sync with sylpheed 0.4.99
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sat, 16 Jun 2001 15:08:14 +0000 (15:08 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sat, 16 Jun 2001 15:08:14 +0000 (15:08 +0000)
23 files changed:
ChangeLog
ChangeLog.claws
ChangeLog.jp
configure.in
po/ChangeLog
po/cs.po
po/de.po
po/el.po
po/es.po
po/fr.po
po/it.po
po/ja.po
po/ko.po
po/nl.po
po/pt_BR.po
po/ru.po
po/zh_CN.GB2312.po
po/zh_TW.Big5.po
src/foldersel.c
src/folderview.c
src/imap.c
src/procmsg.c
src/procmsg.h

index f7d247869ecce99cb68d3503f57468c58a6d6cc0..de59b697aa760c962e87677c3377a3ec553f66bd 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,10 +1,25 @@
+2001-06-16
+
+       * version 0.4.99
+
+       * src/imap.c: imap_find_namespace(): replace namespace path
+         separator with slash before comparison.
+         imap_remove_folder(): use namespace.
+         imap_create_tree(): use namespece when creating Trash.
+         imap_get_msg_list(): fixed a bug that returned old list and caused
+         memory leak if exists == 0.
+         imap_select(): new. It's a wrapper for imap_cmd_select().
+       * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): show IMAP4 folder too.
+
 2001-06-15
 
        * src/folderview.c:
          folderview_new_folder_cb()
          folderview_new_imap_folder_cb(): show error dialog when creation
-         of folder failed.
+         or deletion of folder failed.
          Made it allow users to create a folder which contains subfolders.
+         folderview_button_pressed(): disabled delete menu on the special
+         IMAP4 folder.
        * AUTHORS: incorporated from claws branch. It now contains all
          contributors.
        * src/send.c: enabled cancellation.
index 568a225f16467f88ed061727b771a513eb0273ae..ad147428478ead801d748ff417bf717b54b0ad3f 100644 (file)
@@ -1,3 +1,9 @@
+2001-06-16 [paul]
+
+        0.4.99claws
+
+        * sync with sylpheed 0.4.99
+
 2001-06-16 [sergey]
 
        * src/base64.c, src/base64.h (Base64Decoder, base64_decoder_new,
index 38cf52bec157e67e9228f4a00a1aae29556d41b5..21fd663922aaac53d8ae9b0f4ae5cea03aa1fdde 100644 (file)
@@ -1,10 +1,27 @@
+2001-06-16
+
+       * version 0.4.99
+
+       * src/imap.c: imap_find_namespace(): namespace ¤Î¥Ñ¥¹¶èÀÚ¤ê¤ò
+         Èæ³Ó¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         imap_remove_folder(): namespace ¤ò»ÈÍÑ¡£
+         imap_create_tree(): Trash ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤­¤Ë namespace ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë
+         ¤·¤¿¡£
+         imap_get_msg_list(): exists == 0 ¤Î¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥ê¥¹¥È¤òÊÖ¤·¥á¥â¥ê
+         ¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+         imap_select(): ¿·µ¬¡£ imap_cmd_select() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡£
+       * src/foldersel.c: foldersel_set_tree(): IMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¤âɽ¼¨¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
 2001-06-15
 
        * src/folderview.c:
          folderview_new_folder_cb()
-         folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é
-         ¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         folderview_new_imap_folder_cb(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤Ë¼ºÇÔ
+         ¤·¤¿¤é¥¨¥é¡¼¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
          ¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò´Þ¤à¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         folderview_button_pressed(): ÆÃÊ̤ʠIMAP4 ¥Õ¥©¥ë¥À¾å¤Çºï½ü¥á¥Ë¥å¡¼
+         ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
        * AUTHORS: claws ¥Ö¥é¥ó¥Á¤«¤é¼è¹þ¡£Á´¤Æ¤Î contributor ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
        * src/send.c: ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
          EXIT_IF_CANCELLED(): ¿·µ¬¥Þ¥¯¥í¡£
index 1b8d1bf2ae1e8b25165c7c01fdfe8d3a9b5dc154..e1b7ee4920137f1d06bd326fa1558839ca10fe52 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ MINOR_VERSION=4
 MICRO_VERSION=99
 INTERFACE_AGE=99
 BINARY_AGE=99
-EXTRA_VERSION=claws10
+EXTRA_VERSION=claws
 VERSION=$MAJOR_VERSION.$MINOR_VERSION.$MICRO_VERSION$EXTRA_VERSION
 
 dnl
index 494ecd1a1f5ffb66e8be9921a28b342a0e3e6c25..f44848b160169a279ec86ebfadcde1a7cee9cdda 100644 (file)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2001-06-16
+
+       * updated de.po, el.po, nl.po, ru.po.
+
 2001-05-01
 
        * updated ru.po, it.po, de.po.
index 81aa1c177f21ca6fca934c2c65a96e25d9398315..99404a7282ea1094f1a04bc71aef75a9cf45e0f2 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-05-10 16:18+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2001-06-16 13:11+0900\n"
 "PO-Revision-Date: 2000-11-01 15:39+0100\n"
 "Last-Translator: Vladimír Marek <vlmarek@volny.cz>\n"
 "Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 msgid "About"
 msgstr "O aplikaci"
 
-#: src/about.c:200
+#: src/about.c:199
 msgid ""
 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr ""
 " distribuce kódu.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:206
+#: src/about.c:205
 msgid ""
 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
@@ -41,13 +41,13 @@ msgstr ""
 "je chránìno Copyrightem takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:211
+#: src/about.c:210
 msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: src/about.c:215
+#: src/about.c:214
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -61,7 +61,7 @@ msgstr ""
 "verzi.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:221
+#: src/about.c:220
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr ""
 "ZÁRUKY. Consultez la GNU General Public License pour plus de details.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:227
+#: src/about.c:226
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -83,13 +83,14 @@ msgstr ""
 "programme. Si ce n'est pas le cas, écrivez à la Free Software Foundation, "
 "Inc.,, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:212
-#: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
-#: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:319 src/main.c:327
-#: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:117
-#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1799 src/prefs_common.c:2043
-#: src/prefs_common.c:2159 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2528
+#: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
+#: src/compose.c:1468 src/compose.c:3124 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
+#: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
+#: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
+#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
+#: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
+#: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2020
+#: src/summaryview.c:2531
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -112,79 +113,82 @@ msgstr ""
 msgid "Opening account edit window...\n"
 msgstr "Otevírám okno pro úpravu konta...\n"
 
-#: src/account.c:355
+#: src/account.c:361
 msgid "Creating account edit window...\n"
 msgstr "Vytváøím okno pro úpravu konta...\n"
 
-#: src/account.c:360
+#: src/account.c:366
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Úprava konta"
 
-#: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
+#: src/account.c:394 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
+#: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/account.c:389 src/prefs_account.c:624
+#: src/account.c:395 src/prefs_account.c:632
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:390
+#: src/account.c:396
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_display_header.c:275
-#: src/prefs_display_header.c:330
+#: src/account.c:415 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
+#: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
 msgid "Add"
 msgstr "Pøidat"
 
-#: src/account.c:415
+#: src/account.c:421
 msgid "Edit"
 msgstr "Úpravy"
 
-#: src/account.c:421
+#: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:247
 msgid " Delete "
 msgstr "Smazat"
 
-#: src/account.c:427 src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:438
+#: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:294
+#: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
 msgid "Down"
 msgstr "Dolù"
 
-#: src/account.c:433 src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:432
+#: src/account.c:439 src/prefs_customheader.c:288
+#: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
 msgid "Up"
 msgstr "Nahoru"
 
-#: src/account.c:447
+#: src/account.c:453
 msgid " Set as usually used account "
 msgstr " Nastavit jako bì¾nì u¾ívané konto "
 
-#: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
+#: src/account.c:459 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
 msgid "Close"
 msgstr "Zavøít"
 
-#: src/account.c:507
+#: src/account.c:513
 msgid "Delete account"
 msgstr "Smazat konto"
 
-#: src/account.c:508
+#: src/account.c:514
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Opravdu chcete toto konto smazat?"
 
-#: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
-#: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
-#: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
-#: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:721
-#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574 src/summaryview.c:814
+#: src/account.c:515 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
+#: src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1490
+#: src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630 src/folderview.c:1729
+#: src/folderview.c:1762 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575
+#: src/summaryview.c:817
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: src/account.c:509 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
-#: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
-#: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
+#: src/account.c:515 src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447
+#: src/folderview.c:1490 src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630
+#: src/folderview.c:1729 src/folderview.c:1762
 msgid "+No"
 msgstr "+Ne"
 
-#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
+#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Soubor"
 
@@ -200,7 +204,7 @@ msgstr "/_Soubor/Nov
 msgid "/_File/New _folder"
 msgstr "/_Soubor/Nový a_dresáø"
 
-#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
+#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:379
 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Soubor/---"
@@ -213,15 +217,15 @@ msgstr "/_Soubor/_Upravit"
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/_Soubor/_Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
+#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Soubor/_Zavøít"
 
-#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
+#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Nápovìda"
 
-#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
+#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Nápovìda/_O aplikaci"
 
@@ -237,15 +241,15 @@ msgstr "/Nov
 msgid "/New _folder"
 msgstr "/Nová s_lo¾ka"
 
-#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
-#: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
-#: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
-#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
-#: src/summaryview.c:314
+#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:369
+#: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
+#: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
+#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:307 src/summaryview.c:312
+#: src/summaryview.c:315
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
+#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
 #: src/mainwindow.c:351
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Úpravy"
@@ -262,7 +266,7 @@ msgstr "Po
 msgid "Remarks"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
+#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2796
 msgid "Address book"
 msgstr "Adresáø"
 
@@ -270,8 +274,8 @@ msgstr "Adres
 msgid "Name:"
 msgstr "Jméno:"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
-#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
+#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1405
+#: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
 #: src/prefs_filter.c:398
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
@@ -308,21 +312,21 @@ msgstr "Smazat adresu(y)"
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu?"
 
-#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
-#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574
-#: src/summaryview.c:814
+#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
+#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:817
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
+#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1320 src/folderview.c:1521
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová slo¾ka"
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
+#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1321
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Zadejte jméno slo¾ky:"
 
-#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
+#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1322 src/folderview.c:1525
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová slo¾ka"
 
@@ -368,17 +372,18 @@ msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
 msgid "Edit address"
 msgstr "Upravit adresu"
 
-#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:302
+#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2795 src/select-keys.c:302
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
-#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
-#: src/compose.c:3641 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
-#: src/inputdialog.c:161 src/main.c:319 src/main.c:327 src/mainwindow.c:1655
-#: src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:121 src/prefs.c:468
-#: src/prefs_common.c:2160 src/prefs_display_header.c:196
-#: src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:574
-#: src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2528
+#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1468 src/compose.c:3125
+#: src/compose.c:3695 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
+#: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
+#: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
+#: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
+#: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
+#: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2020
+#: src/summaryview.c:2531
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zru¹it"
 
@@ -391,12 +396,12 @@ msgstr "Na
 msgid "%s doesn't exist.\n"
 msgstr "%s neexistuje.\n"
 
-#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
-#: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
-#: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:995
-#: src/summaryview.c:1201 src/summaryview.c:1283 src/summaryview.c:1344
-#: src/summaryview.c:1801 src/summaryview.c:2279 src/summaryview.c:2302
-#: src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2416
+#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:856
+#: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:809 src/mh.c:816
+#: src/news.c:661 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:998
+#: src/summaryview.c:1204 src/summaryview.c:1286 src/summaryview.c:1347
+#: src/summaryview.c:1804 src/summaryview.c:2282 src/summaryview.c:2305
+#: src/summaryview.c:2326 src/summaryview.c:2419
 msgid "done.\n"
 msgstr "hotovo.\n"
 
@@ -408,163 +413,167 @@ msgstr "Exportuji adres
 msgid "failed to write addressbook data.\n"
 msgstr "Neúspì¹ný zápis dat adresáøe.\n"
 
-#: src/alertpanel.c:101 src/compose.c:3243 src/main.c:317
+#: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3298 src/main.c:332
 msgid "Notice"
 msgstr "Poznámka"
 
-#: src/alertpanel.c:114
+#: src/alertpanel.c:132 src/main.c:218
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: src/alertpanel.c:127 src/inc.c:415
+#: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:415
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
-#: src/alertpanel.c:163
+#: src/alertpanel.c:183
 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
 msgstr "Vytváøím dialog pro varování...\n"
 
+#: src/alertpanel.c:269
+msgid "Show this message next time"
+msgstr ""
+
 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
 msgid "can't allocate memory\n"
 msgstr "nemohu alokovat pamì»\n"
 
-#: src/compose.c:365
+#: src/compose.c:367
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Pøidat..."
 
-#: src/compose.c:366
+#: src/compose.c:368
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Odstranit"
 
-#: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
-#: src/folderview.c:225
+#: src/compose.c:370 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
+#: src/folderview.c:231
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/_Vlastosti..."
 
-#: src/compose.c:374
+#: src/compose.c:376
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
 
-#: src/compose.c:375
+#: src/compose.c:377
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
 
-#: src/compose.c:376
+#: src/compose.c:378
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Soubor/Vlo¾it p_odpis"
 
-#: src/compose.c:381
+#: src/compose.c:383
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Úpravy/_Zpìt"
 
-#: src/compose.c:382
+#: src/compose.c:384
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Úpravy/Z_nova"
 
-#: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
+#: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Úpravy/---"
 
-#: src/compose.c:384
+#: src/compose.c:386
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Úpravy/_Vyjmout"
 
-#: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
+#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Úpravy/_Kopírovat"
 
-#: src/compose.c:386
+#: src/compose.c:388
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Úpravy/V_lo¾it"
 
-#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
+#: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Úpravy/V_ybrat v¹e"
 
-#: src/compose.c:389
+#: src/compose.c:391
 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:390
+#: src/compose.c:392
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Úpravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
 
-#: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
+#: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Zpráva"
 
-#: src/compose.c:394
+#: src/compose.c:396
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
 
-#: src/compose.c:396
+#: src/compose.c:398
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
 
-#: src/compose.c:398
+#: src/compose.c:400
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
-#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
+#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Zpráva/---"
 
-#: src/compose.c:401
+#: src/compose.c:403
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:402
+#: src/compose.c:404
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:403
+#: src/compose.c:405
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
 
-#: src/compose.c:404
+#: src/compose.c:406
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
 
-#: src/compose.c:406
+#: src/compose.c:408
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:408
+#: src/compose.c:410
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/_Zpráva/_Pøipojit"
 
-#: src/compose.c:411
+#: src/compose.c:413
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:412
+#: src/compose.c:414
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
+#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
 msgid "/_Tool"
 msgstr "/_Nástroje"
 
-#: src/compose.c:415
+#: src/compose.c:417
 msgid "/_Tool/Show _ruler"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
+#: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
 msgid "/_Tool/_Address book"
 msgstr "/_Nástroje/_Adresáø"
 
-#: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
+#: src/compose.c:489 src/compose.c:559 src/compose.c:619 src/procmsg.c:686
 msgid "Can't get text part\n"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:548
+#: src/compose.c:551
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
 
-#: src/compose.c:560
+#: src/compose.c:563
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -576,64 +585,64 @@ msgstr ""
 "Zaèátek pøeposílané zprávy:\n"
 "\n"
 
-#: src/compose.c:1224
+#: src/compose.c:1232
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
 
-#: src/compose.c:1228
+#: src/compose.c:1236
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "Nemohu zjistit délku souboru %s\n"
 
-#: src/compose.c:1232
+#: src/compose.c:1240
 #, c-format
 msgid "File %s is empty\n"
 msgstr "Soubor %s je prázdný\n"
 
-#: src/compose.c:1253
+#: src/compose.c:1261
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Zpráva: %s"
 
-#: src/compose.c:1359
+#: src/compose.c:1367
 msgid " [Edited]"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1361
+#: src/compose.c:1369
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:1364
+#: src/compose.c:1372
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
+#: src/compose.c:1394 src/compose.c:3588
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Není uveden pøíjemce."
 
-#: src/compose.c:1404
+#: src/compose.c:1412
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1422
+#: src/compose.c:1430
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1443
+#: src/compose.c:1451
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1457
+#: src/compose.c:1465
 msgid "Queueing"
 msgstr "Zaøazuji"
 
-#: src/compose.c:1458
+#: src/compose.c:1466
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -641,172 +650,172 @@ msgstr ""
 "Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
 "Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
 
-#: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
+#: src/compose.c:1472 src/compose.c:3600
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
 
-#: src/compose.c:1467
+#: src/compose.c:1475
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
 
-#: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
+#: src/compose.c:1482 src/compose.c:3607
 msgid "Can't save the message to outbox."
 msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do výstupní schránky"
 
-#: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1522
+#: src/compose.c:1508 src/compose.c:1629 src/compose.c:1715 src/utils.c:1533
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "nelze zmìnit mód souboru\n"
 
-#: src/compose.c:1526
+#: src/compose.c:1534
 msgid "Can't convert the codeset of the message."
 msgstr "Nelze zmìnit znakovou sadu nastavené zprávy"
 
-#: src/compose.c:1535
+#: src/compose.c:1543
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "nelze zapsat hlavièky\n"
 
-#: src/compose.c:1653
+#: src/compose.c:1661
 msgid "saving sent message...\n"
 msgstr "ukládám odeslanou zprávu...\n"
 
-#: src/compose.c:1658
+#: src/compose.c:1666
 msgid "can't save message\n"
 msgstr "zprávu nelze ulo¾it\n"
 
-#: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
+#: src/compose.c:1672 src/compose.c:1779
 msgid "can't open mark file\n"
 msgstr "nelze otevøít oznaèený soubor\n"
 
-#: src/compose.c:1687
+#: src/compose.c:1695
 msgid "queueing message...\n"
 msgstr "zaøazuji zprávu...\n"
 
-#: src/compose.c:1762
+#: src/compose.c:1770
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "Zprávu nelze zaøadit\n"
 
-#: src/compose.c:1801
+#: src/compose.c:1808
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Nelze otevøít soubor %s\n"
 
-#: src/compose.c:2114
+#: src/compose.c:2162
 #, c-format
 msgid "generated Message-ID: %s\n"
 msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
 
-#: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
+#: src/compose.c:2236 src/compose.c:3096
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2154
-#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:361
+#: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
+#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
 msgid "Size"
 msgstr "Délka"
 
-#: src/compose.c:2205
+#: src/compose.c:2253
 msgid "Creating compose window...\n"
 msgstr "Vytváøím okno pro psaní...\n"
 
-#: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
+#: src/compose.c:2299 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
-#: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:494
-#: src/prefs_common.c:627
+#: src/compose.c:2722 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
+#: src/prefs_common.c:636
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/compose.c:2672
+#: src/compose.c:2723
 msgid "Send message"
 msgstr "Poslat zprávu"
 
-#: src/compose.c:2679
+#: src/compose.c:2730
 msgid "Send later"
 msgstr "Poslat pozdìji"
 
-#: src/compose.c:2680
+#: src/compose.c:2731
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Zaøadit do výstupní fronty a odeslat pozdìji"
 
-#: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
+#: src/compose.c:2738 src/folderview.c:738
 msgid "Draft"
 msgstr "Koncept"
 
-#: src/compose.c:2688
+#: src/compose.c:2739
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2697
+#: src/compose.c:2748
 msgid "Insert"
 msgstr "Vlo¾it"
 
-#: src/compose.c:2698
+#: src/compose.c:2749
 msgid "Insert file"
 msgstr "Vlo¾it soubor"
 
-#: src/compose.c:2705
+#: src/compose.c:2756
 msgid "Attach"
 msgstr "Pøíloha"
 
-#: src/compose.c:2706
+#: src/compose.c:2757
 msgid "Attach file"
 msgstr "Pøipojit soubor"
 
-#: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1026
+#: src/compose.c:2766 src/prefs_common.c:1035
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/compose.c:2716
+#: src/compose.c:2767
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Vlo¾it podpis"
 
-#: src/compose.c:2724
+#: src/compose.c:2775
 msgid "Editor"
 msgstr "Editor"
 
-#: src/compose.c:2725
+#: src/compose.c:2776
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Úprava externím editorem"
 
-#: src/compose.c:2733
+#: src/compose.c:2784
 msgid "Linewrap"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2734
+#: src/compose.c:2785
 msgid "Wrap long lines"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2939
+#: src/compose.c:2992
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:2957
+#: src/compose.c:3010
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
-#: src/compose.c:3025
+#: src/compose.c:3078
 msgid "Property"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:3045
+#: src/compose.c:3098
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: src/compose.c:3068
+#: src/compose.c:3121
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
-#: src/compose.c:3069
+#: src/compose.c:3122
 msgid "File name"
 msgstr "Jméno souboru"
 
-#: src/compose.c:3214
+#: src/compose.c:3269
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "©patný pøíkaz v externím editoru: '%s'\n"
 
-#: src/compose.c:3240
+#: src/compose.c:3295
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -817,54 +826,54 @@ msgstr ""
 "Mám pøeru¹it proces?\n"
 "èíslo procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:3253
+#: src/compose.c:3308
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "Pøeru¹en proces èíslo: %d"
 
-#: src/compose.c:3254
+#: src/compose.c:3309
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Doèasný soubor: %s"
 
-#: src/compose.c:3278
+#: src/compose.c:3333
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
 
 #. failed
-#: src/compose.c:3311
+#: src/compose.c:3366
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
 
-#: src/compose.c:3315
+#: src/compose.c:3370
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
 
-#: src/compose.c:3317
+#: src/compose.c:3372
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Nelze èíst\n"
 
-#: src/compose.c:3574
+#: src/compose.c:3629
 msgid "can't remove the old draft message\n"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
+#: src/compose.c:3657 src/compose.c:3669
 msgid "Select file"
 msgstr "Vybrat soubor"
 
-#: src/compose.c:3639
+#: src/compose.c:3693
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zru¹it zprávu"
 
-#: src/compose.c:3640
+#: src/compose.c:3694
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Opravdu zru¹it?"
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:3695
 msgid "Discard"
 msgstr "Zru¹it"
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:3695
 msgid "to Draft"
 msgstr "udìlat koncept"
 
@@ -897,121 +906,126 @@ msgstr ""
 msgid "Select folder"
 msgstr "Vybrat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
+#: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
+#: src/folderview.c:204 src/folderview.c:215
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
+#: src/folderview.c:205 src/folderview.c:216
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_Smazat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:201
+#: src/folderview.c:207
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:212
+#: src/folderview.c:218
 msgid "/Remove _IMAP4 server"
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:219
+#: src/folderview.c:225
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:221
+#: src/folderview.c:227
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Smazat d_iskusní skupinu"
 
-#: src/folderview.c:223
+#: src/folderview.c:229
 msgid "/Remove _news server"
 msgstr "/_Odebrat server novinek"
 
-#: src/folderview.c:234
+#: src/folderview.c:240
 msgid "Folder"
 msgstr "Slo¾ka"
 
-#: src/folderview.c:234
+#: src/folderview.c:240
 msgid "New"
 msgstr "Nová"
 
-#: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2151
+#: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
 msgid "Unread"
 msgstr "Nepøeètené"
 
-#: src/folderview.c:235
+#: src/folderview.c:241
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:245
+#: src/folderview.c:251
 msgid "Creating folder view...\n"
 msgstr "Vytváøím náhled pro slo¾ku...\n"
 
-#: src/folderview.c:382
+#: src/folderview.c:395
 msgid "Setting folder info...\n"
 msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce...\n"
 
-#: src/folderview.c:383
+#: src/folderview.c:396
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
 
-#: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2089 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
 
-#: src/folderview.c:558
+#: src/folderview.c:581
 msgid "Updating all folders..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:647
+#: src/folderview.c:716 src/prefs_account.c:655
 msgid "Inbox"
 msgstr "Doruèená po¹ta"
 
-#: src/folderview.c:602
+#: src/folderview.c:721
 msgid "Outbox"
 msgstr "Odeslaná po¹ta"
 
-#: src/folderview.c:607
+#: src/folderview.c:726
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
-#: src/folderview.c:612
+#: src/folderview.c:731
 msgid "Trash"
 msgstr "Odpadkový ko¹"
 
-#: src/folderview.c:1067
+#: src/folderview.c:1213
 #, c-format
 msgid "Folder %s is selected\n"
 msgstr "Slo¾ka %s je vybrána\n"
 
-#: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
+#: src/folderview.c:1326 src/folderview.c:1389 src/folderview.c:1530
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "%c nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
 
-#: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
+#: src/folderview.c:1334 src/folderview.c:1398 src/folderview.c:1538
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
 
-#: src/folderview.c:1207
+#: src/folderview.c:1342 src/folderview.c:1546
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'\n"
+
+#: src/folderview.c:1381
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
 
-#: src/folderview.c:1209
+#: src/folderview.c:1383
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:1269
+#: src/folderview.c:1443
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -1020,68 +1034,75 @@ msgstr ""
 "V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
 "Chcete je opravdu smazat ?"
 
-#: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
+#: src/folderview.c:1446 src/folderview.c:1588
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Smazat slo¾ku "
 
-#: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
-#, c-format
-msgid "can't remove folder `%s'\n"
+#: src/folderview.c:1452 src/folderview.c:1594
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'\n"
 
-#: src/folderview.c:1311
+#: src/folderview.c:1486
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from disk)"
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1314
+#: src/folderview.c:1489
 msgid "Remove folder"
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1401
+#: src/folderview.c:1522
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:1586
 #, c-format
 msgid "Really delete folder `%s'?"
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1441
+#: src/folderview.c:1627
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1443
+#: src/folderview.c:1629
 msgid "Delete IMAP4 server"
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1484
+#: src/folderview.c:1670
 msgid "Subscribe newsgroup"
 msgstr "Podepsat diskusní skupinu"
 
-#: src/folderview.c:1485
+#: src/folderview.c:1671
 msgid "Input subscribing newsgroup:"
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1494
+#: src/folderview.c:1680
 #, c-format
 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
 msgstr "Diskusní skupina '%s' u¾ existuje."
 
-#: src/folderview.c:1540
+#: src/folderview.c:1726
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:1542
+#: src/folderview.c:1728
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Smazat diskusní skupinu"
 
-#: src/folderview.c:1573
+#: src/folderview.c:1759
 #, c-format
 msgid "Really delete news server `%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat server zpráv '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:1575
+#: src/folderview.c:1761
 msgid "Delete news server"
 msgstr "Smazat server zpráv"
 
@@ -1101,11 +1122,11 @@ msgstr "P
 msgid "Creating header view...\n"
 msgstr "Vytváøím náhled na hlavièku...\n"
 
-#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1384
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1387
 msgid "(No From)"
 msgstr "(není znám odesílatel)"
 
-#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1400
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1403
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(®ádný pøedmìt)"
 
@@ -1135,110 +1156,130 @@ msgstr "Vytv
 msgid "Can't load the image."
 msgstr "Nemohu nahrát obrázek."
 
-#: src/imap.c:145
+#: src/imap.c:193
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Spojení IMAP4 s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
 
-#: src/imap.c:168
+#: src/imap.c:219
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/imap.c:309
+#: src/imap.c:360
 #, c-format
 msgid "message %d has been already cached.\n"
 msgstr "Zpráva %d u¾ byla v mezipamìti.\n"
 
-#: src/imap.c:318
+#: src/imap.c:369
 #, c-format
 msgid "getting message %d...\n"
 msgstr "Získávám zprávu %d...\n"
 
-#: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
+#: src/imap.c:375 src/procmsg.c:586
 #, c-format
 msgid "can't fetch message %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
-#: src/mh.c:419
+#: src/imap.c:404
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't append message %s\n"
+msgstr "zprávu nelze ulo¾it\n"
+
+#: src/imap.c:433 src/imap.c:490 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
+#: src/mh.c:402
 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
 msgstr "zdrojová slo¾ka je stejná jako cílová.\n"
 
-#: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
+#: src/imap.c:443 src/imap.c:495 src/mh.c:201 src/mh.c:267
 #, c-format
 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
 msgstr "Pøesouvám zprávu %s%c%d do %s ...\n"
 
-#: src/imap.c:431
+#: src/imap.c:447 src/imap.c:499 src/mh.c:331 src/mh.c:405
+#, c-format
+msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:567
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:437 src/imap.c:473
+#: src/imap.c:574 src/imap.c:613
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:467
+#: src/imap.c:606
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:510
+#: src/imap.c:718
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:538
+#: src/imap.c:755
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:564
+#: src/imap.c:781
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "Nemohu najít obálku\n"
 
-#: src/imap.c:570
+#: src/imap.c:787
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem nacházení obálky.\n"
 
-#: src/imap.c:578
+#: src/imap.c:795
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
 
-#: src/imap.c:608
+#: src/imap.c:825
 #, c-format
 msgid "deleting message %d...\n"
 msgstr "Vymazávám zprávu %d...\n"
 
-#: src/imap.c:643
+#: src/imap.c:850
 msgid "\tDeleting all cached messages... "
 msgstr "\tVymazávám v¹echny zprávy z mezipamìti... "
 
-#: src/imap.c:670
+#: src/imap.c:864
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:693
+#: src/imap.c:897
+#, fuzzy
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr "Nemohu najít obálku\n"
+
+#: src/imap.c:1304
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1320
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "Neúspì¹né pøihlá¹ení k IMAP4.\n"
 
-#: src/imap.c:846
+#: src/imap.c:1490
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
+
+#: src/imap.c:1506
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1153
+#: src/imap.c:1530
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1201
+#: src/imap.c:1544
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr ""
 
@@ -1262,7 +1303,7 @@ msgstr "C
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Vybrat importovaný soubor "
 
-#: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:236
+#: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:246
 msgid "Standby"
 msgstr ""
 
@@ -1270,12 +1311,12 @@ msgstr ""
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Nahrazuji novými zprávami"
 
-#: src/inc.c:384
+#: src/inc.c:384 src/news.c:128
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:388
+#: src/inc.c:388 src/news.c:130
 msgid "Input password"
 msgstr "Zadejte heslo"
 
@@ -1307,12 +1348,12 @@ msgstr "%s : Kontroluji stav po
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s ..."
 
-#: src/inc.c:527 src/inc.c:661
+#: src/inc.c:527 src/inc.c:660
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:530 src/inc.c:664
+#: src/inc.c:530 src/inc.c:663
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
@@ -1359,19 +1400,19 @@ msgstr "Za
 msgid "a message won't be received\n"
 msgstr "zpráva nebyla pøijata\n"
 
-#: src/inc.c:814
+#: src/inc.c:813
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
 
-#: src/inc.c:817
+#: src/inc.c:816
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
 
-#: src/inc.c:868
+#: src/inc.c:867
 msgid "no messages in local mailbox.\n"
 msgstr "®ádné zprávy v místí po¹tovní schránce.\n"
 
-#: src/inc.c:882
+#: src/inc.c:881
 #, c-format
 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
 msgstr "Dostávám nové zprávy z %s do %s...\n"
@@ -1385,7 +1426,7 @@ msgid "Protocol log"
 msgstr "Záznamový protokol"
 
 #. for gettext
-#: src/main.c:104
+#: src/main.c:108
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -1394,59 +1435,59 @@ msgstr ""
 "Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
 "Nemohu vytvoøit slo¾ku."
 
-#: src/main.c:143
+#: src/main.c:149
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:207
+#: src/main.c:219
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:286
+#: src/main.c:300
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:288
+#: src/main.c:303
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:289
+#: src/main.c:304
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:290
+#: src/main.c:305
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:291
+#: src/main.c:306
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:292
+#: src/main.c:307
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:293
+#: src/main.c:308
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:318
+#: src/main.c:333
 msgid "Composing message exists. Really quit?"
 msgstr "Vytváøená zpráva existuje. Opravdu chcete skonèit ?"
 
-#: src/main.c:325
+#: src/main.c:340
 msgid "Queued messages"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:326
+#: src/main.c:341
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr ""
 
 #. remote command mode
-#: src/main.c:397
+#: src/main.c:412
 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
 msgstr ""
 
@@ -1667,372 +1708,377 @@ msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
 
 #: src/mainwindow.c:454
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Repl_y to sender"
+msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
+
+#: src/mainwindow.c:455
 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
 msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt _v¹em"
 
-#: src/mainwindow.c:455
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
 msgstr "/_Zpráva/Pøepo¹li jako pøílohu"
 
-#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Zpráva/_Pøesunout..."
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:463
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/_Oznaèit"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/---"
 
-#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit jako nepø_eètené"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
 msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit je _jako ètené"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_Message/Open in new _window"
 msgstr "/_Zpráva/Otevøít v novém _oknì"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_Message/View _source"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_Message/Show all _header"
 msgstr "/_Zpráva/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_Message/Re_edit"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_Summary"
 msgstr "/_Pøehled"
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
 msgstr "/_Pøehled/_Smazat duplikované zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_Summary/_Filter messages"
 msgstr "/_Pøehled/_Filtr zpráv "
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_Summary/E_xecute"
 msgstr "/_Pøehled/S_pustit"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_Summary/_Update"
 msgstr "/_Pøehled/_Aktualizovat"
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
 msgid "/_Summary/---"
 msgstr "/_Pøehled/---"
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_Summary/_Prev message"
 msgstr "/_Pøehled/Pø_edchozí zpráva"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_Summary/_Next message"
 msgstr "/_Pøehled/_Dal¹í zpráva"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
 msgstr "/_Pøehled/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
 msgstr "/_Pøehled/_Jít do jiné slo¾eky"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_Summary/_Sort"
 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it"
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _èísla"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _velikosti "
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _data "
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _od koho"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle pø_edmìtu"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_Summary/_Sort/---"
 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/---"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_Summary/_Thread view"
 msgstr "/_Pøehled/Podle tématu"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
 msgstr "/_Pøehled/Ne podle tématu"
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_Summary/Set display _item..."
 msgstr "/_Pøehled/Nastavit polo¾ku z_obrazení"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_Tool/_Log window"
 msgstr "/_Nástroje/Okno záznamù "
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Nastavení"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/_Nastavení/_Hlavní nastavení..."
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
 msgstr "/_Nastavení/_Nastavení úètu..."
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Nastavení/---"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Nastavení/Vytvoøit _nové konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Nastavení/_Zmìna aktuálního konta"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_Help/_Manual/_English"
 msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
 msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Japonsky"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/Nápo_vìda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "Creating main window...\n"
 msgstr "Vytváøím hlavní okno...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:673
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "Hlavní okno: barevné rozvr¾ení %d bylo neúspì¹né\n"
 
-#: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
+#: src/mainwindow.c:822 src/mainwindow.c:839
 msgid "Untitled"
 msgstr "Neoznaèený"
 
-#: src/mainwindow.c:834
+#: src/mainwindow.c:840
 msgid "none"
 msgstr "¾ádný"
 
-#: src/mainwindow.c:843
+#: src/mainwindow.c:849
 #, c-format
 msgid "Current account: %s"
 msgstr "Souèasné konto: %s"
 
-#: src/mainwindow.c:934
+#: src/mainwindow.c:940
 #, c-format
 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
 msgstr "pozice okna: x = %d, y = %d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:942
+#: src/mainwindow.c:948
 msgid "Empty trash"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:943
+#: src/mainwindow.c:949
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:971
+#: src/mainwindow.c:977
 msgid "Add mailbox"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:972
+#: src/mainwindow.c:978
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:978
+#: src/mainwindow.c:984
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:995 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1134
+#: src/mainwindow.c:1141
 msgid "Setting widgets..."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1335
+#: src/mainwindow.c:1342
 msgid "Get"
 msgstr "Stahnout"
 
-#: src/mainwindow.c:1336
+#: src/mainwindow.c:1343
 msgid "Incorporate new mail"
 msgstr "Pøeèíst nové zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:1341
+#: src/mainwindow.c:1348
 msgid "Get all"
 msgstr "Stahnout"
 
-#: src/mainwindow.c:1342
+#: src/mainwindow.c:1349
 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
 msgstr "Pøeèíst novou po¹tu ze v¹ech úètù"
 
-#: src/mainwindow.c:1353
+#: src/mainwindow.c:1360
 msgid "Send queued message(s)"
 msgstr "Poslat pozdr¾ené zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:496 src/prefs_common.c:629
+#: src/mainwindow.c:1370 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
 msgid "Compose"
 msgstr "Napsat"
 
-#: src/mainwindow.c:1364
+#: src/mainwindow.c:1371
 msgid "Compose new message"
 msgstr "Napsat novou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:1371
+#: src/mainwindow.c:1378
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpovìdìt"
 
-#: src/mainwindow.c:1372
+#: src/mainwindow.c:1379
 msgid "Reply to the message"
 msgstr "Odpovìdìt na zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:1379
+#: src/mainwindow.c:1386
 msgid "Reply all"
 msgstr "Odpov. v¹em"
 
-#: src/mainwindow.c:1380
+#: src/mainwindow.c:1387
 msgid "Reply to all"
 msgstr "Odpov. v¹em"
 
-#: src/mainwindow.c:1387
+#: src/mainwindow.c:1394
 msgid "Forward"
 msgstr "Pøeposlat"
 
-#: src/mainwindow.c:1388
+#: src/mainwindow.c:1395
 msgid "Forward the message"
 msgstr "Pøedat zprávu dál"
 
-#: src/mainwindow.c:1399
+#: src/mainwindow.c:1406
 msgid "Delete the message"
 msgstr "Smazat zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:1407
+#: src/mainwindow.c:1414
 msgid "Execute"
 msgstr "Provést"
 
-#: src/mainwindow.c:1408
+#: src/mainwindow.c:1415
 msgid "Execute marked process"
 msgstr "Provést oznaèený proces "
 
-#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1423
 msgid "Next"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1419
+#: src/mainwindow.c:1424
 msgid "Next unread message"
 msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:1429
+#: src/mainwindow.c:1434
 msgid "Prefs"
 msgstr "Nastavení"
 
-#: src/mainwindow.c:1430
+#: src/mainwindow.c:1435
 msgid "Common preference"
 msgstr "Hlavní nastavení"
 
-#: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
+#: src/mainwindow.c:1442 src/progressdialog.c:50
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: src/mainwindow.c:1438
+#: src/mainwindow.c:1443
 msgid "Account setting"
 msgstr "Nastavení konta"
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2527
+#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
 msgid "Exit"
 msgstr "Ukonèení programu"
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2527
+#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Chcete ukonèit tento program?"
 
-#: src/mainwindow.c:1788
+#: src/mainwindow.c:1793
 msgid "Sending queued message failed."
 msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy z fronty."
 
-#: src/mainwindow.c:1905
+#: src/mainwindow.c:1916
 #, c-format
 msgid "forced charset: %s\n"
 msgstr "Vnucená znaková sada: %s\n"
@@ -2121,40 +2167,35 @@ msgstr ""
 msgid "Creating message view...\n"
 msgstr "Vyvolávám zobrazení zprávy...\n"
 
-#: src/mh.c:149
+#: src/mh.c:155
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
 
-#: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
+#: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:329 src/mh.c:396
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor.\n"
 
-#: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
+#: src/mh.c:340 src/mh.c:414
 #, c-format
 msgid "%s already exists."
 msgstr ""
 
-#: src/mh.c:348 src/mh.c:422
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mh.c:586
+#: src/mh.c:553
 #, c-format
 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
 msgstr "Poslední poèet v adresáøi %s = %d\n"
 
-#: src/mh.c:785
+#: src/mh.c:752
 msgid "\tSearching uncached messages... "
 msgstr "\tHledám zprávy mimo mezipamìt... "
 
-#: src/mh.c:840
+#: src/mh.c:807
 #, c-format
 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
 msgstr "%d zprávy(z) mimo mezipamì» byly nalezeny.\n"
 
-#: src/mh.c:846
+#: src/mh.c:813
 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
 msgstr "\tTøídím zprávy, které byly mimo mezipamì», v èíselném poøadí... "
 
@@ -2170,7 +2211,7 @@ msgstr ""
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/_Zobrazit jako text"
 
-#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:312
+#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:313
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Ulo¾it jako..."
 
@@ -2194,28 +2235,28 @@ msgstr ""
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy."
 
-#: src/mimeview.c:667 src/mimeview.c:715 src/mimeview.c:734 src/mimeview.c:757
+#: src/mimeview.c:674 src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:764
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Nemohu ulo¾it èást z mnohaèás»ové zprávy."
 
-#: src/mimeview.c:701 src/summaryview.c:2010
+#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2013
 msgid "Save as"
 msgstr "Ulo¾it jako"
 
-#: src/mimeview.c:707 src/summaryview.c:2015
+#: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2018
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Pøepsat"
 
-#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2016
+#: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2019
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Pøepsat existující soubor?"
 
-#: src/mimeview.c:762
+#: src/mimeview.c:769
 #, fuzzy
 msgid "Open with"
 msgstr "Pøi ukonèení"
 
-#: src/mimeview.c:763
+#: src/mimeview.c:770
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -2224,113 +2265,128 @@ msgstr ""
 "Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
 "('%s' bude nahrazena se jménem souboru)"
 
-#: src/mimeview.c:815
+#: src/mimeview.c:822
 #, c-format
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr "Neplatná pøíkazová øádka prohlí¾eèe MIME: '%s'"
 
-#: src/news.c:75
+#: src/news.c:92
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "Vytváøím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:112
+#: src/news.c:175
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo pøeru¹eno. Obnovuji spojení...\n"
 
-#: src/news.c:183
+#: src/news.c:244
 #, c-format
 msgid "article %d has been already cached.\n"
 msgstr "èlánek %d u¾ byl v mezipamìti.\n"
 
-#: src/news.c:192
+#: src/news.c:256
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't select group %s\n"
+msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
+
+#: src/news.c:261
 #, c-format
 msgid "getting article %d...\n"
 msgstr "Získávám èlánek %d...\n"
 
-#: src/news.c:197
+#: src/news.c:266
 #, c-format
 msgid "can't read article %d\n"
 msgstr "Nemohu èíst èlánek %d\n"
 
-#: src/news.c:229
+#: src/news.c:298
 msgid "can't post article.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:253
+#: src/news.c:322
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr "Nemohu obnovit èlánek %d\n"
 
-#: src/news.c:292
+#: src/news.c:392
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
 
-#: src/news.c:298
+#: src/news.c:399
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "neplatný rozstah èlánku: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:307
+#: src/news.c:408
 msgid "no new articles.\n"
 msgstr "®ádný nový èlánek.\n"
 
-#: src/news.c:317
+#: src/news.c:421
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:320
+#: src/news.c:424
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:326
+#: src/news.c:430
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
 
-#: src/news.c:334
+#: src/news.c:438
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
 
-#: src/news.c:435
+#: src/news.c:455 src/news.c:480
+#, fuzzy
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "nelze zapsat hlavièky\n"
+
+#: src/news.c:463 src/news.c:488
+#, fuzzy
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
+
+#: src/news.c:612
 #, c-format
 msgid "deleting article %d...\n"
 msgstr "Vymazávám èlánek %d...\n"
 
-#: src/news.c:466
+#: src/news.c:643
 msgid "\tDeleting all cached articles... "
 msgstr "\tVymazávám v¹echny èlánky z mezipamìti... "
 
-#: src/nntp.c:43
+#: src/nntp.c:52
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
+#: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
 
-#: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
+#: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "Chyba protokolu\n"
 
-#: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
+#: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:75
+#: src/passphrase.c:77
 msgid "Passphrase"
 msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:238
+#: src/passphrase.c:240
 msgid "[no user id]"
 msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:242
+#: src/passphrase.c:244
 #, c-format
 msgid ""
 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
@@ -2339,7 +2395,7 @@ msgid ""
 "(%.*s)\n"
 msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:246
+#: src/passphrase.c:248
 msgid ""
 "Bad passphrase! Try again...\n"
 "\n"
@@ -2374,9 +2430,10 @@ msgstr "Nalezen
 msgid "Finished reading configuration.\n"
 msgstr "Ukonèené ètení konfigurace.\n"
 
-#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:357
-#: src/prefs_account.c:371 src/prefs_display_header.c:414
-#: src/prefs_display_header.c:439 src/prefs_filter.c:518
+#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:364
+#: src/prefs_account.c:378 src/prefs_customheader.c:391
+#: src/prefs_customheader.c:437 src/prefs_display_header.c:426
+#: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
 #: src/prefs_filter.c:542
 msgid "failed to write configuration to file\n"
 msgstr "Selhání zápisu konfigurace do souboru\n"
@@ -2389,495 +2446,499 @@ msgstr "Konfigurace je ulo
 msgid "Apply"
 msgstr "Pou¾ít"
 
-#: src/prefs_account.c:402
+#: src/prefs_account.c:409
 msgid "Opening account preferences window...\n"
 msgstr "Otevøení okna s nastavením konta...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:429
+#: src/prefs_account.c:436
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:442
+#: src/prefs_account.c:449
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Nastavení pro nové konto"
 
-#: src/prefs_account.c:447
+#: src/prefs_account.c:454
 msgid "Preferences for each account"
 msgstr "Nastavení pro ka¾dé konto"
 
-#: src/prefs_account.c:470
+#: src/prefs_account.c:477
 msgid "Creating account preferences window...\n"
 msgstr "Vyvolání okna pro nastavení konta...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:490
+#: src/prefs_account.c:497
 msgid "Basic"
 msgstr "Základní"
 
-#: src/prefs_account.c:492 src/prefs_common.c:625
+#: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:634
 msgid "Receive"
 msgstr "Pøijmout"
 
-#: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:636
+#: src/prefs_account.c:506 src/prefs_common.c:645
 msgid "Privacy"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:502
+#: src/prefs_account.c:509
 msgid "Advanced"
 msgstr "Roz¹íøený"
 
-#: src/prefs_account.c:555
+#: src/prefs_account.c:563
 msgid "Name of this account"
 msgstr "Jméno tohoto konta"
 
-#: src/prefs_account.c:564
+#: src/prefs_account.c:572
 msgid "Usually used"
 msgstr "Obvykle pou¾itý"
 
-#: src/prefs_account.c:568
+#: src/prefs_account.c:576
 msgid "Personal information"
 msgstr "Osobní informace"
 
-#: src/prefs_account.c:577
+#: src/prefs_account.c:585
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé jméno"
 
-#: src/prefs_account.c:583
+#: src/prefs_account.c:591
 msgid "Mail address"
 msgstr "Po¹tovní adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:589
+#: src/prefs_account.c:597
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizace"
 
-#: src/prefs_account.c:613
+#: src/prefs_account.c:621
 msgid "Server information"
 msgstr "Informace o serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:634
+#: src/prefs_account.c:642
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (normální)"
 
-#: src/prefs_account.c:636
+#: src/prefs_account.c:644
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:638
+#: src/prefs_account.c:646
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:640
+#: src/prefs_account.c:648
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:642
+#: src/prefs_account.c:650
 msgid "None (local)"
 msgstr "®ádný (místní)"
 
-#: src/prefs_account.c:696
+#: src/prefs_account.c:672
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:711
 msgid "News server"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:702
+#: src/prefs_account.c:717
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server pro pøíjem"
 
-#: src/prefs_account.c:708
+#: src/prefs_account.c:723
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP server (k odesílání)"
 
-#: src/prefs_account.c:715
+#: src/prefs_account.c:730
 msgid "User ID"
 msgstr "U¾ivatelské èíslo"
 
-#: src/prefs_account.c:721
+#: src/prefs_account.c:736
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/prefs_account.c:765
+#: src/prefs_account.c:786
 msgid "POP3"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:773
+#: src/prefs_account.c:794
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich pøijmutí"
 
-#: src/prefs_account.c:775
+#: src/prefs_account.c:796
 msgid "Receive all messages on server"
 msgstr "Pøijmout v¹echny zprávy ze serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:778
+#: src/prefs_account.c:799
 msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:780
+#: src/prefs_account.c:801
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtr zpráv k pøijímání"
 
-#: src/prefs_account.c:817 src/prefs_filter.c:244
+#: src/prefs_account.c:838 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
 msgid "Header"
 msgstr "Hlavièka"
 
-#: src/prefs_account.c:824
+#: src/prefs_account.c:845
 msgid "Add Date header field"
 msgstr "Pøidat pole s datovou hlavièkou"
 
-#: src/prefs_account.c:825
+#: src/prefs_account.c:846
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Vytvoøit èíslo zprávy"
 
-#: src/prefs_account.c:834
+#: src/prefs_account.c:853
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Pøidat u¾ivatelsky definovanou hlavièku"
 
-#: src/prefs_account.c:836 src/prefs_common.c:1274 src/prefs_common.c:1299
+#: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
 msgid " Edit... "
 msgstr "Upravuji..."
 
-#: src/prefs_account.c:843
+#: src/prefs_account.c:865
 msgid "Automatically set following addresses"
 msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:852
+#: src/prefs_account.c:874
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopie"
 
-#: src/prefs_account.c:865
+#: src/prefs_account.c:887
 msgid "Bcc"
 msgstr "Slepá kopie"
 
-#: src/prefs_account.c:878
+#: src/prefs_account.c:900
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odpovìdìt na"
 
-#: src/prefs_account.c:891
+#: src/prefs_account.c:913
 msgid "Authentication"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:899
+#: src/prefs_account.c:921
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:901
+#: src/prefs_account.c:923
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:935
+#: src/prefs_account.c:957
 msgid "Signature file"
 msgstr "Podepsaný soubor"
 
-#: src/prefs_account.c:964
+#: src/prefs_account.c:986
 msgid "Sign key"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:972
+#: src/prefs_account.c:994
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:981
+#: src/prefs_account.c:1003
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:990
+#: src/prefs_account.c:1012
 msgid "Specify key manually"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1006
+#: src/prefs_account.c:1028
 msgid "User or key ID:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1051
+#: src/prefs_account.c:1073
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Urèete SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:1063
+#: src/prefs_account.c:1085
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Urèete POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:1075
+#: src/prefs_account.c:1097
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Urèete jméno domény"
 
-#: src/prefs_account.c:1122
+#: src/prefs_account.c:1144
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
 
-#: src/prefs_account.c:1127
+#: src/prefs_account.c:1149
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP server nebyl zadáno."
 
-#: src/prefs_account.c:1132
+#: src/prefs_account.c:1154
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "U¾ivatelsé èíslo nabylo zadáno."
 
-#: src/prefs_account.c:1137
+#: src/prefs_account.c:1159
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3 server nebyl zadáno."
 
-#: src/prefs_account.c:1142
+#: src/prefs_account.c:1164
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4 server nebyl zadáno."
 
-#: src/prefs_account.c:1147
+#: src/prefs_account.c:1169
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP server nebyl zadáno."
 
-#: src/prefs_common.c:603
+#: src/prefs_common.c:612
 msgid "Creating common preferences window...\n"
 msgstr "Vytváøím okno hlavního nastavení...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:607
+#: src/prefs_common.c:616
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Hlavní nastavení"
 
-#: src/prefs_common.c:631
+#: src/prefs_common.c:640
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazit"
 
-#: src/prefs_common.c:633
+#: src/prefs_common.c:642
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
-#: src/prefs_common.c:639
+#: src/prefs_common.c:648
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhraní"
 
-#: src/prefs_common.c:641 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:650 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/prefs_common.c:681 src/prefs_common.c:839
+#: src/prefs_common.c:690 src/prefs_common.c:848
 msgid "External program"
 msgstr "Externí program"
 
-#: src/prefs_common.c:690
+#: src/prefs_common.c:699
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
 
-#: src/prefs_common.c:697 src/prefs_common.c:856
+#: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
 msgid "Program path"
 msgstr "Cesta k programu"
 
-#: src/prefs_common.c:709
+#: src/prefs_common.c:718
 msgid "Local spool"
 msgstr "Místní Spool"
 
-#: src/prefs_common.c:720
+#: src/prefs_common.c:729
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:722
+#: src/prefs_common.c:731
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Filtr na zaèlenìní"
 
-#: src/prefs_common.c:730
+#: src/prefs_common.c:739
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Spool adresáø"
 
-#: src/prefs_common.c:748
+#: src/prefs_common.c:757
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Automatická kontrola nové po¹ty"
 
-#: src/prefs_common.c:750
+#: src/prefs_common.c:759
 msgid "each"
 msgstr "ka¾dý"
 
-#: src/prefs_common.c:762
+#: src/prefs_common.c:771
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minuta(y)"
 
-#: src/prefs_common.c:771
+#: src/prefs_common.c:780
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Kontrola nové po¹ta pøi spu¹tìní"
 
-#: src/prefs_common.c:773
+#: src/prefs_common.c:782
 msgid "News"
 msgstr "Nová"
 
-#: src/prefs_common.c:781
+#: src/prefs_common.c:790
 msgid ""
 "Maximum article number to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:849
+#: src/prefs_common.c:858
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Pou¾ít externí program pro posílání"
 
-#: src/prefs_common.c:873
+#: src/prefs_common.c:882
 msgid "Save sent message to outbox"
 msgstr "Ulo¾it poslanou zprávu do Odeslaná po¹ta"
 
-#: src/prefs_common.c:875
+#: src/prefs_common.c:884
 msgid "Queue message that failed to send"
 msgstr "Fronta zpráv, která byla po¹kozena pøi posílání"
 
-#: src/prefs_common.c:881
+#: src/prefs_common.c:890
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Výstupní znaková sada"
 
-#: src/prefs_common.c:896
+#: src/prefs_common.c:905
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaticky"
 
-#: src/prefs_common.c:897
+#: src/prefs_common.c:906
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bitový ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:899
+#: src/prefs_common.c:908
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:901
+#: src/prefs_common.c:910
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Západní (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:903
+#: src/prefs_common.c:912
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Støedoevropská (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:904
+#: src/prefs_common.c:913
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltická (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:905
+#: src/prefs_common.c:914
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltická (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:906
+#: src/prefs_common.c:915
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Øecká (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:907
+#: src/prefs_common.c:916
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turecká (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:908
+#: src/prefs_common.c:917
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:909
+#: src/prefs_common.c:918
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:910
+#: src/prefs_common.c:919
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:911
+#: src/prefs_common.c:920
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:913
+#: src/prefs_common.c:922
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonská (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:915
+#: src/prefs_common.c:924
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonská (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:916
+#: src/prefs_common.c:925
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonská (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:919
+#: src/prefs_common.c:928
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Zjednodu¹ená èínská (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:920
+#: src/prefs_common.c:929
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradièní èínská (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:922
+#: src/prefs_common.c:931
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradièní èínská (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:923
+#: src/prefs_common.c:932
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Èínská (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:925
+#: src/prefs_common.c:934
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korejská (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:975
+#: src/prefs_common.c:984
 msgid "Quotation"
 msgstr "Zaøazování"
 
-#: src/prefs_common.c:983
+#: src/prefs_common.c:992
 msgid "Quote message when replying"
 msgstr "Zaøadit zprávu, kdy¾ odpovídá"
 
-#: src/prefs_common.c:989
+#: src/prefs_common.c:998
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Zaøazovací znaèka"
 
-#: src/prefs_common.c:1002
+#: src/prefs_common.c:1011
 msgid "Quotation format:"
 msgstr "Formát zaøazení:"
 
-#: src/prefs_common.c:1007
+#: src/prefs_common.c:1016
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Popis symbolù "
 
-#: src/prefs_common.c:1034
+#: src/prefs_common.c:1043
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Automaticky vlo¾it podpis"
 
-#: src/prefs_common.c:1040
+#: src/prefs_common.c:1049
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddìlovaè podpisu"
 
-#: src/prefs_common.c:1058
+#: src/prefs_common.c:1067
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1070
+#: src/prefs_common.c:1079
 msgid "characters"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1078
+#: src/prefs_common.c:1087
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1080
+#: src/prefs_common.c:1089
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1119
+#: src/prefs_common.c:1128
 msgid "Font"
 msgstr "Písmo"
 
-#: src/prefs_common.c:1128
+#: src/prefs_common.c:1137
 msgid "Text"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1151
+#: src/prefs_common.c:1160
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Pøenést jméno hlavièky (jako napøíklad 'Od:', 'Pøedmìt:')"
 
-#: src/prefs_common.c:1154
+#: src/prefs_common.c:1163
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr ""
 
 #. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:1158
+#: src/prefs_common.c:1167
 msgid "Summary View"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1167
+#: src/prefs_common.c:1176
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Zpbrazit pøíjemce v sloupci `Od', jetli¾e odesílatel je vy sám"
 
-#: src/prefs_common.c:1169
+#: src/prefs_common.c:1178
 msgid "Enable horizontal scroll bar"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1175
+#: src/prefs_common.c:1184
 msgid "Date format"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1186
+#: src/prefs_common.c:1195
 msgid ""
 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
@@ -2903,191 +2964,199 @@ msgid ""
 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1215
+#: src/prefs_common.c:1224
 msgid " Set display item of summary... "
 msgstr " Nastavení zobrazení souhrného odstavce... "
 
-#: src/prefs_common.c:1269
+#: src/prefs_common.c:1278
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Povolit zabarvení zpráv"
 
-#: src/prefs_common.c:1288
+#: src/prefs_common.c:1297
 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 msgstr "Zobrazit 2-bytovou abecedu a èíslice s 1-bytovým znakem"
 
-#: src/prefs_common.c:1290
+#: src/prefs_common.c:1299
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1297
+#: src/prefs_common.c:1306
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Zobrazit krátkou hlavièku pøi zobrazení zprávy"
 
-#: src/prefs_common.c:1317
+#: src/prefs_common.c:1326
 msgid "Line space"
 msgstr "Prázdná øádka"
 
-#: src/prefs_common.c:1331 src/prefs_common.c:1371
+#: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "pixel(y)"
 
-#: src/prefs_common.c:1336
+#: src/prefs_common.c:1345
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Vynechat prázdné místo v hlavièce "
 
-#: src/prefs_common.c:1338
+#: src/prefs_common.c:1347
 msgid "Scroll"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1345
+#: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Half page"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1357
+#: src/prefs_common.c:1366
 msgid "Step"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1416
+#: src/prefs_common.c:1427
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1419
+#: src/prefs_common.c:1430
 msgid "Sign message by default"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1422
+#: src/prefs_common.c:1433
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1426
+#: src/prefs_common.c:1436
+msgid "Show signature check result in a popup window"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1440
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr ""
 
+#: src/prefs_common.c:1445
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr ""
+
 #. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:1434
+#: src/prefs_common.c:1452
 msgid "Default Sign Key"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1533
+#: src/prefs_common.c:1554
 msgid ""
 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
 "Emacs-based mailer"
 msgstr "Emulovat chování my¹i z Emacsu"
 
-#: src/prefs_common.c:1540
+#: src/prefs_common.c:1561
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Pøi vstupu do slo¾ky otevøít první nepøeètenou zprávu"
 
-#: src/prefs_common.c:1544
+#: src/prefs_common.c:1565
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1552
+#: src/prefs_common.c:1573
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1559
+#: src/prefs_common.c:1580
 msgid ""
 "(Messages will be just marked till execution\n"
 " if this is turned off)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1566
+#: src/prefs_common.c:1587
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1568
+#: src/prefs_common.c:1589
 msgid "On exit"
 msgstr "Pøi ukonèení"
 
-#: src/prefs_common.c:1576
+#: src/prefs_common.c:1597
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Potvrdit ukonèení"
 
-#: src/prefs_common.c:1583
+#: src/prefs_common.c:1604
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1585
+#: src/prefs_common.c:1606
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1589
+#: src/prefs_common.c:1610
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1627
+#: src/prefs_common.c:1648
 #, c-format
 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
 msgstr "Externí Web prohlí¾eè (%s bude nahrazen s URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:1634 src/prefs_common.c:1658 src/prefs_common.c:1674
+#: src/prefs_common.c:1655 src/prefs_common.c:1680 src/prefs_common.c:1696
 msgid "Command"
 msgstr "Pøíkaz"
 
-#: src/prefs_common.c:1651
+#: src/prefs_common.c:1673
 #, c-format
 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1667
+#: src/prefs_common.c:1689
 #, c-format
 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
 msgstr "Externí editor (%s bude nahrazen se jménem souboru)"
 
-#: src/prefs_common.c:1730
+#: src/prefs_common.c:1752
 msgid "Set message colors"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1738
+#: src/prefs_common.c:1760
 msgid "Colors"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1772
+#: src/prefs_common.c:1794
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1778
+#: src/prefs_common.c:1800
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1784
+#: src/prefs_common.c:1806
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1790
+#: src/prefs_common.c:1812
 msgid "URI link"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1797
+#: src/prefs_common.c:1819
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1859
+#: src/prefs_common.c:1881
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1862
+#: src/prefs_common.c:1884
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1865
+#: src/prefs_common.c:1887
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1868
+#: src/prefs_common.c:1890
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2003
+#: src/prefs_common.c:2025
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Popis symbolù"
 
-#: src/prefs_common.c:2030
+#: src/prefs_common.c:2052
 #, c-format
 msgid ""
 "Date\n"
@@ -3101,83 +3170,122 @@ msgid ""
 "%"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2133
+#: src/prefs_common.c:2155
 msgid "Set display item"
 msgstr "Nastavit zobrazení odstavce"
 
-#: src/prefs_common.c:2150
+#: src/prefs_common.c:2172
 msgid "Mark"
 msgstr "Oznaèit"
 
-#: src/prefs_common.c:2152
+#: src/prefs_common.c:2174
 msgid "MIME"
 msgstr "MIME"
 
-#: src/prefs_common.c:2153
+#: src/prefs_common.c:2175
 msgid "Number"
 msgstr "Èíslo"
 
-#: src/prefs_common.c:2155 src/summaryview.c:352
+#: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:353
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
-#: src/prefs_common.c:2156 src/summaryview.c:353
+#: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:354
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: src/prefs_common.c:2157 src/summaryview.c:354
+#: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:355
 msgid "Subject"
 msgstr "Pøedmìt"
 
-#: src/prefs_common.c:2210
+#: src/prefs_common.c:2232
 msgid "Font selection"
 msgstr "Výbìr písma"
 
-#: src/prefs_display_header.c:179
+#: src/prefs_customheader.c:148
+msgid "Custom headers"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_customheader.c:150
+#, fuzzy
+msgid "Creating custom header setting window...\n"
+msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+
+#: src/prefs_customheader.c:168
+#, fuzzy
+msgid "Custom header setting"
+msgstr "/_Zobrazit jako text"
+
+#: src/prefs_customheader.c:212
+msgid "Value"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_customheader.c:320
+#, fuzzy
+msgid "Reading custom header configuration...\n"
+msgstr "Naèítání nastavení filtru...\n"
+
+#: src/prefs_customheader.c:365
+#, fuzzy
+msgid "Writing custom header configuration...\n"
+msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
+
+#: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
+#: src/prefs_filter.c:613
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Jméno hlavièky naní nastavené."
+
+#: src/prefs_customheader.c:541
+#, fuzzy
+msgid "Delete header"
+msgstr "Smazat slo¾ku "
+
+#: src/prefs_customheader.c:542
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravítko?"
+
+#: src/prefs_display_header.c:187
 #, fuzzy
 msgid "Creating display header setting window...\n"
 msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:202
+#: src/prefs_display_header.c:210
 #, fuzzy
 msgid "Display header setting"
 msgstr "/_Zobrazit jako text"
 
-#: src/prefs_display_header.c:228
+#: src/prefs_display_header.c:237
 #, fuzzy
 msgid "Header name"
 msgstr "Hlavièka"
 
-#: src/prefs_display_header.c:260
+#: src/prefs_display_header.c:269
 #, fuzzy
 msgid "Displayed Headers"
 msgstr "Zobrazuji hlavièku %s ...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:315
+#: src/prefs_display_header.c:327
 #, fuzzy
 msgid "Hidden headers"
 msgstr "Hlavièka"
 
-#: src/prefs_display_header.c:345
+#: src/prefs_display_header.c:357
 #, fuzzy
-msgid "Show other headers"
+msgid "Show all unspecified headers"
 msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
 
-#: src/prefs_display_header.c:370
+#: src/prefs_display_header.c:382
 #, fuzzy
 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
 msgstr "Naèítám konfiguraci...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:408
+#: src/prefs_display_header.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
 msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:530 src/prefs_filter.c:613
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "Jméno hlavièky naní nastavené."
-
-#: src/prefs_display_header.c:540
+#: src/prefs_display_header.c:552
 #, fuzzy
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
@@ -3294,28 +3402,28 @@ msgstr "\tOzna
 msgid "\t%d new message(s)\n"
 msgstr "\t%d nová(é) zpráva(y)\n"
 
-#: src/procmsg.c:445
+#: src/procmsg.c:456
 msgid "Mark file not found.\n"
 msgstr "Oznaèený soubor nebyl nalezen.\n"
 
-#: src/procmsg.c:447
+#: src/procmsg.c:458
 #, c-format
 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
 msgstr "Oznaèená verze je odli¹ná (%d != %d). Vaøazuji ji.\n"
 
-#: src/procmsg.c:463
+#: src/procmsg.c:474
 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
 msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem pøipojení'.\n"
 
-#: src/procmsg.c:468
+#: src/procmsg.c:479
 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
 msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem zápisu.\n"
 
-#: src/procmsg.c:651
+#: src/procmsg.c:662
 msgid "Sending queued message failed.\n"
 msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy z fronty.\n"
 
-#: src/procmsg.c:708
+#: src/procmsg.c:719
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Neplatný pøíkazoví øádek tisku: '%s'\n"
@@ -3336,63 +3444,63 @@ msgstr "Vyskytla se chyba b
 msgid "Can't write to file.\n"
 msgstr "Nemohu zapisovat do souboru.\n"
 
-#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
+#: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
 msgid "Oops: Signature not verified"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
+#: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
 msgid "No signature found"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:142
+#: src/rfc2015.c:143
 msgid "Good signature"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:145
+#: src/rfc2015.c:146
 msgid "BAD signature"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
+#: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
 msgid "No public key to verify the signature"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
+#: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
 msgid "Error verifying the signature"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
+#: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
 msgid "Different results for signatures"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
+#: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
 msgid "Error: Unknown status"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:177
+#: src/rfc2015.c:178
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:180
+#: src/rfc2015.c:181
 #, c-format
 msgid "BAD signature  from \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:212
+#: src/rfc2015.c:213
 msgid "Cannot find user ID for this key."
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:223
+#: src/rfc2015.c:224
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:251
+#: src/rfc2015.c:252
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:260
+#: src/rfc2015.c:261
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr ""
@@ -3431,64 +3539,64 @@ msgstr ""
 msgid "Enter another user or key ID\n"
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:147
+#: src/send.c:148
 msgid "Queued message header is broken.\n"
 msgstr "Fronta hlavièek zpráv je po¹kozená.\n"
 
-#: src/send.c:156
+#: src/send.c:157
 msgid "Account not found. Using current account...\n"
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:167
+#: src/send.c:168
 msgid "Account not found.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:240
+#: src/send.c:250
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Pøipojuji se na SMTP serverem: %s ...\n"
 
-#: src/send.c:244
+#: src/send.c:254
 msgid "Connecting"
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:251
+#: src/send.c:261
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:252
+#: src/send.c:262
 #, fuzzy
 msgid "Sending"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/send.c:259
+#: src/send.c:269
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:266
+#: src/send.c:276
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:282
+#: src/send.c:292
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Obnovuji zprávu (%d / %d) (%d / %d bytes)"
 
-#: src/send.c:299
+#: src/send.c:309
 #, fuzzy
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Zaøazuji"
 
-#: src/send.c:320
+#: src/send.c:330
 #, c-format
 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s SMTP serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/send.c:331
+#: src/send.c:341
 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání HELO\n"
 
-#: src/send.c:347
+#: src/send.c:357
 #, fuzzy
 msgid "Sending message"
 msgstr "Poslat zprávu"
@@ -3604,66 +3712,71 @@ msgid "/_Reply"
 msgstr "/_Odpovìdìt"
 
 #: src/summaryview.c:302
-msgid "/Reply to a_ll"
+#, fuzzy
+msgid "/Repl_y to sender"
 msgstr "/Odpovìdìt _v¹em"
 
 #: src/summaryview.c:303
+msgid "/Reply to a_ll"
+msgstr "/Odpovìdìt _v¹em"
+
+#: src/summaryview.c:304
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Pø_edat dál"
 
-#: src/summaryview.c:304
+#: src/summaryview.c:305
 msgid "/Forward as an a_ttachment"
 msgstr "/Pøeposlat jako pøílohu"
 
-#: src/summaryview.c:307
+#: src/summaryview.c:308
 msgid "/Open in new _window"
 msgstr "/Otevøít v novém _oknì"
 
-#: src/summaryview.c:308
+#: src/summaryview.c:309
 msgid "/View so_urce"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:309
+#: src/summaryview.c:310
 msgid "/Show all _header"
 msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
 
-#: src/summaryview.c:310
+#: src/summaryview.c:311
 msgid "/Re_edit"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:313
+#: src/summaryview.c:314
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Tisknout..."
 
-#: src/summaryview.c:315
+#: src/summaryview.c:316
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Vybrat _v¹e"
 
-#: src/summaryview.c:321
+#: src/summaryview.c:322
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:321
+#: src/summaryview.c:322
 msgid "U"
 msgstr "U"
 
-#: src/summaryview.c:336
+#: src/summaryview.c:337
 msgid "Creating summary view...\n"
 msgstr "Vytváøím celkový pohled...\n"
 
-#: src/summaryview.c:351
+#: src/summaryview.c:352
 msgid "No."
 msgstr "Èís."
 
-#: src/summaryview.c:572
+#: src/summaryview.c:573
 msgid "Process mark"
 msgstr "Zpracovat oznaèené"
 
-#: src/summaryview.c:573
+#: src/summaryview.c:574
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "Zbyly nìjaké oznaèené, zpracovat je ?"
 
-#: src/summaryview.c:597
+#: src/summaryview.c:599
 msgid ""
 "empty folder\n"
 "\n"
@@ -3671,143 +3784,143 @@ msgstr ""
 "prázná slo¾ka\n"
 "\n"
 
-#: src/summaryview.c:609
+#: src/summaryview.c:611
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Prohledávám slo¾ku (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:678
+#: src/summaryview.c:680
 msgid "done."
 msgstr "Hotovo."
 
-#: src/summaryview.c:812
+#: src/summaryview.c:815
 msgid "No unread message"
 msgstr "®ádná nepøeètená zpráva"
 
-#: src/summaryview.c:813
+#: src/summaryview.c:816
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr ""
 "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva.\n"
 "Chcete jít do dal¹í slo¾ky ?"
 
-#: src/summaryview.c:949 src/summaryview.c:951
+#: src/summaryview.c:952 src/summaryview.c:954
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Získávám zprávy od osoby..."
 
-#: src/summaryview.c:1094
+#: src/summaryview.c:1097
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d zmazané"
 
-#: src/summaryview.c:1098
+#: src/summaryview.c:1101
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d pøemístìné"
 
-#: src/summaryview.c:1099 src/summaryview.c:1106
+#: src/summaryview.c:1102 src/summaryview.c:1109
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1104
+#: src/summaryview.c:1107
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1121
+#: src/summaryview.c:1124
 msgid " item(s) selected"
 msgstr " polo¾ka(y) vybrána(y)"
 
-#: src/summaryview.c:1132
+#: src/summaryview.c:1135
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nová(é), %d nepøeètená(é), celkem %d (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1138
+#: src/summaryview.c:1141
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d nových, %d nepøeètených, %d celkem"
 
-#: src/summaryview.c:1179 src/summaryview.c:1180
+#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1183
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Celkové setøídìní..."
 
-#: src/summaryview.c:1218
+#: src/summaryview.c:1221
 msgid "\tSetting summary from message data..."
 msgstr "\tNastavuji pøehled z dat zpráv..."
 
-#: src/summaryview.c:1220
+#: src/summaryview.c:1223
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Nastavuji pøehled z dat zpráv..."
 
-#: src/summaryview.c:1329
+#: src/summaryview.c:1332
 #, c-format
 msgid "Writing summary cache (%s)..."
 msgstr "Zapisuji celkovou mezipamìt (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1381
+#: src/summaryview.c:1384
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(®ádné datum)"
 
-#: src/summaryview.c:1646
+#: src/summaryview.c:1649
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked\n"
 msgstr "Zpráva %d je oznaèena\n"
 
-#: src/summaryview.c:1675
+#: src/summaryview.c:1678
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as being read\n"
 msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako ètená\n"
 
-#: src/summaryview.c:1710
+#: src/summaryview.c:1713
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as unread\n"
 msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako nepøe¹tená\n"
 
-#: src/summaryview.c:1752
+#: src/summaryview.c:1755
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
 msgstr "Zpráva %s/%d je nastavena ke smazání\n"
 
-#: src/summaryview.c:1766
+#: src/summaryview.c:1769
 msgid "Current folder is Trash."
 msgstr "Vybraná slo¾ka je odpadkový ko¹."
 
-#: src/summaryview.c:1788 src/summaryview.c:1790
+#: src/summaryview.c:1791 src/summaryview.c:1793
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
 
-#: src/summaryview.c:1840
+#: src/summaryview.c:1843
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
 msgstr "Zpráva %s/%d je odznaèená\n"
 
-#: src/summaryview.c:1877
+#: src/summaryview.c:1880
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
 msgstr "Zpráva %d je nastavena k pøesunutí do %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:1889
+#: src/summaryview.c:1892
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Cílová polo¾ka je stejná jako aktuální slo¾ka."
 
-#: src/summaryview.c:1938
+#: src/summaryview.c:1941
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1951
+#: src/summaryview.c:1954
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1983
+#: src/summaryview.c:1986
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2037
+#: src/summaryview.c:2040
 msgid "Print"
 msgstr "Tisk"
 
-#: src/summaryview.c:2038
+#: src/summaryview.c:2041
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -3816,7 +3929,7 @@ msgstr ""
 "Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
 "('%s' bude nahrazena se jménem souboru)"
 
-#: src/summaryview.c:2044
+#: src/summaryview.c:2047
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -3825,27 +3938,27 @@ msgstr ""
 "Pøíkazová øádka pro tisk je neplatná:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:2266 src/summaryview.c:2267
+#: src/summaryview.c:2269 src/summaryview.c:2270
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Sestavuji témata..."
 
-#: src/summaryview.c:2289 src/summaryview.c:2290
+#: src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2293
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ma¾u témata"
 
-#: src/summaryview.c:2312
+#: src/summaryview.c:2315
 msgid "Unthreading for execution..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2399
+#: src/summaryview.c:2402
 msgid "filtering..."
 msgstr "filtruji..."
 
-#: src/summaryview.c:2400
+#: src/summaryview.c:2403
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtruji..."
 
-#: src/summaryview.c:2504
+#: src/summaryview.c:2507
 #, c-format
 msgid "Go to %s\n"
 msgstr "Pøejít na %s\n"
@@ -3920,21 +4033,25 @@ msgstr ""
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/utils.c:1452 src/utils.c:1529
+#: src/utils.c:1540
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "Neúspì¹ný zápis do %s.\n"
 
-#: src/utils.c:1472
-#, c-format
-msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
-msgstr ""
+#: src/utils.c:1581
+#, fuzzy, c-format
+msgid "move_file(): file %s already exists."
+msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
 
-#: src/utils.c:1690
+#: src/utils.c:1722
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr "Neplatný otevøený URI pøíkazový øádek: '%s'"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Show other headers"
+#~ msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
+
 #~ msgid ""
 #~ "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
 #~ "comment of the md5.c module for license terms.\n"
index dc9629b8ae83f4952088045158f88eb4fda4e54e..56d10496807e489fcc61f0d658d4ade30488e341 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -1,12 +1,12 @@
-# German translation of Sylpheed
+# German translation of Sylpheed.
 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Schaaf <mascha@ma-scha.de>, 2000.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-05-10 16:18+0900\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-04-30 23:14+0200\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed    \n"
+"POT-Creation-Date: 2001-06-16 13:11+0900\n"
+"PO-Revision-Date: 2001-05-11 21:16+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Schaaf <mascha@ma-scha.de>\n"
 "Language-Team: German <gnome-de@gnome.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 msgid "About"
 msgstr "Über"
 
-#: src/about.c:200
+#: src/about.c:199
 msgid ""
 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr ""
 "Urheberecht wird bewahrt für den Zweck der Weitergabe der Quellen.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:206
+#: src/about.c:205
 msgid ""
 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
@@ -40,7 +40,7 @@ msgstr ""
 "das Urheberrecht von Libkcc liegt bei takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:211
+#: src/about.c:210
 msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
@@ -48,7 +48,7 @@ msgstr ""
 "Das Urheberrecht von GPGME (2001) liegt by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:215
+#: src/about.c:214
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -62,7 +62,7 @@ msgstr ""
 "ihrer Wahl) jede neuere Version.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:221
+#: src/about.c:220
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -70,13 +70,13 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Dieses Programm wird weitergereicht in der Hoffnung das es nützlich ist,aber "
-"OHNE JEDE GARANTIE; ohne die implizierte Garantie der MARKTGÄNGIGKEIT oder "
-"der EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Lesen Sie die GNU General Public "
-"License für weitere Details.\n"
+"Dieses Programm wird weitergereicht in der Hoffnung das es nützlich ist, "
+"aber OHNE JEDE GARANTIE; ohne die implizierte Garantie der MARKTGÄNGIGKEIT "
+"oder der EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Lesen Sie die GNU General "
+"Public License für weitere Details.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:227
+#: src/about.c:226
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -86,13 +86,14 @@ msgstr ""
 "erhalten haben; wenn nicht, dann schreiben Sie an Free Software Foundation, "
 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:212
-#: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
-#: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:319 src/main.c:327
-#: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:117
-#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1799 src/prefs_common.c:2043
-#: src/prefs_common.c:2159 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2528
+#: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
+#: src/compose.c:1468 src/compose.c:3124 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
+#: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
+#: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
+#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
+#: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
+#: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2020
+#: src/summaryview.c:2531
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -117,79 +118,82 @@ msgstr ""
 msgid "Opening account edit window...\n"
 msgstr "Öffne Accountbearbeitungsfenster...\n"
 
-#: src/account.c:355
+#: src/account.c:361
 msgid "Creating account edit window...\n"
 msgstr "Erstelle Accountbearbeitungsfenster...\n"
 
-#: src/account.c:360
+#: src/account.c:366
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Bearbeite Accounts"
 
-#: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
+#: src/account.c:394 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
+#: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Name"
 
-#: src/account.c:389 src/prefs_account.c:624
+#: src/account.c:395 src/prefs_account.c:632
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: src/account.c:390
+#: src/account.c:396
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_display_header.c:275
-#: src/prefs_display_header.c:330
+#: src/account.c:415 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
+#: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
 msgid "Add"
 msgstr "Hinzufügen"
 
-#: src/account.c:415
+#: src/account.c:421
 msgid "Edit"
 msgstr "Bearbeiten"
 
-#: src/account.c:421
+#: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:247
 msgid " Delete "
 msgstr " Löschen "
 
-#: src/account.c:427 src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:438
+#: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:294
+#: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
 msgid "Down"
 msgstr "Ab"
 
-#: src/account.c:433 src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:432
+#: src/account.c:439 src/prefs_customheader.c:288
+#: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
 msgid "Up"
 msgstr "Auf"
 
-#: src/account.c:447
+#: src/account.c:453
 msgid " Set as usually used account "
 msgstr " Als Standardaccount wählen "
 
-#: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
+#: src/account.c:459 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
 msgid "Close"
 msgstr "Schließen"
 
-#: src/account.c:507
+#: src/account.c:513
 msgid "Delete account"
 msgstr "Account löschen"
 
-#: src/account.c:508
+#: src/account.c:514
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Wollen Sie diesen Account wirklich löschen?"
 
-#: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
-#: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
-#: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
-#: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:721
-#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574 src/summaryview.c:814
+#: src/account.c:515 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
+#: src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1490
+#: src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630 src/folderview.c:1729
+#: src/folderview.c:1762 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575
+#: src/summaryview.c:817
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: src/account.c:509 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
-#: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
-#: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
+#: src/account.c:515 src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447
+#: src/folderview.c:1490 src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630
+#: src/folderview.c:1729 src/folderview.c:1762
 msgid "+No"
 msgstr "+No"
 
-#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
+#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Datei"
 
@@ -205,7 +209,7 @@ msgstr "/_Datei/Neue _Gruppe"
 msgid "/_File/New _folder"
 msgstr "/_Datei/Neue Ab_lage"
 
-#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
+#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:379
 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Datei/---"
@@ -218,15 +222,15 @@ msgstr "/_Datei/_Bearbeiten"
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/_Datei/_Löschen"
 
-#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
+#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Datei/S_chließen"
 
-#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
+#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Hilfe"
 
-#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
+#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Hilfe/_Über"
 
@@ -242,15 +246,15 @@ msgstr "/Neue _Gruppe"
 msgid "/New _folder"
 msgstr "/Neue Ab_lage"
 
-#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
-#: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
-#: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
-#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
-#: src/summaryview.c:314
+#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:369
+#: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
+#: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
+#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:307 src/summaryview.c:312
+#: src/summaryview.c:315
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
+#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
 #: src/mainwindow.c:351
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Bearbeiten"
@@ -267,7 +271,7 @@ msgstr "E-Mail Adresse"
 msgid "Remarks"
 msgstr "Kommentar"
 
-#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
+#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2796
 msgid "Address book"
 msgstr "Adreßbuch"
 
@@ -275,8 +279,8 @@ msgstr "Adre
 msgid "Name:"
 msgstr "Name:"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
-#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
+#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1405
+#: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
 #: src/prefs_filter.c:398
 msgid "Delete"
 msgstr "Löschen"
@@ -313,21 +317,21 @@ msgstr "Adresse(n) l
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Adresse(n) wirklich löschen?"
 
-#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
-#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574
-#: src/summaryview.c:814
+#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
+#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:817
 msgid "No"
 msgstr "Nein"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
+#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1320 src/folderview.c:1521
 msgid "New folder"
 msgstr "Neue Ablage"
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
+#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1321
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Geben Sie den Namen der neuen Ablage ein:"
 
-#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
+#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1322 src/folderview.c:1525
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NeueAblage"
 
@@ -373,17 +377,18 @@ msgstr "Wirklich `%s' l
 msgid "Edit address"
 msgstr "Adresse bearbeiten"
 
-#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:302
+#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2795 src/select-keys.c:302
 msgid "Address"
 msgstr "Adresse"
 
-#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
-#: src/compose.c:3641 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
-#: src/inputdialog.c:161 src/main.c:319 src/main.c:327 src/mainwindow.c:1655
-#: src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:121 src/prefs.c:468
-#: src/prefs_common.c:2160 src/prefs_display_header.c:196
-#: src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:574
-#: src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2528
+#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1468 src/compose.c:3125
+#: src/compose.c:3695 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
+#: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
+#: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
+#: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
+#: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
+#: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2020
+#: src/summaryview.c:2531
 msgid "Cancel"
 msgstr "Abbrechen"
 
@@ -396,12 +401,12 @@ msgstr "Lese Adressbuchdatei..."
 msgid "%s doesn't exist.\n"
 msgstr "%s existiert nicht.\n"
 
-#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
-#: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
-#: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:995
-#: src/summaryview.c:1201 src/summaryview.c:1283 src/summaryview.c:1344
-#: src/summaryview.c:1801 src/summaryview.c:2279 src/summaryview.c:2302
-#: src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2416
+#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:856
+#: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:809 src/mh.c:816
+#: src/news.c:661 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:998
+#: src/summaryview.c:1204 src/summaryview.c:1286 src/summaryview.c:1347
+#: src/summaryview.c:1804 src/summaryview.c:2282 src/summaryview.c:2305
+#: src/summaryview.c:2326 src/summaryview.c:2419
 msgid "done.\n"
 msgstr "Fertig.\n"
 
@@ -413,163 +418,167 @@ msgstr "Exportiere Adressbuch in Datei..."
 msgid "failed to write addressbook data.\n"
 msgstr "konnte Adressbuchdaten nicht schreiben.\n"
 
-#: src/alertpanel.c:101 src/compose.c:3243 src/main.c:317
+#: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3298 src/main.c:332
 msgid "Notice"
 msgstr "Notiz"
 
-#: src/alertpanel.c:114
+#: src/alertpanel.c:132 src/main.c:218
 msgid "Warning"
 msgstr "Warnung"
 
-#: src/alertpanel.c:127 src/inc.c:415
+#: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:415
 msgid "Error"
 msgstr "Fehler"
 
-#: src/alertpanel.c:163
+#: src/alertpanel.c:183
 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
 msgstr "Erstelle Alarmpanel-Dialog...\n"
 
+#: src/alertpanel.c:269
+msgid "Show this message next time"
+msgstr "Zeige diese Nachricht das nächste mal an"
+
 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
 msgid "can't allocate memory\n"
 msgstr "konnte keinen Speicher alloziieren\n"
 
-#: src/compose.c:365
+#: src/compose.c:367
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Hinzufügen..."
 
-#: src/compose.c:366
+#: src/compose.c:368
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Entfernen"
 
-#: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
-#: src/folderview.c:225
+#: src/compose.c:370 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
+#: src/folderview.c:231
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/_Eigenschaften"
 
-#: src/compose.c:374
+#: src/compose.c:376
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Datei/Datei _anhängen"
 
-#: src/compose.c:375
+#: src/compose.c:377
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Datei/Datei _einfügen"
 
-#: src/compose.c:376
+#: src/compose.c:378
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Datei/_Unterschrift einfügen"
 
-#: src/compose.c:381
+#: src/compose.c:383
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Bearbeiten/_Zurück"
 
-#: src/compose.c:382
+#: src/compose.c:384
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Bearbeiten/_Wiederholen"
 
-#: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
+#: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Bearbeiten/---"
 
-#: src/compose.c:384
+#: src/compose.c:386
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Bearbeiten/_Ausschneiden"
 
-#: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
+#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Bearbeiten/_Kopieren"
 
-#: src/compose.c:386
+#: src/compose.c:388
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Bearbeiten/_Einfügen"
 
-#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
+#: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Bearbeiten/A_lle auswählen"
 
-#: src/compose.c:389
+#: src/compose.c:391
 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
 msgstr "/_Bearbeiten/_Umbrechen langer Zeilen"
 
-#: src/compose.c:390
+#: src/compose.c:392
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Bearbeiten/Bearbeiten mit e_xternem Editor"
 
-#: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
+#: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Nachricht"
 
-#: src/compose.c:394
+#: src/compose.c:396
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Nachricht/_Senden"
 
-#: src/compose.c:396
+#: src/compose.c:398
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Nachricht/S_päter senden"
 
-#: src/compose.c:398
+#: src/compose.c:400
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/_Nachricht/Speichern in Ent_wurfablage"
 
-#: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
-#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
+#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Nachricht/---"
 
-#: src/compose.c:401
+#: src/compose.c:403
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/_Nachricht/_An"
 
-#: src/compose.c:402
+#: src/compose.c:404
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/_Nachricht/_Cc"
 
-#: src/compose.c:403
+#: src/compose.c:405
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Nachricht/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:404
+#: src/compose.c:406
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/_Nachricht/_Antwort an"
 
-#: src/compose.c:406
+#: src/compose.c:408
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/_Nachricht/_Followup to"
 
-#: src/compose.c:408
+#: src/compose.c:410
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/_Nachricht/An_hängen"
 
-#: src/compose.c:411
+#: src/compose.c:413
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/_Nachricht/Digital _unterschreiben"
 
-#: src/compose.c:412
+#: src/compose.c:414
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/_Nachricht/_Verschlüsseln"
 
-#: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
+#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
 msgid "/_Tool"
 msgstr "/_Werkzeuge"
 
-#: src/compose.c:415
+#: src/compose.c:417
 msgid "/_Tool/Show _ruler"
 msgstr "/_Werkzeuge/_Lineal anzeigen"
 
-#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
+#: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
 msgid "/_Tool/_Address book"
 msgstr "/_Werkzeuge/_Adressbuch"
 
-#: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
+#: src/compose.c:489 src/compose.c:559 src/compose.c:619 src/procmsg.c:686
 msgid "Can't get text part\n"
 msgstr "Kann Textabschnitt nicht lesen\n"
 
-#: src/compose.c:548
+#: src/compose.c:551
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: Datei existiert nicht\n"
 
-#: src/compose.c:560
+#: src/compose.c:563
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -581,49 +590,49 @@ msgstr ""
 "Beginn der weitergeleiteten Nachricht:\n"
 "\n"
 
-#: src/compose.c:1224
+#: src/compose.c:1232
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "Datei %s existiert nicht\n"
 
-#: src/compose.c:1228
+#: src/compose.c:1236
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "Kann Dateigröße von %s nicht ermitteln\n"
 
-#: src/compose.c:1232
+#: src/compose.c:1240
 #, c-format
 msgid "File %s is empty\n"
 msgstr "Datei %s ist leer\n"
 
-#: src/compose.c:1253
+#: src/compose.c:1261
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Nachricht: %s"
 
-#: src/compose.c:1359
+#: src/compose.c:1367
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Bearbeited]"
 
-#: src/compose.c:1361
+#: src/compose.c:1369
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Verfasse Nachricht%s"
 
-#: src/compose.c:1364
+#: src/compose.c:1372
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Verfasse Nachricht%s"
 
-#: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
+#: src/compose.c:1394 src/compose.c:3588
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Empfänger nicht angegeben"
 
-#: src/compose.c:1404
+#: src/compose.c:1412
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "Kann die Empfängerliste nicht holen."
 
-#: src/compose.c:1422
+#: src/compose.c:1430
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -631,16 +640,16 @@ msgstr ""
 "Account zum Versenden von E-Mails, wurde nicht angegeben.\n"
 "Bitte wählen sie einen E-Mail-Account vor dem Senden."
 
-#: src/compose.c:1443
+#: src/compose.c:1451
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Fehler beim Senden der Nachricht an %s ."
 
-#: src/compose.c:1457
+#: src/compose.c:1465
 msgid "Queueing"
 msgstr "Einreihen"
 
-#: src/compose.c:1458
+#: src/compose.c:1466
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -648,172 +657,172 @@ msgstr ""
 "Fehler aufgetreten beim Senden der Nachricht.\n"
 "Soll die Nachricht in die Queue-Ablage?"
 
-#: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
+#: src/compose.c:1472 src/compose.c:3600
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Nachricht kann nicht eingereiht werden."
 
-#: src/compose.c:1467
+#: src/compose.c:1475
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Fehler aufgetreten beim Senden der Nachricht."
 
-#: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
+#: src/compose.c:1482 src/compose.c:3607
 msgid "Can't save the message to outbox."
 msgstr "Kann die Nachricht nicht in der Outboxablage speichern."
 
-#: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1522
+#: src/compose.c:1508 src/compose.c:1629 src/compose.c:1715 src/utils.c:1533
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "kann Dateimodus nicht ändern\n"
 
-#: src/compose.c:1526
+#: src/compose.c:1534
 msgid "Can't convert the codeset of the message."
 msgstr "Kann den Zeichensatz der Nachricht nicht konvertieren."
 
-#: src/compose.c:1535
+#: src/compose.c:1543
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "kann Kopfzeilen nicht schreiben\n"
 
-#: src/compose.c:1653
+#: src/compose.c:1661
 msgid "saving sent message...\n"
 msgstr "gesendete Nachricht speichern...\n"
 
-#: src/compose.c:1658
+#: src/compose.c:1666
 msgid "can't save message\n"
 msgstr "kann Nachricht nicht speichern\n"
 
-#: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
+#: src/compose.c:1672 src/compose.c:1779
 msgid "can't open mark file\n"
 msgstr "kann markierte Datei nicht öffnen\n"
 
-#: src/compose.c:1687
+#: src/compose.c:1695
 msgid "queueing message...\n"
 msgstr "Nachricht einreihen...\n"
 
-#: src/compose.c:1762
+#: src/compose.c:1770
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "Nachricht kann nicht eingereiht werden\n"
 
-#: src/compose.c:1801
+#: src/compose.c:1808
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Kann Datei %s nicht öffnen\n"
 
-#: src/compose.c:2114
+#: src/compose.c:2162
 #, c-format
 msgid "generated Message-ID: %s\n"
 msgstr "erzeugte Nachrichten-ID: %s\n"
 
-#: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
+#: src/compose.c:2236 src/compose.c:3096
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME-Typ"
 
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2154
-#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:361
+#: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
+#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
 msgid "Size"
 msgstr "Größe"
 
-#: src/compose.c:2205
+#: src/compose.c:2253
 msgid "Creating compose window...\n"
 msgstr "Erstelle Verfassenfenster...\n"
 
-#: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
+#: src/compose.c:2299 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
 msgid "From:"
 msgstr "Von:"
 
-#: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:494
-#: src/prefs_common.c:627
+#: src/compose.c:2722 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
+#: src/prefs_common.c:636
 msgid "Send"
 msgstr "Senden"
 
-#: src/compose.c:2672
+#: src/compose.c:2723
 msgid "Send message"
 msgstr "Sende Nachricht"
 
-#: src/compose.c:2679
+#: src/compose.c:2730
 msgid "Send later"
 msgstr "Später senden"
 
-#: src/compose.c:2680
+#: src/compose.c:2731
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "In Queue-Ablage und später senden"
 
-#: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
+#: src/compose.c:2738 src/folderview.c:738
 msgid "Draft"
 msgstr "Draft"
 
-#: src/compose.c:2688
+#: src/compose.c:2739
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Speichern in Entwurfablage"
 
-#: src/compose.c:2697
+#: src/compose.c:2748
 msgid "Insert"
 msgstr "Einfügen"
 
-#: src/compose.c:2698
+#: src/compose.c:2749
 msgid "Insert file"
 msgstr "Datei einfügen"
 
-#: src/compose.c:2705
+#: src/compose.c:2756
 msgid "Attach"
 msgstr "Anhängen"
 
-#: src/compose.c:2706
+#: src/compose.c:2757
 msgid "Attach file"
 msgstr "Datei anhängen"
 
-#: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1026
+#: src/compose.c:2766 src/prefs_common.c:1035
 msgid "Signature"
 msgstr "Unterschrift"
 
-#: src/compose.c:2716
+#: src/compose.c:2767
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Unterschrift einfügen"
 
-#: src/compose.c:2724
+#: src/compose.c:2775
 msgid "Editor"
 msgstr "Editor"
 
-#: src/compose.c:2725
+#: src/compose.c:2776
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Bearbeiten mit externem Editor"
 
-#: src/compose.c:2733
+#: src/compose.c:2784
 msgid "Linewrap"
 msgstr "Zeilenumbruch"
 
-#: src/compose.c:2734
+#: src/compose.c:2785
 msgid "Wrap long lines"
 msgstr "Umbrechen langer Zeilen"
 
-#: src/compose.c:2939
+#: src/compose.c:2992
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Ungültiger MIME Typ"
 
-#: src/compose.c:2957
+#: src/compose.c:3010
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Datei existiert nicht oder ist leer."
 
-#: src/compose.c:3025
+#: src/compose.c:3078
 msgid "Property"
 msgstr "Eigenschaften"
 
-#: src/compose.c:3045
+#: src/compose.c:3098
 msgid "Encoding"
 msgstr "Zeichensatzkodierung"
 
-#: src/compose.c:3068
+#: src/compose.c:3121
 msgid "Path"
 msgstr "Pfad"
 
-#: src/compose.c:3069
+#: src/compose.c:3122
 msgid "File name"
 msgstr "Dateiname"
 
-#: src/compose.c:3214
+#: src/compose.c:3269
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Kommandozeile für den externen Editor ist ungültig: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:3240
+#: src/compose.c:3295
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -824,54 +833,54 @@ msgstr ""
 "Prozess terminieren?\n"
 "Prozessgruppen ID: %d"
 
-#: src/compose.c:3253
+#: src/compose.c:3308
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "Gruppen ID: %d des terminierten Prozesses"
 
-#: src/compose.c:3254
+#: src/compose.c:3309
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Temporäre Datei: %s"
 
-#: src/compose.c:3278
+#: src/compose.c:3333
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Verfassen: Eingabe vom Überwachungsprozess\n"
 
 #. failed
-#: src/compose.c:3311
+#: src/compose.c:3366
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "Kann externen Editor nicht ausführen\n"
 
-#: src/compose.c:3315
+#: src/compose.c:3370
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Kann nicht in Datei schreiben\n"
 
-#: src/compose.c:3317
+#: src/compose.c:3372
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Lesen von Pipe fehlgeschlagen\n"
 
-#: src/compose.c:3574
+#: src/compose.c:3629
 msgid "can't remove the old draft message\n"
 msgstr "Kann die alte Nachricht, in der Entwurfablage, nicht entfernen\n"
 
-#: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
+#: src/compose.c:3657 src/compose.c:3669
 msgid "Select file"
 msgstr "Wähle Datei"
 
-#: src/compose.c:3639
+#: src/compose.c:3693
 msgid "Discard message"
 msgstr "Nachricht verwerfen"
 
-#: src/compose.c:3640
+#: src/compose.c:3694
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Diese Nachricht wurde geändert. Verwerfen?"
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:3695
 msgid "Discard"
 msgstr "Verwerfen"
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:3695
 msgid "to Draft"
 msgstr "zum Entwurf"
 
@@ -904,121 +913,126 @@ msgstr "W
 msgid "Select folder"
 msgstr "Wähle Ablage"
 
-#: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
+#: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/_Neue Ablage erstellen..."
 
-#: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
+#: src/folderview.c:204 src/folderview.c:215
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Ablage _umbenennen..."
 
-#: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
+#: src/folderview.c:205 src/folderview.c:216
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/Ablage _löschen"
 
-#: src/folderview.c:201
+#: src/folderview.c:207
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Entferne _Mailbox"
 
-#: src/folderview.c:212
+#: src/folderview.c:218
 msgid "/Remove _IMAP4 server"
 msgstr "/Entferne _IMAP4-Server"
 
-#: src/folderview.c:219
+#: src/folderview.c:225
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/Newsgroup _abonnieren..."
 
-#: src/folderview.c:221
+#: src/folderview.c:227
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Newsgroup _entfernen"
 
-#: src/folderview.c:223
+#: src/folderview.c:229
 msgid "/Remove _news server"
 msgstr "/Newsserver en_tfernen"
 
-#: src/folderview.c:234
+#: src/folderview.c:240
 msgid "Folder"
 msgstr "Ablage"
 
-#: src/folderview.c:234
+#: src/folderview.c:240
 msgid "New"
 msgstr "Neu"
 
-#: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2151
+#: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
 msgid "Unread"
 msgstr "Ungelesen"
 
-#: src/folderview.c:235
+#: src/folderview.c:241
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:245
+#: src/folderview.c:251
 msgid "Creating folder view...\n"
 msgstr "Erstelle Ablageansicht...\n"
 
-#: src/folderview.c:382
+#: src/folderview.c:395
 msgid "Setting folder info...\n"
 msgstr "Setze Ablageinformation...\n"
 
-#: src/folderview.c:383
+#: src/folderview.c:396
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Setze Ablageinformation..."
 
-#: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Durchsuche Ablage %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2089 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Durchsuche Ablage %s ..."
 
-#: src/folderview.c:558
+#: src/folderview.c:581
 msgid "Updating all folders..."
 msgstr "Erneuere alle Ablagen..."
 
-#: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:647
+#: src/folderview.c:716 src/prefs_account.c:655
 msgid "Inbox"
 msgstr "Inbox"
 
-#: src/folderview.c:602
+#: src/folderview.c:721
 msgid "Outbox"
 msgstr "Outbox"
 
-#: src/folderview.c:607
+#: src/folderview.c:726
 msgid "Queue"
 msgstr "Queue"
 
-#: src/folderview.c:612
+#: src/folderview.c:731
 msgid "Trash"
 msgstr "Trash"
 
-#: src/folderview.c:1067
+#: src/folderview.c:1213
 #, c-format
 msgid "Folder %s is selected\n"
 msgstr "Ablage %s ist gewählt\n"
 
-#: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
+#: src/folderview.c:1326 src/folderview.c:1389 src/folderview.c:1530
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' kann nicht in den Ablagenamen integriert werden."
 
-#: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
+#: src/folderview.c:1334 src/folderview.c:1398 src/folderview.c:1538
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Die Ablage `%s' existiert bereits."
 
-#: src/folderview.c:1207
+#: src/folderview.c:1342 src/folderview.c:1546
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "kann Ablage nicht entfernen `%s'\n"
+
+#: src/folderview.c:1381
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Neuer Name für `%s':"
 
-#: src/folderview.c:1209
+#: src/folderview.c:1383
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ablage umbenennen"
 
-#: src/folderview.c:1269
+#: src/folderview.c:1443
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -1027,16 +1041,16 @@ msgstr ""
 "Alle Ablagen und Nachrichten in `%s' werden gelöscht.\n"
 "Wollen Sie das wirklich?"
 
-#: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
+#: src/folderview.c:1446 src/folderview.c:1588
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Ablage löschen"
 
-#: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
-#, c-format
-msgid "can't remove folder `%s'\n"
+#: src/folderview.c:1452 src/folderview.c:1594
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "kann Ablage nicht entfernen `%s'\n"
 
-#: src/folderview.c:1311
+#: src/folderview.c:1486
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -1045,52 +1059,59 @@ msgstr ""
 "Mailbox `%s' wirklich entfernen?\n"
 "(Die Nachrichten werden NICHT von der Platte gelöscht)"
 
-#: src/folderview.c:1314
+#: src/folderview.c:1489
 msgid "Remove folder"
 msgstr "Ablage entfernen"
 
-#: src/folderview.c:1401
+#: src/folderview.c:1522
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:1586
 #, c-format
 msgid "Really delete folder `%s'?"
 msgstr "Ablage `%s' wirklich löschen?"
 
-#: src/folderview.c:1441
+#: src/folderview.c:1627
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
 msgstr "IMAP4-Server `%s' wirklich löschen?"
 
-#: src/folderview.c:1443
+#: src/folderview.c:1629
 msgid "Delete IMAP4 server"
 msgstr "IMAP4-Server löschen"
 
-#: src/folderview.c:1484
+#: src/folderview.c:1670
 msgid "Subscribe newsgroup"
 msgstr "Newsgroup abonnieren"
 
-#: src/folderview.c:1485
+#: src/folderview.c:1671
 msgid "Input subscribing newsgroup:"
 msgstr "Zu abonnierende Newsgroup eingeben:"
 
-#: src/folderview.c:1494
+#: src/folderview.c:1680
 #, c-format
 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
 msgstr "Die Newsgroup `%s' existiert bereits."
 
-#: src/folderview.c:1540
+#: src/folderview.c:1726
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "Newsgroup wirklich löschen `%s'?"
+msgstr "Newsgroup `%s' wirklich löschen?"
 
-#: src/folderview.c:1542
+#: src/folderview.c:1728
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Newsgroup löschen"
 
-#: src/folderview.c:1573
+#: src/folderview.c:1759
 #, c-format
 msgid "Really delete news server `%s'?"
 msgstr "Newsserver wirklich löschen `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:1575
+#: src/folderview.c:1761
 msgid "Delete news server"
 msgstr "Newsserver löschen"
 
@@ -1110,11 +1131,11 @@ msgstr "Betreff:"
 msgid "Creating header view...\n"
 msgstr "Erzeuge Kopfzeilenansicht...\n"
 
-#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1384
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1387
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Kein Von)"
 
-#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1400
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1403
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Kein Betreff)"
 
@@ -1144,112 +1165,132 @@ msgstr "Erstelle Bilderansicht...\n"
 msgid "Can't load the image."
 msgstr "Kann das Bild nicht laden."
 
-#: src/imap.c:145
+#: src/imap.c:193
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4-Verbindung zu %s:%d wurde unterbrochen. Verbinden...\n"
 
-#: src/imap.c:168
+#: src/imap.c:219
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "erstelle IMAP4-Verbindung zu %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "kann Ablage %s nicht auswählen\n"
-
-#: src/imap.c:309
+#: src/imap.c:360
 #, c-format
 msgid "message %d has been already cached.\n"
 msgstr "Nachricht %d wurde schon zwischengespeichert.\n"
 
-#: src/imap.c:318
+#: src/imap.c:369
 #, c-format
 msgid "getting message %d...\n"
 msgstr "empfange Nachricht %d...\n"
 
-#: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
+#: src/imap.c:375 src/procmsg.c:586
 #, c-format
 msgid "can't fetch message %d\n"
 msgstr "kann Nachricht %d nicht holen\n"
 
-#: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
-#: src/mh.c:419
+#: src/imap.c:404
+#, c-format
+msgid "can't append message %s\n"
+msgstr "kann Nachricht %s nicht anhängen\n"
+
+#: src/imap.c:433 src/imap.c:490 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
+#: src/mh.c:402
 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
 msgstr "Die Quellablage ist identisch mit dem Ziel.\n"
 
-#: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
+#: src/imap.c:443 src/imap.c:495 src/mh.c:201 src/mh.c:267
 #, c-format
 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
 msgstr "Verschiebe Nachricht %s%c%d nach %s ...\n"
 
-#: src/imap.c:431
+#: src/imap.c:447 src/imap.c:499 src/mh.c:331 src/mh.c:405
+#, c-format
+msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
+msgstr "Kopiere Nachricht %s%c%d nach %s ...\n"
+
+#: src/imap.c:567
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "kann gelöschte Flags nicht setzen: %d\n"
 
-#: src/imap.c:437 src/imap.c:473
+#: src/imap.c:574 src/imap.c:613
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "kann nicht löschen\n"
 
-#: src/imap.c:467
+#: src/imap.c:606
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr ""
 "kann gelöschte Flags nicht setzen: 1:%d\n"
 "\n"
 
-#: src/imap.c:510
+#: src/imap.c:718
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr ""
+msgstr "kann Mailbox nicht erstellen\n"
 
-#: src/imap.c:538
+#: src/imap.c:755
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr ""
+msgstr "kann Mailbox nicht löschen\n"
 
-#: src/imap.c:564
+#: src/imap.c:781
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "kann die Nachrichteneigenschaften nicht empfangen\n"
 
-#: src/imap.c:570
+#: src/imap.c:787
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "Fehler beim Empfang der Nachrichteneigenschaften.\n"
 
-#: src/imap.c:578
+#: src/imap.c:795
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "kann die Nachrichteneigenschaften nicht bearbeiten: %s\n"
 
-#: src/imap.c:608
+#: src/imap.c:825
 #, c-format
 msgid "deleting message %d...\n"
 msgstr "Lösche Nachricht %d...\n"
 
-#: src/imap.c:643
+#: src/imap.c:850
 msgid "\tDeleting all cached messages... "
 msgstr "\tLösche alle zwischengespeicherten Nachrichten... "
 
-#: src/imap.c:670
+#: src/imap.c:864
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Keine Verbindung mit IMAP4-Server: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:693
+#: src/imap.c:897
+#, fuzzy
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr "kann die Nachrichteneigenschaften nicht empfangen\n"
+
+#: src/imap.c:1304
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "kann Ablage %s nicht auswählen\n"
+
+#: src/imap.c:1320
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4-Login fehlgeschlagen.\n"
 
-#: src/imap.c:846
+#: src/imap.c:1490
+#, c-format
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "kann %s nicht an %s anhängen\n"
+
+#: src/imap.c:1506
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "kann %d nicht nach %s kopieren\n"
 
-#: src/imap.c:1153
+#: src/imap.c:1530
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr "Fehler beim IMAP-Befehl: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:1201
+#: src/imap.c:1544
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "Fehler beim IMAP-Befehl: EXPUNGE\n"
 
@@ -1273,7 +1314,7 @@ msgstr "Zielverzeichnis:"
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Wähle importierte Datei"
 
-#: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:236
+#: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:246
 msgid "Standby"
 msgstr "Warten"
 
@@ -1281,12 +1322,12 @@ msgstr "Warten"
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Empfange neue Nachricht"
 
-#: src/inc.c:384
+#: src/inc.c:384 src/news.c:128
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
 msgstr "Kennwort für %s auf %s angeben:"
 
-#: src/inc.c:388
+#: src/inc.c:388 src/news.c:130
 msgid "Input password"
 msgstr "Kennwort eingeben"
 
@@ -1301,7 +1342,7 @@ msgstr "Fertig"
 #: src/inc.c:421
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr "Authentifizierung mit %s auf %s fehlgeschlagen"
+msgstr "Autorisierung mit %s auf %s fehlgeschlagen"
 
 #: src/inc.c:487
 #, c-format
@@ -1318,12 +1359,12 @@ msgstr "%s: Empfange neue Nachrichten"
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Verbinde mit POP3-Server: %s ..."
 
-#: src/inc.c:527 src/inc.c:661
+#: src/inc.c:527 src/inc.c:660
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Keine Verbindung mit POP3-Server: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:530 src/inc.c:664
+#: src/inc.c:530 src/inc.c:663
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Keine Verbindung mit POP3-Server: %s:%d"
@@ -1331,32 +1372,27 @@ msgstr "Keine Verbindung mit POP3-Server: %s:%d"
 #: src/inc.c:694 src/inc.c:744
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-msgstr "Empfange Nachricht (%d / %d) /%d/%d bytes)"
+msgstr "Empfange Nachricht (%d / %d) (%d / %d bytes)"
 
 #: src/inc.c:719
-#, fuzzy
 msgid "Authorizing..."
-msgstr "Authentifizieren"
+msgstr "Autorisieren..."
 
 #: src/inc.c:724
-#, fuzzy
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Anzahl der neuen Nachrichten empfangen"
+msgstr "Bekomme Anzahl der neuen Nachrichten (STAT)..."
 
 #: src/inc.c:729
-#, fuzzy
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Anzahl der neuen Nachrichten empfangen"
+msgstr "Bekomme Anzahl der neuen Nachrichten (LAST)..."
 
 #: src/inc.c:734
-#, fuzzy
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Anzahl der neuen Nachrichten empfangen"
+msgstr "Bekomme Anzahl der neuen Nachrichten (UIDL)..."
 
 #: src/inc.c:739
-#, fuzzy
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Anzahl der neuen Nachrichten empfangen"
+msgstr "Bekomme Anzahl der neuen Nachrichten (LIST)..."
 
 #: src/inc.c:755
 msgid "Deleting message"
@@ -1370,19 +1406,19 @@ msgstr "Beenden"
 msgid "a message won't be received\n"
 msgstr "eine Nachricht wurde nicht empfangen\n"
 
-#: src/inc.c:814
+#: src/inc.c:813
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Fehler beim Verarbeiten der E-Mail."
 
-#: src/inc.c:817
+#: src/inc.c:816
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Kein Festplattenplatz mehr frei."
 
-#: src/inc.c:868
+#: src/inc.c:867
 msgid "no messages in local mailbox.\n"
 msgstr "Keine Nachrichten im lokalen Mailbox.\n"
 
-#: src/inc.c:882
+#: src/inc.c:881
 #, c-format
 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
 msgstr "Erhalte neue Nachrichten von %s in %s...\n"
@@ -1396,7 +1432,7 @@ msgid "Protocol log"
 msgstr "Mitschrift des Protokolls"
 
 #. for gettext
-#: src/main.c:104
+#: src/main.c:108
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -1405,11 +1441,11 @@ msgstr ""
 "Datei `%s' existiert bereits.\n"
 "Kann Ablage nicht erstellen."
 
-#: src/main.c:143
+#: src/main.c:149
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread wird nicht unterstützt von Glib.\n"
 
-#: src/main.c:207
+#: src/main.c:219
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -1417,49 +1453,49 @@ msgstr ""
 "Gnup is nicht richtig installiert\n"
 "OpenPGP-Unterstützung ausgeschaltet"
 
-#: src/main.c:286
+#: src/main.c:300
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Aufruf: %s [OPTION]...\n"
 
-#: src/main.c:288
+#: src/main.c:303
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [Adresse]    öffnet Verfassenfenster"
 
-#: src/main.c:289
+#: src/main.c:304
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              empfängt neue Nachrichten"
 
-#: src/main.c:290
+#: src/main.c:305
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          empfängt neue Nachrichten von allen Accounts"
 
-#: src/main.c:291
+#: src/main.c:306
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                Fehlersuche"
 
-#: src/main.c:292
+#: src/main.c:307
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 diese Hilfe"
 
-#: src/main.c:293
+#: src/main.c:308
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              gibt Version aus und beendet"
 
-#: src/main.c:318
+#: src/main.c:333
 msgid "Composing message exists. Really quit?"
 msgstr "Verfasste Nachricht existiert. Wirklich beenden?"
 
-#: src/main.c:325
+#: src/main.c:340
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Wartende Nachrichten"
 
-#: src/main.c:326
+#: src/main.c:341
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Einige ungesendete Nachrichten vorhanden. Jetzt beenden?"
 
 #. remote command mode
-#: src/main.c:397
+#: src/main.c:412
 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
 msgstr "Ein anderes Sylpheed läuft schon.\n"
 
@@ -1680,245 +1716,249 @@ msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Nachricht/An_twort"
 
 #: src/mainwindow.c:454
+msgid "/_Message/Repl_y to sender"
+msgstr "/_Nachricht/_Antwort an Absender"
+
+#: src/mainwindow.c:455
 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
 msgstr "/_Nachricht/Antwort an a_lle"
 
-#: src/mainwindow.c:455
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Nachricht/We_iterleiten"
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
 msgstr "/_Nachricht/Weiterleiten als An_hang"
 
-#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Nachricht/_Verschieben..."
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Nachricht/_Kopieren..."
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Nachricht/_Löschen"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:463
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Nachricht/_Markieren"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Nachricht/_Markieren/_Markieren"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Nachricht/_Markieren/Markierung _entfernen"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Nachricht/_Markieren/---"
 
-#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Nachricht/_Markieren/Markieren als _ungelesen"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
 msgstr "/_Nachricht/_Markieren/Markieren als _gelesen"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_Message/Open in new _window"
 msgstr "/_Nachricht/Öffne in neuen _Fenster"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_Message/View _source"
 msgstr "/_Nachricht/Zeige _Quellen"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_Message/Show all _header"
 msgstr "/_Nachricht/Zeige alle _Kopfzeilen"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_Message/Re_edit"
 msgstr "/_Nachricht/Wieder_bearbeiten"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_Summary"
 msgstr "/E_xtras"
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
 msgstr "/E_xtras/_Lösche mehrfach vorhandene Nachrichten"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_Summary/_Filter messages"
 msgstr "/E_xtras/Nachrichten _filtern"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_Summary/E_xecute"
 msgstr "/E_xtras/_Ausführen"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_Summary/_Update"
 msgstr "/E_xtras/_Erneuern"
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
 msgid "/_Summary/---"
 msgstr "/E_xtras/---"
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_Summary/_Prev message"
 msgstr "/E_xtras/_Vorherige Nachricht"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_Summary/_Next message"
 msgstr "/E_xtras/_Nächste Nachricht"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
 msgstr "/E_xtras/Nächste _ungelesene Nachricht"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
 msgstr "/E_xtras/_Gehe zu anderer Ablage"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_Summary/_Sort"
 msgstr "/E_xtras/_Sortieren"
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
 msgstr "/E_xtras/_Sortieren/Sortieren nach _Nummer"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
 msgstr "/E_xtras/_Sortieren/Sortieren nach _Größe"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
 msgstr "/E_xtras/_Sortieren/Sortieren nach _Datum"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
 msgstr "/E_xtras/_Sortieren/Sortieren nach _Absender"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
 msgstr "/E_xtras/_Sortieren/Sortieren nach _Betreff"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_Summary/_Sort/---"
 msgstr "/E_xtras/_Sortieren/---"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/E_xtras/_Sortieren/_Attract by subject"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_Summary/_Thread view"
 msgstr "/E_xtras/_Threads einschalten"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
 msgstr "/E_xtras/T_hreads ausschalten"
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_Summary/Set display _item..."
 msgstr "/E_xtras/Setze Anzeige _Informationen..."
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_Tool/_Log window"
 msgstr "/Werkzeug/_Logbuch-Fenster"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Einstellungen"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/_Einstellungen/Allgemeine _Einstellungen..."
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
 msgstr "/_Einstellungen/_Filtereinstellungen..."
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
 msgstr "/_Einstellungen/_Accounteinstellungen..."
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Einstellungen/---"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Einstellungen/_Neuen Account erstellen..."
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Einstellungen/Accounts _bearbeiten..."
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Einstellungen/Aktuellen Account _wechseln..."
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/_Hilfe/_Anleitung"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_Help/_Manual/_English"
 msgstr "/_Hilfe/Anleitung/_Englisch"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
 msgstr "/_Hilfe/Anleitung/_Japanisch"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Hilfe/---"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "Creating main window...\n"
 msgstr "Erstelle Hauptfenster...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:673
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "Haupt-Fenster: Bereitstellung von Farbe %d fehlgeschlagen\n"
 
-#: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
+#: src/mainwindow.c:822 src/mainwindow.c:839
 msgid "Untitled"
 msgstr "Unbenannt"
 
-#: src/mainwindow.c:834
+#: src/mainwindow.c:840
 msgid "none"
 msgstr "nicht"
 
-#: src/mainwindow.c:843
+#: src/mainwindow.c:849
 #, c-format
 msgid "Current account: %s"
 msgstr "Aktueller Account: %s"
 
-#: src/mainwindow.c:934
+#: src/mainwindow.c:940
 #, c-format
 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
 msgstr "Fensterposition: x = %d, y = %d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:942
+#: src/mainwindow.c:948
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Leere Papierkorb"
 
-#: src/mainwindow.c:943
+#: src/mainwindow.c:949
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Lösche alle Nachrichten im Papierkorb?"
 
-#: src/mainwindow.c:971
+#: src/mainwindow.c:977
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Neue Mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:972
+#: src/mainwindow.c:978
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -1928,16 +1968,16 @@ msgstr ""
 "Wenn die existierende Mailbox angegeben wird, wird\n"
 "sie automatisch durchsucht."
 
-#: src/mainwindow.c:978
+#: src/mainwindow.c:984
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Die Mailbox `%s' existiert bereits."
 
-#: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:995 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -1946,111 +1986,111 @@ msgstr ""
 "Erstellen der Mailbox fehlgeschlagen.\n"
 "Vielleicht existieren einige Dateien, oder Sie haben keine Schreibrechte"
 
-#: src/mainwindow.c:1134
+#: src/mainwindow.c:1141
 msgid "Setting widgets..."
 msgstr "Setze Widgets..."
 
-#: src/mainwindow.c:1335
+#: src/mainwindow.c:1342
 msgid "Get"
 msgstr "Holen"
 
-#: src/mainwindow.c:1336
+#: src/mainwindow.c:1343
 msgid "Incorporate new mail"
 msgstr "Neue E-Mail aufnehmen"
 
-#: src/mainwindow.c:1341
+#: src/mainwindow.c:1348
 msgid "Get all"
 msgstr "Hole alle"
 
-#: src/mainwindow.c:1342
+#: src/mainwindow.c:1349
 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
 msgstr "Neue E-Mail aller Accounts aufnehmen"
 
-#: src/mainwindow.c:1353
+#: src/mainwindow.c:1360
 msgid "Send queued message(s)"
 msgstr "Senden wartender Nachrichten"
 
-#: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:496 src/prefs_common.c:629
+#: src/mainwindow.c:1370 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
 msgid "Compose"
 msgstr "Verfassen"
 
-#: src/mainwindow.c:1364
+#: src/mainwindow.c:1371
 msgid "Compose new message"
 msgstr "Neue Nachricht verfassen"
 
-#: src/mainwindow.c:1371
+#: src/mainwindow.c:1378
 msgid "Reply"
 msgstr "Antwort"
 
-#: src/mainwindow.c:1372
+#: src/mainwindow.c:1379
 msgid "Reply to the message"
 msgstr "Nachricht beantworten"
 
-#: src/mainwindow.c:1379
+#: src/mainwindow.c:1386
 msgid "Reply all"
 msgstr "Alle beantworten"
 
-#: src/mainwindow.c:1380
+#: src/mainwindow.c:1387
 msgid "Reply to all"
 msgstr "Antwort an alle"
 
-#: src/mainwindow.c:1387
+#: src/mainwindow.c:1394
 msgid "Forward"
 msgstr "Weiterleiten"
 
-#: src/mainwindow.c:1388
+#: src/mainwindow.c:1395
 msgid "Forward the message"
 msgstr "Nachricht weiterleiten"
 
-#: src/mainwindow.c:1399
+#: src/mainwindow.c:1406
 msgid "Delete the message"
 msgstr "Nachricht löschen"
 
-#: src/mainwindow.c:1407
+#: src/mainwindow.c:1414
 msgid "Execute"
 msgstr "Ausführen"
 
-#: src/mainwindow.c:1408
+#: src/mainwindow.c:1415
 msgid "Execute marked process"
 msgstr "Markierten Prozess ausführen"
 
-#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1423
 msgid "Next"
 msgstr "Nächste"
 
-#: src/mainwindow.c:1419
+#: src/mainwindow.c:1424
 msgid "Next unread message"
 msgstr "Nächste ungelesene Nachricht"
 
-#: src/mainwindow.c:1429
+#: src/mainwindow.c:1434
 msgid "Prefs"
 msgstr "Einstellungen"
 
-#: src/mainwindow.c:1430
+#: src/mainwindow.c:1435
 msgid "Common preference"
 msgstr "Allgemeine Einstellungen"
 
-#: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
+#: src/mainwindow.c:1442 src/progressdialog.c:50
 msgid "Account"
 msgstr "Account"
 
-#: src/mainwindow.c:1438
+#: src/mainwindow.c:1443
 msgid "Account setting"
 msgstr "Accounteinstellungen"
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2527
+#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
 msgid "Exit"
 msgstr "Beenden"
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2527
+#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Beenden des Programms?"
 
-#: src/mainwindow.c:1788
+#: src/mainwindow.c:1793
 msgid "Sending queued message failed."
 msgstr "Senden wartender Nachrichten fehlgeschlagen."
 
-#: src/mainwindow.c:1905
+#: src/mainwindow.c:1916
 #, c-format
 msgid "forced charset: %s\n"
 msgstr "erzwungener Zeichensatz: %s\n"
@@ -2141,40 +2181,35 @@ msgstr "Exportiere Nachrichten von %s in %s...\n"
 msgid "Creating message view...\n"
 msgstr "Erstelle Nachrichtenansicht...\n"
 
-#: src/mh.c:149
+#: src/mh.c:155
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "kann Nachricht %s nicht nach %s kopieren\n"
 
-#: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
+#: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:329 src/mh.c:396
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr "Kann markierte Datei nicht öffnen.\n"
 
-#: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
+#: src/mh.c:340 src/mh.c:414
 #, c-format
 msgid "%s already exists."
 msgstr "%s existiert bereits."
 
-#: src/mh.c:348 src/mh.c:422
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Kopiere Nachricht %s%c%d nach %s ...\n"
-
-#: src/mh.c:586
+#: src/mh.c:553
 #, c-format
 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
 msgstr "Letzte Nummer im Verzeichnis %s = %d\n"
 
-#: src/mh.c:785
+#: src/mh.c:752
 msgid "\tSearching uncached messages... "
 msgstr "\tSuche nicht zwischengespeicherte Nachrichten..."
 
-#: src/mh.c:840
+#: src/mh.c:807
 #, c-format
 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
 msgstr "%d nicht zwischengespeicherte Nachricht(en) gefunden.\n"
 
-#: src/mh.c:846
+#: src/mh.c:813
 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
 msgstr ""
 "\tSortiere, nicht zwischengespeicherte, Nachrichten in numerischer "
@@ -2186,19 +2221,19 @@ msgstr "/_
 
 #: src/mimeview.c:114
 msgid "/Open _with..."
-msgstr ""
+msgstr "/Öffne _mit..."
 
 #: src/mimeview.c:115
 msgid "/_Display as text"
-msgstr "/_Dartsellung als Text"
+msgstr "/_Darstellung als Text"
 
-#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:312
+#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:313
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/Speichern _als..."
 
 #: src/mimeview.c:119
 msgid "/_Check signature"
-msgstr "/_Digitale Unterschrift übeprüfen"
+msgstr "/_Digitale Unterschrift überprüfen"
 
 #: src/mimeview.c:139
 msgid "MIME Type"
@@ -2216,143 +2251,155 @@ msgstr "W
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Kann einen Teil einer mehrteiligen Nachricht nicht bekommen."
 
-#: src/mimeview.c:667 src/mimeview.c:715 src/mimeview.c:734 src/mimeview.c:757
+#: src/mimeview.c:674 src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:764
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Kann einen Teil einer mehrteiligen Nachricht nicht speichern."
 
-#: src/mimeview.c:701 src/summaryview.c:2010
+#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2013
 msgid "Save as"
 msgstr "Speichern als"
 
-#: src/mimeview.c:707 src/summaryview.c:2015
+#: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2018
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Überschreiben"
 
-#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2016
+#: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2019
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Überschreibe existierende Datei?"
 
-#: src/mimeview.c:762
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:769
 msgid "Open with"
-msgstr "Beim Beenden"
+msgstr "Öffnen mit"
 
-#: src/mimeview.c:763
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mimeview.c:770
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Geben Sie den Druckbefehl ein:\n"
-"(`%s' wird ersetzt durch den Dateinamen ersetzt)"
+"Geben Sie die Befehlszeile zum Öffnen der Datei an:\n"
+"(`%s' wird durch den Dateinamen ersetzt)"
 
-#: src/mimeview.c:815
+#: src/mimeview.c:822
 #, c-format
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr "MIME Betrachterbefehl ist ungültig: `%s'"
 
-#: src/news.c:75
+#: src/news.c:92
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "erstelle NNTP-Verbindung zu %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:112
+#: src/news.c:175
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "NNTP-Verbindung mit %s:%d wurde aufgehoben. Erneut verbinden...\n"
 
-#: src/news.c:183
+#: src/news.c:244
 #, c-format
 msgid "article %d has been already cached.\n"
 msgstr "Artikel %d wurde schon zwischengespeichert.\n"
 
-#: src/news.c:192
+#: src/news.c:256
+#, c-format
+msgid "can't select group %s\n"
+msgstr "kann die Gruppe: %s nicht wählen\n"
+
+#: src/news.c:261
 #, c-format
 msgid "getting article %d...\n"
 msgstr "empfange Artikel %d...\n"
 
-#: src/news.c:197
+#: src/news.c:266
 #, c-format
 msgid "can't read article %d\n"
 msgstr "kann Artikel %d nicht lesen\n"
 
-#: src/news.c:229
+#: src/news.c:298
 msgid "can't post article.\n"
 msgstr "kann Artikel nicht senden.\n"
 
-#: src/news.c:253
+#: src/news.c:322
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr "kann Artikel %d nicht empfangen\n"
 
-#: src/news.c:292
+#: src/news.c:392
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "kann die Gruppe: %s nicht setzen\n"
 
-#: src/news.c:298
+#: src/news.c:399
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "ungültiger Artikelbereich: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:307
+#: src/news.c:408
 msgid "no new articles.\n"
 msgstr "Keine neuen Artikel.\n"
 
-#: src/news.c:317
+#: src/news.c:421
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "bekomme Newsübersicht %d - %d in %s...\n"
 
-#: src/news.c:320
+#: src/news.c:424
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "kann Newsübersicht nicht bekommen\n"
 
-#: src/news.c:326
+#: src/news.c:430
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "Fehler beim Empfang der Newsübersicht.\n"
 
-#: src/news.c:334
+#: src/news.c:438
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "ungültige Newsübersichtszeile: %s\n"
 
-#: src/news.c:435
+#: src/news.c:455 src/news.c:480
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "kann XHDR nicht bekommen\n"
+
+#: src/news.c:463 src/news.c:488
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "Fehler beim Empfang von XHDR.\n"
+
+#: src/news.c:612
 #, c-format
 msgid "deleting article %d...\n"
 msgstr "lösche Artikel %d...\n"
 
-#: src/news.c:466
+#: src/news.c:643
 msgid "\tDeleting all cached articles... "
 msgstr "\tLösche alle zwischengespeicherten Artikel... "
 
-#: src/nntp.c:43
+#: src/nntp.c:52
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "keine Verbindung mit NNTP-Server: %s:%d\n"
 
-#: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
+#: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "Protokollfehler: %s\n"
 
-#: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
+#: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "Protokollfehler\n"
 
-#: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
+#: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "Fehler beim Senden\n"
 
-#: src/passphrase.c:75
+#: src/passphrase.c:77
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Mantra"
 
-#: src/passphrase.c:238
+#: src/passphrase.c:240
 msgid "[no user id]"
 msgstr "[keine Benutzer-ID]"
 
-#: src/passphrase.c:242
+#: src/passphrase.c:244
 #, c-format
 msgid ""
 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
@@ -2365,7 +2412,7 @@ msgstr ""
 "  %.*s  \n"
 "(%.*s) an\n"
 
-#: src/passphrase.c:246
+#: src/passphrase.c:248
 msgid ""
 "Bad passphrase! Try again...\n"
 "\n"
@@ -2375,7 +2422,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
 msgid "error occurred on authorization\n"
-msgstr "Fehler bei der Authentifizierung\n"
+msgstr "Fehler bei der Autorisierung\n"
 
 #: src/pop.c:117
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
@@ -2402,9 +2449,10 @@ msgstr "Gefunden %s\n"
 msgid "Finished reading configuration.\n"
 msgstr "Einlesen der Konfuguration beendet.\n"
 
-#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:357
-#: src/prefs_account.c:371 src/prefs_display_header.c:414
-#: src/prefs_display_header.c:439 src/prefs_filter.c:518
+#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:364
+#: src/prefs_account.c:378 src/prefs_customheader.c:391
+#: src/prefs_customheader.c:437 src/prefs_display_header.c:426
+#: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
 #: src/prefs_filter.c:542
 msgid "failed to write configuration to file\n"
 msgstr "konnte nicht in die Konfigurationsdatei schreiben\n"
@@ -2417,312 +2465,317 @@ msgstr "Konfiguration wurde gespeichert.\n"
 msgid "Apply"
 msgstr "Übernehmen"
 
-#: src/prefs_account.c:402
+#: src/prefs_account.c:409
 msgid "Opening account preferences window...\n"
 msgstr "Öffne Accounteinstellungenfenster...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:429
+#: src/prefs_account.c:436
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Account%d"
 
-#: src/prefs_account.c:442
+#: src/prefs_account.c:449
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Einstellungen eines neuen Accounts"
 
-#: src/prefs_account.c:447
+#: src/prefs_account.c:454
 msgid "Preferences for each account"
 msgstr "Einstellungen für jeden Account"
 
-#: src/prefs_account.c:470
+#: src/prefs_account.c:477
 msgid "Creating account preferences window...\n"
 msgstr "Erstelle Accounteinstellungenfenster...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:490
+#: src/prefs_account.c:497
 msgid "Basic"
 msgstr "Grundeinstellungen"
 
-#: src/prefs_account.c:492 src/prefs_common.c:625
+#: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:634
 msgid "Receive"
 msgstr "Empfangen"
 
-#: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:636
+#: src/prefs_account.c:506 src/prefs_common.c:645
 msgid "Privacy"
 msgstr "Privat"
 
-#: src/prefs_account.c:502
+#: src/prefs_account.c:509
 msgid "Advanced"
 msgstr "Speziell"
 
-#: src/prefs_account.c:555
+#: src/prefs_account.c:563
 msgid "Name of this account"
 msgstr "Name dieses Accounts"
 
-#: src/prefs_account.c:564
+#: src/prefs_account.c:572
 msgid "Usually used"
 msgstr "Standard"
 
-#: src/prefs_account.c:568
+#: src/prefs_account.c:576
 msgid "Personal information"
 msgstr "Persönliche Informationen"
 
-#: src/prefs_account.c:577
+#: src/prefs_account.c:585
 msgid "Full name"
 msgstr "Vollständiger Name"
 
-#: src/prefs_account.c:583
+#: src/prefs_account.c:591
 msgid "Mail address"
 msgstr "E-Mail-Adresse"
 
-#: src/prefs_account.c:589
+#: src/prefs_account.c:597
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisation"
 
-#: src/prefs_account.c:613
+#: src/prefs_account.c:621
 msgid "Server information"
 msgstr "Serverdaten"
 
-#: src/prefs_account.c:634
+#: src/prefs_account.c:642
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (normal)"
 
-#: src/prefs_account.c:636
+#: src/prefs_account.c:644
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (APOP auth)"
 
-#: src/prefs_account.c:638
+#: src/prefs_account.c:646
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:640
+#: src/prefs_account.c:648
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:642
+#: src/prefs_account.c:650
 msgid "None (local)"
 msgstr "Keiner (lokal)"
 
-#: src/prefs_account.c:696
+#: src/prefs_account.c:672
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "Dieser Server benötigt Beglaubigung"
+
+#: src/prefs_account.c:711
 msgid "News server"
 msgstr "Newsserver"
 
-#: src/prefs_account.c:702
+#: src/prefs_account.c:717
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server zum Empfangen"
 
-#: src/prefs_account.c:708
+#: src/prefs_account.c:723
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP-Server (senden)"
 
-#: src/prefs_account.c:715
+#: src/prefs_account.c:730
 msgid "User ID"
 msgstr "Benutzer-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:721
+#: src/prefs_account.c:736
 msgid "Password"
 msgstr "Kennwort"
 
-#: src/prefs_account.c:765
+#: src/prefs_account.c:786
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:773
+#: src/prefs_account.c:794
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Nachrichten vom Server nach Empfang löschen"
 
-#: src/prefs_account.c:775
+#: src/prefs_account.c:796
 msgid "Receive all messages on server"
 msgstr "Empfange alle Nachrichten vom Server"
 
-#: src/prefs_account.c:778
+#: src/prefs_account.c:799
 msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
 msgstr ""
+"`Empfange alle' übeprüft ob neue E-Mails für diesen Account vorhanden sind"
 
-#: src/prefs_account.c:780
+#: src/prefs_account.c:801
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Nachrichten beim Empfang filtern"
 
-#: src/prefs_account.c:817 src/prefs_filter.c:244
+#: src/prefs_account.c:838 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
 msgid "Header"
 msgstr "Kopfzeilen"
 
-#: src/prefs_account.c:824
+#: src/prefs_account.c:845
 msgid "Add Date header field"
 msgstr "Füge Datum in Kopfzeile ein"
 
-#: src/prefs_account.c:825
+#: src/prefs_account.c:846
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Erzeuge Nachrichten-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:834
+#: src/prefs_account.c:853
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Füge benutzerdefinierte Kopfzeile ein"
 
-#: src/prefs_account.c:836 src/prefs_common.c:1274 src/prefs_common.c:1299
+#: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
 msgid " Edit... "
 msgstr " Bearbeiten... "
 
-#: src/prefs_account.c:843
+#: src/prefs_account.c:865
 msgid "Automatically set following addresses"
 msgstr "Setze automatisch folgende Adressen"
 
-#: src/prefs_account.c:852
+#: src/prefs_account.c:874
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:865
+#: src/prefs_account.c:887
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:878
+#: src/prefs_account.c:900
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Antwort an"
 
-#: src/prefs_account.c:891
+#: src/prefs_account.c:913
 msgid "Authentication"
 msgstr "Beglaubigung"
 
-#: src/prefs_account.c:899
+#: src/prefs_account.c:921
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP-Beglaubigung (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:901
+#: src/prefs_account.c:923
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Beglaubige mit POP3 vor dem Senden"
 
-#: src/prefs_account.c:935
+#: src/prefs_account.c:957
 msgid "Signature file"
 msgstr "Datei mit Unterschrift"
 
-#: src/prefs_account.c:964
+#: src/prefs_account.c:986
 msgid "Sign key"
 msgstr "Schlüssel für digitale Unterschrift"
 
-#: src/prefs_account.c:972
+#: src/prefs_account.c:994
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Benutze voreingestellten GnuPg Schlüssel"
 
-#: src/prefs_account.c:981
+#: src/prefs_account.c:1003
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Wähle Schlüssel nach E-Mail Adresse"
 
-#: src/prefs_account.c:990
+#: src/prefs_account.c:1012
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Schlüssel manuell angeben"
 
-#: src/prefs_account.c:1006
+#: src/prefs_account.c:1028
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Benutzer- oder Schlüssel-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1051
+#: src/prefs_account.c:1073
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "SMTP-Port angeben"
 
-#: src/prefs_account.c:1063
+#: src/prefs_account.c:1085
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "POP3-Port angeben"
 
-#: src/prefs_account.c:1075
+#: src/prefs_account.c:1097
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Domäne angeben"
 
-#: src/prefs_account.c:1122
+#: src/prefs_account.c:1144
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Keine E-Mail-Adresse angegeben."
 
-#: src/prefs_account.c:1127
+#: src/prefs_account.c:1149
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Keinen SMTP-Server angegeben."
 
-#: src/prefs_account.c:1132
+#: src/prefs_account.c:1154
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Keine Benutzer-ID angegeben."
 
-#: src/prefs_account.c:1137
+#: src/prefs_account.c:1159
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "Keinen POP3-Server angegeben."
 
-#: src/prefs_account.c:1142
+#: src/prefs_account.c:1164
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "Keinen IMAP4-Server angegeben."
 
-#: src/prefs_account.c:1147
+#: src/prefs_account.c:1169
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Keinen NNTP-Server angegeben."
 
-#: src/prefs_common.c:603
+#: src/prefs_common.c:612
 msgid "Creating common preferences window...\n"
 msgstr "Erstelle Allgemeine-Einstellungenfenster...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:607
+#: src/prefs_common.c:616
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Allgemeine Einstellungen"
 
-#: src/prefs_common.c:631
+#: src/prefs_common.c:640
 msgid "Display"
 msgstr "Anzeige"
 
-#: src/prefs_common.c:633
+#: src/prefs_common.c:642
 msgid "Message"
 msgstr "Nachricht"
 
-#: src/prefs_common.c:639
+#: src/prefs_common.c:648
 msgid "Interface"
 msgstr "Benutzerschnittstelle"
 
-#: src/prefs_common.c:641 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:650 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "Weiteres"
 
-#: src/prefs_common.c:681 src/prefs_common.c:839
+#: src/prefs_common.c:690 src/prefs_common.c:848
 msgid "External program"
 msgstr "Externes Programm"
 
-#: src/prefs_common.c:690
+#: src/prefs_common.c:699
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Benutze externes Programm, um E-Mails zu empfangen"
 
-#: src/prefs_common.c:697 src/prefs_common.c:856
+#: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
 msgid "Program path"
 msgstr "Programmpfad"
 
-#: src/prefs_common.c:709
+#: src/prefs_common.c:718
 msgid "Local spool"
 msgstr "Lokale Mailboxdatei"
 
-#: src/prefs_common.c:720
+#: src/prefs_common.c:729
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Empfange aus lokaler Mailboxdatei"
 
-#: src/prefs_common.c:722
+#: src/prefs_common.c:731
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Filtern beim Empfangen"
 
-#: src/prefs_common.c:730
+#: src/prefs_common.c:739
 msgid "Spool directory"
 msgstr "lokales Mailboxverzeichnis"
 
-#: src/prefs_common.c:748
+#: src/prefs_common.c:757
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Automatische Aktualisierung"
 
-#: src/prefs_common.c:750
+#: src/prefs_common.c:759
 msgid "each"
 msgstr "alle"
 
-#: src/prefs_common.c:762
+#: src/prefs_common.c:771
 msgid "minute(s)"
 msgstr "Minute(n)"
 
-#: src/prefs_common.c:771
+#: src/prefs_common.c:780
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Hole neue E-Mail beim Programmstart"
 
-#: src/prefs_common.c:773
+#: src/prefs_common.c:782
 msgid "News"
 msgstr "News"
 
-#: src/prefs_common.c:781
+#: src/prefs_common.c:790
 msgid ""
 "Maximum article number to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -2730,184 +2783,184 @@ msgstr ""
 "Maximum an herunterzuladenten Artikeln\n"
 "(0 angeben für unbegrenzt)"
 
-#: src/prefs_common.c:849
+#: src/prefs_common.c:858
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Benutze externes Programm zum Senden"
 
-#: src/prefs_common.c:873
+#: src/prefs_common.c:882
 msgid "Save sent message to outbox"
 msgstr "Gesendete Nachrichten in Outbox speichern"
 
-#: src/prefs_common.c:875
+#: src/prefs_common.c:884
 msgid "Queue message that failed to send"
 msgstr "Nachrichten die nicht gesendet werden konnten, in Queue-Ablage"
 
-#: src/prefs_common.c:881
+#: src/prefs_common.c:890
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Ausgehender Zeichensatz"
 
-#: src/prefs_common.c:896
+#: src/prefs_common.c:905
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisch"
 
-#: src/prefs_common.c:897
+#: src/prefs_common.c:906
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:899
+#: src/prefs_common.c:908
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:901
+#: src/prefs_common.c:910
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Western European (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:903
+#: src/prefs_common.c:912
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:904
+#: src/prefs_common.c:913
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:905
+#: src/prefs_common.c:914
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:906
+#: src/prefs_common.c:915
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:907
+#: src/prefs_common.c:916
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:908
+#: src/prefs_common.c:917
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:909
+#: src/prefs_common.c:918
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:910
+#: src/prefs_common.c:919
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:911
+#: src/prefs_common.c:920
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:913
+#: src/prefs_common.c:922
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:915
+#: src/prefs_common.c:924
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japanese (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:916
+#: src/prefs_common.c:925
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:919
+#: src/prefs_common.c:928
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:920
+#: src/prefs_common.c:929
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:922
+#: src/prefs_common.c:931
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:923
+#: src/prefs_common.c:932
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:925
+#: src/prefs_common.c:934
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korean (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:975
+#: src/prefs_common.c:984
 msgid "Quotation"
 msgstr "Zitat"
 
-#: src/prefs_common.c:983
+#: src/prefs_common.c:992
 msgid "Quote message when replying"
 msgstr "Zitiere Nachricht in der Antwort"
 
-#: src/prefs_common.c:989
+#: src/prefs_common.c:998
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Zitatzeichen"
 
-#: src/prefs_common.c:1002
+#: src/prefs_common.c:1011
 msgid "Quotation format:"
 msgstr "Zitatformat:"
 
-#: src/prefs_common.c:1007
+#: src/prefs_common.c:1016
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Beschreibung der Symbole "
 
-#: src/prefs_common.c:1034
+#: src/prefs_common.c:1043
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Füge Unterschrift automatisch hinzu"
 
-#: src/prefs_common.c:1040
+#: src/prefs_common.c:1049
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Unterschriftentrenner"
 
-#: src/prefs_common.c:1058
+#: src/prefs_common.c:1067
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Zeilenumbruch nach"
 
-#: src/prefs_common.c:1070
+#: src/prefs_common.c:1079
 msgid "characters"
 msgstr "Zeichen"
 
-#: src/prefs_common.c:1078
+#: src/prefs_common.c:1087
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Zitat umbrechen"
 
-#: src/prefs_common.c:1080
+#: src/prefs_common.c:1089
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Zeilenumbruch vor dem Senden"
 
-#: src/prefs_common.c:1119
+#: src/prefs_common.c:1128
 msgid "Font"
 msgstr "Schriftart"
 
-#: src/prefs_common.c:1128
+#: src/prefs_common.c:1137
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: src/prefs_common.c:1151
+#: src/prefs_common.c:1160
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Übersetze Kopfzeilennamen (wie `Von:', `Betreff:')"
 
-#: src/prefs_common.c:1154
+#: src/prefs_common.c:1163
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Zeige Anzahl der ungelesenen E-Mails nach Ablagenname"
 
 #. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:1158
+#: src/prefs_common.c:1167
 msgid "Summary View"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1167
+#: src/prefs_common.c:1176
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Zeige Empfänger in `Von'-Zeile, wenn Sie selbst der Sender sind"
 
-#: src/prefs_common.c:1169
+#: src/prefs_common.c:1178
 msgid "Enable horizontal scroll bar"
 msgstr "Benutze horizontalen Scrollbar"
 
-#: src/prefs_common.c:1175
+#: src/prefs_common.c:1184
 msgid "Date format"
 msgstr "Datumsformat"
 
-#: src/prefs_common.c:1186
+#: src/prefs_common.c:1195
 msgid ""
 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
@@ -2954,76 +3007,86 @@ msgstr ""
 "%y: Jahr als Zahl\n"
 "%Z: Zeitzone oder Name oder Abk."
 
-#: src/prefs_common.c:1215
+#: src/prefs_common.c:1224
 msgid " Set display item of summary... "
 msgstr " Setze Einträge der Ablageninhaltsansicht... "
 
-#: src/prefs_common.c:1269
+#: src/prefs_common.c:1278
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Benutze Farben für Nachrichten"
 
-#: src/prefs_common.c:1288
+#: src/prefs_common.c:1297
 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 msgstr "Stelle 2-byte Alphabet und Zahlen mit 1-byte Zeichen dar"
 
-#: src/prefs_common.c:1290
+#: src/prefs_common.c:1299
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Zeige Kopfzeilenleiste über Nachrichtenansicht"
 
-#: src/prefs_common.c:1297
+#: src/prefs_common.c:1306
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Zeige kurze Kopfzeilen in der Nachrichtenansicht"
 
-#: src/prefs_common.c:1317
+#: src/prefs_common.c:1326
 msgid "Line space"
 msgstr "Zeilenabstand"
 
-#: src/prefs_common.c:1331 src/prefs_common.c:1371
+#: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "Pixel"
 
-#: src/prefs_common.c:1336
+#: src/prefs_common.c:1345
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Halte Abstand vom Anfang"
 
-#: src/prefs_common.c:1338
+#: src/prefs_common.c:1347
 msgid "Scroll"
 msgstr "Scroll"
 
-#: src/prefs_common.c:1345
+#: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Half page"
 msgstr "Halbe Seite"
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Fließendes Scrollen"
 
-#: src/prefs_common.c:1357
+#: src/prefs_common.c:1366
 msgid "Step"
 msgstr "Schritt"
 
-#: src/prefs_common.c:1416
+#: src/prefs_common.c:1427
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Nachrichten immer verschlüsseln"
 
-#: src/prefs_common.c:1419
+#: src/prefs_common.c:1430
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Nachrichten immer digital unterschreiben"
 
-#: src/prefs_common.c:1422
+#: src/prefs_common.c:1433
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Überprüfe digitale Unterschriften automatisch"
 
-#: src/prefs_common.c:1426
+#: src/prefs_common.c:1436
+msgid "Show signature check result in a popup window"
+msgstr ""
+"Zeige das Ergebnis der Überprüfung der digitalen Unterschrift in einem "
+"POPUP-Fenster an"
+
+#: src/prefs_common.c:1440
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Eingabe sperren, bei der Eingabe eines Mantra"
 
+#: src/prefs_common.c:1445
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Zeige Warnung beim Start, wenn GnuPG nicht funktioniert"
+
 #. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:1434
+#: src/prefs_common.c:1452
 msgid "Default Sign Key"
 msgstr "Standard Schlüssel zum Unterschreiben"
 
-#: src/prefs_common.c:1533
+#: src/prefs_common.c:1554
 msgid ""
 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
 "Emacs-based mailer"
@@ -3031,19 +3094,19 @@ msgstr ""
 "Emuliere das Verhalten der Maus eines\n"
 "Emacs-Mail-Programmes"
 
-#: src/prefs_common.c:1540
+#: src/prefs_common.c:1561
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Erste Nachricht anzeigen beim Öffnen einer Ablage"
 
-#: src/prefs_common.c:1544
+#: src/prefs_common.c:1565
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Wechsle zu Inbox nach dem Empfang neuer E-Mail"
 
-#: src/prefs_common.c:1552
+#: src/prefs_common.c:1573
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Sofort Ausführen beim Bewegen oder Löschen von Nachrichten"
 
-#: src/prefs_common.c:1559
+#: src/prefs_common.c:1580
 msgid ""
 "(Messages will be just marked till execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -3051,98 +3114,98 @@ msgstr ""
 "(Nachricht wird markiert bis zur Ausführung,\n"
 " wenn das ausgeschaltet)"
 
-#: src/prefs_common.c:1566
+#: src/prefs_common.c:1587
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Adresse ins Ziel einfügen bei Doppel-Click"
 
-#: src/prefs_common.c:1568
+#: src/prefs_common.c:1589
 msgid "On exit"
 msgstr "Beim Beenden"
 
-#: src/prefs_common.c:1576
+#: src/prefs_common.c:1597
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Nachfragen beim Beenden"
 
-#: src/prefs_common.c:1583
+#: src/prefs_common.c:1604
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Leere Papierkorb beim Beenden"
 
-#: src/prefs_common.c:1585
+#: src/prefs_common.c:1606
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Fragen vor dem Leeren"
 
-#: src/prefs_common.c:1589
+#: src/prefs_common.c:1610
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Warnen, wenn wartende Nachrichten vorhanden"
 
-#: src/prefs_common.c:1627
+#: src/prefs_common.c:1648
 #, c-format
 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
 msgstr "Externer Webbrowser (%s wird ersetzt durch URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:1634 src/prefs_common.c:1658 src/prefs_common.c:1674
+#: src/prefs_common.c:1655 src/prefs_common.c:1680 src/prefs_common.c:1696
 msgid "Command"
 msgstr "Befehl"
 
-#: src/prefs_common.c:1651
+#: src/prefs_common.c:1673
 #, c-format
 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
 msgstr "Drucken (%s wird durch Dateinamen ersetzt)"
 
-#: src/prefs_common.c:1667
+#: src/prefs_common.c:1689
 #, c-format
 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
 msgstr "Externer Editor (%s wird durch Dateinamen ersetzt)"
 
-#: src/prefs_common.c:1730
+#: src/prefs_common.c:1752
 msgid "Set message colors"
 msgstr "Setze Nachrichtenfarbe"
 
-#: src/prefs_common.c:1738
+#: src/prefs_common.c:1760
 msgid "Colors"
 msgstr "Farben"
 
-#: src/prefs_common.c:1772
+#: src/prefs_common.c:1794
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Zitierter Text - Erste Ebene"
 
-#: src/prefs_common.c:1778
+#: src/prefs_common.c:1800
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Zitierter Text - Zweite Ebene"
 
-#: src/prefs_common.c:1784
+#: src/prefs_common.c:1806
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Zitierter Text - Dritte Ebene"
 
-#: src/prefs_common.c:1790
+#: src/prefs_common.c:1812
 msgid "URI link"
 msgstr "URI-Link"
 
-#: src/prefs_common.c:1797
+#: src/prefs_common.c:1819
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Stelle Zitatfarben wiederher"
 
-#: src/prefs_common.c:1859
+#: src/prefs_common.c:1881
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Wähle Farbe für Zitatebene 1"
 
-#: src/prefs_common.c:1862
+#: src/prefs_common.c:1884
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Wähle Farbe für Zitatebene 2"
 
-#: src/prefs_common.c:1865
+#: src/prefs_common.c:1887
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Wähle Farbe für Zitatebene 3"
 
-#: src/prefs_common.c:1868
+#: src/prefs_common.c:1890
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Wähle Farbe für URI"
 
-#: src/prefs_common.c:2003
+#: src/prefs_common.c:2025
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Beschreibung der Symbole"
 
-#: src/prefs_common.c:2030
+#: src/prefs_common.c:2052
 #, c-format
 msgid ""
 "Date\n"
@@ -3165,86 +3228,110 @@ msgstr ""
 "Nachrichten-ID\n"
 "%"
 
-#: src/prefs_common.c:2133
+#: src/prefs_common.c:2155
 msgid "Set display item"
 msgstr "Setze Anzeige Information"
 
-#: src/prefs_common.c:2150
+#: src/prefs_common.c:2172
 msgid "Mark"
 msgstr "Markiert"
 
-#: src/prefs_common.c:2152
+#: src/prefs_common.c:2174
 msgid "MIME"
 msgstr "MIME"
 
-#: src/prefs_common.c:2153
+#: src/prefs_common.c:2175
 msgid "Number"
 msgstr "Nummer"
 
-#: src/prefs_common.c:2155 src/summaryview.c:352
+#: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:353
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
-#: src/prefs_common.c:2156 src/summaryview.c:353
+#: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:354
 msgid "From"
 msgstr "Von"
 
-#: src/prefs_common.c:2157 src/summaryview.c:354
+#: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:355
 msgid "Subject"
 msgstr "Betreff"
 
-#: src/prefs_common.c:2210
+#: src/prefs_common.c:2232
 msgid "Font selection"
 msgstr "Schriftauswahl"
 
-#: src/prefs_display_header.c:179
-#, fuzzy
+#: src/prefs_customheader.c:148
+msgid "Custom headers"
+msgstr "Benutzerdefinierte Kopfzeilen"
+
+#: src/prefs_customheader.c:150
+msgid "Creating custom header setting window...\n"
+msgstr "Erstelle Benutzerdefinierte-Kopfzeilen-Fenster...\n"
+
+#: src/prefs_customheader.c:168
+msgid "Custom header setting"
+msgstr "Benutzerdefinierte Kopfzeileneinstellungen"
+
+#: src/prefs_customheader.c:212
+msgid "Value"
+msgstr "Wert"
+
+#: src/prefs_customheader.c:320
+msgid "Reading custom header configuration...\n"
+msgstr "Lese Benutzerdefinierte Kopfzeileneinstellungen...\n"
+
+#: src/prefs_customheader.c:365
+msgid "Writing custom header configuration...\n"
+msgstr "Schreibe Benutzerdefinierte Kopfzeileneinstellungen...\n"
+
+#: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
+#: src/prefs_filter.c:613
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Kopfzeilenname ist nicht gesetzt."
+
+#: src/prefs_customheader.c:541
+msgid "Delete header"
+msgstr "Kopfzeilen löschen"
+
+#: src/prefs_customheader.c:542
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Wollen Sie wirklich diese Kopfzeile löschen?"
+
+#: src/prefs_display_header.c:187
 msgid "Creating display header setting window...\n"
-msgstr "Erstelle Filtereinstellungen-Fenster...\n"
+msgstr "Erstelle Kopfzeilen-Einstellungen-Fenster...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:202
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:210
 msgid "Display header setting"
-msgstr "Filtereinstellungen"
+msgstr "Kopfzeilen-Einstellungen"
 
-#: src/prefs_display_header.c:228
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:237
 msgid "Header name"
-msgstr "Kopfzeilen"
+msgstr "Kopfzeilenname"
 
-#: src/prefs_display_header.c:260
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:269
 msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Anzeige der Kopfzeilen von %s...\n"
+msgstr "Angezeigte Kopfzeilen"
 
-#: src/prefs_display_header.c:315
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:327
 msgid "Hidden headers"
-msgstr "Kopfzeilen"
+msgstr "Versteckte Kopfzeilen"
 
-#: src/prefs_display_header.c:345
-#, fuzzy
-msgid "Show other headers"
-msgstr "/_Zeige alle Kopfzeilen"
+#: src/prefs_display_header.c:357
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Zeige alle unspezifizierten Kopfzeilen"
 
-#: src/prefs_display_header.c:370
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:382
 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "Lese Konfiguration...\n"
+msgstr "Lese Konfiguration zum Anzeigen der Kopfzeilen...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:408
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:420
 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "Schreibe Filtereinstellungen...\n"
+msgstr "Schreibe Konfiguration zum Anzeigen der Kopfzeilen...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:530 src/prefs_filter.c:613
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "Kopfzeilenname ist nicht gesetzt."
-
-#: src/prefs_display_header.c:540
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:552
 msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Die Ablage `%s' existiert bereits."
+msgstr "Diese Kopfzeile ist bereits in der Liste enthalten."
 
 #: src/prefs_filter.c:184
 msgid "Registered rules"
@@ -3358,28 +3445,28 @@ msgstr "\tMarkiere die Nachrichten..."
 msgid "\t%d new message(s)\n"
 msgstr "\t%d neue Nachricht(en)\n"
 
-#: src/procmsg.c:445
+#: src/procmsg.c:456
 msgid "Mark file not found.\n"
 msgstr "Markierte Datei nicht gefunden.\n"
 
-#: src/procmsg.c:447
+#: src/procmsg.c:458
 #, c-format
 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
 msgstr "Markierte Version ist unterschiedlich (%d != %d). Verwerfe sie.\n"
 
-#: src/procmsg.c:463
+#: src/procmsg.c:474
 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
 msgstr "Kann markierte Datei, zum Anhängen, nicht öffnen.\n"
 
-#: src/procmsg.c:468
+#: src/procmsg.c:479
 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
 msgstr "Kann markierte Datei, zum Schreiben, nicht öffnen.\n"
 
-#: src/procmsg.c:651
+#: src/procmsg.c:662
 msgid "Sending queued message failed.\n"
 msgstr "Senden wartender Nachrichten fehlgeschlagen.\n"
 
-#: src/procmsg.c:708
+#: src/procmsg.c:719
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Druck-Befehlszeile ist ungültig: `%s'\n"
@@ -3400,64 +3487,64 @@ msgstr "Fehler beim Empfang von Daten.\n"
 msgid "Can't write to file.\n"
 msgstr "Kann nicht in Datei schreiben.\n"
 
-#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
+#: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
 msgid "Oops: Signature not verified"
 msgstr "Oops: digitale Unterschrift nicht verifiziert"
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
+#: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
 msgid "No signature found"
 msgstr "Keine digitale Unterschrift gefunden"
 
-#: src/rfc2015.c:142
+#: src/rfc2015.c:143
 msgid "Good signature"
 msgstr "Gute digitale Unterschrift"
 
-#: src/rfc2015.c:145
+#: src/rfc2015.c:146
 msgid "BAD signature"
 msgstr "SCHLECHTE digitale Unterschrift"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
+#: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
 msgid "No public key to verify the signature"
 msgstr ""
 "Kein öffentlicher Schlüssel zum verifizieren der digitalen Unterschrift"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
+#: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
 msgid "Error verifying the signature"
 msgstr "Fehler beim Verifizieren der digitalen Unterschrift"
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
+#: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
 msgid "Different results for signatures"
 msgstr "Unterschiedliche Ergebnisse für Unterschriften"
 
-#: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
+#: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
 msgid "Error: Unknown status"
 msgstr "Fehler: unbekannter Status"
 
-#: src/rfc2015.c:177
+#: src/rfc2015.c:178
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Gute digitale Unterschrift von \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:180
+#: src/rfc2015.c:181
 #, c-format
 msgid "BAD signature  from \"%s\""
 msgstr "SCHLECHTE digitale Unterschrift von \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:212
+#: src/rfc2015.c:213
 msgid "Cannot find user ID for this key."
 msgstr "Finde keine User-ID für diesen Schlüssel."
 
-#: src/rfc2015.c:223
+#: src/rfc2015.c:224
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                aka \"%s\"\n"
 
-#: src/rfc2015.c:251
+#: src/rfc2015.c:252
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Digitale Unterschrift von %s\n"
 
-#: src/rfc2015.c:260
+#: src/rfc2015.c:261
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Schlüssel Fingerprint: %s\n"
@@ -3496,65 +3583,62 @@ msgstr "Schl
 msgid "Enter another user or key ID\n"
 msgstr "Eine andere Benutzer- oder Schlüssel-ID angeben\n"
 
-#: src/send.c:147
+#: src/send.c:148
 msgid "Queued message header is broken.\n"
 msgstr "Kopfzeilen wartender Nachricht ist defekt.\n"
 
-#: src/send.c:156
+#: src/send.c:157
 msgid "Account not found. Using current account...\n"
 msgstr "Account nicht gefunden. Benutze aktuellen Account...\n"
 
-#: src/send.c:167
+#: src/send.c:168
 msgid "Account not found.\n"
 msgstr "Account nicht gefunden.\n"
 
-#: src/send.c:240
-#, fuzzy, c-format
+#: src/send.c:250
+#, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
-msgstr "Verbindung zu SMTP-Server: %s ...\n"
+msgstr "Verbindung mit SMTP-Server: %s ..."
 
-#: src/send.c:244
+#: src/send.c:254
 msgid "Connecting"
-msgstr ""
+msgstr "Verbinde"
 
-#: src/send.c:251
+#: src/send.c:261
 msgid "Sending MAIL FROM..."
-msgstr ""
+msgstr "Sende MAIL FROM..."
 
-#: src/send.c:252
-#, fuzzy
+#: src/send.c:262
 msgid "Sending"
-msgstr "Senden"
+msgstr "Sende"
 
-#: src/send.c:259
+#: src/send.c:269
 msgid "Sending RCPT TO..."
-msgstr ""
+msgstr "Sende RCPT TO..."
 
-#: src/send.c:266
+#: src/send.c:276
 msgid "Sending DATA..."
-msgstr ""
+msgstr "Sende DATA..."
 
-#: src/send.c:282
-#, fuzzy, c-format
+#: src/send.c:292
+#, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "Empfange Nachricht (%d / %d) /%d/%d bytes)"
+msgstr "Empfange Nachricht (%d / %d bytes)"
 
-#: src/send.c:299
-#, fuzzy
+#: src/send.c:309
 msgid "Quitting..."
-msgstr "Beenden"
+msgstr "Beende..."
 
-#: src/send.c:320
+#: src/send.c:330
 #, c-format
 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Keine Verbindung mit SMTP-Server: %s:%d\n"
 
-#: src/send.c:331
+#: src/send.c:341
 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
 msgstr "Fehler beim Senden von HELO\n"
 
-#: src/send.c:347
-#, fuzzy
+#: src/send.c:357
 msgid "Sending message"
 msgstr "Sende Nachricht"
 
@@ -3672,66 +3756,70 @@ msgid "/_Reply"
 msgstr "/An_twort"
 
 #: src/summaryview.c:302
+msgid "/Repl_y to sender"
+msgstr "/_Antwort an Absender"
+
+#: src/summaryview.c:303
 msgid "/Reply to a_ll"
 msgstr "/Antwort an a_lle"
 
-#: src/summaryview.c:303
+#: src/summaryview.c:304
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/_Weiterleiten"
 
-#: src/summaryview.c:304
+#: src/summaryview.c:305
 msgid "/Forward as an a_ttachment"
 msgstr "/Weiterleiten als An_hang"
 
-#: src/summaryview.c:307
+#: src/summaryview.c:308
 msgid "/Open in new _window"
 msgstr "/Öffnen in _neuem Fenster"
 
-#: src/summaryview.c:308
+#: src/summaryview.c:309
 msgid "/View so_urce"
 msgstr "/Zeige _Quellen"
 
-#: src/summaryview.c:309
+#: src/summaryview.c:310
 msgid "/Show all _header"
 msgstr "/_Zeige alle Kopfzeilen"
 
-#: src/summaryview.c:310
+#: src/summaryview.c:311
 msgid "/Re_edit"
 msgstr "/Wi_ederbearbeiten"
 
-#: src/summaryview.c:313
+#: src/summaryview.c:314
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Drucken..."
 
-#: src/summaryview.c:315
+#: src/summaryview.c:316
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/A_lle auswählen"
 
-#: src/summaryview.c:321
+#: src/summaryview.c:322
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:321
+#: src/summaryview.c:322
 msgid "U"
 msgstr "U"
 
-#: src/summaryview.c:336
+#: src/summaryview.c:337
 msgid "Creating summary view...\n"
 msgstr "Erstelle Ablageninhaltsansicht...\n"
 
-#: src/summaryview.c:351
+#: src/summaryview.c:352
 msgid "No."
 msgstr "Nr."
 
-#: src/summaryview.c:572
+#: src/summaryview.c:573
 msgid "Process mark"
 msgstr "Markierte verarbeiten"
 
-#: src/summaryview.c:573
+#: src/summaryview.c:574
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "Einige Markierungen sind übrig. Verarbeiten?"
 
-#: src/summaryview.c:597
+#: src/summaryview.c:599
 msgid ""
 "empty folder\n"
 "\n"
@@ -3739,150 +3827,150 @@ msgstr ""
 "leere Ablage\n"
 "\n"
 
-#: src/summaryview.c:609
+#: src/summaryview.c:611
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Durchsuche Ablage (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:678
+#: src/summaryview.c:680
 msgid "done."
 msgstr "Fertig."
 
-#: src/summaryview.c:812
+#: src/summaryview.c:815
 msgid "No unread message"
 msgstr "Keine ungelesene Nachricht"
 
-#: src/summaryview.c:813
+#: src/summaryview.c:816
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Keine ungelesene Nachricht gefunden. Gehe zu nächster Ablage?"
 
-#: src/summaryview.c:949 src/summaryview.c:951
+#: src/summaryview.c:952 src/summaryview.c:954
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Ziehe Nachrichten nach Betreff an..."
 
-#: src/summaryview.c:1094
+#: src/summaryview.c:1097
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d gelöscht"
 
-#: src/summaryview.c:1098
+#: src/summaryview.c:1101
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d verschoben"
 
-#: src/summaryview.c:1099 src/summaryview.c:1106
+#: src/summaryview.c:1102 src/summaryview.c:1109
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1104
+#: src/summaryview.c:1107
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d kopiert"
 
-#: src/summaryview.c:1121
+#: src/summaryview.c:1124
 msgid " item(s) selected"
 msgstr " Einträge gewählt"
 
-#: src/summaryview.c:1132
+#: src/summaryview.c:1135
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d Neue, %d Ungelesene, %d Gesamt (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1138
+#: src/summaryview.c:1141
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d Neue, %d Ungelesene, %d Gesamt"
 
-#: src/summaryview.c:1179 src/summaryview.c:1180
+#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1183
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Sortiere Ablagenansicht..."
 
-#: src/summaryview.c:1218
+#: src/summaryview.c:1221
 msgid "\tSetting summary from message data..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1220
+#: src/summaryview.c:1223
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1329
+#: src/summaryview.c:1332
 #, c-format
 msgid "Writing summary cache (%s)..."
 msgstr "Schreibe Ablagenansichtszwischenspeicher (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1381
+#: src/summaryview.c:1384
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Kein Datum)"
 
-#: src/summaryview.c:1646
+#: src/summaryview.c:1649
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked\n"
 msgstr "Nachricht %d ist markiert.\n"
 
-#: src/summaryview.c:1675
+#: src/summaryview.c:1678
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as being read\n"
 msgstr "Nachricht %d ist markiert als gelesen\n"
 
-#: src/summaryview.c:1710
+#: src/summaryview.c:1713
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as unread\n"
 msgstr "Nachricht %d ist markiert als ungelesen\n"
 
-#: src/summaryview.c:1752
+#: src/summaryview.c:1755
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
 msgstr "Nachricht %s/%d ist zum Löschen markiert\n"
 
-#: src/summaryview.c:1766
+#: src/summaryview.c:1769
 msgid "Current folder is Trash."
 msgstr "Aktuelle Ablage ist Papierkorb."
 
-#: src/summaryview.c:1788 src/summaryview.c:1790
+#: src/summaryview.c:1791 src/summaryview.c:1793
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Lösche mehrfach vorhandene Nachrichten..."
 
-#: src/summaryview.c:1840
+#: src/summaryview.c:1843
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
 msgstr "Nachricht %s/%d ist nicht markiert.\n"
 
-#: src/summaryview.c:1877
+#: src/summaryview.c:1880
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
 msgstr "Nachricht %d ist markiert zum Verschieben nach %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:1889
+#: src/summaryview.c:1892
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ziel ist gleich der aktuellen Ablage."
 
-#: src/summaryview.c:1938
+#: src/summaryview.c:1941
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
 msgstr "Nachricht %d ist markiert zum Kopieren nach %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:1951
+#: src/summaryview.c:1954
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Kopierziel ist gleich der aktuellen Ablage."
 
-#: src/summaryview.c:1983
+#: src/summaryview.c:1986
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Wähle alle Nachrichten..."
 
-#: src/summaryview.c:2037
+#: src/summaryview.c:2040
 msgid "Print"
 msgstr "Drucken"
 
-#: src/summaryview.c:2038
+#: src/summaryview.c:2041
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 "Geben Sie den Druckbefehl ein:\n"
-"(`%s' wird ersetzt durch den Dateinamen ersetzt)"
+"(`%s' wird durch den Dateinamen ersetzt)"
 
-#: src/summaryview.c:2044
+#: src/summaryview.c:2047
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -3891,27 +3979,27 @@ msgstr ""
 "Druck-Befehlszeile ist ungültig:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:2266 src/summaryview.c:2267
+#: src/summaryview.c:2269 src/summaryview.c:2270
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Erstelle Threads"
 
-#: src/summaryview.c:2289 src/summaryview.c:2290
+#: src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2293
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Hebe Threads auf"
 
-#: src/summaryview.c:2312
+#: src/summaryview.c:2315
 msgid "Unthreading for execution..."
 msgstr "Hebe Threads zur Ausführung auf"
 
-#: src/summaryview.c:2399
+#: src/summaryview.c:2402
 msgid "filtering..."
 msgstr "filtere..."
 
-#: src/summaryview.c:2400
+#: src/summaryview.c:2403
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtere..."
 
-#: src/summaryview.c:2504
+#: src/summaryview.c:2507
 #, c-format
 msgid "Go to %s\n"
 msgstr "Gehe zu %s\n"
@@ -3921,59 +4009,48 @@ msgid "Creating text view...\n"
 msgstr "Erstelle Textansicht...\n"
 
 #: src/textview.c:366
-#, fuzzy
 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
-msgstr "Zum Speichern dieses Teiles, öffnen Sie das Kontextmenü mit der\n"
+msgstr "Zum Speichern dieses Teiles, öffnen Sie das Kontextmenü mit der "
 
 #: src/textview.c:367
-#, fuzzy
 msgid "right click and select `Save as...', "
-msgstr ""
-"rechten Maustaste und wählen `Speichern als...', oder drücken die "
-"`j'-Taste.\n"
-"\n"
+msgstr "rechten Maustaste und wählen `Speichern als...', "
 
 #: src/textview.c:368
-#, fuzzy
 msgid ""
 "or press `y' key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"`Darstellung als Text', oder drücken `t'-Taste.\n"
+"oder drücken die `y'-Taste.\n"
 "\n"
 
 #: src/textview.c:370
-#, fuzzy
 msgid "To display this part as a text message, select "
-msgstr "Zum Anzeigen dieses Teiles der Nachricht als Text, wählen Sie\n"
+msgstr "Zum Anzeigen dieses Teiles der Nachricht als Text, wählen Sie "
 
 #: src/textview.c:371
 msgid ""
 "`Display as text', or press `t' key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"`Darstellung als Text', oder drücken `t'-Taste.\n"
+"`Darstellung als Text', oder drücken die `t'-Taste.\n"
 "\n"
 
 #: src/textview.c:373
-#, fuzzy
 msgid "To open this part with external program, select "
-msgstr ""
-"Zum Öffnen dieses Teiles mit einem externen Programm, wählen Sie `Öffnen',\n"
+msgstr "Zum Öffnen dieses Teiles mit einem externen Programm, wählen Sie "
 
 #: src/textview.c:374
 msgid "`Open' or `Open with...', "
-msgstr ""
+msgstr "`Öffnen' oder `Öffnen mit...', "
 
 #: src/textview.c:375
-#, fuzzy
 msgid "or double-click, or click the center button, "
-msgstr ""
-"oder Doppelclick, oder drücken Sie die mittlere Maustaste, oder `l'-Taste."
+msgstr "oder Doppelclick, oder drücken Sie die mittlere Maustaste, "
 
 #: src/textview.c:376
 msgid "or press `l' key."
-msgstr ""
+msgstr "oder die `l'-Taste."
 
 #: src/textview.c:395
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
@@ -3986,23 +4063,26 @@ msgstr "Zum 
 #: src/textview.c:397
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
 msgstr ""
-"rechten Maustaste und wählen `Überprüfe digitale Unterschrift'.\n"
+"rechten Maustaste und wählen `Digitale Unterschrift überprüfen'.\n"
 "\n"
 
-#: src/utils.c:1452 src/utils.c:1529
+#: src/utils.c:1540
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "Schreiben in %s fehlgeschlagen.\n"
 
-#: src/utils.c:1472
+#: src/utils.c:1581
 #, c-format
-msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
-msgstr "Datei kopieren von %s nach %s fehlgeschlagen.\n"
+msgid "move_file(): file %s already exists."
+msgstr "move_file(): Datei %s' existiert bereits."
 
-#: src/utils.c:1690
+#: src/utils.c:1722
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr "Öffne-URI-Befehlszeile ist ungültig: `%s'"
 
-#~ msgid "Receive at getting from all accounts"
-#~ msgstr "Empfange von allen Accounts"
+#~ msgid "%s message %s%c%d to %s ...\n"
+#~ msgstr "%s Nachricht %s%c%d nach %s ...\n"
+
+#~ msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
+#~ msgstr "Datei kopieren von %s nach %s fehlgeschlagen.\n"
index 01cf3aa42796feb716ae2497ed966f8a858e4138..fe02bd81e44cdb4931ca0c860972ca3bef06a6d8 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-05-10 16:18+0900\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-01-14 11:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2001-06-16 13:11+0900\n"
+"PO-Revision-Date: 2001-06-02 11:33+0200\n"
 "Last-Translator: Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 msgid "About"
 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
 
-#: src/about.c:200
+#: src/about.c:199
 msgid ""
 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
@@ -31,20 +31,20 @@ msgstr ""
 "ôïõ êþäéêá\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:206
+#: src/about.c:205
 msgid ""
 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: src/about.c:211
+#: src/about.c:210
 msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: src/about.c:215
+#: src/about.c:214
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr ""
 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:221
+#: src/about.c:220
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr ""
 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:227
+#: src/about.c:226
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -84,13 +84,14 @@ msgstr ""
 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:212
-#: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
-#: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:319 src/main.c:327
-#: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:117
-#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1799 src/prefs_common.c:2043
-#: src/prefs_common.c:2159 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2528
+#: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
+#: src/compose.c:1468 src/compose.c:3124 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
+#: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
+#: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
+#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
+#: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
+#: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2020
+#: src/summaryview.c:2531
 msgid "OK"
 msgstr "ÅíôÜîåé"
 
@@ -110,85 +111,88 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
-"ëïãáñéóìïýò."
+"ëïãáñéáóìïýò."
 
 #: src/account.c:214
 msgid "Opening account edit window...\n"
 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
 
-#: src/account.c:355
+#: src/account.c:361
 msgid "Creating account edit window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
 
-#: src/account.c:360
+#: src/account.c:366
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ôùí ëïãáñéáóìþí"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
 
-#: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
+#: src/account.c:394 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
+#: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "¼íïìá"
 
-#: src/account.c:389 src/prefs_account.c:624
+#: src/account.c:395 src/prefs_account.c:632
 msgid "Protocol"
 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
 
-#: src/account.c:390
+#: src/account.c:396
 msgid "Server"
 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
 
-#: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_display_header.c:275
-#: src/prefs_display_header.c:330
+#: src/account.c:415 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
+#: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
 msgid "Add"
 msgstr "ÐñïóèÞêç"
 
-#: src/account.c:415
+#: src/account.c:421
 msgid "Edit"
 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
 
-#: src/account.c:421
+#: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:247
 msgid " Delete "
 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/account.c:427 src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:438
+#: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:294
+#: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
 msgid "Down"
 msgstr "ÊÜôù"
 
-#: src/account.c:433 src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:432
+#: src/account.c:439 src/prefs_customheader.c:288
+#: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
 msgid "Up"
 msgstr "ÐÜíù"
 
-#: src/account.c:447
+#: src/account.c:453
 msgid " Set as usually used account "
 msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü"
 
-#: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
+#: src/account.c:459 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
 msgid "Close"
 msgstr "Êëåßóéìï"
 
-#: src/account.c:507
+#: src/account.c:513
 msgid "Delete account"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/account.c:508
+#: src/account.c:514
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
 
-#: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
-#: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
-#: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
-#: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:721
-#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574 src/summaryview.c:814
+#: src/account.c:515 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
+#: src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1490
+#: src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630 src/folderview.c:1729
+#: src/folderview.c:1762 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575
+#: src/summaryview.c:817
 msgid "Yes"
 msgstr "Íáé"
 
-#: src/account.c:509 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
-#: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
-#: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
+#: src/account.c:515 src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447
+#: src/folderview.c:1490 src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630
+#: src/folderview.c:1729 src/folderview.c:1762
 msgid "+No"
 msgstr "+¼÷é"
 
-#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
+#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
 msgid "/_File"
 msgstr "/Áñ÷åßï"
 
@@ -204,7 +208,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_File/New _folder"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
 
-#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
+#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:379
 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
@@ -217,15 +221,15 @@ msgstr "/
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
+#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
 
-#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
+#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
 msgid "/_Help"
 msgstr "/ÂïÞèåéá"
 
-#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
+#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
 
@@ -241,18 +245,18 @@ msgstr "/
 msgid "/New _folder"
 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
 
-#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
-#: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
-#: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
-#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
-#: src/summaryview.c:314
+#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:369
+#: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
+#: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
+#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:307 src/summaryview.c:312
+#: src/summaryview.c:315
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
+#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
 #: src/mainwindow.c:351
 msgid "/_Edit"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/Åðåîñãáóßá"
 
 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
 msgid "/_Delete"
@@ -266,16 +270,16 @@ msgstr "
 msgid "Remarks"
 msgstr "Ó÷üëéá"
 
-#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
+#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2796
 msgid "Address book"
-msgstr "Ôçëåöùíéêüò êáôÜëïãïò"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
 
 #: src/addressbook.c:413
 msgid "Name:"
-msgstr "¼íïìá"
+msgstr "¼íïìá:"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
-#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
+#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1405
+#: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
 #: src/prefs_filter.c:398
 msgid "Delete"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
@@ -290,7 +294,7 @@ msgstr "
 
 #: src/addressbook.c:456
 msgid "Cc:"
-msgstr ""
+msgstr "Ãíùóôïðïßçóç:"
 
 #: src/addressbook.c:460
 msgid "Bcc:"
@@ -298,11 +302,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/addressbook.c:479
 msgid "Common address"
-msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
+msgstr "ÊïéíÞ äéåýèõíóç"
 
 #: src/addressbook.c:486
 msgid "Personal address"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
+msgstr "ÐñïóùðéêÞ äéåýèõíóç"
 
 #: src/addressbook.c:577
 msgid "Delete address(es)"
@@ -312,23 +316,23 @@ msgstr "
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
 
-#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
-#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574
-#: src/summaryview.c:814
+#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
+#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:817
 msgid "No"
 msgstr "¼÷é"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
+#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1320 src/folderview.c:1521
 msgid "New folder"
 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
+#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1321
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ: "
+msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
 
-#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
+#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1322 src/folderview.c:1525
 msgid "NewFolder"
-msgstr "ÍÝïòÊáôÜëïãïò"
+msgstr ""
 
 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
 #: src/addressbook.c:1187
@@ -349,7 +353,7 @@ msgstr "
 
 #: src/addressbook.c:1122
 msgid "Edit group"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
+msgstr "Åðåîñãáóßá ïìÜäáò"
 
 #: src/addressbook.c:1123
 msgid "Input the new name of group:"
@@ -372,17 +376,18 @@ msgstr "
 msgid "Edit address"
 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
 
-#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:302
+#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2795 src/select-keys.c:302
 msgid "Address"
 msgstr "Äéåýèõíóç"
 
-#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
-#: src/compose.c:3641 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
-#: src/inputdialog.c:161 src/main.c:319 src/main.c:327 src/mainwindow.c:1655
-#: src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:121 src/prefs.c:468
-#: src/prefs_common.c:2160 src/prefs_display_header.c:196
-#: src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:574
-#: src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2528
+#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1468 src/compose.c:3125
+#: src/compose.c:3695 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
+#: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
+#: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
+#: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
+#: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
+#: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2020
+#: src/summaryview.c:2531
 msgid "Cancel"
 msgstr "Áêýñùóç"
 
@@ -395,12 +400,12 @@ msgstr "
 msgid "%s doesn't exist.\n"
 msgstr "%s äåí õðÜñ÷åé.\n"
 
-#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
-#: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
-#: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:995
-#: src/summaryview.c:1201 src/summaryview.c:1283 src/summaryview.c:1344
-#: src/summaryview.c:1801 src/summaryview.c:2279 src/summaryview.c:2302
-#: src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2416
+#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:856
+#: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:809 src/mh.c:816
+#: src/news.c:661 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:998
+#: src/summaryview.c:1204 src/summaryview.c:1286 src/summaryview.c:1347
+#: src/summaryview.c:1804 src/summaryview.c:2282 src/summaryview.c:2305
+#: src/summaryview.c:2326 src/summaryview.c:2419
 msgid "done.\n"
 msgstr "Ýãéíå.\n"
 
@@ -412,163 +417,167 @@ msgstr "
 msgid "failed to write addressbook data.\n"
 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôá äåäïìÝíá ôïõ êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí.\n"
 
-#: src/alertpanel.c:101 src/compose.c:3243 src/main.c:317
+#: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3298 src/main.c:332
 msgid "Notice"
 msgstr "Óçìåßùóç"
 
-#: src/alertpanel.c:114
+#: src/alertpanel.c:132 src/main.c:218
 msgid "Warning"
 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
 
-#: src/alertpanel.c:127 src/inc.c:415
+#: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:415
 msgid "Error"
 msgstr "ÓöÜëìá"
 
-#: src/alertpanel.c:163
+#: src/alertpanel.c:183
 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-msgstr "ÄÇìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
+
+#: src/alertpanel.c:269
+msgid "Show this message next time"
+msgstr ""
 
 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
 msgid "can't allocate memory\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
 
-#: src/compose.c:365
+#: src/compose.c:367
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/ÐñïóèÞêç"
+msgstr "/ÐñïóèÞêç..."
 
-#: src/compose.c:366
+#: src/compose.c:368
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
-#: src/folderview.c:225
+#: src/compose.c:370 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
+#: src/folderview.c:231
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
 
-#: src/compose.c:374
+#: src/compose.c:376
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:375
+#: src/compose.c:377
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:376
+#: src/compose.c:378
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
 
-#: src/compose.c:381
+#: src/compose.c:383
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
 
-#: src/compose.c:382
+#: src/compose.c:384
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
 
-#: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
+#: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
 
-#: src/compose.c:384
+#: src/compose.c:386
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
 
-#: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
+#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
 
-#: src/compose.c:386
+#: src/compose.c:388
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
 
-#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
+#: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
 
-#: src/compose.c:389
+#: src/compose.c:391
 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
 
-#: src/compose.c:390
+#: src/compose.c:392
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
 
-#: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
+#: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
 msgid "/_Message"
 msgstr "/ÌÞíõìá"
 
-#: src/compose.c:394
+#: src/compose.c:396
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
 
-#: src/compose.c:396
+#: src/compose.c:398
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
 
-#: src/compose.c:398
+#: src/compose.c:400
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
 
-#: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
-#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
+#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/ÌÞíõìá/---"
 
-#: src/compose.c:401
+#: src/compose.c:403
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
 
-#: src/compose.c:402
+#: src/compose.c:404
 msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Cc"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Ãíùóôïðïßçóç"
 
-#: src/compose.c:403
+#: src/compose.c:405
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
 
-#: src/compose.c:404
+#: src/compose.c:406
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
 
-#: src/compose.c:406
+#: src/compose.c:408
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
 
-#: src/compose.c:408
+#: src/compose.c:410
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
 
-#: src/compose.c:411
+#: src/compose.c:413
 msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr ""
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
 
-#: src/compose.c:412
+#: src/compose.c:414
 msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr ""
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÊñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
+#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
 msgid "/_Tool"
 msgstr "/Åñãáëåßá"
 
-#: src/compose.c:415
+#: src/compose.c:417
 msgid "/_Tool/Show _ruler"
 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
 
-#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
+#: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
 msgid "/_Tool/_Address book"
 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
 
-#: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
+#: src/compose.c:489 src/compose.c:559 src/compose.c:619 src/procmsg.c:686
 msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá äù ôï êïììÜôé êåéìÝíïõ\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá äù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
 
-#: src/compose.c:548
+#: src/compose.c:551
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: src/compose.c:560
+#: src/compose.c:563
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -580,49 +589,49 @@ msgstr ""
 "Áñ÷Þ ðñïùèçìÝíïõ ìçíýìáôïò:\n"
 "\n"
 
-#: src/compose.c:1224
+#: src/compose.c:1232
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: src/compose.c:1228
+#: src/compose.c:1236
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ  %s\n"
 
-#: src/compose.c:1232
+#: src/compose.c:1240
 #, c-format
 msgid "File %s is empty\n"
 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
 
-#: src/compose.c:1253
+#: src/compose.c:1261
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
 
-#: src/compose.c:1359
+#: src/compose.c:1367
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
 
-#: src/compose.c:1361
+#: src/compose.c:1369
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:1364
+#: src/compose.c:1372
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
+#: src/compose.c:1394 src/compose.c:3588
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/compose.c:1404
+#: src/compose.c:1412
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
 
-#: src/compose.c:1422
+#: src/compose.c:1430
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -630,262 +639,269 @@ msgstr ""
 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
 
-#: src/compose.c:1443
+#: src/compose.c:1451
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
 
-#: src/compose.c:1457
+#: src/compose.c:1465
 msgid "Queueing"
 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
 
-#: src/compose.c:1458
+#: src/compose.c:1466
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
 msgstr ""
-"ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
+"ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
 
-#: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
+#: src/compose.c:1472 src/compose.c:3600
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
 
-#: src/compose.c:1467
+#: src/compose.c:1475
 msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
 
-#: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
+#: src/compose.c:1482 src/compose.c:3607
 msgid "Can't save the message to outbox."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôï outbox."
 
-#: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1522
+#: src/compose.c:1508 src/compose.c:1629 src/compose.c:1715 src/utils.c:1533
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
 
-#: src/compose.c:1526
+#: src/compose.c:1534
 msgid "Can't convert the codeset of the message."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
 
-#: src/compose.c:1535
+#: src/compose.c:1543
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí åðéêåöáëßäá\n"
 
-#: src/compose.c:1653
+#: src/compose.c:1661
 msgid "saving sent message...\n"
 msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
 
-#: src/compose.c:1658
+#: src/compose.c:1666
 msgid "can't save message\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
 
-#: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
+#: src/compose.c:1672 src/compose.c:1779
 msgid "can't open mark file\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
 
-#: src/compose.c:1687
+#: src/compose.c:1695
 msgid "queueing message...\n"
 msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
 
-#: src/compose.c:1762
+#: src/compose.c:1770
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
 
-#: src/compose.c:1801
+#: src/compose.c:1808
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
 
-#: src/compose.c:2114
+#: src/compose.c:2162
 #, c-format
 msgid "generated Message-ID: %s\n"
 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
 
-#: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
+#: src/compose.c:2236 src/compose.c:3096
 msgid "MIME type"
 msgstr "ôýðïò MIME"
 
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2154
-#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:361
+#: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
+#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
 msgid "Size"
 msgstr "ÌÝãåèïò"
 
-#: src/compose.c:2205
+#: src/compose.c:2253
 msgid "Creating compose window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
 
-#: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
+#: src/compose.c:2299 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
 msgid "From:"
 msgstr "Áðü:"
 
-#: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:494
-#: src/prefs_common.c:627
+#: src/compose.c:2722 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
+#: src/prefs_common.c:636
 msgid "Send"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
 
-#: src/compose.c:2672
+#: src/compose.c:2723
 msgid "Send message"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:2679
+#: src/compose.c:2730
 msgid "Send later"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
+msgstr ""
+"ÁðïóôïëÞ\n"
+"áñãüôåñá"
 
-#: src/compose.c:2680
+#: src/compose.c:2731
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
 
-#: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
+#: src/compose.c:2738 src/folderview.c:738
 msgid "Draft"
 msgstr "Ðñïó÷Ýäéï"
 
-#: src/compose.c:2688
+#: src/compose.c:2739
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
 
-#: src/compose.c:2697
+#: src/compose.c:2748
 msgid "Insert"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
 
-#: src/compose.c:2698
+#: src/compose.c:2749
 msgid "Insert file"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:2705
+#: src/compose.c:2756
 msgid "Attach"
 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
 
-#: src/compose.c:2706
+#: src/compose.c:2757
 msgid "Attach file"
 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1026
+#: src/compose.c:2766 src/prefs_common.c:1035
 msgid "Signature"
 msgstr "YðïãñáöÞ"
 
-#: src/compose.c:2716
+#: src/compose.c:2767
 msgid "Insert signature"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
 
-#: src/compose.c:2724
+#: src/compose.c:2775
 msgid "Editor"
 msgstr "ÓõíèÝôçò"
 
-#: src/compose.c:2725
+#: src/compose.c:2776
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
 
-#: src/compose.c:2733
+#: src/compose.c:2784
 msgid "Linewrap"
-msgstr "Ôýëéîç ãñáììÞò"
+msgstr ""
+"Ôýëéîç\n"
+"ãñáììÞò"
 
-#: src/compose.c:2734
+#: src/compose.c:2785
 msgid "Wrap long lines"
 msgstr "×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
 
-#: src/compose.c:2939
+#: src/compose.c:2992
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
 
-#: src/compose.c:2957
+#: src/compose.c:3010
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
 
-#: src/compose.c:3025
+#: src/compose.c:3078
 msgid "Property"
 msgstr "Éäéüôçôåò"
 
-#: src/compose.c:3045
+#: src/compose.c:3098
 msgid "Encoding"
 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
 
-#: src/compose.c:3068
+#: src/compose.c:3121
 msgid "Path"
 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
 
-#: src/compose.c:3069
+#: src/compose.c:3122
 msgid "File name"
 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:3214
+#: src/compose.c:3269
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:3240
+#: src/compose.c:3295
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
+"To åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò ëåéôïõñãåß áêüìá.\n"
+"Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
+"process group id:  %d"
 
-#: src/compose.c:3253
+#: src/compose.c:3308
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Ôåñìáôßóôçêå process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:3254
+#: src/compose.c:3309
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
 
-#: src/compose.c:3278
+#: src/compose.c:3333
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr ""
+msgstr "Óýíèåóç: åéóáãùãÞ áðü ðáñáêïëïõèïýìåíç äéåñãáóßá\n"
 
 #. failed
-#: src/compose.c:3311
+#: src/compose.c:3366
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
 
-#: src/compose.c:3315
+#: src/compose.c:3370
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
 
-#: src/compose.c:3317
+#: src/compose.c:3372
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
 
-#: src/compose.c:3574
+#: src/compose.c:3629
 msgid "can't remove the old draft message\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñïó÷Ýäéï\n"
 
-#: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
+#: src/compose.c:3657 src/compose.c:3669
 msgid "Select file"
 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï"
 
-#: src/compose.c:3639
+#: src/compose.c:3693
 msgid "Discard message"
 msgstr "ÁðÝññéøå ôï ìÞíõìá"
 
-#: src/compose.c:3640
+#: src/compose.c:3694
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá ôï áðïññßøù;"
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:3695
 msgid "Discard"
 msgstr "Áðüññéøç"
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:3695
 msgid "to Draft"
 msgstr "óôá ðñïó÷Ýäéá"
 
 #: src/export.c:122
 msgid "Export"
-msgstr ""
+msgstr "ÅîáãùãÞ"
 
 #: src/export.c:144
 msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr ""
+msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï-óôü÷ï êáé áñ÷åßï mbox."
 
 #: src/export.c:154
 msgid "Source dir:"
-msgstr ""
+msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
 
 #: src/export.c:159
 msgid "Exporting file:"
-msgstr ""
+msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
 
 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
 #: src/prefs_filter.c:349
@@ -894,127 +910,132 @@ msgstr "
 
 #: src/export.c:217
 msgid "Select exporting file"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðÝëåîå åîáãùãÞ áñ÷åßïõ"
 
 #: src/foldersel.c:131
 msgid "Select folder"
 msgstr "ÅðÝëåîå êáôÜëïãï"
 
-#: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
+#: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
 
-#: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
+#: src/folderview.c:204 src/folderview.c:215
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
 
-#: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
+#: src/folderview.c:205 src/folderview.c:216
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:201
+#: src/folderview.c:207
 msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
 
-#: src/folderview.c:212
+#: src/folderview.c:218
 msgid "/Remove _IMAP4 server"
 msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
 
-#: src/folderview.c:219
+#: src/folderview.c:225
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
 
-#: src/folderview.c:221
+#: src/folderview.c:227
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
 
-#: src/folderview.c:223
+#: src/folderview.c:229
 msgid "/Remove _news server"
 msgstr "/ÄéáãñáöÞ news server"
 
-#: src/folderview.c:234
+#: src/folderview.c:240
 msgid "Folder"
 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
 
-#: src/folderview.c:234
+#: src/folderview.c:240
 msgid "New"
-msgstr "ÍÝï"
+msgstr "ÍÝá"
 
-#: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2151
+#: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
 msgid "Unread"
 msgstr "Ìç äéáâáóìÝíï"
 
-#: src/folderview.c:235
+#: src/folderview.c:241
 msgid "#"
 msgstr "áñ."
 
-#: src/folderview.c:245
+#: src/folderview.c:251
 msgid "Creating folder view...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
 
-#: src/folderview.c:382
+#: src/folderview.c:395
 msgid "Setting folder info...\n"
 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
 
-#: src/folderview.c:383
+#: src/folderview.c:396
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
 
-#: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr ""
+msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2089 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr ""
+msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
 
-#: src/folderview.c:558
+#: src/folderview.c:581
 msgid "Updating all folders..."
-msgstr ""
+msgstr "ÅíçìÝñùóç üëùí ôùí êáôáëüãùí..."
 
-#: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:647
+#: src/folderview.c:716 src/prefs_account.c:655
 msgid "Inbox"
-msgstr ""
+msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
 
-#: src/folderview.c:602
+#: src/folderview.c:721
 msgid "Outbox"
-msgstr ""
+msgstr "Åîåñ÷üìåíá"
 
-#: src/folderview.c:607
+#: src/folderview.c:726
 msgid "Queue"
 msgstr "ÏõñÜ"
 
-#: src/folderview.c:612
+#: src/folderview.c:731
 msgid "Trash"
-msgstr "Trash"
+msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
 
-#: src/folderview.c:1067
+#: src/folderview.c:1213
 #, c-format
 msgid "Folder %s is selected\n"
 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
 
-#: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
+#: src/folderview.c:1326 src/folderview.c:1389 src/folderview.c:1530
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
 
-#: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
+#: src/folderview.c:1334 src/folderview.c:1398 src/folderview.c:1538
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
 
-#: src/folderview.c:1207
+#: src/folderview.c:1342 src/folderview.c:1546
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôïí êáôÜëïãï `%s'\n"
+
+#: src/folderview.c:1381
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
 
-#: src/folderview.c:1209
+#: src/folderview.c:1383
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:1269
+#: src/folderview.c:1443
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -1023,68 +1044,77 @@ msgstr ""
 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
 "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå;"
 
-#: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
+#: src/folderview.c:1446 src/folderview.c:1588
 msgid "Delete folder"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
-#, c-format
-msgid "can't remove folder `%s'\n"
+#: src/folderview.c:1452 src/folderview.c:1594
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôïí êáôÜëïãï `%s'\n"
 
-#: src/folderview.c:1311
+#: src/folderview.c:1486
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from disk)"
 msgstr ""
+"Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôï mailbox `%s' ;\n"
+"(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
 
-#: src/folderview.c:1314
+#: src/folderview.c:1489
 msgid "Remove folder"
 msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:1401
+#: src/folderview.c:1522
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:1586
 #, c-format
 msgid "Really delete folder `%s'?"
 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
 
-#: src/folderview.c:1441
+#: src/folderview.c:1627
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
 
-#: src/folderview.c:1443
+#: src/folderview.c:1629
 msgid "Delete IMAP4 server"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
 
-#: src/folderview.c:1484
+#: src/folderview.c:1670
 msgid "Subscribe newsgroup"
 msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
 
-#: src/folderview.c:1485
+#: src/folderview.c:1671
 msgid "Input subscribing newsgroup:"
 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï newsgroup óôï ïðïßï åããñÜöåóôå:"
 
-#: src/folderview.c:1494
+#: src/folderview.c:1680
 #, c-format
 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
 msgstr "Ôï newsgroup `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
 
-#: src/folderview.c:1540
+#: src/folderview.c:1726
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
 
-#: src/folderview.c:1542
+#: src/folderview.c:1728
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
 
-#: src/folderview.c:1573
+#: src/folderview.c:1759
 #, c-format
 msgid "Really delete news server `%s'?"
 msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
 
-#: src/folderview.c:1575
+#: src/folderview.c:1761
 msgid "Delete news server"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ news server"
 
@@ -1104,11 +1134,11 @@ msgstr "
 msgid "Creating header view...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç åðéêåöáëßäáò...\n"
 
-#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1384
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1387
 msgid "(No From)"
 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
 
-#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1400
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1403
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
 
@@ -1138,112 +1168,132 @@ msgstr "
 msgid "Can't load the image."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
 
-#: src/imap.c:145
+#: src/imap.c:193
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
 
-#: src/imap.c:168
+#: src/imap.c:219
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/imap.c:309
+#: src/imap.c:360
 #, c-format
 msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ôï ìÞíõìá %d åßíáé Þäç óôç ìíÞìç.\n"
 
-#: src/imap.c:318
+#: src/imap.c:369
 #, c-format
 msgid "getting message %d...\n"
 msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
 
-#: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
+#: src/imap.c:375 src/procmsg.c:586
 #, c-format
 msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ìÞíõìá %d\n"
+
+#: src/imap.c:404
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't append message %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
 
-#: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
-#: src/mh.c:419
+#: src/imap.c:433 src/imap.c:490 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
+#: src/mh.c:402
 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "ï êáôÜëïãïò áöåôçñßáò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
+msgstr "ï ðçãáßïò êáôÜëïãïò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
 
-#: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
+#: src/imap.c:443 src/imap.c:495 src/mh.c:201 src/mh.c:267
 #, c-format
 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
 
-#: src/imap.c:431
+#: src/imap.c:447 src/imap.c:499 src/mh.c:331 src/mh.c:405
+#, c-format
+msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:567
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:437 src/imap.c:473
+#: src/imap.c:574 src/imap.c:613
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:467
+#: src/imap.c:606
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:510
+#: src/imap.c:718
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:538
+#: src/imap.c:755
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:564
+#: src/imap.c:781
 msgid "can't get envelope\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
 
-#: src/imap.c:570
+#: src/imap.c:787
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr ""
+msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
 
-#: src/imap.c:578
+#: src/imap.c:795
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí öÜêåëï: %s\n"
 
-#: src/imap.c:608
+#: src/imap.c:825
 #, c-format
 msgid "deleting message %d...\n"
 msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
 
-#: src/imap.c:643
+#: src/imap.c:850
 msgid "\tDeleting all cached messages... "
-msgstr ""
+msgstr "\tÄéáãñÜöù üëá ôá ìçíÞìáôá áðü ôç ìíÞìç... "
 
-#: src/imap.c:670
+#: src/imap.c:864
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:693
+#: src/imap.c:897
+#, fuzzy
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
+
+#: src/imap.c:1304
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1320
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
 
-#: src/imap.c:846
+#: src/imap.c:1490
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
+
+#: src/imap.c:1506
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
 
-#: src/imap.c:1153
+#: src/imap.c:1530
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:1201
+#: src/imap.c:1544
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr ""
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
 
 #: src/import.c:126
 msgid "Import"
@@ -1251,7 +1301,7 @@ msgstr "
 
 #: src/import.c:148
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr ""
+msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
 
 #: src/import.c:158
 msgid "Importing file:"
@@ -1265,35 +1315,35 @@ msgstr "
 msgid "Select importing file"
 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
 
-#: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:236
+#: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:246
 msgid "Standby"
-msgstr ""
+msgstr "ÐåñéìÝíù"
 
 #: src/inc.c:255
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
 
-#: src/inc.c:384
+#: src/inc.c:384 src/news.c:128
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr ""
+msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
 
-#: src/inc.c:388
+#: src/inc.c:388 src/news.c:130
 msgid "Input password"
 msgstr "Äþóå ôïí êùäéêü"
 
 #: src/inc.c:405
 msgid "Retrieving"
-msgstr ""
+msgstr "ËáìâÜíù"
 
 #: src/inc.c:412
 msgid "Done"
-msgstr ""
+msgstr "¸ãéíå"
 
 #: src/inc.c:421
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr ""
+msgstr "Ç åîáêñßâùóç ãéá %s óôï %s áðÝôõ÷å"
 
 #: src/inc.c:487
 #, c-format
@@ -1310,12 +1360,12 @@ msgstr "%s: 
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
 
-#: src/inc.c:527 src/inc.c:661
+#: src/inc.c:527 src/inc.c:660
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:530 src/inc.c:664
+#: src/inc.c:530 src/inc.c:663
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
@@ -1328,7 +1378,7 @@ msgstr "
 #: src/inc.c:719
 #, fuzzy
 msgid "Authorizing..."
-msgstr "Åîáêñéâþíù"
+msgstr "Åîáêñéâþíù..."
 
 #: src/inc.c:724
 #, fuzzy
@@ -1362,19 +1412,19 @@ msgstr "
 msgid "a message won't be received\n"
 msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
 
-#: src/inc.c:814
+#: src/inc.c:813
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé mail."
 
-#: src/inc.c:817
+#: src/inc.c:816
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
 
-#: src/inc.c:868
+#: src/inc.c:867
 msgid "no messages in local mailbox.\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
 
-#: src/inc.c:882
+#: src/inc.c:881
 #, c-format
 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
 msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
@@ -1388,7 +1438,7 @@ msgid "Protocol log"
 msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
 
 #. for gettext
-#: src/main.c:104
+#: src/main.c:108
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -1397,61 +1447,63 @@ msgstr ""
 "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
 "Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
 
-#: src/main.c:143
+#: src/main.c:149
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
 
-#: src/main.c:207
+#: src/main.c:219
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
+"Ôï GnuPG äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ.\n"
+"Áðåíåñãïðïéåßôáé ç õðïóôÞñéîç OpenPGP."
 
-#: src/main.c:286
+#: src/main.c:300
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr ""
+msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
 
-#: src/main.c:288
+#: src/main.c:303
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr ""
+msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
 
-#: src/main.c:289
+#: src/main.c:304
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr ""
+msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/main.c:290
+#: src/main.c:305
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr ""
+msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
 
-#: src/main.c:291
+#: src/main.c:306
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr ""
+msgstr "  --debug                debug mode"
 
-#: src/main.c:292
+#: src/main.c:307
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr ""
+msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
 
-#: src/main.c:293
+#: src/main.c:308
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr ""
+msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
 
-#: src/main.c:318
+#: src/main.c:333
 msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr ""
+msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
 
-#: src/main.c:325
+#: src/main.c:340
 msgid "Queued messages"
-msgstr ""
+msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
 
-#: src/main.c:326
+#: src/main.c:341
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr ""
+msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
 
 #. remote command mode
-#: src/main.c:397
+#: src/main.c:412
 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Üëëï Ýíá Sylpheed ôñÝ÷åé Þäç.\n"
 
 #: src/mainwindow.c:334
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
@@ -1463,19 +1515,19 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:336
 msgid "/_File/_Folder"
-msgstr ""
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò"
 
 #: src/mainwindow.c:337
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
 
 #: src/mainwindow.c:339
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
 
 #: src/mainwindow.c:340
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr ""
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
 
 #: src/mainwindow.c:341
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
@@ -1483,11 +1535,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:342
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr ""
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
 
 #: src/mainwindow.c:343
 msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr ""
+msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéåãñáììÝíùí"
 
 #: src/mainwindow.c:345
 msgid "/_File/_Save as..."
@@ -1670,374 +1722,382 @@ msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
 
 #: src/mainwindow.c:454
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Repl_y to sender"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
+
+#: src/mainwindow.c:455
 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
 
-#: src/mainwindow.c:455
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:463
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
 
-#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_Message/Open in new _window"
 msgstr "/ÌÞíõìá/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_Message/View _source"
-msgstr ""
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç ôïõ ðçãáßïõ"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_Message/Show all _header"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò åðéêåöáëßäáò"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_Message/Re_edit"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_Summary"
 msgstr "/Ðåñßëçøç"
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_Summary/_Filter messages"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_Summary/E_xecute"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_Summary/_Update"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅíçìÝñùóç"
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
 msgid "/_Summary/---"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/---"
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_Summary/_Prev message"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_Summary/_Next message"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÐÞãáéíå óå Üëëï êáôÜëïãï"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_Summary/_Sort"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_Summary/_Sort/---"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/---"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_Summary/_Thread view"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÍçìáôéêÞ áðåéêüíéóç"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Unt_hread view"
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_Summary/Set display _item..."
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Set display _item..."
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_Tool/_Log window"
 msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr ""
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_Help/_Manual/_English"
 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "Creating main window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:673
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
 
-#: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
+#: src/mainwindow.c:822 src/mainwindow.c:839
 msgid "Untitled"
 msgstr "×ùñßò ôßôëï"
 
-#: src/mainwindow.c:834
+#: src/mainwindow.c:840
 msgid "none"
 msgstr "êáíÝíá"
 
-#: src/mainwindow.c:843
+#: src/mainwindow.c:849
 #, c-format
 msgid "Current account: %s"
 msgstr "ÔñÝ÷ïí ëïãáñéáóìüò: %s"
 
-#: src/mainwindow.c:934
+#: src/mainwindow.c:940
 #, c-format
 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
 msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:942
+#: src/mainwindow.c:948
 msgid "Empty trash"
-msgstr ""
+msgstr "¶äåéáóìá äéåãñáììÝíùí"
 
-#: src/mainwindow.c:943
+#: src/mainwindow.c:949
 msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr ""
+msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéåãñáììÝíá ìçíýìáôá"
 
-#: src/mainwindow.c:971
+#: src/mainwindow.c:977
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:972
+#: src/mainwindow.c:978
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
+"ÅéóÜãåôå ôçí ôïðïèåóßá ôïõ mailbox.\n"
+"Áí ïñéóôåß ôï õðÜñ÷ïí mailbox, èá\n"
+"óáñùèåß áõôüìáôá."
 
-#: src/mainwindow.c:978
+#: src/mainwindow.c:984
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
 
-#: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:995 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
 "Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
-"ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß."
+"ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß. "
 
-#: src/mainwindow.c:1134
+#: src/mainwindow.c:1141
 msgid "Setting widgets..."
-msgstr ""
+msgstr "Ñõèìßóåéò widgets..."
 
-#: src/mainwindow.c:1335
+#: src/mainwindow.c:1342
 msgid "Get"
 msgstr "ËÞøç"
 
-#: src/mainwindow.c:1336
+#: src/mainwindow.c:1343
 msgid "Incorporate new mail"
 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
 
-#: src/mainwindow.c:1341
+#: src/mainwindow.c:1348
 msgid "Get all"
 msgstr "ËÞøç üëùí"
 
-#: src/mainwindow.c:1342
+#: src/mainwindow.c:1349
 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
 
-#: src/mainwindow.c:1353
+#: src/mainwindow.c:1360
 msgid "Send queued message(s)"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
 
-#: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:496 src/prefs_common.c:629
+#: src/mainwindow.c:1370 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
 msgid "Compose"
 msgstr "Óýíèåóç"
 
-#: src/mainwindow.c:1364
+#: src/mainwindow.c:1371
 msgid "Compose new message"
 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/mainwindow.c:1371
+#: src/mainwindow.c:1378
 msgid "Reply"
 msgstr "ÁðÜíôçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:1372
+#: src/mainwindow.c:1379
 msgid "Reply to the message"
 msgstr "ÁðÜíôçóç óôï ìÞíõìá"
 
-#: src/mainwindow.c:1379
+#: src/mainwindow.c:1386
 msgid "Reply all"
-msgstr "ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
+msgstr "Áð/óç üëùí"
 
-#: src/mainwindow.c:1380
+#: src/mainwindow.c:1387
 msgid "Reply to all"
-msgstr "ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
+msgstr "ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
 
-#: src/mainwindow.c:1387
+#: src/mainwindow.c:1394
 msgid "Forward"
 msgstr "Ðñïþèçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:1388
+#: src/mainwindow.c:1395
 msgid "Forward the message"
-msgstr "Ðñïþèçóç ôïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Ðñïþèçóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/mainwindow.c:1399
+#: src/mainwindow.c:1406
 msgid "Delete the message"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ôïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/mainwindow.c:1407
+#: src/mainwindow.c:1414
 msgid "Execute"
-msgstr "ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
+msgstr "ÅêôÝëåóç"
 
-#: src/mainwindow.c:1408
+#: src/mainwindow.c:1415
 msgid "Execute marked process"
-msgstr "ÅêôÝëåóç ôçò óçìåéùìÝíçò äéáäéêáóßáò"
+msgstr "ÅêôÝëåóç óçìåéùìÝíçò åñãáóßáò"
 
-#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1423
 msgid "Next"
 msgstr "Åðüìåíï"
 
-#: src/mainwindow.c:1419
+#: src/mainwindow.c:1424
 msgid "Next unread message"
 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
 
-#: src/mainwindow.c:1429
+#: src/mainwindow.c:1434
 msgid "Prefs"
 msgstr "ÅðéëïãÝò"
 
-#: src/mainwindow.c:1430
+#: src/mainwindow.c:1435
 msgid "Common preference"
 msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
 
-#: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
+#: src/mainwindow.c:1442 src/progressdialog.c:50
 msgid "Account"
-msgstr "Ëïãáñéáóìüò"
+msgstr "Ëïã/óìüò"
 
-#: src/mainwindow.c:1438
+#: src/mainwindow.c:1443
 msgid "Account setting"
 msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2527
+#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
 msgid "Exit"
 msgstr "¸îïäïò"
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2527
+#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
 
-#: src/mainwindow.c:1788
+#: src/mainwindow.c:1793
 msgid "Sending queued message failed."
 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
 
-#: src/mainwindow.c:1905
+#: src/mainwindow.c:1916
 #, c-format
 msgid "forced charset: %s\n"
 msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
@@ -2102,64 +2162,59 @@ msgstr "
 #: src/mbox.c:291
 #, c-format
 msgid "can't lock %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá êëåéäþóù ôï %s\n"
 
 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
 msgid "invalid lock type\n"
-msgstr ""
+msgstr "ìç Ýãêõñïò ôýðïò êëåéäþìáôïò\n"
 
 #: src/mbox.c:331
 #, c-format
 msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá îåêëåéäþóù ôï %s\n"
 
 #: src/mbox.c:362
 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ìçäåíßóù ôï mailbox.\n"
 
 #: src/mbox.c:383
 #, c-format
 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÅîáãùãÞ ìçíõìÜôùí áðü %s ðñïò %s...\n"
 
 #: src/messageview.c:67
 msgid "Creating message view...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
 
-#: src/mh.c:149
+#: src/mh.c:155
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
 
-#: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
+#: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:329 src/mh.c:396
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
 
-#: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
+#: src/mh.c:340 src/mh.c:414
 #, c-format
 msgid "%s already exists."
 msgstr ""
 
-#: src/mh.c:348 src/mh.c:422
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mh.c:586
+#: src/mh.c:553
 #, c-format
 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
 msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
 
-#: src/mh.c:785
+#: src/mh.c:752
 msgid "\tSearching uncached messages... "
 msgstr ""
 
-#: src/mh.c:840
+#: src/mh.c:807
 #, c-format
 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mh.c:846
+#: src/mh.c:813
 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
 msgstr ""
 
@@ -2175,13 +2230,13 @@ msgstr ""
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
 
-#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:312
+#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:313
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
 
 #: src/mimeview.c:119
 msgid "/_Check signature"
-msgstr ""
+msgstr "/'Åëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
 
 #: src/mimeview.c:139
 msgid "MIME Type"
@@ -2193,34 +2248,34 @@ msgstr "
 
 #: src/mimeview.c:244
 msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëÝîôå \"¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò\" ãéá Ýëåã÷ï"
 
 #: src/mimeview.c:415
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
 
-#: src/mimeview.c:667 src/mimeview.c:715 src/mimeview.c:734 src/mimeview.c:757
+#: src/mimeview.c:674 src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:764
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
 
-#: src/mimeview.c:701 src/summaryview.c:2010
+#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2013
 msgid "Save as"
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
 
-#: src/mimeview.c:707 src/summaryview.c:2015
+#: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2018
 msgid "Overwrite"
 msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
 
-#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2016
+#: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2019
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
 
-#: src/mimeview.c:762
+#: src/mimeview.c:769
 #, fuzzy
 msgid "Open with"
 msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
 
-#: src/mimeview.c:763
+#: src/mimeview.c:770
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -2229,113 +2284,128 @@ msgstr ""
 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
-#: src/mimeview.c:815
+#: src/mimeview.c:822
 #, c-format
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
 
-#: src/news.c:75
+#: src/news.c:92
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:112
+#: src/news.c:175
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
 
-#: src/news.c:183
+#: src/news.c:244
 #, c-format
 msgid "article %d has been already cached.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:192
+#: src/news.c:256
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't select group %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
+
+#: src/news.c:261
 #, c-format
 msgid "getting article %d...\n"
 msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"
 
-#: src/news.c:197
+#: src/news.c:266
 #, c-format
 msgid "can't read article %d\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï Üñèñï %d\n"
 
-#: src/news.c:229
+#: src/news.c:298
 msgid "can't post article.\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
 
-#: src/news.c:253
+#: src/news.c:322
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
 
-#: src/news.c:292
+#: src/news.c:392
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:298
+#: src/news.c:399
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:307
+#: src/news.c:408
 msgid "no new articles.\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí íÝá Üñèñá.\n"
 
-#: src/news.c:317
+#: src/news.c:421
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:320
+#: src/news.c:424
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:326
+#: src/news.c:430
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:334
+#: src/news.c:438
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:435
+#: src/news.c:455 src/news.c:480
+#, fuzzy
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá äù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
+
+#: src/news.c:463 src/news.c:488
+#, fuzzy
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
+
+#: src/news.c:612
 #, c-format
 msgid "deleting article %d...\n"
-msgstr ""
+msgstr "äéáãñÜöù ôï Üñèñï %d...\n"
 
-#: src/news.c:466
+#: src/news.c:643
 msgid "\tDeleting all cached articles... "
 msgstr ""
 
-#: src/nntp.c:43
+#: src/nntp.c:52
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
 
-#: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
+#: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
 
-#: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
+#: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
 
-#: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
+#: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
 
-#: src/passphrase.c:75
+#: src/passphrase.c:77
 msgid "Passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "ÊùäéêÞ öñÜóç"
 
-#: src/passphrase.c:238
+#: src/passphrase.c:240
 msgid "[no user id]"
-msgstr ""
+msgstr "[÷ùñßò user id]"
 
-#: src/passphrase.c:242
+#: src/passphrase.c:244
 #, c-format
 msgid ""
 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
@@ -2343,12 +2413,18 @@ msgid ""
 "  %.*s  \n"
 "(%.*s)\n"
 msgstr ""
+"%sÐáñáêáëþ åéóÜãåôå ôçí êùäéêÞ öñÜóç ãéá:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
 
-#: src/passphrase.c:246
+#: src/passphrase.c:248
 msgid ""
 "Bad passphrase! Try again...\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"ËÜèïò êùäéêÞ öñÜóç! ÎáíáðñïóðáèÞóôå...\n"
+"\n"
 
 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
 msgid "error occurred on authorization\n"
@@ -2379,9 +2455,10 @@ msgstr "
 msgid "Finished reading configuration.\n"
 msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
 
-#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:357
-#: src/prefs_account.c:371 src/prefs_display_header.c:414
-#: src/prefs_display_header.c:439 src/prefs_filter.c:518
+#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:364
+#: src/prefs_account.c:378 src/prefs_customheader.c:391
+#: src/prefs_customheader.c:437 src/prefs_display_header.c:426
+#: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
 #: src/prefs_filter.c:542
 msgid "failed to write configuration to file\n"
 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
@@ -2394,312 +2471,316 @@ msgstr "
 msgid "Apply"
 msgstr "ÅöáñìïãÞ"
 
-#: src/prefs_account.c:402
+#: src/prefs_account.c:409
 msgid "Opening account preferences window...\n"
 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôùí ëïãáñéáóìþí...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:429
+#: src/prefs_account.c:436
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
 
-#: src/prefs_account.c:442
+#: src/prefs_account.c:449
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
 
-#: src/prefs_account.c:447
+#: src/prefs_account.c:454
 msgid "Preferences for each account"
 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü"
 
-#: src/prefs_account.c:470
+#: src/prefs_account.c:477
 msgid "Creating account preferences window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôïõ ëïãáñéáóìïý...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:490
+#: src/prefs_account.c:497
 msgid "Basic"
 msgstr "ÂáóéêÜ"
 
-#: src/prefs_account.c:492 src/prefs_common.c:625
+#: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:634
 msgid "Receive"
 msgstr "ËÞøç"
 
-#: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:636
+#: src/prefs_account.c:506 src/prefs_common.c:645
 msgid "Privacy"
-msgstr ""
+msgstr "Ìõóôéêüôçôá"
 
-#: src/prefs_account.c:502
+#: src/prefs_account.c:509
 msgid "Advanced"
 msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
 
-#: src/prefs_account.c:555
+#: src/prefs_account.c:563
 msgid "Name of this account"
 msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/prefs_account.c:564
+#: src/prefs_account.c:572
 msgid "Usually used"
 msgstr "ÓõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíïò"
 
-#: src/prefs_account.c:568
+#: src/prefs_account.c:576
 msgid "Personal information"
 msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
 
-#: src/prefs_account.c:577
+#: src/prefs_account.c:585
 msgid "Full name"
 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
 
-#: src/prefs_account.c:583
+#: src/prefs_account.c:591
 msgid "Mail address"
 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
 
-#: src/prefs_account.c:589
+#: src/prefs_account.c:597
 msgid "Organization"
 msgstr "Ïñãáíéóìüò"
 
-#: src/prefs_account.c:613
+#: src/prefs_account.c:621
 msgid "Server information"
 msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
 
-#: src/prefs_account.c:634
+#: src/prefs_account.c:642
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:636
+#: src/prefs_account.c:644
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:638
+#: src/prefs_account.c:646
 msgid "IMAP4"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:640
+#: src/prefs_account.c:648
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:642
+#: src/prefs_account.c:650
 msgid "None (local)"
 msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
 
-#: src/prefs_account.c:696
+#: src/prefs_account.c:672
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:711
 msgid "News server"
 msgstr "ÅîõðçñÝôçò news"
 
-#: src/prefs_account.c:702
+#: src/prefs_account.c:717
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
 
-#: src/prefs_account.c:708
+#: src/prefs_account.c:723
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
 
-#: src/prefs_account.c:715
+#: src/prefs_account.c:730
 msgid "User ID"
 msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
 
-#: src/prefs_account.c:721
+#: src/prefs_account.c:736
 msgid "Password"
 msgstr "Êùäéêüò"
 
-#: src/prefs_account.c:765
+#: src/prefs_account.c:786
 msgid "POP3"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:773
+#: src/prefs_account.c:794
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
 
-#: src/prefs_account.c:775
+#: src/prefs_account.c:796
 msgid "Receive all messages on server"
 msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí óôïí åîõðçñÝôç"
 
-#: src/prefs_account.c:778
+#: src/prefs_account.c:799
 msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
-msgstr ""
+msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
 
-#: src/prefs_account.c:780
+#: src/prefs_account.c:801
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
 
-#: src/prefs_account.c:817 src/prefs_filter.c:244
+#: src/prefs_account.c:838 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
 msgid "Header"
 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
 
-#: src/prefs_account.c:824
+#: src/prefs_account.c:845
 msgid "Add Date header field"
 msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí åðéêåöáëßäá"
 
-#: src/prefs_account.c:825
+#: src/prefs_account.c:846
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:834
+#: src/prefs_account.c:853
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "ÐñïóèÞêç åðéêåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
 
-#: src/prefs_account.c:836 src/prefs_common.c:1274 src/prefs_common.c:1299
+#: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
 msgid " Edit... "
 msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
 
-#: src/prefs_account.c:843
+#: src/prefs_account.c:865
 msgid "Automatically set following addresses"
 msgstr "Áõôüìáôá èÝóå áõôÝò ôéò äéåõèýíóåéò"
 
-#: src/prefs_account.c:852
+#: src/prefs_account.c:874
 msgid "Cc"
-msgstr ""
+msgstr "Ãíùóôïðïßçóç"
 
-#: src/prefs_account.c:865
+#: src/prefs_account.c:887
 msgid "Bcc"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:878
+#: src/prefs_account.c:900
 msgid "Reply-To"
 msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
 
-#: src/prefs_account.c:891
+#: src/prefs_account.c:913
 msgid "Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
 
-#: src/prefs_account.c:899
+#: src/prefs_account.c:921
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:901
+#: src/prefs_account.c:923
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr ""
+msgstr "Ðéóôïðïßçóå ìå ôï POP3 ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
 
-#: src/prefs_account.c:935
+#: src/prefs_account.c:957
 msgid "Signature file"
 msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
 
-#: src/prefs_account.c:964
+#: src/prefs_account.c:986
 msgid "Sign key"
-msgstr ""
+msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
 
-#: src/prefs_account.c:972
+#: src/prefs_account.c:994
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr ""
+msgstr "×ñçóéìïðïßçóå ôï ðñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß GnuPG"
 
-#: src/prefs_account.c:981
+#: src/prefs_account.c:1003
 msgid "Select key by your email address"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëïãÞ êëåéäéïý ìå âÜóç ôçí email äéåýèõíóç"
 
-#: src/prefs_account.c:990
+#: src/prefs_account.c:1012
 msgid "Specify key manually"
-msgstr ""
+msgstr "Ïñßóôå ìå ôï ÷Ýñé ôï êëåéäß"
 
-#: src/prefs_account.c:1006
+#: src/prefs_account.c:1028
 msgid "User or key ID:"
-msgstr ""
+msgstr "×ñÞóôçò Þ key ID:"
 
-#: src/prefs_account.c:1051
+#: src/prefs_account.c:1073
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí SMTP èýñá"
 
-#: src/prefs_account.c:1063
+#: src/prefs_account.c:1085
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí POP3 èýñá"
 
-#: src/prefs_account.c:1075
+#: src/prefs_account.c:1097
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôï üíïìá ôïõ domain"
 
-#: src/prefs_account.c:1122
+#: src/prefs_account.c:1144
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ôåèåß."
 
-#: src/prefs_account.c:1127
+#: src/prefs_account.c:1149
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
 
-#: src/prefs_account.c:1132
+#: src/prefs_account.c:1154
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ôåèåß."
 
-#: src/prefs_account.c:1137
+#: src/prefs_account.c:1159
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ôåèåß."
 
-#: src/prefs_account.c:1142
+#: src/prefs_account.c:1164
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ôåèåß."
 
-#: src/prefs_account.c:1147
+#: src/prefs_account.c:1169
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
 
-#: src/prefs_common.c:603
+#: src/prefs_common.c:612
 msgid "Creating common preferences window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ êïéíþí åðéëïãþí...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:607
+#: src/prefs_common.c:616
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
 
-#: src/prefs_common.c:631
+#: src/prefs_common.c:640
 msgid "Display"
 msgstr "ÅìöÜíéóç"
 
-#: src/prefs_common.c:633
+#: src/prefs_common.c:642
 msgid "Message"
 msgstr "ÌÞíõìá"
 
-#: src/prefs_common.c:639
+#: src/prefs_common.c:648
 msgid "Interface"
 msgstr "ÄéåðáöÞ"
 
-#: src/prefs_common.c:641 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:650 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "¶ëëá"
 
-#: src/prefs_common.c:681 src/prefs_common.c:839
+#: src/prefs_common.c:690 src/prefs_common.c:848
 msgid "External program"
 msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
 
-#: src/prefs_common.c:690
+#: src/prefs_common.c:699
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/prefs_common.c:697 src/prefs_common.c:856
+#: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
 msgid "Program path"
 msgstr "ÄéáäñïìÞ ðñïãñÜììáôïò"
 
-#: src/prefs_common.c:709
+#: src/prefs_common.c:718
 msgid "Local spool"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:720
+#: src/prefs_common.c:729
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:722
+#: src/prefs_common.c:731
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
 
-#: src/prefs_common.c:730
+#: src/prefs_common.c:739
 msgid "Spool directory"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:748
+#: src/prefs_common.c:757
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ãéá íÝá mail"
 
-#: src/prefs_common.c:750
+#: src/prefs_common.c:759
 msgid "each"
 msgstr "êÜèå"
 
-#: src/prefs_common.c:762
+#: src/prefs_common.c:771
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ëåðôÜ"
 
-#: src/prefs_common.c:771
+#: src/prefs_common.c:780
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "¸ëåã÷ïò ãéá íÝï mail óôçí áñ÷Þ"
 
-#: src/prefs_common.c:773
+#: src/prefs_common.c:782
 msgid "News"
 msgstr "ÍÝá"
 
-#: src/prefs_common.c:781
+#: src/prefs_common.c:790
 msgid ""
 "Maximum article number to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -2707,186 +2788,186 @@ msgstr ""
 "ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
 "(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
 
-#: src/prefs_common.c:849
+#: src/prefs_common.c:858
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá áðïóôïëÞ"
 
-#: src/prefs_common.c:873
+#: src/prefs_common.c:882
 msgid "Save sent message to outbox"
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôïõ óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò óôï outbox"
 
-#: src/prefs_common.c:875
+#: src/prefs_common.c:884
 msgid "Queue message that failed to send"
 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôïõ ìçíýìáôïò ðïõ áðÝôõ÷å íá áðïóôáëåß"
 
-#: src/prefs_common.c:881
+#: src/prefs_common.c:890
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Êùäéêïóåëßäá åîåñ÷ïìÝíùí"
 
-#: src/prefs_common.c:896
+#: src/prefs_common.c:905
 msgid "Automatic"
 msgstr "Áõôüìáôç"
 
-#: src/prefs_common.c:897
+#: src/prefs_common.c:906
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:899
+#: src/prefs_common.c:908
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:901
+#: src/prefs_common.c:910
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:903
+#: src/prefs_common.c:912
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "ÊåíôñéêÞs Åõñþðçò (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:904
+#: src/prefs_common.c:913
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:905
+#: src/prefs_common.c:914
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:906
+#: src/prefs_common.c:915
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:907
+#: src/prefs_common.c:916
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "ÔïõñêéêÞ (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:908
+#: src/prefs_common.c:917
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:909
+#: src/prefs_common.c:918
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:910
+#: src/prefs_common.c:919
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:911
+#: src/prefs_common.c:920
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:913
+#: src/prefs_common.c:922
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:915
+#: src/prefs_common.c:924
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:916
+#: src/prefs_common.c:925
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:919
+#: src/prefs_common.c:928
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "ÁðëïðïéçìÝíç ÊéíåæéêÞ (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:920
+#: src/prefs_common.c:929
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:922
+#: src/prefs_common.c:931
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:923
+#: src/prefs_common.c:932
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "ÊéíåæéêÞ (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:925
+#: src/prefs_common.c:934
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "ÊïñåáôéêÞ (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:975
+#: src/prefs_common.c:984
 msgid "Quotation"
-msgstr ""
+msgstr "ÐáñÜèåóç"
 
-#: src/prefs_common.c:983
+#: src/prefs_common.c:992
 msgid "Quote message when replying"
-msgstr ""
+msgstr "ÐáñáèÝóôå ôï ìÞíõìá üôáí áðáíôÜôå"
 
-#: src/prefs_common.c:989
+#: src/prefs_common.c:998
 msgid "Quotation mark"
-msgstr ""
+msgstr "ÓÞìá ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1002
+#: src/prefs_common.c:1011
 msgid "Quotation format:"
-msgstr ""
+msgstr "Ìïñöïðïßçóç ðáñÜèåóçò:"
 
-#: src/prefs_common.c:1007
+#: src/prefs_common.c:1016
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " ÐåñéãñáöÞ óõìâüëùí"
 
-#: src/prefs_common.c:1034
+#: src/prefs_common.c:1043
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
 
-#: src/prefs_common.c:1040
+#: src/prefs_common.c:1049
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
 
-#: src/prefs_common.c:1058
+#: src/prefs_common.c:1067
 msgid "Wrap messages at"
-msgstr "Ôýëéîç  ìçíõìÜôùí óôïõò"
+msgstr "Ôýëéîç ìçíõìÜôùí óôïõò"
 
-#: src/prefs_common.c:1070
+#: src/prefs_common.c:1079
 msgid "characters"
 msgstr "÷áñáêôÞñåò"
 
-#: src/prefs_common.c:1078
+#: src/prefs_common.c:1087
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1080
+#: src/prefs_common.c:1089
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1119
+#: src/prefs_common.c:1128
 msgid "Font"
 msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
 
-#: src/prefs_common.c:1128
+#: src/prefs_common.c:1137
 msgid "Text"
-msgstr ""
+msgstr "Êåßìåíï"
 
-#: src/prefs_common.c:1151
+#: src/prefs_common.c:1160
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr ""
 "ÌåôÝöñáóå ôá ïíüìáôá ôùí ðåäßùí ôçò åðéêåöáëßäáò (üðùò ôï `From:' óå `Áðü')"
 
-#: src/prefs_common.c:1154
+#: src/prefs_common.c:1163
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "ÅìöÜíéóç áñéèìïý áäéÜâáóôùí äßðëá óôï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ"
 
 #. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:1158
+#: src/prefs_common.c:1167
 msgid "Summary View"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1167
+#: src/prefs_common.c:1176
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr ""
 "ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôçí óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóáé åóý"
 
-#: src/prefs_common.c:1169
+#: src/prefs_common.c:1178
 msgid "Enable horizontal scroll bar"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1175
+#: src/prefs_common.c:1184
 msgid "Date format"
-msgstr ""
+msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
 
-#: src/prefs_common.c:1186
+#: src/prefs_common.c:1195
 msgid ""
 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
@@ -2912,192 +2993,202 @@ msgid ""
 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1215
+#: src/prefs_common.c:1224
 msgid " Set display item of summary... "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1269
+#: src/prefs_common.c:1278
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÷ñùìáôéóìïý ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/prefs_common.c:1288
+#: src/prefs_common.c:1297
 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1290
+#: src/prefs_common.c:1299
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1297
+#: src/prefs_common.c:1306
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò åðéêåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/prefs_common.c:1317
+#: src/prefs_common.c:1326
 msgid "Line space"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1331 src/prefs_common.c:1371
+#: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
 msgid "pixel(s)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1336
+#: src/prefs_common.c:1345
 msgid "Leave space on head"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1338
+#: src/prefs_common.c:1347
 msgid "Scroll"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1345
+#: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Half page"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1357
+#: src/prefs_common.c:1366
 msgid "Step"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1416
+#: src/prefs_common.c:1427
 msgid "Encrypt message by default"
-msgstr ""
+msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóå ôá ìçíýìáôá"
 
-#: src/prefs_common.c:1419
+#: src/prefs_common.c:1430
 msgid "Sign message by default"
-msgstr ""
+msgstr "ÕðÝãñáøå ôá ìçíýìáôá"
 
-#: src/prefs_common.c:1422
+#: src/prefs_common.c:1433
 msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Áõôüìáôá Ýëåãîå ôéò çìåñïìçíßåò"
+
+#: src/prefs_common.c:1436
+msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1426
+#: src/prefs_common.c:1440
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr ""
 
+#: src/prefs_common.c:1445
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr ""
+
 #. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:1434
+#: src/prefs_common.c:1452
 msgid "Default Sign Key"
-msgstr ""
+msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
 
-#: src/prefs_common.c:1533
+#: src/prefs_common.c:1554
 msgid ""
 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
 "Emacs-based mailer"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1540
+#: src/prefs_common.c:1561
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "¶íïéîå ôï ðñþôï áäéÜâáóôï ìÞíõìá üôáí ìðáßíåéò óå Ýíá êáôÜëïãï"
 
-#: src/prefs_common.c:1544
+#: src/prefs_common.c:1565
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr ""
+msgstr "ÐÞãáéíå óôïí êáôÜëïãï åéóåñ÷ïìÝíùí üôáí ëáìâÜíåéò íÝá ìçíýìáôá"
 
-#: src/prefs_common.c:1552
+#: src/prefs_common.c:1573
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr ""
+msgstr "Áõôüìáôç åêôÝëåóç ãéá ôç ìåôáöïñÜ êáé äéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/prefs_common.c:1559
+#: src/prefs_common.c:1580
 msgid ""
 "(Messages will be just marked till execution\n"
 " if this is turned off)"
 msgstr ""
+"(Ôá ìçíýìáôá áðëÜ èá óçìáíèïýí ìÝ÷ñé ôçí åêôÝëåóç\n"
+"áí áõôü åßíáé áðåðéëåãìÝíï)"
 
-#: src/prefs_common.c:1566
+#: src/prefs_common.c:1587
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1568
+#: src/prefs_common.c:1589
 msgid "On exit"
 msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
 
-#: src/prefs_common.c:1576
+#: src/prefs_common.c:1597
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Åðéâåâáßùóå ôçí Ýîïäï"
 
-#: src/prefs_common.c:1583
+#: src/prefs_common.c:1604
 msgid "Empty trash on exit"
-msgstr ""
+msgstr "¶äåéáóìá ôùí äéåãñáììÝíùí óôçí Ýîïäï"
 
-#: src/prefs_common.c:1585
+#: src/prefs_common.c:1606
 msgid "Ask before emptying"
-msgstr ""
+msgstr "Åðéâåâáßùóç ðñéí ôï Üäåéáóìá"
 
-#: src/prefs_common.c:1589
+#: src/prefs_common.c:1610
 msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr ""
+msgstr "Ðñïåéäïðïßçóå áí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
 
-#: src/prefs_common.c:1627
+#: src/prefs_common.c:1648
 #, c-format
 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
 msgstr "Åîùôåñéêüò Web browser (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:1634 src/prefs_common.c:1658 src/prefs_common.c:1674
+#: src/prefs_common.c:1655 src/prefs_common.c:1680 src/prefs_common.c:1696
 msgid "Command"
 msgstr "ÅíôïëÞ"
 
-#: src/prefs_common.c:1651
+#: src/prefs_common.c:1673
 #, c-format
 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
 msgstr "Åêôýðùóç (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1667
+#: src/prefs_common.c:1689
 #, c-format
 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Åîùôåñéêüò ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+"Åîùôåñéêü ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1730
+#: src/prefs_common.c:1752
 msgid "Set message colors"
-msgstr ""
+msgstr "¼ñéóå ôá ÷ñþìáôá ôïõ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/prefs_common.c:1738
+#: src/prefs_common.c:1760
 msgid "Colors"
-msgstr ""
+msgstr "×ñþìáôá"
 
-#: src/prefs_common.c:1772
+#: src/prefs_common.c:1794
 msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr ""
+msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ðñþôï åðßðåäï"
 
-#: src/prefs_common.c:1778
+#: src/prefs_common.c:1800
 msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr ""
+msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Äåýôåñï åðßðåäï"
 
-#: src/prefs_common.c:1784
+#: src/prefs_common.c:1806
 msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr ""
+msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ôñßôï åðßðåäï"
 
-#: src/prefs_common.c:1790
+#: src/prefs_common.c:1812
 msgid "URI link"
-msgstr ""
+msgstr "Óýíäåóìïò URI"
 
-#: src/prefs_common.c:1797
+#: src/prefs_common.c:1819
 msgid "Recycle quote colors"
-msgstr ""
+msgstr "Áíáêýêëùóç ÷ñùìÜôùí ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1859
+#: src/prefs_common.c:1881
 msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðÝëåîå ÷ñþìá ãéá ðñþôï åðßðåäï ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1862
+#: src/prefs_common.c:1884
 msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðÝëåîå ÷ñþìá ãéá äåýôåñï åðßðåäï ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1865
+#: src/prefs_common.c:1887
 msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðÝëåîå ÷ñþìá ãéá ôñßôï åðßðåäï ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1868
+#: src/prefs_common.c:1890
 msgid "Pick color for URI"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðÝëåîå ÷ñþìá ãéá URI"
 
-#: src/prefs_common.c:2003
+#: src/prefs_common.c:2025
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "ÐåñéãñáöÞ ôùí óõìâüëùí"
 
-#: src/prefs_common.c:2030
+#: src/prefs_common.c:2052
 #, c-format
 msgid ""
 "Date\n"
@@ -3120,102 +3211,141 @@ msgstr ""
 "Message-ID\n"
 "%"
 
-#: src/prefs_common.c:2133
+#: src/prefs_common.c:2155
 msgid "Set display item"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2150
+#: src/prefs_common.c:2172
 msgid "Mark"
 msgstr "ÓÞìáíóç"
 
-#: src/prefs_common.c:2152
+#: src/prefs_common.c:2174
 msgid "MIME"
-msgstr ""
+msgstr "MIME"
 
-#: src/prefs_common.c:2153
+#: src/prefs_common.c:2175
 msgid "Number"
 msgstr "Áñéèìüò"
 
-#: src/prefs_common.c:2155 src/summaryview.c:352
+#: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:353
 msgid "Date"
 msgstr "Çìåñïìçíßá"
 
-#: src/prefs_common.c:2156 src/summaryview.c:353
+#: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:354
 msgid "From"
 msgstr "Áðü"
 
-#: src/prefs_common.c:2157 src/summaryview.c:354
+#: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:355
 msgid "Subject"
 msgstr "ÈÝìá"
 
-#: src/prefs_common.c:2210
+#: src/prefs_common.c:2232
 msgid "Font selection"
 msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
 
-#: src/prefs_display_header.c:179
+#: src/prefs_customheader.c:148
+msgid "Custom headers"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_customheader.c:150
 #, fuzzy
-msgid "Creating display header setting window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéêåöáëßäáò...\n"
+msgid "Creating custom header setting window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åìöÜíéóçò ñõèìßóåùí åðéêåöáëßäáò...\n"
+
+#: src/prefs_customheader.c:168
+#, fuzzy
+msgid "Custom header setting"
+msgstr "Ñõèìßóåéò ößëôñùí"
+
+#: src/prefs_customheader.c:212
+#, fuzzy
+msgid "Value"
+msgstr "ÔéìÞ"
+
+#: src/prefs_customheader.c:320
+#, fuzzy
+msgid "Reading custom header configuration...\n"
+msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
+
+#: src/prefs_customheader.c:365
+#, fuzzy
+msgid "Writing custom header configuration...\n"
+msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
+
+#: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
+#: src/prefs_filter.c:613
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/prefs_display_header.c:202
+#: src/prefs_customheader.c:541
 #, fuzzy
+msgid "Delete header"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+
+#: src/prefs_customheader.c:542
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "ÈÝëåéò ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåéò áõôü ôïí êáíüíá?"
+
+#: src/prefs_display_header.c:187
+#, fuzzy
+msgid "Creating display header setting window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åìöÜíéóçò ñõèìßóåùí åðéêåöáëßäáò...\n"
+
+#: src/prefs_display_header.c:210
 msgid "Display header setting"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:228
+#: src/prefs_display_header.c:237
 #, fuzzy
 msgid "Header name"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
 
-#: src/prefs_display_header.c:260
+#: src/prefs_display_header.c:269
 #, fuzzy
 msgid "Displayed Headers"
-msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò åðéêåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
+msgstr "Åìöáíéóèåßóåò êåöáëßäåò"
 
-#: src/prefs_display_header.c:315
+#: src/prefs_display_header.c:327
 #, fuzzy
 msgid "Hidden headers"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+msgstr "ÊñõììÝíåò êåöáëßäåò"
 
-#: src/prefs_display_header.c:345
+#: src/prefs_display_header.c:357
 #, fuzzy
-msgid "Show other headers"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò åðéêåöáëßäáò"
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
 
-#: src/prefs_display_header.c:370
+#: src/prefs_display_header.c:382
 #, fuzzy
 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
+msgstr "ÄéáâÜæù ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:408
+#: src/prefs_display_header.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
-
-#: src/prefs_display_header.c:530 src/prefs_filter.c:613
-msgid "Header name is not set."
-msgstr ""
+msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:540
+#: src/prefs_display_header.c:552
 #, fuzzy
 msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
+msgstr "ÁõôÞ ç êåöáëßäá åßíáé Þäç óôç ëßóôá."
 
 #: src/prefs_filter.c:184
 msgid "Registered rules"
-msgstr ""
+msgstr "ÏñéóìÝíïé êáíüíåò"
 
 #: src/prefs_filter.c:186
 msgid "Creating filter setting window...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí ößëôñùí..\n"
 
 #: src/prefs_filter.c:205
 msgid "Filter setting"
-msgstr ""
+msgstr "Ñõèìßóåéò ößëôñùí"
 
 #: src/prefs_filter.c:228
 msgid "Operator"
-msgstr ""
+msgstr "ÔåëåóôÞò"
 
 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
 #: src/prefs_filter.c:777
@@ -3254,7 +3384,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_filter.c:385
 msgid "Register"
-msgstr ""
+msgstr "Êáôá÷þñçóç"
 
 #: src/prefs_filter.c:391
 msgid " Substitute "
@@ -3313,39 +3443,39 @@ msgstr "\t
 msgid "\t%d new message(s)\n"
 msgstr "\t%d  íÝá ìçíýìáôá\n"
 
-#: src/procmsg.c:445
+#: src/procmsg.c:456
 msgid "Mark file not found.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:447
+#: src/procmsg.c:458
 #, c-format
 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:463
+#: src/procmsg.c:474
 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:468
+#: src/procmsg.c:479
 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:651
+#: src/procmsg.c:662
 msgid "Sending queued message failed.\n"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å.\n"
 
-#: src/procmsg.c:708
+#: src/procmsg.c:719
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç: `%s'\n"
 
 #: src/progressdialog.c:51
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "ÊáôÜóôáóç"
 
 #: src/progressdialog.c:53
 msgid "Creating progress dialog...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äçìéïõñãþ äéÜëïãï ðñïüäïõ...\n"
 
 #: src/recv.c:111
 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
@@ -3355,166 +3485,166 @@ msgstr "
 msgid "Can't write to file.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
 
-#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
+#: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
 msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr ""
+msgstr "Ïõðò. Ç õðïãñáöÞ äåí åîáêñéâþèçêå"
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
+#: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
 msgid "No signature found"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí âñÝèçêå õðïãñáöÞ"
 
-#: src/rfc2015.c:142
+#: src/rfc2015.c:143
 msgid "Good signature"
-msgstr ""
+msgstr "ÏñèÞ õðïãñáöÞ"
 
-#: src/rfc2015.c:145
+#: src/rfc2015.c:146
 msgid "BAD signature"
-msgstr ""
+msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
+#: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
 msgid "No public key to verify the signature"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äçìüóéï êëåéäß ãéá íá åîáêñéâþóù áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
+#: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
 msgid "Error verifying the signature"
-msgstr ""
+msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åîáêñßâùóç ôçò õðïãñáöÞò"
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
+#: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
 msgid "Different results for signatures"
-msgstr ""
+msgstr "ÄéáöïñåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ôéò õðïãñáöÝò"
 
-#: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
+#: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
 msgid "Error: Unknown status"
-msgstr ""
+msgstr "ÓöÜëìá: ¶ãíùóôç êáôÜóôáóç"
 
-#: src/rfc2015.c:177
+#: src/rfc2015.c:178
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "ÏñèÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:180
+#: src/rfc2015.c:181
 #, c-format
 msgid "BAD signature  from \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:212
+#: src/rfc2015.c:213
 msgid "Cannot find user ID for this key."
-msgstr ""
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù user ID ãéá áõôü ôï êëåéäß"
 
-#: src/rfc2015.c:223
+#: src/rfc2015.c:224
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "åðßóçò ãíùóôüò ùò \"%s\"\n"
 
-#: src/rfc2015.c:251
+#: src/rfc2015.c:252
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÕðïãñáöÞ äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
 
-#: src/rfc2015.c:260
+#: src/rfc2015.c:261
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Áðïôýðùìá êëåéäéïý: %s\n"
 
 #: src/select-keys.c:101
 #, c-format
 msgid "Please select key for `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
 
 #: src/select-keys.c:104
 #, c-format
 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
-msgstr ""
+msgstr "ÓõëëÝãù ðëçñïöïñßåò ãéá `%s' ... %c"
 
 #: src/select-keys.c:272
 msgid "Select Keys"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðÝëåîå êëåéäéÜ"
 
 #: src/select-keys.c:300
 msgid "Key ID"
-msgstr ""
+msgstr "Key ID"
 
 #: src/select-keys.c:303
 msgid "Val"
-msgstr ""
+msgstr "ÔéìÞ"
 
 #: src/select-keys.c:325
 msgid "Select"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðÝëåîå"
 
 #: src/select-keys.c:445
 msgid "Add key"
-msgstr ""
+msgstr "Ðñüóèåóå êëåéäß"
 
 #: src/select-keys.c:446
 msgid "Enter another user or key ID\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÅéóÞãáãå Üëëï ÷ñÞóôç Þ key ID\n"
 
-#: src/send.c:147
+#: src/send.c:148
 msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ç åðéêåöáëßäá ôïõ quede message äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñç.\n"
 
-#: src/send.c:156
+#: src/send.c:157
 msgid "Account not found. Using current account...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå. ×ñçóéìïðïéþ ôïí ôñÝ÷ïí ëïãáñéáóìï...\n"
 
-#: src/send.c:167
+#: src/send.c:168
 msgid "Account not found.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå.\n"
 
-#: src/send.c:240
+#: src/send.c:250
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ...\n"
 
-#: src/send.c:244
+#: src/send.c:254
 msgid "Connecting"
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:251
+#: src/send.c:261
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:252
+#: src/send.c:262
 #, fuzzy
 msgid "Sending"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
 
-#: src/send.c:259
+#: src/send.c:269
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:266
+#: src/send.c:276
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:282
+#: src/send.c:292
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
 
-#: src/send.c:299
+#: src/send.c:309
 #, fuzzy
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Åãêáôáëåßðù"
 
-#: src/send.c:320
+#: src/send.c:330
 #, c-format
 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí åîõðçñÝôç SMTP: %s:%d\n"
 
-#: src/send.c:331
+#: src/send.c:341
 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
 
-#: src/send.c:347
+#: src/send.c:357
 #, fuzzy
 msgid "Sending message"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
 
 #: src/setup.c:43
 msgid "Mailbox setting"
-msgstr ""
+msgstr "Ñõèìßóåéò Mailbox"
 
 #: src/setup.c:44
 msgid ""
@@ -3526,21 +3656,21 @@ msgstr ""
 
 #: src/sourcewindow.c:76
 msgid "Creating source window...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ ðçãÞò...\n"
 
 #: src/sourcewindow.c:80
 msgid "Source of the message"
-msgstr ""
+msgstr "ÐçãÞ ôïõ ìçíýìáôïò"
 
 #: src/sourcewindow.c:140
 #, c-format
 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò ðçãÞò ôïõ %s ...\n"
 
 #: src/sourcewindow.c:142
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
-msgstr ""
+msgstr "%s - ÐçãÞ"
 
 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
 msgid "Search"
@@ -3556,11 +3686,11 @@ msgstr "
 
 #: src/summary_search.c:184
 msgid "Select all matched"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëïãÞ üëùí ôùí ôáéñéáóìÝíùí"
 
 #: src/summary_search.c:191
 msgid "Clear"
-msgstr ""
+msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
 
 #: src/summary_search.c:286
 msgid "Search failed"
@@ -3592,7 +3722,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:292
 msgid "/E_xecute"
-msgstr "/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
+msgstr "/ÅêôÝëåóç"
 
 #: src/summaryview.c:293
 msgid "/_Mark"
@@ -3623,66 +3753,71 @@ msgid "/_Reply"
 msgstr "/ÁðÜíôçóç"
 
 #: src/summaryview.c:302
-msgid "/Reply to a_ll"
-msgstr "/ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
+#, fuzzy
+msgid "/Repl_y to sender"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
 
 #: src/summaryview.c:303
+msgid "/Reply to a_ll"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+
+#: src/summaryview.c:304
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Ðñïþèçóç"
 
-#: src/summaryview.c:304
+#: src/summaryview.c:305
 msgid "/Forward as an a_ttachment"
 msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
 
-#: src/summaryview.c:307
+#: src/summaryview.c:308
 msgid "/Open in new _window"
 msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
 
-#: src/summaryview.c:308
+#: src/summaryview.c:309
 msgid "/View so_urce"
-msgstr ""
+msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
 
-#: src/summaryview.c:309
+#: src/summaryview.c:310
 msgid "/Show all _header"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò åðéêåöáëßäáò"
+msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
 
-#: src/summaryview.c:310
+#: src/summaryview.c:311
 msgid "/Re_edit"
 msgstr "/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
 
-#: src/summaryview.c:313
+#: src/summaryview.c:314
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/Åêôýðùóç..."
 
-#: src/summaryview.c:315
+#: src/summaryview.c:316
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
 
-#: src/summaryview.c:321
+#: src/summaryview.c:322
 msgid "M"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:321
+#: src/summaryview.c:322
 msgid "U"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:336
+#: src/summaryview.c:337
 msgid "Creating summary view...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò ðåñßëçøçò...\n"
 
-#: src/summaryview.c:351
+#: src/summaryview.c:352
 msgid "No."
-msgstr ""
+msgstr "Áñ."
 
-#: src/summaryview.c:572
+#: src/summaryview.c:573
 msgid "Process mark"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:573
+#: src/summaryview.c:574
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:597
+#: src/summaryview.c:599
 msgid ""
 "empty folder\n"
 "\n"
@@ -3690,141 +3825,141 @@ msgstr ""
 "Üäåéïò êáôÜëïãïò\n"
 "\n"
 
-#: src/summaryview.c:609
+#: src/summaryview.c:611
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
-msgstr ""
+msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:678
+#: src/summaryview.c:680
 msgid "done."
-msgstr ""
+msgstr "ôÝëïò."
 
-#: src/summaryview.c:812
+#: src/summaryview.c:815
 msgid "No unread message"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
 
-#: src/summaryview.c:813
+#: src/summaryview.c:816
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
 
-#: src/summaryview.c:949 src/summaryview.c:951
+#: src/summaryview.c:952 src/summaryview.c:954
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1094
+#: src/summaryview.c:1097
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "äéåãñÜöçóáí %d"
 
-#: src/summaryview.c:1098
+#: src/summaryview.c:1101
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%sìåôáêéíÞèçêáí %d"
 
-#: src/summaryview.c:1099 src/summaryview.c:1106
+#: src/summaryview.c:1102 src/summaryview.c:1109
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1104
+#: src/summaryview.c:1107
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
-msgstr ""
+msgstr "%s%d áíôéãñÜöçêáí"
 
-#: src/summaryview.c:1121
+#: src/summaryview.c:1124
 msgid " item(s) selected"
 msgstr " êïììÜôéá åðéëÝ÷èçêáí"
 
-#: src/summaryview.c:1132
+#: src/summaryview.c:1135
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1138
+#: src/summaryview.c:1141
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ"
 
-#: src/summaryview.c:1179 src/summaryview.c:1180
+#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1183
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Ðåñßëçøç ôáîéíüìçóçò..."
 
-#: src/summaryview.c:1218
+#: src/summaryview.c:1221
 msgid "\tSetting summary from message data..."
-msgstr ""
+msgstr "\tÏñßæù ôçí ðåñßëçøç áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
 
-#: src/summaryview.c:1220
+#: src/summaryview.c:1223
 msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr ""
+msgstr "Ïñßæù ôçí ðåñßëçøç áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
 
-#: src/summaryview.c:1329
+#: src/summaryview.c:1332
 #, c-format
 msgid "Writing summary cache (%s)..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1381
+#: src/summaryview.c:1384
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(×ùñßò çìåñïìçíßá)"
 
-#: src/summaryview.c:1646
+#: src/summaryview.c:1649
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
 
-#: src/summaryview.c:1675
+#: src/summaryview.c:1678
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as being read\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò äéáâáóìÝíï\n"
 
-#: src/summaryview.c:1710
+#: src/summaryview.c:1713
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as unread\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò áäéÜâáóôï\n"
 
-#: src/summaryview.c:1752
+#: src/summaryview.c:1755
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá