updated Bulgarian message catalog
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 14 Oct 2002 08:11:03 +0000 (08:11 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 14 Oct 2002 08:11:03 +0000 (08:11 +0000)
ChangeLog.claws
configure.in
po/bg.po

index eeef557861565a81a1707b8fd7446f4037f8bb62..1438f907ccab73501fc76ec559ba6cda4f0f8e1b 100644 (file)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2002-10-14 [paul]      0.8.5claws33
+
+       * po/bg.po
+               updated by George Danchev
+
 2002-10-13 [hoa]       0.8.5claws32
 
        * src/matcher.[ch]
index 18d4016d98f3427359dc2467056e085b0b1fc58a..d9ab7d05d38ff4dce6cc45211bf4863fc9503136 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=8
 MICRO_VERSION=5
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=claws32
+EXTRA_VERSION=claws33
 VERSION=$MAJOR_VERSION.$MINOR_VERSION.$MICRO_VERSION$EXTRA_VERSION
 
 dnl set $target
index b9e9a0bfa557d4d2f2b0685a40960ed0898c09a7..2a3455943dadc753b39ce0307667376f4a7c3657 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,10 +5,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-09-28 12:12+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-10-13 13:19+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
-"Language-Team: Bulgarian <lug-bg@linux-bulgaria.org>\n"
+"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -62,22 +62,22 @@ msgstr ""
 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2923 src/compose.c:5687
+#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2932 src/compose.c:5730
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2217
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2230
 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
-#: src/prefs_common.c:3237 src/prefs_common.c:3406 src/prefs_common.c:3736
+#: src/prefs_common.c:3246 src/prefs_common.c:3415 src/prefs_common.c:3745
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
-#: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
+#: src/prefs_folder_item.c:498 src/prefs_matcher.c:307
 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
-#: src/prefs_toolbar.c:877 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
+#: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -102,7 +102,7 @@ msgstr ""
 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4425 src/compose.c:4596 src/editaddress.c:774
+#: src/compose.c:4464 src/compose.c:4635 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
@@ -110,7 +110,7 @@ msgstr ""
 msgid "Name"
 msgstr "Èìå"
 
-#: src/account.c:528 src/prefs_account.c:908
+#: src/account.c:528 src/prefs_account.c:906
 msgid "Protocol"
 msgstr "Ïðîòîêîë"
 
@@ -135,14 +135,14 @@ msgstr "
 #: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:873
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
 msgid "Down"
 msgstr "Íàäîëó"
 
 #: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:869
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
 msgid "Up"
 msgstr "Íàãîðå"
 
@@ -152,37 +152,37 @@ msgstr "
 
 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
-#: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1661
-#: src/summary_search.c:208 src/crash.c:244
+#: src/inc.c:676 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1661
+#: src/summary_search.c:208 src/crash.c:243
 msgid "Close"
 msgstr "Çàòâîðè"
 
-#: src/account.c:684
+#: src/account.c:686
 msgid "Delete account"
 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
 
-#: src/account.c:685
+#: src/account.c:687
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
-#: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2799 src/compose.c:3277 src/compose.c:5865 src/compose.c:6228
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:798 src/folderview.c:2115
-#: src/folderview.c:2178 src/folderview.c:2285 src/folderview.c:2419
-#: src/folderview.c:2455 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1453
-#: src/mainwindow.c:3065 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
+#: src/account.c:688 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
+#: src/compose.c:2812 src/compose.c:3286 src/compose.c:5908 src/compose.c:6271
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2140 src/folderview.c:2203
+#: src/folderview.c:2310 src/folderview.c:2444 src/folderview.c:2480
+#: src/inc.c:170 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:1466 src/mainwindow.c:3084
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:1220
-#: src/summaryview.c:1264 src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1331
-#: src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1388 src/summaryview.c:1413
-#: src/summaryview.c:1438 src/summaryview.c:2926
+#: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:810 src/summaryview.c:1225
+#: src/summaryview.c:1269 src/summaryview.c:1312 src/summaryview.c:1336
+#: src/summaryview.c:1368 src/summaryview.c:1393 src/summaryview.c:1418
+#: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:2943
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:686 src/compose.c:3277 src/compose.c:5865
-#: src/folderview.c:2115 src/folderview.c:2178 src/folderview.c:2285
-#: src/folderview.c:2419 src/folderview.c:2455
+#: src/account.c:688 src/compose.c:3286 src/compose.c:5908
+#: src/folderview.c:2140 src/folderview.c:2203 src/folderview.c:2310
+#: src/folderview.c:2444 src/folderview.c:2480
 msgid "+No"
 msgstr "+Íå"
 
@@ -204,32 +204,32 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2923 src/compose.c:5688 src/compose.c:6393 src/compose.c:6431
+#: src/compose.c:2932 src/compose.c:5731 src/compose.c:6436 src/compose.c:6474
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
-#: src/mainwindow.c:2217 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838
+#: src/mainwindow.c:2230 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838
 #: src/mimeview.c:896 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3238 src/prefs_common.c:3737
+#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3247 src/prefs_common.c:3746
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
-#: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
-#: src/prefs_toolbar.c:878 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:3295
+#: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
+#: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
+#: src/summaryview.c:810 src/summaryview.c:3320
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:518
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:515
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Ôàéë"
 
 #: src/addressbook.c:344
 msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Ôàéë/Íîâà _Êíèãà"
+msgstr "/_Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
 
 #: src/addressbook.c:345
 msgid "/_File/New _vCard"
@@ -241,31 +241,31 @@ msgstr "/_
 
 #: src/addressbook.c:350
 msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _Ñúðâúð"
+msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
 
 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:516
-#: src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:532
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Ôàéë/---"
 
 #: src/addressbook.c:353
 msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Ôàéë/_Ðåäàêòèðàé"
+msgstr "/_Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
 
 #: src/addressbook.c:354
 msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/_Ôàéë/_Èçòðèé"
+msgstr "/_Ôàéë/Èçòðèé"
 
 #: src/addressbook.c:356
 msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Ôàéë/_Çàïàçè"
+msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè"
 
 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:517
 msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/_Ôàéë/_Çàòâîðè"
+msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:539
+#: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:536
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
 
@@ -273,22 +273,22 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:524 src/mainwindow.c:540
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:524 src/mainwindow.c:537
 msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Êîïèðàé"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
 
 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:525
 msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
 
 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:522 src/compose.c:605
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
 
 #: src/addressbook.c:363
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè Àäðåñ"
+msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
 
 #: src/addressbook.c:364
 msgid "/_Address"
@@ -300,11 +300,11 @@ msgstr "/_
 
 #: src/addressbook.c:366
 msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ãðóïà"
+msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
 
 #: src/addressbook.c:367
 msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ïàïêà"
+msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
 
 #: src/addressbook.c:368
 msgid "/_Address/---"
@@ -312,15 +312,15 @@ msgstr "/_
 
 #: src/addressbook.c:369
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/_Àäðåñ/_Ðåäàêòèðàé"
+msgstr "/_Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
 
 #: src/addressbook.c:370
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/_Àäðåñ/_Èçòðèé"
+msgstr "/_Àäðåñ/Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:748
-#: src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:768 src/mainwindow.c:770
-#: src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:775
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:754 src/mainwindow.c:765 src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:770 src/mainwindow.c:772
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
 
@@ -340,25 +340,25 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:807
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Ïîìîù"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:821
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:818
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Îòíîñíî"
+msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
 
 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
 msgid "/New _Address"
-msgstr "/Íîâ _Àäðåñ"
+msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
 
 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
 msgid "/New _Group"
-msgstr "/Íîâà _Ãðóïà"
+msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
 
 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
 msgid "/New _Folder"
-msgstr "/Íîâà _Ïàïêà"
+msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:506
@@ -366,13 +366,13 @@ msgstr "/
 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:280 src/folderview.c:282
 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:296 src/folderview.c:300
 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:312 src/folderview.c:316
-#: src/folderview.c:318 src/summaryview.c:396 src/summaryview.c:399
-#: src/summaryview.c:401 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:419
-#: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:440
+#: src/folderview.c:318 src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400
+#: src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:432 src/summaryview.c:438 src/summaryview.c:441
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:404
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:405
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Èçòðèé"
 
@@ -396,7 +396,7 @@ msgstr "/
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5136 src/prefs_common.c:2722
+#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5174 src/prefs_common.c:2731
 #: src/toolbar.c:102
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
@@ -409,8 +409,8 @@ msgstr "
 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
 #: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
-#: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
-#: src/prefs_toolbar.c:830 src/toolbar.c:246
+#: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229
+#: src/prefs_toolbar.c:829 src/toolbar.c:246
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèé"
 
@@ -418,17 +418,18 @@ msgstr "
 msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1340 src/compose.c:2977
-#: src/compose.c:4243 src/compose.c:4946 src/headerview.c:55
-#: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1344 src/compose.c:2986
+#: src/compose.c:4282 src/compose.c:4984 src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1324 src/compose.c:2976
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1328 src/compose.c:2985
+#: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1327
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1331 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
@@ -444,16 +445,15 @@ msgstr "
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2799
-#: src/compose.c:6228 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:798 src/inc.c:170
-#: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1453 src/mainwindow.c:3065
-#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:1220
-#: src/summaryview.c:1264 src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1331
-#: src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1388 src/summaryview.c:1413
-#: src/summaryview.c:1438 src/summaryview.c:2926
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2812
+#: src/compose.c:6271 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:296
+#: src/mainwindow.c:1466 src/mainwindow.c:3084 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:877 src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
+#: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
+#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:810 src/summaryview.c:1225
+#: src/summaryview.c:1269 src/summaryview.c:1312 src/summaryview.c:1336
+#: src/summaryview.c:1368 src/summaryview.c:1393 src/summaryview.c:1418
+#: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:2943
 msgid "No"
 msgstr "Íå"
 
@@ -547,7 +547,7 @@ msgstr "
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
 
-#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1022
+#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1026
 msgid "Interface"
 msgstr "Èíòåðôåéñ"
 
@@ -569,7 +569,7 @@ msgid "Group"
 msgstr "Ãðóïà"
 
 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:346
-#: src/prefs_account.c:1942
+#: src/prefs_account.c:1940
 msgid "Folder"
 msgstr "Ïàïêà"
 
@@ -603,7 +603,7 @@ msgstr "
 
 #: src/addrgather.c:285
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà íèòî ñúîáùåíèå."
+msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
 
 #: src/addrgather.c:293
 msgid ""
@@ -672,11 +672,11 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5865 src/main.c:494
+#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5908 src/main.c:494
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3275 src/inc.c:539
+#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3284 src/inc.c:554
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
@@ -713,17 +713,17 @@ msgid "Brown"
 msgstr "Êàôÿâ"
 
 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
-#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4280
+#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4293
 msgid "None"
 msgstr "Íèêîé"
 
 #: src/compose.c:504
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Äîáàâè..."
+msgstr "/Äîáàâè..."
 
 #: src/compose.c:505
 msgid "/_Remove"
-msgstr "/_Ìàõíè"
+msgstr "/Ìàõíè"
 
 #: src/compose.c:507 src/folderview.c:264 src/folderview.c:284
 #: src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
@@ -732,15 +732,15 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:513
 msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/_Ôàéë/_Ïðèêðåïè ôàéë"
+msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
 
 #: src/compose.c:514
 msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/_Ôàéë/_Âìúêíè ôàéë"
+msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
 
 #: src/compose.c:515
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
+msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
 
 #: src/compose.c:520
 msgid "/_Edit/_Undo"
@@ -752,339 +752,339 @@ msgstr "/_
 
 #: src/compose.c:523
 msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
 #: src/compose.c:526
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
 
-#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:541
+#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:538
 msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
 
 #: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
 
 #: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
 
 #: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
 
 #: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
 
 #: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
 
 #: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
 
 #: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
 
 #: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
 
 #: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
 
 #: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
 
 #: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
 
 #: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
 
 #: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
 
 #: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
 #: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
 #: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
 
 #: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
 
 #: src/compose.c:608
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
 #: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
 #: src/compose.c:613
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/_Ñïåëèíã"
+msgstr "/Ñïåëèíã"
 
 #: src/compose.c:614
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
+msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
 
 #: src/compose.c:616
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
+msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
 
 #: src/compose.c:618
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
+msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
 
 #: src/compose.c:620
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
+msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
 
 #: src/compose.c:622
 msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/_Ñïåëèíã/---"
+msgstr "/Ñïåëèíã/---"
 
 #: src/compose.c:623
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/_Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
+msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
 
-#: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:547 src/summaryview.c:432
+#: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:544 src/summaryview.c:433
 msgid "/_View"
-msgstr "/_Èçãëåä"
+msgstr "/Èçãëåä"
 
 #: src/compose.c:628
 msgid "/_View/_To"
-msgstr "/_Èçãëåä/Äî"
+msgstr "/Èçãëåä/Äî"
 
 #: src/compose.c:629
 msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/_Èçãëåä/_Cc"
+msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
 
 #: src/compose.c:630
 msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/_Èçãëåä/_Bcc"
+msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
 
 #: src/compose.c:631
 msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/_Èçãëåä/_Îòãîâîðè íà"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/compose.c:636 src/mainwindow.c:565
-#: src/mainwindow.c:568 src/mainwindow.c:596 src/mainwindow.c:620
-#: src/mainwindow.c:702 src/mainwindow.c:706
+#: src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/compose.c:636 src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:593 src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703
 msgid "/_View/---"
-msgstr "/_Èçãëåä/---"
+msgstr "/Èçãëåä/---"
 
 #: src/compose.c:633
 msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
 #: src/compose.c:635
 msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ëèíèÿ"
+msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
 
 #: src/compose.c:637
 msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
+msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
 
-#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:709
+#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå"
 
 #: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
 
 #: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
 #: src/compose.c:644 src/compose.c:650 src/compose.c:655 src/compose.c:657
-#: src/compose.c:661 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:714
-#: src/mainwindow.c:716 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:729
-#: src/mainwindow.c:731 src/mainwindow.c:736
+#: src/compose.c:661 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:713 src/mainwindow.c:723 src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:728 src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Message/---"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/---"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
 
 #: src/compose.c:645
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
 
 #: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
 
 #: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Äî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
 
 #: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Cc"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
 
 #: src/compose.c:653
 msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Bcc"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
 
 #: src/compose.c:654
 msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
 #: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
 #: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
 
 #: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
 
 #: src/compose.c:663
 msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Êðèïòèðàé"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
 
 #: src/compose.c:666
 msgid "/_Message/_Priority"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
 
 #: src/compose.c:667
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
 
 #: src/compose.c:668
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
 
 #: src/compose.c:669
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
 
 #: src/compose.c:670
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
 
 #: src/compose.c:671
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
 
 #: src/compose.c:673
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:746
+#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:743
 msgid "/_Tools"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
 
 #: src/compose.c:675
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
 
 #: src/compose.c:676
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
 
 #: src/compose.c:677
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:769
+#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:766
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/compose.c:1024 src/compose.c:1109
+#: src/compose.c:1019 src/compose.c:1111
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
 
-#: src/compose.c:1205 src/procmsg.c:979
+#: src/compose.c:1207 src/procmsg.c:979
 msgid "Can't get text part\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
 
-#: src/compose.c:1330
+#: src/compose.c:1334
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Îòãîâîðè íà:"
+msgstr "Reply-To:"
 
-#: src/compose.c:1333 src/compose.c:4240 src/compose.c:4948
+#: src/compose.c:1337 src/compose.c:4279 src/compose.c:4986
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
 
-#: src/compose.c:1336
+#: src/compose.c:1340
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1588
+#: src/compose.c:1592
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1600
+#: src/compose.c:1604
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1899
+#: src/compose.c:1910
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
 
-#: src/compose.c:1903
+#: src/compose.c:1914
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
 
-#: src/compose.c:1907
+#: src/compose.c:1918
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
 
-#: src/compose.c:1911
+#: src/compose.c:1922
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
 
-#: src/compose.c:1936
+#: src/compose.c:1947
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
 
-#: src/compose.c:2015 src/mimeview.c:462
+#: src/compose.c:2026 src/mimeview.c:462
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/compose.c:2614
+#: src/compose.c:2625
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
 
-#: src/compose.c:2616
+#: src/compose.c:2627
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2619
+#: src/compose.c:2630
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2643
+#: src/compose.c:2654 src/compose.c:2898
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1092,37 +1092,37 @@ msgstr ""
 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
 
-#: src/compose.c:2789
+#: src/compose.c:2802
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2797 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:749
-#: src/prefs_common.c:1004 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
+#: src/compose.c:2810 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:747
+#: src/prefs_common.c:1008 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2798
+#: src/compose.c:2811
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
 
-#: src/compose.c:2819
+#: src/compose.c:2832
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2865 src/compose.c:3494
+#: src/compose.c:2877 src/compose.c:3530
 msgid "can't get recipient list."
-msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè"
+msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè."
 
-#: src/compose.c:2906 src/procmsg.c:1329
+#: src/compose.c:2915 src/procmsg.c:1359
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
 
-#: src/compose.c:2920 src/messageview.c:408
+#: src/compose.c:2929 src/messageview.c:408
 msgid "Queueing"
 msgstr "Èç÷àêâàì"
 
-#: src/compose.c:2921
+#: src/compose.c:2930
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1130,32 +1130,32 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/compose.c:2927
+#: src/compose.c:2936
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2930
+#: src/compose.c:2939
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2946
+#: src/compose.c:2955
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3082 src/compose.c:3235 src/compose.c:3407 src/compose.c:3564
-#: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
-#: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
-#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
-#: src/procmsg.c:1310 src/utils.c:2086 src/utils.c:2154
+#: src/compose.c:3091 src/compose.c:3244 src/compose.c:3444 src/compose.c:3598
+#: src/mbox_folder.c:1298 src/mbox_folder.c:1399 src/mbox_folder.c:1967
+#: src/mbox_folder.c:1998 src/mbox_folder.c:2061 src/mbox_folder.c:2094
+#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1026
+#: src/procmsg.c:1340 src/utils.c:2131 src/utils.c:2199
 msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà/òèïà íà ôàéëà\n"
+msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà íà ôàéëà\n"
 
-#: src/compose.c:3177
+#: src/compose.c:3186
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3276
+#: src/compose.c:3285
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
@@ -1163,76 +1163,76 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
 
-#: src/compose.c:3306
+#: src/compose.c:3343
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
 
-#: src/compose.c:3446
+#: src/compose.c:3483
 msgid "can't remove the old message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
 
-#: src/compose.c:3508
+#: src/compose.c:3542
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3518
+#: src/compose.c:3552
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:3656
+#: src/compose.c:3690
 msgid "can't find queue folder\n"
 msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
 
-#: src/compose.c:3663 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:3697 src/messageview.c:274
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
 
-#: src/compose.c:3706
+#: src/compose.c:3740
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
 
-#: src/compose.c:4319 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4358 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4423 src/compose.c:4594 src/compose.c:5628
+#: src/compose.c:4462 src/compose.c:4633 src/compose.c:5671
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#: src/compose.c:4424 src/compose.c:4595 src/mimeview.c:151
+#: src/compose.c:4463 src/compose.c:4634 src/mimeview.c:151
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:452
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:453
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#: src/compose.c:4488
+#: src/compose.c:4527
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4508 src/prefs_filtering.c:492
+#: src/compose.c:4547 src/prefs_filtering.c:492
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#: src/compose.c:4645 src/prefs_account.c:1266 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4683 src/prefs_account.c:1264 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#: src/compose.c:4647 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4685 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:4649
+#: src/compose.c:4687
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4664 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
+#: src/compose.c:4702 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Òåìà"
 
-#: src/compose.c:4910
+#: src/compose.c:4948
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1241,68 +1241,68 @@ msgstr ""
 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5088 src/toolbar.c:94
+#: src/compose.c:5126 src/toolbar.c:94
 msgid "Send Message"
 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:5094 src/toolbar.c:95
+#: src/compose.c:5132 src/toolbar.c:95
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
 
-#: src/compose.c:5100 src/toolbar.c:96
+#: src/compose.c:5138 src/toolbar.c:96
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:5106 src/toolbar.c:97
+#: src/compose.c:5144 src/toolbar.c:97
 msgid "Insert file"
 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5112 src/toolbar.c:98
+#: src/compose.c:5150 src/toolbar.c:98
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:5118 src/toolbar.c:99
+#: src/compose.c:5156 src/toolbar.c:99
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:5124 src/toolbar.c:100
+#: src/compose.c:5162 src/toolbar.c:100
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:5130 src/toolbar.c:101
+#: src/compose.c:5168 src/toolbar.c:101
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:5523
+#: src/compose.c:5566
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5541
+#: src/compose.c:5584
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5610
+#: src/compose.c:5653
 msgid "Property"
 msgstr "Ñâîéñòâî"
 
-#: src/compose.c:5655
+#: src/compose.c:5698
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5684
+#: src/compose.c:5727
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5685 src/prefs_toolbar.c:851
+#: src/compose.c:5728 src/prefs_toolbar.c:850
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5836
+#: src/compose.c:5879
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "External editor command line is invalid: `%s'\n"
+msgstr "Êîìàíäíèÿ ðåä íà âúíøíèÿ ðåäàêòîð å íåâàëèäåí: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:5862
+#: src/compose.c:5905
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1310,73 +1310,73 @@ msgid ""
 "process group id: %d"
 msgstr ""
 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
-"Íàñèëñòâåíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
+"Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5875
+#: src/compose.c:5918
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "Terminated process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5876
+#: src/compose.c:5919
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
 
-#: src/compose.c:5933
+#: src/compose.c:5976
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
 
-#: src/compose.c:5937
+#: src/compose.c:5980
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
 
-#: src/compose.c:5939
+#: src/compose.c:5982
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Pipe read failed\n"
 
-#: src/compose.c:6226 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:3063
+#: src/compose.c:6269 src/inc.c:168 src/inc.c:294 src/mainwindow.c:3082
 msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:6227 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:3064
+#: src/compose.c:6270 src/inc.c:169 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:3083
 msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr "Ðàáîòèòå offline. Îòìÿíà?"
+msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
 
-#: src/compose.c:6335 src/compose.c:6356
+#: src/compose.c:6378 src/compose.c:6399
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6391
+#: src/compose.c:6434
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6392
+#: src/compose.c:6435
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6393
+#: src/compose.c:6436
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6393
+#: src/compose.c:6436
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6428
+#: src/compose.c:6471
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6430
+#: src/compose.c:6473
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6431
+#: src/compose.c:6474
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
-#: src/compose.c:6431 src/toolbar.c:289
+#: src/compose.c:6474 src/toolbar.c:289
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêíè"
 
@@ -1532,12 +1532,12 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1843 src/folderview.c:1911
-#: src/folderview.c:2210
+#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1868 src/folderview.c:1936
+#: src/folderview.c:2235
 msgid "New folder"
 msgstr "Íîâà ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
+#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1869 src/folderview.c:1937
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
 
@@ -1555,7 +1555,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1970
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1968
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1609,7 +1609,7 @@ msgstr "Bind DN"
 
 #: src/editldap.c:411
 msgid "Bind Password"
-msgstr "Bind Ïàðîëà"
+msgstr "Bind Password"
 
 #: src/editldap.c:420
 msgid "Timeout (secs)"
@@ -1619,7 +1619,7 @@ msgstr "
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Ìàêñèìàëíè Entries"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:745
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:743
 msgid "Basic"
 msgstr "Îñíîâíè"
 
@@ -1669,7 +1669,7 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:107
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "Ôàéëà å èçíåñåí óñïåøíî."
+msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
 
 #: src/exphtmldlg.c:154
 #, c-format
@@ -1709,7 +1709,7 @@ msgstr "HTML Output 
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3726 src/prefs_common.c:4052
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3735 src/prefs_common.c:4061
 msgid "Default"
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
@@ -1747,7 +1747,7 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:527
 msgid "Color Banding"
-msgstr ""
+msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
 
 #: src/exphtmldlg.c:533
 msgid "Format E-Mail Links"
@@ -1802,7 +1802,7 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
 
 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
-#: src/prefs_account.c:1198 src/prefs_filter.c:361
+#: src/prefs_account.c:1196 src/prefs_filter.c:361
 msgid " Select... "
 msgstr " Èçáåðè... "
 
@@ -1842,23 +1842,23 @@ msgstr "
 msgid "Select folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1041
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1033
 msgid "Inbox"
 msgstr "Âõîäÿùè"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1057
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1049
 msgid "Sent"
 msgstr "Èçïðàòåíè"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1073
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1065
 msgid "Queue"
 msgstr "×àêàùè"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1089
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1081
 msgid "Trash"
 msgstr "Êîø÷å"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1103
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1095
 msgid "Drafts"
 msgstr "×åðíîâè"
 
@@ -1881,7 +1881,7 @@ msgstr "/
 #: src/folderview.c:265 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
 #: src/folderview.c:321
 msgid "/_Processing..."
-msgstr "/_Ðàáîòÿ..."
+msgstr "/Ðàáîòÿ..."
 
 #: src/folderview.c:266
 msgid "/_Scoring..."
@@ -1939,75 +1939,63 @@ msgstr "#"
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:749 src/mainwindow.c:3525 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:749 src/mainwindow.c:3538 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:753 src/mainwindow.c:3530 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:753 src/mainwindow.c:3543 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:795
-msgid "Rescan folder tree"
-msgstr "Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
-
-#: src/folderview.c:796
-msgid ""
-"All previous settings for each folders will be lost.\n"
-"Continue?"
-msgstr ""
-"Âñè÷êè ïðåäèøíè íàñòðîéêè çà âñÿêà ïàïêà ùå áúäàò èçãóáåíè.\n"
-"Ïðîäúëæàâàìå ëè?"
-
-#: src/folderview.c:802
+#: src/folderview.c:794
 msgid "Rescanning folder tree..."
 msgstr "Ïðåðàçãëåæäàì äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
 
-#: src/folderview.c:824
+#: src/folderview.c:816
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:902
+#: src/folderview.c:894
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:1696 src/main.c:472 src/summaryview.c:5157
+#: src/folderview.c:1715 src/main.c:472 src/summaryview.c:5173
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
 
-#: src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913 src/folderview.c:2214
+#: src/folderview.c:1870 src/folderview.c:1938 src/folderview.c:2239
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
 
-#: src/folderview.c:1850 src/folderview.c:1976 src/folderview.c:2219
+#: src/folderview.c:1875 src/folderview.c:2001 src/folderview.c:2244
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:1863 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1986
-#: src/folderview.c:2062 src/folderview.c:2231
+#: src/folderview.c:1888 src/folderview.c:1943 src/folderview.c:2011
+#: src/folderview.c:2087 src/folderview.c:2256
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/folderview.c:1870 src/folderview.c:2238
+#: src/folderview.c:1895 src/folderview.c:2263
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
 
-#: src/folderview.c:1969 src/folderview.c:2052
+#: src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2077
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
 
-#: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2054
+#: src/folderview.c:1995 src/folderview.c:2079
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2112
+#: src/folderview.c:2137
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2016,16 +2004,16 @@ msgstr ""
 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
 
-#: src/folderview.c:2114
+#: src/folderview.c:2139
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2123
+#: src/folderview.c:2148
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2175
+#: src/folderview.c:2200
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2034,11 +2022,11 @@ msgstr ""
 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
 
-#: src/folderview.c:2177
+#: src/folderview.c:2202
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:2211
+#: src/folderview.c:2236
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2048,30 +2036,30 @@ msgstr ""
 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
 
-#: src/folderview.c:2283
+#: src/folderview.c:2308
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2284
+#: src/folderview.c:2309
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2417
+#: src/folderview.c:2442
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2418
+#: src/folderview.c:2443
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:2453
+#: src/folderview.c:2478
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2454
+#: src/folderview.c:2479
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
 
@@ -2123,7 +2111,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1017
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1024
 msgid "Done."
 msgstr "Ãîòîâî."
 
@@ -2215,7 +2203,7 @@ msgstr "
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1592
+#: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1596
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
 
@@ -2236,15 +2224,15 @@ msgstr ""
 msgid "Abcdef"
 msgstr "Abcdef"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2230
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2237
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2273 src/summaryview.c:2276
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2280 src/summaryview.c:2283
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
 
-#: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
+#: src/imageview.c:89 src/imageview.c:135
 msgid "Can't load the image."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ èçîáðàæåíèåòî."
 
@@ -2331,15 +2319,15 @@ msgstr "
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1599 src/imap.c:3223
+#: src/imap.c:1599 src/imap.c:3229
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1607 src/imap.c:3230
+#: src/imap.c:1607 src/imap.c:3236
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1629 src/imap.c:3258
+#: src/imap.c:1629 src/imap.c:3264
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
@@ -2526,117 +2514,117 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:359
+#: src/inc.c:267 src/inc.c:367 src/send.c:384
 msgid "Standby"
 msgstr "Ãîòîâíîñò"
 
-#: src/inc.c:375
+#: src/inc.c:391
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:506
+#: src/inc.c:520
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
 
-#: src/inc.c:515
+#: src/inc.c:529
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/inc.c:519
+#: src/inc.c:533
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:526
+#: src/inc.c:540
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:530
+#: src/inc.c:544
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:534 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:548 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Çàêëþ÷åí"
 
-#: src/inc.c:543
+#: src/inc.c:558
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Îòêàçàíî"
 
-#: src/inc.c:556
+#: src/inc.c:571
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:636
+#: src/inc.c:646
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:639
+#: src/inc.c:649
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:647
+#: src/inc.c:657
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
 
-#: src/inc.c:711
+#: src/inc.c:721
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:739
+#: src/inc.c:749
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/inc.c:747
+#: src/inc.c:757
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:754
+#: src/inc.c:764
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:864 src/inc.c:933
+#: src/inc.c:877 src/inc.c:946
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:897
+#: src/inc.c:910
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
 
-#: src/inc.c:901
+#: src/inc.c:914
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:905
+#: src/inc.c:918
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:909
+#: src/inc.c:922
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:913
+#: src/inc.c:926
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:917
+#: src/inc.c:930
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:950
+#: src/inc.c:963
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
 
-#: src/inc.c:956
+#: src/inc.c:969
 msgid "Quitting"
 msgstr "Ïðåêúñâàì"
 
@@ -2648,11 +2636,15 @@ msgstr ""
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
 
-#: src/inc.c:1035
+#: src/inc.c:1034
+msgid "Socket error."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1038
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
 
-#: src/inc.c:1063
+#: src/inc.c:1066
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà\n"
 
@@ -2669,11 +2661,11 @@ msgstr "
 msgid "Protocol log"
 msgstr ""
 
-#: src/logwindow.c:216
+#: src/logwindow.c:215
 msgid "Error clearing log\n"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñòâàíåòî íà ëîãà\n"
 
-#: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
+#: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2116 src/mh.c:874
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -2754,730 +2746,730 @@ msgstr ""
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
 
-#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:3074
+#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:3093
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:542
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/mainwindow.c:544
+#: src/mainwindow.c:541
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:543
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:545
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
 
-#: src/mainwindow.c:549
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
 
-#: src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:556
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:558
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:560
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:567
+#: src/mainwindow.c:564
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:569
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:571
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:573
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
 
-#: src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
 
-#: src/mainwindow.c:577
+#: src/mainwindow.c:574
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
 
-#: src/mainwindow.c:579
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:581
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:582
+#: src/mainwindow.c:579
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
 
-#: src/mainwindow.c:583
+#: src/mainwindow.c:580
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:584 src/mainwindow.c:587
+#: src/mainwindow.c:581 src/mainwindow.c:584
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:585
+#: src/mainwindow.c:582
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:586
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:588
+#: src/mainwindow.c:585
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:590
+#: src/mainwindow.c:587
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
 
-#: src/mainwindow.c:591
+#: src/mainwindow.c:588
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:589
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:593
+#: src/mainwindow.c:590
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:594
-msgid "/_View/Set display _item..."
-msgstr "/_Èçãëåä/Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè"
+#: src/mainwindow.c:591
+msgid "/_View/Set displayed _items..."
+msgstr "/_Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:594
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:598
+#: src/mainwindow.c:595
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:599
+#: src/mainwindow.c:596
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:605 src/mainwindow.c:608
-#: src/mainwindow.c:613 src/mainwindow.c:618
+#: src/mainwindow.c:597 src/mainwindow.c:602 src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:615
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
 
-#: src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:600
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:604
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:611
+#: src/mainwindow.c:608
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:614
+#: src/mainwindow.c:611
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:616
+#: src/mainwindow.c:613
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:619
+#: src/mainwindow.c:616
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:620 src/mainwindow.c:627
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:624
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:628
+#: src/mainwindow.c:625
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:628
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:636
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:647
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:650
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:653
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:656
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:658
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:660
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:664
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:670
+#: src/mainwindow.c:667
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:673
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:672
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:679
+#: src/mainwindow.c:676
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:678
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:682
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:703 src/summaryview.c:433
+#: src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:434
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:705
-msgid "/_View/Show all _header"
+#: src/mainwindow.c:702
+msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
 
-#: src/mainwindow.c:707
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:712
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
 
-#: src/mainwindow.c:720
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
 
-#: src/mainwindow.c:723
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:727
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:729
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:734
+#: src/mainwindow.c:731
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:732
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:737
+#: src/mainwindow.c:734
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:738
+#: src/mainwindow.c:735
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:739
+#: src/mainwindow.c:736
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:737
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:741
+#: src/mainwindow.c:738
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:741
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/mainwindow.c:747
+#: src/mainwindow.c:744
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
 msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:746
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
 
-#: src/mainwindow.c:750
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/mainwindow.c:752
+#: src/mainwindow.c:749
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
 
-#: src/mainwindow.c:753
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:758
+#: src/mainwindow.c:755
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/mainwindow.c:759
+#: src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:760
+#: src/mainwindow.c:757
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/mainwindow.c:762
+#: src/mainwindow.c:759
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:761
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:763
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:768
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
 
-#: src/mainwindow.c:776
+#: src/mainwindow.c:773
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:778
+#: src/mainwindow.c:775
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:779
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:781
-msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar"
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
+#: src/mainwindow.c:778
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar"
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà"
 
-#: src/mainwindow.c:783
-msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar/_Main toolbar..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà èíñòðóìåíòè..."
+#: src/mainwindow.c:780
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Main toolbar..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:785
-msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar/_Compose toolbar..."
+#: src/mainwindow.c:782
+msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Compose toolbar..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ñúñòàâè ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:788
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:795
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Configuration/_Template..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
 
-#: src/mainwindow.c:796
+#: src/mainwindow.c:793
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:797
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:795
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:802
+#: src/mainwindow.c:799
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
 
-#: src/mainwindow.c:804
+#: src/mainwindow.c:801
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/mainwindow.c:808
+#: src/mainwindow.c:805
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî"
 
-#: src/mainwindow.c:809
+#: src/mainwindow.c:806
 msgid "/_Help/_Manual/_English"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:810
+#: src/mainwindow.c:807
 msgid "/_Help/_Manual/_German"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Íåìñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:811
+#: src/mainwindow.c:808
 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Èñïàíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:812
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "/_Help/_Manual/_French"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Ôðåíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:813
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:814
+#: src/mainwindow.c:811
 msgid "/_Help/_FAQ"
 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
 
-#: src/mainwindow.c:815
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:816
+#: src/mainwindow.c:813
 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Íåìñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:817
+#: src/mainwindow.c:814
 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:818
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:819
+#: src/mainwindow.c:816
 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
 msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èòàëèàíñêè"
 
-#: src/mainwindow.c:820
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Ïîìîù/---"
 
-#: src/mainwindow.c:828
+#: src/mainwindow.c:825
 msgid "/Reply with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:829
+#: src/mainwindow.c:826
 msgid "/_Reply without quote"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:833
+#: src/mainwindow.c:830
 msgid "/Reply to all with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:834
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "/_Reply to all without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:838
+#: src/mainwindow.c:835
 msgid "/Reply to list with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:839
+#: src/mainwindow.c:836
 msgid "/_Reply to list without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:843
+#: src/mainwindow.c:840
 msgid "/Reply to sender with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:844
+#: src/mainwindow.c:841
 msgid "/_Reply to sender without quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
 
-#: src/mainwindow.c:848
+#: src/mainwindow.c:845
 msgid "/_Forward message (inline style)"
 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî (inline style)"
 
-#: src/mainwindow.c:849
+#: src/mainwindow.c:846
 msgid "/Forward message as _attachment"
 msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:1046
+#: src/mainwindow.c:1045
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
 
-#: src/mainwindow.c:1256 src/mainwindow.c:1273 src/prefs_folder_item.c:420
+#: src/mainwindow.c:1269 src/mainwindow.c:1286 src/prefs_folder_item.c:449
 #: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
 
-#: src/mainwindow.c:1274
+#: src/mainwindow.c:1287
 msgid "none"
 msgstr "íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:1451
+#: src/mainwindow.c:1464
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:1452
+#: src/mainwindow.c:1465
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/mainwindow.c:1477
+#: src/mainwindow.c:1490
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1478
+#: src/mainwindow.c:1491
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3487,16 +3479,16 @@ msgstr ""
 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
 
-#: src/mainwindow.c:1484 src/mainwindow.c:1522
+#: src/mainwindow.c:1497 src/mainwindow.c:1535
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/mainwindow.c:1489 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1502 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1495 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1508 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3505,104 +3497,104 @@ msgstr ""
 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
 
-#: src/mainwindow.c:1515
+#: src/mainwindow.c:1528
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1516
+#: src/mainwindow.c:1529
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:1537
+#: src/mainwindow.c:1550
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
 
-#: src/mainwindow.c:1841
+#: src/mainwindow.c:1854
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:1857 src/messageview.c:134
+#: src/mainwindow.c:1870 src/messageview.c:134
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:2216
+#: src/mainwindow.c:2229
 msgid "Exit"
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:2216
+#: src/mainwindow.c:2229
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
 
-#: src/mainwindow.c:2751 src/toolbar.c:80
+#: src/mainwindow.c:2770 src/toolbar.c:80
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/mainwindow.c:2757 src/toolbar.c:81
+#: src/mainwindow.c:2776 src/toolbar.c:81
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2763 src/toolbar.c:82
+#: src/mainwindow.c:2782 src/toolbar.c:82
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:2768 src/prefs_common.c:1214
+#: src/mainwindow.c:2787 src/prefs_common.c:1218
 msgid "News"
 msgstr "Íîâèíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2776 src/toolbar.c:83
+#: src/mainwindow.c:2795 src/toolbar.c:83
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:2780 src/toolbar.c:84
+#: src/mainwindow.c:2799 src/toolbar.c:84
 msgid "Compose News"
 msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2786 src/toolbar.c:85
+#: src/mainwindow.c:2805 src/toolbar.c:85
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2803 src/toolbar.c:86
+#: src/mainwindow.c:2822 src/toolbar.c:86
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
 
-#: src/mainwindow.c:2821 src/toolbar.c:87
+#: src/mainwindow.c:2840 src/toolbar.c:87
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:2839 src/toolbar.c:88
+#: src/mainwindow.c:2858 src/toolbar.c:88
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/mainwindow.c:2857 src/toolbar.c:89
+#: src/mainwindow.c:2876 src/toolbar.c:89
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2875 src/toolbar.c:90
+#: src/mainwindow.c:2894 src/toolbar.c:90
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:2881 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
+#: src/mainwindow.c:2900 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
 #: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:91 src/toolbar.c:247
 msgid "Execute"
 msgstr "Èçïúëíè"
 
-#: src/mainwindow.c:2887 src/toolbar.c:92
+#: src/mainwindow.c:2906 src/toolbar.c:92
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
+#: src/matcher.c:948 src/matcher.c:949 src/matcher.c:950 src/matcher.c:951
 #: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
-#: src/matcher.c:956 src/matcher.c:957 src/matcher.c:958 src/matcher.c:959
 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
 #: src/prefs_filter.c:868
 msgid "(none)"
 msgstr "(íÿìà)"
 
-#: src/matcher.c:998
+#: src/matcher.c:994
 msgid "filename is not set"
 msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
 
-#: src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1231 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:599 src/prefs_account.c:613
+#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1225 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
+#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:597 src/prefs_account.c:611
 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
@@ -3640,39 +3632,39 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:268 src/mbox_folder.c:170
+#: src/mbox.c:256 src/mbox_folder.c:170
 #, c-format
 msgid "can't create lock file %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
 
-#: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:171
+#: src/mbox.c:257 src/mbox_folder.c:171
 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
 msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
 
-#: src/mbox.c:281 src/mbox_folder.c:183
+#: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:183
 #, c-format
 msgid "can't create %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
 
-#: src/mbox.c:287 src/mbox_folder.c:189
+#: src/mbox.c:275 src/mbox_folder.c:189
 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
 msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
 
-#: src/mbox.c:316
+#: src/mbox.c:304
 #, c-format
 msgid "can't lock %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
 
-#: src/mbox.c:323 src/mbox.c:370
+#: src/mbox.c:311 src/mbox.c:358
 msgid "invalid lock type\n"
 msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
 
-#: src/mbox.c:356
+#: src/mbox.c:344
 #, c-format
 msgid "can't unlock %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
 
-#: src/mbox.c:387
+#: src/mbox.c:375
 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúêðàòÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
 
@@ -3686,28 +3678,28 @@ msgstr "
 msgid "could not lock write file %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ïèñàíå ôàéëa %s\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1425
+#: src/mbox_folder.c:1408
 #, c-format
 msgid "unvalid file - %s.\n"
 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1437
+#: src/mbox_folder.c:1420
 #, c-format
 msgid "invalid file - %s.\n"
 msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:2025
-#: src/utils.c:2093 src/utils.c:2161 src/utils.c:2253
+#: src/mbox_folder.c:1438 src/mbox_folder.c:1810 src/utils.c:2070
+#: src/utils.c:2138 src/utils.c:2206 src/utils.c:2298
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:2008 src/mbox_folder.c:2104
+#: src/mbox_folder.c:1988 src/mbox_folder.c:2084
 #, c-format
 msgid "can't rename %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì %s êúì %s\n"
 
-#: src/mbox_folder.c:2247
+#: src/mbox_folder.c:2227
 msgid "Cannot rename folder item"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïàïêàòà"
 
@@ -3829,7 +3821,7 @@ msgstr "+
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
 
-#: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1506
+#: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1529
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
 
@@ -3849,7 +3841,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:438
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:439
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
 
@@ -3865,7 +3857,7 @@ msgstr "/_
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Òèï"
 
-#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2123
+#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2132
 msgid "Text"
 msgstr "Òåêñò"
 
@@ -3878,11 +3870,11 @@ msgstr "
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:889 src/summaryview.c:3290
+#: src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:889 src/summaryview.c:3315
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
-#: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:894 src/summaryview.c:3295
+#: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:894 src/summaryview.c:3320
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
@@ -3906,83 +3898,83 @@ msgstr ""
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:174
+#: src/news.c:177
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:276
+#: src/news.c:279
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
 
-#: src/news.c:373
+#: src/news.c:376
 #, c-format
 msgid "can't select group %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
 
-#: src/news.c:383
+#: src/news.c:386
 #, c-format
 msgid "can't read article %d\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
 
-#: src/news.c:405 src/news.c:713 src/news.c:1048
+#: src/news.c:408 src/news.c:729 src/news.c:1065
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:506
+#: src/news.c:509
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
 
-#: src/news.c:606
+#: src/news.c:626
 msgid "can't post article.\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
 
-#: src/news.c:630
+#: src/news.c:646
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
 
-#: src/news.c:719 src/news.c:1053
+#: src/news.c:735 src/news.c:1070
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:742 src/news.c:1153
+#: src/news.c:758 src/news.c:1175
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:745 src/news.c:1088 src/news.c:1156
+#: src/news.c:761 src/news.c:1110 src/news.c:1178
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:751 src/news.c:1093 src/news.c:1162
+#: src/news.c:767 src/news.c:1115 src/news.c:1184
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:759 src/news.c:1099 src/news.c:1170
+#: src/news.c:775 src/news.c:1121 src/news.c:1192
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:777 src/news.c:802 src/news.c:1113 src/news.c:1127
-#: src/news.c:1188 src/news.c:1213
+#: src/news.c:793 src/news.c:818 src/news.c:1135 src/news.c:1149
+#: src/news.c:1210 src/news.c:1235
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:785 src/news.c:810 src/news.c:1118 src/news.c:1132
-#: src/news.c:1196 src/news.c:1221
+#: src/news.c:801 src/news.c:826 src/news.c:1140 src/news.c:1154
+#: src/news.c:1218 src/news.c:1243
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:1068
+#: src/news.c:1090
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
 
-#: src/news.c:1085
+#: src/news.c:1107
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr ""
@@ -4075,395 +4067,395 @@ msgstr ""
 msgid "Apply"
 msgstr "Ïðèëîæè"
 
-#: src/prefs_account.c:673
+#: src/prefs_account.c:671
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Àêàóíò%d"
 
-#: src/prefs_account.c:692
+#: src/prefs_account.c:690
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:697
+#: src/prefs_account.c:695
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
 
-#: src/prefs_account.c:747 src/prefs_common.c:1002
+#: src/prefs_account.c:745 src/prefs_common.c:1006
 msgid "Receive"
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:751 src/prefs_common.c:1006
+#: src/prefs_account.c:749 src/prefs_common.c:1010
 msgid "Compose"
 msgstr "Ñú÷èíè"
 
-#: src/prefs_account.c:754 src/prefs_common.c:1019
+#: src/prefs_account.c:752 src/prefs_common.c:1023
 msgid "Privacy"
 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
 
-#: src/prefs_account.c:758
+#: src/prefs_account.c:756
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:761
+#: src/prefs_account.c:759
 msgid "Advanced"
 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/prefs_account.c:839
+#: src/prefs_account.c:837
 msgid "Name of this account"
 msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:848
+#: src/prefs_account.c:846
 msgid "Set as default"
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
 
-#: src/prefs_account.c:852
+#: src/prefs_account.c:850
 msgid "Personal information"
 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:861
+#: src/prefs_account.c:859
 msgid "Full name"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/prefs_account.c:867
+#: src/prefs_account.c:865
 msgid "Mail address"
 msgstr "E-mail àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:873
+#: src/prefs_account.c:871
 msgid "Organization"
 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:897
+#: src/prefs_account.c:895
 msgid "Server information"
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:918
+#: src/prefs_account.c:916
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:920
+#: src/prefs_account.c:918
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1694 src/prefs_account.c:1918
+#: src/prefs_account.c:920 src/prefs_account.c:1692 src/prefs_account.c:1916
 msgid "IMAP4"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:924
+#: src/prefs_account.c:922
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:926
+#: src/prefs_account.c:924
 msgid "None (local)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:946
+#: src/prefs_account.c:944
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà èäåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:990
+#: src/prefs_account.c:988
 msgid "News server"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:996
+#: src/prefs_account.c:994
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1002
+#: src/prefs_account.c:1000
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1009
+#: src/prefs_account.c:1007
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
 
-#: src/prefs_account.c:1017
+#: src/prefs_account.c:1015
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:1026
+#: src/prefs_account.c:1024
 msgid "command to send mails"
 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1033 src/prefs_account.c:1345
+#: src/prefs_account.c:1031 src/prefs_account.c:1343
 msgid "User ID"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1039 src/prefs_account.c:1354
+#: src/prefs_account.c:1037 src/prefs_account.c:1352
 msgid "Password"
 msgstr "Ïàðîëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_account.c:1677
+#: src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:1675
 msgid "POP3"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1113
+#: src/prefs_account.c:1111
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/prefs_account.c:1124
+#: src/prefs_account.c:1122
 msgid "Remove after"
 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
 
-#: src/prefs_account.c:1133
+#: src/prefs_account.c:1131
 msgid "days"
 msgstr "äíè"
 
-#: src/prefs_account.c:1150
+#: src/prefs_account.c:1148
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
 
-#: src/prefs_account.c:1157
+#: src/prefs_account.c:1155
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1159
+#: src/prefs_account.c:1157
 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1161
+#: src/prefs_account.c:1159
 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1167
+#: src/prefs_account.c:1165
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1181
+#: src/prefs_account.c:1179
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1189
+#: src/prefs_account.c:1187
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1212
+#: src/prefs_account.c:1210
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
 
-#: src/prefs_account.c:1219
+#: src/prefs_account.c:1217
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:1273
+#: src/prefs_account.c:1271
 msgid "Add Date header field"
 msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
 
-#: src/prefs_account.c:1274
+#: src/prefs_account.c:1272
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_account.c:1281
+#: src/prefs_account.c:1279
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_common.c:2356 src/prefs_common.c:2381
+#: src/prefs_account.c:1281 src/prefs_common.c:2365 src/prefs_common.c:2390
 msgid " Edit... "
 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
 
-#: src/prefs_account.c:1293
+#: src/prefs_account.c:1291
 msgid "Authentication"
 msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1301
+#: src/prefs_account.c:1299
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1316
+#: src/prefs_account.c:1314
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1326
+#: src/prefs_account.c:1324
 msgid "Automatic"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1376
+#: src/prefs_account.c:1374
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1385
+#: src/prefs_account.c:1383
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1400
+#: src/prefs_account.c:1398
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
 
-#: src/prefs_account.c:1409
+#: src/prefs_account.c:1407
 msgid "minutes"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_account.c:1451
+#: src/prefs_account.c:1449
 msgid "Signature file"
 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_account.c:1459
+#: src/prefs_account.c:1457
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
 
-#: src/prefs_account.c:1468 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_account.c:1466 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1481
+#: src/prefs_account.c:1479
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1494
+#: src/prefs_account.c:1492
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Reply-To"
 
-#: src/prefs_account.c:1544
+#: src/prefs_account.c:1542
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1546
+#: src/prefs_account.c:1544
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1548
+#: src/prefs_account.c:1546
 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1550
+#: src/prefs_account.c:1548
 msgid "Use clear text signature"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1554
+#: src/prefs_account.c:1552
 msgid "Sign key"
 msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1562
+#: src/prefs_account.c:1560
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1571
+#: src/prefs_account.c:1569
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:1580
+#: src/prefs_account.c:1578
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1596
+#: src/prefs_account.c:1594
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
 
-#: src/prefs_account.c:1685 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1718
-#: src/prefs_account.c:1736
+#: src/prefs_account.c:1683 src/prefs_account.c:1700 src/prefs_account.c:1716
+#: src/prefs_account.c:1734
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1686
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1691 src/prefs_account.c:1708 src/prefs_account.c:1742
+#: src/prefs_account.c:1689 src/prefs_account.c:1706 src/prefs_account.c:1740
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1705
+#: src/prefs_account.c:1703
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1711
+#: src/prefs_account.c:1709
 msgid "NNTP"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1726
+#: src/prefs_account.c:1724
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1728
+#: src/prefs_account.c:1726
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1739
+#: src/prefs_account.c:1737
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1864
+#: src/prefs_account.c:1862
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1870
+#: src/prefs_account.c:1868
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1876
+#: src/prefs_account.c:1874
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1882
+#: src/prefs_account.c:1880
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1887
+#: src/prefs_account.c:1885
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
 
-#: src/prefs_account.c:1897
+#: src/prefs_account.c:1895
 msgid "Tunnel command to open connection"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1905
+#: src/prefs_account.c:1903
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1929
+#: src/prefs_account.c:1927
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1983
+#: src/prefs_account.c:1981
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1985
+#: src/prefs_account.c:1983
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1987
+#: src/prefs_account.c:1985
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:2051
+#: src/prefs_account.c:2049
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
 
-#: src/prefs_account.c:2055
+#: src/prefs_account.c:2053
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2060
+#: src/prefs_account.c:2058
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2065
+#: src/prefs_account.c:2063
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2070
+#: src/prefs_account.c:2068
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2075
+#: src/prefs_account.c:2073
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2080
+#: src/prefs_account.c:2078
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2086
+#: src/prefs_account.c:2084
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2092
+#: src/prefs_account.c:2090
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
 
-#: src/prefs_account.c:2179
+#: src/prefs_account.c:2177
 msgid ""
 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
@@ -4497,18 +4489,18 @@ msgid ""
 "   & to run command asynchronously\n"
 " Use %f for message file name\n"
 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
-"   %p for the selected message part."
+"   %p for the selected message MIME part."
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
-#: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
-#: src/prefs_toolbar.c:818
+#: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:216
+#: src/prefs_toolbar.c:817
 msgid "Register"
 msgstr "Çàïèøè"
 
 #: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
-#: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
-#: src/prefs_toolbar.c:824
+#: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222
+#: src/prefs_toolbar.c:823
 msgid " Substitute "
 msgstr "Çàìåíè"
 
@@ -4543,7 +4535,7 @@ msgstr "
 #: src/prefs_actions.c:734 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:726
 #: src/prefs_filtering.c:788 src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614
 #: src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484
-#: src/prefs_template.c:301
+#: src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(Íîâ)"
 
@@ -4630,98 +4622,98 @@ msgstr "
 msgid "Abort"
 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:985
+#: src/prefs_common.c:989
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1009
+#: src/prefs_common.c:1013
 msgid "Spell Checker"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1012
+#: src/prefs_common.c:1016
 msgid "Quote"
 msgstr "Öèòàòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1014
+#: src/prefs_common.c:1018
 msgid "Display"
 msgstr "Ïîêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1016
+#: src/prefs_common.c:1020
 msgid "Message"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:1024 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1028 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/prefs_common.c:1073 src/prefs_common.c:1288
+#: src/prefs_common.c:1077 src/prefs_common.c:1292
 msgid "External program"
 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
 
-#: src/prefs_common.c:1082
+#: src/prefs_common.c:1086
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1089 src/prefs_common.c:1303
+#: src/prefs_common.c:1093 src/prefs_common.c:1307
 msgid "Command"
 msgstr "Êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_common.c:1103
+#: src/prefs_common.c:1107
 msgid "Local spool"
 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1114
+#: src/prefs_common.c:1118
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1116
+#: src/prefs_common.c:1120
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1124
+#: src/prefs_common.c:1128
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1142
+#: src/prefs_common.c:1146
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1144
+#: src/prefs_common.c:1148
 msgid "every"
 msgstr "âñåêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1156
+#: src/prefs_common.c:1160
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1165
+#: src/prefs_common.c:1169
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1167
+#: src/prefs_common.c:1171
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1170
+#: src/prefs_common.c:1174
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1180
+#: src/prefs_common.c:1184
 msgid "after autochecking"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1182
+#: src/prefs_common.c:1186
 msgid "after manual checking"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1196
+#: src/prefs_common.c:1200
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1222
+#: src/prefs_common.c:1226
 msgid ""
 "Maximum number of articles to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -4729,119 +4721,119 @@ msgstr ""
 "Ìàêñèìàëåí áðîé àðòèêóëè çà ñâàëÿíå\n"
 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
 
-#: src/prefs_common.c:1296
+#: src/prefs_common.c:1300
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1322
+#: src/prefs_common.c:1326
 msgid "Save sent messages to Sent"
 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
 
-#: src/prefs_common.c:1324
+#: src/prefs_common.c:1328
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1330
+#: src/prefs_common.c:1334
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "charset â õåäúðà"
 
-#: src/prefs_common.c:1345
+#: src/prefs_common.c:1349
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:1346
+#: src/prefs_common.c:1350
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1348
+#: src/prefs_common.c:1352
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1350
+#: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1355
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1356
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1353
+#: src/prefs_common.c:1357
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1354
+#: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1355
+#: src/prefs_common.c:1359
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1356
+#: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1358
+#: src/prefs_common.c:1362
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1360
+#: src/prefs_common.c:1364
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1362
+#: src/prefs_common.c:1366
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1363
+#: src/prefs_common.c:1367
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1365
+#: src/prefs_common.c:1369
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1367
+#: src/prefs_common.c:1371
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japanese (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1368
+#: src/prefs_common.c:1372
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1370
+#: src/prefs_common.c:1374
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1371
+#: src/prefs_common.c:1375
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1373
+#: src/prefs_common.c:1377
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1374
+#: src/prefs_common.c:1378
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1380
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korean (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1377
+#: src/prefs_common.c:1381
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thai (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1378
+#: src/prefs_common.c:1382
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thai (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1387
+#: src/prefs_common.c:1391
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4849,319 +4841,323 @@ msgstr ""
 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
 
-#: src/prefs_common.c:1514
+#: src/prefs_common.c:1518
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1577
+#: src/prefs_common.c:1581
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1584
+#: src/prefs_common.c:1588
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1595
+#: src/prefs_common.c:1599
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1597
+#: src/prefs_common.c:1601
 msgid ""
 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1608
+#: src/prefs_common.c:1612
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1635
+#: src/prefs_common.c:1639
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
 
-#: src/prefs_common.c:1651
+#: src/prefs_common.c:1655
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1666
+#: src/prefs_common.c:1670
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
 
-#: src/prefs_common.c:1752 src/toolbar.c:291
+#: src/prefs_common.c:1758 src/toolbar.c:291
 msgid "Signature"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
-#: src/prefs_common.c:1760
+#: src/prefs_common.c:1766
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1765
+#: src/prefs_common.c:1771
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1776
+#: src/prefs_common.c:1782
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_common.c:1784
+#: src/prefs_common.c:1790
 msgid "when replying"
 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
 
-#: src/prefs_common.c:1786
+#: src/prefs_common.c:1792
 msgid "when forwarding"
 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1788
+#: src/prefs_common.c:1794
 msgid "when re-editing"
 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1795
+#: src/prefs_common.c:1801
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "/Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà mailing list reply"
+
+#: src/prefs_common.c:1804
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1802 src/prefs_filtering.c:231
+#: src/prefs_common.c:1811 src/prefs_filtering.c:231
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1805
+#: src/prefs_common.c:1814
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1808
+#: src/prefs_common.c:1817
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1816
+#: src/prefs_common.c:1825
 msgid "Autosave to drafts every "
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
 
-#: src/prefs_common.c:1823 src/prefs_common.c:1868
+#: src/prefs_common.c:1832 src/prefs_common.c:1877
 msgid "characters"
 msgstr "çíàêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1831
+#: src/prefs_common.c:1840
 msgid "Undo level"
 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
 
-#: src/prefs_common.c:1844
+#: src/prefs_common.c:1853
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1856
+#: src/prefs_common.c:1865
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
 
-#: src/prefs_common.c:1876
+#: src/prefs_common.c:1885
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1878
+#: src/prefs_common.c:1887
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1881
+#: src/prefs_common.c:1890
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1884
+#: src/prefs_common.c:1893
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1952
+#: src/prefs_common.c:1961
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1954
+#: src/prefs_common.c:1963
 msgid "Reply format"
 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
 
-#: src/prefs_common.c:1969 src/prefs_common.c:2008
+#: src/prefs_common.c:1978 src/prefs_common.c:2017
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1993
+#: src/prefs_common.c:2002
 msgid "Forward format"
 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2037
+#: src/prefs_common.c:2046
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
 
-#: src/prefs_common.c:2045
+#: src/prefs_common.c:2054
 msgid "Quoting characters"
 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2060
+#: src/prefs_common.c:2069
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2113
+#: src/prefs_common.c:2122
 msgid "Font"
 msgstr "Øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2142
+#: src/prefs_common.c:2151
 msgid "Small"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2161
+#: src/prefs_common.c:2170
 msgid "Normal"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2180
+#: src/prefs_common.c:2189
 msgid "Bold"
 msgstr "Óäåáåëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2205
+#: src/prefs_common.c:2214
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2208
+#: src/prefs_common.c:2217
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2211
+#: src/prefs_common.c:2220
 msgid "Automatically display images"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé êàðòèíêèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2220
+#: src/prefs_common.c:2229
 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2235
+#: src/prefs_common.c:2244
 msgid "letters"
 msgstr "áóêâè"
 
-#: src/prefs_common.c:2241
+#: src/prefs_common.c:2250
 msgid "Summary View"
 msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2250
+#: src/prefs_common.c:2259
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â 'Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
 
-#: src/prefs_common.c:2253
+#: src/prefs_common.c:2262
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2255
+#: src/prefs_common.c:2264
 msgid "Enable horizontal scroll bar"
 msgstr "Ïîçâîëè õîðèçîíòàëíà ïðåâúðòàùà ëåíòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2257
+#: src/prefs_common.c:2266
 msgid "Expand threads"
 msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
-#: src/prefs_common.c:2260
+#: src/prefs_common.c:2269
 msgid "Display unread messages with bold font"
 msgstr "Ïîêàçâàé íåïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ ñ óäåáåëåí øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2268 src/prefs_common.c:3168 src/prefs_common.c:3206
+#: src/prefs_common.c:2277 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3215
 msgid "Date format"
 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2290
-msgid " Set display item of summary... "
-msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â ñáîðíèÿ èçãëåä... "
+#: src/prefs_common.c:2299
+msgid " Set displayed items of summary... "
+msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â îáùèÿ èçãëåä... "
 
-#: src/prefs_common.c:2351
+#: src/prefs_common.c:2360
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2370
+#: src/prefs_common.c:2379
 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 msgstr "Ïîêàçâàé äâóáàéòîâè áóêâè è öèôðè ñ åäíîáàéòîâè çíàê"
 
-#: src/prefs_common.c:2372
+#: src/prefs_common.c:2381
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2379
+#: src/prefs_common.c:2388
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2401
+#: src/prefs_common.c:2410
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2415 src/prefs_common.c:2455
+#: src/prefs_common.c:2424 src/prefs_common.c:2464
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ïèêñåë(à)"
 
-#: src/prefs_common.c:2420
+#: src/prefs_common.c:2429
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
 
-#: src/prefs_common.c:2422
+#: src/prefs_common.c:2431
 msgid "Scroll"
 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2429
+#: src/prefs_common.c:2438
 msgid "Half page"
 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2435
+#: src/prefs_common.c:2444
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2441
+#: src/prefs_common.c:2450
 msgid "Step"
 msgstr "Ñòúïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2502
+#: src/prefs_common.c:2511
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2505
+#: src/prefs_common.c:2514
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2508
+#: src/prefs_common.c:2517
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2523
+#: src/prefs_common.c:2532
 msgid "Expire after"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2536
+#: src/prefs_common.c:2545
 msgid "minute(s) "
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2549
+#: src/prefs_common.c:2558
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2559
+#: src/prefs_common.c:2568
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2564
+#: src/prefs_common.c:2573
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2637
+#: src/prefs_common.c:2646
 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2641
+#: src/prefs_common.c:2650
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2645
+#: src/prefs_common.c:2654
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2649
+#: src/prefs_common.c:2658
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2657
+#: src/prefs_common.c:2666
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2664
+#: src/prefs_common.c:2673
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5169,268 +5165,268 @@ msgstr ""
 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
 " àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:2679
+#: src/prefs_common.c:2688
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2692 src/prefs_common.c:2709 src/prefs_common.c:2749
+#: src/prefs_common.c:2701 src/prefs_common.c:2718 src/prefs_common.c:2758
 msgid "Always"
 msgstr "Âèíàãè"
 
-#: src/prefs_common.c:2693 src/prefs_common.c:2712
+#: src/prefs_common.c:2702 src/prefs_common.c:2721
 msgid "Never"
 msgstr "Íèêîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2697
+#: src/prefs_common.c:2706
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2710
+#: src/prefs_common.c:2719
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2717
+#: src/prefs_common.c:2726
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2720
+#: src/prefs_common.c:2729
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2731
+#: src/prefs_common.c:2740
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2738
+#: src/prefs_common.c:2747
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
 
-#: src/prefs_common.c:2751
+#: src/prefs_common.c:2760
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/prefs_common.c:2753
+#: src/prefs_common.c:2762
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/prefs_common.c:2784
+#: src/prefs_common.c:2793
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:2790
+#: src/prefs_common.c:2799
 msgid "Icon theme"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2863
+#: src/prefs_common.c:2872
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
 
-#: src/prefs_common.c:2872
+#: src/prefs_common.c:2881
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2895 src/summaryview.c:3341
+#: src/prefs_common.c:2904 src/summaryview.c:3366
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2906 src/toolbar.c:293
+#: src/prefs_common.c:2915 src/toolbar.c:293
 msgid "Editor"
 msgstr "Ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:2928
+#: src/prefs_common.c:2937
 msgid "Log Size"
 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2935
+#: src/prefs_common.c:2944
 msgid "Clip the log size"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2940
+#: src/prefs_common.c:2949
 msgid "Log window length"
 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2952
+#: src/prefs_common.c:2961
 msgid "On exit"
 msgstr "Ïðè èçõîä"
 
-#: src/prefs_common.c:2960
+#: src/prefs_common.c:2969
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2967
+#: src/prefs_common.c:2976
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2969
+#: src/prefs_common.c:2978
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2973
+#: src/prefs_common.c:2982
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:3144
+#: src/prefs_common.c:3153
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
 
-#: src/prefs_common.c:3145
+#: src/prefs_common.c:3154
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
 
-#: src/prefs_common.c:3146
+#: src/prefs_common.c:3155
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
 
-#: src/prefs_common.c:3147
+#: src/prefs_common.c:3156
 msgid "the full month name"
 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
 
-#: src/prefs_common.c:3148
+#: src/prefs_common.c:3157
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3149
+#: src/prefs_common.c:3158
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3150
+#: src/prefs_common.c:3159
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3151
+#: src/prefs_common.c:3160
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3152
+#: src/prefs_common.c:3161
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3153
+#: src/prefs_common.c:3162
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3154
+#: src/prefs_common.c:3163
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3155
+#: src/prefs_common.c:3164
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3156
+#: src/prefs_common.c:3165
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "èëè AM èëè PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3157
+#: src/prefs_common.c:3166
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3158
+#: src/prefs_common.c:3167
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3159
+#: src/prefs_common.c:3168
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3160
+#: src/prefs_common.c:3169
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3161
+#: src/prefs_common.c:3170
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3162
+#: src/prefs_common.c:3171
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3183
+#: src/prefs_common.c:3192
 msgid "Specifier"
 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
 
-#: src/prefs_common.c:3184
+#: src/prefs_common.c:3193
 msgid "Description"
 msgstr "Îïèñàíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3223
+#: src/prefs_common.c:3232
 msgid "Example"
 msgstr "Ïðèìåð"
 
-#: src/prefs_common.c:3312
+#: src/prefs_common.c:3321
 msgid "Set message colors"
 msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3320
+#: src/prefs_common.c:3329
 msgid "Colors"
 msgstr "Öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3367
+#: src/prefs_common.c:3376
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3373
+#: src/prefs_common.c:3382
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3379
+#: src/prefs_common.c:3388
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3385
+#: src/prefs_common.c:3394
 msgid "URI link"
 msgstr "URL âðúçêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3391
+#: src/prefs_common.c:3400
 msgid "Target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3397
+#: src/prefs_common.c:3406
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ïîäïèñè"
 
-#: src/prefs_common.c:3404
+#: src/prefs_common.c:3413
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3471
+#: src/prefs_common.c:3480
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3474
+#: src/prefs_common.c:3483
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3477
+#: src/prefs_common.c:3486
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3480
+#: src/prefs_common.c:3489
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
 
-#: src/prefs_common.c:3483
+#: src/prefs_common.c:3492
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3486
+#: src/prefs_common.c:3495
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:3490
+#: src/prefs_common.c:3499
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
 
-#: src/prefs_common.c:3626
+#: src/prefs_common.c:3635
 msgid "Font selection"
 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:3700
+#: src/prefs_common.c:3709
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:3714
+#: src/prefs_common.c:3723
 msgid ""
 "Select the preset of key bindings.\n"
 "You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
@@ -5440,7 +5436,7 @@ msgstr ""
 "Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî\n"
 "íàòèñíåòå êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
 
-#: src/prefs_common.c:3729 src/prefs_common.c:4058
+#: src/prefs_common.c:3738 src/prefs_common.c:4067
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
 
@@ -5614,44 +5610,48 @@ msgstr "
 msgid "Score is not set."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:294
+#: src/prefs_folder_item.c:306
 msgid "Folder Property"
 msgstr "Ñâîéñòâî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:311
+#: src/prefs_folder_item.c:323
 msgid "Folder Property for "
 msgstr "Ñâîéñòâî íà ïàïêàòà çà"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:320
+#: src/prefs_folder_item.c:332
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "Èçèñêâàé îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:332
+#: src/prefs_folder_item.c:344
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr ""
 "Çàïàçâàé êîïèå íà èçïðàùàíèòå ñúîáùåíèÿ â òàçè ïàïêà âìåñòî â 'Èçïðàòåíè'"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:354
 msgid "Default To: "
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:359
+#: src/prefs_folder_item.c:371
+msgid "Default Reply-To: "
+msgstr "Default Reply-To:"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:388
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:377
+#: src/prefs_folder_item.c:406
 msgid "Folder chmod: "
 msgstr "chmod íà ïàïêà"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:401
+#: src/prefs_folder_item.c:430
 msgid "Default account: "
 msgstr "Àêàóíò ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:444
+#: src/prefs_folder_item.c:473
 msgid "Folder color: "
 msgstr "Öâÿò íà ïàïêàòà:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:617
+#: src/prefs_folder_item.c:655
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïàïêàòà"
 
@@ -5680,16 +5680,16 @@ msgid "All messages"
 msgstr "Âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
-#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:553
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:554
 msgid "Subject"
 msgstr "Òåìà"
 
 #: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
-#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:557
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:558
 msgid "From"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:561
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:562
 msgid "To"
 msgstr "Äî:"
 
@@ -5823,7 +5823,7 @@ msgstr ""
 msgid "Scoring setting"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:454
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:455
 msgid "Score"
 msgstr ""
 
@@ -5844,7 +5844,7 @@ msgid "Attachment"
 msgstr "Ïðèêðåïêà"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
-#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:451
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:452
 msgid "Date"
 msgstr "Äàòà"
 
@@ -5853,8 +5853,8 @@ msgid "Number"
 msgstr "Íîìåð"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:178
-msgid "Summary display item setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà àðòèêóëèòå â ñáîðíèÿ èçãëåä"
+msgid "Summary displayed items setting"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_summary_column.c:195
 msgid ""
@@ -5886,35 +5886,35 @@ msgstr "
 msgid " Revert to default "
 msgstr " Âúðíè ñå êúì ïîäðàçáèðàùèòå ñå "
 
-#: src/prefs_template.c:154
+#: src/prefs_template.c:158
 msgid "Template name"
 msgstr "Èìå íà øàáëîíà"
 
-#: src/prefs_template.c:229
+#: src/prefs_template.c:235
 msgid " Symbols "
 msgstr " Ñèìâîëè "
 
-#: src/prefs_template.c:243
+#: src/prefs_template.c:249
 msgid "Registered templates"
 msgstr "Çàïèñàíè øàáëîíè"
 
-#: src/prefs_template.c:263
+#: src/prefs_template.c:269
 msgid "Templates"
 msgstr "Øàáëîíè"
 
-#: src/prefs_template.c:372
+#: src/prefs_template.c:380
 msgid "Template"
 msgstr "Øàáëîí"
 
-#: src/prefs_template.c:437
+#: src/prefs_template.c:453
 msgid "Template format error."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:512
+#: src/prefs_template.c:542
 msgid "Delete template"
 msgstr "Èçòðèâàíå íà øàáëîíà"
 
-#: src/prefs_template.c:513
+#: src/prefs_template.c:543
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè øàáëîí?"
 
@@ -5932,39 +5932,39 @@ msgstr ""
 msgid "Compose Toolbar Configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:636
+#: src/prefs_toolbar.c:635
 msgid "Sylpheed Action"
 msgstr "Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:645
+#: src/prefs_toolbar.c:644
 msgid "Toolbar text"
 msgstr "Òåêñò íà Èíñòðóìåíòàðèóìà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:731
+#: src/prefs_toolbar.c:730
 msgid "Available toolbar items"
 msgstr "Íàëè÷íè öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:786
+#: src/prefs_toolbar.c:785
 msgid "Event executed on click"
 msgstr "Ñúáèòèå èçïúëíÿâàíî ïðè êëèê"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:837
+#: src/prefs_toolbar.c:836
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:850
+#: src/prefs_toolbar.c:849
 msgid "Icon"
 msgstr "Èêîíà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:852
+#: src/prefs_toolbar.c:851
 msgid "Icon text"
 msgstr "Òåêñò íà èêîíà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:853
+#: src/prefs_toolbar.c:852
 msgid "Mapped event"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:878
+#: src/prefs_toolbar.c:877
 msgid "Set default"
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
 
@@ -5998,33 +5998,33 @@ msgstr "
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà: '%s'\n"
 
-#: src/procmsg.c:1247 src/send.c:161
+#: src/procmsg.c:1277 src/send.c:163
 msgid "Queued message header is broken.\n"
 msgstr "Çàãëàâêàòà íà ÷àêàùîòî ñúîáùåíèå å íåïðàâèëíà.\n"
 
-#: src/procmsg.c:1260 src/send.c:172
+#: src/procmsg.c:1290 src/send.c:188
 msgid "Account not found. Using current account...\n"
 msgstr "Àêàóíòà íå å íàìåðåí. Ïîëçâàì òåêóùèÿ àêàóíò...\n"
 
-#: src/procmsg.c:1271 src/send.c:183
+#: src/procmsg.c:1301 src/send.c:203
 msgid "Account not found.\n"
 msgstr "Àêàóíòà íå å íàìåðåí.\n"
 
-#: src/procmsg.c:1283
+#: src/procmsg.c:1313
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî íà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1287
+#: src/procmsg.c:1317
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî ñ êîìàíäà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1306
+#: src/procmsg.c:1336
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
-#: src/procmsg.c:1317
+#: src/procmsg.c:1347
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî çàïèñâàõ âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
@@ -6291,67 +6291,67 @@ msgstr "
 msgid " contains "
 msgstr "ñúäúðæà"
 
-#: src/send.c:215
+#: src/send.c:240
 #, c-format
 msgid "Can't execute external command: %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà: %s\n"
 
-#: src/send.c:240
+#: src/send.c:265
 #, c-format
 msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
 msgstr "âúíøíàòà êîìàíäà `%s' íåóñïÿ ñ êîä  `%i'\n"
 
-#: src/send.c:277
+#: src/send.c:302
 msgid "SMTP AUTH failed\n"
-msgstr "SMTP AUTH íåóñïåøíî\n"
+msgstr "SMTP AUTH íåóñïåøåí\n"
 
-#: src/send.c:288
+#: src/send.c:313
 msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ QUIT\n"
 
-#: src/send.c:366
+#: src/send.c:391
 msgid "Doing POP before SMTP..."
-msgstr ""
+msgstr "Ïðàâÿ POP ïðåäè SMTP..."
 
-#: src/send.c:369
+#: src/send.c:394
 msgid "POP before SMTP"
-msgstr ""
+msgstr "POP ïðåäè SMTP"
 
-#: src/send.c:374
+#: src/send.c:399
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ SMTP ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/send.c:378
+#: src/send.c:403
 msgid "Connecting"
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå"
 
-#: src/send.c:393 src/send.c:394
+#: src/send.c:418 src/send.c:419
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Ïðàùàì ÏÎÙÀ ÎÒ..."
 
-#: src/send.c:395
+#: src/send.c:420
 msgid "Sending"
 msgstr "Èçïðàùàì"
 
-#: src/send.c:403 src/send.c:404
+#: src/send.c:428 src/send.c:429
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Èçïðàùàì RCPT ÄÎ..."
 
-#: src/send.c:411 src/send.c:412
+#: src/send.c:436 src/send.c:437
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Èçïðàùàì ÄÀÍÍÈ..."
 
-#: src/send.c:422 src/send.c:423
+#: src/send.c:447 src/send.c:448
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Ïðèêëþ÷âàì..."
 
-#: src/send.c:458 src/send.c:523
+#: src/send.c:483 src/send.c:548
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Èçïðàùàì ñúîáùåíèå (%d / %d áàéòà)"
 
-#: src/send.c:546
+#: src/send.c:571
 msgid "Sending message"
 msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå"
 
@@ -6483,347 +6483,347 @@ msgstr "
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:389
+#: src/summaryview.c:390
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/_Îòãîâîðè"
 
-#: src/summaryview.c:390
+#: src/summaryview.c:391
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/summaryview.c:391
+#: src/summaryview.c:392
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:392
+#: src/summaryview.c:393
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/èçïðàùà÷à"
 
-#: src/summaryview.c:393
+#: src/summaryview.c:394
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/ïîùåíñêèÿ ñïèñúê"
 
-#: src/summaryview.c:395
+#: src/summaryview.c:396
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:397
+#: src/summaryview.c:398
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/summaryview.c:398
+#: src/summaryview.c:399
 msgid "/Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷âàé"
 
-#: src/summaryview.c:400
+#: src/summaryview.c:401
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:403
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/summaryview.c:403
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/Êîïèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Îòìåíè ñúîáùåíèå çà íîâèíè"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/Èçïúëíè"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/ÍåÈãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/Öâÿò íà åòèêåòà"
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:436
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
 
-#: src/summaryview.c:436
+#: src/summaryview.c:437
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Èçãëåä/Öÿëàòà çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: src/summaryview.c:439
+#: src/summaryview.c:440
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
 
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/summaryview.c:446
+#: src/summaryview.c:447
 msgid "M"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:447
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "U"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:453
+#: src/summaryview.c:454
 msgid "No."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:455
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "L"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:496
+#: src/summaryview.c:497
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:802
+#: src/summaryview.c:808
 msgid "Process mark"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:803
+#: src/summaryview.c:809
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:850
+#: src/summaryview.c:856
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1217 src/summaryview.c:1261
+#: src/summaryview.c:1222 src/summaryview.c:1266
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1218
+#: src/summaryview.c:1223
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1230 src/summaryview.c:1274
+#: src/summaryview.c:1235 src/summaryview.c:1279
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1238
+#: src/summaryview.c:1243
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1262
+#: src/summaryview.c:1267
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1304 src/summaryview.c:1328
+#: src/summaryview.c:1309 src/summaryview.c:1333
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1305
+#: src/summaryview.c:1310
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1314
+#: src/summaryview.c:1319
 msgid "No new messages."
 msgstr "Íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1329
+#: src/summaryview.c:1334
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1331
+#: src/summaryview.c:1336
 msgid "Search again"
 msgstr "Òúðñè îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:1360 src/summaryview.c:1385
+#: src/summaryview.c:1365 src/summaryview.c:1390
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1361
+#: src/summaryview.c:1366
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1370 src/summaryview.c:1395
+#: src/summaryview.c:1375 src/summaryview.c:1400
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1386
+#: src/summaryview.c:1391
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:1410 src/summaryview.c:1435
+#: src/summaryview.c:1415 src/summaryview.c:1440
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1411
+#: src/summaryview.c:1416
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1420 src/summaryview.c:1445
+#: src/summaryview.c:1425 src/summaryview.c:1450
 msgid "No labeled messages."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1436
+#: src/summaryview.c:1441
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1649
+#: src/summaryview.c:1654
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Ïðèòåãëÿì ñúîáùåíèÿòà ïî Òåìà..."
 
-#: src/summaryview.c:1802
+#: src/summaryview.c:1807
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d èçòðèòè"
 
-#: src/summaryview.c:1806
+#: src/summaryview.c:1811
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ïðåìåñòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:1807 src/summaryview.c:1814
+#: src/summaryview.c:1812 src/summaryview.c:1819
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1812
+#: src/summaryview.c:1817
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d êîïèðàíè"
 
-#: src/summaryview.c:1827
+#: src/summaryview.c:1832
 msgid " item selected"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1829
+#: src/summaryview.c:1834
 msgid " items selected"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1846
+#: src/summaryview.c:1851
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1852
+#: src/summaryview.c:1857
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî"
 
-#: src/summaryview.c:2021
+#: src/summaryview.c:2026
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2091
+#: src/summaryview.c:2096
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2227
+#: src/summaryview.c:2234
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
 
-#: src/summaryview.c:2826
+#: src/summaryview.c:2843
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2924
+#: src/summaryview.c:2941
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
 
-#: src/summaryview.c:2925
+#: src/summaryview.c:2942
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/summaryview.c:2968
+#: src/summaryview.c:2985
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3096
+#: src/summaryview.c:3113
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3185
+#: src/summaryview.c:3210
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3235
+#: src/summaryview.c:3260
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3293
+#: src/summaryview.c:3318
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Ïðèëîæè èëè Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/summaryview.c:3294
+#: src/summaryview.c:3319
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Äà ïðèëîæà ëè èëè äà ïðåçàïèøà ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
 
-#: src/summaryview.c:3295
+#: src/summaryview.c:3320
 msgid "Append"
 msgstr "Ïðèëàãàíå"
 
-#: src/summaryview.c:3302 src/summaryview.c:3306 src/summaryview.c:3323
+#: src/summaryview.c:3327 src/summaryview.c:3331 src/summaryview.c:3348
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3342
+#: src/summaryview.c:3367
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6832,7 +6832,7 @@ msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/summaryview.c:3348
+#: src/summaryview.c:3373
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6841,30 +6841,30 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3595
+#: src/summaryview.c:3604
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3691
+#: src/summaryview.c:3700
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3820
+#: src/summaryview.c:3829
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Íå ñà çàäàäåíè ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå."
 
-#: src/summaryview.c:3827
+#: src/summaryview.c:3836
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
-#: src/summaryview.c:5281
+#: src/summaryview.c:5304
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/template.c:165
+#: src/template.c:173
 #, c-format
 msgid "file %s already exists\n"
 msgstr "ôàéëà %s âå÷å ñúùåñòâóâà\n"
@@ -6985,26 +6985,26 @@ msgstr "
 msgid "Linewrap"
 msgstr "Ïðåíåñè"
 
-#: src/utils.c:2045
+#: src/utils.c:2090
 #, c-format
 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
 msgstr "Êîïèðàíåòî íà ôàéë îò %s êúì %s íåóñïåøíî.\n"
 
-#: src/utils.c:2729
+#: src/utils.c:2774
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr ""
 
-#: src/crash.c:138
+#: src/crash.c:140
 #, c-format
 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
 msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
 
-#: src/crash.c:181
+#: src/crash.c:180
 msgid "Sylpheed has crashed"
 msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
 
-#: src/crash.c:204
+#: src/crash.c:203
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -7013,22 +7013,32 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
 
-#: src/crash.c:209
+#: src/crash.c:208
 msgid "Debug log"
 msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
 
-#: src/crash.c:249
+#: src/crash.c:248
 msgid "Save..."
 msgstr "Çàïàçè..."
 
-#: src/crash.c:254
+#: src/crash.c:253
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
 
-#: src/crash.c:303
+#: src/crash.c:302
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
 
-#: src/crash.c:447 src/crash.c:466
+#: src/crash.c:446 src/crash.c:465
 msgid "Unknown"
 msgstr "Íåèçâåñòåí"
+
+#~ msgid "Rescan folder tree"
+#~ msgstr "Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
+
+#~ msgid ""
+#~ "All previous settings for each folders will be lost.\n"
+#~ "Continue?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Âñè÷êè ïðåäèøíè íàñòðîéêè çà âñÿêà ïàïêà ùå áúäàò èçãóáåíè.\n"
+#~ "Ïðîäúëæàâàìå ëè?"