update Bulgarian translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Tue, 21 Jan 2003 12:11:36 +0000 (12:11 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Tue, 21 Jan 2003 12:11:36 +0000 (12:11 +0000)
po/bg.po

index 3f882970e1f76be146c3ac15cf472ddf1d862800..af90cf95cac4ea49ea9c5ec3973cc73f4d38acce 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-12 15:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-01-21 09:01+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
@@ -62,17 +62,17 @@ msgstr ""
 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:241 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:190 src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2908
-#: src/compose.c:5510 src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204
+#: src/alertpanel.c:190 src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2913
+#: src/compose.c:5537 src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204
 #: src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243
 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editvcard.c:239 src/export.c:187
 #: src/foldersel.c:191 src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230
 #: src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:190
 #: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202
-#: src/main.c:549 src/mainwindow.c:2074 src/messageview.c:485
-#: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs_gtk.c:379 src/prefs_actions.c:292 src/prefs_common.c:3288
-#: src/prefs_common.c:3457 src/prefs_common.c:3794
+#: src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488
+#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:130
+#: src/prefs_gtk.c:379 src/prefs_actions.c:294 src/prefs_common.c:3338
+#: src/prefs_common.c:3507 src/prefs_common.c:3844
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
@@ -102,7 +102,7 @@ msgstr ""
 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4425 src/compose.c:4595 src/editaddress.c:774
+#: src/compose.c:4442 src/compose.c:4612 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
@@ -119,10 +119,10 @@ msgid "Server"
 msgstr "Ñúðâúð"
 
 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
-#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:352 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:354 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 #: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
-#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:775
+#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:770
 msgid "Add"
 msgstr "Äîáàâè"
 
@@ -134,17 +134,17 @@ msgstr "
 msgid " Delete "
 msgstr "Èçòðèé"
 
-#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:415 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:579
 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:825
 msgid "Down"
 msgstr "Íàäîëó"
 
-#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:409 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:573
 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:821
 msgid "Up"
 msgstr "Íàãîðå"
 
@@ -154,8 +154,8 @@ msgstr "
 
 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:245
-#: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:672 src/message_search.c:135
-#: src/prefs_actions.c:1682 src/summary_search.c:208
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:680 src/message_search.c:135
+#: src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Çàòâîðè"
 
@@ -168,10 +168,10 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2790 src/compose.c:3257 src/compose.c:5688 src/compose.c:5994
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2150 src/folderview.c:2209
-#: src/folderview.c:2301 src/folderview.c:2436 src/folderview.c:2473
-#: src/inc.c:166 src/inc.c:291 src/mainwindow.c:1345 src/message_search.c:198
+#: src/compose.c:2795 src/compose.c:3270 src/compose.c:5715 src/compose.c:6021
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229
+#: src/folderview.c:2321 src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2493
+#: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198
 #: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
 #: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1491
 #: src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
@@ -179,13 +179,13 @@ msgstr "
 #: src/summaryview.c:907 src/summaryview.c:1350 src/summaryview.c:1394
 #: src/summaryview.c:1437 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1493
 #: src/summaryview.c:1518 src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
-#: src/summaryview.c:3071 src/toolbar.c:2094
+#: src/summaryview.c:3042 src/toolbar.c:2105
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:737 src/compose.c:3257 src/compose.c:5688
-#: src/folderview.c:2150 src/folderview.c:2209 src/folderview.c:2301
-#: src/folderview.c:2436 src/folderview.c:2473 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:737 src/compose.c:3270 src/compose.c:5715
+#: src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229 src/folderview.c:2321
+#: src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2493 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Íå"
 
@@ -207,26 +207,26 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
 #: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2908 src/compose.c:5511 src/compose.c:6161 src/compose.c:6199
+#: src/compose.c:2913 src/compose.c:5538 src/compose.c:6192 src/compose.c:6230
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
 #: src/import.c:191 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:549
-#: src/mainwindow.c:2074 src/messageview.c:485 src/mimeview.c:840
-#: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:380
-#: src/prefs_actions.c:293 src/prefs_common.c:3289 src/prefs_common.c:3795
+#: src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488 src/mimeview.c:839
+#: src/mimeview.c:900 src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:380
+#: src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3339 src/prefs_common.c:3845
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_filtering.c:344 src/prefs_folder_item.c:500
 #: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323 src/summaryview.c:907
-#: src/summaryview.c:3414
+#: src/summaryview.c:3382
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:488 src/mainwindow.c:405
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:489 src/mainwindow.c:405
 #: src/messageview.c:146
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Ôàéë"
@@ -247,7 +247,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:492
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:493
 #: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422 src/messageview.c:147
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Ôàéë/---"
@@ -264,12 +264,12 @@ msgstr "/_
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:493 src/messageview.c:148
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:494 src/messageview.c:148
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Ôàéë/Çàòâîðè"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:495 src/mainwindow.c:426
+#: src/compose.c:496 src/mainwindow.c:426
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
 
@@ -277,15 +277,15 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:500 src/mainwindow.c:427
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:501 src/mainwindow.c:427
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:501
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:502
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498 src/compose.c:581
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:499 src/compose.c:582
 #: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
@@ -344,13 +344,13 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:657 src/mainwindow.c:693
-#: src/messageview.c:161
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:692
+#: src/messageview.c:164
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Ïîìîù"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:701
-#: src/messageview.c:162
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:700
+#: src/messageview.c:165
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Ïîìîù/Îòíîñíî"
 
@@ -367,7 +367,7 @@ msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:482
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:483
 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
@@ -403,8 +403,8 @@ msgstr "/
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/prefs_common.c:2939 src/toolbar.c:166
-#: src/toolbar.c:1802
+#: src/addressbook.c:534 src/prefs_common.c:2989 src/toolbar.c:166
+#: src/toolbar.c:1813
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
@@ -413,10 +413,10 @@ msgid "Name:"
 msgstr "Èìå:"
 
 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
-#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:365
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:367
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
 #: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:787
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:782
 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:355 src/toolbar.c:447
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèé"
@@ -425,18 +425,18 @@ msgstr "
 msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1303 src/compose.c:2957
-#: src/compose.c:4242 src/compose.c:4940 src/headerview.c:54
+#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1305 src/compose.c:2962
+#: src/compose.c:4259 src/compose.c:4958 src/headerview.c:54
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1287 src/compose.c:2956
+#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1289 src/compose.c:2961
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1290 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1292 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
@@ -452,16 +452,16 @@ msgstr "
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2790
-#: src/compose.c:5994 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:166 src/inc.c:291
-#: src/mainwindow.c:1345 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
+#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2795
+#: src/compose.c:6021 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
+#: src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
 #: src/prefs_filtering.c:1491 src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:632
 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
 #: src/summaryview.c:907 src/summaryview.c:1350 src/summaryview.c:1394
 #: src/summaryview.c:1437 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1493
 #: src/summaryview.c:1518 src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
-#: src/summaryview.c:3071 src/toolbar.c:2094
+#: src/summaryview.c:3042 src/toolbar.c:2105
 msgid "No"
 msgstr "Íå"
 
@@ -555,7 +555,7 @@ msgstr "
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
 
-#: src/addressbook.c:3373 src/prefs_common.c:1044
+#: src/addressbook.c:3373 src/prefs_common.c:1053
 msgid "Interface"
 msgstr "Èíòåðôåéñ"
 
@@ -652,7 +652,7 @@ msgid "Address Count"
 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
 
 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:259
-#: src/messageview.c:405
+#: src/messageview.c:408
 msgid "Warning"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
 
@@ -680,11 +680,11 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5688 src/main.c:531
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5715 src/main.c:531
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3255 src/inc.c:550
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3268 src/inc.c:558
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
@@ -724,8 +724,8 @@ msgstr "
 msgid "Brown"
 msgstr "Êàôÿâ"
 
-#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4895 src/exphtmldlg.c:450
-#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4362
+#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4913 src/exphtmldlg.c:450
+#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4332
 msgid "None"
 msgstr "Íèêîé"
 
@@ -830,7 +830,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
-#: src/prefs_common.c:2774
+#: src/prefs_common.c:2824
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
@@ -847,359 +847,360 @@ msgid ""
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:480
+#: src/compose.c:481
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/Äîáàâè..."
 
-#: src/compose.c:481
+#: src/compose.c:482
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/Ìàõíè"
 
-#: src/compose.c:483 src/folderview.c:283 src/folderview.c:304
+#: src/compose.c:484 src/folderview.c:283 src/folderview.c:304
 #: src/folderview.c:325 src/folderview.c:344
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/Ñâîéñòâà..."
 
-#: src/compose.c:489
+#: src/compose.c:490
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:490
+#: src/compose.c:491
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:491
+#: src/compose.c:492
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:496
+#: src/compose.c:497
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
 
-#: src/compose.c:497
+#: src/compose.c:498
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
 
-#: src/compose.c:499
+#: src/compose.c:500
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/compose.c:502
+#: src/compose.c:503
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
 
-#: src/compose.c:504 src/mainwindow.c:428
+#: src/compose.c:505 src/mainwindow.c:428
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
 
-#: src/compose.c:505
+#: src/compose.c:506
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/compose.c:506
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:511
+#: src/compose.c:512
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:517
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:521
+#: src/compose.c:522
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:526
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:531
+#: src/compose.c:532
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:536
+#: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:541
+#: src/compose.c:542
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:546
+#: src/compose.c:547
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:551
+#: src/compose.c:552
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:556
+#: src/compose.c:557
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:561
+#: src/compose.c:562
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:566
+#: src/compose.c:567
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:571
+#: src/compose.c:572
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:576
+#: src/compose.c:577
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:583
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
 
-#: src/compose.c:584
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:586
+#: src/compose.c:587
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/Ñïåëèíã"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:591
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
 
-#: src/compose.c:592
+#: src/compose.c:593
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:599
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/Ñïåëèíã/---"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
 
-#: src/compose.c:603 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:445
+#: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:445
 msgid "/_View"
 msgstr "/Èçãëåä"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/Èçãëåä/Äî"
 
-#: src/compose.c:605
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:608
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:608 src/compose.c:610 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:452
+#: src/compose.c:609 src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:452
 #: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:508
 #: src/mainwindow.c:590 src/mainwindow.c:594
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/Èçãëåä/---"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:611
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
 
-#: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:150
+#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:150
 msgid "/_Message"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
-#: src/compose.c:620 src/compose.c:626 src/compose.c:631 src/compose.c:633
-#: src/compose.c:637 src/compose.c:643 src/compose.c:650 src/mainwindow.c:602
+#: src/compose.c:621 src/compose.c:627 src/compose.c:632 src/compose.c:634
+#: src/compose.c:638 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:602
 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:617
 #: src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:158
+#: src/messageview.c:161
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:628
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:652 src/mainwindow.c:634
+#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:634
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:656 src/mainwindow.c:657
+#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:657
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/compose.c:1293
+#: src/compose.c:1295
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Reply-To:"
 
-#: src/compose.c:1296 src/compose.c:4239 src/compose.c:4942
+#: src/compose.c:1298 src/compose.c:4256 src/compose.c:4960
 #: src/headerview.c:55
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
 
-#: src/compose.c:1299
+#: src/compose.c:1301
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1592
+#: src/compose.c:1594
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
 
-#: src/compose.c:1604
+#: src/compose.c:1606
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
 
-#: src/compose.c:1901
+#: src/compose.c:1903
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
 
-#: src/compose.c:1905
+#: src/compose.c:1907
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
 
-#: src/compose.c:1930
+#: src/compose.c:1935
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
 
-#: src/compose.c:2608
+#: src/compose.c:2613
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
 
-#: src/compose.c:2610
+#: src/compose.c:2615
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2613
+#: src/compose.c:2618
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2637 src/compose.c:2875
+#: src/compose.c:2642 src/compose.c:2880
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1207,33 +1208,33 @@ msgstr ""
 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
 
-#: src/compose.c:2780
+#: src/compose.c:2785
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2788 src/messageview.c:405 src/prefs_account.c:734
-#: src/prefs_common.c:1026 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
+#: src/compose.c:2793 src/messageview.c:408 src/prefs_account.c:734
+#: src/prefs_common.c:1035 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2789
+#: src/compose.c:2794
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
 
-#: src/compose.c:2810
+#: src/compose.c:2815
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2891 src/procmsg.c:1373
+#: src/compose.c:2896 src/procmsg.c:1379
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
 
-#: src/compose.c:2905 src/messageview.c:482
+#: src/compose.c:2910 src/messageview.c:485
 msgid "Queueing"
 msgstr "Èç÷àêâàì"
 
-#: src/compose.c:2906
+#: src/compose.c:2911
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1241,24 +1242,24 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/compose.c:2912
+#: src/compose.c:2917
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2915
+#: src/compose.c:2920
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2928
+#: src/compose.c:2933
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3157
+#: src/compose.c:3162
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3256
+#: src/compose.c:3269
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
 "Send it anyway?"
@@ -1266,55 +1267,55 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ãî èçïðàòÿ ëè âúïðåêè òîâà?"
 
-#: src/compose.c:3512
+#: src/compose.c:3522
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3522
+#: src/compose.c:3532
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:4319 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4336 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4423 src/compose.c:4593 src/compose.c:5451
+#: src/compose.c:4440 src/compose.c:4610 src/compose.c:5476
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#: src/compose.c:4424 src/compose.c:4594 src/mimeview.c:151
+#: src/compose.c:4441 src/compose.c:4611 src/mimeview.c:151
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:465
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#: src/compose.c:4488
+#: src/compose.c:4505
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4508 src/prefs_filtering.c:496
+#: src/compose.c:4525 src/prefs_filtering.c:496
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#: src/compose.c:4644 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4661 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#: src/compose.c:4646 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4663 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:4648
+#: src/compose.c:4665
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4663 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4680 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Òåìà:"
 
-#: src/compose.c:4903
+#: src/compose.c:4921
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1323,31 +1324,31 @@ msgstr ""
 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5346
+#: src/compose.c:5371
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5364
+#: src/compose.c:5389
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5433
+#: src/compose.c:5458
 msgid "Properties"
 msgstr "Ñâîéñòâà"
 
-#: src/compose.c:5478
+#: src/compose.c:5503
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5507
+#: src/compose.c:5534
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5508 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5535 src/prefs_toolbar.c:803
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5685
+#: src/compose.c:5712
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1358,48 +1359,48 @@ msgstr ""
 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5992 src/inc.c:164 src/inc.c:289 src/toolbar.c:2092
+#: src/compose.c:6019 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:2103
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:5993 src/inc.c:165 src/inc.c:290 src/toolbar.c:2093
+#: src/compose.c:6020 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:2104
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
 
-#: src/compose.c:6103 src/compose.c:6124
+#: src/compose.c:6134 src/compose.c:6155
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6159
+#: src/compose.c:6190
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6160
+#: src/compose.c:6191
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6161
+#: src/compose.c:6192
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6161
+#: src/compose.c:6192
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6196
+#: src/compose.c:6227
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6198
+#: src/compose.c:6229
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6199
+#: src/compose.c:6230
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
-#: src/compose.c:6199 src/toolbar.c:398
+#: src/compose.c:6230 src/toolbar.c:398
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêíè"
 
@@ -1593,12 +1594,12 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1914 src/folderview.c:1966
-#: src/folderview.c:2239
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1986
+#: src/folderview.c:2259
 msgid "New folder"
 msgstr "Íîâà ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1915 src/folderview.c:1967
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1935 src/folderview.c:1987
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
 
@@ -1770,7 +1771,7 @@ msgstr "HTML Output 
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3775 src/prefs_common.c:4110
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3825 src/prefs_common.c:4160
 msgid "Default"
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
@@ -1901,12 +1902,12 @@ msgid "Not specified."
 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
 
 # c-format
-#: src/folder.c:959
+#: src/folder.c:967
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1553
+#: src/folder.c:1561
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
@@ -1915,23 +1916,23 @@ msgstr "
 msgid "Select folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1067
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1086
 msgid "Inbox"
 msgstr "Âõîäÿùè"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1083
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1102
 msgid "Sent"
 msgstr "Èçïðàòåíè"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1099
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1118
 msgid "Queue"
 msgstr "×àêàùè"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1115
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1134
 msgid "Trash"
 msgstr "Êîø÷å"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1129
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1148
 msgid "Drafts"
 msgstr "×åðíîâè"
 
@@ -2016,12 +2017,12 @@ msgstr "#"
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2620 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2621 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2625 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2626 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
@@ -2034,49 +2035,49 @@ msgstr "
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:928
+#: src/folderview.c:947
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:1720
+#: src/folderview.c:1740
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1731
+#: src/folderview.c:1751
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
 
-#: src/folderview.c:1916 src/folderview.c:1968 src/folderview.c:2243
+#: src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2263
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
 
-#: src/folderview.c:1921 src/folderview.c:2017 src/folderview.c:2248
+#: src/folderview.c:1941 src/folderview.c:2037 src/folderview.c:2268
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2027
-#: src/folderview.c:2097 src/folderview.c:2260
+#: src/folderview.c:1954 src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2047
+#: src/folderview.c:2117 src/folderview.c:2280
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/folderview.c:1941 src/folderview.c:2267
+#: src/folderview.c:1961 src/folderview.c:2287
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
 
-#: src/folderview.c:2010 src/folderview.c:2087
+#: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2107
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
 
-#: src/folderview.c:2011 src/folderview.c:2089
+#: src/folderview.c:2031 src/folderview.c:2109
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:2167
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2085,16 +2086,16 @@ msgstr ""
 "Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
 
-#: src/folderview.c:2149
+#: src/folderview.c:2169
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2158
+#: src/folderview.c:2178
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2206
+#: src/folderview.c:2226
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2103,11 +2104,11 @@ msgstr ""
 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
 "(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
 
-#: src/folderview.c:2208
+#: src/folderview.c:2228
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:2240
+#: src/folderview.c:2260
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2117,51 +2118,51 @@ msgstr ""
 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
 
-#: src/folderview.c:2299
+#: src/folderview.c:2319
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2300
+#: src/folderview.c:2320
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2434
+#: src/folderview.c:2454
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2435
+#: src/folderview.c:2455
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:2471
+#: src/folderview.c:2491
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2472
+#: src/folderview.c:2492
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2567
+#: src/folderview.c:2587
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
 
-#: src/folderview.c:2597
+#: src/folderview.c:2617
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
 
-#: src/folderview.c:2600
+#: src/folderview.c:2620
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:2603
+#: src/folderview.c:2623
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:2606
+#: src/folderview.c:2626
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
 
@@ -2390,7 +2391,7 @@ msgstr "
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
 
-#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1614
+#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1664
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
 
@@ -2658,141 +2659,141 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/inc.c:262 src/inc.c:359 src/send.c:396
+#: src/inc.c:269 src/inc.c:368 src/send.c:396
 msgid "Standby"
 msgstr "Ãîòîâíîñò"
 
-#: src/inc.c:383
+#: src/inc.c:391
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:515
+#: src/inc.c:523
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
 
-#: src/inc.c:524
+#: src/inc.c:532
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/inc.c:528
+#: src/inc.c:536
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:535
+#: src/inc.c:543
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
 
-#: src/inc.c:539
+#: src/inc.c:547
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
 
-#: src/inc.c:543 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:551 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Çàêëþ÷åí"
 
-#: src/inc.c:554
+#: src/inc.c:562
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Îòêàçàíî"
 
-#: src/inc.c:567
+#: src/inc.c:575
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:642
+#: src/inc.c:650
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:645
+#: src/inc.c:653
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:653
+#: src/inc.c:661
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
 
-#: src/inc.c:717
+#: src/inc.c:725
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:745
+#: src/inc.c:753
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/inc.c:752
+#: src/inc.c:760
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:759
+#: src/inc.c:767
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:875 src/inc.c:944
+#: src/inc.c:883 src/inc.c:952
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:908 src/send.c:630
+#: src/inc.c:916 src/send.c:630
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
 
-#: src/inc.c:912
+#: src/inc.c:920
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:916
+#: src/inc.c:924
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:920
+#: src/inc.c:928
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:924
+#: src/inc.c:932
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:928
+#: src/inc.c:936
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:961
+#: src/inc.c:969
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
 
-#: src/inc.c:967 src/send.c:648
+#: src/inc.c:975 src/send.c:648
 msgid "Quitting"
 msgstr "Ïðåêúñâàì"
 
-#: src/inc.c:1012
+#: src/inc.c:1020
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
 
-#: src/inc.c:1015
+#: src/inc.c:1023
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
 
-#: src/inc.c:1018
+#: src/inc.c:1026
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
 
-#: src/inc.c:1021
+#: src/inc.c:1029
 msgid "Socket error."
 msgstr "Socket error."
 
-#: src/inc.c:1025
+#: src/inc.c:1033
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
 
-#: src/inc.c:1053
+#: src/inc.c:1061
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
 
@@ -2885,7 +2886,7 @@ msgstr "  --help\t\t
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
 
-#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5235
+#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5205
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
@@ -2918,7 +2919,7 @@ msgstr "
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
 
-#: src/main.c:791 src/toolbar.c:2103
+#: src/main.c:791 src/toolbar.c:2114
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
 
@@ -3347,15 +3348,15 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:157
+#: src/mainwindow.c:613
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:159
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/mainwindow.c:616
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:160
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
 
@@ -3371,7 +3372,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:162
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
 
@@ -3476,95 +3477,95 @@ msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè"
 
 #: src/mainwindow.c:672
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
 
 #: src/mainwindow.c:674
-msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
 
 #: src/mainwindow.c:676
-msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
 
 #: src/mainwindow.c:678
-msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
-
-#: src/mainwindow.c:679
-msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
 
-#: src/mainwindow.c:680 src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
 
 #: src/mainwindow.c:681
-msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
 
 #: src/mainwindow.c:683
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
+msgid "/_Configuration/_Scoring..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
 
 #: src/mainwindow.c:685
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
 
 #: src/mainwindow.c:687
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
 
-#: src/mainwindow.c:690
-msgid "/_Configuration/Preferences..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè..."
+#: src/mainwindow.c:688
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
+
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
+msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
 msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
 msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/_Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:696
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Ïîìîù/---"
 
-#: src/mainwindow.c:1147 src/mainwindow.c:1164 src/prefs_folder_item.c:450
+#: src/mainwindow.c:1148 src/mainwindow.c:1165 src/prefs_folder_item.c:450
 #: src/selective_download.c:591
 msgid "Untitled"
 msgstr "Íåîçàãëàâåí"
 
-#: src/mainwindow.c:1165
+#: src/mainwindow.c:1166
 msgid "none"
 msgstr "íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:1343
+#: src/mainwindow.c:1344
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:1344
+#: src/mainwindow.c:1345
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/mainwindow.c:1362
+#: src/mainwindow.c:1363
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1363
+#: src/mainwindow.c:1364
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3574,16 +3575,16 @@ msgstr ""
 "àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
 "ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
 
-#: src/mainwindow.c:1369 src/mainwindow.c:1407
+#: src/mainwindow.c:1370 src/mainwindow.c:1408
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/mainwindow.c:1374 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1375 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1380 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1381 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3592,36 +3593,36 @@ msgstr ""
 "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
 "Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
 
-#: src/mainwindow.c:1400
+#: src/mainwindow.c:1401
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:1401
+#: src/mainwindow.c:1402
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:1422
+#: src/mainwindow.c:1423
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
 
-#: src/mainwindow.c:1696
+#: src/mainwindow.c:1697
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:1712 src/messageview.c:204
+#: src/mainwindow.c:1713 src/messageview.c:207
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:2073
+#: src/mainwindow.c:2074
 msgid "Exit"
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:2073
+#: src/mainwindow.c:2074
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
 
-#: src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216
-#: src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219 src/matcher.c:1220
+#: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
+#: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
 msgid "(none)"
 msgstr "(íÿìà)"
 
@@ -3665,11 +3666,11 @@ msgstr "
 msgid "Search finished"
 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
 
-#: src/messageview.c:390
+#: src/messageview.c:393
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
 
-#: src/messageview.c:398
+#: src/messageview.c:401
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -3679,11 +3680,11 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:406
+#: src/messageview.c:409
 msgid "+Don't Send"
 msgstr "+Íå èçïðàùàé"
 
-#: src/messageview.c:415
+#: src/messageview.c:418
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -3691,7 +3692,7 @@ msgid ""
 "Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:483
+#: src/messageview.c:486
 msgid ""
 "Error occurred while sending the notification.\n"
 "Put this notification into queue folder?"
@@ -3699,27 +3700,27 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/messageview.c:489
+#: src/messageview.c:492
 msgid "Can't queue the notification."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/messageview.c:492
+#: src/messageview.c:495
 msgid "Error occurred while sending the notification."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/messageview.c:775
+#: src/messageview.c:778
 msgid "This messages asks for a return receipt."
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
 
-#: src/messageview.c:776
+#: src/messageview.c:779
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:829
+#: src/messageview.c:832
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:830
+#: src/messageview.c:833
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -3729,11 +3730,11 @@ msgstr ""
 "Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
 "ïîëó÷àâàíå:"
 
-#: src/messageview.c:834
+#: src/messageview.c:837
 msgid "Send Notification"
 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
 
-#: src/messageview.c:834
+#: src/messageview.c:837
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Îòêàç"
 
@@ -3769,7 +3770,7 @@ msgstr "/_
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Òèï"
 
-#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2149
+#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2199
 msgid "Text"
 msgstr "Òåêñò"
 
@@ -3781,28 +3782,29 @@ msgstr "
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:844 src/mimeview.c:904 src/mimeview.c:923
-#: src/mimeview.c:947
+#: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:907 src/mimeview.c:926
+#: src/mimeview.c:950
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:891 src/summaryview.c:3409
+#: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:893 src/summaryview.c:3377
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
-#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896 src/summaryview.c:3414
+#: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:897
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
+
+#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/summaryview.c:3382
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
-
-#: src/mimeview.c:957
+#: src/mimeview.c:960
 msgid "Open with"
 msgstr "Îòâîðè ñúñ"
 
-#: src/mimeview.c:958
+#: src/mimeview.c:961
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -3940,15 +3942,15 @@ msgstr "
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
 
-#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1024
+#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1033
 msgid "Receive"
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1028
+#: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1037
 msgid "Compose"
 msgstr "Ñú÷èíè"
 
-#: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1041
+#: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1050
 msgid "Privacy"
 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
 
@@ -4108,7 +4110,7 @@ msgstr "
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2378 src/prefs_common.c:2403
+#: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2428 src/prefs_common.c:2453
 msgid " Edit... "
 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
 
@@ -4124,7 +4126,7 @@ msgstr "SMTP 
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1311
+#: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_common.c:1444
 msgid "Automatic"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
 
@@ -4329,28 +4331,28 @@ msgid ""
 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:298
+#: src/prefs_actions.c:300
 msgid "Actions configuration"
 msgstr "Íàñòðîéêà íà äåéñòâèÿòà"
 
-#: src/prefs_actions.c:320 src/prefs_actions.c:1797
+#: src/prefs_actions.c:322 src/prefs_actions.c:1811
 msgid "Menu name:"
 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:329 src/prefs_actions.c:1800
+#: src/prefs_actions.c:331 src/prefs_actions.c:1814
 msgid "Command line:"
 msgstr "Êîìàíäà:"
 
-#: src/prefs_actions.c:358 src/prefs_filtering.c:531 src/prefs_matcher.c:563
-#: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:781
+#: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filtering.c:531 src/prefs_matcher.c:563
+#: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:776
 msgid "  Replace  "
 msgstr " Çàìåíè "
 
-#: src/prefs_actions.c:371
+#: src/prefs_actions.c:373
 msgid " Syntax help "
 msgstr " Ïîìîù çà ñèíòàêñèñà"
 
-#: src/prefs_actions.c:390
+#: src/prefs_actions.c:392
 msgid "Current actions"
 msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
 
@@ -4450,168 +4452,172 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/prefs_actions.c:1586
+#: src/prefs_actions.c:1600
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- Ñòàðòèðàì: %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:1590
+#: src/prefs_actions.c:1604
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- Çàâúðøèõ: %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:1624
+#: src/prefs_actions.c:1638
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "Âõîä/Èçõîä íà äåéñòâèåòî"
 
-#: src/prefs_actions.c:1670
+#: src/prefs_actions.c:1684
 msgid " Send "
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_actions.c:1681
+#: src/prefs_actions.c:1695
 msgid "Abort"
 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
 
-#: src/prefs_actions.c:1798
+#: src/prefs_actions.c:1812
 msgid "   Use / in menu name to make submenus."
-msgstr ""
+msgstr "   Èçïîëçâàéòå / â ìåíþòî çà äà ñúçäàäåòå ïîäìåíþòà."
 
-#: src/prefs_actions.c:1801
-msgid "   Begin with:"
-msgstr "   Çàïî÷íè ñ:"
+#: src/prefs_actions.c:1815
+msgid "* Begin with:"
+msgstr "* Çàïî÷íè ñ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:1802
+#: src/prefs_actions.c:1816
 msgid "     | to send message body or selection to command"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1803
+#: src/prefs_actions.c:1817
 msgid "     > to send user provided text to command"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1804
+#: src/prefs_actions.c:1818
 msgid "     * to send user provided hidden text to command"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1805
-msgid " End with:"
-msgstr "Çàâúðøè ñ:"
+#: src/prefs_actions.c:1819
+msgid "* End with:"
+msgstr "Çàâúðøè ñ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:1806
+#: src/prefs_actions.c:1820
 msgid "     | to replace message body or selection with command output"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1807
+#: src/prefs_actions.c:1821
 msgid "     > to insert command's output without replacing old text"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1808
+#: src/prefs_actions.c:1822
 msgid "     & to run command asynchronously"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1809
+#: src/prefs_actions.c:1823
+msgid "* Use:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:1824
 #, c-format
-msgid " Use %f for message file name"
+msgid "     %f for message file name"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1810
+#: src/prefs_actions.c:1825
 #, c-format
 msgid "     %F for the list of the file names of selected messages"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1811
+#: src/prefs_actions.c:1826
 #, c-format
 msgid "     %p for the selected message MIME part."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1819 src/prefs_matcher.c:1721 src/quote_fmt.c:75
+#: src/prefs_actions.c:1834 src/prefs_matcher.c:1721 src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1007
+#: src/prefs_common.c:1016
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1031
+#: src/prefs_common.c:1040
 msgid "Spell Checker"
 msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1034
+#: src/prefs_common.c:1043
 msgid "Quote"
 msgstr "Öèòàòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1036
+#: src/prefs_common.c:1045
 msgid "Display"
 msgstr "Ïîêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1038
+#: src/prefs_common.c:1047
 msgid "Message"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:1046 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1055 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/prefs_common.c:1095 src/prefs_common.c:1310
+#: src/prefs_common.c:1104 src/prefs_common.c:1322
 msgid "External program"
 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
 
-#: src/prefs_common.c:1104
+#: src/prefs_common.c:1113
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1111 src/prefs_common.c:1325
+#: src/prefs_common.c:1120 src/prefs_common.c:1337
 msgid "Command"
 msgstr "Êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_common.c:1125
+#: src/prefs_common.c:1134
 msgid "Local spool"
 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1136
+#: src/prefs_common.c:1145
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1138
+#: src/prefs_common.c:1147
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1146
+#: src/prefs_common.c:1155
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1164
+#: src/prefs_common.c:1173
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1166
+#: src/prefs_common.c:1175
 msgid "every"
 msgstr "âñåêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1178
+#: src/prefs_common.c:1187
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1187
+#: src/prefs_common.c:1196
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1189
+#: src/prefs_common.c:1198
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1192
+#: src/prefs_common.c:1201
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "Ñòàðòèðàé êîìàíäà êîãàòî ïðèñòèãà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1202
+#: src/prefs_common.c:1211
 msgid "after autochecking"
 msgstr "ñëåä àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1204
+#: src/prefs_common.c:1213
 msgid "after manual checking"
 msgstr "ñëåä ðú÷íà ïðîâåðêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1218
+#: src/prefs_common.c:1227
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -4620,11 +4626,11 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäà çà èçïúëíåíèå:\n"
 "(èñïîëçâàé %d çà áðîÿ íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1236 src/toolbar.c:1611
+#: src/prefs_common.c:1245 src/toolbar.c:1622
 msgid "News"
 msgstr "Íîâèíè"
 
-#: src/prefs_common.c:1244
+#: src/prefs_common.c:1253
 msgid ""
 "Maximum number of articles to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -4632,119 +4638,119 @@ msgstr ""
 "Ìàêñèìàëåí áðîé àòðèáóòèçà ñâàëÿíå\n"
 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
 
-#: src/prefs_common.c:1318
+#: src/prefs_common.c:1330
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1344
+#: src/prefs_common.c:1356
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
 
-#: src/prefs_common.c:1346
+#: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1364
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "charset â õåäúðà íà èçïðàùàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1367
+#: src/prefs_common.c:1379
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:1368
+#: src/prefs_common.c:1380
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1370
+#: src/prefs_common.c:1382
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Óíèêîä (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1372
+#: src/prefs_common.c:1384
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1373
+#: src/prefs_common.c:1385
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1374
+#: src/prefs_common.c:1386
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1375
+#: src/prefs_common.c:1387
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1388
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1377
+#: src/prefs_common.c:1389
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1378
+#: src/prefs_common.c:1390
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Òóðñêè (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1380
+#: src/prefs_common.c:1392
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Êèðèëèöà (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1382
+#: src/prefs_common.c:1394
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1384
+#: src/prefs_common.c:1396
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1385
+#: src/prefs_common.c:1397
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1387
+#: src/prefs_common.c:1399
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "ßïîíñêè (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1389
+#: src/prefs_common.c:1401
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "ßïîíñêè (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1390
+#: src/prefs_common.c:1402
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "ßïîíñêè (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1392
+#: src/prefs_common.c:1404
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1393
+#: src/prefs_common.c:1405
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1395
+#: src/prefs_common.c:1407
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1396
+#: src/prefs_common.c:1408
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Êèòàéñêè (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1398
+#: src/prefs_common.c:1410
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Êîðåéñêè (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1399
+#: src/prefs_common.c:1411
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1400
+#: src/prefs_common.c:1412
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1409
+#: src/prefs_common.c:1422
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4752,23 +4758,33 @@ msgstr ""
 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
 
-#: src/prefs_common.c:1536
+#: src/prefs_common.c:1434
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1457
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
+"message body contains non-ASCII characters."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1586
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1599
+#: src/prefs_common.c:1649
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr "Ãëîáàëíè íàñòðîéêè íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1606
+#: src/prefs_common.c:1656
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1617
+#: src/prefs_common.c:1667
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
 
-#: src/prefs_common.c:1619
+#: src/prefs_common.c:1669
 msgid ""
 "Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
@@ -4776,195 +4792,195 @@ msgstr ""
 "Àêòèâèðàíåòî íà àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê óñêîðÿâà\n"
 "ñìÿíàòà ñ ïîñëåäíèÿ ïîëçâàí ðå÷íèê."
 
-#: src/prefs_common.c:1632
+#: src/prefs_common.c:1682
 msgid "Dictionaries path:"
 msgstr "Ïúò äî ðå÷íèöèòå:"
 
-#: src/prefs_common.c:1659
+#: src/prefs_common.c:1709
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
 
-#: src/prefs_common.c:1675
+#: src/prefs_common.c:1725
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðåæèì íà ïîäñêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1690
+#: src/prefs_common.c:1740
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
 
-#: src/prefs_common.c:1778 src/toolbar.c:400
+#: src/prefs_common.c:1828 src/toolbar.c:400
 msgid "Signature"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
-#: src/prefs_common.c:1786
+#: src/prefs_common.c:1836
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1791
+#: src/prefs_common.c:1841
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1802
+#: src/prefs_common.c:1852
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_common.c:1810
+#: src/prefs_common.c:1860
 msgid "when replying"
 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
 
-#: src/prefs_common.c:1812
+#: src/prefs_common.c:1862
 msgid "when forwarding"
 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1814
+#: src/prefs_common.c:1864
 msgid "when re-editing"
 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1821
+#: src/prefs_common.c:1871
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà îòãîâîð íà ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/prefs_common.c:1824
+#: src/prefs_common.c:1874
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1831 src/prefs_filtering.c:234
+#: src/prefs_common.c:1881 src/prefs_filtering.c:234
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1834
+#: src/prefs_common.c:1884
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1837
+#: src/prefs_common.c:1887
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1845
+#: src/prefs_common.c:1895
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
 
-#: src/prefs_common.c:1852 src/prefs_common.c:1897
+#: src/prefs_common.c:1902 src/prefs_common.c:1947
 msgid "characters"
 msgstr "çíàêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1860
+#: src/prefs_common.c:1910
 msgid "Undo level"
 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
 
-#: src/prefs_common.c:1873
+#: src/prefs_common.c:1923
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1885
+#: src/prefs_common.c:1935
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
 
-#: src/prefs_common.c:1905
+#: src/prefs_common.c:1955
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1907
+#: src/prefs_common.c:1957
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1910
+#: src/prefs_common.c:1960
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1913
+#: src/prefs_common.c:1963
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1981
+#: src/prefs_common.c:2031
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Îòãîâîðúò ùå áúäå öèòèðàí ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1983
+#: src/prefs_common.c:2033
 msgid "Reply format"
 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
 
-#: src/prefs_common.c:1998 src/prefs_common.c:2037
+#: src/prefs_common.c:2048 src/prefs_common.c:2087
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2022
+#: src/prefs_common.c:2072
 msgid "Forward format"
 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2066
+#: src/prefs_common.c:2116
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
 
-#: src/prefs_common.c:2074
+#: src/prefs_common.c:2124
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2089
+#: src/prefs_common.c:2139
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Ðàçáèðàé òåçè ñèìâîëè êàòî òàêèâà çà öèòèðàíå: "
 
-#: src/prefs_common.c:2139
+#: src/prefs_common.c:2189
 msgid "Font"
 msgstr "Øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2168
+#: src/prefs_common.c:2218
 msgid "Small"
 msgstr "Ìÿëúê"
 
-#: src/prefs_common.c:2187
+#: src/prefs_common.c:2237
 msgid "Normal"
 msgstr "Íîðìàëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2206
+#: src/prefs_common.c:2256
 msgid "Bold"
 msgstr "Óäåáåëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2231
+#: src/prefs_common.c:2281
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2234
+#: src/prefs_common.c:2284
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2243
+#: src/prefs_common.c:2293
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Ñúêðàùàâàé íîâèíàðñêèòå ãðóïè ïî äúëãè îò"
 
-#: src/prefs_common.c:2258
+#: src/prefs_common.c:2308
 msgid "letters"
 msgstr "áóêâè"
 
-#: src/prefs_common.c:2264
+#: src/prefs_common.c:2314
 msgid "Summary View"
 msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2273
+#: src/prefs_common.c:2323
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â `Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
 
-#: src/prefs_common.c:2276
+#: src/prefs_common.c:2326
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2278
+#: src/prefs_common.c:2328
 msgid "Expand threads"
 msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
-#: src/prefs_common.c:2286 src/prefs_common.c:3219 src/prefs_common.c:3257
+#: src/prefs_common.c:2336 src/prefs_common.c:3269 src/prefs_common.c:3307
 msgid "Date format"
 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2308
+#: src/prefs_common.c:2358
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àòðèáóòèâ îáùèÿ èçãëåä... "
 
-#: src/prefs_common.c:2373
+#: src/prefs_common.c:2423
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2388
+#: src/prefs_common.c:2438
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
@@ -4972,71 +4988,71 @@ msgstr ""
 "Ïîêàçâàé ìóëòèáàéòîâè áóêâè è öèôðè\n"
 "êàòî ASCII ñèìâîëè (ñàìî ßïîíñêè)"
 
-#: src/prefs_common.c:2394
+#: src/prefs_common.c:2444
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2401
+#: src/prefs_common.c:2451
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2423
+#: src/prefs_common.c:2473
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2437 src/prefs_common.c:2477
+#: src/prefs_common.c:2487 src/prefs_common.c:2527
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ïèêñåë(à)"
 
-#: src/prefs_common.c:2442
+#: src/prefs_common.c:2492
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
 
-#: src/prefs_common.c:2444
+#: src/prefs_common.c:2494
 msgid "Scroll"
 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2451
+#: src/prefs_common.c:2501
 msgid "Half page"
 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2457
+#: src/prefs_common.c:2507
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2463
+#: src/prefs_common.c:2513
 msgid "Step"
 msgstr "Ñòúïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2488
+#: src/prefs_common.c:2538
 msgid "Automatically display attached images"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
 
-#: src/prefs_common.c:2491
+#: src/prefs_common.c:2541
 msgid "Resize attached images"
 msgstr "Ïðîìåíè ìàùàáà íà ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
 
-#: src/prefs_common.c:2537
+#: src/prefs_common.c:2587
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2540
+#: src/prefs_common.c:2590
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2543
+#: src/prefs_common.c:2593
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2558
+#: src/prefs_common.c:2608
 msgid "Expire after"
 msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2571
+#: src/prefs_common.c:2621
 msgid "minute(s) "
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2584
+#: src/prefs_common.c:2634
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
@@ -5044,36 +5060,36 @@ msgstr ""
 "(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
 " ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2594
+#: src/prefs_common.c:2644
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2599
+#: src/prefs_common.c:2649
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2667
+#: src/prefs_common.c:2717
 msgid "Open messages in summary with cursor keys"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2671
+#: src/prefs_common.c:2721
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2675
+#: src/prefs_common.c:2725
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr ""
 "Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2679
+#: src/prefs_common.c:2729
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2687
+#: src/prefs_common.c:2737
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2694
+#: src/prefs_common.c:2744
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5081,288 +5097,288 @@ msgstr ""
 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
 " àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:2700
+#: src/prefs_common.c:2750
 msgid "Dialogs"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2714
+#: src/prefs_common.c:2764
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
 
-#: src/prefs_common.c:2728 src/prefs_common.c:2749 src/prefs_common.c:2766
+#: src/prefs_common.c:2778 src/prefs_common.c:2799 src/prefs_common.c:2816
 msgid "Always"
 msgstr "Âèíàãè"
 
-#: src/prefs_common.c:2729
+#: src/prefs_common.c:2779
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/prefs_common.c:2731
+#: src/prefs_common.c:2781
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/prefs_common.c:2736
+#: src/prefs_common.c:2786
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2750 src/prefs_common.c:2769
+#: src/prefs_common.c:2800 src/prefs_common.c:2819
 msgid "Never"
 msgstr "Íèêîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2754
+#: src/prefs_common.c:2804
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2767
+#: src/prefs_common.c:2817
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2777
+#: src/prefs_common.c:2827
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2784
+#: src/prefs_common.c:2834
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:2790
+#: src/prefs_common.c:2840
 msgid "Icon theme"
 msgstr "Òåìà íà èêîíà"
 
-#: src/prefs_common.c:2873
+#: src/prefs_common.c:2923
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
 
-#: src/prefs_common.c:2882
+#: src/prefs_common.c:2932
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2907 src/summaryview.c:3461
+#: src/prefs_common.c:2957 src/summaryview.c:3429
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2918 src/toolbar.c:402
+#: src/prefs_common.c:2968 src/toolbar.c:402
 msgid "Editor"
 msgstr "Ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:2948
+#: src/prefs_common.c:2998
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2951
+#: src/prefs_common.c:3001
 msgid "Log Size"
 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2958
+#: src/prefs_common.c:3008
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Îãðàíè÷è ðàçìåðà íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2963
+#: src/prefs_common.c:3013
 msgid "Log window length"
 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2972
+#: src/prefs_common.c:3022
 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
 msgstr "(0 çà äà ñïðà ñà ëîãâàì â ïðîçîðåöà)"
 
-#: src/prefs_common.c:2980
+#: src/prefs_common.c:3030
 msgid "Security"
 msgstr "Ñèãóðíîñò"
 
-#: src/prefs_common.c:2987
+#: src/prefs_common.c:3037
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ïðèåìåø SSL ñåðòèôèêàò"
 
-#: src/prefs_common.c:2995
+#: src/prefs_common.c:3045
 msgid "On exit"
 msgstr "Ïðè èçõîä"
 
-#: src/prefs_common.c:3003
+#: src/prefs_common.c:3053
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3010
+#: src/prefs_common.c:3060
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:3012
+#: src/prefs_common.c:3062
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
 
-#: src/prefs_common.c:3016
+#: src/prefs_common.c:3066
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:3195
+#: src/prefs_common.c:3245
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
 
-#: src/prefs_common.c:3196
+#: src/prefs_common.c:3246
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
 
-#: src/prefs_common.c:3197
+#: src/prefs_common.c:3247
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
 
-#: src/prefs_common.c:3198
+#: src/prefs_common.c:3248
 msgid "the full month name"
 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
 
-#: src/prefs_common.c:3199
+#: src/prefs_common.c:3249
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3200
+#: src/prefs_common.c:3250
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "áðîé âåêîâå (ãîäèíè/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3201
+#: src/prefs_common.c:3251
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3202
+#: src/prefs_common.c:3252
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3203
+#: src/prefs_common.c:3253
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3204
+#: src/prefs_common.c:3254
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3205
+#: src/prefs_common.c:3255
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3206
+#: src/prefs_common.c:3256
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3207
+#: src/prefs_common.c:3257
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "èëè AM èëè PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3208
+#: src/prefs_common.c:3258
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3209
+#: src/prefs_common.c:3259
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3210
+#: src/prefs_common.c:3260
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3211
+#: src/prefs_common.c:3261
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3212
+#: src/prefs_common.c:3262
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3213
+#: src/prefs_common.c:3263
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3234
+#: src/prefs_common.c:3284
 msgid "Specifier"
 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
 
-#: src/prefs_common.c:3235
+#: src/prefs_common.c:3285
 msgid "Description"
 msgstr "Îïèñàíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3274
+#: src/prefs_common.c:3324
 msgid "Example"
 msgstr "Ïðèìåð"
 
-#: src/prefs_common.c:3363
+#: src/prefs_common.c:3413
 msgid "Set message colors"
 msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3371
+#: src/prefs_common.c:3421
 msgid "Colors"
 msgstr "Öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3418
+#: src/prefs_common.c:3468
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3424
+#: src/prefs_common.c:3474
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3430
+#: src/prefs_common.c:3480
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3436
+#: src/prefs_common.c:3486
 msgid "URI link"
 msgstr "URL âðúçêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3442
+#: src/prefs_common.c:3492
 msgid "Target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3448
+#: src/prefs_common.c:3498
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ïîäïèñè"
 
-#: src/prefs_common.c:3455
+#: src/prefs_common.c:3505
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3522
+#: src/prefs_common.c:3572
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3525
+#: src/prefs_common.c:3575
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3528
+#: src/prefs_common.c:3578
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3531
+#: src/prefs_common.c:3581
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
 
-#: src/prefs_common.c:3534
+#: src/prefs_common.c:3584
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà target ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3537
+#: src/prefs_common.c:3587
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:3541
+#: src/prefs_common.c:3591
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
 
-#: src/prefs_common.c:3677
+#: src/prefs_common.c:3727
 msgid "Font selection"
 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:3751
+#: src/prefs_common.c:3801
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:3765
+#: src/prefs_common.c:3815
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Èçáåðè preset:"
 
-#: src/prefs_common.c:3778 src/prefs_common.c:4116
+#: src/prefs_common.c:3828 src/prefs_common.c:4166
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:3786
+#: src/prefs_common.c:3836
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
@@ -5448,7 +5464,7 @@ msgid "Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷è"
 
 #: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:156
-#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:356 src/toolbar.c:1740
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:356 src/toolbar.c:1751
 msgid "Execute"
 msgstr "Èçïúëíè"
 
@@ -5887,65 +5903,65 @@ msgstr "Compose Toolbar 
 msgid "Message view toolbar configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:627
+#: src/prefs_toolbar.c:622
 msgid "Sylpheed Action"
 msgstr "Sylpheed Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:636
+#: src/prefs_toolbar.c:631
 msgid "Toolbar text"
 msgstr "Òåêñò íà Toolbar"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:688
+#: src/prefs_toolbar.c:683
 msgid "Available toolbar items"
 msgstr "Íàëè÷íè öâåòîâå çà Toolbar"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:743
+#: src/prefs_toolbar.c:738
 msgid "Event executed on click"
 msgstr "Ñúáèòèå èçïúëíÿâàíî ïðè êëèê"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:794
+#: src/prefs_toolbar.c:789
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr "Ïîêàæè Toolbar items"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:807
+#: src/prefs_toolbar.c:802
 msgid "Icon"
 msgstr "Èêîíà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:809
+#: src/prefs_toolbar.c:804
 msgid "Icon text"
 msgstr "Òåêñò íà èêîíà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:810
+#: src/prefs_toolbar.c:805
 msgid "Mapped event"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:873
+#: src/prefs_toolbar.c:868
 msgid "Customize Toolbars/Main Window"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâåí ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:883
-msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Compose ïðîçîðåö"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:893
+#: src/prefs_toolbar.c:877
 msgid "Customize Toolbars/Message Window"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ïðîçîðåö íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/procmsg.c:1327
+#: src/prefs_toolbar.c:886
+msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Compose ïðîçîðåö"
+
+#: src/procmsg.c:1333
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî íà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1331
+#: src/procmsg.c:1337
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî ñ êîìàíäà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1350
+#: src/procmsg.c:1356
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
-#: src/procmsg.c:1361
+#: src/procmsg.c:1367
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî çàïèñâàõ âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
@@ -6815,52 +6831,52 @@ msgstr ""
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
 
-#: src/summaryview.c:2974
+#: src/summaryview.c:2950
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:3069
+#: src/summaryview.c:3040
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
 
-#: src/summaryview.c:3070
+#: src/summaryview.c:3041
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/summaryview.c:3116
+#: src/summaryview.c:3089
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3229
+#: src/summaryview.c:3197
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3306
+#: src/summaryview.c:3274
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3354
+#: src/summaryview.c:3322
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3412
+#: src/summaryview.c:3380
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Ïðèëîæè èëè Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/summaryview.c:3413
+#: src/summaryview.c:3381
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Äà ïðèëîæà ëè èëè äà ïðåçàïèøà ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
 
-#: src/summaryview.c:3414
+#: src/summaryview.c:3382
 msgid "Append"
 msgstr "Ïðèëàãàíå"
 
-#: src/summaryview.c:3422 src/summaryview.c:3426 src/summaryview.c:3443
+#: src/summaryview.c:3390 src/summaryview.c:3394 src/summaryview.c:3411
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3462
+#: src/summaryview.c:3430
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6869,7 +6885,7 @@ msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/summaryview.c:3468
+#: src/summaryview.c:3436
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6878,106 +6894,106 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3687
+#: src/summaryview.c:3657
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3785
+#: src/summaryview.c:3755
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3914
+#: src/summaryview.c:3884
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Íå ñà çàäàäåíè ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå."
 
-#: src/summaryview.c:3921
+#: src/summaryview.c:3891
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
-#: src/summaryview.c:5366
+#: src/summaryview.c:5336
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/toolbar.c:144 src/toolbar.c:1594
+#: src/toolbar.c:144 src/toolbar.c:1605
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/toolbar.c:145 src/toolbar.c:1600
+#: src/toolbar.c:145 src/toolbar.c:1611
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr "Èçòåãëè ïîùàòà çà òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/toolbar.c:146 src/toolbar.c:1606
+#: src/toolbar.c:146 src/toolbar.c:1617
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/toolbar.c:147 src/toolbar.c:1619
+#: src/toolbar.c:147 src/toolbar.c:1630
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
 
-#: src/toolbar.c:148 src/toolbar.c:1623
+#: src/toolbar.c:148 src/toolbar.c:1634
 msgid "Compose News"
 msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
 
-#: src/toolbar.c:149 src/toolbar.c:1629
+#: src/toolbar.c:149 src/toolbar.c:1640
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:150 src/toolbar.c:1650
+#: src/toolbar.c:150 src/toolbar.c:1661
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
 
-#: src/toolbar.c:151 src/toolbar.c:1671
+#: src/toolbar.c:151 src/toolbar.c:1682
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/toolbar.c:152 src/toolbar.c:1692
+#: src/toolbar.c:152 src/toolbar.c:1703
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-#: src/toolbar.c:153 src/toolbar.c:1713
+#: src/toolbar.c:153 src/toolbar.c:1724
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1734
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1745
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1746
+#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1757
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1754
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1765
 msgid "Send Message"
 msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1760
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1771
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
 
-#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1766
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1777
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1772
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1783
 msgid "Insert file"
 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1778
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1789
 msgid "Attach file"
 msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1784
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1795
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
 
-#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1790
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1801
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1796
+#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1807
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
@@ -6985,10 +7001,6 @@ msgstr "
 msgid "Sylpheed Actions Feature"
 msgstr "Ñâîéñòâà íà Sylpheed Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/toolbar.c:169
-msgid "Separator"
-msgstr "Ðàçäåëèòåë"
-
 #: src/toolbar.c:188
 msgid "/Reply with _quote"
 msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
@@ -7069,6 +7081,7 @@ msgstr "
 msgid "Linewrap"
 msgstr ""
 
-#: src/toolbar.c:2043
+#: src/toolbar.c:2054
 msgid "Message already removed from folder."
 msgstr "Ñúîáùåíèåòî âå÷å å ïðåìàõíàòî îò ïàïêàòà."
+