folder.c: fix new message count; configure.ac: update autotools macros;sync with...
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 17 Dec 2003 07:39:04 +0000 (07:39 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 17 Dec 2003 07:39:04 +0000 (07:39 +0000)
ChangeLog
ChangeLog.claws
ChangeLog.jp
INSTALL
NEWS
configure.ac
src/folder.c
src/news.c

index 3e831f6e0bd1e2660b94e154d4a906d3f78cd43a..869ec1cbe5a52e3a80d1b10498c4eb20f7735cc5 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,64 @@
+2003-12-15
+
+       * version 0.9.8a
+
+2003-12-15
+
+       * src/procmsg.c: procmsg_open_data_file(): set buffer if DATA_READ
+         is specified and a buffer is given.
+         procmsg_open_cache_file_with_buffer(): new.
+         procmsg_read_cache(): fixed a bug that called setvbuf() after an
+         file I/O which caused buffer read error.
+
+2003-12-12
+
+       * version 0.9.8
+
+2003-12-12
+
+       * configure.in: enable IPv6 support by default.
+
+2003-12-11
+
+       * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ask user to switch
+         to online when in offline mode.
+       * src/mainwindow.h: added main_window_toggle_online().
+
+2003-12-11
+
+       * src/foldersel.c
+         src/folderview.[ch]
+         src/mainwindow.c
+         src/stock_pixmap.[ch]
+         src/pixmap/dir-noselect.xpm: made no-select folders display with
+         dim icon and string.
+       * src/Makefile.am: added offline.xpm, online.xpm, and
+         dir-noselect.xpm to EXTRA_DIST.
+
+2003-12-11
+
+       * src/folder.h: added macro FOLDER_ITEM_CAN_ADD().
+       * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): code cleanup.
+         folderview_drag_received_cb(): don't accept at no_select folder or
+         from itself.
+       * src/foldersel.c: made folders on which no_select flag is set not
+         selectable.
+
+2003-12-10
+
+       * src/imap.c: imap_do_copy_msgs(), imap_remove_msgs(): code cleanup.
+         set MSG_INVALID flag when messages are deleted.
+       * src/mh.c: mh_do_move_msgs(), mh_remove_msg(): set MSG_INVALID flag
+         when messages are deleted.
+       * src/procmsg.[ch]:
+         procmsg_move_messages()
+         procmsg_copy_messages(): return error status.
+         Added MSG_INVALID to MsgTmpFlags.
+       * src/summaryview.c: summary_execute(): detect errors and only remove
+         nodes that are invalidated.
+         summary_unthread_for_exec(): fixed a bug that didn't remove nodes
+         in collapsed trees.
+
 2003-12-06
 
        * src/mainwindow.[ch]: added online switch button to the statusbar,
index adeef39af12b515dd21420c2298c2010428cac9c..76acead3813f7ecdb53cfe08150c6fdf0ee09eed 100644 (file)
@@ -1,3 +1,13 @@
+2003-12-17 [paul]      0.9.7claws48
+
+       * src/folder.c
+               fix new message count
+               
+       * configure.ac
+               update autotools macros
+
+       * sync with 0.9.8a
+
 2003-12-16 [christoph] 0.9.7claws47
 
        * src/folder.c
index 6e74d7cd3c2f6658194caffa1eebb4abf9bf04a1..d900068db95af01b69c4619c8d7a4f59a9c6957f 100644 (file)
@@ -1,3 +1,64 @@
+2003-12-15
+
+       * version 0.9.8a
+
+2003-12-15
+
+       * src/procmsg.c: procmsg_open_data_file(): DATA_READ ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ
+         ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         procmsg_open_cache_file_with_buffer(): ¿·µ¬¡£
+         procmsg_read_cache(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë I/O ¤Î¸å¤Ë setvbuf() ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿
+         (¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Æɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿)¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+
+2003-12-12
+
+       * version 0.9.8
+
+2003-12-12
+
+       * configure.in: IPv6 ¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2003-12-11
+
+       * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î
+         ¤È¤­¤Ï¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/mainwindow.h: main_window_toggle_online() ¤òÄɲá£
+
+2003-12-11
+
+       * src/foldersel.c
+         src/folderview.[ch]
+         src/mainwindow.c
+         src/stock_pixmap.[ch]
+         src/pixmap/dir-noselect.xpm: no-select ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÇö¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤È
+         Ê¸»úÎó¤Çɽ¼¨¡£
+       * src/Makefile.am: offline.xpm, online.xpm, dir-noselect.xpm ¤ò
+         EXTRA_DIST ¤ËÄɲá£
+
+2003-12-11
+
+       * src/folder.h: ¥Þ¥¯¥í FOLDER_ITEM_CAN_ADD() ¤òÄɲá£
+       * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+         folderview_drag_received_cb(): no_select ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
+         ¤½¤ì¼«¿È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/foldersel.c: no_select ¥Õ¥é¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò
+         ÉԲĤˤ·¤¿¡£
+
+2003-12-10
+
+       * src/imap.c: imap_do_copy_msgs(), imap_remove_msgs(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+         ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
+       * src/mh.c: mh_do_move_msgs(), mh_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿
+         ¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
+       * src/procmsg.[ch]:
+         procmsg_move_messages()
+         procmsg_copy_messages(): ¥¨¥é¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         MsgTmpFlags ¤Ë MSG_INVALID ¤òÄɲá£
+       * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
+         ¥Î¡¼¥É¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         summary_unthread_for_exec(): ÊĤ¸¤¿¥Ä¥ê¡¼Ãæ¤Î¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤
+         ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+
 2003-12-06
 
        * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥¿¥ó¤ò
diff --git a/INSTALL b/INSTALL
index a52085c09cd31f41a8d7571d45877a03c80b2326..347f3bbc3423f743917dae4628af81bc2f5467dc 100644 (file)
--- a/INSTALL
+++ b/INSTALL
@@ -31,7 +31,7 @@ o RedHat Linux 5.2 (glibc 2.0.7)
 o RedHat Linux 6.0
 o RedHat Linux 6.1 + Helix GNOME (glibc 2.1.x)
 o RedHat Linux 6.2 / 6.2J (glibc 2.1.x)
-o RedHat Linux 7.0 / 7.0J / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 8.0
+o RedHat Linux 7.0 / 7.0J / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 8.0 / 9.0
 o LinuxPPC2000 + Yukikaze(Japanization kit)
 o Linux2000G (Intel / PPC)
 o HOLON Linux 2.0 (Intel / PPC)
@@ -44,7 +44,7 @@ o Plamo Linux 2.0 / 2.1 / 2.2.x / 3.0
 o Slackware 7.0 / 7.1 / 8.0 / 8.1 / 9.0
 o Linux Mandrake 7.0 / 7.1 / 7.2 / 8.0 / 8.1 / 9.0 / 9.1
 o SuSE Linux 6.3 (glibc 2.1.2) / 6.4
-o SuSE Linux 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 8.0 / 8.1
+o SuSE Linux 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 8.0 / 8.1 / 8.2
 o OpenLinux 2.3 (glibc 2.1.1 -> 2.1.3)
 o Caldera OpenDesktop 2.4
 o Caldera Workstation 3.1
@@ -74,10 +74,10 @@ Other commercial Unix
 
 o Solaris 2.5 / 2.5.1 / 2.6
 o Solaris 7 / 8 / 9
+o AIX 4.3.3
 o IRIX 6.3 / 6.4 / 6.5 6.5.8m
 o HP-UX 10.20 / 11.0 / 11i
 o Tru64 Unix 5.0 (OSF1 V5.0)
-o SCO UnixWare 7
 o Mac OS X 10.1.4 (Darwin 5.4) + XDarwin (without XLocale support) + libxpg4
 
 Others
@@ -126,8 +126,8 @@ Options for configure script
 ============================
 
   --disable-compface  disable compface (X-Face) support
-  --enable-openssl    SSL support (requires OpenSSL)
-  --enable-ipv6       IPv6 support
+  --disable-ipv6      disable IPv6 support
+  --enable-ssl        SSL support (requires OpenSSL)
   --enable-gpgme      GnuPG support (requires GPGME and GnuPG)
   --enable-ldap       LDAP support
   --enable-jpilot     JPilot support
diff --git a/NEWS b/NEWS
index 8a3465384c0440dccc15051c86fa881fcba4fac7..73f4273c5dc91477f5be36a96d2f72c6085a222a 100644 (file)
--- a/NEWS
+++ b/NEWS
@@ -1,5 +1,22 @@
 Changes of Sylpheed
 
+* 0.9.8a
+
+    * The bug that caused the failure of cache data read has been fixed.
+
+* 0.9.8
+
+    * The offline mode has been implemented.
+    * The performance of the scanning of MH folders has been improved on
+      the platforms which support d_type in 'struct dirent'.
+    * The error checking on moving/deleting messages has become strict.
+    * When getting IMAP4 message list, it now fallbacks to FETCH command
+      if server doesn't fully support SEARCH command.
+    * Outbox for accounts are now correctly chosen when sending from queue.
+    * Gettext has been upgraded to 0.12.1.
+    * IPv6 support is now enabled by default.
+    * Other bugfixes have been made.
+
 * 0.9.7
 
     * The vulnerability in SMTP response handling, which is exploitable by
index 8cc2159df0ed5912d397d36251edbfb8bad2dfff..52c39264301eb771ac33f9ca57801ad0b21e9403 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=9
 MICRO_VERSION=7
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=47
+EXTRA_VERSION=48
 if test $EXTRA_VERSION -eq 0; then
     VERSION=${MAJOR_VERSION}.${MINOR_VERSION}.${MICRO_VERSION}claws
 else
@@ -60,7 +60,7 @@ AC_SUBST(LT_REVISION)
 AC_SUBST(LT_AGE)
 
 dnl Specify a header configuration file
-AM_CONFIG_HEADER(config.h)
+AC_CONFIG_HEADERS(config.h)
 
 AM_MAINTAINER_MODE
 
@@ -68,7 +68,6 @@ dnl Checks for programs.
 dnl AC_ARG_PROGRAM
 AC_PROG_CC
 AC_ISC_POSIX
-AM_PROG_CC_STDC
 AC_PROG_INSTALL
 AC_PROG_LN_S
 AC_PROG_MAKE_SET
@@ -76,7 +75,7 @@ AC_PROG_CPP
 dnl AC_PROG_RANLIB
 AM_PROG_LEX
 AC_PROG_YACC
-AM_PROG_LIBTOOL
+AC_PROG_LIBTOOL
 
 SYLPHEED_ACLOCAL_INCLUDE(ac)
 
index 4638d8f33bfd94fc598a6ef3ef2e135b5320b12e..ca2d7a157f1e031bae7d881c6df08385624a64e2 100644 (file)
@@ -1855,7 +1855,7 @@ static void add_msginfo_to_cache(FolderItem *item, MsgInfo *newmsginfo, MsgInfo
        folder_item_update_freeze();
        msgcache_add_msg(item->cache, newmsginfo);
        copy_msginfo_flags(flagsource, newmsginfo);
-       folder_item_update(item, F_ITEM_UPDATE_CONTENT);
+       folder_item_update(item,  F_ITEM_UPDATE_MSGCNT | F_ITEM_UPDATE_CONTENT);
        folder_item_update_thaw();
 }
 
index 9dc20124d852db7b4d1e7e43bbf4e75f8e84c7b7..8cd1c0b8e2a3210c41582de4b8943b3c0c841fdf 100644 (file)
@@ -281,10 +281,8 @@ static NNTPSession *news_session_get(Folder *folder)
        g_return_val_if_fail(FOLDER_CLASS(folder) == &news_class, NULL);
        g_return_val_if_fail(folder->account != NULL, NULL);
 
-       if (prefs_common.work_offline) {
-               g_print("offline mode\n");
+       if (prefs_common.work_offline)
                return NULL;
-       }
 
        if (!rfolder->session) {
                rfolder->session = news_session_new_for_folder(folder);