sync with 0.8.10cvs23
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 5 Mar 2003 07:49:43 +0000 (07:49 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 5 Mar 2003 07:49:43 +0000 (07:49 +0000)
ChangeLog
ChangeLog.claws
ChangeLog.jp
configure.ac
src/codeconv.c

index e4bbb9a3df305b8e227e9e97dbf2e2d5c2e67a4b..1074848f7cd26b129508434b1f4e15f350b27416 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,17 @@
+2003-03-05
+
+       * src/codeconv.c: conv_encode_header(): fixed a bug that spaces
+         which is on the wrap boundary would be lost when encoding long
+         non-ascii strings (thanks to Sergey Vlasov).
+         Don't force wrapping within a long word until it reaches hard line
+         length limit (998 characters) (workaround for the breakage of
+         long address list with no spaces).
+
+2003-03-03
+
+       * src/prefs_account.c: fixed compile failure when using neither
+         gpg or ssl.
+
 2003-03-03
 
        * src/codeconv.c: fixed UTF-8 locale support.
index e411893e97331b045a66b4b39eca9966c17559f7..c651aaf563a856c0418a7b6e5b54175bd8ec86b5 100644 (file)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2003-03-05 [paul]      0.8.10claws82
+
+       * sync with 0.8.10cvs23
+               see ChangeLog 2003-03-05
+
 2003-03-04 [christoph] 0.8.10claws81
 
        * src/folder.c
index f3c610897eb11248331ffc7d9c3a61b716986984..c5b749656e653b5e015d8b373fa77606f2d04889 100644 (file)
@@ -1,3 +1,17 @@
+2003-03-05
+
+       * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ä¹¤¤Èó ASCII Ê¸»úÎó¤ò
+         ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¶­³¦¤Ë¤¢¤ë¶õÇò¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
+         (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
+         ¥Ï¡¼¥É¹ÔĹÀ©¸Â(998ʸ»ú)¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇŤ¤Ã±¸ìÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀÞ¤êÊÖ
+         ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¶õÇò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¥ê¥¹¥È¤¬²õ¤ì¤ëÌäÂê¤Ø¤Î
+         Âнè)¡£
+
+2003-03-03
+
+       * src/prefs_account.c: gpg ¤â ssl ¤â»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ
+         ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+
 2003-03-03
 
        * src/codeconv.c: UTF-8 locale Âбþ¤ò½¤Àµ¡£
index 5690f3fb79812e5a720d8ce08e56865a7c1db60b..8344150ba09e6871f66a43fcb73bd54e6d75a942 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=8
 MICRO_VERSION=10
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=claws81
+EXTRA_VERSION=claws82
 VERSION=$MAJOR_VERSION.$MINOR_VERSION.$MICRO_VERSION$EXTRA_VERSION
 
 dnl set $target
index db8ec79c8439a0fbef8cc1a6c1c3fc078b0edd8b..15c3a5f3b3f1e9ee529025a7e372ef36112b62e2 100644 (file)
@@ -1217,32 +1217,33 @@ void conv_unmime_header(gchar *outbuf, gint outlen, const gchar *str,
                unmime_header(outbuf, str);
 }
 
-#define MAX_LINELEN    76
-#define MIMESEP_BEGIN  "=?"
-#define MIMESEP_END    "?="
+#define MAX_LINELEN            76
+#define MAX_HARD_LINELEN       996
+#define MIMESEP_BEGIN          "=?"
+#define MIMESEP_END            "?="
 
 #define B64LEN(len)    ((len) / 3 * 4 + ((len) % 3 ? 4 : 0))
 
-#define LBREAK_IF_REQUIRED(cond, plaintext)                    \
-{                                                              \
-       if (len - (destp - dest) < MAX_LINELEN + 2) {           \
-               *destp = '\0';                                  \
-               return;                                         \
-       }                                                       \
-                                                               \
-       if ((cond) && *srcp) {                                  \
-               if (destp > dest && left < MAX_LINELEN - 1) {   \
-                       if (isspace(*(destp - 1)))              \
-                               destp--;                        \
-                       else if (plaintext && isspace(*srcp))   \
-                               srcp++;                         \
-                       if (*srcp) {                            \
-                               *destp++ = '\n';                \
-                               *destp++ = ' ';                 \
-                               left = MAX_LINELEN - 1;         \
-                       }                                       \
-               }                                               \
-       }                                                       \
+#define LBREAK_IF_REQUIRED(cond, is_plain_text)                                \
+{                                                                      \
+       if (len - (destp - dest) < MAX_LINELEN + 2) {                   \
+               *destp = '\0';                                          \
+               return;                                                 \
+       }                                                               \
+                                                                       \
+       if ((cond) && *srcp) {                                          \
+               if (destp > dest && left < MAX_LINELEN - 1) {           \
+                       if (isspace(*(destp - 1)))                      \
+                               destp--;                                \
+                       else if (is_plain_text && isspace(*srcp))       \
+                               srcp++;                                 \
+                       if (*srcp) {                                    \
+                               *destp++ = '\n';                        \
+                               *destp++ = ' ';                         \
+                               left = MAX_LINELEN - 1;                 \
+                       }                                               \
+               }                                                       \
+       }                                                               \
 }
 
 void conv_encode_header(gchar *dest, gint len, const gchar *src,
@@ -1293,7 +1294,7 @@ void conv_encode_header(gchar *dest, gint len, const gchar *src,
                        word_len = get_next_word_len(srcp);
                        LBREAK_IF_REQUIRED(left < word_len, TRUE);
                        while (word_len > 0) {
-                               LBREAK_IF_REQUIRED(left + 22 <= 0, TRUE);
+                               LBREAK_IF_REQUIRED(left + (MAX_HARD_LINELEN - MAX_LINELEN) <= 0, TRUE)
                                *destp++ = *srcp++;
                                left--;
                                word_len--;