remove INSTALL.jp
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Fri, 17 Jan 2003 10:56:52 +0000 (10:56 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Fri, 17 Jan 2003 10:56:52 +0000 (10:56 +0000)
INSTALL.jp [deleted file]

diff --git a/INSTALL.jp b/INSTALL.jp
deleted file mode 100644 (file)
index 55abb73..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,145 +0,0 @@
-¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡
-================
-
-¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï GTK+ 1.2.6 °Ê¹ß¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
-
-¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï Debian GNU/Linux (woody/sid) (Linux 2.4.x + glibc 2.2.x)
-¾å¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î´Ä¶­¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯Æ°ºî¤·¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-
-°Ê²¼¤Î´Ä¶­¤ÇÆ°ºî¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:
-
-Linux
-
-o Debian GNU/Linux unstable (sid) (glibc 2.3.x)
-o Debian GNU/Linux 3.0 (woody) (glibc 2.2.5)
-o Debian GNU/Linux 2.2 (potato) (glibc 2.1.3)
-o Kondara MNU/Linux (glibc 2.1.x)
-o Kondara MNU/Linux 1.2
-o Kondara MNU/Linux 2.0
-o Vine Linux 1.1 (glibc 2.0.x + libwcsmbs)
-o Vine Linux 2.0 (glibc 2.1.x) (Intel, PPC)
-o Vine Linux 2.1 / 2.1.5 / 2.5 / 2.6
-o Laser5 Linux 6.0 / 6.2 / 6.4 (glibc 2.1.x)
-o TurboLinux 4.0 (glibc 2.0.7 + libwcsmbs)
-o TurboLinux 6.0 (glibc 2.1.2)
-o TurboLinux 7.0 (glibc 2.2.x)
-o Miracle Linux Standard Edition Version1.0
-o Miracle Linux for PostgreSQL Version1.0
-o Miracle Linux for Samba Version1.0
-o RedHat Linux 5.2 (glibc 2.0.7)
-o RedHat Linux 6.0
-o RedHat Linux 6.1 + Helix GNOME (glibc 2.1.x)
-o RedHat Linux 6.2 / 6.2J (glibc 2.1.x)
-o RedHat Linux 7.0 / 7.0J / 7.1 / 7.2 / 7.3
-o LinuxPPC2000 + ÀãÉ÷(ÆüËܸ첽 kit)
-o Linux2000G (Intel / PPC)
-o HOLON Linux 2.0 (Intel / PPC)
-o Linux for PPC Japanese Edition 2.0 (glibc 2.1.x)
-o Linux for PPC Japanese Edition 3.0 (glibc 2.1.x)
-o LinuxPPC Q4 2000 (glibc 2.1.x)
-o Linux MLD4
-o Linux MLD5
-o Plamo Linux 2.0 / 2.1 / 2.2.x / 3.0
-o Slackware 7.0 / 7.1 / 8.0 / 8.1
-o Linux Mandrake 7.0 / 7.1 / 7.2 / 8.0 / 8.1 / 9.0
-o SuSE Linux 6.3 (glibc 2.1.2)
-o SuSE Linux 6.4
-o SuSE Linux 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3
-o OpenLinux 2.3 (glibc 2.1.1 -> 2.1.3)
-o Caldera OpenDesktop 2.4
-o Caldera Workstation 3.1
-o Conectiva Linux 4.0 / 5.0 / 7.0 / 8.0
-o Vector Linux 1.5
-o Yellow Dog Linux 2.0 (glibc 2.2.1)
-o Yellow Dog Linux 2.1 (PowerPC)
-o ASP Linux 7.2 (glibc 2.2.4)
-o Redmond Linux (Lycoris)
-o Gentoo Linux 1.x
-
-BSD
-
-o FreeBSD 3.2-RELEASE
-o FreeBSD 3.4-RELEASE
-o FreeBSD 4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.6-RELEASE
-o FreeBSD 5.0-CURRENT
-o NetBSD 1.4.2
-o NetBSD 1.5 + XPG4DL
-o NetBSD 1.5.1
-o NetBSD 1.5.2
-o OpenBSD 2.7
-o OpenBSD 2.8 (i386)
-o OpenBSD 2.9 / 3.0 / 3.1
-o BSD/OS 4.0.1
-
-¤½¤Î¾¾¦ÍÑ Unix
-
-o Solaris 2.5 / 2.5.1 / 2.6
-o Solaris 7 / 8 / 9
-o IRIX 6.3 / 6.4 / 6.5 6.5.8m
-o HP-UX 10.20 / 11.0 / 11i
-o Tru64 Unix 5.0 (OSF1 V5.0)
-o SCO UnixWare 7
-o Mac OS X 10.1.4 (Darwin 5.4) + XDarwin (XLocale Ìµ¤·) + libxpg4
-
-¤½¤Î¾
-
-o Windows (MSVC + GTK+ for win32) (³«È¯Ãæ)
-
-¥Ó¥ë¥É
-======
-
-¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëÁ°¤Ë gtk-devel ¤È glib-devel (¤¢¤ë¤¤¤ÏÁêÅö¤¹¤ë)¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬
-¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(flex (lex) ¤È bison (yacc)
-¤âɬÍפ«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó)¡£
-
-¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:
-
-% ./configure
-% make
-% su
-Password: [¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ]
-# make install
-
-Äɲå饤¥Ö¥é¥ê
-==============
-
-¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÁ°¤Ë¡¢¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó²èÁüɽ¼¨Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë gdk-pixbuf ¤Þ¤¿¤Ï gdk_imlib
-¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¢¤½¤·¤Æ X-Face Âбþ¤Î¤¿¤á¤Ë compface ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ
-¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
-
-compface ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï°Ê²¼¤Î¾ì½ê¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹:
-
-  http://freshmeat.net/projects/compface/
-
-Sylpheed ¤Ïɸ½à¤Ç US-ASCII, ISO-8859-1, EUC-JP ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-¾¤Îʸ»ú½¸¹ç / Éä¹æ²½Êý¼°(Î㤨¤Ð UTF-8, KOI8-R, GB2312 Åù)
-¤ËÂбþ¤µ¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ libjconv (iconv() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼) ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë
-ɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ libjconv ¤Ï°Ê²¼¤Î¾ì½ê¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹:
-
-  http://ghost.math.sci.hokudai.ac.jp/misc/libjconv/
-
-GnuPG (PGP)Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ GPGME 0.3.10 °Ê¹ß¤È GnuPG 1.2.0 °Ê¹ß¤¬
-ɬÍפǤ¹¡£°Ê²¼¤Î¾ì½ê¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹:
-
-  ftp://ftp.gnupg.org/pub/gcrypt/alpha/gpgme/
-  ftp://ftp.gnupg.org/pub/gcrypt/gnupg/
-
-configure ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó
-================================
-
-  --disable-compface  compface (X-Face)Âбþ¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë
-  --disable-jconv     libjconv Âбþ¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë
-  --enable-openssl        SSL Âбþ (Í× OpenSSL)
-  --enable-ipv6       IPv6 Âбþ
-  --enable-gpgme      GnuPG Âбþ (Í× GPGME ¤È GnuPG)
-  --enable-ldap       LDAP Âбþ
-  --enable-jpilot     JPilot Âбþ
-
-¤½¤Î¾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï ./configure --help ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-
-
-¤â¤· Sylpheed ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢É¬Íפʥ饤¥Ö¥é¥ê¤¬Àµ¤·¤¯
-¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÌÌܤʾì¹ç¡¢
-¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-
-  »³ËÜ ÇîÇ· / Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>