2005-11-02 [paul] 1.9.99cvs3
[claws.git] / po / zh_CN.po
index cc2bf041751cdcf33d821f04b0c0c256d7a74632..9958fe91bee4ba125df6c973d38934f250488782 100644 (file)
 # Copyright (C) 2003 Tsu-Fan Cheng
 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
 # Tsu-Fan Cheng <tscheng@ic.sunysb.edu> 2003
-# Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> 2003
+# Ralgh Young <glyoung@users.sourceforge.net> 2004,2005
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-05-30 06:59+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-09-22 14:05+0000\n"
-"Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
-"Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-30 17:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-10-31 10:19中国标准时间\n"
+"Last-Translator: Ralgh Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Ralgh Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
 
-#: src/account.c:312
+#: src/account.c:371
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"ÄúÕýÔÚ׫дÓʼþ£¬\n"
-"Çë¹ØµôËùÓÐ׫дÖеÄÓʼþÔÙ½øÐÐÕʺÅÉèÖá£"
+"您正在撰写邮件,\n"
+"请关掉所有撰写中的邮件再进行帐号设置。"
 
-#: src/account.c:563
+#: src/account.c:418
+msgid "Can't create folder."
+msgstr "无法创建邮件夹。"
+
+#: src/account.c:643
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "±à¼­ÕʺÅÉèÖÃ"
+msgstr "编辑帐号设置"
 
-#: src/account.c:581
+#: src/account.c:661
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
 msgstr ""
-"¼ì²éÐÂÓʼþʱ½«»áÒÀÕÕÏÂÃæµÄ˳Ðò¡£Äú¿ÉÒÔ¹´Ñ¡ G À¸Î»Öеķ½¿é£¬\n"
-"À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
-
-#: src/account.c:601 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:642
-#: src/compose.c:4754 src/compose.c:4924 src/editaddress.c:774
-#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:400 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
-#: src/select-keys.c:301
-msgid "Name"
-msgstr "Ãû³Æ"
+"检查新邮件时将会依照下面的顺序。您可以勾选 G 栏位中的方块,\n"
+"来决定是否在「全部收取」时要检查该帐号的邮件。"
 
-#: src/account.c:602 src/prefs_account.c:926
-msgid "Protocol"
-msgstr "ͨѶЭÒé"
+#: src/account.c:736
+msgid " _Set as default account "
+msgstr " 设为缺省帐号(_S) "
 
-#: src/account.c:603 src/ssl_manager.c:105
-msgid "Server"
-msgstr "·þÎñÆ÷"
-
-#: src/account.c:632 src/addressbook.c:784 src/editaddress.c:722
-#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
-#: src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
-msgid "Add"
-msgstr "ÐÂÔö"
-
-#: src/account.c:638
-msgid "Edit"
-msgstr "±à¼­"
-
-#: src/account.c:644 src/prefs_customheader.c:241
-msgid " Delete "
-msgstr "ɾ³ý"
-
-#: src/account.c:650
-msgid " Clone "
-msgstr " ¿Ë¡ "
-
-#: src/account.c:656 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:639
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
-msgid "Down"
-msgstr "ÏÂÒÆ"
-
-#: src/account.c:662 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
-#: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:633
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
-msgid "Up"
-msgstr "ÉÏÒÆ"
-
-#: src/account.c:676
-msgid " Set as default account "
-msgstr " ÉèΪȱʡÕʺŠ"
-
-#: src/account.c:682 src/action.c:1212 src/addressbook.c:1018
-#: src/addressbook.c:3166 src/addressbook.c:3170 src/addressbook.c:3208
-#: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
-#: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:223 src/inc.c:699
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
-msgid "Close"
-msgstr "¹Ø±Õ"
+#: src/account.c:826
+msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
+msgstr "不能克隆有远程邮件夹的帐户。"
 
-#: src/account.c:758
-msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
-msgstr "²»ÄÜ¿Ë¡ÓÐÔ¶³ÌÓʼþ¼ÐµÄÕÊ»§"
+#. copy fields
+#: src/account.c:832
+#, c-format
+msgid "Copy of %s"
+msgstr "%s 副本"
 
-#: src/account.c:764
+#: src/account.c:971
 #, c-format
-msgid "Cloned %s"
-msgstr "ÒÑ¿Ë¡ %s"
+msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
+msgstr "您确定要删除帐号 '%s' 吗?"
+
+#: src/account.c:973
+msgid "(Untitled)"
+msgstr "(未命名)"
 
-#: src/account.c:906
+#: src/account.c:974
 msgid "Delete account"
-msgstr "ɾ³ýÕʺÅ"
-
-#: src/account.c:907
-msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
-
-#: src/account.c:908 src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2304
-#: src/addressbook.c:2332 src/compose.c:2248 src/compose.c:3093
-#: src/compose.c:3575 src/compose.c:6045 src/compose.c:6367
-#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300 src/imap_gtk.c:365 src/inc.c:182
-#: src/inc.c:270 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:1572 src/message_search.c:198
-#: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:315 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242
-#: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
-#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1001
-#: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422
-#: src/prefs_themes.c:472 src/prefs_themes.c:479 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:934 src/summaryview.c:1417
-#: src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1504 src/summaryview.c:1528
-#: src/summaryview.c:1560 src/summaryview.c:1585 src/summaryview.c:1610
-#: src/summaryview.c:1635 src/summaryview.c:3129 src/textview.c:1950
-#: src/toolbar.c:1889
-msgid "Yes"
-msgstr "ÊÇ"
-
-#: src/account.c:908 src/compose.c:3575 src/compose.c:6045 src/imap_gtk.c:253
-#: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:315 src/news_gtk.c:204
-#: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
-msgid "+No"
-msgstr "+·ñ"
-
-#: src/action.c:346
+msgstr "删除帐号"
+
+#: src/account.c:1415 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:737
+#: src/compose.c:5007 src/compose.c:5218 src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
+msgid "Name"
+msgstr "名称"
+
+#: src/account.c:1422 src/prefs_account.c:1161
+msgid "Protocol"
+msgstr "通讯协议"
+
+#: src/account.c:1429 src/ssl_manager.c:98
+msgid "Server"
+msgstr "服务器"
+
+#: src/action.c:348
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
-msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÓʼþÎļþ %d"
+msgstr "无法取得邮件文件 %d"
 
-#: src/action.c:365
+#: src/action.c:379
 msgid "Could not get message part."
-msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ÓʼþÄÚÈÝ"
+msgstr "无法读取邮件内容"
 
-#: src/action.c:382
+#: src/action.c:396
 msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡·ûºÏÓʼþµÄÒ»²¿·Ö¡£"
+msgstr "无法读取符合邮件的一部分。"
 
-#: src/action.c:495
+#: src/action.c:510
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
-"±»Ñ¡ÔñµÄ¶¯×÷²»ÄÜÓÃÓÚÓʼþ׫д´°¿Ú\n"
-"ÒòÆä°üº¬ %%f, %%F, %%as»òÕß%%p¡£"
+"被选择的动作不能用于邮件撰写窗口\n"
+"因其包含 %%f, %%F, %%as或者%%p。"
 
-#: src/action.c:783
+#: src/action.c:786
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"ÎÞ·¨Æô¶¯ÃüÁî¡£´´½¨¹ÜµÀʧ°Ü¡£\n"
+"无法启动命令。创建管道失败。\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:868
+#. Fork error
+#: src/action.c:881
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
 "%s\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"ÎÞ·¨Éú³É×Ó½ø³ÌÒÔÖ´ÐÐÏÂÊöÃüÁî:\n"
+"无法生成子进程以执行下述命令:\n"
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:1095
+#: src/action.c:1091 src/action.c:1241
+msgid "Completed"
+msgstr "已完成"
+
+#: src/action.c:1127
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- 正在运行: %s\n"
 
-#: src/action.c:1099
+#: src/action.c:1131
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- 已经结束: %s\n"
 
-#: src/action.c:1135
+#: src/action.c:1164
 msgid "Action's input/output"
-msgstr "¶¯×÷ÊäÈë/Êä³ö"
-
-#: src/action.c:1181
-msgid " Send "
-msgstr " ·¢ËÍ "
-
-#: src/action.c:1201
-msgid "Completed %v/%u"
-msgstr "ÒÑÍê³É %v/%u"
-
-#: src/action.c:1211
-msgid "Abort"
-msgstr "ÖÐÖ¹"
+msgstr "动作输入/输出"
 
-#: src/action.c:1360
+#: src/action.c:1431
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
-"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"('%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
-"(`%%h' ½«±»ËùÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
+"请输入用于下述动作的参数:\n"
+"(`%%h' 将被所输入的参数替换)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1365
+#: src/action.c:1436
 msgid "Action's hidden user argument"
-msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý(ÊäÈëʱ²»»ØÏÔ)"
+msgstr "用户提供的参数(输入时不回显)"
 
-#: src/action.c:1369
+#: src/action.c:1440
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
-"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"('%%u' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
-"(`%%u' ½«±»ÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
+"请输入用于下述动作的参数:\n"
+"(`%%u' 将被输入的参数替换)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1374
+#: src/action.c:1445
 msgid "Action's user argument"
-msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý"
+msgstr "用户提供的参数"
 
-#: src/addressadd.c:162
+#: src/addressadd.c:165
 msgid "Add to address book"
-msgstr "½«µØÖ·¼ÓÈëµØÖ·²¾"
+msgstr "将地址加入地址簿"
 
-#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:438
+#: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/toolbar.c:441
 msgid "Address"
-msgstr "µØÖ·"
+msgstr "地址"
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:644 src/editaddress.c:628
-#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
+#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:739 src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
-msgstr "±¸×¢"
+msgstr "备注"
 
-#: src/addressadd.c:226
+#: src/addressadd.c:229
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
-
-#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
-#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:5867 src/editaddress.c:513
-#: src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344
-#: src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:239
-#: src/export.c:188 src/foldersel.c:199 src/grouplistdialog.c:244
-#: src/gtk/about.c:232 src/gtk/description_window.c:120
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1425 src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/inputdialog.c:202
-#: src/gtk/prefswindow.c:318 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190
-#: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/main.c:660
-#: src/mainwindow.c:2352 src/messageview.c:946 src/mimeview.c:1011
-#: src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2658
-#: src/prefs_common.c:2827 src/prefs_common.c:3085
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
-#: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_summary_column.c:313
-#: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
-msgid "OK"
-msgstr "È·¶¨"
-
-#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2320 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:5868 src/compose.c:6573 src/compose.c:6611
-#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:343
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
-#: src/export.c:189 src/foldersel.c:200 src/grouplistdialog.c:245
-#: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/inputdialog.c:203
-#: src/gtk/prefswindow.c:319 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:191
-#: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
-#: src/main.c:660 src/mainwindow.c:2352 src/messageview.c:946
-#: src/mimeview.c:1012 src/passphrase.c:134 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:2659 src/prefs_common.c:3086
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
-#: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_summary_column.c:314
-#: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
-#: src/prefs_themes.c:479 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:934
-#: src/summaryview.c:3420
-msgid "Cancel"
-msgstr "È¡Ïû"
-
-#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:515 src/mainwindow.c:435
-#: src/messageview.c:143
-msgid "/_File"
-msgstr "/Îļþ(_F)"
-
-#: src/addressbook.c:368
-msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöµØÖ·²¾(_B)"
-
-#: src/addressbook.c:369
-msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔövCard(_v)"
-
-#: src/addressbook.c:371
-msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöJ-Pilot(_J)"
+msgstr "选择地址簿资料夹"
 
-#: src/addressbook.c:374
-msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö·þÎñÆ÷(_S)"
-
-#: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:379 src/compose.c:519
-#: src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445 src/mainwindow.c:447
-#: src/messageview.c:146
-msgid "/_File/---"
-msgstr "/Îļþ(_F)/---"
+#: src/addressbook.c:403
+msgid "/_Book"
+msgstr "/地址簿(_B)"
 
-#: src/addressbook.c:377
-msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/Îļþ(_F)/±à¼­(_E)"
+#: src/addressbook.c:404
+msgid "/_Book/New _Book"
+msgstr "/地址簿(_B)/新增地址簿(_B)"
 
-#: src/addressbook.c:378
-msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/Îļþ(_F)/ɾ³ý(_D)"
+#: src/addressbook.c:405
+msgid "/_Book/New _Folder"
+msgstr "/地址簿(_B)/新资料夹(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:380
-msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æ(_S)"
+#: src/addressbook.c:406
+msgid "/_Book/New _vCard"
+msgstr "/地址簿(_B)/新增_vCard"
 
-#: src/addressbook.c:381 src/compose.c:520 src/messageview.c:147
-msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/Îļþ(_F)/¹Ø±Õ(_C)"
+#: src/addressbook.c:408
+msgid "/_Book/New _JPilot"
+msgstr "/地址簿(_B)/新增_J-Pilot"
 
-#: src/addressbook.c:382 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:424
-#: src/compose.c:522 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:149
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/±à¼­(_E)"
+#: src/addressbook.c:411
+msgid "/_Book/New _Server"
+msgstr "/地址簿(_B)/新增服务器(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:383
-msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_u)"
+#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:416
+msgid "/_Book/---"
+msgstr "/地址簿(_B)/---"
 
-#: src/addressbook.c:384 src/compose.c:527 src/mainwindow.c:452
-#: src/messageview.c:150
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
+#: src/addressbook.c:414
+msgid "/_Book/_Edit book"
+msgstr "/地址簿(_B)/编辑地址簿(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:385 src/compose.c:528
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³Ìù(_P)"
+#: src/addressbook.c:415
+msgid "/_Book/_Delete book"
+msgstr "/地址簿(_B)/删除地址簿(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:386 src/compose.c:525 src/compose.c:608
-#: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:152
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/±à¼­(_E)/---"
+#: src/addressbook.c:417
+msgid "/_Book/_Save"
+msgstr "/地址簿(_B)/保存(_S)"
 
-#: src/addressbook.c:387
-msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
+#: src/addressbook.c:418
+msgid "/_Book/_Close"
+msgstr "/地址簿(_B)/关闭(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:388
+#: src/addressbook.c:419
 msgid "/_Address"
-msgstr "/µØÖ·(_A)"
+msgstr "/地址(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:389
-msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöµØÖ·(_A)"
+#: src/addressbook.c:420
+msgid "/_Address/C_ut"
+msgstr "/地址(_A)/剪切(_u)"
 
-#: src/addressbook.c:390
-msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöȺ×é(_G)"
+#: src/addressbook.c:421
+msgid "/_Address/_Copy"
+msgstr "/地址(_A)/拷贝(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:391
-msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔö×ÊÁϼÐ(_F)"
+#: src/addressbook.c:422
+msgid "/_Address/_Paste"
+msgstr "/地址(_A)/删除(_P)"
 
-#: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:395
+#: src/addressbook.c:423 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
 msgid "/_Address/---"
-msgstr "/µØÖ·(_A)/---"
+msgstr "/地址(_A)/---"
 
-#: src/addressbook.c:393
+#: src/addressbook.c:424
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/µØÖ·(_A)/±à¼­(_E)"
+msgstr "/地址(_A)/编辑(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:394
+#: src/addressbook.c:425
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/µØÖ·(_A)/ɾ³ý(_D)"
+msgstr "/地址(_A)/删除(_D)"
+
+#: src/addressbook.c:427
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/地址(_A)/新增地址(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:396
+#: src/addressbook.c:428
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/地址(_A)/新增群组(_G)"
+
+#: src/addressbook.c:430
 msgid "/_Address/_Mail To"
-msgstr "/µØÖ·(_A)/·¢ËÍÓʼþ(_M)"
+msgstr "/地址(_A)/发送邮件(_M)"
 
-#: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:401 src/mainwindow.c:673
-#: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
-#: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:267
-#: src/messageview.c:288
-msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/---"
+#: src/addressbook.c:431 src/compose.c:735 src/mainwindow.c:717
+#: src/messageview.c:291
+msgid "/_Tools"
+msgstr "工具(_T)"
 
-#: src/addressbook.c:398
+#: src/addressbook.c:432
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë LDIF Îļþ(_L)..."
+msgstr "/工具(_T)/导入 _LDIF 文件..."
 
-#: src/addressbook.c:399
+#: src/addressbook.c:433
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Mutt Îļþ(_u)..."
+msgstr "/工具(_T)/导入 M_utt 文件..."
 
-#: src/addressbook.c:400
+#: src/addressbook.c:434
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Pine Îļþ(_P)..."
+msgstr "/工具(_T)/导入 _Pine 文件..."
+
+#: src/addressbook.c:435 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:751 src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763
+#: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:295 src/messageview.c:316
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/工具(_T)/---"
 
-#: src/addressbook.c:402
+#: src/addressbook.c:436
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö HTML(_H)..."
+msgstr "/工具(_T)/导出为 _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:403
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö LDI_F..."
+msgstr "/工具(_T)/导出为 LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:404 src/compose.c:686 src/mainwindow.c:740
-#: src/messageview.c:291
+#: src/addressbook.c:438 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:792
+#: src/messageview.c:319
 msgid "/_Help"
-msgstr "/°ïÖú(_H)"
+msgstr "/帮助(_H)"
 
-#: src/addressbook.c:405 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:750
-#: src/messageview.c:292
+#: src/addressbook.c:439 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:798
+#: src/messageview.c:320
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/°ïÖú(_H)/¹ØÓÚ(_A)"
+msgstr "/帮助(_H)/关于(_A)"
+
+#: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:456 src/compose.c:525
+#: src/mainwindow.c:472 src/messageview.c:162
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/编辑(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425 src/summaryview.c:409
+#: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:457
 msgid "/_Delete"
-msgstr "/ɾ³ý(_D)"
-
-#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:426
-#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:434 src/compose.c:509
-#: src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:63
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:51
-#: src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57 src/summaryview.c:403
-#: src/summaryview.c:406 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:425
-#: src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:448
+msgstr "/删除(_D)"
+
+#: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:458
+#: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:465 src/compose.c:504
+#: src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66 src/mh_gtk.c:54
+#: src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:56
+#: src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99 src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
+#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:457
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
-msgid "/New _Address"
-msgstr "/еØÖ·(_A)"
-
-#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:428
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/ÐÂȺ×é(_G)"
-
-#: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:447
 msgid "/New _Folder"
-msgstr "/ÐÂ×ÊÁϼÐ(_F)"
+msgstr "/新资料夹(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:431
+#: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:462
 msgid "/C_ut"
-msgstr "/¼ôÇÐ(_u)"
+msgstr "/剪切(_u)"
 
-#: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:432
+#: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:463
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/¸´ÖÆ(_C)"
+msgstr "/复制(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:433
+#: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:464
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/Õ³Ìù(_P)"
+msgstr "/粘贴(_P)"
 
-#: src/addressbook.c:435
-msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
+#: src/addressbook.c:459
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/新地址(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:436
+#: src/addressbook.c:460
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/新群组(_G)"
+
+#. {N_("/Pa_ste Address"),     NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
+#: src/addressbook.c:467
 msgid "/_Mail To"
-msgstr "/·¢ËÍÓʼþ(_M)"
+msgstr "/发送邮件(_M)"
 
-#: src/addressbook.c:439
+#: src/addressbook.c:469
 msgid "/_Browse Entry"
-msgstr "/²é¿´ÏîÄ¿(_B)"
+msgstr "/查看项目(_B)"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
-#: src/prefs_themes.c:624 src/prefs_themes.c:656 src/prefs_themes.c:657
-#: src/sgpgme.c:95
+#: src/addressbook.c:482 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:111 src/prefs_themes.c:688
+#: src/prefs_themes.c:720 src/prefs_themes.c:721
 msgid "Unknown"
-msgstr "δ֪"
+msgstr "未知"
 
-#: src/addressbook.c:459 src/addressbook.c:478 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:489 src/addressbook.c:508 src/importldif.c:126
 msgid "Success"
-msgstr "³É¹¦"
+msgstr "成功"
 
-#: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:490 src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
-msgstr "´íÎóµÄ²ÎÊý"
+msgstr "错误的参数"
 
-#: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:491 src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
-msgstr "δָ¶¨Îļþ"
+msgstr "未指定文件"
 
-#: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
-msgstr "´ò¿ªÎļþ´íÎó"
+msgstr "打开文件错误"
 
-#: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
-msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
+msgstr "读取文件错误"
 
-#: src/addressbook.c:464 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
-msgstr "Óöµ½Îļþĩβ"
+msgstr "遇到文件末尾"
 
-#: src/addressbook.c:465 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "ÄÚ´æ·ÖÅä´íÎó"
+msgstr "内存分配错误"
 
-#: src/addressbook.c:466 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
-msgstr "Îļþ¸ñʽ´íÎó"
+msgstr "文件格式错误"
 
-#: src/addressbook.c:467 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "ÎļþдÈë´íÎó"
+msgstr "文件写入错误"
 
-#: src/addressbook.c:468 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "´ò¿ªÄ¿Â¼´íÎó"
+msgstr "打开目录错误"
 
-#: src/addressbook.c:469 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
-msgstr "δָ¶¨Îļþ·¾¶"
+msgstr "未指定文件路径"
 
-#: src/addressbook.c:479
+#: src/addressbook.c:509
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷Á¬½Ó´íÎó"
+msgstr "LDAP 服务器连接错误"
 
-#: src/addressbook.c:480
+#: src/addressbook.c:510
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr "LDAP Æðʼ´íÎó"
+msgstr "LDAP 起始错误"
 
-#: src/addressbook.c:481
+#: src/addressbook.c:511
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr ""
+msgstr "无法连接到LDAP服务器"
 
-#: src/addressbook.c:482
+#: src/addressbook.c:512
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr "ËÑÑ°LDAP×ÊÁÏ¿âʱ³ö´í"
+msgstr "搜寻LDAP资料库时出错"
 
-#: src/addressbook.c:483
+#: src/addressbook.c:513
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr "½øÐÐLDAP²Ù×÷ʱ³¬Ê±"
+msgstr "进行LDAP操作时超时"
 
-#: src/addressbook.c:484
+#: src/addressbook.c:514
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr "LDAPËÑÑ°±ê×¼´íÎó"
+msgstr "LDAP搜寻标准错误"
 
-#: src/addressbook.c:485
+#: src/addressbook.c:515
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr "LDAPËÑѰûÓнá¹û"
+msgstr "LDAP搜寻没有结果"
 
-#: src/addressbook.c:486
+#: src/addressbook.c:516
 msgid "LDAP search terminated on request"
-msgstr "LDAPÒÑ°´ÇëÇóÖÕÖ¹"
+msgstr "LDAP已按请求终止"
 
-#: src/addressbook.c:487
+#: src/addressbook.c:517
 msgid "Error starting TLS connection"
-msgstr "´´½¨TLSÁ´½Óʱ·¢Éú´íÎó"
+msgstr "创建TLS链接时发生错误"
+
+#: src/addressbook.c:736
+#, fuzzy
+msgid "Sources"
+msgstr "来源"
 
-#: src/addressbook.c:643
+#: src/addressbook.c:738
 msgid "E-Mail address"
-msgstr "E-Mail µØÖ·"
+msgstr "E-Mail 地址"
 
-#: src/addressbook.c:647 src/prefs_common.c:2287 src/toolbar.c:184
-#: src/toolbar.c:1559
+#: src/addressbook.c:743 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
+#: src/toolbar.c:1615
 msgid "Address book"
-msgstr "ͨѶ¼"
-
-#: src/addressbook.c:749
-msgid "Name:"
-msgstr "ÐÕÃû"
-
-#: src/addressbook.c:781 src/addressbook.c:2303 src/addressbook.c:2317
-#: src/addressbook.c:2332 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
-#: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
-#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
-#: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
-#: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
-#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:387 src/toolbar.c:480
-msgid "Delete"
-msgstr "ɾ³ý"
+msgstr "地址簿"
 
-#: src/addressbook.c:787
-msgid "Lookup"
-msgstr "²éÕÒ"
+#: src/addressbook.c:860
+msgid "Lookup name:"
+msgstr "查找姓名:"
 
-#: src/addressbook.c:799 src/compose.c:1441 src/compose.c:3252
-#: src/compose.c:4568 src/compose.c:5274 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
+#: src/addressbook.c:923 src/compose.c:1739 src/compose.c:3716
+#: src/compose.c:4864 src/compose.c:5533 src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:204 src/summary_search.c:218
 msgid "To:"
 msgstr "To:"
 
-#: src/addressbook.c:803 src/compose.c:1425 src/compose.c:3251
-#: src/prefs_template.c:175
+#: src/addressbook.c:927 src/compose.c:1723 src/compose.c:3530
+#: src/compose.c:3715 src/prefs_template.c:206
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:807 src/compose.c:1428 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:931 src/compose.c:1726 src/compose.c:3558
+#: src/prefs_template.c:207
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:1016 src/addressbook.c:1039
+#. Confirm deletion
+#: src/addressbook.c:1163 src/addressbook.c:1186
 msgid "Delete address(es)"
-msgstr "ɾ³ýÓʼþµØÖ·"
+msgstr "删除邮件地址"
 
-#: src/addressbook.c:1017
+#: src/addressbook.c:1164
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr "´ËÓʼþµØÖ·Êý¾ÝÊÇÖ»¶ÁµÄ£¬²»ÄÜɾ³ý¡£"
+msgstr "此邮件地址数据是只读的,不能删除。"
 
-#: src/addressbook.c:1040
+#: src/addressbook.c:1187
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
-
-#: src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2304 src/addressbook.c:2332
-#: src/compose.c:2248 src/compose.c:3093 src/compose.c:6367
-#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/imap_gtk.c:365 src/inc.c:182 src/inc.c:270 src/inc.c:296
-#: src/mainwindow.c:1572 src/message_search.c:198 src/news_gtk.c:297
-#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
-#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1001
-#: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422
-#: src/prefs_themes.c:472 src/prefs_themes.c:479 src/summary_search.c:328
-#: src/summaryview.c:934 src/summaryview.c:1417 src/summaryview.c:1461
-#: src/summaryview.c:1504 src/summaryview.c:1528 src/summaryview.c:1560
-#: src/summaryview.c:1585 src/summaryview.c:1610 src/summaryview.c:1635
-#: src/summaryview.c:3129 src/textview.c:1950 src/toolbar.c:1889
-msgid "No"
-msgstr "²»"
-
-#: src/addressbook.c:1593 src/addressbook.c:1666
+msgstr "确定删除邮件地址?"
+
+#: src/addressbook.c:1763 src/addressbook.c:1837
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr "ÎÞ·¨Õ³Ìù£¬¸ÃͨѶ¼ÒÑÉèΪֻ¶Á¡£"
+msgstr "无法粘贴,该地址簿已设为只读。"
 
-#: src/addressbook.c:1604
+#: src/addressbook.c:1774
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr "ÎÞ·¨ÌùÈëÖ¸¶¨µÄͨѶȺ×é¡£"
+msgstr "无法贴入指定的通讯群组。"
 
 # c-format
-#: src/addressbook.c:2300
+#: src/addressbook.c:2479
 #, c-format
-msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
-msgstr "ÄúÏëҪɾ³ý'%s'ÀïÃæµÄ²éѯ½á¹ûºÍµØÖ·ÐÅÏ¢Âð?"
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
+msgstr "您想要删除'%s'里面的查询结果和地址信息吗?"
+
+#: src/addressbook.c:2482 src/addressbook.c:2508
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
+msgid "Delete"
+msgstr "删除"
 
-#: src/addressbook.c:2312
+#: src/addressbook.c:2491
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
+"Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
-"ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
-"Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬Í¨Ñ¶Â¼»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
+"您确定要删除'%s'这个资料夹以及里面所有的地址吗? \n"
+"如果只删除资料夹,地址簿会被移到上一层的资料夹中。"
 
-#: src/addressbook.c:2318
-msgid "Folder only"
-msgstr "Ö»ÓÐĿ¼"
+#: src/addressbook.c:2494 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
+msgid "Delete folder"
+msgstr "删除邮件夹"
+
+#: src/addressbook.c:2495
+msgid "_Folder only"
+msgstr "只删除资料夹(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:2319
-msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "Ŀ¼¼°Í¨Ñ¶Â¼"
+#: src/addressbook.c:2495
+msgid "Folder and _addresses"
+msgstr "资料夹及地址数据"
 
-#: src/addressbook.c:2331
+#: src/addressbook.c:2507
 #, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾³ý '%s' ?"
+msgid "Really delete '%s' ?"
+msgstr "确定要删除 '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:3116
+#: src/addressbook.c:3308
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æË÷ÒýÎļþ¡£"
+msgstr "新用户,无法保存索引文件。"
 
-#: src/addressbook.c:3120
+#: src/addressbook.c:3312
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æµØÖ·²¾Îļþ¡£"
+msgstr "新用户,无法保存地址簿文件。"
 
-#: src/addressbook.c:3130
+#: src/addressbook.c:3322
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "ת»»¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÍê³É¡£"
+msgstr "转换旧地址簿格式完成。"
 
-#: src/addressbook.c:3135
+#: src/addressbook.c:3327
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgstr ""
-"¾ÉͨѶ¼¸ñʽÒÑת»»£¬\n"
-"µ«ÎÞ·¨±£´æеÄË÷ÒýÎļþ¡£"
+"旧地址簿格式已转换,\n"
+"但无法保存新的索引文件。"
 
-#: src/addressbook.c:3148
+#: src/addressbook.c:3340
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
-"ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
-"µ«ÒѲúÉú¿ÕµÄеØÖ·²¾¡£"
+"无法转换地址簿格式,\n"
+"但空的新地址簿文件已经生成。"
 
-#: src/addressbook.c:3154
+#: src/addressbook.c:3346
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgstr ""
-"ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
-"ÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
+"无法转换地址簿格式,\n"
+"无法产生新的地址簿文件。"
 
-#: src/addressbook.c:3159
+#: src/addressbook.c:3351
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
-"ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
-"ÒàÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
+"无法转换地址簿格式,\n"
+"亦无法产生新的地址簿文件。"
 
-#: src/addressbook.c:3166
+#: src/addressbook.c:3358 src/addressbook.c:3364
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "ת»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽʱ·¢Éú´íÎó"
+msgstr "转换地址簿格式时发生错误"
 
-#: src/addressbook.c:3170
-msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "ͨѶ¼¸ñʽת»»"
-
-#: src/addressbook.c:3206
+#: src/addressbook.c:3402
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "ͨѶ¼·¢Éú´íÎó"
+msgstr "地址簿发生错误"
 
-#: src/addressbook.c:3207
+#: src/addressbook.c:3403
 msgid "Could not read address index"
-msgstr "ÎÞ·¨¶ÁȡͨѶ¼Ë÷Òý"
+msgstr "无法读取地址簿索引"
 
-#: src/addressbook.c:3564
+#. *
+#. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
+#. * thread.
+#.
+#: src/addressbook.c:3762
 msgid "Busy searching..."
-msgstr "ÕýÔÚËÑË÷..."
+msgstr "正在搜索..."
 
 # c-format
-#: src/addressbook.c:3635
+#. *
+#. * Label (a format string) that is used to name each folder.
+#.
+#: src/addressbook.c:3833
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
-msgstr "ËÑË÷ '%s'"
+msgstr "搜索 '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3856 src/prefs_common.c:1000
+#: src/addressbook.c:4058
 msgid "Interface"
-msgstr "½çÃæ"
+msgstr "界面"
 
-#: src/addressbook.c:3872 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
+#: src/addressbook.c:4074 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
-msgstr "ͨѶ¼"
+msgstr "地址簿"
 
-#: src/addressbook.c:3888
+#: src/addressbook.c:4090
 msgid "Person"
-msgstr "ÈËÃû"
+msgstr "人名"
 
-#: src/addressbook.c:3904
+#: src/addressbook.c:4106
 msgid "EMail Address"
-msgstr "µç×ÓÓʼþÐÅÏä"
+msgstr "电子邮件邮箱"
 
-#: src/addressbook.c:3920
+#: src/addressbook.c:4122
 msgid "Group"
-msgstr "Ⱥ×é"
+msgstr "群组"
 
-#: src/addressbook.c:3936 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:313
-#: src/prefs_account.c:2126
+#. special folder setting (maybe these options are redundant)
+#: src/addressbook.c:4138 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:430
+#: src/prefs_account.c:2320
 msgid "Folder"
-msgstr "Óʼþ¼Ð"
+msgstr "邮件夹"
 
-#: src/addressbook.c:3952
+#: src/addressbook.c:4154
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3968 src/addressbook.c:3984
+#: src/addressbook.c:4170 src/addressbook.c:4186
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4000
+#: src/addressbook.c:4202
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷"
+msgstr "LDAP 服务器"
 
-#: src/addressbook.c:4016
+#: src/addressbook.c:4218
 msgid "LDAP Query"
-msgstr "LDAP ²éѯ"
+msgstr "LDAP 查询"
 
-#: src/addrgather.c:156
+#: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "ÇëÖ¸¶¨Í¨Ñ¶Â¼µÄÃû³Æ¡£"
+msgstr "请指定地址簿的名称。"
 
-#: src/addrgather.c:176
+#: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr "ÇëÖ¸¶¨ÒªËÑÑ°µÄ"
+msgstr "请指定要搜寻的"
 
-#: src/addrgather.c:183
-msgid "Busy harvesting addresses..."
-msgstr "ÕýÔÚÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·..."
+#. Go fer it
+#: src/addrgather.c:185
+msgid "Harvesting addresses..."
+msgstr "正在批量获取地址..."
 
-#: src/addrgather.c:221
+#: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr "³É¹¦µÃE-MailµØÖ·"
+msgstr "成功收集到地址。"
 
-#: src/addrgather.c:285
+#: src/addrgather.c:294
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "δѡȡÓʼþ¼Ð»òѶϢ¡£"
+msgstr "未选取邮件夹或讯息。"
 
-#: src/addrgather.c:293
+#: src/addrgather.c:302
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
-msgstr "ÇëÑ¡È¡Ñ¡ÔñÐèÒª´¦ÀíµÄÓʼþ¼Ð£¬»òÕßÑ¡ÔñÒ»·â»ò¶à·âÓʼþ¡£"
+msgstr "请选取选择需要处理的邮件夹,或者选择一封或多封邮件。"
 
-#: src/addrgather.c:345
+#: src/addrgather.c:354
 msgid "Folder :"
-msgstr "Óʼþ¼Ð :"
+msgstr "邮件夹 :"
 
-#: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
-#: src/importldif.c:948
+#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
+#: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
-msgstr "ͨѶ¼ :"
+msgstr "地址簿 :"
 
-#: src/addrgather.c:366
+#: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Óʼþ¼Ð´óС :"
+msgstr "邮件夹大小 :"
 
-#: src/addrgather.c:381
+#: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "¼ìË÷ÈçÏÂÐÅÍ·×Ö¶Î"
+msgstr "检索如下信头字段"
 
-#: src/addrgather.c:399
+#: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr "°üÀ¨×ÓĿ¼"
+msgstr "包括子邮件夹"
 
-#: src/addrgather.c:422
+#: src/addrgather.c:431
 msgid "Header Name"
-msgstr ""
+msgstr "信头名称"
 
-#: src/addrgather.c:423
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
-msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
+msgstr "邮件地址数目"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/messageview.c:518
-#: src/sgpgme.c:288 src/textview.c:1950
+#. Create notebook pages
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4041
+#: src/messageview.c:557 src/messageview.c:570
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:419
 msgid "Warning"
-msgstr "¾¯¸æ"
+msgstr "警告"
 
-#: src/addrgather.c:528
+#: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
-msgstr ""
+msgstr "信头字段"
 
-#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
-#: src/importldif.c:1067
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
+#: src/importldif.c:1028
 msgid "Finish"
-msgstr "Íê³É"
+msgstr "完成"
 
-#: src/addrgather.c:588
+#: src/addrgather.c:600
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr "ÓÉÑ¡È¡µÄÓʼþÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
+msgstr "由选取的邮件中批量获取E-Mail地址"
 
-#: src/addrgather.c:596
+#: src/addrgather.c:608
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr "ÓÉÓʼþ¼ÐÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
+msgstr "由邮件夹中批量获取E-Mail地址"
 
-#: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
+#: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:119 src/addrindex.c:126
 msgid "Common address"
-msgstr "¹«ÓÃÓʼþµØÖ·"
+msgstr "公用邮件地址"
 
-#: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
+#: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:120 src/addrindex.c:127
 msgid "Personal address"
-msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
+msgstr "个人邮件地址"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6045 src/main.c:642
+#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6513
 msgid "Notice"
-msgstr "×¢Òâ"
+msgstr "注意"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3575 src/inc.c:590
-#: src/sgpgme.c:107 src/sgpgme.c:120 src/sgpgme.c:146
+#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:3988 src/inc.c:584
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:191
 msgid "Error"
-msgstr "´íÎó"
+msgstr "错误"
 
-#: src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:189
 msgid "View log"
-msgstr "²é¿´ÈÕÖ¾Îļþ"
+msgstr "查看日志文件"
 
-#: src/alertpanel.c:308
+#: src/alertpanel.c:335
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "ÔÚÏÔʾһ´ÎѶϢ"
+msgstr "在显示一次讯息"
 
-#: src/browseldap.c:238
+#: src/browseldap.c:239
 msgid "Browse Directory Entry"
-msgstr "ä¯ÀÀĿ¼Ïî"
+msgstr "浏览目录项"
 
-#: src/browseldap.c:258
+#: src/browseldap.c:259
 msgid "Server Name :"
-msgstr "·þÎñÆ÷Ãû£º"
+msgstr "服务器名:"
 
-#: src/browseldap.c:268
+#: src/browseldap.c:269
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
-msgstr "Ãû"
+msgstr ""
 
-#: src/browseldap.c:291
+#: src/browseldap.c:292
 msgid "LDAP Name"
-msgstr "LDAPÃû³Æ"
+msgstr "LDAP名称"
 
-#: src/browseldap.c:293
+#: src/browseldap.c:294
 msgid "Attribute Value"
-msgstr "ÊôÐÔÖµ"
+msgstr "属性值"
 
 #: src/common/nntp.c:68
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓNNTP·þÎñÆ÷: %s:%d\n"
+msgstr "无法连接NNTP服务器: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:172 src/common/nntp.c:235
+#: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó: %s\n"
+msgstr "通讯协议错误: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:195 src/common/nntp.c:241
+#: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
 msgid "protocol error\n"
-msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó\n"
+msgstr "通讯协议错误\n"
 
-#: src/common/nntp.c:291
+#: src/common/nntp.c:295
 msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "·¢±íÎÄÕÂʱ·¢Éú´íÎó\n"
+msgstr "发表文章时发生错误\n"
 
-#: src/common/nntp.c:369
+#: src/common/nntp.c:375
 msgid "Error occurred while sending command\n"
-msgstr "·¢ËÍÃüÁîʱ·¢Éú´íÎó\n"
+msgstr "发送命令时发生错误\n"
+
+#: src/common/plugin.c:202
+msgid "Plugin already loaded"
+msgstr "插件已经加载"
 
-#: src/common/plugin.c:103
+#: src/common/plugin.c:210
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
-msgstr "Ϊ²å¼þ·ÖÅäÄÚ´æʧ°Ü"
+msgstr "为插件分配内存失败"
 
-#: src/common/smtp.c:152
+#: src/common/plugin.c:232
+msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
+msgstr "该模块是为GTK1版本的Sylpheed-Claws。"
+
+#: src/common/smtp.c:168
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "SMTP ÈÏ֤ʧ°Ü\n"
+msgstr "SMTP 认证失败\n"
 
-#: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
+#: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr "´íÎóµÄSMTP»ØÓ¦\n"
+msgstr "错误的SMTP回应\n"
 
-#: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
+#: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr "Á¬½ÓSMTP´íÎó\n"
+msgstr "连接SMTP错误\n"
 
-#: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
+#: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "ÈÏ֤ʱ·¢Éú´íÎó\n"
+msgstr "认证时发生错误\n"
+
+#: src/common/smtp.c:588
+#, c-format
+msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
+msgstr "邮件太大(最大允许尺寸为%s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
+#: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
 msgid "can't start TLS session\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS\n"
+msgstr "无法启动TLS\n"
 
-#: src/common/ssl.c:77
+#: src/common/ssl.c:136
 msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr ""
+msgstr "创建SSL环境出错\n"
 
-#: src/common/ssl.c:96
+#: src/common/ssl.c:155
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr "SSLÁ¬½Óʧ°Ü (%s)\n"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
-#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
-#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgstr "SSL连接失败 (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
+#: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
+#: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:62 src/gtk/sslcertwindow.c:73
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:79 src/gtk/sslcertwindow.c:86
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:97 src/gtk/sslcertwindow.c:103
 msgid "<not in certificate>"
-msgstr "<²»ÔÚÈÏÖ¤Ö®ÄÚ>"
+msgstr "<不在认证之内>"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#: src/common/ssl_certificate.c:190
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -984,25 +877,25 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
-"  ËùÓÐÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
-"  Ç©ÊÕÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
-"  Ö¸ÎÆ£º %s\n"
-"  Ç©Ãûµµ×´Ì¬£º %s"
+"  所有者: %s (%s) 在 %s\n"
+"  签收者: %s (%s) 在 %s\n"
+"  指纹: %s\n"
+"  签名状态: %s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:307
+#: src/common/ssl_certificate.c:308
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr "ÎÞ·¨¼ÓÔØX509ȱʡ·¾¶"
+msgstr "无法加载X509缺省路径"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:362
+#: src/common/ssl_certificate.c:363
 #, c-format
 msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"%s ÓÐÒ»¸öδ֪µÄSSLÈÏÖ¤£º\n"
+"%s 有一个未知的SSL认证:\n"
 "%s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
+#: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1012,15 +905,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
-"ÔÚÄú±£´æÈÏÖ¤ÐÅϢ֮ǰ£¬ÓʼþÎÞ·¨È¡»Ø¡£\n"
-"(È¡Ïû\"%s\"Æ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
+"在您保存认证信息之前,邮件不会被取回。\n"
+"(取消\"%s\"偏好设置)。\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1139
+#: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
+#: src/prefs_receive.c:206
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr "½ÓÊÕÓдíÎóʱ²»ÒªÏÔʾ´íÎóѶϢ"
+msgstr "接收有错误时不要显示错误讯息"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:398
+#: src/common/ssl_certificate.c:399
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's SSL certificate changed !\n"
@@ -1032,925 +925,1052 @@ msgid ""
 "\n"
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
-"%s µÄSSLÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä£¡\n"
-"Ä¿Ç°Òѱ£´æµÄÈÏÖ¤ÐÅÏ¢ÊÇ£º\n"
+"%s 的SSL认证已更改!\n"
+"目前已保存的认证信息是:\n"
 "%s\n"
 "\n"
-"еÄÈÏ֤Ϊ£º\n"
+"新的认证为:\n"
 "%s\n"
 "\n"
-"Ä¿Ç°»ØÓ¦µÄ·þÎñÆ÷¿ÉÄÜÒѾ­²»ÊÇͬһ¸ö¡£"
+"目前回应的服务器可能已经不是同一个。"
 
-#: src/common/string_match.c:73
+#: src/common/string_match.c:74
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr "£¨Ö÷Ìâ±»RegExpÇå³ýÁË£©"
+msgstr "(主题被RegExp清除了)"
 
-#: src/common/utils.c:178
+#: src/common/utils.c:298
 #, c-format
 msgid "%dB"
-msgstr ""
+msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:180
+#: src/common/utils.c:300
 #, c-format
 msgid "%.1fKB"
-msgstr ""
+msgstr "%.1fKB"
 
-#: src/common/utils.c:182
+#: src/common/utils.c:302
 #, c-format
 msgid "%.2fMB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fMB"
 
-#: src/common/utils.c:184
+#: src/common/utils.c:304
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:507
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/ÐÂÔö(_A)..."
+msgstr "/新增(_A)..."
 
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:503
 msgid "/_Remove"
-msgstr "/ɾ³ý(_R)"
+msgstr "/删除(_R)"
 
-#: src/compose.c:510 src/folderview.c:234
+#: src/compose.c:505 src/folderview.c:283
 msgid "/_Properties..."
-msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
+msgstr "/属性(_P)..."
+
+#: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:272
+msgid "/_Message"
+msgstr "/邮件(_M)"
+
+#: src/compose.c:511
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/邮件(_M)/发送(_S)"
+
+#: src/compose.c:513
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/邮件(_M)/稍后发送(_l)"
+
+#: src/compose.c:515 src/compose.c:519 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275 src/messageview.c:283
+#: src/messageview.c:288
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/邮件(_M)/---"
 
 #: src/compose.c:516
-msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/Îļþ(_F)/¸½¼ÓÎļþ(_A)"
+msgid "/_Message/_Attach file"
+msgstr "/邮件(_M)/附加(_A)"
 
 #: src/compose.c:517
-msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÎļþ(_I)"
+msgid "/_Message/_Insert file"
+msgstr "/邮件(_M)/插入文件(_I)"
 
 #: src/compose.c:518
-msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÇ©Ãû(_g)"
+msgid "/_Message/Insert si_gnature"
+msgstr "/邮件(_M)/插入签名(_g)"
+
+#: src/compose.c:520
+msgid "/_Message/_Save"
+msgstr "/邮件(_M)/保存(_S)"
 
 #: src/compose.c:523
+msgid "/_Message/_Close"
+msgstr "/邮件(_M)/关闭(_C)"
+
+#: src/compose.c:526
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/±à¼­(_E)/³·Ïû(_U)"
+msgstr "/编辑(_E)/撤消(_U)"
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/±à¼­(_E)/Öظ´Ç°Ò»¸ö¶¯×÷(_R)"
+msgstr "/编辑(_E)/重复前一个动作(_R)"
 
-#: src/compose.c:526
-msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_t)"
+#: src/compose.c:528 src/compose.c:616 src/compose.c:622 src/mainwindow.c:476
+#: src/messageview.c:165
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/编辑(_E)/---"
 
 #: src/compose.c:529
-msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÎÄ(_q)"
+msgid "/_Edit/Cu_t"
+msgstr "/编辑(_E)/剪切(_t)"
 
-#: src/compose.c:531 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:151
-msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/±à¼­(_E)/È«Ñ¡(_a)"
+#: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:163
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/编辑(_E)/拷贝(_C)"
+
+#: src/compose.c:531
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/编辑(_E)/粘贴(_P)"
 
 #: src/compose.c:532
-msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)"
+msgid "/_Edit/Special paste"
+msgstr "/编辑(_E)/选择性粘贴"
 
 #: src/compose.c:533
+msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
+msgstr "/编辑(_E)/选择性粘贴/粘贴为引文(_q)"
+
+#: src/compose.c:535
+msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
+msgstr "/编辑(_E)/选择性粘贴/自动换行(_w)"
+
+#: src/compose.c:537
+msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
+msgstr "/编辑(_E)/选择性粘贴/不自动换行(_u)"
+
+#: src/compose.c:539 src/mainwindow.c:474 src/messageview.c:164
+msgid "/_Edit/Select _all"
+msgstr "/编辑(_E)/全选(_a)"
+
+#: src/compose.c:540
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)"
+
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/后移一字符"
 
-#: src/compose.c:538
+#: src/compose.c:546
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/前移一字符"
 
-#: src/compose.c:543
+#: src/compose.c:551
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/后移一字"
 
-#: src/compose.c:548
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/前移一字"
 
-#: src/compose.c:553
+#: src/compose.c:561
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/移到行开头"
 
-#: src/compose.c:558
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/移到行尾"
 
-#: src/compose.c:563
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/移到前一行"
 
-#: src/compose.c:568
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/移到下一行"
 
-#: src/compose.c:573
+#: src/compose.c:581
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/往后删除一字符"
 
-#: src/compose.c:578
+#: src/compose.c:586
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/往前删除一字符"
 
-#: src/compose.c:583
+#: src/compose.c:591
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/往后删除一字"
 
-#: src/compose.c:588
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/往前删除一字"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/删除一行"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/删除一行"
 
-#: src/compose.c:603
+#: src/compose.c:611
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
+msgstr "/编辑(_E)/高级(_d)/从游标处起删除至行尾"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
+msgstr "/编辑(_E)/将当前段落折行(_W)"
 
-#: src/compose.c:611
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½«ËùÓйý³¤µÄÐÐÕÛÐÐ(_l)"
+msgstr "/编辑(_E)/将所有过长的行折行(_l)"
+
+#: src/compose.c:621
+msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
+msgstr "/编辑(_E)/自动换行(_o)"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÍⲿ±à¼­Æ÷(_x)"
+msgstr "/编辑(_E)/使用外部编辑器(_x)"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/ƴд(_S)"
+msgstr "/拼写(_S)"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éÈ«ÎÄ»òÑ¡¶¨ÇøÓò(_C)"
+msgstr "/拼写(_S)/检查全文或选定区域(_C)"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄµ¥´Ê(_H)"
+msgstr "/拼写(_S)/显示所有拼错的单词(_H)"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_b)"
+msgstr "/拼写(_S)/向后检查拼错的单词(_b)"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr "/ƴд(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_F)"
+msgstr "/拼写(_S)/向前检查拼错的单词(_F)"
 
-#: src/compose.c:625
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/ƴд(_S)/---"
+msgstr "/拼写(_S)/---"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
+msgstr "/拼写(_S)/配置拼写检查器(_S)"
 
-#: src/compose.c:630 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:156
-#: src/summaryview.c:449
-msgid "/_View"
-msgstr "/²é¿´(_V)"
+#: src/compose.c:639
+msgid "/_Options"
+msgstr "/选项(_O)"
 
-#: src/compose.c:631
-msgid "/_View/_To"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕÐÅÈË(_T)"
+#: src/compose.c:640
+msgid "/_Options/Privacy System"
+msgstr "/选项(_O)/隐私系统"
 
-#: src/compose.c:632
-msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/²é¿´(_V)/³­ËÍ(_C)"
+#: src/compose.c:641
+msgid "/_Options/Privacy System/None"
+msgstr "/选项(_O)/隐私系统/无"
 
-#: src/compose.c:633
-msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
+#: src/compose.c:642
+msgid "/_Options/Si_gn"
+msgstr "/选项(_O)/签名(_g)"
+
+#: src/compose.c:643
+msgid "/_Options/_Encrypt"
+msgstr "/选项(_O)/加密(_E)"
 
-#: src/compose.c:634
-msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/²é¿´(_V)/»Ø¸´(_R)"
+#: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
+msgid "/_Options/---"
+msgstr "/选项(_O)/---"
 
-#: src/compose.c:635 src/compose.c:637 src/compose.c:639 src/mainwindow.c:477
-#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
-#: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:240
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/ÏÔʾ(_V)/---"
+#: src/compose.c:645
+msgid "/_Options/_Priority"
+msgstr "/选项(_O)/优先级(_P)"
 
-#: src/compose.c:636
-msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/ÏÔʾ(_V)/_Followup to"
+#: src/compose.c:646
+msgid "/_Options/Priority/_Highest"
+msgstr "/选项(_O)/优先顺序/最优先(_H)"
 
-#: src/compose.c:638
-msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/ÏÔʾ(_V)/±ê³ß(_u)"
+#: src/compose.c:647
+msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/选项(_O)/优先顺序/优先(_g)"
 
-#: src/compose.c:640
-msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/ÏÔʾ(_V)/¸½¼Ó(_A)"
+#: src/compose.c:648
+msgid "/_Options/Priority/_Normal"
+msgstr "/选项(_O)/优先顺序/普通(_N)"
 
-#: src/compose.c:642 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:244
-msgid "/_Message"
-msgstr "/Óʼþ(_M)"
+#: src/compose.c:649
+msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
+msgstr "/选项(_O)/优先顺序/低(_w)"
 
-#: src/compose.c:643
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö(_S)"
+#: src/compose.c:650
+msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
+msgstr "/选项(_O)/优先顺序/最低(_L)"
 
-#: src/compose.c:645
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÉÔºóËͳö(_l)"
+#: src/compose.c:652
+msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
+msgstr "/选项(_O)/请求回执(_R)"
 
-#: src/compose.c:647 src/compose.c:653 src/compose.c:658 src/compose.c:660
-#: src/compose.c:664 src/compose.c:671 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:634
-#: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
-#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:247 src/messageview.c:255
-#: src/messageview.c:260
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/---"
+#: src/compose.c:654
+msgid "/_Options/Remo_ve references"
+msgstr "/选项(_O)/删除引用(_V)"
 
-#: src/compose.c:648
-msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æÖÁ²Ý¸å¼Ð(_d)"
+#: src/compose.c:661
+msgid "/_Options/Character _encoding"
+msgstr "/选项(_O)/字符编码(_e)"
 
-#: src/compose.c:650
-msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æ²¢¼ÌÐø±à¼­(_k)"
+#: src/compose.c:662
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/自动侦测(_A)"
 
-#: src/compose.c:654
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÐÅÈË(_T)"
+#: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:676 src/compose.c:680
+#: src/compose.c:686 src/compose.c:690 src/compose.c:696 src/compose.c:700
+#: src/compose.c:710 src/compose.c:714 src/compose.c:724 src/compose.c:728
+msgid "/_Options/Character _encoding/---"
+msgstr "/选项(_O)/字符编码(_e)/---"
+
+#: src/compose.c:666
+msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/7bit ascii (US-ASCII)(_ I)"
 
-#: src/compose.c:655
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/¸±±¾³­ËÍ(_C)"
+#: src/compose.c:668
+msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/Unicode (UTF-8)(_U)"
 
-#: src/compose.c:656
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
+#: src/compose.c:672
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/西欧 (ISO-8859-1)(_1)"
 
-#: src/compose.c:657
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/»Ø¸´¸ø(_y)"
+#: src/compose.c:674
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/西欧 (ISO-8859-15)"
 
-#: src/compose.c:659
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/_Followup to"
+#: src/compose.c:678
+msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/西欧 (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:661
-msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/¸½¼Ó(_A)"
+#: src/compose.c:682
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/波罗的海 (ISO-8859-13)(_B)"
 
-#: src/compose.c:665
-msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/Ç©Ãû(_g)"
+#: src/compose.c:684
+msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/波罗的海 (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/compose.c:666
-msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/¼ÓÃÜ(_E)"
+#: src/compose.c:688
+msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/希腊 (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:667
-msgid "/_Message/Mode"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ"
+#: src/compose.c:692
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/希腊 (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:668
-msgid "/_Message/Mode/MIME"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/MIME"
+#: src/compose.c:694
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/斯拉夫 (Windows-1255)"
 
-#: src/compose.c:669
-msgid "/_Message/Mode/Inline"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/Inline"
+#: src/compose.c:698
+msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/土耳其 (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:672
-msgid "/_Message/_Priority"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò(_P)"
+#: src/compose.c:702
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/斯拉夫 (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/compose.c:673
-msgid "/_Message/Priority/_Highest"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îÓÅÏÈ(_H)"
+#: src/compose.c:704
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/斯拉夫 (KOI8-_R)"
 
-#: src/compose.c:674
-msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÓÅÏÈ(_g)"
+#: src/compose.c:706
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/斯拉夫(KOI8-U)"
 
-#: src/compose.c:675
-msgid "/_Message/Priority/_Normal"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÆÕͨ(_N)"
+#: src/compose.c:708
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/斯拉夫 (Windows-1251)"
 
-#: src/compose.c:676
-msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/µÍ(_w)"
+#: src/compose.c:712
+msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/日文 (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/compose.c:677
-msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îµÍ(_L)"
+#: src/compose.c:716
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/简体中文 (_GB2312)"
 
-#: src/compose.c:679
-msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÇëÇó»ØÖ´(_R)"
+#: src/compose.c:718
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/简体中文 (GBK)"
 
-#: src/compose.c:680
-msgid "/_Message/Remo_ve references"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÎÄ(_V)"
+#: src/compose.c:720
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/繁体中文 (_Big5)"
 
-#: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:263
-msgid "/_Tools"
-msgstr "¹¤¾ß(_T)"
+#: src/compose.c:722
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/繁体中文 (EUC-_TW)"
 
-#: src/compose.c:682
+#: src/compose.c:726
+msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/韩文 (EUC-_KR) "
+
+#: src/compose.c:730
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/泰国 (TIS-620)"
+
+#: src/compose.c:732
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/选项(_O)/字符集(_e)/泰国 (Windows-874)"
+
+#: src/compose.c:736
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÏÔʾ±ê³ß(_r)"
+msgstr "/工具(_T)/显示标尺(_r)"
 
-#: src/compose.c:683 src/messageview.c:264
+#: src/compose.c:737 src/messageview.c:292
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ¼(_A)"
+msgstr "/工具(_T)/地址簿(_A)"
 
-#: src/compose.c:684
+#: src/compose.c:738
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÓʼþÄ£°å(_T)"
+msgstr "/工具(_T)/套用邮件模板(_T)"
 
-#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:289
+#: src/compose.c:739 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:317
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
+msgstr "/工具(_T)/执行动作(_n)"
 
-#: src/compose.c:1431
+#: src/compose.c:1408
+msgid "Fw: multiple emails"
+msgstr "转发: 多封邮件"
+
+#: src/compose.c:1729
 msgid "Reply-To:"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1434 src/compose.c:4565 src/compose.c:5276
+#: src/compose.c:1732 src/compose.c:4861 src/compose.c:5535
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1437
+#: src/compose.c:1735
 msgid "Followup-To:"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1756
+#: src/compose.c:2121
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr "ÒýÎĸñʽ´íÎó¡£"
+msgstr "引文格式错误。"
 
-#: src/compose.c:1772
+#: src/compose.c:2137
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
+msgstr "回复/转发邮件格式错误。"
 
-#: src/compose.c:2115
+#: src/compose.c:2616
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
+msgstr "文件 %s 不存在。"
 
-#: src/compose.c:2119
+#: src/compose.c:2620
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
+msgstr "无法读取 %s。"
 
-#: src/compose.c:2157
+#: src/compose.c:2647
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
-msgstr "Óʼþ£º%s"
-
-#: src/compose.c:2245
-msgid "Encrypted message"
-msgstr "¼ÓÃÜÓʼþ"
-
-#: src/compose.c:2246
-msgid ""
-"Cannot re-edit an encrypted message. \n"
-"Discard encrypted part?"
-msgstr ""
-"²»ÄÜÖØб༭¼ÓÃÜÓʼþ.\n"
-"¶ªÆú¼ÓÃܲ¿·ÖÂð?"
+msgstr "邮件:%s"
 
-#: src/compose.c:2907
+#: src/compose.c:3401
 msgid " [Edited]"
-msgstr " [ÒÑÐÞ¸Ä] "
+msgstr " [已修改] "
 
-#: src/compose.c:2909
+#: src/compose.c:3407 src/compose.c:3410
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
+msgstr "%s - 新邮件%s"
 
-#: src/compose.c:2912
+#: src/compose.c:3413
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
-msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
+msgstr "新邮件%s"
 
-#: src/compose.c:2936 src/compose.c:3185
+#: src/compose.c:3438 src/messageview.c:592
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
-"Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡Ôñµç×ÓÓʼþÕʺš£"
-
-#: src/compose.c:3083
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕÐÅÈË¡£"
+"您选用的帐号并非一个电子邮件帐号,可能是用来在新闻组上发表文章用的。\n"
+"要发送邮件请选择一个电子邮件帐号。"
 
-#: src/compose.c:3091 src/messageview.c:518 src/prefs_account.c:766
-#: src/prefs_common.c:986 src/toolbar.c:379 src/toolbar.c:426
+#: src/compose.c:3540 src/compose.c:3568 src/compose.c:3595
+#: src/prefs_account.c:1003 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:387
+#: src/toolbar.c:434
 msgid "Send"
-msgstr "·¢ËÍ"
+msgstr "发送"
+
+#: src/compose.c:3541
+msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
+msgstr "缺省的抄送地址是仅有的收件人,要发送吗?"
+
+#: src/compose.c:3569
+msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
+msgstr "缺省的密送地址是仅有的收件若,要发送吗?"
+
+#: src/compose.c:3583
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "没有指定收信人。"
 
-#: src/compose.c:3092
+#: src/compose.c:3596
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨ÒªËͳö£¿"
+msgstr "没有标题。确定要发送?"
 
-#: src/compose.c:3113
-msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
+#: src/compose.c:3622
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Charset conversion failed."
+msgstr ""
+"无法将邮件加入待发送队列:\n"
+"\n"
+"转换字符集失败。"
 
-#: src/compose.c:3118
+#: src/compose.c:3625
 msgid ""
-"The message was queued but could not be sent.\n"
-"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Signature failed."
 msgstr ""
-"ÓʼþÕýÔÚ´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
-"ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
+"无法将邮件加入待发送队列:\n"
+"\n"
+"签名失败。"
 
-#: src/compose.c:3201 src/procmsg.c:1140 src/send_message.c:229
+#: src/compose.c:3628
 #, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"无法将邮件加入待发送队列:\n"
+"\n"
+"%s."
+
+#: src/compose.c:3630
+msgid "Could not queue message for sending."
+msgstr "无法将邮件加入待发送队列"
 
-#: src/compose.c:3221
-msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁÒÑ·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖС£"
+#: src/compose.c:3645 src/compose.c:3674
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"邮件正加入发送队列,但无法发送出去。\n"
+"请使用主窗口 \"送出待发送邮件\" 再试一次。"
 
-#: src/compose.c:3466
+#: src/compose.c:3985
 #, c-format
-msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
-msgstr "ÎÞ·¨ÕÒµ½ËùÖ¸¶¨µÄ key id '%s'"
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message \n"
+"to the specified %s charset.\n"
+"Send it as %s?"
+msgstr ""
+"无法将邮件的字符编码转换为 %s 。\n"
+"以 %s 发送吗?"
 
-#: src/compose.c:3571
+#: src/compose.c:4037
 #, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message from\n"
-"%s to %s.\n"
+"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
+"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
+"\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
-"ÎÞ·¨½«ÓʼþµÄ×Ö·û±àÂëÓÉ %s ×ª»»Îª %s ¡£\n"
-"ÈÔ¾ÉÒª·¢ËÍÂð£¿"
+"第 %d 行长度超出了限制(998字节)。\n"
+"本邮件的内容可能在传送过程中出现出错。\n"
+"\n"
+"确实要发送吗?"
 
-#: src/compose.c:3834
+#: src/compose.c:4214
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
+msgstr "没有发信所需的帐号!"
 
-#: src/compose.c:3844
+#: src/compose.c:4224
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
+msgstr "没有张贴news所需的帐号!"
 
-#: src/compose.c:4648 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
+#: src/compose.c:4944 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
 msgid "From:"
-msgstr "·¢ÐÅÈË:"
+msgstr "发信人:"
 
-#: src/compose.c:4752 src/compose.c:4922 src/compose.c:5806
-msgid "MIME type"
-msgstr "MIME ÀàÐÍ"
+#: src/compose.c:4995
+msgid "Mime type"
+msgstr "MIME 类型"
 
-#: src/compose.c:4753 src/compose.c:4923 src/mimeview.c:198
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:463
+#. S_COL_DATE
+#: src/compose.c:5001 src/compose.c:5217 src/mimeview.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:470
 msgid "Size"
-msgstr "´óС"
+msgstr "大小"
 
-#: src/compose.c:4817
+#. Save Message to folder
+#: src/compose.c:5061
 msgid "Save Message to "
-msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
+msgstr "将邮件保存至"
 
-#: src/compose.c:4837 src/prefs_filtering_action.c:420
+#: src/compose.c:5083 src/prefs_filtering_action.c:450
 msgid "Select ..."
-msgstr "Ñ¡Ôñ..."
+msgstr "选择..."
+
+#: src/compose.c:5216 src/compose.c:6273
+msgid "MIME type"
+msgstr "MIME 类型"
 
-#: src/compose.c:4974 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_matcher.c:146
+#. header labels and entries
+#: src/compose.c:5280 src/prefs_account.c:1615 src/prefs_customheader.c:201
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Header"
-msgstr "ÓʼþÍ·"
+msgstr "邮件头"
 
-#: src/compose.c:4976
+#. attachment list
+#: src/compose.c:5282
 msgid "Attachments"
-msgstr "¸½¼þ"
+msgstr "附件"
 
-#: src/compose.c:4978
+#. Others Tab
+#: src/compose.c:5284
 msgid "Others"
-msgstr "ÆäËû"
+msgstr "其他"
 
-#: src/compose.c:4993 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
-#: src/summary_search.c:164
+#: src/compose.c:5299 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:208
+#: src/summary_search.c:225
 msgid "Subject:"
-msgstr "Ö÷Ìâ:"
-
-#: src/compose.c:5226 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4224
+msgstr "主题:"
+
+#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
+#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
+#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
+#. * can always get back the SummaryView pointer.
+#: src/compose.c:5483 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1615 src/gtk/gtkaspell.c:2363 src/prefs_account.c:629
+#: src/summaryview.c:4404
 msgid "None"
-msgstr "ÎÞ"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:5235
+#: src/compose.c:5493
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"ÎÞ·¨Æô¶¯Æ´Ð´¼ì²éÆ÷\n"
+"无法启动拼写检查器.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5701
+#: src/compose.c:5734
+#, c-format
+msgid ""
+"The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
+"encrypt this message."
+msgstr "无法加载隐私系统`%s',签名和邮件加密功能将不可用。"
+
+#: src/compose.c:6164
 msgid "Invalid MIME type."
-msgstr "²»ÕýÈ·µÄMIMEÀàÐÍ¡£"
+msgstr "不正确的MIME类型。"
 
-#: src/compose.c:5719
+#: src/compose.c:6182
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "ÎļþÊǿյĻò²»´æÔÚ¡£"
+msgstr "文件是空的或不存在。"
 
-#: src/compose.c:5788
+#: src/compose.c:6255
 msgid "Properties"
-msgstr "ÊôÐÔ"
+msgstr "属性"
 
-#: src/compose.c:5833
+#: src/compose.c:6300
 msgid "Encoding"
-msgstr "±àÂë"
+msgstr "编码"
 
-#: src/compose.c:5864
+#: src/compose.c:6325
 msgid "Path"
-msgstr "·¾¶"
+msgstr "路径"
 
-#: src/compose.c:5865 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:6326 src/prefs_toolbar.c:1062
 msgid "File name"
-msgstr "ÎļþÃû"
+msgstr "文件名"
 
-#: src/compose.c:6042
+#: src/compose.c:6510
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
-"Íⲿ±à¼­Æ÷ÈÔÔÚÔËÐС£\n"
-"Ç¿ÖƹرճÌÐòÂð£¿\n"
-"½ø³Ì×æid: %d"
+"外部编辑器仍在运行。\n"
+"强制关闭该进程吗?\n"
+"进程祖id: %d"
 
-#: src/compose.c:6365 src/inc.c:180 src/inc.c:268 src/inc.c:294
-#: src/toolbar.c:1887
-msgid "Offline warning"
-msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
+#: src/compose.c:6552
+msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+msgstr "撰写: 从被监视的进程中输入\n"
 
-#: src/compose.c:6366 src/inc.c:181 src/inc.c:269 src/inc.c:295
-#: src/toolbar.c:1888
-msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
+#: src/compose.c:6837
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"无法将邮件加入待发送队列:\n"
+"\n"
+"%s."
+
+#: src/compose.c:6916
+msgid "Could not save draft."
+msgstr "无法保存草稿。"
 
-#: src/compose.c:6489 src/compose.c:6510
+#: src/compose.c:6984 src/compose.c:7007
 msgid "Select file"
-msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
+msgstr "选择文件"
 
-#: src/compose.c:6524
+#: src/compose.c:7020
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
-msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ '%s'¡£"
+msgstr "无法读取文件 '%s'。"
 
-#: src/compose.c:6526
+#: src/compose.c:7022
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
-"Îļþ '%s' °üº¬²»ÊôÓÚµ±Ç°±àÂ뼯µÄÎÞЧ×Ö·û\n"
-"²åÈ벿·Ö¿ÉÄܲ»ÕýÈ·."
+"文件 '%s' 包含有不属于当前编码集的无效字符,\n"
+"插入部分可能不正确."
 
-#: src/compose.c:6571
+#: src/compose.c:7070
 msgid "Discard message"
-msgstr "ɾµôѶϢ"
+msgstr "摈弃讯息"
 
-#: src/compose.c:6572
-msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
+#: src/compose.c:7071
+msgid "This message has been modified. Discard it?"
+msgstr "这封邮件已被更改,是否摈弃?"
 
-#: src/compose.c:6573
-msgid "Discard"
-msgstr "ɾ³ý"
+#: src/compose.c:7072
+msgid "_Discard"
+msgstr "摈弃(_D)"
 
-#: src/compose.c:6573
-msgid "to Draft"
-msgstr "´æΪ²Ý¸å"
+#: src/compose.c:7072
+msgid "_Save to Drafts"
+msgstr "存为草稿(_S)"
 
-#: src/compose.c:6608
+#: src/compose.c:7116
 #, c-format
-msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
-msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
+msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
+msgstr "是否应用模板'%s'?"
 
-#: src/compose.c:6610
+#: src/compose.c:7118
 msgid "Apply template"
-msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
+msgstr "使用模板"
 
-#: src/compose.c:6611
-msgid "Replace"
-msgstr "Ìæ»»"
+#: src/compose.c:7119
+msgid "_Replace"
+msgstr "替换(_R)"
 
-#: src/compose.c:6611 src/toolbar.c:430
-msgid "Insert"
-msgstr "²åÈë"
+#: src/compose.c:7119
+msgid "_Insert"
+msgstr "插入(_I)"
 
-#: src/crash.c:141
+#: src/crash.c:142
 #, c-format
-msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr "Sylpheed ³ÌÐò(%ld)½ÓÊÕµ½%ldѶºÅ"
+msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed 程序(%ld)接收到%ld讯号"
 
-#: src/crash.c:186
-msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr "SylpheedÒѾ­±ÀÀ£"
+#: src/crash.c:188
+msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
+msgstr "Sylpheed已经崩溃"
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:204
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
 "%s\n"
-"ÇëÌîдBUG·´À¡±¨¸æ²¢¸½ÉÏÒÔÏÂѶϢ¡£"
+"请填写BUG反馈报告并附上以下讯息。"
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
-msgstr "³ý´í¼Ç¼"
+msgstr "调试日志"
+
+#: src/crash.c:246
+msgid "Close"
+msgstr "关闭"
 
-#: src/crash.c:247
+#: src/crash.c:251
 msgid "Save..."
-msgstr "±£´æ"
+msgstr "正在保存..."
 
-#: src/crash.c:252
+#: src/crash.c:256
 msgid "Create bug report"
-msgstr "´´½¨BUG±¨¸æ"
+msgstr "创建BUG报告"
 
-#: src/crash.c:301
+#: src/crash.c:303
 msgid "Save crash information"
-msgstr "±£´æ±ÀÀ£µÄÐÅÏ¢"
+msgstr "保存崩溃的信息"
 
-#: src/editaddress.c:143
+#: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
-msgstr "¼ÓÈëеÄÓû§"
+msgstr "加入新的用户"
 
-#: src/editaddress.c:144
+#: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
-msgstr "±à¼­¸öÈ˵ÄÏêϸ×ÊÁÏ"
+msgstr "编辑个人的详细资料"
 
-#: src/editaddress.c:285
+#: src/editaddress.c:316
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öµç×ÓÓʼþÕʺš£"
+msgstr "请务必提供一个电子邮件帐号。"
 
-#: src/editaddress.c:422
+#: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÓû§Ãû³Æ¡£"
+msgstr "请务必提供一个用户名称。"
 
-#: src/editaddress.c:480
+#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
+#: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr "±à¼­¸öÈË×ÊÁÏ"
+msgstr "编辑个人资料"
 
-#: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
-#: src/ldif.c:826
+#: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
+#: src/ldif.c:827
 msgid "Display Name"
-msgstr "ÏÔʾÓû§Ãû³Æ"
+msgstr "用户名称"
 
-#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
+#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:835
 msgid "Last Name"
-msgstr "ÐÕ"
+msgstr ""
 
-#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
+#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:831
 msgid "First Name"
-msgstr "Ãû"
+msgstr ""
 
-#: src/editaddress.c:589
+#: src/editaddress.c:683
 msgid "Nickname"
-msgstr "´ÂºÅ"
+msgstr "绰号"
 
-#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
-#: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
-#: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
+#: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
+#: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
+#: src/ldif.c:843
 msgid "E-Mail Address"
-msgstr "µç×ÓÓʼþÕʺÅ"
+msgstr "电子邮件帐号"
 
-#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
+#: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
-msgstr "±ðÃû"
-
-#: src/editaddress.c:710
-msgid "Move Up"
-msgstr "ÍùÉÏÒƶ¯"
-
-#: src/editaddress.c:713
-msgid "Move Down"
-msgstr "ÍùÏÂÒƶ¯"
-
-#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
-msgid "Modify"
-msgstr "ÐÞ¸Ä"
+msgstr "别名"
 
-#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:210
-msgid "Clear"
-msgstr "Çå³ý"
-
-#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:455
+#. value
+#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
+#: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
-msgstr "ֵ"
+msgstr ""
 
-#: src/editaddress.c:883
-msgid "Basic Data"
-msgstr "»ù±¾×ÊÁÏ"
+#: src/editaddress.c:1070
+msgid "User Data"
+msgstr "用户数据"
 
-#: src/editaddress.c:885
-msgid "User Attributes"
-msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
+#: src/editaddress.c:1071
+msgid "E-Mail Addresses"
+msgstr "电子邮件帐号"
 
-#: src/editbook.c:112
+#: src/editaddress.c:1072
+msgid "Other Attributes"
+msgstr "其他属性"
+
+#: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr "ÎļþËƺõÕý³£¡£"
+msgstr "文件似乎正常。"
 
-#: src/editbook.c:115
+#: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶ÕýÈ·µÄͨѶ¼¸ñʽ"
+msgstr "文件似乎不属於正确的地址簿格式"
 
-#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
-msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ¡£"
+msgstr "无法读取文件。"
 
-#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+#: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "±à¼­Í¨Ñ¶Â¼"
+msgstr "编辑地址簿"
 
-#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
-msgstr "¼ì²éÎļþ"
+msgstr "检查文件"
 
-#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1573
+#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1832
 msgid "File"
-msgstr "Îļþ"
+msgstr "文件"
 
-#: src/editbook.c:283
+#: src/editbook.c:285
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "Ôö¼ÓеÄͨѶ¼"
+msgstr "增加新的地址簿"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "ÇëÌṩһ¸öȺ×éÃû³Æ¡£"
+msgstr "请提供一个群组名称。"
 
-#: src/editgroup.c:264
+#: src/editgroup.c:286
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "±à¼­Èº×é×ÊÁÏ"
+msgstr "编辑群组资料"
 
-#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
+#: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
-msgstr "Ⱥ×éÃû³Æ"
+msgstr "群组名称"
 
-#: src/editgroup.c:311
+#: src/editgroup.c:333
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "Ⱥ×éÖеÄͨѶµØÖ·"
+msgstr "群组中的通讯地址"
 
-#: src/editgroup.c:313
+#: src/editgroup.c:335
 msgid " -> "
 msgstr ""
 
-#: src/editgroup.c:340
+#: src/editgroup.c:362
 msgid " <- "
 msgstr ""
 
-#: src/editgroup.c:342
+#: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "¿ÉʹÓõÄͨѶÕʺÅ"
+msgstr "可使用的通讯帐号"
 
-#: src/editgroup.c:402
+#: src/editgroup.c:425
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "ʹÓüýÍ··ûºÅÒƶ¯Èº×éÖеĵç×ÓÓʼþÕʺÅ"
+msgstr "使用箭头符号移动群组中的电子邮件帐号"
 
-#: src/editgroup.c:450
+#: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "±à¼­Èº×éÏêϸ×ÊÁÏ"
+msgstr "编辑群组详细资料"
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:476
 msgid "Add New Group"
-msgstr "Ôö¼ÓеÄȺ×é"
+msgstr "增加新的群组"
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
-msgstr "Ôö¼ÓеÄÓʼþ¼Ð"
+msgstr "增加新的邮件夹"
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
+msgstr "请输入邮件夹的新名字:"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
+#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
-msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
+msgstr "新邮件夹"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/mh_gtk.c:119
+#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
+msgstr " 请导入邮件夹的新名字:"
 
-#: src/editjpilot.c:189
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶JPilot¸ñʽ¡£"
+msgstr "文件似乎不属於JPilot格式。"
 
-#: src/editjpilot.c:225
+#: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "Ñ¡ÔñJPilotÎļþ"
+msgstr "选择JPilot文件"
 
-#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+#: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr "±à¼­JPilotÌõÄ¿"
+msgstr "编辑JPilot条目"
 
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:481 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
-#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2154
-#: src/prefs_spelling.c:244
-msgid " ... "
-msgstr "..."
+#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
+#: src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243 src/importpine.c:243
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:174
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:336 src/prefs_account.c:1864
+#: src/prefs_spelling.c:246
+msgid "_Browse"
+msgstr "棕色(_B)"
 
-#: src/editjpilot.c:319
+#: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Æäâŵĵç×ÓÓʼþÏîÄ¿"
+msgstr "其馀的电子邮件项目"
 
-#: src/editjpilot.c:408
+#: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr "Ôö¼ÓеÄJPilotÏîÄ¿"
+msgstr "增加新的JPilot项目"
 
-#: src/editldap_basedn.c:141
+#: src/editldap_basedn.c:143
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
+msgstr "编辑LDAP - 选择搜寻资料库"
 
-#: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:415
+#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
 msgid "Hostname"
-msgstr "Ö÷»úÃû"
+msgstr "主机名"
 
-#: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:434 src/ssl_manager.c:106
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
-msgstr "¶Ë¿Ú"
+msgstr "端口"
 
-#: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:463
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
 msgid "Search Base"
-msgstr "ËÑÑ°Base"
+msgstr "搜寻Base"
 
-#: src/editldap_basedn.c:202
+#: src/editldap_basedn.c:204
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
+msgstr "可使用的搜寻资料库"
 
-#: src/editldap_basedn.c:291
+#: src/editldap_basedn.c:294
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
+msgstr "无法从服务器中读取搜查资料库 - 请手动设置"
 
-#: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:267
+#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
+msgstr "无法连接服务器"
 
-#: src/editldap.c:149
+#: src/editldap.c:148
 msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÃû×Ö¡£"
+msgstr "请务必提供一个名字。"
 
-#: src/editldap.c:161
+#: src/editldap.c:160
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr "ÇëÌṩ·þÎñÆ÷µÄÍøÓòÃû³Æ¡£"
+msgstr "请提供服务器的网域名称。"
 
-#: src/editldap.c:174
+#: src/editldap.c:173
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
-msgstr "ÇëÌṩÆðÂëÒ»ÏîLDAPËÑÑ°ÌõÄ¿¡£"
+msgstr "请提供起码一项LDAP搜寻条目。"
 
 #: src/editldap.c:264
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "³É¹¦Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
+msgstr "成功连接服务器"
 
-#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:990
+#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "±à¼­LDAP·þÎñÆ÷"
+msgstr "编辑LDAP服务器"
 
-#: src/editldap.c:410
+#: src/editldap.c:408
 msgid "A name that you wish to call the server."
-msgstr "Äú¶Ô·þÎñÆ÷Ïë¸øµÄ³Æºô¡£"
+msgstr "您对服务器想给的称呼。"
 
-#: src/editldap.c:425
+#: src/editldap.c:423
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
-"computer as Sylpheed."
+"computer as Sylpheed-Claws."
 msgstr ""
-"LDAP·þÎñÆ÷µÄ»úÆ÷Ãû¡£ÀýÈç\"ldap.mydomain.com\"ºÜ¿ÉÄܾÍÊÇ»ú¹¹\"mydomain.com\"µÄ"
-"LDAP·þÎñÆ÷Ãû³Æ¡£Ò²¿ÉÒÔÌîÈëIPµØÖ·¡£Èç¹ûLDAP·þÎñÓëSylpheedÔÚͬһ̨»úÆ÷ÉÏÔËÐУ¬"
-"Ôò¿ÉÒÔÌîÈë\"localhost\"¡£"
+"LDAP服务器的机器名。例如\"ldap.mydomain.com\"很可能就是机构\"mydomain.com\"的"
+"LDAP服务器名称。也可以填入IP地址。如果LDAP服务与Sylpheed在同一台机器上运行,"
+"则可以填入\"localhost\"。"
 
-#: src/editldap.c:449
+#: src/editldap.c:447
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
-msgstr "·þÎñÆ÷¼àÌýµÄ¶Ë¿ÚºÅ¡£È±Ê¡¶Ë¿ÚºÅΪ389"
+msgstr "服务器监听的端口号。缺省端口号为389"
 
-#: src/editldap.c:453
+#: src/editldap.c:451
 msgid " Check Server "
-msgstr "¼ì²é·þÎñÆ÷"
+msgstr "检查服务器"
 
-#: src/editldap.c:458
+#: src/editldap.c:456
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
-msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥²âÊÔµ½·þÎñÆ÷µÄÁ¬½Ó¡£"
+msgstr "点击此按钮测试到服务器的连接。"
 
-#: src/editldap.c:473
+#: src/editldap.c:471
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -1958,49 +1978,41 @@ msgid ""
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
-"Ö¸¶¨ÒªÔÚ·þÎñÆ÷ÉÏËÑË÷µÄĿ¼Ãû³Æ¡£ÀýÈç:  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"指定要在服务器上搜索的目录名称。例如:  dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 
-#: src/editldap.c:486
+#: src/editldap.c:484
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
-msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥¼ìË÷·þÎñÆ÷ÉÏ¿É·ÃÎʵÄĿ¼Ãû³Æ¡£"
-
-#: src/editldap.c:493
-msgid "Enable TLS"
-msgstr "ÆôÓÃTLS"
+msgstr "点击此按钮检索服务器上可访问的目录名称。"
 
-#: src/editldap.c:499
-msgid "Connect to the server using TLS encrypted connection."
-msgstr "²ÉÓÃTLS¼ÓÃÜ·½Ê½Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
-
-#: src/editldap.c:551
+#: src/editldap.c:535
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "ËÑË÷ÊôÐÔ"
+msgstr "搜索属性"
 
-#: src/editldap.c:561
+#: src/editldap.c:545
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
-msgstr "Ϊ²éÕÒÃû³ÆºÍµØÖ·ÐèÒªËÑË÷µÄLDAPÊôÐÔÃû³ÆÁÐ±í¡£"
+msgstr "为查找名称和地址需要搜索的LDAP属性名称列表。"
 
-#: src/editldap.c:565
+#: src/editldap.c:549
 msgid " Defaults "
-msgstr " ȱʡֵ "
+msgstr " 缺省值 "
 
-#: src/editldap.c:570
+#: src/editldap.c:554
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
-msgstr "ÖØÖÃÊôÐÔÃû³Æ¡£È±Ê¡ÖµÄܹ»ÔÚËÑË÷Öз¢ÏÖ¾ø´ó¶àÊýÃû³ÆºÍµØÖ·¡£"
+msgstr "重置属性名称。缺省值能够在搜索中发现绝大多数名称和地址。"
 
-#: src/editldap.c:577
+#: src/editldap.c:561
 msgid "Max Query Age (secs)"
-msgstr "×î´ó²éѯʱÏÞ(Ãë)"
+msgstr "询问时间上限(秒)"
 
-#: src/editldap.c:593
+#: src/editldap.c:577
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2013,22 +2025,28 @@ msgid ""
 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
 "more memory to cache results."
 msgstr ""
+"此处定义地址数据缓存的最大有效时间(单位为秒),超出后缓存将重建。为方便自动匹"
+"配并补齐地址,会在缓存中保存查询到的结果,直到超出上述期限。数据缓存将有效地"
+"提高根据同一姓名或者地址进行补齐时响应能力,因为在向服务器提交新一轮搜索之"
+"前,会先在缓存中进行查询。缺省值为600秒(10分钟), 这个数值应该对大多数服务器是"
+"足够的。如果采用更大的值,将可以进一步减少后面查询所需要的时间。虽然要多消耗"
+"一点内存来保存结果,但这在服务器响应较慢的情况下是非常有用的。"
 
-#: src/editldap.c:611
+#: src/editldap.c:595
 msgid "Include server in dynamic search"
-msgstr "½«·þÎñÆ÷°üº¬ÔÚ¶¯Ì¬ËÑÑ°ÖÐ"
+msgstr "将服务器包含在动态搜寻中"
 
-#: src/editldap.c:617
+#: src/editldap.c:601
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
-msgstr "ÒªÔÚ×Ô¶¯Íê³ÉµØַʱ¶¯Ì¬ËÑË÷·þÎñÆ÷£¬ÇëÑ¡ÖдËÑ¡Ïî¡£"
+msgstr "要在自动完成地址时动态搜索服务器,请选中此选项。"
 
-#: src/editldap.c:624
+#: src/editldap.c:608
 msgid "Match names 'containing' search term"
-msgstr ""
+msgstr "匹配项'包含'指定词语"
 
-#: src/editldap.c:630
+#: src/editldap.c:614
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2036,261 +2054,262 @@ msgid ""
 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
 "searches against other address interfaces."
 msgstr ""
+"您可以使用\"begins-with\"或者\"contains\"来搜索名称和地址。选中此选项表示将进"
+"行\"contains\"搜索,这种方式将会多耗一点时间。注意: 为了性能方面的考虑, 同其"
+"他数据不一样的是,对地址的自动完成将采用\"begins-with\"方式。"
 
-#: src/editldap.c:685
+#: src/editldap.c:669
 msgid "Bind DN"
-msgstr "Bind DN"
+msgstr "绑定 DN"
 
-#: src/editldap.c:695
+#: src/editldap.c:679
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
 "performing a search."
 msgstr ""
+"用于连接LDAP服务器的用户名。这通常只在带有保护的服务器上使用。这个值的形式通"
+"常是这样: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\"。只用于搜索时这项通常为空。"
 
-#: src/editldap.c:703
+#: src/editldap.c:687
 msgid "Bind Password"
-msgstr "°ó¶¨ÃÜÂë"
+msgstr "绑定密码"
 
-#: src/editldap.c:713
+#: src/editldap.c:698
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
-msgstr "ÓÃ\"Bind DN\"Óû§Á¬½ÓʱµÄÃÜÂë"
+msgstr "用\"Bind DN\"用户连接时的密码"
 
-#: src/editldap.c:719
+#: src/editldap.c:704
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "³¬Ê±(Ãë)"
+msgstr "超时(秒)"
 
-#: src/editldap.c:734
+#: src/editldap.c:719
 msgid "The timeout period in seconds."
-msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä£¬µ¥Î»ÎªÃë¡£"
+msgstr "超时时间,单位为秒。"
 
-#: src/editldap.c:738
+#: src/editldap.c:723
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "ÌõÄ¿ÉÏÏÞ"
+msgstr "条目上限"
 
-#: src/editldap.c:753
+#: src/editldap.c:738
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
-msgstr ""
+msgstr "搜索时返回结果的最大条目数"
 
-#: src/editldap.c:769 src/prefs_account.c:762
+#: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:999
 msgid "Basic"
-msgstr "»ù±¾ÉèÖÃ"
+msgstr "基本设置"
 
-#: src/editldap.c:770 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
+#: src/editldap.c:755
 msgid "Search"
-msgstr "ËÑÑ°"
+msgstr "搜寻"
 
-#: src/editldap.c:771 src/summaryview.c:639
+#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:324
 msgid "Extended"
-msgstr "À©Õ¹"
+msgstr "扩展"
 
-#: src/editldap.c:995
+#: src/editldap.c:972
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "Ôö¼ÓеÄLDAP·þÎñÆ÷"
+msgstr "增加新的LDAP服务器"
 
-#: src/editvcard.c:96
+#: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr "Îļþ²»ÊÇvCard¸ñʽ¡£"
+msgstr "文件不是vCard格式。"
 
-#: src/editvcard.c:132
+#: src/editvcard.c:116
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "Ñ¡ÔñvCardÎļþ"
+msgstr "选择vCard文件"
 
-#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
+#: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "±à¼­vCardÌõÄ¿"
+msgstr "编辑vCard条目"
 
-#: src/editvcard.c:296
+#: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "Ôö¼ÓеÄvCardÌõÄ¿"
+msgstr "增加新的vCard条目"
 
-#: src/exphtmldlg.c:111
+#: src/exphtmldlg.c:112
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄĿ¼ÒÔ¼°Îļþ¡£"
+msgstr "请指明所要创建的目录以及文件。"
 
-#: src/exphtmldlg.c:114
+#: src/exphtmldlg.c:115
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr "Ñ¡ÔñÐÎʽ¼°¸ñʽ¡£"
+msgstr "选择形式及格式。"
 
-#: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
+#: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "ÎļþÊä³ö³É¹¦"
+msgstr "文件已成功导出。"
 
-#: src/exphtmldlg.c:181
+#: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
-"HTMLÊä³öĿ¼'%s'\n"
-"²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ²úÉúеÄĿ¼£¿"
+"HTML输出目录 '%s'\n"
+"并不存在。创建新目录?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
+#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
-msgstr "²úÉúĿ¼"
+msgstr "创建目录"
 
-#: src/exphtmldlg.c:193
+#: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"ÎÞ·¨ÎªHTMLÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
+"无法为HTML文件创建输出目录:\n"
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
+#: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr "²úÉúĿ¼ʧ°Ü"
+msgstr "创建目录失败"
 
-#: src/exphtmldlg.c:241
+#: src/exphtmldlg.c:244
 msgid "Error creating HTML file"
-msgstr "´´½¨HTMLÎļþʱ·¢Éú´íÎó"
+msgstr "创建HTML文件时发生错误"
 
-#: src/exphtmldlg.c:361
-msgid "Select HTML Output File"
-msgstr "Ñ¡ÔñHTMLÊä³öÎļþ"
+#: src/exphtmldlg.c:330
+msgid "Select HTML output file"
+msgstr "选择HTML输出文件"
 
-#: src/exphtmldlg.c:435
+#: src/exphtmldlg.c:394
 msgid "HTML Output File"
-msgstr "HTMLÊä³öÎÊÎļþ"
+msgstr "HTML输出文件"
+
+#: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
+#: src/importldif.c:682
+msgid "B_rowse"
+msgstr "棕色(_r)"
 
-#: src/exphtmldlg.c:496
+#: src/exphtmldlg.c:455
 msgid "Stylesheet"
-msgstr "ÐÎʽ±í"
+msgstr "样式表"
 
-#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3066 src/prefs_common.c:3348
+#: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:353 src/prefs_summaries.c:663
 msgid "Default"
-msgstr "ȱʡֵ"
+msgstr "缺省"
 
-#: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:103
+#: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:119
 msgid "Full"
-msgstr "ÍêÕûÉèÖÃ"
+msgstr "完整"
 
-#: src/exphtmldlg.c:521
+#: src/exphtmldlg.c:480
 msgid "Custom"
-msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃ"
+msgstr "自定义"
 
-#: src/exphtmldlg.c:527
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-2"
-msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®¶þ"
+msgstr "自定义-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:533
+#: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Custom-3"
-msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®Èþ"
+msgstr "自定义-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Custom-4"
-msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®ËÄ"
+msgstr "自定义-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:553
+#: src/exphtmldlg.c:512
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "ÍêÕûÃû³Æ"
+msgstr "完整名称格式"
 
-#: src/exphtmldlg.c:560
+#: src/exphtmldlg.c:519
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr "Ãû£¬ÐÕ"
+msgstr "名,姓"
 
-#: src/exphtmldlg.c:566
+#: src/exphtmldlg.c:525
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr "ÐÕ£¬Ãû"
+msgstr "姓,名"
 
-#: src/exphtmldlg.c:580
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Color Banding"
-msgstr ""
+msgstr "彩色分带显示"
 
-#: src/exphtmldlg.c:586
+#: src/exphtmldlg.c:545
 msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr "Êä³öµç×ÓÓʼþÁ¬½á"
+msgstr "电子邮件地址格式化为超链接"
 
-#: src/exphtmldlg.c:592
+#: src/exphtmldlg.c:551
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr "½«Óû§ÐÔÖʸñʽ»¯"
+msgstr "将用户属性数据格式化"
 
-#: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
+#: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
-msgstr "ÎļþÃû£º"
+msgstr "文件名:"
 
-#: src/exphtmldlg.c:657
+#: src/exphtmldlg.c:616
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "ÓÃÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷´ò¿ª"
+msgstr "用网页浏览器打开"
 
-#: src/exphtmldlg.c:689
+#: src/exphtmldlg.c:648
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉHTMLÎļþ"
-
-#: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
-msgid "Prev"
-msgstr "Ç°Ò»¸ö"
-
-#: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
-#: src/toolbar.c:389 src/toolbar.c:481
-msgid "Next"
-msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
+msgstr "将地址簿输出成HTML文件"
 
-#: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
+#: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
 msgid "File Info"
-msgstr "ÎļþÄÚÈÝ"
+msgstr "文件内容"
 
-#: src/exphtmldlg.c:756
+#: src/exphtmldlg.c:715
 msgid "Format"
-msgstr "¸ñʽ"
+msgstr "格式"
 
-#: src/expldifdlg.c:110
+#: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÓʼþ¼ÐºÍLDIFÎļþÃû¡£"
+msgstr "请指明所要创建的邮件夹和LDIF文件名。"
 
-#: src/expldifdlg.c:113
+#: src/expldifdlg.c:114
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
-msgstr "Ö¸¶¨ÓÃÓÚ¸ñʽ»¯DNΨһ±êʶµÄ²ÎÊý"
+msgstr "指定创建唯一名称(DN)的参数"
 
-#: src/expldifdlg.c:188
+#: src/expldifdlg.c:190
 #, c-format
 msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
-"LDIFÊä³öĿ¼ '%s'\n"
-"²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ´´½¨ÐµÄĿ¼£¿"
+"LDIF输出目录 '%s'\n"
+"并不存在。是否创建新的目录?"
 
-#: src/expldifdlg.c:200
+#: src/expldifdlg.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"ÎÞ·¨ÎªLDIFÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
+"无法为LDIF文件创建输出目录:\n"
 "%s"
 
-#: src/expldifdlg.c:244
+#: src/expldifdlg.c:247
 msgid "Suffix was not supplied"
-msgstr "δָ¶¨ºó׺"
+msgstr "未指定后缀"
 
-#: src/expldifdlg.c:246
+#: src/expldifdlg.c:249
 msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
 msgstr ""
-"Èç¹ûÊý¾ÝÓÃÓÚLDAP·þÎñÆ÷£¬ÔòÐèÒªÖ¸¶¨ºó׺¡£ÄãÈ·¶¨²»ÓÃÖ¸¶¨ºó׺ô£¿"
+"如果数据要用于LDAP服务器的话,后缀是必须的。您确定不用指定后缀就继续么?"
 
-#: src/expldifdlg.c:264
+#: src/expldifdlg.c:267
 msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr "´´½¨LDIFÎļþ³ö´í"
+msgstr "创建LDIF文件出错"
 
-#: src/expldifdlg.c:373
-msgid "Select LDIF Output File"
-msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÊä³öÎļþ"
+#: src/expldifdlg.c:342
+msgid "Select LDIF output file"
+msgstr "选择LDIF输出文件"
 
-#: src/expldifdlg.c:447
+#: src/expldifdlg.c:406
 msgid "LDIF Output File"
-msgstr "LDIFÊä³öÎļþ"
+msgstr "LDIF输出文件"
 
-#: src/expldifdlg.c:508
+#: src/expldifdlg.c:467
 msgid "Suffix"
-msgstr "ºó׺"
+msgstr "后缀"
 
-#: src/expldifdlg.c:520
+#: src/expldifdlg.c:479
 msgid ""
 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
 "entry. Examples include:\n"
@@ -2298,49 +2317,47 @@ msgid ""
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
-"´Ëºó׺ÓÃÓÚΪLDAPÌõÄ¿´´½¨Î¨Ò»±êʶ\"Distinguished Name\" (¼ò³Æ DN)¡£"
-"ʾÀý:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"此后缀用于为LDAP条目创建唯一标识\"Distinguished Name\" (简称 DN)。示例:  \n"
+"dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 
-#: src/expldifdlg.c:529
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:488
 msgid "Relative DN"
-msgstr "Ìæ»»"
+msgstr "相对唯一标识"
 
-#: src/expldifdlg.c:536
+#: src/expldifdlg.c:495
 msgid "Unique ID"
-msgstr "ΨһID"
+msgstr "唯一ID"
 
-#: src/expldifdlg.c:544
+#: src/expldifdlg.c:503
 msgid ""
 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
 "to:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
-"µØÖ·²¾µÄΨһIDÓÃÓÚ´´½¨Ò»¸öÀàËÆÈçϸñʽµÄDN:\n"
+"用地址簿里面的唯一ID生成DN数据,结果格式如下:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:557
+#: src/expldifdlg.c:516
 msgid ""
 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
 "similar to:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
-"µØÖ·²¾µÄÏÔʾÃû³ÆÓÃÓÚ´´½¨Ò»¸öÀàËÆÈçϸñʽµÄDN:\n"
+"用地址簿里面的显示名生成DN数据,结果格式如下:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:570
+#: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
 "is formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
-"¸öÈËÓµÓеĵÚÒ»¸öe-mailµØÖ·ÓÃÓÚ´´½¨Ò»¸öÀàËÆÈçϸñʽµÄDN:\n"
+"用该人所拥有的第一个邮件地址生成DN数据,结果格式如下:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:584
+#: src/expldifdlg.c:543
 msgid ""
 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
@@ -2348,297 +2365,474 @@ msgid ""
 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
 "available RDN options that will be used to create the DN."
 msgstr ""
-"LDIFÎļþ°üº¬µÄ¶à¸öÊý¾Ý¼Ç¼ͨ³£¾ù¿Éµ¼ÈëLDAP·þÎñÆ÷¡£LDIFÎļþÖеÄÊý¾Ý¼Ç¼¿ÉÓÃ"
-"\"Distinguished Name\" (¼ò³Æ DN)ÕâÒ»ÊôÐÔΨһ¶¨Î»¡£Í¨³£ÔÚ\"Relative "
-"Distinguished Name\" (¼ò³Æ RDN) ºóÃæÌí¼Óºó׺À´´´½¨DNΨһ±êʶ¡£ÇëÔÚ¿ÉÐеÄ"
-"RDNÑ¡ÏîÖÐÑ¡ÔñÒ»¸öÓÃÓÚ´´½¨DNΨһ±íʾ¡£"
+"LDIF文件包含的多个数据记录通常均可导入LDAP服务器。LDIF文件中的数据记录可用"
+"\"Distinguished Name\" (简称 DN)这一属性唯一定位。通常在\"Relative "
+"Distinguished Name\" (简称 RDN) 后面添加后缀来创建DN唯一标识。请在可行的RDN选"
+"项中选择一个用于创建DN唯一表示。"
 
-#: src/expldifdlg.c:597
+#: src/expldifdlg.c:556
 msgid "Use DN attribute if present in data"
-msgstr "Èç¹ûÊý¾ÝÖаüº¬DN£¬Ê¹ÓÃDNÊôÐÔ"
+msgstr "使用数据中已有的DN属性"
 
-#: src/expldifdlg.c:604
+#: src/expldifdlg.c:563
 msgid ""
 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
 "above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
-"µØÖ·²¾¿ÉÒÔ°üº¬ÒÔÇ°´ÓLDIFÎļþÖе¼ÈëµÄÌõÄ¿¡£Èç¹ûµØÖ·²¾Êý¾ÝÖаüº¬Óû§ÊôÐÔ\"Distinguished Name\" (DN)£¬"
-"Ôò¿ÉÒÔÔÚÊä³öµÄLDIFÎļþÖÐʹÓøÃÊôÐÔ¡£Èç¹ûûÓÐÕÒµ½DNÓû§ÊôÐÔ£¬ÔòʹÓÃÉÏÃæÑ¡¶¨RDN¡£"
+"地址簿中可能包含一些以前从LDIF格式的文件中导入的条目。如果这些条目已经含有"
+"\"Distinguished Name\"(DN)数据,这里可以直接使用它们。如果不能找到DN数据,则"
+"使用RDN数据。"
 
-#: src/expldifdlg.c:615
+#: src/expldifdlg.c:574
 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
-msgstr "ÅųýûÓÐe-mailµØÖ·µÄ¼Ç¼"
+msgstr "忽略没有e-mail地址的联系人"
 
-#: src/expldifdlg.c:622
+#: src/expldifdlg.c:581
 msgid ""
 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
-msgstr ""
-"ͨѶ²¾ÄÚ¿ÉÄÜ°üº¬Ã»ÓÐe-mailµØÖ·µÄÌõÄ¿¡£"
-"Ñ¡Ôñ´ËÑ¡Ïî¿ÉÒÔºöÂÔÕâЩ¼Ç¼¡£"
+msgstr "地址簿中的联系人可能没有邮件地址。选中此项则可以忽略这些记录。"
 
-#: src/expldifdlg.c:710
+#: src/expldifdlg.c:669
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉLDIFÎļþ"
+msgstr "将地址簿输出成LDIF文件"
 
-#: src/expldifdlg.c:777
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:736
 msgid "Distguished Name"
-msgstr "ΨһÃû"
+msgstr "唯一名称(DN)"
 
-#: src/export.c:128
+#: src/export.c:143
 msgid "Export"
-msgstr "Êä³ö"
+msgstr "输出"
 
-#: src/export.c:147
+#: src/export.c:162
 msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "ÇëÖ¸Ã÷Óʼþ¼Ð¼°mboxÎļþ¡£"
+msgstr "请指明邮件夹及mbox文件。"
 
-#: src/export.c:157
+#: src/export.c:172
 msgid "Source dir:"
-msgstr "ԭʼĿ¼£º"
+msgstr "原始目录:"
 
-#: src/export.c:162
+#: src/export.c:177
 msgid "Exporting file:"
-msgstr "Êä³öÎļþ£º"
+msgstr "输出文件:"
 
-#: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1229
-msgid " Select... "
-msgstr " Ñ¡Ôñ... "
-
-#: src/export.c:220
+#: src/export.c:235
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "Ñ¡ÔñÊä³öÎļþ"
+msgstr "选择输出文件"
 
 #: src/exporthtml.c:796
 msgid "Full Name"
-msgstr "È«Ãû"
+msgstr "全名"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
 msgid "Attributes"
-msgstr "ÐÔÖÊ"
+msgstr "属性"
 
 #: src/exporthtml.c:1001
-msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "Sylpheed ͨѶ¼"
+msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
+msgstr "Sylpheed 地址簿"
 
-#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
+#: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr "Õâ¸öÃû×ÖÒѾ­´æÔÚµ«²»ÊÇÒ»¸öĿ¼Ãû³Æ¡£"
+msgstr "这个名字已经存在但不是一个目录名称。"
 
-#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
+#: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr "ÄúûÓд´½¨Ä¿Â¼µÄȨÏÞ¡£"
+msgstr "您没有创建目录的权限。"
 
-#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
+#: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
 msgid "Name is too long."
-msgstr "Ãû×ÖÌ«³¤¡£"
+msgstr "名字太长。"
 
-#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
+#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
 msgid "Not specified."
-msgstr "²»È·¶¨¡£"
+msgstr "不确定。"
 
-#: src/folder.c:1169
+#: src/folder.c:1204 src/foldersel.c:350
 msgid "Inbox"
-msgstr "ÊÕÐżÐ"
+msgstr "收信夹"
 
-#: src/folder.c:1173
+#: src/folder.c:1208 src/foldersel.c:354
 msgid "Sent"
-msgstr "ÒÑ·¢ËÍ"
+msgstr "已发送"
 
-#: src/folder.c:1177
+#: src/folder.c:1212 src/foldersel.c:358
 msgid "Queue"
-msgstr "´ý·¢ËÍ"
+msgstr "待发送"
 
-#: src/folder.c:1181
+#: src/folder.c:1216 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
+#: src/toolbar.c:483
 msgid "Trash"
-msgstr "À¬»øÍ°"
+msgstr "垃圾桶"
 
-#: src/folder.c:1185
+#: src/folder.c:1220 src/foldersel.c:366
 msgid "Drafts"
-msgstr "²Ý¸å"
+msgstr "草稿"
 
-#: src/folder.c:1437
+#. Processing
+#: src/folder.c:1478
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)...\n"
+msgstr "处理中(%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:2329
+#: src/folder.c:1825 src/inc.c:624
+msgid "Filtering messages...\n"
+msgstr "正在过滤邮件...\n"
+
+#: src/folder.c:2306
 #, c-format
-msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "½«%s ÒƵ½%s...\n"
+msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
+msgstr "正在收取 %s 中所有邮件...\n"
 
-#: src/foldersel.c:153
+#. move messages
+#: src/folder.c:2590
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "将%s 移到%s...\n"
+
+#: src/folder.c:3481
+msgid "Processing messages..."
+msgstr "正在处理邮件..."
+
+#: src/foldersel.c:218
 msgid "Select folder"
-msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
+msgstr "选择邮件夹"
+
+#: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
+msgid "NewFolder"
+msgstr "新邮件夹"
+
+#: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
+#, c-format
+msgid "'%c' can't be included in folder name."
+msgstr "邮件夹名称不能包含`%c'。"
 
-#: src/folderview.c:232
-msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_r)"
+#: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
+#: src/mh_gtk.c:245
+#, c-format
+msgid "The folder '%s' already exists."
+msgstr "邮件夹'%s'已存在。"
+
+#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder '%s'."
+msgstr "无法创建邮件夹'%s'。"
+
+#: src/folderview.c:281
+msgid "/Mark all re_ad"
+msgstr "/标记所有邮件为已读(_a)"
 
-#: src/folderview.c:233
+#: src/folderview.c:282
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
+msgstr "/在邮件夹中搜索(_S)..."
 
-#: src/folderview.c:235
-msgid "/_Processing..."
-msgstr "/´¦Àí(_P)..."
+#: src/folderview.c:284
+msgid "/Process_ing..."
+msgstr "/处理(_i)..."
 
-#: src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:288
+msgid "/------"
+msgstr "/------"
+
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/Empty _trash..."
+msgstr "/清空垃圾桶(_t)..."
+
+#: src/folderview.c:431 src/prefs_actions.c:440
+#: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_matcher.c:726
 msgid "New"
-msgstr "ÐÂÓʼþ"
+msgstr "新邮件"
 
-#: src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:432
 msgid "Unread"
-msgstr "δ¶Á"
+msgstr "未读"
 
-#: src/folderview.c:316
+#. S_COL_SIZE
+#: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:471
 msgid "#"
-msgstr "££"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:512
+#: src/folderview.c:660
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
+msgstr "设置邮件夹资料..."
+
+#: src/folderview.c:713
+msgid "Mark all as read"
+msgstr "设所有为已读"
+
+#: src/folderview.c:714
+msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
+msgstr "确定要将此邮件夹中所有邮件设置已读?"
 
-#: src/folderview.c:719 src/mainwindow.c:2976 src/setup.c:80
+#: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3174 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
+msgstr "扫描邮件夹%s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:723 src/mainwindow.c:2981 src/setup.c:85
+#: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3179 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
+msgstr " 扫描邮件夹 %s ..."
 
-#: src/folderview.c:764
+#: src/folderview.c:959
+msgid "Rebuild folder tree"
+msgstr "重建邮件夹树"
+
+#: src/folderview.c:960
+msgid ""
+"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"重建邮件夹树将删除原有的本地缓存。是否要继续?"
+
+#: src/folderview.c:970
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
+msgstr " 重新建立邮件夹树 ..."
 
-#: src/folderview.c:847
+#: src/folderview.c:972
+msgid "Scanning folder tree..."
+msgstr " 正在扫描邮件夹..."
+
+#: src/folderview.c:1062
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
+msgstr "检查所有邮件夹中的新邮件..."
 
-#: src/folderview.c:1502
+#. Open Folder
+#: src/folderview.c:1885
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
+msgstr "打开邮件夹%s..."
 
-#: src/folderview.c:1514
+#: src/folderview.c:1897
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
+msgstr "无法打开邮件夹。"
+
+#: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1659
+msgid "Empty trash"
+msgstr "清空垃圾桶"
+
+#: src/folderview.c:2045
+msgid "Delete all messages in trash?"
+msgstr "清空垃圾桶内所有邮件?"
 
-#: src/folderview.c:1704
+#: src/folderview.c:2127
+#, c-format
+msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
+msgstr "确定要将邮件夹 '%s' 改为 '%s' 的一个子邮件夹?"
+
+#: src/folderview.c:2130
+msgid "Move folder"
+msgstr "移动邮件夹"
+
+#: src/folderview.c:2142
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
+msgstr "将%s 移到%s..."
 
-#: src/folderview.c:1733
+#: src/folderview.c:2171
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
+msgstr "文件来源和目的相同。"
 
-#: src/folderview.c:1736
+#: src/folderview.c:2174
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
+msgstr "无法将上一层邮件夹移到其子邮件夹中。"
 
-#: src/folderview.c:1739
+#: src/folderview.c:2177
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
+msgstr "邮件夹不能跨邮箱移动。"
 
-#: src/folderview.c:1742
+#: src/folderview.c:2180
 msgid "Move failed!"
-msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
+msgstr "移动失败!"
 
-#: src/folderview.c:1777 src/summaryview.c:4027
-msgid "Processing configuration"
-msgstr "´¦ÀíÅäÖÃ"
+#: src/folderview.c:2216
+#, c-format
+msgid "Processing configuration for folder %s"
+msgstr "邮件夹 %s 的邮件分拣配置"
 
-#: src/grouplistdialog.c:176
+#: src/grouplistdialog.c:173
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "¶©ÔÄÐÂÎÅ×é"
+msgstr "订阅新闻组"
 
-#: src/grouplistdialog.c:192
+#: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr "Ñ¡ÔñÒª¶©ÔĵÄÐÂÎÅ×飺"
+msgstr "选择要订阅的新闻组:"
 
-#: src/grouplistdialog.c:198
+#: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
-msgstr "²éÕÒÐÂÎÅ×飺"
+msgstr "查找新闻组:"
 
-#: src/grouplistdialog.c:206
+#: src/grouplistdialog.c:203
 msgid " Search "
-msgstr " ËÑË÷ "
+msgstr " 搜索 "
 
-#: src/grouplistdialog.c:218
+#: src/grouplistdialog.c:215
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "ÐÂÎÅ×éÃû³Æ"
+msgstr "新闻组名称"
 
-#: src/grouplistdialog.c:219
+#: src/grouplistdialog.c:216
 msgid "Messages"
-msgstr "Óʼþ"
+msgstr "邮件"
 
-#: src/grouplistdialog.c:220
+#: src/grouplistdialog.c:217
 msgid "Type"
-msgstr "ÀàÐÍ"
-
-#: src/grouplistdialog.c:246
-msgid "Refresh"
-msgstr "Ë¢ÐÂ"
+msgstr "类型"
 
-#: src/grouplistdialog.c:350
+#: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
-msgstr "ÓйÜÀíµÄ"
+msgstr "有管理的"
 
-#: src/grouplistdialog.c:352
+#: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
-msgstr "Ö»¶Á"
+msgstr "只读"
 
-#: src/grouplistdialog.c:354
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
-msgstr "δ֪"
+msgstr "未知"
 
-#: src/grouplistdialog.c:401
+#: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅ×éÁÐ±í¡£"
+msgstr "无法取回新闻组列表。"
 
-#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1177
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1055
 msgid "Done."
-msgstr "Íê³É¡£"
+msgstr "完成。"
 
-#: src/grouplistdialog.c:480
+#: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "ÒѽÓÊÕ%dÐÂÎÅ×é(ÒѶÁ%s)"
+msgstr "已接收%d新闻组(已读%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:89
-msgid "About"
-msgstr "¹ØÓÚ"
+#: src/gtk/about.c:96
+msgid "About Sylpheed-Claws"
+msgstr "关于Sylpheed Claws"
 
-#: src/gtk/about.c:110
+#: src/gtk/about.c:157
 #, c-format
 msgid ""
-"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
-"GTK+°æ±¾: %d.%d.%d\n"
-"²Ù×÷ϵͳ£º%s %s (%s)"
+"GTK+版本: %d.%d.%d / GLib版本: %d.%d.%d\n"
+"操作系统:%s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:125
+#: src/gtk/about.c:164
 #, c-format
-msgid "Compiled-in features:%s"
-msgstr "±¾±àÒë°æ±¾Ëù¾ßÓеÄÌØÐÔ£º%s"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s"
+msgstr ""
+"GTK+版本: %d.%d.%d / GLib版本: %d.%d.%d\n"
+"操作系统: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:209
+#: src/gtk/about.c:171
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: unknown"
+msgstr ""
+"GTK+版本: %d.%d.%d / GLib版本: %d.%d.%d\n"
+"操作系统:(未知)"
+
+#: src/gtk/about.c:184
+#, c-format
+msgid ""
+"Compiled-in features:\n"
+"%s"
+msgstr "本版本编译进的特性:\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/about.c:263
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
+"client.\n"
+"\n"
+"For further information visit the Sylpheed-Claws website, "
+msgstr ""
+"Sylpheed-Claws是一个轻量级的邮件客户端,具有速度快、可配置性强的特点。\n"
+"\n"
+"如欲获得进一步的信息,请访问Sylpheed-Claws网站,"
+
+#: src/gtk/about.c:271
+msgid ""
+".\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
+"to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at "
+msgstr ""
+"。\n"
+"Sylpheed-Claws是自由软件,在遵循通用许可协议(GPL)的前提下发布。"
+"如果您想给Sylpheed-Claws项目捐款,可访问如下网址"
+
+#: src/gtk/about.c:280
+msgid ""
+".\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:284
+msgid "Info"
+msgstr "信息"
+
+#: src/gtk/about.c:312
+msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
+msgstr "Sylpheed Claws开发组\n"
+
+#: src/gtk/about.c:332
+msgid ""
+"\n"
+"Previous team members\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"以前的开发小组成员\n"
+
+#: src/gtk/about.c:352
 msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
+"The translation team\n"
 msgstr ""
-"GPGMEµÄ°æȨΪWerner Koch <mailto:dd9jn@gnu.org>ËùÓР2001\n"
 "\n"
+"翻译小组\n"
 
-#: src/gtk/about.c:213
+#: src/gtk/about.c:372
+msgid ""
+"\n"
+"Documentation team\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"文档小组\n"
+
+#: src/gtk/about.c:392
+msgid ""
+"\n"
+"Logo\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"徽标\n"
+
+#: src/gtk/about.c:412
+msgid ""
+"\n"
+"Icons\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"图标\n"
+
+#: src/gtk/about.c:432
+msgid ""
+"\n"
+"Contributors\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"其他有贡献人员\n"
+
+#: src/gtk/about.c:455
+msgid "Authors"
+msgstr "作者"
+
+#: src/gtk/about.c:475
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -2646,11 +2840,11 @@ msgid ""
 "version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"±¾³ÌÐòΪ×ÔÓÉÈí¼þ£»Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
-"ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
+"本程序为自由软件;你可以任意传播或是修改它,但需遵循自由软件基金会发布的GNU通"
+"用许可协议(可以是第二版或者更高版本)中列出的条款。\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:219
+#: src/gtk/about.c:481
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -2658,680 +2852,907 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"提供本程序仅仅是期望它能够有所用途,但并不附带任何保障,既没有一般商品规格所"
+"隐含的质量担保,也没有特殊用途的担保。请阅读GNU通用许可协议以了解详情。\n"
+"\n"
 
-#: src/gtk/about.c:225
+#: src/gtk/about.c:487
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"ÄúÓ¦¸ÃËæͬ±¾³ÌÐòÊÕµ½Ò»·ÝGNUͨÓù«¹²Ðí¿É¡£ÈçδÊÕµ½£¬ÇëдПøÒÔϵØÖ·Ë÷È¡£º"
+"您应该随同本程序收到一份GNU通用公共许可(GPL)。如未收到,请写信给以下地址索取:"
 "Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA "
-"02111-1307, USA."
+"02111-1307, USA.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46
-msgid "Orange"
-msgstr "³ÈÉ«"
+#: src/gtk/about.c:497
+msgid ""
+"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
+"the OpenSSL Toolkit ("
+msgstr ""
+"本产品包含了根据OpenSSL开发包开发的软件, 该开发包由"
+"OpenSSL项目组提供。"
+
+#: src/gtk/about.c:500
+msgid "http://www.openssl.org/"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:503
+msgid ""
+").\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:508
+msgid "License"
+msgstr "许可协议"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:47
-msgid "Red"
-msgstr "ºìÉ«"
+msgid "Orange"
+msgstr "橙色"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:48
-msgid "Pink"
-msgstr "·Ûºì"
+msgid "Red"
+msgstr "红色"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:49
-msgid "Sky blue"
-msgstr "ÌìÀ¶"
+msgid "Pink"
+msgstr "粉红"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:50
-msgid "Blue"
-msgstr "À¶É«"
+msgid "Sky blue"
+msgstr "天蓝"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:51
-msgid "Green"
-msgstr "ÂÌÉ«"
+msgid "Blue"
+msgstr "蓝色"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Green"
+msgstr "绿色"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:53
 msgid "Brown"
-msgstr "×ØÉ«"
+msgstr "棕色"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:139
+#: src/gtk/foldersort.c:141
 msgid "Set folder sortorder"
-msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼ÐÅÅÐò·½Ê½..."
+msgstr "设置邮件夹顺序..."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:151
+#: src/gtk/foldersort.c:153
 msgid ""
 "Move folders up or down to change\n"
 "the sort order in the folderview"
 msgstr ""
-"ÉÏÏÂÒƶ¯Óʼþ¼Ð\n"
-"ÒԸıäÓʼþ¼ÐÊÓͼÖеÄÅÅÁÐ˳Ðò"
+"上下移动邮件夹\n"
+"以改变邮件夹视图中的排列顺序"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:171
-msgid "Ok"
-msgstr "È·¶¨"
-
-#: src/gtk/foldersort.c:219
+#: src/gtk/foldersort.c:213
 msgid "Folders"
-msgstr "Óʼþ¼Ð"
+msgstr "邮件夹"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:558
+#: src/gtk/gtkaspell.c:607
 msgid "No dictionary selected."
-msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
+msgstr "没有选择任何字典。"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
+#: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1796 src/gtk/gtkaspell.c:2126
 msgid "Normal Mode"
-msgstr "Ò»°ãģʽ"
+msgstr "一般模式"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
+#: src/gtk/gtkaspell.c:833 src/gtk/gtkaspell.c:1802 src/gtk/gtkaspell.c:2137
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
+msgstr "拼错字模式"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:818
+#: src/gtk/gtkaspell.c:872
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
+msgstr "未知的建议模式。"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1051
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1144
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
+msgstr "没有发现错字。"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1385
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1484
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
+msgstr "替换未知的字"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1395
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1499
 #, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1415
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1544
 msgid ""
-"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
-"°²×¡MOD1¼üʱ°´Enter\n"
-"¿ÉÒÔ½«±»ÈÏΪÊÇ´íÎóµÄµ¥´Ê¼ÓÈëµ½ºÏ·¨µ¥´Ê±¾¡£\n"
+"学习功能: 按住Control键时按Enter\n"
+"可以将被认为拼写错误的单词加入到单词本。\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1790 src/gtk/gtkaspell.c:2115
 msgid "Fast Mode"
-msgstr "¿ìËÙģʽ"
+msgstr "快速模式"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1786
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1946
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
+msgstr "%s中的\"%s\"未知"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1799
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1960
 msgid "Accept in this session"
-msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
+msgstr "接受这一次"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1809
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1970
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
+msgstr "加入个人的字典"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1819
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1980
 msgid "Replace with..."
-msgstr "¸ü»»³É..."
+msgstr "更换成..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1829
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1993
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
+msgstr "用%s检查"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1848
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2015
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr "(ûÓн¨Òé)"
+msgstr "(没有建议)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2026 src/gtk/gtkaspell.c:2189
 msgid "More..."
-msgstr "¸ü¶à..."
+msgstr "更多..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2091
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "×ֵ䣺%s"
+msgstr "字典:%s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1927
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2104
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
+msgstr "用另一个(%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2152 src/prefs_spelling.c:174
 msgid "Check while typing"
-msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
+msgstr "键入时实时检查"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1991
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2168
 msgid "Change dictionary"
-msgstr "Çл»×Öµä"
+msgstr "切换字典"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2141
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2331
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
+"拼写检查器切换字典失败\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
-msgid "Abcdef"
-msgstr ""
-
-#: src/gtk/inputdialog.c:152
+#: src/gtk/inputdialog.c:155
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "ÇëÊäÈë%sÔÚ%sÉϵÄÃÜÂ룺"
+msgstr "请输入%s在%s上的密码:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:154
+#: src/gtk/inputdialog.c:157
 msgid "Input password"
-msgstr "ÊäÈëÃÜÂë"
+msgstr "输入密码"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:61
+#: src/gtk/logwindow.c:87
 msgid "Protocol log"
-msgstr "ЭÒéÈÕÖ¾"
+msgstr "协议日志"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:115
+#: src/gtk/logwindow.c:319
+msgid "Clear _Log"
+msgstr "清除日志(_L)"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:156
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Ñ¡ÔñÒª¼ÓÔصIJå¼þ"
+msgstr "选择要加载的插件"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:175
+#: src/gtk/pluginwindow.c:240 src/gtk/pluginwindow.c:387
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:486
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:464
 msgid "Plugins"
-msgstr "²å¼þ"
+msgstr "插件"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:189 src/prefs_common.c:2605
+#: src/gtk/pluginwindow.c:271 src/prefs_summaries.c:211
 msgid "Description"
-msgstr "ÃèÊö"
+msgstr "描述"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:213
+#: src/gtk/pluginwindow.c:295
 msgid "Load Plugin"
-msgstr "¼ÓÔزå¼þ"
+msgstr "加载插件"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:218
+#: src/gtk/pluginwindow.c:300
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr "жÔزå¼þ"
+msgstr "卸载插件"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:214
+#: src/gtk/prefswindow.c:527
 msgid "Page Index"
-msgstr "Ò³Ãæ"
+msgstr "页面"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
-msgid "Apply"
-msgstr "Ó¦ÓÃ"
-
-#: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:734
+#: src/prefs_filtering_action.c:374
 msgid "Account"
-msgstr "ÕʺÅ"
+msgstr "帐号"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
-#: src/prefs_summary_column.c:68
+#. S_COL_MARK
+#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:120
+#: src/prefs_summary_column.c:80
 msgid "Status"
-msgstr "״̬"
+msgstr "状态"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:107
+msgid "Extended symbols"
+msgstr "扩展符号"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:222
+msgid "all messages"
+msgstr "所有邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:223
+msgid "messages whose age is greater than #"
+msgstr "比# 旧的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:224
+msgid "messages whose age is less than #"
+msgstr "比# 新的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:225
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "在文件主体中包含 S 的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:226
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "整篇文章中包含 S 的邮件"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+#: src/gtk/quicksearch.c:227
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr "被抄送给 S 的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:228
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "寄给或是副本抄送给 S 的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:229
+msgid "deleted messages"
+msgstr "已删除的邮件"
+
+#. * how I can filter deleted messages *
+#: src/gtk/quicksearch.c:230
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "在发信人栏中包含S的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:231
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "如果执行 \"S\"成功"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:232
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "由S所发出的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:233
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "已转发的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:234
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "在信头中包含S的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:235
+msgid "messages which contain S in Message-ID header"
+msgstr "在邮件信头中包含 S 的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:236
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "在回复信头中包含S的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:237
+msgid "locked messages"
+msgstr "已锁定的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:238
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "在新闻组S中的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:239
+msgid "new messages"
+msgstr "新邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:240
+msgid "old messages"
+msgstr "旧邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:241
+msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
+msgstr "不完整的邮件(未完全下载)"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:242
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "已回复的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
+msgid "read messages"
+msgstr "已读邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "主题中包含S的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
+msgid "messages whose score is equal to #"
+msgstr "得分与#一样高的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr "得分较#高的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr "得分较#低的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "文件与#一样大的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "文件比#大的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "文件比#小的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "已经送给S的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
+msgid "marked messages"
+msgstr "已标记的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
+msgid "unread messages"
+msgstr "未读邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "在References信息头里含有S的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
+msgid "messages returning 0 when passed to command"
+msgstr "邮件传送给命令进行处理时返回0"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "在X-Label信息头里含有S的邮件"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
+msgid "logical AND operator"
+msgstr "逻辑运算AND"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "逻辑运算OR"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "逻辑运算NOT"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "区分大小写的搜寻"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
+msgid "all filtering expressions are allowed"
+msgstr "允许使用所有过滤表达式"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:271
+msgid "Extended Search symbols"
+msgstr "用于扩展搜索的符号"
+
+#. S_COL_MIME
+#. initial of sender
+#. S_COL_STATUS
+#. S_COL_MIME
+#: src/gtk/quicksearch.c:312 src/prefs_filtering_action.c:1069
+#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
+msgid "Subject"
+msgstr "主题"
+
+#. S_COL_SUBJECT
+#. date
+#. S_COL_SUBJECT
+#: src/gtk/quicksearch.c:316 src/prefs_filtering_action.c:1070
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
+msgid "From"
+msgstr "发信人"
+
+#. S_COL_FROM
+#. subject
+#. S_COL_FROM
+#: src/gtk/quicksearch.c:320 src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:468
+msgid "To"
+msgstr "收信人"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:331
+msgid "Recursive"
+msgstr "搜索子邮件夹"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:341
+msgid "Sticky"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:373
+msgid "Clear"
+msgstr "清除"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:381
+msgid "Extended Symbols"
+msgstr "扩展符号"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:113 src/gtk/sslcertwindow.c:253
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:307
 msgid "correct"
-msgstr "ÕýÈ·"
+msgstr "正确"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:118
 msgid "Owner"
-msgstr "ËùÓÐÕß"
+msgstr "所有者"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
 msgid "Signer"
-msgstr "¸èÕß"
+msgstr "歌者"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#: src/prefs_themes.c:855
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:126 src/gtk/sslcertwindow.c:147
+#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:915
 msgid "Name: "
-msgstr "Ãû×Ö"
+msgstr "名字"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:133 src/gtk/sslcertwindow.c:154
 msgid "Organization: "
-msgstr "×éÖ¯"
+msgstr "组织"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:140 src/gtk/sslcertwindow.c:161
 msgid "Location: "
-msgstr "λÖÃ"
+msgstr "位置"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:168
 msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Ö¸ÎÆ"
+msgstr "指纹"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:174
 msgid "Signature status: "
-msgstr "Ç©Ãû×´¿ö£º"
+msgstr "签名状况:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:228
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr "%sµÄSSLÈÏÖ¤"
+msgstr "%s的SSL认证"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:244
 #, c-format
-msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
-msgstr "ÓÐÒ»¸ö%sδ֪µÄÈÏÖ¤¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
+msgid ""
+"Certificate for %s is unknown.\n"
+"Do you want to accept it?"
+msgstr ""
+"对 %s 的认证是未知的。\n"
+"是否接受?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:255 src/gtk/sslcertwindow.c:309
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
-msgstr "Ç©Ãû״̬£º%s"
+msgstr "签名状态:%s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
-msgid "View certificate"
-msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:262
+msgid "_View certificate"
+msgstr "查看认证(_V)"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:267
 msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr "²»Ã÷µÄSSLÈÏÖ¤"
+msgstr "不明的SSL认证"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Accept and save"
-msgstr "½ÓÊܲ¢´¦´æ"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "_Accept and save"
+msgstr "接受并保存(_A)"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Cancel connection"
-msgstr "È¡ÏûÁ¬½Ó"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr "取消连接(_C)"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:286
 msgid "New certificate:"
-msgstr "еÄÈÏÖ¤£º"
+msgstr "新的认证:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:291
 msgid "Known certificate:"
-msgstr "ÒÑÖªµÄÈÏÖ¤£º"
+msgstr "已知的认证:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:298
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr "%sµÄÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
+msgstr "%s的认证已更改。是否接受?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
-msgid "View certificates"
-msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:316
+msgid "_View certificates"
+msgstr "查看认证(_V)"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:320
 msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
+msgstr "更改SSL认证"
 
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2413
+#: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2419 src/summaryview.c:2424
 msgid "(No From)"
-msgstr "(ûÓз¢ÐÅÈË)"
+msgstr "(没有发信人)"
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2458 src/summaryview.c:2461
+#: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2448 src/summaryview.c:2451
 msgid "(No Subject)"
-msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
+msgstr "(没有主题)"
+
+#: src/image_viewer.c:288
+msgid "Filename:"
+msgstr "文件名"
+
+#: src/image_viewer.c:295
+msgid "Filesize:"
+msgstr "文件大小 :"
+
+#: src/image_viewer.c:316
+msgid "Load Image"
+msgstr "加载图片"
+
+#: src/image_viewer.c:322
+msgid "Content-Type:"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:610
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
+"and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"CRAM-MD5登录方式仅仅在libetpan编译进了SASL支持并且CRAM-MD5 SASL插件已经加载的"
+"情况下可用。"
+
+#: src/imap.c:619
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
+msgstr "连接到 %s 失败: 登录被拒绝。%s"
+
+#: src/imap.c:623
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
+msgstr "连接到 %s 失败: 登录被拒绝。%s\n"
 
-#: src/imap.c:668
+#: src/imap.c:640
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
-msgstr "Á¬½Ó %s Ê§°Ü"
+msgstr "连接到 %s 失败"
 
-#: src/imap.c:673
+#: src/imap.c:645 src/imap.c:648
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Óë %s µÄIMAP4Á¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
+msgstr "与 %s 的IMAP4连接已经断开。正在重新连接...\n"
 
-#: src/imap.c:713
-msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "¿ªÊ¼ËíµÀʽIMAP4Á¬½Ó\n"
+#: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:259
+msgid "Insecure connection"
+msgstr "不安全的连接"
 
-#: src/imap.c:726
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "ÕýÔÚ´´½¨µ½ %s:%d µÄIMAP4Á¬½Ó...\n"
+#: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:260
+msgid ""
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
+"available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"\n"
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
+"not be secure."
+msgstr ""
+"该连接已经被配置为使用SSL确保安全,但本版本中并没有SSL功能(编译时没有加"
+"入)。\n"
+"请问是否要继续连接该服务器? 如果继续的话,通讯并不能保证是安全的。"
 
-#: src/imap.c:765
-msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS¡£\n"
+#: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:266
+msgid "Con_tinue connecting"
+msgstr "继续连接(_t)"
 
-#: src/imap.c:1099
+#: src/imap.c:768
 #, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "²»ÄÜÉèÖÃɾ³ý±ê¼Ç: %d\n"
+msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
+msgstr "连接到 IMAP4 服务器: %s..."
 
-#: src/imap.c:1113 src/imap.c:1153
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:800
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
+msgstr "无法连接到 IMAP4 服务器:%s:%d"
 
-#: src/imap.c:1147
-msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
-msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃÒÑɾ³ý±ê¼Ç£º1:*\n"
+#: src/imap.c:803
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "无法连接到 IMAP4 服务器:%s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1189
-msgid "can't close folder\n"
-msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÓʼþ¼Ð£º%s\n"
+#: src/imap.c:832
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "无法启动TLS。\n"
 
-#: src/imap.c:1241
+#: src/imap.c:865
 #, c-format
-msgid "root folder %s does not exist\n"
-msgstr "¸ùĿ¼ %s ²»´æÔÚ\n"
+msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
+msgstr "正在连接 IMAP4 服务器 %s...\n"
+
+#: src/imap.c:1036
+msgid "Adding messages..."
+msgstr "正在添加邮件..."
 
-#: src/imap.c:1420 src/imap.c:1428
-msgid "error occurred while getting LIST.\n"
-msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
+#: src/imap.c:1160
+msgid "Copying messages..."
+msgstr "正在拷贝邮件..."
 
-#: src/imap.c:1656
+#: src/imap.c:1300
+msgid "can't set deleted flags\n"
+msgstr "不能设置删除标记\n"
+
+#: src/imap.c:1306 src/imap.c:3535
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "无法擦除\n"
+
+#: src/imap.c:1741
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
+msgstr "无法创建收信夹:LIST失败\n"
 
-#: src/imap.c:1678
+#: src/imap.c:1757
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
+msgstr "无法启动收信夹\n"
 
-#: src/imap.c:1721
+#: src/imap.c:1838
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
-msgstr ""
+msgstr "新目录并不能包含名字空间分隔符"
 
-#: src/imap.c:1753
+#: src/imap.c:1869
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÅÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
+msgstr "无法将邮箱%s 重新命名为 %s\n"
 
-#: src/imap.c:1815
+#: src/imap.c:1933
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
+msgstr "无法删除信夹\n"
 
-#: src/imap.c:1853
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
-
-#: src/imap.c:1861
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
+#: src/imap.c:2182
+msgid "LIST failed\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1883
+#: src/imap.c:2290
 #, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "无法选择邮件夹:%s\n"
 
-#: src/imap.c:1939
-#, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
+#: src/imap.c:2465
+msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
+msgstr "IMAP4鉴权失败。\n"
+
+#: src/imap.c:2652
+msgid "Fetching message..."
+msgstr "正在收取邮件..."
 
-#: src/imap.c:1961
+#: src/imap.c:2815
 #, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr "iconv无法将UTF-7转换成%s\n"
 
-#: src/imap.c:1968
+#: src/imap.c:2845
 #, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgstr "iconv无法将%s转换成UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:2058
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÃüÃû¿Õ¼ä\n"
+#: src/imap.c:2889
+msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
+msgstr "iconv无法将UTF-8转换成UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:2492
+#: src/imap.c:3520
 #, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
-
-#: src/imap.c:2632
-msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
-
-#: src/imap.c:2649
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
-
-#: src/imap.c:2967
-#, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
-
-#: src/imap.c:3016
-#, c-format
-msgid "can't append message to %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
-
-#: src/imap.c:3098
-#, c-format
-msgid "can't copy %s to %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
-
-#: src/imap.c:3148
-#, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
-msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
-
-#: src/imap.c:3165
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
-
-#: src/imap.c:3178
-msgid "error while imap command: CLOSE\n"
-msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
-
-#: src/imap.c:3433
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "不能设置删除标记: %d\n"
 
-#: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
+#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
+msgstr "/创建新邮件夹(_n)..."
 
-#: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
+#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
+msgstr "/重命名邮件夹(_R)..."
 
-#: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
+#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
 msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
+msgstr "/移动邮件夹(_o)..."
 
-#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
+#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
+msgid "/_Delete folder..."
+msgstr "/删除邮件夹(_D)..."
 
-#: src/imap_gtk.c:57
+#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/同步"
+
+#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
 msgid "/Down_load messages"
-msgstr "/ÏÂÔØÏûÏ¢(_l)"
+msgstr "/下载邮件(_l)"
 
-#: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
+msgstr "/检查新邮件(_C)"
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
-msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
+#: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
+msgid "/C_heck for new folders"
+msgstr "/检查新邮件夹(_C)"
 
-#: src/imap_gtk.c:62
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/Çå³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
+#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/重新建立邮件夹树(_e)"
 
-#: src/imap_gtk.c:125
+#: src/imap_gtk.c:134
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
+"(if you want to create a folder to store subfolders\n"
+"and no mails, append '/' at the end of the name)"
 msgstr ""
-"ÇëÊäÈëÐÂÓʼþ¼ÐµÄÃû×Ö£º\n"
-"(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
-"ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
-
-#: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
-msgid "NewFolder"
-msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
-
-#: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:227
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "Óʼþ¼ÐÃû³Æ²»ÄÜ°üº¬`%c'¡£"
-
-#: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:234
-#, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Óʼþ¼Ð'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£"
-
-#: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
-#, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
+"请输入新邮件夹的名字:\n"
+"(如果想创建一个可包含子夹但不包含邮件的邮件夹,\n"
+"请在名字的后面加上'/')"
 
-#: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:218
+#: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
 #, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
+msgid "Input new name for '%s':"
+msgstr "请输入'%s'的新名字:"
 
-#: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:219
+#: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
 msgid "Rename folder"
-msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
+msgstr "重新命名邮件夹"
 
-#: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:244
+#: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
-"²»ÄÜÖØÃüÃû¸ÃĿ¼¡£\n"
-"ÐÂÖ¸¶¨µÄĿ¼Ãû²»ºÏ·¨¡£"
-
-#: src/imap_gtk.c:251
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
-
-#: src/imap_gtk.c:252
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
+"不能重命名该目录。\n"
+"新指定的目录名不合法。"
 
-#: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
+#: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
 #, c-format
 msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
+"will not be possible.\n"
+"\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼ÐÒÔ¼°ÆäÖÐËùÓеÄÓʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
-"È·¶¨É¾³ý£¿"
-
-#: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
-msgid "Delete folder"
-msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
+"在'%s'之下的所有邮件夹以及其中所有的邮件将被永久删除,不可能恢复。\n"
+"\n"
+"确实要删除吗?"
 
-#: src/imap_gtk.c:316 src/mh_gtk.c:186
+#: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
 #, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
+msgid "Can't remove the folder '%s'."
+msgstr "无法删除邮件夹'%s'。"
 
-#: src/imap_gtk.c:363 src/news_gtk.c:295
-msgid "Offline"
-msgstr "ÍÑ»ú"
-
-#: src/imap_gtk.c:364 src/news_gtk.c:296
-msgid "You are offline. Go online?"
-msgstr "Ä¿Ç°ÀëÏß¡£×ªµ½ÔÚÏß״̬?"
-
-#: src/imap_gtk.c:381 src/news_gtk.c:313
+#: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
 #, c-format
-msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
-msgstr "´Ó `%s' ÏÂÔØÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
+msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
+msgstr "从 `%s' 下载邮件时发生错误。"
 
-#: src/import.c:130
+#: src/import.c:149
 msgid "Import"
-msgstr "µ¼Èë"
+msgstr "导入"
 
-#: src/import.c:149
+#: src/import.c:168
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "ÇëÖ¸¶¨mboxÎļþºÍÄ¿±êÓʼþ¼Ð"
+msgstr "请指定mbox文件和目标邮件夹"
 
-#: src/import.c:159
+#: src/import.c:178
 msgid "Importing file:"
-msgstr "µ¼ÈëÎļþ£º"
+msgstr "导入文件:"
 
-#: src/import.c:164
+#: src/import.c:183
 msgid "Destination dir:"
-msgstr "Ä¿±êĿ¼£º"
+msgstr "目标目录:"
 
-#: src/import.c:222
+#: src/import.c:242
 msgid "Select importing file"
-msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÎļþ"
+msgstr "选择导入文件"
 
-#: src/importldif.c:189
+#: src/importldif.c:190
 msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr "ÇëÑ¡ÔñÓûµ¼ÈëµÄͨѶ¼¼°ÎļþÃû¡£"
+msgstr "请选择欲导入的地址簿及文件名。"
 
-#: src/importldif.c:192
+#: src/importldif.c:193
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr "Ñ¡Ôñ²¢ÖØÃüÃûÒªµ¼ÈëµÄLDIF×Ö¶ÎÃû¡£"
+msgstr "选择并重命名要导入的LDIF字段名。"
 
-#: src/importldif.c:195
+#: src/importldif.c:196
 msgid "File imported."
-msgstr "Îļþµ¼ÈëÍê³É¡£"
+msgstr "文件导入完成。"
 
-#: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
 msgid "Please select a file."
-msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒ»¸öÎļþ¡£"
+msgstr "请选择一个文件。"
 
-#: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr "±ØÐëÌṩͨѶ¼Ãû³Æ¡£"
+msgstr "必须提供地址簿名称。"
 
-#: src/importldif.c:470
+#: src/importldif.c:472
 msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr "¶ÁÈ¡LDIF×Ö¶Îʧ°Ü"
+msgstr "读取LDIF字段失败"
 
-#: src/importldif.c:493
+#: src/importldif.c:495
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "LDIFÎļþµ¼Èë³É¹¦¡£"
+msgstr "LDIF文件导入成功。"
 
-#: src/importldif.c:605
+#: src/importldif.c:574
 msgid "Select LDIF File"
-msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÎļþ"
+msgstr "选择LDIF文件"
 
-#: src/importldif.c:701
+#: src/importldif.c:662
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
-msgstr "Ö¸¶¨µØÖ·²¾µÄÃû³Æ, ¸ÃµØÖ·²¾ÓÃÓë´æ·Å´ÓLDIFÎļþÖе¼ÈëµÄÊý¾Ý¡£"
+msgstr "指定地址簿的名称, 该地址簿用于存放从LDIF文件中导入的数据。"
 
-#: src/importldif.c:707
+#: src/importldif.c:668
 msgid "File Name"
-msgstr "ÎļþÃû³Æ"
+msgstr "文件名称"
 
-#: src/importldif.c:718
+#: src/importldif.c:679
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
-msgstr "½«Òªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþµÄλÖÃ"
+msgstr "需要导入的LDIF文件的位置"
 
-#: src/importldif.c:727
+#: src/importldif.c:688
 msgid "Select the LDIF file to import."
-msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþ¡£"
+msgstr "请选择要导入的LDIF文件。"
 
-#: src/importldif.c:764
+#: src/importldif.c:725
 msgid "R"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:458
+#. S_COL_MARK
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:464
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: src/importldif.c:766
+#: src/importldif.c:727
 msgid "LDIF Field Name"
-msgstr "LDIF×Ö¶ÎÃû"
+msgstr "LDIF字段名"
 
-#: src/importldif.c:767
+#: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
-msgstr "ÌõÄ¿Ãû³Æ"
+msgstr "条目名称"
 
-#: src/importldif.c:822
+#: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
-msgstr ""
+msgstr "LDIF域"
 
-#: src/importldif.c:834
+#: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
-msgstr "ÌõÄ¿"
+msgstr "条目"
 
-#: src/importldif.c:845
+#: src/importldif.c:806
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
-msgstr ""
+msgstr "LDIF域可以重命名为用户属性名称."
 
-#: src/importldif.c:850
+#: src/importldif.c:811
 msgid "???"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:868
+#: src/importldif.c:829
 msgid ""
 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
@@ -3341,1519 +3762,1727 @@ msgid ""
 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
 "field for import."
 msgstr ""
+"请在上面的LDIF字段列表中选择要操作的字段。保留字段(在\"R\"栏有选中标记)将会被"
+"自动导入,不能重命名。单击\"选中\"栏(\"S\")可以将该字段标记为需要导入;单击一"
+"行的其他地方将使得该字段的详细内容显示在下面,可以进行重命名;双击一行重任何"
+"地方也可以使该字段处于选中状态。"
 
-#: src/importldif.c:880
+#: src/importldif.c:841
 msgid "Select for Import"
-msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÏî"
+msgstr "选择导入该项"
 
-#: src/importldif.c:886
+#: src/importldif.c:847
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
-msgstr "Ñ¡ÔñÒªµ¼Èëµ½µØÖ·²¾µÄLDIF×Ö¶Î"
+msgstr "选择要导入到地址簿的LDIF字段"
 
-#: src/importldif.c:889
+#: src/importldif.c:850
 msgid " Modify "
-msgstr " Ð޸Ġ"
+msgstr " 修改 "
 
-#: src/importldif.c:895
+#: src/importldif.c:856
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
-msgstr ""
+msgstr "此按钮将把此处给出的数据更新到上面列表中去"
 
-#: src/importldif.c:968
+#: src/importldif.c:929
 msgid "Records Imported :"
-msgstr "Òѵ¼ÈëµÄ¼Ç¼£º"
+msgstr "已导入的记录:"
 
-#: src/importldif.c:999
+#: src/importldif.c:960
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
-msgstr "½«LDIFÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
+msgstr "将LDIF文件导入至地址簿"
 
-#: src/importmutt.c:143
+#: src/importmutt.c:144
 msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "µ¼ÈëMUTTÎļþʧ°Ü¡£"
-
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
-#: src/importpine.c:329
-msgid "Please select a file to import."
-msgstr "ÇëÑ¡Ôñµ¼ÈëµÄÎļþ¡£"
+msgstr "导入MUTT文件失败。"
 
-#: src/importmutt.c:185
+#: src/importmutt.c:159
 msgid "Select MUTT File"
-msgstr "Ñ¡ÔñMUTTÎļþ"
+msgstr "选择MUTT文件"
 
-#: src/importmutt.c:239
+#: src/importmutt.c:207
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr "½«MUTTÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
+msgstr "将MUTT文件导入至地址簿"
+
+#: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "请选择导入的文件。"
 
-#: src/importpine.c:143
+#: src/importpine.c:144
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "µ¼ÈëPineÎļþʧ°Ü¡£"
+msgstr "导入Pine文件失败。"
 
-#: src/importpine.c:185
+#: src/importpine.c:159
 msgid "Select Pine File"
-msgstr "Ñ¡ÔñPineÎļþ"
+msgstr "选择Pine文件"
 
-#: src/importpine.c:239
+#: src/importpine.c:207
 msgid "Import Pine file into Address Book"
-msgstr "½«PineÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼ÖÐ"
+msgstr "将Pine文件导入至地址簿中"
 
-#: src/inc.c:371
+#: src/inc.c:363
 msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
+msgstr "取回新邮件"
 
-#: src/inc.c:418
+#: src/inc.c:410
 msgid "Standby"
-msgstr "´ýÃü"
+msgstr "待命"
 
-#: src/inc.c:545 src/inc.c:593
+#: src/inc.c:540 src/inc.c:590
 msgid "Cancelled"
-msgstr "È¡Ïû"
+msgstr "取消"
 
-#: src/inc.c:556
+#: src/inc.c:551
 msgid "Retrieving"
-msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡"
+msgstr "正在收取"
 
-#: src/inc.c:565
+#: src/inc.c:560
 #, c-format
-msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÓʼþ(%s))"
+msgid "Done (%d message (%s) received)"
+msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
+msgstr[0] "完成(取回%d个邮件(%s))"
+msgstr[1] "完成(取回%d个邮件(%s))"
 
-#: src/inc.c:569
+#: src/inc.c:566
 msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÓʼþ)"
+msgstr "完成(没有新邮件)"
 
-#: src/inc.c:575
+#: src/inc.c:571
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
+msgstr "连接失败"
 
-#: src/inc.c:579
+#: src/inc.c:574
 msgid "Auth failed"
-msgstr "ÊÚȨʧ°Ü"
+msgstr "授权失败"
 
-#: src/inc.c:583 src/prefs_summary_column.c:76
+#. S_COL_SCORE
+#: src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
 msgid "Locked"
-msgstr "ÒÑËø¶¨"
+msgstr "已锁定"
+
+#: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:246
+msgid "Timeout"
+msgstr "超时时间"
 
-#: src/inc.c:667
+#: src/inc.c:685
 #, c-format
-msgid "Finished (%d new message(s))"
-msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÓʼþ)"
+msgid "Finished (%d new message)"
+msgid_plural "Finished (%d new messages)"
+msgstr[0] "完成 (%d个新邮件)"
+msgstr[1] "完成 (%d个新邮件)"
 
-#: src/inc.c:670
+#: src/inc.c:689
 msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÓʼþ)"
+msgstr "完成 (没有新邮件)"
 
-#: src/inc.c:679
+#: src/inc.c:698
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "È¡Óʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
+msgstr "取邮件时发生错误。"
 
-#: src/inc.c:720
+#: src/inc.c:739
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s:ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ"
+msgstr "%s:正在收取邮件"
 
-#: src/inc.c:739
+#: src/inc.c:772
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr "ÕýÔÚÁ¬½ÓPOP3·þÎñÆ÷£º%s..."
+msgstr "正在连接POP3服务器:%s..."
 
-#: src/inc.c:746
+#: src/inc.c:782
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
+msgstr "无法连接到POP3服务器:%s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:753
+#: src/inc.c:789
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr " ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d"
+msgstr " 无法连接到POP3服务器:%s:%d"
 
-#: src/inc.c:825 src/send_message.c:461
+#: src/inc.c:870 src/send_message.c:422
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "ÕýÔÚÊÚȨ..."
+msgstr "正在授权..."
 
-#: src/inc.c:826
+#: src/inc.c:871
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
-msgstr "ÕýÔÚ´Ó%sÊÕÈ¡Óʼþ (%s)..."
+msgstr "正在从%s收取邮件 (%s)..."
 
-#: src/inc.c:832
+#: src/inc.c:877
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "»ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
+msgstr "获取新邮件数目中(STAT)..."
 
-#: src/inc.c:836
+#: src/inc.c:881
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
+msgstr " 获取新邮件数目中(LAST)..."
 
-#: src/inc.c:840
+#: src/inc.c:885
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
+msgstr " 获取新邮件数目中(UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:844
+#: src/inc.c:889
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "»ñÈ¡Óʼþ´óСÖÐ(LIST)..."
+msgstr "获取邮件大小中(LIST)..."
 
-#: src/inc.c:854
+#: src/inc.c:899
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
-msgstr "ɾ³ýÓʼþ%d"
+msgstr "删除邮件%d"
 
-#: src/inc.c:861 src/send_message.c:479
+#: src/inc.c:906 src/send_message.c:440
 msgid "Quitting"
-msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö"
+msgstr "正在退出"
 
-#: src/inc.c:886
+#: src/inc.c:931
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
+msgstr "取回邮件(%d/%d)(%s/%s)"
 
-#: src/inc.c:907
+#: src/inc.c:950
 #, c-format
-msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ(¹²%d¸ö£¬ÒÑÊÕµ½%s¸ö)"
+msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
+msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
+msgstr[0] "正在收取邮件(共%d个,已收到%s个)"
+msgstr[1] "正在收取邮件(共%d个,已收到%s个)"
 
-#: src/inc.c:1065
+#: src/inc.c:1106
 msgid "Connection failed."
-msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
+msgstr "连接失败"
+
+#: src/inc.c:1109
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d failed."
+msgstr "连接到 %s:%d 失败."
 
-#: src/inc.c:1071
+#: src/inc.c:1114
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr " ´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
+msgstr " 处理邮件时发生错误。"
 
-#: src/inc.c:1076
+#: src/inc.c:1119
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
+"处理邮件时发生错误:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1082
+#: src/inc.c:1125
 msgid "No disk space left."
-msgstr "´ÅÅÌÎ޿ռ䡣"
+msgstr "磁盘无空间。"
 
-#: src/inc.c:1087
+#: src/inc.c:1130
 msgid "Can't write file."
-msgstr "ÎÞ·¨Ð´ÈëÎļþ¡£"
+msgstr "无法写入文件。"
 
-#: src/inc.c:1092
+#: src/inc.c:1135
 msgid "Socket error."
-msgstr "Socket´íÎó¡£"
+msgstr "Socket错误。"
+
+#: src/inc.c:1138
+#, c-format
+msgid "Socket error on connection to %s:%d."
+msgstr "连接 %s:%d 时发生套接字错误."
 
-#: src/inc.c:1098 src/send_message.c:602
+#. consider EOF right after QUIT successful
+#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:353 src/send_message.c:565
 msgid "Connection closed by the remote host."
-msgstr "Á¬½Ó±»Ô¶³ÌÖ÷»ú¹Ø±Õ¡£"
+msgstr "连接被远程主机关闭。"
+
+#: src/inc.c:1146
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
+msgstr "与%s:%d的连接被远程主机关闭。"
 
-#: src/inc.c:1104
+#: src/inc.c:1151
 msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
+msgstr "邮箱已经被锁,无法打开。"
 
-#: src/inc.c:1108
+#: src/inc.c:1155
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"ÓÊÏäÎÞ·¨´ò¿ª£º\n"
+"邮箱被锁定:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1114 src/send_message.c:589
+#: src/inc.c:1161 src/send_message.c:550
 msgid "Authentication failed."
-msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
+msgstr "授权失败。"
 
-#: src/inc.c:1119 src/send_message.c:592
+#: src/inc.c:1166 src/send_message.c:553
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"ÊÚȨʧ°Ü£º\n"
+"鉴权失败:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1154
+#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:569
+msgid "Session timed out."
+msgstr "会话已超时."
+
+#: src/inc.c:1174
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d timed out."
+msgstr "到 %s:%d 的连接超时"
+
+#: src/inc.c:1209
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "ºÏ²¢²Ù×÷±»È¡Ïû\n"
+msgstr "合并操作被取消\n"
 
-#: src/ldif.c:838
+#: src/inc.c:1446
+#, c-format
+msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr "您正在脱机工作。是否在%d分钟内更改?"
+
+#: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1953
+msgid "Offline warning"
+msgstr "脱机警告"
+
+#: src/inc.c:1451
+msgid "On_ly once"
+msgstr "仅一次(_l)"
+
+#: src/ldif.c:839
 msgid "Nick Name"
-msgstr "´ÂºÅ"
+msgstr "绰号"
 
-#: src/main.c:148 src/main.c:157
+#: src/main.c:171
 #, c-format
 msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
+"File '%s' already exists.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
-"'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
-"ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
+"文件'%s'已存在。\n"
+"无法创建文件夹。"
+
+#: src/main.c:253
+#, c-format
+msgid ""
+"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Do you want to migrate this configuration?"
+msgstr ""
+"找到Sylpheed-Claws %s 的配置。\n"
+"是否要将该配置迁移过来?"
+
+#: src/main.c:256
+msgid "1.0.5 or previous"
+msgstr "1.0.5或者更老版本"
+
+#: src/main.c:256
+msgid "1.9.15 or previous"
+msgstr "1.9.15或者更老版本"
+
+#: src/main.c:259
+msgid "Migration of configuration"
+msgstr "迁移设置"
 
-#: src/main.c:217
+#: src/main.c:264
+msgid "Copying configuration..."
+msgstr "正在拷贝设置..."
+
+#: src/main.c:269
+msgid "Migration failed!"
+msgstr "迁移失败!"
+
+#: src/main.c:333
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "glib²»Ö§³Ög_thread¡£\n"
+msgstr "glib不支持g_thread。\n"
 
-#: src/main.c:520
+#: src/main.c:711
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
+msgstr "用法: %s[选项]...\n"
 
-#: src/main.c:523
+#: src/main.c:713
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
+msgstr "  --compose [地址]       打开写信窗口"
 
-#: src/main.c:524
+#: src/main.c:714
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
-" --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
-"                         ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
+"  --attach 文件1 [文件2]...\n"
+"                         打开写新邮件窗口,并附上所指定的文件"
 
-#: src/main.c:527
+#: src/main.c:717
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
+msgstr "  --receive              接收新邮件"
 
-#: src/main.c:528
+#: src/main.c:718
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
+msgstr "  --receive-all          接收所有帐号的新邮件"
 
-#: src/main.c:529
+#: src/main.c:719
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
+msgstr "  --send                 发送所有待发送邮件"
 
-#: src/main.c:530
+#: src/main.c:720
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
+msgstr "  --status               显示所有邮件的数目"
 
-#: src/main.c:531
+#: src/main.c:721
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
 msgstr ""
-"  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
-"                         ÏÔʾËùÓÐÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
+"  --status-full [邮件夹]...\n"
+"                         显示每个邮件夹的状态"
 
-#: src/main.c:533
+#: src/main.c:723
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
+msgstr "  --online               切换到联机模式"
 
-#: src/main.c:534
+#: src/main.c:724
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»ú״̬"
+msgstr "  --offline              切换到脱机模式"
 
-#: src/main.c:535
+#: src/main.c:725
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
+msgstr "  --debug                调试模式"
 
-#: src/main.c:536
+#: src/main.c:726
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
+msgstr "  --help                 显示本说明并结束程序"
 
-#: src/main.c:537
+#: src/main.c:727
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
+msgstr "  --version              显示版本内容并结束程序"
 
-#: src/main.c:538
+#: src/main.c:728
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
+msgstr "  --config-dir           显示配置数据目录"
 
-#: src/main.c:575 src/summaryview.c:5185
+#: src/main.c:766 src/summaryview.c:5422
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
+msgstr "正在处理(%s)..."
 
-#: src/main.c:578
+#: src/main.c:769
 msgid "top level folder"
-msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
+msgstr "最上一层邮件夹"
 
-#: src/main.c:643
+#: src/main.c:827
+msgid "Really quit?"
+msgstr "确定要退出吗?"
+
+#: src/main.c:828
 msgid "Composing message exists."
-msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
+msgstr "所编辑的文件已经存在。"
 
-#: src/main.c:644
-msgid "Draft them"
-msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
+#: src/main.c:829
+msgid "_Save to Draft"
+msgstr "存为草稿(_S)"
 
-#: src/main.c:644
-msgid "Discard them"
-msgstr "¶ªÆú"
+#: src/main.c:829
+msgid "_Discard them"
+msgstr "摈弃(_D)"
 
-#: src/main.c:644
-msgid "Don't quit"
-msgstr "²»Í˳ö"
+#: src/main.c:829
+msgid "Do_n't quit"
+msgstr "不退出(_n)"
 
-#: src/main.c:658
+#: src/main.c:843
 msgid "Queued messages"
-msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
+msgstr "待发送的邮件"
 
-#: src/main.c:659
+#: src/main.c:844
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
+msgstr "待发送邮件夹内尚有邮件。要退出吗?"
 
-#: src/main.c:904
+#: src/main.c:1099 src/toolbar.c:1985
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "·¢ËÍÅŶÓÖÐÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
+msgstr "发送排队中邮件时发生错误。"
+
+#: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:156
+msgid "/_File"
+msgstr "/文件(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:436
+#: src/mainwindow.c:451
 msgid "/_File/_Add mailbox"
-msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)..."
+msgstr "/文件(_F)/增加邮箱(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:437
+#: src/mainwindow.c:452
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
-msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/MH¸ñʽ..."
+msgstr "/文件(_F)/增加邮箱(_A)/MH格式..."
+
+#: src/mainwindow.c:453 src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:468
+#: src/messageview.c:159
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/文件(_F)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:438
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_File/Change folder order"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÓʼþ¼Ð˳Ðò"
+msgstr "/文件(_F)/修改邮件夹顺序"
 
-#: src/mainwindow.c:439
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/Îļþ(_F)/µ¼ÈëmboxµÄÎļþ(_I)... "
+msgstr "/文件(_F)/导入mbox的文件(_I)... "
 
-#: src/mainwindow.c:440
+#: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÓʼþ¼Ð..."
+msgstr "/文件(_F)/以mbox格式导出邮件夹(_E)..."
 
-#: src/mainwindow.c:441
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/Îļþ(_F)/Çå¿ÕÀ¬»øÍ°(_t)"
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
+msgstr "/文件(_F)/以mbox格式导出选中的邮件(_o)..."
+
+#: src/mainwindow.c:461
+msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
+msgstr "/文件(_F)/清空所有垃圾桶(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:144
+#: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:157
 msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æΪ(_S)..."
+msgstr "/文件(_F)/保存为(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:145
+#: src/mainwindow.c:464 src/messageview.c:158
 msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/Îļþ(_F)/´òÓ¡(_P)..."
+msgstr "/文件(_F)/打印(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:446
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
+msgstr "/文件(_F)/脱机工作(_W)"
+
+#: src/mainwindow.c:467
+msgid "/_File/Synchronise folders"
+msgstr "/文件(_F)/同步邮件夹"
 
-#: src/mainwindow.c:449
+#. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/Îļþ(_F)/Í˳ö(_x)"
+msgstr "/文件(_F)/退出(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:454
+#: src/mainwindow.c:475
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/±à¼­(_E)/Ñ¡ÔñÏßË÷(_T)"
+msgstr "/编辑(_E)/选择线索(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:153
+#: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:166
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖвéÕÒ(_F)..."
+msgstr "/编辑(_E)/在邮件中查找(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖÐËÑË÷(_S)..."
+msgstr "/编辑(_E)/在邮件夹中搜索(_S)..."
+
+#: src/mainwindow.c:480
+msgid "/_Edit/_Quick search"
+msgstr "/编辑(_E)/快速搜索(_Q)"
+
+#: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:452
+msgid "/_View"
+msgstr "/查看(_V)"
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
+msgstr "/查看(_V)/显示或隐藏(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
+msgstr "/查看(_V)/显示或隐藏(_d)/邮件夹树(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÓʼþÄÚÈÝ(_M)"
+msgstr "/查看(_V)/显示或隐藏(_d)/邮件内容(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
+msgstr "/查看(_V)/显示或隐藏(_d)/工具栏(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñºÍÎÄ×Ö(_a)"
+msgstr "/查看(_V)/显示或隐藏(_d)/工具栏(_T)/图像和文字(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ(_I)"
+msgstr "/查看(_V)/显示或隐藏(_d)/工具栏(_T)/图像(_I)"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ÎÄ×Ö(_T)"
+msgstr "/查看(_V)/显示或隐藏(_d)/工具栏(_T)/文字(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/¾ù²»ÏÔʾ(_N)"
+msgstr "/查看(_V)/显示或隐藏(_d)/工具栏(_T)/均不显示(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:497
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸(_b)"
+msgstr "/查看(_V)/显示或隐藏(_d)/隐藏工具栏(_b)"
+
+#: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:557 src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:672
+#: src/messageview.c:268
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/显示(_V)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÏÔʾÓʼþ¼ÐÊ÷(_o)"
+msgstr "/查看(_V)/用单独窗口显示邮件夹树(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:479
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/Separate _message view"
+msgstr "/查看(_V)/用单独窗口中显示邮件内容(_m)"
 
-#: src/mainwindow.c:481
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按顺序(_n)"
 
-#: src/mainwindow.c:483
-msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´´óС(_i)"
+#: src/mainwindow.c:505
+msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按大小(_i)"
 
-#: src/mainwindow.c:484
-msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÈÕÆÚ(_d)"
+#: src/mainwindow.c:506
+msgid "/_View/_Sort/by _Date"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按日期(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:485
-msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´·¢ÐÅÈË(_f)"
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_View/_Sort/by _From"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按发信人(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:486
-msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÈË(_r)"
+#: src/mainwindow.c:508
+msgid "/_View/_Sort/by _To"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按收信人(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:487
-msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷Ìâ(_s)"
+#: src/mainwindow.c:509
+msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按主题(_u)"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÑÕÉ«±êÇ©(_l)"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按颜色标签(_c)"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:512
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´±ê¼Ç(_m)"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按标记(_m)"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´×´Ì¬(_s)"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按状态(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¸½¼þ(_t)"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按附件(_t)"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´µÃ·Ö"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按得分"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëø¶¨×´Ì¬"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按锁定状态"
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/²»ÅÅÐò(_o)"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/不排序(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:522
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/---"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/ÉýÐò"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/升序"
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/½µÐò"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/降序"
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÅÅÁÐ(_A)"
+msgstr "/查看(_V)/排序(_S)/按主题排列(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/²é¿´(_V)/°´ÏßË÷²é¿´(_R)"
+msgstr "/查看(_V)/按线索查看(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "/²é¿´(_V)/Õ¹¿ªËùÓÐÏßË÷(_X)"
+msgstr "/查看(_V)/展开所有线索(_X)"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÕÛµþËùÓÐÏßË÷(_L)"
+msgstr "/查看(_V)/折叠所有线索(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÓʼþ(_H) "
+msgstr "/查看(_V)/隐藏已读邮件(_H) "
 
-#: src/mainwindow.c:507
-msgid "/_View/Set displayed _items..."
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÁÐ(_i)..."
+#: src/mainwindow.c:529
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr "/查看(_V)/设置显示列(_c)..."
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:530
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr "/查看(_V)/设置显示列(_c)/邮件夹列表(_F)..."
+
+#: src/mainwindow.c:531
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr "/查看(_V)/设置显示列(_c)/邮件列表(M)..."
+
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)"
+msgstr "/查看(_V)/转到(_G)"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·â(_P)"
+msgstr "/查看(_V)/转到(_G)/上一封(_P)"
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·â(_N)"
+msgstr "/查看(_V)/转到(_G)/下一封(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
-#: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:537 src/mainwindow.c:542 src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:550 src/mainwindow.c:555
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/---"
+msgstr "/查看(_V)/转到(_G)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÓʼþ(_r)"
+msgstr "/查看(_V)/转到(_G)/上一封未读邮件(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÓʼþ(_e)"
+msgstr "/查看(_V)/转到(_G)/下一封未读邮件(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:543
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÓʼþ(_w)"
+msgstr "/查看(_V)/转到(_G)/前一封新邮件(_w)"
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÓʼþ(_x)"
+msgstr "/查看(_V)/转到(_G)/下一封新邮件(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±ê¼ÇÓʼþ(_M)"
+msgstr "/查看(_V)/ 转到(_G)/前一封标记邮件(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÓʼþ(_a)"
+msgstr "/查看(_V)/ 转到(_G)/下一封标记邮件(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Óʼþ(_l)"
+msgstr "/查看(_V)/ 转到(_G)/前一封标签邮件(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:553
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Óʼþ(_b)"
+msgstr "/查看(_V)/ 转到(_G)/下一封标签邮件(_b)"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:556
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÓʼþ¼Ð(_f)"
+msgstr "/查看(_V)/转到(_G)/其他邮件夹(_f)"
+
+#: src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:172
+msgid "/_View/Character _encoding/---"
+msgstr "/查看(_V)/字符编码(_e)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:176
+msgid "/_View/Character _encoding"
+msgstr "/查看(_V)/字符编码(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:159
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/---"
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:177
+msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/自动侦测(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:163
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)"
+#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:180
+msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/7bit ascii (US-ASCI_I)"
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:164
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
+#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:183
+msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:167
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/7bit ascii (US-ASCII)(_ I)"
+#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:186
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/西欧(ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:171
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Unicode (UTF-8)(_U)"
+#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:188
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/西欧(ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:175
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-1)(_1)"
+#: src/mainwindow.c:578
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/西欧(Windows-1252)"
 
-#: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:177
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-15)"
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:191
+msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/西欧(ISO-8859-_2) "
 
-#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:181
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-2)(_2) "
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:194
+msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/波罗的海 (ISO-8859-13)(_B)"
 
-#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:184
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)(_B)"
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:196
+msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/波罗的海 (ISO-8859-_4) "
 
-#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:186
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)(_4) "
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:199
+msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/希腊 (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:189
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ï£À° (ISO-8859-7)(_7)"
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:202
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/希伯来 (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:192
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)(_9)"
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:204
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/希伯来 (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:195
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(ISO-8859-5)(_5)"
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:207
+msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/土耳其 (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:197
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-R) (_R)"
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:210
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/斯拉夫 (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:199
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-U) (_R)"
+#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:212
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/斯拉夫 (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:201
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(Windows-1251)"
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:214
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/斯拉夫 (KOI8-U)"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:205
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022-JP)(_J)"
+#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:216
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/斯拉夫 (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:208
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022- JP-2)"
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:219
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/日文 (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:211
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (EUC-JP)(_E)"
+#: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:221
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/日文 (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:213
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (Shift__JIS)(_S)"
+#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:223
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/日文 (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:217
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/¼òÌåÖÐÎÄ(GB2312)(_G)"
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:225
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/日文 (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:219
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(Big5)(_B) "
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:228
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/简体中文 (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:221
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(EUC-TW)(_T)"
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:230
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/简体中文 (GBK)"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:223
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÎÄ(ISO-2022-CN)(_C) "
+#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:232
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/繁体中文 (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:226
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ(EUC-KR)(_K) "
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:234
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/繁体中文 (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:228
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (ISO-2022-KR)"
+#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:236
+msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/中文 (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:231
-msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(TIS-620)"
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:239
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/韩文 (EUC-_KR) "
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:233
-msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(Windows-874)"
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:241
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/韩文 (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:450
+#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:244
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/泰国 (TIS-620)"
+
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:246
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/查看(_V)/字符集(_e)/泰国 (Windows-874)"
+
+#: src/mainwindow.c:653 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:253
+#: src/messageview.c:259
+msgid "/_View/Decode/---"
+msgstr "/查看(_V)/解码/---"
+
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:256
+msgid "/_View/Decode"
+msgstr "/查看(_V)/解码"
+
+#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:257
+msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
+msgstr "/查看(_V)/解码/自动侦测(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:260
+msgid "/_View/Decode/_8bit"
+msgstr "/查看(_V)/解码/_8位"
+
+#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:261
+msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
+msgstr "/查看(_V)/解码/_Quoted Printable"
+
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:262
+msgid "/_View/Decode/_Base64"
+msgstr "/查看(_V)/解码/_Base64"
+
+#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:263
+msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
+msgstr "/查看(_V)/解码/_Uuencode"
+
+#: src/mainwindow.c:669 src/summaryview.c:453
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
+msgstr "/查看(_V)/在新窗口中打开(_w)"
 
-#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:241
+#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:269
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_a)"
+msgstr "/查看(_V)/邮件源文件(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:242
-msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
+#: src/mainwindow.c:671
+msgid "/_View/Show all headers"
+msgstr "/查看(_V)/显示所有信息头"
 
-#: src/mainwindow.c:622
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒªÁбí(_U)"
+msgstr "/查看(_V)/更新邮件摘要列表(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:676
 msgid "/_Message/Recei_ve"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)"
+msgstr "/邮件(_M)/收取(_v)"
 
-#: src/mainwindow.c:626
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/´Óµ±Ç°ÕʺÅÊÕÈ¡(_c)"
+msgstr "/邮件(_M)/收取(_v)/从当前帐号收取(_c)"
 
-#: src/mainwindow.c:628
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/´ÓËùÓÐÕʺÅÊÕÈ¡(_c)"
+msgstr "/邮件(_M)/收取(_v)/从所有帐号收取(_c)"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/È¡Ïû(_g)"
+msgstr "/邮件(_M)/收取(_v)/取消(_g)"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/---"
+msgstr "/邮件(_M)/收取(_v)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:633
+#: src/mainwindow.c:684
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ(_S)"
+msgstr "/邮件(_M)/送出待发送邮件(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:686
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÅ(_n)"
+msgstr "/邮件(_M)/写信(_n)"
 
-#: src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÂÎÅȺÁôÑÔ"
+msgstr "/邮件(_M)/写新闻群留言"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:688 src/messageview.c:276
 msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÐÅ(_R)"
+msgstr "/邮件(_M)/回信(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:638
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)"
+msgstr "/邮件(_M)/回信给(_y)"
 
-#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:249
+#: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:277
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
+msgstr "/邮件(_M)/回信给(_y)/全部人(_a)"
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:251
+#: src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:279
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/·¢ÐÅÈË(_s)"
+msgstr "/邮件(_M)/回信给(_y)/发信人(_s)"
 
-#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:253
+#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:281
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
+msgstr "/邮件(_M)/回信给(_y)/邮件列表(_l)"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/Follow-up and reply to"
+msgstr "/邮件(_M)/Follow-up and reply to"
 
-#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:256
+#: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:284
 msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ת·¢(_F)"
+msgstr "/邮件(_M)/转发(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:285
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/邮件(_M)/以附加文件形式转发(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò"
+msgstr "/邮件(_M)/重定向"
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ Òƶ¯(_o)"
+msgstr "/邮件(_M)/移动(_o)"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ ¸´ÖÆ(_C)"
+msgstr "/邮件(_M)/复制(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:650
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ É¾³ý(_D) "
+#: src/mainwindow.c:702
+msgid "/_Message/Move to _trash"
+msgstr "/邮件(_M)/移动到垃圾桶(_t)"
+
+#: src/mainwindow.c:703
+msgid "/_Message/_Delete..."
+msgstr "/邮件(_M)/删除(_D)..."
 
-#: src/mainwindow.c:651
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ È¡ÏûÐÂÓʼþ"
+msgstr "/邮件(_M)/取消新邮件"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)"
+msgstr "/邮件(_M)/标记(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ±ê¼Ç(_M) "
+msgstr "/邮件(_M)/标记(_M)/ 标记(_M) "
 
-#: src/mainwindow.c:655
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ²»±ê¼Ç(_U)"
+msgstr "/邮件(_M)/标记(_M)/ 不标记(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/---"
+msgstr "/邮件(_M)/标记(_M)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
+msgstr "/邮件(_M)/标记(_M)/标记为未读(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
+msgstr "/邮件(_M)/标记(_M)/标记为已读(_d)"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
+msgstr "/邮件(_M)/标记(_M)/标记所有为已读(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:261
+#: src/mainwindow.c:715 src/messageview.c:289
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÖØб༭(_e)"
+msgstr "/邮件(_M)/重新编辑(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:665
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ²¾(_A)..."
+msgstr "/工具(_T)/地址簿(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:265
+#: src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:293
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/½«·¢ÐÅÈ˼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
+msgstr "/工具(_T)/将发信人加入地址簿中(_k)"
 
-#: src/mainwindow.c:668
+#: src/mainwindow.c:721
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)"
+msgstr "/工具(_T)/批量提取通讯地址(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ¼Ð(_F)"
+msgstr "/工具(_T)/批量提取通讯地址(_H)/从邮件夹(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ(_M)"
+msgstr "/工具(_T)/批量提取通讯地址(_H)/从邮件(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÓʼþ¼ÐÖÐËùÓÐÓʼþ(_F)"
+msgstr "/工具(_T)/过滤邮件夹中所有邮件(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:729
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÑ¡¶¨µÄÓʼþ(_F)"
+msgstr "/工具(_T)/过滤选定的邮件(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:731 src/messageview.c:296
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
+msgstr "/工具(_T)/创建过滤规则(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:270
+#: src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:298
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
+msgstr "/工具(_T)/创建过滤规则(_C)/自动创建(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:272
+#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:300
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉ·¢ÐÅÈË(_F)"
+msgstr "/工具(_T)/创建过滤规则(_C)/由发信人(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:274
+#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:302
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÈË(_T)"
+msgstr "/工具(_T)/创建过滤规则(_C)/由收信人(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:276
+#: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:304
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
+msgstr "/工具(_T)/创建过滤规则(_C)/由主题(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:687
-msgid "/_Tools/_Create processing rule"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_C)"
+#: src/mainwindow.c:740
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
+msgstr "/工具(_T)/创建处理规则(_r)"
 
-#: src/mainwindow.c:688
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
+#: src/mainwindow.c:741
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
+msgstr "/工具(_T)/创建处理规则(_r)/自动创建(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:690
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_C)/ÓÉ·¢ÐÅÈË(_F)"
+#: src/mainwindow.c:743
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
+msgstr "/工具(_T)/创建处理规则(_r)/由发信人(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:692
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÈË(_T)"
+#: src/mainwindow.c:745
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
+msgstr "/工具(_T)/创建处理规则(_r)/由收信人(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:694
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
+#: src/mainwindow.c:747
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
+msgstr "/工具(_T)/创建处理规则(_r)/由主题(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:699
-msgid "/_Tools/_Check for new messages in all folders"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ(_C)"
+#: src/mainwindow.c:752
+msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
+msgstr "/工具(_T)/检查所有邮件夹中的新邮件(_e)"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:754
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)"
+msgstr "/工具(_T)/删除重复邮件(_p)"
 
-#: src/mainwindow.c:703
+#: src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)/Ñ¡¶¨Óʼþ¼Ð"
+msgstr "/工具(_T)/删除重复邮件(_p)/选定邮件夹"
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)/ËùÓÐÓʼþ¼Ð"
+msgstr "/工具(_T)/删除重复邮件(_p)/所有邮件夹"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:761
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´ÐÐ(_x)"
+msgstr "/工具(_T)/执行(_x)"
 
-#: src/mainwindow.c:711
-msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/SSLÈÏÖ¤(_f)"
+#: src/mainwindow.c:764
+msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
+msgstr "/工具(_T)/SSL认证(_t)"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:768
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÈÕÖ¾´°¿Ú(_L)"
+msgstr "/工具(_T)/日志窗口(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:770
 msgid "/_Configuration"
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)"
+msgstr "/设置(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
+msgstr "/设置(_C)/更改目前帐号(_h)"
 
-#: src/mainwindow.c:720
+#: src/mainwindow.c:773
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
+msgstr "/设置(_C)/目前帐号的偏好设置(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:775
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
+msgstr "/设置(_C)/创建新帐号(_n)..."
 
-#: src/mainwindow.c:724
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
+msgstr "/设置(_C)/编辑帐号(_E)..."
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:779
 msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/---"
+msgstr "/设置(_C)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:727
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)..."
+#: src/mainwindow.c:780
+msgid "/_Configuration/P_references..."
+msgstr "/设置(_C)/偏好(_r)..."
 
-#: src/mainwindow.c:729
-msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ç°´¦Àí..."
+#: src/mainwindow.c:782
+msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
+msgstr "/设置(_C)/预处理(_o)..."
 
-#: src/mainwindow.c:731
-msgid "/_Configuration/Post-processing..."
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ºó´¦Àí..."
+#: src/mainwindow.c:784
+msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
+msgstr "/设置(_C)/后处理(_c)..."
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
+msgstr "/设置(_C)/过滤(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
+msgstr "/设置(_C)/模板(_T)..."
 
-#: src/mainwindow.c:736
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
-
-#: src/mainwindow.c:737
-msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)..."
+msgstr "/设置(_C)/动作(_A)..."
 
-#: src/mainwindow.c:738
-msgid "/_Configuration/Plugins..."
-msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/²å¼þ..."
+#: src/mainwindow.c:790
+msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
+msgstr "/设置(_C)/插件(_g)..."
 
-#: src/mainwindow.c:741
-msgid "/_Help/_Manual (Local)"
-msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(±¾µØ)"
-
-#: src/mainwindow.c:742
-msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÖ÷Ò³)"
+#: src/mainwindow.c:793
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/求助(_H)/联机手册(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:744
-msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
-msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F)(±¾µØ)"
-
-#: src/mainwindow.c:745
-msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F) (SylpheedÊÖ²áÖ÷Ò³)"
+#: src/mainwindow.c:794
+msgid "/_Help/_FAQ"
+msgstr "/帮助(_H)/关于(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:747
-msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
-msgstr "/_Help/_Claws °æ±¾³£¼ûÎÊÌâ"
+#: src/mainwindow.c:795
+msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
+msgstr "/帮助(_H)/在线FAQ(_O)"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "/_Help/---"
-msgstr "/ÇóÖú(_H)/---"
+msgstr "/求助(_H)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:872
+#: src/mainwindow.c:944
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
-msgstr "Ä¿Ç°ÔÚÏß¡£µã»÷ͼ±êתµ½ÀëÏßģʽ¡£"
+msgstr "目前在线。点击图标转到离线模式。"
 
-#: src/mainwindow.c:876
+#: src/mainwindow.c:948
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
-msgstr "Ä¿Ç°ÀëÏß¡£µã»÷ͼ±êתµ½ÔÚÏß״̬¡£"
+msgstr "目前离线。点击图标转到在线状态。"
 
-#: src/mainwindow.c:893
+#: src/mainwindow.c:965
 msgid "Select account"
-msgstr "Ñ¡ÔñÕʺÅ"
+msgstr "选择帐号"
 
-#: src/mainwindow.c:1233 src/mainwindow.c:1274 src/mainwindow.c:1302
-#: src/prefs_folder_item.c:534
+#: src/mainwindow.c:1327 src/mainwindow.c:1368 src/mainwindow.c:1396
+#: src/prefs_folder_item.c:592
 msgid "Untitled"
-msgstr "δÃüÃû"
+msgstr "未命名"
 
-#: src/mainwindow.c:1303
+#: src/mainwindow.c:1397
 msgid "none"
-msgstr "ÎÞ"
-
-#: src/mainwindow.c:1570
-msgid "Empty trash"
-msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏä"
+msgstr "无"
 
-#: src/mainwindow.c:1571
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏäÄÚËùÓÐÓʼþ£¿"
+#: src/mainwindow.c:1660
+msgid "Delete all messages in trash folders?"
+msgstr "清空垃圾桶内所有邮件?"
 
-#: src/mainwindow.c:1589
+#: src/mainwindow.c:1679
 msgid "Add mailbox"
-msgstr "Ìí¼ÓÓÊÏä"
+msgstr "添加邮箱"
 
-#: src/mainwindow.c:1590
+#: src/mainwindow.c:1680
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
-"ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖá£\n"
-"Èç¹ûÖ¸¶¨ÒÑ´æÔÚµÄÓÊÏ䣬Ëü½«»á×Ô¶¯±»É¨Ãè¡£"
+"请输入邮箱位置。\n"
+"如果指定已存在的邮箱,它将会自动被扫描。"
 
-#: src/mainwindow.c:1596
+#: src/mainwindow.c:1686
 #, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "ÓÊÏä `%s' ÒѾ­´æÔÚ¡£"
+msgid "The mailbox '%s' already exists."
+msgstr "邮箱 `%s' 已经存在。"
 
-#: src/mainwindow.c:1601 src/setup.c:58
+#: src/mainwindow.c:1691 src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
-msgstr "ÓÊÏä"
+msgstr "邮箱"
 
-#: src/mainwindow.c:1606 src/setup.c:62
+#: src/mainwindow.c:1696 src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
-"´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü¡£\n"
-"Ò²ÐíijЩÎļþÒѾ­´æÔÚ£¬»òÕßÄãûÓÐ×ã¹»µÄдȨÏÞ¡£"
+"创建邮箱失败。\n"
+"也许某些文件已经存在,或者你没有足够的写权限。"
 
-#: src/mainwindow.c:1946
-msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr "Sylpheed - Óʼþ¼Ð"
+#: src/mainwindow.c:2051
+msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - 邮件夹"
 
-#: src/mainwindow.c:1967 src/messageview.c:405
-msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr "Sylpheed - Óʼþ"
+#: src/mainwindow.c:2087 src/messageview.c:778
+msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - 邮件"
 
-#: src/mainwindow.c:2351
+#: src/mainwindow.c:2478 src/plugins/trayicon/trayicon.c:366
 msgid "Exit"
-msgstr "Í˳ö"
+msgstr "退出"
 
-#: src/mainwindow.c:2351
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Í˳ö±¾³ÌÐò"
+#: src/mainwindow.c:2478
+msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
+msgstr "退出 Sylpheed-Claws?"
+
+#: src/mainwindow.c:2630
+msgid "Folder synchronisation"
+msgstr "邮件夹同步"
 
-#: src/mainwindow.c:2706
+#: src/mainwindow.c:2631
+msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
+msgstr "是否现在同步邮件夹?"
+
+#: src/mainwindow.c:2893
 msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "ɾ³ýÖظ´µÄÓʼþ..."
+msgstr "删除重复的邮件..."
 
-#: src/mainwindow.c:2740
+#: src/mainwindow.c:2927
 #, c-format
-msgid "Deleted %d duplicate message(s) in %d folders.\n"
-msgstr "ɾ³ý%d¸öÖظ´µÄÓʼþ(%d¸öÓʼþ¼Ð)...\n"
+msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
+msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
+msgstr[0] "删除 %d 个重复的邮件(分布于 %d 个邮件夹)。\n"
+msgstr[1] "删除 %d 个重复的邮件(分布于 %d 个邮件夹)。\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2885 src/summaryview.c:4023
+#: src/mainwindow.c:3068 src/summaryview.c:4204
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
-msgstr "ÔÚÓʼþ¼Ð¹æÔòÇ°Ó¦ÓõĹæÔò"
+msgstr "在邮件夹规则前应用的规则"
 
-#: src/mainwindow.c:2893
+#: src/mainwindow.c:3076
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
-msgstr "ÔÚÓʼþ¼Ð¹æÔòºóÓ¦ÓõĹæÔò"
+msgstr "在邮件夹规则后应用的规则"
 
-#: src/mainwindow.c:2901 src/summaryview.c:4032
+#: src/mainwindow.c:3084 src/summaryview.c:4213
 msgid "Filtering configuration"
-msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
+msgstr "过滤/处理 配置"
 
-#: src/matcher.c:1223 src/matcher.c:1224 src/matcher.c:1225 src/matcher.c:1226
-#: src/matcher.c:1227 src/matcher.c:1228 src/matcher.c:1229 src/matcher.c:1230
+#: src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240 src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242
+#: src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244 src/matcher.c:1245 src/matcher.c:1246
 msgid "(none)"
-msgstr "(ÎÞ)"
+msgstr "()"
 
-#: src/message_search.c:88
+#: src/message_search.c:108
 msgid "Find in current message"
-msgstr "ÔÚµ±Ç°ÓʼþÖвéÕÒ"
+msgstr "在当前邮件中查找"
 
-#: src/message_search.c:106
+#: src/message_search.c:126
 msgid "Find text:"
-msgstr "²éÕÒÎÄ×Ö"
+msgstr "查找文字"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:183
+#: src/message_search.c:141 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:244
 msgid "Case sensitive"
-msgstr "´óСдÃô¸Ð"
-
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:189
-msgid "Backward search"
-msgstr "·´ÏòËÑË÷"
+msgstr "大小写敏感"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
+#: src/message_search.c:200 src/summary_search.c:377
 msgid "Search failed"
-msgstr "²éÕÒʧ°Ü"
+msgstr "搜索失败"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:318
+#: src/message_search.c:201 src/summary_search.c:378
 msgid "Search string not found."
-msgstr "δÕÒµ½Ö¸¶¨×Ö·û´®"
+msgstr "未找到指定字符串"
 
-#: src/message_search.c:191
+#: src/message_search.c:210
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Òѵ½´ïÓʼþ¶¥²¿£¬ÊÇ·ñÈƵ½Î²²¿¼ÌÐø²éÕÒ£¿"
+msgstr "已到达邮件顶部,是否绕到尾部继续查找?"
 
-#: src/message_search.c:194
+#: src/message_search.c:213
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Òѵ½´ïÓʼþĩ⣬ÊÇ·ñÖØпªÊ¼²éÕÒ£¿"
+msgstr "已到达邮件末尾,是否重新开始查找?"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:327
+#: src/message_search.c:216 src/summary_search.c:389
 msgid "Search finished"
-msgstr "²éÕÒÍê³É"
+msgstr "搜索完成"
 
-#: src/messageview.c:245
-msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/׫дÐÂÓʼþ(_N)"
+#: src/messageview.c:160
+msgid "/_File/_Close"
+msgstr "/文件(_F)/关闭(_C)"
 
-#: src/messageview.c:257
-msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒÔ¸½¼ÓÎļþÐÎʽת·¢(_A)"
+#: src/messageview.c:270
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/查看(_V)/显示所有信息头(_H)"
 
-#: src/messageview.c:259
+#: src/messageview.c:273
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/邮件(_M)/撰写新邮件(_N)"
+
+#: src/messageview.c:287
 msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò(_t)"
+msgstr "/邮件(_M)/重定向(_t)"
 
-#: src/messageview.c:278
-msgid "/_Tools/Create processing rule/"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/"
+#: src/messageview.c:306
+msgid "/_Tools/Create processing rule"
+msgstr "/工具(_T)/创建处理规则"
 
-#: src/messageview.c:280
+#: src/messageview.c:308
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
+msgstr "/工具(_T)/创建处理规则/自动创建(_A)"
 
-#: src/messageview.c:282
+#: src/messageview.c:310
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/ÓÉ·¢ÐÅÈË(_F)"
+msgstr "/工具(_T)/创建处理规则/由发信人(_F)"
 
-#: src/messageview.c:284
+#: src/messageview.c:312
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/ÓÉÊÕÐÅÈË(_T)"
+msgstr "/工具(_T)/创建处理规则/由收信人(_T)"
 
-#: src/messageview.c:286
+#: src/messageview.c:314
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
+msgstr "/工具(_T)/创建处理规则/由主题(_S)"
+
+#: src/messageview.c:438
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr "Sylpheed - 邮件"
 
-#: src/messageview.c:503
+#: src/messageview.c:543
 msgid "<No Return-Path found>"
-msgstr "<δÕÒµ½»ØÐŵØÖ·>"
+msgstr "<未找到回信地址>"
 
-#: src/messageview.c:511
+#: src/messageview.c:551
 #, c-format
 msgid ""
-"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
-"does not correspond to the return path:\n"
+"The notification address to which the return receipt is\n"
+"to be sent does not correspond to the return path:\n"
 "Notification address: %s\n"
 "Return path: %s\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
-"½«ÒªËͳöµÄ»ØÖ´ÖеÄ֪ͨµØÖ·ÓëÓʼþÖеķµ»Ø·¾¶²¢²»Ò»ÖÂ:\n"
-" Í¨ÖªµØÖ·: %s\n"
-" Return path: %s\n"
-"½¨Òé²»·¢ËÍ´Ë»ØÖ´¡£"
+"将要送出的回执中的通知地址与邮件中的返回路径并不一致:\n"
+" 通知地址: %s\n"
+" 返回路径: %s\n"
+"建议不发送此回执。"
+
+#: src/messageview.c:557 src/messageview.c:575
+msgid "_Send"
+msgstr "发送(_S)"
 
-#: src/messageview.c:519
-msgid "+Don't Send"
-msgstr "+²»Ëͳö"
+#: src/messageview.c:558 src/messageview.c:575
+msgid "+_Don't Send"
+msgstr "+不发送(_D)"
 
-#: src/messageview.c:529
+#: src/messageview.c:571
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
 "officially addressed to you.\n"
-"Receipt notification cancelled."
+"It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
-"¸ÃÓʼþÒªÇó·µ»ØÓʼþÊÕµ½Í¨Öª¡£\n"
-"µ«ÄúµÄÓʼþµØÖ·²¢Î´ÔÚÀ´ÐŵÄ'ÊÕÐÅÈË'ºÍ'³­ËÍ'Öб»Ö¸¶¨¡£\n"
-"ÒÑÈ¡Ïû»ØÖ´¡£"
+"该邮件要求返回邮件收到通知。\n"
+"但您的邮件地址并未在来信的'收信人(To:)'和'抄送人(CC:)'中被指定。\n"
+"\n"
+"建议不发送回执。"
 
-#: src/messageview.c:939 src/mimeview.c:1120 src/summaryview.c:3415
+#: src/messageview.c:1038 src/mimeview.c:1221 src/summaryview.c:3571
+#: src/summaryview.c:3574 src/textview.c:2176
 msgid "Save as"
-msgstr "±£´æΪ"
+msgstr "保存为"
 
-#: src/messageview.c:944 src/mimeview.c:1011 src/summaryview.c:3420
+#: src/messageview.c:1043 src/mimeview.c:1094 src/textview.c:2188
 msgid "Overwrite"
-msgstr "¸²¸Ç"
+msgstr "覆盖"
 
-#: src/messageview.c:945
+#: src/messageview.c:1044
 msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "¸½¼ÓÒÑÓÐÎļþ£¿"
+msgstr "附加已有文件?"
 
-#: src/messageview.c:952 src/summaryview.c:3428 src/summaryview.c:3432
-#: src/summaryview.c:3449
+#: src/messageview.c:1052 src/summaryview.c:3591 src/summaryview.c:3594
+#: src/summaryview.c:3609
 #, c-format
-msgid "Can't save the file `%s'."
-msgstr "ÎÞ·¨±£´æ´ËÎļþ '%s'¡£"
+msgid "Can't save the file '%s'."
+msgstr "无法保存文件 '%s'。"
 
-#: src/messageview.c:1017
-msgid "This message asks for a return receipt"
-msgstr "¸ÃÓʼþÒªÇ󷵻ػØÖ´"
+#: src/messageview.c:1124
+msgid "This message asks for a return receipt."
+msgstr "该邮件要求返回回执"
 
-#: src/messageview.c:1018
+#: src/messageview.c:1125
 msgid "Send receipt"
-msgstr "·¢ËÍ»ØÖ´"
+msgstr "发送回执"
+
+#: src/messageview.c:1165
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved,\n"
+"and has been deleted from the server."
+msgstr ""
+"这封邮件只有部分被取回, \n"
+"并已经从服务器删除了. "
+
+#: src/messageview.c:1171
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s."
+msgstr ""
+"这封邮件只有部分被取回; \n"
+"它是 %s"
+
+#: src/messageview.c:1175 src/messageview.c:1197
+msgid "Mark for download"
+msgstr "标记为待下载"
+
+#: src/messageview.c:1176 src/messageview.c:1188
+msgid "Mark for deletion"
+msgstr "标记为待删除"
+
+#: src/messageview.c:1181
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be downloaded."
+msgstr ""
+"这封邮件只有部分被取回; \n"
+"它 %s 并将会被下载."
+
+#: src/messageview.c:1186 src/messageview.c:1199
+#: src/prefs_filtering_action.c:153
+msgid "Unmark"
+msgstr "不标记"
+
+#: src/messageview.c:1192
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be deleted."
+msgstr ""
+"这封邮件只有部分被取回; \n"
+"它 %s 并将会被删除."
 
-#: src/messageview.c:1071
+#: src/messageview.c:1268
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "·µ»Ø»ØÖ´"
+msgstr "返回回执"
 
-#: src/messageview.c:1072
+#: src/messageview.c:1269
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
-"¸ÃÓʼþ·¢Ë͵½ÁËÄúµÄ¶à¸öÕʺÅÖС£\n"
-"ÇëÑ¡ÔñÓÃÒÔ·¢ËÍ»ØÖ´µÄÕʺÅ: "
+"该邮件发送到了您的多个帐号中。\n"
+"请选择用以发送回执的帐号: "
 
-#: src/messageview.c:1076
-msgid "Send Notification"
-msgstr "·¢ËÍ֪ͨ"
+#: src/messageview.c:1273
+msgid "_Send Notification"
+msgstr "发送通知(_S)"
 
-#: src/messageview.c:1076
-msgid "+Cancel"
-msgstr "+È¡Ïû"
+#: src/messageview.c:1273
+msgid "+_Cancel"
+msgstr "+取消(_C)"
 
-#: src/messageview.c:1130 src/summaryview.c:3467 src/toolbar.c:173
+#: src/messageview.c:1335 src/summaryview.c:3643 src/toolbar.c:175
 msgid "Print"
-msgstr "´òÓ¡"
+msgstr "打印"
 
-#: src/messageview.c:1131 src/summaryview.c:3468
+#: src/messageview.c:1336 src/summaryview.c:3644
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
+"('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
-"(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
+"请输入用于打印的命令行:\n"
+"(`%s' 将被替换为文件名)"
 
-#: src/messageview.c:1137 src/summaryview.c:3474
+#: src/messageview.c:1342 src/summaryview.c:3650
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
-"`%s'"
+"'%s'"
 msgstr ""
-"´òÓ¡ÃüÁîÐÐÎÞЧ:\n"
+"打印命令行无效:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/mh.c:349
+#: src/messageview.c:1353 src/summaryview.c:3623
+msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
+msgstr "无法打印: 该邮件不包含任何文字。"
+
+#: src/mh.c:392
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ %s ¿½±´µ½ %s\n"
+msgstr "无法将邮件 %s 拷贝到 %s\n"
 
-#: src/mh_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:59
 msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "ɾ³ýÐÅÏä(_m)"
+msgstr "/删除邮箱(_m)"
 
-#: src/mh_gtk.c:312
+#: src/mh_gtk.c:323
 #, c-format
 msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
+"Really remove the mailbox '%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
-"È·¶¨É¾³ýÓÊÏä'%s'£¿\n"
-"(ÆäÖеÄÓʼþ²»»áÖÁ´ÅÅÌÖÐɾ³ý)"
+"确定要删除邮箱'%s'?\n"
+"(其中的邮件并不会从磁盘中删除)"
 
-#: src/mh_gtk.c:314
+#: src/mh_gtk.c:325
 msgid "Remove mailbox"
-msgstr "ɾ³ýÓÊÏä"
+msgstr "删除邮箱"
 
 #: src/mimeview.c:154
 msgid "/_Open"
-msgstr "/´ò¿ª(_O)"
+msgstr "/打开(_O)"
 
 #: src/mimeview.c:155
 msgid "/Open _with..."
-msgstr "/´ò¿ª·½Ê½(_w)..."
+msgstr "/打开方式(_w)..."
 
 #: src/mimeview.c:156
 msgid "/_Display as text"
-msgstr "/ÒÔÎı¾·½Ê½ÏÔʾ(_D)"
+msgstr "/以文本方式显示(_D)"
 
-#: src/mimeview.c:157
+#: src/mimeview.c:157 src/summaryview.c:458
 msgid "/_Save as..."
-msgstr "/Áí´æΪ(_S)..."
+msgstr "/另存为(_S)..."
 
 #: src/mimeview.c:158
 msgid "/Save _all..."
-msgstr "/È«²¿±£´æ(_a)..."
+msgstr "/全部保存(_a)..."
 
 #: src/mimeview.c:197
 msgid "MIME Type"
-msgstr "MIMEÀàÐÍ"
+msgstr "MIME类型"
 
-#: src/mimeview.c:641
-msgid "Check"
-msgstr "¼ì²é"
+#: src/mimeview.c:644
+msgid "Check signature"
+msgstr "检查签名"
 
-#: src/mimeview.c:646 src/mimeview.c:651 src/mimeview.c:656
-msgid "Full info"
-msgstr "È«Ãû"
+#: src/mimeview.c:649 src/mimeview.c:654 src/mimeview.c:659
+msgid "View full information"
+msgstr "查看详细信息"
 
-#: src/mimeview.c:661
+#: src/mimeview.c:664
 msgid "Check again"
-msgstr "Ôٴμì²é"
+msgstr "再次检查"
+
+#: src/mimeview.c:673
+msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
+msgstr "点击图标或者按'C'选中。"
 
-#: src/mimeview.c:953 src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1180
-#: src/mimeview.c:1210
+#: src/mimeview.c:696
+msgid "Checking signature..."
+msgstr "正在检查签名..."
+
+#: src/mimeview.c:730
+msgid "Go back to email"
+msgstr "回到邮件"
+
+#: src/mimeview.c:1021 src/mimeview.c:1102 src/mimeview.c:1281
+#: src/mimeview.c:1314
 msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "ÎÞ·¨±£´æ¸´ºÏÓʼþµÄÕâÒ»²¿·Ö"
+msgstr "无法保存复合邮件的这一部分"
 
-#: src/mimeview.c:1009
+#: src/mimeview.c:1091 src/textview.c:2186
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
-msgstr "¸²¸ÇÒÑÓÐÎļþ '%s' Âð£¿"
+msgstr "覆盖已有文件 '%s' 吗?"
 
-#: src/mimeview.c:1046
+#: src/mimeview.c:1129
 msgid "Select destination folder"
-msgstr "Ñ¡ÔñÄ¿µÄÓʼþ¼Ð"
+msgstr "选择目的邮件夹"
 
-#: src/mimeview.c:1053
+#: src/mimeview.c:1136
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a directory."
-msgstr "`%s'²»ÊÇÒ»¸öĿ¼¡£"
+msgid "'%s' is not a directory."
+msgstr "`%s'不是一个目录。"
 
-#: src/mimeview.c:1220
+#: src/mimeview.c:1328
 msgid "Open with"
-msgstr "´ò¿ª·½Ê½"
+msgstr "打开方式"
 
-#: src/mimeview.c:1221
+#: src/mimeview.c:1329
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
+"('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´ò¿ªÎļþµÄÃüÁîÐÐ:\n"
-"(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
+"请输入用于打开文件的命令行:\n"
+"(`%s' 将被替换为文件名)"
 
-#: src/news.c:203
+#: src/news.c:220
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "ÕýÔÚÓë %s ½¨Á¢NNTPÁ¬½Ó:%d ...\n"
+msgstr "正在与 %s 建立NNTP连接:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:276
+#: src/news.c:308
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Óë %s:%d µÄNNTPÁ¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
+msgstr "与 %s:%d 的NNTP连接已经断开。正在重新连接...\n"
 
-#: src/news.c:405
+#: src/news.c:438
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅ×éÁÐ±í¡£\n"
+msgstr "无法取回新闻组列表。\n"
 
-#: src/news.c:518
+#: src/news.c:551
 msgid "can't post article.\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Í¶µÝÎÄÕ£º%s\n"
+msgstr "无法发送帖子.\n"
 
-#: src/news.c:544
+#: src/news.c:577
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØµÚ%d ÆªÎÄÕÂ\n"
+msgstr "无法取回帖子 %d\n"
 
-#: src/news.c:593
+#: src/news.c:626
 #, c-format
 msgid "can't select group: %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÐÂÎÅ×é: %s\n"
+msgstr "无法选择新闻组: %s\n"
 
-#: src/news.c:806
+#: src/news.c:854
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃȺ×é: %s\n"
+msgstr "无法设置群组: %s\n"
 
-#: src/news.c:814
+#: src/news.c:862
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "无效帖子索引范围: %d - %d \n"
 
-#: src/news.c:834
+#: src/news.c:882
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "ÌáÈ¡ %s Ê±·¢Éú´íÎó.\n"
+msgstr "提取 %s 时发生错误.\n"
 
-#: src/news.c:852
+#: src/news.c:900
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "ÕýÔÚÌáÈ¡xover %dÓÚ %s...\n"
+msgstr "正在提取xover %d于 %s...\n"
 
-#: src/news.c:856 src/news.c:941
+#: src/news.c:904 src/news.c:989
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃxover\n"
+msgstr "无法取得xover\n"
 
-#: src/news.c:865 src/news.c:951
+#: src/news.c:913 src/news.c:999
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "ÌáÈ¡xoverʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
+msgstr "提取xover时发生错误。\n"
 
-#: src/news.c:871 src/news.c:964
+#: src/news.c:919 src/news.c:1012
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:886 src/news.c:905 src/news.c:983 src/news.c:1018
+#: src/news.c:934 src/news.c:953 src/news.c:1031 src/news.c:1066
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃxhdr\n"
+msgstr "无法取得xhdr\n"
 
-#: src/news.c:895 src/news.c:914 src/news.c:995 src/news.c:1030
+#: src/news.c:943 src/news.c:962 src/news.c:1043 src/news.c:1078
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "ÌáÈ¡xhdrʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
+msgstr "提取xhdr时发生错误。\n"
 
-#: src/news.c:937
+#: src/news.c:985
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr ""
 
-#: src/news_gtk.c:49
+#: src/news_gtk.c:51
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/¶©ÔÄÐÂÎÅ×é (_S)..."
-
-#: src/news_gtk.c:50
-msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "/È¡Ïû¶©ÔÄÐÂÎÅ×é (_U)..."
+msgstr "/订阅新闻组 (_S)..."
 
 #: src/news_gtk.c:52
-msgid "/Down_load"
-msgstr "/ÏÂÔØ(_L)"
-
-#: src/news_gtk.c:56
-msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/Çå³ýÕʺÅ(_n)"
+msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
+msgstr "/退订新闻组 (_S)..."
 
-#: src/news_gtk.c:202
+#: src/news_gtk.c:201
 #, c-format
-msgid "Really unsubscribe newsgroup `%s'?"
-msgstr "È·¶¨È¡Ïû¶©ÔÄÐÂÎÅ×é'%s'£¿"
+msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
+msgstr "确定要退订新闻组'%s'?"
 
-#: src/news_gtk.c:203
+#: src/news_gtk.c:202
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "/È¡Ïû¶©ÔÄÐÂÎÅ×é"
-
-#: src/news_gtk.c:240
-#, c-format
-msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÂÎÅ×éÕʺÅ'%s'£¿"
-
-#: src/news_gtk.c:241
-msgid "Delete news account"
-msgstr "ɾ³ýÐÂÎÅȺÕʺÅ"
+msgstr "退订新闻组"
 
-#: src/passphrase.c:85
-msgid "Passphrase"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
+msgid "ClamAV: scanning message..."
+msgstr "ClamAV: 正在扫描邮件..."
 
-#: src/passphrase.c:256
-msgid "[no user id]"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:238
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:251
+msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:260
-#, c-format
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:243
 msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-msgstr ""
-
-#: src/passphrase.c:264
-msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
-msgstr "ÎÞЧµÄpassphrase! ÖØÊÔ...\n"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:116
-msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr "ClamAV: ÕýÔÚɨÃèÓʼþ..."
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:226
-msgid "Clam AntiVirus"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:231
-msgid ""
-"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
-"an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
+"an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
 "\n"
 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
 "saved in a specially designated folder.\n"
@@ -4862,56 +5491,52 @@ msgid ""
 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
-"±¾²å¼þµ÷ÓÃClam AntiVirusɨÃè´ÓPOPÕÊ»§ÊÕÈ¡µÄËùÓÐÓʼþ¸½¼þ¡£\n"
+"本插件调用Clam AntiVirus扫描从POP帐户收取的所有邮件附件。\n"
 "\n"
-"µ±Óʼþ¸½¼þ±»·¢ÏÖº¬Óв¡¶¾Ê±£¬Ëü»á±»É¾³ý»òÕß´æÈëÒ»¸öÌØÊâµÄÓʼþ¼Ð¡£\n"
+"当邮件附件被发现含有病毒时,它会被删除或者存入一个特殊的邮件夹。\n"
 "\n"
-"±¾²å¼þ½ö°üº¬ÓʼþµÄɨÃ衢ɾ³ý/Òƶ¯¹¦ÄÜ¡£Èç¹ûÒª½øÐвÎÊýÅäÖã¬Äú»¹ÐèÒª¼ÓÔØÏàÓ¦µÄ"
-"Óû§½çÃæ²å¼þ(clamav_plugin_gtk)¡£\n"
+"本插件仅包含邮件的扫描、删除/移动功能。如果要进行参数配置,您还需要加载相应的"
+"用户界面插件(clamav_plugin_gtk)。\n"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
 msgid "Enable virus scanning"
-msgstr "ÆôÓò¡¶¾É¨Ãè"
+msgstr "启用病毒扫描"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:109
 msgid "Scan archive contents"
-msgstr "ɨÃèѹËõ°üÄÚÈÝ"
+msgstr "扫描压缩包内容"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:122
 msgid "Maximum attachment size"
-msgstr "×î´ó¸½¼þ´óС"
+msgstr "最大附件大小"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:140
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:144
 msgid "Save infected messages"
-msgstr "±£´æÊܸÐȾµÄÓʼþ"
+msgstr "保存受感染的邮件"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
 msgid "Save folder"
-msgstr "±£´æλÖÃ"
+msgstr "保存位置"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:171
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:180
 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
-msgstr "²»ÉèÖÃʱ½«È±Ê¡Ê¹ÓÃÀ¬»øÍ°"
+msgstr "不设置时将缺省使用垃圾桶"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
-msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
-msgstr "¹ýÂË/Clam AntiVirus"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:277
 msgid "Clam AntiVirus GTK"
 msgstr "Clam AntiVirus GTK"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:282
 msgid ""
 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
 "\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"Clam AntiVirus.\n"
+"You will find the options in the Preferences window under Plugins/Clam "
+"AntiVirus.\n"
 "\n"
 "With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
 "scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
@@ -4919,121 +5544,336 @@ msgid ""
 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
 "mail will be saved.\n"
 msgstr ""
-"±¾²å¼þΪClam AntiVirusÌṩÉèÖýçÃæ¡£\n"
+"本插件为Clam AntiVirus插件提供设置界面。\n"
+"\n"
+"您可以在'其他偏好'窗口的'过滤/Clam AntiVirus'下找到配置选项。\n"
 "\n"
-"Äú¿ÉÒÔÔÚ'ÆäËûÆ«ºÃ'´°¿ÚµÄ'¹ýÂË/Clam AntiVirus'ÏÂÕÒµ½ÅäÖÃÑ¡Ïî¡£\n"
-"ͨ¹ý±¾²å¼þ£¬Äú¿ÉÒÔÆôÓûò½ûÓÃÒ»°ãɨÃ衢ѹËõ°üɨÃ裬¿ÉÒÔÉèÖÃÐèÒª¼ì²éµÄ×î´ó¸½¼þ"
-"³ß´ç£¬ÅäÖÃÊÇ·ñÊÕÈ¡ÊܸÐȾµÄÓʼþ(ȱʡÉèÖÃÊÇÊÕÈ¡)ÒÔ¼°±£´æÊܸÐȾÓʼþµÄ±£´æÄ¿"
-"¼¡£\n"
+"通过本插件,您可以启用或禁用一般扫描、压缩包扫描,可以设置需要检查的最大附件"
+"尺寸,配置是否收取受感染的邮件(缺省设置是收取)以及保存受感染邮件的保存目"
+"录。\n"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:71
+#: src/plugins/demo/demo.c:74
 msgid "Demo"
-msgstr "ÑÝʾ"
+msgstr "演示"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:76
+#: src/plugins/demo/demo.c:79
 msgid ""
-"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
-"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It "
+"installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
 "\n"
 "It is not really useful"
 msgstr ""
-"±¾²å¼þ½öÓÃÓÚÑÝʾÈçºÎ±àдSylpheed²å¼þ¡£Ëü½«ÎªÈÕÖ¾Êä³ö°²×°Ò»¸ö¹³×ÓÒÔ½«ÈÕ־дµ½"
-"±ê×¼Êä³ö¡£\n"
+"本插件仅用于演示如何编写Sylpheed插件。它将为日志输出安装一个钩子以将日志写到"
+"标准输出。\n"
 "\n"
-"ËüûÓÐʲôʵ¼ÊÓÃ;"
+"它没有什么实际用途"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
-msgid "Message View/Dillo Browser"
-msgstr "ÓʼþÊÓͼ/DiloÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
+msgid "Dillo Browser"
+msgstr "Dillo网页查看器"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
 msgid "Do not load remote links in mails"
-msgstr "½ûÖ¹·ÃÎÊÓʼþÖеÄÔ¶³ÌÁ´½Ó"
+msgstr "禁止访问邮件中的远程链接"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--local'Ñ¡Ïî"
+msgstr "等价于Dillo的'--local'选项"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:123
 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr "ÄúÈÔÈ»¿ÉÒÔͨ¹ýÖØÐÂÔØÈë¸ÃÒ³µÄ·½Ê½·ÃÎÊÔ¶³ÌÁ´½Ó"
+msgstr "您仍然可以通过重新载入该页的方式访问远程链接"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
 msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "È«´°¿Úģʽ(Òþ²Ø¹¤¾ßÌõ)"
+msgstr "全窗口模式(隐藏工具条)"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:136
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--fullwindow'Ñ¡Ïî"
+msgstr "等价于Dillo的'--fullwindow'选项"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
 msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "DilloÍøÒ³²é¿´Æ÷"
+msgstr "Dillo网页查看器"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
-msgstr "±¾²å¼þÄÚǶDilloÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷À´ÏÔʾHTMLÓʼþ"
+msgstr "本插件内嵌Dillo网页浏览器来显示HTML邮件"
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:58
-msgid "Image Viewer"
-msgstr "ͼƬ²é¿´Æ÷"
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
+msgid "MathML Viewer"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:63
-msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
-msgstr "±¾²å¼þʹÓÃgdk-pixbuf¿â»òÕßimlib¿âÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
+msgid ""
+"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
+"(Content-Type: text/mathml)"
+msgstr ""
+"本插件使用GtkMathView控件显示MathML类型的附件(Content-Type: text/mathml)"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:340
-msgid "Filename:"
-msgstr "ÎļþÃû"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:95
+msgid "Passphrase"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:347
-msgid "Filesize:"
-msgstr "Îļþ´óС :"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:254
+msgid "[no user id]"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:368
-msgid "Load Image"
-msgstr "¼ÓÔØͼƬ"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:268
+#, c-format
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
+"span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:374
-msgid "Content-Type:"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:271
+msgid "Bad passphrase.\n"
+msgstr "无效的passphrase!\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:101
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "导入 passphrase 时抓取导入"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:107
+msgid "Store passphrase in memory"
+msgstr "将passphrase暂时存在内存中"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:114
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "自动检查数字签名"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:122
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "若 GnuPG 无法运作,则在启动时发出警告"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:134
+msgid "Expire after"
+msgstr " 有限期:"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:151
+msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
+msgstr "若设置为 '0' 则会在整个会话期内保存passphrase"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:156 src/prefs_receive.c:169
+msgid "minute(s)"
+msgstr "分钟"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:258
+msgid "Sign key"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
-msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "×Ô¶¯ÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:291
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "使用缺省 GnuPG 密钥"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:298
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "按邮件地址选择密钥"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:305
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "手工指定密钥"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:312
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "用户ID或者密钥ID:"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:487
+msgid "GPG"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:106
+#, c-format
+msgid "Please select key for '%s'"
+msgstr "请为 '%s' 选择密钥"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:109
+#, c-format
+msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
+msgstr "正在收集 '%s' 的信息 ... %c"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:304
+msgid "Select Keys"
+msgstr "选择密钥"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:331
+msgid "Key ID"
+msgstr "密钥ID"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:334
+msgid "Val"
+msgstr "值"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:355
+msgid "Select"
+msgstr "选择"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356 src/prefs_other.c:261
+msgid "Other"
+msgstr "其它"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:357
+msgid "Don't encrypt"
+msgstr "不加密"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:502
+msgid "Add key"
+msgstr "加入key 的识别码"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:503
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "导入另一个用户代号或 key 的识别码:"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:519
+msgid "Trust key"
+msgstr "信任密钥"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:520
 msgid ""
-"Resize attached images by default\n"
-"(Clicking image toggles scaling)"
+"The selected key is not fully trusted.\n"
+"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
+"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
+"Do you trust it enough to use it anyway?"
+msgstr ""
+"被选择的密钥不被完全信任。\n"
+"如果你选择该密钥加密邮件,将不能确保该邮件会被发送给指定的人。\n"
+"你足够信任它并坚持要使用它吗?"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:113
+msgid "Undefined"
 msgstr ""
-"ȱʡ½«Ëõ·Å¸½¼þÀïµÄͼƬ\n"
-"(µã»÷ͼƬÇл»Ëõ·Å״̬)"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:153
-msgid "Message View/Image Viewer"
-msgstr "ÓʼþÊÓͼ/ͼƬ²é¿´Æ÷"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:115 src/prefs_receive.c:201
+#: src/prefs_send.c:163
+msgid "Never"
+msgstr "从不显示"
 
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
-msgid "MathML Viewer"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:117
+msgid "Marginal"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:121
+msgid "Ultimate"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
+msgid "The signature can't be checked - GPG error."
+msgstr "该签名无法被校验 - GPG错误。"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:157 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:161
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:187
+msgid "The signature has not been checked."
+msgstr "该签名尚未被检查。"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171
+#, c-format
+msgid "Good signature from %s."
+msgstr "来自 \"%s\" 的签名正确。"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:175
+#, c-format
+msgid "Expired signature from %s."
+msgstr "来自 %s 的签名已过期。"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:178
+#, c-format
+msgid "Expired key from %s."
+msgstr "来自 %s 的密钥已过期。"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:181
+#, c-format
+msgid "Bad signature from %s."
+msgstr "来自 %s 的签名检查不通过。"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:184
+msgid "No key available to verify this signature."
+msgstr "没有匹配的密钥,无法检查此签名"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:224
+#, c-format
+msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
+msgstr "签名采用%s制作,密钥ID: %s\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:231
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
+msgstr "\"%s\"的签名有效 (信任: %s)\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:236
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
+msgstr "来自 \"%s\" 的签名已过期\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:241
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
+msgstr "来自 \"%s\" 的签名检查错误\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:252
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "               又称为 \"%s\"\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:258
+#, c-format
+msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
+msgstr "主密钥指纹: %s\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:420
 msgid ""
-"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
-"(Content-Type: text/mathml)"
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG的安装不正常,或需要升级。\n"
+"OpenPGP支持已被禁用。"
+
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
+msgid "PGP/inline"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
+msgid ""
+"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and "
+"decryption of encrypted messages. \n"
+"\n"
+"It also lets you send signed and encrypted messages."
+msgstr ""
+"本插件可对数字签名邮件进行签名验证,并可解密已加密的邮件。\n"
+"\n"
+"它也允许你发送签名和加密邮件。"
+
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
+msgid "PGP/MIME"
+msgstr "PGP/MIME"
+
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
+msgid ""
+"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
+"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 msgstr ""
-"±¾²å¼þʹÓÃGtkMathView¿Ø¼þÏÔʾMathMLÀàÐ͵ĸ½¼þ(Content-Type: text/mathml)"
+"本插件可以让你处理采用PGP/MIME方式加密或者签名的邮件。你可以对邮件解密、验证"
+"签名或者加密、签名你自己的邮件.\n"
+"\n"
+"本插件采用GPGME库(作为GnuPG的包装).\n"
+"\n"
+"GPGME的版权归Werner Koch <dd9jn@gnu.org>所有(2001)\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:181
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:183
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
-msgstr "SpamAssassin: ÕýÔÚ¹ýÂËÓʼþ..."
+msgstr "SpamAssassin: 正在过滤邮件..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:310
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:328
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:465
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:315
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:333
 msgid ""
 "This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
 "account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
@@ -5046,117 +5886,105 @@ msgid ""
 "moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
-"±¾²å¼þÓÃSpamAssassin·þÎñÆ÷¼ì²éËùÓдÓPOPÕʺÅÊÕµ½µÄÓʼþÀÒÔÅжÏÀ´ÐÅÊÇ·ñÊÇÀ¬»ø"
-"Óʼþ¡£ÄãÐèÒªÒ»¸öÔÚij´¦ÔËÐеÄSpamAssassin·þÎñÆ÷(spamd)¡£\n"
+"本插件用SpamAssassin服务器检查所有从POP帐号收到的邮件里,以判断来信是否是垃圾"
+"邮件。你需要一个在某处运行的SpamAssassin服务器(spamd)。\n"
 "\n"
-"Èç¹ûÒ»¸öÓʼþ±»ÅжÏΪÀ¬»øÓʼþ£¬Ëü½«»á±»É¾³ý»òÕß±£´æµ½Ò»¸öÌØÊâÓʼþ¼Ð¡£\n"
+"如果一个邮件被判断为垃圾邮件,它将会被删除或者保存到一个特殊邮件夹。\n"
 "\n"
-"±¾²å¼þÖ»°üº¬ÓʼþµÄɾ³ýºÍÒƶ¯¹¦ÄÜ¡£ÄúÐèÒª¼ÓÔØSpamAssassinµÄ½çÃæ²å¼þÀ´½øÐÐÅä"
-"Ö㬷ñÔòÄúÐèÒªÊÖ¹¤Ìîд²å¼þµÄÅäÖÃÊý¾Ý¡£\n"
+"本插件只包含邮件的删除和移动功能。您需要加载SpamAssassin的界面插件来进行配"
+"置,否则您需要手工填写插件的配置数据。\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
 msgid "Disabled"
-msgstr "ÒѽûÓÃ"
+msgstr "已禁用"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
 msgid "Localhost"
-msgstr "±¾»ú"
+msgstr "本机"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:81
 msgid "TCP"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:82
 msgid "Unix Socket"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:179
 msgid "Transport"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:186
 msgid "spamd "
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
-msgstr "spamd·þÎñµÄÖ÷»úÃû»òÕßIPµØÖ·"
+msgstr "spamd服务的主机名或者IP地址"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:226
 msgid ":"
 msgstr ":"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:236
 msgid "Port of spamd server"
-msgstr "spamd·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
-msgid "Path of Unix socket"
-msgstr ""
+msgstr "spamd服务器端口"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
-msgid "Timeout"
-msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
+msgid "Path of Unix socket"
+msgstr "UNIX套接字路径"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:266
 msgid ""
 "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
 "be aborted and the message will be handled as not spam."
 msgstr ""
-"ÔÊÐíÀ¬»øÓʼþ¼ì²éµÄ×î´óʱÏÞ¡£³¬¹ý´Ëʱ¼äºó½«Í˳ö¼ì²é£¬Óʼþ½«²»±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓÊ"
-"¼þ¡£"
+"允许垃圾邮件检查的最大时限。超过此时间后将退出检查,邮件将不被认为是垃圾邮"
+"件。"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:270
 msgid "s"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:277
 msgid "Save Spam"
-msgstr "±£´æÀ¬»øÓʼþ"
+msgstr "保存垃圾邮件"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:291
 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
-msgstr "½«±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþµÄ±£´æµ½Ä³Óʼþ¼Ð"
+msgstr "将被认为是垃圾邮件的保存到某邮件夹"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:307
 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
-msgstr "ÔÊÐí±»¼ì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç"
+msgstr "允许被检查的最大邮件尺寸"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:311
 msgid "kB"
 msgstr "kB"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:318
 msgid "Save Folder"
-msgstr "±£´æλÖÃ"
+msgstr "保存位置"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
 msgid ""
 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
 "folder"
-msgstr "ÓÃÓÚ±£´æÀ¬»øÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£Èç¹ûҪʹÓÃȱʡµÄÀ¬»øÏ䣬¿ÉÒÔ²»Ìî"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
-msgid "..."
-msgstr "..."
+msgstr "用于保存垃圾邮件的邮件夹。如果要使用缺省的垃圾桶,可以不填"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:342
 msgid "Maximum Size"
-msgstr "×î´ó³ß´ç"
+msgstr "最大尺寸"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:453
-msgid "Filtering/SpamAssassin"
-msgstr "¹ýÂË/SpamAssassin"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:474
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:491
 msgid "SpamAssassin GTK"
 msgstr "SpamAssassin GTK"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:479
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:496
 msgid ""
 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
 "\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"You will find the options in the Preferences window under Plugins/"
 "SpamAssassin.\n"
 "\n"
 "With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
@@ -5165,19 +5993,52 @@ msgid ""
 "should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
 "be saved.\n"
 msgstr ""
-"±¾²å¼þΪSpamAssassin²å¼þÌṩѡÏîÉèÖýçÃæ¡£\n"
+"本插件为SpamAssassin插件提供选项设置界面。\n"
 "\n"
-"Äú¿ÉÒÔÔÚ'ÆäËûÆ«ºÃ'½çÃæµÄ'¹ýÂË/SpamAssassin'ÕÒµ½ÕâЩѡÏî¡£\n"
+"您可以在'其他偏好'界面的'过滤/SpamAssassin'找到这些选项。\n"
 "\n"
-"ͨ¹ý±¾²å¼þÄú¿ÉÒÔÆô¶¯À¬»øÓʼþ¹ýÂË£¬ÐÞ¸ÄSpamAssassinµÄ·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú£¬ÉèÖÃÔÊÐí½øÐÐ"
-"¼ì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç(³¬¹ý´Ë³ß´ç½«²»±»¼ì²é)£¬»¹¿ÉÒÔÉèÖÃÊÇ·ñ½ÓÊÕÕâЩÓʼþ(ȱʡ:ÊÇ)"
-"ÒÔ¼°±£´æÕâЩÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£\n"
+"通过本插件您可以启动垃圾邮件过滤,修改SpamAssassin的服务器端口,设置允许进行"
+"检查的最大邮件尺寸(超过此尺寸将不被检查),还可以设置是否接收这些邮件(缺省:是)"
+"以及保存这些邮件的邮件夹。\n"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+msgid "/_Get"
+msgstr "/收信(_G)"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
+msgid "/Get _All"
+msgstr "/全部收取(_A)"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
+msgid "/_Email"
+msgstr "/写新邮件(_E)"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
+msgid "/Open A_ddressbook"
+msgstr "/打开地址簿(_d)"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
+msgid "/_Work Offline"
+msgstr "/脱机工作(_W)"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
+msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
+msgstr "/退出 Sylpheed-Claws(_x)"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:150
+#, c-format
+msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
+msgstr "%d 封新邮件,%d 封未读,共 %d 封"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:206
+msgid "/Work Offline"
+msgstr "/脱机工作"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
 msgid "Trayicon"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:317
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -5185,3372 +6046,3465 @@ msgid ""
 "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
-"±¾²å¼þ½«ÔÚÄãÓÐÐÂÓʼþ»òÕßδ¶ÁÓʼþʱ£¬ÔÚϵͳ֪ͨÀ¸·ÅÖÃÒ»¸öÓÊÏäͼ±ê¡£\n"
+"本插件将在你有新邮件或者未读邮件时,在系统通知栏放置一个邮箱图标。\n"
 "\n"
-"Èç¹ûÄãûÓÐδ¶ÁµÄÓʼþ£¬¸Ãͼ±ê½«ÊÇÒ»¸ö¿ÕÓÊÏ䣬·ñÔòÔòÊǺ¬ÓÐÓʼþͼÑù¡£ÌáʾÐÅÏ¢½«"
-"Äܹ»ÏÔʾÐÂÓʼþ¡¢Î´¶ÁÓʼþµÄÊýÁ¿ºÍÓʼþ×ÜÊý."
+"如果你没有未读的邮件,该图标将是一个空邮箱,否则则是含有邮件图样。提示信息将"
+"能够显示新邮件、未读邮件的数量和邮件总数."
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:366
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "退出本程序?"
 
 #: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "δÕÒµ½ÎÕÊÖÐÅÏ¢ÖÐÐèÒªµÄAPOPʱ¼ä´Á\n"
+msgstr "未找到握手信息中需要的APOP时间戳\n"
 
 #: src/pop.c:157
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "ÎÕÊÖÐÅÏ¢ÖÐʱ¼ä´Á¸ñʽ´íÎó\n"
+msgstr "握手信息中时间戳格式错误\n"
 
 #: src/pop.c:183 src/pop.c:210
 msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "POP3ЭÒé´íÎó\n"
+msgstr "POP3协议错误\n"
+
+#: src/pop.c:256
+#, c-format
+msgid "invalid UIDL response: %s\n"
+msgstr "无效的UIDL响应: %s\n"
 
-#: src/pop.c:628
+#: src/pop.c:778
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr "POP3: É¾³ý¹ýÆÚÓʼþ %d\n"
+msgstr "POP3: 删除过期邮件 %d\n"
 
-#: src/pop.c:636
+#: src/pop.c:793
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "POP3: Ìø¹ý¾ÉÓʼþ %d (%d×Ö½Ú)\n"
+msgstr "POP3: 跳过旧邮件 %d (%d字节)\n"
 
-#: src/pop.c:667
+#: src/pop.c:825
 msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr "ÓÊÏäÒѱ»Ëøס\n"
+msgstr "邮箱已被锁住\n"
 
-#: src/pop.c:670
-msgid "session timeout\n"
-msgstr "»Ø»°³¬Ê±\n"
+#: src/pop.c:828
+msgid "Session timeout\n"
+msgstr "会话超时\n"
 
-#: src/pop.c:688
+#: src/pop.c:847
 msgid "command not supported\n"
-msgstr "ÃüÁî²»±»Ö§³Ö\n"
+msgstr "命令不被支持\n"
 
-#: src/pop.c:692
+#: src/pop.c:852
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "POP3»á»°ÖгöÏÖ´íÎó\n"
+msgstr "POP3会话中出现错误\n"
 
-#: src/prefs_account.c:692
+#: src/pop.c:1046
+msgid "TOP command unsupported\n"
+msgstr "TOP命令不被支持\n"
+
+#: src/prefs_account.c:684
 #, c-format
 msgid "Account%d"
-msgstr "ÕʺÅ%d"
+msgstr "帐号%d"
 
-#: src/prefs_account.c:711
+#: src/prefs_account.c:962
 msgid "Preferences for new account"
-msgstr "ÉèÖÃÐÂÕʺÅ"
+msgstr "设置新帐号"
 
-#: src/prefs_account.c:716
+#: src/prefs_account.c:964
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
-msgstr "%s - ÕʺÅÉèÖÃ"
+msgstr "%s - 帐号设置"
 
-#: src/prefs_account.c:764 src/prefs_common.c:984
+#: src/prefs_account.c:1001 src/prefs_receive.c:353
 msgid "Receive"
-msgstr "½ÓÊÕ"
+msgstr "接收"
 
-#: src/prefs_account.c:768 src/prefs_common.c:988 src/prefs_folder_item.c:778
+#: src/prefs_account.c:1005 src/prefs_compose_writing.c:249
+#: src/prefs_folder_item.c:852 src/prefs_quote.c:281 src/prefs_spelling.c:376
+#: src/prefs_wrapping.c:168 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:1424
 msgid "Compose"
-msgstr "׫д"
+msgstr "撰写"
 
-#: src/prefs_account.c:771 src/prefs_common.c:997
+#: src/prefs_account.c:1007
 msgid "Privacy"
-msgstr "Òþ˽"
+msgstr "隐私"
 
-#: src/prefs_account.c:775
+#: src/prefs_account.c:1010
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:778
+#: src/prefs_account.c:1013
 msgid "Advanced"
-msgstr "¸ß¼¶"
+msgstr "高级"
 
-#: src/prefs_account.c:857
+#: src/prefs_account.c:1092
 msgid "Name of account"
-msgstr "ÕʺÅÃû³Æ"
+msgstr "帐号名称"
 
-#: src/prefs_account.c:866
+#: src/prefs_account.c:1101
 msgid "Set as default"
-msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
+msgstr "设为缺省帐号"
 
-#: src/prefs_account.c:870
+#: src/prefs_account.c:1105
 msgid "Personal information"
-msgstr "¸öÈË×ÊÁÏ"
+msgstr "个人资料"
 
-#: src/prefs_account.c:879
+#: src/prefs_account.c:1114
 msgid "Full name"
-msgstr "È«Ãû"
+msgstr "全名"
 
-#: src/prefs_account.c:885
+#: src/prefs_account.c:1120
 msgid "Mail address"
-msgstr "ÓʼþµØÖ·"
+msgstr "邮件地址"
 
-#: src/prefs_account.c:891
+#: src/prefs_account.c:1126
 msgid "Organization"
-msgstr "×éÖ¯"
+msgstr "组织"
 
-#: src/prefs_account.c:915
+#: src/prefs_account.c:1150
 msgid "Server information"
-msgstr "·þÎñÆ÷ÐÅÏ¢"
-
-#: src/prefs_account.c:936
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr "POP3 (ÆÕͨ)"
+msgstr "服务器信息"
 
-#: src/prefs_account.c:938
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (APOP¼øȨ)"
+#: src/prefs_account.c:1171 src/prefs_account.c:1380 src/prefs_account.c:2048
+#: src/wizard.c:564
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:940 src/prefs_account.c:1272 src/prefs_account.c:1866
+#: src/prefs_account.c:1173 src/prefs_account.c:1515 src/prefs_account.c:2065
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:942
+#: src/prefs_account.c:1175
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:944
+#: src/prefs_account.c:1177 src/wizard.c:572
 msgid "Local mbox file"
-msgstr "±¾µØmboxÎļþ"
+msgstr "本地mbox文件"
 
-#: src/prefs_account.c:946
+#: src/prefs_account.c:1179
 msgid "None (SMTP only)"
-msgstr "ÎÞ (½öSMTP)"
+msgstr "无 (仅SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:966
+#: src/prefs_account.c:1199
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr "·þÎñÆ÷ÐèÒª¼øȨ"
+msgstr "服务器需要鉴权"
 
-#: src/prefs_account.c:973
+#: src/prefs_account.c:1206
 msgid "Authenticate on connect"
-msgstr "Á¬½Óʱ¼øȨ"
+msgstr "连接时鉴权"
 
-#: src/prefs_account.c:1018
+#: src/prefs_account.c:1251
 msgid "News server"
-msgstr "ÐÂÎÅ·þÎñÆ÷"
+msgstr "新闻服务器"
 
-#: src/prefs_account.c:1024
+#: src/prefs_account.c:1257
 msgid "Server for receiving"
-msgstr "½ÓÊÕ·þÎñÆ÷"
+msgstr "接收服务器"
 
-#: src/prefs_account.c:1030
+#: src/prefs_account.c:1263
 msgid "Local mailbox"
-msgstr "±¾µØÓÊÏä"
+msgstr "本地邮箱"
 
-#: src/prefs_account.c:1037
+#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
+#: src/prefs_account.c:1270
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP ·þÎñÆ÷(·¢ËÍ)"
+msgstr "SMTP 服务器(发送)"
 
-#: src/prefs_account.c:1045
+#: src/prefs_account.c:1278
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr "ʹÓÃmailÃüÁî¶ø²»ÊÇSMTP·þÎñÆ÷"
+msgstr "使用mail命令而不是SMTP服务器"
 
-#: src/prefs_account.c:1054
+#: src/prefs_account.c:1287
 msgid "command to send mails"
-msgstr "·¢ËÍÓʼþµÄÃüÁî"
+msgstr "发送邮件的命令"
 
-#: src/prefs_account.c:1061 src/prefs_account.c:1435
+#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
+#: src/prefs_account.c:1294 src/prefs_account.c:1695
 msgid "User ID"
-msgstr "Óû§ID"
+msgstr "用户ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1067 src/prefs_account.c:1444
+#: src/prefs_account.c:1300 src/prefs_account.c:1704
 msgid "Password"
-msgstr "ÃÜÂë"
+msgstr "密码"
 
-#: src/prefs_account.c:1143 src/prefs_account.c:1849
-msgid "POP3"
-msgstr "POP3"
+#: src/prefs_account.c:1388
+msgid "Use secure authentication (APOP)"
+msgstr "采用安全鉴权(APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1151
+#: src/prefs_account.c:1391
 msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "ÊÕµ½Óʼþºó´Ó·þÎñÆ÷ÉÏɾ³ý"
+msgstr "收到邮件后从服务器上删除"
 
-#: src/prefs_account.c:1162
+#: src/prefs_account.c:1402
 msgid "Remove after"
-msgstr "ɾ³ýÓÚ"
+msgstr "删除于"
 
-#: src/prefs_account.c:1171
+#: src/prefs_account.c:1411
 msgid "days"
-msgstr "Ììºó"
+msgstr "天后"
 
-#: src/prefs_account.c:1188
+#: src/prefs_account.c:1428
 msgid "(0 days: remove immediately)"
-msgstr "(0 Ìì: Á¢¼´É¾³ý)"
+msgstr "(0 天: 立即删除)"
 
-#: src/prefs_account.c:1195
+#: src/prefs_account.c:1437
 msgid "Download all messages on server"
-msgstr "ÏÂÔØ·þÎñÆ÷ÉÏËùÓÐÓʼþ"
+msgstr "下载服务器上所有邮件"
 
-#: src/prefs_account.c:1201
+#: src/prefs_account.c:1443
 msgid "Receive size limit"
-msgstr "Óʼþ´óСÏÞÖÆ"
+msgstr "邮件大小限制"
 
-#: src/prefs_account.c:1208
+#: src/prefs_account.c:1450
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1220
+#: src/prefs_account.c:1462
 msgid "Default inbox"
-msgstr "ȱʡÊÕÐżÐ"
+msgstr "缺省收信夹"
+
+#: src/prefs_account.c:1471
+msgid " Select... "
+msgstr " 选择... "
 
-#: src/prefs_account.c:1243
+#: src/prefs_account.c:1485
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "(δ±»¹ýÂ˵ÄÓʼþ½«·ÅÈë¸ÃÓʼþ¼Ð)"
+msgstr "(未被过滤的邮件将放入该邮件夹)"
 
-#: src/prefs_account.c:1248
+#: src/prefs_account.c:1491
 msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr "ÓʼþÏÂÔØ×î´óÊýÁ¿"
+msgstr "帖子下载最大数量"
 
-#: src/prefs_account.c:1267
+#: src/prefs_account.c:1510
 msgid "unlimited if 0 is specified"
-msgstr "Èç¹ûÉèΪ0Ϊ²»×÷ÏÞÖÆ"
+msgstr "如果设为0为不作限制"
 
-#: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_account.c:1406
+#: src/prefs_account.c:1526 src/prefs_account.c:1665
 msgid "Authentication method"
-msgstr "¼øȨ·½Ê½"
+msgstr "鉴权方式"
 
-#: src/prefs_account.c:1293 src/prefs_account.c:1416 src/prefs_common.c:1344
+#: src/prefs_account.c:1536 src/prefs_account.c:1675 src/prefs_send.c:264
 msgid "Automatic"
-msgstr "×Ô¶¯"
+msgstr "自动"
+
+#: src/prefs_account.c:1546
+msgid "IMAP server directory (usually empty)"
+msgstr "IMAP服务器目录(通常为空)"
 
-#: src/prefs_account.c:1300
+#: src/prefs_account.c:1555
 msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "½ÓÊÕÓʼþʱ½øÐйýÂË"
+msgstr "接收邮件时进行过滤"
 
-#: src/prefs_account.c:1304
-msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "`È¡»ØËùÓÐÓʼþ'°üº¬±¾ÕÊ»§µÄÐÂÓʼþ"
+#: src/prefs_account.c:1559
+msgid "'Get all' checks for new messages on this account"
+msgstr "`全部收取'包含本帐户的新邮件"
 
-#: src/prefs_account.c:1363
+#: src/prefs_account.c:1622
 msgid "Add Date"
-msgstr "Ìí¼ÓÈÕÆÚ"
+msgstr "添加日期"
 
-#: src/prefs_account.c:1364
-msgid "Generate Message-Id"
-msgstr "Éú³ÉMessage-ID"
+#: src/prefs_account.c:1623
+msgid "Generate Message-ID"
+msgstr "生成Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1371
+#: src/prefs_account.c:1630
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Ìí¼Ó×Ô¶¨ÒåÏûϢͷ"
+msgstr "添加自定义消息头"
 
-#: src/prefs_account.c:1373 src/prefs_common.c:1902 src/prefs_common.c:1927
+#: src/prefs_account.c:1632 src/prefs_message.c:145
 msgid " Edit... "
-msgstr " ±à¼­... "
+msgstr " 编辑... "
 
-#: src/prefs_account.c:1383
+#: src/prefs_account.c:1642
 msgid "Authentication"
-msgstr "¼øȨ"
+msgstr "鉴权"
 
-#: src/prefs_account.c:1391
+#: src/prefs_account.c:1650
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "SMTP¼øȨ (SMTP AUTH)"
+msgstr "SMTP鉴权 (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1466
+#: src/prefs_account.c:1726
 msgid ""
-"If you leave these entries empty, the same\n"
-"user ID and password as receiving will be used."
-msgstr "Èç¹ûÄã²»ÉèÖÃÕ⼸Ï½«²ÉÓýÓÊÕÓʼþµÄÓû§IDºÍ¿ÚÁî¡£"
+"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
+"will be used."
+msgstr "如果你保持这几项为空,将采用接收邮件的用户ID和口令。"
 
-#: src/prefs_account.c:1475
+#: src/prefs_account.c:1737
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "·¢ËÍ֮ǰ²ÉÓÃPOP3½øÐмøȨ"
+msgstr "发送之前采用POP3进行鉴权"
 
-#: src/prefs_account.c:1490
+#: src/prefs_account.c:1752
 msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "POP¼øȨ³¬Ê±ÏÞÖÆ"
+msgstr "POP鉴权超时限制"
 
-#: src/prefs_account.c:1499
+#: src/prefs_account.c:1761
 msgid "minutes"
-msgstr "·ÖÖÓ"
+msgstr "分钟"
 
-#: src/prefs_account.c:1546 src/prefs_account.c:1591 src/toolbar.c:432
+#: src/prefs_account.c:1805 src/prefs_account.c:1856
 msgid "Signature"
-msgstr "Ç©Ãû"
+msgstr "签名"
 
-#: src/prefs_account.c:1554
+#: src/prefs_account.c:1813
 msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "×Ô¶¯²åÈëÇ©Ãû"
+msgstr "自动插入签名"
 
-#: src/prefs_account.c:1559
+#: src/prefs_account.c:1818
 msgid "Signature separator"
-msgstr "Ç©Ãû·Ö¸ô·û"
+msgstr "签名分隔符"
 
-#: src/prefs_account.c:1581
+#: src/prefs_account.c:1843
 msgid "Command output"
-msgstr "ÃüÁîÊä³ö"
+msgstr "命令输出"
 
-#: src/prefs_account.c:1599
+#: src/prefs_account.c:1870
 msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "×Ô¶¯ÉèÖÃÈçϵØÖ·"
+msgstr "自动设置如下地址"
 
-#: src/prefs_account.c:1608 src/prefs_filtering_action.c:1116
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1714 src/quote_fmt.c:49
+#. to
+#: src/prefs_account.c:1879 src/prefs_filtering_action.c:1072
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
-msgstr "»ØÐŵØÖ·"
+msgstr "回信地址"
 
-#: src/prefs_account.c:1621
+#: src/prefs_account.c:1892
 msgid "Bcc"
-msgstr "³­Ë͵ØÖ·"
+msgstr "抄送地址"
 
-#: src/prefs_account.c:1634
+#: src/prefs_account.c:1905
 msgid "Reply-To"
-msgstr "»ØÐŵØÖ·"
-
-#: src/prefs_account.c:1689
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "ȱʡÇé¿ö϶ÔÏûÏ¢½øÐмÓÃÜ"
-
-#: src/prefs_account.c:1691
-msgid "Sign message by default"
-msgstr "ȱʡÇé¿öÏÂÌí¼ÓÇ©Ãû"
-
-#: src/prefs_account.c:1693
-msgid "Default mode"
-msgstr "ȱʡģʽ"
-
-#: src/prefs_account.c:1701
-msgid "Use PGP/MIME"
-msgstr "²ÉÓÃPGP/MIME"
+msgstr "回信地址"
 
-#: src/prefs_account.c:1710
-msgid "Use Inline"
-msgstr "²ÉÓÃInline"
+#: src/prefs_account.c:1956
+msgid "Default privacy system"
+msgstr "缺省隐私系统"
 
-#: src/prefs_account.c:1720
-msgid "Sign key"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1728
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "ʹÓÃȱʡ GnuPG ÃÜÔ¿"
+#: src/prefs_account.c:1965
+msgid "Encrypt message by default"
+msgstr "缺省情况下对消息进行加密"
 
-#: src/prefs_account.c:1737
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "°´ÓʼþµØÖ·Ñ¡ÔñÃÜÔ¿"
+#: src/prefs_account.c:1967
+msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
+msgstr "回复加密邮件时缺省也采用加密模式"
 
-#: src/prefs_account.c:1746
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "ÊÖ¹¤Ö¸¶¨ÃÜÔ¿"
+#: src/prefs_account.c:1970
+msgid "Sign message by default"
+msgstr "缺省情况下添加签名"
 
-#: src/prefs_account.c:1762
-msgid "User or key ID:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1972
+msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
+msgstr "将发出的加密邮件以明文保存"
 
-#: src/prefs_account.c:1857 src/prefs_account.c:1874 src/prefs_account.c:1890
+#: src/prefs_account.c:2056 src/prefs_account.c:2073 src/prefs_account.c:2089
 msgid "Don't use SSL"
-msgstr "²»²ÉÓÃSSL"
+msgstr "不采用SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:2059
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr "ÓÃSSL½øÐÐPOP3Á¬½Ó"
+msgstr "用SSL进行POP3连接"
 
-#: src/prefs_account.c:1863 src/prefs_account.c:1880 src/prefs_account.c:1914
+#: src/prefs_account.c:2062 src/prefs_account.c:2079 src/prefs_account.c:2114
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr "ÓÃSTARTTLSÃüÁʼSSL»á»°"
+msgstr "用STARTTLS命令开始SSL会话"
 
-#: src/prefs_account.c:1877
+#: src/prefs_account.c:2076
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr "ÓÃSSL½øÐÐIMAPÁ¬½Ó"
+msgstr "用SSL进行IMAP连接"
 
-#: src/prefs_account.c:1883
+#: src/prefs_account.c:2082
 msgid "NNTP"
-msgstr ""
+msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1898
+#: src/prefs_account.c:2098
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr "ÓÃSSL½øÐÐNNTPÁ¬½Ó"
+msgstr "用SSL进行NNTP连接"
 
-#: src/prefs_account.c:1900
+#: src/prefs_account.c:2100
 msgid "Send (SMTP)"
-msgstr "·¢ËÍ (SMTP)"
+msgstr "发送 (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1908
+#: src/prefs_account.c:2108
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
-msgstr "²»²ÉÓÃSSL (Èç¹û±ØÒªµÄ»°½«Æô¶¯STARTTLS)"
+msgstr "不采用SSL (但在必要的情况下将启用STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:1911
+#: src/prefs_account.c:2111
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr "ÓÃSSL½øÐÐSMTPÁ¬½Ó"
+msgstr "用SSL进行SMTP连接"
 
-#: src/prefs_account.c:1922
+#: src/prefs_account.c:2122
 msgid "Use non-blocking SSL"
-msgstr "²ÉÓ÷Ç×èÈûʽSSL"
+msgstr "采用非阻塞式SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_account.c:2134
 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
-msgstr "(Èç¹ûÄãÔÚSSLÁ¬½ÓÉÏÅöµ½ÎÊÌâÇë´ò¿ª±¾Ïî)"
+msgstr "(如果你在SSL连接上碰到问题请打开本项)"
 
-#: src/prefs_account.c:2058
+#: src/prefs_account.c:2260
 msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Ö¸¶¨SMTP¶Ë¿Ú"
+msgstr "指定SMTP端口"
 
-#: src/prefs_account.c:2064
+#: src/prefs_account.c:2266
 msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Ö¸¶¨POP3¶Ë¿Ú"
+msgstr "指定POP3端口"
 
-#: src/prefs_account.c:2070
+#: src/prefs_account.c:2272
 msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Ö¸¶¨IMAP4¶Ë¿Ú"
+msgstr "指定IMAP4端口"
 
-#: src/prefs_account.c:2076
+#: src/prefs_account.c:2278
 msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Ö¸¶¨NNTP¶Ë¿Ú"
+msgstr "指定NNTP端口"
 
-#: src/prefs_account.c:2081
+#: src/prefs_account.c:2283
 msgid "Specify domain name"
-msgstr "Ö¸¶¨ÓòÃû"
+msgstr "指定域名"
 
-#: src/prefs_account.c:2091
+#: src/prefs_account.c:2293
 msgid "Use command to communicate with server"
-msgstr "ÓÃÈçÏÂÃüÁîÓë·þÎñÆ÷ͨѶ"
+msgstr "用如下命令与服务器通讯"
 
-#: src/prefs_account.c:2099
+#: src/prefs_account.c:2301
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr "½«½»²æͶµÝ(cross-posted)µÄÓʼþ±íʾΪÒѶÁºÍ²ÊÉ«:"
+msgstr "将交叉投递(cross-posted)的邮件表示为已读和彩色:"
 
-#: src/prefs_account.c:2113
-msgid "IMAP server directory"
-msgstr "IMAP·þÎñÆ÷Ŀ¼"
+#: src/prefs_account.c:2348
+msgid " ... "
+msgstr "..."
 
-#: src/prefs_account.c:2167
+#: src/prefs_account.c:2361
 msgid "Put sent messages in"
-msgstr "½«ÒÑ·¢ËÍÓʼþ´æ·Åµ½"
+msgstr "将已发送邮件存放到"
 
-#: src/prefs_account.c:2169
+#: src/prefs_account.c:2363
+msgid "Put queued messages in"
+msgstr "将待发送的邮件存放到"
+
+#: src/prefs_account.c:2365
 msgid "Put draft messages in"
-msgstr "½«Óʼþ²Ý¸å´æ·Åµ½"
+msgstr "将邮件草稿存放到"
 
-#: src/prefs_account.c:2171
+#: src/prefs_account.c:2367
 msgid "Put deleted messages in"
-msgstr "½«ÒÑɾ³ýµÄÓʼþ´æ·Åµ½"
+msgstr "将已删除的邮件存放到"
 
-#: src/prefs_account.c:2235
+#: src/prefs_account.c:2413
 msgid "Account name is not entered."
-msgstr "δÊäÈëÕÊ»§Ãû³Æ"
+msgstr "未输入帐户名称"
 
-#: src/prefs_account.c:2239
+#: src/prefs_account.c:2417
 msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "δÊäÈëÓʼþµØÖ·"
+msgstr "未输入邮件地址"
 
-#: src/prefs_account.c:2247
+#: src/prefs_account.c:2424
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "δÊäÈëSMTP·þÎñÆ÷"
+msgstr "未输入SMTP服务器"
 
-#: src/prefs_account.c:2252
+#: src/prefs_account.c:2429
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "δÊäÈëÓû§ID"
+msgstr "未输入用户ID"
 
-#: src/prefs_account.c:2257
+#: src/prefs_account.c:2434
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "δÊäÈëPOP3·þÎñÆ÷"
+msgstr "未输入POP3服务器"
 
-#: src/prefs_account.c:2262
+#: src/prefs_account.c:2439
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "δÊäÈëIMAP4·þÎñÆ÷"
+msgstr "未输入IMAP4服务器"
 
-#: src/prefs_account.c:2267
+#: src/prefs_account.c:2444
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "ÉÐδÊäÈëNNTP·þÎñÆ÷"
+msgstr "尚未输入NNTP服务器"
 
-#: src/prefs_account.c:2273
+#: src/prefs_account.c:2450
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "ÉÐδÊäÈë±¾µØÓÊÏäÃû³Æ"
+msgstr "尚未输入本地邮箱名称"
 
-#: src/prefs_account.c:2279
+#: src/prefs_account.c:2456
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr "ÉÐδÊäÈëÓʼþÃüÁî"
+msgstr "尚未输入邮件命令"
 
-#: src/prefs_account.c:2363
-msgid ""
-"Its not recommended to use the old style Inline\n"
-"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
-"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
+#: src/prefs_account.c:2515
+msgid "Select signature file"
+msgstr "选择签名文件"
+
+#: src/prefs_account.c:2731
+#, c-format
+msgid "Unsupported (%s)"
 msgstr ""
-"²¢²»ÍƼö¶ÔGnuPGÓʼþ²ÉÓþɷç¸ñµÄInlineģʽ¡£\n"
-"ËüÓëRFC 3156 (MIME Security with OpenPGP)²¢²»¼æÈÝ¡£"
 
-#: src/prefs_actions.c:167
+#: src/prefs_actions.c:199
 msgid "Actions configuration"
-msgstr "¶¯×÷ÅäÖÃ"
+msgstr "动作配置"
 
-#: src/prefs_actions.c:189
+#: src/prefs_actions.c:223
 msgid "Menu name:"
-msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ:"
+msgstr "菜单项名称:"
 
-#: src/prefs_actions.c:198
+#: src/prefs_actions.c:232
 msgid "Command line:"
-msgstr "ÃüÁîÐÐ:"
+msgstr "命令行:"
 
-#: src/prefs_actions.c:227
+#: src/prefs_actions.c:261
 msgid " Replace "
-msgstr " Ìæ»» "
+msgstr " 替换 "
 
-#: src/prefs_actions.c:240
+#: src/prefs_actions.c:274
 msgid " Syntax help "
-msgstr " Óï·¨°ïÖú "
-
-#: src/prefs_actions.c:259
-msgid "Current actions"
-msgstr "µ±Ç°¶¯×÷"
+msgstr " 语法帮助 "
 
-#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering_action.c:546
-#: src/prefs_filtering_action.c:619 src/prefs_filtering.c:593
-#: src/prefs_filtering.c:653 src/prefs_filtering.c:672 src/prefs_matcher.c:687
-#: src/prefs_matcher.c:777 src/prefs_template.c:309
-msgid "(New)"
-msgstr "(н¨)"
-
-#: src/prefs_actions.c:428
+#: src/prefs_actions.c:505
 msgid "Menu name is not set."
-msgstr "δָ¶¨²Ëµ¥ÏîÃû³Æ"
+msgstr "未指定菜单项名称"
 
-#: src/prefs_actions.c:433
+#: src/prefs_actions.c:510
+msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
+msgstr "菜单项名称不允许以'/'开始"
+
+#: src/prefs_actions.c:515
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ²»ÔÊÐí°üº¬Ã°ºÅ':'"
+msgstr "菜单项名称不允许包含冒号':'"
 
-#: src/prefs_actions.c:443
+#: src/prefs_actions.c:534
 msgid "Menu name is too long."
-msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³ÆÌ«³¤"
+msgstr "菜单项名称太长"
 
-#: src/prefs_actions.c:452
+#: src/prefs_actions.c:543
 msgid "Command line not set."
-msgstr "δָ¶¨ÃüÁîÐÐ"
+msgstr "未指定命令行"
 
-#: src/prefs_actions.c:457
+#: src/prefs_actions.c:548
 msgid "Menu name and command are too long."
-msgstr "²Ëµ¥Ïî»òÕßÃüÁîÌ«³¤"
+msgstr "菜单项或者命令太长"
 
-#: src/prefs_actions.c:462
+#: src/prefs_actions.c:553
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
 "%s\n"
 "has a syntax error."
 msgstr ""
-"ÃüÁî\n"
+"命令\n"
 "%s\n"
-"´æÔÚÓï·¨´íÎó¡£"
+"存在语法错误。"
 
-#: src/prefs_actions.c:523
+#: src/prefs_actions.c:613
 msgid "Delete action"
-msgstr "ɾ³ý¶¯×÷"
+msgstr "删除动作"
 
-#: src/prefs_actions.c:524
+#: src/prefs_actions.c:614
 msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "ÄãÕæµÄҪɾ³ý´Ë¶¯×÷Âë? "
+msgstr "你真的要删除此动作码? "
+
+#: src/prefs_actions.c:731 src/prefs_actions.c:750 src/prefs_filtering.c:1081
+#: src/prefs_filtering.c:1103 src/prefs_matcher.c:1636
+#: src/prefs_template.c:397 src/prefs_template.c:413
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "项目未保存"
+
+#: src/prefs_actions.c:732 src/prefs_actions.c:751 src/prefs_filtering.c:1082
+#: src/prefs_filtering.c:1104 src/prefs_template.c:398
+#: src/prefs_template.c:414
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "该项未保存,真的退出?"
 
-#: src/prefs_actions.c:657
+#: src/prefs_actions.c:785
 msgid "MENU NAME:"
-msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ:"
+msgstr "菜单项名称:"
 
-#: src/prefs_actions.c:658
+#: src/prefs_actions.c:786
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³ÆÖпÉÒÔÓÃбÏß(/)±êʶ×Ӳ˵¥Ïî"
+msgstr "菜单项名称中可以用斜线(/)标识子菜单项"
 
-#: src/prefs_actions.c:660
+#: src/prefs_actions.c:788
 msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr "ÃüÁîÐÐ:"
+msgstr "命令行:"
 
-#: src/prefs_actions.c:661
+#: src/prefs_actions.c:789
 msgid "Begin with:"
-msgstr "¿ªÊ¼·ûºÅ:"
+msgstr "开始符号:"
 
-#: src/prefs_actions.c:662
+#: src/prefs_actions.c:790
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
-msgstr "½«ÓʼþÄÚÈÝ»òÕßÑ¡Öв¿·Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë"
+msgstr "将邮件内容或者选中部分传递给命令的标准输入"
 
-#: src/prefs_actions.c:663
+#: src/prefs_actions.c:791
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
-msgstr "½«Óû§ÊäÈëµÄÎÄ×Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë"
+msgstr "将用户输入的文字传递给命令的标准输入"
 
-#: src/prefs_actions.c:664
+#: src/prefs_actions.c:792
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
-msgstr "½«Óû§ÊäÈëµÄÎÄ×Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë(ÊäÈëʱ²»ÏÔʾÃ÷ÎÄ)"
+msgstr "将用户输入的文字传递给命令的标准输入(输入时不显示明文)"
 
-#: src/prefs_actions.c:665
+#: src/prefs_actions.c:793
 msgid "End with:"
-msgstr "½áÊø·ûºÅ:"
+msgstr "结束符号:"
 
-#: src/prefs_actions.c:666
+#: src/prefs_actions.c:794
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
-msgstr "ÒÔÃüÁîµÄ±ê×¼Êä³öÌæ»»µ±Ç°ÓʼþÄÚÈÝ»òÕßÑ¡Öв¿·Ö"
+msgstr "以命令的标准输出替换当前邮件内容或者选中部分"
 
-#: src/prefs_actions.c:667
+#: src/prefs_actions.c:795
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
-msgstr "²åÈëÃüÁîµÄ±ê×¼Êä³öÄÚÈÝ"
+msgstr "插入命令的标准输出内容"
 
-#: src/prefs_actions.c:668
+#: src/prefs_actions.c:796
 msgid "to run command asynchronously"
-msgstr "Òì²½ÔËÐÐÃüÁî"
+msgstr "异步运行命令"
 
-#: src/prefs_actions.c:669
+#: src/prefs_actions.c:797
 msgid "Use:"
-msgstr "ʹÓÃ:"
+msgstr "使用:"
 
-#: src/prefs_actions.c:670
+#: src/prefs_actions.c:798
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
-msgstr "±»Ñ¡ÖÐÓʼþÎļþ(RFC822/2822¸ñʽ)"
+msgstr "被选中邮件文件(RFC822/2822格式)"
 
-#: src/prefs_actions.c:671
+#: src/prefs_actions.c:799
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
-msgstr "±»Ñ¡ÖеĶà¸öÓʼþÎļþ(RFC822/2822¸ñʽ)"
+msgstr "被选中的多个邮件文件(RFC822/2822格式)"
 
-#: src/prefs_actions.c:672
+#: src/prefs_actions.c:800
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
-msgstr "±»Ñ¡ÖеÄMIME part(½âÂëºó)"
+msgstr "被选中的MIME part(解码后)"
 
-#: src/prefs_actions.c:673
+#: src/prefs_actions.c:801
 msgid "for a user provided argument"
-msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý"
+msgstr "用户提供的参数"
 
-#: src/prefs_actions.c:674
+#: src/prefs_actions.c:802
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
-msgstr "Óû§ÌṩµÄÒþ²Ø²ÎÊý(ÀýÈç: ÃÜÂë)"
+msgstr "用户提供的隐藏参数(例如: 密码)"
 
-#: src/prefs_actions.c:675
+#: src/prefs_actions.c:803
 msgid "for the text selection"
-msgstr "Ñ¡ÖеÄÎÄ×Ö"
+msgstr "选中的文字"
 
-#: src/prefs_actions.c:676
+#: src/prefs_actions.c:804
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
-msgstr "¶ÔÑ¡ÖеÄÓʼþÖ´ÐÐ{}ÖеĹýÂ˶¯×÷"
+msgstr "对选中的邮件执行{}中的过滤动作"
 
-#: src/prefs_actions.c:684 src/prefs_filtering_action.c:1131
-#: src/quote_fmt.c:76
+#: src/prefs_actions.c:813 src/prefs_filtering_action.c:1088
+#: src/quote_fmt.c:77
 msgid "Description of symbols"
-msgstr "·ûºÅÃèÊö"
+msgstr "符号描述"
 
-#: src/prefs_common.c:967
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "Ò»°ãÆ«ºÃ"
+#: src/prefs_actions.c:896
+msgid "Current actions"
+msgstr "当前动作"
 
-#: src/prefs_common.c:990
-msgid "Quote"
-msgstr "ÒýÎÄ"
+#. Account autoselection
+#: src/prefs_compose_writing.c:100
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "自动选择帐户"
 
-#: src/prefs_common.c:992
-msgid "Display"
-msgstr "ÏÔʾ"
+#: src/prefs_compose_writing.c:108
+msgid "when replying"
+msgstr "回信时"
 
-#: src/prefs_common.c:994 src/prefs_fonts.c:197
-msgid "Message"
-msgstr "Óʼþ"
+#: src/prefs_compose_writing.c:110
+msgid "when forwarding"
+msgstr "转发时"
 
-#: src/prefs_common.c:1002 src/select-keys.c:333
-msgid "Other"
-msgstr "ÆäËü"
+#: src/prefs_compose_writing.c:112
+msgid "when re-editing"
+msgstr "重新编辑时"
 
-#: src/prefs_common.c:1048
-msgid "External program"
-msgstr "Íⲿ³ÌÐò"
+#: src/prefs_compose_writing.c:119
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "点击回信按钮时回复给邮件列表"
 
-#: src/prefs_common.c:1057
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "ʹÓÃÍⲿ³ÌÐòºÏ²¢Óʼþ"
+#: src/prefs_compose_writing.c:122
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "自动启动外部编辑器"
 
-#: src/prefs_common.c:1064
-msgid "Command"
-msgstr "ÃüÁî"
+#: src/prefs_compose_writing.c:129 src/prefs_filtering_action.c:159
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "以附件形式转发"
 
-#: src/prefs_common.c:1088
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÐÂÓʼþ"
+#: src/prefs_compose_writing.c:132
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr "重定向时保持原来的发信人"
 
-#: src/prefs_common.c:1090
-msgid "every"
-msgstr "ÿ"
+#: src/prefs_compose_writing.c:140
+msgid "Autosave to Drafts folder every "
+msgstr "自动保存草稿:  每"
 
-#: src/prefs_common.c:1102
-msgid "minute(s)"
-msgstr "·ÖÖÓ"
+#: src/prefs_compose_writing.c:150 src/prefs_wrapping.c:116
+msgid "characters"
+msgstr "个字符"
 
-#: src/prefs_common.c:1111
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Æô¶¯Ê±¼ì²éÐÂÓʼþ"
+#: src/prefs_compose_writing.c:158
+msgid "Undo level"
+msgstr "复原纪录"
 
-#: src/prefs_common.c:1113
-msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "ºÏ²¢Óʼþºó¸üÐÂËùÓб¾µØÓʼþ¼Ð"
+#: src/prefs_compose_writing.c:250
+msgid "Writing"
+msgstr "编辑"
 
-#: src/prefs_common.c:1121
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr "ÏÔʾÊÕÓʼþ½ø¶È¶Ô»°¿ò"
+#: src/prefs_customheader.c:176
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "自定义信头"
 
-#: src/prefs_common.c:1131 src/prefs_common.c:1252 src/prefs_common.c:2218
-msgid "Always"
-msgstr "×ÜÏÔʾ"
+#: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:560
+#: src/prefs_matcher.c:1220
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "为设定信头名称。"
 
-#: src/prefs_common.c:1132
-msgid "Only on manual receiving"
-msgstr "½öÊÖ¹¤ÊÕȡʱÏÔʾ"
+#: src/prefs_customheader.c:496
+msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
+msgstr "此名称不能作为自定义信头名称。"
 
-#: src/prefs_common.c:1134 src/prefs_common.c:1253 src/sgpgme.c:99
-msgid "Never"
-msgstr "´Ó²»ÏÔʾ"
+#: src/prefs_customheader.c:545
+msgid "Delete header"
+msgstr "删除信头"
 
-#: src/prefs_common.c:1142
-msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr "ÊÕ¼þÍê³Éºó¹Ø±ÕÊÕ¼þ¶Ô»°¿ò"
+#: src/prefs_customheader.c:546
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "确定删除信头?"
 
-#: src/prefs_common.c:1144
-msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr "ÐÂÓʼþµ½´ïʱÔËÐÐÃüÁî"
+#: src/prefs_customheader.c:716
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "当前自定义信头"
 
-#: src/prefs_common.c:1154
-msgid "after autochecking"
-msgstr "×Ô¶¯¼ì²éºó"
+#: src/prefs_display_header.c:227
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr "信头字段显示配置"
 
-#: src/prefs_common.c:1156
-msgid "after manual checking"
-msgstr "ÊÖ¹¤¼ì²éºó"
+#. header name
+#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:469
+msgid "Header name"
+msgstr "信头名称"
 
-#: src/prefs_common.c:1170
+#: src/prefs_display_header.c:284
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "要显示的信头"
+
+#: src/prefs_display_header.c:348
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "需隐藏的信头"
+
+#: src/prefs_display_header.c:372
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "显示所有未指明的信头字段"
+
+#: src/prefs_display_header.c:570
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "该字段已经在列表中存在。"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:102
 #, c-format
-msgid ""
-"Command to execute:\n"
-"(use %d as number of new mails)"
-msgstr ""
-"ÒªÖ´ÐеÄÃüÁî:\n"
-"(Óà%d ±íʾÐÂÓʼþÊýÁ¿)"
+msgid "%s will be replaced with file name / URI"
+msgstr "%s 将被替换为相应的文件名或者URI"
 
-#: src/prefs_common.c:1238
-msgid "Save sent messages to Sent folder"
-msgstr "½«ÒѾ­·¢Ë͵ÄÓʼþ±£´æµ½ÒÑ·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
+#: src/prefs_ext_prog.c:119
+msgid "Web browser"
+msgstr "网页浏览器"
 
-#: src/prefs_common.c:1243
-msgid "Show send dialog"
-msgstr "ÏÔʾ·¢ËͶԻ°¿ò"
+#: src/prefs_ext_prog.c:148
+msgid "Print command"
+msgstr "打印命令"
 
-#: src/prefs_common.c:1261
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "·¢ËÍÓʼþ×Ö·û¼¯"
+#: src/prefs_ext_prog.c:164
+msgid "Text editor"
+msgstr "文本编辑器"
 
-#: src/prefs_common.c:1270
-msgid ""
-"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
-"be used"
-msgstr "Èç¹ûÑ¡ÔñÁË`×Ô¶¯'£¬µ±Ç°localeÉèÖý«±»ÓÅÏÈÑ¡ÓÃ"
+#: src/prefs_ext_prog.c:191
+msgid "Image viewer"
+msgstr "图片查看器"
 
-#: src/prefs_common.c:1282
-msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr "×Ô¶¯ (ÍƼö)"
+#: src/prefs_ext_prog.c:209
+msgid "Audio player"
+msgstr "音频播放器"
 
-#: src/prefs_common.c:1283
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_ext_prog.c:266 src/prefs_image_viewer.c:122
+#: src/prefs_message.c:314 src/prefs_msg_colors.c:394
+msgid "Message View"
+msgstr "邮件视图"
 
-#: src/prefs_common.c:1285
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_ext_prog.c:267
+msgid "External Programs"
+msgstr "外部程序"
 
-#: src/prefs_common.c:1287
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Î÷Å· (ISO-8859-1)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:149
+msgid "Move"
+msgstr "移动"
 
-#: src/prefs_common.c:1288
-msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Î÷Å· (ISO-8859-15)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
+msgid "Copy"
+msgstr "复制"
 
-#: src/prefs_common.c:1289
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "ÖÐÅ· (ISO-8859-2)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:152 src/prefs_summary_column.c:79
+msgid "Mark"
+msgstr "标记"
 
-#: src/prefs_common.c:1290
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:154
+msgid "Lock"
+msgstr "锁定"
 
-#: src/prefs_common.c:1291
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:155
+msgid "Unlock"
+msgstr "解锁"
 
-#: src/prefs_common.c:1292
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Ï£À° (ISO-8859-7)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:156
+msgid "Mark as read"
+msgstr "设为已读"
 
-#: src/prefs_common.c:1293
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:157
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "设为未读"
 
-#: src/prefs_common.c:1295
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "˹À­·òÓï (ISO-8859-5)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:158 src/toolbar.c:393 src/toolbar.c:481
+msgid "Forward"
+msgstr "转发"
 
-#: src/prefs_common.c:1297
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "˹À­·òÓï (KOI8-R)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:160
+msgid "Redirect"
+msgstr "重新指定"
 
-#: src/prefs_common.c:1299
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "˹À­·òÓï (Windows-1251)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:161 src/prefs_filtering_action.c:425
+#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1539
+msgid "Execute"
+msgstr "执行"
 
-#: src/prefs_common.c:1300
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "˹À­·òÓï (KOI8-U)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:430
+msgid "Color"
+msgstr "颜色"
 
-#: src/prefs_common.c:1302
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "ÈÕÓï (ISO-2022-JP)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:163
+msgid "Change score"
+msgstr "修改积分"
 
-#: src/prefs_common.c:1304
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "ÈÕÓï (EUC-JP)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:164
+msgid "Set score"
+msgstr "设置积分"
 
-#: src/prefs_common.c:1305
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "ÈÕÓï (Shift_JIS)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:165
+msgid "Hide"
+msgstr "隐藏"
 
-#: src/prefs_common.c:1307
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "¼òÌåÖÐÎÄ (GB2312)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:166
+msgid "Stop filter"
+msgstr "停止过滤"
 
-#: src/prefs_common.c:1308
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "·±ÌåÖÐÎÄ (Big5)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:313
+msgid "Filtering action configuration"
+msgstr "过滤动作配置"
 
-#: src/prefs_common.c:1310
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "·±ÌåÖÐÎÄ (EUC-TW)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:338
+msgid "Action"
+msgstr "动作"
 
-#: src/prefs_common.c:1311
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "ÖÐÎÄ (ISO-2022-CN)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:415
+msgid "Destination"
+msgstr "目的地"
 
-#: src/prefs_common.c:1313
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "³¯ÏÊÓï (EUC-KR)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:420
+msgid "Recipient"
+msgstr "回执"
 
-#: src/prefs_common.c:1314
-msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr "Ì©Óï (TIS-620)"
+#. S_COL_NUMBER
+#: src/prefs_filtering_action.c:435 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:472
+msgid "Score"
+msgstr "得分"
 
-#: src/prefs_common.c:1315
-msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr "Ì©Óï (Windows-874)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:457 src/prefs_matcher.c:502
+msgid "Info ..."
+msgstr "说明 ..."
 
-#: src/prefs_common.c:1328
-msgid "Transfer encoding"
-msgstr "´«ËͱàÂë"
+#: src/prefs_filtering_action.c:485 src/prefs_filtering.c:343
+#: src/prefs_matcher.c:598 src/prefs_template.c:255 src/prefs_toolbar.c:792
+msgid "  Replace  "
+msgstr " 替换 "
 
-#: src/prefs_common.c:1337
-msgid ""
-"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
-"characters"
-msgstr "Ö¸¶¨µ±Óʼþº¬ÓзÇASCII×Ö·ûʱµÄÓʼþÄÚÈݱàÂ뷽ʽ"
+#: src/prefs_filtering_action.c:786
+msgid "Command line not set"
+msgstr "未指定命令行"
 
-#: src/prefs_common.c:1423
-msgid "Automatic account selection"
-msgstr "×Ô¶¯Ñ¡ÔñÕÊ»§"
+#: src/prefs_filtering_action.c:787
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "没有指定收信人。"
 
-#: src/prefs_common.c:1431
-msgid "when replying"
-msgstr "»ØÐÅʱ"
+#: src/prefs_filtering_action.c:798
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "没有指定收信人。"
 
-#: src/prefs_common.c:1433
-msgid "when forwarding"
-msgstr "ת·¢Ê±"
+#: src/prefs_filtering_action.c:813
+msgid "Score is not set"
+msgstr "未指定积分"
 
-#: src/prefs_common.c:1435
-msgid "when re-editing"
-msgstr "ÖØб༭ʱ"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1031
+msgid "No action was defined."
+msgstr "没有定义动作。"
 
-#: src/prefs_common.c:1442
-msgid "Reply button invokes mailing list reply"
-msgstr "µã»÷»ØÐÅ°´Å¥Ê±»Ø¸´¸øÓʼþÁбí"
+#. S_COL_TO
+#. date expression
+#. S_COL_TO
+#: src/prefs_filtering_action.c:1073 src/prefs_matcher.c:1688
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:469
+msgid "Date"
+msgstr "日期"
 
-#: src/prefs_common.c:1445
-msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "×Ô¶¯Æô¶¯Íⲿ±à¼­Æ÷"
+#. references
+#: src/prefs_filtering_action.c:1074 src/prefs_matcher.c:1689
+#: src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1452 src/prefs_filtering_action.c:143
-msgid "Forward as attachment"
-msgstr "ÒÔ¸½¼þÐÎʽת·¢"
+#. cc
+#: src/prefs_filtering_action.c:1075 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1690 src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "新闻组"
 
-#: src/prefs_common.c:1455
-msgid "Block cursor"
-msgstr "¿é×´Óαê"
+#. newsgroups
+#: src/prefs_filtering_action.c:1076 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1691 src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1458
-msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
-msgstr "Öض¨Ïòʱ±£³ÖÔ­À´µÄ·¢ÐÅÈË"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1077 src/prefs_matcher.c:1692
+msgid "Filename - should not be modified"
+msgstr "文件名 - 请勿更动"
 
-#: src/prefs_common.c:1466
-msgid "Autosave to Drafts folder every "
-msgstr "×Ô¶¯±£´æ²Ý¸å:  Ã¿"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1078 src/prefs_matcher.c:1693
+msgid "new line"
+msgstr "新行"
 
-#: src/prefs_common.c:1473 src/prefs_common.c:1518
-msgid "characters"
-msgstr "¸ö×Ö·û"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1694
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr "引文逃逸字符"
 
-#: src/prefs_common.c:1481
-msgid "Undo level"
-msgstr "¸´Ô­¼Í¼"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:1695
+msgid "quote character"
+msgstr "引文字符"
 
-#: src/prefs_common.c:1494
-msgid "Message wrapping"
-msgstr "×Ô¶¯ÕÛÐÐ"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1389
+msgid "Current action list"
+msgstr "当前动作列表"
 
-#: src/prefs_common.c:1506
-msgid "Wrap messages at"
-msgstr "ÿÐÐ×î¶à"
+#: src/prefs_filtering.c:155 src/prefs_filtering.c:242
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "过滤/处理 配置"
 
-#: src/prefs_common.c:1526
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr "ÕÛÐÐʱÏÔʾ·ûºÅ"
+#: src/prefs_filtering.c:279
+msgid "Condition: "
+msgstr "条件: "
 
-#: src/prefs_common.c:1528
-msgid "Wrap on input"
-msgstr "ÇиÈë¹ý³¤µÄÎÄ×ÖÐÐ"
+#: src/prefs_filtering.c:292 src/prefs_filtering.c:314
+msgid "Define ..."
+msgstr "定义 ..."
 
-#: src/prefs_common.c:1531
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "¼ÄËÍ֮ǰ×Ô¶¯ÕÛÐÐ"
+#: src/prefs_filtering.c:301
+msgid "Action: "
+msgstr "动作: "
+
+#. FIXME: this strcmp() is bogus: "(New)" should never
+#. * be inserted in the storage
+#: src/prefs_filtering.c:647 src/prefs_filtering.c:648
+#: src/prefs_filtering.c:709 src/prefs_template.c:347
+msgid "(New)"
+msgstr "(新建)"
+
+#: src/prefs_filtering.c:774 src/prefs_filtering.c:856
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "无效的条件字符串。"
+
+#: src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:864
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr "无效的动作。"
+
+#: src/prefs_filtering.c:843
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "条件字符串为空。"
 
-#: src/prefs_common.c:1534
-msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
+#: src/prefs_filtering.c:849
+msgid "Action string is empty."
+msgstr "文件 %s 不存在。"
+
+#: src/prefs_filtering.c:921
+msgid "Delete rule"
+msgstr "删除规则"
+
+#: src/prefs_filtering.c:922
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "确定删除这项规则?"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1264
+msgid "Rule"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1600
-msgid "Reply will quote by default"
-msgstr "»ØÐÅʱÒýÓÃÔ­ÎÄ"
+#. Apply to subfolders
+#: src/prefs_folder_item.c:173 src/prefs_folder_item.c:490
+msgid ""
+"Apply to\n"
+"subfolders"
+msgstr ""
+"应用于\n"
+"子邮件夹"
 
-#: src/prefs_common.c:1602
-msgid "Reply format"
-msgstr "»Ø¸´¸ñʽ"
+#. Simplify Subject
+#: src/prefs_folder_item.c:180
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr "简化邮件标题的正则表达式: "
 
-#: src/prefs_common.c:1617 src/prefs_common.c:1656
-msgid "Quotation mark"
-msgstr "ÒýÎÄ·ûºÅ"
+#. Folder chmod
+#: src/prefs_folder_item.c:200
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "修改文件夹权限: "
 
-#: src/prefs_common.c:1641
-msgid "Forward format"
-msgstr "ת·¢¸ñʽ"
+#. Folder color
+#: src/prefs_folder_item.c:226
+msgid "Folder color: "
+msgstr "邮件夹颜色:"
 
-#: src/prefs_common.c:1685
-msgid " Description of symbols "
-msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ˵Ã÷"
+#. Enable processing at startup
+#: src/prefs_folder_item.c:254
+msgid "Process at startup"
+msgstr "启动时处理"
 
-#: src/prefs_common.c:1693
-msgid "Quotation characters"
-msgstr "ÒýÎıêʶ"
+#. Check folder for new mail
+#: src/prefs_folder_item.c:268
+msgid "Scan for new mail"
+msgstr "检查新邮件"
 
-#: src/prefs_common.c:1708
-msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr "½«ÕâЩ×Ö·û×÷ΪÒýÎıêʶ"
+#. Synchronise folder for offline use
+#: src/prefs_folder_item.c:281
+msgid "Synchronise for offline use"
+msgstr "同步数据以便离线使用"
 
-#: src/prefs_common.c:1758
-msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "½«ÐÅÍ·Ãû³Æ·­Òë³öÀ´"
+#: src/prefs_folder_item.c:499
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr "请求回执"
 
-#: src/prefs_common.c:1761
-msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr "ÔÚÓʼþ¼ÐÃû³ÆºóÏÔʾδ¶ÁÓʼþÊý"
+#: src/prefs_folder_item.c:514
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr "将发出的邮件保存一份拷贝到此邮件夹"
 
-#: src/prefs_common.c:1770
-msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
-msgstr "ËõдÐÂÎÅ×éÃû³Æ£¬Èç¹ûÆ䳤¶È´óÓÚ"
+#. Default To
+#: src/prefs_folder_item.c:527
+msgid "Default To: "
+msgstr "新邮件缺省收件人: "
 
-#: src/prefs_common.c:1785
-msgid "letters"
-msgstr "¸ö×Öĸ"
+#. Default address to reply to
+#: src/prefs_folder_item.c:547
+msgid "Default To for replies: "
+msgstr "回复邮件缺省收件人: "
 
-#: src/prefs_common.c:1791
-msgid "Summary View"
-msgstr "ÓʼþÁбí"
+#. Default account
+#: src/prefs_folder_item.c:567
+msgid "Default account: "
+msgstr "缺省帐号:"
 
-#: src/prefs_common.c:1800
-msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
-msgstr "Èô·¢ÐÅÈËÊÇÄã×Ô¼º£¬¾ÍÔÚÓʼþÁбíµÄÀ´Ô´ÖÐÏÔʾÊÕÐÅÈË"
+#. Default dictionary
+#: src/prefs_folder_item.c:618
+msgid "Default dictionary: "
+msgstr "缺省字典:"
 
-#: src/prefs_common.c:1803
-msgid "Display sender using address book"
-msgstr "ÒÔͨѶ¼ÖеÄÃû×ÖÏÔʾ·¢ÐÅÈË"
+#: src/prefs_folder_item.c:823
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "选邮件夹的颜色"
 
-#: src/prefs_common.c:1806
-msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
-msgstr "½¨Á¢ÏßË÷ʱҲ²ÉÓÃÓʼþÖ÷Ì⣨³ýÁ˱ê×¼ÐÅÍ·ÖеÄÐÅÏ¢£©"
+#: src/prefs_folder_item.c:835
+msgid "General"
+msgstr "一般"
 
-#: src/prefs_common.c:1814 src/prefs_common.c:2589 src/prefs_common.c:2627
-msgid "Date format"
-msgstr "ÈÕÆÚ¸ñʽ"
+#: src/prefs_folder_item.c:875
+#, c-format
+msgid "Properties for folder %s"
+msgstr "%s - 邮件夹设置"
 
-#: src/prefs_common.c:1836
-msgid " Set displayed items in summary... "
-msgstr " ÉèÖÃÓʼþÁбíÖÐÒªÏÔʾµÄÁÐ..."
+#: src/prefs_fonts.c:66
+msgid "Folder and Message Lists"
+msgstr "邮件夹和邮件列表"
 
-#: src/prefs_common.c:1897
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "²ÊÉ«ÏÔʾÓʼþÖеÄÒýÎÄÓ볬Á´½Ó"
+#: src/prefs_fonts.c:83
+msgid "Message"
+msgstr "邮件"
 
-#: src/prefs_common.c:1912
-msgid ""
-"Display multi-byte alphanumeric as\n"
-"ASCII character (Japanese only)"
-msgstr "½«È«½ÇÓ¢ÎÄÓëÊý×ÖÒÔ°ë½ÇÀ´ÏÔʾ (Ö»ÊÊÓÃÈÕÎÄ)"
+#: src/prefs_fonts.c:145 src/prefs_summaries.c:1028 src/prefs_themes.c:359
+msgid "Display"
+msgstr "显示"
 
-#: src/prefs_common.c:1918
-msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "ÔÚÓʼþÔĶÁÆ÷ÉÏ·½ÏÔʾÐÅÍ·ÐÅÏ¢Ãæ°å"
+#: src/prefs_fonts.c:146
+msgid "Fonts"
+msgstr "字体"
 
-#: src/prefs_common.c:1925
-msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "ÔÚÓʼþ´°¿ÚÏÔʾÓʼþµÄ¼òÒªÐÅÍ·"
+#: src/prefs_gtk.c:849
+msgid "Preferences"
+msgstr "偏好设置"
 
-#: src/prefs_common.c:1947
-msgid "Line space"
-msgstr "Ðмä¾à"
+#: src/prefs_image_viewer.c:66
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "自动显示邮件中的图片"
 
-#: src/prefs_common.c:1961 src/prefs_common.c:2001
-msgid "pixel(s)"
-msgstr "ÏñËØ"
+#: src/prefs_image_viewer.c:72
+msgid ""
+"Resize attached images by default\n"
+"(Clicking image toggles scaling)"
+msgstr ""
+"缺省将缩放附件里的图片\n"
+"(点击图片切换缩放状态)"
 
-#: src/prefs_common.c:1966
-msgid "Indent text"
-msgstr "ÎÄ×ÖËõ½ø"
+#: src/prefs_image_viewer.c:78
+msgid "Display images inline"
+msgstr "嵌入显示图片"
 
-#: src/prefs_common.c:1968
-msgid "Scroll"
-msgstr "¾íÖá"
+#: src/prefs_image_viewer.c:123
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "图片查看器"
 
-#: src/prefs_common.c:1975
-msgid "Half page"
-msgstr "Ò»´Î°ëÒ³"
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "All messages"
+msgstr "所有邮件"
 
-#: src/prefs_common.c:1981
-msgid "Smooth scroll"
-msgstr "ƽ»¬¾í¶¯"
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "To or Cc"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1987
-msgid "Step"
-msgstr "ÿ´Î¾í¶¯"
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "In reply to"
+msgstr "回复"
 
-#: src/prefs_common.c:2012
-msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
-msgstr "ÏÔʾ¸½¼þµÄÃèÊöÐÅÏ¢(¶ø²»ÊǸ½¼þÃû³Æ)"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age greater than"
+msgstr "邮件年龄大于"
 
-#: src/prefs_common.c:2058
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÊý×ÖÇ©Ãû"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age lower than"
+msgstr "邮件年龄小于"
 
-#: src/prefs_common.c:2061
-msgid "Store passphrase in memory temporarily"
-msgstr "½«passphraseÔÝʱ´æÔÚÄÚ´æÖÐ"
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Headers part"
+msgstr "信头"
 
-#: src/prefs_common.c:2076
-msgid "Expire after"
-msgstr " ÓÐÏÞÆÚ£º"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Body part"
+msgstr "主体"
 
-#: src/prefs_common.c:2087
-msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
-msgstr "ÈôÉèÖÃΪ '0' Ôò»áÔÚÕû¸ö»Ø»°ÆÚÄÚ±£´æpassphrase"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Whole message"
+msgstr "完整邮件"
 
-#: src/prefs_common.c:2095
-msgid "minute(s) "
-msgstr "·ÖÖÓ"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Unread flag"
+msgstr "未读标记"
 
-#: src/prefs_common.c:2112
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "µ¼Èë passphrase Ê±×¥È¡µ¼Èë"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "New flag"
+msgstr "新邮件标记"
 
-#: src/prefs_common.c:2117
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Èô GnuPG ÎÞ·¨ÔË×÷£¬ÔòÔÚÆô¶¯Ê±·¢³ö¾¯¸æ"
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Marked flag"
+msgstr "记号标记"
 
-#: src/prefs_common.c:2172
-msgid "Always open messages in summary when selected"
-msgstr "Ñ¡ÖÐĿ¼ʱ×Ü´ò¿ªÓʼþÁбíÀïÃæµÄÓʼþ¡£"
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "已删除标记"
 
-#: src/prefs_common.c:2176
-msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "½øÈëÓʼþ¼Ðʱֱ½ÓÌøµ½µÚÒ»·âδ¶ÁÓʼþÉÏ"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Replied flag"
+msgstr "已回复标记"
 
-#: src/prefs_common.c:2180
-msgid "Only mark message as read when opened in new window"
-msgstr "Ö»ÔÚÓÃд°¿Ú´ò¿ªÓʼþʱ±ê¼ÇΪÒѶÁ"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "已转发标记"
 
-#: src/prefs_common.c:2184
-msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "½ÓÊÕÍêÐÂÓʼþºóÖ±½Ó½øÈëÊÕÐżÐ"
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Locked flag"
+msgstr "已锁定标记"
 
-#: src/prefs_common.c:2194
-msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Òƶ¯»òɾ³ýÓʼþʱÁ¢¼´Ö´ÐÐ"
+#: src/prefs_matcher.c:160
+msgid "Color label"
+msgstr "颜色标签"
 
-#: src/prefs_common.c:2196
-msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
-msgstr "£¨Èô´ËÑ¡Ïî¹Ø±Õ£¬Ôò±ØÐë°´Ï¡¸Ö´ÐС¹²Å»áÖ´ÐÐÒƶ¯»òɾ³ý£©"
+#: src/prefs_matcher.c:161 src/toolbar.c:174
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "忽略讨论线索"
 
-#: src/prefs_common.c:2209
-msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr "ÏÔʾûÓÐδ¶ÁÓʼþ¶Ô»°¿ò"
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Score greater than"
+msgstr "积分大于"
 
-#: src/prefs_common.c:2219
-msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr "ȱʡ»Ø´ð'ÊÇ'"
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Score lower than"
+msgstr "积分少于"
 
-#: src/prefs_common.c:2221
-msgid "Assume 'No'"
-msgstr "ȱʡ»Ø´ð'·ñ'"
+#: src/prefs_matcher.c:163
+msgid "Score equal to"
+msgstr "积分等于"
 
-#: src/prefs_common.c:2230
-msgid " Set key bindings... "
-msgstr " ÉèÖüü°ó¶¨... "
+#: src/prefs_matcher.c:164
+msgid "Test"
+msgstr "测试"
 
-#: src/prefs_common.c:2296
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Ë«»÷ʱ½«µØÖ·Ìí¼ÓΪÊÕÐÅÈË"
+#: src/prefs_matcher.c:165
+msgid "Size greater than"
+msgstr "尺寸大于"
 
-#: src/prefs_common.c:2299
-msgid "Log Size"
-msgstr "ÈÕÖ¾´óС"
+#: src/prefs_matcher.c:166
+msgid "Size smaller than"
+msgstr "尺寸小于"
 
-#: src/prefs_common.c:2306
-msgid "Clip the log size"
-msgstr "ÏÞÖÆÈÕÖ¾Îļþ´óС"
+#: src/prefs_matcher.c:167
+msgid "Size exactly"
+msgstr "尺寸等于"
 
-#: src/prefs_common.c:2311
-msgid "Log window length"
-msgstr "ÈÕÖ¾´°¿Ú³¤¶È"
+#: src/prefs_matcher.c:168
+msgid "Partially downloaded"
+msgstr "仅部分下载"
 
-#: src/prefs_common.c:2324
-msgid "0 to stop logging in the log window"
-msgstr "0 ±íʾ½ûÖ¹ÍùÈÕÖ¾´°¿ÚдÐÅÏ¢"
+#: src/prefs_matcher.c:185
+msgid "or"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2333
-msgid "Security"
-msgstr "°²È«"
+#: src/prefs_matcher.c:185
+msgid "and"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2340
-msgid "Ask before accepting SSL certificates"
-msgstr "½ÓÊÜSSLÈÏ֤ǰȷÈÏ"
+#: src/prefs_matcher.c:202
+msgid "contains"
+msgstr "包含"
 
-#: src/prefs_common.c:2348
-msgid "On exit"
-msgstr "À뿪ÉèÖÃ"
+#: src/prefs_matcher.c:202
+msgid "does not contain"
+msgstr "不包含"
 
-#: src/prefs_common.c:2356
-msgid "Confirm on exit"
-msgstr "À뿪ʱȷÈÏ"
+#: src/prefs_matcher.c:219
+msgid "yes"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2363
-msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "À뿪ʱÇå¿Õɾ³ýµÄÓʼþ"
+#: src/prefs_matcher.c:219
+msgid "no"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2365
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Çå³ýʱȷÈÏ"
+#: src/prefs_matcher.c:410
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "条件设置"
 
-#: src/prefs_common.c:2369
-msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "À뿪ʱÈôÓÐÉÐδËͳöÖ®Óʼþ¼´·¢³ö¾¯¸æ"
+#. criteria combo box
+#: src/prefs_matcher.c:437
+msgid "Match type"
+msgstr "匹配类型"
 
-#: src/prefs_common.c:2375
-msgid "Socket I/O timeout:"
-msgstr "Socket I/O ³¬Ê±Ê±¼ä"
+#: src/prefs_matcher.c:524
+msgid "Predicate"
+msgstr "谓词"
 
-#: src/prefs_common.c:2388
-msgid "seconds"
-msgstr "Ãë"
+#: src/prefs_matcher.c:575
+msgid "Use regexp"
+msgstr "使用正则表达式"
 
-#: src/prefs_common.c:2565
-msgid "the full abbreviated weekday name"
-msgstr "(ÐÇÆÚ)£ºÒ»¡¢¶þ¡¢..."
+#. boolean operation
+#: src/prefs_matcher.c:613
+msgid "Boolean Op"
+msgstr "逻辑操作符"
 
-#: src/prefs_common.c:2566
-msgid "the full weekday name"
-msgstr "ÐÇÆÚÒ»¡¢ÐÇÆÚ¶þ¡¢..."
+#: src/prefs_matcher.c:1200
+msgid "Value is not set."
+msgstr "尚未赋值"
 
-#: src/prefs_common.c:2567
-msgid "the abbreviated month name"
-msgstr "1Ô¡¢2Ô¡¢..."
+#: src/prefs_matcher.c:1637
+msgid ""
+"The entry was not saved.\n"
+"Have you really finished?"
+msgstr ""
+"该项尚未保存\n"
+"确定已经完成配置了吗?"
 
-#: src/prefs_common.c:2568
-msgid "the full month name"
-msgstr "Ò»Ô¡¢¶þÔ¡¢..."
+#: src/prefs_matcher.c:1679
+msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
+msgstr "'测试'允许您使用外部程序或者脚本"
 
-#: src/prefs_common.c:2569
-msgid "the preferred date and time for the current locale"
-msgstr "ÍêÕûµÄÎ÷ÔªÈÕÆÚÓëʱ¼ä£¨±¾µØʱ¼ä£©"
+#: src/prefs_matcher.c:1680
+msgid "using an external program or script. The program will"
+msgstr "测试一个邮件或者邮件元素。程序应该"
 
-#: src/prefs_common.c:2570
-msgid "the century number (year/100)"
-msgstr "ÊÀ¼Í (Äê/100)"
+#: src/prefs_matcher.c:1681
+msgid "return either 0 or 1"
+msgstr "返回0或者1"
 
-#: src/prefs_common.c:2571
-msgid "the day of the month as a decimal number"
-msgstr "½ñÌìÊǼ¸ºÅ (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
+#: src/prefs_matcher.c:1682
+msgid "The following symbols can be used:"
+msgstr "可以使用下述符号:"
 
-#: src/prefs_common.c:2572
-msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
-msgstr "ÏÖÔÚ¼¸µãÖÓ (Ø¥ËÄʱÖÆ£¬ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
+#: src/prefs_matcher.c:1703
+msgid "Match Type: 'Test'"
+msgstr "匹配类型: 'Test'"
 
-#: src/prefs_common.c:2573
-msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
-msgstr "ÏÖÔÚ¼¸µãÖÓ (Ê®¶þʱÖÆ£¬ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
+#: src/prefs_matcher.c:1782
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "当前条件规则"
 
-#: src/prefs_common.c:2574
-msgid "the day of the year as a decimal number"
-msgstr "½ñÌìÊǽñÄêµÄµÚ¼¸Ìì (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
+#: src/prefs_message.c:119
+msgid ""
+"Display multi-byte alphanumeric as\n"
+"ASCII character (Japanese only)"
+msgstr "将全角英文与数字以半角来显示 (只适用日文)"
 
-#: src/prefs_common.c:2575
-msgid "the month as a decimal number"
-msgstr "ÏÖÔÚÊǼ¸Ô (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
+#: src/prefs_message.c:125
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "在邮件视图上方显示信头信息面板"
 
-#: src/prefs_common.c:2576
-msgid "the minute as a decimal number"
-msgstr "ÏÖÔÚÊǼ¸·Ö (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
+#: src/prefs_message.c:129
+msgid "Display X-Face in message view"
+msgstr "在邮件视图显示邮件的X-Face"
 
-#: src/prefs_common.c:2577
-msgid "either AM or PM"
-msgstr "ÉÏÎç»òÏÂÎç"
+#: src/prefs_message.c:143
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "在邮件视图显示邮件的简要信头"
 
-#: src/prefs_common.c:2578
-msgid "the second as a decimal number"
-msgstr "ÏÖÔÚÊǼ¸Ãë (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
+#: src/prefs_message.c:156
+msgid "Render HTML messages as text"
+msgstr "以文本方式显示HTML邮件"
 
-#: src/prefs_common.c:2579
-msgid "the day of the week as a decimal number"
-msgstr "ÏÖÔÚÊÇÒ»Öܵĵڼ¸Ìì (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
+#: src/prefs_message.c:168
+msgid "Line space"
+msgstr "行间距"
 
-#: src/prefs_common.c:2580
-msgid "the preferred date for the current locale"
-msgstr "ÍêÕûµÄÎ÷ÔªÈÕÆÚ (±¾µØʱ¼ä)"
+#: src/prefs_message.c:182 src/prefs_message.c:220
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "像素"
 
-#: src/prefs_common.c:2581
-msgid "the last two digits of a year"
-msgstr "Î÷ÔªÄê·ÝµÄÄ©Á½Î»Êý×Ö"
+#: src/prefs_message.c:187
+msgid "Scroll"
+msgstr "卷动"
 
-#: src/prefs_common.c:2582
-msgid "the year as a decimal number"
-msgstr "Î÷ÔªÄê·Ý (ÒÔÊý×Ö±íʾ)"
+#: src/prefs_message.c:194
+msgid "Half page"
+msgstr "一次半页"
 
-#: src/prefs_common.c:2583
-msgid "the time zone or name or abbreviation"
-msgstr "ʱÇø"
+#: src/prefs_message.c:200
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "平滑卷动"
 
-#: src/prefs_common.c:2604
-msgid "Specifier"
-msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ"
+#: src/prefs_message.c:206
+msgid "Step"
+msgstr "每次卷动"
 
-#: src/prefs_common.c:2644
-msgid "Example"
-msgstr "ʾÀý"
+#: src/prefs_message.c:231
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr "显示附件的描述信息(而不是附件名称)"
 
-#: src/prefs_common.c:2733
-msgid "Set message colors"
-msgstr "ÉèÓʼþÑÕÉ«"
+#: src/prefs_message.c:315
+msgid "Text options"
+msgstr "文本选项"
 
-#: src/prefs_common.c:2741
-msgid "Colors"
-msgstr "ÑÕÉ«"
+#: src/prefs_msg_colors.c:98
+msgid "Enable coloration of message"
+msgstr "彩色显示邮件中的引文与超链接"
 
-#: src/prefs_common.c:2788
+#: src/prefs_msg_colors.c:112
 msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "ÒýÎÄ - µÚÒ»²ã"
+msgstr "引文 - 第一层"
 
-#: src/prefs_common.c:2794
+#: src/prefs_msg_colors.c:125
 msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "ÒýÎÄ - µÚ¶þ²ã"
+msgstr "引文 - 第二层"
 
-#: src/prefs_common.c:2800
+#: src/prefs_msg_colors.c:138
 msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "ÒýÎÄ - µÚÈý²ã"
+msgstr "引文 - 第三层"
 
-#: src/prefs_common.c:2806
+#: src/prefs_msg_colors.c:151
 msgid "URI link"
-msgstr "URI Á¬½á"
+msgstr "URI 连结"
 
-#: src/prefs_common.c:2812
+#: src/prefs_msg_colors.c:163
 msgid "Target folder"
-msgstr "Ä¿µÄÎļþ¼Ð"
+msgstr "目的文件夹"
 
-#: src/prefs_common.c:2818
+#: src/prefs_msg_colors.c:175
 msgid "Signatures"
-msgstr "Ç©Ãû"
+msgstr "签名"
 
-#: src/prefs_common.c:2825
+#: src/prefs_msg_colors.c:179
 msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Ñ­»·ÒýÎÄÑÕÉ«"
+msgstr "循环使用引文颜色"
 
-#: src/prefs_common.c:2892
+#: src/prefs_msg_colors.c:233
 msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "Ñ¡level 1ÒýÎÄÑÕÉ«"
+msgstr "选level 1引文颜色"
 
-#: src/prefs_common.c:2895
+#: src/prefs_msg_colors.c:236
 msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "Ñ¡level 2ÒýÎÄÑÕÉ«"
+msgstr "选level 2引文颜色"
 
-#: src/prefs_common.c:2898
+#: src/prefs_msg_colors.c:239
 msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "Ñ¡level 3ÒýÎÄÑÕÉ«"
+msgstr "选level 3引文颜色"
 
-#: src/prefs_common.c:2901
+#: src/prefs_msg_colors.c:242
 msgid "Pick color for URI"
-msgstr "Ñ¡URIÑÕÉ«"
+msgstr "选URI颜色"
 
-#: src/prefs_common.c:2904
+#: src/prefs_msg_colors.c:245
 msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "Ñ¡Óʼþ¼ÐÑÕÉ«"
+msgstr "选邮件夹颜色"
 
-#: src/prefs_common.c:2907
+#: src/prefs_msg_colors.c:248
 msgid "Pick color for signatures"
-msgstr "Ñ¡Ç©ÃûÑÕÉ«"
-
-#: src/prefs_common.c:3042
-msgid "Key bindings"
-msgstr "¼ü°ó¶¨"
-
-#: src/prefs_common.c:3056
-msgid "Select preset:"
-msgstr "Ñ¡ÔñÔ¤ÉèÖµ"
-
-#: src/prefs_common.c:3069 src/prefs_common.c:3354
-msgid "Old Sylpheed"
-msgstr "ÀÏ Sylpheed"
-
-#: src/prefs_common.c:3077
-msgid ""
-"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
-"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
-msgstr "Ìáʾ: ÔÚÊó±êÒƶ¯µ½²Ëµ¥ÏîÉÏÃæʱ£¬Äã¿ÉÒÔͨ¹ý°´¼üÀ´Ð޸ĸò˵¥ÏîµÄ¿ì½Ý¼ü¡£"
-
-#: src/prefs_customheader.c:163
-msgid "Custom header configuration"
-msgstr "×Ô¶¨ÒåÐÅÍ·"
-
-#: src/prefs_customheader.c:261
-msgid "Current custom headers"
-msgstr "µ±Ç°×Ô¶¨ÒåÐÅÍ·"
-
-#: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_matcher.c:1175
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "ΪÉ趨ÐÅÍ·Ãû³Æ¡£"
-
-#: src/prefs_customheader.c:487
-msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
-msgstr "´ËÃû³Æ²»ÄÜ×÷Ϊ×Ô¶¨ÒåÐÅÍ·Ãû³Æ¡£"
-
-#: src/prefs_customheader.c:545
-msgid "Delete header"
-msgstr "ɾ³ýÐÅÍ·"
-
-#: src/prefs_customheader.c:546
-msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÅÍ·£¿"
-
-#: src/prefs_display_header.c:201
-msgid "Displayed header configuration"
-msgstr "ÐÅÍ·×Ö¶ÎÏÔʾÅäÖÃ"
-
-#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
-msgid "Header name"
-msgstr "ÐÅÍ·Ãû³Æ"
-
-#: src/prefs_display_header.c:257
-msgid "Displayed Headers"
-msgstr "ÒªÏÔʾµÄÐÅÍ·"
-
-#: src/prefs_display_header.c:315
-msgid "Hidden headers"
-msgstr "ÐèÒþ²ØµÄÐÅÍ·"
-
-#: src/prefs_display_header.c:345
-msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "ÏÔʾËùÓÐδָÃ÷µÄÐÅÍ·×Ö¶Î"
+msgstr "选签名颜色"
 
-#: src/prefs_display_header.c:540
-msgid "This header is already in the list."
-msgstr "¸Ã×Ö¶ÎÒѾ­ÔÚÁбíÖдæÔÚ¡£"
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:102
-#, c-format
-msgid "%s will be replaced with file name / URI"
-msgstr "%s ½«±»Ì滻ΪÏàÓ¦µÄÎļþÃû»òÕßURI"
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:118
-msgid "Web browser"
-msgstr "ÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷"
+#: src/prefs_msg_colors.c:395
+msgid "Colors"
+msgstr "颜色"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:147
-msgid "Print command"
-msgstr "´òÓ¡ÃüÁî"
+#: src/prefs_other.c:106
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "双击时将地址添加为收信人"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:163
-msgid "Text editor"
-msgstr "Îı¾±à¼­Æ÷"
+#. Clip Log
+#: src/prefs_other.c:109
+msgid "Log Size"
+msgstr "日志大小"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:190
-msgid "Image viewer"
-msgstr "ͼƬ²é¿´Æ÷"
+#: src/prefs_other.c:116
+msgid "Clip the log size"
+msgstr "限制日志文件大小"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:208
-msgid "Audio player"
-msgstr "ÒôƵ²¥·ÅÆ÷"
+#: src/prefs_other.c:121
+msgid "Log window length"
+msgstr "日志窗口长度"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:265
-msgid "Message View/External Programs"
-msgstr "ÓʼþÊÓͼ/Íⲿ³ÌÐò"
+#: src/prefs_other.c:134
+msgid "0 to stop logging in the log window"
+msgstr "0 表示禁止往日志窗口写信息"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:133
-msgid "Move"
-msgstr "Òƶ¯"
+#. On Exit
+#: src/prefs_other.c:139
+msgid "On exit"
+msgstr "离开设置"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:134
-msgid "Copy"
-msgstr "¸´ÖÆ"
+#: src/prefs_other.c:147
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "离开时确认"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:136 src/prefs_summary_column.c:67
-msgid "Mark"
-msgstr "±ê¼Ç"
+#: src/prefs_other.c:154
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "退出时清空垃圾桶"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:137
-msgid "Unmark"
-msgstr "²»ÉèÖÃ"
+#: src/prefs_other.c:156
+msgid "Ask before emptying"
+msgstr "清除时确认"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:138
-msgid "Lock"
-msgstr "Ëø¶¨"
+#: src/prefs_other.c:160
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "若有尚未送出的邮件则发出警告"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:139
-msgid "Unlock"
-msgstr "½âËø"
+#: src/prefs_other.c:166
+msgid "Socket I/O timeout:"
+msgstr "Socket I/O 超时时间"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:140
-msgid "Mark as read"
-msgstr "ÉèΪÒѶÁ"
+#: src/prefs_other.c:179
+msgid "seconds"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:141
-msgid "Mark as unread"
-msgstr "ÉèΪδ¶Á"
+#. reply
+#: src/prefs_quote.c:90
+msgid "Reply will quote by default"
+msgstr "回信时引用原文"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:142 src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:478
-msgid "Forward"
-msgstr "ת·¢"
+#: src/prefs_quote.c:92
+msgid "Reply format"
+msgstr "回复格式"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:144
-msgid "Redirect"
-msgstr "ÖØÐÂÖ¸¶¨"
+#: src/prefs_quote.c:107 src/prefs_quote.c:149
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "引文符号"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:145 src/prefs_filtering_action.c:395
-#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:1491
-msgid "Execute"
-msgstr "Ö´ÐÐ"
+#. forward
+#: src/prefs_quote.c:134
+msgid "Forward format"
+msgstr "转发格式"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:146 src/prefs_filtering_action.c:400
-msgid "Color"
-msgstr "ÑÕÉ«"
+#: src/prefs_quote.c:181
+msgid " Description of symbols "
+msgstr "特殊符号说明"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:147
-msgid "Change score"
-msgstr "Ð޸Ļý·Ö"
+#. quote chars
+#: src/prefs_quote.c:189
+msgid "Quotation characters"
+msgstr "引文标识"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:148
-msgid "Set score"
-msgstr "ÉèÖûý·Ö"
+#: src/prefs_quote.c:204
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+msgstr "将这些字符作为引文标识"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:149
-msgid "Hide"
-msgstr "Òþ²Ø"
+#: src/prefs_quote.c:282
+msgid "Quoting"
+msgstr "引用"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:150
-msgid "Stop filter"
-msgstr "Í£Ö¹¹ýÂË"
+#: src/prefs_receive.c:121
+msgid "External program"
+msgstr "外部程序"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:285
-msgid "Filtering action configuration"
-msgstr "¹ýÂ˶¯×÷ÅäÖÃ"
+#: src/prefs_receive.c:130
+msgid "Use external program for incorporation"
+msgstr "使用外部程序合并邮件"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:308 src/prefs_filtering.c:244
-msgid "Action"
-msgstr "¶¯×÷"
+#: src/prefs_receive.c:137
+msgid "Command"
+msgstr "命令"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:385
-msgid "Destination"
-msgstr "Ä¿µÄµØ"
+#: src/prefs_receive.c:155
+msgid "Auto-check new mail"
+msgstr "自动检查新邮件"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:390
-#, fuzzy
-msgid "Recipient"
-msgstr "»ØÖ´"
+#: src/prefs_receive.c:157
+msgid "every"
+msgstr "每"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:405 src/prefs_summary_column.c:75
-#: src/summaryview.c:465
-msgid "Score"
-msgstr "µÃ·Ö"
+#: src/prefs_receive.c:178
+msgid "Check new mail on startup"
+msgstr "启动时检查新邮件"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_matcher.c:467
-msgid "Info ..."
-msgstr "˵Ã÷ ..."
+#: src/prefs_receive.c:180
+msgid "Update all local folders after incorporation"
+msgstr "合并邮件后更新所有本地邮件夹"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:455 src/prefs_filtering.c:286
-#: src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
-msgid "  Replace  "
-msgstr " Ìæ»» "
+#: src/prefs_receive.c:188
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "显示收邮件进度对话框"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:481
-msgid "Current action list"
-msgstr "µ±Ç°¶¯×÷Áбí"
+#: src/prefs_receive.c:198 src/prefs_send.c:162 src/prefs_summaries.c:905
+msgid "Always"
+msgstr "总显示"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:761
-msgid "Command line not set"
-msgstr "δָ¶¨ÃüÁîÐÐ"
+#: src/prefs_receive.c:199
+msgid "Only on manual receiving"
+msgstr "仅手工收取时显示"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:762
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕÐÅÈË¡£"
+#: src/prefs_receive.c:209
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "收件完成后关闭收件对话框"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:772
-msgid "Recipient is not set."
-msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕÐÅÈË¡£"
+#: src/prefs_receive.c:211
+msgid "Run command when new mail arrives"
+msgstr "新邮件到达时运行命令"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:786
-msgid "Score is not set"
-msgstr "δָ¶¨»ý·Ö"
+#: src/prefs_receive.c:221
+msgid "after autochecking"
+msgstr "自动检查后"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1075
-msgid "No action was defined."
-msgstr "ûÓж¨Ò嶯×÷¡£"
+#: src/prefs_receive.c:223
+msgid "after manual checking"
+msgstr "手工检查后"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1113 src/prefs_matcher.c:142
-#: src/prefs_matcher.c:1711 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47
-#: src/summaryview.c:460 src/summaryview.c:627
-msgid "Subject"
-msgstr "Ö÷Ìâ"
+#: src/prefs_receive.c:231
+#, c-format
+msgid ""
+"Command to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
+msgstr ""
+"要执行的命令:\n"
+"(用 %d 表示新邮件数量)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1114 src/prefs_matcher.c:143
-#: src/prefs_matcher.c:1712 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42
-#: src/summaryview.c:461 src/summaryview.c:631
-msgid "From"
-msgstr "·¢ÐÅÈË"
+#: src/prefs_receive.c:352 src/prefs_send.c:332
+msgid "Mail Handling"
+msgstr "邮件处理"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1115 src/prefs_matcher.c:143
-#: src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:635
-msgid "To"
-msgstr "ÊÕÐÅÈË"
+#: src/prefs_send.c:143
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
+msgstr "将已经发送的邮件保存到已发送邮件夹"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1117 src/prefs_matcher.c:1715
-#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:462
-msgid "Date"
-msgstr "ÈÕÆÚ"
+#: src/prefs_send.c:147
+msgid "Confirm before sending queued messages"
+msgstr "发送排队中邮件时请求确认"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1118 src/prefs_matcher.c:1716
-#: src/quote_fmt.c:52
-msgid "Message-ID"
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:153
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "显示发送对话框"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1119 src/prefs_matcher.c:144
-#: src/prefs_matcher.c:1717 src/quote_fmt.c:50
-msgid "Newsgroups"
-msgstr "ÐÂÎÅ×é"
+#: src/prefs_send.c:171
+msgid "Outgoing encoding"
+msgstr "发送邮件字符集"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1120 src/prefs_matcher.c:144
-#: src/prefs_matcher.c:1718 src/quote_fmt.c:51
-msgid "References"
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:180
+msgid ""
+"If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
+"be used"
+msgstr "如果选择了`自动',当前locale设置将被优先选用"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1121 src/prefs_matcher.c:1719
-msgid "Filename - should not be modified"
-msgstr "ÎļþÃû - ÇëÎð¸ü¶¯"
+#: src/prefs_send.c:192
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr "自动 (推荐)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1122 src/prefs_matcher.c:1720
-msgid "new line"
-msgstr "ÐÂÐÐ"
+#: src/prefs_send.c:194
+msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
+msgstr "7位ASCII (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1123 src/prefs_matcher.c:1721
-msgid "escape character for quotes"
+#: src/prefs_send.c:196
+msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1124 src/prefs_matcher.c:1722
-msgid "quote character"
-msgstr "ÒýÎÄ×Ö·û"
-
-#: src/prefs_filtering.c:129 src/prefs_filtering.c:206
-msgid "Filtering/Processing configuration"
-msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
-
-#: src/prefs_filtering.c:223
-msgid "Condition"
-msgstr "Ìõ¼þ"
-
-#: src/prefs_filtering.c:237 src/prefs_filtering.c:258
-msgid "Define ..."
-msgstr "¶¨Òå ..."
+#: src/prefs_send.c:198
+msgid "Western European (ISO-8859-1)"
+msgstr "西欧 (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:312
-msgid "Current filtering/processing rules"
-msgstr "µ±Ç°µÄ¹ýÂË/´¦Àí¹æÔò"
+#: src/prefs_send.c:199
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "西欧 (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:328
-msgid "Top"
-msgstr "Öö¥"
+#: src/prefs_send.c:201
+msgid "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "中欧 (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:350
-msgid "Bottom"
-msgstr "Öõ×"
+#: src/prefs_send.c:203
+msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "波罗的海 (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:716 src/prefs_filtering.c:791
-msgid "Condition string is not valid."
-msgstr "ÎÞЧµÄÌõ¼þ×Ö·û´®¡£"
+#: src/prefs_send.c:204
+msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "波罗的海 (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:750 src/prefs_filtering.c:798
-msgid "Action string is not valid."
-msgstr "ÎÞЧµÄ¶¯×÷¡£"
+#: src/prefs_send.c:206
+msgid "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "希腊 (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:778
-msgid "Condition string is empty."
-msgstr "Ìõ¼þ×Ö·û´®Îª¿Õ¡£"
+#: src/prefs_send.c:208
+msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
+msgstr "希伯来 (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:784
-msgid "Action string is empty."
-msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
+#: src/prefs_send.c:209
+msgid "Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "希伯来 (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:851
-msgid "Delete rule"
-msgstr "ɾ³ý¹æÔò"
+#: src/prefs_send.c:211
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "土耳其 (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:852
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "È·¶¨É¾³ýÕâÏî¹æÔò£¿"
+#: src/prefs_send.c:213
+msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "斯拉夫语 (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:999 src/prefs_matcher.c:1665
-msgid "Entry not saved"
-msgstr "ÏîĿδ±£´æ"
+#: src/prefs_send.c:214
+msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "斯拉夫语 (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1000
-msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
-msgstr "¸ÃÏîδ±£´æ£¬ÕæµÄÍ˳ö£¿"
+#: src/prefs_send.c:215
+msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "斯拉夫语 (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:166 src/prefs_folder_item.c:441
-msgid ""
-"Apply to\n"
-"subfolders"
-msgstr "Ó¦ÓÃÓÚ\n"
-"×ÓÓʼþ¼Ð"
+#: src/prefs_send.c:216
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "斯拉夫语 (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:173
-msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:218
+msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "日语 (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:193
-msgid "Folder chmod: "
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:220
+msgid "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "日语 (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:219
-msgid "Folder color: "
-msgstr "Óʼþ¼ÐÑÕÉ«£º"
+#: src/prefs_send.c:221
+msgid "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "日语 (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:247
-msgid "Process at startup"
-msgstr "Æô¶¯Ê±´¦Àí"
+#: src/prefs_send.c:224
+msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "简体中文 (GB2312)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:261
-msgid "Scan for new mail"
-msgstr "¼ì²éÐÂÓʼþ"
+#: src/prefs_send.c:225
+msgid "Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "简体中文 (GBK)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:449
-msgid "Request Return Receipt"
-msgstr "ÇëÇó»ØÖ´"
+#: src/prefs_send.c:226
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "繁体中文 (Big5)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:464
-msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
-msgstr "½«·¢³öµÄÓʼþ±£´æÒ»·Ý¿½±´µ½´ËÓʼþ¼Ð"
+#: src/prefs_send.c:228
+msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "繁体中文 (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:478
-msgid "Default To: "
-msgstr "Óʼþȱʡ´æÈë: "
+#: src/prefs_send.c:229
+msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "中文 (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:497
-msgid "Send replies to: "
-msgstr "·¢Ëͻظ´¸ø: "
+#: src/prefs_send.c:232
+msgid "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "朝鲜语 (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:517
-msgid "Default account: "
-msgstr "ȱʡÕʺţº"
+#: src/prefs_send.c:234
+msgid "Thai (TIS-620)"
+msgstr "泰语 (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:561
-msgid "Default dictionary: "
-msgstr "ȱʡ×ֵ䣺"
+#: src/prefs_send.c:235
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr "泰语 (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:755
-msgid "Pick color for folder"
-msgstr "Ñ¡Óʼþ¼ÐµÄÑÕÉ«"
+#: src/prefs_send.c:248
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "传送编码"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:766
-msgid "General"
-msgstr "Ò»°ã"
+#: src/prefs_send.c:257
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
+"characters"
+msgstr "指定当邮件含有非ASCII字符时的邮件内容编码方式"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:798
-#, c-format
-msgid "%s - Settings for folder"
-msgstr "%s - Óʼþ¼ÐÉèÖÃ"
+#: src/prefs_spelling.c:95
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr "选择词典位置"
 
-#: src/prefs_fonts.c:73
-msgid "Font selection"
-msgstr "Ñ¡Ôñ×ÖÌå"
+#: src/prefs_spelling.c:124
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "为拼写错误选择颜色"
 
-#: src/prefs_fonts.c:153
-msgid "Folder List"
-msgstr "Óʼþ¼ÐÁбí"
+#: src/prefs_spelling.c:167
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "启用语法检查器"
 
-#: src/prefs_fonts.c:175
-msgid "Message List"
-msgstr "ÓʼþÁбí"
+#: src/prefs_spelling.c:182
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr "启用备选字典"
 
-#: src/prefs_fonts.c:219
-msgid "Bold"
-msgstr "´ÖÌå"
+#: src/prefs_spelling.c:188
+msgid "Faster switching with last used dictionary"
+msgstr "快速切换最后使用的字典"
 
-#: src/prefs_fonts.c:247
-msgid "You will need to restart for the changes to take effect"
-msgstr "×ÖÌåÉèÖÃÐèÒªÖØÐÂÆô¶¯³ÌÐò²ÅÄÜÉúЧ"
+#: src/prefs_spelling.c:190
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr "词典位置"
 
-#: src/prefs_fonts.c:290
-msgid "Display/Fonts"
-msgstr "ÏÔʾ/×ÖÌå"
+#: src/prefs_spelling.c:204
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "缺省词典"
 
-#: src/prefs_gtk.c:777
-msgid "Preferences"
-msgstr "Æ«ºÃÉèÖÃ"
+#: src/prefs_spelling.c:221
+msgid "Default suggestion mode:"
+msgstr "缺省的建议模式。"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142
-msgid "All messages"
-msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
+#: src/prefs_spelling.c:238
+msgid "Misspelled word color:"
+msgstr "单词存在拼写错误时的颜色"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143
-msgid "To or Cc"
+#: src/prefs_spelling.c:263
+msgid "(Black to use underline)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:144
-msgid "In reply to"
-msgstr "»Ø¸´"
+#: src/prefs_spelling.c:377
+msgid "Spell Checking"
+msgstr "拼写检查"
 
-#: src/prefs_matcher.c:145
-msgid "Age greater than"
-msgstr "ÓʼþÄêÁä´óÓÚ"
+#: src/prefs_summaries.c:142
+msgid "the full abbreviated weekday name"
+msgstr "(星期):一、二、..."
 
-#: src/prefs_matcher.c:145
-msgid "Age lower than"
-msgstr "ÓʼþÄêÁäСÓÚ"
+#: src/prefs_summaries.c:143
+msgid "the full weekday name"
+msgstr "星期一、星期二、..."
 
-#: src/prefs_matcher.c:146
-msgid "Headers part"
-msgstr "ÐÅÍ·"
+#: src/prefs_summaries.c:144
+msgid "the abbreviated month name"
+msgstr "1月、2月、..."
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
-msgid "Body part"
-msgstr "Ö÷Ìå"
+#: src/prefs_summaries.c:145
+msgid "the full month name"
+msgstr "一月、二月、..."
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
-msgid "Whole message"
-msgstr "ÍêÕûÓʼþ"
+#: src/prefs_summaries.c:146
+msgid "the preferred date and time for the current locale"
+msgstr "完整的西元日期与时间(本地时间)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:148
-msgid "Unread flag"
-msgstr "δ¶Á±ê¼Ç"
+#: src/prefs_summaries.c:147
+msgid "the century number (year/100)"
+msgstr "世纪 (年/100)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:148
-msgid "New flag"
-msgstr "ÐÂÓʼþ±ê¼Ç"
+#: src/prefs_summaries.c:148
+msgid "the day of the month as a decimal number"
+msgstr "今天是几号 (以数字表示)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
-msgid "Marked flag"
-msgstr "¼ÇºÅ±ê¼Ç"
+#: src/prefs_summaries.c:149
+msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
+msgstr "现在几点钟 (廿四时制,以数字表示)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
-msgid "Deleted flag"
-msgstr "ÒÑɾ³ý±ê¼Ç"
+#: src/prefs_summaries.c:150
+msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
+msgstr "现在几点钟 (十二时制,以数字表示)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
-msgid "Replied flag"
-msgstr "Òѻظ´±ê¼Ç"
+#: src/prefs_summaries.c:151
+msgid "the day of the year as a decimal number"
+msgstr "今天是今年的第几天 (以数字表示)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
-msgid "Forwarded flag"
-msgstr "ÒÑת·¢±ê¼Ç"
+#: src/prefs_summaries.c:152
+msgid "the month as a decimal number"
+msgstr "现在是几月 (以数字表示)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
-msgid "Locked flag"
-msgstr "ÒÑËø¶¨±ê¼Ç"
+#: src/prefs_summaries.c:153
+msgid "the minute as a decimal number"
+msgstr "现在是几分 (以数字表示)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
-msgid "Color label"
-msgstr "ÑÕÉ«±êÇ©"
+#: src/prefs_summaries.c:154
+msgid "either AM or PM"
+msgstr "上午或下午"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:172
-msgid "Ignore thread"
-msgstr "ºöÂÔÌÖÂÛÏßË÷"
+#: src/prefs_summaries.c:155
+msgid "the second as a decimal number"
+msgstr "现在是几秒 (以数字表示)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
-msgid "Score greater than"
-msgstr "»ý·Ö´óÓÚ"
+#: src/prefs_summaries.c:156
+msgid "the day of the week as a decimal number"
+msgstr "现在是一周的第几天 (以数字表示)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
-msgid "Score lower than"
-msgstr "»ý·ÖÉÙÓÚ"
+#: src/prefs_summaries.c:157
+msgid "the preferred date for the current locale"
+msgstr "完整的西元日期 (本地时间)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
-msgid "Score equal to"
-msgstr "»ý·ÖµÈÓÚ"
+#: src/prefs_summaries.c:158
+msgid "the last two digits of a year"
+msgstr "西元年份的末两位数字"
 
-#: src/prefs_matcher.c:156
-msgid "Test"
-msgstr "²âÊÔ"
+#: src/prefs_summaries.c:159
+msgid "the year as a decimal number"
+msgstr "西元年份 (以数字表示)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:157
-msgid "Size greater than"
-msgstr "³ß´ç´óÓÚ"
+#: src/prefs_summaries.c:160
+msgid "the time zone or name or abbreviation"
+msgstr "时区"
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
-msgid "Size smaller than"
-msgstr "³ß´çСÓÚ"
+#: src/prefs_summaries.c:181 src/prefs_summaries.c:229
+#: src/prefs_summaries.c:785
+msgid "Date format"
+msgstr "日期格式"
 
-#: src/prefs_matcher.c:159
-msgid "Size exactly"
-msgstr "³ß´çµÈÓÚ"
+#: src/prefs_summaries.c:205
+msgid "Specifier"
+msgstr "特殊符号"
 
-#: src/prefs_matcher.c:176
-msgid "or"
-msgstr "»ò"
+#: src/prefs_summaries.c:247
+msgid "Example"
+msgstr "示例"
 
-#: src/prefs_matcher.c:176
-msgid "and"
-msgstr "ºÍ"
+#: src/prefs_summaries.c:329
+msgid "Key bindings"
+msgstr "键绑定"
 
-#: src/prefs_matcher.c:193
-msgid "contains"
-msgstr "°üº¬"
+#: src/prefs_summaries.c:343
+msgid "Select preset:"
+msgstr "选择预设值"
 
-#: src/prefs_matcher.c:193
-msgid "does not contain"
-msgstr "²»°üº¬"
+#: src/prefs_summaries.c:356 src/prefs_summaries.c:672
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr "老 Sylpheed"
 
-#: src/prefs_matcher.c:210
-msgid "yes"
-msgstr "ÊÇ"
+#: src/prefs_summaries.c:364
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr "提示: 在鼠标移动到菜单项上面时,你可