sync with sylpheed 0.7.4cvs5
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 17 Mar 2002 06:46:22 +0000 (06:46 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Sun, 17 Mar 2002 06:46:22 +0000 (06:46 +0000)
ChangeLog
ChangeLog.claws
ChangeLog.jp
configure.in
src/imap.c

index fde425091a6f046b1442a47ff92184e07934c577..5921155755af9ca1fcddb356fa27fe29d16d5c9c 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,16 @@
+2002-03-17
+
+       * src/imap.c: implemented locale encoding <-> modified utf-7
+         conversion, and supported i18n of folder name (thanks to Suzuki
+         Mio).
+         imap_path_separator_subst(): handle the escape characters of
+         modified utf-7.
+         imap_modified_utf7_to_locale()
+         imap_locale_to_modified_utf7(): new.
+         imap_create_trash(): modified so that it create the Trash folder
+         to the correct location when imap directory is specified.
+         imap_get_real_path(): removed debug print.
+
 2002-03-14
 
        * src/socket.c: implemented timeout for DNS lookup and connect().
index 299ff55c4e21790433ae2ae26139f0db9c28fa37..5c046abd350c8fd38bc3490cbd8cebb7d4d6ff52 100644 (file)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2002-03-17 [paul]      0.7.4claws18
+
+       * sync with sylpheed 0.7.4cvs5
+               see ChangeLog entry 2002-03-17
+
 2002-03-17 [melvin]    0.7.4claws17
        
        * src/textview.c
index 365add5f0bdd5194cef365f8cbebe216d7e88f12..82285bf960a21dd6750065d4655e31482206eb6d 100644 (file)
@@ -1,3 +1,15 @@
+2002-03-17
+
+       * src/imap.c: locale ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° <-> ½¤Àµ utf-7 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
+         ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ(ÎëÌṲ́±û¤µ¤ó thanks)¡£
+         imap_path_separator_subst(): ½¤Àµ utf-7 ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò°·¤¨¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         imap_modified_utf7_to_locale()
+         imap_locale_to_modified_utf7(): ¿·µ¬¡£
+         imap_create_trash(): imap ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë
+         ¤´¤ßÈ¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃ֤˺îÀ®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£
+         imap_get_real_path(): ¥Ç¥Ð¥Ã¥° print ¤òºï½ü¡£
+
 2002-03-14
 
        * src/socket.c: DNS lookup ¤È connect() ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
index 2cb530bb0fac66f1e2d5adf61ff0441bd6726624..53dd4a0cfbd2d1b6fe71542bd5faf9bb44d36671 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ MINOR_VERSION=7
 MICRO_VERSION=4
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=claws17
+EXTRA_VERSION=claws18
 VERSION=$MAJOR_VERSION.$MINOR_VERSION.$MICRO_VERSION$EXTRA_VERSION
 
 dnl set $target
index 0ab70b853b3328a25b6039464ce4ee688179d1ec..39ab65d72e3db656fa04dd93fe3ca8591b41d3b2 100644 (file)
@@ -31,6 +31,9 @@
 #include <unistd.h>
 #include <ctype.h>
 #include <time.h>
+#if HAVE_LIBJCONV
+#  include <jconv.h>
+#endif
 
 #include "intl.h"
 #include "imap.h"
@@ -80,7 +83,7 @@ static gint imap_scan_tree_recursive  (IMAPSession    *session,
                                         FolderItem     *item,
                                         IMAPNameSpace  *namespace);
 static GSList *imap_parse_list         (IMAPSession    *session,
-                                        const gchar    *path);
+                                        const gchar    *real_path);
 static gint imap_create_trash          (Folder         *folder);
 
 static gint imap_do_copy               (Folder         *folder,
@@ -250,6 +253,8 @@ static gchar *search_array_starts           (GPtrArray *array,
 static void imap_path_separator_subst          (gchar          *str,
                                                 gchar           separator);
 
+static gchar *imap_modified_utf7_to_locale     (const gchar    *mutf7_str);
+static gchar *imap_locale_to_modified_utf7     (const gchar    *from);
 
 Folder *imap_folder_new(const gchar *name, const gchar *path)
 {
@@ -1044,18 +1049,20 @@ static gint imap_scan_tree_recursive(IMAPSession *session, FolderItem *item,
        return IMAP_SUCCESS;
 }
 
-static GSList *imap_parse_list(IMAPSession *session, const gchar *path)
+static GSList *imap_parse_list(IMAPSession *session, const gchar *real_path)
 {
        gchar buf[IMAPBUFSIZE];
        gchar flags[256];
        gchar separator[16];
        gchar *p;
        gchar *name;
+       gchar *loc_name, *loc_path;
        GSList *item_list = NULL;
        GString *str;
        FolderItem *new_item;
 
-       debug_print("getting list of %s ...\n", *path ? path : "\"\"");
+       debug_print("getting list of %s ...\n",
+                   *real_path ? real_path : "\"\"");
 
        str = g_string_new(NULL);
 
@@ -1097,14 +1104,16 @@ static GSList *imap_parse_list(IMAPSession *session, const gchar *path)
                        strncpy2(buf, p, sizeof(buf));
                strtailchomp(buf, separator[0]);
                if (buf[0] == '\0') continue;
-               if (!strcmp(buf, path)) continue;
+               if (!strcmp(buf, real_path)) continue;
 
                if (separator[0] != '\0')
                        subst_char(buf, separator[0], '/');
                name = g_basename(buf);
                if (name[0] == '.') continue;
 
-               new_item = folder_item_new(name, buf);
+               loc_name = imap_modified_utf7_to_locale(name);
+               loc_path = imap_modified_utf7_to_locale(buf);
+               new_item = folder_item_new(loc_name, loc_path);
                if (strcasestr(flags, "\\Noinferiors") != NULL)
                        new_item->no_sub = TRUE;
                if (strcasestr(flags, "\\Noselect") != NULL)
@@ -1112,7 +1121,9 @@ static GSList *imap_parse_list(IMAPSession *session, const gchar *path)
 
                item_list = g_slist_append(item_list, new_item);
 
-               debug_print("folder %s has been added.\n", buf);
+               debug_print("folder %s has been added.\n", loc_path);
+               g_free(loc_path);
+               g_free(loc_name);
        }
 
        g_string_free(str, TRUE);
@@ -1150,48 +1161,21 @@ gint imap_create_tree(Folder *folder)
 
 static gint imap_create_trash(Folder *folder)
 {
-       IMAPFolder *imapfolder = IMAP_FOLDER(folder);
        FolderItem *item;
        FolderItem *new_item;
-       gchar *trash_path;
-       gchar *imap_dir = "";
 
        g_return_val_if_fail(folder != NULL, -1);
        g_return_val_if_fail(folder->node != NULL, -1);
        g_return_val_if_fail(folder->node->data != NULL, -1);
        g_return_val_if_fail(folder->account != NULL, -1);
 
-       if (folder->account->imap_dir && *folder->account->imap_dir) {
-               gchar *tmpdir;
-
-               Xstrdup_a(tmpdir, folder->account->imap_dir, return -1);
-               strtailchomp(tmpdir, '/');
-               Xalloca(imap_dir, strlen(tmpdir) + 2, return -1);
-               g_snprintf(imap_dir, strlen(tmpdir) + 2, "%s%c", tmpdir, '/');
-       }
-
-       if (imapfolder->namespace && imapfolder->namespace->data) {
-               IMAPNameSpace *namespace =
-                       (IMAPNameSpace *)imapfolder->namespace->data;
-
-               if (*namespace->name != '\0') {
-                       gchar *name;
-
-                       Xstrdup_a(name, namespace->name, return -1);
-                       subst_char(name, namespace->separator, '/');
-                       trash_path = g_strconcat(name, imap_dir, "Trash", NULL);
-               } else
-                       trash_path = g_strconcat(imap_dir, "Trash", NULL);
-       } else
-               trash_path = g_strconcat(imap_dir, "Trash", NULL);
-
        item = FOLDER_ITEM(folder->node->data);
-       new_item = imap_create_folder(folder, item, trash_path);
+       new_item = imap_create_folder(folder, item, "Trash");
 
        if (!new_item) {
                gchar *path;
 
-               new_item = folder_item_new("Trash", trash_path);
+               new_item = folder_item_new("Trash", "Trash");
                folder_item_append(item, new_item);
 
                path = folder_item_get_path(new_item);
@@ -1205,15 +1189,13 @@ static gint imap_create_trash(Folder *folder)
        new_item->stype = F_TRASH;
        folder->trash = new_item;
 
-       g_free(trash_path);
-
        return 0;
 }
 
 FolderItem *imap_create_folder(Folder *folder, FolderItem *parent,
                               const gchar *name)
 {
-       gchar *dirpath, *imappath;
+       gchar *dirpath, *imap_path;
        IMAPSession *session;
        IMAPNameSpace *namespace;
        FolderItem *new_item;
@@ -1242,15 +1224,15 @@ FolderItem *imap_create_folder(Folder *folder, FolderItem *parent,
        } else
                dirpath = g_strdup(name);
 
-       Xstrdup_a(imappath, dirpath, {g_free(dirpath); return NULL;});
+       strtailchomp(dirpath, '/');
+       imap_path = imap_locale_to_modified_utf7(dirpath);
        Xstrdup_a(new_name, name, {g_free(dirpath); return NULL;});
-       namespace = imap_find_namespace(IMAP_FOLDER(folder), imappath);
+       strtailchomp(new_name, '/');
+       namespace = imap_find_namespace(IMAP_FOLDER(folder), imap_path);
        if (namespace && namespace->separator) {
-               imap_path_separator_subst(imappath, namespace->separator);
-               imap_path_separator_subst(new_name, namespace->separator);
-               strtailchomp(new_name, namespace->separator);
+               imap_path_separator_subst(imap_path, namespace->separator);
+               subst_char(new_name, '/', namespace->separator);
        }
-       strtailchomp(dirpath, '/');
 
        if (strcmp(name, "INBOX") != 0) {
                GPtrArray *argbuf;
@@ -1258,11 +1240,12 @@ FolderItem *imap_create_folder(Folder *folder, FolderItem *parent,
                gboolean exist = FALSE;
 
                argbuf = g_ptr_array_new();
-               ok = imap_cmd_list(SESSION(session)->sock, NULL, imappath,
+               ok = imap_cmd_list(SESSION(session)->sock, NULL, imap_path,
                                   argbuf);
                statusbar_pop_all();
                if (ok != IMAP_SUCCESS) {
                        log_warning(_("can't create mailbox: LIST failed\n"));
+                       g_free(imap_path);
                        g_free(dirpath);
                        g_ptr_array_free(argbuf, TRUE);
                        return NULL;
@@ -1279,10 +1262,11 @@ FolderItem *imap_create_folder(Folder *folder, FolderItem *parent,
                g_ptr_array_free(argbuf, TRUE);
 
                if (!exist) {
-                       ok = imap_cmd_create(SESSION(session)->sock, imappath);
+                       ok = imap_cmd_create(SESSION(session)->sock, imap_path);
                        statusbar_pop_all();
                        if (ok != IMAP_SUCCESS) {
                                log_warning(_("can't create mailbox\n"));
+                               g_free(imap_path);
                                g_free(dirpath);
                                return NULL;
                        }
@@ -1291,6 +1275,7 @@ FolderItem *imap_create_folder(Folder *folder, FolderItem *parent,
 
        new_item = folder_item_new(new_name, dirpath);
        folder_item_append(parent, new_item);
+       g_free(imap_path);
        g_free(dirpath);
 
        dirpath = folder_item_get_path(new_item);
@@ -1614,7 +1599,7 @@ static gchar *imap_get_real_path(IMAPFolder *folder, const gchar *path)
        g_return_val_if_fail(folder != NULL, NULL);
        g_return_val_if_fail(path != NULL, NULL);
 
-       real_path = g_strdup(path);
+       real_path = imap_locale_to_modified_utf7(path);
        namespace = imap_find_namespace(folder, path);
        if (namespace && namespace->separator)
                imap_path_separator_subst(real_path, namespace->separator);
@@ -2478,7 +2463,6 @@ static gint imap_cmd_expunge(SockInfo *sock)
        return IMAP_SUCCESS;
 }
 
-
 static gint imap_cmd_ok(SockInfo *sock, GPtrArray *argbuf)
 {
        gint ok;
@@ -2636,6 +2620,186 @@ static gchar *search_array_str(GPtrArray *array, gchar *str)
 
 static void imap_path_separator_subst(gchar *str, gchar separator)
 {
-       if (separator && separator != '/')
-               subst_char(str, '/', separator);
+       gchar *p;
+       gboolean in_escape = FALSE;
+
+       if (!separator || separator == '/') return;
+
+       for (p = str; *p != '\0'; p++) {
+               if (*p == '/' && !in_escape)
+                       *p = separator;
+               else if (*p == '&' && *(p + 1) != '-' && !in_escape)
+                       in_escape = TRUE;
+               else if (*p == '-' && in_escape)
+                       in_escape = FALSE;
+       }
+}
+
+static gchar *imap_modified_utf7_to_locale(const gchar *mutf7_str)
+{
+#if !HAVE_LIBJCONV
+       return g_strdup(mutf7_str);
+#else
+       static iconv_t cd = (iconv_t)-1;
+       static gboolean iconv_ok = TRUE;
+       GString *norm_utf7;
+       gchar *norm_utf7_p;
+       size_t norm_utf7_len;
+       const gchar *p;
+       gchar *to_str, *to_p;
+       size_t to_len;
+       gboolean in_escape = FALSE;
+
+       if (!iconv_ok) return g_strdup(mutf7_str);
+
+       if (cd == (iconv_t)-1) {
+               cd = iconv_open(conv_get_current_charset_str(), "UTF-7");
+               if (cd == (iconv_t)-1) {
+                       g_warning(_("iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"),
+                                 conv_get_current_charset_str());
+                       iconv_ok = FALSE;
+                       return g_strdup(mutf7_str);
+               }
+       }
+
+       norm_utf7 = g_string_new(NULL);
+
+       for (p = mutf7_str; *p != '\0'; p++) {
+               /* replace: '&'  -> '+',
+                           "&-" -> '&',
+                           escaped ','  -> '/' */
+               if (!in_escape && *p == '&') {
+                       if (*(p + 1) != '-') {
+                               g_string_append_c(norm_utf7, '+');
+                               in_escape = TRUE;
+                       } else {
+                               g_string_append_c(norm_utf7, '&');
+                               p++;
+                       }
+               } else if (in_escape && *p == ',') {
+                       g_string_append_c(norm_utf7, '/');
+               } else if (in_escape && *p == '-') {
+                       g_string_append_c(norm_utf7, '-');
+                       in_escape = FALSE;
+               } else {
+                       g_string_append_c(norm_utf7, *p);
+               }
+       }
+
+       norm_utf7_p = norm_utf7->str;
+       norm_utf7_len = norm_utf7->len;
+       to_len = strlen(mutf7_str) * 5;
+       to_p = to_str = g_malloc(to_len + 1);
+
+       if (iconv(cd, &norm_utf7_p, &norm_utf7_len, &to_p, &to_len) == -1) {
+               g_warning(_("iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"),
+                         conv_get_current_charset_str());
+               g_string_free(norm_utf7, TRUE);
+               g_free(to_str);
+               return g_strdup(mutf7_str);
+       }
+
+       /* second iconv() call for flushing */
+       iconv(cd, NULL, NULL, &to_p, &to_len);
+       g_string_free(norm_utf7, TRUE);
+       *to_p = '\0';
+
+       return to_str;
+#endif /* !HAVE_LIBJCONV */
+}
+
+static gchar *imap_locale_to_modified_utf7(const gchar *from)
+{
+#if !HAVE_LIBJCONV
+       return g_strdup(from);
+#else
+       static iconv_t cd = (iconv_t)-1;
+       static gboolean iconv_ok = TRUE;
+       gchar *norm_utf7, *norm_utf7_p;
+       size_t from_len, norm_utf7_len;
+       GString *to_str;
+       gchar *from_tmp, *to, *p;
+       gboolean in_escape = FALSE;
+
+       if (!iconv_ok) return g_strdup(from);
+
+       if (cd == (iconv_t)-1) {
+               cd = iconv_open("UTF-7", conv_get_current_charset_str());
+               if (cd == (iconv_t)-1) {
+                       g_warning(_("iconv cannot convert %s to UTF-7\n"),
+                                 conv_get_current_charset_str());
+                       iconv_ok = FALSE;
+                       return g_strdup(from);
+               }
+       }
+
+       Xstrdup_a(from_tmp, from, return g_strdup(from));
+       from_len = strlen(from);
+       norm_utf7_len = from_len * 5;
+       Xalloca(norm_utf7, norm_utf7_len + 1, return g_strdup(from));
+       norm_utf7_p = norm_utf7;
+
+#define IS_PRINT(ch) (isprint(ch) && isascii(ch))
+
+       while (from_len > 0) {
+               if (IS_PRINT(*from_tmp)) {
+                       /* printable ascii char */
+                       *norm_utf7_p = *from_tmp;
+                       norm_utf7_p++;
+                       from_tmp++;
+                       from_len--;
+               } else {
+                       size_t mblen;
+
+                       /* unprintable char: convert to UTF-7 */
+                       for (mblen = 0;
+                            !IS_PRINT(from_tmp[mblen]) && mblen < from_len;
+                            mblen++)
+                               ;
+                       from_len -= mblen;
+                       if (iconv(cd, &from_tmp, &mblen,
+                                 &norm_utf7_p, &norm_utf7_len) == -1) {
+                               g_warning(_("iconv cannot convert %s to UTF-7\n"),
+                                         conv_get_current_charset_str());
+                               return g_strdup(from);
+                       }
+
+                       /* second iconv() call for flushing */
+                       iconv(cd, NULL, NULL, &norm_utf7_p, &norm_utf7_len);
+               }
+       }
+
+#undef IS_PRINT
+
+       *norm_utf7_p = '\0';
+       to_str = g_string_new(NULL);
+       for (p = norm_utf7; p < norm_utf7_p; p++) {
+               /* replace: '&' -> "&-",
+                           '+' -> '&',
+                           escaped '/' -> ',' */
+               if (!in_escape && *p == '&') {
+                       g_string_append(to_str, "&-");
+               } else if (!in_escape && *p == '+') {
+                       g_string_append_c(to_str, '&');
+                       in_escape = TRUE;
+               } else if (in_escape && *p == '/') {
+                       g_string_append_c(to_str, ',');
+               } else if (in_escape && *p == '-') {
+                       in_escape = FALSE;
+                       g_string_append_c(to_str, '-');
+               } else {
+                       g_string_append_c(to_str, *p);
+               }
+       }
+
+       if (in_escape) {
+               in_escape = FALSE;
+               g_string_append_c(to_str, '-');
+       }
+
+       to = to_str->str;
+       g_string_free(to_str, FALSE);
+
+       return to;
+#endif
 }