updated rel_0_8_3
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 22 Sep 2002 09:25:55 +0000 (09:25 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 22 Sep 2002 09:25:55 +0000 (09:25 +0000)
po/bg.po

index 84ffbaa3acee22be6db8d0e7c122b45774b9c5d9..977975d23e5642532d24afeb9040984c4c18f209 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-09-20 16:12+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-09-22 09:53+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
@@ -22,6 +22,8 @@ msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"GPGME å çàïàçåíà ìàðêà íà Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
 
 #: src/about.c:214
 msgid ""
@@ -31,9 +33,9 @@ msgid ""
 "version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/"
-"èëèìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å "
-"ïóáëèêóâàíîò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
+"Òàçè ïðîãðàìà å ñâîáîäåí ñîôòóåð; ìîæåòå äà ÿ ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè "
+"ìîäèôèöèðàòå ïðè óñëîâèÿòà íà GNU General Public License êàêòî å ïóáëèêóâàí "
+"îò Free Software Foundation; âåðñèÿ 2 èëè ïî-íîâà.\n"
 "\n"
 
 #: src/about.c:220
@@ -59,14 +61,15 @@ msgstr ""
 "ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
+#. Button panel
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2957 src/compose.c:5612
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2960 src/compose.c:5615
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2049
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2051
 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841 src/mimeview.c:899
 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
 #: src/prefs_common.c:3204 src/prefs_common.c:3373 src/prefs_common.c:3703
@@ -76,7 +79,7 @@ msgstr ""
 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
 #: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
-#: src/summaryview.c:3268
+#: src/summaryview.c:3289
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -101,7 +104,7 @@ msgstr ""
 "â 'G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4459 src/compose.c:4630 src/editaddress.c:774
+#: src/compose.c:4462 src/compose.c:4633 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
@@ -165,11 +168,11 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
 #: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2836 src/compose.c:3311 src/compose.c:5790 src/compose.c:6134
+#: src/compose.c:2836 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793 src/compose.c:6137
 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
 #: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
-#: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1303
-#: src/mainwindow.c:2254 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
+#: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304
+#: src/mainwindow.c:2256 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
@@ -179,7 +182,7 @@ msgstr "
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:686 src/compose.c:3311 src/compose.c:5790
+#: src/account.c:686 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793
 #: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
 #: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
 msgid "+No"
@@ -189,7 +192,7 @@ msgstr "+
 msgid "Add Address to Book"
 msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5098 src/select-keys.c:300
+#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5101 src/select-keys.c:300
 msgid "Address"
 msgstr "Àäðåñ"
 
@@ -203,14 +206,14 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2957 src/compose.c:5613 src/compose.c:6292 src/compose.c:6330
+#: src/compose.c:2960 src/compose.c:5616 src/compose.c:6295 src/compose.c:6333
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
-#: src/mainwindow.c:2049 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
+#: src/mainwindow.c:2051 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
 #: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3205 src/prefs_common.c:3704
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
@@ -218,11 +221,11 @@ msgstr "
 #: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
 #: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3268
+#: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3289
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:502 src/mainwindow.c:404
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:502 src/mainwindow.c:405
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Ôàéë"
 
@@ -243,7 +246,7 @@ msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _Ñúðâúð"
 
 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:506
-#: src/mainwindow.c:418 src/mainwindow.c:421
+#: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Ôàéë/---"
 
@@ -264,7 +267,7 @@ msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Ôàéë/_Çàòâîðè"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:509 src/mainwindow.c:425
+#: src/compose.c:509 src/mainwindow.c:426
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
 
@@ -272,7 +275,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:514 src/mainwindow.c:426
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:514 src/mainwindow.c:427
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Êîïèðàé"
 
@@ -281,7 +284,7 @@ msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
 
 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:512 src/compose.c:595
-#: src/mainwindow.c:429
+#: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
 
@@ -317,9 +320,9 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Àäðåñ/_Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:630
-#: src/mainwindow.c:639 src/mainwindow.c:650 src/mainwindow.c:652
-#: src/mainwindow.c:655 src/mainwindow.c:657
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:640 src/mainwindow.c:651 src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
 
@@ -339,11 +342,11 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:685
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:686
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Ïîìîù"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:699
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Îòíîñíî"
 
@@ -366,12 +369,12 @@ msgstr "/
 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:297 src/folderview.c:301
 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:313 src/folderview.c:317
 #: src/folderview.c:319 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
-#: src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:406 src/summaryview.c:418
-#: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:436
+#: src/summaryview.c:403 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:433 src/summaryview.c:436
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:403
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:400
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Èçòðèé"
 
@@ -395,7 +398,7 @@ msgstr "/
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5099 src/prefs_common.c:2690
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5102 src/prefs_common.c:2690
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
@@ -403,6 +406,7 @@ msgstr "
 msgid "Name:"
 msgstr "Èìå:"
 
+#. Buttons
 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
@@ -416,13 +420,13 @@ msgstr "
 msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1333 src/compose.c:3011
-#: src/compose.c:4277 src/compose.c:4978 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1333 src/compose.c:3014
+#: src/compose.c:4280 src/compose.c:4981 src/headerview.c:55
 #: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1317 src/compose.c:3010
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1317 src/compose.c:3013
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
@@ -430,6 +434,7 @@ msgstr "Cc:"
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
+#. Confirm deletion
 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
@@ -443,8 +448,8 @@ msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2836
-#: src/compose.c:6134 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
-#: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1303 src/mainwindow.c:2254
+#: src/compose.c:6137 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
+#: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304 src/mainwindow.c:2256
 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
@@ -566,6 +571,7 @@ msgstr "EMail 
 msgid "Group"
 msgstr "Ãðóïà"
 
+#. special folder setting (maybe these options are redundant)
 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
 #: src/prefs_account.c:1890
 msgid "Folder"
@@ -589,8 +595,9 @@ msgstr "
 
 #: src/addrgather.c:176
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr ""
+msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå çàãëàâêè â êîèòî äà òúðñÿ."
 
+#. Go fer it
 #: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
 msgstr ""
@@ -624,7 +631,7 @@ msgstr "
 
 #: src/addrgather.c:381
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr ""
+msgstr "Îáðàáîòè òåçè ïîëåòà îò çàãëàâêàòà"
 
 #: src/addrgather.c:399
 msgid "Include sub-folders"
@@ -638,6 +645,7 @@ msgstr "
 msgid "Address Count"
 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
 
+#. Create notebook pages
 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
 #: src/messageview.c:331
 msgid "Warning"
@@ -659,6 +667,7 @@ msgstr ""
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr ""
 
+#. Old address book
 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
 msgid "Common address"
 msgstr "Îáùè àäðåñè"
@@ -667,11 +676,11 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5790 src/main.c:494
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5793 src/main.c:494
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3309 src/inc.c:539
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3312 src/inc.c:539
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
@@ -707,14 +716,18 @@ msgstr "
 msgid "Brown"
 msgstr "Êàôÿâ"
 
+#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
+#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
+#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
+#. * can always get back the SummaryView pointer.
 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
-#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4220
+#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4241
 msgid "None"
 msgstr "Íèêîé"
 
 #: src/compose.c:494
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Äîáàâè"
+msgstr "/_Äîáàâè..."
 
 #: src/compose.c:495
 msgid "/_Remove"
@@ -753,7 +766,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
 
-#: src/compose.c:518 src/mainwindow.c:427
+#: src/compose.c:518 src/mainwindow.c:428
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
 
@@ -839,19 +852,19 @@ msgstr "/_
 
 #: src/compose.c:604
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
 
 #: src/compose.c:606
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
 
 #: src/compose.c:608
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
 
 #: src/compose.c:610
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
 
 #: src/compose.c:612
 msgid "/_Spelling/---"
@@ -861,7 +874,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/_Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
 
-#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:433 src/summaryview.c:431
+#: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:428
 msgid "/_View"
 msgstr "/_Èçãëåä"
 
@@ -881,9 +894,9 @@ msgstr "/_
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/_Èçãëåä/_Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/mainwindow.c:451
-#: src/mainwindow.c:454 src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:506
-#: src/mainwindow.c:588 src/mainwindow.c:592
+#: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/mainwindow.c:452
+#: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:483 src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:593
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/---"
 
@@ -899,7 +912,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
 
-#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:595
+#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:596
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
 
@@ -912,9 +925,9 @@ msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
 #: src/compose.c:634 src/compose.c:640 src/compose.c:645 src/compose.c:647
-#: src/compose.c:651 src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/mainwindow.c:600
-#: src/mainwindow.c:602 src/mainwindow.c:611 src/mainwindow.c:613
-#: src/mainwindow.c:618
+#: src/compose.c:651 src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:603 src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:614
+#: src/mainwindow.c:619
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/---"
 
@@ -964,7 +977,7 @@ msgstr "/_
 
 #: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
 
 #: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
@@ -986,13 +999,13 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:628
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:629
 msgid "/_Tools"
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè"
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè"
 
 #: src/compose.c:665
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr ""
+msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
 
 #: src/compose.c:666
 msgid "/_Tools/_Address book"
@@ -1002,7 +1015,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:651
+#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:652
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
 
@@ -1019,7 +1032,7 @@ msgstr "
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Îòãîâîðè íà:"
 
-#: src/compose.c:1326 src/compose.c:4274 src/compose.c:4980
+#: src/compose.c:1326 src/compose.c:4277 src/compose.c:4983
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
@@ -1091,33 +1104,33 @@ msgstr ""
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2834 src/compose.c:5026 src/messageview.c:331
+#: src/compose.c:2834 src/compose.c:5029 src/messageview.c:331
 #: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:997 src/toolbar.c:297
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
 #: src/compose.c:2835
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
 
-#: src/compose.c:2855
+#: src/compose.c:2856
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2899 src/compose.c:3528
+#: src/compose.c:2902 src/compose.c:3531
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè"
 
-#: src/compose.c:2940 src/procmsg.c:1333
+#: src/compose.c:2943 src/procmsg.c:1333
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
 
-#: src/compose.c:2954 src/messageview.c:408
+#: src/compose.c:2957 src/messageview.c:408
 msgid "Queueing"
 msgstr "Èç÷àêâàì"
 
-#: src/compose.c:2955
+#: src/compose.c:2958
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1125,19 +1138,19 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/compose.c:2961
+#: src/compose.c:2964
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2964
+#: src/compose.c:2967
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2980
+#: src/compose.c:2983
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3116 src/compose.c:3269 src/compose.c:3441 src/compose.c:3598
+#: src/compose.c:3119 src/compose.c:3272 src/compose.c:3444 src/compose.c:3601
 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
@@ -1145,12 +1158,12 @@ msgstr "
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà/òèïà íà ôàéëà\n"
 
-#: src/compose.c:3211
+#: src/compose.c:3214
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3310
+#: src/compose.c:3313
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
@@ -1158,172 +1171,177 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
 
-#: src/compose.c:3340
+#: src/compose.c:3343
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
 
-#: src/compose.c:3480
+#: src/compose.c:3483
 msgid "can't remove the old message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
 
-#: src/compose.c:3542
+#: src/compose.c:3545
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3552
+#: src/compose.c:3555
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:3690
+#: src/compose.c:3693
 msgid "can't find queue folder\n"
 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
 
-#: src/compose.c:3697 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:3700 src/messageview.c:274
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
 
-#: src/compose.c:3740
+#: src/compose.c:3743
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
 
-#: src/compose.c:4353 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4356 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4457 src/compose.c:4628 src/compose.c:5553
+#: src/compose.c:4460 src/compose.c:4631 src/compose.c:5556
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#: src/compose.c:4458 src/compose.c:4629 src/mimeview.c:154
+#. S_COL_DATE
+#: src/compose.c:4461 src/compose.c:4632 src/mimeview.c:154
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:448
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#: src/compose.c:4522
+#. Save Message to folder
+#: src/compose.c:4525
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4542 src/prefs_filtering.c:492
+#: src/compose.c:4545 src/prefs_filtering.c:492
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#: src/compose.c:4679 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
+#. header labels and entries
+#: src/compose.c:4682 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#: src/compose.c:4681 src/mimeview.c:201
+#. attachment list
+#: src/compose.c:4684 src/mimeview.c:201
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:4683
+#. Others Tab
+#: src/compose.c:4686
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4698 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
+#: src/compose.c:4701 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Òåìà"
 
-#: src/compose.c:4942
+#: src/compose.c:4945
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:5027
+#: src/compose.c:5030
 msgid "Send message"
 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:5033
+#: src/compose.c:5036
 msgid "Send later"
 msgstr "... ïî êúñíî"
 
-#: src/compose.c:5034
+#: src/compose.c:5037
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
 
-#: src/compose.c:5041
+#: src/compose.c:5044
 msgid "Draft"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: src/compose.c:5042
+#: src/compose.c:5045
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:5051 src/compose.c:6330
+#: src/compose.c:5054 src/compose.c:6333
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêíè"
 
-#: src/compose.c:5052
+#: src/compose.c:5055
 msgid "Insert file"
 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5059
+#: src/compose.c:5062
 msgid "Attach"
 msgstr "Ïðèêðåïè"
 
-#: src/compose.c:5060
+#: src/compose.c:5063
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5069 src/prefs_common.c:1745
+#: src/compose.c:5072 src/prefs_common.c:1745
 msgid "Signature"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:5070
+#: src/compose.c:5073
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:5078 src/prefs_common.c:2873
+#: src/compose.c:5081 src/prefs_common.c:2873
 msgid "Editor"
 msgstr "Ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:5079
+#: src/compose.c:5082
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:5087
+#: src/compose.c:5090
 msgid "Linewrap"
 msgstr "Ïðåíåñè"
 
-#: src/compose.c:5088
+#: src/compose.c:5091
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:5448
+#: src/compose.c:5451
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5466
+#: src/compose.c:5469
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5535
+#: src/compose.c:5538
 msgid "Property"
 msgstr "Ñâîéñòâî"
 
-#: src/compose.c:5580
+#: src/compose.c:5583
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5609
+#: src/compose.c:5612
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5610 src/prefs_toolbar.c:826
+#: src/compose.c:5613 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5761
+#: src/compose.c:5764
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:5787
+#: src/compose.c:5790
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1334,66 +1352,67 @@ msgstr ""
 "Íàñèëñòâåíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5800
+#: src/compose.c:5803
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "Terminated process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5801
+#: src/compose.c:5804
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
 
-#: src/compose.c:5858
+#. failed
+#: src/compose.c:5861
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
 
-#: src/compose.c:5862
+#: src/compose.c:5865
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
 
-#: src/compose.c:5864
+#: src/compose.c:5867
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Pipe read failed\n"
 
-#: src/compose.c:6132 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:2252
+#: src/compose.c:6135 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:2254
 msgid "Offline warning"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6133 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:2253
+#: src/compose.c:6136 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:2255
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6237 src/compose.c:6258
+#: src/compose.c:6240 src/compose.c:6261
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6290
+#: src/compose.c:6293
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6291
+#: src/compose.c:6294
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6292
+#: src/compose.c:6295
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6292
+#: src/compose.c:6295
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6327
+#: src/compose.c:6330
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6329
+#: src/compose.c:6332
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6330
+#: src/compose.c:6333
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
@@ -1413,6 +1432,7 @@ msgstr "E-mail 
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "Èìå è Ñòîéíîñò òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè."
 
+#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
 #: src/editaddress.c:480
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
@@ -1442,6 +1462,7 @@ msgstr "E-Mail 
 msgid "Alias"
 msgstr "Ïñåâäîíèì"
 
+#. Buttons
 #: src/editaddress.c:710
 msgid "Move Up"
 msgstr "Íàãîðå"
@@ -1459,6 +1480,7 @@ msgstr "
 msgid "Clear"
 msgstr "Èç÷èñòè"
 
+#. value
 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
 #: src/prefs_matcher.c:393
 msgid "Value"
@@ -1784,6 +1806,7 @@ msgstr "
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
 
+#. Button panel
 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
 msgid "Prev"
 msgstr "Ïðåäèøåí"
@@ -1942,6 +1965,7 @@ msgstr "/
 msgid "New"
 msgstr "Íîâè"
 
+#. S_COL_MARK
 #: src/folderview.c:349 src/prefs_summary_column.c:68
 msgid "Unread"
 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
@@ -1954,12 +1978,12 @@ msgstr "#"
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:2714 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:2716 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:2719 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:2721 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
@@ -1988,7 +2012,7 @@ msgstr "
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5128
+#: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5118
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr ""
@@ -2570,6 +2594,7 @@ msgstr "
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
 
+#. S_COL_SCORE
 #: src/inc.c:534 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Çàêëþ÷åí"
@@ -2692,6 +2717,7 @@ msgstr ""
 msgid "Error clearing log\n"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñòâàíåòî íà ëîãà\n"
 
+#. for gettext
 #: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2773,674 +2799,675 @@ msgstr ""
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
 
-#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:2263
+#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:2265
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:405
+#: src/mainwindow.c:406
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
 
-#: src/mainwindow.c:406
+#: src/mainwindow.c:407
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:407
+#: src/mainwindow.c:408
 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
 
-#: src/mainwindow.c:409
+#: src/mainwindow.c:410
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:410
+#: src/mainwindow.c:411
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:412
+#: src/mainwindow.c:413
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:413
+#: src/mainwindow.c:414
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:414
+#: src/mainwindow.c:415
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
 
-#: src/mainwindow.c:415
+#: src/mainwindow.c:416
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:416
+#: src/mainwindow.c:417
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:417
+#: src/mainwindow.c:418
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
 
-#: src/mainwindow.c:419
+#: src/mainwindow.c:420
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
 
-#: src/mainwindow.c:420
+#: src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:423
+#. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
+#: src/mainwindow.c:424
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:428
-msgid "/_Edit/Select thread"
+#: src/mainwindow.c:429
+msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/mainwindow.c:430
+#: src/mainwindow.c:431
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
 
-#: src/mainwindow.c:432
+#: src/mainwindow.c:433
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:434
+#: src/mainwindow.c:435
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
 
-#: src/mainwindow.c:435
+#: src/mainwindow.c:436
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:437
+#: src/mainwindow.c:438
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
 
-#: src/mainwindow.c:439
+#: src/mainwindow.c:440
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
 
-#: src/mainwindow.c:441
+#: src/mainwindow.c:442
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:443
+#: src/mainwindow.c:444
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
 
-#: src/mainwindow.c:445
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:447
+#: src/mainwindow.c:448
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:449
+#: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
 
-#: src/mainwindow.c:452
+#: src/mainwindow.c:453
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:453
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:455
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:458
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:459
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:468
+#: src/mainwindow.c:469
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
 
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:470 src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:471 src/mainwindow.c:474
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:475
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
 
-#: src/mainwindow.c:477
+#: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_View/Set display _item..."
 msgstr "/_Èçãëåä/Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:491 src/mainwindow.c:494
-#: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:500 src/mainwindow.c:505
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
 
-#: src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:517
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Central European (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/_Baltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:536
+#: src/mainwindow.c:537
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Baltic (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Greek (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:542
+#: src/mainwindow.c:543
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Turkish (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:547
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:549
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:560
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Simplified Chinese (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:567
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:569
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:571
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:576
+#: src/mainwindow.c:577
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:579
+#: src/mainwindow.c:580
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:581
+#: src/mainwindow.c:582
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:589 src/summaryview.c:432
+#: src/mainwindow.c:590 src/summaryview.c:429
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:590
+#: src/mainwindow.c:591
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:591
+#: src/mainwindow.c:592
 msgid "/_View/Show all _header"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
 
-#: src/mainwindow.c:593
+#: src/mainwindow.c:594
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:596
+#: src/mainwindow.c:597
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/mainwindow.c:599
+#: src/mainwindow.c:600
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:602
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:604
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:604
+#: src/mainwindow.c:605
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
 
-#: src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:608
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:608
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:610
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:611
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:613
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/mainwindow.c:614
+#: src/mainwindow.c:615
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:616
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:616
+#: src/mainwindow.c:617
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
 
-#: src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:618
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:619
+#: src/mainwindow.c:620
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:621
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:622
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:622
+#: src/mainwindow.c:623
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:623
+#: src/mainwindow.c:624
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:624
+#: src/mainwindow.c:625
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:626
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/mainwindow.c:629
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:633
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:636
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:637
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:640
+#: src/mainwindow.c:641
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:642
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/mainwindow.c:644
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:647
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:657
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
 
-#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:659
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:662
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:664
 msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëêà ëåíòà ñ èíñòðèìåíòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:666
+#: src/mainwindow.c:667
 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:672
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:673
+#: src/mainwindow.c:674
 msgid "/_Configuration/_Template..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:675
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:676
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
 
-#: src/mainwindow.c:682
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/mainwindow.c:686
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî"
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Help/_Manual/_English"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Help/_Manual/_German"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Íåìñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Èñïàíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_Help/_Manual/_French"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Ôðåíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Help/_FAQ"
 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Íåìñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:696
 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èòàëèàíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Ïîìîù/---"
 
-#: src/mainwindow.c:896
+#: src/mainwindow.c:897
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
 
-#: src/mainwindow.c:1106 src/mainwindow.c:1123 src/prefs_folder_item.c:420
+#: src/mainwindow.c:1107 src/mainwindow.c:1124 src/prefs_folder_item.c:420
 #: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
 
-#: src/mainwindow.c:1124
+#: src/mainwindow.c:1125
 msgid "none"
 msgstr "íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:1301
+#: src/mainwindow.c:1302
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:1302
+#: src/mainwindow.c:1303
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/mainwindow.c:1327
+#: src/mainwindow.c:1328
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1328
+#: src/mainwindow.c:1329
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3450,16 +3477,16 @@ msgstr ""
 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
 
-#: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1372
+#: src/mainwindow.c:1335 src/mainwindow.c:1373
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/mainwindow.c:1339 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1340 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1345 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1346 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3468,31 +3495,31 @@ msgstr ""
 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
 
-#: src/mainwindow.c:1365
+#: src/mainwindow.c:1366
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1366
+#: src/mainwindow.c:1367
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:1387
+#: src/mainwindow.c:1388
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
 
-#: src/mainwindow.c:1691
+#: src/mainwindow.c:1693
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:1707 src/messageview.c:134
+#: src/mainwindow.c:1709 src/messageview.c:134
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:2048
+#: src/mainwindow.c:2050
 msgid "Exit"
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:2048
+#: src/mainwindow.c:2050
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
 
@@ -3755,7 +3782,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
 
-#: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:437
+#: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:434
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
 
@@ -3784,15 +3811,15 @@ msgstr "
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3261
+#: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3282
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
-#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3266
+#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3287
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3267
+#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3288
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
 
@@ -4078,6 +4105,7 @@ msgstr "
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
 
+#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
 #: src/prefs_account.c:987
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
@@ -4090,6 +4118,7 @@ msgstr "
 msgid "command to send mails"
 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
+#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
 #: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_account.c:1322
 msgid "User ID"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
@@ -4200,6 +4229,7 @@ msgstr "
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
 
+#. to
 #: src/prefs_account.c:1416 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Cc"
 msgstr ""
@@ -4495,6 +4525,7 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr ""
 
+#. Fork error
 #: src/prefs_actions.c:1333
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4755,6 +4786,7 @@ msgstr ""
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr ""
 
+#. spell checker defaults
 #: src/prefs_common.c:1570
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr ""
@@ -4781,10 +4813,12 @@ msgstr ""
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
 
+#. Suggestion mode
 #: src/prefs_common.c:1644
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr ""
 
+#. Color
 #: src/prefs_common.c:1659
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
@@ -4797,6 +4831,7 @@ msgstr "
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
 
+#. Account autoselection
 #: src/prefs_common.c:1769
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
@@ -4841,6 +4876,7 @@ msgstr "
 msgid "Undo level"
 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
 
+#. line-wrapping
 #: src/prefs_common.c:1837
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
@@ -4865,6 +4901,7 @@ msgstr "
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
 
+#. reply
 #: src/prefs_common.c:1945
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr ""
@@ -4877,6 +4914,7 @@ msgstr "
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
 
+#. forward
 #: src/prefs_common.c:1986
 msgid "Forward format"
 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
@@ -4885,6 +4923,7 @@ msgstr "
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
 
+#. quote chars
 #: src/prefs_common.c:2038
 msgid "Quoting characters"
 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
@@ -4929,6 +4968,7 @@ msgstr ""
 msgid "letters"
 msgstr "áóêâè"
 
+#. ---- Summary ----
 #: src/prefs_common.c:2234
 msgid "Summary View"
 msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
@@ -5124,10 +5164,11 @@ msgstr "
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3291
+#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3312
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
+#. Clip Log
 #: src/prefs_common.c:2895
 msgid "Log Size"
 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
@@ -5140,6 +5181,7 @@ msgstr ""
 msgid "Log window length"
 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
 
+#. On Exit
 #: src/prefs_common.c:2919
 msgid "On exit"
 msgstr "Ïðè èçõîä"
@@ -5359,6 +5401,7 @@ msgstr "
 msgid "Display header setting"
 msgstr "Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå çàãëàâêè"
 
+#. header name
 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
 msgid "Header name"
 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
@@ -5526,22 +5569,27 @@ msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr ""
 "Çàïàçâàé êîïèå íà èçïðàùàíèòå ñúîáùåíèÿ â òàçè ïàïêà âìåñòî â 'Èçïðàòåíè'"
 
+#. Default To
 #: src/prefs_folder_item.c:342
 msgid "Default To: "
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
+#. Simplify Subject
 #: src/prefs_folder_item.c:359
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
 msgstr ""
 
+#. Folder chmod
 #: src/prefs_folder_item.c:377
 msgid "Folder chmod: "
 msgstr "chmod íà ïàïêà"
 
+#. Default account
 #: src/prefs_folder_item.c:401
 msgid "Default account: "
 msgstr "Àêàóíò ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
+#. Folder color
 #: src/prefs_folder_item.c:444
 msgid "Folder color: "
 msgstr "Öâÿò íà ïàïêàòà:"
@@ -5574,16 +5622,19 @@ msgstr "
 msgid "All messages"
 msgstr "Âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
+#. S_COL_MIME
 #: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
 #: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:445 src/summaryview.c:549
 msgid "Subject"
 msgstr "Òåìà"
 
+#. S_COL_SUBJECT
 #: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
 #: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:553
 msgid "From"
 msgstr "Îò"
 
+#. subject
 #: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:557
 msgid "To"
 msgstr "Äî:"
@@ -5592,6 +5643,7 @@ msgstr "
 msgid "To or Cc"
 msgstr "Äî: èëè Cc:"
 
+#. cc
 #: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:51
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè"
@@ -5600,6 +5652,7 @@ msgstr "
 msgid "In reply to"
 msgstr " îòãîâîð íà"
 
+#. newsgroups
 #: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:52
 msgid "References"
 msgstr "Ïðåïðàòêè"
@@ -5676,6 +5729,7 @@ msgstr ""
 msgid "Condition setting"
 msgstr "Íàñòðîéêà íà Óñëîâèå"
 
+#. criteria combo box
 #: src/prefs_matcher.c:339
 msgid "Match type"
 msgstr ""
@@ -5684,6 +5738,7 @@ msgstr ""
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Ïîëçâàé ðåãóëÿðåí èçðàç"
 
+#. boolean operation
 #: src/prefs_matcher.c:514
 msgid "Boolean Op"
 msgstr ""
@@ -5718,6 +5773,7 @@ msgstr ""
 msgid "Scoring setting"
 msgstr ""
 
+#. S_COL_NUMBER
 #: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:450
 msgid "Score"
 msgstr ""
@@ -5734,15 +5790,18 @@ msgstr ""
 msgid "Match string is not set."
 msgstr "Òúðñåíèÿ ñòðèíã íå å âúâåäåí."
 
+#. S_COL_UNREAD
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
 msgstr "Ïðèêðåïêà"
 
+#. S_COL_FROM
 #: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
 #: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:447
 msgid "Date"
 msgstr "Äàòà"
 
+#. S_COL_SIZE
 #: src/prefs_summary_column.c:74
 msgid "Number"
 msgstr "Íîìåð"
@@ -5835,10 +5894,12 @@ msgstr ""
 msgid "Available toolbar items"
 msgstr "Íàëè÷íè öâåòîâå"
 
+#. available actions
 #: src/prefs_toolbar.c:761
 msgid "Event executed on click"
 msgstr "Ñúáèòèå èçïúëíÿâàíî ïðè êëèê"
 
+#. currently active toolbar items
 #: src/prefs_toolbar.c:812
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr ""
@@ -5927,38 +5988,47 @@ msgstr "
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr ""
 
+#. from
 #: src/quote_fmt.c:44
 msgid "Full Name of Sender"
 msgstr ""
 
+#. full name
 #: src/quote_fmt.c:45
 msgid "First Name of Sender"
 msgstr "Ïúðâîòî Èìå íà èçïðàùà÷à"
 
+#. first name
 #: src/quote_fmt.c:46
 msgid "Last Name of Sender"
 msgstr "Ôàìèëèÿ íà èçïðàùà÷à"
 
+#. last name
 #: src/quote_fmt.c:47
 msgid "Initials of Sender"
 msgstr "Èíèöèàëè íà èçïðàùà÷à"
 
+#. references
 #: src/quote_fmt.c:53
 msgid "Message-ID"
 msgstr ""
 
+#. message-id
 #: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Message body"
 msgstr "Òÿëî íà Ñúîáùåíèåòî"
 
+#. message
 #: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Quoted message body"
 msgstr "Öèòèðàé â òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî êîãàòî îòãîâàðÿø"
 
+#. quoted message
 #: src/quote_fmt.c:56
 msgid "Message body without signature"
 msgstr " òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî íÿìà ïîäïèñ"
 
+#. message with no signature
 #: src/quote_fmt.c:57
 msgid "Quoted message body without signature"
 msgstr "Öèòèðàé â òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî áåç ïîäïèñ"
@@ -6325,6 +6395,7 @@ msgstr "
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
 
+#. Get the cipher
 #: src/ssl.c:113
 #, c-format
 msgid "SSL connection using %s\n"
@@ -6401,117 +6472,120 @@ msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
 #: src/summaryview.c:398
-msgid "/Select _thread"
-msgstr "/Èçáåðè íèøêà"
-
-#: src/summaryview.c:399
-msgid "/Select _all"
-msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
-
-#: src/summaryview.c:401
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:399
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/Êîïèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:401
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Îòìåíè ñúîáùåíèå çà íîâèíè"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:402
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/Èçïúëíè"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/ÍåÈãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/Öâÿò íà åòèêåòà"
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/summaryview.c:434
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Èçãëåä/Öÿëàòà çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: src/summaryview.c:438
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
 
+#: src/summaryview.c:437
+msgid "/Select _all"
+msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
+
+#: src/summaryview.c:438
+msgid "/Select t_hread"
+msgstr "/Èçáåðè íèøêà"
+
 #: src/summaryview.c:442
 msgid "M"
 msgstr ""
 
+#. S_COL_MARK
 #: src/summaryview.c:443
 msgid "U"
 msgstr ""
 
+#. S_COL_SIZE
 #: src/summaryview.c:449
 msgid "No."
 msgstr ""
 
+#. S_COL_SCORE
 #: src/summaryview.c:451
 msgid "L"
 msgstr ""
@@ -6687,12 +6761,12 @@ msgstr "
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3274
+#: src/summaryview.c:3295
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3292
+#: src/summaryview.c:3313
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6701,7 +6775,7 @@ msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/summaryview.c:3298
+#: src/summaryview.c:3319
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6710,23 +6784,23 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3545
+#: src/summaryview.c:3566
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3641
+#: src/summaryview.c:3662
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3770
+#: src/summaryview.c:3791
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:3777
+#: src/summaryview.c:3798
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
-#: src/summaryview.c:5252
+#: src/summaryview.c:5242
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"