» Àû¿ëÇϱâ À§Çؼ­´Â ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇؾߠÇÕ´Ï´Ù"
 
 #: src/prefs_fonts.c:291
 msgid "Fonts"
@@ -7093,7 +7151,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_gtk.c:777
 msgid "Preferences"
-msgstr "¼Ó¼º"
+msgstr "±âº» ¼³Á¤"
 
 #: src/prefs_matcher.c:144
 msgid "All messages"
@@ -7101,7 +7159,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "To or Cc"
-msgstr ""
+msgstr "To È¤Àº Cc"
 
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "In reply to"
@@ -7141,7 +7199,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:151
 msgid "Deleted flag"
-msgstr "»èÁ¦ Ç÷¡±×"
+msgstr "Áö¿ò Ç÷¡±×"
 
 #: src/prefs_matcher.c:152
 msgid "Replied flag"
@@ -7161,7 +7219,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:155 src/toolbar.c:168
 msgid "Ignore thread"
-msgstr ""
+msgstr "¾²·¹µå ¹«½Ã"
 
 #: src/prefs_matcher.c:156
 msgid "Score greater than"
@@ -7191,141 +7249,147 @@ msgstr ""
 msgid "Size exactly"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:178
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Partially downloaded"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:179
 msgid "or"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:178
+#: src/prefs_matcher.c:179
 msgid "and"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:195
+#: src/prefs_matcher.c:196
 msgid "contains"
-msgstr "Æ÷ÇÔ"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:195
+#: src/prefs_matcher.c:196
 msgid "does not contain"
-msgstr "Æ÷ÇÔ ¾ÈÇÔ"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:212
+#: src/prefs_matcher.c:213
 msgid "yes"
 msgstr "¿¹"
 
-#: src/prefs_matcher.c:212
+#: src/prefs_matcher.c:213
 msgid "no"
 msgstr "¾Æ´Ï¿À"
 
-#: src/prefs_matcher.c:379
+#: src/prefs_matcher.c:380
 msgid "Condition configuration"
 msgstr "Á¶°Ç ¼³Á¤"
 
-#: src/prefs_matcher.c:404
+#: src/prefs_matcher.c:405
 msgid "Match type"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:491
+#: src/prefs_matcher.c:492
 msgid "Predicate"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:542
+#: src/prefs_matcher.c:543
 msgid "Use regexp"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:580
+#: src/prefs_matcher.c:581
 msgid "Boolean Op"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:619
+#: src/prefs_matcher.c:620
 msgid "Current condition rules"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1166
+#: src/prefs_matcher.c:1167
 msgid "Value is not set."
 msgstr "°ªÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö ¾ÊÀ½."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1679
+#: src/prefs_matcher.c:1681
 msgid ""
 "The entry was not saved\n"
 "Have you really finished?"
 msgstr ""
+"Ç׸ñÀÌ ÀúÀåµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù\n"
+"Á¤¸»·Î ³¡³¾±î¿ä?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1719
+#: src/prefs_matcher.c:1721
 msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1720
+#: src/prefs_matcher.c:1722
 msgid "using an external program or script. The program will"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1721
+#: src/prefs_matcher.c:1723
 msgid "return either 0 or 1"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1722
+#: src/prefs_matcher.c:1724
 msgid "The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1742
+#: src/prefs_matcher.c:1744
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:101
+#: src/prefs_msg_colors.c:98
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö¿¡ »öÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© º¸¿©ÁÖ±â"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:115
+#: src/prefs_msg_colors.c:112
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Àο빮 - Ã¹¹ø° ´Ü°è"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:128
+#: src/prefs_msg_colors.c:125
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Àο빮 - µÎ¹ø° ´Ü°è"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:141
+#: src/prefs_msg_colors.c:138
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Àο빮 - ¼¼¹ø° ´Ü°è"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:154
+#: src/prefs_msg_colors.c:151
 msgid "URI link"
 msgstr "URI ¸µÅ©"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:166
+#: src/prefs_msg_colors.c:163
 msgid "Target folder"
 msgstr "´ë»ó Æú´õ"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:178
+#: src/prefs_msg_colors.c:175
 msgid "Signatures"
 msgstr "¼­¸í"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:182
+#: src/prefs_msg_colors.c:179
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Àο렻ö ¹Ýº¹"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:243
+#: src/prefs_msg_colors.c:233
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "ù¹ø° ´Ü°è Àο빮 »ö ¼±ÅÃ"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:246
+#: src/prefs_msg_colors.c:236
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "µÎ¹ø° ´Ü°è Àο빮 »ö ¼±ÅÃ"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:249
+#: src/prefs_msg_colors.c:239
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "¼¼¹ø° ´Ü°è Àο빮 »ö ¼±ÅÃ"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:252
+#: src/prefs_msg_colors.c:242
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "URI »ö ¼±ÅÃ"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:255
+#: src/prefs_msg_colors.c:245
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "´ë»ó Æú´õÀÇ »ö ¼±ÅÃ"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:258
+#: src/prefs_msg_colors.c:248
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "¼­¸íÀÇ »ö ¼±ÅÃ"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:384
+#: src/prefs_msg_colors.c:374
 msgid "Colors"
 msgstr "»ö"
 
@@ -7339,11 +7403,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_spelling.c:165
 msgid "Enable spell checker"
-msgstr ""
+msgstr "¸ÂÃã¹ý °Ë»ç±â »ç¿ë"
 
 #: src/prefs_spelling.c:180
 msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "´Ù¸¥ »çÀü »ç¿ë"
 
 #: src/prefs_spelling.c:186
 msgid "Faster switching with last used dictionary"
@@ -7351,7 +7415,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_spelling.c:188
 msgid "Dictionaries path:"
-msgstr ""
+msgstr "»çÀü °æ·Î:"
 
 #: src/prefs_spelling.c:202
 msgid "Default dictionary:"
@@ -7359,15 +7423,15 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_spelling.c:219
 msgid "Default suggestion mode:"
-msgstr ""
+msgstr "±âº» Á¦¾È ¸ðµå:"
 
 #: src/prefs_spelling.c:236
 msgid "Misspelled word color:"
-msgstr ""
+msgstr "¸ÂÃã¹ý Æ²¸° ´Ü¾î »ö:"
 
 #: src/prefs_spelling.c:362
 msgid "Spell Checker"
-msgstr ""
+msgstr "¸ÂÃã¹ý °Ë»ç±â"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
@@ -7439,159 +7503,163 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ ÅÛÇø´À» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/prefs_themes.c:312 src/prefs_themes.c:649
+#: src/prefs_themes.c:308 src/prefs_themes.c:645
 msgid "Default internal theme"
-msgstr ""
+msgstr "±âº» ³»ºÎ Å׸¶"
 
-#: src/prefs_themes.c:330
+#: src/prefs_themes.c:326
 msgid "Themes"
 msgstr "Å׸¶"
 
-#: src/prefs_themes.c:414
+#: src/prefs_themes.c:410
 msgid "Only root can remove system themes"
-msgstr ""
+msgstr "root¸¸ÀÌ ½Ã½ºÅÛ Å׸¶¸¦ Áö¿ï ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_themes.c:417
+#: src/prefs_themes.c:413
 #, c-format
 msgid "Remove system theme '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' ½Ã½ºÅÛ Å׸¶¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_themes.c:421
+#: src/prefs_themes.c:417
 #, c-format
 msgid "Remove theme '%s'"
 msgstr "Å׸¶ `%s'À»(¸¦) Áö¿ó´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_themes.c:425
+#: src/prefs_themes.c:421
 msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ Å׸¶¸¦ Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/prefs_themes.c:434
+#: src/prefs_themes.c:430
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
 "while removing theme."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_themes.c:438
+#: src/prefs_themes.c:434
 msgid "Removing theme directory failed."
 msgstr "Å׸¶ µð·ºÅ丮¸¦ Áö¿ï ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/prefs_themes.c:441
+#: src/prefs_themes.c:437
 msgid "Theme removed succesfully"
 msgstr "Å׸¶°¡ ¼º°øÀûÀ¸·Î Áö¿öÁ³½À´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_themes.c:461
+#: src/prefs_themes.c:457
 msgid "Select theme folder"
 msgstr "Å׸¶ Æú´õ ¼±ÅÃ"
 
-#: src/prefs_themes.c:471
+#: src/prefs_themes.c:467
 #, c-format
 msgid "Install theme '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' Å׸¶¸¦ ÀνºÅçÇÕ´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_themes.c:474
+#: src/prefs_themes.c:470
 msgid ""
 "This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
 "Install anyway?"
 msgstr ""
+"ÀÌ Æú´õ´Â Å׸¶ Æú´õ°¡ ¾Æ´Ñ °Í °°½À´Ï´Ù.\n"
+"±×·¡µµ ÀνºÅçÇÒ±î¿ä?"
 
-#: src/prefs_themes.c:481
+#: src/prefs_themes.c:477
 msgid "Do you want to install theme for all users?"
 msgstr "¸ðµç »ç¿ëÀÚ¸¦ À§ÇØ Å׸¶¸¦ ÀνºÅçÇϽðڽÀ´Ï±î?"
 
-#: src/prefs_themes.c:502
+#: src/prefs_themes.c:498
 msgid ""
 "A theme with the same name is\n"
 "already installed in this location"
 msgstr ""
+"ÀÌ À§Ä¡¿¡ °°Àº À̸§ÀÇ Å׸¶°¡\n"
+"À̹̠ÀνºÅçµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_themes.c:506
+#: src/prefs_themes.c:502
 msgid "Couldn't create destination directory"
 msgstr "´ë»ó µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_themes.c:519
+#: src/prefs_themes.c:515
 msgid "Theme installed succesfully"
 msgstr "Å׸¶¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ÀνºÅçÇÏ¿´½À´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_themes.c:526
+#: src/prefs_themes.c:522
 msgid "Failed installing theme"
-msgstr ""
+msgstr "Å׸¶ ÀνºÅçÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_themes.c:529
+#: src/prefs_themes.c:525
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
 "while installing theme."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_themes.c:612
+#: src/prefs_themes.c:608
 #, c-format
 msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_themes.c:650
+#: src/prefs_themes.c:646
 msgid "The Sylpheed Claws Team"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed Claws ÆÀ"
 
-#: src/prefs_themes.c:652
+#: src/prefs_themes.c:648
 #, c-format
 msgid "Internal theme has %d icons"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_themes.c:658
+#: src/prefs_themes.c:654
 msgid "No info file available for this theme"
-msgstr ""
+msgstr "ÀÌ Å׸¶¿¡´Â Á¤º¸ ÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù"
 
-#: src/prefs_themes.c:676
+#: src/prefs_themes.c:672
 msgid "Error: can't get theme status"
 msgstr "¿¡·¯: Å׸¶ »óŸ¦ ¾òÀ» ¼ö ¾øÀ½"
 
-#: src/prefs_themes.c:700
+#: src/prefs_themes.c:696
 #, c-format
 msgid "%d files (%d icons), size: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_themes.c:791
+#: src/prefs_themes.c:786
 msgid "Selector"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_themes.c:813
+#: src/prefs_themes.c:806
 msgid "Install new..."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_themes.c:818
+#: src/prefs_themes.c:811
 msgid "Get more..."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_themes.c:850
+#: src/prefs_themes.c:843
 msgid "Information"
 msgstr "Á¤º¸"
 
-#: src/prefs_themes.c:866
+#: src/prefs_themes.c:857
 msgid "Author: "
 msgstr "ÀúÀÚ: "
 
-#: src/prefs_themes.c:874
+#: src/prefs_themes.c:865
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_themes.c:902
+#: src/prefs_themes.c:893
 msgid "Status:"
 msgstr "»óÅÂ:"
 
-#: src/prefs_themes.c:916
+#: src/prefs_themes.c:907
 msgid "Preview"
 msgstr "¹Ì¸®º¸±â"
 
-#: src/prefs_themes.c:959
+#: src/prefs_themes.c:948
 msgid "Actions"
 msgstr "µ¿ÀÛ"
 
-#: src/prefs_themes.c:971
+#: src/prefs_themes.c:958
 msgid "Use this"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_themes.c:976
+#: src/prefs_themes.c:963
 msgid "Remove"
 msgstr "Áö¿ì±â"
 
@@ -7611,81 +7679,77 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_toolbar.c:129
 msgid "Message view toolbar configuration"
-msgstr ""
+msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸±â Åø¹Ù ¼³Á¤"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:620
+#: src/prefs_toolbar.c:624
 msgid "Sylpheed Action"
 msgstr "Sylpheed µ¿ÀÛ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:629
+#: src/prefs_toolbar.c:633
 msgid "Toolbar text"
-msgstr ""
+msgstr "Åø¹Ù ÅؽºÆ®"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:682
+#: src/prefs_toolbar.c:686
 msgid "Available toolbar icons"
 msgstr "»ç¿ë°¡´ÉÇÑ Åø¹Ù ¾ÆÀÌÄÜ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:737
+#: src/prefs_toolbar.c:741
 msgid "Event executed on click"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:787
+#: src/prefs_toolbar.c:791
 msgid " Default "
 msgstr " ±âº» "
 
-#: src/prefs_toolbar.c:794
+#: src/prefs_toolbar.c:798
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr "Ç¥½ÃµÉ Åø¹Ù Ç׸ñ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:807
+#: src/prefs_toolbar.c:811
 msgid "Icon"
 msgstr "¾ÆÀÌÄÜ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:809
+#: src/prefs_toolbar.c:813
 msgid "Icon text"
 msgstr "¾ÆÀÌÄÜ ¹®ÀÚ¿­"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:810
+#: src/prefs_toolbar.c:814
 msgid "Mapped event"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:875 src/prefs_toolbar.c:888 src/prefs_toolbar.c:901
+#: src/prefs_toolbar.c:879 src/prefs_toolbar.c:892 src/prefs_toolbar.c:905
 msgid "Customize Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:876
+#: src/prefs_toolbar.c:880
 msgid "Main Window"
 msgstr "¸ÞÀΠâ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:889
+#: src/prefs_toolbar.c:893
 msgid "Message Window"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö Ã¢"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:902
+#: src/prefs_toolbar.c:906
 msgid "Compose Window"
 msgstr "ÀÛ¼º Ã¢"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:76
+#: src/prefs_wrapping.c:74
 msgid "Wrap on input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_wrapping.c:82
+#: src/prefs_wrapping.c:80
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "º¸³»±â Àü¿¡ ÁÙ ¹Ù²Þ"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:88
+#: src/prefs_wrapping.c:86
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Àο뵵 ÁÙ ¹Ù²Þ"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:95
-msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_wrapping.c:107
+#: src/prefs_wrapping.c:98
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "ÁÙ ¹Ù²Þ at"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:170
+#: src/prefs_wrapping.c:156
 msgid "Message Wrapping"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö ÁٹٲÞ"
 
@@ -7693,13 +7757,18 @@ msgstr "
 msgid "No information available"
 msgstr "Á¤º¸°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
 
-#: src/procmsg.c:1146
+#: src/procmsg.c:1234
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
-msgstr ""
+msgstr "´º½º¸¦ º¸³»±â À§ÇÑ ÀӽàÆÄÀÏÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/procmsg.c:1157
+#: src/procmsg.c:1245
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
-msgstr ""
+msgstr "´º½º¸¦ º¸³»±â À§ÇÑ ÀӽàÆÄÀÏÀ» ¾²´Â Áß¿¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
+
+#: src/procmsg.c:1257 src/send_message.c:229
+#, c-format
+msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
+msgstr "%s(À¸)·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
 
 #: src/quote_fmt.c:40
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
@@ -7707,7 +7776,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/quote_fmt.c:43
 msgid "Full Name of Sender"
-msgstr ""
+msgstr "º¸³½ »ç¶÷ÀÇ Àüü À̸§"
 
 #: src/quote_fmt.c:44
 msgid "First Name of Sender"
@@ -7779,55 +7848,17 @@ msgstr "
 msgid "Insert program output"
 msgstr ""
 
-#: src/select-keys.c:103
-#, c-format
-msgid "Please select key for `%s'"
-msgstr "`%s'¿¡ ´ëÇÑ Å°¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä"
-
-#: src/select-keys.c:106
-#, c-format
-msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
-msgstr ""
-
-#: src/select-keys.c:273
-msgid "Select Keys"
-msgstr "Å° ¼±ÅÃ"
-
-#: src/select-keys.c:300
-msgid "Key ID"
-msgstr "Ű ID"
-
-#: src/select-keys.c:303
-msgid "Val"
-msgstr "°ª"
-
-#: src/select-keys.c:323
-msgid " List all keys "
-msgstr ""
-
-#: src/select-keys.c:331
-msgid "Select"
-msgstr "¼±ÅÃ"
-
-#: src/select-keys.c:453
-msgid "Add key"
-msgstr "Å° ´õÇϱâ"
-
-#: src/select-keys.c:454
-msgid "Enter another user or key ID:"
-msgstr "´Ù¸¥ »ç¿ëÀڠȤÀº Å° ID ÀÔ·Â:"
-
 #: src/send_message.c:373
 msgid "Connecting"
 msgstr "¿¬°á ÁßÀÔ´Ï´Ù"
 
 #: src/send_message.c:380
 msgid "Doing POP before SMTP..."
-msgstr ""
+msgstr "SMTP Àü¿¡ POP ¼öÇà..."
 
 #: src/send_message.c:383
 msgid "POP before SMTP"
-msgstr ""
+msgstr "SMTP Àü¿¡ POP"
 
 #: src/send_message.c:388
 #, c-format
@@ -7933,27 +7964,31 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ Áõ¸íÀ» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/summary_search.c:101
+#: src/summary_search.c:107
 msgid "Search messages"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö Ã£±â"
 
-#: src/summary_search.c:171
+#: src/summary_search.c:130
+msgid "Match any of the following"
+msgstr ""
+
+#: src/summary_search.c:131
+msgid "Match all of the following"
+msgstr ""
+
+#: src/summary_search.c:190
 msgid "Body:"
 msgstr "º»¹®:"
 
-#: src/summary_search.c:195
+#: src/summary_search.c:214
 msgid "Select all matched"
 msgstr "Á¶°Ç¿¡ ¸Â´Â °ÍÀ» ¸ðµÎ ¼±ÅÃ"
 
-#: src/summary_search.c:203
-msgid "AND search"
-msgstr ""
-
-#: src/summary_search.c:322
+#: src/summary_search.c:323
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "¸®½ºÆ®ÀÇ ¸Ç¾Õ¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ³¡¿¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
 
-#: src/summary_search.c:324
+#: src/summary_search.c:325
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "¸®½ºÆ®ÀÇ ³¡¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ½ÃÀۺκп¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
 
@@ -8079,23 +8114,23 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:433
 msgid "/Create processing rule"
-msgstr ""
+msgstr "/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â"
 
 #: src/summaryview.c:434
 msgid "/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/ÀÚµ¿(_A)"
 
 #: src/summaryview.c:436
 msgid "/Create processing rule/by _From"
-msgstr ""
+msgstr "/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/FromÀ¸·Î(_F)"
 
 #: src/summaryview.c:438
 msgid "/Create processing rule/by _To"
-msgstr ""
+msgstr "/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/To·Î(_T)"
 
 #: src/summaryview.c:440
 msgid "/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr ""
+msgstr "/󸮠±ÔÄ¢ ¸¸µé±â/Á¦¸ñÀ¸·Î(_S)"
 
 #: src/summaryview.c:446
 msgid "/_View/_Source"
@@ -8115,250 +8150,252 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:460
 msgid "L"
-msgstr ""
+msgstr "L"
 
 #: src/summaryview.c:502
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:811
+#: src/summaryview.c:812
 msgid "Process mark"
 msgstr "Ç¥½Ã Ã³¸®"
 
-#: src/summaryview.c:812
+#: src/summaryview.c:813
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "Ç¥½Ã°¡ ¿©ÀüÈ÷ ³²¾ÆÀÖ½À´Ï´Ù. ±×°ÍµéÀ» Ã³¸®ÇÒ±î¿ä?"
 
-#: src/summaryview.c:855
+#: src/summaryview.c:858
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Æú´õ(%s)¸¦ ½ºÄµ..."
 
-#: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1292
+#: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1309
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾øÀ½"
 
-#: src/summaryview.c:1249
+#: src/summaryview.c:1259
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ³¡¿¡¼­ ºÎÅ͠ãÀ»±î¿ä?"
 
-#: src/summaryview.c:1261 src/summaryview.c:1305
+#: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1322
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1269
+#: src/summaryview.c:1279
 msgid "No unread messages."
 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/summaryview.c:1293
+#: src/summaryview.c:1310
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ´ÙÀ½ Æú´õ·Î °¥±î¿ä?"
 
-#: src/summaryview.c:1335 src/summaryview.c:1359
+#: src/summaryview.c:1352 src/summaryview.c:1376
 msgid "No more new messages"
 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/summaryview.c:1336
+#: src/summaryview.c:1353
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ³¡¿¡¼­ ºÎÅ͠ãÀ»±î¿ä?"
 
-#: src/summaryview.c:1345
+#: src/summaryview.c:1362
 msgid "No new messages."
 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/summaryview.c:1360
+#: src/summaryview.c:1377
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ´ÙÀ½ Æú´õ·Î °¥±î¿ä?"
 
-#: src/summaryview.c:1362
+#: src/summaryview.c:1379
 msgid "Search again"
 msgstr "´Ù½Ã Ã£±â"
 
-#: src/summaryview.c:1391 src/summaryview.c:1416
+#: src/summaryview.c:1408 src/summaryview.c:1433
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Ç¥½ÃµÈ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
 
-#: src/summaryview.c:1392
+#: src/summaryview.c:1409
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Ç¥½ÃµÈ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ³¡¿¡¼­ ºÎÅ͠ãÀ»±î¿ä?"
 
-#: src/summaryview.c:1401 src/summaryview.c:1426
+#: src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Ç¥½ÃµÈ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/summaryview.c:1417
+#: src/summaryview.c:1434
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Ç¥½ÃµÈ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ´ÙÀ½ Æú´õ·Î °¥±î¿ä?"
 
-#: src/summaryview.c:1441 src/summaryview.c:1466
+#: src/summaryview.c:1458 src/summaryview.c:1483
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "²¿¸®Ç¥Àִ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
 
-#: src/summaryview.c:1442
+#: src/summaryview.c:1459
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "²¿¸®Ç¥Àִ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. ³¡¿¡¼­ ºÎÅ͠ãÀ»±î¿ä?"
 
-#: src/summaryview.c:1451 src/summaryview.c:1476
+#: src/summaryview.c:1468 src/summaryview.c:1493
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "²¿¸®Ç¥Àִ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/summaryview.c:1467
+#: src/summaryview.c:1484
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "²¿¸®Ç¥Àִ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. Ã³À½ºÎÅ͠ãÀ»±î¿ä?"
 
-#: src/summaryview.c:1680
+#: src/summaryview.c:1697
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1827
+#: src/summaryview.c:1844
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d°³ Áö¿öÁü"
 
-#: src/summaryview.c:1831
+#: src/summaryview.c:1848
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d°³ À̵¿"
 
-#: src/summaryview.c:1832 src/summaryview.c:1839
+#: src/summaryview.c:1849 src/summaryview.c:1856
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1837
+#: src/summaryview.c:1854
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1852
+#: src/summaryview.c:1869
 msgid " item selected"
 msgstr " ¾ÆÀÌÅÛ ¼±ÅÃ"
 
-#: src/summaryview.c:1854
+#: src/summaryview.c:1871
 msgid " items selected"
 msgstr " ¾ÆÀÌÅÛ ¼±ÅÃ"
 
-#: src/summaryview.c:1870
+#: src/summaryview.c:1887
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d »õ ¸Þ½ÃÁö, %d ¾È ÀÐÀ½, %d°³ ¸Þ½ÃÁö(%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2044
+#: src/summaryview.c:2061
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "¿ä¾àÀ» Á¤·ÄÇÕ´Ï´Ù..."
 
-#: src/summaryview.c:2114
+#: src/summaryview.c:2131
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "¸Þ½ÃÁö µ¥ÀÌŸ·ÎºÎÅÍ ¿ä¾àÀ» ¸¸µì´Ï´Ù..."
 
-#: src/summaryview.c:2244
+#: src/summaryview.c:2261
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(³¯Â¥ ¾ø½¿)"
 
-#: src/summaryview.c:2910
+#: src/summaryview.c:2927
 msgid "You're not the author of the article\n"
-msgstr ""
+msgstr "´ç½ÅÀº ÀÌ ±â»çÀÇ ÀúÀÚ°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù\n"
 
-#: src/summaryview.c:2998
+#: src/summaryview.c:3015
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù"
 
-#: src/summaryview.c:2999
+#: src/summaryview.c:3016
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÈÞÁöÅë¿¡¼­ Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/summaryview.c:3111
+#: src/summaryview.c:3128
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "µµÂøÁö°¡ ÇöÀç Æú´õ¿Í °°½À´Ï´Ù."
 
-#: src/summaryview.c:3188
+#: src/summaryview.c:3205
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "º¹»çÇÒ ´ë»óÀÌ ÇöÀç Æú´õ¿Í °°½À´Ï´Ù."
 
-#: src/summaryview.c:3238
+#: src/summaryview.c:3255
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¼±ÅÃ..."
 
-#: src/summaryview.c:3296
+#: src/summaryview.c:3313
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "÷°¡ È¤Àº µ¤¾î¾²±â"
 
-#: src/summaryview.c:3297
+#: src/summaryview.c:3314
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "±âÁ¸ ÆÄÀÏÀ» ºÙÀ̰ųª µ¤¾î¾²½Ã°Ú½À´Ï±î?"
 
-#: src/summaryview.c:3298
+#: src/summaryview.c:3315
 msgid "Append"
 msgstr "÷°¡"
 
-#: src/summaryview.c:3589
+#: src/summaryview.c:3606
 msgid "Building threads..."
 msgstr "¾²·¹µå¸¦ ¸¸µì´Ï´Ù..."
 
-#: src/summaryview.c:3687
+#: src/summaryview.c:3701
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "¾²·¹µå¸¦ ¾ø¾Û´Ï´Ù..."
 
-#: src/summaryview.c:3820
+#: src/summaryview.c:3834
 msgid "No filter rules defined."
-msgstr ""
+msgstr "Á¤ÀǵȠÇÊÅÍ ±ÔÄ¢ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
 
-#: src/summaryview.c:3829
+#: src/summaryview.c:3843
 msgid "Filtering..."
 msgstr "ÇÊÅ͸µ..."
 
-#: src/summaryview.c:5154
+#: src/summaryview.c:5177
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Á¤±Ô Ç¥Çö½Ä (regexp) ¿¡·¯:\n"
+"%s"
 
-#: src/textview.c:566
+#: src/textview.c:519
 msgid "This message can't be displayed.\n"
 msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Ç¥½ÃÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
 
-#: src/textview.c:583
+#: src/textview.c:536
 msgid "The following can be performed on this part by "
 msgstr ""
 
-#: src/textview.c:584
+#: src/textview.c:537
 msgid "right-clicking the icon or list item:\n"
 msgstr ""
 
-#: src/textview.c:586
+#: src/textview.c:539
 msgid "    To save select 'Save as...' (Shortcut key: 'y')\n"
 msgstr ""
 
-#: src/textview.c:587
+#: src/textview.c:540
 msgid "    To display as text select 'Display as text' "
 msgstr ""
 
-#: src/textview.c:588
+#: src/textview.c:541
 msgid "(Shortcut key: 't')\n"
 msgstr ""
 
-#: src/textview.c:589
+#: src/textview.c:542
 msgid "    To open with an external program select 'Open' "
 msgstr ""
 
-#: src/textview.c:590
+#: src/textview.c:543
 msgid "(Shortcut key: 'l'),\n"
 msgstr ""
 
-#: src/textview.c:591
+#: src/textview.c:544
 msgid "    (alternately double-click, or click the middle "
 msgstr ""
 
-#: src/textview.c:592
+#: src/textview.c:545
 msgid "mouse button),\n"
 msgstr ""
 
-#: src/textview.c:593
+#: src/textview.c:546
 msgid "    or 'Open with...' (Shortcut key: 'o')\n"
 msgstr ""
 
-#: src/textview.c:1951
+#: src/textview.c:1936
 #, c-format
 msgid ""
 "The real URL (%s) is different from\n"
@@ -8452,7 +8489,7 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:182 src/toolbar.c:1536
 msgid "Check spelling"
-msgstr ""
+msgstr "¸ÂÃã¹ý °Ë»ç"
 
 #: src/toolbar.c:184
 msgid "Sylpheed Actions Feature"