update Simplified Chinese translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Fri, 3 Oct 2003 06:38:57 +0000 (06:38 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Fri, 3 Oct 2003 06:38:57 +0000 (06:38 +0000)
ChangeLog.claws
configure.ac
po/zh_CN.po

index 46c3a501883a2b6bb971ce43c111b2702d67e018..112ee6f110a02e38b13edf91f35b44625a946f42 100644 (file)
@@ -1,3 +1,9 @@
+2003-10-03 [paul]      0.9.6claws2
+
+       * po/zh_CN.po
+               update Simpilified Chinese translation, submitted by
+               Hansom Young
+
 2003-10-02 [christoph] 0.9.6claws1
 
        * src/imap.c
index 51ceaeb61e473afe1a50020b7fb2cd742f556f17..43959f1171c1b8647577ff14faa2ebf54e3d23e5 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=9
 MICRO_VERSION=6
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=1
+EXTRA_VERSION=2
 if test $EXTRA_VERSION -eq 0; then
     VERSION=${MAJOR_VERSION}.${MINOR_VERSION}.${MICRO_VERSION}claws
 else
index 01a2cec5facef64eb097b94898bb6757e23c2f3b..ad03a8ebb7ceb14f18010f55d7e94f2437cbea8b 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Taiwanese translation of sylpheed-claws
+# Chinese translation of sylpheed-claws
 # Copyright (C) 2003 Tsu-Fan Cheng
 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
 # Tsu-Fan Cheng <tscheng@ic.sunysb.edu> 2003
@@ -7,14 +7,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-09-10 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-10-01 07:49+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-09-22 14:05+0000\n"
 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: glyoung@users.sourceforge.net\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
 
 #: src/account.c:305
 msgid ""
@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
 "À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
 
 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
-#: src/compose.c:4662 src/compose.c:4832 src/editaddress.c:774
+#: src/compose.c:4680 src/compose.c:4850 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
@@ -85,12 +85,12 @@ msgstr "
 
 #: src/account.c:662
 msgid " Set as default account "
-msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
+msgstr " ÉèΪȱʡÕʺŠ"
 
-#: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3013
-#: src/addressbook.c:3017 src/addressbook.c:3055 src/crash.c:242
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3014
+#: src/addressbook.c:3018 src/addressbook.c:3056 src/crash.c:242
 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
-#: src/inc.c:691 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
+#: src/inc.c:674 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "¹Ø±Õ"
 
@@ -103,24 +103,24 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
 
 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
-#: src/compose.c:2982 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947 src/compose.c:6255
+#: src/compose.c:2996 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965 src/compose.c:6273
 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
-#: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/inc.c:168 src/inc.c:270
-#: src/mainwindow.c:1436 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
+#: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/inc.c:169 src/inc.c:259
+#: src/mainwindow.c:1438 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
-#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380
-#: src/summaryview.c:1424 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
-#: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573
-#: src/summaryview.c:1598 src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
+#: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383
+#: src/summaryview.c:1427 src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494
+#: src/summaryview.c:1526 src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576
+#: src/summaryview.c:1601 src/summaryview.c:3089 src/toolbar.c:2048
 msgid "Yes"
 msgstr "ÊÇ"
 
-#: src/account.c:738 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947
-#: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
-#: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965
+#: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
+#: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+·ñ"
 
@@ -141,43 +141,42 @@ msgstr "
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
 
-#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
-#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3107 src/compose.c:5769
+#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:189
+#: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3121 src/compose.c:5787
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:340
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1425
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
-#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:613
-#: src/mainwindow.c:2218 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
-#: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
-#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2991 src/prefs_common.c:3160
-#: src/prefs_common.c:3487 src/prefs_customheader.c:157
-#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:212
-#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
-#: src/ssl_manager.c:98
+#: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233 src/gtk/gtkaspell.c:1425
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:319
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:616
+#: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
+#: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
+#: src/prefs_common.c:2769 src/prefs_common.c:2938 src/prefs_common.c:3196
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_matcher.c:370
+#: src/prefs_scoring.c:196 src/prefs_summary_column.c:313
+#: src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134 src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "È·¶¨"
 
 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:3107 src/compose.c:5770 src/compose.c:6438 src/compose.c:6476
+#: src/compose.c:3121 src/compose.c:5788 src/compose.c:6456 src/compose.c:6494
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:341
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
-#: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
-#: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/import.c:191
+#: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:320 src/import.c:191
 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
-#: src/inputdialog.c:204 src/main.c:613 src/mainwindow.c:2218
+#: src/inputdialog.c:204 src/main.c:616 src/mainwindow.c:2223
 #: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:2992 src/prefs_common.c:3488
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/passphrase.c:134 src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770
+#: src/prefs_common.c:3197 src/prefs_customheader.c:158
+#: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:213
+#: src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:917
-#: src/summaryview.c:3425
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:920
+#: src/summaryview.c:3431
 msgid "Cancel"
 msgstr "È¡Ïû"
 
@@ -329,18 +328,18 @@ msgstr "/
 
 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
-#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
-#: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
-#: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
-#: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
-#: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
-#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
-#: src/summaryview.c:457
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:288 src/folderview.c:297
+#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:318 src/folderview.c:323 src/folderview.c:327
+#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:339 src/folderview.c:343
+#: src/folderview.c:346 src/folderview.c:348 src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:419
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:417
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/ɾ³ý(_D)"
 
@@ -440,7 +439,7 @@ msgstr "LDAP
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail µØÖ·"
 
-#: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
+#: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
 #: src/toolbar.c:1751
 msgid "Address book"
 msgstr "ͨѶ¼"
@@ -462,18 +461,18 @@ msgstr "ɾ
 msgid "Lookup"
 msgstr "²éÕÒ"
 
-#: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1424 src/compose.c:3157
-#: src/compose.c:4479 src/compose.c:5186 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1436 src/compose.c:3171
+#: src/compose.c:4497 src/compose.c:5204 src/headerview.c:53
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "To:"
 
-#: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1408 src/compose.c:3156
+#: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1420 src/compose.c:3170
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1411 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1423 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
@@ -489,17 +488,17 @@ msgstr "
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
 
-#: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2982
-#: src/compose.c:6255 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
-#: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:168 src/inc.c:270 src/mainwindow.c:1436
+#: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2996
+#: src/compose.c:6273 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
+#: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1438
 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
-#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
-#: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
-#: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
-#: src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
+#: src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1427
+#: src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494 src/summaryview.c:1526
+#: src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576 src/summaryview.c:1601
+#: src/summaryview.c:3089 src/toolbar.c:2048
 msgid "No"
 msgstr "²»"
 
@@ -517,7 +516,7 @@ msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
-"ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾ȥ'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
+"ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
 "Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬Í¨Ñ¶Â¼»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
 
 #: src/addressbook.c:2199
@@ -531,21 +530,21 @@ msgstr "Ŀ¼
 #: src/addressbook.c:2204
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾ȥ '%s' ?"
+msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾³ý '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2963
+#: src/addressbook.c:2964
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æË÷ÒýÎļþ¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2967
+#: src/addressbook.c:2968
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æµØÖ·²¾Îļþ¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2977
+#: src/addressbook.c:2978
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "ת»»¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÍê³É¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2982
+#: src/addressbook.c:2983
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -553,7 +552,7 @@ msgstr ""
 "¾ÉͨѶ¼¸ñʽÒÑת»»£¬\n"
 "µ«ÎÞ·¨±£´æеÄË÷ÒýÎļþ¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2995
+#: src/addressbook.c:2996
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -561,7 +560,7 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
 "µ«ÒѲúÉú¿ÕµÄеØÖ·²¾¡£"
 
-#: src/addressbook.c:3001
+#: src/addressbook.c:3002
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -569,7 +568,7 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
 "ÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
 
-#: src/addressbook.c:3006
+#: src/addressbook.c:3007
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -577,65 +576,65 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
 "ÒàÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
 
-#: src/addressbook.c:3013
+#: src/addressbook.c:3014
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "ת»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽʱ·¢Éú´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:3017
+#: src/addressbook.c:3018
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "ͨѶ¼¸ñʽת»»"
 
-#: src/addressbook.c:3053
+#: src/addressbook.c:3054
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "ͨѶ¼·¢Éú´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:3054
+#: src/addressbook.c:3055
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁȡͨѶ¼Ë÷Òý"
 
-#: src/addressbook.c:3405
+#: src/addressbook.c:3406
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "ÕýÔÚËÑË÷..."
 
-#: src/addressbook.c:3606 src/prefs_common.c:1037
+#: src/addressbook.c:3607 src/prefs_common.c:989
 msgid "Interface"
 msgstr "½çÃæ"
 
-#: src/addressbook.c:3622 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
+#: src/addressbook.c:3623 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
 msgid "Address Book"
 msgstr "ͨѶ¼"
 
-#: src/addressbook.c:3638
+#: src/addressbook.c:3639
 msgid "Person"
 msgstr "ÈËÃû"
 
-#: src/addressbook.c:3654
+#: src/addressbook.c:3655
 msgid "EMail Address"
 msgstr "µç×ÓÓʼþÐÅÏä"
 
-#: src/addressbook.c:3670
+#: src/addressbook.c:3671
 msgid "Group"
 msgstr "Ⱥ×é"
 
-#: src/addressbook.c:3686 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
+#: src/addressbook.c:3687 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:380
 #: src/prefs_account.c:2125
 msgid "Folder"
 msgstr "Óʼþ¼Ð"
 
-#: src/addressbook.c:3702
+#: src/addressbook.c:3703
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3718 src/addressbook.c:3734
+#: src/addressbook.c:3719 src/addressbook.c:3735
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3750
+#: src/addressbook.c:3751
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷"
 
-#: src/addressbook.c:3766
+#: src/addressbook.c:3767
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP ²éѯ"
 
@@ -695,7 +694,7 @@ msgstr ""
 msgid "Address Count"
 msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/main.c:264
 #: src/messageview.c:492
 msgid "Warning"
 msgstr "¾¯¸æ"
@@ -725,19 +724,19 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5947 src/main.c:595
+#: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:5965 src/main.c:598
 msgid "Notice"
 msgstr "×¢Òâ"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3468 src/inc.c:573
+#: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3482 src/inc.c:556
 msgid "Error"
 msgstr "´íÎó"
 
-#: src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:189
 msgid "View log"
 msgstr "²é¿´ÈÕÖ¾Îļþ"
 
-#: src/alertpanel.c:308
+#: src/alertpanel.c:307
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "ÔÚÏÔʾһ´ÎѶϢ"
 
@@ -838,11 +837,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
-"³ý·ÇÄú½«ÈÏÖ¤´¦´æÏÂÀ´£¬·ñÔòÎÞ·¨½«ÓʼþÈ¡»Ø¡£\n"
-"(È¡Ïû\"%s\"µÄÆ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
+"ÔÚÄú±£´æÈÏÖ¤ÐÅϢ֮ǰ£¬ÓʼþÎÞ·¨È¡»Ø¡£\n"
+"(È¡Ïû\"%s\"Æ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1211
+#: src/prefs_common.c:1128
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "½ÓÊÕÓдíÎóʱ²»ÒªÏÔʾ´íÎóѶϢ"
 
@@ -875,8 +874,8 @@ msgstr "/
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ɾ³ý(_R)"
 
-#: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
-#: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
+#: src/compose.c:494 src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
 
@@ -906,7 +905,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:513
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÑÔ(_q)"
+msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÎÄ(_q)"
 
 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit/Select _all"
@@ -1017,7 +1016,7 @@ msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
 
 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
-#: src/summaryview.c:449
+#: src/summaryview.c:447
 msgid "/_View"
 msgstr "/²é¿´(_V)"
 
@@ -1153,7 +1152,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:663
 msgid "/_Message/Remo_ve references"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÑÔ(_V)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÎÄ(_V)"
 
 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
 msgid "/_Tools"
@@ -1175,57 +1174,57 @@ msgstr "/
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
 
-#: src/compose.c:1414
+#: src/compose.c:1426
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "»Ø¸´£º"
 
-#: src/compose.c:1417 src/compose.c:4476 src/compose.c:5188
-#: src/headerview.c:56
+#: src/compose.c:1429 src/compose.c:4494 src/compose.c:5206
+#: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "ÐÂÎÅȺ×飺"
 
-#: src/compose.c:1420
+#: src/compose.c:1432
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "»ØÓ¦ÎÄÕ£º"
 
-#: src/compose.c:1715
+#: src/compose.c:1727
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr "ÒýÑÔ¸ñʽ´íÎó¡£"
+msgstr "ÒýÎĸñʽ´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:1731
+#: src/compose.c:1743
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:2059
+#: src/compose.c:2073
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
 
-#: src/compose.c:2063
+#: src/compose.c:2077
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
 
-#: src/compose.c:2101
+#: src/compose.c:2115
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Óʼþ£º%s"
 
-#: src/compose.c:2796
+#: src/compose.c:2810
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[ÒÑÐÞ¸Ä]"
 
-#: src/compose.c:2798
+#: src/compose.c:2812
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
 
-#: src/compose.c:2801
+#: src/compose.c:2815
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
 
-#: src/compose.c:2825 src/compose.c:3074
+#: src/compose.c:2839 src/compose.c:3088
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1233,24 +1232,24 @@ msgstr ""
 "ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅȺ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
 "Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡Ôñµç×ÓÓʼþÕʺš£"
 
-#: src/compose.c:2972
+#: src/compose.c:2986
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
 
-#: src/compose.c:2980 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
-#: src/prefs_common.c:1023 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
+#: src/compose.c:2994 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
+#: src/prefs_common.c:975 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
 msgid "Send"
 msgstr "·¢ËÍ"
 
-#: src/compose.c:2981
+#: src/compose.c:2995
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨ÒªËͳö£¿"
 
-#: src/compose.c:3002
+#: src/compose.c:3016
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
 
-#: src/compose.c:3007
+#: src/compose.c:3021
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1258,16 +1257,16 @@ msgstr ""
 "ÓʼþÕýÔÚ´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
 "ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
 
-#: src/compose.c:3090 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
+#: src/compose.c:3104 src/procmsg.c:1226 src/send_message.c:229
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:3104
+#: src/compose.c:3118
 msgid "Queueing"
 msgstr "´æÈë´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/compose.c:3105
+#: src/compose.c:3119
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1275,24 +1274,24 @@ msgstr ""
 "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 "Òª°ÑÓʼþ·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖÐÂð£¿"
 
-#: src/compose.c:3111
+#: src/compose.c:3125
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "ÎÞ·¨·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð¡£"
 
-#: src/compose.c:3114 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
+#: src/compose.c:3128 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:3127
+#: src/compose.c:3141
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁ¼Ä¼þ¼ÐÖС£"
 
-#: src/compose.c:3358
+#: src/compose.c:3372
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨ÕÒµ½ËùÖ¸¶¨µÄ key id '%s'"
 
-#: src/compose.c:3464
+#: src/compose.c:3478
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
@@ -1302,59 +1301,59 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»ÓʼþµÄ±àÂëÉèÖÃÓÉ %s ³É %s ¡£\n"
 "ÈÔ¾ÉÒª´«ËÍÂð£¿"
 
-#: src/compose.c:3728
+#: src/compose.c:3742
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
 
-#: src/compose.c:3738
+#: src/compose.c:3752
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
 
-#: src/compose.c:4556 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4574 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
-msgstr "·¢ÐÅÕß¡Ã"
+msgstr "·¢ÐÅÕß:"
 
-#: src/compose.c:4660 src/compose.c:4830 src/compose.c:5708
+#: src/compose.c:4678 src/compose.c:4848 src/compose.c:5726
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME ÀàÐÍ"
 
-#: src/compose.c:4661 src/compose.c:4831 src/mimeview.c:198
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
+#: src/compose.c:4679 src/compose.c:4849 src/mimeview.c:198
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:467
 msgid "Size"
 msgstr "´óС"
 
-#: src/compose.c:4725
+#: src/compose.c:4743
 msgid "Save Message to "
 msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
 
-#: src/compose.c:4745
+#: src/compose.c:4763
 msgid "Select ..."
 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
 
-#: src/compose.c:4881 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4899 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "ÓʼþÍ·"
 
-#: src/compose.c:4883
+#: src/compose.c:4901
 msgid "Attachments"
 msgstr "¸½¼þ"
 
-#: src/compose.c:4885
+#: src/compose.c:4903
 msgid "Others"
 msgstr "ÆäËû"
 
-#: src/compose.c:4900 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4918 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Ö÷Ì⣺"
 
-#: src/compose.c:5135 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4194
+#: src/compose.c:5153 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4200
 msgid "None"
 msgstr "ûÓÐÄÚÈÝ"
 
-#: src/compose.c:5144
+#: src/compose.c:5162
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1363,31 +1362,31 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨Æô¶¯Æ´Ð´¼ì²éÆ÷\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5603
+#: src/compose.c:5621
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "²»ÕýÈ·µÄMIMEÀàÐÍ¡£"
 
-#: src/compose.c:5621
+#: src/compose.c:5639
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "ÎļþÊǿյĻò²»´æÔÚ¡£"
 
-#: src/compose.c:5690
+#: src/compose.c:5708
 msgid "Properties"
 msgstr "ÊôÐÔ"
 
-#: src/compose.c:5735
+#: src/compose.c:5753
 msgid "Encoding"
 msgstr "±àÂë"
 
-#: src/compose.c:5766
+#: src/compose.c:5784
 msgid "Path"
 msgstr "·¾¶"
 
-#: src/compose.c:5767 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5785 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
 msgstr "ÎļþÃû"
 
-#: src/compose.c:5944
+#: src/compose.c:5962
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1396,50 +1395,50 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÍⲿµÄ±à¼­Æ÷ÈÔÔÚÔË×÷¡£\n"
 "Ç¿ÖƹرճÌÐòÂð£¿\n"
-"³ÌÐò×æid¡Ã %d"
+"³ÌÐò×æid: %d"
 
-#: src/compose.c:6253 src/inc.c:166 src/inc.c:268 src/toolbar.c:2046
+#: src/compose.c:6271 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
 msgid "Offline warning"
 msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
 
-#: src/compose.c:6254 src/inc.c:167 src/inc.c:269 src/toolbar.c:2047
+#: src/compose.c:6272 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
 
-#: src/compose.c:6372 src/compose.c:6393
+#: src/compose.c:6390 src/compose.c:6411
 msgid "Select file"
 msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
 
-#: src/compose.c:6436
+#: src/compose.c:6454
 msgid "Discard message"
 msgstr "ɾµôѶϢ"
 
-#: src/compose.c:6437
+#: src/compose.c:6455
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
 
-#: src/compose.c:6438
+#: src/compose.c:6456
 msgid "Discard"
 msgstr "ɾ³ý"
 
-#: src/compose.c:6438
+#: src/compose.c:6456
 msgid "to Draft"
 msgstr "´æΪ²Ý¸å"
 
-#: src/compose.c:6473
+#: src/compose.c:6491
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
 
-#: src/compose.c:6475
+#: src/compose.c:6493
 msgid "Apply template"
 msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
 
-#: src/compose.c:6476
+#: src/compose.c:6494
 msgid "Replace"
 msgstr "Ìæ»»"
 
-#: src/compose.c:6476 src/toolbar.c:417
+#: src/compose.c:6494 src/toolbar.c:417
 msgid "Insert"
 msgstr "²åÈë"
 
@@ -1631,12 +1630,12 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1940
-#: src/folderview.c:2208
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1874 src/folderview.c:1924
+#: src/folderview.c:2192
 msgid "New folder"
 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:1941
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1875 src/folderview.c:1925
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
 
@@ -1667,6 +1666,34 @@ msgstr "
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "Ôö¼ÓеÄJPilotÏîÄ¿"
 
+#: src/editldap_basedn.c:141
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
+
+#: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:404
+msgid "Hostname"
+msgstr "Ö÷»úÃû"
+
+#: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:414 src/ssl_manager.c:106
+msgid "Port"
+msgstr "¶Ë¿Ú"
+
+#: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:432
+msgid "Search Base"
+msgstr "ËÑÑ°Base"
+
+#: src/editldap_basedn.c:202
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
+
+#: src/editldap_basedn.c:291
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
+
+#: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:265
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
+
 #: src/editldap.c:147
 msgid "A Name must be supplied."
 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÃû×Ö¡£"
@@ -1683,30 +1710,14 @@ msgstr "
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "³É¹¦Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
 
-#: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
-msgid "Could not connect to server"
-msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
-
 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "±à¼­LDAP·þÎñÆ÷"
 
-#: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
-msgid "Hostname"
-msgstr "Ö÷»úÃû"
-
-#: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
-msgid "Port"
-msgstr "¶Ë¿Ú"
-
 #: src/editldap.c:427
 msgid " Check Server "
 msgstr "¼ì²é·þÎñÆ÷"
 
-#: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
-msgid "Search Base"
-msgstr "ËÑÑ°Base"
-
 #: src/editldap.c:488
 #, fuzzy
 msgid "Search Attributes"
@@ -1714,7 +1725,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editldap.c:496
 msgid " Defaults "
-msgstr "ȱʡֵ"
+msgstr " ȱʡֵ "
 
 #: src/editldap.c:501
 msgid "Max Query Age (secs)"
@@ -1748,7 +1759,7 @@ msgstr "
 msgid "Search"
 msgstr "ËÑÑ°"
 
-#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
+#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:642
 msgid "Extended"
 msgstr "À©Õ¹"
 
@@ -1756,18 +1767,6 @@ msgstr "
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Ôö¼ÓеÄLDAP·þÎñÆ÷"
 
-#: src/editldap_basedn.c:141
-msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
-
-#: src/editldap_basedn.c:202
-msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
-
-#: src/editldap_basedn.c:291
-msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
-
 #: src/editvcard.c:96
 msgid "File does not appear to be vCard format."
 msgstr "Îļþ²»ÊÇvCard¸ñʽ¡£"
@@ -1786,7 +1785,7 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÓʼþ¼Ð»÷Îļþ¡£"
+msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄĿ¼ÒÔ¼°Îļþ¡£"
 
 #: src/exphtmldlg.c:114
 msgid "Select stylesheet and formatting."
@@ -1838,7 +1837,7 @@ msgstr "HTML
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "ÐÎʽ±í"
 
-#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3468 src/prefs_common.c:3750
+#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3459
 msgid "Default"
 msgstr "ȱʡֵ"
 
@@ -2124,7 +2123,7 @@ msgstr "
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1870
+#: src/folder.c:1871
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "½«%s ÒƵ½%s...\n"
@@ -2133,162 +2132,162 @@ msgstr "
 msgid "Select folder"
 msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
 
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:300 src/folderview.c:321
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
 
-#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
 
-#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "Çå³ýÐÅÏä(_m)"
 
-#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
-#: src/folderview.c:354
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
+#: src/folderview.c:351
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/´¦Àí(_P)..."
 
-#: src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:291
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_r)"
 
-#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:344
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
 
-#: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
+#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
 
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
+#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:349
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
 msgid "/S_coring..."
 msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_c)..."
 
-#: src/folderview.c:331
+#: src/folderview.c:328
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Çå³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
 
-#: src/folderview.c:343
+#: src/folderview.c:340
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é (_S)..."
 
-#: src/folderview.c:345
+#: src/folderview.c:342
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Çå³ýÐÂÎÅȺ×é(_R)"
 
-#: src/folderview.c:350
+#: src/folderview.c:347
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Çå³ýÕʺÅ(_n)"
 
-#: src/folderview.c:384
+#: src/folderview.c:381
 msgid "New"
 msgstr "ÐÂÓʼþ"
 
-#: src/folderview.c:385
+#: src/folderview.c:382
 msgid "Unread"
 msgstr "δ¶Á"
 
-#: src/folderview.c:386
+#: src/folderview.c:383
 msgid "#"
 msgstr "££"
 
-#: src/folderview.c:636
+#: src/folderview.c:620
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
 
-#: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2777 src/setup.c:79
+#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:79
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:84
+#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2787 src/setup.c:84
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
 
-#: src/folderview.c:841
+#: src/folderview.c:825
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
 
-#: src/folderview.c:923
+#: src/folderview.c:907
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
 
-#: src/folderview.c:1693
+#: src/folderview.c:1677
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
 
-#: src/folderview.c:1705
+#: src/folderview.c:1689
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
 
-#: src/folderview.c:1892 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2212
+#: src/folderview.c:1876 src/folderview.c:1926 src/folderview.c:2196
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2217
+#: src/folderview.c:1881 src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2201
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃ'%c'×÷ΪÓʼþ¼ÐÃû³Æ¡£"
 
-#: src/folderview.c:1910 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:1999
-#: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2229
+#: src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1931 src/folderview.c:1983
+#: src/folderview.c:2053 src/folderview.c:2213
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "'%s'Óʼþ¼ÐÒÑ´æÔÚ¡£"
 
-#: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:2236
+#: src/folderview.c:1901 src/folderview.c:2220
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
 
-#: src/folderview.c:1982 src/folderview.c:2059
+#: src/folderview.c:1966 src/folderview.c:2043
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
 
-#: src/folderview.c:1983 src/folderview.c:2061
+#: src/folderview.c:1967 src/folderview.c:2045
 msgid "Rename folder"
 msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:2119
+#: src/folderview.c:2103
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼Ð»÷Óʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
+"ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼ÐÒÔ¼°ÆäÖÐËùÓеÄÓʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
 "È·¶¨É¾³ý£¿"
 
-#: src/folderview.c:2121
+#: src/folderview.c:2105
 msgid "Delete folder"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:2138
+#: src/folderview.c:2122
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
 
-#: src/folderview.c:2174
+#: src/folderview.c:2158
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2297,11 +2296,11 @@ msgstr ""
 "È·¶¨É¾³ýÓÊÏä'%s'£¿\n"
 "(ÆäÖеÄÓʼþ²»»áÖÁÓ²µúÖÐɾ³ý)"
 
-#: src/folderview.c:2176
+#: src/folderview.c:2160
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "ɾ³ýÓÊÏä"
 
-#: src/folderview.c:2209
+#: src/folderview.c:2193
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2311,107 +2310,107 @@ msgstr ""
 "(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
 "ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
 
-#: src/folderview.c:2266
+#: src/folderview.c:2250
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
 
-#: src/folderview.c:2267
+#: src/folderview.c:2251
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
 
-#: src/folderview.c:2401
+#: src/folderview.c:2385
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "È·¶¨Çå³ýÐÂÎÅȺ×é'%s'£¿"
 
-#: src/folderview.c:2402
+#: src/folderview.c:2386
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Çå³ýÐÂÎÅȺ×é"
 
-#: src/folderview.c:2440
+#: src/folderview.c:2423
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÂÎÅȺ×éÕʺÅ'%s'£¿"
 
-#: src/folderview.c:2441
+#: src/folderview.c:2424
 msgid "Delete news account"
 msgstr "ɾ³ýÐÂÎÅȺÕʺÅ"
 
-#: src/folderview.c:2549
+#: src/folderview.c:2532
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
 
-#: src/folderview.c:2578
+#: src/folderview.c:2561
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
 
-#: src/folderview.c:2581
+#: src/folderview.c:2564
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
 
-#: src/folderview.c:2584
+#: src/folderview.c:2567
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
 
-#: src/folderview.c:2587
+#: src/folderview.c:2570
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
 
-#: src/grouplistdialog.c:173
+#: src/grouplistdialog.c:176
 msgid "Newsgroup subscription"
 msgstr "¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é"
 
-#: src/grouplistdialog.c:189
+#: src/grouplistdialog.c:192
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¶©ÔĵÄÐÂÎÅȺ×飺"
 
-#: src/grouplistdialog.c:195
+#: src/grouplistdialog.c:198
 msgid "Find groups:"
 msgstr "²éÕÒÐÂÎÅȺ×飺"
 
-#: src/grouplistdialog.c:203
+#: src/grouplistdialog.c:206
 msgid " Search "
 msgstr " ËÑË÷ "
 
-#: src/grouplistdialog.c:215
+#: src/grouplistdialog.c:218
 msgid "Newsgroup name"
 msgstr "ÐÂÎÅȺ×éÃû³Æ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:216
+#: src/grouplistdialog.c:219
 msgid "Messages"
 msgstr "Óʼþ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:217
+#: src/grouplistdialog.c:220
 msgid "Type"
 msgstr "ÀàÐÍ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:243
+#: src/grouplistdialog.c:246
 msgid "Refresh"
 msgstr "Ë¢ÐÂ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "moderated"
 msgstr "ÓйÜÀíµÄ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:349
+#: src/grouplistdialog.c:352
 msgid "readonly"
 msgstr "Ö»¶Á"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351
+#: src/grouplistdialog.c:354
 msgid "unknown"
 msgstr "δ֪"
 
-#: src/grouplistdialog.c:398
+#: src/grouplistdialog.c:401
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅȺ×éÁÐ±í¡£"
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
+#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1159
 msgid "Done."
 msgstr "Íê³É¡£"
 
-#: src/grouplistdialog.c:477
+#: src/grouplistdialog.c:480
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "ÒѽÓÊÕ%dÐÂÎÅȺ×é(ÒѶÁ%s)"
@@ -2498,10 +2497,110 @@ msgstr "
 msgid "Brown"
 msgstr "×ØÉ«"
 
+#: src/gtk/gtkaspell.c:558
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "Ò»°ãģʽ"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:818
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1051
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1385
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1395
+#, c-format
+msgid "Replace \"%s\" with: "
+msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1415
+msgid ""
+"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
+msgid "Fast Mode"
+msgstr "¿ìËÙģʽ"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1786
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1799
+msgid "Accept in this session"
+msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1809
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1819
+msgid "Replace with..."
+msgstr "¸ü»»³É..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1829
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1848
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(ûÓн¨Òé)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
+msgid "More..."
+msgstr "¸ü¶à..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr "×ֵ䣺%s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1927
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
+msgid "Check while typing"
+msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1991
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "Çл»×Öµä"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2141
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
+"%s"
+
 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
 msgid "Abcdef"
 msgstr ""
 
+#: src/gtk/logwindow.c:61
+msgid "Protocol log"
+msgstr "ЭÒéÈÕÖ¾"
+
 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
 msgid "Select Plugin to load"
 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¼ÓÔصIJå¼þ"
@@ -2510,17 +2609,17 @@ msgstr "ѡ
 msgid "Plugins"
 msgstr "²å¼þ"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2938
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2716
 msgid "Description"
 msgstr "ÃèÊö"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
 msgid "Load Plugin"
-msgstr "¼ÓÔØPlugin"
+msgstr "¼ÓÔزå¼þ"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr "жÔØPlugin"
+msgstr "жÔزå¼þ"
 
 #: src/gtk/prefswindow.c:215
 msgid "Page Index"
@@ -2620,250 +2719,159 @@ msgstr "
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:558
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
-msgid "Normal Mode"
-msgstr "Ò»°ãģʽ"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
-msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:818
-msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1051
-msgid "No misspelled word found."
-msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1385
-msgid "Replace unknown word"
-msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1395
-#, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1415
-msgid ""
-"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
-"will learn from mistake.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
-msgid "Fast Mode"
-msgstr "¿ìËÙģʽ"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1786
-#, c-format
-msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1799
-msgid "Accept in this session"
-msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1809
-msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1819
-msgid "Replace with..."
-msgstr "¸ü»»³É..."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1829
-#, c-format
-msgid "Check with %s"
-msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1848
-msgid "(no suggestions)"
-msgstr "(ûÓн¨Òé)"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
-msgid "More..."
-msgstr "¸ü¶à..."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
-#, c-format
-msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "×ֵ䣺%s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1927
-#, c-format
-msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
-msgid "Check while typing"
-msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1991
-msgid "Change dictionary"
-msgstr "Çл»×Öµä"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2141
-#, c-format
-msgid ""
-"The spell checker could not change dictionary.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
-"%s"
-
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2373
 msgid "(No From)"
 msgstr "(ûÓмļþÕß)"
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2415 src/summaryview.c:2418
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
 
-#: src/imap.c:643
+#: src/imap.c:644
 #, c-format
 msgid "Connecting %s failed"
 msgstr "Á¬½Ó %s Ê§°Ü"
 
-#: src/imap.c:648
+#: src/imap.c:649
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Óë %s µÄIMAP4Á¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
 
-#: src/imap.c:688
+#: src/imap.c:689
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "¿ªÊ¼ËíµÀʽIMAP4Á¬½Ó\n"
 
-#: src/imap.c:701
+#: src/imap.c:702
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ÕýÔÚ´´½¨µ½ %s:%d µÄIMAP4Á¬½Ó...\n"
 
-#: src/imap.c:740
+#: src/imap.c:741
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1070
+#: src/imap.c:1071
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1076 src/imap.c:1114
+#: src/imap.c:1077 src/imap.c:1117
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1108
+#: src/imap.c:1111
 #, fuzzy
 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
 
-#: src/imap.c:1150
+#: src/imap.c:1152
 msgid "can't close folder\n"
 msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÓʼþ¼Ð£º%s\n"
 
-#: src/imap.c:1349
+#: src/imap.c:1197
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create root folder %s\n"
+msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
+
+#: src/imap.c:1370 src/imap.c:1378
 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
 msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1581
+#: src/imap.c:1606
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
 
-#: src/imap.c:1603
+#: src/imap.c:1628
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
 
-#: src/imap.c:1671
+#: src/imap.c:1696
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÅÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
 
-#: src/imap.c:1733
+#: src/imap.c:1758
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
 
-#: src/imap.c:1771
+#: src/imap.c:1796
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
 
-#: src/imap.c:1779
+#: src/imap.c:1804
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1801
+#: src/imap.c:1826
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
 
-#: src/imap.c:1857
+#: src/imap.c:1882
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
 
-#: src/imap.c:1879
+#: src/imap.c:1904
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1886
+#: src/imap.c:1911
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
 
-#: src/imap.c:1976
+#: src/imap.c:2001
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2408
+#: src/imap.c:2434
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
 
-#: src/imap.c:2548
+#: src/imap.c:2574
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
 msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
 
-#: src/imap.c:2565
+#: src/imap.c:2591
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
 
-#: src/imap.c:2877
+#: src/imap.c:2903
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
 
-#: src/imap.c:2884
+#: src/imap.c:2910
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(ÕýÔÚ·¢ËÍ...)"
 
-#: src/imap.c:2912
+#: src/imap.c:2938
 #, c-format
 msgid "can't append message to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
 
-#: src/imap.c:2949
+#: src/imap.c:2975
 #, c-format
 msgid "can't copy %s to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
 
-#: src/imap.c:3012
+#: src/imap.c:3038
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
 
-#: src/imap.c:3026
+#: src/imap.c:3052
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3039
+#: src/imap.c:3065
 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
 
-#: src/imap.c:3294
+#: src/imap.c:3320
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
@@ -2942,7 +2950,7 @@ msgstr "
 msgid "R"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
+#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:462
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
@@ -3035,134 +3043,134 @@ msgstr "ѡ
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "½«PineÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼ÖÐ"
 
-#: src/inc.c:351
+#: src/inc.c:334
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
 
-#: src/inc.c:396
+#: src/inc.c:379
 msgid "Standby"
 msgstr "´ýÃü"
 
-#: src/inc.c:521 src/inc.c:576
+#: src/inc.c:504 src/inc.c:559
 msgid "Cancelled"
 msgstr "È¡Ïû"
 
-#: src/inc.c:532
+#: src/inc.c:515
 msgid "Retrieving"
 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡"
 
-#: src/inc.c:548
+#: src/inc.c:531
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÓʼþ(%s))"
 
-#: src/inc.c:552
+#: src/inc.c:535
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÓʼþ)"
 
-#: src/inc.c:558
+#: src/inc.c:541
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
 
-#: src/inc.c:562
+#: src/inc.c:545
 msgid "Auth failed"
 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü"
 
-#: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "ÒÑËø¶¨"
 
-#: src/inc.c:589
+#: src/inc.c:572
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "ÔÚ%sÉϵÄ%sÊÚȨʧ°Ü"
 
-#: src/inc.c:659
+#: src/inc.c:642
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÓʼþ)"
 
-#: src/inc.c:662
+#: src/inc.c:645
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÓʼþ)"
 
-#: src/inc.c:671
+#: src/inc.c:654
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "È¡Óʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/inc.c:712
+#: src/inc.c:695
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s:ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ"
 
-#: src/inc.c:731
+#: src/inc.c:714
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
 msgstr "ÕýÔÚÁ¬½ÓPOP3·þÎñÆ÷£º%s..."
 
-#: src/inc.c:738
+#: src/inc.c:721
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:745
+#: src/inc.c:728
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr " ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d"
 
-#: src/inc.c:811 src/send_message.c:467
+#: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "ÕýÔÚÊÚȨ..."
 
-#: src/inc.c:812
+#: src/inc.c:795
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s..."
 msgstr "ÕýÔÚ´Ó%sÊÕÈ¡Óʼþ..."
 
-#: src/inc.c:817
+#: src/inc.c:800
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "»ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
 
-#: src/inc.c:821
+#: src/inc.c:804
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
 
-#: src/inc.c:825
+#: src/inc.c:808
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:829
+#: src/inc.c:812
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "»ñÈ¡Óʼþ´óСÖÐ(LIST)..."
 
-#: src/inc.c:846
+#: src/inc.c:829
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ%d"
 
-#: src/inc.c:852 src/send_message.c:485
+#: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
 msgid "Quitting"
 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö"
 
-#: src/inc.c:889
+#: src/inc.c:872
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
 
-#: src/inc.c:918
+#: src/inc.c:901
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ(¹²%d¸ö£¬ÒÑÊÕµ½%s¸ö)"
 
-#: src/inc.c:980
+#: src/inc.c:963
 msgid "Connection failed."
 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
 
-#: src/inc.c:986
+#: src/inc.c:969
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr " ´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/inc.c:991
+#: src/inc.c:974
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -3171,27 +3179,27 @@ msgstr ""
 "´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:997
+#: src/inc.c:980
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Ó²µúÎ޿ռ䡣"
 
-#: src/inc.c:1002
+#: src/inc.c:985
 msgid "Can't write file."
 msgstr "ÎÞ·¨Ð´ÈëÎļþ¡£"
 
-#: src/inc.c:1007
+#: src/inc.c:990
 msgid "Socket error."
 msgstr "Socket´íÎó¡£"
 
-#: src/inc.c:1013 src/send_message.c:608
+#: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
 msgid "Connection closed by the remote host."
-msgstr ""
+msgstr "Á¬½Ó±»Ô¶³ÌÖ÷»ú¹Ø±Õ¡£"
 
-#: src/inc.c:1019
+#: src/inc.c:1002
 msgid "Mailbox is locked."
-msgstr " ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
+msgstr "ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
 
-#: src/inc.c:1023
+#: src/inc.c:1006
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -3200,11 +3208,11 @@ msgstr ""
 "ÓÊÏäÎÞ·¨´ò¿ª£º\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1029 src/send_message.c:595
+#: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
 
-#: src/inc.c:1034 src/send_message.c:598
+#: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -3213,9 +3221,9 @@ msgstr ""
 "ÊÚȨʧ°Ü£º\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1069
+#: src/inc.c:1052
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "°üÈëʧ°Ü\n"
+msgstr "ºÏ²¢²Ù×÷±»È¡Ïû\n"
 
 #: src/inputdialog.c:152
 #, c-format
@@ -3226,15 +3234,11 @@ msgstr "
 msgid "Input password"
 msgstr "ÊäÈëÃÜÂë"
 
-#: src/logwindow.c:61
-msgid "Protocol log"
-msgstr "Э¶¨¼Ç¼"
-
 #: src/ldif.c:838
 msgid "Nick Name"
 msgstr "´ÂºÅ"
 
-#: src/main.c:145 src/main.c:154
+#: src/main.c:146 src/main.c:155
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -3243,28 +3247,28 @@ msgstr ""
 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
 "ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
 
-#: src/main.c:214
+#: src/main.c:215
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "glib²»Ö§Ԯg_thread¡£\n"
+msgstr "glib²»Ö§³Ög_thread¡£\n"
 
-#: src/main.c:264
+#: src/main.c:265
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
 "GnuPGµÄ°²×°²»Õý³££¬»òÐèÒªÉý¼¶¡£\n"
-"OpenPGP֧ԮȡÏû¡£"
+"OpenPGP֧³ÖÒѱ»½ûÓá£"
 
-#: src/main.c:465
+#: src/main.c:468
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
 
-#: src/main.c:468
+#: src/main.c:471
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
 
-#: src/main.c:469
+#: src/main.c:472
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -3273,23 +3277,23 @@ msgstr ""
 " --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
 "                         ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
 
-#: src/main.c:472
+#: src/main.c:475
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
 
-#: src/main.c:473
+#: src/main.c:476
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
 
-#: src/main.c:474
+#: src/main.c:477
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
 
-#: src/main.c:475
+#: src/main.c:478
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
 
-#: src/main.c:476
+#: src/main.c:479
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -3297,64 +3301,64 @@ msgstr ""
 "  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
 "                         ÏÔʾËùÓÐÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
 
-#: src/main.c:478
+#: src/main.c:481
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
 
-#: src/main.c:479
+#: src/main.c:482
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»ú״̬"
 
-#: src/main.c:480
+#: src/main.c:483
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
 
-#: src/main.c:481
+#: src/main.c:484
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
 
-#: src/main.c:482
+#: src/main.c:485
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
 
-#: src/main.c:483
+#: src/main.c:486
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
 
-#: src/main.c:527 src/summaryview.c:5148
+#: src/main.c:530 src/summaryview.c:5150
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
 
-#: src/main.c:530
+#: src/main.c:533
 msgid "top level folder"
 msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/main.c:596
+#: src/main.c:599
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
 
-#: src/main.c:597
+#: src/main.c:600
 msgid "Draft them"
 msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
 
-#: src/main.c:597
+#: src/main.c:600
 msgid "Discard them"
 msgstr "¶ªÆú"
 
-#: src/main.c:597
+#: src/main.c:600
 msgid "Don't quit"
 msgstr "²»Í˳ö"
 
-#: src/main.c:611
+#: src/main.c:614
 msgid "Queued messages"
 msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
 
-#: src/main.c:612
+#: src/main.c:615
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
 
-#: src/main.c:917
+#: src/main.c:920
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
@@ -3731,7 +3735,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:450
+#: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:448
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
 
@@ -3913,55 +3917,55 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Configuration"
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)"
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)"
 
 #: src/mainwindow.c:684
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
 
 #: src/mainwindow.c:686
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
 
 #: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
 
 #: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
 
 #: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/---"
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/---"
 
 #: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)..."
 
 #: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/»ý·Ö(_S)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/»ý·Ö(_S)..."
 
 #: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
 
 #: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
 
 #: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
 
 #: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)..."
 
 #: src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/²å¼þ..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/²å¼þ..."
 
 #: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
@@ -3999,27 +4003,27 @@ msgstr "
 msgid "Select account"
 msgstr "Ñ¡ÔñÕʺÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:1176 src/mainwindow.c:1193 src/prefs_folder_item.c:378
+#: src/mainwindow.c:1178 src/mainwindow.c:1195 src/prefs_folder_item.c:378
 msgid "Untitled"
 msgstr "δÃüÃû"
 
-#: src/mainwindow.c:1194
+#: src/mainwindow.c:1196
 msgid "none"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1434
+#: src/mainwindow.c:1436
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏä"
 
-#: src/mainwindow.c:1435
+#: src/mainwindow.c:1437
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏäÄÚËùÓÐÓʼþ£¿"
 
-#: src/mainwindow.c:1453
+#: src/mainwindow.c:1455
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Ìí¼ÓÓÊÏä"
 
-#: src/mainwindow.c:1454
+#: src/mainwindow.c:1456
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -4028,16 +4032,16 @@ msgstr ""
 "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖá£\n"
 "Èç¹ûÖ¸¶¨ÒÑ´æÔÚµÄÓÊÏ䣬Ëü½«»á×Ô¶¯±»É¨Ãè¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:1497
+#: src/mainwindow.c:1462 src/mainwindow.c:1498
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "ÓÊÏä `%s' ÒѾ­´æÔÚ¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1465 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1467 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "ÓÊÏä"
 
-#: src/mainwindow.c:1470 src/setup.c:61
+#: src/mainwindow.c:1472 src/setup.c:61
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -4046,31 +4050,31 @@ msgstr ""
 "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü¡£\n"
 "Ò²ÐíijЩÎļþÒѾ­´æÔÚ£¬»òÕßÄãûÓÐ×ã¹»µÄдȨÏÞ¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1490
+#: src/mainwindow.c:1491
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Ìí¼Ómbox¸ñʽÓʼþ"
 
-#: src/mainwindow.c:1491
+#: src/mainwindow.c:1492
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖÃ"
 
-#: src/mainwindow.c:1507
+#: src/mainwindow.c:1508
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü"
 
-#: src/mainwindow.c:1823
+#: src/mainwindow.c:1824
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1844 src/messageview.c:380
+#: src/mainwindow.c:1845 src/messageview.c:380
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2217
+#: src/mainwindow.c:2222
 msgid "Exit"
 msgstr "Í˳ö"
 
-#: src/mainwindow.c:2217
+#: src/mainwindow.c:2222
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Í˳ö±¾³ÌÐò"
 
@@ -4158,12 +4162,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
-#: src/summaryview.c:3420
+#: src/summaryview.c:3426
 msgid "Save as"
 msgstr "±£´æΪ"
 
 #: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
-#: src/summaryview.c:3425
+#: src/summaryview.c:3431
 msgid "Overwrite"
 msgstr "¸²¸Ç"
 
@@ -4171,8 +4175,8 @@ msgstr "
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "¸½¼ÓÒÑÓÐÎļþ£¿"
 
-#: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3433 src/summaryview.c:3437
-#: src/summaryview.c:3454
+#: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3439 src/summaryview.c:3443
+#: src/summaryview.c:3460
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨±£´æ´ËÎļþ '%s'¡£"
@@ -4206,12 +4210,12 @@ msgstr ""
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+È¡Ïû"
 
-#: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3472
+#: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3478
 #: src/toolbar.c:168
 msgid "Print"
 msgstr "´òÓ¡"
 
-#: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3473
+#: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3479
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -4220,7 +4224,7 @@ msgstr ""
 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
 
-#: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3479
+#: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3485
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -4241,7 +4245,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/ÒÔÎı¾·½Ê½ÏÔʾ(_D)"
 
-#: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
+#: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:453
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/Áí´æΪ(_S)..."
 
@@ -4358,148 +4362,425 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:151
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:230
+msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:158
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:235
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
+"received from a POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
+"saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
+"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:184 src/pop.c:211
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr "ÆôÓò¡¶¾É¨Ãè"
 
-#: src/pop.c:628
-#, c-format
-msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
+msgid "Scan archive contents"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:636
-#, c-format
-msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "×î´ó¸½¼þ´óС"
 
-#: src/pop.c:667
-msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
 
-#: src/pop.c:670
-msgid "session timeout\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
+msgid "Save infected messages"
+msgstr "±£´æÊܸÐȾµÄÓʼþ"
 
-#: src/pop.c:688
-msgid "command not supported\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
+msgid "Save folder"
+msgstr "±£´æλÖÃ"
 
-#: src/pop.c:692
-msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "POP3»á»°ÖгöÏÖ´íÎó\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr "²»ÉèÖÃʱ½«È±Ê¡Ê¹ÓÃÀ¬»øÍ°"
 
-#: src/prefs_gtk.c:775
-msgid "Preferences"
-msgstr "Æ«ºÃÉèÖÃ"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
+msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
+msgstr "¹ýÂË/Clam AntiVirus"
 
-#: src/prefs_account.c:691
-#, c-format
-msgid "Account%d"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
+msgid "Clam AntiVirus GTK"
+msgstr "Clam AntiVirus GTK"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"Clam AntiVirus.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
+"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
+"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
+"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
+"mail will be saved.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:710
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "ÉèÖÃÐÂÕʺÅ"
+#: src/plugins/demo/demo.c:71
+msgid "Demo"
+msgstr "ÑÝʾ"
 
-#: src/prefs_account.c:715
-msgid "Account preferences"
-msgstr "ÕʺÅÉèÖÃ"
+#: src/plugins/demo/demo.c:76
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
+"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1021
-msgid "Receive"
-msgstr "½ÓÊÕ"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
+msgid "Do not load remote links in mails"
+msgstr "½ûÖ¹·ÃÎÊÓʼþÖеÄÔ¶³ÌÁ´½Ó"
 
-#: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:1025 src/prefs_folder_item.c:546
-msgid "Compose"
-msgstr "׫д"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
+msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--local'Ñ¡Ïî"
 
-#: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1034
-msgid "Privacy"
-msgstr "Òþ˽"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
+msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+msgstr "ÄúÈÔÈ»¿ÉÒÔͨ¹ýÖØÐÂÔØÈë¸ÃÒ³µÄ·½Ê½·ÃÎÊÔ¶³ÌÁ´½Ó"
 
-#: src/prefs_account.c:776
-msgid "SSL"
-msgstr "SSL"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
+msgid "Full window mode (hide controls)"
+msgstr "È«´°¿Úģʽ(Òþ²Ø¹¤¾ßÌõ)"
 
-#: src/prefs_account.c:779
-msgid "Advanced"
-msgstr "¸ß¼¶"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:128
+msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--fullwindow'Ñ¡Ïî"
 
-#: src/prefs_account.c:858
-msgid "Name of account"
-msgstr "ÕʺÅÃû³Æ"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
+msgid "Dillo HTML Viewer"
+msgstr "DilloÍøÒ³²é¿´Æ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:867
-msgid "Set as default"
-msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
+msgstr "±¾²å¼þÄÚǶDilloÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷À´ÏÔʾHTMLÓʼþ"
 
-#: src/prefs_account.c:871
-msgid "Personal information"
-msgstr "¸öÈË×ÊÁÏ"
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "ͼƬ²é¿´Æ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:880
-msgid "Full name"
-msgstr "È«Ãû"
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
+msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
+msgstr "±¾²å¼þʹÓÃgdk-pixbuf¿â»òÕßimlib¿âÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
 
-#: src/prefs_account.c:886
-msgid "Mail address"
-msgstr "ÓʼþµØÖ·"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
+msgid "Filename:"
+msgstr "ÎļþÃû"
 
-#: src/prefs_account.c:892
-msgid "Organization"
-msgstr "×éÖ¯"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Îļþ´óС :"
 
-#: src/prefs_account.c:916
-msgid "Server information"
-msgstr "·þÎñÆ÷ÐÅÏ¢"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
+msgid "Load Image"
+msgstr "¼ÓÔØͼƬ"
 
-#: src/prefs_account.c:937
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr "POP3 (ÆÕͨ)"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
+msgid "Content-Type:"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:939
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (APOP¼øȨ)"
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "×Ô¶¯ÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
 
-#: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
-msgid "IMAP4"
-msgstr "IMAP4"
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
+msgid "Resize attached images"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:943
-msgid "News (NNTP)"
-msgstr "News (NNTP)"
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
+msgid "MathML Viewer"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:945
-msgid "None (local)"
-msgstr "ÎÞ (±¾µØ)"
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
+msgid ""
+"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
+"(Content-Type: text/mathml)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:965
-msgid "This server requires authentication"
-msgstr "·þÎñÆ÷ÐèÒª¼øȨ"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:288
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:972
-msgid "Authenticate on connect"
-msgstr "Á¬½Óʱ¼øȨ"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:293
+msgid ""
+"This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
+"spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
+"(spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
+"special folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
+"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1017
-msgid "News server"
-msgstr "ÐÂÎÅ·þÎñÆ÷"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:113
+msgid "Enable"
+msgstr "ÆôÓÃ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:120
+msgid "spamd "
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:137
+msgid "Hostname or IP address of spamd server"
+msgstr "spamd·þÎñµÄÖ÷»úÃû»òÕßIPµØÖ·"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:140
+msgid ":"
+msgstr ":"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:150
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr "spamd·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:160
+msgid "Enable SpamAssassin filtering"
+msgstr "ÆôÓÃÀ¬»øÓʼþ¹ýÂ˹¦ÄÜ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:162
+msgid "Save Spam"
+msgstr "±£´æÀ¬»øÓʼþ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
+msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
+msgstr "½«±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþµÄ±£´æµ½Ä³Óʼþ¼Ð"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:179
+msgid "Save Folder"
+msgstr "±£´æλÖÃ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:194
+msgid ""
+"Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
+"folder"
+msgstr "ÓÃÓÚ±£´æÀ¬»øÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£Èç¹ûҪʹÓÃȱʡµÄÀ¬»øÏ䣬¿ÉÒÔ²»Ìî"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:197
+msgid "..."
+msgstr "..."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:203
+msgid "Maximum Size"
+msgstr "×î´ó³ß´ç"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
+msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
+msgstr "ÔÊÐí±»¼ì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:227
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:234
+msgid "Timeout"
+msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:241
+msgid "s"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:261
+msgid ""
+"Maximum time allowed for the spam check. After the time the check will be "
+"aborted and the message delivered as none spam."
+msgstr ""
+"ÔÊÐíÀ¬»øÓʼþ¼ì²éµÄ×î´óʱÏÞ¡£³¬¹ý´Ëʱ¼äºó½«Í˳ö¼ì²é£¬Óʼþ½«²»±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓÊ"
+"¼þ¡£"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
+msgid "Filtering/SpamAssassin"
+msgstr "¹ýÂË/SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
+msgid "SpamAssassin GTK"
+msgstr "SpamAssassin GTK"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:373
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"SpamAssassin.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
+"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
+"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
+"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
+"be saved.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
+msgid "Trayicon"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
+msgid ""
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
+"have new or unread mail.\n"
+"\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+msgstr ""
+"±¾²å¼þ½«ÔÚÄãÓÐÐÂÓʼþ»òÕßδ¶ÁÓʼþʱ£¬ÔÚϵͳ֪ͨÀ¸·ÅÖÃÒ»¸öÓÊÏäͼ±ê¡£\n"
+"\n"
+"Èç¹ûÄãûÓÐδ¶ÁµÄÓʼþ£¬¸Ãͼ±ê½«ÊÇÒ»¸ö¿ÕÓÊÏ䣬·ñÔòÔòÊǺ¬ÓÐÓʼþͼÑù¡£ÌáʾÐÅÏ¢½«"
+"Äܹ»ÏÔʾÐÂÓʼþ¡¢Î´¶ÁÓʼþµÄÊýÁ¿ºÍÓʼþ×ÜÊý."
+
+#: src/pop.c:151
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:158
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:184 src/pop.c:211
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:628
+#, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:636
+#, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:667
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:670
+msgid "session timeout\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:688
+msgid "command not supported\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:692
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "POP3»á»°ÖгöÏÖ´íÎó\n"
+
+#: src/prefs_account.c:691
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:710
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "ÉèÖÃÐÂÕʺÅ"
+
+#: src/prefs_account.c:715
+msgid "Account preferences"
+msgstr "ÕʺÅÉèÖÃ"
+
+#: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:973
+msgid "Receive"
+msgstr "½ÓÊÕ"
+
+#: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:977 src/prefs_folder_item.c:546
+msgid "Compose"
+msgstr "׫д"
+
+#: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:986
+msgid "Privacy"
+msgstr "Òþ˽"
+
+#: src/prefs_account.c:776
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:779
+msgid "Advanced"
+msgstr "¸ß¼¶"
+
+#: src/prefs_account.c:858
+msgid "Name of account"
+msgstr "ÕʺÅÃû³Æ"
+
+#: src/prefs_account.c:867
+msgid "Set as default"
+msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
+
+#: src/prefs_account.c:871
+msgid "Personal information"
+msgstr "¸öÈË×ÊÁÏ"
+
+#: src/prefs_account.c:880
+msgid "Full name"
+msgstr "È«Ãû"
+
+#: src/prefs_account.c:886
+msgid "Mail address"
+msgstr "ÓʼþµØÖ·"
+
+#: src/prefs_account.c:892
+msgid "Organization"
+msgstr "×éÖ¯"
+
+#: src/prefs_account.c:916
+msgid "Server information"
+msgstr "·þÎñÆ÷ÐÅÏ¢"
+
+#: src/prefs_account.c:937
+msgid "POP3 (normal)"
+msgstr "POP3 (ÆÕͨ)"
+
+#: src/prefs_account.c:939
+msgid "POP3 (APOP auth)"
+msgstr "POP3 (APOP¼øȨ)"
+
+#: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
+
+#: src/prefs_account.c:943
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "News (NNTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:945
+msgid "None (local)"
+msgstr "ÎÞ (±¾µØ)"
+
+#: src/prefs_account.c:965
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "·þÎñÆ÷ÐèÒª¼øȨ"
+
+#: src/prefs_account.c:972
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Á¬½Óʱ¼øȨ"
+
+#: src/prefs_account.c:1017
+msgid "News server"
+msgstr "ÐÂÎÅ·þÎñÆ÷"
 
 #: src/prefs_account.c:1023
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "½ÓÊÕ·þÎñÆ÷"
 
 #: src/prefs_account.c:1029
-msgid "Local mailbox file"
-msgstr "±¾µØÓÊÏäÎļþ"
+msgid "Local mailbox"
+msgstr "±¾µØÓÊÏä"
 
 #: src/prefs_account.c:1036
 msgid "SMTP server (send)"
@@ -4555,7 +4836,7 @@ msgstr "KB"
 
 #: src/prefs_account.c:1219
 msgid "Default inbox"
-msgstr "ȱʡÓʼþÏä"
+msgstr "ȱʡÊÕ¼þ¼Ð"
 
 #: src/prefs_account.c:1242
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
@@ -4573,7 +4854,7 @@ msgstr "
 msgid "Authentication method"
 msgstr "¼øȨ·½Ê½"
 
-#: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1459
+#: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1336
 msgid "Automatic"
 msgstr "×Ô¶¯"
 
@@ -4597,7 +4878,7 @@ msgstr "
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Ìí¼Ó×Ô¶¨ÒåÏûϢͷ"
 
-#: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:2117 src/prefs_common.c:2142
+#: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:1895 src/prefs_common.c:1920
 msgid " Edit... "
 msgstr " ±à¼­... "
 
@@ -4613,8 +4894,7 @@ msgstr "SMTP
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
-msgstr ""
-"Èç¹ûÄã²»ÉèÖÃÕ⼸Ï½«²ÉÓýÓÊÕÓʼþµÄÓû§IDºÍ¿ÚÁî¡£"
+msgstr "Èç¹ûÄã²»ÉèÖÃÕ⼸Ï½«²ÉÓýÓÊÕÓʼþµÄÓû§IDºÍ¿ÚÁî¡£"
 
 #: src/prefs_account.c:1474
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
@@ -4648,7 +4928,7 @@ msgstr "
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "×Ô¶¯ÉèÖÃÈçϵØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
+#: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1710
 #: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
@@ -4915,7 +5195,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_actions.c:642
 msgid "Begin with:"
-msgstr "ÒÔÏÂÁÐ×Ö·û¿ªÊ¼:"
+msgstr "¿ªÊ¼·ûºÅ:"
 
 #: src/prefs_actions.c:643
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
@@ -4931,7 +5211,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_actions.c:646
 msgid "End with:"
-msgstr "ÒÔÏÂÁÐÃüÁî½áÊø:"
+msgstr "½áÊø·ûºÅ:"
 
 #: src/prefs_actions.c:647
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
@@ -4951,134 +5231,122 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:651
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
-msgstr ""
+msgstr "±»Ñ¡ÖÐÓʼþÎļþ(RFC822/2822¸ñʽ)"
 
 #: src/prefs_actions.c:652
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
-msgstr ""
+msgstr "±»Ñ¡ÖеĶà¸öÓʼþÎļþ(RFC822/2822¸ñʽ)"
 
 #: src/prefs_actions.c:653
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
-msgstr ""
+msgstr "±»Ñ¡ÖеÄMIME part(½âÂëºó)"
 
 #: src/prefs_actions.c:654
 msgid "for a user provided argument"
-msgstr ""
+msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý"
 
 #: src/prefs_actions.c:655
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
-msgstr ""
+msgstr "Óû§ÌṩµÄÒþ²Ø²ÎÊý(ÀýÈç: ÃÜÂë)"
 
 #: src/prefs_actions.c:656
 msgid "for the text selection"
-msgstr ""
+msgstr "Ñ¡ÖеÄÎÄ×Ö"
 
-#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
+#: src/prefs_actions.c:657
+msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
+msgstr "¶ÔÑ¡ÖеÄÓʼþÖ´ÐÐ{}ÖеĹýÂ˶¯×÷"
+
+#: src/prefs_actions.c:665 src/prefs_matcher.c:1725 src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "·ûºÅÃèÊö"
 
-#: src/prefs_common.c:1004
+#: src/prefs_common.c:956
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Ò»°ãÆ«ºÃ"
 
-#: src/prefs_common.c:1027
+#: src/prefs_common.c:979
 msgid "Quote"
-msgstr "ÒýÓÃ"
+msgstr "ÒýÎÄ"
 
-#: src/prefs_common.c:1029
+#: src/prefs_common.c:981
 msgid "Display"
 msgstr "ÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:1031
+#: src/prefs_common.c:983
 msgid "Message"
 msgstr "Óʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:1039 src/select-keys.c:333
+#: src/prefs_common.c:991 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "ÆäËü"
 
-#: src/prefs_common.c:1091 src/prefs_common.c:1316
+#: src/prefs_common.c:1037
 msgid "External program"
 msgstr "Íⲿ³ÌÐò"
 
-#: src/prefs_common.c:1100
+#: src/prefs_common.c:1046
 msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr ""
+msgstr "ʹÓÃÍⲿ³ÌÐòºÏ²¢Óʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:1107 src/prefs_common.c:1331
+#: src/prefs_common.c:1053
 msgid "Command"
 msgstr "ÃüÁî"
 
-#: src/prefs_common.c:1121
-msgid "Local spool"
-msgstr "±¾µØ»º³åÇø"
-
-#: src/prefs_common.c:1132
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1134
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1142
-msgid "Spool directory"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1160
+#: src/prefs_common.c:1077
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÐÂÓʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:1162
+#: src/prefs_common.c:1079
 msgid "every"
 msgstr "ÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:1174
+#: src/prefs_common.c:1091
 msgid "minute(s)"
 msgstr "·ÖÖÓ"
 
-#: src/prefs_common.c:1183
+#: src/prefs_common.c:1100
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Æô¶¯Ê±¼ì²éÐÂÓʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:1185
+#: src/prefs_common.c:1102
 msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr ""
+msgstr "ºÏ²¢Óʼþºó¸üÐÂËùÓб¾µØÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:1193
+#: src/prefs_common.c:1110
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "ÏÔʾÊÕÓʼþ½ø¶È¶Ô»°¿ò"
 
-#: src/prefs_common.c:1203 src/prefs_common.c:1367 src/prefs_common.c:2445
+#: src/prefs_common.c:1120 src/prefs_common.c:1244 src/prefs_common.c:2223
 msgid "Always"
 msgstr "×ÜÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:1204
+#: src/prefs_common.c:1121
 msgid "Only on manual receiving"
 msgstr "½öÊÖ¹¤ÊÕȡʱÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:1206 src/prefs_common.c:1368
+#: src/prefs_common.c:1123 src/prefs_common.c:1245
 msgid "Never"
 msgstr "´Ó²»ÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:1214
+#: src/prefs_common.c:1131
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "ÊÕ¼þÍê³Éºó¹Ø±ÕÊÕ¼þ¶Ô»°¿ò"
 
-#: src/prefs_common.c:1216
+#: src/prefs_common.c:1133
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "ÐÂÓʼþµ½´ïʱÔËÐÐÃüÁî"
 
-#: src/prefs_common.c:1226
+#: src/prefs_common.c:1143
 msgid "after autochecking"
 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éºó"
 
-#: src/prefs_common.c:1228
+#: src/prefs_common.c:1145
 msgid "after manual checking"
 msgstr "ÊÖ¹¤¼ì²éºó"
 
-#: src/prefs_common.c:1242
+#: src/prefs_common.c:1159
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -5087,660 +5355,631 @@ msgstr ""
 "ÒªÖ´ÐеÄÃüÁî:\n"
 "(Óà%d ±íʾÐÂÓʼþÊýÁ¿)"
 
-#: src/prefs_common.c:1324
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "ÓÃÍⲿ³ÌÐò·¢ËÍ"
-
-#: src/prefs_common.c:1350
+#: src/prefs_common.c:1228
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "½«ÒѾ­·¢Ë͵ÄÓʼþ±£´æµ½ÒÑ·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1230
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "ÔÝ´æ·¢ËÍʧ°ÜµÄÓʼþµ½´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:1358
+#: src/prefs_common.c:1235
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "ÏÔʾ·¢ËͶԻ°¿ò"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1253
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "·¢ËÍÓʼþ×Ö·û¼¯"
 
-#: src/prefs_common.c:1385
+#: src/prefs_common.c:1262
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
 msgstr "Èç¹ûÑ¡ÔñÁË`×Ô¶¯'£¬µ±Ç°localeÉèÖý«±»ÓÅÏÈÑ¡ÓÃ"
 
-#: src/prefs_common.c:1397
+#: src/prefs_common.c:1274
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "×Ô¶¯ (ÍƼö)"
 
-#: src/prefs_common.c:1398
+#: src/prefs_common.c:1275
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1400
+#: src/prefs_common.c:1277
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1402
+#: src/prefs_common.c:1279
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1403
+#: src/prefs_common.c:1280
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1404
+#: src/prefs_common.c:1281
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1405
+#: src/prefs_common.c:1282
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1406
+#: src/prefs_common.c:1283
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1407
+#: src/prefs_common.c:1284
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1408
+#: src/prefs_common.c:1285
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1410
+#: src/prefs_common.c:1287
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1412
+#: src/prefs_common.c:1289
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1414
+#: src/prefs_common.c:1291
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1415
+#: src/prefs_common.c:1292
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1417
+#: src/prefs_common.c:1294
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1419
+#: src/prefs_common.c:1296
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1420
+#: src/prefs_common.c:1297
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1422
+#: src/prefs_common.c:1299
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1423
+#: src/prefs_common.c:1300
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1425
+#: src/prefs_common.c:1302
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1426
+#: src/prefs_common.c:1303
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1428
+#: src/prefs_common.c:1305
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1429
+#: src/prefs_common.c:1306
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1430
+#: src/prefs_common.c:1307
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1443
+#: src/prefs_common.c:1320
 msgid "Transfer encoding"
-msgstr ""
+msgstr "´«ËͱàÂë"
 
-#: src/prefs_common.c:1452
+#: src/prefs_common.c:1329
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
-msgstr ""
+msgstr "Ö¸¶¨µ±Óʼþº¬ÓзÇASCII×Ö·ûʱµÄÓʼþÄÚÈݱàÂ뷽ʽ"
 
-#: src/prefs_common.c:1543
+#: src/prefs_common.c:1416
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "×Ô¶¯Ñ¡ÔñÕÊ»§"
 
-#: src/prefs_common.c:1551
+#: src/prefs_common.c:1424
 msgid "when replying"
 msgstr "»ØÐÅʱ"
 
-#: src/prefs_common.c:1553
+#: src/prefs_common.c:1426
 msgid "when forwarding"
 msgstr "ת·¢Ê±"
 
-#: src/prefs_common.c:1555
+#: src/prefs_common.c:1428
 msgid "when re-editing"
 msgstr "ÖØб༭ʱ"
 
-#: src/prefs_common.c:1562
+#: src/prefs_common.c:1435
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "µã»÷»ØÐÅ°´Å¥Ê±»Ø¸´¸øÓʼþÁбí"
 
-#: src/prefs_common.c:1565
+#: src/prefs_common.c:1438
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "×Ô¶¯Æô¶¯Íⲿ±à¼­Æ÷"
 
-#: src/prefs_common.c:1572
+#: src/prefs_common.c:1445
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "ÒÔ¸½¼þÐÎʽת·¢"
 
-#: src/prefs_common.c:1575
+#: src/prefs_common.c:1448
 msgid "Block cursor"
 msgstr "¿é×´Óαê"
 
-#: src/prefs_common.c:1578
+#: src/prefs_common.c:1451
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Öض¨Ïòʱ±£³ÖÔ­À´µÄ·¢¼þÈË"
 
-#: src/prefs_common.c:1586
+#: src/prefs_common.c:1459
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "×Ô¶¯±£´æ²Ý¸å:  Ã¿"
 
-#: src/prefs_common.c:1593 src/prefs_common.c:1638
+#: src/prefs_common.c:1466 src/prefs_common.c:1511
 msgid "characters"
 msgstr "¸ö×Ö·û"
 
-#: src/prefs_common.c:1601
+#: src/prefs_common.c:1474
 msgid "Undo level"
 msgstr "¸´Ô­¼Í¼"
 
-#: src/prefs_common.c:1614
+#: src/prefs_common.c:1487
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "×Ô¶¯»»ÐÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:1626
+#: src/prefs_common.c:1499
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "ÿÐÐ×î¶à"
 
-#: src/prefs_common.c:1646
+#: src/prefs_common.c:1519
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "ÕÛÐÐʱÏÔʾ·ûºÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1648
+#: src/prefs_common.c:1521
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "ÇиÈë¹ý³¤µÄÎÄ×ÖÐÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:1651
+#: src/prefs_common.c:1524
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "¼ÄËÍ֮ǰ×Ô¶¯ÕÛÐÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:1654
+#: src/prefs_common.c:1527
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1720
+#: src/prefs_common.c:1593
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "»ØÐÅʱÒýÓÃÔ­ÎÄ"
 
-#: src/prefs_common.c:1722
+#: src/prefs_common.c:1595
 msgid "Reply format"
 msgstr "»Ø¸´¸ñʽ"
 
-#: src/prefs_common.c:1737 src/prefs_common.c:1776
+#: src/prefs_common.c:1610 src/prefs_common.c:1649
 msgid "Quotation mark"
-msgstr "ÒýÑÔ·ûºÅ"
+msgstr "ÒýÎÄ·ûºÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1761
+#: src/prefs_common.c:1634
 msgid "Forward format"
 msgstr "ת·¢¸ñʽ"
 
-#: src/prefs_common.c:1805
+#: src/prefs_common.c:1678
 msgid " Description of symbols "
 msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ´ú±íµÄÒâÒå"
 
-#: src/prefs_common.c:1813
+#: src/prefs_common.c:1686
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "ÒýÎıêʶ"
 
-#: src/prefs_common.c:1828
+#: src/prefs_common.c:1701
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "½«ÕâЩ×Ö·û×÷ΪÒýÎıêʶ"
 
-#: src/prefs_common.c:1878
-msgid "Font"
-msgstr "×ÖÌå"
-
-#: src/prefs_common.c:1888
-msgid "Text"
-msgstr "Îı¾"
-
-#: src/prefs_common.c:1907
-msgid "Small"
-msgstr "С×Ö"
-
-#: src/prefs_common.c:1926
-msgid "Normal"
-msgstr "Ò»°ã"
-
-#: src/prefs_common.c:1945
-msgid "Bold"
-msgstr "´ÖÌå"
-
-#: src/prefs_common.c:1970
+#: src/prefs_common.c:1751
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "½«ÐÅÍ·Ãû³Æ·­Òë³öÀ´"
 
-#: src/prefs_common.c:1973
+#: src/prefs_common.c:1754
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "ÔÚÓʼþ¼ÐÃû³ÆºóÏÔʾδ¶ÁÓʼþÊý"
 
-#: src/prefs_common.c:1982
+#: src/prefs_common.c:1763
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "ËõдÐÂÎÅȺ×éÃû³Æ£¬Èç¹ûÆ䳤¶È´óÓÚ"
 
-#: src/prefs_common.c:1997
+#: src/prefs_common.c:1778
 msgid "letters"
 msgstr "¸ö×Öĸ"
 
-#: src/prefs_common.c:2003
+#: src/prefs_common.c:1784
 msgid "Summary View"
 msgstr "ÓʼþÁбí"
 
-#: src/prefs_common.c:2012
+#: src/prefs_common.c:1793
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Èô·¢ÐÅÈËÊÇÄã×Ô¼º£¬¾ÍÔÚÓʼþÁбíµÄÀ´Ô´ÖÐÏÔʾÊÕÐÅÈË"
 
-#: src/prefs_common.c:2015
+#: src/prefs_common.c:1796
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "ÒÔͨѶ¼ÖеÄÃû×ÖÏÔʾ·¢¼þÈË"
 
-#: src/prefs_common.c:2018
+#: src/prefs_common.c:1799
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr "½¨Á¢ÏßË÷ʱҲ²ÉÓÃÓʼþÖ÷Ì⣨³ýÁ˱ê×¼ÐÅÍ·ÖеÄÐÅÏ¢£©"
 
-#: src/prefs_common.c:2026 src/prefs_common.c:2922 src/prefs_common.c:2960
+#: src/prefs_common.c:1807 src/prefs_common.c:2700 src/prefs_common.c:2738
 msgid "Date format"
 msgstr "ÈÕÆÚ¸ñʽ"
 
-#: src/prefs_common.c:2048
+#: src/prefs_common.c:1829
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " ÉèÖÃÓʼþÁбíÖÐÒªÏÔʾµÄÁÐ..."
 
-#: src/prefs_common.c:2112
+#: src/prefs_common.c:1890
 msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "ÓʼþÖеÄÒýÑÔÓ볬Á´½Ó²ÊÉ«ÏÔʾ"
+msgstr "ÓʼþÖеÄÒýÎÄÓ볬Á´½Ó²ÊÉ«ÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:2127
+#: src/prefs_common.c:1905
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
 msgstr "½«È«½ÇÓ¢ÎÄÓëÊý×ÖÒÔ°ë½ÇÀ´ÏÔʾ (Ö»ÊÊÓÃÈÕÎÄ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2133
+#: src/prefs_common.c:1911
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "ÔÚÓʼþÔĶÁÆ÷ÉÏ·½ÏÔʾÐÅÍ·ÐÅÏ¢Ãæ°å"
 
-#: src/prefs_common.c:2140
+#: src/prefs_common.c:1918
 msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "ÔÚÓʼþÖÐÏÔʾÓʼþµÄ¼òÐÅÍ·"
+msgstr "ÔÚÓʼþ´°¿ÚÏÔʾÓʼþµÄ¼òÒªÐÅÍ·"
 
-#: src/prefs_common.c:2162
+#: src/prefs_common.c:1940
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðмä¾à"
 
-#: src/prefs_common.c:2176 src/prefs_common.c:2216
+#: src/prefs_common.c:1954 src/prefs_common.c:1994
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ÏñËØ (pixels)"
 
-#: src/prefs_common.c:2181
+#: src/prefs_common.c:1959
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "ÿÐÐ×îÇ°Ãæ¿ÕÒ»¸ñ"
 
-#: src/prefs_common.c:2183
+#: src/prefs_common.c:1961
 msgid "Scroll"
 msgstr "¾íÖá"
 
-#: src/prefs_common.c:2190
+#: src/prefs_common.c:1968
 msgid "Half page"
 msgstr "Ò»´Î°ëÒ³"
 
-#: src/prefs_common.c:2196
+#: src/prefs_common.c:1974
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "ƽ»¬¾í¶¯"
 
-#: src/prefs_common.c:2202
+#: src/prefs_common.c:1980
 msgid "Step"
 msgstr "ÿ´Î¾í¶¯"
 
-#: src/prefs_common.c:2227
+#: src/prefs_common.c:2005
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr "ÏÔʾ¸½¼þµÄÃèÊöÐÅÏ¢(¶ø²»ÊǸ½¼þÃû³Æ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2274
+#: src/prefs_common.c:2052
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÊý×ÖÇ©Ãû"
 
-#: src/prefs_common.c:2277
+#: src/prefs_common.c:2055
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "½«Êý×ÖÇ©Ãû¼ì²é½á¹ûÏÔʾÔÚÁíÒ»´°¿Ú"
 
-#: src/prefs_common.c:2280
+#: src/prefs_common.c:2058
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "½«ÃÜÂëƬÓïÔÝʱ´æÔÚÄÚ´æÖÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:2295
+#: src/prefs_common.c:2073
 msgid "Expire after"
 msgstr "ÆÚÏÞ£º"
 
-#: src/prefs_common.c:2306
+#: src/prefs_common.c:2084
 #, fuzzy
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "ÈôÉèÖÃΪ '0' Ôò±íʾûÓÐÆÚÏÞ"
 
-#: src/prefs_common.c:2314
+#: src/prefs_common.c:2092
 msgid "minute(s) "
 msgstr "·ÖÖÓ"
 
-#: src/prefs_common.c:2331
+#: src/prefs_common.c:2109
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "µ¼Èë passphrase Ê±×¥È¡µ¼Èë"
 
-#: src/prefs_common.c:2336
+#: src/prefs_common.c:2114
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Èô GnuPG ÎÞ·¨ÔË×÷£¬ÔòÔÚÆô¶¯Ê±·¢³ö¾¯¸æ"
 
-#: src/prefs_common.c:2399
+#: src/prefs_common.c:2177
 msgid "Always open messages in summary when selected"
 msgstr "Ñ¡ÖÐĿ¼ʱ×Ü´ò¿ªÓʼþÁбíÀïÃæµÄÓʼþ¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:2403
+#: src/prefs_common.c:2181
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "½øÈëÓʼþ¼Ðʱֱ½ÓÌøµ½µÚÒ»·âδ¶ÁÓʼþÉÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2407
+#: src/prefs_common.c:2185
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr "Ö»ÔÚÓÃд°¿Ú´ò¿ªÓʼþʱ±ê¼ÇΪÒѶÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2411
+#: src/prefs_common.c:2189
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "½ÓÊÕÍêÐÂÓʼþºóÖ±½Ó½øÈëÊÕ¼þ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:2421
+#: src/prefs_common.c:2199
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Òƶ¯»òɾ³ýÓʼþʱÁ¢¼´Ö´ÐÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:2423
+#: src/prefs_common.c:2201
 msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
 msgstr "£¨Èô´ËÑ¡Ïî¹Ø±Õ£¬Ôò±ØÐë°´Ï¡¸Ö´ÐС¹²Å»áÖ´ÐÐÒƶ¯»òɾ³ý£©"
 
-#: src/prefs_common.c:2436
+#: src/prefs_common.c:2214
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "ÏÔʾûÓÐδ¶ÁÓʼþ¶Ô»°¿ò"
 
-#: src/prefs_common.c:2446
+#: src/prefs_common.c:2224
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2448
+#: src/prefs_common.c:2226
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2457
+#: src/prefs_common.c:2235
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " ÉèÖüü°ó¶¨... "
 
-#: src/prefs_common.c:2463
+#: src/prefs_common.c:2241
 msgid "Icon theme"
 msgstr "ͼ±êÖ÷Ìâ"
 
-#: src/prefs_common.c:2547
+#: src/prefs_common.c:2325
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "ÍⲿÃüÁî (%s ½«±»Ì滻ΪÏàÓ¦µÄÎļþÃû»òÕßURI)"
 
-#: src/prefs_common.c:2556
+#: src/prefs_common.c:2334
 msgid "Web browser"
 msgstr "ÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷"
 
-#: src/prefs_common.c:2592 src/toolbar.c:421
+#: src/prefs_common.c:2370 src/toolbar.c:421
 msgid "Editor"
 msgstr "±à¼­Æ÷"
 
-#: src/prefs_common.c:2622
+#: src/prefs_common.c:2400
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Ë«»÷ʱ½«µØÖ·Ìí¼ÓΪÊÕ¼þÈË(Èç¹ûÕýÔÚдÓʼþ)"
+msgstr "Ë«»÷ʱ½«µØÖ·Ìí¼ÓΪÊÕ¼þÈË"
 
-#: src/prefs_common.c:2625
+#: src/prefs_common.c:2403
 msgid "Log Size"
 msgstr "ÈÕÖ¾´óС"
 
-#: src/prefs_common.c:2632
+#: src/prefs_common.c:2410
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "ÏÞÖÆÈÕÖ¾Îļþ´óС"
 
-#: src/prefs_common.c:2637
+#: src/prefs_common.c:2415
 msgid "Log window length"
 msgstr "ÈÕÖ¾´°¿Ú³¤¶È"
 
-#: src/prefs_common.c:2650
+#: src/prefs_common.c:2428
 msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr "0 ±íʾ½ûÖ¹ÍùÈÕÖ¾´°¿ÚдÐÅÏ¢"
 
-#: src/prefs_common.c:2659
+#: src/prefs_common.c:2437
 msgid "Security"
 msgstr "°²È«"
 
-#: src/prefs_common.c:2666
+#: src/prefs_common.c:2444
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "½ÓÊÜSSLÈÏ֤ǰȷÈÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2674
+#: src/prefs_common.c:2452
 msgid "On exit"
 msgstr "À뿪ÉèÖÃ"
 
-#: src/prefs_common.c:2682
+#: src/prefs_common.c:2460
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "À뿪ʱȷÈÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2689
+#: src/prefs_common.c:2467
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "À뿪ʱÇå¿Õɾ³ýµÄÓʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:2691
+#: src/prefs_common.c:2469
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Çå³ýʱȷÈÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2695
+#: src/prefs_common.c:2473
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "À뿪ʱÈôÓÐÉÐδËͳöÖ®Óʼþ¼´·¢³ö¾¯¸æ"
 
-#: src/prefs_common.c:2701
+#: src/prefs_common.c:2479
 msgid "Socket I/O timeout:"
 msgstr "Socket I/O ³¬Ê±Ê±¼ä"
 
-#: src/prefs_common.c:2714
+#: src/prefs_common.c:2492
 msgid "seconds"
 msgstr "Ãë"
 
-#: src/prefs_common.c:2898
+#: src/prefs_common.c:2676
 msgid "the full abbreviated weekday name"
-msgstr "ÖÜÒ»¡¢Öܶþ¡¢..."
+msgstr "(ÐÇÆÚ)£ºÒ»¡¢¶þ¡¢..."
 
-#: src/prefs_common.c:2899
+#: src/prefs_common.c:2677
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ÐÇÆÚÒ»¡¢ÐÇÆÚ¶þ¡¢..."
 
-#: src/prefs_common.c:2900
+#: src/prefs_common.c:2678
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "1Ô¡¢2Ô¡¢..."
 
-#: src/prefs_common.c:2901
+#: src/prefs_common.c:2679
 msgid "the full month name"
 msgstr "Ò»Ô¡¢¶þÔ¡¢..."
 
-#: src/prefs_common.c:2902
+#: src/prefs_common.c:2680
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ÍêÕûµÄÎ÷ÔªÈÕÆÚÓëʱ¼ä£¨±¾µØʱ¼ä£©"
 
-#: src/prefs_common.c:2903
+#: src/prefs_common.c:2681
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "ÊÀ¼Í (Äê/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:2904
+#: src/prefs_common.c:2682
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "½ñÌìÊǼ¸ºÅ (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2905
+#: src/prefs_common.c:2683
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "ÏÖÔÚ¼¸µãÖÓ (Ø¥ËÄʱÖÆ£¬ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2906
+#: src/prefs_common.c:2684
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "ÏÖÔÚ¼¸µãÖÓ (Ê®¶þʱÖÆ£¬ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2907
+#: src/prefs_common.c:2685
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "½ñÌìÊǽñÄêµÄµÚ¼¸Ìì (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2908
+#: src/prefs_common.c:2686
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ÏÖÔÚÊǼ¸Ô (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2909
+#: src/prefs_common.c:2687
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ÏÖÔÚÊǼ¸·Ö (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2910
+#: src/prefs_common.c:2688
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "ÉÏÎç»òÏÂÎç"
 
-#: src/prefs_common.c:2911
+#: src/prefs_common.c:2689
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "ÏÖÔÚÊǼ¸Ãë (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2912
+#: src/prefs_common.c:2690
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "ÏÖÔÚÊÇÒ»Öܵĵڼ¸Ìì (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2913
+#: src/prefs_common.c:2691
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ÍêÕûµÄÎ÷ÔªÈÕÆÚ (±¾µØʱ¼ä)"
 
-#: src/prefs_common.c:2914
+#: src/prefs_common.c:2692
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "Î÷ÔªÄê·ÝµÄÄ©Á½Î»Êý×Ö"
 
-#: src/prefs_common.c:2915
+#: src/prefs_common.c:2693
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "Î÷ÔªÄê·Ý (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2916
+#: src/prefs_common.c:2694
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "ʱÇø"
 
-#: src/prefs_common.c:2937
+#: src/prefs_common.c:2715
 msgid "Specifier"
 msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2977
+#: src/prefs_common.c:2755
 msgid "Example"
 msgstr "ʾÀý"
 
-#: src/prefs_common.c:3066
+#: src/prefs_common.c:2844
 msgid "Set message colors"
 msgstr "ÉèÓʼþÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3074
+#: src/prefs_common.c:2852
 msgid "Colors"
 msgstr "ÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3121
+#: src/prefs_common.c:2899
 msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "ÒýÑÔ - µÚÒ»²ã"
+msgstr "ÒýÎÄ - µÚÒ»²ã"
 
-#: src/prefs_common.c:3127
+#: src/prefs_common.c:2905
 msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "ÒýÑÔ - µÚ¶þ²ã"
+msgstr "ÒýÎÄ - µÚ¶þ²ã"
 
-#: src/prefs_common.c:3133
+#: src/prefs_common.c:2911
 msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "ÒýÑÔ - µÚÈþ²ã"
+msgstr "ÒýÎÄ - µÚÈþ²ã"
 
-#: src/prefs_common.c:3139
+#: src/prefs_common.c:2917
 msgid "URI link"
 msgstr "URI Á¬½á"
 
-#: src/prefs_common.c:3145
+#: src/prefs_common.c:2923
 msgid "Target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3151
+#: src/prefs_common.c:2929
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ç©Ãû"
 
-#: src/prefs_common.c:3158
+#: src/prefs_common.c:2936
 msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Ñ­»·ÒýÑÔÑÕÉ«"
+msgstr "Ñ­»·ÒýÎÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3225
+#: src/prefs_common.c:3003
 msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "Ñ¡level 1ÒýÑÔÑÕÉ«"
+msgstr "Ñ¡level 1ÒýÎÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3228
+#: src/prefs_common.c:3006
 msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "Ñ¡level 2ÒýÑÔÑÕÉ«"
+msgstr "Ñ¡level 2ÒýÎÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3231
+#: src/prefs_common.c:3009
 msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "Ñ¡level 3ÒýÑÔÑÕÉ«"
+msgstr "Ñ¡level 3ÒýÎÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3234
+#: src/prefs_common.c:3012
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Ñ¡URIÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3237
+#: src/prefs_common.c:3015
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Ñ¡Óʼþ¼ÐÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3240
+#: src/prefs_common.c:3018
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Ñ¡Ç©ÃûÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3370
-msgid "Font selection"
-msgstr "Ñ¡Ôñ×ÖÌå"
-
-#: src/prefs_common.c:3444
+#: src/prefs_common.c:3153
 msgid "Key bindings"
 msgstr "¼ü°ó¶¨"
 
-#: src/prefs_common.c:3458
+#: src/prefs_common.c:3167
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Ñ¡ÔñÔ¤ÉèÖµ"
 
-#: src/prefs_common.c:3471 src/prefs_common.c:3756
+#: src/prefs_common.c:3180 src/prefs_common.c:3465
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "ÀÏ Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:3479
+#: src/prefs_common.c:3188
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
-msgstr ""
-"Ìáʾ: ÔÚÊó±êÒƶ¯µ½²Ëµ¥ÏîÉÏÃæʱ£¬Äã¿ÉÒÔͨ¹ý°´¼üÀ´Ð޸ĸò˵¥ÏîµÄ¿ì½Ý¼ü¡£"
+msgstr "Ìáʾ: ÔÚÊó±êÒƶ¯µ½²Ëµ¥ÏîÉÏÃæʱ£¬Äã¿ÉÒÔͨ¹ý°´¼üÀ´Ð޸ĸò˵¥ÏîµÄ¿ì½Ý¼ü¡£"
 
 #: src/prefs_customheader.c:163
 msgid "Custom header configuration"
@@ -5845,11 +6084,11 @@ msgstr "ɾ
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÕâÏî¹æÔò£¿"
 
-#: src/prefs_filtering.c:999 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
+#: src/prefs_filtering.c:1000 src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:758
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "ÏîĿδ±£´æ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1000
+#: src/prefs_filtering.c:1001
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "¸ÃÏîδ±£´æ£¬ÕæµÄÍ˳ö£¿"
 
@@ -5901,24 +6140,56 @@ msgstr "һ
 msgid "Settings for folder"
 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
 
+#: src/prefs_fonts.c:73
+msgid "Font selection"
+msgstr "Ñ¡Ôñ×ÖÌå"
+
+#: src/prefs_fonts.c:158
+msgid "Text"
+msgstr "Îı¾"
+
+#: src/prefs_fonts.c:181
+msgid "Small"
+msgstr "С×Ö"
+
+#: src/prefs_fonts.c:203
+msgid "Normal"
+msgstr "Ò»°ã"
+
+#: src/prefs_fonts.c:225
+msgid "Bold"
+msgstr "´ÖÌå"
+
+#: src/prefs_fonts.c:253
+msgid "You will need to restart for the changes to take effect"
+msgstr "ÐèÒªÖØÐÂÆô¶¯³ÌÐò×ÖÌåÉèÖòÅÄÜÉúЧ"
+
+#: src/prefs_fonts.c:296
+msgid "Display/Fonts"
+msgstr "ÏÔʾ/×ÖÌå"
+
+#: src/prefs_gtk.c:775
+msgid "Preferences"
+msgstr "Æ«ºÃÉèÖÃ"
+
 #: src/prefs_matcher.c:142
 msgid "All messages"
 msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
-#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
-#: src/summaryview.c:632
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1707
+#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:464
+#: src/summaryview.c:630
 msgid "Subject"
 msgstr "Ö÷Ìâ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
-#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
-#: src/summaryview.c:636
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708
+#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:465
+#: src/summaryview.c:634
 msgid "From"
 msgstr "·¢¼þÈË"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:640
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:638
 msgid "To"
 msgstr "ÊÕ¼þÈË"
 
@@ -5926,7 +6197,7 @@ msgstr "
 msgid "To or Cc"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "ÐÂÎÅ×é"
 
@@ -5934,17 +6205,17 @@ msgstr "
 msgid "In reply to"
 msgstr "»Ø¸´"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1714 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age greater than"
-msgstr ""
+msgstr "ÓʼþÄêÁä´óÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age lower than"
-msgstr ""
+msgstr "ÓʼþÄêÁäСÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Headers part"
@@ -5960,11 +6231,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "Unread flag"
-msgstr ""
+msgstr "δ¶Á±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "New flag"
-msgstr ""
+msgstr "ÐÂÓʼþ±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Marked flag"
@@ -5972,39 +6243,39 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Deleted flag"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÑɾ³ý±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Replied flag"
-msgstr ""
+msgstr "Òѻظ´±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Forwarded flag"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÑת·¢±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:151
 msgid "Locked flag"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÑËø¶¨±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:152
 msgid "Color label"
-msgstr ""
+msgstr "ÑÕÉ«±êÇ©"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:167
 msgid "Ignore thread"
-msgstr ""
+msgstr "ºöÂÔÌÖÂÛÏßË÷"
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score greater than"
-msgstr ""
+msgstr "»ý·Ö´óÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score lower than"
-msgstr ""
+msgstr "»ý·ÖÉÙÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Score equal to"
-msgstr ""
+msgstr "»ý·ÖµÈÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:156 src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375
 #: src/toolbar.c:1689
@@ -6013,15 +6284,15 @@ msgstr "ִ
 
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Size greater than"
-msgstr "±È½Ï´óµÄ"
+msgstr "³ß´ç´óÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Size smaller than"
-msgstr "±È½ÏСµÄ"
+msgstr "³ß´çСÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "Size exactly"
-msgstr "Ò»ÑùµÄ´óС"
+msgstr "³ß´çµÈÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:176
 msgid "or"
@@ -6049,15 +6320,15 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:377
 msgid "Condition configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Ìõ¼þÉèÖÃ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:402
 msgid "Match type"
-msgstr ""
+msgstr "Æ¥ÅäÀàÐÍ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:467
 msgid "Info ..."
-msgstr "ÐÅÏ¢ ..."
+msgstr "˵Ã÷ ..."
 
 #: src/prefs_matcher.c:489
 msgid "Predicate"
@@ -6065,56 +6336,58 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:540
 msgid "Use regexp"
-msgstr ""
+msgstr "ʹÓÃÕýÔò±í´ïʽ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:578
 msgid "Boolean Op"
-msgstr ""
+msgstr "Âß¼­²Ù×÷·û"
 
 #: src/prefs_matcher.c:617
 msgid "Current condition rules"
-msgstr ""
+msgstr "µ±Ç°Ìõ¼þ¹æÔò"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1155
 msgid "Value is not set."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:759
+#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:759
 msgid ""
 "The entry was not saved\n"
 "Have you really finished?"
 msgstr ""
+"¸ÃÏîÉÐδ±£´æ\n"
+"È·¶¨ÒѾ­Íê³ÉÅäÖÃÁËÂð?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1710 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
-#: src/summaryview.c:468
+#: src/prefs_matcher.c:1711 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:466
 msgid "Date"
 msgstr "ÈÕÆÚ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:52
+#: src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1714
+#: src/prefs_matcher.c:1715
 msgid "Filename - should not be modified"
 msgstr "ÎļþÃû - ÇëÎð¸ü¶¯"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1715
+#: src/prefs_matcher.c:1716
 msgid "new line"
 msgstr "ÐÂÐÐ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1716
+#: src/prefs_matcher.c:1717
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1717
+#: src/prefs_matcher.c:1718
 msgid "quote character"
-msgstr ""
+msgstr "ÒýÎÄ×Ö·û"
 
 #: src/prefs_scoring.c:203
 msgid "Scoring configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:471
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:469
 msgid "Score"
 msgstr "µÃ·Ö"
 
@@ -6124,11 +6397,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_scoring.c:335
 msgid "Hide score"
-msgstr ""
+msgstr "µ½´Ë»ý·ÖºóÒþ²ØÓʼþ"
 
 #: src/prefs_scoring.c:347
 msgid "Important score"
-msgstr ""
+msgstr "µ½´Ë»ý·Öºó±ê¼ÇΪÖØÒªÓʼþ"
 
 #: src/prefs_scoring.c:519
 msgid "Match string is not valid."
@@ -6156,7 +6429,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_spelling.c:186
 msgid "Faster switching with last used dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "¿ìËÙÇл»×îºóʹÓõÄ×Öµä"
 
 #: src/prefs_spelling.c:188
 msgid "Dictionaries path:"
@@ -6259,6 +6532,8 @@ msgid ""
 "Selected Action already set.\n"
 "Please choose another Action from List"
 msgstr ""
+"Ñ¡ÖеĶ¯×÷ÒѾ­±»Ê¹Óá£\n"
+"Çë´ÓÁбíÖÐÁíÍâÑ¡È¡Ò»¸ö"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:127
 msgid "Main toolbar configuration"
@@ -6320,13 +6595,13 @@ msgstr "
 msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
 msgstr "ÉèÖù¤¾ßÌõ/׫дÓʼþ´°¿Ú"
 
-#: src/procmsg.c:1206
+#: src/procmsg.c:1203
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
-msgstr ""
+msgstr "·¢ËÍÐÂÎŹý³ÌÖÐÎÞ·¨´´½¨ÁÙʱÎļþ¡£"
 
-#: src/procmsg.c:1217
+#: src/procmsg.c:1214
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
-msgstr ""
+msgstr "·¢ËÍÐÂÎŹý³ÌÖÐдÍùÁÙʱÎļþʱ³ö´í¡£"
 
 #: src/progressdialog.c:52
 msgid "Account"
@@ -6358,7 +6633,7 @@ msgstr "
 
 #: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Quoted message body"
-msgstr "ÒýÑÔ"
+msgstr "ÒýÎÄ"
 
 #: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Message body without signature"
@@ -6366,7 +6641,7 @@ msgstr "
 
 #: src/quote_fmt.c:56
 msgid "Quoted message body without signature"
-msgstr "ÒýÑÔ£¨²»º¬Ç©Ãû£©"
+msgstr "ÒýÎÄ£¨²»º¬Ç©Ãû£©"
 
 #: src/quote_fmt.c:58
 msgid ""
@@ -6497,6 +6772,11 @@ msgstr "ǩ
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Ô¿³×µÄ fingerprint: %s\n"
 
+#: src/rfc2015.c:316
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key ID: %s\n"
+msgstr "Ô¿³×ʶ±ðÂë"
+
 #: src/select-keys.c:103
 #, c-format
 msgid "Please select key for `%s'"
@@ -6535,74 +6815,75 @@ msgstr "
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "µ¼ÈëÁíÒ»¸öÓû§´úºÅ»ò key µÄʶ±ðÂ룺"
 
-#: src/send_message.c:379
+#: src/send_message.c:373
 msgid "Connecting"
 msgstr "ÕýÔÚÁ¬½Ó"
 
-#: src/send_message.c:386
+#: src/send_message.c:380
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr "ÔÚSMTP֮ǰ½øÐÐPOP²Ù×÷..."
 
-#: src/send_message.c:389
+#: src/send_message.c:383
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "ÔÚSMTP֮ǰ½øÐÐPOP"
 
-#: src/send_message.c:394
+#: src/send_message.c:388
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Á¬½Óµ½ SMTP ·þÎñÆ÷ %s..."
 
-#: src/send_message.c:457
+#: src/send_message.c:451
 msgid "Sending HELO..."
 msgstr "Ëͳö HELO ÐÅÍ·..."
 
-#: src/send_message.c:458 src/send_message.c:463 src/send_message.c:468
+#: src/send_message.c:452 src/send_message.c:457 src/send_message.c:462
 msgid "Authenticating"
 msgstr "ÕýÔÚ½øÐмøȨ"
 
-#: src/send_message.c:459 src/send_message.c:464
+#: src/send_message.c:453 src/send_message.c:458
 msgid "Sending message..."
 msgstr "ÕýÔÚ·¢ËÍÓʼþ..."
 
-#: src/send_message.c:462
+#: src/send_message.c:456
 msgid "Sending EHLO..."
 msgstr "Ëͳö EHLO ÐÅÍ·..."
 
-#: src/send_message.c:471
+#: src/send_message.c:465
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Ëͳö MAIL FROM ÐÅÍ·..."
 
-#: src/send_message.c:472 src/send_message.c:476 src/send_message.c:481
+#: src/send_message.c:466 src/send_message.c:470 src/send_message.c:475
 msgid "Sending"
 msgstr "ÕýÔÚ·¢ËÍ"
 
-#: src/send_message.c:475
+#: src/send_message.c:469
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Ëͳö RCPT TO ÐÅÍ·..."
 
-#: src/send_message.c:480
+#: src/send_message.c:474
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "ÕýÔÚ´«ËÍDATA..."
 
-#: src/send_message.c:484
+#: src/send_message.c:478
 msgid "Quitting..."
 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö..."
 
-#: src/send_message.c:512
+#: src/send_message.c:506
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "ÕýÔÚ·¢ËÍÓʼþ (%d / %d bytes)"
 
-#: src/send_message.c:540
+#: src/send_message.c:534
 msgid "Sending message"
 msgstr "ÕýÔÚ·¢ËÍÓʼþ"
 
-#: src/send_message.c:589
+#: src/send_message.c:583
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
 "%s"
-msgstr "Ëͳö´ËÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
+msgstr ""
+"Ëͳö´ËÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
 "%s"
 
 #: src/setup.c:44
@@ -6673,7 +6954,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summary_search.c:200
 msgid "AND search"
-msgstr ""
+msgstr "Ðë·ûºÏÉÏÊöËùÓÐÌõ¼þ"
 
 #: src/summary_search.c:319
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
@@ -6683,509 +6964,509 @@ msgstr "
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "ËÑÑ°Òѵ½½áβ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:402
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/»Ø¸´(_R)"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:403
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/ËùÓÐÊÕ¼þÈË(_a)"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/Ô­×÷Õß(_s)"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/ÓʼþÁбí (_l)"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr "/»ØÓ¦ÎÄÕÂ"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/_Forward"
 msgstr "ת·¢(_F)"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/Redirect"
 msgstr "/Öض¨Ïò"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/ÖØб༭(_e)"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Òƶ¯(_o)..."
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)..."
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/È¡ÏûÐÂÎÅ×éÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "Ö´ÐÐ(_x)"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/±ê¼Ç(_M)"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/È¥³ý±ê¼Ç(_U)"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/---"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇÈ«²¿ÎªÒѶÁ"
 
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/ºöÂÔÓʼþÏßË÷"
 
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/²»ºöÂÔÓʼþÏßË÷"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/_Mark/Lock"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/Ëøס"
 
-#: src/summaryview.c:433
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Mark/Unlock"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/½âËø"
 
-#: src/summaryview.c:434
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/²ÊÉ«±ê¼Ç(_b)"
 
-#: src/summaryview.c:437
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "½«¼ÄÐÅÈ˼ÓÈëͨѶ¼ÖÐ(_k)"
 
-#: src/summaryview.c:439
+#: src/summaryview.c:437
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)"
 
-#: src/summaryview.c:440
+#: src/summaryview.c:438
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/×Ô¶¯²úÉú"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:440
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´À´Ô´(_F)"
 
-#: src/summaryview.c:444
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´ÊÕÐÅÈË(_T)"
 
-#: src/summaryview.c:446
+#: src/summaryview.c:444
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´±êÌâ(_S)"
 
-#: src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:450
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_S)"
 
-#: src/summaryview.c:453
+#: src/summaryview.c:451
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ËùÓеÄÐÅÍ·(_h)"
 
-#: src/summaryview.c:456
+#: src/summaryview.c:454
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/´òÓ¡(_P)"
 
-#: src/summaryview.c:458
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Ñ¡È¡È«²¿(_a)"
 
-#: src/summaryview.c:459
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Ñ¡È¡ÏßË÷(_t)"
 
-#: src/summaryview.c:463
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:470
+#: src/summaryview.c:468
 msgid "No."
 msgstr "No."
 
-#: src/summaryview.c:472
+#: src/summaryview.c:470
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
-#: src/summaryview.c:481
+#: src/summaryview.c:479
 msgid "all messages"
 msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:482 src/summaryview.c:483
+#: src/summaryview.c:480 src/summaryview.c:481
 msgid "messages whose age is greather than #"
 msgstr "±È#»¹¾ÉµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:484
+#: src/summaryview.c:482
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "ÔÚÎļþÖ÷ÌåÖаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:485
+#: src/summaryview.c:483
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "ÕûƪÎÄÕÂÖаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:486
+#: src/summaryview.c:484
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:487
+#: src/summaryview.c:485
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "¼Ä¸ø»òÊǸ±±¾³­Ë͸øSµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:488
+#: src/summaryview.c:486
 msgid "deleted messages"
-msgstr "ɾ³ýµÄÓʼþ"
+msgstr "ÒÑɾ³ýµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:489
+#: src/summaryview.c:487
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "ÔÚËÍÐÅÀ¸Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:490
+#: src/summaryview.c:488
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "Èç¹ûÖ´ÐР\"S\"³É¹¦"
 
-#: src/summaryview.c:491
+#: src/summaryview.c:489
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr "ÓÉSËù·¢³öµÄÐÅ"
+msgstr "ÓÉSËù·¢³öµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:492
+#: src/summaryview.c:490
 msgid "forwarded messages"
-msgstr "ת·¢µÄÐÅ"
+msgstr "ÒÑת·¢µÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:493
+#: src/summaryview.c:491
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr "ÔÚÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:494
+#: src/summaryview.c:492
 msgid "messages which contain S in Message-Id header"
 msgstr "ÔÚÓʼþÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:495
+#: src/summaryview.c:493
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr "Ôڻظ´ÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:496
+#: src/summaryview.c:494
 msgid "locked messages"
 msgstr "ÒÑËø¶¨µÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:497
+#: src/summaryview.c:495
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "ÔÚÐÂÎÅȺ×éSÖеÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:498
+#: src/summaryview.c:496
 msgid "new messages"
-msgstr "ÐÂÐÅ"
+msgstr "ÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:499
+#: src/summaryview.c:497
 msgid "old messages"
-msgstr "¾ÉÐÅ"
+msgstr "¾ÉÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:500
+#: src/summaryview.c:498
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr "Òѻظ´µÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:501
+#: src/summaryview.c:499
 msgid "read messages"
-msgstr "¶ÁÐÅ"
+msgstr "ÒѶÁÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:502
+#: src/summaryview.c:500
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "Ö÷ÌâÖаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:503
+#: src/summaryview.c:501
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr "µÃ·ÖÓë#Ò»Ñù¸ßµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:504
+#: src/summaryview.c:502
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr "µÃ·Ö½Ï#¸ßµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:505
+#: src/summaryview.c:503
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr "µÃ·Ö½Ï#µÍµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:506
+#: src/summaryview.c:504
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr "ÎļþÓë#Ò»Ñù´óµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:507
+#: src/summaryview.c:505
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgstr "Îļþ±È#´óµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:508
+#: src/summaryview.c:506
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgstr "Îļþ±È#СµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:509
+#: src/summaryview.c:507
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "ÒѾ­Ë͸øSµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:510
+#: src/summaryview.c:508
 msgid "marked messages"
 msgstr "Òѱê¼ÇµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:511
+#: src/summaryview.c:509
 msgid "unread messages"
 msgstr "δ¶ÁÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:512
+#: src/summaryview.c:510
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "ÔÚReferencesÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:513
+#: src/summaryview.c:511
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "ÔÚX-LabelÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:515
+#: src/summaryview.c:513
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "Âß¼­ÔËËãAND"
 
-#: src/summaryview.c:516
+#: src/summaryview.c:514
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "Âß¼­ÔËËãOR"
 
-#: src/summaryview.c:517
+#: src/summaryview.c:515
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "Âß¼­ÔËËãNOT"
 
-#: src/summaryview.c:518
+#: src/summaryview.c:516
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "Çø·Ö´óСдµÄËÑÑ°"
 
-#: src/summaryview.c:525
+#: src/summaryview.c:523
 msgid "Extended Search symbols"
-msgstr ""
+msgstr "ÓÃÓÚÀ©Õ¹ËÑË÷µÄ·ûºÅ"
 
-#: src/summaryview.c:575
+#: src/summaryview.c:573
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "Çл»¿ìËÙËÑË÷Ìõ"
 
-#: src/summaryview.c:659
+#: src/summaryview.c:657
 msgid "Extended Symbols"
 msgstr "À©Õ¹·ûºÅ"
 
-#: src/summaryview.c:915
+#: src/summaryview.c:918
 msgid "Process mark"
 msgstr "Óʼþ±ê¼Ç"
 
-#: src/summaryview.c:916
+#: src/summaryview.c:919
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "ijЩÓʼþÒѱ»±ê¼Ç¡£Òª¼ÌÐøÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:960
+#: src/summaryview.c:962
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð(%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "ûÓÐÆäËûÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1378
+#: src/summaryview.c:1381
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÐÂÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1390 src/summaryview.c:1434
+#: src/summaryview.c:1393 src/summaryview.c:1437
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1398
+#: src/summaryview.c:1401
 msgid "No unread messages."
 msgstr "ûÓÐδ¶ÁÓʼþ¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1422
+#: src/summaryview.c:1425
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ¡£Òªµ½ÏÂÒ»¸öÓʼþ¼ÐÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488
+#: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
 msgid "No more new messages"
 msgstr "ûÓÐÆäËûÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1465
+#: src/summaryview.c:1468
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÐÂÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1474
+#: src/summaryview.c:1477
 msgid "No new messages."
 msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1489
+#: src/summaryview.c:1492
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ¡£Òªµ½ÏÂÒ»¸öÓʼþ¼ÐÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1491
+#: src/summaryview.c:1494
 msgid "Search again"
 msgstr "ÔÙ´ÎËÑÑ°"
 
-#: src/summaryview.c:1520 src/summaryview.c:1545
+#: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "ûÓÐÆäËûÒѱê¼ÇÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1521
+#: src/summaryview.c:1524
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1530 src/summaryview.c:1555
+#: src/summaryview.c:1533 src/summaryview.c:1558
 msgid "No marked messages."
 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1546
+#: src/summaryview.c:1549
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÓʼþ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1571
+#: src/summaryview.c:1574
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1580 src/summaryview.c:1605
+#: src/summaryview.c:1583 src/summaryview.c:1608
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1596
+#: src/summaryview.c:1599
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1809
+#: src/summaryview.c:1812
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "ÕýÔÚ°´Ö÷ÌâÅÅÁÐÓʼþÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:1955
+#: src/summaryview.c:1958
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d ·âÒÑɾ³ý"
 
-#: src/summaryview.c:1959
+#: src/summaryview.c:1962
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ·âÒÑÒƶ¯"
 
-#: src/summaryview.c:1960 src/summaryview.c:1967
+#: src/summaryview.c:1963 src/summaryview.c:1970
 msgid ", "
 msgstr "£¬"
 
-#: src/summaryview.c:1965
+#: src/summaryview.c:1968
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d ÒѸ´ÖÆ"
 
-#: src/summaryview.c:1980
+#: src/summaryview.c:1983
 msgid " item selected"
 msgstr "·âÒÑÑ¡Ôñ"
 
-#: src/summaryview.c:1982
+#: src/summaryview.c:1985
 msgid " items selected"
 msgstr "·âÒÑÑ¡Ôñ"
 
-#: src/summaryview.c:1998
+#: src/summaryview.c:2001
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d ·âδ¶Á£¬%d ·âÒѶÁ£¬¹² %d ·â (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2168
+#: src/summaryview.c:2171
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "ÕýÔÚ¶ÔÓʼþ½øÐÐÅÅÐò..."
 
-#: src/summaryview.c:2238
+#: src/summaryview.c:2241
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "ÕýÔÚ¸ù¾ÝÓʼþÊý¾ÝÌáÈ¡ÕªÒªÐÅÏ¢..."
 
-#: src/summaryview.c:2367
+#: src/summaryview.c:2370
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(ûÓÐÈÕÆÚ)"
 
-#: src/summaryview.c:2991
+#: src/summaryview.c:2997
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Äú²»ÊÇÕâ·âÐŵÄ×÷Õß\n"
 
-#: src/summaryview.c:3081
+#: src/summaryview.c:3087
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:3082
+#: src/summaryview.c:3088
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "ÄúÈ·¶¨Òª´ÓÀ¬»øÍ°ÖÐɾ³ýÕâ·âÓʼþÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:3124
+#: src/summaryview.c:3130
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "ɾ³ýÖظ²µÄÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:3238
+#: src/summaryview.c:3244
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ä¿±êÓʼþ¼ÐÓ뵱ǰÓʼþ¼ÐÏàͬ"
 
-#: src/summaryview.c:3315
+#: src/summaryview.c:3321
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ä¿±êÓʼþ¼ÐÓëÀ´Ô´Óʼþ¼ÐÏàͬ"
 
-#: src/summaryview.c:3365
+#: src/summaryview.c:3371
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Ñ¡ÔñËùÓÐÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:3423
+#: src/summaryview.c:3429
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "¸½¼Ó»ò¸²¸Ç"
 
-#: src/summaryview.c:3424
+#: src/summaryview.c:3430
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "¸½¼Ó»ò¸²¸ÇÎļþ£¿"
 
-#: src/summaryview.c:3425
+#: src/summaryview.c:3431
 msgid "Append"
 msgstr "¸½¼Ó"
 
-#: src/summaryview.c:3716
+#: src/summaryview.c:3722
 msgid "Building threads..."
 msgstr "ÕýÔÚ½¨Á¢ÓʼþÏßË÷..."
 
-#: src/summaryview.c:3814
+#: src/summaryview.c:3820
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "ÕýÔÚ½â³ýÓʼþÏßË÷..."
 
-#: src/summaryview.c:3947
+#: src/summaryview.c:3953
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "ûÓйýÂËÓʼþµÄ¹æÔò¡£"
 
-#: src/summaryview.c:3956
+#: src/summaryview.c:3962
 msgid "Filtering..."
 msgstr "ÕýÔÚ¹ýÂËÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:5280
+#: src/summaryview.c:5282
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -7366,286 +7647,14 @@ msgstr "
 msgid "News"
 msgstr "ÐÂÎÅȺ×é"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:71
-msgid "Demo"
-msgstr "ÑÝʾ"
-
-#: src/plugins/demo/demo.c:76
-msgid ""
-"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
-"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
-"\n"
-"It is not really useful"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
-msgid "Trayicon"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
-msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
-"\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
-msgstr ""
-"±¾²å¼þ½«ÔÚÄãÓÐÐÂÓʼþ»òÕßδ¶ÁÓʼþʱ£¬ÔÚϵͳ֪ͨÀ¸·ÅÖÃÒ»¸öÓÊÏäͼ±ê¡£\n"
-"\n"
-"Èç¹ûÄãûÓÐδ¶ÁµÄÓʼþ£¬¸Ãͼ±ê½«ÊÇÒ»¸ö¿ÕÓÊÏ䣬·ñÔòÔòÊǺ¬ÓÐÓʼþͼÑù¡£ÌáʾÐÅÏ¢½«"
-"Äܹ»ÏÔʾÐÂÓʼþ¡¢Î´¶ÁÓʼþµÄÊýÁ¿ºÍÓʼþ×ÜÊý."
-
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
-msgid "MathML Viewer"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
-msgid ""
-"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
-"(Content-Type: text/mathml)"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
-msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "×Ô¶¯ÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
-msgid "Resize attached images"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
-msgid "Filename:"
-msgstr "ÎļþÃû"
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
-msgid "Filesize:"
-msgstr "Îļþ´óС :"
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
-msgid "Load Image"
-msgstr "¼ÓÔØͼƬ"
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
-msgid "Content-Type:"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
-msgid "Image Viewer"
-msgstr "ͼƬ²é¿´Æ÷"
-
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
-msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
-msgstr "±¾²å¼þʹÓÃgdk-pixbuf¿â»òÕßimlib¿âÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
+#~ msgid "Local spool"
+#~ msgstr "±¾µØ»º³åÇø"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
-msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "DilloÍøÒ³²é¿´Æ÷"
+#~ msgid "Use external program for sending"
+#~ msgstr "ÓÃÍⲿ³ÌÐò·¢ËÍ"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
-msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
-msgstr "±¾²å¼þÄÚǶDilloÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷À´ÏÔʾHTMLÓʼþ"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
-msgid "Do not load remote links in mails"
-msgstr "½ûÖ¹·ÃÎÊÓʼþÖеÄÔ¶³ÌÁ´½Ó"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
-msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--local'Ñ¡Ïî"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
-msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr "ÄúÈÔÈ»¿ÉÒÔͨ¹ýÖØÐÂÔØÈë¸ÃÒ³µÄ·½Ê½·ÃÎÊÔ¶³ÌÁ´½Ó"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
-msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "È«´°¿Úģʽ(Òþ²Ø¹¤¾ßÌõ)"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:128
-msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--fullwindow'Ñ¡Ïî"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
-msgid "Enable virus scanning"
-msgstr "ÆôÓò¡¶¾É¨Ãè"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
-msgid "Scan archive contents"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
-msgid "Maximum attachment size"
-msgstr "×î´ó¸½¼þ´óС"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
-msgid "MB"
-msgstr "MB"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
-msgid "Save infected messages"
-msgstr "±£´æÊܸÐȾµÄÓʼþ"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
-msgid "Save folder"
-msgstr "±£´æλÖÃ"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
-msgid "Leave empty to use the default trash folder"
-msgstr "²»ÉèÖÃʱ½«È±Ê¡Ê¹ÓÃÀ¬»øÍ°"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
-msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
-msgstr "¹ýÂË/Clam AntiVirus"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
-msgid "Clam AntiVirus GTK"
-msgstr "Clam AntiVirus GTK"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
-msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"Clam AntiVirus.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
-"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
-"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
-"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
-"mail will be saved.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:234
-msgid "Clam AntiVirus"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:239
-msgid ""
-"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
-"received from a POP account.\n"
-"\n"
-"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
-"saved in a specially designated folder.\n"
-"\n"
-"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
-"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:288
-msgid "SpamAssassin"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:293
-msgid ""
-"This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
-"spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
-"(spamd) running somewhere.\n"
-"\n"
-"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
-"special folder.\n"
-"\n"
-"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
-"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:113
-msgid "Enable"
-msgstr "ÆôÓÃ"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:120
-msgid "spamd "
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:137
-msgid "Hostname or IP address of spamd server"
-msgstr "spamd·þÎñµÄÖ÷»úÃû»òÕßIPµØÖ·"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:140
-msgid ":"
-msgstr ":"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:150
-msgid "Port of spamd server"
-msgstr "spamd·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:160
-msgid "Enable SpamAssassin filtering"
-msgstr "ÆôÓÃÀ¬»øÓʼþ¹ýÂ˹¦ÄÜ"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:162
-msgid "Save Spam"
-msgstr "±£´æÀ¬»øÓʼþ"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
-msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
-msgstr "½«±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþµÄ±£´æµ½Ä³Óʼþ¼Ð"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:179
-msgid "Save Folder"
-msgstr "±£´æλÖÃ"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:194
-msgid ""
-"Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
-"folder"
-msgstr ""
-"ÓÃÓÚ±£´æÀ¬»øÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£Èç¹ûҪʹÓÃȱʡµÄÀ¬»øÏ䣬¿ÉÒÔ²»Ìî"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:197
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:203
-msgid "Maximum Size"
-msgstr "×î´ó³ß´ç"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
-msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
-msgstr "ÔÊÐí±»¼ì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:227
-msgid "kB"
-msgstr "kB"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:234
-msgid "Timeout"
-msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:241
-msgid "s"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:261
-msgid ""
-"Maximum time allowed for the spam check. After the time the check will be "
-"aborted and the message delivered as none spam."
-msgstr ""
-"ÔÊÐíÀ¬»øÓʼþ¼ì²éµÄ×î´óʱÏÞ¡£³¬¹ý´Ëʱ¼äºó½«Í˳ö¼ì²é£¬Óʼþ½«²»±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþ¡£"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
-msgid "Filtering/SpamAssassin"
-msgstr "¹ýÂË/SpamAssassin"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
-msgid "SpamAssassin GTK"
-msgstr "SpamAssassin GTK"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:373
-msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"SpamAssassin.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
-"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
-"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
-"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
-"be saved.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Font"
+#~ msgstr "×ÖÌå"
 
 #~ msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 #~ msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓmboxÓÊÏä(_A)..."