sync with sylpheed 0.7.1 release
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 11 Feb 2002 13:43:37 +0000 (13:43 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 11 Feb 2002 13:43:37 +0000 (13:43 +0000)
17 files changed:
ChangeLog
ChangeLog.claws
ChangeLog.jp
Makefile.am
NEWS
TODO.jp
configure.in
src/compose.c
src/compose.h
src/gtkutils.c
src/gtkutils.h
src/main.c
src/quote_fmt.h
src/quote_fmt_parse.y
src/summaryview.c
src/utils.c
src/utils.h

index 719dde8782545abf09b5f38a1c1ebf4f4f4e688e..049b309e79e972fcffbdaf6f34c1df049c4334bc 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,26 @@
+2002-02-11
+
+       * version 0.7.1
+
+2002-02-11
+
+       * src/compose.[ch]
+         src/gtkutils.[ch]
+         src/prefs_template.c
+         src/quote_fmt.h
+         src/quote_fmt_parse.y
+         src/summaryview.c
+         src/utils.[ch]: if the part of the message text is selected, use
+         it for quoted text instead of the entire message body (thanks to
+         Darko Koruga).
+         src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): new. It returns an
+         temporary stream for the given string.
+       * src/main.c: added "--send" command line option.
+       * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): add From address to
+         Cc if Reply-To and to_all are both specified.
+       * Makefile.am: correct the Source: line in the RPM spec file in
+         .tar.bz2 package.
+
 2002-02-07
 
        * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): fetch message if the cache
index bc984cac4dffa0f7f8ef7f3148f138637ad78c93..f26c3af2f1e0442536a2f040203d456b9266948c 100644 (file)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2002-02-11 [paul]      0.7.0claws58
+
+       * sync with sylpheed 0.7.1 release
+               see ChangeLog entries 2002-02-11
+
 2002-02-08 [paul]      0.7.0claws57
 
        * sync with sylpheed 0.7.0cvs39
index 259e206eff5dd9d4772f4abc502bdfd42be27eea..788e754d30f6a0e361299d8683f3a8a5b8308c99 100644 (file)
@@ -1,3 +1,26 @@
+2002-02-11
+
+       * version 0.7.1
+
+2002-02-11
+
+       * src/compose.[ch]
+         src/gtkutils.[ch]
+         src/prefs_template.c
+         src/quote_fmt.h
+         src/quote_fmt_parse.y
+         src/summaryview.c
+         src/utils.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎÉôʬ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
+         ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸÁ´ÂΤÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤ò°úÍÑʸ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
+         (Darko Koruga ¤µ¤ó thanks)¡£
+         src/utils.[ch]: str_open_as_stream(): ¿·µ¬¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸»úÎó
+         ¤ËÂФ·¤Æ°ì»þŪ¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÊÖ¤¹¡£
+       * src/main.c: "--send" ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
+       * src/compose.c: compose_reply_set_entry(): Reply-To ¤È to_all ¤¬
+         Î¾Êý»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð From ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò Cc ¤ËÄɲá£
+       * Makefile.am: .tar.bz2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ãæ¤Î RPM spec ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î Source:
+         ¹Ô¤ò½¤Àµ¡£
+
 2002-02-07
 
        * src/procmsg.c: procmsg_open_message(): ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
index 862fd7895b682b44c5bdac9b3879d4212262279b..381af96d8de1e4e05615fc2ff9137bdb8e7e783b 100644 (file)
@@ -6,11 +6,11 @@ EXTRA_DIST = \
        README.jp \
        README.claws \
        TODO.jp \
+       sylpheed.desktop \
        sylpheed.spec \
        sylpheed.spec.in \
        autogen.sh \
        sylpheed.png \
-       sylpheed.desktop \
        ChangeLog.claws
 
 if SYLPHEED_GNOME
@@ -30,5 +30,8 @@ BZIP2_ENV =
 release: distdir
        -chmod -R a+r $(distdir)
        GZIP=$(GZIP_ENV) $(TAR) chozf $(distdir).tar.gz $(distdir)
+       rm -f $(distdir)/sylpheed.spec
+       sed '/^Source:/s/\.tar\.gz$$/\.tar\.bz2/' sylpheed.spec \
+         > $(distdir)/sylpheed.spec
        BZIP2=$(BZIP2_ENV) $(TAR) --bzip2 -chof $(distdir).tar.bz2 $(distdir)
        -rm -rf $(distdir)
diff --git a/NEWS b/NEWS
index ab962534c5dbcd3e494799d0f6dd61916994ffbd..64309a5ad32c25feb1a4c03bac7f30449558c4a6 100644 (file)
--- a/NEWS
+++ b/NEWS
@@ -12,10 +12,16 @@ Changes of Sylpheed
     * "Show all header" now displays the headers in the current message
       view.
     * File save dialog has been improved.
+    * '--send' option has been added.
+    * Quoted part of message text on reply or forward is specifiable by
+      selecting it.
+    * From address is now added to Cc entry when 'Reply to all' is used
+      on the messages which have Reply-To header.
     * Mac OS X (Darwin) has been supported.
     * Ctrl-Enter now works on the composition window.
+    * It now compiles with C compilers other than gcc.
     * Crash in mark processing on 64bit architecture has been fixed.
-    * Crash when some fonts couldn't be loaded has been fixed.
+    * Crash on font load failure has been fixed.
     * Some address completion bugs have been fixed.
     * Some many other bugs have been fixed.
 
diff --git a/TODO.jp b/TODO.jp
index b56f7c723ae826677d15e21be8e224fc5f98b724..b027a502ad712c96b05ba2c49bb2c24c1e4b012e 100644 (file)
--- a/TODO.jp
+++ b/TODO.jp
@@ -7,11 +7,9 @@ o POP before SMTP
 o ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¥í¥´
 o ¼«Æ°Êݸµ¡Ç½
 o ¿¶¤êʬ¤±½èÍý¤Î¶¯²½
-o ¿¶¤êʬ¤±¤ÇÀµµ¬É½¸½¤ËÂбþ¤¹¤ë
-o MH, mbox °Ê³°¤Î·Á¼°¤Ø¤ÎÂбþ(Maildir Åù)
+o MH, mbox °Ê³°¤Î·Á¼°¤Ø¤ÎÂбþ (Maildir Åù)
 o ½ÅÍ×ÅÙ (Priority:, X-Priority:, X-MSMail-Priority:)
 o ¼õ¿®³Îǧ (Disposition-Notification-To:)
-o ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
 o ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
 o ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤ÎÀßÄê
 o RFC 2231 (MIME ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°) Âбþ
@@ -38,6 +36,7 @@ o 
 . HTML¥á¡¼¥ë¤Îɽ¼¨ (HTML¥á¡¼¥ë¤ÎºîÀ®¤ÏͽÄê¤Ê¤·:-P)
 . »þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ë½èÍý¤Î¿ÊĽ¾õ¶·É½¼¨
 . Á÷¼õ¿®¤È¤½¤ì°Ê³°¤È¤ÎʹԽèÍý
+. ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
 
 ¼ÂÁõºÑ¤Îµ¡Ç½
 ============
@@ -69,3 +68,4 @@ o 
 * LDAPÂбþ
 * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ´Ê¸¸¡º÷ (¥Ù¥¿)
 * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½
+* ¿¶¤êʬ¤±¤ÇÀµµ¬É½¸½¤ËÂбþ¤¹¤ë
index ebc048df08df12fd3d26c78893391dec55503ca9..ff251b28374a84d18fb98280b891c42e7b3a0c83 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ MINOR_VERSION=7
 MICRO_VERSION=0
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=claws57
+EXTRA_VERSION=claws58
 VERSION=$MAJOR_VERSION.$MINOR_VERSION.$MICRO_VERSION$EXTRA_VERSION
 
 dnl set $target
index a466ad37c81437fe7cae3b5bb6b67cba8d3b3dd7..97618a2ac81a04a00c676527bc0a1c48d004a55d 100644 (file)
@@ -173,7 +173,7 @@ static gchar *compose_quote_fmt                     (Compose        *compose,
                                                 MsgInfo        *msginfo,
                                                 const gchar    *fmt,
                                                 const gchar    *qmark,
-                                                const gchar    *seltext);
+                                                const gchar    *body);
 
 static void compose_reply_set_entry            (Compose        *compose,
                                                 MsgInfo        *msginfo,
@@ -443,7 +443,7 @@ static void compose_generic_reply(MsgInfo *msginfo, gboolean quote,
                                  gboolean to_all,
                                  gboolean ignore_replyto,
                                  gboolean followup_and_reply_to,
-                                 const gchar *seltext);
+                                 const gchar *body);
 
 void compose_headerentry_changed_cb       (GtkWidget          *entry,
                                            ComposeHeaderEntry *headerentry);
@@ -799,26 +799,26 @@ Compose *compose_new_followup_and_replyto(PrefsAccount *account,
 */
 
 void compose_reply(MsgInfo *msginfo, gboolean quote, gboolean to_all,
-                  gboolean ignore_replyto, const gchar *seltext)
+                  gboolean ignore_replyto, const gchar *body)
 {
        compose_generic_reply(msginfo, quote, to_all, ignore_replyto, FALSE,
-                             seltext);
+                             body);
 }
 
 void compose_followup_and_reply_to(MsgInfo *msginfo, gboolean quote,
                                   gboolean to_all,
                                   gboolean ignore_replyto,
-                                  const gchar *seltext)
+                                  const gchar *body)
 {
        compose_generic_reply(msginfo, quote, to_all, ignore_replyto, TRUE,
-                             seltext);
+                             body);
 }
 
 static void compose_generic_reply(MsgInfo *msginfo, gboolean quote,
                                  gboolean to_all,
                                  gboolean ignore_replyto,
                                  gboolean followup_and_reply_to,
-                                 const gchar *seltext)
+                                 const gchar *body)
 {
        Compose *compose;
        PrefsAccount *account;
@@ -925,7 +925,7 @@ static void compose_generic_reply(MsgInfo *msginfo, gboolean quote,
 
                quote_str = compose_quote_fmt(compose, msginfo,
                                              prefs_common.quotefmt,
-                                             qmark, seltext);
+                                             qmark, body);
        }
 
        if (prefs_common.auto_sig)
@@ -1166,7 +1166,7 @@ if (msginfo->var && *msginfo->var) { \
 }
 
 Compose *compose_forward(PrefsAccount *account, MsgInfo *msginfo,
-                        gboolean as_attach, const gchar *seltext)
+                        gboolean as_attach, const gchar *body)
 {
        Compose *compose;
        /*      PrefsAccount *account; */
@@ -1239,7 +1239,7 @@ Compose *compose_forward(PrefsAccount *account, MsgInfo *msginfo,
 
                quote_str = compose_quote_fmt(compose, msginfo,
                                              prefs_common.fw_quotefmt, qmark,
-                                             seltext);
+                                             body);
                compose_attach_parts(compose, msginfo);
        }
 
@@ -1710,7 +1710,7 @@ static gchar *compose_parse_references(const gchar *ref, const gchar *msgid)
 
 static gchar *compose_quote_fmt(Compose *compose, MsgInfo *msginfo,
                                const gchar *fmt, const gchar *qmark,
-                               const gchar *seltext)
+                               const gchar *body)
 {
        GtkSText *text = GTK_STEXT(compose->text);
        gchar *quote_str = NULL;
@@ -1731,7 +1731,7 @@ static gchar *compose_quote_fmt(Compose *compose, MsgInfo *msginfo,
        }
 
        if (fmt && *fmt != '\0') {
-               quote_fmt_init(msginfo, quote_str, seltext);
+               quote_fmt_init(msginfo, quote_str, body);
                quote_fmt_scan_string(fmt);
                quote_fmt_parse();
 
@@ -1764,9 +1764,10 @@ static void compose_reply_set_entry(Compose *compose, MsgInfo *msginfo,
                                    gboolean to_all, gboolean ignore_replyto,
                                    gboolean followup_and_reply_to)
 {
-       GSList *cc_list;
+       GSList *cc_list = NULL;
        GSList *cur;
-       gchar *from;
+       gchar *from = NULL;
+       gchar *replyto = NULL;
        GHashTable *to_table;
 
        g_return_if_fail(compose->account != NULL);
@@ -1781,11 +1782,6 @@ static void compose_reply_set_entry(Compose *compose, MsgInfo *msginfo,
                                     : msginfo->from ? msginfo->from : ""),
                                     COMPOSE_TO);
 
-       if (compose->replyto && to_all)
-               compose_entry_append
-                       (compose, compose->replyto, COMPOSE_CC);
-
-
        if (compose->account->protocol == A_NNTP) {
                if (ignore_replyto)
                        compose_entry_append
@@ -1819,15 +1815,30 @@ static void compose_reply_set_entry(Compose *compose, MsgInfo *msginfo,
 
        if (!to_all || compose->account->protocol == A_NNTP) return;
 
-       from = g_strdup(compose->replyto ? compose->replyto :
-                       msginfo->from ? msginfo->from : "");
-       extract_address(from);
+       if (compose->replyto) {
+               Xstrdup_a(replyto, compose->replyto, return);
+               extract_address(replyto);
+       }
+       if (msginfo->from) {
+               Xstrdup_a(from, msginfo->from, return);
+               extract_address(from);
+       }
+
+       if (compose->mailinglist && from) {
+               cc_list = address_list_append(cc_list, from);
+       }
+
+       if (replyto && from)
+               cc_list = address_list_append(cc_list, from);
+
+       if (!compose->mailinglist)
+               cc_list = address_list_append(cc_list, msginfo->to);
 
-       cc_list = address_list_append(NULL, msginfo->to);
        cc_list = address_list_append(cc_list, compose->cc);
 
        to_table = g_hash_table_new(g_str_hash, g_str_equal);
-       g_hash_table_insert(to_table, from, GINT_TO_POINTER(1));
+       if (replyto)
+               g_hash_table_insert(to_table, replyto, GINT_TO_POINTER(1));
        if (compose->account)
                g_hash_table_insert(to_table, compose->account->address,
                                    GINT_TO_POINTER(1));
@@ -1844,7 +1855,6 @@ static void compose_reply_set_entry(Compose *compose, MsgInfo *msginfo,
                cur = next;
        }
        g_hash_table_destroy(to_table);
-       g_free(from);
 
        if (cc_list) {
                for (cur = cc_list; cur != NULL; cur = cur->next)
index 169a3e4a3ce4087a59eea2a3d5e2391814c977c7..84b196a5d62d9ad0b6bf7d2ca859191e89e97bde 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
  * Sylpheed -- a GTK+ based, lightweight, and fast e-mail client
- * Copyright (C) 1999-2001 Hiroyuki Yamamoto
+ * Copyright (C) 1999-2002 Hiroyuki Yamamoto
  *
  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
@@ -220,16 +220,16 @@ void compose_followup_and_reply_to        (MsgInfo        *msginfo,
                                         gboolean        quote,
                                         gboolean        to_all,
                                         gboolean        ignore_replyto,
-                                        const gchar    *seltext);
+                                        const gchar    *body);
 void compose_reply                     (MsgInfo        *msginfo,
                                         gboolean        quote,
                                         gboolean        to_all,
                                         gboolean        ignore_replyto,
-                                        const gchar    *seltext);
+                                        const gchar    *body);
 Compose *compose_forward               (PrefsAccount *account,
                                         MsgInfo        *msginfo,
                                         gboolean        as_attach,
-                                        const gchar    *seltext);
+                                        const gchar    *body);
 Compose *compose_forward_multiple      (PrefsAccount   *account, 
                                         GSList         *msginfo_list);
 Compose *compose_bounce                        (PrefsAccount   *account,
index aef3a458608957b8f45e362bb729b9e0013087ae..180953fec5269dad388df22e06cf02f824d04323 100644 (file)
@@ -248,6 +248,25 @@ void gtkut_combo_set_items(GtkCombo *combo, const gchar *str1, ...)
        g_list_free(combo_items);
 }
 
+gchar *gtkut_editable_get_selection(GtkEditable *editable)
+{
+       guint start_pos, end_pos;
+
+       g_return_if_fail(editable != NULL);
+
+       if (!editable->has_selection) return NULL;
+
+       if (editable->selection_start_pos < editable->selection_end_pos) {
+               start_pos = editable->selection_start_pos;
+               end_pos = editable->selection_end_pos;
+       } else {
+               start_pos = editable->selection_end_pos;
+               end_pos = editable->selection_start_pos;
+       }
+
+       return gtk_editable_get_chars(editable, start_pos, end_pos);
+}
+
 /*
  * Walk through the widget tree and disclaim the selection from all currently
  * realized GtkEditable widgets.
@@ -485,25 +504,3 @@ void gtkut_widget_set_composer_icon(GtkWidget *widget)
        }
        gdk_window_set_icon(widget->window, NULL, xpm, bmp);    
 }
-
-gchar *gtkut_get_selection(GtkWidget *widget)
-{
-       gchar *seltext = NULL;
-       guint start_pos, end_pos;
-       GtkEditable *editable = (GtkEditable *) widget;
-
-       if (editable->has_selection) {
-               if (editable->selection_start_pos < editable->selection_end_pos) {
-                       start_pos = editable->selection_start_pos;
-                       end_pos = editable->selection_end_pos;
-               }
-               else {
-                       start_pos = editable->selection_end_pos;
-                       end_pos = editable->selection_start_pos;
-               }
-
-               seltext = gtk_editable_get_chars(editable, start_pos, end_pos);
-       }
-
-       return seltext;
-}
index 0ede718c20f903968d2c650dfe1b9b36ed94226e..dd9f691ac69bc29b5433261f07ea29f752a83147 100644 (file)
@@ -102,6 +102,8 @@ void gtkut_clist_set_focus_row              (GtkCList       *clist,
 void gtkut_combo_set_items             (GtkCombo       *combo,
                                         const gchar    *str1, ...);
 
+gchar *gtkut_editable_get_selection    (GtkEditable    *editable);
+
 void gtkut_container_remove            (GtkContainer   *container,
                                         GtkWidget      *widget);
 
@@ -133,6 +135,4 @@ void gtkut_widget_init                      (void);
 
 void gtkut_widget_set_app_icon         (GtkWidget      *widget);
 void gtkut_widget_set_composer_icon    (GtkWidget      *widget);
-
-gchar *gtkut_get_selection             (GtkWidget      *widget);
 #endif /* __GTKUTILS_H__ */
index 2a2a94d418c9f1d62b7302e8698f3cc438761928..eff3ed34d20cf00dbb4f70a69c62711befb89978 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
  * Sylpheed -- a GTK+ based, lightweight, and fast e-mail client
- * Copyright (C) 1999-2001 Hiroyuki Yamamoto
+ * Copyright (C) 1999-2002 Hiroyuki Yamamoto
  *
  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
@@ -65,6 +65,7 @@
 #include "import.h"
 #include "manage_window.h"
 #include "alertpanel.h"
+#include "statusbar.h"
 #include "addressbook.h"
 #include "compose.h"
 #include "folder.h"
@@ -111,6 +112,8 @@ static gchar *get_socket_name               (void);
 
 static void open_compose_new_with_recipient    (const gchar    *address);
 
+static void send_queue                 (void);
+
 #if 0
 /* for gettext */
 _("File `%s' already exists.\n"
@@ -302,6 +305,9 @@ int main(int argc, char *argv[])
 
        inc_autocheck_timer_init(mainwin);
 
+       /* ignore SIGPIPE signal for preventing sudden death of program */
+       signal(SIGPIPE, SIG_IGN);
+
        if (cmd.receive_all || prefs_common.chk_on_startup)
                inc_all_account_mail(mainwin);
        else if (cmd.receive)
@@ -311,14 +317,8 @@ int main(int argc, char *argv[])
 
        if (cmd.compose)
                open_compose_new_with_recipient(cmd.compose_mailto);
-
-       if (cmd.send) {
-               if (procmsg_send_queue() < 0)
-                       alertpanel_error(_("Some errors occurred while sending queued messages."));
-       }
-       
-       /* ignore SIGPIPE signal for preventing sudden death of program */
-       signal(SIGPIPE, SIG_IGN);
+       if (cmd.send)
+               send_queue();
 
        gtk_main();
 
@@ -352,13 +352,13 @@ static void parse_cmd_opt(int argc, char *argv[])
                                        cmd.compose_mailto = p;
                                i++;
                        }
+               } else if (!strncmp(argv[i], "--send", 6)) {
+                       cmd.send = TRUE;
                } else if (!strncmp(argv[i], "--version", 9)) {
                        puts("Sylpheed version " VERSION);
                        exit(0);
                } else if (!strncmp(argv[i], "--status", 8)) {
                        cmd.status = TRUE;
-               } else if (!strncmp(argv[i], "--send", 6)) {
-                       cmd.send = TRUE;
                } else if (!strncmp(argv[i], "--help", 6)) {
                        g_print(_("Usage: %s [OPTION]...\n"),
                                g_basename(argv[0]));
@@ -366,7 +366,7 @@ static void parse_cmd_opt(int argc, char *argv[])
                        puts(_("  --compose [address]    open composition window"));
                        puts(_("  --receive              receive new messages"));
                        puts(_("  --receive-all          receive new messages of all accounts"));
-                       puts(_("  --send                 send all queued messages"));
+                       puts(_("  --send                 send all queued messages"));
                        puts(_("  --status               show the total number of messages"));
                        puts(_("  --debug                debug mode"));
                        puts(_("  --help                 display this help and exit"));
@@ -488,13 +488,6 @@ static gint prohibit_duplicate_launch(void)
                fd_write(uxsock, "receive_all\n", 12);
        else if (cmd.receive)
                fd_write(uxsock, "receive\n", 8);
-       else if (cmd.send) {
-               gchar buf[BUFFSIZE];
-
-               fd_write(uxsock, "send\n", 5);
-               fd_gets(uxsock, buf, sizeof(buf));
-               fputs(buf, stdout);
-       }
        else if (cmd.compose) {
                gchar *compose_str;
 
@@ -505,6 +498,8 @@ static gint prohibit_duplicate_launch(void)
 
                fd_write(uxsock, compose_str, strlen(compose_str));
                g_free(compose_str);
+       } else if (cmd.send) {
+               fd_write(uxsock, "send\n", 5);
        } else if (cmd.status) {
                gchar buf[BUFFSIZE];
 
@@ -537,23 +532,10 @@ static void lock_socket_input_cb(gpointer data,
        } else if (!strncmp(buf, "receive", 7)){
                main_window_popup(mainwin);
                inc_mail(mainwin);
-       } else if (!strncmp(buf, "send", 4)) {
-               gint queued = get_queued_message_num();
-
-               if (queued > 0) {
-                       if (procmsg_send_queue() < 0)
-                               g_snprintf(buf, sizeof(buf),
-                                       "%s\n", /* avoids adding another translatable */
-                                       _("Some errors occurred while sending queued messages."));
-                       else    /* queue sent ok */
-                               g_snprintf(buf, sizeof(buf), _("\%d queued message(s) sent\n"), queued);
-               } 
-               else {
-                       g_snprintf(buf, sizeof(buf), "%s\n", _("No queued messages found."));
-               }
-               fd_write(sock, buf, strlen(buf));
        } else if (!strncmp(buf, "compose", 7)) {
                open_compose_new_with_recipient(buf + strlen("compose") + 1);
+       } else if (!strncmp(buf, "send", 4)) {
+               send_queue();
        } else if (!strncmp(buf, "status", 6)) {
                guint new, unread, total;
 
@@ -568,7 +550,7 @@ static void lock_socket_input_cb(gpointer data,
 static void open_compose_new_with_recipient(const gchar *address)
 {
        gchar *addr = NULL;
-                       
+
        if (address) {
                Xstrdup_a(addr, address, return);
                g_strstrip(addr);
@@ -579,3 +561,23 @@ static void open_compose_new_with_recipient(const gchar *address)
        else
                compose_new(NULL);
 }
+
+static void send_queue(void)
+{
+       GList *list;
+
+       if (procmsg_send_queue() < 0)
+               alertpanel_error(_("Some errors occurred while sending queued messages."));
+
+       statusbar_pop_all();
+
+       for (list = folder_get_list(); list != NULL; list = list->next) {
+               Folder *folder;
+
+               folder = list->data;
+               if (folder->queue) {
+                       folder_item_scan(folder->queue);
+                       folderview_update_item(folder->queue, TRUE);
+               }
+       }
+}
index 0e18f43404d0acbc33e69cd15c50a87ca24aaccd..c9c4c004f3a5360860bd3df30a46aef2320739a8 100644 (file)
@@ -5,7 +5,8 @@
 #define quote_fmt_parse        quote_fmtparse
 
 gchar *quote_fmt_get_buffer(void);
-void quote_fmt_init(MsgInfo *info, gchar *my_quote_str, const gchar *seltext);
+void quote_fmt_init(MsgInfo *info, const gchar *my_quote_str,
+                   const gchar *my_body);
 gint quote_fmtparse(void);
 void quote_fmt_scan_string(const gchar *str);
 
index 6125d336bef1616ffdbb5ada37282155886195a2..66ee7f5bee04610da640d7fe8014030c4e972e90 100644 (file)
@@ -23,14 +23,14 @@ int yylex(void);
 
 static MsgInfo *msginfo = NULL;
 static gboolean *visible = NULL;
-static gchar *seltext = NULL;
 static gint maxsize = 0;
 static gint stacksize = 0;
 
 static gchar *buffer = NULL;
 static gint bufmax = 0;
 static gint bufsize = 0;
-static gchar *quote_str = NULL;
+static const gchar *quote_str = NULL;
+static const gchar *body = NULL;
 static gint error = 0;
 
 static void add_visibility(gboolean val)
@@ -51,7 +51,7 @@ static void remove_visibility(void)
        stacksize--;
 }
 
-static void add_buffer(gchar *s)
+static void add_buffer(const gchar *s)
 {
        gint len;
 
@@ -94,12 +94,12 @@ gchar *quote_fmt_get_buffer(void)
                add_buffer(tmp); \
        }
 
-void quote_fmt_init(MsgInfo *info, gchar *my_quote_str,
-                   const gchar *selectiontext)
+void quote_fmt_init(MsgInfo *info, const gchar *my_quote_str,
+                   const gchar *my_body)
 {
        quote_str = my_quote_str;
+       body = my_body;
        msginfo = info;
-       seltext = (gchar *) selectiontext;
        stacksize = 0;
        add_visibility(TRUE);
        if (buffer != NULL)
@@ -264,15 +264,16 @@ special:
        }
        | SHOW_MESSAGE
        {
-               if (seltext) {
-                       INSERT(seltext);
-               }
-               else if (msginfo->folder) {
+               if (msginfo->folder) {
                        gchar buf[BUFFSIZE];
                        FILE *fp;
 
-                       if ((fp = procmime_get_first_text_content(msginfo))
-                           == NULL)
+                       if (body)
+                               fp = str_open_as_stream(body);
+                       else
+                               fp = procmime_get_first_text_content(msginfo);
+
+                       if (fp == NULL)
                                g_warning(_("Can't get text part\n"));
                        else {
                                while (fgets(buf, sizeof(buf), fp) != NULL) {
@@ -285,18 +286,12 @@ special:
        }
        | SHOW_QUOTED_MESSAGE
        {
-               gchar *tmp_file = NULL;
-
-               if (seltext)
-                       tmp_file = write_buffer_to_file(seltext,
-                                                       strlen(seltext));
-
-               if (msginfo->folder || tmp_file) {
+               if (msginfo->folder) {
                        gchar buf[BUFFSIZE];
                        FILE *fp;
 
-                       if (tmp_file)
-                               fp = fopen(tmp_file, "r");
+                       if (body)
+                               fp = str_open_as_stream(body);
                        else
                                fp = procmime_get_first_text_content(msginfo);
 
@@ -312,24 +307,15 @@ special:
                                fclose(fp);
                        }
                }
-
-               if (tmp_file)
-                       unlink(tmp_file);
        }
        | SHOW_MESSAGE_NO_SIGNATURE
        {
-               gchar *tmp_file = NULL;
-
-               if (seltext)
-                       tmp_file = write_buffer_to_file(seltext,
-                                                       strlen(seltext));
-
                if (msginfo->folder) {
                        gchar buf[BUFFSIZE];
                        FILE *fp;
 
-                       if (tmp_file)
-                               fp = fopen(tmp_file, "r");
+                       if (body)
+                               fp = str_open_as_stream(body);
                        else
                                fp = procmime_get_first_text_content(msginfo);
 
@@ -345,24 +331,15 @@ special:
                                fclose(fp);
                        }
                }
-
-               if (tmp_file)
-                       unlink(tmp_file);
        }
        | SHOW_QUOTED_MESSAGE_NO_SIGNATURE
        {
-               gchar *tmp_file = NULL;
-
-               if (seltext)
-                       tmp_file = write_buffer_to_file(seltext,
-                                                       strlen(seltext));
-
-               if (msginfo->folder || tmp_file) {
+               if (msginfo->folder) {
                        gchar buf[BUFFSIZE];
                        FILE *fp;
 
-                       if (tmp_file)
-                               fp = fopen(tmp_file, "r");
+                       if (body)
+                               fp = str_open_as_stream(body);
                        else
                                fp = procmime_get_first_text_content(msginfo);
 
@@ -380,9 +357,6 @@ special:
                                fclose(fp);
                        }
                }
-
-               if (tmp_file)
-                       unlink(tmp_file);
        }
        | SHOW_BACKSLASH
        {
index a3ccc2cf909d6a1cd3809095ea3ed8c6e763e639..9a1e217a53a1e190ded348ee21f02e91e8a6d987 100644 (file)
@@ -3968,55 +3968,52 @@ void summary_filter_open(SummaryView *summaryview, PrefsFilterType type)
 void summary_reply(SummaryView *summaryview, ComposeMode mode)
 {
        GtkWidget *widget;
+       GList *sel = GTK_CLIST(summaryview->ctree)->selection;
        MsgInfo *msginfo;
-       GList  *sel = GTK_CLIST(summaryview->ctree)->selection;
-       gchar *seltext = NULL;
+       gchar *text;
 
        msginfo = gtk_ctree_node_get_row_data(GTK_CTREE(summaryview->ctree),
                                              summaryview->selected);
        if (!msginfo) return;
 
-       if (summaryview && summaryview->messageview  &&
-           summaryview->messageview->textview       &&
-           summaryview->messageview->textview->text)
-               seltext = gtkut_get_selection(
-                               summaryview->messageview->textview->text);
+       text = gtkut_editable_get_selection
+               (GTK_EDITABLE(summaryview->messageview->textview->text));
 
        switch (mode) {
        case COMPOSE_REPLY:
                compose_reply(msginfo, prefs_common.reply_with_quote,
-                             FALSE, FALSE, seltext);
+                             FALSE, FALSE, text);
                break;
        case COMPOSE_REPLY_WITH_QUOTE:
-               compose_reply(msginfo, TRUE, FALSE, FALSE, seltext);
+               compose_reply(msginfo, TRUE, FALSE, FALSE, text);
                break;
        case COMPOSE_REPLY_WITHOUT_QUOTE:
-               compose_reply(msginfo, FALSE, FALSE, FALSE, seltext);
+               compose_reply(msginfo, FALSE, FALSE, FALSE, NULL);
                break;
        case COMPOSE_REPLY_TO_SENDER:
                compose_reply(msginfo, prefs_common.reply_with_quote,
-                             FALSE, TRUE, seltext);
+                             FALSE, TRUE, text);
                break;
        case COMPOSE_FOLLOWUP_AND_REPLY_TO:
                compose_followup_and_reply_to(msginfo,
                                              prefs_common.reply_with_quote,
-                                             FALSE, TRUE, seltext);
+                                             FALSE, TRUE, text);
                break;
        case COMPOSE_REPLY_TO_SENDER_WITH_QUOTE:
-               compose_reply(msginfo, TRUE, FALSE, TRUE, seltext);
+               compose_reply(msginfo, TRUE, FALSE, TRUE, text);
                break;
        case COMPOSE_REPLY_TO_SENDER_WITHOUT_QUOTE:
-               compose_reply(msginfo, FALSE, FALSE, TRUE, seltext);
+               compose_reply(msginfo, FALSE, FALSE, TRUE, NULL);
                break;
        case COMPOSE_REPLY_TO_ALL:
                compose_reply(msginfo, prefs_common.reply_with_quote,
-                             TRUE, TRUE, seltext);
+                             TRUE, FALSE, text);
                break;
        case COMPOSE_REPLY_TO_ALL_WITH_QUOTE:
-               compose_reply(msginfo, TRUE, TRUE, TRUE, seltext);
+               compose_reply(msginfo, TRUE, TRUE, FALSE, text);
                break;
        case COMPOSE_REPLY_TO_ALL_WITHOUT_QUOTE:
-               compose_reply(msginfo, FALSE, TRUE, TRUE, seltext);
+               compose_reply(msginfo, FALSE, TRUE, FALSE, NULL);
                break;
        case COMPOSE_FORWARD:
                if (prefs_common.forward_as_attachment) {
@@ -4029,7 +4026,7 @@ void summary_reply(SummaryView *summaryview, ComposeMode mode)
                break;
        case COMPOSE_FORWARD_INLINE:
                if (!sel->next) {
-                       compose_forward(NULL, msginfo, FALSE, seltext);
+                       compose_forward(NULL, msginfo, FALSE, text);
                        break;
                }
                /* if (sel->next) FALL THROUGH */
@@ -4052,9 +4049,7 @@ void summary_reply(SummaryView *summaryview, ComposeMode mode)
        }
 
        summary_set_marks_selected(summaryview);
-
-       if (seltext)
-               g_free((gchar *) seltext);
+       g_free(text);
 }
 
 /* color label */
index 67df6503fb5c6584c8e82ae8f584e4ba8a55e2be..24fa9fbd087ab8e0a69a6ac3f1663f5887f8458c 100644 (file)
@@ -1842,20 +1842,28 @@ FILE *my_tmpfile(void)
        return tmpfile();
 }
 
-gchar *write_buffer_to_file(const gchar *buf, guint bufsize)
+FILE *str_open_as_stream(const gchar *str)
 {
        FILE *fp;
-       gchar *tmp_file = NULL;
+       size_t len;
+
+       g_return_val_if_fail(str != NULL, NULL);
+
+       fp = my_tmpfile();
+       if (!fp) {
+               FILE_OP_ERROR("str_open_as_stream", "my_tmpfile");
+               return NULL;
+       }
 
-       tmp_file = get_tmp_file();
-       fp = fopen(tmp_file, "w");
-       if (fp) {
-               fwrite(buf, 1, bufsize, fp);
+       len = strlen(str);
+       if (fwrite(str, len, 1, fp) != 1) {
+               FILE_OP_ERROR("str_open_as_stream", "fwrite");
                fclose(fp);
+               return NULL;
        }
-       else tmp_file = NULL;
 
-       return tmp_file;
+       rewind(fp);
+       return fp;
 }
 
 gint execute_async(gchar *const argv[])
index e8ce4ce13db2c1f527b643a9d2200742fadde195..a1150dedd29bff742940d0d5def369d6a04de1b5 100644 (file)
@@ -313,8 +313,7 @@ gint move_file                      (const gchar    *src,
 gint change_file_mode_rw       (FILE           *fp,
                                 const gchar    *file);
 FILE *my_tmpfile               (void);
-gchar *write_buffer_to_file    (const gchar    *buf,
-                                guint           bufsize);
+FILE *str_open_as_stream       (const gchar    *str);
 
 #define is_file_exist(file)            file_exist(file, FALSE)
 #define is_file_or_fifo_exist(file)    file_exist(file, TRUE)