update Simplified Chinese translation and fix a typo in POTFILES.in
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Thu, 27 Nov 2003 13:15:49 +0000 (13:15 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Thu, 27 Nov 2003 13:15:49 +0000 (13:15 +0000)
ChangeLog.claws
configure.ac
po/POTFILES.in
po/zh_CN.po

index a2211bcad9ee4e13dd3a98d9ad5c2c18bc77a5f9..f862a566b3192a8f7cddce9a72c4189bf0384974 100644 (file)
@@ -1,3 +1,12 @@
+2003-11-27 [paul]      0.9.7claws2
+
+       * po/POTFILES.in
+               fix a typo
+
+       * po/zh_CN.po
+               update Simplified Chinese translation. submitted by
+               Hansom Young
+
 2003-11-27 [paul]      0.9.7claws1
 
        * po/POTFILES.in
index 1c0b8001c25f089c1fa5e2c86b96ff16deaf2378..b4871ce93641b6e8bc684073cc33bdf39dc2ea56 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=9
 MICRO_VERSION=7
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=1
+EXTRA_VERSION=2
 if test $EXTRA_VERSION -eq 0; then
     VERSION=${MAJOR_VERSION}.${MINOR_VERSION}.${MICRO_VERSION}claws
 else
index b3d133811aaa3def52aecef2f78cdd5b4515ae13..b9d177f7640b354c3ac8320208da435efa9839d8 100644 (file)
@@ -34,7 +34,7 @@ src/folderview.c
 src/grouplistdialog.c
 src/gtk/about.c
 src/gtk/colorlabel.c
-src/gtk_description_window.c
+src/gtk/description_window.c
 src/gtk/gtkaspell.c
 src/gtk/gtkutils.c
 src/gtk/logwindow.c
index ad03a8ebb7ceb14f18010f55d7e94f2437cbea8b..c225d09f0612fcba3fe97ec730e2bd3c32cdce53 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-10-01 07:49+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-11-25 11:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-09-22 14:05+0000\n"
 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
@@ -36,11 +36,11 @@ msgstr ""
 "¼ì²éÐÂÓʼþʱ½«»áÒÀÕÕÏÂÃæµÄ˳Ðò¡£Äú¿ÉÒÔ¹´Ñ¡ G À¸Î»Öеķ½¿é£¬\n"
 "À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
 
-#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
-#: src/compose.c:4680 src/compose.c:4850 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
+#: src/compose.c:4770 src/compose.c:4940 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
 #: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Ãû³Æ"
@@ -53,7 +53,7 @@ msgstr "ͨѶЭ
 msgid "Server"
 msgstr "·þÎñÆ÷"
 
-#: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
+#: src/account.c:624 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
@@ -87,10 +87,11 @@ msgstr "
 msgid " Set as default account "
 msgstr " ÉèΪȱʡÕʺŠ"
 
-#: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3014
-#: src/addressbook.c:3018 src/addressbook.c:3056 src/crash.c:242
-#: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
-#: src/inc.c:674 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:1008 src/addressbook.c:3120
+#: src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162 src/browseldap.c:307
+#: src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
+#: src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:674 src/message_search.c:135
+#: src/summary_search.c:211
 msgid "Close"
 msgstr "¹Ø±Õ"
 
@@ -102,25 +103,26 @@ msgstr "ɾ
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
 
-#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
-#: src/compose.c:2996 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965 src/compose.c:6273
+#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
+#: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2228 src/compose.c:3073
+#: src/compose.c:3573 src/compose.c:6055 src/compose.c:6363
 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
-#: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/inc.c:169 src/inc.c:259
-#: src/mainwindow.c:1438 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2189 src/folderview.c:2280
+#: src/folderview.c:2415 src/folderview.c:2453 src/inc.c:169 src/inc.c:259
+#: src/mainwindow.c:1434 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383
-#: src/summaryview.c:1427 src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494
-#: src/summaryview.c:1526 src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576
-#: src/summaryview.c:1601 src/summaryview.c:3089 src/toolbar.c:2048
+#: src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:921 src/summaryview.c:1386
+#: src/summaryview.c:1430 src/summaryview.c:1473 src/summaryview.c:1497
+#: src/summaryview.c:1529 src/summaryview.c:1554 src/summaryview.c:1579
+#: src/summaryview.c:1604 src/summaryview.c:3086 src/toolbar.c:2048
 msgid "Yes"
 msgstr "ÊÇ"
 
-#: src/account.c:738 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965
-#: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
-#: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3573 src/compose.c:6055
+#: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2189 src/folderview.c:2280
+#: src/folderview.c:2415 src/folderview.c:2453 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+·ñ"
 
@@ -132,7 +134,7 @@ msgstr "
 msgid "Address"
 msgstr "µØÖ·"
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "±¸×¢"
@@ -142,375 +144,391 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:189
-#: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3121 src/compose.c:5787
+#: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3198 src/compose.c:5877
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:340
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233 src/gtk/gtkaspell.c:1425
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:319
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
-#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:616
-#: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
-#: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:600
+#: src/mainwindow.c:2193 src/messageview.c:890 src/mimeview.c:1018
+#: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
 #: src/prefs_common.c:2769 src/prefs_common.c:2938 src/prefs_common.c:3196
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_matcher.c:370
+#: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370
 #: src/prefs_scoring.c:196 src/prefs_summary_column.c:313
 #: src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134 src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "È·¶¨"
 
-#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:3121 src/compose.c:5788 src/compose.c:6456 src/compose.c:6494
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3198 src/compose.c:5878 src/compose.c:6558 src/compose.c:6596
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:341
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:320 src/import.c:191
-#: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
-#: src/inputdialog.c:204 src/main.c:616 src/mainwindow.c:2223
-#: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770
-#: src/prefs_common.c:3197 src/prefs_customheader.c:158
-#: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:213
-#: src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:920
-#: src/summaryview.c:3431
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
+#: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
+#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
+#: src/main.c:600 src/mainwindow.c:2193 src/messageview.c:890
+#: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
+#: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770 src/prefs_common.c:3197
+#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
+#: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371
+#: src/prefs_scoring.c:197 src/prefs_summary_column.c:314
+#: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:921
+#: src/summaryview.c:3428
 msgid "Cancel"
 msgstr "È¡Ïû"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
-#: src/messageview.c:141
+#: src/addressbook.c:363 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:414
+#: src/messageview.c:139
 msgid "/_File"
 msgstr "/Îļþ(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:358
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/New _Book"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöµØÖ·²¾(_B)"
 
-#: src/addressbook.c:359
+#: src/addressbook.c:365
 msgid "/_File/New _vCard"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔövCard(_v)"
 
-#: src/addressbook.c:361
+#: src/addressbook.c:367
 msgid "/_File/New _JPilot"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöJ-Pilot(_J)"
 
-#: src/addressbook.c:364
+#: src/addressbook.c:370
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö·þÎñÆ÷(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
-#: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
+#: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
+#: src/mainwindow.c:429 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:142
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/Îļþ(_F)/---"
 
-#: src/addressbook.c:367
+#: src/addressbook.c:373
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/Îļþ(_F)/±à¼­(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:368
+#: src/addressbook.c:374
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ɾ³ý(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:370
+#: src/addressbook.c:376
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æ(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:513 src/messageview.c:143
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/Îļþ(_F)/¹Ø±Õ(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
-#: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
+#: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
+#: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:145
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/±à¼­(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:373
+#: src/addressbook.c:379
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_u)"
 
-#: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
-#: src/messageview.c:148
+#: src/addressbook.c:380 src/compose.c:520 src/mainwindow.c:437
+#: src/messageview.c:146
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
+#: src/addressbook.c:381 src/compose.c:521
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³Ìù(_P)"
 
-#: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
-#: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
+#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:518 src/compose.c:601
+#: src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:148
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/±à¼­(_E)/---"
 
-#: src/addressbook.c:377
+#: src/addressbook.c:383
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
 
-#: src/addressbook.c:378
+#: src/addressbook.c:384
 msgid "/_Address"
 msgstr "/µØÖ·(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:379
+#: src/addressbook.c:385
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöµØÖ·(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:380
+#: src/addressbook.c:386
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöȺ×é(_G)"
 
-#: src/addressbook.c:381
+#: src/addressbook.c:387
 msgid "/_Address/New _Folder"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔö×ÊÁϼÐ(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:382
+#: src/addressbook.c:388
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/---"
 
-#: src/addressbook.c:383
+#: src/addressbook.c:389
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/±à¼­(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:384
+#: src/addressbook.c:390
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/ɾ³ý(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
-#: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
-#: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
-#: src/messageview.c:274
+#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:261
+#: src/messageview.c:272
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/---"
 
-#: src/addressbook.c:386
+#: src/addressbook.c:392
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë LDIF Îļþ(_L)..."
 
-#: src/addressbook.c:387
+#: src/addressbook.c:393
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Mutt Îļþ(_u)..."
 
-#: src/addressbook.c:388
+#: src/addressbook.c:394
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Pine Îļþ(_P)..."
 
-#: src/addressbook.c:390
+#: src/addressbook.c:396
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö HTML(_H)..."
 
-#: src/addressbook.c:391
+#: src/addressbook.c:397
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
-#: src/messageview.c:277
+#: src/addressbook.c:398 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:700
+#: src/messageview.c:275
 msgid "/_Help"
 msgstr "/°ïÖú(_H)"
 
-#: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
-#: src/messageview.c:278
+#: src/addressbook.c:399 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:710
+#: src/messageview.c:276
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/°ïÖú(_H)/¹ØÓÚ(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
+#: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/еØÖ·(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/ÐÂȺ×é(_G)"
 
-#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/ÐÂ×ÊÁϼÐ(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
-#: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:288 src/folderview.c:297
-#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:308
-#: src/folderview.c:318 src/folderview.c:323 src/folderview.c:327
-#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:339 src/folderview.c:343
-#: src/folderview.c:346 src/folderview.c:348 src/summaryview.c:409
+#: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
+#: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:502
+#: src/folderview.c:291 src/folderview.c:293 src/folderview.c:303
+#: src/folderview.c:308 src/folderview.c:312 src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:324 src/folderview.c:329 src/folderview.c:333
+#: src/folderview.c:335 src/folderview.c:345 src/folderview.c:349
+#: src/folderview.c:352 src/folderview.c:354 src/summaryview.c:409
 #: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
 #: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
 #: src/summaryview.c:455
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:417
+#: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:417
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/ɾ³ý(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
+#: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/¼ôÇÐ(_u)"
 
-#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
+#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
+#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/Õ³Ìù(_P)"
 
-#: src/addressbook.c:423
+#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
 msgid "/Pa_ste Address"
 msgstr "/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
 
-#: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
+#: src/addressbook.c:431
+msgid "/_Browse Entry"
+msgstr "/²é¿´ÏîÄ¿(_B)"
+
+#: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
+#: src/sgpgme.c:86
 msgid "Unknown"
 msgstr "δ֪"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
 msgid "Success"
 msgstr "³É¹¦"
 
-#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "´íÎóµÄ²ÎÊý"
 
-#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
 msgid "File not specified"
 msgstr "δָ¶¨Îļþ"
 
-#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
 msgid "Error opening file"
 msgstr "´ò¿ªÎļþ´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
 msgid "Error reading file"
 msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Óöµ½Îļþĩβ"
 
-#: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "ÄÚ´æ·ÖÅä´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Îļþ¸ñʽ´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "ÎļþдÈë´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "´ò¿ªÄ¿Â¼´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
 msgid "No path specified"
 msgstr "δָ¶¨Îļþ·¾¶"
 
-#: src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:473
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷Á¬½Ó´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:474
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "LDAP Æðʼ´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:475
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:465
+#: src/addressbook.c:476
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "ËÑÑ°LDAP×ÊÁÏ¿âʱ³ö´í"
 
-#: src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:477
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "½øÐÐLDAP²Ù×÷ʱ³¬Ê±"
 
-#: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
+#: src/addressbook.c:478
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "LDAPËÑÑ°±ê×¼´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:469
+#: src/addressbook.c:479
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "LDAPËÑѰûÓнá¹û"
 
-#: src/addressbook.c:619
+#: src/addressbook.c:480
+msgid "LDAP search terminated on request"
+msgstr "LDAPÒÑ°´ÇëÇóÖÕÖ¹"
+
+#: src/addressbook.c:636
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail µØÖ·"
 
-#: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
+#: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
 #: src/toolbar.c:1751
 msgid "Address book"
 msgstr "ͨѶ¼"
 
-#: src/addressbook.c:722
+#: src/addressbook.c:739
 msgid "Name:"
 msgstr "ÐÕÃû"
 
-#: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
-#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
-#: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
-#: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
+#: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
+#: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
+#: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
+#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering.c:306
+#: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229
+#: src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374
+#: src/toolbar.c:466
 msgid "Delete"
 msgstr "ɾ³ý"
 
-#: src/addressbook.c:760
+#: src/addressbook.c:777
 msgid "Lookup"
 msgstr "²éÕÒ"
 
-#: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1436 src/compose.c:3171
-#: src/compose.c:4497 src/compose.c:5204 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
+#: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1446 src/compose.c:3249
+#: src/compose.c:4587 src/compose.c:5294 src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
 msgid "To:"
 msgstr "To:"
 
-#: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1420 src/compose.c:3170
+#: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1430 src/compose.c:3248
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1423 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1433 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
+#: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþµØÖ·"
 
-#: src/addressbook.c:983
+#: src/addressbook.c:1007
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "´ËÓʼþµØÖ·Êý¾ÝÊÇÖ»¶ÁµÄ£¬²»ÄÜɾ³ý¡£"
 
-#: src/addressbook.c:1006
+#: src/addressbook.c:1030
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
 
-#: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2996
-#: src/compose.c:6273 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
-#: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1438
-#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
-#: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
-#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1427
-#: src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494 src/summaryview.c:1526
-#: src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576 src/summaryview.c:1601
-#: src/summaryview.c:3089 src/toolbar.c:2048
+#: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
+#: src/compose.c:2228 src/compose.c:3073 src/compose.c:6363
+#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
+#: src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1434 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filtering.c:854 src/prefs_filtering.c:1002
+#: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
+#: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:921
+#: src/summaryview.c:1386 src/summaryview.c:1430 src/summaryview.c:1473
+#: src/summaryview.c:1497 src/summaryview.c:1529 src/summaryview.c:1554
+#: src/summaryview.c:1579 src/summaryview.c:1604 src/summaryview.c:3086
+#: src/toolbar.c:2048
 msgid "No"
 msgstr "²»"
 
-#: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
+#: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "ÎÞ·¨Õ³Ìù£¬¸ÃͨѶ¼ÒÑÉèΪֻ¶Á¡£"
 
-#: src/addressbook.c:1545
+#: src/addressbook.c:1580
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "ÎÞ·¨ÌùÈëÖ¸¶¨µÄͨѶȺ×é¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2195
+#: src/addressbook.c:2261
+# c-format
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
+msgstr "ÄúÏëҪɾ³ý'%s'ÀïÃæµÄ²éѯ½á¹ûºÍµØÖ·ÐÅÏ¢Âð?"
+
+#: src/addressbook.c:2273
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
@@ -519,32 +537,32 @@ msgstr ""
 "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
 "Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬Í¨Ñ¶Â¼»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
 
-#: src/addressbook.c:2199
+#: src/addressbook.c:2279
 msgid "Folder only"
 msgstr "Ö»ÓÐĿ¼"
 
-#: src/addressbook.c:2199
+#: src/addressbook.c:2280
 msgid "Folder and Addresses"
 msgstr "Ŀ¼¼°Í¨Ñ¶Â¼"
 
-#: src/addressbook.c:2204
+#: src/addressbook.c:2292
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾³ý '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2964
+#: src/addressbook.c:3070
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æË÷ÒýÎļþ¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2968
+#: src/addressbook.c:3074
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æµØÖ·²¾Îļþ¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2978
+#: src/addressbook.c:3084
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "ת»»¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÍê³É¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2983
+#: src/addressbook.c:3089
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -552,7 +570,7 @@ msgstr ""
 "¾ÉͨѶ¼¸ñʽÒÑת»»£¬\n"
 "µ«ÎÞ·¨±£´æеÄË÷ÒýÎļþ¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2996
+#: src/addressbook.c:3102
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -560,7 +578,7 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
 "µ«ÒѲúÉú¿ÕµÄеØÖ·²¾¡£"
 
-#: src/addressbook.c:3002
+#: src/addressbook.c:3108
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -568,7 +586,7 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
 "ÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
 
-#: src/addressbook.c:3007
+#: src/addressbook.c:3113
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -576,65 +594,70 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
 "ÒàÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
 
-#: src/addressbook.c:3014
+#: src/addressbook.c:3120
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "ת»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽʱ·¢Éú´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:3018
+#: src/addressbook.c:3124
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "ͨѶ¼¸ñʽת»»"
 
-#: src/addressbook.c:3054
+#: src/addressbook.c:3160
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "ͨѶ¼·¢Éú´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:3055
+#: src/addressbook.c:3161
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁȡͨѶ¼Ë÷Òý"
 
-#: src/addressbook.c:3406
+#: src/addressbook.c:3518
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "ÕýÔÚËÑË÷..."
 
-#: src/addressbook.c:3607 src/prefs_common.c:989
+#: src/addressbook.c:3572
+# c-format
+msgid "Search '%s'"
+msgstr "ËÑË÷ '%s'"
+
+#: src/addressbook.c:3782 src/prefs_common.c:989
 msgid "Interface"
 msgstr "½çÃæ"
 
-#: src/addressbook.c:3623 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
+#: src/addressbook.c:3798 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
 msgid "Address Book"
 msgstr "ͨѶ¼"
 
-#: src/addressbook.c:3639
+#: src/addressbook.c:3814
 msgid "Person"
 msgstr "ÈËÃû"
 
-#: src/addressbook.c:3655
+#: src/addressbook.c:3830
 msgid "EMail Address"
 msgstr "µç×ÓÓʼþÐÅÏä"
 
-#: src/addressbook.c:3671
+#: src/addressbook.c:3846
 msgid "Group"
 msgstr "Ⱥ×é"
 
-#: src/addressbook.c:3687 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:380
+#: src/addressbook.c:3862 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:390
 #: src/prefs_account.c:2125
 msgid "Folder"
 msgstr "Óʼþ¼Ð"
 
-#: src/addressbook.c:3703
+#: src/addressbook.c:3878
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3719 src/addressbook.c:3735
+#: src/addressbook.c:3894 src/addressbook.c:3910
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3751
+#: src/addressbook.c:3926
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷"
 
-#: src/addressbook.c:3767
+#: src/addressbook.c:3942
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP ²éѯ"
 
@@ -694,8 +717,8 @@ msgstr ""
 msgid "Address Count"
 msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/main.c:264
-#: src/messageview.c:492
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/messageview.c:479
+#: src/sgpgme.c:279
 msgid "Warning"
 msgstr "¾¯¸æ"
 
@@ -716,19 +739,20 @@ msgstr "
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr "ÓÉÓʼþ¼ÐÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
 
-#: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
+#: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
 msgid "Common address"
 msgstr "¹«ÓÃÓʼþµØÖ·"
 
-#: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
+#: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
 msgid "Personal address"
 msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
 
-#: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:5965 src/main.c:598
+#: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:6055 src/main.c:582
 msgid "Notice"
 msgstr "×¢Òâ"
 
-#: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3482 src/inc.c:556
+#: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3573 src/inc.c:556
+#: src/sgpgme.c:98 src/sgpgme.c:111 src/sgpgme.c:137
 msgid "Error"
 msgstr "´íÎó"
 
@@ -740,6 +764,26 @@ msgstr "
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "ÔÚÏÔʾһ´ÎѶϢ"
 
+#: src/browseldap.c:238
+msgid "Browse Directory Entry"
+msgstr "ä¯ÀÀĿ¼Ïî"
+
+#: src/browseldap.c:258
+msgid "Server Name :"
+msgstr "·þÎñÆ÷Ãû£º"
+
+#: src/browseldap.c:268
+msgid "Distinguished Name (dn) :"
+msgstr "Ãû"
+
+#: src/browseldap.c:291
+msgid "LDAP Name"
+msgstr "LDAPÃû³Æ"
+
+#: src/browseldap.c:293
+msgid "Attribute Value"
+msgstr "ÊôÐÔÖµ"
+
 #: src/common/nntp.c:68
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
@@ -866,365 +910,377 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ä¿Ç°»ØÓ¦µÄ·þÎñÆ÷¿ÉÄÜÒѾ­²»ÊÇͬһ¸ö¡£"
 
-#: src/compose.c:491
+#: src/compose.c:500
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/ÐÂÔö(_A)..."
 
-#: src/compose.c:492
+#: src/compose.c:501
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ɾ³ý(_R)"
 
-#: src/compose.c:494 src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
-#: src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
+#: src/compose.c:503 src/folderview.c:294 src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:337 src/folderview.c:356
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
 
-#: src/compose.c:500
+#: src/compose.c:509
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/Îļþ(_F)/¸½¼ÓÎļþ(_A)"
 
-#: src/compose.c:501
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÎļþ(_I)"
 
-#: src/compose.c:502
+#: src/compose.c:511
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÇ©Ãû(_g)"
 
-#: src/compose.c:507
+#: src/compose.c:516
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/±à¼­(_E)/³·Ïû(_U)"
 
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:517
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Öظ´Ç°Ò»¸ö¶¯×÷(_R)"
 
-#: src/compose.c:510
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_t)"
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:522
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÎÄ(_q)"
 
-#: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
+#: src/compose.c:524 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:147
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/±à¼­(_E)/È«Ñ¡(_a)"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:525
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)"
 
-#: src/compose.c:517
+#: src/compose.c:526
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
 
-#: src/compose.c:522
+#: src/compose.c:531
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:536
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
 
-#: src/compose.c:537
+#: src/compose.c:546
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:551
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:561
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:581
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:586
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:591
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:602
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/±à¼­(_E)/½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:604
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/±à¼­(_E)/½«ËùÓйý³¤µÄÐÐÕÛÐÐ(_l)"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÍⲿ±à¼­Æ÷(_x)"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:609
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/ƴд(_S)"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éÈ«ÎÄ»òÑ¡¶¨ÇøÓò(_C)"
 
-#: src/compose.c:603
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄµ¥´Ê(_H)"
 
-#: src/compose.c:605
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_b)"
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/ƴд(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_F)"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/ƴд(_S)/---"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
 
-#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
+#: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:152
 #: src/summaryview.c:447
 msgid "/_View"
 msgstr "/²é¿´(_V)"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/²é¿´(_V)/³­ËÍ(_C)"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/²é¿´(_V)/»Ø¸´(_R)"
 
-#: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
-#: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
-#: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
+#: src/compose.c:628 src/compose.c:630 src/compose.c:632 src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:234
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/---"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/±ê³ß(_u)"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/¸½¼Ó(_A)"
 
-#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
+#: src/compose.c:635 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:238
 msgid "/_Message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö(_S)"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:638
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÉÔºóËͳö(_l)"
 
-#: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
-#: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
-#: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
-#: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
-#: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
+#: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:651 src/compose.c:653
+#: src/compose.c:657 src/compose.c:663 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:624 src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:629 src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:241
+#: src/messageview.c:249 src/messageview.c:254
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/---"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æÖÁ²Ý¸å¼Ð(_d)"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æ²¢¼ÌÐø±à¼­(_k)"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸±±¾³­ËÍ(_C)"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»Ø¸´¸ø(_y)"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸½¼Ó(_A)"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ç©Ãû(_g)"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/¼ÓÃÜ(_E)"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/MIME"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/Inline"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:664
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò(_P)"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îÓÅÏÈ(_H)"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:666
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÓÅÏÈ(_g)"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÆÕͨ(_N)"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/µÍ(_w)"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îµÍ(_L)"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:671
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤(_R)"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:672
 msgid "/_Message/Remo_ve references"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÎÄ(_V)"
 
-#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
+#: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:257
 msgid "/_Tools"
 msgstr "¹¤¾ß(_T)"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:674
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÏÔʾ±ê³ß(_r)"
 
-#: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
+#: src/compose.c:675 src/messageview.c:258
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ¼(_A)"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:676
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÓʼþÄ£°å(_T)"
 
-#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:273
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
 
-#: src/compose.c:1426
+#: src/compose.c:1436
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "»Ø¸´£º"
 
-#: src/compose.c:1429 src/compose.c:4494 src/compose.c:5206
+#: src/compose.c:1439 src/compose.c:4584 src/compose.c:5296
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "ÐÂÎÅȺ×飺"
 
-#: src/compose.c:1432
+#: src/compose.c:1442
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "»ØÓ¦ÎÄÕ£º"
 
-#: src/compose.c:1727
+#: src/compose.c:1737
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "ÒýÎĸñʽ´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:1743
+#: src/compose.c:1753
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:2073
+#: src/compose.c:2095
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
 
-#: src/compose.c:2077
+#: src/compose.c:2099
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
 
-#: src/compose.c:2115
+#: src/compose.c:2137
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Óʼþ£º%s"
 
-#: src/compose.c:2810
+#: src/compose.c:2225
+msgid "Encrypted message"
+msgstr "¼ÓÃÜÓʼþ"
+
+#: src/compose.c:2226
+msgid ""
+"Cannot re-edit an encrypted message. \n"
+"Discard encrypted part?"
+msgstr ""
+"²»ÄÜÖØб༭¼ÓÃÜÓʼþ.\n"
+"¶ªÆú¼ÓÃܲ¿·ÖÂð?"
+
+#: src/compose.c:2887
 msgid " [Edited]"
-msgstr "[ÒÑÐÞ¸Ä]"
+msgstr " [ÒÑÐÞ¸Ä] "
 
-#: src/compose.c:2812
+#: src/compose.c:2889
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
 
-#: src/compose.c:2815
+#: src/compose.c:2892
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
 
-#: src/compose.c:2839 src/compose.c:3088
+#: src/compose.c:2916 src/compose.c:3165
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1232,24 +1288,24 @@ msgstr ""
 "ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅȺ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
 "Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡Ôñµç×ÓÓʼþÕʺš£"
 
-#: src/compose.c:2986
+#: src/compose.c:3063
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
 
-#: src/compose.c:2994 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
+#: src/compose.c:3071 src/messageview.c:479 src/prefs_account.c:767
 #: src/prefs_common.c:975 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
 msgid "Send"
 msgstr "·¢ËÍ"
 
-#: src/compose.c:2995
+#: src/compose.c:3072
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨ÒªËͳö£¿"
 
-#: src/compose.c:3016
+#: src/compose.c:3093
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
 
-#: src/compose.c:3021
+#: src/compose.c:3098
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1257,16 +1313,16 @@ msgstr ""
 "ÓʼþÕýÔÚ´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
 "ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
 
-#: src/compose.c:3104 src/procmsg.c:1226 src/send_message.c:229
+#: src/compose.c:3181 src/procmsg.c:1159 src/send_message.c:229
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:3118
+#: src/compose.c:3195
 msgid "Queueing"
 msgstr "´æÈë´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/compose.c:3119
+#: src/compose.c:3196
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1274,24 +1330,24 @@ msgstr ""
 "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 "Òª°ÑÓʼþ·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖÐÂð£¿"
 
-#: src/compose.c:3125
+#: src/compose.c:3202
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "ÎÞ·¨·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð¡£"
 
-#: src/compose.c:3128 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
+#: src/compose.c:3205 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:3141
+#: src/compose.c:3218
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁ¼Ä¼þ¼ÐÖС£"
 
-#: src/compose.c:3372
+#: src/compose.c:3463
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨ÕÒµ½ËùÖ¸¶¨µÄ key id '%s'"
 
-#: src/compose.c:3478
+#: src/compose.c:3569
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
@@ -1301,59 +1357,59 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»ÓʼþµÄ±àÂëÉèÖÃÓÉ %s ³É %s ¡£\n"
 "ÈÔ¾ÉÒª´«ËÍÂð£¿"
 
-#: src/compose.c:3742
+#: src/compose.c:3832
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
 
-#: src/compose.c:3752
+#: src/compose.c:3842
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
 
-#: src/compose.c:4574 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4664 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
 msgid "From:"
 msgstr "·¢ÐÅÕß:"
 
-#: src/compose.c:4678 src/compose.c:4848 src/compose.c:5726
+#: src/compose.c:4768 src/compose.c:4938 src/compose.c:5816
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME ÀàÐÍ"
 
-#: src/compose.c:4679 src/compose.c:4849 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4769 src/compose.c:4939 src/mimeview.c:193
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:467
 msgid "Size"
 msgstr "´óС"
 
-#: src/compose.c:4743
+#: src/compose.c:4833
 msgid "Save Message to "
 msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
 
-#: src/compose.c:4763
+#: src/compose.c:4853
 msgid "Select ..."
 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
 
-#: src/compose.c:4899 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4989 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "ÓʼþÍ·"
 
-#: src/compose.c:4901
+#: src/compose.c:4991
 msgid "Attachments"
 msgstr "¸½¼þ"
 
-#: src/compose.c:4903
+#: src/compose.c:4993
 msgid "Others"
 msgstr "ÆäËû"
 
-#: src/compose.c:4918 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
-#: src/summary_search.c:163
+#: src/compose.c:5008 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
+#: src/summary_search.c:164
 msgid "Subject:"
 msgstr "Ö÷Ì⣺"
 
-#: src/compose.c:5153 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4200
+#: src/compose.c:5243 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4197
 msgid "None"
 msgstr "ûÓÐÄÚÈÝ"
 
-#: src/compose.c:5162
+#: src/compose.c:5252
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1362,31 +1418,31 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨Æô¶¯Æ´Ð´¼ì²éÆ÷\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5621
+#: src/compose.c:5711
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "²»ÕýÈ·µÄMIMEÀàÐÍ¡£"
 
-#: src/compose.c:5639
+#: src/compose.c:5729
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "ÎļþÊǿյĻò²»´æÔÚ¡£"
 
-#: src/compose.c:5708
+#: src/compose.c:5798
 msgid "Properties"
 msgstr "ÊôÐÔ"
 
-#: src/compose.c:5753
+#: src/compose.c:5843
 msgid "Encoding"
 msgstr "±àÂë"
 
-#: src/compose.c:5784
+#: src/compose.c:5874
 msgid "Path"
 msgstr "·¾¶"
 
-#: src/compose.c:5785 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5875 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
 msgstr "ÎļþÃû"
 
-#: src/compose.c:5962
+#: src/compose.c:6052
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1397,48 +1453,62 @@ msgstr ""
 "Ç¿ÖƹرճÌÐòÂð£¿\n"
 "³ÌÐò×æid: %d"
 
-#: src/compose.c:6271 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
+#: src/compose.c:6361 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
 msgid "Offline warning"
 msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
 
-#: src/compose.c:6272 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
+#: src/compose.c:6362 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
 
-#: src/compose.c:6390 src/compose.c:6411
+#: src/compose.c:6480 src/compose.c:6501
 msgid "Select file"
 msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
 
-#: src/compose.c:6454
+#: src/compose.c:6515
+#, c-format
+msgid "File '%s' could not be read."
+msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ '%s'¡£"
+
+#: src/compose.c:6517
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' contained invalid characters\n"
+"for the current encoding, insertion may be incorrect."
+msgstr ""
+"Îļþ '%s' °üº¬²»ÊôÓÚµ±Ç°±àÂ뼯µÄÎÞЧ×Ö·û\n"
+"²åÈ벿·Ö¿ÉÄܲ»ÕýÈ·."
+
+#: src/compose.c:6556
 msgid "Discard message"
 msgstr "ɾµôѶϢ"
 
-#: src/compose.c:6455
+#: src/compose.c:6557
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
 
-#: src/compose.c:6456
+#: src/compose.c:6558
 msgid "Discard"
 msgstr "ɾ³ý"
 
-#: src/compose.c:6456
+#: src/compose.c:6558
 msgid "to Draft"
 msgstr "´æΪ²Ý¸å"
 
-#: src/compose.c:6491
+#: src/compose.c:6593
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
 
-#: src/compose.c:6493
+#: src/compose.c:6595
 msgid "Apply template"
 msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
 
-#: src/compose.c:6494
+#: src/compose.c:6596
 msgid "Replace"
 msgstr "Ìæ»»"
 
-#: src/compose.c:6494 src/toolbar.c:417
+#: src/compose.c:6596 src/toolbar.c:417
 msgid "Insert"
 msgstr "²åÈë"
 
@@ -1536,7 +1606,7 @@ msgid "Modify"
 msgstr "ÐÞ¸Ä"
 
 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:207
+#: src/summary_search.c:210
 msgid "Clear"
 msgstr "Çå³ý"
 
@@ -1630,12 +1700,12 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1874 src/folderview.c:1924
-#: src/folderview.c:2192
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1898 src/folderview.c:1949
+#: src/folderview.c:2220
 msgid "New folder"
 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1875 src/folderview.c:1925
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1899 src/folderview.c:1950
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
 
@@ -1651,7 +1721,7 @@ msgstr "ѡ
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "±à¼­JPilotÌõÄ¿"
 
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
 #: src/prefs_spelling.c:244
@@ -1670,15 +1740,15 @@ msgstr "
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
 
-#: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:404
+#: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
 msgid "Hostname"
 msgstr "Ö÷»úÃû"
 
-#: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:414 src/ssl_manager.c:106
+#: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
 msgstr "¶Ë¿Ú"
 
-#: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:432
+#: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
 msgid "Search Base"
 msgstr "ËÑÑ°Base"
 
@@ -1690,80 +1760,190 @@ msgstr "
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
 
-#: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:265
+#: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
 
-#: src/editldap.c:147
+#: src/editldap.c:148
 msgid "A Name must be supplied."
 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÃû×Ö¡£"
 
-#: src/editldap.c:159
+#: src/editldap.c:160
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
 msgstr "ÇëÌṩ·þÎñÆ÷µÄÍøÓòÃû³Æ¡£"
 
-#: src/editldap.c:172
+#: src/editldap.c:173
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
 msgstr "ÇëÌṩÆðÂëÒ»ÏîLDAPËÑÑ°ÌõÄ¿¡£"
 
-#: src/editldap.c:262
+#: src/editldap.c:263
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "³É¹¦Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
 
-#: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
+#: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "±à¼­LDAP·þÎñÆ÷"
 
-#: src/editldap.c:427
+#: src/editldap.c:406
+msgid "A name that you wish to call the server."
+msgstr "Äú¶Ô·þÎñÆ÷Ïë¸øµÄ³Æºô¡£"
+
+#: src/editldap.c:421
+msgid ""
+"This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
+"be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
+"be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
+"computer as Sylpheed."
+msgstr ""
+"LDAP·þÎñÆ÷µÄ»úÆ÷Ãû¡£ÀýÈç\"ldap.mydomain.com\"ºÜ¿ÉÄܾÍÊÇ»ú¹¹\"mydomain.com\"µÄLDAP·þÎñÆ÷Ãû³Æ¡£"
+"Ò²¿ÉÒÔÌîÈëIPµØÖ·¡£Èç¹ûLDAP·þÎñÓëSylpheedÔÚͬһ̨»úÆ÷ÉÏÔËÐУ¬Ôò¿ÉÒÔÌîÈë\"localhost\"¡£"
+
+#: src/editldap.c:445
+msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
+msgstr "·þÎñÆ÷¼àÌýµÄ¶Ë¿ÚºÅ¡£È±Ê¡¶Ë¿ÚºÅΪ389"
+
+#: src/editldap.c:449
 msgid " Check Server "
 msgstr "¼ì²é·þÎñÆ÷"
 
-#: src/editldap.c:488
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:454
+msgid "Press this button to test the connection to the server."
+msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥²âÊÔµ½·þÎñÆ÷µÄÁ¬½Ó¡£"
+
+#: src/editldap.c:469
+msgid ""
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
+"Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+"Ö¸¶¨ÒªÔÚ·þÎñÆ÷ÉÏËÑË÷µÄĿ¼Ãû³Æ¡£ÀýÈç:"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n" 
+
+#: src/editldap.c:482
+msgid ""
+"Press this button to lookup the name of available directory names on the "
+"server."
+msgstr ""
+"µã»÷´Ë°´Å¥¼ìË÷·þÎñÆ÷ÉÏ¿É·ÃÎʵÄĿ¼Ãû³Æ¡£"
+
+#: src/editldap.c:533
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
+msgstr "ËÑË÷ÊôÐÔ"
 
-#: src/editldap.c:496
+#: src/editldap.c:543
+msgid ""
+"A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
+"find a name or address."
+msgstr ""
+"Ϊ²éÕÒÃû³ÆºÍµØÖ·ÐèÒªËÑË÷µÄLDAPÊôÐÔÃû³ÆÁÐ±í¡£"
+
+#: src/editldap.c:547
 msgid " Defaults "
 msgstr " ȱʡֵ "
 
-#: src/editldap.c:501
+#: src/editldap.c:552
+msgid ""
+"This resets the attribute names to a default value that should find most "
+"names and addresses during a name or address search process."
+msgstr ""
+"ÖØÖÃÊôÐÔÃû³Æ¡£È±Ê¡ÖµÄܹ»ÔÚËÑË÷Öз¢ÏÖ¾ø´ó¶àÊýÃû³ÆºÍµØÖ·¡£"
+
+#: src/editldap.c:559
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "ѯÎÊʱ¼äÉÏÏÞ(Ãë)"
 
-#: src/editldap.c:518
+#: src/editldap.c:575
+msgid ""
+"This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
+"result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
+"in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
+"improve the response time when attempting to search for the same name or "
+"address on subsequent address completion requests. The cache will be "
+"searched in preference to performing a new server search request. The "
+"default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
+"servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
+"This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
+"more memory to cache results."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:593
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "½«·þÎñÆ÷°üº¬ÔÚ¶¯Ì¬ËÑÑ°ÖÐ"
 
-#: src/editldap.c:565
+#: src/editldap.c:599
+msgid ""
+"Check this option to include this server for dynamic searches when using "
+"address completion."
+msgstr ""
+"ÒªÔÚ×Ô¶¯Íê³ÉµØַʱ¶¯Ì¬ËÑË÷·þÎñÆ÷£¬ÇëÑ¡ÖдËÑ¡Ïî¡£"
+
+#: src/editldap.c:606
+msgid "Match names 'containing' search term"
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:612
+msgid ""
+"Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
+"\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
+"search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
+"performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
+"searches against other address interfaces."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:667
 msgid "Bind DN"
-msgstr "½áºÏÍøÓòÃû³Æ"
+msgstr "Bind DN"
 
-#: src/editldap.c:575
+#: src/editldap.c:677
+msgid ""
+"The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
+"usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
+"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
+"performing a search."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:685
 msgid "Bind Password"
-msgstr "½áºÏÃÜÂë"
+msgstr "°ó¶¨ÃÜÂë"
 
-#: src/editldap.c:585
+#: src/editldap.c:695
+msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
+msgstr "ÓÃ\"Bind DN\"Óû§Á¬½ÓʱµÄÃÜÂë"
+
+#: src/editldap.c:701
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "ʱ¼äµ½(Ãë)"
 
-#: src/editldap.c:600
+#: src/editldap.c:716
+msgid "The timeout period in seconds."
+msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä£¬µ¥Î»ÎªÃë¡£"
+
+#: src/editldap.c:720
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "ÌõÄ¿ÉÏÏÞ"
 
-#: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
+#: src/editldap.c:735
+msgid ""
+"The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:763
 msgid "Basic"
 msgstr "»ù±¾ÉèÖÃ"
 
-#: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
+#: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
 msgid "Search"
 msgstr "ËÑÑ°"
 
-#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:642
+#: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:642
 msgid "Extended"
 msgstr "À©Õ¹"
 
-#: src/editldap.c:829
+#: src/editldap.c:969
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Ôö¼ÓеÄLDAP·þÎñÆ÷"
 
@@ -1841,7 +2021,7 @@ msgstr "
 msgid "Default"
 msgstr "ȱʡֵ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:515
+#: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:94
 msgid "Full"
 msgstr "ÍêÕûÉèÖÃ"
 
@@ -2132,144 +2312,144 @@ msgstr "
 msgid "Select folder"
 msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
 
-#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
 
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:300 src/folderview.c:321
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:306 src/folderview.c:327
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
 
-#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:307 src/folderview.c:328
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
+#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "Çå³ýÐÅÏä(_m)"
 
-#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
-#: src/folderview.c:351
+#: src/folderview.c:295 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
+#: src/folderview.c:357
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/´¦Àí(_P)..."
 
-#: src/folderview.c:291
+#: src/folderview.c:296
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
+#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:323 src/folderview.c:344
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_r)"
 
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:344
+#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:350
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
 
-#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
 
-#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:349
+#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
+#: src/folderview.c:318 src/folderview.c:339 src/folderview.c:358
 msgid "/S_coring..."
 msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_c)..."
 
-#: src/folderview.c:328
+#: src/folderview.c:334
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Çå³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
 
-#: src/folderview.c:340
+#: src/folderview.c:346
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é (_S)..."
 
-#: src/folderview.c:342
+#: src/folderview.c:348
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Çå³ýÐÂÎÅȺ×é(_R)"
 
-#: src/folderview.c:347
+#: src/folderview.c:353
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Çå³ýÕʺÅ(_n)"
 
-#: src/folderview.c:381
+#: src/folderview.c:391
 msgid "New"
 msgstr "ÐÂÓʼþ"
 
-#: src/folderview.c:382
+#: src/folderview.c:392
 msgid "Unread"
 msgstr "δ¶Á"
 
-#: src/folderview.c:383
+#: src/folderview.c:393
 msgid "#"
 msgstr "££"
 
-#: src/folderview.c:620
+#: src/folderview.c:636
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
 
-#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:79
+#: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2751 src/setup.c:79
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2787 src/setup.c:84
+#: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2756 src/setup.c:84
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
 
-#: src/folderview.c:825
+#: src/folderview.c:841
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
 
-#: src/folderview.c:907
+#: src/folderview.c:923
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
 
-#: src/folderview.c:1677
+#: src/folderview.c:1701
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
 
-#: src/folderview.c:1689
+#: src/folderview.c:1713
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
 
-#: src/folderview.c:1876 src/folderview.c:1926 src/folderview.c:2196
+#: src/folderview.c:1900 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2224
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:1881 src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2201
+#: src/folderview.c:1905 src/folderview.c:1999 src/folderview.c:2229
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃ'%c'×÷ΪÓʼþ¼ÐÃû³Æ¡£"
 
-#: src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1931 src/folderview.c:1983
-#: src/folderview.c:2053 src/folderview.c:2213
+#: src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1956 src/folderview.c:2009
+#: src/folderview.c:2080 src/folderview.c:2241
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "'%s'Óʼþ¼ÐÒÑ´æÔÚ¡£"
 
-#: src/folderview.c:1901 src/folderview.c:2220
+#: src/folderview.c:1925 src/folderview.c:2248
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
 
-#: src/folderview.c:1966 src/folderview.c:2043
+#: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2070
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
 
-#: src/folderview.c:1967 src/folderview.c:2045
+#: src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2072
 msgid "Rename folder"
 msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:2103
+#: src/folderview.c:2131
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2278,16 +2458,16 @@ msgstr ""
 "ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼ÐÒÔ¼°ÆäÖÐËùÓеÄÓʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
 "È·¶¨É¾³ý£¿"
 
-#: src/folderview.c:2105
+#: src/folderview.c:2133
 msgid "Delete folder"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:2122
+#: src/folderview.c:2150
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
 
-#: src/folderview.c:2158
+#: src/folderview.c:2186
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2296,11 +2476,11 @@ msgstr ""
 "È·¶¨É¾³ýÓÊÏä'%s'£¿\n"
 "(ÆäÖеÄÓʼþ²»»áÖÁÓ²µúÖÐɾ³ý)"
 
-#: src/folderview.c:2160
+#: src/folderview.c:2188
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "ɾ³ýÓÊÏä"
 
-#: src/folderview.c:2193
+#: src/folderview.c:2221
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2310,51 +2490,51 @@ msgstr ""
 "(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
 "ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
 
-#: src/folderview.c:2250
+#: src/folderview.c:2278
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
 
-#: src/folderview.c:2251
+#: src/folderview.c:2279
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
 
-#: src/folderview.c:2385
+#: src/folderview.c:2413
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "È·¶¨Çå³ýÐÂÎÅȺ×é'%s'£¿"
 
-#: src/folderview.c:2386
+#: src/folderview.c:2414
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Çå³ýÐÂÎÅȺ×é"
 
-#: src/folderview.c:2423
+#: src/folderview.c:2451
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÂÎÅȺ×éÕʺÅ'%s'£¿"
 
-#: src/folderview.c:2424
+#: src/folderview.c:2452
 msgid "Delete news account"
 msgstr "ɾ³ýÐÂÎÅȺÕʺÅ"
 
-#: src/folderview.c:2532
+#: src/folderview.c:2560
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
 
-#: src/folderview.c:2561
+#: src/folderview.c:2589
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
 
-#: src/folderview.c:2564
+#: src/folderview.c:2592
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
 
-#: src/folderview.c:2567
+#: src/folderview.c:2595
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
 
-#: src/folderview.c:2570
+#: src/folderview.c:2598
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
 
@@ -2406,7 +2586,7 @@ msgstr "δ֪"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅȺ×éÁÐ±í¡£"
 
-#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1159
+#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1162
 msgid "Done."
 msgstr "Íê³É¡£"
 
@@ -2621,14 +2801,23 @@ msgstr "
 msgid "Unload Plugin"
 msgstr "жÔزå¼þ"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:215
+#: src/gtk/prefswindow.c:214
 msgid "Page Index"
 msgstr "Ò³Ãæ"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
+#: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
 msgid "Apply"
 msgstr "Ó¦ÓÃ"
 
+#: src/gtk/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "ÕʺÅ"
+
+#: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/prefs_summary_column.c:68
+msgid "Status"
+msgstr "״̬"
+
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "correct"
@@ -2642,11 +2831,6 @@ msgstr "
 msgid "Signer"
 msgstr "¸èÕß"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
-#: src/progressdialog.c:53
-msgid "Status"
-msgstr "״̬"
-
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
 msgid "Name: "
 msgstr "Ãû×Ö"
@@ -2719,159 +2903,158 @@ msgstr "
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
 
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2373
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2377
 msgid "(No From)"
 msgstr "(ûÓмļþÕß)"
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2415 src/summaryview.c:2418
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2419 src/summaryview.c:2422
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
 
-#: src/imap.c:644
+#: src/imap.c:659
 #, c-format
 msgid "Connecting %s failed"
 msgstr "Á¬½Ó %s Ê§°Ü"
 
-#: src/imap.c:649
+#: src/imap.c:664
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Óë %s µÄIMAP4Á¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
 
-#: src/imap.c:689
+#: src/imap.c:704
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "¿ªÊ¼ËíµÀʽIMAP4Á¬½Ó\n"
 
-#: src/imap.c:702
+#: src/imap.c:717
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ÕýÔÚ´´½¨µ½ %s:%d µÄIMAP4Á¬½Ó...\n"
 
-#: src/imap.c:741
+#: src/imap.c:756
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1071
+#: src/imap.c:1089
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1077 src/imap.c:1117
+#: src/imap.c:1103 src/imap.c:1143
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1111
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1137
 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
+msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃÒÑɾ³ý±ê¼Ç£º1:*\n"
 
-#: src/imap.c:1152
+#: src/imap.c:1179
 msgid "can't close folder\n"
 msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÓʼþ¼Ð£º%s\n"
 
-#: src/imap.c:1197
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create root folder %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
+#: src/imap.c:1231
+#, c-format
+msgid "root folder %s does not exist\n"
+msgstr "¸ùĿ¼ %s ²»´æÔÚ\n"
 
-#: src/imap.c:1370 src/imap.c:1378
+#: src/imap.c:1404 src/imap.c:1412
 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
 msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1606
+#: src/imap.c:1640
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
 
-#: src/imap.c:1628
+#: src/imap.c:1662
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
 
-#: src/imap.c:1696
+#: src/imap.c:1731
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÅÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
 
-#: src/imap.c:1758
+#: src/imap.c:1793
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
 
-#: src/imap.c:1796
+#: src/imap.c:1831
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
 
-#: src/imap.c:1804
+#: src/imap.c:1839
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1826
+#: src/imap.c:1861
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
 
-#: src/imap.c:1882
+#: src/imap.c:1917
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
 
-#: src/imap.c:1904
+#: src/imap.c:1939
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1911
+#: src/imap.c:1946
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
 
-#: src/imap.c:2001
+#: src/imap.c:2036
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2434
+#: src/imap.c:2469
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
 
-#: src/imap.c:2574
+#: src/imap.c:2609
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
 msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
 
-#: src/imap.c:2591
+#: src/imap.c:2626
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
 
-#: src/imap.c:2903
+#: src/imap.c:2942
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
 
-#: src/imap.c:2910
+#: src/imap.c:2949
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(ÕýÔÚ·¢ËÍ...)"
 
-#: src/imap.c:2938
+#: src/imap.c:2991
 #, c-format
 msgid "can't append message to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
 
-#: src/imap.c:2975
+#: src/imap.c:3073
 #, c-format
 msgid "can't copy %s to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
 
-#: src/imap.c:3038
+#: src/imap.c:3123
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
 
-#: src/imap.c:3052
+#: src/imap.c:3140
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3065
+#: src/imap.c:3153
 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
 
-#: src/imap.c:3320
+#: src/imap.c:3408
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
@@ -2902,7 +3085,7 @@ msgstr "
 
 #: src/importldif.c:192
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr ""
+msgstr "Ñ¡Ôñ²¢ÖØÃüÃûÒªµ¼ÈëµÄLDIF×Ö¶ÎÃû¡£"
 
 #: src/importldif.c:195
 msgid "File imported."
@@ -2918,7 +3101,7 @@ msgstr "
 
 #: src/importldif.c:470
 msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr ""
+msgstr "¶ÁÈ¡LDIF×Ö¶Îʧ°Ü"
 
 #: src/importldif.c:493
 msgid "LDIF file imported successfully."
@@ -2933,6 +3116,7 @@ msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
 msgstr ""
+"Ö¸¶¨µØÖ·²¾µÄÃû³Æ, ¸ÃµØÖ·²¾ÓÃÓë´æ·Å´ÓLDIFÎļþÖе¼ÈëµÄÊý¾Ý¡£"
 
 #: src/importldif.c:707
 msgid "File Name"
@@ -2940,7 +3124,7 @@ msgstr "
 
 #: src/importldif.c:718
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
-msgstr ""
+msgstr "½«Òªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþµÄλÖÃ"
 
 #: src/importldif.c:727
 msgid "Select the LDIF file to import."
@@ -2955,9 +3139,8 @@ msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #: src/importldif.c:766
-#, fuzzy
 msgid "LDIF Field Name"
-msgstr "ÎļþÃû³Æ"
+msgstr "LDIF×Ö¶ÎÃû"
 
 #: src/importldif.c:767
 msgid "Attribute Name"
@@ -2996,7 +3179,7 @@ msgstr "ѡ
 
 #: src/importldif.c:886
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
-msgstr ""
+msgstr "Ñ¡ÔñÒªµ¼Èëµ½µØÖ·²¾µÄLDIF×Ö¶Î"
 
 #: src/importldif.c:889
 msgid " Modify "
@@ -3238,7 +3421,7 @@ msgstr "
 msgid "Nick Name"
 msgstr "´ÂºÅ"
 
-#: src/main.c:146 src/main.c:155
+#: src/main.c:143 src/main.c:152
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -3247,28 +3430,20 @@ msgstr ""
 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
 "ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
 
-#: src/main.c:215
+#: src/main.c:212
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib²»Ö§³Ög_thread¡£\n"
 
-#: src/main.c:265
-msgid ""
-"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
-"OpenPGP support disabled."
-msgstr ""
-"GnuPGµÄ°²×°²»Õý³££¬»òÐèÒªÉý¼¶¡£\n"
-"OpenPGPÖ§³ÖÒѱ»½ûÓá£"
-
-#: src/main.c:468
+#: src/main.c:451
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
 
-#: src/main.c:471
+#: src/main.c:454
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
 
-#: src/main.c:472
+#: src/main.c:455
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -3277,23 +3452,23 @@ msgstr ""
 " --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
 "                         ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
 
-#: src/main.c:475
+#: src/main.c:458
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
 
-#: src/main.c:476
+#: src/main.c:459
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
 
-#: src/main.c:477
+#: src/main.c:460
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
 
-#: src/main.c:478
+#: src/main.c:461
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
 
-#: src/main.c:479
+#: src/main.c:462
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -3301,729 +3476,725 @@ msgstr ""
 "  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
 "                         ÏÔʾËùÓÐÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
 
-#: src/main.c:481
+#: src/main.c:464
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
 
-#: src/main.c:482
+#: src/main.c:465
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»ú״̬"
 
-#: src/main.c:483
+#: src/main.c:466
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
 
-#: src/main.c:484
+#: src/main.c:467
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
 
-#: src/main.c:485
+#: src/main.c:468
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
 
-#: src/main.c:486
+#: src/main.c:469
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
 
-#: src/main.c:530 src/summaryview.c:5150
+#: src/main.c:513 src/summaryview.c:5142
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
 
-#: src/main.c:533
+#: src/main.c:516
 msgid "top level folder"
 msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/main.c:599
+#: src/main.c:583
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
 
-#: src/main.c:600
+#: src/main.c:584
 msgid "Draft them"
 msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
 
-#: src/main.c:600
+#: src/main.c:584
 msgid "Discard them"
 msgstr "¶ªÆú"
 
-#: src/main.c:600
+#: src/main.c:584
 msgid "Don't quit"
 msgstr "²»Í˳ö"
 
-#: src/main.c:614
+#: src/main.c:598
 msgid "Queued messages"
 msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
 
-#: src/main.c:615
+#: src/main.c:599
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
 
-#: src/main.c:920
+#: src/main.c:889
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:418
+#: src/mainwindow.c:415
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:419
+#: src/mainwindow.c:416
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/н¨Óʼþ¼Ð(_n)..."
 
-#: src/mainwindow.c:421
+#: src/mainwindow.c:418
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
 
-#: src/mainwindow.c:422
+#: src/mainwindow.c:419
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:423
+#: src/mainwindow.c:420
 msgid "/_File/_Folder/---"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:424
+#: src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:426
+#: src/mainwindow.c:423
 msgid "/_File/_Add mailbox"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:427
+#: src/mainwindow.c:424
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/MH¸ñʽ..."
 
-#: src/mainwindow.c:428
-msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
-msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/mbox¸ñʽ..."
-
-#: src/mainwindow.c:429
+#: src/mainwindow.c:425
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/µ¼ÈëmboxµÄÎļþ(_I)... "
 
-#: src/mainwindow.c:430
+#: src/mainwindow.c:426
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÓʼþ¼Ð..."
 
-#: src/mainwindow.c:431
+#: src/mainwindow.c:427
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Çå¿ÕÀ¬»øÍ°(_t)"
 
-#: src/mainwindow.c:432
+#: src/mainwindow.c:428
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
 
-#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
+#: src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:140
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æΪ(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
+#: src/mainwindow.c:431 src/messageview.c:141
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/´òÓ¡(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:438
+#: src/mainwindow.c:434
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Í˳ö(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:443
+#: src/mainwindow.c:439
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Ñ¡ÔñÏßË÷(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
+#: src/mainwindow.c:441 src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr " ±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖÐËÑÑ°(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:447
+#: src/mainwindow.c:443
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:449
+#: src/mainwindow.c:445
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:450
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:452
+#: src/mainwindow.c:448
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÔĶÁÓʼþ(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:454
+#: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:452
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ»òÎÄ×Ö(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ(_I)"
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ÎÄ×Ö(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:458
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ûÓÐ(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸(_b)"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:463
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÏÔʾÓʼþ¼ÐÊ÷(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:468
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/ ²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´´óС(_i)"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:469
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÈÕÆÚ(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¼ÄÐÅÕß(_f)"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÕß(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷Ìâ(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:477
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÑÕÉ«±êÇ©(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:475
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´±ê¼Ç(_m)"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´×´Ì¬(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:481
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¸½¼þ(_t)"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´µÃ·Ö"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëøס״̬"
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/²»ÅÅÐò(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/ÉýÐò"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/½µÐò"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÅÅÁÐ(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/²é¿´(_V)/°´ÏßË÷²é¿´(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/²é¿´(_V)/Õ¹¿ªËùÓÐÏßË÷(_X)"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÕÛµþËùÓÐÏßË÷(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÓʼþ(_H) "
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÁÐ(_i)..."
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·â(_P)"
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:497
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·â(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
-#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÓʼþ(_w)"
 
-#: src/mainwindow.c:509
+#: src/mainwindow.c:505
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÐÅ(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±ê¼ÇÓʼþ(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÓʼþ(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:512
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Óʼþ(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Óʼþ(_b)"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÓʼþ¼Ð(_f)"
 
-#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
+#: src/mainwindow.c:521 src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:155
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
+#: src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:159
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
+#: src/mainwindow.c:526 src/messageview.c:160
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
+#: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:163
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/7bit ascii (US-ASCII)(_ I)"
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
+#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:167
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Unicode (UTF-8)(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:171
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-1)(_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
+#: src/mainwindow.c:539 src/messageview.c:173
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
+#: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:177
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-2)(_2) "
 
-#: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
+#: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:180
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)(_B)"
 
-#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
+#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:182
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)(_4) "
 
-#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
+#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:185
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ï£À° (ISO-8859-7)(_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
+#: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:188
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)(_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
+#: src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:191
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(ISO-8859-5)(_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
+#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:193
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-R) (_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
+#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:195
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022-JP)(_J)"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
+#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:202
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022- JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:205
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (EUC-JP)(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:207
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (Shift__JIS)(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:211
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/¼òÌåÖÐÎÄ(GB2312)(_G)"
 
-#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
+#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:213
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(Big5)(_B) "
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
+#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(EUC-TW)(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:217
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÎÄ(ISO-2022-CN)(_C) "
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:220
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ(EUC-KR)(_K) "
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:222
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
+#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:225
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
+#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:227
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:448
+#: src/mainwindow.c:601 src/summaryview.c:448
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:235
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:605
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒª(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:608
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÐÂÓʼþ(_i)"
 
-#: src/mainwindow.c:613
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕËùÓÐÕʺŵÄÓʼþ(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:611
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/È¡ÏûÊÕÐÅ(_g)"
 
-#: src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:613
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:619
+#: src/mainwindow.c:615
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÅ(_n)"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:616
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÂÎÅȺÁôÑÔ"
 
-#: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
+#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:242
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÐÅ(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:622
+#: src/mainwindow.c:618
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)"
 
-#: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:243
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
+#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:245
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/¼ÄÐÅÈË(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
+#: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:247
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:623
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Follow-up and reply to"
 
-#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
+#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:250
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ת·¢(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:626
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:255
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÖØб༭(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ Òƶ¯(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:631
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ¸´ÖÆ(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ É¾³ý(_D) "
 
-#: src/mainwindow.c:637
+#: src/mainwindow.c:633
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ È¡ÏûÐÂÓʼþ"
 
-#: src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:640
+#: src/mainwindow.c:636
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ±ê¼Ç(_M) "
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:637
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ²»±ê¼Ç(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:642
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:639
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:644
+#: src/mainwindow.c:640
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ²¾(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:259
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ¼Ð(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:655
+#: src/mainwindow.c:651
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÓʼþ(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
+#: src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:262
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:264
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:266
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:268
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:270
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:667
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´ÐÐ(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/SSLÈÏÖ¤(_f)"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÈÕÖ¾´°¿Ú(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:684
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
 
-#: src/mainwindow.c:686
+#: src/mainwindow.c:682
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:684
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:686
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)..."
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/»ý·Ö(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:696
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)..."
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/²å¼þ..."
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(±¾µØ)"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F)(±¾µØ)"
 
-#: src/mainwindow.c:709
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F) (SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
 msgstr "/_Help/_Claws °æ±¾³£¼ûÎÊÌâ"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:832
+#: src/mainwindow.c:828
 msgid "Go offline"
 msgstr "ÍÑ»ú"
 
-#: src/mainwindow.c:836
+#: src/mainwindow.c:832
 msgid "Go online"
 msgstr "Áª»ú"
 
-#: src/mainwindow.c:852
+#: src/mainwindow.c:848
 msgid "Select account"
 msgstr "Ñ¡ÔñÕʺÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:1178 src/mainwindow.c:1195 src/prefs_folder_item.c:378
+#: src/mainwindow.c:1174 src/mainwindow.c:1191 src/prefs_folder_item.c:395
 msgid "Untitled"
 msgstr "δÃüÃû"
 
-#: src/mainwindow.c:1196
+#: src/mainwindow.c:1192
 msgid "none"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1436
+#: src/mainwindow.c:1432
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏä"
 
-#: src/mainwindow.c:1437
+#: src/mainwindow.c:1433
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏäÄÚËùÓÐÓʼþ£¿"
 
-#: src/mainwindow.c:1455
+#: src/mainwindow.c:1451
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Ìí¼ÓÓÊÏä"
 
-#: src/mainwindow.c:1456
+#: src/mainwindow.c:1452
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -4032,16 +4203,16 @@ msgstr ""
 "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖá£\n"
 "Èç¹ûÖ¸¶¨ÒÑ´æÔÚµÄÓÊÏ䣬Ëü½«»á×Ô¶¯±»É¨Ãè¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1462 src/mainwindow.c:1498
+#: src/mainwindow.c:1458
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "ÓÊÏä `%s' ÒѾ­´æÔÚ¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1467 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1463 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "ÓÊÏä"
 
-#: src/mainwindow.c:1472 src/setup.c:61
+#: src/mainwindow.c:1468 src/setup.c:61
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -4050,36 +4221,24 @@ msgstr ""
 "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü¡£\n"
 "Ò²ÐíijЩÎļþÒѾ­´æÔÚ£¬»òÕßÄãûÓÐ×ã¹»µÄдȨÏÞ¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1491
-msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr "Ìí¼Ómbox¸ñʽÓʼþ"
-
-#: src/mainwindow.c:1492
-msgid "Input the location of mailbox."
-msgstr "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖÃ"
-
-#: src/mainwindow.c:1508
-msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü"
-
-#: src/mainwindow.c:1824
+#: src/mainwindow.c:1787
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1845 src/messageview.c:380
+#: src/mainwindow.c:1808 src/messageview.c:366
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2222
+#: src/mainwindow.c:2192
 msgid "Exit"
 msgstr "Í˳ö"
 
-#: src/mainwindow.c:2222
+#: src/mainwindow.c:2192
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Í˳ö±¾³ÌÐò"
 
-#: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
-#: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
+#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
+#: src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219 src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1221
 msgid "(none)"
 msgstr ""
 
@@ -4091,19 +4250,19 @@ msgstr "
 msgid "Find text:"
 msgstr "²éÕÒÎÄ×Ö"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:183
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "´óСдÃô¸Ð"
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:189
 msgid "Backward search"
 msgstr "·´ÏòËÑË÷"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
 msgid "Search failed"
 msgstr "²éÕÒʧ°Ü"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:318
 msgid "Search string not found."
 msgstr "δÕÒµ½Ö¸¶¨×Ö·û´®"
 
@@ -4115,31 +4274,31 @@ msgstr "
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Òѵ½´ïÓʼþĩ⣬ÊÇ·ñÖØпªÊ¼²éÕÒ£¿"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:327
 msgid "Search finished"
 msgstr "²éÕÒÍê³É"
 
-#: src/messageview.c:238
+#: src/messageview.c:236
 msgid "/_View/Show all _header"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
 
-#: src/messageview.c:241
+#: src/messageview.c:239
 msgid "/_Message/Compose _new message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/׫дÐÂÓʼþ(_N)"
 
-#: src/messageview.c:253
+#: src/messageview.c:251
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒÔ¸½¼ÓÎļþÐÎʽת·¢(_A)"
 
-#: src/messageview.c:255
+#: src/messageview.c:253
 msgid "/_Message/Redirec_t"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò(_t)"
 
-#: src/messageview.c:477
+#: src/messageview.c:464
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:485
+#: src/messageview.c:472
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -4148,52 +4307,59 @@ msgid ""
 "Return path: %s\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
+"½«ÒªËͳöµÄ»ØÖ´ÖеÄ֪ͨµØÖ·ÓëÓʼþÖеķµ»Ø·¾¶²¢²»Ò»ÖÂ:\n"
+" Í¨ÖªµØÖ·: %s\n"
+" Return path: %s\n"
+"½¨Òé²»·¢ËÍ´Ë»ØÖ´¡£"
 
-#: src/messageview.c:493
+#: src/messageview.c:480
 msgid "+Don't Send"
 msgstr "+²»Ëͳö"
 
-#: src/messageview.c:503
+#: src/messageview.c:490
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
 "officially addressed to you.\n"
 "Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
+"¸ÃÓʼþÒªÇó·µ»ØÓʼþÊÕµ½Í¨Öª¡£\n"
+"µ«ÄúµÄÓʼþµØÖ·²¢Î´ÔÚÀ´ÐŵÄ'ÊÕ¼þÈË'ºÍ'³­ËÍ'Öб»Ö¸¶¨¡£\n"
+"ÒÑÈ¡Ïû»ØÖ´¡£"
 
-#: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
-#: src/summaryview.c:3426
+#: src/messageview.c:883 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:1076
+#: src/summaryview.c:3423
 msgid "Save as"
 msgstr "±£´æΪ"
 
-#: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
-#: src/summaryview.c:3431
+#: src/messageview.c:888 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
+#: src/summaryview.c:3428
 msgid "Overwrite"
 msgstr "¸²¸Ç"
 
-#: src/messageview.c:899
+#: src/messageview.c:889
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "¸½¼ÓÒÑÓÐÎļþ£¿"
 
-#: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3439 src/summaryview.c:3443
-#: src/summaryview.c:3460
+#: src/messageview.c:896 src/summaryview.c:3436 src/summaryview.c:3440
+#: src/summaryview.c:3457
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨±£´æ´ËÎļþ '%s'¡£"
 
-#: src/messageview.c:972
+#: src/messageview.c:961
 msgid "This message asks for a return receipt"
 msgstr "¸ÃÓʼþÒªÇ󷵻ػØÖ´"
 
-#: src/messageview.c:973
+#: src/messageview.c:962
 msgid "Send receipt"
 msgstr "·¢ËÍ»ØÖ´"
 
-#: src/messageview.c:1026
+#: src/messageview.c:1015
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr ""
+msgstr "·µ»Ø»ØÖ´"
 
-#: src/messageview.c:1027
+#: src/messageview.c:1016
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -4202,20 +4368,20 @@ msgstr ""
 "¸ÃÓʼþ·¢Ë͵½ÁËÄúµÄ¶à¸öÕʺÅÖС£\n"
 "ÇëÑ¡ÔñÓÃÒÔ·¢ËÍ»ØÖ´µÄÕʺÅ: "
 
-#: src/messageview.c:1031
+#: src/messageview.c:1020
 msgid "Send Notification"
-msgstr ""
+msgstr "·¢ËÍ֪ͨ"
 
-#: src/messageview.c:1031
+#: src/messageview.c:1020
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+È¡Ïû"
 
-#: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3478
+#: src/messageview.c:1074 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3475
 #: src/toolbar.c:168
 msgid "Print"
 msgstr "´òÓ¡"
 
-#: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3479
+#: src/messageview.c:1075 src/summaryview.c:3476
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -4224,7 +4390,7 @@ msgstr ""
 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
 
-#: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3485
+#: src/messageview.c:1081 src/summaryview.c:3482
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -4233,53 +4399,62 @@ msgstr ""
 "´òÓ¡ÃüÁîÐÐÎÞЧ:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/mimeview.c:150
+#: src/mimeview.c:149
 msgid "/_Open"
 msgstr "/´ò¿ª(_O)"
 
-#: src/mimeview.c:151
+#: src/mimeview.c:150
 msgid "/Open _with..."
 msgstr "/´ò¿ª·½Ê½(_w)..."
 
-#: src/mimeview.c:152
+#: src/mimeview.c:151
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/ÒÔÎı¾·½Ê½ÏÔʾ(_D)"
 
-#: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:453
+#: src/mimeview.c:152 src/summaryview.c:453
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/Áí´æΪ(_S)..."
 
-#: src/mimeview.c:154
+#: src/mimeview.c:153
 msgid "/Save _all..."
 msgstr "/È«²¿±£´æ(_a)..."
 
-#: src/mimeview.c:157
-msgid "/_Check signature"
-msgstr "/¼ì²éÇ©Ãû(_C)"
-
-#: src/mimeview.c:197
+#: src/mimeview.c:192
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIMEÀàÐÍ"
 
-#: src/mimeview.c:365
-msgid "Right-click here to verify the signature"
-msgstr "ÓÒ»÷´Ë´¦¼ì²éÇ©Ãû"
+#: src/mimeview.c:634
+msgid "Check"
+msgstr "¼ì²é"
+
+#: src/mimeview.c:639 src/mimeview.c:644 src/mimeview.c:649
+msgid "Full info"
+msgstr "È«Ãû"
+
+#: src/mimeview.c:654
+msgid "Check again"
+msgstr "ÔÙ´ÎËÑÑ°"
 
-#: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
-#: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
+#: src/mimeview.c:946 src/mimeview.c:1025 src/mimeview.c:1090
+#: src/mimeview.c:1115 src/mimeview.c:1145
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
+#: src/mimeview.c:973
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a directory."
+msgstr "`%s'²»ÊÇÒ»¸öĿ¼¡£"
+
+#: src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "¸²¸ÇÒÑÓÐÎļþ '%s' Âð£¿"
 
-#: src/mimeview.c:1153
+#: src/mimeview.c:1155
 msgid "Open with"
 msgstr "´ò¿ª·½Ê½"
 
-#: src/mimeview.c:1154
+#: src/mimeview.c:1156
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -4288,53 +4463,53 @@ msgstr ""
 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´ò¿ªÎļþµÄÃüÁîÐÐ:\n"
 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
 
-#: src/news.c:205
+#: src/news.c:209
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ÕýÔÚÓë %s ½¨Á¢NNTPÁ¬½Ó:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:783
+#: src/news.c:787
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃȺ×é: %s\n"
 
-#: src/news.c:793
+#: src/news.c:797
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:814
+#: src/news.c:818
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÌáÈ¡ %s Ê±·¢Éú´íÎó.\n"
 
-#: src/news.c:831
+#: src/news.c:835
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÕýÔÚÌáÈ¡xover %dÓÚ %s...\n"
 
-#: src/news.c:834 src/news.c:903
+#: src/news.c:838 src/news.c:907
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃxover\n"
 
-#: src/news.c:839 src/news.c:909
+#: src/news.c:843 src/news.c:913
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÌáÈ¡xoverʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/news.c:845 src/news.c:922
+#: src/news.c:849 src/news.c:926
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
+#: src/news.c:863 src/news.c:877 src/news.c:944 src/news.c:974
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃxhdr\n"
 
-#: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
+#: src/news.c:868 src/news.c:882 src/news.c:952 src/news.c:982
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÌáÈ¡xhdrʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/news.c:900
+#: src/news.c:904
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr ""
@@ -4361,12 +4536,13 @@ msgid ""
 "Bad passphrase! Try again...\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"ÎÞЧµÄpassphrase! ÖØÊÔ...\n"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:230
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:224
 msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:235
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:229
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
 "received from a POP account.\n"
@@ -4378,6 +4554,12 @@ msgid ""
 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
+"±¾²å¼þµ÷ÓÃClam AntiVirusɨÃè´ÓPOPÕÊ»§ÊÕÈ¡µÄËùÓÐÓʼþ¸½¼þ¡£"
+"\n"
+"µ±Óʼþ¸½¼þ±»·¢ÏÖº¬Óв¡¶¾Ê±£¬Ëü»á±»É¾³ý»òÕß´æÈëÒ»¸öÌØÊâµÄÓʼþ¼Ð¡£\n"
+"\n"
+"±¾²å¼þ½ö°üº¬ÓʼþµÄɨÃ衢ɾ³ý/Òƶ¯¹¦ÄÜ¡£Èç¹ûÒª½øÐвÎÊýÅäÖã¬Äú»¹ÐèÒª¼ÓÔØ"
+"ÏàÓ¦µÄÓû§½çÃæ²å¼þ(clamav_plugin_gtk)¡£\n"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
 msgid "Enable virus scanning"
@@ -4385,7 +4567,7 @@ msgstr "
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
 msgid "Scan archive contents"
-msgstr ""
+msgstr "ɨÃèѹËõ°üÄÚÈÝ"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
 msgid "Maximum attachment size"
@@ -4429,6 +4611,12 @@ msgid ""
 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
 "mail will be saved.\n"
 msgstr ""
+"±¾²å¼þΪClam AntiVirusÌṩÉèÖýçÃæ¡£\n"
+"\n"
+"Äú¿ÉÒÔÔÚ'ÆäËûÆ«ºÃ'´°¿ÚµÄ'¹ýÂË/Clam AntiVirus'ÏÂÕÒµ½ÅäÖÃÑ¡Ïî¡£"
+"\n"
+"ͨ¹ý±¾²å¼þ£¬Äú¿ÉÒÔÆôÓûò½ûÓÃÒ»°ãɨÃ衢ѹËõ°üɨÃ裬¿ÉÒÔÉèÖÃÐèÒª¼ì²éµÄ×î´ó¸½¼þ³ß´ç£¬"
+"ÅäÖÃÊÇ·ñÊÕÈ¡ÊܸÐȾµÄÓʼþ(ȱʡÉèÖÃÊÇÊÕÈ¡)ÒÔ¼°±£´æÊܸÐȾÓʼþµÄ±£´æĿ¼¡£\n"
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:71
 msgid "Demo"
@@ -4441,6 +4629,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "It is not really useful"
 msgstr ""
+"±¾²å¼þ½öÓÃÓÚÑÝʾÈçºÎ±àдSylpheed²å¼þ¡£"
+"Ëü½«ÎªÈÕÖ¾Êä³ö°²×°Ò»¸ö¹³×ÓÒÔ½«ÈÕ־дµ½±ê×¼Êä³ö¡£\n"
+"\n"
+"ËüûÓÐʲôʵ¼ÊÓÃ;"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
 msgid "Do not load remote links in mails"
@@ -4454,11 +4646,11 @@ msgstr "
 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
 msgstr "ÄúÈÔÈ»¿ÉÒÔͨ¹ýÖØÐÂÔØÈë¸ÃÒ³µÄ·½Ê½·ÃÎÊÔ¶³ÌÁ´½Ó"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
 msgid "Full window mode (hide controls)"
 msgstr "È«´°¿Úģʽ(Òþ²Ø¹¤¾ßÌõ)"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:128
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
 msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--fullwindow'Ñ¡Ïî"
 
@@ -4478,19 +4670,19 @@ msgstr "ͼƬ
 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
 msgstr "±¾²å¼þʹÓÃgdk-pixbuf¿â»òÕßimlib¿âÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:337
 msgid "Filename:"
 msgstr "ÎļþÃû"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
 msgid "Filesize:"
 msgstr "Îļþ´óС :"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:365
 msgid "Load Image"
 msgstr "¼ÓÔØͼƬ"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:371
 msgid "Content-Type:"
 msgstr ""
 
@@ -4499,8 +4691,12 @@ msgid "Automatically display attached images"
 msgstr "×Ô¶¯ÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
-msgid "Resize attached images"
+msgid ""
+"Resize attached images by default\n"
+"(Clicking image toggles scaling)"
 msgstr ""
+"ȱʡ½«Ëõ·Å¸½¼þÀïµÄͼƬ\n"
+"(µã»÷ͼƬÇл»Ëõ·Å״̬)"
 
 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
 msgid "MathML Viewer"
@@ -4511,12 +4707,14 @@ msgid ""
 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
 "(Content-Type: text/mathml)"
 msgstr ""
+"±¾²å¼þʹÓÃGtkMathView¿Ø¼þÏÔʾMathMLÀàÐ͵ĸ½¼þ"
+"(Content-Type: text/mathml)"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:288
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:309
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:293
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:314
 msgid ""
 "This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
 "spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
@@ -4529,90 +4727,112 @@ msgid ""
 "moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
+"±¾²å¼þÓÃSpamAssassin·þÎñÆ÷¼ì²éËùÓдÓPOPÕʺÅÊÕµ½µÄÓʼþÀ"
+"ÒÔÅжÏÀ´ÐÅÊÇ·ñÊÇÀ¬»øÓʼþ¡£ÄãÐèÒªÒ»¸öÔÚij´¦ÔËÐеÄSpamAssassin·þÎñÆ÷(spamd)¡£\n"
+"\n"
+"Èç¹ûÒ»¸öÓʼþ±»ÅжÏΪÀ¬»øÓʼþ£¬Ëü½«»á±»É¾³ý»òÕß±£´æµ½Ò»¸öÌØÊâÓʼþ¼Ð¡£\n"
+"\n"
+"±¾²å¼þÖ»°üº¬ÓʼþµÄɾ³ýºÍÒƶ¯¹¦ÄÜ¡£ÄúÐèÒª¼ÓÔØSpamAssassinµÄ½çÃæ²å¼þÀ´"
+"½øÐÐÅäÖ㬷ñÔòÄúÐèÒªÊÖ¹¤Ìîд²å¼þµÄÅäÖÃÊý¾Ý¡£\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
+msgid "Disabled"
+msgstr "ÒѽûÓÃ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
+msgid "Localhost"
+msgstr "±¾»ú"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
+msgid "TCP"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
+msgid "Unix Socket"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:113
-msgid "Enable"
-msgstr "ÆôÓÃ"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
+msgid "Transport"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:120
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
 msgid "spamd "
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:137
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
 msgstr "spamd·þÎñµÄÖ÷»úÃû»òÕßIPµØÖ·"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:140
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
 msgid ":"
 msgstr ":"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:150
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
 msgid "Port of spamd server"
 msgstr "spamd·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:160
-msgid "Enable SpamAssassin filtering"
-msgstr "ÆôÓÃÀ¬»øÓʼþ¹ýÂ˹¦ÄÜ"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
+msgid "Path of Unix socket"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
+msgid "Timeout"
+msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
+msgid ""
+"Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
+"be aborted and the message will be handled as not spam."
+msgstr ""
+"ÔÊÐíÀ¬»øÓʼþ¼ì²éµÄ×î´óʱÏÞ¡£³¬¹ý´Ëʱ¼äºó½«Í˳ö¼ì²é£¬Óʼþ½«²»±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþ¡£"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:162
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+msgid "s"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
 msgid "Save Spam"
 msgstr "±£´æÀ¬»øÓʼþ"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
 msgstr "½«±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþµÄ±£´æµ½Ä³Óʼþ¼Ð"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:179
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
+msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
+msgstr "ÔÊÐí±»¼ì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
 msgid "Save Folder"
 msgstr "±£´æλÖÃ"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:194
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
 msgid ""
 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
 "folder"
 msgstr "ÓÃÓÚ±£´æÀ¬»øÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£Èç¹ûҪʹÓÃȱʡµÄÀ¬»øÏ䣬¿ÉÒÔ²»Ìî"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:197
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:203
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
 msgid "Maximum Size"
 msgstr "×î´ó³ß´ç"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
-msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
-msgstr "ÔÊÐí±»¼ì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:227
-msgid "kB"
-msgstr "kB"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:234
-msgid "Timeout"
-msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:241
-msgid "s"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:261
-msgid ""
-"Maximum time allowed for the spam check. After the time the check will be "
-"aborted and the message delivered as none spam."
-msgstr ""
-"ÔÊÐíÀ¬»øÓʼþ¼ì²éµÄ×î´óʱÏÞ¡£³¬¹ý´Ëʱ¼äºó½«Í˳ö¼ì²é£¬Óʼþ½«²»±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓÊ"
-"¼þ¡£"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:453
 msgid "Filtering/SpamAssassin"
 msgstr "¹ýÂË/SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:474
 msgid "SpamAssassin GTK"
 msgstr "SpamAssassin GTK"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:373
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:479
 msgid ""
 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
 "\n"
@@ -4645,37 +4865,37 @@ msgstr ""
 
 #: src/pop.c:151
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "δÕÒµ½ÎÕÊÖÐÅÏ¢ÖÐÐèÒªµÄAPOPʱ¼ä´Á\n"
 
 #: src/pop.c:158
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÕÊÖÐÅÏ¢ÖÐʱ¼ä´Á¸ñʽ´íÎó\n"
 
 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
 msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr ""
+msgstr "POP3ЭÒé´íÎó\n"
 
 #: src/pop.c:628
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "POP3: É¾³ý¹ýÆÚÓʼþ %d\n"
 
 #: src/pop.c:636
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr ""
+msgstr "POP3: Ìø¹ý¾ÉÓʼþ %d (%d×Ö½Ú)\n"
 
 #: src/pop.c:667
 msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÓÊÏäÒѱ»Ëøס\n"
 
 #: src/pop.c:670
 msgid "session timeout\n"
-msgstr ""
+msgstr "»Ø»°³¬Ê±\n"
 
 #: src/pop.c:688
 msgid "command not supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÃüÁî²»±»Ö§³Ö\n"
 
 #: src/pop.c:692
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
@@ -4684,7 +4904,7 @@ msgstr "POP3
 #: src/prefs_account.c:691
 #, c-format
 msgid "Account%d"
-msgstr ""
+msgstr "ÕʺÅ%d"
 
 #: src/prefs_account.c:710
 msgid "Preferences for new account"
@@ -4698,7 +4918,7 @@ msgstr "
 msgid "Receive"
 msgstr "½ÓÊÕ"
 
-#: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:977 src/prefs_folder_item.c:546
+#: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:977 src/prefs_folder_item.c:563
 msgid "Compose"
 msgstr "׫д"
 
@@ -4928,7 +5148,7 @@ msgstr "
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "×Ô¶¯ÉèÖÃÈçϵØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1710
+#: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1714
 #: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
@@ -4955,11 +5175,11 @@ msgstr "ȱʡģʽ"
 
 #: src/prefs_account.c:1700
 msgid "Use PGP/MIME"
-msgstr ""
+msgstr "²ÉÓÃPGP/MIME"
 
 #: src/prefs_account.c:1709
 msgid "Use Inline"
-msgstr ""
+msgstr "²ÉÓÃInline"
 
 #: src/prefs_account.c:1719
 msgid "Sign key"
@@ -4967,7 +5187,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_account.c:1727
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr ""
+msgstr "ʹÓÃȱʡ GnuPG ÃÜÔ¿"
 
 #: src/prefs_account.c:1736
 msgid "Select key by your email address"
@@ -5051,11 +5271,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:2098
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr ""
+msgstr "½«½»²æͶµÝ(cross-posted)µÄÓʼþ±íʾΪÒѶÁºÍ²ÊÉ«:"
 
 #: src/prefs_account.c:2112
 msgid "IMAP server directory"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP·þÎñÆ÷Ŀ¼"
 
 #: src/prefs_account.c:2166
 msgid "Put sent messages in"
@@ -5095,15 +5315,15 @@ msgstr "δ
 
 #: src/prefs_account.c:2263
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr ""
+msgstr "ÉÐδÊäÈëNNTP·þÎñÆ÷"
 
 #: src/prefs_account.c:2269
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "δÊäÈë±¾µØÓÊÏäÃû³Æ"
+msgstr "ÉÐδÊäÈë±¾µØÓÊÏäÃû³Æ"
 
 #: src/prefs_account.c:2275
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr ""
+msgstr "ÉÐδÊäÈëÓʼþÃüÁî"
 
 #: src/prefs_account.c:2359
 msgid ""
@@ -5111,6 +5331,8 @@ msgid ""
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 msgstr ""
+"²¢²»ÍƼö¶ÔGnuPGÓʼþ²ÉÓþɷç¸ñµÄInlineģʽ¡£\n"
+"ËüÓëRFC 3156 (MIME Security with OpenPGP)²¢²»¼æÈÝ¡£"
 
 #: src/prefs_actions.c:167
 msgid "Actions configuration"
@@ -5227,7 +5449,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_actions.c:650
 msgid "Use:"
-msgstr ""
+msgstr "ʹÓÃ:"
 
 #: src/prefs_actions.c:651
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
@@ -5258,7 +5480,7 @@ msgstr "ѡ
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr "¶ÔÑ¡ÖеÄÓʼþÖ´ÐÐ{}ÖеĹýÂ˶¯×÷"
 
-#: src/prefs_actions.c:665 src/prefs_matcher.c:1725 src/quote_fmt.c:75
+#: src/prefs_actions.c:665 src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "·ûºÅÃèÊö"
 
@@ -5326,7 +5548,7 @@ msgstr "
 msgid "Only on manual receiving"
 msgstr "½öÊÖ¹¤ÊÕȡʱÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:1123 src/prefs_common.c:1245
+#: src/prefs_common.c:1123 src/prefs_common.c:1245 src/sgpgme.c:90
 msgid "Never"
 msgstr "´Ó²»ÏÔʾ"
 
@@ -5391,87 +5613,87 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_common.c:1279
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr ""
+msgstr "Î÷Å· (ISO-8859-1)"
 
 #: src/prefs_common.c:1280
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr ""
+msgstr "Î÷Å· (ISO-8859-15)"
 
 #: src/prefs_common.c:1281
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr ""
+msgstr "ÖÐÅ· (ISO-8859-2)"
 
 #: src/prefs_common.c:1282
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr ""
+msgstr "²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)"
 
 #: src/prefs_common.c:1283
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr ""
+msgstr "²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)"
 
 #: src/prefs_common.c:1284
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr ""
+msgstr "Ï£À° (ISO-8859-7)"
 
 #: src/prefs_common.c:1285
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr ""
+msgstr "ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)"
 
 #: src/prefs_common.c:1287
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr ""
+msgstr "˹À­·òÓï (ISO-8859-5)"
 
 #: src/prefs_common.c:1289
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr ""
+msgstr "˹À­·òÓï (KOI8-R)"
 
 #: src/prefs_common.c:1291
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr ""
+msgstr "˹À­·òÓï (Windows-1251)"
 
 #: src/prefs_common.c:1292
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr ""
+msgstr "˹À­·òÓï (KOI8-U)"
 
 #: src/prefs_common.c:1294
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr ""
+msgstr "ÈÕÓï (ISO-2022-JP)"
 
 #: src/prefs_common.c:1296
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr ""
+msgstr "ÈÕÓï (EUC-JP)"
 
 #: src/prefs_common.c:1297
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr ""
+msgstr "ÈÕÓï (Shift_JIS)"
 
 #: src/prefs_common.c:1299
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr ""
+msgstr "¼òÌåÖÐÎÄ (GB2312)"
 
 #: src/prefs_common.c:1300
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr ""
+msgstr "·±ÌåÖÐÎÄ (Big5)"
 
 #: src/prefs_common.c:1302
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr ""
+msgstr "·±ÌåÖÐÎÄ (EUC-TW)"
 
 #: src/prefs_common.c:1303
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr ""
+msgstr "ÖÐÎÄ (ISO-2022-CN)"
 
 #: src/prefs_common.c:1305
 msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr ""
+msgstr "³¯ÏÊÓï (EUC-KR)"
 
 #: src/prefs_common.c:1306
 msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr ""
+msgstr "Ì©Óï (TIS-620)"
 
 #: src/prefs_common.c:1307
 msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr ""
+msgstr "Ì©Óï (Windows-874)"
 
 #: src/prefs_common.c:1320
 msgid "Transfer encoding"
@@ -5573,7 +5795,7 @@ msgstr "ת
 
 #: src/prefs_common.c:1678
 msgid " Description of symbols "
-msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ´ú±íµÄÒâÒå"
+msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ˵Ã÷"
 
 #: src/prefs_common.c:1686
 msgid "Quotation characters"
@@ -5625,7 +5847,7 @@ msgstr " 
 
 #: src/prefs_common.c:1890
 msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "ÓʼþÖеÄÒýÎÄÓ볬Á´½Ó²ÊÉ«ÏÔʾ"
+msgstr "²ÊÉ«ÏÔʾÓʼþÖеÄÒýÎÄÓ볬Á´½Ó"
 
 #: src/prefs_common.c:1905
 msgid ""
@@ -5647,7 +5869,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1954 src/prefs_common.c:1994
 msgid "pixel(s)"
-msgstr "ÏñËØ (pixels)"
+msgstr "ÏñËØ"
 
 #: src/prefs_common.c:1959
 msgid "Leave space on head"
@@ -5683,16 +5905,15 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2058
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
-msgstr "½«ÃÜÂëƬÓïÔÝʱ´æÔÚÄÚ´æÖÐ"
+msgstr "½«passphraseÔÝʱ´æÔÚÄÚ´æÖÐ"
 
 #: src/prefs_common.c:2073
 msgid "Expire after"
-msgstr "ÆÚÏÞ£º"
+msgstr " ÓÐÏÞÆÚ£º"
 
 #: src/prefs_common.c:2084
-#, fuzzy
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
-msgstr "ÈôÉèÖÃΪ '0' Ôò±íʾûÓÐÆÚÏÞ"
+msgstr "ÈôÉèÖÃΪ '0' Ôò»áÔÚÕû¸ö»Ø»°ÆÚÄÚ±£´æpassphrase"
 
 #: src/prefs_common.c:2092
 msgid "minute(s) "
@@ -5929,7 +6150,7 @@ msgstr "URI 
 
 #: src/prefs_common.c:2923
 msgid "Target folder"
-msgstr ""
+msgstr "Ä¿µÄÎļþ¼Ð"
 
 #: src/prefs_common.c:2929
 msgid "Signatures"
@@ -6020,7 +6241,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_display_header.c:345
 msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr ""
+msgstr "ÏÔʾËùÓÐδָÃ÷µÄÐÅÍ·×Ö¶Î"
 
 #: src/prefs_display_header.c:540
 msgid "This header is already in the list."
@@ -6092,83 +6313,87 @@ msgstr "
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "¸ÃÏîδ±£´æ£¬ÕæµÄÍ˳ö£¿"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:130
+#: src/prefs_folder_item.c:132
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:148
+#: src/prefs_folder_item.c:150
 msgid "Folder chmod: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:172
+#: src/prefs_folder_item.c:174
 msgid "Folder color: "
 msgstr "Óʼþ¼ÐÑÕÉ«£º"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:303
+#: src/prefs_folder_item.c:200
+msgid "Processing on startup: "
+msgstr "Æô¶¯Ê±´¦Àí: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:320
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:315
+#: src/prefs_folder_item.c:332
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr "½«·¢³öµÄÓʼþ±£´æÒ»·Ý¿½±´µ½´ËÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:325
+#: src/prefs_folder_item.c:342
 msgid "Default To: "
 msgstr "Óʼþȱʡ´æÈë: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:359
 msgid "Send replies to: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:359
+#: src/prefs_folder_item.c:376
 msgid "Default account: "
 msgstr "ȱʡÕʺţº"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:401
+#: src/prefs_folder_item.c:418
 msgid "Default dictionary: "
 msgstr "ȱʡ×ֵ䣺"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:524
+#: src/prefs_folder_item.c:541
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Ñ¡Óʼþ¼ÐµÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:534
+#: src/prefs_folder_item.c:551
 msgid "General"
 msgstr "Ò»°ã"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:563
+#: src/prefs_folder_item.c:580
 msgid "Settings for folder"
 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
 
-#: src/prefs_fonts.c:73
+#: src/prefs_fonts.c:75
 msgid "Font selection"
 msgstr "Ñ¡Ôñ×ÖÌå"
 
-#: src/prefs_fonts.c:158
+#: src/prefs_fonts.c:160
 msgid "Text"
 msgstr "Îı¾"
 
-#: src/prefs_fonts.c:181
+#: src/prefs_fonts.c:183
 msgid "Small"
-msgstr "С×Ö"
+msgstr "С×ÖÌå"
 
-#: src/prefs_fonts.c:203
+#: src/prefs_fonts.c:205
 msgid "Normal"
 msgstr "Ò»°ã"
 
-#: src/prefs_fonts.c:225
+#: src/prefs_fonts.c:227
 msgid "Bold"
 msgstr "´ÖÌå"
 
-#: src/prefs_fonts.c:253
+#: src/prefs_fonts.c:255
 msgid "You will need to restart for the changes to take effect"
-msgstr "ÐèÒªÖØÐÂÆô¶¯³ÌÐò×ÖÌåÉèÖòÅÄÜÉúЧ"
+msgstr "×ÖÌåÉèÖÃÐèÒªÖØÐÂÆô¶¯³ÌÐò²ÅÄÜÉúЧ"
 
-#: src/prefs_fonts.c:296
+#: src/prefs_fonts.c:298
 msgid "Display/Fonts"
 msgstr "ÏÔʾ/×ÖÌå"
 
-#: src/prefs_gtk.c:775
+#: src/prefs_gtk.c:777
 msgid "Preferences"
 msgstr "Æ«ºÃÉèÖÃ"
 
@@ -6176,19 +6401,19 @@ msgstr "ƫ
 msgid "All messages"
 msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1707
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1711
 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:464
 #: src/summaryview.c:630
 msgid "Subject"
 msgstr "Ö÷Ìâ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1712
 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:465
 #: src/summaryview.c:634
 msgid "From"
 msgstr "·¢¼þÈË"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709 src/quote_fmt.c:48
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:48
 #: src/summaryview.c:638
 msgid "To"
 msgstr "ÊÕ¼þÈË"
@@ -6197,7 +6422,7 @@ msgstr "
 msgid "To or Cc"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1717 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "ÐÂÎÅ×é"
 
@@ -6205,7 +6430,7 @@ msgstr "
 msgid "In reply to"
 msgstr "»Ø¸´"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1714 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1718 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr ""
 
@@ -6239,7 +6464,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Marked flag"
-msgstr ""
+msgstr "¼ÇºÅ±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Deleted flag"
@@ -6277,10 +6502,9 @@ msgstr "
 msgid "Score equal to"
 msgstr "»ý·ÖµÈÓÚ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:156 src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375
-#: src/toolbar.c:1689
-msgid "Execute"
-msgstr "Ö´ÐÐ"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Test"
+msgstr "²âÊÔ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Size greater than"
@@ -6358,31 +6582,52 @@ msgstr ""
 "¸ÃÏîÉÐδ±£´æ\n"
 "È·¶¨ÒѾ­Íê³ÉÅäÖÃÁËÂð?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1711 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/prefs_matcher.c:1706
+msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
+msgstr "'²âÊÔ'ÔÊÐíÄúʹÓÃÍⲿ³ÌÐò»òÕ߽ű¾"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1707
+msgid "using an external program or script. The program will"
+msgstr "²âÊÔÒ»¸öÓʼþ»òÕßÓʼþÔªËØ¡£³ÌÐòÓ¦¸Ã"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1708
+msgid "return either 0 or 1"
+msgstr "·µ»Ø0»òÕß1"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1709
+msgid "The following symbols can be used:"
+msgstr "¿ÉÒÔʹÓÃÏÂÊö·ûºÅ:"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1715 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
 #: src/summaryview.c:466
 msgid "Date"
 msgstr "ÈÕÆÚ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:52
+#: src/prefs_matcher.c:1716 src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1715
+#: src/prefs_matcher.c:1719
 msgid "Filename - should not be modified"
 msgstr "ÎļþÃû - ÇëÎð¸ü¶¯"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1716
+#: src/prefs_matcher.c:1720
 msgid "new line"
 msgstr "ÐÂÐÐ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1717
+#: src/prefs_matcher.c:1721
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1718
+#: src/prefs_matcher.c:1722
 msgid "quote character"
 msgstr "ÒýÎÄ×Ö·û"
 
+#: src/prefs_matcher.c:1729
+#, fuzzy
+msgid "Match Type: 'Test'"
+msgstr "Æ¥ÅäÀàÐÍ"
+
 #: src/prefs_scoring.c:203
 msgid "Scoring configuration"
 msgstr ""
@@ -6583,30 +6828,26 @@ msgstr "ͼ
 msgid "Mapped event"
 msgstr "¶ÔӦʼþ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:873
+#: src/prefs_toolbar.c:875
 msgid "Customize Toolbars/Main Window"
 msgstr "ÉèÖù¤¾ßÌõ/Ö÷´°¿Ú"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:882
+#: src/prefs_toolbar.c:884
 msgid "Customize Toolbars/Message Window"
 msgstr "ÉèÖù¤¾ßÌõ/Óʼþ´°¿Ú"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:891
+#: src/prefs_toolbar.c:893
 msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
 msgstr "ÉèÖù¤¾ßÌõ/׫дÓʼþ´°¿Ú"
 
-#: src/procmsg.c:1203
+#: src/procmsg.c:1136
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "·¢ËÍÐÂÎŹý³ÌÖÐÎÞ·¨´´½¨ÁÙʱÎļþ¡£"
 
-#: src/procmsg.c:1214
+#: src/procmsg.c:1147
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "·¢ËÍÐÂÎŹý³ÌÖÐдÍùÁÙʱÎļþʱ³ö´í¡£"
 
-#: src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "ÕʺÅ"
-
 #: src/quote_fmt.c:40
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr "×Ô¶¨ÒåÈÕÆÚÏÔʾ¸ñʽ (Çë²é¿´strftimeµÄÊÖ²áÒ³)"
@@ -6683,100 +6924,6 @@ msgstr "
 msgid "Insert program output"
 msgstr "²åÈë³ÌÐòÊä³ö"
 
-#: src/rfc2015.c:143 src/rfc2015.c:184 src/sigstatus.c:219
-msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr "¾¯¸æ£ºÇ©Ãûδ±»¼ì²é"
-
-#: src/rfc2015.c:146 src/rfc2015.c:187 src/sigstatus.c:222
-msgid "No signature found"
-msgstr "δ·¢ÏÖÇ©Ãû"
-
-#: src/rfc2015.c:149 src/sigstatus.c:225
-msgid "Good signature"
-msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·"
-
-#: src/rfc2015.c:152 src/sigstatus.c:228
-msgid "Good signature but it has expired"
-msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·µ«ÒѹýÆÚ"
-
-#: src/rfc2015.c:155 src/sigstatus.c:231
-msgid "Good signature but the key has expired"
-msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·µ«Ô¿³×¹ýÆÚ"
-
-#: src/rfc2015.c:158 src/sigstatus.c:234
-msgid "BAD signature"
-msgstr "Ç©Ãû¼ì²é´íÎó"
-
-#: src/rfc2015.c:161 src/rfc2015.c:202 src/sigstatus.c:237
-msgid "No public key to verify the signature"
-msgstr "ûÓй«¹²Ô¿³×¹©¼ì²éÇ©Ãû"
-
-#: src/rfc2015.c:164 src/rfc2015.c:205 src/sigstatus.c:240
-msgid "Error verifying the signature"
-msgstr "¼ì²éÇ©Ãûʱ·¢Éú´íÎó"
-
-#: src/rfc2015.c:167 src/rfc2015.c:208
-msgid "Different results for signatures"
-msgstr "Ç©Ãû¼ì²é½á¹û´íÎó"
-
-#: src/rfc2015.c:170 src/rfc2015.c:211
-msgid "Error: Unknown status"
-msgstr "´íÎ󣺠δ֪µÄ״̬"
-
-#: src/rfc2015.c:190
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·"
-
-#: src/rfc2015.c:193
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
-msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·µ«ÒѾ­¹ýÆÚ"
-
-#: src/rfc2015.c:196
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
-msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·µ«Ô¿³×ÒѾ­¹ýÆÚ"
-
-#: src/rfc2015.c:199
-#, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©Ãû¼ì²é´íÎó"
-
-#: src/rfc2015.c:231
-msgid "Cannot find user ID for this key."
-msgstr "ÎÞ·¨ÔÚÕâ¸ö key ÖÐÕÒµ½Óû§´úºÅ"
-
-#: src/rfc2015.c:243
-#, c-format
-msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr "               ÓÖ³ÆΪ \"%s\"\n"
-
-#: src/rfc2015.c:264
-#, c-format
-msgid "Signature expired %s"
-msgstr "¹ýÆÚÇ©Ãû %s"
-
-#: src/rfc2015.c:272
-#, c-format
-msgid "Key expired %s"
-msgstr "¹ýÆÚÔ¿³× %s"
-
-#: src/rfc2015.c:298
-#, c-format
-msgid "Signature made at %s\n"
-msgstr "Ç©Ãû²úÉúÓÚ %s\n"
-
-#: src/rfc2015.c:307
-#, c-format
-msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr "Ô¿³×µÄ fingerprint: %s\n"
-
-#: src/rfc2015.c:316
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Key ID: %s\n"
-msgstr "Ô¿³×ʶ±ðÂë"
-
 #: src/select-keys.c:103
 #, c-format
 msgid "Please select key for `%s'"
@@ -6902,6 +7049,104 @@ msgstr ""
 "Ö±½ÓʹÓá£\n"
 "Èç¹ûÄú²»È·¶¨ÓÐûÓУ¬ÇëÖ±½Ó°´Ï¡¸È·¶¨¡¹¡£"
 
+#: src/sgpgme.c:88
+msgid "Undefined"
+msgstr ""
+
+#: src/sgpgme.c:92
+msgid "Marginal"
+msgstr ""
+
+#: src/sgpgme.c:96
+#, fuzzy
+msgid "Ultimate"
+msgstr "δÃüÃû"
+
+#: src/sgpgme.c:116
+#, c-format
+msgid "Valid signature by %s (Trust: %s)"
+msgstr "%sµÄÇ©ÃûÓÐЧ (ÐÅÈÎ: %s)"
+
+#: src/sgpgme.c:121
+msgid "The signature has expired"
+msgstr "Ç©ÃûÒѹýÆÚ"
+
+#: src/sgpgme.c:123
+msgid "The key that was used to sign this part has expired"
+msgstr "Õⲿ·ÖÇ©ÃûËù²ÉÓõĹ«Ô¿ÒѾ­¹ýÆÚ"
+
+#: src/sgpgme.c:125
+msgid "Not all signatures are valid"
+msgstr "²¢·ÇËùÓÐÇ©Ãû¾ùÓÐЧ"
+
+#: src/sgpgme.c:127
+msgid "This signature is invalid"
+msgstr "¸ÃÇ©ÃûÎÞЧ"
+
+#: src/sgpgme.c:129
+msgid "You have no key to verify this signature"
+msgstr "ûÓй«¹²Ô¿³×¹©¼ì²éÇ©Ãû"
+
+#: src/sgpgme.c:131 src/sigstatus.c:222
+msgid "No signature found"
+msgstr "δ·¢ÏÖÇ©Ãû"
+
+#: src/sgpgme.c:133
+msgid "An error occured"
+msgstr "·¢ÉúÁË´íÎó"
+
+#: src/sgpgme.c:135
+msgid "The signature has not been checked"
+msgstr "¸ÃÇ©ÃûÉÐδ±»¼ì²é"
+
+#: src/sgpgme.c:159
+#, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/sgpgme.c:168
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\"\n"
+msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·\n"
+
+#: src/sgpgme.c:173
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
+msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÒѹýÆÚ\n"
+
+#: src/sgpgme.c:178
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
+msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©Ãû¼ì²é´íÎó\n"
+
+#: src/sgpgme.c:189
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "               ÓÖ³ÆΪ \"%s\"\n"
+
+#: src/sgpgme.c:194
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
+msgstr "Ô¿³×µÄ fingerprint: %s\n"
+
+#: src/sgpgme.c:205
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "¹ýÆÚÇ©Ãû %s\n"
+
+#: src/sgpgme.c:207
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "¹ýÆÚÇ©Ãû %s\n"
+
+#: src/sgpgme.c:280
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPGµÄ°²×°²»Õý³££¬»òÐèÒªÉý¼¶¡£\n"
+"OpenPGPÖ§³ÖÒѱ»½ûÓá£"
+
 #: src/sigstatus.c:129
 msgid "Checking signature"
 msgstr "¼ì²éÇ©Ãû"
@@ -6911,6 +7156,34 @@ msgstr "
 msgid "%s%s%s from \"%s\""
 msgstr "ÓÉ\"%s\"À´µÄ%s%s%s"
 
+#: src/sigstatus.c:219
+msgid "Oops: Signature not verified"
+msgstr "¾¯¸æ£ºÇ©Ãûδ±»¼ì²é"
+
+#: src/sigstatus.c:225
+msgid "Good signature"
+msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·"
+
+#: src/sigstatus.c:228
+msgid "Good signature but it has expired"
+msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·µ«ÒѹýÆÚ"
+
+#: src/sigstatus.c:231
+msgid "Good signature but the key has expired"
+msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·µ«Ô¿³×¹ýÆÚ"
+
+#: src/sigstatus.c:234
+msgid "BAD signature"
+msgstr "Ç©Ãû¼ì²é´íÎó"
+
+#: src/sigstatus.c:237
+msgid "No public key to verify the signature"
+msgstr "ûÓй«¹²Ô¿³×¹©¼ì²éÇ©Ãû"
+
+#: src/sigstatus.c:240
+msgid "Error verifying the signature"
+msgstr "¼ì²éÇ©Ãûʱ·¢Éú´íÎó"
+
 #: src/sourcewindow.c:66
 msgid "Source of the message"
 msgstr "ÓʼþÔ´Îļþ"
@@ -6940,27 +7213,27 @@ msgstr "ȷ
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "£¨Ö÷Ìâ±»RegExpÇå³ýÁË£©"
 
-#: src/summary_search.c:100
+#: src/summary_search.c:101
 msgid "Search messages"
 msgstr "Ñ°ÕÒÓʼþ"
 
-#: src/summary_search.c:170
+#: src/summary_search.c:171
 msgid "Body:"
 msgstr "ÕýÎÄ:"
 
-#: src/summary_search.c:194
+#: src/summary_search.c:195
 msgid "Select all matched"
 msgstr "×Ô¶¯Ñ¡ÔñËùÓÐÕÒµ½µÄÓʼþ"
 
-#: src/summary_search.c:200
+#: src/summary_search.c:203
 msgid "AND search"
 msgstr "Ðë·ûºÏÉÏÊöËùÓÐÌõ¼þ"
 
-#: src/summary_search.c:319
+#: src/summary_search.c:323
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "ËÑÑ°Òѵ½¶¥¶Ë¡£Òª´Ó½áβ¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summary_search.c:321
+#: src/summary_search.c:325
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "ËÑÑ°Òѵ½½áβ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
@@ -7124,9 +7397,13 @@ msgstr "L"
 msgid "all messages"
 msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:480 src/summaryview.c:481
-msgid "messages whose age is greather than #"
-msgstr "±È#»¹¾ÉµÄÓʼþ"
+#: src/summaryview.c:480
+msgid "messages whose age is greater than #"
+msgstr "±È#¾ÉµÄÓʼþ"
+
+#: src/summaryview.c:481
+msgid "messages whose age is less than #"
+msgstr "±È#еÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:482
 msgid "messages which contain S in the message body"
@@ -7276,137 +7553,137 @@ msgstr "
 msgid "Extended Symbols"
 msgstr "À©Õ¹·ûºÅ"
 
-#: src/summaryview.c:918
+#: src/summaryview.c:919
 msgid "Process mark"
 msgstr "Óʼþ±ê¼Ç"
 
-#: src/summaryview.c:919
+#: src/summaryview.c:920
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "ijЩÓʼþÒѱ»±ê¼Ç¡£Òª¼ÌÐøÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:962
+#: src/summaryview.c:963
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð(%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
+#: src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1427
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "ûÓÐÆäËûÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1381
+#: src/summaryview.c:1384
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÐÂÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1393 src/summaryview.c:1437
+#: src/summaryview.c:1396 src/summaryview.c:1440
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1401
+#: src/summaryview.c:1404
 msgid "No unread messages."
 msgstr "ûÓÐδ¶ÁÓʼþ¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1425
+#: src/summaryview.c:1428
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ¡£Òªµ½ÏÂÒ»¸öÓʼþ¼ÐÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
+#: src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494
 msgid "No more new messages"
 msgstr "ûÓÐÆäËûÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1468
+#: src/summaryview.c:1471
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÐÂÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1477
+#: src/summaryview.c:1480
 msgid "No new messages."
 msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1492
+#: src/summaryview.c:1495
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ¡£Òªµ½ÏÂÒ»¸öÓʼþ¼ÐÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1494
+#: src/summaryview.c:1497
 msgid "Search again"
 msgstr "ÔÙ´ÎËÑÑ°"
 
-#: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548
+#: src/summaryview.c:1526 src/summaryview.c:1551
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "ûÓÐÆäËûÒѱê¼ÇÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1524
+#: src/summaryview.c:1527
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1533 src/summaryview.c:1558
+#: src/summaryview.c:1536 src/summaryview.c:1561
 msgid "No marked messages."
 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1549
+#: src/summaryview.c:1552
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÓʼþ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
+#: src/summaryview.c:1576 src/summaryview.c:1601
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1574
+#: src/summaryview.c:1577
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1583 src/summaryview.c:1608
+#: src/summaryview.c:1586 src/summaryview.c:1611
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1599
+#: src/summaryview.c:1602
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1812
+#: src/summaryview.c:1815
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "ÕýÔÚ°´Ö÷ÌâÅÅÁÐÓʼþÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:1958
+#: src/summaryview.c:1962
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d ·âÒÑɾ³ý"
 
-#: src/summaryview.c:1962
+#: src/summaryview.c:1966
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ·âÒÑÒƶ¯"
 
-#: src/summaryview.c:1963 src/summaryview.c:1970
+#: src/summaryview.c:1967 src/summaryview.c:1974
 msgid ", "
 msgstr "£¬"
 
-#: src/summaryview.c:1968
+#: src/summaryview.c:1972
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d ÒѸ´ÖÆ"
 
-#: src/summaryview.c:1983
+#: src/summaryview.c:1987
 msgid " item selected"
 msgstr "·âÒÑÑ¡Ôñ"
 
-#: src/summaryview.c:1985
+#: src/summaryview.c:1989
 msgid " items selected"
 msgstr "·âÒÑÑ¡Ôñ"
 
-#: src/summaryview.c:2001
+#: src/summaryview.c:2005
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d ·âδ¶Á£¬%d ·âÒѶÁ£¬¹² %d ·â (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2171
+#: src/summaryview.c:2175
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "ÕýÔÚ¶ÔÓʼþ½øÐÐÅÅÐò..."
 
-#: src/summaryview.c:2241
+#: src/summaryview.c:2245
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "ÕýÔÚ¸ù¾ÝÓʼþÊý¾ÝÌáÈ¡ÕªÒªÐÅÏ¢..."
 
-#: src/summaryview.c:2370
+#: src/summaryview.c:2374
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(ûÓÐÈÕÆÚ)"
 
@@ -7414,59 +7691,59 @@ msgstr "(û
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Äú²»ÊÇÕâ·âÐŵÄ×÷Õß\n"
 
-#: src/summaryview.c:3087
+#: src/summaryview.c:3084
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:3088
+#: src/summaryview.c:3085
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "ÄúÈ·¶¨Òª´ÓÀ¬»øÍ°ÖÐɾ³ýÕâ·âÓʼþÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:3130
+#: src/summaryview.c:3127
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "ɾ³ýÖظ²µÄÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:3244
+#: src/summaryview.c:3241
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ä¿±êÓʼþ¼ÐÓ뵱ǰÓʼþ¼ÐÏàͬ"
 
-#: src/summaryview.c:3321
+#: src/summaryview.c:3318
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ä¿±êÓʼþ¼ÐÓëÀ´Ô´Óʼþ¼ÐÏàͬ"
 
-#: src/summaryview.c:3371
+#: src/summaryview.c:3368
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Ñ¡ÔñËùÓÐÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:3429
+#: src/summaryview.c:3426
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "¸½¼Ó»ò¸²¸Ç"
 
-#: src/summaryview.c:3430
+#: src/summaryview.c:3427
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "¸½¼Ó»ò¸²¸ÇÎļþ£¿"
 
-#: src/summaryview.c:3431
+#: src/summaryview.c:3428
 msgid "Append"
 msgstr "¸½¼Ó"
 
-#: src/summaryview.c:3722
+#: src/summaryview.c:3719
 msgid "Building threads..."
 msgstr "ÕýÔÚ½¨Á¢ÓʼþÏßË÷..."
 
-#: src/summaryview.c:3820
+#: src/summaryview.c:3817
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "ÕýÔÚ½â³ýÓʼþÏßË÷..."
 
-#: src/summaryview.c:3953
+#: src/summaryview.c:3950
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "ûÓйýÂËÓʼþµÄ¹æÔò¡£"
 
-#: src/summaryview.c:3962
+#: src/summaryview.c:3959
 msgid "Filtering..."
 msgstr "ÕýÔÚ¹ýÂËÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:5282
+#: src/summaryview.c:5274
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -7475,6 +7752,46 @@ msgstr ""
 "ÕýÔò±í´ïʽ(regexp)´íÎó:\n"
 "%s"
 
+#: src/textview.c:567
+msgid "The following can be performed on this part by "
+msgstr "¿É¶Ô±»²¿·ÖÖ´ÐÐÒÔϲÙ×÷"
+
+#: src/textview.c:568
+msgid "right-clicking the icon or list item:\n"
+msgstr "(ÓÒ¼üµã»÷ͼ±ê»òÕßÁбíÏî´ò¿ª²Ù×÷²Ëµ¥):\n"
+
+#: src/textview.c:570
+msgid "    To save select 'Save as...' (Shortcut key: 'y')\n"
+msgstr "    Ñ¡Ôñ'Áí´æΪ...'½øÐб£´æ (¿ì½Ý¼ü: 'y')\n"
+
+#: src/textview.c:571
+msgid "    To display as text select 'Display as text' "
+msgstr "    Ñ¡Ôñ'ÒÔÎı¾·½Ê½ÏÔʾ'¿ÉÒÔÒÔÎı¾·½Ê½²é¿´"
+
+#: src/textview.c:572
+msgid "(Shortcut key: 't')\n"
+msgstr "(¿ì½Ý¼ü: 't')\n"
+
+#: src/textview.c:573
+msgid "    To open with an external program select 'Open' "
+msgstr "    ÒªÓÃÍⲿ³ÌÐò´ò¿ªÇëÑ¡Ôñ'´ò¿ª'"
+
+#: src/textview.c:574
+msgid "(Shortcut key: 'l'),\n"
+msgstr "(¿ì½Ý¼ü: 'l'), \n"
+
+#: src/textview.c:575
+msgid "    (alternately double-click, or click the middle "
+msgstr "    (Ò²¿ÉÒÔË«»÷»òÕßµã»÷),"
+
+#: src/textview.c:576
+msgid "mouse button),\n"
+msgstr "Êó±êÖмü\n"
+
+#: src/textview.c:577
+msgid "    or 'Open with...' (Shortcut key: 'o')\n"
+msgstr "    »òÕß'ÓÃ...´ò¿ª' (¿ì½Ý¼ü: 'o')\n"
+
 #: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1543
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "ÊÕËùÓÐÕʺŵÄÐÅ"
@@ -7519,6 +7836,10 @@ msgstr "ת
 msgid "Delete Message"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ"
 
+#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:1689
+msgid "Execute"
+msgstr "Ö´ÐÐ"
+
 #: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1695
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
@@ -7605,7 +7926,7 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:364
 msgid "Get All"
-msgstr "ÊÕÈ¡ËùÓÐÓʼþ"
+msgstr "È«²¿ÊÕÈ¡"
 
 #: src/toolbar.c:367
 msgid "Email"
@@ -7647,8 +7968,55 @@ msgstr "
 msgid "News"
 msgstr "ÐÂÎÅȺ×é"
 
-#~ msgid "Local spool"
-#~ msgstr "±¾µØ»º³åÇø"
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't create root folder %s\n"
+#~ msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
+
+#~ msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
+#~ msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/mbox¸ñʽ..."
+
+#~ msgid "Add mbox mailbox"
+#~ msgstr "Ìí¼Ómbox¸ñʽÓʼþ"
+
+#~ msgid "Input the location of mailbox."
+#~ msgstr "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖÃ"
+
+#~ msgid "Creation of the mailbox failed."
+#~ msgstr "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü"
+
+#~ msgid "/_Check signature"
+#~ msgstr "/¼ì²éÇ©Ãû(_C)"
+
+#~ msgid "Right-click here to verify the signature"
+#~ msgstr "ÓÒ»÷´Ë´¦¼ì²éÇ©Ãû"
+
+#~ msgid "Enable"
+#~ msgstr "ÆôÓÃ"
+
+#~ msgid "Enable SpamAssassin filtering"
+#~ msgstr "ÆôÓÃÀ¬»øÓʼþ¹ýÂ˹¦ÄÜ"
+
+#~ msgid "Different results for signatures"
+#~ msgstr "Ç©Ãû¼ì²é½á¹û´íÎó"
+
+#~ msgid "Error: Unknown status"
+#~ msgstr "´íÎ󣺠δ֪µÄ״̬"
+
+#~ msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
+#~ msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·µ«ÒѾ­¹ýÆÚ"
+
+#~ msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
+#~ msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·µ«Ô¿³×ÒѾ­¹ýÆÚ"
+
+#~ msgid "Cannot find user ID for this key."
+#~ msgstr "ÎÞ·¨ÔÚÕâ¸ö key ÖÐÕÒµ½Óû§´úºÅ"
+
+#~ msgid "Key expired %s"
+#~ msgstr "¹ýÆÚÔ¿³× %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Key ID: %s\n"
+#~ msgstr "Ô¿³×ʶ±ðÂë"
 
 #~ msgid "Use external program for sending"
 #~ msgstr "ÓÃÍⲿ³ÌÐò·¢ËÍ"