update translations
[claws.git] / po / zh_CN.po
index 01a2cec5facef64eb097b94898bb6757e23c2f3b..d1b118aa079402c856ac010643778101cb80d81a 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Taiwanese translation of sylpheed-claws
+# Chinese translation of sylpheed-claws
 # Copyright (C) 2003 Tsu-Fan Cheng
 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
 # Tsu-Fan Cheng <tscheng@ic.sunysb.edu> 2003
@@ -7,16 +7,16 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-09-10 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-12-18 05:54+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-09-22 14:05+0000\n"
 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: glyoung@users.sourceforge.net\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
 
-#: src/account.c:305
+#: src/account.c:312
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -24,11 +24,11 @@ msgstr ""
 "ÄúÕýÔÚ׫дÓʼþ£¬\n"
 "Çë¹ØµôËùÓÐ׫дÖеÄÓʼþÔÙ½øÐÐÕʺÅÉèÖá£"
 
-#: src/account.c:555
+#: src/account.c:563
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "±à¼­ÕʺÅÉèÖÃ"
 
-#: src/account.c:573
+#: src/account.c:581
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
@@ -36,103 +36,214 @@ msgstr ""
 "¼ì²éÐÂÓʼþʱ½«»áÒÀÕÕÏÂÃæµÄ˳Ðò¡£Äú¿ÉÒÔ¹´Ñ¡ G À¸Î»Öеķ½¿é£¬\n"
 "À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
 
-#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
-#: src/compose.c:4662 src/compose.c:4832 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:601 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
+#: src/compose.c:4765 src/compose.c:4935 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
 #: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Ãû³Æ"
 
-#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
+#: src/account.c:602 src/prefs_account.c:928
 msgid "Protocol"
 msgstr "ͨѶЭÒé"
 
-#: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
+#: src/account.c:603 src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "·þÎñÆ÷"
 
-#: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
+#: src/account.c:632 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
-#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
+#: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
+#: src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
 msgid "Add"
 msgstr "ÐÂÔö"
 
-#: src/account.c:630
+#: src/account.c:638
 msgid "Edit"
 msgstr "±à¼­"
 
-#: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
+#: src/account.c:644 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgstr "ɾ³ý"
 
-#: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
-#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/account.c:650
+msgid " Clone "
+msgstr " ¿Ë¡ "
+
+#: src/account.c:656 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
+#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:639
 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Down"
 msgstr "ÏÂÒÆ"
 
-#: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
-#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/account.c:662 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
+#: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:633
 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "Up"
 msgstr "ÉÏÒÆ"
 
-#: src/account.c:662
+#: src/account.c:676
 msgid " Set as default account "
-msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
+msgstr " ÉèΪȱʡÕʺŠ"
 
-#: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3013
-#: src/addressbook.c:3017 src/addressbook.c:3055 src/crash.c:242
-#: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
-#: src/inc.c:691 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
+#: src/account.c:682 src/action.c:1205 src/addressbook.c:1008
+#: src/addressbook.c:3120 src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162
+#: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
+#: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:674
+#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
 msgid "Close"
 msgstr "¹Ø±Õ"
 
-#: src/account.c:736
+#: src/account.c:758
+msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
+msgstr "²»ÄÜ¿Ë¡ÓÐÔ¶³ÌÓʼþ¼ÐµÄÕÊ»§"
+
+#: src/account.c:764
+#, c-format
+msgid "Cloned %s"
+msgstr "ÒÑ¿Ë¡ %s"
+
+#: src/account.c:906
 msgid "Delete account"
 msgstr "ɾ³ýÕʺÅ"
 
-#: src/account.c:737
+#: src/account.c:907
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
 
-#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
-#: src/compose.c:2982 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947 src/compose.c:6255
+#: src/account.c:908 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
+#: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2232 src/compose.c:3077
+#: src/compose.c:3577 src/compose.c:6050 src/compose.c:6358
 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
-#: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/inc.c:168 src/inc.c:270
-#: src/mainwindow.c:1436 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
-#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
-#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380
-#: src/summaryview.c:1424 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
-#: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573
-#: src/summaryview.c:1598 src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
+#: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
+#: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/inc.c:169 src/inc.c:259
+#: src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:855
+#: src/prefs_filtering.c:1003 src/prefs_matcher.c:1667
+#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328
+#: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
+#: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
+#: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
+#: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1865 src/toolbar.c:2079
 msgid "Yes"
 msgstr "ÊÇ"
 
-#: src/account.c:738 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947
-#: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
-#: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:908 src/compose.c:3577 src/compose.c:6050
+#: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
+#: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+·ñ"
 
+#: src/action.c:346
+#, c-format
+msgid "Could not get message file %d"
+msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÓʼþÎļþ %d"
+
+#: src/action.c:365
+msgid "Could not get message part."
+msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ÓʼþÄÚÈÝ"
+
+#: src/action.c:382
+msgid "Can't get part of multipart message"
+msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡·ûºÏÓʼþµÄÒ»²¿·Ö¡£"
+
+#: src/action.c:488
+#, c-format
+msgid ""
+"The selected action cannot be used in the compose window\n"
+"because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
+msgstr "±»Ñ¡ÔñµÄ¶¯×÷²»ÄÜÓÃÓÚÓʼþ׫д´°¿Ú\n"
+"ÒòÆä°üº¬ %%f, %%F, %%as»òÕß%%p¡£"
+
+#: src/action.c:776
+#, c-format
+msgid ""
+"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"ÎÞ·¨Æô¶¯ÃüÁî¡£´´½¨¹ÜµÀʧ°Ü¡£\n"
+"%s"
+
+#: src/action.c:861
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not fork to execute the following command:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"ÎÞ·¨Éú³É×Ó½ø³ÌÒÔÖ´ÐÐÏÂÊöÃüÁî:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+
+#: src/action.c:1088
+#, c-format
+msgid "--- Running: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/action.c:1092
+#, c-format
+msgid "--- Ended: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/action.c:1128
+msgid "Action's input/output"
+msgstr "¶¯×÷ÊäÈë/Êä³ö"
+
+#: src/action.c:1174
+msgid " Send "
+msgstr " ·¢ËÍ "
+
+#: src/action.c:1194
+msgid "Completed %v/%u"
+msgstr "ÒÑÍê³É %v/%u"
+
+#: src/action.c:1204
+msgid "Abort"
+msgstr "ÖÐÖ¹"
+
+#: src/action.c:1353
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
+"(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
+
+#: src/action.c:1358
+msgid "Action's hidden user argument"
+msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý(ÊäÈëʱ²»»ØÏÔ)"
+
+#: src/action.c:1362
+#,  c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
+"(`%%u' ½«±»ÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
+"  %s"
+
+#: src/action.c:1367
+msgid "Action's user argument"
+msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý"
+
 #: src/addressadd.c:162
 msgid "Add to address book"
 msgstr "½«µØÖ·¼ÓÈëµØÖ·²¾"
 
-#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
+#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:432
 msgid "Address"
 msgstr "µØÖ·"
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "±¸×¢"
@@ -142,410 +253,427 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
-#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3107 src/compose.c:5769
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3202 src/compose.c:5872
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1425
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
-#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:613
-#: src/mainwindow.c:2218 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
-#: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
-#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2991 src/prefs_common.c:3160
-#: src/prefs_common.c:3487 src/prefs_customheader.c:157
-#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:212
-#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
-#: src/ssl_manager.c:98
+#: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233
+#: src/gtk/description_window.c:121 src/gtk/gtkaspell.c:1425
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:654
+#: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908 src/mimeview.c:1018
+#: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
+#: src/prefs_common.c:2758 src/prefs_common.c:2927 src/prefs_common.c:3185
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
+#: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_summary_column.c:313
+#: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "È·¶¨"
 
-#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:3107 src/compose.c:5770 src/compose.c:6438 src/compose.c:6476
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3202 src/compose.c:5873 src/compose.c:6553 src/compose.c:6591
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
-#: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
-#: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/import.c:191
-#: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
-#: src/inputdialog.c:204 src/main.c:613 src/mainwindow.c:2218
-#: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:2992 src/prefs_common.c:3488
+#: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
+#: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
+#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
+#: src/main.c:654 src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908
+#: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
+#: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2759 src/prefs_common.c:3186
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:917
-#: src/summaryview.c:3425
+#: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
+#: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_summary_column.c:314
+#: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:935
+#: src/summaryview.c:3453
 msgid "Cancel"
 msgstr "È¡Ïû"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
-#: src/messageview.c:141
+#: src/addressbook.c:363 src/compose.c:507 src/mainwindow.c:425
+#: src/messageview.c:143
 msgid "/_File"
 msgstr "/Îļþ(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:358
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/New _Book"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöµØÖ·²¾(_B)"
 
-#: src/addressbook.c:359
+#: src/addressbook.c:365
 msgid "/_File/New _vCard"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔövCard(_v)"
 
-#: src/addressbook.c:361
+#: src/addressbook.c:367
 msgid "/_File/New _JPilot"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöJ-Pilot(_J)"
 
-#: src/addressbook.c:364
+#: src/addressbook.c:370
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö·þÎñÆ÷(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
-#: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
+#: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:511
+#: src/mainwindow.c:439 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:444
+#: src/messageview.c:146
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/Îļþ(_F)/---"
 
-#: src/addressbook.c:367
+#: src/addressbook.c:373
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/Îļþ(_F)/±à¼­(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:368
+#: src/addressbook.c:374
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/Îļþ(_F)/ɾ³ý(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:370
+#: src/addressbook.c:376
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æ(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:512 src/messageview.c:147
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/Îļþ(_F)/¹Ø±Õ(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
-#: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
+#: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
+#: src/compose.c:514 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/±à¼­(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:373
+#: src/addressbook.c:379
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_u)"
 
-#: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
-#: src/messageview.c:148
+#: src/addressbook.c:380 src/compose.c:519 src/mainwindow.c:449
+#: src/messageview.c:150
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
+#: src/addressbook.c:381 src/compose.c:520
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³Ìù(_P)"
 
-#: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
-#: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
+#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517 src/compose.c:600
+#: src/mainwindow.c:452 src/messageview.c:152
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/±à¼­(_E)/---"
 
-#: src/addressbook.c:377
+#: src/addressbook.c:383
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
 
-#: src/addressbook.c:378
+#: src/addressbook.c:384
 msgid "/_Address"
 msgstr "/µØÖ·(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:379
+#: src/addressbook.c:385
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöµØÖ·(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:380
+#: src/addressbook.c:386
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöȺ×é(_G)"
 
-#: src/addressbook.c:381
+#: src/addressbook.c:387
 msgid "/_Address/New _Folder"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔö×ÊÁϼÐ(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:382
+#: src/addressbook.c:388
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/---"
 
-#: src/addressbook.c:383
+#: src/addressbook.c:389
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/±à¼­(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:384
+#: src/addressbook.c:390
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/µØÖ·(_A)/ɾ³ý(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
-#: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
-#: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
-#: src/messageview.c:274
+#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:665
+#: src/mainwindow.c:685 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:693 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:265
+#: src/messageview.c:284
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/---"
 
-#: src/addressbook.c:386
+#: src/addressbook.c:392
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë LDIF Îļþ(_L)..."
 
-#: src/addressbook.c:387
+#: src/addressbook.c:393
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Mutt Îļþ(_u)..."
 
-#: src/addressbook.c:388
+#: src/addressbook.c:394
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Pine Îļþ(_P)..."
 
-#: src/addressbook.c:390
+#: src/addressbook.c:396
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö HTML(_H)..."
 
-#: src/addressbook.c:391
+#: src/addressbook.c:397
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
-#: src/messageview.c:277
+#: src/addressbook.c:398 src/compose.c:677 src/mainwindow.c:723
+#: src/messageview.c:287
 msgid "/_Help"
 msgstr "/°ïÖú(_H)"
 
-#: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
-#: src/messageview.c:278
+#: src/addressbook.c:399 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:733
+#: src/messageview.c:288
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/°ïÖú(_H)/¹ØÓÚ(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
+#: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/еØÖ·(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/ÐÂȺ×é(_G)"
 
-#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/ÐÂ×ÊÁϼÐ(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
-#: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
+#: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
+#: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:501
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:290 src/folderview.c:300
 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
-#: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
-#: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
-#: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
-#: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
-#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
-#: src/summaryview.c:457
+#: src/folderview.c:320 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
+#: src/folderview.c:331 src/folderview.c:340 src/folderview.c:344
+#: src/folderview.c:347 src/folderview.c:349 src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:413 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:462
+#: src/summaryview.c:465
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:419
+#: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:418
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/ɾ³ý(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
+#: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/¼ôÇÐ(_u)"
 
-#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
+#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
+#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/Õ³Ìù(_P)"
 
-#: src/addressbook.c:423
+#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
 msgid "/Pa_ste Address"
 msgstr "/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
 
-#: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
+#: src/addressbook.c:431
+msgid "/_Browse Entry"
+msgstr "/²é¿´ÏîÄ¿(_B)"
+
+#: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
+#: src/sgpgme.c:86
 msgid "Unknown"
 msgstr "δ֪"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
 msgid "Success"
 msgstr "³É¹¦"
 
-#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "´íÎóµÄ²ÎÊý"
 
-#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
 msgid "File not specified"
 msgstr "δָ¶¨Îļþ"
 
-#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
 msgid "Error opening file"
 msgstr "´ò¿ªÎļþ´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
 msgid "Error reading file"
 msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Óöµ½Îļþĩβ"
 
-#: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "ÄÚ´æ·ÖÅä´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Îļþ¸ñʽ´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "ÎļþдÈë´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "´ò¿ªÄ¿Â¼´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
 msgid "No path specified"
 msgstr "δָ¶¨Îļþ·¾¶"
 
-#: src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:473
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷Á¬½Ó´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:474
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "LDAP Æðʼ´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:475
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:465
+#: src/addressbook.c:476
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "ËÑÑ°LDAP×ÊÁÏ¿âʱ³ö´í"
 
-#: src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:477
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "½øÐÐLDAP²Ù×÷ʱ³¬Ê±"
 
-#: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
+#: src/addressbook.c:478
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "LDAPËÑÑ°±ê×¼´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:469
+#: src/addressbook.c:479
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "LDAPËÑѰûÓнá¹û"
 
-#: src/addressbook.c:619
+#: src/addressbook.c:480
+msgid "LDAP search terminated on request"
+msgstr "LDAPÒÑ°´ÇëÇóÖÕÖ¹"
+
+#: src/addressbook.c:636
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail µØÖ·"
 
-#: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
-#: src/toolbar.c:1751
+#: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2380 src/toolbar.c:181
+#: src/toolbar.c:1767
 msgid "Address book"
 msgstr "ͨѶ¼"
 
-#: src/addressbook.c:722
+#: src/addressbook.c:739
 msgid "Name:"
 msgstr "ÐÕÃû"
 
-#: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
-#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
-#: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
-#: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
+#: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
+#: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
+#: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
+#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
+#: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
+#: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
+#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:382 src/toolbar.c:474
 msgid "Delete"
 msgstr "ɾ³ý"
 
-#: src/addressbook.c:760
+#: src/addressbook.c:777
 msgid "Lookup"
 msgstr "²éÕÒ"
 
-#: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1424 src/compose.c:3157
-#: src/compose.c:4479 src/compose.c:5186 src/headerview.c:55
-#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
+#: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1445 src/compose.c:3253
+#: src/compose.c:4582 src/compose.c:5289 src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
 msgid "To:"
 msgstr "To:"
 
-#: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1408 src/compose.c:3156
+#: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1429 src/compose.c:3252
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1411 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1432 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
+#: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþµØÖ·"
 
-#: src/addressbook.c:983
+#: src/addressbook.c:1007
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "´ËÓʼþµØÖ·Êý¾ÝÊÇÖ»¶ÁµÄ£¬²»ÄÜɾ³ý¡£"
 
-#: src/addressbook.c:1006
+#: src/addressbook.c:1030
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
 
-#: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2982
-#: src/compose.c:6255 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
-#: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:168 src/inc.c:270 src/mainwindow.c:1436
-#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
-#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
-#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
-#: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
-#: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
-#: src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
+#: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
+#: src/compose.c:2232 src/compose.c:3077 src/compose.c:6358
+#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
+#: src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:1003
+#: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:328
+#: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
+#: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
+#: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
+#: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1866 src/toolbar.c:2079
 msgid "No"
 msgstr "²»"
 
-#: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
+#: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "ÎÞ·¨Õ³Ìù£¬¸ÃͨѶ¼ÒÑÉèΪֻ¶Á¡£"
 
-#: src/addressbook.c:1545
+#: src/addressbook.c:1580
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "ÎÞ·¨ÌùÈëÖ¸¶¨µÄͨѶȺ×é¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2195
+# c-format
+#: src/addressbook.c:2261
+#, c-format
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
+msgstr "ÄúÏëҪɾ³ý'%s'ÀïÃæµÄ²éѯ½á¹ûºÍµØÖ·ÐÅÏ¢Âð?"
+
+#: src/addressbook.c:2273
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
-"ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾ȥ'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
+"ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
 "Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬Í¨Ñ¶Â¼»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
 
-#: src/addressbook.c:2199
+#: src/addressbook.c:2279
 msgid "Folder only"
 msgstr "Ö»ÓÐĿ¼"
 
-#: src/addressbook.c:2199
+#: src/addressbook.c:2280
 msgid "Folder and Addresses"
 msgstr "Ŀ¼¼°Í¨Ñ¶Â¼"
 
-#: src/addressbook.c:2204
+#: src/addressbook.c:2292
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾ȥ '%s' ?"
+msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾³ý '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2963
+#: src/addressbook.c:3070
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æË÷ÒýÎļþ¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2967
+#: src/addressbook.c:3074
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æµØÖ·²¾Îļþ¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2977
+#: src/addressbook.c:3084
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "ת»»¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÍê³É¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2982
+#: src/addressbook.c:3089
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -553,7 +681,7 @@ msgstr ""
 "¾ÉͨѶ¼¸ñʽÒÑת»»£¬\n"
 "µ«ÎÞ·¨±£´æеÄË÷ÒýÎļþ¡£"
 
-#: src/addressbook.c:2995
+#: src/addressbook.c:3102
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -561,7 +689,7 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
 "µ«ÒѲúÉú¿ÕµÄеØÖ·²¾¡£"
 
-#: src/addressbook.c:3001
+#: src/addressbook.c:3108
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -569,7 +697,7 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
 "ÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
 
-#: src/addressbook.c:3006
+#: src/addressbook.c:3113
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -577,65 +705,71 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
 "ÒàÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
 
-#: src/addressbook.c:3013
+#: src/addressbook.c:3120
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "ת»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽʱ·¢Éú´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:3017
+#: src/addressbook.c:3124
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "ͨѶ¼¸ñʽת»»"
 
-#: src/addressbook.c:3053
+#: src/addressbook.c:3160
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "ͨѶ¼·¢Éú´íÎó"
 
-#: src/addressbook.c:3054
+#: src/addressbook.c:3161
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁȡͨѶ¼Ë÷Òý"
 
-#: src/addressbook.c:3405
+#: src/addressbook.c:3518
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "ÕýÔÚËÑË÷..."
 
-#: src/addressbook.c:3606 src/prefs_common.c:1037
+# c-format
+#: src/addressbook.c:3572
+#, c-format
+msgid "Search '%s'"
+msgstr "ËÑË÷ '%s'"
+
+#: src/addressbook.c:3794 src/prefs_common.c:984
 msgid "Interface"
 msgstr "½çÃæ"
 
-#: src/addressbook.c:3622 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
+#: src/addressbook.c:3810 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
 msgid "Address Book"
 msgstr "ͨѶ¼"
 
-#: src/addressbook.c:3638
+#: src/addressbook.c:3826
 msgid "Person"
 msgstr "ÈËÃû"
 
-#: src/addressbook.c:3654
+#: src/addressbook.c:3842
 msgid "EMail Address"
 msgstr "µç×ÓÓʼþÐÅÏä"
 
-#: src/addressbook.c:3670
+#: src/addressbook.c:3858
 msgid "Group"
 msgstr "Ⱥ×é"
 
-#: src/addressbook.c:3686 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
-#: src/prefs_account.c:2125
+#: src/addressbook.c:3874 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:384
+#: src/prefs_account.c:2126
 msgid "Folder"
 msgstr "Óʼþ¼Ð"
 
-#: src/addressbook.c:3702
+#: src/addressbook.c:3890
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3718 src/addressbook.c:3734
+#: src/addressbook.c:3906 src/addressbook.c:3922
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3750
+#: src/addressbook.c:3938
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷"
 
-#: src/addressbook.c:3766
+#: src/addressbook.c:3954
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP ²éѯ"
 
@@ -695,8 +829,8 @@ msgstr ""
 msgid "Address Count"
 msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
-#: src/messageview.c:492
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/messageview.c:491
+#: src/sgpgme.c:279 src/textview.c:1863
 msgid "Warning"
 msgstr "¾¯¸æ"
 
@@ -717,19 +851,20 @@ msgstr "
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr "ÓÉÓʼþ¼ÐÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
 
-#: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
+#: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
 msgid "Common address"
 msgstr "¹«ÓÃÓʼþµØÖ·"
 
-#: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
+#: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
 msgid "Personal address"
 msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5947 src/main.c:595
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6050 src/main.c:636
 msgid "Notice"
 msgstr "×¢Òâ"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3468 src/inc.c:573
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3577 src/inc.c:556
+#: src/sgpgme.c:98 src/sgpgme.c:111 src/sgpgme.c:137
 msgid "Error"
 msgstr "´íÎó"
 
@@ -741,6 +876,26 @@ msgstr "
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "ÔÚÏÔʾһ´ÎѶϢ"
 
+#: src/browseldap.c:238
+msgid "Browse Directory Entry"
+msgstr "ä¯ÀÀĿ¼Ïî"
+
+#: src/browseldap.c:258
+msgid "Server Name :"
+msgstr "·þÎñÆ÷Ãû£º"
+
+#: src/browseldap.c:268
+msgid "Distinguished Name (dn) :"
+msgstr "Ãû"
+
+#: src/browseldap.c:291
+msgid "LDAP Name"
+msgstr "LDAPÃû³Æ"
+
+#: src/browseldap.c:293
+msgid "Attribute Value"
+msgstr "ÊôÐÔÖµ"
+
 #: src/common/nntp.c:68
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
@@ -759,6 +914,10 @@ msgstr "ͨѶЭ
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "·¢±íÎÄÕÂʱ·¢Éú´íÎó\n"
 
+#: src/common/plugin.c:103
+msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
+msgstr "Ϊ²å¼þ·ÖÅäÄÚ´æʧ°Ü"
+
 #: src/common/smtp.c:152
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP ÈÏ֤ʧ°Ü\n"
@@ -779,16 +938,16 @@ msgstr "
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS\n"
 
-#: src/common/ssl.c:78
+#: src/common/ssl.c:77
 msgid "Error creating ssl context\n"
 msgstr ""
 
-#: src/common/ssl.c:97
+#: src/common/ssl.c:96
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSLÁ¬½Óʧ°Ü (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl.c:105
+#: src/common/ssl.c:104
 #, c-format
 msgid "SSL connection using %s\n"
 msgstr "ʹÓà%s ×÷ΪSSLÁ¬½Ó\n"
@@ -825,7 +984,7 @@ msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"%s ÓÐÒ»¸öδ֪µÄSSLÁ¬½Ó£º\n"
+"%s ÓÐÒ»¸öδ֪µÄSSLÈÏÖ¤£º\n"
 "%s"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
@@ -838,11 +997,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
-"³ý·ÇÄú½«ÈÏÖ¤´¦´æÏÂÀ´£¬·ñÔòÎÞ·¨½«ÓʼþÈ¡»Ø¡£\n"
-"(È¡Ïû\"%s\"µÄÆ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
+"ÔÚÄú±£´æÈÏÖ¤ÐÅϢ֮ǰ£¬ÓʼþÎÞ·¨È¡»Ø¡£\n"
+"(È¡Ïû\"%s\"Æ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1211
+#: src/prefs_common.c:1123
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "½ÓÊÕÓдíÎóʱ²»ÒªÏÔʾ´íÎóѶϢ"
 
@@ -867,365 +1026,397 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ä¿Ç°»ØÓ¦µÄ·þÎñÆ÷¿ÉÄÜÒѾ­²»ÊÇͬһ¸ö¡£"
 
-#: src/compose.c:491
+#: src/common/utils.c:178
+#, c-format
+msgid "%dB"
+msgstr ""
+
+#: src/common/utils.c:180
+#, c-format
+msgid "%.1fKB"
+msgstr ""
+
+#: src/common/utils.c:182
+#, c-format
+msgid "%.2fMB"
+msgstr ""
+
+#: src/common/utils.c:184
+#, c-format
+msgid "%.2fGB"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:499
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/ÐÂÔö(_A)..."
 
-#: src/compose.c:492
+#: src/compose.c:500
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ɾ³ý(_R)"
 
-#: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
-#: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
+#: src/compose.c:502 src/folderview.c:291 src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:333 src/folderview.c:351
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
 
-#: src/compose.c:500
+#: src/compose.c:508
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/Îļþ(_F)/¸½¼ÓÎļþ(_A)"
 
-#: src/compose.c:501
+#: src/compose.c:509
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÎļþ(_I)"
 
-#: src/compose.c:502
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÇ©Ãû(_g)"
 
-#: src/compose.c:507
+#: src/compose.c:515
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/±à¼­(_E)/³·Ïû(_U)"
 
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:516
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Öظ´Ç°Ò»¸ö¶¯×÷(_R)"
 
-#: src/compose.c:510
+#: src/compose.c:518
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_t)"
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÑÔ(_q)"
+msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÎÄ(_q)"
 
-#: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
+#: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:151
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/±à¼­(_E)/È«Ñ¡(_a)"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)"
 
-#: src/compose.c:517
+#: src/compose.c:525
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
 
-#: src/compose.c:522
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
 
-#: src/compose.c:537
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/±à¼­(_E)/½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:603
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/±à¼­(_E)/½«ËùÓйý³¤µÄÐÐÕÛÐÐ(_l)"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÍⲿ±à¼­Æ÷(_x)"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:608
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/ƴд(_S)"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:609
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éÈ«ÎÄ»òÑ¡¶¨ÇøÓò(_C)"
 
-#: src/compose.c:603
+#: src/compose.c:611
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄµ¥´Ê(_H)"
 
-#: src/compose.c:605
+#: src/compose.c:613
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_b)"
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/ƴд(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_F)"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/ƴд(_S)/---"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
 
-#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
-#: src/summaryview.c:449
+#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:156
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/_View"
 msgstr "/²é¿´(_V)"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/²é¿´(_V)/³­ËÍ(_C)"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/²é¿´(_V)/»Ø¸´(_R)"
 
-#: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
-#: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
-#: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
+#: src/compose.c:627 src/compose.c:629 src/compose.c:631 src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:477 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/---"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:628
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/±ê³ß(_u)"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/¸½¼Ó(_A)"
 
-#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
+#: src/compose.c:634 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:242
 msgid "/_Message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö(_S)"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÉÔºóËͳö(_l)"
 
-#: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
-#: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
-#: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
-#: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
-#: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
+#: src/compose.c:639 src/compose.c:645 src/compose.c:650 src/compose.c:652
+#: src/compose.c:656 src/compose.c:662 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:624
+#: src/mainwindow.c:626 src/mainwindow.c:636 src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:641 src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:245
+#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/---"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æÖÁ²Ý¸å¼Ð(_d)"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æ²¢¼ÌÐø±à¼­(_k)"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸±±¾³­ËÍ(_C)"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»Ø¸´¸ø(_y)"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸½¼Ó(_A)"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ç©Ãû(_g)"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/¼ÓÃÜ(_E)"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/MIME"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/Inline"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò(_P)"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:664
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îÓÅÏÈ(_H)"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÓÅÏÈ(_g)"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:666
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÆÕͨ(_N)"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/µÍ(_w)"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îµÍ(_L)"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:670
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤(_R)"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:671
 msgid "/_Message/Remo_ve references"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÑÔ(_V)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÎÄ(_V)"
 
-#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
+#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:261
 msgid "/_Tools"
 msgstr "¹¤¾ß(_T)"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÏÔʾ±ê³ß(_r)"
 
-#: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
+#: src/compose.c:674 src/messageview.c:262
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ¼(_A)"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÓʼþÄ£°å(_T)"
 
-#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:285
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
 
-#: src/compose.c:1414
+#: src/compose.c:1435
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "»Ø¸´£º"
 
-#: src/compose.c:1417 src/compose.c:4476 src/compose.c:5188
-#: src/headerview.c:56
+#: src/compose.c:1438 src/compose.c:4579 src/compose.c:5291
+#: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "ÐÂÎÅȺ×飺"
 
-#: src/compose.c:1420
+#: src/compose.c:1441
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "»ØÓ¦ÎÄÕ£º"
 
-#: src/compose.c:1715
+#: src/compose.c:1741
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr "ÒýÑÔ¸ñʽ´íÎó¡£"
+msgstr "ÒýÎĸñʽ´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:1731
+#: src/compose.c:1757
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:2059
+#: src/compose.c:2099
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
 
-#: src/compose.c:2063
+#: src/compose.c:2103
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
 
-#: src/compose.c:2101
+#: src/compose.c:2141
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Óʼþ£º%s"
 
-#: src/compose.c:2796
+#: src/compose.c:2229
+msgid "Encrypted message"
+msgstr "¼ÓÃÜÓʼþ"
+
+#: src/compose.c:2230
+msgid ""
+"Cannot re-edit an encrypted message. \n"
+"Discard encrypted part?"
+msgstr ""
+"²»ÄÜÖØб༭¼ÓÃÜÓʼþ.\n"
+"¶ªÆú¼ÓÃܲ¿·ÖÂð?"
+
+#: src/compose.c:2891
 msgid " [Edited]"
-msgstr "[ÒÑÐÞ¸Ä]"
+msgstr " [ÒÑÐÞ¸Ä] "
 
-#: src/compose.c:2798
+#: src/compose.c:2893
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
 
-#: src/compose.c:2801
+#: src/compose.c:2896
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
 
-#: src/compose.c:2825 src/compose.c:3074
+#: src/compose.c:2920 src/compose.c:3169
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1233,24 +1424,24 @@ msgstr ""
 "ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅȺ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
 "Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡Ôñµç×ÓÓʼþÕʺš£"
 
-#: src/compose.c:2972
+#: src/compose.c:3067
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
 
-#: src/compose.c:2980 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
-#: src/prefs_common.c:1023 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
+#: src/compose.c:3075 src/messageview.c:491 src/prefs_account.c:768
+#: src/prefs_common.c:970 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:421
 msgid "Send"
 msgstr "·¢ËÍ"
 
-#: src/compose.c:2981
+#: src/compose.c:3076
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨ÒªËͳö£¿"
 
-#: src/compose.c:3002
+#: src/compose.c:3097
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
 
-#: src/compose.c:3007
+#: src/compose.c:3102
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1258,16 +1449,16 @@ msgstr ""
 "ÓʼþÕýÔÚ´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
 "ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
 
-#: src/compose.c:3090 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
+#: src/compose.c:3185 src/procmsg.c:1149 src/send_message.c:229
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:3104
+#: src/compose.c:3199
 msgid "Queueing"
 msgstr "´æÈë´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/compose.c:3105
+#: src/compose.c:3200
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1275,24 +1466,24 @@ msgstr ""
 "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 "Òª°ÑÓʼþ·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖÐÂð£¿"
 
-#: src/compose.c:3111
+#: src/compose.c:3206
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "ÎÞ·¨·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð¡£"
 
-#: src/compose.c:3114 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
+#: src/compose.c:3209 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/compose.c:3127
+#: src/compose.c:3222
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁ¼Ä¼þ¼ÐÖС£"
 
-#: src/compose.c:3358
+#: src/compose.c:3467
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨ÕÒµ½ËùÖ¸¶¨µÄ key id '%s'"
 
-#: src/compose.c:3464
+#: src/compose.c:3573
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
@@ -1302,59 +1493,59 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨×ª»»ÓʼþµÄ±àÂëÉèÖÃÓÉ %s ³É %s ¡£\n"
 "ÈÔ¾ÉÒª´«ËÍÂð£¿"
 
-#: src/compose.c:3728
+#: src/compose.c:3836
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
 
-#: src/compose.c:3738
+#: src/compose.c:3846
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
 
-#: src/compose.c:4556 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4659 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
 msgid "From:"
-msgstr "·¢ÐÅÕß¡Ã"
+msgstr "·¢ÐÅÕß:"
 
-#: src/compose.c:4660 src/compose.c:4830 src/compose.c:5708
+#: src/compose.c:4763 src/compose.c:4933 src/compose.c:5811
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME ÀàÐÍ"
 
-#: src/compose.c:4661 src/compose.c:4831 src/mimeview.c:198
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
+#: src/compose.c:4764 src/compose.c:4934 src/mimeview.c:193
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:477
 msgid "Size"
 msgstr "´óС"
 
-#: src/compose.c:4725
+#: src/compose.c:4828
 msgid "Save Message to "
 msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
 
-#: src/compose.c:4745
+#: src/compose.c:4848 src/prefs_filtering_action.c:420
 msgid "Select ..."
 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
 
-#: src/compose.c:4881 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4984 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "ÓʼþÍ·"
 
-#: src/compose.c:4883
+#: src/compose.c:4986
 msgid "Attachments"
 msgstr "¸½¼þ"
 
-#: src/compose.c:4885
+#: src/compose.c:4988
 msgid "Others"
 msgstr "ÆäËû"
 
-#: src/compose.c:4900 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
-#: src/summary_search.c:163
+#: src/compose.c:5003 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
+#: src/summary_search.c:164
 msgid "Subject:"
 msgstr "Ö÷Ì⣺"
 
-#: src/compose.c:5135 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4194
+#: src/compose.c:5238 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4247
 msgid "None"
 msgstr "ûÓÐÄÚÈÝ"
 
-#: src/compose.c:5144
+#: src/compose.c:5247
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1363,31 +1554,31 @@ msgstr ""
 "ÎÞ·¨Æô¶¯Æ´Ð´¼ì²éÆ÷\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5603
+#: src/compose.c:5706
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "²»ÕýÈ·µÄMIMEÀàÐÍ¡£"
 
-#: src/compose.c:5621
+#: src/compose.c:5724
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "ÎļþÊǿյĻò²»´æÔÚ¡£"
 
-#: src/compose.c:5690
+#: src/compose.c:5793
 msgid "Properties"
 msgstr "ÊôÐÔ"
 
-#: src/compose.c:5735
+#: src/compose.c:5838
 msgid "Encoding"
 msgstr "±àÂë"
 
-#: src/compose.c:5766
+#: src/compose.c:5869
 msgid "Path"
 msgstr "·¾¶"
 
-#: src/compose.c:5767 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5870 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
 msgstr "ÎļþÃû"
 
-#: src/compose.c:5944
+#: src/compose.c:6047
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1396,50 +1587,64 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÍⲿµÄ±à¼­Æ÷ÈÔÔÚÔË×÷¡£\n"
 "Ç¿ÖƹرճÌÐòÂð£¿\n"
-"³ÌÐò×æid¡Ã %d"
+"³ÌÐò×æid: %d"
 
-#: src/compose.c:6253 src/inc.c:166 src/inc.c:268 src/toolbar.c:2046
+#: src/compose.c:6356 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2077
 msgid "Offline warning"
 msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
 
-#: src/compose.c:6254 src/inc.c:167 src/inc.c:269 src/toolbar.c:2047
+#: src/compose.c:6357 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2078
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
 
-#: src/compose.c:6372 src/compose.c:6393
+#: src/compose.c:6475 src/compose.c:6496
 msgid "Select file"
 msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
 
-#: src/compose.c:6436
+#: src/compose.c:6510
+#, c-format
+msgid "File '%s' could not be read."
+msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ '%s'¡£"
+
+#: src/compose.c:6512
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' contained invalid characters\n"
+"for the current encoding, insertion may be incorrect."
+msgstr ""
+"Îļþ '%s' °üº¬²»ÊôÓÚµ±Ç°±àÂ뼯µÄÎÞЧ×Ö·û\n"
+"²åÈ벿·Ö¿ÉÄܲ»ÕýÈ·."
+
+#: src/compose.c:6551
 msgid "Discard message"
 msgstr "ɾµôѶϢ"
 
-#: src/compose.c:6437
+#: src/compose.c:6552
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
 
-#: src/compose.c:6438
+#: src/compose.c:6553
 msgid "Discard"
 msgstr "ɾ³ý"
 
-#: src/compose.c:6438
+#: src/compose.c:6553
 msgid "to Draft"
 msgstr "´æΪ²Ý¸å"
 
-#: src/compose.c:6473
+#: src/compose.c:6588
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
 
-#: src/compose.c:6475
+#: src/compose.c:6590
 msgid "Apply template"
 msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
 
-#: src/compose.c:6476
+#: src/compose.c:6591
 msgid "Replace"
 msgstr "Ìæ»»"
 
-#: src/compose.c:6476 src/toolbar.c:417
+#: src/compose.c:6591 src/toolbar.c:425
 msgid "Insert"
 msgstr "²åÈë"
 
@@ -1537,7 +1742,7 @@ msgid "Modify"
 msgstr "ÐÞ¸Ä"
 
 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:207
+#: src/summary_search.c:210
 msgid "Clear"
 msgstr "Çå³ý"
 
@@ -1575,7 +1780,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr "¼ì²éÎļþ"
 
 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1573
 msgid "File"
 msgstr "Îļþ"
 
@@ -1631,12 +1836,12 @@ msgstr "
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1940
-#: src/folderview.c:2208
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1893 src/folderview.c:1944
+#: src/folderview.c:2215
 msgid "New folder"
 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:1941
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1945
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
 
@@ -1652,9 +1857,9 @@ msgstr "ѡ
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "±à¼­JPilotÌõÄ¿"
 
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
-#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
+#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2154
 #: src/prefs_spelling.c:244
 msgid " ... "
 msgstr "..."
@@ -1667,107 +1872,213 @@ msgstr "
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "Ôö¼ÓеÄJPilotÏîÄ¿"
 
-#: src/editldap.c:147
+#: src/editldap_basedn.c:141
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
+
+#: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
+msgid "Hostname"
+msgstr "Ö÷»úÃû"
+
+#: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
+msgid "Port"
+msgstr "¶Ë¿Ú"
+
+#: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
+msgid "Search Base"
+msgstr "ËÑÑ°Base"
+
+#: src/editldap_basedn.c:202
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
+
+#: src/editldap_basedn.c:291
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
+
+#: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
+
+#: src/editldap.c:148
 msgid "A Name must be supplied."
 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÃû×Ö¡£"
 
-#: src/editldap.c:159
+#: src/editldap.c:160
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
 msgstr "ÇëÌṩ·þÎñÆ÷µÄÍøÓòÃû³Æ¡£"
 
-#: src/editldap.c:172
+#: src/editldap.c:173
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
 msgstr "ÇëÌṩÆðÂëÒ»ÏîLDAPËÑÑ°ÌõÄ¿¡£"
 
-#: src/editldap.c:262
+#: src/editldap.c:263
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "³É¹¦Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
 
-#: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
-msgid "Could not connect to server"
-msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
-
-#: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
+#: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "±à¼­LDAP·þÎñÆ÷"
 
-#: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
-msgid "Hostname"
-msgstr "Ö÷»úÃû"
+#: src/editldap.c:406
+msgid "A name that you wish to call the server."
+msgstr "Äú¶Ô·þÎñÆ÷Ïë¸øµÄ³Æºô¡£"
 
-#: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
-msgid "Port"
-msgstr "¶Ë¿Ú"
+#: src/editldap.c:421
+msgid ""
+"This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
+"be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
+"be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
+"computer as Sylpheed."
+msgstr ""
+"LDAP·þÎñÆ÷µÄ»úÆ÷Ãû¡£ÀýÈç\"ldap.mydomain.com\"ºÜ¿ÉÄܾÍÊÇ»ú¹¹\"mydomain.com\"µÄ"
+"LDAP·þÎñÆ÷Ãû³Æ¡£Ò²¿ÉÒÔÌîÈëIPµØÖ·¡£Èç¹ûLDAP·þÎñÓëSylpheedÔÚͬһ̨»úÆ÷ÉÏÔËÐУ¬"
+"Ôò¿ÉÒÔÌîÈë\"localhost\"¡£"
+
+#: src/editldap.c:445
+msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
+msgstr "·þÎñÆ÷¼àÌýµÄ¶Ë¿ÚºÅ¡£È±Ê¡¶Ë¿ÚºÅΪ389"
 
-#: src/editldap.c:427
+#: src/editldap.c:449
 msgid " Check Server "
 msgstr "¼ì²é·þÎñÆ÷"
 
-#: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
-msgid "Search Base"
-msgstr "ËÑÑ°Base"
+#: src/editldap.c:454
+msgid "Press this button to test the connection to the server."
+msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥²âÊÔµ½·þÎñÆ÷µÄÁ¬½Ó¡£"
 
-#: src/editldap.c:488
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:469
+msgid ""
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
+"Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+"Ö¸¶¨ÒªÔÚ·þÎñÆ÷ÉÏËÑË÷µÄĿ¼Ãû³Æ¡£ÀýÈç:  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+
+#: src/editldap.c:482
+msgid ""
+"Press this button to lookup the name of available directory names on the "
+"server."
+msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥¼ìË÷·þÎñÆ÷ÉÏ¿É·ÃÎʵÄĿ¼Ãû³Æ¡£"
+
+#: src/editldap.c:533
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
+msgstr "ËÑË÷ÊôÐÔ"
 
-#: src/editldap.c:496
+#: src/editldap.c:543
+msgid ""
+"A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
+"find a name or address."
+msgstr "Ϊ²éÕÒÃû³ÆºÍµØÖ·ÐèÒªËÑË÷µÄLDAPÊôÐÔÃû³ÆÁÐ±í¡£"
+
+#: src/editldap.c:547
 msgid " Defaults "
-msgstr "ȱʡֵ"
+msgstr " ȱʡֵ "
 
-#: src/editldap.c:501
+#: src/editldap.c:552
+msgid ""
+"This resets the attribute names to a default value that should find most "
+"names and addresses during a name or address search process."
+msgstr "ÖØÖÃÊôÐÔÃû³Æ¡£È±Ê¡ÖµÄܹ»ÔÚËÑË÷Öз¢ÏÖ¾ø´ó¶àÊýÃû³ÆºÍµØÖ·¡£"
+
+#: src/editldap.c:559
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "ѯÎÊʱ¼äÉÏÏÞ(Ãë)"
 
-#: src/editldap.c:518
+#: src/editldap.c:575
+msgid ""
+"This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
+"result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
+"in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
+"improve the response time when attempting to search for the same name or "
+"address on subsequent address completion requests. The cache will be "
+"searched in preference to performing a new server search request. The "
+"default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
+"servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
+"This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
+"more memory to cache results."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:593
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "½«·þÎñÆ÷°üº¬ÔÚ¶¯Ì¬ËÑÑ°ÖÐ"
 
-#: src/editldap.c:565
+#: src/editldap.c:599
+msgid ""
+"Check this option to include this server for dynamic searches when using "
+"address completion."
+msgstr "ÒªÔÚ×Ô¶¯Íê³ÉµØַʱ¶¯Ì¬ËÑË÷·þÎñÆ÷£¬ÇëÑ¡ÖдËÑ¡Ïî¡£"
+
+#: src/editldap.c:606
+msgid "Match names 'containing' search term"
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:612
+msgid ""
+"Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
+"\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
+"search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
+"performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
+"searches against other address interfaces."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:667
 msgid "Bind DN"
-msgstr "½áºÏÍøÓòÃû³Æ"
+msgstr "Bind DN"
 
-#: src/editldap.c:575
+#: src/editldap.c:677
+msgid ""
+"The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
+"usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
+"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
+"performing a search."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:685
 msgid "Bind Password"
-msgstr "½áºÏÃÜÂë"
+msgstr "°ó¶¨ÃÜÂë"
+
+#: src/editldap.c:695
+msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
+msgstr "ÓÃ\"Bind DN\"Óû§Á¬½ÓʱµÄÃÜÂë"
 
-#: src/editldap.c:585
+#: src/editldap.c:701
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "ʱ¼äµ½(Ãë)"
 
-#: src/editldap.c:600
+#: src/editldap.c:716
+msgid "The timeout period in seconds."
+msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä£¬µ¥Î»ÎªÃë¡£"
+
+#: src/editldap.c:720
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "ÌõÄ¿ÉÏÏÞ"
 
-#: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
+#: src/editldap.c:735
+msgid ""
+"The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:764
 msgid "Basic"
 msgstr "»ù±¾ÉèÖÃ"
 
-#: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
+#: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
 msgid "Search"
 msgstr "ËÑÑ°"
 
-#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
+#: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:653
 msgid "Extended"
 msgstr "À©Õ¹"
 
-#: src/editldap.c:829
+#: src/editldap.c:969
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Ôö¼ÓеÄLDAP·þÎñÆ÷"
 
-#: src/editldap_basedn.c:141
-msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
-
-#: src/editldap_basedn.c:202
-msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
-
-#: src/editldap_basedn.c:291
-msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
-
 #: src/editvcard.c:96
 msgid "File does not appear to be vCard format."
 msgstr "Îļþ²»ÊÇvCard¸ñʽ¡£"
@@ -1786,7 +2097,7 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÓʼþ¼Ð»÷Îļþ¡£"
+msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄĿ¼ÒÔ¼°Îļþ¡£"
 
 #: src/exphtmldlg.c:114
 msgid "Select stylesheet and formatting."
@@ -1838,11 +2149,11 @@ msgstr "HTML
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "ÐÎʽ±í"
 
-#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3468 src/prefs_common.c:3750
+#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3166 src/prefs_common.c:3448
 msgid "Default"
 msgstr "ȱʡֵ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:515
+#: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:94
 msgid "Full"
 msgstr "ÍêÕûÉèÖÃ"
 
@@ -1903,7 +2214,7 @@ msgid "Prev"
 msgstr "Ç°Ò»¸ö"
 
 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
-#: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
+#: src/toolbar.c:384 src/toolbar.c:475
 msgid "Next"
 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
 
@@ -2063,7 +2374,7 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "Êä³öÎļþ£º"
 
 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1228
+#: src/prefs_account.c:1229
 msgid " Select... "
 msgstr " Ñ¡Ôñ... "
 
@@ -2083,48 +2394,48 @@ msgstr "
 msgid "Sylpheed Address Book"
 msgstr "Sylpheed ͨѶ¼"
 
-#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
+#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Õâ¸öÃû×ÖÒѾ­´æÔÚµ«²»ÊÇÒ»¸öĿ¼Ãû³Æ¡£"
 
-#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
+#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "ÄúûÓд´½¨Ä¿Â¼µÄȨÏÞ¡£"
 
-#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
+#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Ãû×ÖÌ«³¤¡£"
 
-#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
+#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
 msgid "Not specified."
 msgstr "²»È·¶¨¡£"
 
-#: src/folder.c:854
+#: src/folder.c:1011
 msgid "Inbox"
 msgstr "ÊÕÐżÐ"
 
-#: src/folder.c:858
+#: src/folder.c:1015
 msgid "Sent"
 msgstr "ÒÑ·¢ËÍ"
 
-#: src/folder.c:862
+#: src/folder.c:1019
 msgid "Queue"
 msgstr "´ý·¢ËÍ"
 
-#: src/folder.c:866
+#: src/folder.c:1023
 msgid "Trash"
 msgstr "À¬»øÍ°"
 
-#: src/folder.c:870
+#: src/folder.c:1027
 msgid "Drafts"
 msgstr "²Ý¸å"
 
-#: src/folder.c:1083
+#: src/folder.c:1240
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1870
+#: src/folder.c:2028
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "½«%s ÒƵ½%s...\n"
@@ -2133,162 +2444,158 @@ msgstr "
 msgid "Select folder"
 msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
 
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:302 src/folderview.c:322
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:303 src/folderview.c:323
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
 
-#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
 
-#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "Çå³ýÐÅÏä(_m)"
 
-#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
-#: src/folderview.c:354
+#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:314 src/folderview.c:334
+#: src/folderview.c:352
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/´¦Àí(_P)..."
 
-#: src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:293
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:339
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_r)"
 
-#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
+#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:326 src/folderview.c:345
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
 
-#: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
+#: src/folderview.c:308 src/folderview.c:328
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
 
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:332 src/folderview.c:350
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
-msgid "/S_coring..."
-msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_c)..."
-
-#: src/folderview.c:331
+#: src/folderview.c:330
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Çå³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
 
-#: src/folderview.c:343
+#: src/folderview.c:341
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é (_S)..."
 
-#: src/folderview.c:345
+#: src/folderview.c:343
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Çå³ýÐÂÎÅȺ×é(_R)"
 
-#: src/folderview.c:350
+#: src/folderview.c:348
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Çå³ýÕʺÅ(_n)"
 
-#: src/folderview.c:384
+#: src/folderview.c:385
 msgid "New"
 msgstr "ÐÂÓʼþ"
 
-#: src/folderview.c:385
+#: src/folderview.c:386
 msgid "Unread"
 msgstr "δ¶Á"
 
-#: src/folderview.c:386
+#: src/folderview.c:387
 msgid "#"
 msgstr "££"
 
-#: src/folderview.c:636
+#: src/folderview.c:630
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
 
-#: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2777 src/setup.c:79
+#: src/folderview.c:790 src/mainwindow.c:2799 src/setup.c:80
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:84
+#: src/folderview.c:794 src/mainwindow.c:2804 src/setup.c:85
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
 
-#: src/folderview.c:841
+#: src/folderview.c:835
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
 
-#: src/folderview.c:923
+#: src/folderview.c:918
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
 
-#: src/folderview.c:1693
+#: src/folderview.c:1696
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
 
-#: src/folderview.c:1705
+#: src/folderview.c:1708
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
 
-#: src/folderview.c:1892 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2212
+#: src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1946 src/folderview.c:2219
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2217
+#: src/folderview.c:1900 src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2224
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃ'%c'×÷ΪÓʼþ¼ÐÃû³Æ¡£"
 
-#: src/folderview.c:1910 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:1999
-#: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2229
+#: src/folderview.c:1913 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2004
+#: src/folderview.c:2075 src/folderview.c:2236
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "'%s'Óʼþ¼ÐÒÑ´æÔÚ¡£"
 
-#: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:2236
+#: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:2243
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
 
-#: src/folderview.c:1982 src/folderview.c:2059
+#: src/folderview.c:1987 src/folderview.c:2065
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
 
-#: src/folderview.c:1983 src/folderview.c:2061
+#: src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2067
 msgid "Rename folder"
 msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:2119
+#: src/folderview.c:2126
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼Ð»÷Óʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
+"ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼ÐÒÔ¼°ÆäÖÐËùÓеÄÓʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
 "È·¶¨É¾³ý£¿"
 
-#: src/folderview.c:2121
+#: src/folderview.c:2128
 msgid "Delete folder"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/folderview.c:2138
+#: src/folderview.c:2145
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
 
-#: src/folderview.c:2174
+#: src/folderview.c:2181
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2297,11 +2604,11 @@ msgstr ""
 "È·¶¨É¾³ýÓÊÏä'%s'£¿\n"
 "(ÆäÖеÄÓʼþ²»»áÖÁÓ²µúÖÐɾ³ý)"
 
-#: src/folderview.c:2176
+#: src/folderview.c:2183
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "ɾ³ýÓÊÏä"
 
-#: src/folderview.c:2209
+#: src/folderview.c:2216
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2311,107 +2618,112 @@ msgstr ""
 "(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
 "ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
 
-#: src/folderview.c:2266
+#: src/folderview.c:2273
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
 
-#: src/folderview.c:2267
+#: src/folderview.c:2274
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
 
-#: src/folderview.c:2401
+#: src/folderview.c:2408
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "È·¶¨Çå³ýÐÂÎÅȺ×é'%s'£¿"
 
-#: src/folderview.c:2402
+#: src/folderview.c:2409
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Çå³ýÐÂÎÅȺ×é"
 
-#: src/folderview.c:2440
+#: src/folderview.c:2446
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÂÎÅȺ×éÕʺÅ'%s'£¿"
 
-#: src/folderview.c:2441
+#: src/folderview.c:2447
 msgid "Delete news account"
 msgstr "ɾ³ýÐÂÎÅȺÕʺÅ"
 
-#: src/folderview.c:2549
+#: src/folderview.c:2543
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
 
-#: src/folderview.c:2578
+#: src/folderview.c:2572
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
 
-#: src/folderview.c:2581
+#: src/folderview.c:2575
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
 
-#: src/folderview.c:2584
+#: src/folderview.c:2578
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
 
-#: src/folderview.c:2587
+#: src/folderview.c:2581
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
 
-#: src/grouplistdialog.c:173
-msgid "Newsgroup subscription"
+#: src/folderview.c:2625 src/summaryview.c:4050
+#, fuzzy
+msgid "Processing configuration"
+msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
+
+#: src/grouplistdialog.c:176
+msgid "Newsgroup subscription"
 msgstr "¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é"
 
-#: src/grouplistdialog.c:189
+#: src/grouplistdialog.c:192
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¶©ÔĵÄÐÂÎÅȺ×飺"
 
-#: src/grouplistdialog.c:195
+#: src/grouplistdialog.c:198
 msgid "Find groups:"
 msgstr "²éÕÒÐÂÎÅȺ×飺"
 
-#: src/grouplistdialog.c:203
+#: src/grouplistdialog.c:206
 msgid " Search "
 msgstr " ËÑË÷ "
 
-#: src/grouplistdialog.c:215
+#: src/grouplistdialog.c:218
 msgid "Newsgroup name"
 msgstr "ÐÂÎÅȺ×éÃû³Æ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:216
+#: src/grouplistdialog.c:219
 msgid "Messages"
 msgstr "Óʼþ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:217
+#: src/grouplistdialog.c:220
 msgid "Type"
 msgstr "ÀàÐÍ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:243
+#: src/grouplistdialog.c:246
 msgid "Refresh"
 msgstr "Ë¢ÐÂ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "moderated"
 msgstr "ÓйÜÀíµÄ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:349
+#: src/grouplistdialog.c:352
 msgid "readonly"
 msgstr "Ö»¶Á"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351
+#: src/grouplistdialog.c:354
 msgid "unknown"
 msgstr "δ֪"
 
-#: src/grouplistdialog.c:398
+#: src/grouplistdialog.c:401
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅȺ×éÁÐ±í¡£"
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
+#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1178
 msgid "Done."
 msgstr "Íê³É¡£"
 
-#: src/grouplistdialog.c:477
+#: src/grouplistdialog.c:480
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "ÒѽÓÊÕ%dÐÂÎÅȺ×é(ÒѶÁ%s)"
@@ -2498,10 +2810,110 @@ msgstr "
 msgid "Brown"
 msgstr "×ØÉ«"
 
+#: src/gtk/gtkaspell.c:558
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "Ò»°ãģʽ"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:818
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1051
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1385
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1395
+#, c-format
+msgid "Replace \"%s\" with: "
+msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1415
+msgid ""
+"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
+msgid "Fast Mode"
+msgstr "¿ìËÙģʽ"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1786
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1799
+msgid "Accept in this session"
+msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1809
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1819
+msgid "Replace with..."
+msgstr "¸ü»»³É..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1829
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1848
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(ûÓн¨Òé)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
+msgid "More..."
+msgstr "¸ü¶à..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr "×ֵ䣺%s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1927
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
+msgid "Check while typing"
+msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1991
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "Çл»×Öµä"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2141
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
+"%s"
+
 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
 msgid "Abcdef"
 msgstr ""
 
+#: src/gtk/logwindow.c:61
+msgid "Protocol log"
+msgstr "ЭÒéÈÕÖ¾"
+
 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
 msgid "Select Plugin to load"
 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¼ÓÔصIJå¼þ"
@@ -2510,26 +2922,35 @@ msgstr "ѡ
 msgid "Plugins"
 msgstr "²å¼þ"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2938
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2705
 msgid "Description"
 msgstr "ÃèÊö"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
 msgid "Load Plugin"
-msgstr "¼ÓÔØPlugin"
+msgstr "¼ÓÔزå¼þ"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr "жÔØPlugin"
+msgstr "жÔزå¼þ"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:215
+#: src/gtk/prefswindow.c:214
 msgid "Page Index"
 msgstr "Ò³Ãæ"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
+#: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
 msgid "Apply"
 msgstr "Ó¦ÓÃ"
 
+#: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
+msgid "Account"
+msgstr "ÕʺÅ"
+
+#: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/prefs_summary_column.c:68
+msgid "Status"
+msgstr "״̬"
+
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "correct"
@@ -2543,11 +2964,6 @@ msgstr "
 msgid "Signer"
 msgstr "¸èÕß"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
-#: src/progressdialog.c:53
-msgid "Status"
-msgstr "״̬"
-
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
 msgid "Name: "
 msgstr "Ãû×Ö"
@@ -2620,250 +3036,158 @@ msgstr "
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:558
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
-msgid "Normal Mode"
-msgstr "Ò»°ãģʽ"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
-msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:818
-msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1051
-msgid "No misspelled word found."
-msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1385
-msgid "Replace unknown word"
-msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1395
-#, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1415
-msgid ""
-"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
-"will learn from mistake.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
-msgid "Fast Mode"
-msgstr "¿ìËÙģʽ"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1786
-#, c-format
-msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1799
-msgid "Accept in this session"
-msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1809
-msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1819
-msgid "Replace with..."
-msgstr "¸ü»»³É..."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1829
-#, c-format
-msgid "Check with %s"
-msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1848
-msgid "(no suggestions)"
-msgstr "(ûÓн¨Òé)"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
-msgid "More..."
-msgstr "¸ü¶à..."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
-#, c-format
-msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "×ֵ䣺%s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1927
-#, c-format
-msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
-msgid "Check while typing"
-msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1991
-msgid "Change dictionary"
-msgstr "Çл»×Öµä"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2141
-#, c-format
-msgid ""
-"The spell checker could not change dictionary.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
-"%s"
-
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2398
 msgid "(No From)"
 msgstr "(ûÓмļþÕß)"
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2440 src/summaryview.c:2443
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
 
-#: src/imap.c:643
+#: src/imap.c:669
 #, c-format
 msgid "Connecting %s failed"
 msgstr "Á¬½Ó %s Ê§°Ü"
 
-#: src/imap.c:648
+#: src/imap.c:674
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Óë %s µÄIMAP4Á¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
 
-#: src/imap.c:688
+#: src/imap.c:714
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "¿ªÊ¼ËíµÀʽIMAP4Á¬½Ó\n"
 
-#: src/imap.c:701
+#: src/imap.c:727
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ÕýÔÚ´´½¨µ½ %s:%d µÄIMAP4Á¬½Ó...\n"
 
-#: src/imap.c:740
+#: src/imap.c:766
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1070
+#: src/imap.c:1100
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1076 src/imap.c:1114
+#: src/imap.c:1114 src/imap.c:1154
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1108
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1148
 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
+msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃÒÑɾ³ý±ê¼Ç£º1:*\n"
 
-#: src/imap.c:1150
+#: src/imap.c:1190
 msgid "can't close folder\n"
 msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÓʼþ¼Ð£º%s\n"
 
-#: src/imap.c:1349
+#: src/imap.c:1242
+#, c-format
+msgid "root folder %s does not exist\n"
+msgstr "¸ùĿ¼ %s ²»´æÔÚ\n"
+
+#: src/imap.c:1415 src/imap.c:1423
 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
 msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1581
+#: src/imap.c:1651
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
 
-#: src/imap.c:1603
+#: src/imap.c:1673
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
 
-#: src/imap.c:1671
+#: src/imap.c:1742
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÅÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
 
-#: src/imap.c:1733
+#: src/imap.c:1804
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
 
-#: src/imap.c:1771
+#: src/imap.c:1842
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
 
-#: src/imap.c:1779
+#: src/imap.c:1850
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/imap.c:1801
+#: src/imap.c:1872
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
 
-#: src/imap.c:1857
+#: src/imap.c:1928
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
 
-#: src/imap.c:1879
+#: src/imap.c:1950
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1886
+#: src/imap.c:1957
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
 
-#: src/imap.c:1976
+#: src/imap.c:2047
 msgid "can't get namespace\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÃüÃû¿Õ¼ä\n"
 
-#: src/imap.c:2408
+#: src/imap.c:2480
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
 
-#: src/imap.c:2548
+#: src/imap.c:2620
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
 msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
 
-#: src/imap.c:2565
+#: src/imap.c:2637
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
 
-#: src/imap.c:2877
+#: src/imap.c:2953
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
 
-#: src/imap.c:2884
+#: src/imap.c:2960
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(ÕýÔÚ·¢ËÍ...)"
 
-#: src/imap.c:2912
+#: src/imap.c:3002
 #, c-format
 msgid "can't append message to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
 
-#: src/imap.c:2949
+#: src/imap.c:3084
 #, c-format
 msgid "can't copy %s to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
 
-#: src/imap.c:3012
+#: src/imap.c:3134
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
 
-#: src/imap.c:3026
+#: src/imap.c:3151
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3039
+#: src/imap.c:3164
 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
 
-#: src/imap.c:3294
+#: src/imap.c:3419
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
@@ -2894,7 +3218,7 @@ msgstr "
 
 #: src/importldif.c:192
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr ""
+msgstr "Ñ¡Ôñ²¢ÖØÃüÃûÒªµ¼ÈëµÄLDIF×Ö¶ÎÃû¡£"
 
 #: src/importldif.c:195
 msgid "File imported."
@@ -2910,7 +3234,7 @@ msgstr "
 
 #: src/importldif.c:470
 msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr ""
+msgstr "¶ÁÈ¡LDIF×Ö¶Îʧ°Ü"
 
 #: src/importldif.c:493
 msgid "LDIF file imported successfully."
@@ -2924,7 +3248,7 @@ msgstr "ѡ
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
-msgstr ""
+msgstr "Ö¸¶¨µØÖ·²¾µÄÃû³Æ, ¸ÃµØÖ·²¾ÓÃÓë´æ·Å´ÓLDIFÎļþÖе¼ÈëµÄÊý¾Ý¡£"
 
 #: src/importldif.c:707
 msgid "File Name"
@@ -2932,7 +3256,7 @@ msgstr "
 
 #: src/importldif.c:718
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
-msgstr ""
+msgstr "½«Òªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþµÄλÖÃ"
 
 #: src/importldif.c:727
 msgid "Select the LDIF file to import."
@@ -2942,14 +3266,13 @@ msgstr "
 msgid "R"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
+#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:472
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #: src/importldif.c:766
-#, fuzzy
 msgid "LDIF Field Name"
-msgstr "ÎļþÃû³Æ"
+msgstr "LDIF×Ö¶ÎÃû"
 
 #: src/importldif.c:767
 msgid "Attribute Name"
@@ -2988,7 +3311,7 @@ msgstr "ѡ
 
 #: src/importldif.c:886
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
-msgstr ""
+msgstr "Ñ¡ÔñÒªµ¼Èëµ½µØÖ·²¾µÄLDIF×Ö¶Î"
 
 #: src/importldif.c:889
 msgid " Modify "
@@ -3035,134 +3358,134 @@ msgstr "ѡ
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "½«PineÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼ÖÐ"
 
-#: src/inc.c:351
+#: src/inc.c:334
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
 
-#: src/inc.c:396
+#: src/inc.c:379
 msgid "Standby"
 msgstr "´ýÃü"
 
-#: src/inc.c:521 src/inc.c:576
+#: src/inc.c:504 src/inc.c:559
 msgid "Cancelled"
 msgstr "È¡Ïû"
 
-#: src/inc.c:532
+#: src/inc.c:515
 msgid "Retrieving"
 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡"
 
-#: src/inc.c:548
+#: src/inc.c:531
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÓʼþ(%s))"
 
-#: src/inc.c:552
+#: src/inc.c:535
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÓʼþ)"
 
-#: src/inc.c:558
+#: src/inc.c:541
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
 
-#: src/inc.c:562
+#: src/inc.c:545
 msgid "Auth failed"
 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü"
 
-#: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "ÒÑËø¶¨"
 
-#: src/inc.c:589
+#: src/inc.c:572
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "ÔÚ%sÉϵÄ%sÊÚȨʧ°Ü"
 
-#: src/inc.c:659
+#: src/inc.c:642
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÓʼþ)"
 
-#: src/inc.c:662
+#: src/inc.c:645
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÓʼþ)"
 
-#: src/inc.c:671
+#: src/inc.c:654
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "È¡Óʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/inc.c:712
+#: src/inc.c:695
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s:ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ"
 
-#: src/inc.c:731
+#: src/inc.c:714
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
 msgstr "ÕýÔÚÁ¬½ÓPOP3·þÎñÆ÷£º%s..."
 
-#: src/inc.c:738
+#: src/inc.c:721
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:745
+#: src/inc.c:728
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr " ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d"
 
-#: src/inc.c:811 src/send_message.c:467
+#: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "ÕýÔÚÊÚȨ..."
 
-#: src/inc.c:812
+#: src/inc.c:795
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s..."
 msgstr "ÕýÔÚ´Ó%sÊÕÈ¡Óʼþ..."
 
-#: src/inc.c:817
+#: src/inc.c:800
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "»ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
 
-#: src/inc.c:821
+#: src/inc.c:804
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
 
-#: src/inc.c:825
+#: src/inc.c:808
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:829
+#: src/inc.c:812
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "»ñÈ¡Óʼþ´óСÖÐ(LIST)..."
 
-#: src/inc.c:846
+#: src/inc.c:829
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ%d"
 
-#: src/inc.c:852 src/send_message.c:485
+#: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
 msgid "Quitting"
 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö"
 
-#: src/inc.c:889
+#: src/inc.c:872
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
 
-#: src/inc.c:918
+#: src/inc.c:901
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ(¹²%d¸ö£¬ÒÑÊÕµ½%s¸ö)"
 
-#: src/inc.c:980
+#: src/inc.c:963
 msgid "Connection failed."
 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
 
-#: src/inc.c:986
+#: src/inc.c:969
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr " ´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/inc.c:991
+#: src/inc.c:974
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -3171,27 +3494,27 @@ msgstr ""
 "´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:997
+#: src/inc.c:980
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Ó²µúÎ޿ռ䡣"
 
-#: src/inc.c:1002
+#: src/inc.c:985
 msgid "Can't write file."
 msgstr "ÎÞ·¨Ð´ÈëÎļþ¡£"
 
-#: src/inc.c:1007
+#: src/inc.c:990
 msgid "Socket error."
 msgstr "Socket´íÎó¡£"
 
-#: src/inc.c:1013 src/send_message.c:608
+#: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
 msgid "Connection closed by the remote host."
-msgstr ""
+msgstr "Á¬½Ó±»Ô¶³ÌÖ÷»ú¹Ø±Õ¡£"
 
-#: src/inc.c:1019
+#: src/inc.c:1002
 msgid "Mailbox is locked."
-msgstr " ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
+msgstr "ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
 
-#: src/inc.c:1023
+#: src/inc.c:1006
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -3200,11 +3523,11 @@ msgstr ""
 "ÓÊÏäÎÞ·¨´ò¿ª£º\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1029 src/send_message.c:595
+#: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
 
-#: src/inc.c:1034 src/send_message.c:598
+#: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -3213,9 +3536,9 @@ msgstr ""
 "ÊÚȨʧ°Ü£º\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1069
+#: src/inc.c:1052
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "°üÈëʧ°Ü\n"
+msgstr "ºÏ²¢²Ù×÷±»È¡Ïû\n"
 
 #: src/inputdialog.c:152
 #, c-format
@@ -3226,15 +3549,11 @@ msgstr "
 msgid "Input password"
 msgstr "ÊäÈëÃÜÂë"
 
-#: src/logwindow.c:61
-msgid "Protocol log"
-msgstr "Э¶¨¼Ç¼"
-
 #: src/ldif.c:838
 msgid "Nick Name"
 msgstr "´ÂºÅ"
 
-#: src/main.c:145 src/main.c:154
+#: src/main.c:143 src/main.c:152
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -3243,28 +3562,20 @@ msgstr ""
 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
 "ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
 
-#: src/main.c:214
+#: src/main.c:212
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "glib²»Ö§Ô®g_thread¡£\n"
-
-#: src/main.c:264
-msgid ""
-"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
-"OpenPGP support disabled."
-msgstr ""
-"GnuPGµÄ°²×°²»Õý³££¬»òÐèÒªÉý¼¶¡£\n"
-"OpenPGP֧ԮȡÏû¡£"
+msgstr "glib²»Ö§³Ög_thread¡£\n"
 
-#: src/main.c:465
+#: src/main.c:514
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
 
-#: src/main.c:468
+#: src/main.c:517
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
 
-#: src/main.c:469
+#: src/main.c:518
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -3273,23 +3584,23 @@ msgstr ""
 " --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
 "                         ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
 
-#: src/main.c:472
+#: src/main.c:521
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
 
-#: src/main.c:473
+#: src/main.c:522
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
 
-#: src/main.c:474
+#: src/main.c:523
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
 
-#: src/main.c:475
+#: src/main.c:524
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
 
-#: src/main.c:476
+#: src/main.c:525
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -3297,729 +3608,749 @@ msgstr ""
 "  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
 "                         ÏÔʾËùÓÐÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
 
-#: src/main.c:478
+#: src/main.c:527
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
 
-#: src/main.c:479
+#: src/main.c:528
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»ú״̬"
 
-#: src/main.c:480
+#: src/main.c:529
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
 
-#: src/main.c:481
+#: src/main.c:530
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
 
-#: src/main.c:482
+#: src/main.c:531
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
 
-#: src/main.c:483
+#: src/main.c:532
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
 
-#: src/main.c:527 src/summaryview.c:5148
+#: src/main.c:569 src/summaryview.c:5198
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
 
-#: src/main.c:530
+#: src/main.c:572
 msgid "top level folder"
 msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/main.c:596
+#: src/main.c:637
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
 
-#: src/main.c:597
+#: src/main.c:638
 msgid "Draft them"
 msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
 
-#: src/main.c:597
+#: src/main.c:638
 msgid "Discard them"
 msgstr "¶ªÆú"
 
-#: src/main.c:597
+#: src/main.c:638
 msgid "Don't quit"
 msgstr "²»Í˳ö"
 
-#: src/main.c:611
+#: src/main.c:652
 msgid "Queued messages"
 msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
 
-#: src/main.c:612
+#: src/main.c:653
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
 
-#: src/main.c:917
+#: src/main.c:898
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:418
+#: src/mainwindow.c:426
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:419
+#: src/mainwindow.c:427
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/н¨Óʼþ¼Ð(_n)..."
 
-#: src/mainwindow.c:421
+#: src/mainwindow.c:429
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
 
-#: src/mainwindow.c:422
+#: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:423
+#: src/mainwindow.c:431
 msgid "/_File/_Folder/---"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:424
+#: src/mainwindow.c:432
 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:426
+#: src/mainwindow.c:434
 msgid "/_File/_Add mailbox"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:427
+#: src/mainwindow.c:435
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/MH¸ñʽ..."
 
-#: src/mainwindow.c:428
-msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
-msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/mbox¸ñʽ..."
-
-#: src/mainwindow.c:429
+#: src/mainwindow.c:436
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/µ¼ÈëmboxµÄÎļþ(_I)... "
 
-#: src/mainwindow.c:430
+#: src/mainwindow.c:437
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÓʼþ¼Ð..."
 
-#: src/mainwindow.c:431
+#: src/mainwindow.c:438
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Çå¿ÕÀ¬»øÍ°(_t)"
 
-#: src/mainwindow.c:432
-msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
-
-#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
+#: src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:144
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æΪ(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
+#: src/mainwindow.c:441 src/messageview.c:145
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/Îļþ(_F)/´òÓ¡(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:438
+#: src/mainwindow.c:443
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
+
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/Îļþ(_F)/Í˳ö(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:443
+#: src/mainwindow.c:451
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/±à¼­(_E)/Ñ¡ÔñÏßË÷(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
+#: src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:153
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr " ±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖÐËÑÑ°(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:447
+#: src/mainwindow.c:455
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:449
+#: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:450
+#: src/mainwindow.c:458
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:452
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÔĶÁÓʼþ(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:454
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ»òÎÄ×Ö(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ(_I)"
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ÎÄ×Ö(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ûÓÐ(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸(_b)"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:475
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÏÔʾÓʼþ¼ÐÊ÷(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:468
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/ ²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´´óС(_i)"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÈÕÆÚ(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¼ÄÐÅÕß(_f)"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÕß(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷Ìâ(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:477
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÑÕÉ«±êÇ©(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´±ê¼Ç(_m)"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´×´Ì¬(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:481
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¸½¼þ(_t)"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´µÃ·Ö"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëøס״̬"
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/²»ÅÅÐò(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:497
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/ÉýÐò"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/½µÐò"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÅÅÁÐ(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/²é¿´(_V)/°´ÏßË÷²é¿´(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/²é¿´(_V)/Õ¹¿ªËùÓÐÏßË÷(_X)"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÕÛµþËùÓÐÏßË÷(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÓʼþ(_H) "
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÁÐ(_i)..."
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·â(_P)"
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·â(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
-#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:528
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÓʼþ(_w)"
 
-#: src/mainwindow.c:509
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÐÅ(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±ê¼ÇÓʼþ(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÓʼþ(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Óʼþ(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Óʼþ(_b)"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÓʼþ¼Ð(_f)"
 
-#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
+#: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:159
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:163
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
+#: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:164
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
+#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:167
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/7bit ascii (US-ASCII)(_ I)"
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
+#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:171
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Unicode (UTF-8)(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
+#: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:175
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-1)(_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
+#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:177
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:181
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-2)(_2) "
 
-#: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
+#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:184
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)(_B)"
 
-#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
+#: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:186
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)(_4) "
 
-#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
+#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ï£À° (ISO-8859-7)(_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
+#: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)(_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
+#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:195
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(ISO-8859-5)(_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-R) (_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
+#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:203
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022-JP)(_J)"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:206
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022- JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
+#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:209
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (EUC-JP)(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:211
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (Shift__JIS)(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/¼òÌåÖÐÎÄ(GB2312)(_G)"
 
-#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
+#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:217
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(Big5)(_B) "
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
+#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:219
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(EUC-TW)(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:221
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÎÄ(ISO-2022-CN)(_C) "
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:224
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ(EUC-KR)(_K) "
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
+#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:226
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
+#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
+#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:231
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:450
+#: src/mainwindow.c:613 src/summaryview.c:458
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:239
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:615
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:617
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒª(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:620
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÐÂÓʼþ(_i)"
 
-#: src/mainwindow.c:613
+#: src/mainwindow.c:621
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕËùÓÐÕʺŵÄÓʼþ(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:623
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/È¡ÏûÊÕÐÅ(_g)"
 
-#: src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:625
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:619
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÅ(_n)"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:628
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÂÎÅȺÁôÑÔ"
 
-#: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
+#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:246
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÐÅ(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:622
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)"
 
-#: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:247
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:249
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/¼ÄÐÅÈË(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
+#: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:251
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Follow-up and reply to"
 
-#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
+#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:254
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ת·¢(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÖØб༭(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ Òƶ¯(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ¸´ÖÆ(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:644
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ É¾³ý(_D) "
 
-#: src/mainwindow.c:637
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ È¡ÏûÐÂÓʼþ"
 
-#: src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:647
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:640
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ±ê¼Ç(_M) "
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ²»±ê¼Ç(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:642
+#: src/mainwindow.c:650
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:651
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:644
+#: src/mainwindow.c:652
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:657
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ²¾(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
+#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:263
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:660
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ¼Ð(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:655
+#: src/mainwindow.c:663
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:666
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÓʼþ(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
+#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:266
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
+#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:268
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:270
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
+#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:272
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
+#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:274
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:676
+msgid "/_Tools/_Create processing rule"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
+
+#: src/mainwindow.c:677
+msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:679
+msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:681
+msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:683
+msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
+
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´ÐÐ(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/SSLÈÏÖ¤(_f)"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÈÕÖ¾´°¿Ú(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Configuration"
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)"
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:684
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
 
-#: src/mainwindow.c:686
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/---"
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)..."
+
+#: src/mainwindow.c:712
+msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ç°´¦Àí..."
 
-#: src/mainwindow.c:695
-msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/»ý·Ö(_S)..."
+#: src/mainwindow.c:714
+msgid "/_Configuration/Post-processing..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ºó´¦Àí..."
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)..."
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:721
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/²å¼þ..."
+msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/²å¼þ..."
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(±¾µØ)"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F)(±¾µØ)"
 
-#: src/mainwindow.c:709
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F) (SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
 msgstr "/_Help/_Claws °æ±¾³£¼ûÎÊÌâ"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:732
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/ÇóÖú(_H)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:832
-msgid "Go offline"
-msgstr "ÍÑ»ú"
+#: src/mainwindow.c:851
+msgid "You are online. Click the icon to go offline"
+msgstr "Ä¿Ç°ÔÚÏß¡£µã»÷ͼ±êתµ½ÀëÏßģʽ¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:836
-msgid "Go online"
-msgstr "Áª»ú"
+#: src/mainwindow.c:855
+msgid "You are offline. Click the icon to go online"
+msgstr "Ä¿Ç°ÀëÏß¡£µã»÷ͼ±êתµ½ÔÚÏß״̬¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:852
+#: src/mainwindow.c:872
 msgid "Select account"
 msgstr "Ñ¡ÔñÕʺÅ"
 
-#: src/mainwindow.c:1176 src/mainwindow.c:1193 src/prefs_folder_item.c:378
+#: src/mainwindow.c:1204 src/mainwindow.c:1221 src/prefs_folder_item.c:407
 msgid "Untitled"
 msgstr "δÃüÃû"
 
-#: src/mainwindow.c:1194
+#: src/mainwindow.c:1222
 msgid "none"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÞ"
 
-#: src/mainwindow.c:1434
+#: src/mainwindow.c:1462
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏä"
 
-#: src/mainwindow.c:1435
+#: src/mainwindow.c:1463
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏäÄÚËùÓÐÓʼþ£¿"
 
-#: src/mainwindow.c:1453
+#: src/mainwindow.c:1481
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Ìí¼ÓÓÊÏä"
 
-#: src/mainwindow.c:1454
+#: src/mainwindow.c:1482
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -4028,16 +4359,16 @@ msgstr ""
 "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖá£\n"
 "Èç¹ûÖ¸¶¨ÒÑ´æÔÚµÄÓÊÏ䣬Ëü½«»á×Ô¶¯±»É¨Ãè¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:1497
+#: src/mainwindow.c:1488
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "ÓÊÏä `%s' ÒѾ­´æÔÚ¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1465 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1493 src/setup.c:58
 msgid "Mailbox"
 msgstr "ÓÊÏä"
 
-#: src/mainwindow.c:1470 src/setup.c:61
+#: src/mainwindow.c:1498 src/setup.c:62
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -4046,38 +4377,38 @@ msgstr ""
 "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü¡£\n"
 "Ò²ÐíijЩÎļþÒѾ­´æÔÚ£¬»òÕßÄãûÓÐ×ã¹»µÄдȨÏÞ¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1490
-msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr "Ìí¼Ómbox¸ñʽÓʼþ"
-
-#: src/mainwindow.c:1491
-msgid "Input the location of mailbox."
-msgstr "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖÃ"
-
-#: src/mainwindow.c:1507
-msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü"
-
-#: src/mainwindow.c:1823
+#: src/mainwindow.c:1817
 msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed - Óʼþ¼Ð"
 
-#: src/mainwindow.c:1844 src/messageview.c:380
+#: src/mainwindow.c:1838 src/messageview.c:378
 msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed - Óʼþ"
 
-#: src/mainwindow.c:2217
+#: src/mainwindow.c:2222
 msgid "Exit"
 msgstr "Í˳ö"
 
-#: src/mainwindow.c:2217
+#: src/mainwindow.c:2222
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Í˳ö±¾³ÌÐò"
 
-#: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
-#: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
+#: src/mainwindow.c:2716 src/summaryview.c:4046
+msgid "Processing rules to apply before folder rules"
+msgstr "ÔÚÓʼþ¼Ð¹æÔòÇ°Ó¦ÓõĹæÔò"
+
+#: src/mainwindow.c:2724
+msgid "Processing rules to apply after folder rules"
+msgstr "ÔÚÓʼþ¼Ð¹æÔòºóÓ¦ÓõĹæÔò"
+
+#: src/mainwindow.c:2732 src/summaryview.c:4055
+msgid "Filtering configuration"
+msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
+
+#: src/matcher.c:1178 src/matcher.c:1179 src/matcher.c:1180 src/matcher.c:1181
+#: src/matcher.c:1182 src/matcher.c:1183 src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1185
 msgid "(none)"
-msgstr ""
+msgstr "(ÎÞ)"
 
 #: src/message_search.c:88
 msgid "Find in current message"
@@ -4087,19 +4418,19 @@ msgstr "
 msgid "Find text:"
 msgstr "²éÕÒÎÄ×Ö"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:183
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "´óСдÃô¸Ð"
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:189
 msgid "Backward search"
 msgstr "·´ÏòËÑË÷"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
 msgid "Search failed"
 msgstr "²éÕÒʧ°Ü"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:318
 msgid "Search string not found."
 msgstr "δÕÒµ½Ö¸¶¨×Ö·û´®"
 
@@ -4111,31 +4442,50 @@ msgstr "
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Òѵ½´ïÓʼþĩ⣬ÊÇ·ñÖØпªÊ¼²éÕÒ£¿"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:327
 msgid "Search finished"
 msgstr "²éÕÒÍê³É"
 
-#: src/messageview.c:238
+#: src/messageview.c:240
 msgid "/_View/Show all _header"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
 
-#: src/messageview.c:241
+#: src/messageview.c:243
 msgid "/_Message/Compose _new message"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/׫дÐÂÓʼþ(_N)"
 
-#: src/messageview.c:253
+#: src/messageview.c:255
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒÔ¸½¼ÓÎļþÐÎʽת·¢(_A)"
 
-#: src/messageview.c:255
+#: src/messageview.c:257
 msgid "/_Message/Redirec_t"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò(_t)"
 
-#: src/messageview.c:477
+#: src/messageview.c:276
+msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
+
+#: src/messageview.c:278
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
+
+#: src/messageview.c:280
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
+
+#: src/messageview.c:282
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
+
+#: src/messageview.c:476
 msgid "<No Return-Path found>"
-msgstr ""
+msgstr "<δÕÒµ½»ØÐŵØÖ·>"
 
-#: src/messageview.c:485
+#: src/messageview.c:484
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -4144,52 +4494,59 @@ msgid ""
 "Return path: %s\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
+"½«ÒªËͳöµÄ»ØÖ´ÖеÄ֪ͨµØÖ·ÓëÓʼþÖеķµ»Ø·¾¶²¢²»Ò»ÖÂ:\n"
+" Í¨ÖªµØÖ·: %s\n"
+" Return path: %s\n"
+"½¨Òé²»·¢ËÍ´Ë»ØÖ´¡£"
 
-#: src/messageview.c:493
+#: src/messageview.c:492
 msgid "+Don't Send"
 msgstr "+²»Ëͳö"
 
-#: src/messageview.c:503
+#: src/messageview.c:502
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
 "officially addressed to you.\n"
 "Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
+"¸ÃÓʼþÒªÇó·µ»ØÓʼþÊÕµ½Í¨Öª¡£\n"
+"µ«ÄúµÄÓʼþµØÖ·²¢Î´ÔÚÀ´ÐŵÄ'ÊÕ¼þÈË'ºÍ'³­ËÍ'Öб»Ö¸¶¨¡£\n"
+"ÒÑÈ¡Ïû»ØÖ´¡£"
 
-#: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
-#: src/summaryview.c:3420
+#: src/messageview.c:901 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:1076
+#: src/summaryview.c:3448
 msgid "Save as"
 msgstr "±£´æΪ"
 
-#: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
-#: src/summaryview.c:3425
+#: src/messageview.c:906 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
+#: src/summaryview.c:3453
 msgid "Overwrite"
 msgstr "¸²¸Ç"
 
-#: src/messageview.c:899
+#: src/messageview.c:907
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "¸½¼ÓÒÑÓÐÎļþ£¿"
 
-#: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3433 src/summaryview.c:3437
-#: src/summaryview.c:3454
+#: src/messageview.c:914 src/summaryview.c:3461 src/summaryview.c:3465
+#: src/summaryview.c:3482
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "ÎÞ·¨±£´æ´ËÎļþ '%s'¡£"
 
-#: src/messageview.c:972
+#: src/messageview.c:979
 msgid "This message asks for a return receipt"
 msgstr "¸ÃÓʼþÒªÇ󷵻ػØÖ´"
 
-#: src/messageview.c:973
+#: src/messageview.c:980
 msgid "Send receipt"
 msgstr "·¢ËÍ»ØÖ´"
 
-#: src/messageview.c:1026
+#: src/messageview.c:1033
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr ""
+msgstr "·µ»Ø»ØÖ´"
 
-#: src/messageview.c:1027
+#: src/messageview.c:1034
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -4198,20 +4555,20 @@ msgstr ""
 "¸ÃÓʼþ·¢Ë͵½ÁËÄúµÄ¶à¸öÕʺÅÖС£\n"
 "ÇëÑ¡ÔñÓÃÒÔ·¢ËÍ»ØÖ´µÄÕʺÅ: "
 
-#: src/messageview.c:1031
+#: src/messageview.c:1038
 msgid "Send Notification"
-msgstr ""
+msgstr "·¢ËÍ֪ͨ"
 
-#: src/messageview.c:1031
+#: src/messageview.c:1038
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+È¡Ïû"
 
-#: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3472
-#: src/toolbar.c:168
+#: src/messageview.c:1092 src/prefs_common.c:2348 src/summaryview.c:3500
+#: src/toolbar.c:171
 msgid "Print"
 msgstr "´òÓ¡"
 
-#: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3473
+#: src/messageview.c:1093 src/summaryview.c:3501
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -4220,7 +4577,7 @@ msgstr ""
 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
 
-#: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3479
+#: src/messageview.c:1099 src/summaryview.c:3507
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -4229,53 +4586,67 @@ msgstr ""
 "´òÓ¡ÃüÁîÐÐÎÞЧ:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/mimeview.c:150
+#: src/mh.c:360
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
+
+#: src/mimeview.c:149
 msgid "/_Open"
 msgstr "/´ò¿ª(_O)"
 
-#: src/mimeview.c:151
+#: src/mimeview.c:150
 msgid "/Open _with..."
 msgstr "/´ò¿ª·½Ê½(_w)..."
 
-#: src/mimeview.c:152
+#: src/mimeview.c:151
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/ÒÔÎı¾·½Ê½ÏÔʾ(_D)"
 
-#: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
+#: src/mimeview.c:152 src/summaryview.c:463
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/Áí´æΪ(_S)..."
 
-#: src/mimeview.c:154
+#: src/mimeview.c:153
 msgid "/Save _all..."
 msgstr "/È«²¿±£´æ(_a)..."
 
-#: src/mimeview.c:157
-msgid "/_Check signature"
-msgstr "/¼ì²éÇ©Ãû(_C)"
-
-#: src/mimeview.c:197
+#: src/mimeview.c:192
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIMEÀàÐÍ"
 
-#: src/mimeview.c:365
-msgid "Right-click here to verify the signature"
-msgstr "ÓÒ»÷´Ë´¦¼ì²éÇ©Ãû"
+#: src/mimeview.c:636
+msgid "Check"
+msgstr "¼ì²é"
+
+#: src/mimeview.c:641 src/mimeview.c:646 src/mimeview.c:651
+msgid "Full info"
+msgstr "È«Ãû"
+
+#: src/mimeview.c:656
+msgid "Check again"
+msgstr "Ôٴμì²é"
 
-#: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
-#: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
+#: src/mimeview.c:946 src/mimeview.c:1025 src/mimeview.c:1090
+#: src/mimeview.c:1115 src/mimeview.c:1145
 msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr ""
+msgstr "ÎÞ·¨±£´æ¸´ºÏÓʼþµÄÕâÒ»²¿·Ö"
+
+#: src/mimeview.c:973
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a directory."
+msgstr "`%s'²»ÊÇÒ»¸öĿ¼¡£"
 
-#: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
+#: src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "¸²¸ÇÒÑÓÐÎļþ '%s' Âð£¿"
 
-#: src/mimeview.c:1153
+#: src/mimeview.c:1155
 msgid "Open with"
 msgstr "´ò¿ª·½Ê½"
 
-#: src/mimeview.c:1154
+#: src/mimeview.c:1156
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -4284,53 +4655,53 @@ msgstr ""
 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´ò¿ªÎļþµÄÃüÁîÐÐ:\n"
 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
 
-#: src/news.c:205
+#: src/news.c:226
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ÕýÔÚÓë %s ½¨Á¢NNTPÁ¬½Ó:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:783
+#: src/news.c:807
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃȺ×é: %s\n"
 
-#: src/news.c:793
+#: src/news.c:817
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:814
+#: src/news.c:838
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÌáÈ¡ %s Ê±·¢Éú´íÎó.\n"
 
-#: src/news.c:831
+#: src/news.c:855
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÕýÔÚÌáÈ¡xover %dÓÚ %s...\n"
 
-#: src/news.c:834 src/news.c:903
+#: src/news.c:858 src/news.c:927
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃxover\n"
 
-#: src/news.c:839 src/news.c:909
+#: src/news.c:863 src/news.c:933
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÌáÈ¡xoverʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/news.c:845 src/news.c:922
+#: src/news.c:869 src/news.c:946
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
+#: src/news.c:883 src/news.c:897 src/news.c:964 src/news.c:994
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃxhdr\n"
 
-#: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
+#: src/news.c:888 src/news.c:902 src/news.c:972 src/news.c:1002
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÌáÈ¡xhdrʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
 
-#: src/news.c:900
+#: src/news.c:924
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr ""
@@ -4356,481 +4727,811 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Bad passphrase! Try again...\n"
 "\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÞЧµÄpassphrase! ÖØÊÔ...\n"
 
-#: src/pop.c:151
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:224
+msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:158
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:229
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
+"an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
+"saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
+"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
+"±¾²å¼þµ÷ÓÃClam AntiVirusɨÃè´ÓPOPÕÊ»§ÊÕÈ¡µÄËùÓÐÓʼþ¸½¼þ¡£\n"
+"µ±Óʼþ¸½¼þ±»·¢ÏÖº¬Óв¡¶¾Ê±£¬Ëü»á±»É¾³ý»òÕß´æÈëÒ»¸öÌØÊâµÄÓʼþ¼Ð¡£\n"
+"\n"
+"±¾²å¼þ½ö°üº¬ÓʼþµÄɨÃ衢ɾ³ý/Òƶ¯¹¦ÄÜ¡£Èç¹ûÒª½øÐвÎÊýÅäÖã¬Äú»¹ÐèÒª¼ÓÔØÏàÓ¦µÄ"
+"Óû§½çÃæ²å¼þ(clamav_plugin_gtk)¡£\n"
 
-#: src/pop.c:184 src/pop.c:211
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr "ÆôÓò¡¶¾É¨Ãè"
 
-#: src/pop.c:628
-#, c-format
-msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
+msgid "Scan archive contents"
+msgstr "ɨÃèѹËõ°üÄÚÈÝ"
 
-#: src/pop.c:636
-#, c-format
-msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "×î´ó¸½¼þ´óС"
 
-#: src/pop.c:667
-msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
 
-#: src/pop.c:670
-msgid "session timeout\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
+msgid "Save infected messages"
+msgstr "±£´æÊܸÐȾµÄÓʼþ"
 
-#: src/pop.c:688
-msgid "command not supported\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
+msgid "Save folder"
+msgstr "±£´æλÖÃ"
 
-#: src/pop.c:692
-msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "POP3»á»°ÖгöÏÖ´íÎó\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr "²»ÉèÖÃʱ½«È±Ê¡Ê¹ÓÃÀ¬»øÍ°"
 
-#: src/prefs_gtk.c:775
-msgid "Preferences"
-msgstr "Æ«ºÃÉèÖÃ"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
+msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
+msgstr "¹ýÂË/Clam AntiVirus"
 
-#: src/prefs_account.c:691
-#, c-format
-msgid "Account%d"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
+msgid "Clam AntiVirus GTK"
+msgstr "Clam AntiVirus GTK"
 
-#: src/prefs_account.c:710
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "ÉèÖÃÐÂÕʺÅ"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"Clam AntiVirus.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
+"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
+"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
+"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
+"mail will be saved.\n"
+msgstr ""
+"±¾²å¼þΪClam AntiVirusÌṩÉèÖýçÃæ¡£\n"
+"\n"
+"Äú¿ÉÒÔÔÚ'ÆäËûÆ«ºÃ'´°¿ÚµÄ'¹ýÂË/Clam AntiVirus'ÏÂÕÒµ½ÅäÖÃÑ¡Ïî¡£\n"
+"ͨ¹ý±¾²å¼þ£¬Äú¿ÉÒÔÆôÓûò½ûÓÃÒ»°ãɨÃ衢ѹËõ°üɨÃ裬¿ÉÒÔÉèÖÃÐèÒª¼ì²éµÄ×î´ó¸½¼þ"
+"³ß´ç£¬ÅäÖÃÊÇ·ñÊÕÈ¡ÊܸÐȾµÄÓʼþ(ȱʡÉèÖÃÊÇÊÕÈ¡)ÒÔ¼°±£´æÊܸÐȾÓʼþµÄ±£´æÄ¿"
+"¼¡£\n"
 
-#: src/prefs_account.c:715
-msgid "Account preferences"
-msgstr "ÕʺÅÉèÖÃ"
+#: src/plugins/demo/demo.c:71
+msgid "Demo"
+msgstr "ÑÝʾ"
 
-#: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1021
-msgid "Receive"
+#: src/plugins/demo/demo.c:76
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
+"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
+msgstr ""
+"±¾²å¼þ½öÓÃÓÚÑÝʾÈçºÎ±àдSylpheed²å¼þ¡£Ëü½«ÎªÈÕÖ¾Êä³ö°²×°Ò»¸ö¹³×ÓÒÔ½«ÈÕ־дµ½"
+"±ê×¼Êä³ö¡£\n"
+"\n"
+"ËüûÓÐʲôʵ¼ÊÓÃ;"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
+msgid "Do not load remote links in mails"
+msgstr "½ûÖ¹·ÃÎÊÓʼþÖеÄÔ¶³ÌÁ´½Ó"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
+msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--local'Ñ¡Ïî"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
+msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+msgstr "ÄúÈÔÈ»¿ÉÒÔͨ¹ýÖØÐÂÔØÈë¸ÃÒ³µÄ·½Ê½·ÃÎÊÔ¶³ÌÁ´½Ó"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
+msgid "Full window mode (hide controls)"
+msgstr "È«´°¿Úģʽ(Òþ²Ø¹¤¾ßÌõ)"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
+msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--fullwindow'Ñ¡Ïî"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
+msgid "Dillo HTML Viewer"
+msgstr "DilloÍøÒ³²é¿´Æ÷"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
+msgstr "±¾²å¼þÄÚǶDilloÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷À´ÏÔʾHTMLÓʼþ"
+
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:58
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "ͼƬ²é¿´Æ÷"
+
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:63
+msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
+msgstr "±¾²å¼þʹÓÃgdk-pixbuf¿â»òÕßimlib¿âÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:337
+msgid "Filename:"
+msgstr "ÎļþÃû"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Îļþ´óС :"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:365
+msgid "Load Image"
+msgstr "¼ÓÔØͼƬ"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:371
+msgid "Content-Type:"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "×Ô¶¯ÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
+msgid ""
+"Resize attached images by default\n"
+"(Clicking image toggles scaling)"
+msgstr ""
+"ȱʡ½«Ëõ·Å¸½¼þÀïµÄͼƬ\n"
+"(µã»÷ͼƬÇл»Ëõ·Å״̬)"
+
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
+msgid "MathML Viewer"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
+msgid ""
+"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
+"(Content-Type: text/mathml)"
+msgstr ""
+"±¾²å¼þʹÓÃGtkMathView¿Ø¼þÏÔʾMathMLÀàÐ͵ĸ½¼þ(Content-Type: text/mathml)"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:309
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:314
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
+"account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
+"Server (spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
+"special folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
+"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
+"±¾²å¼þÓÃSpamAssassin·þÎñÆ÷¼ì²éËùÓдÓPOPÕʺÅÊÕµ½µÄÓʼþÀÒÔÅжÏÀ´ÐÅÊÇ·ñÊÇÀ¬»ø"
+"Óʼþ¡£ÄãÐèÒªÒ»¸öÔÚij´¦ÔËÐеÄSpamAssassin·þÎñÆ÷(spamd)¡£\n"
+"\n"
+"Èç¹ûÒ»¸öÓʼþ±»ÅжÏΪÀ¬»øÓʼþ£¬Ëü½«»á±»É¾³ý»òÕß±£´æµ½Ò»¸öÌØÊâÓʼþ¼Ð¡£\n"
+"\n"
+"±¾²å¼þÖ»°üº¬ÓʼþµÄɾ³ýºÍÒƶ¯¹¦ÄÜ¡£ÄúÐèÒª¼ÓÔØSpamAssassinµÄ½çÃæ²å¼þÀ´½øÐÐÅä"
+"Ö㬷ñÔòÄúÐèÒªÊÖ¹¤Ìîд²å¼þµÄÅäÖÃÊý¾Ý¡£\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
+msgid "Disabled"
+msgstr "ÒѽûÓÃ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
+msgid "Localhost"
+msgstr "±¾»ú"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
+msgid "TCP"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
+msgid "Unix Socket"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
+msgid "Transport"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
+msgid "spamd "
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
+msgid "Hostname or IP address of spamd server"
+msgstr "spamd·þÎñµÄÖ÷»úÃû»òÕßIPµØÖ·"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
+msgid ":"
+msgstr ":"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr "spamd·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
+msgid "Path of Unix socket"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
+msgid "Timeout"
+msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
+msgid ""
+"Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
+"be aborted and the message will be handled as not spam."
+msgstr ""
+"ÔÊÐíÀ¬»øÓʼþ¼ì²éµÄ×î´óʱÏÞ¡£³¬¹ý´Ëʱ¼äºó½«Í˳ö¼ì²é£¬Óʼþ½«²»±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓÊ"
+"¼þ¡£"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+msgid "s"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
+msgid "Save Spam"
+msgstr "±£´æÀ¬»øÓʼþ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
+msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
+msgstr "½«±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþµÄ±£´æµ½Ä³Óʼþ¼Ð"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
+msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
+msgstr "ÔÊÐí±»¼ì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
+msgid "Save Folder"
+msgstr "±£´æλÖÃ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
+msgid ""
+"Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
+"folder"
+msgstr "ÓÃÓÚ±£´æÀ¬»øÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£Èç¹ûҪʹÓÃȱʡµÄÀ¬»øÏ䣬¿ÉÒÔ²»Ìî"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
+msgid "..."
+msgstr "..."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
+msgid "Maximum Size"
+msgstr "×î´ó³ß´ç"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:453
+msgid "Filtering/SpamAssassin"
+msgstr "¹ýÂË/SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:474
+msgid "SpamAssassin GTK"
+msgstr "SpamAssassin GTK"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:479
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"SpamAssassin.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
+"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
+"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
+"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
+"be saved.\n"
+msgstr ""
+"±¾²å¼þΪSpamAssassin²å¼þÌṩѡÏîÉèÖýçÃæ¡£\n"
+"\n"
+"Äú¿ÉÒÔÔÚ'ÆäËûÆ«ºÃ'½çÃæµÄ'¹ýÂË/SpamAssassin'ÕÒµ½ÕâЩѡÏî¡£\n"
+"\n"
+"ͨ¹ý±¾²å¼þÄú¿ÉÒÔÆô¶¯À¬»øÓʼþ¹ýÂË£¬ÐÞ¸ÄSpamAssassinµÄ·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú£¬"
+"ÉèÖÃÔÊÐí½øÐмì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç(³¬¹ý´Ë³ß´ç½«²»±»¼ì²é)£¬"
+"»¹¿ÉÒÔÉèÖÃÊÇ·ñ½ÓÊÕÕâЩÓʼþ(ȱʡ:ÊÇ)ÒÔ¼°±£´æÕâЩÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£\n"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
+msgid "Trayicon"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
+msgid ""
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
+"have new or unread mail.\n"
+"\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+msgstr ""
+"±¾²å¼þ½«ÔÚÄãÓÐÐÂÓʼþ»òÕßδ¶ÁÓʼþʱ£¬ÔÚϵͳ֪ͨÀ¸·ÅÖÃÒ»¸öÓÊÏäͼ±ê¡£\n"
+"\n"
+"Èç¹ûÄãûÓÐδ¶ÁµÄÓʼþ£¬¸Ãͼ±ê½«ÊÇÒ»¸ö¿ÕÓÊÏ䣬·ñÔòÔòÊǺ¬ÓÐÓʼþͼÑù¡£ÌáʾÐÅÏ¢½«"
+"Äܹ»ÏÔʾÐÂÓʼþ¡¢Î´¶ÁÓʼþµÄÊýÁ¿ºÍÓʼþ×ÜÊý."
+
+#: src/pop.c:151
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "δÕÒµ½ÎÕÊÖÐÅÏ¢ÖÐÐèÒªµÄAPOPʱ¼ä´Á\n"
+
+#: src/pop.c:158
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "ÎÕÊÖÐÅÏ¢ÖÐʱ¼ä´Á¸ñʽ´íÎó\n"
+
+#: src/pop.c:184 src/pop.c:211
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "POP3ЭÒé´íÎó\n"
+
+#: src/pop.c:628
+#, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr "POP3: É¾³ý¹ýÆÚÓʼþ %d\n"
+
+#: src/pop.c:636
+#, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr "POP3: Ìø¹ý¾ÉÓʼþ %d (%d×Ö½Ú)\n"
+
+#: src/pop.c:667
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "ÓÊÏäÒѱ»Ëøס\n"
+
+#: src/pop.c:670
+msgid "session timeout\n"
+msgstr "»Ø»°³¬Ê±\n"
+
+#: src/pop.c:688
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "ÃüÁî²»±»Ö§³Ö\n"
+
+#: src/pop.c:692
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "POP3»á»°ÖгöÏÖ´íÎó\n"
+
+#: src/prefs_account.c:692
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr "ÕʺÅ%d"
+
+#: src/prefs_account.c:711
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "ÉèÖÃÐÂÕʺÅ"
+
+#: src/prefs_account.c:716
+msgid "Account preferences"
+msgstr "ÕʺÅÉèÖÃ"
+
+#: src/prefs_account.c:766 src/prefs_common.c:968
+msgid "Receive"
 msgstr "½ÓÊÕ"
 
-#: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:1025 src/prefs_folder_item.c:546
+#: src/prefs_account.c:770 src/prefs_common.c:972 src/prefs_folder_item.c:575
 msgid "Compose"
 msgstr "׫д"
 
-#: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1034
+#: src/prefs_account.c:773 src/prefs_common.c:981
 msgid "Privacy"
 msgstr "Òþ˽"
 
-#: src/prefs_account.c:776
+#: src/prefs_account.c:777
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:779
+#: src/prefs_account.c:780
 msgid "Advanced"
 msgstr "¸ß¼¶"
 
-#: src/prefs_account.c:858
+#: src/prefs_account.c:859
 msgid "Name of account"
 msgstr "ÕʺÅÃû³Æ"
 
-#: src/prefs_account.c:867
+#: src/prefs_account.c:868
 msgid "Set as default"
 msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
 
-#: src/prefs_account.c:871
+#: src/prefs_account.c:872
 msgid "Personal information"
 msgstr "¸öÈË×ÊÁÏ"
 
-#: src/prefs_account.c:880
+#: src/prefs_account.c:881
 msgid "Full name"
 msgstr "È«Ãû"
 
-#: src/prefs_account.c:886
+#: src/prefs_account.c:887
 msgid "Mail address"
 msgstr "ÓʼþµØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:892
+#: src/prefs_account.c:893
 msgid "Organization"
 msgstr "×éÖ¯"
 
-#: src/prefs_account.c:916
+#: src/prefs_account.c:917
 msgid "Server information"
 msgstr "·þÎñÆ÷ÐÅÏ¢"
 
-#: src/prefs_account.c:937
+#: src/prefs_account.c:938
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (ÆÕͨ)"
 
-#: src/prefs_account.c:939
+#: src/prefs_account.c:940
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (APOP¼øȨ)"
 
-#: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
+#: src/prefs_account.c:942 src/prefs_account.c:1272 src/prefs_account.c:1866
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:943
+#: src/prefs_account.c:944
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:945
+#: src/prefs_account.c:946
 msgid "None (local)"
 msgstr "ÎÞ (±¾µØ)"
 
-#: src/prefs_account.c:965
+#: src/prefs_account.c:966
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "·þÎñÆ÷ÐèÒª¼øȨ"
 
-#: src/prefs_account.c:972
+#: src/prefs_account.c:973
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Á¬½Óʱ¼øȨ"
 
-#: src/prefs_account.c:1017
+#: src/prefs_account.c:1018
 msgid "News server"
 msgstr "ÐÂÎÅ·þÎñÆ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1023
+#: src/prefs_account.c:1024
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "½ÓÊÕ·þÎñÆ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1029
-msgid "Local mailbox file"
-msgstr "±¾µØÓÊÏäÎļþ"
+#: src/prefs_account.c:1030
+msgid "Local mailbox"
+msgstr "±¾µØÓÊÏä"
 
-#: src/prefs_account.c:1036
+#: src/prefs_account.c:1037
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP ·þÎñÆ÷(·¢ËÍ)"
 
-#: src/prefs_account.c:1044
+#: src/prefs_account.c:1045
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "ʹÓÃmailÃüÁî¶ø²»ÊÇSMTP·þÎñÆ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1053
+#: src/prefs_account.c:1054
 msgid "command to send mails"
 msgstr "·¢ËÍÓʼþµÄÃüÁî"
 
-#: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
+#: src/prefs_account.c:1061 src/prefs_account.c:1435
 msgid "User ID"
 msgstr "Óû§ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
+#: src/prefs_account.c:1067 src/prefs_account.c:1444
 msgid "Password"
 msgstr "ÃÜÂë"
 
-#: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
+#: src/prefs_account.c:1143 src/prefs_account.c:1849
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1150
+#: src/prefs_account.c:1151
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "ÊÕµ½Óʼþºó´Ó·þÎñÆ÷ÉÏɾ³ý"
 
-#: src/prefs_account.c:1161
+#: src/prefs_account.c:1162
 msgid "Remove after"
 msgstr "ɾ³ýÓÚ"
 
-#: src/prefs_account.c:1170
+#: src/prefs_account.c:1171
 msgid "days"
 msgstr "Ììºó"
 
-#: src/prefs_account.c:1187
+#: src/prefs_account.c:1188
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 Ìì: Á¢¼´É¾³ý)"
 
-#: src/prefs_account.c:1194
+#: src/prefs_account.c:1195
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "ÏÂÔØ·þÎñÆ÷ÉÏËùÓÐÓʼþ"
 
-#: src/prefs_account.c:1200
+#: src/prefs_account.c:1201
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Óʼþ´óСÏÞÖÆ"
 
-#: src/prefs_account.c:1207
+#: src/prefs_account.c:1208
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1219
+#: src/prefs_account.c:1220
 msgid "Default inbox"
-msgstr "ȱʡÓʼþÏä"
+msgstr "ȱʡÊÕ¼þ¼Ð"
 
-#: src/prefs_account.c:1242
+#: src/prefs_account.c:1243
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(δ±»¹ýÂ˵ÄÓʼþ½«·ÅÈë¸ÃÓʼþ¼Ð)"
 
-#: src/prefs_account.c:1247
+#: src/prefs_account.c:1248
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "ÓʼþÏÂÔØ×î´óÊýÁ¿"
 
-#: src/prefs_account.c:1266
+#: src/prefs_account.c:1267
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "Èç¹ûÉèΪ0Ϊ²»×÷ÏÞÖÆ"
 
-#: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
+#: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_account.c:1406
 msgid "Authentication method"
 msgstr "¼øȨ·½Ê½"
 
-#: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1459
+#: src/prefs_account.c:1293 src/prefs_account.c:1416 src/prefs_common.c:1331
 msgid "Automatic"
 msgstr "×Ô¶¯"
 
-#: src/prefs_account.c:1299
+#: src/prefs_account.c:1300
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "½ÓÊÕÓʼþʱ½øÐйýÂË"
 
-#: src/prefs_account.c:1303
+#: src/prefs_account.c:1304
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "`È¡»ØËùÓÐÓʼþ'°üº¬±¾ÕÊ»§µÄÐÂÓʼþ"
 
-#: src/prefs_account.c:1362
+#: src/prefs_account.c:1363
 msgid "Add Date"
 msgstr "Ìí¼ÓÈÕÆÚ"
 
-#: src/prefs_account.c:1363
-msgid "Generate Message-ID"
+#: src/prefs_account.c:1364
+msgid "Generate Message-Id"
 msgstr "Éú³ÉMessage-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1370
+#: src/prefs_account.c:1371
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Ìí¼Ó×Ô¶¨ÒåÏûϢͷ"
 
-#: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:2117 src/prefs_common.c:2142
+#: src/prefs_account.c:1373 src/prefs_common.c:1890 src/prefs_common.c:1915
 msgid " Edit... "
 msgstr " ±à¼­... "
 
-#: src/prefs_account.c:1382
+#: src/prefs_account.c:1383
 msgid "Authentication"
 msgstr "¼øȨ"
 
-#: src/prefs_account.c:1390
+#: src/prefs_account.c:1391
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP¼øȨ (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1465
+#: src/prefs_account.c:1466
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
-msgstr ""
-"Èç¹ûÄã²»ÉèÖÃÕ⼸Ï½«²ÉÓýÓÊÕÓʼþµÄÓû§IDºÍ¿ÚÁî¡£"
+msgstr "Èç¹ûÄã²»ÉèÖÃÕ⼸Ï½«²ÉÓýÓÊÕÓʼþµÄÓû§IDºÍ¿ÚÁî¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:1474
+#: src/prefs_account.c:1475
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "·¢ËÍ֮ǰ²ÉÓÃPOP3½øÐмøȨ"
 
-#: src/prefs_account.c:1489
+#: src/prefs_account.c:1490
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "POP¼øȨ³¬Ê±ÏÞÖÆ"
 
-#: src/prefs_account.c:1498
+#: src/prefs_account.c:1499
 msgid "minutes"
 msgstr "·ÖÖÓ"
 
-#: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
+#: src/prefs_account.c:1546 src/prefs_account.c:1591 src/toolbar.c:427
 msgid "Signature"
 msgstr "Ç©Ãû"
 
-#: src/prefs_account.c:1553
+#: src/prefs_account.c:1554
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "×Ô¶¯²åÈëÇ©Ãû"
 
-#: src/prefs_account.c:1558
+#: src/prefs_account.c:1559
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Ç©Ãû·Ö¸ô·û"
 
-#: src/prefs_account.c:1580
+#: src/prefs_account.c:1581
 msgid "Command output"
 msgstr "ÃüÁîÊä³ö"
 
-#: src/prefs_account.c:1598
+#: src/prefs_account.c:1599
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "×Ô¶¯ÉèÖÃÈçϵØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
-#: src/quote_fmt.c:49
+#: src/prefs_account.c:1608 src/prefs_filtering_action.c:1116
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1714 src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:1620
+#: src/prefs_account.c:1621
 msgid "Bcc"
 msgstr "³­Ë͵ØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:1633
+#: src/prefs_account.c:1634
 msgid "Reply-To"
 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1689
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "ȱʡÇé¿ö϶ÔÏûÏ¢½øÐмÓÃÜ"
 
-#: src/prefs_account.c:1690
+#: src/prefs_account.c:1691
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "ȱʡÇé¿öÏÂÌí¼ÓÇ©Ãû"
 
-#: src/prefs_account.c:1692
+#: src/prefs_account.c:1693
 msgid "Default mode"
 msgstr "ȱʡģʽ"
 
-#: src/prefs_account.c:1700
+#: src/prefs_account.c:1701
 msgid "Use PGP/MIME"
-msgstr ""
+msgstr "²ÉÓÃPGP/MIME"
 
-#: src/prefs_account.c:1709
+#: src/prefs_account.c:1710
 msgid "Use Inline"
-msgstr ""
+msgstr "²ÉÓÃInline"
 
-#: src/prefs_account.c:1719
+#: src/prefs_account.c:1720
 msgid "Sign key"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1727
+#: src/prefs_account.c:1728
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr ""
+msgstr "ʹÓÃȱʡ GnuPG ÃÜÔ¿"
 
-#: src/prefs_account.c:1736
+#: src/prefs_account.c:1737
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "°´ÓʼþµØÖ·Ñ¡ÔñÃÜÔ¿"
 
-#: src/prefs_account.c:1745
+#: src/prefs_account.c:1746
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "ÊÖ¹¤Ö¸¶¨ÃÜÔ¿"
 
-#: src/prefs_account.c:1761
+#: src/prefs_account.c:1762
 msgid "User or key ID:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
+#: src/prefs_account.c:1857 src/prefs_account.c:1874 src/prefs_account.c:1890
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "²»²ÉÓÃSSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1859
+#: src/prefs_account.c:1860
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐPOP3Á¬½Ó"
 
-#: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
+#: src/prefs_account.c:1863 src/prefs_account.c:1880 src/prefs_account.c:1914
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "ÓÃSTARTTLSÃüÁʼSSL»á»°"
 
-#: src/prefs_account.c:1876
+#: src/prefs_account.c:1877
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐIMAPÁ¬½Ó"
 
-#: src/prefs_account.c:1882
+#: src/prefs_account.c:1883
 msgid "NNTP"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1897
+#: src/prefs_account.c:1898
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐNNTPÁ¬½Ó"
 
-#: src/prefs_account.c:1899
+#: src/prefs_account.c:1900
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "·¢ËÍ (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1907
+#: src/prefs_account.c:1908
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "²»²ÉÓÃSSL (Èç¹û±ØÒªµÄ»°½«Æô¶¯STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:1910
+#: src/prefs_account.c:1911
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐSMTPÁ¬½Ó"
 
-#: src/prefs_account.c:1921
+#: src/prefs_account.c:1922
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr "²ÉÓ÷Ç×èÈûʽSSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1933
+#: src/prefs_account.c:1934
 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
 msgstr "(Èç¹ûÄãÔÚSSLÁ¬½ÓÉÏÅöµ½ÎÊÌâÇë´ò¿ª±¾Ïî)"
 
-#: src/prefs_account.c:2057
+#: src/prefs_account.c:2058
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Ö¸¶¨SMTP¶Ë¿Ú"
 
-#: src/prefs_account.c:2063
+#: src/prefs_account.c:2064
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Ö¸¶¨POP3¶Ë¿Ú"
 
-#: src/prefs_account.c:2069
+#: src/prefs_account.c:2070
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Ö¸¶¨IMAP4¶Ë¿Ú"
 
-#: src/prefs_account.c:2075
+#: src/prefs_account.c:2076
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Ö¸¶¨NNTP¶Ë¿Ú"
 
-#: src/prefs_account.c:2080
+#: src/prefs_account.c:2081
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Ö¸¶¨ÓòÃû"
 
-#: src/prefs_account.c:2090
+#: src/prefs_account.c:2091
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "ÓÃÈçÏÂÃüÁîÓë·þÎñÆ÷ͨѶ"
 
-#: src/prefs_account.c:2098
+#: src/prefs_account.c:2099
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr ""
+msgstr "½«½»²æͶµÝ(cross-posted)µÄÓʼþ±íʾΪÒѶÁºÍ²ÊÉ«:"
 
-#: src/prefs_account.c:2112
+#: src/prefs_account.c:2113
 msgid "IMAP server directory"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP·þÎñÆ÷Ŀ¼"
 
-#: src/prefs_account.c:2166
+#: src/prefs_account.c:2167
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "½«ÒÑ·¢ËÍÓʼþ´æ·Åµ½"
 
-#: src/prefs_account.c:2168
+#: src/prefs_account.c:2169
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "½«Óʼþ²Ý¸å´æ·Åµ½"
 
-#: src/prefs_account.c:2170
+#: src/prefs_account.c:2171
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "½«ÒÑɾ³ýµÄÓʼþ´æ·Åµ½"
 
-#: src/prefs_account.c:2234
+#: src/prefs_account.c:2235
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "δÊäÈëÕÊ»§Ãû³Æ"
 
-#: src/prefs_account.c:2238
+#: src/prefs_account.c:2239
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "δÊäÈëÓʼþµØÖ·"
 
-#: src/prefs_account.c:2243
+#: src/prefs_account.c:2244
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "δÊäÈëSMTP·þÎñÆ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:2248
+#: src/prefs_account.c:2249
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "δÊäÈëÓû§ID"
 
-#: src/prefs_account.c:2253
+#: src/prefs_account.c:2254
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "δÊäÈëPOP3·þÎñÆ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:2258
+#: src/prefs_account.c:2259
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "δÊäÈëIMAP4·þÎñÆ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:2263
+#: src/prefs_account.c:2264
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr ""
+msgstr "ÉÐδÊäÈëNNTP·þÎñÆ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:2269
+#: src/prefs_account.c:2270
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "δÊäÈë±¾µØÓÊÏäÃû³Æ"
+msgstr "ÉÐδÊäÈë±¾µØÓÊÏäÃû³Æ"
 
-#: src/prefs_account.c:2275
+#: src/prefs_account.c:2276
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr ""
+msgstr "ÉÐδÊäÈëÓʼþÃüÁî"
 
-#: src/prefs_account.c:2359
+#: src/prefs_account.c:2360
 msgid ""
 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 msgstr ""
+"²¢²»ÍƼö¶ÔGnuPGÓʼþ²ÉÓþɷç¸ñµÄInlineģʽ¡£\n"
+"ËüÓëRFC 3156 (MIME Security with OpenPGP)²¢²»¼æÈÝ¡£"
 
 #: src/prefs_actions.c:167
 msgid "Actions configuration"
@@ -4856,9 +5557,10 @@ msgstr " 
 msgid "Current actions"
 msgstr "µ±Ç°¶¯×÷"
 
-#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:591 src/prefs_filtering.c:651
-#: src/prefs_filtering.c:673 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
-#: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
+#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering_action.c:546
+#: src/prefs_filtering_action.c:619 src/prefs_filtering.c:595
+#: src/prefs_filtering.c:655 src/prefs_filtering.c:674 src/prefs_matcher.c:687
+#: src/prefs_matcher.c:777 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(н¨)"
 
@@ -4901,184 +5603,173 @@ msgstr "ɾ
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "ÄãÕæµÄҪɾ³ý´Ë¶¯×÷Âë? "
 
-#: src/prefs_actions.c:638
+#: src/prefs_actions.c:639
 msgid "MENU NAME:"
 msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:639
+#: src/prefs_actions.c:640
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³ÆÖпÉÒÔÓÃбÏß(/)±êʶ×Ӳ˵¥Ïî"
 
-#: src/prefs_actions.c:641
+#: src/prefs_actions.c:642
 msgid "COMMAND LINE:"
 msgstr "ÃüÁîÐÐ"
 
-#: src/prefs_actions.c:642
+#: src/prefs_actions.c:643
 msgid "Begin with:"
-msgstr "ÒÔÏÂÁÐ×Ö·û¿ªÊ¼:"
+msgstr "¿ªÊ¼·ûºÅ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:643
+#: src/prefs_actions.c:644
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr "½«ÓʼþÄÚÈÝ»òÕßÑ¡Öв¿·Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë"
 
-#: src/prefs_actions.c:644
+#: src/prefs_actions.c:645
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr "½«Óû§ÊäÈëµÄÎÄ×Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë"
 
-#: src/prefs_actions.c:645
+#: src/prefs_actions.c:646
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr "½«Óû§ÊäÈëµÄÎÄ×Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë(ÊäÈëʱ²»ÏÔʾÃ÷ÎÄ)"
 
-#: src/prefs_actions.c:646
+#: src/prefs_actions.c:647
 msgid "End with:"
-msgstr "ÒÔÏÂÁÐÃüÁî½áÊø:"
+msgstr "½áÊø·ûºÅ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:647
+#: src/prefs_actions.c:648
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr "ÒÔÃüÁîµÄ±ê×¼Êä³öÌæ»»µ±Ç°ÓʼþÄÚÈÝ»òÕßÑ¡Öв¿·Ö"
 
-#: src/prefs_actions.c:648
+#: src/prefs_actions.c:649
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr "²åÈëÃüÁîµÄ±ê×¼Êä³öÄÚÈÝ"
 
-#: src/prefs_actions.c:649
+#: src/prefs_actions.c:650
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "Òì²½ÔËÐÐÃüÁî"
 
-#: src/prefs_actions.c:650
+#: src/prefs_actions.c:651
 msgid "Use:"
-msgstr ""
+msgstr "ʹÓÃ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:651
+#: src/prefs_actions.c:652
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
-msgstr ""
+msgstr "±»Ñ¡ÖÐÓʼþÎļþ(RFC822/2822¸ñʽ)"
 
-#: src/prefs_actions.c:652
+#: src/prefs_actions.c:653
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
-msgstr ""
+msgstr "±»Ñ¡ÖеĶà¸öÓʼþÎļþ(RFC822/2822¸ñʽ)"
 
-#: src/prefs_actions.c:653
+#: src/prefs_actions.c:654
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
-msgstr ""
+msgstr "±»Ñ¡ÖеÄMIME part(½âÂëºó)"
 
-#: src/prefs_actions.c:654
+#: src/prefs_actions.c:655
 msgid "for a user provided argument"
-msgstr ""
+msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý"
 
-#: src/prefs_actions.c:655
+#: src/prefs_actions.c:656
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
-msgstr ""
+msgstr "Óû§ÌṩµÄÒþ²Ø²ÎÊý(ÀýÈç: ÃÜÂë)"
 
-#: src/prefs_actions.c:656
+#: src/prefs_actions.c:657
 msgid "for the text selection"
-msgstr ""
+msgstr "Ñ¡ÖеÄÎÄ×Ö"
+
+#: src/prefs_actions.c:658
+msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
+msgstr "¶ÔÑ¡ÖеÄÓʼþÖ´ÐÐ{}ÖеĹýÂ˶¯×÷"
 
-#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
+#: src/prefs_actions.c:666 src/prefs_filtering_action.c:1131
+#: src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "·ûºÅÃèÊö"
 
-#: src/prefs_common.c:1004
+#: src/prefs_common.c:951
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Ò»°ãÆ«ºÃ"
 
-#: src/prefs_common.c:1027
+#: src/prefs_common.c:974
 msgid "Quote"
-msgstr "ÒýÓÃ"
+msgstr "ÒýÎÄ"
 
-#: src/prefs_common.c:1029
+#: src/prefs_common.c:976
 msgid "Display"
 msgstr "ÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:1031
+#: src/prefs_common.c:978
 msgid "Message"
 msgstr "Óʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:1039 src/select-keys.c:333
+#: src/prefs_common.c:986 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "ÆäËü"
 
-#: src/prefs_common.c:1091 src/prefs_common.c:1316
+#: src/prefs_common.c:1032
 msgid "External program"
 msgstr "Íⲿ³ÌÐò"
 
-#: src/prefs_common.c:1100
+#: src/prefs_common.c:1041
 msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr ""
+msgstr "ʹÓÃÍⲿ³ÌÐòºÏ²¢Óʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:1107 src/prefs_common.c:1331
+#: src/prefs_common.c:1048
 msgid "Command"
 msgstr "ÃüÁî"
 
-#: src/prefs_common.c:1121
-msgid "Local spool"
-msgstr "±¾µØ»º³åÇø"
-
-#: src/prefs_common.c:1132
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1134
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1142
-msgid "Spool directory"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1160
+#: src/prefs_common.c:1072
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÐÂÓʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:1162
+#: src/prefs_common.c:1074
 msgid "every"
 msgstr "ÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:1174
+#: src/prefs_common.c:1086
 msgid "minute(s)"
 msgstr "·ÖÖÓ"
 
-#: src/prefs_common.c:1183
+#: src/prefs_common.c:1095
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Æô¶¯Ê±¼ì²éÐÂÓʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:1185
+#: src/prefs_common.c:1097
 msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr ""
+msgstr "ºÏ²¢Óʼþºó¸üÐÂËùÓб¾µØÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:1193
+#: src/prefs_common.c:1105
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "ÏÔʾÊÕÓʼþ½ø¶È¶Ô»°¿ò"
 
-#: src/prefs_common.c:1203 src/prefs_common.c:1367 src/prefs_common.c:2445
+#: src/prefs_common.c:1115 src/prefs_common.c:1239 src/prefs_common.c:2212
 msgid "Always"
 msgstr "×ÜÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:1204
+#: src/prefs_common.c:1116
 msgid "Only on manual receiving"
 msgstr "½öÊÖ¹¤ÊÕȡʱÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:1206 src/prefs_common.c:1368
+#: src/prefs_common.c:1118 src/prefs_common.c:1240 src/sgpgme.c:90
 msgid "Never"
 msgstr "´Ó²»ÏÔʾ"
 
-#: src/prefs_common.c:1214
+#: src/prefs_common.c:1126
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "ÊÕ¼þÍê³Éºó¹Ø±ÕÊÕ¼þ¶Ô»°¿ò"
 
-#: src/prefs_common.c:1216
+#: src/prefs_common.c:1128
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "ÐÂÓʼþµ½´ïʱÔËÐÐÃüÁî"
 
-#: src/prefs_common.c:1226
+#: src/prefs_common.c:1138
 msgid "after autochecking"
 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éºó"
 
-#: src/prefs_common.c:1228
+#: src/prefs_common.c:1140
 msgid "after manual checking"
 msgstr "ÊÖ¹¤¼ì²éºó"
 
-#: src/prefs_common.c:1242
+#: src/prefs_common.c:1154
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -5087,660 +5778,626 @@ msgstr ""
 "ÒªÖ´ÐеÄÃüÁî:\n"
 "(Óà%d ±íʾÐÂÓʼþÊýÁ¿)"
 
-#: src/prefs_common.c:1324
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "ÓÃÍⲿ³ÌÐò·¢ËÍ"
-
-#: src/prefs_common.c:1350
+#: src/prefs_common.c:1223
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "½«ÒѾ­·¢Ë͵ÄÓʼþ±£´æµ½ÒÑ·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1225
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "ÔÝ´æ·¢ËÍʧ°ÜµÄÓʼþµ½´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:1358
+#: src/prefs_common.c:1230
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "ÏÔʾ·¢ËͶԻ°¿ò"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1248
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "·¢ËÍÓʼþ×Ö·û¼¯"
 
-#: src/prefs_common.c:1385
+#: src/prefs_common.c:1257
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
 msgstr "Èç¹ûÑ¡ÔñÁË`×Ô¶¯'£¬µ±Ç°localeÉèÖý«±»ÓÅÏÈÑ¡ÓÃ"
 
-#: src/prefs_common.c:1397
+#: src/prefs_common.c:1269
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "×Ô¶¯ (ÍƼö)"
 
-#: src/prefs_common.c:1398
+#: src/prefs_common.c:1270
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1400
+#: src/prefs_common.c:1272
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1402
+#: src/prefs_common.c:1274
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr ""
+msgstr "Î÷Å· (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1403
+#: src/prefs_common.c:1275
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr ""
+msgstr "Î÷Å· (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1404
+#: src/prefs_common.c:1276
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr ""
+msgstr "ÖÐÅ· (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1405
+#: src/prefs_common.c:1277
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr ""
+msgstr "²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1406
+#: src/prefs_common.c:1278
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr ""
+msgstr "²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1407
+#: src/prefs_common.c:1279
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr ""
+msgstr "Ï£À° (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1408
+#: src/prefs_common.c:1280
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr ""
+msgstr "ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1410
+#: src/prefs_common.c:1282
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr ""
+msgstr "˹À­·òÓï (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1412
+#: src/prefs_common.c:1284
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr ""
+msgstr "˹À­·òÓï (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1414
+#: src/prefs_common.c:1286
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr ""
+msgstr "˹À­·òÓï (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1415
+#: src/prefs_common.c:1287
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr ""
+msgstr "˹À­·òÓï (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1417
+#: src/prefs_common.c:1289
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr ""
+msgstr "ÈÕÓï (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1419
+#: src/prefs_common.c:1291
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr ""
+msgstr "ÈÕÓï (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1420
+#: src/prefs_common.c:1292
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr ""
+msgstr "ÈÕÓï (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1422
+#: src/prefs_common.c:1294
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr ""
+msgstr "¼òÌåÖÐÎÄ (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1423
+#: src/prefs_common.c:1295
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr ""
+msgstr "·±ÌåÖÐÎÄ (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1425
+#: src/prefs_common.c:1297
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr ""
+msgstr "·±ÌåÖÐÎÄ (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1426
+#: src/prefs_common.c:1298
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr ""
+msgstr "ÖÐÎÄ (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1428
+#: src/prefs_common.c:1300
 msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr ""
+msgstr "³¯ÏÊÓï (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1429
+#: src/prefs_common.c:1301
 msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr ""
+msgstr "Ì©Óï (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1430
+#: src/prefs_common.c:1302
 msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr ""
+msgstr "Ì©Óï (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1443
+#: src/prefs_common.c:1315
 msgid "Transfer encoding"
-msgstr ""
+msgstr "´«ËͱàÂë"
 
-#: src/prefs_common.c:1452
+#: src/prefs_common.c:1324
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
-msgstr ""
+msgstr "Ö¸¶¨µ±Óʼþº¬ÓзÇASCII×Ö·ûʱµÄÓʼþÄÚÈݱàÂ뷽ʽ"
 
-#: src/prefs_common.c:1543
+#: src/prefs_common.c:1411
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "×Ô¶¯Ñ¡ÔñÕÊ»§"
 
-#: src/prefs_common.c:1551
+#: src/prefs_common.c:1419
 msgid "when replying"
 msgstr "»ØÐÅʱ"
 
-#: src/prefs_common.c:1553
+#: src/prefs_common.c:1421
 msgid "when forwarding"
 msgstr "ת·¢Ê±"
 
-#: src/prefs_common.c:1555
+#: src/prefs_common.c:1423
 msgid "when re-editing"
 msgstr "ÖØб༭ʱ"
 
-#: src/prefs_common.c:1562
+#: src/prefs_common.c:1430
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "µã»÷»ØÐÅ°´Å¥Ê±»Ø¸´¸øÓʼþÁбí"
 
-#: src/prefs_common.c:1565
+#: src/prefs_common.c:1433
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "×Ô¶¯Æô¶¯Íⲿ±à¼­Æ÷"
 
-#: src/prefs_common.c:1572
+#: src/prefs_common.c:1440 src/prefs_filtering_action.c:143
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "ÒÔ¸½¼þÐÎʽת·¢"
 
-#: src/prefs_common.c:1575
+#: src/prefs_common.c:1443
 msgid "Block cursor"
 msgstr "¿é×´Óαê"
 
-#: src/prefs_common.c:1578
+#: src/prefs_common.c:1446
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Öض¨Ïòʱ±£³ÖÔ­À´µÄ·¢¼þÈË"
 
-#: src/prefs_common.c:1586
+#: src/prefs_common.c:1454
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "×Ô¶¯±£´æ²Ý¸å:  Ã¿"
 
-#: src/prefs_common.c:1593 src/prefs_common.c:1638
+#: src/prefs_common.c:1461 src/prefs_common.c:1506
 msgid "characters"
 msgstr "¸ö×Ö·û"
 
-#: src/prefs_common.c:1601
+#: src/prefs_common.c:1469
 msgid "Undo level"
 msgstr "¸´Ô­¼Í¼"
 
-#: src/prefs_common.c:1614
+#: src/prefs_common.c:1482
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "×Ô¶¯»»ÐÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:1626
+#: src/prefs_common.c:1494
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "ÿÐÐ×î¶à"
 
-#: src/prefs_common.c:1646
+#: src/prefs_common.c:1514
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "ÕÛÐÐʱÏÔʾ·ûºÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1648
+#: src/prefs_common.c:1516
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "ÇиÈë¹ý³¤µÄÎÄ×ÖÐÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:1651
+#: src/prefs_common.c:1519
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "¼ÄËÍ֮ǰ×Ô¶¯ÕÛÐÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:1654
+#: src/prefs_common.c:1522
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1720
+#: src/prefs_common.c:1588
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "»ØÐÅʱÒýÓÃÔ­ÎÄ"
 
-#: src/prefs_common.c:1722
+#: src/prefs_common.c:1590
 msgid "Reply format"
 msgstr "»Ø¸´¸ñʽ"
 
-#: src/prefs_common.c:1737 src/prefs_common.c:1776
+#: src/prefs_common.c:1605 src/prefs_common.c:1644
 msgid "Quotation mark"
-msgstr "ÒýÑÔ·ûºÅ"
+msgstr "ÒýÎÄ·ûºÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:1761
+#: src/prefs_common.c:1629
 msgid "Forward format"
 msgstr "ת·¢¸ñʽ"
 
-#: src/prefs_common.c:1805
+#: src/prefs_common.c:1673
 msgid " Description of symbols "
-msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ´ú±íµÄÒâÒå"
+msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ˵Ã÷"
 
-#: src/prefs_common.c:1813
+#: src/prefs_common.c:1681
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "ÒýÎıêʶ"
 
-#: src/prefs_common.c:1828
+#: src/prefs_common.c:1696
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "½«ÕâЩ×Ö·û×÷ΪÒýÎıêʶ"
 
-#: src/prefs_common.c:1878
-msgid "Font"
-msgstr "×ÖÌå"
-
-#: src/prefs_common.c:1888
-msgid "Text"
-msgstr "Îı¾"
-
-#: src/prefs_common.c:1907
-msgid "Small"
-msgstr "С×Ö"
-
-#: src/prefs_common.c:1926
-msgid "Normal"
-msgstr "Ò»°ã"
-
-#: src/prefs_common.c:1945
-msgid "Bold"
-msgstr "´ÖÌå"
-
-#: src/prefs_common.c:1970
+#: src/prefs_common.c:1746
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "½«ÐÅÍ·Ãû³Æ·­Òë³öÀ´"
 
-#: src/prefs_common.c:1973
+#: src/prefs_common.c:1749
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "ÔÚÓʼþ¼ÐÃû³ÆºóÏÔʾδ¶ÁÓʼþÊý"
 
-#: src/prefs_common.c:1982
+#: src/prefs_common.c:1758
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "ËõдÐÂÎÅȺ×éÃû³Æ£¬Èç¹ûÆ䳤¶È´óÓÚ"
 
-#: src/prefs_common.c:1997
+#: src/prefs_common.c:1773
 msgid "letters"
 msgstr "¸ö×Öĸ"
 
-#: src/prefs_common.c:2003
+#: src/prefs_common.c:1779
 msgid "Summary View"
 msgstr "ÓʼþÁбí"
 
-#: src/prefs_common.c:2012
+#: src/prefs_common.c:1788
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Èô·¢ÐÅÈËÊÇÄã×Ô¼º£¬¾ÍÔÚÓʼþÁбíµÄÀ´Ô´ÖÐÏÔʾÊÕÐÅÈË"
 
-#: src/prefs_common.c:2015
+#: src/prefs_common.c:1791
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "ÒÔͨѶ¼ÖеÄÃû×ÖÏÔʾ·¢¼þÈË"
 
-#: src/prefs_common.c:2018
+#: src/prefs_common.c:1794
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr "½¨Á¢ÏßË÷ʱҲ²ÉÓÃÓʼþÖ÷Ì⣨³ýÁ˱ê×¼ÐÅÍ·ÖеÄÐÅÏ¢£©"
 
-#: src/prefs_common.c:2026 src/prefs_common.c:2922 src/prefs_common.c:2960
+#: src/prefs_common.c:1802 src/prefs_common.c:2689 src/prefs_common.c:2727
 msgid "Date format"
 msgstr "ÈÕÆÚ¸ñʽ"
 
-#: src/prefs_common.c:2048
+#: src/prefs_common.c:1824
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " ÉèÖÃÓʼþÁбíÖÐÒªÏÔʾµÄÁÐ..."
 
-#: src/prefs_common.c:2112
+#: src/prefs_common.c:1885
 msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "ÓʼþÖеÄÒýÑÔÓ볬Á´½Ó²ÊÉ«ÏÔʾ"
+msgstr "²ÊÉ«ÏÔʾÓʼþÖеÄÒýÎÄÓ볬Á´½Ó"
 
-#: src/prefs_common.c:2127
+#: src/prefs_common.c:1900
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
 msgstr "½«È«½ÇÓ¢ÎÄÓëÊý×ÖÒÔ°ë½ÇÀ´ÏÔʾ (Ö»ÊÊÓÃÈÕÎÄ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2133
+#: src/prefs_common.c:1906
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "ÔÚÓʼþÔĶÁÆ÷ÉÏ·½ÏÔʾÐÅÍ·ÐÅÏ¢Ãæ°å"
 
-#: src/prefs_common.c:2140
+#: src/prefs_common.c:1913
 msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "ÔÚÓʼþÖÐÏÔʾÓʼþµÄ¼òÐÅÍ·"
+msgstr "ÔÚÓʼþ´°¿ÚÏÔʾÓʼþµÄ¼òÒªÐÅÍ·"
 
-#: src/prefs_common.c:2162
+#: src/prefs_common.c:1935
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðмä¾à"
 
-#: src/prefs_common.c:2176 src/prefs_common.c:2216
+#: src/prefs_common.c:1949 src/prefs_common.c:1989
 msgid "pixel(s)"
-msgstr "ÏñËØ (pixels)"
+msgstr "ÏñËØ"
 
-#: src/prefs_common.c:2181
+#: src/prefs_common.c:1954
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "ÿÐÐ×îÇ°Ãæ¿ÕÒ»¸ñ"
 
-#: src/prefs_common.c:2183
+#: src/prefs_common.c:1956
 msgid "Scroll"
 msgstr "¾íÖá"
 
-#: src/prefs_common.c:2190
+#: src/prefs_common.c:1963
 msgid "Half page"
 msgstr "Ò»´Î°ëÒ³"
 
-#: src/prefs_common.c:2196
+#: src/prefs_common.c:1969
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "ƽ»¬¾í¶¯"
 
-#: src/prefs_common.c:2202
+#: src/prefs_common.c:1975
 msgid "Step"
 msgstr "ÿ´Î¾í¶¯"
 
-#: src/prefs_common.c:2227
+#: src/prefs_common.c:2000
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr "ÏÔʾ¸½¼þµÄÃèÊöÐÅÏ¢(¶ø²»ÊǸ½¼þÃû³Æ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2274
+#: src/prefs_common.c:2046
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÊý×ÖÇ©Ãû"
 
-#: src/prefs_common.c:2277
-msgid "Show signature check result in a popup window"
-msgstr "½«Êý×ÖÇ©Ãû¼ì²é½á¹ûÏÔʾÔÚÁíÒ»´°¿Ú"
-
-#: src/prefs_common.c:2280
+#: src/prefs_common.c:2049
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
-msgstr "½«ÃÜÂëƬÓïÔÝʱ´æÔÚÄÚ´æÖÐ"
+msgstr "½«passphraseÔÝʱ´æÔÚÄÚ´æÖÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:2295
+#: src/prefs_common.c:2064
 msgid "Expire after"
-msgstr "ÆÚÏÞ£º"
+msgstr " ÓÐÏÞÆÚ£º"
 
-#: src/prefs_common.c:2306
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2075
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
-msgstr "ÈôÉèÖÃΪ '0' Ôò±íʾûÓÐÆÚÏÞ"
+msgstr "ÈôÉèÖÃΪ '0' Ôò»áÔÚÕû¸ö»Ø»°ÆÚÄÚ±£´æpassphrase"
 
-#: src/prefs_common.c:2314
+#: src/prefs_common.c:2083
 msgid "minute(s) "
 msgstr "·ÖÖÓ"
 
-#: src/prefs_common.c:2331
+#: src/prefs_common.c:2100
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "µ¼Èë passphrase Ê±×¥È¡µ¼Èë"
 
-#: src/prefs_common.c:2336
+#: src/prefs_common.c:2105
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Èô GnuPG ÎÞ·¨ÔË×÷£¬ÔòÔÚÆô¶¯Ê±·¢³ö¾¯¸æ"
 
-#: src/prefs_common.c:2399
+#: src/prefs_common.c:2166
 msgid "Always open messages in summary when selected"
 msgstr "Ñ¡ÖÐĿ¼ʱ×Ü´ò¿ªÓʼþÁбíÀïÃæµÄÓʼþ¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:2403
+#: src/prefs_common.c:2170
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "½øÈëÓʼþ¼Ðʱֱ½ÓÌøµ½µÚÒ»·âδ¶ÁÓʼþÉÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2407
+#: src/prefs_common.c:2174
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr "Ö»ÔÚÓÃд°¿Ú´ò¿ªÓʼþʱ±ê¼ÇΪÒѶÁ"
 
-#: src/prefs_common.c:2411
+#: src/prefs_common.c:2178
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "½ÓÊÕÍêÐÂÓʼþºóÖ±½Ó½øÈëÊÕ¼þ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:2421
+#: src/prefs_common.c:2188
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Òƶ¯»òɾ³ýÓʼþʱÁ¢¼´Ö´ÐÐ"
 
-#: src/prefs_common.c:2423
+#: src/prefs_common.c:2190
 msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
 msgstr "£¨Èô´ËÑ¡Ïî¹Ø±Õ£¬Ôò±ØÐë°´Ï¡¸Ö´ÐС¹²Å»áÖ´ÐÐÒƶ¯»òɾ³ý£©"
 
-#: src/prefs_common.c:2436
+#: src/prefs_common.c:2203
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "ÏÔʾûÓÐδ¶ÁÓʼþ¶Ô»°¿ò"
 
-#: src/prefs_common.c:2446
+#: src/prefs_common.c:2213
 msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr ""
+msgstr "ȱʡ»Ø´ð'ÊÇ'"
 
-#: src/prefs_common.c:2448
+#: src/prefs_common.c:2215
 msgid "Assume 'No'"
-msgstr ""
+msgstr "ȱʡ»Ø´ð'·ñ'"
 
-#: src/prefs_common.c:2457
+#: src/prefs_common.c:2224
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " ÉèÖüü°ó¶¨... "
 
-#: src/prefs_common.c:2463
+#: src/prefs_common.c:2230
 msgid "Icon theme"
 msgstr "ͼ±êÖ÷Ìâ"
 
-#: src/prefs_common.c:2547
+#: src/prefs_common.c:2314
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "ÍⲿÃüÁî (%s ½«±»Ì滻ΪÏàÓ¦µÄÎļþÃû»òÕßURI)"
 
-#: src/prefs_common.c:2556
+#: src/prefs_common.c:2323
 msgid "Web browser"
 msgstr "ÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷"
 
-#: src/prefs_common.c:2592 src/toolbar.c:421
+#: src/prefs_common.c:2359 src/toolbar.c:429
 msgid "Editor"
 msgstr "±à¼­Æ÷"
 
-#: src/prefs_common.c:2622
+#: src/prefs_common.c:2389
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Ë«»÷ʱ½«µØÖ·Ìí¼ÓΪÊÕ¼þÈË(Èç¹ûÕýÔÚдÓʼþ)"
+msgstr "Ë«»÷ʱ½«µØÖ·Ìí¼ÓΪÊÕ¼þÈË"
 
-#: src/prefs_common.c:2625
+#: src/prefs_common.c:2392
 msgid "Log Size"
 msgstr "ÈÕÖ¾´óС"
 
-#: src/prefs_common.c:2632
+#: src/prefs_common.c:2399
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "ÏÞÖÆÈÕÖ¾Îļþ´óС"
 
-#: src/prefs_common.c:2637
+#: src/prefs_common.c:2404
 msgid "Log window length"
 msgstr "ÈÕÖ¾´°¿Ú³¤¶È"
 
-#: src/prefs_common.c:2650
+#: src/prefs_common.c:2417
 msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr "0 ±íʾ½ûÖ¹ÍùÈÕÖ¾´°¿ÚдÐÅÏ¢"
 
-#: src/prefs_common.c:2659
+#: src/prefs_common.c:2426
 msgid "Security"
 msgstr "°²È«"
 
-#: src/prefs_common.c:2666
+#: src/prefs_common.c:2433
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "½ÓÊÜSSLÈÏ֤ǰȷÈÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2674
+#: src/prefs_common.c:2441
 msgid "On exit"
 msgstr "À뿪ÉèÖÃ"
 
-#: src/prefs_common.c:2682
+#: src/prefs_common.c:2449
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "À뿪ʱȷÈÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2689
+#: src/prefs_common.c:2456
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "À뿪ʱÇå¿Õɾ³ýµÄÓʼþ"
 
-#: src/prefs_common.c:2691
+#: src/prefs_common.c:2458
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Çå³ýʱȷÈÏ"
 
-#: src/prefs_common.c:2695
+#: src/prefs_common.c:2462
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "À뿪ʱÈôÓÐÉÐδËͳöÖ®Óʼþ¼´·¢³ö¾¯¸æ"
 
-#: src/prefs_common.c:2701
+#: src/prefs_common.c:2468
 msgid "Socket I/O timeout:"
 msgstr "Socket I/O ³¬Ê±Ê±¼ä"
 
-#: src/prefs_common.c:2714
+#: src/prefs_common.c:2481
 msgid "seconds"
 msgstr "Ãë"
 
-#: src/prefs_common.c:2898
+#: src/prefs_common.c:2665
 msgid "the full abbreviated weekday name"
-msgstr "ÖÜÒ»¡¢Öܶþ¡¢..."
+msgstr "(ÐÇÆÚ)£ºÒ»¡¢¶þ¡¢..."
 
-#: src/prefs_common.c:2899
+#: src/prefs_common.c:2666
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ÐÇÆÚÒ»¡¢ÐÇÆÚ¶þ¡¢..."
 
-#: src/prefs_common.c:2900
+#: src/prefs_common.c:2667
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "1Ô¡¢2Ô¡¢..."
 
-#: src/prefs_common.c:2901
+#: src/prefs_common.c:2668
 msgid "the full month name"
 msgstr "Ò»Ô¡¢¶þÔ¡¢..."
 
-#: src/prefs_common.c:2902
+#: src/prefs_common.c:2669
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ÍêÕûµÄÎ÷ÔªÈÕÆÚÓëʱ¼ä£¨±¾µØʱ¼ä£©"
 
-#: src/prefs_common.c:2903
+#: src/prefs_common.c:2670
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "ÊÀ¼Í (Äê/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:2904
+#: src/prefs_common.c:2671
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "½ñÌìÊǼ¸ºÅ (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2905
+#: src/prefs_common.c:2672
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "ÏÖÔÚ¼¸µãÖÓ (Ø¥ËÄʱÖÆ£¬ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2906
+#: src/prefs_common.c:2673
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "ÏÖÔÚ¼¸µãÖÓ (Ê®¶þʱÖÆ£¬ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2907
+#: src/prefs_common.c:2674
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "½ñÌìÊǽñÄêµÄµÚ¼¸Ìì (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2908
+#: src/prefs_common.c:2675
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ÏÖÔÚÊǼ¸Ô (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2909
+#: src/prefs_common.c:2676
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ÏÖÔÚÊǼ¸·Ö (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2910
+#: src/prefs_common.c:2677
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "ÉÏÎç»òÏÂÎç"
 
-#: src/prefs_common.c:2911
+#: src/prefs_common.c:2678
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "ÏÖÔÚÊǼ¸Ãë (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2912
+#: src/prefs_common.c:2679
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "ÏÖÔÚÊÇÒ»Öܵĵڼ¸Ìì (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2913
+#: src/prefs_common.c:2680
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ÍêÕûµÄÎ÷ÔªÈÕÆÚ (±¾µØʱ¼ä)"
 
-#: src/prefs_common.c:2914
+#: src/prefs_common.c:2681
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "Î÷ÔªÄê·ÝµÄÄ©Á½Î»Êý×Ö"
 
-#: src/prefs_common.c:2915
+#: src/prefs_common.c:2682
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "Î÷ÔªÄê·Ý (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2916
+#: src/prefs_common.c:2683
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "ʱÇø"
 
-#: src/prefs_common.c:2937
+#: src/prefs_common.c:2704
 msgid "Specifier"
 msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ"
 
-#: src/prefs_common.c:2977
+#: src/prefs_common.c:2744
 msgid "Example"
 msgstr "ʾÀý"
 
-#: src/prefs_common.c:3066
+#: src/prefs_common.c:2833
 msgid "Set message colors"
 msgstr "ÉèÓʼþÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3074
+#: src/prefs_common.c:2841
 msgid "Colors"
 msgstr "ÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3121
+#: src/prefs_common.c:2888
 msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "ÒýÑÔ - µÚÒ»²ã"
+msgstr "ÒýÎÄ - µÚÒ»²ã"
 
-#: src/prefs_common.c:3127
+#: src/prefs_common.c:2894
 msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "ÒýÑÔ - µÚ¶þ²ã"
+msgstr "ÒýÎÄ - µÚ¶þ²ã"
 
-#: src/prefs_common.c:3133
+#: src/prefs_common.c:2900
 msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "ÒýÑÔ - µÚÈþ²ã"
+msgstr "ÒýÎÄ - µÚÈþ²ã"
 
-#: src/prefs_common.c:3139
+#: src/prefs_common.c:2906
 msgid "URI link"
 msgstr "URI Á¬½á"
 
-#: src/prefs_common.c:3145
+#: src/prefs_common.c:2912
 msgid "Target folder"
-msgstr ""
+msgstr "Ä¿µÄÎļþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_common.c:3151
+#: src/prefs_common.c:2918
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ç©Ãû"
 
-#: src/prefs_common.c:3158
+#: src/prefs_common.c:2925
 msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Ñ­»·ÒýÑÔÑÕÉ«"
+msgstr "Ñ­»·ÒýÎÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3225
+#: src/prefs_common.c:2992
 msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "Ñ¡level 1ÒýÑÔÑÕÉ«"
+msgstr "Ñ¡level 1ÒýÎÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3228
+#: src/prefs_common.c:2995
 msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "Ñ¡level 2ÒýÑÔÑÕÉ«"
+msgstr "Ñ¡level 2ÒýÎÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3231
+#: src/prefs_common.c:2998
 msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "Ñ¡level 3ÒýÑÔÑÕÉ«"
+msgstr "Ñ¡level 3ÒýÎÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3234
+#: src/prefs_common.c:3001
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Ñ¡URIÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3237
+#: src/prefs_common.c:3004
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Ñ¡Óʼþ¼ÐÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3240
+#: src/prefs_common.c:3007
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Ñ¡Ç©ÃûÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_common.c:3370
-msgid "Font selection"
-msgstr "Ñ¡Ôñ×ÖÌå"
-
-#: src/prefs_common.c:3444
+#: src/prefs_common.c:3142
 msgid "Key bindings"
 msgstr "¼ü°ó¶¨"
 
-#: src/prefs_common.c:3458
+#: src/prefs_common.c:3156
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Ñ¡ÔñÔ¤ÉèÖµ"
 
-#: src/prefs_common.c:3471 src/prefs_common.c:3756
+#: src/prefs_common.c:3169 src/prefs_common.c:3454
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "ÀÏ Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:3479
+#: src/prefs_common.c:3177
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
-msgstr ""
-"Ìáʾ: ÔÚÊó±êÒƶ¯µ½²Ëµ¥ÏîÉÏÃæʱ£¬Äã¿ÉÒÔͨ¹ý°´¼üÀ´Ð޸ĸò˵¥ÏîµÄ¿ì½Ý¼ü¡£"
+msgstr "Ìáʾ: ÔÚÊó±êÒƶ¯µ½²Ëµ¥ÏîÉÏÃæʱ£¬Äã¿ÉÒÔͨ¹ý°´¼üÀ´Ð޸ĸò˵¥ÏîµÄ¿ì½Ý¼ü¡£"
 
 #: src/prefs_customheader.c:163
 msgid "Custom header configuration"
@@ -5781,170 +6438,350 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_display_header.c:345
 msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr ""
+msgstr "ÏÔʾËùÓÐδָÃ÷µÄÐÅÍ·×Ö¶Î"
 
 #: src/prefs_display_header.c:540
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "¸Ã×Ö¶ÎÒѾ­ÔÚÁбíÖдæÔÚ¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:219
-msgid "Filtering/Processing configuration"
-msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
+#: src/prefs_filtering_action.c:133
+msgid "Move"
+msgstr "Òƶ¯"
 
-#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_scoring.c:219
-msgid "Condition"
-msgstr "Ìõ¼þ"
+#: src/prefs_filtering_action.c:134
+msgid "Copy"
+msgstr "¸´ÖÆ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:250 src/prefs_filtering.c:271 src/prefs_scoring.c:234
-msgid "Define ..."
-msgstr "ÉèÖà..."
+#: src/prefs_filtering_action.c:136 src/prefs_summary_column.c:67
+msgid "Mark"
+msgstr "±ê¼Ç"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:137
+msgid "Unmark"
+msgstr "²»ÉèÖÃ"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:138
+msgid "Lock"
+msgstr "Ëø¶¨"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:139
+msgid "Unlock"
+msgstr "½âËø"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:140
+msgid "Mark as read"
+msgstr "ÉèΪÒѶÁ"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:141
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "ÉèΪδ¶Á"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:142 src/toolbar.c:380 src/toolbar.c:472
+msgid "Forward"
+msgstr "ת·¢"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:144
+msgid "Redirect"
+msgstr "ÖØÐÂÖ¸¶¨"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:145 src/prefs_filtering_action.c:395
+#: src/toolbar.c:168 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:1705
+msgid "Execute"
+msgstr "Ö´ÐÐ"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:146 src/prefs_filtering_action.c:400
+msgid "Color"
+msgstr "ÑÕÉ«"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Change score"
+msgstr "Çл»×Öµä"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:148
+msgid "Set score"
+msgstr "ÉèÖûý·Ö"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:149
+msgid "Hide"
+msgstr "Òþ²Ø"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
+msgid "Stop filter"
+msgstr "Í£Ö¹¹ýÂË"
 
-#: src/prefs_filtering.c:257
+#: src/prefs_filtering_action.c:285
+msgid "Filtering action configuration"
+msgstr "¹ýÂ˶¯×÷ÅäÖÃ"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:308 src/prefs_filtering.c:244
 msgid "Action"
 msgstr "¶¯×÷"
 
-#: src/prefs_filtering.c:299 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
-#: src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
+#: src/prefs_filtering_action.c:385
+msgid "Destination"
+msgstr "Ä¿µÄµØ"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:390
+#, fuzzy
+msgid "Recipient"
+msgstr "»ØÖ´"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:405 src/prefs_summary_column.c:75
+#: src/summaryview.c:479
+msgid "Score"
+msgstr "µÃ·Ö"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_matcher.c:467
+msgid "Info ..."
+msgstr "˵Ã÷ ..."
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:455 src/prefs_filtering.c:286
+#: src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
 msgid "  Replace  "
 msgstr " Ìæ»» "
 
-#: src/prefs_filtering.c:325
+#: src/prefs_filtering_action.c:481
+msgid "Current action list"
+msgstr "µ±Ç°¶¯×÷Áбí"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:761
+msgid "Command line not set"
+msgstr "δָ¶¨ÃüÁîÐÐ"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:762
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:772
+#, fuzzy
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:786
+msgid "Score is not set"
+msgstr "δָ¶¨»ý·Ö"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1075
+msgid "No action was defined."
+msgstr "ûÓж¨Ò嶯×÷¡£"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1113 src/prefs_matcher.c:142
+#: src/prefs_matcher.c:1711 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47
+#: src/summaryview.c:474 src/summaryview.c:641
+msgid "Subject"
+msgstr "Ö÷Ìâ"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1114 src/prefs_matcher.c:143
+#: src/prefs_matcher.c:1712 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42
+#: src/summaryview.c:475 src/summaryview.c:645
+msgid "From"
+msgstr "·¢¼þÈË"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1115 src/prefs_matcher.c:143
+#: src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:649
+msgid "To"
+msgstr "ÊÕ¼þÈË"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1117 src/prefs_matcher.c:1715
+#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:476
+msgid "Date"
+msgstr "ÈÕÆÚ"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1118 src/prefs_matcher.c:1716
+#: src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1119 src/prefs_matcher.c:144
+#: src/prefs_matcher.c:1717 src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "ÐÂÎÅ×é"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1120 src/prefs_matcher.c:144
+#: src/prefs_matcher.c:1718 src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1121 src/prefs_matcher.c:1719
+msgid "Filename - should not be modified"
+msgstr "ÎļþÃû - ÇëÎð¸ü¶¯"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1122 src/prefs_matcher.c:1720
+msgid "new line"
+msgstr "ÐÂÐÐ"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1123 src/prefs_matcher.c:1721
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1124 src/prefs_matcher.c:1722
+msgid "quote character"
+msgstr "ÒýÎÄ×Ö·û"
+
+#: src/prefs_filtering.c:129 src/prefs_filtering.c:206
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
+
+#: src/prefs_filtering.c:223
+msgid "Condition"
+msgstr "Ìõ¼þ"
+
+#: src/prefs_filtering.c:237 src/prefs_filtering.c:258
+msgid "Define ..."
+msgstr "¶¨Òå ..."
+
+#: src/prefs_filtering.c:312
 msgid "Current filtering/processing rules"
 msgstr "µ±Ç°µÄ¹ýÂË/´¦Àí¹æÔò"
 
-#: src/prefs_filtering.c:341
+#: src/prefs_filtering.c:328
 msgid "Top"
 msgstr "Öö¥"
 
-#: src/prefs_filtering.c:363
+#: src/prefs_filtering.c:350
 msgid "Bottom"
 msgstr "Öõ×"
 
-#: src/prefs_filtering.c:717 src/prefs_filtering.c:792 src/prefs_scoring.c:555
-#: src/prefs_scoring.c:599
+#: src/prefs_filtering.c:718 src/prefs_filtering.c:793
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "ÎÞЧµÄÌõ¼þ×Ö·û´®¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:751 src/prefs_filtering.c:799
+#: src/prefs_filtering.c:752 src/prefs_filtering.c:800
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "ÎÞЧµÄ¶¯×÷¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:779 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
+#: src/prefs_filtering.c:780
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Ìõ¼þ×Ö·û´®Îª¿Õ¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:785
+#: src/prefs_filtering.c:786
 msgid "Action string is empty."
 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
 
-#: src/prefs_filtering.c:852 src/prefs_scoring.c:621
+#: src/prefs_filtering.c:853
 msgid "Delete rule"
 msgstr "ɾ³ý¹æÔò"
 
-#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_scoring.c:622
+#: src/prefs_filtering.c:854
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "È·¶¨É¾³ýÕâÏî¹æÔò£¿"
 
-#: src/prefs_filtering.c:999 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
+#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1665
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "ÏîĿδ±£´æ"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1000
+#: src/prefs_filtering.c:1002
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "¸ÃÏîδ±£´æ£¬ÕæµÄÍ˳ö£¿"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:130
+#: src/prefs_folder_item.c:133
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:148
+#: src/prefs_folder_item.c:151
 msgid "Folder chmod: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:172
+#: src/prefs_folder_item.c:175
 msgid "Folder color: "
 msgstr "Óʼþ¼ÐÑÕÉ«£º"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:303
+#: src/prefs_folder_item.c:201
+msgid "Process at startup"
+msgstr "Æô¶¯Ê±´¦Àí"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:212
+msgid "Scan for new mail"
+msgstr "¼ì²éÐÂÓʼþ"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:332
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:315
+#: src/prefs_folder_item.c:344
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr "½«·¢³öµÄÓʼþ±£´æÒ»·Ý¿½±´µ½´ËÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:325
+#: src/prefs_folder_item.c:354
 msgid "Default To: "
 msgstr "Óʼþȱʡ´æÈë: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:371
 msgid "Send replies to: "
-msgstr ""
+msgstr "·¢Ëͻظ´¸ø: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:359
+#: src/prefs_folder_item.c:388
 msgid "Default account: "
 msgstr "ȱʡÕʺţº"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:401
+#: src/prefs_folder_item.c:430
 msgid "Default dictionary: "
 msgstr "ȱʡ×ֵ䣺"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:524
+#: src/prefs_folder_item.c:553
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Ñ¡Óʼþ¼ÐµÄÑÕÉ«"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:534
+#: src/prefs_folder_item.c:563
 msgid "General"
 msgstr "Ò»°ã"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:563
+#: src/prefs_folder_item.c:592
 msgid "Settings for folder"
 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
 
-#: src/prefs_matcher.c:142
-msgid "All messages"
-msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
+#: src/prefs_fonts.c:77
+msgid "Font selection"
+msgstr "Ñ¡Ôñ×ÖÌå"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
-#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
-#: src/summaryview.c:632
-msgid "Subject"
-msgstr "Ö÷Ìâ"
+#: src/prefs_fonts.c:160
+msgid "Text"
+msgstr "Îı¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
-#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
-#: src/summaryview.c:636
-msgid "From"
-msgstr "·¢¼þÈË"
+#: src/prefs_fonts.c:183
+msgid "Small"
+msgstr "С×ÖÌå"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:640
-msgid "To"
-msgstr "ÊÕ¼þÈË"
+#: src/prefs_fonts.c:205
+msgid "Normal"
+msgstr "Ò»°ã"
+
+#: src/prefs_fonts.c:227
+msgid "Bold"
+msgstr "´ÖÌå"
+
+#: src/prefs_fonts.c:255
+msgid "You will need to restart for the changes to take effect"
+msgstr "×ÖÌåÉèÖÃÐèÒªÖØÐÂÆô¶¯³ÌÐò²ÅÄÜÉúЧ"
+
+#: src/prefs_fonts.c:298
+msgid "Display/Fonts"
+msgstr "ÏÔʾ/×ÖÌå"
+
+#: src/prefs_gtk.c:777
+msgid "Preferences"
+msgstr "Æ«ºÃÉèÖÃ"
+
+#: src/prefs_matcher.c:142
+msgid "All messages"
+msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:143
 msgid "To or Cc"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:50
-msgid "Newsgroups"
-msgstr "ÐÂÎÅ×é"
-
 #: src/prefs_matcher.c:144
 msgid "In reply to"
 msgstr "»Ø¸´"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:51
-msgid "References"
-msgstr ""
-
 #: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age greater than"
-msgstr ""
+msgstr "ÓʼþÄêÁä´óÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age lower than"
-msgstr ""
+msgstr "ÓʼþÄêÁäСÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Headers part"
@@ -5960,68 +6797,67 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "Unread flag"
-msgstr ""
+msgstr "δ¶Á±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "New flag"
-msgstr ""
+msgstr "ÐÂÓʼþ±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Marked flag"
-msgstr ""
+msgstr "¼ÇºÅ±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Deleted flag"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÑɾ³ý±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Replied flag"
-msgstr ""
+msgstr "Òѻظ´±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Forwarded flag"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÑת·¢±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:151
 msgid "Locked flag"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÑËø¶¨±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_matcher.c:152
 msgid "Color label"
-msgstr ""
+msgstr "ÑÕÉ«±êÇ©"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:167
+#: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:170
 msgid "Ignore thread"
-msgstr ""
+msgstr "ºöÂÔÌÖÂÛÏßË÷"
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score greater than"
-msgstr ""
+msgstr "»ý·Ö´óÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score lower than"
-msgstr ""
+msgstr "»ý·ÖÉÙÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Score equal to"
-msgstr ""
+msgstr "»ý·ÖµÈÓÚ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:156 src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375
-#: src/toolbar.c:1689
-msgid "Execute"
-msgstr "Ö´ÐÐ"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Test"
+msgstr "²âÊÔ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Size greater than"
-msgstr "±È½Ï´óµÄ"
+msgstr "³ß´ç´óÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Size smaller than"
-msgstr "±È½ÏСµÄ"
+msgstr "³ß´çСÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "Size exactly"
-msgstr "Ò»ÑùµÄ´óС"
+msgstr "³ß´çµÈÓÚ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:176
 msgid "or"
@@ -6049,15 +6885,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:377
 msgid "Condition configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Ìõ¼þÉèÖÃ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:402
 msgid "Match type"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:467
-msgid "Info ..."
-msgstr "ÐÅÏ¢ ..."
+msgstr "Æ¥ÅäÀàÐÍ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:489
 msgid "Predicate"
@@ -6065,78 +6897,48 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:540
 msgid "Use regexp"
-msgstr ""
+msgstr "ʹÓÃÕýÔò±í´ïʽ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:578
 msgid "Boolean Op"
-msgstr ""
+msgstr "Âß¼­²Ù×÷·û"
 
 #: src/prefs_matcher.c:617
 msgid "Current condition rules"
-msgstr ""
+msgstr "µ±Ç°Ìõ¼þ¹æÔò"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1155
 msgid "Value is not set."
-msgstr ""
+msgstr "ÉÐδ¸³Öµ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:759
+#: src/prefs_matcher.c:1666
 msgid ""
 "The entry was not saved\n"
 "Have you really finished?"
 msgstr ""
+"¸ÃÏîÉÐδ±£´æ\n"
+"È·¶¨ÒѾ­Íê³ÉÅäÖÃÁËÂð?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1710 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
-#: src/summaryview.c:468
-msgid "Date"
-msgstr "ÈÕÆÚ"
+#: src/prefs_matcher.c:1706
+msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
+msgstr "'²âÊÔ'ÔÊÐíÄúʹÓÃÍⲿ³ÌÐò»òÕ߽ű¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:52
-msgid "Message-ID"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1707
+msgid "using an external program or script. The program will"
+msgstr "²âÊÔÒ»¸öÓʼþ»òÕßÓʼþÔªËØ¡£³ÌÐòÓ¦¸Ã"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1714
-msgid "Filename - should not be modified"
-msgstr "ÎļþÃû - ÇëÎð¸ü¶¯"
+#: src/prefs_matcher.c:1708
+msgid "return either 0 or 1"
+msgstr "·µ»Ø0»òÕß1"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1715
-msgid "new line"
-msgstr "ÐÂÐÐ"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1716
-msgid "escape character for quotes"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:1717
-msgid "quote character"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_scoring.c:203
-msgid "Scoring configuration"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:471
-msgid "Score"
-msgstr "µÃ·Ö"
-
-#: src/prefs_scoring.c:303
-msgid "Current scoring rules"
-msgstr "µ±Ç°»ý·Ö¹æÔò"
-
-#: src/prefs_scoring.c:335
-msgid "Hide score"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1709
+msgid "The following symbols can be used:"
+msgstr "¿ÉÒÔʹÓÃÏÂÊö·ûºÅ:"
 
-#: src/prefs_scoring.c:347
-msgid "Important score"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_scoring.c:519
-msgid "Match string is not valid."
-msgstr "Ìõ¼þ±í´ïʽÎÞЧ"
-
-#: src/prefs_scoring.c:547 src/prefs_scoring.c:591
-msgid "Score is not set."
-msgstr "δָ¶¨µÃ·Ö"
+#: src/prefs_matcher.c:1729
+#, fuzzy
+msgid "Match Type: 'Test'"
+msgstr "Æ¥ÅäÀàÐÍ"
 
 #: src/prefs_spelling.c:95
 msgid "Select dictionaries location"
@@ -6152,11 +6954,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_spelling.c:180
 msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "ÆôÓñ¸Ñ¡×Öµä"
 
 #: src/prefs_spelling.c:186
 msgid "Faster switching with last used dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "¿ìËÙÇл»×îºóʹÓõÄ×Öµä"
 
 #: src/prefs_spelling.c:188
 msgid "Dictionaries path:"
@@ -6178,10 +6980,6 @@ msgstr "
 msgid "Compose/Spell Checker"
 msgstr "±à¼­/ƴд¼ì²éÆ÷"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:67
-msgid "Mark"
-msgstr "±ê¼Ç"
-
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
 msgstr "¸½¼þ"
@@ -6259,6 +7057,8 @@ msgid ""
 "Selected Action already set.\n"
 "Please choose another Action from List"
 msgstr ""
+"Ñ¡ÖеĶ¯×÷ÒѾ­±»Ê¹Óá£\n"
+"Çë´ÓÁбíÖÐÁíÍâÑ¡È¡Ò»¸ö"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:127
 msgid "Main toolbar configuration"
@@ -6308,29 +7108,33 @@ msgstr "ͼ
 msgid "Mapped event"
 msgstr "¶ÔӦʼþ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:873
+#: src/prefs_toolbar.c:875
 msgid "Customize Toolbars/Main Window"
 msgstr "ÉèÖù¤¾ßÌõ/Ö÷´°¿Ú"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:882
+#: src/prefs_toolbar.c:884
 msgid "Customize Toolbars/Message Window"
 msgstr "ÉèÖù¤¾ßÌõ/Óʼþ´°¿Ú"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:891
+#: src/prefs_toolbar.c:893
 msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
 msgstr "ÉèÖù¤¾ßÌõ/׫дÓʼþ´°¿Ú"
 
-#: src/procmsg.c:1206
+#: src/privacy.c:150 src/privacy.c:169 src/sgpgme.c:131
+msgid "No signature found"
+msgstr "δ·¢ÏÖÇ©Ãû"
+
+#: src/privacy.c:154 src/privacy.c:173
+msgid "No information available"
+msgstr "ûÓÐÐÅÏ¢"
+
+#: src/procmsg.c:1126
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
-msgstr ""
+msgstr "·¢ËÍÐÂÎŹý³ÌÖÐÎÞ·¨´´½¨ÁÙʱÎļþ¡£"
 
-#: src/procmsg.c:1217
+#: src/procmsg.c:1137
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
-msgstr ""
-
-#: src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "ÕʺÅ"
+msgstr "·¢ËÍÐÂÎŹý³ÌÖÐдÍùÁÙʱÎļþʱ³ö´í¡£"
 
 #: src/quote_fmt.c:40
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
@@ -6358,7 +7162,7 @@ msgstr "
 
 #: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Quoted message body"
-msgstr "ÒýÑÔ"
+msgstr "ÒýÎÄ"
 
 #: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Message body without signature"
@@ -6366,7 +7170,7 @@ msgstr "
 
 #: src/quote_fmt.c:56
 msgid "Quoted message body without signature"
-msgstr "ÒýÑÔ£¨²»º¬Ç©Ãû£©"
+msgstr "ÒýÎÄ£¨²»º¬Ç©Ãû£©"
 
 #: src/quote_fmt.c:58
 msgid ""
@@ -6408,95 +7212,6 @@ msgstr "
 msgid "Insert program output"
 msgstr "²åÈë³ÌÐòÊä³ö"
 
-#: src/rfc2015.c:143 src/rfc2015.c:184 src/sigstatus.c:219
-msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr "¾¯¸æ£ºÇ©Ãûδ±»¼ì²é"
-
-#: src/rfc2015.c:146 src/rfc2015.c:187 src/sigstatus.c:222
-msgid "No signature found"
-msgstr "δ·¢ÏÖÇ©Ãû"
-
-#: src/rfc2015.c:149 src/sigstatus.c:225
-msgid "Good signature"
-msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·"
-
-#: src/rfc2015.c:152 src/sigstatus.c:228
-msgid "Good signature but it has expired"
-msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·µ«ÒѹýÆÚ"
-
-#: src/rfc2015.c:155 src/sigstatus.c:231
-msgid "Good signature but the key has expired"
-msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·µ«Ô¿³×¹ýÆÚ"
-
-#: src/rfc2015.c:158 src/sigstatus.c:234
-msgid "BAD signature"
-msgstr "Ç©Ãû¼ì²é´íÎó"
-
-#: src/rfc2015.c:161 src/rfc2015.c:202 src/sigstatus.c:237
-msgid "No public key to verify the signature"
-msgstr "ûÓй«¹²Ô¿³×¹©¼ì²éÇ©Ãû"
-
-#: src/rfc2015.c:164 src/rfc2015.c:205 src/sigstatus.c:240
-msgid "Error verifying the signature"
-msgstr "¼ì²éÇ©Ãûʱ·¢Éú´íÎó"
-
-#: src/rfc2015.c:167 src/rfc2015.c:208
-msgid "Different results for signatures"
-msgstr "Ç©Ãû¼ì²é½á¹û´íÎó"
-
-#: src/rfc2015.c:170 src/rfc2015.c:211
-msgid "Error: Unknown status"
-msgstr "´íÎ󣺠δ֪µÄ״̬"
-
-#: src/rfc2015.c:190
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·"
-
-#: src/rfc2015.c:193
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
-msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·µ«ÒѾ­¹ýÆÚ"
-
-#: src/rfc2015.c:196
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
-msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·µ«Ô¿³×ÒѾ­¹ýÆÚ"
-
-#: src/rfc2015.c:199
-#, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©Ãû¼ì²é´íÎó"
-
-#: src/rfc2015.c:231
-msgid "Cannot find user ID for this key."
-msgstr "ÎÞ·¨ÔÚÕâ¸ö key ÖÐÕÒµ½Óû§´úºÅ"
-
-#: src/rfc2015.c:243
-#, c-format
-msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr "               ÓÖ³ÆΪ \"%s\"\n"
-
-#: src/rfc2015.c:264
-#, c-format
-msgid "Signature expired %s"
-msgstr "¹ýÆÚÇ©Ãû %s"
-
-#: src/rfc2015.c:272
-#, c-format
-msgid "Key expired %s"
-msgstr "¹ýÆÚÔ¿³× %s"
-
-#: src/rfc2015.c:298
-#, c-format
-msgid "Signature made at %s\n"
-msgstr "Ç©Ãû²úÉúÓÚ %s\n"
-
-#: src/rfc2015.c:307
-#, c-format
-msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr "Ô¿³×µÄ fingerprint: %s\n"
-
 #: src/select-keys.c:103
 #, c-format
 msgid "Please select key for `%s'"
@@ -6535,81 +7250,82 @@ msgstr "
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "µ¼ÈëÁíÒ»¸öÓû§´úºÅ»ò key µÄʶ±ðÂ룺"
 
-#: src/send_message.c:379
+#: src/send_message.c:373
 msgid "Connecting"
 msgstr "ÕýÔÚÁ¬½Ó"
 
-#: src/send_message.c:386
+#: src/send_message.c:380
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr "ÔÚSMTP֮ǰ½øÐÐPOP²Ù×÷..."
 
-#: src/send_message.c:389
+#: src/send_message.c:383
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "ÔÚSMTP֮ǰ½øÐÐPOP"
 
-#: src/send_message.c:394
+#: src/send_message.c:388
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Á¬½Óµ½ SMTP ·þÎñÆ÷ %s..."
 
-#: src/send_message.c:457
+#: src/send_message.c:451
 msgid "Sending HELO..."
 msgstr "Ëͳö HELO ÐÅÍ·..."
 
-#: src/send_message.c:458 src/send_message.c:463 src/send_message.c:468
+#: src/send_message.c:452 src/send_message.c:457 src/send_message.c:462
 msgid "Authenticating"
 msgstr "ÕýÔÚ½øÐмøȨ"
 
-#: src/send_message.c:459 src/send_message.c:464
+#: src/send_message.c:453 src/send_message.c:458
 msgid "Sending message..."
 msgstr "ÕýÔÚ·¢ËÍÓʼþ..."
 
-#: src/send_message.c:462
+#: src/send_message.c:456
 msgid "Sending EHLO..."
 msgstr "Ëͳö EHLO ÐÅÍ·..."
 
-#: src/send_message.c:471
+#: src/send_message.c:465
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Ëͳö MAIL FROM ÐÅÍ·..."
 
-#: src/send_message.c:472 src/send_message.c:476 src/send_message.c:481
+#: src/send_message.c:466 src/send_message.c:470 src/send_message.c:475
 msgid "Sending"
 msgstr "ÕýÔÚ·¢ËÍ"
 
-#: src/send_message.c:475
+#: src/send_message.c:469
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Ëͳö RCPT TO ÐÅÍ·..."
 
-#: src/send_message.c:480
+#: src/send_message.c:474
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "ÕýÔÚ´«ËÍDATA..."
 
-#: src/send_message.c:484
+#: src/send_message.c:478
 msgid "Quitting..."
 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö..."
 
-#: src/send_message.c:512
+#: src/send_message.c:506
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "ÕýÔÚ·¢ËÍÓʼþ (%d / %d bytes)"
 
-#: src/send_message.c:540
+#: src/send_message.c:534
 msgid "Sending message"
 msgstr "ÕýÔÚ·¢ËÍÓʼþ"
 
-#: src/send_message.c:589
+#: src/send_message.c:583
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
 "%s"
-msgstr "Ëͳö´ËÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
+msgstr ""
+"Ëͳö´ËÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
 "%s"
 
-#: src/setup.c:44
+#: src/setup.c:45
 msgid "Mailbox setting"
 msgstr "ÐÅÏäÉèÖÃ"
 
-#: src/setup.c:45
+#: src/setup.c:46
 msgid ""
 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
 "You can use existing mailbox in MH format\n"
@@ -6621,14 +7337,99 @@ msgstr ""
 "Ö±½ÓʹÓá£\n"
 "Èç¹ûÄú²»È·¶¨ÓÐûÓУ¬ÇëÖ±½Ó°´Ï¡¸È·¶¨¡¹¡£"
 
-#: src/sigstatus.c:129
-msgid "Checking signature"
-msgstr "¼ì²éÇ©Ãû"
+#: src/sgpgme.c:88
+msgid "Undefined"
+msgstr ""
+
+#: src/sgpgme.c:92
+msgid "Marginal"
+msgstr ""
 
-#: src/sigstatus.c:196
+#: src/sgpgme.c:96
+#, fuzzy
+msgid "Ultimate"
+msgstr "δÃüÃû"
+
+#: src/sgpgme.c:116
 #, c-format
-msgid "%s%s%s from \"%s\""
-msgstr "ÓÉ\"%s\"À´µÄ%s%s%s"
+msgid "Valid signature by %s (Trust: %s)"
+msgstr "%sµÄÇ©ÃûÓÐЧ (ÐÅÈÎ: %s)"
+
+#: src/sgpgme.c:121
+msgid "The signature has expired"
+msgstr "Ç©ÃûÒѹýÆÚ"
+
+#: src/sgpgme.c:123
+msgid "The key that was used to sign this part has expired"
+msgstr "Õⲿ·ÖÇ©ÃûËù²ÉÓõĹ«Ô¿ÒѾ­¹ýÆÚ"
+
+#: src/sgpgme.c:125
+msgid "Not all signatures are valid"
+msgstr "²¢·ÇËùÓÐÇ©Ãû¾ùÓÐЧ"
+
+#: src/sgpgme.c:127
+msgid "This signature is invalid"
+msgstr "¸ÃÇ©ÃûÎÞЧ"
+
+#: src/sgpgme.c:129
+msgid "You have no key to verify this signature"
+msgstr "ûÓй«¹²Ô¿³×¹©¼ì²éÇ©Ãû"
+
+#: src/sgpgme.c:133
+msgid "An error occured"
+msgstr "·¢ÉúÁË´íÎó"
+
+#: src/sgpgme.c:135
+msgid "The signature has not been checked"
+msgstr "¸ÃÇ©ÃûÉÐδ±»¼ì²é"
+
+#: src/sgpgme.c:159
+#, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/sgpgme.c:168
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\"\n"
+msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·\n"
+
+#: src/sgpgme.c:173
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
+msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÒѹýÆÚ\n"
+
+#: src/sgpgme.c:178
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
+msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©Ãû¼ì²é´íÎó\n"
+
+#: src/sgpgme.c:189
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "               ÓÖ³ÆΪ \"%s\"\n"
+
+#: src/sgpgme.c:194
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
+msgstr "Ô¿³×µÄ fingerprint: %s\n"
+
+#: src/sgpgme.c:205
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "¹ýÆÚÇ©Ãû %s\n"
+
+#: src/sgpgme.c:207
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "¹ýÆÚÇ©Ãû %s\n"
+
+#: src/sgpgme.c:280
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPGµÄ°²×°²»Õý³££¬»òÐèÒªÉý¼¶¡£\n"
+"OpenPGPÖ§³ÖÒѱ»½ûÓá£"
 
 #: src/sourcewindow.c:66
 msgid "Source of the message"
@@ -6659,533 +7460,562 @@ msgstr "ȷ
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "£¨Ö÷Ìâ±»RegExpÇå³ýÁË£©"
 
-#: src/summary_search.c:100
+#: src/summary_search.c:101
 msgid "Search messages"
 msgstr "Ñ°ÕÒÓʼþ"
 
-#: src/summary_search.c:170
+#: src/summary_search.c:171
 msgid "Body:"
 msgstr "ÕýÎÄ:"
 
-#: src/summary_search.c:194
+#: src/summary_search.c:195
 msgid "Select all matched"
 msgstr "×Ô¶¯Ñ¡ÔñËùÓÐÕÒµ½µÄÓʼþ"
 
-#: src/summary_search.c:200
+#: src/summary_search.c:203
 msgid "AND search"
-msgstr ""
+msgstr "Ðë·ûºÏÉÏÊöËùÓÐÌõ¼þ"
 
-#: src/summary_search.c:319
+#: src/summary_search.c:323
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "ËÑÑ°Òѵ½¶¥¶Ë¡£Òª´Ó½áβ¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summary_search.c:321
+#: src/summary_search.c:325
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "ËÑÑ°Òѵ½½áβ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:403
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/»Ø¸´(_R)"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/ËùÓÐÊÕ¼þÈË(_a)"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/Ô­×÷Õß(_s)"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/»Ø¸´¸ø(_y)/ÓʼþÁбí (_l)"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr "/»ØÓ¦ÎÄÕÂ"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/_Forward"
 msgstr "ת·¢(_F)"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/Redirect"
 msgstr "/Öض¨Ïò"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/ÖØб༭(_e)"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Òƶ¯(_o)..."
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)..."
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/È¡ÏûÐÂÎÅ×éÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "Ö´ÐÐ(_x)"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/±ê¼Ç(_M)"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/È¥³ý±ê¼Ç(_U)"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/---"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇÈ«²¿ÎªÒѶÁ"
 
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/ºöÂÔÓʼþÏßË÷"
 
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/²»ºöÂÔÓʼþÏßË÷"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Mark/Lock"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/Ëøס"
 
-#: src/summaryview.c:433
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/_Mark/Unlock"
 msgstr "/±ê¼Ç(_M)/½âËø"
 
-#: src/summaryview.c:434
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/²ÊÉ«±ê¼Ç(_b)"
 
-#: src/summaryview.c:437
+#: src/summaryview.c:436
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "½«¼ÄÐÅÈ˼ÓÈëͨѶ¼ÖÐ(_k)"
 
-#: src/summaryview.c:439
+#: src/summaryview.c:438
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)"
 
-#: src/summaryview.c:440
+#: src/summaryview.c:439
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/×Ô¶¯²úÉú"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´À´Ô´(_F)"
 
-#: src/summaryview.c:444
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´ÊÕÐÅÈË(_T)"
 
-#: src/summaryview.c:446
+#: src/summaryview.c:445
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´±êÌâ(_S)"
 
+#: src/summaryview.c:447
+msgid "/Create processing rule"
+msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò"
+
+#: src/summaryview.c:448
+#, fuzzy
+msgid "/Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/×Ô¶¯²úÉú"
+
+#: src/summaryview.c:450
+msgid "/Create processing rule/by _From"
+msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/°´À´Ô´(_F)"
+
 #: src/summaryview.c:452
+msgid "/Create processing rule/by _To"
+msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/°´ÊÕÐÅÈË(_T)"
+
+#: src/summaryview.c:454
+msgid "/Create processing rule/by _Subject"
+msgstr "/´´½¨´¦Àí¹æÔò¹æÔò/°´±êÌâ(_S)"
+
+#: src/summaryview.c:460
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_S)"
 
-#: src/summaryview.c:453
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/²é¿´(_V)/ËùÓеÄÐÅÍ·(_h)"
 
-#: src/summaryview.c:456
+#: src/summaryview.c:464
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/´òÓ¡(_P)"
 
-#: src/summaryview.c:458
+#: src/summaryview.c:466
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Ñ¡È¡È«²¿(_a)"
 
-#: src/summaryview.c:459
+#: src/summaryview.c:467
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Ñ¡È¡ÏßË÷(_t)"
 
-#: src/summaryview.c:463
+#: src/summaryview.c:471
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:470
+#: src/summaryview.c:478
 msgid "No."
 msgstr "No."
 
-#: src/summaryview.c:472
+#: src/summaryview.c:480
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
-#: src/summaryview.c:481
+#: src/summaryview.c:489
 msgid "all messages"
 msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:482 src/summaryview.c:483
-msgid "messages whose age is greather than #"
-msgstr "±È#»¹¾ÉµÄÓʼþ"
+#: src/summaryview.c:490
+msgid "messages whose age is greater than #"
+msgstr "±È#¾ÉµÄÓʼþ"
+
+#: src/summaryview.c:491
+msgid "messages whose age is less than #"
+msgstr "±È#еÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:484
+#: src/summaryview.c:492
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "ÔÚÎļþÖ÷ÌåÖаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:485
+#: src/summaryview.c:493
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "ÕûƪÎÄÕÂÖаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:486
+#: src/summaryview.c:494
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:487
+#: src/summaryview.c:495
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "¼Ä¸ø»òÊǸ±±¾³­Ë͸øSµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:488
+#: src/summaryview.c:496
 msgid "deleted messages"
-msgstr "ɾ³ýµÄÓʼþ"
+msgstr "ÒÑɾ³ýµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:489
+#: src/summaryview.c:497
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "ÔÚËÍÐÅÀ¸Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:490
+#: src/summaryview.c:498
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "Èç¹ûÖ´ÐР\"S\"³É¹¦"
 
-#: src/summaryview.c:491
+#: src/summaryview.c:499
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr "ÓÉSËù·¢³öµÄÐÅ"
+msgstr "ÓÉSËù·¢³öµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:492
+#: src/summaryview.c:500
 msgid "forwarded messages"
-msgstr "ת·¢µÄÐÅ"
+msgstr "ÒÑת·¢µÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:493
+#: src/summaryview.c:501
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr "ÔÚÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:494
+#: src/summaryview.c:502
 msgid "messages which contain S in Message-Id header"
 msgstr "ÔÚÓʼþÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:495
+#: src/summaryview.c:503
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr "Ôڻظ´ÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:496
+#: src/summaryview.c:504
 msgid "locked messages"
 msgstr "ÒÑËø¶¨µÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:497
+#: src/summaryview.c:505
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "ÔÚÐÂÎÅȺ×éSÖеÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:498
+#: src/summaryview.c:506
 msgid "new messages"
-msgstr "ÐÂÐÅ"
+msgstr "ÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:499
+#: src/summaryview.c:507
 msgid "old messages"
-msgstr "¾ÉÐÅ"
+msgstr "¾ÉÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:500
+#: src/summaryview.c:508
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr "Òѻظ´µÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:501
+#: src/summaryview.c:509
 msgid "read messages"
-msgstr "¶ÁÐÅ"
+msgstr "ÒѶÁÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:502
+#: src/summaryview.c:510
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "Ö÷ÌâÖаüº¬SµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:503
+#: src/summaryview.c:511
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr "µÃ·ÖÓë#Ò»Ñù¸ßµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:504
+#: src/summaryview.c:512
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr "µÃ·Ö½Ï#¸ßµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:505
+#: src/summaryview.c:513
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr "µÃ·Ö½Ï#µÍµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:506
+#: src/summaryview.c:514
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr "ÎļþÓë#Ò»Ñù´óµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:507
+#: src/summaryview.c:515
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgstr "Îļþ±È#´óµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:508
+#: src/summaryview.c:516
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgstr "Îļþ±È#СµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:509
+#: src/summaryview.c:517
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "ÒѾ­Ë͸øSµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:510
+#: src/summaryview.c:518
 msgid "marked messages"
 msgstr "Òѱê¼ÇµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:511
+#: src/summaryview.c:519
 msgid "unread messages"
 msgstr "δ¶ÁÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:512
+#: src/summaryview.c:520
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "ÔÚReferencesÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:513
+#: src/summaryview.c:521
+msgid "messages returning 0 when passed to command"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:522
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "ÔÚX-LabelÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:515
+#: src/summaryview.c:524
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "Âß¼­ÔËËãAND"
 
-#: src/summaryview.c:516
+#: src/summaryview.c:525
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "Âß¼­ÔËËãOR"
 
-#: src/summaryview.c:517
+#: src/summaryview.c:526
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "Âß¼­ÔËËãNOT"
 
-#: src/summaryview.c:518
+#: src/summaryview.c:527
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "Çø·Ö´óСдµÄËÑÑ°"
 
-#: src/summaryview.c:525
+#: src/summaryview.c:534
 msgid "Extended Search symbols"
-msgstr ""
+msgstr "ÓÃÓÚÀ©Õ¹ËÑË÷µÄ·ûºÅ"
 
-#: src/summaryview.c:575
+#: src/summaryview.c:584
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "Çл»¿ìËÙËÑË÷Ìõ"
 
-#: src/summaryview.c:659
+#: src/summaryview.c:668
 msgid "Extended Symbols"
 msgstr "À©Õ¹·ûºÅ"
 
-#: src/summaryview.c:915
+#: src/summaryview.c:933
 msgid "Process mark"
 msgstr "Óʼþ±ê¼Ç"
 
-#: src/summaryview.c:916
+#: src/summaryview.c:934
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "ijЩÓʼþÒѱ»±ê¼Ç¡£Òª¼ÌÐøÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:960
+#: src/summaryview.c:977
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð(%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1400 src/summaryview.c:1444
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "ûÓÐÆäËûÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1378
+#: src/summaryview.c:1401
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÐÂÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1390 src/summaryview.c:1434
+#: src/summaryview.c:1413 src/summaryview.c:1457
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1398
+#: src/summaryview.c:1421
 msgid "No unread messages."
 msgstr "ûÓÐδ¶ÁÓʼþ¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1422
+#: src/summaryview.c:1445
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ¡£Òªµ½ÏÂÒ»¸öÓʼþ¼ÐÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488
+#: src/summaryview.c:1487 src/summaryview.c:1511
 msgid "No more new messages"
 msgstr "ûÓÐÆäËûÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1465
+#: src/summaryview.c:1488
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÐÂÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1474
+#: src/summaryview.c:1497
 msgid "No new messages."
 msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1489
+#: src/summaryview.c:1512
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ¡£Òªµ½ÏÂÒ»¸öÓʼþ¼ÐÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1491
+#: src/summaryview.c:1514
 msgid "Search again"
 msgstr "ÔÙ´ÎËÑÑ°"
 
-#: src/summaryview.c:1520 src/summaryview.c:1545
+#: src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "ûÓÐÆäËûÒѱê¼ÇÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1521
+#: src/summaryview.c:1544
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1530 src/summaryview.c:1555
+#: src/summaryview.c:1553 src/summaryview.c:1578
 msgid "No marked messages."
 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1546
+#: src/summaryview.c:1569
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÓʼþ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:1593 src/summaryview.c:1618
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1571
+#: src/summaryview.c:1594
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1580 src/summaryview.c:1605
+#: src/summaryview.c:1603 src/summaryview.c:1628
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:1596
+#: src/summaryview.c:1619
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:1809
+#: src/summaryview.c:1832
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "ÕýÔÚ°´Ö÷ÌâÅÅÁÐÓʼþÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:1955
+#: src/summaryview.c:1979
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d ·âÒÑɾ³ý"
 
-#: src/summaryview.c:1959
+#: src/summaryview.c:1983
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ·âÒÑÒƶ¯"
 
-#: src/summaryview.c:1960 src/summaryview.c:1967
+#: src/summaryview.c:1984 src/summaryview.c:1991
 msgid ", "
 msgstr "£¬"
 
-#: src/summaryview.c:1965
+#: src/summaryview.c:1989
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d ÒѸ´ÖÆ"
 
-#: src/summaryview.c:1980
+#: src/summaryview.c:2004
 msgid " item selected"
 msgstr "·âÒÑÑ¡Ôñ"
 
-#: src/summaryview.c:1982
+#: src/summaryview.c:2006
 msgid " items selected"
 msgstr "·âÒÑÑ¡Ôñ"
 
-#: src/summaryview.c:1998
+#: src/summaryview.c:2022
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d ·âδ¶Á£¬%d ·âÒѶÁ£¬¹² %d ·â (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2168
+#: src/summaryview.c:2196
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "ÕýÔÚ¶ÔÓʼþ½øÐÐÅÅÐò..."
 
-#: src/summaryview.c:2238
+#: src/summaryview.c:2266
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "ÕýÔÚ¸ù¾ÝÓʼþÊý¾ÝÌáÈ¡ÕªÒªÐÅÏ¢..."
 
-#: src/summaryview.c:2367
+#: src/summaryview.c:2395
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(ûÓÐÈÕÆÚ)"
 
-#: src/summaryview.c:2991
+#: src/summaryview.c:3022
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Äú²»ÊÇÕâ·âÐŵÄ×÷Õß\n"
 
-#: src/summaryview.c:3081
+#: src/summaryview.c:3109
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ"
 
-#: src/summaryview.c:3082
+#: src/summaryview.c:3110
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "ÄúÈ·¶¨Òª´ÓÀ¬»øÍ°ÖÐɾ³ýÕâ·âÓʼþÂð£¿"
 
-#: src/summaryview.c:3124
+#: src/summaryview.c:3152
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "ɾ³ýÖظ²µÄÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:3238
+#: src/summaryview.c:3266
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ä¿±êÓʼþ¼ÐÓ뵱ǰÓʼþ¼ÐÏàͬ"
 
-#: src/summaryview.c:3315
+#: src/summaryview.c:3343
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ä¿±êÓʼþ¼ÐÓëÀ´Ô´Óʼþ¼ÐÏàͬ"
 
-#: src/summaryview.c:3365
+#: src/summaryview.c:3393
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Ñ¡ÔñËùÓÐÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:3423
+#: src/summaryview.c:3451
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "¸½¼Ó»ò¸²¸Ç"
 
-#: src/summaryview.c:3424
+#: src/summaryview.c:3452
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "¸½¼Ó»ò¸²¸ÇÎļþ£¿"
 
-#: src/summaryview.c:3425
+#: src/summaryview.c:3453
 msgid "Append"
 msgstr "¸½¼Ó"
 
-#: src/summaryview.c:3716
+#: src/summaryview.c:3744
 msgid "Building threads..."
 msgstr "ÕýÔÚ½¨Á¢ÓʼþÏßË÷..."
 
-#: src/summaryview.c:3814
+#: src/summaryview.c:3842
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "ÕýÔÚ½â³ýÓʼþÏßË÷..."
 
-#: src/summaryview.c:3947
+#: src/summaryview.c:3975
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "ûÓйýÂËÓʼþµÄ¹æÔò¡£"
 
-#: src/summaryview.c:3956
+#: src/summaryview.c:3984
 msgid "Filtering..."
 msgstr "ÕýÔÚ¹ýÂËÓʼþ..."
 
-#: src/summaryview.c:5280
+#: src/summaryview.c:5330
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -7194,494 +8024,339 @@ msgstr ""
 "ÕýÔò±í´ïʽ(regexp)´íÎó:\n"
 "%s"
 
-#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1543
+#: src/textview.c:570
+msgid "This message can't be displayed.\n"
+msgstr "ÎÞ·¨ÏÔʾ¸ÃÓʼþ.\n"
+
+#: src/textview.c:587
+msgid "The following can be performed on this part by "
+msgstr "¿É¶Ô±»²¿·ÖÖ´ÐÐÒÔϲÙ×÷"
+
+#: src/textview.c:588
+msgid "right-clicking the icon or list item:\n"
+msgstr "(ÓÒ¼üµã»÷ͼ±ê»òÕßÁбíÏî´ò¿ª²Ù×÷²Ëµ¥):\n"
+
+#: src/textview.c:590
+msgid "    To save select 'Save as...' (Shortcut key: 'y')\n"
+msgstr "    Ñ¡Ôñ'Áí´æΪ...'½øÐб£´æ (¿ì½Ý¼ü: 'y')\n"
+
+#: src/textview.c:591
+msgid "    To display as text select 'Display as text' "
+msgstr "    Ñ¡Ôñ'ÒÔÎı¾·½Ê½ÏÔʾ'¿ÉÒÔÒÔÎı¾·½Ê½²é¿´"
+
+#: src/textview.c:592
+msgid "(Shortcut key: 't')\n"
+msgstr "(¿ì½Ý¼ü: 't')\n"
+
+#: src/textview.c:593
+msgid "    To open with an external program select 'Open' "
+msgstr "    ÒªÓÃÍⲿ³ÌÐò´ò¿ªÇëÑ¡Ôñ'´ò¿ª'"
+
+#: src/textview.c:594
+msgid "(Shortcut key: 'l'),\n"
+msgstr "(¿ì½Ý¼ü: 'l'), \n"
+
+#: src/textview.c:595
+msgid "    (alternately double-click, or click the middle "
+msgstr "    (Ò²¿ÉÒÔË«»÷»òÕßµã»÷),"
+
+#: src/textview.c:596
+msgid "mouse button),\n"
+msgstr "Êó±êÖмü\n"
+
+#: src/textview.c:597
+msgid "    or 'Open with...' (Shortcut key: 'o')\n"
+msgstr "    »òÕß'ÓÃ...´ò¿ª' (¿ì½Ý¼ü: 'o')\n"
+
+#: src/textview.c:1859
+#, c-format
+msgid ""
+"The real URL (%s) is different from\n"
+"the apparent URL (%s).  \n"
+"Open it anyway?"
+msgstr ""
+"ÕæʵURL (%s) ÓëÏÔʾµÄURL (%s) ²»Í¬¡£\n"
+"ÕæµÄÒª´ò¿ªÂð?"
+
+#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1559
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "ÊÕËùÓÐÕʺŵÄÐÅ"
 
-#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1549
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1565
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr "ÓÃÄ¿Ç°µÄÕʺÅÊÕÐÅ"
 
-#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1555
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1571
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ"
 
-#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1568
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1584
 msgid "Compose Email"
 msgstr "дÐÅ"
 
-#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1572
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1588
 msgid "Compose News"
 msgstr "׫дÎÄÕÂ"
 
-#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1578
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1594
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "»ØÓ¦Ô­ÎÄ"
 
-#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1599
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1615
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "»Ø¸´¸ø·¢ÐÅÕß"
 
-#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1620
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1636
 msgid "Reply to All"
 msgstr "»Ø¸øËùÓÐÈË"
 
-#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1641
+#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1657
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "»Ø¸´ÖÁÓʼþÁбí"
 
-#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1662
+#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1678
 msgid "Forward Message"
 msgstr "ת·¢Óʼþ"
 
-#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1683
+#: src/toolbar.c:167 src/toolbar.c:1699
 msgid "Delete Message"
 msgstr "ɾ³ýÓʼþ"
 
-#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1695
+#: src/toolbar.c:169 src/toolbar.c:1711
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
 
-#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1703
+#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1719
 msgid "Send Message"
 msgstr "ËÍÐÅ"
 
-#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1709
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1725
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "·ÅÈë´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÉÔºóÔÙËÍ"
 
-#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1715
+#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1731
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "´æÈë²Ý¸åÓʼþ¼Ð"
 
-#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1721
+#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1737
 msgid "Insert file"
 msgstr "²åÈëÎļþ"
 
-#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1727
+#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1743
 msgid "Attach file"
 msgstr "¸½¼ÓÎļþ"
 
-#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1733
+#: src/toolbar.c:178 src/toolbar.c:1749
 msgid "Insert signature"
 msgstr "²åÈëÇ©Ãû"
 
-#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1739
+#: src/toolbar.c:179 src/toolbar.c:1755
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "ÒÔÍⲿ±à¼­Æ÷±à¼­"
 
-#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1745
+#: src/toolbar.c:180 src/toolbar.c:1761
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "×Ô¶¯¶Ï¾ä"
 
-#: src/toolbar.c:180
+#: src/toolbar.c:183 src/toolbar.c:1774
+msgid "Check spelling"
+msgstr "ÕýÔÚ¼ì²éƴд"
+
+#: src/toolbar.c:185
 msgid "Sylpheed Actions Feature"
 msgstr "Sylpheed ¶¯×÷ÌØÐÔ"
 
-#: src/toolbar.c:200
+#: src/toolbar.c:205
 msgid "/Reply with _quote"
 msgstr "/»ØÐÅʱÒýÓÃÔ­ÎÄ(_q)"
 
-#: src/toolbar.c:201
+#: src/toolbar.c:206
 msgid "/_Reply without quote"
 msgstr "/»ØÐÅʱ²»ÒýÓÃÔ­ÎÄ(_R)"
 
-#: src/toolbar.c:205
+#: src/toolbar.c:210
 msgid "/Reply to all with _quote"
 msgstr "/»ØПøËùÓÐÈËʱÒýÓÃÔ­ÎÄ(_q)"
 
-#: src/toolbar.c:206
+#: src/toolbar.c:211
 msgid "/_Reply to all without quote"
 msgstr "/»ØПøËùÓÐÈËʱ²»ÒýÓÃÔ­ÎÄ(_R)"
 
-#: src/toolbar.c:210
+#: src/toolbar.c:215
 msgid "/Reply to list with _quote"
 msgstr "/»ØПøÁбíÇÒÒýÓÃÔ­ÎÄ(_q)"
 
-#: src/toolbar.c:211
+#: src/toolbar.c:216
 msgid "/_Reply to list without quote"
 msgstr "/»ØÐŵ½ÁÐ±í²»ÒýÓÃÔ­ÎÄ(_R)"
 
-#: src/toolbar.c:215
+#: src/toolbar.c:220
 msgid "/Reply to sender with _quote"
 msgstr "/»ØÐÅʱÒýÓÃÔ­ÎÄ(_q)"
 
-#: src/toolbar.c:216
+#: src/toolbar.c:221
 msgid "/_Reply to sender without quote"
 msgstr "/»ØÐÅʱ²»ÒýÓÃÔ­ÎÄ(_R)"
 
-#: src/toolbar.c:220
+#: src/toolbar.c:225
 msgid "/_Forward message (inline style)"
 msgstr "/ת·¢Óʼþ (inline style)"
 
-#: src/toolbar.c:221
+#: src/toolbar.c:226
 msgid "/Forward message as _attachment"
 msgstr "/½«ÓʼþÒÔ¸½¼ÓÎļþÐÎʽת·¢(_a)"
 
-#: src/toolbar.c:363
+#: src/toolbar.c:371
 msgid "Get"
 msgstr "ÊÕÐÅ"
 
-#: src/toolbar.c:364
+#: src/toolbar.c:372
 msgid "Get All"
-msgstr "ÊÕÈ¡ËùÓÐÓʼþ"
+msgstr "È«²¿ÊÕÈ¡"
 
-#: src/toolbar.c:367
+#: src/toolbar.c:375
 msgid "Email"
 msgstr "µç×ÓÓʼþ"
 
-#: src/toolbar.c:369 src/toolbar.c:461
+#: src/toolbar.c:377 src/toolbar.c:469
 msgid "Reply"
 msgstr "»Ø¸´"
 
-#: src/toolbar.c:370 src/toolbar.c:462
+#: src/toolbar.c:378 src/toolbar.c:470
 msgid "All"
 msgstr "È«²¿"
 
-#: src/toolbar.c:371 src/toolbar.c:463
+#: src/toolbar.c:379 src/toolbar.c:471
 msgid "Sender"
 msgstr "ËͼþÕß"
 
-#: src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
-msgid "Forward"
-msgstr "ת·¢"
-
-#: src/toolbar.c:414
+#: src/toolbar.c:422
 msgid "Send later"
 msgstr "ÉÔºóÔÙËÍ"
 
-#: src/toolbar.c:415
+#: src/toolbar.c:423
 msgid "Draft"
 msgstr "²Ý¸å"
 
-#: src/toolbar.c:418
+#: src/toolbar.c:426
 msgid "Attach"
 msgstr "¸½¼ÓÎļþ"
 
-#: src/toolbar.c:422
+#: src/toolbar.c:430
 msgid "Linewrap"
 msgstr "×Ô¶¯»»ÐÐ"
 
-#: src/toolbar.c:1560
+#: src/toolbar.c:1576
 msgid "News"
 msgstr "ÐÂÎÅȺ×é"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:71
-msgid "Demo"
-msgstr "ÑÝʾ"
-
-#: src/plugins/demo/demo.c:76
-msgid ""
-"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
-"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
-"\n"
-"It is not really useful"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
-msgid "Trayicon"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
-msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
-"\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
-msgstr ""
-"±¾²å¼þ½«ÔÚÄãÓÐÐÂÓʼþ»òÕßδ¶ÁÓʼþʱ£¬ÔÚϵͳ֪ͨÀ¸·ÅÖÃÒ»¸öÓÊÏäͼ±ê¡£\n"
-"\n"
-"Èç¹ûÄãûÓÐδ¶ÁµÄÓʼþ£¬¸Ãͼ±ê½«ÊÇÒ»¸ö¿ÕÓÊÏ䣬·ñÔòÔòÊǺ¬ÓÐÓʼþͼÑù¡£ÌáʾÐÅÏ¢½«"
-"Äܹ»ÏÔʾÐÂÓʼþ¡¢Î´¶ÁÓʼþµÄÊýÁ¿ºÍÓʼþ×ÜÊý."
-
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
-msgid "MathML Viewer"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
-msgid ""
-"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
-"(Content-Type: text/mathml)"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
-msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "×Ô¶¯ÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
-msgid "Resize attached images"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
-msgid "Filename:"
-msgstr "ÎļþÃû"
+#~ msgid "/S_coring..."
+#~ msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_c)..."
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
-msgid "Filesize:"
-msgstr "Îļþ´óС :"
+#~ msgid "Go offline"
+#~ msgstr "ÍÑ»ú"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
-msgid "Load Image"
-msgstr "¼ÓÔØͼƬ"
+#~ msgid "Go online"
+#~ msgstr "Áª»ú"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
-msgid "Content-Type:"
-msgstr ""
+#~ msgid "Show signature check result in a popup window"
+#~ msgstr "½«Êý×ÖÇ©Ãû¼ì²é½á¹ûÏÔʾÔÚÁíÒ»´°¿Ú"
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
-msgid "Image Viewer"
-msgstr "ͼƬ²é¿´Æ÷"
+#~ msgid "Current scoring rules"
+#~ msgstr "µ±Ç°»ý·Ö¹æÔò"
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
-msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
-msgstr "±¾²å¼þʹÓÃgdk-pixbuf¿â»òÕßimlib¿âÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
+#~ msgid "Important score"
+#~ msgstr "µ½´Ë»ý·Öºó±ê¼ÇΪÖØÒªÓʼþ"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
-msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "DilloÍøÒ³²é¿´Æ÷"
+#~ msgid "Match string is not valid."
+#~ msgstr "Ìõ¼þ±í´ïʽÎÞЧ"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
-msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
-msgstr "±¾²å¼þÄÚǶDilloÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷À´ÏÔʾHTMLÓʼþ"
+#~ msgid "Checking signature"
+#~ msgstr "¼ì²éÇ©Ãû"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
-msgid "Do not load remote links in mails"
-msgstr "½ûÖ¹·ÃÎÊÓʼþÖеÄÔ¶³ÌÁ´½Ó"
+#~ msgid "%s%s%s from \"%s\""
+#~ msgstr "ÓÉ\"%s\"À´µÄ%s%s%s"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
-msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--local'Ñ¡Ïî"
+#~ msgid "Oops: Signature not verified"
+#~ msgstr "¾¯¸æ£ºÇ©Ãûδ±»¼ì²é"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
-msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr "ÄúÈÔÈ»¿ÉÒÔͨ¹ýÖØÐÂÔØÈë¸ÃÒ³µÄ·½Ê½·ÃÎÊÔ¶³ÌÁ´½Ó"
+#~ msgid "Good signature"
+#~ msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
-msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "È«´°¿Úģʽ(Òþ²Ø¹¤¾ßÌõ)"
+#~ msgid "Good signature but it has expired"
+#~ msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·µ«ÒѹýÆÚ"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:128
-msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--fullwindow'Ñ¡Ïî"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
-msgid "Enable virus scanning"
-msgstr "ÆôÓò¡¶¾É¨Ãè"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
-msgid "Scan archive contents"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
-msgid "Maximum attachment size"
-msgstr "×î´ó¸½¼þ´óС"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
-msgid "MB"
-msgstr "MB"
+#~ msgid "Good signature but the key has expired"
+#~ msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·µ«Ô¿³×¹ýÆÚ"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
-msgid "Save infected messages"
-msgstr "±£´æÊܸÐȾµÄÓʼþ"
+#~ msgid "BAD signature"
+#~ msgstr "Ç©Ãû¼ì²é´íÎó"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
-msgid "Save folder"
-msgstr "±£´æλÖÃ"
+#~ msgid "No public key to verify the signature"
+#~ msgstr "ûÓй«¹²Ô¿³×¹©¼ì²éÇ©Ãû"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
-msgid "Leave empty to use the default trash folder"
-msgstr "²»ÉèÖÃʱ½«È±Ê¡Ê¹ÓÃÀ¬»øÍ°"
+#~ msgid "Error verifying the signature"
+#~ msgstr "¼ì²éÇ©Ãûʱ·¢Éú´íÎó"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
-msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
-msgstr "¹ýÂË/Clam AntiVirus"
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't create root folder %s\n"
+#~ msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
-msgid "Clam AntiVirus GTK"
-msgstr "Clam AntiVirus GTK"
+#~ msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
+#~ msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/mbox¸ñʽ..."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
-msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"Clam AntiVirus.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
-"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
-"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
-"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
-"mail will be saved.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Add mbox mailbox"
+#~ msgstr "Ìí¼Ómbox¸ñʽÓʼþ"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:234
-msgid "Clam AntiVirus"
-msgstr ""
+#~ msgid "Input the location of mailbox."
+#~ msgstr "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖÃ"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:239
-msgid ""
-"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
-"received from a POP account.\n"
-"\n"
-"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
-"saved in a specially designated folder.\n"
-"\n"
-"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
-"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creation of the mailbox failed."
+#~ msgstr "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:288
-msgid "SpamAssassin"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Check signature"
+#~ msgstr "/¼ì²éÇ©Ãû(_C)"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:293
-msgid ""
-"This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
-"spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
-"(spamd) running somewhere.\n"
-"\n"
-"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
-"special folder.\n"
-"\n"
-"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
-"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Right-click here to verify the signature"
+#~ msgstr "ÓÒ»÷´Ë´¦¼ì²éÇ©Ãû"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:113
-msgid "Enable"
-msgstr "ÆôÓÃ"
+#~ msgid "Enable"
+#~ msgstr "ÆôÓÃ"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:120
-msgid "spamd "
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:137
-msgid "Hostname or IP address of spamd server"
-msgstr "spamd·þÎñµÄÖ÷»úÃû»òÕßIPµØÖ·"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:140
-msgid ":"
-msgstr ":"
+#~ msgid "Enable SpamAssassin filtering"
+#~ msgstr "ÆôÓÃÀ¬»øÓʼþ¹ýÂ˹¦ÄÜ"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:150
-msgid "Port of spamd server"
-msgstr "spamd·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú"
+#~ msgid "Different results for signatures"
+#~ msgstr "Ç©Ãû¼ì²é½á¹û´íÎó"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:160
-msgid "Enable SpamAssassin filtering"
-msgstr "ÆôÓÃÀ¬»øÓʼþ¹ýÂ˹¦ÄÜ"
+#~ msgid "Error: Unknown status"
+#~ msgstr "´íÎ󣺠δ֪µÄ״̬"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:162
-msgid "Save Spam"
-msgstr "±£´æÀ¬»øÓʼþ"
+#~ msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
+#~ msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·µ«ÒѾ­¹ýÆÚ"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
-msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
-msgstr "½«±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþµÄ±£´æµ½Ä³Óʼþ¼Ð"
+#~ msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
+#~ msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·µ«Ô¿³×ÒѾ­¹ýÆÚ"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:179
-msgid "Save Folder"
-msgstr "±£´æλÖÃ"
+#~ msgid "Cannot find user ID for this key."
+#~ msgstr "ÎÞ·¨ÔÚÕâ¸ö key ÖÐÕÒµ½Óû§´úºÅ"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:194
-msgid ""
-"Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
-"folder"
-msgstr ""
-"ÓÃÓÚ±£´æÀ¬»øÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£Èç¹ûҪʹÓÃȱʡµÄÀ¬»øÏ䣬¿ÉÒÔ²»Ìî"
+#~ msgid "Key expired %s"
+#~ msgstr "¹ýÆÚÔ¿³× %s"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:197
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:203
-msgid "Maximum Size"
-msgstr "×î´ó³ß´ç"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
-msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
-msgstr "ÔÊÐí±»¼ì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:227
-msgid "kB"
-msgstr "kB"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:234
-msgid "Timeout"
-msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:241
-msgid "s"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:261
-msgid ""
-"Maximum time allowed for the spam check. After the time the check will be "
-"aborted and the message delivered as none spam."
-msgstr ""
-"ÔÊÐíÀ¬»øÓʼþ¼ì²éµÄ×î´óʱÏÞ¡£³¬¹ý´Ëʱ¼äºó½«Í˳ö¼ì²é£¬Óʼþ½«²»±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþ¡£"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
-msgid "Filtering/SpamAssassin"
-msgstr "¹ýÂË/SpamAssassin"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Key ID: %s\n"
+#~ msgstr "Ô¿³×ʶ±ðÂë"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
-msgid "SpamAssassin GTK"
-msgstr "SpamAssassin GTK"
+#~ msgid "Use external program for sending"
+#~ msgstr "ÓÃÍⲿ³ÌÐò·¢ËÍ"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:373
-msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"SpamAssassin.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
-"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
-"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
-"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
-"be saved.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Font"
+#~ msgstr "×ÖÌå"
 
 #~ msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
 #~ msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓmboxÓÊÏä(_A)..."
 
-#~ msgid "Move"
-#~ msgstr "Òƶ¯"
-
-#~ msgid "Copy"
-#~ msgstr "¸´ÖÆ"
-
-#~ msgid "Unmark"
-#~ msgstr "²»ÉèÖÃ"
-
-#~ msgid "Mark as read"
-#~ msgstr "ÉèΪÒѶÁ"
-
-#~ msgid "Mark as unread"
-#~ msgstr "ÉèΪδ¶Á"
-
-#~ msgid "Redirect"
-#~ msgstr "ÖØÐÂÖ¸¶¨"
-
-#~ msgid "Color"
-#~ msgstr "ÑÕÉ«"
-
-#~ msgid "Destination"
-#~ msgstr "Ä¿µÄµØ"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Recipient"
-#~ msgstr "ÃèÊö"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Recipient is not set."
-#~ msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Search Criteria"
 #~ msgstr "ËÑÑ°ÌõÄ¿"
@@ -7736,38 +8411,18 @@ msgstr ""
 #~ msgid "/_Display image"
 #~ msgstr "ÏÔʾÓû§Ãû³Æ"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Can't get the part of multipart message."
-#~ msgstr "ÎÞ·¨·Å½øÔÝ´æ×ÊÁϼС£"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Socket error\n"
 #~ msgstr "Socket´íÎó¡£"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not get message file %d"
-#~ msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Could not get message file."
 #~ msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ¡£"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not get message part."
-#~ msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "No message part selected."
 #~ msgstr "δѡȡÓʼþ¼Ð»òѶϢ¡£"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid " Send "
-#~ msgstr "Ëͳö"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Abort"
-#~ msgstr "¹ØÓÚ"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "for message file name"
 #~ msgstr "/ת·¢Óʼþ (inline style)"