updated
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 22 Jan 2003 17:24:54 +0000 (17:24 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 22 Jan 2003 17:24:54 +0000 (17:24 +0000)
po/bg.po

index af90cf95cac4ea49ea9c5ec3973cc73f4d38acce..c8df6c92cae7cfc225a1c12dcc52284256902227 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-21 09:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-01-22 11:00+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
@@ -191,7 +191,7 @@ msgstr "+
 
 #: src/addressadd.c:163
 msgid "Add to address book"
-msgstr "Äîáàâè â àäðåñíèêà"
+msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
 
 #: src/addressadd.c:195 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:405
 msgid "Address"
@@ -229,130 +229,130 @@ msgstr "
 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:489 src/mainwindow.c:405
 #: src/messageview.c:146
 msgid "/_File"
-msgstr "/_Ôàéë"
+msgstr "/Ôàéë"
 
 #: src/addressbook.c:344
 msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
+msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
 
 #: src/addressbook.c:345
 msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
+msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
 
 #: src/addressbook.c:347
 msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
+msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
 
 #: src/addressbook.c:350
 msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
+msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
 
 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:493
 #: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422 src/messageview.c:147
 msgid "/_File/---"
-msgstr "/_Ôàéë/---"
+msgstr "/Ôàéë/---"
 
 #: src/addressbook.c:353
 msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
+msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
 
 #: src/addressbook.c:354
 msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/_Ôàéë/Èçòðèé"
+msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
 
 #: src/addressbook.c:356
 msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè"
+msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
 
 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:494 src/messageview.c:148
 msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
+msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
 #: src/compose.c:496 src/mainwindow.c:426
 msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
 
 #: src/addressbook.c:359
 msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:501 src/mainwindow.c:427
 msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
 
 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:502
 msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
 
 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:499 src/compose.c:582
 #: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
 
 #: src/addressbook.c:363
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
 
 #: src/addressbook.c:364
 msgid "/_Address"
-msgstr "/_Àäðåñ"
+msgstr "/Àäðåñ"
 
 #: src/addressbook.c:365
 msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
+msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
 
 #: src/addressbook.c:366
 msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
+msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
 
 #: src/addressbook.c:367
 msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
+msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
 
 #: src/addressbook.c:368
 msgid "/_Address/---"
-msgstr "/_Àäðåñ/---"
+msgstr "/Àäðåñ/---"
 
 #: src/addressbook.c:369
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/_Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
+msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
 
 #: src/addressbook.c:370
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/_Àäðåñ/Èçòðèé"
+msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
 
 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:636
 #: src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
 #: src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
 msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
 
 #: src/addressbook.c:372
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
 
 #: src/addressbook.c:373
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
 
 #: src/addressbook.c:374
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
 
 #: src/addressbook.c:376
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
 
 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:692
 #: src/messageview.c:164
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Ïîìîù"
+msgstr "/Ïîìîù"
 
 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:700
 #: src/messageview.c:165
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
+msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
 
 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
 msgid "/New _Address"
@@ -737,11 +737,11 @@ msgstr "
 #: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
 
 #: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
 msgid "protocol error\n"
-msgstr ""
+msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
 
 #: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
 msgid "Error occurred while posting\n"
@@ -808,10 +808,14 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
+"  Ñîáñòâåíèê: %s (%s) â %s\n"
+"  Ïîäïèñàí îò: %s (%s) â %s\n"
+"  Îòïå÷àòúê: %s\n"
+"  Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:308
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr ""
+msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ X509 ïîäðàçáèðàùèòå ñå ïúòèùà"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:363
 #, c-format
@@ -819,6 +823,8 @@ msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"%s ïîêàçâà íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò:\n"
+"%s"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
 #, c-format
@@ -828,6 +834,10 @@ msgid ""
 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Íÿìà äà áúäå èçòåãëÿíà ïîùà ñ òîçè àêàóíò äîêàòî íå çàïàçèòå ñåðòèôèêàò.\n"
+"(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
 #: src/prefs_common.c:2824
@@ -846,6 +856,14 @@ msgid ""
 "\n"
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
+"SSL ñåðòèôèêàòà íà %s å ïðîìåíåí !\n"
+"Èìàìå çàïàçåí òîçè:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"À ñåãà å:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
 
 #: src/compose.c:481
 msgid "/_Add..."
@@ -874,11 +892,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:497
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
 
 #: src/compose.c:498
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
 
 #: src/compose.c:500
 msgid "/_Edit/Cu_t"
@@ -958,7 +976,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:583
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
 
 #: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
@@ -1032,7 +1050,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:614
 msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
+msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
 
 #: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:150
 msgid "/_Message"
@@ -1174,7 +1192,7 @@ msgstr "
 #: src/compose.c:1903
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
+msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
 
 #: src/compose.c:1907
 #, c-format
@@ -1215,7 +1233,7 @@ msgstr "
 #: src/compose.c:2793 src/messageview.c:408 src/prefs_account.c:734
 #: src/prefs_common.c:1035 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
 msgid "Send"
-msgstr "Èçïðàùàíå"
+msgstr "Èçïðàòè"
 
 #: src/compose.c:2794
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
@@ -1959,7 +1977,7 @@ msgstr "/
 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
 #: src/folderview.c:345
 msgid "/_Processing..."
-msgstr "/Ðàáîòÿ..."
+msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
 
 #: src/folderview.c:285
 msgid "/_Scoring..."
@@ -2020,12 +2038,12 @@ msgstr "
 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2621 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
+msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
 
 #: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2626 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
+msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
 
 #: src/folderview.c:829
 msgid "Rebuilding folder tree..."
@@ -2061,17 +2079,17 @@ msgstr "`%c' 
 #: src/folderview.c:2117 src/folderview.c:2280
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
+msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
 #: src/folderview.c:1961 src/folderview.c:2287
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
+msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
 
 #: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2107
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
+msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
 
 #: src/folderview.c:2031 src/folderview.c:2109
 msgid "Rename folder"
@@ -2160,7 +2178,7 @@ msgstr "
 
 #: src/folderview.c:2623
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr ""
+msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
 
 #: src/folderview.c:2626
 msgid "Move failed!"
@@ -2226,7 +2244,7 @@ msgstr "%d 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "correct"
-msgstr ""
+msgstr "êîðåêòåí"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
 msgid "Owner"
@@ -2238,7 +2256,7 @@ msgstr "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/progressdialog.c:53
 msgid "Status"
-msgstr "Ñúñòîÿíèå"
+msgstr "Ñòàòóñ"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
 msgid "Name: "
@@ -2250,7 +2268,7 @@ msgstr "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
 msgid "Location: "
-msgstr "Äåéñòâèå: "
+msgstr "Ìåñòîíàõîæäåíèå: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
 msgid "Fingerprint: "
@@ -2258,12 +2276,12 @@ msgstr "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
 msgid "Signature status: "
-msgstr "Ñúñòîÿíèå íà ïîäïèñà: "
+msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr ""
+msgstr "SSL ñåðòèôèêàò çà %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
 #, c-format
@@ -2273,7 +2291,7 @@ msgstr "
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
-msgstr "Ñúñòîÿíèå íà ïîäïèñà: %s"
+msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
 msgid "View certificate"
@@ -2322,11 +2340,11 @@ msgstr "
 
 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
 
 #: src/gtkaspell.c:740
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr ""
+msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
 
 #: src/gtkaspell.c:973
 msgid "No misspelled word found."
@@ -2366,7 +2384,7 @@ msgstr "
 
 #: src/gtkaspell.c:1715
 msgid "Replace with..."
-msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
+msgstr "Çàìåíè ñ..."
 
 #: src/gtkaspell.c:1725
 #, c-format
@@ -2375,7 +2393,7 @@ msgstr "
 
 #: src/gtkaspell.c:1744
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
+msgstr "(no suggestions)"
 
 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
 msgid "More..."
@@ -2442,7 +2460,7 @@ msgstr "
 #: src/imap.c:1060 src/imap.c:1107
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
 
 #: src/imap.c:1066 src/imap.c:1114 src/imap.c:1162
 msgid "can't expunge\n"
@@ -2451,7 +2469,7 @@ msgstr "
 #: src/imap.c:1156
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr ""
+msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
 
 #: src/imap.c:1346
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
@@ -2897,7 +2915,7 @@ msgstr "
 
 #: src/main.c:532
 msgid "Composing message exists."
-msgstr ""
+msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
 
 #: src/main.c:533
 msgid "Draft them"
@@ -2909,7 +2927,7 @@ msgstr "
 
 #: src/main.c:533
 msgid "Don't quit"
-msgstr ""
+msgstr "Íå èçëèçàé"
 
 #: src/main.c:547
 msgid "Queued messages"
@@ -2925,624 +2943,624 @@ msgstr "
 
 #: src/mainwindow.c:406
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
+msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
 
 #: src/mainwindow.c:407
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
+msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ..."
 
 #: src/mainwindow.c:408
 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
-msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
+msgstr "/Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
 
 #: src/mainwindow.c:410
 msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
+msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà"
 
 #: src/mainwindow.c:411
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
+msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
 #: src/mainwindow.c:413
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
+msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
 #: src/mainwindow.c:414
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
+msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
 
 #: src/mainwindow.c:415
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
+msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
 
 #: src/mainwindow.c:416
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
+msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
 
 #: src/mainwindow.c:417
 msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
+msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
 #: src/mainwindow.c:418
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
+msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
 
 #: src/mainwindow.c:420
 msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
+msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
 
 #: src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
+msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
 
 #: src/mainwindow.c:424
 msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
+msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
 
 #: src/mainwindow.c:429
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
 
 #: src/mainwindow.c:431
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
 
 #: src/mainwindow.c:433
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
 
 #: src/mainwindow.c:435
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
 
 #: src/mainwindow.c:436
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
 
 #: src/mainwindow.c:438
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
 
 #: src/mainwindow.c:440
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
 
 #: src/mainwindow.c:442
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
 
 #: src/mainwindow.c:444
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
 
 #: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
 
 #: src/mainwindow.c:448
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
 
 #: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
 
 #: src/mainwindow.c:453
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
 
 #: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
 
 #: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
 
 #: src/mainwindow.c:458
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
 #: src/mainwindow.c:459
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
 
 #: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
 
 #: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
 
 #: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
 
 #: src/mainwindow.c:463
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
 
 #: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
 
 #: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
 
 #: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
 
 #: src/mainwindow.c:469
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
 #: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
 
 #: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
 
 #: src/mainwindow.c:472 src/mainwindow.c:475
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
 
 #: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
 
 #: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
 
 #: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
 
 #: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
+msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
 
 #: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
+msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
 #: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
 
 #: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
-msgstr "/_Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
+msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
 
 #: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
 
 #: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
 #: src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
 
 #: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:497
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
 
 #: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
 
 #: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
 
 #: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
 
 #: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
 #: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
 
 #: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
 
 #: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
 #: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
 
 #: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
 #: src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
 
 #: src/mainwindow.c:541
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
 
 #: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
 
 #: src/mainwindow.c:547
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
 
 #: src/mainwindow.c:549
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
 
 #: src/mainwindow.c:551
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
 #: src/mainwindow.c:555
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
 
 #: src/mainwindow.c:558
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
 
 #: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
 
 #: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
 
 #: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
 
 #: src/mainwindow.c:569
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
 
 #: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
 
 #: src/mainwindow.c:573
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
 
 #: src/mainwindow.c:576
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
 
 #: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
 
 #: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
 #: src/mainwindow.c:583
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
 #: src/mainwindow.c:591 src/summaryview.c:446
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
 
 #: src/mainwindow.c:592
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
+msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
 
 #: src/mainwindow.c:593
 msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
 
 #: src/mainwindow.c:595
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
+msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
 
 #: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
 
 #: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
 #: src/mainwindow.c:601
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
 
 #: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/mainwindow.c:605
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:151
 msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
 
 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:152
 msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
 #: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:153
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:154
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
 
 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:155
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
 #: src/mainwindow.c:613
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:159
 msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
 
 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:160
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
 
 #: src/mainwindow.c:618
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
 #: src/mainwindow.c:620
 msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
 
 #: src/mainwindow.c:621
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
 
 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:162
 msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
 
 #: src/mainwindow.c:623
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
 #: src/mainwindow.c:625
 msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
 
 #: src/mainwindow.c:626
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
 #: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
 #: src/mainwindow.c:628
 msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
 
 #: src/mainwindow.c:629
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
 #: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
 #: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
 #: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
-msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
 
 #: src/mainwindow.c:637
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
 
 #: src/mainwindow.c:638
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
 
 #: src/mainwindow.c:640
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
 
 #: src/mainwindow.c:641
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
 
 #: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
 
 #: src/mainwindow.c:646
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
 
 #: src/mainwindow.c:647
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
 #: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
 #: src/mainwindow.c:650
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
 #: src/mainwindow.c:652
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
 #: src/mainwindow.c:654
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
 #: src/mainwindow.c:659
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/mainwindow.c:662
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
 
 #: src/mainwindow.c:665
 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
 
 #: src/mainwindow.c:669
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
 
 #: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_Configuration"
-msgstr "/_Íàñòðîéêè"
+msgstr "/Íàñòðîéêè"
 
 #: src/mainwindow.c:672
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
 
 #: src/mainwindow.c:674
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
 
 #: src/mainwindow.c:676
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
 
 #: src/mainwindow.c:678
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
 
 #: src/mainwindow.c:680
 msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
+msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
 
 #: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
 
 #: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
 
 #: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
 
 #: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
 
 #: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
 
 #: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
 
 #: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
 
 #: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
+msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
 
 #: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/_Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
 
 #: src/mainwindow.c:696
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
-msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
+msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
 
 #: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
 
 #: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Help/---"
-msgstr "/_Ïîìîù/---"
+msgstr "/Ïîìîù/---"
 
 #: src/mainwindow.c:1148 src/mainwindow.c:1165 src/prefs_folder_item.c:450
 #: src/selective_download.c:591
@@ -3572,8 +3590,8 @@ msgid ""
 "scanned automatically."
 msgstr ""
 "Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
-"àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
-"ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
+"àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
+"òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
 
 #: src/mainwindow.c:1370 src/mainwindow.c:1408
 #, c-format
@@ -3726,9 +3744,9 @@ msgid ""
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
-"Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò àêàóíòèòå.\n"
-"Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
-"ïîëó÷àâàíå:"
+"Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
+"Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå "
+"ïîòâúðæäåíèå çà ïîëó÷àâàíå:"
 
 #: src/messageview.c:837
 msgid "Send Notification"
@@ -3802,7 +3820,7 @@ msgstr "
 
 #: src/mimeview.c:960
 msgid "Open with"
-msgstr "Îòâîðè ñúñ"
+msgstr "Îòâîðè ñ"
 
 #: src/mimeview.c:961
 #, c-format
@@ -3821,7 +3839,7 @@ msgstr "
 #: src/news.c:747 src/news.c:1165
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
 
 #: src/news.c:1054
 #, c-format
@@ -3831,7 +3849,7 @@ msgstr "
 #: src/news.c:1059
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
 
 #: src/news.c:1080
 #, c-format
@@ -3841,36 +3859,36 @@ msgstr "
 #: src/news.c:1097
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
 
 #: src/news.c:1100 src/news.c:1168
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr ""
+msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
 
 #: src/news.c:1105 src/news.c:1174
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
 
 #: src/news.c:1111 src/news.c:1182
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
 
 #: src/news.c:1125 src/news.c:1139 src/news.c:1200 src/news.c:1225
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr ""
+msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
 
 #: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1208 src/news.c:1233
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
 
 #: src/passphrase.c:85
 msgid "Passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Ïàñôðàçà"
 
 #: src/passphrase.c:253
 msgid "[no user id]"
-msgstr ""
+msgstr "[no user id]"
 
 #: src/passphrase.c:257
 #, c-format
@@ -3911,11 +3929,11 @@ msgstr "mailbox 
 
 #: src/pop.c:213
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà íåîáõîäèìèÿ APOP timestamp ïðè ïîçäðàâà\n"
 
 #: src/pop.c:220
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "Timestamp ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà ïðè ïîçäðàâà\n"
 
 #: src/pop.c:270 src/pop.c:309
 msgid "POP3 protocol error\n"
@@ -4028,7 +4046,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:994
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
+msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
 
 #: src/prefs_account.c:1002
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
@@ -4144,7 +4162,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:1385
 msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
+msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
 
 #: src/prefs_account.c:1394
 msgid "minutes"
@@ -4189,7 +4207,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:1552
 msgid "Use Inline"
-msgstr ""
+msgstr "Èçïîëçâàé Inline"
 
 #: src/prefs_account.c:1562
 msgid "Sign key"
@@ -4266,11 +4284,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:1905
 msgid "Tunnel command to open connection"
-msgstr "Êîìàíäà çà òóíåë ïðè îòâàðÿíåòî íà âðúçêà"
+msgstr "Òóíåëèðàé êîìàíäà çà îòâàðÿíå íà âðúçêà"
 
 #: src/prefs_account.c:1913
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr ""
+msgstr "Ìàðêèðàé cross-posted ñúîáùåíèÿòà êàòî ïðî÷åòåíè è îöâåòè:"
 
 #: src/prefs_account.c:1937
 msgid "IMAP server directory"
@@ -4330,6 +4348,9 @@ msgid ""
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 msgstr ""
+"Íå ñå ïðåïîðú÷âà ïîëçâàíåòî íà ñòàðèÿ íà÷èí Inline\n"
+"çà GnuPG ñúîáùåíèÿ. Íå å â ñúîòâåòñòâèå ñ\n" 
+"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 
 #: src/prefs_actions.c:300
 msgid "Actions configuration"
@@ -4425,7 +4446,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_actions.c:868
 msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîâà äåéñòâèå?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîâà äåéñòâèå?"
 
 #: src/prefs_actions.c:1073
 #, c-format
@@ -4433,6 +4454,9 @@ msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F or %%p."
 msgstr ""
+"Èçáðàíîòî äåéñòâèå íå ìîæå äà ñå ïîëçâà â compose\n" 
+"ïðîçîðåöà çàùîòî ñúäúðæà %%f, %%F èëè %%p."
+
 
 #: src/prefs_actions.c:1271
 #, c-format
@@ -4440,6 +4464,8 @@ msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Êîìàíäàòà íå å èçïúëíåíà. Íå å ñúçäàäåí ïîòîê (pipe).\n"
+"%s"
 
 #: src/prefs_actions.c:1356
 #, c-format
@@ -4484,15 +4510,15 @@ msgstr "* 
 
 #: src/prefs_actions.c:1816
 msgid "     | to send message body or selection to command"
-msgstr ""
+msgstr "     | çà ïðàùàíå íà òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ íà êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:1817
 msgid "     > to send user provided text to command"
-msgstr ""
+msgstr "     > çà ïðàùàíå íà ïîòðåáèòåëñêè òåêñò íà êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:1818
 msgid "     * to send user provided hidden text to command"
-msgstr ""
+msgstr "     * çà ïðàùàíå íà ñêðèò ïîòðåáèòåëñêè òåêñò íà êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:1819
 msgid "* End with:"
@@ -4500,34 +4526,34 @@ msgstr "* 
 
 #: src/prefs_actions.c:1820
 msgid "     | to replace message body or selection with command output"
-msgstr ""
+msgstr "     | çà çàìåñòâàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî ñ èçõîäà íà êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:1821
 msgid "     > to insert command's output without replacing old text"
-msgstr ""
+msgstr "     > çà âìúêâàíå èçõîäà îò êîìàíäà áåç çàïàçâàíå íà ñòàðèÿ òåêñò"
 
 #: src/prefs_actions.c:1822
 msgid "     & to run command asynchronously"
-msgstr ""
+msgstr "     & çà àñèíõðîííî èçïúëíåíèå íà êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:1823
 msgid "* Use:"
-msgstr ""
+msgstr "* Èçïîëçâàé:"
 
 #: src/prefs_actions.c:1824
 #, c-format
 msgid "     %f for message file name"
-msgstr ""
+msgstr "     %f çà ôàéëîâîòî èìå íà ñúîáùåíèåòî"
 
 #: src/prefs_actions.c:1825
 #, c-format
 msgid "     %F for the list of the file names of selected messages"
-msgstr ""
+msgstr "     %F çà ñïèñúêà ñ ôàéëîâèòå èìåíà íà èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/prefs_actions.c:1826
 #, c-format
 msgid "     %p for the selected message MIME part."
-msgstr ""
+msgstr "     %p çà èçáðàíàòà MIME ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî. "
 
 #: src/prefs_actions.c:1834 src/prefs_matcher.c:1721 src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
@@ -4635,7 +4661,7 @@ msgid ""
 "Maximum number of articles to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
 msgstr ""
-"Ìàêñèìàëåí áðîé àòðèáóòèçà ñâàëÿíå\n"
+"Ìàêñèìàëåí áðîé àòðèáóòè çà ñâàëÿíå\n"
 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
 
 #: src/prefs_common.c:1330
@@ -4946,7 +4972,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2293
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
-msgstr "Ñúêðàùàâàé íîâèíàðñêèòå ãðóïè ïî äúëãè îò"
+msgstr "Ñúêðàùàâàé íþç ãðóïè ïî äúëãè îò"
 
 #: src/prefs_common.c:2308
 msgid "letters"
@@ -4954,7 +4980,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2314
 msgid "Summary View"
-msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
+msgstr "Îáù èçãëåä"
 
 #: src/prefs_common.c:2323
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
@@ -4974,7 +5000,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2358
 msgid " Set displayed items in summary... "
-msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àòðèáóòèâ îáùèÿ èçãëåä... "
+msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àòðèáóòè â îáùèÿ èçãëåä... "
 
 #: src/prefs_common.c:2423
 msgid "Enable coloration of message"
@@ -5078,28 +5104,27 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2725
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
-msgstr ""
-"Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
+msgstr "Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
 
 #: src/prefs_common.c:2729
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/prefs_common.c:2737
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî ïðè ìåñòåíå èëè òðèåíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/prefs_common.c:2744
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
 msgstr ""
-"(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
-" àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
+"(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå\n"
+" íà èçïúëíåíèåòî àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
 
 #: src/prefs_common.c:2750
 msgid "Dialogs"
-msgstr ""
+msgstr "Äèàëîçè"
 
 #: src/prefs_common.c:2764
 msgid "Show no-unread-message dialog"
@@ -5192,7 +5217,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:3045
 msgid "On exit"
-msgstr "Ïðè èçõîä"
+msgstr "Ïðè èçëèçàíå"
 
 #: src/prefs_common.c:3053
 msgid "Confirm on exit"
@@ -5212,19 +5237,19 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:3245
 msgid "the full abbreviated weekday name"
-msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
+msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî èìå íà äåëíèêà"
 
 #: src/prefs_common.c:3246
 msgid "the full weekday name"
-msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
+msgstr "ïúëíîòî èìå íà äåëíèêà"
 
 #: src/prefs_common.c:3247
 msgid "the abbreviated month name"
-msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
+msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåöà"
 
 #: src/prefs_common.c:3248
 msgid "the full month name"
-msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
+msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåöà"
 
 #: src/prefs_common.c:3249
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
@@ -5300,7 +5325,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:3413
 msgid "Set message colors"
-msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
+msgstr "Íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
 
 #: src/prefs_common.c:3421
 msgid "Colors"
@@ -5383,7 +5408,7 @@ msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
 msgstr ""
-"Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî íàòèñíåòå\n"
+"Ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî íàòèñíåòå\n"
 "êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
 
 #: src/prefs_customheader.c:163
@@ -5506,7 +5531,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_filtering.c:557
 msgid "Current filtering/processing rules"
-msgstr ""
+msgstr "Òåêóùè filtering/processing ïðàâèëà"
 
 #: src/prefs_filtering.c:939 src/prefs_filtering.c:1007
 #: src/prefs_scoring.c:564 src/prefs_scoring.c:608
@@ -5515,11 +5540,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_filtering.c:967 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
 msgid "Condition string is empty."
-msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí"
+msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
 
 #: src/prefs_filtering.c:985
 msgid "Destination is not set."
-msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî íå å ïîñî÷åíî"
+msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî íå å ïîñî÷åíî."
 
 #: src/prefs_filtering.c:1061 src/prefs_scoring.c:630
 msgid "Delete rule"
@@ -5531,11 +5556,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_filtering.c:1489 src/prefs_matcher.c:1661 src/prefs_scoring.c:767
 msgid "Entry not saved"
-msgstr ""
+msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî"
 
 #: src/prefs_filtering.c:1490
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî. Çàòâàðÿì?"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:307
 msgid "Folder Properties"
@@ -5543,16 +5568,15 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:324
 msgid "Folder Properties for "
-msgstr "Ñâîéñòâà íà ïàïêàòà çà"
+msgstr "Ñâîéñòâà íà ïàïêàòà çà "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:333
 msgid "Request Return Receipt"
-msgstr "Èçèñêâàé îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
+msgstr "Ïîèñêàé îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:345
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
-msgstr ""
-"Çàïàçâàé êîïèå íà èçïðàùàíèòå ñúîáùåíèÿ â òàçè ïàïêà âìåñòî â 'Èçïðàòåíè'"
+msgstr "Çàïàçâàé êîïèå íà èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â òàçè ïàïêà âìåñòî â 'Èçïðàòåíè'"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:355
 msgid "Default To: "
@@ -5568,7 +5592,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:407
 msgid "Folder chmod: "
-msgstr "chmod íà ïàïêà"
+msgstr "chmod íà ïàïêà"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:431
 msgid "Default account: "
@@ -5669,7 +5693,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:152
 msgid "Color label"
-msgstr "/Öâåòåí åòèêåò"
+msgstr "Öâåòåí åòèêåò"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153
 msgid "Ignore thread"
@@ -5741,11 +5765,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:578
 msgid "Boolean Op"
-msgstr ""
+msgstr "Áóëåâ Op"
 
 #: src/prefs_matcher.c:617
 msgid "Current condition rules"
-msgstr ""
+msgstr "Òåêóùè óñëîâíè ïðàâèëà"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1155
 msgid "Value is not set."
@@ -5756,6 +5780,8 @@ msgid ""
 "The entry was not saved\n"
 "Have you really finished?"
 msgstr ""
+"Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî\n"
+"Íàèñòèíà ëè çàâúðøèõòå?"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1707 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
 #: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:464
@@ -5820,7 +5846,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_summary_column.c:178
 msgid "Displayed items configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Êîíôèãóðàöèÿ íà ïîêàçâàíèòå àòðèáóòè"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:195
 msgid ""
@@ -5861,7 +5887,7 @@ msgstr " 
 
 #: src/prefs_template.c:249
 msgid "Current templates"
-msgstr "Íàñòîÿùè øàáëîíè"
+msgstr "Òåêóùè øàáëîíè"
 
 #: src/prefs_template.c:269
 msgid "Template configuration"
@@ -5889,15 +5915,15 @@ msgid ""
 "Please choose another Action from List"
 msgstr ""
 "Èçáðàíîòî äåéñòâèå å âå÷å íàñòðîåíî.\n"
-"Ìîëÿ èçáåðåòå äðóãî äåéñòâèå îò ñïèñúêà"
+"Ìîëÿ èçáåðåòå äðóãî Äåéñòâèå îò Ñïèñúêà"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:127
 msgid "Main toolbar configuration"
-msgstr "Main Toolbar êîíôèãóðàöèÿ"
+msgstr "Îñíîâíà Toolbar êîíôèãóðàöèÿ"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:128
 msgid "Compose toolbar configuration"
-msgstr "Compose Toolbar êîíôèãóðàöèÿ"
+msgstr "Ñúñòàâè Toolbar êîíôèãóðàöèÿ"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:129
 msgid "Message view toolbar configuration"
@@ -6041,7 +6067,7 @@ msgstr "
 
 #: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
 msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr "Îïàà: Ïîäïèñà íå å ïîòâúðäåí"
+msgstr "Îïàà: Ïîäïèñà íå å âåðèôèöèðàí"
 
 #: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
 msgid "No signature found"
@@ -6057,7 +6083,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/rfc2015.c:157 src/sigstatus.c:231
 msgid "Good signature but the key has expired"
-msgstr ""
+msgstr "ÂÀËÈÄÅÍ ïîäïèñ, íî êëþ÷à å ÍÅÂÀËÈÄÅÍ âå÷å"
 
 #: src/rfc2015.c:160 src/sigstatus.c:234
 msgid "BAD signature"
@@ -6097,7 +6123,7 @@ msgstr "
 #: src/rfc2015.c:201
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "ÍÅÏÐÀÂÈËÅÍ ïîäïèñ îò \"%s\""
+msgstr "ÍÅÂÀËÈÄÅÍ ïîäïèñ îò \"%s\""
 
 #: src/rfc2015.c:233
 msgid "Cannot find user ID for this key."
@@ -6111,12 +6137,12 @@ msgstr "                aka \"%s\"\n"
 #: src/rfc2015.c:266
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s"
-msgstr "Ïîäïèñ ñ èçòåêúë ñðîê %s"
+msgstr "Ïîäïèñà å âàëèäåí äî %s"
 
 #: src/rfc2015.c:274
 #, c-format
 msgid "Key expired %s"
-msgstr ""
+msgstr "Êëþ÷à å âàëèäåí äî %s"
 
 #: src/rfc2015.c:300
 #, c-format
@@ -6126,7 +6152,7 @@ msgstr "
 #: src/rfc2015.c:309
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Îòïå÷àòúê íà êëþ÷à: %s\n"
 
 #: src/select-keys.c:102
 #, c-format
@@ -6189,7 +6215,7 @@ msgid ""
 "Selected account \"%s\" is not a POP mail server.\n"
 "Please select a different account"
 msgstr ""
-"Èçáðàíèÿ àêàóíò  \"%s\" íå å POP ñúðâúð.\n"
+"Èçáðàíèÿ àêàóíò  \"%s\" íå å íà POP ìåéë ñúðâúð.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå äðóã àêàóíò"
 
 #: src/selective_download.c:645
@@ -6317,10 +6343,10 @@ msgid ""
 "if you have the one.\n"
 "If you're not sure, just select OK."
 msgstr ""
-"Ïúðâî òðÿáâà äà èçáåðåòå ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
-"Ìîæå äà èçïîëçâàòå ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ â MH ôîðìàò\n"
-"àêî èìàòå òàêàâà.\n"
-"àêî íå ñòå ñèãóðíè, ïðîñòî èçáåðåòå OK."
+"Ïúðâî òðÿáâà äà èçáåðåòå ïîùåíñêà êóòèÿ.\n"
+"Ìîæå äà èçïîëçâàòå ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà \n"
+"êóòèÿ â MH ôîðìàò àêî èìàòå òàêàâà.\n"
+"Àêî íå ñòå ñèãóðíè, ïðîñòî èçáåðåòå OK."
 
 #: src/sigstatus.c:129
 msgid "Checking signature"
@@ -6329,7 +6355,7 @@ msgstr "
 #: src/sigstatus.c:196
 #, c-format
 msgid "%s%s%s from \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "%s%s%s îò \"%s\""
 
 #: src/sourcewindow.c:64
 msgid "Source of the message"
@@ -6414,7 +6440,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:411
 msgid "/Redirect"
-msgstr "Ïðåíàñî÷âàé"
+msgstr "Ïðåíàñî÷è"
 
 #: src/summaryview.c:413
 msgid "/Re-_edit"
@@ -6426,7 +6452,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Copy..."
-msgstr "/Êîïèðàé"
+msgstr "/Êîïèðàé..."
 
 #: src/summaryview.c:418
 msgid "/Cancel a news message"
@@ -6562,7 +6588,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:484
 msgid "deleted messages"
-msgstr "Èçòðèòè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "èçòðèòè ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/summaryview.c:485
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
@@ -6570,11 +6596,11 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:486
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
-msgstr ""
+msgstr "âÿðíî ïðè óñïåøíî èçïúëíåíèå íà \"S\" "
 
 #: src/summaryview.c:487
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr ""
+msgstr "ñúîáùåíèÿ èäâàùè îò ïîòðåáèòåë S"
 
 #: src/summaryview.c:488
 msgid "forwarded messages"
@@ -6590,7 +6616,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:491
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr ""
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â inreplyto õåäúðà"
 
 #: src/summaryview.c:492
 msgid "locked messages"
@@ -6602,7 +6628,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:494
 msgid "new messages"
-msgstr "Íîâè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/summaryview.c:495
 msgid "old messages"
@@ -6610,7 +6636,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:496
 msgid "messages which have been replied to"
-msgstr ""
+msgstr "ñúîáùåíèÿ íà êîèòî å áèëî îòãîâîðåíî"
 
 #: src/summaryview.c:497
 msgid "read messages"
@@ -6634,19 +6660,19 @@ msgstr ""
 
 #: src/summaryview.c:502
 msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr ""
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñ ðàçìåð ðàâåí íà #"
 
 #: src/summaryview.c:503
 msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñ ðàçìåð ïî-ãîëÿì îò #"
 
 #: src/summaryview.c:504
 msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr ""
+msgstr "ñúîáùåíèå ñ ðàçìåð ïî-ìàëúê îò #"
 
 #: src/summaryview.c:505
 msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr ""
+msgstr "ñúîáùåíèÿ èçïðàòåíè äî S"
 
 #: src/summaryview.c:506
 msgid "marked messages"
@@ -6654,15 +6680,15 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:507
 msgid "unread messages"
-msgstr "íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ."
+msgstr "íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/summaryview.c:508
 msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr ""
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â References õåäúðà"
 
 #: src/summaryview.c:509
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr ""
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â X-Label õåäúðà"
 
 #: src/summaryview.c:511
 msgid "logical AND operator"
@@ -6670,7 +6696,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:512
 msgid "logical OR operator"
-msgstr "logieski OR îïåðàòîð"
+msgstr "ëîãè÷åñêè OR îïåðàòîð"
 
 #: src/summaryview.c:513
 msgid "logical NOT operator"
@@ -6682,7 +6708,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:521
 msgid "Extended Search symbols"
-msgstr ""
+msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíî òúðñåíå"
 
 #: src/summaryview.c:570
 msgid "Toggle quick-search bar"
@@ -6717,6 +6743,7 @@ msgstr "
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
+"Âúòðåøíà ãðåøêà: íåî÷àêâàíà ñòîéíîñò çà prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
 #: src/summaryview.c:1368
 msgid "No unread messages."
@@ -6764,19 +6791,19 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:1540 src/summaryview.c:1565
 msgid "No more labeled messages"
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà ïîâå÷å åòèêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/summaryview.c:1541
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà íàìåðåíî åòèêèðàíî ñúîáùåíèå. Òúðñåíå îò êðàÿ?"
 
 #: src/summaryview.c:1550 src/summaryview.c:1575
 msgid "No labeled messages."
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà åòèêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/summaryview.c:1566
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà íàìåðåíî åòèêèðàíî ñúîáùåíèå. Òúðñåíå îòíà÷àëî?"
 
 #: src/summaryview.c:1779
 msgid "Attracting messages by subject..."
@@ -6803,11 +6830,11 @@ msgstr "%s%d 
 
 #: src/summaryview.c:1964
 msgid " item selected"
-msgstr ""
+msgstr "èçáðàí àòðèáóò"
 
 #: src/summaryview.c:1966
 msgid " items selected"
-msgstr ""
+msgstr "èçáðàíè àòðèáóòè"
 
 #: src/summaryview.c:1983
 #, c-format
@@ -6821,11 +6848,11 @@ msgstr "%d 
 
 #: src/summaryview.c:2158
 msgid "Sorting summary..."
-msgstr ""
+msgstr "Ñîðòèðàíå íà èçâëå÷åíèåòî..."
 
 #: src/summaryview.c:2228
 msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr ""
+msgstr "Èçâëå÷åíèå îò äàííèòå íà ñúîáùåíèåòî..."
 
 #: src/summaryview.c:2356
 msgid "(No Date)"
@@ -6833,7 +6860,7 @@ msgstr "(
 
 #: src/summaryview.c:2950
 msgid "You're not the author of the article\n"
-msgstr ""
+msgstr "Íå ñòå Àâòîð íà ñòàòèÿòà\n"
 
 #: src/summaryview.c:3040
 msgid "Delete message(s)"
@@ -6865,7 +6892,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:3381
 msgid "Append or overwrite existing file?"
-msgstr "Äà ïðèëîæà ëè èëè äà ïðåçàïèøà ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
+msgstr "Äîáàâÿíå êúì ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë èëè ïðåçàïèñâàíå?"
 
 #: src/summaryview.c:3382
 msgid "Append"
@@ -6916,38 +6943,40 @@ msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Ãðåøêà â Ðåãóëÿðåí èçðàç (regexp):\n "
+"%s"
 
 #: src/toolbar.c:144 src/toolbar.c:1605
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
-msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
+msgstr "Âçåìè Ïîùàòà çà Âñè÷êè àêàóíòè"
 
 #: src/toolbar.c:145 src/toolbar.c:1611
 msgid "Receive Mail on current Account"
-msgstr "Èçòåãëè ïîùàòà çà òåêóùèÿ àêàóíò"
+msgstr "Èçòåãëè Ïîùàòà çà òåêóùèÿ àêàóíò"
 
 #: src/toolbar.c:146 src/toolbar.c:1617
 msgid "Send Queued Message(s)"
-msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "Èçïðàòè ×àêàùèòå Ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/toolbar.c:147 src/toolbar.c:1630
 msgid "Compose Email"
-msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
+msgstr "Ñú÷èíè Ñúîáùåíèå"
 
 #: src/toolbar.c:148 src/toolbar.c:1634
 msgid "Compose News"
-msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
+msgstr "Ñú÷èíè Íîâèíè"
 
 #: src/toolbar.c:149 src/toolbar.c:1640
 msgid "Reply to Message"
-msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
+msgstr "Îòãîâîðè íà Ñúîáùåíèåòî"
 
 #: src/toolbar.c:150 src/toolbar.c:1661
 msgid "Reply to Sender"
-msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
+msgstr "Îòãîâîðè íà Èçïðàùà÷à"
 
 #: src/toolbar.c:151 src/toolbar.c:1682
 msgid "Reply to All"
-msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+msgstr "Îòãîâîðè íà Âñè÷êè"
 
 #: src/toolbar.c:152 src/toolbar.c:1703
 msgid "Reply to Mailing-list"
@@ -6955,19 +6984,19 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:153 src/toolbar.c:1724
 msgid "Forward Message"
-msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
+msgstr "Ïðåïðàòè Ñúîáùåíèåòî"
 
 #: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1745
 msgid "Delete Message"
-msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
+msgstr "Èçòðèé Ñúîáùåíèåòî"
 
 #: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1757
 msgid "Goto Next Message"
-msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
+msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî Ñúîáùåíèå"
 
 #: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1765
 msgid "Send Message"
-msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
+msgstr "Èçïðàòè Ñúîáùåíèåòî"
 
 #: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1771
 msgid "Put into queue folder and send later"
@@ -7051,7 +7080,7 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:348
 msgid "Email"
-msgstr "Email"
+msgstr "Íàïèøè"
 
 #: src/toolbar.c:350 src/toolbar.c:442
 msgid "Reply"
@@ -7079,9 +7108,8 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:403
 msgid "Linewrap"
-msgstr ""
+msgstr "Ïðåíåñè"
 
 #: src/toolbar.c:2054
 msgid "Message already removed from folder."
 msgstr "Ñúîáùåíèåòî âå÷å å ïðåìàõíàòî îò ïàïêàòà."
-