2006-05-05 [colin] 2.1.1cvs49
authorColin Leroy <colin@colino.net>
Fri, 5 May 2006 17:53:32 +0000 (17:53 +0000)
committerColin Leroy <colin@colino.net>
Fri, 5 May 2006 17:53:32 +0000 (17:53 +0000)
* manual/Makefile.am
* manual/pl/Makefile.am
* manual/pl/account.xml
* manual/pl/ack.xml
* manual/pl/addrbook.xml
* manual/pl/advanced.xml
* manual/pl/faq.xml
* manual/pl/glossary.xml
* manual/pl/gpl.xml
* manual/pl/handling.xml
* manual/pl/intro.xml
* manual/pl/keyboard.xml
* manual/pl/plugins.xml
* manual/pl/starting.xml
* manual/pl/sylpheed-claws-manual.xml
* manual/pl/dist/.cvsignore
* manual/pl/dist/Makefile.am
* manual/pl/dist/html/.cvsignore
* manual/pl/dist/html/Makefile.am
* manual/pl/dist/pdf/.cvsignore
* manual/pl/dist/pdf/Makefile.am
* manual/pl/dist/ps/.cvsignore
* manual/pl/dist/ps/Makefile.am
* manual/pl/dist/txt/.cvsignore
* manual/pl/dist/txt/Makefile.am
Add the polish translation of the manual,
Authored by Pawel Pekala.

28 files changed:
ChangeLog
PATCHSETS
configure.ac
manual/Makefile.am
manual/pl/Makefile.am [new file with mode: 0644]
manual/pl/account.xml [new file with mode: 0644]
manual/pl/ack.xml [new file with mode: 0644]
manual/pl/addrbook.xml [new file with mode: 0644]
manual/pl/advanced.xml [new file with mode: 0644]
manual/pl/dist/.cvsignore [new file with mode: 0644]
manual/pl/dist/Makefile.am [new file with mode: 0644]
manual/pl/dist/html/.cvsignore [new file with mode: 0644]
manual/pl/dist/html/Makefile.am [new file with mode: 0644]
manual/pl/dist/pdf/.cvsignore [new file with mode: 0644]
manual/pl/dist/pdf/Makefile.am [new file with mode: 0644]
manual/pl/dist/ps/.cvsignore [new file with mode: 0644]
manual/pl/dist/ps/Makefile.am [new file with mode: 0644]
manual/pl/dist/txt/.cvsignore [new file with mode: 0644]
manual/pl/dist/txt/Makefile.am [new file with mode: 0644]
manual/pl/faq.xml [new file with mode: 0644]
manual/pl/glossary.xml [new file with mode: 0644]
manual/pl/gpl.xml [new file with mode: 0644]
manual/pl/handling.xml [new file with mode: 0644]
manual/pl/intro.xml [new file with mode: 0644]
manual/pl/keyboard.xml [new file with mode: 0644]
manual/pl/plugins.xml [new file with mode: 0644]
manual/pl/starting.xml [new file with mode: 0644]
manual/pl/sylpheed-claws-manual.xml [new file with mode: 0644]

index 70a826b98b94953f04dc26bd59d58f6da864b2b7..d5deec2a246f1c229adabda4b92fb66bb5f84a81 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,33 @@
+2006-05-05 [colin]     2.1.1cvs49
+
+       * manual/Makefile.am
+       * manual/pl/Makefile.am
+       * manual/pl/account.xml
+       * manual/pl/ack.xml
+       * manual/pl/addrbook.xml
+       * manual/pl/advanced.xml
+       * manual/pl/faq.xml
+       * manual/pl/glossary.xml
+       * manual/pl/gpl.xml
+       * manual/pl/handling.xml
+       * manual/pl/intro.xml
+       * manual/pl/keyboard.xml
+       * manual/pl/plugins.xml
+       * manual/pl/starting.xml
+       * manual/pl/sylpheed-claws-manual.xml
+       * manual/pl/dist/.cvsignore
+       * manual/pl/dist/Makefile.am
+       * manual/pl/dist/html/.cvsignore
+       * manual/pl/dist/html/Makefile.am
+       * manual/pl/dist/pdf/.cvsignore
+       * manual/pl/dist/pdf/Makefile.am
+       * manual/pl/dist/ps/.cvsignore
+       * manual/pl/dist/ps/Makefile.am
+       * manual/pl/dist/txt/.cvsignore
+       * manual/pl/dist/txt/Makefile.am
+               Add the polish translation of the manual,
+               Authored by Pawel Pekala.
+
 2006-05-05 [cleroy]    2.1.1cvs48
 
        * src/main.c
index 9ac39599335b5c84fcc88176a086935dda49c844..ac5e98f549a51a291fc60adce71c453aa8030b62 100644 (file)
--- a/PATCHSETS
+++ b/PATCHSETS
 ( cvs diff -u -r 1.179.2.111 -r 1.179.2.112 src/imap.c;  ) > 2.1.1cvs46.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.179.2.112 -r 1.179.2.113 src/imap.c;  ) > 2.1.1cvs47.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.115.2.82 -r 1.115.2.83 src/main.c;  ) > 2.1.1cvs48.patchset
+( cvs diff -u -r 1.1.2.3 -r 1.1.2.4 manual/Makefile.am;  diff -u /dev/null manual/pl/Makefile.am;  diff -u /dev/null manual/pl/account.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/ack.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/addrbook.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/advanced.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/faq.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/glossary.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/gpl.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/handling.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/intro.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/keyboard.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/plugins.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/starting.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/sylpheed-claws-manual.xml;  diff -u /dev/null manual/pl/dist/.cvsignore;  diff -u /dev/null manual/pl/dist/Makefile.am;  diff -u /dev/null manual/pl/dist/html/.cvsignore;  diff -u /dev/null manual/pl/dist/html/Makefile.am;  diff -u /dev/null manual/pl/dist/pdf/.cvsignore;  diff -u /dev/null manual/pl/dist/pdf/Makefile.am;  diff -u /dev/null manual/pl/dist/ps/.cvsignore;  diff -u /dev/null manual/pl/dist/ps/Makefile.am;  diff -u /dev/null manual/pl/dist/txt/.cvsignore;  diff -u /dev/null manual/pl/dist/txt/Makefile.am;  ) > 2.1.1cvs49.patchset
index eb905a4a23414f230bd1ec339060a472412c9b05..efb5d5620339e106d96879b8bbf1473c18e7a17a 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=1
 MICRO_VERSION=1
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=48
+EXTRA_VERSION=49
 EXTRA_RELEASE=
 EXTRA_GTK2_VERSION=
 
@@ -847,6 +847,12 @@ manual/fr/dist/pdf/Makefile
 manual/fr/dist/ps/Makefile
 manual/fr/dist/html/Makefile
 manual/fr/dist/txt/Makefile
+manual/pl/Makefile
+manual/pl/dist/Makefile
+manual/pl/dist/pdf/Makefile
+manual/pl/dist/ps/Makefile
+manual/pl/dist/html/Makefile
+manual/pl/dist/txt/Makefile
 sylpheed-claws.pc
 ])
 
index ca60e5d26c64794840dab89c482a2ba9e74cd64b..83fb22ac4146a7ee4b4e09d79b69712e18eed755 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 if BUILD_MANUAL
-SUBDIRS=dtd dist fr
+SUBDIRS=dtd dist fr pl
 endif
 
 EXTRA_DIST = \
diff --git a/manual/pl/Makefile.am b/manual/pl/Makefile.am
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bb46a2d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,18 @@
+if BUILD_MANUAL
+SUBDIRS=dist
+endif
+
+EXTRA_DIST = \
+       account.xml \
+       ack.xml \
+       addrbook.xml \
+       advanced.xml \
+       faq.xml \
+       glossary.xml \
+       gpl.xml \
+       handling.xml \
+       intro.xml \
+       keyboard.xml \
+       plugins.xml \
+       starting.xml \
+       sylpheed-claws-manual.xml
diff --git a/manual/pl/account.xml b/manual/pl/account.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6b6431b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,97 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<section id="ch_account">
+<title>Ustawienia konta</title>
+
+  <section id="account_basic">
+    <title>Podstawowe opcje</title>
+    <para>
+    Pierwsza zak³adka ustawieñ konta, Podstawowe zawiera jak sama nazwa wskazuje podstawowe opcje konta. W tej zak³adce mo¿esz podaæ swoje imiê, nazwisko, adres email, organizacjê i podstawowe dane dotycz±ce po³±czenia. Nazwa konta jest tylko nazw±, któr± Sylpheed-Claws bêdzie u¿ywa³ odnosz±c siê do tego konta, np. w ikonce zmiany konta znajduj±cej siê w prawym dolnym rogu g³ównego okna. Informacje o serwerze umo¿liwiaj± ustawienie u¿ywanego do odbierania poczty protoko³u (nie mo¿na go zmieniaæ w ju¿ istniej±cych kontach), nazwy serwera u¿ywanego do odbierania b±d¼ wysy³ania wiadomo¶ci (zazwyczaj pop.dostawca.com i smtp.dostawca.com) oraz twojej nazwy u¿ytkownika na serwerze.
+    </para>
+    <para>
+    W zak³adce Odbieranie istnieje mo¿liwo¶æ zmiany domy¶lnych ustawieñ Sylpheed-Claws. Na przyk³ad, zostawianie wiadomo¶ci na serwerze na jaki¶ czas, zaniechanie ¶ci±gania listów o za du¿ej wielko¶ci albo zdecydowanie czy regu³ki filtruj±ce powinny byæ zastosowane w przypadku listów z tego konta. Opcja "Limit ilo¶ci pobieranych danych" zapewnia limitowanie czasu po¶wiêconego na ¶ci±ganie du¿ych wiadomo¶ci. Gdy otrzymasz wiadomo¶æ wiêksz± ni¿ ustalony limit zostanie ona czê¶ciowo ¶ci±gniêta i pó¼niej bêdziesz móg³ zadecydowaæ czy ¶ci±gn±æ j± w ca³o¶ci czy usun±æ z serwera. Ta mo¿liwo¶æ bêdzie przedstawiona podczas przegl±dania poczty.
+    </para>
+    <para>
+    Zak³adka Wy¶lij zawiera preferencje umo¿liwiaj±ce dodawanie specjalnych nag³ówków pocztowych do wysy³anych wiadomo¶ci, jak X-Face(bu¼ka) oraz informacji autoryzacyjnych potrzebnych do wysy³ania emaili. Zazwyczaj dostawca us³ugi email zezwala swoim u¿ytkownikom na wysy³anie wiadomo¶ci poprzez serwer SMTP bez autentykacji, lecz w niektórych konfiguracjach musisz siê uwierzytelniæ przed wys³aniem wiadomo¶ci. S± trzy mo¿liwo¶ci na wykonanie tego zadania. Gdy jest dostêpna najlepsza jest metoda SMTP AUTH. Je¶li nie jest ona dostêpna u¿ywane jest po³±czenie POP-przed-SMTP, które ³±czy siê do serwera POP(wymaga autentykacji), roz³±cza a nastêpnie wysy³a wiadomo¶æ.
+    </para>
+    <para>
+    Zak³adka Tworzenie zawiera opcje zmieniaj±ce zachowanie okna tworzenia wiadomo¶ci kiedy u¿ywane jest z edytowanym kontem. Mo¿na ustawiæ automatyczne do³±czanie sygnaturki, domy¶lne nag³ówki Cc, Bcc oraz adres, na który powinna byæ przes³ana odpowied¼.
+    </para>
+    <para>
+    W zak³adce Prywatno¶æ mo¿esz wybraæ poziom bezpieczeñstwa dla twojego konta. Mo¿liwe jest cyfrowe podpisywanie i/lub szyfrowanie wszystkich wychodz±cych wiadomo¶ci. Podpisywanie wszystkich wychodz±cych wiadomo¶ci, nie tylko wa¿nych, mo¿e zapobiec wysy³aniu fa³szywych wiadomo¶ci przez twoich wspó³pracowników w twoim imieniu. To pomaga unikaæ niemi³ych sytuacji.
+    </para>
+    <para>
+    Zak³adka SSL te¿ dotyczy bezpieczeñstwa, tylko tym razem ustawienia dotycz± transportu twoich wiadomo¶ci a nie ich zawarto¶ci. Krótko rzecz ujmuj±c, u¿ywaj±c SSL szyfrujesz po³±czenie pomiêdzy sob± a serwerem, co uniemo¿liwia osobom postronnym podgl±danie twojego po³±czenia i czytania twoich wiadomo¶ci oraz hase³. SSL jest zalecane je¶li jest mo¿liwo¶æ jego u¿ycia.
+    </para>
+    <para>
+    Na koniec zak³adka Zaawansowane pozwala na podanie numerów portów i domen je¶li domy¶lne nie s± u¿ywane. W wiêkszo¶ci wypadków mo¿esz zostawiæ je niewype³nione. Mo¿liwe jest tutaj równie¿ podanie katalogów, w których bêd± zapisywane wys³ane, do wys³ania, kopie robocze i usuniête wiadomo¶ci.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="account_types">
+    <title>Typy kont</title>
+    <para>
+    Jak wcze¶niej widzieli¶my w za³o¿onym koncie nie jest ju¿ mo¿liwa zmiana jego typu (protoko³u). Spowodowane jet to tym, ¿e opcje dla ró¿nych typów kont nie s± jednakowe, na przyk³ad wiêkszo¶æ z opcji POP3 jest nieistotna dla kont IMAP.
+    </para>
+    <section id="pop3">
+    <title>POP3</title>
+    <para>
+    POP3 jest jednym z dwóch najczê¶ciej stosowanych protoko³ów u ka¿dego dostawcy na Ziemi. Jego zalet± jest to, ¿e pozwala na ¶ci±gniêcie wiadomo¶ci na twój komputer, co oznacza bardzo szybki dostêp do twoich wiadomo¶ci gdy znajd± siê one na twoim dysku twardym. Wad± POP3 jest trudno¶æ w synchronizacji twojej poczty na wielu komputerach (bêdziesz musia³ zatrzymywaæ kopie wiadomo¶ci na serwerze przez kilka dni) i niemo¿no¶æ ³atwego okre¶lenia, które wiadomo¶ci s± przeczytane albo na które wiadomo¶ci zosta³a wys³ana odpowied¼, itp, gdy u¿ywasz innego komputera.
+    </para>
+    <para>
+     Poczta ¶ci±gniêta z konta POP3 bêdzie przechowywana w skrzynce MH w drzewie katalogów.
+    </para>
+    </section>
+    <section id="imap">
+    <title>IMAP</title>
+    <para>
+    IMAP jest drugim najczê¶ciej u¿ywanym protoko³em i jego celem jest wyeliminowanie ograniczeñ POP3. U¿ywaj±c IMAP katalogi i wiadomo¶ci przechowywane s± na centralnym serwerze. To spowalnia przegl±danie, poniewa¿ ka¿dy email musi byæ ¶ci±gniêty na ¿±danie, lecz u¿ywaj±c innego komputera albo klienta poczty twoje wiadomo¶ci bêd± w takim samym stanie jak je zostawiono w³±cznie z statusem (przeczytana, nieprzeczytana, wys³ano odpowied¼ itp). 
+    </para>
+    <para>
+    Gdy zak³adasz konto IMAP, skrzynka IMAP jest tworzona i umieszczana w drzewie katalogów.
+    </para>
+    </section>
+    <section id="news">
+    <title>Grupy dyskusyjne</title>
+    <para>
+           Grupy dyskusyjne (NNTP) s± protoko³em u¿ywanym do wysy³ania i odbierania artyku³ów USENET. Wiadomo¶ci s± przechowywane na centralnym serwerze i ¶ci±gane na ¿±danie. Nie mog± byæ one usuniête przez u¿ytkownika.
+    </para>
+    <para>
+    Gdy zak³adasz konto grup dyskusyjnych tworzona jest skrzynka News w drzewie katalogów.
+    </para>
+    </section>
+    <section id="local">
+    <title>Konto lokalne</title>
+    <para>
+    Twój lokalny plik MBOX mo¿e byæ równie¿ u¿ywany je¶li masz uruchomiony serwer SMTP na swoim komputerze i/albo chcesz otrzymywaæ swoje logi w prosty sposób.
+    </para>
+    <para>
+    Poczta pobrana z lokalnego konta jest zapisywana w skrzynce MH w drzewie katalogów.
+    </para>
+    </section>
+    <section id="smtp_only">
+    <title>Tylko SMTP</title>
+    <para>
+    Konto typu '¯aden, (tylko SMTP' jest kontem specjalnym, które nie pobiera poczty, ale pozwala na tworzenie ró¿nych to¿samo¶ci, które na przyk³ad mog± byæ u¿yte do wysy³ania wiadomo¶ci z ró¿nych aliasów.
+    </para>
+    </section>
+  </section>
+
+  <section id="account_multiple">
+    <title>Wiele kont</title>
+    <para>
+    Mo¿esz w ³atwy sposób stworzyæ wiele kont w Sylpheed-CLaws. Dla kont POP mo¿liwe jest zapisywanie wszystkich wiadomo¶ci z ró¿nych kont w tym samym katalogu(ach) u¿ywaj±c zak³adki Odbieranie. IMAP i grupy dyskusyjne stworz± w³asne skrzynki w drzewie katalogów.
+    </para>
+    <para>
+    Mo¿liwy jest wybór, które konta zostan± sprawdzone czy nie ma na nich nowej poczty podczas u¿ycia komendy "Pobierz wszystkie" (albo "Pobierz" na pasku zadañ) zaznaczaj±c odpowiednia opcjê w zak³adce Obieranie lub kolumnê G w oknie z list± kont.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="account_morefilt">
+    <title>Zaawansowane filtrowanie</title>
+    <para>
+    Regu³ki filtrowania s± globalne. Oznacza to, ¿e wiadomo¶ci z ró¿nych kont mog± byæ przenoszone do katalogu innego konta, na przyk³ad poczta odebrana poprzez POP3 mo¿e byæ przenoszona do katalogu konta IMAP i vice-versa. To jest u¿yteczna b±d¼ denerwuj±ca mo¿liwo¶æ zale¿nie od celu w jakim jest wykorzystywana. Je¶li chcesz tego unikn±æ, lecz nadal automatycznie sortowaæ twoj±  przychodz±c± pocztê, najlepszym wyj¶ciem jest wy³±czenie filtrowania i u¿ycie regu³ek przetwarzania w ró¿nych katalogach z przychodz±cymi wiadomo¶ciami, które ustawi³e¶. Regu³ki przetwarzania s± uruchamiane w momencie wchodzenia do katalogu.
+    </para>
+  </section>
+
+</section>
+
diff --git a/manual/pl/ack.xml b/manual/pl/ack.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e1b0748
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,33 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<appendix id="ap_ack">
+<title>Podziêkowania</title>
+    <para>
+       Podrêcznik u¿ytkownika Sylpheed-Claws zosta³ napisany przez:
+    </para>
+    <itemizedlist>
+    <listitem><para>
+       <ulink url="mailto:colin@colino.net">Colin Leroy</ulink>
+    </para></listitem>
+    <listitem><para>
+       <ulink url="mailto:claws@thewildbeast.co.uk">Paul Mangan</ulink>
+    </para></listitem>
+    <listitem><para>
+       <ulink url="mailto:mones@aic.uniovi.es">Ricardo Mones</ulink>
+    </para></listitem>
+    </itemizedlist>
+    <para>
+       Podziêkowania dla:
+    </para>
+    <itemizedlist>
+    <listitem><para>
+       Hiroyuki Yamamoto za stworzenie Sylpheed oraz przesz³ym i obecnym wspó³autorom.
+    </para></listitem>
+    <listitem><para>
+       Caroline, Clo i Silvia za ich cierpliwo¶æ podczas d³ugich sesji programistycznych!
+    </para></listitem>
+    <listitem><para>
+       ...
+    </para></listitem>
+    </itemizedlist>
+</appendix>
+
diff --git a/manual/pl/addrbook.xml b/manual/pl/addrbook.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..495fb03
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,54 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<section id="ch_addrbook">
+<title>Ksi±¿ka adresowa</title>
+
+  <section id="addrbk_basic">
+    <title>Podstawowe zarz±dzanie</title>
+    <para>
+       Ksi±¿ka adresowa dostêpna jest poprzez menu <quote>Narzêdzia/Ksi±¿ka adresowa</quote>. Jest zorganizowana w ró¿ne sekcje: sekcje <quote>Ksi±¿ka adresowa</quote> i jej podsekcje, które zawieraj± kontakty dodane lokalnie; sekcje vCard, które zawieraj± zaimportowane karty VCard; i je¿eli ich obs³uga zosta³a wkompilowana w Sylpheed-Claws, sekcje LDAP i jPilot zawieraj±ce kontakty z twoich serwerów LDAP lub urz±dzeñ przeno¶nych.
+    </para><para>
+       W sekcji <quote>Ksi±¿ka adresowa</quote> mo¿liwe jest utworzenie wielu ksi±¿ek adresowych, ka¿da zawieraæ mo¿e adresy i/lub katalogi. Pomaga to w zorganizowaniu twoich kontaktów w kategorie. Oprócz tego dostêpne s± grupy adresów, które wykorzystane byæ mog± w oknie tworzenia wiadomo¶ci do wysy³ania wiadomo¶ci do wielu osób jednocze¶nie.
+       Menu w ksi±¿ce adresowej umo¿liwia wykonywanie wszystkich tych czynno¶ci. Na przyk³ad mo¿esz storzyæ katalog <emphasis>Rodzina</emphasis> w ksi±¿ce adresowej <quote>Adresy prywatne</quote> u¿ywaj±c menu <quote>Ksi±¿ka/Nowa ksi±¿ka</quote> kiedy <quote>Adresy prywatne</quote> jest wybrane albo klikaj±c prawym przyciskiem myszy na niej. W ten sam sposób dodaje siê kontakty do ksi±¿ki adresowej lub katalogu u¿ywaj±c menu <quote>Adres</quote> albo klikaj±c prawym przyciskiem myszy na dany obiekt na li¶cie w prawej czê¶ci okna.
+       Gdy dodawany jest nowy kontakt pojawia siê okno, w którym podaje siê szczegó³owe dane o kontakcie, w pierwszej zak³adce (<emphasis>Wy¶wietlana nazwa, Imiê, ...</emphasis>) oraz lista wiadomo¶ci w drugiej zak³adce.
+    </para><para>
+       £atwiejszym sposobem na zapisywanie kontaktów jest zapisywanie ich podczas czytania jednego z ich emaila, u¿ywaj±c menu <quote>Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej</quote> albo poprzez klikniêcie prawym przyciskiem myszy na adresie email w widoku wiadomo¶ci. 
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="addrbk_expimp">
+    <title>Eksportowanie i importowanie adresów</title>
+    <para>
+       Sylpheed-Claws potrafi importowaæ ksi±¿ki adresowe z wielu programów pocztowych. Z poziomu menu <quote>Narzêdzia</quote> w ksi±¿ce adresowej istnieje mo¿liwo¶æ importu ksi±¿ek adresowych programów Pine i Mutt. Te formaty nie s± bardzo rozpowszechnione, mo¿esz jednak równie¿ importowaæ pliki LDIF. LDIF jest szeroko wykorzystywanym formatem, wiêkszo¶æ innych programów pocztowych posiada opcje eksportu ich ksi±¿ek adresowych do tego formatu.
+       Importowanie pliku LDIF wykonuje siê za pomoc± <quote>Narzêdzia/Importuj plik LDIF</quote>, jest to trzystopniowa operacja: wybierz plik do zaimportowania i nazwê ksi±¿ki adresowej, sprawd¼ pola, które chcesz zaimportowaæ, je¶li ustawienia domy¶lne ciê nie zadowalaj± wtedy u¿yj przycisku <quote>Zapisz</quote>.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="addrbk_advanced">
+    <title>Zaawansowane opcje</title>
+
+    <section id="addrbk_adv_ldap">
+      <title>U¿ywanie serwerów LDAP</title>
+      <para>
+             Serwery LDAP s± u¿ywane to rozpowszechniania ksi±¿ek adresowych po sieci. S± one czêsto dostêpne w firmach. W³±cznie serwer LDAP w Sylpheed-Claws jest bardzo proste. Wybierz <quote>Ksi±¿ka/Nowy serwer LDAP</quote> w menu <quote>Ksi±¿ka</quote>, nastêpnie wybierz nazwê dla tego serwera LDAP. Wpisz nazwê domeny serwera (<emphasis>np. <quote>ldap.sylpheed.org</quote></emphasis>), jego port je¶li to konieczne (<emphasis>standardowy port to 389</emphasis>). Mo¿esz sam wype³niæ <quote>Podstawowe dane wyszukiwania</quote> je¶li wiesz co u¿ywaæ lub klikn±æ na <quote>Sprawd¼ serwer</quote> aby Sylpheed-Claws spróbowa³ ustawiæ to automatycznie. Je¶li twój serwer wymaga autentykacji, mo¿esz ustawiæ odpowiednie dane w zak³adce <quote>Rozszerzone</quote>.
+       Kiedy zamkniesz okno klikaj±c <quote>Ok</quote> serwer pojawi siê na li¶cie ¼róde³ ksi±¿ki adresowej po lewej stronie. Wybieraj±c serwer zobaczysz pust± lis?ê kontaktów po prawej stronie co mo¿e byæ myl±ce na pocz±tku. Zapobiega to wykonywaniu pe³nego poszukiwania na serwerze bez wyra¼nego wskazania u¿ytkownika. Teraz mo¿esz szukaæ nazw u¿ywaj±c formularza  <quote>Sprawd¼</quote> na dole listy. Je¶li chcesz uzyskaæ pe³n± listê, wydaj zapytanie <quote>*</quote>.
+      </para>
+    </section>
+
+    <section id="addrbk_adv_jpilot">
+      <title>Integracja z jPilot</title>
+      <para>
+       Sylpheed-Claws mo¿e korzystaæ z adresów zapisanych na urz±dzeniach przeno¶nych.
+      </para>
+    </section>
+
+    <section id="addrbk_adv_vcard">
+      <title>Wsparcie dla vCard</title>
+      <para>
+       Sylpheed-Claws mo¿e importowaæ wizytówki vCard twoich kontaktów poprzez <quote>Ksi±¿ka/Nowa wizytówka</quote>.
+      </para>
+    </section>
+    
+  </section>
+
+</section>
+
diff --git a/manual/pl/advanced.xml b/manual/pl/advanced.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2b0c084
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,220 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<section id="ch_advanced">
+  <title>Zaawansowane opcje</title>
+  <section id="adv_actions">
+    <title>Akcje</title>
+    <para>
+    Akcje pozwalaj± na u¿ycie pe³nej mocy linii poleceñ systemu UNIX w twoich emailach. Mo¿liwe jest zdefiniowanie ró¿nych komend pobieraj±cych parametry takie jak plik bie¿±cego emaila, lista wiadomo¶ci, obecnie zaznaczony tekst itd. W ten sposób mo¿na wykonywaæ ró¿ne zadania jak np. edycja ¼ród³a wiadomo¶ci w twoim edytorze tekstowym, "ukrywanie" co masz na my¶li u¿ywaj±c ROT-13, nak³adanie ³atek zawartych w wiadomo¶ci itd. Jedynym limitem jest twoja wyobra¼nia. Konfiguracja akcji przebiega poprzez menu Narzêdzia.
+    </para>
+    <blockquote>
+       <example><title>Proste <quote>Otwórz z...</quote></title>
+               <variablelist>
+                       <varlistentry><term>Nazwa menu: <emphasis>Otwórz w kate</emphasis> Komenda: <emphasis>kate %p</emphasis></term>
+                               <listitem><para>Otwiera plik zdekodowanej czê¶ci MIME(<emphasis>%p</emphasis>) za pomoc± <emphasis>kate</emphasis> - edytora tekstu.
+                                   </para></listitem>
+                   </varlistentry>
+               </variablelist>
+       </example>
+       <example><title>Zarz±dzanie spamem za pomoc± <ulink url="http://bogofilter.sourceforge.net/">Bogofilter</ulink></title>
+               <variablelist>
+                       <varlistentry><term>Nazwa menu: <emphasis>Bogofilter/Zaznacz jako nie spam </emphasis> Komenda: <emphasis>bogofilter -n -v -B "%f"</emphasis></term>
+                               <listitem><para>Zaznacza wybrane wiadomo¶ci (<emphasis>%f</emphasis>) jako nie spam u¿ywaj±c <emphasis>Bogofiltera</emphasis>.
+                                   </para></listitem>
+                   </varlistentry>
+                   <varlistentry><term>Nazwa menu: <emphasis>Bogofilter/Zaznacz jako spam</emphasis> Komenda: <emphasis>bogofilter -s -v -B "%f"</emphasis></term>
+                           <listitem><para>Zaznacza wybrane wiadomo¶ci (<emphasis>%f</emphasis>) jako spam u¿ywaj±c <emphasis>Bogofiltera</emphasis>.
+                                   </para></listitem>
+                   </varlistentry>
+               </variablelist>
+    </example>
+    <example><title>Wyszukaj w Google u¿ywaj±c pliku skryptowego</title>
+           <variablelist>
+                   <varlistentry><term>Nazwa menu: <emphasis>Szukaj/Google</emphasis> Komenda: <emphasis>|/¶cie¿ka/do/google_search.pl</emphasis></term>
+                           <listitem><para>Wyszukuje w Google obecnie zaznaczony tekst (<emphasis>|</emphasis>) u¿ywaj±c skryptu <emphasis><ulink url="http://claws.sylpheed.org/tools.php">google_search.pl</ulink></emphasis>.
+                                   </para></listitem>
+                   </varlistentry>
+           </variablelist>
+    </example>
+    </blockquote>
+  </section>
+  <section id="adv_templates">
+    <title>Szablony</title>
+    <para>
+    Szablony u¿ywane s± w oknie tworzenia wiadomo¶ci i s³u¿± jako szkielet dla emaila. Mog± zawieraæ zarówno sta³y tekst jak i czê¶ci dynamiczne, jak np. imiê i nazwisko nadawcy ("Szanowny %N, ..."), datê itd. U¿ywaj±c szablonu dynamiczne pola bêd± zamienione przez odpowiednie dane. Konfiguracja szablonów odbywa siê poprzez menu Narzêdzia.
+    </para>
+    <para>
+    podczas nak³adania szablonu zostanie zadanie pytanie czy u¿yæ <quote>Wstaw</quote> albo <quote>Podmieñ</quote>, ró¿nice pomiêdzy podmian± a wstawianiem dotycz± jedynie tre¶ci wiadomo¶ci. <quote>Podmieñ</quote> zamieni zawarto¶æ wiadomo¶ci na t± zdefiniowan± w szablonie, czyszcz±c j± gdy szablon jest pusty. <quote>Wstaw</quote> wstawi tre¶æ szablonu na aktualnej pozycji kursora je¶li jest ustawiona.
+    </para>
+    <para>
+    Bez wzglêdu na to czy wykonywana jest czynno¶æ wstawiania czy podmiany ka¿de pole To, CC lub Bcc, które jest zdefiniowane w szablonie zostanie do³±czone do listy odbiorców w oknie tworzenia wiadomo¶ci. Je¶li szablon definiuje temat, zast±pi on temat w oknie tworzenia wiadomo¶ci.
+    </para>
+    <para>
+    Symbole mog± byæ u¿ywane w ka¿dej czê¶ci szablonu, zostan± one zamienione na ich dynamiczne odpowiedniki je¶li to tylko mo¿liwe, w innym przypadku nie zostanie podmieniona ¿adna warto¶æ. Takie zachowanie ma sens w przypadku opowiadania lub przekazywania. Nie ma restrykcji co do tego, które symbole mog± byæ u¿yte w poszczególnych czê¶ciach szablonu, nawet je¶li wstawianie tre¶ci wiadomo¶ci (%M albo %Q) nie ma wiêkszego sensu w wiêkszo¶ci przypadków.
+    </para>
+    <para>
+    Nak³adanie szablonu najpierw przetwarza tre¶æ wiadomo¶ci a nastêpnie nag³ówki To, Cc, Bcc oraz temat.
+    </para>
+    <para>
+           Wiêcej informacji i przyk³adów u¿ycia mo¿na znale¼æ w FAQ tworzonym przez u¿ytkowników na stronie Sylpheed-Claws <ulink url="http://claws.sylpheed.org/faq.php">http://claws.sylpheed.org/faq.php</ulink>
+    </para>
+   </section>
+  <section id="adv_processing">
+    <title>Przetwarzanie</title>
+    <para>
+    Regu³ki przetwarzania s± takie same jak regu³ki filtrowania, z wyj±tkiem tego, ¿e s± one uruchamiane podczas wchodzenia do danego katalogu i dotycz± one tylko niego. Mo¿esz u¿ywaæ przetwarzania do automatycznego przenoszenia starych wiadomo¶ci do katalogu archiwalnego albo do usuwania takich wiadomo¶ci i do wielu innych rzeczy. Ustawianie regu³ek przetwarzania ka¿dego katalogu odbywa siê poprzez klikniêcie na niego prawym przyciskiem myszy.
+    </para>
+    <para>
+    Regu³ki przetwarzania dope³niane s± przez regu³ki przetwarzania wstêpnego i koñcowego. Podobnie jak one wykonywane s± tylko przy otwieraniu danego katalogu, lecz tak samo jak regu³ki filtruj±ce s± jednakowe dla wszystkich katalogów. Ich konfiguracja odbywa siê za pomoc± menu Narzêdzia. Regu³ki przetwarzania wstêpnego wykonywane s± przed specyficznymi dla katalogu regu³kami przetwarzania, natomiast regu³ki przetwarzania koñcowego wykonywane s± po.
+    </para>
+  </section>
+  <section id="adv_colour_labels">
+  <title>Etykiety kolorów</title>
+  <para>
+  Etykiety kolorów mog± byæ u¿yte do podkre¶lenia wagi danej wiadomo¶ci. Aby oznaczyæ dan± wiadomo¶æ nale¿y klikn±æ na ni± prawym przyciskiem myszy w widoku wiadomo¶ci i wybraæ menu <quote>Kolor pod¶wietlenia</quote>.
+  </para>
+  <para>
+  Etykiety kolorów s± konfigurowalne. Zarówno kolor jak i etykieta mog± zostaæ zmienione przez u¿ytkownika. Te preferencje mo¿na znale¼æ w zak³adce <quote>Konfiguracja/Ustawienia/Wy¶wietlanie/Kolory</quote>.
+  </para>
+  </section>
+  <section id="adv_plugins">
+    <title>Wtyczki</title>
+    <para>
+      Mechanizm wtyczek s³u¿y do rozszerzania mo¿liwo¶ci oferowanych przez Sylpheed-Claws. Na przyk³ad za³ó¿my, ¿e chcia³by¶ przechowywaæ swoje emaile w zdalnej bazie <acronym>SQL</acronym>. W wiêkszo¶ci klientów pocztowych by³oby to niemo¿liwe bez zmian w g³ównym programie. Z Sylpheed-Claws mo¿esz napisaæ wtyczkê, która wykona takie zadanie. 
+    </para>
+    <para>
+           To jest tylko przyk³ad mo¿liwo¶ci. Wiele wtyczek zosta³o ju¿ napisanych dla Sylpheed-Claws i wiêcej bêdzie w przysz³o¶ci. Rozdzia³ <link linkend="ch_plugins">Rozszerzanie mo¿liwo¶ci Sylpheed-Claws</link> opisuje je dok³adnie.
+    </para>
+  </section>
+  <section id="deploying">
+    <title>Wdra¿anie Sylpheed-Claws</title>
+    <para>
+    Pocz±tkowy kreator próbuje stworzyæ konfiguracjê u¿ywaj±c danych zgromadzonych z systemu operacyjnego, jak np. has³o u¿ytkownika, domenê itd. Jako ¿e jest on zorientowany na prost± konfiguracjê niektóre domy¶lne warto¶ci czêsto musz± byæ zmodyfikowane. Jednak¿e wystêpuje mo¿liwo¶æ konfiguracji kreatora, zaprojektowana w ten sposób aby umo¿liwiæ administratorom w ³atwy sposób wdro¿enie Sylpheed-Claws dla wielu u¿ytkowników na jednym komputerze lub wielu za pomoc± jakiego¶ narzêdzia replikacyjnego.
+    </para>
+    <para>
+    Pierwsza czê¶æ zawiera tworzenie szablonu kreatora konfiguracyjnego i ustawienia ró¿nych domy¶lnych parametrów nowej instalacji Sylpheed-Claws.
+    </para>
+    <itemizedlist>
+      <listitem><para>Zacznij jako nowy u¿ytkownik, który nie posiada za³o¿onego katalogu ~/.sylpheed-claws.</para></listitem>
+      <listitem><para>Uruchom Sylpheed-Claws i przejd¼ przez kreatora. Warto¶ci do wype³nienia nie bêd± istotne dla pó¼niejszego wdro¿enia, wiêc mo¿esz wcisn±æ nastêpne-nastêpne-nastêpne.</para></listitem>
+      <listitem><para>Kiedy kreator siê zakoñczy i masz przed sob± g³ówne okno Sylpheed-Claws skonfiguruj wszystkie domy¶lne opcje, które znajd± siê w kopii pierwotnej. Mo¿esz za³adowaæ wtyczki, dodaæ kontakty i serwery LDAP, utworzyæ regu³ki filtrowania itd.</para></listitem>
+      <listitem><para>Je¶li jest to niezbêdne i wdro¿ony Sylpheed-Claws bêdzie u¿ywaæ skrzynek MH stwórz odpowiednie katalogi w skrzynce.</para></listitem>
+      <listitem><para>Wy³±cz Sylpheed-Claws.</para></listitem>
+      <listitem><para>Nastêpnie zmodyfikuj nowopowsta³y plik szablonu kreatora ~/.sylpheed-claws/accountrc.tmpl. W tym pliku znajduj± siê ró¿ne zmienne, które odpowiadaj± polom w kreatorze. Mo¿esz zostawiæ je jako komentarz, w tym przypadku zostan± u¿yte domy¶lne warto¶ci lub podaæ ich warto¶ci. Nie wszystkie pola s± zmiennymi, np. smtpauth, smtpssl i recvssl s± warto¶ciami binarnymi, 0 albo 1, oraz recvtype jest typem liczbowym. Inne pola jak name, email, lub recvuser, s± przetwarzane przez kreatora i zmienne, które zawieraj± s± zmieniane na odpowiednie warto¶ci. Pozwala to na ustawienie wszystkiego dla twoich zastosowañ, nawet je¶li s± to dziwne nazwy serwerów lub u¿ytkowników.</para></listitem>
+      <listitem><para>Zapisz ten plik i usuñ ~/.sylpheed-claws/accountrc, (zawiera fa³szywe konto) i  ~/.sylpheed-claws/folderlist.xml (¿eby drzewo katalogów zosta³o odtworzone dla nowych u¿ytkowników). Rekursywnie skopiuj katalog .sylpheed-claws do /etc/skel/; je¶li wdro¿ony Sylpheed-Claws bêdzie u¿ywa³ skrzynek MH skopiuj równie¿ katalog Mail. Zmieñ prawa dostêpu (chown) do wszystkich plików w /etc/skel/.sylpheed-claws i /etc/skel/Mail na root:root ze wzglêdu na bezpieczeñstwo.</para></listitem>
+      <listitem><para>Przetestuj! Stwórz nowego u¿ytkownika, zaloguj siê, uruchom Sylpheed-Claws. Je¶li wszystko jest wype³nione tak jak chcia³e¶ ten u¿ytkownik powinien tylko wpisaæ swoje has³a.</para></listitem>
+      <listitem><para>Teraz je¶li stworzy³e¶ konfiguracjê pierwotn± dla jednego systemu mo¿esz kontynuowaæ na innych. Je¶li to by³o tylko dla jednego komputera, skoñczy³e¶!</para></listitem>
+    </itemizedlist>
+    <para>
+    Ustawienia zawarte w pliku accountrc.tmpl:
+    </para>
+    <variablelist>
+     <varlistentry><term>domain</term>
+      <listitem><para>Nazwa twojej domeny (example.com). Je¶li nie zosta³a ustawiona zostanie pobrana z nazwy twojego komputera.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>name</term>
+      <listitem><para>Nazwa u¿ytkownika. Je¶li nieustawiona zostanie pobrana z informacji systemowych UNIX, co zwykle jest poprawne.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>email</term>
+      <listitem><para>Email u¿ytkownika. Je¶li nieustawiony zostanie pobrany ze zmiennych $name i  $domain.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>organization</term>
+      <listitem><para>Twoja organizacja. Pusta je¶li nie zostanie  podana.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>smtpserver</term>
+      <listitem><para>Serwer SMTP. Domy¶lnie smtp.$domain</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>smtpauth</term>
+      <listitem><para>0 lub 1. Czy serwer SMTP wymaga autentykacji. Domy¶lnie 0.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>smtpuser</term>
+      <listitem><para>Nazwa u¿ytkownika na serwerze SMTP. Je¶li nieustawiona zostanie pusta (ta sama nazwa co przy odbiorze)</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>smtppass</term>
+      <listitem><para>Has³o na serwerze SMTP. Je¶li nieustawione zostanie puste (je¿eli smtppass bêdzie puste lecz smtpuser nie, u¿ytkownik zostanie poproszony o has³o).</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>recvtype</term>
+      <listitem><para>Typ serwera do pobierania poczty.. 0 dla POP3, 3 dla IMAP4, 5 dla lokalnej skrzynki MBOX. Domy¶lnie 0 (POP3).</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>recvserver</term>
+      <listitem><para>Serwer odbiorczy. Je¶li nieustawiony, domy¶lnie (pop|imap).$domain, zale¿nie od zmiennej $recvtype.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>recvuser</term>
+      <listitem><para>Nazwa u¿ytkownika na serwerze odbiorczym. Je¶li nieustawiona bêdzie pobrana z danych systemowych UNIX.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>recvpass</term>
+      <listitem><para>Has³o na serwerze odbiorczym. Domy¶lnie puste (u¿ytkownik bêdzie o nie proszony  jednokrotnie na sesjê).</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>imapdir</term>
+      <listitem><para>Katalog IMAP. Domy¶lnie pusty, co w wiêkszo¶ci przypadków jest wystarczaj±ce.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>mboxfile</term>
+      <listitem><para>Plik skrzynki MBOX w przypadku gdy $recvtype ustawione na 5. Domy¶lnie  /var/mail/$LOGIN.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>mailbox</term>
+      <listitem><para>Skrzynka MH do przechowywania poczty (gdy $recvtype 0 lub 5). Domy¶lnie  "Mail".</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>smtpssl</term>
+      <listitem><para>0 lub 1. Czy u¿ywaæ SSLa do wysy³ania poczty. Domy¶lnie  0.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>recvssl</term>
+      <listitem><para>0 lub 1. czy u¿ywaæ SSLa do odbierania poczty. Domy¶lnie  0.</para></listitem></varlistentry>
+    </variablelist>
+    <para>
+    Ró¿ne zmienne, które mog± byæ u¿yte w opcjach domain, name, email, organization, smtpserver, smtpuser, smtppass, recvserver, recvuser, recvpass, imapdir, mboxfile i mailbox:
+    </para>
+    <variablelist>
+     <varlistentry><term>$DEFAULTDOMAIN</term>
+      <listitem><para>Nazwa domeny pobrana z pliku domeny systemu Unix. Czêsto nieprawid³owa. </para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>$DOMAIN</term>
+      <listitem><para>Nazwa domeny ustawiona w opcji domain, pierwszej w pliku szablonu.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>$USERNAME</term>
+      <listitem><para>Imiê i nazwisko u¿ytkownika.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>$LOGIN</term>
+      <listitem><para>Nazwa u¿ytkownika w systemie Unix.</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>$NAME_MAIL</term>
+      <listitem><para>Imiê i nazwisko u¿ytkownika ustawione w szablonie, ma³ymi literami ze spacjami zamienionymi na kropki. "Colin Leroy" zamienia siê na  "colin.leroy".</para></listitem></varlistentry>
+     <varlistentry><term>$EMAIL</term>
+      <listitem><para>Adres email ustawiony w pliku szablonu.</para></listitem></varlistentry>
+    </variablelist>
+    <para>
+    Dopilnuj aby nie u¿ywaæ zmiennej przed jej zdefiniowaniem.
+    </para>
+  </section>
+  <section id="adv_hidden">
+    <title>Ukryte opcje</title>
+    <para>
+    Jest w Sylpheed-Claws kilka ukrytych opcji, bez których u¿ytkownicy nie mogli siê obej¶æ, lecz w opinii autorów nie pasowa³y do graficznego interfejsu. Mo¿esz je znale¼æ i zmieniæ w  ~/.sylpheed-claws/sylpheedrc podczas gdy Sylpheed-Claws nie jest uruchomiony.
+    </para>
+    <variablelist>
+           <varlistentry><term>bold_unread</term>
+                   <listitem><para>poka¿ nieprzeczytane wiadomo¶ci na li¶cie u¿ywaj±c grubej czcionki</para></listitem>
+            </varlistentry>
+           <varlistentry><term>cache_max_mem_usage</term>
+                   <listitem><para>maksymalna ilo¶æ pamiêci u¿ywanej do przechowywania wiadomo¶ci, w  kB.</para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>cache_min_keep_time</term>
+                   <listitem><para>minimalny czas trzymania pamiêci podrêcznej, w minutach. Pamiêci podrêczne m³odsze ni¿ to ustawienie nie bêd± zwalniane, nawet je¶li zu¿ycie pamiêci bêdzie za du¿e.</para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>compose_no_markup</term>
+                   <listitem><para>zakaz u¿ywania tekstu pogrubionego i kursywy w oknie tworzenia wiadomo¶ci</para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>enable_hscrollbar</term>
+                   <listitem><para>w³±czenie poziomego paska przewijania w li¶cie wiadomo¶ci</para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>enable_rules_hint</term>
+                   <listitem><para>w³±czenie alternatywnych linii w GtkTreeViews</para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>enable_swap_from</term>
+                   <listitem><para>wy¶wietlanie adresu email nadawcy zamiast odbiorcy w kolumnie To w katalogu Wys³ane</para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>folderview_vscrollbar_policy</term>
+                   <listitem><para>rodzaj zachowania pionowego paska przewijania w widoku katalogów </para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>hover_timeout</term>
+                   <listitem><para>czas w milisekundach, po którym drzewa katalogu rozwin± siê przy przenoszeniu metod± drag'n'drop</para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>statusbar_update_step</term>
+                   <listitem><para>interwa³ od¶wie¿ania pasków postêpu</para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>textview_cursor_visible</term>
+                   <listitem><para>wy¶wietlanie kursora w widoku wiadomo¶ci</para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>thread_by_subject_max_age</term>
+                   <listitem><para>liczba dni, w której wiadomo¶æ bêdzie w±tkowana w przypadku u¿ywania opcji 'U¿ywanie tematu jak i standardowych informacji z nag³ówka do grupowania wiadomo¶ci w w±tki'</para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>toolbar_detachable</term>
+                   <listitem><para>ukryj przyciski umo¿liwiaj±ce przenoszenie pasków  narzêdziowych</para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>utf8_instead_of_locale_for_broken_mail</term>
+                   <listitem><para>u¿ywanie kodowania UTF-8 zamiast lokalnego w przypadku niepoprawnie zakodowanych wiadomo¶ci</para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>warn_dnd</term>
+                   <listitem><para>wy¶wietlaj komunikat potwierdzaj±cy przenoszenie metod± drag'n'drop</para></listitem>
+           </varlistentry>
+    </variablelist>
+  </section>
+</section>
diff --git a/manual/pl/dist/.cvsignore b/manual/pl/dist/.cvsignore
new file mode 100644 (file)
index 0000000..41878f6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3 @@
+sylpheed-claws-manual.*
+Makefile
+Makefile.in
diff --git a/manual/pl/dist/Makefile.am b/manual/pl/dist/Makefile.am
new file mode 100644 (file)
index 0000000..47d9dd4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1 @@
+SUBDIRS=html pdf ps txt
diff --git a/manual/pl/dist/html/.cvsignore b/manual/pl/dist/html/.cvsignore
new file mode 100644 (file)
index 0000000..41878f6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3 @@
+sylpheed-claws-manual.*
+Makefile
+Makefile.in
diff --git a/manual/pl/dist/html/Makefile.am b/manual/pl/dist/html/Makefile.am
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4aa4da7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,22 @@
+EXTRA_DIST=sylpheed-claws-manual.html
+manualpl_DATA=sylpheed-claws-manual.html
+manualpldir=$(manualdir)/pl
+
+sylpheed-claws-manual.html: \
+       ../../account.xml \
+       ../../ack.xml \
+       ../../addrbook.xml \
+       ../../advanced.xml \
+       ../../faq.xml \
+       ../../glossary.xml \
+       ../../gpl.xml \
+       ../../handling.xml \
+       ../../intro.xml \
+       ../../keyboard.xml \
+       ../../plugins.xml \
+       ../../starting.xml \
+       ../../sylpheed-claws-manual.xml 
+       -docbook2html -u -o . ../../sylpheed-claws-manual.xml
+       
+clean:
+       -rm sylpheed-claws-manual.html
diff --git a/manual/pl/dist/pdf/.cvsignore b/manual/pl/dist/pdf/.cvsignore
new file mode 100644 (file)
index 0000000..41878f6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3 @@
+sylpheed-claws-manual.*
+Makefile
+Makefile.in
diff --git a/manual/pl/dist/pdf/Makefile.am b/manual/pl/dist/pdf/Makefile.am
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fa13646
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,22 @@
+EXTRA_DIST=sylpheed-claws-manual.pdf
+manualpl_DATA=sylpheed-claws-manual.pdf
+manualpldir=$(manualdir)/pl
+
+sylpheed-claws-manual.pdf: \
+       ../../account.xml \
+       ../../ack.xml \
+       ../../addrbook.xml \
+       ../../advanced.xml \
+       ../../faq.xml \
+       ../../glossary.xml \
+       ../../gpl.xml \
+       ../../handling.xml \
+       ../../intro.xml \
+       ../../keyboard.xml \
+       ../../plugins.xml \
+       ../../starting.xml \
+       ../../sylpheed-claws-manual.xml 
+       -docbook2pdf -d ../../../dtd/manual.dsl -o . ../../sylpheed-claws-manual.xml
+       
+clean:
+       -rm sylpheed-claws-manual.pdf
diff --git a/manual/pl/dist/ps/.cvsignore b/manual/pl/dist/ps/.cvsignore
new file mode 100644 (file)
index 0000000..41878f6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3 @@
+sylpheed-claws-manual.*
+Makefile
+Makefile.in
diff --git a/manual/pl/dist/ps/Makefile.am b/manual/pl/dist/ps/Makefile.am
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d63fe53
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,22 @@
+EXTRA_DIST=sylpheed-claws-manual.ps
+manualpl_DATA=sylpheed-claws-manual.ps
+manualpldir=$(manualdir)/pl
+
+sylpheed-claws-manual.ps: \
+       ../../account.xml \
+       ../../ack.xml \
+       ../../addrbook.xml \
+       ../../advanced.xml \
+       ../../faq.xml \
+       ../../glossary.xml \
+       ../../gpl.xml \
+       ../../handling.xml \
+       ../../intro.xml \
+       ../../keyboard.xml \
+       ../../plugins.xml \
+       ../../starting.xml \
+       ../../sylpheed-claws-manual.xml 
+       -docbook2ps -o . ../../sylpheed-claws-manual.xml
+       
+clean:
+       -rm sylpheed-claws-manual.ps
diff --git a/manual/pl/dist/txt/.cvsignore b/manual/pl/dist/txt/.cvsignore
new file mode 100644 (file)
index 0000000..41878f6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3 @@
+sylpheed-claws-manual.*
+Makefile
+Makefile.in
diff --git a/manual/pl/dist/txt/Makefile.am b/manual/pl/dist/txt/Makefile.am
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9321249
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,22 @@
+EXTRA_DIST=sylpheed-claws-manual.txt
+manualpl_DATA=sylpheed-claws-manual.txt
+manualpldir=$(manualdir)/pl
+
+sylpheed-claws-manual.txt: \
+       ../../account.xml \
+       ../../ack.xml \
+       ../../addrbook.xml \
+       ../../advanced.xml \
+       ../../faq.xml \
+       ../../glossary.xml \
+       ../../gpl.xml \
+       ../../handling.xml \
+       ../../intro.xml \
+       ../../keyboard.xml \
+       ../../plugins.xml \
+       ../../starting.xml \
+       ../../sylpheed-claws-manual.xml 
+       -docbook2txt -o . ../../sylpheed-claws-manual.xml
+       
+clean:
+       -rm sylpheed-claws-manual.txt
diff --git a/manual/pl/faq.xml b/manual/pl/faq.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3d572ff
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,67 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<appendix id="ap_faq">
+<title>Sylpheed-Claws FAQ</title>
+    <section>
+    <title>Jakie s± ró¿nice pomiêdzy Sylpheed-Claws i Sylpheed?</title>
+    <para>
+           Sylpheed-Claws jest <emphasis>rozszerzon±</emphasis> wersj± Sylpheed, przekonasz siê, ¿e zawiera wszystkie mo¿liwo¶ci Sylpheed a nawet znacznie wiêcej. Zawiera równie¿ zmodyfikowane okna dialogowe w celu u³atwienia u¿ytkowania. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znale¼æ na <ulink url="http://claws.sylpheed.org/features.php">http://claws.sylpheed.org/features.php</ulink>.
+    </para></section>
+    <section>
+    <title>Co oznacza s³owo <quote>Sylpheed</quote>?</title>
+    <para>
+       <quote>Sylpheed</quote> jest wariacj± s³owa <emphasis>Sylph</emphasis>. Sylphs to ma³e, niewidzialne istoty (duszki) powietrza.
+    </para></section>
+    <section>
+    <title>Czy Sylpheed-Claws obs³uguje pisanie wiadomo¶ci w HTML?</title>
+    <para>
+       Nie. Dyskusja tocz±ca siê na ten temat doprowadzi³a do decyzji, ¿e poczta w formacie HTML jest zbêdna. Je¶li jednak chcesz wysy³aæ HTML mo¿esz oczywi¶cie do³±czyæ j± w postaci strony do twojego emaila.
+    </para></section>
+    <section>
+    <title>W jaki sposób mogê zaproponowaæ poprawki, zg³osiæ b³êdy i podyskutowaæ o Sylpheed-Claws z innymi u¿ytkownikami?</title>
+    <para>
+        £atki powinny byæ zg³aszane poprzez SourceForge Patch Tracker na <ulink url='http://sourceforge.net/tracker/?group_id=25528&amp;atid=384600'>http://sourceforge.net/tracker/?group_id=25528&amp;atid=384600</ulink>, prosimy jednak o przestrzeganie naszych zasad  dotycz±cych ³atek <ulink url="http://claws.sylpheed.org/devel.php">http://claws.sylpheed.org/devel.php</ulink>.
+    </para>
+    <para>
+        Zg³aszanie b³êdów odbywa siê poprzez system Bugzilla, <ulink url="http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/">http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/</ulink>.
+    </para>
+    <para>
+       ¯eby podyskutowaæ z innymi u¿ytkownikami mo¿na zapisaæ siê na listê dyskusyjn± Sylpheed-Claws  <ulink url="http://claws.sylpheed.org/MLs.php">http://claws.sylpheed.org/MLs.php</ulink>.
+    </para>
+    </section>
+    <section>
+    <title>Czy Sylpheed-Claws posiada ochronê anty spamow±?</title>
+    <para>
+       Tak. Posiada wtyczkê SpamAssassin. Mo¿esz siê o niej dowiedzieæ wiêcej w rozdziale <link linkend="ch_plugins">Rozszerzanie Sylpheed-Claws</link>.
+    </para>
+    <para>
+           U¿ywanie innych filtrów anty spamowych mo¿liwe jest przy pomocy <quote>Filtrowania</quote> i <quote>Akcji</quote>, jak np. Bogofiltera. Instrukcje dotycz±ce u¿ywania Bogofiltera z Sylpheed-Claws mo¿esz znale¼æ na <ulink url="http://bogofilter.sourceforge.net/faq.shtml#with-sc">Bogofilter FAQ</ulink>.
+    </para></section>
+    <section>
+    <title>Czy Sylpheed-Claws wspiera potwierdzanie dostarczenia?</title>
+    <para>
+       Tak.
+       Aby za¿±daæ potwierdzenia dostarczenia u¿yj <quote>Opcje/¯±daj potwierdzenia dostarczenia</quote> w oknie tworzenia wiadomo¶ci.
+       Gdy ty otrzymasz takie ¿±danie zostanie ono wy¶wietlone tu¿ nad widokiem wiadomo¶ci. Masz wtedy mo¿liwo¶æ <quote>Wy¶lij potwierdzenie</quote> lub jego zignorowanie - potwierdzenia nie s± wysy³ane automatycznie.
+    </para></section>
+    <section>
+    <title>W jaki sposób Sylpheed-Claws powiadamia o przybyciu nowej poczty?</title>
+    <para>
+       Wejd¼ do <quote>Konfiguracja/Ustawienia</quote>, w sekcji <quote>Obs³uga poczty/Odbieranie</quote> u¿yj ustawieñ <quote>Uruchamianie polecenia po otrzymaniu nowej poczty</quote>. Innym sposobem jest u¿ycie wtyczki Ikonka.
+    </para></section>
+    <section>
+    <title>Dlaczego znaki specjalne (np. umlauty) s± wy¶wietlane niepoprawnie?</title>
+    <para>
+       W wiêkszo¶ci przypadków spowodowane jest to u¿yciem z³ego kodowania w emailach. Spróbuj ustawiæ kodowanie u¿ywaj±c menu <quote>Widok/Kodowanie znaków</quote>.
+    </para></section>
+    <section>
+    <title>Czy mogê zacytowaæ jedynie czê¶æ oryginalnej wiadomo¶ci kiedy odpowiadam na email?</title>
+    <para>
+       Tak, wybierz myszk± czê¶æ tekstu wiadomo¶ci i u¿yj <quote>Odpowiedz</quote>.
+    </para></section>
+    <section>
+    <title>Gdzie mogê znale¼æ wiêcej odpowiedzi na czêsto zadawane pytania o Sylpheed-Claws?</title>
+    <para>
+       Wiêksz±, tworzon± przez u¿ytkowników wersjê FAQ mo¿na znale¼æ na stronie Sylpheed-Claws  <ulink url="http://claws.sylpheed.org/faq.php">http://claws.sylpheed.org/faq.php</ulink>
+    </para>
+    </section>
+</appendix>
diff --git a/manual/pl/glossary.xml b/manual/pl/glossary.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4d440d8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,778 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<appendix id="ap_glossary">
+<title>S³ownik pojêæ</title>
+<variablelist>
+  <title>A</title>
+  <varlistentry id="gt_action_rules">
+    <term>
+Akcja (regu³ki filtrowania/przetwarzania)
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Akcja jest to czynno¶æ wykonywana na wiadomo¶ci kiedy odpowiada ona kryteriom regu³ki. Typow± akcj± jest przeniesienie wiadomo¶ci do wyznaczonego katalogu. Zobacz równie¿ <xref linkend="gt_condition_rules" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_actions">
+    <term>
+Akcje 
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Akcje s± to komendy zdefiniowane przez u¿ytkownika odnosz±ce sie do wiadomo¶ci lub jej czê¶ci u¿ywaj±c specjalnej sk³adni.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_ascii">
+    <term>
+<acronym>ASCII</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+American Standard Code for Information Interchange. Standardowe <xref linkend="gt_character_encoding" /> u¿ywaj±ce 7 bitów. Zdefiniowane jako standard internetowy w <ulink url="http://www.ietf.org/rfc/rfc20.txt">RFC 20</ulink>.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+<!--
+<variablelist>
+  <title>B</title>
+  <varlistentry id="">
+    <term>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+-->
+<variablelist>
+  <title>C</title>
+  <varlistentry id="gt_ssl_certificate">
+    <term>
+Certyfikat <acronym>SSL</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Certyfikat zainstalowany na serwerze u¿ywany do identyfikacji.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_quotation">
+    <term>
+Cytowanie
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Odpowiadaj±c na wiadomo¶æ u¿ytkownik zostawia czê¶æ oryginalnej wiadomo¶ci w celu zachowania kontekstu. Cytowana sekcja tekstu jest poprzedzona znakiem cytowania, zazwyczaj jest to '>'.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+<!--
+<variablelist>
+  <title>D</title>
+</variablelist>
+
+<variablelist>
+  <title>E</title>
+</variablelist>
+
+<variablelist>
+  <title>F</title>
+</variablelist>
+-->
+<variablelist>
+  <title>G</title>
+  <varlistentry id="gt_newsgroups">
+    <term>
+Grupy dyskusyjne usenet
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Zbiór uporz±dkowanych hierarchicznie grup wiadomo¶ci <xref linkend="gt_usenet" /> na <xref linkend="gt_news_server" />. Protokó³ <xref linkend="gt_nntp" /> pozwala u¿ytkownikowi na subskrypcjê jednej lub wielu grup. Nowe wiadomo¶ci w zasubskrybowanych grupach s± automatycznie pobierane podczas po³±czenia.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+
+<variablelist>
+  <title>H</title>
+  <varlistentry id="gt_html">
+    <term>
+<acronym>HTML</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Hyper-Text Markup Language (jêzyk hipertekstowy) jest standardowym jêzykiem do kodowania stron <xref linkend="gt_www" />. Niektóre programy pocztowe u¿ywaj± tego jêzyka do zapisywania tre¶ci wiadomo¶ci aby dodaæ kilka dodatkowych efektów do tekstu, powoduje to jednak znaczne powiêkszenie wielko¶ci wiadomo¶ci. Poczta w formacie HTML u¿ywana jest bardzo czêsto przez spamerów do wysy³ania <xref linkend="gt_spam" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+    
+<variablelist>
+  <title>I</title>
+  <varlistentry id="gt_imap">
+    <term>
+<acronym>IMAP4</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Internet Messaging Access Protocol (wersja 4). Protokó³ dostêpu do wiadomo¶ci email na zdalnym serwerze z lokalnego klienta. Wszystkie wiadomo¶ci przechowywane s± na zdalnym serwerze.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+<!-- 
+<variablelist>
+  <title>J</title>
+  <varlistentry id="">
+    <term>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+-->    
+<variablelist>
+  <title>K</title>
+  <varlistentry id="gt_folder">
+    <term>
+Katalog
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Katalog jest podstawowym pojemnikiem wiadomo¶ci. Katalogi mog± byæ lokalne lub zdalne, ale s± zarz±dzane przez Sylpheed-Claws w taki sam sposób.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_character_encoding">
+    <term>
+Kodowanie znaków
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Przyporz±dkowanie pisanym symbolom, jak litery i inne symbole warto¶ci liczbowych reprezentuj±cych je wewn±trz komputera. Najbardziej znanym kodowaniem znaków jest <xref linkend="gt_ascii" />, lecz zosta³o one wyparte przez inne, jak np. <xref linkend="gt_utf8" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_queue">
+    <term>
+Kolejka
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Tymczasowe miejsce przechowywania wiadomo¶ci oczekuj±cych na wys³anie, poniewa¿ nie mog³y byæ wys³ane ze wzglêdu na sieciowy problem lub u¿ytkownik przeznaczy³ je do pó¼niejszego wys³ania.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_account">
+    <term> 
+Konto
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Konto reprezentuje to¿samo¶æ w Sylpheed-Claws. Jest z nim powi±zany tylko jeden adres email. Jednak¿e ilo¶æ kont, które mo¿esz za³o¿yæ jest nieograniczona.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_addressbook">
+    <term>
+Ksi±¿ka adresowa
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Miejsce sk³adowania nazw, adresów email i innych atrybutów u¿ytkownika. Umo¿liwia równie¿ dostêp do serwerów <xref linkend="gt_ldap" /> i plików <xref linkend="gt_vcard" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+
+<variablelist>
+  <title>L</title>
+  <varlistentry id="gt_ldap"> 
+    <term>
+<acronym>LDAP</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Lightweight Directory Access Protocol. Protokó³ dostêpu do informacji katalogowych, takich jak organizacji, osób, numerów telefonów i adresów.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_ldif">
+    <term>
+<acronym>LDIF</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+LDAP Data Interchange Format. Tekstowy format pliku szeroko u¿ywany do przenoszenia danych pomiêdzy serwerami <xref linkend="gt_ldap" /> i innymi programami.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_local_mbox_file">
+    <term>
+Lokalna skrzynka mbox
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Lokalny plik z poczt± w formacie <xref linkend="gt_mbox" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+    
+<variablelist>
+  <title>M</title>
+  <varlistentry id="gt_maildir">
+    <term>
+Maildir
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Format skrzynki pocztowej, w którym poczta przechowywana jest w oddzielnych plikach. Maildir++ jest rozszerzeniem formatu maildir.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_mbox">
+    <term>
+MBOX
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Format skrzynki pocztowej charakteryzuj±cym siê tym, ¿e przechowuje pocztê w jednym pliku.  Formatem mbox obs³ugiwanym przez Sylpheed-Claws jest mboxrd.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_mh">
+    <term>
+MH
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Format skrzynki, w którym ka¿da wiadomo¶æ jest przechowywana w oddzielnym pliku. To jest domy¶lny format przechowywania poczty u¿ywany przez Sylpheed-Claws.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_mime">
+    <term>
+<acronym>MIME</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Multipurpose Internet Mail Extensions. Internetowy standard reprezentacji danych binarnych w postaci tekstowej <xref linkend="gt_ascii" /> tre¶ci wiadomo¶ci, kodowania <xref linkend="gt_headers" />  i <xref linkend="gt_attachment" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+    
+<variablelist>
+  <title>N</title>
+  <varlistentry id="gt_headers">
+    <term>
+Nag³ówki
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Odczytywane przez komputery linie tekstu z pierwszej czê¶ci wiadomo¶ci. Ich zastosowanie bywa ró¿ne. Typowymi nag³ówkami s± Od i Do, które wyznaczaj± nadawcê i odbiorcê wiadomo¶ci, inne u¿ywane s± przez system poczty. Niektóre z nag³ówków s± wykorzystywane do przekazywania dodatkowych informacji, jak np. <xref linkend="gt_xface" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_immediate_execution">
+    <term>
+Natychmiastowe wykonanie
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Gdy opcja <quote>natychmiastowe wykonanie</quote> jest u¿yta, operacje przeprowadzane na wiadomo¶ciach (jak np. usuwanie czy przenoszenie) s± wykonywane od razu. Je¶li opcja ta jest wy³±czona, wszystkie operacje wykonywane s± tylko wtedy gdy u¿ytkownika naci¶nie przycisk <quote>Wykonaj</quote>.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_nntp">
+    <term>
+<acronym>NNTP</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Network News Transfer Protocol. Protokó³ wykorzystywany do pisania, dystrybuowania i odbierania wiadomo¶ci <xref linkend="gt_usenet" />, nazywanymi równie¿ artyku³ami news lub wiadomo¶ciami usenet.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+
+<variablelist>
+  <title>O</title>
+  <varlistentry id="gt_reply">
+    <term>
+Odpowied¼
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Wys³anie wiadomo¶ci odpowiadaj±cej na otrzymamy wcze¶niej email.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_log_window">
+    <term>
+Okno dziennika
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Specjalne okno, które przechowuje informacje o operacjach protoko³ów przeprowadzanych przez  Sylpheed-Claws. Jest u¿yteczne narzêdzie w usuwaniu b³êdów w programie.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+
+<variablelist>
+  <title>P</title>
+  <varlistentry id="gt_toolbars">
+    <term>
+Pasek narzêdziowy
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Zbiór przycisków u³o¿onych poziomo u³atwiaj±cych dostêp do najczê¶ciej u¿ywanych funkcji. Paski narzêdziowe w Sylpheed-Claws mog± byæ edytowane.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_digital_signature">
+    <term>
+Podpis cyfrowy (<acronym>GPG</acronym>)
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Porcja danych otrzymana poprzez po³±cznie wiadomo¶ci i klucz kryptograficznego orzekaj±ca autorstwo, w podobny sposób jak pismo identyfikuje dokumenty pisane odrêcznie. Te dane s± przesy³ane razem z wiadomo¶ci± daj±c mo¿liwo¶æ odbiorcy potwierdzenia prawdziwo¶ci.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_pgp_inline">
+    <term>
+<acronym>PGP</acronym> Inline
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Cyfrowa metoda podpisywania charakteryzuj±ca siê doklejaniem danych podpisu do tre¶ci wiadomo¶ci.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_pgp_mime">
+    <term>
+<acronym>PGP</acronym> <acronym>MIME</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Cyfrowa metoda podpisywania do³±czaj±ca dane podpisu jako <xref linkend="gt_mime" /> <xref linkend="gt_attachment" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_pop3">
+    <term>
+<acronym>POP3</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Post Office Protocol (wersja 3). Protokó³ odbierania poczty ze zdalnego serwera. Wiadomo¶ci mog± byæ automatycznie usuwane z serwera po ¶ci±gniêciu.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_privacy_gpg">
+    <term>
+Prywatno¶æ (<acronym>GPG</acronym>)
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Prywatno¶æ dostarcza metody podpisywania i szyfrowania wiadomo¶ci email, które wysy³asz i równie¿ weryfikowania oraz deszyfrowania wiadomo¶ci, które otrzymujesz.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_forward">
+    <term>
+Przekazywanie
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Przesy³anie kopii otrzymanej wiadomo¶ci do innego odbiorcy, ewentualnie do³±czaj±c swoj± wiadomo¶æ.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_redirect">
+    <term>
+Przekierowanie
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Wysy³anie kopii otrzymanej wiadomo¶ci w jej oryginalnej formie.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_sticky_quick_search">
+    <term>
+Przyklejony (Szybkie Wyszukiwanie)
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Kiedy ta opcja jest ustawiona w  <xref linkend="gt_quick_search" /> wyniki wyszukiwania nie s± czyszczone przy zmianie katalogów.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+    
+<!--
+<variablelist>
+  <title>Q</title>
+</variablelist>
+-->
+
+<variablelist>
+  <title>R</title>
+  <varlistentry id="gt_rule">
+    <term>
+Regu³ka
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Logiczna struktura sk³adaj±ca siê z jednego lub kilku warunków (zobacz <xref linkend="gt_condition_rules" />) i jednej lub wiêcej akcji (zobacz <xref linkend="gt_action_rules" />). Regu³ki u¿ywane s± do filtrowania poczty.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_filtering_rule">
+    <term>
+Regu³ka filtrowania
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+<xref linkend="gt_rule" /> uruchamiania na przychodz±cych wiadomo¶ciach. Regu³ki filtrowania mog± byæ równie¿ uruchamianie rêcznie na zawarto¶ci dowolnego katalogu.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_processing_rule">
+    <term>
+Regu³ka przetwarzania
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+<xref linkend="gt_rule" /> lub zbiór regu³ przynale¿nych do katalogu i wykonywanych po jego otwarciu.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_recursive_quick_search">
+    <term>
+Rekursywne (Szybkie Wyszukiwanie)
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Rekursywne <xref linkend="gt_quick_search" /> bêdzie przeszukiwaæ tak¿e podkatalogi wybranego katalogu.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+    
+<variablelist>
+  <title>S</title>
+  <varlistentry id="gt_news_server">
+    <term>
+Serwer News
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Serwer oferuj±cy dostêp do wiadomo¶ci <xref linkend="gt_usenet" /> w <xref linkend="gt_newsgroups" /> poprzez protokó³ <xref linkend="gt_nntp" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_smtp_server">
+    <term>
+Serwer <acronym>SMTP</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Serwer, który odbiera pocztê od innych komputerów i/lub wysy³a wiadomo¶ci do innych komputerów u¿ywaj±c protoko³u <xref linkend="gt_smtp" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_mailbox">
+    <term>
+Skrzynka
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+G³ówny katalog w hierarchii katalogów.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_smtp">
+    <term>
+<acronym>SMTP</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Simple Mail Transfer Protocol. Protokó³ wysy³ania wiadomo¶ci na serwery.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_spam">
+    <term>
+Spam
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Niechciana poczta, nachalne komercyjne emaile.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_spell_checking">
+    <term>
+Sprawdzanie pisowni
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Automatyczna weryfikacja pisowni podczas tworzenia wiadomo¶ci lub po jej zakoñczeniu.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_ssl">
+    <term>
+<acronym>SSL</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Secure Sockets Layer. Protokó³ u¿ywany do szyfrowania i zabezpieczania danych transmitowanych poprzez sieæ komputerow±.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_starttls">
+    <term>
+STARTTLS
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+STARTTLS (Start Transport Layer Security) - komenda u¿ywana do inicjacji bezpiecznego po³±czenia pomiêdzy dwoma serwerami u¿ywaj±cych <xref linkend="gt_ssl" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_synchronisation">
+    <term>
+Synchronizacja (katalogu)
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Proces ujednolicania zawarto¶ci lokalnego katalogu z odpowiadaj±cym mu katalogiem na zdalnym serwerze pocztowym.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_quick_search">
+    <term>
+Szybkie wyszukiwanie
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Z³o¿ony sposób poszukiwania wiadomo¶ci wed³ug najró¿niejszych kryteriów.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_encryption">
+    <term>
+Szyfrowanie (GPG)
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Przekszta³cenie wiadomo¶ci za pomoc± klucza kryptograficznego w taki sposób, ¿e jedynie odbiorca i w³a¶ciciel has³a do klucza s± w stanie odszyfrowaæ j± w celu przeczytania.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+    
+<variablelist>
+  <title>T</title>
+  <varlistentry id="gt_themes">
+    <term>
+Tematy
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Zbiór ikonek zmieniaj±cych wygl±d przycisków, katalogów i innych graficznych elementów Sylpheed-Claws.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_compose">
+    <term>
+Tworzenie
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Tworzenie nowej wiadomo¶ci lub odpowiadanie na odebran± w oknie tworzenia wiadomo¶ci.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+  
+<variablelist>
+  <title>U</title>
+  <varlistentry id="gt_usenet">
+    <term>
+USENET
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+User's Network. System grup dyskusyjnych <xref linkend="gt_newsgroups" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_utf8">
+    <term>
+<acronym>UTF-8</acronym>    
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+8-bit Unicode Transformation Format. Kodowanie o zmiennej ilo¶ci znaków pozwalaj±ce na reprezentacjê dowolnego znaku. Internetowy standard zdefiniowany w <ulink url="http://www.ietf.org/rfc/rfc3629.txt">RFC 3629</ulink>.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+    
+<variablelist>
+  <title>V</title>
+  <varlistentry id="gt_vcard">
+    <term>
+vCard
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Standard formatu plików do wymiany wiadomo¶ci osobistych, mo¿e przechowywaæ takie dane jak adres, numer telefonu itd, podobnie jak karta wizytowa. S± czêsto do³±czane do wiadomo¶ci email.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+    
+<variablelist>
+  <title>W</title>
+  <varlistentry id="gt_condition_rules">
+    <term>
+Warunek (regu³ki filtrowania/przetwarzania)
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Zestaw pewnych w³a¶ciwo¶ci, które musi posiadaæ wiadomo¶æ aby akcja regu³ki zosta³a wykonana. Zobacz równie¿ <xref linkend="gt_action_rules" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_thread">
+    <term>
+W±tek (wiadomo¶ci)
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Zbiór wiadomo¶ci w lu¼ny sposób powi±zanych ze sob±.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_message">
+    <term>
+Wiadomo¶æ
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Wiadomo¶æ jest najmniejsz± jednostk± informacji przetwarzana przez Sylpheed-Claws. Wiadomo¶æ jest to najczê¶ciej wiadomo¶æ email, która jest przechowywana w formacie <xref linkend="gt_mh" /> na dysku. Inne rodzaje wiadomo¶ci i skrzynek s± obs³ugiwane przez <xref linkend="gt_plugins" />.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_plugins">
+    <term>
+Wtyczki
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Zewnêtrzne modu³y, które mog± byæ za³adowane do Sylpheed-Claws w celu rozszerzenia jego funkcjonalno¶ci.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_www">
+    <term>
+<acronym>WWW</acronym>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+World Wide Web, po³±czona linkami sieæ stron oparta na sieci Internet.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+    
+<variablelist>
+  <title>X</title>
+  <varlistentry id="gt_xface">
+    <term>
+X-Face (bu¼ka)
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Specjalnie zakodowany bia³o-czarny obrazek (48x48 pikseli) zawarty w nag³ówkach wiadomo¶ci. Niektóre programy pocztowe takie jak np. Sylpheed-Claws i inne potrafi± zdekodowaæ i wy¶wietliæ ów obrazek wraz z tre¶ci± wiadomo¶ci. Mimo ¿e nie s± one unikalne na ich podstawie mo¿na ³atwo zidentyfikowaæ nadawcê.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+<!--    
+<variablelist>
+  <title>Y</title>
+  <varlistentry id="">
+    <term>
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+--> 
+<variablelist>
+  <title>Z</title>
+  <varlistentry id="gt_attachment">
+    <term>
+Za³±cznik
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Dodatkowy plik(i) do³±czone do wiadomo¶ci. Niektóre za³±czniki mog± byæ wy¶wietlane za pomoc± Sylpheed-Claws, inne wymagaj± programówzewnêtrznych. <xref linkend="gt_plugins" /> mog± dostarczaæ dodatkow± funkcjonalno¶æ dla za³±czników.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_wrapping">
+    <term>
+Zawijanie
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Zmiana struktury tekstu wiadomo¶ci opieraj±ce siê na maksymalnej ilo¶ci znaków w linijce, zdefiniowanej przez u¿ytkownika. Zawijanie zapewnia to, ¿e paragrafy tekstu s± justowane, co oznacza wyrównywanie do lewego i prawego marginesu.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry id="gt_mark_message">
+    <term>
+Zaznaczenie (wiadomo¶ci)
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+W³asno¶æ wiadomo¶ci ustawiana przez u¿ytkownika w celu przyci±gniêcia uwagi do tej wiadomo¶ci. Zaznaczenia pokazywane s± w specjalnej kolumnie w widoku podsumowania.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+
+<variablelist>
+  <title>¬</title>
+  <varlistentry id="gt_source_message">
+    <term>
+¬ród³o (wiadomo¶ci)
+    </term>
+    <listitem>
+      <para>
+Pe³ny tekst wiadomo¶ci email jaki jest przesy³any przez sieæ. W jego sk³ad wchodz± nag³ówki, tre¶æ wiadomo¶ci i ewentualnie zakodowaneza³±czniki.
+      </para>
+    </listitem>
+  </varlistentry>
+</variablelist>
+</appendix>
+
diff --git a/manual/pl/gpl.xml b/manual/pl/gpl.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a268653
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,402 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<appendix id="ap_gpl">
+    <title>GNU General Public License</title>
+    <para>Version 2, June 1991</para>
+    <para>Copyright 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.</para>
+      <para>   
+       Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, 
+         Boston, MA 02110-1301 USA
+      </para>
+      <para>   Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
+      </para>
+    <para>      Version 2, June 1991</para>
+  <section>
+    <title>Preamble</title>
+    <para>      The licenses for most software are designed to take away your 
+      freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is 
+      intended to guarantee your freedom to share and change 
+      free software - to make sure the software is free for all its users. 
+      This General Public License applies to most of the Free Software 
+      Foundation's software and to any other program whose authors commit 
+      to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered 
+      by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it 
+      to your programs, too.
+    </para>
+    <para>      When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. 
+      Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the 
+      freedom to distribute copies of free software (and charge for this 
+      service if you wish), that you receive source code or can get it if you 
+      want it, that you can change the software or use pieces of it in new free 
+      programs; and that you know you can do these things.
+    </para>
+    <para>      To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone 
+      to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These 
+      restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute 
+      copies of the software, or if you modify it.
+    </para>
+    <para>      For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or 
+      for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You 
+      must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you 
+      must show them these terms so they know their rights.
+    </para>
+    <para>      We protect your rights with two steps:</para>
+      <itemizedlist>
+       <listitem>
+         <para>            copyright the software, and
+         </para>
+       </listitem>
+       <listitem>
+         <para>            offer you this license which gives you legal permission to copy, 
+           distribute and/or modify the software.
+         </para>
+       </listitem>
+      </itemizedlist>
+    <para>      Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that 
+      everyone understands that there is no warranty for this free software. If 
+      the software is modified by someone else and passed on, we want its 
+      recipients to know that what they have is not the original, so that any 
+      problems introduced by others will not reflect on the original authors' 
+      reputations.
+    </para>
+    <para>      Finally, any free program is threatened constantly by software patents. 
+      We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will 
+      individually obtain patent licenses, in effect making the program 
+      proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be 
+      licensed for everyone's free use or not licensed at all.
+    </para>
+    <para>      The precise terms and conditions for copying, distribution and modification 
+      follow.
+    </para>
+  </section>
+  <section>
+    <title>TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION</title>
+    <section>
+      <title>Section 0</title>
+      <para>   This License applies to any program or other work which contains a notice 
+       placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms 
+       of this General Public License. The "Program", below, refers to any such 
+       program or work, and a 
+       <quote>work based on the Program
+       </quote> means either 
+       the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a 
+       work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with 
+       modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation 
+       is included without limitation in the term 
+       <quote>modification
+       </quote>.) Each licensee is addressed as <quote>you</quote>.
+      </para>
+      <para>   Activities other than copying, distribution and modification are not covered by 
+       this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not 
+       restricted, and the output from the Program is covered only if its contents 
+       constitute a work based on the Program (independent of having been made by running 
+       the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
+      </para>
+    </section>
+    <section>
+      <title>Section 1</title>
+      <para>   You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you 
+       receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately 
+       publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; 
+       keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any 
+       warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License 
+       along with the Program.
+      </para>
+      <para>   You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at 
+       your option offer warranty protection in exchange for a fee.
+      </para>
+    </section>
+    <section>
+      <title>Section 2</title>
+      <para>   You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus 
+       forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications 
+       or work under the terms of Section 1 above, provided 
+       that you also meet all of these conditions:</para>
+       <itemizedlist>
+         <listitem>
+           <para>            You must cause the modified files to carry prominent notices stating that 
+             you changed the files and the date of any change.
+           </para>
+         </listitem>
+         <listitem>
+           <para>            You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or 
+             in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be 
+             licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of 
+             this License.
+           </para>
+         </listitem>
+         <listitem>
+           <para>            If the modified program normally reads commands interactively when run, you 
+             must cause it, when started running for such interactive use in the most 
+             ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate 
+             copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying 
+             that you provide a warranty) and that users may redistribute the program 
+             under these conditions, and telling the user how to view a copy of this 
+             License. </para>
+             <blockquote>
+               <title>Exception:
+               </title>
+               <para>            If the Program itself is interactive but does not normally print such an 
+                 announcement, your work based on the Program is not required to print an 
+                 announcement.) 
+               </para>
+             </blockquote>
+         </listitem>
+       </itemizedlist>
+      <para>   These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections 
+       of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered 
+       independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, 
+       do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when 
+       you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the 
+       Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose 
+       permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and 
+       every part regardless of who wrote it.
+      </para>
+      <para>   Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights 
+       to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control 
+       the distribution of derivative or collective works based on the Program.
+      </para>
+      <para>   In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program 
+       (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium 
+       does not bring the other work under the scope of this License.
+      </para>
+    </section>
+    <section>
+      <title>Section 3
+      </title>
+      <para>   You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under 
+       Section 2 in object code or executable form under the terms of 
+       Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
+       </para>
+       <itemizedlist>
+         <listitem>
+           <para>      Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which 
+             must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
+             customarily used for software interchange; or,
+           </para>
+         </listitem>
+         <listitem>
+           <para>            Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any 
+             third party, for a charge no more than your cost of physically performing source 
+             distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, 
+             to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily 
+             used for software interchange; or,
+           </para>
+         </listitem>
+         <listitem>
+           <para>            Accompany it with the information you received as to the offer to distribute 
+             corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial 
+             distribution and only if you received the program in object code or executable form 
+             with such an offer, in accord with Subsection b above.)
+           </para>
+         </listitem>
+       </itemizedlist>
+      <para>   The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications 
+       to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules 
+       it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control 
+       compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source 
+       code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or 
+       binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system 
+       on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
+      </para>
+      <para>   If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a 
+       designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place 
+       counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to 
+       copy the source along with the object code.
+      </para>
+    </section>
+    <section>
+      <title>Section 4
+      </title>
+      <para>   You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided 
+       under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the 
+       Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, 
+       parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their 
+       licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
+      </para>
+    </section>
+    <section>
+      <title>Section 5
+      </title>
+      <para>   You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing 
+       else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. 
+       These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying 
+       or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance 
+       of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or 
+       modifying the Program or works based on it.
+      </para>
+    </section>
+    <section>
+      <title>Section 6
+      </title>
+      <para>   Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient 
+       automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify 
+       the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions 
+       on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing 
+       compliance by third parties to this License.
+      </para>
+    </section>
+    <section>
+      <title>Section 7
+      </title>
+      <para>   If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other 
+       reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
+       agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you 
+       from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously 
+       your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence 
+       you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit 
+       royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or 
+       indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be 
+       to refrain entirely from distribution of the Program.
+      </para>
+      <para>   If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, 
+       the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply 
+       in other circumstances.
+      </para>
+      <para>   It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property 
+       right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of 
+       protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public 
+       license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software 
+       distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up 
+       to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other 
+       system and a licensee cannot impose that choice.
+      </para>
+      <para>   This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the 
+       rest of this License.
+      </para>
+    </section>
+    <section>
+      <title>Section 8
+      </title>
+      <para>   If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents 
+       or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License 
+       may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that 
+       distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License 
+       incorporates the limitation as if written in the body of this License.
+      </para>
+    </section>
+    <section>
+      <title>Section 9
+      </title>
+      <para>   The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License 
+       from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ 
+       in detail to address new problems or concerns.
+      </para>
+      <para>   Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of 
+       this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms 
+       and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software 
+       Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any 
+       version ever published by the Free Software Foundation.
+      </para>
+    </section>
+    <section>
+      <title>Section 10
+      </title>
+      <para>   If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution 
+       conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted 
+       by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions 
+       for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all 
+       derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
+      </para>
+    </section>
+    <section>
+<title>NO WARRANTY Section 11
+      </title>
+      <para>   BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT 
+       PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR 
+       OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
+       INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
+       PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE 
+       PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
+      </para>
+    </section>
+    <section>
+      <title>Section 12
+      </title>
+      <para>   IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR 
+       ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU 
+       FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE 
+       USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
+       INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH 
+       ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
+       DAMAGES.
+      </para>
+      <para>END OF TERMS AND CONDITIONS
+      </para>
+    </section>
+  </section>
+  <section>
+    <title>How to Apply These Terms to Your New Programs
+    </title>
+    <para>
+      If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
+      possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
+      free software which everyone can redistribute and change under these terms.
+    </para>
+    <para>
+      To do so, attach the following notices to the program.  It is safest
+      to attach them to the start of each source file to most effectively
+      convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
+      the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
+    </para>
+    <para>
+      &lt;one line to give the program's name and a brief idea of what it does.&gt;
+      Copyright (C) &lt;year&gt;    &lt;name of author&gt;
+    </para>
+    <para>
+      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+      it under the terms of the GNU General Public License as published by
+      the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+      (at your option) any later version.
+    </para>
+    <para>
+      This program is distributed in the hope that it will be useful,
+      but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
+      GNU General Public License for more details.
+    </para>
+    <para>
+      You should have received a copy of the GNU General Public License
+      along with this program; if not, write to the Free Software
+      Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
+    </para>
+    <para>
+      Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
+    </para>
+    <para>
+      If the program is interactive, make it output a short notice like this
+      when it starts in an interactive mode:
+    </para>
+    <para>
+      Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
+      Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
+      This is free software, and you are welcome to redistribute it
+      under certain conditions; type `show c' for details.
+    </para>
+    <para>
+      The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
+      parts of the General Public License.  Of course, the commands you use may
+      be called something other than `show w' and `show c'; they could even be
+      mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
+    </para>
+    <para>
+      You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
+      school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
+      necessary.  Here is a sample; alter the names:
+    </para>
+    <para>
+      Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
+      `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
+    </para>
+    <para>
+      &lt;signature of Ty Coon&gt;, 1 April 1989
+      Ty Coon, President of Vice
+    </para>
+    <para>
+      This General Public License does not permit incorporating your program into
+      proprietary programs.  If your program is a subroutine library, you may
+      consider it more useful to permit linking proprietary applications with the
+      library.  If this is what you want to do, use the GNU Library General
+      Public License instead of this License.
+    </para>
+  </section>
+  </appendix>
diff --git a/manual/pl/handling.xml b/manual/pl/handling.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..66e5609
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,65 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<section id="ch_handling">
+<title>Podstawowe przetwarzanie poczty</title>
+
+  <section id="handling_folders">
+    <title>Katalogi pocztowe</title>
+    <para>
+       Je¶li otrzymujesz spor± ilo¶æ wiadomo¶ci szybko przekonujesz siê, ¿e katlog z wiadomo¶ciami przychodz±cymi urós³ do rozmiaru, który uniemo¿liwia szybkie odnalezienie email nawet je¶li otrzyma³e¶ go przed kilkoma dniami. Dlatego w³a¶nie Sylpheed-Claws jak wiêkszo¶æ dobrych programów pocztowych umo¿liwia organizowanie twojej poczty na wiele sposobów.
+    </para>
+    <para>
+       Mo¿esz stworzyæ tak wiele katalogów i podkatalogów ile potrzebujesz. Na przyk³ad katalog na listy od rodziny, twoich przyjació³, grupy dyskusyjne, katalogi archiwalne na stare emaile, których jeszcze potrzebujesz itd.
+       ¯eby stworzyæ nowy folder wystarczy klikn±æ prawym przyciskiem myszy na g³ówny katalog i wybraæ <quote>Nowy katalog...</quote> z menu. Je¶li chcesz na przyk³ad za³o¿yæ katalog 'Przyjaciele' w katalogu listów przychodz±cych wystarczy klikn±æ prawym przyciskiem myszy na katalog Przychodz±ce, wybraæ <quote>Nowy katalog...</quote> i wpisaæ 'Przyjaciele' w okienku, które sie pojawi. Klikn±æ przycisk OK i nowy katalog jest stworzony.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="handling_organisation">
+    <title>Organizacja katalogów</title>
+    <para>
+       Po stworzeniu katalogów mo¿esz je modyfikowaæ jak równie¿ ich zawarto¶æ u¿ywaj±c menu lub poprzez przenoszenie metod± drag'n'drop. Na przyk³ad przenoszenie jednego katalogu do drugiego mo¿e byæ wykonane poprzez klikniêcie prawym przyciskiem myszy na katalogu, który chcesz przenie¶æ, wybraniu z menu <quote>Przenie¶ katalog...</quote> i wybraniu katalogu docelowego. Ta operacja przeniesie katalog wraz z ca³a poczt±, któr± zawiera do podkatalogu wybranego wcze¶niej katalogu. Inn± metod± jest przeci±gniêcie ikonki katalogu trzymaj±c prawy przycisk myszki do docelowego katalogu i puszczenie przycisku.
+    </para>
+    <para>
+       Je¶li chcesz usun±æ katalog i pocztê, któr± on zawiera po prostu kliknij prawym klawiszem myszki na ten katalog i wybierz z menu <quote>Usuñ katalog...</quote>. Poniewa¿ jest to operacja inwazyjna (wiadomo¶ci w katalogu zostan± usuniête bez mo¿liwo¶ci przywrócenia) zostaniesz poproszony o zatwierdzenie tego ruchu.
+    </para>
+    <para>
+       W ten sam sposób mo¿esz przenie¶æ katalog do innego, wiadomo¶ci z jednego katalogu do drugiego. Metodologia jest ta sama: albo przeci±gniêcie wiadomo¶ci do katalogu b±d¼ wybranie <quote>Przenie¶...</quote> po klikniêciu prawym klawiszem myszy na wiadomo¶ci. Trzymaj±c klawisz Shift lub Control podczas klikania na emaile pozwala na zaznaczenie wielu naraz. Mo¿liwe jest równie¿ skopiowanie wiadomo¶ci do innego katalogu poprzez naci¶niêcie klawisza Control podczas przeci±gania albo wybranie z menu kontekstowego wiadomo¶ci <quote>Kopiuj...</quote>.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="handling_filters">
+    <title>Filtrowanie</title>
+    <para>
+       Kiedy masz ju¿ ³adn±, hierarchiczn± strukturê katalogów, chcia³by¶ zapewne aby Sylpheed-Claws posortowa³ twoj± przychodz±c± pocztê automatycznie, ¿eby nie musieæ za ka¿dym razem przenosiæ rêcznie nowoodebranych wiadomo¶ci. Do tego u¿yteczna jest opcja filtrowania.
+    </para>
+    <para>
+       Opcje filtrowania dostêpne s± poprzez menu <quote>Konfiguracja</quote> i opcjê menu <quote>Filtrowanie</quote>. Z poziomu tego okna dialogowego mo¿liwe jest deklarowanie nowych regu³ek filtrowania, modyfikowania lub usuwania istniej±cych i ustawiania ich w odpowiedniej kolejno¶ci. Regu³ki filtrowania definiuj± trzy rzeczy: nazwa, warunek i wykonywana akcja. Nazwa jest opcjonalna, pozwala ona na identyfikowanie twoich regu³ek. Warunek to wyra¿enie opisuj±ce czego Sylpheed-Claws powinien szukaæ sortuj±c emaile, na przyk³ad: 'to matchcase sylpheed-claws-users' wyszukuje wiadomo¶ci wys³ane na adres zawieraj±cy 'sylpheed-claws-users'. Mo¿esz ³atwo zdefiniowaæ warunek klikaj±c na przycisk  <quote>Zdefiniuj...</quote> po prawej stronie pola. Trzeci± czê¶ci± regu³ki filtruj±cej jest akcja, która instruuje Sylpheed-Claws co ma zrobiæ z wiadomo¶ci± odpowiadaj±c± wyra¿eniu w³a¶nie zdefiniowanemu. Na przyk³ad 'mark as read' zaznaczy email jako przeczytany jak tylko dotrze on do katalogu zwiadomo¶ciami przychodz±cymi, albo 'move #mh/Mailbox/Przyjaciele' przeniesie list do katalogu 'Przyjaciele'. Tutaj równie¿ dostêpny jest przycisk <quote>Zdefiniuj...</quote> aby pomóc ci w ³atwy sposób zdefiniowaæ akcjê do podjêcia.
+    </para>
+    <para>
+       Kiedy regu³ka zosta³a ju¿ zdefiniowana. jej dodanie do listy regu³ek wykonuje siê za pomoc± przycisku <quote>Dodaj</quote>. Nie zapomnij, ¿e uk³ad regu³ek jest wa¿ny: je¶li Sylpheed-Claws znajdzie wiadomo¶æ spe³niaj±c± regu³kê, która przenosi lub usuwa tê wiadomo¶æ to program przestanie sprawdzaæ pozosta³e regu³ki dla tego emaila. Dlatego w³a¶nie po prawej stronie listy regu³ek znajduj± siê cztery przyciski pozwalaj±ce na zmianê kolejno¶ci sprawdzania regu³ek. Regu³ki mo¿na poprzestawiaæ równie¿ poprzez przeci±ganie.
+    </para>
+    <para>
+       Istnieje równie¿ szybka metoda tworzenia nowych regu³ek filtrowania na podstawie wybranej wiadomo¶ci. Po wybraniu wiadomo¶ci, któr± chcesz sortowaæ nale¿y wybraæ <quote>Twórz regu³ê przetwarzania</quote> z menu <quote>Narzêdzia</quote> oraz wybraæ typ z podmenu: <quote>Automatycznie</quote> s³u¿y g³ównie do filtrowania listy dyskusyjnych, <quote>z 'Od:'</quote> tworzy regu³kê na bazie nadawcy emaila, <quote>z 'Do:'</quote> tworzy regu³kê na bazie nadawcy i <quote>z 'Temat:'</quote> tworzy regu³kê na podstawie tematu. Ka¿dy z tych typów ma swoje zalety, wszystko zale¿y od ciebie co uznasz za bardziej praktyczne. Najczê¶ciej <quote>z 'Temat:'</quote> jest u¿yteczne w sortowaniu regularnej korespondencji, podczas gdy <quote>z 'Do:'</quote> bardziej przydaje siê w sortowaniu wiadomo¶ci wysy³anych na ró¿ne konta.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="handling_searching">
+    <title>Przeszukiwanie</title>
+    <para>
+       Jest kilka metod przeszukiwania twojej poczty.
+    </para>
+    <para>
+       Jedn± z nich jest w³a¶ciwie standardowa, znajduj±ca siê w menu <quote>Edycja</quote>, jest to opcja <quote>Szukaj</quote>. Opcja ta otworzy okienko. w którym mo¿esz podaæ jedno lub kilka pól, które chcesz przeszukaæ: Od, Do, Temat i tre¶æ wiadomo¶ci. Po podaniu twojego kryterium poszukiwañ, kliknij na przycisk <quote>W ty³</quote> lub <quote>Do przodu</quote> aby zobaczyæ pasuj±ce do wzorca emaile albo naci¶nij <quote>Znajd¼ wszystkie</quote> ¿eby wybraæ wszystkie za jednym razem pasuj±ce do wzorca emaile. Musisz byæ ¶wiadom tego, ¿e szukanie w tre¶ci wiadomo¶ci jest znacznie wolniejsze ni¿ szukanie w nag³ówkach, poniewa¿ tre¶ci wiadomo¶ci nie s± przechowywane w pamiêci podrêcznej Sylpheed-Claws.
+    </para>
+    <para>
+       Je¶li ogl±dasz wielki email i chcesz znale¼æ pewn± jego czê¶æ, mo¿esz u¿yæ opcji <quote>Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci...</quote> z menu <quote>Edycja</quote>. Dzia³a to tak samo jak poszukiwanie w dokumencie tekstowym.
+    </para>
+    <para>
+       Ostatnim sposobem szukania wiadomo¶ci jest u¿ycie Szybkiego wyszukiwania, które mo¿esz wy¶wietliæ lub ukryæ u¿ywaj±c ikonki z ma³ym szk³em powiêkszaj±cym pod list± wiadomo¶ci. Jest ono równie¿ dostêpne jako opcja <quote>Szybkie wyszukiwanie</quote> z menu <quote>Edycja</quote>. Wyszukiwanie szybkie jest bardziej zaawansowanym narzêdziem ni¿ zwyk³e wyszukiwanie, poniewa¿ mo¿e ono szukaæ w standardowych nag³ówkach (Od, Do, Temat) albo w trybie <quote>Rozszerzone</quote> u¿ywaj±c kryterium jakie tylko mo¿esz wymy¶leæ. Podczas trybu <quote>Rozszerzone</quote> przycisk <quote>Dostêpne symbole</quote> jest widoczny i pozwala on na poznanie sk³adni poszukiwania. Przycisk <quote>...</quote> jest równie¿ dostêpny, pozwala on na szybkie utworzenie regu³ki. Mo¿esz skonfigurowaæ Szybkie wyszukiwanie aby przeszukiwa³o katalogi re kursywnie oraz czy powinno czy¶cic wyniki gdy zmieniasz katalogi.
+    </para>
+    <para>
+       Kiedy naci¶niesz klawisz Enter po podaniu warunków poszukiwañ lista wiadomo¶ci zmieni siê i bêdzie prezentowaæ tylko pasuj±ce wiadomo¶ci. Je¶li poszukiwanie jest re kursywne, ka¿dy podkatalog bie¿±cego katalogu posiadaj±cy pasuj±c± wiadomo¶æ zmieni swoj± ikonkê na szk³o powiêkszaj±ce. Tym sposobem mo¿liwe jest przeszukiwanie ca³ej skrzynki za jednym razem. Je¶li poszukiwanie jest w trybie przyklejony filtr zostanie zastosowany w innym katalogu, do którego wejdziesz. To mo¿e byæ denerwuj±ce na pocz±tku jak o tym zapomnisz, lecz jest u¿yteczne w pewnych warunkach, na przyk³ad je¶li przeszukujesz tre¶æ wiadomo¶ci i nie jeste¶ pewien, który katalog zawiera ¿±dan± wiadomo¶æ, re kursywne przeszukiwanie tre¶ci wiadomo¶ci w ca³ej skrzynce mo¿e bardzo powolne.
+    </para>
+  </section>
+
+</section>
+
diff --git a/manual/pl/intro.xml b/manual/pl/intro.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bb9766b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,64 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<section id="ch_intro">
+<title>Wstêp</title>
+
+  <section id="intro_what">
+    <title>Czym jest Sylpheed-Claws?</title>
+    <para>
+       Sylpheed-Claws jest programem pocztowym maj±cym na celu szybko¶æ, ³atwo¶æ obs³ugi oraz potê¿n± funkcjonalno¶æ. Jest on w³a¶ciwie niezale¿ny od u¿ywanego ¶rodowiska graficznego, lecz ma na celu integracjê z danym ¶rodowiskiem jak najlepiej jest to mo¿liwe. Autorzy Sylpheed-Claws bardzo staraj± siê by zu¿ywa³ jak najmniej zasobów, wiêc powinien on dzia³aæ bez problemu na komputerach z ma³± ilo¶ci± pamiêci i o s³abych procesorach.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="intro_whatnot">
+    <title>Czym Sylpheed-Claws nie jest</title>
+    <para>
+       Sylpheed-Claws nie jest pe³nym programem zarz±dzania informacj± osobist± jak Evolution czy Outlook ale jego wtyczki dodaj± tak± funkcjonalno¶æ. Sylpheed-Claws nie umo¿liwi ci tworzenia i wysy³ania email w formacie HTML lub na inne denerwuj±ce rzeczy, dlatego te¿ nie jest to oprogramowanie odpowiednie dla pewnych ¶rodowisk biznesowych.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="intro_features"> 
+    <title>Podstawowe funkcje</title>
+    <para>
+           Sylpheed-Claws obs³uguje prawie wszystko co powinien mieæ doskona³y klient email. Pobieranie poczty przy pomocy protoko³ów POP3, IMAP, lokalne skrzynki, obs³uga SSL, obs³uga ró¿nych metod autentykacji. Posiada wiele kont i skrzynek, potê¿ny mechanizm filtrowania i poszukiwania, mo¿liwo¶ci importu/eksportu z wielu ró¿nych formatów, obs³ugê GnuPGP (cyfrowe podpisy i szyfrowanie). Posiada wtyczki, mo¿no¶æ konfiguracji pasków narzêdziowych, sprawdzanie pisowni, kilka mechanizmów chroni±cych przed utrat± danych, opcje specyficzne dla katalogów i wiele wiêcej. Kompletna lista znajduje siê na <ulink url="http://claws.sylpheed.org/features.php">http://claws.sylpheed.org/features.php</ulink>.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="intro_history">
+    <title>Historia Sylpheed-Claws</title>
+    <para>
+       Sylpheed-Claws istnieje od kwietnia 2001. Pierwotnym celem Sylpheed-Claws by³o testowanie nowych, potencjalnych funkcji programu Sylpheed (<ulink url="http://sylpheed.good-day.net/">http://sylpheed.good-day.net/</ulink>), tak aby nowe funkcje by³y przetestowane, ¿eby nie zagroziæ stabilno¶ci programu Sylpheed. Autorzy Sylpheed-Claws regularnie synchronizowali kod ¼ród³owy z kodem Sylpheed i autor Sylpheed  Hiroyuki Yamamoto, pobiera³ z powrotem nowe funkcje kiedy by³y one ju¿ stabilne.
+    </para><para>
+       Oryginalnie obie programy Sylpheed i Sylpheed-Claws by³y oparte na GTK1. Prace na wersjami opartymi na GTK2 rozpoczê³y siê wczesnym 2003, pierwsza wersja oparta na GTK2 Sylpheed-Claws zosta³a wydana w marcu 2005. Od tego czasu cele Sylpheed i Sylpheed-Claws zaczê³y siê coraz bardziej rozmijaæ i w pewnym momencie Sylpheed-Claws sta³ siê oddzielnym projektem.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="intro_information">
+    <title>Przydatne strony WWW</title>
+    <para>
+       Strona projektu: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/">http://claws.sylpheed.org/</ulink>
+    </para>
+    <para>
+       Najnowsze wiadomo¶ci: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/news.php">http://claws.sylpheed.org/news.php</ulink>
+    </para>
+    <para>
+       Dodatkowe wtyczki: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/plugins.php">http://claws.sylpheed.org/plugins.php</ulink>
+    </para>
+    <para>
+       Tematy ikon: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/themes.php">http://claws.sylpheed.org/themes.php</ulink>
+    </para>
+    <para>
+       Narzêdzia: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/tools.php">http://claws.sylpheed.org/tools.php</ulink>
+    </para>
+    <para>
+       Lista dyskusyjna u¿ytkowników: <ulink url="http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/sylpheed-claws-users/">http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/sylpheed-claws-users/</ulink>
+    </para>
+    <para>
+       Baza b³êdów programu: <ulink url="http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/">http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/</ulink>
+    </para>
+    <para>
+       Projekt: <ulink url="http://sourceforge.net/projects/sylpheed-claws/">http://sourceforge.net/projects/sylpheed-claws/</ulink>
+    </para>
+  </section>
+
+</section>
+
diff --git a/manual/pl/keyboard.xml b/manual/pl/keyboard.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f234531
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,114 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<appendix id="ap_keyboard">
+<title>Domy¶lne skróty klawiszowe</title>
+
+  <section id="keyb_general">
+    <title>Motywacja i ogólne konwencje</title>
+    <para> Pomimo tego, ¿e Sylpheed-Claws jest graficzn± aplikacj± i mo¿e byæ obs³ugiwana g³ównie za pomoc± myszki, czasami wymaga równie¿ u¿ycia klawiatury. Tworzenie wiadomo¶ci pocztowych jest jednym z powszechnych zadañ wymagaj±cym u¿ycia klawiatury. Dla ludzi, którzy pisz± wiele wiadomo¶ci przenoszenie r±k z klawiatury na myszkê oznacza spadek produktywno¶ci, wiêc Sylpheed-Claws dostarcza skróty klawiszowe umo¿liwiaj±ce szybsz± obs³ugê.
+    </para>
+    <para>To nie tylko jest u¿yteczne dla zaawansowanych u¿ytkowników poprzez oferowanie alternatywnych skrótów klawiszowych ale równie¿ pomaga ludziom niepe³nosprawnym (którzy mog± mieæ problemy z obs³ug± urz±dzenia wskazuj±cego) u¿ywaæ Sylpheed-Claws.
+    </para>
+    <para>Najbardziej przyjêt± konwencj± jest klawisz <option>Escape</option>. Okna dialogowe lub zwyk³e okna mog± byæ zamkniête za pomoc± klawisza <option>Esc</option>.
+    </para>
+    <para>S± te¿ inne kombinacje domy¶lnie przypisane do opcji menu. Nie bêd± one tu zawarte, poniewa¿ s± one wy¶wietlane po prawej stronie opcji menu co pozwala ci na ³atw± ich naukê, Ponadto je¶li dany skrót ci nie odpowiada mo¿esz go zmieniæ na bie¿±co naje¿d¿aj±c myszk± na dan± opcjê i naciskaj±c po¿±dan± kombinacjê, ale musi ona zawieraæ klawisze <option>Alt</option>, <option>Ctrl</option> i/lub <option>Shift</option>; pojedyncze klawisze nie mog± byæ ustawione. (To jest standardowe zachowanie programów bazuj±cych na bibliotece GTK2 jak Sylpheed-Claws. To w³a¶ciwo¶æ mo¿e byæ wy³±czona w niektórych ¶rodowiskach.)
+    </para>
+    <para>W dodatku do tych skrótów klawiszowych s± jeszcze inne, które ró¿ni± siê jednak w zale¿no¶ci od okna, s± one podsumowane poni¿ej.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="keyb_mail">
+    <title>Okno g³ówne</title>
+    <informaltable frame="topbot">
+      <tgroup cols="2">
+        <colspec colwidth="*" />
+        <colspec colwidth="4*" />
+       <thead>
+          <row><entry>Skrót</entry><entry></entry></row>
+       </thead>
+        <tbody>
+         <row><entry><option>Ctrl+p</option></entry><entry>Drukuj...</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+w</option></entry><entry>Pracuj offline</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+Shift+s</option></entry><entry>Synchronizuj katalogi</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+s</option></entry><entry>Zapisz jako...</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+q</option></entry><entry>Wyj¶cie</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+c</option></entry><entry>Skopiuj</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+a</option></entry><entry>Wybierz wszystko</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+f</option></entry><entry>Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci...</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+Ctrl+f</option></entry><entry>Przeszukaj katalog...</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+t</option></entry><entry>Zmieñ w±tkowanie</entry></row>
+          <row><entry><option>n</option></entry><entry>Przejd¼ do nastêpnego listu na li¶cie. Strza³ka <option>w dó³</option> wykonuje tê sam± operacjê.</entry></row>
+          <row><entry><option>p</option></entry><entry>Przejd¼ do poprzedniego listu. Strza³ka <option>w górê</option> wykonuje tê sam± operacjê.</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+n</option></entry><entry>Przejd¼ do nastêpnego nieprzeczytanego listu.</entry></row>
+          <row><entry><option>Shift+p</option></entry><entry>Przejd¼ do poprzedniego nieprzeczytanego listu.</entry></row>
+         <row><entry><option>g</option></entry><entry>Przejd¼ do innego katalogu...</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+u</option></entry><entry>Poka¿ ¼ród³o wiadomo¶ci</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+h</option></entry><entry>Poka¿ wszystkie nag³ówki wiadomo¶ci</entry></row>
+         <row><entry><option>v</option></entry><entry>zmienia widzialno¶æ panela wiadomo¶ci. Kiedy jest niewidzialny lista wiadomo¶ci rozszerza siê do pe³nej wysoko¶ci okna i widoczne jest wiêcej linii podsumowania.</entry></row>
+         <row><entry><option>/</option></entry><entry>Ustawia kursor w polu Szybkie wyszukiwanie i otwiera równie¿ panel Szybkiego wyszukiwania je¶li jest to konieczne.</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+Alt+u</option></entry><entry>Od¶wie¿ podsumowanie</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+i</option></entry><entry>Pobierz pocztê z aktualnego konta</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+Ctrl+i</option></entry><entry>Pobierz pocztê ze wszystkich kont</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+m</option></entry><entry>Tworzenie nowej wiadomo¶ci</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+r</option></entry><entry>Odpowiedz</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+Ctrl+r</option></entry><entry>Odpowiedz wszystkim</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+l</option></entry><entry>Odpowiedz do listy dyskusyjnej</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+Alt+f</option></entry><entry>Przeka¿ wiadomo¶æ</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+o</option></entry><entry>Przenie¶...</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+Ctrl+o</option></entry><entry>Skopiuj...</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+d</option></entry><entry>Przenie¶ do kosza</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+d</option></entry><entry>Opró¿nij wszystkie katalogi koszy</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+*</option></entry><entry>Zaznacz wiadomo¶æ</entry></row>
+         <row><entry><option>u</option></entry><entry>Odznacz wiadomo¶æ</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+!</option></entry><entry>Zaznacz wiadomo¶æ jako nieprzeczytan±</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+Ctrl+a</option></entry><entry>Otwórz ksi±¿kê adresow±</entry></row>
+         <row><entry><option>x</option></entry><entry>Wykonaj</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+Ctrl+l</option></entry><entry>Otwórz okno logów</entry></row>
+        </tbody>
+      </tgroup>
+    </informaltable>
+  </section>
+
+  <section id="keyb_compose">
+    <title>Okno tworzenia wiadomo¶ci</title>
+    <informaltable frame="topbot">
+     <tgroup cols="2">
+     <colspec colwidth="*" />
+     <colspec colwidth="4*" />
+     <thead>
+       <row><entry>Skrót</entry><entry></entry></row>
+     </thead>
+      <tbody>
+         <row><entry><option>Ctrl+Return</option></entry><entry>Wy¶lij</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+Ctrl+s</option></entry><entry>Wy¶lij pó¼niej</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+m</option></entry><entry>Do³±cz plik</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+i</option></entry><entry>Wstaw plik</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+g</option></entry><entry>Wstaw sygnaturkê</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+s</option></entry><entry>Zapisz</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+w</option></entry><entry>Zamknij</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+z</option></entry><entry>Cofnij</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+y</option></entry><entry>Ponów</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+x</option></entry><entry>Wytnij</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+c</option></entry><entry>Skopiuj</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+v</option></entry><entry>Wklej</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+a</option></entry><entry>Wybierz wszystko</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+b</option></entry><entry>Przenie¶ znak do ty³u</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+f</option></entry><entry>Przenie¶ znak do przodu</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+e</option></entry><entry>Przenie¶ na koniec linii</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+p</option></entry><entry>Przenie¶ do poprzedniej linii</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+n</option></entry><entry>Przenie¶ do nastêpnej linii</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+h</option></entry><entry>Usuñ znak wstecz</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+d</option></entry><entry>Usuñ znak w przód</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+u</option></entry><entry>Usuñ liniê</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+k</option></entry><entry>Usuñ do koñca linii</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+l</option></entry><entry>Zawiñ aktualny paragraf</entry></row>
+         <row><entry><option>Ctrl+Alt+l</option></entry><entry>Zawiñ d³ugie linie</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+Ctrl+l</option></entry><entry>Zmieñ automatyczne zawijanie</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+Ctrl+x</option></entry><entry>Edytuj za pomoc± zewnêtrznego edytora</entry></row>
+         <row><entry><option>Shift+Ctrl+a</option></entry><entry>Otwórz ksi±¿kê adresow±</entry></row>
+      </tbody>
+     </tgroup>
+    </informaltable>
+  </section>
+
+</appendix>
+
diff --git a/manual/pl/plugins.xml b/manual/pl/plugins.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..60d10e7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,98 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<section id="ch_plugins">
+<title>Rozszerzanie Sylpheed-Claws</title>
+
+  <section id="plugins_default">
+    <title>Udostêpnione wtyczki</title>
+    <para>
+       Mo¿liwo¶ci Sylpheed-Claws s± rozszerzane poprzez wtyczki. Wtyczki dostarczane z nim s± opisane poni¿ej, wszystkie one s± kompilowane automatycznie je¶li wymagane biblioteki s± dostêpne.
+    </para><para>
+       Wtyczki s± instalowane w $PREFIX/lib/sylpheed-claws/plugins/ i maj± rozszerzenie <quote>.so</quote>. Aby za³adowaæ wtyczkê wejd¼ w menu <quote>Konfiguracja/Wtyczki</quote> i kliknij na przycisk <quote>Za³aduj wtyczkê</quote>. Wybierz wtyczkê, któr± chcesz u¿yæ i naci¶nij OK.
+    </para><para>
+       Je¶li nie mo¿esz znale¼æ wtyczki, której poszukujesz jest ca³kiem mo¿liwe, ¿e twoja dystrybucja GNU/Linux oferuje j± jako oddzieln± paczkê. W tym przypadku poszukaj wtyczki w swoim menad¿erze paczek.
+    </para>
+    <variablelist>
+           <varlistentry><term>Clam AntiVirus</term>
+           <listitem><para>Pozwala na skanowanie za³±czników wiadomo¶ci ¶ci±gniêtych z kont POP3, IMAP lub lokalnych przy u¿yciu Clam AntiVirus. Opcjonalnie usuwaæ wiadomo¶ci albo zapisywaæ w wyznaczonym katalogu. Ustawienia znajduj± siê w  <quote>Konfiguracja/Ustawienia/Wtyczki/Clam AntiVirus</quote>. Clam AntiVirus mo¿na pobraæ z <ulink url="http://clamav.sourceforge.net/">http://clamav.sourceforge.net/</ulink>.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>Przegl±darka HTML Dillo</term>
+           <listitem><para>Pozwala na wy¶wietlanie wiadomo¶ci w formacie HTML u¿ywaj±c przy tym przegl±darki Dillo, w wersji 0.7.0 lub nowszej. Domy¶lnie u¿ywa opcji --local przegl±darki Dillo w celu bezpiecznego surfowania. Ustawienia znajduj± siê w <quote>/Konfiguracja/Ustawienia/Wtyczki/Dillo Browser</quote>. Dillo mo¿na pobraæ z <ulink url="http://www.dillo.org/">http://www.dillo.org/</ulink>.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>PGP/Core, PGP/Inline i PGP/MIME</term>
+           <listitem><para>Obs³uguje podpisane i/lub zaszyfrowane wiadomo¶ci PGP. Pozwala na odszyfrowanie wiadomo¶ci, weryfikacjê podpisu lub podpisywanie swoich w³asnych wiadomo¶ci. Korzysta z GnuPG/GPGME, <ulink url="ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gpgme/">ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gpgme/</ulink>.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>SpamAssassin</term>
+           <listitem>
+                       <para>Wtyczka SpamAssassin ma dwie zasadnicze funkcje:</para>
+                       <para>Mo¿liwo¶æ sprawdzania przychodz±cej poczty ¶ci±gniêtej z kont POP3, IMAP lub lokalnych przy pomocy SpamAssassin. Opcjonalnie mo¿e usuwaæ pocztê uznan± za spam lub zapisywaæ j± do wyznaczonego katalogu. Sprawdzanie poczty mo¿e byæ wy³±czone w przypadku gdy jest ona sprawdzana na twoim serwerze.</para>
+                       <para>Mo¿liwo¶æ uczenia SpamAssassin przez u¿ytkownika rozpoznawania spamu lub po¿±danych wiadomo¶ci. Istnieje mo¿liwo¶æ wyszkolenia SpamAssassin zaznaczaj±c pojedyncze wiadomo¶ci jako spam lub dobra wiadomo¶æ poprze wskazanie ich z menu kontekstowego lub u¿ywaj±c przycisku na panelu narzêdziowym w g³ównym oknie lub oknie tworzenia wiadomo¶ci (zobacz "Konfiguracja/Ustawienia/Paski Narzêdzi"). Wiadomo¶ci zaznaczone jako spam s± opcjonalnie zapisywane do wyznaczonego katalogu.</para>
+                       <para>Ustawienia wtyczki znajduj± siê w "Konfiguracja/Ustawienia/Wtyczki/SpamAssassin".</para>
+                       <para>SpamAssassin mo¿na pobraæ z <ulink url="http://spamassassin.apache.org/">http://spamassassin.apache.org/</ulink>. Wymagana jest wersja 3.1.x lub wy¿sza aby mo¿naby³o u¿ywaæ funkcji uczenia poprzez TCP.</para>
+               </listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>Ikonka</term>
+           <listitem><para>umieszcza ikonka w pasku powiadamiania systemowego, która wskazuje czy jest nowa poczta. Jej opis wskazuje ilo¶æ nowych, nieprzeczytanych i ogóln± liczbê wiadomo¶ci.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    </variablelist>
+  </section>
+
+  <section id="plugins_external">
+    <title>Wiêcej wtyczek</title>
+    <para>
+       Stworzono równie¿ inne wtyczki, lecz s± one dostêpne oddzielnie do pobrania. W czasie pisania tego podrêcznika u¿ytkownika dostêpne s± nastêpuj±ce wtyczki na stronie <ulink url="http://claws.sylpheed.org/plugins.php">http://claws.sylpheed.org/plugins.php</ulink>:
+    </para>
+    <variablelist>
+    <varlistentry><term>Acpi Notifier</term>
+           <listitem><para>Informuje o nowej poczcie za pomoc± diod LED na laptopach takich producentów jak Acer, Asus, Fujitsu czy IBM.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>AttRemover</term>
+           <listitem><para>Ta wtyczka usuwa za³±czniki z twoich wiadomo¶ci.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>CacheSaver</term>
+           <listitem><para>Zapisuje zawarto¶æ pamiêci podrêcznej co 60 sekund (albo co zdefiniowany przez u¿ytkownika interwa³). Pomaga unikaæ utraty metadanych wiadomo¶ci podczas awarii twojego komputera lub b³êdu (<emphasis>Sylpheed-Claws!</emphasis>).</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>etpan! Privacy</term>
+           <listitem><para>Obs³uguje weryfikacjê i deszyfracjê wiadomo¶ci w formatach S/MIME, OpenPGP i ascii-armored PGP. Nie obs³uguje hase³.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>Fetchinfo</term>
+           <listitem><para>Dodaje mo¿liwo¶æ dodawania nag³ówków do emaili zawieraj±cych informacje dotycz±ce pobierania jak UIDL, konto Sylpheed-Claws, serwer POP, nazwê u¿ytkownika i czas pobrania.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>Przegl±darka GtkHtml</term>
+           <listitem><para>Podobnie jak Dillo, umo¿liwia wy¶wietlanie wiadomo¶ci w formacie HTML, lecz w lepszej formie(u¿ywa antyaliasingu czcionek).</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>Maildir</term>
+           <listitem><para>Dodaje obs³ugê skrzynek formatu Maildir++. Za pomoc± tej wtyczki mo¿esz wspó³dzieliæ swoj± skrzynkê Maildir++ z innymi klientami pocztowymi lub serwerami IMAP.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>mailMBOX</term>
+           <listitem><para>Obs³uguje skrzynki pocztowe w formacie mbox. </para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>Perl</term>
+           <listitem><para>Rozszerza mo¿liwo¶ci filtrowania poczty Sylpheed-Claws. Oferuje interfejs Perla do mechanizmu filtruj±cego Sylpheed-Claws, pozwalaj±c na u¿ycie pe³ni mo¿liwo¶ci Perla filtrach email.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>S/MIME</term>
+           <listitem><para>Obs³uguje wiadomo¶ci w formacie S/MIME, podpisane i/lub zaszyfrowane. Umo¿liwia deszyfracjê wiadomo¶ci, weryfikacjê podpisów i szyfrowanie w³asnych emaili. U¿ywa GnuPG/GPGME i GpgSM, <ulink url="ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gpgme/">ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gpgme/</ulink>.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>SynCE</term>
+           <listitem><para>Pomaga w utrzymywaniu ksi±¿ki w synchronizacji adresowej urz±dzeñ Windows CE (Pocket PC/ iPAQ, Smartphone itp) z ksi±¿k± adresow± Sylpheed-Claws, je¶li chodzi o adresy email.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>vCalendar</term>
+           <listitem><para>Obs³uguje wiadomo¶ci formatu vCalendar tworzone przez programy takie jak  Evolution czy Outlook oraz subskrypcjê Webcal.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    <varlistentry><term>RSSyl</term>
+           <listitem><para>Pozwala na czytanie twoich ulubionych wiadomo¶ci RSS w Sylpheed-Claws. Obs³uguje kana³y w formacie RSS 1.0, 2.0 i Atom.</para></listitem>
+    </varlistentry>
+    </variablelist>
+    <para>
+       Je¶li jeste¶ programist± napisanie wtyczki, ¿eby rozszerzyæ mo¿liwo¶ci Sylpheed-Claws jest chyba naj³atwiejszym rozwi±zaniem. Udostêpnimy ci miejsce na serwerze dla twojego kodu ¼ród³owego oraz bardzo chêtnie odpowiemy na twoje pytania za po¶rednictwem listy dyskusyjnej lub kana³u IRC, #sylpheed na IRCnet.
+    </para>
+  </section>
+  <section id="plugins_network">
+    <title>Dostêp do sieci z poziomu niektórych wtyczek</title>
+    <para>
+       Niektóre z wtyczek, np. RSSyl, vCalendar i przegl±darka GtkHtml wymagaj± dostêpu do Internetu aby normlanie funkcjonowaæ (¶ci±ganie wiadomo¶ci w przypadku RSSyl czy vCalendar oraz ¶ci±ganie plików graficznych w przypadku przegl±darki GtkHtml). Te wtyczki u¿ywaj± biblioteki Curl. Dlatego te¿ je¶li twój dostêp do Internetu odbywa siê za pomoc± proxy, bêdziesz zmuszony poinstruowaæ o tym bibliotekê libCurl. Mo¿esz to zrobiæ ustawiaj±c zmienn± systemow± <emphasis>http_proxy</emphasis>. Np, <emphasis>http_proxy=http://user:passwd@myproxy.example.com:8080</emphasis> poinformuje libCurl by po³±czyæ siê z portem 8080 serwera myproxy.example.com, u¿ywaj±c nazwy u¿ytkownika <quote>user</quote> i has³a <quote>passwd</quote> aby po³±czyæ siê z sieci± Internet.
+    </para>
+    <para>
+       Mo¿esz ustawiæ t± zmienn± przed uruchomieniem Sylpheed-Claws, np. tak <emphasis>http_proxy=http://user:passwd@myproxy.example.com:8080 sylpheed-claws</emphasis>, albo ustwiæ w swoim pliku ~/.bashrc dodaj±c nastêpuj±c± liniê: <emphasis>export http_proxy=http://user:passwd@myproxy.example.com:8080</emphasis> (bêdziesz musia³ po³±czyæ siê ponownie, ¿eby to zadzia³a³o).
+    </para>
+  </section>
+</section>
diff --git a/manual/pl/starting.xml b/manual/pl/starting.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4ba2816
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,70 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<section id="ch_starting">
+<title>Pierwsze uruchomienia Sylpheed-Claws</title>
+
+  <section id="start_wizard">
+    <title>Pocz±tkowy kreator</title>
+    <para>
+       Gdy uruchomisz Sylpheed-Claws po raz pierwszy zostanie zadanie ci kilka pytañ w celu za³o¿enia konta. Te pytania s± stosunkowo proste i pogrupowane na kilku krótkich stronach.
+    </para><para>
+           Po pierwsze zostaniesz zapytany o twoje imiê i nazwisko (<emphasis>najczê¶ciej uzyskiwane z systemu operacyjnego</emphasis>), twój adres email. nazwê twojej organizacji (<emphasis>opcjonalne</emphasis>).
+    </para><para>Nastêpna strona wymaga wpisanie szczegó³ów opisuj±cych sposób pobierania poczty. Wygl±d strony uzale¿niony jest od <quote>typu serwera</quote>:
+    </para>
+    <blockquote><variablelist>
+           <varlistentry><term>POP3</term>
+                   <listitem><para>Je¶li wybra³e¶ POP3 bêdziesz musia³ podaæ adres serwera, nazwê u¿ytkownika i has³o. Has³o nie jest konieczne, je¶li nie podasz go tutaj zostaniesz o nie poproszony pó¼niej za ka¿dym razem kiedy bêdzie potrzebne.
+                   </para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>IMAP</term>
+                   <listitem><para>Je¶li wybra³e¶ IMAP bêdziesz musia³ podaæ adres serwera, nazwê u¿ytkownika, has³o i katalog na serwerze IMAP. Has³o nie jest konieczne, je¶li nie podasz go tutaj zostaniesz o nie poproszony pó¼niej za ka¿dym razem kiedy bêdzie potrzebne. Katalog na serwerze IMAP te¿ jest opcjonalny, w wiêkszo¶ci przypadków mo¿e pozostaæ pusty.
+                           </para></listitem>
+           </varlistentry>
+           <varlistentry><term>Lokalna skrzynka mbox</term>
+                   <listitem><para>Je¶li wybierzesz lokaln± skrzynkê mbox wymagane jest podanie lokacji pliku zawieraj±cego pocztê.
+                           </para></listitem>
+           </varlistentry>
+    </variablelist></blockquote>
+    <para>
+           Na nastêpnej stronie potrzebne jest podanie adresu twojego serwera SMTP (<emphasis>czasami nazywanego <quote>serwerem wychodz±cym</quote></emphasis>). Zostaniesz równie¿ zapytany czy serwer wymaga autentykacji przy wysy³aniu poczty; jest to czêsto nieu¿ywane gdy ³±czysz siê z internetem za pomoc± dostawcy internetu, czêsto jest to u¿ywane w konfiguracji profesjonalnych kont.
+     </para><para>Je¶li wybra³e¶ POP3 albo lokaln± skrzynkê na nastêpnej stronie znajdziesz pytanie o miejsce zapisywania odebranej poczty na dysku twardym. Domy¶lnie jest to <quote>Mail</quote> i najczê¶ciej to ustawienie jest dobre, zapisuje ono pocztê w podkatalogu <quote>Mail</quote> w twoim katalogu domowym.
+    </para><para>Je¶li Sylpheed-Claws zosta³ skompilowany z obs³ug± OpenSSL, zobaczysz stronê <quote>Bezpieczeñstwo</quote>, tutaj bêdziesz móg³ zadecydowaæ o u¿ywaniu szyfrowania SSL przy wysy³aniu i odbieraniu poczty. Wiêkszo¶æ dostawców internetu nie zezwala na to, lecz wiele firm tego wymaga, je¶li nie jeste¶ pewien mo¿esz zostawiæ te opcje wy³±czone.
+    </para><para>
+       Teraz mo¿esz nacisn±æ przycisk Zapisz i zacz±æ cieszyæ siê z u¿ywania Sylpheed-Claws.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="start_getting">
+    <title>Odbieranie poczty</title>
+    <para>
+       Odbieraæ pocztê mo¿na za pomoc± przycisku <quote>Get mail</quote> na pasku narzêdziowym lub z opcji <quote>Odbieranie</quote> w menu <quote>Wiadomo¶æ</quote>.
+    </para><para>
+       Je¶li chcesz aby Sylpheed-Claws pobiera³ twoj± pocztê automatycznie w regularnych odstêpach czasu mo¿esz to ustawiæ na stronie <quote>Obs³uga poczty: Odbieranie</quote>, któr± znajdziesz za pomoc± menu <quote>Konfiguracja/Ustawienia</quote>. Wybierz opcjê <quote>Automatyczne sprawdzanie skrzynek pocztowych co</quote> i ustaw interwa³ czasu pomiêdzy kolejnymi sprawdzeniami.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="start_reading">
+    <title>Czytanie twojej poczty</title>
+    <para>
+       Kiedy ju¿ pobra³e¶ swoje emaile, bêd± one znajdowa³y siê w katalogu Przychodz±ca. Liczba wszystkich emaili w katalogu jest wy¶wietlana po prawej stronie jego nazwy razem z liczbami nieprzeczytanych i nowych emaili w tym katalogu. ¯eby je zobaczyæ kliknij na ten katalog w widoku katalogów i w widoku podsumowania uka¿e siê lista emaili w tym katalogu. Mo¿esz wtedy wybraæ interesuj±cy ciê email myszk± lub u¿ywaj±c klawiszy strza³ek w górê i w dó³ lub klawisz spacji aby wy¶wietlaæ i przewijaæ widok wiadomo¶ci. Mo¿liwe jest te¿ poruszanie siê po li¶ci wiadomo¶ci za pomoc± klawiszy P i N (poprzednia i nastêpna).
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="start_writing">
+    <title>Tworzenie twojej pierwszej wiadomo¶ci</title>
+    <para>
+       Naciskaj±c przycisk <quote>Tworzenie</quote> na pasku narzêdziowym uruchomisz okno tworzenia nowej wiadomo¶ci. To okno zawiera kilka ró¿nych pól, które powinny byæ proste do rozpoznania: je¶li masz wiele kont, pole Od daje mo¿liwo¶æ wybrania konta do napisania danej wiadomo¶ci; pole Do oznacza odbiorcê wiadomo¶ci. Gdy je ju¿ wype³nisz pojawi siê drugie pole Do na wypadek gdyby¶ chcia³ wys³aæ wiadomo¶æ do kilku osób jednocze¶nie. Pole Do mo¿na zmieniæ na pole Kopia lub inny typ za pomoc± rozwijanego menu lub wpisuj±c nazwê pola, które potrzebujesz dodaæ. Nastêpnie zostaje wpisaæ temat twojej wiadomo¶ci, potem jej tre¶æ.
+    </para><para>
+       Jeszcze jedna ma³a uwaga dotycz±ca pola tematu: Sylpheed-Claws poprosi ciê o potwierdzenie je¶li spróbujesz wys³aæ wiadomo¶æ z pustym tematem. Dzia³anie to spowodowane jest tym, ¿e otrzymywanie wiadomo¶ci bez tematu mo¿e byæ czasami denerwuj±ce no i na pewno nie u³atwia zarz±dzania nimi.
+    </para>
+  </section>
+
+  <section id="start_sending">
+    <title>Wysy³anie twojej pierwszej wiadomo¶ci</title>
+    <para>
+       Po skoñczeniu pisania swojej pierwszej wiadomo¶ci, mo¿esz wys³aæ swoj± wiadomo¶æ natychmiast naciskaj±c przycisk <quote>Wy¶lij</quote> lub dodaæ do kolejki w celu pó¼niejszego wys³ania naciskaj±c przycisk <quote>Wy¶lij pó¼niej</quote>. Po u¿yciu <quote>Wy¶lij</quote> okno tworzenia samo siê zamknie gdy wiadomo¶æ zostanie wys³ana; zostanie otwarta gdy wyst±pi b³±d. W przypadku <quote>Wy¶lij pó¼niej</quote> okno zamknie siê od razu i twój email zostanie zapisany w katalogu Kolejka. Zostanie wys³any dopiero wtedy, gdy naci¶niesz przycisk <quote>Wy¶lij</quote> z paska narzêdziowego g³ównego okna.
+    </para><para>
+       Emaile, które wy¶lesz bêd± zapisywane do katalogu Wys³ane twojej skrzynki, wiêc bêdziesz mia³ mo¿liwo¶æ przypomnienia sobie co napisa³e¶ do kogo lub u¿ycia ju¿ wys³anego listu jako szablonu do napisania nastêpnego.
+    </para>
+  </section>
+</section>
+
diff --git a/manual/pl/sylpheed-claws-manual.xml b/manual/pl/sylpheed-claws-manual.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f369d0b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,52 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<!DOCTYPE article SYSTEM "../dtd/sdocbook.dtd" [
+  <!ENTITY ch_intro    SYSTEM "intro.xml">
+  <!ENTITY ch_starting SYSTEM "starting.xml">
+  <!ENTITY ch_handling SYSTEM "handling.xml">
+  <!ENTITY ch_account  SYSTEM "account.xml">
+  <!ENTITY ch_advanced SYSTEM "advanced.xml">
+  <!ENTITY ch_plugins  SYSTEM "plugins.xml">
+  <!ENTITY ch_addrbook SYSTEM "addrbook.xml">
+  <!ENTITY ap_faq      SYSTEM "faq.xml">
+  <!ENTITY ap_keyboard SYSTEM "keyboard.xml">
+  <!ENTITY ap_glossary SYSTEM "glossary.xml">
+  <!ENTITY ap_ack      SYSTEM "ack.xml">
+  <!ENTITY ap_gpl      SYSTEM "gpl.xml">
+]>
+<article>
+  <title>Podrêcznik u¿ytkownika Sylpheed-Claws</title>
+  <subtitle></subtitle>
+  <articleinfo>
+    <corpauthor>
+      <ulink url="http://claws.sylpheed.org/">Autorzy Sylpheed Claws</ulink>
+    </corpauthor>
+    <copyright>
+      <year>2006</year>
+      <holder>Autorzy Sylpheed Claws.</holder>
+    </copyright>
+    <legalnotice id="license">
+      <para>
+        Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej <acronym>GNU</acronym>, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶ z pó¼niejszych wersji.
+      </para>
+      <para>
+        Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna Licencja Publiczna <acronym>GNU</acronym>.
+      </para>
+      <para>
+        Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); je¶li nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
+      </para>
+    </legalnotice>
+  </articleinfo>
+  &ch_intro;
+  &ch_starting;
+  &ch_handling;
+  &ch_account;
+  &ch_addrbook;
+  &ch_advanced;
+  &ch_plugins;
+  &ap_faq;
+  &ap_keyboard;
+  &ap_ack;
+  &ap_glossary;
+  &ap_gpl;
+</article>
+