update Bulgarian translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Tue, 19 Aug 2003 06:45:35 +0000 (06:45 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Tue, 19 Aug 2003 06:45:35 +0000 (06:45 +0000)
ChangeLog.claws
configure.ac
po/bg.po

index 6074a6442c19b9a47113a80dc4bb15a64719a9a3..76f8c62ac60ea96371e7d61eb095bf443eb9cfa8 100644 (file)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2003-08-19 [paul]      0.9.4claws30
+
+       * po/bg.po
+               updated by George Danchev
+
 2003-08-18 [luke]      0.9.4claws29
        * src/mimeview.[ch]
        * src/gtk/gtkvscrollbutton.[ch]
index fc06ea11e2ab0d967caa1fc3a805551d6850ef20..c82e5faf7abdeb84d22f10a07a942ad5f8b671a1 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=9
 MICRO_VERSION=4
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=29
+EXTRA_VERSION=30
 if test $EXTRA_VERSION -eq 0; then
     VERSION=${MAJOR_VERSION}.${MINOR_VERSION}.${MICRO_VERSION}claws
 else
index d6ae5c273d70f1ebed7030ca9556d2c9509dc56a..92a09ca84cdcd4aaf58a4ff800a44d9156eee612 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-08-17 09:43+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-08-18 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -34,16 +34,16 @@ msgstr ""
 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
-#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
-#: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:616
+#: src/compose.c:4638 src/compose.c:4808 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
 #: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Èìå"
 
-#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
+#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
 msgid "Protocol"
 msgstr "Ïðîòîêîë"
 
@@ -51,10 +51,10 @@ msgstr "
 msgid "Server"
 msgstr "Ñúðâúð"
 
-#: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
+#: src/account.c:624 src/addressbook.c:755 src/editaddress.c:722
 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_filtering.c:417 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
 msgid "Add"
 msgstr "Äîáàâè"
@@ -68,14 +68,14 @@ msgid " Delete "
 msgstr "Èçòðèé"
 
 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:471
 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Down"
 msgstr "Íàäîëó"
 
 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:465
 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "Up"
@@ -85,10 +85,10 @@ msgstr "
 msgid " Set as default account "
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
 
-#: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
-#: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
-#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:2990
+#: src/addressbook.c:2994 src/addressbook.c:3032 src/crash.c:242
+#: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
+#: src/inc.c:689 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Çàòâîðè"
 
@@ -100,25 +100,25 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
-#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
-#: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
-#: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
-#: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
-#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
-#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
-#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
-#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
+#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1005 src/addressbook.c:2182
+#: src/compose.c:2966 src/compose.c:3452 src/compose.c:5923 src/compose.c:6231
+#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
+#: src/folderview.c:2113 src/folderview.c:2172 src/folderview.c:2264
+#: src/folderview.c:2399 src/folderview.c:2438 src/inc.c:167 src/inc.c:268
+#: src/mainwindow.c:1408 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:969
+#: src/prefs_filtering.c:1096 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
+#: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:916 src/summaryview.c:1379
+#: src/summaryview.c:1423 src/summaryview.c:1466 src/summaryview.c:1490
+#: src/summaryview.c:1522 src/summaryview.c:1547 src/summaryview.c:1572
+#: src/summaryview.c:1597 src/summaryview.c:3082 src/toolbar.c:2048
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
-#: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
-#: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3452 src/compose.c:5923
+#: src/folderview.c:2113 src/folderview.c:2172 src/folderview.c:2264
+#: src/folderview.c:2399 src/folderview.c:2438 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Íå"
 
@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "
 msgid "Address"
 msgstr "Àäðåñ"
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:618 src/editaddress.c:628
 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Áåëåæêè"
@@ -140,373 +140,376 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
-#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3091 src/compose.c:5745
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
-#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
-#: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
-#: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
-#: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1423
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2336 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:609
+#: src/mainwindow.c:2164 src/messageview.c:937 src/mimeview.c:1018
+#: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
+#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2986 src/prefs_common.c:3155
+#: src/prefs_common.c:3482 src/prefs_customheader.c:157
+#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:336
 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
 #: src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2176 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3091 src/compose.c:5746 src/compose.c:6414 src/compose.c:6452
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
-#: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
-#: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
-#: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
+#: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
+#: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1432 src/import.c:191
+#: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
+#: src/inputdialog.c:204 src/main.c:609 src/mainwindow.c:2164
+#: src/messageview.c:937 src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083
 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
+#: src/prefs_common.c:2987 src/prefs_common.c:3483
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
-#: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_filtering.c:337 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
-#: src/summaryview.c:3449
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:916
+#: src/summaryview.c:3424
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
+#: src/addressbook.c:355 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:411
 #: src/messageview.c:143
 msgid "/_File"
 msgstr "/Ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:354
+#: src/addressbook.c:356
 msgid "/_File/New _Book"
 msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
 
-#: src/addressbook.c:355
+#: src/addressbook.c:357
 msgid "/_File/New _vCard"
 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:357
+#: src/addressbook.c:359
 msgid "/_File/New _JPilot"
 msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:360
+#: src/addressbook.c:362
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
-#: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
+#: src/addressbook.c:364 src/addressbook.c:367 src/compose.c:503
+#: src/mainwindow.c:427 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:146
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/Ôàéë/---"
 
-#: src/addressbook.c:363
+#: src/addressbook.c:365
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:364
+#: src/addressbook.c:366
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:366
+#: src/addressbook.c:368
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
 
-#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
+#: src/addressbook.c:369 src/compose.c:504 src/messageview.c:147
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
 
-#: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
-#: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
+#: src/addressbook.c:370 src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
+#: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:369
+#: src/addressbook.c:371
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
+#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:435
 #: src/messageview.c:150
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
+#: src/addressbook.c:373 src/compose.c:512
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
 
-#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
-#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
+#: src/addressbook.c:374 src/compose.c:509 src/compose.c:592
+#: src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:152
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
 
-#: src/addressbook.c:373
+#: src/addressbook.c:375
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:374
+#: src/addressbook.c:376
 msgid "/_Address"
 msgstr "/Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:375
+#: src/addressbook.c:377
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:376
+#: src/addressbook.c:378
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
 
-#: src/addressbook.c:377
+#: src/addressbook.c:379
 msgid "/_Address/New _Folder"
 msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
 
-#: src/addressbook.c:378
+#: src/addressbook.c:380
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/Àäðåñ/---"
 
-#: src/addressbook.c:379
+#: src/addressbook.c:381
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:380
+#: src/addressbook.c:382
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
-#: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
-#: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
+#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:387 src/mainwindow.c:651
+#: src/mainwindow.c:662 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:265
 #: src/messageview.c:276
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
 
-#: src/addressbook.c:382
+#: src/addressbook.c:384
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:383
+#: src/addressbook.c:385
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:384
+#: src/addressbook.c:386
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
 
-#: src/addressbook.c:386
+#: src/addressbook.c:388
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
 
-#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
+#: src/addressbook.c:389
+msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè LDIF..."
+
+#: src/addressbook.c:390 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:698
 #: src/messageview.c:279
 msgid "/_Help"
 msgstr "/Ïîìîù"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
+#: src/addressbook.c:391 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:708
 #: src/messageview.c:280
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
 
-#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
+#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
+#: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
 
-#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
+#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
 
-#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
-#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
-#: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
-#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
-#: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
-#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
+#: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:420 src/compose.c:493
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
+#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
+#: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
+#: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
 #: src/summaryview.c:457
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
+#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415 src/summaryview.c:419
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/Èçðåæè"
 
-#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
+#: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/Êîïèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
+#: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/Ïîñòàâè"
 
-#: src/addressbook.c:418
+#: src/addressbook.c:421
 msgid "/Pa_ste Address"
 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+#: src/addressbook.c:433 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
 msgid "Unknown"
 msgstr "Íåèçâåñòåí"
 
-#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
+#: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:459 src/importldif.c:125
 msgid "Success"
 msgstr "Óñïåõ"
 
-#: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
+#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:126
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
 
-#: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
+#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:127
 msgid "File not specified"
 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
+#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:128
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
 
-#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
+#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:129
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
+#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:130
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
 
-#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:131
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
 
-#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:132
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:133
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:134
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:135
 msgid "No path specified"
 msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
 
-#: src/addressbook.c:457
+#: src/addressbook.c:460
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/addressbook.c:458
+#: src/addressbook.c:461
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:459
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
 
-#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:463
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
 
-#: src/addressbook.c:461
+#: src/addressbook.c:464
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
 
-#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:466
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
 
-#: src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:467
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
 
-#: src/addressbook.c:613
+#: src/addressbook.c:617
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
-#: src/toolbar.c:1753
+#: src/addressbook.c:621 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
+#: src/toolbar.c:1751
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:716
+#: src/addressbook.c:720
 msgid "Name:"
 msgstr "Èìå:"
 
-#: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
+#: src/addressbook.c:752 src/addressbook.c:2175 src/addressbook.c:2182
 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
+#: src/prefs_filtering.c:134 src/prefs_filtering.c:430 src/prefs_matcher.c:570
 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:754
+#: src/addressbook.c:758
 msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
-#: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
-#: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1408 src/compose.c:3141
+#: src/compose.c:4455 src/compose.c:5162 src/headerview.c:55
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
+#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1392 src/compose.c:3140
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:778 src/compose.c:1395 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
+#: src/addressbook.c:980 src/addressbook.c:1003
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
 
-#: src/addressbook.c:976
+#: src/addressbook.c:981
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
 
-#: src/addressbook.c:999
+#: src/addressbook.c:1004
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
-#: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
-#: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
-#: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/addressbook.c:1005 src/addressbook.c:2182 src/compose.c:2966
+#: src/compose.c:6231 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
+#: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:167 src/inc.c:268 src/mainwindow.c:1408
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:969
+#: src/prefs_filtering.c:1096 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
-#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
-#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
+#: src/summaryview.c:916 src/summaryview.c:1379 src/summaryview.c:1423
+#: src/summaryview.c:1466 src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1522
+#: src/summaryview.c:1547 src/summaryview.c:1572 src/summaryview.c:1597
+#: src/summaryview.c:3082 src/toolbar.c:2048
 msgid "No"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
+#: src/addressbook.c:1518 src/addressbook.c:1591
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
 
-#: src/addressbook.c:1523
+#: src/addressbook.c:1529
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
 
-#: src/addressbook.c:2166
+#: src/addressbook.c:2172
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
@@ -515,32 +518,32 @@ msgstr ""
 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
 
-#: src/addressbook.c:2170
+#: src/addressbook.c:2176
 msgid "Folder only"
 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
 
-#: src/addressbook.c:2170
+#: src/addressbook.c:2176
 msgid "Folder and Addresses"
 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
 
-#: src/addressbook.c:2175
+#: src/addressbook.c:2181
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2925
+#: src/addressbook.c:2940
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
 
-#: src/addressbook.c:2929
+#: src/addressbook.c:2944
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2939
+#: src/addressbook.c:2954
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
 
-#: src/addressbook.c:2944
+#: src/addressbook.c:2959
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -548,7 +551,7 @@ msgstr ""
 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:2957
+#: src/addressbook.c:2972
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -556,7 +559,7 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2963
+#: src/addressbook.c:2978
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -564,7 +567,7 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2968
+#: src/addressbook.c:2983
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -572,57 +575,61 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
 
-#: src/addressbook.c:2975
+#: src/addressbook.c:2990
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
 
-#: src/addressbook.c:2979
+#: src/addressbook.c:2994
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:3014
+#: src/addressbook.c:3030
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
 
-#: src/addressbook.c:3015
+#: src/addressbook.c:3031
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
 
-#: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
+#: src/addressbook.c:3393
+msgid "Busy searching LDAP..."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:3528 src/prefs_common.c:1033
 msgid "Interface"
 msgstr "Èíòåðôåéñ"
 
-#: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
+#: src/addressbook.c:3544 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
 msgid "Address Book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:3540
+#: src/addressbook.c:3560
 msgid "Person"
 msgstr "Ëèöå"
 
-#: src/addressbook.c:3556
+#: src/addressbook.c:3576
 msgid "EMail Address"
 msgstr "EMail Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:3572
+#: src/addressbook.c:3592
 msgid "Group"
 msgstr "Ãðóïà"
 
-#: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
-#: src/prefs_account.c:2043
+#: src/addressbook.c:3608 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
+#: src/prefs_account.c:2125
 msgid "Folder"
 msgstr "Ïàïêà"
 
-#: src/addressbook.c:3604
+#: src/addressbook.c:3624
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
+#: src/addressbook.c:3640 src/addressbook.c:3656
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3652
+#: src/addressbook.c:3672
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
 
@@ -660,7 +667,8 @@ msgstr ""
 msgid "Folder :"
 msgstr "Ïàïêà :"
 
-#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
+#: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
+#: src/importldif.c:948
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Àäðåñíèê :"
 
@@ -684,8 +692,8 @@ msgstr "
 msgid "Address Count"
 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
-#: src/messageview.c:576
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
+#: src/messageview.c:492
 msgid "Warning"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
 
@@ -693,7 +701,8 @@ msgstr "
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
 
-#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
+#: src/importldif.c:1067
 msgid "Finish"
 msgstr "Çàâúðøè"
 
@@ -705,19 +714,19 @@ msgstr "
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr "Ñúáèðàì àäðåñè - îò ïàïêà"
 
-#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+#: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
 msgid "Common address"
 msgstr "Îáùè àäðåñè"
 
-#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+#: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5923 src/main.c:591
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3452 src/inc.c:571
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
@@ -734,36 +743,36 @@ msgstr "
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
+#: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
+#: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
 
-#: src/common/nntp.c:264
+#: src/common/nntp.c:267
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
 
-#: src/common/smtp.c:154
+#: src/common/smtp.c:152
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
 
-#: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
+#: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr "ëîø SMTP îòãîâîð\n"
 
-#: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
+#: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè SMTP ñåñèÿòà\n"
 
-#: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
+#: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
 
-#: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
+#: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
 
@@ -830,7 +839,7 @@ msgstr ""
 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1229
+#: src/prefs_common.c:1207
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
@@ -855,361 +864,365 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
 
-#: src/compose.c:488
+#: src/compose.c:491
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/Äîáàâè..."
 
-#: src/compose.c:489
+#: src/compose.c:492
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/Ìàõíè"
 
-#: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
-#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
+#: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
 
-#: src/compose.c:497
+#: src/compose.c:500
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:498
+#: src/compose.c:501
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:499
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:504
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
 
-#: src/compose.c:505
+#: src/compose.c:508
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
 
-#: src/compose.c:507
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/compose.c:510
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
 
-#: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
+#: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:151
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:516
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:517
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:522
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:532
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:542
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:547
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:552
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:557
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:562
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:567
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:572
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:577
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:582
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:584
+#: src/compose.c:587
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:593
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
 
-#: src/compose.c:592
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/Ñïåëèíã"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:603
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:609
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
 
-#: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
+#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:156
 #: src/summaryview.c:449
 msgid "/_View"
 msgstr "/Èçãëåä"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
-#: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
-#: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
+#: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:463 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:598 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/Èçãëåä/---"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
+#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:242
 msgid "/_Message"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
 
-#: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
-#: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
-#: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
-#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
+#: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
+#: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:622 src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:627 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:245
 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:634
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:638
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
+#: src/compose.c:663
+msgid "/_Message/Remo_ve references"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìàõíè âðúçêèòå"
+
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:261
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
 
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
 
-#: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
+#: src/compose.c:666 src/messageview.c:262
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:277
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/compose.c:1384
+#: src/compose.c:1398
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Reply-To:"
 
-#: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
+#: src/compose.c:1401 src/compose.c:4452 src/compose.c:5164
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
 
-#: src/compose.c:1390
+#: src/compose.c:1404
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1685
+#: src/compose.c:1699
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
 
-#: src/compose.c:1701
+#: src/compose.c:1715
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
 
-#: src/compose.c:2030
+#: src/compose.c:2043
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:2034
+#: src/compose.c:2047
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
 
-#: src/compose.c:2062
+#: src/compose.c:2085
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
 
-#: src/compose.c:2756
+#: src/compose.c:2780
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
 
-#: src/compose.c:2758
+#: src/compose.c:2782
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2761
+#: src/compose.c:2785
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
+#: src/compose.c:2809 src/compose.c:3058
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1217,39 +1230,39 @@ msgstr ""
 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
 
-#: src/compose.c:2932
+#: src/compose.c:2956
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
-#: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
+#: src/compose.c:2964 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
+#: src/prefs_common.c:1019 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàòè"
 
-#: src/compose.c:2941
+#: src/compose.c:2965
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
 
-#: src/compose.c:2962
+#: src/compose.c:2986
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2967
+#: src/compose.c:2991
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
+#: src/compose.c:3074 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
 
-#: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
+#: src/compose.c:3088
 msgid "Queueing"
 msgstr "Èç÷àêâàì"
 
-#: src/compose.c:3063
+#: src/compose.c:3089
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1257,24 +1270,24 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/compose.c:3069
+#: src/compose.c:3095
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
+#: src/compose.c:3098 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:3085
+#: src/compose.c:3111
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3316
+#: src/compose.c:3342
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3422
+#: src/compose.c:3448
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
@@ -1285,59 +1298,59 @@ msgstr ""
 "%s êúì %s.\n"
 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
 
-#: src/compose.c:3681
+#: src/compose.c:3712
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3691
+#: src/compose.c:3722
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4532 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
+#: src/compose.c:4636 src/compose.c:4806 src/compose.c:5684
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
+#: src/compose.c:4637 src/compose.c:4807 src/mimeview.c:198
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#: src/compose.c:4668
+#: src/compose.c:4701
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
+#: src/compose.c:4721
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4857 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
+#: src/compose.c:4859
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:4828
+#: src/compose.c:4861
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4876 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Òåìà:"
 
-#: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
+#: src/compose.c:5111 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1497 src/gtk/gtkaspell.c:2094 src/summaryview.c:4193
 msgid "None"
 msgstr "Íèêîé"
 
-#: src/compose.c:5086
+#: src/compose.c:5120
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1346,31 +1359,31 @@ msgstr ""
 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5545
+#: src/compose.c:5579
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5563
+#: src/compose.c:5597
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5632
+#: src/compose.c:5666
 msgid "Properties"
 msgstr "Ñâîéñòâà"
 
-#: src/compose.c:5677
+#: src/compose.c:5711
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5708
+#: src/compose.c:5742
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5743 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5886
+#: src/compose.c:5920
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1381,61 +1394,61 @@ msgstr ""
 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
+#: src/compose.c:6229 src/inc.c:165 src/inc.c:266 src/toolbar.c:2046
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
+#: src/compose.c:6230 src/inc.c:166 src/inc.c:267 src/toolbar.c:2047
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
 
-#: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
+#: src/compose.c:6348 src/compose.c:6369
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6372
+#: src/compose.c:6412
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6373
+#: src/compose.c:6413
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6374
+#: src/compose.c:6414
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6374
+#: src/compose.c:6414
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6409
+#: src/compose.c:6449
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6411
+#: src/compose.c:6451
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6412
+#: src/compose.c:6452
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
-#: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
+#: src/compose.c:6452 src/toolbar.c:417
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêíè"
 
-#: src/crash.c:144
+#: src/crash.c:141
 #, c-format
 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
 
-#: src/crash.c:189
+#: src/crash.c:186
 msgid "Sylpheed has crashed"
 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
 
-#: src/crash.c:205
+#: src/crash.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -1444,19 +1457,19 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
 
-#: src/crash.c:210
+#: src/crash.c:207
 msgid "Debug log"
 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
 
-#: src/crash.c:250
+#: src/crash.c:247
 msgid "Save..."
 msgstr "Çàïàçè..."
 
-#: src/crash.c:255
+#: src/crash.c:252
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
 
-#: src/crash.c:304
+#: src/crash.c:301
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
 
@@ -1480,15 +1493,16 @@ msgstr "
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
 
-#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
+#: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
+#: src/ldif.c:826
 msgid "Display Name"
 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
 
-#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
+#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
 msgid "Last Name"
 msgstr "Ôàìèëèÿ"
 
-#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
+#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
 msgid "First Name"
 msgstr "Èìå"
 
@@ -1497,7 +1511,8 @@ msgid "Nickname"
 msgstr "Ïðÿêîð"
 
 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
-#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
+#: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
+#: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
@@ -1513,7 +1528,7 @@ msgstr "
 msgid "Move Down"
 msgstr "Íàäîëó"
 
-#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
 msgid "Modify"
 msgstr "Ïðîìåíè"
 
@@ -1556,7 +1571,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr "Ïðîâåðè Ôàéë "
 
 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
 msgid "File"
 msgstr "Ôàéë"
 
@@ -1612,12 +1627,12 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
-#: src/folderview.c:2177
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1877 src/folderview.c:1929
+#: src/folderview.c:2202
 msgid "New folder"
 msgstr "Íîâà ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1878 src/folderview.c:1930
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
 
@@ -1633,9 +1648,10 @@ msgstr "
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
 
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
+#: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
+#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
+#: src/prefs_spelling.c:251
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1647,67 +1663,91 @@ msgstr "
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "Add New JPilot Entry"
 
-#: src/editldap.c:164
+#: src/editldap.c:147
+msgid "A Name must be supplied."
+msgstr "Èìåòî òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
+
+#: src/editldap.c:159
+msgid "A Hostname must be supplied for the server."
+msgstr "Èìåòî íà õîñòà òðÿáâà äà ñå ïðåäîñòàâè íà ñúðâúðà."
+
+#: src/editldap.c:172
+msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
+msgstr "Ïîíå åäèí LDAP àòðèáóò çà òúðñåíå òðÿáâà äà ñå ïðåäîñòàâè."
+
+#: src/editldap.c:262
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Óñïåøíî ñå ñâúðçà ñúñ ñúðâúðà"
 
-#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
+#: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñúñ ñúðâúðà"
 
-#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+#: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé LDAP Ñúðâúð"
 
-#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
+#: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
 msgid "Hostname"
 msgstr "Hostname"
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
+#: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
 msgstr "Ïîðò"
 
-#: src/editldap.c:328
+#: src/editldap.c:427
 msgid " Check Server "
 msgstr "Ïðîâåðè ñúðâúðà"
 
-#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
+#: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
 msgid "Search Base"
 msgstr "Òúðñè Îñíîâíî"
 
-#: src/editldap.c:390
-msgid "Search Criteria"
-msgstr "Êðèòåðèè çà òúðñåíå"
+#: src/editldap.c:488
+msgid "Search Attributes"
+msgstr "Àòðèáóòè çà òúðñåíå"
 
-#: src/editldap.c:397
-msgid " Reset "
-msgstr "Reset"
+#: src/editldap.c:496
+msgid " Defaults "
+msgstr " Ïî ïîäðàçáèðàíå "
+
+#: src/editldap.c:501
+msgid "Max Query Age (secs)"
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:518
+msgid "Include server in dynamic search"
+msgstr "Âêëþ÷è ñúðâúðà â äèíàìè÷íîòî òúðñåíå"
 
-#: src/editldap.c:402
+#: src/editldap.c:565
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind DN"
 
-#: src/editldap.c:411
+#: src/editldap.c:575
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Bind Password"
 
-#: src/editldap.c:420
+#: src/editldap.c:585
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Ïðåêúñâàíå (ñåêóíäè)"
 
-#: src/editldap.c:434
+#: src/editldap.c:600
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
+#: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
 msgid "Basic"
 msgstr "Îñíîâíè"
 
-#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
+#: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
+msgid "Search"
+msgstr "Òúðñåíå"
+
+#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
 msgid "Extended"
 msgstr "Ðàçøèðåíè"
 
-#: src/editldap.c:547
+#: src/editldap.c:829
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Äîáàâî íîâ LDAP Ñúðâúð"
 
@@ -1719,7 +1759,7 @@ msgstr "
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgstr "Âúçìîæíè Search Base(s)"
 
-#: src/editldap_basedn.c:286
+#: src/editldap_basedn.c:291
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
 
@@ -1739,19 +1779,19 @@ msgstr "
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Äîáàâè Íîâî vCard Âïèñâàíå"
 
-#: src/exphtmldlg.c:101
+#: src/exphtmldlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è ôàéë çà ñúçäàâàíå."
 
-#: src/exphtmldlg.c:104
+#: src/exphtmldlg.c:114
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr "Èçáåðåòå stylesheet è formatting."
 
-#: src/exphtmldlg.c:107
+#: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
 msgid "File exported successfully."
 msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
 
-#: src/exphtmldlg.c:154
+#: src/exphtmldlg.c:181
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
@@ -1760,11 +1800,11 @@ msgstr ""
 "HTML Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
 "íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:157
+#: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
 msgid "Create Directory"
 msgstr "Ñúçäàé äèðåêòîðèÿ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:166
+#: src/exphtmldlg.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
@@ -1773,99 +1813,232 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà HTML ôàéë:\n"
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:168
+#: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr "Íå ìîæàõ äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:318
+#: src/exphtmldlg.c:241
+msgid "Error creating HTML file"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðè ñúçäàâàíåòî íà HTML ôàéë"
+
+#: src/exphtmldlg.c:361
 msgid "Select HTML Output File"
 msgstr "Èçáåðè HTML Output Ôàéë"
 
-#: src/exphtmldlg.c:387
+#: src/exphtmldlg.c:435
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "HTML Output Ôàéë"
 
-#: src/exphtmldlg.c:443
+#: src/exphtmldlg.c:496
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
+#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3745
 msgid "Default"
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/exphtmldlg.c:462
+#: src/exphtmldlg.c:515
 msgid "Full"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/exphtmldlg.c:468
+#: src/exphtmldlg.c:521
 msgid "Custom"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè"
 
-#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/exphtmldlg.c:527
 msgid "Custom-2"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:480
+#: src/exphtmldlg.c:533
 msgid "Custom-3"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:486
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Custom-4"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:500
+#: src/exphtmldlg.c:553
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/exphtmldlg.c:507
+#: src/exphtmldlg.c:560
 msgid "First Name, Last Name"
 msgstr "Ïúðâî Èìå, Ïîñëåäíî Èìå"
 
-#: src/exphtmldlg.c:513
+#: src/exphtmldlg.c:566
 msgid "Last Name, First Name"
 msgstr "Ïîñëåäíî Èìå, Ïúðâî Èìå"
 
-#: src/exphtmldlg.c:527
+#: src/exphtmldlg.c:580
 msgid "Color Banding"
 msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
 
-#: src/exphtmldlg.c:533
+#: src/exphtmldlg.c:586
 msgid "Format E-Mail Links"
 msgstr "Ôîðìàòèðàé E-Mail âðúçêèòå"
 
-#: src/exphtmldlg.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:592
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
-msgid "File Name"
-msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
+#: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
+msgid "File Name :"
+msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:599
+#: src/exphtmldlg.c:657
 msgid "Open with Web Browser"
 msgstr "Îòâîðè ñ óåá áðàóçúð"
 
-#: src/exphtmldlg.c:628
+#: src/exphtmldlg.c:689
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
 
-#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
+#: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
 msgid "Prev"
 msgstr "Ïðåäèøåí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
-#: src/toolbar.c:467
+#: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
+#: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
 msgid "Next"
 msgstr "Ñëåäâàù"
 
-#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
+#: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
 msgid "File Info"
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
 
-#: src/exphtmldlg.c:693
+#: src/exphtmldlg.c:756
 msgid "Format"
 msgstr "Ôîðìàò"
 
+#: src/expldifdlg.c:110
+msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
+msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èçõîäíà äèðåêòîðèÿ è LDIF ôàéë çà ñúçäàâàíå."
+
+#: src/expldifdlg.c:113
+msgid "Specify parameters to format distinguished name."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:188
+#, c-format
+msgid ""
+"LDIF Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
+"LDIF Output äèðåêòîðèÿòà '%s'\n"
+"íå ñúùåñòâóâà. Äà ñúçäàì ëè íîâà?"
+
+#: src/expldifdlg.c:200
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for LDIF file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Íå ìîãà äà ñúçäàì èçõîäíà äèðåêòîðèÿ çà LDIF ôàéë:\n"
+"%s"
+
+#: src/expldifdlg.c:244
+msgid "Suffix was not supplied"
+msgstr "Suffix íå å ïðåäîñòàâåí"
+
+#: src/expldifdlg.c:246
+msgid ""
+"A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
+"you wish to proceed without a suffix?"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:264
+msgid "Error creating LDIF file"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíåòî íà LDIF ôàéë"
+
+#: src/expldifdlg.c:373
+msgid "Select LDIF Output File"
+msgstr "Èçáåðè LDIF Output Ôàéë"
+
+#: src/expldifdlg.c:447
+msgid "LDIF Output File"
+msgstr "LDIF Output ôàéë"
+
+#: src/expldifdlg.c:508
+msgid "Suffix"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:520
+msgid ""
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
+"entry. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:529
+msgid "Relative DN"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:536
+msgid "Unique ID"
+msgstr "Óíèêàëíî ID"
+
+#: src/expldifdlg.c:544
+msgid ""
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
+"to:\n"
+"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:557
+msgid ""
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
+"similar to:\n"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:570
+msgid ""
+"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
+"is formatted similar to:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:584
+msgid ""
+"The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
+"LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
+"\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
+"Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
+"available RDN options that will be used to create the DN."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:597
+msgid "Use DN attribute if present in data"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:604
+msgid ""
+"The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
+"LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
+"address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
+"above will be used if the DN user attribute is not found."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:615
+msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:622
+msgid ""
+"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
+"option to ignore these records."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:710
+msgid "Export Address Book to LDIF File"
+msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â LDIF ôàéë"
+
+#: src/expldifdlg.c:777
+msgid "Distguished Name"
+msgstr ""
+
 #: src/export.c:128
 msgid "Export"
 msgstr "Èçíåñè"
@@ -1883,7 +2056,7 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
 
 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1205
+#: src/prefs_account.c:1228
 msgid " Select... "
 msgstr " Èçáåðè... "
 
@@ -1895,7 +2068,7 @@ msgstr "
 msgid "Full Name"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
 msgid "Attributes"
 msgstr "Àòðèáóòè"
 
@@ -1903,49 +2076,49 @@ msgstr "
 msgid "Sylpheed Address Book"
 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
 
-#: src/exporthtml.c:1113
+#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
 
-#: src/exporthtml.c:1116
+#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
 
-#: src/exporthtml.c:1119
+#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
 
-#: src/exporthtml.c:1122
+#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
 msgid "Not specified."
 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
 
-#: src/folder.c:685
+#: src/folder.c:796
 msgid "Inbox"
 msgstr "Âõîäÿùè"
 
-#: src/folder.c:689
+#: src/folder.c:800
 msgid "Sent"
 msgstr "Èçïðàòåíè"
 
-#: src/folder.c:693
+#: src/folder.c:804
 msgid "Queue"
 msgstr "×àêàùè"
 
-#: src/folder.c:697
+#: src/folder.c:808
 msgid "Trash"
 msgstr "Êîø÷å"
 
-#: src/folder.c:701
+#: src/folder.c:812
 msgid "Drafts"
 msgstr "×åðíîâè"
 
 # c-format
-#: src/folder.c:982
+#: src/folder.c:1025
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1693
+#: src/folder.c:1807
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s...\n"
@@ -1954,144 +2127,144 @@ msgstr "
 msgid "Select folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
-#: src/folderview.c:349
+#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
+#: src/folderview.c:354
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
 
-#: src/folderview.c:289
+#: src/folderview.c:294
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
+#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
+#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
+#: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
+#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
 msgid "/S_coring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:331
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:338
+#: src/folderview.c:343
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
 
-#: src/folderview.c:340
+#: src/folderview.c:345
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:345
+#: src/folderview.c:350
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:375
+#: src/folderview.c:384
 msgid "New"
 msgstr "Íîâè"
 
-#: src/folderview.c:376
+#: src/folderview.c:385
 msgid "Unread"
 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:377
+#: src/folderview.c:386
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:621
+#: src/folderview.c:635
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
+#: src/folderview.c:795 src/mainwindow.c:2721 src/setup.c:79
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
+#: src/folderview.c:799 src/mainwindow.c:2726 src/setup.c:84
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:825
+#: src/folderview.c:840
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
 
-#: src/folderview.c:907
+#: src/folderview.c:922
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:1657
+#: src/folderview.c:1682
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1669
+#: src/folderview.c:1694
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
 
-#: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
+#: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:1931 src/folderview.c:2206
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
 
-#: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
+#: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1980 src/folderview.c:2211
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
-#: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
+#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1990
+#: src/folderview.c:2060 src/folderview.c:2223
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
+#: src/folderview.c:1904 src/folderview.c:2230
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
+#: src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2050
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
 
-#: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
+#: src/folderview.c:1974 src/folderview.c:2052
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2085
+#: src/folderview.c:2110
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2100,16 +2273,16 @@ msgstr ""
 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
 
-#: src/folderview.c:2087
+#: src/folderview.c:2112
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2096
+#: src/folderview.c:2121
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2144
+#: src/folderview.c:2169
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2118,11 +2291,11 @@ msgstr ""
 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
 
-#: src/folderview.c:2146
+#: src/folderview.c:2171
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:2178
+#: src/folderview.c:2203
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2132,51 +2305,51 @@ msgstr ""
 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
 
-#: src/folderview.c:2237
+#: src/folderview.c:2262
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2238
+#: src/folderview.c:2263
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2372
+#: src/folderview.c:2397
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2373
+#: src/folderview.c:2398
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:2411
+#: src/folderview.c:2436
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2412
+#: src/folderview.c:2437
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2509
+#: src/folderview.c:2546
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
 
-#: src/folderview.c:2545
+#: src/folderview.c:2582
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
 
-#: src/folderview.c:2548
+#: src/folderview.c:2585
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:2551
+#: src/folderview.c:2588
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
 
-#: src/folderview.c:2554
+#: src/folderview.c:2591
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
 
@@ -2228,7 +2401,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1156
 msgid "Done."
 msgstr "Ãîòîâî."
 
@@ -2337,7 +2510,7 @@ msgstr "
 msgid "Plugins"
 msgstr "Ïëúãèíè"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2933
 msgid "Description"
 msgstr "Îïèñàíèå"
 
@@ -2349,15 +2522,11 @@ msgstr "
 msgid "Unload Plugin"
 msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:194
+#: src/gtk/prefswindow.c:215
 msgid "Page Index"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:202
-msgid "Preferences"
-msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
-
-#: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
+#: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
 msgid "Apply"
 msgstr "Ïðèëîæè"
 
@@ -2451,94 +2620,94 @@ msgstr "
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:545
+#: src/gtk/gtkaspell.c:556
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
+#: src/gtk/gtkaspell.c:775 src/gtk/gtkaspell.c:1648 src/gtk/gtkaspell.c:1918
 msgid "Normal Mode"
 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
+#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1653 src/gtk/gtkaspell.c:1929
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:805
+#: src/gtk/gtkaspell.c:816
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1038
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1049
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "Íÿìà îòêðèòà ñãðåøåíà äóìà."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1372
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1383
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Çàìåíè íåïîçíàòàòà äóìà"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1382
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1393
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
 msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1402
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1413
 msgid ""
 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1643 src/gtk/gtkaspell.c:1907
 msgid "Fast Mode"
 msgstr "Áúðç ðåæèì"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1744
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1755
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr "\"%s\" íå ñå ñðåùà â %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1757
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1768
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Ïðèåìè â òàçè ñåñèÿ"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1767
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1778
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Äîáàâè êúì ïåðñîíàëíèÿ ðå÷íèê"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1777
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1788
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Çàìåíè ñ..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1787
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1798
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Ïðîâåðè ñ %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1817
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(no suggestions)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1828 src/gtk/gtkaspell.c:1981
 msgid "More..."
 msgstr "Ïîâå÷å..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1872
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1883
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Ðå÷íèê: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1885
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1896
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1944 src/prefs_spelling.c:172
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1949
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1960
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2103
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2114
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -2547,142 +2716,153 @@ msgstr ""
 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
 "%s"
 
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2369
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2411 src/summaryview.c:2414
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
 
-#: src/imap.c:565
+#: src/imap.c:642
 #, c-format
-msgid "Connecting %s:%d failed"
-msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
+msgid "Connecting %s failed"
+msgstr "Âðúçêàòà êúì %s íåóñïåøíà"
 
-#: src/imap.c:570
+#: src/imap.c:647
 #, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
 
-#: src/imap.c:610
+#: src/imap.c:687
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
 
-#: src/imap.c:623
+#: src/imap.c:700
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
 
-#: src/imap.c:661
+#: src/imap.c:739
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:904
+#: src/imap.c:1069
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
 
-#: src/imap.c:910 src/imap.c:953
+#: src/imap.c:1075 src/imap.c:1113
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
 
-#: src/imap.c:947
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
+#: src/imap.c:1107
+msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:*\n"
 
-#: src/imap.c:1109
+#: src/imap.c:1149
+msgid "can't close folder\n"
+msgstr "íå ìîãà äà çàòâîðÿ ïàïêà\n"
+
+#: src/imap.c:1298
 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1295
+#: src/imap.c:1530
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
 
-#: src/imap.c:1317
+#: src/imap.c:1552
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1386
+#: src/imap.c:1621
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
 
-#: src/imap.c:1450
+#: src/imap.c:1685
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1485
+#: src/imap.c:1723
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1493
+#: src/imap.c:1731
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1515
+#: src/imap.c:1753
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1571
+#: src/imap.c:1809
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1593
+#: src/imap.c:1831
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1600
+#: src/imap.c:1838
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1690
+#: src/imap.c:1928
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
 
-#: src/imap.c:2105
+#: src/imap.c:2360
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2197
+#: src/imap.c:2497
+msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
+msgstr "IMAP4 àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà.\n"
+
+#: src/imap.c:2514
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/imap.c:2618
+#: src/imap.c:2826
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
 
-#: src/imap.c:2625
+#: src/imap.c:2833
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
 
-#: src/imap.c:2650
+#: src/imap.c:2861
 #, c-format
 msgid "can't append message to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïÿ ñúîáùåíèåòî êúì %s\n"
 
-#: src/imap.c:2687
+#: src/imap.c:2898
 #, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
+msgid "can't copy %s to %s\n"
+msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %s â %s\n"
 
-#: src/imap.c:2745
+#: src/imap.c:2961
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %s %s\n"
 
-#: src/imap.c:2759
+#: src/imap.c:2975
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3016
+#: src/imap.c:2988
+msgid "error while imap command: CLOSE\n"
+msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: CLOSE\n"
+
+#: src/imap.c:3243
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv íå ìîæå äà êîíâåðòèðà UTF-7 êúì %s\n"
@@ -2707,67 +2887,120 @@ msgstr ""
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
 
-#: src/importldif.c:176
+#: src/importldif.c:189
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
 
-#: src/importldif.c:179
+#: src/importldif.c:192
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
 
-#: src/importldif.c:182
+#: src/importldif.c:195
 msgid "File imported."
 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
 
-#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
 
-#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
 
-#: src/importldif.c:388
+#: src/importldif.c:470
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
 
-#: src/importldif.c:411
+#: src/importldif.c:493
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
 
-#: src/importldif.c:496
+#: src/importldif.c:605
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
 
-#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
+#: src/importldif.c:701
+msgid ""
+"Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
+"file data."
+msgstr "Èìå íà àäðåñíèê êîéòî ùå áúäå ñúçäàäåí îò LDIF ôàéë"
+
+#: src/importldif.c:707
+msgid "File Name"
+msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
+
+#: src/importldif.c:718
+msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
+msgstr "Ïúëåí ïúò äî LDIF ôàéë çà âíàñÿíå."
+
+#: src/importldif.c:727
+msgid "Select the LDIF file to import."
+msgstr "Èçáåðåòå LDIF ôàéë çà âíàñÿíå."
+
+#: src/importldif.c:764
+msgid "R"
+msgstr "R"
+
+#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
-msgid "LDIF Field"
-msgstr "LDIF Ïîëå"
+#: src/importldif.c:766
+msgid "LDIF Field Name"
+msgstr "Èìå íà LDIF Ïîëå"
 
-#: src/importldif.c:614
+#: src/importldif.c:767
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
 
-#: src/importldif.c:674
+#: src/importldif.c:822
+msgid "LDIF Field"
+msgstr "LDIF Ïîëå"
+
+#: src/importldif.c:834
 msgid "Attribute"
 msgstr "Àòðèáóò"
 
-#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
-msgid "Select"
-msgstr "Èçáåðè"
+#: src/importldif.c:845
+msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
+msgstr "LDIF ïîëåòî ìîæå äà ñå ïðîìåíè êàòî User Attribute name."
 
-#: src/importldif.c:752
-msgid "File Name :"
-msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
+#: src/importldif.c:850
+msgid "???"
+msgstr "???"
+
+#: src/importldif.c:868
+msgid ""
+"Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
+"list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
+"automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
+"(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
+"anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
+"below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
+"field for import."
+msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:762
-msgid "Records :"
-msgstr "Çàïèñè :"
+#: src/importldif.c:880
+msgid "Select for Import"
+msgstr "Èçáåðè çà âíàñÿíå"
 
-#: src/importldif.c:790
+#: src/importldif.c:886
+msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
+msgstr "Èçáåðè LDIF ïîëå çà âíàñÿíå â àäðåñíèêà."
+
+#: src/importldif.c:889
+msgid " Modify "
+msgstr " Ïðîìåíè "
+
+#: src/importldif.c:895
+msgid "This button will update the list above with the data supplied."
+msgstr "Îñúâðåìåíÿâàíå íà ñïèñúêà ñ ïîäàäåíèòå äàííè."
+
+#: src/importldif.c:968
+msgid "Records Imported :"
+msgstr "Âíåñåíè çàïèñè :"
+
+#: src/importldif.c:999
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
@@ -2800,116 +3033,134 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/inc.c:356
+#: src/inc.c:349
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:400
+#: src/inc.c:394
 msgid "Standby"
 msgstr "Ãîòîâíîñò"
 
-#: src/inc.c:515 src/inc.c:572
+#: src/inc.c:519 src/inc.c:574
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Îòêàçàíî"
 
-#: src/inc.c:526
+#: src/inc.c:530
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
 
-#: src/inc.c:542
+#: src/inc.c:546
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Ãîòîâî (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
 
-#: src/inc.c:546
+#: src/inc.c:550
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:553
+#: src/inc.c:556
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
 
-#: src/inc.c:557
+#: src/inc.c:560
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
 
-#: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:564 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Çàêëþ÷åí"
 
-#: src/inc.c:585
+#: src/inc.c:587
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:652
+#: src/inc.c:657
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:655
+#: src/inc.c:660
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:664
+#: src/inc.c:669
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
 
-#: src/inc.c:705
+#: src/inc.c:710
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:722
+#: src/inc.c:729
 #, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
-msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
+msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
+msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s..."
 
-#: src/inc.c:732
+#: src/inc.c:736
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:739
+#: src/inc.c:743
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
+#: src/inc.c:809 src/send_message.c:467
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
 
-#: src/inc.c:809
+#: src/inc.c:810
+#, c-format
+msgid "Retrieving messages from %s..."
+msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèÿ îò %s..."
+
+#: src/inc.c:815
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:813
+#: src/inc.c:819
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:817
+#: src/inc.c:823
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:821
+#: src/inc.c:827
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:832
+#: src/inc.c:844
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
 
-#: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
+#: src/inc.c:850 src/send_message.c:485
 msgid "Quitting"
 msgstr "Ïðåêúñâàì"
 
-#: src/inc.c:868
+#: src/inc.c:887
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:949
+#: src/inc.c:916
+#, c-format
+msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "Ïîëó÷àâàì (%d ñúîáùåíèå(ÿ) (%s) ïîëó÷åíè)"
+
+#: src/inc.c:978
+msgid "Connection failed."
+msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà."
+
+#: src/inc.c:984
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
+
+#: src/inc.c:989
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -2918,23 +3169,27 @@ msgstr ""
 "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà:\n"
 ".%s"
 
-#: src/inc.c:951
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
-
-#: src/inc.c:954
+#: src/inc.c:995
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
 
-#: src/inc.c:957
+#: src/inc.c:1000
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
 
-#: src/inc.c:962
+#: src/inc.c:1005
 msgid "Socket error."
 msgstr "Socket error."
 
-#: src/inc.c:968
+#: src/inc.c:1011 src/send_message.c:608
+msgid "Connection closed by the remote host."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1017
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
+
+#: src/inc.c:1021
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -2943,11 +3198,11 @@ msgstr ""
 "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:970
-msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
+#: src/inc.c:1027 src/send_message.c:595
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà"
 
-#: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
+#: src/inc.c:1032 src/send_message.c:598
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -2956,11 +3211,7 @@ msgstr ""
 "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
-msgid "Authentication failed."
-msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ å íåóñïåøíà"
-
-#: src/inc.c:1001
+#: src/inc.c:1067
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
 
@@ -2977,7 +3228,11 @@ msgstr "
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Protocol ëîã"
 
-#: src/main.c:139 src/main.c:148
+#: src/ldif.c:838
+msgid "Nick Name"
+msgstr "Ïðÿêîð"
+
+#: src/main.c:145 src/main.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -2986,11 +3241,11 @@ msgstr ""
 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
 
-#: src/main.c:207
+#: src/main.c:214
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
 
-#: src/main.c:257
+#: src/main.c:264
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -2998,16 +3253,16 @@ msgstr ""
 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
 "OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
 
-#: src/main.c:425
+#: src/main.c:461
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
 
-#: src/main.c:428
+#: src/main.c:464
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
 
-#: src/main.c:429
+#: src/main.c:465
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -3017,733 +3272,753 @@ msgstr ""
 "                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
 "                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
 
-#: src/main.c:432
+#: src/main.c:468
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:433
+#: src/main.c:469
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/main.c:434
+#: src/main.c:470
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:435
-msgid "  --status               show the total number of messages"
-msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
+#: src/main.c:471
+msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
+msgstr "  --status [folder]...  ïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/main.c:436
+#: src/main.c:472
+msgid ""
+"  --status-full [folder]...\n"
+"                         show the status of each folder"
+msgstr ""
+"  --status-full [folder]...\n"
+"                         ïîêàçâà ñòàòóñà íà âñÿêà ïàïêà"
+
+#: src/main.c:474
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
 
-#: src/main.c:437
+#: src/main.c:475
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
 
-#: src/main.c:438
+#: src/main.c:476
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
 
-#: src/main.c:439
+#: src/main.c:477
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
 
-#: src/main.c:440
+#: src/main.c:478
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
 
-#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
+#: src/main.c:479
+msgid "  --config-dir           output configuration directory"
+msgstr "  --config-dir          îòïå÷àòàé êîíôèã. äèðåêòîðèÿòà"
+
+#: src/main.c:523 src/summaryview.c:5166
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
 
-#: src/main.c:484
+#: src/main.c:526
 msgid "top level folder"
 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
 
-#: src/main.c:549
+#: src/main.c:592
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/main.c:550
+#: src/main.c:593
 msgid "Draft them"
 msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
 
-#: src/main.c:550
+#: src/main.c:593
 msgid "Discard them"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/main.c:550
+#: src/main.c:593
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Íå èçëèçàé"
 
-#: src/main.c:564
+#: src/main.c:607
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
 
-#: src/main.c:565
+#: src/main.c:608
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
 
-#: src/main.c:819
+#: src/main.c:912
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:409
+#: src/mainwindow.c:412
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:410
+#: src/mainwindow.c:413
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:412
+#: src/mainwindow.c:415
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:413
+#: src/mainwindow.c:416
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:414
+#: src/mainwindow.c:417
 msgid "/_File/_Folder/---"
 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/---"
 
-#: src/mainwindow.c:415
+#: src/mainwindow.c:418
 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
 
-#: src/mainwindow.c:417
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
+#: src/mainwindow.c:420
+msgid "/_File/_Add mailbox"
+msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:418
-msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ..."
+#: src/mainwindow.c:421
+msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
+msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ/MH..."
+
+#: src/mainwindow.c:422
+msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
+msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ/mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:419
+#: src/mainwindow.c:423
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
 
-#: src/mainwindow.c:420
+#: src/mainwindow.c:424
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:421
+#: src/mainwindow.c:425
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:422
+#: src/mainwindow.c:426
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
 
-#: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
+#: src/mainwindow.c:428 src/messageview.c:144
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
 
-#: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
+#: src/mainwindow.c:429 src/messageview.c:145
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:428
+#: src/mainwindow.c:432
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:433
+#: src/mainwindow.c:437
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
+#: src/mainwindow.c:439 src/messageview.c:153
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
 
-#: src/mainwindow.c:437
+#: src/mainwindow.c:441
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:439
+#: src/mainwindow.c:443
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
 
-#: src/mainwindow.c:440
+#: src/mainwindow.c:444
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:442
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
 
-#: src/mainwindow.c:444
+#: src/mainwindow.c:448
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
 
-#: src/mainwindow.c:446
+#: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:448
+#: src/mainwindow.c:452
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
 
-#: src/mainwindow.c:450
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:452
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:454
+#: src/mainwindow.c:458
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
 
-#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:469
 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
 
-#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
 
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ñòàòóñ"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:475
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:483
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:477
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
 msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
-#: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:496 src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:497
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:505
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:512
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:526 src/messageview.c:159
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
+#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:163
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
+#: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:164
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
+#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:167
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
+#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:171
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
+#: src/mainwindow.c:535 src/messageview.c:175
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:177
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
+#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:181
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
+#: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:184
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
+#: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:186
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
+#: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
+#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:195
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
+#: src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
+#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
+#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:203
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
+#: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:206
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:209
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:211
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:217
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:219
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:221
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
+#: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:224
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:226
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
+#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:231
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
+#: src/mainwindow.c:599 src/summaryview.c:450
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:239
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:601
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
 
-#: src/mainwindow.c:599
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:602
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:611
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:613
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:614
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:246
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:616
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
+#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:247
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
+#: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:249
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
 
-#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
+#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:251
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:621
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
+#: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:254
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:624
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:259
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/mainwindow.c:624
+#: src/mainwindow.c:628
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:629
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:626
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:631
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:629
+#: src/mainwindow.c:633
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:634
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:636
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:633
+#: src/mainwindow.c:637
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:640
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
+#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:263
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/mainwindow.c:642
+#: src/mainwindow.c:646
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:647
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:652
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
+#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:266
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:268
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:270
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
+#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:272
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:274
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:665
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:664
+#: src/mainwindow.c:668
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
 
-#: src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:675
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:673
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/Íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:678
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:682
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:684
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
 
-#: src/mainwindow.c:682
+#: src/mainwindow.c:686
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
 msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:696
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
 msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
 msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:705
+msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/Ïîìîù/---"
 
-#: src/mainwindow.c:820
+#: src/mainwindow.c:826
 msgid "Go offline"
 msgstr "Îôëàéí"
 
-#: src/mainwindow.c:824
+#: src/mainwindow.c:830
 msgid "Go online"
 msgstr "Îôëàéí"
 
-#: src/mainwindow.c:840
+#: src/mainwindow.c:846
 msgid "Select account"
 msgstr "Èçáåðè àêàóíò"
 
-#: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
+#: src/mainwindow.c:1170 src/mainwindow.c:1187 src/prefs_folder_item.c:354
 msgid "Untitled"
 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
 
-#: src/mainwindow.c:1183
+#: src/mainwindow.c:1188
 msgid "none"
 msgstr "íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:1361
+#: src/mainwindow.c:1406
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:1362
+#: src/mainwindow.c:1407
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/mainwindow.c:1380
+#: src/mainwindow.c:1425
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1381
+#: src/mainwindow.c:1426
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3753,16 +4028,16 @@ msgstr ""
 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
 "òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
 
-#: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
+#: src/mainwindow.c:1432 src/mainwindow.c:1469
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1437 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
+#: src/mainwindow.c:1442 src/setup.c:61
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3771,36 +4046,36 @@ msgstr ""
 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
 
-#: src/mainwindow.c:1417
+#: src/mainwindow.c:1462
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1463
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:1434
+#: src/mainwindow.c:1479
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
 
-#: src/mainwindow.c:1748
+#: src/mainwindow.c:1805
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
+#: src/mainwindow.c:1821 src/messageview.c:380
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:2125
+#: src/mainwindow.c:2163
 msgid "Exit"
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:2125
+#: src/mainwindow.c:2163
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
 
-#: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
-#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
+#: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
+#: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
 msgid "(none)"
 msgstr "(íÿìà)"
 
@@ -3820,10 +4095,6 @@ msgstr "
 msgid "Backward search"
 msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
 
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
-msgid "Search"
-msgstr "Òúðñåíå"
-
 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
 msgid "Search failed"
 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
@@ -3860,11 +4131,11 @@ msgstr "/
 msgid "/_Message/Redirec_t"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/messageview.c:561
+#: src/messageview.c:477
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
 
-#: src/messageview.c:569
+#: src/messageview.c:485
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -3874,11 +4145,11 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:577
+#: src/messageview.c:493
 msgid "+Don't Send"
 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
 
-#: src/messageview.c:586
+#: src/messageview.c:503
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -3886,59 +4157,43 @@ msgid ""
 "Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:654
-msgid ""
-"Error occurred while sending the notification.\n"
-"Put this notification into queue folder?"
-msgstr ""
-"Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
-"Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
-
-#: src/messageview.c:660
-msgid "Can't queue the notification."
-msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
-
-#: src/messageview.c:663
-msgid "Error occurred while sending the notification."
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
-
-#: src/messageview.c:818
+#: src/messageview.c:771
 msgid "Message already removed from folder."
 msgstr "Ñúîáùåíèåòî âå÷å å ïðåìàõíàòî îò ïàïêàòà."
 
-#: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
-#: src/summaryview.c:3444
+#: src/messageview.c:930 src/mimeview.c:988 src/mimeview.c:1076
+#: src/summaryview.c:3419
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
-#: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
-#: src/summaryview.c:3449
+#: src/messageview.c:935 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
+#: src/summaryview.c:3424
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/messageview.c:983
+#: src/messageview.c:936
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
 
-#: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
-#: src/summaryview.c:3478
+#: src/messageview.c:943 src/summaryview.c:3432 src/summaryview.c:3436
+#: src/summaryview.c:3453
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/messageview.c:1056
+#: src/messageview.c:1009
 msgid "This message asks for a return receipt"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:1057
+#: src/messageview.c:1010
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:1110
+#: src/messageview.c:1063
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:1111
+#: src/messageview.c:1064
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -3948,29 +4203,29 @@ msgstr ""
 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
 "ïîëó÷àâàíå:"
 
-#: src/messageview.c:1115
+#: src/messageview.c:1068
 msgid "Send Notification"
 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
 
-#: src/messageview.c:1115
+#: src/messageview.c:1068
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Îòêàç"
 
-#: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
+#: src/messageview.c:1151 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3471
 #: src/toolbar.c:168
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
-#: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
+#: src/messageview.c:1152 src/summaryview.c:3472
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
-"(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
+"(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
+#: src/messageview.c:1158 src/summaryview.c:3478
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -3979,57 +4234,53 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/mimeview.c:115
+#: src/mimeview.c:150
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Îòâîðè"
 
-#: src/mimeview.c:116
+#: src/mimeview.c:151
 msgid "/Open _with..."
 msgstr "/_Îòâîðè ñúñ..."
 
-#: src/mimeview.c:117
+#: src/mimeview.c:152
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/_Ïîêàæè êàòî òåêñò"
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
+#: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
 
-#: src/mimeview.c:119
+#: src/mimeview.c:154
 msgid "/Save _all..."
 msgstr "/_Çàïàçè âñè÷êî..."
 
-#: src/mimeview.c:122
+#: src/mimeview.c:157
 msgid "/_Check signature"
 msgstr "/_Ïðîâåðè ïîäïèñà"
 
-#: src/mimeview.c:153
+#: src/mimeview.c:197
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Òèï"
 
-#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
-msgid "Text"
-msgstr "Òåêñò"
-
-#: src/mimeview.c:274
+#: src/mimeview.c:366
 msgid "Right-click here to verify the signature"
 msgstr "Right-click çà âåðèôèöèðàíå íà ïîäïèñà"
 
-#: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
-#: src/mimeview.c:1010
+#: src/mimeview.c:964 src/mimeview.c:1025 src/mimeview.c:1090
+#: src/mimeview.c:1115 src/mimeview.c:1145
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
+#: src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1020
+#: src/mimeview.c:1155
 msgid "Open with"
 msgstr "Îòâîðè ñ"
 
-#: src/mimeview.c:1021
+#: src/mimeview.c:1156
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -4038,53 +4289,53 @@ msgstr ""
 "Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
 "(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
 
-#: src/news.c:200
+#: src/news.c:202
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:795
+#: src/news.c:778
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
 
-#: src/news.c:800
+#: src/news.c:788
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:821
+#: src/news.c:809
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
 
-#: src/news.c:838
+#: src/news.c:826
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
 
-#: src/news.c:841 src/news.c:910
+#: src/news.c:829 src/news.c:898
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
 
-#: src/news.c:846 src/news.c:916
+#: src/news.c:834 src/news.c:904
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
 
-#: src/news.c:852 src/news.c:929
+#: src/news.c:840 src/news.c:917
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
 
-#: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
+#: src/news.c:854 src/news.c:868 src/news.c:935 src/news.c:965
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
 
-#: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
+#: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:943 src/news.c:973
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
 
-#: src/news.c:907
+#: src/news.c:895
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
@@ -4112,254 +4363,258 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:148
+#: src/pop.c:151
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
 msgstr "Íÿìà íåîáõîäèìèÿ APOP timestamp ïðè ïîçäðàâà\n"
 
-#: src/pop.c:155
+#: src/pop.c:158
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgstr "Timestamp ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà ïðè ïîçäðàâà\n"
 
-#: src/pop.c:181 src/pop.c:208
+#: src/pop.c:184 src/pop.c:211
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
 
-#: src/pop.c:592
+#: src/pop.c:628
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
 
-#: src/pop.c:600
+#: src/pop.c:636
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
 
-#: src/pop.c:631
+#: src/pop.c:667
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
 
-#: src/pop.c:634
+#: src/pop.c:670
 msgid "session timeout\n"
 msgstr "òàéìàóò çà ñåñèÿòà\n"
 
-#: src/pop.c:652
+#: src/pop.c:688
 msgid "command not supported\n"
 msgstr "êîìàíäàòà íå ñå ïîääúðæà\n"
 
-#: src/pop.c:656
+#: src/pop.c:692
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè POP3 ñåñèÿòà\n"
 
-#: src/prefs_account.c:672
+#: src/prefs_gtk.c:775
+msgid "Preferences"
+msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
+
+#: src/prefs_account.c:691
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Àêàóíò%d"
 
-#: src/prefs_account.c:691
+#: src/prefs_account.c:710
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:696
+#: src/prefs_account.c:715
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
 
-#: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
+#: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1017
 msgid "Receive"
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
+#: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:1021 src/prefs_folder_item.c:481
 msgid "Compose"
 msgstr "Ñú÷èíè"
 
-#: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
+#: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1030
 msgid "Privacy"
 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
 
-#: src/prefs_account.c:757
+#: src/prefs_account.c:776
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:760
+#: src/prefs_account.c:779
 msgid "Advanced"
 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/prefs_account.c:839
+#: src/prefs_account.c:858
 msgid "Name of account"
 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:848
+#: src/prefs_account.c:867
 msgid "Set as default"
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
 
-#: src/prefs_account.c:852
+#: src/prefs_account.c:871
 msgid "Personal information"
 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:861
+#: src/prefs_account.c:880
 msgid "Full name"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/prefs_account.c:867
+#: src/prefs_account.c:886
 msgid "Mail address"
 msgstr "E-mail àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:873
+#: src/prefs_account.c:892
 msgid "Organization"
 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:897
+#: src/prefs_account.c:916
 msgid "Server information"
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:918
+#: src/prefs_account.c:937
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
 
-#: src/prefs_account.c:920
+#: src/prefs_account.c:939
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
 
-#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
+#: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:924
+#: src/prefs_account.c:943
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:926
+#: src/prefs_account.c:945
 msgid "None (local)"
 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
 
-#: src/prefs_account.c:946
+#: src/prefs_account.c:965
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:953
+#: src/prefs_account.c:972
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Àóòåíòèôèöèðàé ïðè âðúçêà"
 
-#: src/prefs_account.c:998
+#: src/prefs_account.c:1017
 msgid "News server"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:1004
+#: src/prefs_account.c:1023
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1010
+#: src/prefs_account.c:1029
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1017
+#: src/prefs_account.c:1036
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
 
-#: src/prefs_account.c:1025
+#: src/prefs_account.c:1044
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:1034
+#: src/prefs_account.c:1053
 msgid "command to send mails"
 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
+#: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
 msgid "User ID"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
+#: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
 msgid "Password"
 msgstr "Ïàðîëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
+#: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1127
+#: src/prefs_account.c:1150
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/prefs_account.c:1138
+#: src/prefs_account.c:1161
 msgid "Remove after"
 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
 
-#: src/prefs_account.c:1147
+#: src/prefs_account.c:1170
 msgid "days"
 msgstr "äíè"
 
-#: src/prefs_account.c:1164
+#: src/prefs_account.c:1187
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
 
-#: src/prefs_account.c:1171
+#: src/prefs_account.c:1194
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1177
+#: src/prefs_account.c:1200
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1184
+#: src/prefs_account.c:1207
 msgid "KB"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1196
+#: src/prefs_account.c:1219
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1219
+#: src/prefs_account.c:1242
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
 
-#: src/prefs_account.c:1224
+#: src/prefs_account.c:1247
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòàòèè çà ñâàëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1243
+#: src/prefs_account.c:1266
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1249
+#: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
+
+#: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1452
+msgid "Automatic"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
+
+#: src/prefs_account.c:1299
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1253
+#: src/prefs_account.c:1303
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:1309
+#: src/prefs_account.c:1362
 msgid "Add Date"
 msgstr "Äîáàâè äàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1310
+#: src/prefs_account.c:1363
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_account.c:1317
+#: src/prefs_account.c:1370
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
+#: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:2119 src/prefs_common.c:2144
 msgid " Edit... "
 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
 
-#: src/prefs_account.c:1329
+#: src/prefs_account.c:1382
 msgid "Authentication"
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1337
+#: src/prefs_account.c:1390
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1352
-msgid "Authentication method"
-msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
-
-#: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
-msgid "Automatic"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
-
-#: src/prefs_account.c:1412
+#: src/prefs_account.c:1465
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
@@ -4367,208 +4622,216 @@ msgstr ""
 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
 
-#: src/prefs_account.c:1421
+#: src/prefs_account.c:1474
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1436
+#: src/prefs_account.c:1489
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
 
-#: src/prefs_account.c:1445
+#: src/prefs_account.c:1498
 msgid "minutes"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:419
+#: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
 msgid "Signature"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
-#: src/prefs_account.c:1500
+#: src/prefs_account.c:1553
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_account.c:1505
+#: src/prefs_account.c:1558
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_account.c:1527
+#: src/prefs_account.c:1580
 msgid "Command output"
 msgstr "Èçõîä íà êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_account.c:1545
+#: src/prefs_account.c:1598
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
 
-#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
+#: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
 #: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1567
+#: src/prefs_account.c:1620
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1580
+#: src/prefs_account.c:1633
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Reply-To"
 
-#: src/prefs_account.c:1635
+#: src/prefs_account.c:1688
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1637
+#: src/prefs_account.c:1690
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1639
+#: src/prefs_account.c:1692
 msgid "Default mode"
 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1647
+#: src/prefs_account.c:1700
 msgid "Use PGP/MIME"
 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
 
-#: src/prefs_account.c:1656
+#: src/prefs_account.c:1709
 msgid "Use Inline"
 msgstr "Èçïîëçâàé Inline"
 
-#: src/prefs_account.c:1666
+#: src/prefs_account.c:1719
 msgid "Sign key"
 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1674
+#: src/prefs_account.c:1727
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1683
+#: src/prefs_account.c:1736
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:1692
+#: src/prefs_account.c:1745
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1708
+#: src/prefs_account.c:1761
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
 
-#: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
+#: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1800
+#: src/prefs_account.c:1859
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
+#: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1817
+#: src/prefs_account.c:1876
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1823
+#: src/prefs_account.c:1882
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1838
+#: src/prefs_account.c:1897
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1840
+#: src/prefs_account.c:1899
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1848
+#: src/prefs_account.c:1907
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1851
+#: src/prefs_account.c:1910
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1975
+#: src/prefs_account.c:1921
+msgid "Use non-blocking SSL"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1933
+msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2057
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1981
+#: src/prefs_account.c:2063
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1987
+#: src/prefs_account.c:2069
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1993
+#: src/prefs_account.c:2075
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1998
+#: src/prefs_account.c:2080
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
 
-#: src/prefs_account.c:2008
+#: src/prefs_account.c:2090
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Èçïîëçâàé êîìàíäà çà êîìóíèêàöèÿ ñúñ ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:2016
+#: src/prefs_account.c:2098
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Ìàðêèðàé cross-posted ñúîáùåíèÿòà êàòî ïðî÷åòåíè è îöâåòè:"
 
-#: src/prefs_account.c:2030
+#: src/prefs_account.c:2112
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
 
-#: src/prefs_account.c:2084
+#: src/prefs_account.c:2166
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:2086
+#: src/prefs_account.c:2168
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:2088
+#: src/prefs_account.c:2170
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:2152
+#: src/prefs_account.c:2234
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
 
-#: src/prefs_account.c:2156
+#: src/prefs_account.c:2238
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2161
+#: src/prefs_account.c:2243
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2166
+#: src/prefs_account.c:2248
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2171
+#: src/prefs_account.c:2253
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2176
+#: src/prefs_account.c:2258
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2181
+#: src/prefs_account.c:2263
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2187
+#: src/prefs_account.c:2269
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2193
+#: src/prefs_account.c:2275
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
 
-#: src/prefs_account.c:2277
+#: src/prefs_account.c:2359
 msgid ""
 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
@@ -4602,8 +4865,8 @@ msgstr " 
 msgid "Current actions"
 msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
 
-#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
-#: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:699 src/prefs_filtering.c:759
+#: src/prefs_filtering.c:781 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(Íîâ)"
@@ -4727,111 +4990,107 @@ msgstr "
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1018
+#: src/prefs_common.c:1000
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1042
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
-
-#: src/prefs_common.c:1045
+#: src/prefs_common.c:1023
 msgid "Quote"
 msgstr "Öèòàòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1047
+#: src/prefs_common.c:1025
 msgid "Display"
 msgstr "Ïîêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1049
+#: src/prefs_common.c:1027
 msgid "Message"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:1057 src/select-keys.c:333
+#: src/prefs_common.c:1035 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/prefs_common.c:1109 src/prefs_common.c:1334
+#: src/prefs_common.c:1087 src/prefs_common.c:1312
 msgid "External program"
 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
 
-#: src/prefs_common.c:1118
+#: src/prefs_common.c:1096
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1125 src/prefs_common.c:1349
+#: src/prefs_common.c:1103 src/prefs_common.c:1327
 msgid "Command"
 msgstr "Êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_common.c:1139
+#: src/prefs_common.c:1117
 msgid "Local spool"
 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1150
+#: src/prefs_common.c:1128
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1152
+#: src/prefs_common.c:1130
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1160
+#: src/prefs_common.c:1138
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1178
+#: src/prefs_common.c:1156
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1180
+#: src/prefs_common.c:1158
 msgid "every"
 msgstr "âñåêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1192
+#: src/prefs_common.c:1170
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1201
+#: src/prefs_common.c:1179
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1203
+#: src/prefs_common.c:1181
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1211
+#: src/prefs_common.c:1189
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1221 src/prefs_common.c:1385 src/prefs_common.c:2754
+#: src/prefs_common.c:1199 src/prefs_common.c:1363 src/prefs_common.c:2446
 msgid "Always"
 msgstr "Âèíàãè"
 
-#: src/prefs_common.c:1222
+#: src/prefs_common.c:1200
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
 
-#: src/prefs_common.c:1224 src/prefs_common.c:1386
+#: src/prefs_common.c:1202 src/prefs_common.c:1364
 msgid "Never"
 msgstr "Íèêîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:1232
+#: src/prefs_common.c:1210
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
 
-#: src/prefs_common.c:1234
+#: src/prefs_common.c:1212
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "Ñòàðòèðàé êîìàíäà êîãàòî ïðèñòèãà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1244
+#: src/prefs_common.c:1222
 msgid "after autochecking"
 msgstr "ñëåä àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1246
+#: src/prefs_common.c:1224
 msgid "after manual checking"
 msgstr "ñëåä ðú÷íà ïðîâåðêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1260
+#: src/prefs_common.c:1238
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -4840,123 +5099,123 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäà çà èçïúëíåíèå:\n"
 "(èñïîëçâàé %d çà áðîÿ íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1342
+#: src/prefs_common.c:1320
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1368
+#: src/prefs_common.c:1346
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
 
-#: src/prefs_common.c:1370
+#: src/prefs_common.c:1348
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1394
+#: src/prefs_common.c:1372
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "charset â õåäúðà íà èçïðàùàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1409
+#: src/prefs_common.c:1387
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:1410
+#: src/prefs_common.c:1388
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1412
+#: src/prefs_common.c:1390
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Óíèêîä (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1414
+#: src/prefs_common.c:1392
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1415
+#: src/prefs_common.c:1393
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1416
+#: src/prefs_common.c:1394
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1417
+#: src/prefs_common.c:1395
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1418
+#: src/prefs_common.c:1396
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1419
+#: src/prefs_common.c:1397
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1420
+#: src/prefs_common.c:1398
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Òóðñêè (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1422
+#: src/prefs_common.c:1400
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Êèðèëèöà (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1424
+#: src/prefs_common.c:1402
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1426
+#: src/prefs_common.c:1404
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1427
+#: src/prefs_common.c:1405
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1429
+#: src/prefs_common.c:1407
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "ßïîíñêè (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1431
+#: src/prefs_common.c:1409
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "ßïîíñêè (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1432
+#: src/prefs_common.c:1410
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "ßïîíñêè (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1434
+#: src/prefs_common.c:1412
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1435
+#: src/prefs_common.c:1413
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1437
+#: src/prefs_common.c:1415
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1438
+#: src/prefs_common.c:1416
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Êèòàéñêè (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1440
+#: src/prefs_common.c:1418
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Êîðåéñêè (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1441
+#: src/prefs_common.c:1419
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1442
+#: src/prefs_common.c:1420
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1452
+#: src/prefs_common.c:1430
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4964,217 +5223,181 @@ msgstr ""
 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
 
-#: src/prefs_common.c:1464
+#: src/prefs_common.c:1442
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1487
+#: src/prefs_common.c:1465
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
 "message body contains non-ASCII characters."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1617
-msgid "Select dictionaries location"
-msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
-
-#: src/prefs_common.c:1680
-msgid "Global spelling checker settings"
-msgstr "Ãëîáàëíè íàñòðîéêè íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
-
-#: src/prefs_common.c:1687
-msgid "Enable spell checker"
-msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
-
-#: src/prefs_common.c:1698
-msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
-
-#: src/prefs_common.c:1700
-msgid ""
-"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
-"with the last used dictionary faster."
-msgstr ""
-"Àêòèâèðàíåòî íà àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê óñêîðÿâà\n"
-"ñìÿíàòà ñ ïîñëåäíèÿ ïîëçâàí ðå÷íèê."
-
-#: src/prefs_common.c:1713
-msgid "Dictionaries path:"
-msgstr "Ïúò äî ðå÷íèöèòå:"
-
-#: src/prefs_common.c:1740
-msgid "Default dictionary:"
-msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
-
-#: src/prefs_common.c:1756
-msgid "Default suggestion mode"
-msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðåæèì íà ïîäñêàçâàíå"
-
-#: src/prefs_common.c:1771
-msgid "Misspelled word color:"
-msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
-
-#: src/prefs_common.c:1853
+#: src/prefs_common.c:1545
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_common.c:1861
+#: src/prefs_common.c:1553
 msgid "when replying"
 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
 
-#: src/prefs_common.c:1863
+#: src/prefs_common.c:1555
 msgid "when forwarding"
 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1865
+#: src/prefs_common.c:1557
 msgid "when re-editing"
 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1872
+#: src/prefs_common.c:1564
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà îòãîâîð íà ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/prefs_common.c:1875
+#: src/prefs_common.c:1567
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1882 src/prefs_filtering.c:232
+#: src/prefs_common.c:1574 src/prefs_filtering.c:142
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1885
+#: src/prefs_common.c:1577
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1888
+#: src/prefs_common.c:1580
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1896
+#: src/prefs_common.c:1588
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
 
-#: src/prefs_common.c:1903 src/prefs_common.c:1948
+#: src/prefs_common.c:1595 src/prefs_common.c:1640
 msgid "characters"
 msgstr "çíàêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1911
+#: src/prefs_common.c:1603
 msgid "Undo level"
 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
 
-#: src/prefs_common.c:1924
+#: src/prefs_common.c:1616
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1936
+#: src/prefs_common.c:1628
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
 
-#: src/prefs_common.c:1956
+#: src/prefs_common.c:1648
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1958
+#: src/prefs_common.c:1650
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1961
+#: src/prefs_common.c:1653
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1964
+#: src/prefs_common.c:1656
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2030
+#: src/prefs_common.c:1722
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Îòãîâîðúò ùå áúäå öèòèðàí ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2032
+#: src/prefs_common.c:1724
 msgid "Reply format"
 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
 
-#: src/prefs_common.c:2047 src/prefs_common.c:2086
+#: src/prefs_common.c:1739 src/prefs_common.c:1778
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2071
+#: src/prefs_common.c:1763
 msgid "Forward format"
 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2115
+#: src/prefs_common.c:1807
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
 
-#: src/prefs_common.c:2123
+#: src/prefs_common.c:1815
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2138
+#: src/prefs_common.c:1830
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Ðàçáèðàé òåçè ñèìâîëè êàòî òàêèâà çà öèòèðàíå: "
 
-#: src/prefs_common.c:2188
+#: src/prefs_common.c:1880
 msgid "Font"
 msgstr "Øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2217
+#: src/prefs_common.c:1890
+msgid "Text"
+msgstr "Òåêñò"
+
+#: src/prefs_common.c:1909
 msgid "Small"
 msgstr "Ìÿëúê"
 
-#: src/prefs_common.c:2236
+#: src/prefs_common.c:1928
 msgid "Normal"
 msgstr "Íîðìàëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2255
+#: src/prefs_common.c:1947
 msgid "Bold"
 msgstr "Óäåáåëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2280
+#: src/prefs_common.c:1972
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2283
+#: src/prefs_common.c:1975
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2292
+#: src/prefs_common.c:1984
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Ñúêðàùàâàé íþç ãðóïè ïî äúëãè îò"
 
-#: src/prefs_common.c:2307
+#: src/prefs_common.c:1999
 msgid "letters"
 msgstr "áóêâè"
 
-#: src/prefs_common.c:2313
+#: src/prefs_common.c:2005
 msgid "Summary View"
 msgstr "Îáù èçãëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2322
+#: src/prefs_common.c:2014
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â `Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
 
-#: src/prefs_common.c:2325
+#: src/prefs_common.c:2017
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2328
+#: src/prefs_common.c:2020
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2336 src/prefs_common.c:3225 src/prefs_common.c:3263
+#: src/prefs_common.c:2028 src/prefs_common.c:2917 src/prefs_common.c:2955
 msgid "Date format"
 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2358
+#: src/prefs_common.c:2050
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àòðèáóòè â îáùèÿ èçãëåä... "
 
-#: src/prefs_common.c:2422
+#: src/prefs_common.c:2114
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2437
+#: src/prefs_common.c:2129
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
@@ -5182,67 +5405,67 @@ msgstr ""
 "Ïîêàçâàé ìóëòèáàéòîâè áóêâè è öèôðè\n"
 "êàòî ASCII ñèìâîëè (ñàìî ßïîíñêè)"
 
-#: src/prefs_common.c:2443
+#: src/prefs_common.c:2135
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2450
+#: src/prefs_common.c:2142
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2472
+#: src/prefs_common.c:2164
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2486 src/prefs_common.c:2526
+#: src/prefs_common.c:2178 src/prefs_common.c:2218
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ïèêñåë(à)"
 
-#: src/prefs_common.c:2491
+#: src/prefs_common.c:2183
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
 
-#: src/prefs_common.c:2493
+#: src/prefs_common.c:2185
 msgid "Scroll"
 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2500
+#: src/prefs_common.c:2192
 msgid "Half page"
 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2506
+#: src/prefs_common.c:2198
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2512
+#: src/prefs_common.c:2204
 msgid "Step"
 msgstr "Ñòúïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2537
+#: src/prefs_common.c:2229
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2583
+#: src/prefs_common.c:2275
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2586
+#: src/prefs_common.c:2278
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2589
+#: src/prefs_common.c:2281
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2604
+#: src/prefs_common.c:2296
 msgid "Expire after"
 msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2617
+#: src/prefs_common.c:2309
 msgid "minute(s) "
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2630
+#: src/prefs_common.c:2322
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
@@ -5250,36 +5473,36 @@ msgstr ""
 "(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
 " ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2640
+#: src/prefs_common.c:2332
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Ïðåõâàíè âõîäà äîêàòî ñå âúâåæäà passphrase"
 
-#: src/prefs_common.c:2645
+#: src/prefs_common.c:2337
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2707
+#: src/prefs_common.c:2399
 msgid "Always open messages in summary when selected"
 msgstr "Âèíàãè îòâàðÿé ñúîáùåíèÿòà â summary êîãàòî ñà èçáðàíè"
 
-#: src/prefs_common.c:2711
+#: src/prefs_common.c:2403
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2715
+#: src/prefs_common.c:2407
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr ""
 "Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2719
+#: src/prefs_common.c:2411
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2727
+#: src/prefs_common.c:2419
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî ïðè ìåñòåíå èëè òðèåíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2734
+#: src/prefs_common.c:2426
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5287,260 +5510,256 @@ msgstr ""
 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå\n"
 " íà èçïúëíåíèåòî àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:2745
+#: src/prefs_common.c:2437
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
 
-#: src/prefs_common.c:2755
+#: src/prefs_common.c:2447
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/prefs_common.c:2757
+#: src/prefs_common.c:2449
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/prefs_common.c:2766
+#: src/prefs_common.c:2458
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:2772
+#: src/prefs_common.c:2464
 msgid "Icon theme"
 msgstr "Òåìà íà èêîíà"
 
-#: src/prefs_common.c:2855
+#: src/prefs_common.c:2547
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
 
-#: src/prefs_common.c:2864
+#: src/prefs_common.c:2556
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2900 src/toolbar.c:421
+#: src/prefs_common.c:2592 src/toolbar.c:421
 msgid "Editor"
 msgstr "Ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:2930
+#: src/prefs_common.c:2622
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2933
+#: src/prefs_common.c:2625
 msgid "Log Size"
 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2940
+#: src/prefs_common.c:2632
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Îãðàíè÷è ðàçìåðà íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2945
+#: src/prefs_common.c:2637
 msgid "Log window length"
 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2954
+#: src/prefs_common.c:2646
 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
 msgstr "(0 çà äà ñïðà ñà ëîãâàì â ïðîçîðåöà)"
 
-#: src/prefs_common.c:2962
+#: src/prefs_common.c:2654
 msgid "Security"
 msgstr "Ñèãóðíîñò"
 
-#: src/prefs_common.c:2969
+#: src/prefs_common.c:2661
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ïðèåìåø SSL ñåðòèôèêàò"
 
-#: src/prefs_common.c:2977
+#: src/prefs_common.c:2669
 msgid "On exit"
 msgstr "Ïðè èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2985
+#: src/prefs_common.c:2677
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2992
+#: src/prefs_common.c:2684
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2994
+#: src/prefs_common.c:2686
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2998
+#: src/prefs_common.c:2690
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:3004
+#: src/prefs_common.c:2696
 msgid "Socket I/O timeout:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3017
+#: src/prefs_common.c:2709
 msgid "second(s)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3201
+#: src/prefs_common.c:2893
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî èìå íà äåëíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3202
+#: src/prefs_common.c:2894
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ïúëíîòî èìå íà äåëíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3203
+#: src/prefs_common.c:2895
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:3204
+#: src/prefs_common.c:2896
 msgid "the full month name"
 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:3205
+#: src/prefs_common.c:2897
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3206
+#: src/prefs_common.c:2898
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "áðîé âåêîâå (ãîäèíè/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3207
+#: src/prefs_common.c:2899
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3208
+#: src/prefs_common.c:2900
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3209
+#: src/prefs_common.c:2901
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3210
+#: src/prefs_common.c:2902
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3211
+#: src/prefs_common.c:2903
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3212
+#: src/prefs_common.c:2904
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3213
+#: src/prefs_common.c:2905
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "èëè AM èëè PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3214
+#: src/prefs_common.c:2906
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3215
+#: src/prefs_common.c:2907
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3216
+#: src/prefs_common.c:2908
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3217
+#: src/prefs_common.c:2909
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3218
+#: src/prefs_common.c:2910
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3219
+#: src/prefs_common.c:2911
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3240
+#: src/prefs_common.c:2932
 msgid "Specifier"
 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
 
-#: src/prefs_common.c:3280
+#: src/prefs_common.c:2972
 msgid "Example"
 msgstr "Ïðèìåð"
 
-#: src/prefs_common.c:3369
+#: src/prefs_common.c:3061
 msgid "Set message colors"
 msgstr "Íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3377
+#: src/prefs_common.c:3069
 msgid "Colors"
 msgstr "Öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3424
+#: src/prefs_common.c:3116
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3430
+#: src/prefs_common.c:3122
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3436
+#: src/prefs_common.c:3128
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3442
+#: src/prefs_common.c:3134
 msgid "URI link"
 msgstr "URL âðúçêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3448
+#: src/prefs_common.c:3140
 msgid "Target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3454
+#: src/prefs_common.c:3146
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ïîäïèñè"
 
-#: src/prefs_common.c:3461
+#: src/prefs_common.c:3153
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3528
+#: src/prefs_common.c:3220
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3531
+#: src/prefs_common.c:3223
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3534
+#: src/prefs_common.c:3226
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3537
+#: src/prefs_common.c:3229
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
 
-#: src/prefs_common.c:3540
+#: src/prefs_common.c:3232
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà target ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3543
+#: src/prefs_common.c:3235
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:3547
-msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
-
-#: src/prefs_common.c:3683
+#: src/prefs_common.c:3365
 msgid "Font selection"
 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:3757
+#: src/prefs_common.c:3439
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:3771
+#: src/prefs_common.c:3453
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Èçáåðè preset:"
 
-#: src/prefs_common.c:3784 src/prefs_common.c:4069
+#: src/prefs_common.c:3466 src/prefs_common.c:3751
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:3792
+#: src/prefs_common.c:3474
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
@@ -5593,184 +5812,176 @@ msgstr "
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Òàçè çàãëàâêà âå÷å ñúùåñòâóâà â ñïèñúêà."
 
-#: src/prefs_filtering.c:224
+#: src/prefs_filtering.c:132
 msgid "Move"
 msgstr "Ìåñòè"
 
-#: src/prefs_filtering.c:225
+#: src/prefs_filtering.c:133
 msgid "Copy"
 msgstr "Êîïèðàé"
 
-#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_summary_column.c:67
+#: src/prefs_filtering.c:135 src/prefs_summary_column.c:67
 msgid "Mark"
 msgstr "Ìàêèðàíå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:228
+#: src/prefs_filtering.c:136
 msgid "Unmark"
 msgstr "Îòìàðêèðàíå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:229
+#: src/prefs_filtering.c:137
+msgid "Lock"
+msgstr "Çàêëþ÷åí"
+
+#: src/prefs_filtering.c:138
+msgid "Unlock"
+msgstr "Îòêëþ÷âàíå"
+
+#: src/prefs_filtering.c:139
 msgid "Mark as read"
 msgstr "Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:230
+#: src/prefs_filtering.c:140
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:231 src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
+#: src/prefs_filtering.c:141 src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
 msgid "Forward"
 msgstr "Ïðåïðàòè"
 
-#: src/prefs_filtering.c:233
+#: src/prefs_filtering.c:143
 msgid "Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:480 src/prefs_matcher.c:156
-#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:1691
+#: src/prefs_filtering.c:144 src/prefs_matcher.c:156 src/toolbar.c:165
+#: src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:1689
 msgid "Execute"
 msgstr "Èçïúëíè"
 
-#: src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:485
+#: src/prefs_filtering.c:145
 msgid "Color"
 msgstr "Öâÿò"
 
-#: src/prefs_filtering.c:348
+#: src/prefs_filtering.c:343
 msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Ôèëòðèðàíå/Êîíôèãóðàöèÿ íà ïðîöåäèðàíå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
+#: src/prefs_filtering.c:360 src/prefs_scoring.c:219
 msgid "Condition"
 msgstr "Óñëîâèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:374 src/prefs_filtering.c:395 src/prefs_scoring.c:234
 msgid "Define ..."
 msgstr "Îïðåäåëè ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:391
+#: src/prefs_filtering.c:381
 msgid "Action"
 msgstr "Äåéñòâèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "Àêàóíò"
-
-#: src/prefs_filtering.c:470
-msgid "Destination"
-msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèå"
-
-#: src/prefs_filtering.c:475
-msgid "Recipient"
-msgstr "Ïîëó÷àòåë"
-
-#: src/prefs_filtering.c:506 src/prefs_matcher.c:467
-msgid "Info ..."
-msgstr "Èíôîðìàöèÿ ... "
-
-#: src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
+#: src/prefs_filtering.c:423 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
 #: src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
 msgid "  Replace  "
 msgstr " Çàìåíè "
 
-#: src/prefs_filtering.c:560
+#: src/prefs_filtering.c:449
 msgid "Current filtering/processing rules"
 msgstr "Òåêóùè filtering/processing ïðàâèëà"
 
-#: src/prefs_filtering.c:943 src/prefs_filtering.c:1014
-#: src/prefs_scoring.c:555 src/prefs_scoring.c:599
+#: src/prefs_filtering.c:825 src/prefs_filtering.c:907 src/prefs_scoring.c:555
+#: src/prefs_scoring.c:599
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
 
-#: src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
-msgid "Condition string is empty."
-msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
+#: src/prefs_filtering.c:859 src/prefs_filtering.c:914
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr "Action çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
 
-#: src/prefs_filtering.c:986
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî íå å ïîñî÷åíî."
+#: src/prefs_filtering.c:894 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Conditon çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
 
-#: src/prefs_filtering.c:995
-msgid "Recipient is not set."
-msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí."
+#: src/prefs_filtering.c:900
+msgid "Action string is empty."
+msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç å ïðàçåí."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1068 src/prefs_scoring.c:621
+#: src/prefs_filtering.c:967 src/prefs_scoring.c:621
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Èçòðèâàíå íà ïðàâèëî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1069 src/prefs_scoring.c:622
+#: src/prefs_filtering.c:968 src/prefs_scoring.c:622
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèòå òîâà ïðàâèëî?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1493 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
+#: src/prefs_filtering.c:1094 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1494
+#: src/prefs_filtering.c:1095
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî. Çàòâàðÿì?"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:307
-msgid "Folder Properties"
-msgstr "Ñâîéñòâà íà ïàïêàòà"
+#: src/prefs_folder_item.c:115
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr "Îïðîñòè Subject RegExp: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:133
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "chmod íà ïàïêà: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:324
-msgid "Folder Properties for "
-msgstr "Ñâîéñòâà íà ïàïêàòà çà "
+#: src/prefs_folder_item.c:157
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Öâÿò íà ïàïêàòà:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:333
+#: src/prefs_folder_item.c:279
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "Ïîèñêàé îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:345
+#: src/prefs_folder_item.c:291
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr ""
 "Çàïàçâàé êîïèå íà èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â òàçè ïàïêà âìåñòî â 'Èçïðàòåíè'"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:355
+#: src/prefs_folder_item.c:301
 msgid "Default To: "
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:372
+#: src/prefs_folder_item.c:318
 msgid "Send replies to: "
 msgstr "Èçïðàùàíå îòãîâîð íà: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:389
-msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr "Îïðîñòè Subject RegExp: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:407
-msgid "Folder chmod: "
-msgstr "chmod íà ïàïêà: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:431
+#: src/prefs_folder_item.c:335
 msgid "Default account: "
 msgstr "Àêàóíò ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:474
-msgid "Folder color: "
-msgstr "Öâÿò íà ïàïêàòà:"
-
-#: src/prefs_folder_item.c:660
+#: src/prefs_folder_item.c:459
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïàïêàòà"
 
+#: src/prefs_folder_item.c:469
+msgid "General"
+msgstr "Îáùè"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:498
+msgid "Settings for folder"
+msgstr "Íàñòðîéêè íà ïàïêà"
+
 #: src/prefs_matcher.c:142
 msgid "All messages"
 msgstr "Âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
-#: src/summaryview.c:631
+#: src/summaryview.c:632
 msgid "Subject"
 msgstr "Òåìà"
 
 #: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
-#: src/summaryview.c:635
+#: src/summaryview.c:636
 msgid "From"
 msgstr "Îò"
 
 #: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:639
+#: src/summaryview.c:640
 msgid "To"
 msgstr "Äî:"
 
@@ -5902,6 +6113,10 @@ msgstr "
 msgid "Match type"
 msgstr "Òèï íà ñúâïàäåíèå"
 
+#: src/prefs_matcher.c:467
+msgid "Info ..."
+msgstr "Èíôîðìàöèÿ ... "
+
 #: src/prefs_matcher.c:489
 msgid "Predicate"
 msgstr "Ïðåäïîëàãàì"
@@ -5983,6 +6198,50 @@ msgstr "
 msgid "Score is not set."
 msgstr ""
 
+#: src/prefs_spelling.c:95
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
+
+#: src/prefs_spelling.c:124
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
+
+#: src/prefs_spelling.c:165
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
+
+#: src/prefs_spelling.c:180
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
+
+#: src/prefs_spelling.c:188
+msgid ""
+"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
+"with the last used dictionary faster"
+msgstr ""
+"Àêòèâèðàíåòî íà àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê óñêîðÿâà\n"
+"ñìÿíàòà ñ ïîñëåäíèÿ ïîëçâàí ðå÷íèê."
+
+#: src/prefs_spelling.c:195
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr "Ïúò äî ðå÷íèöèòå:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:209
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:226
+msgid "Default suggestion mode:"
+msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðåæèì íà ïîäñêàçâàíå:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:243
+msgid "Misspelled word color:"
+msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:381
+msgid "Compose/Spell Checker"
+msgstr "Ñúñòàâè/Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
+
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
 msgstr "Ïðèêðåïêà"
@@ -6124,14 +6383,18 @@ msgstr "
 msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Compose ïðîçîðåö"
 
-#: src/procmsg.c:1076
+#: src/procmsg.c:1206
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
-#: src/procmsg.c:1087
+#: src/procmsg.c:1217
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî çàïèñâàõ âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
+#: src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "Àêàóíò"
+
 #: src/quote_fmt.c:40
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr "Ïðåöèçèðàé ôîðìàòà íà äàòàòà (âèæ man strftime)"
@@ -6321,6 +6584,10 @@ msgstr ""
 msgid " List all keys "
 msgstr ""
 
+#: src/select-keys.c:331
+msgid "Select"
+msgstr "Èçáåðè"
+
 #: src/select-keys.c:453
 msgid "Add key"
 msgstr "Äîáàâè êëþ÷"
@@ -6329,65 +6596,69 @@ msgstr "
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Âúâåäè äðóã ïîòðåáèòåë èëè êëþ÷ ID:"
 
-#: src/send_message.c:377
+#: src/send_message.c:379
 msgid "Connecting"
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå"
 
-#: src/send_message.c:384
+#: src/send_message.c:386
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr "Ïðàâÿ POP ïðåäè SMTP..."
 
-#: src/send_message.c:387
+#: src/send_message.c:389
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "POP ïðåäè SMTP"
 
-#: src/send_message.c:392
+#: src/send_message.c:394
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ SMTP ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/send_message.c:455
+#: src/send_message.c:457
 msgid "Sending HELO..."
 msgstr "Ïðàùàì HELO..."
 
-#: src/send_message.c:456 src/send_message.c:460 src/send_message.c:464
+#: src/send_message.c:458 src/send_message.c:463 src/send_message.c:468
 msgid "Authenticating"
 msgstr "Àóòåíòèôèöèðàì"
 
-#: src/send_message.c:459
+#: src/send_message.c:459 src/send_message.c:464
+msgid "Sending message..."
+msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå..."
+
+#: src/send_message.c:462
 msgid "Sending EHLO..."
 msgstr "Ïðàùàì EHLO..."
 
-#: src/send_message.c:467
+#: src/send_message.c:471
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Ïðàùàì ÏÎÙÀ ÎÒ..."
 
-#: src/send_message.c:468 src/send_message.c:472 src/send_message.c:477
+#: src/send_message.c:472 src/send_message.c:476 src/send_message.c:481
 msgid "Sending"
 msgstr "Èçïðàùàì"
 
-#: src/send_message.c:471
+#: src/send_message.c:475
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Èçïðàùàì RCPT ÄÎ..."
 
-#: src/send_message.c:476
+#: src/send_message.c:480
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Èçïðàùàì ÄÀÍÍÈ..."
 
-#: src/send_message.c:480
+#: src/send_message.c:484
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Ïðèêëþ÷âàì..."
 
-#: src/send_message.c:504
+#: src/send_message.c:512
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Èçïðàùàì ñúîáùåíèå (%d / %d áàéòà)"
 
-#: src/send_message.c:532
+#: src/send_message.c:540
 msgid "Sending message"
 msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå"
 
-#: src/send_message.c:578
+#: src/send_message.c:589
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
@@ -6778,206 +7049,206 @@ msgstr "
 msgid "Extended Search symbols"
 msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíî òúðñåíå"
 
-#: src/summaryview.c:574
+#: src/summaryview.c:575
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "Ëåíòà çà áúðçî òúðñåíå"
 
-#: src/summaryview.c:658
+#: src/summaryview.c:659
 msgid "Extended Symbols"
 msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíèå"
 
-#: src/summaryview.c:911
+#: src/summaryview.c:914
 msgid "Process mark"
 msgstr "Îáðàáîòâàíå íà ìàðêåð"
 
-#: src/summaryview.c:912
+#: src/summaryview.c:915
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "Èìà îñòàíàëè ìàðêåðè. Äà ãè îáðàáîòÿ ëè?"
 
-#: src/summaryview.c:956
+#: src/summaryview.c:959
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1374 src/summaryview.c:1418
+#: src/summaryview.c:1376 src/summaryview.c:1420
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1375
+#: src/summaryview.c:1377
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1387 src/summaryview.c:1431
+#: src/summaryview.c:1389 src/summaryview.c:1433
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Âúòðåøíà ãðåøêà: íåî÷àêâàíà ñòîéíîñò çà prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1395
+#: src/summaryview.c:1397
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1419
+#: src/summaryview.c:1421
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1485
+#: src/summaryview.c:1463 src/summaryview.c:1487
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1462
+#: src/summaryview.c:1464
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1471
+#: src/summaryview.c:1473
 msgid "No new messages."
 msgstr "Íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1486
+#: src/summaryview.c:1488
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1488
+#: src/summaryview.c:1490
 msgid "Search again"
 msgstr "Òúðñè îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1542
+#: src/summaryview.c:1519 src/summaryview.c:1544
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1518
+#: src/summaryview.c:1520
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1527 src/summaryview.c:1552
+#: src/summaryview.c:1529 src/summaryview.c:1554
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1543
+#: src/summaryview.c:1545
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:1567 src/summaryview.c:1592
+#: src/summaryview.c:1569 src/summaryview.c:1594
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å åòèêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1568
+#: src/summaryview.c:1570
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíî åòèêèðàíî ñúîáùåíèå. Òúðñåíå îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1577 src/summaryview.c:1602
+#: src/summaryview.c:1579 src/summaryview.c:1604
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Íÿìà åòèêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1593
+#: src/summaryview.c:1595
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíî åòèêèðàíî ñúîáùåíèå. Òúðñåíå îòíà÷àëî?"
 
-#: src/summaryview.c:1806
+#: src/summaryview.c:1808
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Ïðèòåãëÿì ñúîáùåíèÿòà ïî Òåìà..."
 
-#: src/summaryview.c:1963
+#: src/summaryview.c:1954
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d èçòðèòè"
 
-#: src/summaryview.c:1967
+#: src/summaryview.c:1958
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ïðåìåñòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:1968 src/summaryview.c:1975
+#: src/summaryview.c:1959 src/summaryview.c:1966
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1973
+#: src/summaryview.c:1964
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d êîïèðàíè"
 
-#: src/summaryview.c:1988
+#: src/summaryview.c:1979
 msgid " item selected"
 msgstr "èçáðàí àòðèáóò"
 
-#: src/summaryview.c:1990
+#: src/summaryview.c:1981
 msgid " items selected"
 msgstr "èçáðàíè àòðèáóòè"
 
-#: src/summaryview.c:2006
+#: src/summaryview.c:1997
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2176
+#: src/summaryview.c:2167
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Ñîðòèðàíå íà èçâëå÷åíèåòî..."
 
-#: src/summaryview.c:2246
+#: src/summaryview.c:2237
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Èçâëå÷åíèå îò äàííèòå íà ñúîáùåíèåòî..."
 
-#: src/summaryview.c:2375
+#: src/summaryview.c:2366
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
 
-#: src/summaryview.c:3019
+#: src/summaryview.c:2990
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Íå ñòå Àâòîð íà ñòàòèÿòà\n"
 
-#: src/summaryview.c:3109
+#: src/summaryview.c:3080
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
 
-#: src/summaryview.c:3110
+#: src/summaryview.c:3081
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/summaryview.c:3152
+#: src/summaryview.c:3123
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3264
+#: src/summaryview.c:3237
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3341
+#: src/summaryview.c:3314
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3389
+#: src/summaryview.c:3364
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3447
+#: src/summaryview.c:3422
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Ïðèëîæè èëè Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/summaryview.c:3448
+#: src/summaryview.c:3423
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Äîáàâÿíå êúì ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë èëè ïðåçàïèñâàíå?"
 
-#: src/summaryview.c:3449
+#: src/summaryview.c:3424
 msgid "Append"
 msgstr "Ïðèëàãàíå"
 
-#: src/summaryview.c:3739
+#: src/summaryview.c:3715
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3837
+#: src/summaryview.c:3813
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3970
+#: src/summaryview.c:3946
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Íå ñà çàäàäåíè ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå."
 
-#: src/summaryview.c:3979
+#: src/summaryview.c:3955
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
-#: src/summaryview.c:5322
+#: src/summaryview.c:5298
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -6986,83 +7257,83 @@ msgstr ""
 "Ãðåøêà â Ðåãóëÿðåí èçðàç (regexp):\n"
 " %s"
 
-#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1545
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1543
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Âçåìè Ïîùàòà çà Âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1551
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1549
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr "Èçòåãëè Ïîùàòà çà òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1557
+#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1555
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Èçïðàòè ×àêàùèòå Ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1570
+#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1568
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Ñú÷èíè Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1574
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1572
 msgid "Compose News"
 msgstr "Ñú÷èíè Íîâèíè"
 
-#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1580
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1578
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1601
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1599
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Èçïðàùà÷à"
 
-#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1622
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1620
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Âñè÷êè"
 
-#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1643
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1641
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1664
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1662
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Ïðåïðàòè Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1685
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1683
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Èçòðèé Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1697
+#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1695
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1705
+#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1703
 msgid "Send Message"
 msgstr "Èçïðàòè Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1711
+#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1709
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
-#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1717
+#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1715
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1723
+#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1721
 msgid "Insert file"
 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1729
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1727
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1735
+#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1733
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
 
-#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1741
+#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1739
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1747
+#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1745
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
@@ -7150,15 +7421,15 @@ msgstr "
 msgid "Linewrap"
 msgstr "Ïðåíåñè"
 
-#: src/toolbar.c:1562
+#: src/toolbar.c:1560
 msgid "News"
 msgstr "Íîâèíè"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:59
+#: src/plugins/demo/demo.c:71
 msgid "Demo"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:64
+#: src/plugins/demo/demo.c:76
 msgid ""
 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
@@ -7166,11 +7437,11 @@ msgid ""
 "It is not really useful"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:198
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
 msgid "Trayicon"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:203
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -7179,11 +7450,11 @@ msgid ""
 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:151
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
 msgid "MathML Viewer"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:156
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
 msgid ""
 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
 "(Content-Type: text/mathml)"
@@ -7213,78 +7484,84 @@ msgstr "
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:44
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Ïîêàçâàíå íà êàðòèíêè"
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:49
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
 msgstr ""
 "Òîçè ïëúãèí èçïîëçâà gdk-pixbuf èëè imlib çà äà ïîêàçâà ïðèêðåïåíèòå "
 "êàðòèíêè."
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:183
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
 msgid "Dillo HTML Viewer"
 msgstr "Ðàçãëåæäàíå íà HTML ñ Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:188
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
 msgstr "Òîçè ïëúãèí ðåíäâà HTML ïîùà èçïîëçâàéêè Dillo êàòî áðàóçúð."
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:103
-msgid "Don't Follow Links in Mails"
-msgstr "Íå ñëåäâàé õèïåðâðúçêèòå â ñúîáùåíèÿòà"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
+msgid "Do not load remote links in mails"
+msgstr "Íå çàðåæäàé õèïåðâðúçêèòå â ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:109
-msgid ""
-"(You can still allow following links\n"
-"by reloading the page)"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
+msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+msgstr "Åêâèâàëåíò íà dillo --local"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
+msgid "You can still load remote links by reloading the page"
 msgstr ""
-"(Âñå ïàê ìîæåòå äà ðàçðåøèòå ñëåäâàíåòî íà õèïåðâðúçêèòå\n"
-"êàòî ïðåçàðåäèòå ñòðàíèöàòà)"
+"Âñå îùå ìîæåòå äà ðàçðåøèòå ñëåäâàíåòî íà õèïåðâðúçêèòå\n"
+"êàòî ïðåçàðåäèòå ñòðàíèöàòà"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
-msgid "Full Window Mode (Hide Controls)"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
+msgid "Full window mode (hide controls)"
 msgstr "Ïúëåí åêðàí (ñêðèâà êîíòðîëèòå)"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:91
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:128
+msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+msgstr "Åêâèâàëåíò íà dillo --fullwindow"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
 msgid "Enable virus scanning"
 msgstr "Ðàçðåøàâà ñêàíèðàíå çà âèðóñè"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:105
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
 msgid "Enable archive content scanning"
 msgstr "Ðàçðåøàâà ñêàíèðàíå íà àðõèâíîòî ñúäúðæàíèå"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:118
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
 msgid "Maximum attachment size"
 msgstr "Ìàêñèìàëåí ðàçìåð íà ïðèêðåïêèòå"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:136
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:140
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
 msgid "Receive infected messages"
 msgstr "Ïîëó÷è èíôåêòèðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:153
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
 msgid "Save folder"
 msgstr "Çàïàçè ïàïêà"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:173
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:175
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:175
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:177
 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
 msgstr "Îñòàâåòå ïðàçíî çà äà èçïîëçâàòå êîø÷åòî ïî ïðåìúë÷àâàíå"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:230
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:242
 msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
 msgstr "Ôèëòðèðàíå/Clam AntiVirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:263
 msgid "Clam AntiVirus GTK"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:255
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:268
 msgid ""
 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
 "\n"
@@ -7298,11 +7575,11 @@ msgid ""
 "mail will be saved.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:243
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:240
 msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:248
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:245
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
 "received from a POP account.\n"
@@ -7315,11 +7592,11 @@ msgid ""
 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:220
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:286
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:225
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:291
 msgid ""
 "This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
 "spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
@@ -7333,43 +7610,47 @@ msgid ""
 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:103
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:105
 msgid "Enable SpamAssassin Filtering"
 msgstr "Âêëþ÷è ôèëòðèðàíå ñúñ SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:110
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:112
 msgid "SpamAssassin Server (spamd)"
 msgstr "SpamAssassin Ñúðâúð (spamd)"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:117
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:119
 msgid "Maximum Message Size"
 msgstr "Ìàêñèìàëåí ðàçìåð íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:124
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:126
 msgid "Folder for saved Spam"
 msgstr "Ïàïêà çà çàïàçåíèÿ spam"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:132
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:134
 msgid "Receive Spam"
 msgstr "Ïîëó÷è spam"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:149
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:151
 msgid ":"
 msgstr ":"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:189
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:191
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:195
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:197
 msgid "kB"
 msgstr "kB"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:302
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:294
+msgid "Filtering/SpamAssassin"
+msgstr "Ôèëòðèðàíå/SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
 msgid "SpamAssassin GTK"
-msgstr ""
+msgstr "Spamassassin GTK"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:307
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:320
 msgid ""
 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
 "\n"