sync with 0.7.5cvs14
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Thu, 9 May 2002 06:36:14 +0000 (06:36 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Thu, 9 May 2002 06:36:14 +0000 (06:36 +0000)
ChangeLog
ChangeLog.claws
ChangeLog.jp
configure.in
src/folderview.c
src/imap.c
src/imap.h
src/summaryview.c
src/utils.c
src/utils.h

index cea870ec3ee2e966d74182b9bcbe0223a7ee88b1..46ba9ba6ab4dad8e095e2926271f65031028d5e1 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,19 @@
+2002-05-09
+
+       * src/folderview.c: folderview_check_new(): skip unselectable folders.
+       * src/summaryview.c: added 'Create filter rule' to the context menu.
+
+2002-05-08
+
+       * src/imap.[ch]: supported namespace for others/shared folders
+         (in progress).
+         imap_parse_namespace(): parse also others/shared namespace.
+         imap_find_namespace(): search also others/shared namespace.
+       * src/utils.[ch]:
+         strchr_parenthesis_close(): return pointer to closing parenthesis.
+         strsplit_parenthesis(): split parenthetic list into array of
+         strings.
+
 2002-05-08
 
        * src/procheader.c: procheader_date_parse(): fixed a bug that didn't
index b08bbad7aa1a241ec595f4a868158974f49cd136..afa8b2b40950767d4ee83fdce464b6b94a8e73f2 100644 (file)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2002-05-09 [paul]      0.7.5claws14
+
+       * sync with 0.7.5cvs14
+               see ChangeLog 2002-05-08 and 2002-05-09
+
 2002-05-08 [paul]      0.7.5claws13
 
        * sync with 0.7.5cvs11
index 11096e13e9025869c4e2340738e33fc36a617669..1d58394d4329f89bb8525097202eea40119577e4 100644 (file)
@@ -1,3 +1,19 @@
+2002-05-09
+
+       * src/folderview.c: folderview_check_new(): ÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
+         ¥¹¥­¥Ã¥×¡£
+       * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡×
+         ¤òÄɲá£
+
+2002-05-08
+
+       * src/imap.[ch]: others/shared ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î namespace ¤ËÂбþ(ºî¶ÈÃæ)¡£
+         imap_parse_namespace(): others/shared namespace ¤â¥Ñ¡¼¥¹¡£
+         imap_find_namespace(): others/shared namespace ¤â¸¡º÷¡£
+       * src/utils.[ch]:
+         strchr_parenthesis_close(): ÊĤ¸³ç¸Ì¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òÊÖ¤¹¡£
+         strsplit_parenthesis(): ³ç¸Ì¤Î¥ê¥¹¥È¤òʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤Ëʬ³ä¡£
+
 2002-05-08
 
        * src/procheader.c: procheader_date_parse(): "Mon,6 May 2002 20:31:12
index d2dd06c37e022fe808a8e360de5590842f534070..3e8ccbed1db8b862e0b42b5b55032b8abf4d2691 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ MINOR_VERSION=7
 MICRO_VERSION=5
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=claws13
+EXTRA_VERSION=claws14
 VERSION=$MAJOR_VERSION.$MINOR_VERSION.$MICRO_VERSION$EXTRA_VERSION
 
 dnl set $target
index 05229752bd3ab49a6fef8e960a6df1eb31cebbdc..f2aa44bd11c49fcdf73ba10eb566f2be339141d4 100644 (file)
@@ -853,6 +853,7 @@ void folderview_check_new(Folder *folder)
                     node != NULL; node = gtkut_ctree_node_next(ctree, node)) {
                        item = gtk_ctree_node_get_row_data(ctree, node);
                        if (!item || !item->path || !item->folder) continue;
+                       if (item->no_select) continue;
                        if (folder && folder != item->folder) continue;
                        if (!folder && !FOLDER_IS_LOCAL(item->folder)) continue;
 
index 93d24e8aae22ea49ae7cc1725e6654a18f5fdb41..4ff4d074ac9817219b286784a77bd3e885f28c37 100644 (file)
@@ -983,8 +983,8 @@ void imap_scan_tree(Folder *folder)
        session = imap_session_get(folder);
        if (!session) return;
 
-       if (imapfolder->namespace && imapfolder->namespace->data)
-               namespace = (IMAPNameSpace *)imapfolder->namespace->data;
+       if (imapfolder->ns_personal && imapfolder->ns_personal->data)
+               namespace = (IMAPNameSpace *)imapfolder->ns_personal->data;
 
        if (folder->account->imap_dir && *folder->account->imap_dir) {
                gchar *imap_dir;
@@ -1659,93 +1659,95 @@ static SockInfo *imap_init_sock(SockInfo *sock)
        return sock;
 }
 
-#define THROW goto catch
-
-static void imap_parse_namespace(IMAPSession *session, IMAPFolder *folder)
+static GList *imap_parse_namespace_str(gchar *str)
 {
-       gchar *ns_str;
+       gchar *p = str;
        gchar *name;
        gchar *separator;
-       gchar *p;
        IMAPNameSpace *namespace;
        GList *ns_list = NULL;
 
-       g_return_if_fail(session != NULL);
-       g_return_if_fail(folder != NULL);
-
-       if (folder->namespace != NULL) return;
-
-       if (imap_cmd_namespace(SESSION(session)->sock, &ns_str)
-           != IMAP_SUCCESS) {
-               log_warning(_("can't get namespace\n"));
-               return;
-       }
-
-       /* get the first element */
-       extract_one_parenthesis_with_skip_quote(ns_str, '"', '(', ')');
-       g_strstrip(ns_str);
-       p = ns_str;
-
        while (*p != '\0') {
                /* parse ("#foo" "/") */
 
                while (*p && *p != '(') p++;
-               if (*p == '\0') THROW;
+               if (*p == '\0') break;
                p++;
 
                while (*p && *p != '"') p++;
-               if (*p == '\0') THROW;
+               if (*p == '\0') break;
                p++;
                name = p;
 
                while (*p && *p != '"') p++;
-               if (*p == '\0') THROW;
+               if (*p == '\0') break;
                *p = '\0';
                p++;
 
                while (*p && isspace(*p)) p++;
-               if (*p == '\0') THROW;
+               if (*p == '\0') break;
                if (strncmp(p, "NIL", 3) == 0)
                        separator = NULL;
                else if (*p == '"') {
                        p++;
                        separator = p;
                        while (*p && *p != '"') p++;
-                       if (*p == '\0') THROW;
+                       if (*p == '\0') break;
                        *p = '\0';
                        p++;
-               } else THROW;
+               } else break;
 
                while (*p && *p != ')') p++;
-               if (*p == '\0') THROW;
+               if (*p == '\0') break;
                p++;
 
                namespace = g_new(IMAPNameSpace, 1);
                namespace->name = g_strdup(name);
                namespace->separator = separator ? separator[0] : '\0';
                ns_list = g_list_append(ns_list, namespace);
-               IMAP_FOLDER(folder)->namespace = ns_list;
        }
 
-catch:
-       g_free(ns_str);
-       return;
+       return ns_list;
 }
 
-#undef THROW
+static void imap_parse_namespace(IMAPSession *session, IMAPFolder *folder)
+{
+       gchar *ns_str;
+       gchar **str_array;
 
-static IMAPNameSpace *imap_find_namespace(IMAPFolder *folder,
-                                         const gchar *path)
+       g_return_if_fail(session != NULL);
+       g_return_if_fail(folder != NULL);
+
+       if (folder->ns_personal != NULL ||
+           folder->ns_others   != NULL ||
+           folder->ns_shared   != NULL)
+               return;
+
+       if (imap_cmd_namespace(SESSION(session)->sock, &ns_str)
+           != IMAP_SUCCESS) {
+               log_warning(_("can't get namespace\n"));
+               return;
+       }
+
+       str_array = strsplit_parenthesis(ns_str, '(', ')', 3);
+       if (str_array[0])
+               folder->ns_personal = imap_parse_namespace_str(str_array[0]);
+       if (str_array[0] && str_array[1])
+               folder->ns_others = imap_parse_namespace_str(str_array[1]);
+       if (str_array[0] && str_array[1] && str_array[2])
+               folder->ns_shared = imap_parse_namespace_str(str_array[2]);
+       g_strfreev(str_array);
+       return;
+}
+
+static IMAPNameSpace *imap_find_namespace_from_list(GList *ns_list,
+                                                   const gchar *path)
 {
        IMAPNameSpace *namespace = NULL;
-       GList *ns_list;
        gchar *name;
 
-       g_return_val_if_fail(folder != NULL, NULL);
        g_return_val_if_fail(path != NULL, NULL);
 
-       ns_list = folder->namespace;
-
        for (; ns_list != NULL; ns_list = ns_list->next) {
                IMAPNameSpace *tmp_ns = ns_list->data;
 
@@ -1759,6 +1761,21 @@ static IMAPNameSpace *imap_find_namespace(IMAPFolder *folder,
        return namespace;
 }
 
+static IMAPNameSpace *imap_find_namespace(IMAPFolder *folder,
+                                         const gchar *path)
+{
+       IMAPNameSpace *namespace;
+
+       namespace = imap_find_namespace_from_list(folder->ns_personal, path);
+       if (namespace) return namespace;
+       namespace = imap_find_namespace_from_list(folder->ns_others, path);
+       if (namespace) return namespace;
+       namespace = imap_find_namespace_from_list(folder->ns_shared, path);
+       if (namespace) return namespace;
+
+       return NULL;
+}
+
 static gchar *imap_get_real_path(IMAPFolder *folder, const gchar *path)
 {
        gchar *real_path;
index 54f8717b30bb6a8913d39e8210101ab95ee06989..eb2c09d737f6ecc61e71e02f9adc8de9f24fcc29 100644 (file)
@@ -44,7 +44,10 @@ struct _IMAPFolder
 {
        RemoteFolder rfolder;
 
-       GList *namespace;       /* list of IMAPNameSpace */
+       /* list of IMAPNameSpace */
+       GList *ns_personal;
+       GList *ns_others;
+       GList *ns_shared;
 };
 
 struct _IMAPSession
index 34ced228eb7037fbaeb8763af10afe8d0fc2d711..793d28dd4932f50d971c79577e395c71e0438e96 100644 (file)
@@ -310,6 +310,9 @@ static void summary_show_all_header_cb      (SummaryView            *summaryview,
 static void summary_add_address_cb     (SummaryView            *summaryview,
                                         guint                   action,
                                         GtkWidget              *widget);
+static void summary_create_filter_cb   (SummaryView            *summaryview,
+                                        guint                   action,
+                                        GtkWidget              *widget);
 
 static void summary_mark_clicked       (GtkWidget              *button,
                                         SummaryView            *summaryview);
@@ -421,6 +424,15 @@ static GtkItemFactoryEntry summary_popup_entries[] =
        {N_("/---"),                    NULL, NULL,             0, "<Separator>"},
        {N_("/Add sender to address boo_k"),
                                        NULL, summary_add_address_cb, 0, NULL},
+       {N_("/Create f_ilter rule"),    NULL, NULL,             0, "<Branch>"},
+       {N_("/Create f_ilter rule/_Automatically"),
+                                       NULL, summary_create_filter_cb, FILTER_BY_AUTO, NULL},
+       {N_("/Create f_ilter rule/by _From"),
+                                       NULL, summary_create_filter_cb, FILTER_BY_FROM, NULL},
+       {N_("/Create f_ilter rule/by _To"),
+                                       NULL, summary_create_filter_cb, FILTER_BY_TO, NULL},
+       {N_("/Create f_ilter rule/by _Subject"),
+                                       NULL, summary_create_filter_cb, FILTER_BY_SUBJECT, NULL},
        {N_("/---"),                    NULL, NULL,             0, "<Separator>"},
        {N_("/_View"),                  NULL, NULL,             0, "<Branch>"},
        {N_("/_View/Open in new _window"),
@@ -1088,6 +1100,7 @@ static void summary_set_menu_sensitive(SummaryView *summaryview)
        menu_set_sensitive(ifactory, "/Bounce",                   TRUE);
 
        menu_set_sensitive(ifactory, "/Add sender to address book", sens);
+       menu_set_sensitive(ifactory, "/Create filter rule",         sens);
 
        menu_set_sensitive(ifactory, "/View", sens);
        menu_set_sensitive(ifactory, "/View/Open in new window", sens);
@@ -4771,6 +4784,12 @@ static void summary_add_address_cb(SummaryView *summaryview,
        summary_add_address(summaryview);
 }
 
+static void summary_create_filter_cb(SummaryView *summaryview,
+                                    guint action, GtkWidget *widget)
+{
+       summary_filter_open(summaryview, (PrefsFilterType)action);
+}
+
 static void summary_mark_clicked(GtkWidget *button, SummaryView *summaryview)
 {
        summary_sort(summaryview, SORT_BY_MARK);
index 68bda18a6580468c4f77bb0f32df8e02c1109830..cf1fdd7aa201d69f0379757983752b789325cd87 100644 (file)
@@ -1101,7 +1101,94 @@ gchar *strstr_with_skip_quote(const gchar *haystack, const gchar *needle)
        return NULL;
 }
 
-/* this fuction was taken from gstrfuncs.c in glib. */
+gchar *strchr_parenthesis_close(const gchar *str, gchar op, gchar cl)
+{
+       const gchar *p;
+       gchar quote_chr = '"';
+       gint in_brace;
+       gboolean in_quote = FALSE;
+
+       p = str;
+
+       if ((p = strchr_with_skip_quote(p, quote_chr, op))) {
+               p++;
+               in_brace = 1;
+               while (*p) {
+                       if (*p == op && !in_quote)
+                               in_brace++;
+                       else if (*p == cl && !in_quote)
+                               in_brace--;
+                       else if (*p == quote_chr)
+                               in_quote ^= TRUE;
+
+                       if (in_brace == 0)
+                               return (gchar *)p;
+
+                       p++;
+               }
+       }
+
+       return NULL;
+}
+
+gchar **strsplit_parenthesis(const gchar *str, gchar op, gchar cl,
+                            gint max_tokens)
+{
+       GSList *string_list = NULL, *slist;
+       gchar **str_array;
+       const gchar *s_op, *s_cl;
+       guint i, n = 1;
+
+       g_return_val_if_fail(str != NULL, NULL);
+
+       if (max_tokens < 1)
+               max_tokens = G_MAXINT;
+
+       s_op = strchr_with_skip_quote(str, '"', op);
+       if (!s_op) return NULL;
+       str = s_op;
+       s_cl = strchr_parenthesis_close(str, op, cl);
+       if (s_cl) {
+               do {
+                       guint len;
+                       gchar *new_string;
+
+                       str++;
+                       len = s_cl - str;
+                       new_string = g_new(gchar, len + 1);
+                       strncpy(new_string, str, len);
+                       new_string[len] = 0;
+                       string_list = g_slist_prepend(string_list, new_string);
+                       n++;
+                       str = s_cl + 1;
+
+                       while (*str && isspace(*str)) str++;
+                       if (*str != op) {
+                               string_list = g_slist_prepend(string_list,
+                                                             g_strdup(""));
+                               n++;
+                               s_op = strchr_with_skip_quote(str, '"', op);
+                               if (!--max_tokens || !s_op) break;
+                               str = s_op;
+                       } else
+                               s_op = str;
+                       s_cl = strchr_parenthesis_close(str, op, cl);
+               } while (--max_tokens && s_cl);
+       }
+
+       str_array = g_new(gchar*, n);
+
+       i = n - 1;
+
+       str_array[i--] = NULL;
+       for (slist = string_list; slist; slist = slist->next)
+               str_array[i--] = slist->data;
+
+       g_slist_free(string_list);
+
+       return str_array;
+}
+
 gchar **strsplit_with_quote(const gchar *str, const gchar *delim,
                            gint max_tokens)
 {
index 8c02fae0d6f34750edb83a2eadb5dc1a89b262ae..dcd4b61f3a83314c269cd88b7610a7b80551df1d 100644 (file)
@@ -273,6 +273,14 @@ gint get_quote_level                       (const gchar    *str,
                                         const gchar    *quote_chars);
 gchar *strstr_with_skip_quote          (const gchar    *haystack,
                                         const gchar    *needle);
+gchar *strchr_parenthesis_close                (const gchar    *str,
+                                        gchar           op,
+                                        gchar           cl);
+
+gchar **strsplit_parenthesis           (const gchar    *str,
+                                        gchar           op,
+                                        gchar           cl,
+                                        gint            max_tokens);
 gchar **strsplit_with_quote            (const gchar    *str,
                                         const gchar    *delim,
                                         gint            max_tokens);