2004-09-17 [paul] 0.9.12cvs102.1
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Fri, 17 Sep 2004 07:58:22 +0000 (07:58 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Fri, 17 Sep 2004 07:58:22 +0000 (07:58 +0000)
* ChangeLog
* ChangeLog.claws
* ChangeLog.jp
* configure.ac
* src/inc.c
sync with HEAD

ChangeLog
ChangeLog-gtk2.claws
ChangeLog.claws
ChangeLog.jp
PATCHSETS
configure.ac
src/inc.c

index 9d5faf6889f1955d70bbadb14b86609fef235ace..5311e4e9f7bd3bcc5111142a574d3a90116841e6 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,86 @@
+2004-09-17
+
+       * src/filter.c:
+         filter_action_exec(): modified local filtering.
+         strmatch_regex(): use case-insensitive regex.
+       * src/summaryview.[ch]: display filtering result to the status bar.
+
+2004-09-14
+
+       * src/filter.[ch]: implemented filter rule application timing.
+       * src/prefs_fil_er_edit.c: prefs_filter_edit_action_hbox_set():
+         fixed a bug that didn't display parameter of PF_ACTION_EXEC.
+
+2004-09-10
+
+       * src/prefs_filter.c: prefs_filter_write_user_header_list(): use
+         prefs_file_open() instead of fopen().
+
+2004-09-10
+
+       * src/defs.h
+         src/prefs_filter.c: implemented load/save of user-defined
+         header list.
+
+2004-09-09
+
+       * src/inc.c: inc_spool()
+         src/prefs_common.c: modified spool path config so that users can
+         specify both file and directory.
+
+2004-09-09
+
+       * src/prefs_filter.[ch]
+         src/prefs_filter_edit.[ch]: implemented creating filter rule by
+         message.
+
+2004-09-07
+
+       * src/mimeview.c: mimeview_drag_data_get()
+         src/summaryview.c: summary_drag_data_get(): fixed broken URI in
+         DnD.
+
+2004-09-06
+
+       * src/filter.[ch]
+         src/summaryview.c: fixed local filtering.
+       * src/mh.c: mh_copy_msgs(): restored missing 'else'.
+
+2004-09-06
+
+       * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): fixed possible memory
+         corruption, and write folder list data after appending.
+       * src/summaryview.c: summary_show(): up FolderItem::opened flag
+         after reading message list.
+
+2004-09-03
+
+       * src/filter.c
+         src/inc.c
+         src/mbox.c
+         src/mh.c
+         src/procmsg.[ch]
+         src/summaryview.c: properly handle 'new' flags by using
+         FolderItem::mark_queue.
+
+2004-08-31
+
+       * src/filter.c
+         src/inc.c: modified 'new' flags management.
+
+2004-08-31
+
+       * src/prefs_filter.c: don't move to the last row when opening the
+         dialog. Clear CList when closing.
+
+2004-08-27
+
+       * src/filter.c
+         src/inc.c
+         src/pop.[ch]
+         src/prefs_filter_edit.c
+         src/summaryview.c: implemented FLT_ACTION_EXEC and FLT_ACTION_DELETE.
+
 2004-08-27
 
        * src/prefs_filter.c: auto-scroll when a new rule is added.
index f8ee04917b270320e73202c1742ffd70a9df8f4a..e3ab09b8d47f382fab995736515e5efe27a8a11e 100644 (file)
@@ -1,3 +1,13 @@
+2004-09-17 [paul]      0.9.12cvs102.1
+
+       * ChangeLog
+       * ChangeLog.claws
+       * ChangeLog.jp
+       * configure.ac
+       * src/inc.c
+               sync with HEAD
+
+
 2004-09-17 [colin]     0.9.12cvs101.1
 
        * ChangeLog.claws
index 7ba51f99db7b5c20f3d14670ef2f538f066e5a91..c9098e29847b00b50fdafc0095e70dfbd998b926 100644 (file)
@@ -1,3 +1,11 @@
+2004-09-17 [paul]      0.9.12cvs102
+
+       * ChangeLog
+       * ChangeLog.jp
+       * src/inc.c
+               sync with main 0.9.12cvs14, see ChangeLog 2004-09-09
+
 2004-09-17 [colin]     0.9.12cvs101
 
        * src/main.c
index 3eda9eaac7ed85e60f6487fcff8477095cf28cd0..024bae6bafb7df7f3ba444c85c4f9cf59525a17e 100644 (file)
@@ -1,3 +1,86 @@
+2004-09-17
+
+       * src/filter.c:
+         filter_action_exec(): ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò½¤Àµ¡£
+         strmatch_regex(): Â羮ʸ»ú̵»ë¤ÎÀµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ¡£
+       * src/summaryview.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿·ë²Ì¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ëɽ¼¨¡£
+
+2004-09-14
+
+       * src/filter.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ëŬÍÑ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/prefs_fil_er_edit.c: prefs_filter_edit_action_hbox_set():
+         PF_ACTION_EXEC ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-09-10
+
+       * src/prefs_filter.c: prefs_filter_write_user_header_list(): fopen()
+         ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë prefs_file_open() ¤ò»ÈÍÑ¡£
+
+2004-09-10
+
+       * src/defs.h
+         src/prefs_filter.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥í¡¼¥É/¥»¡¼¥Ö¤ò
+         ¼ÂÁõ¡£
+
+2004-09-09
+
+       * src/inc.c: inc_spool()
+         src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎξÊý¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
+         ¥¹¥×¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ÎÀßÄê¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-09-09
+
+       * src/prefs_filter.[ch]
+         src/prefs_filter_edit.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ÎºîÀ®
+         ¤ò¼ÂÁõ¡£
+
+2004-09-07
+
+       * src/mimeview.c: mimeview_drag_data_get()
+         src/summaryview.c: summary_drag_data_get(): DnD ¤ÎÉÔÀµ¤Ê URI
+         ¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-09-06
+
+       * src/filter.[ch]
+         src/summaryview.c: ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¤ò½¤Àµ¡£
+       * src/mh.c: mh_copy_msgs(): 'else' ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-09-06
+
+       * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¤ò½¤Àµ
+         ¤·¡¢Äɲøå¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤òÆɤ߹þ¤ó¤À
+         ¸å¤Ë FolderItem::opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-09-03
+
+       * src/filter.c
+         src/inc.c
+         src/mbox.c
+         src/mh.c
+         src/procmsg.[ch]
+         src/summaryview.c: FolderItem::mark_queue ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¿·Ãå¥Õ¥é¥°¤ò
+         Àµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-08-31
+
+       * src/filter.c
+         src/inc.c: ¿·Ãå¥Õ¥é¥°´ÉÍý¤Î½¤Àµ¡£
+
+2004-08-31
+
+       * src/prefs_filter.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤¿»þ¤ËºÇ¸å¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ÊĤ¸¤ë»þ¤Ë CList ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-08-27
+
+       * src/filter.c
+         src/inc.c
+         src/pop.[ch]
+         src/prefs_filter_edit.c
+         src/summaryview.c: FLT_ACTION_EXEC ¤È FLT_ACTION_DELETE ¤ò¼ÂÁõ¡£
+
 2004-08-27
 
        * src/prefs_filter.c: ¿·µ¬¥ë¡¼¥ë¤¬Äɲ䵤줿¤é¼«Æ°¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë
index 732a3f68a984b1e2e2e39a754932a1d92ec14603..f33610eede11a22309d6a59c03a527088835cef0 100644 (file)
--- a/PATCHSETS
+++ b/PATCHSETS
 ( cvs diff -u -r 1.12.2.11 -r 1.12.2.12 src/action.c; ) > 0.9.12cvs99.4.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.13.2.8 -r 1.13.2.9 src/common/socket.c; cvs diff -u -r 1.100.2.4 -r 1.100.2.5 AUTHORS; ) > 0.9.12cvs99.5.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.2504.2.20 -r 1.2504.2.21 ChangeLog.claws; cvs diff -u -r 1.115.2.17 -r 1.115.2.18 src/main.c; ) > 0.9.12cvs101.1.patchset
+( cvs diff -u -r 1.396.2.9 -r 1.396.2.10 ChangeLog; cvs diff -u -r 1.2504.2.21 -r 1.2504.2.22 ChangeLog.claws; cvs diff -u -r 1.391.2.9 -r 1.391.2.10 ChangeLog.jp; cvs diff -u -r 1.654.2.204 -r 1.654.2.205 configure.ac; cvs diff -u -r 1.149.2.14 -r 1.149.2.15 src/inc.c; ) > 0.9.12cvs102.1.patchset
index dff706dc07b5c0449df051fdeb581d29c3e4ea90..3de074bd9bd5edd817c547c2426708c903a34df6 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=9
 MICRO_VERSION=12
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=101
+EXTRA_VERSION=102
 EXTRA_RELEASE=
 EXTRA_GTK2_VERSION=.1
 
index a0d68701014f48de714d30cefe9f4ad061061766..2eb7b7fe69d5615e82582e022e4df8076aa3a912 100644 (file)
--- a/src/inc.c
+++ b/src/inc.c
@@ -1219,11 +1219,9 @@ static gint inc_dialog_delete_cb(GtkWidget *widget, GdkEventAny *event,
 static gint inc_spool_account(PrefsAccount *account)
 {
        FolderItem *inbox;
-       gchar *mbox, *logname;
+       gchar *mbox;
        gint result;
 
-       logname = g_get_user_name();
-
        if (account->inbox) {
                inbox = folder_find_item_from_path(account->inbox);
                if (!inbox)
@@ -1233,9 +1231,14 @@ static gint inc_spool_account(PrefsAccount *account)
 
        if (is_file_exist(account->local_mbox))
                mbox = g_strdup(account->local_mbox);
-       else 
-               mbox = g_strconcat(account->local_mbox,
-                                  G_DIR_SEPARATOR_S, logname, NULL);
+       else if (is_dir_exist(account->local_mbox)) 
+               mbox = g_strconcat(account->local_mbox, G_DIR_SEPARATOR_S,
+                                  g_get_user_name(), NULL);
+       else {
+               debug_print("%s: local mailbox not found.\n", 
+                           account->local_mbox);
+               return -1;
+       }
        
        result = get_spool(inbox, mbox);
        g_free(mbox);
@@ -1278,7 +1281,7 @@ static gint get_spool(FolderItem *dest, const gchar *mbox)
        g_return_val_if_fail(mbox != NULL, -1);
 
        if (!is_file_exist(mbox) || (size = get_file_size(mbox)) == 0) {
-               debug_print("no messages in local mailbox.\n");
+               debug_print("%s: no messages in local mailbox.\n", mbox);
                return 0;
        } else if (size < 0)
                return -1;